Richard Webster ODCZYTYWANIE AURY

Jak zobaczyæ i zinterpretowaæ promieniowanie naszego cia³a

Prze³o¿y³a Irena St¹por

Wydawnictwo MEDIUM

Tytu³ orygina³u: Aura Reading for Begginers Copyright © 1998 by Richard Webster Published by Llewellyn Publications St Paul, MN 55164 USA Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Medium, 1999 Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯aden fragment niniejszej ksi¹¿ki nie mo¿e byæ publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Projekt ok³adki: Beata Kulesza-Damaziak Zdjêcie na ok³adce: Krzysztof Damaziak Redakcyjne: Janina Wujkiewicz Sk³ad i ³amanie: Ms Studio s.c. tel./ fax (022) 632-73-69 Wydawnictwo MEDIUM Holding Medium Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna, Osiedle Czarnów 172/2 tel. (0-22) 754-62-16; fax 754-71-69 internet: http://www.medium.com.pl e-mail: sekretariat@medium.com.pl Dzia³ handlowy, dystrybucja: Grupa A5 Sp. z o.o. 90-353 £ódŸ, ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 Ksiêgarnia wysy³kowa: „ESSE" Sp z. o.o. 90-353 £ódŸ,ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 internet: http://www.dobreksiazki.pl ISBN: 83-87863-27-0 Zeskanowane i opracowane przez: jarp Ostatnia aktualizacja 11 maja 2001

Dla Eden, naszej pierwszej wnuczki

Wprowadzenie
W dzieciñstwie chodzi³em do szko³y prowadzonej przez ksiê¿y. W ka¿dy czwartek rano przed lekcjami szliœmy do kaplicy na mszê. Lubi³em muzykê, zawsze wiêc stawa³em tak, by móc obserwowaæ pana Cardera, organistê, który uczy³ równie¿ muzyki i by³ najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek mia³em. Pewnego ranka przygl¹da³em siê, jak pan Carder gra Bacha, i ze zdumieniem zauwa¿y³em piêkne barwy, które z niego emanowa³y, unosz¹c siê ku wysoko sklepionemu sufitowi. Widok ten mnie zachwyci³, szturchn¹³em wiêc siedz¹cego obok ch³opca. – Popatrz, jakie piêkne kolory – powiedzia³em. Ch³opiec spojrza³, jednak niczego nie zobaczy³. Nie pamiêtam, co powiedzia³, ale powstrzyma³o mnie to przed opowiadaniem o kolorach komukolwiek innemu. Od tamtej chwili widywa³em kolory wokó³ pana Cardera niemal zawsze, gdy gra³. Po prostu nabra³em pewnoœci, ¿e siê pojawi¹, i nie dziwi³ mnie ich brak wokó³ innych ludzi, nawet wokó³ szkolnego ksiêdza. Wiele lat póŸniej po którymœ z moich wyk³adów jeden ze s³uchaczy podszed³ do mnie i zasugerowa³, ¿e kolory mog³y pochodziæ z witra¿y w kaplicy. Wydawa³o mi siê to nieprawdopodobne, poniewa¿ dobrze zna³em piêkne wzory, które œwiat³o padaj¹ce przez okna w s³oneczne poranki rzuca³o na zgromadzonych uczniów. Niemniej jednak wróci³em do kaplicy i sprawdzi³em –organy ustawione by³y w taki sposób, ¿e promienie przenikaj¹ce przez witra¿e nie mog³y padaæ na organistê. To w³aœnie wtedy zobaczy³em aurê po raz pierwszy. Mia³em szczêœcie, ¿e od razu dostrzeg³em kolory. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a niemal bezbarwn¹ „otoczkê", a barwy pojawiaj¹ siê stopniowo. Poniewa¿ by³em dzieckiem, przyj¹³em aurê jako coœ naturalnego. Nie analizowa³em tego zjawiska, nawet nie myœla³em o nim zbyt czêsto. Czasami widywa³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki, gdy gra³ na pianinie, natomiast nigdy, gdy prowadzi³ lekcje. Rok czy dwa lata póŸniej pan Carder zosta³ moim wychowawc¹. Jego metoda utrzymywania dyscypliny w klasie polega³a na nagradzaniu dobrego zachowania czytaniem ksi¹¿ki w ka¿de pi¹tkowe popo³udnie. By³a to jego ulubiona lektura z dzieciñstwa. Trzyma³ te stare zniszczone kartki w rêkach z czci¹ i mi³oœci¹. Opowieœæ nas fascynowa³a i nasze zachowanie w klasie poprawia³o siê z tygodnia na tydzieñ, poniewa¿ du¿o wiêcej frajdy nam sprawia³o œledzenie najnowszych przygód bohaterów ksi¹¿ki ni¿ nauka matematyki. Gdy pan Carder czyta³, jego aura poszerza³a siê i otacza³a go jaskrawymi kolorami. Jako nastolatek czasami dostrzega³em aurê wokó³ innych ludzi, na ogó³ wtedy, gdy entuzjastycznie opowiadali o czymœ, co ich interesuje. Zdarza³o siê to jednak przypadkiem, nigdy nie stara³em siê jej zobaczyæ, ale te¿ nie dziwi³o mnie, ¿e j¹ widzê. Maj¹c siedemnaœcie lat, wys³ucha³em kilku wyk³adów w Towarzystwie Teozoficznym i dowiedzia³em siê, ¿e temat jest du¿o g³êbszy, ni¿ mi siê wydawa³o. Zdziwi³o mnie, ¿e wiêkszoœæ s³uchaczy bardzo ciê¿ko pracuje, by zobaczyæ coœ, co ja widzia³em przez po³owê swojego ¿ycia, uwa¿aj¹c ten fakt za rzecz ca³kowicie naturaln¹. Chcia³em im powiedzieæ, ¿e za bardzo siê staraj¹, ¿e lepiej by zrobili, rozluŸniaj¹c siê i pozwalaj¹c, aby siê zdarzy³o to, co siê ma zdarzyæ, ale by³em zbyt nieœmia³y i zamkniêty w sobie. Nadal uwa¿am, ¿e widzenia aury najlepiej siê uczyæ w nastroju pogodnym. Jeœli siê zabierzesz do roboty z ponur¹ determinacj¹, zniknie element zabawy, a osi¹gniêcie sukcesu stanie siê prawie niemo¿liwe. Mia³em tego niezbity dowód wiele lat temu, gdy zaczyna³em prowadziæ zajêcia z rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jedna z pañ uczestnicz¹cych w spotkaniach rozpaczliwie chcia³a zobaczyæ aurê. Chocia¿ upomina³em j¹, by czerpa³a radoœæ z naszych æwiczeñ, traktowa³a ka¿de z nich jak sprawê ¿ycia i œmierci. Jej frustracja ros³a, w miarê jak kolejni uczestnicy warsztatów stwierdzali, ¿e im siê uda³o, a ona ci¹gle nic nie widzia³a. Zabra³a robione w klasie notatki do domu i zostawi³a w salonie. Pewnego wieczoru przeczyta³ je jej m¹¿. By³ po dwóch kieliszkach i stwierdzi³, ¿e mog³oby byæ zabawnie zrobiæ kilka æwiczeñ. Z pocz¹tku jego ¿ona nie chcia³a, poniewa¿ zawsze podkreœla³ swoj¹ niewiarê w widzenie aury. Zgodzi³a siê jednak, nie chc¹c mu siê sprzeciwiaæ. Ku swemu zdumieniu odkry³a, ¿e widzenie aury nie sprawia jej ¿adnej trudnoœci. Zdziwi³a siê jeszcze bardziej, gdy siê okaza³o, ¿e jej m¹¿ tak¿e nie ma z tym problemu. Mê¿a to prze¿ycie tak przerazi³o, ¿e musia³o min¹æ kilka miesiêcy, zanim da³ siê namówiæ na ponowne próby. Interesuj¹cy w tej historii jest fakt, ¿e pani ta nie widzia³a aury podczas zajêæ, gdy bardzo siê o to stara³a, natomiast w domu, chc¹c sprawiæ mê¿owi przyjemnoœæ, z ³atwoœci¹ osi¹gnê³a cel. W ksi¹¿ce tej zawar³em wszystkie æwiczenia z moich zajêæ rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jeœli bêdziesz je wykonywaæ jako element zabawy, na pewno uda ci siê zobaczyæ i zinterpretowaæ aurê. Ludzie dostrzegali aurê od zarania dziejów. Wiele pradawnych rycin i rysunków na ska³ach przedstawia postacie z dziwnym nakryciem g³owy. Szczególnie wyraŸnie widaæ to na malowid³ach z Val Camonica w pó³nocnych W³oszech. Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e w dawnych czasach ziemiê odwiedzili goœcie z kosmosu. To mo¿liwe, oczywiœcie, ale wydaje siê bardziej prawdopodobne, ¿e s¹ to prymitywne przestawienia aury, szczególnie i¿ g³owy niektórych postaci otoczone s¹ rysunkami p³omieni. Pióropusze noszone przez wodzów Indian mog³yby przedstawiaæ aurê. Równie¿ kap³ani Majów nosili nakrycia g³owy zrobione z piór. D³ugo przed nadejœciem Chrystusa g³owy œwiêtych na portretach otacza³y œwietliste lub z³ote aureole (rys. A). Mo¿na je zobaczyæ na malowid³ach pochodz¹cych z Egiptu, Indii, Grecji i W³och. Bez w¹tpienia przedstawiaj¹ one aurê. Równie¿ w œwiêtych ksiêgach wszystkich cywilizacji pojawiaj¹ siê informacje o aurze. Byæ mo¿e g³owê Moj¿esza schodz¹cego z góry Synaj otacza³a aureola –„Gdy Moj¿esz

zstêpowa³ z góry Synaj z dwiema tablicami Œwiadectwa w rêku, nie wiedzia³, ¿e skóra na jego twarzy promienia³a na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Moj¿esza z dala i ujrzeli, ¿e skóra na jego twarzy promienieje, bali siê zbli¿yæ do niego". (Wj 34, 29). Homer opisuje aurê jako „œwietlist¹ chmurê maj¹c¹ swe Ÿród³o w boskiej istocie, a wiêc symbolizuj¹c¹ moc". Opis tego zjawiska po raz pierwszy pojawi³ siê w zachodnich pismach oko³o 2600 lat temu, gdy pitagorejczycy zaczêli je w³¹czaæ do swoich nauk. Ludzie zawsze uwa¿ali, ¿e aura jest rzeczywist¹ siedzib¹ si³y ¿ycia. Hindusi nazwali tê energiê prana, w Polinezji kahuni okreœlali j¹ mianem mana, natomiast Paracelsus – munis. Mesmer u¿ywa³ nazwy magnetyzm zwierzêcy, Baron von Reichenbach – od, a dzisiaj ludzie obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi nazywaj¹ j¹ si³¹ eteryczn¹. Œredniowieczni œwiêci i mistycy potrafili dostrzec cztery ró¿ne typy aury: nimb, halo, aureolê oraz gloriê. Nimb i halo otaczaj¹ g³owê, aureola – ca³e cia³o, a gloria ³¹czy trzy pozosta³e rodzaje w ca³oœæ. Œwiêci maj¹ tak bardzo rozwiniêty nimb i halo, ¿e artyœci bez trudu dostrzegali je i malowali. Paracelsus (1493-1541), s³awny szwajcarski filozof i lekarz, jako jeden z pierwszych pisa³ o aurze. Po ukoñczeniu studiów podró¿owa³ po Europie, spêdzaj¹c du¿o czasu z Cyganami i alchemikami. Studiowa³ równie¿ zio³olecznictwo, dentystykê i teozofiê. Zdobyt¹ wiedzê przekaza³ w swoich pismach. Paracelsus wierzy³ w istnienie si³y ¿yciowej, „która jaœnieje wewn¹trz i wokó³ ¿ywych istot jak œwietlista kula". Uwa¿a³, ¿e ma ona magiczny wp³yw, który mo¿na wykorzystaæ w leczeniu pacjentów. W 1541 roku zosta³ zmuszony do rezygnacji z funkcji profesora medycyny i chirurgii, poniewa¿ jego nauki uznano za zbyt daleko odbiegaj¹ce od ogólnie przyjêtych zasad. Paracelsus zmar³ w tym samym roku w wyniku obra¿eñ, jakie odniós³, gdy s³u¿¹cy pewnego lekarza nie zgadzaj¹cego siê z jego pogl¹dami wypchn¹³ go z du¿ej wysokoœci. Sir Isaac Newton (1642-1727), fizyk i matematyk, jest najbardziej znany z obserwacji jab³ka spadaj¹cego na ziemiê. Rozmyœlanie nad tym zjawiskiem pozwoli³o mu stworzyæ trzy podstawowe prawa mechaniki, które z kolei doprowadzi³y do odkrycia i zdefiniowania prawa ci¹¿enia. Newton by³ bardzo utalentowanym cz³owiekiem zajmuj¹cym siê wieloma dziedzinami nauki. Jako matematyk wynalaz³ rachunek infinitezymalny. W fizyce odkry³ sk³ad bia³ego œwiat³a. Pracowa³ jako urzêdnik pañstwowy – by³ dyrektorem mennicy. W 1666 roku opracowa³ pojêcie pola si³y lub „fal si³y" otaczaj¹cych wszystko, co ¿yje. By³ pierwszym cz³owiekiem, który przepuœci³ bia³e œwiat³o przez dwa pryzmaty, w wyniku czego sformu³owa³ prawa o za³amaniu siê promieni i o odbiciu. Jego „fale si³y" oraz zainteresowanie kolorami i œwiat³em czyni¹ zeñ pioniera badañ nad aur¹. Franz Mesmer (1734-1815) by³ wiedeñskim lekarzem, którego zafascynowa³ magnetyzm i który u¿ywa³ magnesu w leczeniu pacjentów. Wierzy³, ¿e moc podobna do magnetyzmu istnieje w ludzkim organizmie. W 1775 roku opublikowa³ swoj¹ ksi¹¿kê Dissertation on the Discovery of Animal Magnetism, a nastêpnie zacz¹³ podró¿owaæ, by móc wszêdzie demonstrowaæ swoje odkrycia. Niestety, teatralne sk³onnoœci i ekscentrycznoœæ Mesmera zrazi³y do niego ca³y œwiat lekarski i w 1784 roku komisja, na której czele stan¹³ Benjamin Franklin, okrzyknê³a go znachorem i szarlatanem. Kolejna znacz¹ca postaæ w historii badañ nad aur¹ to baron Karl von Reichenbach (1788-1869), odkrywca kreozotu. By³ to niemiecki metalurg i przemys³owiec, który rozczarowany tym, ¿e jego idee nie znajduj¹ zainteresowania u innych, postanowi³ bezpoœrednio przedstawiæ swoje pogl¹dy szerokiej publicznoœci za pomoc¹ serii listów na temat od i magnetyzmu. Od to nazwa, jakiej Reichenbach u¿ywa³ do okreœlenia uniwersalnej energii, z któr¹ pozostaj¹ w kontakcie wra¿liwi ludzie, zw³aszcza obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi. Wierzy³, ¿e tê „odyczn¹ si³ê" (nazwa pochodzi od Odyna, jednego z g³ównych bogów norweskiej mitologii) wytwarzaj¹ magnesy, kryszta³y oraz istoty ludzkie. Wra¿liwe osoby nie tylko mog¹ j¹ odczuwaæ, ale w pewnych sytuacjach równie¿ widzieæ. Stwierdzi³ na przyk³ad, ¿e on sam odczuwa mi³y ch³ód emanuj¹cy z czubka kryszta³u, podczas gdy jego podstawa wywo³uje nieprzyjemne wra¿enie ciep³a. W maju 1844 roku Reichenbach przeprowadzi³ badania na Angelice Sturman, m³odej, uzdolnionej dziewczynie. Umieœci³ j¹ w ciemnym pokoju wraz z kryszta³em, z którego czubka – wed³ug jej oœwiadczenia – wydobywa³o siê jasne, niebieskie œwiat³o. Poœwiata by³a w ci¹g³ym ruchu, a od czasu do czasu pojawia³y siê iskry. Gdy Reichenbach odwróci³ kryszta³, Angelika dostrzeg³a gêsty czerwono¿ó³ty dym wydobywaj¹cy siê z jego podstawy. Badacz by³ zachwycony wynikami testów, szczególnie gdy siê okaza³o, ¿e oprócz Angeliki tysi¹ce osób widzi kolory wydobywaj¹ce siê z jego kryszta³ów. Odkry³ równie¿, ze ludzkie cia³o wytwarza podobn¹ biegunowoœæ jak kryszta³y: lew¹ stronê cia³a uwa¿a³ za biegun negatywny, praw¹ zaœ – za pozytywny. Baron von Reichenbach w swoich licznych artyku³ach opisywa³ doœwiadczenia, które mogli przeprowadziæ jego czytelnicy. Wywo³a³ sensacjê w ca³ej Europie, setki tysiêcy ludzi stara³o siê zobaczyæ jego odyczn¹ si³ê. „Módl siê i sam spróbuj" – powtarza³ w swoich artyku³ach. Dr Walter J. Kilner (1847-1920) uczyni³ krok naprzód, gdy w 1908 roku odkry³ sposób, który ka¿demu umo¿liwia³ widzenie aury. W ksi¹¿ce The Human Aura wyprzedzi³ swoj¹ epokê, twierdz¹c, ¿e w przysz³oœci bêdzie mo¿na aurê sfotografowaæ. Sposób Kilnera polega³ na u¿yciu ekranu sk³adaj¹cego siê z dwóch szyb umieszczonych o 3 mm jedna od drugiej. Przestrzeñ miêdzy nimi wype³nia³ b³êkitnofioletowy barwnik. Ekran ten umo¿liwia³ widzenie pasma ultrafioletowego, w wyniku czego ka¿dy, kto przez niego patrzy³, móg³ zobaczyæ aurê. Pierwsz¹ osob¹, na któr¹ Kilner spojrza³, stosuj¹c swój wynalazek, by³a dwudziestotrzyletnia kobieta ca³a otoczona szaroniebiesk¹ aur¹ z wyraŸnymi promieniami. Dr Kilner martwi³ siê reakcj¹ kolegów lekarzy wyœmiewaj¹cych jego odkrycia. W istocie, w 1912 roku „British Medical Journal" porówna³ je do „wizjonerskich zabójczych spojrzeñ" Makbeta. Tymczasem Kilner uwa¿a³, ¿e ka¿dy lekarz powinien postrzegaæ jego ekran jako narzêdzie diagnostyczne, poniewa¿ aura otaczaj¹ca chore czêœci cia³a cz³owieka ma ciemniejsz¹ barwê. Mimo nieprzychylnych opinii, Kilner nadal prowadzi³ doœwiadczenia, a w 1921 roku wyda³ ksi¹¿kê podsumowuj¹c¹ jego prace The Human Atmosphere. Nastêpne powa¿ne opracowanie na temat aury pojawi³o siê dopiero w 1937 roku, gdy opublikowano ksi¹¿kê Oscara Bagnalla Origin and Properties of the Human Aura. Autor nawi¹za³ do prac dr. Kilnera i wyprodukowa³ ekran zawieraj¹cy pinacynol. Mo¿na go by³o nosiæ jak okulary, co stanowi³o jego wielk¹ zaletê. Takie „gogle do odczytywania aury" czasami mo¿na nabyæ jeszcze dzisiaj.

Takie zdjêcie mo¿e byæ zabawne. by j¹ zobaczyæ i dowieœæ jej istnienia. Przygl¹daj¹c siê zdjêciom w maleñkiej pracowni Kirlianów. lecz wytwarzaj¹ je elektronicznie. jak chiñscy lekarze zmieniaj¹ przep³yw energii pacjenta w tych punktach i jakie to mia³o skutki. Ministerstwo Zdrowia Publicznego przyzna³o im stypendium. Zdjêcia palców i d³oni robiono. W 1953 roku dr Michai³ KuŸmicz Gajkin. których mia³ okazjê obserwowaæ w czasie drugiej wojny œwiatowej. ¿e zdjêcia po prostu pokazuj¹ ognie œw. a gdy wieœæ o nich dotar³a na Zachód. Dziewiêtnastowieczne urz¹dzenie s³u¿¹ce do wykrywania skaz w szkle równie¿ pokazuje coœ. wzbudzi³a niezwyk³e zainteresowanie w œrodowisku ludzi zajmuj¹cych siê parapsychologi¹. Odkrycie to pomog³o znaleŸæ drobne punkty akupunkturowe. dzisiaj zarówno naukowcy. Wiadomoœæ o ich odkryciu rozesz³a siê po kraju i w koñcu. Pierwszy liœæ by³ zdrowy. Kirlian wraz z ¿on¹ Walentyn¹ przez ponad dwadzieœcia lat pracowali w swoim maleñkim dwupokojowym mieszkanku nad udoskonaleniem sposobu fotografowania aury. za pomoc¹ którego mo¿na okreœliæ punkt akupunkturowy z dok³adnoœci¹ do jednej dziesi¹tej milimetra. zda³ sobie sprawê. sfotografowali miêdzy innymi dwa na pozór identycznie wygl¹daj¹ce liœcie. . drgaj¹cymi a¿ 200000 cykli na sekundê. Ludzie ci na ogó³ pod³¹czaj¹ czujniki do skóry osoby fotografowanej. w 1940 roku. gdy naukowcy wykazali. natomiast aura drugiego by³a ledwo widoczna. Zafascynowa³o go. Gratulujê ci. ¿e otacza nas energia niewidzialna dla wiêkszoœci ludzi. Naukowiec oparzy³ siê podczas pierwszej próby sfotografowania tego œwiat³a. Fotografowany obiekt umieszcza³ miêdzy dwiema metalowymi p³ytami. co mo¿e byæ aur¹. Mimo to bardzo niewielu ludzi chce poœwiêciæ czas i energiê. k³ad¹c je na filmie le¿¹cym na na³adowanej metalowej p³ycie. Niestety. przeczyta³ artyku³ o Kirlianach. by rozwin¹æ w sobie œwiadomoœæ aury i nauczyæ siê j¹ widzieæ.Pod koniec lat trzydziestych rosyjski naukowiec. Gajkin widzia³. Dzisiaj mo¿emy zastosowaæ ró¿ne urz¹dzenia. ¿e aparat ten fotografuje jedynie pr¹dy konwekcyjne. odpowiadaj¹ punktom akupunkturowym. wykonali elektroniczne urz¹dzenie. która da ci du¿o zadowolenia. czy jest tak rzeczywiœcie. gdy prymitywne ludy malowa³y aurê na œcianach grot. znanym chiñskim lekarzom od tysiêcy lat. szybko wiêc zapomnia³ o bólu. Siemion Kirlian. Du¿o czasu up³ynê³o od chwili. Wspó³czeœni naukowcy potrafi¹ zobaczyæ aurê na kasetach wideo. drugi – chory. chocia¿ naukowcy twierdz¹. Kirlian nie u¿ywa³ aparatu fotograficznego do swoich eksperymentów. ¿e miejsca. ¿e wyruszy³eœ w ekscytuj¹c¹ podró¿. Cokolwiek powiemy na ten temat. leningradzki chirurg. Zdjêcia Kirliana by³y zdumiewaj¹co piêkne. Ludzie ci powiedzieli mu o 700 punktach na skórze. Dr Gajkin wraz z W³adys³awem Michalewskim. w których aura ma najwiêksze natê¿enie. Ma³¿onkowie przeprowadzili wiele eksperymentów. Poœwiêcali temu ca³y swój wolny czas. jak fotografowaæ aurê. odkry³ przypadkiem. który wytwarza poœwiatê wokó³ cia³a cz³owieka. Dzisiaj na targach ezoterycznych mo¿na spotkaæ osoby oferuj¹ce sfotografowanie aury. którzy sfotografowali aurê. ¿e fotografie ma³¿onków przypomina³y praktyki chiñskich lekarzy stosuj¹cych akupunkturê. a wtedy pisz¹ o „cienkim. Wynik pomiaru oporu elektrycznego zostaje przekazany do elektronicznego procesora. pulsuj¹cym polu wokó³ ludzkiego cia³a". Podczas leczenia metod¹ elektrowstrz¹sów w szpitalu psychiatrycznym zauwa¿y³ maleñki b³ysk œwiat³a miêdzy skór¹ pacjenta i elektrod¹. jak i wszyscy zajmuj¹cy siê parapsychologi¹ twierdz¹. Kirlianowie nie byli pierwszymi. ale nie przedstawia prawdziwej aury. w których mo¿na wyczuæ ¿yciow¹ energiê. Dot¹d nie wiadomo. Jeden z nich mia³ jasn¹. Elma. Jednak podniecenie stopniowo opad³o. leningradzkim in¿ynierem. ale na p³ycie fotograficznej widoczna by³a aura. migotliw¹ aurê. ich aparaty nie fotografuj¹ autentycznego zjawiska.

równie¿ ska³a czy stó³ kuchenny maj¹ aurê. które zosta³y odbite. tracimy tê . wag¹ cia³a i odpornoœci¹ na stres. ¿e barwa stanowi przyrodzon¹ cechê ka¿dego przedmiotu. Energia przep³ywaj¹ca przez ni¹ odzwierciedla nasz¹ osobowoœæ. poch³ania czêœæ barw. Niektóre z tych fal maj¹ ponad 160 000 km d³ugoœci. Œwiat³o przemieszcza siê w przestrzeni w postaci fal z prêdkoœci¹ oko³o 300 000 km/sek. a potem traci tê zdolnoœæ. My widzimy tylko te kolory. Œwiadczy o tym fakt. Isaac Newton wykaza³ to pierwszy. Otaczaj¹ nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pola jonów. nasza aura nie stanowi ¿adnej formy œwiat³a. co ¿yje. ¿e bia³e œwiat³o zawiera w sobie wszystkie kolory. a nawet przysz³oœci. Odkrycie to jest wykorzystywane w leczeniu barw¹ i okreœlaniu stanu zdrowia odzwierciedlaj¹cego siê w aurze. Ciemne kolory s¹ bardziej ch³onne ni¿ jasne. które otacza wszystko. podlega wiêc najsilniejszemu za³amaniu. które j¹ otaczaj¹. gdy œwiat³o przechodzi przez dwa pryzmaty. To by³a odpowiedŸ na uwagi krytyków Newtona. John Ott wysun¹³ teoriê. ¿e czerñ poch³ania wszystkie kolory widma œwietlnego. Sir Isaac Newton udowodni³. Czerwieñ ulega mniejszemu za³amaniu ni¿ inne barwy. Mo¿na j¹ dostrzec w postaci ma³ych. Latem bardzo siê poci. odkry³. Newton zosta³ wyœmiany. Naukowcy s¹ zgodni. co je otacza. Szybkoœæ œwiat³a okreœli³ duñski astronom. stanowi równie¿ czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla ca³¹ ¿yciow¹ energiê w jej nawet najmniej uchwytnych przejawach. Podwzgórze – wypuk³oœæ wielkoœci niewielkiej œliwki u podstawy mózgu – zawiaduje wieloma wa¿nymi funkcjami. Promieñ z pierwszego pryzmatu zosta³ rozbity na têczê. ¿e œwiat³o po prostu jest i nie potrzebuje czasu. dopiero w 1679 roku. co siê dzieje. Nasz organizm emituje energiê podczerwon¹. Fiolet natomiast ma falê najkrótsz¹. poczuciem równowagi. w istocie s¹ to przeciwstawne bieguny odpowiednio ciemnoœci i œwiat³a. tworzy³ têczê. który z kolei wp³ywa na wszystkie gruczo³y dokrewne. jest niezbêdne. np. lubi³em chowaæ siê pod ko³dr¹ i przysuwaæ do oczu palce. Œwiat³o za³amuje siê w czasie przechodzenia przez pryzmat. jednak nie znika zupe³nie. Isaac Newton odkry³ refrakcjê. poniewa¿ do tamtej chwili wszyscy myœleli. ¿e nagle ujrza³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki. Przedtem wierzono bowiem. jak siê na ogó³ b³êdnie s¹dzi. Kontroluje ono równie¿ gruczo³ przysadkowy. W stosunku do otoczenia cz³owiek jest istot¹ ciep³¹. Mam przyjaciela. nie by³o wiêc niczym nadzwyczajnym. wszyscy mamy termiczny gradient i wynikaj¹ce z jego istnienia pr¹dy powietrza w pobli¿u cia³a. To. Chocia¿ œwiat³o nie tworzy aury. Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej (fale radiowe) oraz promieniowanie o niskiej czêstotliwoœci wynosz¹ce a¿ sto kilocykli (kiloherców). ¿e chocia¿ dzisiejsze urz¹dzenia badawcze potrafi¹ wykryæ ka¿d¹ czêœæ widma œwietlnego. by mo¿na by³o j¹ zobaczyæ. Dopiero gdy dorastamy i dowiadujemy siê. by siê przemieszczaæ. Niektórzy twierdz¹. W rzeczywistoœci aura. ¿e w miarê s³abniêcia wibracji bia³ego œwiat³a staj¹ siê widoczne ró¿ne kolory. Dzieje siê tak dlatego. ¿e aura jest odbiciem nas samych. Dlatego latem mamy sk³onnoœæ do noszenia jasnych ubrañ. Ott zauwa¿y³ równie¿. która ponownie sta³a siê jednorodnym œwiat³em po przejœciu przez drugi pryzmat. Ludzka zdolnoœæ widzenia tego zjawiska to swego rodzaju jasnowidzenie. Goethe opisa³ to bardzo wymownie: „Barwy s¹ cierpieniem œwiat³a". wybitny badacz zjawisk œwietlnych. w¹skie pasmo energii. Chcia³ przez to powiedzieæ. cia³o i dusza. które nie ma wiêkszego znaczenia. Tak wiêc zielony liœæ wydaje siê nam zielony. Co ciekawe. W tamtych czasach by³o to pojêcie rewolucyjne. wykonywa³ kolejne eksperymenty i zaobserwowa³. Aura rozrasta siê i rozprzestrzenia w promieniach s³oñca. W œrodku znajduje siê widmo optyczne. tryb ¿ycia. ¿e jest to rzekomo niemo¿liwe. ¿e sk³ada siê na ni¹ iskra ¿ycia i w niej w³aœnie przebywa nasza wy¿sza œwiadomoœæ. b³êkitnawych linii energii.Rozdzia³ l Co to jest aura? Wed³ug s³ownika. Gdy œwiat³o dociera do powierzchni jakiegoœ przedmiotu. Aura wskazuje na stan. dostarczaj¹ca energii niezbêdnej do ¿ycia i dzia³ania. inne natomiast s¹ mikroskopijne. a kurczy w pomieszczeniach. Nie zra¿aj¹c siê tym. W ca³kowitych ciemnoœciach zmniejsza siê jeszcze bardziej. aura to niewidzialna emanacja lub pole energetyczne. ¿e aura to po prostu zjawisko elektromagnetyczne. ¿e œwiat³o musi mieæ wp³yw na wzrost i zdrowie cz³owieka na nieœwiadomym poziomie. Jeszcze inni uwa¿aj¹. Mo¿na wiêc j¹ uznaæ raczej za przed³u¿enie cia³a ni¿ za coœ. otaczaj¹c ca³e cia³o. Nazwa pochodzi od greckiego s³owa aura oznaczaj¹cego bryzê. chocia¿ jego ubrania wykonane s¹ z lekkich materia³ów. myœli i emocje. by widzieæ delikatne linie energii tañcz¹ce miêdzy nimi. który. który przez ca³y rok ubiera siê wy³¹cznie na czarno. Jednak naukowcy dopiero niedawno potwierdzili istnienie niewidocznej „otoczki". cienkich. Jak wszyscy ludzie wyprzedzaj¹cy swój czas. w jakim jest nasz umys³. przechodz¹c przez pryzmat. poniewa¿ ma najd³u¿sz¹ falê. Inni wierz¹. a promieñ s³oneczny tylko go stamt¹d wydobywa. ¿e j¹dra komórek w siatkówce oka przyjmuj¹ œwiat³o i przekazuj¹ informacjê do podwzgórza. Od dawna pewni ludzie potrafili dostrzegaæ aurê. ¿e kolor znajduje siê ju¿ w szkle pryzmatu. poniewa¿ poch³on¹³ wszystkie inne kolory. a ten powstaje ze œwiat³a. W latach szeœædziesi¹tych John Ott. Bêd¹c dzieckiem. ¿e oczy spe³niaj¹ dwie ró¿ne funkcje. Œwiat³o dostaj¹ce siê do oka jest przekazywane do mózgu przez nerw optyczny. poci¹giem seksualnym. By³o to rewolucyjne odkrycie. A poniewa¿ istnieje ono wokó³ wszystkiego. które mo¿emy zobaczyæ. któr¹ osoby uzdolnione parapsychicznie zawsze umia³y zobaczyæ. Olaf Roemer. Chocia¿ czerñ i biel nazywamy kolorami. gdy¿ umiejêtnoœæ ta jest w³aœciwa ka¿demu cz³owiekowi. Jednak aura zawiera równie¿ kolor. to jednak nie wykrywaj¹ aury. co pozwala nam widzieæ. zachowuj¹cym dok³adny zapis naszej przesz³oœci i teraŸniejszoœci. gdy w 1666 roku obserwowa³ promieñ s³oñca. Nie nale¿y siê jednak tym martwiæ. Wielu ludzi widzi aurê w dzieciñstwie. ¿e ka¿dy z nas ma fizyczn¹ aurê z³o¿on¹ z materii i pól energetycznych.

