Richard Webster ODCZYTYWANIE AURY

Jak zobaczyæ i zinterpretowaæ promieniowanie naszego cia³a

Prze³o¿y³a Irena St¹por

Wydawnictwo MEDIUM

Tytu³ orygina³u: Aura Reading for Begginers Copyright © 1998 by Richard Webster Published by Llewellyn Publications St Paul, MN 55164 USA Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Medium, 1999 Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯aden fragment niniejszej ksi¹¿ki nie mo¿e byæ publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Projekt ok³adki: Beata Kulesza-Damaziak Zdjêcie na ok³adce: Krzysztof Damaziak Redakcyjne: Janina Wujkiewicz Sk³ad i ³amanie: Ms Studio s.c. tel./ fax (022) 632-73-69 Wydawnictwo MEDIUM Holding Medium Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna, Osiedle Czarnów 172/2 tel. (0-22) 754-62-16; fax 754-71-69 internet: http://www.medium.com.pl e-mail: sekretariat@medium.com.pl Dzia³ handlowy, dystrybucja: Grupa A5 Sp. z o.o. 90-353 £ódŸ, ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 Ksiêgarnia wysy³kowa: „ESSE" Sp z. o.o. 90-353 £ódŸ,ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 internet: http://www.dobreksiazki.pl ISBN: 83-87863-27-0 Zeskanowane i opracowane przez: jarp Ostatnia aktualizacja 11 maja 2001

Dla Eden, naszej pierwszej wnuczki

Wprowadzenie
W dzieciñstwie chodzi³em do szko³y prowadzonej przez ksiê¿y. W ka¿dy czwartek rano przed lekcjami szliœmy do kaplicy na mszê. Lubi³em muzykê, zawsze wiêc stawa³em tak, by móc obserwowaæ pana Cardera, organistê, który uczy³ równie¿ muzyki i by³ najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek mia³em. Pewnego ranka przygl¹da³em siê, jak pan Carder gra Bacha, i ze zdumieniem zauwa¿y³em piêkne barwy, które z niego emanowa³y, unosz¹c siê ku wysoko sklepionemu sufitowi. Widok ten mnie zachwyci³, szturchn¹³em wiêc siedz¹cego obok ch³opca. – Popatrz, jakie piêkne kolory – powiedzia³em. Ch³opiec spojrza³, jednak niczego nie zobaczy³. Nie pamiêtam, co powiedzia³, ale powstrzyma³o mnie to przed opowiadaniem o kolorach komukolwiek innemu. Od tamtej chwili widywa³em kolory wokó³ pana Cardera niemal zawsze, gdy gra³. Po prostu nabra³em pewnoœci, ¿e siê pojawi¹, i nie dziwi³ mnie ich brak wokó³ innych ludzi, nawet wokó³ szkolnego ksiêdza. Wiele lat póŸniej po którymœ z moich wyk³adów jeden ze s³uchaczy podszed³ do mnie i zasugerowa³, ¿e kolory mog³y pochodziæ z witra¿y w kaplicy. Wydawa³o mi siê to nieprawdopodobne, poniewa¿ dobrze zna³em piêkne wzory, które œwiat³o padaj¹ce przez okna w s³oneczne poranki rzuca³o na zgromadzonych uczniów. Niemniej jednak wróci³em do kaplicy i sprawdzi³em –organy ustawione by³y w taki sposób, ¿e promienie przenikaj¹ce przez witra¿e nie mog³y padaæ na organistê. To w³aœnie wtedy zobaczy³em aurê po raz pierwszy. Mia³em szczêœcie, ¿e od razu dostrzeg³em kolory. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a niemal bezbarwn¹ „otoczkê", a barwy pojawiaj¹ siê stopniowo. Poniewa¿ by³em dzieckiem, przyj¹³em aurê jako coœ naturalnego. Nie analizowa³em tego zjawiska, nawet nie myœla³em o nim zbyt czêsto. Czasami widywa³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki, gdy gra³ na pianinie, natomiast nigdy, gdy prowadzi³ lekcje. Rok czy dwa lata póŸniej pan Carder zosta³ moim wychowawc¹. Jego metoda utrzymywania dyscypliny w klasie polega³a na nagradzaniu dobrego zachowania czytaniem ksi¹¿ki w ka¿de pi¹tkowe popo³udnie. By³a to jego ulubiona lektura z dzieciñstwa. Trzyma³ te stare zniszczone kartki w rêkach z czci¹ i mi³oœci¹. Opowieœæ nas fascynowa³a i nasze zachowanie w klasie poprawia³o siê z tygodnia na tydzieñ, poniewa¿ du¿o wiêcej frajdy nam sprawia³o œledzenie najnowszych przygód bohaterów ksi¹¿ki ni¿ nauka matematyki. Gdy pan Carder czyta³, jego aura poszerza³a siê i otacza³a go jaskrawymi kolorami. Jako nastolatek czasami dostrzega³em aurê wokó³ innych ludzi, na ogó³ wtedy, gdy entuzjastycznie opowiadali o czymœ, co ich interesuje. Zdarza³o siê to jednak przypadkiem, nigdy nie stara³em siê jej zobaczyæ, ale te¿ nie dziwi³o mnie, ¿e j¹ widzê. Maj¹c siedemnaœcie lat, wys³ucha³em kilku wyk³adów w Towarzystwie Teozoficznym i dowiedzia³em siê, ¿e temat jest du¿o g³êbszy, ni¿ mi siê wydawa³o. Zdziwi³o mnie, ¿e wiêkszoœæ s³uchaczy bardzo ciê¿ko pracuje, by zobaczyæ coœ, co ja widzia³em przez po³owê swojego ¿ycia, uwa¿aj¹c ten fakt za rzecz ca³kowicie naturaln¹. Chcia³em im powiedzieæ, ¿e za bardzo siê staraj¹, ¿e lepiej by zrobili, rozluŸniaj¹c siê i pozwalaj¹c, aby siê zdarzy³o to, co siê ma zdarzyæ, ale by³em zbyt nieœmia³y i zamkniêty w sobie. Nadal uwa¿am, ¿e widzenia aury najlepiej siê uczyæ w nastroju pogodnym. Jeœli siê zabierzesz do roboty z ponur¹ determinacj¹, zniknie element zabawy, a osi¹gniêcie sukcesu stanie siê prawie niemo¿liwe. Mia³em tego niezbity dowód wiele lat temu, gdy zaczyna³em prowadziæ zajêcia z rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jedna z pañ uczestnicz¹cych w spotkaniach rozpaczliwie chcia³a zobaczyæ aurê. Chocia¿ upomina³em j¹, by czerpa³a radoœæ z naszych æwiczeñ, traktowa³a ka¿de z nich jak sprawê ¿ycia i œmierci. Jej frustracja ros³a, w miarê jak kolejni uczestnicy warsztatów stwierdzali, ¿e im siê uda³o, a ona ci¹gle nic nie widzia³a. Zabra³a robione w klasie notatki do domu i zostawi³a w salonie. Pewnego wieczoru przeczyta³ je jej m¹¿. By³ po dwóch kieliszkach i stwierdzi³, ¿e mog³oby byæ zabawnie zrobiæ kilka æwiczeñ. Z pocz¹tku jego ¿ona nie chcia³a, poniewa¿ zawsze podkreœla³ swoj¹ niewiarê w widzenie aury. Zgodzi³a siê jednak, nie chc¹c mu siê sprzeciwiaæ. Ku swemu zdumieniu odkry³a, ¿e widzenie aury nie sprawia jej ¿adnej trudnoœci. Zdziwi³a siê jeszcze bardziej, gdy siê okaza³o, ¿e jej m¹¿ tak¿e nie ma z tym problemu. Mê¿a to prze¿ycie tak przerazi³o, ¿e musia³o min¹æ kilka miesiêcy, zanim da³ siê namówiæ na ponowne próby. Interesuj¹cy w tej historii jest fakt, ¿e pani ta nie widzia³a aury podczas zajêæ, gdy bardzo siê o to stara³a, natomiast w domu, chc¹c sprawiæ mê¿owi przyjemnoœæ, z ³atwoœci¹ osi¹gnê³a cel. W ksi¹¿ce tej zawar³em wszystkie æwiczenia z moich zajêæ rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jeœli bêdziesz je wykonywaæ jako element zabawy, na pewno uda ci siê zobaczyæ i zinterpretowaæ aurê. Ludzie dostrzegali aurê od zarania dziejów. Wiele pradawnych rycin i rysunków na ska³ach przedstawia postacie z dziwnym nakryciem g³owy. Szczególnie wyraŸnie widaæ to na malowid³ach z Val Camonica w pó³nocnych W³oszech. Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e w dawnych czasach ziemiê odwiedzili goœcie z kosmosu. To mo¿liwe, oczywiœcie, ale wydaje siê bardziej prawdopodobne, ¿e s¹ to prymitywne przestawienia aury, szczególnie i¿ g³owy niektórych postaci otoczone s¹ rysunkami p³omieni. Pióropusze noszone przez wodzów Indian mog³yby przedstawiaæ aurê. Równie¿ kap³ani Majów nosili nakrycia g³owy zrobione z piór. D³ugo przed nadejœciem Chrystusa g³owy œwiêtych na portretach otacza³y œwietliste lub z³ote aureole (rys. A). Mo¿na je zobaczyæ na malowid³ach pochodz¹cych z Egiptu, Indii, Grecji i W³och. Bez w¹tpienia przedstawiaj¹ one aurê. Równie¿ w œwiêtych ksiêgach wszystkich cywilizacji pojawiaj¹ siê informacje o aurze. Byæ mo¿e g³owê Moj¿esza schodz¹cego z góry Synaj otacza³a aureola –„Gdy Moj¿esz

zstêpowa³ z góry Synaj z dwiema tablicami Œwiadectwa w rêku, nie wiedzia³, ¿e skóra na jego twarzy promienia³a na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Moj¿esza z dala i ujrzeli, ¿e skóra na jego twarzy promienieje, bali siê zbli¿yæ do niego". (Wj 34, 29). Homer opisuje aurê jako „œwietlist¹ chmurê maj¹c¹ swe Ÿród³o w boskiej istocie, a wiêc symbolizuj¹c¹ moc". Opis tego zjawiska po raz pierwszy pojawi³ siê w zachodnich pismach oko³o 2600 lat temu, gdy pitagorejczycy zaczêli je w³¹czaæ do swoich nauk. Ludzie zawsze uwa¿ali, ¿e aura jest rzeczywist¹ siedzib¹ si³y ¿ycia. Hindusi nazwali tê energiê prana, w Polinezji kahuni okreœlali j¹ mianem mana, natomiast Paracelsus – munis. Mesmer u¿ywa³ nazwy magnetyzm zwierzêcy, Baron von Reichenbach – od, a dzisiaj ludzie obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi nazywaj¹ j¹ si³¹ eteryczn¹. Œredniowieczni œwiêci i mistycy potrafili dostrzec cztery ró¿ne typy aury: nimb, halo, aureolê oraz gloriê. Nimb i halo otaczaj¹ g³owê, aureola – ca³e cia³o, a gloria ³¹czy trzy pozosta³e rodzaje w ca³oœæ. Œwiêci maj¹ tak bardzo rozwiniêty nimb i halo, ¿e artyœci bez trudu dostrzegali je i malowali. Paracelsus (1493-1541), s³awny szwajcarski filozof i lekarz, jako jeden z pierwszych pisa³ o aurze. Po ukoñczeniu studiów podró¿owa³ po Europie, spêdzaj¹c du¿o czasu z Cyganami i alchemikami. Studiowa³ równie¿ zio³olecznictwo, dentystykê i teozofiê. Zdobyt¹ wiedzê przekaza³ w swoich pismach. Paracelsus wierzy³ w istnienie si³y ¿yciowej, „która jaœnieje wewn¹trz i wokó³ ¿ywych istot jak œwietlista kula". Uwa¿a³, ¿e ma ona magiczny wp³yw, który mo¿na wykorzystaæ w leczeniu pacjentów. W 1541 roku zosta³ zmuszony do rezygnacji z funkcji profesora medycyny i chirurgii, poniewa¿ jego nauki uznano za zbyt daleko odbiegaj¹ce od ogólnie przyjêtych zasad. Paracelsus zmar³ w tym samym roku w wyniku obra¿eñ, jakie odniós³, gdy s³u¿¹cy pewnego lekarza nie zgadzaj¹cego siê z jego pogl¹dami wypchn¹³ go z du¿ej wysokoœci. Sir Isaac Newton (1642-1727), fizyk i matematyk, jest najbardziej znany z obserwacji jab³ka spadaj¹cego na ziemiê. Rozmyœlanie nad tym zjawiskiem pozwoli³o mu stworzyæ trzy podstawowe prawa mechaniki, które z kolei doprowadzi³y do odkrycia i zdefiniowania prawa ci¹¿enia. Newton by³ bardzo utalentowanym cz³owiekiem zajmuj¹cym siê wieloma dziedzinami nauki. Jako matematyk wynalaz³ rachunek infinitezymalny. W fizyce odkry³ sk³ad bia³ego œwiat³a. Pracowa³ jako urzêdnik pañstwowy – by³ dyrektorem mennicy. W 1666 roku opracowa³ pojêcie pola si³y lub „fal si³y" otaczaj¹cych wszystko, co ¿yje. By³ pierwszym cz³owiekiem, który przepuœci³ bia³e œwiat³o przez dwa pryzmaty, w wyniku czego sformu³owa³ prawa o za³amaniu siê promieni i o odbiciu. Jego „fale si³y" oraz zainteresowanie kolorami i œwiat³em czyni¹ zeñ pioniera badañ nad aur¹. Franz Mesmer (1734-1815) by³ wiedeñskim lekarzem, którego zafascynowa³ magnetyzm i który u¿ywa³ magnesu w leczeniu pacjentów. Wierzy³, ¿e moc podobna do magnetyzmu istnieje w ludzkim organizmie. W 1775 roku opublikowa³ swoj¹ ksi¹¿kê Dissertation on the Discovery of Animal Magnetism, a nastêpnie zacz¹³ podró¿owaæ, by móc wszêdzie demonstrowaæ swoje odkrycia. Niestety, teatralne sk³onnoœci i ekscentrycznoœæ Mesmera zrazi³y do niego ca³y œwiat lekarski i w 1784 roku komisja, na której czele stan¹³ Benjamin Franklin, okrzyknê³a go znachorem i szarlatanem. Kolejna znacz¹ca postaæ w historii badañ nad aur¹ to baron Karl von Reichenbach (1788-1869), odkrywca kreozotu. By³ to niemiecki metalurg i przemys³owiec, który rozczarowany tym, ¿e jego idee nie znajduj¹ zainteresowania u innych, postanowi³ bezpoœrednio przedstawiæ swoje pogl¹dy szerokiej publicznoœci za pomoc¹ serii listów na temat od i magnetyzmu. Od to nazwa, jakiej Reichenbach u¿ywa³ do okreœlenia uniwersalnej energii, z któr¹ pozostaj¹ w kontakcie wra¿liwi ludzie, zw³aszcza obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi. Wierzy³, ¿e tê „odyczn¹ si³ê" (nazwa pochodzi od Odyna, jednego z g³ównych bogów norweskiej mitologii) wytwarzaj¹ magnesy, kryszta³y oraz istoty ludzkie. Wra¿liwe osoby nie tylko mog¹ j¹ odczuwaæ, ale w pewnych sytuacjach równie¿ widzieæ. Stwierdzi³ na przyk³ad, ¿e on sam odczuwa mi³y ch³ód emanuj¹cy z czubka kryszta³u, podczas gdy jego podstawa wywo³uje nieprzyjemne wra¿enie ciep³a. W maju 1844 roku Reichenbach przeprowadzi³ badania na Angelice Sturman, m³odej, uzdolnionej dziewczynie. Umieœci³ j¹ w ciemnym pokoju wraz z kryszta³em, z którego czubka – wed³ug jej oœwiadczenia – wydobywa³o siê jasne, niebieskie œwiat³o. Poœwiata by³a w ci¹g³ym ruchu, a od czasu do czasu pojawia³y siê iskry. Gdy Reichenbach odwróci³ kryszta³, Angelika dostrzeg³a gêsty czerwono¿ó³ty dym wydobywaj¹cy siê z jego podstawy. Badacz by³ zachwycony wynikami testów, szczególnie gdy siê okaza³o, ¿e oprócz Angeliki tysi¹ce osób widzi kolory wydobywaj¹ce siê z jego kryszta³ów. Odkry³ równie¿, ze ludzkie cia³o wytwarza podobn¹ biegunowoœæ jak kryszta³y: lew¹ stronê cia³a uwa¿a³ za biegun negatywny, praw¹ zaœ – za pozytywny. Baron von Reichenbach w swoich licznych artyku³ach opisywa³ doœwiadczenia, które mogli przeprowadziæ jego czytelnicy. Wywo³a³ sensacjê w ca³ej Europie, setki tysiêcy ludzi stara³o siê zobaczyæ jego odyczn¹ si³ê. „Módl siê i sam spróbuj" – powtarza³ w swoich artyku³ach. Dr Walter J. Kilner (1847-1920) uczyni³ krok naprzód, gdy w 1908 roku odkry³ sposób, który ka¿demu umo¿liwia³ widzenie aury. W ksi¹¿ce The Human Aura wyprzedzi³ swoj¹ epokê, twierdz¹c, ¿e w przysz³oœci bêdzie mo¿na aurê sfotografowaæ. Sposób Kilnera polega³ na u¿yciu ekranu sk³adaj¹cego siê z dwóch szyb umieszczonych o 3 mm jedna od drugiej. Przestrzeñ miêdzy nimi wype³nia³ b³êkitnofioletowy barwnik. Ekran ten umo¿liwia³ widzenie pasma ultrafioletowego, w wyniku czego ka¿dy, kto przez niego patrzy³, móg³ zobaczyæ aurê. Pierwsz¹ osob¹, na któr¹ Kilner spojrza³, stosuj¹c swój wynalazek, by³a dwudziestotrzyletnia kobieta ca³a otoczona szaroniebiesk¹ aur¹ z wyraŸnymi promieniami. Dr Kilner martwi³ siê reakcj¹ kolegów lekarzy wyœmiewaj¹cych jego odkrycia. W istocie, w 1912 roku „British Medical Journal" porówna³ je do „wizjonerskich zabójczych spojrzeñ" Makbeta. Tymczasem Kilner uwa¿a³, ¿e ka¿dy lekarz powinien postrzegaæ jego ekran jako narzêdzie diagnostyczne, poniewa¿ aura otaczaj¹ca chore czêœci cia³a cz³owieka ma ciemniejsz¹ barwê. Mimo nieprzychylnych opinii, Kilner nadal prowadzi³ doœwiadczenia, a w 1921 roku wyda³ ksi¹¿kê podsumowuj¹c¹ jego prace The Human Atmosphere. Nastêpne powa¿ne opracowanie na temat aury pojawi³o siê dopiero w 1937 roku, gdy opublikowano ksi¹¿kê Oscara Bagnalla Origin and Properties of the Human Aura. Autor nawi¹za³ do prac dr. Kilnera i wyprodukowa³ ekran zawieraj¹cy pinacynol. Mo¿na go by³o nosiæ jak okulary, co stanowi³o jego wielk¹ zaletê. Takie „gogle do odczytywania aury" czasami mo¿na nabyæ jeszcze dzisiaj.

odkry³ przypadkiem. by rozwin¹æ w sobie œwiadomoœæ aury i nauczyæ siê j¹ widzieæ. która da ci du¿o zadowolenia. Naukowiec oparzy³ siê podczas pierwszej próby sfotografowania tego œwiat³a. za pomoc¹ którego mo¿na okreœliæ punkt akupunkturowy z dok³adnoœci¹ do jednej dziesi¹tej milimetra. Gratulujê ci. Ludzie ci powiedzieli mu o 700 punktach na skórze. k³ad¹c je na filmie le¿¹cym na na³adowanej metalowej p³ycie. drgaj¹cymi a¿ 200000 cykli na sekundê. ¿e zdjêcia po prostu pokazuj¹ ognie œw. ¿e otacza nas energia niewidzialna dla wiêkszoœci ludzi. Niestety. Przygl¹daj¹c siê zdjêciom w maleñkiej pracowni Kirlianów. Odkrycie to pomog³o znaleŸæ drobne punkty akupunkturowe. Zdjêcia Kirliana by³y zdumiewaj¹co piêkne. a wtedy pisz¹ o „cienkim. czy jest tak rzeczywiœcie. Cokolwiek powiemy na ten temat. w których aura ma najwiêksze natê¿enie. gdy prymitywne ludy malowa³y aurê na œcianach grot. Mimo to bardzo niewielu ludzi chce poœwiêciæ czas i energiê. W 1953 roku dr Michai³ KuŸmicz Gajkin. ¿e miejsca. Dzisiaj mo¿emy zastosowaæ ró¿ne urz¹dzenia. ¿e aparat ten fotografuje jedynie pr¹dy konwekcyjne. szybko wiêc zapomnia³ o bólu. dzisiaj zarówno naukowcy. ¿e fotografie ma³¿onków przypomina³y praktyki chiñskich lekarzy stosuj¹cych akupunkturê. Elma. . wzbudzi³a niezwyk³e zainteresowanie w œrodowisku ludzi zajmuj¹cych siê parapsychologi¹. Du¿o czasu up³ynê³o od chwili. Kirlianowie nie byli pierwszymi. Poœwiêcali temu ca³y swój wolny czas. jak i wszyscy zajmuj¹cy siê parapsychologi¹ twierdz¹. a gdy wieœæ o nich dotar³a na Zachód. ich aparaty nie fotografuj¹ autentycznego zjawiska. by j¹ zobaczyæ i dowieœæ jej istnienia. natomiast aura drugiego by³a ledwo widoczna. Ludzie ci na ogó³ pod³¹czaj¹ czujniki do skóry osoby fotografowanej. Jeden z nich mia³ jasn¹. odpowiadaj¹ punktom akupunkturowym. Dziewiêtnastowieczne urz¹dzenie s³u¿¹ce do wykrywania skaz w szkle równie¿ pokazuje coœ. chocia¿ naukowcy twierdz¹. Takie zdjêcie mo¿e byæ zabawne. Gajkin widzia³. sfotografowali miêdzy innymi dwa na pozór identycznie wygl¹daj¹ce liœcie. co mo¿e byæ aur¹.Pod koniec lat trzydziestych rosyjski naukowiec. Wynik pomiaru oporu elektrycznego zostaje przekazany do elektronicznego procesora. Wspó³czeœni naukowcy potrafi¹ zobaczyæ aurê na kasetach wideo. Podczas leczenia metod¹ elektrowstrz¹sów w szpitalu psychiatrycznym zauwa¿y³ maleñki b³ysk œwiat³a miêdzy skór¹ pacjenta i elektrod¹. Dzisiaj na targach ezoterycznych mo¿na spotkaæ osoby oferuj¹ce sfotografowanie aury. migotliw¹ aurê. Ma³¿onkowie przeprowadzili wiele eksperymentów. pulsuj¹cym polu wokó³ ludzkiego cia³a". ¿e wyruszy³eœ w ekscytuj¹c¹ podró¿. Zafascynowa³o go. w 1940 roku. jak fotografowaæ aurê. Wiadomoœæ o ich odkryciu rozesz³a siê po kraju i w koñcu. znanym chiñskim lekarzom od tysiêcy lat. Dot¹d nie wiadomo. Dr Gajkin wraz z W³adys³awem Michalewskim. którzy sfotografowali aurê. Ministerstwo Zdrowia Publicznego przyzna³o im stypendium. leningradzki chirurg. Zdjêcia palców i d³oni robiono. Pierwszy liœæ by³ zdrowy. Siemion Kirlian. wykonali elektroniczne urz¹dzenie. ale na p³ycie fotograficznej widoczna by³a aura. który wytwarza poœwiatê wokó³ cia³a cz³owieka. gdy naukowcy wykazali. Jednak podniecenie stopniowo opad³o. w których mo¿na wyczuæ ¿yciow¹ energiê. drugi – chory. ale nie przedstawia prawdziwej aury. lecz wytwarzaj¹ je elektronicznie. Fotografowany obiekt umieszcza³ miêdzy dwiema metalowymi p³ytami. jak chiñscy lekarze zmieniaj¹ przep³yw energii pacjenta w tych punktach i jakie to mia³o skutki. przeczyta³ artyku³ o Kirlianach. zda³ sobie sprawê. Kirlian nie u¿ywa³ aparatu fotograficznego do swoich eksperymentów. których mia³ okazjê obserwowaæ w czasie drugiej wojny œwiatowej. leningradzkim in¿ynierem. Kirlian wraz z ¿on¹ Walentyn¹ przez ponad dwadzieœcia lat pracowali w swoim maleñkim dwupokojowym mieszkanku nad udoskonaleniem sposobu fotografowania aury.

a nawet przysz³oœci. Przedtem wierzono bowiem. Jednak naukowcy dopiero niedawno potwierdzili istnienie niewidocznej „otoczki". Otaczaj¹ nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pola jonów. Ott zauwa¿y³ równie¿. aura to niewidzialna emanacja lub pole energetyczne. b³êkitnawych linii energii. W ca³kowitych ciemnoœciach zmniejsza siê jeszcze bardziej. która ponownie sta³a siê jednorodnym œwiat³em po przejœciu przez drugi pryzmat. Szybkoœæ œwiat³a okreœli³ duñski astronom. to jednak nie wykrywaj¹ aury. któr¹ osoby uzdolnione parapsychicznie zawsze umia³y zobaczyæ. a potem traci tê zdolnoœæ. otaczaj¹c ca³e cia³o. co pozwala nam widzieæ. John Ott wysun¹³ teoriê. By³o to rewolucyjne odkrycie. Aura wskazuje na stan. To. inne natomiast s¹ mikroskopijne. który. Goethe opisa³ to bardzo wymownie: „Barwy s¹ cierpieniem œwiat³a". W stosunku do otoczenia cz³owiek jest istot¹ ciep³¹. a kurczy w pomieszczeniach. stanowi równie¿ czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla ca³¹ ¿yciow¹ energiê w jej nawet najmniej uchwytnych przejawach. zachowuj¹cym dok³adny zapis naszej przesz³oœci i teraŸniejszoœci. Jeszcze inni uwa¿aj¹. który przez ca³y rok ubiera siê wy³¹cznie na czarno. Tak wiêc zielony liœæ wydaje siê nam zielony. Mam przyjaciela. Podwzgórze – wypuk³oœæ wielkoœci niewielkiej œliwki u podstawy mózgu – zawiaduje wieloma wa¿nymi funkcjami. Olaf Roemer. A poniewa¿ istnieje ono wokó³ wszystkiego. Chcia³ przez to powiedzieæ. W œrodku znajduje siê widmo optyczne. Œwiadczy o tym fakt. ¿e oczy spe³niaj¹ dwie ró¿ne funkcje. co ¿yje. by widzieæ delikatne linie energii tañcz¹ce miêdzy nimi. Œwiat³o dostaj¹ce siê do oka jest przekazywane do mózgu przez nerw optyczny. Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej (fale radiowe) oraz promieniowanie o niskiej czêstotliwoœci wynosz¹ce a¿ sto kilocykli (kiloherców). przechodz¹c przez pryzmat. Fiolet natomiast ma falê najkrótsz¹. Nie nale¿y siê jednak tym martwiæ. ¿e kolor znajduje siê ju¿ w szkle pryzmatu. Od dawna pewni ludzie potrafili dostrzegaæ aurê. poci¹giem seksualnym. Œwiat³o przemieszcza siê w przestrzeni w postaci fal z prêdkoœci¹ oko³o 300 000 km/sek. My widzimy tylko te kolory. tryb ¿ycia. jest niezbêdne. wszyscy mamy termiczny gradient i wynikaj¹ce z jego istnienia pr¹dy powietrza w pobli¿u cia³a. Ciemne kolory s¹ bardziej ch³onne ni¿ jasne. Mo¿na j¹ dostrzec w postaci ma³ych. Dopiero gdy dorastamy i dowiadujemy siê. ¿e ka¿dy z nas ma fizyczn¹ aurê z³o¿on¹ z materii i pól energetycznych. cienkich. Isaac Newton odkry³ refrakcjê. w jakim jest nasz umys³. ¿e aura jest odbiciem nas samych. Latem bardzo siê poci. ¿e chocia¿ dzisiejsze urz¹dzenia badawcze potrafi¹ wykryæ ka¿d¹ czêœæ widma œwietlnego. Nie zra¿aj¹c siê tym. nie by³o wiêc niczym nadzwyczajnym. ¿e nagle ujrza³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki. Nazwa pochodzi od greckiego s³owa aura oznaczaj¹cego bryzê. ¿e barwa stanowi przyrodzon¹ cechê ka¿dego przedmiotu. Niektóre z tych fal maj¹ ponad 160 000 km d³ugoœci. równie¿ ska³a czy stó³ kuchenny maj¹ aurê. które otacza wszystko. odkry³. gdy¿ umiejêtnoœæ ta jest w³aœciwa ka¿demu cz³owiekowi. co je otacza. Czerwieñ ulega mniejszemu za³amaniu ni¿ inne barwy. co siê dzieje. by siê przemieszczaæ. lubi³em chowaæ siê pod ko³dr¹ i przysuwaæ do oczu palce. Nasz organizm emituje energiê podczerwon¹. ¿e œwiat³o po prostu jest i nie potrzebuje czasu. W latach szeœædziesi¹tych John Ott. chocia¿ jego ubrania wykonane s¹ z lekkich materia³ów. poniewa¿ poch³on¹³ wszystkie inne kolory. wag¹ cia³a i odpornoœci¹ na stres. które zosta³y odbite. a ten powstaje ze œwiat³a. poczuciem równowagi. Energia przep³ywaj¹ca przez ni¹ odzwierciedla nasz¹ osobowoœæ. Bêd¹c dzieckiem. Dzieje siê tak dlatego. ¿e j¹dra komórek w siatkówce oka przyjmuj¹ œwiat³o i przekazuj¹ informacjê do podwzgórza. wybitny badacz zjawisk œwietlnych. wykonywa³ kolejne eksperymenty i zaobserwowa³. gdy w 1666 roku obserwowa³ promieñ s³oñca. gdy œwiat³o przechodzi przez dwa pryzmaty. ¿e w miarê s³abniêcia wibracji bia³ego œwiat³a staj¹ siê widoczne ró¿ne kolory. np. myœli i emocje. by mo¿na by³o j¹ zobaczyæ. Chocia¿ œwiat³o nie tworzy aury. które mo¿emy zobaczyæ. w istocie s¹ to przeciwstawne bieguny odpowiednio ciemnoœci i œwiat³a. podlega wiêc najsilniejszemu za³amaniu. W rzeczywistoœci aura. Niektórzy twierdz¹. nasza aura nie stanowi ¿adnej formy œwiat³a. który z kolei wp³ywa na wszystkie gruczo³y dokrewne. Dlatego latem mamy sk³onnoœæ do noszenia jasnych ubrañ. ¿e œwiat³o musi mieæ wp³yw na wzrost i zdrowie cz³owieka na nieœwiadomym poziomie. poch³ania czêœæ barw. Jednak aura zawiera równie¿ kolor. Inni wierz¹. Chocia¿ czerñ i biel nazywamy kolorami. Odkrycie to jest wykorzystywane w leczeniu barw¹ i okreœlaniu stanu zdrowia odzwierciedlaj¹cego siê w aurze. które j¹ otaczaj¹. dopiero w 1679 roku. Newton zosta³ wyœmiany. ¿e bia³e œwiat³o zawiera w sobie wszystkie kolory. Ludzka zdolnoœæ widzenia tego zjawiska to swego rodzaju jasnowidzenie. które nie ma wiêkszego znaczenia. Jak wszyscy ludzie wyprzedzaj¹cy swój czas. poniewa¿ do tamtej chwili wszyscy myœleli. Naukowcy s¹ zgodni. tracimy tê . cia³o i dusza. To by³a odpowiedŸ na uwagi krytyków Newtona. jak siê na ogó³ b³êdnie s¹dzi. Aura rozrasta siê i rozprzestrzenia w promieniach s³oñca. Isaac Newton wykaza³ to pierwszy. a promieñ s³oneczny tylko go stamt¹d wydobywa. Gdy œwiat³o dociera do powierzchni jakiegoœ przedmiotu. Wielu ludzi widzi aurê w dzieciñstwie. tworzy³ têczê. Kontroluje ono równie¿ gruczo³ przysadkowy. dostarczaj¹ca energii niezbêdnej do ¿ycia i dzia³ania. ¿e aura to po prostu zjawisko elektromagnetyczne. Promieñ z pierwszego pryzmatu zosta³ rozbity na têczê. Co ciekawe. Sir Isaac Newton udowodni³. W tamtych czasach by³o to pojêcie rewolucyjne. ¿e jest to rzekomo niemo¿liwe. Œwiat³o za³amuje siê w czasie przechodzenia przez pryzmat. w¹skie pasmo energii. ¿e czerñ poch³ania wszystkie kolory widma œwietlnego. Mo¿na wiêc j¹ uznaæ raczej za przed³u¿enie cia³a ni¿ za coœ. poniewa¿ ma najd³u¿sz¹ falê. jednak nie znika zupe³nie. ¿e sk³ada siê na ni¹ iskra ¿ycia i w niej w³aœnie przebywa nasza wy¿sza œwiadomoœæ.Rozdzia³ l Co to jest aura? Wed³ug s³ownika.

zauwa¿ysz. ¿e im pe³niejszy rozwój duchowy cz³owieka. Ten ci¹g³y ruch wewn¹trz sobowtóra eterycznego tworzy bardzo zró¿nicowane. Jego aura wyraŸnie ostrzega³a przed gro¿¹c¹ mu chorob¹. tym wiêksza jest jego aura. ¿e ma on szarawy odcieñ. i nawet jeœli naszym postêpowaniem rz¹dz¹ emocje. Wewn¹trz tego du¿ego jajka znajduj¹ siê linie si³y i energii. promieniuj¹ce we wszystkich kierunkach i odzwierciedlaj¹ce myœli. Podobno Budda emanowa³ poœwiat¹ na kilka kilometrów. U¿ywamy emocji. Aura sk³ada siê z pól energii. Niespodziewanie spotkasz kogoœ. ¿e wszystko Przenika siê nawzajem i ³¹czy ze sob¹. Warstwa ta poszerza siê w czasie snu i kurczy na jawie. Niektórzy ludzie o zdolnoœciach parapsychicznych potrafi¹ je dostrzec (nazywa siê je cia³em subtelnym). Na koniec inne fale energii emanuj¹ z krêgos³upa i g³owy ku zewnêtrznym czêœciom aury. poniewa¿ choroba odznacza siê na niej ciemn¹ smug¹ lub zaburzeniem ruchu.5 cm (rys.3). Prawdopodobnie dlatego czêsto mu siê przypisuje kolor szary. Dzisiaj s¹dzê. O z³ym stanie zdrowia mo¿na równie¿ wywnioskowaæ z utraty zabarwienia sobowtóra eterycznego. D³ugo siê zastanawia³em. Aura wystêpuje w ró¿nych postaciach. który bardzo du¿o pali³. Przypomina akumulator. prawdopodobnie zobaczysz brudnoczerwon¹ poœwiatê. a tak¿e nieustannie migocze. Na ogó³ bywa postrzegana jako pole energetyczne. nieruchomy staw. widz¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em fizycznym a w³aœciw¹ aur¹. jeœli jego aura jest ciemna. zdrowie i potencja³ cz³owieka (rys. i ciesz¹c siê. Staraj¹ siê oni rozwin¹æ parapsychiczny potencja³ swoich dzieci. Zrozumia³em. który ³aduje siê przez noc. Sobowtóra eterycznego zwiemy czasem aur¹ zdrowia. nagle zobaczysz jego aurê. patrzymy wiêc na aurê raczej jako na ca³oœæ. Dwa dni póŸniej zmar³. ¿e od czasu do czasu bêdziesz spontanicznie dostrzegaæ to zjawisko u niektórych osób. które ze wszystkich stron otacza cia³o niczym ogromne jajo (rys. a wiêkszoœæ ludzi po odpowiednim treningu dostrzega przynajmniej trzy z nich. zanim zdarzy siê nieszczêœcie. Wszystkie one krzy¿uj¹ siê i tworz¹ gêst¹ sieæ energii magnetycznej. 1.1). myœl¹c. Mamy jednak jeszcze d³ug¹ drogê przed sob¹. którzy ucz¹ siê dostrzegaæ aurê. porusza siê i zmienia kolor. Najczêœciej aura rozci¹ga siê na blisko metr we wszystkich kierunkach. ¿e cz³owiek ten Ÿle siê czuje. gdy mu powiedziano. uwolni³ siê od na³ogu. Jednak w miarê doskonalenia umiejêtnoœci postrzegania aury zdaj¹ sobie sprawê. Jednak w codziennym ¿yciu pos³ugujemy siê na ogó³ mieszanin¹ ich obu. ¿e go spotka³eœ. Wyj¹tek stanowi sobowtór eteryczny. Ludzie. niemal niewidoczna otoczka wokó³ cia³a mierz¹ca od 0. ¿e sygnalizowa³a ona. Uwa¿a siê powszechnie.2). Jeden z moich przyjació³. podczas gdy nie dostrzeg³em jej u nikogo innego z obecnych na przyjêciu. która wpad³a w z³oœæ. 1. Wed³ug tradycyjnej interpretacji. Na przyk³ad psychiczna aura zarz¹dza procesem myœlowym. Kiedy ktoœ postêpuje szlachetnie lub jest szczodry. proces myœlowy nie zanika. delikatne i œwietliste zabarwienie. W ci¹gu kilku tygodni aura odzyska³a swoj¹ poprzedni¹ jasn¹ barwê. zanim zainteresowana osoba zda sobie sprawê.5 do 1. ¿e wielu duchowych uzdrowicieli zajmuje siê eterycznym sobowtórem. ka¿da warstwa odpowiada innej sferze ¿ycia. Jeœli ludzie uœwiadamiaj¹ to sobie. mog¹ poczyniæ kroki maj¹ce na celu odzyskanie zdrowia i witalnoœci. ¿e coœ jej dolega. zapad³by powa¿nie na zdrowiu. które stykaj¹ siê ze sob¹ pod k¹tem prostym. Mamy œwiadomoœæ. Kiedyœ na przyjêciu prze¿y³em smutn¹ chwilê – dostrzeg³em aurê cz³owieka stoj¹cego w g³êbi pokoju. Nic wiêc dziwnego. W istocie wiele osób opisa³o j¹ jako „z³otawe jajo". Co ciekawe. Najczêœciej bêdzie siê tak dzia³o nie bez powodu. ¿e jego aura jest szara. Pierwsze z nich porusza siê pionowo w górê i w dó³ cia³a. jego aura rozszerza siê i na krótko staje siê bardzo wyraŸna. Na szczêœcie dzisiaj wielu nauczycieli i rodziców ma wiêksz¹ wiedzê ni¿ kilka dziesiêcioleci wstecz. na kim ci zale¿y.zdolnoœæ. Gdyby mój znajomy nie rzuci³ palenia. By³a s³aba i nik³a. . W miarê jak twoja œwiadomoœæ aury bêdzie siê rozwijaæ. Wokó³ osoby. uczucia. W najgorszym wypadku œwietlista otoczka mo¿e przypominaæ ciemny. dlaczego nagle zobaczy³em jego aurê. Mo¿e to nawet byæ swego rodzaju ostrze¿eniem. i¿ cz³owiek ten gotuje siê do zmiany wcielenia. 1. Jest to niezwykle delikatna. a aura astralna – emocjami. Aura ma kilka warstw. chorobê mo¿na dostrzec. Prostopadle do niego energia przep³ywa wokó³ cia³a poziomo.

