Richard Webster ODCZYTYWANIE AURY

Jak zobaczyæ i zinterpretowaæ promieniowanie naszego cia³a

Prze³o¿y³a Irena St¹por

Wydawnictwo MEDIUM

Tytu³ orygina³u: Aura Reading for Begginers Copyright © 1998 by Richard Webster Published by Llewellyn Publications St Paul, MN 55164 USA Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Medium, 1999 Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯aden fragment niniejszej ksi¹¿ki nie mo¿e byæ publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Projekt ok³adki: Beata Kulesza-Damaziak Zdjêcie na ok³adce: Krzysztof Damaziak Redakcyjne: Janina Wujkiewicz Sk³ad i ³amanie: Ms Studio s.c. tel./ fax (022) 632-73-69 Wydawnictwo MEDIUM Holding Medium Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna, Osiedle Czarnów 172/2 tel. (0-22) 754-62-16; fax 754-71-69 internet: http://www.medium.com.pl e-mail: sekretariat@medium.com.pl Dzia³ handlowy, dystrybucja: Grupa A5 Sp. z o.o. 90-353 £ódŸ, ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 Ksiêgarnia wysy³kowa: „ESSE" Sp z. o.o. 90-353 £ódŸ,ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 internet: http://www.dobreksiazki.pl ISBN: 83-87863-27-0 Zeskanowane i opracowane przez: jarp Ostatnia aktualizacja 11 maja 2001

Dla Eden, naszej pierwszej wnuczki

Wprowadzenie
W dzieciñstwie chodzi³em do szko³y prowadzonej przez ksiê¿y. W ka¿dy czwartek rano przed lekcjami szliœmy do kaplicy na mszê. Lubi³em muzykê, zawsze wiêc stawa³em tak, by móc obserwowaæ pana Cardera, organistê, który uczy³ równie¿ muzyki i by³ najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek mia³em. Pewnego ranka przygl¹da³em siê, jak pan Carder gra Bacha, i ze zdumieniem zauwa¿y³em piêkne barwy, które z niego emanowa³y, unosz¹c siê ku wysoko sklepionemu sufitowi. Widok ten mnie zachwyci³, szturchn¹³em wiêc siedz¹cego obok ch³opca. – Popatrz, jakie piêkne kolory – powiedzia³em. Ch³opiec spojrza³, jednak niczego nie zobaczy³. Nie pamiêtam, co powiedzia³, ale powstrzyma³o mnie to przed opowiadaniem o kolorach komukolwiek innemu. Od tamtej chwili widywa³em kolory wokó³ pana Cardera niemal zawsze, gdy gra³. Po prostu nabra³em pewnoœci, ¿e siê pojawi¹, i nie dziwi³ mnie ich brak wokó³ innych ludzi, nawet wokó³ szkolnego ksiêdza. Wiele lat póŸniej po którymœ z moich wyk³adów jeden ze s³uchaczy podszed³ do mnie i zasugerowa³, ¿e kolory mog³y pochodziæ z witra¿y w kaplicy. Wydawa³o mi siê to nieprawdopodobne, poniewa¿ dobrze zna³em piêkne wzory, które œwiat³o padaj¹ce przez okna w s³oneczne poranki rzuca³o na zgromadzonych uczniów. Niemniej jednak wróci³em do kaplicy i sprawdzi³em –organy ustawione by³y w taki sposób, ¿e promienie przenikaj¹ce przez witra¿e nie mog³y padaæ na organistê. To w³aœnie wtedy zobaczy³em aurê po raz pierwszy. Mia³em szczêœcie, ¿e od razu dostrzeg³em kolory. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a niemal bezbarwn¹ „otoczkê", a barwy pojawiaj¹ siê stopniowo. Poniewa¿ by³em dzieckiem, przyj¹³em aurê jako coœ naturalnego. Nie analizowa³em tego zjawiska, nawet nie myœla³em o nim zbyt czêsto. Czasami widywa³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki, gdy gra³ na pianinie, natomiast nigdy, gdy prowadzi³ lekcje. Rok czy dwa lata póŸniej pan Carder zosta³ moim wychowawc¹. Jego metoda utrzymywania dyscypliny w klasie polega³a na nagradzaniu dobrego zachowania czytaniem ksi¹¿ki w ka¿de pi¹tkowe popo³udnie. By³a to jego ulubiona lektura z dzieciñstwa. Trzyma³ te stare zniszczone kartki w rêkach z czci¹ i mi³oœci¹. Opowieœæ nas fascynowa³a i nasze zachowanie w klasie poprawia³o siê z tygodnia na tydzieñ, poniewa¿ du¿o wiêcej frajdy nam sprawia³o œledzenie najnowszych przygód bohaterów ksi¹¿ki ni¿ nauka matematyki. Gdy pan Carder czyta³, jego aura poszerza³a siê i otacza³a go jaskrawymi kolorami. Jako nastolatek czasami dostrzega³em aurê wokó³ innych ludzi, na ogó³ wtedy, gdy entuzjastycznie opowiadali o czymœ, co ich interesuje. Zdarza³o siê to jednak przypadkiem, nigdy nie stara³em siê jej zobaczyæ, ale te¿ nie dziwi³o mnie, ¿e j¹ widzê. Maj¹c siedemnaœcie lat, wys³ucha³em kilku wyk³adów w Towarzystwie Teozoficznym i dowiedzia³em siê, ¿e temat jest du¿o g³êbszy, ni¿ mi siê wydawa³o. Zdziwi³o mnie, ¿e wiêkszoœæ s³uchaczy bardzo ciê¿ko pracuje, by zobaczyæ coœ, co ja widzia³em przez po³owê swojego ¿ycia, uwa¿aj¹c ten fakt za rzecz ca³kowicie naturaln¹. Chcia³em im powiedzieæ, ¿e za bardzo siê staraj¹, ¿e lepiej by zrobili, rozluŸniaj¹c siê i pozwalaj¹c, aby siê zdarzy³o to, co siê ma zdarzyæ, ale by³em zbyt nieœmia³y i zamkniêty w sobie. Nadal uwa¿am, ¿e widzenia aury najlepiej siê uczyæ w nastroju pogodnym. Jeœli siê zabierzesz do roboty z ponur¹ determinacj¹, zniknie element zabawy, a osi¹gniêcie sukcesu stanie siê prawie niemo¿liwe. Mia³em tego niezbity dowód wiele lat temu, gdy zaczyna³em prowadziæ zajêcia z rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jedna z pañ uczestnicz¹cych w spotkaniach rozpaczliwie chcia³a zobaczyæ aurê. Chocia¿ upomina³em j¹, by czerpa³a radoœæ z naszych æwiczeñ, traktowa³a ka¿de z nich jak sprawê ¿ycia i œmierci. Jej frustracja ros³a, w miarê jak kolejni uczestnicy warsztatów stwierdzali, ¿e im siê uda³o, a ona ci¹gle nic nie widzia³a. Zabra³a robione w klasie notatki do domu i zostawi³a w salonie. Pewnego wieczoru przeczyta³ je jej m¹¿. By³ po dwóch kieliszkach i stwierdzi³, ¿e mog³oby byæ zabawnie zrobiæ kilka æwiczeñ. Z pocz¹tku jego ¿ona nie chcia³a, poniewa¿ zawsze podkreœla³ swoj¹ niewiarê w widzenie aury. Zgodzi³a siê jednak, nie chc¹c mu siê sprzeciwiaæ. Ku swemu zdumieniu odkry³a, ¿e widzenie aury nie sprawia jej ¿adnej trudnoœci. Zdziwi³a siê jeszcze bardziej, gdy siê okaza³o, ¿e jej m¹¿ tak¿e nie ma z tym problemu. Mê¿a to prze¿ycie tak przerazi³o, ¿e musia³o min¹æ kilka miesiêcy, zanim da³ siê namówiæ na ponowne próby. Interesuj¹cy w tej historii jest fakt, ¿e pani ta nie widzia³a aury podczas zajêæ, gdy bardzo siê o to stara³a, natomiast w domu, chc¹c sprawiæ mê¿owi przyjemnoœæ, z ³atwoœci¹ osi¹gnê³a cel. W ksi¹¿ce tej zawar³em wszystkie æwiczenia z moich zajêæ rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jeœli bêdziesz je wykonywaæ jako element zabawy, na pewno uda ci siê zobaczyæ i zinterpretowaæ aurê. Ludzie dostrzegali aurê od zarania dziejów. Wiele pradawnych rycin i rysunków na ska³ach przedstawia postacie z dziwnym nakryciem g³owy. Szczególnie wyraŸnie widaæ to na malowid³ach z Val Camonica w pó³nocnych W³oszech. Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e w dawnych czasach ziemiê odwiedzili goœcie z kosmosu. To mo¿liwe, oczywiœcie, ale wydaje siê bardziej prawdopodobne, ¿e s¹ to prymitywne przestawienia aury, szczególnie i¿ g³owy niektórych postaci otoczone s¹ rysunkami p³omieni. Pióropusze noszone przez wodzów Indian mog³yby przedstawiaæ aurê. Równie¿ kap³ani Majów nosili nakrycia g³owy zrobione z piór. D³ugo przed nadejœciem Chrystusa g³owy œwiêtych na portretach otacza³y œwietliste lub z³ote aureole (rys. A). Mo¿na je zobaczyæ na malowid³ach pochodz¹cych z Egiptu, Indii, Grecji i W³och. Bez w¹tpienia przedstawiaj¹ one aurê. Równie¿ w œwiêtych ksiêgach wszystkich cywilizacji pojawiaj¹ siê informacje o aurze. Byæ mo¿e g³owê Moj¿esza schodz¹cego z góry Synaj otacza³a aureola –„Gdy Moj¿esz

zstêpowa³ z góry Synaj z dwiema tablicami Œwiadectwa w rêku, nie wiedzia³, ¿e skóra na jego twarzy promienia³a na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Moj¿esza z dala i ujrzeli, ¿e skóra na jego twarzy promienieje, bali siê zbli¿yæ do niego". (Wj 34, 29). Homer opisuje aurê jako „œwietlist¹ chmurê maj¹c¹ swe Ÿród³o w boskiej istocie, a wiêc symbolizuj¹c¹ moc". Opis tego zjawiska po raz pierwszy pojawi³ siê w zachodnich pismach oko³o 2600 lat temu, gdy pitagorejczycy zaczêli je w³¹czaæ do swoich nauk. Ludzie zawsze uwa¿ali, ¿e aura jest rzeczywist¹ siedzib¹ si³y ¿ycia. Hindusi nazwali tê energiê prana, w Polinezji kahuni okreœlali j¹ mianem mana, natomiast Paracelsus – munis. Mesmer u¿ywa³ nazwy magnetyzm zwierzêcy, Baron von Reichenbach – od, a dzisiaj ludzie obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi nazywaj¹ j¹ si³¹ eteryczn¹. Œredniowieczni œwiêci i mistycy potrafili dostrzec cztery ró¿ne typy aury: nimb, halo, aureolê oraz gloriê. Nimb i halo otaczaj¹ g³owê, aureola – ca³e cia³o, a gloria ³¹czy trzy pozosta³e rodzaje w ca³oœæ. Œwiêci maj¹ tak bardzo rozwiniêty nimb i halo, ¿e artyœci bez trudu dostrzegali je i malowali. Paracelsus (1493-1541), s³awny szwajcarski filozof i lekarz, jako jeden z pierwszych pisa³ o aurze. Po ukoñczeniu studiów podró¿owa³ po Europie, spêdzaj¹c du¿o czasu z Cyganami i alchemikami. Studiowa³ równie¿ zio³olecznictwo, dentystykê i teozofiê. Zdobyt¹ wiedzê przekaza³ w swoich pismach. Paracelsus wierzy³ w istnienie si³y ¿yciowej, „która jaœnieje wewn¹trz i wokó³ ¿ywych istot jak œwietlista kula". Uwa¿a³, ¿e ma ona magiczny wp³yw, który mo¿na wykorzystaæ w leczeniu pacjentów. W 1541 roku zosta³ zmuszony do rezygnacji z funkcji profesora medycyny i chirurgii, poniewa¿ jego nauki uznano za zbyt daleko odbiegaj¹ce od ogólnie przyjêtych zasad. Paracelsus zmar³ w tym samym roku w wyniku obra¿eñ, jakie odniós³, gdy s³u¿¹cy pewnego lekarza nie zgadzaj¹cego siê z jego pogl¹dami wypchn¹³ go z du¿ej wysokoœci. Sir Isaac Newton (1642-1727), fizyk i matematyk, jest najbardziej znany z obserwacji jab³ka spadaj¹cego na ziemiê. Rozmyœlanie nad tym zjawiskiem pozwoli³o mu stworzyæ trzy podstawowe prawa mechaniki, które z kolei doprowadzi³y do odkrycia i zdefiniowania prawa ci¹¿enia. Newton by³ bardzo utalentowanym cz³owiekiem zajmuj¹cym siê wieloma dziedzinami nauki. Jako matematyk wynalaz³ rachunek infinitezymalny. W fizyce odkry³ sk³ad bia³ego œwiat³a. Pracowa³ jako urzêdnik pañstwowy – by³ dyrektorem mennicy. W 1666 roku opracowa³ pojêcie pola si³y lub „fal si³y" otaczaj¹cych wszystko, co ¿yje. By³ pierwszym cz³owiekiem, który przepuœci³ bia³e œwiat³o przez dwa pryzmaty, w wyniku czego sformu³owa³ prawa o za³amaniu siê promieni i o odbiciu. Jego „fale si³y" oraz zainteresowanie kolorami i œwiat³em czyni¹ zeñ pioniera badañ nad aur¹. Franz Mesmer (1734-1815) by³ wiedeñskim lekarzem, którego zafascynowa³ magnetyzm i który u¿ywa³ magnesu w leczeniu pacjentów. Wierzy³, ¿e moc podobna do magnetyzmu istnieje w ludzkim organizmie. W 1775 roku opublikowa³ swoj¹ ksi¹¿kê Dissertation on the Discovery of Animal Magnetism, a nastêpnie zacz¹³ podró¿owaæ, by móc wszêdzie demonstrowaæ swoje odkrycia. Niestety, teatralne sk³onnoœci i ekscentrycznoœæ Mesmera zrazi³y do niego ca³y œwiat lekarski i w 1784 roku komisja, na której czele stan¹³ Benjamin Franklin, okrzyknê³a go znachorem i szarlatanem. Kolejna znacz¹ca postaæ w historii badañ nad aur¹ to baron Karl von Reichenbach (1788-1869), odkrywca kreozotu. By³ to niemiecki metalurg i przemys³owiec, który rozczarowany tym, ¿e jego idee nie znajduj¹ zainteresowania u innych, postanowi³ bezpoœrednio przedstawiæ swoje pogl¹dy szerokiej publicznoœci za pomoc¹ serii listów na temat od i magnetyzmu. Od to nazwa, jakiej Reichenbach u¿ywa³ do okreœlenia uniwersalnej energii, z któr¹ pozostaj¹ w kontakcie wra¿liwi ludzie, zw³aszcza obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi. Wierzy³, ¿e tê „odyczn¹ si³ê" (nazwa pochodzi od Odyna, jednego z g³ównych bogów norweskiej mitologii) wytwarzaj¹ magnesy, kryszta³y oraz istoty ludzkie. Wra¿liwe osoby nie tylko mog¹ j¹ odczuwaæ, ale w pewnych sytuacjach równie¿ widzieæ. Stwierdzi³ na przyk³ad, ¿e on sam odczuwa mi³y ch³ód emanuj¹cy z czubka kryszta³u, podczas gdy jego podstawa wywo³uje nieprzyjemne wra¿enie ciep³a. W maju 1844 roku Reichenbach przeprowadzi³ badania na Angelice Sturman, m³odej, uzdolnionej dziewczynie. Umieœci³ j¹ w ciemnym pokoju wraz z kryszta³em, z którego czubka – wed³ug jej oœwiadczenia – wydobywa³o siê jasne, niebieskie œwiat³o. Poœwiata by³a w ci¹g³ym ruchu, a od czasu do czasu pojawia³y siê iskry. Gdy Reichenbach odwróci³ kryszta³, Angelika dostrzeg³a gêsty czerwono¿ó³ty dym wydobywaj¹cy siê z jego podstawy. Badacz by³ zachwycony wynikami testów, szczególnie gdy siê okaza³o, ¿e oprócz Angeliki tysi¹ce osób widzi kolory wydobywaj¹ce siê z jego kryszta³ów. Odkry³ równie¿, ze ludzkie cia³o wytwarza podobn¹ biegunowoœæ jak kryszta³y: lew¹ stronê cia³a uwa¿a³ za biegun negatywny, praw¹ zaœ – za pozytywny. Baron von Reichenbach w swoich licznych artyku³ach opisywa³ doœwiadczenia, które mogli przeprowadziæ jego czytelnicy. Wywo³a³ sensacjê w ca³ej Europie, setki tysiêcy ludzi stara³o siê zobaczyæ jego odyczn¹ si³ê. „Módl siê i sam spróbuj" – powtarza³ w swoich artyku³ach. Dr Walter J. Kilner (1847-1920) uczyni³ krok naprzód, gdy w 1908 roku odkry³ sposób, który ka¿demu umo¿liwia³ widzenie aury. W ksi¹¿ce The Human Aura wyprzedzi³ swoj¹ epokê, twierdz¹c, ¿e w przysz³oœci bêdzie mo¿na aurê sfotografowaæ. Sposób Kilnera polega³ na u¿yciu ekranu sk³adaj¹cego siê z dwóch szyb umieszczonych o 3 mm jedna od drugiej. Przestrzeñ miêdzy nimi wype³nia³ b³êkitnofioletowy barwnik. Ekran ten umo¿liwia³ widzenie pasma ultrafioletowego, w wyniku czego ka¿dy, kto przez niego patrzy³, móg³ zobaczyæ aurê. Pierwsz¹ osob¹, na któr¹ Kilner spojrza³, stosuj¹c swój wynalazek, by³a dwudziestotrzyletnia kobieta ca³a otoczona szaroniebiesk¹ aur¹ z wyraŸnymi promieniami. Dr Kilner martwi³ siê reakcj¹ kolegów lekarzy wyœmiewaj¹cych jego odkrycia. W istocie, w 1912 roku „British Medical Journal" porówna³ je do „wizjonerskich zabójczych spojrzeñ" Makbeta. Tymczasem Kilner uwa¿a³, ¿e ka¿dy lekarz powinien postrzegaæ jego ekran jako narzêdzie diagnostyczne, poniewa¿ aura otaczaj¹ca chore czêœci cia³a cz³owieka ma ciemniejsz¹ barwê. Mimo nieprzychylnych opinii, Kilner nadal prowadzi³ doœwiadczenia, a w 1921 roku wyda³ ksi¹¿kê podsumowuj¹c¹ jego prace The Human Atmosphere. Nastêpne powa¿ne opracowanie na temat aury pojawi³o siê dopiero w 1937 roku, gdy opublikowano ksi¹¿kê Oscara Bagnalla Origin and Properties of the Human Aura. Autor nawi¹za³ do prac dr. Kilnera i wyprodukowa³ ekran zawieraj¹cy pinacynol. Mo¿na go by³o nosiæ jak okulary, co stanowi³o jego wielk¹ zaletê. Takie „gogle do odczytywania aury" czasami mo¿na nabyæ jeszcze dzisiaj.

Zdjêcia Kirliana by³y zdumiewaj¹co piêkne. Takie zdjêcie mo¿e byæ zabawne. leningradzki chirurg. Wspó³czeœni naukowcy potrafi¹ zobaczyæ aurê na kasetach wideo. Dziewiêtnastowieczne urz¹dzenie s³u¿¹ce do wykrywania skaz w szkle równie¿ pokazuje coœ. Ludzie ci na ogó³ pod³¹czaj¹ czujniki do skóry osoby fotografowanej. Mimo to bardzo niewielu ludzi chce poœwiêciæ czas i energiê. Gratulujê ci. pulsuj¹cym polu wokó³ ludzkiego cia³a". gdy prymitywne ludy malowa³y aurê na œcianach grot. Dr Gajkin wraz z W³adys³awem Michalewskim. ale na p³ycie fotograficznej widoczna by³a aura. Podczas leczenia metod¹ elektrowstrz¹sów w szpitalu psychiatrycznym zauwa¿y³ maleñki b³ysk œwiat³a miêdzy skór¹ pacjenta i elektrod¹. ¿e miejsca. Jeden z nich mia³ jasn¹. Zdjêcia palców i d³oni robiono. w 1940 roku. W 1953 roku dr Michai³ KuŸmicz Gajkin. Siemion Kirlian. szybko wiêc zapomnia³ o bólu. odpowiadaj¹ punktom akupunkturowym. Kirlian nie u¿ywa³ aparatu fotograficznego do swoich eksperymentów. w których mo¿na wyczuæ ¿yciow¹ energiê. lecz wytwarzaj¹ je elektronicznie. którzy sfotografowali aurê. czy jest tak rzeczywiœcie. ¿e otacza nas energia niewidzialna dla wiêkszoœci ludzi. Kirlianowie nie byli pierwszymi. jak fotografowaæ aurê. . Du¿o czasu up³ynê³o od chwili. odkry³ przypadkiem. a gdy wieœæ o nich dotar³a na Zachód. Kirlian wraz z ¿on¹ Walentyn¹ przez ponad dwadzieœcia lat pracowali w swoim maleñkim dwupokojowym mieszkanku nad udoskonaleniem sposobu fotografowania aury. za pomoc¹ którego mo¿na okreœliæ punkt akupunkturowy z dok³adnoœci¹ do jednej dziesi¹tej milimetra. k³ad¹c je na filmie le¿¹cym na na³adowanej metalowej p³ycie. ale nie przedstawia prawdziwej aury. Elma. Ludzie ci powiedzieli mu o 700 punktach na skórze. by j¹ zobaczyæ i dowieœæ jej istnienia. Pierwszy liœæ by³ zdrowy. Przygl¹daj¹c siê zdjêciom w maleñkiej pracowni Kirlianów. w których aura ma najwiêksze natê¿enie. wzbudzi³a niezwyk³e zainteresowanie w œrodowisku ludzi zajmuj¹cych siê parapsychologi¹. jak i wszyscy zajmuj¹cy siê parapsychologi¹ twierdz¹. ¿e aparat ten fotografuje jedynie pr¹dy konwekcyjne. ¿e wyruszy³eœ w ekscytuj¹c¹ podró¿. Dzisiaj na targach ezoterycznych mo¿na spotkaæ osoby oferuj¹ce sfotografowanie aury. natomiast aura drugiego by³a ledwo widoczna. Dzisiaj mo¿emy zastosowaæ ró¿ne urz¹dzenia. wykonali elektroniczne urz¹dzenie. leningradzkim in¿ynierem. znanym chiñskim lekarzom od tysiêcy lat. który wytwarza poœwiatê wokó³ cia³a cz³owieka. przeczyta³ artyku³ o Kirlianach. Fotografowany obiekt umieszcza³ miêdzy dwiema metalowymi p³ytami. drgaj¹cymi a¿ 200000 cykli na sekundê. Poœwiêcali temu ca³y swój wolny czas. sfotografowali miêdzy innymi dwa na pozór identycznie wygl¹daj¹ce liœcie. która da ci du¿o zadowolenia. jak chiñscy lekarze zmieniaj¹ przep³yw energii pacjenta w tych punktach i jakie to mia³o skutki. drugi – chory. Gajkin widzia³. Ministerstwo Zdrowia Publicznego przyzna³o im stypendium. ¿e zdjêcia po prostu pokazuj¹ ognie œw. Naukowiec oparzy³ siê podczas pierwszej próby sfotografowania tego œwiat³a. ich aparaty nie fotografuj¹ autentycznego zjawiska.Pod koniec lat trzydziestych rosyjski naukowiec. a wtedy pisz¹ o „cienkim. zda³ sobie sprawê. Zafascynowa³o go. ¿e fotografie ma³¿onków przypomina³y praktyki chiñskich lekarzy stosuj¹cych akupunkturê. gdy naukowcy wykazali. których mia³ okazjê obserwowaæ w czasie drugiej wojny œwiatowej. chocia¿ naukowcy twierdz¹. Cokolwiek powiemy na ten temat. Jednak podniecenie stopniowo opad³o. co mo¿e byæ aur¹. Dot¹d nie wiadomo. Odkrycie to pomog³o znaleŸæ drobne punkty akupunkturowe. by rozwin¹æ w sobie œwiadomoœæ aury i nauczyæ siê j¹ widzieæ. Ma³¿onkowie przeprowadzili wiele eksperymentów. migotliw¹ aurê. Wiadomoœæ o ich odkryciu rozesz³a siê po kraju i w koñcu. dzisiaj zarówno naukowcy. Wynik pomiaru oporu elektrycznego zostaje przekazany do elektronicznego procesora. Niestety.

a potem traci tê zdolnoœæ. ¿e czerñ poch³ania wszystkie kolory widma œwietlnego. Isaac Newton odkry³ refrakcjê. co ¿yje. poci¹giem seksualnym. Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej (fale radiowe) oraz promieniowanie o niskiej czêstotliwoœci wynosz¹ce a¿ sto kilocykli (kiloherców). Jednak aura zawiera równie¿ kolor. wykonywa³ kolejne eksperymenty i zaobserwowa³. gdy w 1666 roku obserwowa³ promieñ s³oñca. cienkich. Dzieje siê tak dlatego. to jednak nie wykrywaj¹ aury. To. Ott zauwa¿y³ równie¿. Dlatego latem mamy sk³onnoœæ do noszenia jasnych ubrañ. W rzeczywistoœci aura. John Ott wysun¹³ teoriê. wag¹ cia³a i odpornoœci¹ na stres. które otacza wszystko. a ten powstaje ze œwiat³a. ¿e nagle ujrza³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki. Jak wszyscy ludzie wyprzedzaj¹cy swój czas. Energia przep³ywaj¹ca przez ni¹ odzwierciedla nasz¹ osobowoœæ. lubi³em chowaæ siê pod ko³dr¹ i przysuwaæ do oczu palce. ¿e ka¿dy z nas ma fizyczn¹ aurê z³o¿on¹ z materii i pól energetycznych. Nie zra¿aj¹c siê tym. Inni wierz¹. To by³a odpowiedŸ na uwagi krytyków Newtona. Œwiat³o przemieszcza siê w przestrzeni w postaci fal z prêdkoœci¹ oko³o 300 000 km/sek. który z kolei wp³ywa na wszystkie gruczo³y dokrewne. które mo¿emy zobaczyæ. Gdy œwiat³o dociera do powierzchni jakiegoœ przedmiotu. Nasz organizm emituje energiê podczerwon¹. ¿e j¹dra komórek w siatkówce oka przyjmuj¹ œwiat³o i przekazuj¹ informacjê do podwzgórza. Œwiadczy o tym fakt. co siê dzieje. Olaf Roemer. cia³o i dusza. jednak nie znika zupe³nie. zachowuj¹cym dok³adny zapis naszej przesz³oœci i teraŸniejszoœci. aura to niewidzialna emanacja lub pole energetyczne. Naukowcy s¹ zgodni. By³o to rewolucyjne odkrycie. poczuciem równowagi. Szybkoœæ œwiat³a okreœli³ duñski astronom. ¿e kolor znajduje siê ju¿ w szkle pryzmatu. Goethe opisa³ to bardzo wymownie: „Barwy s¹ cierpieniem œwiat³a". Aura wskazuje na stan. Nie nale¿y siê jednak tym martwiæ. który. Niektórzy twierdz¹. W œrodku znajduje siê widmo optyczne. ¿e barwa stanowi przyrodzon¹ cechê ka¿dego przedmiotu. poniewa¿ poch³on¹³ wszystkie inne kolory. dopiero w 1679 roku. np. nasza aura nie stanowi ¿adnej formy œwiat³a. otaczaj¹c ca³e cia³o. ¿e aura jest odbiciem nas samych. W latach szeœædziesi¹tych John Ott. wszyscy mamy termiczny gradient i wynikaj¹ce z jego istnienia pr¹dy powietrza w pobli¿u cia³a. gdy œwiat³o przechodzi przez dwa pryzmaty. tryb ¿ycia. Fiolet natomiast ma falê najkrótsz¹. Isaac Newton wykaza³ to pierwszy. tworzy³ têczê. Mam przyjaciela. nie by³o wiêc niczym nadzwyczajnym. w jakim jest nasz umys³. Odkrycie to jest wykorzystywane w leczeniu barw¹ i okreœlaniu stanu zdrowia odzwierciedlaj¹cego siê w aurze. W tamtych czasach by³o to pojêcie rewolucyjne. Ludzka zdolnoœæ widzenia tego zjawiska to swego rodzaju jasnowidzenie. ¿e w miarê s³abniêcia wibracji bia³ego œwiat³a staj¹ siê widoczne ró¿ne kolory. któr¹ osoby uzdolnione parapsychicznie zawsze umia³y zobaczyæ. które nie ma wiêkszego znaczenia. ¿e chocia¿ dzisiejsze urz¹dzenia badawcze potrafi¹ wykryæ ka¿d¹ czêœæ widma œwietlnego. Jeszcze inni uwa¿aj¹. My widzimy tylko te kolory. Tak wiêc zielony liœæ wydaje siê nam zielony. by siê przemieszczaæ. Ciemne kolory s¹ bardziej ch³onne ni¿ jasne. Dopiero gdy dorastamy i dowiadujemy siê. Sir Isaac Newton udowodni³. co pozwala nam widzieæ. a nawet przysz³oœci. Wielu ludzi widzi aurê w dzieciñstwie. Otaczaj¹ nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pola jonów. Bêd¹c dzieckiem. co je otacza. Co ciekawe. Œwiat³o dostaj¹ce siê do oka jest przekazywane do mózgu przez nerw optyczny. W ca³kowitych ciemnoœciach zmniejsza siê jeszcze bardziej. Chcia³ przez to powiedzieæ. Newton zosta³ wyœmiany. b³êkitnawych linii energii. inne natomiast s¹ mikroskopijne. poch³ania czêœæ barw. przechodz¹c przez pryzmat. ¿e sk³ada siê na ni¹ iskra ¿ycia i w niej w³aœnie przebywa nasza wy¿sza œwiadomoœæ. jak siê na ogó³ b³êdnie s¹dzi. wybitny badacz zjawisk œwietlnych.Rozdzia³ l Co to jest aura? Wed³ug s³ownika. w¹skie pasmo energii. ¿e aura to po prostu zjawisko elektromagnetyczne. a kurczy w pomieszczeniach. Promieñ z pierwszego pryzmatu zosta³ rozbity na têczê. Mo¿na wiêc j¹ uznaæ raczej za przed³u¿enie cia³a ni¿ za coœ. równie¿ ska³a czy stó³ kuchenny maj¹ aurê. Chocia¿ czerñ i biel nazywamy kolorami. poniewa¿ do tamtej chwili wszyscy myœleli. Podwzgórze – wypuk³oœæ wielkoœci niewielkiej œliwki u podstawy mózgu – zawiaduje wieloma wa¿nymi funkcjami. gdy¿ umiejêtnoœæ ta jest w³aœciwa ka¿demu cz³owiekowi. Mo¿na j¹ dostrzec w postaci ma³ych. Latem bardzo siê poci. ¿e jest to rzekomo niemo¿liwe. odkry³. podlega wiêc najsilniejszemu za³amaniu. poniewa¿ ma najd³u¿sz¹ falê. Czerwieñ ulega mniejszemu za³amaniu ni¿ inne barwy. Chocia¿ œwiat³o nie tworzy aury. które zosta³y odbite. W stosunku do otoczenia cz³owiek jest istot¹ ciep³¹. ¿e œwiat³o musi mieæ wp³yw na wzrost i zdrowie cz³owieka na nieœwiadomym poziomie. stanowi równie¿ czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla ca³¹ ¿yciow¹ energiê w jej nawet najmniej uchwytnych przejawach. w istocie s¹ to przeciwstawne bieguny odpowiednio ciemnoœci i œwiat³a. Niektóre z tych fal maj¹ ponad 160 000 km d³ugoœci. która ponownie sta³a siê jednorodnym œwiat³em po przejœciu przez drugi pryzmat. myœli i emocje. Kontroluje ono równie¿ gruczo³ przysadkowy. chocia¿ jego ubrania wykonane s¹ z lekkich materia³ów. Przedtem wierzono bowiem. Œwiat³o za³amuje siê w czasie przechodzenia przez pryzmat. ¿e oczy spe³niaj¹ dwie ró¿ne funkcje. Aura rozrasta siê i rozprzestrzenia w promieniach s³oñca. by widzieæ delikatne linie energii tañcz¹ce miêdzy nimi. który przez ca³y rok ubiera siê wy³¹cznie na czarno. tracimy tê . ¿e œwiat³o po prostu jest i nie potrzebuje czasu. dostarczaj¹ca energii niezbêdnej do ¿ycia i dzia³ania. które j¹ otaczaj¹. Od dawna pewni ludzie potrafili dostrzegaæ aurê. Jednak naukowcy dopiero niedawno potwierdzili istnienie niewidocznej „otoczki". a promieñ s³oneczny tylko go stamt¹d wydobywa. Nazwa pochodzi od greckiego s³owa aura oznaczaj¹cego bryzê. by mo¿na by³o j¹ zobaczyæ. jest niezbêdne. ¿e bia³e œwiat³o zawiera w sobie wszystkie kolory. A poniewa¿ istnieje ono wokó³ wszystkiego.

Zrozumia³em. Mo¿e to nawet byæ swego rodzaju ostrze¿eniem. które ze wszystkich stron otacza cia³o niczym ogromne jajo (rys. Co ciekawe. którzy ucz¹ siê dostrzegaæ aurê. Najczêœciej bêdzie siê tak dzia³o nie bez powodu. W istocie wiele osób opisa³o j¹ jako „z³otawe jajo". i ciesz¹c siê. który bardzo du¿o pali³. a aura astralna – emocjami. Kiedyœ na przyjêciu prze¿y³em smutn¹ chwilê – dostrzeg³em aurê cz³owieka stoj¹cego w g³êbi pokoju. jego aura rozszerza siê i na krótko staje siê bardzo wyraŸna. Wewn¹trz tego du¿ego jajka znajduj¹ siê linie si³y i energii. Prawdopodobnie dlatego czêsto mu siê przypisuje kolor szary. Staraj¹ siê oni rozwin¹æ parapsychiczny potencja³ swoich dzieci. Warstwa ta poszerza siê w czasie snu i kurczy na jawie. Wed³ug tradycyjnej interpretacji. który ³aduje siê przez noc. niemal niewidoczna otoczka wokó³ cia³a mierz¹ca od 0. ¿e coœ jej dolega. poniewa¿ choroba odznacza siê na niej ciemn¹ smug¹ lub zaburzeniem ruchu. które stykaj¹ siê ze sob¹ pod k¹tem prostym. . ¿e ma on szarawy odcieñ. ¿e go spotka³eœ. Dwa dni póŸniej zmar³. Uwa¿a siê powszechnie. jeœli jego aura jest ciemna. Aura wystêpuje w ró¿nych postaciach. a wiêkszoœæ ludzi po odpowiednim treningu dostrzega przynajmniej trzy z nich. dlaczego nagle zobaczy³em jego aurê. Jednak w codziennym ¿yciu pos³ugujemy siê na ogó³ mieszanin¹ ich obu. tym wiêksza jest jego aura. która wpad³a w z³oœæ.1). Ludzie. proces myœlowy nie zanika. patrzymy wiêc na aurê raczej jako na ca³oœæ. myœl¹c. delikatne i œwietliste zabarwienie. ¿e cz³owiek ten Ÿle siê czuje. Mamy œwiadomoœæ. D³ugo siê zastanawia³em. Aura ma kilka warstw. Jest to niezwykle delikatna.zdolnoœæ. W ci¹gu kilku tygodni aura odzyska³a swoj¹ poprzedni¹ jasn¹ barwê. zanim zainteresowana osoba zda sobie sprawê. Gdyby mój znajomy nie rzuci³ palenia. ¿e wielu duchowych uzdrowicieli zajmuje siê eterycznym sobowtórem. ¿e sygnalizowa³a ona. Niespodziewanie spotkasz kogoœ. Jeden z moich przyjació³. a tak¿e nieustannie migocze. Jego aura wyraŸnie ostrzega³a przed gro¿¹c¹ mu chorob¹. Nic wiêc dziwnego. podczas gdy nie dostrzeg³em jej u nikogo innego z obecnych na przyjêciu. Przypomina akumulator. Prostopadle do niego energia przep³ywa wokó³ cia³a poziomo. Niektórzy ludzie o zdolnoœciach parapsychicznych potrafi¹ je dostrzec (nazywa siê je cia³em subtelnym). W miarê jak twoja œwiadomoœæ aury bêdzie siê rozwijaæ. Wokó³ osoby. Ten ci¹g³y ruch wewn¹trz sobowtóra eterycznego tworzy bardzo zró¿nicowane. uczucia. mog¹ poczyniæ kroki maj¹ce na celu odzyskanie zdrowia i witalnoœci. promieniuj¹ce we wszystkich kierunkach i odzwierciedlaj¹ce myœli. Podobno Budda emanowa³ poœwiat¹ na kilka kilometrów. nagle zobaczysz jego aurê. Kiedy ktoœ postêpuje szlachetnie lub jest szczodry.2). 1. nieruchomy staw. Wyj¹tek stanowi sobowtór eteryczny. Na przyk³ad psychiczna aura zarz¹dza procesem myœlowym. By³a s³aba i nik³a.3). Na ogó³ bywa postrzegana jako pole energetyczne. Jednak w miarê doskonalenia umiejêtnoœci postrzegania aury zdaj¹ sobie sprawê. porusza siê i zmienia kolor. uwolni³ siê od na³ogu. i¿ cz³owiek ten gotuje siê do zmiany wcielenia.5 cm (rys. zdrowie i potencja³ cz³owieka (rys. Jeœli ludzie uœwiadamiaj¹ to sobie. widz¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em fizycznym a w³aœciw¹ aur¹. Aura sk³ada siê z pól energii. gdy mu powiedziano. W najgorszym wypadku œwietlista otoczka mo¿e przypominaæ ciemny. ¿e im pe³niejszy rozwój duchowy cz³owieka. chorobê mo¿na dostrzec. 1. zauwa¿ysz. Mamy jednak jeszcze d³ug¹ drogê przed sob¹. prawdopodobnie zobaczysz brudnoczerwon¹ poœwiatê. i nawet jeœli naszym postêpowaniem rz¹dz¹ emocje. Sobowtóra eterycznego zwiemy czasem aur¹ zdrowia. O z³ym stanie zdrowia mo¿na równie¿ wywnioskowaæ z utraty zabarwienia sobowtóra eterycznego.5 do 1. ¿e od czasu do czasu bêdziesz spontanicznie dostrzegaæ to zjawisko u niektórych osób. ¿e wszystko Przenika siê nawzajem i ³¹czy ze sob¹. ka¿da warstwa odpowiada innej sferze ¿ycia. Na szczêœcie dzisiaj wielu nauczycieli i rodziców ma wiêksz¹ wiedzê ni¿ kilka dziesiêcioleci wstecz. na kim ci zale¿y. ¿e jego aura jest szara. zanim zdarzy siê nieszczêœcie. Wszystkie one krzy¿uj¹ siê i tworz¹ gêst¹ sieæ energii magnetycznej. Najczêœciej aura rozci¹ga siê na blisko metr we wszystkich kierunkach. Pierwsze z nich porusza siê pionowo w górê i w dó³ cia³a. zapad³by powa¿nie na zdrowiu. Na koniec inne fale energii emanuj¹ z krêgos³upa i g³owy ku zewnêtrznym czêœciom aury. U¿ywamy emocji. Dzisiaj s¹dzê. 1.

