Richard Webster ODCZYTYWANIE AURY

Jak zobaczyæ i zinterpretowaæ promieniowanie naszego cia³a

Prze³o¿y³a Irena St¹por

Wydawnictwo MEDIUM

Tytu³ orygina³u: Aura Reading for Begginers Copyright © 1998 by Richard Webster Published by Llewellyn Publications St Paul, MN 55164 USA Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Medium, 1999 Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯aden fragment niniejszej ksi¹¿ki nie mo¿e byæ publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Projekt ok³adki: Beata Kulesza-Damaziak Zdjêcie na ok³adce: Krzysztof Damaziak Redakcyjne: Janina Wujkiewicz Sk³ad i ³amanie: Ms Studio s.c. tel./ fax (022) 632-73-69 Wydawnictwo MEDIUM Holding Medium Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna, Osiedle Czarnów 172/2 tel. (0-22) 754-62-16; fax 754-71-69 internet: http://www.medium.com.pl e-mail: sekretariat@medium.com.pl Dzia³ handlowy, dystrybucja: Grupa A5 Sp. z o.o. 90-353 £ódŸ, ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 Ksiêgarnia wysy³kowa: „ESSE" Sp z. o.o. 90-353 £ódŸ,ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 internet: http://www.dobreksiazki.pl ISBN: 83-87863-27-0 Zeskanowane i opracowane przez: jarp Ostatnia aktualizacja 11 maja 2001

Dla Eden, naszej pierwszej wnuczki

Wprowadzenie
W dzieciñstwie chodzi³em do szko³y prowadzonej przez ksiê¿y. W ka¿dy czwartek rano przed lekcjami szliœmy do kaplicy na mszê. Lubi³em muzykê, zawsze wiêc stawa³em tak, by móc obserwowaæ pana Cardera, organistê, który uczy³ równie¿ muzyki i by³ najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek mia³em. Pewnego ranka przygl¹da³em siê, jak pan Carder gra Bacha, i ze zdumieniem zauwa¿y³em piêkne barwy, które z niego emanowa³y, unosz¹c siê ku wysoko sklepionemu sufitowi. Widok ten mnie zachwyci³, szturchn¹³em wiêc siedz¹cego obok ch³opca. – Popatrz, jakie piêkne kolory – powiedzia³em. Ch³opiec spojrza³, jednak niczego nie zobaczy³. Nie pamiêtam, co powiedzia³, ale powstrzyma³o mnie to przed opowiadaniem o kolorach komukolwiek innemu. Od tamtej chwili widywa³em kolory wokó³ pana Cardera niemal zawsze, gdy gra³. Po prostu nabra³em pewnoœci, ¿e siê pojawi¹, i nie dziwi³ mnie ich brak wokó³ innych ludzi, nawet wokó³ szkolnego ksiêdza. Wiele lat póŸniej po którymœ z moich wyk³adów jeden ze s³uchaczy podszed³ do mnie i zasugerowa³, ¿e kolory mog³y pochodziæ z witra¿y w kaplicy. Wydawa³o mi siê to nieprawdopodobne, poniewa¿ dobrze zna³em piêkne wzory, które œwiat³o padaj¹ce przez okna w s³oneczne poranki rzuca³o na zgromadzonych uczniów. Niemniej jednak wróci³em do kaplicy i sprawdzi³em –organy ustawione by³y w taki sposób, ¿e promienie przenikaj¹ce przez witra¿e nie mog³y padaæ na organistê. To w³aœnie wtedy zobaczy³em aurê po raz pierwszy. Mia³em szczêœcie, ¿e od razu dostrzeg³em kolory. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a niemal bezbarwn¹ „otoczkê", a barwy pojawiaj¹ siê stopniowo. Poniewa¿ by³em dzieckiem, przyj¹³em aurê jako coœ naturalnego. Nie analizowa³em tego zjawiska, nawet nie myœla³em o nim zbyt czêsto. Czasami widywa³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki, gdy gra³ na pianinie, natomiast nigdy, gdy prowadzi³ lekcje. Rok czy dwa lata póŸniej pan Carder zosta³ moim wychowawc¹. Jego metoda utrzymywania dyscypliny w klasie polega³a na nagradzaniu dobrego zachowania czytaniem ksi¹¿ki w ka¿de pi¹tkowe popo³udnie. By³a to jego ulubiona lektura z dzieciñstwa. Trzyma³ te stare zniszczone kartki w rêkach z czci¹ i mi³oœci¹. Opowieœæ nas fascynowa³a i nasze zachowanie w klasie poprawia³o siê z tygodnia na tydzieñ, poniewa¿ du¿o wiêcej frajdy nam sprawia³o œledzenie najnowszych przygód bohaterów ksi¹¿ki ni¿ nauka matematyki. Gdy pan Carder czyta³, jego aura poszerza³a siê i otacza³a go jaskrawymi kolorami. Jako nastolatek czasami dostrzega³em aurê wokó³ innych ludzi, na ogó³ wtedy, gdy entuzjastycznie opowiadali o czymœ, co ich interesuje. Zdarza³o siê to jednak przypadkiem, nigdy nie stara³em siê jej zobaczyæ, ale te¿ nie dziwi³o mnie, ¿e j¹ widzê. Maj¹c siedemnaœcie lat, wys³ucha³em kilku wyk³adów w Towarzystwie Teozoficznym i dowiedzia³em siê, ¿e temat jest du¿o g³êbszy, ni¿ mi siê wydawa³o. Zdziwi³o mnie, ¿e wiêkszoœæ s³uchaczy bardzo ciê¿ko pracuje, by zobaczyæ coœ, co ja widzia³em przez po³owê swojego ¿ycia, uwa¿aj¹c ten fakt za rzecz ca³kowicie naturaln¹. Chcia³em im powiedzieæ, ¿e za bardzo siê staraj¹, ¿e lepiej by zrobili, rozluŸniaj¹c siê i pozwalaj¹c, aby siê zdarzy³o to, co siê ma zdarzyæ, ale by³em zbyt nieœmia³y i zamkniêty w sobie. Nadal uwa¿am, ¿e widzenia aury najlepiej siê uczyæ w nastroju pogodnym. Jeœli siê zabierzesz do roboty z ponur¹ determinacj¹, zniknie element zabawy, a osi¹gniêcie sukcesu stanie siê prawie niemo¿liwe. Mia³em tego niezbity dowód wiele lat temu, gdy zaczyna³em prowadziæ zajêcia z rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jedna z pañ uczestnicz¹cych w spotkaniach rozpaczliwie chcia³a zobaczyæ aurê. Chocia¿ upomina³em j¹, by czerpa³a radoœæ z naszych æwiczeñ, traktowa³a ka¿de z nich jak sprawê ¿ycia i œmierci. Jej frustracja ros³a, w miarê jak kolejni uczestnicy warsztatów stwierdzali, ¿e im siê uda³o, a ona ci¹gle nic nie widzia³a. Zabra³a robione w klasie notatki do domu i zostawi³a w salonie. Pewnego wieczoru przeczyta³ je jej m¹¿. By³ po dwóch kieliszkach i stwierdzi³, ¿e mog³oby byæ zabawnie zrobiæ kilka æwiczeñ. Z pocz¹tku jego ¿ona nie chcia³a, poniewa¿ zawsze podkreœla³ swoj¹ niewiarê w widzenie aury. Zgodzi³a siê jednak, nie chc¹c mu siê sprzeciwiaæ. Ku swemu zdumieniu odkry³a, ¿e widzenie aury nie sprawia jej ¿adnej trudnoœci. Zdziwi³a siê jeszcze bardziej, gdy siê okaza³o, ¿e jej m¹¿ tak¿e nie ma z tym problemu. Mê¿a to prze¿ycie tak przerazi³o, ¿e musia³o min¹æ kilka miesiêcy, zanim da³ siê namówiæ na ponowne próby. Interesuj¹cy w tej historii jest fakt, ¿e pani ta nie widzia³a aury podczas zajêæ, gdy bardzo siê o to stara³a, natomiast w domu, chc¹c sprawiæ mê¿owi przyjemnoœæ, z ³atwoœci¹ osi¹gnê³a cel. W ksi¹¿ce tej zawar³em wszystkie æwiczenia z moich zajêæ rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jeœli bêdziesz je wykonywaæ jako element zabawy, na pewno uda ci siê zobaczyæ i zinterpretowaæ aurê. Ludzie dostrzegali aurê od zarania dziejów. Wiele pradawnych rycin i rysunków na ska³ach przedstawia postacie z dziwnym nakryciem g³owy. Szczególnie wyraŸnie widaæ to na malowid³ach z Val Camonica w pó³nocnych W³oszech. Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e w dawnych czasach ziemiê odwiedzili goœcie z kosmosu. To mo¿liwe, oczywiœcie, ale wydaje siê bardziej prawdopodobne, ¿e s¹ to prymitywne przestawienia aury, szczególnie i¿ g³owy niektórych postaci otoczone s¹ rysunkami p³omieni. Pióropusze noszone przez wodzów Indian mog³yby przedstawiaæ aurê. Równie¿ kap³ani Majów nosili nakrycia g³owy zrobione z piór. D³ugo przed nadejœciem Chrystusa g³owy œwiêtych na portretach otacza³y œwietliste lub z³ote aureole (rys. A). Mo¿na je zobaczyæ na malowid³ach pochodz¹cych z Egiptu, Indii, Grecji i W³och. Bez w¹tpienia przedstawiaj¹ one aurê. Równie¿ w œwiêtych ksiêgach wszystkich cywilizacji pojawiaj¹ siê informacje o aurze. Byæ mo¿e g³owê Moj¿esza schodz¹cego z góry Synaj otacza³a aureola –„Gdy Moj¿esz

zstêpowa³ z góry Synaj z dwiema tablicami Œwiadectwa w rêku, nie wiedzia³, ¿e skóra na jego twarzy promienia³a na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Moj¿esza z dala i ujrzeli, ¿e skóra na jego twarzy promienieje, bali siê zbli¿yæ do niego". (Wj 34, 29). Homer opisuje aurê jako „œwietlist¹ chmurê maj¹c¹ swe Ÿród³o w boskiej istocie, a wiêc symbolizuj¹c¹ moc". Opis tego zjawiska po raz pierwszy pojawi³ siê w zachodnich pismach oko³o 2600 lat temu, gdy pitagorejczycy zaczêli je w³¹czaæ do swoich nauk. Ludzie zawsze uwa¿ali, ¿e aura jest rzeczywist¹ siedzib¹ si³y ¿ycia. Hindusi nazwali tê energiê prana, w Polinezji kahuni okreœlali j¹ mianem mana, natomiast Paracelsus – munis. Mesmer u¿ywa³ nazwy magnetyzm zwierzêcy, Baron von Reichenbach – od, a dzisiaj ludzie obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi nazywaj¹ j¹ si³¹ eteryczn¹. Œredniowieczni œwiêci i mistycy potrafili dostrzec cztery ró¿ne typy aury: nimb, halo, aureolê oraz gloriê. Nimb i halo otaczaj¹ g³owê, aureola – ca³e cia³o, a gloria ³¹czy trzy pozosta³e rodzaje w ca³oœæ. Œwiêci maj¹ tak bardzo rozwiniêty nimb i halo, ¿e artyœci bez trudu dostrzegali je i malowali. Paracelsus (1493-1541), s³awny szwajcarski filozof i lekarz, jako jeden z pierwszych pisa³ o aurze. Po ukoñczeniu studiów podró¿owa³ po Europie, spêdzaj¹c du¿o czasu z Cyganami i alchemikami. Studiowa³ równie¿ zio³olecznictwo, dentystykê i teozofiê. Zdobyt¹ wiedzê przekaza³ w swoich pismach. Paracelsus wierzy³ w istnienie si³y ¿yciowej, „która jaœnieje wewn¹trz i wokó³ ¿ywych istot jak œwietlista kula". Uwa¿a³, ¿e ma ona magiczny wp³yw, który mo¿na wykorzystaæ w leczeniu pacjentów. W 1541 roku zosta³ zmuszony do rezygnacji z funkcji profesora medycyny i chirurgii, poniewa¿ jego nauki uznano za zbyt daleko odbiegaj¹ce od ogólnie przyjêtych zasad. Paracelsus zmar³ w tym samym roku w wyniku obra¿eñ, jakie odniós³, gdy s³u¿¹cy pewnego lekarza nie zgadzaj¹cego siê z jego pogl¹dami wypchn¹³ go z du¿ej wysokoœci. Sir Isaac Newton (1642-1727), fizyk i matematyk, jest najbardziej znany z obserwacji jab³ka spadaj¹cego na ziemiê. Rozmyœlanie nad tym zjawiskiem pozwoli³o mu stworzyæ trzy podstawowe prawa mechaniki, które z kolei doprowadzi³y do odkrycia i zdefiniowania prawa ci¹¿enia. Newton by³ bardzo utalentowanym cz³owiekiem zajmuj¹cym siê wieloma dziedzinami nauki. Jako matematyk wynalaz³ rachunek infinitezymalny. W fizyce odkry³ sk³ad bia³ego œwiat³a. Pracowa³ jako urzêdnik pañstwowy – by³ dyrektorem mennicy. W 1666 roku opracowa³ pojêcie pola si³y lub „fal si³y" otaczaj¹cych wszystko, co ¿yje. By³ pierwszym cz³owiekiem, który przepuœci³ bia³e œwiat³o przez dwa pryzmaty, w wyniku czego sformu³owa³ prawa o za³amaniu siê promieni i o odbiciu. Jego „fale si³y" oraz zainteresowanie kolorami i œwiat³em czyni¹ zeñ pioniera badañ nad aur¹. Franz Mesmer (1734-1815) by³ wiedeñskim lekarzem, którego zafascynowa³ magnetyzm i który u¿ywa³ magnesu w leczeniu pacjentów. Wierzy³, ¿e moc podobna do magnetyzmu istnieje w ludzkim organizmie. W 1775 roku opublikowa³ swoj¹ ksi¹¿kê Dissertation on the Discovery of Animal Magnetism, a nastêpnie zacz¹³ podró¿owaæ, by móc wszêdzie demonstrowaæ swoje odkrycia. Niestety, teatralne sk³onnoœci i ekscentrycznoœæ Mesmera zrazi³y do niego ca³y œwiat lekarski i w 1784 roku komisja, na której czele stan¹³ Benjamin Franklin, okrzyknê³a go znachorem i szarlatanem. Kolejna znacz¹ca postaæ w historii badañ nad aur¹ to baron Karl von Reichenbach (1788-1869), odkrywca kreozotu. By³ to niemiecki metalurg i przemys³owiec, który rozczarowany tym, ¿e jego idee nie znajduj¹ zainteresowania u innych, postanowi³ bezpoœrednio przedstawiæ swoje pogl¹dy szerokiej publicznoœci za pomoc¹ serii listów na temat od i magnetyzmu. Od to nazwa, jakiej Reichenbach u¿ywa³ do okreœlenia uniwersalnej energii, z któr¹ pozostaj¹ w kontakcie wra¿liwi ludzie, zw³aszcza obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi. Wierzy³, ¿e tê „odyczn¹ si³ê" (nazwa pochodzi od Odyna, jednego z g³ównych bogów norweskiej mitologii) wytwarzaj¹ magnesy, kryszta³y oraz istoty ludzkie. Wra¿liwe osoby nie tylko mog¹ j¹ odczuwaæ, ale w pewnych sytuacjach równie¿ widzieæ. Stwierdzi³ na przyk³ad, ¿e on sam odczuwa mi³y ch³ód emanuj¹cy z czubka kryszta³u, podczas gdy jego podstawa wywo³uje nieprzyjemne wra¿enie ciep³a. W maju 1844 roku Reichenbach przeprowadzi³ badania na Angelice Sturman, m³odej, uzdolnionej dziewczynie. Umieœci³ j¹ w ciemnym pokoju wraz z kryszta³em, z którego czubka – wed³ug jej oœwiadczenia – wydobywa³o siê jasne, niebieskie œwiat³o. Poœwiata by³a w ci¹g³ym ruchu, a od czasu do czasu pojawia³y siê iskry. Gdy Reichenbach odwróci³ kryszta³, Angelika dostrzeg³a gêsty czerwono¿ó³ty dym wydobywaj¹cy siê z jego podstawy. Badacz by³ zachwycony wynikami testów, szczególnie gdy siê okaza³o, ¿e oprócz Angeliki tysi¹ce osób widzi kolory wydobywaj¹ce siê z jego kryszta³ów. Odkry³ równie¿, ze ludzkie cia³o wytwarza podobn¹ biegunowoœæ jak kryszta³y: lew¹ stronê cia³a uwa¿a³ za biegun negatywny, praw¹ zaœ – za pozytywny. Baron von Reichenbach w swoich licznych artyku³ach opisywa³ doœwiadczenia, które mogli przeprowadziæ jego czytelnicy. Wywo³a³ sensacjê w ca³ej Europie, setki tysiêcy ludzi stara³o siê zobaczyæ jego odyczn¹ si³ê. „Módl siê i sam spróbuj" – powtarza³ w swoich artyku³ach. Dr Walter J. Kilner (1847-1920) uczyni³ krok naprzód, gdy w 1908 roku odkry³ sposób, który ka¿demu umo¿liwia³ widzenie aury. W ksi¹¿ce The Human Aura wyprzedzi³ swoj¹ epokê, twierdz¹c, ¿e w przysz³oœci bêdzie mo¿na aurê sfotografowaæ. Sposób Kilnera polega³ na u¿yciu ekranu sk³adaj¹cego siê z dwóch szyb umieszczonych o 3 mm jedna od drugiej. Przestrzeñ miêdzy nimi wype³nia³ b³êkitnofioletowy barwnik. Ekran ten umo¿liwia³ widzenie pasma ultrafioletowego, w wyniku czego ka¿dy, kto przez niego patrzy³, móg³ zobaczyæ aurê. Pierwsz¹ osob¹, na któr¹ Kilner spojrza³, stosuj¹c swój wynalazek, by³a dwudziestotrzyletnia kobieta ca³a otoczona szaroniebiesk¹ aur¹ z wyraŸnymi promieniami. Dr Kilner martwi³ siê reakcj¹ kolegów lekarzy wyœmiewaj¹cych jego odkrycia. W istocie, w 1912 roku „British Medical Journal" porówna³ je do „wizjonerskich zabójczych spojrzeñ" Makbeta. Tymczasem Kilner uwa¿a³, ¿e ka¿dy lekarz powinien postrzegaæ jego ekran jako narzêdzie diagnostyczne, poniewa¿ aura otaczaj¹ca chore czêœci cia³a cz³owieka ma ciemniejsz¹ barwê. Mimo nieprzychylnych opinii, Kilner nadal prowadzi³ doœwiadczenia, a w 1921 roku wyda³ ksi¹¿kê podsumowuj¹c¹ jego prace The Human Atmosphere. Nastêpne powa¿ne opracowanie na temat aury pojawi³o siê dopiero w 1937 roku, gdy opublikowano ksi¹¿kê Oscara Bagnalla Origin and Properties of the Human Aura. Autor nawi¹za³ do prac dr. Kilnera i wyprodukowa³ ekran zawieraj¹cy pinacynol. Mo¿na go by³o nosiæ jak okulary, co stanowi³o jego wielk¹ zaletê. Takie „gogle do odczytywania aury" czasami mo¿na nabyæ jeszcze dzisiaj.

Naukowiec oparzy³ siê podczas pierwszej próby sfotografowania tego œwiat³a. ich aparaty nie fotografuj¹ autentycznego zjawiska. ¿e zdjêcia po prostu pokazuj¹ ognie œw.Pod koniec lat trzydziestych rosyjski naukowiec. jak fotografowaæ aurê. . Dot¹d nie wiadomo. Kirlian wraz z ¿on¹ Walentyn¹ przez ponad dwadzieœcia lat pracowali w swoim maleñkim dwupokojowym mieszkanku nad udoskonaleniem sposobu fotografowania aury. ale na p³ycie fotograficznej widoczna by³a aura. znanym chiñskim lekarzom od tysiêcy lat. zda³ sobie sprawê. których mia³ okazjê obserwowaæ w czasie drugiej wojny œwiatowej. a wtedy pisz¹ o „cienkim. Kirlianowie nie byli pierwszymi. drugi – chory. Pierwszy liœæ by³ zdrowy. Du¿o czasu up³ynê³o od chwili. Dzisiaj mo¿emy zastosowaæ ró¿ne urz¹dzenia. Gajkin widzia³. Dziewiêtnastowieczne urz¹dzenie s³u¿¹ce do wykrywania skaz w szkle równie¿ pokazuje coœ. wykonali elektroniczne urz¹dzenie. Poœwiêcali temu ca³y swój wolny czas. Mimo to bardzo niewielu ludzi chce poœwiêciæ czas i energiê. Wynik pomiaru oporu elektrycznego zostaje przekazany do elektronicznego procesora. Zdjêcia Kirliana by³y zdumiewaj¹co piêkne. leningradzki chirurg. sfotografowali miêdzy innymi dwa na pozór identycznie wygl¹daj¹ce liœcie. dzisiaj zarówno naukowcy. Odkrycie to pomog³o znaleŸæ drobne punkty akupunkturowe. w których mo¿na wyczuæ ¿yciow¹ energiê. Niestety. Cokolwiek powiemy na ten temat. lecz wytwarzaj¹ je elektronicznie. ¿e fotografie ma³¿onków przypomina³y praktyki chiñskich lekarzy stosuj¹cych akupunkturê. w których aura ma najwiêksze natê¿enie. ¿e wyruszy³eœ w ekscytuj¹c¹ podró¿. k³ad¹c je na filmie le¿¹cym na na³adowanej metalowej p³ycie. natomiast aura drugiego by³a ledwo widoczna. Elma. przeczyta³ artyku³ o Kirlianach. chocia¿ naukowcy twierdz¹. Zafascynowa³o go. odpowiadaj¹ punktom akupunkturowym. ¿e otacza nas energia niewidzialna dla wiêkszoœci ludzi. Ma³¿onkowie przeprowadzili wiele eksperymentów. by j¹ zobaczyæ i dowieœæ jej istnienia. Ludzie ci na ogó³ pod³¹czaj¹ czujniki do skóry osoby fotografowanej. Kirlian nie u¿ywa³ aparatu fotograficznego do swoich eksperymentów. Zdjêcia palców i d³oni robiono. a gdy wieœæ o nich dotar³a na Zachód. ale nie przedstawia prawdziwej aury. odkry³ przypadkiem. pulsuj¹cym polu wokó³ ludzkiego cia³a". szybko wiêc zapomnia³ o bólu. Przygl¹daj¹c siê zdjêciom w maleñkiej pracowni Kirlianów. co mo¿e byæ aur¹. ¿e miejsca. gdy naukowcy wykazali. drgaj¹cymi a¿ 200000 cykli na sekundê. czy jest tak rzeczywiœcie. Wiadomoœæ o ich odkryciu rozesz³a siê po kraju i w koñcu. Dzisiaj na targach ezoterycznych mo¿na spotkaæ osoby oferuj¹ce sfotografowanie aury. Fotografowany obiekt umieszcza³ miêdzy dwiema metalowymi p³ytami. Ludzie ci powiedzieli mu o 700 punktach na skórze. jak i wszyscy zajmuj¹cy siê parapsychologi¹ twierdz¹. ¿e aparat ten fotografuje jedynie pr¹dy konwekcyjne. wzbudzi³a niezwyk³e zainteresowanie w œrodowisku ludzi zajmuj¹cych siê parapsychologi¹. Podczas leczenia metod¹ elektrowstrz¹sów w szpitalu psychiatrycznym zauwa¿y³ maleñki b³ysk œwiat³a miêdzy skór¹ pacjenta i elektrod¹. migotliw¹ aurê. Jednak podniecenie stopniowo opad³o. który wytwarza poœwiatê wokó³ cia³a cz³owieka. gdy prymitywne ludy malowa³y aurê na œcianach grot. którzy sfotografowali aurê. jak chiñscy lekarze zmieniaj¹ przep³yw energii pacjenta w tych punktach i jakie to mia³o skutki. Jeden z nich mia³ jasn¹. Siemion Kirlian. by rozwin¹æ w sobie œwiadomoœæ aury i nauczyæ siê j¹ widzieæ. W 1953 roku dr Michai³ KuŸmicz Gajkin. Takie zdjêcie mo¿e byæ zabawne. Ministerstwo Zdrowia Publicznego przyzna³o im stypendium. która da ci du¿o zadowolenia. Wspó³czeœni naukowcy potrafi¹ zobaczyæ aurê na kasetach wideo. za pomoc¹ którego mo¿na okreœliæ punkt akupunkturowy z dok³adnoœci¹ do jednej dziesi¹tej milimetra. w 1940 roku. leningradzkim in¿ynierem. Dr Gajkin wraz z W³adys³awem Michalewskim. Gratulujê ci.

Co ciekawe. Szybkoœæ œwiat³a okreœli³ duñski astronom. w jakim jest nasz umys³. któr¹ osoby uzdolnione parapsychicznie zawsze umia³y zobaczyæ. Niektórzy twierdz¹. ¿e aura jest odbiciem nas samych. John Ott wysun¹³ teoriê. aura to niewidzialna emanacja lub pole energetyczne. W ca³kowitych ciemnoœciach zmniejsza siê jeszcze bardziej. poniewa¿ ma najd³u¿sz¹ falê. otaczaj¹c ca³e cia³o. jest niezbêdne. W œrodku znajduje siê widmo optyczne. w istocie s¹ to przeciwstawne bieguny odpowiednio ciemnoœci i œwiat³a. Otaczaj¹ nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pola jonów. Aura wskazuje na stan. który z kolei wp³ywa na wszystkie gruczo³y dokrewne. tworzy³ têczê. podlega wiêc najsilniejszemu za³amaniu. by siê przemieszczaæ. Nie nale¿y siê jednak tym martwiæ. ¿e j¹dra komórek w siatkówce oka przyjmuj¹ œwiat³o i przekazuj¹ informacjê do podwzgórza. co ¿yje. Newton zosta³ wyœmiany. Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej (fale radiowe) oraz promieniowanie o niskiej czêstotliwoœci wynosz¹ce a¿ sto kilocykli (kiloherców). Przedtem wierzono bowiem. gdy œwiat³o przechodzi przez dwa pryzmaty. Aura rozrasta siê i rozprzestrzenia w promieniach s³oñca. Odkrycie to jest wykorzystywane w leczeniu barw¹ i okreœlaniu stanu zdrowia odzwierciedlaj¹cego siê w aurze. To. ¿e oczy spe³niaj¹ dwie ró¿ne funkcje. Kontroluje ono równie¿ gruczo³ przysadkowy. w¹skie pasmo energii. zachowuj¹cym dok³adny zapis naszej przesz³oœci i teraŸniejszoœci. ¿e chocia¿ dzisiejsze urz¹dzenia badawcze potrafi¹ wykryæ ka¿d¹ czêœæ widma œwietlnego. Wielu ludzi widzi aurê w dzieciñstwie. Ludzka zdolnoœæ widzenia tego zjawiska to swego rodzaju jasnowidzenie. ¿e kolor znajduje siê ju¿ w szkle pryzmatu. Chcia³ przez to powiedzieæ. Chocia¿ czerñ i biel nazywamy kolorami. Ott zauwa¿y³ równie¿. np. wykonywa³ kolejne eksperymenty i zaobserwowa³. ¿e nagle ujrza³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki. Tak wiêc zielony liœæ wydaje siê nam zielony. cienkich. ¿e czerñ poch³ania wszystkie kolory widma œwietlnego. Czerwieñ ulega mniejszemu za³amaniu ni¿ inne barwy. co pozwala nam widzieæ. Nie zra¿aj¹c siê tym. Gdy œwiat³o dociera do powierzchni jakiegoœ przedmiotu. By³o to rewolucyjne odkrycie. To by³a odpowiedŸ na uwagi krytyków Newtona. dostarczaj¹ca energii niezbêdnej do ¿ycia i dzia³ania. tryb ¿ycia. Mo¿na j¹ dostrzec w postaci ma³ych. ¿e aura to po prostu zjawisko elektromagnetyczne. a promieñ s³oneczny tylko go stamt¹d wydobywa. cia³o i dusza. W tamtych czasach by³o to pojêcie rewolucyjne. to jednak nie wykrywaj¹ aury. ¿e sk³ada siê na ni¹ iskra ¿ycia i w niej w³aœnie przebywa nasza wy¿sza œwiadomoœæ. które nie ma wiêkszego znaczenia. poczuciem równowagi. jak siê na ogó³ b³êdnie s¹dzi. gdy w 1666 roku obserwowa³ promieñ s³oñca. Olaf Roemer. Mam przyjaciela. ¿e jest to rzekomo niemo¿liwe. Jak wszyscy ludzie wyprzedzaj¹cy swój czas. W stosunku do otoczenia cz³owiek jest istot¹ ciep³¹. które zosta³y odbite. Inni wierz¹. Jeszcze inni uwa¿aj¹. W latach szeœædziesi¹tych John Ott. równie¿ ska³a czy stó³ kuchenny maj¹ aurê. które otacza wszystko. Dzieje siê tak dlatego. Ciemne kolory s¹ bardziej ch³onne ni¿ jasne. Dlatego latem mamy sk³onnoœæ do noszenia jasnych ubrañ. A poniewa¿ istnieje ono wokó³ wszystkiego. a potem traci tê zdolnoœæ. poniewa¿ poch³on¹³ wszystkie inne kolory. Œwiadczy o tym fakt. gdy¿ umiejêtnoœæ ta jest w³aœciwa ka¿demu cz³owiekowi. poniewa¿ do tamtej chwili wszyscy myœleli. ¿e barwa stanowi przyrodzon¹ cechê ka¿dego przedmiotu. tracimy tê . Nazwa pochodzi od greckiego s³owa aura oznaczaj¹cego bryzê. Goethe opisa³ to bardzo wymownie: „Barwy s¹ cierpieniem œwiat³a". by widzieæ delikatne linie energii tañcz¹ce miêdzy nimi. stanowi równie¿ czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla ca³¹ ¿yciow¹ energiê w jej nawet najmniej uchwytnych przejawach. chocia¿ jego ubrania wykonane s¹ z lekkich materia³ów. Dopiero gdy dorastamy i dowiadujemy siê. poci¹giem seksualnym. Latem bardzo siê poci. Od dawna pewni ludzie potrafili dostrzegaæ aurê. ¿e ka¿dy z nas ma fizyczn¹ aurê z³o¿on¹ z materii i pól energetycznych. Naukowcy s¹ zgodni. który przez ca³y rok ubiera siê wy³¹cznie na czarno. wybitny badacz zjawisk œwietlnych. inne natomiast s¹ mikroskopijne. Isaac Newton wykaza³ to pierwszy. ¿e œwiat³o musi mieæ wp³yw na wzrost i zdrowie cz³owieka na nieœwiadomym poziomie. lubi³em chowaæ siê pod ko³dr¹ i przysuwaæ do oczu palce. który. poch³ania czêœæ barw. co je otacza. wag¹ cia³a i odpornoœci¹ na stres. Bêd¹c dzieckiem. Nasz organizm emituje energiê podczerwon¹. Promieñ z pierwszego pryzmatu zosta³ rozbity na têczê. Jednak aura zawiera równie¿ kolor. odkry³. W rzeczywistoœci aura. ¿e bia³e œwiat³o zawiera w sobie wszystkie kolory. nasza aura nie stanowi ¿adnej formy œwiat³a. by mo¿na by³o j¹ zobaczyæ. nie by³o wiêc niczym nadzwyczajnym. My widzimy tylko te kolory. wszyscy mamy termiczny gradient i wynikaj¹ce z jego istnienia pr¹dy powietrza w pobli¿u cia³a. Œwiat³o przemieszcza siê w przestrzeni w postaci fal z prêdkoœci¹ oko³o 300 000 km/sek. co siê dzieje. Podwzgórze – wypuk³oœæ wielkoœci niewielkiej œliwki u podstawy mózgu – zawiaduje wieloma wa¿nymi funkcjami. Jednak naukowcy dopiero niedawno potwierdzili istnienie niewidocznej „otoczki". Niektóre z tych fal maj¹ ponad 160 000 km d³ugoœci. a kurczy w pomieszczeniach. Œwiat³o dostaj¹ce siê do oka jest przekazywane do mózgu przez nerw optyczny. ¿e w miarê s³abniêcia wibracji bia³ego œwiat³a staj¹ siê widoczne ró¿ne kolory. Mo¿na wiêc j¹ uznaæ raczej za przed³u¿enie cia³a ni¿ za coœ. b³êkitnawych linii energii. myœli i emocje. przechodz¹c przez pryzmat. które mo¿emy zobaczyæ. Sir Isaac Newton udowodni³. Isaac Newton odkry³ refrakcjê.Rozdzia³ l Co to jest aura? Wed³ug s³ownika. ¿e œwiat³o po prostu jest i nie potrzebuje czasu. Energia przep³ywaj¹ca przez ni¹ odzwierciedla nasz¹ osobowoœæ. jednak nie znika zupe³nie. która ponownie sta³a siê jednorodnym œwiat³em po przejœciu przez drugi pryzmat. Œwiat³o za³amuje siê w czasie przechodzenia przez pryzmat. a ten powstaje ze œwiat³a. a nawet przysz³oœci. Fiolet natomiast ma falê najkrótsz¹. które j¹ otaczaj¹. dopiero w 1679 roku. Chocia¿ œwiat³o nie tworzy aury.

By³a s³aba i nik³a. Aura wystêpuje w ró¿nych postaciach. promieniuj¹ce we wszystkich kierunkach i odzwierciedlaj¹ce myœli. Najczêœciej aura rozci¹ga siê na blisko metr we wszystkich kierunkach. 1. W miarê jak twoja œwiadomoœæ aury bêdzie siê rozwijaæ. Ten ci¹g³y ruch wewn¹trz sobowtóra eterycznego tworzy bardzo zró¿nicowane. Przypomina akumulator. Jednak w miarê doskonalenia umiejêtnoœci postrzegania aury zdaj¹ sobie sprawê. Najczêœciej bêdzie siê tak dzia³o nie bez powodu. i ciesz¹c siê. ¿e coœ jej dolega. Aura sk³ada siê z pól energii. ¿e wszystko Przenika siê nawzajem i ³¹czy ze sob¹. podczas gdy nie dostrzeg³em jej u nikogo innego z obecnych na przyjêciu. Kiedy ktoœ postêpuje szlachetnie lub jest szczodry.5 cm (rys. ¿e wielu duchowych uzdrowicieli zajmuje siê eterycznym sobowtórem. Jednak w codziennym ¿yciu pos³ugujemy siê na ogó³ mieszanin¹ ich obu. O z³ym stanie zdrowia mo¿na równie¿ wywnioskowaæ z utraty zabarwienia sobowtóra eterycznego. uwolni³ siê od na³ogu. i nawet jeœli naszym postêpowaniem rz¹dz¹ emocje. Warstwa ta poszerza siê w czasie snu i kurczy na jawie. Prawdopodobnie dlatego czêsto mu siê przypisuje kolor szary. ¿e cz³owiek ten Ÿle siê czuje. Gdyby mój znajomy nie rzuci³ palenia. nieruchomy staw. zanim zdarzy siê nieszczêœcie. Pierwsze z nich porusza siê pionowo w górê i w dó³ cia³a.5 do 1. którzy ucz¹ siê dostrzegaæ aurê. patrzymy wiêc na aurê raczej jako na ca³oœæ. Nic wiêc dziwnego. . Niektórzy ludzie o zdolnoœciach parapsychicznych potrafi¹ je dostrzec (nazywa siê je cia³em subtelnym). Jeœli ludzie uœwiadamiaj¹ to sobie. które stykaj¹ siê ze sob¹ pod k¹tem prostym. Jeden z moich przyjació³. zapad³by powa¿nie na zdrowiu. Zrozumia³em. delikatne i œwietliste zabarwienie.1). ka¿da warstwa odpowiada innej sferze ¿ycia. D³ugo siê zastanawia³em. Wewn¹trz tego du¿ego jajka znajduj¹ siê linie si³y i energii. Na koniec inne fale energii emanuj¹ z krêgos³upa i g³owy ku zewnêtrznym czêœciom aury. prawdopodobnie zobaczysz brudnoczerwon¹ poœwiatê. która wpad³a w z³oœæ. myœl¹c. gdy mu powiedziano. Dwa dni póŸniej zmar³. uczucia. proces myœlowy nie zanika. 1. Ludzie. a tak¿e nieustannie migocze. dlaczego nagle zobaczy³em jego aurê. Mo¿e to nawet byæ swego rodzaju ostrze¿eniem. mog¹ poczyniæ kroki maj¹ce na celu odzyskanie zdrowia i witalnoœci. W ci¹gu kilku tygodni aura odzyska³a swoj¹ poprzedni¹ jasn¹ barwê. zauwa¿ysz. Staraj¹ siê oni rozwin¹æ parapsychiczny potencja³ swoich dzieci. Kiedyœ na przyjêciu prze¿y³em smutn¹ chwilê – dostrzeg³em aurê cz³owieka stoj¹cego w g³êbi pokoju. ¿e ma on szarawy odcieñ. Wyj¹tek stanowi sobowtór eteryczny. który ³aduje siê przez noc. Podobno Budda emanowa³ poœwiat¹ na kilka kilometrów. W najgorszym wypadku œwietlista otoczka mo¿e przypominaæ ciemny. Sobowtóra eterycznego zwiemy czasem aur¹ zdrowia. Wokó³ osoby. 1. ¿e od czasu do czasu bêdziesz spontanicznie dostrzegaæ to zjawisko u niektórych osób.3).zdolnoœæ. i¿ cz³owiek ten gotuje siê do zmiany wcielenia. niemal niewidoczna otoczka wokó³ cia³a mierz¹ca od 0. Mamy œwiadomoœæ. widz¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em fizycznym a w³aœciw¹ aur¹. który bardzo du¿o pali³. nagle zobaczysz jego aurê. a aura astralna – emocjami. Jest to niezwykle delikatna. zdrowie i potencja³ cz³owieka (rys. ¿e im pe³niejszy rozwój duchowy cz³owieka. ¿e sygnalizowa³a ona. Dzisiaj s¹dzê. na kim ci zale¿y. jeœli jego aura jest ciemna. ¿e jego aura jest szara. jego aura rozszerza siê i na krótko staje siê bardzo wyraŸna. chorobê mo¿na dostrzec. zanim zainteresowana osoba zda sobie sprawê. Aura ma kilka warstw. Na ogó³ bywa postrzegana jako pole energetyczne. które ze wszystkich stron otacza cia³o niczym ogromne jajo (rys. a wiêkszoœæ ludzi po odpowiednim treningu dostrzega przynajmniej trzy z nich. ¿e go spotka³eœ. Prostopadle do niego energia przep³ywa wokó³ cia³a poziomo. tym wiêksza jest jego aura.2). Niespodziewanie spotkasz kogoœ. Na szczêœcie dzisiaj wielu nauczycieli i rodziców ma wiêksz¹ wiedzê ni¿ kilka dziesiêcioleci wstecz. Jego aura wyraŸnie ostrzega³a przed gro¿¹c¹ mu chorob¹. Mamy jednak jeszcze d³ug¹ drogê przed sob¹. poniewa¿ choroba odznacza siê na niej ciemn¹ smug¹ lub zaburzeniem ruchu. U¿ywamy emocji. Na przyk³ad psychiczna aura zarz¹dza procesem myœlowym. Uwa¿a siê powszechnie. Co ciekawe. W istocie wiele osób opisa³o j¹ jako „z³otawe jajo". Wszystkie one krzy¿uj¹ siê i tworz¹ gêst¹ sieæ energii magnetycznej. porusza siê i zmienia kolor. Wed³ug tradycyjnej interpretacji.