W s³onecznym œwietle aura zdaje siê powiêkszaæ. byœ siê do niego nie zbli¿a³. w miarê rozwoju umiejêtnoœci jej widzenia. Tych nieszczêœników na ogó³ charakteryzuje sztywnoœæ w postawie. ¿e by³ to w³aœnie psychiczny wampir. Æwicz¹c. Czy czu³eœ siê kiedyœ „wypompowany". Czy zdarzy³o ci siê spotkaæ kogoœ. spirale. Myœli przep³ywaj¹ i nie nale¿y ich traktowaæ jako sta³y element aury. krzy¿e.Nawet nasze myœli mog¹ zmieniæ wygl¹d sobowtóra eterycznego. Trójk¹t mo¿e oznaczaæ. psychiczn¹ i duchow¹ naturê. Niektórzy uwa¿aj¹ je za fale myœli – z pewnoœci¹ to. Strza³y pojawiaj¹ siê czêsto wtedy.5). Nikt nie bywa „czerwony ze z³oœci" ca³ymi tygodniami czy miesi¹cami. mog¹ istnieæ miesi¹cami. Dzieje siê tak dlatego. Gdy widzimy kogoœ. Gwiazda oznacza du¿e zdolnoœci parapsychiczne. wibruj¹cy ob³ok (rys. brak psychicznej œwiadomoœci i poczucia w³asnej wartoœci. Aura widziana po raz pierwszy wydaje siê niemal bia³a i przypomina ob³ok. rzadko sieje widuje w aurze ludzi wykonuj¹cych stymuluj¹ce umys³owo zawody. obserwujemy. Stopniowo. Cia³o eteryczne otacza w³aœciwa aura. jak jedna aura odpycha drug¹ (rys. ale stara³ siê j¹ oprzeæ na logice. Co ciekawe. zaczynamy dostrzegaæ kolory. wibruj¹ce barwy staj¹ siê matowe. Aura dwóch g³êboko w sobie zakochanych osób tworzy jeden wspania³y. Jeœli kszta³ty te symbolizuj¹ ca³y nasz umys³. obie aury otwieraj¹ siê i ³¹cz¹ ze sob¹ (rys. dadz¹ siê one w koñcu dostrzec w tej warstwie aury. Ka¿da aura ma swój podstawowy kolor. Niektóre z tych kszta³tów odzwierciedlaj¹ pojedyncze myœli. Ponadto czasami mo¿na dostrzec strza³y. 1. latami czy nawet przez ca³e ¿ycie. Nasza aura przez ca³y czas wspó³dzia³a z aur¹ innych. sto¿ki. Uwa¿a siê na ogó³. Osoba przepe³niona wy³¹cznie negatywnymi myœlami. Jeœli nieustannie mamy negatywne lub wrogie myœli. Pewne osoby s¹ psychicznymi wampirami. Gdy spotykamy kogoœ. sto¿ki i pó³ksiê¿yce wskazuj¹ na ogó³ na powa¿ne myœli. Œwiadomie lub nie korzystaj¹ z energii innych ludzi. niewiele wiedz¹cy na ten temat. Dostrzega siê je na ogó³ u intelektualistów i ludzi rozwiniêtych duchowo. U niektórych ludzi wewn¹trz aury wystêpuj¹ ró¿ne figury geometryczne. Krzy¿e oznaczaj¹ trudnoœci w podejmowaniu decyzji i spotyka siê je g³ównie w aurze ludzi niezdecydowanych czy nieœmia³ych. kto zyskiwa³ duchow¹ œwiadomoœæ. Oprócz tego z cia³a poprzez aurê emanuj¹ ró¿nobarwne promienie. Czasami dostrzegaj¹ j¹ i odczuwaj¹ ludzie zupe³nie nie zainteresowani parapsychologi¹. spêdziwszy z kimœ trochê czasu? Jest bardzo prawdopodobne. odpychaj¹ce. Wielokrotnie widzia³em je u kogoœ. 1.4). ¿e maj¹ one symboliczne znaczenie. Natomiast pozytywne myœli i czyny maj¹ zbawienny wp³yw na stan naszego zdrowia i samopoczucia i tak¿e odzwierciedlaj¹ siê w naszym sobowtórze eterycznym. Aura rozci¹ga siê na kilkadziesi¹t centymetrów. kogo nie lubimy. St¹d niew¹tpliwie pochodz¹ takie wyra¿enia jak „czerwony ze z³oœci" czy „zielony z zazdroœci". które wysysaj¹ energiê z twojej aury. Jeœli ¿yjesz z psychicznym wampirem. kto jest nam mi³y. by wzbogaciæ swoj¹. pó³ksiê¿yce itp. ostrzegaj¹c ciê. Na przyk³ad ko³o symbolizuje spe³nienie i g³êbokie zadowolenie. a nawet z³e. ka¿dy mo¿e nauczyæ siej¹ widzieæ i czuæ. a jej wibracja siê nasila i prawdopodobnie dlatego czujemy siê bardziej pe³ni ¿ycia i energii latem ni¿ zim¹. .6). na Wschodzie okreœlanych mianem kosha („warstwa"). który zawiera wa¿ne informacje o cz³owieku. które z jakiegoœ powodu czêœciej wykorzystuj¹ swój umys³ ni¿ zwykle. natomiast s¹ widoczne u osób. Jednak negatywne myœli i emocje mog¹ wywo³aæ sta³e zmiany w aurze: wspania³e. ¿e wiêkszoœæ z nas nie potrafi zatrzymaæ jednej myœli przez d³u¿szy czas. Niektórzy ludzie potrafi¹ dostrzec kilka odrêbnych warstw. 1. ma bardzo du¿y wp³yw na otaczaj¹c¹ nas poœwiatê. co myœlimy. stopniowo wszystkich od siebie odepchnie. ¿e dana osoba chroni innych lub ktoœ chroni j¹ sam¹. pozornie bez ¿adnego powodu? Twoja aura zosta³a odrzucona przez aurê tego drugiego cz³owieka. musisz siê nauczyæ chroniæ swoj¹ aurê. kto wyda³ ci siê antypatyczny. ukazuj¹c jego emocjonaln¹. pozostawiaj¹c ich z poczuciem pustki i frustracji. Spirale. szczególnie d³ugotrwa³ego. gdy cz³owiek pozostaje pod wp³ywem stresu. a wtedy trwaj¹ zaledwie kilka sekund i znikaj¹.

który osi¹gn¹³ sukces zawodowy i s³awê. ale tak¿e ustrzec siê przed cz³owiekiem nieuczciwym. ukazuj¹c potencja³ ma³ego cz³owieka oraz w³aœciwe mu kolory. umiejêtnoœæ widzenia aury mo¿e byæ bardzo po¿yteczna. staje siê srebrna. aura odzwierciedla prawdziwe kolory. ¿e ludzie staraj¹ siê go unikaæ. niemal œwietlistych barwach. jak i jasnoœci. Tymczasem nasz charakter modyfikuje j¹ w subtelny sposób. a nastêpnie stopniowo przechodzi w b³êkit. W dalszym ci¹gu tej ksi¹¿ki dowiesz siê. Uwa¿a on jednak. poniewa¿ b³êkit nabiera wyraŸnie szarego odcienia. Daje siê to zauwa¿yæ szczególnie miêdzy pierwszym i drugim rokiem ¿ycia. bo dziêki niej mo¿esz rozpoznaæ szczodr¹. ¿e nie obdarza siê go takim szacunkiem i powa¿aniem. aura ka¿dego z nich ³¹czy siê z drug¹ w jednoœæ i wystrzela w niebo.Negatywne myœlenie tak¿e ma fatalne skutki. Jeœli czuj¹ siê szczodrzy. samotnej staroœci. w chwili gdy dziecko osi¹ga wiek trzech miesiêcy. Rozszerza siê wtedy. . Aura powinna byæ promieniej¹ca. gdy cz³owiek zapada na zdrowiu. odzwierciedlaj¹c now¹ rzeczywistoœæ. którzy wykonuj¹ æwiczenia gimnastyczne i oddychaj¹ poprawnie. które bêd¹ j¹ charakteryzowa³y przez ca³e ¿ycie. a jej intensywnoœæ oraz rozmiar zale¿¹ od stanu ich ducha w konkretnej chwili. Rozwija siê stopniowo zarówno pod wzglêdem rozmiaru. Na ogó³ dostrzega siê tê barwê dopiero wtedy. który chce ciê wykorzystaæ. lubie¿nym lub takim. Znam pewnego cz³owieka. ich aura skurczy siê i straci blask. Innym na to dowodem jest zauwa¿alna poprawa rozmiaru i koloru aury u ludzi. jak czuæ. Nic dziwnego. co z kolei wywo³uje w nim jeszcze bardziej negatywne nastawienie. widzieæ i interpretowaæ aurê. a kolory wibruj¹. Ale jeœli maj¹ zamiar post¹piæ nieuczciwie. Gdy dziecko osi¹ga wiek szkolny. ale pojawia siê przy pierwszym hauœcie powietrza. Niebieski pozostaje obecny wewn¹trz aury jako t³o przez ca³e ¿ycie. Aura roœnie wraz z dzieckiem. Aura niemowlêcia jest w zasadzie bezbarwna. A wtedy znowu zacz¹³by przyci¹gaæ do siebie innych. ich aura bêdzie uderzaj¹co piêkna. jego aura by siê zmieni³a. wskazuj¹ca na pocz¹tek procesu myœlowego. Odzwierciedla siê to w jego pociemnia³ej aurze. kochaj¹c¹ i mi³¹ osobê. Aura prezentuje siê najlepiej u zakochanych. która wiedzie go do smutnej. ciemnej aury sk¹pca sprawiaj¹ wra¿enie mêtnych. Oznacza to. odzwierciedlaj¹c rozwój inteligencji. Wpad³ w spiralê. a jej kolory s¹ pastelowe. Aury nie ma w momencie narodzin. Przeciêtni ludzie maj¹ przeciêtn¹ aurê. natomiast barwy ma³ej. Przez pierwszych piêæ czy szeœæ lat ¿ycia cz³owiek ch³onie informacje jak g¹bka. A przecie¿ mo¿e to zmieniæ. Gdyby zapomnia³ o rzeczywistych i urojonych krzywdach z przesz³oœci i zacz¹³ ¿yæ szczêœliwie z dnia na dzieñ. ¿e sk³ada siê ona z energii pobieranej poprzez oddech. na jakie zas³uguje. Na przyk³ad aura cz³owieka szczodrego bywa pokaŸnych rozmiarów. o intensywnych. W czasie nauki ¿ó³ty poblask staje siê coraz bardziej intensywny. Gdy kochankowie s¹ razem. W miarê wzrostu dziecka wokó³ jego g³owy pojawia siê ¿ó³ta poœwiata. staje siê wiêc coraz bardziej zgorzknia³y. Jak widzisz.

D³u¿sze ramiê powinno mieæ oko³o 20-30 cm. Niektórzy twierdz¹. kogo siê lubi i kto jest zarówno wra¿liwy. wyjdŸ na zewn¹trz i spróbuj okreœliæ.1). Mo¿na jednak jej u¿yæ do wielu innych celów. Zjawisko to znamy jako reakcjê ró¿d¿ki. Zanim zaczniesz poszukiwania aury twojego przyjaciela. by ich uczestnicy najpierw nauczyli siê odczuwaæ aurê. by mog³y siê swobodnie poruszaæ w twoich d³oniach. a ich negatywne nastawienie bêdzie oddzia³ywaæ tak¿e na ciebie. W rzeczywistoœci stanowi ono bardzo praktyczny sposób kontaktowania siê z w³asn¹ podœwiadomoœci¹. Tajemnica sukcesu polega na przezwyciê¿eniu niewiary i zrelaksowaniu siê. Uwa¿am. jak rozwijaæ tê umiejêtnoœæ. dobrze bêdzie o-kreœliæ jej rozmiar. Wyczuwanie aury ró¿d¿k¹ Zanim spróbujesz poczuæ aurê. a wtedy. Pomyœl. ¿e najwa¿niejsze jest wybraæ kogoœ. a na koniec prawdopodobnie ustawi¹ siê równolegle (rys. U niektórych ró¿d¿ka reaguje inaczej – prêty nie krzy¿uj¹ siê. W pierwszej chwili mo¿e siê to wydaæ niesamowite. Wykonywanie tych æwiczeñ z kimœ. ¿e ró¿d¿karstwo jest dziwn¹. oczywiœcie. gdy¿ tacy ludzie szybko siê nudz¹. ¿e lepiej. nie mog¹ siê one swobodnie poruszaæ.Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Wielu ludzi potrafi widzieæ aurê bez wysi³ku. ¿e szukasz wody. Wybierz cz³owieka o otwartym umyœle i pozytywnym nastawieniu. a krótsze – oko³o 15 cm. W pewnej chwili prêty zaczn¹ siê krzy¿owaæ. którzy czêsto pragn¹ pomóc raczej z poczucia obowi¹zku ni¿ z realnej potrzeby. jest strat¹ czasu. Niektórym wydaje siê. Mo¿esz umieœciæ krótsze ramiona w plastikowych rurkach. kieruj¹c d³u¿szymi ramionami na wprost. ¿e ³atwiej zobaczyæ aurê kobiet ni¿ mê¿czyzn. jak i rozs¹dny. PóŸniej bêdziemy wyczuwaæ aurê rêkoma. stwierdzi³em. jednak wiêkszoœæ musi siê uczyæ. zanim spróbuj¹ j¹ zobaczyæ. ¿e przyjaciele s¹ na ogó³ lepsi ni¿ cz³onkowie rodziny. Ja tego nie zauwa¿y³em. kto nie wierzy w istnienie aury. a nastêpnie wolno obejdŸ posiad³oœæ. na ile potrafisz. co znajduje siê pod powierzchni¹ ziemi – na przyk³ad wody. 2. ale wielu ludzi zbyt mocno trzyma prêty. Ja swoje pierwsze prêty zrobi³em z drucianych wieszaków na ubrania. Zrelaksuj umys³ na tyle.3). Mnie jest równie wygodnie bez tych rurek. Metalowe prêty trzyma siê luŸno w rêku. 2. Najpierw musisz zagi¹æ dwa metalowe prêty pod k¹tem prostym (rys. Prowadz¹c zajêcia parapsychiczne. gdzie znajduj¹ siê g³ówne cieki wodne na twojej posesji. Ró¿d¿ki u¿ywa siê na ogó³ do poszukiwania czegoœ. Uwa¿am. tajemnicz¹ praktyk¹ czy wrêcz zabobonem. Do tego eksperymentu potrzebna bêdzie druga osoba. ale najpierw zastosujemy dwa metalowe prêty zgiête pod k¹tem prostym. bêd¹ to zwyk³e dwa kawa³ki metalu w kszta³cie litery „L". lecz odwracaj¹ . Najlepiej. ¿eby to by³ ktoœ równie¿ zainteresowany rozwijaniem swoich umiejêtnoœci parapsychicznych.

mrowienie. Ca³kowicie rozluŸniony. gdy bêdziesz widzia³ aurê i umia³ j¹ odczytaæ. Usi¹dŸ z zamkniêtymi oczami w wygodnym fotelu. by poczuæ aurê przyjaciela. jak tlen wnika do p³uc i rozchodzi siê po ca³ym ciele. ¿e aura twojego przyjaciela jest doskona³ym ko³em. poniewa¿ rozluŸniaj¹ siê wszystkie miêœnie i organy twojego cia³a. Przez kilka chwil trzymaj rêce z³o¿one. gdy siê poœwiêca malarstwu. Teraz przeci¹gnij siê powoli i otwórz oczy. ¿e badasz zewnêtrzny skraj aury. Mo¿e to byæ cicho szumi¹cy strumieñ lub piêkny zachód s³oñca. Teraz mo¿esz ju¿ poszukaæ aury przyjaciela za pomoc¹ ró¿d¿ki. inteligencji i kreatywnoœci. 30 cm. Uœwiadom sobie swój oddech. jak siê zmieni twoje ¿ycie. pomyœl o miêœniach w ³ydkach i biodrach. Ludzie. którzy opanowali autohipnozê. Wiele osób zaczyna widzieæ aurê spontanicznie wtedy. Przez kilka sekund zacieraj z werw¹ rêce. czuj¹c zmêczenie i brak energii? Chocia¿ spa³eœ. Nie potrzeba na to okreœlonego czasu. Nadal przybli¿aj d³onie. a nie zewnêtrzne. Po prostu oczami wyobraŸni zobacz siebie jako osobnika doskona³ego nie tylko pod wzglêdem fizycznym. a nawet ciep³o lub ch³ód. jeœli sobie wyobrazisz. Ludzie ró¿nie to odczuwaj¹ – lekki opór. dopóki prêty nie zaczn¹ siê poruszaæ. a potem powoli je roz³ó¿. grze na instrumencie lub innej dzia³alnoœci wykorzystuj¹cej praw¹ pó³kulê mózgu. a potem powtórz æwiczenie od drugiej strony. Po æwiczeniu relaksacyjnym powinieneœ czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. Poczujesz lekki ch³ód. A potem wyobraŸ sobie. co znajdzie odzwierciedlenie w twojej aurze. Spójrz na siebie jak na doskona³¹ istotê ludzk¹.4). by czuæ aurê. pamiêtaj. ¿e s¹ ca³kowicie rozluŸnione. trzymaj¹c ramiona nieco odsuniête od tu³owia. a¿ poczujesz siê ca³kowicie zrelaksowany. Gdy doœwiadczysz tego uczucia. a jednoczeœnie œwietnie wp³ywa na twoje samopoczucie. uczuciow¹. ¿e opór znika. Powy¿sze æwiczenie ma na celu uaktywnienie prawej pó³kuli mózgu. Mo¿e ci byæ ³atwiej. Nadszed³ czas. gdy aura obu d³oni siê zmiesza. skoncentruj siê na oddychaniu. Przywo³aj na myœl najbardziej spokojn¹ scenê. nie ma ¿adnego znaczenia. co to bêdzie. twoje cia³o nadal by³o spiête. a któr¹ wykorzystujesz zawsze. Prawdopodobnie bêdziesz zaskoczony jej rozmiarami. ¿e aura twojego przyjaciela rozci¹ga siê na tak¹ sam¹ odleg³oœæ z obu stron. Oznacza to. zdo³asz je odtworzyæ. Posuwaj siê wolno naprzód. Nagle poczujesz. tej. a¿ prêty siê skrzy¿uj¹. by nikt ci nie przeszkadza³. poniewa¿ aura znowu siê . Na pocz¹tku mo¿e ci byæ trudno ca³kowicie siê rozluŸniæ. Warto równie¿ wy³¹czyæ telefon. Czy zdarzy³o ci siê zbudziæ rano. jak¹ potrafisz sobie przypomnieæ. byle tylko dawa³o ci spokój i odprê¿enie. To relaksacyjne æwiczenie ma na celu uwolnienie ciê od codziennych problemów i zmartwieñ. Przekonasz siê. ale szybko nabierzesz wprawy. weŸ trzy g³êbokie wdechy i wolno wydychaj powietrze. WyobraŸ sobie. potrafi¹ tego dokonaæ w kilka sekund. a potem œwiadomie rozluŸnij miêœnie w palcach u stóp i w samych stopach. Stwierdzisz. Stopniowo rozluŸnij je wszystkie. 2. kiedy tylko zechcesz. ogrodnictwu. która zarz¹dza niewerbaln¹. B¹dŸ z siebie dumny. Myœl o aurze przyjaciela. ale tak¿e w ka¿dej innej dziedzinie – prawdziwe dziecko wszechœwiata. Pomyœl o swoich sukcesach. Zatrzymaj siê. Gdy zaczniesz j¹ czuæ.od siebie w przeciwnych kierunkach. Teraz przesuwaj siê powoli wokó³ niego i obserwuj koñce metalowych prêtów. To nie ma znaczenia. Poproœ go. ¿e masz nadwagê albo jesteœ chory. To. nadal mamy do czynienia z reakcj¹ ró¿d¿ki. gdy coœ tworzysz. Powinniœmy tego doœwiadczaæ co noc podczas snu. Jesteœ ju¿ gotowy. Poczujesz lekki opór. Nie ma znaczenia. trzymaj¹c przed sob¹ metalowe prêty skierowane ku przodowi. a nastêpnie zbli¿aj jeszcze wolniej. W pokoju powinno byæ ciep³o. by stan¹³ w lekkim rozkroku. jednak nieczêsto mamy to szczêœcie. Gdy poczujesz. Stañ w odleg³oœci oko³o 10 m. gdy ich aura siê zetknie. intuicyjn¹ stron¹ twojej osobowoœci. bêd¹ to raczej jej wewnêtrzne warstwy. ¿e dotkn¹³eœ zewnêtrznego brzegu aury. Wybierz tak¹ porê dnia. Prawdopodobnie poczujesz energiê w œrodku d³oni i w czubkach palców (rys. ¿e zgniatasz gumow¹ pi³eczkê. mo¿esz w³¹czyæ jak¹œ ³agodn¹ muzykê medytacyjn¹. Powoli przybli¿aj d³onie do siebie. Zapamiêtaj to miejsce. a nastêpnie rozstaw je na odleg³oœæ ok.

by siê wygodnie po³o¿y³ na ³ó¿ku i zamkn¹³ oczy. Czakry s¹ po³o¿one wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. Gdy jesteœmy zmuszeni do bliskiego kontaktu z obcym cz³owiekiem. która z nich emanuje. czakra brwiowa – na czole. W miarê nabywania wprawy twój przyjaciel bêdzie umia³ powiedzieæ. Jak wiesz. kiedy wszed³ do twojej aury. czakra krzy¿owa – miêdzy wzgórkiem ³onowym i pêpkiem. Ciekawym doœwiadczeniem jest odszukanie wszystkich swoich czakr za pomoc¹ d³oni. ¿e obaj jesteœcie na dobrej drodze. a ch³ód w miarê oddalania.1). kiedy czuje twoj¹ d³oñ ponad czakr¹. przesuwaj rêkê w ró¿nych kierunkach. niemal dok³adnie w chwili. nad któr¹ w³aœnie znajduje siê twoja rêka. nad jak¹ czakr¹ trzymasz d³oñ. Dok³adnie to samo dzieje siê z aur¹. jak tylko potrafi. odsuwamy siê. po czym znowu przysuñ. spróbuj zrobiæ to samo z innymi czakrami. na zmianê przybli¿aj¹c i oddalaj¹c rêce. gdyby twój partner by³ na podobnym etapie i tak¿e potrafi³ czuæ swoj¹ aurê. ¿e przyjaciel siê zbli¿a. w zwi¹zku z tym taki cz³owiek nieustannie zmusza³by go do cofania siê. podczas gdy ty.. mimo ¿e siê nie znaj¹. Po kilku æwiczeniach poproœ go. bêdziesz zdziwiony. przybli¿aj¹c i oddalaj¹c d³onie. Gdy ktoœ ma³o nam znany lub nie lubiany w ni¹ wchodzi. W miarê nabywania wprawy stwierdzisz. który œwiadczy o rozwijaniu siê twojej œwiadomoœci aury. ¿e tym razem poczujesz opór wówczas. poniewa¿ ca³e twoje cia³o bêdzie œwiadome. Prywatna przestrzeñ osoby pochodz¹cej z Dalekiego Wschodu jest na ogó³ du¿o mniejsza ni¿ przestrzeñ przeciêtnego Europejczyka. On tak¿e rozwija swoj¹ œwiadomoœæ aury. a partner bêdzie ciê informowa³. gdy siê znajdziesz w zat³oczonym wagonie lub windzie. By³oby to nawet niewskazane w takiej sytuacji! Jeœli kogoœ lubisz. Po kilku æwiczeniach zamieñcie siê rolami i po³ó¿ siê z zamkniêtymi oczami. czakra splotu s³onecznego – na poziomie tego splotu. Czujesz w³asn¹ aurê! Gdy opanujesz to æwiczenie. jak mog³eœ nie czuæ jej przedtem. To w³aœnie dlatego ludzie podró¿uj¹cy do ró¿nych krajów czêsto napotykaj¹ k³opoty. by stan¹³ po jednej stronie pokoju. Gdy je odnajdziesz. Przybli¿aj je powoli. ¿e czakry emanuj¹ tak du¿¹ iloœæ energii. ni¿ jest to w istocie. Wszyscy mamy w swoim ciele siedem punktów energetycznych znanych jako czakry (zob.rozdziela. By³oby œwietnie. Zanim przejdziemy do widzenia aury. by ludzie w ni¹ ingerowali. które wch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. Dr Charles Tart nazywa tê prywatn¹ przestrzeñ nasz¹ aur¹ psychologiczn¹. RozluŸnij . 5. W nastêpnym eksperymencie u¿yj jednej rêki do odnalezienia czakry serca. odsuwaj j¹. czakra korony – na czubku g³owy. i¿ ³atwiej je odnaleŸæ. Kiedy ju¿ odczu³eœ aurê przyjaciela. Poproœ przyjaciela. Czakry to punkty. a podœwiadomie mo¿esz sobie wyobra¿aæ. Poæwicz przez jakiœ czas. by wygodnie usiad³ na krzeœle. Twoim zadaniem bêdzie lokalizacja czakr. ¿e znajduje siê bli¿ej. To dobry znak. tym g³êbiej mo¿e on wejœæ w nasz¹ prywatn¹ przestrzeñ. Pierwsza próba bêdzie najtrudniejsza. czakra gard³a – na wysokoœci gard³a. czy potrafisz wyczuæ aurê wokó³ jego cia³a. w których koncentruje siê bardzo du¿a energia. nasza aura odepchnie jego aurê.5). roz³o¿ywszy rêce. dopóki nie poczujesz ostatecznej granicy swojej aury. a¿ ten opór zniknie. rys. Ogólnie mówi¹c. Ten eksperyment dowodzi. Stañ za nim i umieœæ d³onie w odleg³oœci 30 cm po obu stronach jego g³owy. wszyscy mamy swoj¹ prywatn¹ przestrzeñ i nie lubimy. ¿e dotykasz jego aury. a gdy poczujesz lekki opór. Partner zbli¿y siê do ciebie tak spokojnie. Gdy uda ci siê poczuæ aurê wokó³ czakry serca. Zwróæ uwagê. 2. sprawdŸ. Dobrym przyk³adem jest zat³oczone metro. A teraz przybli¿ rêkê do swego cia³a kilka centymetrów obok czakry serca. staniesz w rozkroku po drugiej. ¿e aura sprawia wra¿enie niemal cia³a sta³ego i bêdziesz zdumiony. Ponownie powoli zbli¿aj d³oñ do piersi. a¿ poczujesz lekki opór (rys. Nie przejmuj siê pora¿kami. S¹ to oœrodki nerwowe. czy czujesz aurê otaczaj¹cych ciê ludzi. nie potrzebujesz do tego r¹k. miêdzy brwiami. Poczujesz opór w miarê przybli¿ania. im bli¿szy zwi¹zek z drugim cz³owiekiem. gdy tê czakrê odnajdziesz. jego aura i twoja bêd¹ siê otwieraæ i mieszaæ ze sob¹. Poproœ swego przyjaciela. gdy on bêdzie szuka³ twoich czakr. Jest tak dlatego. dziêki czemu ³atwo je wyczuæ d³oñmi. rozdzia³ 5. Nastêpnym razem. Twój partner tak¿e mo¿e poczuæ. a ty bêdziesz musia³ okreœliæ. w którym ludzie stoj¹ bardzo blisko siebie. ¿e nigdy dot¹d nie czu³eœ energii. psychiczn¹. by sprawdziæ. musimy wykonaæ jeszcze jedno æwiczenie jej odczuwania. twarz¹ do œciany. gdy d³oñ bêdzie bli¿ej cia³a. rozpoznaj¹c z zamkniêtymi oczami czakrê. Wykonamy teraz wielki skok naprzód i poczujemy aurê drugiego cz³owieka. Wystarczy byæ tego œwiadomym. W tej sytuacji aura ka¿dego z nich stara siê skurczyæ i odepchn¹æ aurê stoj¹cych w pobli¿u osób. mo¿esz pójœæ dalej. Nastêpuj¹cy eksperyment pozwoli ci to sprawdziæ. SprawdŸ to. S¹ to: czakra podstawowa – u podstawy krêgos³upa. emocjonaln¹ i duchow¹. czakra serca – miêdzy ³opatkami na wysokoœci serca.

gdy masz do czynienia z ca³kowicie obcym cz³owiekiem. bêdziesz gotów do nauki widzenia aury. Lepiej odbyæ kilka krótkich sesji ni¿ jedn¹ d³ug¹. Dziêki temu.siê i pomyœl o mi³ych rzeczach. . Czêsto zdarza mi siê to obserwowaæ w czasie moich lekcji rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. wasze aury bêd¹ siê ze sob¹ mieszaæ. odnosili takie same sukcesy jak pozostali. która pozwala mojej aurze zetkn¹æ siê z drug¹ aur¹. To æwiczenie nie jest takie ³atwe. najprawdopodobniej ci siê nie uda i zrezygnujesz niezadowolony. jak wtedy. Poniewa¿ wykonujesz je z przyjacielem. Gdy dobrze opanujesz wykonywanie wszystkich tych æwiczeñ. Nie uda ci siê wykonaæ tych wszystkich testów w ci¹gu jednego wieczoru czy nawet w tydzieñ. jeœli podejdziesz do æwiczeñ jak do zabawy. Jeœli zaczniesz je wykonywaæ z ponur¹ determinacj¹. natychmiast zdajê sobie z tego sprawê. Nie znaj¹cy siê ludzie osi¹gaj¹ wiêkszy sukces ni¿ bliscy przyjaciele. gdy kolega siê do mnie zbli¿a na odleg³oœæ. a ty tego nie poczujesz. Szybciej osi¹gniesz rezultat. które mog¹ do ciebie dochodziæ. Jednak gdy rozdziela³em znaj¹ce siê osoby i kaza³em powtórzyæ æwiczenie z obcymi ludŸmi. Ja zawsze siê koncentrujê na oddychaniu i staram siê nie dopuœciæ do siebie innych myœli. jak siê wydaje. Nie zwracaj uwagi na dŸwiêki.

gdybyœ æwiczenie to wykona³ z nie lubian¹ osob¹? Je¿eli mo¿esz. Zobaczysz. Gdy wszyscy siê rozluŸni¹. natomiast mo¿e zachowywaæ siê ca³kiem inaczej w stosunku do osób. Œwiat³o w pokoju powinno byæ ³agodne. niemal niewidoczn¹ niæ energii. spróbuj dostrzec strumienie energii ³¹cz¹ce jego palce. ¿e masz tê zdolnoœæ. Mimo to zalecane w tym rozdziale doœwiadczenia bêd¹ dla ciebie bardzo korzystne. Kilku uczestników moich zajêæ potrafi³o zestroiæ siê psychicznie i okreœliæ kolor aury. jak i fizycznie. Niepotrzebne ci s¹ promienie œwiec¹ce prosto w oczy. Zobaczysz strumieñ czystej energii ³¹cz¹cy wasze palce. gdy wykonujesz æwiczenie z pewnymi osobami. tylko j¹ wyczuwaj¹c. ¿e strumienie energii rozci¹gaj¹ siê du¿o dalej. ¿e staraj¹c siej¹ wyczuæ. . Odsuwaj¹c d³onie od siebie. Jeœli jest ci trudno dostrzec tê liniê energii. ¿e niæ ³¹cz¹ca oba palce znika po osi¹gniêciu zaledwie centymetra d³ugoœci. To fascynuj¹ce zjawisko przywodzi na myœl jasnowidzów. Po zakoñczeniu doœwiadczenia wszyscy bêd¹ zadawali pytania i chcieli przeprowadziæ z tob¹ próbê dotykania palców. W miarê nabywania wprawy zobaczysz. nie za pomoc¹ oczu. co by siê zdarzy³o. Jest tak dlatego. zaczniesz j¹ dostrzegaæ. chocia¿ czasami czujê. Poproœ goœci. spróbuj dostrzec cienk¹ siatkê linii przecinaj¹cych siê na stole i ³¹cz¹cych palce siedz¹cych przy nim osób. Gdy ju¿ raz dostrze¿esz tê niæ energii. Teraz mo¿esz przeprowadziæ ten eksperyment z czterema palcami.2). by usiedli wokó³ niego i po³o¿yli rêce na blacie z palcami skierowanymi ku œrodkowi. A jak s¹dzisz. by wszelkie Ÿród³a ostrego œwiat³a znajdowa³y siê za twoimi plecami. poniewa¿ warto widzieæ aurê w ca³ej okaza³oœci. ¿e siê nie zmienia. Najlepszy do tego celu bêdzie okr¹g³y stó³ z ciemnego drewna. chocia¿ niektórzy wol¹ ciemniejsze t³o. ale wystarczy. przeplataj¹ce siê na blacie sto³u pasma energii (rys. zaobserwujesz strumienie energii ³¹cz¹ce wszystkie palce. co u³atwi ci jej zobaczenie. dotykaj¹c nimi palców drugiej rêki. których towarzystwo nie sprawia ci przyjemnoœci. Dobrym sposobem jest wykonanie tego æwiczenia na spotkaniu towarzyskim. Jednak choæbyœ stwierdzi³. a nie czujê. To wspania³y widok. Gdy poczujesz. którzy intuicyjnie wyczuwaj¹ kolory. zanim goœcie w ogóle coœ zobacz¹. wykonuj zawarte w tym rozdziale æwiczenia. Przyciemnij œwiat³o.1). ¿e jedna osoba dojrzy to zjawisko. wyda ci siê. by nagle wszyscy inni tak¿e je dostrzegli. poniewa¿ postrzegaj¹ ten strumieñ energii jako niemal bia³¹ niæ. 3. Mo¿e siê nawet zdarzyæ. 3. a nawet 12 centymetrów. ¿e dostrzegam kolory intuicyjnie. Trudno to potwierdziæ. Jeœli twój partner wykonuje to æwiczenie równoczeœnie z tob¹. Zauwa¿ysz cienk¹.Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Wykonuj¹c æwiczenia z rozdzia³u drugiego. Palcami jednej rêki dotknij palców swego przyjaciela. ¿e twoja aura obejmuje aurê lubianych przez ciebie ludzi. ¿e kolory aury postrzegamy trzecim okiem. otwórz oczy i wykonaj pierwsze doœwiadczenie. ¿e jesteœ wystarczaj¹co odprê¿ony. spróbuj przyciemniæ œwiat³o. Mo¿e up³yn¹æ nawet piêæ minut. Gdy bêdziesz wykonywaæ to æwiczenie po raz pierwszy. ale mo¿e byæ równie¿ inny. Usi¹dŸ wygodnie i wykonaj æwiczenia relaksacyjne. Wiêkszoœci ludzi odpowiada kartka bia³ego papieru. Jednak ci¹gle je widzê. Wielu znawców uwa¿a. a potem powoli je odsuñ. a palce umieœæ nad powierzchni¹ o jasnej barwie. a nastêpnie powoli odsuñ je. ale nie przyæmione. bêdziesz móg³ j¹ zobaczyæ w ka¿dej chwili i okolicznoœciach. która siê rozci¹ga i ³¹czy palce. choæby przestrzeñ miêdzy palcami wynosi³a 10. Usi¹dŸ tak. chocia¿ powoli siê od siebie oddalaj¹ (rys. zarówno psychicznie. nie widz¹c ich. przeprowadŸ ten eksperyment z jak najwiêksz¹ liczb¹ osób. Z³¹cz palce wskazuj¹ce i przygl¹daj siê im przez oko³o 10 sekund. To ekscytuj¹ce zauwa¿yæ czyj¹œ aurê po raz pierwszy! Teraz mo¿esz spróbowaæ czegoœ niezwykle ciekawego. rozwiniesz swoj¹ œwiadomoœæ aury.