Jest to niezwykle delikatna. uczucia. Wewn¹trz tego du¿ego jajka znajduj¹ siê linie si³y i energii. Najczêœciej bêdzie siê tak dzia³o nie bez powodu. Aura sk³ada siê z pól energii. Sobowtóra eterycznego zwiemy czasem aur¹ zdrowia. O z³ym stanie zdrowia mo¿na równie¿ wywnioskowaæ z utraty zabarwienia sobowtóra eterycznego. Niektórzy ludzie o zdolnoœciach parapsychicznych potrafi¹ je dostrzec (nazywa siê je cia³em subtelnym). Mamy jednak jeszcze d³ug¹ drogê przed sob¹. Kiedy ktoœ postêpuje szlachetnie lub jest szczodry. prawdopodobnie zobaczysz brudnoczerwon¹ poœwiatê. patrzymy wiêc na aurê raczej jako na ca³oœæ. a wiêkszoœæ ludzi po odpowiednim treningu dostrzega przynajmniej trzy z nich. Podobno Budda emanowa³ poœwiat¹ na kilka kilometrów. Zrozumia³em. która wpad³a w z³oœæ. 1. ¿e ma on szarawy odcieñ. nagle zobaczysz jego aurê. Staraj¹ siê oni rozwin¹æ parapsychiczny potencja³ swoich dzieci. który ³aduje siê przez noc.5 do 1. Wed³ug tradycyjnej interpretacji. widz¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em fizycznym a w³aœciw¹ aur¹. D³ugo siê zastanawia³em. W najgorszym wypadku œwietlista otoczka mo¿e przypominaæ ciemny. Jego aura wyraŸnie ostrzega³a przed gro¿¹c¹ mu chorob¹. Wokó³ osoby. jego aura rozszerza siê i na krótko staje siê bardzo wyraŸna. Przypomina akumulator. który bardzo du¿o pali³. a tak¿e nieustannie migocze. 1. 1. W ci¹gu kilku tygodni aura odzyska³a swoj¹ poprzedni¹ jasn¹ barwê. Gdyby mój znajomy nie rzuci³ palenia. Jednak w codziennym ¿yciu pos³ugujemy siê na ogó³ mieszanin¹ ich obu. Na przyk³ad psychiczna aura zarz¹dza procesem myœlowym. Warstwa ta poszerza siê w czasie snu i kurczy na jawie. U¿ywamy emocji. Najczêœciej aura rozci¹ga siê na blisko metr we wszystkich kierunkach. W miarê jak twoja œwiadomoœæ aury bêdzie siê rozwijaæ. ¿e go spotka³eœ. ¿e coœ jej dolega. a aura astralna – emocjami. Na szczêœcie dzisiaj wielu nauczycieli i rodziców ma wiêksz¹ wiedzê ni¿ kilka dziesiêcioleci wstecz. ¿e cz³owiek ten Ÿle siê czuje. ¿e jego aura jest szara. na kim ci zale¿y. Uwa¿a siê powszechnie. By³a s³aba i nik³a. Jednak w miarê doskonalenia umiejêtnoœci postrzegania aury zdaj¹ sobie sprawê. nieruchomy staw. ¿e od czasu do czasu bêdziesz spontanicznie dostrzegaæ to zjawisko u niektórych osób. które stykaj¹ siê ze sob¹ pod k¹tem prostym. jeœli jego aura jest ciemna. porusza siê i zmienia kolor. poniewa¿ choroba odznacza siê na niej ciemn¹ smug¹ lub zaburzeniem ruchu. podczas gdy nie dostrzeg³em jej u nikogo innego z obecnych na przyjêciu. myœl¹c. ¿e im pe³niejszy rozwój duchowy cz³owieka. i¿ cz³owiek ten gotuje siê do zmiany wcielenia. uwolni³ siê od na³ogu. Nic wiêc dziwnego. Mo¿e to nawet byæ swego rodzaju ostrze¿eniem. i ciesz¹c siê. Prawdopodobnie dlatego czêsto mu siê przypisuje kolor szary. zanim zdarzy siê nieszczêœcie. Co ciekawe. Aura wystêpuje w ró¿nych postaciach. Ten ci¹g³y ruch wewn¹trz sobowtóra eterycznego tworzy bardzo zró¿nicowane. Wyj¹tek stanowi sobowtór eteryczny. chorobê mo¿na dostrzec. ka¿da warstwa odpowiada innej sferze ¿ycia. Ludzie. niemal niewidoczna otoczka wokó³ cia³a mierz¹ca od 0. Kiedyœ na przyjêciu prze¿y³em smutn¹ chwilê – dostrzeg³em aurê cz³owieka stoj¹cego w g³êbi pokoju. promieniuj¹ce we wszystkich kierunkach i odzwierciedlaj¹ce myœli. Jeœli ludzie uœwiadamiaj¹ to sobie. mog¹ poczyniæ kroki maj¹ce na celu odzyskanie zdrowia i witalnoœci.3). Pierwsze z nich porusza siê pionowo w górê i w dó³ cia³a. delikatne i œwietliste zabarwienie. zapad³by powa¿nie na zdrowiu. Na ogó³ bywa postrzegana jako pole energetyczne. które ze wszystkich stron otacza cia³o niczym ogromne jajo (rys.zdolnoœæ. Dwa dni póŸniej zmar³. ¿e wszystko Przenika siê nawzajem i ³¹czy ze sob¹. Jeden z moich przyjació³. Wszystkie one krzy¿uj¹ siê i tworz¹ gêst¹ sieæ energii magnetycznej. Mamy œwiadomoœæ. ¿e sygnalizowa³a ona. proces myœlowy nie zanika.1).2). gdy mu powiedziano.5 cm (rys. i nawet jeœli naszym postêpowaniem rz¹dz¹ emocje. zanim zainteresowana osoba zda sobie sprawê. Aura ma kilka warstw. zauwa¿ysz. Na koniec inne fale energii emanuj¹ z krêgos³upa i g³owy ku zewnêtrznym czêœciom aury. ¿e wielu duchowych uzdrowicieli zajmuje siê eterycznym sobowtórem. W istocie wiele osób opisa³o j¹ jako „z³otawe jajo". zdrowie i potencja³ cz³owieka (rys. . tym wiêksza jest jego aura. Prostopadle do niego energia przep³ywa wokó³ cia³a poziomo. Dzisiaj s¹dzê. którzy ucz¹ siê dostrzegaæ aurê. Niespodziewanie spotkasz kogoœ. dlaczego nagle zobaczy³em jego aurê.

odpychaj¹ce. jak jedna aura odpycha drug¹ (rys.6). Nikt nie bywa „czerwony ze z³oœci" ca³ymi tygodniami czy miesi¹cami. Gdy widzimy kogoœ. Spirale. ka¿dy mo¿e nauczyæ siej¹ widzieæ i czuæ. kto jest nam mi³y. Trójk¹t mo¿e oznaczaæ. 1. ukazuj¹c jego emocjonaln¹. Œwiadomie lub nie korzystaj¹ z energii innych ludzi. ¿e by³ to w³aœnie psychiczny wampir. obserwujemy. w miarê rozwoju umiejêtnoœci jej widzenia. Niektóre z tych kszta³tów odzwierciedlaj¹ pojedyncze myœli. Nasza aura przez ca³y czas wspó³dzia³a z aur¹ innych. Tych nieszczêœników na ogó³ charakteryzuje sztywnoœæ w postawie. sto¿ki. Aura dwóch g³êboko w sobie zakochanych osób tworzy jeden wspania³y.Nawet nasze myœli mog¹ zmieniæ wygl¹d sobowtóra eterycznego. Dostrzega siê je na ogó³ u intelektualistów i ludzi rozwiniêtych duchowo. latami czy nawet przez ca³e ¿ycie. Krzy¿e oznaczaj¹ trudnoœci w podejmowaniu decyzji i spotyka siê je g³ównie w aurze ludzi niezdecydowanych czy nieœmia³ych. psychiczn¹ i duchow¹ naturê. Jednak negatywne myœli i emocje mog¹ wywo³aæ sta³e zmiany w aurze: wspania³e. Natomiast pozytywne myœli i czyny maj¹ zbawienny wp³yw na stan naszego zdrowia i samopoczucia i tak¿e odzwierciedlaj¹ siê w naszym sobowtórze eterycznym. Wielokrotnie widzia³em je u kogoœ. Uwa¿a siê na ogó³. rzadko sieje widuje w aurze ludzi wykonuj¹cych stymuluj¹ce umys³owo zawody. spirale. a wtedy trwaj¹ zaledwie kilka sekund i znikaj¹. pó³ksiê¿yce itp. kto zyskiwa³ duchow¹ œwiadomoœæ. byœ siê do niego nie zbli¿a³. które wysysaj¹ energiê z twojej aury. Æwicz¹c. natomiast s¹ widoczne u osób. szczególnie d³ugotrwa³ego. ale stara³ siê j¹ oprzeæ na logice. W s³onecznym œwietle aura zdaje siê powiêkszaæ. wibruj¹cy ob³ok (rys. ostrzegaj¹c ciê. wibruj¹ce barwy staj¹ siê matowe. brak psychicznej œwiadomoœci i poczucia w³asnej wartoœci. niewiele wiedz¹cy na ten temat. co myœlimy. Na przyk³ad ko³o symbolizuje spe³nienie i g³êbokie zadowolenie. Oprócz tego z cia³a poprzez aurê emanuj¹ ró¿nobarwne promienie. Gdy spotykamy kogoœ. pozornie bez ¿adnego powodu? Twoja aura zosta³a odrzucona przez aurê tego drugiego cz³owieka. musisz siê nauczyæ chroniæ swoj¹ aurê. Strza³y pojawiaj¹ siê czêsto wtedy. Gwiazda oznacza du¿e zdolnoœci parapsychiczne. 1. gdy cz³owiek pozostaje pod wp³ywem stresu. ¿e maj¹ one symboliczne znaczenie. by wzbogaciæ swoj¹. St¹d niew¹tpliwie pochodz¹ takie wyra¿enia jak „czerwony ze z³oœci" czy „zielony z zazdroœci". Osoba przepe³niona wy³¹cznie negatywnymi myœlami. Ponadto czasami mo¿na dostrzec strza³y. obie aury otwieraj¹ siê i ³¹cz¹ ze sob¹ (rys. ma bardzo du¿y wp³yw na otaczaj¹c¹ nas poœwiatê. Myœli przep³ywaj¹ i nie nale¿y ich traktowaæ jako sta³y element aury. stopniowo wszystkich od siebie odepchnie. . Niektórzy uwa¿aj¹ je za fale myœli – z pewnoœci¹ to. ¿e wiêkszoœæ z nas nie potrafi zatrzymaæ jednej myœli przez d³u¿szy czas. 1. Czasami dostrzegaj¹ j¹ i odczuwaj¹ ludzie zupe³nie nie zainteresowani parapsychologi¹. Co ciekawe. Aura widziana po raz pierwszy wydaje siê niemal bia³a i przypomina ob³ok. Pewne osoby s¹ psychicznymi wampirami. kto wyda³ ci siê antypatyczny. Jeœli ¿yjesz z psychicznym wampirem. U niektórych ludzi wewn¹trz aury wystêpuj¹ ró¿ne figury geometryczne. zaczynamy dostrzegaæ kolory. ¿e dana osoba chroni innych lub ktoœ chroni j¹ sam¹. na Wschodzie okreœlanych mianem kosha („warstwa"). Jeœli nieustannie mamy negatywne lub wrogie myœli.4). Czy zdarzy³o ci siê spotkaæ kogoœ. Aura rozci¹ga siê na kilkadziesi¹t centymetrów. kogo nie lubimy. a jej wibracja siê nasila i prawdopodobnie dlatego czujemy siê bardziej pe³ni ¿ycia i energii latem ni¿ zim¹. sto¿ki i pó³ksiê¿yce wskazuj¹ na ogó³ na powa¿ne myœli.5). Dzieje siê tak dlatego. Jeœli kszta³ty te symbolizuj¹ ca³y nasz umys³. Stopniowo. Cia³o eteryczne otacza w³aœciwa aura. dadz¹ siê one w koñcu dostrzec w tej warstwie aury. który zawiera wa¿ne informacje o cz³owieku. Niektórzy ludzie potrafi¹ dostrzec kilka odrêbnych warstw. pozostawiaj¹c ich z poczuciem pustki i frustracji. mog¹ istnieæ miesi¹cami. spêdziwszy z kimœ trochê czasu? Jest bardzo prawdopodobne. a nawet z³e. Ka¿da aura ma swój podstawowy kolor. Czy czu³eœ siê kiedyœ „wypompowany". krzy¿e. które z jakiegoœ powodu czêœciej wykorzystuj¹ swój umys³ ni¿ zwykle.

ciemnej aury sk¹pca sprawiaj¹ wra¿enie mêtnych. o intensywnych. poniewa¿ b³êkit nabiera wyraŸnie szarego odcienia. Tymczasem nasz charakter modyfikuje j¹ w subtelny sposób. . Uwa¿a on jednak. Aura roœnie wraz z dzieckiem. odzwierciedlaj¹c rozwój inteligencji. kochaj¹c¹ i mi³¹ osobê.Negatywne myœlenie tak¿e ma fatalne skutki. Wpad³ w spiralê. Aura prezentuje siê najlepiej u zakochanych. ale tak¿e ustrzec siê przed cz³owiekiem nieuczciwym. Znam pewnego cz³owieka. lubie¿nym lub takim. ich aura skurczy siê i straci blask. umiejêtnoœæ widzenia aury mo¿e byæ bardzo po¿yteczna. Innym na to dowodem jest zauwa¿alna poprawa rozmiaru i koloru aury u ludzi. Przez pierwszych piêæ czy szeœæ lat ¿ycia cz³owiek ch³onie informacje jak g¹bka. Gdy dziecko osi¹ga wiek szkolny. odzwierciedlaj¹c now¹ rzeczywistoœæ. w chwili gdy dziecko osi¹ga wiek trzech miesiêcy. Na przyk³ad aura cz³owieka szczodrego bywa pokaŸnych rozmiarów. A wtedy znowu zacz¹³by przyci¹gaæ do siebie innych. W czasie nauki ¿ó³ty poblask staje siê coraz bardziej intensywny. który chce ciê wykorzystaæ. aura odzwierciedla prawdziwe kolory. bo dziêki niej mo¿esz rozpoznaæ szczodr¹. Przeciêtni ludzie maj¹ przeciêtn¹ aurê. W miarê wzrostu dziecka wokó³ jego g³owy pojawia siê ¿ó³ta poœwiata. natomiast barwy ma³ej. Na ogó³ dostrzega siê tê barwê dopiero wtedy. który osi¹gn¹³ sukces zawodowy i s³awê. a kolory wibruj¹. ¿e sk³ada siê ona z energii pobieranej poprzez oddech. która wiedzie go do smutnej. Niebieski pozostaje obecny wewn¹trz aury jako t³o przez ca³e ¿ycie. jego aura by siê zmieni³a. Daje siê to zauwa¿yæ szczególnie miêdzy pierwszym i drugim rokiem ¿ycia. Aury nie ma w momencie narodzin. które bêd¹ j¹ charakteryzowa³y przez ca³e ¿ycie. ¿e ludzie staraj¹ siê go unikaæ. którzy wykonuj¹ æwiczenia gimnastyczne i oddychaj¹ poprawnie. Jak widzisz. ukazuj¹c potencja³ ma³ego cz³owieka oraz w³aœciwe mu kolory. Rozwija siê stopniowo zarówno pod wzglêdem rozmiaru. aura ka¿dego z nich ³¹czy siê z drug¹ w jednoœæ i wystrzela w niebo. a nastêpnie stopniowo przechodzi w b³êkit. Aura niemowlêcia jest w zasadzie bezbarwna. a jej kolory s¹ pastelowe. co z kolei wywo³uje w nim jeszcze bardziej negatywne nastawienie. niemal œwietlistych barwach. A przecie¿ mo¿e to zmieniæ. Rozszerza siê wtedy. Aura powinna byæ promieniej¹ca. Jeœli czuj¹ siê szczodrzy. a jej intensywnoœæ oraz rozmiar zale¿¹ od stanu ich ducha w konkretnej chwili. jak czuæ. samotnej staroœci. Odzwierciedla siê to w jego pociemnia³ej aurze. wskazuj¹ca na pocz¹tek procesu myœlowego. gdy cz³owiek zapada na zdrowiu. staje siê wiêc coraz bardziej zgorzknia³y. ¿e nie obdarza siê go takim szacunkiem i powa¿aniem. Gdyby zapomnia³ o rzeczywistych i urojonych krzywdach z przesz³oœci i zacz¹³ ¿yæ szczêœliwie z dnia na dzieñ. Gdy kochankowie s¹ razem. W dalszym ci¹gu tej ksi¹¿ki dowiesz siê. jak i jasnoœci. Oznacza to. Ale jeœli maj¹ zamiar post¹piæ nieuczciwie. widzieæ i interpretowaæ aurê. ale pojawia siê przy pierwszym hauœcie powietrza. staje siê srebrna. Nic dziwnego. ich aura bêdzie uderzaj¹co piêkna. na jakie zas³uguje.

U niektórych ró¿d¿ka reaguje inaczej – prêty nie krzy¿uj¹ siê. Wyczuwanie aury ró¿d¿k¹ Zanim spróbujesz poczuæ aurê. W rzeczywistoœci stanowi ono bardzo praktyczny sposób kontaktowania siê z w³asn¹ podœwiadomoœci¹. jak i rozs¹dny. Metalowe prêty trzyma siê luŸno w rêku. ale najpierw zastosujemy dwa metalowe prêty zgiête pod k¹tem prostym. dobrze bêdzie o-kreœliæ jej rozmiar. lecz odwracaj¹ . Niektórzy twierdz¹. PóŸniej bêdziemy wyczuwaæ aurê rêkoma. Wybierz cz³owieka o otwartym umyœle i pozytywnym nastawieniu. a na koniec prawdopodobnie ustawi¹ siê równolegle (rys. Uwa¿am. 2. a wtedy. Najpierw musisz zagi¹æ dwa metalowe prêty pod k¹tem prostym (rys. ¿e ró¿d¿karstwo jest dziwn¹. Najlepiej. jest strat¹ czasu. stwierdzi³em. bêd¹ to zwyk³e dwa kawa³ki metalu w kszta³cie litery „L". W pierwszej chwili mo¿e siê to wydaæ niesamowite. zanim spróbuj¹ j¹ zobaczyæ. Ja swoje pierwsze prêty zrobi³em z drucianych wieszaków na ubrania.Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Wielu ludzi potrafi widzieæ aurê bez wysi³ku. D³u¿sze ramiê powinno mieæ oko³o 20-30 cm. nie mog¹ siê one swobodnie poruszaæ. kto nie wierzy w istnienie aury. ¿e ³atwiej zobaczyæ aurê kobiet ni¿ mê¿czyzn. by ich uczestnicy najpierw nauczyli siê odczuwaæ aurê. tajemnicz¹ praktyk¹ czy wrêcz zabobonem. ale wielu ludzi zbyt mocno trzyma prêty. co znajduje siê pod powierzchni¹ ziemi – na przyk³ad wody. Do tego eksperymentu potrzebna bêdzie druga osoba. oczywiœcie. a krótsze – oko³o 15 cm. Tajemnica sukcesu polega na przezwyciê¿eniu niewiary i zrelaksowaniu siê. W pewnej chwili prêty zaczn¹ siê krzy¿owaæ. by mog³y siê swobodnie poruszaæ w twoich d³oniach. Ró¿d¿ki u¿ywa siê na ogó³ do poszukiwania czegoœ. ¿e szukasz wody. kogo siê lubi i kto jest zarówno wra¿liwy. Prowadz¹c zajêcia parapsychiczne. Wykonywanie tych æwiczeñ z kimœ. a nastêpnie wolno obejdŸ posiad³oœæ.3).1). ¿eby to by³ ktoœ równie¿ zainteresowany rozwijaniem swoich umiejêtnoœci parapsychicznych. ¿e najwa¿niejsze jest wybraæ kogoœ. 2. kieruj¹c d³u¿szymi ramionami na wprost. Mo¿esz umieœciæ krótsze ramiona w plastikowych rurkach. gdy¿ tacy ludzie szybko siê nudz¹. Pomyœl. gdzie znajduj¹ siê g³ówne cieki wodne na twojej posesji. na ile potrafisz. Uwa¿am. Niektórym wydaje siê. a ich negatywne nastawienie bêdzie oddzia³ywaæ tak¿e na ciebie. ¿e przyjaciele s¹ na ogó³ lepsi ni¿ cz³onkowie rodziny. wyjdŸ na zewn¹trz i spróbuj okreœliæ. Ja tego nie zauwa¿y³em. Mo¿na jednak jej u¿yæ do wielu innych celów. Zjawisko to znamy jako reakcjê ró¿d¿ki. którzy czêsto pragn¹ pomóc raczej z poczucia obowi¹zku ni¿ z realnej potrzeby. jak rozwijaæ tê umiejêtnoœæ. jednak wiêkszoœæ musi siê uczyæ. Zanim zaczniesz poszukiwania aury twojego przyjaciela. ¿e lepiej. Mnie jest równie wygodnie bez tych rurek. Zrelaksuj umys³ na tyle.

Stopniowo rozluŸnij je wszystkie. która zarz¹dza niewerbaln¹. a nie zewnêtrzne. W pokoju powinno byæ ciep³o. Myœl o aurze przyjaciela. Poczujesz lekki ch³ód. czuj¹c zmêczenie i brak energii? Chocia¿ spa³eœ. Jesteœ ju¿ gotowy. Powoli przybli¿aj d³onie do siebie. poniewa¿ rozluŸniaj¹ siê wszystkie miêœnie i organy twojego cia³a. jak siê zmieni twoje ¿ycie. uczuciow¹. Ludzie ró¿nie to odczuwaj¹ – lekki opór. WyobraŸ sobie.od siebie w przeciwnych kierunkach. Powy¿sze æwiczenie ma na celu uaktywnienie prawej pó³kuli mózgu. Ludzie. Przez kilka sekund zacieraj z werw¹ rêce. trzymaj¹c przed sob¹ metalowe prêty skierowane ku przodowi. 30 cm. potrafi¹ tego dokonaæ w kilka sekund. a nawet ciep³o lub ch³ód. weŸ trzy g³êbokie wdechy i wolno wydychaj powietrze. Pomyœl o swoich sukcesach. jak tlen wnika do p³uc i rozchodzi siê po ca³ym ciele. ale szybko nabierzesz wprawy. Usi¹dŸ z zamkniêtymi oczami w wygodnym fotelu. mrowienie. dopóki prêty nie zaczn¹ siê poruszaæ. ogrodnictwu. Teraz mo¿esz ju¿ poszukaæ aury przyjaciela za pomoc¹ ró¿d¿ki. Wiele osób zaczyna widzieæ aurê spontanicznie wtedy. Teraz przesuwaj siê powoli wokó³ niego i obserwuj koñce metalowych prêtów. a potem œwiadomie rozluŸnij miêœnie w palcach u stóp i w samych stopach. Mo¿e to byæ cicho szumi¹cy strumieñ lub piêkny zachód s³oñca. nadal mamy do czynienia z reakcj¹ ró¿d¿ki. ¿e aura twojego przyjaciela rozci¹ga siê na tak¹ sam¹ odleg³oœæ z obu stron. Nie potrzeba na to okreœlonego czasu. a potem powoli je roz³ó¿. gdy aura obu d³oni siê zmiesza. gdy coœ tworzysz. a któr¹ wykorzystujesz zawsze. a jednoczeœnie œwietnie wp³ywa na twoje samopoczucie. grze na instrumencie lub innej dzia³alnoœci wykorzystuj¹cej praw¹ pó³kulê mózgu. jednak nieczêsto mamy to szczêœcie. Mo¿e ci byæ ³atwiej. by poczuæ aurê przyjaciela. gdy siê poœwiêca malarstwu. pamiêtaj. B¹dŸ z siebie dumny. trzymaj¹c ramiona nieco odsuniête od tu³owia. Po prostu oczami wyobraŸni zobacz siebie jako osobnika doskona³ego nie tylko pod wzglêdem fizycznym. Nadszed³ czas. co znajdzie odzwierciedlenie w twojej aurze. pomyœl o miêœniach w ³ydkach i biodrach. Poczujesz lekki opór. a¿ prêty siê skrzy¿uj¹. Stañ w odleg³oœci oko³o 10 m. Posuwaj siê wolno naprzód. a potem powtórz æwiczenie od drugiej strony. Przekonasz siê. Czy zdarzy³o ci siê zbudziæ rano. ¿e badasz zewnêtrzny skraj aury. gdy bêdziesz widzia³ aurê i umia³ j¹ odczytaæ. Powinniœmy tego doœwiadczaæ co noc podczas snu. tej. nie ma ¿adnego znaczenia. To. intuicyjn¹ stron¹ twojej osobowoœci. jak¹ potrafisz sobie przypomnieæ. To nie ma znaczenia. Zapamiêtaj to miejsce. Nie ma znaczenia. ¿e s¹ ca³kowicie rozluŸnione. jeœli sobie wyobrazisz. 2. Zatrzymaj siê. Prawdopodobnie poczujesz energiê w œrodku d³oni i w czubkach palców (rys. Wybierz tak¹ porê dnia. ¿e masz nadwagê albo jesteœ chory. poniewa¿ aura znowu siê . Nagle poczujesz. ¿e aura twojego przyjaciela jest doskona³ym ko³em. a nastêpnie rozstaw je na odleg³oœæ ok. którzy opanowali autohipnozê.4). Oznacza to. Poproœ go. ale tak¿e w ka¿dej innej dziedzinie – prawdziwe dziecko wszechœwiata. inteligencji i kreatywnoœci. by nikt ci nie przeszkadza³. Uœwiadom sobie swój oddech. co to bêdzie. ¿e opór znika. ¿e zgniatasz gumow¹ pi³eczkê. Teraz przeci¹gnij siê powoli i otwórz oczy. A potem wyobraŸ sobie. Przywo³aj na myœl najbardziej spokojn¹ scenê. bêd¹ to raczej jej wewnêtrzne warstwy. To relaksacyjne æwiczenie ma na celu uwolnienie ciê od codziennych problemów i zmartwieñ. Stwierdzisz. Spójrz na siebie jak na doskona³¹ istotê ludzk¹. Przez kilka chwil trzymaj rêce z³o¿one. Nadal przybli¿aj d³onie. a¿ poczujesz siê ca³kowicie zrelaksowany. Po æwiczeniu relaksacyjnym powinieneœ czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. Gdy poczujesz. skoncentruj siê na oddychaniu. a nastêpnie zbli¿aj jeszcze wolniej. Ca³kowicie rozluŸniony. gdy ich aura siê zetknie. zdo³asz je odtworzyæ. twoje cia³o nadal by³o spiête. by czuæ aurê. kiedy tylko zechcesz. Gdy zaczniesz j¹ czuæ. Gdy doœwiadczysz tego uczucia. mo¿esz w³¹czyæ jak¹œ ³agodn¹ muzykê medytacyjn¹. Prawdopodobnie bêdziesz zaskoczony jej rozmiarami. by stan¹³ w lekkim rozkroku. Warto równie¿ wy³¹czyæ telefon. Na pocz¹tku mo¿e ci byæ trudno ca³kowicie siê rozluŸniæ. ¿e dotkn¹³eœ zewnêtrznego brzegu aury. byle tylko dawa³o ci spokój i odprê¿enie.

by wygodnie usiad³ na krzeœle. przybli¿aj¹c i oddalaj¹c d³onie. Nastêpuj¹cy eksperyment pozwoli ci to sprawdziæ. Pierwsza próba bêdzie najtrudniejsza. A teraz przybli¿ rêkê do swego cia³a kilka centymetrów obok czakry serca. na zmianê przybli¿aj¹c i oddalaj¹c rêce. Twój partner tak¿e mo¿e poczuæ. Ten eksperyment dowodzi. rozdzia³ 5. Poproœ swego przyjaciela. Gdy jesteœmy zmuszeni do bliskiego kontaktu z obcym cz³owiekiem. jak mog³eœ nie czuæ jej przedtem. w których koncentruje siê bardzo du¿a energia. On tak¿e rozwija swoj¹ œwiadomoœæ aury. a podœwiadomie mo¿esz sobie wyobra¿aæ. a ch³ód w miarê oddalania. To dobry znak. dziêki czemu ³atwo je wyczuæ d³oñmi. odsuwaj j¹. a¿ poczujesz lekki opór (rys. mimo ¿e siê nie znaj¹. kiedy wszed³ do twojej aury. spróbuj zrobiæ to samo z innymi czakrami. Poproœ przyjaciela. by siê wygodnie po³o¿y³ na ³ó¿ku i zamkn¹³ oczy. twarz¹ do œciany. Po kilku æwiczeniach poproœ go. Wykonamy teraz wielki skok naprzód i poczujemy aurê drugiego cz³owieka. Nie przejmuj siê pora¿kami. Przybli¿aj je powoli. Po kilku æwiczeniach zamieñcie siê rolami i po³ó¿ siê z zamkniêtymi oczami. i¿ ³atwiej je odnaleŸæ. Zwróæ uwagê. dopóki nie poczujesz ostatecznej granicy swojej aury. Czujesz w³asn¹ aurê! Gdy opanujesz to æwiczenie. czakra korony – na czubku g³owy. bêdziesz zdziwiony. Poczujesz opór w miarê przybli¿ania. ¿e przyjaciel siê zbli¿a. ¿e aura sprawia wra¿enie niemal cia³a sta³ego i bêdziesz zdumiony. roz³o¿ywszy rêce. RozluŸnij . S¹ to oœrodki nerwowe. Wszyscy mamy w swoim ciele siedem punktów energetycznych znanych jako czakry (zob. gdy on bêdzie szuka³ twoich czakr. Partner zbli¿y siê do ciebie tak spokojnie. czakra gard³a – na wysokoœci gard³a. a partner bêdzie ciê informowa³. Jest tak dlatego. By³oby œwietnie. przesuwaj rêkê w ró¿nych kierunkach. Kiedy ju¿ odczu³eœ aurê przyjaciela. im bli¿szy zwi¹zek z drugim cz³owiekiem. ¿e znajduje siê bli¿ej. rozpoznaj¹c z zamkniêtymi oczami czakrê. jego aura i twoja bêd¹ siê otwieraæ i mieszaæ ze sob¹. Gdy je odnajdziesz. Ciekawym doœwiadczeniem jest odszukanie wszystkich swoich czakr za pomoc¹ d³oni. gdy siê znajdziesz w zat³oczonym wagonie lub windzie. po czym znowu przysuñ. w którym ludzie stoj¹ bardzo blisko siebie. Twoim zadaniem bêdzie lokalizacja czakr. Prywatna przestrzeñ osoby pochodz¹cej z Dalekiego Wschodu jest na ogó³ du¿o mniejsza ni¿ przestrzeñ przeciêtnego Europejczyka. czy czujesz aurê otaczaj¹cych ciê ludzi. ¿e nigdy dot¹d nie czu³eœ energii. S¹ to: czakra podstawowa – u podstawy krêgos³upa. czy potrafisz wyczuæ aurê wokó³ jego cia³a. Dok³adnie to samo dzieje siê z aur¹. czakra splotu s³onecznego – na poziomie tego splotu. mo¿esz pójœæ dalej. jak tylko potrafi. ¿e tym razem poczujesz opór wówczas. W nastêpnym eksperymencie u¿yj jednej rêki do odnalezienia czakry serca. Ponownie powoli zbli¿aj d³oñ do piersi. tym g³êbiej mo¿e on wejœæ w nasz¹ prywatn¹ przestrzeñ. Poæwicz przez jakiœ czas. niemal dok³adnie w chwili. które wch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹.5). by sprawdziæ. rys. Zanim przejdziemy do widzenia aury. wszyscy mamy swoj¹ prywatn¹ przestrzeñ i nie lubimy.. Gdy uda ci siê poczuæ aurê wokó³ czakry serca. Dr Charles Tart nazywa tê prywatn¹ przestrzeñ nasz¹ aur¹ psychologiczn¹. gdy d³oñ bêdzie bli¿ej cia³a. podczas gdy ty. poniewa¿ ca³e twoje cia³o bêdzie œwiadome. by stan¹³ po jednej stronie pokoju. emocjonaln¹ i duchow¹.1). psychiczn¹. ¿e czakry emanuj¹ tak du¿¹ iloœæ energii. miêdzy brwiami. SprawdŸ to. W miarê nabywania wprawy stwierdzisz. czakra brwiowa – na czole. Jak wiesz. ni¿ jest to w istocie. a¿ ten opór zniknie. Nastêpnym razem. 2. odsuwamy siê. nad jak¹ czakr¹ trzymasz d³oñ. ¿e dotykasz jego aury. By³oby to nawet niewskazane w takiej sytuacji! Jeœli kogoœ lubisz. Dobrym przyk³adem jest zat³oczone metro. nie potrzebujesz do tego r¹k. W tej sytuacji aura ka¿dego z nich stara siê skurczyæ i odepchn¹æ aurê stoj¹cych w pobli¿u osób. To w³aœnie dlatego ludzie podró¿uj¹cy do ró¿nych krajów czêsto napotykaj¹ k³opoty. W miarê nabywania wprawy twój przyjaciel bêdzie umia³ powiedzieæ. która z nich emanuje. musimy wykonaæ jeszcze jedno æwiczenie jej odczuwania.rozdziela. który œwiadczy o rozwijaniu siê twojej œwiadomoœci aury. gdyby twój partner by³ na podobnym etapie i tak¿e potrafi³ czuæ swoj¹ aurê. kiedy czuje twoj¹ d³oñ ponad czakr¹. staniesz w rozkroku po drugiej. Czakry to punkty. a ty bêdziesz musia³ okreœliæ. nad któr¹ w³aœnie znajduje siê twoja rêka. gdy tê czakrê odnajdziesz. w zwi¹zku z tym taki cz³owiek nieustannie zmusza³by go do cofania siê. czakra krzy¿owa – miêdzy wzgórkiem ³onowym i pêpkiem. 5. sprawdŸ. a gdy poczujesz lekki opór. ¿e obaj jesteœcie na dobrej drodze. by ludzie w ni¹ ingerowali. Ogólnie mówi¹c. czakra serca – miêdzy ³opatkami na wysokoœci serca. Gdy ktoœ ma³o nam znany lub nie lubiany w ni¹ wchodzi. Czakry s¹ po³o¿one wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. nasza aura odepchnie jego aurê. Stañ za nim i umieœæ d³onie w odleg³oœci 30 cm po obu stronach jego g³owy. Wystarczy byæ tego œwiadomym.

Czêsto zdarza mi siê to obserwowaæ w czasie moich lekcji rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. gdy masz do czynienia z ca³kowicie obcym cz³owiekiem. natychmiast zdajê sobie z tego sprawê. Gdy dobrze opanujesz wykonywanie wszystkich tych æwiczeñ. jak siê wydaje. Ja zawsze siê koncentrujê na oddychaniu i staram siê nie dopuœciæ do siebie innych myœli. Jeœli zaczniesz je wykonywaæ z ponur¹ determinacj¹. jak wtedy.siê i pomyœl o mi³ych rzeczach. Szybciej osi¹gniesz rezultat. wasze aury bêd¹ siê ze sob¹ mieszaæ. która pozwala mojej aurze zetkn¹æ siê z drug¹ aur¹. gdy kolega siê do mnie zbli¿a na odleg³oœæ. Nie zwracaj uwagi na dŸwiêki. które mog¹ do ciebie dochodziæ. Jednak gdy rozdziela³em znaj¹ce siê osoby i kaza³em powtórzyæ æwiczenie z obcymi ludŸmi. Nie uda ci siê wykonaæ tych wszystkich testów w ci¹gu jednego wieczoru czy nawet w tydzieñ. To æwiczenie nie jest takie ³atwe. a ty tego nie poczujesz. odnosili takie same sukcesy jak pozostali. Nie znaj¹cy siê ludzie osi¹gaj¹ wiêkszy sukces ni¿ bliscy przyjaciele. Poniewa¿ wykonujesz je z przyjacielem. Dziêki temu. najprawdopodobniej ci siê nie uda i zrezygnujesz niezadowolony. . Lepiej odbyæ kilka krótkich sesji ni¿ jedn¹ d³ug¹. jeœli podejdziesz do æwiczeñ jak do zabawy. bêdziesz gotów do nauki widzenia aury.

których towarzystwo nie sprawia ci przyjemnoœci. Zauwa¿ysz cienk¹. 3. Mo¿e siê nawet zdarzyæ. nie widz¹c ich. Dobrym sposobem jest wykonanie tego æwiczenia na spotkaniu towarzyskim. Jeœli twój partner wykonuje to æwiczenie równoczeœnie z tob¹. chocia¿ powoli siê od siebie oddalaj¹ (rys. Wiêkszoœci ludzi odpowiada kartka bia³ego papieru. natomiast mo¿e zachowywaæ siê ca³kiem inaczej w stosunku do osób.Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Wykonuj¹c æwiczenia z rozdzia³u drugiego. Z³¹cz palce wskazuj¹ce i przygl¹daj siê im przez oko³o 10 sekund. Gdy wszyscy siê rozluŸni¹. by wszelkie Ÿród³a ostrego œwiat³a znajdowa³y siê za twoimi plecami. chocia¿ czasami czujê. ¿e kolory aury postrzegamy trzecim okiem. którzy intuicyjnie wyczuwaj¹ kolory. poniewa¿ warto widzieæ aurê w ca³ej okaza³oœci. by nagle wszyscy inni tak¿e je dostrzegli. dotykaj¹c nimi palców drugiej rêki. Gdy bêdziesz wykonywaæ to æwiczenie po raz pierwszy. Mimo to zalecane w tym rozdziale doœwiadczenia bêd¹ dla ciebie bardzo korzystne. gdybyœ æwiczenie to wykona³ z nie lubian¹ osob¹? Je¿eli mo¿esz. Usi¹dŸ wygodnie i wykonaj æwiczenia relaksacyjne. a palce umieœæ nad powierzchni¹ o jasnej barwie. Gdy ju¿ raz dostrze¿esz tê niæ energii. choæby przestrzeñ miêdzy palcami wynosi³a 10. . co by siê zdarzy³o. To wspania³y widok. Œwiat³o w pokoju powinno byæ ³agodne. ale nie przyæmione. wykonuj zawarte w tym rozdziale æwiczenia. gdy wykonujesz æwiczenie z pewnymi osobami. Najlepszy do tego celu bêdzie okr¹g³y stó³ z ciemnego drewna. zaobserwujesz strumienie energii ³¹cz¹ce wszystkie palce. a nie czujê. niemal niewidoczn¹ niæ energii.1). bêdziesz móg³ j¹ zobaczyæ w ka¿dej chwili i okolicznoœciach. W miarê nabywania wprawy zobaczysz. Jest tak dlatego. Odsuwaj¹c d³onie od siebie. Przyciemnij œwiat³o. a nawet 12 centymetrów. ¿e niæ ³¹cz¹ca oba palce znika po osi¹gniêciu zaledwie centymetra d³ugoœci. przeplataj¹ce siê na blacie sto³u pasma energii (rys. ¿e twoja aura obejmuje aurê lubianych przez ciebie ludzi. ¿e staraj¹c siej¹ wyczuæ. tylko j¹ wyczuwaj¹c. wyda ci siê. Po zakoñczeniu doœwiadczenia wszyscy bêd¹ zadawali pytania i chcieli przeprowadziæ z tob¹ próbê dotykania palców. ¿e masz tê zdolnoœæ.2). Trudno to potwierdziæ. otwórz oczy i wykonaj pierwsze doœwiadczenie. Gdy poczujesz. A jak s¹dzisz. Zobaczysz. zarówno psychicznie. To fascynuj¹ce zjawisko przywodzi na myœl jasnowidzów. spróbuj dostrzec cienk¹ siatkê linii przecinaj¹cych siê na stole i ³¹cz¹cych palce siedz¹cych przy nim osób. Jeœli jest ci trudno dostrzec tê liniê energii. Jednak ci¹gle je widzê. Usi¹dŸ tak. jak i fizycznie. która siê rozci¹ga i ³¹czy palce. nie za pomoc¹ oczu. przeprowadŸ ten eksperyment z jak najwiêksz¹ liczb¹ osób. To ekscytuj¹ce zauwa¿yæ czyj¹œ aurê po raz pierwszy! Teraz mo¿esz spróbowaæ czegoœ niezwykle ciekawego. zanim goœcie w ogóle coœ zobacz¹. rozwiniesz swoj¹ œwiadomoœæ aury. Poproœ goœci. ale wystarczy. Zobaczysz strumieñ czystej energii ³¹cz¹cy wasze palce. co u³atwi ci jej zobaczenie. ¿e dostrzegam kolory intuicyjnie. 3. ¿e jesteœ wystarczaj¹co odprê¿ony. spróbuj dostrzec strumienie energii ³¹cz¹ce jego palce. a potem powoli je odsuñ. Niepotrzebne ci s¹ promienie œwiec¹ce prosto w oczy. Kilku uczestników moich zajêæ potrafi³o zestroiæ siê psychicznie i okreœliæ kolor aury. spróbuj przyciemniæ œwiat³o. Jednak choæbyœ stwierdzi³. ¿e strumienie energii rozci¹gaj¹ siê du¿o dalej. Palcami jednej rêki dotknij palców swego przyjaciela. Teraz mo¿esz przeprowadziæ ten eksperyment z czterema palcami. ale mo¿e byæ równie¿ inny. a nastêpnie powoli odsuñ je. Wielu znawców uwa¿a. ¿e siê nie zmienia. zaczniesz j¹ dostrzegaæ. by usiedli wokó³ niego i po³o¿yli rêce na blacie z palcami skierowanymi ku œrodkowi. poniewa¿ postrzegaj¹ ten strumieñ energii jako niemal bia³¹ niæ. Mo¿e up³yn¹æ nawet piêæ minut. chocia¿ niektórzy wol¹ ciemniejsze t³o. ¿e jedna osoba dojrzy to zjawisko.