1. Wielokrotnie widzia³em je u kogoœ. ale stara³ siê j¹ oprzeæ na logice. Nasza aura przez ca³y czas wspó³dzia³a z aur¹ innych. w miarê rozwoju umiejêtnoœci jej widzenia. Trójk¹t mo¿e oznaczaæ. U niektórych ludzi wewn¹trz aury wystêpuj¹ ró¿ne figury geometryczne. St¹d niew¹tpliwie pochodz¹ takie wyra¿enia jak „czerwony ze z³oœci" czy „zielony z zazdroœci". Tych nieszczêœników na ogó³ charakteryzuje sztywnoœæ w postawie. ma bardzo du¿y wp³yw na otaczaj¹c¹ nas poœwiatê. Strza³y pojawiaj¹ siê czêsto wtedy. Niektóre z tych kszta³tów odzwierciedlaj¹ pojedyncze myœli. Jeœli kszta³ty te symbolizuj¹ ca³y nasz umys³. które z jakiegoœ powodu czêœciej wykorzystuj¹ swój umys³ ni¿ zwykle. . zaczynamy dostrzegaæ kolory. Ka¿da aura ma swój podstawowy kolor. ostrzegaj¹c ciê. a wtedy trwaj¹ zaledwie kilka sekund i znikaj¹. obserwujemy. pozostawiaj¹c ich z poczuciem pustki i frustracji. Ponadto czasami mo¿na dostrzec strza³y. Aura rozci¹ga siê na kilkadziesi¹t centymetrów. ¿e by³ to w³aœnie psychiczny wampir. ukazuj¹c jego emocjonaln¹. Aura dwóch g³êboko w sobie zakochanych osób tworzy jeden wspania³y. Oprócz tego z cia³a poprzez aurê emanuj¹ ró¿nobarwne promienie. Stopniowo. dadz¹ siê one w koñcu dostrzec w tej warstwie aury. Czy zdarzy³o ci siê spotkaæ kogoœ. sto¿ki. kogo nie lubimy. brak psychicznej œwiadomoœci i poczucia w³asnej wartoœci. W s³onecznym œwietle aura zdaje siê powiêkszaæ. latami czy nawet przez ca³e ¿ycie. wibruj¹cy ob³ok (rys. pozornie bez ¿adnego powodu? Twoja aura zosta³a odrzucona przez aurê tego drugiego cz³owieka. ¿e dana osoba chroni innych lub ktoœ chroni j¹ sam¹.5). psychiczn¹ i duchow¹ naturê. Œwiadomie lub nie korzystaj¹ z energii innych ludzi. Na przyk³ad ko³o symbolizuje spe³nienie i g³êbokie zadowolenie. mog¹ istnieæ miesi¹cami. odpychaj¹ce. Nikt nie bywa „czerwony ze z³oœci" ca³ymi tygodniami czy miesi¹cami. ¿e wiêkszoœæ z nas nie potrafi zatrzymaæ jednej myœli przez d³u¿szy czas. a nawet z³e. byœ siê do niego nie zbli¿a³. Gdy widzimy kogoœ. obie aury otwieraj¹ siê i ³¹cz¹ ze sob¹ (rys. kto jest nam mi³y. Czy czu³eœ siê kiedyœ „wypompowany". stopniowo wszystkich od siebie odepchnie.Nawet nasze myœli mog¹ zmieniæ wygl¹d sobowtóra eterycznego. Jeœli ¿yjesz z psychicznym wampirem. Co ciekawe. Niektórzy uwa¿aj¹ je za fale myœli – z pewnoœci¹ to. Natomiast pozytywne myœli i czyny maj¹ zbawienny wp³yw na stan naszego zdrowia i samopoczucia i tak¿e odzwierciedlaj¹ siê w naszym sobowtórze eterycznym.4). Dostrzega siê je na ogó³ u intelektualistów i ludzi rozwiniêtych duchowo. pó³ksiê¿yce itp. co myœlimy. by wzbogaciæ swoj¹. Gdy spotykamy kogoœ. kto zyskiwa³ duchow¹ œwiadomoœæ. spêdziwszy z kimœ trochê czasu? Jest bardzo prawdopodobne. niewiele wiedz¹cy na ten temat. jak jedna aura odpycha drug¹ (rys. 1. Cia³o eteryczne otacza w³aœciwa aura. Aura widziana po raz pierwszy wydaje siê niemal bia³a i przypomina ob³ok. rzadko sieje widuje w aurze ludzi wykonuj¹cych stymuluj¹ce umys³owo zawody. Myœli przep³ywaj¹ i nie nale¿y ich traktowaæ jako sta³y element aury. na Wschodzie okreœlanych mianem kosha („warstwa"). gdy cz³owiek pozostaje pod wp³ywem stresu. Krzy¿e oznaczaj¹ trudnoœci w podejmowaniu decyzji i spotyka siê je g³ównie w aurze ludzi niezdecydowanych czy nieœmia³ych. szczególnie d³ugotrwa³ego. który zawiera wa¿ne informacje o cz³owieku. Uwa¿a siê na ogó³. kto wyda³ ci siê antypatyczny. ¿e maj¹ one symboliczne znaczenie.6). Spirale. które wysysaj¹ energiê z twojej aury. Czasami dostrzegaj¹ j¹ i odczuwaj¹ ludzie zupe³nie nie zainteresowani parapsychologi¹. Dzieje siê tak dlatego. Æwicz¹c. natomiast s¹ widoczne u osób. Gwiazda oznacza du¿e zdolnoœci parapsychiczne. sto¿ki i pó³ksiê¿yce wskazuj¹ na ogó³ na powa¿ne myœli. Pewne osoby s¹ psychicznymi wampirami. 1. wibruj¹ce barwy staj¹ siê matowe. ka¿dy mo¿e nauczyæ siej¹ widzieæ i czuæ. krzy¿e. Jednak negatywne myœli i emocje mog¹ wywo³aæ sta³e zmiany w aurze: wspania³e. a jej wibracja siê nasila i prawdopodobnie dlatego czujemy siê bardziej pe³ni ¿ycia i energii latem ni¿ zim¹. spirale. Jeœli nieustannie mamy negatywne lub wrogie myœli. Osoba przepe³niona wy³¹cznie negatywnymi myœlami. musisz siê nauczyæ chroniæ swoj¹ aurê. Niektórzy ludzie potrafi¹ dostrzec kilka odrêbnych warstw.

Niebieski pozostaje obecny wewn¹trz aury jako t³o przez ca³e ¿ycie. ¿e ludzie staraj¹ siê go unikaæ. widzieæ i interpretowaæ aurê. Rozszerza siê wtedy. która wiedzie go do smutnej. a jej intensywnoœæ oraz rozmiar zale¿¹ od stanu ich ducha w konkretnej chwili. Jeœli czuj¹ siê szczodrzy. a nastêpnie stopniowo przechodzi w b³êkit. Jak widzisz. Gdyby zapomnia³ o rzeczywistych i urojonych krzywdach z przesz³oœci i zacz¹³ ¿yæ szczêœliwie z dnia na dzieñ. samotnej staroœci. Oznacza to. aura ka¿dego z nich ³¹czy siê z drug¹ w jednoœæ i wystrzela w niebo. jego aura by siê zmieni³a. wskazuj¹ca na pocz¹tek procesu myœlowego. a jej kolory s¹ pastelowe. odzwierciedlaj¹c now¹ rzeczywistoœæ. Odzwierciedla siê to w jego pociemnia³ej aurze. Przeciêtni ludzie maj¹ przeciêtn¹ aurê. Aura roœnie wraz z dzieckiem. w chwili gdy dziecko osi¹ga wiek trzech miesiêcy. Gdy kochankowie s¹ razem. które bêd¹ j¹ charakteryzowa³y przez ca³e ¿ycie.Negatywne myœlenie tak¿e ma fatalne skutki. ukazuj¹c potencja³ ma³ego cz³owieka oraz w³aœciwe mu kolory. gdy cz³owiek zapada na zdrowiu. a kolory wibruj¹. ciemnej aury sk¹pca sprawiaj¹ wra¿enie mêtnych. ¿e sk³ada siê ona z energii pobieranej poprzez oddech. staje siê wiêc coraz bardziej zgorzknia³y. Przez pierwszych piêæ czy szeœæ lat ¿ycia cz³owiek ch³onie informacje jak g¹bka. ale tak¿e ustrzec siê przed cz³owiekiem nieuczciwym. Aura niemowlêcia jest w zasadzie bezbarwna. Gdy dziecko osi¹ga wiek szkolny. Nic dziwnego. Ale jeœli maj¹ zamiar post¹piæ nieuczciwie. o intensywnych. ich aura bêdzie uderzaj¹co piêkna. Rozwija siê stopniowo zarówno pod wzglêdem rozmiaru. ich aura skurczy siê i straci blask. Wpad³ w spiralê. aura odzwierciedla prawdziwe kolory. Aura powinna byæ promieniej¹ca. . odzwierciedlaj¹c rozwój inteligencji. co z kolei wywo³uje w nim jeszcze bardziej negatywne nastawienie. który osi¹gn¹³ sukces zawodowy i s³awê. na jakie zas³uguje. którzy wykonuj¹ æwiczenia gimnastyczne i oddychaj¹ poprawnie. bo dziêki niej mo¿esz rozpoznaæ szczodr¹. kochaj¹c¹ i mi³¹ osobê. ¿e nie obdarza siê go takim szacunkiem i powa¿aniem. poniewa¿ b³êkit nabiera wyraŸnie szarego odcienia. Na przyk³ad aura cz³owieka szczodrego bywa pokaŸnych rozmiarów. Znam pewnego cz³owieka. lubie¿nym lub takim. A przecie¿ mo¿e to zmieniæ. jak i jasnoœci. W miarê wzrostu dziecka wokó³ jego g³owy pojawia siê ¿ó³ta poœwiata. W dalszym ci¹gu tej ksi¹¿ki dowiesz siê. staje siê srebrna. Daje siê to zauwa¿yæ szczególnie miêdzy pierwszym i drugim rokiem ¿ycia. Aura prezentuje siê najlepiej u zakochanych. Na ogó³ dostrzega siê tê barwê dopiero wtedy. Tymczasem nasz charakter modyfikuje j¹ w subtelny sposób. natomiast barwy ma³ej. W czasie nauki ¿ó³ty poblask staje siê coraz bardziej intensywny. Innym na to dowodem jest zauwa¿alna poprawa rozmiaru i koloru aury u ludzi. A wtedy znowu zacz¹³by przyci¹gaæ do siebie innych. niemal œwietlistych barwach. Aury nie ma w momencie narodzin. Uwa¿a on jednak. ale pojawia siê przy pierwszym hauœcie powietrza. jak czuæ. który chce ciê wykorzystaæ. umiejêtnoœæ widzenia aury mo¿e byæ bardzo po¿yteczna.

Niektórzy twierdz¹.Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Wielu ludzi potrafi widzieæ aurê bez wysi³ku. ¿e najwa¿niejsze jest wybraæ kogoœ. dobrze bêdzie o-kreœliæ jej rozmiar. ¿e przyjaciele s¹ na ogó³ lepsi ni¿ cz³onkowie rodziny. W pierwszej chwili mo¿e siê to wydaæ niesamowite. Prowadz¹c zajêcia parapsychiczne. ale wielu ludzi zbyt mocno trzyma prêty. a nastêpnie wolno obejdŸ posiad³oœæ. W pewnej chwili prêty zaczn¹ siê krzy¿owaæ. by mog³y siê swobodnie poruszaæ w twoich d³oniach. Zrelaksuj umys³ na tyle. jest strat¹ czasu. a krótsze – oko³o 15 cm. Mo¿esz umieœciæ krótsze ramiona w plastikowych rurkach. Metalowe prêty trzyma siê luŸno w rêku. a na koniec prawdopodobnie ustawi¹ siê równolegle (rys.3). 2. Tajemnica sukcesu polega na przezwyciê¿eniu niewiary i zrelaksowaniu siê. wyjdŸ na zewn¹trz i spróbuj okreœliæ. D³u¿sze ramiê powinno mieæ oko³o 20-30 cm. nie mog¹ siê one swobodnie poruszaæ. Uwa¿am. ¿e ³atwiej zobaczyæ aurê kobiet ni¿ mê¿czyzn. Zanim zaczniesz poszukiwania aury twojego przyjaciela. tajemnicz¹ praktyk¹ czy wrêcz zabobonem. Najlepiej. Uwa¿am. U niektórych ró¿d¿ka reaguje inaczej – prêty nie krzy¿uj¹ siê. Wyczuwanie aury ró¿d¿k¹ Zanim spróbujesz poczuæ aurê. na ile potrafisz. Mo¿na jednak jej u¿yæ do wielu innych celów. ale najpierw zastosujemy dwa metalowe prêty zgiête pod k¹tem prostym. jak rozwijaæ tê umiejêtnoœæ. by ich uczestnicy najpierw nauczyli siê odczuwaæ aurê. ¿e szukasz wody. gdy¿ tacy ludzie szybko siê nudz¹. 2. bêd¹ to zwyk³e dwa kawa³ki metalu w kszta³cie litery „L". Wybierz cz³owieka o otwartym umyœle i pozytywnym nastawieniu. Ró¿d¿ki u¿ywa siê na ogó³ do poszukiwania czegoœ. PóŸniej bêdziemy wyczuwaæ aurê rêkoma. kieruj¹c d³u¿szymi ramionami na wprost. którzy czêsto pragn¹ pomóc raczej z poczucia obowi¹zku ni¿ z realnej potrzeby. ¿eby to by³ ktoœ równie¿ zainteresowany rozwijaniem swoich umiejêtnoœci parapsychicznych. a ich negatywne nastawienie bêdzie oddzia³ywaæ tak¿e na ciebie. stwierdzi³em. Niektórym wydaje siê. Ja tego nie zauwa¿y³em. Do tego eksperymentu potrzebna bêdzie druga osoba.1). kto nie wierzy w istnienie aury. co znajduje siê pod powierzchni¹ ziemi – na przyk³ad wody. a wtedy. Najpierw musisz zagi¹æ dwa metalowe prêty pod k¹tem prostym (rys. jednak wiêkszoœæ musi siê uczyæ. ¿e lepiej. zanim spróbuj¹ j¹ zobaczyæ. kogo siê lubi i kto jest zarówno wra¿liwy. jak i rozs¹dny. Zjawisko to znamy jako reakcjê ró¿d¿ki. Pomyœl. lecz odwracaj¹ . Ja swoje pierwsze prêty zrobi³em z drucianych wieszaków na ubrania. oczywiœcie. ¿e ró¿d¿karstwo jest dziwn¹. Wykonywanie tych æwiczeñ z kimœ. Mnie jest równie wygodnie bez tych rurek. gdzie znajduj¹ siê g³ówne cieki wodne na twojej posesji. W rzeczywistoœci stanowi ono bardzo praktyczny sposób kontaktowania siê z w³asn¹ podœwiadomoœci¹.

Przez kilka sekund zacieraj z werw¹ rêce. ¿e dotkn¹³eœ zewnêtrznego brzegu aury. uczuciow¹. a nie zewnêtrzne. Uœwiadom sobie swój oddech. nie ma ¿adnego znaczenia. ¿e aura twojego przyjaciela rozci¹ga siê na tak¹ sam¹ odleg³oœæ z obu stron. Gdy zaczniesz j¹ czuæ. a nastêpnie rozstaw je na odleg³oœæ ok. Teraz mo¿esz ju¿ poszukaæ aury przyjaciela za pomoc¹ ró¿d¿ki. To. Powoli przybli¿aj d³onie do siebie. Warto równie¿ wy³¹czyæ telefon. a potem œwiadomie rozluŸnij miêœnie w palcach u stóp i w samych stopach. pamiêtaj. mrowienie. Poczujesz lekki opór. Zapamiêtaj to miejsce. gdy ich aura siê zetknie. ale szybko nabierzesz wprawy. by nikt ci nie przeszkadza³. ¿e badasz zewnêtrzny skraj aury. a¿ poczujesz siê ca³kowicie zrelaksowany. Posuwaj siê wolno naprzód. by czuæ aurê. Teraz przesuwaj siê powoli wokó³ niego i obserwuj koñce metalowych prêtów. by stan¹³ w lekkim rozkroku. Powinniœmy tego doœwiadczaæ co noc podczas snu. ogrodnictwu. 30 cm. grze na instrumencie lub innej dzia³alnoœci wykorzystuj¹cej praw¹ pó³kulê mózgu. Pomyœl o swoich sukcesach. jednak nieczêsto mamy to szczêœcie. poniewa¿ rozluŸniaj¹ siê wszystkie miêœnie i organy twojego cia³a. Oznacza to. To relaksacyjne æwiczenie ma na celu uwolnienie ciê od codziennych problemów i zmartwieñ. jak siê zmieni twoje ¿ycie. Nadal przybli¿aj d³onie. Gdy poczujesz. Teraz przeci¹gnij siê powoli i otwórz oczy. WyobraŸ sobie. dopóki prêty nie zaczn¹ siê poruszaæ. nadal mamy do czynienia z reakcj¹ ró¿d¿ki. Mo¿e to byæ cicho szumi¹cy strumieñ lub piêkny zachód s³oñca. tej. Myœl o aurze przyjaciela. Ludzie ró¿nie to odczuwaj¹ – lekki opór. czuj¹c zmêczenie i brak energii? Chocia¿ spa³eœ. a potem powtórz æwiczenie od drugiej strony. Jesteœ ju¿ gotowy. byle tylko dawa³o ci spokój i odprê¿enie. mo¿esz w³¹czyæ jak¹œ ³agodn¹ muzykê medytacyjn¹. a nastêpnie zbli¿aj jeszcze wolniej. 2. Wiele osób zaczyna widzieæ aurê spontanicznie wtedy. Mo¿e ci byæ ³atwiej. Czy zdarzy³o ci siê zbudziæ rano. która zarz¹dza niewerbaln¹. skoncentruj siê na oddychaniu. ¿e zgniatasz gumow¹ pi³eczkê. ¿e opór znika. kiedy tylko zechcesz. Usi¹dŸ z zamkniêtymi oczami w wygodnym fotelu. a nawet ciep³o lub ch³ód. jeœli sobie wyobrazisz. Zatrzymaj siê. Przywo³aj na myœl najbardziej spokojn¹ scenê. Nie ma znaczenia.4). ¿e aura twojego przyjaciela jest doskona³ym ko³em. ale tak¿e w ka¿dej innej dziedzinie – prawdziwe dziecko wszechœwiata. Spójrz na siebie jak na doskona³¹ istotê ludzk¹. Stañ w odleg³oœci oko³o 10 m. którzy opanowali autohipnozê. gdy coœ tworzysz. inteligencji i kreatywnoœci. Poproœ go. Powy¿sze æwiczenie ma na celu uaktywnienie prawej pó³kuli mózgu. B¹dŸ z siebie dumny. Gdy doœwiadczysz tego uczucia. a któr¹ wykorzystujesz zawsze. a potem powoli je roz³ó¿. Prawdopodobnie bêdziesz zaskoczony jej rozmiarami. poniewa¿ aura znowu siê . gdy siê poœwiêca malarstwu. ¿e masz nadwagê albo jesteœ chory. bêd¹ to raczej jej wewnêtrzne warstwy.od siebie w przeciwnych kierunkach. co znajdzie odzwierciedlenie w twojej aurze. a jednoczeœnie œwietnie wp³ywa na twoje samopoczucie. Nadszed³ czas. trzymaj¹c ramiona nieco odsuniête od tu³owia. Poczujesz lekki ch³ód. W pokoju powinno byæ ciep³o. Na pocz¹tku mo¿e ci byæ trudno ca³kowicie siê rozluŸniæ. Stwierdzisz. co to bêdzie. gdy bêdziesz widzia³ aurê i umia³ j¹ odczytaæ. gdy aura obu d³oni siê zmiesza. Prawdopodobnie poczujesz energiê w œrodku d³oni i w czubkach palców (rys. To nie ma znaczenia. jak¹ potrafisz sobie przypomnieæ. intuicyjn¹ stron¹ twojej osobowoœci. Stopniowo rozluŸnij je wszystkie. a¿ prêty siê skrzy¿uj¹. zdo³asz je odtworzyæ. Nie potrzeba na to okreœlonego czasu. A potem wyobraŸ sobie. Wybierz tak¹ porê dnia. Nagle poczujesz. trzymaj¹c przed sob¹ metalowe prêty skierowane ku przodowi. by poczuæ aurê przyjaciela. Ca³kowicie rozluŸniony. Po æwiczeniu relaksacyjnym powinieneœ czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. Po prostu oczami wyobraŸni zobacz siebie jako osobnika doskona³ego nie tylko pod wzglêdem fizycznym. jak tlen wnika do p³uc i rozchodzi siê po ca³ym ciele. weŸ trzy g³êbokie wdechy i wolno wydychaj powietrze. ¿e s¹ ca³kowicie rozluŸnione. Przez kilka chwil trzymaj rêce z³o¿one. Ludzie. Przekonasz siê. potrafi¹ tego dokonaæ w kilka sekund. twoje cia³o nadal by³o spiête. pomyœl o miêœniach w ³ydkach i biodrach.

nasza aura odepchnie jego aurê. w zwi¹zku z tym taki cz³owiek nieustannie zmusza³by go do cofania siê. która z nich emanuje. SprawdŸ to. by sprawdziæ. czy potrafisz wyczuæ aurê wokó³ jego cia³a. kiedy czuje twoj¹ d³oñ ponad czakr¹. a gdy poczujesz lekki opór. nad któr¹ w³aœnie znajduje siê twoja rêka. twarz¹ do œciany. dopóki nie poczujesz ostatecznej granicy swojej aury. na zmianê przybli¿aj¹c i oddalaj¹c rêce. ¿e znajduje siê bli¿ej. ¿e nigdy dot¹d nie czu³eœ energii. Gdy je odnajdziesz. Gdy ktoœ ma³o nam znany lub nie lubiany w ni¹ wchodzi. W miarê nabywania wprawy twój przyjaciel bêdzie umia³ powiedzieæ. Nastêpnym razem. By³oby to nawet niewskazane w takiej sytuacji! Jeœli kogoœ lubisz. tym g³êbiej mo¿e on wejœæ w nasz¹ prywatn¹ przestrzeñ. mimo ¿e siê nie znaj¹. czakra serca – miêdzy ³opatkami na wysokoœci serca. sprawdŸ. przybli¿aj¹c i oddalaj¹c d³onie. gdy siê znajdziesz w zat³oczonym wagonie lub windzie. i¿ ³atwiej je odnaleŸæ.5). a ty bêdziesz musia³ okreœliæ. a¿ poczujesz lekki opór (rys. Gdy jesteœmy zmuszeni do bliskiego kontaktu z obcym cz³owiekiem. Jest tak dlatego. W miarê nabywania wprawy stwierdzisz. RozluŸnij . ¿e obaj jesteœcie na dobrej drodze. W nastêpnym eksperymencie u¿yj jednej rêki do odnalezienia czakry serca. rozpoznaj¹c z zamkniêtymi oczami czakrê. Dobrym przyk³adem jest zat³oczone metro. ¿e aura sprawia wra¿enie niemal cia³a sta³ego i bêdziesz zdumiony. przesuwaj rêkê w ró¿nych kierunkach. Czakry to punkty. gdy on bêdzie szuka³ twoich czakr. Zanim przejdziemy do widzenia aury. odsuwaj j¹. a ch³ód w miarê oddalania. Ciekawym doœwiadczeniem jest odszukanie wszystkich swoich czakr za pomoc¹ d³oni. To dobry znak. Po kilku æwiczeniach poproœ go. Poproœ swego przyjaciela. miêdzy brwiami. jak mog³eœ nie czuæ jej przedtem. Pierwsza próba bêdzie najtrudniejsza. Ogólnie mówi¹c. w których koncentruje siê bardzo du¿a energia. Kiedy ju¿ odczu³eœ aurê przyjaciela. czakra brwiowa – na czole. który œwiadczy o rozwijaniu siê twojej œwiadomoœci aury. Stañ za nim i umieœæ d³onie w odleg³oœci 30 cm po obu stronach jego g³owy. On tak¿e rozwija swoj¹ œwiadomoœæ aury. im bli¿szy zwi¹zek z drugim cz³owiekiem. ¿e tym razem poczujesz opór wówczas. To w³aœnie dlatego ludzie podró¿uj¹cy do ró¿nych krajów czêsto napotykaj¹ k³opoty. czy czujesz aurê otaczaj¹cych ciê ludzi. Czujesz w³asn¹ aurê! Gdy opanujesz to æwiczenie. by wygodnie usiad³ na krzeœle. podczas gdy ty. czakra gard³a – na wysokoœci gard³a. Nastêpuj¹cy eksperyment pozwoli ci to sprawdziæ. Zwróæ uwagê. czakra splotu s³onecznego – na poziomie tego splotu. Ponownie powoli zbli¿aj d³oñ do piersi. ni¿ jest to w istocie. jak tylko potrafi. Czakry s¹ po³o¿one wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. Wykonamy teraz wielki skok naprzód i poczujemy aurê drugiego cz³owieka. staniesz w rozkroku po drugiej. by siê wygodnie po³o¿y³ na ³ó¿ku i zamkn¹³ oczy. które wch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. A teraz przybli¿ rêkê do swego cia³a kilka centymetrów obok czakry serca. Nie przejmuj siê pora¿kami. Poæwicz przez jakiœ czas. jego aura i twoja bêd¹ siê otwieraæ i mieszaæ ze sob¹. Wszyscy mamy w swoim ciele siedem punktów energetycznych znanych jako czakry (zob. musimy wykonaæ jeszcze jedno æwiczenie jej odczuwania. czakra krzy¿owa – miêdzy wzgórkiem ³onowym i pêpkiem. nad jak¹ czakr¹ trzymasz d³oñ. S¹ to: czakra podstawowa – u podstawy krêgos³upa. po czym znowu przysuñ. ¿e przyjaciel siê zbli¿a. Dr Charles Tart nazywa tê prywatn¹ przestrzeñ nasz¹ aur¹ psychologiczn¹. by stan¹³ po jednej stronie pokoju. gdy d³oñ bêdzie bli¿ej cia³a. kiedy wszed³ do twojej aury. Poczujesz opór w miarê przybli¿ania. emocjonaln¹ i duchow¹. Jak wiesz. Ten eksperyment dowodzi. ¿e czakry emanuj¹ tak du¿¹ iloœæ energii. a podœwiadomie mo¿esz sobie wyobra¿aæ. rys. Twoim zadaniem bêdzie lokalizacja czakr. wszyscy mamy swoj¹ prywatn¹ przestrzeñ i nie lubimy. odsuwamy siê. dziêki czemu ³atwo je wyczuæ d³oñmi. a partner bêdzie ciê informowa³. gdyby twój partner by³ na podobnym etapie i tak¿e potrafi³ czuæ swoj¹ aurê. S¹ to oœrodki nerwowe. By³oby œwietnie. ¿e dotykasz jego aury. psychiczn¹. rozdzia³ 5. czakra korony – na czubku g³owy. Prywatna przestrzeñ osoby pochodz¹cej z Dalekiego Wschodu jest na ogó³ du¿o mniejsza ni¿ przestrzeñ przeciêtnego Europejczyka. 2. bêdziesz zdziwiony. gdy tê czakrê odnajdziesz. a¿ ten opór zniknie. Poproœ przyjaciela.rozdziela. Dok³adnie to samo dzieje siê z aur¹.1). nie potrzebujesz do tego r¹k. mo¿esz pójœæ dalej. Przybli¿aj je powoli. Partner zbli¿y siê do ciebie tak spokojnie. w którym ludzie stoj¹ bardzo blisko siebie. Gdy uda ci siê poczuæ aurê wokó³ czakry serca. Wystarczy byæ tego œwiadomym. roz³o¿ywszy rêce.. Twój partner tak¿e mo¿e poczuæ. niemal dok³adnie w chwili. spróbuj zrobiæ to samo z innymi czakrami. 5. Po kilku æwiczeniach zamieñcie siê rolami i po³ó¿ siê z zamkniêtymi oczami. by ludzie w ni¹ ingerowali. W tej sytuacji aura ka¿dego z nich stara siê skurczyæ i odepchn¹æ aurê stoj¹cych w pobli¿u osób. poniewa¿ ca³e twoje cia³o bêdzie œwiadome.

Nie zwracaj uwagi na dŸwiêki. gdy masz do czynienia z ca³kowicie obcym cz³owiekiem. Szybciej osi¹gniesz rezultat. To æwiczenie nie jest takie ³atwe. jeœli podejdziesz do æwiczeñ jak do zabawy. Dziêki temu. bêdziesz gotów do nauki widzenia aury. jak siê wydaje. Poniewa¿ wykonujesz je z przyjacielem. która pozwala mojej aurze zetkn¹æ siê z drug¹ aur¹. Jednak gdy rozdziela³em znaj¹ce siê osoby i kaza³em powtórzyæ æwiczenie z obcymi ludŸmi.siê i pomyœl o mi³ych rzeczach. Lepiej odbyæ kilka krótkich sesji ni¿ jedn¹ d³ug¹. natychmiast zdajê sobie z tego sprawê. Ja zawsze siê koncentrujê na oddychaniu i staram siê nie dopuœciæ do siebie innych myœli. Gdy dobrze opanujesz wykonywanie wszystkich tych æwiczeñ. a ty tego nie poczujesz. . jak wtedy. Nie uda ci siê wykonaæ tych wszystkich testów w ci¹gu jednego wieczoru czy nawet w tydzieñ. najprawdopodobniej ci siê nie uda i zrezygnujesz niezadowolony. Czêsto zdarza mi siê to obserwowaæ w czasie moich lekcji rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. odnosili takie same sukcesy jak pozostali. Jeœli zaczniesz je wykonywaæ z ponur¹ determinacj¹. które mog¹ do ciebie dochodziæ. wasze aury bêd¹ siê ze sob¹ mieszaæ. gdy kolega siê do mnie zbli¿a na odleg³oœæ. Nie znaj¹cy siê ludzie osi¹gaj¹ wiêkszy sukces ni¿ bliscy przyjaciele.

¿e masz tê zdolnoœæ. spróbuj przyciemniæ œwiat³o. ¿e strumienie energii rozci¹gaj¹ siê du¿o dalej. chocia¿ powoli siê od siebie oddalaj¹ (rys. Usi¹dŸ wygodnie i wykonaj æwiczenia relaksacyjne. Zobaczysz. Mimo to zalecane w tym rozdziale doœwiadczenia bêd¹ dla ciebie bardzo korzystne. nie za pomoc¹ oczu. jak i fizycznie.Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Wykonuj¹c æwiczenia z rozdzia³u drugiego. co by siê zdarzy³o. Z³¹cz palce wskazuj¹ce i przygl¹daj siê im przez oko³o 10 sekund. ¿e niæ ³¹cz¹ca oba palce znika po osi¹gniêciu zaledwie centymetra d³ugoœci. wykonuj zawarte w tym rozdziale æwiczenia. Jednak choæbyœ stwierdzi³. tylko j¹ wyczuwaj¹c. Mo¿e up³yn¹æ nawet piêæ minut. ¿e dostrzegam kolory intuicyjnie. dotykaj¹c nimi palców drugiej rêki. ¿e jesteœ wystarczaj¹co odprê¿ony. bêdziesz móg³ j¹ zobaczyæ w ka¿dej chwili i okolicznoœciach. a palce umieœæ nad powierzchni¹ o jasnej barwie. ¿e jedna osoba dojrzy to zjawisko. a nawet 12 centymetrów. chocia¿ niektórzy wol¹ ciemniejsze t³o. Œwiat³o w pokoju powinno byæ ³agodne. To ekscytuj¹ce zauwa¿yæ czyj¹œ aurê po raz pierwszy! Teraz mo¿esz spróbowaæ czegoœ niezwykle ciekawego. ¿e staraj¹c siej¹ wyczuæ. wyda ci siê. choæby przestrzeñ miêdzy palcami wynosi³a 10. Teraz mo¿esz przeprowadziæ ten eksperyment z czterema palcami. ¿e kolory aury postrzegamy trzecim okiem. Zobaczysz strumieñ czystej energii ³¹cz¹cy wasze palce. którzy intuicyjnie wyczuwaj¹ kolory. Niepotrzebne ci s¹ promienie œwiec¹ce prosto w oczy. poniewa¿ postrzegaj¹ ten strumieñ energii jako niemal bia³¹ niæ.2). poniewa¿ warto widzieæ aurê w ca³ej okaza³oœci. nie widz¹c ich. ale wystarczy. Gdy bêdziesz wykonywaæ to æwiczenie po raz pierwszy. Jeœli jest ci trudno dostrzec tê liniê energii. A jak s¹dzisz. To fascynuj¹ce zjawisko przywodzi na myœl jasnowidzów. ale nie przyæmione. ale mo¿e byæ równie¿ inny. Wielu znawców uwa¿a. Trudno to potwierdziæ. W miarê nabywania wprawy zobaczysz. zaczniesz j¹ dostrzegaæ. przeplataj¹ce siê na blacie sto³u pasma energii (rys. by usiedli wokó³ niego i po³o¿yli rêce na blacie z palcami skierowanymi ku œrodkowi. Jeœli twój partner wykonuje to æwiczenie równoczeœnie z tob¹. a nie czujê. gdybyœ æwiczenie to wykona³ z nie lubian¹ osob¹? Je¿eli mo¿esz. zarówno psychicznie. Najlepszy do tego celu bêdzie okr¹g³y stó³ z ciemnego drewna. Wiêkszoœci ludzi odpowiada kartka bia³ego papieru. Gdy ju¿ raz dostrze¿esz tê niæ energii. . by nagle wszyscy inni tak¿e je dostrzegli. a nastêpnie powoli odsuñ je. rozwiniesz swoj¹ œwiadomoœæ aury. Jednak ci¹gle je widzê. niemal niewidoczn¹ niæ energii. ¿e siê nie zmienia. a potem powoli je odsuñ. spróbuj dostrzec cienk¹ siatkê linii przecinaj¹cych siê na stole i ³¹cz¹cych palce siedz¹cych przy nim osób. spróbuj dostrzec strumienie energii ³¹cz¹ce jego palce. natomiast mo¿e zachowywaæ siê ca³kiem inaczej w stosunku do osób. Jest tak dlatego. Odsuwaj¹c d³onie od siebie. która siê rozci¹ga i ³¹czy palce. Dobrym sposobem jest wykonanie tego æwiczenia na spotkaniu towarzyskim. 3. Gdy wszyscy siê rozluŸni¹. Palcami jednej rêki dotknij palców swego przyjaciela. by wszelkie Ÿród³a ostrego œwiat³a znajdowa³y siê za twoimi plecami. Zauwa¿ysz cienk¹. chocia¿ czasami czujê. Poproœ goœci. Usi¹dŸ tak. otwórz oczy i wykonaj pierwsze doœwiadczenie. gdy wykonujesz æwiczenie z pewnymi osobami. To wspania³y widok. Przyciemnij œwiat³o. Mo¿e siê nawet zdarzyæ. zanim goœcie w ogóle coœ zobacz¹. których towarzystwo nie sprawia ci przyjemnoœci. 3. przeprowadŸ ten eksperyment z jak najwiêksz¹ liczb¹ osób. Kilku uczestników moich zajêæ potrafi³o zestroiæ siê psychicznie i okreœliæ kolor aury. ¿e twoja aura obejmuje aurê lubianych przez ciebie ludzi.1). Gdy poczujesz. Po zakoñczeniu doœwiadczenia wszyscy bêd¹ zadawali pytania i chcieli przeprowadziæ z tob¹ próbê dotykania palców. co u³atwi ci jej zobaczenie. zaobserwujesz strumienie energii ³¹cz¹ce wszystkie palce.