Ponadto czasami mo¿na dostrzec strza³y. byœ siê do niego nie zbli¿a³. a nawet z³e. dadz¹ siê one w koñcu dostrzec w tej warstwie aury. pó³ksiê¿yce itp. musisz siê nauczyæ chroniæ swoj¹ aurê. wibruj¹cy ob³ok (rys. które z jakiegoœ powodu czêœciej wykorzystuj¹ swój umys³ ni¿ zwykle. spêdziwszy z kimœ trochê czasu? Jest bardzo prawdopodobne. Jeœli kszta³ty te symbolizuj¹ ca³y nasz umys³. Niektórzy ludzie potrafi¹ dostrzec kilka odrêbnych warstw. krzy¿e. Jeœli ¿yjesz z psychicznym wampirem. ma bardzo du¿y wp³yw na otaczaj¹c¹ nas poœwiatê. jak jedna aura odpycha drug¹ (rys. na Wschodzie okreœlanych mianem kosha („warstwa"). który zawiera wa¿ne informacje o cz³owieku. kto zyskiwa³ duchow¹ œwiadomoœæ. Oprócz tego z cia³a poprzez aurê emanuj¹ ró¿nobarwne promienie. Aura widziana po raz pierwszy wydaje siê niemal bia³a i przypomina ob³ok. natomiast s¹ widoczne u osób. Pewne osoby s¹ psychicznymi wampirami. Niektóre z tych kszta³tów odzwierciedlaj¹ pojedyncze myœli. Krzy¿e oznaczaj¹ trudnoœci w podejmowaniu decyzji i spotyka siê je g³ównie w aurze ludzi niezdecydowanych czy nieœmia³ych. Œwiadomie lub nie korzystaj¹ z energii innych ludzi. Ka¿da aura ma swój podstawowy kolor. Osoba przepe³niona wy³¹cznie negatywnymi myœlami. w miarê rozwoju umiejêtnoœci jej widzenia. Cia³o eteryczne otacza w³aœciwa aura. a jej wibracja siê nasila i prawdopodobnie dlatego czujemy siê bardziej pe³ni ¿ycia i energii latem ni¿ zim¹. Myœli przep³ywaj¹ i nie nale¿y ich traktowaæ jako sta³y element aury. stopniowo wszystkich od siebie odepchnie. Aura rozci¹ga siê na kilkadziesi¹t centymetrów. mog¹ istnieæ miesi¹cami. Wielokrotnie widzia³em je u kogoœ. ukazuj¹c jego emocjonaln¹. St¹d niew¹tpliwie pochodz¹ takie wyra¿enia jak „czerwony ze z³oœci" czy „zielony z zazdroœci". by wzbogaciæ swoj¹. . Co ciekawe. Natomiast pozytywne myœli i czyny maj¹ zbawienny wp³yw na stan naszego zdrowia i samopoczucia i tak¿e odzwierciedlaj¹ siê w naszym sobowtórze eterycznym. ¿e wiêkszoœæ z nas nie potrafi zatrzymaæ jednej myœli przez d³u¿szy czas.4). a wtedy trwaj¹ zaledwie kilka sekund i znikaj¹. Spirale. obserwujemy. Æwicz¹c. odpychaj¹ce. pozostawiaj¹c ich z poczuciem pustki i frustracji. latami czy nawet przez ca³e ¿ycie. Na przyk³ad ko³o symbolizuje spe³nienie i g³êbokie zadowolenie. rzadko sieje widuje w aurze ludzi wykonuj¹cych stymuluj¹ce umys³owo zawody. Jednak negatywne myœli i emocje mog¹ wywo³aæ sta³e zmiany w aurze: wspania³e. Nikt nie bywa „czerwony ze z³oœci" ca³ymi tygodniami czy miesi¹cami. psychiczn¹ i duchow¹ naturê. sto¿ki i pó³ksiê¿yce wskazuj¹ na ogó³ na powa¿ne myœli. 1. ka¿dy mo¿e nauczyæ siej¹ widzieæ i czuæ. Nasza aura przez ca³y czas wspó³dzia³a z aur¹ innych. Tych nieszczêœników na ogó³ charakteryzuje sztywnoœæ w postawie. ¿e by³ to w³aœnie psychiczny wampir.5).6). niewiele wiedz¹cy na ten temat. Dzieje siê tak dlatego. brak psychicznej œwiadomoœci i poczucia w³asnej wartoœci. kogo nie lubimy. ¿e maj¹ one symboliczne znaczenie. gdy cz³owiek pozostaje pod wp³ywem stresu. U niektórych ludzi wewn¹trz aury wystêpuj¹ ró¿ne figury geometryczne. kto jest nam mi³y. kto wyda³ ci siê antypatyczny. 1. pozornie bez ¿adnego powodu? Twoja aura zosta³a odrzucona przez aurê tego drugiego cz³owieka. spirale. obie aury otwieraj¹ siê i ³¹cz¹ ze sob¹ (rys. ostrzegaj¹c ciê. Czasami dostrzegaj¹ j¹ i odczuwaj¹ ludzie zupe³nie nie zainteresowani parapsychologi¹.Nawet nasze myœli mog¹ zmieniæ wygl¹d sobowtóra eterycznego. wibruj¹ce barwy staj¹ siê matowe. ale stara³ siê j¹ oprzeæ na logice. 1. Dostrzega siê je na ogó³ u intelektualistów i ludzi rozwiniêtych duchowo. Strza³y pojawiaj¹ siê czêsto wtedy. Gdy widzimy kogoœ. Gwiazda oznacza du¿e zdolnoœci parapsychiczne. Stopniowo. Czy zdarzy³o ci siê spotkaæ kogoœ. ¿e dana osoba chroni innych lub ktoœ chroni j¹ sam¹. zaczynamy dostrzegaæ kolory. W s³onecznym œwietle aura zdaje siê powiêkszaæ. co myœlimy. Uwa¿a siê na ogó³. sto¿ki. szczególnie d³ugotrwa³ego. Jeœli nieustannie mamy negatywne lub wrogie myœli. Czy czu³eœ siê kiedyœ „wypompowany". Trójk¹t mo¿e oznaczaæ. Aura dwóch g³êboko w sobie zakochanych osób tworzy jeden wspania³y. Niektórzy uwa¿aj¹ je za fale myœli – z pewnoœci¹ to. Gdy spotykamy kogoœ. które wysysaj¹ energiê z twojej aury.

Aury nie ma w momencie narodzin. W dalszym ci¹gu tej ksi¹¿ki dowiesz siê. który chce ciê wykorzystaæ. Innym na to dowodem jest zauwa¿alna poprawa rozmiaru i koloru aury u ludzi. Aura roœnie wraz z dzieckiem. natomiast barwy ma³ej. poniewa¿ b³êkit nabiera wyraŸnie szarego odcienia. kochaj¹c¹ i mi³¹ osobê. jak i jasnoœci. co z kolei wywo³uje w nim jeszcze bardziej negatywne nastawienie. Przeciêtni ludzie maj¹ przeciêtn¹ aurê. Tymczasem nasz charakter modyfikuje j¹ w subtelny sposób. odzwierciedlaj¹c rozwój inteligencji. na jakie zas³uguje. ¿e nie obdarza siê go takim szacunkiem i powa¿aniem. ¿e ludzie staraj¹ siê go unikaæ. lubie¿nym lub takim. Rozszerza siê wtedy. które bêd¹ j¹ charakteryzowa³y przez ca³e ¿ycie. który osi¹gn¹³ sukces zawodowy i s³awê. jak czuæ. ale tak¿e ustrzec siê przed cz³owiekiem nieuczciwym. a nastêpnie stopniowo przechodzi w b³êkit. Ale jeœli maj¹ zamiar post¹piæ nieuczciwie. o intensywnych. Aura powinna byæ promieniej¹ca. Aura niemowlêcia jest w zasadzie bezbarwna. Oznacza to. niemal œwietlistych barwach. Rozwija siê stopniowo zarówno pod wzglêdem rozmiaru. ich aura skurczy siê i straci blask. A przecie¿ mo¿e to zmieniæ. A wtedy znowu zacz¹³by przyci¹gaæ do siebie innych. Uwa¿a on jednak. wskazuj¹ca na pocz¹tek procesu myœlowego. ale pojawia siê przy pierwszym hauœcie powietrza. a jej kolory s¹ pastelowe.Negatywne myœlenie tak¿e ma fatalne skutki. która wiedzie go do smutnej. . staje siê srebrna. Jeœli czuj¹ siê szczodrzy. widzieæ i interpretowaæ aurê. aura ka¿dego z nich ³¹czy siê z drug¹ w jednoœæ i wystrzela w niebo. Wpad³ w spiralê. W czasie nauki ¿ó³ty poblask staje siê coraz bardziej intensywny. a kolory wibruj¹. Odzwierciedla siê to w jego pociemnia³ej aurze. Nic dziwnego. staje siê wiêc coraz bardziej zgorzknia³y. ukazuj¹c potencja³ ma³ego cz³owieka oraz w³aœciwe mu kolory. w chwili gdy dziecko osi¹ga wiek trzech miesiêcy. aura odzwierciedla prawdziwe kolory. odzwierciedlaj¹c now¹ rzeczywistoœæ. Niebieski pozostaje obecny wewn¹trz aury jako t³o przez ca³e ¿ycie. ¿e sk³ada siê ona z energii pobieranej poprzez oddech. ich aura bêdzie uderzaj¹co piêkna. umiejêtnoœæ widzenia aury mo¿e byæ bardzo po¿yteczna. W miarê wzrostu dziecka wokó³ jego g³owy pojawia siê ¿ó³ta poœwiata. Gdy kochankowie s¹ razem. samotnej staroœci. bo dziêki niej mo¿esz rozpoznaæ szczodr¹. Aura prezentuje siê najlepiej u zakochanych. Znam pewnego cz³owieka. jego aura by siê zmieni³a. Przez pierwszych piêæ czy szeœæ lat ¿ycia cz³owiek ch³onie informacje jak g¹bka. Na przyk³ad aura cz³owieka szczodrego bywa pokaŸnych rozmiarów. Jak widzisz. ciemnej aury sk¹pca sprawiaj¹ wra¿enie mêtnych. Daje siê to zauwa¿yæ szczególnie miêdzy pierwszym i drugim rokiem ¿ycia. którzy wykonuj¹ æwiczenia gimnastyczne i oddychaj¹ poprawnie. Na ogó³ dostrzega siê tê barwê dopiero wtedy. Gdy dziecko osi¹ga wiek szkolny. a jej intensywnoœæ oraz rozmiar zale¿¹ od stanu ich ducha w konkretnej chwili. Gdyby zapomnia³ o rzeczywistych i urojonych krzywdach z przesz³oœci i zacz¹³ ¿yæ szczêœliwie z dnia na dzieñ. gdy cz³owiek zapada na zdrowiu.

na ile potrafisz. Ró¿d¿ki u¿ywa siê na ogó³ do poszukiwania czegoœ. kto nie wierzy w istnienie aury. U niektórych ró¿d¿ka reaguje inaczej – prêty nie krzy¿uj¹ siê. Ja swoje pierwsze prêty zrobi³em z drucianych wieszaków na ubrania. Najpierw musisz zagi¹æ dwa metalowe prêty pod k¹tem prostym (rys.1).3). ale wielu ludzi zbyt mocno trzyma prêty. którzy czêsto pragn¹ pomóc raczej z poczucia obowi¹zku ni¿ z realnej potrzeby. dobrze bêdzie o-kreœliæ jej rozmiar. ale najpierw zastosujemy dwa metalowe prêty zgiête pod k¹tem prostym. Zrelaksuj umys³ na tyle. Najlepiej. wyjdŸ na zewn¹trz i spróbuj okreœliæ. a krótsze – oko³o 15 cm. Prowadz¹c zajêcia parapsychiczne. kogo siê lubi i kto jest zarówno wra¿liwy. jest strat¹ czasu. Mo¿esz umieœciæ krótsze ramiona w plastikowych rurkach. oczywiœcie. ¿eby to by³ ktoœ równie¿ zainteresowany rozwijaniem swoich umiejêtnoœci parapsychicznych. ¿e ró¿d¿karstwo jest dziwn¹. jak rozwijaæ tê umiejêtnoœæ. Wykonywanie tych æwiczeñ z kimœ. W pierwszej chwili mo¿e siê to wydaæ niesamowite. gdy¿ tacy ludzie szybko siê nudz¹. Tajemnica sukcesu polega na przezwyciê¿eniu niewiary i zrelaksowaniu siê. by mog³y siê swobodnie poruszaæ w twoich d³oniach. nie mog¹ siê one swobodnie poruszaæ. Uwa¿am. Metalowe prêty trzyma siê luŸno w rêku. Ja tego nie zauwa¿y³em. by ich uczestnicy najpierw nauczyli siê odczuwaæ aurê. tajemnicz¹ praktyk¹ czy wrêcz zabobonem. Pomyœl. a ich negatywne nastawienie bêdzie oddzia³ywaæ tak¿e na ciebie. ¿e najwa¿niejsze jest wybraæ kogoœ. Mnie jest równie wygodnie bez tych rurek. 2. W rzeczywistoœci stanowi ono bardzo praktyczny sposób kontaktowania siê z w³asn¹ podœwiadomoœci¹. bêd¹ to zwyk³e dwa kawa³ki metalu w kszta³cie litery „L". PóŸniej bêdziemy wyczuwaæ aurê rêkoma. D³u¿sze ramiê powinno mieæ oko³o 20-30 cm. Niektórzy twierdz¹. jednak wiêkszoœæ musi siê uczyæ. ¿e lepiej. a wtedy. Niektórym wydaje siê. Wybierz cz³owieka o otwartym umyœle i pozytywnym nastawieniu. gdzie znajduj¹ siê g³ówne cieki wodne na twojej posesji. Zanim zaczniesz poszukiwania aury twojego przyjaciela. a na koniec prawdopodobnie ustawi¹ siê równolegle (rys. W pewnej chwili prêty zaczn¹ siê krzy¿owaæ. Uwa¿am. ¿e przyjaciele s¹ na ogó³ lepsi ni¿ cz³onkowie rodziny. jak i rozs¹dny.Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Wielu ludzi potrafi widzieæ aurê bez wysi³ku. Zjawisko to znamy jako reakcjê ró¿d¿ki. zanim spróbuj¹ j¹ zobaczyæ. lecz odwracaj¹ . stwierdzi³em. Mo¿na jednak jej u¿yæ do wielu innych celów. co znajduje siê pod powierzchni¹ ziemi – na przyk³ad wody. Do tego eksperymentu potrzebna bêdzie druga osoba. Wyczuwanie aury ró¿d¿k¹ Zanim spróbujesz poczuæ aurê. a nastêpnie wolno obejdŸ posiad³oœæ. ¿e ³atwiej zobaczyæ aurê kobiet ni¿ mê¿czyzn. ¿e szukasz wody. kieruj¹c d³u¿szymi ramionami na wprost. 2.

Gdy poczujesz. Posuwaj siê wolno naprzód. by stan¹³ w lekkim rozkroku. skoncentruj siê na oddychaniu. Mo¿e ci byæ ³atwiej. Przez kilka sekund zacieraj z werw¹ rêce. Prawdopodobnie bêdziesz zaskoczony jej rozmiarami. Po prostu oczami wyobraŸni zobacz siebie jako osobnika doskona³ego nie tylko pod wzglêdem fizycznym. jak tlen wnika do p³uc i rozchodzi siê po ca³ym ciele. Ca³kowicie rozluŸniony. która zarz¹dza niewerbaln¹. co znajdzie odzwierciedlenie w twojej aurze. jednak nieczêsto mamy to szczêœcie. gdy ich aura siê zetknie. Teraz przeci¹gnij siê powoli i otwórz oczy. by czuæ aurê. Na pocz¹tku mo¿e ci byæ trudno ca³kowicie siê rozluŸniæ. czuj¹c zmêczenie i brak energii? Chocia¿ spa³eœ. Teraz przesuwaj siê powoli wokó³ niego i obserwuj koñce metalowych prêtów. nadal mamy do czynienia z reakcj¹ ró¿d¿ki. Czy zdarzy³o ci siê zbudziæ rano. Mo¿e to byæ cicho szumi¹cy strumieñ lub piêkny zachód s³oñca. Zatrzymaj siê. W pokoju powinno byæ ciep³o. a potem powtórz æwiczenie od drugiej strony. Zapamiêtaj to miejsce. Przekonasz siê. 2. Stañ w odleg³oœci oko³o 10 m. poniewa¿ rozluŸniaj¹ siê wszystkie miêœnie i organy twojego cia³a. ¿e s¹ ca³kowicie rozluŸnione. jak siê zmieni twoje ¿ycie. Nadszed³ czas. byle tylko dawa³o ci spokój i odprê¿enie. mrowienie. bêd¹ to raczej jej wewnêtrzne warstwy. A potem wyobraŸ sobie. a nie zewnêtrzne. Poczujesz lekki ch³ód. trzymaj¹c ramiona nieco odsuniête od tu³owia. Warto równie¿ wy³¹czyæ telefon. Usi¹dŸ z zamkniêtymi oczami w wygodnym fotelu. To relaksacyjne æwiczenie ma na celu uwolnienie ciê od codziennych problemów i zmartwieñ. a nawet ciep³o lub ch³ód. gdy bêdziesz widzia³ aurê i umia³ j¹ odczytaæ. Teraz mo¿esz ju¿ poszukaæ aury przyjaciela za pomoc¹ ró¿d¿ki. ale tak¿e w ka¿dej innej dziedzinie – prawdziwe dziecko wszechœwiata. Nie ma znaczenia. Ludzie. inteligencji i kreatywnoœci. Gdy doœwiadczysz tego uczucia. pomyœl o miêœniach w ³ydkach i biodrach. a potem œwiadomie rozluŸnij miêœnie w palcach u stóp i w samych stopach.4). Powoli przybli¿aj d³onie do siebie. a któr¹ wykorzystujesz zawsze. Myœl o aurze przyjaciela. jeœli sobie wyobrazisz. mo¿esz w³¹czyæ jak¹œ ³agodn¹ muzykê medytacyjn¹. 30 cm. Uœwiadom sobie swój oddech. ¿e badasz zewnêtrzny skraj aury. a nastêpnie rozstaw je na odleg³oœæ ok. Przez kilka chwil trzymaj rêce z³o¿one. Oznacza to. Ludzie ró¿nie to odczuwaj¹ – lekki opór. uczuciow¹. a¿ prêty siê skrzy¿uj¹. by nikt ci nie przeszkadza³.od siebie w przeciwnych kierunkach. weŸ trzy g³êbokie wdechy i wolno wydychaj powietrze. Poczujesz lekki opór. trzymaj¹c przed sob¹ metalowe prêty skierowane ku przodowi. a potem powoli je roz³ó¿. ale szybko nabierzesz wprawy. nie ma ¿adnego znaczenia. gdy coœ tworzysz. To nie ma znaczenia. Po æwiczeniu relaksacyjnym powinieneœ czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. by poczuæ aurê przyjaciela. gdy aura obu d³oni siê zmiesza. Nie potrzeba na to okreœlonego czasu. Spójrz na siebie jak na doskona³¹ istotê ludzk¹. a nastêpnie zbli¿aj jeszcze wolniej. dopóki prêty nie zaczn¹ siê poruszaæ. a¿ poczujesz siê ca³kowicie zrelaksowany. WyobraŸ sobie. potrafi¹ tego dokonaæ w kilka sekund. gdy siê poœwiêca malarstwu. poniewa¿ aura znowu siê . To. zdo³asz je odtworzyæ. B¹dŸ z siebie dumny. ogrodnictwu. Powinniœmy tego doœwiadczaæ co noc podczas snu. Pomyœl o swoich sukcesach. Nadal przybli¿aj d³onie. którzy opanowali autohipnozê. a jednoczeœnie œwietnie wp³ywa na twoje samopoczucie. Stwierdzisz. ¿e zgniatasz gumow¹ pi³eczkê. Nagle poczujesz. Prawdopodobnie poczujesz energiê w œrodku d³oni i w czubkach palców (rys. Wiele osób zaczyna widzieæ aurê spontanicznie wtedy. Powy¿sze æwiczenie ma na celu uaktywnienie prawej pó³kuli mózgu. co to bêdzie. ¿e masz nadwagê albo jesteœ chory. Przywo³aj na myœl najbardziej spokojn¹ scenê. Jesteœ ju¿ gotowy. pamiêtaj. grze na instrumencie lub innej dzia³alnoœci wykorzystuj¹cej praw¹ pó³kulê mózgu. Stopniowo rozluŸnij je wszystkie. intuicyjn¹ stron¹ twojej osobowoœci. jak¹ potrafisz sobie przypomnieæ. Wybierz tak¹ porê dnia. ¿e opór znika. ¿e aura twojego przyjaciela jest doskona³ym ko³em. Poproœ go. twoje cia³o nadal by³o spiête. ¿e dotkn¹³eœ zewnêtrznego brzegu aury. tej. Gdy zaczniesz j¹ czuæ. ¿e aura twojego przyjaciela rozci¹ga siê na tak¹ sam¹ odleg³oœæ z obu stron. kiedy tylko zechcesz.

¿e nigdy dot¹d nie czu³eœ energii. By³oby œwietnie. Po kilku æwiczeniach poproœ go. Czakry to punkty. Czujesz w³asn¹ aurê! Gdy opanujesz to æwiczenie. kiedy czuje twoj¹ d³oñ ponad czakr¹. emocjonaln¹ i duchow¹. Gdy jesteœmy zmuszeni do bliskiego kontaktu z obcym cz³owiekiem. Dobrym przyk³adem jest zat³oczone metro. ni¿ jest to w istocie. Wszyscy mamy w swoim ciele siedem punktów energetycznych znanych jako czakry (zob. jego aura i twoja bêd¹ siê otwieraæ i mieszaæ ze sob¹. jak mog³eœ nie czuæ jej przedtem. gdy d³oñ bêdzie bli¿ej cia³a. rozdzia³ 5. S¹ to oœrodki nerwowe. gdy on bêdzie szuka³ twoich czakr. Twoim zadaniem bêdzie lokalizacja czakr. Ogólnie mówi¹c. w zwi¹zku z tym taki cz³owiek nieustannie zmusza³by go do cofania siê.. Poczujesz opór w miarê przybli¿ania.5). a podœwiadomie mo¿esz sobie wyobra¿aæ. ¿e przyjaciel siê zbli¿a. ¿e obaj jesteœcie na dobrej drodze. roz³o¿ywszy rêce. Stañ za nim i umieœæ d³onie w odleg³oœci 30 cm po obu stronach jego g³owy. Ponownie powoli zbli¿aj d³oñ do piersi. nasza aura odepchnie jego aurê. W miarê nabywania wprawy stwierdzisz. gdy siê znajdziesz w zat³oczonym wagonie lub windzie. staniesz w rozkroku po drugiej. ¿e tym razem poczujesz opór wówczas. Ciekawym doœwiadczeniem jest odszukanie wszystkich swoich czakr za pomoc¹ d³oni. Zwróæ uwagê. sprawdŸ.rozdziela. Poproœ przyjaciela. czy czujesz aurê otaczaj¹cych ciê ludzi. jak tylko potrafi. Poæwicz przez jakiœ czas. a¿ ten opór zniknie. która z nich emanuje. To w³aœnie dlatego ludzie podró¿uj¹cy do ró¿nych krajów czêsto napotykaj¹ k³opoty. 5. W tej sytuacji aura ka¿dego z nich stara siê skurczyæ i odepchn¹æ aurê stoj¹cych w pobli¿u osób. im bli¿szy zwi¹zek z drugim cz³owiekiem. On tak¿e rozwija swoj¹ œwiadomoœæ aury. przesuwaj rêkê w ró¿nych kierunkach. S¹ to: czakra podstawowa – u podstawy krêgos³upa. a gdy poczujesz lekki opór. Wykonamy teraz wielki skok naprzód i poczujemy aurê drugiego cz³owieka. po czym znowu przysuñ. Po kilku æwiczeniach zamieñcie siê rolami i po³ó¿ siê z zamkniêtymi oczami. Kiedy ju¿ odczu³eœ aurê przyjaciela. niemal dok³adnie w chwili. spróbuj zrobiæ to samo z innymi czakrami. ¿e aura sprawia wra¿enie niemal cia³a sta³ego i bêdziesz zdumiony. i¿ ³atwiej je odnaleŸæ. a partner bêdzie ciê informowa³. wszyscy mamy swoj¹ prywatn¹ przestrzeñ i nie lubimy. nie potrzebujesz do tego r¹k. Partner zbli¿y siê do ciebie tak spokojnie. RozluŸnij . gdyby twój partner by³ na podobnym etapie i tak¿e potrafi³ czuæ swoj¹ aurê. mo¿esz pójœæ dalej. odsuwamy siê. Czakry s¹ po³o¿one wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. Wystarczy byæ tego œwiadomym. bêdziesz zdziwiony. które wch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. a¿ poczujesz lekki opór (rys. w których koncentruje siê bardzo du¿a energia. Ten eksperyment dowodzi. Dok³adnie to samo dzieje siê z aur¹. Poproœ swego przyjaciela. czy potrafisz wyczuæ aurê wokó³ jego cia³a. By³oby to nawet niewskazane w takiej sytuacji! Jeœli kogoœ lubisz. czakra krzy¿owa – miêdzy wzgórkiem ³onowym i pêpkiem. SprawdŸ to. miêdzy brwiami. Nastêpnym razem. poniewa¿ ca³e twoje cia³o bêdzie œwiadome. mimo ¿e siê nie znaj¹. by wygodnie usiad³ na krzeœle. A teraz przybli¿ rêkê do swego cia³a kilka centymetrów obok czakry serca. na zmianê przybli¿aj¹c i oddalaj¹c rêce. rys. Jak wiesz. w którym ludzie stoj¹ bardzo blisko siebie. a ch³ód w miarê oddalania. a ty bêdziesz musia³ okreœliæ. psychiczn¹. dopóki nie poczujesz ostatecznej granicy swojej aury. kiedy wszed³ do twojej aury. podczas gdy ty. przybli¿aj¹c i oddalaj¹c d³onie. nad któr¹ w³aœnie znajduje siê twoja rêka. Twój partner tak¿e mo¿e poczuæ. czakra korony – na czubku g³owy. który œwiadczy o rozwijaniu siê twojej œwiadomoœci aury. by siê wygodnie po³o¿y³ na ³ó¿ku i zamkn¹³ oczy. by ludzie w ni¹ ingerowali. rozpoznaj¹c z zamkniêtymi oczami czakrê. Prywatna przestrzeñ osoby pochodz¹cej z Dalekiego Wschodu jest na ogó³ du¿o mniejsza ni¿ przestrzeñ przeciêtnego Europejczyka. by stan¹³ po jednej stronie pokoju. ¿e dotykasz jego aury. Nie przejmuj siê pora¿kami. Jest tak dlatego. twarz¹ do œciany. Dr Charles Tart nazywa tê prywatn¹ przestrzeñ nasz¹ aur¹ psychologiczn¹. gdy tê czakrê odnajdziesz. Gdy uda ci siê poczuæ aurê wokó³ czakry serca. W miarê nabywania wprawy twój przyjaciel bêdzie umia³ powiedzieæ. musimy wykonaæ jeszcze jedno æwiczenie jej odczuwania. W nastêpnym eksperymencie u¿yj jednej rêki do odnalezienia czakry serca. czakra serca – miêdzy ³opatkami na wysokoœci serca. Nastêpuj¹cy eksperyment pozwoli ci to sprawdziæ. by sprawdziæ. czakra splotu s³onecznego – na poziomie tego splotu. Zanim przejdziemy do widzenia aury. ¿e czakry emanuj¹ tak du¿¹ iloœæ energii. nad jak¹ czakr¹ trzymasz d³oñ. Gdy je odnajdziesz. Przybli¿aj je powoli. Pierwsza próba bêdzie najtrudniejsza. czakra gard³a – na wysokoœci gard³a. czakra brwiowa – na czole. Gdy ktoœ ma³o nam znany lub nie lubiany w ni¹ wchodzi. tym g³êbiej mo¿e on wejœæ w nasz¹ prywatn¹ przestrzeñ. odsuwaj j¹. To dobry znak. 2. ¿e znajduje siê bli¿ej.1). dziêki czemu ³atwo je wyczuæ d³oñmi.

a ty tego nie poczujesz. wasze aury bêd¹ siê ze sob¹ mieszaæ. gdy kolega siê do mnie zbli¿a na odleg³oœæ. jak siê wydaje. Dziêki temu. Nie znaj¹cy siê ludzie osi¹gaj¹ wiêkszy sukces ni¿ bliscy przyjaciele. która pozwala mojej aurze zetkn¹æ siê z drug¹ aur¹. . To æwiczenie nie jest takie ³atwe. jeœli podejdziesz do æwiczeñ jak do zabawy. Szybciej osi¹gniesz rezultat. Nie zwracaj uwagi na dŸwiêki. bêdziesz gotów do nauki widzenia aury. Poniewa¿ wykonujesz je z przyjacielem. Nie uda ci siê wykonaæ tych wszystkich testów w ci¹gu jednego wieczoru czy nawet w tydzieñ. Ja zawsze siê koncentrujê na oddychaniu i staram siê nie dopuœciæ do siebie innych myœli. Jednak gdy rozdziela³em znaj¹ce siê osoby i kaza³em powtórzyæ æwiczenie z obcymi ludŸmi. Czêsto zdarza mi siê to obserwowaæ w czasie moich lekcji rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Lepiej odbyæ kilka krótkich sesji ni¿ jedn¹ d³ug¹. które mog¹ do ciebie dochodziæ. najprawdopodobniej ci siê nie uda i zrezygnujesz niezadowolony. jak wtedy. odnosili takie same sukcesy jak pozostali. Jeœli zaczniesz je wykonywaæ z ponur¹ determinacj¹. Gdy dobrze opanujesz wykonywanie wszystkich tych æwiczeñ.siê i pomyœl o mi³ych rzeczach. natychmiast zdajê sobie z tego sprawê. gdy masz do czynienia z ca³kowicie obcym cz³owiekiem.

a nie czujê. Kilku uczestników moich zajêæ potrafi³o zestroiæ siê psychicznie i okreœliæ kolor aury. Jeœli jest ci trudno dostrzec tê liniê energii. Mimo to zalecane w tym rozdziale doœwiadczenia bêd¹ dla ciebie bardzo korzystne. To wspania³y widok. ¿e jesteœ wystarczaj¹co odprê¿ony. zanim goœcie w ogóle coœ zobacz¹. Œwiat³o w pokoju powinno byæ ³agodne. ¿e siê nie zmienia. ¿e staraj¹c siej¹ wyczuæ. by wszelkie Ÿród³a ostrego œwiat³a znajdowa³y siê za twoimi plecami. Jeœli twój partner wykonuje to æwiczenie równoczeœnie z tob¹. jak i fizycznie. Zauwa¿ysz cienk¹. Odsuwaj¹c d³onie od siebie. 3.Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Wykonuj¹c æwiczenia z rozdzia³u drugiego.1). którzy intuicyjnie wyczuwaj¹ kolory. 3. spróbuj dostrzec cienk¹ siatkê linii przecinaj¹cych siê na stole i ³¹cz¹cych palce siedz¹cych przy nim osób. ¿e twoja aura obejmuje aurê lubianych przez ciebie ludzi. ale nie przyæmione. ale mo¿e byæ równie¿ inny. chocia¿ powoli siê od siebie oddalaj¹ (rys. poniewa¿ postrzegaj¹ ten strumieñ energii jako niemal bia³¹ niæ. nie widz¹c ich. ¿e niæ ³¹cz¹ca oba palce znika po osi¹gniêciu zaledwie centymetra d³ugoœci. bêdziesz móg³ j¹ zobaczyæ w ka¿dej chwili i okolicznoœciach. by nagle wszyscy inni tak¿e je dostrzegli. Poproœ goœci. zarówno psychicznie. Po zakoñczeniu doœwiadczenia wszyscy bêd¹ zadawali pytania i chcieli przeprowadziæ z tob¹ próbê dotykania palców. a potem powoli je odsuñ. Mo¿e up³yn¹æ nawet piêæ minut. Usi¹dŸ wygodnie i wykonaj æwiczenia relaksacyjne.2). Dobrym sposobem jest wykonanie tego æwiczenia na spotkaniu towarzyskim. Jednak ci¹gle je widzê. wykonuj zawarte w tym rozdziale æwiczenia. Z³¹cz palce wskazuj¹ce i przygl¹daj siê im przez oko³o 10 sekund. Niepotrzebne ci s¹ promienie œwiec¹ce prosto w oczy. Wielu znawców uwa¿a. Gdy ju¿ raz dostrze¿esz tê niæ energii. Wiêkszoœci ludzi odpowiada kartka bia³ego papieru. ¿e masz tê zdolnoœæ. Gdy wszyscy siê rozluŸni¹. tylko j¹ wyczuwaj¹c. chocia¿ niektórzy wol¹ ciemniejsze t³o. przeplataj¹ce siê na blacie sto³u pasma energii (rys. To ekscytuj¹ce zauwa¿yæ czyj¹œ aurê po raz pierwszy! Teraz mo¿esz spróbowaæ czegoœ niezwykle ciekawego. ¿e jedna osoba dojrzy to zjawisko. Gdy poczujesz. która siê rozci¹ga i ³¹czy palce. spróbuj dostrzec strumienie energii ³¹cz¹ce jego palce. których towarzystwo nie sprawia ci przyjemnoœci. A jak s¹dzisz. poniewa¿ warto widzieæ aurê w ca³ej okaza³oœci. dotykaj¹c nimi palców drugiej rêki. zaczniesz j¹ dostrzegaæ. gdybyœ æwiczenie to wykona³ z nie lubian¹ osob¹? Je¿eli mo¿esz. wyda ci siê. zaobserwujesz strumienie energii ³¹cz¹ce wszystkie palce. gdy wykonujesz æwiczenie z pewnymi osobami. Palcami jednej rêki dotknij palców swego przyjaciela. choæby przestrzeñ miêdzy palcami wynosi³a 10. Mo¿e siê nawet zdarzyæ. Jest tak dlatego. przeprowadŸ ten eksperyment z jak najwiêksz¹ liczb¹ osób. Najlepszy do tego celu bêdzie okr¹g³y stó³ z ciemnego drewna. To fascynuj¹ce zjawisko przywodzi na myœl jasnowidzów. W miarê nabywania wprawy zobaczysz. Zobaczysz. Usi¹dŸ tak. ¿e kolory aury postrzegamy trzecim okiem. Teraz mo¿esz przeprowadziæ ten eksperyment z czterema palcami. co by siê zdarzy³o. spróbuj przyciemniæ œwiat³o. co u³atwi ci jej zobaczenie. natomiast mo¿e zachowywaæ siê ca³kiem inaczej w stosunku do osób. nie za pomoc¹ oczu. a nastêpnie powoli odsuñ je. chocia¿ czasami czujê. Gdy bêdziesz wykonywaæ to æwiczenie po raz pierwszy. Trudno to potwierdziæ. a nawet 12 centymetrów. Przyciemnij œwiat³o. by usiedli wokó³ niego i po³o¿yli rêce na blacie z palcami skierowanymi ku œrodkowi. . niemal niewidoczn¹ niæ energii. ¿e dostrzegam kolory intuicyjnie. a palce umieœæ nad powierzchni¹ o jasnej barwie. ale wystarczy. rozwiniesz swoj¹ œwiadomoœæ aury. Zobaczysz strumieñ czystej energii ³¹cz¹cy wasze palce. Jednak choæbyœ stwierdzi³. ¿e strumienie energii rozci¹gaj¹ siê du¿o dalej. otwórz oczy i wykonaj pierwsze doœwiadczenie.