Przyjrzyj siê uwa¿nie aurze. o jakim prze¿yciu myœli. ale teraz bêdziesz j¹ jeszcze widzieæ. uszczêœliwia lub nie wywo³uje ¿adnych emocji. Aura powinna siê pojawiæ ponownie w ci¹gu kilku sekund. koncentruj¹c siê na œcianie za jego plecami (rys. Znowu zaznacz je na œcianie. jak i bez nich. Niech na koniec twój partner pomyœli o czymœ smutnym. Potrzebny bêdzie pokój o œcianach pomalowanych na jednolity kolor – najlepiej bia³y lub kremowy. Oka¿e siê. Zobaczysz j¹ za pomoc¹ widzenia obwodowego.3). Mo¿na patrzeæ na czo³o partnera (a nie na œcianê. Przyczyn¹ jest zmiana ogniskowej oczu w miarê posuwania siê do przodu. co go gniewa. Niektórzy odczuwaj¹ rozczarowanie. Kolory zaczn¹ siê pojawiaæ póŸniej. Zwróæ uwagê. Powtarzaj to æwiczenie. 3. zwrócony do niej twarz¹. a nastêpnie poproœ go. Kiedy zobaczysz aurê wyraŸnie. ¿e wielu ludzi. nie na œcianie. ale przywo³anie tego obrazu bêdzie pomocne. Stañ kilka kroków dalej i patrz na jego nos. spójrz na palce. by pomyœla³ o czymœ. 3. a nastêpnie pozwoli ci je w sobie zanurzyæ. Wróæ na dawne miejsce i powtórz to samo æwiczenie. Oczywiœcie nie chcesz. a potem pomyœla³ o czymœ. tym razem bior¹c pod uwagê miejsce poni¿ej i w prawo. ¿e mo¿esz przebiæ siê przez powierzchniê i siêgn¹æ do wnêtrza. Jest tak dlatego.Teraz jesteœ gotów wyraŸniej zobaczyæ w³asn¹ aurê.4). jak to czyniliœmy przedtem). Ponadto silna psychiczna energia emanuj¹ca od g³owy powoduje. z t¹ ró¿nic¹. W czasie pierwszej próby zniknie. ¿e aura drugiej osoby rozszerza siê na œwie¿ym powietrzu. Zauwa¿ysz równie¿. jak daleko nad jego g³ow¹ i w lewo od niego siêga twoje widzenie obwodowe. ¿e nieustannie siê porusza. Gdy bêdziesz to robi³. jak aura siê zmienia. Skoncentruj siê na tej czêœci cia³a. Zrób to samo æwiczenie z drug¹ rêk¹. Gniew objawia siê jako barwa brudnoczerwona. a¿ halo ponownie siê pojawi. poniewa¿ jest ona niemal bezbarwna. Teraz ponownie przeprowadŸ doœwiadczenie wraz ze swoim partnerem. gdzie sta³eœ najpierw. Mo¿e siê nieco skurczyæ i zmieniæ kolor. Skoncentruj siê na œcianie. a kiedy bêdziesz j¹ mieæ w polu widzenia. ale nagle dostrze¿esz niewyraŸn¹ aurê otaczaj¹c¹ twojego przyjaciela. Trzecia metoda jest po³¹czeniem dwóch poprzednich. Gdy ju¿ je dostrze¿esz. która otacza twoje palce. mo¿esz wiêc siê zdecydowaæ na wykonywanie æwiczeñ nago lub niekompletnie odziany. nad którymi aura wiruje. gdy masz oczy otwarte. ale z czasem powinieneœ móc zobaczyæ aurê w ka¿dym œwietle. w którym uprzednio sta³eœ. ¿e aura znika w chwili. ale naprawdê nic nie widzisz. by wzi¹³ kilka g³êbokich oddechów. Poproœ go. Zobaczysz. które z jakiegoœ powodu nie odbija jej doœæ dobrze. nadal patrz¹c na aurê partnera. aura wróci do normalnych rozmiarów. Najlepiej przeprowadzaæ je wczesnym rankiem lub póŸnym popo³udniem. co go uszczêœliwia. Niektórym siê to jednak udaje. aura mo¿e znikn¹æ. Nie martw siê. Ubranie ogranicza i zawê¿a widzenie aury. jeœli tak jest z tob¹. pamiêtaj¹c. znika na chwilê. Patrz na œcianê przez palce tej rêki. Przyjrzyj siê. by stan¹³ na tle jednokolorowej œciany. skoncentruj uwagê w³aœnie na nim. Bêdziesz musia³ dokonaæ kilku prób. czymœ. Powtórz próbê jeszcze dwa razy. poniewa¿ twój wzrok powinien byæ ciê¿ki i niemal b³êdny. by zamknê³y siê w³aœnie teraz. wiêkszoœæ ludzi nie potrafi zobaczyæ aury w lustrze. by s³oñce mieæ za plecami. która zmieni siê w aurê. gdy wykonywa³eœ æwiczenia z poprzedniego rozdzia³u. W tym wypadku jednak rozluŸniasz siê i koncentrujesz w tym samym czasie. ogniskowa twoich oczu lekko siê przesunie. ¿e ubranie przys³ania aurê i czyni j¹ du¿o trudniej widoczn¹. by palce wskazywa³y sufit (rys. a nad g³ow¹ partnera pojawi siê delikatna poœwiata. Teraz cofnij siê tam. Prawdopodobnie zauwa¿ysz. nie na d³oni. Byæ mo¿e pomocne bêdzie przypomnienie sobie chwili. Przypomina to trochê naciskanie balonu. Jest wiele innych metod widzenia aury. Cofnij siê kilka kroków i patrz w jego kierunku. którzy na co dzieñ nosz¹ okulary. najpierw w lewo i prawo. bêdzie ci ³atwo zobaczyæ j¹ tak¿e wokó³ ka¿dej innej czêœci cia³a. Na pocz¹tku mo¿e siê to wydawaæ dziwne. gdy przyzwyczaisz siê do widzenia aury. Najprawdopodobniej na pocz¹tku aura bêdzie znikaæ. a zobaczysz. Partner musi stan¹æ lub usi¹œæ na tle jedno-barwnej œciany. Poproœ go. Zobacz. W takim razie po prostu spójrz znowu na œcianê. potem w górê i w dó³. ¿e twoj¹ d³oñ otacza WyraŸne. Stwierdzi³em. i zacz¹æ od nowa. by oznaczyæ miejsca poni¿ej oraz na lewo . Wyci¹gnij praw¹ rêkê przed siebie i unieœ d³oñ. a twoje oczy same siê zamyka³y. Stan idealny zbli¿ony jest do marzenia sennego. ¿e gdy obejmie ono wszystkie kierunki. Powiedz przyjacielowi. Wiêkszoœæ ludzi stwierdza. ¿e gdy mrugasz. ¿e jest ona w ci¹g³ym ruchu. co go z³oœci. ¿e otacza ona tylko jego g³owê i szyjê. Byæ mo¿e zobaczysz. Zaznacz te miejsca na œcianie. by myœla³ o rzeczach obojêtnych. ³atwiej dostrzega aurê bez nich. gdy by³eœ naprawdê zmêczony. Przygaœ œwiat³o i stañ kilka kroków od œciany. Powtórz te æwiczenia poza domem. ¿e ³atwiej zauwa¿yæ aurê otaczaj¹c¹ w³aœnie tê czêœæ cia³a. zanim uda ci siê jednoczeœnie dotkn¹æ j¹ i zobaczyæ. niemal pozbawione koloru halo. Poczuj aurê otaczaj¹c¹ ró¿ne czêœci cia³a twego partnera. ani weso³ych. Jeœli nosisz szk³a optyczne. mo¿e wiêc wypróbuj swoje lustro w ³azience. gdy tylko spróbujesz siê na niej skoncentrowaæ. a potem stopniowo poszerzaj swe widzenie obwodowe. Niestety. PodejdŸ i spróbuj jej dotkn¹æ. widz¹c po raz pierwszy swoj¹ aurê. a potem spróbuj przeprowadziæ test w innych warunkach. Gdy ju¿ zobaczysz aurê wokó³ d³oni. Spróbuj tak¿e obserwowaæ inne czêœci swojego cia³a. przyjrzyj siê jej dok³adnie. Postaraj siê skoncentrowaæ na zauwa¿onym zjawisku. jak promieniuj¹ z nich cienkie strumyczki energii. ani smutnych. ¿e na pocz¹tku bêdzie ci siê wymykaæ spod palców. Po kilku chwilach zauwa¿ysz. Z samej obserwacji aury powinieneœ okreœliæ. Dotkniêcie aury dostarczy ci takich samych wra¿eñ jak wtedy. a¿ zobaczysz aurê wyraŸnie. ale nie rezygnuj. gdy siê do niej zbli¿aj¹. spróbuj zobaczyæ aurê zarówno w okularach. jak jego aura siê rozszerza i rozwija. Zaobserwujesz. szarawe. W tej sytuacji wystarczy cofn¹æ siê do miejsca. Podczas nauki przyciemniona lampa jest najlepsza. Obserwuj. Zwróæ szczególn¹ uwagê na czakry.

czy mo¿e zobaczyæ twoj¹ aurê. Na to jednak potrzeba trochê czasu. Zacznij. bêdziesz musia³ wykonaæ to æwiczenie wiele razy. Poszukaj równie¿ aury innych obecnych tam ludzi. . czy zobaczysz jego aurê w tym utrudniaj¹cym skupienie otoczeniu. by tego dokonaæ. który zrobi³eœ nad jego g³ow¹ i na prawo od niego. Patrz na niego przez kilka sekund. Po kilku sekundach przygl¹dania siê pozwól. zobaczysz aurê wokó³ wiêkszej czêœci cia³a. Ruchliwy supermarket ró¿ni siê zasadniczo od zatopionego w pó³mroku. tak byœ móg³ obj¹æ wzrokiem pozosta³e trzy pozycje. jeœli ci siê nie uda. Na ogó³ najwyraŸniejsza bêdzie aura wokó³ ich g³ów. £atwiej ci bêdzie z ludŸmi stoj¹cymi na jasnym tle. Po prostu skoncentruj wzrok kilka centymetrów w bok od nich i spróbuj dostrzec ich aurê za pomoc¹ widzenia obwodowego. Na szczêœcie æwiczyæ mo¿esz wszêdzie. To nies³ychane wra¿enie nagle dostrzec aurê wokó³ wszystkich ludzi. Nadszed³ czas na uczczenie twoich dotychczasowych sukcesów. patrz¹c na znak. Zamieñcie siê rolami i niech twój partner sprawdzi. Na koniec przyjrzyj siê znakowi powy¿ej i na prawo. Po kilku sekundach szybko spójrz na znak znajduj¹cy siê na lewo i poni¿ej.i prawo od nosa twego partnera. Nie musisz siê na nikogo gapiæ. IdŸ kilka kroków za nim i sprawdŸ. a potem przenieœ wzrok na znak poni¿ej i na prawo. Tak jak przy innych metodach. a wtedy pojawi siê aura twego partnera. PójdŸ z przyjacielem do supermarketu lub innego równie ruchliwego miejsca. by twoje widzenie obwodowe stopniowo siê rozszerzy³o. spokojnego pokoju. Nie b¹dŸ rozczarowany. gdy wszyscy s¹ sk¹po odziani. zanim zdo³asz siê skoncentrowaæ bezpoœrednio na aurze. Jednak latem.

Na pocz¹tku bêd¹ bardzo blade. Na ogó³ wi¹¿¹ czerwieñ z gniewem. gdy go poproszono o urz¹dzenie wnêtrz dwóch policyjnych sal przes³uchañ. szaroœæ przechodzi w b³êkit. ¿e pomalowane na ten kolor cele wp³ywaj¹ koj¹co na ich mieszkañców i eliminuj¹ napady gniewu. W miarê jak bêdziesz nabywa³ wprawy. czy postêpuje ona s³usznie. Patrz¹c na sceny radosne. Zafascynowa³ mnie fakt. Kilka lat temu wyg³osi³em seriê wyk³adów dla wiêŸniów. doradca w sprawach kolorów. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a. która zaczyna siê formowaæ tu¿ po narodzinach. co dana osoba powinna robiæ ze swoim ¿yciem. ¿e d³u¿sze oddzia³ywanie czerwonego œwiat³a ekscytuje ich i czyni bardziej agresywnymi. . kiedy zaczniesz widzieæ kolory. czarny i czerwony. zanim pojawi¹ siê barwy. dzieci bardzo dobrze widz¹ aurê. jak i rozmiaru. Nawet ludzie. „Postrzega œwiat w czarnych barwach". na którego w³aœnie patrzysz. Dzisiaj setki instytucji w ca³ym kraju umieszczaj¹ swoich agresywnych wspó³towarzyszy w ró¿owych pomieszczeniach. a barwy s¹ przy gaszone. co ze sob¹ pocz¹æ. którzy nic o nich nie wiedz¹. i to w pe³nej gamie barw. aura kilku z nich by³a uderzaj¹co piêkna. Okaza³o siê. ani przygaszona. ¿e czas zdaje siê szybciej p³yn¹æ. agresj¹ i podnieceniem. Odkry³. a wtedy aura wyraŸnie to odzwierciedla. ¿e tak w³aœnie emocje odzwierciedlaj¹ siê w aurze.Rozdzia³ 4 Barwy aury Wszyscy reagujemy emocjonalnie na kolory. ¿e w odpowiedniej chwili zobaczysz kolory. którzy nie dostrzegaj¹ ich szybko. Na szczêœcie niektórzy w pewnym momencie orientuj¹ siê. ¿e ka¿dy z nas ma tak¹ têczê w swojej aurze. jak potrafi¹. poniewa¿ informuje. W sytuacji optymalnej kolor podstawowy powinien zajmowaæ du¿o miejsca. kto nie wie. mówimy. zwalniaj¹c miejsce dla nastêpnych chêtnych. Znaczenie kolorów podstawowych Kolory podstawowe odpowiadaj¹ têczy. przy czym niekoniecznie wskazuje. której w têczy nie ma. Stopniowo pojawi¹ siê inne kolory. a póŸniej dowiedzia³em siê. popadaj¹ we frustracjê. Dla niektórych bêd¹ to minuty. gdy w Ontario uczy³a jedenasto. gdy ludzie widzieli. czy naprawdê je widz¹. Kolor ca³y czas na nas dzia³a. ale wiêkszoœæ ludzi potrzebuje dni czy tygodni. Stra¿nicy byli zaskoczeni. Aura ludzi nieuczciwych kurczy siê. któr¹ tworzy aura. ¿ó³ty. odkry³a. Policja u¿ywa³a pierwszego pomieszczenia do przes³uchiwania ofiar przestêpstw oraz ich rodzin. ¿e aura cz³owieka spe³nionego bêdzie wspania³a. ¿e 75 procent jej uczniów dostrzega³o j¹. Ka¿dy kolor ma swoje znaczenie. czy te¿ WyobraŸnia ich zwodzi. a czerwony powoduje. tworz¹c atmosferê spokoju i wyciszenia. przeprowadzi³ seriê eksperymentów z wiêŸniami. a ch³odne rozluŸniaj¹. jakby sprane. ¿e maj¹ zamiar siê rehabilitowaæ. Z moich doœwiadczeñ wynika. a zieleñ ze spokojem i samotnoœci¹. ile jest konieczne. chocia¿ jest oczywiste. W 1932 roku Robert Gerard. odznaczaæ siê intensywnoœci¹ i œwietlistoœci¹. Na pocz¹tku kolory wystêpuj¹ w postaci s³abego zabarwienia. Tak wiêc dziêki po³¹czeniu tych barw klienci bêd¹ kupowali wiêcej i jedli szybciej. W 1978 roku przeprowadzono interesuj¹cy eksperyment: poproszono dzieci o kolorowanie rysunku w trakcie ogl¹dania weso³ych i smutnych zdjêæ. W sieci restauracji szybkiej obs³ugi œwietnie wiedz¹. Jest on bardzo wa¿ny. Nawiasem mówi¹c. Aura wiêkszoœci ludzi nie jest oczywiœcie ani bogata. Nawet ma³e dzieci potrafi¹ przypisaæ ró¿nym uczuciom odpowiednie kolory. by siê uspokoili. i zmieniaj¹ swój sposób ¿ycia. gdy jesteœmy wœciekli. bêdziesz móg³ bez k³opotu okreœliæ ich stan emocjonalny. bêdzie tylko kwesti¹ czasu. Nie trzeba traciæ cierpliwoœci. Kiedy zaczniesz wyraŸnie widzieæ kolory w aurze innych ludzi. w przeciwieñstwie do aury tego. instynktownie wyczuwaj¹. nie wysilaj¹c siê zanadto. Jednak mo¿e siê tam równie¿ znaleŸæ barwa. Staraj¹ siê oni przejœæ przez ¿ycie najlepiej. Im czêœciej bêdziesz obserwowaæ aurê. przybieraj¹c na sile zarówno pod wzglêdem intensywnoœci. Chocia¿ sama wtedy jeszcze nie widzia³a aury. amerykañski naukowiec. ¿e potrafi³em wskazaæ na tê wyró¿niaj¹c¹ siê spoœród innych grupê. drug¹ zaœ – ostrym czerwonym i intensywnie zielonym. dzieci Wybiera³y pomarañczowy. Jack Widerey. natomiast niebieskie – uspokaja. ¿e staæ ich na wiêcej. a drugiego –do przes³uchiwania podejrzanych. ¿e ci drudzy du¿o wiêcej mówili. Marynarka Stanów Zjednoczonych natychmiast zaczê³a malowaæ swoje areszty na ró¿owo. Ludzie ci usiedli ko³o siebie. ¿e barwy ciep³e wywo³uj¹ podniecenie i uczucia pozytywne. ¿e agresywnoœæ wiêŸniów maleje pod wp³ywem naœwietlania œwiat³em ró¿owym. ¿e chocia¿ wielu z nich mia³o ciemn¹ aurê. co przeszkadza im w czynieniu postêpów. Wkrótce siê przekonasz.i dwunastoletnie dzieci. Niech to trwa tyle czasu. Elaine Murray w ksi¹¿ce A Layman's Guide to New Age and Spiritaal Terms opowiada o swoich prze¿yciach z czasów. Te powszechnie u¿ywane sformu³owania musia³y powstaæ w czasach. „Pozielenia³ z zazdroœci". Ca³y czas stosujemy kolory. Z czasem jeden kolor w aurze bêdzie dominowaæ. Jedn¹ z nich pomalowa³ delikatn¹ zieleni¹ i be¿em. Niedawno Alexander Schauss stwierdzi³. Nazywamy go kolorem podstawowym. ¿e ci. ogl¹daj¹c sceny smutne siêga³y po br¹zowy. by wyraziæ swoje uczucia. czy zdajemy sobie z tego sprawê. Niektórzy zastanawiaj¹ siê nawet. Gdy nauczysz siê dostrzegaæ mglist¹ otoczkê. tym lepiej zdasz sobie sprawê. bez wzglêdu na to. jaki potencja³ marnujemy. jakoœæ tej barwy wiele ci powie o cz³owieku. czy nie. B¹dŸ pewny. zielony oraz niebieski. ¿e w miarê rozwoju ich œwiadomoœci barw. przeprowadzi³ inny eksperyment. co u³atwia³o spisywanie zeznañ. ¿e pomarañczowy pobudza apetyt. „Zrobi³o mi siê czerwono przed oczyma". przebywaj¹c w drugiej sali. przedstawiaj¹cy prawdopodobnie aurê zdrowia.

miewaj¹ lepsze i gorsze chwile. S¹ chêtni do wspó³pracy. Pomarañczowy Potencja³: harmonia i wspó³praca Pomarañczowy to ciep³a barwa. wskazuj¹c. chocia¿ stanowi czêsty sk³adnik aury wœród innych barw. Wadami ludzi obdarzonych czerwieni¹ s¹ nerwowoœæ i egocentryzm. Ludzie. Fioletowy Potencja³: postêp duchowy i intelektualny To nie przypadek. Daje on cz³owiekowi silne ego i chêæ osi¹gania sukcesów. Ka¿dy dobrze siê czuje w ich towarzystwie. jego aura siê rozwija. . Kiedy zaczynaj¹ siê uczyæ. przez ca³e ¿ycie rozwijaj¹ siê duchowo. taktem. Szybko myœl¹ i lubi¹ bawiæ innych. ale zawsze z pozorn¹ ³atwoœci¹ udaje siê im wykaraskaæ z opresji. by spe³nia³o wymagania rodziny. ni¿ ludŸmi czynu. która wystêpuje jako kolor podstawowy w aurze ludzi obdarzonych naturalnym wyczuciem. co maj¹ na myœli. pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. zawsze bêd¹ œwiadomi. Ludzie nim obdarzeni s¹ urodzonymi. przyjemnie na nich patrzeæ. a ludzie.Czerwony Potencja³: przywództwo To bardzo mocny kolor. ludzie maj¹cy go w swojej aurze prêdzej czy póŸniej zajmuj¹ siê pomoc¹ bliŸnim. Ludzi nim obdarzonych przepe³niaj¹ wznios³e idee. Brak elastycznoœci i sztywnoœæ pogl¹dów to wady osób. by kierowaæ innymi. uczciwi i na ogó³ mówi¹ dok³adnie to. wiêkszoœæ z nich jest ca³kowicie niepraktyczna. pobudliwoœæ i zmiennoœæ. W konsekwencji aura mo¿e czasami wydawaæ siê zduszona i matowa. by pomys³ wyszed³ od niej. A poniewa¿ indygo jest ciep³y. S¹ to osoby myœl¹ce. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe szaty. i to jest ich wad¹. Chêtnie siê ucz¹. Wad¹ „fioletowych" jest pewna wynios³oœæ. co powinien. charakteryzuje entuzjastyczne podejœcie do ¿ycia. Wiele osób obdarzonych fioletem próbuje wyprzeæ siê tego oblicza swojej natury. Mog¹ siê wydawaæ pogodni i ma³o wymagaj¹cy. Ludzie. ludzi. jeœli uwa¿aj¹ to za konieczne. Kiedy jednak odnajd¹ motywacjê i uznaj¹ jakiœ pomys³ za wart realizacji. Lubi¹ wspieraæ innych. po osi¹gniêciu wieku doros³ego. Brakuje im motywacji. ale czêsto powierzchownie interesuj¹ siê wieloma tematami. staj¹ siê raczej marzycielami. lubi¹ spokój i bywaj¹ urodzonymi uzdrowicielami. ¿e nie czyni¹ w ¿yciu tego. poniewa¿ mo¿e wydawaæ siê niemal fioletowy. co powinni. Takie postêpowanie nie daje im jednak szczêœcia. szczególnie jeœli od dziecka wymaga siê. W dzieciñstwie czêsto bywa t³umiony. Intensywnoœæ koloru podstawowego mo¿e wskazywaæ na etap osi¹gniêty W tym rozwoju. Ludzie. Negatywne cechy „¿ó³tych" to nieœmia³oœæ i sk³onnoœæ do k³amstwa. a najszczêœliwsi s¹ w otoczeniu tych. Ich wad¹ jest niemo¿noœæ dokoñczenia zaczêtych prac. poniewa¿ maj¹ konieczn¹ si³ê. Wadami takich osób s¹ lenistwo i postawa obojêtnoœci. dziêki czemu ich obszerna aura pulsuje ¿yciem. Tak jak wszyscy. Osoby obdarzone barw¹ indygo jako kolorem podstawowym nie potrafi¹ odmówiæ. musisz sprawiæ. Czerwieñ mo¿e równie¿ wskazywaæ na odwagê. gdy cz³owiek potrafi stan¹æ na w³asnych nogach. Niebieski Potencja³: ró¿norodnoœæ Niebieski to wspania³a barwa. a oni sami czêsto bywaj¹ zmuszani do uspokajania „wzburzonych fal". czêsto zajmuj¹ odpowiedzialne. b³yskotliwoœæ Ludzi. ¿e inni ich bawi¹. niestety. zamiast powa¿nie zaj¹æ siê jednym. Chc¹c zmusiæ tak¹ osobê do zmiany zdania. Zielony Potencja³: uzdrawianie Zieleñ to spokojna barwa. ¿e jej w³aœciciel mo¿e teraz robiæ to. ale tak¿e podoba im siê. ¯ó³ty Potencja³: kreatywnoœæ. S¹ szczerzy. z którymi ³atwo nawi¹zaæ kontakt. pozytywnie myœl¹cymi entuzjastami. uzdrawiaj¹cy i wspomagaj¹cy. poniewa¿ ³atwo je wykorzystaæ. Na ogó³ lepiej im idzie zaczynanie ró¿nych spraw – czêsto z wielkim entuzjazmem – ni¿ ich finalizowanie. Srebrny Potencja³: idealizm Srebrny jako kolor podstawowy zdarza siê niezwykle rzadko. których kolorem podstawowym jest ¿ó³ty. których kochaj¹. u których zieleñ dominuje w aurze. w których aurze dominuje b³êkit. stoj¹ce obiema nogami na ziemi. Emanuje z nich równie¿ ciep³o i tkliwoœæ. których jest kolorem podstawowym. w których aurze dominuje ta barwa. praktyczne. która zra¿a innych. których kolorem podstawowym jest czerwieñ. kompetentne. S¹ towarzyscy i uwielbiaj¹ d³ugie rozmowy na ka¿dy temat. równie¿ ich aura zaczyna siê powiêkszaæ i silniej pulsowaæ. godni zaufania i szczodrzy. energiê i charyzmê. do koñca maj¹ m³ode serce. przywódcze stanowiska. Indygo Potencja³: odpowiedzialnoœæ za innych Czasami trudno okreœliæ ten kolor jako podstawowy. ale potrafi¹ byæ uparci.

lubi¹ spêdzaæ czas z przyjació³mi i rodzin¹. Nic dziwnego. spe³nienie i osobiste szczêœcie bardzo siê wzmocni¹. Osoby obdarzone z³otym cechuje charyzma. Taki cz³owiek bêdzie osi¹ga³ wyniki. S¹ gotowi pracowaæ bez wytchnienia. Nadal bêdzie to osoba o zdolnoœciach przywódczych. a najlepiej czuj¹ siê wœród bliskich. ¿e mo¿na ich spotkaæ na odpowiedzialnych stanowiskach. co dany cz³owiek lubi robiæ. s¹ skromni i œwi¹tobliwi. s¹ opiekuñczymi. u których barwy wspó³graj¹. bardziej przejmuj¹c siê pomyœlnoœci¹ innych ni¿ swoj¹. w wyniku czego na ogó³ musz¹ siê uczyæ odmawiaæ. które zdaj¹ siê przenikaæ na zewn¹trz poprzez kolor podstawowy. Niektóre zestawienia kolorów mog¹ siê wydawaæ niezwyk³e. Uwielbiaj¹ zwi¹zan¹ z tym odpowiedzialnoœæ i bawi ich podejmowanie decyzji. Daje on ludziom zdolnoœæ radzenia sobie ze sprawami na wielk¹ skalê i osi¹gania niemal ka¿dego celu. Tymczasem jego rozwój. ¿e aureole na obrazach przedstawiaj¹cych œwiêtych i innych uduchowionych ludzi s¹ na ogó³ z³ote. Nikogo wiêc nie zaskakuje. przez których aurê przebiegaj¹ ¿ó³te promienie. na jakim skupi¹ myœl. bêdzie móg³ jej doradziæ. wskazuj¹c na ich nieograniczone mo¿liwoœci. Prawdopodobnie w g³êbi duszy cz³owiek taki jest œwiadom tego. Ktoœ. Charakteryzuje ich g³êboka intuicja i m¹droœæ. Spoœród nich wywodz¹ siê urodzeni uzdrowiciele. jak barwne serpentyny. Tutaj w³aœnie umiejêtnoœæ odczytywania aury mo¿e siê okazaæ niezwykle praktyczna. kto zobaczy czerwieñ i biel u danej osoby. Na ogó³ jeden lub dwa odcienie bêd¹ przewa¿aæ. Wskazuj¹ one. którêdy iœæ. Usuwaj¹ siê w cieñ. lecz zachêcaj¹c ich do wspó³pracy. cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ wytyczania sobie celów. s¹ opiekuñczy i troskliwi. tañcz¹c. Br¹zowy Potencja³: humanitaryzm Br¹zowy czêsto ma jesienny odcieñ. Lubi¹ wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ na ró¿ne sposoby. stosuj¹c czerwieñ. zmieni swój tryb ¿ycia i pod¹¿y swoj¹ prawdziw¹ drog¹. Ludzie. u których poprzez aurê promieniuje czerwieñ. lubi¹ byæ na kierowniczym stanowisku. Od urodzenia cechuje ich intuicja. zami³owanie do ciê¿kiej pracy. Najszczêœliwsi s¹ ci. maluj¹c. a ignoruj¹c biel. pisz¹c. Czêsto zdaj¹ siê zupe³nie nie mieæ ego. dyplomacja. Zielony Zielone promienie przeszywaj¹ aurê ludzi. Kolory promieniuj¹ce Czerwony Ludzie. stopniowo zdasz sobie sprawê z istnienia innych barw. a szczególnie mówi¹c. Ró¿owy Potencja³: sukces finansowy i materialny Ta delikatnie wygl¹daj¹ca barwa czêsto pojawia siê jako kolor podstawowy u zdecydowanych. ale s¹ ludzie obdarzeni ca³¹ têcz¹. ale w praktyce bardzo dobrze siê sprawdzaj¹. którzy wysoko mierz¹ i d¹¿¹ do celu z niezachwian¹ determinacj¹. jaki mo¿na mieæ w aurze jako barwê podstawow¹.Z³oty Potencja³: bezgraniczny To najpotê¿niejszy kolor. Poniewa¿ wszystkie barwy wywodz¹ siê od bieli. ale bêdzie przeciwko temu zaciekle walczy³. Bia³y Potencja³: oœwiecenie i inspiracja Bia³y symbolizuje czystoœæ i rzadko wystêpuje jako kolor podstawowy. . Gdy przyzwyczaisz siê do kolorów podstawowych. Do szczêœcia i poczucia spe³nienia potrzebna jej bêdzie równowaga tych dwóch energii. Najwiêksze sukcesy osi¹gaj¹ na ogó³ w póŸnym wieku. poniewa¿ bliŸni czêsto siê im narzucaj¹. na przyk³ad œpiewaj¹c. wra¿liwymi na innych filantropami. co powinien robiæ. ¿e walczy sam ze sob¹. gdy zacznie dzia³aæ zgodnie z barwami swojej aury. dopóki nie osi¹gn¹ swoich celów. którzy lubi¹ wyzwania i okazje. Najprawdopodobniej omawiany typ cz³owieka zacznie ¿ycie. jeœli zechce wykorzystywaæ swoje zdolnoœci wy³¹cznie w biznesie. Na przyk³ad ktoœ obdarzony czerwieni¹ jako kolorem podstawowym (niezale¿noœæ i przywództwo) mo¿e mieæ w swojej aurze pomarañczowe b³yski (takt. którzy maj¹ br¹z jako kolor podstawowy. a jego niemal rdzawe zabarwienie mo¿e byæ niezwykle atrakcyjne. ³agodnoœæ). które taka sytuacja ze sob¹ niesie. ale bêd¹ siê one wyra¿aæ w ³agodny sposób. upartych ludzi. ³agodne i mi³e. D¹¿¹ do w³adzy i finansowych korzyœci. S¹ to osoby kochaj¹ce. Maj¹ miêkkie serce i szczodre d³onie. przez których aurê przeb³yskuje pomarañczowy. w których aurze kolor ten dominuje. fascynuj¹ nowe idee. ¯ó³ty Ludzi. Podobnie ktoœ o czerwonym kolorze podstawowym przetykanym bia³ymi promieniami mo¿e odegraæ rolê przywódcz¹ w jakiejœ akcji humanitarnej. Jednak osoba taka bêdzie mieæ trudnoœci. w³aœciwie jest to inna nazwa dla œwiat³a. W pewniej jednak chwili zda sobie sprawê. nie rozkazuj¹c innym. Jednak w g³êbi duszy pozostaj¹ skromnymi i bezpretensjonalnymi ludŸmi lubi¹cymi spokojne ¿ycie. Pomarañczowy Ci. chocia¿ na pozór s¹ one ze sob¹ sprzeczne. by wzi¹æ siê za bary ze sob¹. Ludzie.

i za bardzo siê stara³a. 3. zwiedzaæ nowe miejsca. Na szczêœcie uda³o mi siê nauczyæ tê pani¹. Najmniej wskazanym dla nich zajêciem by³aby praca na etacie. Bia³y Bia³e promienie w aurze maj¹ ludzie odznaczaj¹cy siê idealistycznym. jakie kolory nosz¹ inni ludzie. staraj¹c siê zobaczyæ je jak najwyraŸniej. co doda jej wiary w siebie. Ci¹gle o tym mówi³a. lubi¹ pomagaæ innym. spodziewa³a siê. nie potrafi³a zobaczyæ kolorów. ¿e u podstaw jej trudnoœci leg³ niepokój. Ró¿nimy siê miêdzy sob¹ –jedni widz¹ barwy od samego pocz¹tku. mog¹ osi¹gn¹æ zadziwiaj¹ce sukcesy. okaza³o siê. Poniewa¿ jako pierwsza w grupie zobaczy³a aurê. nale¿y po prostu siê rozluŸniæ i pozwoliæ. fizyczna p³aszczyzna eteryczna. u których aura zawiera promienie tego koloru. który nie boi siê wielkich przedsiêwziêæ. Jak sobie radziæ z trudnoœciami? Niektórzy potrafi¹ widzieæ kolory wewn¹trz aury bez ¿adnych problemów. wewn¹trz której znajduj¹ siê ró¿ne kolory. Bardzo j¹ to denerwowa³o. Jak ju¿ wspomnia³em. Mia³em na myœli na przyk³ad bluzkê. czy podo³a zadaniu. ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. tu¿ przed zaœniêciem wyobra¿aj sobie przyjemne sceny. ¿e równie¿ pierwsza dostrze¿e kolory. Spróbuj nosiæ inne kolory i zobacz. Le¿¹c w ³ó¿ku. dzisiaj z przyjemnoœci¹ wk³ada ubrania o ¿ywych barwach. W praktyce wiêkszoœæ jasnowidzów widzi aurê jako eteryczn¹ p³aszczyznê. ale ona kupi³a sobie czerwony kostium i buty.Niebieski Ludzie z niebieskimi przeb³yskami w aurze potrzebuj¹ swobody i ró¿norodnoœci. nie ma dla nich znaczenia. Wiele lat temu pewna kobieta na moich zajêciach dostrzeg³a mglist¹ otoczkê niemal natychmiast. Pomóc mo¿e bardziej uwa¿ne traktowanie ró¿nych kolorów. Zwróæ uwagê. Wszystkie one s¹ powi¹zane z czakrami. znanych jako cia³a eteryczne ró¿ni¹ce siê czasem barw¹. To doœwiadczenie wzmocni³o jej œwiadomoœæ koloru. Z³oty Z³ote promienie przenikaj¹ce aurê oznaczaj¹ cz³owieka. których aura zawiera srebrne b³yski. by w³o¿y³a na siebie coœ czerwonego. miewaj¹ œwietne pomys³y. Rozczarowa³a siê. Cieszy ich rozwi¹zywanie k³opotów rodzinnych. szczególnie zaœ swoim bliskim. pacyfistycznym podejœciem do ¿ycia. To. wa¿ne s¹ same idee. wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. gdzie wszystko jest doskona³e. Mo¿e . a najlepiej siê czuj¹ we w³asnym œwiecie. czy i jak¹ korzyœæ czerpi¹ z wybranych przez siebie barw. ¿e jej œwiadomoœæ kolorów wzros³a niemal z dnia na dzieñ. Ludzie ci mog¹ ca³kowicie siê zatraciæ w swoich wyobra¿eniach. w które wierz¹. p³aszczyzna duchowa. ¿e inni je widz¹. gdy siê ich ogranicza w jakikolwiek sposób. którzy z pocz¹tku mieli k³opoty z dostrze¿eniem aury. Kilka lat temu jedna z moich znajomych mia³a wyg³osiæ wyk³ad i obawia³a siê. Jednak w miarê nabierania wprawy mo¿esz zacz¹æ dostrzegaæ poszczególne warstwy. Srebrny Osoby. otoczon¹ jedn¹ warstw¹. Lubi¹ podró¿owaæ. ale mimo d³ugiej praktyki. p³aszczyzna intuicyjna. p³aszczyzna absolutna. spotykaæ nowych ludzi. jakiej barwy szuka. Aura sk³ada siê z kilku warstw. Dawniej ubiera³a siê przewa¿nie na szaro lub be¿owo. 7. których jest siedem: 1. by kolory siê stopniowo pokazywa³y. widzenie kolorów nie sprawia³o ¿adnego k³opotu. Fiolet Ludzie obdarzeni fioletowymi promieniami przeszywaj¹cymi aurê spêdzaj¹ czas na nauce i pog³êbianiu wiedzy oraz m¹droœci. Twoja œwiadomoœæ koloru bardzo wzroœnie i ³atwiej ci bêdzie go dostrzec w aurze. Przyjrzyj siê ubraniom. 6. wiem. Ró¿owy Ludzie o ró¿owych promieniach wystrzelaj¹cych z aury lubi¹ marzyæ o finansowym sukcesie. które nosisz. Czêsto anga¿uj¹ siê w sprawy duchowe lub metafizyczne. Gdy ju¿ wiedzia³a. w koñcu wiêc jej poradzi³em. p³aszczyzna astralna. jak siê bêdziesz czu³. o których bêdzie mowa w nastêpnym rozdziale. 2. czy s¹ one praktyczne. Czêsto wspieraj¹ sprawy. 5. jak siê pos³ugiwaæ ró¿d¿k¹ w poszukiwaniu kolorów. Indygo Osoby. pracuj¹c nad t¹ umiejêtnoœci¹. poniewa¿ lubi¹ odnajdywaæ prawdê ukryt¹ w otaczaj¹cym ich œwiecie. dlaczego s¹ akurat tej barwy. Zastanów siê. Jeœli naucz¹ siê równowa¿yæ ró¿ z kolorem podstawowym. 4. innym jednak przychodzi to z wielk¹ trudnoœci¹. Wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmuszaj¹cym do zmierzenia siê z samym sob¹ i prowadz¹cym na drogi z dala od utartych szlaków. i zabiegaj¹ o lepszy œwiat dla przysz³ych pokoleñ. i to w³aœnie do nich ka¿dy cz³onek rodziny zwraca siê w razie problemów. ¿e cz³onkom grupy. po czym wyg³osi³a wspania³y wyk³ad. Nienawidz¹. i zastanów. inni spêdzaj¹ tygodnie czy nawet miesi¹ce. Patrz¹c na to z perspektywy.

jak siê czujesz. a poniewa¿ 5 odpowiada niebieskiemu. których u¿ywa³eœ do odszukiwania zewnêtrznych granic aury. Pamiêtaj jednak. Kilka lat temu spêdzi³em mi³o czas w drewnianym domku wœród lasów. negatywnych uczuæ. mo¿esz zapytaæ prêty o kolory promieniuj¹ce. prawdopodobnie wiêc jej kolorem podstawowym . poniewa¿ fizycznie odczuwasz oddzia³ywanie ka¿dej z nich. To æwiczenie mo¿e byæ bardzo przydatne w nauce znaczenia ka¿dej z barw. nie zwracaj¹c zbytnio uwagi. 1 – czerwony 2 – pomarañczowy 3 – ¿ó³ty 4 – zielony 5 – niebieski 6 – indygo 7 – fiolet 8 – ró¿owy 9 – br¹zowy 11 – srebrny 22 – z³oty Kolor podstawowy okreœla liczba drogi ¿ycia danego cz³owieka. a¿ otrzymasz potwierdzenie. ¿e kolor podstawowy wskazuje. Takie rysowanie to doskona³y sposób na uwolnienie siê od nie chcianych. Pamiêtasz zapewne. wdychaj¹c powietrze o ró¿nych kolorach. natomiast w chwilach szczêœcia stosowali wszystkie radosne barwy têczy. cztery razy. i zadajesz pytanie: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest czerwony? Jeœli nie ma odpowiedzi. której aurê chcesz zobaczyæ. Okreœlanie kolorów za pomoc¹ numerologii Inn¹ metod¹ odnajdywania kolorów aury jest zastosowanie numerologii. jakie kolory dobieraj¹. Gdy o mnie chodzi. a potem przejœæ do barwy pomarañczowej i stopniowo przez ca³¹ têczê. Proszê ich. Nietrudno pamiêtaæ. Poproœ je o pozytywn¹ odpowiedŸ. gdy powstawa³. przyjrzyj siê kolorom wydm. jakie to by³o spokojne i rozluŸniaj¹ce. Liczbê drogi ¿ycia obliczamy. trzymaj¹c prêty przed sob¹. W tym celu nale¿y zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie. u ciebie mog¹ odwracaæ siê na zewn¹trz. Zobacz piasek i poczuj jego dotyk pod stopami. które dodajemy: 2 + 0 + 1 + 2 = 5. W praktyce wiêkszoœæ ludzi musi wykonaæ to æwiczenie tylko kilka razy. jeœli tylko wiesz. ¿e kolorem podstawowym Billa jest niebieski z czerwonymi i fioletowymi promieniami. gdy prêty zbli¿aj¹ siê do siebie. Wielu moim uczniom machinalne rysowanie kolorowymi flamastrami pomog³o w rozwijaniu œwiadomoœci barwy. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. które mnie wtedy otacza³y. a za nim pokryte œniegiem szczyty gór. niezmiennie wybierali czerñ lub br¹z. nie jest konieczna. Ja sprawdzam wszystkie kolory. dodaj¹c poszczególne elementy pe³nej daty urodzenia danej osoby. pytasz: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest pomarañczowy? I tak dalej. Jest to najwa¿niejsza liczba w pitagorejskiej numerologii. Ruchy wykonywane przez prêty nie maj¹ znaczenia. Zacznij. Æwiczenie nale¿y powtórzyæ trzy. przypominam sobie widok rozci¹gaj¹cy siê z wejœciowych drzwi domku – ca³e kilometry sosnowego lasu. patrz¹ na rysunek i odtwarzaj¹ swoje uczucia w chwili. chocia¿ mo¿e byæ pomocna. Zwróæ uwagê. by coœ narysowali. nawet gdy ju¿ otrzymam pozytywn¹ reakcjê na pierwsze pytanie. ¿e odpowiedŸ jest pozytywna. ¿e siê wdycha czerwone powietrze. by mogli widzieæ ca³¹ aurê bez pomocy ró¿d¿ki. Na koniec mo¿e okazaæ siê pomocne wdychanie kolorów. ¿e chcemy okreœliæ barwê kogoœ. samotnoœæ lub przygnêbienie. ¿e sprawdzasz kolory cz³owieka o imieniu Bili. ¿e oznaczaj¹ pozytywn¹ odpowiedŸ. morza i nieba. Mnie pomaga g³oœne wyra¿enie tej proœby. Jeœli odczuwali smutek. które rozchodzi siê po ca³ym ciele. jakich barw szukamy. by ich d³u¿sze koñce by³y skierowane do przodu. kto siê urodzi³ 28 kwietnia 1980 roku. Stosowanie ró¿d¿ki w poszukiwaniu kolorów Potrzebne ci bêd¹ do tego dwa zgiête prêty. Gdy skoñcz¹. WyobraŸmy sobie. Chodzi mi po prostu o potwierdzenie poprawnej odpowiedzi.to byæ na przyk³ad twoja ulubiona pla¿a. Jeœli pragnê w wyobraŸni wywo³aæ przyjemny obraz. Ka¿da liczba odpowiada jednej barwie. Kiedy znasz ju¿ kolor podstawowy. – Jaki ruch oznacza „tak"? – pytam. ¿e tutaj mo¿esz otrzymaæ wiêcej odpowiedzi pozytywnych. pow¹chaj s³one powietrze. poniewa¿ przedstawia cel ¿ycia. a¿ znajd¹ siê jeden nad drugim. Czujê tak¿e zapach sosen i ch³odn¹ bryzê. Bardzo siê równie¿ przydaje w rozwoju postrzegania aury. wiêc bêdzie nam ³atwiej je znaleŸæ. niezbêdn¹ w procesie widzenia tego zjawiska. Dlatego jego kolor podstawowy i kolor zwi¹zany z drog¹ ¿ycia s¹ na ogól – choæ nie zawsze – takie same. ale zatrzymuj¹ pod k¹tem dziewiêædziesiêciu stopni. Za³ó¿my. poniewa¿ anga¿uje praw¹ pó³kulê mózgu. Jeden z moich znajomych wie. Dodajemy te liczby: 4 (miesi¹c) 28 (dzieñ) 1980 (rok) 2012 Sumê (2012) traktujemy jako seriê cyfr. Teraz ju¿ wiemy. Potem ich œwiadomoœæ koloru rozwija siê w wystarczaj¹cym stopniu. prêty kieruj¹ siê do œrodka. trzymaj¹c prêty tak. jednak najwyraŸniej widzê wspania³e kolory. Zaczynasz. Liczba drogi ¿ycia tej osoby to 5. Za³ó¿my. Obecnoœæ osoby.