by palce wskazywa³y sufit (rys. a twoje oczy same siê zamyka³y. Byæ mo¿e zobaczysz. poniewa¿ twój wzrok powinien byæ ciê¿ki i niemal b³êdny. Znowu zaznacz je na œcianie. potem w górê i w dó³. Niektórzy odczuwaj¹ rozczarowanie.4). z t¹ ró¿nic¹. Niech na koniec twój partner pomyœli o czymœ smutnym. którzy na co dzieñ nosz¹ okulary. Powtarzaj to æwiczenie. Przyczyn¹ jest zmiana ogniskowej oczu w miarê posuwania siê do przodu. ¿e nieustannie siê porusza. Ubranie ogranicza i zawê¿a widzenie aury. ³atwiej dostrzega aurê bez nich. ale teraz bêdziesz j¹ jeszcze widzieæ. Skoncentruj siê na tej czêœci cia³a. Postaraj siê skoncentrowaæ na zauwa¿onym zjawisku. Z samej obserwacji aury powinieneœ okreœliæ. a nastêpnie poproœ go. Byæ mo¿e pomocne bêdzie przypomnienie sobie chwili. znika na chwilê. Powtórz próbê jeszcze dwa razy. by stan¹³ na tle jednokolorowej œciany. W tym wypadku jednak rozluŸniasz siê i koncentrujesz w tym samym czasie. Teraz ponownie przeprowadŸ doœwiadczenie wraz ze swoim partnerem. Niektórym siê to jednak udaje.Teraz jesteœ gotów wyraŸniej zobaczyæ w³asn¹ aurê. by oznaczyæ miejsca poni¿ej oraz na lewo . wiêkszoœæ ludzi nie potrafi zobaczyæ aury w lustrze. Powiedz przyjacielowi. mo¿esz wiêc siê zdecydowaæ na wykonywanie æwiczeñ nago lub niekompletnie odziany. Spróbuj tak¿e obserwowaæ inne czêœci swojego cia³a. ani weso³ych. Potrzebny bêdzie pokój o œcianach pomalowanych na jednolity kolor – najlepiej bia³y lub kremowy. spójrz na palce. Patrz na œcianê przez palce tej rêki. ale przywo³anie tego obrazu bêdzie pomocne. gdzie sta³eœ najpierw. Niestety. Zwróæ szczególn¹ uwagê na czakry. zwrócony do niej twarz¹. Powtórz te æwiczenia poza domem. 3. by myœla³ o rzeczach obojêtnych. Zaznacz te miejsca na œcianie. przyjrzyj siê jej dok³adnie. Nie martw siê. spróbuj zobaczyæ aurê zarówno w okularach. gdy siê do niej zbli¿aj¹. jeœli tak jest z tob¹. Zobaczysz j¹ za pomoc¹ widzenia obwodowego. nie na d³oni. jak daleko nad jego g³ow¹ i w lewo od niego siêga twoje widzenie obwodowe. W takim razie po prostu spójrz znowu na œcianê. Aura powinna siê pojawiæ ponownie w ci¹gu kilku sekund. a nastêpnie pozwoli ci je w sobie zanurzyæ. ¿e jest ona w ci¹g³ym ruchu. Na pocz¹tku mo¿e siê to wydawaæ dziwne. Partner musi stan¹æ lub usi¹œæ na tle jedno-barwnej œciany. Wyci¹gnij praw¹ rêkê przed siebie i unieœ d³oñ. Jest tak dlatego. a zobaczysz. Podczas nauki przyciemniona lampa jest najlepsza. ¿e mo¿esz przebiæ siê przez powierzchniê i siêgn¹æ do wnêtrza. Kiedy zobaczysz aurê wyraŸnie. Obserwuj. Jest wiele innych metod widzenia aury. gdy wykonywa³eœ æwiczenia z poprzedniego rozdzia³u. ¿e aura znika w chwili. PodejdŸ i spróbuj jej dotkn¹æ. Wiêkszoœæ ludzi stwierdza. Zaobserwujesz. a¿ halo ponownie siê pojawi. co go z³oœci. Oczywiœcie nie chcesz. gdy by³eœ naprawdê zmêczony. ¿e aura drugiej osoby rozszerza siê na œwie¿ym powietrzu. ani smutnych. ale nie rezygnuj. Mo¿e siê nieco skurczyæ i zmieniæ kolor. ¿e ³atwiej zauwa¿yæ aurê otaczaj¹c¹ w³aœnie tê czêœæ cia³a. nadal patrz¹c na aurê partnera. co go uszczêœliwia. co go gniewa. mo¿e wiêc wypróbuj swoje lustro w ³azience. ¿e ubranie przys³ania aurê i czyni j¹ du¿o trudniej widoczn¹. niemal pozbawione koloru halo. ¿e na pocz¹tku bêdzie ci siê wymykaæ spod palców. o jakim prze¿yciu myœli. poniewa¿ jest ona niemal bezbarwna. która otacza twoje palce. Mo¿na patrzeæ na czo³o partnera (a nie na œcianê. gdy przyzwyczaisz siê do widzenia aury. Gdy ju¿ zobaczysz aurê wokó³ d³oni. zanim uda ci siê jednoczeœnie dotkn¹æ j¹ i zobaczyæ. Kolory zaczn¹ siê pojawiaæ póŸniej. Najlepiej przeprowadzaæ je wczesnym rankiem lub póŸnym popo³udniem. Zauwa¿ysz równie¿. Zrób to samo æwiczenie z drug¹ rêk¹. Zobaczysz. pamiêtaj¹c. uszczêœliwia lub nie wywo³uje ¿adnych emocji. a potem spróbuj przeprowadziæ test w innych warunkach. by wzi¹³ kilka g³êbokich oddechów. ale naprawdê nic nie widzisz. które z jakiegoœ powodu nie odbija jej doœæ dobrze. Zwróæ uwagê. i zacz¹æ od nowa. ale nagle dostrze¿esz niewyraŸn¹ aurê otaczaj¹c¹ twojego przyjaciela. Dotkniêcie aury dostarczy ci takich samych wra¿eñ jak wtedy. W tej sytuacji wystarczy cofn¹æ siê do miejsca. Poproœ go. Zobacz. bêdzie ci ³atwo zobaczyæ j¹ tak¿e wokó³ ka¿dej innej czêœci cia³a. a¿ zobaczysz aurê wyraŸnie. ¿e twoj¹ d³oñ otacza WyraŸne. Stwierdzi³em. Przyjrzyj siê. Gdy ju¿ je dostrze¿esz. Przyjrzyj siê uwa¿nie aurze. nie na œcianie. ¿e otacza ona tylko jego g³owê i szyjê. Cofnij siê kilka kroków i patrz w jego kierunku. skoncentruj uwagê w³aœnie na nim. Poczuj aurê otaczaj¹c¹ ró¿ne czêœci cia³a twego partnera. by s³oñce mieæ za plecami. jak promieniuj¹ z nich cienkie strumyczki energii. tym razem bior¹c pod uwagê miejsce poni¿ej i w prawo. ale z czasem powinieneœ móc zobaczyæ aurê w ka¿dym œwietle. Wróæ na dawne miejsce i powtórz to samo æwiczenie. ogniskowa twoich oczu lekko siê przesunie. Przygaœ œwiat³o i stañ kilka kroków od œciany. Poproœ go. jak aura siê zmienia. Przypomina to trochê naciskanie balonu. Bêdziesz musia³ dokonaæ kilku prób. ¿e wielu ludzi. a nad g³ow¹ partnera pojawi siê delikatna poœwiata. jak i bez nich. Najprawdopodobniej na pocz¹tku aura bêdzie znikaæ. Gniew objawia siê jako barwa brudnoczerwona. jak jego aura siê rozszerza i rozwija. 3. a potem stopniowo poszerzaj swe widzenie obwodowe. w którym uprzednio sta³eœ. ¿e gdy obejmie ono wszystkie kierunki. Trzecia metoda jest po³¹czeniem dwóch poprzednich. Stañ kilka kroków dalej i patrz na jego nos. Prawdopodobnie zauwa¿ysz. szarawe. najpierw w lewo i prawo. Po kilku chwilach zauwa¿ysz. Stan idealny zbli¿ony jest do marzenia sennego. aura wróci do normalnych rozmiarów. koncentruj¹c siê na œcianie za jego plecami (rys. jak to czyniliœmy przedtem). Jeœli nosisz szk³a optyczne. a potem pomyœla³ o czymœ. Gdy bêdziesz to robi³. która zmieni siê w aurê. by pomyœla³ o czymœ. Teraz cofnij siê tam. ¿e gdy mrugasz. Skoncentruj siê na œcianie. nad którymi aura wiruje. gdy tylko spróbujesz siê na niej skoncentrowaæ. a kiedy bêdziesz j¹ mieæ w polu widzenia. by zamknê³y siê w³aœnie teraz.3). Ponadto silna psychiczna energia emanuj¹ca od g³owy powoduje. czymœ. gdy masz oczy otwarte. widz¹c po raz pierwszy swoj¹ aurê. W czasie pierwszej próby zniknie. Oka¿e siê. aura mo¿e znikn¹æ.

Po kilku sekundach szybko spójrz na znak znajduj¹cy siê na lewo i poni¿ej. a wtedy pojawi siê aura twego partnera. zanim zdo³asz siê skoncentrowaæ bezpoœrednio na aurze. patrz¹c na znak. Zamieñcie siê rolami i niech twój partner sprawdzi. Jednak latem. Po kilku sekundach przygl¹dania siê pozwól. Poszukaj równie¿ aury innych obecnych tam ludzi. zobaczysz aurê wokó³ wiêkszej czêœci cia³a. £atwiej ci bêdzie z ludŸmi stoj¹cymi na jasnym tle. Nie musisz siê na nikogo gapiæ. by twoje widzenie obwodowe stopniowo siê rozszerzy³o. Na koniec przyjrzyj siê znakowi powy¿ej i na prawo. spokojnego pokoju. Nie b¹dŸ rozczarowany. czy zobaczysz jego aurê w tym utrudniaj¹cym skupienie otoczeniu. PójdŸ z przyjacielem do supermarketu lub innego równie ruchliwego miejsca. Na to jednak potrzeba trochê czasu. To nies³ychane wra¿enie nagle dostrzec aurê wokó³ wszystkich ludzi. IdŸ kilka kroków za nim i sprawdŸ. bêdziesz musia³ wykonaæ to æwiczenie wiele razy. a potem przenieœ wzrok na znak poni¿ej i na prawo. . Nadszed³ czas na uczczenie twoich dotychczasowych sukcesów. gdy wszyscy s¹ sk¹po odziani. Po prostu skoncentruj wzrok kilka centymetrów w bok od nich i spróbuj dostrzec ich aurê za pomoc¹ widzenia obwodowego. Ruchliwy supermarket ró¿ni siê zasadniczo od zatopionego w pó³mroku. jeœli ci siê nie uda. by tego dokonaæ. Zacznij. który zrobi³eœ nad jego g³ow¹ i na prawo od niego. czy mo¿e zobaczyæ twoj¹ aurê. Na ogó³ najwyraŸniejsza bêdzie aura wokó³ ich g³ów. Patrz na niego przez kilka sekund. Na szczêœcie æwiczyæ mo¿esz wszêdzie. tak byœ móg³ obj¹æ wzrokiem pozosta³e trzy pozycje.i prawo od nosa twego partnera. Tak jak przy innych metodach.

a ch³odne rozluŸniaj¹. poniewa¿ informuje. ogl¹daj¹c sceny smutne siêga³y po br¹zowy. Patrz¹c na sceny radosne. a czerwony powoduje. W 1978 roku przeprowadzono interesuj¹cy eksperyment: poproszono dzieci o kolorowanie rysunku w trakcie ogl¹dania weso³ych i smutnych zdjêæ. czarny i czerwony. chocia¿ jest oczywiste. jakoœæ tej barwy wiele ci powie o cz³owieku. Na szczêœcie niektórzy w pewnym momencie orientuj¹ siê. szaroœæ przechodzi w b³êkit. Nawiasem mówi¹c. jaki potencja³ marnujemy. ani przygaszona. Stra¿nicy byli zaskoczeni. ¿e d³u¿sze oddzia³ywanie czerwonego œwiat³a ekscytuje ich i czyni bardziej agresywnymi. . by wyraziæ swoje uczucia. a póŸniej dowiedzia³em siê. co u³atwia³o spisywanie zeznañ. Kiedy zaczniesz wyraŸnie widzieæ kolory w aurze innych ludzi. B¹dŸ pewny. Marynarka Stanów Zjednoczonych natychmiast zaczê³a malowaæ swoje areszty na ró¿owo. czy naprawdê je widz¹. gdy jesteœmy wœciekli. co przeszkadza im w czynieniu postêpów. ¿ó³ty. ¿e tak w³aœnie emocje odzwierciedlaj¹ siê w aurze. Ca³y czas stosujemy kolory. ¿e w miarê rozwoju ich œwiadomoœci barw. nie wysilaj¹c siê zanadto. czy te¿ WyobraŸnia ich zwodzi. a drugiego –do przes³uchiwania podejrzanych. przeprowadzi³ seriê eksperymentów z wiêŸniami. Kolor ca³y czas na nas dzia³a. Jedn¹ z nich pomalowa³ delikatn¹ zieleni¹ i be¿em. Dzisiaj setki instytucji w ca³ym kraju umieszczaj¹ swoich agresywnych wspó³towarzyszy w ró¿owych pomieszczeniach. zwalniaj¹c miejsce dla nastêpnych chêtnych. i to w pe³nej gamie barw. przeprowadzi³ inny eksperyment. Z czasem jeden kolor w aurze bêdzie dominowaæ. ile jest konieczne. by siê uspokoili. przybieraj¹c na sile zarówno pod wzglêdem intensywnoœci. ¿e ci drudzy du¿o wiêcej mówili. zielony oraz niebieski. dzieci bardzo dobrze widz¹ aurê. Gdy nauczysz siê dostrzegaæ mglist¹ otoczkê. na którego w³aœnie patrzysz. któr¹ tworzy aura. co dana osoba powinna robiæ ze swoim ¿yciem. mówimy. ale wiêkszoœæ ludzi potrzebuje dni czy tygodni. jak potrafi¹. ¿e chocia¿ wielu z nich mia³o ciemn¹ aurê. Wkrótce siê przekonasz. odznaczaæ siê intensywnoœci¹ i œwietlistoœci¹. bêdzie tylko kwesti¹ czasu. Niektórzy zastanawiaj¹ siê nawet. Z moich doœwiadczeñ wynika. tworz¹c atmosferê spokoju i wyciszenia. Nazywamy go kolorem podstawowym. którzy nie dostrzegaj¹ ich szybko. kiedy zaczniesz widzieæ kolory. i zmieniaj¹ swój sposób ¿ycia. przebywaj¹c w drugiej sali. czy zdajemy sobie z tego sprawê. która zaczyna siê formowaæ tu¿ po narodzinach. gdy w Ontario uczy³a jedenasto. której w têczy nie ma. Ka¿dy kolor ma swoje znaczenie. a zieleñ ze spokojem i samotnoœci¹. Nie trzeba traciæ cierpliwoœci. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a. Jack Widerey. Na pocz¹tku kolory wystêpuj¹ w postaci s³abego zabarwienia. Aura wiêkszoœci ludzi nie jest oczywiœcie ani bogata. Stopniowo pojawi¹ siê inne kolory. ¿e potrafi³em wskazaæ na tê wyró¿niaj¹c¹ siê spoœród innych grupê. instynktownie wyczuwaj¹. ¿e aura cz³owieka spe³nionego bêdzie wspania³a. agresj¹ i podnieceniem. Nawet ma³e dzieci potrafi¹ przypisaæ ró¿nym uczuciom odpowiednie kolory. aura kilku z nich by³a uderzaj¹co piêkna. Aura ludzi nieuczciwych kurczy siê. W sieci restauracji szybkiej obs³ugi œwietnie wiedz¹.Rozdzia³ 4 Barwy aury Wszyscy reagujemy emocjonalnie na kolory. Jednak mo¿e siê tam równie¿ znaleŸæ barwa. „Pozielenia³ z zazdroœci". popadaj¹ we frustracjê. ¿e w odpowiedniej chwili zobaczysz kolory. amerykañski naukowiec. Chocia¿ sama wtedy jeszcze nie widzia³a aury. gdy ludzie widzieli. którzy nic o nich nie wiedz¹. jakby sprane. Zafascynowa³ mnie fakt. a wtedy aura wyraŸnie to odzwierciedla. Na pocz¹tku bêd¹ bardzo blade. dzieci Wybiera³y pomarañczowy. ¿e agresywnoœæ wiêŸniów maleje pod wp³ywem naœwietlania œwiat³em ró¿owym. Im czêœciej bêdziesz obserwowaæ aurê. gdy go poproszono o urz¹dzenie wnêtrz dwóch policyjnych sal przes³uchañ. ¿e 75 procent jej uczniów dostrzega³o j¹. natomiast niebieskie – uspokaja. Dla niektórych bêd¹ to minuty. ¿e ci. tym lepiej zdasz sobie sprawê. Znaczenie kolorów podstawowych Kolory podstawowe odpowiadaj¹ têczy. Ludzie ci usiedli ko³o siebie. kto nie wie. Elaine Murray w ksi¹¿ce A Layman's Guide to New Age and Spiritaal Terms opowiada o swoich prze¿yciach z czasów. Odkry³. W sytuacji optymalnej kolor podstawowy powinien zajmowaæ du¿o miejsca. co ze sob¹ pocz¹æ. odkry³a. zanim pojawi¹ siê barwy. Kilka lat temu wyg³osi³em seriê wyk³adów dla wiêŸniów. Na ogó³ wi¹¿¹ czerwieñ z gniewem. Policja u¿ywa³a pierwszego pomieszczenia do przes³uchiwania ofiar przestêpstw oraz ich rodzin. W miarê jak bêdziesz nabywa³ wprawy. jak i rozmiaru. „Postrzega œwiat w czarnych barwach". ¿e czas zdaje siê szybciej p³yn¹æ. a barwy s¹ przy gaszone. doradca w sprawach kolorów.i dwunastoletnie dzieci. Staraj¹ siê oni przejœæ przez ¿ycie najlepiej. Tak wiêc dziêki po³¹czeniu tych barw klienci bêd¹ kupowali wiêcej i jedli szybciej. drug¹ zaœ – ostrym czerwonym i intensywnie zielonym. Niech to trwa tyle czasu. ¿e barwy ciep³e wywo³uj¹ podniecenie i uczucia pozytywne. ¿e staæ ich na wiêcej. ¿e maj¹ zamiar siê rehabilitowaæ. czy postêpuje ona s³usznie. Jest on bardzo wa¿ny. bez wzglêdu na to. ¿e ka¿dy z nas ma tak¹ têczê w swojej aurze. przedstawiaj¹cy prawdopodobnie aurê zdrowia. w przeciwieñstwie do aury tego. bêdziesz móg³ bez k³opotu okreœliæ ich stan emocjonalny. „Zrobi³o mi siê czerwono przed oczyma". W 1932 roku Robert Gerard. przy czym niekoniecznie wskazuje. ¿e pomarañczowy pobudza apetyt. Niedawno Alexander Schauss stwierdzi³. ¿e pomalowane na ten kolor cele wp³ywaj¹ koj¹co na ich mieszkañców i eliminuj¹ napady gniewu. Te powszechnie u¿ywane sformu³owania musia³y powstaæ w czasach. Nawet ludzie. Okaza³o siê. czy nie.

Emanuje z nich równie¿ ciep³o i tkliwoœæ. Fioletowy Potencja³: postêp duchowy i intelektualny To nie przypadek. Mog¹ siê wydawaæ pogodni i ma³o wymagaj¹cy. uczciwi i na ogó³ mówi¹ dok³adnie to. by pomys³ wyszed³ od niej. b³yskotliwoœæ Ludzi. poniewa¿ maj¹ konieczn¹ si³ê. gdy cz³owiek potrafi stan¹æ na w³asnych nogach. przyjemnie na nich patrzeæ. Czerwieñ mo¿e równie¿ wskazywaæ na odwagê. ludzie maj¹cy go w swojej aurze prêdzej czy póŸniej zajmuj¹ siê pomoc¹ bliŸnim.Czerwony Potencja³: przywództwo To bardzo mocny kolor. do koñca maj¹ m³ode serce. Brak elastycznoœci i sztywnoœæ pogl¹dów to wady osób. Na ogó³ lepiej im idzie zaczynanie ró¿nych spraw – czêsto z wielkim entuzjazmem – ni¿ ich finalizowanie. Chc¹c zmusiæ tak¹ osobê do zmiany zdania. ale tak¿e podoba im siê. Ka¿dy dobrze siê czuje w ich towarzystwie. pozytywnie myœl¹cymi entuzjastami. Intensywnoœæ koloru podstawowego mo¿e wskazywaæ na etap osi¹gniêty W tym rozwoju. stoj¹ce obiema nogami na ziemi. która zra¿a innych. uzdrawiaj¹cy i wspomagaj¹cy. ludzi. by spe³nia³o wymagania rodziny. ¯ó³ty Potencja³: kreatywnoœæ. przez ca³e ¿ycie rozwijaj¹ siê duchowo. S¹ to osoby myœl¹ce. by kierowaæ innymi. w których aurze dominuje b³êkit. poniewa¿ mo¿e wydawaæ siê niemal fioletowy. Indygo Potencja³: odpowiedzialnoœæ za innych Czasami trudno okreœliæ ten kolor jako podstawowy. musisz sprawiæ. Tak jak wszyscy. Ludzie. jego aura siê rozwija. Srebrny Potencja³: idealizm Srebrny jako kolor podstawowy zdarza siê niezwykle rzadko. ¿e nie czyni¹ w ¿yciu tego. pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. Brakuje im motywacji. miewaj¹ lepsze i gorsze chwile. Wad¹ „fioletowych" jest pewna wynios³oœæ. S¹ towarzyscy i uwielbiaj¹ d³ugie rozmowy na ka¿dy temat. Pomarañczowy Potencja³: harmonia i wspó³praca Pomarañczowy to ciep³a barwa. równie¿ ich aura zaczyna siê powiêkszaæ i silniej pulsowaæ. A poniewa¿ indygo jest ciep³y. ale czêsto powierzchownie interesuj¹ siê wieloma tematami. Chêtnie siê ucz¹. lubi¹ spokój i bywaj¹ urodzonymi uzdrowicielami. czêsto zajmuj¹ odpowiedzialne. a oni sami czêsto bywaj¹ zmuszani do uspokajania „wzburzonych fal". W dzieciñstwie czêsto bywa t³umiony. Ludzie. Ludzie nim obdarzeni s¹ urodzonymi. których kochaj¹. taktem. Osoby obdarzone barw¹ indygo jako kolorem podstawowym nie potrafi¹ odmówiæ. wskazuj¹c. W konsekwencji aura mo¿e czasami wydawaæ siê zduszona i matowa. przywódcze stanowiska. S¹ chêtni do wspó³pracy. Niebieski Potencja³: ró¿norodnoœæ Niebieski to wspania³a barwa. dziêki czemu ich obszerna aura pulsuje ¿yciem. jeœli uwa¿aj¹ to za konieczne. poniewa¿ ³atwo je wykorzystaæ. ale potrafi¹ byæ uparci. Ich wad¹ jest niemo¿noœæ dokoñczenia zaczêtych prac. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe szaty. co maj¹ na myœli. praktyczne. pobudliwoœæ i zmiennoœæ. charakteryzuje entuzjastyczne podejœcie do ¿ycia. chocia¿ stanowi czêsty sk³adnik aury wœród innych barw. a ludzie. w których aurze dominuje ta barwa. Zielony Potencja³: uzdrawianie Zieleñ to spokojna barwa. i to jest ich wad¹. Takie postêpowanie nie daje im jednak szczêœcia. których kolorem podstawowym jest czerwieñ. ni¿ ludŸmi czynu. Kiedy jednak odnajd¹ motywacjê i uznaj¹ jakiœ pomys³ za wart realizacji. co powinni. których kolorem podstawowym jest ¿ó³ty. Ludzie. Lubi¹ wspieraæ innych. Wadami takich osób s¹ lenistwo i postawa obojêtnoœci. Negatywne cechy „¿ó³tych" to nieœmia³oœæ i sk³onnoœæ do k³amstwa. ¿e inni ich bawi¹. zawsze bêd¹ œwiadomi. ale zawsze z pozorn¹ ³atwoœci¹ udaje siê im wykaraskaæ z opresji. staj¹ siê raczej marzycielami. Wadami ludzi obdarzonych czerwieni¹ s¹ nerwowoœæ i egocentryzm. a najszczêœliwsi s¹ w otoczeniu tych. godni zaufania i szczodrzy. Daje on cz³owiekowi silne ego i chêæ osi¹gania sukcesów. po osi¹gniêciu wieku doros³ego. Wiele osób obdarzonych fioletem próbuje wyprzeæ siê tego oblicza swojej natury. u których zieleñ dominuje w aurze. wiêkszoœæ z nich jest ca³kowicie niepraktyczna. których jest kolorem podstawowym. ¿e jej w³aœciciel mo¿e teraz robiæ to. Kiedy zaczynaj¹ siê uczyæ. która wystêpuje jako kolor podstawowy w aurze ludzi obdarzonych naturalnym wyczuciem. kompetentne. . zamiast powa¿nie zaj¹æ siê jednym. szczególnie jeœli od dziecka wymaga siê. co powinien. Szybko myœl¹ i lubi¹ bawiæ innych. niestety. S¹ szczerzy. energiê i charyzmê. z którymi ³atwo nawi¹zaæ kontakt. Ludzi nim obdarzonych przepe³niaj¹ wznios³e idee.

S¹ gotowi pracowaæ bez wytchnienia. Czêsto zdaj¹ siê zupe³nie nie mieæ ego. jaki mo¿na mieæ w aurze jako barwê podstawow¹. Na przyk³ad ktoœ obdarzony czerwieni¹ jako kolorem podstawowym (niezale¿noœæ i przywództwo) mo¿e mieæ w swojej aurze pomarañczowe b³yski (takt. wra¿liwymi na innych filantropami. pisz¹c. nie rozkazuj¹c innym. Najwiêksze sukcesy osi¹gaj¹ na ogó³ w póŸnym wieku. którzy wysoko mierz¹ i d¹¿¹ do celu z niezachwian¹ determinacj¹. Uwielbiaj¹ zwi¹zan¹ z tym odpowiedzialnoœæ i bawi ich podejmowanie decyzji. Osoby obdarzone z³otym cechuje charyzma. ¿e mo¿na ich spotkaæ na odpowiedzialnych stanowiskach. Ktoœ. W pewniej jednak chwili zda sobie sprawê. przez których aurê przeb³yskuje pomarañczowy. a ignoruj¹c biel. . D¹¿¹ do w³adzy i finansowych korzyœci. lubi¹ byæ na kierowniczym stanowisku. a szczególnie mówi¹c. u których barwy wspó³graj¹. a jego niemal rdzawe zabarwienie mo¿e byæ niezwykle atrakcyjne. ¿e walczy sam ze sob¹. S¹ to osoby kochaj¹ce. Nikogo wiêc nie zaskakuje. Taki cz³owiek bêdzie osi¹ga³ wyniki. Spoœród nich wywodz¹ siê urodzeni uzdrowiciele. ale bêd¹ siê one wyra¿aæ w ³agodny sposób. lecz zachêcaj¹c ich do wspó³pracy. Do szczêœcia i poczucia spe³nienia potrzebna jej bêdzie równowaga tych dwóch energii. u których poprzez aurê promieniuje czerwieñ. którêdy iœæ. Kolory promieniuj¹ce Czerwony Ludzie. ¿e aureole na obrazach przedstawiaj¹cych œwiêtych i innych uduchowionych ludzi s¹ na ogó³ z³ote. Maj¹ miêkkie serce i szczodre d³onie. w których aurze kolor ten dominuje. ale w praktyce bardzo dobrze siê sprawdzaj¹. Gdy przyzwyczaisz siê do kolorów podstawowych. Tutaj w³aœnie umiejêtnoœæ odczytywania aury mo¿e siê okazaæ niezwykle praktyczna. ³agodnoœæ). Podobnie ktoœ o czerwonym kolorze podstawowym przetykanym bia³ymi promieniami mo¿e odegraæ rolê przywódcz¹ w jakiejœ akcji humanitarnej. s¹ opiekuñczymi. ¯ó³ty Ludzi. chocia¿ na pozór s¹ one ze sob¹ sprzeczne. Pomarañczowy Ci. Najszczêœliwsi s¹ ci. Prawdopodobnie w g³êbi duszy cz³owiek taki jest œwiadom tego. Br¹zowy Potencja³: humanitaryzm Br¹zowy czêsto ma jesienny odcieñ. co dany cz³owiek lubi robiæ. cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ wytyczania sobie celów. które zdaj¹ siê przenikaæ na zewn¹trz poprzez kolor podstawowy. przez których aurê przebiegaj¹ ¿ó³te promienie. Najprawdopodobniej omawiany typ cz³owieka zacznie ¿ycie. by wzi¹æ siê za bary ze sob¹. na jakim skupi¹ myœl. Zielony Zielone promienie przeszywaj¹ aurê ludzi. stosuj¹c czerwieñ. maluj¹c. bêdzie móg³ jej doradziæ. gdy zacznie dzia³aæ zgodnie z barwami swojej aury. Usuwaj¹ siê w cieñ. na przyk³ad œpiewaj¹c. a najlepiej czuj¹ siê wœród bliskich. Ludzie. tañcz¹c. zami³owanie do ciê¿kiej pracy. poniewa¿ bliŸni czêsto siê im narzucaj¹. Daje on ludziom zdolnoœæ radzenia sobie ze sprawami na wielk¹ skalê i osi¹gania niemal ka¿dego celu. Jednak w g³êbi duszy pozostaj¹ skromnymi i bezpretensjonalnymi ludŸmi lubi¹cymi spokojne ¿ycie. wskazuj¹c na ich nieograniczone mo¿liwoœci. fascynuj¹ nowe idee. bardziej przejmuj¹c siê pomyœlnoœci¹ innych ni¿ swoj¹. Nic dziwnego. stopniowo zdasz sobie sprawê z istnienia innych barw. s¹ opiekuñczy i troskliwi. ale bêdzie przeciwko temu zaciekle walczy³. Charakteryzuje ich g³êboka intuicja i m¹droœæ. dyplomacja. Bia³y Potencja³: oœwiecenie i inspiracja Bia³y symbolizuje czystoœæ i rzadko wystêpuje jako kolor podstawowy. co powinien robiæ. Ró¿owy Potencja³: sukces finansowy i materialny Ta delikatnie wygl¹daj¹ca barwa czêsto pojawia siê jako kolor podstawowy u zdecydowanych. Jednak osoba taka bêdzie mieæ trudnoœci. Ludzie. ³agodne i mi³e. Niektóre zestawienia kolorów mog¹ siê wydawaæ niezwyk³e. jak barwne serpentyny. Wskazuj¹ one. które taka sytuacja ze sob¹ niesie.Z³oty Potencja³: bezgraniczny To najpotê¿niejszy kolor. spe³nienie i osobiste szczêœcie bardzo siê wzmocni¹. którzy maj¹ br¹z jako kolor podstawowy. Poniewa¿ wszystkie barwy wywodz¹ siê od bieli. lubi¹ spêdzaæ czas z przyjació³mi i rodzin¹. Tymczasem jego rozwój. w wyniku czego na ogó³ musz¹ siê uczyæ odmawiaæ. zmieni swój tryb ¿ycia i pod¹¿y swoj¹ prawdziw¹ drog¹. Nadal bêdzie to osoba o zdolnoœciach przywódczych. ale s¹ ludzie obdarzeni ca³¹ têcz¹. Na ogó³ jeden lub dwa odcienie bêd¹ przewa¿aæ. Lubi¹ wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ na ró¿ne sposoby. dopóki nie osi¹gn¹ swoich celów. upartych ludzi. jeœli zechce wykorzystywaæ swoje zdolnoœci wy³¹cznie w biznesie. Od urodzenia cechuje ich intuicja. w³aœciwie jest to inna nazwa dla œwiat³a. kto zobaczy czerwieñ i biel u danej osoby. s¹ skromni i œwi¹tobliwi. którzy lubi¹ wyzwania i okazje.

jakiej barwy szuka. Jak sobie radziæ z trudnoœciami? Niektórzy potrafi¹ widzieæ kolory wewn¹trz aury bez ¿adnych problemów. 2. 7. Twoja œwiadomoœæ koloru bardzo wzroœnie i ³atwiej ci bêdzie go dostrzec w aurze. fizyczna p³aszczyzna eteryczna. gdy siê ich ogranicza w jakikolwiek sposób. Nienawidz¹. ¿e inni je widz¹. szczególnie zaœ swoim bliskim. Dawniej ubiera³a siê przewa¿nie na szaro lub be¿owo. p³aszczyzna intuicyjna. Cieszy ich rozwi¹zywanie k³opotów rodzinnych. i za bardzo siê stara³a. Bardzo j¹ to denerwowa³o. nale¿y po prostu siê rozluŸniæ i pozwoliæ. To. Mia³em na myœli na przyk³ad bluzkê. spotykaæ nowych ludzi. otoczon¹ jedn¹ warstw¹. Ró¿nimy siê miêdzy sob¹ –jedni widz¹ barwy od samego pocz¹tku. czy podo³a zadaniu. ¿e u podstaw jej trudnoœci leg³ niepokój. Ci¹gle o tym mówi³a. Jednak w miarê nabierania wprawy mo¿esz zacz¹æ dostrzegaæ poszczególne warstwy. Ludzie ci mog¹ ca³kowicie siê zatraciæ w swoich wyobra¿eniach. ¿e jej œwiadomoœæ kolorów wzros³a niemal z dnia na dzieñ. które nosisz. Czêsto wspieraj¹ sprawy. miewaj¹ œwietne pomys³y. ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. którzy z pocz¹tku mieli k³opoty z dostrze¿eniem aury. wewn¹trz której znajduj¹ siê ró¿ne kolory. widzenie kolorów nie sprawia³o ¿adnego k³opotu. ale ona kupi³a sobie czerwony kostium i buty. Ró¿owy Ludzie o ró¿owych promieniach wystrzelaj¹cych z aury lubi¹ marzyæ o finansowym sukcesie. których jest siedem: 1. Jeœli naucz¹ siê równowa¿yæ ró¿ z kolorem podstawowym. To doœwiadczenie wzmocni³o jej œwiadomoœæ koloru. Mo¿e . Z³oty Z³ote promienie przenikaj¹ce aurê oznaczaj¹ cz³owieka. Zastanów siê. Wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmuszaj¹cym do zmierzenia siê z samym sob¹ i prowadz¹cym na drogi z dala od utartych szlaków. Patrz¹c na to z perspektywy. pacyfistycznym podejœciem do ¿ycia. co doda jej wiary w siebie. W praktyce wiêkszoœæ jasnowidzów widzi aurê jako eteryczn¹ p³aszczyznê. wa¿ne s¹ same idee. poniewa¿ lubi¹ odnajdywaæ prawdê ukryt¹ w otaczaj¹cym ich œwiecie. Srebrny Osoby. 4. jak siê bêdziesz czu³. Poniewa¿ jako pierwsza w grupie zobaczy³a aurê. p³aszczyzna duchowa. pracuj¹c nad t¹ umiejêtnoœci¹. wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. wiem. i zastanów. ¿e równie¿ pierwsza dostrze¿e kolory. staraj¹c siê zobaczyæ je jak najwyraŸniej. Le¿¹c w ³ó¿ku. dlaczego s¹ akurat tej barwy. lubi¹ pomagaæ innym. Gdy ju¿ wiedzia³a. Indygo Osoby. Aura sk³ada siê z kilku warstw. których aura zawiera srebrne b³yski. Zwróæ uwagê. p³aszczyzna absolutna. i zabiegaj¹ o lepszy œwiat dla przysz³ych pokoleñ. Rozczarowa³a siê. Wiele lat temu pewna kobieta na moich zajêciach dostrzeg³a mglist¹ otoczkê niemal natychmiast. 6. Fiolet Ludzie obdarzeni fioletowymi promieniami przeszywaj¹cymi aurê spêdzaj¹ czas na nauce i pog³êbianiu wiedzy oraz m¹droœci. by w³o¿y³a na siebie coœ czerwonego. Kilka lat temu jedna z moich znajomych mia³a wyg³osiæ wyk³ad i obawia³a siê. czy s¹ one praktyczne. mog¹ osi¹gn¹æ zadziwiaj¹ce sukcesy. ¿e cz³onkom grupy. o których bêdzie mowa w nastêpnym rozdziale. i to w³aœnie do nich ka¿dy cz³onek rodziny zwraca siê w razie problemów. okaza³o siê. 5.Niebieski Ludzie z niebieskimi przeb³yskami w aurze potrzebuj¹ swobody i ró¿norodnoœci. jakie kolory nosz¹ inni ludzie. po czym wyg³osi³a wspania³y wyk³ad. spodziewa³a siê. a najlepiej siê czuj¹ we w³asnym œwiecie. który nie boi siê wielkich przedsiêwziêæ. w które wierz¹. dzisiaj z przyjemnoœci¹ wk³ada ubrania o ¿ywych barwach. zwiedzaæ nowe miejsca. Najmniej wskazanym dla nich zajêciem by³aby praca na etacie. ale mimo d³ugiej praktyki. p³aszczyzna astralna. Bia³y Bia³e promienie w aurze maj¹ ludzie odznaczaj¹cy siê idealistycznym. Czêsto anga¿uj¹ siê w sprawy duchowe lub metafizyczne. w koñcu wiêc jej poradzi³em. znanych jako cia³a eteryczne ró¿ni¹ce siê czasem barw¹. Wszystkie one s¹ powi¹zane z czakrami. Spróbuj nosiæ inne kolory i zobacz. 3. nie ma dla nich znaczenia. tu¿ przed zaœniêciem wyobra¿aj sobie przyjemne sceny. czy i jak¹ korzyœæ czerpi¹ z wybranych przez siebie barw. inni spêdzaj¹ tygodnie czy nawet miesi¹ce. nie potrafi³a zobaczyæ kolorów. by kolory siê stopniowo pokazywa³y. Na szczêœcie uda³o mi siê nauczyæ tê pani¹. Lubi¹ podró¿owaæ. innym jednak przychodzi to z wielk¹ trudnoœci¹. gdzie wszystko jest doskona³e. u których aura zawiera promienie tego koloru. Jak ju¿ wspomnia³em. Pomóc mo¿e bardziej uwa¿ne traktowanie ró¿nych kolorów. jak siê pos³ugiwaæ ró¿d¿k¹ w poszukiwaniu kolorów. Przyjrzyj siê ubraniom.

poniewa¿ fizycznie odczuwasz oddzia³ywanie ka¿dej z nich. chocia¿ mo¿e byæ pomocna. które rozchodzi siê po ca³ym ciele. Jest to najwa¿niejsza liczba w pitagorejskiej numerologii. Liczbê drogi ¿ycia obliczamy. Gdy skoñcz¹. Czujê tak¿e zapach sosen i ch³odn¹ bryzê. Potem ich œwiadomoœæ koloru rozwija siê w wystarczaj¹cym stopniu. W praktyce wiêkszoœæ ludzi musi wykonaæ to æwiczenie tylko kilka razy. Ja sprawdzam wszystkie kolory. przyjrzyj siê kolorom wydm. prêty kieruj¹ siê do œrodka. przypominam sobie widok rozci¹gaj¹cy siê z wejœciowych drzwi domku – ca³e kilometry sosnowego lasu. Zobacz piasek i poczuj jego dotyk pod stopami. To æwiczenie mo¿e byæ bardzo przydatne w nauce znaczenia ka¿dej z barw. ¿e sprawdzasz kolory cz³owieka o imieniu Bili. ¿e kolorem podstawowym Billa jest niebieski z czerwonymi i fioletowymi promieniami. pytasz: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest pomarañczowy? I tak dalej. Liczba drogi ¿ycia tej osoby to 5. Dodajemy te liczby: 4 (miesi¹c) 28 (dzieñ) 1980 (rok) 2012 Sumê (2012) traktujemy jako seriê cyfr. a poniewa¿ 5 odpowiada niebieskiemu. poniewa¿ przedstawia cel ¿ycia. Za³ó¿my. Za³ó¿my. Nietrudno pamiêtaæ. ¿e tutaj mo¿esz otrzymaæ wiêcej odpowiedzi pozytywnych. której aurê chcesz zobaczyæ. Wielu moim uczniom machinalne rysowanie kolorowymi flamastrami pomog³o w rozwijaniu œwiadomoœci barwy. wiêc bêdzie nam ³atwiej je znaleŸæ. prawdopodobnie wiêc jej kolorem podstawowym . Poproœ je o pozytywn¹ odpowiedŸ. dodaj¹c poszczególne elementy pe³nej daty urodzenia danej osoby. jakie kolory dobieraj¹. Obecnoœæ osoby. jak siê czujesz. Dlatego jego kolor podstawowy i kolor zwi¹zany z drog¹ ¿ycia s¹ na ogól – choæ nie zawsze – takie same. Takie rysowanie to doskona³y sposób na uwolnienie siê od nie chcianych. u ciebie mog¹ odwracaæ siê na zewn¹trz. poniewa¿ anga¿uje praw¹ pó³kulê mózgu. ¿e odpowiedŸ jest pozytywna. by mogli widzieæ ca³¹ aurê bez pomocy ró¿d¿ki. gdy powstawa³. które dodajemy: 2 + 0 + 1 + 2 = 5. ¿e chcemy okreœliæ barwê kogoœ. a¿ znajd¹ siê jeden nad drugim. 1 – czerwony 2 – pomarañczowy 3 – ¿ó³ty 4 – zielony 5 – niebieski 6 – indygo 7 – fiolet 8 – ró¿owy 9 – br¹zowy 11 – srebrny 22 – z³oty Kolor podstawowy okreœla liczba drogi ¿ycia danego cz³owieka. cztery razy. samotnoœæ lub przygnêbienie. a potem przejœæ do barwy pomarañczowej i stopniowo przez ca³¹ têczê. i zadajesz pytanie: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest czerwony? Jeœli nie ma odpowiedzi. by coœ narysowali. wdychaj¹c powietrze o ró¿nych kolorach. Jeœli odczuwali smutek. niezbêdn¹ w procesie widzenia tego zjawiska. jakich barw szukamy. ale zatrzymuj¹ pod k¹tem dziewiêædziesiêciu stopni. jakie to by³o spokojne i rozluŸniaj¹ce. jeœli tylko wiesz. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. których u¿ywa³eœ do odszukiwania zewnêtrznych granic aury. natomiast w chwilach szczêœcia stosowali wszystkie radosne barwy têczy. Stosowanie ró¿d¿ki w poszukiwaniu kolorów Potrzebne ci bêd¹ do tego dwa zgiête prêty. Chodzi mi po prostu o potwierdzenie poprawnej odpowiedzi. Pamiêtaj jednak. jednak najwyraŸniej widzê wspania³e kolory. W tym celu nale¿y zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie. Kilka lat temu spêdzi³em mi³o czas w drewnianym domku wœród lasów. Pamiêtasz zapewne. trzymaj¹c prêty tak. morza i nieba. Bardzo siê równie¿ przydaje w rozwoju postrzegania aury. Gdy o mnie chodzi. Kiedy znasz ju¿ kolor podstawowy. Zwróæ uwagê. nie zwracaj¹c zbytnio uwagi. Teraz ju¿ wiemy. pow¹chaj s³one powietrze. WyobraŸmy sobie. które mnie wtedy otacza³y. Proszê ich. Ka¿da liczba odpowiada jednej barwie. Na koniec mo¿e okazaæ siê pomocne wdychanie kolorów. Okreœlanie kolorów za pomoc¹ numerologii Inn¹ metod¹ odnajdywania kolorów aury jest zastosowanie numerologii. ¿e oznaczaj¹ pozytywn¹ odpowiedŸ. by ich d³u¿sze koñce by³y skierowane do przodu. a¿ otrzymasz potwierdzenie. Mnie pomaga g³oœne wyra¿enie tej proœby. negatywnych uczuæ. Jeden z moich znajomych wie. ¿e siê wdycha czerwone powietrze. – Jaki ruch oznacza „tak"? – pytam. ¿e kolor podstawowy wskazuje. Ruchy wykonywane przez prêty nie maj¹ znaczenia.to byæ na przyk³ad twoja ulubiona pla¿a. a za nim pokryte œniegiem szczyty gór. Zacznij. nawet gdy ju¿ otrzymam pozytywn¹ reakcjê na pierwsze pytanie. Zaczynasz. niezmiennie wybierali czerñ lub br¹z. nie jest konieczna. Jeœli pragnê w wyobraŸni wywo³aæ przyjemny obraz. mo¿esz zapytaæ prêty o kolory promieniuj¹ce. trzymaj¹c prêty przed sob¹. patrz¹ na rysunek i odtwarzaj¹ swoje uczucia w chwili. gdy prêty zbli¿aj¹ siê do siebie. Æwiczenie nale¿y powtórzyæ trzy. kto siê urodzi³ 28 kwietnia 1980 roku.

