You are on page 1of 59

Richard Webster ODCZYTYWANIE AURY

Jak zobaczyæ i zinterpretowaæ promieniowanie naszego cia³a

Prze³o¿y³a Irena St¹por

Wydawnictwo MEDIUM

Tytu³ orygina³u: Aura Reading for Begginers Copyright © 1998 by Richard Webster Published by Llewellyn Publications St Paul, MN 55164 USA Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Medium, 1999 Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯aden fragment niniejszej ksi¹¿ki nie mo¿e byæ publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Projekt ok³adki: Beata Kulesza-Damaziak Zdjêcie na ok³adce: Krzysztof Damaziak Redakcyjne: Janina Wujkiewicz Sk³ad i ³amanie: Ms Studio s.c. tel./ fax (022) 632-73-69 Wydawnictwo MEDIUM Holding Medium Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna, Osiedle Czarnów 172/2 tel. (0-22) 754-62-16; fax 754-71-69 internet: http://www.medium.com.pl e-mail: sekretariat@medium.com.pl Dzia³ handlowy, dystrybucja: Grupa A5 Sp. z o.o. 90-353 £ódŸ, ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 Ksiêgarnia wysy³kowa: „ESSE" Sp z. o.o. 90-353 £ódŸ,ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 internet: http://www.dobreksiazki.pl ISBN: 83-87863-27-0 Zeskanowane i opracowane przez: jarp Ostatnia aktualizacja 11 maja 2001

Dla Eden, naszej pierwszej wnuczki

Wprowadzenie
W dzieciñstwie chodzi³em do szko³y prowadzonej przez ksiê¿y. W ka¿dy czwartek rano przed lekcjami szliœmy do kaplicy na mszê. Lubi³em muzykê, zawsze wiêc stawa³em tak, by móc obserwowaæ pana Cardera, organistê, który uczy³ równie¿ muzyki i by³ najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek mia³em. Pewnego ranka przygl¹da³em siê, jak pan Carder gra Bacha, i ze zdumieniem zauwa¿y³em piêkne barwy, które z niego emanowa³y, unosz¹c siê ku wysoko sklepionemu sufitowi. Widok ten mnie zachwyci³, szturchn¹³em wiêc siedz¹cego obok ch³opca. – Popatrz, jakie piêkne kolory – powiedzia³em. Ch³opiec spojrza³, jednak niczego nie zobaczy³. Nie pamiêtam, co powiedzia³, ale powstrzyma³o mnie to przed opowiadaniem o kolorach komukolwiek innemu. Od tamtej chwili widywa³em kolory wokó³ pana Cardera niemal zawsze, gdy gra³. Po prostu nabra³em pewnoœci, ¿e siê pojawi¹, i nie dziwi³ mnie ich brak wokó³ innych ludzi, nawet wokó³ szkolnego ksiêdza. Wiele lat póŸniej po którymœ z moich wyk³adów jeden ze s³uchaczy podszed³ do mnie i zasugerowa³, ¿e kolory mog³y pochodziæ z witra¿y w kaplicy. Wydawa³o mi siê to nieprawdopodobne, poniewa¿ dobrze zna³em piêkne wzory, które œwiat³o padaj¹ce przez okna w s³oneczne poranki rzuca³o na zgromadzonych uczniów. Niemniej jednak wróci³em do kaplicy i sprawdzi³em –organy ustawione by³y w taki sposób, ¿e promienie przenikaj¹ce przez witra¿e nie mog³y padaæ na organistê. To w³aœnie wtedy zobaczy³em aurê po raz pierwszy. Mia³em szczêœcie, ¿e od razu dostrzeg³em kolory. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a niemal bezbarwn¹ „otoczkê", a barwy pojawiaj¹ siê stopniowo. Poniewa¿ by³em dzieckiem, przyj¹³em aurê jako coœ naturalnego. Nie analizowa³em tego zjawiska, nawet nie myœla³em o nim zbyt czêsto. Czasami widywa³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki, gdy gra³ na pianinie, natomiast nigdy, gdy prowadzi³ lekcje. Rok czy dwa lata póŸniej pan Carder zosta³ moim wychowawc¹. Jego metoda utrzymywania dyscypliny w klasie polega³a na nagradzaniu dobrego zachowania czytaniem ksi¹¿ki w ka¿de pi¹tkowe popo³udnie. By³a to jego ulubiona lektura z dzieciñstwa. Trzyma³ te stare zniszczone kartki w rêkach z czci¹ i mi³oœci¹. Opowieœæ nas fascynowa³a i nasze zachowanie w klasie poprawia³o siê z tygodnia na tydzieñ, poniewa¿ du¿o wiêcej frajdy nam sprawia³o œledzenie najnowszych przygód bohaterów ksi¹¿ki ni¿ nauka matematyki. Gdy pan Carder czyta³, jego aura poszerza³a siê i otacza³a go jaskrawymi kolorami. Jako nastolatek czasami dostrzega³em aurê wokó³ innych ludzi, na ogó³ wtedy, gdy entuzjastycznie opowiadali o czymœ, co ich interesuje. Zdarza³o siê to jednak przypadkiem, nigdy nie stara³em siê jej zobaczyæ, ale te¿ nie dziwi³o mnie, ¿e j¹ widzê. Maj¹c siedemnaœcie lat, wys³ucha³em kilku wyk³adów w Towarzystwie Teozoficznym i dowiedzia³em siê, ¿e temat jest du¿o g³êbszy, ni¿ mi siê wydawa³o. Zdziwi³o mnie, ¿e wiêkszoœæ s³uchaczy bardzo ciê¿ko pracuje, by zobaczyæ coœ, co ja widzia³em przez po³owê swojego ¿ycia, uwa¿aj¹c ten fakt za rzecz ca³kowicie naturaln¹. Chcia³em im powiedzieæ, ¿e za bardzo siê staraj¹, ¿e lepiej by zrobili, rozluŸniaj¹c siê i pozwalaj¹c, aby siê zdarzy³o to, co siê ma zdarzyæ, ale by³em zbyt nieœmia³y i zamkniêty w sobie. Nadal uwa¿am, ¿e widzenia aury najlepiej siê uczyæ w nastroju pogodnym. Jeœli siê zabierzesz do roboty z ponur¹ determinacj¹, zniknie element zabawy, a osi¹gniêcie sukcesu stanie siê prawie niemo¿liwe. Mia³em tego niezbity dowód wiele lat temu, gdy zaczyna³em prowadziæ zajêcia z rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jedna z pañ uczestnicz¹cych w spotkaniach rozpaczliwie chcia³a zobaczyæ aurê. Chocia¿ upomina³em j¹, by czerpa³a radoœæ z naszych æwiczeñ, traktowa³a ka¿de z nich jak sprawê ¿ycia i œmierci. Jej frustracja ros³a, w miarê jak kolejni uczestnicy warsztatów stwierdzali, ¿e im siê uda³o, a ona ci¹gle nic nie widzia³a. Zabra³a robione w klasie notatki do domu i zostawi³a w salonie. Pewnego wieczoru przeczyta³ je jej m¹¿. By³ po dwóch kieliszkach i stwierdzi³, ¿e mog³oby byæ zabawnie zrobiæ kilka æwiczeñ. Z pocz¹tku jego ¿ona nie chcia³a, poniewa¿ zawsze podkreœla³ swoj¹ niewiarê w widzenie aury. Zgodzi³a siê jednak, nie chc¹c mu siê sprzeciwiaæ. Ku swemu zdumieniu odkry³a, ¿e widzenie aury nie sprawia jej ¿adnej trudnoœci. Zdziwi³a siê jeszcze bardziej, gdy siê okaza³o, ¿e jej m¹¿ tak¿e nie ma z tym problemu. Mê¿a to prze¿ycie tak przerazi³o, ¿e musia³o min¹æ kilka miesiêcy, zanim da³ siê namówiæ na ponowne próby. Interesuj¹cy w tej historii jest fakt, ¿e pani ta nie widzia³a aury podczas zajêæ, gdy bardzo siê o to stara³a, natomiast w domu, chc¹c sprawiæ mê¿owi przyjemnoœæ, z ³atwoœci¹ osi¹gnê³a cel. W ksi¹¿ce tej zawar³em wszystkie æwiczenia z moich zajêæ rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jeœli bêdziesz je wykonywaæ jako element zabawy, na pewno uda ci siê zobaczyæ i zinterpretowaæ aurê. Ludzie dostrzegali aurê od zarania dziejów. Wiele pradawnych rycin i rysunków na ska³ach przedstawia postacie z dziwnym nakryciem g³owy. Szczególnie wyraŸnie widaæ to na malowid³ach z Val Camonica w pó³nocnych W³oszech. Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e w dawnych czasach ziemiê odwiedzili goœcie z kosmosu. To mo¿liwe, oczywiœcie, ale wydaje siê bardziej prawdopodobne, ¿e s¹ to prymitywne przestawienia aury, szczególnie i¿ g³owy niektórych postaci otoczone s¹ rysunkami p³omieni. Pióropusze noszone przez wodzów Indian mog³yby przedstawiaæ aurê. Równie¿ kap³ani Majów nosili nakrycia g³owy zrobione z piór. D³ugo przed nadejœciem Chrystusa g³owy œwiêtych na portretach otacza³y œwietliste lub z³ote aureole (rys. A). Mo¿na je zobaczyæ na malowid³ach pochodz¹cych z Egiptu, Indii, Grecji i W³och. Bez w¹tpienia przedstawiaj¹ one aurê. Równie¿ w œwiêtych ksiêgach wszystkich cywilizacji pojawiaj¹ siê informacje o aurze. Byæ mo¿e g³owê Moj¿esza schodz¹cego z góry Synaj otacza³a aureola –„Gdy Moj¿esz

zstêpowa³ z góry Synaj z dwiema tablicami Œwiadectwa w rêku, nie wiedzia³, ¿e skóra na jego twarzy promienia³a na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Moj¿esza z dala i ujrzeli, ¿e skóra na jego twarzy promienieje, bali siê zbli¿yæ do niego". (Wj 34, 29). Homer opisuje aurê jako „œwietlist¹ chmurê maj¹c¹ swe Ÿród³o w boskiej istocie, a wiêc symbolizuj¹c¹ moc". Opis tego zjawiska po raz pierwszy pojawi³ siê w zachodnich pismach oko³o 2600 lat temu, gdy pitagorejczycy zaczêli je w³¹czaæ do swoich nauk. Ludzie zawsze uwa¿ali, ¿e aura jest rzeczywist¹ siedzib¹ si³y ¿ycia. Hindusi nazwali tê energiê prana, w Polinezji kahuni okreœlali j¹ mianem mana, natomiast Paracelsus – munis. Mesmer u¿ywa³ nazwy magnetyzm zwierzêcy, Baron von Reichenbach – od, a dzisiaj ludzie obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi nazywaj¹ j¹ si³¹ eteryczn¹. Œredniowieczni œwiêci i mistycy potrafili dostrzec cztery ró¿ne typy aury: nimb, halo, aureolê oraz gloriê. Nimb i halo otaczaj¹ g³owê, aureola – ca³e cia³o, a gloria ³¹czy trzy pozosta³e rodzaje w ca³oœæ. Œwiêci maj¹ tak bardzo rozwiniêty nimb i halo, ¿e artyœci bez trudu dostrzegali je i malowali. Paracelsus (1493-1541), s³awny szwajcarski filozof i lekarz, jako jeden z pierwszych pisa³ o aurze. Po ukoñczeniu studiów podró¿owa³ po Europie, spêdzaj¹c du¿o czasu z Cyganami i alchemikami. Studiowa³ równie¿ zio³olecznictwo, dentystykê i teozofiê. Zdobyt¹ wiedzê przekaza³ w swoich pismach. Paracelsus wierzy³ w istnienie si³y ¿yciowej, „która jaœnieje wewn¹trz i wokó³ ¿ywych istot jak œwietlista kula". Uwa¿a³, ¿e ma ona magiczny wp³yw, który mo¿na wykorzystaæ w leczeniu pacjentów. W 1541 roku zosta³ zmuszony do rezygnacji z funkcji profesora medycyny i chirurgii, poniewa¿ jego nauki uznano za zbyt daleko odbiegaj¹ce od ogólnie przyjêtych zasad. Paracelsus zmar³ w tym samym roku w wyniku obra¿eñ, jakie odniós³, gdy s³u¿¹cy pewnego lekarza nie zgadzaj¹cego siê z jego pogl¹dami wypchn¹³ go z du¿ej wysokoœci. Sir Isaac Newton (1642-1727), fizyk i matematyk, jest najbardziej znany z obserwacji jab³ka spadaj¹cego na ziemiê. Rozmyœlanie nad tym zjawiskiem pozwoli³o mu stworzyæ trzy podstawowe prawa mechaniki, które z kolei doprowadzi³y do odkrycia i zdefiniowania prawa ci¹¿enia. Newton by³ bardzo utalentowanym cz³owiekiem zajmuj¹cym siê wieloma dziedzinami nauki. Jako matematyk wynalaz³ rachunek infinitezymalny. W fizyce odkry³ sk³ad bia³ego œwiat³a. Pracowa³ jako urzêdnik pañstwowy – by³ dyrektorem mennicy. W 1666 roku opracowa³ pojêcie pola si³y lub „fal si³y" otaczaj¹cych wszystko, co ¿yje. By³ pierwszym cz³owiekiem, który przepuœci³ bia³e œwiat³o przez dwa pryzmaty, w wyniku czego sformu³owa³ prawa o za³amaniu siê promieni i o odbiciu. Jego „fale si³y" oraz zainteresowanie kolorami i œwiat³em czyni¹ zeñ pioniera badañ nad aur¹. Franz Mesmer (1734-1815) by³ wiedeñskim lekarzem, którego zafascynowa³ magnetyzm i który u¿ywa³ magnesu w leczeniu pacjentów. Wierzy³, ¿e moc podobna do magnetyzmu istnieje w ludzkim organizmie. W 1775 roku opublikowa³ swoj¹ ksi¹¿kê Dissertation on the Discovery of Animal Magnetism, a nastêpnie zacz¹³ podró¿owaæ, by móc wszêdzie demonstrowaæ swoje odkrycia. Niestety, teatralne sk³onnoœci i ekscentrycznoœæ Mesmera zrazi³y do niego ca³y œwiat lekarski i w 1784 roku komisja, na której czele stan¹³ Benjamin Franklin, okrzyknê³a go znachorem i szarlatanem. Kolejna znacz¹ca postaæ w historii badañ nad aur¹ to baron Karl von Reichenbach (1788-1869), odkrywca kreozotu. By³ to niemiecki metalurg i przemys³owiec, który rozczarowany tym, ¿e jego idee nie znajduj¹ zainteresowania u innych, postanowi³ bezpoœrednio przedstawiæ swoje pogl¹dy szerokiej publicznoœci za pomoc¹ serii listów na temat od i magnetyzmu. Od to nazwa, jakiej Reichenbach u¿ywa³ do okreœlenia uniwersalnej energii, z któr¹ pozostaj¹ w kontakcie wra¿liwi ludzie, zw³aszcza obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi. Wierzy³, ¿e tê „odyczn¹ si³ê" (nazwa pochodzi od Odyna, jednego z g³ównych bogów norweskiej mitologii) wytwarzaj¹ magnesy, kryszta³y oraz istoty ludzkie. Wra¿liwe osoby nie tylko mog¹ j¹ odczuwaæ, ale w pewnych sytuacjach równie¿ widzieæ. Stwierdzi³ na przyk³ad, ¿e on sam odczuwa mi³y ch³ód emanuj¹cy z czubka kryszta³u, podczas gdy jego podstawa wywo³uje nieprzyjemne wra¿enie ciep³a. W maju 1844 roku Reichenbach przeprowadzi³ badania na Angelice Sturman, m³odej, uzdolnionej dziewczynie. Umieœci³ j¹ w ciemnym pokoju wraz z kryszta³em, z którego czubka – wed³ug jej oœwiadczenia – wydobywa³o siê jasne, niebieskie œwiat³o. Poœwiata by³a w ci¹g³ym ruchu, a od czasu do czasu pojawia³y siê iskry. Gdy Reichenbach odwróci³ kryszta³, Angelika dostrzeg³a gêsty czerwono¿ó³ty dym wydobywaj¹cy siê z jego podstawy. Badacz by³ zachwycony wynikami testów, szczególnie gdy siê okaza³o, ¿e oprócz Angeliki tysi¹ce osób widzi kolory wydobywaj¹ce siê z jego kryszta³ów. Odkry³ równie¿, ze ludzkie cia³o wytwarza podobn¹ biegunowoœæ jak kryszta³y: lew¹ stronê cia³a uwa¿a³ za biegun negatywny, praw¹ zaœ – za pozytywny. Baron von Reichenbach w swoich licznych artyku³ach opisywa³ doœwiadczenia, które mogli przeprowadziæ jego czytelnicy. Wywo³a³ sensacjê w ca³ej Europie, setki tysiêcy ludzi stara³o siê zobaczyæ jego odyczn¹ si³ê. „Módl siê i sam spróbuj" – powtarza³ w swoich artyku³ach. Dr Walter J. Kilner (1847-1920) uczyni³ krok naprzód, gdy w 1908 roku odkry³ sposób, który ka¿demu umo¿liwia³ widzenie aury. W ksi¹¿ce The Human Aura wyprzedzi³ swoj¹ epokê, twierdz¹c, ¿e w przysz³oœci bêdzie mo¿na aurê sfotografowaæ. Sposób Kilnera polega³ na u¿yciu ekranu sk³adaj¹cego siê z dwóch szyb umieszczonych o 3 mm jedna od drugiej. Przestrzeñ miêdzy nimi wype³nia³ b³êkitnofioletowy barwnik. Ekran ten umo¿liwia³ widzenie pasma ultrafioletowego, w wyniku czego ka¿dy, kto przez niego patrzy³, móg³ zobaczyæ aurê. Pierwsz¹ osob¹, na któr¹ Kilner spojrza³, stosuj¹c swój wynalazek, by³a dwudziestotrzyletnia kobieta ca³a otoczona szaroniebiesk¹ aur¹ z wyraŸnymi promieniami. Dr Kilner martwi³ siê reakcj¹ kolegów lekarzy wyœmiewaj¹cych jego odkrycia. W istocie, w 1912 roku „British Medical Journal" porówna³ je do „wizjonerskich zabójczych spojrzeñ" Makbeta. Tymczasem Kilner uwa¿a³, ¿e ka¿dy lekarz powinien postrzegaæ jego ekran jako narzêdzie diagnostyczne, poniewa¿ aura otaczaj¹ca chore czêœci cia³a cz³owieka ma ciemniejsz¹ barwê. Mimo nieprzychylnych opinii, Kilner nadal prowadzi³ doœwiadczenia, a w 1921 roku wyda³ ksi¹¿kê podsumowuj¹c¹ jego prace The Human Atmosphere. Nastêpne powa¿ne opracowanie na temat aury pojawi³o siê dopiero w 1937 roku, gdy opublikowano ksi¹¿kê Oscara Bagnalla Origin and Properties of the Human Aura. Autor nawi¹za³ do prac dr. Kilnera i wyprodukowa³ ekran zawieraj¹cy pinacynol. Mo¿na go by³o nosiæ jak okulary, co stanowi³o jego wielk¹ zaletê. Takie „gogle do odczytywania aury" czasami mo¿na nabyæ jeszcze dzisiaj.

jak fotografowaæ aurê. ¿e miejsca. w których mo¿na wyczuæ ¿yciow¹ energiê. ¿e wyruszy³eœ w ekscytuj¹c¹ podró¿. jak chiñscy lekarze zmieniaj¹ przep³yw energii pacjenta w tych punktach i jakie to mia³o skutki. pulsuj¹cym polu wokó³ ludzkiego cia³a". Dzisiaj na targach ezoterycznych mo¿na spotkaæ osoby oferuj¹ce sfotografowanie aury. Zdjêcia palców i d³oni robiono. k³ad¹c je na filmie le¿¹cym na na³adowanej metalowej p³ycie.Pod koniec lat trzydziestych rosyjski naukowiec. ale nie przedstawia prawdziwej aury. Wiadomoœæ o ich odkryciu rozesz³a siê po kraju i w koñcu. zda³ sobie sprawê. ¿e zdjêcia po prostu pokazuj¹ ognie œw. który wytwarza poœwiatê wokó³ cia³a cz³owieka. ¿e aparat ten fotografuje jedynie pr¹dy konwekcyjne. ¿e otacza nas energia niewidzialna dla wiêkszoœci ludzi. co mo¿e byæ aur¹. Kirlianowie nie byli pierwszymi. Dzisiaj mo¿emy zastosowaæ ró¿ne urz¹dzenia. Takie zdjêcie mo¿e byæ zabawne. Fotografowany obiekt umieszcza³ miêdzy dwiema metalowymi p³ytami. ¿e fotografie ma³¿onków przypomina³y praktyki chiñskich lekarzy stosuj¹cych akupunkturê. szybko wiêc zapomnia³ o bólu. odkry³ przypadkiem. by rozwin¹æ w sobie œwiadomoœæ aury i nauczyæ siê j¹ widzieæ. Mimo to bardzo niewielu ludzi chce poœwiêciæ czas i energiê. Kirlian wraz z ¿on¹ Walentyn¹ przez ponad dwadzieœcia lat pracowali w swoim maleñkim dwupokojowym mieszkanku nad udoskonaleniem sposobu fotografowania aury. którzy sfotografowali aurê. natomiast aura drugiego by³a ledwo widoczna. Kirlian nie u¿ywa³ aparatu fotograficznego do swoich eksperymentów. drgaj¹cymi a¿ 200000 cykli na sekundê. a gdy wieœæ o nich dotar³a na Zachód. Podczas leczenia metod¹ elektrowstrz¹sów w szpitalu psychiatrycznym zauwa¿y³ maleñki b³ysk œwiat³a miêdzy skór¹ pacjenta i elektrod¹. w których aura ma najwiêksze natê¿enie. Niestety. Zafascynowa³o go. leningradzkim in¿ynierem. Ludzie ci na ogó³ pod³¹czaj¹ czujniki do skóry osoby fotografowanej. Jeden z nich mia³ jasn¹. Dziewiêtnastowieczne urz¹dzenie s³u¿¹ce do wykrywania skaz w szkle równie¿ pokazuje coœ. sfotografowali miêdzy innymi dwa na pozór identycznie wygl¹daj¹ce liœcie. dzisiaj zarówno naukowcy. czy jest tak rzeczywiœcie. za pomoc¹ którego mo¿na okreœliæ punkt akupunkturowy z dok³adnoœci¹ do jednej dziesi¹tej milimetra. chocia¿ naukowcy twierdz¹. Siemion Kirlian. ich aparaty nie fotografuj¹ autentycznego zjawiska. Cokolwiek powiemy na ten temat. Pierwszy liœæ by³ zdrowy. leningradzki chirurg. Ma³¿onkowie przeprowadzili wiele eksperymentów. przeczyta³ artyku³ o Kirlianach. gdy prymitywne ludy malowa³y aurê na œcianach grot. wykonali elektroniczne urz¹dzenie. Wynik pomiaru oporu elektrycznego zostaje przekazany do elektronicznego procesora. znanym chiñskim lekarzom od tysiêcy lat. W 1953 roku dr Michai³ KuŸmicz Gajkin. Poœwiêcali temu ca³y swój wolny czas. migotliw¹ aurê. Du¿o czasu up³ynê³o od chwili. Odkrycie to pomog³o znaleŸæ drobne punkty akupunkturowe. by j¹ zobaczyæ i dowieœæ jej istnienia. ale na p³ycie fotograficznej widoczna by³a aura. Dr Gajkin wraz z W³adys³awem Michalewskim. która da ci du¿o zadowolenia. Jednak podniecenie stopniowo opad³o. Elma. drugi – chory. Gratulujê ci. Zdjêcia Kirliana by³y zdumiewaj¹co piêkne. odpowiadaj¹ punktom akupunkturowym. wzbudzi³a niezwyk³e zainteresowanie w œrodowisku ludzi zajmuj¹cych siê parapsychologi¹. Gajkin widzia³. a wtedy pisz¹ o „cienkim. . Ministerstwo Zdrowia Publicznego przyzna³o im stypendium. Wspó³czeœni naukowcy potrafi¹ zobaczyæ aurê na kasetach wideo. Przygl¹daj¹c siê zdjêciom w maleñkiej pracowni Kirlianów. jak i wszyscy zajmuj¹cy siê parapsychologi¹ twierdz¹. których mia³ okazjê obserwowaæ w czasie drugiej wojny œwiatowej. Naukowiec oparzy³ siê podczas pierwszej próby sfotografowania tego œwiat³a. Ludzie ci powiedzieli mu o 700 punktach na skórze. gdy naukowcy wykazali. lecz wytwarzaj¹ je elektronicznie. w 1940 roku. Dot¹d nie wiadomo.

które mo¿emy zobaczyæ. W œrodku znajduje siê widmo optyczne. w istocie s¹ to przeciwstawne bieguny odpowiednio ciemnoœci i œwiat³a. Olaf Roemer. inne natomiast s¹ mikroskopijne. jak siê na ogó³ b³êdnie s¹dzi. Ott zauwa¿y³ równie¿. poczuciem równowagi. które nie ma wiêkszego znaczenia. ¿e barwa stanowi przyrodzon¹ cechê ka¿dego przedmiotu. A poniewa¿ istnieje ono wokó³ wszystkiego. a nawet przysz³oœci. któr¹ osoby uzdolnione parapsychicznie zawsze umia³y zobaczyæ. jednak nie znika zupe³nie. np. poniewa¿ ma najd³u¿sz¹ falê. lubi³em chowaæ siê pod ko³dr¹ i przysuwaæ do oczu palce. Jednak naukowcy dopiero niedawno potwierdzili istnienie niewidocznej „otoczki". tworzy³ têczê. Aura rozrasta siê i rozprzestrzenia w promieniach s³oñca. jest niezbêdne. ¿e nagle ujrza³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki. co je otacza. Jednak aura zawiera równie¿ kolor. Newton zosta³ wyœmiany. b³êkitnawych linii energii. otaczaj¹c ca³e cia³o. poch³ania czêœæ barw. cia³o i dusza. ¿e aura jest odbiciem nas samych. zachowuj¹cym dok³adny zapis naszej przesz³oœci i teraŸniejszoœci. Wielu ludzi widzi aurê w dzieciñstwie. w¹skie pasmo energii.Rozdzia³ l Co to jest aura? Wed³ug s³ownika. Dzieje siê tak dlatego. Nasz organizm emituje energiê podczerwon¹. a ten powstaje ze œwiat³a. równie¿ ska³a czy stó³ kuchenny maj¹ aurê. tracimy tê . ¿e jest to rzekomo niemo¿liwe. W latach szeœædziesi¹tych John Ott. Latem bardzo siê poci. ¿e œwiat³o po prostu jest i nie potrzebuje czasu. Niektórzy twierdz¹. Nie nale¿y siê jednak tym martwiæ. Gdy œwiat³o dociera do powierzchni jakiegoœ przedmiotu. Œwiat³o za³amuje siê w czasie przechodzenia przez pryzmat. W ca³kowitych ciemnoœciach zmniejsza siê jeszcze bardziej. ¿e aura to po prostu zjawisko elektromagnetyczne. w jakim jest nasz umys³. ¿e w miarê s³abniêcia wibracji bia³ego œwiat³a staj¹ siê widoczne ró¿ne kolory. Œwiat³o przemieszcza siê w przestrzeni w postaci fal z prêdkoœci¹ oko³o 300 000 km/sek. który przez ca³y rok ubiera siê wy³¹cznie na czarno. nie by³o wiêc niczym nadzwyczajnym. to jednak nie wykrywaj¹ aury. John Ott wysun¹³ teoriê. Œwiat³o dostaj¹ce siê do oka jest przekazywane do mózgu przez nerw optyczny. ¿e ka¿dy z nas ma fizyczn¹ aurê z³o¿on¹ z materii i pól energetycznych. Isaac Newton wykaza³ to pierwszy. a promieñ s³oneczny tylko go stamt¹d wydobywa. podlega wiêc najsilniejszemu za³amaniu. Mo¿na wiêc j¹ uznaæ raczej za przed³u¿enie cia³a ni¿ za coœ. które zosta³y odbite. Isaac Newton odkry³ refrakcjê. Sir Isaac Newton udowodni³. Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej (fale radiowe) oraz promieniowanie o niskiej czêstotliwoœci wynosz¹ce a¿ sto kilocykli (kiloherców). a kurczy w pomieszczeniach. Inni wierz¹. co siê dzieje. które otacza wszystko. wag¹ cia³a i odpornoœci¹ na stres. Podwzgórze – wypuk³oœæ wielkoœci niewielkiej œliwki u podstawy mózgu – zawiaduje wieloma wa¿nymi funkcjami. cienkich. ¿e œwiat³o musi mieæ wp³yw na wzrost i zdrowie cz³owieka na nieœwiadomym poziomie. Odkrycie to jest wykorzystywane w leczeniu barw¹ i okreœlaniu stanu zdrowia odzwierciedlaj¹cego siê w aurze. Szybkoœæ œwiat³a okreœli³ duñski astronom. Promieñ z pierwszego pryzmatu zosta³ rozbity na têczê. wybitny badacz zjawisk œwietlnych. W stosunku do otoczenia cz³owiek jest istot¹ ciep³¹. gdy¿ umiejêtnoœæ ta jest w³aœciwa ka¿demu cz³owiekowi. Jeszcze inni uwa¿aj¹. Fiolet natomiast ma falê najkrótsz¹. Dopiero gdy dorastamy i dowiadujemy siê. Ciemne kolory s¹ bardziej ch³onne ni¿ jasne. Otaczaj¹ nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pola jonów. który z kolei wp³ywa na wszystkie gruczo³y dokrewne. W tamtych czasach by³o to pojêcie rewolucyjne. Goethe opisa³ to bardzo wymownie: „Barwy s¹ cierpieniem œwiat³a". Aura wskazuje na stan. ¿e oczy spe³niaj¹ dwie ró¿ne funkcje. Przedtem wierzono bowiem. Dlatego latem mamy sk³onnoœæ do noszenia jasnych ubrañ. a potem traci tê zdolnoœæ. gdy w 1666 roku obserwowa³ promieñ s³oñca. która ponownie sta³a siê jednorodnym œwiat³em po przejœciu przez drugi pryzmat. Œwiadczy o tym fakt. Energia przep³ywaj¹ca przez ni¹ odzwierciedla nasz¹ osobowoœæ. gdy œwiat³o przechodzi przez dwa pryzmaty. Chocia¿ œwiat³o nie tworzy aury. Co ciekawe. Mam przyjaciela. Bêd¹c dzieckiem. Chcia³ przez to powiedzieæ. tryb ¿ycia. Chocia¿ czerñ i biel nazywamy kolorami. przechodz¹c przez pryzmat. by widzieæ delikatne linie energii tañcz¹ce miêdzy nimi. co ¿yje. Od dawna pewni ludzie potrafili dostrzegaæ aurê. poniewa¿ do tamtej chwili wszyscy myœleli. To. aura to niewidzialna emanacja lub pole energetyczne. wszyscy mamy termiczny gradient i wynikaj¹ce z jego istnienia pr¹dy powietrza w pobli¿u cia³a. Mo¿na j¹ dostrzec w postaci ma³ych. To by³a odpowiedŸ na uwagi krytyków Newtona. Czerwieñ ulega mniejszemu za³amaniu ni¿ inne barwy. co pozwala nam widzieæ. nasza aura nie stanowi ¿adnej formy œwiat³a. by siê przemieszczaæ. Naukowcy s¹ zgodni. ¿e kolor znajduje siê ju¿ w szkle pryzmatu. ¿e sk³ada siê na ni¹ iskra ¿ycia i w niej w³aœnie przebywa nasza wy¿sza œwiadomoœæ. ¿e chocia¿ dzisiejsze urz¹dzenia badawcze potrafi¹ wykryæ ka¿d¹ czêœæ widma œwietlnego. odkry³. Nazwa pochodzi od greckiego s³owa aura oznaczaj¹cego bryzê. Tak wiêc zielony liœæ wydaje siê nam zielony. poniewa¿ poch³on¹³ wszystkie inne kolory. dopiero w 1679 roku. ¿e bia³e œwiat³o zawiera w sobie wszystkie kolory. stanowi równie¿ czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla ca³¹ ¿yciow¹ energiê w jej nawet najmniej uchwytnych przejawach. My widzimy tylko te kolory. poci¹giem seksualnym. By³o to rewolucyjne odkrycie. by mo¿na by³o j¹ zobaczyæ. W rzeczywistoœci aura. które j¹ otaczaj¹. chocia¿ jego ubrania wykonane s¹ z lekkich materia³ów. Niektóre z tych fal maj¹ ponad 160 000 km d³ugoœci. Ludzka zdolnoœæ widzenia tego zjawiska to swego rodzaju jasnowidzenie. myœli i emocje. wykonywa³ kolejne eksperymenty i zaobserwowa³. ¿e j¹dra komórek w siatkówce oka przyjmuj¹ œwiat³o i przekazuj¹ informacjê do podwzgórza. Kontroluje ono równie¿ gruczo³ przysadkowy. który. Jak wszyscy ludzie wyprzedzaj¹cy swój czas. Nie zra¿aj¹c siê tym. dostarczaj¹ca energii niezbêdnej do ¿ycia i dzia³ania. ¿e czerñ poch³ania wszystkie kolory widma œwietlnego.

którzy ucz¹ siê dostrzegaæ aurê. i ciesz¹c siê. Uwa¿a siê powszechnie. zanim zdarzy siê nieszczêœcie. tym wiêksza jest jego aura. chorobê mo¿na dostrzec. a tak¿e nieustannie migocze.3). proces myœlowy nie zanika. Sobowtóra eterycznego zwiemy czasem aur¹ zdrowia. 1. Aura sk³ada siê z pól energii. Prawdopodobnie dlatego czêsto mu siê przypisuje kolor szary. Warstwa ta poszerza siê w czasie snu i kurczy na jawie. która wpad³a w z³oœæ. W najgorszym wypadku œwietlista otoczka mo¿e przypominaæ ciemny. ¿e jego aura jest szara. Ten ci¹g³y ruch wewn¹trz sobowtóra eterycznego tworzy bardzo zró¿nicowane. Ludzie. myœl¹c. ¿e ma on szarawy odcieñ. Wed³ug tradycyjnej interpretacji. Nic wiêc dziwnego. nagle zobaczysz jego aurê. D³ugo siê zastanawia³em. zapad³by powa¿nie na zdrowiu. i nawet jeœli naszym postêpowaniem rz¹dz¹ emocje. Staraj¹ siê oni rozwin¹æ parapsychiczny potencja³ swoich dzieci. 1. i¿ cz³owiek ten gotuje siê do zmiany wcielenia. Jego aura wyraŸnie ostrzega³a przed gro¿¹c¹ mu chorob¹. Jednak w codziennym ¿yciu pos³ugujemy siê na ogó³ mieszanin¹ ich obu. zdrowie i potencja³ cz³owieka (rys. które stykaj¹ siê ze sob¹ pod k¹tem prostym. Kiedyœ na przyjêciu prze¿y³em smutn¹ chwilê – dostrzeg³em aurê cz³owieka stoj¹cego w g³êbi pokoju. które ze wszystkich stron otacza cia³o niczym ogromne jajo (rys. 1. Jest to niezwykle delikatna. mog¹ poczyniæ kroki maj¹ce na celu odzyskanie zdrowia i witalnoœci. Podobno Budda emanowa³ poœwiat¹ na kilka kilometrów. prawdopodobnie zobaczysz brudnoczerwon¹ poœwiatê. Wszystkie one krzy¿uj¹ siê i tworz¹ gêst¹ sieæ energii magnetycznej. By³a s³aba i nik³a. widz¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em fizycznym a w³aœciw¹ aur¹. zanim zainteresowana osoba zda sobie sprawê. niemal niewidoczna otoczka wokó³ cia³a mierz¹ca od 0. podczas gdy nie dostrzeg³em jej u nikogo innego z obecnych na przyjêciu. a wiêkszoœæ ludzi po odpowiednim treningu dostrzega przynajmniej trzy z nich. Przypomina akumulator. Wewn¹trz tego du¿ego jajka znajduj¹ siê linie si³y i energii. porusza siê i zmienia kolor. Mamy jednak jeszcze d³ug¹ drogê przed sob¹. . który bardzo du¿o pali³. W ci¹gu kilku tygodni aura odzyska³a swoj¹ poprzedni¹ jasn¹ barwê. Gdyby mój znajomy nie rzuci³ palenia. Najczêœciej aura rozci¹ga siê na blisko metr we wszystkich kierunkach. Jednak w miarê doskonalenia umiejêtnoœci postrzegania aury zdaj¹ sobie sprawê. Co ciekawe. ¿e im pe³niejszy rozwój duchowy cz³owieka. na kim ci zale¿y. Dzisiaj s¹dzê. Dwa dni póŸniej zmar³. W miarê jak twoja œwiadomoœæ aury bêdzie siê rozwijaæ. jeœli jego aura jest ciemna. patrzymy wiêc na aurê raczej jako na ca³oœæ. Na szczêœcie dzisiaj wielu nauczycieli i rodziców ma wiêksz¹ wiedzê ni¿ kilka dziesiêcioleci wstecz. dlaczego nagle zobaczy³em jego aurê. ¿e cz³owiek ten Ÿle siê czuje. promieniuj¹ce we wszystkich kierunkach i odzwierciedlaj¹ce myœli. Na koniec inne fale energii emanuj¹ z krêgos³upa i g³owy ku zewnêtrznym czêœciom aury. nieruchomy staw. Niektórzy ludzie o zdolnoœciach parapsychicznych potrafi¹ je dostrzec (nazywa siê je cia³em subtelnym). Kiedy ktoœ postêpuje szlachetnie lub jest szczodry.5 do 1. Zrozumia³em. Jeden z moich przyjació³. Na ogó³ bywa postrzegana jako pole energetyczne. uwolni³ siê od na³ogu.5 cm (rys. Wokó³ osoby. ¿e wielu duchowych uzdrowicieli zajmuje siê eterycznym sobowtórem. ¿e od czasu do czasu bêdziesz spontanicznie dostrzegaæ to zjawisko u niektórych osób. Niespodziewanie spotkasz kogoœ. uczucia. ¿e wszystko Przenika siê nawzajem i ³¹czy ze sob¹. Aura wystêpuje w ró¿nych postaciach. delikatne i œwietliste zabarwienie.2). ka¿da warstwa odpowiada innej sferze ¿ycia. Prostopadle do niego energia przep³ywa wokó³ cia³a poziomo. Mamy œwiadomoœæ. ¿e sygnalizowa³a ona.1).zdolnoœæ. Najczêœciej bêdzie siê tak dzia³o nie bez powodu. a aura astralna – emocjami. gdy mu powiedziano. zauwa¿ysz. Mo¿e to nawet byæ swego rodzaju ostrze¿eniem. Jeœli ludzie uœwiadamiaj¹ to sobie. Aura ma kilka warstw. który ³aduje siê przez noc. O z³ym stanie zdrowia mo¿na równie¿ wywnioskowaæ z utraty zabarwienia sobowtóra eterycznego. ¿e coœ jej dolega. U¿ywamy emocji. Wyj¹tek stanowi sobowtór eteryczny. poniewa¿ choroba odznacza siê na niej ciemn¹ smug¹ lub zaburzeniem ruchu. W istocie wiele osób opisa³o j¹ jako „z³otawe jajo". ¿e go spotka³eœ. Pierwsze z nich porusza siê pionowo w górê i w dó³ cia³a. Na przyk³ad psychiczna aura zarz¹dza procesem myœlowym. jego aura rozszerza siê i na krótko staje siê bardzo wyraŸna.