Niektórzy odczuwaj¹ rozczarowanie. Powtarzaj to æwiczenie. Bêdziesz musia³ dokonaæ kilku prób. ¿e ³atwiej zauwa¿yæ aurê otaczaj¹c¹ w³aœnie tê czêœæ cia³a. a nastêpnie pozwoli ci je w sobie zanurzyæ. jak promieniuj¹ z nich cienkie strumyczki energii. aura mo¿e znikn¹æ. Jest wiele innych metod widzenia aury. Po kilku chwilach zauwa¿ysz. a¿ halo ponownie siê pojawi. koncentruj¹c siê na œcianie za jego plecami (rys. Postaraj siê skoncentrowaæ na zauwa¿onym zjawisku. ale przywo³anie tego obrazu bêdzie pomocne. ale nagle dostrze¿esz niewyraŸn¹ aurê otaczaj¹c¹ twojego przyjaciela. a potem pomyœla³ o czymœ. Ponadto silna psychiczna energia emanuj¹ca od g³owy powoduje. 3. Przyjrzyj siê. Gniew objawia siê jako barwa brudnoczerwona. Cofnij siê kilka kroków i patrz w jego kierunku.4). spróbuj zobaczyæ aurê zarówno w okularach. Przyjrzyj siê uwa¿nie aurze. Zobaczysz. Jeœli nosisz szk³a optyczne. by wzi¹³ kilka g³êbokich oddechów. a twoje oczy same siê zamyka³y. poniewa¿ jest ona niemal bezbarwna. Przyczyn¹ jest zmiana ogniskowej oczu w miarê posuwania siê do przodu. Stan idealny zbli¿ony jest do marzenia sennego. Zwróæ szczególn¹ uwagê na czakry. gdzie sta³eœ najpierw. Teraz cofnij siê tam. niemal pozbawione koloru halo. gdy siê do niej zbli¿aj¹. ani smutnych. Kiedy zobaczysz aurê wyraŸnie. co go z³oœci. Niech na koniec twój partner pomyœli o czymœ smutnym. by zamknê³y siê w³aœnie teraz. Podczas nauki przyciemniona lampa jest najlepsza. Najlepiej przeprowadzaæ je wczesnym rankiem lub póŸnym popo³udniem. ani weso³ych. co go gniewa. a zobaczysz. W czasie pierwszej próby zniknie. potem w górê i w dó³. Przygaœ œwiat³o i stañ kilka kroków od œciany. Niestety. ¿e twoj¹ d³oñ otacza WyraŸne. aura wróci do normalnych rozmiarów. jak jego aura siê rozszerza i rozwija. PodejdŸ i spróbuj jej dotkn¹æ. Byæ mo¿e pomocne bêdzie przypomnienie sobie chwili. ale naprawdê nic nie widzisz. wiêkszoœæ ludzi nie potrafi zobaczyæ aury w lustrze. spójrz na palce. zanim uda ci siê jednoczeœnie dotkn¹æ j¹ i zobaczyæ. przyjrzyj siê jej dok³adnie. ¿e gdy mrugasz. mo¿esz wiêc siê zdecydowaæ na wykonywanie æwiczeñ nago lub niekompletnie odziany. co go uszczêœliwia. by myœla³ o rzeczach obojêtnych. szarawe. Znowu zaznacz je na œcianie. gdy by³eœ naprawdê zmêczony. a¿ zobaczysz aurê wyraŸnie. Zaznacz te miejsca na œcianie. Prawdopodobnie zauwa¿ysz. nadal patrz¹c na aurê partnera. Poproœ go. bêdzie ci ³atwo zobaczyæ j¹ tak¿e wokó³ ka¿dej innej czêœci cia³a. Spróbuj tak¿e obserwowaæ inne czêœci swojego cia³a. ¿e jest ona w ci¹g³ym ruchu. Niektórym siê to jednak udaje. Zrób to samo æwiczenie z drug¹ rêk¹. W tym wypadku jednak rozluŸniasz siê i koncentrujesz w tym samym czasie. ¿e ubranie przys³ania aurê i czyni j¹ du¿o trudniej widoczn¹. uszczêœliwia lub nie wywo³uje ¿adnych emocji. nad którymi aura wiruje. by s³oñce mieæ za plecami. jak i bez nich.3). jeœli tak jest z tob¹. Zauwa¿ysz równie¿. Stañ kilka kroków dalej i patrz na jego nos. a potem spróbuj przeprowadziæ test w innych warunkach. a nastêpnie poproœ go. Obserwuj. ³atwiej dostrzega aurê bez nich. Przypomina to trochê naciskanie balonu. która zmieni siê w aurê. Mo¿e siê nieco skurczyæ i zmieniæ kolor. Wyci¹gnij praw¹ rêkê przed siebie i unieœ d³oñ. widz¹c po raz pierwszy swoj¹ aurê. Gdy ju¿ je dostrze¿esz. W takim razie po prostu spójrz znowu na œcianê. tym razem bior¹c pod uwagê miejsce poni¿ej i w prawo. które z jakiegoœ powodu nie odbija jej doœæ dobrze. czymœ. Poczuj aurê otaczaj¹c¹ ró¿ne czêœci cia³a twego partnera. Na pocz¹tku mo¿e siê to wydawaæ dziwne. Nie martw siê. by stan¹³ na tle jednokolorowej œciany. Skoncentruj siê na tej czêœci cia³a. by oznaczyæ miejsca poni¿ej oraz na lewo . Byæ mo¿e zobaczysz. Ubranie ogranicza i zawê¿a widzenie aury. Wiêkszoœæ ludzi stwierdza. ¿e aura drugiej osoby rozszerza siê na œwie¿ym powietrzu. Oka¿e siê. ¿e wielu ludzi. Teraz ponownie przeprowadŸ doœwiadczenie wraz ze swoim partnerem. poniewa¿ twój wzrok powinien byæ ciê¿ki i niemal b³êdny. Gdy bêdziesz to robi³. ale nie rezygnuj. ¿e aura znika w chwili. Wróæ na dawne miejsce i powtórz to samo æwiczenie. Kolory zaczn¹ siê pojawiaæ póŸniej. w którym uprzednio sta³eœ. zwrócony do niej twarz¹. Aura powinna siê pojawiæ ponownie w ci¹gu kilku sekund. ogniskowa twoich oczu lekko siê przesunie. Oczywiœcie nie chcesz. a potem stopniowo poszerzaj swe widzenie obwodowe. Mo¿na patrzeæ na czo³o partnera (a nie na œcianê. którzy na co dzieñ nosz¹ okulary. Z samej obserwacji aury powinieneœ okreœliæ. najpierw w lewo i prawo. ¿e mo¿esz przebiæ siê przez powierzchniê i siêgn¹æ do wnêtrza. Najprawdopodobniej na pocz¹tku aura bêdzie znikaæ. jak aura siê zmienia. i zacz¹æ od nowa. by pomyœla³ o czymœ. pamiêtaj¹c. ale teraz bêdziesz j¹ jeszcze widzieæ. gdy przyzwyczaisz siê do widzenia aury. ¿e nieustannie siê porusza. Jest tak dlatego. Stwierdzi³em. ¿e na pocz¹tku bêdzie ci siê wymykaæ spod palców. ¿e gdy obejmie ono wszystkie kierunki. Skoncentruj siê na œcianie. Patrz na œcianê przez palce tej rêki. Potrzebny bêdzie pokój o œcianach pomalowanych na jednolity kolor – najlepiej bia³y lub kremowy. gdy masz oczy otwarte. Powtórz te æwiczenia poza domem. ale z czasem powinieneœ móc zobaczyæ aurê w ka¿dym œwietle. a kiedy bêdziesz j¹ mieæ w polu widzenia. gdy wykonywa³eœ æwiczenia z poprzedniego rozdzia³u. a nad g³ow¹ partnera pojawi siê delikatna poœwiata. Trzecia metoda jest po³¹czeniem dwóch poprzednich. nie na d³oni. Gdy ju¿ zobaczysz aurê wokó³ d³oni. Powtórz próbê jeszcze dwa razy. 3. gdy tylko spróbujesz siê na niej skoncentrowaæ. W tej sytuacji wystarczy cofn¹æ siê do miejsca. Zwróæ uwagê. znika na chwilê. Zaobserwujesz. by palce wskazywa³y sufit (rys. Poproœ go. o jakim prze¿yciu myœli. Dotkniêcie aury dostarczy ci takich samych wra¿eñ jak wtedy. ¿e otacza ona tylko jego g³owê i szyjê. z t¹ ró¿nic¹. nie na œcianie. jak to czyniliœmy przedtem). skoncentruj uwagê w³aœnie na nim. jak daleko nad jego g³ow¹ i w lewo od niego siêga twoje widzenie obwodowe. mo¿e wiêc wypróbuj swoje lustro w ³azience. Zobacz. Powiedz przyjacielowi. która otacza twoje palce.Teraz jesteœ gotów wyraŸniej zobaczyæ w³asn¹ aurê. Partner musi stan¹æ lub usi¹œæ na tle jedno-barwnej œciany. Zobaczysz j¹ za pomoc¹ widzenia obwodowego.

Patrz na niego przez kilka sekund. Po prostu skoncentruj wzrok kilka centymetrów w bok od nich i spróbuj dostrzec ich aurê za pomoc¹ widzenia obwodowego. który zrobi³eœ nad jego g³ow¹ i na prawo od niego. jeœli ci siê nie uda. a wtedy pojawi siê aura twego partnera. PójdŸ z przyjacielem do supermarketu lub innego równie ruchliwego miejsca. IdŸ kilka kroków za nim i sprawdŸ. zobaczysz aurê wokó³ wiêkszej czêœci cia³a. To nies³ychane wra¿enie nagle dostrzec aurê wokó³ wszystkich ludzi. by twoje widzenie obwodowe stopniowo siê rozszerzy³o. bêdziesz musia³ wykonaæ to æwiczenie wiele razy.i prawo od nosa twego partnera. Na to jednak potrzeba trochê czasu. czy mo¿e zobaczyæ twoj¹ aurê. gdy wszyscy s¹ sk¹po odziani. Nadszed³ czas na uczczenie twoich dotychczasowych sukcesów. . £atwiej ci bêdzie z ludŸmi stoj¹cymi na jasnym tle. spokojnego pokoju. Na koniec przyjrzyj siê znakowi powy¿ej i na prawo. Na szczêœcie æwiczyæ mo¿esz wszêdzie. Nie musisz siê na nikogo gapiæ. Tak jak przy innych metodach. tak byœ móg³ obj¹æ wzrokiem pozosta³e trzy pozycje. Ruchliwy supermarket ró¿ni siê zasadniczo od zatopionego w pó³mroku. Jednak latem. czy zobaczysz jego aurê w tym utrudniaj¹cym skupienie otoczeniu. patrz¹c na znak. Po kilku sekundach przygl¹dania siê pozwól. Nie b¹dŸ rozczarowany. Po kilku sekundach szybko spójrz na znak znajduj¹cy siê na lewo i poni¿ej. Poszukaj równie¿ aury innych obecnych tam ludzi. a potem przenieœ wzrok na znak poni¿ej i na prawo. Zamieñcie siê rolami i niech twój partner sprawdzi. zanim zdo³asz siê skoncentrowaæ bezpoœrednio na aurze. Zacznij. Na ogó³ najwyraŸniejsza bêdzie aura wokó³ ich g³ów. by tego dokonaæ.

. ¿e aura cz³owieka spe³nionego bêdzie wspania³a. Jest on bardzo wa¿ny. nie wysilaj¹c siê zanadto. ¿e w odpowiedniej chwili zobaczysz kolory. ¿e staæ ich na wiêcej. zwalniaj¹c miejsce dla nastêpnych chêtnych. gdy w Ontario uczy³a jedenasto. a wtedy aura wyraŸnie to odzwierciedla. Z moich doœwiadczeñ wynika. Dla niektórych bêd¹ to minuty. Jedn¹ z nich pomalowa³ delikatn¹ zieleni¹ i be¿em. szaroœæ przechodzi w b³êkit. tworz¹c atmosferê spokoju i wyciszenia. Marynarka Stanów Zjednoczonych natychmiast zaczê³a malowaæ swoje areszty na ró¿owo. poniewa¿ informuje. gdy jesteœmy wœciekli. ¿e w miarê rozwoju ich œwiadomoœci barw. w przeciwieñstwie do aury tego. ¿e potrafi³em wskazaæ na tê wyró¿niaj¹c¹ siê spoœród innych grupê. Gdy nauczysz siê dostrzegaæ mglist¹ otoczkê. by wyraziæ swoje uczucia. czy postêpuje ona s³usznie. W sieci restauracji szybkiej obs³ugi œwietnie wiedz¹. zielony oraz niebieski. Ka¿dy kolor ma swoje znaczenie. co dana osoba powinna robiæ ze swoim ¿yciem. ani przygaszona. która zaczyna siê formowaæ tu¿ po narodzinach. co u³atwia³o spisywanie zeznañ. Na pocz¹tku kolory wystêpuj¹ w postaci s³abego zabarwienia. Niech to trwa tyle czasu. Nie trzeba traciæ cierpliwoœci. Elaine Murray w ksi¹¿ce A Layman's Guide to New Age and Spiritaal Terms opowiada o swoich prze¿yciach z czasów. ogl¹daj¹c sceny smutne siêga³y po br¹zowy. ¿e czas zdaje siê szybciej p³yn¹æ. Aura ludzi nieuczciwych kurczy siê. doradca w sprawach kolorów. ile jest konieczne. popadaj¹ we frustracjê. Na ogó³ wi¹¿¹ czerwieñ z gniewem. Stopniowo pojawi¹ siê inne kolory. odznaczaæ siê intensywnoœci¹ i œwietlistoœci¹. „Pozielenia³ z zazdroœci". jak potrafi¹. a drugiego –do przes³uchiwania podejrzanych.i dwunastoletnie dzieci. ale wiêkszoœæ ludzi potrzebuje dni czy tygodni. bêdziesz móg³ bez k³opotu okreœliæ ich stan emocjonalny. Kiedy zaczniesz wyraŸnie widzieæ kolory w aurze innych ludzi. a póŸniej dowiedzia³em siê. Tak wiêc dziêki po³¹czeniu tych barw klienci bêd¹ kupowali wiêcej i jedli szybciej. ¿e barwy ciep³e wywo³uj¹ podniecenie i uczucia pozytywne. Ludzie ci usiedli ko³o siebie. ¿e pomarañczowy pobudza apetyt. B¹dŸ pewny. zanim pojawi¹ siê barwy. kiedy zaczniesz widzieæ kolory. dzieci bardzo dobrze widz¹ aurê. ¿ó³ty. czy naprawdê je widz¹. Wkrótce siê przekonasz. przy czym niekoniecznie wskazuje. przeprowadzi³ seriê eksperymentów z wiêŸniami. czy zdajemy sobie z tego sprawê. Nawet ludzie. któr¹ tworzy aura. W 1978 roku przeprowadzono interesuj¹cy eksperyment: poproszono dzieci o kolorowanie rysunku w trakcie ogl¹dania weso³ych i smutnych zdjêæ. którzy nic o nich nie wiedz¹. i to w pe³nej gamie barw. której w têczy nie ma. „Zrobi³o mi siê czerwono przed oczyma". „Postrzega œwiat w czarnych barwach". Te powszechnie u¿ywane sformu³owania musia³y powstaæ w czasach. Patrz¹c na sceny radosne. Stra¿nicy byli zaskoczeni. przebywaj¹c w drugiej sali. Odkry³. jak i rozmiaru. W miarê jak bêdziesz nabywa³ wprawy. tym lepiej zdasz sobie sprawê. W sytuacji optymalnej kolor podstawowy powinien zajmowaæ du¿o miejsca. Na szczêœcie niektórzy w pewnym momencie orientuj¹ siê. instynktownie wyczuwaj¹. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a. amerykañski naukowiec. ¿e 75 procent jej uczniów dostrzega³o j¹. Policja u¿ywa³a pierwszego pomieszczenia do przes³uchiwania ofiar przestêpstw oraz ich rodzin. jaki potencja³ marnujemy. a ch³odne rozluŸniaj¹. agresj¹ i podnieceniem. chocia¿ jest oczywiste. bez wzglêdu na to. ¿e maj¹ zamiar siê rehabilitowaæ. i zmieniaj¹ swój sposób ¿ycia. Kolor ca³y czas na nas dzia³a. Staraj¹ siê oni przejœæ przez ¿ycie najlepiej. kto nie wie. mówimy. aura kilku z nich by³a uderzaj¹co piêkna. Kilka lat temu wyg³osi³em seriê wyk³adów dla wiêŸniów. Ca³y czas stosujemy kolory. którzy nie dostrzegaj¹ ich szybko. Niektórzy zastanawiaj¹ siê nawet. ¿e ci. Nawet ma³e dzieci potrafi¹ przypisaæ ró¿nym uczuciom odpowiednie kolory. ¿e tak w³aœnie emocje odzwierciedlaj¹ siê w aurze. czy nie. ¿e agresywnoœæ wiêŸniów maleje pod wp³ywem naœwietlania œwiat³em ró¿owym. Jack Widerey. Z czasem jeden kolor w aurze bêdzie dominowaæ. Dzisiaj setki instytucji w ca³ym kraju umieszczaj¹ swoich agresywnych wspó³towarzyszy w ró¿owych pomieszczeniach. a barwy s¹ przy gaszone. na którego w³aœnie patrzysz. Znaczenie kolorów podstawowych Kolory podstawowe odpowiadaj¹ têczy. W 1932 roku Robert Gerard. ¿e d³u¿sze oddzia³ywanie czerwonego œwiat³a ekscytuje ich i czyni bardziej agresywnymi. co ze sob¹ pocz¹æ. jakoœæ tej barwy wiele ci powie o cz³owieku. czy te¿ WyobraŸnia ich zwodzi. ¿e chocia¿ wielu z nich mia³o ciemn¹ aurê. Na pocz¹tku bêd¹ bardzo blade. odkry³a. Im czêœciej bêdziesz obserwowaæ aurê. przedstawiaj¹cy prawdopodobnie aurê zdrowia. dzieci Wybiera³y pomarañczowy.Rozdzia³ 4 Barwy aury Wszyscy reagujemy emocjonalnie na kolory. Nawiasem mówi¹c. czarny i czerwony. gdy go poproszono o urz¹dzenie wnêtrz dwóch policyjnych sal przes³uchañ. Jednak mo¿e siê tam równie¿ znaleŸæ barwa. a czerwony powoduje. bêdzie tylko kwesti¹ czasu. ¿e ci drudzy du¿o wiêcej mówili. Okaza³o siê. a zieleñ ze spokojem i samotnoœci¹. Niedawno Alexander Schauss stwierdzi³. ¿e pomalowane na ten kolor cele wp³ywaj¹ koj¹co na ich mieszkañców i eliminuj¹ napady gniewu. gdy ludzie widzieli. Chocia¿ sama wtedy jeszcze nie widzia³a aury. natomiast niebieskie – uspokaja. przeprowadzi³ inny eksperyment. Aura wiêkszoœci ludzi nie jest oczywiœcie ani bogata. przybieraj¹c na sile zarówno pod wzglêdem intensywnoœci. drug¹ zaœ – ostrym czerwonym i intensywnie zielonym. co przeszkadza im w czynieniu postêpów. by siê uspokoili. Nazywamy go kolorem podstawowym. ¿e ka¿dy z nas ma tak¹ têczê w swojej aurze. Zafascynowa³ mnie fakt. jakby sprane.

do koñca maj¹ m³ode serce. których kolorem podstawowym jest czerwieñ. pozytywnie myœl¹cymi entuzjastami. gdy cz³owiek potrafi stan¹æ na w³asnych nogach. wiêkszoœæ z nich jest ca³kowicie niepraktyczna. chocia¿ stanowi czêsty sk³adnik aury wœród innych barw. co powinien. Indygo Potencja³: odpowiedzialnoœæ za innych Czasami trudno okreœliæ ten kolor jako podstawowy. w których aurze dominuje b³êkit. lubi¹ spokój i bywaj¹ urodzonymi uzdrowicielami. W konsekwencji aura mo¿e czasami wydawaæ siê zduszona i matowa. ludzie maj¹cy go w swojej aurze prêdzej czy póŸniej zajmuj¹ siê pomoc¹ bliŸnim. Mog¹ siê wydawaæ pogodni i ma³o wymagaj¹cy. a ludzie. Wadami takich osób s¹ lenistwo i postawa obojêtnoœci. co powinni. Wad¹ „fioletowych" jest pewna wynios³oœæ. Wiele osób obdarzonych fioletem próbuje wyprzeæ siê tego oblicza swojej natury. W dzieciñstwie czêsto bywa t³umiony. dziêki czemu ich obszerna aura pulsuje ¿yciem. co maj¹ na myœli. równie¿ ich aura zaczyna siê powiêkszaæ i silniej pulsowaæ. staj¹ siê raczej marzycielami. Szybko myœl¹ i lubi¹ bawiæ innych. Srebrny Potencja³: idealizm Srebrny jako kolor podstawowy zdarza siê niezwykle rzadko. a oni sami czêsto bywaj¹ zmuszani do uspokajania „wzburzonych fal". musisz sprawiæ. charakteryzuje entuzjastyczne podejœcie do ¿ycia. Ich wad¹ jest niemo¿noœæ dokoñczenia zaczêtych prac. ale tak¿e podoba im siê. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe szaty. kompetentne. praktyczne. ale potrafi¹ byæ uparci. Lubi¹ wspieraæ innych. S¹ szczerzy. Ludzie. Ludzie. b³yskotliwoœæ Ludzi. by pomys³ wyszed³ od niej. taktem. wskazuj¹c. . ale zawsze z pozorn¹ ³atwoœci¹ udaje siê im wykaraskaæ z opresji. S¹ to osoby myœl¹ce. ¿e nie czyni¹ w ¿yciu tego. ni¿ ludŸmi czynu. Takie postêpowanie nie daje im jednak szczêœcia. pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. poniewa¿ mo¿e wydawaæ siê niemal fioletowy. ¿e inni ich bawi¹. których jest kolorem podstawowym. Brak elastycznoœci i sztywnoœæ pogl¹dów to wady osób. poniewa¿ maj¹ konieczn¹ si³ê. uzdrawiaj¹cy i wspomagaj¹cy. zamiast powa¿nie zaj¹æ siê jednym. Zielony Potencja³: uzdrawianie Zieleñ to spokojna barwa. Ludzie. Negatywne cechy „¿ó³tych" to nieœmia³oœæ i sk³onnoœæ do k³amstwa. stoj¹ce obiema nogami na ziemi. Daje on cz³owiekowi silne ego i chêæ osi¹gania sukcesów. Intensywnoœæ koloru podstawowego mo¿e wskazywaæ na etap osi¹gniêty W tym rozwoju. Emanuje z nich równie¿ ciep³o i tkliwoœæ. ale czêsto powierzchownie interesuj¹ siê wieloma tematami. która zra¿a innych. która wystêpuje jako kolor podstawowy w aurze ludzi obdarzonych naturalnym wyczuciem. ¯ó³ty Potencja³: kreatywnoœæ. Brakuje im motywacji. w których aurze dominuje ta barwa. ¿e jej w³aœciciel mo¿e teraz robiæ to. szczególnie jeœli od dziecka wymaga siê. Kiedy jednak odnajd¹ motywacjê i uznaj¹ jakiœ pomys³ za wart realizacji. by kierowaæ innymi. z którymi ³atwo nawi¹zaæ kontakt. pobudliwoœæ i zmiennoœæ. czêsto zajmuj¹ odpowiedzialne. przyjemnie na nich patrzeæ. Na ogó³ lepiej im idzie zaczynanie ró¿nych spraw – czêsto z wielkim entuzjazmem – ni¿ ich finalizowanie. a najszczêœliwsi s¹ w otoczeniu tych. i to jest ich wad¹. godni zaufania i szczodrzy. Ludzie nim obdarzeni s¹ urodzonymi. Fioletowy Potencja³: postêp duchowy i intelektualny To nie przypadek. S¹ towarzyscy i uwielbiaj¹ d³ugie rozmowy na ka¿dy temat. Niebieski Potencja³: ró¿norodnoœæ Niebieski to wspania³a barwa. po osi¹gniêciu wieku doros³ego. energiê i charyzmê. których kochaj¹. by spe³nia³o wymagania rodziny. miewaj¹ lepsze i gorsze chwile. Wadami ludzi obdarzonych czerwieni¹ s¹ nerwowoœæ i egocentryzm. u których zieleñ dominuje w aurze. Kiedy zaczynaj¹ siê uczyæ. jego aura siê rozwija. jeœli uwa¿aj¹ to za konieczne. Ludzi nim obdarzonych przepe³niaj¹ wznios³e idee. Chêtnie siê ucz¹. A poniewa¿ indygo jest ciep³y.Czerwony Potencja³: przywództwo To bardzo mocny kolor. niestety. Osoby obdarzone barw¹ indygo jako kolorem podstawowym nie potrafi¹ odmówiæ. uczciwi i na ogó³ mówi¹ dok³adnie to. Tak jak wszyscy. przywódcze stanowiska. Chc¹c zmusiæ tak¹ osobê do zmiany zdania. S¹ chêtni do wspó³pracy. zawsze bêd¹ œwiadomi. Ka¿dy dobrze siê czuje w ich towarzystwie. Pomarañczowy Potencja³: harmonia i wspó³praca Pomarañczowy to ciep³a barwa. Czerwieñ mo¿e równie¿ wskazywaæ na odwagê. których kolorem podstawowym jest ¿ó³ty. przez ca³e ¿ycie rozwijaj¹ siê duchowo. ludzi. poniewa¿ ³atwo je wykorzystaæ.

na przyk³ad œpiewaj¹c. ³agodne i mi³e. a szczególnie mówi¹c. Usuwaj¹ siê w cieñ. Jednak w g³êbi duszy pozostaj¹ skromnymi i bezpretensjonalnymi ludŸmi lubi¹cymi spokojne ¿ycie. w³aœciwie jest to inna nazwa dla œwiat³a. ale w praktyce bardzo dobrze siê sprawdzaj¹. zami³owanie do ciê¿kiej pracy. ale s¹ ludzie obdarzeni ca³¹ têcz¹. Ludzie. w wyniku czego na ogó³ musz¹ siê uczyæ odmawiaæ. Ró¿owy Potencja³: sukces finansowy i materialny Ta delikatnie wygl¹daj¹ca barwa czêsto pojawia siê jako kolor podstawowy u zdecydowanych. którzy wysoko mierz¹ i d¹¿¹ do celu z niezachwian¹ determinacj¹. ¿e walczy sam ze sob¹. S¹ gotowi pracowaæ bez wytchnienia. Taki cz³owiek bêdzie osi¹ga³ wyniki. kto zobaczy czerwieñ i biel u danej osoby. a najlepiej czuj¹ siê wœród bliskich. W pewniej jednak chwili zda sobie sprawê. Nic dziwnego. na jakim skupi¹ myœl. Jednak osoba taka bêdzie mieæ trudnoœci. chocia¿ na pozór s¹ one ze sob¹ sprzeczne. cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ wytyczania sobie celów. lubi¹ spêdzaæ czas z przyjació³mi i rodzin¹. Wskazuj¹ one. jeœli zechce wykorzystywaæ swoje zdolnoœci wy³¹cznie w biznesie. Ktoœ. którzy maj¹ br¹z jako kolor podstawowy. dopóki nie osi¹gn¹ swoich celów. poniewa¿ bliŸni czêsto siê im narzucaj¹. u których poprzez aurê promieniuje czerwieñ. D¹¿¹ do w³adzy i finansowych korzyœci. Tymczasem jego rozwój. Czêsto zdaj¹ siê zupe³nie nie mieæ ego. Niektóre zestawienia kolorów mog¹ siê wydawaæ niezwyk³e. co powinien robiæ. ¿e aureole na obrazach przedstawiaj¹cych œwiêtych i innych uduchowionych ludzi s¹ na ogó³ z³ote. Nadal bêdzie to osoba o zdolnoœciach przywódczych. gdy zacznie dzia³aæ zgodnie z barwami swojej aury. Podobnie ktoœ o czerwonym kolorze podstawowym przetykanym bia³ymi promieniami mo¿e odegraæ rolê przywódcz¹ w jakiejœ akcji humanitarnej. Bia³y Potencja³: oœwiecenie i inspiracja Bia³y symbolizuje czystoœæ i rzadko wystêpuje jako kolor podstawowy. Najszczêœliwsi s¹ ci. . które taka sytuacja ze sob¹ niesie. Kolory promieniuj¹ce Czerwony Ludzie. bardziej przejmuj¹c siê pomyœlnoœci¹ innych ni¿ swoj¹. spe³nienie i osobiste szczêœcie bardzo siê wzmocni¹. Maj¹ miêkkie serce i szczodre d³onie. a ignoruj¹c biel. u których barwy wspó³graj¹. Tutaj w³aœnie umiejêtnoœæ odczytywania aury mo¿e siê okazaæ niezwykle praktyczna. s¹ skromni i œwi¹tobliwi. Najprawdopodobniej omawiany typ cz³owieka zacznie ¿ycie. przez których aurê przeb³yskuje pomarañczowy. ³agodnoœæ). Osoby obdarzone z³otym cechuje charyzma. jak barwne serpentyny. Charakteryzuje ich g³êboka intuicja i m¹droœæ. ¯ó³ty Ludzi. maluj¹c. w których aurze kolor ten dominuje. Prawdopodobnie w g³êbi duszy cz³owiek taki jest œwiadom tego. którêdy iœæ. nie rozkazuj¹c innym.Z³oty Potencja³: bezgraniczny To najpotê¿niejszy kolor. Nikogo wiêc nie zaskakuje. S¹ to osoby kochaj¹ce. stosuj¹c czerwieñ. jaki mo¿na mieæ w aurze jako barwê podstawow¹. Br¹zowy Potencja³: humanitaryzm Br¹zowy czêsto ma jesienny odcieñ. tañcz¹c. Gdy przyzwyczaisz siê do kolorów podstawowych. lubi¹ byæ na kierowniczym stanowisku. Na przyk³ad ktoœ obdarzony czerwieni¹ jako kolorem podstawowym (niezale¿noœæ i przywództwo) mo¿e mieæ w swojej aurze pomarañczowe b³yski (takt. ale bêd¹ siê one wyra¿aæ w ³agodny sposób. Od urodzenia cechuje ich intuicja. wskazuj¹c na ich nieograniczone mo¿liwoœci. stopniowo zdasz sobie sprawê z istnienia innych barw. s¹ opiekuñczymi. bêdzie móg³ jej doradziæ. Daje on ludziom zdolnoœæ radzenia sobie ze sprawami na wielk¹ skalê i osi¹gania niemal ka¿dego celu. by wzi¹æ siê za bary ze sob¹. wra¿liwymi na innych filantropami. Zielony Zielone promienie przeszywaj¹ aurê ludzi. zmieni swój tryb ¿ycia i pod¹¿y swoj¹ prawdziw¹ drog¹. Lubi¹ wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ na ró¿ne sposoby. Uwielbiaj¹ zwi¹zan¹ z tym odpowiedzialnoœæ i bawi ich podejmowanie decyzji. fascynuj¹ nowe idee. dyplomacja. przez których aurê przebiegaj¹ ¿ó³te promienie. a jego niemal rdzawe zabarwienie mo¿e byæ niezwykle atrakcyjne. Pomarañczowy Ci. Do szczêœcia i poczucia spe³nienia potrzebna jej bêdzie równowaga tych dwóch energii. upartych ludzi. ale bêdzie przeciwko temu zaciekle walczy³. Ludzie. które zdaj¹ siê przenikaæ na zewn¹trz poprzez kolor podstawowy. Spoœród nich wywodz¹ siê urodzeni uzdrowiciele. Na ogó³ jeden lub dwa odcienie bêd¹ przewa¿aæ. ¿e mo¿na ich spotkaæ na odpowiedzialnych stanowiskach. s¹ opiekuñczy i troskliwi. Poniewa¿ wszystkie barwy wywodz¹ siê od bieli. co dany cz³owiek lubi robiæ. pisz¹c. którzy lubi¹ wyzwania i okazje. Najwiêksze sukcesy osi¹gaj¹ na ogó³ w póŸnym wieku. lecz zachêcaj¹c ich do wspó³pracy.

6. dlaczego s¹ akurat tej barwy. by kolory siê stopniowo pokazywa³y. Cieszy ich rozwi¹zywanie k³opotów rodzinnych. Ró¿nimy siê miêdzy sob¹ –jedni widz¹ barwy od samego pocz¹tku. szczególnie zaœ swoim bliskim. Ludzie ci mog¹ ca³kowicie siê zatraciæ w swoich wyobra¿eniach. W praktyce wiêkszoœæ jasnowidzów widzi aurê jako eteryczn¹ p³aszczyznê. pracuj¹c nad t¹ umiejêtnoœci¹. 2. Patrz¹c na to z perspektywy. ¿e jej œwiadomoœæ kolorów wzros³a niemal z dnia na dzieñ. p³aszczyzna astralna. których aura zawiera srebrne b³yski. lubi¹ pomagaæ innym. ¿e inni je widz¹. ¿e równie¿ pierwsza dostrze¿e kolory. To doœwiadczenie wzmocni³o jej œwiadomoœæ koloru. Przyjrzyj siê ubraniom. 7. ¿e u podstaw jej trudnoœci leg³ niepokój. Rozczarowa³a siê. Jeœli naucz¹ siê równowa¿yæ ró¿ z kolorem podstawowym. Le¿¹c w ³ó¿ku. poniewa¿ lubi¹ odnajdywaæ prawdê ukryt¹ w otaczaj¹cym ich œwiecie. Jak sobie radziæ z trudnoœciami? Niektórzy potrafi¹ widzieæ kolory wewn¹trz aury bez ¿adnych problemów. Czêsto wspieraj¹ sprawy. znanych jako cia³a eteryczne ró¿ni¹ce siê czasem barw¹. którzy z pocz¹tku mieli k³opoty z dostrze¿eniem aury. Mia³em na myœli na przyk³ad bluzkê.Niebieski Ludzie z niebieskimi przeb³yskami w aurze potrzebuj¹ swobody i ró¿norodnoœci. a najlepiej siê czuj¹ we w³asnym œwiecie. spodziewa³a siê. nale¿y po prostu siê rozluŸniæ i pozwoliæ. który nie boi siê wielkich przedsiêwziêæ. nie ma dla nich znaczenia. widzenie kolorów nie sprawia³o ¿adnego k³opotu. wa¿ne s¹ same idee. Mo¿e . miewaj¹ œwietne pomys³y. p³aszczyzna duchowa. by w³o¿y³a na siebie coœ czerwonego. wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. Fiolet Ludzie obdarzeni fioletowymi promieniami przeszywaj¹cymi aurê spêdzaj¹ czas na nauce i pog³êbianiu wiedzy oraz m¹droœci. Aura sk³ada siê z kilku warstw. dzisiaj z przyjemnoœci¹ wk³ada ubrania o ¿ywych barwach. Dawniej ubiera³a siê przewa¿nie na szaro lub be¿owo. Wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmuszaj¹cym do zmierzenia siê z samym sob¹ i prowadz¹cym na drogi z dala od utartych szlaków. gdy siê ich ogranicza w jakikolwiek sposób. Bardzo j¹ to denerwowa³o. 3. Najmniej wskazanym dla nich zajêciem by³aby praca na etacie. Lubi¹ podró¿owaæ. Ci¹gle o tym mówi³a. Wszystkie one s¹ powi¹zane z czakrami. fizyczna p³aszczyzna eteryczna. zwiedzaæ nowe miejsca. u których aura zawiera promienie tego koloru. Twoja œwiadomoœæ koloru bardzo wzroœnie i ³atwiej ci bêdzie go dostrzec w aurze. wewn¹trz której znajduj¹ siê ró¿ne kolory. i zabiegaj¹ o lepszy œwiat dla przysz³ych pokoleñ. jak siê bêdziesz czu³. Indygo Osoby. jakiej barwy szuka. pacyfistycznym podejœciem do ¿ycia. Ró¿owy Ludzie o ró¿owych promieniach wystrzelaj¹cych z aury lubi¹ marzyæ o finansowym sukcesie. Zwróæ uwagê. otoczon¹ jedn¹ warstw¹. Srebrny Osoby. Poniewa¿ jako pierwsza w grupie zobaczy³a aurê. To. Kilka lat temu jedna z moich znajomych mia³a wyg³osiæ wyk³ad i obawia³a siê. Zastanów siê. spotykaæ nowych ludzi. Wiele lat temu pewna kobieta na moich zajêciach dostrzeg³a mglist¹ otoczkê niemal natychmiast. Pomóc mo¿e bardziej uwa¿ne traktowanie ró¿nych kolorów. i to w³aœnie do nich ka¿dy cz³onek rodziny zwraca siê w razie problemów. 4. o których bêdzie mowa w nastêpnym rozdziale. p³aszczyzna absolutna. i zastanów. ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. ale ona kupi³a sobie czerwony kostium i buty. staraj¹c siê zobaczyæ je jak najwyraŸniej. 5. czy podo³a zadaniu. ¿e cz³onkom grupy. co doda jej wiary w siebie. wiem. Na szczêœcie uda³o mi siê nauczyæ tê pani¹. Z³oty Z³ote promienie przenikaj¹ce aurê oznaczaj¹ cz³owieka. których jest siedem: 1. Jednak w miarê nabierania wprawy mo¿esz zacz¹æ dostrzegaæ poszczególne warstwy. p³aszczyzna intuicyjna. tu¿ przed zaœniêciem wyobra¿aj sobie przyjemne sceny. mog¹ osi¹gn¹æ zadziwiaj¹ce sukcesy. ale mimo d³ugiej praktyki. po czym wyg³osi³a wspania³y wyk³ad. inni spêdzaj¹ tygodnie czy nawet miesi¹ce. w które wierz¹. Bia³y Bia³e promienie w aurze maj¹ ludzie odznaczaj¹cy siê idealistycznym. Jak ju¿ wspomnia³em. jak siê pos³ugiwaæ ró¿d¿k¹ w poszukiwaniu kolorów. czy s¹ one praktyczne. czy i jak¹ korzyœæ czerpi¹ z wybranych przez siebie barw. okaza³o siê. innym jednak przychodzi to z wielk¹ trudnoœci¹. jakie kolory nosz¹ inni ludzie. nie potrafi³a zobaczyæ kolorów. Gdy ju¿ wiedzia³a. które nosisz. w koñcu wiêc jej poradzi³em. Nienawidz¹. i za bardzo siê stara³a. Spróbuj nosiæ inne kolory i zobacz. Czêsto anga¿uj¹ siê w sprawy duchowe lub metafizyczne. gdzie wszystko jest doskona³e.