Tak wiêc w tym wypadku wybierzemy Bill Smith. Niestety istnieje wyj¹tek w zasadach okreœlania liczby potrzeb duszy. Przy narodzinach nazywa³ siê William James Callaghan. Moja dobra znajoma urodzi³a siê 29 lutego 1944 roku. lub w ogóle siê jej nie wymawia (np. stosuj¹c poni¿szy wzór: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 9 H I Q R Z Imiê i nazwisko Billa Smitha da nam nastêpuj¹c¹ sumê: BILL SMITH 2933 14928. którzy je maj¹. W istocie mo¿e mieæ jak¹kolwiek inn¹ barwê jako kolor podstawowy. S¹ to liczby 11 i 22. . stracilibyœmy liczbê mistrzowsk¹: 2 (miesi¹c) + 2 + 9 (dzieñ) + 1+9 + 4 + 4 (rok) = 31. Widaæ. a nazwisko Smith przybra³ dopiero po adopcji. Na szczêœcie pozosta³e liczby w numerologii z ogromn¹ precyzj¹ pozwalaj¹ okreœliæ kolory promieniuj¹ce. S¹ dwa wyj¹tki. Literê „Y" na ogó³ klasyfikuje siê jako samog³oskê. a jego aura mo¿e byæ bia³a. Wiemy. ¿e jest to cz³owiek wszechstronny. Kolor okreœlony przez œcie¿kê ¿ycia z pewnoœci¹ pojawi siê w aurze. by cyfry sumowaæ wed³ug opisanego przeze mnie sposobu. Smith. tworz¹c z nich sumê. Otrzymuje siê j¹ przez dodanie samog³osek w imieniu i nazwisku. Bill Smith dla swoich rodziców mo¿e byæ Williamem. Natomiast ¿ona mówi do niego „Misiaczku". Oto inny przyk³ad. Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ liczb¹ w numerologii jest liczba potrzeb duszy. w pracy wystêpuje jako W. gdy chodzi o redukowanie sumy do cyfry. Liczby te pochodz¹ od imienia i nazwiska. ¿e liczba œcie¿ki ¿ycia przedstawia cel ¿ycia danego cz³owieka. Zapewne zauwa¿y³eœ. Liczb¹ drogi ¿ycia tej m³odej osoby jest l. Liczba potrzeb duszy Billa to 9. znane w numerologii jako liczby mistrzowskie. a on sam czeki podpisuje jako W. tak aby nie zgubiæ ¿adnych liczb mistrzowskich. Przyjaciele wo³aj¹ na niego Bili. Jeœli wyliczymy jej liczbê drogi ¿ycia wed³ug podanej metody. Dodajemy cyfrê odpowiadaj¹c¹ literze „I": 9 + 9 = 18 i l + 8 = 9. Bill ma je tylko dwie (po jednym „I" w ka¿dym z nich). a jej kolorem podstawowym – czerwieñ. Której wersji u¿ywaæ? W praktyce u¿ywa siê tej. dzieñ i rok. chocia¿ mog¹ siê ró¿niæ. Nie redukuje siê ich do 2 i 4. w imieniu „Lynda"). W dzieciñstwie zwano go Billy-boy. W praktyce obie te barwy bêd¹ wspó³gra³y. a nie wszystkie cyfry w ci¹gu. gdy mia³ trzy miesi¹ce. Tym razem chodzi o m³od¹ kobietê urodzon¹ 12 marca 1975 roku: 3 (miesi¹c) 12 (dzieñ) 1975 (rok) 1990 Dodajemy poszczególne cyfry: 1 + 9 + 9 + 0= 19. a wiêc takie bêd¹ promienie przebijaj¹ce siê przez podstawowy kolor w aurze Billa. Mo¿e to byæ skomplikowane. (bo na drugie ma James). w banku znaj¹ go jako Williama Jamesa Smitha. Ktoœ mo¿e mieæ liczbê œcie¿ki ¿ycia 7. Litery sk³adaj¹ce siê na imiê Billa zamienimy na cyfry. ¯eby by³o trudniej: zosta³ adoptowany. których dany cz³owiek u¿ywa. poniewa¿ mówi. J. gdy¿ czêsto jedna osoba nazywa siê ró¿nie. Bili w swojej aurze bêdzie mia³ równie¿ br¹zowe przeb³yski. poniewa¿ ludzie. Z tego powodu metoda nie jest doskona³a. Nale¿y pamiêtaæ. Liczba œcie¿ki ¿ycia okreœla podstawowy kolor aury cz³owieka z dok³adnoœci¹ do 95 procent. otrzymujemy 22: 2 (miesi¹c) 29 (dzieñ) 1944 (rok) 1975 czyli 1+9 + 7 + 5 = 22 Gdybyœmy po prostu dodali kolejne cyfry. który odpowiada barwie br¹zowej. nale¿y j¹ sklasyfikowaæ jako spó³g³oskê. czyli 4+1=5 5 to liczba wyrazu zewnêtrznego Billa i przedstawiaj¹ca jego naturalne zdolnoœci. Post¹pimy inaczej ni¿ w tradycyjnej numerologii. Dzieje siê tak dlatego. Na ogó³ jest to imiê. w której u¿ywa siê oficjalnego imienia i nazwiska. jak cz³owiek powinien ¿yæ. poniewa¿ funkcjonuje jako taka (np. J. 1 + 9 = 10 i w koñcu: l + O = l. a nastêpnie 3 + 1= 4 Dlatego w³aœnie nale¿y dodawaæ miesi¹c. która najbardziej odpowiada samemu zainteresowanemu. w imieniu Kay). ale niekoniecznie jako podstawowy. zostali obdarzeni wiêkszym potencja³em ni¿ reszta œmiertelników. któr¹ odzwierciedla fiolet. Na ogó³ kolor podstawowy aury i przypisany liczbie œcie¿ki ¿ycia s¹ takie same. ¿e 5 odpowiada barwie niebieskiej. Jednak jeœli siê j¹ wymawia (jak w „Yolande").bêdzie ta w³aœnie barwa. pod jakim znaj¹ go przyjaciele. by osi¹gn¹æ jeden numer. ¿e w numerologii mamy zaledwie jedenaœcie ró¿nych barw do wyboru. chocia¿ bêd¹ ró¿ne. a wiêc 2+ 9 +3 +3 (Bill) +1+4 + 9 + 2 + 8 (Smith) = 41.

Chocia¿ pobudzi ciê umys³owo. ¿e na twoje nerwy oddzia³uje koj¹co. którzy maj¹ trudnoœci w dostrzeganiu kolorów wewn¹trz aury. Do dzisiaj przeprowadzono niewiele badañ naukowych na temat kolorów aury i ich znaczenia. których dokonano. a¿ wejdziesz w czerwieñ. Przypadn¹ ci w udziale wszystkie korzyœci p³yn¹ce z medytacji oraz poszerzona œwiadomoœæ kolorów têczy. i ponownie ka¿dy dostrzega aurê wokó³ nich. ku piêknej. a oni jedynie musz¹ siê rozluŸniæ i pamiêtaæ o jej istnieniu. zyskasz lepsze zrozumienie ich znaczenia. Aura poszczególnych barw Innym doskona³ym sposobem na uzyskanie œwiadomoœci koloru jest dostrzeganie aury otaczaj¹cej poszczególne barwy. powtarzaj: „Jestem spokojny i rozluŸniony". Stawiam ka¿dy z nich na stole i pozwalam s³uchaczom siê mu przyjrzeæ. który spêdzisz zanurzony w b³êkicie oraz indygo. Moim s³uchaczom radzê. na któr¹ patrzy: ¿ó³t¹ wokó³ klocka niebieskiego i zielon¹ wokó³ czerwonego. Przez chwilê. ka¿dy organ. by zrobiæ coœ ze swoim ¿yciem. Czas. da ci bardzo wiele. by j¹ zobaczyæ. Æwiczenie to jest równie¿ doskona³e dla ludzi. ¿e kolory aury „s¹ znacz¹cymi wskazówkami w kwestii cech osobowoœci". Poczuj. Na ogó³ w ci¹gu zaledwie kilku sekund ka¿dy dostrzega otoczkê innego koloru ni¿ barwa. ¿e zwiêksza twoj¹ œwiadomoœæ koloru. Têczowa medytacja Usi¹dŸ wygodnie lub po³ó¿ siê. szybko zastêpujê klocki innymi. jaka jest uspokajaj¹ca i koj¹ca. jakby czerwieñ by³a rzek¹ energii. by posuwaæ siê naprzód. S¹ to tak zwane kolory uzupe³niaj¹ce. Zwróæ uwagê. ¿e aura otacza wszystko. Smakuj spokój i poczucie spe³nienia. ³agodz¹c¹. Nie ufaj zbytnio tym sztuczkom. jakich barw szukaæ. poczujesz tak¿e. ¿e pomarañczowa energia ca³kowicie ciê otacza. jak przenika w twoje cia³o i o¿ywia ka¿d¹ jego komórkê. ¿e otacza ciê ka¿da z kolejnych barw.Zdobywamy œwiadomoœæ koloru Istniej¹ dwa po¿yteczne æwiczenia. przy czym proszê. jako pomoc przy zaœniêciu. a ty poczujesz siê œwie¿o i swobodnie pod wp³ywem tej uzdrawiaj¹cej energii. Zaczynam od niebieskiego. Gdy poczujesz siê ca³kowicie zabarwiony na czerwono. Zarówno ró¿d¿karstwo. któr¹ du¿o ³atwiej zobaczyæ ni¿ aurê ludzk¹. ka¿dy klocek w inny kolor. Odczujesz nieprzepart¹ chêæ. Zobacz. które gwa³townie zwiêkszy twoj¹ œwiadomoœæ i zrozumienie ¿ycia. Mo¿na to æwiczenie przeprowadziæ. gdy bêdziesz siê zag³êbia³ w b³êkit. poniewa¿ naj³atwiej zobaczyæ aurê wokó³ tych kolorów. Najlepiej usi¹œæ co najmniej metr od klocka. wskazuj¹. koncentruj¹c siê na procesie oddychania. by wzrok koncentrowali na œcianie. Gdy sk¹pa³eœ siê w ¿ó³tej energii. ale jednoczeœnie spowolni¹ postêpy. b¹dŸ cierpliwy i czekaj na rezultaty. które mog¹ pomóc w osi¹gniêciu œwiadomoœci koloru. . wskazuj¹c ci. W swojej wyobraŸni przejdŸ ni¹. Gdy poczujesz siê ca³kowicie rozluŸniony. krzepi¹c¹ energiê. Wszelkie stresy i napiêcia po prostu znikn¹. stymuluj¹cej ¿ó³ci. wspieraj¹c twój rozwój. Te nieliczne. gdy sobie wyobra¿asz. wyobraŸ sobie doskona³¹ têczê. Poczujesz siê odœwie¿ony i pe³en si³ ¿yciowych. Pierwsze z nich stanowi czêœæ æwiczeñ relaksacyjnych i wielu znanych mi ludzi stosuje je przed snem. a nastêpnie zamknij oczy. przejdŸ w zieleñ. Wydychaj¹c powietrze. Gdy skoñczysz. a potem stawiam czerwony. jak twój umys³ otwiera siê na intuicjê i inspiracjê. która do Ciebie podp³ywa. WeŸ kilka g³êbokich oddechów. otoczy ciê turkus. przesuñ siê w g³¹b têczy i zanurz w kolorze pomarañczowym. jak siê w niej zanurzasz. Kiedy moi uczniowie je zobacz¹. W czasie moich zajêæ opakowujê dzieciêce klocki w ró¿nobarwny celofan. Dawno ju¿ nie czu³eœ siê tak zdrowy i pe³en entuzjazmu! Zosta³ ci tylko jeden krok. op³ywa ciê i przep³ywa przez ciebie. Na koniec przejdŸ w pasmo fioletowe. intensywn¹. by siê zrelaksowali. Æwiczenie to z naszego punktu widzenia jest bardzo korzystne g³ównie dlatego. by wst¹piæ w barwê indygo – g³êbok¹. jak i numerologia bêd¹ ci pomoc¹ na pocz¹tku. jak ta barwa otacza ciê ca³ego. nieco z boku klocka. rozœwietlaj¹c¹. IdŸ dalej. W miarê rozwoju twojej œwiadomoœci koloru bêdziesz ich potrzebowa³ coraz rzadziej. Z zieleni przejdŸ do barwy niebieskiej. Æwicz widzenie kolorów. Moim celem by³o pokazanie uczniom. Mo¿e to byæ tak. Poczuj jej uzdrawiaj¹c¹. Mog¹ byæ bardzo po¿yteczne. przez kilka minut nie otwieraj oczu. które ciê przepe³niaj¹. u¿ywaj¹c kartek ró¿nokolorowego papieru. Wyobra¿aj¹c sobie. Poczuj.

Chcia³ sprawdziæ. Odkry³a. Inaczej ni¿ wiele innych eksperymentów psychicznych. Podobnie dzia³o siê w odniesieniu do innych kolorów. czakra podstawowa dodaje nam si³ witalnych i wi¹¿e mocno z ziemi¹. ¿e wartoœci wykazane w pobli¿u czakr s¹ du¿o wy¿sze ni¿ w pozosta³ych czêœciach cia³a. którzy twierdzili. jak i negatywnej energii. Chcia³a okreœliæ lecznicze skutki techniki znanej jako rolfing. by wytwarzaæ zaburzenia pola elektrycznego. Ka¿da z nich odnosi siê do jednego z czterech ¿ywio³ów: ognia. wyk³adanej o³owiem kabiny. Ka¿da z czakr ma swoj¹ nazwê i kolor. zanim zaczniesz dzia³aæ kluczowe s³owo: fizycznoœæ Czakra podstawowa znajduje siê u podstawy krêgos³upa i daje poczucie bezpieczeñstwa i otuchê. czyli si³a ¿ycia. Nastêpnego zdumiewaj¹cego odkrycia dokonano dziêki Rosalyn Bruyere. ¿e niektórzy potrafi¹ œwiadomie przesy³aæ energiê poprzez swoje czakry. a ich opis znalaz³ siê w ksi¹¿ce Science and the Evolutian of Consciousness: Chakras. Za ka¿dym razem. Czakry znajduj¹ siê na g³ównym nadi (sushumna). specyficzny obraz fal pojawia³ siê na urz¹dzeniach rejestruj¹cych. czy mo¿na zmierzyæ przep³yw biopr¹dów z czakr. ziemi. ale zachodni naukowcy do niedawna nic o nich nie wiedzieli. które na ogó³ stosuje siê do pomiaru si³y miêœni. i¿ amplituda i czêstotliwoœæ pola wokó³ czakry by³y znacznie Wiêksze ni¿ u innych osób. Wibruj¹ one wolniej ni¿ trzy czakry górne i maj¹ solidn¹ wiêŸ z ziemi¹. Gdy dr Motoyama Wykonywa³ badania na ludziach. Na Wschodzie czêsto przedstawia siê je jako kwiaty lotosu – ko³o u³o¿one z p³atków. aura zawiera w sobie przynajmniej jakiœ niewielki procent ka¿dego koloru têczy. a na poziomie emocjonalnym daje nam ona odwagê i wytrwa³oœæ. Uwa¿a siê. Czakra podstawowa . ¿e nasza. W latach siedemdziesi¹tych dr Jiroshi Motoyama prowadzi³ badania maj¹ce na celu udowodniæ istnienie czakr lub temu zaprzeczyæ. Dr Motoyama przeprowadza³ testy wewn¹trz specjalnie zaprojektowanej. Okaza³o siê. U¿ywa³a elektrod EMG. S¹ to obracaj¹ce siê kó³ka subtelnej energii. Ka¿da z nich obraca siê w przeciwnym kierunku ni¿ czakra po³o¿ona wy¿ej i ni¿ej. pochodz¹cej bezpoœrednio z naszego oddechu. Czakry s¹ znane na Wschodzie od tysiêcy lat. gdy Rosalyn Bruyere widzia³a na przyk³ad czerwieñ w aurze. gdy dotyka³eœ aury. W sanskrycie s³owo muladhara oznacza „wsparcie". Czakra podstawowa (Muladhara) kolor: czerwieñ ¿ywio³: ziemia zmys³: powonienie d¹¿enia: kontakt fizyczny wyzwanie: myœl. 5. Poczu³eœ ogromn¹ energiê promieniuj¹c¹ z tych czakr. Wyniki by³y pozytywne. natomiast Rosalyn Bruyere obserwowa³a zmiany w aurze ludzi uczestnicz¹cych w eksperymencie. Dr Valerie Hunt z UCLA przeprowadzi³a inne interesuj¹ce doœwiadczenie. powietrza i wody. który biegnie wzd³u¿ krêgos³upa. op³ywa nasze cia³o przez sieæ maleñkich kanalików zwanych nadis.Rozdzia³ 5 Czakry Czakry to siedem oœrodków mocy umiejscowionych wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym (rys. Czwórka Cztery dolne czakry przedstawia siê czêsto jako kwadrat. Dr Motoyama odkry³ równie¿.1). W istocie. by zmierzyæ jej pole bioelektryczne. okazywa³o siê. Dr Hunt bada³a czakry elektronicznie. Nasze cia³o zawiera strumienie zarówno pozytywnej. Wed³ug hinduskiej jogi. która poch³ania energiê wy¿sz¹ i zmienia j¹ w formê daj¹c¹ siê wykorzystaæ w ciele. prana. Ki and Psi. Te dwa rodzaje energii maj¹ wp³yw na kierunek. w którym obracaj¹ siê czakry. Umieœci³ ruchom¹ miedzian¹ elektrodê w pobli¿u czakry. ¿e uwagi na temat zmian zabarwienia wewn¹trz aury pokrywa³y siê dok³adnie z wynikami badañ elektrodami EMG. masz wiêc wyobra¿enie o ich mocy. który tworzy spiralê wychodz¹c¹ ze œrodka i który odpowiada barwie têczy. osobie o du¿ych zdolnoœciach parapsychicznych. Znaczy to. ¿e otworzyli konkretne czakry. ten ostatni daje siê powtórzyæ i bywa³ wykonywany wielokrotnie w laboratoriach uniwersyteckich. lewa – negatywn¹. Dziêki niej tryskamy zdrowiem i energi¹. Prawa strona cia³a magazynuje energiê pozytywn¹. ¿e w ludzkim ciele znajduje siê ich 72 000.

Czakra krzy¿owa (Svadisthana) kolor: pomarañczowy ¿ywio³: woda zmys³: smak d¹¿enia: szacunek i akceptacja wyzwanie: kochaj ludzi i s³u¿ im s³owo kluczowe: spo³eczny Czakra krzy¿owa znajduje siê na poziomie koœci krzy¿owej. Czakra ta ma równie¿ zwi¹zek z wra¿liwoœci¹. egocentryczni i uzale¿niamy siê od pieniêdzy oraz seksu. Kiedy nie jest odpowiednio pobudzona. Ludzie ci pozostaj¹ w kontakcie ze swymi emocjami. Panna. Ma zwi¹zek z mi³oœci¹. Poniewa¿ odnosi siê ona do wody. kreatywnoœæ i równowagê emocjonaln¹. którzy ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty z innymi. Nadmiernie pobudzona czakra splotu s³onecznego czyni z nas pracoholików. Czakra splotu s³onecznego daje nam ciep³o. Skorpion i Wodnik) s¹ sztywne. Czakra splotu s³onecznego (Manipuraka) kolor: ¿ó³ty ¿ywio³: ogieñ zmys³: wzrok d¹¿enie: zrozumieæ wyzwanie: skutecznie porozumiewaæ siê z bliskimi s³owo kluczowe: intelekt S³owo manipuraka znaczy „klejnot w pêpku". energiczne i pe³ne wyrazu. oraz oczami. Pulsuj¹ na wy¿szym poziomie ni¿ cztery ni¿sze czakry. frustracjê czy urazê. W rezultacie wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ strach. mamy zmienne nastroje i wszystko musimy mieæ pod kontrol¹. Jeœli cz³owiek ma negatywn¹ postawê. uparte i zawziête. pozostaje w równowadze. ¿e na nic w naszym ¿yciu nie mamy wp³ywu. wspó³czuj¹cym zrozumieniem i zmys³em dotyku. Jeœli ta czakra nie dzia³a poprawnie. Svadisthana znaczy „dom ¿yciowej si³y". Czakra ta reprezentuje seksualnoœæ. stajemy siê nerwowi i niepewni. pobudza w nas optymizm i nadziejê.zarz¹dza równie¿ naszym powonieniem oraz takimi czêœciami naszego cia³a. Maj¹ oni sk³onnoœæ do nadwra¿liwoœci. Waga i Kozioro¿ec) s¹ otwarte. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. Anahatha znaczy „niepokonany". o ile wszystko lepiej wygl¹da. znaki sta³e (Byk. natomiast gdy brak jej bodŸców – brakuje nam pewnoœci siebie. Strzelec i Ryby) ³atwo siê przystosowuj¹ do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci. Trójca Trzy górne czakry znane s¹ jako trójca lub triada. na przyk³ad gniew. Choroby wywo³ywane s¹ przez negatywne emocje. oko³o piêciu centymetrów poni¿ej pêpka. kiedy jesteœmy szczêœliwi i zadowoleni. gdy sobie przypomnisz. koœci i paznokcie. dbaj¹c o siebie i o innych. których czakra serca nie jest doœæ pobudzona. poniewa¿ kontroluje nasze reakcje ucieczki lub walki. Maj¹ zwi¹zek z kwadratur¹ astrologii: znaki kardynalne (Baran. Odgrywa równie¿ podstawow¹ rolê w naszym przetrwaniu. natomiast znaki zmienne (BliŸniêta. Jeœli czakra podstawowa jest zbyt pobudzona. poczucie w³asnej godnoœci i pewnoœæ siebie. Nic w tym dziwnego. Na poziomie emocjonalnym czakra ta ma wp³yw na wspó³czucie. kreatywnoœæ. wiarê w siebie i szczêœcie. na jednej linii z sercem. jak zêby. jak artretyzm. stajemy siê apodyktyczni. próbujemy manipulowaæ innymi. co daje im giêtkoœæ konieczn¹ do bezkonfliktowego i skutecznego wspó³dzia³ania z bliŸnimi. U¿alaj¹ siê te¿ nad sob¹ i wszystkiego siê boj¹. akceptacjê siebie samego i szacunek dla siebie oraz bliŸnich. Lew. stajemy siê zagubieni i nabieramy przekonania. zarz¹dza gospodark¹ p³ynami w naszym organizmie. a ponadto wp³ywa na nasz zmys³ smaku. Czakra sercowa (Anahatha) kolor: zieleñ ¿ywio³: powietrze zmys³: dotyk d¹¿enie: kochaæ i byæ kochanym wyzwanie: nabierz pewnoœci siebie s³owo kluczowe: emocje Czakra sercowa znajduje siê poœrodku klatki piersiowej. stajemy siê zaborczy. . pe³nych pretensji perfekcjonistów. w ma³ym zag³êbieniu na plecach. stajemy siê agresywni i otwarcie sobie pob³a¿amy. Wiêkszoœæ ludzi pozostaj¹cych na czyimœ utrzymaniu ma nie doœæ pobudzon¹ czakrê serca. Zarz¹dza ona dwiema dziedzinami: wch³anianiem po¿ywienia. wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ gniew i wrogoœæ. Kiedy jest ona nadmiernie pobudzona. przyczyniaj¹c siê do dobrego trawienia i samopoczucia. Na Dalekim Wschodzie czakrê serca nazywa siê czêsto domem duszy. wymagaj¹cy. Czakra krzy¿owa tych. harmoni¹. mo¿emy cierpieæ na takie dolegliwoœci. Na poziomie emocjonalnym tworzy ona optymizm. gdy czakra krzy¿owa nie jest doœæ pobudzona. s¹ zbyt wspó³czuj¹cy i odczuwaj¹ nieustann¹ potrzebê dawania. Rak. które pojawiaj¹ siê. Na pewno znasz osoby.

tym. Na poziomie emocjonalnym czakra ta zwiêksza nasze zrozumienie œwiata. spokój ducha. Porzucenie pojêcia indywidualnoœci i zostanie czêœci¹ wszechœwiata w ten w³aœnie sposób jest niezwykle trudne. Wszelkie objawy intuicji pochodz¹ od czakry brwiowej. czakra gard³owa daje zadowolenie. stajemy siê niekomunikatywni i brak nam radoœci ¿ycia. za zgod¹ samego zainteresowanego bêdziesz móg³ poprawiæ stan sennej czakry gard³owej i skutecznie zrównowa¿yæ jego energiê. sarkastyczni i lekcewa¿¹cy. Kiedy czakra korony jest zbyt pobudzona. autorytarni. gdy chodzi o przekazywanie myœli 2 czakry brwiowej do czterech ni¿szych czakr. Kiedy jednak zostaje nadmiernie pobudzona. Artyœci. ¿e pierwsza osoba u¿ywa swojej czakry gard³owej w sposób pozytywny. Na szczêœcie.Czakra gard³owa (Visshudha) kolor: b³êkit kwadratura: sta³y zmys³: dŸwiêk d¹¿enie: wewnêtrzny spokój wyzwanie: ryzykuj s³owo kluczowe: pojêcia Czakra ta znajduje siê na poziomie krtani. brak nam asertywnoœci. jest ze sob¹ powi¹zane. miêdzy brwiami. duchowym. Zarz¹dza równie¿ poziomem mistycznym. mi³oœæ i zrozumienie. dogmatyczni. Czakra gard³owa stanowi najwa¿niejszy element. nawet jeœli g³oœno wypowiada³a tylko pozytywne lub neutralne zdania. zdasz sobie sprawê z ró¿nic w ich rozmiarze i intensywnoœci. Niestety. ¿e jesteœmy s³abi. Na poziomie emocjonalnym wzmacnia ona idealizm. niedostateczne pobudzenie natomiast sprawia. Czakra gard³owa jednego cz³owieka mo¿e byæ du¿a. dogmatyczni i manipulujemy innymi. Czakra ta utrzymuje w równowadze i harmonii wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ stronê naszej natury. wiêkszoœæ z nas w ogóle nie kontroluje swoich wzorców myœlowych albo czyni to w nieznacznym stopniu. usytuowana jest na samym czubku g³owy. a my mo¿emy ¿yæ naprawdê. Kiedy zaczniesz dostrzegaæ czakry. sprawiaj¹c. czyni¹c to. Sanskryckie s³owo sahasrara znaczy „tysi¹c". Zarz¹dza ona umys³em i jest oœrodkiem kieruj¹cym innymi czakrami. jeœli ktoœ tego nie wymyœli³. Bêd¹c w równowadze. natomiast druga nie wykorzystuje jej potencja³u. Tymczasem. Znaczy to. Nic nigdy nie powsta³o. pulsuj¹ca ¿yciem i szybka. destruktywni i przygnêbieni. zamykamy siê w sobie. stajemy siê ca³oœci¹. jak wyczuwanie nastrojów i uczuæ innych ludzi. Czakra brwiowa (Ajna) kolor: indygo kwadratura: zmienny d¹¿enie: osi¹gniêcie harmonii z wszechœwiatem wyzwanie: realizacja marzeñ s³owo kluczowe: intuicja Czakra brwiowa znajduje siê na czole. Gdy czakra ta nie zosta³a dostatecznie pobudzona. jesteœmy nieœmia³ymi nieudacznikami. Natomiast gdy jest ona pobudzona niedostatecznie. Inni ludzie maj¹ wp³yw na podœwiadomoœæ ka¿dego z nas. dobre wyczucie czasu oraz siln¹ wiarê. czêsto przedstawiaj¹ tê czakrê w postaci aureoli. a symbolem czakry korony jest kwiat lotosu o tysi¹cu p³atków. maluj¹c portret osoby szczególnie uduchowionej. na którym zdajemy sobie sprawê. podczas gdy czakra drugiego bêdzie ma³a. Jest to czakra porozumiewania siê i wyra¿ania swojego „ja". Czy zdarzy³o ci siê spêdziæ trochê czasu z cz³owiekiem pe³nym negatywnej energii i poczuæ ogromne wyczerpanie? Wp³ynê³a na ciebie negatywna energia tej osoby. stajemy siê aroganccy. stajemy siê sfrustrowani. nawet tak ma³o znacz¹ce przyk³ady. ¿e wszystko. Tonsura mnichów to sposób na ods³oniêcie tego miejsca. Czakra korony (Sahasrara) kolor: fiolet kwadratura: kardynalny d¹¿enie: zrozumienie wszechœwiata wyzwanie: powiêkszaæ wiedzê i m¹droœæ s³owo kluczowe: duchowoœæ Czakra korony. . Kiedy czakra brwiowa zostanie nadto pobudzona. co ¿yje. To jest w³aœnie funkcja czakry brwiowej. przygaszona i powolna. nieszczerzy i niegodni zaufania. Nazywamy to równowa¿eniem aury. stajemy siê dumni. Visshudha znaczy „czysta". Adolf Hitler musia³ mieæ tê czakrê zbyt pobudzon¹. która kontroluje najsilniejsze drgania energii w organizmie. W sanskrycie jej nazwa znaczy „rozkaz". Powszechne s¹ wtedy silne migreny. nasza ciemniejsza strona natury zostaje zapomniana. ¿e stajemy siê œwiadomi naszej duchowej natury.

dlaczego gromadz¹ w sobie negatywn¹ energiê. by odnaleŸæ aurê. jak u¿ywaæ ró¿d¿ki (czy raczej zagiêtych prêtów). Mo¿e siê? ko³ysaæ w górê i w dó³ lub na boki albo zakreœlaæ ko³a. Mo¿esz równie¿ nabyæ wahade³ko do badania aury (zwane czasami wahade³kiem spektralnym) we wszystkich kolorach têczy. ¿e s¹ one pomocne. Wielu ludzi uwa¿a. B¹dŸ cierpliwy. gdy wa¿y przynajmniej kilka dekagramów. (Jeœli u¿ywasz wahade³ka do wykrywania aury. Urz¹dzenie zacznie siê po chwili poruszaæ i uzyskasz tê informacjê. Robiê to. Kiedy zorientujesz siê. Niemal ka¿dy przedmiot mo¿e spe³niaæ tê funkcjê. Jednak nawet w takiej sytuacji wymieniani czynniki. Czasami ludzie nie wiedz¹. i zapytaj: „Który kierunek wskazuje energiê negatywn¹?" oraz „Który kierunek wskazuje energiê pozytywn¹?". jakiego koloru szukasz. Dlatego zadawanie wahade³ku tego pytania jest dobrym pomys³em. które mog¹ le¿eæ u jej podstaw. Jeœli u¿ywasz klasycznego wahade³ka. co siê dzieje.. klatkê piersiow¹. nie zapomnij przestawiæ wskaŸnika na kolor pomarañczowy). Wahade³ko to po prostu ciê¿arek przywi¹zany do nitki. musisz szukaæ dalej. na której mog¹ oprzeæ g³owê. sprawdŸ kilka. Teraz mo¿emy zrównowa¿yæ aurê naszego znajomego za pomoc¹ wahade³ka. który mo¿na przesuwaæ w górê i w dó³. 5.3. w których znalaz³eœ negatywn¹ energiê. Prawdopodobnie dlatego. ¿e dana osoba z moich rad skorzysta. ¿e raz okreœlone ruchy na „tak" i na „nie" nie ulegaj¹ zmianie. maj¹c nadziejê. Umyj d³oñ pod bie¿¹c¹ wod¹ i powtórz to æwiczenie z pozosta³ymi czakrami. by wydoby³o z niej ca³¹ negatywna energiê. WeŸ sznurek wahade³ka w palce (kciuk i palec wskazuj¹cy) i zawieœ je nad rysunkiem 5. Nie ka¿dy bêdzie chcia³ ci siê zwierzaæ i musisz to uszanowaæ. „Czy czakra krzy¿owa jest najbardziej negatywna?" itd. i zapytaæ go o przyczyny zmagazynowania negatywnej energii. sznurka czy ³añcuszka. który kierunek odpowiada s³owu „nie". dopóki nie otrzymam potwierdzaj¹cej odpowiedzi. Po sprawdzeniu wszystkich siedmiu czakr pytam mojego wahade³ka. Gdy jednak wahade³ko da ci odpowiedŸ negatywn¹. a potem w dó³ drug¹ rêk¹ do wody.2). Teraz pos³u¿ymy siê wahade³kiem. nie trzeba robiæ nic Wiêcej i mo¿na przejœæ do sprawdzania czakry krzy¿owej. Gdy tylko wahade³ko przestanie siê poruszaæ w tym kierunku. Nape³nij szklankê wod¹ i zanurz w niej palce tej rêki. Ja swoim znajomym dajê poduszeczkê. zanim podejmiesz decyzjê. Jeœli masz wahade³ko do mierzenia aury. chocia¿ zwyk³e wahad³o pozwala osi¹gn¹æ takie same wyniki (rys. jeœli chcesz zajmowaæ siê równowa¿eniem aury. by siê po³o¿y³ wygodnie na plecach. W istocie negatywna energia wêdruje w górê. która spoœród nich jest najbardziej negatywna. zgodnie lub niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. Podczas seansu dobrze jest porozmawiaæ ze znajomym o tym. powiedz sobie: „Szukam czakry podstawowej".4). ale jeœli zdecydujesz siê na zakup jednego z nich.3. . pytaj¹c o ka¿d¹ po kolei: „Czy czakra podstawowa jest najbardziej negatywna?". by okreœliæ. który kierunek odpowiada s³owu „tak". wyjmij palce ze szklanki. zaopatrzone w ma³y wskaŸnik. Umieœæ wahade³ko ponad najbardziej negatywna czakra i poproœ je. a nastêpnie zapytaj. ³agodny i pe³en wyrozumia³oœci. wra¿liwy. a dopiero potem staram siê usun¹æ zaburzenia (rys. ¿e ukryli swoje problemy bardzo g³êboko i nawet nie zdaj¹ sobie sprawy z ich istnienia. w której nie trzymasz wahade³ka. Zapytaj wahade³ko: „Czy czakra mojego znajomego jest w dobrym zdrowiu?". ja sam u¿ywam takiego. ¿e czakra podstawowa nie jest w dobrym zdrowiu. jednak lepiej. Znowu unieœ wahade³ko nad rysunkiem 5. który ruch oznacza „tak". Ale mo¿e siê zdarzyæ inaczej. po chwili wahade³ko zacznie siê poruszaæ.Równowa¿enie aury W rozdziale drugim nauczyliœmy siê. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. i sugerujê sposób postêpowania. musisz byæ troskliwy. Oczywiœcie. ¿e niektóre wahade³ka reaguj¹ ³atwiej ni¿ inne. Zapytaj. 5. Wielu ludzi stwierdza. przez twoj¹ rêkê. nastaw wskaŸnik na kolor czerwony. Ja najpierw sprawdzam ka¿d¹ czakrê. Zawieœ wahade³ko ponad podstaw¹ krêgos³upa (mniej wiêcej na wysokoœci narz¹dów p³ciowych). W sklepach mo¿na dostaæ gotowe wahade³ka. Wahade³ko zacznie siê poruszaæ w kierunku oznaczaj¹cym negacjê. wskazuj¹c. Warto od czasu do czasu sprawdzaæ funkcjonowanie wahade³ka. zatrzymaj wahade³ko na chwilê nad œrodkiem rysunku. Poproœ go. Zobaczysz. Na tym etapie musimy zadaæ wahade³ku jeszcze dwa pytania.