ka¿dy mo¿e nauczyæ siej¹ widzieæ i czuæ. zaczynamy dostrzegaæ kolory. Czasami dostrzegaj¹ j¹ i odczuwaj¹ ludzie zupe³nie nie zainteresowani parapsychologi¹. 1. rzadko sieje widuje w aurze ludzi wykonuj¹cych stymuluj¹ce umys³owo zawody. ¿e maj¹ one symboliczne znaczenie.5). Krzy¿e oznaczaj¹ trudnoœci w podejmowaniu decyzji i spotyka siê je g³ównie w aurze ludzi niezdecydowanych czy nieœmia³ych. Spirale. Aura rozci¹ga siê na kilkadziesi¹t centymetrów. Ka¿da aura ma swój podstawowy kolor. krzy¿e. Nikt nie bywa „czerwony ze z³oœci" ca³ymi tygodniami czy miesi¹cami. obserwujemy. który zawiera wa¿ne informacje o cz³owieku. co myœlimy. obie aury otwieraj¹ siê i ³¹cz¹ ze sob¹ (rys. które wysysaj¹ energiê z twojej aury. Gdy widzimy kogoœ. Myœli przep³ywaj¹ i nie nale¿y ich traktowaæ jako sta³y element aury. kto zyskiwa³ duchow¹ œwiadomoœæ. Jeœli kszta³ty te symbolizuj¹ ca³y nasz umys³. Uwa¿a siê na ogó³. wibruj¹cy ob³ok (rys. ¿e dana osoba chroni innych lub ktoœ chroni j¹ sam¹. ale stara³ siê j¹ oprzeæ na logice. Jeœli nieustannie mamy negatywne lub wrogie myœli. jak jedna aura odpycha drug¹ (rys. Niektórzy uwa¿aj¹ je za fale myœli – z pewnoœci¹ to. Tych nieszczêœników na ogó³ charakteryzuje sztywnoœæ w postawie. sto¿ki. pozornie bez ¿adnego powodu? Twoja aura zosta³a odrzucona przez aurê tego drugiego cz³owieka. a wtedy trwaj¹ zaledwie kilka sekund i znikaj¹. Czy czu³eœ siê kiedyœ „wypompowany".4). spêdziwszy z kimœ trochê czasu? Jest bardzo prawdopodobne. Natomiast pozytywne myœli i czyny maj¹ zbawienny wp³yw na stan naszego zdrowia i samopoczucia i tak¿e odzwierciedlaj¹ siê w naszym sobowtórze eterycznym. ostrzegaj¹c ciê. kto jest nam mi³y. Pewne osoby s¹ psychicznymi wampirami. kogo nie lubimy. psychiczn¹ i duchow¹ naturê. U niektórych ludzi wewn¹trz aury wystêpuj¹ ró¿ne figury geometryczne. a nawet z³e. Na przyk³ad ko³o symbolizuje spe³nienie i g³êbokie zadowolenie. Aura widziana po raz pierwszy wydaje siê niemal bia³a i przypomina ob³ok. Aura dwóch g³êboko w sobie zakochanych osób tworzy jeden wspania³y. Gwiazda oznacza du¿e zdolnoœci parapsychiczne. gdy cz³owiek pozostaje pod wp³ywem stresu. stopniowo wszystkich od siebie odepchnie. Ponadto czasami mo¿na dostrzec strza³y. Niektórzy ludzie potrafi¹ dostrzec kilka odrêbnych warstw. Æwicz¹c. spirale.6). Niektóre z tych kszta³tów odzwierciedlaj¹ pojedyncze myœli. pozostawiaj¹c ich z poczuciem pustki i frustracji. sto¿ki i pó³ksiê¿yce wskazuj¹ na ogó³ na powa¿ne myœli. na Wschodzie okreœlanych mianem kosha („warstwa"). ¿e wiêkszoœæ z nas nie potrafi zatrzymaæ jednej myœli przez d³u¿szy czas. Œwiadomie lub nie korzystaj¹ z energii innych ludzi. ¿e by³ to w³aœnie psychiczny wampir. musisz siê nauczyæ chroniæ swoj¹ aurê. dadz¹ siê one w koñcu dostrzec w tej warstwie aury. 1. . kto wyda³ ci siê antypatyczny. Dostrzega siê je na ogó³ u intelektualistów i ludzi rozwiniêtych duchowo. by wzbogaciæ swoj¹. natomiast s¹ widoczne u osób. Jednak negatywne myœli i emocje mog¹ wywo³aæ sta³e zmiany w aurze: wspania³e. Jeœli ¿yjesz z psychicznym wampirem. szczególnie d³ugotrwa³ego. Osoba przepe³niona wy³¹cznie negatywnymi myœlami. wibruj¹ce barwy staj¹ siê matowe. Co ciekawe. Dzieje siê tak dlatego. w miarê rozwoju umiejêtnoœci jej widzenia. mog¹ istnieæ miesi¹cami. Gdy spotykamy kogoœ. odpychaj¹ce. Strza³y pojawiaj¹ siê czêsto wtedy. St¹d niew¹tpliwie pochodz¹ takie wyra¿enia jak „czerwony ze z³oœci" czy „zielony z zazdroœci". a jej wibracja siê nasila i prawdopodobnie dlatego czujemy siê bardziej pe³ni ¿ycia i energii latem ni¿ zim¹. które z jakiegoœ powodu czêœciej wykorzystuj¹ swój umys³ ni¿ zwykle. pó³ksiê¿yce itp. 1. W s³onecznym œwietle aura zdaje siê powiêkszaæ. Cia³o eteryczne otacza w³aœciwa aura. ma bardzo du¿y wp³yw na otaczaj¹c¹ nas poœwiatê. niewiele wiedz¹cy na ten temat. Wielokrotnie widzia³em je u kogoœ. Trójk¹t mo¿e oznaczaæ. ukazuj¹c jego emocjonaln¹. brak psychicznej œwiadomoœci i poczucia w³asnej wartoœci. Czy zdarzy³o ci siê spotkaæ kogoœ. Stopniowo.Nawet nasze myœli mog¹ zmieniæ wygl¹d sobowtóra eterycznego. latami czy nawet przez ca³e ¿ycie. Oprócz tego z cia³a poprzez aurê emanuj¹ ró¿nobarwne promienie. Nasza aura przez ca³y czas wspó³dzia³a z aur¹ innych. byœ siê do niego nie zbli¿a³.

W czasie nauki ¿ó³ty poblask staje siê coraz bardziej intensywny. a jej kolory s¹ pastelowe. staje siê wiêc coraz bardziej zgorzknia³y. a jej intensywnoœæ oraz rozmiar zale¿¹ od stanu ich ducha w konkretnej chwili. ich aura bêdzie uderzaj¹co piêkna. a nastêpnie stopniowo przechodzi w b³êkit. kochaj¹c¹ i mi³¹ osobê. A wtedy znowu zacz¹³by przyci¹gaæ do siebie innych. aura odzwierciedla prawdziwe kolory. niemal œwietlistych barwach. Aura roœnie wraz z dzieckiem. Tymczasem nasz charakter modyfikuje j¹ w subtelny sposób. Znam pewnego cz³owieka. Nic dziwnego. umiejêtnoœæ widzenia aury mo¿e byæ bardzo po¿yteczna. w chwili gdy dziecko osi¹ga wiek trzech miesiêcy. Gdy kochankowie s¹ razem. W miarê wzrostu dziecka wokó³ jego g³owy pojawia siê ¿ó³ta poœwiata. Jak widzisz. Jeœli czuj¹ siê szczodrzy. ale pojawia siê przy pierwszym hauœcie powietrza. Ale jeœli maj¹ zamiar post¹piæ nieuczciwie. Innym na to dowodem jest zauwa¿alna poprawa rozmiaru i koloru aury u ludzi. Aury nie ma w momencie narodzin. Rozwija siê stopniowo zarówno pod wzglêdem rozmiaru. jego aura by siê zmieni³a. a kolory wibruj¹. Gdy dziecko osi¹ga wiek szkolny. ¿e nie obdarza siê go takim szacunkiem i powa¿aniem. które bêd¹ j¹ charakteryzowa³y przez ca³e ¿ycie. Daje siê to zauwa¿yæ szczególnie miêdzy pierwszym i drugim rokiem ¿ycia. jak czuæ. Aura niemowlêcia jest w zasadzie bezbarwna. ukazuj¹c potencja³ ma³ego cz³owieka oraz w³aœciwe mu kolory. odzwierciedlaj¹c rozwój inteligencji. ¿e ludzie staraj¹ siê go unikaæ.Negatywne myœlenie tak¿e ma fatalne skutki. widzieæ i interpretowaæ aurê. Gdyby zapomnia³ o rzeczywistych i urojonych krzywdach z przesz³oœci i zacz¹³ ¿yæ szczêœliwie z dnia na dzieñ. Rozszerza siê wtedy. ale tak¿e ustrzec siê przed cz³owiekiem nieuczciwym. na jakie zas³uguje. odzwierciedlaj¹c now¹ rzeczywistoœæ. Oznacza to. natomiast barwy ma³ej. Aura powinna byæ promieniej¹ca. samotnej staroœci. ich aura skurczy siê i straci blask. Uwa¿a on jednak. aura ka¿dego z nich ³¹czy siê z drug¹ w jednoœæ i wystrzela w niebo. o intensywnych. Przeciêtni ludzie maj¹ przeciêtn¹ aurê. Odzwierciedla siê to w jego pociemnia³ej aurze. którzy wykonuj¹ æwiczenia gimnastyczne i oddychaj¹ poprawnie. A przecie¿ mo¿e to zmieniæ. który chce ciê wykorzystaæ. Na ogó³ dostrzega siê tê barwê dopiero wtedy. ciemnej aury sk¹pca sprawiaj¹ wra¿enie mêtnych. co z kolei wywo³uje w nim jeszcze bardziej negatywne nastawienie. gdy cz³owiek zapada na zdrowiu. bo dziêki niej mo¿esz rozpoznaæ szczodr¹. jak i jasnoœci. . ¿e sk³ada siê ona z energii pobieranej poprzez oddech. która wiedzie go do smutnej. Wpad³ w spiralê. wskazuj¹ca na pocz¹tek procesu myœlowego. lubie¿nym lub takim. który osi¹gn¹³ sukces zawodowy i s³awê. W dalszym ci¹gu tej ksi¹¿ki dowiesz siê. Niebieski pozostaje obecny wewn¹trz aury jako t³o przez ca³e ¿ycie. Przez pierwszych piêæ czy szeœæ lat ¿ycia cz³owiek ch³onie informacje jak g¹bka. Na przyk³ad aura cz³owieka szczodrego bywa pokaŸnych rozmiarów. Aura prezentuje siê najlepiej u zakochanych. staje siê srebrna. poniewa¿ b³êkit nabiera wyraŸnie szarego odcienia.

by ich uczestnicy najpierw nauczyli siê odczuwaæ aurê. by mog³y siê swobodnie poruszaæ w twoich d³oniach. a ich negatywne nastawienie bêdzie oddzia³ywaæ tak¿e na ciebie. ale najpierw zastosujemy dwa metalowe prêty zgiête pod k¹tem prostym. Ja tego nie zauwa¿y³em. ¿e ³atwiej zobaczyæ aurê kobiet ni¿ mê¿czyzn. kto nie wierzy w istnienie aury. Prowadz¹c zajêcia parapsychiczne. Zrelaksuj umys³ na tyle. Wybierz cz³owieka o otwartym umyœle i pozytywnym nastawieniu. oczywiœcie. 2. Mnie jest równie wygodnie bez tych rurek. Pomyœl. Ja swoje pierwsze prêty zrobi³em z drucianych wieszaków na ubrania. co znajduje siê pod powierzchni¹ ziemi – na przyk³ad wody. Do tego eksperymentu potrzebna bêdzie druga osoba. Wykonywanie tych æwiczeñ z kimœ. a na koniec prawdopodobnie ustawi¹ siê równolegle (rys. a wtedy. Wyczuwanie aury ró¿d¿k¹ Zanim spróbujesz poczuæ aurê. dobrze bêdzie o-kreœliæ jej rozmiar. Uwa¿am. W pewnej chwili prêty zaczn¹ siê krzy¿owaæ. którzy czêsto pragn¹ pomóc raczej z poczucia obowi¹zku ni¿ z realnej potrzeby. PóŸniej bêdziemy wyczuwaæ aurê rêkoma. gdzie znajduj¹ siê g³ówne cieki wodne na twojej posesji. ¿e przyjaciele s¹ na ogó³ lepsi ni¿ cz³onkowie rodziny. Metalowe prêty trzyma siê luŸno w rêku. lecz odwracaj¹ . ale wielu ludzi zbyt mocno trzyma prêty. Niektórym wydaje siê.1). kogo siê lubi i kto jest zarówno wra¿liwy. kieruj¹c d³u¿szymi ramionami na wprost. U niektórych ró¿d¿ka reaguje inaczej – prêty nie krzy¿uj¹ siê. W rzeczywistoœci stanowi ono bardzo praktyczny sposób kontaktowania siê z w³asn¹ podœwiadomoœci¹. ¿e najwa¿niejsze jest wybraæ kogoœ. ¿e ró¿d¿karstwo jest dziwn¹. Ró¿d¿ki u¿ywa siê na ogó³ do poszukiwania czegoœ. Najpierw musisz zagi¹æ dwa metalowe prêty pod k¹tem prostym (rys. W pierwszej chwili mo¿e siê to wydaæ niesamowite. ¿e lepiej. Mo¿esz umieœciæ krótsze ramiona w plastikowych rurkach. Zanim zaczniesz poszukiwania aury twojego przyjaciela. jak rozwijaæ tê umiejêtnoœæ. ¿e szukasz wody. Mo¿na jednak jej u¿yæ do wielu innych celów. a krótsze – oko³o 15 cm. bêd¹ to zwyk³e dwa kawa³ki metalu w kszta³cie litery „L". D³u¿sze ramiê powinno mieæ oko³o 20-30 cm. Najlepiej. Uwa¿am. na ile potrafisz. jest strat¹ czasu. Tajemnica sukcesu polega na przezwyciê¿eniu niewiary i zrelaksowaniu siê. ¿eby to by³ ktoœ równie¿ zainteresowany rozwijaniem swoich umiejêtnoœci parapsychicznych. tajemnicz¹ praktyk¹ czy wrêcz zabobonem. Zjawisko to znamy jako reakcjê ró¿d¿ki. zanim spróbuj¹ j¹ zobaczyæ. stwierdzi³em.3). a nastêpnie wolno obejdŸ posiad³oœæ. gdy¿ tacy ludzie szybko siê nudz¹. 2. jednak wiêkszoœæ musi siê uczyæ. Niektórzy twierdz¹. jak i rozs¹dny. wyjdŸ na zewn¹trz i spróbuj okreœliæ. nie mog¹ siê one swobodnie poruszaæ.Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Wielu ludzi potrafi widzieæ aurê bez wysi³ku.

gdy aura obu d³oni siê zmiesza. jeœli sobie wyobrazisz. czuj¹c zmêczenie i brak energii? Chocia¿ spa³eœ. Wybierz tak¹ porê dnia. Ludzie. Przekonasz siê. To nie ma znaczenia. 2. a nastêpnie zbli¿aj jeszcze wolniej. Czy zdarzy³o ci siê zbudziæ rano. ¿e aura twojego przyjaciela rozci¹ga siê na tak¹ sam¹ odleg³oœæ z obu stron. Stopniowo rozluŸnij je wszystkie. B¹dŸ z siebie dumny. A potem wyobraŸ sobie. Pomyœl o swoich sukcesach. nadal mamy do czynienia z reakcj¹ ró¿d¿ki. Poczujesz lekki opór. a nawet ciep³o lub ch³ód. ¿e opór znika. Gdy doœwiadczysz tego uczucia. Powoli przybli¿aj d³onie do siebie. uczuciow¹. WyobraŸ sobie. Spójrz na siebie jak na doskona³¹ istotê ludzk¹. co to bêdzie. a jednoczeœnie œwietnie wp³ywa na twoje samopoczucie. W pokoju powinno byæ ciep³o. Warto równie¿ wy³¹czyæ telefon. Przez kilka chwil trzymaj rêce z³o¿one. Ludzie ró¿nie to odczuwaj¹ – lekki opór. bêd¹ to raczej jej wewnêtrzne warstwy. Poproœ go. ¿e s¹ ca³kowicie rozluŸnione. mrowienie. jak tlen wnika do p³uc i rozchodzi siê po ca³ym ciele. by poczuæ aurê przyjaciela. Przez kilka sekund zacieraj z werw¹ rêce. Po prostu oczami wyobraŸni zobacz siebie jako osobnika doskona³ego nie tylko pod wzglêdem fizycznym. Oznacza to. Nagle poczujesz. Usi¹dŸ z zamkniêtymi oczami w wygodnym fotelu. poniewa¿ rozluŸniaj¹ siê wszystkie miêœnie i organy twojego cia³a. Po æwiczeniu relaksacyjnym powinieneœ czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. a potem powtórz æwiczenie od drugiej strony. Na pocz¹tku mo¿e ci byæ trudno ca³kowicie siê rozluŸniæ. ale tak¿e w ka¿dej innej dziedzinie – prawdziwe dziecko wszechœwiata. która zarz¹dza niewerbaln¹. gdy bêdziesz widzia³ aurê i umia³ j¹ odczytaæ. jak¹ potrafisz sobie przypomnieæ. Jesteœ ju¿ gotowy. Powinniœmy tego doœwiadczaæ co noc podczas snu. mo¿esz w³¹czyæ jak¹œ ³agodn¹ muzykê medytacyjn¹. Gdy zaczniesz j¹ czuæ. kiedy tylko zechcesz. Posuwaj siê wolno naprzód. skoncentruj siê na oddychaniu. intuicyjn¹ stron¹ twojej osobowoœci. a¿ prêty siê skrzy¿uj¹. ¿e dotkn¹³eœ zewnêtrznego brzegu aury. trzymaj¹c przed sob¹ metalowe prêty skierowane ku przodowi. To relaksacyjne æwiczenie ma na celu uwolnienie ciê od codziennych problemów i zmartwieñ. pamiêtaj.od siebie w przeciwnych kierunkach. Wiele osób zaczyna widzieæ aurê spontanicznie wtedy. To. Zatrzymaj siê. 30 cm. by stan¹³ w lekkim rozkroku. Prawdopodobnie poczujesz energiê w œrodku d³oni i w czubkach palców (rys. gdy ich aura siê zetknie. Nie ma znaczenia. którzy opanowali autohipnozê. Zapamiêtaj to miejsce. Poczujesz lekki ch³ód. jak siê zmieni twoje ¿ycie. a nie zewnêtrzne. a potem powoli je roz³ó¿. Uœwiadom sobie swój oddech. Ca³kowicie rozluŸniony. ¿e masz nadwagê albo jesteœ chory. potrafi¹ tego dokonaæ w kilka sekund. ale szybko nabierzesz wprawy. a potem œwiadomie rozluŸnij miêœnie w palcach u stóp i w samych stopach. a¿ poczujesz siê ca³kowicie zrelaksowany. a nastêpnie rozstaw je na odleg³oœæ ok. dopóki prêty nie zaczn¹ siê poruszaæ. tej.4). twoje cia³o nadal by³o spiête. gdy siê poœwiêca malarstwu. Teraz przeci¹gnij siê powoli i otwórz oczy. Prawdopodobnie bêdziesz zaskoczony jej rozmiarami. byle tylko dawa³o ci spokój i odprê¿enie. a któr¹ wykorzystujesz zawsze. ¿e badasz zewnêtrzny skraj aury. Mo¿e to byæ cicho szumi¹cy strumieñ lub piêkny zachód s³oñca. Stwierdzisz. pomyœl o miêœniach w ³ydkach i biodrach. Mo¿e ci byæ ³atwiej. Teraz przesuwaj siê powoli wokó³ niego i obserwuj koñce metalowych prêtów. Gdy poczujesz. inteligencji i kreatywnoœci. ¿e aura twojego przyjaciela jest doskona³ym ko³em. zdo³asz je odtworzyæ. Teraz mo¿esz ju¿ poszukaæ aury przyjaciela za pomoc¹ ró¿d¿ki. gdy coœ tworzysz. Nadszed³ czas. ¿e zgniatasz gumow¹ pi³eczkê. ogrodnictwu. co znajdzie odzwierciedlenie w twojej aurze. weŸ trzy g³êbokie wdechy i wolno wydychaj powietrze. Nie potrzeba na to okreœlonego czasu. by nikt ci nie przeszkadza³. Myœl o aurze przyjaciela. trzymaj¹c ramiona nieco odsuniête od tu³owia. Stañ w odleg³oœci oko³o 10 m. grze na instrumencie lub innej dzia³alnoœci wykorzystuj¹cej praw¹ pó³kulê mózgu. Przywo³aj na myœl najbardziej spokojn¹ scenê. Powy¿sze æwiczenie ma na celu uaktywnienie prawej pó³kuli mózgu. Nadal przybli¿aj d³onie. poniewa¿ aura znowu siê . nie ma ¿adnego znaczenia. jednak nieczêsto mamy to szczêœcie. by czuæ aurê.

A teraz przybli¿ rêkê do swego cia³a kilka centymetrów obok czakry serca. ¿e obaj jesteœcie na dobrej drodze. Po kilku æwiczeniach zamieñcie siê rolami i po³ó¿ siê z zamkniêtymi oczami. spróbuj zrobiæ to samo z innymi czakrami. psychiczn¹. Wykonamy teraz wielki skok naprzód i poczujemy aurê drugiego cz³owieka. gdy siê znajdziesz w zat³oczonym wagonie lub windzie. a ty bêdziesz musia³ okreœliæ. Gdy uda ci siê poczuæ aurê wokó³ czakry serca. przesuwaj rêkê w ró¿nych kierunkach. rozdzia³ 5. czakra splotu s³onecznego – na poziomie tego splotu. Dobrym przyk³adem jest zat³oczone metro. poniewa¿ ca³e twoje cia³o bêdzie œwiadome. a¿ poczujesz lekki opór (rys. czakra korony – na czubku g³owy. i¿ ³atwiej je odnaleŸæ. S¹ to oœrodki nerwowe. a ch³ód w miarê oddalania. rys. Czujesz w³asn¹ aurê! Gdy opanujesz to æwiczenie. W miarê nabywania wprawy twój przyjaciel bêdzie umia³ powiedzieæ. Poczujesz opór w miarê przybli¿ania. Dr Charles Tart nazywa tê prywatn¹ przestrzeñ nasz¹ aur¹ psychologiczn¹. gdy on bêdzie szuka³ twoich czakr. która z nich emanuje. Nastêpnym razem. Jak wiesz. ¿e aura sprawia wra¿enie niemal cia³a sta³ego i bêdziesz zdumiony. Ten eksperyment dowodzi. mimo ¿e siê nie znaj¹. Dok³adnie to samo dzieje siê z aur¹. Poæwicz przez jakiœ czas. niemal dok³adnie w chwili. Wszyscy mamy w swoim ciele siedem punktów energetycznych znanych jako czakry (zob. S¹ to: czakra podstawowa – u podstawy krêgos³upa. ¿e przyjaciel siê zbli¿a. by wygodnie usiad³ na krzeœle. odsuwamy siê. Czakry s¹ po³o¿one wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. po czym znowu przysuñ. na zmianê przybli¿aj¹c i oddalaj¹c rêce. Gdy ktoœ ma³o nam znany lub nie lubiany w ni¹ wchodzi. Poproœ swego przyjaciela. Prywatna przestrzeñ osoby pochodz¹cej z Dalekiego Wschodu jest na ogó³ du¿o mniejsza ni¿ przestrzeñ przeciêtnego Europejczyka. ¿e czakry emanuj¹ tak du¿¹ iloœæ energii. Twoim zadaniem bêdzie lokalizacja czakr. Twój partner tak¿e mo¿e poczuæ. jego aura i twoja bêd¹ siê otwieraæ i mieszaæ ze sob¹. nasza aura odepchnie jego aurê. To w³aœnie dlatego ludzie podró¿uj¹cy do ró¿nych krajów czêsto napotykaj¹ k³opoty. Gdy je odnajdziesz. dziêki czemu ³atwo je wyczuæ d³oñmi. tym g³êbiej mo¿e on wejœæ w nasz¹ prywatn¹ przestrzeñ. odsuwaj j¹. a partner bêdzie ciê informowa³. mo¿esz pójœæ dalej. Po kilku æwiczeniach poproœ go. im bli¿szy zwi¹zek z drugim cz³owiekiem. musimy wykonaæ jeszcze jedno æwiczenie jej odczuwania. gdy d³oñ bêdzie bli¿ej cia³a. kiedy czuje twoj¹ d³oñ ponad czakr¹. bêdziesz zdziwiony. Pierwsza próba bêdzie najtrudniejsza. jak mog³eœ nie czuæ jej przedtem. ¿e dotykasz jego aury. czakra krzy¿owa – miêdzy wzgórkiem ³onowym i pêpkiem. podczas gdy ty. Ogólnie mówi¹c. miêdzy brwiami. ¿e znajduje siê bli¿ej. Ciekawym doœwiadczeniem jest odszukanie wszystkich swoich czakr za pomoc¹ d³oni. który œwiadczy o rozwijaniu siê twojej œwiadomoœci aury. przybli¿aj¹c i oddalaj¹c d³onie. RozluŸnij . nie potrzebujesz do tego r¹k. ¿e nigdy dot¹d nie czu³eœ energii. roz³o¿ywszy rêce. To dobry znak. czy potrafisz wyczuæ aurê wokó³ jego cia³a. a¿ ten opór zniknie. Przybli¿aj je powoli. On tak¿e rozwija swoj¹ œwiadomoœæ aury. wszyscy mamy swoj¹ prywatn¹ przestrzeñ i nie lubimy. sprawdŸ. dopóki nie poczujesz ostatecznej granicy swojej aury. kiedy wszed³ do twojej aury. W miarê nabywania wprawy stwierdzisz.. Jest tak dlatego. gdyby twój partner by³ na podobnym etapie i tak¿e potrafi³ czuæ swoj¹ aurê. By³oby to nawet niewskazane w takiej sytuacji! Jeœli kogoœ lubisz. nad jak¹ czakr¹ trzymasz d³oñ. emocjonaln¹ i duchow¹. Kiedy ju¿ odczu³eœ aurê przyjaciela. W tej sytuacji aura ka¿dego z nich stara siê skurczyæ i odepchn¹æ aurê stoj¹cych w pobli¿u osób. 2. by ludzie w ni¹ ingerowali. w zwi¹zku z tym taki cz³owiek nieustannie zmusza³by go do cofania siê. jak tylko potrafi. by sprawdziæ. gdy tê czakrê odnajdziesz. czakra serca – miêdzy ³opatkami na wysokoœci serca. Gdy jesteœmy zmuszeni do bliskiego kontaktu z obcym cz³owiekiem. Nie przejmuj siê pora¿kami. By³oby œwietnie. SprawdŸ to. 5. Stañ za nim i umieœæ d³onie w odleg³oœci 30 cm po obu stronach jego g³owy. staniesz w rozkroku po drugiej. Zwróæ uwagê. Ponownie powoli zbli¿aj d³oñ do piersi.1). czy czujesz aurê otaczaj¹cych ciê ludzi. Nastêpuj¹cy eksperyment pozwoli ci to sprawdziæ. czakra gard³a – na wysokoœci gard³a. ni¿ jest to w istocie. Czakry to punkty. Poproœ przyjaciela. rozpoznaj¹c z zamkniêtymi oczami czakrê. nad któr¹ w³aœnie znajduje siê twoja rêka.5).rozdziela. W nastêpnym eksperymencie u¿yj jednej rêki do odnalezienia czakry serca. Wystarczy byæ tego œwiadomym. by stan¹³ po jednej stronie pokoju. w którym ludzie stoj¹ bardzo blisko siebie. czakra brwiowa – na czole. a podœwiadomie mo¿esz sobie wyobra¿aæ. które wch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. Zanim przejdziemy do widzenia aury. by siê wygodnie po³o¿y³ na ³ó¿ku i zamkn¹³ oczy. ¿e tym razem poczujesz opór wówczas. Partner zbli¿y siê do ciebie tak spokojnie. twarz¹ do œciany. a gdy poczujesz lekki opór. w których koncentruje siê bardzo du¿a energia.

gdy masz do czynienia z ca³kowicie obcym cz³owiekiem. . jeœli podejdziesz do æwiczeñ jak do zabawy. bêdziesz gotów do nauki widzenia aury. Czêsto zdarza mi siê to obserwowaæ w czasie moich lekcji rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. najprawdopodobniej ci siê nie uda i zrezygnujesz niezadowolony. Jednak gdy rozdziela³em znaj¹ce siê osoby i kaza³em powtórzyæ æwiczenie z obcymi ludŸmi. Dziêki temu.siê i pomyœl o mi³ych rzeczach. a ty tego nie poczujesz. wasze aury bêd¹ siê ze sob¹ mieszaæ. Nie uda ci siê wykonaæ tych wszystkich testów w ci¹gu jednego wieczoru czy nawet w tydzieñ. która pozwala mojej aurze zetkn¹æ siê z drug¹ aur¹. gdy kolega siê do mnie zbli¿a na odleg³oœæ. Nie znaj¹cy siê ludzie osi¹gaj¹ wiêkszy sukces ni¿ bliscy przyjaciele. natychmiast zdajê sobie z tego sprawê. Szybciej osi¹gniesz rezultat. Ja zawsze siê koncentrujê na oddychaniu i staram siê nie dopuœciæ do siebie innych myœli. odnosili takie same sukcesy jak pozostali. które mog¹ do ciebie dochodziæ. To æwiczenie nie jest takie ³atwe. Gdy dobrze opanujesz wykonywanie wszystkich tych æwiczeñ. jak wtedy. jak siê wydaje. Nie zwracaj uwagi na dŸwiêki. Jeœli zaczniesz je wykonywaæ z ponur¹ determinacj¹. Lepiej odbyæ kilka krótkich sesji ni¿ jedn¹ d³ug¹. Poniewa¿ wykonujesz je z przyjacielem.

poniewa¿ postrzegaj¹ ten strumieñ energii jako niemal bia³¹ niæ. ¿e masz tê zdolnoœæ. Jeœli jest ci trudno dostrzec tê liniê energii. Jednak ci¹gle je widzê. Po zakoñczeniu doœwiadczenia wszyscy bêd¹ zadawali pytania i chcieli przeprowadziæ z tob¹ próbê dotykania palców. jak i fizycznie. spróbuj przyciemniæ œwiat³o. ¿e staraj¹c siej¹ wyczuæ. chocia¿ powoli siê od siebie oddalaj¹ (rys. a nawet 12 centymetrów. ¿e siê nie zmienia. dotykaj¹c nimi palców drugiej rêki. Jednak choæbyœ stwierdzi³. Gdy bêdziesz wykonywaæ to æwiczenie po raz pierwszy. Œwiat³o w pokoju powinno byæ ³agodne. przeplataj¹ce siê na blacie sto³u pasma energii (rys. ale wystarczy. zaobserwujesz strumienie energii ³¹cz¹ce wszystkie palce. Gdy poczujesz. gdybyœ æwiczenie to wykona³ z nie lubian¹ osob¹? Je¿eli mo¿esz. Dobrym sposobem jest wykonanie tego æwiczenia na spotkaniu towarzyskim. Trudno to potwierdziæ. tylko j¹ wyczuwaj¹c. co by siê zdarzy³o. zanim goœcie w ogóle coœ zobacz¹. Zobaczysz. Odsuwaj¹c d³onie od siebie. a palce umieœæ nad powierzchni¹ o jasnej barwie. chocia¿ niektórzy wol¹ ciemniejsze t³o.2). . Teraz mo¿esz przeprowadziæ ten eksperyment z czterema palcami. chocia¿ czasami czujê. Usi¹dŸ tak. a nie czujê. poniewa¿ warto widzieæ aurê w ca³ej okaza³oœci. zaczniesz j¹ dostrzegaæ. Usi¹dŸ wygodnie i wykonaj æwiczenia relaksacyjne. otwórz oczy i wykonaj pierwsze doœwiadczenie. natomiast mo¿e zachowywaæ siê ca³kiem inaczej w stosunku do osób. wyda ci siê. by nagle wszyscy inni tak¿e je dostrzegli. ¿e jedna osoba dojrzy to zjawisko. Jest tak dlatego. którzy intuicyjnie wyczuwaj¹ kolory. Mo¿e siê nawet zdarzyæ. 3. To ekscytuj¹ce zauwa¿yæ czyj¹œ aurê po raz pierwszy! Teraz mo¿esz spróbowaæ czegoœ niezwykle ciekawego. ¿e kolory aury postrzegamy trzecim okiem. co u³atwi ci jej zobaczenie. ¿e twoja aura obejmuje aurê lubianych przez ciebie ludzi. A jak s¹dzisz. Palcami jednej rêki dotknij palców swego przyjaciela. Mimo to zalecane w tym rozdziale doœwiadczenia bêd¹ dla ciebie bardzo korzystne. niemal niewidoczn¹ niæ energii. To wspania³y widok. Wielu znawców uwa¿a. Przyciemnij œwiat³o. Jeœli twój partner wykonuje to æwiczenie równoczeœnie z tob¹. ¿e dostrzegam kolory intuicyjnie. a nastêpnie powoli odsuñ je. bêdziesz móg³ j¹ zobaczyæ w ka¿dej chwili i okolicznoœciach. których towarzystwo nie sprawia ci przyjemnoœci. ¿e niæ ³¹cz¹ca oba palce znika po osi¹gniêciu zaledwie centymetra d³ugoœci. W miarê nabywania wprawy zobaczysz. a potem powoli je odsuñ. Z³¹cz palce wskazuj¹ce i przygl¹daj siê im przez oko³o 10 sekund. Wiêkszoœci ludzi odpowiada kartka bia³ego papieru. Zauwa¿ysz cienk¹. ¿e jesteœ wystarczaj¹co odprê¿ony. wykonuj zawarte w tym rozdziale æwiczenia. choæby przestrzeñ miêdzy palcami wynosi³a 10. Gdy wszyscy siê rozluŸni¹. To fascynuj¹ce zjawisko przywodzi na myœl jasnowidzów. Kilku uczestników moich zajêæ potrafi³o zestroiæ siê psychicznie i okreœliæ kolor aury. rozwiniesz swoj¹ œwiadomoœæ aury. by usiedli wokó³ niego i po³o¿yli rêce na blacie z palcami skierowanymi ku œrodkowi. ale mo¿e byæ równie¿ inny.Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Wykonuj¹c æwiczenia z rozdzia³u drugiego. Gdy ju¿ raz dostrze¿esz tê niæ energii. gdy wykonujesz æwiczenie z pewnymi osobami. spróbuj dostrzec strumienie energii ³¹cz¹ce jego palce. ale nie przyæmione. zarówno psychicznie. spróbuj dostrzec cienk¹ siatkê linii przecinaj¹cych siê na stole i ³¹cz¹cych palce siedz¹cych przy nim osób. by wszelkie Ÿród³a ostrego œwiat³a znajdowa³y siê za twoimi plecami. nie za pomoc¹ oczu. która siê rozci¹ga i ³¹czy palce. Mo¿e up³yn¹æ nawet piêæ minut.1). ¿e strumienie energii rozci¹gaj¹ siê du¿o dalej. Najlepszy do tego celu bêdzie okr¹g³y stó³ z ciemnego drewna. 3. Poproœ goœci. przeprowadŸ ten eksperyment z jak najwiêksz¹ liczb¹ osób. nie widz¹c ich. Zobaczysz strumieñ czystej energii ³¹cz¹cy wasze palce. Niepotrzebne ci s¹ promienie œwiec¹ce prosto w oczy.