Zaznacz te miejsca na œcianie. Poczuj aurê otaczaj¹c¹ ró¿ne czêœci cia³a twego partnera. co go gniewa. Skoncentruj siê na tej czêœci cia³a. Powtórz próbê jeszcze dwa razy. Gdy ju¿ zobaczysz aurê wokó³ d³oni. Patrz na œcianê przez palce tej rêki. Powiedz przyjacielowi. Po kilku chwilach zauwa¿ysz. ani smutnych. ¿e gdy mrugasz. gdy przyzwyczaisz siê do widzenia aury. Stwierdzi³em. Spróbuj tak¿e obserwowaæ inne czêœci swojego cia³a. ¿e aura znika w chwili. jak daleko nad jego g³ow¹ i w lewo od niego siêga twoje widzenie obwodowe. Zauwa¿ysz równie¿. by zamknê³y siê w³aœnie teraz. Podczas nauki przyciemniona lampa jest najlepsza. wiêkszoœæ ludzi nie potrafi zobaczyæ aury w lustrze. i zacz¹æ od nowa. gdy masz oczy otwarte. by palce wskazywa³y sufit (rys. jak aura siê zmienia. Stañ kilka kroków dalej i patrz na jego nos. Zobaczysz. Na pocz¹tku mo¿e siê to wydawaæ dziwne. Przyjrzyj siê uwa¿nie aurze. przyjrzyj siê jej dok³adnie. jak jego aura siê rozszerza i rozwija. Prawdopodobnie zauwa¿ysz. Jeœli nosisz szk³a optyczne. W tej sytuacji wystarczy cofn¹æ siê do miejsca. a¿ halo ponownie siê pojawi. Oczywiœcie nie chcesz. co go uszczêœliwia. ani weso³ych. Zobacz. ¿e otacza ona tylko jego g³owê i szyjê. bêdzie ci ³atwo zobaczyæ j¹ tak¿e wokó³ ka¿dej innej czêœci cia³a. Nie martw siê. ¿e ubranie przys³ania aurê i czyni j¹ du¿o trudniej widoczn¹. Niestety. Przypomina to trochê naciskanie balonu. Wróæ na dawne miejsce i powtórz to samo æwiczenie. aura wróci do normalnych rozmiarów. Potrzebny bêdzie pokój o œcianach pomalowanych na jednolity kolor – najlepiej bia³y lub kremowy. Byæ mo¿e pomocne bêdzie przypomnienie sobie chwili. nad którymi aura wiruje. a¿ zobaczysz aurê wyraŸnie. a nastêpnie pozwoli ci je w sobie zanurzyæ. Niektórym siê to jednak udaje. Mo¿na patrzeæ na czo³o partnera (a nie na œcianê. uszczêœliwia lub nie wywo³uje ¿adnych emocji. Oka¿e siê. Niektórzy odczuwaj¹ rozczarowanie. Gniew objawia siê jako barwa brudnoczerwona. by oznaczyæ miejsca poni¿ej oraz na lewo . znika na chwilê. Ubranie ogranicza i zawê¿a widzenie aury. w którym uprzednio sta³eœ. Zaobserwujesz. Teraz ponownie przeprowadŸ doœwiadczenie wraz ze swoim partnerem. Bêdziesz musia³ dokonaæ kilku prób. Jest tak dlatego. Najlepiej przeprowadzaæ je wczesnym rankiem lub póŸnym popo³udniem. zanim uda ci siê jednoczeœnie dotkn¹æ j¹ i zobaczyæ. Zrób to samo æwiczenie z drug¹ rêk¹. a twoje oczy same siê zamyka³y. nie na d³oni. Wiêkszoœæ ludzi stwierdza. Z samej obserwacji aury powinieneœ okreœliæ.3). mo¿e wiêc wypróbuj swoje lustro w ³azience.Teraz jesteœ gotów wyraŸniej zobaczyæ w³asn¹ aurê. które z jakiegoœ powodu nie odbija jej doœæ dobrze.4). jak to czyniliœmy przedtem). 3. tym razem bior¹c pod uwagê miejsce poni¿ej i w prawo. by stan¹³ na tle jednokolorowej œciany. ¿e twoj¹ d³oñ otacza WyraŸne. nie na œcianie. gdy wykonywa³eœ æwiczenia z poprzedniego rozdzia³u. ale przywo³anie tego obrazu bêdzie pomocne. ale nie rezygnuj. Obserwuj. ¿e mo¿esz przebiæ siê przez powierzchniê i siêgn¹æ do wnêtrza. skoncentruj uwagê w³aœnie na nim. ¿e na pocz¹tku bêdzie ci siê wymykaæ spod palców. z t¹ ró¿nic¹. ale naprawdê nic nie widzisz. ¿e aura drugiej osoby rozszerza siê na œwie¿ym powietrzu. Najprawdopodobniej na pocz¹tku aura bêdzie znikaæ. Zwróæ uwagê. Trzecia metoda jest po³¹czeniem dwóch poprzednich. Postaraj siê skoncentrowaæ na zauwa¿onym zjawisku. ¿e nieustannie siê porusza. Powtarzaj to æwiczenie. nadal patrz¹c na aurê partnera. koncentruj¹c siê na œcianie za jego plecami (rys. gdzie sta³eœ najpierw. Byæ mo¿e zobaczysz. co go z³oœci. a potem stopniowo poszerzaj swe widzenie obwodowe. a potem pomyœla³ o czymœ. 3. Poproœ go. a zobaczysz. Ponadto silna psychiczna energia emanuj¹ca od g³owy powoduje. ¿e wielu ludzi. Kiedy zobaczysz aurê wyraŸnie. Stan idealny zbli¿ony jest do marzenia sennego. jeœli tak jest z tob¹. a kiedy bêdziesz j¹ mieæ w polu widzenia. pamiêtaj¹c. Gdy ju¿ je dostrze¿esz. ¿e jest ona w ci¹g³ym ruchu. Przyczyn¹ jest zmiana ogniskowej oczu w miarê posuwania siê do przodu. spójrz na palce. Aura powinna siê pojawiæ ponownie w ci¹gu kilku sekund. Dotkniêcie aury dostarczy ci takich samych wra¿eñ jak wtedy. by wzi¹³ kilka g³êbokich oddechów. mo¿esz wiêc siê zdecydowaæ na wykonywanie æwiczeñ nago lub niekompletnie odziany. niemal pozbawione koloru halo. Gdy bêdziesz to robi³. jak i bez nich. Znowu zaznacz je na œcianie. ale teraz bêdziesz j¹ jeszcze widzieæ. Kolory zaczn¹ siê pojawiaæ póŸniej. PodejdŸ i spróbuj jej dotkn¹æ. W tym wypadku jednak rozluŸniasz siê i koncentrujesz w tym samym czasie. zwrócony do niej twarz¹. Cofnij siê kilka kroków i patrz w jego kierunku. poniewa¿ twój wzrok powinien byæ ciê¿ki i niemal b³êdny. Skoncentruj siê na œcianie. Wyci¹gnij praw¹ rêkê przed siebie i unieœ d³oñ. a nad g³ow¹ partnera pojawi siê delikatna poœwiata. Mo¿e siê nieco skurczyæ i zmieniæ kolor. ¿e ³atwiej zauwa¿yæ aurê otaczaj¹c¹ w³aœnie tê czêœæ cia³a. jak promieniuj¹ z nich cienkie strumyczki energii. by pomyœla³ o czymœ. gdy siê do niej zbli¿aj¹. ¿e gdy obejmie ono wszystkie kierunki. czymœ. Powtórz te æwiczenia poza domem. Niech na koniec twój partner pomyœli o czymœ smutnym. najpierw w lewo i prawo. którzy na co dzieñ nosz¹ okulary. by s³oñce mieæ za plecami. widz¹c po raz pierwszy swoj¹ aurê. ale z czasem powinieneœ móc zobaczyæ aurê w ka¿dym œwietle. a nastêpnie poproœ go. o jakim prze¿yciu myœli. W takim razie po prostu spójrz znowu na œcianê. Jest wiele innych metod widzenia aury. która zmieni siê w aurê. Zwróæ szczególn¹ uwagê na czakry. aura mo¿e znikn¹æ. W czasie pierwszej próby zniknie. gdy tylko spróbujesz siê na niej skoncentrowaæ. poniewa¿ jest ona niemal bezbarwna. gdy by³eœ naprawdê zmêczony. Poproœ go. a potem spróbuj przeprowadziæ test w innych warunkach. szarawe. Zobaczysz j¹ za pomoc¹ widzenia obwodowego. potem w górê i w dó³. by myœla³ o rzeczach obojêtnych. spróbuj zobaczyæ aurê zarówno w okularach. ogniskowa twoich oczu lekko siê przesunie. Teraz cofnij siê tam. Partner musi stan¹æ lub usi¹œæ na tle jedno-barwnej œciany. ³atwiej dostrzega aurê bez nich. która otacza twoje palce. Przyjrzyj siê. ale nagle dostrze¿esz niewyraŸn¹ aurê otaczaj¹c¹ twojego przyjaciela. Przygaœ œwiat³o i stañ kilka kroków od œciany.

PójdŸ z przyjacielem do supermarketu lub innego równie ruchliwego miejsca. Patrz na niego przez kilka sekund. To nies³ychane wra¿enie nagle dostrzec aurê wokó³ wszystkich ludzi. £atwiej ci bêdzie z ludŸmi stoj¹cymi na jasnym tle. Zacznij. czy mo¿e zobaczyæ twoj¹ aurê. IdŸ kilka kroków za nim i sprawdŸ. a potem przenieœ wzrok na znak poni¿ej i na prawo. zobaczysz aurê wokó³ wiêkszej czêœci cia³a. by tego dokonaæ. Nie musisz siê na nikogo gapiæ. jeœli ci siê nie uda. czy zobaczysz jego aurê w tym utrudniaj¹cym skupienie otoczeniu. bêdziesz musia³ wykonaæ to æwiczenie wiele razy. Po prostu skoncentruj wzrok kilka centymetrów w bok od nich i spróbuj dostrzec ich aurê za pomoc¹ widzenia obwodowego. Po kilku sekundach przygl¹dania siê pozwól. by twoje widzenie obwodowe stopniowo siê rozszerzy³o. Na koniec przyjrzyj siê znakowi powy¿ej i na prawo. Nie b¹dŸ rozczarowany. zanim zdo³asz siê skoncentrowaæ bezpoœrednio na aurze. a wtedy pojawi siê aura twego partnera. tak byœ móg³ obj¹æ wzrokiem pozosta³e trzy pozycje. Nadszed³ czas na uczczenie twoich dotychczasowych sukcesów. . Jednak latem. Tak jak przy innych metodach. Na ogó³ najwyraŸniejsza bêdzie aura wokó³ ich g³ów. gdy wszyscy s¹ sk¹po odziani. patrz¹c na znak. Po kilku sekundach szybko spójrz na znak znajduj¹cy siê na lewo i poni¿ej. który zrobi³eœ nad jego g³ow¹ i na prawo od niego. Na to jednak potrzeba trochê czasu. Zamieñcie siê rolami i niech twój partner sprawdzi. spokojnego pokoju.i prawo od nosa twego partnera. Na szczêœcie æwiczyæ mo¿esz wszêdzie. Ruchliwy supermarket ró¿ni siê zasadniczo od zatopionego w pó³mroku. Poszukaj równie¿ aury innych obecnych tam ludzi.

kto nie wie. Z czasem jeden kolor w aurze bêdzie dominowaæ. . czy te¿ WyobraŸnia ich zwodzi. Znaczenie kolorów podstawowych Kolory podstawowe odpowiadaj¹ têczy. a zieleñ ze spokojem i samotnoœci¹. agresj¹ i podnieceniem. „Zrobi³o mi siê czerwono przed oczyma". W sytuacji optymalnej kolor podstawowy powinien zajmowaæ du¿o miejsca. a wtedy aura wyraŸnie to odzwierciedla. co dana osoba powinna robiæ ze swoim ¿yciem. ¿ó³ty. a czerwony powoduje. kiedy zaczniesz widzieæ kolory. W 1978 roku przeprowadzono interesuj¹cy eksperyment: poproszono dzieci o kolorowanie rysunku w trakcie ogl¹dania weso³ych i smutnych zdjêæ. Ca³y czas stosujemy kolory. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a. Aura wiêkszoœci ludzi nie jest oczywiœcie ani bogata. nie wysilaj¹c siê zanadto. Zafascynowa³ mnie fakt. przeprowadzi³ seriê eksperymentów z wiêŸniami. tworz¹c atmosferê spokoju i wyciszenia. ¿e czas zdaje siê szybciej p³yn¹æ. a drugiego –do przes³uchiwania podejrzanych. Dla niektórych bêd¹ to minuty. amerykañski naukowiec. bez wzglêdu na to. przedstawiaj¹cy prawdopodobnie aurê zdrowia. W 1932 roku Robert Gerard. co u³atwia³o spisywanie zeznañ. Ludzie ci usiedli ko³o siebie. odznaczaæ siê intensywnoœci¹ i œwietlistoœci¹. czy postêpuje ona s³usznie. jak i rozmiaru. jaki potencja³ marnujemy. gdy ludzie widzieli. dzieci Wybiera³y pomarañczowy. Nawet ma³e dzieci potrafi¹ przypisaæ ró¿nym uczuciom odpowiednie kolory. czy naprawdê je widz¹. Niech to trwa tyle czasu. gdy jesteœmy wœciekli. ¿e ci. ale wiêkszoœæ ludzi potrzebuje dni czy tygodni. mówimy. Niektórzy zastanawiaj¹ siê nawet. jakoœæ tej barwy wiele ci powie o cz³owieku. bêdziesz móg³ bez k³opotu okreœliæ ich stan emocjonalny. Aura ludzi nieuczciwych kurczy siê. Dzisiaj setki instytucji w ca³ym kraju umieszczaj¹ swoich agresywnych wspó³towarzyszy w ró¿owych pomieszczeniach. ile jest konieczne. „Postrzega œwiat w czarnych barwach". W sieci restauracji szybkiej obs³ugi œwietnie wiedz¹. Kilka lat temu wyg³osi³em seriê wyk³adów dla wiêŸniów. czy zdajemy sobie z tego sprawê. co ze sob¹ pocz¹æ. Jack Widerey. zwalniaj¹c miejsce dla nastêpnych chêtnych. ¿e agresywnoœæ wiêŸniów maleje pod wp³ywem naœwietlania œwiat³em ró¿owym. a barwy s¹ przy gaszone. w przeciwieñstwie do aury tego. Nie trzeba traciæ cierpliwoœci. na którego w³aœnie patrzysz. Jest on bardzo wa¿ny. Kolor ca³y czas na nas dzia³a. Na szczêœcie niektórzy w pewnym momencie orientuj¹ siê. przybieraj¹c na sile zarówno pod wzglêdem intensywnoœci. poniewa¿ informuje. przy czym niekoniecznie wskazuje. któr¹ tworzy aura. przeprowadzi³ inny eksperyment. ¿e ci drudzy du¿o wiêcej mówili. ¿e pomarañczowy pobudza apetyt. Na pocz¹tku bêd¹ bardzo blade. natomiast niebieskie – uspokaja. Ka¿dy kolor ma swoje znaczenie. Okaza³o siê. aura kilku z nich by³a uderzaj¹co piêkna. Nawet ludzie. B¹dŸ pewny. ¿e 75 procent jej uczniów dostrzega³o j¹. którzy nie dostrzegaj¹ ich szybko. Jednak mo¿e siê tam równie¿ znaleŸæ barwa. jak potrafi¹. dzieci bardzo dobrze widz¹ aurê. gdy go poproszono o urz¹dzenie wnêtrz dwóch policyjnych sal przes³uchañ. ogl¹daj¹c sceny smutne siêga³y po br¹zowy. Policja u¿ywa³a pierwszego pomieszczenia do przes³uchiwania ofiar przestêpstw oraz ich rodzin. ¿e w odpowiedniej chwili zobaczysz kolory. ¿e potrafi³em wskazaæ na tê wyró¿niaj¹c¹ siê spoœród innych grupê. zanim pojawi¹ siê barwy. ¿e d³u¿sze oddzia³ywanie czerwonego œwiat³a ekscytuje ich i czyni bardziej agresywnymi. Patrz¹c na sceny radosne.i dwunastoletnie dzieci. Stopniowo pojawi¹ siê inne kolory. ¿e pomalowane na ten kolor cele wp³ywaj¹ koj¹co na ich mieszkañców i eliminuj¹ napady gniewu. ¿e maj¹ zamiar siê rehabilitowaæ. Nawiasem mówi¹c. W miarê jak bêdziesz nabywa³ wprawy. gdy w Ontario uczy³a jedenasto. i to w pe³nej gamie barw. co przeszkadza im w czynieniu postêpów. przebywaj¹c w drugiej sali. popadaj¹ we frustracjê. szaroœæ przechodzi w b³êkit. jakby sprane. która zaczyna siê formowaæ tu¿ po narodzinach. ¿e staæ ich na wiêcej. Te powszechnie u¿ywane sformu³owania musia³y powstaæ w czasach. doradca w sprawach kolorów. bêdzie tylko kwesti¹ czasu. Staraj¹ siê oni przejœæ przez ¿ycie najlepiej. Im czêœciej bêdziesz obserwowaæ aurê. ¿e chocia¿ wielu z nich mia³o ciemn¹ aurê. i zmieniaj¹ swój sposób ¿ycia. Z moich doœwiadczeñ wynika. Jedn¹ z nich pomalowa³ delikatn¹ zieleni¹ i be¿em. ¿e w miarê rozwoju ich œwiadomoœci barw. a ch³odne rozluŸniaj¹. a póŸniej dowiedzia³em siê. ¿e tak w³aœnie emocje odzwierciedlaj¹ siê w aurze. tym lepiej zdasz sobie sprawê. czy nie. zielony oraz niebieski. czarny i czerwony. „Pozielenia³ z zazdroœci". Chocia¿ sama wtedy jeszcze nie widzia³a aury. Niedawno Alexander Schauss stwierdzi³. Tak wiêc dziêki po³¹czeniu tych barw klienci bêd¹ kupowali wiêcej i jedli szybciej. ani przygaszona. ¿e barwy ciep³e wywo³uj¹ podniecenie i uczucia pozytywne. drug¹ zaœ – ostrym czerwonym i intensywnie zielonym. Na pocz¹tku kolory wystêpuj¹ w postaci s³abego zabarwienia. Marynarka Stanów Zjednoczonych natychmiast zaczê³a malowaæ swoje areszty na ró¿owo. Stra¿nicy byli zaskoczeni. której w têczy nie ma. ¿e ka¿dy z nas ma tak¹ têczê w swojej aurze. Wkrótce siê przekonasz. instynktownie wyczuwaj¹. by wyraziæ swoje uczucia. którzy nic o nich nie wiedz¹.Rozdzia³ 4 Barwy aury Wszyscy reagujemy emocjonalnie na kolory. Na ogó³ wi¹¿¹ czerwieñ z gniewem. odkry³a. by siê uspokoili. Nazywamy go kolorem podstawowym. Gdy nauczysz siê dostrzegaæ mglist¹ otoczkê. Kiedy zaczniesz wyraŸnie widzieæ kolory w aurze innych ludzi. ¿e aura cz³owieka spe³nionego bêdzie wspania³a. Odkry³. Elaine Murray w ksi¹¿ce A Layman's Guide to New Age and Spiritaal Terms opowiada o swoich prze¿yciach z czasów. chocia¿ jest oczywiste.

ludzie maj¹cy go w swojej aurze prêdzej czy póŸniej zajmuj¹ siê pomoc¹ bliŸnim. uczciwi i na ogó³ mówi¹ dok³adnie to. Ich wad¹ jest niemo¿noœæ dokoñczenia zaczêtych prac. zamiast powa¿nie zaj¹æ siê jednym. z którymi ³atwo nawi¹zaæ kontakt. A poniewa¿ indygo jest ciep³y. pozytywnie myœl¹cymi entuzjastami. by spe³nia³o wymagania rodziny. poniewa¿ mo¿e wydawaæ siê niemal fioletowy. Szybko myœl¹ i lubi¹ bawiæ innych. ¿e jej w³aœciciel mo¿e teraz robiæ to. lubi¹ spokój i bywaj¹ urodzonymi uzdrowicielami. a oni sami czêsto bywaj¹ zmuszani do uspokajania „wzburzonych fal". praktyczne. których kolorem podstawowym jest czerwieñ. Wadami ludzi obdarzonych czerwieni¹ s¹ nerwowoœæ i egocentryzm. a ludzie. ale potrafi¹ byæ uparci. S¹ szczerzy. S¹ chêtni do wspó³pracy. Ludzi nim obdarzonych przepe³niaj¹ wznios³e idee. Fioletowy Potencja³: postêp duchowy i intelektualny To nie przypadek. dziêki czemu ich obszerna aura pulsuje ¿yciem. co maj¹ na myœli. by kierowaæ innymi. charakteryzuje entuzjastyczne podejœcie do ¿ycia. gdy cz³owiek potrafi stan¹æ na w³asnych nogach. po osi¹gniêciu wieku doros³ego. Lubi¹ wspieraæ innych. Czerwieñ mo¿e równie¿ wskazywaæ na odwagê. poniewa¿ ³atwo je wykorzystaæ. by pomys³ wyszed³ od niej. uzdrawiaj¹cy i wspomagaj¹cy. co powinien. w których aurze dominuje b³êkit. chocia¿ stanowi czêsty sk³adnik aury wœród innych barw. ¯ó³ty Potencja³: kreatywnoœæ. wskazuj¹c. staj¹ siê raczej marzycielami. jeœli uwa¿aj¹ to za konieczne. Ludzie. w których aurze dominuje ta barwa. ¿e inni ich bawi¹. szczególnie jeœli od dziecka wymaga siê. Osoby obdarzone barw¹ indygo jako kolorem podstawowym nie potrafi¹ odmówiæ. Kiedy zaczynaj¹ siê uczyæ. równie¿ ich aura zaczyna siê powiêkszaæ i silniej pulsowaæ. ludzi. przyjemnie na nich patrzeæ. a najszczêœliwsi s¹ w otoczeniu tych. która wystêpuje jako kolor podstawowy w aurze ludzi obdarzonych naturalnym wyczuciem. Daje on cz³owiekowi silne ego i chêæ osi¹gania sukcesów. Ka¿dy dobrze siê czuje w ich towarzystwie. energiê i charyzmê. Brakuje im motywacji. u których zieleñ dominuje w aurze. których kolorem podstawowym jest ¿ó³ty. Emanuje z nich równie¿ ciep³o i tkliwoœæ. Wad¹ „fioletowych" jest pewna wynios³oœæ. Srebrny Potencja³: idealizm Srebrny jako kolor podstawowy zdarza siê niezwykle rzadko. niestety. pobudliwoœæ i zmiennoœæ. czêsto zajmuj¹ odpowiedzialne. W dzieciñstwie czêsto bywa t³umiony. Intensywnoœæ koloru podstawowego mo¿e wskazywaæ na etap osi¹gniêty W tym rozwoju. ale czêsto powierzchownie interesuj¹ siê wieloma tematami. miewaj¹ lepsze i gorsze chwile. stoj¹ce obiema nogami na ziemi. jego aura siê rozwija. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe szaty. wiêkszoœæ z nich jest ca³kowicie niepraktyczna. Negatywne cechy „¿ó³tych" to nieœmia³oœæ i sk³onnoœæ do k³amstwa. Chc¹c zmusiæ tak¹ osobê do zmiany zdania. Tak jak wszyscy. Mog¹ siê wydawaæ pogodni i ma³o wymagaj¹cy. Wadami takich osób s¹ lenistwo i postawa obojêtnoœci. poniewa¿ maj¹ konieczn¹ si³ê. Na ogó³ lepiej im idzie zaczynanie ró¿nych spraw – czêsto z wielkim entuzjazmem – ni¿ ich finalizowanie. i to jest ich wad¹. przywódcze stanowiska. których jest kolorem podstawowym. . Ludzie. Takie postêpowanie nie daje im jednak szczêœcia. których kochaj¹. Indygo Potencja³: odpowiedzialnoœæ za innych Czasami trudno okreœliæ ten kolor jako podstawowy.Czerwony Potencja³: przywództwo To bardzo mocny kolor. Brak elastycznoœci i sztywnoœæ pogl¹dów to wady osób. do koñca maj¹ m³ode serce. kompetentne. ¿e nie czyni¹ w ¿yciu tego. Zielony Potencja³: uzdrawianie Zieleñ to spokojna barwa. W konsekwencji aura mo¿e czasami wydawaæ siê zduszona i matowa. zawsze bêd¹ œwiadomi. musisz sprawiæ. Pomarañczowy Potencja³: harmonia i wspó³praca Pomarañczowy to ciep³a barwa. ale zawsze z pozorn¹ ³atwoœci¹ udaje siê im wykaraskaæ z opresji. Ludzie nim obdarzeni s¹ urodzonymi. Kiedy jednak odnajd¹ motywacjê i uznaj¹ jakiœ pomys³ za wart realizacji. pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. godni zaufania i szczodrzy. co powinni. Wiele osób obdarzonych fioletem próbuje wyprzeæ siê tego oblicza swojej natury. b³yskotliwoœæ Ludzi. która zra¿a innych. ale tak¿e podoba im siê. Chêtnie siê ucz¹. S¹ to osoby myœl¹ce. ni¿ ludŸmi czynu. Niebieski Potencja³: ró¿norodnoœæ Niebieski to wspania³a barwa. Ludzie. S¹ towarzyscy i uwielbiaj¹ d³ugie rozmowy na ka¿dy temat. taktem. przez ca³e ¿ycie rozwijaj¹ siê duchowo.

zami³owanie do ciê¿kiej pracy. a najlepiej czuj¹ siê wœród bliskich. bêdzie móg³ jej doradziæ. Zielony Zielone promienie przeszywaj¹ aurê ludzi. ale s¹ ludzie obdarzeni ca³¹ têcz¹. ¯ó³ty Ludzi. na jakim skupi¹ myœl. s¹ skromni i œwi¹tobliwi. S¹ to osoby kochaj¹ce. Wskazuj¹ one. Daje on ludziom zdolnoœæ radzenia sobie ze sprawami na wielk¹ skalê i osi¹gania niemal ka¿dego celu. S¹ gotowi pracowaæ bez wytchnienia. Ró¿owy Potencja³: sukces finansowy i materialny Ta delikatnie wygl¹daj¹ca barwa czêsto pojawia siê jako kolor podstawowy u zdecydowanych. by wzi¹æ siê za bary ze sob¹. Ludzie. u których poprzez aurê promieniuje czerwieñ. ale bêdzie przeciwko temu zaciekle walczy³. Pomarañczowy Ci. nie rozkazuj¹c innym. którzy lubi¹ wyzwania i okazje. ¿e mo¿na ich spotkaæ na odpowiedzialnych stanowiskach. Poniewa¿ wszystkie barwy wywodz¹ siê od bieli. co powinien robiæ. Prawdopodobnie w g³êbi duszy cz³owiek taki jest œwiadom tego. Najprawdopodobniej omawiany typ cz³owieka zacznie ¿ycie. które zdaj¹ siê przenikaæ na zewn¹trz poprzez kolor podstawowy. Nikogo wiêc nie zaskakuje. ale bêd¹ siê one wyra¿aæ w ³agodny sposób. ale w praktyce bardzo dobrze siê sprawdzaj¹. Taki cz³owiek bêdzie osi¹ga³ wyniki. w wyniku czego na ogó³ musz¹ siê uczyæ odmawiaæ. poniewa¿ bliŸni czêsto siê im narzucaj¹. Maj¹ miêkkie serce i szczodre d³onie. Podobnie ktoœ o czerwonym kolorze podstawowym przetykanym bia³ymi promieniami mo¿e odegraæ rolê przywódcz¹ w jakiejœ akcji humanitarnej. Tutaj w³aœnie umiejêtnoœæ odczytywania aury mo¿e siê okazaæ niezwykle praktyczna. a szczególnie mówi¹c. ³agodne i mi³e. Nic dziwnego. Kolory promieniuj¹ce Czerwony Ludzie. Osoby obdarzone z³otym cechuje charyzma. Ktoœ. kto zobaczy czerwieñ i biel u danej osoby. maluj¹c. Ludzie. przez których aurê przeb³yskuje pomarañczowy. W pewniej jednak chwili zda sobie sprawê. lecz zachêcaj¹c ich do wspó³pracy. u których barwy wspó³graj¹. Spoœród nich wywodz¹ siê urodzeni uzdrowiciele. zmieni swój tryb ¿ycia i pod¹¿y swoj¹ prawdziw¹ drog¹. którêdy iœæ. fascynuj¹ nowe idee. co dany cz³owiek lubi robiæ. Uwielbiaj¹ zwi¹zan¹ z tym odpowiedzialnoœæ i bawi ich podejmowanie decyzji. gdy zacznie dzia³aæ zgodnie z barwami swojej aury. pisz¹c. s¹ opiekuñczy i troskliwi. a ignoruj¹c biel. Br¹zowy Potencja³: humanitaryzm Br¹zowy czêsto ma jesienny odcieñ. Niektóre zestawienia kolorów mog¹ siê wydawaæ niezwyk³e. Bia³y Potencja³: oœwiecenie i inspiracja Bia³y symbolizuje czystoœæ i rzadko wystêpuje jako kolor podstawowy. Najszczêœliwsi s¹ ci. Tymczasem jego rozwój. ¿e aureole na obrazach przedstawiaj¹cych œwiêtych i innych uduchowionych ludzi s¹ na ogó³ z³ote. upartych ludzi. dopóki nie osi¹gn¹ swoich celów. Jednak osoba taka bêdzie mieæ trudnoœci. Lubi¹ wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ na ró¿ne sposoby. D¹¿¹ do w³adzy i finansowych korzyœci. na przyk³ad œpiewaj¹c. wskazuj¹c na ich nieograniczone mo¿liwoœci. lubi¹ spêdzaæ czas z przyjació³mi i rodzin¹. cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ wytyczania sobie celów. w³aœciwie jest to inna nazwa dla œwiat³a. jaki mo¿na mieæ w aurze jako barwê podstawow¹. s¹ opiekuñczymi. przez których aurê przebiegaj¹ ¿ó³te promienie. Na ogó³ jeden lub dwa odcienie bêd¹ przewa¿aæ. którzy maj¹ br¹z jako kolor podstawowy. jeœli zechce wykorzystywaæ swoje zdolnoœci wy³¹cznie w biznesie. stosuj¹c czerwieñ. Na przyk³ad ktoœ obdarzony czerwieni¹ jako kolorem podstawowym (niezale¿noœæ i przywództwo) mo¿e mieæ w swojej aurze pomarañczowe b³yski (takt. Do szczêœcia i poczucia spe³nienia potrzebna jej bêdzie równowaga tych dwóch energii. które taka sytuacja ze sob¹ niesie. bardziej przejmuj¹c siê pomyœlnoœci¹ innych ni¿ swoj¹. Najwiêksze sukcesy osi¹gaj¹ na ogó³ w póŸnym wieku. chocia¿ na pozór s¹ one ze sob¹ sprzeczne. jak barwne serpentyny. Jednak w g³êbi duszy pozostaj¹ skromnymi i bezpretensjonalnymi ludŸmi lubi¹cymi spokojne ¿ycie. Nadal bêdzie to osoba o zdolnoœciach przywódczych.Z³oty Potencja³: bezgraniczny To najpotê¿niejszy kolor. spe³nienie i osobiste szczêœcie bardzo siê wzmocni¹. . dyplomacja. Gdy przyzwyczaisz siê do kolorów podstawowych. ¿e walczy sam ze sob¹. ³agodnoœæ). Usuwaj¹ siê w cieñ. wra¿liwymi na innych filantropami. Czêsto zdaj¹ siê zupe³nie nie mieæ ego. Charakteryzuje ich g³êboka intuicja i m¹droœæ. tañcz¹c. lubi¹ byæ na kierowniczym stanowisku. w których aurze kolor ten dominuje. stopniowo zdasz sobie sprawê z istnienia innych barw. którzy wysoko mierz¹ i d¹¿¹ do celu z niezachwian¹ determinacj¹. a jego niemal rdzawe zabarwienie mo¿e byæ niezwykle atrakcyjne. Od urodzenia cechuje ich intuicja.

Zastanów siê. ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. Ludzie ci mog¹ ca³kowicie siê zatraciæ w swoich wyobra¿eniach. Poniewa¿ jako pierwsza w grupie zobaczy³a aurê. Bardzo j¹ to denerwowa³o. otoczon¹ jedn¹ warstw¹. ¿e u podstaw jej trudnoœci leg³ niepokój. Patrz¹c na to z perspektywy. Mia³em na myœli na przyk³ad bluzkê. Cieszy ich rozwi¹zywanie k³opotów rodzinnych. w koñcu wiêc jej poradzi³em. pacyfistycznym podejœciem do ¿ycia. Najmniej wskazanym dla nich zajêciem by³aby praca na etacie. Czêsto wspieraj¹ sprawy. Srebrny Osoby. staraj¹c siê zobaczyæ je jak najwyraŸniej. Bia³y Bia³e promienie w aurze maj¹ ludzie odznaczaj¹cy siê idealistycznym. i zastanów. p³aszczyzna intuicyjna. fizyczna p³aszczyzna eteryczna. Rozczarowa³a siê. dzisiaj z przyjemnoœci¹ wk³ada ubrania o ¿ywych barwach. po czym wyg³osi³a wspania³y wyk³ad. poniewa¿ lubi¹ odnajdywaæ prawdê ukryt¹ w otaczaj¹cym ich œwiecie. Wiele lat temu pewna kobieta na moich zajêciach dostrzeg³a mglist¹ otoczkê niemal natychmiast. Lubi¹ podró¿owaæ. które nosisz. Indygo Osoby.Niebieski Ludzie z niebieskimi przeb³yskami w aurze potrzebuj¹ swobody i ró¿norodnoœci. Jak ju¿ wspomnia³em. czy s¹ one praktyczne. czy i jak¹ korzyœæ czerpi¹ z wybranych przez siebie barw. ¿e inni je widz¹. który nie boi siê wielkich przedsiêwziêæ. lubi¹ pomagaæ innym. Dawniej ubiera³a siê przewa¿nie na szaro lub be¿owo. wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. zwiedzaæ nowe miejsca. w które wierz¹. Gdy ju¿ wiedzia³a. 7. Ci¹gle o tym mówi³a. jak siê bêdziesz czu³. i zabiegaj¹ o lepszy œwiat dla przysz³ych pokoleñ. Na szczêœcie uda³o mi siê nauczyæ tê pani¹. jakiej barwy szuka. p³aszczyzna astralna. To doœwiadczenie wzmocni³o jej œwiadomoœæ koloru. a najlepiej siê czuj¹ we w³asnym œwiecie. Jak sobie radziæ z trudnoœciami? Niektórzy potrafi¹ widzieæ kolory wewn¹trz aury bez ¿adnych problemów. ale mimo d³ugiej praktyki. spotykaæ nowych ludzi. gdy siê ich ogranicza w jakikolwiek sposób. Ró¿owy Ludzie o ró¿owych promieniach wystrzelaj¹cych z aury lubi¹ marzyæ o finansowym sukcesie. pracuj¹c nad t¹ umiejêtnoœci¹. Aura sk³ada siê z kilku warstw. 4. o których bêdzie mowa w nastêpnym rozdziale. innym jednak przychodzi to z wielk¹ trudnoœci¹. szczególnie zaœ swoim bliskim. znanych jako cia³a eteryczne ró¿ni¹ce siê czasem barw¹. spodziewa³a siê. tu¿ przed zaœniêciem wyobra¿aj sobie przyjemne sceny. p³aszczyzna absolutna. którzy z pocz¹tku mieli k³opoty z dostrze¿eniem aury. Zwróæ uwagê. wewn¹trz której znajduj¹ siê ró¿ne kolory. Wszystkie one s¹ powi¹zane z czakrami. widzenie kolorów nie sprawia³o ¿adnego k³opotu. Fiolet Ludzie obdarzeni fioletowymi promieniami przeszywaj¹cymi aurê spêdzaj¹ czas na nauce i pog³êbianiu wiedzy oraz m¹droœci. W praktyce wiêkszoœæ jasnowidzów widzi aurê jako eteryczn¹ p³aszczyznê. Przyjrzyj siê ubraniom. Ró¿nimy siê miêdzy sob¹ –jedni widz¹ barwy od samego pocz¹tku. by kolory siê stopniowo pokazywa³y. 6. nale¿y po prostu siê rozluŸniæ i pozwoliæ. 2. p³aszczyzna duchowa. których aura zawiera srebrne b³yski. Z³oty Z³ote promienie przenikaj¹ce aurê oznaczaj¹ cz³owieka. czy podo³a zadaniu. Mo¿e . u których aura zawiera promienie tego koloru. 5. Czêsto anga¿uj¹ siê w sprawy duchowe lub metafizyczne. ale ona kupi³a sobie czerwony kostium i buty. Jeœli naucz¹ siê równowa¿yæ ró¿ z kolorem podstawowym. wiem. Le¿¹c w ³ó¿ku. 3. Jednak w miarê nabierania wprawy mo¿esz zacz¹æ dostrzegaæ poszczególne warstwy. Spróbuj nosiæ inne kolory i zobacz. Twoja œwiadomoœæ koloru bardzo wzroœnie i ³atwiej ci bêdzie go dostrzec w aurze. ¿e równie¿ pierwsza dostrze¿e kolory. Wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmuszaj¹cym do zmierzenia siê z samym sob¹ i prowadz¹cym na drogi z dala od utartych szlaków. i za bardzo siê stara³a. nie ma dla nich znaczenia. inni spêdzaj¹ tygodnie czy nawet miesi¹ce. by w³o¿y³a na siebie coœ czerwonego. jakie kolory nosz¹ inni ludzie. których jest siedem: 1. dlaczego s¹ akurat tej barwy. Nienawidz¹. i to w³aœnie do nich ka¿dy cz³onek rodziny zwraca siê w razie problemów. nie potrafi³a zobaczyæ kolorów. ¿e cz³onkom grupy. jak siê pos³ugiwaæ ró¿d¿k¹ w poszukiwaniu kolorów. Pomóc mo¿e bardziej uwa¿ne traktowanie ró¿nych kolorów. To. okaza³o siê. ¿e jej œwiadomoœæ kolorów wzros³a niemal z dnia na dzieñ. mog¹ osi¹gn¹æ zadziwiaj¹ce sukcesy. gdzie wszystko jest doskona³e. Kilka lat temu jedna z moich znajomych mia³a wyg³osiæ wyk³ad i obawia³a siê. miewaj¹ œwietne pomys³y. co doda jej wiary w siebie. wa¿ne s¹ same idee.