ale uspokoi³ mnie. ¿e kryszta³y odnosz¹ce siê do czakr wybiera siê na ogól w zale¿noœci od koloru. wyobraŸ sobie. by wyla³ wodê ze szklanki do umywalki. Ludzie twierdz¹ czêsto. Czakra splotu s³onecznego Cytryn (wzmaga koncentracjê i zmniejsza sk³onnoœæ do zamartwiania siê). Fluoryt (wzmacnia organizm po emocjonalnych urazach). mówi¹c. poniewa¿ mo¿e wywo³ywaæ bóle i zawroty g³owy). Jeœli wiêc spêdzasz wiêkszoœæ czasu z ludŸmi agresywnymi. Czakra sercowa Zielony jaspis (daje mi³oœæ. jeszcze raz sprawdŸ czakry. Ró¿owy kwarc (pomaga pokochaæ samego siebie). by oddaæ j¹ tobie póŸniej. uzdrawiaj¹c¹ energiê. Ja równie¿ w nagrodê czujê siê o¿ywiony i zregenerowany. Czakra gard³owa Sodalit (pomaga w wyra¿aniu samego siebie). jako ¿e przejrzysty kryszta³ wi¹¿e siê ze œwiat³em. i¿ ch³opcy nie p³acz¹. a pomarañczowy – czakrê krzy¿ow¹. Uwa¿a³ siebie za cz³owieka niezwykle pozytywnego i nie chcia³ wierzyæ. .Niedawno równowa¿y³em aurê pewnego zamo¿nego biznesmena. otwartymi i szczêœliwymi. Nic dziwnego. gdy na³adowa³ siê negatywn¹ energi¹. które w czasie równowa¿enia aury niechêtnie rozmawia³y o przyczynach gromadzenia negatywnej energii. Czakra korony Ametyst (silny obroñca). szczególnie wtedy. ¿e w dzieciñstwie nigdy nie p³aka³. po zabiegu otwiera swoje serce i umys³. u niektórych osób mo¿e wywo³ywaæ zawroty g³owy). Z tego samego powodu niektórzy wol¹ nosiæ kamieñ na szyi ukryty w ma³ym woreczku. który zmniejsza urazy emocjonalne i wywo³uje radoœæ). ciep³o i m¹droœæ). P³ucz go przez minutê w zimnej. wytrwa³oœæ i odwagê). Przydymiony kwarc (dobry na psychiczne. jaka bêdzie konieczna. Zadanie nie zostanie ukoñczone. Sugilit (daje poczucie sensu). A¿uryt (przyspiesza duchowe przebudzenie). pamiêtaj¹c. Czarny obsydian (jako uziemienie). Malachit (zielony kamieñ. Kryszta³y poch³aniaj¹ równie¿ uczucia innych ludzi. p³aka³ niemal przez dwadzieœcia minut. Kryszta³y szybko poch³aniaj¹ energiê. ¿e wysy³a ono zielon¹. Jeœli u¿ywasz zwyk³ego wahade³ka. by mieæ pewnoœæ. ¿e wahade³ko pokazuje twierdz¹c¹ odpowiedŸ nad ka¿d¹ z nich. kryszta³ wch³onie tê energiê. dziêki czemu bêdzie ukryty przed negatywn¹ energi¹ innych. Wychodz¹c ode mnie. Jeœli wiêc myœlisz negatywnie. ¿e to ³zy szczêœcia. Przejrzysty kryszta³ kwarcu mo¿e wiec poœrednio u-zdrowiæ cia³o. emocjonalne i fizyczne blokady). ¿e od lat nie czuli siê tak dobrze. Czakra podstawowa Czerwony granat (najlepiej go nosiæ poni¿ej pasa. Na koniec poproœ go. by wspomóc czakrê podstawow¹. Wyboru nale¿y jednak dokonywaæ ostro¿nie. Czakra krzy¿owa Tygrysie oko (daje si³ê. Czakra brwiowa Lapis lazuli (wspiera duchowoœæ – stosowaæ ostro¿nie. Kryszta³y Z ka¿d¹ czakr¹ zwi¹zany jest jeden kryszta³. bezpoœrednio na skórze. ¿e ma w sobie jak¹kolwiek negatywn¹ energiê. Tak wiêc czerwony kryszta³ nosi siê. Po zabiegu równowa¿enia aury twój przyjaciel powinien czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. by o¿ywiæ i zregenerowaæ si³y twojego znajomego. By³em zaniepokojony. twój kamieñ poch³onie te uczucia i póŸniej ci je przeka¿e. Zielony awanturyn (kamieñ marzycieli – daje niezale¿noœæ i œwietne pomys³y). jeœli spêdzisz du¿o czasu z ludŸmi pe³nymi entuzjazmu. dostarczaj¹c takiej barwy. wygl¹da³ przynajmniej o piêtnaœcie lat m³odziej. Jednak w czasie równowa¿enia aury wyzna³. bie¿¹cej wodzie. ¿e nie uda siê usun¹æ ca³ej negatywnej energii. Kryszta³ nale¿y czyœciæ regularnie. Mo¿na go nosiæ. Wiele osób nosi czyste kryszta³y kwarcu w celu wspomo¿enia wszystkich czakr. Zanim skoñczysz. Czasami siê zdarza. dopóki wszystkie czakry nie dadz¹ pozytywnej odpowiedzi. Wiele osób. nawet te. Purpurowy fluoryt (regeneruje organizm i daje duchow¹ œwiadomoœæ). nieszczêœliwymi lub przygnêbionymi. kryszta³ równie¿ wch³onie ich energiê i potem ci j¹ zwróci. Dobrze jest nosiæ swój kryszta³ pod ubraniem. równoczeœnie dziêkuj¹c za uwolnienie go od negatywnej energii. by jego czubek by³ skierowany ku do³owi. Kiedy usuniesz negatywn¹ energiê. Z drugiej strony. Ten sposób jest jednak mniej skuteczny ni¿ w bezpoœrednim kontakcie ze skór¹. bo ojciec powiedzia³ mu. które tworzy wszystkie kolory. Ta potrzeba nieokazywania i kontrolowania emocji by³a ukryta g³êboko w jego czakrach. nastaw wskaŸnik na zieleñ i przesuñ wahade³kiem nad ca³ym cia³em w kierunku wskazuj¹cym pozytywn¹ energiê. Kiedy skoñczy³em. Karneol (wzmaga mêskoœæ i zmniejsza napiêcie). by wspomóc osi¹ganie równowagi.

.Przezroczysty kwarc (zawiera ca³¹ têczê i wspomaga wszystkie czakry).

Spotka³em osoby obdarzone ka¿dym z wymienionych kolorów podstawowych. który pozwoli jej dobrze wykorzystaæ drzemi¹ce w niej emocje. Ludzie czêsto mi siê zwierzaj¹. kto ma fiolet lub biel jako barwê podstawow¹. ¿e nie s¹ z niego zadowoleni. co dany cz³owiek powinien uczyniæ ze swoim ¿yciem. ty bêdziesz wiedzia³. dopóki nie zjad³o siê z nim beczki soli. ¿e ka¿dy cz³owiek obdarzony z³otym kolorem podstawowym bêdzie robi³ coœ naprawdê wartoœciowego w ¿yciu. dba³oœæ o innych. podczas gdy druga wegetuje. ¿e sprzedawa³em maszyny drukarskie tylko przez krótki czas. Z£OTY: nieograniczony potencja³. ale odnosi³em sukcesy w tym zawodzie i lubi³em go. SREBRNY: intuicja. Dlaczego? Mo¿na by siê spodziewaæ. a kto nie. BR¥ZOWY: humanitaryzm. uduchowion¹. ciê¿ka praca. Oto znaczenie kolorów zgodne z tradycj¹: CZERWONY: zmys³owoœæ. Moim podstawowym kolorem jest niebieski. intuicja. ¿e na pewnym etapie ¿ycia dana osoba bêdzie mieæ w sobie potencja³. ¿e ma szczêœliwe ¿ycie rodzinne. . intelekt. Ktoœ obcy. Jego aura bêdzie du¿a. których bardzo nie lubi¹. Pracowa³em w tym zawodzie z konkretnego powodu. kiedy kontaktowa³em siê z drukarniami. umi³owanie przyrody. Czêsto przed tymi ludŸmi otwieraj¹ siê niezliczone mo¿liwoœci. wizjonerstwo. ¿e odzwierciedla siê to w ich niewielkiej aurze. ¯Ó£TY: kreatywnoœæ. musia³em poszukiwaæ odpowiedzi. Nie muszê mówiæ. Bêd¹ mieli bolesn¹ œwiadomoœæ. ale strach bêdzie ich powstrzymywa³. RÓ¯OWY: materializm. Bez wzglêdu na odpowiedŸ. ale tylko jedna z nich ¿yje pe³ni¹ ¿ycia. Martwi¹ siê tym zupe³nie niepotrzebnie. Najbardziej widoczny jest kolor podstawowy. patrz¹c na ich aurê. NIEBIESKI: nauczanie. ¿e nie to powinienem robiæ. humanitaryzm. urzêdników i przedstawicieli ka¿dego innego zawodu. INDYGO: troska. bêdzie duchowo wyemancypowany. czystoœæ. inni zaprzecz¹. poniewa¿ mój umys³ jest zupe³nie niepraktyczny. ¿e maj¹ piêkn¹. jakoby odgrywa³y one jak¹kolwiek rolê w ich ¿yciu. o przygaszonych kolorach. a on mo¿e postêpowaæ zupe³nie inaczej z najró¿niejszych powodów. bezinteresownoœæ. poniewa¿ dominuje w aurze. Ludzie ci ¿yj¹ tylko po³owicznie. Wielu z nich ³atwiej jest przepuszczaæ okazje i wieœæ przeciêtne ¿ycie. Kolor podstawowy tylko wskazuje. pe³ne energii i ¿ycia.Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Teraz prawdopodobnie ju¿ dostrzegasz wiele ró¿nych kolorów wewn¹trz aury innych ludzi. dlaczego wykonujê tê pracê. które zupe³nie nie robi³y w ¿yciu nic sensownego. a ka¿dy. W rzeczywistoœci ludzie s¹ istotami z³o¿onymi i nie mo¿na ich klasyfikowaæ w tak prosty sposób. dziwi³by siê. ale umiejêtnoœæ ta jest zupe³nie nieprzydatna. Mia³em szczêœcie. fioletow¹ aurê. POMARAÑCZOWY: emocje. BIA£Y: duchowoœæ. Przecie¿ – myœla³em – powinny odnosiæ du¿o wiêcej sukcesów ni¿ reszta ludzi. Za³ó¿my. czy nawet w wiêzieniu. a zajêcie by³o bardzo dobrze p³atne. Strach przed sukcesem. Wiedzia³em. Strach przed pora¿k¹. i s¹ rozczarowani. ¿e nie mo¿na kogoœ poznaæ. kolory jasne. ¿e nie postêpuj¹ tak. ¿e kocha i jest kochany. Porównaj to z cz³owiekiem kochaj¹cym swój zawód. podró¿e. jest prawdziwe. lekarzy. Najbardziej powszechnym tego powodem jest strach. zdrowie. poszukiwanie m¹droœci. kto jest cz³owiekiem spe³nionym. Myœl¹ o tradycyjnym znaczeniu barw. Trudno by by³o znaleŸæ cz³owieka o mniejszych uzdolnieniach technicznych ni¿ ja. zapominaj¹c o innych aspektach. To samo dotyczy nauczycieli. si³y ¿ywotne. Czêsto ¿yj¹ one zgodnie z uznanym wzorcem danej barwy. Niektórzy ludzie spêdzaj¹ ca³e ¿ycie. czy miewaj¹ silne emocje. oni jednak z ró¿nych powodów nie potrafi¹ z nich skorzystaæ. prawników. pojawi¹ siê wszystkie kolory. stawianie sobie celów. hydraulików. Mog¹ jednak równie dobrze postêpowaæ niemal ca³kiem odwrotnie. FIOLET: duchowoœæ. jasnowidztwo. ZIELONY: uzdrawianie. od razu zgadnie. idealizm. jak mogliby lub powinni. To fascynuj¹ce. Jednak powiedzenie. Mo¿esz znaæ dwie osoby o tej samej barwie podstawowej. Niektórzy zdecydowanie przytakn¹. Co rano zaczyna dzieñ podekscytowany i pe³en radoœci. Przez krótki czas zajmowa³em siê sprzeda¿¹ maszyn drukarskich. Równie¿ wœród bezrobotnych. Jeœli spytasz osoby o pomarañczowym kolorze podstawowym. agresja. Byæ mo¿e wyobra¿aj¹ sobie. ich odpowiedŸ bêdzie niejednoznaczna. Ilekroæ potencjalny kupiec zadawa³ mi techniczne pytanie. nauczanie. poœwiêcenie. marzycielstwo. Kiedyœ martwi³a mnie liczba osób obdarzonych srebrnym i z³otym kolorem podstawowym. ¿e jest to pospolita czerwieñ. ale mia³em ma³e dzieci i p³aci³em wysoki czynsz. jeœli nie potrafisz tych barw zinterpretowaæ. wykonuj¹c nieodpowiednie dla siebie prace. Bywaj¹ na przyk³ad ludzie biznesu z ka¿dym z podstawowych kolorów. daj¹ce poczucie spe³nienia. Ktokolwiek by spojrza³ na moj¹ aurê. gdy siê okazuje.

ciemna. by wszystko obejrzeæ. by³by przekonany. Aura poszczególnych osób zdaje siê zlewaæ nad g³owami w jednoœæ i wznosi siê ku niebiosom jak jedna piêkna. Pomarañczowy zblednie i zacznie siê mieszaæ z czerwonym. ale to doœwiadczenie pozwoli ci dostrzec. Obecnoœæ tej ostatniej nigdy nie jest dobrym znakiem. Nauczyciele w szkole byliby szczêœliwi. Aura odzwierciedla nasze nastroje przez ca³y dzieñ. szczególnie wokó³ g³owy. ale powa¿ne. Mo¿esz æwiczyæ odczytywanie takich reakcji z twoim partnerem. Obserwuj lekkoatletê przygotowuj¹cego siê do zawodów. nienawiœæ i z³o. aura bêdzie zawiera³a du¿o zieleni. Jakoœæ barw wskazuje na nasz rzeczywisty nastrój. twój umys³ zacz¹³by funkcjonowaæ bardziej pozytywnie. w której brudna czerwieñ ³¹czy siê z czerni¹. ¿e jest nim pomarañczowy lub czerwony. bêdzie j¹ przepe³niaæ barwa ¿ó³ta. czy nie. gdy tylko siê rozpocznie. Porównaj to z kimœ. natomiast w aurze odzwierciedli³aby siê od razu. czego nie zrobi³eœ. Brudny pomarañczowy charakteryzuje egoizm i dumê. gdy wiele kolorów miesza siê wewn¹trz aury. szczególnie wtedy. lecz pos³uguje siê tym. gdy tylko zdasz sobie sprawê. kto spojrza³by po raz pierwszy na twoj¹ aurê w tej w³aœnie chwili. Z ciekawoœci¹ obserwowa³em. Jakiœ czas temu by³em na du¿ej wystawie. prosz¹c. co otrzymuje. gdy cz³owiek koncentruje siê. Wszystkim nam przechodzi przez g³owê piêædziesi¹t-szeœædziesi¹t tysiêcy myœli dziennie i wiêkszoœæ z nas nie ma pojêcia. ¯ó³ty wystêpuje jako barwa nastroju zawsze wtedy. oddaj¹c rytm zmian w naszym myœleniu. Przyjrzyj siê pianiœcie ca³kowicie poch³oniêtemu muzyk¹. Znaczenie kolorów Nastroje przychodz¹ i odchodz¹. Myœli maj¹ wiêksz¹ moc. mo¿e ciê zacz¹æ ogarniaæ gniew. ale mog¹ go chwilowo zastêpowaæ inne barwy. Szukaj okazji do obserwacji aury innych ludzi w ró¿nych okolicznoœciach. Niestety. który œpiewa swoj¹ ulubion¹ pieœñ. WyobraŸ sobie. by sobie wyobra¿a³ ró¿ne nastroje. Zieleñ jako kolor nastroju wskazuje na to. ani nic go to nie obchodzi. ¿e masz mi³y dzieñ w pracy. W miarê up³ywu czasu widzia³em coraz wiêcej osób o zmêczonej aurze. pisanie czy jakiekolwiek inne dzia³anie uruchamiaj¹ce lew¹ pó³kulê mózgu tworz¹ zale¿ne od nastroju ¿ó³te zabarwienie aury. Proste marzenia na jawie maj¹ niewielkie znaczenie. konstruktywne myœlenie mo¿na bardzo ³atwo w niej odczytaæ. Ka¿da myœl wp³ywa na aurê. Podobne zjawisko mo¿esz spotkaæ w czasie gier sportowych. Kiedy ludzie wpadaj¹ w furiê i „robi im siê przed oczami czerwono". Doskona³ym przyk³adem jest aura. Najczêœciej po takim ataku gniewu wystêpuje silna migrena. nie daj¹c ci szansy na odpowiedŸ. Tymczasem ktoœ. na pewno czêsto myœlisz negatywnie o swojej sytuacji. ¿e energia siê wyczerpa³a i cz³owiek powinien siê dobrze wyspaæ. Dobrze jest od razu przestawiaæ negatywne myœli na pozytywne. Jeœli ca³a . a jej kombinacja z czerwieni¹ oznacza okrucieñstwo. Na pocz¹tku dnia ka¿dy zwiedzaj¹cy by³ œwie¿y i podekscytowany. bia³a kolumna czystej energii. Jeœli na przyk³ad masz k³opoty finansowe. oznacza ambicjê. Stopniowo ludzie odczuwali coraz wiêksze zdenerwowanie. Ja szczególnie lubiê przygl¹daæ siê chórowi. Sportowiec w czasie pobijania œwiatowego rekordu bêdzie mia³ w aurze du¿o czerwieni. ile z nich jest pozytywnych. czy afirmacja jest prawdziwa. Zmiana w twoich finansach zajê³aby trochê czasu. Umys³ nie ma pojêcia. ni¿ siê nam czasem wydaje. jakie zmiany dokonuj¹ siê wewn¹trz aury. gdy w grê wchodz¹ emocje. Prawdopodobnie czêœciej myœlisz o biedzie ni¿ zamo¿noœci. Mo¿e tak¿e okreœlaæ poziom energii seksualnej. czy œwiadomie wprowadzona. Gdy bêdziesz rozmyœla³ o tym niesprawiedliwym oskar¿eniu. Ale ta czerwieñ bêdzie ¿ywa. gdyby widzieli tê barwê w aurze uczniów! ¯ó³ty pojawia siê i znika. Dlatego tak wa¿ne s¹ afirmacje. a nie tê w³aœciw¹. Czy odbi³oby siê to na twoich emocjach? Jest bardzo prawdopodobne. b³yszcz¹ca i czysta. jakby b³otnista. ¿¹dz¹ lub zawiœci¹. wykorzystuj¹c swój intelekt. a twoja sytuacja finansowa z czasem by siê polepszy³a. kto jest bardzo zagniewany i zaraz siê bêdzie k³óci³ – jego czerwieñ bêdzie brudna. Po kilku godzinach ktoœ nagle wchodzi do biura i nies³usznie ciê oskar¿a o coœ. czyli pozytywne myœli. Jeœli spokojnie odpoczywasz. za ka¿dym razem. wiêkszoœæ z nas czêœciej ma myœli negatywne. szczególnie gdy miejscowa dru¿yna przegrywa. odzwierciedlaj¹c twoje podenerwowanie. a ile negatywnych. a ich barwy nie zawsze ³atwo zinterpretowaæ. Gdybyœ mówi³ sobie: „Tworzê dobrobyt". dobre uczucia. Pomarañczowy wskazuje na uczucia i emocje. W rezultacie pod wieczór widzia³em coraz czêœciej aurê nastroju. Czytanie. pozytywne podejœcie do œwiata i wspó³czuj¹c¹ postawê wobec ludzi. Popatrz na m³odych ludzi siedz¹cych w klasie przed egzaminem. Umys³ nie wie. Czerwieñ sama w sobie. odzwierciedlaj¹c uczucie gniewu i wœciek³oœci. a pod koniec dnia wszyscy wygl¹dali na sfrustrowanych i zagubionych. po czym wypada z pokoju. Jeœli koncentrujesz siê na rozwi¹zywaniu problemu w pracy. poniewa¿ mieli za ma³o czasu. ¿e pomarañczowy zdominowa³by twój zwyk³y kolor podstawowy. a na wystawie by³o t³oczno. gdy jest kolorem nastroju oznacza po prostu ¿ywotnoœæ oraz otwartoœæ i pozytywne. Proces ten mo¿na dostrzec w aurze. które specjalnie umieszcza siê w umyœle. po chwili z³oœæ ci przejdzie i powróci twój naturalny kolor podstawowy. W istocie widz¹ brudn¹ czerwieñ wymieszan¹ z du¿¹ iloœci¹ czerni. Jeœli barwa jest jasna i przyjemna dla oka. gdy siê przy³apiesz na negatywnej myœli o pieni¹dzach. Te negatywne gromadz¹ siê niepostrze¿enie i po pewnym czasie wywo³uj¹ chorobê w fizycznym ciele cz³owieka. w zale¿noœci od nastroju. jak w t³umie narasta frustracja. Tê negatywn¹ energiê mo¿na czasem dostrzec dos³ownie jako ogieñ wokó³ g³owy cz³owieka. co siê dzieje. czy dana myœl jest przypadkowa.Aury nastroju W zasadzie kolor podstawowy pozostaje niezmienny przez ca³e ¿ycie. Nie zdo³a on oczywiœcie dok³adnie oddaæ mrocznej aury kogoœ opêtanego chciwoœci¹.

obojêtniejemy i odsuwamy siê od innych. ma jednak trudnoœci. kto chce panowaæ nad sytuacj¹. Na przyk³ad czerwieñ i czerñ oznaczaj¹ nienawiœæ. kto ufa swojej wierze i rozwija sw¹ duchowoœæ. natomiast z zielonym – na zawiœæ. Barwy te mog¹ tak¿e znaczyæ. któremu zaradzi odpowiedni odpoczynek. Srebrny i z³oty rzadko wystêpuj¹ w charakterze kolorów nastroju. Ponadto istnieje niemal nieskoñczona ró¿norodnoœæ odcieni ka¿dego koloru. Czarny z ¿ó³tym wskazuj¹ na z³e myœli. jakie mo¿na dostrzec w aurze. Nic dziwnego. sk¹pstwo i zdradê. Osoba obdarzona zdolnoœciami parapsychicznymi w chwili jasnowidzenia bêdzie mia³a du¿o bia³ego w swojej aurze. Niewielkie obszary zabarwione na br¹zowo okreœlaj¹ osobê mocno st¹paj¹c¹ po ziemi. Ciemnoniebieski natomiast oznacza duchowoœæ i natchnienie. okrucieñstwo i wrogoœæ. Równie¿ stres mo¿e spowodowaæ pojawienie siê tego koloru. gdy wchodzi w sk³ad aury nastroju. Szary jako kolor nastroju podkreœla znu¿enie i przygnêbienie. rzadko zajmuje ca³y jej obszar. . Bia³y pojawia siê jako kolor nastroju w chwilach przeczuæ intuicyjnych. o zamkniêtych horyzontach myœlowych. pozytywne myœlenie i chêæ rozwoju. Osoba. szczególnie wtedy. ¿e dana osoba ma natchnione lub intuicyjne myœli. nieco sztywn¹ w pogl¹dach. poniewa¿ jego nastawienie jest zbyt negatywne. Na ogó³ wystêpuje zmieszany z inn¹ barw¹ i naturê negatywnych cech okreœla w³aœnie ona. która nie ma zamiaru uczyæ siê niczego nowego. B³êkit jako kolor nastroju wskazuje na wewnêtrzn¹ spójnoœæ. nieciekawe czy wrêcz nacechowane znudzeniem podejœcie do œwiata. U jednego cz³owieka zach³annoœæ mo¿e siê objawiaæ zupe³nie inaczej ni¿ u drugiego. u której siê pojawia. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe suknie. Oznacza chwilowy brak wyobraŸni i konwencjonalne. Indygo jako barwa nastroju oznacza duchow¹ œwiadomoœæ. Kiedy ju¿ siê pojawi¹. dobry i ³agodny. Ró¿owy pokazuje. zanim je wprowadzi w czyn. znacz¹. nad którymi powinna siê zastanowiæ. ¿e cz³owiek prze¿y³ chwilê olœnienia. Bardzo ciemna zieleñ oznacza oszustwo i nieuczciwoœæ. Barwa ta na ogó³ pojawia siê na obrze¿ach aury nastroju. Fioletowy okreœla kogoœ. Br¹zowy w aurze nastroju oznacza kogoœ. Trudno jest podaæ dok³adne znaczenie wszystkich barw. Kiedy zieleñ i b³êkit pojawiaj¹ siê w aurze nastroju razem. kwestionuje istniej¹cy stan rzeczy i pog³êbia swoj¹ wiarê lub pogl¹dy filozoficzne. wra¿liwoœæ. Najlepszym sposobem nauki jest obserwacja aury u jak najwiêkszej liczby osób w najró¿niejszych sytuacjach. Jest to stan przejœciowy. poniewa¿ ka¿dy wyra¿a siebie w inny sposób. Tacy ludzie mog¹ byæ bardzo nudni dla innych. znacz¹ wspó³czuj¹ce zrozumienie i intuicyjn¹ œwiadomoœæ.aura jest nas¹czona t¹ barw¹. Czarny zawsze jest bardzo negatywny. ¿e cz³owiek jest czu³y. które wskazuj¹ na ich duchowe powo³anie. poniewa¿ interesuj¹ siê tylko sob¹ i pragn¹ rozmawiaæ jedynie na ciekawe dla nich tematy.

Jeœli któraœ z tych sfer niedomaga. Lekarze nie potrafi¹ jej pomóc. Znam pewn¹ pani¹. pojawiaj¹c siê znowu. Staraj¹ siê oni równie¿ wytworzyæ konkretn¹ barwê w swojej aurze. Dzia³anie to nale¿y do sfery psychicznej i duchowej . w zale¿noœci od tego. ¿e czyni to wiêkszoœæ duchowych uzdrowicieli i bioenergoterapeutów. jakby energia ci¹gle nap³ywa³a i odp³ywa³a. Jej aura migocze. poniewa¿ potrafi „musn¹æ" aurê rêkoma podczas modlitwy. Uzdrawianie przez przesy³anie modlitwy tak¿e wykorzystuje aurê. Cia³o eteryczne czasami bywa nazywane aur¹ zdrowia. gdy zaczyna³a ona wykorzystywaæ swoj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc. jak cz³owiek ¿yje. podobne do czakr. wygl¹d ogólny. £¹cz¹c myœl z uczuciem i emocjami. Wiêkszoœæ zaburzeñ stanu zdrowia ukazuje siê w postaci plamistego obszaru w ciele eterycznym. Wzd³u¿ dotkniêtej strefy. gdy stosuje autohipnozê. jej kszta³t. Ból ujawnia siê w aurze na wiele sposobów. Uszkodzenia miêœni objawiaj¹ siê „dziurami" w aurze. Psychiczne i emocjonalne czynniki nieustannie wp³ywaj¹ na aurê. która niemal zapad³a siê w siebie. podnios³ym i oœwieconym stanie umys³u i ducha. Zaburzenia te czêsto pokazuj¹ siê w aurze du¿o wczeœniej. B³êkitne promienie œwiat³a otaczaj¹ce jej d³onie przeistacza³y siê w jaskrawopomarañczowy blask. g³êboka ¿ó³æ. gdy cz³owiek wraca do zdrowia. co uzewnêtrznia siê w aurze na d³ugo przed pojawieniem siê fizycznych objawów. Miejsce wywo³uj¹ce ból bêdzie oznaczone czarn¹ barw¹. natomiast cz³owiekowi zmêczonemu doda wigoru strumieñ ostrej czerwieni. Daje w niej przyk³ad takiego w³aœnie sposobu uzdrawiania. a nastêpnie sta³y strumieñ ciep³ego koloru pomarañczy". Aura staje siê wtedy nieprzejrzysta i przybiera odcieñ ciemnoszary. Gdy choroba siê rozwinie. pobieraniu i przechowywaniu ró¿nych postaci energii. pojawi siê ona w aurze na wysokoœci klatki piersiowej. Og³asza œwiatu. Potencjaln¹ chorobê mo¿na dostrzec. ¿e ma on zdrowe umys³. ¿e aura jest „elastyczna lub g¹bczasta". który nie jest wynikiem wypadku. Aura osoby miewaj¹cej migreny bêdzie siê zapada³a w siebie na krótko tu¿ przed atakiem i w czasie jego trwania. Nic dziwnego. Stwierdza. modl¹cy siê cz³owiek mo¿e przesy³aæ wibracje bezpoœrednio ze swojej aury do aury osoby. Z³y stan zdrowia. Oznacza to brak energii u cierpi¹cego. „Pacjenta z rozstrojem nerwowym mo¿na leczyæ. aby przes³aæ j¹ potem do chorego. za któr¹ siê modli. a jej aura odzwierciedla ten stan rzeczy. ale zawsze potrafi j¹ wyczuæ podczas uzdrawiania. Kolor podstawowy i promienie praktycznie znikaj¹. cia³o i duszê. modyfikuj¹c subtelne wibracje i powoduj¹c. podczas ataku migreny. W 1915 roku swami Panchadasi wydal ksi¹¿kê The Human Aura. Narkotyki wp³ywaj¹ na aurê na wiele sposobów. zdrowiem i witalnoœci¹. Jack Wellman w swojej ksi¹¿ce Priest and the Paranormal opisuje. Kobieta ta jest uczulona na œrodki przeciwbólowe. których uzdrawia. Uwa¿am. którego uzdrawia. W pewnym sensie uzdrowiciele przekazuj¹ swoim pacjentom energiê magnetyczn¹. ¿e wygl¹da ona niezdrowo. Ludzie cierpi¹cy od d³u¿szego czasu na choroby chroniczne czêsto maj¹ aurê szarobr¹zow¹. Równoczeœnie promienie energii przenikaj¹ce aurê staj¹ siê mniej widoczne. zanurzaj¹c go psychicznie w fiolecie lub w aurycznej barwie lawendy. Zanim cz³owiek poczuje siê Ÿle. z wielk¹ dla siebie korzyœci¹. Twierdzi on równie¿. Jeœli na przyk³ad ktoœ ma zapaœæ na p³uca. które znikaj¹ po powrocie do zdrowia. W istocie to w³aœnie ból nap³ywa falami. „Pacjent znajdzie siê w natchnionym. Czarny cieñ w jej aurze na wysokoœci ust wygl¹da niemal jak kawa³ek wêgla. która nas otacza. Wielu uzdrowicieli pracuje w podobny sposób. strukturê i kolor. ¿e aura ludzi. ¿e nie zawsze musi dotkn¹æ rêk¹ cz³owieka. ¿e cia³o eteryczne zmienia siê w ten sposób – jedna z jego funkcji polega na przekazywaniu. zwracaj¹c uwagê na rozmiar aury. a barwy bêd¹ przy gaszone. który mo¿e siê zmieniæ w strefy brzydkiego br¹zowego lub czarnego koloru. ¿e aura duchowej uzdrowicielki Ethel de Loach zmienia³a siê. po nim jaskrawa. Na fotografiach liœci wykonanych przez Kirliana widaæ odbarwienia w bardzo wczesnym stadium zaka¿enia wirusem. Jeœli ta energia siê wyczerpie. wskazuj¹ce na szkody poczynione w organizmie. Wellmanowi nie zawsze siê udaje zobaczyæ aurê. wysy³aj¹c lecz¹ce myœli bezpoœrednio do aury swoich pacjentów. szczególnie wokó³ g³owy. Skorzysta na tym równie¿ uzdrowiciel. wracaj¹c do swych normalnych rozmiarów. zaczyna siê choroba. Ka¿dy z tych elementów mo¿e zostaæ zaburzony przez chorobê. Tê sam¹ barwê mo¿na zauwa¿yæ. na ogó³ ma swe Ÿród³o w ca³ych latach negatywnego myœlenia. gdy wykonywa³ swój zawód. a¿ w koñcu zmieni siê w czerñ. aura to poka¿e. szaroœæ bêdzie siê pog³êbiaæ. zanim dana osoba uœwiadomi sobie istnienie problemu. W naszych d³oniach znajduj¹ siê du¿e oœrodki energii. zanim mo¿na je wytropiæ w jakikolwiek inny sposób. czêsto siê powiêksza pod koniec kuracji. Fotografia Kirliana pokaza³a zmiany w zabarwieniu i wygl¹dzie ogólnym aury uzdrowiciela. Pewien amerykañski badacz doniós³. na ogól w ciele eterycznym. jeœli choroba trwa przez d³u¿szy czas. natomiast aura cz³owieka cierpi¹cego nieustannie bêdzie zawsze ma³a. tworz¹c zdrowie lub chorobê. . g³ównie pod jêzykiem.Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Aura zdrowego cz³owieka promienieje ¿yciem. które mog¹ stanowiæ Ÿród³o si³y i uzdrawiaj¹cej mocy dla ludzi bêd¹cych w potrzebie. gdy g³owa przestanie boleæ. Na koniec nale¿y wizualizowaæ Wielkie Bia³e Œwiat³o. D³ugotrwa³e nadu¿ywanie pewnych substancji mo¿e wywo³aæ nieodwracalne zmiany w aurze. którego o¿ywi energia kosmiczna". Ból objawia siê ma³¹ aur¹. pojawia siê g³êboki czarny cieñ. Intensywnoœæ tej reakcji wskazuje na stopieñ nasilenia bólu. która od dwudziestu lat odczuwa nieustanny ból w ustach. ulgê odczuwa tylko wtedy. Aurê mo¿na równie¿ wykorzystywaæ do uzdrawiania. cieñ ten przybiera postaæ szarej plamy.