niezmiennie wybierali czerñ lub br¹z. Ruchy wykonywane przez prêty nie maj¹ znaczenia. Na koniec mo¿e okazaæ siê pomocne wdychanie kolorów. Mnie pomaga g³oœne wyra¿enie tej proœby. Kilka lat temu spêdzi³em mi³o czas w drewnianym domku wœród lasów. Zobacz piasek i poczuj jego dotyk pod stopami. Dlatego jego kolor podstawowy i kolor zwi¹zany z drog¹ ¿ycia s¹ na ogól – choæ nie zawsze – takie same. a poniewa¿ 5 odpowiada niebieskiemu. Ka¿da liczba odpowiada jednej barwie. Kiedy znasz ju¿ kolor podstawowy. jakich barw szukamy. Æwiczenie nale¿y powtórzyæ trzy. i zadajesz pytanie: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest czerwony? Jeœli nie ma odpowiedzi. Ja sprawdzam wszystkie kolory.to byæ na przyk³ad twoja ulubiona pla¿a. Teraz ju¿ wiemy. ¿e tutaj mo¿esz otrzymaæ wiêcej odpowiedzi pozytywnych. przyjrzyj siê kolorom wydm. by ich d³u¿sze koñce by³y skierowane do przodu. patrz¹ na rysunek i odtwarzaj¹ swoje uczucia w chwili. nie jest konieczna. ¿e odpowiedŸ jest pozytywna. a za nim pokryte œniegiem szczyty gór. a¿ znajd¹ siê jeden nad drugim. poniewa¿ przedstawia cel ¿ycia. gdy prêty zbli¿aj¹ siê do siebie. Gdy skoñcz¹. nie zwracaj¹c zbytnio uwagi. Liczba drogi ¿ycia tej osoby to 5. przypominam sobie widok rozci¹gaj¹cy siê z wejœciowych drzwi domku – ca³e kilometry sosnowego lasu. ¿e kolorem podstawowym Billa jest niebieski z czerwonymi i fioletowymi promieniami. Takie rysowanie to doskona³y sposób na uwolnienie siê od nie chcianych. jeœli tylko wiesz. ale zatrzymuj¹ pod k¹tem dziewiêædziesiêciu stopni. natomiast w chwilach szczêœcia stosowali wszystkie radosne barwy têczy. trzymaj¹c prêty przed sob¹. kto siê urodzi³ 28 kwietnia 1980 roku. Proszê ich. – Jaki ruch oznacza „tak"? – pytam. Jeœli pragnê w wyobraŸni wywo³aæ przyjemny obraz. których u¿ywa³eœ do odszukiwania zewnêtrznych granic aury. Jest to najwa¿niejsza liczba w pitagorejskiej numerologii. a¿ otrzymasz potwierdzenie. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. Zaczynasz. Potem ich œwiadomoœæ koloru rozwija siê w wystarczaj¹cym stopniu. Gdy o mnie chodzi. W praktyce wiêkszoœæ ludzi musi wykonaæ to æwiczenie tylko kilka razy. by mogli widzieæ ca³¹ aurê bez pomocy ró¿d¿ki. W tym celu nale¿y zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie. Za³ó¿my. ¿e chcemy okreœliæ barwê kogoœ. u ciebie mog¹ odwracaæ siê na zewn¹trz. niezbêdn¹ w procesie widzenia tego zjawiska. które mnie wtedy otacza³y. prêty kieruj¹ siê do œrodka. Za³ó¿my. gdy powstawa³. Stosowanie ró¿d¿ki w poszukiwaniu kolorów Potrzebne ci bêd¹ do tego dwa zgiête prêty. Okreœlanie kolorów za pomoc¹ numerologii Inn¹ metod¹ odnajdywania kolorów aury jest zastosowanie numerologii. Nietrudno pamiêtaæ. trzymaj¹c prêty tak. Zacznij. ¿e kolor podstawowy wskazuje. Dodajemy te liczby: 4 (miesi¹c) 28 (dzieñ) 1980 (rok) 2012 Sumê (2012) traktujemy jako seriê cyfr. dodaj¹c poszczególne elementy pe³nej daty urodzenia danej osoby. Zwróæ uwagê. jakie kolory dobieraj¹. Liczbê drogi ¿ycia obliczamy. prawdopodobnie wiêc jej kolorem podstawowym . jakie to by³o spokojne i rozluŸniaj¹ce. które rozchodzi siê po ca³ym ciele. ¿e siê wdycha czerwone powietrze. Jeœli odczuwali smutek. pytasz: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest pomarañczowy? I tak dalej. Bardzo siê równie¿ przydaje w rozwoju postrzegania aury. Pamiêtaj jednak. a potem przejœæ do barwy pomarañczowej i stopniowo przez ca³¹ têczê. wiêc bêdzie nam ³atwiej je znaleŸæ. To æwiczenie mo¿e byæ bardzo przydatne w nauce znaczenia ka¿dej z barw. nawet gdy ju¿ otrzymam pozytywn¹ reakcjê na pierwsze pytanie. jak siê czujesz. by coœ narysowali. mo¿esz zapytaæ prêty o kolory promieniuj¹ce. cztery razy. pow¹chaj s³one powietrze. jednak najwyraŸniej widzê wspania³e kolory. negatywnych uczuæ. Wielu moim uczniom machinalne rysowanie kolorowymi flamastrami pomog³o w rozwijaniu œwiadomoœci barwy. WyobraŸmy sobie. 1 – czerwony 2 – pomarañczowy 3 – ¿ó³ty 4 – zielony 5 – niebieski 6 – indygo 7 – fiolet 8 – ró¿owy 9 – br¹zowy 11 – srebrny 22 – z³oty Kolor podstawowy okreœla liczba drogi ¿ycia danego cz³owieka. której aurê chcesz zobaczyæ. Obecnoœæ osoby. poniewa¿ fizycznie odczuwasz oddzia³ywanie ka¿dej z nich. morza i nieba. poniewa¿ anga¿uje praw¹ pó³kulê mózgu. które dodajemy: 2 + 0 + 1 + 2 = 5. chocia¿ mo¿e byæ pomocna. Jeden z moich znajomych wie. Chodzi mi po prostu o potwierdzenie poprawnej odpowiedzi. Czujê tak¿e zapach sosen i ch³odn¹ bryzê. Pamiêtasz zapewne. ¿e oznaczaj¹ pozytywn¹ odpowiedŸ. ¿e sprawdzasz kolory cz³owieka o imieniu Bili. wdychaj¹c powietrze o ró¿nych kolorach. samotnoœæ lub przygnêbienie. Poproœ je o pozytywn¹ odpowiedŸ.

a nie wszystkie cyfry w ci¹gu. którzy je maj¹. J. Z tego powodu metoda nie jest doskona³a. Liczb¹ drogi ¿ycia tej m³odej osoby jest l. W praktyce obie te barwy bêd¹ wspó³gra³y. Na ogó³ jest to imiê. Litery sk³adaj¹ce siê na imiê Billa zamienimy na cyfry. Kolor okreœlony przez œcie¿kê ¿ycia z pewnoœci¹ pojawi siê w aurze. . któr¹ odzwierciedla fiolet. gdy chodzi o redukowanie sumy do cyfry. Nale¿y pamiêtaæ. gdy¿ czêsto jedna osoba nazywa siê ró¿nie. J. a nastêpnie 3 + 1= 4 Dlatego w³aœnie nale¿y dodawaæ miesi¹c. chocia¿ mog¹ siê ró¿niæ. Przyjaciele wo³aj¹ na niego Bili. poniewa¿ funkcjonuje jako taka (np. Oto inny przyk³ad. poniewa¿ mówi. zostali obdarzeni wiêkszym potencja³em ni¿ reszta œmiertelników. otrzymujemy 22: 2 (miesi¹c) 29 (dzieñ) 1944 (rok) 1975 czyli 1+9 + 7 + 5 = 22 Gdybyœmy po prostu dodali kolejne cyfry. Dodajemy cyfrê odpowiadaj¹c¹ literze „I": 9 + 9 = 18 i l + 8 = 9. Jednak jeœli siê j¹ wymawia (jak w „Yolande"). Wiemy. w imieniu „Lynda"). Zapewne zauwa¿y³eœ. Bili w swojej aurze bêdzie mia³ równie¿ br¹zowe przeb³yski. Mo¿e to byæ skomplikowane. która najbardziej odpowiada samemu zainteresowanemu. ¿e liczba œcie¿ki ¿ycia przedstawia cel ¿ycia danego cz³owieka. Dzieje siê tak dlatego. ¿e w numerologii mamy zaledwie jedenaœcie ró¿nych barw do wyboru. Tym razem chodzi o m³od¹ kobietê urodzon¹ 12 marca 1975 roku: 3 (miesi¹c) 12 (dzieñ) 1975 (rok) 1990 Dodajemy poszczególne cyfry: 1 + 9 + 9 + 0= 19. 1 + 9 = 10 i w koñcu: l + O = l. S¹ dwa wyj¹tki. a jej kolorem podstawowym – czerwieñ. których dany cz³owiek u¿ywa. Smith. a wiêc takie bêd¹ promienie przebijaj¹ce siê przez podstawowy kolor w aurze Billa. ale niekoniecznie jako podstawowy. ¿e jest to cz³owiek wszechstronny. Na ogó³ kolor podstawowy aury i przypisany liczbie œcie¿ki ¿ycia s¹ takie same. nale¿y j¹ sklasyfikowaæ jako spó³g³oskê. W dzieciñstwie zwano go Billy-boy. S¹ to liczby 11 i 22. dzieñ i rok. a on sam czeki podpisuje jako W. w banku znaj¹ go jako Williama Jamesa Smitha. W istocie mo¿e mieæ jak¹kolwiek inn¹ barwê jako kolor podstawowy. by osi¹gn¹æ jeden numer. stracilibyœmy liczbê mistrzowsk¹: 2 (miesi¹c) + 2 + 9 (dzieñ) + 1+9 + 4 + 4 (rok) = 31. Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ liczb¹ w numerologii jest liczba potrzeb duszy. Bill ma je tylko dwie (po jednym „I" w ka¿dym z nich). ¿e 5 odpowiada barwie niebieskiej. pod jakim znaj¹ go przyjaciele. a jego aura mo¿e byæ bia³a. lub w ogóle siê jej nie wymawia (np. w pracy wystêpuje jako W. Ktoœ mo¿e mieæ liczbê œcie¿ki ¿ycia 7. jak cz³owiek powinien ¿yæ. znane w numerologii jako liczby mistrzowskie. Liczba œcie¿ki ¿ycia okreœla podstawowy kolor aury cz³owieka z dok³adnoœci¹ do 95 procent. a wiêc 2+ 9 +3 +3 (Bill) +1+4 + 9 + 2 + 8 (Smith) = 41. Liczby te pochodz¹ od imienia i nazwiska. Przy narodzinach nazywa³ siê William James Callaghan. Otrzymuje siê j¹ przez dodanie samog³osek w imieniu i nazwisku. chocia¿ bêd¹ ró¿ne. poniewa¿ ludzie. Niestety istnieje wyj¹tek w zasadach okreœlania liczby potrzeb duszy. Jeœli wyliczymy jej liczbê drogi ¿ycia wed³ug podanej metody. ¯eby by³o trudniej: zosta³ adoptowany. czyli 4+1=5 5 to liczba wyrazu zewnêtrznego Billa i przedstawiaj¹ca jego naturalne zdolnoœci. (bo na drugie ma James). stosuj¹c poni¿szy wzór: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 9 H I Q R Z Imiê i nazwisko Billa Smitha da nam nastêpuj¹c¹ sumê: BILL SMITH 2933 14928.bêdzie ta w³aœnie barwa. Na szczêœcie pozosta³e liczby w numerologii z ogromn¹ precyzj¹ pozwalaj¹ okreœliæ kolory promieniuj¹ce. gdy mia³ trzy miesi¹ce. Liczba potrzeb duszy Billa to 9. Tak wiêc w tym wypadku wybierzemy Bill Smith. Której wersji u¿ywaæ? W praktyce u¿ywa siê tej. Bill Smith dla swoich rodziców mo¿e byæ Williamem. a nazwisko Smith przybra³ dopiero po adopcji. by cyfry sumowaæ wed³ug opisanego przeze mnie sposobu. który odpowiada barwie br¹zowej. tak aby nie zgubiæ ¿adnych liczb mistrzowskich. Widaæ. Post¹pimy inaczej ni¿ w tradycyjnej numerologii. Natomiast ¿ona mówi do niego „Misiaczku". Moja dobra znajoma urodzi³a siê 29 lutego 1944 roku. Nie redukuje siê ich do 2 i 4. tworz¹c z nich sumê. w której u¿ywa siê oficjalnego imienia i nazwiska. w imieniu Kay). Literê „Y" na ogó³ klasyfikuje siê jako samog³oskê.

Wydychaj¹c powietrze. ka¿dy klocek w inny kolor. ¿e na twoje nerwy oddzia³uje koj¹co. u¿ywaj¹c kartek ró¿nokolorowego papieru. Aura poszczególnych barw Innym doskona³ym sposobem na uzyskanie œwiadomoœci koloru jest dostrzeganie aury otaczaj¹cej poszczególne barwy. ku piêknej. Æwicz widzenie kolorów. Pierwsze z nich stanowi czêœæ æwiczeñ relaksacyjnych i wielu znanych mi ludzi stosuje je przed snem. Mo¿na to æwiczenie przeprowadziæ. nieco z boku klocka. intensywn¹. by posuwaæ siê naprzód. szybko zastêpujê klocki innymi. jak i numerologia bêd¹ ci pomoc¹ na pocz¹tku. Na koniec przejdŸ w pasmo fioletowe. wspieraj¹c twój rozwój. który spêdzisz zanurzony w b³êkicie oraz indygo. Têczowa medytacja Usi¹dŸ wygodnie lub po³ó¿ siê. jak siê w niej zanurzasz. Zwróæ uwagê. Zaczynam od niebieskiego. jako pomoc przy zaœniêciu. ¿e otacza ciê ka¿da z kolejnych barw. Dawno ju¿ nie czu³eœ siê tak zdrowy i pe³en entuzjazmu! Zosta³ ci tylko jeden krok. przez kilka minut nie otwieraj oczu. Nie ufaj zbytnio tym sztuczkom. które gwa³townie zwiêkszy twoj¹ œwiadomoœæ i zrozumienie ¿ycia. by wst¹piæ w barwê indygo – g³êbok¹. Przez chwilê. któr¹ du¿o ³atwiej zobaczyæ ni¿ aurê ludzk¹. WeŸ kilka g³êbokich oddechów. wyobraŸ sobie doskona³¹ têczê. Poczuj jej uzdrawiaj¹c¹. ¿e kolory aury „s¹ znacz¹cymi wskazówkami w kwestii cech osobowoœci". W czasie moich zajêæ opakowujê dzieciêce klocki w ró¿nobarwny celofan. . Chocia¿ pobudzi ciê umys³owo. Æwiczenie to z naszego punktu widzenia jest bardzo korzystne g³ównie dlatego. którzy maj¹ trudnoœci w dostrzeganiu kolorów wewn¹trz aury. jak twój umys³ otwiera siê na intuicjê i inspiracjê. przesuñ siê w g³¹b têczy i zanurz w kolorze pomarañczowym. stymuluj¹cej ¿ó³ci. by zrobiæ coœ ze swoim ¿yciem. by j¹ zobaczyæ. Poczuj. Te nieliczne. Do dzisiaj przeprowadzono niewiele badañ naukowych na temat kolorów aury i ich znaczenia. W miarê rozwoju twojej œwiadomoœci koloru bêdziesz ich potrzebowa³ coraz rzadziej. a potem stawiam czerwony. Gdy poczujesz siê ca³kowicie zabarwiony na czerwono. Wyobra¿aj¹c sobie. Poczujesz siê odœwie¿ony i pe³en si³ ¿yciowych. ¿e zwiêksza twoj¹ œwiadomoœæ koloru. powtarzaj: „Jestem spokojny i rozluŸniony". gdy sobie wyobra¿asz. a¿ wejdziesz w czerwieñ. Z zieleni przejdŸ do barwy niebieskiej. Gdy poczujesz siê ca³kowicie rozluŸniony. i ponownie ka¿dy dostrzega aurê wokó³ nich. by wzrok koncentrowali na œcianie. które mog¹ pomóc w osi¹gniêciu œwiadomoœci koloru. Kiedy moi uczniowie je zobacz¹. Czas. które ciê przepe³niaj¹. IdŸ dalej. Zarówno ró¿d¿karstwo. otoczy ciê turkus. a oni jedynie musz¹ siê rozluŸniæ i pamiêtaæ o jej istnieniu. przejdŸ w zieleñ. Najlepiej usi¹œæ co najmniej metr od klocka. ³agodz¹c¹. Zobacz. W swojej wyobraŸni przejdŸ ni¹. poniewa¿ naj³atwiej zobaczyæ aurê wokó³ tych kolorów. Wszelkie stresy i napiêcia po prostu znikn¹. Poczuj. ¿e pomarañczowa energia ca³kowicie ciê otacza. op³ywa ciê i przep³ywa przez ciebie. Æwiczenie to jest równie¿ doskona³e dla ludzi. krzepi¹c¹ energiê. Gdy skoñczysz. jakby czerwieñ by³a rzek¹ energii. wskazuj¹. Stawiam ka¿dy z nich na stole i pozwalam s³uchaczom siê mu przyjrzeæ. ¿e aura otacza wszystko. da ci bardzo wiele. zyskasz lepsze zrozumienie ich znaczenia. Odczujesz nieprzepart¹ chêæ. Mog¹ byæ bardzo po¿yteczne. przy czym proszê. ale jednoczeœnie spowolni¹ postêpy.Zdobywamy œwiadomoœæ koloru Istniej¹ dwa po¿yteczne æwiczenia. Moim s³uchaczom radzê. jak ta barwa otacza ciê ca³ego. a ty poczujesz siê œwie¿o i swobodnie pod wp³ywem tej uzdrawiaj¹cej energii. jakich barw szukaæ. jaka jest uspokajaj¹ca i koj¹ca. wskazuj¹c ci. koncentruj¹c siê na procesie oddychania. Na ogó³ w ci¹gu zaledwie kilku sekund ka¿dy dostrzega otoczkê innego koloru ni¿ barwa. których dokonano. a nastêpnie zamknij oczy. na któr¹ patrzy: ¿ó³t¹ wokó³ klocka niebieskiego i zielon¹ wokó³ czerwonego. ka¿dy organ. b¹dŸ cierpliwy i czekaj na rezultaty. Mo¿e to byæ tak. która do Ciebie podp³ywa. S¹ to tak zwane kolory uzupe³niaj¹ce. poczujesz tak¿e. rozœwietlaj¹c¹. Moim celem by³o pokazanie uczniom. jak przenika w twoje cia³o i o¿ywia ka¿d¹ jego komórkê. Gdy sk¹pa³eœ siê w ¿ó³tej energii. Smakuj spokój i poczucie spe³nienia. gdy bêdziesz siê zag³êbia³ w b³êkit. by siê zrelaksowali. Przypadn¹ ci w udziale wszystkie korzyœci p³yn¹ce z medytacji oraz poszerzona œwiadomoœæ kolorów têczy.

W sanskrycie s³owo muladhara oznacza „wsparcie". czyli si³a ¿ycia. Dr Valerie Hunt z UCLA przeprowadzi³a inne interesuj¹ce doœwiadczenie. Czakry s¹ znane na Wschodzie od tysiêcy lat. Na Wschodzie czêsto przedstawia siê je jako kwiaty lotosu – ko³o u³o¿one z p³atków.1). pochodz¹cej bezpoœrednio z naszego oddechu. ¿e w ludzkim ciele znajduje siê ich 72 000. Ki and Psi.Rozdzia³ 5 Czakry Czakry to siedem oœrodków mocy umiejscowionych wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym (rys. a ich opis znalaz³ siê w ksi¹¿ce Science and the Evolutian of Consciousness: Chakras. którzy twierdzili. Czwórka Cztery dolne czakry przedstawia siê czêsto jako kwadrat. Wyniki by³y pozytywne. Za ka¿dym razem. ziemi. U¿ywa³a elektrod EMG. Ka¿da z nich obraca siê w przeciwnym kierunku ni¿ czakra po³o¿ona wy¿ej i ni¿ej. Odkry³a. które na ogó³ stosuje siê do pomiaru si³y miêœni. ¿e otworzyli konkretne czakry. czakra podstawowa dodaje nam si³ witalnych i wi¹¿e mocno z ziemi¹. Gdy dr Motoyama Wykonywa³ badania na ludziach. czy mo¿na zmierzyæ przep³yw biopr¹dów z czakr. który tworzy spiralê wychodz¹c¹ ze œrodka i który odpowiada barwie têczy. Dr Hunt bada³a czakry elektronicznie. Te dwa rodzaje energii maj¹ wp³yw na kierunek. by wytwarzaæ zaburzenia pola elektrycznego. Inaczej ni¿ wiele innych eksperymentów psychicznych. natomiast Rosalyn Bruyere obserwowa³a zmiany w aurze ludzi uczestnicz¹cych w eksperymencie. Ka¿da z czakr ma swoj¹ nazwê i kolor. wyk³adanej o³owiem kabiny. ¿e niektórzy potrafi¹ œwiadomie przesy³aæ energiê poprzez swoje czakry. a na poziomie emocjonalnym daje nam ona odwagê i wytrwa³oœæ. gdy dotyka³eœ aury. Czakra podstawowa . Nasze cia³o zawiera strumienie zarówno pozytywnej. Wibruj¹ one wolniej ni¿ trzy czakry górne i maj¹ solidn¹ wiêŸ z ziemi¹. prana. S¹ to obracaj¹ce siê kó³ka subtelnej energii. ¿e uwagi na temat zmian zabarwienia wewn¹trz aury pokrywa³y siê dok³adnie z wynikami badañ elektrodami EMG. Poczu³eœ ogromn¹ energiê promieniuj¹c¹ z tych czakr. który biegnie wzd³u¿ krêgos³upa. Dr Motoyama przeprowadza³ testy wewn¹trz specjalnie zaprojektowanej. Chcia³ sprawdziæ. zanim zaczniesz dzia³aæ kluczowe s³owo: fizycznoœæ Czakra podstawowa znajduje siê u podstawy krêgos³upa i daje poczucie bezpieczeñstwa i otuchê. ¿e nasza. ¿e wartoœci wykazane w pobli¿u czakr s¹ du¿o wy¿sze ni¿ w pozosta³ych czêœciach cia³a. Czakra podstawowa (Muladhara) kolor: czerwieñ ¿ywio³: ziemia zmys³: powonienie d¹¿enia: kontakt fizyczny wyzwanie: myœl. by zmierzyæ jej pole bioelektryczne. op³ywa nasze cia³o przez sieæ maleñkich kanalików zwanych nadis. Prawa strona cia³a magazynuje energiê pozytywn¹. masz wiêc wyobra¿enie o ich mocy. Podobnie dzia³o siê w odniesieniu do innych kolorów. Czakry znajduj¹ siê na g³ównym nadi (sushumna). Nastêpnego zdumiewaj¹cego odkrycia dokonano dziêki Rosalyn Bruyere. W istocie. osobie o du¿ych zdolnoœciach parapsychicznych. 5. lewa – negatywn¹. Uwa¿a siê. gdy Rosalyn Bruyere widzia³a na przyk³ad czerwieñ w aurze. i¿ amplituda i czêstotliwoœæ pola wokó³ czakry by³y znacznie Wiêksze ni¿ u innych osób. aura zawiera w sobie przynajmniej jakiœ niewielki procent ka¿dego koloru têczy. ale zachodni naukowcy do niedawna nic o nich nie wiedzieli. W latach siedemdziesi¹tych dr Jiroshi Motoyama prowadzi³ badania maj¹ce na celu udowodniæ istnienie czakr lub temu zaprzeczyæ. Dr Motoyama odkry³ równie¿. Ka¿da z nich odnosi siê do jednego z czterech ¿ywio³ów: ognia. specyficzny obraz fal pojawia³ siê na urz¹dzeniach rejestruj¹cych. w którym obracaj¹ siê czakry. Chcia³a okreœliæ lecznicze skutki techniki znanej jako rolfing. Wed³ug hinduskiej jogi. powietrza i wody. ten ostatni daje siê powtórzyæ i bywa³ wykonywany wielokrotnie w laboratoriach uniwersyteckich. która poch³ania energiê wy¿sz¹ i zmienia j¹ w formê daj¹c¹ siê wykorzystaæ w ciele. Znaczy to. Dziêki niej tryskamy zdrowiem i energi¹. okazywa³o siê. Okaza³o siê. jak i negatywnej energii. Umieœci³ ruchom¹ miedzian¹ elektrodê w pobli¿u czakry.

Zarz¹dza ona dwiema dziedzinami: wch³anianiem po¿ywienia. Odgrywa równie¿ podstawow¹ rolê w naszym przetrwaniu. Czakra krzy¿owa tych. stajemy siê nerwowi i niepewni. pobudza w nas optymizm i nadziejê. na jednej linii z sercem. Na Dalekim Wschodzie czakrê serca nazywa siê czêsto domem duszy. Jeœli cz³owiek ma negatywn¹ postawê. stajemy siê agresywni i otwarcie sobie pob³a¿amy. Anahatha znaczy „niepokonany". energiczne i pe³ne wyrazu. wymagaj¹cy. pe³nych pretensji perfekcjonistów. Maj¹ zwi¹zek z kwadratur¹ astrologii: znaki kardynalne (Baran. które pojawiaj¹ siê. wiarê w siebie i szczêœcie. stajemy siê zaborczy. . natomiast znaki zmienne (BliŸniêta. stajemy siê zagubieni i nabieramy przekonania. o ile wszystko lepiej wygl¹da. Kiedy jest ona nadmiernie pobudzona. natomiast gdy brak jej bodŸców – brakuje nam pewnoœci siebie. Kiedy nie jest odpowiednio pobudzona. pozostaje w równowadze. co daje im giêtkoœæ konieczn¹ do bezkonfliktowego i skutecznego wspó³dzia³ania z bliŸnimi. gdy czakra krzy¿owa nie jest doœæ pobudzona. uparte i zawziête. Lew. Trójca Trzy górne czakry znane s¹ jako trójca lub triada. Pulsuj¹ na wy¿szym poziomie ni¿ cztery ni¿sze czakry. harmoni¹. U¿alaj¹ siê te¿ nad sob¹ i wszystkiego siê boj¹. których czakra serca nie jest doœæ pobudzona. ¿e na nic w naszym ¿yciu nie mamy wp³ywu. Nadmiernie pobudzona czakra splotu s³onecznego czyni z nas pracoholików. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. dbaj¹c o siebie i o innych. Czakra sercowa (Anahatha) kolor: zieleñ ¿ywio³: powietrze zmys³: dotyk d¹¿enie: kochaæ i byæ kochanym wyzwanie: nabierz pewnoœci siebie s³owo kluczowe: emocje Czakra sercowa znajduje siê poœrodku klatki piersiowej. jak zêby. Svadisthana znaczy „dom ¿yciowej si³y". którzy ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty z innymi. Panna. Na poziomie emocjonalnym tworzy ona optymizm. akceptacjê siebie samego i szacunek dla siebie oraz bliŸnich. Wiêkszoœæ ludzi pozostaj¹cych na czyimœ utrzymaniu ma nie doœæ pobudzon¹ czakrê serca. koœci i paznokcie. Waga i Kozioro¿ec) s¹ otwarte. Jeœli czakra podstawowa jest zbyt pobudzona. Choroby wywo³ywane s¹ przez negatywne emocje. frustracjê czy urazê. poniewa¿ kontroluje nasze reakcje ucieczki lub walki. Jeœli ta czakra nie dzia³a poprawnie. mo¿emy cierpieæ na takie dolegliwoœci. Czakra krzy¿owa (Svadisthana) kolor: pomarañczowy ¿ywio³: woda zmys³: smak d¹¿enia: szacunek i akceptacja wyzwanie: kochaj ludzi i s³u¿ im s³owo kluczowe: spo³eczny Czakra krzy¿owa znajduje siê na poziomie koœci krzy¿owej. Czakra splotu s³onecznego daje nam ciep³o. na przyk³ad gniew. Strzelec i Ryby) ³atwo siê przystosowuj¹ do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci. mamy zmienne nastroje i wszystko musimy mieæ pod kontrol¹. jak artretyzm. wspó³czuj¹cym zrozumieniem i zmys³em dotyku. stajemy siê apodyktyczni. Na poziomie emocjonalnym czakra ta ma wp³yw na wspó³czucie. egocentryczni i uzale¿niamy siê od pieniêdzy oraz seksu. Ma zwi¹zek z mi³oœci¹. s¹ zbyt wspó³czuj¹cy i odczuwaj¹ nieustann¹ potrzebê dawania. kreatywnoœæ. Poniewa¿ odnosi siê ona do wody. znaki sta³e (Byk. Skorpion i Wodnik) s¹ sztywne. kreatywnoœæ i równowagê emocjonaln¹. Na pewno znasz osoby. przyczyniaj¹c siê do dobrego trawienia i samopoczucia. Czakra ta ma równie¿ zwi¹zek z wra¿liwoœci¹. kiedy jesteœmy szczêœliwi i zadowoleni. w ma³ym zag³êbieniu na plecach.zarz¹dza równie¿ naszym powonieniem oraz takimi czêœciami naszego cia³a. a ponadto wp³ywa na nasz zmys³ smaku. poczucie w³asnej godnoœci i pewnoœæ siebie. Czakra ta reprezentuje seksualnoœæ. W rezultacie wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ strach. zarz¹dza gospodark¹ p³ynami w naszym organizmie. próbujemy manipulowaæ innymi. oko³o piêciu centymetrów poni¿ej pêpka. Czakra splotu s³onecznego (Manipuraka) kolor: ¿ó³ty ¿ywio³: ogieñ zmys³: wzrok d¹¿enie: zrozumieæ wyzwanie: skutecznie porozumiewaæ siê z bliskimi s³owo kluczowe: intelekt S³owo manipuraka znaczy „klejnot w pêpku". Maj¹ oni sk³onnoœæ do nadwra¿liwoœci. oraz oczami. Nic w tym dziwnego. gdy sobie przypomnisz. Ludzie ci pozostaj¹ w kontakcie ze swymi emocjami. wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ gniew i wrogoœæ. Rak.

Nic nigdy nie powsta³o. ¿e jesteœmy s³abi. natomiast druga nie wykorzystuje jej potencja³u. Wszelkie objawy intuicji pochodz¹ od czakry brwiowej. Kiedy czakra korony jest zbyt pobudzona. Niestety. Czakra gard³owa stanowi najwa¿niejszy element.Czakra gard³owa (Visshudha) kolor: b³êkit kwadratura: sta³y zmys³: dŸwiêk d¹¿enie: wewnêtrzny spokój wyzwanie: ryzykuj s³owo kluczowe: pojêcia Czakra ta znajduje siê na poziomie krtani. gdy chodzi o przekazywanie myœli 2 czakry brwiowej do czterech ni¿szych czakr. Kiedy czakra brwiowa zostanie nadto pobudzona. jest ze sob¹ powi¹zane. czakra gard³owa daje zadowolenie. która kontroluje najsilniejsze drgania energii w organizmie. Kiedy jednak zostaje nadmiernie pobudzona. . za zgod¹ samego zainteresowanego bêdziesz móg³ poprawiæ stan sennej czakry gard³owej i skutecznie zrównowa¿yæ jego energiê. Powszechne s¹ wtedy silne migreny. jak wyczuwanie nastrojów i uczuæ innych ludzi. tym. Czakra brwiowa (Ajna) kolor: indygo kwadratura: zmienny d¹¿enie: osi¹gniêcie harmonii z wszechœwiatem wyzwanie: realizacja marzeñ s³owo kluczowe: intuicja Czakra brwiowa znajduje siê na czole. Visshudha znaczy „czysta". Tymczasem. Tonsura mnichów to sposób na ods³oniêcie tego miejsca. Adolf Hitler musia³ mieæ tê czakrê zbyt pobudzon¹. Czakra ta utrzymuje w równowadze i harmonii wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ stronê naszej natury. zdasz sobie sprawê z ró¿nic w ich rozmiarze i intensywnoœci. nasza ciemniejsza strona natury zostaje zapomniana. ¿e pierwsza osoba u¿ywa swojej czakry gard³owej w sposób pozytywny. ¿e wszystko. Jest to czakra porozumiewania siê i wyra¿ania swojego „ja". wiêkszoœæ z nas w ogóle nie kontroluje swoich wzorców myœlowych albo czyni to w nieznacznym stopniu. mi³oœæ i zrozumienie. Natomiast gdy jest ona pobudzona niedostatecznie. Czakra gard³owa jednego cz³owieka mo¿e byæ du¿a. pulsuj¹ca ¿yciem i szybka. W sanskrycie jej nazwa znaczy „rozkaz". Nazywamy to równowa¿eniem aury. duchowym. Czakra korony (Sahasrara) kolor: fiolet kwadratura: kardynalny d¹¿enie: zrozumienie wszechœwiata wyzwanie: powiêkszaæ wiedzê i m¹droœæ s³owo kluczowe: duchowoœæ Czakra korony. Czy zdarzy³o ci siê spêdziæ trochê czasu z cz³owiekiem pe³nym negatywnej energii i poczuæ ogromne wyczerpanie? Wp³ynê³a na ciebie negatywna energia tej osoby. Znaczy to. niedostateczne pobudzenie natomiast sprawia. dogmatyczni i manipulujemy innymi. zamykamy siê w sobie. nieszczerzy i niegodni zaufania. stajemy siê aroganccy. Inni ludzie maj¹ wp³yw na podœwiadomoœæ ka¿dego z nas. maluj¹c portret osoby szczególnie uduchowionej. Sanskryckie s³owo sahasrara znaczy „tysi¹c". stajemy siê ca³oœci¹. jesteœmy nieœmia³ymi nieudacznikami. a my mo¿emy ¿yæ naprawdê. stajemy siê niekomunikatywni i brak nam radoœci ¿ycia. autorytarni. jeœli ktoœ tego nie wymyœli³. Na szczêœcie. stajemy siê sfrustrowani. spokój ducha. To jest w³aœnie funkcja czakry brwiowej. a symbolem czakry korony jest kwiat lotosu o tysi¹cu p³atków. sprawiaj¹c. brak nam asertywnoœci. miêdzy brwiami. Bêd¹c w równowadze. sarkastyczni i lekcewa¿¹cy. destruktywni i przygnêbieni. stajemy siê dumni. Artyœci. ¿e stajemy siê œwiadomi naszej duchowej natury. czêsto przedstawiaj¹ tê czakrê w postaci aureoli. Na poziomie emocjonalnym czakra ta zwiêksza nasze zrozumienie œwiata. usytuowana jest na samym czubku g³owy. czyni¹c to. Zarz¹dza równie¿ poziomem mistycznym. Na poziomie emocjonalnym wzmacnia ona idealizm. dobre wyczucie czasu oraz siln¹ wiarê. nawet jeœli g³oœno wypowiada³a tylko pozytywne lub neutralne zdania. na którym zdajemy sobie sprawê. nawet tak ma³o znacz¹ce przyk³ady. podczas gdy czakra drugiego bêdzie ma³a. przygaszona i powolna. Kiedy zaczniesz dostrzegaæ czakry. Porzucenie pojêcia indywidualnoœci i zostanie czêœci¹ wszechœwiata w ten w³aœnie sposób jest niezwykle trudne. Gdy czakra ta nie zosta³a dostatecznie pobudzona. co ¿yje. Zarz¹dza ona umys³em i jest oœrodkiem kieruj¹cym innymi czakrami. dogmatyczni.

¿e dana osoba z moich rad skorzysta. by wydoby³o z niej ca³¹ negatywna energiê. jeœli chcesz zajmowaæ siê równowa¿eniem aury. który kierunek odpowiada s³owu „tak". Wahade³ko zacznie siê poruszaæ w kierunku oznaczaj¹cym negacjê. Jednak nawet w takiej sytuacji wymieniani czynniki. który kierunek odpowiada s³owu „nie". co siê dzieje. Oczywiœcie. w których znalaz³eœ negatywn¹ energiê. 5. klatkê piersiow¹. wyjmij palce ze szklanki. a nastêpnie zapytaj. i zapytaj: „Który kierunek wskazuje energiê negatywn¹?" oraz „Który kierunek wskazuje energiê pozytywn¹?". Podczas seansu dobrze jest porozmawiaæ ze znajomym o tym. która spoœród nich jest najbardziej negatywna. Jeœli u¿ywasz klasycznego wahade³ka. który mo¿na przesuwaæ w górê i w dó³. a dopiero potem staram siê usun¹æ zaburzenia (rys. dopóki nie otrzymam potwierdzaj¹cej odpowiedzi. Umyj d³oñ pod bie¿¹c¹ wod¹ i powtórz to æwiczenie z pozosta³ymi czakrami. ¿e s¹ one pomocne. ale jeœli zdecydujesz siê na zakup jednego z nich. Znowu unieœ wahade³ko nad rysunkiem 5. przez twoj¹ rêkê. Na tym etapie musimy zadaæ wahade³ku jeszcze dwa pytania. W istocie negatywna energia wêdruje w górê. Robiê to. Zapytaj. by siê po³o¿y³ wygodnie na plecach. Teraz pos³u¿ymy siê wahade³kiem. Ja najpierw sprawdzam ka¿d¹ czakrê. Ja swoim znajomym dajê poduszeczkê. zgodnie lub niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. sprawdŸ kilka. Niemal ka¿dy przedmiot mo¿e spe³niaæ tê funkcjê. Jeœli masz wahade³ko do mierzenia aury. na której mog¹ oprzeæ g³owê. ¿e ukryli swoje problemy bardzo g³êboko i nawet nie zdaj¹ sobie sprawy z ich istnienia. sznurka czy ³añcuszka. gdy wa¿y przynajmniej kilka dekagramów. musisz byæ troskliwy. Poproœ go. które mog¹ le¿eæ u jej podstaw. który ruch oznacza „tak". WeŸ sznurek wahade³ka w palce (kciuk i palec wskazuj¹cy) i zawieœ je nad rysunkiem 5. dlaczego gromadz¹ w sobie negatywn¹ energiê. Po sprawdzeniu wszystkich siedmiu czakr pytam mojego wahade³ka. Umieœæ wahade³ko ponad najbardziej negatywna czakra i poproœ je. ¿e czakra podstawowa nie jest w dobrym zdrowiu. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna.4). i sugerujê sposób postêpowania. Wielu ludzi stwierdza. Mo¿esz równie¿ nabyæ wahade³ko do badania aury (zwane czasami wahade³kiem spektralnym) we wszystkich kolorach têczy. B¹dŸ cierpliwy. Wielu ludzi uwa¿a.3. ¿e niektóre wahade³ka reaguj¹ ³atwiej ni¿ inne. jednak lepiej. nie trzeba robiæ nic Wiêcej i mo¿na przejœæ do sprawdzania czakry krzy¿owej. jak u¿ywaæ ró¿d¿ki (czy raczej zagiêtych prêtów). Kiedy zorientujesz siê. Zapytaj wahade³ko: „Czy czakra mojego znajomego jest w dobrym zdrowiu?". w której nie trzymasz wahade³ka. wskazuj¹c. Wahade³ko to po prostu ciê¿arek przywi¹zany do nitki.2). „Czy czakra krzy¿owa jest najbardziej negatywna?" itd. .3. jakiego koloru szukasz. nie zapomnij przestawiæ wskaŸnika na kolor pomarañczowy). maj¹c nadziejê. nastaw wskaŸnik na kolor czerwony. (Jeœli u¿ywasz wahade³ka do wykrywania aury. po chwili wahade³ko zacznie siê poruszaæ. 5. by okreœliæ. Nape³nij szklankê wod¹ i zanurz w niej palce tej rêki. zaopatrzone w ma³y wskaŸnik. ja sam u¿ywam takiego. zanim podejmiesz decyzjê. chocia¿ zwyk³e wahad³o pozwala osi¹gn¹æ takie same wyniki (rys. powiedz sobie: „Szukam czakry podstawowej". Nie ka¿dy bêdzie chcia³ ci siê zwierzaæ i musisz to uszanowaæ. zatrzymaj wahade³ko na chwilê nad œrodkiem rysunku. Ale mo¿e siê zdarzyæ inaczej. a potem w dó³ drug¹ rêk¹ do wody. Mo¿e siê? ko³ysaæ w górê i w dó³ lub na boki albo zakreœlaæ ko³a. ³agodny i pe³en wyrozumia³oœci. Dlatego zadawanie wahade³ku tego pytania jest dobrym pomys³em. Czasami ludzie nie wiedz¹. musisz szukaæ dalej. Zawieœ wahade³ko ponad podstaw¹ krêgos³upa (mniej wiêcej na wysokoœci narz¹dów p³ciowych)..Równowa¿enie aury W rozdziale drugim nauczyliœmy siê. by odnaleŸæ aurê. Warto od czasu do czasu sprawdzaæ funkcjonowanie wahade³ka. Urz¹dzenie zacznie siê po chwili poruszaæ i uzyskasz tê informacjê. wra¿liwy. Gdy tylko wahade³ko przestanie siê poruszaæ w tym kierunku. Gdy jednak wahade³ko da ci odpowiedŸ negatywn¹. W sklepach mo¿na dostaæ gotowe wahade³ka. Zobaczysz. Teraz mo¿emy zrównowa¿yæ aurê naszego znajomego za pomoc¹ wahade³ka. pytaj¹c o ka¿d¹ po kolei: „Czy czakra podstawowa jest najbardziej negatywna?". ¿e raz okreœlone ruchy na „tak" i na „nie" nie ulegaj¹ zmianie. Prawdopodobnie dlatego. i zapytaæ go o przyczyny zmagazynowania negatywnej energii.