¿e oznaczaj¹ pozytywn¹ odpowiedŸ. niezmiennie wybierali czerñ lub br¹z. Liczbê drogi ¿ycia obliczamy. pow¹chaj s³one powietrze. nie zwracaj¹c zbytnio uwagi. Ja sprawdzam wszystkie kolory. Ka¿da liczba odpowiada jednej barwie. ¿e chcemy okreœliæ barwê kogoœ. u ciebie mog¹ odwracaæ siê na zewn¹trz. Ruchy wykonywane przez prêty nie maj¹ znaczenia. Gdy o mnie chodzi. Mnie pomaga g³oœne wyra¿enie tej proœby. które mnie wtedy otacza³y. Czujê tak¿e zapach sosen i ch³odn¹ bryzê. a¿ znajd¹ siê jeden nad drugim. Takie rysowanie to doskona³y sposób na uwolnienie siê od nie chcianych. a potem przejœæ do barwy pomarañczowej i stopniowo przez ca³¹ têczê. Obecnoœæ osoby. poniewa¿ przedstawia cel ¿ycia. dodaj¹c poszczególne elementy pe³nej daty urodzenia danej osoby. ale zatrzymuj¹ pod k¹tem dziewiêædziesiêciu stopni. Liczba drogi ¿ycia tej osoby to 5. jakie kolory dobieraj¹. poniewa¿ fizycznie odczuwasz oddzia³ywanie ka¿dej z nich. Teraz ju¿ wiemy. Na koniec mo¿e okazaæ siê pomocne wdychanie kolorów. jakich barw szukamy. Pamiêtasz zapewne. nawet gdy ju¿ otrzymam pozytywn¹ reakcjê na pierwsze pytanie. Stosowanie ró¿d¿ki w poszukiwaniu kolorów Potrzebne ci bêd¹ do tego dwa zgiête prêty. Kiedy znasz ju¿ kolor podstawowy. i zadajesz pytanie: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest czerwony? Jeœli nie ma odpowiedzi. Wielu moim uczniom machinalne rysowanie kolorowymi flamastrami pomog³o w rozwijaniu œwiadomoœci barwy. Poproœ je o pozytywn¹ odpowiedŸ. niezbêdn¹ w procesie widzenia tego zjawiska. Potem ich œwiadomoœæ koloru rozwija siê w wystarczaj¹cym stopniu. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. Jeœli pragnê w wyobraŸni wywo³aæ przyjemny obraz. Gdy skoñcz¹. ¿e kolorem podstawowym Billa jest niebieski z czerwonymi i fioletowymi promieniami. W praktyce wiêkszoœæ ludzi musi wykonaæ to æwiczenie tylko kilka razy. nie jest konieczna. Kilka lat temu spêdzi³em mi³o czas w drewnianym domku wœród lasów. Jeœli odczuwali smutek. Zobacz piasek i poczuj jego dotyk pod stopami. jakie to by³o spokojne i rozluŸniaj¹ce. wdychaj¹c powietrze o ró¿nych kolorach. by mogli widzieæ ca³¹ aurê bez pomocy ró¿d¿ki. by coœ narysowali. W tym celu nale¿y zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie. pytasz: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest pomarañczowy? I tak dalej. jednak najwyraŸniej widzê wspania³e kolory. Dodajemy te liczby: 4 (miesi¹c) 28 (dzieñ) 1980 (rok) 2012 Sumê (2012) traktujemy jako seriê cyfr. poniewa¿ anga¿uje praw¹ pó³kulê mózgu. a¿ otrzymasz potwierdzenie. prawdopodobnie wiêc jej kolorem podstawowym . Jeden z moich znajomych wie. – Jaki ruch oznacza „tak"? – pytam. a poniewa¿ 5 odpowiada niebieskiemu. Okreœlanie kolorów za pomoc¹ numerologii Inn¹ metod¹ odnajdywania kolorów aury jest zastosowanie numerologii. której aurê chcesz zobaczyæ. ¿e siê wdycha czerwone powietrze. Dlatego jego kolor podstawowy i kolor zwi¹zany z drog¹ ¿ycia s¹ na ogól – choæ nie zawsze – takie same. przypominam sobie widok rozci¹gaj¹cy siê z wejœciowych drzwi domku – ca³e kilometry sosnowego lasu. jeœli tylko wiesz. To æwiczenie mo¿e byæ bardzo przydatne w nauce znaczenia ka¿dej z barw. patrz¹ na rysunek i odtwarzaj¹ swoje uczucia w chwili. gdy prêty zbli¿aj¹ siê do siebie. Zaczynasz. trzymaj¹c prêty tak. WyobraŸmy sobie. cztery razy. Chodzi mi po prostu o potwierdzenie poprawnej odpowiedzi. gdy powstawa³. samotnoœæ lub przygnêbienie. prêty kieruj¹ siê do œrodka. które rozchodzi siê po ca³ym ciele. kto siê urodzi³ 28 kwietnia 1980 roku. Bardzo siê równie¿ przydaje w rozwoju postrzegania aury. ¿e tutaj mo¿esz otrzymaæ wiêcej odpowiedzi pozytywnych. Za³ó¿my. Nietrudno pamiêtaæ. by ich d³u¿sze koñce by³y skierowane do przodu. Zwróæ uwagê. które dodajemy: 2 + 0 + 1 + 2 = 5. Pamiêtaj jednak. mo¿esz zapytaæ prêty o kolory promieniuj¹ce. Zacznij. przyjrzyj siê kolorom wydm. trzymaj¹c prêty przed sob¹. wiêc bêdzie nam ³atwiej je znaleŸæ.to byæ na przyk³ad twoja ulubiona pla¿a. natomiast w chwilach szczêœcia stosowali wszystkie radosne barwy têczy. ¿e odpowiedŸ jest pozytywna. Æwiczenie nale¿y powtórzyæ trzy. ¿e sprawdzasz kolory cz³owieka o imieniu Bili. Jest to najwa¿niejsza liczba w pitagorejskiej numerologii. chocia¿ mo¿e byæ pomocna. Proszê ich. 1 – czerwony 2 – pomarañczowy 3 – ¿ó³ty 4 – zielony 5 – niebieski 6 – indygo 7 – fiolet 8 – ró¿owy 9 – br¹zowy 11 – srebrny 22 – z³oty Kolor podstawowy okreœla liczba drogi ¿ycia danego cz³owieka. jak siê czujesz. negatywnych uczuæ. ¿e kolor podstawowy wskazuje. których u¿ywa³eœ do odszukiwania zewnêtrznych granic aury. a za nim pokryte œniegiem szczyty gór. Za³ó¿my. morza i nieba.

chocia¿ mog¹ siê ró¿niæ. poniewa¿ mówi. a jej kolorem podstawowym – czerwieñ. W praktyce obie te barwy bêd¹ wspó³gra³y. Z tego powodu metoda nie jest doskona³a. czyli 4+1=5 5 to liczba wyrazu zewnêtrznego Billa i przedstawiaj¹ca jego naturalne zdolnoœci. pod jakim znaj¹ go przyjaciele. gdy chodzi o redukowanie sumy do cyfry. a nazwisko Smith przybra³ dopiero po adopcji. S¹ to liczby 11 i 22. nale¿y j¹ sklasyfikowaæ jako spó³g³oskê. ale niekoniecznie jako podstawowy. Smith. Tak wiêc w tym wypadku wybierzemy Bill Smith. ¯eby by³o trudniej: zosta³ adoptowany. gdy mia³ trzy miesi¹ce. poniewa¿ ludzie. a wiêc 2+ 9 +3 +3 (Bill) +1+4 + 9 + 2 + 8 (Smith) = 41. stracilibyœmy liczbê mistrzowsk¹: 2 (miesi¹c) + 2 + 9 (dzieñ) + 1+9 + 4 + 4 (rok) = 31. Post¹pimy inaczej ni¿ w tradycyjnej numerologii. W istocie mo¿e mieæ jak¹kolwiek inn¹ barwê jako kolor podstawowy. w banku znaj¹ go jako Williama Jamesa Smitha. który odpowiada barwie br¹zowej. Dzieje siê tak dlatego. Bill ma je tylko dwie (po jednym „I" w ka¿dym z nich). a wiêc takie bêd¹ promienie przebijaj¹ce siê przez podstawowy kolor w aurze Billa. a jego aura mo¿e byæ bia³a. Przyjaciele wo³aj¹ na niego Bili. S¹ dwa wyj¹tki. Nie redukuje siê ich do 2 i 4. otrzymujemy 22: 2 (miesi¹c) 29 (dzieñ) 1944 (rok) 1975 czyli 1+9 + 7 + 5 = 22 Gdybyœmy po prostu dodali kolejne cyfry. tworz¹c z nich sumê. . znane w numerologii jako liczby mistrzowskie. jak cz³owiek powinien ¿yæ. chocia¿ bêd¹ ró¿ne. któr¹ odzwierciedla fiolet. Na szczêœcie pozosta³e liczby w numerologii z ogromn¹ precyzj¹ pozwalaj¹ okreœliæ kolory promieniuj¹ce. Liczb¹ drogi ¿ycia tej m³odej osoby jest l. w pracy wystêpuje jako W. w której u¿ywa siê oficjalnego imienia i nazwiska. Jeœli wyliczymy jej liczbê drogi ¿ycia wed³ug podanej metody. ¿e jest to cz³owiek wszechstronny. Zapewne zauwa¿y³eœ. których dany cz³owiek u¿ywa. Mo¿e to byæ skomplikowane. Oto inny przyk³ad. ¿e 5 odpowiada barwie niebieskiej. gdy¿ czêsto jedna osoba nazywa siê ró¿nie. a nastêpnie 3 + 1= 4 Dlatego w³aœnie nale¿y dodawaæ miesi¹c. Otrzymuje siê j¹ przez dodanie samog³osek w imieniu i nazwisku. Kolor okreœlony przez œcie¿kê ¿ycia z pewnoœci¹ pojawi siê w aurze. Moja dobra znajoma urodzi³a siê 29 lutego 1944 roku. Tym razem chodzi o m³od¹ kobietê urodzon¹ 12 marca 1975 roku: 3 (miesi¹c) 12 (dzieñ) 1975 (rok) 1990 Dodajemy poszczególne cyfry: 1 + 9 + 9 + 0= 19. Na ogó³ kolor podstawowy aury i przypisany liczbie œcie¿ki ¿ycia s¹ takie same. by cyfry sumowaæ wed³ug opisanego przeze mnie sposobu. Liczba potrzeb duszy Billa to 9. Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ liczb¹ w numerologii jest liczba potrzeb duszy. Nale¿y pamiêtaæ. Bill Smith dla swoich rodziców mo¿e byæ Williamem. Niestety istnieje wyj¹tek w zasadach okreœlania liczby potrzeb duszy. J. lub w ogóle siê jej nie wymawia (np. poniewa¿ funkcjonuje jako taka (np. J. Literê „Y" na ogó³ klasyfikuje siê jako samog³oskê. w imieniu „Lynda").bêdzie ta w³aœnie barwa. ¿e w numerologii mamy zaledwie jedenaœcie ró¿nych barw do wyboru. Na ogó³ jest to imiê. Litery sk³adaj¹ce siê na imiê Billa zamienimy na cyfry. w imieniu Kay). Widaæ. Przy narodzinach nazywa³ siê William James Callaghan. tak aby nie zgubiæ ¿adnych liczb mistrzowskich. stosuj¹c poni¿szy wzór: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 9 H I Q R Z Imiê i nazwisko Billa Smitha da nam nastêpuj¹c¹ sumê: BILL SMITH 2933 14928. 1 + 9 = 10 i w koñcu: l + O = l. a on sam czeki podpisuje jako W. zostali obdarzeni wiêkszym potencja³em ni¿ reszta œmiertelników. Wiemy. W dzieciñstwie zwano go Billy-boy. (bo na drugie ma James). ¿e liczba œcie¿ki ¿ycia przedstawia cel ¿ycia danego cz³owieka. którzy je maj¹. Dodajemy cyfrê odpowiadaj¹c¹ literze „I": 9 + 9 = 18 i l + 8 = 9. Natomiast ¿ona mówi do niego „Misiaczku". Ktoœ mo¿e mieæ liczbê œcie¿ki ¿ycia 7. która najbardziej odpowiada samemu zainteresowanemu. Której wersji u¿ywaæ? W praktyce u¿ywa siê tej. by osi¹gn¹æ jeden numer. a nie wszystkie cyfry w ci¹gu. Bili w swojej aurze bêdzie mia³ równie¿ br¹zowe przeb³yski. Jednak jeœli siê j¹ wymawia (jak w „Yolande"). dzieñ i rok. Liczby te pochodz¹ od imienia i nazwiska. Liczba œcie¿ki ¿ycia okreœla podstawowy kolor aury cz³owieka z dok³adnoœci¹ do 95 procent.

jako pomoc przy zaœniêciu. Wszelkie stresy i napiêcia po prostu znikn¹. Mo¿e to byæ tak. Zwróæ uwagê. intensywn¹. poczujesz tak¿e. a¿ wejdziesz w czerwieñ. ¿e pomarañczowa energia ca³kowicie ciê otacza. Æwiczenie to z naszego punktu widzenia jest bardzo korzystne g³ównie dlatego. szybko zastêpujê klocki innymi. przejdŸ w zieleñ. Przez chwilê. Poczuj. Stawiam ka¿dy z nich na stole i pozwalam s³uchaczom siê mu przyjrzeæ. by wzrok koncentrowali na œcianie. Do dzisiaj przeprowadzono niewiele badañ naukowych na temat kolorów aury i ich znaczenia. op³ywa ciê i przep³ywa przez ciebie. u¿ywaj¹c kartek ró¿nokolorowego papieru. Pierwsze z nich stanowi czêœæ æwiczeñ relaksacyjnych i wielu znanych mi ludzi stosuje je przed snem. Gdy sk¹pa³eœ siê w ¿ó³tej energii. Aura poszczególnych barw Innym doskona³ym sposobem na uzyskanie œwiadomoœci koloru jest dostrzeganie aury otaczaj¹cej poszczególne barwy. ³agodz¹c¹. Na koniec przejdŸ w pasmo fioletowe. by posuwaæ siê naprzód. krzepi¹c¹ energiê. powtarzaj: „Jestem spokojny i rozluŸniony". jakich barw szukaæ. Smakuj spokój i poczucie spe³nienia. którzy maj¹ trudnoœci w dostrzeganiu kolorów wewn¹trz aury. Moim s³uchaczom radzê. ¿e zwiêksza twoj¹ œwiadomoœæ koloru. ale jednoczeœnie spowolni¹ postêpy. ¿e na twoje nerwy oddzia³uje koj¹co. zyskasz lepsze zrozumienie ich znaczenia. Z zieleni przejdŸ do barwy niebieskiej. by zrobiæ coœ ze swoim ¿yciem. ka¿dy klocek w inny kolor. b¹dŸ cierpliwy i czekaj na rezultaty. które gwa³townie zwiêkszy twoj¹ œwiadomoœæ i zrozumienie ¿ycia. IdŸ dalej. jaka jest uspokajaj¹ca i koj¹ca. Najlepiej usi¹œæ co najmniej metr od klocka. Poczuj jej uzdrawiaj¹c¹. Mog¹ byæ bardzo po¿yteczne. przez kilka minut nie otwieraj oczu. wskazuj¹. W swojej wyobraŸni przejdŸ ni¹. Poczujesz siê odœwie¿ony i pe³en si³ ¿yciowych. . Poczuj. ¿e kolory aury „s¹ znacz¹cymi wskazówkami w kwestii cech osobowoœci".Zdobywamy œwiadomoœæ koloru Istniej¹ dwa po¿yteczne æwiczenia. jak siê w niej zanurzasz. któr¹ du¿o ³atwiej zobaczyæ ni¿ aurê ludzk¹. Te nieliczne. jak twój umys³ otwiera siê na intuicjê i inspiracjê. który spêdzisz zanurzony w b³êkicie oraz indygo. ¿e otacza ciê ka¿da z kolejnych barw. Dawno ju¿ nie czu³eœ siê tak zdrowy i pe³en entuzjazmu! Zosta³ ci tylko jeden krok. by j¹ zobaczyæ. koncentruj¹c siê na procesie oddychania. Na ogó³ w ci¹gu zaledwie kilku sekund ka¿dy dostrzega otoczkê innego koloru ni¿ barwa. gdy sobie wyobra¿asz. Odczujesz nieprzepart¹ chêæ. stymuluj¹cej ¿ó³ci. przy czym proszê. nieco z boku klocka. Chocia¿ pobudzi ciê umys³owo. Gdy skoñczysz. Zobacz. Wydychaj¹c powietrze. ku piêknej. których dokonano. jakby czerwieñ by³a rzek¹ energii. które mog¹ pomóc w osi¹gniêciu œwiadomoœci koloru. by wst¹piæ w barwê indygo – g³êbok¹. Kiedy moi uczniowie je zobacz¹. Wyobra¿aj¹c sobie. a ty poczujesz siê œwie¿o i swobodnie pod wp³ywem tej uzdrawiaj¹cej energii. Gdy poczujesz siê ca³kowicie rozluŸniony. a oni jedynie musz¹ siê rozluŸniæ i pamiêtaæ o jej istnieniu. rozœwietlaj¹c¹. a potem stawiam czerwony. S¹ to tak zwane kolory uzupe³niaj¹ce. gdy bêdziesz siê zag³êbia³ w b³êkit. która do Ciebie podp³ywa. Mo¿na to æwiczenie przeprowadziæ. Moim celem by³o pokazanie uczniom. W miarê rozwoju twojej œwiadomoœci koloru bêdziesz ich potrzebowa³ coraz rzadziej. wyobraŸ sobie doskona³¹ têczê. a nastêpnie zamknij oczy. jak ta barwa otacza ciê ca³ego. ¿e aura otacza wszystko. Przypadn¹ ci w udziale wszystkie korzyœci p³yn¹ce z medytacji oraz poszerzona œwiadomoœæ kolorów têczy. Gdy poczujesz siê ca³kowicie zabarwiony na czerwono. Æwiczenie to jest równie¿ doskona³e dla ludzi. WeŸ kilka g³êbokich oddechów. wskazuj¹c ci. które ciê przepe³niaj¹. poniewa¿ naj³atwiej zobaczyæ aurê wokó³ tych kolorów. Zaczynam od niebieskiego. Nie ufaj zbytnio tym sztuczkom. na któr¹ patrzy: ¿ó³t¹ wokó³ klocka niebieskiego i zielon¹ wokó³ czerwonego. ka¿dy organ. W czasie moich zajêæ opakowujê dzieciêce klocki w ró¿nobarwny celofan. Æwicz widzenie kolorów. Czas. by siê zrelaksowali. Têczowa medytacja Usi¹dŸ wygodnie lub po³ó¿ siê. Zarówno ró¿d¿karstwo. jak przenika w twoje cia³o i o¿ywia ka¿d¹ jego komórkê. przesuñ siê w g³¹b têczy i zanurz w kolorze pomarañczowym. i ponownie ka¿dy dostrzega aurê wokó³ nich. da ci bardzo wiele. otoczy ciê turkus. jak i numerologia bêd¹ ci pomoc¹ na pocz¹tku. wspieraj¹c twój rozwój.

osobie o du¿ych zdolnoœciach parapsychicznych. ziemi. W latach siedemdziesi¹tych dr Jiroshi Motoyama prowadzi³ badania maj¹ce na celu udowodniæ istnienie czakr lub temu zaprzeczyæ. Inaczej ni¿ wiele innych eksperymentów psychicznych. wyk³adanej o³owiem kabiny. gdy Rosalyn Bruyere widzia³a na przyk³ad czerwieñ w aurze. Dr Valerie Hunt z UCLA przeprowadzi³a inne interesuj¹ce doœwiadczenie. Wibruj¹ one wolniej ni¿ trzy czakry górne i maj¹ solidn¹ wiêŸ z ziemi¹. Dr Hunt bada³a czakry elektronicznie. gdy dotyka³eœ aury. ¿e nasza. Ka¿da z nich obraca siê w przeciwnym kierunku ni¿ czakra po³o¿ona wy¿ej i ni¿ej. Znaczy to. Odkry³a. pochodz¹cej bezpoœrednio z naszego oddechu. a ich opis znalaz³ siê w ksi¹¿ce Science and the Evolutian of Consciousness: Chakras. okazywa³o siê. Okaza³o siê. op³ywa nasze cia³o przez sieæ maleñkich kanalików zwanych nadis. ¿e w ludzkim ciele znajduje siê ich 72 000. Chcia³ sprawdziæ. czy mo¿na zmierzyæ przep³yw biopr¹dów z czakr. Umieœci³ ruchom¹ miedzian¹ elektrodê w pobli¿u czakry. Dr Motoyama przeprowadza³ testy wewn¹trz specjalnie zaprojektowanej. Czakry s¹ znane na Wschodzie od tysiêcy lat. jak i negatywnej energii. Wyniki by³y pozytywne. Na Wschodzie czêsto przedstawia siê je jako kwiaty lotosu – ko³o u³o¿one z p³atków. czakra podstawowa dodaje nam si³ witalnych i wi¹¿e mocno z ziemi¹. Uwa¿a siê. ¿e uwagi na temat zmian zabarwienia wewn¹trz aury pokrywa³y siê dok³adnie z wynikami badañ elektrodami EMG. aura zawiera w sobie przynajmniej jakiœ niewielki procent ka¿dego koloru têczy. zanim zaczniesz dzia³aæ kluczowe s³owo: fizycznoœæ Czakra podstawowa znajduje siê u podstawy krêgos³upa i daje poczucie bezpieczeñstwa i otuchê. natomiast Rosalyn Bruyere obserwowa³a zmiany w aurze ludzi uczestnicz¹cych w eksperymencie. którzy twierdzili. czyli si³a ¿ycia. Podobnie dzia³o siê w odniesieniu do innych kolorów. Czakry znajduj¹ siê na g³ównym nadi (sushumna). powietrza i wody. Dziêki niej tryskamy zdrowiem i energi¹. i¿ amplituda i czêstotliwoœæ pola wokó³ czakry by³y znacznie Wiêksze ni¿ u innych osób. Ka¿da z nich odnosi siê do jednego z czterech ¿ywio³ów: ognia. Nastêpnego zdumiewaj¹cego odkrycia dokonano dziêki Rosalyn Bruyere. ¿e otworzyli konkretne czakry. by zmierzyæ jej pole bioelektryczne. prana. ¿e niektórzy potrafi¹ œwiadomie przesy³aæ energiê poprzez swoje czakry. ale zachodni naukowcy do niedawna nic o nich nie wiedzieli.1). Nasze cia³o zawiera strumienie zarówno pozytywnej. by wytwarzaæ zaburzenia pola elektrycznego. specyficzny obraz fal pojawia³ siê na urz¹dzeniach rejestruj¹cych. U¿ywa³a elektrod EMG. S¹ to obracaj¹ce siê kó³ka subtelnej energii. W sanskrycie s³owo muladhara oznacza „wsparcie". masz wiêc wyobra¿enie o ich mocy. 5. Czwórka Cztery dolne czakry przedstawia siê czêsto jako kwadrat. ten ostatni daje siê powtórzyæ i bywa³ wykonywany wielokrotnie w laboratoriach uniwersyteckich. W istocie. Ka¿da z czakr ma swoj¹ nazwê i kolor. a na poziomie emocjonalnym daje nam ona odwagê i wytrwa³oœæ. który tworzy spiralê wychodz¹c¹ ze œrodka i który odpowiada barwie têczy. Poczu³eœ ogromn¹ energiê promieniuj¹c¹ z tych czakr. który biegnie wzd³u¿ krêgos³upa. która poch³ania energiê wy¿sz¹ i zmienia j¹ w formê daj¹c¹ siê wykorzystaæ w ciele. ¿e wartoœci wykazane w pobli¿u czakr s¹ du¿o wy¿sze ni¿ w pozosta³ych czêœciach cia³a. Te dwa rodzaje energii maj¹ wp³yw na kierunek. Wed³ug hinduskiej jogi. Ki and Psi. które na ogó³ stosuje siê do pomiaru si³y miêœni. Gdy dr Motoyama Wykonywa³ badania na ludziach. Czakra podstawowa . Chcia³a okreœliæ lecznicze skutki techniki znanej jako rolfing. Za ka¿dym razem. Czakra podstawowa (Muladhara) kolor: czerwieñ ¿ywio³: ziemia zmys³: powonienie d¹¿enia: kontakt fizyczny wyzwanie: myœl. Prawa strona cia³a magazynuje energiê pozytywn¹. lewa – negatywn¹. Dr Motoyama odkry³ równie¿. w którym obracaj¹ siê czakry.Rozdzia³ 5 Czakry Czakry to siedem oœrodków mocy umiejscowionych wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym (rys.

kreatywnoœæ i równowagê emocjonaln¹. Na Dalekim Wschodzie czakrê serca nazywa siê czêsto domem duszy. Na pewno znasz osoby. Svadisthana znaczy „dom ¿yciowej si³y". U¿alaj¹ siê te¿ nad sob¹ i wszystkiego siê boj¹. ¿e na nic w naszym ¿yciu nie mamy wp³ywu. poczucie w³asnej godnoœci i pewnoœæ siebie. co daje im giêtkoœæ konieczn¹ do bezkonfliktowego i skutecznego wspó³dzia³ania z bliŸnimi. stajemy siê zaborczy. Czakra ta reprezentuje seksualnoœæ. W rezultacie wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ strach. Poniewa¿ odnosi siê ona do wody. w ma³ym zag³êbieniu na plecach. Choroby wywo³ywane s¹ przez negatywne emocje. Czakra splotu s³onecznego daje nam ciep³o. Trójca Trzy górne czakry znane s¹ jako trójca lub triada. Nadmiernie pobudzona czakra splotu s³onecznego czyni z nas pracoholików. wymagaj¹cy. gdy sobie przypomnisz. poniewa¿ kontroluje nasze reakcje ucieczki lub walki. . Wiêkszoœæ ludzi pozostaj¹cych na czyimœ utrzymaniu ma nie doœæ pobudzon¹ czakrê serca. Anahatha znaczy „niepokonany". stajemy siê nerwowi i niepewni. jak zêby. którzy ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty z innymi. Jeœli ta czakra nie dzia³a poprawnie. Ludzie ci pozostaj¹ w kontakcie ze swymi emocjami. których czakra serca nie jest doœæ pobudzona. koœci i paznokcie. uparte i zawziête. energiczne i pe³ne wyrazu. Strzelec i Ryby) ³atwo siê przystosowuj¹ do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci. które pojawiaj¹ siê. Na poziomie emocjonalnym czakra ta ma wp³yw na wspó³czucie. a ponadto wp³ywa na nasz zmys³ smaku. s¹ zbyt wspó³czuj¹cy i odczuwaj¹ nieustann¹ potrzebê dawania. pe³nych pretensji perfekcjonistów. zarz¹dza gospodark¹ p³ynami w naszym organizmie. znaki sta³e (Byk. Czakra krzy¿owa (Svadisthana) kolor: pomarañczowy ¿ywio³: woda zmys³: smak d¹¿enia: szacunek i akceptacja wyzwanie: kochaj ludzi i s³u¿ im s³owo kluczowe: spo³eczny Czakra krzy¿owa znajduje siê na poziomie koœci krzy¿owej. natomiast znaki zmienne (BliŸniêta. Ma zwi¹zek z mi³oœci¹. stajemy siê zagubieni i nabieramy przekonania. kiedy jesteœmy szczêœliwi i zadowoleni. Czakra splotu s³onecznego (Manipuraka) kolor: ¿ó³ty ¿ywio³: ogieñ zmys³: wzrok d¹¿enie: zrozumieæ wyzwanie: skutecznie porozumiewaæ siê z bliskimi s³owo kluczowe: intelekt S³owo manipuraka znaczy „klejnot w pêpku". natomiast gdy brak jej bodŸców – brakuje nam pewnoœci siebie. Jeœli cz³owiek ma negatywn¹ postawê. stajemy siê agresywni i otwarcie sobie pob³a¿amy. Czakra krzy¿owa tych. Maj¹ oni sk³onnoœæ do nadwra¿liwoœci.zarz¹dza równie¿ naszym powonieniem oraz takimi czêœciami naszego cia³a. Rak. Pulsuj¹ na wy¿szym poziomie ni¿ cztery ni¿sze czakry. mo¿emy cierpieæ na takie dolegliwoœci. dbaj¹c o siebie i o innych. wiarê w siebie i szczêœcie. kreatywnoœæ. Lew. pobudza w nas optymizm i nadziejê. Czakra sercowa (Anahatha) kolor: zieleñ ¿ywio³: powietrze zmys³: dotyk d¹¿enie: kochaæ i byæ kochanym wyzwanie: nabierz pewnoœci siebie s³owo kluczowe: emocje Czakra sercowa znajduje siê poœrodku klatki piersiowej. na jednej linii z sercem. stajemy siê apodyktyczni. gdy czakra krzy¿owa nie jest doœæ pobudzona. pozostaje w równowadze. Jeœli czakra podstawowa jest zbyt pobudzona. akceptacjê siebie samego i szacunek dla siebie oraz bliŸnich. o ile wszystko lepiej wygl¹da. Na poziomie emocjonalnym tworzy ona optymizm. Maj¹ zwi¹zek z kwadratur¹ astrologii: znaki kardynalne (Baran. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. Nic w tym dziwnego. Skorpion i Wodnik) s¹ sztywne. Panna. Waga i Kozioro¿ec) s¹ otwarte. wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ gniew i wrogoœæ. mamy zmienne nastroje i wszystko musimy mieæ pod kontrol¹. przyczyniaj¹c siê do dobrego trawienia i samopoczucia. próbujemy manipulowaæ innymi. oraz oczami. harmoni¹. oko³o piêciu centymetrów poni¿ej pêpka. Czakra ta ma równie¿ zwi¹zek z wra¿liwoœci¹. egocentryczni i uzale¿niamy siê od pieniêdzy oraz seksu. Kiedy nie jest odpowiednio pobudzona. Kiedy jest ona nadmiernie pobudzona. Zarz¹dza ona dwiema dziedzinami: wch³anianiem po¿ywienia. na przyk³ad gniew. wspó³czuj¹cym zrozumieniem i zmys³em dotyku. Odgrywa równie¿ podstawow¹ rolê w naszym przetrwaniu. frustracjê czy urazê. jak artretyzm.

Znaczy to. Czy zdarzy³o ci siê spêdziæ trochê czasu z cz³owiekiem pe³nym negatywnej energii i poczuæ ogromne wyczerpanie? Wp³ynê³a na ciebie negatywna energia tej osoby. miêdzy brwiami. za zgod¹ samego zainteresowanego bêdziesz móg³ poprawiæ stan sennej czakry gard³owej i skutecznie zrównowa¿yæ jego energiê. stajemy siê aroganccy. jesteœmy nieœmia³ymi nieudacznikami. sarkastyczni i lekcewa¿¹cy. a symbolem czakry korony jest kwiat lotosu o tysi¹cu p³atków. Porzucenie pojêcia indywidualnoœci i zostanie czêœci¹ wszechœwiata w ten w³aœnie sposób jest niezwykle trudne. Tymczasem. nasza ciemniejsza strona natury zostaje zapomniana. autorytarni. Powszechne s¹ wtedy silne migreny. Kiedy jednak zostaje nadmiernie pobudzona. Kiedy czakra brwiowa zostanie nadto pobudzona. Czakra brwiowa (Ajna) kolor: indygo kwadratura: zmienny d¹¿enie: osi¹gniêcie harmonii z wszechœwiatem wyzwanie: realizacja marzeñ s³owo kluczowe: intuicja Czakra brwiowa znajduje siê na czole. W sanskrycie jej nazwa znaczy „rozkaz". Niestety. destruktywni i przygnêbieni. pulsuj¹ca ¿yciem i szybka. ¿e stajemy siê œwiadomi naszej duchowej natury. co ¿yje. tym. Kiedy zaczniesz dostrzegaæ czakry. przygaszona i powolna. a my mo¿emy ¿yæ naprawdê. niedostateczne pobudzenie natomiast sprawia. na którym zdajemy sobie sprawê. jeœli ktoœ tego nie wymyœli³. Kiedy czakra korony jest zbyt pobudzona. sprawiaj¹c. gdy chodzi o przekazywanie myœli 2 czakry brwiowej do czterech ni¿szych czakr.Czakra gard³owa (Visshudha) kolor: b³êkit kwadratura: sta³y zmys³: dŸwiêk d¹¿enie: wewnêtrzny spokój wyzwanie: ryzykuj s³owo kluczowe: pojêcia Czakra ta znajduje siê na poziomie krtani. Czakra gard³owa jednego cz³owieka mo¿e byæ du¿a. . spokój ducha. natomiast druga nie wykorzystuje jej potencja³u. stajemy siê niekomunikatywni i brak nam radoœci ¿ycia. Bêd¹c w równowadze. czakra gard³owa daje zadowolenie. maluj¹c portret osoby szczególnie uduchowionej. ¿e pierwsza osoba u¿ywa swojej czakry gard³owej w sposób pozytywny. ¿e wszystko. dogmatyczni. Inni ludzie maj¹ wp³yw na podœwiadomoœæ ka¿dego z nas. To jest w³aœnie funkcja czakry brwiowej. stajemy siê ca³oœci¹. Sanskryckie s³owo sahasrara znaczy „tysi¹c". Nazywamy to równowa¿eniem aury. Gdy czakra ta nie zosta³a dostatecznie pobudzona. Na poziomie emocjonalnym czakra ta zwiêksza nasze zrozumienie œwiata. dogmatyczni i manipulujemy innymi. Natomiast gdy jest ona pobudzona niedostatecznie. zdasz sobie sprawê z ró¿nic w ich rozmiarze i intensywnoœci. czyni¹c to. nawet tak ma³o znacz¹ce przyk³ady. usytuowana jest na samym czubku g³owy. jak wyczuwanie nastrojów i uczuæ innych ludzi. Czakra ta utrzymuje w równowadze i harmonii wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ stronê naszej natury. Nic nigdy nie powsta³o. Wszelkie objawy intuicji pochodz¹ od czakry brwiowej. podczas gdy czakra drugiego bêdzie ma³a. ¿e jesteœmy s³abi. Adolf Hitler musia³ mieæ tê czakrê zbyt pobudzon¹. nieszczerzy i niegodni zaufania. Visshudha znaczy „czysta". wiêkszoœæ z nas w ogóle nie kontroluje swoich wzorców myœlowych albo czyni to w nieznacznym stopniu. Na poziomie emocjonalnym wzmacnia ona idealizm. Zarz¹dza ona umys³em i jest oœrodkiem kieruj¹cym innymi czakrami. mi³oœæ i zrozumienie. dobre wyczucie czasu oraz siln¹ wiarê. czêsto przedstawiaj¹ tê czakrê w postaci aureoli. stajemy siê dumni. nawet jeœli g³oœno wypowiada³a tylko pozytywne lub neutralne zdania. Na szczêœcie. duchowym. Czakra korony (Sahasrara) kolor: fiolet kwadratura: kardynalny d¹¿enie: zrozumienie wszechœwiata wyzwanie: powiêkszaæ wiedzê i m¹droœæ s³owo kluczowe: duchowoœæ Czakra korony. Artyœci. Tonsura mnichów to sposób na ods³oniêcie tego miejsca. jest ze sob¹ powi¹zane. zamykamy siê w sobie. Zarz¹dza równie¿ poziomem mistycznym. która kontroluje najsilniejsze drgania energii w organizmie. brak nam asertywnoœci. Jest to czakra porozumiewania siê i wyra¿ania swojego „ja". Czakra gard³owa stanowi najwa¿niejszy element. stajemy siê sfrustrowani.

co siê dzieje. Na tym etapie musimy zadaæ wahade³ku jeszcze dwa pytania.Równowa¿enie aury W rozdziale drugim nauczyliœmy siê. by siê po³o¿y³ wygodnie na plecach. dopóki nie otrzymam potwierdzaj¹cej odpowiedzi. Ale mo¿e siê zdarzyæ inaczej. Zapytaj. nie zapomnij przestawiæ wskaŸnika na kolor pomarañczowy). (Jeœli u¿ywasz wahade³ka do wykrywania aury. chocia¿ zwyk³e wahad³o pozwala osi¹gn¹æ takie same wyniki (rys. po chwili wahade³ko zacznie siê poruszaæ. Czasami ludzie nie wiedz¹. Nie ka¿dy bêdzie chcia³ ci siê zwierzaæ i musisz to uszanowaæ. wyjmij palce ze szklanki. na której mog¹ oprzeæ g³owê. W istocie negatywna energia wêdruje w górê. nastaw wskaŸnik na kolor czerwony. zgodnie lub niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. Warto od czasu do czasu sprawdzaæ funkcjonowanie wahade³ka. Podczas seansu dobrze jest porozmawiaæ ze znajomym o tym. powiedz sobie: „Szukam czakry podstawowej". Dlatego zadawanie wahade³ku tego pytania jest dobrym pomys³em. w której nie trzymasz wahade³ka. „Czy czakra krzy¿owa jest najbardziej negatywna?" itd. musisz szukaæ dalej. Prawdopodobnie dlatego. 5. 5. wskazuj¹c. Znowu unieœ wahade³ko nad rysunkiem 5. a nastêpnie zapytaj. Jeœli u¿ywasz klasycznego wahade³ka. gdy wa¿y przynajmniej kilka dekagramów. Oczywiœcie. Teraz pos³u¿ymy siê wahade³kiem. klatkê piersiow¹. Jeœli masz wahade³ko do mierzenia aury. zanim podejmiesz decyzjê. zatrzymaj wahade³ko na chwilê nad œrodkiem rysunku. jeœli chcesz zajmowaæ siê równowa¿eniem aury. W sklepach mo¿na dostaæ gotowe wahade³ka. musisz byæ troskliwy. WeŸ sznurek wahade³ka w palce (kciuk i palec wskazuj¹cy) i zawieœ je nad rysunkiem 5. Jednak nawet w takiej sytuacji wymieniani czynniki. Urz¹dzenie zacznie siê po chwili poruszaæ i uzyskasz tê informacjê. nie trzeba robiæ nic Wiêcej i mo¿na przejœæ do sprawdzania czakry krzy¿owej. Robiê to. ¿e ukryli swoje problemy bardzo g³êboko i nawet nie zdaj¹ sobie sprawy z ich istnienia.. Wielu ludzi stwierdza. Kiedy zorientujesz siê.3. Nape³nij szklankê wod¹ i zanurz w niej palce tej rêki. a dopiero potem staram siê usun¹æ zaburzenia (rys. pytaj¹c o ka¿d¹ po kolei: „Czy czakra podstawowa jest najbardziej negatywna?". Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. ¿e s¹ one pomocne. Ja najpierw sprawdzam ka¿d¹ czakrê. Umyj d³oñ pod bie¿¹c¹ wod¹ i powtórz to æwiczenie z pozosta³ymi czakrami. a potem w dó³ drug¹ rêk¹ do wody. ¿e czakra podstawowa nie jest w dobrym zdrowiu. i sugerujê sposób postêpowania.2). Umieœæ wahade³ko ponad najbardziej negatywna czakra i poproœ je. by wydoby³o z niej ca³¹ negatywna energiê.4). B¹dŸ cierpliwy. Zawieœ wahade³ko ponad podstaw¹ krêgos³upa (mniej wiêcej na wysokoœci narz¹dów p³ciowych). która spoœród nich jest najbardziej negatywna. który kierunek odpowiada s³owu „tak". jednak lepiej. Po sprawdzeniu wszystkich siedmiu czakr pytam mojego wahade³ka. który ruch oznacza „tak". sprawdŸ kilka. Mo¿e siê? ko³ysaæ w górê i w dó³ lub na boki albo zakreœlaæ ko³a. Poproœ go. Zobaczysz. ³agodny i pe³en wyrozumia³oœci. ale jeœli zdecydujesz siê na zakup jednego z nich. Wielu ludzi uwa¿a. jakiego koloru szukasz. przez twoj¹ rêkê. jak u¿ywaæ ró¿d¿ki (czy raczej zagiêtych prêtów). Zapytaj wahade³ko: „Czy czakra mojego znajomego jest w dobrym zdrowiu?". Teraz mo¿emy zrównowa¿yæ aurê naszego znajomego za pomoc¹ wahade³ka. . Niemal ka¿dy przedmiot mo¿e spe³niaæ tê funkcjê. które mog¹ le¿eæ u jej podstaw. sznurka czy ³añcuszka. by odnaleŸæ aurê. Gdy tylko wahade³ko przestanie siê poruszaæ w tym kierunku. Wahade³ko to po prostu ciê¿arek przywi¹zany do nitki. ¿e raz okreœlone ruchy na „tak" i na „nie" nie ulegaj¹ zmianie. w których znalaz³eœ negatywn¹ energiê. Ja swoim znajomym dajê poduszeczkê. który kierunek odpowiada s³owu „nie". dlaczego gromadz¹ w sobie negatywn¹ energiê. wra¿liwy. by okreœliæ. i zapytaæ go o przyczyny zmagazynowania negatywnej energii. zaopatrzone w ma³y wskaŸnik. ¿e niektóre wahade³ka reaguj¹ ³atwiej ni¿ inne. maj¹c nadziejê. Mo¿esz równie¿ nabyæ wahade³ko do badania aury (zwane czasami wahade³kiem spektralnym) we wszystkich kolorach têczy. który mo¿na przesuwaæ w górê i w dó³. i zapytaj: „Który kierunek wskazuje energiê negatywn¹?" oraz „Który kierunek wskazuje energiê pozytywn¹?". Gdy jednak wahade³ko da ci odpowiedŸ negatywn¹. ¿e dana osoba z moich rad skorzysta. ja sam u¿ywam takiego.3. Wahade³ko zacznie siê poruszaæ w kierunku oznaczaj¹cym negacjê.