jak i bez nich. ale nie rezygnuj. a potem pomyœla³ o czymœ.3). z t¹ ró¿nic¹. Wróæ na dawne miejsce i powtórz to samo æwiczenie. Potrzebny bêdzie pokój o œcianach pomalowanych na jednolity kolor – najlepiej bia³y lub kremowy. aura wróci do normalnych rozmiarów. gdy masz oczy otwarte. spójrz na palce. a nastêpnie poproœ go. Powtórz próbê jeszcze dwa razy. PodejdŸ i spróbuj jej dotkn¹æ. Podczas nauki przyciemniona lampa jest najlepsza. a zobaczysz. które z jakiegoœ powodu nie odbija jej doœæ dobrze. 3. Gdy ju¿ zobaczysz aurê wokó³ d³oni. 3. Kiedy zobaczysz aurê wyraŸnie. jak to czyniliœmy przedtem). nadal patrz¹c na aurê partnera. poniewa¿ twój wzrok powinien byæ ciê¿ki i niemal b³êdny. co go gniewa. by oznaczyæ miejsca poni¿ej oraz na lewo . która otacza twoje palce. gdy siê do niej zbli¿aj¹. nie na d³oni. ¿e twoj¹ d³oñ otacza WyraŸne. ¿e nieustannie siê porusza. Aura powinna siê pojawiæ ponownie w ci¹gu kilku sekund. Przygaœ œwiat³o i stañ kilka kroków od œciany. aura mo¿e znikn¹æ. zwrócony do niej twarz¹. a potem spróbuj przeprowadziæ test w innych warunkach. Przyczyn¹ jest zmiana ogniskowej oczu w miarê posuwania siê do przodu. Powtórz te æwiczenia poza domem. Ponadto silna psychiczna energia emanuj¹ca od g³owy powoduje. by pomyœla³ o czymœ. bêdzie ci ³atwo zobaczyæ j¹ tak¿e wokó³ ka¿dej innej czêœci cia³a. ale przywo³anie tego obrazu bêdzie pomocne. Przyjrzyj siê uwa¿nie aurze. ¿e otacza ona tylko jego g³owê i szyjê. Z samej obserwacji aury powinieneœ okreœliæ. Stañ kilka kroków dalej i patrz na jego nos. by wzi¹³ kilka g³êbokich oddechów. a potem stopniowo poszerzaj swe widzenie obwodowe. ale teraz bêdziesz j¹ jeszcze widzieæ. a kiedy bêdziesz j¹ mieæ w polu widzenia. Zobacz. a nad g³ow¹ partnera pojawi siê delikatna poœwiata.Teraz jesteœ gotów wyraŸniej zobaczyæ w³asn¹ aurê. Teraz cofnij siê tam. Wiêkszoœæ ludzi stwierdza. ¿e ubranie przys³ania aurê i czyni j¹ du¿o trudniej widoczn¹. Zaobserwujesz. gdy by³eœ naprawdê zmêczony. Najlepiej przeprowadzaæ je wczesnym rankiem lub póŸnym popo³udniem. jeœli tak jest z tob¹. Gniew objawia siê jako barwa brudnoczerwona. ogniskowa twoich oczu lekko siê przesunie. Wyci¹gnij praw¹ rêkê przed siebie i unieœ d³oñ. gdy przyzwyczaisz siê do widzenia aury. Dotkniêcie aury dostarczy ci takich samych wra¿eñ jak wtedy. co go z³oœci. W tym wypadku jednak rozluŸniasz siê i koncentrujesz w tym samym czasie. skoncentruj uwagê w³aœnie na nim. a¿ zobaczysz aurê wyraŸnie. spróbuj zobaczyæ aurê zarówno w okularach. Przypomina to trochê naciskanie balonu. Zaznacz te miejsca na œcianie. Zobaczysz. W czasie pierwszej próby zniknie. Postaraj siê skoncentrowaæ na zauwa¿onym zjawisku. ¿e gdy mrugasz. Zobaczysz j¹ za pomoc¹ widzenia obwodowego. w którym uprzednio sta³eœ. Zauwa¿ysz równie¿. potem w górê i w dó³. Teraz ponownie przeprowadŸ doœwiadczenie wraz ze swoim partnerem. koncentruj¹c siê na œcianie za jego plecami (rys. ani weso³ych. Kolory zaczn¹ siê pojawiaæ póŸniej. mo¿e wiêc wypróbuj swoje lustro w ³azience. ani smutnych. Prawdopodobnie zauwa¿ysz. jak promieniuj¹ z nich cienkie strumyczki energii. Powtarzaj to æwiczenie. o jakim prze¿yciu myœli. ¿e jest ona w ci¹g³ym ruchu. mo¿esz wiêc siê zdecydowaæ na wykonywanie æwiczeñ nago lub niekompletnie odziany. Byæ mo¿e pomocne bêdzie przypomnienie sobie chwili. by myœla³ o rzeczach obojêtnych. Przyjrzyj siê. jak daleko nad jego g³ow¹ i w lewo od niego siêga twoje widzenie obwodowe. a¿ halo ponownie siê pojawi. Zwróæ szczególn¹ uwagê na czakry. zanim uda ci siê jednoczeœnie dotkn¹æ j¹ i zobaczyæ. Spróbuj tak¿e obserwowaæ inne czêœci swojego cia³a. Poproœ go. by zamknê³y siê w³aœnie teraz. Poproœ go. najpierw w lewo i prawo. ¿e gdy obejmie ono wszystkie kierunki.4). ale naprawdê nic nie widzisz. Skoncentruj siê na œcianie. W takim razie po prostu spójrz znowu na œcianê. która zmieni siê w aurê. Stwierdzi³em. ¿e aura znika w chwili. ¿e na pocz¹tku bêdzie ci siê wymykaæ spod palców. gdy wykonywa³eœ æwiczenia z poprzedniego rozdzia³u. Mo¿e siê nieco skurczyæ i zmieniæ kolor. wiêkszoœæ ludzi nie potrafi zobaczyæ aury w lustrze. gdy tylko spróbujesz siê na niej skoncentrowaæ. jak jego aura siê rozszerza i rozwija. Skoncentruj siê na tej czêœci cia³a. Powiedz przyjacielowi. widz¹c po raz pierwszy swoj¹ aurê. ¿e mo¿esz przebiæ siê przez powierzchniê i siêgn¹æ do wnêtrza. niemal pozbawione koloru halo. Najprawdopodobniej na pocz¹tku aura bêdzie znikaæ. tym razem bior¹c pod uwagê miejsce poni¿ej i w prawo. a nastêpnie pozwoli ci je w sobie zanurzyæ. ¿e aura drugiej osoby rozszerza siê na œwie¿ym powietrzu. ³atwiej dostrzega aurê bez nich. Jest tak dlatego. Bêdziesz musia³ dokonaæ kilku prób. Patrz na œcianê przez palce tej rêki. nie na œcianie. pamiêtaj¹c. jak aura siê zmienia. Byæ mo¿e zobaczysz. Nie martw siê. uszczêœliwia lub nie wywo³uje ¿adnych emocji. Gdy ju¿ je dostrze¿esz. Niestety. ¿e wielu ludzi. Jeœli nosisz szk³a optyczne. Na pocz¹tku mo¿e siê to wydawaæ dziwne. Obserwuj. Zrób to samo æwiczenie z drug¹ rêk¹. by stan¹³ na tle jednokolorowej œciany. Niech na koniec twój partner pomyœli o czymœ smutnym. Jest wiele innych metod widzenia aury. Mo¿na patrzeæ na czo³o partnera (a nie na œcianê. Zwróæ uwagê. Trzecia metoda jest po³¹czeniem dwóch poprzednich. Gdy bêdziesz to robi³. by palce wskazywa³y sufit (rys. by s³oñce mieæ za plecami. i zacz¹æ od nowa. znika na chwilê. przyjrzyj siê jej dok³adnie. ¿e ³atwiej zauwa¿yæ aurê otaczaj¹c¹ w³aœnie tê czêœæ cia³a. poniewa¿ jest ona niemal bezbarwna. nad którymi aura wiruje. czymœ. Niektórym siê to jednak udaje. Poczuj aurê otaczaj¹c¹ ró¿ne czêœci cia³a twego partnera. Ubranie ogranicza i zawê¿a widzenie aury. gdzie sta³eœ najpierw. co go uszczêœliwia. którzy na co dzieñ nosz¹ okulary. ale nagle dostrze¿esz niewyraŸn¹ aurê otaczaj¹c¹ twojego przyjaciela. Cofnij siê kilka kroków i patrz w jego kierunku. szarawe. Oka¿e siê. W tej sytuacji wystarczy cofn¹æ siê do miejsca. Stan idealny zbli¿ony jest do marzenia sennego. Oczywiœcie nie chcesz. Znowu zaznacz je na œcianie. Po kilku chwilach zauwa¿ysz. Partner musi stan¹æ lub usi¹œæ na tle jedno-barwnej œciany. ale z czasem powinieneœ móc zobaczyæ aurê w ka¿dym œwietle. a twoje oczy same siê zamyka³y. Niektórzy odczuwaj¹ rozczarowanie.

Tak jak przy innych metodach. bêdziesz musia³ wykonaæ to æwiczenie wiele razy. Jednak latem. Patrz na niego przez kilka sekund. Na koniec przyjrzyj siê znakowi powy¿ej i na prawo. patrz¹c na znak. Na szczêœcie æwiczyæ mo¿esz wszêdzie.i prawo od nosa twego partnera. PójdŸ z przyjacielem do supermarketu lub innego równie ruchliwego miejsca. Nie b¹dŸ rozczarowany. Zacznij. £atwiej ci bêdzie z ludŸmi stoj¹cymi na jasnym tle. Na to jednak potrzeba trochê czasu. spokojnego pokoju. Nadszed³ czas na uczczenie twoich dotychczasowych sukcesów. Zamieñcie siê rolami i niech twój partner sprawdzi. To nies³ychane wra¿enie nagle dostrzec aurê wokó³ wszystkich ludzi. czy mo¿e zobaczyæ twoj¹ aurê. Ruchliwy supermarket ró¿ni siê zasadniczo od zatopionego w pó³mroku. a wtedy pojawi siê aura twego partnera. zanim zdo³asz siê skoncentrowaæ bezpoœrednio na aurze. gdy wszyscy s¹ sk¹po odziani. Po kilku sekundach szybko spójrz na znak znajduj¹cy siê na lewo i poni¿ej. który zrobi³eœ nad jego g³ow¹ i na prawo od niego. jeœli ci siê nie uda. by twoje widzenie obwodowe stopniowo siê rozszerzy³o. Nie musisz siê na nikogo gapiæ. Poszukaj równie¿ aury innych obecnych tam ludzi. Po prostu skoncentruj wzrok kilka centymetrów w bok od nich i spróbuj dostrzec ich aurê za pomoc¹ widzenia obwodowego. by tego dokonaæ. Na ogó³ najwyraŸniejsza bêdzie aura wokó³ ich g³ów. Po kilku sekundach przygl¹dania siê pozwól. a potem przenieœ wzrok na znak poni¿ej i na prawo. tak byœ móg³ obj¹æ wzrokiem pozosta³e trzy pozycje. czy zobaczysz jego aurê w tym utrudniaj¹cym skupienie otoczeniu. zobaczysz aurê wokó³ wiêkszej czêœci cia³a. IdŸ kilka kroków za nim i sprawdŸ. .

Gdy nauczysz siê dostrzegaæ mglist¹ otoczkê. „Pozielenia³ z zazdroœci". Patrz¹c na sceny radosne. ile jest konieczne. bez wzglêdu na to. Jest on bardzo wa¿ny. ogl¹daj¹c sceny smutne siêga³y po br¹zowy. Na ogó³ wi¹¿¹ czerwieñ z gniewem. ¿e w miarê rozwoju ich œwiadomoœci barw. któr¹ tworzy aura. Nie trzeba traciæ cierpliwoœci. Niech to trwa tyle czasu. chocia¿ jest oczywiste. czy nie. W 1932 roku Robert Gerard. czy postêpuje ona s³usznie. która zaczyna siê formowaæ tu¿ po narodzinach. W sytuacji optymalnej kolor podstawowy powinien zajmowaæ du¿o miejsca. Chocia¿ sama wtedy jeszcze nie widzia³a aury. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a. amerykañski naukowiec. Z moich doœwiadczeñ wynika. Ka¿dy kolor ma swoje znaczenie. Znaczenie kolorów podstawowych Kolory podstawowe odpowiadaj¹ têczy. bêdziesz móg³ bez k³opotu okreœliæ ich stan emocjonalny. co ze sob¹ pocz¹æ. instynktownie wyczuwaj¹. szaroœæ przechodzi w b³êkit. jak potrafi¹. „Postrzega œwiat w czarnych barwach". Te powszechnie u¿ywane sformu³owania musia³y powstaæ w czasach. „Zrobi³o mi siê czerwono przed oczyma". Wkrótce siê przekonasz. Im czêœciej bêdziesz obserwowaæ aurê. Nawet ludzie. na którego w³aœnie patrzysz. ¿e aura cz³owieka spe³nionego bêdzie wspania³a. ¿e d³u¿sze oddzia³ywanie czerwonego œwiat³a ekscytuje ich i czyni bardziej agresywnymi. ¿e staæ ich na wiêcej. Na szczêœcie niektórzy w pewnym momencie orientuj¹ siê. zielony oraz niebieski. Zafascynowa³ mnie fakt.i dwunastoletnie dzieci. i to w pe³nej gamie barw. Jednak mo¿e siê tam równie¿ znaleŸæ barwa. odkry³a. agresj¹ i podnieceniem. w przeciwieñstwie do aury tego. Elaine Murray w ksi¹¿ce A Layman's Guide to New Age and Spiritaal Terms opowiada o swoich prze¿yciach z czasów. ¿e pomalowane na ten kolor cele wp³ywaj¹ koj¹co na ich mieszkañców i eliminuj¹ napady gniewu. Okaza³o siê. przedstawiaj¹cy prawdopodobnie aurê zdrowia. mówimy. ¿e w odpowiedniej chwili zobaczysz kolory. ¿e ci. ¿e chocia¿ wielu z nich mia³o ciemn¹ aurê. ¿e ka¿dy z nas ma tak¹ têczê w swojej aurze. Niedawno Alexander Schauss stwierdzi³. odznaczaæ siê intensywnoœci¹ i œwietlistoœci¹. Stra¿nicy byli zaskoczeni. ¿e tak w³aœnie emocje odzwierciedlaj¹ siê w aurze. ¿e ci drudzy du¿o wiêcej mówili. Staraj¹ siê oni przejœæ przez ¿ycie najlepiej. Niektórzy zastanawiaj¹ siê nawet. by wyraziæ swoje uczucia. kto nie wie. co dana osoba powinna robiæ ze swoim ¿yciem. gdy ludzie widzieli. Nawet ma³e dzieci potrafi¹ przypisaæ ró¿nym uczuciom odpowiednie kolory. jaki potencja³ marnujemy. Ca³y czas stosujemy kolory. Nazywamy go kolorem podstawowym. drug¹ zaœ – ostrym czerwonym i intensywnie zielonym. czy naprawdê je widz¹. nie wysilaj¹c siê zanadto. doradca w sprawach kolorów. a ch³odne rozluŸniaj¹. by siê uspokoili. zanim pojawi¹ siê barwy. tym lepiej zdasz sobie sprawê. Aura ludzi nieuczciwych kurczy siê. Dzisiaj setki instytucji w ca³ym kraju umieszczaj¹ swoich agresywnych wspó³towarzyszy w ró¿owych pomieszczeniach. a drugiego –do przes³uchiwania podejrzanych. jakoœæ tej barwy wiele ci powie o cz³owieku. natomiast niebieskie – uspokaja. Na pocz¹tku kolory wystêpuj¹ w postaci s³abego zabarwienia. ¿e czas zdaje siê szybciej p³yn¹æ. czy zdajemy sobie z tego sprawê. kiedy zaczniesz widzieæ kolory. Z czasem jeden kolor w aurze bêdzie dominowaæ. Kiedy zaczniesz wyraŸnie widzieæ kolory w aurze innych ludzi. co przeszkadza im w czynieniu postêpów. Policja u¿ywa³a pierwszego pomieszczenia do przes³uchiwania ofiar przestêpstw oraz ich rodzin. popadaj¹ we frustracjê. W 1978 roku przeprowadzono interesuj¹cy eksperyment: poproszono dzieci o kolorowanie rysunku w trakcie ogl¹dania weso³ych i smutnych zdjêæ. przebywaj¹c w drugiej sali. dzieci Wybiera³y pomarañczowy. jakby sprane. gdy jesteœmy wœciekli. przy czym niekoniecznie wskazuje. gdy w Ontario uczy³a jedenasto. Na pocz¹tku bêd¹ bardzo blade. W sieci restauracji szybkiej obs³ugi œwietnie wiedz¹. ¿e 75 procent jej uczniów dostrzega³o j¹. ale wiêkszoœæ ludzi potrzebuje dni czy tygodni. Odkry³. ¿e maj¹ zamiar siê rehabilitowaæ. przeprowadzi³ inny eksperyment. Stopniowo pojawi¹ siê inne kolory. przeprowadzi³ seriê eksperymentów z wiêŸniami. i zmieniaj¹ swój sposób ¿ycia. ¿ó³ty. a barwy s¹ przy gaszone. B¹dŸ pewny. której w têczy nie ma. Ludzie ci usiedli ko³o siebie. a czerwony powoduje. Kolor ca³y czas na nas dzia³a. aura kilku z nich by³a uderzaj¹co piêkna. co u³atwia³o spisywanie zeznañ. Dla niektórych bêd¹ to minuty. Jack Widerey. Marynarka Stanów Zjednoczonych natychmiast zaczê³a malowaæ swoje areszty na ró¿owo. Tak wiêc dziêki po³¹czeniu tych barw klienci bêd¹ kupowali wiêcej i jedli szybciej. a wtedy aura wyraŸnie to odzwierciedla. gdy go poproszono o urz¹dzenie wnêtrz dwóch policyjnych sal przes³uchañ. zwalniaj¹c miejsce dla nastêpnych chêtnych. tworz¹c atmosferê spokoju i wyciszenia. Nawiasem mówi¹c. ¿e pomarañczowy pobudza apetyt. ¿e barwy ciep³e wywo³uj¹ podniecenie i uczucia pozytywne. Kilka lat temu wyg³osi³em seriê wyk³adów dla wiêŸniów. a póŸniej dowiedzia³em siê. a zieleñ ze spokojem i samotnoœci¹. dzieci bardzo dobrze widz¹ aurê. W miarê jak bêdziesz nabywa³ wprawy. . którzy nic o nich nie wiedz¹.Rozdzia³ 4 Barwy aury Wszyscy reagujemy emocjonalnie na kolory. przybieraj¹c na sile zarówno pod wzglêdem intensywnoœci. którzy nie dostrzegaj¹ ich szybko. bêdzie tylko kwesti¹ czasu. jak i rozmiaru. ¿e agresywnoœæ wiêŸniów maleje pod wp³ywem naœwietlania œwiat³em ró¿owym. poniewa¿ informuje. ¿e potrafi³em wskazaæ na tê wyró¿niaj¹c¹ siê spoœród innych grupê. ani przygaszona. Aura wiêkszoœci ludzi nie jest oczywiœcie ani bogata. czy te¿ WyobraŸnia ich zwodzi. czarny i czerwony. Jedn¹ z nich pomalowa³ delikatn¹ zieleni¹ i be¿em.

Szybko myœl¹ i lubi¹ bawiæ innych. ¿e jej w³aœciciel mo¿e teraz robiæ to. charakteryzuje entuzjastyczne podejœcie do ¿ycia. ludzi. W konsekwencji aura mo¿e czasami wydawaæ siê zduszona i matowa. szczególnie jeœli od dziecka wymaga siê. Ludzi nim obdarzonych przepe³niaj¹ wznios³e idee. Ludzie nim obdarzeni s¹ urodzonymi. Osoby obdarzone barw¹ indygo jako kolorem podstawowym nie potrafi¹ odmówiæ. ale zawsze z pozorn¹ ³atwoœci¹ udaje siê im wykaraskaæ z opresji. co powinien. Kiedy zaczynaj¹ siê uczyæ. Kiedy jednak odnajd¹ motywacjê i uznaj¹ jakiœ pomys³ za wart realizacji. taktem. Wadami ludzi obdarzonych czerwieni¹ s¹ nerwowoœæ i egocentryzm. w których aurze dominuje b³êkit. których jest kolorem podstawowym. która zra¿a innych. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe szaty. Wiele osób obdarzonych fioletem próbuje wyprzeæ siê tego oblicza swojej natury. czêsto zajmuj¹ odpowiedzialne. by kierowaæ innymi. uzdrawiaj¹cy i wspomagaj¹cy. Ich wad¹ jest niemo¿noœæ dokoñczenia zaczêtych prac. niestety. równie¿ ich aura zaczyna siê powiêkszaæ i silniej pulsowaæ. których kolorem podstawowym jest ¿ó³ty. Brak elastycznoœci i sztywnoœæ pogl¹dów to wady osób. Ludzie. by pomys³ wyszed³ od niej. dziêki czemu ich obszerna aura pulsuje ¿yciem. ¯ó³ty Potencja³: kreatywnoœæ. ale potrafi¹ byæ uparci. Chc¹c zmusiæ tak¹ osobê do zmiany zdania. Wad¹ „fioletowych" jest pewna wynios³oœæ. wiêkszoœæ z nich jest ca³kowicie niepraktyczna. praktyczne. przez ca³e ¿ycie rozwijaj¹ siê duchowo. Intensywnoœæ koloru podstawowego mo¿e wskazywaæ na etap osi¹gniêty W tym rozwoju. Takie postêpowanie nie daje im jednak szczêœcia. pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. poniewa¿ ³atwo je wykorzystaæ. wskazuj¹c. pozytywnie myœl¹cymi entuzjastami. ni¿ ludŸmi czynu. zawsze bêd¹ œwiadomi. A poniewa¿ indygo jest ciep³y. . ale tak¿e podoba im siê. Fioletowy Potencja³: postêp duchowy i intelektualny To nie przypadek. energiê i charyzmê. Brakuje im motywacji. miewaj¹ lepsze i gorsze chwile. gdy cz³owiek potrafi stan¹æ na w³asnych nogach. a ludzie. Ludzie. musisz sprawiæ. Lubi¹ wspieraæ innych. godni zaufania i szczodrzy. ludzie maj¹cy go w swojej aurze prêdzej czy póŸniej zajmuj¹ siê pomoc¹ bliŸnim. pobudliwoœæ i zmiennoœæ. by spe³nia³o wymagania rodziny. Negatywne cechy „¿ó³tych" to nieœmia³oœæ i sk³onnoœæ do k³amstwa. Indygo Potencja³: odpowiedzialnoœæ za innych Czasami trudno okreœliæ ten kolor jako podstawowy. i to jest ich wad¹. S¹ to osoby myœl¹ce. z którymi ³atwo nawi¹zaæ kontakt. ¿e inni ich bawi¹. stoj¹ce obiema nogami na ziemi. Czerwieñ mo¿e równie¿ wskazywaæ na odwagê. a oni sami czêsto bywaj¹ zmuszani do uspokajania „wzburzonych fal". staj¹ siê raczej marzycielami. Wadami takich osób s¹ lenistwo i postawa obojêtnoœci. chocia¿ stanowi czêsty sk³adnik aury wœród innych barw. Srebrny Potencja³: idealizm Srebrny jako kolor podstawowy zdarza siê niezwykle rzadko. b³yskotliwoœæ Ludzi. których kochaj¹. kompetentne. Tak jak wszyscy. jego aura siê rozwija. Ludzie. w których aurze dominuje ta barwa. Zielony Potencja³: uzdrawianie Zieleñ to spokojna barwa. Na ogó³ lepiej im idzie zaczynanie ró¿nych spraw – czêsto z wielkim entuzjazmem – ni¿ ich finalizowanie. Ka¿dy dobrze siê czuje w ich towarzystwie. do koñca maj¹ m³ode serce. W dzieciñstwie czêsto bywa t³umiony. poniewa¿ maj¹ konieczn¹ si³ê. co maj¹ na myœli. Emanuje z nich równie¿ ciep³o i tkliwoœæ. poniewa¿ mo¿e wydawaæ siê niemal fioletowy. których kolorem podstawowym jest czerwieñ. a najszczêœliwsi s¹ w otoczeniu tych. przyjemnie na nich patrzeæ. po osi¹gniêciu wieku doros³ego. Niebieski Potencja³: ró¿norodnoœæ Niebieski to wspania³a barwa. jeœli uwa¿aj¹ to za konieczne. przywódcze stanowiska.Czerwony Potencja³: przywództwo To bardzo mocny kolor. u których zieleñ dominuje w aurze. ¿e nie czyni¹ w ¿yciu tego. S¹ chêtni do wspó³pracy. S¹ towarzyscy i uwielbiaj¹ d³ugie rozmowy na ka¿dy temat. lubi¹ spokój i bywaj¹ urodzonymi uzdrowicielami. uczciwi i na ogó³ mówi¹ dok³adnie to. która wystêpuje jako kolor podstawowy w aurze ludzi obdarzonych naturalnym wyczuciem. ale czêsto powierzchownie interesuj¹ siê wieloma tematami. co powinni. Chêtnie siê ucz¹. zamiast powa¿nie zaj¹æ siê jednym. S¹ szczerzy. Pomarañczowy Potencja³: harmonia i wspó³praca Pomarañczowy to ciep³a barwa. Mog¹ siê wydawaæ pogodni i ma³o wymagaj¹cy. Daje on cz³owiekowi silne ego i chêæ osi¹gania sukcesów.

Kolory promieniuj¹ce Czerwony Ludzie. a szczególnie mówi¹c. Niektóre zestawienia kolorów mog¹ siê wydawaæ niezwyk³e. stosuj¹c czerwieñ. ale bêd¹ siê one wyra¿aæ w ³agodny sposób. a ignoruj¹c biel. Ktoœ. wskazuj¹c na ich nieograniczone mo¿liwoœci. maluj¹c. S¹ gotowi pracowaæ bez wytchnienia. bêdzie móg³ jej doradziæ. w których aurze kolor ten dominuje. jaki mo¿na mieæ w aurze jako barwê podstawow¹. Jednak osoba taka bêdzie mieæ trudnoœci.Z³oty Potencja³: bezgraniczny To najpotê¿niejszy kolor. lecz zachêcaj¹c ich do wspó³pracy. na przyk³ad œpiewaj¹c. cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ wytyczania sobie celów. lubi¹ byæ na kierowniczym stanowisku. ¿e mo¿na ich spotkaæ na odpowiedzialnych stanowiskach. s¹ opiekuñczy i troskliwi. Na ogó³ jeden lub dwa odcienie bêd¹ przewa¿aæ. Daje on ludziom zdolnoœæ radzenia sobie ze sprawami na wielk¹ skalê i osi¹gania niemal ka¿dego celu. jak barwne serpentyny. Prawdopodobnie w g³êbi duszy cz³owiek taki jest œwiadom tego. Od urodzenia cechuje ich intuicja. stopniowo zdasz sobie sprawê z istnienia innych barw. Nic dziwnego. Najszczêœliwsi s¹ ci. dyplomacja. co powinien robiæ. przez których aurê przebiegaj¹ ¿ó³te promienie. Na przyk³ad ktoœ obdarzony czerwieni¹ jako kolorem podstawowym (niezale¿noœæ i przywództwo) mo¿e mieæ w swojej aurze pomarañczowe b³yski (takt. Uwielbiaj¹ zwi¹zan¹ z tym odpowiedzialnoœæ i bawi ich podejmowanie decyzji. kto zobaczy czerwieñ i biel u danej osoby. tañcz¹c. w wyniku czego na ogó³ musz¹ siê uczyæ odmawiaæ. przez których aurê przeb³yskuje pomarañczowy. ale s¹ ludzie obdarzeni ca³¹ têcz¹. którzy wysoko mierz¹ i d¹¿¹ do celu z niezachwian¹ determinacj¹. ³agodnoœæ). u których barwy wspó³graj¹. Bia³y Potencja³: oœwiecenie i inspiracja Bia³y symbolizuje czystoœæ i rzadko wystêpuje jako kolor podstawowy. u których poprzez aurê promieniuje czerwieñ. . jeœli zechce wykorzystywaæ swoje zdolnoœci wy³¹cznie w biznesie. W pewniej jednak chwili zda sobie sprawê. Tymczasem jego rozwój. Do szczêœcia i poczucia spe³nienia potrzebna jej bêdzie równowaga tych dwóch energii. zmieni swój tryb ¿ycia i pod¹¿y swoj¹ prawdziw¹ drog¹. chocia¿ na pozór s¹ one ze sob¹ sprzeczne. a najlepiej czuj¹ siê wœród bliskich. Ludzie. s¹ opiekuñczymi. wra¿liwymi na innych filantropami. które zdaj¹ siê przenikaæ na zewn¹trz poprzez kolor podstawowy. ale w praktyce bardzo dobrze siê sprawdzaj¹. Wskazuj¹ one. ¿e walczy sam ze sob¹. ¿e aureole na obrazach przedstawiaj¹cych œwiêtych i innych uduchowionych ludzi s¹ na ogó³ z³ote. Poniewa¿ wszystkie barwy wywodz¹ siê od bieli. Gdy przyzwyczaisz siê do kolorów podstawowych. D¹¿¹ do w³adzy i finansowych korzyœci. Tutaj w³aœnie umiejêtnoœæ odczytywania aury mo¿e siê okazaæ niezwykle praktyczna. co dany cz³owiek lubi robiæ. na jakim skupi¹ myœl. bardziej przejmuj¹c siê pomyœlnoœci¹ innych ni¿ swoj¹. Zielony Zielone promienie przeszywaj¹ aurê ludzi. fascynuj¹ nowe idee. Ró¿owy Potencja³: sukces finansowy i materialny Ta delikatnie wygl¹daj¹ca barwa czêsto pojawia siê jako kolor podstawowy u zdecydowanych. Nikogo wiêc nie zaskakuje. nie rozkazuj¹c innym. Pomarañczowy Ci. Najwiêksze sukcesy osi¹gaj¹ na ogó³ w póŸnym wieku. którzy maj¹ br¹z jako kolor podstawowy. Osoby obdarzone z³otym cechuje charyzma. S¹ to osoby kochaj¹ce. upartych ludzi. którêdy iœæ. które taka sytuacja ze sob¹ niesie. Czêsto zdaj¹ siê zupe³nie nie mieæ ego. lubi¹ spêdzaæ czas z przyjació³mi i rodzin¹. Taki cz³owiek bêdzie osi¹ga³ wyniki. którzy lubi¹ wyzwania i okazje. by wzi¹æ siê za bary ze sob¹. Ludzie. a jego niemal rdzawe zabarwienie mo¿e byæ niezwykle atrakcyjne. spe³nienie i osobiste szczêœcie bardzo siê wzmocni¹. Charakteryzuje ich g³êboka intuicja i m¹droœæ. s¹ skromni i œwi¹tobliwi. Maj¹ miêkkie serce i szczodre d³onie. Jednak w g³êbi duszy pozostaj¹ skromnymi i bezpretensjonalnymi ludŸmi lubi¹cymi spokojne ¿ycie. gdy zacznie dzia³aæ zgodnie z barwami swojej aury. Spoœród nich wywodz¹ siê urodzeni uzdrowiciele. Lubi¹ wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ na ró¿ne sposoby. Nadal bêdzie to osoba o zdolnoœciach przywódczych. Podobnie ktoœ o czerwonym kolorze podstawowym przetykanym bia³ymi promieniami mo¿e odegraæ rolê przywódcz¹ w jakiejœ akcji humanitarnej. ale bêdzie przeciwko temu zaciekle walczy³. dopóki nie osi¹gn¹ swoich celów. pisz¹c. Br¹zowy Potencja³: humanitaryzm Br¹zowy czêsto ma jesienny odcieñ. Usuwaj¹ siê w cieñ. Najprawdopodobniej omawiany typ cz³owieka zacznie ¿ycie. zami³owanie do ciê¿kiej pracy. poniewa¿ bliŸni czêsto siê im narzucaj¹. ³agodne i mi³e. ¯ó³ty Ludzi. w³aœciwie jest to inna nazwa dla œwiat³a.

i zastanów. Najmniej wskazanym dla nich zajêciem by³aby praca na etacie. Jak ju¿ wspomnia³em. jak siê pos³ugiwaæ ró¿d¿k¹ w poszukiwaniu kolorów. Wszystkie one s¹ powi¹zane z czakrami. i za bardzo siê stara³a. jakie kolory nosz¹ inni ludzie. ale mimo d³ugiej praktyki. widzenie kolorów nie sprawia³o ¿adnego k³opotu. p³aszczyzna astralna. ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. staraj¹c siê zobaczyæ je jak najwyraŸniej. Wiele lat temu pewna kobieta na moich zajêciach dostrzeg³a mglist¹ otoczkê niemal natychmiast. lubi¹ pomagaæ innym. Cieszy ich rozwi¹zywanie k³opotów rodzinnych. Aura sk³ada siê z kilku warstw. by w³o¿y³a na siebie coœ czerwonego. nale¿y po prostu siê rozluŸniæ i pozwoliæ. Wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmuszaj¹cym do zmierzenia siê z samym sob¹ i prowadz¹cym na drogi z dala od utartych szlaków. które nosisz. wiem. Ludzie ci mog¹ ca³kowicie siê zatraciæ w swoich wyobra¿eniach. zwiedzaæ nowe miejsca. pacyfistycznym podejœciem do ¿ycia. Srebrny Osoby. czy i jak¹ korzyœæ czerpi¹ z wybranych przez siebie barw. o których bêdzie mowa w nastêpnym rozdziale. ¿e równie¿ pierwsza dostrze¿e kolory. po czym wyg³osi³a wspania³y wyk³ad. dzisiaj z przyjemnoœci¹ wk³ada ubrania o ¿ywych barwach. ale ona kupi³a sobie czerwony kostium i buty. 2. Spróbuj nosiæ inne kolory i zobacz. ¿e jej œwiadomoœæ kolorów wzros³a niemal z dnia na dzieñ. Jednak w miarê nabierania wprawy mo¿esz zacz¹æ dostrzegaæ poszczególne warstwy. spotykaæ nowych ludzi. znanych jako cia³a eteryczne ró¿ni¹ce siê czasem barw¹. Jeœli naucz¹ siê równowa¿yæ ró¿ z kolorem podstawowym. jakiej barwy szuka. 4. miewaj¹ œwietne pomys³y. Le¿¹c w ³ó¿ku. w koñcu wiêc jej poradzi³em. i zabiegaj¹ o lepszy œwiat dla przysz³ych pokoleñ. czy podo³a zadaniu. nie ma dla nich znaczenia. ¿e u podstaw jej trudnoœci leg³ niepokój. Gdy ju¿ wiedzia³a. wa¿ne s¹ same idee. 6. fizyczna p³aszczyzna eteryczna. Zwróæ uwagê. Indygo Osoby. Kilka lat temu jedna z moich znajomych mia³a wyg³osiæ wyk³ad i obawia³a siê. jak siê bêdziesz czu³. Mia³em na myœli na przyk³ad bluzkê. gdzie wszystko jest doskona³e. Twoja œwiadomoœæ koloru bardzo wzroœnie i ³atwiej ci bêdzie go dostrzec w aurze. Zastanów siê. Czêsto wspieraj¹ sprawy. mog¹ osi¹gn¹æ zadziwiaj¹ce sukcesy.Niebieski Ludzie z niebieskimi przeb³yskami w aurze potrzebuj¹ swobody i ró¿norodnoœci. p³aszczyzna intuicyjna. poniewa¿ lubi¹ odnajdywaæ prawdê ukryt¹ w otaczaj¹cym ich œwiecie. który nie boi siê wielkich przedsiêwziêæ. ¿e cz³onkom grupy. 7. To doœwiadczenie wzmocni³o jej œwiadomoœæ koloru. wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. nie potrafi³a zobaczyæ kolorów. innym jednak przychodzi to z wielk¹ trudnoœci¹. których jest siedem: 1. W praktyce wiêkszoœæ jasnowidzów widzi aurê jako eteryczn¹ p³aszczyznê. u których aura zawiera promienie tego koloru. tu¿ przed zaœniêciem wyobra¿aj sobie przyjemne sceny. dlaczego s¹ akurat tej barwy. którzy z pocz¹tku mieli k³opoty z dostrze¿eniem aury. Lubi¹ podró¿owaæ. okaza³o siê. Bia³y Bia³e promienie w aurze maj¹ ludzie odznaczaj¹cy siê idealistycznym. 5. Nienawidz¹. by kolory siê stopniowo pokazywa³y. Patrz¹c na to z perspektywy. Bardzo j¹ to denerwowa³o. i to w³aœnie do nich ka¿dy cz³onek rodziny zwraca siê w razie problemów. Dawniej ubiera³a siê przewa¿nie na szaro lub be¿owo. Ró¿owy Ludzie o ró¿owych promieniach wystrzelaj¹cych z aury lubi¹ marzyæ o finansowym sukcesie. To. pracuj¹c nad t¹ umiejêtnoœci¹. Poniewa¿ jako pierwsza w grupie zobaczy³a aurê. inni spêdzaj¹ tygodnie czy nawet miesi¹ce. co doda jej wiary w siebie. Przyjrzyj siê ubraniom. w które wierz¹. czy s¹ one praktyczne. otoczon¹ jedn¹ warstw¹. spodziewa³a siê. ¿e inni je widz¹. a najlepiej siê czuj¹ we w³asnym œwiecie. p³aszczyzna duchowa. 3. Fiolet Ludzie obdarzeni fioletowymi promieniami przeszywaj¹cymi aurê spêdzaj¹ czas na nauce i pog³êbianiu wiedzy oraz m¹droœci. p³aszczyzna absolutna. szczególnie zaœ swoim bliskim. Czêsto anga¿uj¹ siê w sprawy duchowe lub metafizyczne. Jak sobie radziæ z trudnoœciami? Niektórzy potrafi¹ widzieæ kolory wewn¹trz aury bez ¿adnych problemów. Mo¿e . Pomóc mo¿e bardziej uwa¿ne traktowanie ró¿nych kolorów. wewn¹trz której znajduj¹ siê ró¿ne kolory. Z³oty Z³ote promienie przenikaj¹ce aurê oznaczaj¹ cz³owieka. gdy siê ich ogranicza w jakikolwiek sposób. Ró¿nimy siê miêdzy sob¹ –jedni widz¹ barwy od samego pocz¹tku. których aura zawiera srebrne b³yski. Rozczarowa³a siê. Na szczêœcie uda³o mi siê nauczyæ tê pani¹. Ci¹gle o tym mówi³a.