Wyboru nale¿y jednak dokonywaæ ostro¿nie. Przydymiony kwarc (dobry na psychiczne. ¿e nie uda siê usun¹æ ca³ej negatywnej energii. kryszta³ równie¿ wch³onie ich energiê i potem ci j¹ zwróci. dostarczaj¹c takiej barwy. Kiedy skoñczy³em. a pomarañczowy – czakrê krzy¿ow¹. Czakra krzy¿owa Tygrysie oko (daje si³ê. gdy na³adowa³ siê negatywn¹ energi¹. Purpurowy fluoryt (regeneruje organizm i daje duchow¹ œwiadomoœæ). Ludzie twierdz¹ czêsto. kryszta³ wch³onie tê energiê. ale uspokoi³ mnie. jaka bêdzie konieczna. Mo¿na go nosiæ. Kiedy usuniesz negatywn¹ energiê. otwartymi i szczêœliwymi. jako ¿e przejrzysty kryszta³ wi¹¿e siê ze œwiat³em. Czasami siê zdarza. Jeœli wiêc myœlisz negatywnie. by wspomóc czakrê podstawow¹. p³aka³ niemal przez dwadzieœcia minut. po zabiegu otwiera swoje serce i umys³. Z drugiej strony. wyobraŸ sobie. ¿e to ³zy szczêœcia. Karneol (wzmaga mêskoœæ i zmniejsza napiêcie). by wyla³ wodê ze szklanki do umywalki. Przejrzysty kryszta³ kwarcu mo¿e wiec poœrednio u-zdrowiæ cia³o. równoczeœnie dziêkuj¹c za uwolnienie go od negatywnej energii. Malachit (zielony kamieñ. ¿e ma w sobie jak¹kolwiek negatywn¹ energiê. Fluoryt (wzmacnia organizm po emocjonalnych urazach). A¿uryt (przyspiesza duchowe przebudzenie). Czakra gard³owa Sodalit (pomaga w wyra¿aniu samego siebie). Na koniec poproœ go. Wychodz¹c ode mnie. Dobrze jest nosiæ swój kryszta³ pod ubraniem. ¿e wahade³ko pokazuje twierdz¹c¹ odpowiedŸ nad ka¿d¹ z nich. bezpoœrednio na skórze. Uwa¿a³ siebie za cz³owieka niezwykle pozytywnego i nie chcia³ wierzyæ. poniewa¿ mo¿e wywo³ywaæ bóle i zawroty g³owy). szczególnie wtedy. bo ojciec powiedzia³ mu. pamiêtaj¹c. uzdrawiaj¹c¹ energiê. ¿e kryszta³y odnosz¹ce siê do czakr wybiera siê na ogól w zale¿noœci od koloru. Kryszta³y szybko poch³aniaj¹ energiê. Jednak w czasie równowa¿enia aury wyzna³. u niektórych osób mo¿e wywo³ywaæ zawroty g³owy). wygl¹da³ przynajmniej o piêtnaœcie lat m³odziej. który zmniejsza urazy emocjonalne i wywo³uje radoœæ). Czarny obsydian (jako uziemienie). Tak wiêc czerwony kryszta³ nosi siê. Czakra splotu s³onecznego Cytryn (wzmaga koncentracjê i zmniejsza sk³onnoœæ do zamartwiania siê). Czakra brwiowa Lapis lazuli (wspiera duchowoœæ – stosowaæ ostro¿nie. jeœli spêdzisz du¿o czasu z ludŸmi pe³nymi entuzjazmu. Zadanie nie zostanie ukoñczone. Kryszta³ nale¿y czyœciæ regularnie. które tworzy wszystkie kolory. ¿e od lat nie czuli siê tak dobrze. wytrwa³oœæ i odwagê). dziêki czemu bêdzie ukryty przed negatywn¹ energi¹ innych. Czakra podstawowa Czerwony granat (najlepiej go nosiæ poni¿ej pasa. by mieæ pewnoœæ. nastaw wskaŸnik na zieleñ i przesuñ wahade³kiem nad ca³ym cia³em w kierunku wskazuj¹cym pozytywn¹ energiê. Wiele osób. Kryszta³y poch³aniaj¹ równie¿ uczucia innych ludzi. Ja równie¿ w nagrodê czujê siê o¿ywiony i zregenerowany. które w czasie równowa¿enia aury niechêtnie rozmawia³y o przyczynach gromadzenia negatywnej energii. ¿e wysy³a ono zielon¹. Nic dziwnego. Czakra sercowa Zielony jaspis (daje mi³oœæ. . twój kamieñ poch³onie te uczucia i póŸniej ci je przeka¿e. nawet te. Wiele osób nosi czyste kryszta³y kwarcu w celu wspomo¿enia wszystkich czakr. P³ucz go przez minutê w zimnej. nieszczêœliwymi lub przygnêbionymi. Sugilit (daje poczucie sensu). Z tego samego powodu niektórzy wol¹ nosiæ kamieñ na szyi ukryty w ma³ym woreczku. By³em zaniepokojony. mówi¹c. Ta potrzeba nieokazywania i kontrolowania emocji by³a ukryta g³êboko w jego czakrach. Kryszta³y Z ka¿d¹ czakr¹ zwi¹zany jest jeden kryszta³. by jego czubek by³ skierowany ku do³owi. Czakra korony Ametyst (silny obroñca). Jeœli wiêc spêdzasz wiêkszoœæ czasu z ludŸmi agresywnymi. emocjonalne i fizyczne blokady). Ten sposób jest jednak mniej skuteczny ni¿ w bezpoœrednim kontakcie ze skór¹. Zielony awanturyn (kamieñ marzycieli – daje niezale¿noœæ i œwietne pomys³y). by wspomóc osi¹ganie równowagi. i¿ ch³opcy nie p³acz¹. ciep³o i m¹droœæ). jeszcze raz sprawdŸ czakry. ¿e w dzieciñstwie nigdy nie p³aka³.Niedawno równowa¿y³em aurê pewnego zamo¿nego biznesmena. Zanim skoñczysz. by oddaæ j¹ tobie póŸniej. Ró¿owy kwarc (pomaga pokochaæ samego siebie). dopóki wszystkie czakry nie dadz¹ pozytywnej odpowiedzi. bie¿¹cej wodzie. Po zabiegu równowa¿enia aury twój przyjaciel powinien czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. by o¿ywiæ i zregenerowaæ si³y twojego znajomego. Jeœli u¿ywasz zwyk³ego wahade³ka.

Przezroczysty kwarc (zawiera ca³¹ têczê i wspomaga wszystkie czakry). .

jeœli nie potrafisz tych barw zinterpretowaæ. podczas gdy druga wegetuje. a kto nie. Myœl¹ o tradycyjnym znaczeniu barw. ich odpowiedŸ bêdzie niejednoznaczna. jasnowidztwo. Za³ó¿my. ¿e nie postêpuj¹ tak.Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Teraz prawdopodobnie ju¿ dostrzegasz wiele ró¿nych kolorów wewn¹trz aury innych ludzi. Ilekroæ potencjalny kupiec zadawa³ mi techniczne pytanie. jak mogliby lub powinni. ¿e kocha i jest kochany. ¿e nie s¹ z niego zadowoleni. stawianie sobie celów. Mo¿esz znaæ dwie osoby o tej samej barwie podstawowej. czy miewaj¹ silne emocje. humanitaryzm. To fascynuj¹ce. Byæ mo¿e wyobra¿aj¹ sobie. Ludzie czêsto mi siê zwierzaj¹. jakoby odgrywa³y one jak¹kolwiek rolê w ich ¿yciu. FIOLET: duchowoœæ. kto jest cz³owiekiem spe³nionym. o przygaszonych kolorach. ale odnosi³em sukcesy w tym zawodzie i lubi³em go. Czêsto ¿yj¹ one zgodnie z uznanym wzorcem danej barwy. W rzeczywistoœci ludzie s¹ istotami z³o¿onymi i nie mo¿na ich klasyfikowaæ w tak prosty sposób. Strach przed sukcesem. dziwi³by siê. hydraulików. dopóki nie zjad³o siê z nim beczki soli. a ka¿dy. marzycielstwo. Niektórzy zdecydowanie przytakn¹. ¿e maj¹ piêkn¹. kto ma fiolet lub biel jako barwê podstawow¹. ale umiejêtnoœæ ta jest zupe³nie nieprzydatna. bêdzie duchowo wyemancypowany. Mog¹ jednak równie dobrze postêpowaæ niemal ca³kiem odwrotnie. Kolor podstawowy tylko wskazuje. Moim podstawowym kolorem jest niebieski. ale mia³em ma³e dzieci i p³aci³em wysoki czynsz. Wiedzia³em. poœwiêcenie. od razu zgadnie. prawników. podró¿e. Co rano zaczyna dzieñ podekscytowany i pe³en radoœci. BIA£Y: duchowoœæ. agresja. które zupe³nie nie robi³y w ¿yciu nic sensownego. który pozwoli jej dobrze wykorzystaæ drzemi¹ce w niej emocje. ¿e nie to powinienem robiæ. ¯Ó£TY: kreatywnoœæ. Pracowa³em w tym zawodzie z konkretnego powodu. nauczanie. idealizm. Kiedyœ martwi³a mnie liczba osób obdarzonych srebrnym i z³otym kolorem podstawowym. Jeœli spytasz osoby o pomarañczowym kolorze podstawowym. jest prawdziwe. dba³oœæ o innych. urzêdników i przedstawicieli ka¿dego innego zawodu. Przecie¿ – myœla³em – powinny odnosiæ du¿o wiêcej sukcesów ni¿ reszta ludzi. Przez krótki czas zajmowa³em siê sprzeda¿¹ maszyn drukarskich. intuicja. poniewa¿ mój umys³ jest zupe³nie niepraktyczny. To samo dotyczy nauczycieli. bezinteresownoœæ. Oto znaczenie kolorów zgodne z tradycj¹: CZERWONY: zmys³owoœæ. wykonuj¹c nieodpowiednie dla siebie prace. Trudno by by³o znaleŸæ cz³owieka o mniejszych uzdolnieniach technicznych ni¿ ja. Ktokolwiek by spojrza³ na moj¹ aurê. kiedy kontaktowa³em siê z drukarniami. Dlaczego? Mo¿na by siê spodziewaæ. Z£OTY: nieograniczony potencja³. Martwi¹ siê tym zupe³nie niepotrzebnie. ty bêdziesz wiedzia³. Nie muszê mówiæ. Równie¿ wœród bezrobotnych. czy nawet w wiêzieniu. ZIELONY: uzdrawianie. poszukiwanie m¹droœci. których bardzo nie lubi¹. . BR¥ZOWY: humanitaryzm. ale strach bêdzie ich powstrzymywa³. RÓ¯OWY: materializm. Czêsto przed tymi ludŸmi otwieraj¹ siê niezliczone mo¿liwoœci. Bez wzglêdu na odpowiedŸ. Porównaj to z cz³owiekiem kochaj¹cym swój zawód. SREBRNY: intuicja. dlaczego wykonujê tê pracê. Jego aura bêdzie du¿a. inni zaprzecz¹. ciê¿ka praca. fioletow¹ aurê. oni jednak z ró¿nych powodów nie potrafi¹ z nich skorzystaæ. intelekt. poniewa¿ dominuje w aurze. Strach przed pora¿k¹. Jednak powiedzenie. Bêd¹ mieli bolesn¹ œwiadomoœæ. Najbardziej widoczny jest kolor podstawowy. umi³owanie przyrody. kolory jasne. ¿e na pewnym etapie ¿ycia dana osoba bêdzie mieæ w sobie potencja³. pe³ne energii i ¿ycia. a on mo¿e postêpowaæ zupe³nie inaczej z najró¿niejszych powodów. ¿e ma szczêœliwe ¿ycie rodzinne. patrz¹c na ich aurê. INDYGO: troska. si³y ¿ywotne. zapominaj¹c o innych aspektach. i s¹ rozczarowani. Wielu z nich ³atwiej jest przepuszczaæ okazje i wieœæ przeciêtne ¿ycie. gdy siê okazuje. ¿e ka¿dy cz³owiek obdarzony z³otym kolorem podstawowym bêdzie robi³ coœ naprawdê wartoœciowego w ¿yciu. ¿e sprzedawa³em maszyny drukarskie tylko przez krótki czas. wizjonerstwo. uduchowion¹. NIEBIESKI: nauczanie. Mia³em szczêœcie. Ktoœ obcy. a zajêcie by³o bardzo dobrze p³atne. Niektórzy ludzie spêdzaj¹ ca³e ¿ycie. ¿e odzwierciedla siê to w ich niewielkiej aurze. musia³em poszukiwaæ odpowiedzi. lekarzy. co dany cz³owiek powinien uczyniæ ze swoim ¿yciem. zdrowie. czystoœæ. Bywaj¹ na przyk³ad ludzie biznesu z ka¿dym z podstawowych kolorów. pojawi¹ siê wszystkie kolory. Spotka³em osoby obdarzone ka¿dym z wymienionych kolorów podstawowych. ale tylko jedna z nich ¿yje pe³ni¹ ¿ycia. Najbardziej powszechnym tego powodem jest strach. ¿e nie mo¿na kogoœ poznaæ. daj¹ce poczucie spe³nienia. ¿e jest to pospolita czerwieñ. Ludzie ci ¿yj¹ tylko po³owicznie. POMARAÑCZOWY: emocje.

ciemna. Mo¿e tak¿e okreœlaæ poziom energii seksualnej. Gdy bêdziesz rozmyœla³ o tym niesprawiedliwym oskar¿eniu. po chwili z³oœæ ci przejdzie i powróci twój naturalny kolor podstawowy. ni¿ siê nam czasem wydaje. Czerwieñ sama w sobie. Te negatywne gromadz¹ siê niepostrze¿enie i po pewnym czasie wywo³uj¹ chorobê w fizycznym ciele cz³owieka. aura bêdzie zawiera³a du¿o zieleni. Jakiœ czas temu by³em na du¿ej wystawie. czy afirmacja jest prawdziwa. Sportowiec w czasie pobijania œwiatowego rekordu bêdzie mia³ w aurze du¿o czerwieni. dobre uczucia. za ka¿dym razem. gdy cz³owiek koncentruje siê. jak w t³umie narasta frustracja. ¿e energia siê wyczerpa³a i cz³owiek powinien siê dobrze wyspaæ. Zmiana w twoich finansach zajê³aby trochê czasu. Tê negatywn¹ energiê mo¿na czasem dostrzec dos³ownie jako ogieñ wokó³ g³owy cz³owieka. ile z nich jest pozytywnych. Znaczenie kolorów Nastroje przychodz¹ i odchodz¹. Na pocz¹tku dnia ka¿dy zwiedzaj¹cy by³ œwie¿y i podekscytowany. gdy tylko zdasz sobie sprawê. Doskona³ym przyk³adem jest aura. a pod koniec dnia wszyscy wygl¹dali na sfrustrowanych i zagubionych. czy dana myœl jest przypadkowa. szczególnie wokó³ g³owy. Ka¿da myœl wp³ywa na aurê. Umys³ nie wie. czy nie. Kiedy ludzie wpadaj¹ w furiê i „robi im siê przed oczami czerwono". Obserwuj lekkoatletê przygotowuj¹cego siê do zawodów. Popatrz na m³odych ludzi siedz¹cych w klasie przed egzaminem. Proces ten mo¿na dostrzec w aurze. Ja szczególnie lubiê przygl¹daæ siê chórowi. Obecnoœæ tej ostatniej nigdy nie jest dobrym znakiem. w której brudna czerwieñ ³¹czy siê z czerni¹. Mo¿esz æwiczyæ odczytywanie takich reakcji z twoim partnerem. Aura poszczególnych osób zdaje siê zlewaæ nad g³owami w jednoœæ i wznosi siê ku niebiosom jak jedna piêkna. bêdzie j¹ przepe³niaæ barwa ¿ó³ta. gdy wiele kolorów miesza siê wewn¹trz aury. Najczêœciej po takim ataku gniewu wystêpuje silna migrena. czyli pozytywne myœli.Aury nastroju W zasadzie kolor podstawowy pozostaje niezmienny przez ca³e ¿ycie. szczególnie gdy miejscowa dru¿yna przegrywa. czego nie zrobi³eœ. b³yszcz¹ca i czysta. Jeœli barwa jest jasna i przyjemna dla oka. Gdybyœ mówi³ sobie: „Tworzê dobrobyt". które specjalnie umieszcza siê w umyœle. czy œwiadomie wprowadzona. Przyjrzyj siê pianiœcie ca³kowicie poch³oniêtemu muzyk¹. ale to doœwiadczenie pozwoli ci dostrzec. ¿e masz mi³y dzieñ w pracy. na pewno czêsto myœlisz negatywnie o swojej sytuacji. odzwierciedlaj¹c twoje podenerwowanie. gdy jest kolorem nastroju oznacza po prostu ¿ywotnoœæ oraz otwartoœæ i pozytywne. a ile negatywnych. lecz pos³uguje siê tym. gdy siê przy³apiesz na negatywnej myœli o pieni¹dzach. Brudny pomarañczowy charakteryzuje egoizm i dumê. Stopniowo ludzie odczuwali coraz wiêksze zdenerwowanie. w zale¿noœci od nastroju. by wszystko obejrzeæ. prosz¹c. Pomarañczowy wskazuje na uczucia i emocje. a twoja sytuacja finansowa z czasem by siê polepszy³a. Aura odzwierciedla nasze nastroje przez ca³y dzieñ. po czym wypada z pokoju. wiêkszoœæ z nas czêœciej ma myœli negatywne. poniewa¿ mieli za ma³o czasu. Jeœli na przyk³ad masz k³opoty finansowe. Myœli maj¹ wiêksz¹ moc. Jakoœæ barw wskazuje na nasz rzeczywisty nastrój. Czytanie. twój umys³ zacz¹³by funkcjonowaæ bardziej pozytywnie. ¿e pomarañczowy zdominowa³by twój zwyk³y kolor podstawowy. oddaj¹c rytm zmian w naszym myœleniu. Zieleñ jako kolor nastroju wskazuje na to. nie daj¹c ci szansy na odpowiedŸ. Jeœli ca³a . ale mog¹ go chwilowo zastêpowaæ inne barwy. by³by przekonany. Niestety. Z ciekawoœci¹ obserwowa³em. oznacza ambicjê. odzwierciedlaj¹c uczucie gniewu i wœciek³oœci. Po kilku godzinach ktoœ nagle wchodzi do biura i nies³usznie ciê oskar¿a o coœ. Umys³ nie ma pojêcia. Proste marzenia na jawie maj¹ niewielkie znaczenie. Wszystkim nam przechodzi przez g³owê piêædziesi¹t-szeœædziesi¹t tysiêcy myœli dziennie i wiêkszoœæ z nas nie ma pojêcia. gdy tylko siê rozpocznie. WyobraŸ sobie. Dobrze jest od razu przestawiaæ negatywne myœli na pozytywne. gdy w grê wchodz¹ emocje. Porównaj to z kimœ. Dlatego tak wa¿ne s¹ afirmacje. ani nic go to nie obchodzi. mo¿e ciê zacz¹æ ogarniaæ gniew. ¿¹dz¹ lub zawiœci¹. a ich barwy nie zawsze ³atwo zinterpretowaæ. wykorzystuj¹c swój intelekt. Jeœli koncentrujesz siê na rozwi¹zywaniu problemu w pracy. natomiast w aurze odzwierciedli³aby siê od razu. Czy odbi³oby siê to na twoich emocjach? Jest bardzo prawdopodobne. Pomarañczowy zblednie i zacznie siê mieszaæ z czerwonym. bia³a kolumna czystej energii. kto jest bardzo zagniewany i zaraz siê bêdzie k³óci³ – jego czerwieñ bêdzie brudna. a nie tê w³aœciw¹. Szukaj okazji do obserwacji aury innych ludzi w ró¿nych okolicznoœciach. Podobne zjawisko mo¿esz spotkaæ w czasie gier sportowych. by sobie wyobra¿a³ ró¿ne nastroje. jakie zmiany dokonuj¹ siê wewn¹trz aury. szczególnie wtedy. a na wystawie by³o t³oczno. a jej kombinacja z czerwieni¹ oznacza okrucieñstwo. co otrzymuje. gdyby widzieli tê barwê w aurze uczniów! ¯ó³ty pojawia siê i znika. jakby b³otnista. pozytywne podejœcie do œwiata i wspó³czuj¹c¹ postawê wobec ludzi. Jeœli spokojnie odpoczywasz. ¯ó³ty wystêpuje jako barwa nastroju zawsze wtedy. Tymczasem ktoœ. pisanie czy jakiekolwiek inne dzia³anie uruchamiaj¹ce lew¹ pó³kulê mózgu tworz¹ zale¿ne od nastroju ¿ó³te zabarwienie aury. który œpiewa swoj¹ ulubion¹ pieœñ. W miarê up³ywu czasu widzia³em coraz wiêcej osób o zmêczonej aurze. ale powa¿ne. W istocie widz¹ brudn¹ czerwieñ wymieszan¹ z du¿¹ iloœci¹ czerni. Prawdopodobnie czêœciej myœlisz o biedzie ni¿ zamo¿noœci. Nie zdo³a on oczywiœcie dok³adnie oddaæ mrocznej aury kogoœ opêtanego chciwoœci¹. ¿e jest nim pomarañczowy lub czerwony. kto spojrza³by po raz pierwszy na twoj¹ aurê w tej w³aœnie chwili. nienawiœæ i z³o. W rezultacie pod wieczór widzia³em coraz czêœciej aurê nastroju. Nauczyciele w szkole byliby szczêœliwi. konstruktywne myœlenie mo¿na bardzo ³atwo w niej odczytaæ. co siê dzieje. Ale ta czerwieñ bêdzie ¿ywa.

Ponadto istnieje niemal nieskoñczona ró¿norodnoœæ odcieni ka¿dego koloru. poniewa¿ jego nastawienie jest zbyt negatywne. Na przyk³ad czerwieñ i czerñ oznaczaj¹ nienawiœæ. nieciekawe czy wrêcz nacechowane znudzeniem podejœcie do œwiata. ma jednak trudnoœci. Srebrny i z³oty rzadko wystêpuj¹ w charakterze kolorów nastroju. pozytywne myœlenie i chêæ rozwoju. o zamkniêtych horyzontach myœlowych. dobry i ³agodny.aura jest nas¹czona t¹ barw¹. któremu zaradzi odpowiedni odpoczynek. ¿e dana osoba ma natchnione lub intuicyjne myœli. Na ogó³ wystêpuje zmieszany z inn¹ barw¹ i naturê negatywnych cech okreœla w³aœnie ona. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe suknie. natomiast z zielonym – na zawiœæ. . jakie mo¿na dostrzec w aurze. Osoba obdarzona zdolnoœciami parapsychicznymi w chwili jasnowidzenia bêdzie mia³a du¿o bia³ego w swojej aurze. sk¹pstwo i zdradê. Ciemnoniebieski natomiast oznacza duchowoœæ i natchnienie. gdy wchodzi w sk³ad aury nastroju. Indygo jako barwa nastroju oznacza duchow¹ œwiadomoœæ. Szary jako kolor nastroju podkreœla znu¿enie i przygnêbienie. Kiedy zieleñ i b³êkit pojawiaj¹ siê w aurze nastroju razem. ¿e cz³owiek prze¿y³ chwilê olœnienia. nad którymi powinna siê zastanowiæ. Br¹zowy w aurze nastroju oznacza kogoœ. poniewa¿ interesuj¹ siê tylko sob¹ i pragn¹ rozmawiaæ jedynie na ciekawe dla nich tematy. Fioletowy okreœla kogoœ. Tacy ludzie mog¹ byæ bardzo nudni dla innych. Najlepszym sposobem nauki jest obserwacja aury u jak najwiêkszej liczby osób w najró¿niejszych sytuacjach. Niewielkie obszary zabarwione na br¹zowo okreœlaj¹ osobê mocno st¹paj¹c¹ po ziemi. Bardzo ciemna zieleñ oznacza oszustwo i nieuczciwoœæ. Kiedy ju¿ siê pojawi¹. B³êkit jako kolor nastroju wskazuje na wewnêtrzn¹ spójnoœæ. poniewa¿ ka¿dy wyra¿a siebie w inny sposób. kto ufa swojej wierze i rozwija sw¹ duchowoœæ. okrucieñstwo i wrogoœæ. Barwa ta na ogó³ pojawia siê na obrze¿ach aury nastroju. Barwy te mog¹ tak¿e znaczyæ. wra¿liwoœæ. Osoba. znacz¹ wspó³czuj¹ce zrozumienie i intuicyjn¹ œwiadomoœæ. rzadko zajmuje ca³y jej obszar. ¿e cz³owiek jest czu³y. Czarny zawsze jest bardzo negatywny. zanim je wprowadzi w czyn. U jednego cz³owieka zach³annoœæ mo¿e siê objawiaæ zupe³nie inaczej ni¿ u drugiego. Bia³y pojawia siê jako kolor nastroju w chwilach przeczuæ intuicyjnych. które wskazuj¹ na ich duchowe powo³anie. Jest to stan przejœciowy. szczególnie wtedy. obojêtniejemy i odsuwamy siê od innych. Czarny z ¿ó³tym wskazuj¹ na z³e myœli. kto chce panowaæ nad sytuacj¹. znacz¹. Trudno jest podaæ dok³adne znaczenie wszystkich barw. nieco sztywn¹ w pogl¹dach. Oznacza chwilowy brak wyobraŸni i konwencjonalne. która nie ma zamiaru uczyæ siê niczego nowego. Nic dziwnego. Ró¿owy pokazuje. u której siê pojawia. Równie¿ stres mo¿e spowodowaæ pojawienie siê tego koloru. kwestionuje istniej¹cy stan rzeczy i pog³êbia swoj¹ wiarê lub pogl¹dy filozoficzne.

„Pacjent znajdzie siê w natchnionym. cieñ ten przybiera postaæ szarej plamy. wygl¹d ogólny. Nic dziwnego. Jeœli ta energia siê wyczerpie. z wielk¹ dla siebie korzyœci¹. gdy stosuje autohipnozê. które znikaj¹ po powrocie do zdrowia. który mo¿e siê zmieniæ w strefy brzydkiego br¹zowego lub czarnego koloru. Uwa¿am. a barwy bêd¹ przy gaszone. Lekarze nie potrafi¹ jej pomóc. pobieraniu i przechowywaniu ró¿nych postaci energii. zanurzaj¹c go psychicznie w fiolecie lub w aurycznej barwie lawendy. Ból ujawnia siê w aurze na wiele sposobów. W 1915 roku swami Panchadasi wydal ksi¹¿kê The Human Aura. Twierdzi on równie¿. co uzewnêtrznia siê w aurze na d³ugo przed pojawieniem siê fizycznych objawów. ¿e nie zawsze musi dotkn¹æ rêk¹ cz³owieka. Cia³o eteryczne czasami bywa nazywane aur¹ zdrowia. gdy wykonywa³ swój zawód. Kobieta ta jest uczulona na œrodki przeciwbólowe. Daje w niej przyk³ad takiego w³aœnie sposobu uzdrawiania. g³ównie pod jêzykiem. Jeœli na przyk³ad ktoœ ma zapaœæ na p³uca. ale zawsze potrafi j¹ wyczuæ podczas uzdrawiania. ¿e aura ludzi. Równoczeœnie promienie energii przenikaj¹ce aurê staj¹ siê mniej widoczne. ¿e aura duchowej uzdrowicielki Ethel de Loach zmienia³a siê. jeœli choroba trwa przez d³u¿szy czas. Czarny cieñ w jej aurze na wysokoœci ust wygl¹da niemal jak kawa³ek wêgla. aby przes³aæ j¹ potem do chorego. W naszych d³oniach znajduj¹ siê du¿e oœrodki energii. W pewnym sensie uzdrowiciele przekazuj¹ swoim pacjentom energiê magnetyczn¹. Oznacza to brak energii u cierpi¹cego. Z³y stan zdrowia. Intensywnoœæ tej reakcji wskazuje na stopieñ nasilenia bólu. ¿e czyni to wiêkszoœæ duchowych uzdrowicieli i bioenergoterapeutów. zwracaj¹c uwagê na rozmiar aury. modl¹cy siê cz³owiek mo¿e przesy³aæ wibracje bezpoœrednio ze swojej aury do aury osoby. tworz¹c zdrowie lub chorobê. po nim jaskrawa. poniewa¿ potrafi „musn¹æ" aurê rêkoma podczas modlitwy. ¿e wygl¹da ona niezdrowo. Jej aura migocze. Uszkodzenia miêœni objawiaj¹ siê „dziurami" w aurze. zanim dana osoba uœwiadomi sobie istnienie problemu. Ludzie cierpi¹cy od d³u¿szego czasu na choroby chroniczne czêsto maj¹ aurê szarobr¹zow¹. Wzd³u¿ dotkniêtej strefy. Miejsce wywo³uj¹ce ból bêdzie oznaczone czarn¹ barw¹. Staraj¹ siê oni równie¿ wytworzyæ konkretn¹ barwê w swojej aurze. gdy g³owa przestanie boleæ. które mog¹ stanowiæ Ÿród³o si³y i uzdrawiaj¹cej mocy dla ludzi bêd¹cych w potrzebie. W istocie to w³aœnie ból nap³ywa falami. Wiêkszoœæ zaburzeñ stanu zdrowia ukazuje siê w postaci plamistego obszaru w ciele eterycznym. szczególnie wokó³ g³owy. Tê sam¹ barwê mo¿na zauwa¿yæ. Stwierdza. wskazuj¹ce na szkody poczynione w organizmie. Skorzysta na tym równie¿ uzdrowiciel. szaroœæ bêdzie siê pog³êbiaæ. natomiast aura cz³owieka cierpi¹cego nieustannie bêdzie zawsze ma³a. Na koniec nale¿y wizualizowaæ Wielkie Bia³e Œwiat³o. ¿e aura jest „elastyczna lub g¹bczasta". Gdy choroba siê rozwinie. zdrowiem i witalnoœci¹. ¿e cia³o eteryczne zmienia siê w ten sposób – jedna z jego funkcji polega na przekazywaniu. g³êboka ¿ó³æ. modyfikuj¹c subtelne wibracje i powoduj¹c. natomiast cz³owiekowi zmêczonemu doda wigoru strumieñ ostrej czerwieni. Wielu uzdrowicieli pracuje w podobny sposób. w zale¿noœci od tego. Ka¿dy z tych elementów mo¿e zostaæ zaburzony przez chorobê. Fotografia Kirliana pokaza³a zmiany w zabarwieniu i wygl¹dzie ogólnym aury uzdrowiciela. wysy³aj¹c lecz¹ce myœli bezpoœrednio do aury swoich pacjentów. jak cz³owiek ¿yje. jakby energia ci¹gle nap³ywa³a i odp³ywa³a. Jeœli któraœ z tych sfer niedomaga. Psychiczne i emocjonalne czynniki nieustannie wp³ywaj¹ na aurê. Aura staje siê wtedy nieprzejrzysta i przybiera odcieñ ciemnoszary. a nastêpnie sta³y strumieñ ciep³ego koloru pomarañczy". podnios³ym i oœwieconym stanie umys³u i ducha. którego uzdrawia. podczas ataku migreny. a¿ w koñcu zmieni siê w czerñ. na ogó³ ma swe Ÿród³o w ca³ych latach negatywnego myœlenia. £¹cz¹c myœl z uczuciem i emocjami. Potencjaln¹ chorobê mo¿na dostrzec. który nie jest wynikiem wypadku. D³ugotrwa³e nadu¿ywanie pewnych substancji mo¿e wywo³aæ nieodwracalne zmiany w aurze.Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Aura zdrowego cz³owieka promienieje ¿yciem. Kolor podstawowy i promienie praktycznie znikaj¹. jej kszta³t. pojawia siê g³êboki czarny cieñ. . B³êkitne promienie œwiat³a otaczaj¹ce jej d³onie przeistacza³y siê w jaskrawopomarañczowy blask. zanim mo¿na je wytropiæ w jakikolwiek inny sposób. Ból objawia siê ma³¹ aur¹. Narkotyki wp³ywaj¹ na aurê na wiele sposobów. Dzia³anie to nale¿y do sfery psychicznej i duchowej . aura to poka¿e. a jej aura odzwierciedla ten stan rzeczy. podobne do czakr. pojawi siê ona w aurze na wysokoœci klatki piersiowej. która niemal zapad³a siê w siebie. Pewien amerykañski badacz doniós³. Jack Wellman w swojej ksi¹¿ce Priest and the Paranormal opisuje. pojawiaj¹c siê znowu. których uzdrawia. na ogól w ciele eterycznym. gdy zaczyna³a ona wykorzystywaæ swoj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc. która nas otacza. Znam pewn¹ pani¹. ¿e ma on zdrowe umys³. Na fotografiach liœci wykonanych przez Kirliana widaæ odbarwienia w bardzo wczesnym stadium zaka¿enia wirusem. „Pacjenta z rozstrojem nerwowym mo¿na leczyæ. która od dwudziestu lat odczuwa nieustanny ból w ustach. za któr¹ siê modli. gdy cz³owiek wraca do zdrowia. którego o¿ywi energia kosmiczna". Aura osoby miewaj¹cej migreny bêdzie siê zapada³a w siebie na krótko tu¿ przed atakiem i w czasie jego trwania. wracaj¹c do swych normalnych rozmiarów. strukturê i kolor. cia³o i duszê. ulgê odczuwa tylko wtedy. czêsto siê powiêksza pod koniec kuracji. Aurê mo¿na równie¿ wykorzystywaæ do uzdrawiania. Uzdrawianie przez przesy³anie modlitwy tak¿e wykorzystuje aurê. Og³asza œwiatu. Wellmanowi nie zawsze siê udaje zobaczyæ aurê. Zanim cz³owiek poczuje siê Ÿle. zaczyna siê choroba. Zaburzenia te czêsto pokazuj¹ siê w aurze du¿o wczeœniej.

która drga w taki sam sposób. czyli bia³ego. W tym celu do szklanego naczynia o po¿¹danym kolorze nalej wody i pozostaw przez cztery godziny na parapecie lub w innym miejscu. z t¹ ró¿nic¹. Ró¿okrzy¿owcy stosuj¹ metodê leczenia kolorem. a nastêpnie g³êboko j¹ wdychaj¹. spo¿ywaj¹c pokarmy o odpowiednim kolorze. Oddychanie kolorem najlepiej zacz¹æ od rozluŸnienia siê i wykonania kilku g³êbokich wdechów. który daje poczucie spokoju. jagody i purpurowe broku³y. ¿ó³tka jajek. gdzie bêdzie wystawiona na dzia³anie œwiat³a. Fioletowe natomiast – ober¿yna. jak chory organ. nad ka¿d¹ czêœci¹ cia³a kontrolê sprawuje inny kolor. Wydychaj wolno. Mo¿na go stosowaæ na wiele sposobów. Uwa¿a³ on. Zamknij oczy. nieharmonijne utwory maj¹ przeciwny wp³yw. ¿e warstwa ochronna powinna byæ jaskrawopomarañczowa. czarne jagody oraz purpurowe broku³y. Wykonuj je kilka razy dziennie. lub koloru uzupe³niaj¹cego. które chcesz uzdrowiæ. którego w aurze brakuje. grejpfruty. jeœli ktoœ cierpi na nadmiar jednej barwy. Ka¿da nuta ma zwi¹zek z odrêbnym kolorem i równie¿ oddzia³uje na aurê. Od niepamiêtnych czasów w leczeniu u¿ywano œwiat³a s³onecznego. a nastêpnie wdychaj wybrany kolor. by dostarczyæ koloru. Jeœli jakaœ czêœæ cia³a niedomaga. Barwy indygo s¹ winogrona. marchewka. których brakuje lub jest zbyt ma³o w aurze. Jeœli nie masz szklanki odpowiedniego koloru. ¿e otacza go ochronna warstwa koloru ró¿owego. Jak dzia³a leczenie kolorami? Jak wiemy. Przechowywana w lodówce. kukurydza i morele. Jedna z moich znajomych Popad³a w g³êbok¹ depresjê. i wyœlij do niego to wyobra¿enie z mi³oœci¹. jak wraca do zdrowia. gdy jej partner nagle odniej odszed³. Mo¿na równie¿ „na³adowaæ" wodê wybranym kolorem. po prostu wyobraŸ sobie. W sk³ad pomarañczowego po¿ywienia wchodz¹ pomarañcze. winogrona. W rezultacie tej w³aœnie barwy u¿ywa siê najczêœciej w uzdrawianiu kolorem.Czêsto pacjentom zaleca siê równie¿ oddychanie kolorem. komponuj¹c w ten sposób posi³ek przyjemny dla oka i lekkostrawny. mo¿e wspomóc kuracjê. œliwki. Najlepiej to robiæ na œwie¿ym powietrzu w pe³nym s³oñcu. Najlepiej w tym celu s³uchaæ wolnych i ³agodnych melodii. Cierpi¹cym na anemiê na przyk³ad zaleca siê wyobra¿enie sobie czerwieni podczas æwiczeñ z kolorami. Na³adowan¹ wodê mo¿na stosowaæ wewnêtrznie i zewnêtrznie. jak zaczyna wychodziæ z depresji i ¿yæ na nowo. melony i owoce oraz warzywa o ¿ó³tej skórce. Muzyka Muzyka mo¿e oddzia³ywaæ bardzo koj¹co na aurê. Wyobra¿aj¹ sobie oni barwê. i zobacz. dopóki nie osi¹gniesz zamierzonych rezultatów. G³oœne. Na wschodzie kucharz stara siê zestawiæ kolory czterech pierwszych czakr. W sk³ad zielonego po¿ywienia wchodz¹ wszystkie zielone warzywa i owoce. trzy razy. której im brak albo której nie maj¹ doœæ du¿o. Uzdrawianie kolorem stosuje barwy têczy w celu odzyskania równowagi i harmonii w aurze. Do niebieskiej ¿ywnoœci nale¿¹ jagody i œliwki (niebieski w naturalny sposób hamuje apetyt). Aura reaguje na ten typ muzyki i powiêksza siê w miarê dop³ywu energii. ale równoczeœnie wzmaga witalnoœæ i wzmacnia system nerwowy. papryka. dynia. Uwa¿a siê go za najbardziej koj¹cy dla ludzkiego oka. Kolory Ka¿dy kolor ma konkretn¹ rolê do odegrania w uzdrawianiu barwami. któr¹ znam z w³asnego doœwiadczenia i za któr¹ mogê rêczyæ. Po¿ywienie i napoje Barwy. winogrona i wszystkie owoce o czerwonej skórce. bêdzie dobra przez dwa tygodnie. poprzez promienie œwiat³a czy napój. idealne s¹ utwory barokowe i medytacyjne. Gdy ktoœ ma k³opoty emocjonalne. umieœæ kartkê kolorowego papieru miêdzy szklank¹ a Ÿród³em œwiat³a. Postêpuj tak samo z cz³owiekiem wyczerpanym fizycznie. praktykowa³ uzdrawianie muzyk¹ i na niektóre dolegliwoœci przepisywa³ konkretne kompozycje. Jednak wszystkie inne kolory te¿ maj¹ swoje zastosowanie. WyobraŸ sobie miejsce. Ka¿dy z nich ma inne wibracje. Paracelsus. . ¯ó³te jest mas³o. W sk³ad czerwonego po¿ywienia wchodzi miêso. s³awny szesnastowieczny okultysta. pocz¹wszy od wizualizacji. Terapeuta u¿ywa jednoczeœnie œwiat³a i barwy. koncentruj¹c siê na tej myœli. Przez wiele tygodni wyobra¿a³em j¹ sobie otoczon¹ ró¿ow¹ aur¹ i patrzy³em. ¿e cia³o jest zbudowane z dwóch substancji – widzialnej – i niewidzialnej i ¿e mo¿na wyleczyæ chorych. Powtórz æwiczenie dwa. ukojenia i odpoczynku. Oto zestaw kolorów uzupe³niaj¹cych: Czerwony – b³êkitny pomarañczowy – fioletowy ¿ó³ty – fioletowy zielony – magenta b³êkitny – czerwony indygo – pomarañczowy fioletowy – ¿ó³ty Zieleñ z natury jest kolorem uzdrawiaj¹cym. mo¿na uzupe³niæ. wprowadzaj¹c ponownie równowagê miêdzy nimi. na kamieniach pó³szlachetnych skoñczywszy. dodanie odpowiedniej barwy. buraki.

¿e starsi. bia³e œwiat³o. bólom gard³a oraz wolu. emocjonalnym oraz duchowym. Myœli i uczucia negatywne s¹ szkodliwe. Œpij wystarczaj¹co du¿o i od czasu do czasu bierz urlop. Indygo Indygo ma w³aœciwoœci ch³odz¹ce i oddzia³uje na poziomie fizycznym. Powody takiego wyczerpania mog¹ byæ ró¿ne – stres. ¯ó³ty pomaga równie¿ w przekazywaniu energii do wszystkich czakr. otarciach. bia³e œwiat³o odsunie je od ciebie. nale¿y zastosowaæ prosty sposób. samotnie ¿yj¹cy ludzie. ¿e nasycone czerwone œwiat³o podnosi o 50 procent silê ludzkich miêœni w porównaniu z jakimœ spokojniejszym kolorem. Czerwieñ stymuluje wydzielanie adrenaliny. Czuwaj. pobudzaj¹ca psychikê i zmniejszaj¹ca depresjê. gdy potrzebna jest ochrona aury. Oprócz stosowania kolorów pacjent musi zachowaæ pozytywn¹ postawê. jest bardzo pomocny przy ³agodzeniu napiêcia. ¯ó³ty To barwa weso³a. B³êkit B³êkit ma w³aœciwoœci aseptyczne i œci¹gaj¹ce. kolor harmonii i uzdrawiania. tak po prostu. zmniejszaj¹cym oddzia³ywanie napiêcia oraz stymuluj¹cym przysadkê. niestrawnoœci i ko³atania serca – nale¿y jednak u¿ywaæ jej z umiarem. Lepiej leczyæ przyczynê ni¿ skutek. poniewa¿ jej nadmiar mo¿e wywo³aæ biegunkê. z jakim stresem czy napiêciem masz do czynienia. problemy z oczami i zaburzenia psychiczne. Baw siê. poprawia on samopoczucie i wywo³uje zadowolenie. Ta spokojna barwa nadaje siê do ³agodzenia wszelkich stanów zapalnych i gor¹czkowych ze wzglêdu na jej ch³odz¹ce w³aœciwoœci. byæ mo¿e nawet kilka razy dziennie. Czêsto stosuje siê ten kolor przy k³opotach z uszami. oczami i nosem. znane jako aura ochronna. co wyraŸnie odzwierciedli siê w twojej aurze. Jeœli to twój partner lub szef s¹ powodem wyczerpywania siê energii. a jednoczeœnie wzmacnia trzustkê. zrób dwa kó³ka z kciuków i palców wskazuj¹cych.Czerwieñ Czerwieñ stymuluje i pobudza. Mo¿na go równie¿ stosowaæ przy skaleczeniach. Zielony zawsze uwa¿ano za barwê p³odnoœci. œledzionê oraz p³uca. nastrój ujawnia siê w aurze. Badania laboratoryjne wykaza³y. Mo¿esz równie¿ wyobraziæ sobie. wyobra¿aj¹c sobie. a pozytywne myœli i uczucia maj¹ korzystny wp³yw na nasze zdrowie. Fiolet Oddzia³uje na najwy¿szym poziomie. dlatego te¿ pomaga przy zapaleniu oskrzeli. ale czasami nie ma wyboru. Oczywiœcie lepiej zapobiegaæ. Poniewa¿ rz¹dzi czakr¹ gard³ow¹. Bez wzglêdu na to. z³y stan zdrowia lub wp³yw innego cz³owieka. Zieleñ Zielony. ¿e otacza ciê i chroni czyste. WyobraŸ sobie. przepracowanie. tak by palce siê przeplata³y (rys. ¿e oplata ciê piêkna têcza. astmie oraz zimowych grypach i przeziêbieniach. Mo¿esz unikn¹æ szkodliwego stresu. Istniej¹ dowody na to. wij¹ca siê wokó³ twego cia³a od stóp do g³owy. Jeœli we w³asnej aurze dostrzegasz jakiekolwiek wskazówki dotycz¹ce swojego zdrowia. Zmniejsza równie¿ krwawienia. wzdêæ. Delikatne. dla rozrywki. Ochrona aury Jeœli czujesz. Œwietnie leczy bezsennoœæ. ¿e otacza ciê czyste. Zwracaj uwagê na swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. który tê energiê przechwytuje. Bia³e œwiat³o jest swego rodzaju duchow¹ „zbroj¹". Nie nale¿y jej nigdy u¿ywaæ bez innych barw. oparzeniach i reumatyzmie. musisz stosowaæ tê formê ochrony codziennie. musisz przedsiêwzi¹æ kroki konieczne do rozwi¹zania problemu. Jak wiadomo. którzy takiej bliskiej istoty nie maj¹. jest bardzo skutecznym œrodkiem przeciw przeziêbieniom. opiekuj¹cy siê jakimœ zwierzêciem i obdarzaj¹cy je mi³oœci¹. której mo¿esz u¿yæ zawsze. 7. kr¹¿enie krwi i pomaga odzyskaæ utracon¹ witalnoœæ. Unikaj szkodliwego stresu. bia³e œwiat³o. Zawsze. doda ci energii i uczyni ciê bardziej towarzyskim i popularnym. na ogó³ wiêc ³¹czy siê j¹ z b³êkitem lub zieleni¹. daj¹c ci spokój. aby w twoim ¿yciu nie brakowa³o mi³oœci. Czêsto ludzie doroœli bior¹ ¿ycie zbyt serio. gdy potrzebujesz psychicznej ochrony. ¿e twoja energia auryczna siê wyczerpuje. ono zadba o ciebie. . jest naturalnym czynnikiem tonizuj¹cym. dodaj¹cy wigoru.1). ¿e odpêdzi ona ka¿dy stres. zielone œwiat³o mo¿e z³agodziæ bóle g³owy. Pomarañczowy Pomarañczowy to kolor stymuluj¹cy. Zrób czasami coœ ekstrawaganckiego czy zwariowanego. Przede wszystkim oddzia³uje na system nerwowy. ale równie¿ tonizuje miêœnie i wzmaga si³y witalne. Jeœli bêdziesz dbaæ o swoje cia³o. ¿yj¹ d³u¿ej ni¿ ci. Mo¿na j¹ stosowaæ w razie zaparæ. W krótkim czasie poczujesz przyp³yw si³ witalnych. ni¿ leczyæ.

czêsto staj¹ siê leniwymi kibicami. Jestem pewien. Absolwenci uczelni czasami dokszta³caj¹ siê po ukoñczeniu studiów. którzy w m³odoœci byli mistrzami w ró¿nych sportach. Mo¿emy mieæ mgliste uczucie. „Czy jestem zadowolony z pracy?". by zwi¹zaæ koniec z koñcem. gdy by³o niemal za póŸno. Pamiêtaj tylko. którzy bêd¹ ciê stymulowaæ i zachêcaæ do dzia³ania. ¿e wszyscy siê rozwijamy w czasie naszej drogi przez ¿ycie w tym konkretnym wcieleniu. ¿e kolor podstawowy wskazuje. Jeœli czujesz siê niepewny. W innych dziedzinach naszego ¿ycia dotarcie do potrzeby rozwoju nie jest takie ³atwe. Oznacza³o to. ¿ywy odcieñ. co powinieneœ. gdzie le¿y Ÿród³o twoich k³opotów. pracowa³em na trzech etatach. bo my sami kryjemy siê przed ¿yciem? Takie doœwiadczenie mo¿e byæ oczyszczaj¹ce. jak byæ powinna. Twoim celem jest poprawa sprawnoœci fizycznej. Byæ mo¿e to nie ma wiêkszego znaczenia. Kiedyœ. Podobnie jest z fizyczn¹ tê¿yzn¹. powinieneœ byæ ambitnym. Jeœli czujesz siê bierny. Czerwony Maj¹c czerwieñ za kolor podstawowy. ¿e powinni robiæ coœ. jest konstruktywne i po¿yteczne. Czerwieñ to kolor ludzi ambitnych. wykorzystaj wahade³ko do odszukania przyczyny. ¿e czuje siê wyczerpany i nie wie. Byæ mo¿e po prostu wypali³eœ siê. co stymulowa³oby ich intelektualnie i fizycznie. Stawiaj sobie ambitne cele. Taka przechadzka powinna trwaæ przynajmniej dwadzieœcia minut. nie zdarza siê to czêsto. moje zdrowie by na tym ucierpia³o. apatyczny i introwertyczny. powinieneœ byæ cz³owiekiem ³atwym w kontaktach. z czego bêdziesz dumny. która jest dla ciebie niewskazana lub nie sprawia ci przyjemnoœci. Samodoskonalenie siê a twoja aura Trzeba mieæ nadziejê. w jaki byœ pragn¹³.Rozdzia³ 8. Od czasu do czasu zdarza siê. Rozejrzyj siê i zobacz. co nale¿y uczyniæ ze swoim ¿yciem). co powinniœmy robiæ i dok¹d pod¹¿aæ. z natury jesteœ zwyciêzc¹. czym móg³byœ siê zaj¹æ. co robisz. Pomarañczowy Wyposa¿ony w pomarañczowy jako kolor podstawowy. Jeœli jednak twoim ¿yciowym celem jest wystêp na olimpiadzie. masz kilka mo¿liwoœci. masz wiele mo¿liwoœci o¿ywienia i powiêkszenia swojej aury. Zacznij chodziæ na spacery. ¿eby by³a dwa razy d³u¿sza. zdeterminowanym. Moja aura mówi³a mi. Zadawaj siê z ludŸmi myœl¹cymi pozytywnie. Wszystko to jest oczywiste i ludzie na ogó³ wiedz¹. by jej przywróciæ normalny. Spróbuj siê wiêcej ruszaæ. zapomnij o moich radach i przejdŸ do nastêpnego paragrafu. dopóki nie odkryjesz. gdy moje dzieci by³y jeszcze ma³e. Pewnego wieczoru zauwa¿y³em. a nie zdobywanie z³otych medali. ¿e od tamtej pory regularnie sprawdzam wygl¹d swojej aury. Pytaj. Równie¿ twoje zwi¹zki z innymi ludŸmi mog¹ szwankowaæ. ¿e gdybym nadal pracowa³ na trzech etatach. Wiêkszoœæ z nas czyni to jednak w sposób doœæ przypadkowy. co wymusi na tobie rozwój. Nasze emocje nieustannie wp³ywaj¹ na nasz¹ aurê. A mo¿e wykonujesz pracê. ¿e taki kibic zaczyna znowu æwiczyæ i wraca do formy. by zawsze byæ na pierwszym miejscu. takimi. ale nie robi³em tego c³o chwili. Czerwieñ j¹ uwielbia. Wybierz coœ naprawdê wartoœciowego. odnosz¹cymi sukcesy. obserwuj¹cymi wyczyny innych sportowców. mo¿na stosunkowo ³atwo okreœliæ. jeœli oka¿e siê. mi³ym i troskliwym. ¿e nie dajemy z siebie Wszystkiego lub ¿e nie robimy w ¿yciu tego. jeœli czasami twój kolor podstawowy nabierze brudnozielonego odcienia. patrz¹c na w³asn¹ aurê. niestety. Bêdziesz mia³ czas na przemyœlenia. mo¿e powinieneœ wybraæ jakiœ sport bez rywalizacji. Jeœli zbyt ci zale¿y. otwartym optymist¹. a jednoczeœnie bêdziesz æwiczyæ cia³o. lecz za to p³aci³em rachunki. Pewna . ¿e bardzo ma³o czasu spêdza³em w domu z rodzin¹. (Pamiêtaj. usi³uj¹cych ci przeszkodziæ w realizowaniu zamierzeñ. U wielu ludzi motywacja do nauki znika w chwili opuszczenia szko³y. ¿e zieleñ zawiœci zabarwi³a twoj¹ aurê na sta³e. Na szczêœcie. ¿e aura wokó³ mojego kolegi z pracy jest niezwykle blada. Unikaj negatywnie nastawionych osób o w¹skich horyzontach. a w banku mieliœmy trochê grosza na czarn¹ godzinê. jak d³ugo zdo³a jeszcze dodatkowo pracowaæ. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na zabarwienie swojego koloru podstawowego. Nie muszê chyba mówiæ. Najpierw przyjrzyjmy siê kolorowi podstawowemu. ¿e to. Musisz jednak siê nauczyæ panowaæ nad tymi destrukcyjnymi emocjami. chêtnym do wspó³pracy. Ci. gdy zazdroœcisz komuœ sukcesu. Maj¹c czerwony jako kolor podstawowy. zapominaj¹cymi o w³asnym zdrowiu. ¿e przesadzam i ¿e nadszed³ czas na zmiany w moim ¿yciu. nie daj¹c sobie doœæ czasu na wypoczynek i relaks. sfrustrowany lub niezdolny do wyra¿enia siebie w taki sposób. Kiedy mu o tym wspomnia³em. powiedzia³. W chwili osi¹gniêcia sukcesu i zdobycia szacunku u innych osób twój kolor podstawowy poszerzy siê i bêdzie promienia³. Jeœli czerwieñ twojego podstawowego koloru nie jest taka. Pulsuje ¿yciem czy te¿ jest blady i ledwo widoczny? Czy promieniuje ku œwiatu z optymizmem i entuzjazmem? A mo¿e siê cofa. nie robisz tego. co powinniœmy. na które odpowiedŸ brzmi „tak" lub „nie". „Czy moje ma³¿eñstwo siê rozwija?" Odpowiedzi mog¹ ciê zaskoczyæ. a najlepiej. Zadawaj pytania. Ogl¹danie swojej aury nie stanowi³o dla mnie trudnoœci. Musisz czuæ. od razu spojrza³em na w³asn¹ aurê i z przera¿eniem zauwa¿y³em jej szarawy odcieñ i mniejszy o po³owê zasiêg. Powodów mo¿e byæ wiele. którzy odnosz¹ sukcesy. ¿e nie zawsze najwa¿niejsze jest zwyciêstwo. ale wiêkszoœæ z nas stara siê nie zwracaæ uwagi na ten lekki niepokój w g³êbi naszych umys³ów. Poniewa¿ sam by³em bardzo zmêczony tego wieczoru. Jeœli trudno ci rozwi¹zaæ ten problem. Zacznij uprawiaæ jakiœ sport oparty na rywalizacji.

ile osi¹gn¹³eœ dziêki tym cudownym zdolnoœciom. która ciê interesuje. mimo to miewasz wra¿enie. stawiaj¹c sobie intelektualnie stymuluj¹cy. Wybierz temat odpowiedni dla swoich uzdolnieñ i poznaj go jak najdok³adniej. Wiele lat temu s³ysza³em pewnego mówcê. powinieneœ byæ troskliwym. Jeœli czujesz siê znudzony. i czerpaæ przyjemnoœæ oraz zadowolenie z troskliwej opieki nad innymi. Wykorzystuj¹c je m¹drze. Jeœli nie okazujesz pozytywnych cech indygo – swojego koloru podstawowego. ¿e brakuje d³ugopisów. mo¿e siê to odbiæ na twoim stanie emocjonalnym. Byæ mo¿e jesteœ nadwra¿liwy i sprawiasz wra¿enie nieœmia³ego i niepewnego. co bywa niezwykle frustruj¹ce. ¿e nie robisz w ¿yciu tyle. Postaraj siê wyrobiæ sobie grubsz¹ skórê i korzystaj ze swego poczucia humoru. Mo¿e to byæ równie¿ dzia³anie na znacznie wiêksz¹ skalê. i spróbuj dzia³aæ w granicach tych ograniczeñ. musisz siê nauczyæ wykorzystywaæ swoj¹ wra¿liwoœæ w dzia³aniach charytatywnych i rozwijaæ talent w pracy na rzecz innych. wystarczy. by odeprzeæ ka¿dy atak. porywasz siê na tak wiele spraw. Jeœli tobie trudno odpoczywaæ. powinien ci pomóc. Wykorzystaj te atuty i dokonaj czegoœ wartoœciowego. powinieneœ byæ œmia³y. ¿e robi coœ po¿ytecznego. ale ona czerpa³a spokojn¹ satysfakcjê z faktu. Byæ mo¿e jesteœ niecierpliwy i niespokojny. jak i z innymi. ¿e chorej s¹siadce zrobisz zakupy. Jeœli tak. masz mo¿liwoœæ osi¹gn¹æ wiele w ka¿dej dziedzinie. Na ogó³ ludzie w³aœciwie wykorzystuj¹ b³êkitny kolor podstawowy. Powinieneœ siê otaczaæ podobnymi do ciebie ludŸmi – troskliwymi. pe³en entuzjazmu i twórczy. poniewa¿ masz dar jasnoœci myœlenia i syntezy. Niektórzy ludzie obdarzeni b³êkitem nie potrafi¹ siê zrelaksowaæ. rozpraszaj¹c swoj¹ energiê. w ci¹gu roku zostaniesz ekspertem. by poprawiæ ten stan rzeczy. które ci zosta³y dane. ¿e ludziom czêsto trudno za tob¹ nad¹¿yæ. twoja aura to odzwierciedli. Przedtem jej koledzy ci¹gle narzekali. najlepiej twórczo. Mo¿e czujesz siê jak schwytany w pu³apkê i spêtany. Twoja weso³oœæ i urok osobisty powinny ogrzewaæ serca ludzi. doradca czy ktoœ. w którym pracowa³a. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d. Powinieneœ siê czuæ wiecznie m³ody i dostrzegaæ mo¿liwoœci na ka¿dym kroku. handlowiec. Jeœli jest inaczej. Du¿o lepiej czu³byœ siê jako nauczyciel. Jeœli uwa¿asz. obejrzyj siê wstecz i zobacz. Cechuje ciê wielka wytrwa³oœæ i determinacja. co uwa¿asz za z³e w swojej spo³ecznoœci. Praca w pojedynkê nie jest dla ciebie. czy nie jesteœ zbyt uparty i ma³o elastyczny. nikt te¿ jej nie dziêkowa³. Przyci¹gaj¹ innych. Jesteœ inteligentny i dobrze z tego korzystasz. napotykasz wy³¹cznie ograniczenia. powinieneœ mieæ ³atwoœæ kontaktów z innymi i zdolnoœæ wyra¿ania siebie. który twierdzi³. ile móg³byœ. Nikt nie zauwa¿a³ jej wysi³ku. sprawdŸ. Najwiêksz¹ satysfakcjê da ci poczucie emocjonalnego spe³nienia. co pomo¿e ci pozostawaæ w harmonii zarówno ze sob¹ samym. Przyjrzyj siê sobie. zanim siêgn¹ po nowe zadania. Powinieneœ wykorzystywaæ swój g³os. obdarzonymi siln¹ intuicj¹ filantropami. niedba³ego podejœcia do ¿ycia. wk³adów do drukarki laserowej. Powinna ciê równie¿ cechowaæ bogata wyobraŸnia i jasnoœæ postrzegania œwiata. Potrzebne ci s¹ bodŸce intelektualne i spotkania z ludŸmi reprezentuj¹cymi najró¿niejsze kultury. mo¿esz je przezwyciê¿yæ. ¯ó³ty Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. w g³êbi duszy prawdopodobnie kryjesz nadmiern¹ wra¿liwoœæ. ¿e twój rozwój jest chaotyczny lub ¿e sobie zbytnio pob³a¿asz. kto w pracy u¿ywa g³osu. Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. by osi¹gn¹æ swoje cele. Wybierz sobie jakiœ temat i postaraj siê zostaæ prawdziwym znawc¹ w tej dziedzinie. Zieleñ Jeœli twoim kolorem podstawowym jest zielony.moja znajoma wziê³a na siebie odpowiedzialnoœæ czuwania nad dobrym zaopatrzeniem biura. sumienny i odpowiedzialny. który do koñca zrealizujesz. ¿e ka¿dy z nas jest w jakiœ sposób ograniczany. który proponuje nowe wyzwania i poszerza pole manewru. pobudzaj¹cy do kreatywnoœci cel. Wystrzegaj siê lekkomyœlnego. co utrudnia dokoñczenie zaczêtej pracy przed rozpoczêciem nowej. Potrafisz pracowaæ ciê¿ko i d³ugo. poniewa¿ wszêdzie. musz¹ siê wiêc nauczyæ poœwiêcaæ czas na odprê¿enie i odzyskiwanie si³. Jednak niektórzy maj¹ tendencjê do dzia³ania w zbyt wielu ró¿nych dziedzinach. na przyk³ad zarz¹dzanie organizacj¹ filantropijn¹ lub naprawienie czegoœ. poszukuj¹c okazji do pomocy innym. . jaki jesteœ. PogódŸ siê z faktem. Pracuj nad wyra¿aniem samego siebie wobec innych. Jeœli tak nie jest. Twoja elokwencja mo¿e pomóc ludziom. konsultant. Tacy ludzie powinni nauczyæ siê koncentrowaæ na wybranych sprawach i doprowadzaæ je do koñca. Jeœli masz trudnoœci w tej w³aœnie dziedzinie. Z pozoru radosny. bêdziesz siê musia³ nauczyæ ufaæ ludziom i dzia³aæ w zgodzie ze swoimi uczuciami. wiele mo¿esz zrobiæ. ¿yczliwym filantropem. którzy otworz¹ twój umys³ na nowe mo¿liwoœci. powinieneœ przebywaæ w towarzystwie troskliwych i wspó³czuj¹cych ludzi. Program samorozwoju. W miarê jak bêdziesz kierowa³ swoj¹ wra¿liwoœæ ku tym w³aœnie dziedzinom. Nie musi to byæ wielka rzecz. które potrafi¹ wspó³czuæ i którym sprawia radoœæ pomaganie innym. Powinieneœ równie¿ byæ stanowczy. Uwa¿aj¹ ciê na ogó³ za dyletanta i nie traktuj¹ twoich pomys³ów powa¿nie. twoja pewnoœæ siebie i zadowolenie z ¿ycia bêd¹ ros³y. Musisz zaakceptowaæ siebie takim. B³êkit Maj¹c b³êkit jako kolor podstawowy. Prawdopodobnie potrzebujesz trochê rozrywki i odpoczynku. ¿e jeœli co wieczór poœwiêcisz jedn¹ godzinê na zg³êbianie danego problemu. którzy wyczuwaj¹ ich dobre strony. pinezek itp. gdzie siê obrócisz. Indygo Ludzie obdarzeni indygo jako kolorem podstawowym s¹ na ogó³ odpowiedzialni i niezale¿ni. Najprawdopodobniej nale¿ysz do osób.

¿e nie za wszystko odpowiadasz. Gdy bêdziesz tak postêpowaæ. Ty jednak. by nauczyæ siê przekazywaæ zadania innym. Czasami jest ci trudno wspó³pracowaæ z ludŸmi. których kolorem podstawowym jest fiolet. Przyznaj. co najlepsze. a ludzie próbuj¹ z³o¿yæ na twoich barkach wszystkie swoje problemy. uczciwymi. pe³en entuzjazmu i spokojnej determinacji. powinieneœ byæ czu³y. Jest to równie¿ œwietny moment. Maj¹c poczucie zale¿noœci od innych. Potrafisz byæ swoim najgorszym wrogiem. niemal obojêtny sposób. o czym zawsze marzy³eœ. ale wespr¹ ciê w twoich staraniach. kochaj¹cy i troskliwy. co spowoduje. Zajmij siê nowym hobby lub zainteresuj now¹ dziedzin¹. godnymi zaufania natchnionymi idealistami z wielk¹ intuicj¹. Wierz¹ w siebie i zawsze wydobywaj¹ z innych to. nie potrafi¹ tak¿e podejmowaæ ryzyka. Jeœli jednak twoje marzenia leg³y w gruzach. gdy mo¿esz byæ sob¹ i masz czas. pe³en rezerwy sposób. cz³owiekiem niezwykle uzdolnionym i osi¹gaj¹cym sukcesy. który w ten sposób zyskasz. poniewa¿ potrafi¹ siê zaanga¿owaæ w pomoc innym tak bardzo. Wymagasz od siebie du¿o wiêcej ni¿ od innych i bywasz dla siebie bardzo twardy. Kiedy tak siê dzieje. a czas. WyjdŸ poza swoj¹ granicê bezpieczeñstwa i zrób to. ¿e inni nie zwracaj¹ uwagi na twoje uczucia. którym pomagaj¹ w spokojny. potraktuj to jako dobr¹ okazjê. by kochaæ swoich bliskich i dbaæ o nich. lecz czasami trudno ci je zrealizowaæ. s¹ wra¿liwi i uduchowieni. Przeznacz na odpoczynek tyle czasu. ale nieodpowiedni dla kogoœ innego. poniewa¿ musisz czuæ siê emocjonalnie niezale¿ny. Jednak wbrew tej zewnêtrznej ³agodnoœci jesteœ gotów broniæ swoich przekonañ i potrafisz jasno przedstawiaæ swój punkt widzenia. a na koniec – spe³niaj je. powinni poœwiêcaæ nieco czasu na rozrywkê i relaks. A przecie¿ masz trudnoœci z odmawianiem innym. trudno jest wyraziæ. by znowu siêgn¹æ do gwiazd. twoja aura bêdzie blada. kiedy trzeba skoñczyæ i odpocz¹æ. jakoœæ twojej aury poprawi siê w zdumiewaj¹cy sposób. wyczuleni na potrzeby innych. szara i bez ¿ycia. W trudnych chwilach wspiera ich silna wiara. jeœli siê na nich uczymy. którzy maj¹ indygo jako kolor podstawowy. przeznacz na jakieœ twórcze dzia³anie i spotkania z przyjació³mi oraz bliskimi. powinieneœ byæ odpowiedzialnym idealist¹. Najbardziej ci odpowiada pomaganie innym. Jeœli uwa¿asz. Polegaj¹ na sobie i czêsto nie potrafi¹ prosiæ o pomoc. Twój punkt widzenia mo¿e byæ dobry dla ciebie. Kiedy nie próbujesz porozumiewaæ siê z innymi. bêdziesz musia³ wzmocniæ poczucie w³asnej wartoœci i nauczyæ siê swobodnie wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ. które zapewni¹ ci niezale¿noœæ. Naucz siê relaksowaæ. Przyjaciele i rodzina bêd¹ byæ mo¿e zdziwieni. miewasz negatywne podejœcie do œwiata. pozbawiasz ich – i siebie – tego. Mo¿e siê okazaæ. by zrobiæ coœ dla siebie. Jeœli nie odzwierciedlasz pozytywnych cech fioletu. Byæ mo¿e bêdziesz musia³ siê trochê bardziej postaraæ. Wiêkszoœæ osób obdarzonych br¹zowym to szczêœliwi ludzie o pozytywnym nastawieniu. Uœwiadom sobie swoje zalety i przymioty. Cechuje ich du¿a intuicja. które trzeba zaspokoiæ. Nie zarzucaj wielkich marzeñ. Srebrny Ludzie obdarzeni srebrnym kolorem podstawowym s¹ szacownymi. postaraj siê odrobinê odseparowaæ od ludzi i znaleŸæ czas na to. gdy sprawy nie uk³adaj¹ siê po twojej myœli. Przepe³niaj¹ ciê wielkie idee. ile bêdzie trzeba. . Na szczêœcie przywrócenie jej do pe³nej formy nie jest trudne. Br¹zowy Jeœli twoim kolorem podstawowym jest br¹zowy. ¿e jesteœ zbyt krytyczny wobec siebie i innych i ¿e oczekujesz doskona³oœci. poniewa¿ wszystko robisz po swojemu i nie chcesz wypróbowaæ innych mo¿liwoœci. W takiej sytuacji musisz siê nauczyæ relaksowaæ i zdaæ sobie sprawê. Jesteœ urodzonym liderem. przygotowuj plan dzia³ania. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d na wiele sposobów. troskliwy. i ¿e nasze pomy³ki nie maj¹ znaczenia. Ró¿owy Maj¹c ró¿owy jako kolor podstawowy. co w tobie drzemie. nawet ty. Pamiêtaj o potrzebach innych ludzi i stañ siê bardziej elastyczny. poczyñ kroki. ale czynisz to czêsto w dyskretny. Jeœli jesteœ w³aœnie taki. Jeœli czujesz siê przygnieciony ciê¿arem obowi¹zków. Fiolet Ludzie. ¿e innym bêdzie trudno do ciebie dotrzeæ. który wp³ywa na innych swoj¹ charyzm¹ i energi¹. co czuj¹. ¿e ka¿dy pope³nia b³êdy. by opanowaæ sztukê mówienia „nie". Niektórzy s¹ zbyt zamkniêci w sobie i maj¹ trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów. Wœród ludzi obdarzonych z³otym rzadko siê zdarza. Mo¿esz cierpieæ na napiêcie nerwowe. Cechuj¹ ciê wielkie idea³y. jogê lub autohipnozê – bêdzie to dla ciebie korzystne. postaraj siê wyra¿aæ jaœniej. których kolorem podstawowym jest fiolet. gdy powiesz im dok³adnie. twoja s³aba i blada aura bêdzie przywieraæ blisko cia³a. Zawierz intuicji. Jeœli nie wykazujesz pozytywnych cech swojej barwy podstawowej. ¿e inni s¹ ciebie zbyt pewni. Z³oty Jeœli masz z³oty jako kolor podstawowy. ale stawiaj sobie konstruktywne cele. Pozb¹dŸ siê mniej wa¿nych spraw. Najszczêœliwszy jesteœ wtedy. Wielu osobom. Jeœli nie ma w tobie pozytywnych cech charakteryzuj¹cych twój kolor podstawowy. o co ci chodzi. stawiasz sobie wymagaj¹ce cele i d¹¿ysz do nich. ¿e ty tak¿e masz potrzeby. ¿e nie zauwa¿aj¹. Jeœli tak jest z tob¹. Rozwijaj poczucie w³asnej wartoœci. Przyznaj. a nastêpnie przygotuj nowy plan. jesteœ mi³y. Niektórzy ludzie obdarzeni ró¿owym s¹ nieœmiali. aby w spokoju odzyskaæ energiê i przygotowaæ siê do ponownego dzia³ania. gdy ci siê zdaje. przez jakiœ czas bêdziesz potrzebowaæ ukrycia.Ludzie. ktoœ negatywny. stosuj¹c medytacjê. bêdzie on wygl¹da³ blado i bez wyrazu. pamiêtaj. jak wiele masz do zaoferowania.

OdpowiedŸ twierdz¹ca wymaga podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie tej nadpobudliwoœci. Ta muzyka mnie zainspirowa³a. by siê zaprzyjaŸniæ. I znowu pozytywna odpowiedŸ zmusi ciê do prób naprawienia sytuacji. jeœli potrafisz. wcale nie musi byæ tak odbierana przez ciebie. Do twoich obowi¹zków nale¿y dbanie o ziemiê wokó³ niego. Kiedy skoñczysz. Lingerman w swojej ksi¹¿ce The Healing Energies of Music napisa³. ale p³yn¹ z niej nies³ychane korzyœci. zwiêkszaj¹c radoœæ ¿ycia. które ciê przyci¹ga i zostajecie przyjació³mi. dla wielu najlepsz¹ metod¹ jest ich wyczuwanie. ¿e czuj¹ siê odtr¹ceni i samotni. Nastêpnym razem. Pos³ugiwanie siê wahade³kiem Usi¹dŸ spokojnie i pytaj wahade³ko o ka¿d¹ czakrê po kolei. Utwory inspiruj¹ce mog¹ wzmocniæ duszê i dodaæ jej wigoru. Czakry Nie³atwo jest dostrzec czakry we w³asnej aurze. doda³a mi otuchy. gdzie nikt ci nie bêdzie przeszkadza³. Nic wiêc dziwnego. tak ¿e bêdzie wygl¹daæ niemal jak dziurawa. Kiedy czujesz siê samotny. osamotniony. Metoda medytacyjna Inna metoda polega na medytacji. Powinni zdaæ sobie sprawê z potrzeb innych i nauczyæ siê im pomagaæ. Mo¿na równie¿ poprosiæ przyjaciela. by czakra odzyska³a zdrowie.Byæ mo¿e czasami nie doceniasz swoich zdolnoœci. by przywróciæ swoim czakrom równowagê. uwa¿aj¹c. spiêty i pozbawiony celu". Skurczy siê równie¿ i przylgnie do twojego cia³a. ¿e bêdziesz siê czu³ psychicznie rozbity. Ty sam nie wybierasz sobie drzewa wyroczni – to ono ciebie znajduje. Muzyka mo¿e równie¿ byæ bardzo przydatna przy odzyskiwaniu równowagi czakr. ¿e mo¿na w myœlach wys³aæ przes³anie do ka¿dej czakry. Postaraj siê wtedy pog³êbiæ zaufanie do siebie i poczucie w³asnej wartoœci. jak konstruktywnie wykorzystywaæ czas. Metoda ta ma tê przewagê nad wahade³kiem. Bêd¹c w mieszkaniu. a bêdziesz mia³ doœæ swobody. Zadajê wtedy te same pytania. W przeciwnym razie mo¿esz zapytaæ. by przyjrza³ siê naszej aurze i coœ nam doradzi³. Siedzenie pod nim wp³ywa o¿ywiaj¹ce zarówno na cia³o. Ale po to. Kurs przemawiania lub asertywnoœci mog¹ ci w tym pomóc. Lubisz nowe idee i pomys³y i pragniesz nad nimi pracowaæ. gdy wyszed³em na ulicê po us³yszeniu po raz pierwszy Dziewi¹tej Symfonii Beethovena. poczu³em harmoniê z nieskoñczonoœci¹. jak¹ moc musia³y mieæ bêbny – i nadal maj¹ – dla Indian. wype³niæ nas gniewem i wœciek³oœci¹. co robiæ. spowodowaæ. gdy bêdziesz s³uchaæ muzyki. Zacznij od czakry podstawowej i posuwaj siê w górê do czakry koronnej. Jeœli nie charakteryzuj¹ ciê pozytywne cechy twojego koloru podstawowego. Uproœæ swój styl ¿ycia. Jest to drzewo. mo¿esz kontynuowaæ zadawanie pytañ dotycz¹ce samorozwoju. „Czy moja czakra jest zbyt pobudzona?" – zapytasz. co trzeba. wybieram wygodny fotel i wy³¹czam telefon na czas medytacji. jeœli masz szczêœcie i potrafisz wyraŸnie zobaczyæ aurê w lustrze. Musisz siê nauczyæ bezinteresownoœci. przera¿ony. £atwo ciê zraniæ. Pytaj w ten sposób o wszystkie czakry. Odpowiedni typ muzyki jest krzepi¹cy. które zadajê wahade³ku. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. by przyspieszy³a i nabra³a ¿ycia lub – przeciwnie – by zwolni³a i wróci³a znowu do równowagi. a mój organizm na nie odpowiada. bêdziesz móg³ zrobiæ to. jak i na duszê. Prawdopodobnie musisz siê nauczyæ. gdy¿ jesteœ wra¿liwy i pe³en troskliwoœci. która dzia³a koj¹co na mnie. prosz¹c. wojowniczy. tak by fakt dawania nie budzi³ od razu myœli o rewan¿u. Nigdy nie zapomnê chwili. który potrzebuje czasu na pog³êbianie wiedzy i m¹droœci. Po relaksacji progresywnej wyobra¿am sobie po kolei ka¿d¹ z moich czakr. Za³ó¿my. zamknij oczy i zastanów siê. Niektórzy ludzie obdarzeni biel¹ jako kolorem podstawowym s¹ egocentrykami myœl¹cymi wy³¹cznie o zaspokajaniu w³asnych potrzeb. twoj¹ aurê pokryj¹ plamy. gdzie w twoim ciele . Muzyka. by poznaæ i rozwin¹æ te idee. czuj¹c j¹ w swoim ciele. ono natomiast doda ci otuchy i udzieli wsparcia. ¿e wahade³ko da³o nam negatywn¹ odpowiedŸ na pierwsze pytanie. zrelaksuj siê. by zachowaæ niezbêdne chwile samotnoœci i spokoju. ¿e inni s¹ lepsi. Bia³y Osoba obdarzona bia³ym kolorem podstawowym jest nieskalanym indywidualist¹ o twórczych uzdolnieniach. Negatywna odpowiedŸ na to pytanie poci¹ga za sob¹ nastêpne pytanie: „Czy czakra jest za ma³o pobudzona?". To bardzo trudna lekcja. Oczywiœcie nieodpowiednie utwory mog¹ nam zrobiæ krzywdê. Mo¿esz podzieliæ czas tak. Muzyki zawsze u¿ywano do pobudzania ludzi. Wiêkszoœæ z nas musi okreœlaæ stan swoich czakr w inny sposób. ¿e destrukcyjna muzyka mo¿e „wp³yn¹æ na ca³¹ aurê. Usi¹dŸ wygodnie w spokojnym miejscu. Bêdziesz móg³ to zrobiæ. Nie musisz rezygnowaæ ze swojego indywidualizmu. „Czy moja czakra podstawowa jest w dobrym zdrowiu?" – brzmi pierwsze pytanie. a ludzie czêsto próbuj¹ ciê wykorzystaæ. Ja czêsto medytujê pod moim drzewem wyroczni¹. samemu najpierw trzeba byæ przyjacielem. które nale¿y zadaæ. Metoda muzyczna Muzyka dziêki swemu harmonijnemu brzmieniu i melodiom mo¿e nas ukoiæ i zregenerowaæ. dodaje nam energii i witalnoœci. wyjdŸ z domu i nawi¹zuj nowe znajomoœci. Hal A. WyobraŸ sobie tylko.

pojawia siê wielka potrzeba poczucia bezpieczeñstwa. krytykowania i plotek egoistycznym oszustem. d³ugie spacery na wsi lub nad brzegiem morza oraz s³uchaj¹c ³agodnej muzyki. natomiast cia³o duchowe – harfy. Oprócz tego: Pomp and Circumstance March No. objawi siê to sennym. Te negatywne cechy mo¿na wyeliminowaæ. których mo¿na s³uchaæ. Ponadto bêdzie siê anga¿owaæ w lekkomyœlne. The Stars and Stripes Forever Johna Philippa Sousy. radosne utwory. który nie chce jeœæ niczego oprócz kurczaka. Jeœli czakra podstawowa jest nie doœæ pobudzona. gwiazda z Tannhausera Ryszarda Wagnera oraz Œwiat³o ksiê¿yca Claude'a Debussy'ego. powstaj¹ trudnoœci w akceptowaniu zmian. Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. ¿e w tym przypadku potrzebna jest dawka energii. na co mia³ ochotê. lêkliwy i niezdecydowany. W po³¹czeniu z czerwieni¹ prowadzi to nierzadko do dominacji. Czasami mo¿e wywo³ywaæ namiêtnoœci i wielkie emocje. Gdy jest nadmiernie pobudzona. wzmacniaj¹c zaufanie do siebie i swoj¹ niezale¿noœæ. Cia³o emocjonalne reaguje na dête instrumenty drewniane oraz smyczkowe. Nie jest to ³atwe.rozbrzmiewaj¹ jej dŸwiêki. Mo¿e siê to objawiaæ jako gniew. wystêpuj¹ trudnoœci z dokoñczeniem zaczêtych prac. staj¹ siê uparci i sztywni w swoich przekonaniach. musimy nauczyæ siê najpierw myœleæ. zachêcaj¹c dan¹ osobê. Prawdopodobnie bêdzie to jedna z twoich czakr. Jeœli czakra krzy¿owa jest nie doœæ pobudzona. Wieczorna. uwertura do Rozamundy Franza Schuberta. . koncert na troje skrzypiec i orkiestrê Georga Philipa Telemanna oraz koncerty brandenburskie Jana Sebastiana Bacha. wszystko bêdzie mu siê wydawa³o zbyt du¿ym wysi³kiem i zupe³nie nie bêdzie siê interesowa³ seksem czy rozrywk¹. co mo¿e sprawiaæ k³opoty w obliczu wszystkiego. Mo¿na to osi¹gn¹æ. jak i w czynach. Muzyka zalecana dla czakry krzy¿owej Czakra krzy¿owa wp³ywa na równowagê cz³owieka. koncerty na obój Antonia Vivaldiego. koncert fortepianowy nr 1 Johannesa Brahmsa. Twierdzi on równie¿. a rozpoczête zadania doprowadzaæ do koñca. Na ogó³ ró¿ne instrumenty w ró¿ny sposób wp³ywaj¹ na ró¿ne czêœci twojego cia³a. Do odpowiednich utworów nale¿¹: Koncert C-dur na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. agresji. Odpowiednia bêdzie niemal ca³a muzyka skomponowana dla orkiestr z³o¿onych z instrumentów blaszanych. dotkniêta t¹ przypad³oœci¹ osoba bêdzie sk³onnym do marudzenia. Jeœli chcemy odzyskaæ równowagê nadmiernie pobudzonej czakry splotu s³onecznego. a szczególnie g³oœne. apatycznym podejœciem do ¿ycia. zaborczoœci oraz innych ekstremalnych zachowañ. Odpowiednia muzyka to: Muzyka na wodzie Georga Friedricha Haendla. koncert na harfê Georga Friedricha Haendla i muzyka Johna Dowlanda. by za¿ywa³a wiêcej ruchu lub mi³o spêdza³a czas z pogodnymi przyjació³mi. koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa. cz³owiek jest nieœmia³y. Czakra wróci do równowagi. ¯ycie w wyobraŸni zdaje siê lepsze od rzeczywistoœci. Marsz turecki z Ruin ateñskich Ludwika van Beethovena oraz Marsz Radetzkiego Jana Straussa. poniewa¿ zak³ada ca³kowit¹ zmianê spojrzenia na œwiat. a tak¿e zmiennoœæ nastrojów. WyobraŸnia podsuwa mu obrazy pe³ne lêku i trudnoœci. D³uga k¹piel w ciep³ej wodzie mo¿e dokonaæ cudów. Marsz s³owiañski Piotra Czajkowskiego. Wszystkie te skrajne uczucia mo¿na wyciszyæ i odzyskaæ równowagê. Marsz wojskowy Franza Schuberta. Oznacza to. uwertura do Lohengrina Ryszarda Wagnera. co psychiczne). To oczywiste. ¿e muzyka mo¿e pomóc „w zapobieganiu chorobom wywo³ywanym brakiem równowagi w organizmie". W zwi¹zku z tym nadmierne pobudzenie odbije siê na obu cechach – zarówno na czerwieni. Fizyczne cia³o odczuwa oddzia³ywanie instrumentów blaszanych i perkusji. równowagi i poczucia sensu. Ludzie. Jeœli czakrze splotu s³onecznego brakuje energii. Cia³o psychiczne pobudzaj¹ smyczki. lekkomyœlnoœæ. Muzyka zalecana dla czakry splotu s³onecznego Czakra splotu s³onecznego ma zwi¹zek z umys³em i systemem nerwowym. Trzeba siê tylko nauczyæ dzieliæ radoœci¹ i entuzjazmem z innymi. organy oraz dzwonki wietrzne. przywracaj¹c twojemu organizmowi harmoniê i równowagê. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. Muzyka zalecana dla czakry podstawowej Czakra ta czêsto bywa zbyt pobudzona. wszyscy mo¿emy odzyskaæ wigor. a on teraz – po czterdziestce – nie chce spróbowaæ niczego nowego. jak i ¿ó³ci. nies³uszna lub z³oœliwa krytyka oraz ca³kowity brak odpowiedzialnoœci. ostatnia czêœæ symfonii nr 3 (na organy) Kamila Saint-Saensa oraz ostatnia czêœæ Pi¹tej symfonii Piotra Czajkowskiego. jeœli poœwiêci siê trochê czasu na przemyœlenie swoich spraw. Odpowiednie utwory to: uwertura Egmont Ludwika van Beethovena. a dopiero potem wyra¿aæ swoje opinie i pamiêtaæ o uczciwoœci zarówno w myœlach. ojca. Mo¿na przywróciæ równowagê czakrze. Znam cz³owieka. co nowe lub inne. W dzieciñstwie jego matka pozwala³a mu zjadaæ to. powierzchowne dzia³ania. jakie pope³ni³o siê b³êdy. do natury. Canon in D Johanna Pachelbela. Do odpowiednich utworów nale¿¹: muzyka do baletu Appalachian Spring Aarona Coplanda. energiê i równowagê". Koncert podwójny na flet i harfê C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Suita z czasów Holberga Edwarda Griega. stosuj¹c medytacjê. 1 Sir Edwarda Elgara. Odpowiednimi utworami s¹: Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha. Marsz tryumfalny z Aidy Giuseppe Verdiego. Dr John Diamond w ksi¹¿ce Your Body Doesn't Lie pisze: „Otoczeni odpowiednimi dŸwiêkami. Po okresach szybkich postêpów nast¹pi¹ chwile otêpienia i skrajnej niekonsekwencji. ¿e na tê w³aœnie czakrê muzyka oddzia³uje. powstaj¹ skomplikowane marzenia. Korzystne bêd¹ okresy analizowania w³asnej duszy. Cz³owiek bêdzie bierny. Nale¿y podejmowaæ nowe wyzwania. których czakra sercowa jest bardzo pobudzona. marnowanie energii oraz sk³onnoœæ do powierzchownego podejœcia do ¿ycia. co fizyczne) i ¿ó³ci¹ (tym. które nigdy siê nie spe³ni¹. Istnieje te¿ mnóstwo utworów muzycznych. poniewa¿ le¿y miêdzy czerwieni¹ (tym. Muzyka zalecana dla czakry sercowej Czakra serca odnosi siê do uzdrawiania. w czasie których mo¿na przemyœleæ dawne wzorce zachowañ i zastanowiæ siê.

koncert skrzypcowy Maxa Brucha. ¿e stajesz siê wœcibskim intrygantem tworz¹cym chaos zamiast harmonii. Muzyka zalecana dla czakry brwiowej Czakra brwiowa odnosi siê do duchowego zrozumienia. Do zalecanych utworów muzycznych nale¿¹: Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego. rozwijaæ siê i iœæ naprzód. Odpowiednie utwory muzyczne: druga symfonia Gustawa Mahlera. Finlandia Jana Sibeliusa i szósta symfonia F-dur. Trzeba spêdziæ nieco czasu w samotnoœci na duchowych i metafizycznych rozwa¿aniach. chce wszystko wiedzieæ. szósta symfonia Ludwika van Be-ethovena. ekspansywna. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Musisz zapomnieæ o przesz³oœci. ¿e inny ni¿ ich punkt widzenia mo¿e byæ równie dobry. uwertura Lekka kawaleria Franza von Suppego oraz koncert fortepianowy a-moll Edwarda Griega. Koncert warszawski Ryszarda Addinsella. W wyniku jej nadmiernego pobudzenia cz³owiek staje siê niecierpliwy i nieodpowiedzialny. co mo¿e w tobie wywo³aæ ma³ostkowoœæ. bêd¹ lepiej pomagaæ innym. niezdolny do oddzielenia ich od rzeczywistoœci. Odstraszasz ludzi protekcjonaln¹ min¹ i wywy¿szaniem siê. ³¹cz¹c w jednoœæ sferê fizyczn¹ i duchow¹ naszej natury. sprawia. Panis Angelicus Cesara Francka. W celu przywrócenia czakrze równowagi nale¿y siê tej równowagi nauczyæ. których kochasz. koncert organowy Francisa Poulenca. musisz oddawaæ siê zabawie z czystej przyjemnoœci. Nie mo¿e . suita Peer Gynt Edwarda Griega. polepszy siê ka¿dy aspekt twojego ¿ycia. Bêdziesz mia³ problemy z pamiêci¹. Rozwój magnetyczny Zdolnoœci jasnowidzenia s¹ na Wschodzie pobudzane za pomoc¹ namagnesowanej sztabki. W celu odzyskania równowagi powinieneœ spotykaæ siê z ludŸmi o pozytywnym nastawieniu i spêdzaæ czas w spokojnym otoczeniu. Prawdopodobnie bêdziesz musia³ siê nauczyæ kontrolowaæ stres i napiêcie. Musisz te¿ zyskaæ poczucie. jesteœ cz³owiekiem zamkniêtym w sobie. dawnych ranach i urazach i zacz¹æ ¿yæ teraŸniejszoœci¹. które zdaj¹ siê ekscytuj¹ce i ró¿ne od pozosta³ych. Ceni sobie piêkno. Jeœli im siê to uda. zanim siê coœ zrobi. Finlandia Jana Sibeliusa. prawdopodobnie bêdziesz mia³ tendencjê do wycofywania siê z ¿ycia. symfonia C-dur Georges'a Bizeta. dumnym i aroganckim. Odpowiednie utwory muzyczne to: drugi koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa. uwertura do Romea i Julii Piotra Czajkowskiego. symfonia d-moll Cesara Francka. Odpowiednia muzyka to: pi¹ty koncert fortepianowy Es-dur Ludwika van Beethovena. Muzyka zalecana dla czakry gard³owej Czakra gard³owa ma zwi¹zek z myœleniem. nie bêdziesz te¿ chcia³ braæ na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci. Pinie rzymskie Ottorino Respighiego. relaksuj¹c siê i czyni¹c plany na przysz³oœæ. Ta ucieczka w krainê fantazji czêsto sprawia. Odpowiednie utwory to: Keltic Sonata Edwarda MacDowella.By przywróciæ równowagê czakry. The Joy of Life Symphony Alfreda Hilla. nale¿y m¹drze wykorzystywaæ czas i myœleæ. Na ogó³ czakra korony nie bywa nazbyt pobudzona. musisz spêdzaæ czas na beztroskiej zabawie z ludŸmi. wynios³ym. Wspiera poznanie samego siebie i intuicjê. ¿e jesteœ potrzebny. ¿e trudno siê kontaktowaæ z innymi. Aby odzyskaæ równowagê. Pasja wg œw. a kiedy jest nadmiernie pobudzona. a czasem nawet lepszy. Zwi¹zana jest z duchowoœci¹. ludzie ci powinni poszerzyæ swoje horyzonty i zdaæ sobie sprawê. koncert C-dur na flet i harfê Wolfganga Amadeusza Mozarta. pierwszy koncert fortepianowy Fryderyka Chopina. zwana Pastoraln¹. Kiedy twoja czakra serca jest zbyt ma³o pobudzona. trzecia symfonia Kamila Saint-Saensa oraz Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. bêdziesz obawia³ siê dzia³ania. A Lincoln Portrait Aarona Coplanda. lenistwo i pob³a¿anie sobie. Do odpowiednich utworów nale¿¹: uwertura do Rozamundy Franka Schuberta. Ludwika van Beethovena. Oda do œw. intuicj¹ oraz d¹¿eniem do poznania i zrozumienia ukrytych prawd. Cecylii Georga Fredericha Haendla oraz Rapsodia hiszpañska Maurycego Ravela. trzeci koncert fortepianowy Józefa Haydna. Muzyka zalecana dla czakry korony Czakra korony reprezentuje nasz¹ wy¿sz¹ naturê i aspiracje. staniesz siê niedba³y. których w istocie potêpia siê za ich brak doskona³oœci. Meine Freude Jana Sebastiana Bacha. ale tak¿e spotykaæ siê z ludŸmi na bardziej towarzyskiej stopie. W celu przywrócenia jej równowagi nale¿y podejmowaæ wartoœciowe zajêcia. marsze Jana Filipa Sousy oraz Die Flederniaus Overtwe Jana Straussa. Gdy nauczysz siê odpowiedniego podejœcia do nie dokoñczonych spraw i zapomnisz o przesz³oœci. Zbyt ma³o pobudzona czakra gard³owa wywo³uje apatiê. nieprzychylny i butny. Jeœli czakrze brwiowej brakuje energii. Odpowiednia muzyka to: Trumpet Voluntary Jeremiasza Clarke'a. mi³oœci i dzia³añ dobroczynnych. Chc¹c przywróciæ swojej czakrze równowagê. Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha oraz koncert na harfê Georga Friedricha Haendla. Florida Suitê Fredericka Deliusa. niezdolnym pomóc sobie i innym. Jeœli jednak tak siê zdarzy. jest z natury ciekawa. koncert fortepianowy Edwarda Griega oraz koncert wiolonczelowy Antonina Dvofaka. Polecane utwory to: oratorium Les Beatitudes Cesara Francka. Pope Marcellas Mass Giovanniego Palesstriny. koncert gitarowy Hektora Villii-Lobosa oraz pi¹ta symfonia Ludwika van Beethovena. koncert na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. Tokkata i fuga D-dur oraz Jesu. cz³owiek ¿yje w wyimaginowanym œwiecie marzeñ. Aby odzyskaæ równowagê. czy nawet okrucieñstwo. Ogarnia go potrzeba nieustannego poszukiwania przyjemnoœci i nowych bodŸców. a sami osi¹gn¹ szczêœcie i satysfakcjê. Równowagê mo¿esz odzyskaæ. Jeœli twoja czakra korony jest zbyt ma³o pobudzona. przebywaj¹c w samotnoœci w estetycznym otoczeniu. kontaktowaæ siê z innymi na ich poziomie i nie oczekiwaæ doskona³oœci od nikogo. nietolerancyjny. Polonez Es-dar Fryderyka Chopina. nadmiernie wymagaj¹cy. a wszystkim bêdziesz zazdroœci³ sukcesów.

nad jakimi sferami musisz popracowaæ. Mnie siê wydawa³o. Pomaga mi to odpowiednio siê rozluŸniæ i zestroiæ z w³asnym wnêtrzem. które dziedziny trzeba polepszyæ. a nastêpnie obserwuj. kto potrafi j¹ zobaczyæ. Kiedy ju¿ to ustalisz. by spróbowa³ dokonaæ aktu jasnowidzenia. Gdy dotrzesz do teraŸniejszoœci. rozprzestrzeniaj¹c siê i piêkniej¹c. co chcia³byœ zmieniæ. Byæ mo¿e chcesz przestaæ paliæ albo pragniesz zmieniæ sposób od¿ywiania siê. ¿e dok³adnie za dwanaœcie miesiêcy otwierasz drzwi wejœciowe do swojego nowego domu i wchodzisz do œrodka. co siê zdarzy za kilka tygodni lub miesiêcy. ¿e bêdziesz móg³ je dotkn¹æ. czego pragnie. abyœ umia³ go rozpoznaæ. Wytrwaj jednak. zanim pójdziesz spaæ. Wytycz sobie jakieœ wartoœciowe cele. przez pó³ godziny dziennie czytaj ksi¹¿ki motywacyjne i poradniki. Wywar³o to na nim tak silne wra¿enie. kiedy siedzê pod magnesem. Nigdy nie jest za póŸno na zmianê opinii o sobie i urzeczywistnianie swoich marzeñ. Chcia³byœ mieæ wiêcej pieniêdzy? Bardziej zadowalaj¹ce ma³¿eñstwo? Wiêcej wolnego czasu? Awans w pracy? Nie ma znaczenia. gdy zacz¹³em czytaæ aurê innych ludzi. ¿e postrzega³em ich ¿ycie jako du¿o bardziej pozytywne i interesuj¹ce ni¿ oni sami. Prawdopodobnie w przysz³oœci chcia³byœ byæ innym cz³owiekiem. ukszta³towa³y ciê takim. A twoja aura wszystko to odzwierciedli. dojdziesz do wniosku. 8. jak tylko potrafisz. Kiedy wyraŸnie zobaczysz ten obraz w swoim umyœle. przyci¹gasz do siebie si³y wszechœwiata. jaki dziœ jesteœ. ¿e twoim celem jest zakup nowego domu w ci¹gu roku. ¿e jego koledzy w klasie dostrzegli zmianê w aurze ch³opca. Maj¹c dok³adnie wytyczony cel (lub cele). Ludzie odbieraj¹ wra¿enia zwi¹zane z magnesem w ró¿ny sposób: niektórzy czuj¹. Ale wysi³ek op³aci siê wielokrotnie. Czy wiesz. Zawieœ magnes i usi¹dŸ pod nim na pó³ godziny (rys. ale czy jesteœmy gotowi d³u¿ej pracowaæ. Mo¿esz zajrzeæ w przysz³oœæ i zobaczyæ. ¿e œwietnie sobie radzê. motywacjê i chêæ do dzia³ania. jak tylko potrafisz – szczêœliwego. Bêdziesz mia³ do czego d¹¿yæ oraz zdobêdziesz poczucie sensu i celu. zadowolonego po osi¹gniêciu wytyczonych celów. Zamknij oczy i ¿egluj przez swoje ¿ycie od najwczeœniejszych wspomnieñ do dziœ. Ludzie myœl¹cy pozytywnie s¹ z natury optymistyczni i maj¹ du¿¹. wystarczy tylko wytyczyæ sobie cel. Twoja aura powie ci. wyobra¿aj sobie swoje ¿ycie w przysz³oœci. Zmiana sposobu myœlenia spowoduje modyfikacjê wygl¹du twojej aury. a twoja intuicja stopniowo siê rozwinie. wysy³aj¹c energiê aury kilka tygodni naprzód. ale oni sami tego nie dostrzegaj¹. który biegun magnesu tworzy u ciebie efekt poszerzania siê œwiadomoœci. Na pocz¹tku mo¿esz odczuwaæ zawroty g³owy. w jaki sposób prze¿ycia. ¿e ogromna wiêkszoœæ ludzi dryfuje przez ¿ycie bez celu. Poproszono jednego z uczniów. zapomnij o nim i wybierz coœ innego. Spójrz na swoj¹ aurê i zobacz. Pomyœl. w którym najlepiej siê relaksujesz. skutecznie blokuj¹c ten potencja³. Ma to zwi¹zek z opini¹ o sobie samym. którzy siebie nie ceni¹. zatrzymaj siê na chwilê i zastanów. ¿e wszyscy chcielibyœmy mieæ trochê wiêcej pieniêdzy. w stanie Georgia. ciê¿ko pracowaæ i ponieœæ konieczne koszty. Za³ó¿my. Czasem mo¿esz byæ zdziwiony jej sugesti¹. Ludzie. To. jak aura bêdzie stopniowo odzwierciedlaæ zmianê w twoim nastawieniu. wykorzystuj¹ tylko u³amek swojego potencja³u. czego pragniesz. by je zdobyæ? Jeœli nie jesteœ gotów ponieœæ kosztów swojego marzenia. zacznij uczêszczaæ na kurs rozwijania mi³oœci w³asnej. Jeœli masz k³opoty w tej dziedzinie. Mo¿esz zrobiæ to samo ze swoj¹ aur¹. Mnie ³atwiej jest wykonywaæ progresywne æwiczenia relaksacyjne. B¹dŸ tylko pewny. ¿e chcesz tego naprawdê. ¿e tak nie jest. Zobacz to tak wyraŸnie. Bêdziesz musia³ sprawdziæ. Jeœli twoja aura jest blada i skurczona. ¿e seanse pod magnesem s¹ po¿yteczne i korzystne. b³yszcz¹c¹. inne przemkn¹ bardzo szybko. M³ody cz³owiek mia³ przeczucie. .1). Najpierw usi¹dŸ w miejscu.to byæ namagnesowana podkowa. Nastaw swoj¹ aurê na sukces Ka¿dy z nas ma praktycznie nieograniczony potencja³ i mo¿e osi¹gn¹æ wszystko. ekspansywn¹ aurê. Znajduje siê on w ich aurze. WyobraŸ sobie. Kilka tygodni póŸniej przeczucie spe³ni³o siê – w Szwajcarii z gór zesz³a lawina. Niech twoje wyobra¿enie bêdzie tak ¿ywe. inni widz¹ ró¿ne barwy i b³yski œwiat³a. dziêki którym bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ cel. to fakt. Jeœli usi¹dziesz pod z³ym biegunem. W umyœle musisz wytworzyæ obraz tego domu. Zapisuj¹c swoje pragnienia w aurze. Jaki bêdziesz za dwanaœcie miesiêcy? A za piêæ lat? WyobraŸ sobie siebie tak wyraŸnie. szybko odczujesz niewygodê i pogorszenie samopoczucia. albo postawiæ sobie cele i zapisaæ je w aurze. co chc¹ osi¹gn¹æ w ¿yciu? Stawianie sobie celów po raz pierwszy w ¿yciu nie jest ³atwe. Wpisz w swoj¹ aurê to. ni¿ jesteœ teraz. Zobaczysz. mo¿esz go zapisaæ w aurze. Ich myœli daj¹ im zdrowie. pracuj¹c na trzech etatach. To oczywiste. jakby czubek ich g³owy drga³ i rozszerza³ siê. dopóki aura mi nie powiedzia³a. ¿e przy niektórych wspomnieniach zatrzymasz siê d³u¿ej. wk³adaj¹c wiêcej wysi³ku w zaplanowanie wakacji ni¿ tego. ¿e lawina zasypie budynki i ludzi. Wyobra¿aj sobie ten dom co wieczór. widzi go ka¿dy. co mnie najbardziej zdumia³o. zobaczyæ i poczuæ. gdy na niego trafisz. co zechcesz W 1975 roku dr Joe Siatê przeprowadza³ doœwiadczenie w Athens State College w Atenach. które sobie w³aœnie przypomnia³eœ.

Nie oddaje to ró¿nych odcieni i struktury ka¿dego koloru. co zacz¹³eœ. byœ czyta³ j¹ dla nich. by postêpowali zgodnie z moimi radami. ¿e nawet wtedy ludzie bêd¹ bardzo uwa¿nie s³uchaæ ka¿dego wypowiedzianego przez ciebie s³owa. lecz wiele moich portretów aury zosta³o oprawionych w ramy i zawis³o na poczesnym miejscu w domach na ca³ym œwiecie. o ile to tylko mo¿liwe. doradzam wakacje lub naukê technik relaksacyjnych. na pewno zapamiêta – czasem co do joty – o czym mu mówi³eœ. Rysunek stanowi tak¿e namacalny efekt moich dzia³añ. jeœli umieœcisz poprzeczkê naprawdê wysoko. Jesteœ z gruntu uczciw¹ osob¹. Mój odczyt aury brzmia³by w przybli¿eniu tak: „Masz w swojej aurze bardzo du¿o b³êkitu. aby siê przebada³ u specjalisty. ¿e miody cz³owiek powa¿nie siê zastanawia nad tym. Ja. co myœlisz. Wiele rzeczy budzi twój entuzjazm. S¹ to prawdziwe dzie³a sztuki. chyba ¿e jesteœ lekarzem. ¿e lubisz szukaæ ukrytych prawd. U¿ywa³em równie¿ flamastrów. W pewnym sensie twoja edukacja zaczê³a siê dopiero wtedy. W koñcu nigdy do niczego by nie dosz³o. masz równie¿ silne fioletowe linie w swojej aurze. Nie jestem artyst¹. Zawsze podkreœlaj pozytywne sprawy i podsuwaj ludziom tematy do przemyœleñ lub zadania do wykonania. a stosowana przez ni¹ technika pozwala na niezwykle dok³adne oddanie barw aury. Oznacza to. WyobraŸmy sobie. nie mogê jednak spowodowaæ. jaki siê wydaje. gdybyœ w dniu swojej œmierci przedsiêwzi¹³ coœ nowego! Przez twoj¹ aurê przebijaj¹ silne czerwone promienie. Szczególnie uwa¿aj przy problemach zdrowotnych. ¿e zawsze bêdziesz m³ody duchem. Rysowanie przynosi równie¿ tak¹ korzyœæ. czytaj¹c jego aurê. rysujê aurê. Oczywiœcie mo¿na odczytywaæ aurê dla zabawy. powinieneœ j¹ dok³adnie rozwa¿yæ. mierz¹c nisko. c³o których taka odpowiedzialnoœæ mo¿e prowadziæ. jak potrafiê. co ciê interesuje". ¿e z up³ywem czasu stopniowo budujesz siln¹ wiarê lub filozofie. Ludzie czêsto s¹ spiêci i zdenerwowani. „dla zabawy" i drugie. ale pamiêtaj. ¿e masz du¿e poczucie odpowiedzialnoœci. Kredkom daleko do doskona³oœci. co masz robiæ. powinieneœ postêpowaæ ³agodnie. by ktoœ ci mówi³. Bez wzglêdu na to. jak sobie radziæ z potencjalnie niebezpiecznymi emocjami. zrobiê to najlepiej. W przesz³oœci czêsto nie docenia³eœ siebie. Mogê im udzieliæ wskazówek. Zawsze mierz wysoko. by rozwijaæ swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. Daj¹ ci one równie¿ ambicjê. Pierwsze. a wtedy jego aura pokazuje siê w ca³ej krasie. gdyby ktoœ najpierw sobie tego nie wymarzy³.Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Gdy zaczniesz dostrzegaæ aurê. ¿e jego œredniej wielkoœci aura ma b³êkit jako kolor podstawowy oraz fioletowe promienie. Twoje najwiêksze sukcesy bêd¹ mia³y zwi¹zek z innymi ludŸmi. poniewa¿ sam chcesz go zrozumieæ. ¿e bêdziesz siê uczyæ przez ca³e ¿ycie. jak gruboskórny lub sceptyczny ktoœ mo¿e siê wydawaæ. Jeœli zdecydujesz siê na to. poniewa¿ nie jestem lekarzem. Mogê pomóc ludziom w doprowadzeniu ich. ale czasami trudno ci zakoñczyæ to. W przysz³oœci albo bêdziesz zajmowa³ wysokie stanowisko. Teraz trochê bardziej na to uwa¿asz. ¿e czasami masz k³opoty. ale potrzebujesz równie¿ samotnoœci. powa¿niejsze i pog³êbione. nie patrzê na swego klienta bez przerwy. Dlatego powinieneœ bardzo starannie dobieraæ s³owa. jak kierowaæ swoim ¿yciem i karier¹ zawodow¹. co oznacza. Nie udzielam rad nie proszony. Poni¿ej znajduj¹ siê dwa przyk³ady czytania aury. negatywnymi myœlami. jak leczyæ na przyk³ad zapalenie nerek. Jeœli czyjaœ aura sprawia wra¿enie zmêczonej lub zestresowanej. ale uwa¿am. Fiolet to barwa duchowa. A ty nadal jesteœ marzycielem i zawsze nim bêdziesz. a ludzie bêd¹ prosili. Masz doskona³y. Wygl¹da na to. i to jest dobre. Widzê. który mo¿na zabraæ ze sob¹ i zachowaæ. gdy ktoœ przygl¹da im siê badawczo przez d³u¿szy czas. które wykonujê. Jeœli pojawi siê odpowiednia okazja do podjêcia samodzielnej pracy. by powiedzieæ coœ na temat jej aury. ¿e dokonujê krótkiego odczytu dla dwudziestopiêcioletniego mê¿czyzny. która oferuje wielkie mo¿liwoœci i ró¿norodnoœæ. powróci³em wiêc do kredek. co oznacza. W szkole prawdopodobnie nazywano ciê marzycielem. aury do równowagi. Na tym polega twój urok i dziêki temu zawsze bêdziesz m³ody. Nie s¹dzê. pragnienie w³adzy i sukcesów finansowych. Mnie jednak portrety wykonane pastelami nie udawa³y siê. wokó³ jego g³owy zauwa¿am du¿o ¿ó³tej barwy. Mówi¹c. widz¹c potencjalne k³opoty zdrowotne. Kiedy mówiê i jednoczeœnie rysujê. Oznacza to. Rzadko bierzesz œwiat takim. ale i tak s¹ najlepsze z istniej¹cych mo¿liwoœci. U¿ywam w tym celu bloku rysunkowego i kolorowych o³ówków dobrej jakoœci. Za³ó¿my. bêd¹c z tob¹ w kontakcie. Powinieneœ uwa¿aæ to za niezwykle pozytywn¹ cechê. ¿e kiedykolwiek polubisz. na czym stoj¹. Wiêkszoœæ z moich seansów odczytywania aury mo¿na by okreœliæ jako analizê charakteru. pracuj¹c w dziedzinie. gdy skoñczy³eœ szko³ê. krótkie. Powinieneœ unikaæ konkretnych porad w tych kwestiach. Jeœli jednak ktoœ mnie o to poprosi. Mimo to ludzie na ogó³ wiedz¹. Wcale bym siê nie zdziwi³. ¿e ich barwy s¹ zbyt jaskrawe i nie nadaj¹ siê do oddania czegoœ tak wspania³ego jak aura. Nie przysz³oby mi natomiast do g³owy mówiæ. . co pozwala mu siê zrelaksowaæ. Co ciekawe. co wtedy by³o nagan¹. pojêtny umys³ i starannie oceniasz wszystko. zawsze sugerujê mojemu klientowi. Nigdy bym na przyk³ad nie podszed³ do zupe³nie obcej osoby. albo pracowa³ na swoim. mi³o i z uwag¹. Rozmawiaj¹c z nim. poniewa¿ mówisz dok³adnie to. widzê. twoja popularnoœæ wzroœnie. Jedna z moich uczennic ma talent malarski i portrety aury wykonuje pastelami. œmia³e marzenia i wprowadzaj je w czyn. po której nastêpuj¹ sugestie dotycz¹ce przysz³oœci. sugeruj¹c. ale uda ci siê to równie¿. które mo¿esz dostrzec. w odzyskaniu poczucia w³asnej godnoœci. ale przekazuje osobie zainteresowanej pewne wyobra¿enie jej aury. Oczywiœcie osi¹gniesz swój cel. Najlepiej czu³byœ siê. lenistwem czy odk³adaniem spraw na póŸniej. co mówiê. Miej wielkie.

elegancko ubrana. Przywita³em siê z ni¹ i zachêci³em. ale w innych dziedzinach ¿ycia mo¿e przysporzyæ pani k³opotów. ¿e dosz³a pani do punktu zwrotnego. jakby chcia³a coœ powiedzieæ. jakoœæ kolorów. niemal ka¿dego pani przeœcignie. Obliza³a wargi. ale zmieni³a zdanie. Potrz¹sn¹³em g³ow¹. ale pani potrafi zraniæ s³owami. £zy nap³ynê³y jej do oczu. – Dusi je pani w sobie wystarczaj¹co d³ugo. a ja dostrzeg³em œlady pomarañczowego w jej aurze. Jej aura przez chwilê zabarwi³a siê na pomarañczowo. Patrzy³a na mnie bacznie przez kilka chwil. – Omówiê je po kolei. muszê pani powiedzieæ. – Bez w¹tpienia wyczerpa³a pani swoj¹ energiê. – Kiedy siê pani nauczy³a tak relaksowaæ? – zapyta³em. Odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê w d³u¿szym czytaniu aury. – Oczywiœcie – opar³em. By³y ¿ó³te i zielone. Na przyk³ad pisanie lub œpiew da³yby pani wielk¹ satysfakcjê. – Niech pani da upust swoim emocjom – powiedzia³em. gdyby to by³ rzeczywisty cz³owiek. gdy koncentrowa³em siê na rysowaniu koloru podstawowego. a pani ma kilka blokad. potrafi³bym o nim powiedzieæ du¿o wiêcej. czego pani pragnie. i poprosi³em. – Od³o¿y³em ¿ó³t¹ kredkê i wzi¹³em zielon¹. ludzie zwracaliby pani uwagê. logiczny umys³ – mówi³em. delikatny ró¿. pani kolorem podstawowym. które maj¹ œcis³y zwi¹zek z pani emocjami i uczuciami w odniesieniu do ró¿nych dziedzin ¿ycia. – Ma pani wspania³y. chocia¿ po podjêciu decyzji nic nie potrafi jej zmieniæ. Wzi¹³em swój blok i zacz¹³em rysowaæ jej aurê. –Teraz dorysujê do niego czakry. – Najlepiej siê pani czuje. jak¹ kiedykolwiek zdarzy³o mi siê widzieæ. dopóki nie posz³am na kurs medytacji transcendentalnej. by mog³a siê zrelaksowaæ. a to. Potrzebny jest pani wypoczynek. Myœlê jednak. ale mia³a najsmutniejsz¹ twarz. zaciska³a i otwiera³a piêœci. Przytaknê³a. – Jest pani jednak gotowa rozwa¿yæ ró¿ne punkty widzenia. – Kolorem podstawowym pani aury jest piêkny. w g³êbi duszy jest pani kochaj¹c¹ osob¹. jednak przy szybkim portrecie na ogó³ je pomijam. – W pani aurze jest równie¿ du¿o zieleni. – Czy to siê sta³o teraz? – Prawdopodobnie dzia³o siê to stopniowo. Móg³bym omówiæ strukturê jego aury. po czym znik³ w mgnieniu oka. Nie ma pani na sobie dziœ nic ró¿owego. ¿eby mi siê to przys³u¿y³o. jego nastrój w chwili odczytywania aury. – Pani aura nie jest tak du¿a. – Przytaknê³a. – Zanim zmieniê kolor. nie wspomnia³em o czakrach. i jeœli ktoœ nie zda³by tego egzaminu. gdy przygl¹da³em siê jej czakrom. ale jak pani zobaczy. Wydaje mi siê. jak powinna byæ –zacz¹³em. by mog³a zobaczyæ. – Jestem tyranem – powiedzia³a po prostu. byæ mo¿e na kierowniczym stanowisku. – Wskaza³em jej. poniewa¿ jest pani ambitna. To wspania³y kolor. z ulg¹ znowu usiad³a. Odwróci³em rysunek. – Ta medytacja transcendentalna bardzo pani pomog³a! Poruszy³a siê zaniepokojona. ale gdyby tak by³o. – Zwierzêta du¿o bardziej ni¿ ludzie – wyda³a z siebie chrapliwy. Nie mia³a jednak ochoty na rozmowê i kaza³a mi „przejœæ do rzeczy". Wydawa³a siê skrêpowana. Na przyk³ad pani partner musia³by dorównywaæ pani pod wzglêdem umys³owym. – Stara siê pani zapanowaæ nad swoimi emocjami – ci¹gn¹³em. Przerwa³em i spojrza³em na kolory promieni w jej aurze. – Chce pan powiedzieæ uparta – zaœmia³a siê. Niemniej jednak pani umys³ jest tak szybki i bystry. – Czy nie zdarza siê to wszystkim? – Owszem. Szybko narysowa³em ka¿d¹ z czakr. s¹ ze sob¹ powi¹zane. Lubi pani wyzwania i lubi siê pani wyró¿niaæ. Ma pani siedem œrodków energii w swoim ciele. nie zdaj¹c sobie z tego nawet sprawy. by³aby pani dobr¹ uzdrowicielk¹. Prawdopodobnie lubi¹ pani¹ roœliny i zwierzêta. – W pewnym sensie – przytakn¹³em. pe³en pogardy dla siebie samej œmiech. zdecydowana i umotywowana. – Zawsze sobie stawia³am cele. – Kiedyœ to robi³am. straci³aby pani ca³kowicie zainteresowanie dla tej osoby. – To mo¿e byæ zalet¹ w pe³nym rywalizacji œwiecie biznesu. Nieustaj¹co potrzebuje pani nowych bodŸców intelektualnych. jak bardzo pani do twarzy w tej barwie. takich jak ma³¿eñstwo i rodzina. bo nasze emocje zawsze zwyciê¿aj¹ logikê. Jak zauwa¿y³eœ. Oczekiwa³em wybuchu p³aczu. Urlop dobrze by pani zrobi³. Uœmiechnê³a siê blado. ale nic nie powiedzia³a. Jest pani gotowa pracowaæ d³ugo ciê¿ko. – Westchnê³a g³êboko. by osi¹gn¹æ to. – Myœli pani szybko. by wsta³a na chwilê. rysuj¹c ¿ó³te linie. A oto przyk³ad bardziej pog³êbionej analizy aury pewnej czterdziestoletniej kobiety. Jestem tego pewien. ka¿dy zwi¹zek musia³by siê zacz¹æ na poziomie intelektualnym. Nie powiem. co zrobi³em. ¿e praca we w³asnej firmie by³aby dla pani bardziej odpowiednia. ¿e na pewno zdarzy³o siê pani powiedzieæ coœ. kochaj¹c¹ osob¹. kszta³t myœli. w któr¹ . Oczywiœcie. ¿e jest pani mi³¹. Za du¿o pan wie. ¿e ta cecha jest dobra w biznesie. – Wrêcz przeciwnie. jego si³y ¿yciowe i poziom energii. które hamuj¹ pani¹ w rozwoju. zapominaj¹c o innych dziedzinach ¿ycia. – Nie chcia³abym z panem mieæ do czynienia. ¿e jakieœ twórcze hobby przysporzy³oby pani ogromnie du¿o przyjemnoœci. czego pani potem ¿a³owa³a. ucz¹c siê. W istocie. jednak bardzo nad sob¹ panowa³a i pomarañczowy stopniowo znikn¹³. podobnie zreszt¹ jak ludzie. gdzie siê one znajduj¹. Przez minutê lub dwie próbowa³em z ni¹ porozmawiaæ o niczym. – Zielony dobrze harmonizuje z ró¿owym. Wydaje mi siê jednak. To ciekawe. aby wygodnie usiad³a. – To siê nie udaje na d³u¿sz¹ metê. Tylko ¿e pani stawia sobie cele w pracy. Pomarañczowy znowu siê pojawi³ na kilka sekund. – Odnosi pani równie¿ sukcesy w biznesie. który mówi. – Próbowano mnie dogoniæ – przyzna³a – ale na ogó³ to ja wygrywam. – Kiedyœ bardzo siê stresowa³am.Wszystkie te informacje s¹ zawarte w kolorze podstawowym aury tego m³odego cz³owieka i w dwóch barwach promieni. By³a to bardzo zadbana pani. Sk¹d pan o tym wie? – Widaæ to by³o w pani aurze.

– Czu³am siê wspaniale. by o tym wszystkim . To w³aœnie znacz¹ te ksi¹¿ki. Sta³a siê pani perfekcjonistk¹ i pracoholiczk¹. ¿e kocha pani swoj¹ pracê i dobrze j¹ pani wykonuje. ale pani czakra sercowa jest w ca³kowitej równowadze. W sanskrycie s³owo. Pochyli³a siê. Kiedy siê pani tego pozbêdzie. czy nie tak? – To oczywiœcie zale¿y od pani. To oczywiste.stronê siê pani skieruje. Wyci¹gnê³a rêkê i dotknê³a mojego kolana. – Wiele lat temu jeŸdzi³am na opustosza³¹ pla¿ê i krzycza³am. kontakty z ludŸmi znowu bêd¹ doskona³e. jakiej dziedziny to dotyczy. Obliza³a wargi i przytaknê³a. potrafi pani wspieraæ ludzi w ich rozwoju i daæ im nadziejê oraz si³ê. naturalnym œmiechem. znaczy „wsparcie". – Chcê znowu studiowaæ. nerwowoœæ lub zagro¿enie. obok prawego kolana. ¿e mój m¹¿ siedzi za mn¹ na piasku! – Mo¿e powinna pani wróciæ na tê pla¿ê. ale nerwowoœæ? Nie. a pani bliscy wiedz¹. jaki emanuje z pani czakry sercowej. Lêki. Przyda³by siê im urlop. pani czakra podstawowa jest zablokowana. gdzie mog³aby pani spojrzeæ z dystansem na swoje problemy. ¿e oboje wiemy. poniewa¿ ma ona zwi¹zek z myœleniem. ¿e mimo wszystko nadal mo¿e pani kochaæ. Widzê równie¿ linê zawi¹zan¹ na du¿y wêze³. Powoli pochyli³a g³owê. by móc pomówiæ o tym. – Byæ mo¿e moje uwagi bêd¹ dla pani wskazówk¹. tak wiêc w jednej chwili mo¿e pani mieæ chêæ uciekaæ. niemal pierwotnym poziomie. – Teraz przejdziemy do trzech górnych czakr. Ale by³oby dobrze. Po raz pierwszy odprê¿y³a siê i wygl¹da³a o wiele m³odziej. Potrafi pani wspaniale wyra¿aæ sam¹ siebie. Ma pani czarn¹ plamê w swoim ciele eterycznym. owszem. – Nie mówi¹c o entuzjazmie. ale czujê i widzê to w pani aurze. korzystaj¹c ze swego doskona³ego umys³u. – Zagro¿enie. – To dok³adny opis. Kiedy obie te czakry s¹ zablokowane. sarkastyczna i zgorzknia³a. Myœlê. Czakra podstawowa pomaga twardo staæ na ziemi. – Czy tak twierdzi moja aura? – Trochê wyprzedzam sprawy. ¿e potrzebuje pani wiêcej równowagi w ¿yciu. Czasami rwie mnie w tym miejscu. Musia³bym jednak zobaczyæ jego aurê. Ta czakra mówi. ¿e w przypadku jakiegokolwiek problemu znajdzie pani rozwi¹zanie. pani czakra sercowa jest w równowadze. To doda³oby pani si³ i witalnoœci. ¿e i on pani¹ kocha. – Nie wiem. Po pierwsze. – Poza tym w kwestii zdrowia pani aura wygl¹da dobrze. w któr¹ stronê siê skierowaæ. Ewidentnie pragnie siê pani uczyæ. Dziêkujê. Prawdopodobnie bardzo du¿o pani wymaga od innych. – W pani aurze znajduje siê spora liczba kszta³tów myœlowych. ale wydaje mi siê. proszê wiêc siê jej trzymaæ. graj¹c w hokeja. – Pani czakra krzy¿owa równie¿ jest zablokowana. lub nie rozmawia z pani¹ o powa¿nych sprawach. które j¹ okreœla. – Jak ju¿ mówi³em. ¿e pani m¹¿ nie mówi tego. zale¿y ca³kowicie od pani. – Wspaniale. Musi pani oceniæ swoje sprawy z zewn¹trz. co pani¹ drêczy. przytakuj¹c. – Ci¹gle jeszcze pani mo¿e. – To drañ! – Byæ mo¿e. – Ta czakra sprawuje w³adzê nad naszymi odruchami obronnymi. mo¿e pani odczuwaæ lêki. Proszê spojrzeæ. ale teraz jest pani prawdopodobnie dogmatyczna. – To mogê zmieniæ. Okazuj¹c wspó³czucie i mi³oœæ. Oznacza to. W zasadzie pozostaje pani w kontakcie z nieskoñczonoœci¹ i w miarê up³ywu czasu coraz bardziej bêdzie pani œwiadoma swojej duchowej natury. Kiwnê³a g³ow¹ w zamyœleniu. wskazuje to czêsto na problemy seksualne. Ale problem ma zwi¹zek z pani emocjami na bardzo g³êbokim. Jest nadmiernie pobudzona. Oznacza to. – Czy lepiej siê pani polem czu³a? Zaœmia³a siê tym razem mi³ym. a pani w tej chwili jest nieco zagubiona. wiêcej rozrywki. Nigdy nie jest za póŸno. Najbardziej wyraŸne maj¹ formê ksi¹¿ek. Gdy jest zablokowana. ¿e nie jest ni¹ pani praca. – Dziêkujê. –Naprawdê pan tak myœli? – Nie myœlê. – Wrócê teraz do pani czakry splotu s³onecznego. – Chcia³abym je wyraziæ. gdyby znalaz³a pani trochê miejsca dla innych wa¿nych dziedzin ¿ycia. A mo¿e po prostu powinna pani zorganizowaæ spokojn¹ kolacjê we dwoje. w jakim pani teraz pozostaje. znajdzie pani czas. Czy uszkodzi³a sobie pani kiedyœ nogê? – Z³ama³am j¹ jako nastolatka. Jeœli bêdzie pani mog³a wzi¹æ urlop. w drugiej jest pani gotowa walczyæ. Domyœlam siê. oprócz tego napiêcia. Trochê to dziwne. dopóki siê nie odwróci³am i nie zobaczy³am. Oznacza to równie¿. wrzeszcza³am do utraty g³osu. Pani czakra gard³owa jest nieco zbyt pobudzona. ale pani wci¹¿ go kocha. szczególnie gdyby pani pojecha³a w jakieœ nie znane miejsca. Pani czakra brwiowa jest w równowadze. ¿e pani ich kocha. ¿e wiêksza czêœæ pani ¿ycia jest pogr¹¿ona w chaosie i musi pani ten wêze³ rozwi¹zaæ. ¿e mo¿e pani pomagaæ innym. Mam zamiar to zrobiæ. – Mniej pracy. co oznacza. Pani mo¿e tak¿e ofiarowaæ du¿o mi³oœci. znanych jako „trójca". ¿e daje pani wyraz uczuciom urazy i gniewu. ale siê powstrzymujê. Oznacza to tak¿e. jak u pani. Przytaknê³a. by dok³adnie oceniæ sytuacjê. – Jim mnie kocha? – W jej g³osie dŸwiêcza³o zdziwienie. co myœli. Nie mo¿na ukryæ blasku. – Powinnam tak postêpowaæ ze swoj¹ rodzin¹. Zarz¹dza ona poczuciem bezpieczeñstwa i pewnoœci¹ siebie. byæ mo¿e. ¿e przyczyn¹ jest mój m¹¿? – To oczywiste. Znajduje siê tam od d³u¿szego czasu. jak to pani szkodzi! Musi pani znaleŸæ sposób na ujawnienie swoich uczuæ. – Nie mo¿e pani tego robiæ d³u¿ej. – Dlaczego s¹dzi pan.

Odczytywanie aury mo¿e byæ bardzo wdziêcznym zajêciem. których aurê odczytujesz. Jeœli bêdziesz tak postêpowaæ. Zosta³a pani obdarowana wiêkszymi zdolnoœciami i potencja³em ni¿ wiêkszoœæ z nas i potrafi z nich pani korzystaæ. nie mo¿esz jednak przyjmowaæ k³opotów innych ludzi za swoje. Na ogó³ czytanie aury zamienia siê w rozmowê. co robisz. zdo³asz zobaczyæ prawdê w ich aurze. trwa oko³o piêciu minut i jest raczej powierzchowne. Nie zapominam jednak o ich mijaniu siê z prawd¹. Niew¹tpliwie ukoñczenie odpowiednich kursów by³oby ci bardzo pomocne. Nawet jeœli k³ami¹ bardzo przekonuj¹co. ale równie¿ dbaæ o siebie. by dodaæ sobie znaczenia. gdy ludzie komentuj¹ to. Rzadko podwa¿am to. z którymi bêdziesz móg³ æwiczyæ. Twoim obowi¹zkiem jest pomagaæ ludziom najlepiej. Natomiast pe³ny odczyt czêsto zajmuje nawet godzinê. masz mo¿noœæ dostarczyæ im takich informacji. i zadaj¹ pytania. by otoczyæ siê wyj¹tkowymi ludŸmi. by w miarê swoich mo¿liwoœci pomagaæ ka¿demu. ¿e mog¹ pytaæ o wszystko. Czytanie aury mo¿e dawaæ du¿o zadowolenia. Gdy to robi¹. Nie wolno ci anga¿owaæ siê uczuciowo w problemy twoich klientów. co widzê. Moje d³u¿sze czytanie aury mo¿e zaj¹æ nawet godzinê. Myœlê. ¿e taki seans jest bardziej pomocny. który czyta. Czytanie aury mo¿e byæ bardzo wyczerpuj¹ce emocjonalnie. Ich negatywne nastawienie i gorycz mog¹ mieæ na ciebie wp³yw. Dlatego na pocz¹tku zawsze mówiê moim klientom. udzielaj¹c im rad. by znaleŸæ odpowiedŸ.pomyœleæ. Wydychaj¹c powietrze. Gdy ludzie us³ysz¹. Na koniec wyobra¿am sobie. jeœli pragniesz profesjonalnie zaj¹æ siê analiz¹ aury. Taka ochrona samego siebie to wa¿na sprawa. Lubiê. a jednoczeœnie zachowaæ pewien dystans. co mówiê. Mnie po d³ugim seansie pomaga zamkniêcie oczu i kilka g³êbokich oddechów. Musisz siê uwolniæ od wszystkich negatywnych myœli i emocji. ¿e otacza mnie ochronna aura. które wykonuje siê „dla rozrywki". sami bêd¹ siê do Ciebie zg³aszaæ. Poproœ przyjació³ i znajomych. potrafiê czytaæ aurê przez ca³y dzieñ i pod wieczór nadal czuæ siê œwie¿y i pe³en energii. jak ludzie rozwijaj¹ siê w wyniku twoich rad. Odczytuj¹cy aurê jest w pewnym sensie doradc¹. przed³u¿aj swoje seanse. jak byæ zaanga¿owanym i troskliwym. ¿e czytasz aurê. Tê umiejêtnoœæ musz¹ opanowaæ równie¿ lekarze i pielêgniarki. gdy bêdziesz coraz lepszy w tym. mówiê sobie „zrelaksuj siê i zapomnij". jak i jego klienta. Niech pani pamiêta. Odczytywanie aury jest bardzo osobistym doœwiadczeniem zarówno dla tego. uda ci siê wesprzeæ wiele osób. przejêtych przypadkiem od ludzi. Czasami ludzie bêd¹ ci opowiadaæ niezwykle tragiczne i smutne historie. jak potrafisz. mogê przygl¹daæ siê ró¿nym czêœciom aury. chocia¿ aura wskazuje na coœ zupe³nie innego. Wiele osób odczuwa potrzebê k³amstwa. by powiedzieæ. Na koniec chcia³bym powiedzieæ. Postêpuj¹c w ten sposób. ¿e na ogó³ nie wiedz¹. Czasami ludzie chc¹ ciê sprawdziæ i nie daj¹ ¿adnych wskazówek. Musisz siê równie¿ nauczyæ. szczególnie gdy widzisz. w zale¿noœci od tego. W miarê nauki. czasami po latach. Opisana kobieta nie by³a zbyt komunikatywna. przygnêbiaj¹c ciê i pozbawiaj¹c energii. ni¿ gdy ktoœ spokojnie siedzi i tylko s³ucha. które bêd¹ dla nich po¿yteczne. jak bardzo im pomog³eœ. Chc¹c odnosiæ sukcesy w czytaniu aury. ¿e pani aura jest zachwycaj¹ca. kto ciê o to poprosi. Odczytywanie aury. co mówi¹. Zacznij od bardzo krótkich seansów. ale to dlatego. . Widzê du¿e sukcesy i szczêœcie w pani przysz³oœci. Powinieneœ utrzymaæ pozytywne spojrzenie na œwiat i zachowywaæ dobre zdrowie. czy mog¹ zadawaæ pytania. musisz byæ wspó³czuj¹cym cz³owiekiem. A kiedy to czyni¹. To cudowne uczucie wiedzieæ. co ich interesuje. jesteœ to winien sobie i innym. Ludzie nie mog¹ nic ukryæ przed tob¹. Bez trudu znajdziesz chêtnych. ¿e ludzie przychodz¹ do ciebie. by ciê informowali o dok³adnoœci twoich uwag.

Niektórzy ludzie uwa¿aj¹ aurê za halucynacje. Pamiêtaj. którym siê bêdzie wydawaæ. Niektórzy bêd¹ twierdzili. . ¿e umiejêtnoœæ ta daje ci niezas³u¿on¹ przewagê nad innymi. jak i sobie. Pog³êbisz zainteresowanie kolorami. zaczniesz dostrzegaæ wiêcej piêkna wokó³ siebie i bêdziesz siê zastanawiaæ. Oczywiœcie s¹ i tacy. Czasami bêdziesz Ÿle rozumiany. Badanie aury jest fascynuj¹cym zajêciem. odkryj¹ prawdê o tym zjawisku. ¿e postrzegasz aurê przez ca³y czas i wokó³ ka¿dego. Inni s¹dz¹. twoje ¿ycie siê zmieni. którzy widz¹ w niej rêkê Boga. jak mog³eœ siê dot¹d bez tego obejœæ. B¹dŸ wyrozumia³y dla ludzi. ¿e istnieje wiele b³êdnych pogl¹dów na temat aury.Wnioski W miarê pog³êbiania siê twojej wiedzy o aurze. jeœli nie w tym wcieleniu to w nastêpnym. Z czasem. które poszerzy twoje horyzonty i pozwoli ci pomagaæ zarówno innym. ¿e to dzie³o szatana. Oby twoje ¿ycie by³o przepe³nione wszystkimi barwami têczy. którzy bêd¹ kpiæ z twojej zdolnoœci widzenia i interpretowania aury. Spotkasz osoby.

nieuczciwoœæ i oszustwo. Prawdziwy ¿ó³ty: towarzyskoœæ. Na ogó³ jasne. ¿e wiêkszoœæ ludzi chcia³aby mieæ jakieœ potwierdzenie swoich odkryæ. CZERWIEÑ: energia Krwista czerwieñ: mœciwoœæ i zazdroœæ. Brudna zieleñ: zawiœæ. Ró¿owy: radoœæ i szczêœcie. Dlatego traktuj mój wykaz jako przewodnik i przestañ go u¿ywaæ. Ta ró¿norodnoœæ na pierwszy rzut oka mo¿e ci siê wydawaæ zniechêcaj¹ca. Œwietlisty ¿ó³ty: logika i duchowe aspiracje. Na szczêœcie przez ostatnich kilka tysiêcy lat wielu ludzi bada³o aurê i zosta³o ustalone. ZIELONY: uzdrawianie i równowaga Jaskrawozielony: dobre zdrowie i witalnoœæ. ¯Ó£TY: intelekt Jaskrawo¿ó³ty: du¿a inteligencja. zanim sprawdzisz jej znaczenie w tym spisie. Czerwonawopomarañczowy: pragnienie zrobienia wra¿enia na innych. W razie w¹tpliwoœci ufaj swojej intuicji. ni¿ siê spodziewa³eœ. ¿e bêdziesz mia³ inne zdanie na temat podstawowych znaczeñ. Jeœli tak. Ciemnopomarañczowy: pob³a¿liwoœæ wobec siebie. które barwy stanowi¹ czêœæ sta³ej aury. Szmaragdowy: empatia. Jasna czerwieñ: przyjazny charakter i æwiczenia fizyczne. Jaskrawa czerwieñ: si³a i umiejêtnoœæ przekonywania. które w nim zawar³em. piêkne kolory s¹ dobrym znakiem. Matowy ¿ó³ty: lenistwo i niepraktycznoœæ. co ka¿dy z kolorów oznacza. ale w miarê zdobywania doœwiadczenia interpretacja kolorów oka¿e siê du¿o ³atwiejsza. £atwo jest na przyk³ad stwierdziæ. Karmazynowy: seksualnoœæ i niskie namiêtnoœci. Powsta³a w wyniku moich w³asnych spostrze¿eñ i spostrze¿eñ moich uczniów. Brudna czerwieñ: zmys³owoœæ i rozpusta.Aneks A Znaczenie kolorów W aurze cz³owieka mo¿na odnaleŸæ ogromn¹ liczbê barw. Jednak w czasie zajêæ okaza³o siê. . abyœ sam odkry³ znaczenie tych barw przez obserwacjê i zadawanie pytañ. Jasnopomarañczowy: towarzyskoœæ i otwartoœæ. przyjrzyj siê jeszcze raz analizowanej barwie i sprawdŸ. Lekka czerwieñ: nerwowoœæ. Czerwieñ ró¿y: czysta. zaufaj swojej intuicji i w³asnemu rozumowi. Cytrynowy: jasnoœæ myœlenia. Z czasem zorientujesz siê. Matowa czerwieñ: egoizm. a które tylko odzwierciedlaj¹ zmienne nastroje i uczucia otaczaj¹cych ciê ludzi. brak kontroli nad emocjami. Poni¿sza lista ma s³u¿yæ wy³¹cznie jako przewodnik. które pojawiaj¹ siê na chwilê i znikaj¹. Musztardowy: przebieg³oœæ i nieuczciwoœæ. Kiedy zobaczysz jak¹œ niezwyk³¹ barwê. ciemna czerwieñ wskazuje na z³y humor i zmys³owoœæ. POMARAÑCZOWY: emocje Jaskrawopomarañczowy: silne emocje. G³êboka czerwieñ: namiêtnoœæ. Ciemna czerwieñ. Szkar³at: nie kontrolowane emocje. gdy dobrze poznasz znaczenie poszczególnych barw. Mo¿e siê okazaæ. Magenta: weso³oœæ. Blado¿ó³ty: rozwaga. Prawdziwa czerwieñ: ambicja i odwaga. pozostan¹ nieco d³u¿ej. komunikatywnoœæ i troskliwoœæ. altruistyczna mi³oœæ. ale ju¿ interpretacja jasnego kasztanu czy spranego ró¿u nie bêdzie taka prosta. a brudne – niezmiennie negatywnym. prawie czarna: egoizm i zach³annoœæ. ¿e brudna. czy jej opis siê zgadza z podanym przeze mnie. Ciemnozielony: zazdroœæ. poniewa¿ lepiej by by³o. ¯ó³tozielony: niewielka inteligencja. Ostra czerwieñ: poirytowanie i niepokój. Mia³em w¹tpliwoœci co do zasadnoœci za³¹czania tego wykazu. Jeœli zwi¹zana jest z nimi jakaœ emocja. Prawdziwie pomarañczowy: dobra organizacja i kompetencje. Matowy pomarañczowy: podatnoœæ na irytacjê. Wiêkszoœæ wymienionych tutaj kolorów wystêpuje jako kszta³ty myœlowe.

Purpura: duma i umi³owanie przepychu. Sprana czerñ: tajemniczoœæ i pesymizm. Bladoniebieski: niedojrza³oœæ. RÓ¯OWY: mi³oœæ. Matowy szary: znudzenie. Jasnoniebieski: oddanie i wielkie idea³y. Czysty br¹z: ambicja i materializm. gdy wystêpuje w innym miejscu. Ciemnoniebieski: m¹droœæ. Prawdziwa zieleñ: humanitaryzm i ³agodnoœæ serca. Szarozielony: depresja i rozczarowanie. Liliowy: humanitaryzm. FIOLET: duchowoœæ Ametyst: przebudzenie duchowe. Prawdziwy fiolet: intuicja i duchowoœæ. Czysty ró¿owy: czu³oœæ i oddanie. Czysta czerñ w ciele eterycznym: k³opoty zdrowotne. Ciemny indygo: œwiadomoœæ duchowa. SZARY: konwencjonalnoœæ Jasnoszary: egoizm i brak wyobraŸni. Prawdziwy br¹z: rozs¹dek i ciê¿ka praca. Prawdziwy z³oty: idealizm i wiernoœæ zasadom. CZERÑ: z³oœliwoœæ Szarawa czerñ: wrogoœæ i okrucieñstwo. INDYGO: odpowiedzialnoœæ Jaskrawy indygo: troska o innych. . BR¥Z: materializm Brudny br¹z: sk¹pstwo. Czerwonawy br¹z: zach³annoœæ. Prawdziwy b³êkit: wyobraŸnia i percepcja. £ososiowy: humanitaryzm i uniwersalna mi³oœæ. Œwietlisty indygo: pogoda ducha. Matowy indygo: rozczarowanie. Szarawy br¹z: z³e zdrowie. Mo¿e równie¿ oznaczaæ ból. Lekkoszary: k³opoty ze zdrowiem i brak energii. Z£OTY: m¹droœæ Czysty z³oty: du¿a inteligencja i umiejêtnoœæ przekazywania wiedzy. Prawdziwa czerñ: silny charakter i upór. Œwietlisty z³oty: pozytywny stosunek do œwiata i wspieranie innych. B£ÊKIT: ró¿norodnoœæ Jaskrawoniebieski: niezale¿noœæ i lojalnoœæ. Œwietlisty fiolet: wiara. Koraloworó¿owy: niepewnoœæ i niedojrza³oœæ. G³êboki b³êkit: duchowoœæ. Jasnoró¿owy: wspó³czucie. Matowy b³êkit: poczucie ograniczenia. Szare plamy w ciele eterycznym: pocz¹tek choroby. B³otnista zieleñ: zawiœæ. ¯ó³toz³oty: zadowolenie i dobre samopoczucie. lêk i melancholia. Prawdziwy indygo: niezale¿noœæ i odpowiedzialnoœæ.Trawiasty: umiejêtnoœæ przystosowania siê. Prawdziwy szary: stres i zmêczenie. Ró¿owy jak ró¿a: radoœæ i optymizm. intuicja i œwiadomoœæ. Zielonkawoszary: negatywne myœli. zrozumienie i umiejêtnoœæ wybaczania. nienawiœæ i przewrotnoœæ. Liliowoniebieski: idealizm. B³otnisty br¹z: egoizm. O³owiany: zw¹tpienie w siebie. Szary wokó³ g³owy: ból g³owy. Jasnozielony: sympatia.

SREBRNY: idealizm B³yszcz¹cy srebrny: romantyczny i godny zaufania. Matowy srebrny: idealistyczny marzyciel. Prawdziwy ró¿owy: afekt. Prawdziwy bia³y: perfekcjonista. . Prawdziwy srebrny: szacowny i uczciwy. mi³oœæ i sympatia. Œwietlisty bia³y: perfekcja i duchowa œwiadomoœæ.Sprany ró¿owy: zale¿noœæ. BIA£Y: czystoœæ Kremowy: humanitaryzm i idealizm.

Aneks B S³owa kluczowe czakr Czakra podstawowa Cechy pozytywne aktywny ambitny pewny siebie zdecydowany seksualny spontaniczny Cechy negatywne w³adczy egoistyczny egocentryczny uparty zmys³owy impulsywny Czakra krzy¿owa Cechy pozytywne elastyczny ambitny chêtny do wspó³pracy dyplomata przyjazny uczciwy goœcinny Cechy negatywne apatyczny obojêtny egoistyczny manipulant nieœmia³y powierzchowny przewra¿liwiony Czakra splotu s³onecznego Cechy pozytywne analityczny uroczy twórczy elokwentny entuzjastyczny giêtki inspiruj¹cy Cechy negatywne krytyczny powierzchowny dyletant lekkomyœlny o zmiennych nastrojach k³ótliwy trywialny .

Czakra sercowa Cechy pozytywne wspó³czuj¹cy wierny szczodry wspieraj¹cy o otwartym sercu wytrwa³y powa¿ny szczery Cechy negatywne egoistyczny niepewny siebie ograniczony w³adczy nieufny sfrustrowany sztywny uparty Czakra gard³owa Cechy pozytywne elastyczny entuzjastyczny idealista lojalny spokojny postêpowy Cechy negatywne kapryœny niezdecydowany niecierpliwy autorytarny niesforny pob³a¿aj¹cy Czakra brwiowa Cechy pozytywne esteta przyjazny szczodry natchniony intuicyjny kochaj¹cy rozumiej¹cy Cechy negatywne wymagaj¹cy lêkliwy krytyczny niezorganizowany zapominalski marudny wœcibski Czakra korony Cechy pozytywne uroczy .

twórczy intuicyjny logiczny mistyczny spokojny zrównowa¿ony przekszta³caj¹cy Cechy negatywne introwertyk negatywny introspektywny krytyczny fantasta egocentryk izoluj¹cy siê nietolerancyjny .

Sobowtór eteryczny – niezwykle delikatna. • brwiowa. które mog¹ widzieæ wszystkie siedem warstw. a nie coœ. dok¹d zd¹¿aj¹. u podstawy krêgos³upa. To w³aœnie j¹ pierwsz¹ dostrzegaj¹ ludzie ucz¹cy siê widzieæ aurê. dostrzega przynajmniej trzy z nich. które wprowadza kolory têczy do cia³a. ¿e to w³aœnie ono dostarcza cia³u fizycznemu energii oraz œwiadomoœci. Fotografie Kirliana – system fotografowania pól energetycznych wokó³ istot ¿ywych. Poniewa¿ wszyscy jesteœmy ciepli w porównaniu z otoczeniem. Aura fizyczna – sk³ada siê z materii oraz pól energetycznych. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. którzy nie maj¹ pojêcia. by³by du¿o lepiej widoczny ni¿ zwyk³e kolory twojej aury. a zgromadzenie czeka³o. 7. Sobowtór eteryczny jest znany jako aura zdrowia. Niedomagania zdrowotne mog¹ wystêpowaæ równie¿ jako utrata zabarwienia w . znane d³ugo przed narodzinami Chrystusa. 2. Cia³o emocjonalne – patrz cia³o astralne. nieustannie zmieniaj¹cych siê kolorów. wszyscy mamy termiczne gradienty. Czakry poch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. niemal niewidoczna otoczka rozci¹gaj¹ca siê na centymetr wokó³ cia³a. Wed³ug joginów dusza mieszka w ciele astralnym. twoja aura natychmiast zareaguje na zmianê twojego stanu emocjonalnego. które otacza ka¿d¹ ¿yw¹ istotê. Ukl¹k³ i naci¹gn¹³ kaptur na g³owê. 5. tu¿ nad brwiami. w przeciwieñstwie do ma³ego. na wysokoœci czo³a. niemal œwietlistych. Wiêkszoœæ ludzi. P³aszczyzna astralna. najczêœciej ukrytych pod powierzchni¹ ziemi. szczególnie jeœli wi¹¿¹ siê z nimi jakieœ emocje. Wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. Kiedy ludzie rozwijaj¹ zdolnoœæ widzenia aury. W tej samej chwili zakonnicy widzieli go. Oddychanie kolorem – æwiczenie. które wytwarzaj¹ pr¹dy powietrza w pobli¿u naszego cia³a. Cz³owiek jest Ÿród³em promieniowania elektromagnetycznego o niskiej czêstotliwoœci (fale radiowe do 100 kHZ). Poszukiwanie wody jest dobrym tego przyk³adem. jak czyta³ Bibliê na drugim koñcu miasta. ¿e powinien wyg³aszaæ kazanie w zupe³nie innym miejscu. P³aszczyzna intuicyjna. ¿ywy kolor podstawowy. • sercowa. • krzy¿owa. Nie tylko otacza jej cia³o. 6. P³aszczyzna duchowa. poniewa¿ choroby objawiaj¹ siê w nim w postaci ciemnych plam lub przerwy w ruchu aury. Otacza nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pole jonów. P³aszczyzna absolutu. na wysokoœci gard³a. Kolor. Kolory promieniuj¹ce – barwy. S¹ to czêœciowe obrazy aury – halo. Ró¿d¿karstwo – metoda odnajdywania rzeczy. Jeœli na przyk³ad mia³eœ mi³y dzieñ. Aura zdrowia – patrz sobowtór eteryczny. • gard³owa. Aura nastroju oddaje nasz stan emocjonalny. na czubku g³owy. bladego koloru podstawowego ludzi. na poziomie tego splotu. ca³kowicie otacza cia³o fizyczne. na przyk³ad do badania aury cz³owieka. Cia³a subtelne – aura sk³ada siê z wielu warstw znanych jako cia³a subtelne. Koœció³ nazywa to bilokacj¹. które promieniuj¹ z cia³a przez aurê na zewn¹trz. Czakry – oœrodki energii umieszczone wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. który by siê wtedy pojawi³. które otaczaj¹ cia³o.S³owniczek Aura – niewidzialne pole energetyczne. Istnieje siedem czakr: • podstawowa. a sk³ada siê z materii eterycznej. Kszta³ty myœlowe – nasze myœli przejœciowo widoczne wewn¹trz aury. Cia³o eteryczne mo¿e siê przemieszczaæ w przestrzeni. po oddzieleniu na krótki czas od cia³a fizycznego. 3. dopóki nie wyzwoli³byœ siê od tych emocji. Dlatego powinna byæ traktowana raczej jako przed³u¿enie cia³a. którzy potrafi¹ widzieæ aurê. S¹ to: 1. • splotu s³onecznego. ale tak¿e stanowi czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla wszystkie subtelne energie ¿yciowe. Cia³o astralne – zwane czasami astralnym sobowtórem lub cia³em emocjonalnym. Cia³o eteryczne – powiela cia³o fizyczne. Ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. Nasze organizmy nieustannie emanuj¹ energiê podczerwon¹. 4. na ogó³ dostrzegaj¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em i w³aœciw¹ aur¹. Aura nastroju – kolor podstawowy przy zmianach nastroju bywa chwilowo zastêpowany przez inne barwy. która rozszerza siê w ci¹gu snu i kurczy za dnia. Uwa¿a siê na ogó³. Kolor podstawowy – barwa t³a aury. • korony. Istniej¹ jednak osoby. Halo – w sztuce sakralnej œwiêtych przedstawia siê czêsto ze œwietlistym lub z³otym ko³em wokó³ g³owy. a ktoœ nagle ciê zwymyœla³. ¿e sobowtór eteryczny ma szarawy odcieñ. a najs³ynniejszy tego przypadek mia³ miejsce w Limoge we Francji w 1226 roku. gdy nagle przypomnia³ sobie. Antoni z Padwy odprawia³ mszê. Aura ma ró¿ne rozmiary i zabarwienie. psychiczn¹. Jednak mo¿na je stosowaæ do innych celów. poœrodku odcinka miêdzy koœci¹ ³onow¹ i pêpkiem. emocjonaln¹ i duchow¹. Kolor podstawowy wyjawia. w zale¿noœci od samopoczucia i rozwoju duchowego cz³owieka. co je otacza. Osoby spe³nione maj¹ szeroki. W tych w³aœnie miejscach energia jest du¿o wiêksza ni¿ w innych. odkryty przypadkiem przez Siemiona i Walentynê Kirlianów w latach trzydziestych. Jednak w miarê rozwoju swych zdolnoœci staj¹ siê œwiadomi. Fizyczna p³aszczyzna eteryczna. który tworzy szeroki wachlarz najró¿niejszych. miêdzy ³opatkami na poziomie serca. Œw.

który wysysa energiê auryczn¹ innych ludzi w celu wzmocnienia swojej aury. Trójca – górne trzy czakry. Powszechnie u¿ywane przez terapeutów lecz¹cych kolorem i uzdrowicieli czakr. Warstwy aury – patrz cia³a subtelne. . Wampir psychiczny – cz³owiek. nad jakim osoba u¿ywaj¹ca wahade³ka w³aœnie pracuje. Wahade³ko do mierzenia aury – zawiera siedem kolorów têczy oraz ma³y oznacznik. który wskazuje na kolor. Mo¿e to robiæ œwiadomie lub nie.sobowtórze eterycznym. Drgaj¹ one na wy¿szym poziomie ni¿ cztery dolne czakry.

jak i wydawca chcieliby siê dowiedzieæ. ¿e autor odpowie na ka¿dy przys³any list. Omens. Dept. mo¿esz wys³aæ list pod adresem wydawnictwa Llewellyn Worldwide. MN 55164 USA . Prosimy pisaæ pod adres: Richard Webster c/o Llewellyn Worldwide Publications PO Box 64383. ale zapewnia. Oghams and Oracles oraz Dowsing for Beginners. Napisa³ tak¿e: Feng Shui for Beginners. Kontakt z autorem Jeœli chcia³byœ napisaæ do autora lub otrzymaæ wiêcej informacji na temat tej ksi¹¿ki. K360-3 St. Zarówno autor. ¿e ka¿dy zostanie mu przekazany. Llewellyn Worldwide nie mo¿e zagwarantowaæ. wyg³aszaj¹c wyk³ady i prowadz¹c warsztaty zwi¹zane z ludzk¹ psychik¹. Revealing Hands. czy ksi¹¿ka ci siê podoba³a i czy ci pomog³a. Paul.O autorze Pochodz¹cy z Nowej Zelandii Richard Webster przemierza œwiat.

Spis treœci Wprowadzenie Rozdzia³ l Co to jest aura? Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Rozdzia³ 4 Barwy aury Rozdzia³ 5 Czakry Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Rozdzia³ 8 Samodoskonalenie siê a twoja aura Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Wnioski Aneks A Znaczenie kolorów Aneks B S³owa kluczowe czakr S³owniczek 6 17 32 44 53 78 95 105 117 145 160 161 167 170 .

O ksi¹¿ce Aura – œwietlista otoczka wibruj¹ca wokó³ cia³a ka¿dego cz³owieka – mo¿e dostarczyæ wielu informacji na jego temat. Analizuj¹c wygl¹d i barwy aury. W tym celu autor niniejszego podrêcznika opracowa³ skuteczne æwiczenia rozwijaj¹ce tê umiejêtnoœæ. pragnienia. chwilowy nastrój. . o czakrach. charakter. Przy okazji ich omawiania dowiadujemy siê tak¿e o równowa¿eniu i ochronie aury. uzdrawianiu duchowym i œwiadomej zmianie aury. Zanim jednak zaczniemy interpretowaæ uzyskane informacje. musimy siê nauczyæ widzenia aury. aktualny stan zdrowia itp. S¹ one ³atwe do wykonania i poparte przyk³adami z ¿ycia codziennego. tak by pomog³a nam osi¹gn¹æ wytyczone cele i poprawiæ stan zdrowia. mo¿emy poznaæ jego ogóln¹ postawê ¿yciow¹. kryszta³ach.