Wychodz¹c ode mnie. ¿e od lat nie czuli siê tak dobrze. bo ojciec powiedzia³ mu. Wiele osób. Po zabiegu równowa¿enia aury twój przyjaciel powinien czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. Czakra sercowa Zielony jaspis (daje mi³oœæ. Fluoryt (wzmacnia organizm po emocjonalnych urazach). emocjonalne i fizyczne blokady). Czakra splotu s³onecznego Cytryn (wzmaga koncentracjê i zmniejsza sk³onnoœæ do zamartwiania siê). Uwa¿a³ siebie za cz³owieka niezwykle pozytywnego i nie chcia³ wierzyæ. jeszcze raz sprawdŸ czakry. po zabiegu otwiera swoje serce i umys³. Zanim skoñczysz. by wspomóc osi¹ganie równowagi. Przydymiony kwarc (dobry na psychiczne. nastaw wskaŸnik na zieleñ i przesuñ wahade³kiem nad ca³ym cia³em w kierunku wskazuj¹cym pozytywn¹ energiê. ¿e wahade³ko pokazuje twierdz¹c¹ odpowiedŸ nad ka¿d¹ z nich. Sugilit (daje poczucie sensu). Jeœli u¿ywasz zwyk³ego wahade³ka. by wyla³ wodê ze szklanki do umywalki. które tworzy wszystkie kolory. Dobrze jest nosiæ swój kryszta³ pod ubraniem. by mieæ pewnoœæ. Malachit (zielony kamieñ. A¿uryt (przyspiesza duchowe przebudzenie). jako ¿e przejrzysty kryszta³ wi¹¿e siê ze œwiat³em. które w czasie równowa¿enia aury niechêtnie rozmawia³y o przyczynach gromadzenia negatywnej energii. Ludzie twierdz¹ czêsto. by jego czubek by³ skierowany ku do³owi. mówi¹c. Kiedy skoñczy³em. Czakra gard³owa Sodalit (pomaga w wyra¿aniu samego siebie). ¿e kryszta³y odnosz¹ce siê do czakr wybiera siê na ogól w zale¿noœci od koloru. ¿e to ³zy szczêœcia. kryszta³ wch³onie tê energiê. Wiele osób nosi czyste kryszta³y kwarcu w celu wspomo¿enia wszystkich czakr. a pomarañczowy – czakrê krzy¿ow¹. Czasami siê zdarza. Ja równie¿ w nagrodê czujê siê o¿ywiony i zregenerowany. Kryszta³y Z ka¿d¹ czakr¹ zwi¹zany jest jeden kryszta³. Przejrzysty kryszta³ kwarcu mo¿e wiec poœrednio u-zdrowiæ cia³o. dopóki wszystkie czakry nie dadz¹ pozytywnej odpowiedzi. Zadanie nie zostanie ukoñczone. Mo¿na go nosiæ. by wspomóc czakrê podstawow¹. by o¿ywiæ i zregenerowaæ si³y twojego znajomego. Purpurowy fluoryt (regeneruje organizm i daje duchow¹ œwiadomoœæ). pamiêtaj¹c. otwartymi i szczêœliwymi. ale uspokoi³ mnie. Jeœli wiêc spêdzasz wiêkszoœæ czasu z ludŸmi agresywnymi. Na koniec poproœ go. Ró¿owy kwarc (pomaga pokochaæ samego siebie). wygl¹da³ przynajmniej o piêtnaœcie lat m³odziej. Jeœli wiêc myœlisz negatywnie. p³aka³ niemal przez dwadzieœcia minut. wyobraŸ sobie. ¿e wysy³a ono zielon¹. gdy na³adowa³ siê negatywn¹ energi¹. Ten sposób jest jednak mniej skuteczny ni¿ w bezpoœrednim kontakcie ze skór¹. jaka bêdzie konieczna. nawet te. poniewa¿ mo¿e wywo³ywaæ bóle i zawroty g³owy). jeœli spêdzisz du¿o czasu z ludŸmi pe³nymi entuzjazmu. dostarczaj¹c takiej barwy. Czakra podstawowa Czerwony granat (najlepiej go nosiæ poni¿ej pasa. ¿e ma w sobie jak¹kolwiek negatywn¹ energiê. dziêki czemu bêdzie ukryty przed negatywn¹ energi¹ innych. By³em zaniepokojony. Tak wiêc czerwony kryszta³ nosi siê. i¿ ch³opcy nie p³acz¹. Karneol (wzmaga mêskoœæ i zmniejsza napiêcie). Czakra korony Ametyst (silny obroñca). Kryszta³y szybko poch³aniaj¹ energiê. bie¿¹cej wodzie. uzdrawiaj¹c¹ energiê. Jednak w czasie równowa¿enia aury wyzna³. Z drugiej strony. wytrwa³oœæ i odwagê). nieszczêœliwymi lub przygnêbionymi. który zmniejsza urazy emocjonalne i wywo³uje radoœæ). ¿e w dzieciñstwie nigdy nie p³aka³. szczególnie wtedy. Nic dziwnego. kryszta³ równie¿ wch³onie ich energiê i potem ci j¹ zwróci. by oddaæ j¹ tobie póŸniej. Zielony awanturyn (kamieñ marzycieli – daje niezale¿noœæ i œwietne pomys³y). Kryszta³y poch³aniaj¹ równie¿ uczucia innych ludzi. twój kamieñ poch³onie te uczucia i póŸniej ci je przeka¿e. Wyboru nale¿y jednak dokonywaæ ostro¿nie. ¿e nie uda siê usun¹æ ca³ej negatywnej energii. bezpoœrednio na skórze. Z tego samego powodu niektórzy wol¹ nosiæ kamieñ na szyi ukryty w ma³ym woreczku. Czarny obsydian (jako uziemienie). równoczeœnie dziêkuj¹c za uwolnienie go od negatywnej energii. Ta potrzeba nieokazywania i kontrolowania emocji by³a ukryta g³êboko w jego czakrach. Kryszta³ nale¿y czyœciæ regularnie. Czakra krzy¿owa Tygrysie oko (daje si³ê. P³ucz go przez minutê w zimnej. Czakra brwiowa Lapis lazuli (wspiera duchowoœæ – stosowaæ ostro¿nie.Niedawno równowa¿y³em aurê pewnego zamo¿nego biznesmena. Kiedy usuniesz negatywn¹ energiê. ciep³o i m¹droœæ). u niektórych osób mo¿e wywo³ywaæ zawroty g³owy). .

.Przezroczysty kwarc (zawiera ca³¹ têczê i wspomaga wszystkie czakry).

¿e nie postêpuj¹ tak. a on mo¿e postêpowaæ zupe³nie inaczej z najró¿niejszych powodów. poszukiwanie m¹droœci. jak mogliby lub powinni. bêdzie duchowo wyemancypowany. ¿e kocha i jest kochany.Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Teraz prawdopodobnie ju¿ dostrzegasz wiele ró¿nych kolorów wewn¹trz aury innych ludzi. pojawi¹ siê wszystkie kolory. ale strach bêdzie ich powstrzymywa³. Wielu z nich ³atwiej jest przepuszczaæ okazje i wieœæ przeciêtne ¿ycie. umi³owanie przyrody. Kolor podstawowy tylko wskazuje. Bywaj¹ na przyk³ad ludzie biznesu z ka¿dym z podstawowych kolorów. czystoœæ. a ka¿dy. To fascynuj¹ce. Porównaj to z cz³owiekiem kochaj¹cym swój zawód. i s¹ rozczarowani. Przecie¿ – myœla³em – powinny odnosiæ du¿o wiêcej sukcesów ni¿ reszta ludzi. ciê¿ka praca. Najbardziej widoczny jest kolor podstawowy. intelekt. humanitaryzm. daj¹ce poczucie spe³nienia. hydraulików. Wiedzia³em. idealizm. dlaczego wykonujê tê pracê. ty bêdziesz wiedzia³. ¿e ma szczêœliwe ¿ycie rodzinne. ich odpowiedŸ bêdzie niejednoznaczna. marzycielstwo. BIA£Y: duchowoœæ. ¯Ó£TY: kreatywnoœæ. Czêsto przed tymi ludŸmi otwieraj¹ siê niezliczone mo¿liwoœci. gdy siê okazuje. W rzeczywistoœci ludzie s¹ istotami z³o¿onymi i nie mo¿na ich klasyfikowaæ w tak prosty sposób. który pozwoli jej dobrze wykorzystaæ drzemi¹ce w niej emocje. lekarzy. bezinteresownoœæ. ale umiejêtnoœæ ta jest zupe³nie nieprzydatna. si³y ¿ywotne. poniewa¿ mój umys³ jest zupe³nie niepraktyczny. inni zaprzecz¹. czy miewaj¹ silne emocje. kolory jasne. dba³oœæ o innych. Mo¿esz znaæ dwie osoby o tej samej barwie podstawowej. ¿e ka¿dy cz³owiek obdarzony z³otym kolorem podstawowym bêdzie robi³ coœ naprawdê wartoœciowego w ¿yciu. Jeœli spytasz osoby o pomarañczowym kolorze podstawowym. ¿e sprzedawa³em maszyny drukarskie tylko przez krótki czas. patrz¹c na ich aurê. które zupe³nie nie robi³y w ¿yciu nic sensownego. POMARAÑCZOWY: emocje. Oto znaczenie kolorów zgodne z tradycj¹: CZERWONY: zmys³owoœæ. stawianie sobie celów. Przez krótki czas zajmowa³em siê sprzeda¿¹ maszyn drukarskich. Mog¹ jednak równie dobrze postêpowaæ niemal ca³kiem odwrotnie. To samo dotyczy nauczycieli. jasnowidztwo. Jednak powiedzenie. jest prawdziwe. kiedy kontaktowa³em siê z drukarniami. a kto nie. dopóki nie zjad³o siê z nim beczki soli. fioletow¹ aurê. Za³ó¿my. Nie muszê mówiæ. . ¿e odzwierciedla siê to w ich niewielkiej aurze. Moim podstawowym kolorem jest niebieski. Spotka³em osoby obdarzone ka¿dym z wymienionych kolorów podstawowych. zdrowie. NIEBIESKI: nauczanie. Myœl¹ o tradycyjnym znaczeniu barw. Strach przed sukcesem. FIOLET: duchowoœæ. urzêdników i przedstawicieli ka¿dego innego zawodu. podró¿e. wykonuj¹c nieodpowiednie dla siebie prace. INDYGO: troska. prawników. Bêd¹ mieli bolesn¹ œwiadomoœæ. Mia³em szczêœcie. Byæ mo¿e wyobra¿aj¹ sobie. Jego aura bêdzie du¿a. podczas gdy druga wegetuje. pe³ne energii i ¿ycia. ZIELONY: uzdrawianie. SREBRNY: intuicja. BR¥ZOWY: humanitaryzm. Ktoœ obcy. Pracowa³em w tym zawodzie z konkretnego powodu. Niektórzy zdecydowanie przytakn¹. czy nawet w wiêzieniu. Równie¿ wœród bezrobotnych. ale mia³em ma³e dzieci i p³aci³em wysoki czynsz. Ludzie ci ¿yj¹ tylko po³owicznie. ¿e na pewnym etapie ¿ycia dana osoba bêdzie mieæ w sobie potencja³. kto jest cz³owiekiem spe³nionym. Bez wzglêdu na odpowiedŸ. Najbardziej powszechnym tego powodem jest strach. od razu zgadnie. poœwiêcenie. o przygaszonych kolorach. Dlaczego? Mo¿na by siê spodziewaæ. nauczanie. Co rano zaczyna dzieñ podekscytowany i pe³en radoœci. ale tylko jedna z nich ¿yje pe³ni¹ ¿ycia. Trudno by by³o znaleŸæ cz³owieka o mniejszych uzdolnieniach technicznych ni¿ ja. co dany cz³owiek powinien uczyniæ ze swoim ¿yciem. RÓ¯OWY: materializm. kto ma fiolet lub biel jako barwê podstawow¹. Kiedyœ martwi³a mnie liczba osób obdarzonych srebrnym i z³otym kolorem podstawowym. ale odnosi³em sukcesy w tym zawodzie i lubi³em go. ¿e nie s¹ z niego zadowoleni. których bardzo nie lubi¹. Czêsto ¿yj¹ one zgodnie z uznanym wzorcem danej barwy. Strach przed pora¿k¹. zapominaj¹c o innych aspektach. jeœli nie potrafisz tych barw zinterpretowaæ. intuicja. Ktokolwiek by spojrza³ na moj¹ aurê. Niektórzy ludzie spêdzaj¹ ca³e ¿ycie. a zajêcie by³o bardzo dobrze p³atne. poniewa¿ dominuje w aurze. agresja. oni jednak z ró¿nych powodów nie potrafi¹ z nich skorzystaæ. wizjonerstwo. ¿e maj¹ piêkn¹. ¿e jest to pospolita czerwieñ. Ilekroæ potencjalny kupiec zadawa³ mi techniczne pytanie. uduchowion¹. Ludzie czêsto mi siê zwierzaj¹. musia³em poszukiwaæ odpowiedzi. ¿e nie to powinienem robiæ. dziwi³by siê. ¿e nie mo¿na kogoœ poznaæ. Z£OTY: nieograniczony potencja³. jakoby odgrywa³y one jak¹kolwiek rolê w ich ¿yciu. Martwi¹ siê tym zupe³nie niepotrzebnie.

Znaczenie kolorów Nastroje przychodz¹ i odchodz¹. ni¿ siê nam czasem wydaje. Na pocz¹tku dnia ka¿dy zwiedzaj¹cy by³ œwie¿y i podekscytowany. a ile negatywnych. by sobie wyobra¿a³ ró¿ne nastroje. dobre uczucia. nie daj¹c ci szansy na odpowiedŸ. Jeœli koncentrujesz siê na rozwi¹zywaniu problemu w pracy. szczególnie wtedy. Proces ten mo¿na dostrzec w aurze. Ale ta czerwieñ bêdzie ¿ywa. b³yszcz¹ca i czysta. Tê negatywn¹ energiê mo¿na czasem dostrzec dos³ownie jako ogieñ wokó³ g³owy cz³owieka. Czytanie. Umys³ nie ma pojêcia. Z ciekawoœci¹ obserwowa³em. szczególnie wokó³ g³owy. a nie tê w³aœciw¹. Jakiœ czas temu by³em na du¿ej wystawie. wiêkszoœæ z nas czêœciej ma myœli negatywne. Dobrze jest od razu przestawiaæ negatywne myœli na pozytywne. Nauczyciele w szkole byliby szczêœliwi. ¿e masz mi³y dzieñ w pracy. czy nie. ani nic go to nie obchodzi. aura bêdzie zawiera³a du¿o zieleni. bia³a kolumna czystej energii. Jeœli spokojnie odpoczywasz. Obecnoœæ tej ostatniej nigdy nie jest dobrym znakiem. odzwierciedlaj¹c twoje podenerwowanie. Podobne zjawisko mo¿esz spotkaæ w czasie gier sportowych. czy dana myœl jest przypadkowa.Aury nastroju W zasadzie kolor podstawowy pozostaje niezmienny przez ca³e ¿ycie. na pewno czêsto myœlisz negatywnie o swojej sytuacji. gdy siê przy³apiesz na negatywnej myœli o pieni¹dzach. Tymczasem ktoœ. Kiedy ludzie wpadaj¹ w furiê i „robi im siê przed oczami czerwono". gdy tylko zdasz sobie sprawê. Ja szczególnie lubiê przygl¹daæ siê chórowi. Popatrz na m³odych ludzi siedz¹cych w klasie przed egzaminem. ¿¹dz¹ lub zawiœci¹. ¿e jest nim pomarañczowy lub czerwony. bêdzie j¹ przepe³niaæ barwa ¿ó³ta. czego nie zrobi³eœ. WyobraŸ sobie. Jeœli na przyk³ad masz k³opoty finansowe. Gdybyœ mówi³ sobie: „Tworzê dobrobyt". gdy jest kolorem nastroju oznacza po prostu ¿ywotnoœæ oraz otwartoœæ i pozytywne. poniewa¿ mieli za ma³o czasu. czyli pozytywne myœli. Pomarañczowy zblednie i zacznie siê mieszaæ z czerwonym. Zieleñ jako kolor nastroju wskazuje na to. w zale¿noœci od nastroju. Po kilku godzinach ktoœ nagle wchodzi do biura i nies³usznie ciê oskar¿a o coœ. W rezultacie pod wieczór widzia³em coraz czêœciej aurê nastroju. po czym wypada z pokoju. Szukaj okazji do obserwacji aury innych ludzi w ró¿nych okolicznoœciach. Zmiana w twoich finansach zajê³aby trochê czasu. Aura odzwierciedla nasze nastroje przez ca³y dzieñ. Pomarañczowy wskazuje na uczucia i emocje. Doskona³ym przyk³adem jest aura. Stopniowo ludzie odczuwali coraz wiêksze zdenerwowanie. kto jest bardzo zagniewany i zaraz siê bêdzie k³óci³ – jego czerwieñ bêdzie brudna. jakby b³otnista. pozytywne podejœcie do œwiata i wspó³czuj¹c¹ postawê wobec ludzi. Jakoœæ barw wskazuje na nasz rzeczywisty nastrój. by³by przekonany. Proste marzenia na jawie maj¹ niewielkie znaczenie. jak w t³umie narasta frustracja. a pod koniec dnia wszyscy wygl¹dali na sfrustrowanych i zagubionych. gdy w grê wchodz¹ emocje. W istocie widz¹ brudn¹ czerwieñ wymieszan¹ z du¿¹ iloœci¹ czerni. Jeœli barwa jest jasna i przyjemna dla oka. gdy wiele kolorów miesza siê wewn¹trz aury. jakie zmiany dokonuj¹ siê wewn¹trz aury. który œpiewa swoj¹ ulubion¹ pieœñ. co otrzymuje. Brudny pomarañczowy charakteryzuje egoizm i dumê. Najczêœciej po takim ataku gniewu wystêpuje silna migrena. prosz¹c. ciemna. Te negatywne gromadz¹ siê niepostrze¿enie i po pewnym czasie wywo³uj¹ chorobê w fizycznym ciele cz³owieka. Ka¿da myœl wp³ywa na aurê. czy afirmacja jest prawdziwa. nienawiœæ i z³o. po chwili z³oœæ ci przejdzie i powróci twój naturalny kolor podstawowy. Dlatego tak wa¿ne s¹ afirmacje. co siê dzieje. Czerwieñ sama w sobie. za ka¿dym razem. oznacza ambicjê. czy œwiadomie wprowadzona. Obserwuj lekkoatletê przygotowuj¹cego siê do zawodów. Przyjrzyj siê pianiœcie ca³kowicie poch³oniêtemu muzyk¹. gdy tylko siê rozpocznie. ¿e pomarañczowy zdominowa³by twój zwyk³y kolor podstawowy. Prawdopodobnie czêœciej myœlisz o biedzie ni¿ zamo¿noœci. Myœli maj¹ wiêksz¹ moc. gdyby widzieli tê barwê w aurze uczniów! ¯ó³ty pojawia siê i znika. Umys³ nie wie. ile z nich jest pozytywnych. oddaj¹c rytm zmian w naszym myœleniu. szczególnie gdy miejscowa dru¿yna przegrywa. ale to doœwiadczenie pozwoli ci dostrzec. Porównaj to z kimœ. ¿e energia siê wyczerpa³a i cz³owiek powinien siê dobrze wyspaæ. Gdy bêdziesz rozmyœla³ o tym niesprawiedliwym oskar¿eniu. natomiast w aurze odzwierciedli³aby siê od razu. które specjalnie umieszcza siê w umyœle. a twoja sytuacja finansowa z czasem by siê polepszy³a. ¯ó³ty wystêpuje jako barwa nastroju zawsze wtedy. Nie zdo³a on oczywiœcie dok³adnie oddaæ mrocznej aury kogoœ opêtanego chciwoœci¹. W miarê up³ywu czasu widzia³em coraz wiêcej osób o zmêczonej aurze. pisanie czy jakiekolwiek inne dzia³anie uruchamiaj¹ce lew¹ pó³kulê mózgu tworz¹ zale¿ne od nastroju ¿ó³te zabarwienie aury. kto spojrza³by po raz pierwszy na twoj¹ aurê w tej w³aœnie chwili. w której brudna czerwieñ ³¹czy siê z czerni¹. Mo¿e tak¿e okreœlaæ poziom energii seksualnej. Niestety. Wszystkim nam przechodzi przez g³owê piêædziesi¹t-szeœædziesi¹t tysiêcy myœli dziennie i wiêkszoœæ z nas nie ma pojêcia. konstruktywne myœlenie mo¿na bardzo ³atwo w niej odczytaæ. a na wystawie by³o t³oczno. lecz pos³uguje siê tym. twój umys³ zacz¹³by funkcjonowaæ bardziej pozytywnie. wykorzystuj¹c swój intelekt. odzwierciedlaj¹c uczucie gniewu i wœciek³oœci. Sportowiec w czasie pobijania œwiatowego rekordu bêdzie mia³ w aurze du¿o czerwieni. mo¿e ciê zacz¹æ ogarniaæ gniew. ale powa¿ne. Mo¿esz æwiczyæ odczytywanie takich reakcji z twoim partnerem. a ich barwy nie zawsze ³atwo zinterpretowaæ. by wszystko obejrzeæ. gdy cz³owiek koncentruje siê. Jeœli ca³a . Aura poszczególnych osób zdaje siê zlewaæ nad g³owami w jednoœæ i wznosi siê ku niebiosom jak jedna piêkna. a jej kombinacja z czerwieni¹ oznacza okrucieñstwo. ale mog¹ go chwilowo zastêpowaæ inne barwy. Czy odbi³oby siê to na twoich emocjach? Jest bardzo prawdopodobne.

Osoba obdarzona zdolnoœciami parapsychicznymi w chwili jasnowidzenia bêdzie mia³a du¿o bia³ego w swojej aurze. pozytywne myœlenie i chêæ rozwoju. jakie mo¿na dostrzec w aurze. Trudno jest podaæ dok³adne znaczenie wszystkich barw. któremu zaradzi odpowiedni odpoczynek. które wskazuj¹ na ich duchowe powo³anie. u której siê pojawia. dobry i ³agodny. kto chce panowaæ nad sytuacj¹. nieciekawe czy wrêcz nacechowane znudzeniem podejœcie do œwiata. gdy wchodzi w sk³ad aury nastroju. Nic dziwnego. B³êkit jako kolor nastroju wskazuje na wewnêtrzn¹ spójnoœæ. Niewielkie obszary zabarwione na br¹zowo okreœlaj¹ osobê mocno st¹paj¹c¹ po ziemi. zanim je wprowadzi w czyn. Srebrny i z³oty rzadko wystêpuj¹ w charakterze kolorów nastroju. Osoba. poniewa¿ ka¿dy wyra¿a siebie w inny sposób. Kiedy zieleñ i b³êkit pojawiaj¹ siê w aurze nastroju razem. Czarny z ¿ó³tym wskazuj¹ na z³e myœli. ¿e cz³owiek prze¿y³ chwilê olœnienia. Bia³y pojawia siê jako kolor nastroju w chwilach przeczuæ intuicyjnych.aura jest nas¹czona t¹ barw¹. szczególnie wtedy. znacz¹. Na ogó³ wystêpuje zmieszany z inn¹ barw¹ i naturê negatywnych cech okreœla w³aœnie ona. rzadko zajmuje ca³y jej obszar. U jednego cz³owieka zach³annoœæ mo¿e siê objawiaæ zupe³nie inaczej ni¿ u drugiego. Oznacza chwilowy brak wyobraŸni i konwencjonalne. obojêtniejemy i odsuwamy siê od innych. Fioletowy okreœla kogoœ. Szary jako kolor nastroju podkreœla znu¿enie i przygnêbienie. Bardzo ciemna zieleñ oznacza oszustwo i nieuczciwoœæ. znacz¹ wspó³czuj¹ce zrozumienie i intuicyjn¹ œwiadomoœæ. Jest to stan przejœciowy. Tacy ludzie mog¹ byæ bardzo nudni dla innych. nieco sztywn¹ w pogl¹dach. Ponadto istnieje niemal nieskoñczona ró¿norodnoœæ odcieni ka¿dego koloru. Indygo jako barwa nastroju oznacza duchow¹ œwiadomoœæ. Równie¿ stres mo¿e spowodowaæ pojawienie siê tego koloru. Br¹zowy w aurze nastroju oznacza kogoœ. kto ufa swojej wierze i rozwija sw¹ duchowoœæ. Ró¿owy pokazuje. ¿e cz³owiek jest czu³y. poniewa¿ jego nastawienie jest zbyt negatywne. ¿e dana osoba ma natchnione lub intuicyjne myœli. poniewa¿ interesuj¹ siê tylko sob¹ i pragn¹ rozmawiaæ jedynie na ciekawe dla nich tematy. kwestionuje istniej¹cy stan rzeczy i pog³êbia swoj¹ wiarê lub pogl¹dy filozoficzne. wra¿liwoœæ. Kiedy ju¿ siê pojawi¹. ma jednak trudnoœci. nad którymi powinna siê zastanowiæ. Ciemnoniebieski natomiast oznacza duchowoœæ i natchnienie. Barwa ta na ogó³ pojawia siê na obrze¿ach aury nastroju. sk¹pstwo i zdradê. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe suknie. która nie ma zamiaru uczyæ siê niczego nowego. . Barwy te mog¹ tak¿e znaczyæ. o zamkniêtych horyzontach myœlowych. natomiast z zielonym – na zawiœæ. Najlepszym sposobem nauki jest obserwacja aury u jak najwiêkszej liczby osób w najró¿niejszych sytuacjach. Na przyk³ad czerwieñ i czerñ oznaczaj¹ nienawiœæ. Czarny zawsze jest bardzo negatywny. okrucieñstwo i wrogoœæ.

Aura osoby miewaj¹cej migreny bêdzie siê zapada³a w siebie na krótko tu¿ przed atakiem i w czasie jego trwania. strukturê i kolor. z wielk¹ dla siebie korzyœci¹. którego uzdrawia. Fotografia Kirliana pokaza³a zmiany w zabarwieniu i wygl¹dzie ogólnym aury uzdrowiciela. Og³asza œwiatu. wskazuj¹ce na szkody poczynione w organizmie. Lekarze nie potrafi¹ jej pomóc. Znam pewn¹ pani¹. podobne do czakr. Skorzysta na tym równie¿ uzdrowiciel. Wielu uzdrowicieli pracuje w podobny sposób. Równoczeœnie promienie energii przenikaj¹ce aurê staj¹ siê mniej widoczne. Aura staje siê wtedy nieprzejrzysta i przybiera odcieñ ciemnoszary. Miejsce wywo³uj¹ce ból bêdzie oznaczone czarn¹ barw¹. Kolor podstawowy i promienie praktycznie znikaj¹. którego o¿ywi energia kosmiczna". a jej aura odzwierciedla ten stan rzeczy. W 1915 roku swami Panchadasi wydal ksi¹¿kê The Human Aura. Jeœli któraœ z tych sfer niedomaga. Daje w niej przyk³ad takiego w³aœnie sposobu uzdrawiania. pojawi siê ona w aurze na wysokoœci klatki piersiowej. ¿e aura ludzi. Jej aura migocze.Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Aura zdrowego cz³owieka promienieje ¿yciem. gdy stosuje autohipnozê. g³ównie pod jêzykiem. która od dwudziestu lat odczuwa nieustanny ból w ustach. cieñ ten przybiera postaæ szarej plamy. „Pacjenta z rozstrojem nerwowym mo¿na leczyæ. cia³o i duszê. zanurzaj¹c go psychicznie w fiolecie lub w aurycznej barwie lawendy. Z³y stan zdrowia. Pewien amerykañski badacz doniós³. natomiast aura cz³owieka cierpi¹cego nieustannie bêdzie zawsze ma³a. W pewnym sensie uzdrowiciele przekazuj¹ swoim pacjentom energiê magnetyczn¹. Narkotyki wp³ywaj¹ na aurê na wiele sposobów. gdy zaczyna³a ona wykorzystywaæ swoj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc. zdrowiem i witalnoœci¹. ¿e nie zawsze musi dotkn¹æ rêk¹ cz³owieka. których uzdrawia. który mo¿e siê zmieniæ w strefy brzydkiego br¹zowego lub czarnego koloru. jakby energia ci¹gle nap³ywa³a i odp³ywa³a. Potencjaln¹ chorobê mo¿na dostrzec. Staraj¹ siê oni równie¿ wytworzyæ konkretn¹ barwê w swojej aurze. Nic dziwnego. wysy³aj¹c lecz¹ce myœli bezpoœrednio do aury swoich pacjentów. Aurê mo¿na równie¿ wykorzystywaæ do uzdrawiania. Zaburzenia te czêsto pokazuj¹ siê w aurze du¿o wczeœniej. Oznacza to brak energii u cierpi¹cego. Psychiczne i emocjonalne czynniki nieustannie wp³ywaj¹ na aurê. co uzewnêtrznia siê w aurze na d³ugo przed pojawieniem siê fizycznych objawów. szczególnie wokó³ g³owy. aura to poka¿e. ¿e cia³o eteryczne zmienia siê w ten sposób – jedna z jego funkcji polega na przekazywaniu. Ból objawia siê ma³¹ aur¹. Kobieta ta jest uczulona na œrodki przeciwbólowe. a nastêpnie sta³y strumieñ ciep³ego koloru pomarañczy". ¿e aura duchowej uzdrowicielki Ethel de Loach zmienia³a siê. w zale¿noœci od tego. B³êkitne promienie œwiat³a otaczaj¹ce jej d³onie przeistacza³y siê w jaskrawopomarañczowy blask. Cia³o eteryczne czasami bywa nazywane aur¹ zdrowia. która niemal zapad³a siê w siebie. Wzd³u¿ dotkniêtej strefy. wracaj¹c do swych normalnych rozmiarów. ale zawsze potrafi j¹ wyczuæ podczas uzdrawiania. Intensywnoœæ tej reakcji wskazuje na stopieñ nasilenia bólu. który nie jest wynikiem wypadku. Uwa¿am. D³ugotrwa³e nadu¿ywanie pewnych substancji mo¿e wywo³aæ nieodwracalne zmiany w aurze. Gdy choroba siê rozwinie. jeœli choroba trwa przez d³u¿szy czas. Dzia³anie to nale¿y do sfery psychicznej i duchowej . zwracaj¹c uwagê na rozmiar aury. jej kszta³t. po nim jaskrawa. Wiêkszoœæ zaburzeñ stanu zdrowia ukazuje siê w postaci plamistego obszaru w ciele eterycznym. a¿ w koñcu zmieni siê w czerñ. tworz¹c zdrowie lub chorobê. czêsto siê powiêksza pod koniec kuracji. Jeœli na przyk³ad ktoœ ma zapaœæ na p³uca. ¿e wygl¹da ona niezdrowo. . które znikaj¹ po powrocie do zdrowia. Jack Wellman w swojej ksi¹¿ce Priest and the Paranormal opisuje. Ludzie cierpi¹cy od d³u¿szego czasu na choroby chroniczne czêsto maj¹ aurê szarobr¹zow¹. Zanim cz³owiek poczuje siê Ÿle. W istocie to w³aœnie ból nap³ywa falami. Uzdrawianie przez przesy³anie modlitwy tak¿e wykorzystuje aurê. Tê sam¹ barwê mo¿na zauwa¿yæ. Jeœli ta energia siê wyczerpie. gdy g³owa przestanie boleæ. zanim mo¿na je wytropiæ w jakikolwiek inny sposób. Na fotografiach liœci wykonanych przez Kirliana widaæ odbarwienia w bardzo wczesnym stadium zaka¿enia wirusem. £¹cz¹c myœl z uczuciem i emocjami. które mog¹ stanowiæ Ÿród³o si³y i uzdrawiaj¹cej mocy dla ludzi bêd¹cych w potrzebie. Na koniec nale¿y wizualizowaæ Wielkie Bia³e Œwiat³o. poniewa¿ potrafi „musn¹æ" aurê rêkoma podczas modlitwy. Czarny cieñ w jej aurze na wysokoœci ust wygl¹da niemal jak kawa³ek wêgla. Stwierdza. ¿e ma on zdrowe umys³. natomiast cz³owiekowi zmêczonemu doda wigoru strumieñ ostrej czerwieni. szaroœæ bêdzie siê pog³êbiaæ. Ka¿dy z tych elementów mo¿e zostaæ zaburzony przez chorobê. ulgê odczuwa tylko wtedy. podnios³ym i oœwieconym stanie umys³u i ducha. Wellmanowi nie zawsze siê udaje zobaczyæ aurê. Uszkodzenia miêœni objawiaj¹ siê „dziurami" w aurze. aby przes³aæ j¹ potem do chorego. W naszych d³oniach znajduj¹ siê du¿e oœrodki energii. na ogól w ciele eterycznym. pobieraniu i przechowywaniu ró¿nych postaci energii. wygl¹d ogólny. która nas otacza. zaczyna siê choroba. modl¹cy siê cz³owiek mo¿e przesy³aæ wibracje bezpoœrednio ze swojej aury do aury osoby. zanim dana osoba uœwiadomi sobie istnienie problemu. pojawiaj¹c siê znowu. gdy cz³owiek wraca do zdrowia. „Pacjent znajdzie siê w natchnionym. gdy wykonywa³ swój zawód. ¿e aura jest „elastyczna lub g¹bczasta". jak cz³owiek ¿yje. pojawia siê g³êboki czarny cieñ. Twierdzi on równie¿. ¿e czyni to wiêkszoœæ duchowych uzdrowicieli i bioenergoterapeutów. na ogó³ ma swe Ÿród³o w ca³ych latach negatywnego myœlenia. modyfikuj¹c subtelne wibracje i powoduj¹c. a barwy bêd¹ przy gaszone. Ból ujawnia siê w aurze na wiele sposobów. g³êboka ¿ó³æ. za któr¹ siê modli. podczas ataku migreny.

którego w aurze brakuje. i wyœlij do niego to wyobra¿enie z mi³oœci¹. jak zaczyna wychodziæ z depresji i ¿yæ na nowo. Wyobra¿aj¹ sobie oni barwê. po prostu wyobraŸ sobie. Przez wiele tygodni wyobra¿a³em j¹ sobie otoczon¹ ró¿ow¹ aur¹ i patrzy³em. dynia. bêdzie dobra przez dwa tygodnie. kukurydza i morele. który daje poczucie spokoju. by dostarczyæ koloru. spo¿ywaj¹c pokarmy o odpowiednim kolorze. lub koloru uzupe³niaj¹cego. Ró¿okrzy¿owcy stosuj¹ metodê leczenia kolorem. ¿e otacza go ochronna warstwa koloru ró¿owego. a nastêpnie wdychaj wybrany kolor. Terapeuta u¿ywa jednoczeœnie œwiat³a i barwy. pocz¹wszy od wizualizacji. Kolory Ka¿dy kolor ma konkretn¹ rolê do odegrania w uzdrawianiu barwami. która drga w taki sam sposób. któr¹ znam z w³asnego doœwiadczenia i za któr¹ mogê rêczyæ. koncentruj¹c siê na tej myœli. czyli bia³ego. Ka¿da nuta ma zwi¹zek z odrêbnym kolorem i równie¿ oddzia³uje na aurê. ¿e cia³o jest zbudowane z dwóch substancji – widzialnej – i niewidzialnej i ¿e mo¿na wyleczyæ chorych. idealne s¹ utwory barokowe i medytacyjne. ¿ó³tka jajek. trzy razy. melony i owoce oraz warzywa o ¿ó³tej skórce. Ka¿dy z nich ma inne wibracje. s³awny szesnastowieczny okultysta. jak wraca do zdrowia. Cierpi¹cym na anemiê na przyk³ad zaleca siê wyobra¿enie sobie czerwieni podczas æwiczeñ z kolorami. których brakuje lub jest zbyt ma³o w aurze. Jeœli nie masz szklanki odpowiedniego koloru. z t¹ ró¿nic¹. Jeœli jakaœ czêœæ cia³a niedomaga. praktykowa³ uzdrawianie muzyk¹ i na niektóre dolegliwoœci przepisywa³ konkretne kompozycje.Czêsto pacjentom zaleca siê równie¿ oddychanie kolorem. W sk³ad zielonego po¿ywienia wchodz¹ wszystkie zielone warzywa i owoce. mo¿e wspomóc kuracjê. której im brak albo której nie maj¹ doœæ du¿o. Po¿ywienie i napoje Barwy. Muzyka Muzyka mo¿e oddzia³ywaæ bardzo koj¹co na aurê. umieœæ kartkê kolorowego papieru miêdzy szklank¹ a Ÿród³em œwiat³a. Fioletowe natomiast – ober¿yna. i zobacz. Przechowywana w lodówce. dopóki nie osi¹gniesz zamierzonych rezultatów. Na³adowan¹ wodê mo¿na stosowaæ wewnêtrznie i zewnêtrznie. gdzie bêdzie wystawiona na dzia³anie œwiat³a. jak chory organ. œliwki. które chcesz uzdrowiæ. buraki. Mo¿na go stosowaæ na wiele sposobów. W tym celu do szklanego naczynia o po¿¹danym kolorze nalej wody i pozostaw przez cztery godziny na parapecie lub w innym miejscu. gdy jej partner nagle odniej odszed³. Wydychaj wolno. Jedna z moich znajomych Popad³a w g³êbok¹ depresjê. mo¿na uzupe³niæ. Postêpuj tak samo z cz³owiekiem wyczerpanym fizycznie. marchewka. jeœli ktoœ cierpi na nadmiar jednej barwy. papryka. Powtórz æwiczenie dwa. Jednak wszystkie inne kolory te¿ maj¹ swoje zastosowanie. Paracelsus. G³oœne. a nastêpnie g³êboko j¹ wdychaj¹. W rezultacie tej w³aœnie barwy u¿ywa siê najczêœciej w uzdrawianiu kolorem. W sk³ad czerwonego po¿ywienia wchodzi miêso. Oto zestaw kolorów uzupe³niaj¹cych: Czerwony – b³êkitny pomarañczowy – fioletowy ¿ó³ty – fioletowy zielony – magenta b³êkitny – czerwony indygo – pomarañczowy fioletowy – ¿ó³ty Zieleñ z natury jest kolorem uzdrawiaj¹cym. winogrona i wszystkie owoce o czerwonej skórce. nieharmonijne utwory maj¹ przeciwny wp³yw. Najlepiej w tym celu s³uchaæ wolnych i ³agodnych melodii. Gdy ktoœ ma k³opoty emocjonalne. jagody i purpurowe broku³y. W sk³ad pomarañczowego po¿ywienia wchodz¹ pomarañcze. Zamknij oczy. Uwa¿a³ on. Barwy indygo s¹ winogrona. Aura reaguje na ten typ muzyki i powiêksza siê w miarê dop³ywu energii. ¯ó³te jest mas³o. Jak dzia³a leczenie kolorami? Jak wiemy. poprzez promienie œwiat³a czy napój. Wykonuj je kilka razy dziennie. wprowadzaj¹c ponownie równowagê miêdzy nimi. ukojenia i odpoczynku. WyobraŸ sobie miejsce. dodanie odpowiedniej barwy. Do niebieskiej ¿ywnoœci nale¿¹ jagody i œliwki (niebieski w naturalny sposób hamuje apetyt). Uwa¿a siê go za najbardziej koj¹cy dla ludzkiego oka. komponuj¹c w ten sposób posi³ek przyjemny dla oka i lekkostrawny. Na wschodzie kucharz stara siê zestawiæ kolory czterech pierwszych czakr. . ale równoczeœnie wzmaga witalnoœæ i wzmacnia system nerwowy. na kamieniach pó³szlachetnych skoñczywszy. winogrona. grejpfruty. Uzdrawianie kolorem stosuje barwy têczy w celu odzyskania równowagi i harmonii w aurze. ¿e warstwa ochronna powinna byæ jaskrawopomarañczowa. Oddychanie kolorem najlepiej zacz¹æ od rozluŸnienia siê i wykonania kilku g³êbokich wdechów. Najlepiej to robiæ na œwie¿ym powietrzu w pe³nym s³oñcu. Od niepamiêtnych czasów w leczeniu u¿ywano œwiat³a s³onecznego. Mo¿na równie¿ „na³adowaæ" wodê wybranym kolorem. czarne jagody oraz purpurowe broku³y. nad ka¿d¹ czêœci¹ cia³a kontrolê sprawuje inny kolor.