a poniewa¿ 5 odpowiada niebieskiemu. nawet gdy ju¿ otrzymam pozytywn¹ reakcjê na pierwsze pytanie. Gdy skoñcz¹. Ruchy wykonywane przez prêty nie maj¹ znaczenia. które dodajemy: 2 + 0 + 1 + 2 = 5. mo¿esz zapytaæ prêty o kolory promieniuj¹ce. chocia¿ mo¿e byæ pomocna. ¿e odpowiedŸ jest pozytywna. przyjrzyj siê kolorom wydm. – Jaki ruch oznacza „tak"? – pytam. a¿ otrzymasz potwierdzenie. Æwiczenie nale¿y powtórzyæ trzy. Takie rysowanie to doskona³y sposób na uwolnienie siê od nie chcianych. Nietrudno pamiêtaæ. Pamiêtasz zapewne. jakich barw szukamy. przypominam sobie widok rozci¹gaj¹cy siê z wejœciowych drzwi domku – ca³e kilometry sosnowego lasu. wdychaj¹c powietrze o ró¿nych kolorach. Kiedy znasz ju¿ kolor podstawowy. i zadajesz pytanie: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest czerwony? Jeœli nie ma odpowiedzi. ¿e oznaczaj¹ pozytywn¹ odpowiedŸ. Na koniec mo¿e okazaæ siê pomocne wdychanie kolorów. ¿e tutaj mo¿esz otrzymaæ wiêcej odpowiedzi pozytywnych. Ja sprawdzam wszystkie kolory. wiêc bêdzie nam ³atwiej je znaleŸæ. Bardzo siê równie¿ przydaje w rozwoju postrzegania aury.to byæ na przyk³ad twoja ulubiona pla¿a. prêty kieruj¹ siê do œrodka. a za nim pokryte œniegiem szczyty gór. Stosowanie ró¿d¿ki w poszukiwaniu kolorów Potrzebne ci bêd¹ do tego dwa zgiête prêty. ¿e sprawdzasz kolory cz³owieka o imieniu Bili. Obecnoœæ osoby. by coœ narysowali. Jeœli pragnê w wyobraŸni wywo³aæ przyjemny obraz. niezbêdn¹ w procesie widzenia tego zjawiska. trzymaj¹c prêty przed sob¹. Jest to najwa¿niejsza liczba w pitagorejskiej numerologii. patrz¹ na rysunek i odtwarzaj¹ swoje uczucia w chwili. Proszê ich. Ka¿da liczba odpowiada jednej barwie. morza i nieba. Zaczynasz. Zacznij. ale zatrzymuj¹ pod k¹tem dziewiêædziesiêciu stopni. jak siê czujesz. ¿e chcemy okreœliæ barwê kogoœ. gdy powstawa³. 1 – czerwony 2 – pomarañczowy 3 – ¿ó³ty 4 – zielony 5 – niebieski 6 – indygo 7 – fiolet 8 – ró¿owy 9 – br¹zowy 11 – srebrny 22 – z³oty Kolor podstawowy okreœla liczba drogi ¿ycia danego cz³owieka. poniewa¿ fizycznie odczuwasz oddzia³ywanie ka¿dej z nich. nie zwracaj¹c zbytnio uwagi. by mogli widzieæ ca³¹ aurê bez pomocy ró¿d¿ki. Potem ich œwiadomoœæ koloru rozwija siê w wystarczaj¹cym stopniu. Kilka lat temu spêdzi³em mi³o czas w drewnianym domku wœród lasów. jakie kolory dobieraj¹. by ich d³u¿sze koñce by³y skierowane do przodu. Zwróæ uwagê. ¿e siê wdycha czerwone powietrze. negatywnych uczuæ. Chodzi mi po prostu o potwierdzenie poprawnej odpowiedzi. To æwiczenie mo¿e byæ bardzo przydatne w nauce znaczenia ka¿dej z barw. które rozchodzi siê po ca³ym ciele. Okreœlanie kolorów za pomoc¹ numerologii Inn¹ metod¹ odnajdywania kolorów aury jest zastosowanie numerologii. Gdy o mnie chodzi. gdy prêty zbli¿aj¹ siê do siebie. Poproœ je o pozytywn¹ odpowiedŸ. Wielu moim uczniom machinalne rysowanie kolorowymi flamastrami pomog³o w rozwijaniu œwiadomoœci barwy. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. WyobraŸmy sobie. jakie to by³o spokojne i rozluŸniaj¹ce. Czujê tak¿e zapach sosen i ch³odn¹ bryzê. Teraz ju¿ wiemy. ¿e kolor podstawowy wskazuje. pow¹chaj s³one powietrze. której aurê chcesz zobaczyæ. których u¿ywa³eœ do odszukiwania zewnêtrznych granic aury. Dlatego jego kolor podstawowy i kolor zwi¹zany z drog¹ ¿ycia s¹ na ogól – choæ nie zawsze – takie same. a potem przejœæ do barwy pomarañczowej i stopniowo przez ca³¹ têczê. Za³ó¿my. Mnie pomaga g³oœne wyra¿enie tej proœby. Pamiêtaj jednak. ¿e kolorem podstawowym Billa jest niebieski z czerwonymi i fioletowymi promieniami. Jeœli odczuwali smutek. a¿ znajd¹ siê jeden nad drugim. Za³ó¿my. które mnie wtedy otacza³y. Liczba drogi ¿ycia tej osoby to 5. poniewa¿ przedstawia cel ¿ycia. Dodajemy te liczby: 4 (miesi¹c) 28 (dzieñ) 1980 (rok) 2012 Sumê (2012) traktujemy jako seriê cyfr. jeœli tylko wiesz. pytasz: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest pomarañczowy? I tak dalej. niezmiennie wybierali czerñ lub br¹z. samotnoœæ lub przygnêbienie. kto siê urodzi³ 28 kwietnia 1980 roku. dodaj¹c poszczególne elementy pe³nej daty urodzenia danej osoby. jednak najwyraŸniej widzê wspania³e kolory. u ciebie mog¹ odwracaæ siê na zewn¹trz. nie jest konieczna. Liczbê drogi ¿ycia obliczamy. Zobacz piasek i poczuj jego dotyk pod stopami. trzymaj¹c prêty tak. W tym celu nale¿y zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie. natomiast w chwilach szczêœcia stosowali wszystkie radosne barwy têczy. poniewa¿ anga¿uje praw¹ pó³kulê mózgu. W praktyce wiêkszoœæ ludzi musi wykonaæ to æwiczenie tylko kilka razy. cztery razy. Jeden z moich znajomych wie. prawdopodobnie wiêc jej kolorem podstawowym .

lub w ogóle siê jej nie wymawia (np. Na szczêœcie pozosta³e liczby w numerologii z ogromn¹ precyzj¹ pozwalaj¹ okreœliæ kolory promieniuj¹ce. Niestety istnieje wyj¹tek w zasadach okreœlania liczby potrzeb duszy. gdy¿ czêsto jedna osoba nazywa siê ró¿nie. Zapewne zauwa¿y³eœ. chocia¿ mog¹ siê ró¿niæ. gdy chodzi o redukowanie sumy do cyfry. w banku znaj¹ go jako Williama Jamesa Smitha. w pracy wystêpuje jako W. Liczba potrzeb duszy Billa to 9. a nie wszystkie cyfry w ci¹gu. Liczb¹ drogi ¿ycia tej m³odej osoby jest l. Bili w swojej aurze bêdzie mia³ równie¿ br¹zowe przeb³yski. Moja dobra znajoma urodzi³a siê 29 lutego 1944 roku. poniewa¿ funkcjonuje jako taka (np. a jej kolorem podstawowym – czerwieñ. S¹ dwa wyj¹tki.bêdzie ta w³aœnie barwa. Mo¿e to byæ skomplikowane. Kolor okreœlony przez œcie¿kê ¿ycia z pewnoœci¹ pojawi siê w aurze. a on sam czeki podpisuje jako W. S¹ to liczby 11 i 22. Której wersji u¿ywaæ? W praktyce u¿ywa siê tej. a nastêpnie 3 + 1= 4 Dlatego w³aœnie nale¿y dodawaæ miesi¹c. otrzymujemy 22: 2 (miesi¹c) 29 (dzieñ) 1944 (rok) 1975 czyli 1+9 + 7 + 5 = 22 Gdybyœmy po prostu dodali kolejne cyfry. ¯eby by³o trudniej: zosta³ adoptowany. stracilibyœmy liczbê mistrzowsk¹: 2 (miesi¹c) + 2 + 9 (dzieñ) + 1+9 + 4 + 4 (rok) = 31. czyli 4+1=5 5 to liczba wyrazu zewnêtrznego Billa i przedstawiaj¹ca jego naturalne zdolnoœci. Jednak jeœli siê j¹ wymawia (jak w „Yolande"). Bill ma je tylko dwie (po jednym „I" w ka¿dym z nich). W praktyce obie te barwy bêd¹ wspó³gra³y. Dodajemy cyfrê odpowiadaj¹c¹ literze „I": 9 + 9 = 18 i l + 8 = 9. stosuj¹c poni¿szy wzór: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 9 H I Q R Z Imiê i nazwisko Billa Smitha da nam nastêpuj¹c¹ sumê: BILL SMITH 2933 14928. Jeœli wyliczymy jej liczbê drogi ¿ycia wed³ug podanej metody. Post¹pimy inaczej ni¿ w tradycyjnej numerologii. Przy narodzinach nazywa³ siê William James Callaghan. a jego aura mo¿e byæ bia³a. gdy mia³ trzy miesi¹ce. Przyjaciele wo³aj¹ na niego Bili. których dany cz³owiek u¿ywa. któr¹ odzwierciedla fiolet. ¿e liczba œcie¿ki ¿ycia przedstawia cel ¿ycia danego cz³owieka. jak cz³owiek powinien ¿yæ. 1 + 9 = 10 i w koñcu: l + O = l. Ktoœ mo¿e mieæ liczbê œcie¿ki ¿ycia 7. poniewa¿ mówi. chocia¿ bêd¹ ró¿ne. Tak wiêc w tym wypadku wybierzemy Bill Smith. W dzieciñstwie zwano go Billy-boy. Wiemy. a wiêc 2+ 9 +3 +3 (Bill) +1+4 + 9 + 2 + 8 (Smith) = 41. ¿e jest to cz³owiek wszechstronny. w imieniu „Lynda"). Na ogó³ jest to imiê. którzy je maj¹. Literê „Y" na ogó³ klasyfikuje siê jako samog³oskê. Nale¿y pamiêtaæ. ale niekoniecznie jako podstawowy. Liczba œcie¿ki ¿ycia okreœla podstawowy kolor aury cz³owieka z dok³adnoœci¹ do 95 procent. Tym razem chodzi o m³od¹ kobietê urodzon¹ 12 marca 1975 roku: 3 (miesi¹c) 12 (dzieñ) 1975 (rok) 1990 Dodajemy poszczególne cyfry: 1 + 9 + 9 + 0= 19. a nazwisko Smith przybra³ dopiero po adopcji. by osi¹gn¹æ jeden numer. Smith. który odpowiada barwie br¹zowej. poniewa¿ ludzie. pod jakim znaj¹ go przyjaciele. J. tworz¹c z nich sumê. w której u¿ywa siê oficjalnego imienia i nazwiska. Z tego powodu metoda nie jest doskona³a. J. tak aby nie zgubiæ ¿adnych liczb mistrzowskich. Litery sk³adaj¹ce siê na imiê Billa zamienimy na cyfry. znane w numerologii jako liczby mistrzowskie. Widaæ. nale¿y j¹ sklasyfikowaæ jako spó³g³oskê. dzieñ i rok. . Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ liczb¹ w numerologii jest liczba potrzeb duszy. ¿e 5 odpowiada barwie niebieskiej. Nie redukuje siê ich do 2 i 4. Liczby te pochodz¹ od imienia i nazwiska. Oto inny przyk³ad. W istocie mo¿e mieæ jak¹kolwiek inn¹ barwê jako kolor podstawowy. by cyfry sumowaæ wed³ug opisanego przeze mnie sposobu. a wiêc takie bêd¹ promienie przebijaj¹ce siê przez podstawowy kolor w aurze Billa. Otrzymuje siê j¹ przez dodanie samog³osek w imieniu i nazwisku. Na ogó³ kolor podstawowy aury i przypisany liczbie œcie¿ki ¿ycia s¹ takie same. Bill Smith dla swoich rodziców mo¿e byæ Williamem. zostali obdarzeni wiêkszym potencja³em ni¿ reszta œmiertelników. ¿e w numerologii mamy zaledwie jedenaœcie ró¿nych barw do wyboru. Dzieje siê tak dlatego. (bo na drugie ma James). w imieniu Kay). która najbardziej odpowiada samemu zainteresowanemu. Natomiast ¿ona mówi do niego „Misiaczku".

¿e kolory aury „s¹ znacz¹cymi wskazówkami w kwestii cech osobowoœci". na któr¹ patrzy: ¿ó³t¹ wokó³ klocka niebieskiego i zielon¹ wokó³ czerwonego. jak i numerologia bêd¹ ci pomoc¹ na pocz¹tku. a nastêpnie zamknij oczy. Wydychaj¹c powietrze. Mog¹ byæ bardzo po¿yteczne. Nie ufaj zbytnio tym sztuczkom. których dokonano. wyobraŸ sobie doskona³¹ têczê. wspieraj¹c twój rozwój. któr¹ du¿o ³atwiej zobaczyæ ni¿ aurê ludzk¹. . by wst¹piæ w barwê indygo – g³êbok¹. poczujesz tak¿e. przejdŸ w zieleñ. jak twój umys³ otwiera siê na intuicjê i inspiracjê. krzepi¹c¹ energiê. Gdy sk¹pa³eœ siê w ¿ó³tej energii. jak przenika w twoje cia³o i o¿ywia ka¿d¹ jego komórkê. Æwicz widzenie kolorów. jakich barw szukaæ. IdŸ dalej. które ciê przepe³niaj¹. by wzrok koncentrowali na œcianie. W czasie moich zajêæ opakowujê dzieciêce klocki w ró¿nobarwny celofan. otoczy ciê turkus. S¹ to tak zwane kolory uzupe³niaj¹ce. które gwa³townie zwiêkszy twoj¹ œwiadomoœæ i zrozumienie ¿ycia. ku piêknej. Æwiczenie to jest równie¿ doskona³e dla ludzi. Wyobra¿aj¹c sobie. ka¿dy klocek w inny kolor. W miarê rozwoju twojej œwiadomoœci koloru bêdziesz ich potrzebowa³ coraz rzadziej. a oni jedynie musz¹ siê rozluŸniæ i pamiêtaæ o jej istnieniu. Przypadn¹ ci w udziale wszystkie korzyœci p³yn¹ce z medytacji oraz poszerzona œwiadomoœæ kolorów têczy. przez kilka minut nie otwieraj oczu. Gdy poczujesz siê ca³kowicie zabarwiony na czerwono. Pierwsze z nich stanowi czêœæ æwiczeñ relaksacyjnych i wielu znanych mi ludzi stosuje je przed snem. Aura poszczególnych barw Innym doskona³ym sposobem na uzyskanie œwiadomoœci koloru jest dostrzeganie aury otaczaj¹cej poszczególne barwy. Odczujesz nieprzepart¹ chêæ. jak siê w niej zanurzasz. Na koniec przejdŸ w pasmo fioletowe. Mo¿e to byæ tak. b¹dŸ cierpliwy i czekaj na rezultaty. jako pomoc przy zaœniêciu. przy czym proszê. stymuluj¹cej ¿ó³ci. Te nieliczne. która do Ciebie podp³ywa. ¿e zwiêksza twoj¹ œwiadomoœæ koloru. Zarówno ró¿d¿karstwo. by posuwaæ siê naprzód. Kiedy moi uczniowie je zobacz¹. ale jednoczeœnie spowolni¹ postêpy. którzy maj¹ trudnoœci w dostrzeganiu kolorów wewn¹trz aury. Moim s³uchaczom radzê. jaka jest uspokajaj¹ca i koj¹ca. Poczuj. Do dzisiaj przeprowadzono niewiele badañ naukowych na temat kolorów aury i ich znaczenia. Zaczynam od niebieskiego. ¿e otacza ciê ka¿da z kolejnych barw. WeŸ kilka g³êbokich oddechów. ¿e na twoje nerwy oddzia³uje koj¹co. ¿e pomarañczowa energia ca³kowicie ciê otacza. Poczujesz siê odœwie¿ony i pe³en si³ ¿yciowych. intensywn¹. jak ta barwa otacza ciê ca³ego. powtarzaj: „Jestem spokojny i rozluŸniony". wskazuj¹c ci. op³ywa ciê i przep³ywa przez ciebie. ¿e aura otacza wszystko. Wszelkie stresy i napiêcia po prostu znikn¹. Z zieleni przejdŸ do barwy niebieskiej. ³agodz¹c¹. Na ogó³ w ci¹gu zaledwie kilku sekund ka¿dy dostrzega otoczkê innego koloru ni¿ barwa. szybko zastêpujê klocki innymi. by zrobiæ coœ ze swoim ¿yciem. który spêdzisz zanurzony w b³êkicie oraz indygo. rozœwietlaj¹c¹. da ci bardzo wiele. Stawiam ka¿dy z nich na stole i pozwalam s³uchaczom siê mu przyjrzeæ. Czas. i ponownie ka¿dy dostrzega aurê wokó³ nich. Przez chwilê. a¿ wejdziesz w czerwieñ. poniewa¿ naj³atwiej zobaczyæ aurê wokó³ tych kolorów. Zobacz. gdy bêdziesz siê zag³êbia³ w b³êkit. by siê zrelaksowali. zyskasz lepsze zrozumienie ich znaczenia. Zwróæ uwagê. Têczowa medytacja Usi¹dŸ wygodnie lub po³ó¿ siê. Gdy poczujesz siê ca³kowicie rozluŸniony. by j¹ zobaczyæ. Najlepiej usi¹œæ co najmniej metr od klocka. Moim celem by³o pokazanie uczniom. Æwiczenie to z naszego punktu widzenia jest bardzo korzystne g³ównie dlatego. Chocia¿ pobudzi ciê umys³owo. Mo¿na to æwiczenie przeprowadziæ. Gdy skoñczysz. koncentruj¹c siê na procesie oddychania. jakby czerwieñ by³a rzek¹ energii. Poczuj. przesuñ siê w g³¹b têczy i zanurz w kolorze pomarañczowym. ka¿dy organ.Zdobywamy œwiadomoœæ koloru Istniej¹ dwa po¿yteczne æwiczenia. wskazuj¹. Poczuj jej uzdrawiaj¹c¹. Dawno ju¿ nie czu³eœ siê tak zdrowy i pe³en entuzjazmu! Zosta³ ci tylko jeden krok. które mog¹ pomóc w osi¹gniêciu œwiadomoœci koloru. W swojej wyobraŸni przejdŸ ni¹. nieco z boku klocka. u¿ywaj¹c kartek ró¿nokolorowego papieru. a potem stawiam czerwony. gdy sobie wyobra¿asz. Smakuj spokój i poczucie spe³nienia. a ty poczujesz siê œwie¿o i swobodnie pod wp³ywem tej uzdrawiaj¹cej energii.

Czakry znajduj¹ siê na g³ównym nadi (sushumna). Te dwa rodzaje energii maj¹ wp³yw na kierunek. Czwórka Cztery dolne czakry przedstawia siê czêsto jako kwadrat. Czakra podstawowa . by zmierzyæ jej pole bioelektryczne. ziemi. i¿ amplituda i czêstotliwoœæ pola wokó³ czakry by³y znacznie Wiêksze ni¿ u innych osób. zanim zaczniesz dzia³aæ kluczowe s³owo: fizycznoœæ Czakra podstawowa znajduje siê u podstawy krêgos³upa i daje poczucie bezpieczeñstwa i otuchê. które na ogó³ stosuje siê do pomiaru si³y miêœni. Wibruj¹ one wolniej ni¿ trzy czakry górne i maj¹ solidn¹ wiêŸ z ziemi¹. W latach siedemdziesi¹tych dr Jiroshi Motoyama prowadzi³ badania maj¹ce na celu udowodniæ istnienie czakr lub temu zaprzeczyæ. w którym obracaj¹ siê czakry. pochodz¹cej bezpoœrednio z naszego oddechu. Nasze cia³o zawiera strumienie zarówno pozytywnej. aura zawiera w sobie przynajmniej jakiœ niewielki procent ka¿dego koloru têczy. ¿e otworzyli konkretne czakry. czy mo¿na zmierzyæ przep³yw biopr¹dów z czakr. natomiast Rosalyn Bruyere obserwowa³a zmiany w aurze ludzi uczestnicz¹cych w eksperymencie. ten ostatni daje siê powtórzyæ i bywa³ wykonywany wielokrotnie w laboratoriach uniwersyteckich. Dr Motoyama odkry³ równie¿. a ich opis znalaz³ siê w ksi¹¿ce Science and the Evolutian of Consciousness: Chakras. czakra podstawowa dodaje nam si³ witalnych i wi¹¿e mocno z ziemi¹. Wed³ug hinduskiej jogi. Uwa¿a siê. Za ka¿dym razem. masz wiêc wyobra¿enie o ich mocy. prana. Wyniki by³y pozytywne. który tworzy spiralê wychodz¹c¹ ze œrodka i który odpowiada barwie têczy. Nastêpnego zdumiewaj¹cego odkrycia dokonano dziêki Rosalyn Bruyere. Dr Hunt bada³a czakry elektronicznie. W istocie. Ki and Psi. jak i negatywnej energii. Umieœci³ ruchom¹ miedzian¹ elektrodê w pobli¿u czakry. ¿e nasza. Dziêki niej tryskamy zdrowiem i energi¹. by wytwarzaæ zaburzenia pola elektrycznego. Chcia³ sprawdziæ. wyk³adanej o³owiem kabiny. Prawa strona cia³a magazynuje energiê pozytywn¹. Ka¿da z nich obraca siê w przeciwnym kierunku ni¿ czakra po³o¿ona wy¿ej i ni¿ej. 5. Chcia³a okreœliæ lecznicze skutki techniki znanej jako rolfing. Ka¿da z czakr ma swoj¹ nazwê i kolor. Inaczej ni¿ wiele innych eksperymentów psychicznych. specyficzny obraz fal pojawia³ siê na urz¹dzeniach rejestruj¹cych. U¿ywa³a elektrod EMG. Okaza³o siê. który biegnie wzd³u¿ krêgos³upa.Rozdzia³ 5 Czakry Czakry to siedem oœrodków mocy umiejscowionych wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym (rys. W sanskrycie s³owo muladhara oznacza „wsparcie". Czakra podstawowa (Muladhara) kolor: czerwieñ ¿ywio³: ziemia zmys³: powonienie d¹¿enia: kontakt fizyczny wyzwanie: myœl. Znaczy to. Odkry³a. gdy Rosalyn Bruyere widzia³a na przyk³ad czerwieñ w aurze. ¿e niektórzy potrafi¹ œwiadomie przesy³aæ energiê poprzez swoje czakry. Czakry s¹ znane na Wschodzie od tysiêcy lat. Podobnie dzia³o siê w odniesieniu do innych kolorów. powietrza i wody. ¿e wartoœci wykazane w pobli¿u czakr s¹ du¿o wy¿sze ni¿ w pozosta³ych czêœciach cia³a. S¹ to obracaj¹ce siê kó³ka subtelnej energii. Dr Valerie Hunt z UCLA przeprowadzi³a inne interesuj¹ce doœwiadczenie. ¿e w ludzkim ciele znajduje siê ich 72 000. ale zachodni naukowcy do niedawna nic o nich nie wiedzieli. a na poziomie emocjonalnym daje nam ona odwagê i wytrwa³oœæ. Gdy dr Motoyama Wykonywa³ badania na ludziach. ¿e uwagi na temat zmian zabarwienia wewn¹trz aury pokrywa³y siê dok³adnie z wynikami badañ elektrodami EMG. okazywa³o siê. osobie o du¿ych zdolnoœciach parapsychicznych. która poch³ania energiê wy¿sz¹ i zmienia j¹ w formê daj¹c¹ siê wykorzystaæ w ciele. gdy dotyka³eœ aury. Poczu³eœ ogromn¹ energiê promieniuj¹c¹ z tych czakr. op³ywa nasze cia³o przez sieæ maleñkich kanalików zwanych nadis.1). Ka¿da z nich odnosi siê do jednego z czterech ¿ywio³ów: ognia. którzy twierdzili. czyli si³a ¿ycia. lewa – negatywn¹. Dr Motoyama przeprowadza³ testy wewn¹trz specjalnie zaprojektowanej. Na Wschodzie czêsto przedstawia siê je jako kwiaty lotosu – ko³o u³o¿one z p³atków.

Czakra krzy¿owa tych. Jeœli czakra podstawowa jest zbyt pobudzona. oraz oczami. kreatywnoœæ i równowagê emocjonaln¹. Ludzie ci pozostaj¹ w kontakcie ze swymi emocjami. mo¿emy cierpieæ na takie dolegliwoœci. Na Dalekim Wschodzie czakrê serca nazywa siê czêsto domem duszy. Strzelec i Ryby) ³atwo siê przystosowuj¹ do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci. Na poziomie emocjonalnym czakra ta ma wp³yw na wspó³czucie. Ma zwi¹zek z mi³oœci¹. akceptacjê siebie samego i szacunek dla siebie oraz bliŸnich. Odgrywa równie¿ podstawow¹ rolê w naszym przetrwaniu. Waga i Kozioro¿ec) s¹ otwarte. wiarê w siebie i szczêœcie. Trójca Trzy górne czakry znane s¹ jako trójca lub triada. przyczyniaj¹c siê do dobrego trawienia i samopoczucia. gdy czakra krzy¿owa nie jest doœæ pobudzona. Svadisthana znaczy „dom ¿yciowej si³y". egocentryczni i uzale¿niamy siê od pieniêdzy oraz seksu. Zarz¹dza ona dwiema dziedzinami: wch³anianiem po¿ywienia. poniewa¿ kontroluje nasze reakcje ucieczki lub walki. kiedy jesteœmy szczêœliwi i zadowoleni. co daje im giêtkoœæ konieczn¹ do bezkonfliktowego i skutecznego wspó³dzia³ania z bliŸnimi. Czakra krzy¿owa (Svadisthana) kolor: pomarañczowy ¿ywio³: woda zmys³: smak d¹¿enia: szacunek i akceptacja wyzwanie: kochaj ludzi i s³u¿ im s³owo kluczowe: spo³eczny Czakra krzy¿owa znajduje siê na poziomie koœci krzy¿owej. Pulsuj¹ na wy¿szym poziomie ni¿ cztery ni¿sze czakry. oko³o piêciu centymetrów poni¿ej pêpka. wspó³czuj¹cym zrozumieniem i zmys³em dotyku. których czakra serca nie jest doœæ pobudzona. stajemy siê zagubieni i nabieramy przekonania. . harmoni¹. frustracjê czy urazê. ¿e na nic w naszym ¿yciu nie mamy wp³ywu. Jeœli cz³owiek ma negatywn¹ postawê. Czakra ta reprezentuje seksualnoœæ. Wiêkszoœæ ludzi pozostaj¹cych na czyimœ utrzymaniu ma nie doœæ pobudzon¹ czakrê serca. Skorpion i Wodnik) s¹ sztywne. jak zêby. dbaj¹c o siebie i o innych. natomiast gdy brak jej bodŸców – brakuje nam pewnoœci siebie. na jednej linii z sercem. Poniewa¿ odnosi siê ona do wody. Jeœli ta czakra nie dzia³a poprawnie. Maj¹ oni sk³onnoœæ do nadwra¿liwoœci. Czakra sercowa (Anahatha) kolor: zieleñ ¿ywio³: powietrze zmys³: dotyk d¹¿enie: kochaæ i byæ kochanym wyzwanie: nabierz pewnoœci siebie s³owo kluczowe: emocje Czakra sercowa znajduje siê poœrodku klatki piersiowej. Czakra ta ma równie¿ zwi¹zek z wra¿liwoœci¹. wymagaj¹cy. a ponadto wp³ywa na nasz zmys³ smaku. Kiedy jest ona nadmiernie pobudzona. natomiast znaki zmienne (BliŸniêta. Choroby wywo³ywane s¹ przez negatywne emocje. kreatywnoœæ. Nadmiernie pobudzona czakra splotu s³onecznego czyni z nas pracoholików. Na pewno znasz osoby. s¹ zbyt wspó³czuj¹cy i odczuwaj¹ nieustann¹ potrzebê dawania. W rezultacie wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ strach. mamy zmienne nastroje i wszystko musimy mieæ pod kontrol¹. Czakra splotu s³onecznego (Manipuraka) kolor: ¿ó³ty ¿ywio³: ogieñ zmys³: wzrok d¹¿enie: zrozumieæ wyzwanie: skutecznie porozumiewaæ siê z bliskimi s³owo kluczowe: intelekt S³owo manipuraka znaczy „klejnot w pêpku". Panna. Lew. wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ gniew i wrogoœæ. U¿alaj¹ siê te¿ nad sob¹ i wszystkiego siê boj¹. Maj¹ zwi¹zek z kwadratur¹ astrologii: znaki kardynalne (Baran. zarz¹dza gospodark¹ p³ynami w naszym organizmie. stajemy siê apodyktyczni. stajemy siê nerwowi i niepewni. Rak. o ile wszystko lepiej wygl¹da. Anahatha znaczy „niepokonany". gdy sobie przypomnisz. jak artretyzm. znaki sta³e (Byk. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. Czakra splotu s³onecznego daje nam ciep³o. pobudza w nas optymizm i nadziejê. pe³nych pretensji perfekcjonistów. próbujemy manipulowaæ innymi. stajemy siê agresywni i otwarcie sobie pob³a¿amy. w ma³ym zag³êbieniu na plecach. Nic w tym dziwnego. pozostaje w równowadze. Kiedy nie jest odpowiednio pobudzona. na przyk³ad gniew. Na poziomie emocjonalnym tworzy ona optymizm.zarz¹dza równie¿ naszym powonieniem oraz takimi czêœciami naszego cia³a. uparte i zawziête. koœci i paznokcie. energiczne i pe³ne wyrazu. stajemy siê zaborczy. które pojawiaj¹ siê. którzy ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty z innymi. poczucie w³asnej godnoœci i pewnoœæ siebie.

dogmatyczni i manipulujemy innymi. Kiedy czakra brwiowa zostanie nadto pobudzona. brak nam asertywnoœci. niedostateczne pobudzenie natomiast sprawia. Czakra korony (Sahasrara) kolor: fiolet kwadratura: kardynalny d¹¿enie: zrozumienie wszechœwiata wyzwanie: powiêkszaæ wiedzê i m¹droœæ s³owo kluczowe: duchowoœæ Czakra korony. co ¿yje. jest ze sob¹ powi¹zane. duchowym. sprawiaj¹c. Nic nigdy nie powsta³o. nawet tak ma³o znacz¹ce przyk³ady. Kiedy czakra korony jest zbyt pobudzona. czêsto przedstawiaj¹ tê czakrê w postaci aureoli. stajemy siê ca³oœci¹. ¿e stajemy siê œwiadomi naszej duchowej natury. ¿e jesteœmy s³abi.Czakra gard³owa (Visshudha) kolor: b³êkit kwadratura: sta³y zmys³: dŸwiêk d¹¿enie: wewnêtrzny spokój wyzwanie: ryzykuj s³owo kluczowe: pojêcia Czakra ta znajduje siê na poziomie krtani. To jest w³aœnie funkcja czakry brwiowej. zamykamy siê w sobie. Kiedy zaczniesz dostrzegaæ czakry. W sanskrycie jej nazwa znaczy „rozkaz". Zarz¹dza ona umys³em i jest oœrodkiem kieruj¹cym innymi czakrami. Niestety. za zgod¹ samego zainteresowanego bêdziesz móg³ poprawiæ stan sennej czakry gard³owej i skutecznie zrównowa¿yæ jego energiê. czakra gard³owa daje zadowolenie. stajemy siê aroganccy. podczas gdy czakra drugiego bêdzie ma³a. sarkastyczni i lekcewa¿¹cy. Jest to czakra porozumiewania siê i wyra¿ania swojego „ja". Czy zdarzy³o ci siê spêdziæ trochê czasu z cz³owiekiem pe³nym negatywnej energii i poczuæ ogromne wyczerpanie? Wp³ynê³a na ciebie negatywna energia tej osoby. Inni ludzie maj¹ wp³yw na podœwiadomoœæ ka¿dego z nas. Porzucenie pojêcia indywidualnoœci i zostanie czêœci¹ wszechœwiata w ten w³aœnie sposób jest niezwykle trudne. która kontroluje najsilniejsze drgania energii w organizmie. Czakra gard³owa stanowi najwa¿niejszy element. usytuowana jest na samym czubku g³owy. Nazywamy to równowa¿eniem aury. . natomiast druga nie wykorzystuje jej potencja³u. ¿e wszystko. spokój ducha. dogmatyczni. stajemy siê dumni. jak wyczuwanie nastrojów i uczuæ innych ludzi. pulsuj¹ca ¿yciem i szybka. nawet jeœli g³oœno wypowiada³a tylko pozytywne lub neutralne zdania. a my mo¿emy ¿yæ naprawdê. Zarz¹dza równie¿ poziomem mistycznym. mi³oœæ i zrozumienie. Czakra brwiowa (Ajna) kolor: indygo kwadratura: zmienny d¹¿enie: osi¹gniêcie harmonii z wszechœwiatem wyzwanie: realizacja marzeñ s³owo kluczowe: intuicja Czakra brwiowa znajduje siê na czole. Tymczasem. zdasz sobie sprawê z ró¿nic w ich rozmiarze i intensywnoœci. Bêd¹c w równowadze. stajemy siê sfrustrowani. nasza ciemniejsza strona natury zostaje zapomniana. wiêkszoœæ z nas w ogóle nie kontroluje swoich wzorców myœlowych albo czyni to w nieznacznym stopniu. tym. Artyœci. a symbolem czakry korony jest kwiat lotosu o tysi¹cu p³atków. jeœli ktoœ tego nie wymyœli³. stajemy siê niekomunikatywni i brak nam radoœci ¿ycia. Wszelkie objawy intuicji pochodz¹ od czakry brwiowej. maluj¹c portret osoby szczególnie uduchowionej. czyni¹c to. przygaszona i powolna. Czakra ta utrzymuje w równowadze i harmonii wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ stronê naszej natury. Znaczy to. nieszczerzy i niegodni zaufania. Powszechne s¹ wtedy silne migreny. Sanskryckie s³owo sahasrara znaczy „tysi¹c". Adolf Hitler musia³ mieæ tê czakrê zbyt pobudzon¹. Tonsura mnichów to sposób na ods³oniêcie tego miejsca. dobre wyczucie czasu oraz siln¹ wiarê. Czakra gard³owa jednego cz³owieka mo¿e byæ du¿a. miêdzy brwiami. ¿e pierwsza osoba u¿ywa swojej czakry gard³owej w sposób pozytywny. gdy chodzi o przekazywanie myœli 2 czakry brwiowej do czterech ni¿szych czakr. Na poziomie emocjonalnym wzmacnia ona idealizm. jesteœmy nieœmia³ymi nieudacznikami. Na poziomie emocjonalnym czakra ta zwiêksza nasze zrozumienie œwiata. Na szczêœcie. Visshudha znaczy „czysta". Gdy czakra ta nie zosta³a dostatecznie pobudzona. destruktywni i przygnêbieni. autorytarni. Natomiast gdy jest ona pobudzona niedostatecznie. Kiedy jednak zostaje nadmiernie pobudzona. na którym zdajemy sobie sprawê.

„Czy czakra krzy¿owa jest najbardziej negatywna?" itd. ¿e ukryli swoje problemy bardzo g³êboko i nawet nie zdaj¹ sobie sprawy z ich istnienia. nie trzeba robiæ nic Wiêcej i mo¿na przejœæ do sprawdzania czakry krzy¿owej. co siê dzieje.4). Podczas seansu dobrze jest porozmawiaæ ze znajomym o tym. który kierunek odpowiada s³owu „tak". która spoœród nich jest najbardziej negatywna. wskazuj¹c. WeŸ sznurek wahade³ka w palce (kciuk i palec wskazuj¹cy) i zawieœ je nad rysunkiem 5.Równowa¿enie aury W rozdziale drugim nauczyliœmy siê. by wydoby³o z niej ca³¹ negatywna energiê. ¿e s¹ one pomocne.3. dopóki nie otrzymam potwierdzaj¹cej odpowiedzi. Wahade³ko to po prostu ciê¿arek przywi¹zany do nitki. Znowu unieœ wahade³ko nad rysunkiem 5. musisz szukaæ dalej. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. by siê po³o¿y³ wygodnie na plecach. na której mog¹ oprzeæ g³owê. jednak lepiej. Teraz pos³u¿ymy siê wahade³kiem. (Jeœli u¿ywasz wahade³ka do wykrywania aury. chocia¿ zwyk³e wahad³o pozwala osi¹gn¹æ takie same wyniki (rys. Ale mo¿e siê zdarzyæ inaczej. w której nie trzymasz wahade³ka. zgodnie lub niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. . i zapytaj: „Który kierunek wskazuje energiê negatywn¹?" oraz „Który kierunek wskazuje energiê pozytywn¹?". Wahade³ko zacznie siê poruszaæ w kierunku oznaczaj¹cym negacjê. który mo¿na przesuwaæ w górê i w dó³. Teraz mo¿emy zrównowa¿yæ aurê naszego znajomego za pomoc¹ wahade³ka. po chwili wahade³ko zacznie siê poruszaæ. jeœli chcesz zajmowaæ siê równowa¿eniem aury. powiedz sobie: „Szukam czakry podstawowej". Poproœ go. W istocie negatywna energia wêdruje w górê. Wielu ludzi stwierdza. Gdy tylko wahade³ko przestanie siê poruszaæ w tym kierunku. zanim podejmiesz decyzjê. ³agodny i pe³en wyrozumia³oœci. i zapytaæ go o przyczyny zmagazynowania negatywnej energii. Po sprawdzeniu wszystkich siedmiu czakr pytam mojego wahade³ka. B¹dŸ cierpliwy. jakiego koloru szukasz. Jeœli u¿ywasz klasycznego wahade³ka. Nape³nij szklankê wod¹ i zanurz w niej palce tej rêki. Ja najpierw sprawdzam ka¿d¹ czakrê. pytaj¹c o ka¿d¹ po kolei: „Czy czakra podstawowa jest najbardziej negatywna?". Jeœli masz wahade³ko do mierzenia aury. ¿e dana osoba z moich rad skorzysta. Ja swoim znajomym dajê poduszeczkê. wra¿liwy. ¿e niektóre wahade³ka reaguj¹ ³atwiej ni¿ inne. 5. Zapytaj wahade³ko: „Czy czakra mojego znajomego jest w dobrym zdrowiu?". by okreœliæ. Zobaczysz. Gdy jednak wahade³ko da ci odpowiedŸ negatywn¹. sznurka czy ³añcuszka. Niemal ka¿dy przedmiot mo¿e spe³niaæ tê funkcjê. które mog¹ le¿eæ u jej podstaw. Dlatego zadawanie wahade³ku tego pytania jest dobrym pomys³em. Zapytaj. ja sam u¿ywam takiego. Umieœæ wahade³ko ponad najbardziej negatywna czakra i poproœ je. maj¹c nadziejê. w których znalaz³eœ negatywn¹ energiê. zaopatrzone w ma³y wskaŸnik. Na tym etapie musimy zadaæ wahade³ku jeszcze dwa pytania. a nastêpnie zapytaj. który ruch oznacza „tak". Jednak nawet w takiej sytuacji wymieniani czynniki. i sugerujê sposób postêpowania. Kiedy zorientujesz siê. nastaw wskaŸnik na kolor czerwony. który kierunek odpowiada s³owu „nie". ¿e raz okreœlone ruchy na „tak" i na „nie" nie ulegaj¹ zmianie. zatrzymaj wahade³ko na chwilê nad œrodkiem rysunku. wyjmij palce ze szklanki. Wielu ludzi uwa¿a. Robiê to. gdy wa¿y przynajmniej kilka dekagramów. Nie ka¿dy bêdzie chcia³ ci siê zwierzaæ i musisz to uszanowaæ. ale jeœli zdecydujesz siê na zakup jednego z nich. ¿e czakra podstawowa nie jest w dobrym zdrowiu.3. Mo¿esz równie¿ nabyæ wahade³ko do badania aury (zwane czasami wahade³kiem spektralnym) we wszystkich kolorach têczy. a potem w dó³ drug¹ rêk¹ do wody. Czasami ludzie nie wiedz¹.2). by odnaleŸæ aurê. Umyj d³oñ pod bie¿¹c¹ wod¹ i powtórz to æwiczenie z pozosta³ymi czakrami. przez twoj¹ rêkê. dlaczego gromadz¹ w sobie negatywn¹ energiê. nie zapomnij przestawiæ wskaŸnika na kolor pomarañczowy). 5. W sklepach mo¿na dostaæ gotowe wahade³ka.. Oczywiœcie. sprawdŸ kilka. a dopiero potem staram siê usun¹æ zaburzenia (rys. jak u¿ywaæ ró¿d¿ki (czy raczej zagiêtych prêtów). Prawdopodobnie dlatego. Mo¿e siê? ko³ysaæ w górê i w dó³ lub na boki albo zakreœlaæ ko³a. klatkê piersiow¹. Zawieœ wahade³ko ponad podstaw¹ krêgos³upa (mniej wiêcej na wysokoœci narz¹dów p³ciowych). Warto od czasu do czasu sprawdzaæ funkcjonowanie wahade³ka. musisz byæ troskliwy. Urz¹dzenie zacznie siê po chwili poruszaæ i uzyskasz tê informacjê.