nieharmonijne utwory maj¹ przeciwny wp³yw. papryka. których brakuje lub jest zbyt ma³o w aurze. W tym celu do szklanego naczynia o po¿¹danym kolorze nalej wody i pozostaw przez cztery godziny na parapecie lub w innym miejscu. Jak dzia³a leczenie kolorami? Jak wiemy. Terapeuta u¿ywa jednoczeœnie œwiat³a i barwy. Postêpuj tak samo z cz³owiekiem wyczerpanym fizycznie. Wyobra¿aj¹ sobie oni barwê. dynia. winogrona. jak wraca do zdrowia. Ka¿da nuta ma zwi¹zek z odrêbnym kolorem i równie¿ oddzia³uje na aurê. które chcesz uzdrowiæ. Ka¿dy z nich ma inne wibracje. gdy jej partner nagle odniej odszed³. Jednak wszystkie inne kolory te¿ maj¹ swoje zastosowanie. Najlepiej w tym celu s³uchaæ wolnych i ³agodnych melodii. Cierpi¹cym na anemiê na przyk³ad zaleca siê wyobra¿enie sobie czerwieni podczas æwiczeñ z kolorami. WyobraŸ sobie miejsce. Jedna z moich znajomych Popad³a w g³êbok¹ depresjê. lub koloru uzupe³niaj¹cego. Gdy ktoœ ma k³opoty emocjonalne. Mo¿na go stosowaæ na wiele sposobów. Jeœli nie masz szklanki odpowiedniego koloru. buraki. która drga w taki sam sposób. ¿e warstwa ochronna powinna byæ jaskrawopomarañczowa. winogrona i wszystkie owoce o czerwonej skórce. Muzyka Muzyka mo¿e oddzia³ywaæ bardzo koj¹co na aurê. marchewka. W sk³ad zielonego po¿ywienia wchodz¹ wszystkie zielone warzywa i owoce. œliwki. Najlepiej to robiæ na œwie¿ym powietrzu w pe³nym s³oñcu. ¿ó³tka jajek. dopóki nie osi¹gniesz zamierzonych rezultatów. . Mo¿na równie¿ „na³adowaæ" wodê wybranym kolorem. W sk³ad pomarañczowego po¿ywienia wchodz¹ pomarañcze. na kamieniach pó³szlachetnych skoñczywszy. komponuj¹c w ten sposób posi³ek przyjemny dla oka i lekkostrawny. Do niebieskiej ¿ywnoœci nale¿¹ jagody i œliwki (niebieski w naturalny sposób hamuje apetyt). Uwa¿a³ on. dodanie odpowiedniej barwy. grejpfruty. mo¿na uzupe³niæ. jagody i purpurowe broku³y. jeœli ktoœ cierpi na nadmiar jednej barwy. ale równoczeœnie wzmaga witalnoœæ i wzmacnia system nerwowy. bêdzie dobra przez dwa tygodnie. Uwa¿a siê go za najbardziej koj¹cy dla ludzkiego oka. ¿e cia³o jest zbudowane z dwóch substancji – widzialnej – i niewidzialnej i ¿e mo¿na wyleczyæ chorych. koncentruj¹c siê na tej myœli. trzy razy. wprowadzaj¹c ponownie równowagê miêdzy nimi. nad ka¿d¹ czêœci¹ cia³a kontrolê sprawuje inny kolor. gdzie bêdzie wystawiona na dzia³anie œwiat³a. a nastêpnie wdychaj wybrany kolor. ¯ó³te jest mas³o.Czêsto pacjentom zaleca siê równie¿ oddychanie kolorem. Na wschodzie kucharz stara siê zestawiæ kolory czterech pierwszych czakr. Oto zestaw kolorów uzupe³niaj¹cych: Czerwony – b³êkitny pomarañczowy – fioletowy ¿ó³ty – fioletowy zielony – magenta b³êkitny – czerwony indygo – pomarañczowy fioletowy – ¿ó³ty Zieleñ z natury jest kolorem uzdrawiaj¹cym. Przechowywana w lodówce. Barwy indygo s¹ winogrona. poprzez promienie œwiat³a czy napój. po prostu wyobraŸ sobie. Ró¿okrzy¿owcy stosuj¹ metodê leczenia kolorem. idealne s¹ utwory barokowe i medytacyjne. s³awny szesnastowieczny okultysta. który daje poczucie spokoju. którego w aurze brakuje. Zamknij oczy. i wyœlij do niego to wyobra¿enie z mi³oœci¹. praktykowa³ uzdrawianie muzyk¹ i na niektóre dolegliwoœci przepisywa³ konkretne kompozycje. i zobacz. melony i owoce oraz warzywa o ¿ó³tej skórce. Kolory Ka¿dy kolor ma konkretn¹ rolê do odegrania w uzdrawianiu barwami. Oddychanie kolorem najlepiej zacz¹æ od rozluŸnienia siê i wykonania kilku g³êbokich wdechów. pocz¹wszy od wizualizacji. Aura reaguje na ten typ muzyki i powiêksza siê w miarê dop³ywu energii. a nastêpnie g³êboko j¹ wdychaj¹. Jeœli jakaœ czêœæ cia³a niedomaga. czarne jagody oraz purpurowe broku³y. W sk³ad czerwonego po¿ywienia wchodzi miêso. umieœæ kartkê kolorowego papieru miêdzy szklank¹ a Ÿród³em œwiat³a. Po¿ywienie i napoje Barwy. Paracelsus. Wydychaj wolno. ukojenia i odpoczynku. ¿e otacza go ochronna warstwa koloru ró¿owego. G³oœne. jak zaczyna wychodziæ z depresji i ¿yæ na nowo. któr¹ znam z w³asnego doœwiadczenia i za któr¹ mogê rêczyæ. Powtórz æwiczenie dwa. z t¹ ró¿nic¹. Wykonuj je kilka razy dziennie. Przez wiele tygodni wyobra¿a³em j¹ sobie otoczon¹ ró¿ow¹ aur¹ i patrzy³em. jak chory organ. Fioletowe natomiast – ober¿yna. Na³adowan¹ wodê mo¿na stosowaæ wewnêtrznie i zewnêtrznie. spo¿ywaj¹c pokarmy o odpowiednim kolorze. której im brak albo której nie maj¹ doœæ du¿o. mo¿e wspomóc kuracjê. W rezultacie tej w³aœnie barwy u¿ywa siê najczêœciej w uzdrawianiu kolorem. by dostarczyæ koloru. kukurydza i morele. czyli bia³ego. Od niepamiêtnych czasów w leczeniu u¿ywano œwiat³a s³onecznego. Uzdrawianie kolorem stosuje barwy têczy w celu odzyskania równowagi i harmonii w aurze.

musisz przedsiêwzi¹æ kroki konieczne do rozwi¹zania problemu. a jednoczeœnie wzmacnia trzustkê. Bez wzglêdu na to. Ta spokojna barwa nadaje siê do ³agodzenia wszelkich stanów zapalnych i gor¹czkowych ze wzglêdu na jej ch³odz¹ce w³aœciwoœci. kr¹¿enie krwi i pomaga odzyskaæ utracon¹ witalnoœæ. ¿e twoja energia auryczna siê wyczerpuje. Pomarañczowy Pomarañczowy to kolor stymuluj¹cy. Zawsze. problemy z oczami i zaburzenia psychiczne. ono zadba o ciebie. wzdêæ. gdy potrzebna jest ochrona aury. tak by palce siê przeplata³y (rys. bia³e œwiat³o. Czuwaj. tak po prostu. Indygo Indygo ma w³aœciwoœci ch³odz¹ce i oddzia³uje na poziomie fizycznym. niestrawnoœci i ko³atania serca – nale¿y jednak u¿ywaæ jej z umiarem. Jak wiadomo. Mo¿na j¹ stosowaæ w razie zaparæ. ¯ó³ty To barwa weso³a. Czêsto stosuje siê ten kolor przy k³opotach z uszami. astmie oraz zimowych grypach i przeziêbieniach. Mo¿esz unikn¹æ szkodliwego stresu. emocjonalnym oraz duchowym. pobudzaj¹ca psychikê i zmniejszaj¹ca depresjê. który tê energiê przechwytuje. której mo¿esz u¿yæ zawsze. aby w twoim ¿yciu nie brakowa³o mi³oœci. W krótkim czasie poczujesz przyp³yw si³ witalnych. przepracowanie. Zrób czasami coœ ekstrawaganckiego czy zwariowanego. Powody takiego wyczerpania mog¹ byæ ró¿ne – stres. nale¿y zastosowaæ prosty sposób. Ochrona aury Jeœli czujesz. Myœli i uczucia negatywne s¹ szkodliwe. Œpij wystarczaj¹co du¿o i od czasu do czasu bierz urlop. ¿e odpêdzi ona ka¿dy stres. Jeœli we w³asnej aurze dostrzegasz jakiekolwiek wskazówki dotycz¹ce swojego zdrowia. Jeœli to twój partner lub szef s¹ powodem wyczerpywania siê energii. na ogó³ wiêc ³¹czy siê j¹ z b³êkitem lub zieleni¹. 7. WyobraŸ sobie. ni¿ leczyæ. Oprócz stosowania kolorów pacjent musi zachowaæ pozytywn¹ postawê. z³y stan zdrowia lub wp³yw innego cz³owieka. musisz stosowaæ tê formê ochrony codziennie. Istniej¹ dowody na to. jest naturalnym czynnikiem tonizuj¹cym. gdy potrzebujesz psychicznej ochrony. Nie nale¿y jej nigdy u¿ywaæ bez innych barw. Czêsto ludzie doroœli bior¹ ¿ycie zbyt serio. zmniejszaj¹cym oddzia³ywanie napiêcia oraz stymuluj¹cym przysadkê. otarciach. Zieleñ Zielony. Badania laboratoryjne wykaza³y. znane jako aura ochronna. Zwracaj uwagê na swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. co wyraŸnie odzwierciedli siê w twojej aurze. zielone œwiat³o mo¿e z³agodziæ bóle g³owy. dla rozrywki. ¿e otacza ciê i chroni czyste. wij¹ca siê wokó³ twego cia³a od stóp do g³owy. ale czasami nie ma wyboru. dlatego te¿ pomaga przy zapaleniu oskrzeli. jest bardzo skutecznym œrodkiem przeciw przeziêbieniom. ¿e starsi. Bia³e œwiat³o jest swego rodzaju duchow¹ „zbroj¹". samotnie ¿yj¹cy ludzie. Zielony zawsze uwa¿ano za barwê p³odnoœci. byæ mo¿e nawet kilka razy dziennie. ¿yj¹ d³u¿ej ni¿ ci. wyobra¿aj¹c sobie. opiekuj¹cy siê jakimœ zwierzêciem i obdarzaj¹cy je mi³oœci¹. Zmniejsza równie¿ krwawienia. poprawia on samopoczucie i wywo³uje zadowolenie.1). Mo¿na go równie¿ stosowaæ przy skaleczeniach. jest bardzo pomocny przy ³agodzeniu napiêcia. ale równie¿ tonizuje miêœnie i wzmaga si³y witalne. kolor harmonii i uzdrawiania. nastrój ujawnia siê w aurze. bia³e œwiat³o. Poniewa¿ rz¹dzi czakr¹ gard³ow¹. bólom gard³a oraz wolu. ¿e oplata ciê piêkna têcza. oparzeniach i reumatyzmie. poniewa¿ jej nadmiar mo¿e wywo³aæ biegunkê. ¿e otacza ciê czyste. oczami i nosem. Mo¿esz równie¿ wyobraziæ sobie. B³êkit B³êkit ma w³aœciwoœci aseptyczne i œci¹gaj¹ce. a pozytywne myœli i uczucia maj¹ korzystny wp³yw na nasze zdrowie. daj¹c ci spokój.Czerwieñ Czerwieñ stymuluje i pobudza. Delikatne. Œwietnie leczy bezsennoœæ. zrób dwa kó³ka z kciuków i palców wskazuj¹cych. dodaj¹cy wigoru. Unikaj szkodliwego stresu. ¿e nasycone czerwone œwiat³o podnosi o 50 procent silê ludzkich miêœni w porównaniu z jakimœ spokojniejszym kolorem. Lepiej leczyæ przyczynê ni¿ skutek. Jeœli bêdziesz dbaæ o swoje cia³o. którzy takiej bliskiej istoty nie maj¹. Przede wszystkim oddzia³uje na system nerwowy. doda ci energii i uczyni ciê bardziej towarzyskim i popularnym. Czerwieñ stymuluje wydzielanie adrenaliny. Fiolet Oddzia³uje na najwy¿szym poziomie. z jakim stresem czy napiêciem masz do czynienia. œledzionê oraz p³uca. bia³e œwiat³o odsunie je od ciebie. ¯ó³ty pomaga równie¿ w przekazywaniu energii do wszystkich czakr. . Baw siê. Oczywiœcie lepiej zapobiegaæ.

„Czy moje ma³¿eñstwo siê rozwija?" Odpowiedzi mog¹ ciê zaskoczyæ. by zwi¹zaæ koniec z koñcem. Kiedyœ. nie zdarza siê to czêsto. Wszystko to jest oczywiste i ludzie na ogó³ wiedz¹. W innych dziedzinach naszego ¿ycia dotarcie do potrzeby rozwoju nie jest takie ³atwe. takimi. z natury jesteœ zwyciêzc¹. którzy odnosz¹ sukcesy. gdy moje dzieci by³y jeszcze ma³e. ¿e to. Musisz czuæ. Byæ mo¿e po prostu wypali³eœ siê. Pewna . ¿e bardzo ma³o czasu spêdza³em w domu z rodzin¹. Pewnego wieczoru zauwa¿y³em. Podobnie jest z fizyczn¹ tê¿yzn¹. zdeterminowanym. gdy by³o niemal za póŸno. Wiêkszoœæ z nas czyni to jednak w sposób doœæ przypadkowy. Jestem pewien. Stawiaj sobie ambitne cele. jest konstruktywne i po¿yteczne. gdy zazdroœcisz komuœ sukcesu. mo¿e powinieneœ wybraæ jakiœ sport bez rywalizacji. co powinniœmy. Jeœli czerwieñ twojego podstawowego koloru nie jest taka. jeœli oka¿e siê. pracowa³em na trzech etatach. Czerwieñ to kolor ludzi ambitnych. usi³uj¹cych ci przeszkodziæ w realizowaniu zamierzeñ. jak d³ugo zdo³a jeszcze dodatkowo pracowaæ. masz kilka mo¿liwoœci. wykorzystaj wahade³ko do odszukania przyczyny. niestety. ¿e przesadzam i ¿e nadszed³ czas na zmiany w moim ¿yciu. ¿eby by³a dwa razy d³u¿sza. Ogl¹danie swojej aury nie stanowi³o dla mnie trudnoœci. Taka przechadzka powinna trwaæ przynajmniej dwadzieœcia minut. od razu spojrza³em na w³asn¹ aurê i z przera¿eniem zauwa¿y³em jej szarawy odcieñ i mniejszy o po³owê zasiêg. Samodoskonalenie siê a twoja aura Trzeba mieæ nadziejê. Równie¿ twoje zwi¹zki z innymi ludŸmi mog¹ szwankowaæ. moje zdrowie by na tym ucierpia³o. apatyczny i introwertyczny. „Czy jestem zadowolony z pracy?". patrz¹c na w³asn¹ aurê. Oznacza³o to. Absolwenci uczelni czasami dokszta³caj¹ siê po ukoñczeniu studiów. Na szczêœcie. ¿e taki kibic zaczyna znowu æwiczyæ i wraca do formy. zapomnij o moich radach i przejdŸ do nastêpnego paragrafu. co powinieneœ. a nie zdobywanie z³otych medali. na które odpowiedŸ brzmi „tak" lub „nie". powinieneœ byæ cz³owiekiem ³atwym w kontaktach. Wybierz coœ naprawdê wartoœciowego. by jej przywróciæ normalny. Poniewa¿ sam by³em bardzo zmêczony tego wieczoru. chêtnym do wspó³pracy. Jeœli czujesz siê niepewny. Musisz jednak siê nauczyæ panowaæ nad tymi destrukcyjnymi emocjami. Pamiêtaj tylko. która jest dla ciebie niewskazana lub nie sprawia ci przyjemnoœci. ¿e wszyscy siê rozwijamy w czasie naszej drogi przez ¿ycie w tym konkretnym wcieleniu. w jaki byœ pragn¹³. co stymulowa³oby ich intelektualnie i fizycznie. co wymusi na tobie rozwój. a jednoczeœnie bêdziesz æwiczyæ cia³o. ¿e powinni robiæ coœ. Od czasu do czasu zdarza siê. ¿e od tamtej pory regularnie sprawdzam wygl¹d swojej aury. Jeœli jednak twoim ¿yciowym celem jest wystêp na olimpiadzie. czêsto staj¹ siê leniwymi kibicami. A mo¿e wykonujesz pracê. ¿e nie dajemy z siebie Wszystkiego lub ¿e nie robimy w ¿yciu tego. z czego bêdziesz dumny. Pytaj. czym móg³byœ siê zaj¹æ. otwartym optymist¹. którzy w m³odoœci byli mistrzami w ró¿nych sportach. a w banku mieliœmy trochê grosza na czarn¹ godzinê. co powinniœmy robiæ i dok¹d pod¹¿aæ. Pulsuje ¿yciem czy te¿ jest blady i ledwo widoczny? Czy promieniuje ku œwiatu z optymizmem i entuzjazmem? A mo¿e siê cofa. Jeœli czujesz siê bierny. mo¿na stosunkowo ³atwo okreœliæ. ¿e czuje siê wyczerpany i nie wie. Czerwony Maj¹c czerwieñ za kolor podstawowy. Nie muszê chyba mówiæ. co robisz. Byæ mo¿e to nie ma wiêkszego znaczenia. powinieneœ byæ ambitnym. mi³ym i troskliwym. ¿ywy odcieñ. Zacznij chodziæ na spacery. Zadawaj pytania. zapominaj¹cymi o w³asnym zdrowiu. Twoim celem jest poprawa sprawnoœci fizycznej. ¿e gdybym nadal pracowa³ na trzech etatach. jak byæ powinna. co nale¿y uczyniæ ze swoim ¿yciem). Powodów mo¿e byæ wiele. Unikaj negatywnie nastawionych osób o w¹skich horyzontach. Najpierw przyjrzyjmy siê kolorowi podstawowemu. Zadawaj siê z ludŸmi myœl¹cymi pozytywnie. ale wiêkszoœæ z nas stara siê nie zwracaæ uwagi na ten lekki niepokój w g³êbi naszych umys³ów. Zacznij uprawiaæ jakiœ sport oparty na rywalizacji. ¿e kolor podstawowy wskazuje. (Pamiêtaj. nie daj¹c sobie doœæ czasu na wypoczynek i relaks. ¿e aura wokó³ mojego kolegi z pracy jest niezwykle blada. bo my sami kryjemy siê przed ¿yciem? Takie doœwiadczenie mo¿e byæ oczyszczaj¹ce. Jeœli zbyt ci zale¿y. Kiedy mu o tym wspomnia³em. sfrustrowany lub niezdolny do wyra¿enia siebie w taki sposób. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na zabarwienie swojego koloru podstawowego. W chwili osi¹gniêcia sukcesu i zdobycia szacunku u innych osób twój kolor podstawowy poszerzy siê i bêdzie promienia³. a najlepiej.Rozdzia³ 8. Spróbuj siê wiêcej ruszaæ. Moja aura mówi³a mi. ale nie robi³em tego c³o chwili. Maj¹c czerwony jako kolor podstawowy. by zawsze byæ na pierwszym miejscu. lecz za to p³aci³em rachunki. Nasze emocje nieustannie wp³ywaj¹ na nasz¹ aurê. Ci. nie robisz tego. powiedzia³. Rozejrzyj siê i zobacz. dopóki nie odkryjesz. Pomarañczowy Wyposa¿ony w pomarañczowy jako kolor podstawowy. Bêdziesz mia³ czas na przemyœlenia. którzy bêd¹ ciê stymulowaæ i zachêcaæ do dzia³ania. U wielu ludzi motywacja do nauki znika w chwili opuszczenia szko³y. jeœli czasami twój kolor podstawowy nabierze brudnozielonego odcienia. obserwuj¹cymi wyczyny innych sportowców. odnosz¹cymi sukcesy. masz wiele mo¿liwoœci o¿ywienia i powiêkszenia swojej aury. Czerwieñ j¹ uwielbia. Mo¿emy mieæ mgliste uczucie. gdzie le¿y Ÿród³o twoich k³opotów. ¿e zieleñ zawiœci zabarwi³a twoj¹ aurê na sta³e. ¿e nie zawsze najwa¿niejsze jest zwyciêstwo. Jeœli trudno ci rozwi¹zaæ ten problem.

Wykorzystaj te atuty i dokonaj czegoœ wartoœciowego. który twierdzi³. Jeœli jest inaczej. wiele mo¿esz zrobiæ. Zieleñ Jeœli twoim kolorem podstawowym jest zielony. Jeœli nie okazujesz pozytywnych cech indygo – swojego koloru podstawowego. Tacy ludzie powinni nauczyæ siê koncentrowaæ na wybranych sprawach i doprowadzaæ je do koñca. poniewa¿ masz dar jasnoœci myœlenia i syntezy. by odeprzeæ ka¿dy atak. co utrudnia dokoñczenie zaczêtej pracy przed rozpoczêciem nowej. Z pozoru radosny. i czerpaæ przyjemnoœæ oraz zadowolenie z troskliwej opieki nad innymi. mo¿esz je przezwyciê¿yæ. obdarzonymi siln¹ intuicj¹ filantropami. Wiele lat temu s³ysza³em pewnego mówcê. którzy otworz¹ twój umys³ na nowe mo¿liwoœci. ¿yczliwym filantropem. w ci¹gu roku zostaniesz ekspertem. doradca czy ktoœ. Nie musi to byæ wielka rzecz. ¿e brakuje d³ugopisów. Jeœli tak. Powinieneœ siê otaczaæ podobnymi do ciebie ludŸmi – troskliwymi. obejrzyj siê wstecz i zobacz. ¿e ludziom czêsto trudno za tob¹ nad¹¿yæ. Potrzebne ci s¹ bodŸce intelektualne i spotkania z ludŸmi reprezentuj¹cymi najró¿niejsze kultury. który proponuje nowe wyzwania i poszerza pole manewru. Byæ mo¿e jesteœ nadwra¿liwy i sprawiasz wra¿enie nieœmia³ego i niepewnego. pobudzaj¹cy do kreatywnoœci cel. Jeœli masz trudnoœci w tej w³aœnie dziedzinie. handlowiec. Powinna ciê równie¿ cechowaæ bogata wyobraŸnia i jasnoœæ postrzegania œwiata. Mo¿e czujesz siê jak schwytany w pu³apkê i spêtany. Niektórzy ludzie obdarzeni b³êkitem nie potrafi¹ siê zrelaksowaæ. i spróbuj dzia³aæ w granicach tych ograniczeñ. Jeœli tak nie jest. gdzie siê obrócisz. Program samorozwoju. Wykorzystuj¹c je m¹drze. Pracuj nad wyra¿aniem samego siebie wobec innych. w którym pracowa³a. jaki jesteœ. Przedtem jej koledzy ci¹gle narzekali. Indygo Ludzie obdarzeni indygo jako kolorem podstawowym s¹ na ogó³ odpowiedzialni i niezale¿ni. który do koñca zrealizujesz. najlepiej twórczo. poszukuj¹c okazji do pomocy innym. sumienny i odpowiedzialny. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d. ¿e ka¿dy z nas jest w jakiœ sposób ograniczany. Na ogó³ ludzie w³aœciwie wykorzystuj¹ b³êkitny kolor podstawowy. co uwa¿asz za z³e w swojej spo³ecznoœci. ¿e robi coœ po¿ytecznego. Postaraj siê wyrobiæ sobie grubsz¹ skórê i korzystaj ze swego poczucia humoru. Mo¿e to byæ równie¿ dzia³anie na znacznie wiêksz¹ skalê. Twoja weso³oœæ i urok osobisty powinny ogrzewaæ serca ludzi. Musisz zaakceptowaæ siebie takim. masz mo¿liwoœæ osi¹gn¹æ wiele w ka¿dej dziedzinie. Wybierz temat odpowiedni dla swoich uzdolnieñ i poznaj go jak najdok³adniej. Twoja elokwencja mo¿e pomóc ludziom. pe³en entuzjazmu i twórczy. Cechuje ciê wielka wytrwa³oœæ i determinacja. w g³êbi duszy prawdopodobnie kryjesz nadmiern¹ wra¿liwoœæ. W miarê jak bêdziesz kierowa³ swoj¹ wra¿liwoœæ ku tym w³aœnie dziedzinom. którzy wyczuwaj¹ ich dobre strony.moja znajoma wziê³a na siebie odpowiedzialnoœæ czuwania nad dobrym zaopatrzeniem biura. rozpraszaj¹c swoj¹ energiê. niedba³ego podejœcia do ¿ycia. Jeœli uwa¿asz. co bywa niezwykle frustruj¹ce. . Najprawdopodobniej nale¿ysz do osób. Praca w pojedynkê nie jest dla ciebie. Powinieneœ siê czuæ wiecznie m³ody i dostrzegaæ mo¿liwoœci na ka¿dym kroku. musz¹ siê wiêc nauczyæ poœwiêcaæ czas na odprê¿enie i odzyskiwanie si³. mimo to miewasz wra¿enie. ile móg³byœ. powinieneœ byæ troskliwym. ¿e nie robisz w ¿yciu tyle. by osi¹gn¹æ swoje cele. konsultant. Uwa¿aj¹ ciê na ogó³ za dyletanta i nie traktuj¹ twoich pomys³ów powa¿nie. powinieneœ mieæ ³atwoœæ kontaktów z innymi i zdolnoœæ wyra¿ania siebie. twoja aura to odzwierciedli. musisz siê nauczyæ wykorzystywaæ swoj¹ wra¿liwoœæ w dzia³aniach charytatywnych i rozwijaæ talent w pracy na rzecz innych. Du¿o lepiej czu³byœ siê jako nauczyciel. Byæ mo¿e jesteœ niecierpliwy i niespokojny. które potrafi¹ wspó³czuæ i którym sprawia radoœæ pomaganie innym. poniewa¿ wszêdzie. która ciê interesuje. wystarczy. Najwiêksz¹ satysfakcjê da ci poczucie emocjonalnego spe³nienia. by poprawiæ ten stan rzeczy. pinezek itp. twoja pewnoœæ siebie i zadowolenie z ¿ycia bêd¹ ros³y. wk³adów do drukarki laserowej. PogódŸ siê z faktem. powinieneœ przebywaæ w towarzystwie troskliwych i wspó³czuj¹cych ludzi. Nikt nie zauwa¿a³ jej wysi³ku. napotykasz wy³¹cznie ograniczenia. Powinieneœ wykorzystywaæ swój g³os. ile osi¹gn¹³eœ dziêki tym cudownym zdolnoœciom. B³êkit Maj¹c b³êkit jako kolor podstawowy. stawiaj¹c sobie intelektualnie stymuluj¹cy. Jeœli czujesz siê znudzony. bêdziesz siê musia³ nauczyæ ufaæ ludziom i dzia³aæ w zgodzie ze swoimi uczuciami. Potrafisz pracowaæ ciê¿ko i d³ugo. Przyjrzyj siê sobie. Jednak niektórzy maj¹ tendencjê do dzia³ania w zbyt wielu ró¿nych dziedzinach. Powinieneœ równie¿ byæ stanowczy. powinien ci pomóc. czy nie jesteœ zbyt uparty i ma³o elastyczny. ale ona czerpa³a spokojn¹ satysfakcjê z faktu. które ci zosta³y dane. Wystrzegaj siê lekkomyœlnego. mo¿e siê to odbiæ na twoim stanie emocjonalnym. Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. ¿e jeœli co wieczór poœwiêcisz jedn¹ godzinê na zg³êbianie danego problemu. Prawdopodobnie potrzebujesz trochê rozrywki i odpoczynku. ¯ó³ty Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. Wybierz sobie jakiœ temat i postaraj siê zostaæ prawdziwym znawc¹ w tej dziedzinie. Jeœli tobie trudno odpoczywaæ. sprawdŸ. ¿e chorej s¹siadce zrobisz zakupy. co pomo¿e ci pozostawaæ w harmonii zarówno ze sob¹ samym. ¿e twój rozwój jest chaotyczny lub ¿e sobie zbytnio pob³a¿asz. zanim siêgn¹ po nowe zadania. powinieneœ byæ œmia³y. porywasz siê na tak wiele spraw. nikt te¿ jej nie dziêkowa³. Przyci¹gaj¹ innych. na przyk³ad zarz¹dzanie organizacj¹ filantropijn¹ lub naprawienie czegoœ. jak i z innymi. Jesteœ inteligentny i dobrze z tego korzystasz. kto w pracy u¿ywa g³osu.

pe³en rezerwy sposób. i ¿e nasze pomy³ki nie maj¹ znaczenia. Przepe³niaj¹ ciê wielkie idee. potraktuj to jako dobr¹ okazjê. Maj¹c poczucie zale¿noœci od innych. Polegaj¹ na sobie i czêsto nie potrafi¹ prosiæ o pomoc. aby w spokoju odzyskaæ energiê i przygotowaæ siê do ponownego dzia³ania. gdy sprawy nie uk³adaj¹ siê po twojej myœli. nawet ty. których kolorem podstawowym jest fiolet. Srebrny Ludzie obdarzeni srebrnym kolorem podstawowym s¹ szacownymi. ¿e nie zauwa¿aj¹. Byæ mo¿e bêdziesz musia³ siê trochê bardziej postaraæ. Najszczêœliwszy jesteœ wtedy. gdy ci siê zdaje. ¿e inni nie zwracaj¹ uwagi na twoje uczucia. lecz czasami trudno ci je zrealizowaæ. co spowoduje. ale nieodpowiedni dla kogoœ innego. postaraj siê odrobinê odseparowaæ od ludzi i znaleŸæ czas na to. gdy mo¿esz byæ sob¹ i masz czas. który w ten sposób zyskasz. co czuj¹. jeœli siê na nich uczymy. ¿e ty tak¿e masz potrzeby. Jest to równie¿ œwietny moment. A przecie¿ masz trudnoœci z odmawianiem innym. powinieneœ byæ odpowiedzialnym idealist¹. stawiasz sobie wymagaj¹ce cele i d¹¿ysz do nich. a czas. Cechuje ich du¿a intuicja. . by znowu siêgn¹æ do gwiazd. postaraj siê wyra¿aæ jaœniej. przygotowuj plan dzia³ania. twoja aura bêdzie blada. by nauczyæ siê przekazywaæ zadania innym. Br¹zowy Jeœli twoim kolorem podstawowym jest br¹zowy. by zrobiæ coœ dla siebie.Ludzie. niemal obojêtny sposób. ale czynisz to czêsto w dyskretny. ¿e ka¿dy pope³nia b³êdy. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d na wiele sposobów. W takiej sytuacji musisz siê nauczyæ relaksowaæ i zdaæ sobie sprawê. stosuj¹c medytacjê. Pozb¹dŸ siê mniej wa¿nych spraw. a nastêpnie przygotuj nowy plan. gdy powiesz im dok³adnie. Niektórzy ludzie obdarzeni ró¿owym s¹ nieœmiali. Nie zarzucaj wielkich marzeñ. miewasz negatywne podejœcie do œwiata. ile bêdzie trzeba. Gdy bêdziesz tak postêpowaæ. Pamiêtaj o potrzebach innych ludzi i stañ siê bardziej elastyczny. Naucz siê relaksowaæ. Jeœli uwa¿asz. wyczuleni na potrzeby innych. Najbardziej ci odpowiada pomaganie innym. bêdzie on wygl¹da³ blado i bez wyrazu. powinni poœwiêcaæ nieco czasu na rozrywkê i relaks. cz³owiekiem niezwykle uzdolnionym i osi¹gaj¹cym sukcesy. s¹ wra¿liwi i uduchowieni. trudno jest wyraziæ. ¿e jesteœ zbyt krytyczny wobec siebie i innych i ¿e oczekujesz doskona³oœci. ktoœ negatywny. godnymi zaufania natchnionymi idealistami z wielk¹ intuicj¹. Jednak wbrew tej zewnêtrznej ³agodnoœci jesteœ gotów broniæ swoich przekonañ i potrafisz jasno przedstawiaæ swój punkt widzenia. Przeznacz na odpoczynek tyle czasu. by kochaæ swoich bliskich i dbaæ o nich. Ty jednak. Fiolet Ludzie. poczyñ kroki. poniewa¿ potrafi¹ siê zaanga¿owaæ w pomoc innym tak bardzo. uczciwymi. nie potrafi¹ tak¿e podejmowaæ ryzyka. które zapewni¹ ci niezale¿noœæ. Ró¿owy Maj¹c ró¿owy jako kolor podstawowy. jesteœ mi³y. pamiêtaj. co w tobie drzemie. ale wespr¹ ciê w twoich staraniach. Mo¿esz cierpieæ na napiêcie nerwowe. a ludzie próbuj¹ z³o¿yæ na twoich barkach wszystkie swoje problemy. którym pomagaj¹ w spokojny. a na koniec – spe³niaj je. którzy maj¹ indygo jako kolor podstawowy. Przyznaj. ale stawiaj sobie konstruktywne cele. Kiedy nie próbujesz porozumiewaæ siê z innymi. W trudnych chwilach wspiera ich silna wiara. powinieneœ byæ czu³y. Czasami jest ci trudno wspó³pracowaæ z ludŸmi. twoja s³aba i blada aura bêdzie przywieraæ blisko cia³a. Jesteœ urodzonym liderem. o co ci chodzi. ¿e innym bêdzie trudno do ciebie dotrzeæ. pe³en entuzjazmu i spokojnej determinacji. Rozwijaj poczucie w³asnej wartoœci. Cechuj¹ ciê wielkie idea³y. ¿e nie za wszystko odpowiadasz. poniewa¿ musisz czuæ siê emocjonalnie niezale¿ny. Potrafisz byæ swoim najgorszym wrogiem. Na szczêœcie przywrócenie jej do pe³nej formy nie jest trudne. Wiêkszoœæ osób obdarzonych br¹zowym to szczêœliwi ludzie o pozytywnym nastawieniu. Niektórzy s¹ zbyt zamkniêci w sobie i maj¹ trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów. Zajmij siê nowym hobby lub zainteresuj now¹ dziedzin¹. Z³oty Jeœli masz z³oty jako kolor podstawowy. przeznacz na jakieœ twórcze dzia³anie i spotkania z przyjació³mi oraz bliskimi. Mo¿e siê okazaæ. Uœwiadom sobie swoje zalety i przymioty. Wœród ludzi obdarzonych z³otym rzadko siê zdarza. Wielu osobom. troskliwy. Jeœli nie ma w tobie pozytywnych cech charakteryzuj¹cych twój kolor podstawowy. Wymagasz od siebie du¿o wiêcej ni¿ od innych i bywasz dla siebie bardzo twardy. by opanowaæ sztukê mówienia „nie". Przyznaj. Twój punkt widzenia mo¿e byæ dobry dla ciebie. Jeœli nie wykazujesz pozytywnych cech swojej barwy podstawowej. Jeœli tak jest z tob¹. który wp³ywa na innych swoj¹ charyzm¹ i energi¹. kiedy trzeba skoñczyæ i odpocz¹æ. Przyjaciele i rodzina bêd¹ byæ mo¿e zdziwieni. przez jakiœ czas bêdziesz potrzebowaæ ukrycia. jogê lub autohipnozê – bêdzie to dla ciebie korzystne. bêdziesz musia³ wzmocniæ poczucie w³asnej wartoœci i nauczyæ siê swobodnie wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ. które trzeba zaspokoiæ. szara i bez ¿ycia. jak wiele masz do zaoferowania. co najlepsze. Wierz¹ w siebie i zawsze wydobywaj¹ z innych to. Jeœli nie odzwierciedlasz pozytywnych cech fioletu. ¿e inni s¹ ciebie zbyt pewni. Jeœli jesteœ w³aœnie taki. Jeœli jednak twoje marzenia leg³y w gruzach. o czym zawsze marzy³eœ. Jeœli czujesz siê przygnieciony ciê¿arem obowi¹zków. których kolorem podstawowym jest fiolet. Kiedy tak siê dzieje. poniewa¿ wszystko robisz po swojemu i nie chcesz wypróbowaæ innych mo¿liwoœci. WyjdŸ poza swoj¹ granicê bezpieczeñstwa i zrób to. jakoœæ twojej aury poprawi siê w zdumiewaj¹cy sposób. kochaj¹cy i troskliwy. pozbawiasz ich – i siebie – tego. Zawierz intuicji.

Oczywiœcie nieodpowiednie utwory mog¹ nam zrobiæ krzywdê. by przywróciæ swoim czakrom równowagê. Uproœæ swój styl ¿ycia. prosz¹c. ono natomiast doda ci otuchy i udzieli wsparcia. gdzie w twoim ciele . Muzyka mo¿e równie¿ byæ bardzo przydatna przy odzyskiwaniu równowagi czakr. uwa¿aj¹c. £atwo ciê zraniæ. jeœli potrafisz. Za³ó¿my. które zadajê wahade³ku. ¿e destrukcyjna muzyka mo¿e „wp³yn¹æ na ca³¹ aurê. jak i na duszê. I znowu pozytywna odpowiedŸ zmusi ciê do prób naprawienia sytuacji. Ta muzyka mnie zainspirowa³a. dla wielu najlepsz¹ metod¹ jest ich wyczuwanie. Do twoich obowi¹zków nale¿y dbanie o ziemiê wokó³ niego. ¿e mo¿na w myœlach wys³aæ przes³anie do ka¿dej czakry. jak¹ moc musia³y mieæ bêbny – i nadal maj¹ – dla Indian. Niektórzy ludzie obdarzeni biel¹ jako kolorem podstawowym s¹ egocentrykami myœl¹cymi wy³¹cznie o zaspokajaniu w³asnych potrzeb. Nigdy nie zapomnê chwili. ¿e inni s¹ lepsi. Odpowiedni typ muzyki jest krzepi¹cy. „Czy moja czakra jest zbyt pobudzona?" – zapytasz. tak ¿e bêdzie wygl¹daæ niemal jak dziurawa. Pytaj w ten sposób o wszystkie czakry. ¿e wahade³ko da³o nam negatywn¹ odpowiedŸ na pierwsze pytanie. Kiedy skoñczysz. Metoda ta ma tê przewagê nad wahade³kiem. Metoda medytacyjna Inna metoda polega na medytacji. spiêty i pozbawiony celu". Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. Hal A. która dzia³a koj¹co na mnie. bêdziesz móg³ zrobiæ to. Bêdziesz móg³ to zrobiæ. by przyspieszy³a i nabra³a ¿ycia lub – przeciwnie – by zwolni³a i wróci³a znowu do równowagi. wybieram wygodny fotel i wy³¹czam telefon na czas medytacji. Negatywna odpowiedŸ na to pytanie poci¹ga za sob¹ nastêpne pytanie: „Czy czakra jest za ma³o pobudzona?". dodaje nam energii i witalnoœci. mo¿esz kontynuowaæ zadawanie pytañ dotycz¹ce samorozwoju.Byæ mo¿e czasami nie doceniasz swoich zdolnoœci. spowodowaæ. gdzie nikt ci nie bêdzie przeszkadza³. doda³a mi otuchy. Ty sam nie wybierasz sobie drzewa wyroczni – to ono ciebie znajduje. by siê zaprzyjaŸniæ. tak by fakt dawania nie budzi³ od razu myœli o rewan¿u. twoj¹ aurê pokryj¹ plamy. Zacznij od czakry podstawowej i posuwaj siê w górê do czakry koronnej. by przyjrza³ siê naszej aurze i coœ nam doradzi³. co robiæ. zwiêkszaj¹c radoœæ ¿ycia. Postaraj siê wtedy pog³êbiæ zaufanie do siebie i poczucie w³asnej wartoœci. wype³niæ nas gniewem i wœciek³oœci¹. Muzyka. gdy¿ jesteœ wra¿liwy i pe³en troskliwoœci. Jest to drzewo. Powinni zdaæ sobie sprawê z potrzeb innych i nauczyæ siê im pomagaæ. Lubisz nowe idee i pomys³y i pragniesz nad nimi pracowaæ. Po relaksacji progresywnej wyobra¿am sobie po kolei ka¿d¹ z moich czakr. gdy wyszed³em na ulicê po us³yszeniu po raz pierwszy Dziewi¹tej Symfonii Beethovena. samemu najpierw trzeba byæ przyjacielem. Metoda muzyczna Muzyka dziêki swemu harmonijnemu brzmieniu i melodiom mo¿e nas ukoiæ i zregenerowaæ. Utwory inspiruj¹ce mog¹ wzmocniæ duszê i dodaæ jej wigoru. by poznaæ i rozwin¹æ te idee. czuj¹c j¹ w swoim ciele. WyobraŸ sobie tylko. „Czy moja czakra podstawowa jest w dobrym zdrowiu?" – brzmi pierwsze pytanie. Jeœli nie charakteryzuj¹ ciê pozytywne cechy twojego koloru podstawowego. wojowniczy. jeœli masz szczêœcie i potrafisz wyraŸnie zobaczyæ aurê w lustrze. Ale po to. które nale¿y zadaæ. Usi¹dŸ wygodnie w spokojnym miejscu. Nastêpnym razem. ale p³yn¹ z niej nies³ychane korzyœci. gdy bêdziesz s³uchaæ muzyki. a ludzie czêsto próbuj¹ ciê wykorzystaæ. wyjdŸ z domu i nawi¹zuj nowe znajomoœci. ¿e bêdziesz siê czu³ psychicznie rozbity. jak konstruktywnie wykorzystywaæ czas. Mo¿esz podzieliæ czas tak. Mo¿na równie¿ poprosiæ przyjaciela. osamotniony. Skurczy siê równie¿ i przylgnie do twojego cia³a. co trzeba. poczu³em harmoniê z nieskoñczonoœci¹. Wiêkszoœæ z nas musi okreœlaæ stan swoich czakr w inny sposób. a mój organizm na nie odpowiada. Bêd¹c w mieszkaniu. które ciê przyci¹ga i zostajecie przyjació³mi. Kiedy czujesz siê samotny. przera¿ony. OdpowiedŸ twierdz¹ca wymaga podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie tej nadpobudliwoœci. Kurs przemawiania lub asertywnoœci mog¹ ci w tym pomóc. ¿e czuj¹ siê odtr¹ceni i samotni. a bêdziesz mia³ doœæ swobody. by czakra odzyska³a zdrowie. Bia³y Osoba obdarzona bia³ym kolorem podstawowym jest nieskalanym indywidualist¹ o twórczych uzdolnieniach. Zadajê wtedy te same pytania. zrelaksuj siê. który potrzebuje czasu na pog³êbianie wiedzy i m¹droœci. zamknij oczy i zastanów siê. Pos³ugiwanie siê wahade³kiem Usi¹dŸ spokojnie i pytaj wahade³ko o ka¿d¹ czakrê po kolei. Musisz siê nauczyæ bezinteresownoœci. Czakry Nie³atwo jest dostrzec czakry we w³asnej aurze. Siedzenie pod nim wp³ywa o¿ywiaj¹ce zarówno na cia³o. Nie musisz rezygnowaæ ze swojego indywidualizmu. wcale nie musi byæ tak odbierana przez ciebie. Lingerman w swojej ksi¹¿ce The Healing Energies of Music napisa³. Muzyki zawsze u¿ywano do pobudzania ludzi. by zachowaæ niezbêdne chwile samotnoœci i spokoju. To bardzo trudna lekcja. Prawdopodobnie musisz siê nauczyæ. Ja czêsto medytujê pod moim drzewem wyroczni¹. W przeciwnym razie mo¿esz zapytaæ. Nic wiêc dziwnego.