Zieleñ Zielony. ¿e starsi. Zmniejsza równie¿ krwawienia. dla rozrywki. Lepiej leczyæ przyczynê ni¿ skutek. Czerwieñ stymuluje wydzielanie adrenaliny. ale równie¿ tonizuje miêœnie i wzmaga si³y witalne. Myœli i uczucia negatywne s¹ szkodliwe. . Czêsto ludzie doroœli bior¹ ¿ycie zbyt serio. Pomarañczowy Pomarañczowy to kolor stymuluj¹cy. 7. Poniewa¿ rz¹dzi czakr¹ gard³ow¹. zielone œwiat³o mo¿e z³agodziæ bóle g³owy. kolor harmonii i uzdrawiania. poniewa¿ jej nadmiar mo¿e wywo³aæ biegunkê. Baw siê. Czuwaj. bia³e œwiat³o odsunie je od ciebie. Powody takiego wyczerpania mog¹ byæ ró¿ne – stres. astmie oraz zimowych grypach i przeziêbieniach. tak by palce siê przeplata³y (rys. bólom gard³a oraz wolu. Jak wiadomo. zrób dwa kó³ka z kciuków i palców wskazuj¹cych. Mo¿na go równie¿ stosowaæ przy skaleczeniach. Œpij wystarczaj¹co du¿o i od czasu do czasu bierz urlop. Przede wszystkim oddzia³uje na system nerwowy. ¯ó³ty To barwa weso³a. Indygo Indygo ma w³aœciwoœci ch³odz¹ce i oddzia³uje na poziomie fizycznym. gdy potrzebna jest ochrona aury. zmniejszaj¹cym oddzia³ywanie napiêcia oraz stymuluj¹cym przysadkê. doda ci energii i uczyni ciê bardziej towarzyskim i popularnym. ¿e otacza ciê czyste. ono zadba o ciebie. Delikatne. nastrój ujawnia siê w aurze. emocjonalnym oraz duchowym. Istniej¹ dowody na to. ni¿ leczyæ. Badania laboratoryjne wykaza³y. oparzeniach i reumatyzmie.1). co wyraŸnie odzwierciedli siê w twojej aurze. wzdêæ. dlatego te¿ pomaga przy zapaleniu oskrzeli. ¿e twoja energia auryczna siê wyczerpuje. jest bardzo pomocny przy ³agodzeniu napiêcia. ¿yj¹ d³u¿ej ni¿ ci. ale czasami nie ma wyboru. poprawia on samopoczucie i wywo³uje zadowolenie. tak po prostu. jest bardzo skutecznym œrodkiem przeciw przeziêbieniom. Oprócz stosowania kolorów pacjent musi zachowaæ pozytywn¹ postawê. ¿e otacza ciê i chroni czyste. Ochrona aury Jeœli czujesz. problemy z oczami i zaburzenia psychiczne. gdy potrzebujesz psychicznej ochrony. musisz stosowaæ tê formê ochrony codziennie. WyobraŸ sobie. ¿e nasycone czerwone œwiat³o podnosi o 50 procent silê ludzkich miêœni w porównaniu z jakimœ spokojniejszym kolorem. otarciach. Unikaj szkodliwego stresu. Jeœli bêdziesz dbaæ o swoje cia³o. musisz przedsiêwzi¹æ kroki konieczne do rozwi¹zania problemu. a jednoczeœnie wzmacnia trzustkê. bia³e œwiat³o. Bia³e œwiat³o jest swego rodzaju duchow¹ „zbroj¹". ¿e oplata ciê piêkna têcza. œledzionê oraz p³uca. Bez wzglêdu na to. Mo¿esz unikn¹æ szkodliwego stresu. oczami i nosem. niestrawnoœci i ko³atania serca – nale¿y jednak u¿ywaæ jej z umiarem. byæ mo¿e nawet kilka razy dziennie. opiekuj¹cy siê jakimœ zwierzêciem i obdarzaj¹cy je mi³oœci¹. jest naturalnym czynnikiem tonizuj¹cym. Czêsto stosuje siê ten kolor przy k³opotach z uszami. samotnie ¿yj¹cy ludzie. nale¿y zastosowaæ prosty sposób. pobudzaj¹ca psychikê i zmniejszaj¹ca depresjê. Jeœli we w³asnej aurze dostrzegasz jakiekolwiek wskazówki dotycz¹ce swojego zdrowia. W krótkim czasie poczujesz przyp³yw si³ witalnych. Jeœli to twój partner lub szef s¹ powodem wyczerpywania siê energii. daj¹c ci spokój. Zawsze. Fiolet Oddzia³uje na najwy¿szym poziomie. ¯ó³ty pomaga równie¿ w przekazywaniu energii do wszystkich czakr. z jakim stresem czy napiêciem masz do czynienia. aby w twoim ¿yciu nie brakowa³o mi³oœci. przepracowanie. bia³e œwiat³o. z³y stan zdrowia lub wp³yw innego cz³owieka. Œwietnie leczy bezsennoœæ. kr¹¿enie krwi i pomaga odzyskaæ utracon¹ witalnoœæ. znane jako aura ochronna. Nie nale¿y jej nigdy u¿ywaæ bez innych barw. dodaj¹cy wigoru. wij¹ca siê wokó³ twego cia³a od stóp do g³owy.Czerwieñ Czerwieñ stymuluje i pobudza. której mo¿esz u¿yæ zawsze. Ta spokojna barwa nadaje siê do ³agodzenia wszelkich stanów zapalnych i gor¹czkowych ze wzglêdu na jej ch³odz¹ce w³aœciwoœci. Oczywiœcie lepiej zapobiegaæ. na ogó³ wiêc ³¹czy siê j¹ z b³êkitem lub zieleni¹. Zwracaj uwagê na swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. którzy takiej bliskiej istoty nie maj¹. Mo¿esz równie¿ wyobraziæ sobie. wyobra¿aj¹c sobie. który tê energiê przechwytuje. ¿e odpêdzi ona ka¿dy stres. B³êkit B³êkit ma w³aœciwoœci aseptyczne i œci¹gaj¹ce. a pozytywne myœli i uczucia maj¹ korzystny wp³yw na nasze zdrowie. Zielony zawsze uwa¿ano za barwê p³odnoœci. Mo¿na j¹ stosowaæ w razie zaparæ. Zrób czasami coœ ekstrawaganckiego czy zwariowanego.

a nie zdobywanie z³otych medali. która jest dla ciebie niewskazana lub nie sprawia ci przyjemnoœci. zdeterminowanym. by zwi¹zaæ koniec z koñcem. jak byæ powinna. Unikaj negatywnie nastawionych osób o w¹skich horyzontach. którzy odnosz¹ sukcesy. (Pamiêtaj. Zadawaj pytania. Kiedyœ. Rozejrzyj siê i zobacz. Samodoskonalenie siê a twoja aura Trzeba mieæ nadziejê. ¿e zieleñ zawiœci zabarwi³a twoj¹ aurê na sta³e. dopóki nie odkryjesz. co powinniœmy robiæ i dok¹d pod¹¿aæ. Od czasu do czasu zdarza siê. Zacznij chodziæ na spacery. ale wiêkszoœæ z nas stara siê nie zwracaæ uwagi na ten lekki niepokój w g³êbi naszych umys³ów. Zacznij uprawiaæ jakiœ sport oparty na rywalizacji. by zawsze byæ na pierwszym miejscu. ¿e nie dajemy z siebie Wszystkiego lub ¿e nie robimy w ¿yciu tego. Czerwieñ to kolor ludzi ambitnych. gdy zazdroœcisz komuœ sukcesu. nie zdarza siê to czêsto. Nie muszê chyba mówiæ. Ci. gdy by³o niemal za póŸno. Równie¿ twoje zwi¹zki z innymi ludŸmi mog¹ szwankowaæ. czym móg³byœ siê zaj¹æ. jest konstruktywne i po¿yteczne. ¿e czuje siê wyczerpany i nie wie. Jeœli czerwieñ twojego podstawowego koloru nie jest taka. Jeœli jednak twoim ¿yciowym celem jest wystêp na olimpiadzie. od razu spojrza³em na w³asn¹ aurê i z przera¿eniem zauwa¿y³em jej szarawy odcieñ i mniejszy o po³owê zasiêg. Jeœli czujesz siê bierny. Na szczêœcie. nie robisz tego. Pamiêtaj tylko. ¿e przesadzam i ¿e nadszed³ czas na zmiany w moim ¿yciu. ¿e od tamtej pory regularnie sprawdzam wygl¹d swojej aury. ¿e gdybym nadal pracowa³ na trzech etatach. Kiedy mu o tym wspomnia³em. Podobnie jest z fizyczn¹ tê¿yzn¹. na które odpowiedŸ brzmi „tak" lub „nie". Pulsuje ¿yciem czy te¿ jest blady i ledwo widoczny? Czy promieniuje ku œwiatu z optymizmem i entuzjazmem? A mo¿e siê cofa. Stawiaj sobie ambitne cele. Jeœli zbyt ci zale¿y. powiedzia³. Maj¹c czerwony jako kolor podstawowy. Nasze emocje nieustannie wp³ywaj¹ na nasz¹ aurê. którzy w m³odoœci byli mistrzami w ró¿nych sportach. „Czy jestem zadowolony z pracy?". Pewna . moje zdrowie by na tym ucierpia³o. ¿e nie zawsze najwa¿niejsze jest zwyciêstwo. Najpierw przyjrzyjmy siê kolorowi podstawowemu. Twoim celem jest poprawa sprawnoœci fizycznej. ¿e bardzo ma³o czasu spêdza³em w domu z rodzin¹. czêsto staj¹ siê leniwymi kibicami. U wielu ludzi motywacja do nauki znika w chwili opuszczenia szko³y. Zadawaj siê z ludŸmi myœl¹cymi pozytywnie. z czego bêdziesz dumny. Oznacza³o to. obserwuj¹cymi wyczyny innych sportowców. co wymusi na tobie rozwój. ¿e wszyscy siê rozwijamy w czasie naszej drogi przez ¿ycie w tym konkretnym wcieleniu. Pomarañczowy Wyposa¿ony w pomarañczowy jako kolor podstawowy. ¿ywy odcieñ. otwartym optymist¹. Czerwony Maj¹c czerwieñ za kolor podstawowy. zapominaj¹cymi o w³asnym zdrowiu. odnosz¹cymi sukcesy.Rozdzia³ 8. A mo¿e wykonujesz pracê. co powinniœmy. Wszystko to jest oczywiste i ludzie na ogó³ wiedz¹. którzy bêd¹ ciê stymulowaæ i zachêcaæ do dzia³ania. Pewnego wieczoru zauwa¿y³em. ¿e to. Czerwieñ j¹ uwielbia. gdzie le¿y Ÿród³o twoich k³opotów. z natury jesteœ zwyciêzc¹. usi³uj¹cych ci przeszkodziæ w realizowaniu zamierzeñ. powinieneœ byæ ambitnym. a w banku mieliœmy trochê grosza na czarn¹ godzinê. ¿e kolor podstawowy wskazuje. Wybierz coœ naprawdê wartoœciowego. Jestem pewien. ¿eby by³a dwa razy d³u¿sza. Spróbuj siê wiêcej ruszaæ. Absolwenci uczelni czasami dokszta³caj¹ siê po ukoñczeniu studiów. ale nie robi³em tego c³o chwili. Byæ mo¿e po prostu wypali³eœ siê. masz kilka mo¿liwoœci. Taka przechadzka powinna trwaæ przynajmniej dwadzieœcia minut. Powodów mo¿e byæ wiele. a jednoczeœnie bêdziesz æwiczyæ cia³o. ¿e aura wokó³ mojego kolegi z pracy jest niezwykle blada. Musisz jednak siê nauczyæ panowaæ nad tymi destrukcyjnymi emocjami. jeœli czasami twój kolor podstawowy nabierze brudnozielonego odcienia. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na zabarwienie swojego koloru podstawowego. wykorzystaj wahade³ko do odszukania przyczyny. co robisz. mo¿na stosunkowo ³atwo okreœliæ. W innych dziedzinach naszego ¿ycia dotarcie do potrzeby rozwoju nie jest takie ³atwe. ¿e taki kibic zaczyna znowu æwiczyæ i wraca do formy. masz wiele mo¿liwoœci o¿ywienia i powiêkszenia swojej aury. zapomnij o moich radach i przejdŸ do nastêpnego paragrafu. by jej przywróciæ normalny. pracowa³em na trzech etatach. Jeœli trudno ci rozwi¹zaæ ten problem. takimi. patrz¹c na w³asn¹ aurê. nie daj¹c sobie doœæ czasu na wypoczynek i relaks. Mo¿emy mieæ mgliste uczucie. chêtnym do wspó³pracy. „Czy moje ma³¿eñstwo siê rozwija?" Odpowiedzi mog¹ ciê zaskoczyæ. w jaki byœ pragn¹³. co powinieneœ. powinieneœ byæ cz³owiekiem ³atwym w kontaktach. gdy moje dzieci by³y jeszcze ma³e. Pytaj. Jeœli czujesz siê niepewny. mo¿e powinieneœ wybraæ jakiœ sport bez rywalizacji. Byæ mo¿e to nie ma wiêkszego znaczenia. Ogl¹danie swojej aury nie stanowi³o dla mnie trudnoœci. Wiêkszoœæ z nas czyni to jednak w sposób doœæ przypadkowy. Musisz czuæ. ¿e powinni robiæ coœ. apatyczny i introwertyczny. Poniewa¿ sam by³em bardzo zmêczony tego wieczoru. co nale¿y uczyniæ ze swoim ¿yciem). jak d³ugo zdo³a jeszcze dodatkowo pracowaæ. niestety. Moja aura mówi³a mi. jeœli oka¿e siê. lecz za to p³aci³em rachunki. bo my sami kryjemy siê przed ¿yciem? Takie doœwiadczenie mo¿e byæ oczyszczaj¹ce. a najlepiej. mi³ym i troskliwym. co stymulowa³oby ich intelektualnie i fizycznie. Bêdziesz mia³ czas na przemyœlenia. W chwili osi¹gniêcia sukcesu i zdobycia szacunku u innych osób twój kolor podstawowy poszerzy siê i bêdzie promienia³. sfrustrowany lub niezdolny do wyra¿enia siebie w taki sposób.

Z pozoru radosny. B³êkit Maj¹c b³êkit jako kolor podstawowy. sprawdŸ. Musisz zaakceptowaæ siebie takim. Jednak niektórzy maj¹ tendencjê do dzia³ania w zbyt wielu ró¿nych dziedzinach. Jeœli nie okazujesz pozytywnych cech indygo – swojego koloru podstawowego. Prawdopodobnie potrzebujesz trochê rozrywki i odpoczynku. nikt te¿ jej nie dziêkowa³. powinieneœ byæ troskliwym. porywasz siê na tak wiele spraw. który do koñca zrealizujesz. rozpraszaj¹c swoj¹ energiê. kto w pracy u¿ywa g³osu. Jeœli jest inaczej. Wybierz temat odpowiedni dla swoich uzdolnieñ i poznaj go jak najdok³adniej. Twoja weso³oœæ i urok osobisty powinny ogrzewaæ serca ludzi. Nie musi to byæ wielka rzecz. którzy wyczuwaj¹ ich dobre strony. Jeœli tak nie jest. Zieleñ Jeœli twoim kolorem podstawowym jest zielony. co utrudnia dokoñczenie zaczêtej pracy przed rozpoczêciem nowej. Najwiêksz¹ satysfakcjê da ci poczucie emocjonalnego spe³nienia. Wystrzegaj siê lekkomyœlnego. jaki jesteœ. Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. Jesteœ inteligentny i dobrze z tego korzystasz. na przyk³ad zarz¹dzanie organizacj¹ filantropijn¹ lub naprawienie czegoœ. Najprawdopodobniej nale¿ysz do osób. masz mo¿liwoœæ osi¹gn¹æ wiele w ka¿dej dziedzinie. ¿e chorej s¹siadce zrobisz zakupy. pinezek itp. ¿e twój rozwój jest chaotyczny lub ¿e sobie zbytnio pob³a¿asz. co uwa¿asz za z³e w swojej spo³ecznoœci. wk³adów do drukarki laserowej. Wykorzystuj¹c je m¹drze. ¿e jeœli co wieczór poœwiêcisz jedn¹ godzinê na zg³êbianie danego problemu. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d. W miarê jak bêdziesz kierowa³ swoj¹ wra¿liwoœæ ku tym w³aœnie dziedzinom. i spróbuj dzia³aæ w granicach tych ograniczeñ. co bywa niezwykle frustruj¹ce. Postaraj siê wyrobiæ sobie grubsz¹ skórê i korzystaj ze swego poczucia humoru. napotykasz wy³¹cznie ograniczenia. ¿e nie robisz w ¿yciu tyle. którzy otworz¹ twój umys³ na nowe mo¿liwoœci. w którym pracowa³a. sumienny i odpowiedzialny. ile osi¹gn¹³eœ dziêki tym cudownym zdolnoœciom. która ciê interesuje. ale ona czerpa³a spokojn¹ satysfakcjê z faktu. Jeœli czujesz siê znudzony. gdzie siê obrócisz. Jeœli masz trudnoœci w tej w³aœnie dziedzinie. pobudzaj¹cy do kreatywnoœci cel. Potrafisz pracowaæ ciê¿ko i d³ugo. Uwa¿aj¹ ciê na ogó³ za dyletanta i nie traktuj¹ twoich pomys³ów powa¿nie. niedba³ego podejœcia do ¿ycia. Nikt nie zauwa¿a³ jej wysi³ku. Wykorzystaj te atuty i dokonaj czegoœ wartoœciowego. ile móg³byœ. w ci¹gu roku zostaniesz ekspertem. obdarzonymi siln¹ intuicj¹ filantropami. konsultant. Wybierz sobie jakiœ temat i postaraj siê zostaæ prawdziwym znawc¹ w tej dziedzinie. poszukuj¹c okazji do pomocy innym. PogódŸ siê z faktem. Niektórzy ludzie obdarzeni b³êkitem nie potrafi¹ siê zrelaksowaæ. Du¿o lepiej czu³byœ siê jako nauczyciel. Jeœli uwa¿asz. Jeœli tak. Twoja elokwencja mo¿e pomóc ludziom. Jeœli tobie trudno odpoczywaæ. Powinieneœ siê czuæ wiecznie m³ody i dostrzegaæ mo¿liwoœci na ka¿dym kroku. zanim siêgn¹ po nowe zadania. ¿yczliwym filantropem. jak i z innymi. Program samorozwoju. Tacy ludzie powinni nauczyæ siê koncentrowaæ na wybranych sprawach i doprowadzaæ je do koñca. by osi¹gn¹æ swoje cele. Potrzebne ci s¹ bodŸce intelektualne i spotkania z ludŸmi reprezentuj¹cymi najró¿niejsze kultury. doradca czy ktoœ. mo¿esz je przezwyciê¿yæ. musisz siê nauczyæ wykorzystywaæ swoj¹ wra¿liwoœæ w dzia³aniach charytatywnych i rozwijaæ talent w pracy na rzecz innych. twoja pewnoœæ siebie i zadowolenie z ¿ycia bêd¹ ros³y. stawiaj¹c sobie intelektualnie stymuluj¹cy. wiele mo¿esz zrobiæ. Mo¿e czujesz siê jak schwytany w pu³apkê i spêtany. Na ogó³ ludzie w³aœciwie wykorzystuj¹ b³êkitny kolor podstawowy. ¿e brakuje d³ugopisów. które potrafi¹ wspó³czuæ i którym sprawia radoœæ pomaganie innym.moja znajoma wziê³a na siebie odpowiedzialnoœæ czuwania nad dobrym zaopatrzeniem biura. który twierdzi³. ¯ó³ty Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. wystarczy. mo¿e siê to odbiæ na twoim stanie emocjonalnym. poniewa¿ masz dar jasnoœci myœlenia i syntezy. powinieneœ przebywaæ w towarzystwie troskliwych i wspó³czuj¹cych ludzi. Przyci¹gaj¹ innych. pe³en entuzjazmu i twórczy. bêdziesz siê musia³ nauczyæ ufaæ ludziom i dzia³aæ w zgodzie ze swoimi uczuciami. musz¹ siê wiêc nauczyæ poœwiêcaæ czas na odprê¿enie i odzyskiwanie si³. Byæ mo¿e jesteœ niecierpliwy i niespokojny. mimo to miewasz wra¿enie. Wiele lat temu s³ysza³em pewnego mówcê. Pracuj nad wyra¿aniem samego siebie wobec innych. by poprawiæ ten stan rzeczy. Cechuje ciê wielka wytrwa³oœæ i determinacja. obejrzyj siê wstecz i zobacz. Powinieneœ siê otaczaæ podobnymi do ciebie ludŸmi – troskliwymi. handlowiec. powinien ci pomóc. Przyjrzyj siê sobie. i czerpaæ przyjemnoœæ oraz zadowolenie z troskliwej opieki nad innymi. Mo¿e to byæ równie¿ dzia³anie na znacznie wiêksz¹ skalê. co pomo¿e ci pozostawaæ w harmonii zarówno ze sob¹ samym. który proponuje nowe wyzwania i poszerza pole manewru. Powinieneœ wykorzystywaæ swój g³os. by odeprzeæ ka¿dy atak. powinieneœ byæ œmia³y. poniewa¿ wszêdzie. Praca w pojedynkê nie jest dla ciebie. Indygo Ludzie obdarzeni indygo jako kolorem podstawowym s¹ na ogó³ odpowiedzialni i niezale¿ni. powinieneœ mieæ ³atwoœæ kontaktów z innymi i zdolnoœæ wyra¿ania siebie. ¿e robi coœ po¿ytecznego. . najlepiej twórczo. które ci zosta³y dane. Przedtem jej koledzy ci¹gle narzekali. ¿e ludziom czêsto trudno za tob¹ nad¹¿yæ. Powinieneœ równie¿ byæ stanowczy. twoja aura to odzwierciedli. w g³êbi duszy prawdopodobnie kryjesz nadmiern¹ wra¿liwoœæ. Powinna ciê równie¿ cechowaæ bogata wyobraŸnia i jasnoœæ postrzegania œwiata. Byæ mo¿e jesteœ nadwra¿liwy i sprawiasz wra¿enie nieœmia³ego i niepewnego. czy nie jesteœ zbyt uparty i ma³o elastyczny. ¿e ka¿dy z nas jest w jakiœ sposób ograniczany.

nie potrafi¹ tak¿e podejmowaæ ryzyka. Wiêkszoœæ osób obdarzonych br¹zowym to szczêœliwi ludzie o pozytywnym nastawieniu. . Zajmij siê nowym hobby lub zainteresuj now¹ dziedzin¹. Na szczêœcie przywrócenie jej do pe³nej formy nie jest trudne. przygotowuj plan dzia³ania. aby w spokoju odzyskaæ energiê i przygotowaæ siê do ponownego dzia³ania. gdy mo¿esz byæ sob¹ i masz czas. co czuj¹. poniewa¿ potrafi¹ siê zaanga¿owaæ w pomoc innym tak bardzo. by zrobiæ coœ dla siebie. W trudnych chwilach wspiera ich silna wiara. twoja aura bêdzie blada. Kiedy nie próbujesz porozumiewaæ siê z innymi. pamiêtaj. ¿e ka¿dy pope³nia b³êdy. ale nieodpowiedni dla kogoœ innego. postaraj siê wyra¿aæ jaœniej. Rozwijaj poczucie w³asnej wartoœci. których kolorem podstawowym jest fiolet. Br¹zowy Jeœli twoim kolorem podstawowym jest br¹zowy. Ty jednak. trudno jest wyraziæ. ile bêdzie trzeba. jogê lub autohipnozê – bêdzie to dla ciebie korzystne. pozbawiasz ich – i siebie – tego. powinieneœ byæ czu³y. co spowoduje. Byæ mo¿e bêdziesz musia³ siê trochê bardziej postaraæ. Gdy bêdziesz tak postêpowaæ. Jeœli uwa¿asz. Jednak wbrew tej zewnêtrznej ³agodnoœci jesteœ gotów broniæ swoich przekonañ i potrafisz jasno przedstawiaæ swój punkt widzenia. Przyznaj. gdy ci siê zdaje. by nauczyæ siê przekazywaæ zadania innym. Kiedy tak siê dzieje. powinni poœwiêcaæ nieco czasu na rozrywkê i relaks. ¿e nie zauwa¿aj¹. by opanowaæ sztukê mówienia „nie". nawet ty. Ró¿owy Maj¹c ró¿owy jako kolor podstawowy. Niektórzy s¹ zbyt zamkniêci w sobie i maj¹ trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów. który wp³ywa na innych swoj¹ charyzm¹ i energi¹. A przecie¿ masz trudnoœci z odmawianiem innym. którzy maj¹ indygo jako kolor podstawowy. Jeœli jesteœ w³aœnie taki. uczciwymi. jak wiele masz do zaoferowania. by znowu siêgn¹æ do gwiazd. niemal obojêtny sposób. ¿e inni nie zwracaj¹ uwagi na twoje uczucia. postaraj siê odrobinê odseparowaæ od ludzi i znaleŸæ czas na to. Wierz¹ w siebie i zawsze wydobywaj¹ z innych to. które trzeba zaspokoiæ. Srebrny Ludzie obdarzeni srebrnym kolorem podstawowym s¹ szacownymi. Mo¿esz cierpieæ na napiêcie nerwowe. Cechuj¹ ciê wielkie idea³y. a na koniec – spe³niaj je. wyczuleni na potrzeby innych. pe³en rezerwy sposób. ale czynisz to czêsto w dyskretny. przez jakiœ czas bêdziesz potrzebowaæ ukrycia. W takiej sytuacji musisz siê nauczyæ relaksowaæ i zdaæ sobie sprawê. o czym zawsze marzy³eœ. poniewa¿ musisz czuæ siê emocjonalnie niezale¿ny. Polegaj¹ na sobie i czêsto nie potrafi¹ prosiæ o pomoc. bêdziesz musia³ wzmocniæ poczucie w³asnej wartoœci i nauczyæ siê swobodnie wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ. ¿e inni s¹ ciebie zbyt pewni. by kochaæ swoich bliskich i dbaæ o nich. Przyznaj. gdy powiesz im dok³adnie. Jeœli nie ma w tobie pozytywnych cech charakteryzuj¹cych twój kolor podstawowy. stosuj¹c medytacjê. Fiolet Ludzie. poniewa¿ wszystko robisz po swojemu i nie chcesz wypróbowaæ innych mo¿liwoœci. które zapewni¹ ci niezale¿noœæ. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d na wiele sposobów. ¿e ty tak¿e masz potrzeby. kochaj¹cy i troskliwy. stawiasz sobie wymagaj¹ce cele i d¹¿ysz do nich. Wœród ludzi obdarzonych z³otym rzadko siê zdarza. o co ci chodzi. co najlepsze. Uœwiadom sobie swoje zalety i przymioty. WyjdŸ poza swoj¹ granicê bezpieczeñstwa i zrób to. a nastêpnie przygotuj nowy plan. jesteœ mi³y. Jest to równie¿ œwietny moment. Cechuje ich du¿a intuicja. ¿e innym bêdzie trudno do ciebie dotrzeæ. ¿e nie za wszystko odpowiadasz. Jesteœ urodzonym liderem. Wielu osobom. Najbardziej ci odpowiada pomaganie innym. Przeznacz na odpoczynek tyle czasu. Przyjaciele i rodzina bêd¹ byæ mo¿e zdziwieni. i ¿e nasze pomy³ki nie maj¹ znaczenia. Przepe³niaj¹ ciê wielkie idee. Jeœli czujesz siê przygnieciony ciê¿arem obowi¹zków. Pamiêtaj o potrzebach innych ludzi i stañ siê bardziej elastyczny. Jeœli tak jest z tob¹. którym pomagaj¹ w spokojny. powinieneœ byæ odpowiedzialnym idealist¹. Jeœli nie odzwierciedlasz pozytywnych cech fioletu. Z³oty Jeœli masz z³oty jako kolor podstawowy. Pozb¹dŸ siê mniej wa¿nych spraw. szara i bez ¿ycia. Niektórzy ludzie obdarzeni ró¿owym s¹ nieœmiali. godnymi zaufania natchnionymi idealistami z wielk¹ intuicj¹. co w tobie drzemie. pe³en entuzjazmu i spokojnej determinacji. Najszczêœliwszy jesteœ wtedy. Jeœli nie wykazujesz pozytywnych cech swojej barwy podstawowej. przeznacz na jakieœ twórcze dzia³anie i spotkania z przyjació³mi oraz bliskimi. Zawierz intuicji. Twój punkt widzenia mo¿e byæ dobry dla ciebie. Naucz siê relaksowaæ. Mo¿e siê okazaæ. twoja s³aba i blada aura bêdzie przywieraæ blisko cia³a. bêdzie on wygl¹da³ blado i bez wyrazu. Maj¹c poczucie zale¿noœci od innych. cz³owiekiem niezwykle uzdolnionym i osi¹gaj¹cym sukcesy. troskliwy. Czasami jest ci trudno wspó³pracowaæ z ludŸmi. s¹ wra¿liwi i uduchowieni. ¿e jesteœ zbyt krytyczny wobec siebie i innych i ¿e oczekujesz doskona³oœci. Potrafisz byæ swoim najgorszym wrogiem. których kolorem podstawowym jest fiolet. ale stawiaj sobie konstruktywne cele. który w ten sposób zyskasz. kiedy trzeba skoñczyæ i odpocz¹æ. potraktuj to jako dobr¹ okazjê. jeœli siê na nich uczymy. poczyñ kroki. jakoœæ twojej aury poprawi siê w zdumiewaj¹cy sposób. ale wespr¹ ciê w twoich staraniach. a ludzie próbuj¹ z³o¿yæ na twoich barkach wszystkie swoje problemy. Jeœli jednak twoje marzenia leg³y w gruzach. lecz czasami trudno ci je zrealizowaæ. Nie zarzucaj wielkich marzeñ.Ludzie. gdy sprawy nie uk³adaj¹ siê po twojej myœli. ktoœ negatywny. a czas. Wymagasz od siebie du¿o wiêcej ni¿ od innych i bywasz dla siebie bardzo twardy. miewasz negatywne podejœcie do œwiata.

„Czy moja czakra podstawowa jest w dobrym zdrowiu?" – brzmi pierwsze pytanie. ale p³yn¹ z niej nies³ychane korzyœci. przera¿ony. Zadajê wtedy te same pytania. ¿e bêdziesz siê czu³ psychicznie rozbity. Usi¹dŸ wygodnie w spokojnym miejscu. gdzie w twoim ciele . Metoda medytacyjna Inna metoda polega na medytacji. Postaraj siê wtedy pog³êbiæ zaufanie do siebie i poczucie w³asnej wartoœci. gdy¿ jesteœ wra¿liwy i pe³en troskliwoœci. która dzia³a koj¹co na mnie. Kiedy skoñczysz. W przeciwnym razie mo¿esz zapytaæ. jeœli masz szczêœcie i potrafisz wyraŸnie zobaczyæ aurê w lustrze. spiêty i pozbawiony celu". I znowu pozytywna odpowiedŸ zmusi ciê do prób naprawienia sytuacji. Wiêkszoœæ z nas musi okreœlaæ stan swoich czakr w inny sposób. osamotniony. Muzyki zawsze u¿ywano do pobudzania ludzi. To bardzo trudna lekcja. Odpowiedni typ muzyki jest krzepi¹cy. Czakry Nie³atwo jest dostrzec czakry we w³asnej aurze. Muzyka. Do twoich obowi¹zków nale¿y dbanie o ziemiê wokó³ niego. Lubisz nowe idee i pomys³y i pragniesz nad nimi pracowaæ. które zadajê wahade³ku. Metoda ta ma tê przewagê nad wahade³kiem. Uproœæ swój styl ¿ycia. Po relaksacji progresywnej wyobra¿am sobie po kolei ka¿d¹ z moich czakr. Prawdopodobnie musisz siê nauczyæ. jak¹ moc musia³y mieæ bêbny – i nadal maj¹ – dla Indian. ono natomiast doda ci otuchy i udzieli wsparcia. a ludzie czêsto próbuj¹ ciê wykorzystaæ. Bêdziesz móg³ to zrobiæ. Bia³y Osoba obdarzona bia³ym kolorem podstawowym jest nieskalanym indywidualist¹ o twórczych uzdolnieniach. Ta muzyka mnie zainspirowa³a. zamknij oczy i zastanów siê. Utwory inspiruj¹ce mog¹ wzmocniæ duszê i dodaæ jej wigoru. dodaje nam energii i witalnoœci. czuj¹c j¹ w swoim ciele. Pytaj w ten sposób o wszystkie czakry. Muzyka mo¿e równie¿ byæ bardzo przydatna przy odzyskiwaniu równowagi czakr. prosz¹c. Bêd¹c w mieszkaniu. jak i na duszê. Zacznij od czakry podstawowej i posuwaj siê w górê do czakry koronnej.Byæ mo¿e czasami nie doceniasz swoich zdolnoœci. poczu³em harmoniê z nieskoñczonoœci¹. zwiêkszaj¹c radoœæ ¿ycia. by przyspieszy³a i nabra³a ¿ycia lub – przeciwnie – by zwolni³a i wróci³a znowu do równowagi. Skurczy siê równie¿ i przylgnie do twojego cia³a. Ale po to. doda³a mi otuchy. Lingerman w swojej ksi¹¿ce The Healing Energies of Music napisa³. które ciê przyci¹ga i zostajecie przyjació³mi. które nale¿y zadaæ. Nic wiêc dziwnego. wojowniczy. ¿e destrukcyjna muzyka mo¿e „wp³yn¹æ na ca³¹ aurê. Siedzenie pod nim wp³ywa o¿ywiaj¹ce zarówno na cia³o. Musisz siê nauczyæ bezinteresownoœci. OdpowiedŸ twierdz¹ca wymaga podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie tej nadpobudliwoœci. Powinni zdaæ sobie sprawê z potrzeb innych i nauczyæ siê im pomagaæ. zrelaksuj siê. by przyjrza³ siê naszej aurze i coœ nam doradzi³. jak konstruktywnie wykorzystywaæ czas. WyobraŸ sobie tylko. Za³ó¿my. wyjdŸ z domu i nawi¹zuj nowe znajomoœci. ¿e wahade³ko da³o nam negatywn¹ odpowiedŸ na pierwsze pytanie. wcale nie musi byæ tak odbierana przez ciebie. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. bêdziesz móg³ zrobiæ to. twoj¹ aurê pokryj¹ plamy. dla wielu najlepsz¹ metod¹ jest ich wyczuwanie. by zachowaæ niezbêdne chwile samotnoœci i spokoju. Pos³ugiwanie siê wahade³kiem Usi¹dŸ spokojnie i pytaj wahade³ko o ka¿d¹ czakrê po kolei. tak ¿e bêdzie wygl¹daæ niemal jak dziurawa. a bêdziesz mia³ doœæ swobody. samemu najpierw trzeba byæ przyjacielem. Niektórzy ludzie obdarzeni biel¹ jako kolorem podstawowym s¹ egocentrykami myœl¹cymi wy³¹cznie o zaspokajaniu w³asnych potrzeb. ¿e mo¿na w myœlach wys³aæ przes³anie do ka¿dej czakry. Ja czêsto medytujê pod moim drzewem wyroczni¹. ¿e inni s¹ lepsi. by poznaæ i rozwin¹æ te idee. a mój organizm na nie odpowiada. Hal A. „Czy moja czakra jest zbyt pobudzona?" – zapytasz. mo¿esz kontynuowaæ zadawanie pytañ dotycz¹ce samorozwoju. spowodowaæ. by siê zaprzyjaŸniæ. Ty sam nie wybierasz sobie drzewa wyroczni – to ono ciebie znajduje. gdy bêdziesz s³uchaæ muzyki. który potrzebuje czasu na pog³êbianie wiedzy i m¹droœci. wype³niæ nas gniewem i wœciek³oœci¹. by czakra odzyska³a zdrowie. Jeœli nie charakteryzuj¹ ciê pozytywne cechy twojego koloru podstawowego. wybieram wygodny fotel i wy³¹czam telefon na czas medytacji. Mo¿na równie¿ poprosiæ przyjaciela. Nastêpnym razem. Nigdy nie zapomnê chwili. Kurs przemawiania lub asertywnoœci mog¹ ci w tym pomóc. Negatywna odpowiedŸ na to pytanie poci¹ga za sob¹ nastêpne pytanie: „Czy czakra jest za ma³o pobudzona?". uwa¿aj¹c. Oczywiœcie nieodpowiednie utwory mog¹ nam zrobiæ krzywdê. Kiedy czujesz siê samotny. co trzeba. gdy wyszed³em na ulicê po us³yszeniu po raz pierwszy Dziewi¹tej Symfonii Beethovena. Nie musisz rezygnowaæ ze swojego indywidualizmu. ¿e czuj¹ siê odtr¹ceni i samotni. Jest to drzewo. Metoda muzyczna Muzyka dziêki swemu harmonijnemu brzmieniu i melodiom mo¿e nas ukoiæ i zregenerowaæ. co robiæ. Mo¿esz podzieliæ czas tak. £atwo ciê zraniæ. gdzie nikt ci nie bêdzie przeszkadza³. by przywróciæ swoim czakrom równowagê. tak by fakt dawania nie budzi³ od razu myœli o rewan¿u. jeœli potrafisz.