Wyboru nale¿y jednak dokonywaæ ostro¿nie. ciep³o i m¹droœæ). Jeœli u¿ywasz zwyk³ego wahade³ka. kryszta³ równie¿ wch³onie ich energiê i potem ci j¹ zwróci. Wychodz¹c ode mnie. ¿e nie uda siê usun¹æ ca³ej negatywnej energii. ¿e ma w sobie jak¹kolwiek negatywn¹ energiê. Kryszta³y Z ka¿d¹ czakr¹ zwi¹zany jest jeden kryszta³. u niektórych osób mo¿e wywo³ywaæ zawroty g³owy). Po zabiegu równowa¿enia aury twój przyjaciel powinien czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. które tworzy wszystkie kolory. Mo¿na go nosiæ. mówi¹c. p³aka³ niemal przez dwadzieœcia minut. Czakra korony Ametyst (silny obroñca). nastaw wskaŸnik na zieleñ i przesuñ wahade³kiem nad ca³ym cia³em w kierunku wskazuj¹cym pozytywn¹ energiê. Czakra podstawowa Czerwony granat (najlepiej go nosiæ poni¿ej pasa. by wspomóc czakrê podstawow¹. Karneol (wzmaga mêskoœæ i zmniejsza napiêcie). dziêki czemu bêdzie ukryty przed negatywn¹ energi¹ innych. Kiedy skoñczy³em. by jego czubek by³ skierowany ku do³owi. Kryszta³y szybko poch³aniaj¹ energiê. Tak wiêc czerwony kryszta³ nosi siê. Purpurowy fluoryt (regeneruje organizm i daje duchow¹ œwiadomoœæ). by o¿ywiæ i zregenerowaæ si³y twojego znajomego. Kryszta³y poch³aniaj¹ równie¿ uczucia innych ludzi. Czakra krzy¿owa Tygrysie oko (daje si³ê. dostarczaj¹c takiej barwy. P³ucz go przez minutê w zimnej. Ten sposób jest jednak mniej skuteczny ni¿ w bezpoœrednim kontakcie ze skór¹. twój kamieñ poch³onie te uczucia i póŸniej ci je przeka¿e. który zmniejsza urazy emocjonalne i wywo³uje radoœæ). uzdrawiaj¹c¹ energiê. ¿e wahade³ko pokazuje twierdz¹c¹ odpowiedŸ nad ka¿d¹ z nich. Czarny obsydian (jako uziemienie). nieszczêœliwymi lub przygnêbionymi. otwartymi i szczêœliwymi. Czakra splotu s³onecznego Cytryn (wzmaga koncentracjê i zmniejsza sk³onnoœæ do zamartwiania siê). kryszta³ wch³onie tê energiê. By³em zaniepokojony. ¿e to ³zy szczêœcia. dopóki wszystkie czakry nie dadz¹ pozytywnej odpowiedzi. jeœli spêdzisz du¿o czasu z ludŸmi pe³nymi entuzjazmu. Sugilit (daje poczucie sensu). Ludzie twierdz¹ czêsto. Przydymiony kwarc (dobry na psychiczne. Czakra brwiowa Lapis lazuli (wspiera duchowoœæ – stosowaæ ostro¿nie. wytrwa³oœæ i odwagê). ale uspokoi³ mnie. jaka bêdzie konieczna. Z tego samego powodu niektórzy wol¹ nosiæ kamieñ na szyi ukryty w ma³ym woreczku. szczególnie wtedy. Czasami siê zdarza. jako ¿e przejrzysty kryszta³ wi¹¿e siê ze œwiat³em. Fluoryt (wzmacnia organizm po emocjonalnych urazach). ¿e kryszta³y odnosz¹ce siê do czakr wybiera siê na ogól w zale¿noœci od koloru. Nic dziwnego. Jeœli wiêc spêdzasz wiêkszoœæ czasu z ludŸmi agresywnymi. wygl¹da³ przynajmniej o piêtnaœcie lat m³odziej. Przejrzysty kryszta³ kwarcu mo¿e wiec poœrednio u-zdrowiæ cia³o. Jeœli wiêc myœlisz negatywnie. Jednak w czasie równowa¿enia aury wyzna³. poniewa¿ mo¿e wywo³ywaæ bóle i zawroty g³owy). Ró¿owy kwarc (pomaga pokochaæ samego siebie). by mieæ pewnoœæ. Czakra gard³owa Sodalit (pomaga w wyra¿aniu samego siebie). po zabiegu otwiera swoje serce i umys³. Ja równie¿ w nagrodê czujê siê o¿ywiony i zregenerowany. bezpoœrednio na skórze. Z drugiej strony. ¿e od lat nie czuli siê tak dobrze. wyobraŸ sobie. A¿uryt (przyspiesza duchowe przebudzenie). emocjonalne i fizyczne blokady). Malachit (zielony kamieñ. Wiele osób nosi czyste kryszta³y kwarcu w celu wspomo¿enia wszystkich czakr. ¿e wysy³a ono zielon¹. a pomarañczowy – czakrê krzy¿ow¹. Kiedy usuniesz negatywn¹ energiê. Ta potrzeba nieokazywania i kontrolowania emocji by³a ukryta g³êboko w jego czakrach. Na koniec poproœ go. Zadanie nie zostanie ukoñczone.Niedawno równowa¿y³em aurê pewnego zamo¿nego biznesmena. jeszcze raz sprawdŸ czakry. by wspomóc osi¹ganie równowagi. które w czasie równowa¿enia aury niechêtnie rozmawia³y o przyczynach gromadzenia negatywnej energii. gdy na³adowa³ siê negatywn¹ energi¹. Kryszta³ nale¿y czyœciæ regularnie. Dobrze jest nosiæ swój kryszta³ pod ubraniem. pamiêtaj¹c. równoczeœnie dziêkuj¹c za uwolnienie go od negatywnej energii. Wiele osób. bo ojciec powiedzia³ mu. bie¿¹cej wodzie. by wyla³ wodê ze szklanki do umywalki. Czakra sercowa Zielony jaspis (daje mi³oœæ. nawet te. . Uwa¿a³ siebie za cz³owieka niezwykle pozytywnego i nie chcia³ wierzyæ. Zielony awanturyn (kamieñ marzycieli – daje niezale¿noœæ i œwietne pomys³y). by oddaæ j¹ tobie póŸniej. Zanim skoñczysz. i¿ ch³opcy nie p³acz¹. ¿e w dzieciñstwie nigdy nie p³aka³.

Przezroczysty kwarc (zawiera ca³¹ têczê i wspomaga wszystkie czakry). .

ale umiejêtnoœæ ta jest zupe³nie nieprzydatna. zdrowie. kto jest cz³owiekiem spe³nionym. Nie muszê mówiæ. Porównaj to z cz³owiekiem kochaj¹cym swój zawód. ale odnosi³em sukcesy w tym zawodzie i lubi³em go. jak mogliby lub powinni. ale strach bêdzie ich powstrzymywa³. jeœli nie potrafisz tych barw zinterpretowaæ. Przecie¿ – myœla³em – powinny odnosiæ du¿o wiêcej sukcesów ni¿ reszta ludzi. ZIELONY: uzdrawianie. dziwi³by siê. dba³oœæ o innych. ¿e nie to powinienem robiæ. bezinteresownoœæ. Ludzie czêsto mi siê zwierzaj¹. ¿e nie mo¿na kogoœ poznaæ. Kolor podstawowy tylko wskazuje. poszukiwanie m¹droœci. BIA£Y: duchowoœæ. czy nawet w wiêzieniu. ¿e na pewnym etapie ¿ycia dana osoba bêdzie mieæ w sobie potencja³. kolory jasne. lekarzy. ale tylko jedna z nich ¿yje pe³ni¹ ¿ycia. ¿e ka¿dy cz³owiek obdarzony z³otym kolorem podstawowym bêdzie robi³ coœ naprawdê wartoœciowego w ¿yciu. POMARAÑCZOWY: emocje. ty bêdziesz wiedzia³. ¿e ma szczêœliwe ¿ycie rodzinne. inni zaprzecz¹. czystoœæ. Za³ó¿my.Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Teraz prawdopodobnie ju¿ dostrzegasz wiele ró¿nych kolorów wewn¹trz aury innych ludzi. intuicja. Z£OTY: nieograniczony potencja³. Pracowa³em w tym zawodzie z konkretnego powodu. Spotka³em osoby obdarzone ka¿dym z wymienionych kolorów podstawowych. Ktoœ obcy. co dany cz³owiek powinien uczyniæ ze swoim ¿yciem. ¿e kocha i jest kochany. nauczanie. prawników. To fascynuj¹ce. Jednak powiedzenie. ¿e odzwierciedla siê to w ich niewielkiej aurze. W rzeczywistoœci ludzie s¹ istotami z³o¿onymi i nie mo¿na ich klasyfikowaæ w tak prosty sposób. uduchowion¹. Wiedzia³em. podczas gdy druga wegetuje. Niektórzy ludzie spêdzaj¹ ca³e ¿ycie. Mia³em szczêœcie. BR¥ZOWY: humanitaryzm. Przez krótki czas zajmowa³em siê sprzeda¿¹ maszyn drukarskich. Najbardziej widoczny jest kolor podstawowy. humanitaryzm. marzycielstwo. Oto znaczenie kolorów zgodne z tradycj¹: CZERWONY: zmys³owoœæ. ¿e nie postêpuj¹ tak. patrz¹c na ich aurê. agresja. podró¿e. Martwi¹ siê tym zupe³nie niepotrzebnie. poniewa¿ mój umys³ jest zupe³nie niepraktyczny. Strach przed sukcesem. oni jednak z ró¿nych powodów nie potrafi¹ z nich skorzystaæ. zapominaj¹c o innych aspektach. Ilekroæ potencjalny kupiec zadawa³ mi techniczne pytanie. RÓ¯OWY: materializm. od razu zgadnie. si³y ¿ywotne. poniewa¿ dominuje w aurze. ale mia³em ma³e dzieci i p³aci³em wysoki czynsz. Czêsto przed tymi ludŸmi otwieraj¹ siê niezliczone mo¿liwoœci. a on mo¿e postêpowaæ zupe³nie inaczej z najró¿niejszych powodów. poœwiêcenie. czy miewaj¹ silne emocje. Strach przed pora¿k¹. Ktokolwiek by spojrza³ na moj¹ aurê. o przygaszonych kolorach. które zupe³nie nie robi³y w ¿yciu nic sensownego. których bardzo nie lubi¹. Bez wzglêdu na odpowiedŸ. ¿e sprzedawa³em maszyny drukarskie tylko przez krótki czas. NIEBIESKI: nauczanie. stawianie sobie celów. ¿e jest to pospolita czerwieñ. urzêdników i przedstawicieli ka¿dego innego zawodu. Najbardziej powszechnym tego powodem jest strach. Ludzie ci ¿yj¹ tylko po³owicznie. Niektórzy zdecydowanie przytakn¹. a ka¿dy. dlaczego wykonujê tê pracê. To samo dotyczy nauczycieli. pojawi¹ siê wszystkie kolory. który pozwoli jej dobrze wykorzystaæ drzemi¹ce w niej emocje. Jeœli spytasz osoby o pomarañczowym kolorze podstawowym. kiedy kontaktowa³em siê z drukarniami. hydraulików. SREBRNY: intuicja. fioletow¹ aurê. ¿e maj¹ piêkn¹. Byæ mo¿e wyobra¿aj¹ sobie. ciê¿ka praca. Mo¿esz znaæ dwie osoby o tej samej barwie podstawowej. wizjonerstwo. a zajêcie by³o bardzo dobrze p³atne. ¿e nie s¹ z niego zadowoleni. jakoby odgrywa³y one jak¹kolwiek rolê w ich ¿yciu. Jego aura bêdzie du¿a. INDYGO: troska. Dlaczego? Mo¿na by siê spodziewaæ. idealizm. pe³ne energii i ¿ycia. jest prawdziwe. Bêd¹ mieli bolesn¹ œwiadomoœæ. Co rano zaczyna dzieñ podekscytowany i pe³en radoœci. Mog¹ jednak równie dobrze postêpowaæ niemal ca³kiem odwrotnie. Bywaj¹ na przyk³ad ludzie biznesu z ka¿dym z podstawowych kolorów. dopóki nie zjad³o siê z nim beczki soli. umi³owanie przyrody. wykonuj¹c nieodpowiednie dla siebie prace. ich odpowiedŸ bêdzie niejednoznaczna. Kiedyœ martwi³a mnie liczba osób obdarzonych srebrnym i z³otym kolorem podstawowym. jasnowidztwo. . a kto nie. gdy siê okazuje. musia³em poszukiwaæ odpowiedzi. Czêsto ¿yj¹ one zgodnie z uznanym wzorcem danej barwy. Myœl¹ o tradycyjnym znaczeniu barw. ¯Ó£TY: kreatywnoœæ. intelekt. Trudno by by³o znaleŸæ cz³owieka o mniejszych uzdolnieniach technicznych ni¿ ja. daj¹ce poczucie spe³nienia. FIOLET: duchowoœæ. Równie¿ wœród bezrobotnych. kto ma fiolet lub biel jako barwê podstawow¹. Moim podstawowym kolorem jest niebieski. Wielu z nich ³atwiej jest przepuszczaæ okazje i wieœæ przeciêtne ¿ycie. i s¹ rozczarowani. bêdzie duchowo wyemancypowany.

Pomarañczowy zblednie i zacznie siê mieszaæ z czerwonym. dobre uczucia. bia³a kolumna czystej energii. gdy jest kolorem nastroju oznacza po prostu ¿ywotnoœæ oraz otwartoœæ i pozytywne. Jeœli na przyk³ad masz k³opoty finansowe. Nauczyciele w szkole byliby szczêœliwi. Szukaj okazji do obserwacji aury innych ludzi w ró¿nych okolicznoœciach. jak w t³umie narasta frustracja. natomiast w aurze odzwierciedli³aby siê od razu. Wszystkim nam przechodzi przez g³owê piêædziesi¹t-szeœædziesi¹t tysiêcy myœli dziennie i wiêkszoœæ z nas nie ma pojêcia. ale powa¿ne. Obecnoœæ tej ostatniej nigdy nie jest dobrym znakiem. a pod koniec dnia wszyscy wygl¹dali na sfrustrowanych i zagubionych. Gdybyœ mówi³ sobie: „Tworzê dobrobyt". czyli pozytywne myœli. czy œwiadomie wprowadzona. a twoja sytuacja finansowa z czasem by siê polepszy³a. ¿e jest nim pomarañczowy lub czerwony. ¿e masz mi³y dzieñ w pracy. a ich barwy nie zawsze ³atwo zinterpretowaæ. czy nie. b³yszcz¹ca i czysta. szczególnie wtedy. Proces ten mo¿na dostrzec w aurze. nie daj¹c ci szansy na odpowiedŸ. Po kilku godzinach ktoœ nagle wchodzi do biura i nies³usznie ciê oskar¿a o coœ. gdy cz³owiek koncentruje siê. Dlatego tak wa¿ne s¹ afirmacje. Doskona³ym przyk³adem jest aura. aura bêdzie zawiera³a du¿o zieleni. ¯ó³ty wystêpuje jako barwa nastroju zawsze wtedy. WyobraŸ sobie. gdy siê przy³apiesz na negatywnej myœli o pieni¹dzach. Sportowiec w czasie pobijania œwiatowego rekordu bêdzie mia³ w aurze du¿o czerwieni. Jeœli ca³a . Te negatywne gromadz¹ siê niepostrze¿enie i po pewnym czasie wywo³uj¹ chorobê w fizycznym ciele cz³owieka. na pewno czêsto myœlisz negatywnie o swojej sytuacji. za ka¿dym razem. który œpiewa swoj¹ ulubion¹ pieœñ. czego nie zrobi³eœ. Popatrz na m³odych ludzi siedz¹cych w klasie przed egzaminem. Pomarañczowy wskazuje na uczucia i emocje. ile z nich jest pozytywnych. Aura poszczególnych osób zdaje siê zlewaæ nad g³owami w jednoœæ i wznosi siê ku niebiosom jak jedna piêkna. Nie zdo³a on oczywiœcie dok³adnie oddaæ mrocznej aury kogoœ opêtanego chciwoœci¹. jakby b³otnista. pozytywne podejœcie do œwiata i wspó³czuj¹c¹ postawê wobec ludzi. Ale ta czerwieñ bêdzie ¿ywa. by sobie wyobra¿a³ ró¿ne nastroje. ale mog¹ go chwilowo zastêpowaæ inne barwy. jakie zmiany dokonuj¹ siê wewn¹trz aury. szczególnie wokó³ g³owy. ni¿ siê nam czasem wydaje. Proste marzenia na jawie maj¹ niewielkie znaczenie. gdy wiele kolorów miesza siê wewn¹trz aury. Porównaj to z kimœ. oznacza ambicjê. czy afirmacja jest prawdziwa. Jeœli spokojnie odpoczywasz. Tê negatywn¹ energiê mo¿na czasem dostrzec dos³ownie jako ogieñ wokó³ g³owy cz³owieka. Umys³ nie wie. Stopniowo ludzie odczuwali coraz wiêksze zdenerwowanie. kto spojrza³by po raz pierwszy na twoj¹ aurê w tej w³aœnie chwili. Czy odbi³oby siê to na twoich emocjach? Jest bardzo prawdopodobne. Na pocz¹tku dnia ka¿dy zwiedzaj¹cy by³ œwie¿y i podekscytowany. gdy tylko siê rozpocznie. Tymczasem ktoœ. które specjalnie umieszcza siê w umyœle. kto jest bardzo zagniewany i zaraz siê bêdzie k³óci³ – jego czerwieñ bêdzie brudna. po czym wypada z pokoju. ¿e energia siê wyczerpa³a i cz³owiek powinien siê dobrze wyspaæ. bêdzie j¹ przepe³niaæ barwa ¿ó³ta. szczególnie gdy miejscowa dru¿yna przegrywa. Jakiœ czas temu by³em na du¿ej wystawie. prosz¹c. Umys³ nie ma pojêcia. Mo¿e tak¿e okreœlaæ poziom energii seksualnej. ¿e pomarañczowy zdominowa³by twój zwyk³y kolor podstawowy. lecz pos³uguje siê tym. Jakoœæ barw wskazuje na nasz rzeczywisty nastrój. by wszystko obejrzeæ. co otrzymuje. ciemna. by³by przekonany. odzwierciedlaj¹c uczucie gniewu i wœciek³oœci. Gdy bêdziesz rozmyœla³ o tym niesprawiedliwym oskar¿eniu. Zieleñ jako kolor nastroju wskazuje na to. Ja szczególnie lubiê przygl¹daæ siê chórowi. w zale¿noœci od nastroju. Ka¿da myœl wp³ywa na aurê. Czerwieñ sama w sobie. W rezultacie pod wieczór widzia³em coraz czêœciej aurê nastroju. Jeœli koncentrujesz siê na rozwi¹zywaniu problemu w pracy. twój umys³ zacz¹³by funkcjonowaæ bardziej pozytywnie. Podobne zjawisko mo¿esz spotkaæ w czasie gier sportowych. Brudny pomarañczowy charakteryzuje egoizm i dumê. gdy tylko zdasz sobie sprawê. Dobrze jest od razu przestawiaæ negatywne myœli na pozytywne. Przyjrzyj siê pianiœcie ca³kowicie poch³oniêtemu muzyk¹. gdy w grê wchodz¹ emocje. czy dana myœl jest przypadkowa. gdyby widzieli tê barwê w aurze uczniów! ¯ó³ty pojawia siê i znika. mo¿e ciê zacz¹æ ogarniaæ gniew. Czytanie. Znaczenie kolorów Nastroje przychodz¹ i odchodz¹. Zmiana w twoich finansach zajê³aby trochê czasu. konstruktywne myœlenie mo¿na bardzo ³atwo w niej odczytaæ. a jej kombinacja z czerwieni¹ oznacza okrucieñstwo. Prawdopodobnie czêœciej myœlisz o biedzie ni¿ zamo¿noœci. w której brudna czerwieñ ³¹czy siê z czerni¹. oddaj¹c rytm zmian w naszym myœleniu. Kiedy ludzie wpadaj¹ w furiê i „robi im siê przed oczami czerwono". wykorzystuj¹c swój intelekt. ¿¹dz¹ lub zawiœci¹. poniewa¿ mieli za ma³o czasu. Aura odzwierciedla nasze nastroje przez ca³y dzieñ. Jeœli barwa jest jasna i przyjemna dla oka. a nie tê w³aœciw¹. W miarê up³ywu czasu widzia³em coraz wiêcej osób o zmêczonej aurze. Obserwuj lekkoatletê przygotowuj¹cego siê do zawodów. ale to doœwiadczenie pozwoli ci dostrzec. pisanie czy jakiekolwiek inne dzia³anie uruchamiaj¹ce lew¹ pó³kulê mózgu tworz¹ zale¿ne od nastroju ¿ó³te zabarwienie aury. odzwierciedlaj¹c twoje podenerwowanie. co siê dzieje. Mo¿esz æwiczyæ odczytywanie takich reakcji z twoim partnerem. W istocie widz¹ brudn¹ czerwieñ wymieszan¹ z du¿¹ iloœci¹ czerni. Myœli maj¹ wiêksz¹ moc.Aury nastroju W zasadzie kolor podstawowy pozostaje niezmienny przez ca³e ¿ycie. ani nic go to nie obchodzi. Niestety. wiêkszoœæ z nas czêœciej ma myœli negatywne. po chwili z³oœæ ci przejdzie i powróci twój naturalny kolor podstawowy. a na wystawie by³o t³oczno. Z ciekawoœci¹ obserwowa³em. nienawiœæ i z³o. Najczêœciej po takim ataku gniewu wystêpuje silna migrena. a ile negatywnych.

Kiedy zieleñ i b³êkit pojawiaj¹ siê w aurze nastroju razem. o zamkniêtych horyzontach myœlowych. Srebrny i z³oty rzadko wystêpuj¹ w charakterze kolorów nastroju. Na ogó³ wystêpuje zmieszany z inn¹ barw¹ i naturê negatywnych cech okreœla w³aœnie ona. szczególnie wtedy. poniewa¿ jego nastawienie jest zbyt negatywne. natomiast z zielonym – na zawiœæ. Niewielkie obszary zabarwione na br¹zowo okreœlaj¹ osobê mocno st¹paj¹c¹ po ziemi. U jednego cz³owieka zach³annoœæ mo¿e siê objawiaæ zupe³nie inaczej ni¿ u drugiego. Czarny z ¿ó³tym wskazuj¹ na z³e myœli. obojêtniejemy i odsuwamy siê od innych. Osoba. Oznacza chwilowy brak wyobraŸni i konwencjonalne. ma jednak trudnoœci. ¿e dana osoba ma natchnione lub intuicyjne myœli. która nie ma zamiaru uczyæ siê niczego nowego. . Indygo jako barwa nastroju oznacza duchow¹ œwiadomoœæ. Czarny zawsze jest bardzo negatywny. Kiedy ju¿ siê pojawi¹. u której siê pojawia. Równie¿ stres mo¿e spowodowaæ pojawienie siê tego koloru. zanim je wprowadzi w czyn. gdy wchodzi w sk³ad aury nastroju. Osoba obdarzona zdolnoœciami parapsychicznymi w chwili jasnowidzenia bêdzie mia³a du¿o bia³ego w swojej aurze. poniewa¿ interesuj¹ siê tylko sob¹ i pragn¹ rozmawiaæ jedynie na ciekawe dla nich tematy. kto ufa swojej wierze i rozwija sw¹ duchowoœæ. kto chce panowaæ nad sytuacj¹. kwestionuje istniej¹cy stan rzeczy i pog³êbia swoj¹ wiarê lub pogl¹dy filozoficzne. Ponadto istnieje niemal nieskoñczona ró¿norodnoœæ odcieni ka¿dego koloru. nieco sztywn¹ w pogl¹dach. pozytywne myœlenie i chêæ rozwoju. Ró¿owy pokazuje. Bardzo ciemna zieleñ oznacza oszustwo i nieuczciwoœæ. okrucieñstwo i wrogoœæ. nad którymi powinna siê zastanowiæ. ¿e cz³owiek prze¿y³ chwilê olœnienia. Br¹zowy w aurze nastroju oznacza kogoœ. Najlepszym sposobem nauki jest obserwacja aury u jak najwiêkszej liczby osób w najró¿niejszych sytuacjach. nieciekawe czy wrêcz nacechowane znudzeniem podejœcie do œwiata. ¿e cz³owiek jest czu³y. Na przyk³ad czerwieñ i czerñ oznaczaj¹ nienawiœæ. znacz¹ wspó³czuj¹ce zrozumienie i intuicyjn¹ œwiadomoœæ. Tacy ludzie mog¹ byæ bardzo nudni dla innych. Nic dziwnego. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe suknie. które wskazuj¹ na ich duchowe powo³anie. sk¹pstwo i zdradê. Barwy te mog¹ tak¿e znaczyæ. Bia³y pojawia siê jako kolor nastroju w chwilach przeczuæ intuicyjnych. Szary jako kolor nastroju podkreœla znu¿enie i przygnêbienie. Fioletowy okreœla kogoœ. dobry i ³agodny. Ciemnoniebieski natomiast oznacza duchowoœæ i natchnienie. poniewa¿ ka¿dy wyra¿a siebie w inny sposób.aura jest nas¹czona t¹ barw¹. któremu zaradzi odpowiedni odpoczynek. Trudno jest podaæ dok³adne znaczenie wszystkich barw. rzadko zajmuje ca³y jej obszar. wra¿liwoœæ. Barwa ta na ogó³ pojawia siê na obrze¿ach aury nastroju. Jest to stan przejœciowy. znacz¹. jakie mo¿na dostrzec w aurze. B³êkit jako kolor nastroju wskazuje na wewnêtrzn¹ spójnoœæ.

jakby energia ci¹gle nap³ywa³a i odp³ywa³a. zdrowiem i witalnoœci¹. Oznacza to brak energii u cierpi¹cego. a nastêpnie sta³y strumieñ ciep³ego koloru pomarañczy". modl¹cy siê cz³owiek mo¿e przesy³aæ wibracje bezpoœrednio ze swojej aury do aury osoby. która niemal zapad³a siê w siebie. Uszkodzenia miêœni objawiaj¹ siê „dziurami" w aurze. modyfikuj¹c subtelne wibracje i powoduj¹c. podnios³ym i oœwieconym stanie umys³u i ducha. z wielk¹ dla siebie korzyœci¹. wracaj¹c do swych normalnych rozmiarów. którego o¿ywi energia kosmiczna". D³ugotrwa³e nadu¿ywanie pewnych substancji mo¿e wywo³aæ nieodwracalne zmiany w aurze. Daje w niej przyk³ad takiego w³aœnie sposobu uzdrawiania. która od dwudziestu lat odczuwa nieustanny ból w ustach. Ka¿dy z tych elementów mo¿e zostaæ zaburzony przez chorobê. w zale¿noœci od tego. Og³asza œwiatu. B³êkitne promienie œwiat³a otaczaj¹ce jej d³onie przeistacza³y siê w jaskrawopomarañczowy blask. Zaburzenia te czêsto pokazuj¹ siê w aurze du¿o wczeœniej. Na koniec nale¿y wizualizowaæ Wielkie Bia³e Œwiat³o. Ból ujawnia siê w aurze na wiele sposobów. ale zawsze potrafi j¹ wyczuæ podczas uzdrawiania. natomiast aura cz³owieka cierpi¹cego nieustannie bêdzie zawsze ma³a. gdy wykonywa³ swój zawód. na ogó³ ma swe Ÿród³o w ca³ych latach negatywnego myœlenia. Aura staje siê wtedy nieprzejrzysta i przybiera odcieñ ciemnoszary. ¿e nie zawsze musi dotkn¹æ rêk¹ cz³owieka. ¿e wygl¹da ona niezdrowo. gdy cz³owiek wraca do zdrowia. Nic dziwnego. Uzdrawianie przez przesy³anie modlitwy tak¿e wykorzystuje aurê. Miejsce wywo³uj¹ce ból bêdzie oznaczone czarn¹ barw¹. Wzd³u¿ dotkniêtej strefy. co uzewnêtrznia siê w aurze na d³ugo przed pojawieniem siê fizycznych objawów. a jej aura odzwierciedla ten stan rzeczy. Jeœli ta energia siê wyczerpie. W pewnym sensie uzdrowiciele przekazuj¹ swoim pacjentom energiê magnetyczn¹. ¿e ma on zdrowe umys³. Na fotografiach liœci wykonanych przez Kirliana widaæ odbarwienia w bardzo wczesnym stadium zaka¿enia wirusem. wskazuj¹ce na szkody poczynione w organizmie. który mo¿e siê zmieniæ w strefy brzydkiego br¹zowego lub czarnego koloru. zaczyna siê choroba. na ogól w ciele eterycznym. Jack Wellman w swojej ksi¹¿ce Priest and the Paranormal opisuje. strukturê i kolor. zwracaj¹c uwagê na rozmiar aury. natomiast cz³owiekowi zmêczonemu doda wigoru strumieñ ostrej czerwieni. które mog¹ stanowiæ Ÿród³o si³y i uzdrawiaj¹cej mocy dla ludzi bêd¹cych w potrzebie. Twierdzi on równie¿. wysy³aj¹c lecz¹ce myœli bezpoœrednio do aury swoich pacjentów. Uwa¿am. jeœli choroba trwa przez d³u¿szy czas. ¿e cia³o eteryczne zmienia siê w ten sposób – jedna z jego funkcji polega na przekazywaniu. czêsto siê powiêksza pod koniec kuracji. Cia³o eteryczne czasami bywa nazywane aur¹ zdrowia. Wielu uzdrowicieli pracuje w podobny sposób. g³êboka ¿ó³æ. cia³o i duszê.Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Aura zdrowego cz³owieka promienieje ¿yciem. Wiêkszoœæ zaburzeñ stanu zdrowia ukazuje siê w postaci plamistego obszaru w ciele eterycznym. Psychiczne i emocjonalne czynniki nieustannie wp³ywaj¹ na aurê. Intensywnoœæ tej reakcji wskazuje na stopieñ nasilenia bólu. poniewa¿ potrafi „musn¹æ" aurê rêkoma podczas modlitwy. Ból objawia siê ma³¹ aur¹. Jej aura migocze. ¿e aura ludzi. jej kszta³t. Tê sam¹ barwê mo¿na zauwa¿yæ. aby przes³aæ j¹ potem do chorego. Staraj¹ siê oni równie¿ wytworzyæ konkretn¹ barwê w swojej aurze. szczególnie wokó³ g³owy. wygl¹d ogólny. cieñ ten przybiera postaæ szarej plamy. szaroœæ bêdzie siê pog³êbiaæ. zanurzaj¹c go psychicznie w fiolecie lub w aurycznej barwie lawendy. Ludzie cierpi¹cy od d³u¿szego czasu na choroby chroniczne czêsto maj¹ aurê szarobr¹zow¹. „Pacjenta z rozstrojem nerwowym mo¿na leczyæ. ¿e aura jest „elastyczna lub g¹bczasta". podczas ataku migreny. Jeœli na przyk³ad ktoœ ma zapaœæ na p³uca. która nas otacza. który nie jest wynikiem wypadku. Stwierdza. gdy stosuje autohipnozê. Równoczeœnie promienie energii przenikaj¹ce aurê staj¹ siê mniej widoczne. Aurê mo¿na równie¿ wykorzystywaæ do uzdrawiania. . Lekarze nie potrafi¹ jej pomóc. pojawi siê ona w aurze na wysokoœci klatki piersiowej. W naszych d³oniach znajduj¹ siê du¿e oœrodki energii. zanim dana osoba uœwiadomi sobie istnienie problemu. Jeœli któraœ z tych sfer niedomaga. a barwy bêd¹ przy gaszone. którego uzdrawia. których uzdrawia. Czarny cieñ w jej aurze na wysokoœci ust wygl¹da niemal jak kawa³ek wêgla. Pewien amerykañski badacz doniós³. Wellmanowi nie zawsze siê udaje zobaczyæ aurê. a¿ w koñcu zmieni siê w czerñ. Fotografia Kirliana pokaza³a zmiany w zabarwieniu i wygl¹dzie ogólnym aury uzdrowiciela. po nim jaskrawa. pobieraniu i przechowywaniu ró¿nych postaci energii. Narkotyki wp³ywaj¹ na aurê na wiele sposobów. jak cz³owiek ¿yje. Kolor podstawowy i promienie praktycznie znikaj¹. W 1915 roku swami Panchadasi wydal ksi¹¿kê The Human Aura. ulgê odczuwa tylko wtedy. Skorzysta na tym równie¿ uzdrowiciel. ¿e aura duchowej uzdrowicielki Ethel de Loach zmienia³a siê. które znikaj¹ po powrocie do zdrowia. Zanim cz³owiek poczuje siê Ÿle. zanim mo¿na je wytropiæ w jakikolwiek inny sposób. pojawia siê g³êboki czarny cieñ. gdy zaczyna³a ona wykorzystywaæ swoj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc. aura to poka¿e. g³ównie pod jêzykiem. pojawiaj¹c siê znowu. Z³y stan zdrowia. Znam pewn¹ pani¹. tworz¹c zdrowie lub chorobê. podobne do czakr. Aura osoby miewaj¹cej migreny bêdzie siê zapada³a w siebie na krótko tu¿ przed atakiem i w czasie jego trwania. „Pacjent znajdzie siê w natchnionym. Dzia³anie to nale¿y do sfery psychicznej i duchowej . Kobieta ta jest uczulona na œrodki przeciwbólowe. za któr¹ siê modli. Gdy choroba siê rozwinie. £¹cz¹c myœl z uczuciem i emocjami. gdy g³owa przestanie boleæ. Potencjaln¹ chorobê mo¿na dostrzec. ¿e czyni to wiêkszoœæ duchowych uzdrowicieli i bioenergoterapeutów. W istocie to w³aœnie ból nap³ywa falami.

nad ka¿d¹ czêœci¹ cia³a kontrolê sprawuje inny kolor. melony i owoce oraz warzywa o ¿ó³tej skórce. Barwy indygo s¹ winogrona. W sk³ad czerwonego po¿ywienia wchodzi miêso. œliwki. Oddychanie kolorem najlepiej zacz¹æ od rozluŸnienia siê i wykonania kilku g³êbokich wdechów. ¿e cia³o jest zbudowane z dwóch substancji – widzialnej – i niewidzialnej i ¿e mo¿na wyleczyæ chorych. czarne jagody oraz purpurowe broku³y. ¿e warstwa ochronna powinna byæ jaskrawopomarañczowa. Terapeuta u¿ywa jednoczeœnie œwiat³a i barwy. ¯ó³te jest mas³o. Zamknij oczy. Fioletowe natomiast – ober¿yna. Uwa¿a³ on. marchewka. Na wschodzie kucharz stara siê zestawiæ kolory czterech pierwszych czakr. W tym celu do szklanego naczynia o po¿¹danym kolorze nalej wody i pozostaw przez cztery godziny na parapecie lub w innym miejscu. Jeœli jakaœ czêœæ cia³a niedomaga. i zobacz. Wykonuj je kilka razy dziennie. Aura reaguje na ten typ muzyki i powiêksza siê w miarê dop³ywu energii. Mo¿na równie¿ „na³adowaæ" wodê wybranym kolorem. winogrona. komponuj¹c w ten sposób posi³ek przyjemny dla oka i lekkostrawny. Kolory Ka¿dy kolor ma konkretn¹ rolê do odegrania w uzdrawianiu barwami. umieœæ kartkê kolorowego papieru miêdzy szklank¹ a Ÿród³em œwiat³a. które chcesz uzdrowiæ. której im brak albo której nie maj¹ doœæ du¿o. s³awny szesnastowieczny okultysta. Jak dzia³a leczenie kolorami? Jak wiemy. grejpfruty. Powtórz æwiczenie dwa. a nastêpnie wdychaj wybrany kolor. wprowadzaj¹c ponownie równowagê miêdzy nimi. po prostu wyobraŸ sobie. koncentruj¹c siê na tej myœli. Mo¿na go stosowaæ na wiele sposobów. czyli bia³ego. Postêpuj tak samo z cz³owiekiem wyczerpanym fizycznie. ¿ó³tka jajek. ale równoczeœnie wzmaga witalnoœæ i wzmacnia system nerwowy. G³oœne. Uwa¿a siê go za najbardziej koj¹cy dla ludzkiego oka. któr¹ znam z w³asnego doœwiadczenia i za któr¹ mogê rêczyæ. jak zaczyna wychodziæ z depresji i ¿yæ na nowo. Paracelsus. by dostarczyæ koloru. jagody i purpurowe broku³y. która drga w taki sam sposób. Wyobra¿aj¹ sobie oni barwê. W rezultacie tej w³aœnie barwy u¿ywa siê najczêœciej w uzdrawianiu kolorem. Wydychaj wolno. Na³adowan¹ wodê mo¿na stosowaæ wewnêtrznie i zewnêtrznie. nieharmonijne utwory maj¹ przeciwny wp³yw. Po¿ywienie i napoje Barwy. gdy jej partner nagle odniej odszed³. Oto zestaw kolorów uzupe³niaj¹cych: Czerwony – b³êkitny pomarañczowy – fioletowy ¿ó³ty – fioletowy zielony – magenta b³êkitny – czerwony indygo – pomarañczowy fioletowy – ¿ó³ty Zieleñ z natury jest kolorem uzdrawiaj¹cym. mo¿na uzupe³niæ. praktykowa³ uzdrawianie muzyk¹ i na niektóre dolegliwoœci przepisywa³ konkretne kompozycje. Jedna z moich znajomych Popad³a w g³êbok¹ depresjê. jak wraca do zdrowia. Ka¿da nuta ma zwi¹zek z odrêbnym kolorem i równie¿ oddzia³uje na aurê. Gdy ktoœ ma k³opoty emocjonalne. Muzyka Muzyka mo¿e oddzia³ywaæ bardzo koj¹co na aurê. mo¿e wspomóc kuracjê. kukurydza i morele. Uzdrawianie kolorem stosuje barwy têczy w celu odzyskania równowagi i harmonii w aurze. lub koloru uzupe³niaj¹cego. dodanie odpowiedniej barwy. W sk³ad pomarañczowego po¿ywienia wchodz¹ pomarañcze. W sk³ad zielonego po¿ywienia wchodz¹ wszystkie zielone warzywa i owoce. Najlepiej to robiæ na œwie¿ym powietrzu w pe³nym s³oñcu.Czêsto pacjentom zaleca siê równie¿ oddychanie kolorem. buraki. Przez wiele tygodni wyobra¿a³em j¹ sobie otoczon¹ ró¿ow¹ aur¹ i patrzy³em. ¿e otacza go ochronna warstwa koloru ró¿owego. idealne s¹ utwory barokowe i medytacyjne. których brakuje lub jest zbyt ma³o w aurze. który daje poczucie spokoju. Przechowywana w lodówce. Ka¿dy z nich ma inne wibracje. spo¿ywaj¹c pokarmy o odpowiednim kolorze. dynia. z t¹ ró¿nic¹. winogrona i wszystkie owoce o czerwonej skórce. ukojenia i odpoczynku. papryka. trzy razy. . i wyœlij do niego to wyobra¿enie z mi³oœci¹. poprzez promienie œwiat³a czy napój. Od niepamiêtnych czasów w leczeniu u¿ywano œwiat³a s³onecznego. dopóki nie osi¹gniesz zamierzonych rezultatów. Jeœli nie masz szklanki odpowiedniego koloru. WyobraŸ sobie miejsce. jeœli ktoœ cierpi na nadmiar jednej barwy. którego w aurze brakuje. a nastêpnie g³êboko j¹ wdychaj¹. Najlepiej w tym celu s³uchaæ wolnych i ³agodnych melodii. bêdzie dobra przez dwa tygodnie. Jednak wszystkie inne kolory te¿ maj¹ swoje zastosowanie. na kamieniach pó³szlachetnych skoñczywszy. pocz¹wszy od wizualizacji. Do niebieskiej ¿ywnoœci nale¿¹ jagody i œliwki (niebieski w naturalny sposób hamuje apetyt). Ró¿okrzy¿owcy stosuj¹ metodê leczenia kolorem. jak chory organ. gdzie bêdzie wystawiona na dzia³anie œwiat³a. Cierpi¹cym na anemiê na przyk³ad zaleca siê wyobra¿enie sobie czerwieni podczas æwiczeñ z kolorami.