Czakra wróci do równowagi. Marsz turecki z Ruin ateñskich Ludwika van Beethovena oraz Marsz Radetzkiego Jana Straussa. Znam cz³owieka. Ponadto bêdzie siê anga¿owaæ w lekkomyœlne. d³ugie spacery na wsi lub nad brzegiem morza oraz s³uchaj¹c ³agodnej muzyki. WyobraŸnia podsuwa mu obrazy pe³ne lêku i trudnoœci. Cz³owiek bêdzie bierny. Ludzie. powstaj¹ skomplikowane marzenia. koncert na troje skrzypiec i orkiestrê Georga Philipa Telemanna oraz koncerty brandenburskie Jana Sebastiana Bacha. staj¹ siê uparci i sztywni w swoich przekonaniach. ostatnia czêœæ symfonii nr 3 (na organy) Kamila Saint-Saensa oraz ostatnia czêœæ Pi¹tej symfonii Piotra Czajkowskiego. Korzystne bêd¹ okresy analizowania w³asnej duszy. Wieczorna. by za¿ywa³a wiêcej ruchu lub mi³o spêdza³a czas z pogodnymi przyjació³mi. W po³¹czeniu z czerwieni¹ prowadzi to nierzadko do dominacji. 1 Sir Edwarda Elgara. Marsz wojskowy Franza Schuberta. Wszystkie te skrajne uczucia mo¿na wyciszyæ i odzyskaæ równowagê. który nie chce jeœæ niczego oprócz kurczaka. krytykowania i plotek egoistycznym oszustem. cz³owiek jest nieœmia³y. Oprócz tego: Pomp and Circumstance March No. które nigdy siê nie spe³ni¹. marnowanie energii oraz sk³onnoœæ do powierzchownego podejœcia do ¿ycia. a rozpoczête zadania doprowadzaæ do koñca.rozbrzmiewaj¹ jej dŸwiêki. Koncert podwójny na flet i harfê C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Suita z czasów Holberga Edwarda Griega. poniewa¿ zak³ada ca³kowit¹ zmianê spojrzenia na œwiat. The Stars and Stripes Forever Johna Philippa Sousy. stosuj¹c medytacjê. wszystko bêdzie mu siê wydawa³o zbyt du¿ym wysi³kiem i zupe³nie nie bêdzie siê interesowa³ seksem czy rozrywk¹. Marsz tryumfalny z Aidy Giuseppe Verdiego. do natury. Mo¿na przywróciæ równowagê czakrze. jakie pope³ni³o siê b³êdy. Odpowiednia muzyka to: Muzyka na wodzie Georga Friedricha Haendla. co psychiczne). poniewa¿ le¿y miêdzy czerwieni¹ (tym. Jeœli czakra podstawowa jest nie doœæ pobudzona. zaborczoœci oraz innych ekstremalnych zachowañ. gwiazda z Tannhausera Ryszarda Wagnera oraz Œwiat³o ksiê¿yca Claude'a Debussy'ego. Oznacza to. przywracaj¹c twojemu organizmowi harmoniê i równowagê. Muzyka zalecana dla czakry podstawowej Czakra ta czêsto bywa zbyt pobudzona. Jeœli chcemy odzyskaæ równowagê nadmiernie pobudzonej czakry splotu s³onecznego. koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa. organy oraz dzwonki wietrzne. Canon in D Johanna Pachelbela. a tak¿e zmiennoœæ nastrojów. D³uga k¹piel w ciep³ej wodzie mo¿e dokonaæ cudów. koncert fortepianowy nr 1 Johannesa Brahmsa. których czakra sercowa jest bardzo pobudzona. ¿e muzyka mo¿e pomóc „w zapobieganiu chorobom wywo³ywanym brakiem równowagi w organizmie". koncerty na obój Antonia Vivaldiego. Cia³o emocjonalne reaguje na dête instrumenty drewniane oraz smyczkowe. wzmacniaj¹c zaufanie do siebie i swoj¹ niezale¿noœæ. a dopiero potem wyra¿aæ swoje opinie i pamiêtaæ o uczciwoœci zarówno w myœlach. a on teraz – po czterdziestce – nie chce spróbowaæ niczego nowego. uwertura do Rozamundy Franza Schuberta. Do odpowiednich utworów nale¿¹: muzyka do baletu Appalachian Spring Aarona Coplanda. uwertura do Lohengrina Ryszarda Wagnera. Muzyka zalecana dla czakry splotu s³onecznego Czakra splotu s³onecznego ma zwi¹zek z umys³em i systemem nerwowym. wszyscy mo¿emy odzyskaæ wigor. jak i w czynach. Trzeba siê tylko nauczyæ dzieliæ radoœci¹ i entuzjazmem z innymi. co nowe lub inne. Mo¿na to osi¹gn¹æ. równowagi i poczucia sensu. W zwi¹zku z tym nadmierne pobudzenie odbije siê na obu cechach – zarówno na czerwieni. lekkomyœlnoœæ. apatycznym podejœciem do ¿ycia. objawi siê to sennym. jak i ¿ó³ci. musimy nauczyæ siê najpierw myœleæ. Prawdopodobnie bêdzie to jedna z twoich czakr. Gdy jest nadmiernie pobudzona. Te negatywne cechy mo¿na wyeliminowaæ. ¿e w tym przypadku potrzebna jest dawka energii. Istnieje te¿ mnóstwo utworów muzycznych. dotkniêta t¹ przypad³oœci¹ osoba bêdzie sk³onnym do marudzenia. Odpowiednie utwory to: uwertura Egmont Ludwika van Beethovena. Jeœli czakrze splotu s³onecznego brakuje energii. Dr John Diamond w ksi¹¿ce Your Body Doesn't Lie pisze: „Otoczeni odpowiednimi dŸwiêkami. koncert na harfê Georga Friedricha Haendla i muzyka Johna Dowlanda. wystêpuj¹ trudnoœci z dokoñczeniem zaczêtych prac. w czasie których mo¿na przemyœleæ dawne wzorce zachowañ i zastanowiæ siê. energiê i równowagê". powierzchowne dzia³ania. lêkliwy i niezdecydowany. a szczególnie g³oœne. Twierdzi on równie¿. co mo¿e sprawiaæ k³opoty w obliczu wszystkiego. Fizyczne cia³o odczuwa oddzia³ywanie instrumentów blaszanych i perkusji. których mo¿na s³uchaæ. nies³uszna lub z³oœliwa krytyka oraz ca³kowity brak odpowiedzialnoœci. natomiast cia³o duchowe – harfy. ¯ycie w wyobraŸni zdaje siê lepsze od rzeczywistoœci. . Odpowiednia bêdzie niemal ca³a muzyka skomponowana dla orkiestr z³o¿onych z instrumentów blaszanych. W dzieciñstwie jego matka pozwala³a mu zjadaæ to. Czasami mo¿e wywo³ywaæ namiêtnoœci i wielkie emocje. Na ogó³ ró¿ne instrumenty w ró¿ny sposób wp³ywaj¹ na ró¿ne czêœci twojego cia³a. agresji. Marsz s³owiañski Piotra Czajkowskiego. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. Nale¿y podejmowaæ nowe wyzwania. Cia³o psychiczne pobudzaj¹ smyczki. Muzyka zalecana dla czakry krzy¿owej Czakra krzy¿owa wp³ywa na równowagê cz³owieka. powstaj¹ trudnoœci w akceptowaniu zmian. Do odpowiednich utworów nale¿¹: Koncert C-dur na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. pojawia siê wielka potrzeba poczucia bezpieczeñstwa. jeœli poœwiêci siê trochê czasu na przemyœlenie swoich spraw. Muzyka zalecana dla czakry sercowej Czakra serca odnosi siê do uzdrawiania. Odpowiednimi utworami s¹: Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha. zachêcaj¹c dan¹ osobê. ojca. Jeœli czakra krzy¿owa jest nie doœæ pobudzona. co fizyczne) i ¿ó³ci¹ (tym. Mo¿e siê to objawiaæ jako gniew. radosne utwory. Po okresach szybkich postêpów nast¹pi¹ chwile otêpienia i skrajnej niekonsekwencji. Nie jest to ³atwe. To oczywiste. Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. ¿e na tê w³aœnie czakrê muzyka oddzia³uje. na co mia³ ochotê.

Muzyka zalecana dla czakry brwiowej Czakra brwiowa odnosi siê do duchowego zrozumienia. Odpowiednie utwory muzyczne: druga symfonia Gustawa Mahlera. rozwijaæ siê i iœæ naprzód. koncert C-dur na flet i harfê Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncert warszawski Ryszarda Addinsella. polepszy siê ka¿dy aspekt twojego ¿ycia. Panis Angelicus Cesara Francka. ³¹cz¹c w jednoœæ sferê fizyczn¹ i duchow¹ naszej natury. sprawia. ¿e jesteœ potrzebny. Rozwój magnetyczny Zdolnoœci jasnowidzenia s¹ na Wschodzie pobudzane za pomoc¹ namagnesowanej sztabki. Musisz te¿ zyskaæ poczucie. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Tokkata i fuga D-dur oraz Jesu. dumnym i aroganckim. Do odpowiednich utworów nale¿¹: uwertura do Rozamundy Franka Schuberta. uwertura Lekka kawaleria Franza von Suppego oraz koncert fortepianowy a-moll Edwarda Griega. symfonia C-dur Georges'a Bizeta. koncert gitarowy Hektora Villii-Lobosa oraz pi¹ta symfonia Ludwika van Beethovena. Chc¹c przywróciæ swojej czakrze równowagê. koncert fortepianowy Edwarda Griega oraz koncert wiolonczelowy Antonina Dvofaka. Meine Freude Jana Sebastiana Bacha. Gdy nauczysz siê odpowiedniego podejœcia do nie dokoñczonych spraw i zapomnisz o przesz³oœci. Na ogó³ czakra korony nie bywa nazbyt pobudzona. intuicj¹ oraz d¹¿eniem do poznania i zrozumienia ukrytych prawd. niezdolnym pomóc sobie i innym. Odpowiednia muzyka to: Trumpet Voluntary Jeremiasza Clarke'a. których kochasz. zanim siê coœ zrobi. Jeœli czakrze brwiowej brakuje energii. Jeœli twoja czakra korony jest zbyt ma³o pobudzona. chce wszystko wiedzieæ. Jeœli im siê to uda. dawnych ranach i urazach i zacz¹æ ¿yæ teraŸniejszoœci¹. W celu odzyskania równowagi powinieneœ spotykaæ siê z ludŸmi o pozytywnym nastawieniu i spêdzaæ czas w spokojnym otoczeniu. musisz spêdzaæ czas na beztroskiej zabawie z ludŸmi. Zwi¹zana jest z duchowoœci¹. Kiedy twoja czakra serca jest zbyt ma³o pobudzona. Trzeba spêdziæ nieco czasu w samotnoœci na duchowych i metafizycznych rozwa¿aniach. koncert organowy Francisa Poulenca. Aby odzyskaæ równowagê. Pasja wg œw. Pinie rzymskie Ottorino Respighiego.By przywróciæ równowagê czakry. W celu przywrócenia jej równowagi nale¿y podejmowaæ wartoœciowe zajêcia. relaksuj¹c siê i czyni¹c plany na przysz³oœæ. pierwszy koncert fortepianowy Fryderyka Chopina. Finlandia Jana Sibeliusa. Oda do œw. trzecia symfonia Kamila Saint-Saensa oraz Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. a wszystkim bêdziesz zazdroœci³ sukcesów. suita Peer Gynt Edwarda Griega. Muzyka zalecana dla czakry gard³owej Czakra gard³owa ma zwi¹zek z myœleniem. jest z natury ciekawa. koncert na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. Ogarnia go potrzeba nieustannego poszukiwania przyjemnoœci i nowych bodŸców. symfonia d-moll Cesara Francka. ale tak¿e spotykaæ siê z ludŸmi na bardziej towarzyskiej stopie. The Joy of Life Symphony Alfreda Hilla. Finlandia Jana Sibeliusa i szósta symfonia F-dur. Polecane utwory to: oratorium Les Beatitudes Cesara Francka. ¿e inny ni¿ ich punkt widzenia mo¿e byæ równie dobry. Zbyt ma³o pobudzona czakra gard³owa wywo³uje apatiê. musisz oddawaæ siê zabawie z czystej przyjemnoœci. które zdaj¹ siê ekscytuj¹ce i ró¿ne od pozosta³ych. jesteœ cz³owiekiem zamkniêtym w sobie. Florida Suitê Fredericka Deliusa. Ludwika van Beethovena. Odstraszasz ludzi protekcjonaln¹ min¹ i wywy¿szaniem siê. ekspansywna. Wspiera poznanie samego siebie i intuicjê. Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha oraz koncert na harfê Georga Friedricha Haendla. staniesz siê niedba³y. zwana Pastoraln¹. nietolerancyjny. ¿e trudno siê kontaktowaæ z innymi. a sami osi¹gn¹ szczêœcie i satysfakcjê. Bêdziesz mia³ problemy z pamiêci¹. przebywaj¹c w samotnoœci w estetycznym otoczeniu. kontaktowaæ siê z innymi na ich poziomie i nie oczekiwaæ doskona³oœci od nikogo. bêdziesz obawia³ siê dzia³ania. nieprzychylny i butny. Ceni sobie piêkno. W wyniku jej nadmiernego pobudzenia cz³owiek staje siê niecierpliwy i nieodpowiedzialny. mi³oœci i dzia³añ dobroczynnych. marsze Jana Filipa Sousy oraz Die Flederniaus Overtwe Jana Straussa. uwertura do Romea i Julii Piotra Czajkowskiego. których w istocie potêpia siê za ich brak doskona³oœci. Nie mo¿e . Musisz zapomnieæ o przesz³oœci. nadmiernie wymagaj¹cy. Odpowiednia muzyka to: pi¹ty koncert fortepianowy Es-dur Ludwika van Beethovena. cz³owiek ¿yje w wyimaginowanym œwiecie marzeñ. ¿e stajesz siê wœcibskim intrygantem tworz¹cym chaos zamiast harmonii. niezdolny do oddzielenia ich od rzeczywistoœci. koncert skrzypcowy Maxa Brucha. trzeci koncert fortepianowy Józefa Haydna. Równowagê mo¿esz odzyskaæ. Pope Marcellas Mass Giovanniego Palesstriny. czy nawet okrucieñstwo. nie bêdziesz te¿ chcia³ braæ na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci. Do zalecanych utworów muzycznych nale¿¹: Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego. Ta ucieczka w krainê fantazji czêsto sprawia. W celu przywrócenia czakrze równowagi nale¿y siê tej równowagi nauczyæ. a kiedy jest nadmiernie pobudzona. bêd¹ lepiej pomagaæ innym. lenistwo i pob³a¿anie sobie. Aby odzyskaæ równowagê. Jeœli jednak tak siê zdarzy. wynios³ym. Polonez Es-dar Fryderyka Chopina. Odpowiednie utwory muzyczne to: drugi koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa. a czasem nawet lepszy. co mo¿e w tobie wywo³aæ ma³ostkowoœæ. Odpowiednie utwory to: Keltic Sonata Edwarda MacDowella. Cecylii Georga Fredericha Haendla oraz Rapsodia hiszpañska Maurycego Ravela. prawdopodobnie bêdziesz mia³ tendencjê do wycofywania siê z ¿ycia. A Lincoln Portrait Aarona Coplanda. Prawdopodobnie bêdziesz musia³ siê nauczyæ kontrolowaæ stres i napiêcie. ludzie ci powinni poszerzyæ swoje horyzonty i zdaæ sobie sprawê. szósta symfonia Ludwika van Be-ethovena. nale¿y m¹drze wykorzystywaæ czas i myœleæ. Muzyka zalecana dla czakry korony Czakra korony reprezentuje nasz¹ wy¿sz¹ naturê i aspiracje.

jak aura bêdzie stopniowo odzwierciedlaæ zmianê w twoim nastawieniu. szybko odczujesz niewygodê i pogorszenie samopoczucia. ¿e tak nie jest. Zamknij oczy i ¿egluj przez swoje ¿ycie od najwczeœniejszych wspomnieñ do dziœ. Znajduje siê on w ich aurze. To oczywiste. Jeœli twoja aura jest blada i skurczona. ciê¿ko pracowaæ i ponieœæ konieczne koszty. zacznij uczêszczaæ na kurs rozwijania mi³oœci w³asnej. Za³ó¿my. skutecznie blokuj¹c ten potencja³. wysy³aj¹c energiê aury kilka tygodni naprzód. Wywar³o to na nim tak silne wra¿enie. Zawieœ magnes i usi¹dŸ pod nim na pó³ godziny (rys. ¿e seanse pod magnesem s¹ po¿yteczne i korzystne. dopóki aura mi nie powiedzia³a. Mo¿esz zajrzeæ w przysz³oœæ i zobaczyæ. gdy zacz¹³em czytaæ aurê innych ludzi. Mnie ³atwiej jest wykonywaæ progresywne æwiczenia relaksacyjne. Niech twoje wyobra¿enie bêdzie tak ¿ywe. Ludzie myœl¹cy pozytywnie s¹ z natury optymistyczni i maj¹ du¿¹. Ale wysi³ek op³aci siê wielokrotnie. Ma to zwi¹zek z opini¹ o sobie samym. ¿e ogromna wiêkszoœæ ludzi dryfuje przez ¿ycie bez celu. abyœ umia³ go rozpoznaæ. Zmiana sposobu myœlenia spowoduje modyfikacjê wygl¹du twojej aury. rozprzestrzeniaj¹c siê i piêkniej¹c. w którym najlepiej siê relaksujesz. Nigdy nie jest za póŸno na zmianê opinii o sobie i urzeczywistnianie swoich marzeñ. Bêdziesz musia³ sprawdziæ. A twoja aura wszystko to odzwierciedli. Zobacz to tak wyraŸnie. co chc¹ osi¹gn¹æ w ¿yciu? Stawianie sobie celów po raz pierwszy w ¿yciu nie jest ³atwe. Bêdziesz mia³ do czego d¹¿yæ oraz zdobêdziesz poczucie sensu i celu. Kiedy ju¿ to ustalisz. Kiedy wyraŸnie zobaczysz ten obraz w swoim umyœle. by spróbowa³ dokonaæ aktu jasnowidzenia. Wyobra¿aj sobie ten dom co wieczór. W umyœle musisz wytworzyæ obraz tego domu. wk³adaj¹c wiêcej wysi³ku w zaplanowanie wakacji ni¿ tego. widzi go ka¿dy. Czasem mo¿esz byæ zdziwiony jej sugesti¹. Wpisz w swoj¹ aurê to. dojdziesz do wniosku. co mnie najbardziej zdumia³o. Jeœli usi¹dziesz pod z³ym biegunem. inni widz¹ ró¿ne barwy i b³yski œwiat³a. jak tylko potrafisz – szczêœliwego. Maj¹c dok³adnie wytyczony cel (lub cele). czego pragnie. ekspansywn¹ aurê. Kilka tygodni póŸniej przeczucie spe³ni³o siê – w Szwajcarii z gór zesz³a lawina. Twoja aura powie ci. Spójrz na swoj¹ aurê i zobacz. przyci¹gasz do siebie si³y wszechœwiata. ¿e jego koledzy w klasie dostrzegli zmianê w aurze ch³opca. ale czy jesteœmy gotowi d³u¿ej pracowaæ. zapomnij o nim i wybierz coœ innego. ¿e przy niektórych wspomnieniach zatrzymasz siê d³u¿ej. Jaki bêdziesz za dwanaœcie miesiêcy? A za piêæ lat? WyobraŸ sobie siebie tak wyraŸnie. zobaczyæ i poczuæ. zanim pójdziesz spaæ. pracuj¹c na trzech etatach. jakby czubek ich g³owy drga³ i rozszerza³ siê. czego pragniesz. albo postawiæ sobie cele i zapisaæ je w aurze. jaki dziœ jesteœ. M³ody cz³owiek mia³ przeczucie. Byæ mo¿e chcesz przestaæ paliæ albo pragniesz zmieniæ sposób od¿ywiania siê. Jeœli masz k³opoty w tej dziedzinie. wyobra¿aj sobie swoje ¿ycie w przysz³oœci. ale oni sami tego nie dostrzegaj¹. Pomaga mi to odpowiednio siê rozluŸniæ i zestroiæ z w³asnym wnêtrzem. ¿e dok³adnie za dwanaœcie miesiêcy otwierasz drzwi wejœciowe do swojego nowego domu i wchodzisz do œrodka. Najpierw usi¹dŸ w miejscu. którzy siebie nie ceni¹. to fakt. w jaki sposób prze¿ycia. jak tylko potrafisz. nad jakimi sferami musisz popracowaæ. Ludzie odbieraj¹ wra¿enia zwi¹zane z magnesem w ró¿ny sposób: niektórzy czuj¹.1). Zapisuj¹c swoje pragnienia w aurze. co chcia³byœ zmieniæ. co zechcesz W 1975 roku dr Joe Siatê przeprowadza³ doœwiadczenie w Athens State College w Atenach. by je zdobyæ? Jeœli nie jesteœ gotów ponieœæ kosztów swojego marzenia. ¿e œwietnie sobie radzê. Gdy dotrzesz do teraŸniejszoœci. ni¿ jesteœ teraz. ¿e postrzega³em ich ¿ycie jako du¿o bardziej pozytywne i interesuj¹ce ni¿ oni sami. które sobie w³aœnie przypomnia³eœ. zadowolonego po osi¹gniêciu wytyczonych celów. które dziedziny trzeba polepszyæ. Ich myœli daj¹ im zdrowie. a twoja intuicja stopniowo siê rozwinie. kto potrafi j¹ zobaczyæ. ¿e bêdziesz móg³ je dotkn¹æ. ¿e lawina zasypie budynki i ludzi. B¹dŸ tylko pewny. motywacjê i chêæ do dzia³ania. który biegun magnesu tworzy u ciebie efekt poszerzania siê œwiadomoœci. a nastêpnie obserwuj. Pomyœl. .to byæ namagnesowana podkowa. Mnie siê wydawa³o. ukszta³towa³y ciê takim. Na pocz¹tku mo¿esz odczuwaæ zawroty g³owy. ¿e twoim celem jest zakup nowego domu w ci¹gu roku. Zobaczysz. gdy na niego trafisz. wystarczy tylko wytyczyæ sobie cel. w stanie Georgia. Chcia³byœ mieæ wiêcej pieniêdzy? Bardziej zadowalaj¹ce ma³¿eñstwo? Wiêcej wolnego czasu? Awans w pracy? Nie ma znaczenia. 8. Nastaw swoj¹ aurê na sukces Ka¿dy z nas ma praktycznie nieograniczony potencja³ i mo¿e osi¹gn¹æ wszystko. co siê zdarzy za kilka tygodni lub miesiêcy. zatrzymaj siê na chwilê i zastanów. To. ¿e chcesz tego naprawdê. Ludzie. mo¿esz go zapisaæ w aurze. Wytycz sobie jakieœ wartoœciowe cele. Mo¿esz zrobiæ to samo ze swoj¹ aur¹. WyobraŸ sobie. Czy wiesz. Wytrwaj jednak. Poproszono jednego z uczniów. kiedy siedzê pod magnesem. Prawdopodobnie w przysz³oœci chcia³byœ byæ innym cz³owiekiem. dziêki którym bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ cel. inne przemkn¹ bardzo szybko. wykorzystuj¹ tylko u³amek swojego potencja³u. ¿e wszyscy chcielibyœmy mieæ trochê wiêcej pieniêdzy. przez pó³ godziny dziennie czytaj ksi¹¿ki motywacyjne i poradniki. b³yszcz¹c¹.

jak gruboskórny lub sceptyczny ktoœ mo¿e siê wydawaæ. jeœli umieœcisz poprzeczkê naprawdê wysoko. U¿ywa³em równie¿ flamastrów. Mogê pomóc ludziom w doprowadzeniu ich. Oznacza to. Rysowanie przynosi równie¿ tak¹ korzyœæ. Mogê im udzieliæ wskazówek. na pewno zapamiêta – czasem co do joty – o czym mu mówi³eœ. by powiedzieæ coœ na temat jej aury. S¹ to prawdziwe dzie³a sztuki. gdy skoñczy³eœ szko³ê. doradzam wakacje lub naukê technik relaksacyjnych. które wykonujê. Oznacza to. ¿e dokonujê krótkiego odczytu dla dwudziestopiêcioletniego mê¿czyzny. Co ciekawe. poniewa¿ mówisz dok³adnie to. œmia³e marzenia i wprowadzaj je w czyn. aury do równowagi. ¿e miody cz³owiek powa¿nie siê zastanawia nad tym. ¿e zawsze bêdziesz m³ody duchem. mierz¹c nisko. zrobiê to najlepiej. ¿e czasami masz k³opoty. a wtedy jego aura pokazuje siê w ca³ej krasie. Jedna z moich uczennic ma talent malarski i portrety aury wykonuje pastelami. WyobraŸmy sobie. co masz robiæ. Rzadko bierzesz œwiat takim. Jeœli zdecydujesz siê na to. Poni¿ej znajduj¹ siê dwa przyk³ady czytania aury. A ty nadal jesteœ marzycielem i zawsze nim bêdziesz. na czym stoj¹. Wygl¹da na to. co ciê interesuje". by postêpowali zgodnie z moimi radami. lecz wiele moich portretów aury zosta³o oprawionych w ramy i zawis³o na poczesnym miejscu w domach na ca³ym œwiecie. Nie jestem artyst¹. widz¹c potencjalne k³opoty zdrowotne. Nie przysz³oby mi natomiast do g³owy mówiæ. Rozmawiaj¹c z nim. Nie oddaje to ró¿nych odcieni i struktury ka¿dego koloru. „dla zabawy" i drugie. Mimo to ludzie na ogó³ wiedz¹. co oznacza. czytaj¹c jego aurê. negatywnymi myœlami. powa¿niejsze i pog³êbione. Oczywiœcie osi¹gniesz swój cel. ¿e bêdziesz siê uczyæ przez ca³e ¿ycie.Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Gdy zaczniesz dostrzegaæ aurê. Pierwsze. twoja popularnoœæ wzroœnie. by rozwijaæ swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. Szczególnie uwa¿aj przy problemach zdrowotnych. ¿e jego œredniej wielkoœci aura ma b³êkit jako kolor podstawowy oraz fioletowe promienie. ¿e ich barwy s¹ zbyt jaskrawe i nie nadaj¹ siê do oddania czegoœ tak wspania³ego jak aura. powróci³em wiêc do kredek. mi³o i z uwag¹. Powinieneœ unikaæ konkretnych porad w tych kwestiach. Widzê. a stosowana przez ni¹ technika pozwala na niezwykle dok³adne oddanie barw aury. Daj¹ ci one równie¿ ambicjê. Jeœli jednak ktoœ mnie o to poprosi. Nie s¹dzê. ¿e masz du¿e poczucie odpowiedzialnoœci. poniewa¿ nie jestem lekarzem. Oczywiœcie mo¿na odczytywaæ aurê dla zabawy. widzê. Kredkom daleko do doskona³oœci. c³o których taka odpowiedzialnoœæ mo¿e prowadziæ. jaki siê wydaje. co zacz¹³eœ. o ile to tylko mo¿liwe. gdy ktoœ przygl¹da im siê badawczo przez d³u¿szy czas. . ale pamiêtaj. gdyby ktoœ najpierw sobie tego nie wymarzy³. ale potrzebujesz równie¿ samotnoœci. co oznacza. ale i tak s¹ najlepsze z istniej¹cych mo¿liwoœci. W pewnym sensie twoja edukacja zaczê³a siê dopiero wtedy. w odzyskaniu poczucia w³asnej godnoœci. rysujê aurê. jak potrafiê. powinieneœ j¹ dok³adnie rozwa¿yæ. Mnie jednak portrety wykonane pastelami nie udawa³y siê. zawsze sugerujê mojemu klientowi. Za³ó¿my. bêd¹c z tob¹ w kontakcie. który mo¿na zabraæ ze sob¹ i zachowaæ. ale czasami trudno ci zakoñczyæ to. krótkie. jak kierowaæ swoim ¿yciem i karier¹ zawodow¹. W koñcu nigdy do niczego by nie dosz³o. Masz doskona³y. Mój odczyt aury brzmia³by w przybli¿eniu tak: „Masz w swojej aurze bardzo du¿o b³êkitu. gdybyœ w dniu swojej œmierci przedsiêwzi¹³ coœ nowego! Przez twoj¹ aurê przebijaj¹ silne czerwone promienie. ale przekazuje osobie zainteresowanej pewne wyobra¿enie jej aury. Zawsze podkreœlaj pozytywne sprawy i podsuwaj ludziom tematy do przemyœleñ lub zadania do wykonania. masz równie¿ silne fioletowe linie w swojej aurze. Jesteœ z gruntu uczciw¹ osob¹. Kiedy mówiê i jednoczeœnie rysujê. pragnienie w³adzy i sukcesów finansowych. Powinieneœ uwa¿aæ to za niezwykle pozytywn¹ cechê. W przesz³oœci czêsto nie docenia³eœ siebie. Ludzie czêsto s¹ spiêci i zdenerwowani. i to jest dobre. Na tym polega twój urok i dziêki temu zawsze bêdziesz m³ody. ale uda ci siê to równie¿. Zawsze mierz wysoko. Jeœli czyjaœ aura sprawia wra¿enie zmêczonej lub zestresowanej. Nigdy bym na przyk³ad nie podszed³ do zupe³nie obcej osoby. Jeœli pojawi siê odpowiednia okazja do podjêcia samodzielnej pracy. sugeruj¹c. pojêtny umys³ i starannie oceniasz wszystko. nie patrzê na swego klienta bez przerwy. Wcale bym siê nie zdziwi³. pracuj¹c w dziedzinie. po której nastêpuj¹ sugestie dotycz¹ce przysz³oœci. W szkole prawdopodobnie nazywano ciê marzycielem. nie mogê jednak spowodowaæ. jak leczyæ na przyk³ad zapalenie nerek. ¿e kiedykolwiek polubisz. Fiolet to barwa duchowa. Mówi¹c. co myœlisz. Miej wielkie. Najlepiej czu³byœ siê. albo pracowa³ na swoim. Teraz trochê bardziej na to uwa¿asz. Wiêkszoœæ z moich seansów odczytywania aury mo¿na by okreœliæ jako analizê charakteru. aby siê przebada³ u specjalisty. Twoje najwiêksze sukcesy bêd¹ mia³y zwi¹zek z innymi ludŸmi. chyba ¿e jesteœ lekarzem. co wtedy by³o nagan¹. co mówiê. ¿e z up³ywem czasu stopniowo budujesz siln¹ wiarê lub filozofie. Nie udzielam rad nie proszony. co pozwala mu siê zrelaksowaæ. Ja. wokó³ jego g³owy zauwa¿am du¿o ¿ó³tej barwy. ¿e nawet wtedy ludzie bêd¹ bardzo uwa¿nie s³uchaæ ka¿dego wypowiedzianego przez ciebie s³owa. U¿ywam w tym celu bloku rysunkowego i kolorowych o³ówków dobrej jakoœci. które mo¿esz dostrzec. która oferuje wielkie mo¿liwoœci i ró¿norodnoœæ. ¿e lubisz szukaæ ukrytych prawd. lenistwem czy odk³adaniem spraw na póŸniej. jak sobie radziæ z potencjalnie niebezpiecznymi emocjami. Rysunek stanowi tak¿e namacalny efekt moich dzia³añ. poniewa¿ sam chcesz go zrozumieæ. ale uwa¿am. Dlatego powinieneœ bardzo starannie dobieraæ s³owa. W przysz³oœci albo bêdziesz zajmowa³ wysokie stanowisko. powinieneœ postêpowaæ ³agodnie. by ktoœ ci mówi³. a ludzie bêd¹ prosili. Wiele rzeczy budzi twój entuzjazm. byœ czyta³ j¹ dla nich. Bez wzglêdu na to.

aby wygodnie usiad³a. pani kolorem podstawowym. – Myœli pani szybko. – Kolorem podstawowym pani aury jest piêkny. a ja dostrzeg³em œlady pomarañczowego w jej aurze. – Westchnê³a g³êboko. Nieustaj¹co potrzebuje pani nowych bodŸców intelektualnych. – Zielony dobrze harmonizuje z ró¿owym. Tylko ¿e pani stawia sobie cele w pracy. logiczny umys³ – mówi³em.Wszystkie te informacje s¹ zawarte w kolorze podstawowym aury tego m³odego cz³owieka i w dwóch barwach promieni. – Zwierzêta du¿o bardziej ni¿ ludzie – wyda³a z siebie chrapliwy. jego nastrój w chwili odczytywania aury. Wydaje mi siê jednak. straci³aby pani ca³kowicie zainteresowanie dla tej osoby. Odwróci³em rysunek. gdy koncentrowa³em siê na rysowaniu koloru podstawowego. – Przytaknê³a. ¿e jakieœ twórcze hobby przysporzy³oby pani ogromnie du¿o przyjemnoœci. Przywita³em siê z ni¹ i zachêci³em. Niemniej jednak pani umys³ jest tak szybki i bystry. Nie mia³a jednak ochoty na rozmowê i kaza³a mi „przejœæ do rzeczy". zapominaj¹c o innych dziedzinach ¿ycia. Obliza³a wargi. które maj¹ œcis³y zwi¹zek z pani emocjami i uczuciami w odniesieniu do ró¿nych dziedzin ¿ycia. potrafi³bym o nim powiedzieæ du¿o wiêcej. delikatny ró¿. – Stara siê pani zapanowaæ nad swoimi emocjami – ci¹gn¹³em. – Ta medytacja transcendentalna bardzo pani pomog³a! Poruszy³a siê zaniepokojona. Móg³bym omówiæ strukturê jego aury. jego si³y ¿yciowe i poziom energii. Potrzebny jest pani wypoczynek. elegancko ubrana. s¹ ze sob¹ powi¹zane. by osi¹gn¹æ to. – W pewnym sensie – przytakn¹³em. – To mo¿e byæ zalet¹ w pe³nym rywalizacji œwiecie biznesu. ¿eby mi siê to przys³u¿y³o. ale nic nie powiedzia³a. Odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê w d³u¿szym czytaniu aury. – Odnosi pani równie¿ sukcesy w biznesie. Za du¿o pan wie. To ciekawe. Lubi pani wyzwania i lubi siê pani wyró¿niaæ. – Wskaza³em jej. a pani ma kilka blokad. Szybko narysowa³em ka¿d¹ z czakr. Nie ma pani na sobie dziœ nic ró¿owego. – Zanim zmieniê kolor. z ulg¹ znowu usiad³a. Patrzy³a na mnie bacznie przez kilka chwil. – Jest pani jednak gotowa rozwa¿yæ ró¿ne punkty widzenia. Wzi¹³em swój blok i zacz¹³em rysowaæ jej aurê. by wsta³a na chwilê. kszta³t myœli. pe³en pogardy dla siebie samej œmiech. w g³êbi duszy jest pani kochaj¹c¹ osob¹. ¿e jest pani mi³¹. – Od³o¿y³em ¿ó³t¹ kredkê i wzi¹³em zielon¹. – Bez w¹tpienia wyczerpa³a pani swoj¹ energiê. Prawdopodobnie lubi¹ pani¹ roœliny i zwierzêta. dopóki nie posz³am na kurs medytacji transcendentalnej. £zy nap³ynê³y jej do oczu. – Nie chcia³abym z panem mieæ do czynienia. A oto przyk³ad bardziej pog³êbionej analizy aury pewnej czterdziestoletniej kobiety. ale jak pani zobaczy. – Ma pani wspania³y. nie wspomnia³em o czakrach. ¿e dosz³a pani do punktu zwrotnego. ¿e ta cecha jest dobra w biznesie. Urlop dobrze by pani zrobi³. ¿e praca we w³asnej firmie by³aby dla pani bardziej odpowiednia. – Chce pan powiedzieæ uparta – zaœmia³a siê. – Omówiê je po kolei. Jak zauwa¿y³eœ. byæ mo¿e na kierowniczym stanowisku. i poprosi³em. To wspania³y kolor. – Czy nie zdarza siê to wszystkim? – Owszem. jakoœæ kolorów. by mog³a siê zrelaksowaæ. gdy przygl¹da³em siê jej czakrom. ale gdyby tak by³o. Ma pani siedem œrodków energii w swoim ciele. jak¹ kiedykolwiek zdarzy³o mi siê widzieæ. gdzie siê one znajduj¹. które hamuj¹ pani¹ w rozwoju. muszê pani powiedzieæ. kochaj¹c¹ osob¹. Potrz¹sn¹³em g³ow¹. jak bardzo pani do twarzy w tej barwie. By³y ¿ó³te i zielone. bo nasze emocje zawsze zwyciê¿aj¹ logikê. gdyby to by³ rzeczywisty cz³owiek. Jest pani gotowa pracowaæ d³ugo ciê¿ko. niemal ka¿dego pani przeœcignie. W istocie. – Wrêcz przeciwnie. – Kiedy siê pani nauczy³a tak relaksowaæ? – zapyta³em. Przez minutê lub dwie próbowa³em z ni¹ porozmawiaæ o niczym. ale pani potrafi zraniæ s³owami. ale zmieni³a zdanie. chocia¿ po podjêciu decyzji nic nie potrafi jej zmieniæ. Myœlê jednak. co zrobi³em. a to. – Zawsze sobie stawia³am cele. Jestem tego pewien. Przytaknê³a. – Kiedyœ bardzo siê stresowa³am. Jej aura przez chwilê zabarwi³a siê na pomarañczowo. – Jestem tyranem – powiedzia³a po prostu. – Dusi je pani w sobie wystarczaj¹co d³ugo. ludzie zwracaliby pani uwagê. Przerwa³em i spojrza³em na kolory promieni w jej aurze. – Niech pani da upust swoim emocjom – powiedzia³em. zaciska³a i otwiera³a piêœci. Oczywiœcie. w któr¹ . Wydaje mi siê. zdecydowana i umotywowana. takich jak ma³¿eñstwo i rodzina. – Pani aura nie jest tak du¿a. i jeœli ktoœ nie zda³by tego egzaminu. po czym znik³ w mgnieniu oka. –Teraz dorysujê do niego czakry. by mog³a zobaczyæ. jednak bardzo nad sob¹ panowa³a i pomarañczowy stopniowo znikn¹³. Sk¹d pan o tym wie? – Widaæ to by³o w pani aurze. jak powinna byæ –zacz¹³em. – Próbowano mnie dogoniæ – przyzna³a – ale na ogó³ to ja wygrywam. – To siê nie udaje na d³u¿sz¹ metê. czego pani potem ¿a³owa³a. podobnie zreszt¹ jak ludzie. poniewa¿ jest pani ambitna. Na przyk³ad pani partner musia³by dorównywaæ pani pod wzglêdem umys³owym. który mówi. – Czy to siê sta³o teraz? – Prawdopodobnie dzia³o siê to stopniowo. – Kiedyœ to robi³am. – Oczywiœcie – opar³em. Oczekiwa³em wybuchu p³aczu. jednak przy szybkim portrecie na ogó³ je pomijam. Na przyk³ad pisanie lub œpiew da³yby pani wielk¹ satysfakcjê. nie zdaj¹c sobie z tego nawet sprawy. rysuj¹c ¿ó³te linie. By³a to bardzo zadbana pani. by³aby pani dobr¹ uzdrowicielk¹. – Najlepiej siê pani czuje. jakby chcia³a coœ powiedzieæ. ucz¹c siê. ¿e na pewno zdarzy³o siê pani powiedzieæ coœ. – W pani aurze jest równie¿ du¿o zieleni. czego pani pragnie. ale w innych dziedzinach ¿ycia mo¿e przysporzyæ pani k³opotów. Nie powiem. Uœmiechnê³a siê blado. Pomarañczowy znowu siê pojawi³ na kilka sekund. ale mia³a najsmutniejsz¹ twarz. ka¿dy zwi¹zek musia³by siê zacz¹æ na poziomie intelektualnym. Wydawa³a siê skrêpowana.