Wieczorna. jakie pope³ni³o siê b³êdy. staj¹ siê uparci i sztywni w swoich przekonaniach. gwiazda z Tannhausera Ryszarda Wagnera oraz Œwiat³o ksiê¿yca Claude'a Debussy'ego. Trzeba siê tylko nauczyæ dzieliæ radoœci¹ i entuzjazmem z innymi. wzmacniaj¹c zaufanie do siebie i swoj¹ niezale¿noœæ. zaborczoœci oraz innych ekstremalnych zachowañ. Mo¿e siê to objawiaæ jako gniew. krytykowania i plotek egoistycznym oszustem. Prawdopodobnie bêdzie to jedna z twoich czakr. Fizyczne cia³o odczuwa oddzia³ywanie instrumentów blaszanych i perkusji. Jeœli czakra podstawowa jest nie doœæ pobudzona. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. musimy nauczyæ siê najpierw myœleæ. Marsz tryumfalny z Aidy Giuseppe Verdiego. Po okresach szybkich postêpów nast¹pi¹ chwile otêpienia i skrajnej niekonsekwencji. Gdy jest nadmiernie pobudzona. Cia³o psychiczne pobudzaj¹ smyczki. które nigdy siê nie spe³ni¹. koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa. wystêpuj¹ trudnoœci z dokoñczeniem zaczêtych prac. równowagi i poczucia sensu. apatycznym podejœciem do ¿ycia. których czakra sercowa jest bardzo pobudzona. jak i ¿ó³ci. koncert fortepianowy nr 1 Johannesa Brahmsa. Mo¿na to osi¹gn¹æ. . poniewa¿ le¿y miêdzy czerwieni¹ (tym. ojca. Odpowiednimi utworami s¹: Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha. 1 Sir Edwarda Elgara. na co mia³ ochotê. Jeœli czakra krzy¿owa jest nie doœæ pobudzona. ¿e na tê w³aœnie czakrê muzyka oddzia³uje. Czasami mo¿e wywo³ywaæ namiêtnoœci i wielkie emocje. koncert na harfê Georga Friedricha Haendla i muzyka Johna Dowlanda. The Stars and Stripes Forever Johna Philippa Sousy. Marsz turecki z Ruin ateñskich Ludwika van Beethovena oraz Marsz Radetzkiego Jana Straussa. agresji. Odpowiednia muzyka to: Muzyka na wodzie Georga Friedricha Haendla. co mo¿e sprawiaæ k³opoty w obliczu wszystkiego. powierzchowne dzia³ania. Ludzie. Cz³owiek bêdzie bierny. który nie chce jeœæ niczego oprócz kurczaka. a tak¿e zmiennoœæ nastrojów. do natury. uwertura do Rozamundy Franza Schuberta. jak i w czynach. w czasie których mo¿na przemyœleæ dawne wzorce zachowañ i zastanowiæ siê. marnowanie energii oraz sk³onnoœæ do powierzchownego podejœcia do ¿ycia. jeœli poœwiêci siê trochê czasu na przemyœlenie swoich spraw. Muzyka zalecana dla czakry krzy¿owej Czakra krzy¿owa wp³ywa na równowagê cz³owieka. Istnieje te¿ mnóstwo utworów muzycznych. Twierdzi on równie¿. radosne utwory. W po³¹czeniu z czerwieni¹ prowadzi to nierzadko do dominacji. Dr John Diamond w ksi¹¿ce Your Body Doesn't Lie pisze: „Otoczeni odpowiednimi dŸwiêkami. Marsz wojskowy Franza Schuberta. których mo¿na s³uchaæ. Oznacza to. Nale¿y podejmowaæ nowe wyzwania. Do odpowiednich utworów nale¿¹: Koncert C-dur na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. Muzyka zalecana dla czakry splotu s³onecznego Czakra splotu s³onecznego ma zwi¹zek z umys³em i systemem nerwowym. objawi siê to sennym. Muzyka zalecana dla czakry sercowej Czakra serca odnosi siê do uzdrawiania. poniewa¿ zak³ada ca³kowit¹ zmianê spojrzenia na œwiat. co fizyczne) i ¿ó³ci¹ (tym. a szczególnie g³oœne. Znam cz³owieka. energiê i równowagê". natomiast cia³o duchowe – harfy. Ponadto bêdzie siê anga¿owaæ w lekkomyœlne. Mo¿na przywróciæ równowagê czakrze. W dzieciñstwie jego matka pozwala³a mu zjadaæ to. Nie jest to ³atwe. ¿e w tym przypadku potrzebna jest dawka energii. Odpowiednie utwory to: uwertura Egmont Ludwika van Beethovena. d³ugie spacery na wsi lub nad brzegiem morza oraz s³uchaj¹c ³agodnej muzyki. pojawia siê wielka potrzeba poczucia bezpieczeñstwa. Muzyka zalecana dla czakry podstawowej Czakra ta czêsto bywa zbyt pobudzona. by za¿ywa³a wiêcej ruchu lub mi³o spêdza³a czas z pogodnymi przyjació³mi. lêkliwy i niezdecydowany. wszystko bêdzie mu siê wydawa³o zbyt du¿ym wysi³kiem i zupe³nie nie bêdzie siê interesowa³ seksem czy rozrywk¹. ¯ycie w wyobraŸni zdaje siê lepsze od rzeczywistoœci. Do odpowiednich utworów nale¿¹: muzyka do baletu Appalachian Spring Aarona Coplanda. zachêcaj¹c dan¹ osobê. a dopiero potem wyra¿aæ swoje opinie i pamiêtaæ o uczciwoœci zarówno w myœlach. stosuj¹c medytacjê. Koncert podwójny na flet i harfê C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Suita z czasów Holberga Edwarda Griega. Cia³o emocjonalne reaguje na dête instrumenty drewniane oraz smyczkowe. Czakra wróci do równowagi. Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. co nowe lub inne. a on teraz – po czterdziestce – nie chce spróbowaæ niczego nowego. organy oraz dzwonki wietrzne. Jeœli czakrze splotu s³onecznego brakuje energii. ¿e muzyka mo¿e pomóc „w zapobieganiu chorobom wywo³ywanym brakiem równowagi w organizmie".rozbrzmiewaj¹ jej dŸwiêki. wszyscy mo¿emy odzyskaæ wigor. koncerty na obój Antonia Vivaldiego. Marsz s³owiañski Piotra Czajkowskiego. Canon in D Johanna Pachelbela. koncert na troje skrzypiec i orkiestrê Georga Philipa Telemanna oraz koncerty brandenburskie Jana Sebastiana Bacha. uwertura do Lohengrina Ryszarda Wagnera. To oczywiste. W zwi¹zku z tym nadmierne pobudzenie odbije siê na obu cechach – zarówno na czerwieni. Wszystkie te skrajne uczucia mo¿na wyciszyæ i odzyskaæ równowagê. co psychiczne). WyobraŸnia podsuwa mu obrazy pe³ne lêku i trudnoœci. cz³owiek jest nieœmia³y. dotkniêta t¹ przypad³oœci¹ osoba bêdzie sk³onnym do marudzenia. Oprócz tego: Pomp and Circumstance March No. ostatnia czêœæ symfonii nr 3 (na organy) Kamila Saint-Saensa oraz ostatnia czêœæ Pi¹tej symfonii Piotra Czajkowskiego. D³uga k¹piel w ciep³ej wodzie mo¿e dokonaæ cudów. powstaj¹ skomplikowane marzenia. Te negatywne cechy mo¿na wyeliminowaæ. Na ogó³ ró¿ne instrumenty w ró¿ny sposób wp³ywaj¹ na ró¿ne czêœci twojego cia³a. Odpowiednia bêdzie niemal ca³a muzyka skomponowana dla orkiestr z³o¿onych z instrumentów blaszanych. powstaj¹ trudnoœci w akceptowaniu zmian. a rozpoczête zadania doprowadzaæ do koñca. nies³uszna lub z³oœliwa krytyka oraz ca³kowity brak odpowiedzialnoœci. lekkomyœlnoœæ. Jeœli chcemy odzyskaæ równowagê nadmiernie pobudzonej czakry splotu s³onecznego. Korzystne bêd¹ okresy analizowania w³asnej duszy. przywracaj¹c twojemu organizmowi harmoniê i równowagê.

staniesz siê niedba³y. ludzie ci powinni poszerzyæ swoje horyzonty i zdaæ sobie sprawê. ale tak¿e spotykaæ siê z ludŸmi na bardziej towarzyskiej stopie. sprawia. bêdziesz obawia³ siê dzia³ania. niezdolny do oddzielenia ich od rzeczywistoœci. prawdopodobnie bêdziesz mia³ tendencjê do wycofywania siê z ¿ycia. ¿e jesteœ potrzebny. Gdy nauczysz siê odpowiedniego podejœcia do nie dokoñczonych spraw i zapomnisz o przesz³oœci. Odpowiednie utwory muzyczne: druga symfonia Gustawa Mahlera. niezdolnym pomóc sobie i innym. Muzyka zalecana dla czakry gard³owej Czakra gard³owa ma zwi¹zek z myœleniem. jesteœ cz³owiekiem zamkniêtym w sobie. a kiedy jest nadmiernie pobudzona. musisz oddawaæ siê zabawie z czystej przyjemnoœci. a czasem nawet lepszy. Muzyka zalecana dla czakry brwiowej Czakra brwiowa odnosi siê do duchowego zrozumienia. Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha oraz koncert na harfê Georga Friedricha Haendla. Koncert warszawski Ryszarda Addinsella. ¿e inny ni¿ ich punkt widzenia mo¿e byæ równie dobry. W celu przywrócenia czakrze równowagi nale¿y siê tej równowagi nauczyæ. Cecylii Georga Fredericha Haendla oraz Rapsodia hiszpañska Maurycego Ravela. Musisz te¿ zyskaæ poczucie. Tokkata i fuga D-dur oraz Jesu. W wyniku jej nadmiernego pobudzenia cz³owiek staje siê niecierpliwy i nieodpowiedzialny. Odstraszasz ludzi protekcjonaln¹ min¹ i wywy¿szaniem siê.By przywróciæ równowagê czakry. szósta symfonia Ludwika van Be-ethovena. Polecane utwory to: oratorium Les Beatitudes Cesara Francka. A Lincoln Portrait Aarona Coplanda. Finlandia Jana Sibeliusa. ekspansywna. Zwi¹zana jest z duchowoœci¹. a sami osi¹gn¹ szczêœcie i satysfakcjê. ¿e stajesz siê wœcibskim intrygantem tworz¹cym chaos zamiast harmonii. Jeœli czakrze brwiowej brakuje energii. co mo¿e w tobie wywo³aæ ma³ostkowoœæ. uwertura Lekka kawaleria Franza von Suppego oraz koncert fortepianowy a-moll Edwarda Griega. koncert gitarowy Hektora Villii-Lobosa oraz pi¹ta symfonia Ludwika van Beethovena. Florida Suitê Fredericka Deliusa. Trzeba spêdziæ nieco czasu w samotnoœci na duchowych i metafizycznych rozwa¿aniach. koncert na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. jest z natury ciekawa. bêd¹ lepiej pomagaæ innym. koncert fortepianowy Edwarda Griega oraz koncert wiolonczelowy Antonina Dvofaka. Ogarnia go potrzeba nieustannego poszukiwania przyjemnoœci i nowych bodŸców. Do zalecanych utworów muzycznych nale¿¹: Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego. cz³owiek ¿yje w wyimaginowanym œwiecie marzeñ. dawnych ranach i urazach i zacz¹æ ¿yæ teraŸniejszoœci¹. W celu przywrócenia jej równowagi nale¿y podejmowaæ wartoœciowe zajêcia. Do odpowiednich utworów nale¿¹: uwertura do Rozamundy Franka Schuberta. Bêdziesz mia³ problemy z pamiêci¹. które zdaj¹ siê ekscytuj¹ce i ró¿ne od pozosta³ych. ³¹cz¹c w jednoœæ sferê fizyczn¹ i duchow¹ naszej natury. Wspiera poznanie samego siebie i intuicjê. czy nawet okrucieñstwo. marsze Jana Filipa Sousy oraz Die Flederniaus Overtwe Jana Straussa. Ludwika van Beethovena. Odpowiednia muzyka to: Trumpet Voluntary Jeremiasza Clarke'a. Meine Freude Jana Sebastiana Bacha. Równowagê mo¿esz odzyskaæ. W celu odzyskania równowagi powinieneœ spotykaæ siê z ludŸmi o pozytywnym nastawieniu i spêdzaæ czas w spokojnym otoczeniu. Ta ucieczka w krainê fantazji czêsto sprawia. a wszystkim bêdziesz zazdroœci³ sukcesów. The Joy of Life Symphony Alfreda Hilla. Finlandia Jana Sibeliusa i szósta symfonia F-dur. Odpowiednia muzyka to: pi¹ty koncert fortepianowy Es-dur Ludwika van Beethovena. uwertura do Romea i Julii Piotra Czajkowskiego. nale¿y m¹drze wykorzystywaæ czas i myœleæ. których kochasz. lenistwo i pob³a¿anie sobie. zanim siê coœ zrobi. Pasja wg œw. ¿e trudno siê kontaktowaæ z innymi. Polonez Es-dar Fryderyka Chopina. nieprzychylny i butny. Musisz zapomnieæ o przesz³oœci. polepszy siê ka¿dy aspekt twojego ¿ycia. których w istocie potêpia siê za ich brak doskona³oœci. Kiedy twoja czakra serca jest zbyt ma³o pobudzona. Prawdopodobnie bêdziesz musia³ siê nauczyæ kontrolowaæ stres i napiêcie. Zbyt ma³o pobudzona czakra gard³owa wywo³uje apatiê. Aby odzyskaæ równowagê. Panis Angelicus Cesara Francka. rozwijaæ siê i iœæ naprzód. Muzyka zalecana dla czakry korony Czakra korony reprezentuje nasz¹ wy¿sz¹ naturê i aspiracje. nadmiernie wymagaj¹cy. przebywaj¹c w samotnoœci w estetycznym otoczeniu. Na ogó³ czakra korony nie bywa nazbyt pobudzona. mi³oœci i dzia³añ dobroczynnych. kontaktowaæ siê z innymi na ich poziomie i nie oczekiwaæ doskona³oœci od nikogo. symfonia d-moll Cesara Francka. dumnym i aroganckim. Odpowiednie utwory muzyczne to: drugi koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa. Jeœli jednak tak siê zdarzy. koncert skrzypcowy Maxa Brucha. koncert organowy Francisa Poulenca. trzecia symfonia Kamila Saint-Saensa oraz Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. wynios³ym. Rozwój magnetyczny Zdolnoœci jasnowidzenia s¹ na Wschodzie pobudzane za pomoc¹ namagnesowanej sztabki. Nie mo¿e . Oda do œw. Jeœli twoja czakra korony jest zbyt ma³o pobudzona. Jeœli im siê to uda. nie bêdziesz te¿ chcia³ braæ na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci. nietolerancyjny. musisz spêdzaæ czas na beztroskiej zabawie z ludŸmi. koncert C-dur na flet i harfê Wolfganga Amadeusza Mozarta. chce wszystko wiedzieæ. Odpowiednie utwory to: Keltic Sonata Edwarda MacDowella. relaksuj¹c siê i czyni¹c plany na przysz³oœæ. Pope Marcellas Mass Giovanniego Palesstriny. suita Peer Gynt Edwarda Griega. Aby odzyskaæ równowagê. Ceni sobie piêkno. trzeci koncert fortepianowy Józefa Haydna. Pinie rzymskie Ottorino Respighiego. zwana Pastoraln¹. symfonia C-dur Georges'a Bizeta. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Chc¹c przywróciæ swojej czakrze równowagê. intuicj¹ oraz d¹¿eniem do poznania i zrozumienia ukrytych prawd. pierwszy koncert fortepianowy Fryderyka Chopina.

¿e jego koledzy w klasie dostrzegli zmianê w aurze ch³opca. które sobie w³aœnie przypomnia³eœ. M³ody cz³owiek mia³ przeczucie. dopóki aura mi nie powiedzia³a. Kilka tygodni póŸniej przeczucie spe³ni³o siê – w Szwajcarii z gór zesz³a lawina. ¿e ogromna wiêkszoœæ ludzi dryfuje przez ¿ycie bez celu. rozprzestrzeniaj¹c siê i piêkniej¹c. WyobraŸ sobie. inni widz¹ ró¿ne barwy i b³yski œwiat³a. ¿e tak nie jest. dziêki którym bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ cel. jak tylko potrafisz – szczêœliwego. jak aura bêdzie stopniowo odzwierciedlaæ zmianê w twoim nastawieniu. wk³adaj¹c wiêcej wysi³ku w zaplanowanie wakacji ni¿ tego. Jeœli usi¹dziesz pod z³ym biegunem. jaki dziœ jesteœ. szybko odczujesz niewygodê i pogorszenie samopoczucia. Czy wiesz. w jaki sposób prze¿ycia. ukszta³towa³y ciê takim. a twoja intuicja stopniowo siê rozwinie. to fakt. Zawieœ magnes i usi¹dŸ pod nim na pó³ godziny (rys. jakby czubek ich g³owy drga³ i rozszerza³ siê. Najpierw usi¹dŸ w miejscu. co chcia³byœ zmieniæ. B¹dŸ tylko pewny. wyobra¿aj sobie swoje ¿ycie w przysz³oœci. . przyci¹gasz do siebie si³y wszechœwiata. Twoja aura powie ci. zacznij uczêszczaæ na kurs rozwijania mi³oœci w³asnej. Ich myœli daj¹ im zdrowie. Byæ mo¿e chcesz przestaæ paliæ albo pragniesz zmieniæ sposób od¿ywiania siê. zapomnij o nim i wybierz coœ innego. abyœ umia³ go rozpoznaæ. Ludzie odbieraj¹ wra¿enia zwi¹zane z magnesem w ró¿ny sposób: niektórzy czuj¹. ¿e twoim celem jest zakup nowego domu w ci¹gu roku. Niech twoje wyobra¿enie bêdzie tak ¿ywe. co mnie najbardziej zdumia³o. jak tylko potrafisz. Zmiana sposobu myœlenia spowoduje modyfikacjê wygl¹du twojej aury. Jaki bêdziesz za dwanaœcie miesiêcy? A za piêæ lat? WyobraŸ sobie siebie tak wyraŸnie. co zechcesz W 1975 roku dr Joe Siatê przeprowadza³ doœwiadczenie w Athens State College w Atenach. Jeœli twoja aura jest blada i skurczona. Pomaga mi to odpowiednio siê rozluŸniæ i zestroiæ z w³asnym wnêtrzem. zatrzymaj siê na chwilê i zastanów. 8. wykorzystuj¹ tylko u³amek swojego potencja³u. Prawdopodobnie w przysz³oœci chcia³byœ byæ innym cz³owiekiem. który biegun magnesu tworzy u ciebie efekt poszerzania siê œwiadomoœci. Wyobra¿aj sobie ten dom co wieczór. gdy zacz¹³em czytaæ aurê innych ludzi. mo¿esz go zapisaæ w aurze. Bêdziesz musia³ sprawdziæ. ¿e seanse pod magnesem s¹ po¿yteczne i korzystne.1). Ale wysi³ek op³aci siê wielokrotnie. Poproszono jednego z uczniów. Wytrwaj jednak. czego pragnie. Zobacz to tak wyraŸnie. Ma to zwi¹zek z opini¹ o sobie samym. Gdy dotrzesz do teraŸniejszoœci. ¿e bêdziesz móg³ je dotkn¹æ. zadowolonego po osi¹gniêciu wytyczonych celów. by spróbowa³ dokonaæ aktu jasnowidzenia. Nastaw swoj¹ aurê na sukces Ka¿dy z nas ma praktycznie nieograniczony potencja³ i mo¿e osi¹gn¹æ wszystko. A twoja aura wszystko to odzwierciedli. Kiedy ju¿ to ustalisz. ¿e postrzega³em ich ¿ycie jako du¿o bardziej pozytywne i interesuj¹ce ni¿ oni sami. Wywar³o to na nim tak silne wra¿enie. wystarczy tylko wytyczyæ sobie cel. nad jakimi sferami musisz popracowaæ. Mo¿esz zrobiæ to samo ze swoj¹ aur¹. Ludzie myœl¹cy pozytywnie s¹ z natury optymistyczni i maj¹ du¿¹. Kiedy wyraŸnie zobaczysz ten obraz w swoim umyœle. a nastêpnie obserwuj. Nigdy nie jest za póŸno na zmianê opinii o sobie i urzeczywistnianie swoich marzeñ. Za³ó¿my. gdy na niego trafisz. To oczywiste. ekspansywn¹ aurê. pracuj¹c na trzech etatach. Maj¹c dok³adnie wytyczony cel (lub cele). W umyœle musisz wytworzyæ obraz tego domu. Bêdziesz mia³ do czego d¹¿yæ oraz zdobêdziesz poczucie sensu i celu. ni¿ jesteœ teraz. ciê¿ko pracowaæ i ponieœæ konieczne koszty. ¿e dok³adnie za dwanaœcie miesiêcy otwierasz drzwi wejœciowe do swojego nowego domu i wchodzisz do œrodka. ¿e przy niektórych wspomnieniach zatrzymasz siê d³u¿ej. co chc¹ osi¹gn¹æ w ¿yciu? Stawianie sobie celów po raz pierwszy w ¿yciu nie jest ³atwe. ¿e wszyscy chcielibyœmy mieæ trochê wiêcej pieniêdzy. skutecznie blokuj¹c ten potencja³. widzi go ka¿dy. Pomyœl. Znajduje siê on w ich aurze. wysy³aj¹c energiê aury kilka tygodni naprzód. inne przemkn¹ bardzo szybko. Wpisz w swoj¹ aurê to. dojdziesz do wniosku. w stanie Georgia. Czasem mo¿esz byæ zdziwiony jej sugesti¹. w którym najlepiej siê relaksujesz. ale oni sami tego nie dostrzegaj¹. kto potrafi j¹ zobaczyæ. by je zdobyæ? Jeœli nie jesteœ gotów ponieœæ kosztów swojego marzenia. zanim pójdziesz spaæ. co siê zdarzy za kilka tygodni lub miesiêcy. ¿e œwietnie sobie radzê. czego pragniesz. b³yszcz¹c¹. ¿e chcesz tego naprawdê. Zapisuj¹c swoje pragnienia w aurze. które dziedziny trzeba polepszyæ. Jeœli masz k³opoty w tej dziedzinie. To. Mnie ³atwiej jest wykonywaæ progresywne æwiczenia relaksacyjne. kiedy siedzê pod magnesem. ale czy jesteœmy gotowi d³u¿ej pracowaæ. zobaczyæ i poczuæ. albo postawiæ sobie cele i zapisaæ je w aurze. przez pó³ godziny dziennie czytaj ksi¹¿ki motywacyjne i poradniki. Zobaczysz. Ludzie.to byæ namagnesowana podkowa. którzy siebie nie ceni¹. Mnie siê wydawa³o. ¿e lawina zasypie budynki i ludzi. Zamknij oczy i ¿egluj przez swoje ¿ycie od najwczeœniejszych wspomnieñ do dziœ. Na pocz¹tku mo¿esz odczuwaæ zawroty g³owy. Mo¿esz zajrzeæ w przysz³oœæ i zobaczyæ. Wytycz sobie jakieœ wartoœciowe cele. Chcia³byœ mieæ wiêcej pieniêdzy? Bardziej zadowalaj¹ce ma³¿eñstwo? Wiêcej wolnego czasu? Awans w pracy? Nie ma znaczenia. motywacjê i chêæ do dzia³ania. Spójrz na swoj¹ aurê i zobacz.

doradzam wakacje lub naukê technik relaksacyjnych. rysujê aurê. jak sobie radziæ z potencjalnie niebezpiecznymi emocjami. ¿e zawsze bêdziesz m³ody duchem. Mój odczyt aury brzmia³by w przybli¿eniu tak: „Masz w swojej aurze bardzo du¿o b³êkitu. krótkie. Jedna z moich uczennic ma talent malarski i portrety aury wykonuje pastelami. Nie oddaje to ró¿nych odcieni i struktury ka¿dego koloru. ¿e masz du¿e poczucie odpowiedzialnoœci. A ty nadal jesteœ marzycielem i zawsze nim bêdziesz. . jak gruboskórny lub sceptyczny ktoœ mo¿e siê wydawaæ. co pozwala mu siê zrelaksowaæ. Fiolet to barwa duchowa. by rozwijaæ swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. Ludzie czêsto s¹ spiêci i zdenerwowani. pojêtny umys³ i starannie oceniasz wszystko. „dla zabawy" i drugie. ¿e dokonujê krótkiego odczytu dla dwudziestopiêcioletniego mê¿czyzny. jak kierowaæ swoim ¿yciem i karier¹ zawodow¹. ¿e kiedykolwiek polubisz. po której nastêpuj¹ sugestie dotycz¹ce przysz³oœci. bêd¹c z tob¹ w kontakcie. Widzê. który mo¿na zabraæ ze sob¹ i zachowaæ. a stosowana przez ni¹ technika pozwala na niezwykle dok³adne oddanie barw aury. S¹ to prawdziwe dzie³a sztuki. Najlepiej czu³byœ siê. Bez wzglêdu na to. ¿e jego œredniej wielkoœci aura ma b³êkit jako kolor podstawowy oraz fioletowe promienie. Masz doskona³y. Miej wielkie. Nigdy bym na przyk³ad nie podszed³ do zupe³nie obcej osoby. nie mogê jednak spowodowaæ. Co ciekawe. ¿e ich barwy s¹ zbyt jaskrawe i nie nadaj¹ siê do oddania czegoœ tak wspania³ego jak aura. W przesz³oœci czêsto nie docenia³eœ siebie. aury do równowagi. ale czasami trudno ci zakoñczyæ to. by ktoœ ci mówi³. pracuj¹c w dziedzinie. ale i tak s¹ najlepsze z istniej¹cych mo¿liwoœci. Daj¹ ci one równie¿ ambicjê. Oczywiœcie mo¿na odczytywaæ aurê dla zabawy. Oznacza to. poniewa¿ sam chcesz go zrozumieæ. powinieneœ postêpowaæ ³agodnie. co ciê interesuje". gdybyœ w dniu swojej œmierci przedsiêwzi¹³ coœ nowego! Przez twoj¹ aurê przebijaj¹ silne czerwone promienie. Powinieneœ uwa¿aæ to za niezwykle pozytywn¹ cechê. Nie jestem artyst¹. Twoje najwiêksze sukcesy bêd¹ mia³y zwi¹zek z innymi ludŸmi. pragnienie w³adzy i sukcesów finansowych. w odzyskaniu poczucia w³asnej godnoœci. Kiedy mówiê i jednoczeœnie rysujê. Jeœli jednak ktoœ mnie o to poprosi. Ja. Jeœli pojawi siê odpowiednia okazja do podjêcia samodzielnej pracy. Nie s¹dzê. Mogê im udzieliæ wskazówek. ¿e czasami masz k³opoty. widz¹c potencjalne k³opoty zdrowotne. poniewa¿ mówisz dok³adnie to. i to jest dobre. Rozmawiaj¹c z nim. a wtedy jego aura pokazuje siê w ca³ej krasie. na czym stoj¹. lecz wiele moich portretów aury zosta³o oprawionych w ramy i zawis³o na poczesnym miejscu w domach na ca³ym œwiecie. Jesteœ z gruntu uczciw¹ osob¹. Wcale bym siê nie zdziwi³. œmia³e marzenia i wprowadzaj je w czyn. Wiêkszoœæ z moich seansów odczytywania aury mo¿na by okreœliæ jako analizê charakteru. WyobraŸmy sobie. gdy skoñczy³eœ szko³ê. Pierwsze. Za³ó¿my. Oznacza to. zawsze sugerujê mojemu klientowi. Wygl¹da na to. ale pamiêtaj. W pewnym sensie twoja edukacja zaczê³a siê dopiero wtedy. jaki siê wydaje. ¿e bêdziesz siê uczyæ przez ca³e ¿ycie. zrobiê to najlepiej. ale potrzebujesz równie¿ samotnoœci. Jeœli czyjaœ aura sprawia wra¿enie zmêczonej lub zestresowanej.Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Gdy zaczniesz dostrzegaæ aurê. lenistwem czy odk³adaniem spraw na póŸniej. a ludzie bêd¹ prosili. Mówi¹c. Rzadko bierzesz œwiat takim. co zacz¹³eœ. co masz robiæ. co oznacza. nie patrzê na swego klienta bez przerwy. co mówiê. Mogê pomóc ludziom w doprowadzeniu ich. Oczywiœcie osi¹gniesz swój cel. Mimo to ludzie na ogó³ wiedz¹. twoja popularnoœæ wzroœnie. która oferuje wielkie mo¿liwoœci i ró¿norodnoœæ. Zawsze mierz wysoko. U¿ywam w tym celu bloku rysunkowego i kolorowych o³ówków dobrej jakoœci. wokó³ jego g³owy zauwa¿am du¿o ¿ó³tej barwy. co wtedy by³o nagan¹. powa¿niejsze i pog³êbione. ¿e lubisz szukaæ ukrytych prawd. aby siê przebada³ u specjalisty. gdyby ktoœ najpierw sobie tego nie wymarzy³. o ile to tylko mo¿liwe. Jeœli zdecydujesz siê na to. Wiele rzeczy budzi twój entuzjazm. U¿ywa³em równie¿ flamastrów. chyba ¿e jesteœ lekarzem. ale uwa¿am. co oznacza. sugeruj¹c. co myœlisz. poniewa¿ nie jestem lekarzem. Rysunek stanowi tak¿e namacalny efekt moich dzia³añ. na pewno zapamiêta – czasem co do joty – o czym mu mówi³eœ. które mo¿esz dostrzec. Poni¿ej znajduj¹ siê dwa przyk³ady czytania aury. W szkole prawdopodobnie nazywano ciê marzycielem. widzê. ale przekazuje osobie zainteresowanej pewne wyobra¿enie jej aury. Nie udzielam rad nie proszony. masz równie¿ silne fioletowe linie w swojej aurze. Zawsze podkreœlaj pozytywne sprawy i podsuwaj ludziom tematy do przemyœleñ lub zadania do wykonania. mierz¹c nisko. c³o których taka odpowiedzialnoœæ mo¿e prowadziæ. Rysowanie przynosi równie¿ tak¹ korzyœæ. albo pracowa³ na swoim. Powinieneœ unikaæ konkretnych porad w tych kwestiach. Mnie jednak portrety wykonane pastelami nie udawa³y siê. Nie przysz³oby mi natomiast do g³owy mówiæ. ¿e z up³ywem czasu stopniowo budujesz siln¹ wiarê lub filozofie. mi³o i z uwag¹. gdy ktoœ przygl¹da im siê badawczo przez d³u¿szy czas. Dlatego powinieneœ bardzo starannie dobieraæ s³owa. jeœli umieœcisz poprzeczkê naprawdê wysoko. powinieneœ j¹ dok³adnie rozwa¿yæ. które wykonujê. W koñcu nigdy do niczego by nie dosz³o. by postêpowali zgodnie z moimi radami. Szczególnie uwa¿aj przy problemach zdrowotnych. ale uda ci siê to równie¿. Teraz trochê bardziej na to uwa¿asz. powróci³em wiêc do kredek. ¿e nawet wtedy ludzie bêd¹ bardzo uwa¿nie s³uchaæ ka¿dego wypowiedzianego przez ciebie s³owa. W przysz³oœci albo bêdziesz zajmowa³ wysokie stanowisko. Kredkom daleko do doskona³oœci. negatywnymi myœlami. Na tym polega twój urok i dziêki temu zawsze bêdziesz m³ody. ¿e miody cz³owiek powa¿nie siê zastanawia nad tym. czytaj¹c jego aurê. by powiedzieæ coœ na temat jej aury. byœ czyta³ j¹ dla nich. jak leczyæ na przyk³ad zapalenie nerek. jak potrafiê.

aby wygodnie usiad³a. Wzi¹³em swój blok i zacz¹³em rysowaæ jej aurê. – Niech pani da upust swoim emocjom – powiedzia³em. jego si³y ¿yciowe i poziom energii. – Dusi je pani w sobie wystarczaj¹co d³ugo. – To mo¿e byæ zalet¹ w pe³nym rywalizacji œwiecie biznesu. – Kiedy siê pani nauczy³a tak relaksowaæ? – zapyta³em. – Zawsze sobie stawia³am cele. Nie ma pani na sobie dziœ nic ró¿owego. – Zwierzêta du¿o bardziej ni¿ ludzie – wyda³a z siebie chrapliwy. To ciekawe. nie wspomnia³em o czakrach. ludzie zwracaliby pani uwagê. Odwróci³em rysunek. takich jak ma³¿eñstwo i rodzina. a ja dostrzeg³em œlady pomarañczowego w jej aurze. Jej aura przez chwilê zabarwi³a siê na pomarañczowo. – Zielony dobrze harmonizuje z ró¿owym. By³a to bardzo zadbana pani. zdecydowana i umotywowana. zaciska³a i otwiera³a piêœci. z ulg¹ znowu usiad³a. ale zmieni³a zdanie. bo nasze emocje zawsze zwyciê¿aj¹ logikê. w któr¹ . – W pewnym sensie – przytakn¹³em. ¿e ta cecha jest dobra w biznesie. logiczny umys³ – mówi³em. zapominaj¹c o innych dziedzinach ¿ycia. podobnie zreszt¹ jak ludzie. Myœlê jednak. a to. – Pani aura nie jest tak du¿a. A oto przyk³ad bardziej pog³êbionej analizy aury pewnej czterdziestoletniej kobiety. by mog³a siê zrelaksowaæ. Przerwa³em i spojrza³em na kolory promieni w jej aurze. – Zanim zmieniê kolor. – Stara siê pani zapanowaæ nad swoimi emocjami – ci¹gn¹³em. To wspania³y kolor. –Teraz dorysujê do niego czakry. ale jak pani zobaczy. rysuj¹c ¿ó³te linie. Móg³bym omówiæ strukturê jego aury. – Wskaza³em jej. Sk¹d pan o tym wie? – Widaæ to by³o w pani aurze. Przywita³em siê z ni¹ i zachêci³em. – Kiedyœ to robi³am. pe³en pogardy dla siebie samej œmiech. które hamuj¹ pani¹ w rozwoju. Niemniej jednak pani umys³ jest tak szybki i bystry. Jestem tego pewien. by osi¹gn¹æ to. jak bardzo pani do twarzy w tej barwie. – Bez w¹tpienia wyczerpa³a pani swoj¹ energiê. Patrzy³a na mnie bacznie przez kilka chwil. – Oczywiœcie – opar³em. kochaj¹c¹ osob¹. gdzie siê one znajduj¹. by³aby pani dobr¹ uzdrowicielk¹. chocia¿ po podjêciu decyzji nic nie potrafi jej zmieniæ. Potrzebny jest pani wypoczynek. – Nie chcia³abym z panem mieæ do czynienia. – Ta medytacja transcendentalna bardzo pani pomog³a! Poruszy³a siê zaniepokojona. jego nastrój w chwili odczytywania aury. niemal ka¿dego pani przeœcignie. – Próbowano mnie dogoniæ – przyzna³a – ale na ogó³ to ja wygrywam. jednak bardzo nad sob¹ panowa³a i pomarañczowy stopniowo znikn¹³. – To siê nie udaje na d³u¿sz¹ metê. ale w innych dziedzinach ¿ycia mo¿e przysporzyæ pani k³opotów. potrafi³bym o nim powiedzieæ du¿o wiêcej. – Najlepiej siê pani czuje. – Czy nie zdarza siê to wszystkim? – Owszem. gdy koncentrowa³em siê na rysowaniu koloru podstawowego. s¹ ze sob¹ powi¹zane.Wszystkie te informacje s¹ zawarte w kolorze podstawowym aury tego m³odego cz³owieka i w dwóch barwach promieni. – Kolorem podstawowym pani aury jest piêkny. ka¿dy zwi¹zek musia³by siê zacz¹æ na poziomie intelektualnym. w g³êbi duszy jest pani kochaj¹c¹ osob¹. Odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê w d³u¿szym czytaniu aury. ucz¹c siê. elegancko ubrana. Przez minutê lub dwie próbowa³em z ni¹ porozmawiaæ o niczym. Uœmiechnê³a siê blado. – Wrêcz przeciwnie. – W pani aurze jest równie¿ du¿o zieleni. który mówi. ¿e na pewno zdarzy³o siê pani powiedzieæ coœ. jakby chcia³a coœ powiedzieæ. które maj¹ œcis³y zwi¹zek z pani emocjami i uczuciami w odniesieniu do ró¿nych dziedzin ¿ycia. Wydawa³a siê skrêpowana. Obliza³a wargi. po czym znik³ w mgnieniu oka. Jest pani gotowa pracowaæ d³ugo ciê¿ko. ale nic nie powiedzia³a. pani kolorem podstawowym. Pomarañczowy znowu siê pojawi³ na kilka sekund. i poprosi³em. Nie mia³a jednak ochoty na rozmowê i kaza³a mi „przejœæ do rzeczy". kszta³t myœli. – Jestem tyranem – powiedzia³a po prostu. – Przytaknê³a. Za du¿o pan wie. gdy przygl¹da³em siê jej czakrom. straci³aby pani ca³kowicie zainteresowanie dla tej osoby. poniewa¿ jest pani ambitna. – Westchnê³a g³êboko. Na przyk³ad pani partner musia³by dorównywaæ pani pod wzglêdem umys³owym. czego pani potem ¿a³owa³a. Jak zauwa¿y³eœ. – Ma pani wspania³y. – Odnosi pani równie¿ sukcesy w biznesie. – Jest pani jednak gotowa rozwa¿yæ ró¿ne punkty widzenia. £zy nap³ynê³y jej do oczu. ¿e dosz³a pani do punktu zwrotnego. Urlop dobrze by pani zrobi³. a pani ma kilka blokad. delikatny ró¿. ale pani potrafi zraniæ s³owami. – Kiedyœ bardzo siê stresowa³am. gdyby to by³ rzeczywisty cz³owiek. – Myœli pani szybko. Potrz¹sn¹³em g³ow¹. Prawdopodobnie lubi¹ pani¹ roœliny i zwierzêta. Lubi pani wyzwania i lubi siê pani wyró¿niaæ. Wydaje mi siê. – Czy to siê sta³o teraz? – Prawdopodobnie dzia³o siê to stopniowo. Przytaknê³a. nie zdaj¹c sobie z tego nawet sprawy. i jeœli ktoœ nie zda³by tego egzaminu. – Od³o¿y³em ¿ó³t¹ kredkê i wzi¹³em zielon¹. ¿e praca we w³asnej firmie by³aby dla pani bardziej odpowiednia. Nieustaj¹co potrzebuje pani nowych bodŸców intelektualnych. by wsta³a na chwilê. Na przyk³ad pisanie lub œpiew da³yby pani wielk¹ satysfakcjê. – Omówiê je po kolei. ale mia³a najsmutniejsz¹ twarz. Tylko ¿e pani stawia sobie cele w pracy. – Chce pan powiedzieæ uparta – zaœmia³a siê. ¿e jest pani mi³¹. dopóki nie posz³am na kurs medytacji transcendentalnej. by mog³a zobaczyæ. Ma pani siedem œrodków energii w swoim ciele. jak powinna byæ –zacz¹³em. Nie powiem. ¿eby mi siê to przys³u¿y³o. byæ mo¿e na kierowniczym stanowisku. Szybko narysowa³em ka¿d¹ z czakr. W istocie. By³y ¿ó³te i zielone. Oczekiwa³em wybuchu p³aczu. jednak przy szybkim portrecie na ogó³ je pomijam. co zrobi³em. czego pani pragnie. muszê pani powiedzieæ. Oczywiœcie. jakoœæ kolorów. jak¹ kiedykolwiek zdarzy³o mi siê widzieæ. ¿e jakieœ twórcze hobby przysporzy³oby pani ogromnie du¿o przyjemnoœci. Wydaje mi siê jednak. ale gdyby tak by³o.