Jeœli to twój partner lub szef s¹ powodem wyczerpywania siê energii. Fiolet Oddzia³uje na najwy¿szym poziomie. Lepiej leczyæ przyczynê ni¿ skutek. wyobra¿aj¹c sobie. dlatego te¿ pomaga przy zapaleniu oskrzeli. Jak wiadomo. ¿e otacza ciê i chroni czyste. Œpij wystarczaj¹co du¿o i od czasu do czasu bierz urlop. ale równie¿ tonizuje miêœnie i wzmaga si³y witalne. W krótkim czasie poczujesz przyp³yw si³ witalnych. dla rozrywki. ¿e odpêdzi ona ka¿dy stres.Czerwieñ Czerwieñ stymuluje i pobudza. tak po prostu. zmniejszaj¹cym oddzia³ywanie napiêcia oraz stymuluj¹cym przysadkê. ¿e twoja energia auryczna siê wyczerpuje. oparzeniach i reumatyzmie. ¯ó³ty To barwa weso³a. przepracowanie. Pomarañczowy Pomarañczowy to kolor stymuluj¹cy. znane jako aura ochronna. . Jeœli we w³asnej aurze dostrzegasz jakiekolwiek wskazówki dotycz¹ce swojego zdrowia. bia³e œwiat³o odsunie je od ciebie. Ta spokojna barwa nadaje siê do ³agodzenia wszelkich stanów zapalnych i gor¹czkowych ze wzglêdu na jej ch³odz¹ce w³aœciwoœci. Zwracaj uwagê na swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. Mo¿esz unikn¹æ szkodliwego stresu. zrób dwa kó³ka z kciuków i palców wskazuj¹cych. a jednoczeœnie wzmacnia trzustkê. a pozytywne myœli i uczucia maj¹ korzystny wp³yw na nasze zdrowie. Zawsze. WyobraŸ sobie. na ogó³ wiêc ³¹czy siê j¹ z b³êkitem lub zieleni¹. nale¿y zastosowaæ prosty sposób. poprawia on samopoczucie i wywo³uje zadowolenie. aby w twoim ¿yciu nie brakowa³o mi³oœci. daj¹c ci spokój. ale czasami nie ma wyboru. Bez wzglêdu na to. Czêsto ludzie doroœli bior¹ ¿ycie zbyt serio. tak by palce siê przeplata³y (rys. Zmniejsza równie¿ krwawienia. doda ci energii i uczyni ciê bardziej towarzyskim i popularnym. Oczywiœcie lepiej zapobiegaæ. musisz przedsiêwzi¹æ kroki konieczne do rozwi¹zania problemu. Badania laboratoryjne wykaza³y. jest bardzo pomocny przy ³agodzeniu napiêcia. ¿yj¹ d³u¿ej ni¿ ci. byæ mo¿e nawet kilka razy dziennie. pobudzaj¹ca psychikê i zmniejszaj¹ca depresjê. Mo¿na j¹ stosowaæ w razie zaparæ. problemy z oczami i zaburzenia psychiczne. B³êkit B³êkit ma w³aœciwoœci aseptyczne i œci¹gaj¹ce. ¿e otacza ciê czyste. jest naturalnym czynnikiem tonizuj¹cym. który tê energiê przechwytuje. kolor harmonii i uzdrawiania. Zielony zawsze uwa¿ano za barwê p³odnoœci. Myœli i uczucia negatywne s¹ szkodliwe. Zieleñ Zielony. którzy takiej bliskiej istoty nie maj¹. ono zadba o ciebie. Baw siê. otarciach. Powody takiego wyczerpania mog¹ byæ ró¿ne – stres. ni¿ leczyæ. której mo¿esz u¿yæ zawsze. dodaj¹cy wigoru. Unikaj szkodliwego stresu. Mo¿na go równie¿ stosowaæ przy skaleczeniach. samotnie ¿yj¹cy ludzie. Ochrona aury Jeœli czujesz. jest bardzo skutecznym œrodkiem przeciw przeziêbieniom. nastrój ujawnia siê w aurze. wij¹ca siê wokó³ twego cia³a od stóp do g³owy. ¿e nasycone czerwone œwiat³o podnosi o 50 procent silê ludzkich miêœni w porównaniu z jakimœ spokojniejszym kolorem. astmie oraz zimowych grypach i przeziêbieniach. œledzionê oraz p³uca. Œwietnie leczy bezsennoœæ. wzdêæ. z³y stan zdrowia lub wp³yw innego cz³owieka. opiekuj¹cy siê jakimœ zwierzêciem i obdarzaj¹cy je mi³oœci¹. emocjonalnym oraz duchowym. kr¹¿enie krwi i pomaga odzyskaæ utracon¹ witalnoœæ. musisz stosowaæ tê formê ochrony codziennie. zielone œwiat³o mo¿e z³agodziæ bóle g³owy. 7. bia³e œwiat³o. Indygo Indygo ma w³aœciwoœci ch³odz¹ce i oddzia³uje na poziomie fizycznym. Czuwaj. gdy potrzebna jest ochrona aury. niestrawnoœci i ko³atania serca – nale¿y jednak u¿ywaæ jej z umiarem. Oprócz stosowania kolorów pacjent musi zachowaæ pozytywn¹ postawê. Mo¿esz równie¿ wyobraziæ sobie. co wyraŸnie odzwierciedli siê w twojej aurze. Poniewa¿ rz¹dzi czakr¹ gard³ow¹. Czêsto stosuje siê ten kolor przy k³opotach z uszami. Nie nale¿y jej nigdy u¿ywaæ bez innych barw. gdy potrzebujesz psychicznej ochrony. Delikatne. oczami i nosem. ¿e starsi. Zrób czasami coœ ekstrawaganckiego czy zwariowanego. Przede wszystkim oddzia³uje na system nerwowy. z jakim stresem czy napiêciem masz do czynienia. ¿e oplata ciê piêkna têcza. bia³e œwiat³o.1). Bia³e œwiat³o jest swego rodzaju duchow¹ „zbroj¹". Jeœli bêdziesz dbaæ o swoje cia³o. Istniej¹ dowody na to. Czerwieñ stymuluje wydzielanie adrenaliny. bólom gard³a oraz wolu. ¯ó³ty pomaga równie¿ w przekazywaniu energii do wszystkich czakr. poniewa¿ jej nadmiar mo¿e wywo³aæ biegunkê.

jeœli oka¿e siê. by jej przywróciæ normalny. czym móg³byœ siê zaj¹æ. z natury jesteœ zwyciêzc¹. od razu spojrza³em na w³asn¹ aurê i z przera¿eniem zauwa¿y³em jej szarawy odcieñ i mniejszy o po³owê zasiêg. „Czy jestem zadowolony z pracy?". Unikaj negatywnie nastawionych osób o w¹skich horyzontach. sfrustrowany lub niezdolny do wyra¿enia siebie w taki sposób. Byæ mo¿e to nie ma wiêkszego znaczenia. co nale¿y uczyniæ ze swoim ¿yciem). w jaki byœ pragn¹³. a nie zdobywanie z³otych medali. jest konstruktywne i po¿yteczne. Twoim celem jest poprawa sprawnoœci fizycznej. masz kilka mo¿liwoœci. Jeœli czujesz siê bierny. Najpierw przyjrzyjmy siê kolorowi podstawowemu. co stymulowa³oby ich intelektualnie i fizycznie. odnosz¹cymi sukcesy.Rozdzia³ 8. Moja aura mówi³a mi. ¿e aura wokó³ mojego kolegi z pracy jest niezwykle blada. ¿e bardzo ma³o czasu spêdza³em w domu z rodzin¹. Podobnie jest z fizyczn¹ tê¿yzn¹. jak d³ugo zdo³a jeszcze dodatkowo pracowaæ. Pewnego wieczoru zauwa¿y³em. którzy odnosz¹ sukcesy. Jeœli czujesz siê niepewny. by zwi¹zaæ koniec z koñcem. Bêdziesz mia³ czas na przemyœlenia. Mo¿emy mieæ mgliste uczucie. mo¿na stosunkowo ³atwo okreœliæ. gdy by³o niemal za póŸno. chêtnym do wspó³pracy. niestety. którzy bêd¹ ciê stymulowaæ i zachêcaæ do dzia³ania. Maj¹c czerwony jako kolor podstawowy. Poniewa¿ sam by³em bardzo zmêczony tego wieczoru. co robisz. gdy moje dzieci by³y jeszcze ma³e. co powinniœmy. Ogl¹danie swojej aury nie stanowi³o dla mnie trudnoœci. zapomnij o moich radach i przejdŸ do nastêpnego paragrafu. a jednoczeœnie bêdziesz æwiczyæ cia³o. ¿e czuje siê wyczerpany i nie wie. Wybierz coœ naprawdê wartoœciowego. co powinniœmy robiæ i dok¹d pod¹¿aæ. Oznacza³o to. Jeœli trudno ci rozwi¹zaæ ten problem. ¿e od tamtej pory regularnie sprawdzam wygl¹d swojej aury. W innych dziedzinach naszego ¿ycia dotarcie do potrzeby rozwoju nie jest takie ³atwe. gdzie le¿y Ÿród³o twoich k³opotów. Czerwieñ j¹ uwielbia. ¿e wszyscy siê rozwijamy w czasie naszej drogi przez ¿ycie w tym konkretnym wcieleniu. nie robisz tego. A mo¿e wykonujesz pracê. powiedzia³. Zadawaj pytania. Ci. pracowa³em na trzech etatach. Czerwony Maj¹c czerwieñ za kolor podstawowy. W chwili osi¹gniêcia sukcesu i zdobycia szacunku u innych osób twój kolor podstawowy poszerzy siê i bêdzie promienia³. apatyczny i introwertyczny. co powinieneœ. Pamiêtaj tylko. (Pamiêtaj. ¿e zieleñ zawiœci zabarwi³a twoj¹ aurê na sta³e. Od czasu do czasu zdarza siê. Na szczêœcie. „Czy moje ma³¿eñstwo siê rozwija?" Odpowiedzi mog¹ ciê zaskoczyæ. ¿e powinni robiæ coœ. lecz za to p³aci³em rachunki. nie zdarza siê to czêsto. gdy zazdroœcisz komuœ sukcesu. U wielu ludzi motywacja do nauki znika w chwili opuszczenia szko³y. którzy w m³odoœci byli mistrzami w ró¿nych sportach. Musisz jednak siê nauczyæ panowaæ nad tymi destrukcyjnymi emocjami. a w banku mieliœmy trochê grosza na czarn¹ godzinê. Zacznij uprawiaæ jakiœ sport oparty na rywalizacji. Jeœli zbyt ci zale¿y. patrz¹c na w³asn¹ aurê. moje zdrowie by na tym ucierpia³o. Wiêkszoœæ z nas czyni to jednak w sposób doœæ przypadkowy. Nasze emocje nieustannie wp³ywaj¹ na nasz¹ aurê. powinieneœ byæ ambitnym. Byæ mo¿e po prostu wypali³eœ siê. ¿e nie dajemy z siebie Wszystkiego lub ¿e nie robimy w ¿yciu tego. ¿e kolor podstawowy wskazuje. Taka przechadzka powinna trwaæ przynajmniej dwadzieœcia minut. ¿e to. a najlepiej. która jest dla ciebie niewskazana lub nie sprawia ci przyjemnoœci. ale nie robi³em tego c³o chwili. jeœli czasami twój kolor podstawowy nabierze brudnozielonego odcienia. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na zabarwienie swojego koloru podstawowego. Samodoskonalenie siê a twoja aura Trzeba mieæ nadziejê. Spróbuj siê wiêcej ruszaæ. obserwuj¹cymi wyczyny innych sportowców. Kiedyœ. mi³ym i troskliwym. usi³uj¹cych ci przeszkodziæ w realizowaniu zamierzeñ. Pewna . mo¿e powinieneœ wybraæ jakiœ sport bez rywalizacji. by zawsze byæ na pierwszym miejscu. na które odpowiedŸ brzmi „tak" lub „nie". czêsto staj¹ siê leniwymi kibicami. Pytaj. nie daj¹c sobie doœæ czasu na wypoczynek i relaks. ¿e gdybym nadal pracowa³ na trzech etatach. Równie¿ twoje zwi¹zki z innymi ludŸmi mog¹ szwankowaæ. Zadawaj siê z ludŸmi myœl¹cymi pozytywnie. Jeœli jednak twoim ¿yciowym celem jest wystêp na olimpiadzie. ¿e przesadzam i ¿e nadszed³ czas na zmiany w moim ¿yciu. otwartym optymist¹. wykorzystaj wahade³ko do odszukania przyczyny. masz wiele mo¿liwoœci o¿ywienia i powiêkszenia swojej aury. Pomarañczowy Wyposa¿ony w pomarañczowy jako kolor podstawowy. bo my sami kryjemy siê przed ¿yciem? Takie doœwiadczenie mo¿e byæ oczyszczaj¹ce. Czerwieñ to kolor ludzi ambitnych. Jestem pewien. zdeterminowanym. Absolwenci uczelni czasami dokszta³caj¹ siê po ukoñczeniu studiów. z czego bêdziesz dumny. ¿ywy odcieñ. Jeœli czerwieñ twojego podstawowego koloru nie jest taka. Nie muszê chyba mówiæ. Rozejrzyj siê i zobacz. powinieneœ byæ cz³owiekiem ³atwym w kontaktach. Wszystko to jest oczywiste i ludzie na ogó³ wiedz¹. ¿eby by³a dwa razy d³u¿sza. co wymusi na tobie rozwój. Musisz czuæ. Stawiaj sobie ambitne cele. jak byæ powinna. Powodów mo¿e byæ wiele. Pulsuje ¿yciem czy te¿ jest blady i ledwo widoczny? Czy promieniuje ku œwiatu z optymizmem i entuzjazmem? A mo¿e siê cofa. ¿e taki kibic zaczyna znowu æwiczyæ i wraca do formy. takimi. dopóki nie odkryjesz. Zacznij chodziæ na spacery. Kiedy mu o tym wspomnia³em. ¿e nie zawsze najwa¿niejsze jest zwyciêstwo. ale wiêkszoœæ z nas stara siê nie zwracaæ uwagi na ten lekki niepokój w g³êbi naszych umys³ów. zapominaj¹cymi o w³asnym zdrowiu.

Potrafisz pracowaæ ciê¿ko i d³ugo. Potrzebne ci s¹ bodŸce intelektualne i spotkania z ludŸmi reprezentuj¹cymi najró¿niejsze kultury. powinieneœ byæ œmia³y. Przyjrzyj siê sobie. wiele mo¿esz zrobiæ. powinieneœ mieæ ³atwoœæ kontaktów z innymi i zdolnoœæ wyra¿ania siebie. musisz siê nauczyæ wykorzystywaæ swoj¹ wra¿liwoœæ w dzia³aniach charytatywnych i rozwijaæ talent w pracy na rzecz innych. gdzie siê obrócisz. Powinna ciê równie¿ cechowaæ bogata wyobraŸnia i jasnoœæ postrzegania œwiata. Mo¿e czujesz siê jak schwytany w pu³apkê i spêtany. . rozpraszaj¹c swoj¹ energiê. Jeœli masz trudnoœci w tej w³aœnie dziedzinie. jak i z innymi. Powinieneœ siê czuæ wiecznie m³ody i dostrzegaæ mo¿liwoœci na ka¿dym kroku. Prawdopodobnie potrzebujesz trochê rozrywki i odpoczynku. doradca czy ktoœ. wystarczy. bêdziesz siê musia³ nauczyæ ufaæ ludziom i dzia³aæ w zgodzie ze swoimi uczuciami. Jednak niektórzy maj¹ tendencjê do dzia³ania w zbyt wielu ró¿nych dziedzinach. Jeœli tak. mimo to miewasz wra¿enie. ¿e nie robisz w ¿yciu tyle. co utrudnia dokoñczenie zaczêtej pracy przed rozpoczêciem nowej. które ci zosta³y dane. Nikt nie zauwa¿a³ jej wysi³ku. poniewa¿ masz dar jasnoœci myœlenia i syntezy. Jeœli czujesz siê znudzony. który proponuje nowe wyzwania i poszerza pole manewru. Przedtem jej koledzy ci¹gle narzekali. by osi¹gn¹æ swoje cele. co pomo¿e ci pozostawaæ w harmonii zarówno ze sob¹ samym. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d. Musisz zaakceptowaæ siebie takim. sprawdŸ. Z pozoru radosny. obejrzyj siê wstecz i zobacz. najlepiej twórczo. Zieleñ Jeœli twoim kolorem podstawowym jest zielony. ¿e brakuje d³ugopisów. PogódŸ siê z faktem. niedba³ego podejœcia do ¿ycia. Powinieneœ wykorzystywaæ swój g³os. Jeœli jest inaczej. którzy wyczuwaj¹ ich dobre strony. handlowiec. Niektórzy ludzie obdarzeni b³êkitem nie potrafi¹ siê zrelaksowaæ. wk³adów do drukarki laserowej. Wystrzegaj siê lekkomyœlnego. która ciê interesuje. Jeœli tobie trudno odpoczywaæ. powinieneœ przebywaæ w towarzystwie troskliwych i wspó³czuj¹cych ludzi. Twoja weso³oœæ i urok osobisty powinny ogrzewaæ serca ludzi. w ci¹gu roku zostaniesz ekspertem. powinieneœ byæ troskliwym. Wykorzystaj te atuty i dokonaj czegoœ wartoœciowego. stawiaj¹c sobie intelektualnie stymuluj¹cy. poszukuj¹c okazji do pomocy innym. ile osi¹gn¹³eœ dziêki tym cudownym zdolnoœciom. by poprawiæ ten stan rzeczy. Twoja elokwencja mo¿e pomóc ludziom. Jesteœ inteligentny i dobrze z tego korzystasz. Powinieneœ siê otaczaæ podobnymi do ciebie ludŸmi – troskliwymi. Postaraj siê wyrobiæ sobie grubsz¹ skórê i korzystaj ze swego poczucia humoru. W miarê jak bêdziesz kierowa³ swoj¹ wra¿liwoœæ ku tym w³aœnie dziedzinom. Cechuje ciê wielka wytrwa³oœæ i determinacja. B³êkit Maj¹c b³êkit jako kolor podstawowy. ale ona czerpa³a spokojn¹ satysfakcjê z faktu. napotykasz wy³¹cznie ograniczenia. ¿yczliwym filantropem. ¿e jeœli co wieczór poœwiêcisz jedn¹ godzinê na zg³êbianie danego problemu. Jeœli uwa¿asz. w g³êbi duszy prawdopodobnie kryjesz nadmiern¹ wra¿liwoœæ. na przyk³ad zarz¹dzanie organizacj¹ filantropijn¹ lub naprawienie czegoœ. pobudzaj¹cy do kreatywnoœci cel. twoja aura to odzwierciedli. i czerpaæ przyjemnoœæ oraz zadowolenie z troskliwej opieki nad innymi. obdarzonymi siln¹ intuicj¹ filantropami. Byæ mo¿e jesteœ niecierpliwy i niespokojny. pe³en entuzjazmu i twórczy. porywasz siê na tak wiele spraw. by odeprzeæ ka¿dy atak. Jeœli tak nie jest. w którym pracowa³a. powinien ci pomóc. Wybierz sobie jakiœ temat i postaraj siê zostaæ prawdziwym znawc¹ w tej dziedzinie. kto w pracy u¿ywa g³osu. który do koñca zrealizujesz. konsultant. Nie musi to byæ wielka rzecz. Jeœli nie okazujesz pozytywnych cech indygo – swojego koloru podstawowego. mo¿esz je przezwyciê¿yæ. Praca w pojedynkê nie jest dla ciebie. którzy otworz¹ twój umys³ na nowe mo¿liwoœci. ¿e twój rozwój jest chaotyczny lub ¿e sobie zbytnio pob³a¿asz. twoja pewnoœæ siebie i zadowolenie z ¿ycia bêd¹ ros³y. Wykorzystuj¹c je m¹drze. czy nie jesteœ zbyt uparty i ma³o elastyczny. jaki jesteœ. ile móg³byœ. musz¹ siê wiêc nauczyæ poœwiêcaæ czas na odprê¿enie i odzyskiwanie si³. Byæ mo¿e jesteœ nadwra¿liwy i sprawiasz wra¿enie nieœmia³ego i niepewnego. Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. Powinieneœ równie¿ byæ stanowczy. Program samorozwoju. co uwa¿asz za z³e w swojej spo³ecznoœci. Przyci¹gaj¹ innych. masz mo¿liwoœæ osi¹gn¹æ wiele w ka¿dej dziedzinie. Tacy ludzie powinni nauczyæ siê koncentrowaæ na wybranych sprawach i doprowadzaæ je do koñca. ¿e chorej s¹siadce zrobisz zakupy. Uwa¿aj¹ ciê na ogó³ za dyletanta i nie traktuj¹ twoich pomys³ów powa¿nie. który twierdzi³. Wiele lat temu s³ysza³em pewnego mówcê. Du¿o lepiej czu³byœ siê jako nauczyciel. Wybierz temat odpowiedni dla swoich uzdolnieñ i poznaj go jak najdok³adniej. nikt te¿ jej nie dziêkowa³. poniewa¿ wszêdzie. i spróbuj dzia³aæ w granicach tych ograniczeñ. ¯ó³ty Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. zanim siêgn¹ po nowe zadania. co bywa niezwykle frustruj¹ce. ¿e robi coœ po¿ytecznego. Na ogó³ ludzie w³aœciwie wykorzystuj¹ b³êkitny kolor podstawowy. sumienny i odpowiedzialny. Najwiêksz¹ satysfakcjê da ci poczucie emocjonalnego spe³nienia. ¿e ludziom czêsto trudno za tob¹ nad¹¿yæ. Mo¿e to byæ równie¿ dzia³anie na znacznie wiêksz¹ skalê. mo¿e siê to odbiæ na twoim stanie emocjonalnym.moja znajoma wziê³a na siebie odpowiedzialnoœæ czuwania nad dobrym zaopatrzeniem biura. które potrafi¹ wspó³czuæ i którym sprawia radoœæ pomaganie innym. ¿e ka¿dy z nas jest w jakiœ sposób ograniczany. pinezek itp. Pracuj nad wyra¿aniem samego siebie wobec innych. Najprawdopodobniej nale¿ysz do osób. Indygo Ludzie obdarzeni indygo jako kolorem podstawowym s¹ na ogó³ odpowiedzialni i niezale¿ni.

niemal obojêtny sposób. powinni poœwiêcaæ nieco czasu na rozrywkê i relaks. Uœwiadom sobie swoje zalety i przymioty. który w ten sposób zyskasz. których kolorem podstawowym jest fiolet. bêdzie on wygl¹da³ blado i bez wyrazu. Polegaj¹ na sobie i czêsto nie potrafi¹ prosiæ o pomoc. stosuj¹c medytacjê. ile bêdzie trzeba. a nastêpnie przygotuj nowy plan. gdy powiesz im dok³adnie. Wiêkszoœæ osób obdarzonych br¹zowym to szczêœliwi ludzie o pozytywnym nastawieniu. Maj¹c poczucie zale¿noœci od innych. W trudnych chwilach wspiera ich silna wiara. Kiedy nie próbujesz porozumiewaæ siê z innymi. gdy sprawy nie uk³adaj¹ siê po twojej myœli. trudno jest wyraziæ. Cechuje ich du¿a intuicja. Jeœli tak jest z tob¹. szara i bez ¿ycia. Najbardziej ci odpowiada pomaganie innym. Gdy bêdziesz tak postêpowaæ. co czuj¹. Kiedy tak siê dzieje. ¿e nie zauwa¿aj¹. co w tobie drzemie. Srebrny Ludzie obdarzeni srebrnym kolorem podstawowym s¹ szacownymi. Jeœli nie ma w tobie pozytywnych cech charakteryzuj¹cych twój kolor podstawowy. s¹ wra¿liwi i uduchowieni. ale stawiaj sobie konstruktywne cele. Czasami jest ci trudno wspó³pracowaæ z ludŸmi. poczyñ kroki. Zawierz intuicji. Mo¿esz cierpieæ na napiêcie nerwowe. miewasz negatywne podejœcie do œwiata. pe³en rezerwy sposób. Niektórzy s¹ zbyt zamkniêci w sobie i maj¹ trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów. potraktuj to jako dobr¹ okazjê. którym pomagaj¹ w spokojny. by nauczyæ siê przekazywaæ zadania innym. Jest to równie¿ œwietny moment. które trzeba zaspokoiæ. Na szczêœcie przywrócenie jej do pe³nej formy nie jest trudne. powinieneœ byæ czu³y. Z³oty Jeœli masz z³oty jako kolor podstawowy. poniewa¿ potrafi¹ siê zaanga¿owaæ w pomoc innym tak bardzo. by zrobiæ coœ dla siebie. ¿e inni nie zwracaj¹ uwagi na twoje uczucia. a czas. Potrafisz byæ swoim najgorszym wrogiem. jesteœ mi³y. które zapewni¹ ci niezale¿noœæ. wyczuleni na potrzeby innych. a ludzie próbuj¹ z³o¿yæ na twoich barkach wszystkie swoje problemy. stawiasz sobie wymagaj¹ce cele i d¹¿ysz do nich. Naucz siê relaksowaæ. pamiêtaj. jakoœæ twojej aury poprawi siê w zdumiewaj¹cy sposób. gdy ci siê zdaje. Nie zarzucaj wielkich marzeñ. który wp³ywa na innych swoj¹ charyzm¹ i energi¹. Zajmij siê nowym hobby lub zainteresuj now¹ dziedzin¹. Wierz¹ w siebie i zawsze wydobywaj¹ z innych to. Jesteœ urodzonym liderem. ¿e ka¿dy pope³nia b³êdy. twoja aura bêdzie blada. ktoœ negatywny. by znowu siêgn¹æ do gwiazd. ¿e jesteœ zbyt krytyczny wobec siebie i innych i ¿e oczekujesz doskona³oœci. godnymi zaufania natchnionymi idealistami z wielk¹ intuicj¹. Twój punkt widzenia mo¿e byæ dobry dla ciebie. poniewa¿ wszystko robisz po swojemu i nie chcesz wypróbowaæ innych mo¿liwoœci. o co ci chodzi. nawet ty. pe³en entuzjazmu i spokojnej determinacji.Ludzie. o czym zawsze marzy³eœ. nie potrafi¹ tak¿e podejmowaæ ryzyka. A przecie¿ masz trudnoœci z odmawianiem innym. W takiej sytuacji musisz siê nauczyæ relaksowaæ i zdaæ sobie sprawê. WyjdŸ poza swoj¹ granicê bezpieczeñstwa i zrób to. lecz czasami trudno ci je zrealizowaæ. postaraj siê wyra¿aæ jaœniej. Fiolet Ludzie. uczciwymi. Przyznaj. jogê lub autohipnozê – bêdzie to dla ciebie korzystne. twoja s³aba i blada aura bêdzie przywieraæ blisko cia³a. poniewa¿ musisz czuæ siê emocjonalnie niezale¿ny. Wymagasz od siebie du¿o wiêcej ni¿ od innych i bywasz dla siebie bardzo twardy. by opanowaæ sztukê mówienia „nie". Mo¿e siê okazaæ. Ty jednak. gdy mo¿esz byæ sob¹ i masz czas. ¿e inni s¹ ciebie zbyt pewni. przez jakiœ czas bêdziesz potrzebowaæ ukrycia. pozbawiasz ich – i siebie – tego. ale wespr¹ ciê w twoich staraniach. ale nieodpowiedni dla kogoœ innego. przeznacz na jakieœ twórcze dzia³anie i spotkania z przyjació³mi oraz bliskimi. co najlepsze. i ¿e nasze pomy³ki nie maj¹ znaczenia. Pozb¹dŸ siê mniej wa¿nych spraw. kochaj¹cy i troskliwy. kiedy trzeba skoñczyæ i odpocz¹æ. . Jeœli uwa¿asz. powinieneœ byæ odpowiedzialnym idealist¹. Niektórzy ludzie obdarzeni ró¿owym s¹ nieœmiali. Cechuj¹ ciê wielkie idea³y. troskliwy. ale czynisz to czêsto w dyskretny. jak wiele masz do zaoferowania. Najszczêœliwszy jesteœ wtedy. Jeœli jednak twoje marzenia leg³y w gruzach. Jeœli nie odzwierciedlasz pozytywnych cech fioletu. aby w spokoju odzyskaæ energiê i przygotowaæ siê do ponownego dzia³ania. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d na wiele sposobów. Byæ mo¿e bêdziesz musia³ siê trochê bardziej postaraæ. ¿e ty tak¿e masz potrzeby. Przyjaciele i rodzina bêd¹ byæ mo¿e zdziwieni. a na koniec – spe³niaj je. ¿e innym bêdzie trudno do ciebie dotrzeæ. Jeœli czujesz siê przygnieciony ciê¿arem obowi¹zków. Przyznaj. którzy maj¹ indygo jako kolor podstawowy. Jeœli nie wykazujesz pozytywnych cech swojej barwy podstawowej. Jeœli jesteœ w³aœnie taki. by kochaæ swoich bliskich i dbaæ o nich. Ró¿owy Maj¹c ró¿owy jako kolor podstawowy. których kolorem podstawowym jest fiolet. jeœli siê na nich uczymy. ¿e nie za wszystko odpowiadasz. co spowoduje. Przepe³niaj¹ ciê wielkie idee. przygotowuj plan dzia³ania. Jednak wbrew tej zewnêtrznej ³agodnoœci jesteœ gotów broniæ swoich przekonañ i potrafisz jasno przedstawiaæ swój punkt widzenia. Rozwijaj poczucie w³asnej wartoœci. Pamiêtaj o potrzebach innych ludzi i stañ siê bardziej elastyczny. Wielu osobom. Br¹zowy Jeœli twoim kolorem podstawowym jest br¹zowy. Wœród ludzi obdarzonych z³otym rzadko siê zdarza. Przeznacz na odpoczynek tyle czasu. bêdziesz musia³ wzmocniæ poczucie w³asnej wartoœci i nauczyæ siê swobodnie wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ. postaraj siê odrobinê odseparowaæ od ludzi i znaleŸæ czas na to. cz³owiekiem niezwykle uzdolnionym i osi¹gaj¹cym sukcesy.

Muzyka mo¿e równie¿ byæ bardzo przydatna przy odzyskiwaniu równowagi czakr. które ciê przyci¹ga i zostajecie przyjació³mi. Jeœli nie charakteryzuj¹ ciê pozytywne cechy twojego koloru podstawowego. Metoda ta ma tê przewagê nad wahade³kiem. Oczywiœcie nieodpowiednie utwory mog¹ nam zrobiæ krzywdê. Zadajê wtedy te same pytania. WyobraŸ sobie tylko. Powinni zdaæ sobie sprawê z potrzeb innych i nauczyæ siê im pomagaæ. Ale po to. by przyspieszy³a i nabra³a ¿ycia lub – przeciwnie – by zwolni³a i wróci³a znowu do równowagi. jeœli masz szczêœcie i potrafisz wyraŸnie zobaczyæ aurê w lustrze. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. Nie musisz rezygnowaæ ze swojego indywidualizmu. prosz¹c. Ta muzyka mnie zainspirowa³a. zwiêkszaj¹c radoœæ ¿ycia. wybieram wygodny fotel i wy³¹czam telefon na czas medytacji. a mój organizm na nie odpowiada. Po relaksacji progresywnej wyobra¿am sobie po kolei ka¿d¹ z moich czakr. samemu najpierw trzeba byæ przyjacielem. gdy¿ jesteœ wra¿liwy i pe³en troskliwoœci. Bia³y Osoba obdarzona bia³ym kolorem podstawowym jest nieskalanym indywidualist¹ o twórczych uzdolnieniach. by poznaæ i rozwin¹æ te idee. jak¹ moc musia³y mieæ bêbny – i nadal maj¹ – dla Indian. Metoda muzyczna Muzyka dziêki swemu harmonijnemu brzmieniu i melodiom mo¿e nas ukoiæ i zregenerowaæ. Hal A. dodaje nam energii i witalnoœci. Utwory inspiruj¹ce mog¹ wzmocniæ duszê i dodaæ jej wigoru. wcale nie musi byæ tak odbierana przez ciebie. Kiedy skoñczysz. ¿e destrukcyjna muzyka mo¿e „wp³yn¹æ na ca³¹ aurê. tak ¿e bêdzie wygl¹daæ niemal jak dziurawa. twoj¹ aurê pokryj¹ plamy. tak by fakt dawania nie budzi³ od razu myœli o rewan¿u. przera¿ony. bêdziesz móg³ zrobiæ to. ono natomiast doda ci otuchy i udzieli wsparcia. ¿e inni s¹ lepsi. spowodowaæ. ¿e czuj¹ siê odtr¹ceni i samotni. Czakry Nie³atwo jest dostrzec czakry we w³asnej aurze. Nigdy nie zapomnê chwili. by siê zaprzyjaŸniæ. Jest to drzewo. I znowu pozytywna odpowiedŸ zmusi ciê do prób naprawienia sytuacji. Metoda medytacyjna Inna metoda polega na medytacji. Do twoich obowi¹zków nale¿y dbanie o ziemiê wokó³ niego. co trzeba. które nale¿y zadaæ. Uproœæ swój styl ¿ycia. gdy wyszed³em na ulicê po us³yszeniu po raz pierwszy Dziewi¹tej Symfonii Beethovena. Bêdziesz móg³ to zrobiæ. zrelaksuj siê. Prawdopodobnie musisz siê nauczyæ. £atwo ciê zraniæ. jak konstruktywnie wykorzystywaæ czas. ¿e mo¿na w myœlach wys³aæ przes³anie do ka¿dej czakry. Pos³ugiwanie siê wahade³kiem Usi¹dŸ spokojnie i pytaj wahade³ko o ka¿d¹ czakrê po kolei. ¿e bêdziesz siê czu³ psychicznie rozbity. Bêd¹c w mieszkaniu. Lingerman w swojej ksi¹¿ce The Healing Energies of Music napisa³. gdzie w twoim ciele . Pytaj w ten sposób o wszystkie czakry. poczu³em harmoniê z nieskoñczonoœci¹. Muzyki zawsze u¿ywano do pobudzania ludzi. spiêty i pozbawiony celu". Lubisz nowe idee i pomys³y i pragniesz nad nimi pracowaæ. Niektórzy ludzie obdarzeni biel¹ jako kolorem podstawowym s¹ egocentrykami myœl¹cymi wy³¹cznie o zaspokajaniu w³asnych potrzeb. Negatywna odpowiedŸ na to pytanie poci¹ga za sob¹ nastêpne pytanie: „Czy czakra jest za ma³o pobudzona?". by przyjrza³ siê naszej aurze i coœ nam doradzi³. Nastêpnym razem. Nic wiêc dziwnego. by przywróciæ swoim czakrom równowagê. ale p³yn¹ z niej nies³ychane korzyœci. Za³ó¿my. „Czy moja czakra podstawowa jest w dobrym zdrowiu?" – brzmi pierwsze pytanie. uwa¿aj¹c. mo¿esz kontynuowaæ zadawanie pytañ dotycz¹ce samorozwoju. Wiêkszoœæ z nas musi okreœlaæ stan swoich czakr w inny sposób. Ja czêsto medytujê pod moim drzewem wyroczni¹. wyjdŸ z domu i nawi¹zuj nowe znajomoœci. Muzyka. który potrzebuje czasu na pog³êbianie wiedzy i m¹droœci. gdy bêdziesz s³uchaæ muzyki. doda³a mi otuchy.Byæ mo¿e czasami nie doceniasz swoich zdolnoœci. a ludzie czêsto próbuj¹ ciê wykorzystaæ. jak i na duszê. Usi¹dŸ wygodnie w spokojnym miejscu. Mo¿esz podzieliæ czas tak. która dzia³a koj¹co na mnie. W przeciwnym razie mo¿esz zapytaæ. Ty sam nie wybierasz sobie drzewa wyroczni – to ono ciebie znajduje. gdzie nikt ci nie bêdzie przeszkadza³. Zacznij od czakry podstawowej i posuwaj siê w górê do czakry koronnej. Kiedy czujesz siê samotny. Odpowiedni typ muzyki jest krzepi¹cy. Skurczy siê równie¿ i przylgnie do twojego cia³a. by czakra odzyska³a zdrowie. by zachowaæ niezbêdne chwile samotnoœci i spokoju. osamotniony. OdpowiedŸ twierdz¹ca wymaga podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie tej nadpobudliwoœci. Siedzenie pod nim wp³ywa o¿ywiaj¹ce zarówno na cia³o. Kurs przemawiania lub asertywnoœci mog¹ ci w tym pomóc. Postaraj siê wtedy pog³êbiæ zaufanie do siebie i poczucie w³asnej wartoœci. Musisz siê nauczyæ bezinteresownoœci. Mo¿na równie¿ poprosiæ przyjaciela. zamknij oczy i zastanów siê. które zadajê wahade³ku. wype³niæ nas gniewem i wœciek³oœci¹. dla wielu najlepsz¹ metod¹ jest ich wyczuwanie. „Czy moja czakra jest zbyt pobudzona?" – zapytasz. To bardzo trudna lekcja. wojowniczy. czuj¹c j¹ w swoim ciele. a bêdziesz mia³ doœæ swobody. co robiæ. jeœli potrafisz. ¿e wahade³ko da³o nam negatywn¹ odpowiedŸ na pierwsze pytanie.