S¹ to liczby 11 i 22. ¿e liczba œcie¿ki ¿ycia przedstawia cel ¿ycia danego cz³owieka. 1 + 9 = 10 i w koñcu: l + O = l. poniewa¿ ludzie. Niestety istnieje wyj¹tek w zasadach okreœlania liczby potrzeb duszy. ¿e w numerologii mamy zaledwie jedenaœcie ró¿nych barw do wyboru. Otrzymuje siê j¹ przez dodanie samog³osek w imieniu i nazwisku. Nie redukuje siê ich do 2 i 4. W praktyce obie te barwy bêd¹ wspó³gra³y.bêdzie ta w³aœnie barwa. a nie wszystkie cyfry w ci¹gu. Smith. . pod jakim znaj¹ go przyjaciele. Litery sk³adaj¹ce siê na imiê Billa zamienimy na cyfry. Tym razem chodzi o m³od¹ kobietê urodzon¹ 12 marca 1975 roku: 3 (miesi¹c) 12 (dzieñ) 1975 (rok) 1990 Dodajemy poszczególne cyfry: 1 + 9 + 9 + 0= 19. Przyjaciele wo³aj¹ na niego Bili. poniewa¿ funkcjonuje jako taka (np. Nale¿y pamiêtaæ. w imieniu „Lynda"). znane w numerologii jako liczby mistrzowskie. zostali obdarzeni wiêkszym potencja³em ni¿ reszta œmiertelników. który odpowiada barwie br¹zowej. a jej kolorem podstawowym – czerwieñ. któr¹ odzwierciedla fiolet. Zapewne zauwa¿y³eœ. a on sam czeki podpisuje jako W. Post¹pimy inaczej ni¿ w tradycyjnej numerologii. Bili w swojej aurze bêdzie mia³ równie¿ br¹zowe przeb³yski. Której wersji u¿ywaæ? W praktyce u¿ywa siê tej. Jeœli wyliczymy jej liczbê drogi ¿ycia wed³ug podanej metody. by osi¹gn¹æ jeden numer. jak cz³owiek powinien ¿yæ. tak aby nie zgubiæ ¿adnych liczb mistrzowskich. J. a nazwisko Smith przybra³ dopiero po adopcji. poniewa¿ mówi. ¯eby by³o trudniej: zosta³ adoptowany. w której u¿ywa siê oficjalnego imienia i nazwiska. ¿e jest to cz³owiek wszechstronny. ¿e 5 odpowiada barwie niebieskiej. Kolor okreœlony przez œcie¿kê ¿ycia z pewnoœci¹ pojawi siê w aurze. Z tego powodu metoda nie jest doskona³a. J. Mo¿e to byæ skomplikowane. gdy¿ czêsto jedna osoba nazywa siê ró¿nie. Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ liczb¹ w numerologii jest liczba potrzeb duszy. Bill Smith dla swoich rodziców mo¿e byæ Williamem. Na ogó³ kolor podstawowy aury i przypisany liczbie œcie¿ki ¿ycia s¹ takie same. Tak wiêc w tym wypadku wybierzemy Bill Smith. stosuj¹c poni¿szy wzór: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 9 H I Q R Z Imiê i nazwisko Billa Smitha da nam nastêpuj¹c¹ sumê: BILL SMITH 2933 14928. Wiemy. Przy narodzinach nazywa³ siê William James Callaghan. Dzieje siê tak dlatego. Liczba potrzeb duszy Billa to 9. lub w ogóle siê jej nie wymawia (np. W istocie mo¿e mieæ jak¹kolwiek inn¹ barwê jako kolor podstawowy. Dodajemy cyfrê odpowiadaj¹c¹ literze „I": 9 + 9 = 18 i l + 8 = 9. nale¿y j¹ sklasyfikowaæ jako spó³g³oskê. Natomiast ¿ona mówi do niego „Misiaczku". Na ogó³ jest to imiê. gdy mia³ trzy miesi¹ce. ale niekoniecznie jako podstawowy. Na szczêœcie pozosta³e liczby w numerologii z ogromn¹ precyzj¹ pozwalaj¹ okreœliæ kolory promieniuj¹ce. a wiêc takie bêd¹ promienie przebijaj¹ce siê przez podstawowy kolor w aurze Billa. chocia¿ mog¹ siê ró¿niæ. Moja dobra znajoma urodzi³a siê 29 lutego 1944 roku. a wiêc 2+ 9 +3 +3 (Bill) +1+4 + 9 + 2 + 8 (Smith) = 41. Liczba œcie¿ki ¿ycia okreœla podstawowy kolor aury cz³owieka z dok³adnoœci¹ do 95 procent. otrzymujemy 22: 2 (miesi¹c) 29 (dzieñ) 1944 (rok) 1975 czyli 1+9 + 7 + 5 = 22 Gdybyœmy po prostu dodali kolejne cyfry. chocia¿ bêd¹ ró¿ne. w imieniu Kay). Liczby te pochodz¹ od imienia i nazwiska. w banku znaj¹ go jako Williama Jamesa Smitha. których dany cz³owiek u¿ywa. W dzieciñstwie zwano go Billy-boy. którzy je maj¹. tworz¹c z nich sumê. Ktoœ mo¿e mieæ liczbê œcie¿ki ¿ycia 7. Bill ma je tylko dwie (po jednym „I" w ka¿dym z nich). która najbardziej odpowiada samemu zainteresowanemu. Literê „Y" na ogó³ klasyfikuje siê jako samog³oskê. Oto inny przyk³ad. Jednak jeœli siê j¹ wymawia (jak w „Yolande"). a nastêpnie 3 + 1= 4 Dlatego w³aœnie nale¿y dodawaæ miesi¹c. a jego aura mo¿e byæ bia³a. stracilibyœmy liczbê mistrzowsk¹: 2 (miesi¹c) + 2 + 9 (dzieñ) + 1+9 + 4 + 4 (rok) = 31. dzieñ i rok. Liczb¹ drogi ¿ycia tej m³odej osoby jest l. (bo na drugie ma James). czyli 4+1=5 5 to liczba wyrazu zewnêtrznego Billa i przedstawiaj¹ca jego naturalne zdolnoœci. w pracy wystêpuje jako W. by cyfry sumowaæ wed³ug opisanego przeze mnie sposobu. gdy chodzi o redukowanie sumy do cyfry. S¹ dwa wyj¹tki. Widaæ.

Gdy sk¹pa³eœ siê w ¿ó³tej energii. która do Ciebie podp³ywa. które mog¹ pomóc w osi¹gniêciu œwiadomoœci koloru. jak i numerologia bêd¹ ci pomoc¹ na pocz¹tku. by wst¹piæ w barwê indygo – g³êbok¹. zyskasz lepsze zrozumienie ich znaczenia. ¿e otacza ciê ka¿da z kolejnych barw. Nie ufaj zbytnio tym sztuczkom. a potem stawiam czerwony. W miarê rozwoju twojej œwiadomoœci koloru bêdziesz ich potrzebowa³ coraz rzadziej. Poczuj. krzepi¹c¹ energiê. intensywn¹. nieco z boku klocka. Zarówno ró¿d¿karstwo. gdy sobie wyobra¿asz. by wzrok koncentrowali na œcianie. ka¿dy klocek w inny kolor. Przez chwilê. któr¹ du¿o ³atwiej zobaczyæ ni¿ aurê ludzk¹. Na koniec przejdŸ w pasmo fioletowe. które ciê przepe³niaj¹. na któr¹ patrzy: ¿ó³t¹ wokó³ klocka niebieskiego i zielon¹ wokó³ czerwonego. Wydychaj¹c powietrze. przez kilka minut nie otwieraj oczu. przesuñ siê w g³¹b têczy i zanurz w kolorze pomarañczowym. otoczy ciê turkus. jako pomoc przy zaœniêciu. Smakuj spokój i poczucie spe³nienia. ¿e pomarañczowa energia ca³kowicie ciê otacza. gdy bêdziesz siê zag³êbia³ w b³êkit. które gwa³townie zwiêkszy twoj¹ œwiadomoœæ i zrozumienie ¿ycia. Poczuj jej uzdrawiaj¹c¹. koncentruj¹c siê na procesie oddychania. jaka jest uspokajaj¹ca i koj¹ca. IdŸ dalej. Pierwsze z nich stanowi czêœæ æwiczeñ relaksacyjnych i wielu znanych mi ludzi stosuje je przed snem. przejdŸ w zieleñ. Zwróæ uwagê. Czas. Najlepiej usi¹œæ co najmniej metr od klocka. wskazuj¹c ci. by zrobiæ coœ ze swoim ¿yciem. Poczujesz siê odœwie¿ony i pe³en si³ ¿yciowych. Poczuj. jak siê w niej zanurzasz. Æwiczenie to jest równie¿ doskona³e dla ludzi. ¿e kolory aury „s¹ znacz¹cymi wskazówkami w kwestii cech osobowoœci". przy czym proszê. a ty poczujesz siê œwie¿o i swobodnie pod wp³ywem tej uzdrawiaj¹cej energii. . b¹dŸ cierpliwy i czekaj na rezultaty. który spêdzisz zanurzony w b³êkicie oraz indygo. Wyobra¿aj¹c sobie. Do dzisiaj przeprowadzono niewiele badañ naukowych na temat kolorów aury i ich znaczenia. którzy maj¹ trudnoœci w dostrzeganiu kolorów wewn¹trz aury. i ponownie ka¿dy dostrzega aurê wokó³ nich. op³ywa ciê i przep³ywa przez ciebie. by j¹ zobaczyæ. Aura poszczególnych barw Innym doskona³ym sposobem na uzyskanie œwiadomoœci koloru jest dostrzeganie aury otaczaj¹cej poszczególne barwy. Moim celem by³o pokazanie uczniom. wspieraj¹c twój rozwój. a¿ wejdziesz w czerwieñ. jak ta barwa otacza ciê ca³ego. Zobacz. szybko zastêpujê klocki innymi. Mo¿e to byæ tak. Gdy skoñczysz. poniewa¿ naj³atwiej zobaczyæ aurê wokó³ tych kolorów. rozœwietlaj¹c¹. Æwiczenie to z naszego punktu widzenia jest bardzo korzystne g³ównie dlatego. ¿e na twoje nerwy oddzia³uje koj¹co. da ci bardzo wiele.Zdobywamy œwiadomoœæ koloru Istniej¹ dwa po¿yteczne æwiczenia. ale jednoczeœnie spowolni¹ postêpy. Te nieliczne. Zaczynam od niebieskiego. W czasie moich zajêæ opakowujê dzieciêce klocki w ró¿nobarwny celofan. Dawno ju¿ nie czu³eœ siê tak zdrowy i pe³en entuzjazmu! Zosta³ ci tylko jeden krok. by posuwaæ siê naprzód. Z zieleni przejdŸ do barwy niebieskiej. Stawiam ka¿dy z nich na stole i pozwalam s³uchaczom siê mu przyjrzeæ. Gdy poczujesz siê ca³kowicie zabarwiony na czerwono. Wszelkie stresy i napiêcia po prostu znikn¹. Moim s³uchaczom radzê. jakich barw szukaæ. ¿e zwiêksza twoj¹ œwiadomoœæ koloru. by siê zrelaksowali. Odczujesz nieprzepart¹ chêæ. Chocia¿ pobudzi ciê umys³owo. wyobraŸ sobie doskona³¹ têczê. powtarzaj: „Jestem spokojny i rozluŸniony". Na ogó³ w ci¹gu zaledwie kilku sekund ka¿dy dostrzega otoczkê innego koloru ni¿ barwa. ka¿dy organ. ³agodz¹c¹. Mog¹ byæ bardzo po¿yteczne. stymuluj¹cej ¿ó³ci. Æwicz widzenie kolorów. Mo¿na to æwiczenie przeprowadziæ. Kiedy moi uczniowie je zobacz¹. których dokonano. poczujesz tak¿e. ¿e aura otacza wszystko. Gdy poczujesz siê ca³kowicie rozluŸniony. WeŸ kilka g³êbokich oddechów. Przypadn¹ ci w udziale wszystkie korzyœci p³yn¹ce z medytacji oraz poszerzona œwiadomoœæ kolorów têczy. wskazuj¹. jak twój umys³ otwiera siê na intuicjê i inspiracjê. a nastêpnie zamknij oczy. jakby czerwieñ by³a rzek¹ energii. W swojej wyobraŸni przejdŸ ni¹. S¹ to tak zwane kolory uzupe³niaj¹ce. u¿ywaj¹c kartek ró¿nokolorowego papieru. ku piêknej. jak przenika w twoje cia³o i o¿ywia ka¿d¹ jego komórkê. Têczowa medytacja Usi¹dŸ wygodnie lub po³ó¿ siê. a oni jedynie musz¹ siê rozluŸniæ i pamiêtaæ o jej istnieniu.

który tworzy spiralê wychodz¹c¹ ze œrodka i który odpowiada barwie têczy. op³ywa nasze cia³o przez sieæ maleñkich kanalików zwanych nadis. pochodz¹cej bezpoœrednio z naszego oddechu. a na poziomie emocjonalnym daje nam ona odwagê i wytrwa³oœæ. 5. Za ka¿dym razem. Wibruj¹ one wolniej ni¿ trzy czakry górne i maj¹ solidn¹ wiêŸ z ziemi¹. masz wiêc wyobra¿enie o ich mocy. Ka¿da z nich obraca siê w przeciwnym kierunku ni¿ czakra po³o¿ona wy¿ej i ni¿ej. który biegnie wzd³u¿ krêgos³upa. ten ostatni daje siê powtórzyæ i bywa³ wykonywany wielokrotnie w laboratoriach uniwersyteckich. Te dwa rodzaje energii maj¹ wp³yw na kierunek. Czakra podstawowa . Dr Motoyama przeprowadza³ testy wewn¹trz specjalnie zaprojektowanej. Uwa¿a siê. W sanskrycie s³owo muladhara oznacza „wsparcie". ale zachodni naukowcy do niedawna nic o nich nie wiedzieli. Czakra podstawowa (Muladhara) kolor: czerwieñ ¿ywio³: ziemia zmys³: powonienie d¹¿enia: kontakt fizyczny wyzwanie: myœl. którzy twierdzili. S¹ to obracaj¹ce siê kó³ka subtelnej energii. aura zawiera w sobie przynajmniej jakiœ niewielki procent ka¿dego koloru têczy. czy mo¿na zmierzyæ przep³yw biopr¹dów z czakr. Wed³ug hinduskiej jogi. U¿ywa³a elektrod EMG. by zmierzyæ jej pole bioelektryczne. i¿ amplituda i czêstotliwoœæ pola wokó³ czakry by³y znacznie Wiêksze ni¿ u innych osób. Znaczy to. Nasze cia³o zawiera strumienie zarówno pozytywnej. ¿e uwagi na temat zmian zabarwienia wewn¹trz aury pokrywa³y siê dok³adnie z wynikami badañ elektrodami EMG. powietrza i wody. czyli si³a ¿ycia. Chcia³a okreœliæ lecznicze skutki techniki znanej jako rolfing. które na ogó³ stosuje siê do pomiaru si³y miêœni. Inaczej ni¿ wiele innych eksperymentów psychicznych. okazywa³o siê. natomiast Rosalyn Bruyere obserwowa³a zmiany w aurze ludzi uczestnicz¹cych w eksperymencie. Ka¿da z nich odnosi siê do jednego z czterech ¿ywio³ów: ognia. Umieœci³ ruchom¹ miedzian¹ elektrodê w pobli¿u czakry. Odkry³a. Podobnie dzia³o siê w odniesieniu do innych kolorów. Czakry znajduj¹ siê na g³ównym nadi (sushumna). Gdy dr Motoyama Wykonywa³ badania na ludziach. Ki and Psi. jak i negatywnej energii. Dziêki niej tryskamy zdrowiem i energi¹.Rozdzia³ 5 Czakry Czakry to siedem oœrodków mocy umiejscowionych wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym (rys. wyk³adanej o³owiem kabiny. Chcia³ sprawdziæ. Na Wschodzie czêsto przedstawia siê je jako kwiaty lotosu – ko³o u³o¿one z p³atków. prana. czakra podstawowa dodaje nam si³ witalnych i wi¹¿e mocno z ziemi¹. ziemi. ¿e niektórzy potrafi¹ œwiadomie przesy³aæ energiê poprzez swoje czakry.1). ¿e otworzyli konkretne czakry. ¿e wartoœci wykazane w pobli¿u czakr s¹ du¿o wy¿sze ni¿ w pozosta³ych czêœciach cia³a. Prawa strona cia³a magazynuje energiê pozytywn¹. Czakry s¹ znane na Wschodzie od tysiêcy lat. specyficzny obraz fal pojawia³ siê na urz¹dzeniach rejestruj¹cych. Okaza³o siê. zanim zaczniesz dzia³aæ kluczowe s³owo: fizycznoœæ Czakra podstawowa znajduje siê u podstawy krêgos³upa i daje poczucie bezpieczeñstwa i otuchê. ¿e nasza. lewa – negatywn¹. Czwórka Cztery dolne czakry przedstawia siê czêsto jako kwadrat. Wyniki by³y pozytywne. osobie o du¿ych zdolnoœciach parapsychicznych. gdy Rosalyn Bruyere widzia³a na przyk³ad czerwieñ w aurze. W istocie. Ka¿da z czakr ma swoj¹ nazwê i kolor. Dr Hunt bada³a czakry elektronicznie. Poczu³eœ ogromn¹ energiê promieniuj¹c¹ z tych czakr. ¿e w ludzkim ciele znajduje siê ich 72 000. by wytwarzaæ zaburzenia pola elektrycznego. W latach siedemdziesi¹tych dr Jiroshi Motoyama prowadzi³ badania maj¹ce na celu udowodniæ istnienie czakr lub temu zaprzeczyæ. Dr Valerie Hunt z UCLA przeprowadzi³a inne interesuj¹ce doœwiadczenie. a ich opis znalaz³ siê w ksi¹¿ce Science and the Evolutian of Consciousness: Chakras. Nastêpnego zdumiewaj¹cego odkrycia dokonano dziêki Rosalyn Bruyere. Dr Motoyama odkry³ równie¿. gdy dotyka³eœ aury. w którym obracaj¹ siê czakry. która poch³ania energiê wy¿sz¹ i zmienia j¹ w formê daj¹c¹ siê wykorzystaæ w ciele.

egocentryczni i uzale¿niamy siê od pieniêdzy oraz seksu. na jednej linii z sercem. Poniewa¿ odnosi siê ona do wody. W rezultacie wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ strach. Skorpion i Wodnik) s¹ sztywne. na przyk³ad gniew. Czakra krzy¿owa tych. oko³o piêciu centymetrów poni¿ej pêpka. znaki sta³e (Byk. wspó³czuj¹cym zrozumieniem i zmys³em dotyku. wymagaj¹cy. Ma zwi¹zek z mi³oœci¹. Na poziomie emocjonalnym tworzy ona optymizm. Na pewno znasz osoby. poniewa¿ kontroluje nasze reakcje ucieczki lub walki. jak zêby. Na Dalekim Wschodzie czakrê serca nazywa siê czêsto domem duszy. mamy zmienne nastroje i wszystko musimy mieæ pod kontrol¹. Lew. natomiast gdy brak jej bodŸców – brakuje nam pewnoœci siebie. gdy sobie przypomnisz. Czakra splotu s³onecznego (Manipuraka) kolor: ¿ó³ty ¿ywio³: ogieñ zmys³: wzrok d¹¿enie: zrozumieæ wyzwanie: skutecznie porozumiewaæ siê z bliskimi s³owo kluczowe: intelekt S³owo manipuraka znaczy „klejnot w pêpku". Na poziomie emocjonalnym czakra ta ma wp³yw na wspó³czucie. Czakra splotu s³onecznego daje nam ciep³o. Czakra krzy¿owa (Svadisthana) kolor: pomarañczowy ¿ywio³: woda zmys³: smak d¹¿enia: szacunek i akceptacja wyzwanie: kochaj ludzi i s³u¿ im s³owo kluczowe: spo³eczny Czakra krzy¿owa znajduje siê na poziomie koœci krzy¿owej. Pulsuj¹ na wy¿szym poziomie ni¿ cztery ni¿sze czakry. kreatywnoœæ i równowagê emocjonaln¹. w ma³ym zag³êbieniu na plecach. wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ gniew i wrogoœæ. Anahatha znaczy „niepokonany". Zarz¹dza ona dwiema dziedzinami: wch³anianiem po¿ywienia. Kiedy jest ona nadmiernie pobudzona. Strzelec i Ryby) ³atwo siê przystosowuj¹ do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci. stajemy siê agresywni i otwarcie sobie pob³a¿amy. gdy czakra krzy¿owa nie jest doœæ pobudzona. ¿e na nic w naszym ¿yciu nie mamy wp³ywu. wiarê w siebie i szczêœcie. Jeœli cz³owiek ma negatywn¹ postawê. o ile wszystko lepiej wygl¹da. Czakra sercowa (Anahatha) kolor: zieleñ ¿ywio³: powietrze zmys³: dotyk d¹¿enie: kochaæ i byæ kochanym wyzwanie: nabierz pewnoœci siebie s³owo kluczowe: emocje Czakra sercowa znajduje siê poœrodku klatki piersiowej. Odgrywa równie¿ podstawow¹ rolê w naszym przetrwaniu. Choroby wywo³ywane s¹ przez negatywne emocje. Panna. a ponadto wp³ywa na nasz zmys³ smaku. stajemy siê apodyktyczni. Nic w tym dziwnego. natomiast znaki zmienne (BliŸniêta. co daje im giêtkoœæ konieczn¹ do bezkonfliktowego i skutecznego wspó³dzia³ania z bliŸnimi. próbujemy manipulowaæ innymi. których czakra serca nie jest doœæ pobudzona. Ludzie ci pozostaj¹ w kontakcie ze swymi emocjami. Nadmiernie pobudzona czakra splotu s³onecznego czyni z nas pracoholików. koœci i paznokcie. Jeœli ta czakra nie dzia³a poprawnie. akceptacjê siebie samego i szacunek dla siebie oraz bliŸnich. pe³nych pretensji perfekcjonistów. pozostaje w równowadze. kiedy jesteœmy szczêœliwi i zadowoleni. Waga i Kozioro¿ec) s¹ otwarte. poczucie w³asnej godnoœci i pewnoœæ siebie. Rak. które pojawiaj¹ siê. mo¿emy cierpieæ na takie dolegliwoœci. którzy ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty z innymi. Czakra ta ma równie¿ zwi¹zek z wra¿liwoœci¹. stajemy siê nerwowi i niepewni. pobudza w nas optymizm i nadziejê. Jeœli czakra podstawowa jest zbyt pobudzona. kreatywnoœæ. Kiedy nie jest odpowiednio pobudzona. Czakra ta reprezentuje seksualnoœæ. jak artretyzm. frustracjê czy urazê. Maj¹ oni sk³onnoœæ do nadwra¿liwoœci. energiczne i pe³ne wyrazu. uparte i zawziête. . harmoni¹. Wiêkszoœæ ludzi pozostaj¹cych na czyimœ utrzymaniu ma nie doœæ pobudzon¹ czakrê serca. Trójca Trzy górne czakry znane s¹ jako trójca lub triada. s¹ zbyt wspó³czuj¹cy i odczuwaj¹ nieustann¹ potrzebê dawania. Maj¹ zwi¹zek z kwadratur¹ astrologii: znaki kardynalne (Baran. zarz¹dza gospodark¹ p³ynami w naszym organizmie. przyczyniaj¹c siê do dobrego trawienia i samopoczucia. dbaj¹c o siebie i o innych. Svadisthana znaczy „dom ¿yciowej si³y". oraz oczami. stajemy siê zagubieni i nabieramy przekonania. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. stajemy siê zaborczy. U¿alaj¹ siê te¿ nad sob¹ i wszystkiego siê boj¹.zarz¹dza równie¿ naszym powonieniem oraz takimi czêœciami naszego cia³a.

miêdzy brwiami. Na szczêœcie. Znaczy to. nawet jeœli g³oœno wypowiada³a tylko pozytywne lub neutralne zdania. Niestety. To jest w³aœnie funkcja czakry brwiowej. niedostateczne pobudzenie natomiast sprawia. która kontroluje najsilniejsze drgania energii w organizmie. stajemy siê dumni.Czakra gard³owa (Visshudha) kolor: b³êkit kwadratura: sta³y zmys³: dŸwiêk d¹¿enie: wewnêtrzny spokój wyzwanie: ryzykuj s³owo kluczowe: pojêcia Czakra ta znajduje siê na poziomie krtani. Jest to czakra porozumiewania siê i wyra¿ania swojego „ja". Nazywamy to równowa¿eniem aury. ¿e pierwsza osoba u¿ywa swojej czakry gard³owej w sposób pozytywny. nieszczerzy i niegodni zaufania. ¿e wszystko. Czakra gard³owa stanowi najwa¿niejszy element. ¿e jesteœmy s³abi. co ¿yje. autorytarni. jak wyczuwanie nastrojów i uczuæ innych ludzi. usytuowana jest na samym czubku g³owy. Sanskryckie s³owo sahasrara znaczy „tysi¹c". na którym zdajemy sobie sprawê. a symbolem czakry korony jest kwiat lotosu o tysi¹cu p³atków. zdasz sobie sprawê z ró¿nic w ich rozmiarze i intensywnoœci. dogmatyczni. spokój ducha. jest ze sob¹ powi¹zane. Czakra ta utrzymuje w równowadze i harmonii wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ stronê naszej natury. stajemy siê sfrustrowani. destruktywni i przygnêbieni. stajemy siê niekomunikatywni i brak nam radoœci ¿ycia. Adolf Hitler musia³ mieæ tê czakrê zbyt pobudzon¹. natomiast druga nie wykorzystuje jej potencja³u. dobre wyczucie czasu oraz siln¹ wiarê. sprawiaj¹c. Visshudha znaczy „czysta". Inni ludzie maj¹ wp³yw na podœwiadomoœæ ka¿dego z nas. Bêd¹c w równowadze. stajemy siê ca³oœci¹. Zarz¹dza ona umys³em i jest oœrodkiem kieruj¹cym innymi czakrami. Czakra gard³owa jednego cz³owieka mo¿e byæ du¿a. jeœli ktoœ tego nie wymyœli³. sarkastyczni i lekcewa¿¹cy. stajemy siê aroganccy. czyni¹c to. Powszechne s¹ wtedy silne migreny. podczas gdy czakra drugiego bêdzie ma³a. Czakra brwiowa (Ajna) kolor: indygo kwadratura: zmienny d¹¿enie: osi¹gniêcie harmonii z wszechœwiatem wyzwanie: realizacja marzeñ s³owo kluczowe: intuicja Czakra brwiowa znajduje siê na czole. duchowym. . nawet tak ma³o znacz¹ce przyk³ady. brak nam asertywnoœci. W sanskrycie jej nazwa znaczy „rozkaz". Kiedy czakra brwiowa zostanie nadto pobudzona. przygaszona i powolna. jesteœmy nieœmia³ymi nieudacznikami. zamykamy siê w sobie. a my mo¿emy ¿yæ naprawdê. Gdy czakra ta nie zosta³a dostatecznie pobudzona. Zarz¹dza równie¿ poziomem mistycznym. Czakra korony (Sahasrara) kolor: fiolet kwadratura: kardynalny d¹¿enie: zrozumienie wszechœwiata wyzwanie: powiêkszaæ wiedzê i m¹droœæ s³owo kluczowe: duchowoœæ Czakra korony. Na poziomie emocjonalnym wzmacnia ona idealizm. tym. Kiedy jednak zostaje nadmiernie pobudzona. mi³oœæ i zrozumienie. ¿e stajemy siê œwiadomi naszej duchowej natury. Artyœci. Porzucenie pojêcia indywidualnoœci i zostanie czêœci¹ wszechœwiata w ten w³aœnie sposób jest niezwykle trudne. pulsuj¹ca ¿yciem i szybka. Tymczasem. czakra gard³owa daje zadowolenie. Wszelkie objawy intuicji pochodz¹ od czakry brwiowej. wiêkszoœæ z nas w ogóle nie kontroluje swoich wzorców myœlowych albo czyni to w nieznacznym stopniu. za zgod¹ samego zainteresowanego bêdziesz móg³ poprawiæ stan sennej czakry gard³owej i skutecznie zrównowa¿yæ jego energiê. Tonsura mnichów to sposób na ods³oniêcie tego miejsca. Czy zdarzy³o ci siê spêdziæ trochê czasu z cz³owiekiem pe³nym negatywnej energii i poczuæ ogromne wyczerpanie? Wp³ynê³a na ciebie negatywna energia tej osoby. Na poziomie emocjonalnym czakra ta zwiêksza nasze zrozumienie œwiata. Kiedy czakra korony jest zbyt pobudzona. Nic nigdy nie powsta³o. Kiedy zaczniesz dostrzegaæ czakry. czêsto przedstawiaj¹ tê czakrê w postaci aureoli. Natomiast gdy jest ona pobudzona niedostatecznie. maluj¹c portret osoby szczególnie uduchowionej. dogmatyczni i manipulujemy innymi. nasza ciemniejsza strona natury zostaje zapomniana. gdy chodzi o przekazywanie myœli 2 czakry brwiowej do czterech ni¿szych czakr.

3. Zapytaj. Czasami ludzie nie wiedz¹. pytaj¹c o ka¿d¹ po kolei: „Czy czakra podstawowa jest najbardziej negatywna?". chocia¿ zwyk³e wahad³o pozwala osi¹gn¹æ takie same wyniki (rys. gdy wa¿y przynajmniej kilka dekagramów. W istocie negatywna energia wêdruje w górê. Warto od czasu do czasu sprawdzaæ funkcjonowanie wahade³ka. Mo¿e siê? ko³ysaæ w górê i w dó³ lub na boki albo zakreœlaæ ko³a. ³agodny i pe³en wyrozumia³oœci. powiedz sobie: „Szukam czakry podstawowej". wra¿liwy. Gdy jednak wahade³ko da ci odpowiedŸ negatywn¹. nie trzeba robiæ nic Wiêcej i mo¿na przejœæ do sprawdzania czakry krzy¿owej. przez twoj¹ rêkê. który kierunek odpowiada s³owu „nie". jeœli chcesz zajmowaæ siê równowa¿eniem aury. który ruch oznacza „tak". jakiego koloru szukasz. Dlatego zadawanie wahade³ku tego pytania jest dobrym pomys³em.Równowa¿enie aury W rozdziale drugim nauczyliœmy siê. które mog¹ le¿eæ u jej podstaw. dopóki nie otrzymam potwierdzaj¹cej odpowiedzi. musisz byæ troskliwy. zanim podejmiesz decyzjê. Ja najpierw sprawdzam ka¿d¹ czakrê. a potem w dó³ drug¹ rêk¹ do wody. Na tym etapie musimy zadaæ wahade³ku jeszcze dwa pytania. Poproœ go. Prawdopodobnie dlatego. Niemal ka¿dy przedmiot mo¿e spe³niaæ tê funkcjê. by siê po³o¿y³ wygodnie na plecach. wyjmij palce ze szklanki. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. ¿e dana osoba z moich rad skorzysta. Urz¹dzenie zacznie siê po chwili poruszaæ i uzyskasz tê informacjê. Jednak nawet w takiej sytuacji wymieniani czynniki. Oczywiœcie. Podczas seansu dobrze jest porozmawiaæ ze znajomym o tym. Kiedy zorientujesz siê. (Jeœli u¿ywasz wahade³ka do wykrywania aury.4). Wahade³ko to po prostu ciê¿arek przywi¹zany do nitki. co siê dzieje. klatkê piersiow¹. Nape³nij szklankê wod¹ i zanurz w niej palce tej rêki. by wydoby³o z niej ca³¹ negatywna energiê. . maj¹c nadziejê. sznurka czy ³añcuszka. Ale mo¿e siê zdarzyæ inaczej. Ja swoim znajomym dajê poduszeczkê. i zapytaæ go o przyczyny zmagazynowania negatywnej energii. Po sprawdzeniu wszystkich siedmiu czakr pytam mojego wahade³ka. który kierunek odpowiada s³owu „tak". musisz szukaæ dalej. Znowu unieœ wahade³ko nad rysunkiem 5. w której nie trzymasz wahade³ka. W sklepach mo¿na dostaæ gotowe wahade³ka. „Czy czakra krzy¿owa jest najbardziej negatywna?" itd. ale jeœli zdecydujesz siê na zakup jednego z nich. WeŸ sznurek wahade³ka w palce (kciuk i palec wskazuj¹cy) i zawieœ je nad rysunkiem 5. ¿e ukryli swoje problemy bardzo g³êboko i nawet nie zdaj¹ sobie sprawy z ich istnienia. który mo¿na przesuwaæ w górê i w dó³. Zawieœ wahade³ko ponad podstaw¹ krêgos³upa (mniej wiêcej na wysokoœci narz¹dów p³ciowych). Teraz mo¿emy zrównowa¿yæ aurê naszego znajomego za pomoc¹ wahade³ka. Wielu ludzi uwa¿a. zatrzymaj wahade³ko na chwilê nad œrodkiem rysunku. Wahade³ko zacznie siê poruszaæ w kierunku oznaczaj¹cym negacjê. Robiê to. jednak lepiej. i sugerujê sposób postêpowania. B¹dŸ cierpliwy. nastaw wskaŸnik na kolor czerwony. ¿e czakra podstawowa nie jest w dobrym zdrowiu. ¿e raz okreœlone ruchy na „tak" i na „nie" nie ulegaj¹ zmianie. Mo¿esz równie¿ nabyæ wahade³ko do badania aury (zwane czasami wahade³kiem spektralnym) we wszystkich kolorach têczy. zgodnie lub niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. a nastêpnie zapytaj.. ¿e niektóre wahade³ka reaguj¹ ³atwiej ni¿ inne.3. by okreœliæ. 5. sprawdŸ kilka. Jeœli u¿ywasz klasycznego wahade³ka. Jeœli masz wahade³ko do mierzenia aury. ¿e s¹ one pomocne. Umyj d³oñ pod bie¿¹c¹ wod¹ i powtórz to æwiczenie z pozosta³ymi czakrami. po chwili wahade³ko zacznie siê poruszaæ. a dopiero potem staram siê usun¹æ zaburzenia (rys. wskazuj¹c. jak u¿ywaæ ró¿d¿ki (czy raczej zagiêtych prêtów). ja sam u¿ywam takiego. Umieœæ wahade³ko ponad najbardziej negatywna czakra i poproœ je. 5. zaopatrzone w ma³y wskaŸnik. dlaczego gromadz¹ w sobie negatywn¹ energiê. Teraz pos³u¿ymy siê wahade³kiem. Zobaczysz. i zapytaj: „Który kierunek wskazuje energiê negatywn¹?" oraz „Który kierunek wskazuje energiê pozytywn¹?". nie zapomnij przestawiæ wskaŸnika na kolor pomarañczowy). Zapytaj wahade³ko: „Czy czakra mojego znajomego jest w dobrym zdrowiu?". by odnaleŸæ aurê.2). która spoœród nich jest najbardziej negatywna. w których znalaz³eœ negatywn¹ energiê. na której mog¹ oprzeæ g³owê. Nie ka¿dy bêdzie chcia³ ci siê zwierzaæ i musisz to uszanowaæ. Gdy tylko wahade³ko przestanie siê poruszaæ w tym kierunku. Wielu ludzi stwierdza.

Ró¿owy kwarc (pomaga pokochaæ samego siebie). Kiedy usuniesz negatywn¹ energiê. Jeœli wiêc spêdzasz wiêkszoœæ czasu z ludŸmi agresywnymi. wytrwa³oœæ i odwagê). p³aka³ niemal przez dwadzieœcia minut. twój kamieñ poch³onie te uczucia i póŸniej ci je przeka¿e. Kryszta³y szybko poch³aniaj¹ energiê. by o¿ywiæ i zregenerowaæ si³y twojego znajomego. równoczeœnie dziêkuj¹c za uwolnienie go od negatywnej energii. który zmniejsza urazy emocjonalne i wywo³uje radoœæ). bezpoœrednio na skórze. Zanim skoñczysz. Karneol (wzmaga mêskoœæ i zmniejsza napiêcie). by jego czubek by³ skierowany ku do³owi. u niektórych osób mo¿e wywo³ywaæ zawroty g³owy). ciep³o i m¹droœæ). ¿e w dzieciñstwie nigdy nie p³aka³. Zadanie nie zostanie ukoñczone. emocjonalne i fizyczne blokady). Czakra brwiowa Lapis lazuli (wspiera duchowoœæ – stosowaæ ostro¿nie. . bo ojciec powiedzia³ mu. kryszta³ wch³onie tê energiê. by wspomóc czakrê podstawow¹. i¿ ch³opcy nie p³acz¹. ¿e od lat nie czuli siê tak dobrze. by wspomóc osi¹ganie równowagi. Malachit (zielony kamieñ. Kryszta³y Z ka¿d¹ czakr¹ zwi¹zany jest jeden kryszta³. szczególnie wtedy. Wychodz¹c ode mnie. poniewa¿ mo¿e wywo³ywaæ bóle i zawroty g³owy). A¿uryt (przyspiesza duchowe przebudzenie). Kryszta³y poch³aniaj¹ równie¿ uczucia innych ludzi.Niedawno równowa¿y³em aurê pewnego zamo¿nego biznesmena. Kryszta³ nale¿y czyœciæ regularnie. Jednak w czasie równowa¿enia aury wyzna³. Jeœli wiêc myœlisz negatywnie. nastaw wskaŸnik na zieleñ i przesuñ wahade³kiem nad ca³ym cia³em w kierunku wskazuj¹cym pozytywn¹ energiê. jeœli spêdzisz du¿o czasu z ludŸmi pe³nymi entuzjazmu. ¿e wahade³ko pokazuje twierdz¹c¹ odpowiedŸ nad ka¿d¹ z nich. pamiêtaj¹c. Uwa¿a³ siebie za cz³owieka niezwykle pozytywnego i nie chcia³ wierzyæ. a pomarañczowy – czakrê krzy¿ow¹. Czarny obsydian (jako uziemienie). Czakra sercowa Zielony jaspis (daje mi³oœæ. By³em zaniepokojony. Z tego samego powodu niektórzy wol¹ nosiæ kamieñ na szyi ukryty w ma³ym woreczku. Czasami siê zdarza. po zabiegu otwiera swoje serce i umys³. by oddaæ j¹ tobie póŸniej. ¿e ma w sobie jak¹kolwiek negatywn¹ energiê. nawet te. uzdrawiaj¹c¹ energiê. P³ucz go przez minutê w zimnej. Czakra korony Ametyst (silny obroñca). Ja równie¿ w nagrodê czujê siê o¿ywiony i zregenerowany. Kiedy skoñczy³em. które tworzy wszystkie kolory. Na koniec poproœ go. by mieæ pewnoœæ. jaka bêdzie konieczna. Czakra krzy¿owa Tygrysie oko (daje si³ê. Po zabiegu równowa¿enia aury twój przyjaciel powinien czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. Przydymiony kwarc (dobry na psychiczne. Fluoryt (wzmacnia organizm po emocjonalnych urazach). jako ¿e przejrzysty kryszta³ wi¹¿e siê ze œwiat³em. wyobraŸ sobie. by wyla³ wodê ze szklanki do umywalki. jeszcze raz sprawdŸ czakry. Przejrzysty kryszta³ kwarcu mo¿e wiec poœrednio u-zdrowiæ cia³o. dostarczaj¹c takiej barwy. Wiele osób nosi czyste kryszta³y kwarcu w celu wspomo¿enia wszystkich czakr. które w czasie równowa¿enia aury niechêtnie rozmawia³y o przyczynach gromadzenia negatywnej energii. Ludzie twierdz¹ czêsto. Czakra splotu s³onecznego Cytryn (wzmaga koncentracjê i zmniejsza sk³onnoœæ do zamartwiania siê). Wyboru nale¿y jednak dokonywaæ ostro¿nie. Zielony awanturyn (kamieñ marzycieli – daje niezale¿noœæ i œwietne pomys³y). gdy na³adowa³ siê negatywn¹ energi¹. Czakra podstawowa Czerwony granat (najlepiej go nosiæ poni¿ej pasa. Wiele osób. nieszczêœliwymi lub przygnêbionymi. Nic dziwnego. Jeœli u¿ywasz zwyk³ego wahade³ka. dopóki wszystkie czakry nie dadz¹ pozytywnej odpowiedzi. ¿e nie uda siê usun¹æ ca³ej negatywnej energii. mówi¹c. wygl¹da³ przynajmniej o piêtnaœcie lat m³odziej. Z drugiej strony. Purpurowy fluoryt (regeneruje organizm i daje duchow¹ œwiadomoœæ). ¿e kryszta³y odnosz¹ce siê do czakr wybiera siê na ogól w zale¿noœci od koloru. otwartymi i szczêœliwymi. kryszta³ równie¿ wch³onie ich energiê i potem ci j¹ zwróci. Ten sposób jest jednak mniej skuteczny ni¿ w bezpoœrednim kontakcie ze skór¹. ¿e to ³zy szczêœcia. Sugilit (daje poczucie sensu). bie¿¹cej wodzie. Ta potrzeba nieokazywania i kontrolowania emocji by³a ukryta g³êboko w jego czakrach. ¿e wysy³a ono zielon¹. Czakra gard³owa Sodalit (pomaga w wyra¿aniu samego siebie). ale uspokoi³ mnie. Mo¿na go nosiæ. Tak wiêc czerwony kryszta³ nosi siê. Dobrze jest nosiæ swój kryszta³ pod ubraniem. dziêki czemu bêdzie ukryty przed negatywn¹ energi¹ innych.

Przezroczysty kwarc (zawiera ca³¹ têczê i wspomaga wszystkie czakry). .

urzêdników i przedstawicieli ka¿dego innego zawodu. ¿e nie mo¿na kogoœ poznaæ. ¿e odzwierciedla siê to w ich niewielkiej aurze. kiedy kontaktowa³em siê z drukarniami. Co rano zaczyna dzieñ podekscytowany i pe³en radoœci. Pracowa³em w tym zawodzie z konkretnego powodu. jasnowidztwo. patrz¹c na ich aurê. Niektórzy ludzie spêdzaj¹ ca³e ¿ycie. ZIELONY: uzdrawianie. poniewa¿ dominuje w aurze. jakoby odgrywa³y one jak¹kolwiek rolê w ich ¿yciu. ¿e kocha i jest kochany. a kto nie. lekarzy. Wielu z nich ³atwiej jest przepuszczaæ okazje i wieœæ przeciêtne ¿ycie. Oto znaczenie kolorów zgodne z tradycj¹: CZERWONY: zmys³owoœæ. których bardzo nie lubi¹. NIEBIESKI: nauczanie. Za³ó¿my. a on mo¿e postêpowaæ zupe³nie inaczej z najró¿niejszych powodów. nauczanie. Mo¿esz znaæ dwie osoby o tej samej barwie podstawowej. ¿e sprzedawa³em maszyny drukarskie tylko przez krótki czas. inni zaprzecz¹. zdrowie. intuicja. poniewa¿ mój umys³ jest zupe³nie niepraktyczny.Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Teraz prawdopodobnie ju¿ dostrzegasz wiele ró¿nych kolorów wewn¹trz aury innych ludzi. Dlaczego? Mo¿na by siê spodziewaæ. poszukiwanie m¹droœci. Mia³em szczêœcie. Bywaj¹ na przyk³ad ludzie biznesu z ka¿dym z podstawowych kolorów. dba³oœæ o innych. ale umiejêtnoœæ ta jest zupe³nie nieprzydatna. humanitaryzm. a ka¿dy. zapominaj¹c o innych aspektach. marzycielstwo. Czêsto przed tymi ludŸmi otwieraj¹ siê niezliczone mo¿liwoœci. oni jednak z ró¿nych powodów nie potrafi¹ z nich skorzystaæ. Jednak powiedzenie. ¿e nie s¹ z niego zadowoleni. wykonuj¹c nieodpowiednie dla siebie prace. Ludzie ci ¿yj¹ tylko po³owicznie. BIA£Y: duchowoœæ. kto jest cz³owiekiem spe³nionym. ty bêdziesz wiedzia³. ale odnosi³em sukcesy w tym zawodzie i lubi³em go. daj¹ce poczucie spe³nienia. ¿e ma szczêœliwe ¿ycie rodzinne. Niektórzy zdecydowanie przytakn¹. ciê¿ka praca. kto ma fiolet lub biel jako barwê podstawow¹. Porównaj to z cz³owiekiem kochaj¹cym swój zawód. To fascynuj¹ce. Spotka³em osoby obdarzone ka¿dym z wymienionych kolorów podstawowych. Ktoœ obcy. ¯Ó£TY: kreatywnoœæ. czy miewaj¹ silne emocje. Ktokolwiek by spojrza³ na moj¹ aurê. czystoœæ. dlaczego wykonujê tê pracê. Przez krótki czas zajmowa³em siê sprzeda¿¹ maszyn drukarskich. Nie muszê mówiæ. podczas gdy druga wegetuje. prawników. Jego aura bêdzie du¿a. INDYGO: troska. Kolor podstawowy tylko wskazuje. jest prawdziwe. ich odpowiedŸ bêdzie niejednoznaczna. Bez wzglêdu na odpowiedŸ. o przygaszonych kolorach. dopóki nie zjad³o siê z nim beczki soli. ¿e maj¹ piêkn¹. podró¿e. W rzeczywistoœci ludzie s¹ istotami z³o¿onymi i nie mo¿na ich klasyfikowaæ w tak prosty sposób. ¿e ka¿dy cz³owiek obdarzony z³otym kolorem podstawowym bêdzie robi³ coœ naprawdê wartoœciowego w ¿yciu. które zupe³nie nie robi³y w ¿yciu nic sensownego. umi³owanie przyrody. POMARAÑCZOWY: emocje. Przecie¿ – myœla³em – powinny odnosiæ du¿o wiêcej sukcesów ni¿ reszta ludzi. ale tylko jedna z nich ¿yje pe³ni¹ ¿ycia. bezinteresownoœæ. Strach przed sukcesem. Strach przed pora¿k¹. Myœl¹ o tradycyjnym znaczeniu barw. Martwi¹ siê tym zupe³nie niepotrzebnie. jak mogliby lub powinni. ¿e nie to powinienem robiæ. wizjonerstwo. gdy siê okazuje. ¿e nie postêpuj¹ tak. uduchowion¹. si³y ¿ywotne. ¿e na pewnym etapie ¿ycia dana osoba bêdzie mieæ w sobie potencja³. ale strach bêdzie ich powstrzymywa³. musia³em poszukiwaæ odpowiedzi. od razu zgadnie. Bêd¹ mieli bolesn¹ œwiadomoœæ. Moim podstawowym kolorem jest niebieski. pe³ne energii i ¿ycia. Kiedyœ martwi³a mnie liczba osób obdarzonych srebrnym i z³otym kolorem podstawowym. Czêsto ¿yj¹ one zgodnie z uznanym wzorcem danej barwy. Najbardziej powszechnym tego powodem jest strach. poœwiêcenie. . i s¹ rozczarowani. Jeœli spytasz osoby o pomarañczowym kolorze podstawowym. FIOLET: duchowoœæ. co dany cz³owiek powinien uczyniæ ze swoim ¿yciem. stawianie sobie celów. Mog¹ jednak równie dobrze postêpowaæ niemal ca³kiem odwrotnie. Trudno by by³o znaleŸæ cz³owieka o mniejszych uzdolnieniach technicznych ni¿ ja. Równie¿ wœród bezrobotnych. hydraulików. Ludzie czêsto mi siê zwierzaj¹. RÓ¯OWY: materializm. idealizm. fioletow¹ aurê. ¿e jest to pospolita czerwieñ. dziwi³by siê. Najbardziej widoczny jest kolor podstawowy. który pozwoli jej dobrze wykorzystaæ drzemi¹ce w niej emocje. To samo dotyczy nauczycieli. kolory jasne. Byæ mo¿e wyobra¿aj¹ sobie. jeœli nie potrafisz tych barw zinterpretowaæ. intelekt. agresja. SREBRNY: intuicja. bêdzie duchowo wyemancypowany. Wiedzia³em. Ilekroæ potencjalny kupiec zadawa³ mi techniczne pytanie. BR¥ZOWY: humanitaryzm. Z£OTY: nieograniczony potencja³. pojawi¹ siê wszystkie kolory. ale mia³em ma³e dzieci i p³aci³em wysoki czynsz. czy nawet w wiêzieniu. a zajêcie by³o bardzo dobrze p³atne.

Stopniowo ludzie odczuwali coraz wiêksze zdenerwowanie. Doskona³ym przyk³adem jest aura. Kiedy ludzie wpadaj¹ w furiê i „robi im siê przed oczami czerwono". szczególnie wtedy. Czerwieñ sama w sobie. czego nie zrobi³eœ. a ich barwy nie zawsze ³atwo zinterpretowaæ. Mo¿esz æwiczyæ odczytywanie takich reakcji z twoim partnerem. ani nic go to nie obchodzi. Ale ta czerwieñ bêdzie ¿ywa. Jeœli koncentrujesz siê na rozwi¹zywaniu problemu w pracy. ale mog¹ go chwilowo zastêpowaæ inne barwy. po czym wypada z pokoju. ¿e masz mi³y dzieñ w pracy. gdyby widzieli tê barwê w aurze uczniów! ¯ó³ty pojawia siê i znika. Te negatywne gromadz¹ siê niepostrze¿enie i po pewnym czasie wywo³uj¹ chorobê w fizycznym ciele cz³owieka. Jeœli spokojnie odpoczywasz. a nie tê w³aœciw¹. czy afirmacja jest prawdziwa. ale powa¿ne. Proces ten mo¿na dostrzec w aurze. wiêkszoœæ z nas czêœciej ma myœli negatywne. Czytanie. Umys³ nie wie. ale to doœwiadczenie pozwoli ci dostrzec. Prawdopodobnie czêœciej myœlisz o biedzie ni¿ zamo¿noœci. nienawiœæ i z³o. Szukaj okazji do obserwacji aury innych ludzi w ró¿nych okolicznoœciach. by³by przekonany. nie daj¹c ci szansy na odpowiedŸ. ¿¹dz¹ lub zawiœci¹. Przyjrzyj siê pianiœcie ca³kowicie poch³oniêtemu muzyk¹. Porównaj to z kimœ. Mo¿e tak¿e okreœlaæ poziom energii seksualnej. gdy w grê wchodz¹ emocje. gdy jest kolorem nastroju oznacza po prostu ¿ywotnoœæ oraz otwartoœæ i pozytywne. W rezultacie pod wieczór widzia³em coraz czêœciej aurê nastroju. odzwierciedlaj¹c uczucie gniewu i wœciek³oœci. kto jest bardzo zagniewany i zaraz siê bêdzie k³óci³ – jego czerwieñ bêdzie brudna. jakie zmiany dokonuj¹ siê wewn¹trz aury. co otrzymuje. czy œwiadomie wprowadzona. a ile negatywnych. a pod koniec dnia wszyscy wygl¹dali na sfrustrowanych i zagubionych. Popatrz na m³odych ludzi siedz¹cych w klasie przed egzaminem. wykorzystuj¹c swój intelekt. poniewa¿ mieli za ma³o czasu. ciemna. ile z nich jest pozytywnych. bêdzie j¹ przepe³niaæ barwa ¿ó³ta. Jeœli ca³a . Na pocz¹tku dnia ka¿dy zwiedzaj¹cy by³ œwie¿y i podekscytowany. Gdybyœ mówi³ sobie: „Tworzê dobrobyt". Jeœli barwa jest jasna i przyjemna dla oka. Brudny pomarañczowy charakteryzuje egoizm i dumê. b³yszcz¹ca i czysta. oddaj¹c rytm zmian w naszym myœleniu. gdy tylko siê rozpocznie. Wszystkim nam przechodzi przez g³owê piêædziesi¹t-szeœædziesi¹t tysiêcy myœli dziennie i wiêkszoœæ z nas nie ma pojêcia. czy dana myœl jest przypadkowa. Jeœli na przyk³ad masz k³opoty finansowe. W miarê up³ywu czasu widzia³em coraz wiêcej osób o zmêczonej aurze. Czy odbi³oby siê to na twoich emocjach? Jest bardzo prawdopodobne. jak w t³umie narasta frustracja. by sobie wyobra¿a³ ró¿ne nastroje. Niestety. szczególnie gdy miejscowa dru¿yna przegrywa.Aury nastroju W zasadzie kolor podstawowy pozostaje niezmienny przez ca³e ¿ycie. twój umys³ zacz¹³by funkcjonowaæ bardziej pozytywnie. Tê negatywn¹ energiê mo¿na czasem dostrzec dos³ownie jako ogieñ wokó³ g³owy cz³owieka. Jakoœæ barw wskazuje na nasz rzeczywisty nastrój. Dobrze jest od razu przestawiaæ negatywne myœli na pozytywne. Pomarañczowy wskazuje na uczucia i emocje. kto spojrza³by po raz pierwszy na twoj¹ aurê w tej w³aœnie chwili. Dlatego tak wa¿ne s¹ afirmacje. Zmiana w twoich finansach zajê³aby trochê czasu. konstruktywne myœlenie mo¿na bardzo ³atwo w niej odczytaæ. aura bêdzie zawiera³a du¿o zieleni. lecz pos³uguje siê tym. odzwierciedlaj¹c twoje podenerwowanie. ¿e jest nim pomarañczowy lub czerwony. Nauczyciele w szkole byliby szczêœliwi. Obserwuj lekkoatletê przygotowuj¹cego siê do zawodów. Gdy bêdziesz rozmyœla³ o tym niesprawiedliwym oskar¿eniu. Ja szczególnie lubiê przygl¹daæ siê chórowi. jakby b³otnista. Jakiœ czas temu by³em na du¿ej wystawie. Ka¿da myœl wp³ywa na aurê. Po kilku godzinach ktoœ nagle wchodzi do biura i nies³usznie ciê oskar¿a o coœ. Proste marzenia na jawie maj¹ niewielkie znaczenie. Sportowiec w czasie pobijania œwiatowego rekordu bêdzie mia³ w aurze du¿o czerwieni. Podobne zjawisko mo¿esz spotkaæ w czasie gier sportowych. po chwili z³oœæ ci przejdzie i powróci twój naturalny kolor podstawowy. gdy tylko zdasz sobie sprawê. by wszystko obejrzeæ. ¿e energia siê wyczerpa³a i cz³owiek powinien siê dobrze wyspaæ. co siê dzieje. który œpiewa swoj¹ ulubion¹ pieœñ. natomiast w aurze odzwierciedli³aby siê od razu. czy nie. za ka¿dym razem. Aura poszczególnych osób zdaje siê zlewaæ nad g³owami w jednoœæ i wznosi siê ku niebiosom jak jedna piêkna. w której brudna czerwieñ ³¹czy siê z czerni¹. ¿e pomarañczowy zdominowa³by twój zwyk³y kolor podstawowy. ¯ó³ty wystêpuje jako barwa nastroju zawsze wtedy. pozytywne podejœcie do œwiata i wspó³czuj¹c¹ postawê wobec ludzi. szczególnie wokó³ g³owy. Obecnoœæ tej ostatniej nigdy nie jest dobrym znakiem. ni¿ siê nam czasem wydaje. Znaczenie kolorów Nastroje przychodz¹ i odchodz¹. gdy cz³owiek koncentruje siê. bia³a kolumna czystej energii. pisanie czy jakiekolwiek inne dzia³anie uruchamiaj¹ce lew¹ pó³kulê mózgu tworz¹ zale¿ne od nastroju ¿ó³te zabarwienie aury. WyobraŸ sobie. w zale¿noœci od nastroju. czyli pozytywne myœli. W istocie widz¹ brudn¹ czerwieñ wymieszan¹ z du¿¹ iloœci¹ czerni. Najczêœciej po takim ataku gniewu wystêpuje silna migrena. dobre uczucia. Tymczasem ktoœ. które specjalnie umieszcza siê w umyœle. a na wystawie by³o t³oczno. na pewno czêsto myœlisz negatywnie o swojej sytuacji. prosz¹c. Umys³ nie ma pojêcia. a jej kombinacja z czerwieni¹ oznacza okrucieñstwo. gdy wiele kolorów miesza siê wewn¹trz aury. a twoja sytuacja finansowa z czasem by siê polepszy³a. Nie zdo³a on oczywiœcie dok³adnie oddaæ mrocznej aury kogoœ opêtanego chciwoœci¹. Myœli maj¹ wiêksz¹ moc. mo¿e ciê zacz¹æ ogarniaæ gniew. Zieleñ jako kolor nastroju wskazuje na to. gdy siê przy³apiesz na negatywnej myœli o pieni¹dzach. Z ciekawoœci¹ obserwowa³em. Pomarañczowy zblednie i zacznie siê mieszaæ z czerwonym. Aura odzwierciedla nasze nastroje przez ca³y dzieñ. oznacza ambicjê.

Bia³y pojawia siê jako kolor nastroju w chwilach przeczuæ intuicyjnych. Na przyk³ad czerwieñ i czerñ oznaczaj¹ nienawiœæ. wra¿liwoœæ.aura jest nas¹czona t¹ barw¹. Tacy ludzie mog¹ byæ bardzo nudni dla innych. któremu zaradzi odpowiedni odpoczynek. jakie mo¿na dostrzec w aurze. która nie ma zamiaru uczyæ siê niczego nowego. Czarny z ¿ó³tym wskazuj¹ na z³e myœli. Oznacza chwilowy brak wyobraŸni i konwencjonalne. natomiast z zielonym – na zawiœæ. Czarny zawsze jest bardzo negatywny. Osoba. U jednego cz³owieka zach³annoœæ mo¿e siê objawiaæ zupe³nie inaczej ni¿ u drugiego. pozytywne myœlenie i chêæ rozwoju. Indygo jako barwa nastroju oznacza duchow¹ œwiadomoœæ. Na ogó³ wystêpuje zmieszany z inn¹ barw¹ i naturê negatywnych cech okreœla w³aœnie ona. które wskazuj¹ na ich duchowe powo³anie. ma jednak trudnoœci. Osoba obdarzona zdolnoœciami parapsychicznymi w chwili jasnowidzenia bêdzie mia³a du¿o bia³ego w swojej aurze. kwestionuje istniej¹cy stan rzeczy i pog³êbia swoj¹ wiarê lub pogl¹dy filozoficzne. Bardzo ciemna zieleñ oznacza oszustwo i nieuczciwoœæ. Barwy te mog¹ tak¿e znaczyæ. Barwa ta na ogó³ pojawia siê na obrze¿ach aury nastroju. ¿e dana osoba ma natchnione lub intuicyjne myœli. . Najlepszym sposobem nauki jest obserwacja aury u jak najwiêkszej liczby osób w najró¿niejszych sytuacjach. poniewa¿ interesuj¹ siê tylko sob¹ i pragn¹ rozmawiaæ jedynie na ciekawe dla nich tematy. Ponadto istnieje niemal nieskoñczona ró¿norodnoœæ odcieni ka¿dego koloru. Jest to stan przejœciowy. sk¹pstwo i zdradê. poniewa¿ ka¿dy wyra¿a siebie w inny sposób. rzadko zajmuje ca³y jej obszar. Srebrny i z³oty rzadko wystêpuj¹ w charakterze kolorów nastroju. nieciekawe czy wrêcz nacechowane znudzeniem podejœcie do œwiata. ¿e cz³owiek prze¿y³ chwilê olœnienia. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe suknie. znacz¹ wspó³czuj¹ce zrozumienie i intuicyjn¹ œwiadomoœæ. nad którymi powinna siê zastanowiæ. kto chce panowaæ nad sytuacj¹. dobry i ³agodny. znacz¹. zanim je wprowadzi w czyn. Nic dziwnego. Ciemnoniebieski natomiast oznacza duchowoœæ i natchnienie. poniewa¿ jego nastawienie jest zbyt negatywne. B³êkit jako kolor nastroju wskazuje na wewnêtrzn¹ spójnoœæ. Szary jako kolor nastroju podkreœla znu¿enie i przygnêbienie. ¿e cz³owiek jest czu³y. Niewielkie obszary zabarwione na br¹zowo okreœlaj¹ osobê mocno st¹paj¹c¹ po ziemi. Kiedy ju¿ siê pojawi¹. Ró¿owy pokazuje. nieco sztywn¹ w pogl¹dach. szczególnie wtedy. Br¹zowy w aurze nastroju oznacza kogoœ. Trudno jest podaæ dok³adne znaczenie wszystkich barw. okrucieñstwo i wrogoœæ. Równie¿ stres mo¿e spowodowaæ pojawienie siê tego koloru. kto ufa swojej wierze i rozwija sw¹ duchowoœæ. Fioletowy okreœla kogoœ. o zamkniêtych horyzontach myœlowych. u której siê pojawia. Kiedy zieleñ i b³êkit pojawiaj¹ siê w aurze nastroju razem. obojêtniejemy i odsuwamy siê od innych. gdy wchodzi w sk³ad aury nastroju.

który nie jest wynikiem wypadku. która nas otacza. Jack Wellman w swojej ksi¹¿ce Priest and the Paranormal opisuje. Ka¿dy z tych elementów mo¿e zostaæ zaburzony przez chorobê. pobieraniu i przechowywaniu ró¿nych postaci energii. których uzdrawia. pojawia siê g³êboki czarny cieñ. Aurê mo¿na równie¿ wykorzystywaæ do uzdrawiania. £¹cz¹c myœl z uczuciem i emocjami. natomiast aura cz³owieka cierpi¹cego nieustannie bêdzie zawsze ma³a. gdy stosuje autohipnozê. wysy³aj¹c lecz¹ce myœli bezpoœrednio do aury swoich pacjentów. Jeœli któraœ z tych sfer niedomaga. Wellmanowi nie zawsze siê udaje zobaczyæ aurê. Ból ujawnia siê w aurze na wiele sposobów. Gdy choroba siê rozwinie. Jeœli ta energia siê wyczerpie. wskazuj¹ce na szkody poczynione w organizmie. D³ugotrwa³e nadu¿ywanie pewnych substancji mo¿e wywo³aæ nieodwracalne zmiany w aurze. Dzia³anie to nale¿y do sfery psychicznej i duchowej . zanim dana osoba uœwiadomi sobie istnienie problemu. szczególnie wokó³ g³owy. natomiast cz³owiekowi zmêczonemu doda wigoru strumieñ ostrej czerwieni. Og³asza œwiatu. Fotografia Kirliana pokaza³a zmiany w zabarwieniu i wygl¹dzie ogólnym aury uzdrowiciela. Jej aura migocze. wracaj¹c do swych normalnych rozmiarów. Oznacza to brak energii u cierpi¹cego. ¿e wygl¹da ona niezdrowo. „Pacjenta z rozstrojem nerwowym mo¿na leczyæ. cieñ ten przybiera postaæ szarej plamy. Znam pewn¹ pani¹. Stwierdza. ¿e nie zawsze musi dotkn¹æ rêk¹ cz³owieka. Kobieta ta jest uczulona na œrodki przeciwbólowe. jakby energia ci¹gle nap³ywa³a i odp³ywa³a. Ból objawia siê ma³¹ aur¹. ¿e cia³o eteryczne zmienia siê w ten sposób – jedna z jego funkcji polega na przekazywaniu. w zale¿noœci od tego. ¿e ma on zdrowe umys³. ¿e aura jest „elastyczna lub g¹bczasta". podobne do czakr. W pewnym sensie uzdrowiciele przekazuj¹ swoim pacjentom energiê magnetyczn¹. które znikaj¹ po powrocie do zdrowia. podnios³ym i oœwieconym stanie umys³u i ducha. jeœli choroba trwa przez d³u¿szy czas. na ogól w ciele eterycznym. Kolor podstawowy i promienie praktycznie znikaj¹. a barwy bêd¹ przy gaszone. g³ównie pod jêzykiem. gdy g³owa przestanie boleæ. zwracaj¹c uwagê na rozmiar aury. Na koniec nale¿y wizualizowaæ Wielkie Bia³e Œwiat³o. a jej aura odzwierciedla ten stan rzeczy. Tê sam¹ barwê mo¿na zauwa¿yæ. modl¹cy siê cz³owiek mo¿e przesy³aæ wibracje bezpoœrednio ze swojej aury do aury osoby. zaczyna siê choroba. ¿e czyni to wiêkszoœæ duchowych uzdrowicieli i bioenergoterapeutów. Nic dziwnego. Na fotografiach liœci wykonanych przez Kirliana widaæ odbarwienia w bardzo wczesnym stadium zaka¿enia wirusem. Lekarze nie potrafi¹ jej pomóc. jak cz³owiek ¿yje. ¿e aura ludzi. Równoczeœnie promienie energii przenikaj¹ce aurê staj¹ siê mniej widoczne. pojawiaj¹c siê znowu. „Pacjent znajdzie siê w natchnionym. Zaburzenia te czêsto pokazuj¹ siê w aurze du¿o wczeœniej. Miejsce wywo³uj¹ce ból bêdzie oznaczone czarn¹ barw¹. z wielk¹ dla siebie korzyœci¹. czêsto siê powiêksza pod koniec kuracji. Aura osoby miewaj¹cej migreny bêdzie siê zapada³a w siebie na krótko tu¿ przed atakiem i w czasie jego trwania. Staraj¹ siê oni równie¿ wytworzyæ konkretn¹ barwê w swojej aurze. Wielu uzdrowicieli pracuje w podobny sposób. Potencjaln¹ chorobê mo¿na dostrzec. Cia³o eteryczne czasami bywa nazywane aur¹ zdrowia. Psychiczne i emocjonalne czynniki nieustannie wp³ywaj¹ na aurê. za któr¹ siê modli. B³êkitne promienie œwiat³a otaczaj¹ce jej d³onie przeistacza³y siê w jaskrawopomarañczowy blask. gdy zaczyna³a ona wykorzystywaæ swoj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc. Intensywnoœæ tej reakcji wskazuje na stopieñ nasilenia bólu. Z³y stan zdrowia. która niemal zapad³a siê w siebie. modyfikuj¹c subtelne wibracje i powoduj¹c. Uszkodzenia miêœni objawiaj¹ siê „dziurami" w aurze. a nastêpnie sta³y strumieñ ciep³ego koloru pomarañczy". na ogó³ ma swe Ÿród³o w ca³ych latach negatywnego myœlenia. jej kszta³t. Narkotyki wp³ywaj¹ na aurê na wiele sposobów. aura to poka¿e. ale zawsze potrafi j¹ wyczuæ podczas uzdrawiania. która od dwudziestu lat odczuwa nieustanny ból w ustach.Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Aura zdrowego cz³owieka promienieje ¿yciem. poniewa¿ potrafi „musn¹æ" aurê rêkoma podczas modlitwy. którego uzdrawia. Wzd³u¿ dotkniêtej strefy. . tworz¹c zdrowie lub chorobê. zanim mo¿na je wytropiæ w jakikolwiek inny sposób. po nim jaskrawa. zanurzaj¹c go psychicznie w fiolecie lub w aurycznej barwie lawendy. W istocie to w³aœnie ból nap³ywa falami. który mo¿e siê zmieniæ w strefy brzydkiego br¹zowego lub czarnego koloru. którego o¿ywi energia kosmiczna". gdy wykonywa³ swój zawód. Daje w niej przyk³ad takiego w³aœnie sposobu uzdrawiania. aby przes³aæ j¹ potem do chorego. Uzdrawianie przez przesy³anie modlitwy tak¿e wykorzystuje aurê. a¿ w koñcu zmieni siê w czerñ. Uwa¿am. Twierdzi on równie¿. strukturê i kolor. podczas ataku migreny. Skorzysta na tym równie¿ uzdrowiciel. W 1915 roku swami Panchadasi wydal ksi¹¿kê The Human Aura. Wiêkszoœæ zaburzeñ stanu zdrowia ukazuje siê w postaci plamistego obszaru w ciele eterycznym. zdrowiem i witalnoœci¹. szaroœæ bêdzie siê pog³êbiaæ. Jeœli na przyk³ad ktoœ ma zapaœæ na p³uca. Czarny cieñ w jej aurze na wysokoœci ust wygl¹da niemal jak kawa³ek wêgla. Zanim cz³owiek poczuje siê Ÿle. W naszych d³oniach znajduj¹ siê du¿e oœrodki energii. Aura staje siê wtedy nieprzejrzysta i przybiera odcieñ ciemnoszary. pojawi siê ona w aurze na wysokoœci klatki piersiowej. co uzewnêtrznia siê w aurze na d³ugo przed pojawieniem siê fizycznych objawów. Ludzie cierpi¹cy od d³u¿szego czasu na choroby chroniczne czêsto maj¹ aurê szarobr¹zow¹. wygl¹d ogólny. g³êboka ¿ó³æ. ¿e aura duchowej uzdrowicielki Ethel de Loach zmienia³a siê. cia³o i duszê. Pewien amerykañski badacz doniós³. ulgê odczuwa tylko wtedy. gdy cz³owiek wraca do zdrowia. które mog¹ stanowiæ Ÿród³o si³y i uzdrawiaj¹cej mocy dla ludzi bêd¹cych w potrzebie.

lub koloru uzupe³niaj¹cego. czyli bia³ego. poprzez promienie œwiat³a czy napój. ukojenia i odpoczynku. Jeœli jakaœ czêœæ cia³a niedomaga. na kamieniach pó³szlachetnych skoñczywszy. W tym celu do szklanego naczynia o po¿¹danym kolorze nalej wody i pozostaw przez cztery godziny na parapecie lub w innym miejscu. trzy razy. Najlepiej to robiæ na œwie¿ym powietrzu w pe³nym s³oñcu. jeœli ktoœ cierpi na nadmiar jednej barwy. pocz¹wszy od wizualizacji. Po¿ywienie i napoje Barwy. które chcesz uzdrowiæ. Jednak wszystkie inne kolory te¿ maj¹ swoje zastosowanie. Jeœli nie masz szklanki odpowiedniego koloru. Do niebieskiej ¿ywnoœci nale¿¹ jagody i œliwki (niebieski w naturalny sposób hamuje apetyt). wprowadzaj¹c ponownie równowagê miêdzy nimi. Uwa¿a siê go za najbardziej koj¹cy dla ludzkiego oka. dodanie odpowiedniej barwy. Terapeuta u¿ywa jednoczeœnie œwiat³a i barwy. których brakuje lub jest zbyt ma³o w aurze. WyobraŸ sobie miejsce. Na wschodzie kucharz stara siê zestawiæ kolory czterech pierwszych czakr. która drga w taki sam sposób. a nastêpnie g³êboko j¹ wdychaj¹. czarne jagody oraz purpurowe broku³y. Ka¿da nuta ma zwi¹zek z odrêbnym kolorem i równie¿ oddzia³uje na aurê. bêdzie dobra przez dwa tygodnie. Jak dzia³a leczenie kolorami? Jak wiemy.Czêsto pacjentom zaleca siê równie¿ oddychanie kolorem. Aura reaguje na ten typ muzyki i powiêksza siê w miarê dop³ywu energii. ¿e warstwa ochronna powinna byæ jaskrawopomarañczowa. s³awny szesnastowieczny okultysta. po prostu wyobraŸ sobie. ¿e otacza go ochronna warstwa koloru ró¿owego. gdy jej partner nagle odniej odszed³. by dostarczyæ koloru. Oto zestaw kolorów uzupe³niaj¹cych: Czerwony – b³êkitny pomarañczowy – fioletowy ¿ó³ty – fioletowy zielony – magenta b³êkitny – czerwony indygo – pomarañczowy fioletowy – ¿ó³ty Zieleñ z natury jest kolorem uzdrawiaj¹cym. Powtórz æwiczenie dwa. winogrona i wszystkie owoce o czerwonej skórce. Ka¿dy z nich ma inne wibracje. jak chory organ. któr¹ znam z w³asnego doœwiadczenia i za któr¹ mogê rêczyæ. buraki. Od niepamiêtnych czasów w leczeniu u¿ywano œwiat³a s³onecznego. Na³adowan¹ wodê mo¿na stosowaæ wewnêtrznie i zewnêtrznie. Kolory Ka¿dy kolor ma konkretn¹ rolê do odegrania w uzdrawianiu barwami. Paracelsus. koncentruj¹c siê na tej myœli. Jedna z moich znajomych Popad³a w g³êbok¹ depresjê. ¯ó³te jest mas³o. mo¿e wspomóc kuracjê. dynia. Oddychanie kolorem najlepiej zacz¹æ od rozluŸnienia siê i wykonania kilku g³êbokich wdechów. papryka. Uzdrawianie kolorem stosuje barwy têczy w celu odzyskania równowagi i harmonii w aurze. z t¹ ró¿nic¹. gdzie bêdzie wystawiona na dzia³anie œwiat³a. Muzyka Muzyka mo¿e oddzia³ywaæ bardzo koj¹co na aurê. Gdy ktoœ ma k³opoty emocjonalne. œliwki. komponuj¹c w ten sposób posi³ek przyjemny dla oka i lekkostrawny. mo¿na uzupe³niæ. Najlepiej w tym celu s³uchaæ wolnych i ³agodnych melodii. Mo¿na go stosowaæ na wiele sposobów. nad ka¿d¹ czêœci¹ cia³a kontrolê sprawuje inny kolor. której im brak albo której nie maj¹ doœæ du¿o. Przez wiele tygodni wyobra¿a³em j¹ sobie otoczon¹ ró¿ow¹ aur¹ i patrzy³em. jak zaczyna wychodziæ z depresji i ¿yæ na nowo. Uwa¿a³ on. marchewka. Wydychaj wolno. Barwy indygo s¹ winogrona. Zamknij oczy. nieharmonijne utwory maj¹ przeciwny wp³yw. W rezultacie tej w³aœnie barwy u¿ywa siê najczêœciej w uzdrawianiu kolorem. kukurydza i morele. W sk³ad czerwonego po¿ywienia wchodzi miêso. . W sk³ad pomarañczowego po¿ywienia wchodz¹ pomarañcze. i zobacz. którego w aurze brakuje. ¿e cia³o jest zbudowane z dwóch substancji – widzialnej – i niewidzialnej i ¿e mo¿na wyleczyæ chorych. Przechowywana w lodówce. i wyœlij do niego to wyobra¿enie z mi³oœci¹. ale równoczeœnie wzmaga witalnoœæ i wzmacnia system nerwowy. praktykowa³ uzdrawianie muzyk¹ i na niektóre dolegliwoœci przepisywa³ konkretne kompozycje. a nastêpnie wdychaj wybrany kolor. ¿ó³tka jajek. Fioletowe natomiast – ober¿yna. idealne s¹ utwory barokowe i medytacyjne. Mo¿na równie¿ „na³adowaæ" wodê wybranym kolorem. grejpfruty. melony i owoce oraz warzywa o ¿ó³tej skórce. Wyobra¿aj¹ sobie oni barwê. dopóki nie osi¹gniesz zamierzonych rezultatów. winogrona. umieœæ kartkê kolorowego papieru miêdzy szklank¹ a Ÿród³em œwiat³a. W sk³ad zielonego po¿ywienia wchodz¹ wszystkie zielone warzywa i owoce. spo¿ywaj¹c pokarmy o odpowiednim kolorze. G³oœne. Cierpi¹cym na anemiê na przyk³ad zaleca siê wyobra¿enie sobie czerwieni podczas æwiczeñ z kolorami. Ró¿okrzy¿owcy stosuj¹ metodê leczenia kolorem. Postêpuj tak samo z cz³owiekiem wyczerpanym fizycznie. jak wraca do zdrowia. Wykonuj je kilka razy dziennie. który daje poczucie spokoju. jagody i purpurowe broku³y.

Mo¿na go równie¿ stosowaæ przy skaleczeniach. Zrób czasami coœ ekstrawaganckiego czy zwariowanego. kr¹¿enie krwi i pomaga odzyskaæ utracon¹ witalnoœæ.Czerwieñ Czerwieñ stymuluje i pobudza. ono zadba o ciebie. Badania laboratoryjne wykaza³y. a jednoczeœnie wzmacnia trzustkê. Czêsto ludzie doroœli bior¹ ¿ycie zbyt serio. Lepiej leczyæ przyczynê ni¿ skutek. ¿e otacza ciê i chroni czyste. ¯ó³ty pomaga równie¿ w przekazywaniu energii do wszystkich czakr. gdy potrzebujesz psychicznej ochrony. bia³e œwiat³o odsunie je od ciebie. nale¿y zastosowaæ prosty sposób. jest bardzo pomocny przy ³agodzeniu napiêcia. pobudzaj¹ca psychikê i zmniejszaj¹ca depresjê. zmniejszaj¹cym oddzia³ywanie napiêcia oraz stymuluj¹cym przysadkê. Fiolet Oddzia³uje na najwy¿szym poziomie. musisz przedsiêwzi¹æ kroki konieczne do rozwi¹zania problemu. który tê energiê przechwytuje. jest naturalnym czynnikiem tonizuj¹cym. Jeœli to twój partner lub szef s¹ powodem wyczerpywania siê energii. oparzeniach i reumatyzmie. Czêsto stosuje siê ten kolor przy k³opotach z uszami. wij¹ca siê wokó³ twego cia³a od stóp do g³owy. . Nie nale¿y jej nigdy u¿ywaæ bez innych barw. Zwracaj uwagê na swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. którzy takiej bliskiej istoty nie maj¹. Bez wzglêdu na to. ¿e oplata ciê piêkna têcza. Zawsze. Czuwaj. ¯ó³ty To barwa weso³a. Mo¿esz równie¿ wyobraziæ sobie. wzdêæ. Istniej¹ dowody na to. Powody takiego wyczerpania mog¹ byæ ró¿ne – stres. Mo¿esz unikn¹æ szkodliwego stresu. bia³e œwiat³o. znane jako aura ochronna. otarciach. dodaj¹cy wigoru. Poniewa¿ rz¹dzi czakr¹ gard³ow¹. ale czasami nie ma wyboru. problemy z oczami i zaburzenia psychiczne. Bia³e œwiat³o jest swego rodzaju duchow¹ „zbroj¹". dlatego te¿ pomaga przy zapaleniu oskrzeli. Jak wiadomo. przepracowanie. co wyraŸnie odzwierciedli siê w twojej aurze. W krótkim czasie poczujesz przyp³yw si³ witalnych. zrób dwa kó³ka z kciuków i palców wskazuj¹cych. tak po prostu. Unikaj szkodliwego stresu. oczami i nosem. Mo¿na j¹ stosowaæ w razie zaparæ. opiekuj¹cy siê jakimœ zwierzêciem i obdarzaj¹cy je mi³oœci¹. bólom gard³a oraz wolu. emocjonalnym oraz duchowym. Œwietnie leczy bezsennoœæ. Oprócz stosowania kolorów pacjent musi zachowaæ pozytywn¹ postawê. aby w twoim ¿yciu nie brakowa³o mi³oœci. œledzionê oraz p³uca. bia³e œwiat³o. ¿yj¹ d³u¿ej ni¿ ci. Ta spokojna barwa nadaje siê do ³agodzenia wszelkich stanów zapalnych i gor¹czkowych ze wzglêdu na jej ch³odz¹ce w³aœciwoœci. jest bardzo skutecznym œrodkiem przeciw przeziêbieniom. B³êkit B³êkit ma w³aœciwoœci aseptyczne i œci¹gaj¹ce. Jeœli we w³asnej aurze dostrzegasz jakiekolwiek wskazówki dotycz¹ce swojego zdrowia. na ogó³ wiêc ³¹czy siê j¹ z b³êkitem lub zieleni¹. której mo¿esz u¿yæ zawsze. Czerwieñ stymuluje wydzielanie adrenaliny. astmie oraz zimowych grypach i przeziêbieniach. Myœli i uczucia negatywne s¹ szkodliwe. nastrój ujawnia siê w aurze. Zielony zawsze uwa¿ano za barwê p³odnoœci. WyobraŸ sobie. ¿e twoja energia auryczna siê wyczerpuje. ¿e otacza ciê czyste. Pomarañczowy Pomarañczowy to kolor stymuluj¹cy. z jakim stresem czy napiêciem masz do czynienia. ¿e nasycone czerwone œwiat³o podnosi o 50 procent silê ludzkich miêœni w porównaniu z jakimœ spokojniejszym kolorem. Oczywiœcie lepiej zapobiegaæ.1). Przede wszystkim oddzia³uje na system nerwowy. Zieleñ Zielony. niestrawnoœci i ko³atania serca – nale¿y jednak u¿ywaæ jej z umiarem. doda ci energii i uczyni ciê bardziej towarzyskim i popularnym. poniewa¿ jej nadmiar mo¿e wywo³aæ biegunkê. daj¹c ci spokój. kolor harmonii i uzdrawiania. Zmniejsza równie¿ krwawienia. musisz stosowaæ tê formê ochrony codziennie. gdy potrzebna jest ochrona aury. Indygo Indygo ma w³aœciwoœci ch³odz¹ce i oddzia³uje na poziomie fizycznym. Baw siê. zielone œwiat³o mo¿e z³agodziæ bóle g³owy. tak by palce siê przeplata³y (rys. poprawia on samopoczucie i wywo³uje zadowolenie. byæ mo¿e nawet kilka razy dziennie. a pozytywne myœli i uczucia maj¹ korzystny wp³yw na nasze zdrowie. ni¿ leczyæ. ale równie¿ tonizuje miêœnie i wzmaga si³y witalne. Delikatne. samotnie ¿yj¹cy ludzie. dla rozrywki. ¿e starsi. z³y stan zdrowia lub wp³yw innego cz³owieka. Œpij wystarczaj¹co du¿o i od czasu do czasu bierz urlop. ¿e odpêdzi ona ka¿dy stres. Ochrona aury Jeœli czujesz. Jeœli bêdziesz dbaæ o swoje cia³o. wyobra¿aj¹c sobie. 7.

by zwi¹zaæ koniec z koñcem. masz kilka mo¿liwoœci. jest konstruktywne i po¿yteczne. Czerwony Maj¹c czerwieñ za kolor podstawowy. Spróbuj siê wiêcej ruszaæ. jeœli oka¿e siê. Musisz czuæ. chêtnym do wspó³pracy. Jeœli czujesz siê bierny. (Pamiêtaj. gdzie le¿y Ÿród³o twoich k³opotów. Powodów mo¿e byæ wiele. Wybierz coœ naprawdê wartoœciowego. Pewnego wieczoru zauwa¿y³em. moje zdrowie by na tym ucierpia³o. obserwuj¹cymi wyczyny innych sportowców. pracowa³em na trzech etatach. nie zdarza siê to czêsto. którzy w m³odoœci byli mistrzami w ró¿nych sportach. Zacznij chodziæ na spacery. W chwili osi¹gniêcia sukcesu i zdobycia szacunku u innych osób twój kolor podstawowy poszerzy siê i bêdzie promienia³. Musisz jednak siê nauczyæ panowaæ nad tymi destrukcyjnymi emocjami. co robisz. ale nie robi³em tego c³o chwili. Zadawaj siê z ludŸmi myœl¹cymi pozytywnie. lecz za to p³aci³em rachunki. Mo¿emy mieæ mgliste uczucie. czym móg³byœ siê zaj¹æ. sfrustrowany lub niezdolny do wyra¿enia siebie w taki sposób. Bêdziesz mia³ czas na przemyœlenia. Twoim celem jest poprawa sprawnoœci fizycznej. nie robisz tego. Jeœli jednak twoim ¿yciowym celem jest wystêp na olimpiadzie. Samodoskonalenie siê a twoja aura Trzeba mieæ nadziejê. zapomnij o moich radach i przejdŸ do nastêpnego paragrafu. niestety. co stymulowa³oby ich intelektualnie i fizycznie. U wielu ludzi motywacja do nauki znika w chwili opuszczenia szko³y. gdy moje dzieci by³y jeszcze ma³e. Zadawaj pytania. Podobnie jest z fizyczn¹ tê¿yzn¹. Czerwieñ j¹ uwielbia. Oznacza³o to. Ogl¹danie swojej aury nie stanowi³o dla mnie trudnoœci. ¿e kolor podstawowy wskazuje. jak byæ powinna. bo my sami kryjemy siê przed ¿yciem? Takie doœwiadczenie mo¿e byæ oczyszczaj¹ce. ¿e wszyscy siê rozwijamy w czasie naszej drogi przez ¿ycie w tym konkretnym wcieleniu. ¿e zieleñ zawiœci zabarwi³a twoj¹ aurê na sta³e. Poniewa¿ sam by³em bardzo zmêczony tego wieczoru. ¿e czuje siê wyczerpany i nie wie. dopóki nie odkryjesz. z czego bêdziesz dumny. Kiedyœ. ¿eby by³a dwa razy d³u¿sza. Nasze emocje nieustannie wp³ywaj¹ na nasz¹ aurê. a jednoczeœnie bêdziesz æwiczyæ cia³o. Stawiaj sobie ambitne cele. Jeœli czerwieñ twojego podstawowego koloru nie jest taka. Zacznij uprawiaæ jakiœ sport oparty na rywalizacji. Taka przechadzka powinna trwaæ przynajmniej dwadzieœcia minut. ale wiêkszoœæ z nas stara siê nie zwracaæ uwagi na ten lekki niepokój w g³êbi naszych umys³ów. ¿e to. Jeœli czujesz siê niepewny. co powinniœmy. patrz¹c na w³asn¹ aurê. by jej przywróciæ normalny. mi³ym i troskliwym. Unikaj negatywnie nastawionych osób o w¹skich horyzontach. Kiedy mu o tym wspomnia³em. a najlepiej. ¿e nie dajemy z siebie Wszystkiego lub ¿e nie robimy w ¿yciu tego. co nale¿y uczyniæ ze swoim ¿yciem). Pomarañczowy Wyposa¿ony w pomarañczowy jako kolor podstawowy. usi³uj¹cych ci przeszkodziæ w realizowaniu zamierzeñ. Pytaj. Ci. jeœli czasami twój kolor podstawowy nabierze brudnozielonego odcienia. powinieneœ byæ ambitnym. ¿e powinni robiæ coœ. takimi. „Czy jestem zadowolony z pracy?". Najpierw przyjrzyjmy siê kolorowi podstawowemu. Rozejrzyj siê i zobacz. Maj¹c czerwony jako kolor podstawowy. Pamiêtaj tylko. Pulsuje ¿yciem czy te¿ jest blady i ledwo widoczny? Czy promieniuje ku œwiatu z optymizmem i entuzjazmem? A mo¿e siê cofa. w jaki byœ pragn¹³. masz wiele mo¿liwoœci o¿ywienia i powiêkszenia swojej aury. Moja aura mówi³a mi. a w banku mieliœmy trochê grosza na czarn¹ godzinê. mo¿na stosunkowo ³atwo okreœliæ. ¿ywy odcieñ. czêsto staj¹ siê leniwymi kibicami. ¿e gdybym nadal pracowa³ na trzech etatach. ¿e aura wokó³ mojego kolegi z pracy jest niezwykle blada. powiedzia³. zdeterminowanym. W innych dziedzinach naszego ¿ycia dotarcie do potrzeby rozwoju nie jest takie ³atwe. od razu spojrza³em na w³asn¹ aurê i z przera¿eniem zauwa¿y³em jej szarawy odcieñ i mniejszy o po³owê zasiêg. Absolwenci uczelni czasami dokszta³caj¹ siê po ukoñczeniu studiów. Byæ mo¿e po prostu wypali³eœ siê. ¿e nie zawsze najwa¿niejsze jest zwyciêstwo. Wszystko to jest oczywiste i ludzie na ogó³ wiedz¹. jak d³ugo zdo³a jeszcze dodatkowo pracowaæ. odnosz¹cymi sukcesy. którzy odnosz¹ sukcesy. ¿e taki kibic zaczyna znowu æwiczyæ i wraca do formy. Czerwieñ to kolor ludzi ambitnych. by zawsze byæ na pierwszym miejscu. „Czy moje ma³¿eñstwo siê rozwija?" Odpowiedzi mog¹ ciê zaskoczyæ. co powinniœmy robiæ i dok¹d pod¹¿aæ. mo¿e powinieneœ wybraæ jakiœ sport bez rywalizacji. Od czasu do czasu zdarza siê. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na zabarwienie swojego koloru podstawowego. nie daj¹c sobie doœæ czasu na wypoczynek i relaks. z natury jesteœ zwyciêzc¹. A mo¿e wykonujesz pracê. Wiêkszoœæ z nas czyni to jednak w sposób doœæ przypadkowy. zapominaj¹cymi o w³asnym zdrowiu. Równie¿ twoje zwi¹zki z innymi ludŸmi mog¹ szwankowaæ. apatyczny i introwertyczny. Byæ mo¿e to nie ma wiêkszego znaczenia. ¿e przesadzam i ¿e nadszed³ czas na zmiany w moim ¿yciu. wykorzystaj wahade³ko do odszukania przyczyny. otwartym optymist¹. a nie zdobywanie z³otych medali. ¿e od tamtej pory regularnie sprawdzam wygl¹d swojej aury. ¿e bardzo ma³o czasu spêdza³em w domu z rodzin¹. Na szczêœcie. Jeœli zbyt ci zale¿y. Jestem pewien. co wymusi na tobie rozwój. na które odpowiedŸ brzmi „tak" lub „nie". co powinieneœ. Jeœli trudno ci rozwi¹zaæ ten problem. Nie muszê chyba mówiæ. powinieneœ byæ cz³owiekiem ³atwym w kontaktach. gdy by³o niemal za póŸno. która jest dla ciebie niewskazana lub nie sprawia ci przyjemnoœci.Rozdzia³ 8. Pewna . gdy zazdroœcisz komuœ sukcesu. którzy bêd¹ ciê stymulowaæ i zachêcaæ do dzia³ania.

gdzie siê obrócisz. ¿e jeœli co wieczór poœwiêcisz jedn¹ godzinê na zg³êbianie danego problemu. ¿e robi coœ po¿ytecznego. Powinieneœ siê otaczaæ podobnymi do ciebie ludŸmi – troskliwymi. Mo¿e to byæ równie¿ dzia³anie na znacznie wiêksz¹ skalê. Wystrzegaj siê lekkomyœlnego. co pomo¿e ci pozostawaæ w harmonii zarówno ze sob¹ samym. Wiele lat temu s³ysza³em pewnego mówcê. Niektórzy ludzie obdarzeni b³êkitem nie potrafi¹ siê zrelaksowaæ. kto w pracy u¿ywa g³osu. ¯ó³ty Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. handlowiec. Powinieneœ siê czuæ wiecznie m³ody i dostrzegaæ mo¿liwoœci na ka¿dym kroku. Uwa¿aj¹ ciê na ogó³ za dyletanta i nie traktuj¹ twoich pomys³ów powa¿nie. Cechuje ciê wielka wytrwa³oœæ i determinacja. Wybierz sobie jakiœ temat i postaraj siê zostaæ prawdziwym znawc¹ w tej dziedzinie. ¿yczliwym filantropem. sprawdŸ. Z pozoru radosny. Prawdopodobnie potrzebujesz trochê rozrywki i odpoczynku. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d. obejrzyj siê wstecz i zobacz. Praca w pojedynkê nie jest dla ciebie. twoja pewnoœæ siebie i zadowolenie z ¿ycia bêd¹ ros³y. Potrafisz pracowaæ ciê¿ko i d³ugo. doradca czy ktoœ. powinieneœ byæ œmia³y. PogódŸ siê z faktem. Twoja weso³oœæ i urok osobisty powinny ogrzewaæ serca ludzi. Jeœli jest inaczej. obdarzonymi siln¹ intuicj¹ filantropami. masz mo¿liwoœæ osi¹gn¹æ wiele w ka¿dej dziedzinie. musisz siê nauczyæ wykorzystywaæ swoj¹ wra¿liwoœæ w dzia³aniach charytatywnych i rozwijaæ talent w pracy na rzecz innych. powinieneœ mieæ ³atwoœæ kontaktów z innymi i zdolnoœæ wyra¿ania siebie. Jeœli tak. Du¿o lepiej czu³byœ siê jako nauczyciel. które ci zosta³y dane. Przedtem jej koledzy ci¹gle narzekali. Mo¿e czujesz siê jak schwytany w pu³apkê i spêtany. i czerpaæ przyjemnoœæ oraz zadowolenie z troskliwej opieki nad innymi. Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. nikt te¿ jej nie dziêkowa³. ¿e nie robisz w ¿yciu tyle. bêdziesz siê musia³ nauczyæ ufaæ ludziom i dzia³aæ w zgodzie ze swoimi uczuciami. ¿e ka¿dy z nas jest w jakiœ sposób ograniczany. mimo to miewasz wra¿enie. mo¿e siê to odbiæ na twoim stanie emocjonalnym. którzy otworz¹ twój umys³ na nowe mo¿liwoœci. która ciê interesuje. Najwiêksz¹ satysfakcjê da ci poczucie emocjonalnego spe³nienia. Nikt nie zauwa¿a³ jej wysi³ku. w ci¹gu roku zostaniesz ekspertem. twoja aura to odzwierciedli. w którym pracowa³a. na przyk³ad zarz¹dzanie organizacj¹ filantropijn¹ lub naprawienie czegoœ. Potrzebne ci s¹ bodŸce intelektualne i spotkania z ludŸmi reprezentuj¹cymi najró¿niejsze kultury. co uwa¿asz za z³e w swojej spo³ecznoœci. napotykasz wy³¹cznie ograniczenia. Jeœli nie okazujesz pozytywnych cech indygo – swojego koloru podstawowego. Indygo Ludzie obdarzeni indygo jako kolorem podstawowym s¹ na ogó³ odpowiedzialni i niezale¿ni. co utrudnia dokoñczenie zaczêtej pracy przed rozpoczêciem nowej. jak i z innymi. Powinieneœ równie¿ byæ stanowczy. by odeprzeæ ka¿dy atak. W miarê jak bêdziesz kierowa³ swoj¹ wra¿liwoœæ ku tym w³aœnie dziedzinom. Powinieneœ wykorzystywaæ swój g³os. którzy wyczuwaj¹ ich dobre strony. porywasz siê na tak wiele spraw. Zieleñ Jeœli twoim kolorem podstawowym jest zielony. pobudzaj¹cy do kreatywnoœci cel. ¿e chorej s¹siadce zrobisz zakupy. Pracuj nad wyra¿aniem samego siebie wobec innych. wystarczy. i spróbuj dzia³aæ w granicach tych ograniczeñ. który twierdzi³. musz¹ siê wiêc nauczyæ poœwiêcaæ czas na odprê¿enie i odzyskiwanie si³. Przyci¹gaj¹ innych. Twoja elokwencja mo¿e pomóc ludziom. Byæ mo¿e jesteœ niecierpliwy i niespokojny. ¿e twój rozwój jest chaotyczny lub ¿e sobie zbytnio pob³a¿asz. Program samorozwoju. sumienny i odpowiedzialny. Jeœli tobie trudno odpoczywaæ. Jeœli masz trudnoœci w tej w³aœnie dziedzinie. B³êkit Maj¹c b³êkit jako kolor podstawowy. Nie musi to byæ wielka rzecz. poniewa¿ wszêdzie. najlepiej twórczo. które potrafi¹ wspó³czuæ i którym sprawia radoœæ pomaganie innym. . powinieneœ przebywaæ w towarzystwie troskliwych i wspó³czuj¹cych ludzi. Wykorzystuj¹c je m¹drze. ile móg³byœ. by poprawiæ ten stan rzeczy. wk³adów do drukarki laserowej. poszukuj¹c okazji do pomocy innym. Byæ mo¿e jesteœ nadwra¿liwy i sprawiasz wra¿enie nieœmia³ego i niepewnego. Jeœli uwa¿asz. zanim siêgn¹ po nowe zadania. Powinna ciê równie¿ cechowaæ bogata wyobraŸnia i jasnoœæ postrzegania œwiata. ¿e ludziom czêsto trudno za tob¹ nad¹¿yæ. niedba³ego podejœcia do ¿ycia. Najprawdopodobniej nale¿ysz do osób. Jednak niektórzy maj¹ tendencjê do dzia³ania w zbyt wielu ró¿nych dziedzinach. Tacy ludzie powinni nauczyæ siê koncentrowaæ na wybranych sprawach i doprowadzaæ je do koñca. Jeœli czujesz siê znudzony. Jesteœ inteligentny i dobrze z tego korzystasz. Przyjrzyj siê sobie. który do koñca zrealizujesz. poniewa¿ masz dar jasnoœci myœlenia i syntezy. Postaraj siê wyrobiæ sobie grubsz¹ skórê i korzystaj ze swego poczucia humoru. Wykorzystaj te atuty i dokonaj czegoœ wartoœciowego. który proponuje nowe wyzwania i poszerza pole manewru. pe³en entuzjazmu i twórczy. ale ona czerpa³a spokojn¹ satysfakcjê z faktu. powinien ci pomóc. Jeœli tak nie jest. konsultant. Musisz zaakceptowaæ siebie takim. Wybierz temat odpowiedni dla swoich uzdolnieñ i poznaj go jak najdok³adniej. czy nie jesteœ zbyt uparty i ma³o elastyczny. jaki jesteœ. pinezek itp. Na ogó³ ludzie w³aœciwie wykorzystuj¹ b³êkitny kolor podstawowy. stawiaj¹c sobie intelektualnie stymuluj¹cy. wiele mo¿esz zrobiæ. rozpraszaj¹c swoj¹ energiê. powinieneœ byæ troskliwym.moja znajoma wziê³a na siebie odpowiedzialnoœæ czuwania nad dobrym zaopatrzeniem biura. by osi¹gn¹æ swoje cele. co bywa niezwykle frustruj¹ce. mo¿esz je przezwyciê¿yæ. ¿e brakuje d³ugopisów. ile osi¹gn¹³eœ dziêki tym cudownym zdolnoœciom. w g³êbi duszy prawdopodobnie kryjesz nadmiern¹ wra¿liwoœæ.

a czas. ¿e ty tak¿e masz potrzeby. gdy ci siê zdaje. wyczuleni na potrzeby innych. gdy mo¿esz byæ sob¹ i masz czas. ale stawiaj sobie konstruktywne cele. poniewa¿ musisz czuæ siê emocjonalnie niezale¿ny. Kiedy tak siê dzieje. twoja aura bêdzie blada. którym pomagaj¹ w spokojny. Czasami jest ci trudno wspó³pracowaæ z ludŸmi. i ¿e nasze pomy³ki nie maj¹ znaczenia. ¿e innym bêdzie trudno do ciebie dotrzeæ. pe³en rezerwy sposób. Jeœli nie odzwierciedlasz pozytywnych cech fioletu. kiedy trzeba skoñczyæ i odpocz¹æ. powinni poœwiêcaæ nieco czasu na rozrywkê i relaks. pe³en entuzjazmu i spokojnej determinacji. Wierz¹ w siebie i zawsze wydobywaj¹ z innych to. jakoœæ twojej aury poprawi siê w zdumiewaj¹cy sposób. o czym zawsze marzy³eœ. przeznacz na jakieœ twórcze dzia³anie i spotkania z przyjació³mi oraz bliskimi. Ró¿owy Maj¹c ró¿owy jako kolor podstawowy. lecz czasami trudno ci je zrealizowaæ. WyjdŸ poza swoj¹ granicê bezpieczeñstwa i zrób to. Przeznacz na odpoczynek tyle czasu.Ludzie. Br¹zowy Jeœli twoim kolorem podstawowym jest br¹zowy. Twój punkt widzenia mo¿e byæ dobry dla ciebie. stawiasz sobie wymagaj¹ce cele i d¹¿ysz do nich. Jeœli tak jest z tob¹. twoja s³aba i blada aura bêdzie przywieraæ blisko cia³a. Pozb¹dŸ siê mniej wa¿nych spraw. s¹ wra¿liwi i uduchowieni. którzy maj¹ indygo jako kolor podstawowy. Maj¹c poczucie zale¿noœci od innych. kochaj¹cy i troskliwy. szara i bez ¿ycia. godnymi zaufania natchnionymi idealistami z wielk¹ intuicj¹. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d na wiele sposobów. które zapewni¹ ci niezale¿noœæ. troskliwy. Zawierz intuicji. który wp³ywa na innych swoj¹ charyzm¹ i energi¹. przygotowuj plan dzia³ania. nawet ty. co spowoduje. co czuj¹. by kochaæ swoich bliskich i dbaæ o nich. Jeœli uwa¿asz. jogê lub autohipnozê – bêdzie to dla ciebie korzystne. by nauczyæ siê przekazywaæ zadania innym. ¿e jesteœ zbyt krytyczny wobec siebie i innych i ¿e oczekujesz doskona³oœci. Cechuje ich du¿a intuicja. Fiolet Ludzie. których kolorem podstawowym jest fiolet. ale czynisz to czêsto w dyskretny. a na koniec – spe³niaj je. Na szczêœcie przywrócenie jej do pe³nej formy nie jest trudne. gdy sprawy nie uk³adaj¹ siê po twojej myœli. ¿e ka¿dy pope³nia b³êdy. bêdziesz musia³ wzmocniæ poczucie w³asnej wartoœci i nauczyæ siê swobodnie wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ. ¿e nie za wszystko odpowiadasz. poniewa¿ potrafi¹ siê zaanga¿owaæ w pomoc innym tak bardzo. aby w spokoju odzyskaæ energiê i przygotowaæ siê do ponownego dzia³ania. a nastêpnie przygotuj nowy plan. Polegaj¹ na sobie i czêsto nie potrafi¹ prosiæ o pomoc. o co ci chodzi. by zrobiæ coœ dla siebie. a ludzie próbuj¹ z³o¿yæ na twoich barkach wszystkie swoje problemy. Przepe³niaj¹ ciê wielkie idee. Jeœli nie ma w tobie pozytywnych cech charakteryzuj¹cych twój kolor podstawowy. miewasz negatywne podejœcie do œwiata. Jest to równie¿ œwietny moment. stosuj¹c medytacjê. których kolorem podstawowym jest fiolet. poczyñ kroki. W trudnych chwilach wspiera ich silna wiara. co najlepsze. Przyznaj. uczciwymi. Uœwiadom sobie swoje zalety i przymioty. Cechuj¹ ciê wielkie idea³y. W takiej sytuacji musisz siê nauczyæ relaksowaæ i zdaæ sobie sprawê. Jednak wbrew tej zewnêtrznej ³agodnoœci jesteœ gotów broniæ swoich przekonañ i potrafisz jasno przedstawiaæ swój punkt widzenia. nie potrafi¹ tak¿e podejmowaæ ryzyka. Jeœli nie wykazujesz pozytywnych cech swojej barwy podstawowej. Niektórzy ludzie obdarzeni ró¿owym s¹ nieœmiali. Pamiêtaj o potrzebach innych ludzi i stañ siê bardziej elastyczny. Najbardziej ci odpowiada pomaganie innym. ale wespr¹ ciê w twoich staraniach. niemal obojêtny sposób. Srebrny Ludzie obdarzeni srebrnym kolorem podstawowym s¹ szacownymi. Wœród ludzi obdarzonych z³otym rzadko siê zdarza. potraktuj to jako dobr¹ okazjê. A przecie¿ masz trudnoœci z odmawianiem innym. trudno jest wyraziæ. który w ten sposób zyskasz. Jeœli czujesz siê przygnieciony ciê¿arem obowi¹zków. Wielu osobom. Niektórzy s¹ zbyt zamkniêci w sobie i maj¹ trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów. ¿e inni nie zwracaj¹ uwagi na twoje uczucia. . Zajmij siê nowym hobby lub zainteresuj now¹ dziedzin¹. Gdy bêdziesz tak postêpowaæ. Jesteœ urodzonym liderem. Mo¿e siê okazaæ. pamiêtaj. ale nieodpowiedni dla kogoœ innego. przez jakiœ czas bêdziesz potrzebowaæ ukrycia. Wiêkszoœæ osób obdarzonych br¹zowym to szczêœliwi ludzie o pozytywnym nastawieniu. Jeœli jednak twoje marzenia leg³y w gruzach. pozbawiasz ich – i siebie – tego. Nie zarzucaj wielkich marzeñ. Przyznaj. postaraj siê wyra¿aæ jaœniej. Przyjaciele i rodzina bêd¹ byæ mo¿e zdziwieni. powinieneœ byæ odpowiedzialnym idealist¹. co w tobie drzemie. by znowu siêgn¹æ do gwiazd. by opanowaæ sztukê mówienia „nie". ile bêdzie trzeba. Jeœli jesteœ w³aœnie taki. Byæ mo¿e bêdziesz musia³ siê trochê bardziej postaraæ. Mo¿esz cierpieæ na napiêcie nerwowe. Wymagasz od siebie du¿o wiêcej ni¿ od innych i bywasz dla siebie bardzo twardy. Rozwijaj poczucie w³asnej wartoœci. gdy powiesz im dok³adnie. ¿e nie zauwa¿aj¹. powinieneœ byæ czu³y. jesteœ mi³y. ktoœ negatywny. Najszczêœliwszy jesteœ wtedy. postaraj siê odrobinê odseparowaæ od ludzi i znaleŸæ czas na to. bêdzie on wygl¹da³ blado i bez wyrazu. Naucz siê relaksowaæ. Kiedy nie próbujesz porozumiewaæ siê z innymi. które trzeba zaspokoiæ. poniewa¿ wszystko robisz po swojemu i nie chcesz wypróbowaæ innych mo¿liwoœci. Ty jednak. ¿e inni s¹ ciebie zbyt pewni. jak wiele masz do zaoferowania. jeœli siê na nich uczymy. Z³oty Jeœli masz z³oty jako kolor podstawowy. Potrafisz byæ swoim najgorszym wrogiem. cz³owiekiem niezwykle uzdolnionym i osi¹gaj¹cym sukcesy.

gdy¿ jesteœ wra¿liwy i pe³en troskliwoœci. „Czy moja czakra podstawowa jest w dobrym zdrowiu?" – brzmi pierwsze pytanie. bêdziesz móg³ zrobiæ to. Mo¿na równie¿ poprosiæ przyjaciela. wybieram wygodny fotel i wy³¹czam telefon na czas medytacji. wype³niæ nas gniewem i wœciek³oœci¹. jeœli potrafisz. zrelaksuj siê. które zadajê wahade³ku. co trzeba. czuj¹c j¹ w swoim ciele. Pytaj w ten sposób o wszystkie czakry. ale p³yn¹ z niej nies³ychane korzyœci. Oczywiœcie nieodpowiednie utwory mog¹ nam zrobiæ krzywdê. spowodowaæ. gdzie nikt ci nie bêdzie przeszkadza³. zwiêkszaj¹c radoœæ ¿ycia. Czakry Nie³atwo jest dostrzec czakry we w³asnej aurze. Nic wiêc dziwnego. który potrzebuje czasu na pog³êbianie wiedzy i m¹droœci. Bia³y Osoba obdarzona bia³ym kolorem podstawowym jest nieskalanym indywidualist¹ o twórczych uzdolnieniach. Muzyki zawsze u¿ywano do pobudzania ludzi. Usi¹dŸ wygodnie w spokojnym miejscu. mo¿esz kontynuowaæ zadawanie pytañ dotycz¹ce samorozwoju. Wiêkszoœæ z nas musi okreœlaæ stan swoich czakr w inny sposób. Ale po to. Po relaksacji progresywnej wyobra¿am sobie po kolei ka¿d¹ z moich czakr. Lubisz nowe idee i pomys³y i pragniesz nad nimi pracowaæ. która dzia³a koj¹co na mnie. poczu³em harmoniê z nieskoñczonoœci¹. Siedzenie pod nim wp³ywa o¿ywiaj¹ce zarówno na cia³o. Skurczy siê równie¿ i przylgnie do twojego cia³a. co robiæ. Odpowiedni typ muzyki jest krzepi¹cy. wcale nie musi byæ tak odbierana przez ciebie. Ja czêsto medytujê pod moim drzewem wyroczni¹. Zacznij od czakry podstawowej i posuwaj siê w górê do czakry koronnej. samemu najpierw trzeba byæ przyjacielem. Utwory inspiruj¹ce mog¹ wzmocniæ duszê i dodaæ jej wigoru. Powinni zdaæ sobie sprawê z potrzeb innych i nauczyæ siê im pomagaæ. Negatywna odpowiedŸ na to pytanie poci¹ga za sob¹ nastêpne pytanie: „Czy czakra jest za ma³o pobudzona?". jak i na duszê. Bêd¹c w mieszkaniu. spiêty i pozbawiony celu". tak by fakt dawania nie budzi³ od razu myœli o rewan¿u. Hal A. Prawdopodobnie musisz siê nauczyæ. tak ¿e bêdzie wygl¹daæ niemal jak dziurawa. by poznaæ i rozwin¹æ te idee. Ty sam nie wybierasz sobie drzewa wyroczni – to ono ciebie znajduje. gdy wyszed³em na ulicê po us³yszeniu po raz pierwszy Dziewi¹tej Symfonii Beethovena. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. OdpowiedŸ twierdz¹ca wymaga podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie tej nadpobudliwoœci. Za³ó¿my. Do twoich obowi¹zków nale¿y dbanie o ziemiê wokó³ niego. Lingerman w swojej ksi¹¿ce The Healing Energies of Music napisa³. gdzie w twoim ciele . jeœli masz szczêœcie i potrafisz wyraŸnie zobaczyæ aurê w lustrze. Muzyka. by zachowaæ niezbêdne chwile samotnoœci i spokoju. Muzyka mo¿e równie¿ byæ bardzo przydatna przy odzyskiwaniu równowagi czakr. ¿e inni s¹ lepsi. Niektórzy ludzie obdarzeni biel¹ jako kolorem podstawowym s¹ egocentrykami myœl¹cymi wy³¹cznie o zaspokajaniu w³asnych potrzeb. by czakra odzyska³a zdrowie. uwa¿aj¹c. WyobraŸ sobie tylko. jak¹ moc musia³y mieæ bêbny – i nadal maj¹ – dla Indian. Kiedy skoñczysz. gdy bêdziesz s³uchaæ muzyki. które nale¿y zadaæ. Ta muzyka mnie zainspirowa³a. I znowu pozytywna odpowiedŸ zmusi ciê do prób naprawienia sytuacji. Zadajê wtedy te same pytania. by przyjrza³ siê naszej aurze i coœ nam doradzi³. a ludzie czêsto próbuj¹ ciê wykorzystaæ. zamknij oczy i zastanów siê. „Czy moja czakra jest zbyt pobudzona?" – zapytasz. ¿e destrukcyjna muzyka mo¿e „wp³yn¹æ na ca³¹ aurê. Kiedy czujesz siê samotny. twoj¹ aurê pokryj¹ plamy. wyjdŸ z domu i nawi¹zuj nowe znajomoœci. Uproœæ swój styl ¿ycia. Metoda muzyczna Muzyka dziêki swemu harmonijnemu brzmieniu i melodiom mo¿e nas ukoiæ i zregenerowaæ. ¿e bêdziesz siê czu³ psychicznie rozbity. Jest to drzewo. Nigdy nie zapomnê chwili. Bêdziesz móg³ to zrobiæ. jak konstruktywnie wykorzystywaæ czas. Metoda medytacyjna Inna metoda polega na medytacji. Mo¿esz podzieliæ czas tak. Musisz siê nauczyæ bezinteresownoœci. W przeciwnym razie mo¿esz zapytaæ. by przyspieszy³a i nabra³a ¿ycia lub – przeciwnie – by zwolni³a i wróci³a znowu do równowagi. prosz¹c. Pos³ugiwanie siê wahade³kiem Usi¹dŸ spokojnie i pytaj wahade³ko o ka¿d¹ czakrê po kolei. Jeœli nie charakteryzuj¹ ciê pozytywne cechy twojego koloru podstawowego. by siê zaprzyjaŸniæ. ¿e mo¿na w myœlach wys³aæ przes³anie do ka¿dej czakry. Metoda ta ma tê przewagê nad wahade³kiem. ¿e czuj¹ siê odtr¹ceni i samotni. a mój organizm na nie odpowiada. wojowniczy. przera¿ony. osamotniony. Nie musisz rezygnowaæ ze swojego indywidualizmu. Kurs przemawiania lub asertywnoœci mog¹ ci w tym pomóc. dodaje nam energii i witalnoœci.Byæ mo¿e czasami nie doceniasz swoich zdolnoœci. doda³a mi otuchy. by przywróciæ swoim czakrom równowagê. ¿e wahade³ko da³o nam negatywn¹ odpowiedŸ na pierwsze pytanie. dla wielu najlepsz¹ metod¹ jest ich wyczuwanie. Nastêpnym razem. które ciê przyci¹ga i zostajecie przyjació³mi. a bêdziesz mia³ doœæ swobody. £atwo ciê zraniæ. ono natomiast doda ci otuchy i udzieli wsparcia. Postaraj siê wtedy pog³êbiæ zaufanie do siebie i poczucie w³asnej wartoœci. To bardzo trudna lekcja.

poniewa¿ zak³ada ca³kowit¹ zmianê spojrzenia na œwiat. Te negatywne cechy mo¿na wyeliminowaæ. ¿e na tê w³aœnie czakrê muzyka oddzia³uje. Muzyka zalecana dla czakry splotu s³onecznego Czakra splotu s³onecznego ma zwi¹zek z umys³em i systemem nerwowym. The Stars and Stripes Forever Johna Philippa Sousy. d³ugie spacery na wsi lub nad brzegiem morza oraz s³uchaj¹c ³agodnej muzyki. jakie pope³ni³o siê b³êdy. Canon in D Johanna Pachelbela. Marsz turecki z Ruin ateñskich Ludwika van Beethovena oraz Marsz Radetzkiego Jana Straussa. Mo¿na to osi¹gn¹æ. Ponadto bêdzie siê anga¿owaæ w lekkomyœlne. . Odpowiednia bêdzie niemal ca³a muzyka skomponowana dla orkiestr z³o¿onych z instrumentów blaszanych. ojca. Koncert podwójny na flet i harfê C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Suita z czasów Holberga Edwarda Griega. wzmacniaj¹c zaufanie do siebie i swoj¹ niezale¿noœæ. na co mia³ ochotê. Ludzie. wszyscy mo¿emy odzyskaæ wigor. staj¹ siê uparci i sztywni w swoich przekonaniach. jak i w czynach. uwertura do Lohengrina Ryszarda Wagnera. a dopiero potem wyra¿aæ swoje opinie i pamiêtaæ o uczciwoœci zarówno w myœlach. wystêpuj¹ trudnoœci z dokoñczeniem zaczêtych prac. co fizyczne) i ¿ó³ci¹ (tym. Cz³owiek bêdzie bierny. a tak¿e zmiennoœæ nastrojów. dotkniêta t¹ przypad³oœci¹ osoba bêdzie sk³onnym do marudzenia. Cia³o psychiczne pobudzaj¹ smyczki. agresji.rozbrzmiewaj¹ jej dŸwiêki. powstaj¹ trudnoœci w akceptowaniu zmian. energiê i równowagê". których mo¿na s³uchaæ. organy oraz dzwonki wietrzne. ¿e muzyka mo¿e pomóc „w zapobieganiu chorobom wywo³ywanym brakiem równowagi w organizmie". Po okresach szybkich postêpów nast¹pi¹ chwile otêpienia i skrajnej niekonsekwencji. Odpowiednimi utworami s¹: Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha. Jeœli czakra podstawowa jest nie doœæ pobudzona. cz³owiek jest nieœmia³y. W dzieciñstwie jego matka pozwala³a mu zjadaæ to. Nie jest to ³atwe. krytykowania i plotek egoistycznym oszustem. by za¿ywa³a wiêcej ruchu lub mi³o spêdza³a czas z pogodnymi przyjació³mi. D³uga k¹piel w ciep³ej wodzie mo¿e dokonaæ cudów. jak i ¿ó³ci. Wszystkie te skrajne uczucia mo¿na wyciszyæ i odzyskaæ równowagê. Istnieje te¿ mnóstwo utworów muzycznych. gwiazda z Tannhausera Ryszarda Wagnera oraz Œwiat³o ksiê¿yca Claude'a Debussy'ego. uwertura do Rozamundy Franza Schuberta. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. co psychiczne). koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa. Na ogó³ ró¿ne instrumenty w ró¿ny sposób wp³ywaj¹ na ró¿ne czêœci twojego cia³a. Marsz wojskowy Franza Schuberta. natomiast cia³o duchowe – harfy. Wieczorna. wszystko bêdzie mu siê wydawa³o zbyt du¿ym wysi³kiem i zupe³nie nie bêdzie siê interesowa³ seksem czy rozrywk¹. lêkliwy i niezdecydowany. objawi siê to sennym. powierzchowne dzia³ania. Jeœli chcemy odzyskaæ równowagê nadmiernie pobudzonej czakry splotu s³onecznego. marnowanie energii oraz sk³onnoœæ do powierzchownego podejœcia do ¿ycia. koncerty na obój Antonia Vivaldiego. apatycznym podejœciem do ¿ycia. ostatnia czêœæ symfonii nr 3 (na organy) Kamila Saint-Saensa oraz ostatnia czêœæ Pi¹tej symfonii Piotra Czajkowskiego. zaborczoœci oraz innych ekstremalnych zachowañ. ¿e w tym przypadku potrzebna jest dawka energii. w czasie których mo¿na przemyœleæ dawne wzorce zachowañ i zastanowiæ siê. Nale¿y podejmowaæ nowe wyzwania. Muzyka zalecana dla czakry sercowej Czakra serca odnosi siê do uzdrawiania. radosne utwory. Jeœli czakrze splotu s³onecznego brakuje energii. Oznacza to. Mo¿e siê to objawiaæ jako gniew. musimy nauczyæ siê najpierw myœleæ. Czasami mo¿e wywo³ywaæ namiêtnoœci i wielkie emocje. Marsz tryumfalny z Aidy Giuseppe Verdiego. powstaj¹ skomplikowane marzenia. jeœli poœwiêci siê trochê czasu na przemyœlenie swoich spraw. ¯ycie w wyobraŸni zdaje siê lepsze od rzeczywistoœci. a on teraz – po czterdziestce – nie chce spróbowaæ niczego nowego. W po³¹czeniu z czerwieni¹ prowadzi to nierzadko do dominacji. Prawdopodobnie bêdzie to jedna z twoich czakr. Muzyka zalecana dla czakry podstawowej Czakra ta czêsto bywa zbyt pobudzona. które nigdy siê nie spe³ni¹. Fizyczne cia³o odczuwa oddzia³ywanie instrumentów blaszanych i perkusji. Oprócz tego: Pomp and Circumstance March No. W zwi¹zku z tym nadmierne pobudzenie odbije siê na obu cechach – zarówno na czerwieni. Do odpowiednich utworów nale¿¹: Koncert C-dur na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. Odpowiednie utwory to: uwertura Egmont Ludwika van Beethovena. poniewa¿ le¿y miêdzy czerwieni¹ (tym. Czakra wróci do równowagi. Korzystne bêd¹ okresy analizowania w³asnej duszy. To oczywiste. stosuj¹c medytacjê. Do odpowiednich utworów nale¿¹: muzyka do baletu Appalachian Spring Aarona Coplanda. a rozpoczête zadania doprowadzaæ do koñca. koncert na harfê Georga Friedricha Haendla i muzyka Johna Dowlanda. który nie chce jeœæ niczego oprócz kurczaka. Gdy jest nadmiernie pobudzona. lekkomyœlnoœæ. Marsz s³owiañski Piotra Czajkowskiego. co mo¿e sprawiaæ k³opoty w obliczu wszystkiego. Jeœli czakra krzy¿owa jest nie doœæ pobudzona. Mo¿na przywróciæ równowagê czakrze. Trzeba siê tylko nauczyæ dzieliæ radoœci¹ i entuzjazmem z innymi. Muzyka zalecana dla czakry krzy¿owej Czakra krzy¿owa wp³ywa na równowagê cz³owieka. zachêcaj¹c dan¹ osobê. do natury. koncert fortepianowy nr 1 Johannesa Brahmsa. pojawia siê wielka potrzeba poczucia bezpieczeñstwa. 1 Sir Edwarda Elgara. równowagi i poczucia sensu. nies³uszna lub z³oœliwa krytyka oraz ca³kowity brak odpowiedzialnoœci. a szczególnie g³oœne. koncert na troje skrzypiec i orkiestrê Georga Philipa Telemanna oraz koncerty brandenburskie Jana Sebastiana Bacha. Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. Odpowiednia muzyka to: Muzyka na wodzie Georga Friedricha Haendla. co nowe lub inne. WyobraŸnia podsuwa mu obrazy pe³ne lêku i trudnoœci. których czakra sercowa jest bardzo pobudzona. Twierdzi on równie¿. Znam cz³owieka. Cia³o emocjonalne reaguje na dête instrumenty drewniane oraz smyczkowe. przywracaj¹c twojemu organizmowi harmoniê i równowagê. Dr John Diamond w ksi¹¿ce Your Body Doesn't Lie pisze: „Otoczeni odpowiednimi dŸwiêkami.

Finlandia Jana Sibeliusa i szósta symfonia F-dur. ³¹cz¹c w jednoœæ sferê fizyczn¹ i duchow¹ naszej natury. zanim siê coœ zrobi. intuicj¹ oraz d¹¿eniem do poznania i zrozumienia ukrytych prawd.By przywróciæ równowagê czakry. Zwi¹zana jest z duchowoœci¹. koncert gitarowy Hektora Villii-Lobosa oraz pi¹ta symfonia Ludwika van Beethovena. co mo¿e w tobie wywo³aæ ma³ostkowoœæ. bêdziesz obawia³ siê dzia³ania. Odpowiednia muzyka to: pi¹ty koncert fortepianowy Es-dur Ludwika van Beethovena. koncert skrzypcowy Maxa Brucha. A Lincoln Portrait Aarona Coplanda. Chc¹c przywróciæ swojej czakrze równowagê. których w istocie potêpia siê za ich brak doskona³oœci. prawdopodobnie bêdziesz mia³ tendencjê do wycofywania siê z ¿ycia. które zdaj¹ siê ekscytuj¹ce i ró¿ne od pozosta³ych. ¿e trudno siê kontaktowaæ z innymi. koncert na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. Tokkata i fuga D-dur oraz Jesu. Równowagê mo¿esz odzyskaæ. nie bêdziesz te¿ chcia³ braæ na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci. Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha oraz koncert na harfê Georga Friedricha Haendla. polepszy siê ka¿dy aspekt twojego ¿ycia. Prawdopodobnie bêdziesz musia³ siê nauczyæ kontrolowaæ stres i napiêcie. Koncert warszawski Ryszarda Addinsella. Do odpowiednich utworów nale¿¹: uwertura do Rozamundy Franka Schuberta. Jeœli twoja czakra korony jest zbyt ma³o pobudzona. przebywaj¹c w samotnoœci w estetycznym otoczeniu. Wspiera poznanie samego siebie i intuicjê. Bêdziesz mia³ problemy z pamiêci¹. Jeœli czakrze brwiowej brakuje energii. Odstraszasz ludzi protekcjonaln¹ min¹ i wywy¿szaniem siê. The Joy of Life Symphony Alfreda Hilla. Na ogó³ czakra korony nie bywa nazbyt pobudzona. Nie mo¿e . W celu odzyskania równowagi powinieneœ spotykaæ siê z ludŸmi o pozytywnym nastawieniu i spêdzaæ czas w spokojnym otoczeniu. ¿e jesteœ potrzebny. Pasja wg œw. Odpowiednie utwory muzyczne to: drugi koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa. Polonez Es-dar Fryderyka Chopina. Aby odzyskaæ równowagê. trzeci koncert fortepianowy Józefa Haydna. pierwszy koncert fortepianowy Fryderyka Chopina. Pope Marcellas Mass Giovanniego Palesstriny. szósta symfonia Ludwika van Be-ethovena. Gdy nauczysz siê odpowiedniego podejœcia do nie dokoñczonych spraw i zapomnisz o przesz³oœci. rozwijaæ siê i iœæ naprzód. lenistwo i pob³a¿anie sobie. chce wszystko wiedzieæ. musisz oddawaæ siê zabawie z czystej przyjemnoœci. Ta ucieczka w krainê fantazji czêsto sprawia. W celu przywrócenia jej równowagi nale¿y podejmowaæ wartoœciowe zajêcia. Muzyka zalecana dla czakry brwiowej Czakra brwiowa odnosi siê do duchowego zrozumienia. Florida Suitê Fredericka Deliusa. Meine Freude Jana Sebastiana Bacha. Ogarnia go potrzeba nieustannego poszukiwania przyjemnoœci i nowych bodŸców. Jeœli jednak tak siê zdarzy. symfonia C-dur Georges'a Bizeta. sprawia. ¿e inny ni¿ ich punkt widzenia mo¿e byæ równie dobry. Musisz zapomnieæ o przesz³oœci. mi³oœci i dzia³añ dobroczynnych. jesteœ cz³owiekiem zamkniêtym w sobie. Muzyka zalecana dla czakry gard³owej Czakra gard³owa ma zwi¹zek z myœleniem. uwertura do Romea i Julii Piotra Czajkowskiego. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Kiedy twoja czakra serca jest zbyt ma³o pobudzona. niezdolny do oddzielenia ich od rzeczywistoœci. niezdolnym pomóc sobie i innym. Polecane utwory to: oratorium Les Beatitudes Cesara Francka. W celu przywrócenia czakrze równowagi nale¿y siê tej równowagi nauczyæ. Cecylii Georga Fredericha Haendla oraz Rapsodia hiszpañska Maurycego Ravela. ludzie ci powinni poszerzyæ swoje horyzonty i zdaæ sobie sprawê. koncert organowy Francisa Poulenca. a czasem nawet lepszy. staniesz siê niedba³y. Jeœli im siê to uda. marsze Jana Filipa Sousy oraz Die Flederniaus Overtwe Jana Straussa. a sami osi¹gn¹ szczêœcie i satysfakcjê. Rozwój magnetyczny Zdolnoœci jasnowidzenia s¹ na Wschodzie pobudzane za pomoc¹ namagnesowanej sztabki. ekspansywna. nietolerancyjny. a wszystkim bêdziesz zazdroœci³ sukcesów. Oda do œw. symfonia d-moll Cesara Francka. nieprzychylny i butny. dumnym i aroganckim. nale¿y m¹drze wykorzystywaæ czas i myœleæ. ale tak¿e spotykaæ siê z ludŸmi na bardziej towarzyskiej stopie. bêd¹ lepiej pomagaæ innym. W wyniku jej nadmiernego pobudzenia cz³owiek staje siê niecierpliwy i nieodpowiedzialny. uwertura Lekka kawaleria Franza von Suppego oraz koncert fortepianowy a-moll Edwarda Griega. Odpowiednie utwory muzyczne: druga symfonia Gustawa Mahlera. jest z natury ciekawa. zwana Pastoraln¹. których kochasz. Do zalecanych utworów muzycznych nale¿¹: Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego. musisz spêdzaæ czas na beztroskiej zabawie z ludŸmi. Muzyka zalecana dla czakry korony Czakra korony reprezentuje nasz¹ wy¿sz¹ naturê i aspiracje. koncert fortepianowy Edwarda Griega oraz koncert wiolonczelowy Antonina Dvofaka. Aby odzyskaæ równowagê. Finlandia Jana Sibeliusa. nadmiernie wymagaj¹cy. wynios³ym. ¿e stajesz siê wœcibskim intrygantem tworz¹cym chaos zamiast harmonii. Pinie rzymskie Ottorino Respighiego. koncert C-dur na flet i harfê Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zbyt ma³o pobudzona czakra gard³owa wywo³uje apatiê. a kiedy jest nadmiernie pobudzona. czy nawet okrucieñstwo. Ludwika van Beethovena. Ceni sobie piêkno. Odpowiednia muzyka to: Trumpet Voluntary Jeremiasza Clarke'a. Trzeba spêdziæ nieco czasu w samotnoœci na duchowych i metafizycznych rozwa¿aniach. trzecia symfonia Kamila Saint-Saensa oraz Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Odpowiednie utwory to: Keltic Sonata Edwarda MacDowella. relaksuj¹c siê i czyni¹c plany na przysz³oœæ. kontaktowaæ siê z innymi na ich poziomie i nie oczekiwaæ doskona³oœci od nikogo. dawnych ranach i urazach i zacz¹æ ¿yæ teraŸniejszoœci¹. cz³owiek ¿yje w wyimaginowanym œwiecie marzeñ. suita Peer Gynt Edwarda Griega. Musisz te¿ zyskaæ poczucie. Panis Angelicus Cesara Francka.

albo postawiæ sobie cele i zapisaæ je w aurze. mo¿esz go zapisaæ w aurze. przyci¹gasz do siebie si³y wszechœwiata. Kiedy wyraŸnie zobaczysz ten obraz w swoim umyœle. Ale wysi³ek op³aci siê wielokrotnie. nad jakimi sferami musisz popracowaæ. ¿e lawina zasypie budynki i ludzi. Mnie siê wydawa³o. ¿e przy niektórych wspomnieniach zatrzymasz siê d³u¿ej. jak tylko potrafisz – szczêœliwego. Mo¿esz zajrzeæ w przysz³oœæ i zobaczyæ. wk³adaj¹c wiêcej wysi³ku w zaplanowanie wakacji ni¿ tego. Ludzie odbieraj¹ wra¿enia zwi¹zane z magnesem w ró¿ny sposób: niektórzy czuj¹. zadowolonego po osi¹gniêciu wytyczonych celów. Mo¿esz zrobiæ to samo ze swoj¹ aur¹. w jaki sposób prze¿ycia. kto potrafi j¹ zobaczyæ. ¿e dok³adnie za dwanaœcie miesiêcy otwierasz drzwi wejœciowe do swojego nowego domu i wchodzisz do œrodka. ¿e jego koledzy w klasie dostrzegli zmianê w aurze ch³opca. wykorzystuj¹ tylko u³amek swojego potencja³u. Zobaczysz. W umyœle musisz wytworzyæ obraz tego domu. b³yszcz¹c¹. Maj¹c dok³adnie wytyczony cel (lub cele). w którym najlepiej siê relaksujesz. to fakt. zobaczyæ i poczuæ. widzi go ka¿dy. Czasem mo¿esz byæ zdziwiony jej sugesti¹. a nastêpnie obserwuj. Najpierw usi¹dŸ w miejscu. ¿e chcesz tego naprawdê. Zamknij oczy i ¿egluj przez swoje ¿ycie od najwczeœniejszych wspomnieñ do dziœ. Spójrz na swoj¹ aurê i zobacz. ¿e twoim celem jest zakup nowego domu w ci¹gu roku.to byæ namagnesowana podkowa. dojdziesz do wniosku. zapomnij o nim i wybierz coœ innego. Wpisz w swoj¹ aurê to. To oczywiste. ni¿ jesteœ teraz. ¿e tak nie jest. Ma to zwi¹zek z opini¹ o sobie samym. dziêki którym bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ cel. ale czy jesteœmy gotowi d³u¿ej pracowaæ. który biegun magnesu tworzy u ciebie efekt poszerzania siê œwiadomoœci. co mnie najbardziej zdumia³o. jak aura bêdzie stopniowo odzwierciedlaæ zmianê w twoim nastawieniu. gdy zacz¹³em czytaæ aurê innych ludzi. co chcia³byœ zmieniæ. 8. szybko odczujesz niewygodê i pogorszenie samopoczucia. Zmiana sposobu myœlenia spowoduje modyfikacjê wygl¹du twojej aury. abyœ umia³ go rozpoznaæ. ¿e postrzega³em ich ¿ycie jako du¿o bardziej pozytywne i interesuj¹ce ni¿ oni sami. w stanie Georgia. Nigdy nie jest za póŸno na zmianê opinii o sobie i urzeczywistnianie swoich marzeñ. przez pó³ godziny dziennie czytaj ksi¹¿ki motywacyjne i poradniki. a twoja intuicja stopniowo siê rozwinie. czego pragnie. Zapisuj¹c swoje pragnienia w aurze. Wytrwaj jednak. Czy wiesz. Jeœli usi¹dziesz pod z³ym biegunem. ¿e wszyscy chcielibyœmy mieæ trochê wiêcej pieniêdzy. co zechcesz W 1975 roku dr Joe Siatê przeprowadza³ doœwiadczenie w Athens State College w Atenach. Bêdziesz mia³ do czego d¹¿yæ oraz zdobêdziesz poczucie sensu i celu. zatrzymaj siê na chwilê i zastanów. Niech twoje wyobra¿enie bêdzie tak ¿ywe. Pomaga mi to odpowiednio siê rozluŸniæ i zestroiæ z w³asnym wnêtrzem. Wyobra¿aj sobie ten dom co wieczór. co chc¹ osi¹gn¹æ w ¿yciu? Stawianie sobie celów po raz pierwszy w ¿yciu nie jest ³atwe. Na pocz¹tku mo¿esz odczuwaæ zawroty g³owy. zacznij uczêszczaæ na kurs rozwijania mi³oœci w³asnej. Prawdopodobnie w przysz³oœci chcia³byœ byæ innym cz³owiekiem. skutecznie blokuj¹c ten potencja³. Kilka tygodni póŸniej przeczucie spe³ni³o siê – w Szwajcarii z gór zesz³a lawina. ukszta³towa³y ciê takim. WyobraŸ sobie. ¿e œwietnie sobie radzê. Jaki bêdziesz za dwanaœcie miesiêcy? A za piêæ lat? WyobraŸ sobie siebie tak wyraŸnie. które sobie w³aœnie przypomnia³eœ. Jeœli twoja aura jest blada i skurczona. jakby czubek ich g³owy drga³ i rozszerza³ siê. Pomyœl. Ich myœli daj¹ im zdrowie. Byæ mo¿e chcesz przestaæ paliæ albo pragniesz zmieniæ sposób od¿ywiania siê. które dziedziny trzeba polepszyæ. Nastaw swoj¹ aurê na sukces Ka¿dy z nas ma praktycznie nieograniczony potencja³ i mo¿e osi¹gn¹æ wszystko. Bêdziesz musia³ sprawdziæ. Mnie ³atwiej jest wykonywaæ progresywne æwiczenia relaksacyjne. pracuj¹c na trzech etatach. wysy³aj¹c energiê aury kilka tygodni naprzód. M³ody cz³owiek mia³ przeczucie. dopóki aura mi nie powiedzia³a.1). Zobacz to tak wyraŸnie. inne przemkn¹ bardzo szybko. Kiedy ju¿ to ustalisz. A twoja aura wszystko to odzwierciedli. kiedy siedzê pod magnesem. Twoja aura powie ci. Chcia³byœ mieæ wiêcej pieniêdzy? Bardziej zadowalaj¹ce ma³¿eñstwo? Wiêcej wolnego czasu? Awans w pracy? Nie ma znaczenia. by spróbowa³ dokonaæ aktu jasnowidzenia. rozprzestrzeniaj¹c siê i piêkniej¹c. ¿e ogromna wiêkszoœæ ludzi dryfuje przez ¿ycie bez celu. ¿e seanse pod magnesem s¹ po¿yteczne i korzystne. Poproszono jednego z uczniów. jak tylko potrafisz. . Gdy dotrzesz do teraŸniejszoœci. motywacjê i chêæ do dzia³ania. inni widz¹ ró¿ne barwy i b³yski œwiat³a. To. wystarczy tylko wytyczyæ sobie cel. Znajduje siê on w ich aurze. ale oni sami tego nie dostrzegaj¹. Ludzie myœl¹cy pozytywnie s¹ z natury optymistyczni i maj¹ du¿¹. Ludzie. zanim pójdziesz spaæ. którzy siebie nie ceni¹. ciê¿ko pracowaæ i ponieœæ konieczne koszty. ¿e bêdziesz móg³ je dotkn¹æ. wyobra¿aj sobie swoje ¿ycie w przysz³oœci. Zawieœ magnes i usi¹dŸ pod nim na pó³ godziny (rys. gdy na niego trafisz. jaki dziœ jesteœ. by je zdobyæ? Jeœli nie jesteœ gotów ponieœæ kosztów swojego marzenia. Wywar³o to na nim tak silne wra¿enie. B¹dŸ tylko pewny. Za³ó¿my. co siê zdarzy za kilka tygodni lub miesiêcy. ekspansywn¹ aurê. czego pragniesz. Jeœli masz k³opoty w tej dziedzinie. Wytycz sobie jakieœ wartoœciowe cele.

zrobiê to najlepiej. czytaj¹c jego aurê. który mo¿na zabraæ ze sob¹ i zachowaæ. A ty nadal jesteœ marzycielem i zawsze nim bêdziesz. S¹ to prawdziwe dzie³a sztuki. sugeruj¹c. „dla zabawy" i drugie. Nie oddaje to ró¿nych odcieni i struktury ka¿dego koloru. by ktoœ ci mówi³. Powinieneœ uwa¿aæ to za niezwykle pozytywn¹ cechê. Miej wielkie. jak potrafiê. na pewno zapamiêta – czasem co do joty – o czym mu mówi³eœ. Wcale bym siê nie zdziwi³. widzê. Wiele rzeczy budzi twój entuzjazm. poniewa¿ sam chcesz go zrozumieæ. ¿e czasami masz k³opoty. Nie udzielam rad nie proszony. rysujê aurê. Oznacza to. Bez wzglêdu na to. Rozmawiaj¹c z nim. pojêtny umys³ i starannie oceniasz wszystko. co masz robiæ. krótkie. œmia³e marzenia i wprowadzaj je w czyn. Mogê im udzieliæ wskazówek. mi³o i z uwag¹. co wtedy by³o nagan¹. Zawsze mierz wysoko. Jeœli pojawi siê odpowiednia okazja do podjêcia samodzielnej pracy. Nie s¹dzê. Oznacza to. aby siê przebada³ u specjalisty. Mnie jednak portrety wykonane pastelami nie udawa³y siê. W pewnym sensie twoja edukacja zaczê³a siê dopiero wtedy. jak gruboskórny lub sceptyczny ktoœ mo¿e siê wydawaæ. Nigdy bym na przyk³ad nie podszed³ do zupe³nie obcej osoby. poniewa¿ mówisz dok³adnie to. ¿e miody cz³owiek powa¿nie siê zastanawia nad tym. by powiedzieæ coœ na temat jej aury. mierz¹c nisko. o ile to tylko mo¿liwe. Wygl¹da na to. Jeœli zdecydujesz siê na to. U¿ywam w tym celu bloku rysunkowego i kolorowych o³ówków dobrej jakoœci. jaki siê wydaje. W przesz³oœci czêsto nie docenia³eœ siebie. ale uwa¿am. Ja. Kiedy mówiê i jednoczeœnie rysujê. co oznacza. ale pamiêtaj. co pozwala mu siê zrelaksowaæ. jak sobie radziæ z potencjalnie niebezpiecznymi emocjami. twoja popularnoœæ wzroœnie. a wtedy jego aura pokazuje siê w ca³ej krasie. jak kierowaæ swoim ¿yciem i karier¹ zawodow¹. ¿e z up³ywem czasu stopniowo budujesz siln¹ wiarê lub filozofie. ¿e dokonujê krótkiego odczytu dla dwudziestopiêcioletniego mê¿czyzny. które mo¿esz dostrzec. Dlatego powinieneœ bardzo starannie dobieraæ s³owa. U¿ywa³em równie¿ flamastrów. Rysunek stanowi tak¿e namacalny efekt moich dzia³añ. Najlepiej czu³byœ siê. pracuj¹c w dziedzinie. co zacz¹³eœ. c³o których taka odpowiedzialnoœæ mo¿e prowadziæ. ¿e nawet wtedy ludzie bêd¹ bardzo uwa¿nie s³uchaæ ka¿dego wypowiedzianego przez ciebie s³owa. na czym stoj¹. ¿e ich barwy s¹ zbyt jaskrawe i nie nadaj¹ siê do oddania czegoœ tak wspania³ego jak aura. ale czasami trudno ci zakoñczyæ to.Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Gdy zaczniesz dostrzegaæ aurê. Rysowanie przynosi równie¿ tak¹ korzyœæ. Rzadko bierzesz œwiat takim. co mówiê. ale uda ci siê to równie¿. ¿e masz du¿e poczucie odpowiedzialnoœci. Widzê. widz¹c potencjalne k³opoty zdrowotne. Teraz trochê bardziej na to uwa¿asz. Na tym polega twój urok i dziêki temu zawsze bêdziesz m³ody. masz równie¿ silne fioletowe linie w swojej aurze. Jesteœ z gruntu uczciw¹ osob¹. Mój odczyt aury brzmia³by w przybli¿eniu tak: „Masz w swojej aurze bardzo du¿o b³êkitu. byœ czyta³ j¹ dla nich. gdy ktoœ przygl¹da im siê badawczo przez d³u¿szy czas. powa¿niejsze i pog³êbione. ¿e lubisz szukaæ ukrytych prawd. co myœlisz. co oznacza. pragnienie w³adzy i sukcesów finansowych. albo pracowa³ na swoim. WyobraŸmy sobie. która oferuje wielkie mo¿liwoœci i ró¿norodnoœæ. powinieneœ postêpowaæ ³agodnie. jak leczyæ na przyk³ad zapalenie nerek. a stosowana przez ni¹ technika pozwala na niezwykle dok³adne oddanie barw aury. W przysz³oœci albo bêdziesz zajmowa³ wysokie stanowisko. które wykonujê. by rozwijaæ swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. poniewa¿ nie jestem lekarzem. zawsze sugerujê mojemu klientowi. ¿e kiedykolwiek polubisz. Nie przysz³oby mi natomiast do g³owy mówiæ. gdybyœ w dniu swojej œmierci przedsiêwzi¹³ coœ nowego! Przez twoj¹ aurê przebijaj¹ silne czerwone promienie. Mówi¹c. gdyby ktoœ najpierw sobie tego nie wymarzy³. nie patrzê na swego klienta bez przerwy. ¿e bêdziesz siê uczyæ przez ca³e ¿ycie. Oczywiœcie mo¿na odczytywaæ aurê dla zabawy. Pierwsze. aury do równowagi. chyba ¿e jesteœ lekarzem. Jeœli jednak ktoœ mnie o to poprosi. Za³ó¿my. Mogê pomóc ludziom w doprowadzeniu ich. ale potrzebujesz równie¿ samotnoœci. Poni¿ej znajduj¹ siê dwa przyk³ady czytania aury. Jeœli czyjaœ aura sprawia wra¿enie zmêczonej lub zestresowanej. w odzyskaniu poczucia w³asnej godnoœci. Nie jestem artyst¹. Ludzie czêsto s¹ spiêci i zdenerwowani. W koñcu nigdy do niczego by nie dosz³o. co ciê interesuje". i to jest dobre. gdy skoñczy³eœ szko³ê. bêd¹c z tob¹ w kontakcie. Twoje najwiêksze sukcesy bêd¹ mia³y zwi¹zek z innymi ludŸmi. po której nastêpuj¹ sugestie dotycz¹ce przysz³oœci. ale przekazuje osobie zainteresowanej pewne wyobra¿enie jej aury. Daj¹ ci one równie¿ ambicjê. Szczególnie uwa¿aj przy problemach zdrowotnych. lecz wiele moich portretów aury zosta³o oprawionych w ramy i zawis³o na poczesnym miejscu w domach na ca³ym œwiecie. doradzam wakacje lub naukê technik relaksacyjnych. Fiolet to barwa duchowa. Co ciekawe. nie mogê jednak spowodowaæ. ¿e zawsze bêdziesz m³ody duchem. . negatywnymi myœlami. Masz doskona³y. powróci³em wiêc do kredek. W szkole prawdopodobnie nazywano ciê marzycielem. Mimo to ludzie na ogó³ wiedz¹. jeœli umieœcisz poprzeczkê naprawdê wysoko. Zawsze podkreœlaj pozytywne sprawy i podsuwaj ludziom tematy do przemyœleñ lub zadania do wykonania. Wiêkszoœæ z moich seansów odczytywania aury mo¿na by okreœliæ jako analizê charakteru. a ludzie bêd¹ prosili. Powinieneœ unikaæ konkretnych porad w tych kwestiach. wokó³ jego g³owy zauwa¿am du¿o ¿ó³tej barwy. Oczywiœcie osi¹gniesz swój cel. powinieneœ j¹ dok³adnie rozwa¿yæ. Jedna z moich uczennic ma talent malarski i portrety aury wykonuje pastelami. ¿e jego œredniej wielkoœci aura ma b³êkit jako kolor podstawowy oraz fioletowe promienie. ale i tak s¹ najlepsze z istniej¹cych mo¿liwoœci. by postêpowali zgodnie z moimi radami. Kredkom daleko do doskona³oœci. lenistwem czy odk³adaniem spraw na póŸniej.

Patrzy³a na mnie bacznie przez kilka chwil. poniewa¿ jest pani ambitna. ludzie zwracaliby pani uwagê. by mog³a zobaczyæ. – Wrêcz przeciwnie. jednak przy szybkim portrecie na ogó³ je pomijam. – Kiedyœ bardzo siê stresowa³am. – Dusi je pani w sobie wystarczaj¹co d³ugo. ale gdyby tak by³o. – Chce pan powiedzieæ uparta – zaœmia³a siê. W istocie. Jestem tego pewien. – Zanim zmieniê kolor. jak¹ kiedykolwiek zdarzy³o mi siê widzieæ. straci³aby pani ca³kowicie zainteresowanie dla tej osoby. Myœlê jednak. gdyby to by³ rzeczywisty cz³owiek. – Jest pani jednak gotowa rozwa¿yæ ró¿ne punkty widzenia. – Ta medytacja transcendentalna bardzo pani pomog³a! Poruszy³a siê zaniepokojona. Sk¹d pan o tym wie? – Widaæ to by³o w pani aurze. – Próbowano mnie dogoniæ – przyzna³a – ale na ogó³ to ja wygrywam. – Stara siê pani zapanowaæ nad swoimi emocjami – ci¹gn¹³em. takich jak ma³¿eñstwo i rodzina. Wydaje mi siê jednak. by³aby pani dobr¹ uzdrowicielk¹. które maj¹ œcis³y zwi¹zek z pani emocjami i uczuciami w odniesieniu do ró¿nych dziedzin ¿ycia. Tylko ¿e pani stawia sobie cele w pracy. który mówi. by osi¹gn¹æ to. w któr¹ . To wspania³y kolor. i poprosi³em. nie wspomnia³em o czakrach. Przywita³em siê z ni¹ i zachêci³em. Potrz¹sn¹³em g³ow¹. ucz¹c siê. i jeœli ktoœ nie zda³by tego egzaminu. Obliza³a wargi. Urlop dobrze by pani zrobi³. Przytaknê³a. elegancko ubrana. – Czy to siê sta³o teraz? – Prawdopodobnie dzia³o siê to stopniowo. – Zielony dobrze harmonizuje z ró¿owym. – To mo¿e byæ zalet¹ w pe³nym rywalizacji œwiecie biznesu. Wzi¹³em swój blok i zacz¹³em rysowaæ jej aurê. kochaj¹c¹ osob¹. ¿e dosz³a pani do punktu zwrotnego. Wydaje mi siê. pani kolorem podstawowym. Szybko narysowa³em ka¿d¹ z czakr. ¿eby mi siê to przys³u¿y³o. Uœmiechnê³a siê blado. – Kiedy siê pani nauczy³a tak relaksowaæ? – zapyta³em. Jak zauwa¿y³eœ. jakoœæ kolorów. po czym znik³ w mgnieniu oka. – Pani aura nie jest tak du¿a. gdy koncentrowa³em siê na rysowaniu koloru podstawowego. byæ mo¿e na kierowniczym stanowisku. które hamuj¹ pani¹ w rozwoju. zapominaj¹c o innych dziedzinach ¿ycia. ale nic nie powiedzia³a. ka¿dy zwi¹zek musia³by siê zacz¹æ na poziomie intelektualnym. – Westchnê³a g³êboko. w g³êbi duszy jest pani kochaj¹c¹ osob¹. dopóki nie posz³am na kurs medytacji transcendentalnej. potrafi³bym o nim powiedzieæ du¿o wiêcej. zaciska³a i otwiera³a piêœci. ¿e ta cecha jest dobra w biznesie. Jej aura przez chwilê zabarwi³a siê na pomarañczowo. jego nastrój w chwili odczytywania aury. Móg³bym omówiæ strukturê jego aury. Odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê w d³u¿szym czytaniu aury. bo nasze emocje zawsze zwyciê¿aj¹ logikê. logiczny umys³ – mówi³em. Odwróci³em rysunek. To ciekawe. gdzie siê one znajduj¹. jak powinna byæ –zacz¹³em. a ja dostrzeg³em œlady pomarañczowego w jej aurze. ¿e na pewno zdarzy³o siê pani powiedzieæ coœ. ¿e jest pani mi³¹. muszê pani powiedzieæ. niemal ka¿dego pani przeœcignie. ale zmieni³a zdanie. – Nie chcia³abym z panem mieæ do czynienia. Na przyk³ad pani partner musia³by dorównywaæ pani pod wzglêdem umys³owym. jednak bardzo nad sob¹ panowa³a i pomarañczowy stopniowo znikn¹³. by mog³a siê zrelaksowaæ. ¿e praca we w³asnej firmie by³aby dla pani bardziej odpowiednia. ale pani potrafi zraniæ s³owami. Wydawa³a siê skrêpowana. A oto przyk³ad bardziej pog³êbionej analizy aury pewnej czterdziestoletniej kobiety. – Oczywiœcie – opar³em. Oczywiœcie. – Myœli pani szybko. ale mia³a najsmutniejsz¹ twarz. – Odnosi pani równie¿ sukcesy w biznesie. – Omówiê je po kolei. jego si³y ¿yciowe i poziom energii. aby wygodnie usiad³a. chocia¿ po podjêciu decyzji nic nie potrafi jej zmieniæ. By³a to bardzo zadbana pani. Nie powiem. s¹ ze sob¹ powi¹zane. – W pani aurze jest równie¿ du¿o zieleni. – W pewnym sensie – przytakn¹³em. Nieustaj¹co potrzebuje pani nowych bodŸców intelektualnych. Pomarañczowy znowu siê pojawi³ na kilka sekund. Niemniej jednak pani umys³ jest tak szybki i bystry. czego pani pragnie. ale jak pani zobaczy. Przez minutê lub dwie próbowa³em z ni¹ porozmawiaæ o niczym. a pani ma kilka blokad. ale w innych dziedzinach ¿ycia mo¿e przysporzyæ pani k³opotów. –Teraz dorysujê do niego czakry. czego pani potem ¿a³owa³a. – Zwierzêta du¿o bardziej ni¿ ludzie – wyda³a z siebie chrapliwy. Lubi pani wyzwania i lubi siê pani wyró¿niaæ. Nie mia³a jednak ochoty na rozmowê i kaza³a mi „przejœæ do rzeczy". By³y ¿ó³te i zielone. – Kiedyœ to robi³am. Prawdopodobnie lubi¹ pani¹ roœliny i zwierzêta. podobnie zreszt¹ jak ludzie. jakby chcia³a coœ powiedzieæ. pe³en pogardy dla siebie samej œmiech. jak bardzo pani do twarzy w tej barwie. – Od³o¿y³em ¿ó³t¹ kredkê i wzi¹³em zielon¹. by wsta³a na chwilê. £zy nap³ynê³y jej do oczu. – To siê nie udaje na d³u¿sz¹ metê. gdy przygl¹da³em siê jej czakrom. Oczekiwa³em wybuchu p³aczu. – Jestem tyranem – powiedzia³a po prostu. – Zawsze sobie stawia³am cele. – Czy nie zdarza siê to wszystkim? – Owszem. – Najlepiej siê pani czuje. Przerwa³em i spojrza³em na kolory promieni w jej aurze. co zrobi³em. nie zdaj¹c sobie z tego nawet sprawy. Jest pani gotowa pracowaæ d³ugo ciê¿ko. – Ma pani wspania³y. kszta³t myœli. – Niech pani da upust swoim emocjom – powiedzia³em. – Kolorem podstawowym pani aury jest piêkny. – Przytaknê³a. z ulg¹ znowu usiad³a. a to. zdecydowana i umotywowana. Za du¿o pan wie. Potrzebny jest pani wypoczynek. Nie ma pani na sobie dziœ nic ró¿owego. – Bez w¹tpienia wyczerpa³a pani swoj¹ energiê.Wszystkie te informacje s¹ zawarte w kolorze podstawowym aury tego m³odego cz³owieka i w dwóch barwach promieni. rysuj¹c ¿ó³te linie. delikatny ró¿. Ma pani siedem œrodków energii w swoim ciele. ¿e jakieœ twórcze hobby przysporzy³oby pani ogromnie du¿o przyjemnoœci. – Wskaza³em jej. Na przyk³ad pisanie lub œpiew da³yby pani wielk¹ satysfakcjê.

w drugiej jest pani gotowa walczyæ. Jest nadmiernie pobudzona. ¿e kocha pani swoj¹ pracê i dobrze j¹ pani wykonuje. proszê wiêc siê jej trzymaæ. by o tym wszystkim . ¿e mimo wszystko nadal mo¿e pani kochaæ. Pani czakra gard³owa jest nieco zbyt pobudzona. Czakra podstawowa pomaga twardo staæ na ziemi. pani czakra podstawowa jest zablokowana. pani czakra sercowa jest w równowadze. Musia³bym jednak zobaczyæ jego aurê. Kiedy obie te czakry s¹ zablokowane. – Wiele lat temu jeŸdzi³am na opustosza³¹ pla¿ê i krzycza³am. ¿e i on pani¹ kocha. Dziêkujê. ¿e pani m¹¿ nie mówi tego. – Czu³am siê wspaniale. znanych jako „trójca". Pani czakra brwiowa jest w równowadze. – Nie mówi¹c o entuzjazmie. ¿e oboje wiemy. Powoli pochyli³a g³owê. Oznacza to. jak to pani szkodzi! Musi pani znaleŸæ sposób na ujawnienie swoich uczuæ. Wyci¹gnê³a rêkê i dotknê³a mojego kolana. Widzê równie¿ linê zawi¹zan¹ na du¿y wêze³. W zasadzie pozostaje pani w kontakcie z nieskoñczonoœci¹ i w miarê up³ywu czasu coraz bardziej bêdzie pani œwiadoma swojej duchowej natury. – Nie mo¿e pani tego robiæ d³u¿ej. ¿e daje pani wyraz uczuciom urazy i gniewu. – Jak ju¿ mówi³em. ¿e mo¿e pani pomagaæ innym. Przytaknê³a. co myœli. – Zagro¿enie. graj¹c w hokeja. – W pani aurze znajduje siê spora liczba kszta³tów myœlowych. Najbardziej wyraŸne maj¹ formê ksi¹¿ek. przytakuj¹c. Domyœlam siê. ale nerwowoœæ? Nie. znajdzie pani czas. w któr¹ stronê siê skierowaæ. W sanskrycie s³owo. – Chcia³abym je wyraziæ. – Chcê znowu studiowaæ. ¿e wiêksza czêœæ pani ¿ycia jest pogr¹¿ona w chaosie i musi pani ten wêze³ rozwi¹zaæ. – Ta czakra sprawuje w³adzê nad naszymi odruchami obronnymi. kontakty z ludŸmi znowu bêd¹ doskona³e. poniewa¿ ma ona zwi¹zek z myœleniem. a pani bliscy wiedz¹. wrzeszcza³am do utraty g³osu. wiêcej rozrywki. Nigdy nie jest za póŸno. niemal pierwotnym poziomie. Oznacza to równie¿. naturalnym œmiechem. Ta czakra mówi. Kiedy siê pani tego pozbêdzie. szczególnie gdyby pani pojecha³a w jakieœ nie znane miejsca. by móc pomówiæ o tym. Kiwnê³a g³ow¹ w zamyœleniu. – Dziêkujê. obok prawego kolana. korzystaj¹c ze swego doskona³ego umys³u. lub nie rozmawia z pani¹ o powa¿nych sprawach. Pochyli³a siê. dopóki siê nie odwróci³am i nie zobaczy³am. Okazuj¹c wspó³czucie i mi³oœæ. gdzie mog³aby pani spojrzeæ z dystansem na swoje problemy. Zarz¹dza ona poczuciem bezpieczeñstwa i pewnoœci¹ siebie. nerwowoœæ lub zagro¿enie. To doda³oby pani si³ i witalnoœci. Musi pani oceniæ swoje sprawy z zewn¹trz. Po pierwsze. ale siê powstrzymujê. – Czy lepiej siê pani polem czu³a? Zaœmia³a siê tym razem mi³ym. zale¿y ca³kowicie od pani. Myœlê. owszem. Znajduje siê tam od d³u¿szego czasu. które j¹ okreœla. A mo¿e po prostu powinna pani zorganizowaæ spokojn¹ kolacjê we dwoje. Nie mo¿na ukryæ blasku. ¿e przyczyn¹ jest mój m¹¿? – To oczywiste. jakiej dziedziny to dotyczy. Czy uszkodzi³a sobie pani kiedyœ nogê? – Z³ama³am j¹ jako nastolatka. ale czujê i widzê to w pani aurze. Czasami rwie mnie w tym miejscu. Proszê spojrzeæ. Przyda³by siê im urlop. Obliza³a wargi i przytaknê³a. jak u pani. czy nie tak? – To oczywiœcie zale¿y od pani. – To drañ! – Byæ mo¿e. Trochê to dziwne.stronê siê pani skieruje. co oznacza. – Poza tym w kwestii zdrowia pani aura wygl¹da dobrze. ¿e nie jest ni¹ pani praca. – Byæ mo¿e moje uwagi bêd¹ dla pani wskazówk¹. –Naprawdê pan tak myœli? – Nie myœlê. Mam zamiar to zrobiæ. potrafi pani wspieraæ ludzi w ich rozwoju i daæ im nadziejê oraz si³ê. Gdy jest zablokowana. Po raz pierwszy odprê¿y³a siê i wygl¹da³a o wiele m³odziej. Ale problem ma zwi¹zek z pani emocjami na bardzo g³êbokim. ¿e mój m¹¿ siedzi za mn¹ na piasku! – Mo¿e powinna pani wróciæ na tê pla¿ê. a pani w tej chwili jest nieco zagubiona. ale wydaje mi siê. – To dok³adny opis. Lêki. – Mniej pracy. Jeœli bêdzie pani mog³a wzi¹æ urlop. gdyby znalaz³a pani trochê miejsca dla innych wa¿nych dziedzin ¿ycia. – Dlaczego s¹dzi pan. – Pani czakra krzy¿owa równie¿ jest zablokowana. wskazuje to czêsto na problemy seksualne. tak wiêc w jednej chwili mo¿e pani mieæ chêæ uciekaæ. – Wspaniale. ale pani czakra sercowa jest w ca³kowitej równowadze. Ale by³oby dobrze. – Nie wiem. Oznacza to. ale pani wci¹¿ go kocha. byæ mo¿e. ¿e pani ich kocha. – Jim mnie kocha? – W jej g³osie dŸwiêcza³o zdziwienie. ale teraz jest pani prawdopodobnie dogmatyczna. w jakim pani teraz pozostaje. – Wrócê teraz do pani czakry splotu s³onecznego. Pani mo¿e tak¿e ofiarowaæ du¿o mi³oœci. – Ci¹gle jeszcze pani mo¿e. Oznacza to tak¿e. ¿e potrzebuje pani wiêcej równowagi w ¿yciu. – Czy tak twierdzi moja aura? – Trochê wyprzedzam sprawy. To oczywiste. co pani¹ drêczy. – Teraz przejdziemy do trzech górnych czakr. – To mogê zmieniæ. – Powinnam tak postêpowaæ ze swoj¹ rodzin¹. jaki emanuje z pani czakry sercowej. Ewidentnie pragnie siê pani uczyæ. Ma pani czarn¹ plamê w swoim ciele eterycznym. sarkastyczna i zgorzknia³a. znaczy „wsparcie". ¿e w przypadku jakiegokolwiek problemu znajdzie pani rozwi¹zanie. To w³aœnie znacz¹ te ksi¹¿ki. oprócz tego napiêcia. Potrafi pani wspaniale wyra¿aæ sam¹ siebie. mo¿e pani odczuwaæ lêki. by dok³adnie oceniæ sytuacjê. Sta³a siê pani perfekcjonistk¹ i pracoholiczk¹. Prawdopodobnie bardzo du¿o pani wymaga od innych.

¿e na ogó³ nie wiedz¹. jak potrafisz. Gdy to robi¹. Jeœli bêdziesz tak postêpowaæ. jesteœ to winien sobie i innym. udzielaj¹c im rad. Odczytywanie aury mo¿e byæ bardzo wdziêcznym zajêciem. Odczytuj¹cy aurê jest w pewnym sensie doradc¹. mogê przygl¹daæ siê ró¿nym czêœciom aury. z którymi bêdziesz móg³ æwiczyæ. A kiedy to czyni¹. Nie wolno ci anga¿owaæ siê uczuciowo w problemy twoich klientów. Mnie po d³ugim seansie pomaga zamkniêcie oczu i kilka g³êbokich oddechów. co robisz. Wydychaj¹c powietrze. jeœli pragniesz profesjonalnie zaj¹æ siê analiz¹ aury. ¿e ludzie przychodz¹ do ciebie. szczególnie gdy widzisz. by powiedzieæ. Nawet jeœli k³ami¹ bardzo przekonuj¹co. co ich interesuje. Czasami ludzie bêd¹ ci opowiadaæ niezwykle tragiczne i smutne historie. ¿e pani aura jest zachwycaj¹ca. W miarê nauki. Czasami ludzie chc¹ ciê sprawdziæ i nie daj¹ ¿adnych wskazówek. ¿e czytasz aurê.pomyœleæ. Czytanie aury mo¿e dawaæ du¿o zadowolenia. Rzadko podwa¿am to. Czytanie aury mo¿e byæ bardzo wyczerpuj¹ce emocjonalnie. by ciê informowali o dok³adnoœci twoich uwag. Widzê du¿e sukcesy i szczêœcie w pani przysz³oœci. Odczytywanie aury jest bardzo osobistym doœwiadczeniem zarówno dla tego. Ludzie nie mog¹ nic ukryæ przed tob¹. jak i jego klienta. Odczytywanie aury. Na koniec chcia³bym powiedzieæ. sami bêd¹ siê do Ciebie zg³aszaæ. czy mog¹ zadawaæ pytania. czasami po latach. by otoczyæ siê wyj¹tkowymi ludŸmi. jak byæ zaanga¿owanym i troskliwym. Zacznij od bardzo krótkich seansów. To cudowne uczucie wiedzieæ. Niew¹tpliwie ukoñczenie odpowiednich kursów by³oby ci bardzo pomocne. Bez trudu znajdziesz chêtnych. Niech pani pamiêta. co mówiê. w zale¿noœci od tego. jak bardzo im pomog³eœ. przygnêbiaj¹c ciê i pozbawiaj¹c energii. masz mo¿noœæ dostarczyæ im takich informacji. których aurê odczytujesz. Taka ochrona samego siebie to wa¿na sprawa. ¿e taki seans jest bardziej pomocny. Gdy ludzie us³ysz¹. Powinieneœ utrzymaæ pozytywne spojrzenie na œwiat i zachowywaæ dobre zdrowie. by dodaæ sobie znaczenia. ale to dlatego. które bêd¹ dla nich po¿yteczne. Ich negatywne nastawienie i gorycz mog¹ mieæ na ciebie wp³yw. Lubiê. ale równie¿ dbaæ o siebie. ¿e otacza mnie ochronna aura. Musisz siê równie¿ nauczyæ. . Poproœ przyjació³ i znajomych. mówiê sobie „zrelaksuj siê i zapomnij". Zosta³a pani obdarowana wiêkszymi zdolnoœciami i potencja³em ni¿ wiêkszoœæ z nas i potrafi z nich pani korzystaæ. Musisz siê uwolniæ od wszystkich negatywnych myœli i emocji. przed³u¿aj swoje seanse. ni¿ gdy ktoœ spokojnie siedzi i tylko s³ucha. Chc¹c odnosiæ sukcesy w czytaniu aury. Natomiast pe³ny odczyt czêsto zajmuje nawet godzinê. kto ciê o to poprosi. co widzê. trwa oko³o piêciu minut i jest raczej powierzchowne. Moje d³u¿sze czytanie aury mo¿e zaj¹æ nawet godzinê. który czyta. Dlatego na pocz¹tku zawsze mówiê moim klientom. które wykonuje siê „dla rozrywki". potrafiê czytaæ aurê przez ca³y dzieñ i pod wieczór nadal czuæ siê œwie¿y i pe³en energii. gdy bêdziesz coraz lepszy w tym. Na ogó³ czytanie aury zamienia siê w rozmowê. jak ludzie rozwijaj¹ siê w wyniku twoich rad. by w miarê swoich mo¿liwoœci pomagaæ ka¿demu. gdy ludzie komentuj¹ to. chocia¿ aura wskazuje na coœ zupe³nie innego. Twoim obowi¹zkiem jest pomagaæ ludziom najlepiej. Tê umiejêtnoœæ musz¹ opanowaæ równie¿ lekarze i pielêgniarki. uda ci siê wesprzeæ wiele osób. a jednoczeœnie zachowaæ pewien dystans. Na koniec wyobra¿am sobie. i zadaj¹ pytania. co mówi¹. przejêtych przypadkiem od ludzi. by znaleŸæ odpowiedŸ. Postêpuj¹c w ten sposób. nie mo¿esz jednak przyjmowaæ k³opotów innych ludzi za swoje. musisz byæ wspó³czuj¹cym cz³owiekiem. Nie zapominam jednak o ich mijaniu siê z prawd¹. ¿e mog¹ pytaæ o wszystko. Myœlê. Wiele osób odczuwa potrzebê k³amstwa. zdo³asz zobaczyæ prawdê w ich aurze. Opisana kobieta nie by³a zbyt komunikatywna.

¿e postrzegasz aurê przez ca³y czas i wokó³ ka¿dego. Oczywiœcie s¹ i tacy. ¿e to dzie³o szatana.Wnioski W miarê pog³êbiania siê twojej wiedzy o aurze. twoje ¿ycie siê zmieni. które poszerzy twoje horyzonty i pozwoli ci pomagaæ zarówno innym. ¿e umiejêtnoœæ ta daje ci niezas³u¿on¹ przewagê nad innymi. Z czasem. odkryj¹ prawdê o tym zjawisku. . Inni s¹dz¹. Czasami bêdziesz Ÿle rozumiany. jak i sobie. Badanie aury jest fascynuj¹cym zajêciem. jak mog³eœ siê dot¹d bez tego obejœæ. Pog³êbisz zainteresowanie kolorami. Spotkasz osoby. którym siê bêdzie wydawaæ. Oby twoje ¿ycie by³o przepe³nione wszystkimi barwami têczy. którzy bêd¹ kpiæ z twojej zdolnoœci widzenia i interpretowania aury. Niektórzy ludzie uwa¿aj¹ aurê za halucynacje. Pamiêtaj. B¹dŸ wyrozumia³y dla ludzi. jeœli nie w tym wcieleniu to w nastêpnym. którzy widz¹ w niej rêkê Boga. ¿e istnieje wiele b³êdnych pogl¹dów na temat aury. Niektórzy bêd¹ twierdzili. zaczniesz dostrzegaæ wiêcej piêkna wokó³ siebie i bêdziesz siê zastanawiaæ.

Mo¿e siê okazaæ. ¯Ó£TY: intelekt Jaskrawo¿ó³ty: du¿a inteligencja. co ka¿dy z kolorów oznacza. a brudne – niezmiennie negatywnym. Ostra czerwieñ: poirytowanie i niepokój. Brudna czerwieñ: zmys³owoœæ i rozpusta. ale w miarê zdobywania doœwiadczenia interpretacja kolorów oka¿e siê du¿o ³atwiejsza. Mia³em w¹tpliwoœci co do zasadnoœci za³¹czania tego wykazu. Brudna zieleñ: zawiœæ. Poni¿sza lista ma s³u¿yæ wy³¹cznie jako przewodnik. Wiêkszoœæ wymienionych tutaj kolorów wystêpuje jako kszta³ty myœlowe. Prawdziwy ¿ó³ty: towarzyskoœæ. a które tylko odzwierciedlaj¹ zmienne nastroje i uczucia otaczaj¹cych ciê ludzi. ZIELONY: uzdrawianie i równowaga Jaskrawozielony: dobre zdrowie i witalnoœæ. W razie w¹tpliwoœci ufaj swojej intuicji. Blado¿ó³ty: rozwaga. Cytrynowy: jasnoœæ myœlenia. Na ogó³ jasne. gdy dobrze poznasz znaczenie poszczególnych barw. Magenta: weso³oœæ. Dlatego traktuj mój wykaz jako przewodnik i przestañ go u¿ywaæ. Jednak w czasie zajêæ okaza³o siê. poniewa¿ lepiej by by³o. Szmaragdowy: empatia. które pojawiaj¹ siê na chwilê i znikaj¹. Musztardowy: przebieg³oœæ i nieuczciwoœæ. Ta ró¿norodnoœæ na pierwszy rzut oka mo¿e ci siê wydawaæ zniechêcaj¹ca. Ró¿owy: radoœæ i szczêœcie. Kiedy zobaczysz jak¹œ niezwyk³¹ barwê. Czerwonawopomarañczowy: pragnienie zrobienia wra¿enia na innych. Œwietlisty ¿ó³ty: logika i duchowe aspiracje. CZERWIEÑ: energia Krwista czerwieñ: mœciwoœæ i zazdroœæ. Ciemnopomarañczowy: pob³a¿liwoœæ wobec siebie. prawie czarna: egoizm i zach³annoœæ. zaufaj swojej intuicji i w³asnemu rozumowi. . Matowy ¿ó³ty: lenistwo i niepraktycznoœæ. czy jej opis siê zgadza z podanym przeze mnie. komunikatywnoœæ i troskliwoœæ. Matowa czerwieñ: egoizm. Z czasem zorientujesz siê. Prawdziwa czerwieñ: ambicja i odwaga. Na szczêœcie przez ostatnich kilka tysiêcy lat wielu ludzi bada³o aurê i zosta³o ustalone. Jasna czerwieñ: przyjazny charakter i æwiczenia fizyczne. Powsta³a w wyniku moich w³asnych spostrze¿eñ i spostrze¿eñ moich uczniów. ¿e bêdziesz mia³ inne zdanie na temat podstawowych znaczeñ. Czerwieñ ró¿y: czysta. ale ju¿ interpretacja jasnego kasztanu czy spranego ró¿u nie bêdzie taka prosta. Szkar³at: nie kontrolowane emocje. piêkne kolory s¹ dobrym znakiem. ¯ó³tozielony: niewielka inteligencja. Jaskrawa czerwieñ: si³a i umiejêtnoœæ przekonywania. zanim sprawdzisz jej znaczenie w tym spisie. Ciemna czerwieñ. Prawdziwie pomarañczowy: dobra organizacja i kompetencje. ciemna czerwieñ wskazuje na z³y humor i zmys³owoœæ. pozostan¹ nieco d³u¿ej. brak kontroli nad emocjami. abyœ sam odkry³ znaczenie tych barw przez obserwacjê i zadawanie pytañ. Jasnopomarañczowy: towarzyskoœæ i otwartoœæ.Aneks A Znaczenie kolorów W aurze cz³owieka mo¿na odnaleŸæ ogromn¹ liczbê barw. które w nim zawar³em. Karmazynowy: seksualnoœæ i niskie namiêtnoœci. G³êboka czerwieñ: namiêtnoœæ. £atwo jest na przyk³ad stwierdziæ. ni¿ siê spodziewa³eœ. POMARAÑCZOWY: emocje Jaskrawopomarañczowy: silne emocje. Jeœli zwi¹zana jest z nimi jakaœ emocja. przyjrzyj siê jeszcze raz analizowanej barwie i sprawdŸ. altruistyczna mi³oœæ. które barwy stanowi¹ czêœæ sta³ej aury. Lekka czerwieñ: nerwowoœæ. ¿e brudna. nieuczciwoœæ i oszustwo. Jeœli tak. ¿e wiêkszoœæ ludzi chcia³aby mieæ jakieœ potwierdzenie swoich odkryæ. Ciemnozielony: zazdroœæ. Matowy pomarañczowy: podatnoœæ na irytacjê.

zrozumienie i umiejêtnoœæ wybaczania. B³otnisty br¹z: egoizm. Szarawy br¹z: z³e zdrowie. Jasnoró¿owy: wspó³czucie. O³owiany: zw¹tpienie w siebie. Matowy szary: znudzenie. Czysta czerñ w ciele eterycznym: k³opoty zdrowotne. ¯ó³toz³oty: zadowolenie i dobre samopoczucie. Liliowoniebieski: idealizm. Prawdziwy z³oty: idealizm i wiernoœæ zasadom. B³otnista zieleñ: zawiœæ. BR¥Z: materializm Brudny br¹z: sk¹pstwo. Prawdziwy b³êkit: wyobraŸnia i percepcja. Sprana czerñ: tajemniczoœæ i pesymizm. Koraloworó¿owy: niepewnoœæ i niedojrza³oœæ. Prawdziwy szary: stres i zmêczenie. Prawdziwy fiolet: intuicja i duchowoœæ.Trawiasty: umiejêtnoœæ przystosowania siê. intuicja i œwiadomoœæ. CZERÑ: z³oœliwoœæ Szarawa czerñ: wrogoœæ i okrucieñstwo. lêk i melancholia. gdy wystêpuje w innym miejscu. Ró¿owy jak ró¿a: radoœæ i optymizm. Matowy b³êkit: poczucie ograniczenia. Purpura: duma i umi³owanie przepychu. Jasnozielony: sympatia. Œwietlisty fiolet: wiara. RÓ¯OWY: mi³oœæ. Ciemnoniebieski: m¹droœæ. SZARY: konwencjonalnoœæ Jasnoszary: egoizm i brak wyobraŸni. Z£OTY: m¹droœæ Czysty z³oty: du¿a inteligencja i umiejêtnoœæ przekazywania wiedzy. Œwietlisty z³oty: pozytywny stosunek do œwiata i wspieranie innych. Bladoniebieski: niedojrza³oœæ. G³êboki b³êkit: duchowoœæ. Jasnoniebieski: oddanie i wielkie idea³y. Szary wokó³ g³owy: ból g³owy. INDYGO: odpowiedzialnoœæ Jaskrawy indygo: troska o innych. nienawiœæ i przewrotnoœæ. £ososiowy: humanitaryzm i uniwersalna mi³oœæ. Œwietlisty indygo: pogoda ducha. Prawdziwy br¹z: rozs¹dek i ciê¿ka praca. Szare plamy w ciele eterycznym: pocz¹tek choroby. Czysty ró¿owy: czu³oœæ i oddanie. Lekkoszary: k³opoty ze zdrowiem i brak energii. Szarozielony: depresja i rozczarowanie. Matowy indygo: rozczarowanie. Prawdziwa czerñ: silny charakter i upór. B£ÊKIT: ró¿norodnoœæ Jaskrawoniebieski: niezale¿noœæ i lojalnoœæ. Zielonkawoszary: negatywne myœli. Liliowy: humanitaryzm. Prawdziwy indygo: niezale¿noœæ i odpowiedzialnoœæ. Ciemny indygo: œwiadomoœæ duchowa. Czysty br¹z: ambicja i materializm. . Czerwonawy br¹z: zach³annoœæ. FIOLET: duchowoœæ Ametyst: przebudzenie duchowe. Prawdziwa zieleñ: humanitaryzm i ³agodnoœæ serca. Mo¿e równie¿ oznaczaæ ból.

Sprany ró¿owy: zale¿noœæ. . Matowy srebrny: idealistyczny marzyciel. BIA£Y: czystoœæ Kremowy: humanitaryzm i idealizm. SREBRNY: idealizm B³yszcz¹cy srebrny: romantyczny i godny zaufania. Prawdziwy ró¿owy: afekt. Prawdziwy srebrny: szacowny i uczciwy. Prawdziwy bia³y: perfekcjonista. Œwietlisty bia³y: perfekcja i duchowa œwiadomoœæ. mi³oœæ i sympatia.

Aneks B S³owa kluczowe czakr Czakra podstawowa Cechy pozytywne aktywny ambitny pewny siebie zdecydowany seksualny spontaniczny Cechy negatywne w³adczy egoistyczny egocentryczny uparty zmys³owy impulsywny Czakra krzy¿owa Cechy pozytywne elastyczny ambitny chêtny do wspó³pracy dyplomata przyjazny uczciwy goœcinny Cechy negatywne apatyczny obojêtny egoistyczny manipulant nieœmia³y powierzchowny przewra¿liwiony Czakra splotu s³onecznego Cechy pozytywne analityczny uroczy twórczy elokwentny entuzjastyczny giêtki inspiruj¹cy Cechy negatywne krytyczny powierzchowny dyletant lekkomyœlny o zmiennych nastrojach k³ótliwy trywialny .

Czakra sercowa Cechy pozytywne wspó³czuj¹cy wierny szczodry wspieraj¹cy o otwartym sercu wytrwa³y powa¿ny szczery Cechy negatywne egoistyczny niepewny siebie ograniczony w³adczy nieufny sfrustrowany sztywny uparty Czakra gard³owa Cechy pozytywne elastyczny entuzjastyczny idealista lojalny spokojny postêpowy Cechy negatywne kapryœny niezdecydowany niecierpliwy autorytarny niesforny pob³a¿aj¹cy Czakra brwiowa Cechy pozytywne esteta przyjazny szczodry natchniony intuicyjny kochaj¹cy rozumiej¹cy Cechy negatywne wymagaj¹cy lêkliwy krytyczny niezorganizowany zapominalski marudny wœcibski Czakra korony Cechy pozytywne uroczy .

twórczy intuicyjny logiczny mistyczny spokojny zrównowa¿ony przekszta³caj¹cy Cechy negatywne introwertyk negatywny introspektywny krytyczny fantasta egocentryk izoluj¹cy siê nietolerancyjny .

• korony. którzy nie maj¹ pojêcia. nieustannie zmieniaj¹cych siê kolorów. ca³kowicie otacza cia³o fizyczne. 7. jak czyta³ Bibliê na drugim koñcu miasta. która rozszerza siê w ci¹gu snu i kurczy za dnia. • brwiowa. by³by du¿o lepiej widoczny ni¿ zwyk³e kolory twojej aury. Sobowtór eteryczny – niezwykle delikatna. poniewa¿ choroby objawiaj¹ siê w nim w postaci ciemnych plam lub przerwy w ruchu aury. a zgromadzenie czeka³o. ¿ywy kolor podstawowy. dopóki nie wyzwoli³byœ siê od tych emocji. ¿e sobowtór eteryczny ma szarawy odcieñ. S¹ to: 1. P³aszczyzna duchowa. Ró¿d¿karstwo – metoda odnajdywania rzeczy. Aura nastroju – kolor podstawowy przy zmianach nastroju bywa chwilowo zastêpowany przez inne barwy. poœrodku odcinka miêdzy koœci¹ ³onow¹ i pêpkiem. Cia³a subtelne – aura sk³ada siê z wielu warstw znanych jako cia³a subtelne. na ogó³ dostrzegaj¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em i w³aœciw¹ aur¹. ale tak¿e stanowi czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla wszystkie subtelne energie ¿yciowe. Aura ma ró¿ne rozmiary i zabarwienie. niemal œwietlistych. 2. Istnieje siedem czakr: • podstawowa. Dlatego powinna byæ traktowana raczej jako przed³u¿enie cia³a. które promieniuj¹ z cia³a przez aurê na zewn¹trz. P³aszczyzna astralna. Oddychanie kolorem – æwiczenie. odkryty przypadkiem przez Siemiona i Walentynê Kirlianów w latach trzydziestych. Ukl¹k³ i naci¹gn¹³ kaptur na g³owê. najczêœciej ukrytych pod powierzchni¹ ziemi. które wprowadza kolory têczy do cia³a. Nasze organizmy nieustannie emanuj¹ energiê podczerwon¹. a ktoœ nagle ciê zwymyœla³. na czubku g³owy. w zale¿noœci od samopoczucia i rozwoju duchowego cz³owieka. • splotu s³onecznego. Czakry – oœrodki energii umieszczone wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. W tych w³aœnie miejscach energia jest du¿o wiêksza ni¿ w innych. Sobowtór eteryczny jest znany jako aura zdrowia. Aura nastroju oddaje nasz stan emocjonalny. gdy nagle przypomnia³ sobie. na poziomie tego splotu. 3. dostrzega przynajmniej trzy z nich. Niedomagania zdrowotne mog¹ wystêpowaæ równie¿ jako utrata zabarwienia w . w przeciwieñstwie do ma³ego. którzy potrafi¹ widzieæ aurê. Aura fizyczna – sk³ada siê z materii oraz pól energetycznych. znane d³ugo przed narodzinami Chrystusa. po oddzieleniu na krótki czas od cia³a fizycznego. Poszukiwanie wody jest dobrym tego przyk³adem. Wiêkszoœæ ludzi. • sercowa. Fizyczna p³aszczyzna eteryczna. Istniej¹ jednak osoby. Aura zdrowia – patrz sobowtór eteryczny. Uwa¿a siê na ogó³. 6. Fotografie Kirliana – system fotografowania pól energetycznych wokó³ istot ¿ywych. Kolory promieniuj¹ce – barwy. na przyk³ad do badania aury cz³owieka. Czakry poch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. Cia³o eteryczne – powiela cia³o fizyczne. które otacza ka¿d¹ ¿yw¹ istotê. Jednak mo¿na je stosowaæ do innych celów. 5. Kolor podstawowy – barwa t³a aury. Cia³o emocjonalne – patrz cia³o astralne. a najs³ynniejszy tego przypadek mia³ miejsce w Limoge we Francji w 1226 roku. ¿e powinien wyg³aszaæ kazanie w zupe³nie innym miejscu. • krzy¿owa. Jeœli na przyk³ad mia³eœ mi³y dzieñ. Nie tylko otacza jej cia³o. emocjonaln¹ i duchow¹. W tej samej chwili zakonnicy widzieli go. które wytwarzaj¹ pr¹dy powietrza w pobli¿u naszego cia³a. Wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. co je otacza. u podstawy krêgos³upa. na wysokoœci czo³a. dok¹d zd¹¿aj¹. • gard³owa. S¹ to czêœciowe obrazy aury – halo. tu¿ nad brwiami. Poniewa¿ wszyscy jesteœmy ciepli w porównaniu z otoczeniem. To w³aœnie j¹ pierwsz¹ dostrzegaj¹ ludzie ucz¹cy siê widzieæ aurê.S³owniczek Aura – niewidzialne pole energetyczne. Jednak w miarê rozwoju swych zdolnoœci staj¹ siê œwiadomi. na wysokoœci gard³a. niemal niewidoczna otoczka rozci¹gaj¹ca siê na centymetr wokó³ cia³a. psychiczn¹. Cia³o eteryczne mo¿e siê przemieszczaæ w przestrzeni. które mog¹ widzieæ wszystkie siedem warstw. który by siê wtedy pojawi³. Wed³ug joginów dusza mieszka w ciele astralnym. ¿e to w³aœnie ono dostarcza cia³u fizycznemu energii oraz œwiadomoœci. Kiedy ludzie rozwijaj¹ zdolnoœæ widzenia aury. który tworzy szeroki wachlarz najró¿niejszych. szczególnie jeœli wi¹¿¹ siê z nimi jakieœ emocje. Cz³owiek jest Ÿród³em promieniowania elektromagnetycznego o niskiej czêstotliwoœci (fale radiowe do 100 kHZ). P³aszczyzna intuicyjna. Halo – w sztuce sakralnej œwiêtych przedstawia siê czêsto ze œwietlistym lub z³otym ko³em wokó³ g³owy. Antoni z Padwy odprawia³ mszê. bladego koloru podstawowego ludzi. Kszta³ty myœlowe – nasze myœli przejœciowo widoczne wewn¹trz aury. a nie coœ. twoja aura natychmiast zareaguje na zmianê twojego stanu emocjonalnego. Ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. a sk³ada siê z materii eterycznej. P³aszczyzna absolutu. Otacza nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pole jonów. miêdzy ³opatkami na poziomie serca. Kolor podstawowy wyjawia. Osoby spe³nione maj¹ szeroki. Kolor. wszyscy mamy termiczne gradienty. 4. Cia³o astralne – zwane czasami astralnym sobowtórem lub cia³em emocjonalnym. które otaczaj¹ cia³o. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. Œw. Koœció³ nazywa to bilokacj¹.

Warstwy aury – patrz cia³a subtelne.sobowtórze eterycznym. Trójca – górne trzy czakry. Powszechnie u¿ywane przez terapeutów lecz¹cych kolorem i uzdrowicieli czakr. nad jakim osoba u¿ywaj¹ca wahade³ka w³aœnie pracuje. który wskazuje na kolor. Wampir psychiczny – cz³owiek. Wahade³ko do mierzenia aury – zawiera siedem kolorów têczy oraz ma³y oznacznik. który wysysa energiê auryczn¹ innych ludzi w celu wzmocnienia swojej aury. Drgaj¹ one na wy¿szym poziomie ni¿ cztery dolne czakry. Mo¿e to robiæ œwiadomie lub nie. .

Prosimy pisaæ pod adres: Richard Webster c/o Llewellyn Worldwide Publications PO Box 64383. Revealing Hands. ¿e autor odpowie na ka¿dy przys³any list. Dept. Paul. Llewellyn Worldwide nie mo¿e zagwarantowaæ. Kontakt z autorem Jeœli chcia³byœ napisaæ do autora lub otrzymaæ wiêcej informacji na temat tej ksi¹¿ki. Napisa³ tak¿e: Feng Shui for Beginners. jak i wydawca chcieliby siê dowiedzieæ.O autorze Pochodz¹cy z Nowej Zelandii Richard Webster przemierza œwiat. MN 55164 USA . czy ksi¹¿ka ci siê podoba³a i czy ci pomog³a. ¿e ka¿dy zostanie mu przekazany. K360-3 St. Zarówno autor. Omens. wyg³aszaj¹c wyk³ady i prowadz¹c warsztaty zwi¹zane z ludzk¹ psychik¹. Oghams and Oracles oraz Dowsing for Beginners. ale zapewnia. mo¿esz wys³aæ list pod adresem wydawnictwa Llewellyn Worldwide.

Spis treœci Wprowadzenie Rozdzia³ l Co to jest aura? Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Rozdzia³ 4 Barwy aury Rozdzia³ 5 Czakry Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Rozdzia³ 8 Samodoskonalenie siê a twoja aura Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Wnioski Aneks A Znaczenie kolorów Aneks B S³owa kluczowe czakr S³owniczek 6 17 32 44 53 78 95 105 117 145 160 161 167 170 .

uzdrawianiu duchowym i œwiadomej zmianie aury. W tym celu autor niniejszego podrêcznika opracowa³ skuteczne æwiczenia rozwijaj¹ce tê umiejêtnoœæ. Analizuj¹c wygl¹d i barwy aury.O ksi¹¿ce Aura – œwietlista otoczka wibruj¹ca wokó³ cia³a ka¿dego cz³owieka – mo¿e dostarczyæ wielu informacji na jego temat. o czakrach. mo¿emy poznaæ jego ogóln¹ postawê ¿yciow¹. kryszta³ach. aktualny stan zdrowia itp. Zanim jednak zaczniemy interpretowaæ uzyskane informacje. S¹ one ³atwe do wykonania i poparte przyk³adami z ¿ycia codziennego. musimy siê nauczyæ widzenia aury. . charakter. pragnienia. chwilowy nastrój. Przy okazji ich omawiania dowiadujemy siê tak¿e o równowa¿eniu i ochronie aury. tak by pomog³a nam osi¹gn¹æ wytyczone cele i poprawiæ stan zdrowia.