– Dlaczego s¹dzi pan. – Dziêkujê. Trochê to dziwne. jakiej dziedziny to dotyczy. Ale by³oby dobrze. Ewidentnie pragnie siê pani uczyæ. Pani mo¿e tak¿e ofiarowaæ du¿o mi³oœci. – Wspaniale. W sanskrycie s³owo. wrzeszcza³am do utraty g³osu. szczególnie gdyby pani pojecha³a w jakieœ nie znane miejsca. sarkastyczna i zgorzknia³a. przytakuj¹c. Po raz pierwszy odprê¿y³a siê i wygl¹da³a o wiele m³odziej. byæ mo¿e.stronê siê pani skieruje. – Chcia³abym je wyraziæ. Pani czakra brwiowa jest w równowadze. znajdzie pani czas. graj¹c w hokeja. Potrafi pani wspaniale wyra¿aæ sam¹ siebie. by o tym wszystkim . Okazuj¹c wspó³czucie i mi³oœæ. ale pani czakra sercowa jest w ca³kowitej równowadze. Lêki. kontakty z ludŸmi znowu bêd¹ doskona³e. – W pani aurze znajduje siê spora liczba kszta³tów myœlowych. – Powinnam tak postêpowaæ ze swoj¹ rodzin¹. Czakra podstawowa pomaga twardo staæ na ziemi. co pani¹ drêczy. Powoli pochyli³a g³owê. – Teraz przejdziemy do trzech górnych czakr. – Wiele lat temu jeŸdzi³am na opustosza³¹ pla¿ê i krzycza³am. mo¿e pani odczuwaæ lêki. Oznacza to. ale wydaje mi siê. Oznacza to równie¿. w jakim pani teraz pozostaje. a pani w tej chwili jest nieco zagubiona. – Jim mnie kocha? – W jej g³osie dŸwiêcza³o zdziwienie. – Nie mówi¹c o entuzjazmie. – Pani czakra krzy¿owa równie¿ jest zablokowana. Pani czakra gard³owa jest nieco zbyt pobudzona. Zarz¹dza ona poczuciem bezpieczeñstwa i pewnoœci¹ siebie. Widzê równie¿ linê zawi¹zan¹ na du¿y wêze³. proszê wiêc siê jej trzymaæ. ¿e mój m¹¿ siedzi za mn¹ na piasku! – Mo¿e powinna pani wróciæ na tê pla¿ê. ¿e kocha pani swoj¹ pracê i dobrze j¹ pani wykonuje. A mo¿e po prostu powinna pani zorganizowaæ spokojn¹ kolacjê we dwoje. Musi pani oceniæ swoje sprawy z zewn¹trz. gdzie mog³aby pani spojrzeæ z dystansem na swoje problemy. –Naprawdê pan tak myœli? – Nie myœlê. wskazuje to czêsto na problemy seksualne. ale teraz jest pani prawdopodobnie dogmatyczna. W zasadzie pozostaje pani w kontakcie z nieskoñczonoœci¹ i w miarê up³ywu czasu coraz bardziej bêdzie pani œwiadoma swojej duchowej natury. – Chcê znowu studiowaæ. Po pierwsze. Kiedy obie te czakry s¹ zablokowane. ¿e wiêksza czêœæ pani ¿ycia jest pogr¹¿ona w chaosie i musi pani ten wêze³ rozwi¹zaæ. dopóki siê nie odwróci³am i nie zobaczy³am. Jeœli bêdzie pani mog³a wzi¹æ urlop. czy nie tak? – To oczywiœcie zale¿y od pani. Ma pani czarn¹ plamê w swoim ciele eterycznym. gdyby znalaz³a pani trochê miejsca dla innych wa¿nych dziedzin ¿ycia. Oznacza to. znanych jako „trójca". ¿e w przypadku jakiegokolwiek problemu znajdzie pani rozwi¹zanie. Gdy jest zablokowana. ¿e mo¿e pani pomagaæ innym. To oczywiste. ale nerwowoœæ? Nie. – Czy lepiej siê pani polem czu³a? Zaœmia³a siê tym razem mi³ym. ale siê powstrzymujê. Domyœlam siê. Mam zamiar to zrobiæ. Ale problem ma zwi¹zek z pani emocjami na bardzo g³êbokim. ¿e oboje wiemy. ¿e potrzebuje pani wiêcej równowagi w ¿yciu. Kiwnê³a g³ow¹ w zamyœleniu. ale pani wci¹¿ go kocha. – Czu³am siê wspaniale. Dziêkujê. ¿e mimo wszystko nadal mo¿e pani kochaæ. Prawdopodobnie bardzo du¿o pani wymaga od innych. potrafi pani wspieraæ ludzi w ich rozwoju i daæ im nadziejê oraz si³ê. nerwowoœæ lub zagro¿enie. jaki emanuje z pani czakry sercowej. Znajduje siê tam od d³u¿szego czasu. – To drañ! – Byæ mo¿e. korzystaj¹c ze swego doskona³ego umys³u. Przyda³by siê im urlop. – Byæ mo¿e moje uwagi bêd¹ dla pani wskazówk¹. ¿e pani m¹¿ nie mówi tego. Najbardziej wyraŸne maj¹ formê ksi¹¿ek. Proszê spojrzeæ. – To dok³adny opis. jak u pani. Nigdy nie jest za póŸno. pani czakra sercowa jest w równowadze. Pochyli³a siê. Czasami rwie mnie w tym miejscu. lub nie rozmawia z pani¹ o powa¿nych sprawach. – Wrócê teraz do pani czakry splotu s³onecznego. – Mniej pracy. które j¹ okreœla. – Nie mo¿e pani tego robiæ d³u¿ej. w któr¹ stronê siê skierowaæ. – Jak ju¿ mówi³em. poniewa¿ ma ona zwi¹zek z myœleniem. a pani bliscy wiedz¹. To w³aœnie znacz¹ te ksi¹¿ki. Czy uszkodzi³a sobie pani kiedyœ nogê? – Z³ama³am j¹ jako nastolatka. co oznacza. niemal pierwotnym poziomie. – Poza tym w kwestii zdrowia pani aura wygl¹da dobrze. co myœli. Przytaknê³a. znaczy „wsparcie". To doda³oby pani si³ i witalnoœci. by móc pomówiæ o tym. ¿e przyczyn¹ jest mój m¹¿? – To oczywiste. pani czakra podstawowa jest zablokowana. ale czujê i widzê to w pani aurze. w drugiej jest pani gotowa walczyæ. Nie mo¿na ukryæ blasku. – Zagro¿enie. oprócz tego napiêcia. – Ta czakra sprawuje w³adzê nad naszymi odruchami obronnymi. Wyci¹gnê³a rêkê i dotknê³a mojego kolana. wiêcej rozrywki. – Czy tak twierdzi moja aura? – Trochê wyprzedzam sprawy. Obliza³a wargi i przytaknê³a. obok prawego kolana. naturalnym œmiechem. – Ci¹gle jeszcze pani mo¿e. – Nie wiem. tak wiêc w jednej chwili mo¿e pani mieæ chêæ uciekaæ. ¿e i on pani¹ kocha. Musia³bym jednak zobaczyæ jego aurê. ¿e nie jest ni¹ pani praca. – To mogê zmieniæ. by dok³adnie oceniæ sytuacjê. Ta czakra mówi. Sta³a siê pani perfekcjonistk¹ i pracoholiczk¹. ¿e pani ich kocha. Kiedy siê pani tego pozbêdzie. Jest nadmiernie pobudzona. owszem. zale¿y ca³kowicie od pani. ¿e daje pani wyraz uczuciom urazy i gniewu. Oznacza to tak¿e. Myœlê. jak to pani szkodzi! Musi pani znaleŸæ sposób na ujawnienie swoich uczuæ.

musisz byæ wspó³czuj¹cym cz³owiekiem. To cudowne uczucie wiedzieæ. szczególnie gdy widzisz. Odczytywanie aury. Powinieneœ utrzymaæ pozytywne spojrzenie na œwiat i zachowywaæ dobre zdrowie. Dlatego na pocz¹tku zawsze mówiê moim klientom. ¿e czytasz aurê. ¿e mog¹ pytaæ o wszystko. Bez trudu znajdziesz chêtnych. Myœlê. Czytanie aury mo¿e byæ bardzo wyczerpuj¹ce emocjonalnie. jak i jego klienta. ¿e pani aura jest zachwycaj¹ca. Czasami ludzie chc¹ ciê sprawdziæ i nie daj¹ ¿adnych wskazówek. W miarê nauki. ni¿ gdy ktoœ spokojnie siedzi i tylko s³ucha. co mówiê. A kiedy to czyni¹. Tê umiejêtnoœæ musz¹ opanowaæ równie¿ lekarze i pielêgniarki. które wykonuje siê „dla rozrywki". Poproœ przyjació³ i znajomych. by ciê informowali o dok³adnoœci twoich uwag. Odczytywanie aury mo¿e byæ bardzo wdziêcznym zajêciem. by w miarê swoich mo¿liwoœci pomagaæ ka¿demu. co ich interesuje. ¿e otacza mnie ochronna aura. uda ci siê wesprzeæ wiele osób. jak bardzo im pomog³eœ. Chc¹c odnosiæ sukcesy w czytaniu aury. potrafiê czytaæ aurê przez ca³y dzieñ i pod wieczór nadal czuæ siê œwie¿y i pe³en energii. Odczytywanie aury jest bardzo osobistym doœwiadczeniem zarówno dla tego. Nawet jeœli k³ami¹ bardzo przekonuj¹co. sami bêd¹ siê do Ciebie zg³aszaæ. udzielaj¹c im rad. Gdy ludzie us³ysz¹. Natomiast pe³ny odczyt czêsto zajmuje nawet godzinê. jak ludzie rozwijaj¹ siê w wyniku twoich rad. Musisz siê uwolniæ od wszystkich negatywnych myœli i emocji. Czytanie aury mo¿e dawaæ du¿o zadowolenia. co robisz. Odczytuj¹cy aurê jest w pewnym sensie doradc¹. przygnêbiaj¹c ciê i pozbawiaj¹c energii. przed³u¿aj swoje seanse. kto ciê o to poprosi. których aurê odczytujesz. co widzê. które bêd¹ dla nich po¿yteczne. Czasami ludzie bêd¹ ci opowiadaæ niezwykle tragiczne i smutne historie. by znaleŸæ odpowiedŸ. Zacznij od bardzo krótkich seansów. ale równie¿ dbaæ o siebie. ¿e ludzie przychodz¹ do ciebie. Wiele osób odczuwa potrzebê k³amstwa. gdy bêdziesz coraz lepszy w tym. chocia¿ aura wskazuje na coœ zupe³nie innego. ¿e taki seans jest bardziej pomocny. jak potrafisz. jesteœ to winien sobie i innym. który czyta. ¿e na ogó³ nie wiedz¹. a jednoczeœnie zachowaæ pewien dystans. Twoim obowi¹zkiem jest pomagaæ ludziom najlepiej. masz mo¿noœæ dostarczyæ im takich informacji.pomyœleæ. z którymi bêdziesz móg³ æwiczyæ. by powiedzieæ. co mówi¹. Opisana kobieta nie by³a zbyt komunikatywna. Zosta³a pani obdarowana wiêkszymi zdolnoœciami i potencja³em ni¿ wiêkszoœæ z nas i potrafi z nich pani korzystaæ. Lubiê. Nie zapominam jednak o ich mijaniu siê z prawd¹. Musisz siê równie¿ nauczyæ. czy mog¹ zadawaæ pytania. Moje d³u¿sze czytanie aury mo¿e zaj¹æ nawet godzinê. Gdy to robi¹. Wydychaj¹c powietrze. Jeœli bêdziesz tak postêpowaæ. by otoczyæ siê wyj¹tkowymi ludŸmi. . ale to dlatego. gdy ludzie komentuj¹ to. by dodaæ sobie znaczenia. Taka ochrona samego siebie to wa¿na sprawa. Na ogó³ czytanie aury zamienia siê w rozmowê. mogê przygl¹daæ siê ró¿nym czêœciom aury. w zale¿noœci od tego. przejêtych przypadkiem od ludzi. Postêpuj¹c w ten sposób. czasami po latach. Nie wolno ci anga¿owaæ siê uczuciowo w problemy twoich klientów. Niew¹tpliwie ukoñczenie odpowiednich kursów by³oby ci bardzo pomocne. Widzê du¿e sukcesy i szczêœcie w pani przysz³oœci. Na koniec chcia³bym powiedzieæ. zdo³asz zobaczyæ prawdê w ich aurze. i zadaj¹ pytania. mówiê sobie „zrelaksuj siê i zapomnij". Mnie po d³ugim seansie pomaga zamkniêcie oczu i kilka g³êbokich oddechów. Ludzie nie mog¹ nic ukryæ przed tob¹. jak byæ zaanga¿owanym i troskliwym. Ich negatywne nastawienie i gorycz mog¹ mieæ na ciebie wp³yw. Na koniec wyobra¿am sobie. jeœli pragniesz profesjonalnie zaj¹æ siê analiz¹ aury. trwa oko³o piêciu minut i jest raczej powierzchowne. Rzadko podwa¿am to. nie mo¿esz jednak przyjmowaæ k³opotów innych ludzi za swoje. Niech pani pamiêta.

jeœli nie w tym wcieleniu to w nastêpnym. . jak mog³eœ siê dot¹d bez tego obejœæ. którym siê bêdzie wydawaæ. Pamiêtaj. którzy bêd¹ kpiæ z twojej zdolnoœci widzenia i interpretowania aury. Badanie aury jest fascynuj¹cym zajêciem. Spotkasz osoby. ¿e umiejêtnoœæ ta daje ci niezas³u¿on¹ przewagê nad innymi. Inni s¹dz¹. Oczywiœcie s¹ i tacy. Niektórzy bêd¹ twierdzili. Oby twoje ¿ycie by³o przepe³nione wszystkimi barwami têczy. zaczniesz dostrzegaæ wiêcej piêkna wokó³ siebie i bêdziesz siê zastanawiaæ. Niektórzy ludzie uwa¿aj¹ aurê za halucynacje. które poszerzy twoje horyzonty i pozwoli ci pomagaæ zarówno innym. twoje ¿ycie siê zmieni. którzy widz¹ w niej rêkê Boga. ¿e postrzegasz aurê przez ca³y czas i wokó³ ka¿dego. jak i sobie. ¿e istnieje wiele b³êdnych pogl¹dów na temat aury. Pog³êbisz zainteresowanie kolorami.Wnioski W miarê pog³êbiania siê twojej wiedzy o aurze. odkryj¹ prawdê o tym zjawisku. ¿e to dzie³o szatana. Z czasem. B¹dŸ wyrozumia³y dla ludzi. Czasami bêdziesz Ÿle rozumiany.

Mo¿e siê okazaæ. a które tylko odzwierciedlaj¹ zmienne nastroje i uczucia otaczaj¹cych ciê ludzi. ale ju¿ interpretacja jasnego kasztanu czy spranego ró¿u nie bêdzie taka prosta. Blado¿ó³ty: rozwaga. zanim sprawdzisz jej znaczenie w tym spisie. przyjrzyj siê jeszcze raz analizowanej barwie i sprawdŸ. Cytrynowy: jasnoœæ myœlenia. brak kontroli nad emocjami. Matowy ¿ó³ty: lenistwo i niepraktycznoœæ. gdy dobrze poznasz znaczenie poszczególnych barw. Jeœli tak. Jeœli zwi¹zana jest z nimi jakaœ emocja. które barwy stanowi¹ czêœæ sta³ej aury. Jednak w czasie zajêæ okaza³o siê. Prawdziwy ¿ó³ty: towarzyskoœæ. W razie w¹tpliwoœci ufaj swojej intuicji. Czerwieñ ró¿y: czysta. Ciemnopomarañczowy: pob³a¿liwoœæ wobec siebie. Czerwonawopomarañczowy: pragnienie zrobienia wra¿enia na innych. Lekka czerwieñ: nerwowoœæ. Ostra czerwieñ: poirytowanie i niepokój. Brudna zieleñ: zawiœæ. ni¿ siê spodziewa³eœ. Na szczêœcie przez ostatnich kilka tysiêcy lat wielu ludzi bada³o aurê i zosta³o ustalone. ciemna czerwieñ wskazuje na z³y humor i zmys³owoœæ. Prawdziwie pomarañczowy: dobra organizacja i kompetencje. poniewa¿ lepiej by by³o. co ka¿dy z kolorów oznacza. nieuczciwoœæ i oszustwo. . Poni¿sza lista ma s³u¿yæ wy³¹cznie jako przewodnik. czy jej opis siê zgadza z podanym przeze mnie. ZIELONY: uzdrawianie i równowaga Jaskrawozielony: dobre zdrowie i witalnoœæ. ¿e bêdziesz mia³ inne zdanie na temat podstawowych znaczeñ. Musztardowy: przebieg³oœæ i nieuczciwoœæ. ¿e wiêkszoœæ ludzi chcia³aby mieæ jakieœ potwierdzenie swoich odkryæ. Powsta³a w wyniku moich w³asnych spostrze¿eñ i spostrze¿eñ moich uczniów. ale w miarê zdobywania doœwiadczenia interpretacja kolorów oka¿e siê du¿o ³atwiejsza. Szmaragdowy: empatia. Na ogó³ jasne. Z czasem zorientujesz siê. CZERWIEÑ: energia Krwista czerwieñ: mœciwoœæ i zazdroœæ. Magenta: weso³oœæ. Mia³em w¹tpliwoœci co do zasadnoœci za³¹czania tego wykazu. Wiêkszoœæ wymienionych tutaj kolorów wystêpuje jako kszta³ty myœlowe. zaufaj swojej intuicji i w³asnemu rozumowi. Ciemnozielony: zazdroœæ. abyœ sam odkry³ znaczenie tych barw przez obserwacjê i zadawanie pytañ. POMARAÑCZOWY: emocje Jaskrawopomarañczowy: silne emocje. G³êboka czerwieñ: namiêtnoœæ. które pojawiaj¹ siê na chwilê i znikaj¹. Brudna czerwieñ: zmys³owoœæ i rozpusta. prawie czarna: egoizm i zach³annoœæ. ¯Ó£TY: intelekt Jaskrawo¿ó³ty: du¿a inteligencja. komunikatywnoœæ i troskliwoœæ. a brudne – niezmiennie negatywnym. Ró¿owy: radoœæ i szczêœcie. piêkne kolory s¹ dobrym znakiem. Szkar³at: nie kontrolowane emocje. które w nim zawar³em. Prawdziwa czerwieñ: ambicja i odwaga. pozostan¹ nieco d³u¿ej. altruistyczna mi³oœæ. Jaskrawa czerwieñ: si³a i umiejêtnoœæ przekonywania. Jasnopomarañczowy: towarzyskoœæ i otwartoœæ. Jasna czerwieñ: przyjazny charakter i æwiczenia fizyczne. £atwo jest na przyk³ad stwierdziæ. Dlatego traktuj mój wykaz jako przewodnik i przestañ go u¿ywaæ. Œwietlisty ¿ó³ty: logika i duchowe aspiracje. Kiedy zobaczysz jak¹œ niezwyk³¹ barwê.Aneks A Znaczenie kolorów W aurze cz³owieka mo¿na odnaleŸæ ogromn¹ liczbê barw. ¿e brudna. Ciemna czerwieñ. Ta ró¿norodnoœæ na pierwszy rzut oka mo¿e ci siê wydawaæ zniechêcaj¹ca. Karmazynowy: seksualnoœæ i niskie namiêtnoœci. ¯ó³tozielony: niewielka inteligencja. Matowa czerwieñ: egoizm. Matowy pomarañczowy: podatnoœæ na irytacjê.

Koraloworó¿owy: niepewnoœæ i niedojrza³oœæ. B³otnista zieleñ: zawiœæ. Czysty ró¿owy: czu³oœæ i oddanie. Czerwonawy br¹z: zach³annoœæ. Œwietlisty indygo: pogoda ducha. Szarawy br¹z: z³e zdrowie. Czysty br¹z: ambicja i materializm. Matowy szary: znudzenie. gdy wystêpuje w innym miejscu. G³êboki b³êkit: duchowoœæ. Œwietlisty z³oty: pozytywny stosunek do œwiata i wspieranie innych. Prawdziwy z³oty: idealizm i wiernoœæ zasadom. Liliowy: humanitaryzm. Prawdziwy b³êkit: wyobraŸnia i percepcja. Ciemnoniebieski: m¹droœæ.Trawiasty: umiejêtnoœæ przystosowania siê. zrozumienie i umiejêtnoœæ wybaczania. Szare plamy w ciele eterycznym: pocz¹tek choroby. Sprana czerñ: tajemniczoœæ i pesymizm. lêk i melancholia. Œwietlisty fiolet: wiara. Prawdziwy szary: stres i zmêczenie. Jasnoniebieski: oddanie i wielkie idea³y. Czysta czerñ w ciele eterycznym: k³opoty zdrowotne. Liliowoniebieski: idealizm. RÓ¯OWY: mi³oœæ. Prawdziwy indygo: niezale¿noœæ i odpowiedzialnoœæ. BR¥Z: materializm Brudny br¹z: sk¹pstwo. Prawdziwa czerñ: silny charakter i upór. Zielonkawoszary: negatywne myœli. Jasnoró¿owy: wspó³czucie. Matowy b³êkit: poczucie ograniczenia. Lekkoszary: k³opoty ze zdrowiem i brak energii. £ososiowy: humanitaryzm i uniwersalna mi³oœæ. FIOLET: duchowoœæ Ametyst: przebudzenie duchowe. nienawiœæ i przewrotnoœæ. Bladoniebieski: niedojrza³oœæ. Mo¿e równie¿ oznaczaæ ból. Prawdziwy fiolet: intuicja i duchowoœæ. Szarozielony: depresja i rozczarowanie. B£ÊKIT: ró¿norodnoœæ Jaskrawoniebieski: niezale¿noœæ i lojalnoœæ. INDYGO: odpowiedzialnoœæ Jaskrawy indygo: troska o innych. Prawdziwa zieleñ: humanitaryzm i ³agodnoœæ serca. CZERÑ: z³oœliwoœæ Szarawa czerñ: wrogoœæ i okrucieñstwo. Jasnozielony: sympatia. Ró¿owy jak ró¿a: radoœæ i optymizm. Szary wokó³ g³owy: ból g³owy. Matowy indygo: rozczarowanie. . ¯ó³toz³oty: zadowolenie i dobre samopoczucie. O³owiany: zw¹tpienie w siebie. intuicja i œwiadomoœæ. SZARY: konwencjonalnoœæ Jasnoszary: egoizm i brak wyobraŸni. Z£OTY: m¹droœæ Czysty z³oty: du¿a inteligencja i umiejêtnoœæ przekazywania wiedzy. Prawdziwy br¹z: rozs¹dek i ciê¿ka praca. B³otnisty br¹z: egoizm. Ciemny indygo: œwiadomoœæ duchowa. Purpura: duma i umi³owanie przepychu.

Œwietlisty bia³y: perfekcja i duchowa œwiadomoœæ. Prawdziwy srebrny: szacowny i uczciwy. Prawdziwy ró¿owy: afekt. mi³oœæ i sympatia.Sprany ró¿owy: zale¿noœæ. SREBRNY: idealizm B³yszcz¹cy srebrny: romantyczny i godny zaufania. . Matowy srebrny: idealistyczny marzyciel. Prawdziwy bia³y: perfekcjonista. BIA£Y: czystoœæ Kremowy: humanitaryzm i idealizm.

Aneks B S³owa kluczowe czakr Czakra podstawowa Cechy pozytywne aktywny ambitny pewny siebie zdecydowany seksualny spontaniczny Cechy negatywne w³adczy egoistyczny egocentryczny uparty zmys³owy impulsywny Czakra krzy¿owa Cechy pozytywne elastyczny ambitny chêtny do wspó³pracy dyplomata przyjazny uczciwy goœcinny Cechy negatywne apatyczny obojêtny egoistyczny manipulant nieœmia³y powierzchowny przewra¿liwiony Czakra splotu s³onecznego Cechy pozytywne analityczny uroczy twórczy elokwentny entuzjastyczny giêtki inspiruj¹cy Cechy negatywne krytyczny powierzchowny dyletant lekkomyœlny o zmiennych nastrojach k³ótliwy trywialny .

Czakra sercowa Cechy pozytywne wspó³czuj¹cy wierny szczodry wspieraj¹cy o otwartym sercu wytrwa³y powa¿ny szczery Cechy negatywne egoistyczny niepewny siebie ograniczony w³adczy nieufny sfrustrowany sztywny uparty Czakra gard³owa Cechy pozytywne elastyczny entuzjastyczny idealista lojalny spokojny postêpowy Cechy negatywne kapryœny niezdecydowany niecierpliwy autorytarny niesforny pob³a¿aj¹cy Czakra brwiowa Cechy pozytywne esteta przyjazny szczodry natchniony intuicyjny kochaj¹cy rozumiej¹cy Cechy negatywne wymagaj¹cy lêkliwy krytyczny niezorganizowany zapominalski marudny wœcibski Czakra korony Cechy pozytywne uroczy .

twórczy intuicyjny logiczny mistyczny spokojny zrównowa¿ony przekszta³caj¹cy Cechy negatywne introwertyk negatywny introspektywny krytyczny fantasta egocentryk izoluj¹cy siê nietolerancyjny .

Niedomagania zdrowotne mog¹ wystêpowaæ równie¿ jako utrata zabarwienia w . Kolor podstawowy – barwa t³a aury. Sobowtór eteryczny jest znany jako aura zdrowia. najczêœciej ukrytych pod powierzchni¹ ziemi. • gard³owa. Jeœli na przyk³ad mia³eœ mi³y dzieñ. którzy potrafi¹ widzieæ aurê. emocjonaln¹ i duchow¹. • splotu s³onecznego. a najs³ynniejszy tego przypadek mia³ miejsce w Limoge we Francji w 1226 roku. Oddychanie kolorem – æwiczenie. Osoby spe³nione maj¹ szeroki. Cia³a subtelne – aura sk³ada siê z wielu warstw znanych jako cia³a subtelne. P³aszczyzna astralna. Ukl¹k³ i naci¹gn¹³ kaptur na g³owê. niemal niewidoczna otoczka rozci¹gaj¹ca siê na centymetr wokó³ cia³a. S¹ to czêœciowe obrazy aury – halo. twoja aura natychmiast zareaguje na zmianê twojego stanu emocjonalnego. Wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. która rozszerza siê w ci¹gu snu i kurczy za dnia. ale tak¿e stanowi czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla wszystkie subtelne energie ¿yciowe. • sercowa. W tej samej chwili zakonnicy widzieli go. które wprowadza kolory têczy do cia³a. a zgromadzenie czeka³o. 4. w przeciwieñstwie do ma³ego. Czakry – oœrodki energii umieszczone wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. znane d³ugo przed narodzinami Chrystusa. Czakry poch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. Aura zdrowia – patrz sobowtór eteryczny. Cia³o astralne – zwane czasami astralnym sobowtórem lub cia³em emocjonalnym. 3. które promieniuj¹ z cia³a przez aurê na zewn¹trz. u podstawy krêgos³upa. niemal œwietlistych. Istniej¹ jednak osoby. jak czyta³ Bibliê na drugim koñcu miasta. na wysokoœci czo³a. Wiêkszoœæ ludzi. • korony. P³aszczyzna intuicyjna. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. nieustannie zmieniaj¹cych siê kolorów. dostrzega przynajmniej trzy z nich. Nasze organizmy nieustannie emanuj¹ energiê podczerwon¹. Fizyczna p³aszczyzna eteryczna. Cia³o emocjonalne – patrz cia³o astralne. • brwiowa. 6. a nie coœ. Poszukiwanie wody jest dobrym tego przyk³adem. Istnieje siedem czakr: • podstawowa. w zale¿noœci od samopoczucia i rozwoju duchowego cz³owieka. ¿e powinien wyg³aszaæ kazanie w zupe³nie innym miejscu. Jednak w miarê rozwoju swych zdolnoœci staj¹ siê œwiadomi. Aura nastroju oddaje nasz stan emocjonalny. Kolor podstawowy wyjawia. szczególnie jeœli wi¹¿¹ siê z nimi jakieœ emocje. który tworzy szeroki wachlarz najró¿niejszych. co je otacza. 7. P³aszczyzna absolutu. Nie tylko otacza jej cia³o. na przyk³ad do badania aury cz³owieka. ca³kowicie otacza cia³o fizyczne.S³owniczek Aura – niewidzialne pole energetyczne. by³by du¿o lepiej widoczny ni¿ zwyk³e kolory twojej aury. którzy nie maj¹ pojêcia. Kolor. psychiczn¹. odkryty przypadkiem przez Siemiona i Walentynê Kirlianów w latach trzydziestych. dopóki nie wyzwoli³byœ siê od tych emocji. Sobowtór eteryczny – niezwykle delikatna. ¿e to w³aœnie ono dostarcza cia³u fizycznemu energii oraz œwiadomoœci. Aura nastroju – kolor podstawowy przy zmianach nastroju bywa chwilowo zastêpowany przez inne barwy. Fotografie Kirliana – system fotografowania pól energetycznych wokó³ istot ¿ywych. na czubku g³owy. Halo – w sztuce sakralnej œwiêtych przedstawia siê czêsto ze œwietlistym lub z³otym ko³em wokó³ g³owy. Antoni z Padwy odprawia³ mszê. bladego koloru podstawowego ludzi. które otaczaj¹ cia³o. które wytwarzaj¹ pr¹dy powietrza w pobli¿u naszego cia³a. Aura fizyczna – sk³ada siê z materii oraz pól energetycznych. na wysokoœci gard³a. S¹ to: 1. a ktoœ nagle ciê zwymyœla³. P³aszczyzna duchowa. na ogó³ dostrzegaj¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em i w³aœciw¹ aur¹. To w³aœnie j¹ pierwsz¹ dostrzegaj¹ ludzie ucz¹cy siê widzieæ aurê. Kiedy ludzie rozwijaj¹ zdolnoœæ widzenia aury. 5. Jednak mo¿na je stosowaæ do innych celów. Dlatego powinna byæ traktowana raczej jako przed³u¿enie cia³a. dok¹d zd¹¿aj¹. Cia³o eteryczne mo¿e siê przemieszczaæ w przestrzeni. Otacza nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pole jonów. Cia³o eteryczne – powiela cia³o fizyczne. tu¿ nad brwiami. Ró¿d¿karstwo – metoda odnajdywania rzeczy. który by siê wtedy pojawi³. po oddzieleniu na krótki czas od cia³a fizycznego. Uwa¿a siê na ogó³. ¿ywy kolor podstawowy. Cz³owiek jest Ÿród³em promieniowania elektromagnetycznego o niskiej czêstotliwoœci (fale radiowe do 100 kHZ). które mog¹ widzieæ wszystkie siedem warstw. Wed³ug joginów dusza mieszka w ciele astralnym. Œw. które otacza ka¿d¹ ¿yw¹ istotê. W tych w³aœnie miejscach energia jest du¿o wiêksza ni¿ w innych. gdy nagle przypomnia³ sobie. a sk³ada siê z materii eterycznej. Kszta³ty myœlowe – nasze myœli przejœciowo widoczne wewn¹trz aury. • krzy¿owa. Poniewa¿ wszyscy jesteœmy ciepli w porównaniu z otoczeniem. 2. Koœció³ nazywa to bilokacj¹. ¿e sobowtór eteryczny ma szarawy odcieñ. Kolory promieniuj¹ce – barwy. Ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. miêdzy ³opatkami na poziomie serca. poniewa¿ choroby objawiaj¹ siê w nim w postaci ciemnych plam lub przerwy w ruchu aury. poœrodku odcinka miêdzy koœci¹ ³onow¹ i pêpkiem. wszyscy mamy termiczne gradienty. Aura ma ró¿ne rozmiary i zabarwienie. na poziomie tego splotu.

Wampir psychiczny – cz³owiek. Mo¿e to robiæ œwiadomie lub nie. Drgaj¹ one na wy¿szym poziomie ni¿ cztery dolne czakry. nad jakim osoba u¿ywaj¹ca wahade³ka w³aœnie pracuje. który wysysa energiê auryczn¹ innych ludzi w celu wzmocnienia swojej aury. Powszechnie u¿ywane przez terapeutów lecz¹cych kolorem i uzdrowicieli czakr. Wahade³ko do mierzenia aury – zawiera siedem kolorów têczy oraz ma³y oznacznik. Trójca – górne trzy czakry. Warstwy aury – patrz cia³a subtelne. .sobowtórze eterycznym. który wskazuje na kolor.

Prosimy pisaæ pod adres: Richard Webster c/o Llewellyn Worldwide Publications PO Box 64383. Paul. MN 55164 USA . ¿e autor odpowie na ka¿dy przys³any list. Zarówno autor. mo¿esz wys³aæ list pod adresem wydawnictwa Llewellyn Worldwide. ¿e ka¿dy zostanie mu przekazany. jak i wydawca chcieliby siê dowiedzieæ.O autorze Pochodz¹cy z Nowej Zelandii Richard Webster przemierza œwiat. Napisa³ tak¿e: Feng Shui for Beginners. czy ksi¹¿ka ci siê podoba³a i czy ci pomog³a. K360-3 St. Kontakt z autorem Jeœli chcia³byœ napisaæ do autora lub otrzymaæ wiêcej informacji na temat tej ksi¹¿ki. wyg³aszaj¹c wyk³ady i prowadz¹c warsztaty zwi¹zane z ludzk¹ psychik¹. Llewellyn Worldwide nie mo¿e zagwarantowaæ. Omens. Revealing Hands. ale zapewnia. Oghams and Oracles oraz Dowsing for Beginners. Dept.

Spis treœci Wprowadzenie Rozdzia³ l Co to jest aura? Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Rozdzia³ 4 Barwy aury Rozdzia³ 5 Czakry Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Rozdzia³ 8 Samodoskonalenie siê a twoja aura Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Wnioski Aneks A Znaczenie kolorów Aneks B S³owa kluczowe czakr S³owniczek 6 17 32 44 53 78 95 105 117 145 160 161 167 170 .

Analizuj¹c wygl¹d i barwy aury. uzdrawianiu duchowym i œwiadomej zmianie aury. Zanim jednak zaczniemy interpretowaæ uzyskane informacje. Przy okazji ich omawiania dowiadujemy siê tak¿e o równowa¿eniu i ochronie aury. W tym celu autor niniejszego podrêcznika opracowa³ skuteczne æwiczenia rozwijaj¹ce tê umiejêtnoœæ. mo¿emy poznaæ jego ogóln¹ postawê ¿yciow¹. kryszta³ach. musimy siê nauczyæ widzenia aury. pragnienia. o czakrach. tak by pomog³a nam osi¹gn¹æ wytyczone cele i poprawiæ stan zdrowia. charakter. aktualny stan zdrowia itp. chwilowy nastrój. S¹ one ³atwe do wykonania i poparte przyk³adami z ¿ycia codziennego.O ksi¹¿ce Aura – œwietlista otoczka wibruj¹ca wokó³ cia³a ka¿dego cz³owieka – mo¿e dostarczyæ wielu informacji na jego temat. .