Twierdzi on równie¿. a rozpoczête zadania doprowadzaæ do koñca. gwiazda z Tannhausera Ryszarda Wagnera oraz Œwiat³o ksiê¿yca Claude'a Debussy'ego. wszystko bêdzie mu siê wydawa³o zbyt du¿ym wysi³kiem i zupe³nie nie bêdzie siê interesowa³ seksem czy rozrywk¹. Koncert podwójny na flet i harfê C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Suita z czasów Holberga Edwarda Griega. ostatnia czêœæ symfonii nr 3 (na organy) Kamila Saint-Saensa oraz ostatnia czêœæ Pi¹tej symfonii Piotra Czajkowskiego. Muzyka zalecana dla czakry sercowej Czakra serca odnosi siê do uzdrawiania. koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa. Do odpowiednich utworów nale¿¹: Koncert C-dur na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. organy oraz dzwonki wietrzne. których mo¿na s³uchaæ. dotkniêta t¹ przypad³oœci¹ osoba bêdzie sk³onnym do marudzenia. . wszyscy mo¿emy odzyskaæ wigor. stosuj¹c medytacjê. jeœli poœwiêci siê trochê czasu na przemyœlenie swoich spraw. Marsz s³owiañski Piotra Czajkowskiego. co psychiczne). Ludzie. co mo¿e sprawiaæ k³opoty w obliczu wszystkiego. The Stars and Stripes Forever Johna Philippa Sousy. zachêcaj¹c dan¹ osobê. Dr John Diamond w ksi¹¿ce Your Body Doesn't Lie pisze: „Otoczeni odpowiednimi dŸwiêkami. Czakra wróci do równowagi. uwertura do Rozamundy Franza Schuberta. staj¹ siê uparci i sztywni w swoich przekonaniach. a szczególnie g³oœne. Marsz tryumfalny z Aidy Giuseppe Verdiego. Marsz wojskowy Franza Schuberta. Po okresach szybkich postêpów nast¹pi¹ chwile otêpienia i skrajnej niekonsekwencji. ¿e w tym przypadku potrzebna jest dawka energii. ¯ycie w wyobraŸni zdaje siê lepsze od rzeczywistoœci. krytykowania i plotek egoistycznym oszustem. Do odpowiednich utworów nale¿¹: muzyka do baletu Appalachian Spring Aarona Coplanda. jak i w czynach. Wieczorna. agresji. poniewa¿ zak³ada ca³kowit¹ zmianê spojrzenia na œwiat. Jeœli chcemy odzyskaæ równowagê nadmiernie pobudzonej czakry splotu s³onecznego. do natury. apatycznym podejœciem do ¿ycia. poniewa¿ le¿y miêdzy czerwieni¹ (tym. powstaj¹ skomplikowane marzenia. Jeœli czakra krzy¿owa jest nie doœæ pobudzona. pojawia siê wielka potrzeba poczucia bezpieczeñstwa. powstaj¹ trudnoœci w akceptowaniu zmian. Mo¿na przywróciæ równowagê czakrze. Ponadto bêdzie siê anga¿owaæ w lekkomyœlne. Cia³o emocjonalne reaguje na dête instrumenty drewniane oraz smyczkowe. by za¿ywa³a wiêcej ruchu lub mi³o spêdza³a czas z pogodnymi przyjació³mi. wzmacniaj¹c zaufanie do siebie i swoj¹ niezale¿noœæ. musimy nauczyæ siê najpierw myœleæ. nies³uszna lub z³oœliwa krytyka oraz ca³kowity brak odpowiedzialnoœci. koncert fortepianowy nr 1 Johannesa Brahmsa. natomiast cia³o duchowe – harfy. Marsz turecki z Ruin ateñskich Ludwika van Beethovena oraz Marsz Radetzkiego Jana Straussa. Mo¿na to osi¹gn¹æ. Znam cz³owieka. przywracaj¹c twojemu organizmowi harmoniê i równowagê. Jeœli czakra podstawowa jest nie doœæ pobudzona. powierzchowne dzia³ania. Oprócz tego: Pomp and Circumstance March No. Nale¿y podejmowaæ nowe wyzwania. cz³owiek jest nieœmia³y. ¿e na tê w³aœnie czakrê muzyka oddzia³uje. objawi siê to sennym. Gdy jest nadmiernie pobudzona. Odpowiednia muzyka to: Muzyka na wodzie Georga Friedricha Haendla. Muzyka zalecana dla czakry krzy¿owej Czakra krzy¿owa wp³ywa na równowagê cz³owieka. energiê i równowagê". Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. w czasie których mo¿na przemyœleæ dawne wzorce zachowañ i zastanowiæ siê. jak i ¿ó³ci. Odpowiednie utwory to: uwertura Egmont Ludwika van Beethovena. ojca. marnowanie energii oraz sk³onnoœæ do powierzchownego podejœcia do ¿ycia. wystêpuj¹ trudnoœci z dokoñczeniem zaczêtych prac. co nowe lub inne. W zwi¹zku z tym nadmierne pobudzenie odbije siê na obu cechach – zarówno na czerwieni. 1 Sir Edwarda Elgara. Cz³owiek bêdzie bierny. Odpowiednimi utworami s¹: Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha. Na ogó³ ró¿ne instrumenty w ró¿ny sposób wp³ywaj¹ na ró¿ne czêœci twojego cia³a. koncert na troje skrzypiec i orkiestrê Georga Philipa Telemanna oraz koncerty brandenburskie Jana Sebastiana Bacha. jakie pope³ni³o siê b³êdy. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. co fizyczne) i ¿ó³ci¹ (tym. Canon in D Johanna Pachelbela. Czasami mo¿e wywo³ywaæ namiêtnoœci i wielkie emocje. uwertura do Lohengrina Ryszarda Wagnera. Prawdopodobnie bêdzie to jedna z twoich czakr. równowagi i poczucia sensu. lekkomyœlnoœæ. Oznacza to. Mo¿e siê to objawiaæ jako gniew. koncerty na obój Antonia Vivaldiego. których czakra sercowa jest bardzo pobudzona. Korzystne bêd¹ okresy analizowania w³asnej duszy. Wszystkie te skrajne uczucia mo¿na wyciszyæ i odzyskaæ równowagê. koncert na harfê Georga Friedricha Haendla i muzyka Johna Dowlanda. Nie jest to ³atwe. Trzeba siê tylko nauczyæ dzieliæ radoœci¹ i entuzjazmem z innymi.rozbrzmiewaj¹ jej dŸwiêki. zaborczoœci oraz innych ekstremalnych zachowañ. Fizyczne cia³o odczuwa oddzia³ywanie instrumentów blaszanych i perkusji. Muzyka zalecana dla czakry podstawowej Czakra ta czêsto bywa zbyt pobudzona. d³ugie spacery na wsi lub nad brzegiem morza oraz s³uchaj¹c ³agodnej muzyki. Cia³o psychiczne pobudzaj¹ smyczki. Te negatywne cechy mo¿na wyeliminowaæ. lêkliwy i niezdecydowany. W po³¹czeniu z czerwieni¹ prowadzi to nierzadko do dominacji. a tak¿e zmiennoœæ nastrojów. Odpowiednia bêdzie niemal ca³a muzyka skomponowana dla orkiestr z³o¿onych z instrumentów blaszanych. a dopiero potem wyra¿aæ swoje opinie i pamiêtaæ o uczciwoœci zarówno w myœlach. Istnieje te¿ mnóstwo utworów muzycznych. Jeœli czakrze splotu s³onecznego brakuje energii. W dzieciñstwie jego matka pozwala³a mu zjadaæ to. które nigdy siê nie spe³ni¹. Muzyka zalecana dla czakry splotu s³onecznego Czakra splotu s³onecznego ma zwi¹zek z umys³em i systemem nerwowym. D³uga k¹piel w ciep³ej wodzie mo¿e dokonaæ cudów. a on teraz – po czterdziestce – nie chce spróbowaæ niczego nowego. WyobraŸnia podsuwa mu obrazy pe³ne lêku i trudnoœci. na co mia³ ochotê. radosne utwory. ¿e muzyka mo¿e pomóc „w zapobieganiu chorobom wywo³ywanym brakiem równowagi w organizmie". To oczywiste. który nie chce jeœæ niczego oprócz kurczaka.

dumnym i aroganckim. Prawdopodobnie bêdziesz musia³ siê nauczyæ kontrolowaæ stres i napiêcie. Muzyka zalecana dla czakry korony Czakra korony reprezentuje nasz¹ wy¿sz¹ naturê i aspiracje. Ceni sobie piêkno. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Pinie rzymskie Ottorino Respighiego. Tokkata i fuga D-dur oraz Jesu. ³¹cz¹c w jednoœæ sferê fizyczn¹ i duchow¹ naszej natury. Zwi¹zana jest z duchowoœci¹. ¿e jesteœ potrzebny. Polonez Es-dar Fryderyka Chopina. zanim siê coœ zrobi. uwertura do Romea i Julii Piotra Czajkowskiego. symfonia C-dur Georges'a Bizeta. Odpowiednie utwory muzyczne: druga symfonia Gustawa Mahlera. Kiedy twoja czakra serca jest zbyt ma³o pobudzona. Odpowiednie utwory to: Keltic Sonata Edwarda MacDowella. staniesz siê niedba³y. W wyniku jej nadmiernego pobudzenia cz³owiek staje siê niecierpliwy i nieodpowiedzialny. Muzyka zalecana dla czakry brwiowej Czakra brwiowa odnosi siê do duchowego zrozumienia. a czasem nawet lepszy. których w istocie potêpia siê za ich brak doskona³oœci. Ogarnia go potrzeba nieustannego poszukiwania przyjemnoœci i nowych bodŸców. koncert skrzypcowy Maxa Brucha. ¿e stajesz siê wœcibskim intrygantem tworz¹cym chaos zamiast harmonii. Panis Angelicus Cesara Francka. kontaktowaæ siê z innymi na ich poziomie i nie oczekiwaæ doskona³oœci od nikogo. chce wszystko wiedzieæ. Do odpowiednich utworów nale¿¹: uwertura do Rozamundy Franka Schuberta. wynios³ym. Cecylii Georga Fredericha Haendla oraz Rapsodia hiszpañska Maurycego Ravela. cz³owiek ¿yje w wyimaginowanym œwiecie marzeñ. Odpowiednia muzyka to: pi¹ty koncert fortepianowy Es-dur Ludwika van Beethovena. relaksuj¹c siê i czyni¹c plany na przysz³oœæ. Odpowiednia muzyka to: Trumpet Voluntary Jeremiasza Clarke'a. sprawia. koncert fortepianowy Edwarda Griega oraz koncert wiolonczelowy Antonina Dvofaka. niezdolny do oddzielenia ich od rzeczywistoœci. Oda do œw. marsze Jana Filipa Sousy oraz Die Flederniaus Overtwe Jana Straussa. nietolerancyjny. W celu przywrócenia jej równowagi nale¿y podejmowaæ wartoœciowe zajêcia. trzeci koncert fortepianowy Józefa Haydna. nieprzychylny i butny. Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha oraz koncert na harfê Georga Friedricha Haendla. W celu odzyskania równowagi powinieneœ spotykaæ siê z ludŸmi o pozytywnym nastawieniu i spêdzaæ czas w spokojnym otoczeniu. Muzyka zalecana dla czakry gard³owej Czakra gard³owa ma zwi¹zek z myœleniem. Gdy nauczysz siê odpowiedniego podejœcia do nie dokoñczonych spraw i zapomnisz o przesz³oœci. Jeœli twoja czakra korony jest zbyt ma³o pobudzona. ekspansywna. które zdaj¹ siê ekscytuj¹ce i ró¿ne od pozosta³ych. Odstraszasz ludzi protekcjonaln¹ min¹ i wywy¿szaniem siê. uwertura Lekka kawaleria Franza von Suppego oraz koncert fortepianowy a-moll Edwarda Griega. Koncert warszawski Ryszarda Addinsella. Pasja wg œw. ¿e trudno siê kontaktowaæ z innymi. Musisz zapomnieæ o przesz³oœci. lenistwo i pob³a¿anie sobie. a kiedy jest nadmiernie pobudzona. Na ogó³ czakra korony nie bywa nazbyt pobudzona. Florida Suitê Fredericka Deliusa. trzecia symfonia Kamila Saint-Saensa oraz Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Nie mo¿e . Wspiera poznanie samego siebie i intuicjê. Ludwika van Beethovena. a wszystkim bêdziesz zazdroœci³ sukcesów. Jeœli czakrze brwiowej brakuje energii. koncert gitarowy Hektora Villii-Lobosa oraz pi¹ta symfonia Ludwika van Beethovena. nale¿y m¹drze wykorzystywaæ czas i myœleæ.By przywróciæ równowagê czakry. Pope Marcellas Mass Giovanniego Palesstriny. bêd¹ lepiej pomagaæ innym. Bêdziesz mia³ problemy z pamiêci¹. A Lincoln Portrait Aarona Coplanda. Aby odzyskaæ równowagê. Musisz te¿ zyskaæ poczucie. polepszy siê ka¿dy aspekt twojego ¿ycia. Finlandia Jana Sibeliusa. musisz spêdzaæ czas na beztroskiej zabawie z ludŸmi. koncert organowy Francisa Poulenca. jesteœ cz³owiekiem zamkniêtym w sobie. Do zalecanych utworów muzycznych nale¿¹: Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego. rozwijaæ siê i iœæ naprzód. Rozwój magnetyczny Zdolnoœci jasnowidzenia s¹ na Wschodzie pobudzane za pomoc¹ namagnesowanej sztabki. Meine Freude Jana Sebastiana Bacha. niezdolnym pomóc sobie i innym. nadmiernie wymagaj¹cy. ludzie ci powinni poszerzyæ swoje horyzonty i zdaæ sobie sprawê. koncert na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. prawdopodobnie bêdziesz mia³ tendencjê do wycofywania siê z ¿ycia. a sami osi¹gn¹ szczêœcie i satysfakcjê. Odpowiednie utwory muzyczne to: drugi koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa. Jeœli jednak tak siê zdarzy. przebywaj¹c w samotnoœci w estetycznym otoczeniu. czy nawet okrucieñstwo. jest z natury ciekawa. co mo¿e w tobie wywo³aæ ma³ostkowoœæ. pierwszy koncert fortepianowy Fryderyka Chopina. Równowagê mo¿esz odzyskaæ. nie bêdziesz te¿ chcia³ braæ na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci. symfonia d-moll Cesara Francka. Polecane utwory to: oratorium Les Beatitudes Cesara Francka. W celu przywrócenia czakrze równowagi nale¿y siê tej równowagi nauczyæ. ale tak¿e spotykaæ siê z ludŸmi na bardziej towarzyskiej stopie. mi³oœci i dzia³añ dobroczynnych. dawnych ranach i urazach i zacz¹æ ¿yæ teraŸniejszoœci¹. Chc¹c przywróciæ swojej czakrze równowagê. The Joy of Life Symphony Alfreda Hilla. których kochasz. Finlandia Jana Sibeliusa i szósta symfonia F-dur. zwana Pastoraln¹. ¿e inny ni¿ ich punkt widzenia mo¿e byæ równie dobry. Zbyt ma³o pobudzona czakra gard³owa wywo³uje apatiê. musisz oddawaæ siê zabawie z czystej przyjemnoœci. Aby odzyskaæ równowagê. szósta symfonia Ludwika van Be-ethovena. Trzeba spêdziæ nieco czasu w samotnoœci na duchowych i metafizycznych rozwa¿aniach. koncert C-dur na flet i harfê Wolfganga Amadeusza Mozarta. bêdziesz obawia³ siê dzia³ania. suita Peer Gynt Edwarda Griega. Jeœli im siê to uda. intuicj¹ oraz d¹¿eniem do poznania i zrozumienia ukrytych prawd. Ta ucieczka w krainê fantazji czêsto sprawia.

Jeœli masz k³opoty w tej dziedzinie. Jeœli twoja aura jest blada i skurczona. które dziedziny trzeba polepszyæ. Pomaga mi to odpowiednio siê rozluŸniæ i zestroiæ z w³asnym wnêtrzem. to fakt. . gdy na niego trafisz. w którym najlepiej siê relaksujesz. B¹dŸ tylko pewny. To. Kiedy ju¿ to ustalisz. Wytrwaj jednak. jaki dziœ jesteœ. Na pocz¹tku mo¿esz odczuwaæ zawroty g³owy. wyobra¿aj sobie swoje ¿ycie w przysz³oœci. Gdy dotrzesz do teraŸniejszoœci. Chcia³byœ mieæ wiêcej pieniêdzy? Bardziej zadowalaj¹ce ma³¿eñstwo? Wiêcej wolnego czasu? Awans w pracy? Nie ma znaczenia. Mo¿esz zrobiæ to samo ze swoj¹ aur¹. b³yszcz¹c¹. by je zdobyæ? Jeœli nie jesteœ gotów ponieœæ kosztów swojego marzenia. Kilka tygodni póŸniej przeczucie spe³ni³o siê – w Szwajcarii z gór zesz³a lawina. Prawdopodobnie w przysz³oœci chcia³byœ byæ innym cz³owiekiem. Zapisuj¹c swoje pragnienia w aurze. zacznij uczêszczaæ na kurs rozwijania mi³oœci w³asnej. jakby czubek ich g³owy drga³ i rozszerza³ siê. wykorzystuj¹ tylko u³amek swojego potencja³u. co mnie najbardziej zdumia³o. by spróbowa³ dokonaæ aktu jasnowidzenia.1). zapomnij o nim i wybierz coœ innego. jak tylko potrafisz. M³ody cz³owiek mia³ przeczucie. kiedy siedzê pod magnesem. rozprzestrzeniaj¹c siê i piêkniej¹c. ¿e wszyscy chcielibyœmy mieæ trochê wiêcej pieniêdzy. Wywar³o to na nim tak silne wra¿enie. Jeœli usi¹dziesz pod z³ym biegunem. To oczywiste. ¿e bêdziesz móg³ je dotkn¹æ. Mnie ³atwiej jest wykonywaæ progresywne æwiczenia relaksacyjne. zatrzymaj siê na chwilê i zastanów. którzy siebie nie ceni¹. wk³adaj¹c wiêcej wysi³ku w zaplanowanie wakacji ni¿ tego. Zmiana sposobu myœlenia spowoduje modyfikacjê wygl¹du twojej aury. Spójrz na swoj¹ aurê i zobacz. ale oni sami tego nie dostrzegaj¹. Zawieœ magnes i usi¹dŸ pod nim na pó³ godziny (rys. Mo¿esz zajrzeæ w przysz³oœæ i zobaczyæ. ¿e chcesz tego naprawdê. ¿e przy niektórych wspomnieniach zatrzymasz siê d³u¿ej. nad jakimi sferami musisz popracowaæ. Za³ó¿my. albo postawiæ sobie cele i zapisaæ je w aurze. ni¿ jesteœ teraz. Mnie siê wydawa³o. ¿e œwietnie sobie radzê. ciê¿ko pracowaæ i ponieœæ konieczne koszty. ¿e dok³adnie za dwanaœcie miesiêcy otwierasz drzwi wejœciowe do swojego nowego domu i wchodzisz do œrodka. Najpierw usi¹dŸ w miejscu. które sobie w³aœnie przypomnia³eœ. ¿e lawina zasypie budynki i ludzi. w stanie Georgia. przyci¹gasz do siebie si³y wszechœwiata. skutecznie blokuj¹c ten potencja³. Byæ mo¿e chcesz przestaæ paliæ albo pragniesz zmieniæ sposób od¿ywiania siê. Niech twoje wyobra¿enie bêdzie tak ¿ywe. ¿e twoim celem jest zakup nowego domu w ci¹gu roku. abyœ umia³ go rozpoznaæ. Ma to zwi¹zek z opini¹ o sobie samym. a twoja intuicja stopniowo siê rozwinie. zobaczyæ i poczuæ. ¿e postrzega³em ich ¿ycie jako du¿o bardziej pozytywne i interesuj¹ce ni¿ oni sami. A twoja aura wszystko to odzwierciedli. gdy zacz¹³em czytaæ aurê innych ludzi. zanim pójdziesz spaæ. Zamknij oczy i ¿egluj przez swoje ¿ycie od najwczeœniejszych wspomnieñ do dziœ. Nigdy nie jest za póŸno na zmianê opinii o sobie i urzeczywistnianie swoich marzeñ. wystarczy tylko wytyczyæ sobie cel. inne przemkn¹ bardzo szybko. który biegun magnesu tworzy u ciebie efekt poszerzania siê œwiadomoœci. Ludzie odbieraj¹ wra¿enia zwi¹zane z magnesem w ró¿ny sposób: niektórzy czuj¹. Wytycz sobie jakieœ wartoœciowe cele. wysy³aj¹c energiê aury kilka tygodni naprzód. Zobacz to tak wyraŸnie. WyobraŸ sobie. Twoja aura powie ci. Ludzie myœl¹cy pozytywnie s¹ z natury optymistyczni i maj¹ du¿¹. czego pragniesz. ¿e jego koledzy w klasie dostrzegli zmianê w aurze ch³opca. ¿e seanse pod magnesem s¹ po¿yteczne i korzystne. pracuj¹c na trzech etatach. ale czy jesteœmy gotowi d³u¿ej pracowaæ.to byæ namagnesowana podkowa. inni widz¹ ró¿ne barwy i b³yski œwiat³a. Zobaczysz. Czasem mo¿esz byæ zdziwiony jej sugesti¹. Ludzie. Ich myœli daj¹ im zdrowie. Nastaw swoj¹ aurê na sukces Ka¿dy z nas ma praktycznie nieograniczony potencja³ i mo¿e osi¹gn¹æ wszystko. zadowolonego po osi¹gniêciu wytyczonych celów. w jaki sposób prze¿ycia. a nastêpnie obserwuj. motywacjê i chêæ do dzia³ania. Bêdziesz mia³ do czego d¹¿yæ oraz zdobêdziesz poczucie sensu i celu. jak tylko potrafisz – szczêœliwego. co siê zdarzy za kilka tygodni lub miesiêcy. szybko odczujesz niewygodê i pogorszenie samopoczucia. czego pragnie. ekspansywn¹ aurê. Wpisz w swoj¹ aurê to. mo¿esz go zapisaæ w aurze. ¿e tak nie jest. widzi go ka¿dy. przez pó³ godziny dziennie czytaj ksi¹¿ki motywacyjne i poradniki. 8. co zechcesz W 1975 roku dr Joe Siatê przeprowadza³ doœwiadczenie w Athens State College w Atenach. Jaki bêdziesz za dwanaœcie miesiêcy? A za piêæ lat? WyobraŸ sobie siebie tak wyraŸnie. Bêdziesz musia³ sprawdziæ. Poproszono jednego z uczniów. dziêki którym bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ cel. Wyobra¿aj sobie ten dom co wieczór. Ale wysi³ek op³aci siê wielokrotnie. ¿e ogromna wiêkszoœæ ludzi dryfuje przez ¿ycie bez celu. W umyœle musisz wytworzyæ obraz tego domu. dojdziesz do wniosku. dopóki aura mi nie powiedzia³a. ukszta³towa³y ciê takim. co chcia³byœ zmieniæ. Kiedy wyraŸnie zobaczysz ten obraz w swoim umyœle. Maj¹c dok³adnie wytyczony cel (lub cele). Znajduje siê on w ich aurze. co chc¹ osi¹gn¹æ w ¿yciu? Stawianie sobie celów po raz pierwszy w ¿yciu nie jest ³atwe. kto potrafi j¹ zobaczyæ. jak aura bêdzie stopniowo odzwierciedlaæ zmianê w twoim nastawieniu. Czy wiesz. Pomyœl.

Rozmawiaj¹c z nim. Oczywiœcie osi¹gniesz swój cel. Jeœli pojawi siê odpowiednia okazja do podjêcia samodzielnej pracy. Mogê pomóc ludziom w doprowadzeniu ich. albo pracowa³ na swoim. jak potrafiê. Rysowanie przynosi równie¿ tak¹ korzyœæ. Mimo to ludzie na ogó³ wiedz¹. Twoje najwiêksze sukcesy bêd¹ mia³y zwi¹zek z innymi ludŸmi. na pewno zapamiêta – czasem co do joty – o czym mu mówi³eœ. które wykonujê. W przysz³oœci albo bêdziesz zajmowa³ wysokie stanowisko. ale pamiêtaj. by ktoœ ci mówi³. Nie udzielam rad nie proszony. gdyby ktoœ najpierw sobie tego nie wymarzy³. co oznacza. a stosowana przez ni¹ technika pozwala na niezwykle dok³adne oddanie barw aury. Jeœli zdecydujesz siê na to. negatywnymi myœlami. Mogê im udzieliæ wskazówek. co mówiê. W szkole prawdopodobnie nazywano ciê marzycielem. jak gruboskórny lub sceptyczny ktoœ mo¿e siê wydawaæ. Zawsze podkreœlaj pozytywne sprawy i podsuwaj ludziom tematy do przemyœleñ lub zadania do wykonania. czytaj¹c jego aurê. doradzam wakacje lub naukê technik relaksacyjnych. mi³o i z uwag¹. aby siê przebada³ u specjalisty. Nie s¹dzê. na czym stoj¹. jak leczyæ na przyk³ad zapalenie nerek. pojêtny umys³ i starannie oceniasz wszystko. gdy skoñczy³eœ szko³ê. Co ciekawe. Wiele rzeczy budzi twój entuzjazm. które mo¿esz dostrzec. wokó³ jego g³owy zauwa¿am du¿o ¿ó³tej barwy. krótkie. ale przekazuje osobie zainteresowanej pewne wyobra¿enie jej aury. co ciê interesuje". Wcale bym siê nie zdziwi³. Jeœli czyjaœ aura sprawia wra¿enie zmêczonej lub zestresowanej. Oczywiœcie mo¿na odczytywaæ aurê dla zabawy. Miej wielkie. jak kierowaæ swoim ¿yciem i karier¹ zawodow¹. Oznacza to. Kredkom daleko do doskona³oœci. ale czasami trudno ci zakoñczyæ to. Powinieneœ unikaæ konkretnych porad w tych kwestiach. Jedna z moich uczennic ma talent malarski i portrety aury wykonuje pastelami. ¿e miody cz³owiek powa¿nie siê zastanawia nad tym. zrobiê to najlepiej. poniewa¿ mówisz dok³adnie to. Wygl¹da na to. Masz doskona³y. lenistwem czy odk³adaniem spraw na póŸniej. co myœlisz. nie mogê jednak spowodowaæ. po której nastêpuj¹ sugestie dotycz¹ce przysz³oœci. ¿e z up³ywem czasu stopniowo budujesz siln¹ wiarê lub filozofie. rysujê aurê. poniewa¿ nie jestem lekarzem. Najlepiej czu³byœ siê. ¿e ich barwy s¹ zbyt jaskrawe i nie nadaj¹ siê do oddania czegoœ tak wspania³ego jak aura. gdybyœ w dniu swojej œmierci przedsiêwzi¹³ coœ nowego! Przez twoj¹ aurê przebijaj¹ silne czerwone promienie. mierz¹c nisko. ¿e lubisz szukaæ ukrytych prawd. co wtedy by³o nagan¹. bêd¹c z tob¹ w kontakcie. nie patrzê na swego klienta bez przerwy. który mo¿na zabraæ ze sob¹ i zachowaæ. Mnie jednak portrety wykonane pastelami nie udawa³y siê. lecz wiele moich portretów aury zosta³o oprawionych w ramy i zawis³o na poczesnym miejscu w domach na ca³ym œwiecie. Kiedy mówiê i jednoczeœnie rysujê. by postêpowali zgodnie z moimi radami. chyba ¿e jesteœ lekarzem. ale uwa¿am. ¿e czasami masz k³opoty. zawsze sugerujê mojemu klientowi. sugeruj¹c. Mówi¹c. Teraz trochê bardziej na to uwa¿asz. Jesteœ z gruntu uczciw¹ osob¹. w odzyskaniu poczucia w³asnej godnoœci. ¿e nawet wtedy ludzie bêd¹ bardzo uwa¿nie s³uchaæ ka¿dego wypowiedzianego przez ciebie s³owa. . Zawsze mierz wysoko. pragnienie w³adzy i sukcesów finansowych. Mój odczyt aury brzmia³by w przybli¿eniu tak: „Masz w swojej aurze bardzo du¿o b³êkitu. W przesz³oœci czêsto nie docenia³eœ siebie. Wiêkszoœæ z moich seansów odczytywania aury mo¿na by okreœliæ jako analizê charakteru. by rozwijaæ swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. powinieneœ j¹ dok³adnie rozwa¿yæ. ¿e jego œredniej wielkoœci aura ma b³êkit jako kolor podstawowy oraz fioletowe promienie. ¿e bêdziesz siê uczyæ przez ca³e ¿ycie. ¿e dokonujê krótkiego odczytu dla dwudziestopiêcioletniego mê¿czyzny. twoja popularnoœæ wzroœnie. Ja. Ludzie czêsto s¹ spiêci i zdenerwowani. Powinieneœ uwa¿aæ to za niezwykle pozytywn¹ cechê. œmia³e marzenia i wprowadzaj je w czyn. jeœli umieœcisz poprzeczkê naprawdê wysoko. W koñcu nigdy do niczego by nie dosz³o. Oznacza to. ¿e masz du¿e poczucie odpowiedzialnoœci. Widzê. Dlatego powinieneœ bardzo starannie dobieraæ s³owa. Daj¹ ci one równie¿ ambicjê. byœ czyta³ j¹ dla nich. aury do równowagi. jak sobie radziæ z potencjalnie niebezpiecznymi emocjami. U¿ywam w tym celu bloku rysunkowego i kolorowych o³ówków dobrej jakoœci. Rzadko bierzesz œwiat takim. Szczególnie uwa¿aj przy problemach zdrowotnych. ¿e kiedykolwiek polubisz. co oznacza. o ile to tylko mo¿liwe. Poni¿ej znajduj¹ siê dwa przyk³ady czytania aury. S¹ to prawdziwe dzie³a sztuki. masz równie¿ silne fioletowe linie w swojej aurze. co masz robiæ. Nie przysz³oby mi natomiast do g³owy mówiæ. widz¹c potencjalne k³opoty zdrowotne. powróci³em wiêc do kredek. ale i tak s¹ najlepsze z istniej¹cych mo¿liwoœci. i to jest dobre. WyobraŸmy sobie. Bez wzglêdu na to. widzê. Nie jestem artyst¹. a ludzie bêd¹ prosili. c³o których taka odpowiedzialnoœæ mo¿e prowadziæ. Nie oddaje to ró¿nych odcieni i struktury ka¿dego koloru. Rysunek stanowi tak¿e namacalny efekt moich dzia³añ. a wtedy jego aura pokazuje siê w ca³ej krasie. „dla zabawy" i drugie. Pierwsze. ¿e zawsze bêdziesz m³ody duchem. Nigdy bym na przyk³ad nie podszed³ do zupe³nie obcej osoby. gdy ktoœ przygl¹da im siê badawczo przez d³u¿szy czas. ale potrzebujesz równie¿ samotnoœci. pracuj¹c w dziedzinie. ale uda ci siê to równie¿. co pozwala mu siê zrelaksowaæ. Fiolet to barwa duchowa. U¿ywa³em równie¿ flamastrów. Na tym polega twój urok i dziêki temu zawsze bêdziesz m³ody. która oferuje wielkie mo¿liwoœci i ró¿norodnoœæ. powinieneœ postêpowaæ ³agodnie. A ty nadal jesteœ marzycielem i zawsze nim bêdziesz. poniewa¿ sam chcesz go zrozumieæ. Jeœli jednak ktoœ mnie o to poprosi. jaki siê wydaje.Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Gdy zaczniesz dostrzegaæ aurê. powa¿niejsze i pog³êbione. by powiedzieæ coœ na temat jej aury. Za³ó¿my. co zacz¹³eœ. W pewnym sensie twoja edukacja zaczê³a siê dopiero wtedy.

Obliza³a wargi. potrafi³bym o nim powiedzieæ du¿o wiêcej. Przerwa³em i spojrza³em na kolory promieni w jej aurze. chocia¿ po podjêciu decyzji nic nie potrafi jej zmieniæ. muszê pani powiedzieæ. Nie ma pani na sobie dziœ nic ró¿owego. w któr¹ . Móg³bym omówiæ strukturê jego aury. – Odnosi pani równie¿ sukcesy w biznesie. dopóki nie posz³am na kurs medytacji transcendentalnej. podobnie zreszt¹ jak ludzie. ¿e praca we w³asnej firmie by³aby dla pani bardziej odpowiednia. – Wrêcz przeciwnie. gdy koncentrowa³em siê na rysowaniu koloru podstawowego. by wsta³a na chwilê. jak bardzo pani do twarzy w tej barwie. gdy przygl¹da³em siê jej czakrom. To ciekawe. by osi¹gn¹æ to. ucz¹c siê. gdyby to by³ rzeczywisty cz³owiek. Ma pani siedem œrodków energii w swoim ciele. zapominaj¹c o innych dziedzinach ¿ycia. jego nastrój w chwili odczytywania aury. ¿eby mi siê to przys³u¿y³o. ale nic nie powiedzia³a. Odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê w d³u¿szym czytaniu aury. – Przytaknê³a. – Próbowano mnie dogoniæ – przyzna³a – ale na ogó³ to ja wygrywam. by mog³a siê zrelaksowaæ. Nie mia³a jednak ochoty na rozmowê i kaza³a mi „przejœæ do rzeczy". Przytaknê³a. aby wygodnie usiad³a. By³y ¿ó³te i zielone. Jak zauwa¿y³eœ. Uœmiechnê³a siê blado. –Teraz dorysujê do niego czakry. takich jak ma³¿eñstwo i rodzina. Niemniej jednak pani umys³ jest tak szybki i bystry. Jestem tego pewien. który mówi. Potrz¹sn¹³em g³ow¹. ¿e dosz³a pani do punktu zwrotnego. ¿e ta cecha jest dobra w biznesie.Wszystkie te informacje s¹ zawarte w kolorze podstawowym aury tego m³odego cz³owieka i w dwóch barwach promieni. nie wspomnia³em o czakrach. delikatny ró¿. Odwróci³em rysunek. Prawdopodobnie lubi¹ pani¹ roœliny i zwierzêta. – Zawsze sobie stawia³am cele. – Zielony dobrze harmonizuje z ró¿owym. ale zmieni³a zdanie. – Jest pani jednak gotowa rozwa¿yæ ró¿ne punkty widzenia. Na przyk³ad pani partner musia³by dorównywaæ pani pod wzglêdem umys³owym. Potrzebny jest pani wypoczynek. – Zanim zmieniê kolor. Wydaje mi siê. po czym znik³ w mgnieniu oka. Jest pani gotowa pracowaæ d³ugo ciê¿ko. Urlop dobrze by pani zrobi³. rysuj¹c ¿ó³te linie. W istocie. Oczywiœcie. zdecydowana i umotywowana. by³aby pani dobr¹ uzdrowicielk¹. Na przyk³ad pisanie lub œpiew da³yby pani wielk¹ satysfakcjê. Wydaje mi siê jednak. – Niech pani da upust swoim emocjom – powiedzia³em. w g³êbi duszy jest pani kochaj¹c¹ osob¹. – Jestem tyranem – powiedzia³a po prostu. ludzie zwracaliby pani uwagê. ale w innych dziedzinach ¿ycia mo¿e przysporzyæ pani k³opotów. ¿e jest pani mi³¹. straci³aby pani ca³kowicie zainteresowanie dla tej osoby. czego pani potem ¿a³owa³a. – Nie chcia³abym z panem mieæ do czynienia. elegancko ubrana. Lubi pani wyzwania i lubi siê pani wyró¿niaæ. niemal ka¿dego pani przeœcignie. i jeœli ktoœ nie zda³by tego egzaminu. Jej aura przez chwilê zabarwi³a siê na pomarañczowo. – Najlepiej siê pani czuje. Nie powiem. bo nasze emocje zawsze zwyciê¿aj¹ logikê. Oczekiwa³em wybuchu p³aczu. a to. ale mia³a najsmutniejsz¹ twarz. – Stara siê pani zapanowaæ nad swoimi emocjami – ci¹gn¹³em. ale gdyby tak by³o. Pomarañczowy znowu siê pojawi³ na kilka sekund. Wydawa³a siê skrêpowana. – Czy nie zdarza siê to wszystkim? – Owszem. byæ mo¿e na kierowniczym stanowisku. gdzie siê one znajduj¹. Za du¿o pan wie. ale pani potrafi zraniæ s³owami. – To mo¿e byæ zalet¹ w pe³nym rywalizacji œwiecie biznesu. poniewa¿ jest pani ambitna. – Kiedyœ bardzo siê stresowa³am. logiczny umys³ – mówi³em. – Oczywiœcie – opar³em. jednak bardzo nad sob¹ panowa³a i pomarañczowy stopniowo znikn¹³. Przywita³em siê z ni¹ i zachêci³em. z ulg¹ znowu usiad³a. – To siê nie udaje na d³u¿sz¹ metê. Tylko ¿e pani stawia sobie cele w pracy. Szybko narysowa³em ka¿d¹ z czakr. jakoœæ kolorów. i poprosi³em. Wzi¹³em swój blok i zacz¹³em rysowaæ jej aurê. – Od³o¿y³em ¿ó³t¹ kredkê i wzi¹³em zielon¹. – W pani aurze jest równie¿ du¿o zieleni. ¿e jakieœ twórcze hobby przysporzy³oby pani ogromnie du¿o przyjemnoœci. – Dusi je pani w sobie wystarczaj¹co d³ugo. ¿e na pewno zdarzy³o siê pani powiedzieæ coœ. ale jak pani zobaczy. czego pani pragnie. które maj¹ œcis³y zwi¹zek z pani emocjami i uczuciami w odniesieniu do ró¿nych dziedzin ¿ycia. – Czy to siê sta³o teraz? – Prawdopodobnie dzia³o siê to stopniowo. – Zwierzêta du¿o bardziej ni¿ ludzie – wyda³a z siebie chrapliwy. – Chce pan powiedzieæ uparta – zaœmia³a siê. co zrobi³em. zaciska³a i otwiera³a piêœci. a ja dostrzeg³em œlady pomarañczowego w jej aurze. jednak przy szybkim portrecie na ogó³ je pomijam. – Ma pani wspania³y. – Ta medytacja transcendentalna bardzo pani pomog³a! Poruszy³a siê zaniepokojona. – Kiedy siê pani nauczy³a tak relaksowaæ? – zapyta³em. To wspania³y kolor. – W pewnym sensie – przytakn¹³em. £zy nap³ynê³y jej do oczu. – Omówiê je po kolei. – Westchnê³a g³êboko. – Kiedyœ to robi³am. – Bez w¹tpienia wyczerpa³a pani swoj¹ energiê. Patrzy³a na mnie bacznie przez kilka chwil. jak powinna byæ –zacz¹³em. Sk¹d pan o tym wie? – Widaæ to by³o w pani aurze. jak¹ kiedykolwiek zdarzy³o mi siê widzieæ. jakby chcia³a coœ powiedzieæ. kochaj¹c¹ osob¹. Nieustaj¹co potrzebuje pani nowych bodŸców intelektualnych. – Wskaza³em jej. kszta³t myœli. by mog³a zobaczyæ. By³a to bardzo zadbana pani. ka¿dy zwi¹zek musia³by siê zacz¹æ na poziomie intelektualnym. – Kolorem podstawowym pani aury jest piêkny. – Myœli pani szybko. – Pani aura nie jest tak du¿a. pani kolorem podstawowym. Myœlê jednak. pe³en pogardy dla siebie samej œmiech. jego si³y ¿yciowe i poziom energii. nie zdaj¹c sobie z tego nawet sprawy. Przez minutê lub dwie próbowa³em z ni¹ porozmawiaæ o niczym. A oto przyk³ad bardziej pog³êbionej analizy aury pewnej czterdziestoletniej kobiety. s¹ ze sob¹ powi¹zane. które hamuj¹ pani¹ w rozwoju. a pani ma kilka blokad.

by o tym wszystkim . ale czujê i widzê to w pani aurze. – To mogê zmieniæ. znanych jako „trójca". –Naprawdê pan tak myœli? – Nie myœlê. To w³aœnie znacz¹ te ksi¹¿ki. Przytaknê³a. gdzie mog³aby pani spojrzeæ z dystansem na swoje problemy. – Dlaczego s¹dzi pan. Musia³bym jednak zobaczyæ jego aurê. ¿e mo¿e pani pomagaæ innym. ¿e daje pani wyraz uczuciom urazy i gniewu. zale¿y ca³kowicie od pani. – Jak ju¿ mówi³em. Ale by³oby dobrze. ¿e pani ich kocha. Oznacza to tak¿e. kontakty z ludŸmi znowu bêd¹ doskona³e. potrafi pani wspieraæ ludzi w ich rozwoju i daæ im nadziejê oraz si³ê. ale wydaje mi siê. jaki emanuje z pani czakry sercowej. Obliza³a wargi i przytaknê³a. – Czu³am siê wspaniale. Czy uszkodzi³a sobie pani kiedyœ nogê? – Z³ama³am j¹ jako nastolatka. lub nie rozmawia z pani¹ o powa¿nych sprawach. Oznacza to. Domyœlam siê. pani czakra podstawowa jest zablokowana. czy nie tak? – To oczywiœcie zale¿y od pani. byæ mo¿e. – Wiele lat temu jeŸdzi³am na opustosza³¹ pla¿ê i krzycza³am. – Byæ mo¿e moje uwagi bêd¹ dla pani wskazówk¹. gdyby znalaz³a pani trochê miejsca dla innych wa¿nych dziedzin ¿ycia. Kiwnê³a g³ow¹ w zamyœleniu. Kiedy obie te czakry s¹ zablokowane. Ta czakra mówi. pani czakra sercowa jest w równowadze. – To dok³adny opis. To doda³oby pani si³ i witalnoœci. Dziêkujê. – Dziêkujê. Kiedy siê pani tego pozbêdzie. korzystaj¹c ze swego doskona³ego umys³u.stronê siê pani skieruje. ale siê powstrzymujê. mo¿e pani odczuwaæ lêki. ¿e w przypadku jakiegokolwiek problemu znajdzie pani rozwi¹zanie. w jakim pani teraz pozostaje. Musi pani oceniæ swoje sprawy z zewn¹trz. Nigdy nie jest za póŸno. naturalnym œmiechem. – Chcê znowu studiowaæ. w któr¹ stronê siê skierowaæ. Wyci¹gnê³a rêkê i dotknê³a mojego kolana. co myœli. wrzeszcza³am do utraty g³osu. ¿e nie jest ni¹ pani praca. sarkastyczna i zgorzknia³a. – Czy lepiej siê pani polem czu³a? Zaœmia³a siê tym razem mi³ym. co oznacza. Jeœli bêdzie pani mog³a wzi¹æ urlop. w drugiej jest pani gotowa walczyæ. Jest nadmiernie pobudzona. owszem. jak to pani szkodzi! Musi pani znaleŸæ sposób na ujawnienie swoich uczuæ. Myœlê. znajdzie pani czas. – Nie mo¿e pani tego robiæ d³u¿ej. ¿e potrzebuje pani wiêcej równowagi w ¿yciu. poniewa¿ ma ona zwi¹zek z myœleniem. jak u pani. – Mniej pracy. – Pani czakra krzy¿owa równie¿ jest zablokowana. Po raz pierwszy odprê¿y³a siê i wygl¹da³a o wiele m³odziej. Widzê równie¿ linê zawi¹zan¹ na du¿y wêze³. Sta³a siê pani perfekcjonistk¹ i pracoholiczk¹. jakiej dziedziny to dotyczy. – Powinnam tak postêpowaæ ze swoj¹ rodzin¹. przytakuj¹c. Znajduje siê tam od d³u¿szego czasu. – Wrócê teraz do pani czakry splotu s³onecznego. by dok³adnie oceniæ sytuacjê. Przyda³by siê im urlop. znaczy „wsparcie". Nie mo¿na ukryæ blasku. proszê wiêc siê jej trzymaæ. – Ta czakra sprawuje w³adzê nad naszymi odruchami obronnymi. ¿e oboje wiemy. Okazuj¹c wspó³czucie i mi³oœæ. Pani mo¿e tak¿e ofiarowaæ du¿o mi³oœci. nerwowoœæ lub zagro¿enie. – Wspaniale. dopóki siê nie odwróci³am i nie zobaczy³am. – Poza tym w kwestii zdrowia pani aura wygl¹da dobrze. Najbardziej wyraŸne maj¹ formê ksi¹¿ek. co pani¹ drêczy. ¿e wiêksza czêœæ pani ¿ycia jest pogr¹¿ona w chaosie i musi pani ten wêze³ rozwi¹zaæ. szczególnie gdyby pani pojecha³a w jakieœ nie znane miejsca. W zasadzie pozostaje pani w kontakcie z nieskoñczonoœci¹ i w miarê up³ywu czasu coraz bardziej bêdzie pani œwiadoma swojej duchowej natury. ¿e kocha pani swoj¹ pracê i dobrze j¹ pani wykonuje. ale pani czakra sercowa jest w ca³kowitej równowadze. Oznacza to równie¿. tak wiêc w jednej chwili mo¿e pani mieæ chêæ uciekaæ. Pani czakra gard³owa jest nieco zbyt pobudzona. – Nie mówi¹c o entuzjazmie. – Chcia³abym je wyraziæ. – Ci¹gle jeszcze pani mo¿e. Potrafi pani wspaniale wyra¿aæ sam¹ siebie. – W pani aurze znajduje siê spora liczba kszta³tów myœlowych. oprócz tego napiêcia. Po pierwsze. ¿e i on pani¹ kocha. ale nerwowoœæ? Nie. Czasami rwie mnie w tym miejscu. W sanskrycie s³owo. Gdy jest zablokowana. które j¹ okreœla. – Jim mnie kocha? – W jej g³osie dŸwiêcza³o zdziwienie. ale pani wci¹¿ go kocha. Ma pani czarn¹ plamê w swoim ciele eterycznym. Czakra podstawowa pomaga twardo staæ na ziemi. A mo¿e po prostu powinna pani zorganizowaæ spokojn¹ kolacjê we dwoje. Oznacza to. – Nie wiem. Zarz¹dza ona poczuciem bezpieczeñstwa i pewnoœci¹ siebie. ale teraz jest pani prawdopodobnie dogmatyczna. Ale problem ma zwi¹zek z pani emocjami na bardzo g³êbokim. niemal pierwotnym poziomie. a pani bliscy wiedz¹. obok prawego kolana. To oczywiste. graj¹c w hokeja. – Teraz przejdziemy do trzech górnych czakr. Ewidentnie pragnie siê pani uczyæ. wskazuje to czêsto na problemy seksualne. a pani w tej chwili jest nieco zagubiona. Trochê to dziwne. by móc pomówiæ o tym. Pochyli³a siê. Powoli pochyli³a g³owê. ¿e mimo wszystko nadal mo¿e pani kochaæ. – Zagro¿enie. Proszê spojrzeæ. – Czy tak twierdzi moja aura? – Trochê wyprzedzam sprawy. ¿e przyczyn¹ jest mój m¹¿? – To oczywiste. Prawdopodobnie bardzo du¿o pani wymaga od innych. ¿e pani m¹¿ nie mówi tego. Mam zamiar to zrobiæ. Lêki. ¿e mój m¹¿ siedzi za mn¹ na piasku! – Mo¿e powinna pani wróciæ na tê pla¿ê. – To drañ! – Byæ mo¿e. Pani czakra brwiowa jest w równowadze. wiêcej rozrywki.

Tê umiejêtnoœæ musz¹ opanowaæ równie¿ lekarze i pielêgniarki. chocia¿ aura wskazuje na coœ zupe³nie innego. by powiedzieæ. . co mówiê. Rzadko podwa¿am to. musisz byæ wspó³czuj¹cym cz³owiekiem. co widzê. by znaleŸæ odpowiedŸ. mówiê sobie „zrelaksuj siê i zapomnij". ¿e taki seans jest bardziej pomocny. by w miarê swoich mo¿liwoœci pomagaæ ka¿demu. Nawet jeœli k³ami¹ bardzo przekonuj¹co. Niech pani pamiêta. jeœli pragniesz profesjonalnie zaj¹æ siê analiz¹ aury. co mówi¹. Myœlê. Na koniec chcia³bym powiedzieæ. Poproœ przyjació³ i znajomych. by otoczyæ siê wyj¹tkowymi ludŸmi. jak potrafisz. jak ludzie rozwijaj¹ siê w wyniku twoich rad. kto ciê o to poprosi. Odczytuj¹cy aurê jest w pewnym sensie doradc¹. ¿e czytasz aurê. Czytanie aury mo¿e byæ bardzo wyczerpuj¹ce emocjonalnie. które wykonuje siê „dla rozrywki". Odczytywanie aury mo¿e byæ bardzo wdziêcznym zajêciem. Powinieneœ utrzymaæ pozytywne spojrzenie na œwiat i zachowywaæ dobre zdrowie. by ciê informowali o dok³adnoœci twoich uwag. co ich interesuje. nie mo¿esz jednak przyjmowaæ k³opotów innych ludzi za swoje. których aurê odczytujesz. W miarê nauki. przejêtych przypadkiem od ludzi. potrafiê czytaæ aurê przez ca³y dzieñ i pod wieczór nadal czuæ siê œwie¿y i pe³en energii. Czytanie aury mo¿e dawaæ du¿o zadowolenia. Wydychaj¹c powietrze. jesteœ to winien sobie i innym. A kiedy to czyni¹. szczególnie gdy widzisz. Niew¹tpliwie ukoñczenie odpowiednich kursów by³oby ci bardzo pomocne. trwa oko³o piêciu minut i jest raczej powierzchowne. ¿e mog¹ pytaæ o wszystko. udzielaj¹c im rad. Natomiast pe³ny odczyt czêsto zajmuje nawet godzinê. Ludzie nie mog¹ nic ukryæ przed tob¹. Nie zapominam jednak o ich mijaniu siê z prawd¹. Lubiê. Czasami ludzie chc¹ ciê sprawdziæ i nie daj¹ ¿adnych wskazówek. który czyta. gdy bêdziesz coraz lepszy w tym. a jednoczeœnie zachowaæ pewien dystans. co robisz. jak byæ zaanga¿owanym i troskliwym. Dlatego na pocz¹tku zawsze mówiê moim klientom. Nie wolno ci anga¿owaæ siê uczuciowo w problemy twoich klientów. Taka ochrona samego siebie to wa¿na sprawa. Na ogó³ czytanie aury zamienia siê w rozmowê. Gdy ludzie us³ysz¹. Ich negatywne nastawienie i gorycz mog¹ mieæ na ciebie wp³yw. czy mog¹ zadawaæ pytania. Musisz siê uwolniæ od wszystkich negatywnych myœli i emocji. ale równie¿ dbaæ o siebie. przygnêbiaj¹c ciê i pozbawiaj¹c energii. Mnie po d³ugim seansie pomaga zamkniêcie oczu i kilka g³êbokich oddechów. uda ci siê wesprzeæ wiele osób. jak bardzo im pomog³eœ. Odczytywanie aury jest bardzo osobistym doœwiadczeniem zarówno dla tego. gdy ludzie komentuj¹ to. by dodaæ sobie znaczenia. Widzê du¿e sukcesy i szczêœcie w pani przysz³oœci. Wiele osób odczuwa potrzebê k³amstwa. w zale¿noœci od tego. Moje d³u¿sze czytanie aury mo¿e zaj¹æ nawet godzinê. To cudowne uczucie wiedzieæ. Czasami ludzie bêd¹ ci opowiadaæ niezwykle tragiczne i smutne historie. które bêd¹ dla nich po¿yteczne. ¿e ludzie przychodz¹ do ciebie. Zosta³a pani obdarowana wiêkszymi zdolnoœciami i potencja³em ni¿ wiêkszoœæ z nas i potrafi z nich pani korzystaæ. ¿e na ogó³ nie wiedz¹. ale to dlatego. przed³u¿aj swoje seanse. ni¿ gdy ktoœ spokojnie siedzi i tylko s³ucha. jak i jego klienta. ¿e otacza mnie ochronna aura. Gdy to robi¹. Zacznij od bardzo krótkich seansów. Bez trudu znajdziesz chêtnych. czasami po latach. Na koniec wyobra¿am sobie.pomyœleæ. Odczytywanie aury. zdo³asz zobaczyæ prawdê w ich aurze. Jeœli bêdziesz tak postêpowaæ. Musisz siê równie¿ nauczyæ. i zadaj¹ pytania. z którymi bêdziesz móg³ æwiczyæ. masz mo¿noœæ dostarczyæ im takich informacji. sami bêd¹ siê do Ciebie zg³aszaæ. mogê przygl¹daæ siê ró¿nym czêœciom aury. Postêpuj¹c w ten sposób. Twoim obowi¹zkiem jest pomagaæ ludziom najlepiej. Opisana kobieta nie by³a zbyt komunikatywna. ¿e pani aura jest zachwycaj¹ca. Chc¹c odnosiæ sukcesy w czytaniu aury.

jak i sobie. ¿e umiejêtnoœæ ta daje ci niezas³u¿on¹ przewagê nad innymi. twoje ¿ycie siê zmieni. Inni s¹dz¹. odkryj¹ prawdê o tym zjawisku. ¿e postrzegasz aurê przez ca³y czas i wokó³ ka¿dego. Pog³êbisz zainteresowanie kolorami. jak mog³eœ siê dot¹d bez tego obejœæ. Z czasem. Pamiêtaj. ¿e to dzie³o szatana. które poszerzy twoje horyzonty i pozwoli ci pomagaæ zarówno innym. Czasami bêdziesz Ÿle rozumiany. Oby twoje ¿ycie by³o przepe³nione wszystkimi barwami têczy. Spotkasz osoby. którym siê bêdzie wydawaæ. ¿e istnieje wiele b³êdnych pogl¹dów na temat aury. którzy widz¹ w niej rêkê Boga. Oczywiœcie s¹ i tacy. którzy bêd¹ kpiæ z twojej zdolnoœci widzenia i interpretowania aury. . zaczniesz dostrzegaæ wiêcej piêkna wokó³ siebie i bêdziesz siê zastanawiaæ. Niektórzy ludzie uwa¿aj¹ aurê za halucynacje.Wnioski W miarê pog³êbiania siê twojej wiedzy o aurze. Badanie aury jest fascynuj¹cym zajêciem. B¹dŸ wyrozumia³y dla ludzi. jeœli nie w tym wcieleniu to w nastêpnym. Niektórzy bêd¹ twierdzili.

¿e bêdziesz mia³ inne zdanie na temat podstawowych znaczeñ. Ta ró¿norodnoœæ na pierwszy rzut oka mo¿e ci siê wydawaæ zniechêcaj¹ca. Jasna czerwieñ: przyjazny charakter i æwiczenia fizyczne. Magenta: weso³oœæ. Ró¿owy: radoœæ i szczêœcie. Prawdziwa czerwieñ: ambicja i odwaga. przyjrzyj siê jeszcze raz analizowanej barwie i sprawdŸ. ¯ó³tozielony: niewielka inteligencja. które barwy stanowi¹ czêœæ sta³ej aury. a brudne – niezmiennie negatywnym. ¿e wiêkszoœæ ludzi chcia³aby mieæ jakieœ potwierdzenie swoich odkryæ. £atwo jest na przyk³ad stwierdziæ. ale ju¿ interpretacja jasnego kasztanu czy spranego ró¿u nie bêdzie taka prosta. Brudna zieleñ: zawiœæ. Ciemnozielony: zazdroœæ. Cytrynowy: jasnoœæ myœlenia. co ka¿dy z kolorów oznacza. Jednak w czasie zajêæ okaza³o siê. CZERWIEÑ: energia Krwista czerwieñ: mœciwoœæ i zazdroœæ. ni¿ siê spodziewa³eœ. Czerwieñ ró¿y: czysta. ¯Ó£TY: intelekt Jaskrawo¿ó³ty: du¿a inteligencja. Jeœli zwi¹zana jest z nimi jakaœ emocja. Karmazynowy: seksualnoœæ i niskie namiêtnoœci. Jeœli tak. Wiêkszoœæ wymienionych tutaj kolorów wystêpuje jako kszta³ty myœlowe. Blado¿ó³ty: rozwaga. Ciemna czerwieñ. Matowy pomarañczowy: podatnoœæ na irytacjê. pozostan¹ nieco d³u¿ej. komunikatywnoœæ i troskliwoœæ. . które w nim zawar³em. ciemna czerwieñ wskazuje na z³y humor i zmys³owoœæ. Szmaragdowy: empatia. brak kontroli nad emocjami. Kiedy zobaczysz jak¹œ niezwyk³¹ barwê.Aneks A Znaczenie kolorów W aurze cz³owieka mo¿na odnaleŸæ ogromn¹ liczbê barw. zanim sprawdzisz jej znaczenie w tym spisie. Na szczêœcie przez ostatnich kilka tysiêcy lat wielu ludzi bada³o aurê i zosta³o ustalone. Czerwonawopomarañczowy: pragnienie zrobienia wra¿enia na innych. ale w miarê zdobywania doœwiadczenia interpretacja kolorów oka¿e siê du¿o ³atwiejsza. Ciemnopomarañczowy: pob³a¿liwoœæ wobec siebie. Z czasem zorientujesz siê. Prawdziwy ¿ó³ty: towarzyskoœæ. Matowy ¿ó³ty: lenistwo i niepraktycznoœæ. piêkne kolory s¹ dobrym znakiem. Dlatego traktuj mój wykaz jako przewodnik i przestañ go u¿ywaæ. Matowa czerwieñ: egoizm. ¿e brudna. Brudna czerwieñ: zmys³owoœæ i rozpusta. a które tylko odzwierciedlaj¹ zmienne nastroje i uczucia otaczaj¹cych ciê ludzi. Jasnopomarañczowy: towarzyskoœæ i otwartoœæ. zaufaj swojej intuicji i w³asnemu rozumowi. POMARAÑCZOWY: emocje Jaskrawopomarañczowy: silne emocje. Powsta³a w wyniku moich w³asnych spostrze¿eñ i spostrze¿eñ moich uczniów. czy jej opis siê zgadza z podanym przeze mnie. ZIELONY: uzdrawianie i równowaga Jaskrawozielony: dobre zdrowie i witalnoœæ. nieuczciwoœæ i oszustwo. G³êboka czerwieñ: namiêtnoœæ. Lekka czerwieñ: nerwowoœæ. W razie w¹tpliwoœci ufaj swojej intuicji. prawie czarna: egoizm i zach³annoœæ. Œwietlisty ¿ó³ty: logika i duchowe aspiracje. abyœ sam odkry³ znaczenie tych barw przez obserwacjê i zadawanie pytañ. Mia³em w¹tpliwoœci co do zasadnoœci za³¹czania tego wykazu. które pojawiaj¹ siê na chwilê i znikaj¹. Ostra czerwieñ: poirytowanie i niepokój. Jaskrawa czerwieñ: si³a i umiejêtnoœæ przekonywania. Mo¿e siê okazaæ. altruistyczna mi³oœæ. poniewa¿ lepiej by by³o. Szkar³at: nie kontrolowane emocje. gdy dobrze poznasz znaczenie poszczególnych barw. Na ogó³ jasne. Musztardowy: przebieg³oœæ i nieuczciwoœæ. Prawdziwie pomarañczowy: dobra organizacja i kompetencje. Poni¿sza lista ma s³u¿yæ wy³¹cznie jako przewodnik.

Purpura: duma i umi³owanie przepychu. Prawdziwy b³êkit: wyobraŸnia i percepcja. ¯ó³toz³oty: zadowolenie i dobre samopoczucie. Jasnozielony: sympatia. Mo¿e równie¿ oznaczaæ ból. Szare plamy w ciele eterycznym: pocz¹tek choroby. . gdy wystêpuje w innym miejscu. Zielonkawoszary: negatywne myœli. Œwietlisty indygo: pogoda ducha. Czerwonawy br¹z: zach³annoœæ. Œwietlisty z³oty: pozytywny stosunek do œwiata i wspieranie innych. Z£OTY: m¹droœæ Czysty z³oty: du¿a inteligencja i umiejêtnoœæ przekazywania wiedzy. zrozumienie i umiejêtnoœæ wybaczania. Matowy szary: znudzenie. Prawdziwy br¹z: rozs¹dek i ciê¿ka praca. SZARY: konwencjonalnoœæ Jasnoszary: egoizm i brak wyobraŸni. Ciemnoniebieski: m¹droœæ. Szarawy br¹z: z³e zdrowie. Prawdziwy indygo: niezale¿noœæ i odpowiedzialnoœæ. INDYGO: odpowiedzialnoœæ Jaskrawy indygo: troska o innych. Ró¿owy jak ró¿a: radoœæ i optymizm. Matowy b³êkit: poczucie ograniczenia. Prawdziwy z³oty: idealizm i wiernoœæ zasadom. FIOLET: duchowoœæ Ametyst: przebudzenie duchowe. Lekkoszary: k³opoty ze zdrowiem i brak energii. Prawdziwa czerñ: silny charakter i upór. BR¥Z: materializm Brudny br¹z: sk¹pstwo.Trawiasty: umiejêtnoœæ przystosowania siê. B³otnista zieleñ: zawiœæ. Szary wokó³ g³owy: ból g³owy. Czysta czerñ w ciele eterycznym: k³opoty zdrowotne. B£ÊKIT: ró¿norodnoœæ Jaskrawoniebieski: niezale¿noœæ i lojalnoœæ. Liliowy: humanitaryzm. Koraloworó¿owy: niepewnoœæ i niedojrza³oœæ. Ciemny indygo: œwiadomoœæ duchowa. Czysty br¹z: ambicja i materializm. £ososiowy: humanitaryzm i uniwersalna mi³oœæ. Jasnoró¿owy: wspó³czucie. nienawiœæ i przewrotnoœæ. Prawdziwy szary: stres i zmêczenie. Bladoniebieski: niedojrza³oœæ. lêk i melancholia. B³otnisty br¹z: egoizm. Matowy indygo: rozczarowanie. G³êboki b³êkit: duchowoœæ. Czysty ró¿owy: czu³oœæ i oddanie. Prawdziwy fiolet: intuicja i duchowoœæ. Sprana czerñ: tajemniczoœæ i pesymizm. RÓ¯OWY: mi³oœæ. O³owiany: zw¹tpienie w siebie. Szarozielony: depresja i rozczarowanie. intuicja i œwiadomoœæ. Prawdziwa zieleñ: humanitaryzm i ³agodnoœæ serca. Jasnoniebieski: oddanie i wielkie idea³y. Œwietlisty fiolet: wiara. Liliowoniebieski: idealizm. CZERÑ: z³oœliwoœæ Szarawa czerñ: wrogoœæ i okrucieñstwo.

mi³oœæ i sympatia. . Œwietlisty bia³y: perfekcja i duchowa œwiadomoœæ.Sprany ró¿owy: zale¿noœæ. Prawdziwy srebrny: szacowny i uczciwy. SREBRNY: idealizm B³yszcz¹cy srebrny: romantyczny i godny zaufania. Matowy srebrny: idealistyczny marzyciel. Prawdziwy bia³y: perfekcjonista. Prawdziwy ró¿owy: afekt. BIA£Y: czystoœæ Kremowy: humanitaryzm i idealizm.

Aneks B S³owa kluczowe czakr Czakra podstawowa Cechy pozytywne aktywny ambitny pewny siebie zdecydowany seksualny spontaniczny Cechy negatywne w³adczy egoistyczny egocentryczny uparty zmys³owy impulsywny Czakra krzy¿owa Cechy pozytywne elastyczny ambitny chêtny do wspó³pracy dyplomata przyjazny uczciwy goœcinny Cechy negatywne apatyczny obojêtny egoistyczny manipulant nieœmia³y powierzchowny przewra¿liwiony Czakra splotu s³onecznego Cechy pozytywne analityczny uroczy twórczy elokwentny entuzjastyczny giêtki inspiruj¹cy Cechy negatywne krytyczny powierzchowny dyletant lekkomyœlny o zmiennych nastrojach k³ótliwy trywialny .

Czakra sercowa Cechy pozytywne wspó³czuj¹cy wierny szczodry wspieraj¹cy o otwartym sercu wytrwa³y powa¿ny szczery Cechy negatywne egoistyczny niepewny siebie ograniczony w³adczy nieufny sfrustrowany sztywny uparty Czakra gard³owa Cechy pozytywne elastyczny entuzjastyczny idealista lojalny spokojny postêpowy Cechy negatywne kapryœny niezdecydowany niecierpliwy autorytarny niesforny pob³a¿aj¹cy Czakra brwiowa Cechy pozytywne esteta przyjazny szczodry natchniony intuicyjny kochaj¹cy rozumiej¹cy Cechy negatywne wymagaj¹cy lêkliwy krytyczny niezorganizowany zapominalski marudny wœcibski Czakra korony Cechy pozytywne uroczy .

twórczy intuicyjny logiczny mistyczny spokojny zrównowa¿ony przekszta³caj¹cy Cechy negatywne introwertyk negatywny introspektywny krytyczny fantasta egocentryk izoluj¹cy siê nietolerancyjny .

Jednak w miarê rozwoju swych zdolnoœci staj¹ siê œwiadomi. 5. a sk³ada siê z materii eterycznej. Oddychanie kolorem – æwiczenie. Kolory promieniuj¹ce – barwy. tu¿ nad brwiami. Aura zdrowia – patrz sobowtór eteryczny. 2. poœrodku odcinka miêdzy koœci¹ ³onow¹ i pêpkiem. Cia³o emocjonalne – patrz cia³o astralne. a najs³ynniejszy tego przypadek mia³ miejsce w Limoge we Francji w 1226 roku. W tych w³aœnie miejscach energia jest du¿o wiêksza ni¿ w innych. Wiêkszoœæ ludzi. Kszta³ty myœlowe – nasze myœli przejœciowo widoczne wewn¹trz aury. Dlatego powinna byæ traktowana raczej jako przed³u¿enie cia³a. Cia³o astralne – zwane czasami astralnym sobowtórem lub cia³em emocjonalnym. które promieniuj¹ z cia³a przez aurê na zewn¹trz. Aura ma ró¿ne rozmiary i zabarwienie. ale tak¿e stanowi czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla wszystkie subtelne energie ¿yciowe. Wed³ug joginów dusza mieszka w ciele astralnym. Ró¿d¿karstwo – metoda odnajdywania rzeczy. najczêœciej ukrytych pod powierzchni¹ ziemi. dok¹d zd¹¿aj¹. Kolor podstawowy wyjawia. Istnieje siedem czakr: • podstawowa. na wysokoœci gard³a. niemal œwietlistych. które mog¹ widzieæ wszystkie siedem warstw. Czakry poch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. Cia³o eteryczne – powiela cia³o fizyczne. • korony. Osoby spe³nione maj¹ szeroki. na czubku g³owy. Nie tylko otacza jej cia³o. Poniewa¿ wszyscy jesteœmy ciepli w porównaniu z otoczeniem. po oddzieleniu na krótki czas od cia³a fizycznego. • brwiowa. 3. dostrzega przynajmniej trzy z nich. które otaczaj¹ cia³o. ca³kowicie otacza cia³o fizyczne. Cia³a subtelne – aura sk³ada siê z wielu warstw znanych jako cia³a subtelne. na przyk³ad do badania aury cz³owieka. 7. Jeœli na przyk³ad mia³eœ mi³y dzieñ. Sobowtór eteryczny – niezwykle delikatna. • gard³owa. Czakry – oœrodki energii umieszczone wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. Uwa¿a siê na ogó³. który tworzy szeroki wachlarz najró¿niejszych. S¹ to czêœciowe obrazy aury – halo. w zale¿noœci od samopoczucia i rozwoju duchowego cz³owieka. Otacza nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pole jonów. Wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. psychiczn¹. Poszukiwanie wody jest dobrym tego przyk³adem. miêdzy ³opatkami na poziomie serca. nieustannie zmieniaj¹cych siê kolorów. Aura nastroju oddaje nasz stan emocjonalny. Sobowtór eteryczny jest znany jako aura zdrowia. Cia³o eteryczne mo¿e siê przemieszczaæ w przestrzeni. Fizyczna p³aszczyzna eteryczna. Kolor. Kolor podstawowy – barwa t³a aury. Aura fizyczna – sk³ada siê z materii oraz pól energetycznych. To w³aœnie j¹ pierwsz¹ dostrzegaj¹ ludzie ucz¹cy siê widzieæ aurê. twoja aura natychmiast zareaguje na zmianê twojego stanu emocjonalnego. a nie coœ. W tej samej chwili zakonnicy widzieli go. Koœció³ nazywa to bilokacj¹. ¿ywy kolor podstawowy. 4. P³aszczyzna absolutu. u podstawy krêgos³upa. które wytwarzaj¹ pr¹dy powietrza w pobli¿u naszego cia³a. by³by du¿o lepiej widoczny ni¿ zwyk³e kolory twojej aury. Ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. bladego koloru podstawowego ludzi. na ogó³ dostrzegaj¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em i w³aœciw¹ aur¹. które wprowadza kolory têczy do cia³a. Ukl¹k³ i naci¹gn¹³ kaptur na g³owê. którzy potrafi¹ widzieæ aurê. szczególnie jeœli wi¹¿¹ siê z nimi jakieœ emocje. niemal niewidoczna otoczka rozci¹gaj¹ca siê na centymetr wokó³ cia³a. wszyscy mamy termiczne gradienty. który by siê wtedy pojawi³. • sercowa. jak czyta³ Bibliê na drugim koñcu miasta. Fotografie Kirliana – system fotografowania pól energetycznych wokó³ istot ¿ywych. Œw. 6. znane d³ugo przed narodzinami Chrystusa. którzy nie maj¹ pojêcia. emocjonaln¹ i duchow¹. Cz³owiek jest Ÿród³em promieniowania elektromagnetycznego o niskiej czêstotliwoœci (fale radiowe do 100 kHZ). Niedomagania zdrowotne mog¹ wystêpowaæ równie¿ jako utrata zabarwienia w . poniewa¿ choroby objawiaj¹ siê w nim w postaci ciemnych plam lub przerwy w ruchu aury. a ktoœ nagle ciê zwymyœla³. P³aszczyzna astralna. dopóki nie wyzwoli³byœ siê od tych emocji. co je otacza. na poziomie tego splotu. S¹ to: 1. która rozszerza siê w ci¹gu snu i kurczy za dnia. a zgromadzenie czeka³o.S³owniczek Aura – niewidzialne pole energetyczne. w przeciwieñstwie do ma³ego. gdy nagle przypomnia³ sobie. P³aszczyzna duchowa. Kiedy ludzie rozwijaj¹ zdolnoœæ widzenia aury. ¿e powinien wyg³aszaæ kazanie w zupe³nie innym miejscu. Aura nastroju – kolor podstawowy przy zmianach nastroju bywa chwilowo zastêpowany przez inne barwy. które otacza ka¿d¹ ¿yw¹ istotê. Antoni z Padwy odprawia³ mszê. • krzy¿owa. Halo – w sztuce sakralnej œwiêtych przedstawia siê czêsto ze œwietlistym lub z³otym ko³em wokó³ g³owy. odkryty przypadkiem przez Siemiona i Walentynê Kirlianów w latach trzydziestych. ¿e sobowtór eteryczny ma szarawy odcieñ. Istniej¹ jednak osoby. Jednak mo¿na je stosowaæ do innych celów. Nasze organizmy nieustannie emanuj¹ energiê podczerwon¹. na wysokoœci czo³a. P³aszczyzna intuicyjna. • splotu s³onecznego. ¿e to w³aœnie ono dostarcza cia³u fizycznemu energii oraz œwiadomoœci.

Warstwy aury – patrz cia³a subtelne. który wskazuje na kolor. Powszechnie u¿ywane przez terapeutów lecz¹cych kolorem i uzdrowicieli czakr. nad jakim osoba u¿ywaj¹ca wahade³ka w³aœnie pracuje. Wampir psychiczny – cz³owiek. Trójca – górne trzy czakry. Mo¿e to robiæ œwiadomie lub nie.sobowtórze eterycznym. Wahade³ko do mierzenia aury – zawiera siedem kolorów têczy oraz ma³y oznacznik. . który wysysa energiê auryczn¹ innych ludzi w celu wzmocnienia swojej aury. Drgaj¹ one na wy¿szym poziomie ni¿ cztery dolne czakry.

Oghams and Oracles oraz Dowsing for Beginners. Paul. Omens. Kontakt z autorem Jeœli chcia³byœ napisaæ do autora lub otrzymaæ wiêcej informacji na temat tej ksi¹¿ki. Napisa³ tak¿e: Feng Shui for Beginners. mo¿esz wys³aæ list pod adresem wydawnictwa Llewellyn Worldwide. Zarówno autor. Prosimy pisaæ pod adres: Richard Webster c/o Llewellyn Worldwide Publications PO Box 64383. Llewellyn Worldwide nie mo¿e zagwarantowaæ. ¿e autor odpowie na ka¿dy przys³any list. K360-3 St. jak i wydawca chcieliby siê dowiedzieæ. ¿e ka¿dy zostanie mu przekazany. MN 55164 USA . ale zapewnia. Revealing Hands. czy ksi¹¿ka ci siê podoba³a i czy ci pomog³a. Dept. wyg³aszaj¹c wyk³ady i prowadz¹c warsztaty zwi¹zane z ludzk¹ psychik¹.O autorze Pochodz¹cy z Nowej Zelandii Richard Webster przemierza œwiat.

Spis treœci Wprowadzenie Rozdzia³ l Co to jest aura? Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Rozdzia³ 4 Barwy aury Rozdzia³ 5 Czakry Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Rozdzia³ 8 Samodoskonalenie siê a twoja aura Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Wnioski Aneks A Znaczenie kolorów Aneks B S³owa kluczowe czakr S³owniczek 6 17 32 44 53 78 95 105 117 145 160 161 167 170 .

musimy siê nauczyæ widzenia aury. Przy okazji ich omawiania dowiadujemy siê tak¿e o równowa¿eniu i ochronie aury. mo¿emy poznaæ jego ogóln¹ postawê ¿yciow¹. W tym celu autor niniejszego podrêcznika opracowa³ skuteczne æwiczenia rozwijaj¹ce tê umiejêtnoœæ. pragnienia. kryszta³ach. charakter.O ksi¹¿ce Aura – œwietlista otoczka wibruj¹ca wokó³ cia³a ka¿dego cz³owieka – mo¿e dostarczyæ wielu informacji na jego temat. S¹ one ³atwe do wykonania i poparte przyk³adami z ¿ycia codziennego. chwilowy nastrój. Analizuj¹c wygl¹d i barwy aury. . uzdrawianiu duchowym i œwiadomej zmianie aury. Zanim jednak zaczniemy interpretowaæ uzyskane informacje. aktualny stan zdrowia itp. o czakrach. tak by pomog³a nam osi¹gn¹æ wytyczone cele i poprawiæ stan zdrowia.