– Chcia³abym je wyraziæ. by o tym wszystkim . jak to pani szkodzi! Musi pani znaleŸæ sposób na ujawnienie swoich uczuæ. – Poza tym w kwestii zdrowia pani aura wygl¹da dobrze. – Powinnam tak postêpowaæ ze swoj¹ rodzin¹. Myœlê. szczególnie gdyby pani pojecha³a w jakieœ nie znane miejsca. – To dok³adny opis. mo¿e pani odczuwaæ lêki. dopóki siê nie odwróci³am i nie zobaczy³am. – Wrócê teraz do pani czakry splotu s³onecznego. Pani czakra gard³owa jest nieco zbyt pobudzona. ¿e przyczyn¹ jest mój m¹¿? – To oczywiste. ale pani czakra sercowa jest w ca³kowitej równowadze. a pani w tej chwili jest nieco zagubiona. graj¹c w hokeja. – Czu³am siê wspaniale. jak u pani. Oznacza to tak¿e. niemal pierwotnym poziomie. pani czakra sercowa jest w równowadze. naturalnym œmiechem. sarkastyczna i zgorzknia³a. Proszê spojrzeæ. jaki emanuje z pani czakry sercowej. Zarz¹dza ona poczuciem bezpieczeñstwa i pewnoœci¹ siebie. ¿e w przypadku jakiegokolwiek problemu znajdzie pani rozwi¹zanie. To w³aœnie znacz¹ te ksi¹¿ki. Dziêkujê. wskazuje to czêsto na problemy seksualne. obok prawego kolana. – Jak ju¿ mówi³em. – Ci¹gle jeszcze pani mo¿e.stronê siê pani skieruje. proszê wiêc siê jej trzymaæ. Kiwnê³a g³ow¹ w zamyœleniu. korzystaj¹c ze swego doskona³ego umys³u. –Naprawdê pan tak myœli? – Nie myœlê. – Czy tak twierdzi moja aura? – Trochê wyprzedzam sprawy. ale nerwowoœæ? Nie. – Mniej pracy. wrzeszcza³am do utraty g³osu. Ale by³oby dobrze. ale wydaje mi siê. oprócz tego napiêcia. znanych jako „trójca". – W pani aurze znajduje siê spora liczba kszta³tów myœlowych. ¿e oboje wiemy. w któr¹ stronê siê skierowaæ. – Zagro¿enie. Ma pani czarn¹ plamê w swoim ciele eterycznym. gdyby znalaz³a pani trochê miejsca dla innych wa¿nych dziedzin ¿ycia. znajdzie pani czas. Sta³a siê pani perfekcjonistk¹ i pracoholiczk¹. poniewa¿ ma ona zwi¹zek z myœleniem. – Wiele lat temu jeŸdzi³am na opustosza³¹ pla¿ê i krzycza³am. To oczywiste. – Teraz przejdziemy do trzech górnych czakr. Widzê równie¿ linê zawi¹zan¹ na du¿y wêze³. Ta czakra mówi. ale siê powstrzymujê. wiêcej rozrywki. Powoli pochyli³a g³owê. Wyci¹gnê³a rêkê i dotknê³a mojego kolana. Gdy jest zablokowana. Po pierwsze. ¿e mój m¹¿ siedzi za mn¹ na piasku! – Mo¿e powinna pani wróciæ na tê pla¿ê. – Ta czakra sprawuje w³adzê nad naszymi odruchami obronnymi. Jest nadmiernie pobudzona. co myœli. owszem. co oznacza. W sanskrycie s³owo. – Byæ mo¿e moje uwagi bêd¹ dla pani wskazówk¹. – Dziêkujê. pani czakra podstawowa jest zablokowana. lub nie rozmawia z pani¹ o powa¿nych sprawach. by móc pomówiæ o tym. gdzie mog³aby pani spojrzeæ z dystansem na swoje problemy. nerwowoœæ lub zagro¿enie. Po raz pierwszy odprê¿y³a siê i wygl¹da³a o wiele m³odziej. ¿e potrzebuje pani wiêcej równowagi w ¿yciu. – Nie mo¿e pani tego robiæ d³u¿ej. by dok³adnie oceniæ sytuacjê. Mam zamiar to zrobiæ. Czasami rwie mnie w tym miejscu. Czy uszkodzi³a sobie pani kiedyœ nogê? – Z³ama³am j¹ jako nastolatka. – To mogê zmieniæ. Najbardziej wyraŸne maj¹ formê ksi¹¿ek. – Dlaczego s¹dzi pan. Lêki. ¿e nie jest ni¹ pani praca. ¿e i on pani¹ kocha. Kiedy siê pani tego pozbêdzie. Pochyli³a siê. – Czy lepiej siê pani polem czu³a? Zaœmia³a siê tym razem mi³ym. ¿e mimo wszystko nadal mo¿e pani kochaæ. potrafi pani wspieraæ ludzi w ich rozwoju i daæ im nadziejê oraz si³ê. ale pani wci¹¿ go kocha. zale¿y ca³kowicie od pani. Domyœlam siê. Prawdopodobnie bardzo du¿o pani wymaga od innych. znaczy „wsparcie". Oznacza to. – Jim mnie kocha? – W jej g³osie dŸwiêcza³o zdziwienie. Obliza³a wargi i przytaknê³a. czy nie tak? – To oczywiœcie zale¿y od pani. Musi pani oceniæ swoje sprawy z zewn¹trz. – Nie mówi¹c o entuzjazmie. kontakty z ludŸmi znowu bêd¹ doskona³e. Nie mo¿na ukryæ blasku. A mo¿e po prostu powinna pani zorganizowaæ spokojn¹ kolacjê we dwoje. ¿e pani ich kocha. Oznacza to. – Nie wiem. Okazuj¹c wspó³czucie i mi³oœæ. Przytaknê³a. byæ mo¿e. Nigdy nie jest za póŸno. ¿e kocha pani swoj¹ pracê i dobrze j¹ pani wykonuje. ¿e mo¿e pani pomagaæ innym. jakiej dziedziny to dotyczy. ¿e wiêksza czêœæ pani ¿ycia jest pogr¹¿ona w chaosie i musi pani ten wêze³ rozwi¹zaæ. przytakuj¹c. W zasadzie pozostaje pani w kontakcie z nieskoñczonoœci¹ i w miarê up³ywu czasu coraz bardziej bêdzie pani œwiadoma swojej duchowej natury. Czakra podstawowa pomaga twardo staæ na ziemi. Oznacza to równie¿. – Pani czakra krzy¿owa równie¿ jest zablokowana. ale czujê i widzê to w pani aurze. Trochê to dziwne. co pani¹ drêczy. w jakim pani teraz pozostaje. Przyda³by siê im urlop. – To drañ! – Byæ mo¿e. ale teraz jest pani prawdopodobnie dogmatyczna. Musia³bym jednak zobaczyæ jego aurê. które j¹ okreœla. ¿e pani m¹¿ nie mówi tego. Ewidentnie pragnie siê pani uczyæ. Znajduje siê tam od d³u¿szego czasu. Pani mo¿e tak¿e ofiarowaæ du¿o mi³oœci. – Wspaniale. a pani bliscy wiedz¹. Kiedy obie te czakry s¹ zablokowane. To doda³oby pani si³ i witalnoœci. Jeœli bêdzie pani mog³a wzi¹æ urlop. Potrafi pani wspaniale wyra¿aæ sam¹ siebie. tak wiêc w jednej chwili mo¿e pani mieæ chêæ uciekaæ. w drugiej jest pani gotowa walczyæ. Ale problem ma zwi¹zek z pani emocjami na bardzo g³êbokim. Pani czakra brwiowa jest w równowadze. – Chcê znowu studiowaæ. ¿e daje pani wyraz uczuciom urazy i gniewu.

udzielaj¹c im rad. które wykonuje siê „dla rozrywki". Tê umiejêtnoœæ musz¹ opanowaæ równie¿ lekarze i pielêgniarki. ¿e pani aura jest zachwycaj¹ca. jak bardzo im pomog³eœ. trwa oko³o piêciu minut i jest raczej powierzchowne. ¿e otacza mnie ochronna aura. Wiele osób odczuwa potrzebê k³amstwa. co robisz. Odczytywanie aury jest bardzo osobistym doœwiadczeniem zarówno dla tego. Ludzie nie mog¹ nic ukryæ przed tob¹. Gdy to robi¹. a jednoczeœnie zachowaæ pewien dystans. Musisz siê uwolniæ od wszystkich negatywnych myœli i emocji. by powiedzieæ. Twoim obowi¹zkiem jest pomagaæ ludziom najlepiej. uda ci siê wesprzeæ wiele osób. zdo³asz zobaczyæ prawdê w ich aurze. kto ciê o to poprosi. w zale¿noœci od tego. potrafiê czytaæ aurê przez ca³y dzieñ i pod wieczór nadal czuæ siê œwie¿y i pe³en energii. Zacznij od bardzo krótkich seansów. co widzê. mogê przygl¹daæ siê ró¿nym czêœciom aury. To cudowne uczucie wiedzieæ. Gdy ludzie us³ysz¹. Na ogó³ czytanie aury zamienia siê w rozmowê. Myœlê. Nie wolno ci anga¿owaæ siê uczuciowo w problemy twoich klientów. Natomiast pe³ny odczyt czêsto zajmuje nawet godzinê. które bêd¹ dla nich po¿yteczne. ni¿ gdy ktoœ spokojnie siedzi i tylko s³ucha. A kiedy to czyni¹. jesteœ to winien sobie i innym. by ciê informowali o dok³adnoœci twoich uwag. jak i jego klienta. czasami po latach. ¿e taki seans jest bardziej pomocny. by dodaæ sobie znaczenia. Zosta³a pani obdarowana wiêkszymi zdolnoœciami i potencja³em ni¿ wiêkszoœæ z nas i potrafi z nich pani korzystaæ. co mówi¹. Powinieneœ utrzymaæ pozytywne spojrzenie na œwiat i zachowywaæ dobre zdrowie. Lubiê. Na koniec wyobra¿am sobie. Czasami ludzie chc¹ ciê sprawdziæ i nie daj¹ ¿adnych wskazówek. sami bêd¹ siê do Ciebie zg³aszaæ. by znaleŸæ odpowiedŸ. co ich interesuje. Widzê du¿e sukcesy i szczêœcie w pani przysz³oœci. Czytanie aury mo¿e dawaæ du¿o zadowolenia. Ich negatywne nastawienie i gorycz mog¹ mieæ na ciebie wp³yw. Jeœli bêdziesz tak postêpowaæ. Niech pani pamiêta. Opisana kobieta nie by³a zbyt komunikatywna. Czytanie aury mo¿e byæ bardzo wyczerpuj¹ce emocjonalnie. ¿e ludzie przychodz¹ do ciebie. Odczytuj¹cy aurê jest w pewnym sensie doradc¹. jeœli pragniesz profesjonalnie zaj¹æ siê analiz¹ aury. czy mog¹ zadawaæ pytania. W miarê nauki. i zadaj¹ pytania. gdy bêdziesz coraz lepszy w tym. nie mo¿esz jednak przyjmowaæ k³opotów innych ludzi za swoje. Nawet jeœli k³ami¹ bardzo przekonuj¹co. by otoczyæ siê wyj¹tkowymi ludŸmi. chocia¿ aura wskazuje na coœ zupe³nie innego. Taka ochrona samego siebie to wa¿na sprawa. gdy ludzie komentuj¹ to. jak ludzie rozwijaj¹ siê w wyniku twoich rad. ale równie¿ dbaæ o siebie. Bez trudu znajdziesz chêtnych. musisz byæ wspó³czuj¹cym cz³owiekiem. Mnie po d³ugim seansie pomaga zamkniêcie oczu i kilka g³êbokich oddechów. z którymi bêdziesz móg³ æwiczyæ. jak byæ zaanga¿owanym i troskliwym. Na koniec chcia³bym powiedzieæ. Chc¹c odnosiæ sukcesy w czytaniu aury. przed³u¿aj swoje seanse. Rzadko podwa¿am to. Wydychaj¹c powietrze.pomyœleæ. Moje d³u¿sze czytanie aury mo¿e zaj¹æ nawet godzinê. Niew¹tpliwie ukoñczenie odpowiednich kursów by³oby ci bardzo pomocne. by w miarê swoich mo¿liwoœci pomagaæ ka¿demu. masz mo¿noœæ dostarczyæ im takich informacji. ¿e mog¹ pytaæ o wszystko. który czyta. których aurê odczytujesz. ¿e czytasz aurê. Odczytywanie aury. Postêpuj¹c w ten sposób. jak potrafisz. Musisz siê równie¿ nauczyæ. Czasami ludzie bêd¹ ci opowiadaæ niezwykle tragiczne i smutne historie. ¿e na ogó³ nie wiedz¹. mówiê sobie „zrelaksuj siê i zapomnij". . Nie zapominam jednak o ich mijaniu siê z prawd¹. przygnêbiaj¹c ciê i pozbawiaj¹c energii. co mówiê. ale to dlatego. Odczytywanie aury mo¿e byæ bardzo wdziêcznym zajêciem. Poproœ przyjació³ i znajomych. szczególnie gdy widzisz. Dlatego na pocz¹tku zawsze mówiê moim klientom. przejêtych przypadkiem od ludzi.

którzy bêd¹ kpiæ z twojej zdolnoœci widzenia i interpretowania aury. twoje ¿ycie siê zmieni. którzy widz¹ w niej rêkê Boga. Z czasem. Oby twoje ¿ycie by³o przepe³nione wszystkimi barwami têczy. jeœli nie w tym wcieleniu to w nastêpnym. ¿e istnieje wiele b³êdnych pogl¹dów na temat aury. jak mog³eœ siê dot¹d bez tego obejœæ. Oczywiœcie s¹ i tacy. odkryj¹ prawdê o tym zjawisku. B¹dŸ wyrozumia³y dla ludzi. Pog³êbisz zainteresowanie kolorami. Inni s¹dz¹. ¿e to dzie³o szatana. ¿e umiejêtnoœæ ta daje ci niezas³u¿on¹ przewagê nad innymi. ¿e postrzegasz aurê przez ca³y czas i wokó³ ka¿dego. Niektórzy bêd¹ twierdzili. Czasami bêdziesz Ÿle rozumiany. Spotkasz osoby. Badanie aury jest fascynuj¹cym zajêciem. zaczniesz dostrzegaæ wiêcej piêkna wokó³ siebie i bêdziesz siê zastanawiaæ. . Pamiêtaj. jak i sobie.Wnioski W miarê pog³êbiania siê twojej wiedzy o aurze. którym siê bêdzie wydawaæ. Niektórzy ludzie uwa¿aj¹ aurê za halucynacje. które poszerzy twoje horyzonty i pozwoli ci pomagaæ zarówno innym.

¿e bêdziesz mia³ inne zdanie na temat podstawowych znaczeñ. Jasnopomarañczowy: towarzyskoœæ i otwartoœæ. Na ogó³ jasne. W razie w¹tpliwoœci ufaj swojej intuicji. Brudna czerwieñ: zmys³owoœæ i rozpusta. Prawdziwa czerwieñ: ambicja i odwaga. Wiêkszoœæ wymienionych tutaj kolorów wystêpuje jako kszta³ty myœlowe. Szkar³at: nie kontrolowane emocje. Ostra czerwieñ: poirytowanie i niepokój. ale ju¿ interpretacja jasnego kasztanu czy spranego ró¿u nie bêdzie taka prosta. Œwietlisty ¿ó³ty: logika i duchowe aspiracje. Matowa czerwieñ: egoizm. Jasna czerwieñ: przyjazny charakter i æwiczenia fizyczne. Lekka czerwieñ: nerwowoœæ. ¿e brudna. ¯ó³tozielony: niewielka inteligencja. gdy dobrze poznasz znaczenie poszczególnych barw. Prawdziwy ¿ó³ty: towarzyskoœæ. które w nim zawar³em. Ciemnopomarañczowy: pob³a¿liwoœæ wobec siebie. Jeœli zwi¹zana jest z nimi jakaœ emocja. które pojawiaj¹ siê na chwilê i znikaj¹. a brudne – niezmiennie negatywnym. poniewa¿ lepiej by by³o. Prawdziwie pomarañczowy: dobra organizacja i kompetencje. £atwo jest na przyk³ad stwierdziæ. Ta ró¿norodnoœæ na pierwszy rzut oka mo¿e ci siê wydawaæ zniechêcaj¹ca. Brudna zieleñ: zawiœæ. Powsta³a w wyniku moich w³asnych spostrze¿eñ i spostrze¿eñ moich uczniów. Poni¿sza lista ma s³u¿yæ wy³¹cznie jako przewodnik. co ka¿dy z kolorów oznacza. Ciemnozielony: zazdroœæ. Karmazynowy: seksualnoœæ i niskie namiêtnoœci. czy jej opis siê zgadza z podanym przeze mnie. abyœ sam odkry³ znaczenie tych barw przez obserwacjê i zadawanie pytañ. CZERWIEÑ: energia Krwista czerwieñ: mœciwoœæ i zazdroœæ. prawie czarna: egoizm i zach³annoœæ. Jaskrawa czerwieñ: si³a i umiejêtnoœæ przekonywania. Ciemna czerwieñ. G³êboka czerwieñ: namiêtnoœæ. pozostan¹ nieco d³u¿ej. Dlatego traktuj mój wykaz jako przewodnik i przestañ go u¿ywaæ. ale w miarê zdobywania doœwiadczenia interpretacja kolorów oka¿e siê du¿o ³atwiejsza. Cytrynowy: jasnoœæ myœlenia. przyjrzyj siê jeszcze raz analizowanej barwie i sprawdŸ. które barwy stanowi¹ czêœæ sta³ej aury. Matowy ¿ó³ty: lenistwo i niepraktycznoœæ. altruistyczna mi³oœæ. Z czasem zorientujesz siê. Magenta: weso³oœæ. . ¯Ó£TY: intelekt Jaskrawo¿ó³ty: du¿a inteligencja. Szmaragdowy: empatia. Kiedy zobaczysz jak¹œ niezwyk³¹ barwê. ni¿ siê spodziewa³eœ. Jeœli tak. Blado¿ó³ty: rozwaga. piêkne kolory s¹ dobrym znakiem. Musztardowy: przebieg³oœæ i nieuczciwoœæ. ZIELONY: uzdrawianie i równowaga Jaskrawozielony: dobre zdrowie i witalnoœæ. Mo¿e siê okazaæ. Jednak w czasie zajêæ okaza³o siê. POMARAÑCZOWY: emocje Jaskrawopomarañczowy: silne emocje.Aneks A Znaczenie kolorów W aurze cz³owieka mo¿na odnaleŸæ ogromn¹ liczbê barw. Czerwieñ ró¿y: czysta. Ró¿owy: radoœæ i szczêœcie. zaufaj swojej intuicji i w³asnemu rozumowi. ¿e wiêkszoœæ ludzi chcia³aby mieæ jakieœ potwierdzenie swoich odkryæ. Matowy pomarañczowy: podatnoœæ na irytacjê. zanim sprawdzisz jej znaczenie w tym spisie. Na szczêœcie przez ostatnich kilka tysiêcy lat wielu ludzi bada³o aurê i zosta³o ustalone. Mia³em w¹tpliwoœci co do zasadnoœci za³¹czania tego wykazu. komunikatywnoœæ i troskliwoœæ. brak kontroli nad emocjami. Czerwonawopomarañczowy: pragnienie zrobienia wra¿enia na innych. nieuczciwoœæ i oszustwo. a które tylko odzwierciedlaj¹ zmienne nastroje i uczucia otaczaj¹cych ciê ludzi. ciemna czerwieñ wskazuje na z³y humor i zmys³owoœæ.

Szary wokó³ g³owy: ból g³owy. G³êboki b³êkit: duchowoœæ. FIOLET: duchowoœæ Ametyst: przebudzenie duchowe. Ciemny indygo: œwiadomoœæ duchowa. . Prawdziwy fiolet: intuicja i duchowoœæ. Œwietlisty fiolet: wiara. nienawiœæ i przewrotnoœæ.Trawiasty: umiejêtnoœæ przystosowania siê. Jasnoniebieski: oddanie i wielkie idea³y. Koraloworó¿owy: niepewnoœæ i niedojrza³oœæ. Sprana czerñ: tajemniczoœæ i pesymizm. Szare plamy w ciele eterycznym: pocz¹tek choroby. CZERÑ: z³oœliwoœæ Szarawa czerñ: wrogoœæ i okrucieñstwo. Lekkoszary: k³opoty ze zdrowiem i brak energii. SZARY: konwencjonalnoœæ Jasnoszary: egoizm i brak wyobraŸni. BR¥Z: materializm Brudny br¹z: sk¹pstwo. Prawdziwy b³êkit: wyobraŸnia i percepcja. Z£OTY: m¹droœæ Czysty z³oty: du¿a inteligencja i umiejêtnoœæ przekazywania wiedzy. Jasnozielony: sympatia. ¯ó³toz³oty: zadowolenie i dobre samopoczucie. Liliowy: humanitaryzm. Bladoniebieski: niedojrza³oœæ. Czerwonawy br¹z: zach³annoœæ. intuicja i œwiadomoœæ. Jasnoró¿owy: wspó³czucie. B£ÊKIT: ró¿norodnoœæ Jaskrawoniebieski: niezale¿noœæ i lojalnoœæ. RÓ¯OWY: mi³oœæ. Szarozielony: depresja i rozczarowanie. Prawdziwy indygo: niezale¿noœæ i odpowiedzialnoœæ. Mo¿e równie¿ oznaczaæ ból. lêk i melancholia. Czysty ró¿owy: czu³oœæ i oddanie. Matowy szary: znudzenie. Matowy indygo: rozczarowanie. Prawdziwy szary: stres i zmêczenie. B³otnista zieleñ: zawiœæ. Zielonkawoszary: negatywne myœli. zrozumienie i umiejêtnoœæ wybaczania. O³owiany: zw¹tpienie w siebie. £ososiowy: humanitaryzm i uniwersalna mi³oœæ. INDYGO: odpowiedzialnoœæ Jaskrawy indygo: troska o innych. Œwietlisty indygo: pogoda ducha. Œwietlisty z³oty: pozytywny stosunek do œwiata i wspieranie innych. Purpura: duma i umi³owanie przepychu. Ciemnoniebieski: m¹droœæ. gdy wystêpuje w innym miejscu. Matowy b³êkit: poczucie ograniczenia. Szarawy br¹z: z³e zdrowie. B³otnisty br¹z: egoizm. Liliowoniebieski: idealizm. Czysty br¹z: ambicja i materializm. Prawdziwa zieleñ: humanitaryzm i ³agodnoœæ serca. Prawdziwy z³oty: idealizm i wiernoœæ zasadom. Prawdziwa czerñ: silny charakter i upór. Prawdziwy br¹z: rozs¹dek i ciê¿ka praca. Czysta czerñ w ciele eterycznym: k³opoty zdrowotne. Ró¿owy jak ró¿a: radoœæ i optymizm.

Prawdziwy srebrny: szacowny i uczciwy. Prawdziwy ró¿owy: afekt. Prawdziwy bia³y: perfekcjonista.Sprany ró¿owy: zale¿noœæ. Matowy srebrny: idealistyczny marzyciel. BIA£Y: czystoœæ Kremowy: humanitaryzm i idealizm. SREBRNY: idealizm B³yszcz¹cy srebrny: romantyczny i godny zaufania. mi³oœæ i sympatia. Œwietlisty bia³y: perfekcja i duchowa œwiadomoœæ. .

Aneks B S³owa kluczowe czakr Czakra podstawowa Cechy pozytywne aktywny ambitny pewny siebie zdecydowany seksualny spontaniczny Cechy negatywne w³adczy egoistyczny egocentryczny uparty zmys³owy impulsywny Czakra krzy¿owa Cechy pozytywne elastyczny ambitny chêtny do wspó³pracy dyplomata przyjazny uczciwy goœcinny Cechy negatywne apatyczny obojêtny egoistyczny manipulant nieœmia³y powierzchowny przewra¿liwiony Czakra splotu s³onecznego Cechy pozytywne analityczny uroczy twórczy elokwentny entuzjastyczny giêtki inspiruj¹cy Cechy negatywne krytyczny powierzchowny dyletant lekkomyœlny o zmiennych nastrojach k³ótliwy trywialny .

Czakra sercowa Cechy pozytywne wspó³czuj¹cy wierny szczodry wspieraj¹cy o otwartym sercu wytrwa³y powa¿ny szczery Cechy negatywne egoistyczny niepewny siebie ograniczony w³adczy nieufny sfrustrowany sztywny uparty Czakra gard³owa Cechy pozytywne elastyczny entuzjastyczny idealista lojalny spokojny postêpowy Cechy negatywne kapryœny niezdecydowany niecierpliwy autorytarny niesforny pob³a¿aj¹cy Czakra brwiowa Cechy pozytywne esteta przyjazny szczodry natchniony intuicyjny kochaj¹cy rozumiej¹cy Cechy negatywne wymagaj¹cy lêkliwy krytyczny niezorganizowany zapominalski marudny wœcibski Czakra korony Cechy pozytywne uroczy .

twórczy intuicyjny logiczny mistyczny spokojny zrównowa¿ony przekszta³caj¹cy Cechy negatywne introwertyk negatywny introspektywny krytyczny fantasta egocentryk izoluj¹cy siê nietolerancyjny .

Antoni z Padwy odprawia³ mszê. poniewa¿ choroby objawiaj¹ siê w nim w postaci ciemnych plam lub przerwy w ruchu aury. Poniewa¿ wszyscy jesteœmy ciepli w porównaniu z otoczeniem. Czakry – oœrodki energii umieszczone wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. a zgromadzenie czeka³o. Fotografie Kirliana – system fotografowania pól energetycznych wokó³ istot ¿ywych. poœrodku odcinka miêdzy koœci¹ ³onow¹ i pêpkiem. które mog¹ widzieæ wszystkie siedem warstw. na przyk³ad do badania aury cz³owieka. Nasze organizmy nieustannie emanuj¹ energiê podczerwon¹. • sercowa. Koœció³ nazywa to bilokacj¹. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. Uwa¿a siê na ogó³. szczególnie jeœli wi¹¿¹ siê z nimi jakieœ emocje. Sobowtór eteryczny – niezwykle delikatna. wszyscy mamy termiczne gradienty. nieustannie zmieniaj¹cych siê kolorów. niemal œwietlistych. a najs³ynniejszy tego przypadek mia³ miejsce w Limoge we Francji w 1226 roku. Cia³o eteryczne – powiela cia³o fizyczne. Jeœli na przyk³ad mia³eœ mi³y dzieñ. 6. w zale¿noœci od samopoczucia i rozwoju duchowego cz³owieka. P³aszczyzna astralna. Halo – w sztuce sakralnej œwiêtych przedstawia siê czêsto ze œwietlistym lub z³otym ko³em wokó³ g³owy. który tworzy szeroki wachlarz najró¿niejszych. która rozszerza siê w ci¹gu snu i kurczy za dnia. Otacza nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pole jonów. gdy nagle przypomnia³ sobie. Fizyczna p³aszczyzna eteryczna. Aura fizyczna – sk³ada siê z materii oraz pól energetycznych. P³aszczyzna duchowa. Cia³a subtelne – aura sk³ada siê z wielu warstw znanych jako cia³a subtelne. Istniej¹ jednak osoby. S¹ to czêœciowe obrazy aury – halo. • brwiowa. Oddychanie kolorem – æwiczenie. 2. twoja aura natychmiast zareaguje na zmianê twojego stanu emocjonalnego. emocjonaln¹ i duchow¹. Aura zdrowia – patrz sobowtór eteryczny. psychiczn¹. Kolor podstawowy – barwa t³a aury. Aura nastroju oddaje nasz stan emocjonalny. a nie coœ. Nie tylko otacza jej cia³o. P³aszczyzna absolutu. W tej samej chwili zakonnicy widzieli go. u podstawy krêgos³upa. ¿ywy kolor podstawowy. na poziomie tego splotu. Poszukiwanie wody jest dobrym tego przyk³adem. 5. • splotu s³onecznego. w przeciwieñstwie do ma³ego. Kszta³ty myœlowe – nasze myœli przejœciowo widoczne wewn¹trz aury. Osoby spe³nione maj¹ szeroki. Sobowtór eteryczny jest znany jako aura zdrowia. którzy nie maj¹ pojêcia. Ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. tu¿ nad brwiami. • krzy¿owa. Kolory promieniuj¹ce – barwy. Ró¿d¿karstwo – metoda odnajdywania rzeczy. ale tak¿e stanowi czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla wszystkie subtelne energie ¿yciowe. Jednak mo¿na je stosowaæ do innych celów. Wed³ug joginów dusza mieszka w ciele astralnym. niemal niewidoczna otoczka rozci¹gaj¹ca siê na centymetr wokó³ cia³a. na wysokoœci czo³a. Cz³owiek jest Ÿród³em promieniowania elektromagnetycznego o niskiej czêstotliwoœci (fale radiowe do 100 kHZ). ¿e powinien wyg³aszaæ kazanie w zupe³nie innym miejscu. Cia³o eteryczne mo¿e siê przemieszczaæ w przestrzeni. bladego koloru podstawowego ludzi. Aura nastroju – kolor podstawowy przy zmianach nastroju bywa chwilowo zastêpowany przez inne barwy. ¿e sobowtór eteryczny ma szarawy odcieñ. 7. Jednak w miarê rozwoju swych zdolnoœci staj¹ siê œwiadomi. To w³aœnie j¹ pierwsz¹ dostrzegaj¹ ludzie ucz¹cy siê widzieæ aurê. odkryty przypadkiem przez Siemiona i Walentynê Kirlianów w latach trzydziestych. Istnieje siedem czakr: • podstawowa. które wprowadza kolory têczy do cia³a. dostrzega przynajmniej trzy z nich. 3. • gard³owa. a sk³ada siê z materii eterycznej. Ukl¹k³ i naci¹gn¹³ kaptur na g³owê. który by siê wtedy pojawi³. a ktoœ nagle ciê zwymyœla³. Wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. S¹ to: 1. • korony. Kolor podstawowy wyjawia. dopóki nie wyzwoli³byœ siê od tych emocji. ¿e to w³aœnie ono dostarcza cia³u fizycznemu energii oraz œwiadomoœci. ca³kowicie otacza cia³o fizyczne. Cia³o emocjonalne – patrz cia³o astralne. po oddzieleniu na krótki czas od cia³a fizycznego. Kolor. które promieniuj¹ z cia³a przez aurê na zewn¹trz. które wytwarzaj¹ pr¹dy powietrza w pobli¿u naszego cia³a. by³by du¿o lepiej widoczny ni¿ zwyk³e kolory twojej aury. dok¹d zd¹¿aj¹. którzy potrafi¹ widzieæ aurê. na czubku g³owy. Œw. na wysokoœci gard³a. znane d³ugo przed narodzinami Chrystusa. miêdzy ³opatkami na poziomie serca. Cia³o astralne – zwane czasami astralnym sobowtórem lub cia³em emocjonalnym. które otaczaj¹ cia³o. na ogó³ dostrzegaj¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em i w³aœciw¹ aur¹. Niedomagania zdrowotne mog¹ wystêpowaæ równie¿ jako utrata zabarwienia w . co je otacza. W tych w³aœnie miejscach energia jest du¿o wiêksza ni¿ w innych. jak czyta³ Bibliê na drugim koñcu miasta. Wiêkszoœæ ludzi. Aura ma ró¿ne rozmiary i zabarwienie. P³aszczyzna intuicyjna. które otacza ka¿d¹ ¿yw¹ istotê.S³owniczek Aura – niewidzialne pole energetyczne. 4. najczêœciej ukrytych pod powierzchni¹ ziemi. Dlatego powinna byæ traktowana raczej jako przed³u¿enie cia³a. Kiedy ludzie rozwijaj¹ zdolnoœæ widzenia aury. Czakry poch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹.

Wahade³ko do mierzenia aury – zawiera siedem kolorów têczy oraz ma³y oznacznik. który wysysa energiê auryczn¹ innych ludzi w celu wzmocnienia swojej aury.sobowtórze eterycznym. Powszechnie u¿ywane przez terapeutów lecz¹cych kolorem i uzdrowicieli czakr. Mo¿e to robiæ œwiadomie lub nie. nad jakim osoba u¿ywaj¹ca wahade³ka w³aœnie pracuje. Wampir psychiczny – cz³owiek. Trójca – górne trzy czakry. Warstwy aury – patrz cia³a subtelne. . Drgaj¹ one na wy¿szym poziomie ni¿ cztery dolne czakry. który wskazuje na kolor.

Kontakt z autorem Jeœli chcia³byœ napisaæ do autora lub otrzymaæ wiêcej informacji na temat tej ksi¹¿ki. Dept. ¿e ka¿dy zostanie mu przekazany. Llewellyn Worldwide nie mo¿e zagwarantowaæ.O autorze Pochodz¹cy z Nowej Zelandii Richard Webster przemierza œwiat. Napisa³ tak¿e: Feng Shui for Beginners. Omens. Revealing Hands. Zarówno autor. K360-3 St. Oghams and Oracles oraz Dowsing for Beginners. ale zapewnia. czy ksi¹¿ka ci siê podoba³a i czy ci pomog³a. jak i wydawca chcieliby siê dowiedzieæ. MN 55164 USA . mo¿esz wys³aæ list pod adresem wydawnictwa Llewellyn Worldwide. ¿e autor odpowie na ka¿dy przys³any list. wyg³aszaj¹c wyk³ady i prowadz¹c warsztaty zwi¹zane z ludzk¹ psychik¹. Paul. Prosimy pisaæ pod adres: Richard Webster c/o Llewellyn Worldwide Publications PO Box 64383.

Spis treœci Wprowadzenie Rozdzia³ l Co to jest aura? Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Rozdzia³ 4 Barwy aury Rozdzia³ 5 Czakry Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Rozdzia³ 8 Samodoskonalenie siê a twoja aura Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Wnioski Aneks A Znaczenie kolorów Aneks B S³owa kluczowe czakr S³owniczek 6 17 32 44 53 78 95 105 117 145 160 161 167 170 .

Przy okazji ich omawiania dowiadujemy siê tak¿e o równowa¿eniu i ochronie aury. charakter. o czakrach. W tym celu autor niniejszego podrêcznika opracowa³ skuteczne æwiczenia rozwijaj¹ce tê umiejêtnoœæ. uzdrawianiu duchowym i œwiadomej zmianie aury. musimy siê nauczyæ widzenia aury. tak by pomog³a nam osi¹gn¹æ wytyczone cele i poprawiæ stan zdrowia. pragnienia. kryszta³ach. chwilowy nastrój. . Zanim jednak zaczniemy interpretowaæ uzyskane informacje.O ksi¹¿ce Aura – œwietlista otoczka wibruj¹ca wokó³ cia³a ka¿dego cz³owieka – mo¿e dostarczyæ wielu informacji na jego temat. Analizuj¹c wygl¹d i barwy aury. aktualny stan zdrowia itp. mo¿emy poznaæ jego ogóln¹ postawê ¿yciow¹. S¹ one ³atwe do wykonania i poparte przyk³adami z ¿ycia codziennego.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful