Richard Webster ODCZYTYWANIE AURY

Jak zobaczyæ i zinterpretowaæ promieniowanie naszego cia³a

Prze³o¿y³a Irena St¹por

Wydawnictwo MEDIUM

Tytu³ orygina³u: Aura Reading for Begginers Copyright © 1998 by Richard Webster Published by Llewellyn Publications St Paul, MN 55164 USA Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Medium, 1999 Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯aden fragment niniejszej ksi¹¿ki nie mo¿e byæ publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Projekt ok³adki: Beata Kulesza-Damaziak Zdjêcie na ok³adce: Krzysztof Damaziak Redakcyjne: Janina Wujkiewicz Sk³ad i ³amanie: Ms Studio s.c. tel./ fax (022) 632-73-69 Wydawnictwo MEDIUM Holding Medium Sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna, Osiedle Czarnów 172/2 tel. (0-22) 754-62-16; fax 754-71-69 internet: http://www.medium.com.pl e-mail: sekretariat@medium.com.pl Dzia³ handlowy, dystrybucja: Grupa A5 Sp. z o.o. 90-353 £ódŸ, ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 Ksiêgarnia wysy³kowa: „ESSE" Sp z. o.o. 90-353 £ódŸ,ul. Kiliñskiego 169 A tel. (0-42) 674-77-69, faks (0-42) 674-37-95 internet: http://www.dobreksiazki.pl ISBN: 83-87863-27-0 Zeskanowane i opracowane przez: jarp Ostatnia aktualizacja 11 maja 2001

Dla Eden, naszej pierwszej wnuczki

Wprowadzenie
W dzieciñstwie chodzi³em do szko³y prowadzonej przez ksiê¿y. W ka¿dy czwartek rano przed lekcjami szliœmy do kaplicy na mszê. Lubi³em muzykê, zawsze wiêc stawa³em tak, by móc obserwowaæ pana Cardera, organistê, który uczy³ równie¿ muzyki i by³ najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek mia³em. Pewnego ranka przygl¹da³em siê, jak pan Carder gra Bacha, i ze zdumieniem zauwa¿y³em piêkne barwy, które z niego emanowa³y, unosz¹c siê ku wysoko sklepionemu sufitowi. Widok ten mnie zachwyci³, szturchn¹³em wiêc siedz¹cego obok ch³opca. – Popatrz, jakie piêkne kolory – powiedzia³em. Ch³opiec spojrza³, jednak niczego nie zobaczy³. Nie pamiêtam, co powiedzia³, ale powstrzyma³o mnie to przed opowiadaniem o kolorach komukolwiek innemu. Od tamtej chwili widywa³em kolory wokó³ pana Cardera niemal zawsze, gdy gra³. Po prostu nabra³em pewnoœci, ¿e siê pojawi¹, i nie dziwi³ mnie ich brak wokó³ innych ludzi, nawet wokó³ szkolnego ksiêdza. Wiele lat póŸniej po którymœ z moich wyk³adów jeden ze s³uchaczy podszed³ do mnie i zasugerowa³, ¿e kolory mog³y pochodziæ z witra¿y w kaplicy. Wydawa³o mi siê to nieprawdopodobne, poniewa¿ dobrze zna³em piêkne wzory, które œwiat³o padaj¹ce przez okna w s³oneczne poranki rzuca³o na zgromadzonych uczniów. Niemniej jednak wróci³em do kaplicy i sprawdzi³em –organy ustawione by³y w taki sposób, ¿e promienie przenikaj¹ce przez witra¿e nie mog³y padaæ na organistê. To w³aœnie wtedy zobaczy³em aurê po raz pierwszy. Mia³em szczêœcie, ¿e od razu dostrzeg³em kolory. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a niemal bezbarwn¹ „otoczkê", a barwy pojawiaj¹ siê stopniowo. Poniewa¿ by³em dzieckiem, przyj¹³em aurê jako coœ naturalnego. Nie analizowa³em tego zjawiska, nawet nie myœla³em o nim zbyt czêsto. Czasami widywa³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki, gdy gra³ na pianinie, natomiast nigdy, gdy prowadzi³ lekcje. Rok czy dwa lata póŸniej pan Carder zosta³ moim wychowawc¹. Jego metoda utrzymywania dyscypliny w klasie polega³a na nagradzaniu dobrego zachowania czytaniem ksi¹¿ki w ka¿de pi¹tkowe popo³udnie. By³a to jego ulubiona lektura z dzieciñstwa. Trzyma³ te stare zniszczone kartki w rêkach z czci¹ i mi³oœci¹. Opowieœæ nas fascynowa³a i nasze zachowanie w klasie poprawia³o siê z tygodnia na tydzieñ, poniewa¿ du¿o wiêcej frajdy nam sprawia³o œledzenie najnowszych przygód bohaterów ksi¹¿ki ni¿ nauka matematyki. Gdy pan Carder czyta³, jego aura poszerza³a siê i otacza³a go jaskrawymi kolorami. Jako nastolatek czasami dostrzega³em aurê wokó³ innych ludzi, na ogó³ wtedy, gdy entuzjastycznie opowiadali o czymœ, co ich interesuje. Zdarza³o siê to jednak przypadkiem, nigdy nie stara³em siê jej zobaczyæ, ale te¿ nie dziwi³o mnie, ¿e j¹ widzê. Maj¹c siedemnaœcie lat, wys³ucha³em kilku wyk³adów w Towarzystwie Teozoficznym i dowiedzia³em siê, ¿e temat jest du¿o g³êbszy, ni¿ mi siê wydawa³o. Zdziwi³o mnie, ¿e wiêkszoœæ s³uchaczy bardzo ciê¿ko pracuje, by zobaczyæ coœ, co ja widzia³em przez po³owê swojego ¿ycia, uwa¿aj¹c ten fakt za rzecz ca³kowicie naturaln¹. Chcia³em im powiedzieæ, ¿e za bardzo siê staraj¹, ¿e lepiej by zrobili, rozluŸniaj¹c siê i pozwalaj¹c, aby siê zdarzy³o to, co siê ma zdarzyæ, ale by³em zbyt nieœmia³y i zamkniêty w sobie. Nadal uwa¿am, ¿e widzenia aury najlepiej siê uczyæ w nastroju pogodnym. Jeœli siê zabierzesz do roboty z ponur¹ determinacj¹, zniknie element zabawy, a osi¹gniêcie sukcesu stanie siê prawie niemo¿liwe. Mia³em tego niezbity dowód wiele lat temu, gdy zaczyna³em prowadziæ zajêcia z rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jedna z pañ uczestnicz¹cych w spotkaniach rozpaczliwie chcia³a zobaczyæ aurê. Chocia¿ upomina³em j¹, by czerpa³a radoœæ z naszych æwiczeñ, traktowa³a ka¿de z nich jak sprawê ¿ycia i œmierci. Jej frustracja ros³a, w miarê jak kolejni uczestnicy warsztatów stwierdzali, ¿e im siê uda³o, a ona ci¹gle nic nie widzia³a. Zabra³a robione w klasie notatki do domu i zostawi³a w salonie. Pewnego wieczoru przeczyta³ je jej m¹¿. By³ po dwóch kieliszkach i stwierdzi³, ¿e mog³oby byæ zabawnie zrobiæ kilka æwiczeñ. Z pocz¹tku jego ¿ona nie chcia³a, poniewa¿ zawsze podkreœla³ swoj¹ niewiarê w widzenie aury. Zgodzi³a siê jednak, nie chc¹c mu siê sprzeciwiaæ. Ku swemu zdumieniu odkry³a, ¿e widzenie aury nie sprawia jej ¿adnej trudnoœci. Zdziwi³a siê jeszcze bardziej, gdy siê okaza³o, ¿e jej m¹¿ tak¿e nie ma z tym problemu. Mê¿a to prze¿ycie tak przerazi³o, ¿e musia³o min¹æ kilka miesiêcy, zanim da³ siê namówiæ na ponowne próby. Interesuj¹cy w tej historii jest fakt, ¿e pani ta nie widzia³a aury podczas zajêæ, gdy bardzo siê o to stara³a, natomiast w domu, chc¹c sprawiæ mê¿owi przyjemnoœæ, z ³atwoœci¹ osi¹gnê³a cel. W ksi¹¿ce tej zawar³em wszystkie æwiczenia z moich zajêæ rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Jeœli bêdziesz je wykonywaæ jako element zabawy, na pewno uda ci siê zobaczyæ i zinterpretowaæ aurê. Ludzie dostrzegali aurê od zarania dziejów. Wiele pradawnych rycin i rysunków na ska³ach przedstawia postacie z dziwnym nakryciem g³owy. Szczególnie wyraŸnie widaæ to na malowid³ach z Val Camonica w pó³nocnych W³oszech. Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e w dawnych czasach ziemiê odwiedzili goœcie z kosmosu. To mo¿liwe, oczywiœcie, ale wydaje siê bardziej prawdopodobne, ¿e s¹ to prymitywne przestawienia aury, szczególnie i¿ g³owy niektórych postaci otoczone s¹ rysunkami p³omieni. Pióropusze noszone przez wodzów Indian mog³yby przedstawiaæ aurê. Równie¿ kap³ani Majów nosili nakrycia g³owy zrobione z piór. D³ugo przed nadejœciem Chrystusa g³owy œwiêtych na portretach otacza³y œwietliste lub z³ote aureole (rys. A). Mo¿na je zobaczyæ na malowid³ach pochodz¹cych z Egiptu, Indii, Grecji i W³och. Bez w¹tpienia przedstawiaj¹ one aurê. Równie¿ w œwiêtych ksiêgach wszystkich cywilizacji pojawiaj¹ siê informacje o aurze. Byæ mo¿e g³owê Moj¿esza schodz¹cego z góry Synaj otacza³a aureola –„Gdy Moj¿esz

zstêpowa³ z góry Synaj z dwiema tablicami Œwiadectwa w rêku, nie wiedzia³, ¿e skóra na jego twarzy promienia³a na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Moj¿esza z dala i ujrzeli, ¿e skóra na jego twarzy promienieje, bali siê zbli¿yæ do niego". (Wj 34, 29). Homer opisuje aurê jako „œwietlist¹ chmurê maj¹c¹ swe Ÿród³o w boskiej istocie, a wiêc symbolizuj¹c¹ moc". Opis tego zjawiska po raz pierwszy pojawi³ siê w zachodnich pismach oko³o 2600 lat temu, gdy pitagorejczycy zaczêli je w³¹czaæ do swoich nauk. Ludzie zawsze uwa¿ali, ¿e aura jest rzeczywist¹ siedzib¹ si³y ¿ycia. Hindusi nazwali tê energiê prana, w Polinezji kahuni okreœlali j¹ mianem mana, natomiast Paracelsus – munis. Mesmer u¿ywa³ nazwy magnetyzm zwierzêcy, Baron von Reichenbach – od, a dzisiaj ludzie obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi nazywaj¹ j¹ si³¹ eteryczn¹. Œredniowieczni œwiêci i mistycy potrafili dostrzec cztery ró¿ne typy aury: nimb, halo, aureolê oraz gloriê. Nimb i halo otaczaj¹ g³owê, aureola – ca³e cia³o, a gloria ³¹czy trzy pozosta³e rodzaje w ca³oœæ. Œwiêci maj¹ tak bardzo rozwiniêty nimb i halo, ¿e artyœci bez trudu dostrzegali je i malowali. Paracelsus (1493-1541), s³awny szwajcarski filozof i lekarz, jako jeden z pierwszych pisa³ o aurze. Po ukoñczeniu studiów podró¿owa³ po Europie, spêdzaj¹c du¿o czasu z Cyganami i alchemikami. Studiowa³ równie¿ zio³olecznictwo, dentystykê i teozofiê. Zdobyt¹ wiedzê przekaza³ w swoich pismach. Paracelsus wierzy³ w istnienie si³y ¿yciowej, „która jaœnieje wewn¹trz i wokó³ ¿ywych istot jak œwietlista kula". Uwa¿a³, ¿e ma ona magiczny wp³yw, który mo¿na wykorzystaæ w leczeniu pacjentów. W 1541 roku zosta³ zmuszony do rezygnacji z funkcji profesora medycyny i chirurgii, poniewa¿ jego nauki uznano za zbyt daleko odbiegaj¹ce od ogólnie przyjêtych zasad. Paracelsus zmar³ w tym samym roku w wyniku obra¿eñ, jakie odniós³, gdy s³u¿¹cy pewnego lekarza nie zgadzaj¹cego siê z jego pogl¹dami wypchn¹³ go z du¿ej wysokoœci. Sir Isaac Newton (1642-1727), fizyk i matematyk, jest najbardziej znany z obserwacji jab³ka spadaj¹cego na ziemiê. Rozmyœlanie nad tym zjawiskiem pozwoli³o mu stworzyæ trzy podstawowe prawa mechaniki, które z kolei doprowadzi³y do odkrycia i zdefiniowania prawa ci¹¿enia. Newton by³ bardzo utalentowanym cz³owiekiem zajmuj¹cym siê wieloma dziedzinami nauki. Jako matematyk wynalaz³ rachunek infinitezymalny. W fizyce odkry³ sk³ad bia³ego œwiat³a. Pracowa³ jako urzêdnik pañstwowy – by³ dyrektorem mennicy. W 1666 roku opracowa³ pojêcie pola si³y lub „fal si³y" otaczaj¹cych wszystko, co ¿yje. By³ pierwszym cz³owiekiem, który przepuœci³ bia³e œwiat³o przez dwa pryzmaty, w wyniku czego sformu³owa³ prawa o za³amaniu siê promieni i o odbiciu. Jego „fale si³y" oraz zainteresowanie kolorami i œwiat³em czyni¹ zeñ pioniera badañ nad aur¹. Franz Mesmer (1734-1815) by³ wiedeñskim lekarzem, którego zafascynowa³ magnetyzm i który u¿ywa³ magnesu w leczeniu pacjentów. Wierzy³, ¿e moc podobna do magnetyzmu istnieje w ludzkim organizmie. W 1775 roku opublikowa³ swoj¹ ksi¹¿kê Dissertation on the Discovery of Animal Magnetism, a nastêpnie zacz¹³ podró¿owaæ, by móc wszêdzie demonstrowaæ swoje odkrycia. Niestety, teatralne sk³onnoœci i ekscentrycznoœæ Mesmera zrazi³y do niego ca³y œwiat lekarski i w 1784 roku komisja, na której czele stan¹³ Benjamin Franklin, okrzyknê³a go znachorem i szarlatanem. Kolejna znacz¹ca postaæ w historii badañ nad aur¹ to baron Karl von Reichenbach (1788-1869), odkrywca kreozotu. By³ to niemiecki metalurg i przemys³owiec, który rozczarowany tym, ¿e jego idee nie znajduj¹ zainteresowania u innych, postanowi³ bezpoœrednio przedstawiæ swoje pogl¹dy szerokiej publicznoœci za pomoc¹ serii listów na temat od i magnetyzmu. Od to nazwa, jakiej Reichenbach u¿ywa³ do okreœlenia uniwersalnej energii, z któr¹ pozostaj¹ w kontakcie wra¿liwi ludzie, zw³aszcza obdarzeni zdolnoœciami parapsychicznymi. Wierzy³, ¿e tê „odyczn¹ si³ê" (nazwa pochodzi od Odyna, jednego z g³ównych bogów norweskiej mitologii) wytwarzaj¹ magnesy, kryszta³y oraz istoty ludzkie. Wra¿liwe osoby nie tylko mog¹ j¹ odczuwaæ, ale w pewnych sytuacjach równie¿ widzieæ. Stwierdzi³ na przyk³ad, ¿e on sam odczuwa mi³y ch³ód emanuj¹cy z czubka kryszta³u, podczas gdy jego podstawa wywo³uje nieprzyjemne wra¿enie ciep³a. W maju 1844 roku Reichenbach przeprowadzi³ badania na Angelice Sturman, m³odej, uzdolnionej dziewczynie. Umieœci³ j¹ w ciemnym pokoju wraz z kryszta³em, z którego czubka – wed³ug jej oœwiadczenia – wydobywa³o siê jasne, niebieskie œwiat³o. Poœwiata by³a w ci¹g³ym ruchu, a od czasu do czasu pojawia³y siê iskry. Gdy Reichenbach odwróci³ kryszta³, Angelika dostrzeg³a gêsty czerwono¿ó³ty dym wydobywaj¹cy siê z jego podstawy. Badacz by³ zachwycony wynikami testów, szczególnie gdy siê okaza³o, ¿e oprócz Angeliki tysi¹ce osób widzi kolory wydobywaj¹ce siê z jego kryszta³ów. Odkry³ równie¿, ze ludzkie cia³o wytwarza podobn¹ biegunowoœæ jak kryszta³y: lew¹ stronê cia³a uwa¿a³ za biegun negatywny, praw¹ zaœ – za pozytywny. Baron von Reichenbach w swoich licznych artyku³ach opisywa³ doœwiadczenia, które mogli przeprowadziæ jego czytelnicy. Wywo³a³ sensacjê w ca³ej Europie, setki tysiêcy ludzi stara³o siê zobaczyæ jego odyczn¹ si³ê. „Módl siê i sam spróbuj" – powtarza³ w swoich artyku³ach. Dr Walter J. Kilner (1847-1920) uczyni³ krok naprzód, gdy w 1908 roku odkry³ sposób, który ka¿demu umo¿liwia³ widzenie aury. W ksi¹¿ce The Human Aura wyprzedzi³ swoj¹ epokê, twierdz¹c, ¿e w przysz³oœci bêdzie mo¿na aurê sfotografowaæ. Sposób Kilnera polega³ na u¿yciu ekranu sk³adaj¹cego siê z dwóch szyb umieszczonych o 3 mm jedna od drugiej. Przestrzeñ miêdzy nimi wype³nia³ b³êkitnofioletowy barwnik. Ekran ten umo¿liwia³ widzenie pasma ultrafioletowego, w wyniku czego ka¿dy, kto przez niego patrzy³, móg³ zobaczyæ aurê. Pierwsz¹ osob¹, na któr¹ Kilner spojrza³, stosuj¹c swój wynalazek, by³a dwudziestotrzyletnia kobieta ca³a otoczona szaroniebiesk¹ aur¹ z wyraŸnymi promieniami. Dr Kilner martwi³ siê reakcj¹ kolegów lekarzy wyœmiewaj¹cych jego odkrycia. W istocie, w 1912 roku „British Medical Journal" porówna³ je do „wizjonerskich zabójczych spojrzeñ" Makbeta. Tymczasem Kilner uwa¿a³, ¿e ka¿dy lekarz powinien postrzegaæ jego ekran jako narzêdzie diagnostyczne, poniewa¿ aura otaczaj¹ca chore czêœci cia³a cz³owieka ma ciemniejsz¹ barwê. Mimo nieprzychylnych opinii, Kilner nadal prowadzi³ doœwiadczenia, a w 1921 roku wyda³ ksi¹¿kê podsumowuj¹c¹ jego prace The Human Atmosphere. Nastêpne powa¿ne opracowanie na temat aury pojawi³o siê dopiero w 1937 roku, gdy opublikowano ksi¹¿kê Oscara Bagnalla Origin and Properties of the Human Aura. Autor nawi¹za³ do prac dr. Kilnera i wyprodukowa³ ekran zawieraj¹cy pinacynol. Mo¿na go by³o nosiæ jak okulary, co stanowi³o jego wielk¹ zaletê. Takie „gogle do odczytywania aury" czasami mo¿na nabyæ jeszcze dzisiaj.

Wspó³czeœni naukowcy potrafi¹ zobaczyæ aurê na kasetach wideo. Dot¹d nie wiadomo. drugi – chory. chocia¿ naukowcy twierdz¹. jak chiñscy lekarze zmieniaj¹ przep³yw energii pacjenta w tych punktach i jakie to mia³o skutki. pulsuj¹cym polu wokó³ ludzkiego cia³a". leningradzki chirurg. co mo¿e byæ aur¹. gdy prymitywne ludy malowa³y aurê na œcianach grot. Ministerstwo Zdrowia Publicznego przyzna³o im stypendium. Gajkin widzia³. ¿e zdjêcia po prostu pokazuj¹ ognie œw. lecz wytwarzaj¹ je elektronicznie. dzisiaj zarówno naukowcy. leningradzkim in¿ynierem. który wytwarza poœwiatê wokó³ cia³a cz³owieka. zda³ sobie sprawê. ¿e wyruszy³eœ w ekscytuj¹c¹ podró¿. Poœwiêcali temu ca³y swój wolny czas. Dr Gajkin wraz z W³adys³awem Michalewskim. Podczas leczenia metod¹ elektrowstrz¹sów w szpitalu psychiatrycznym zauwa¿y³ maleñki b³ysk œwiat³a miêdzy skór¹ pacjenta i elektrod¹. Przygl¹daj¹c siê zdjêciom w maleñkiej pracowni Kirlianów. ¿e fotografie ma³¿onków przypomina³y praktyki chiñskich lekarzy stosuj¹cych akupunkturê. by rozwin¹æ w sobie œwiadomoœæ aury i nauczyæ siê j¹ widzieæ. Wynik pomiaru oporu elektrycznego zostaje przekazany do elektronicznego procesora. ¿e aparat ten fotografuje jedynie pr¹dy konwekcyjne. szybko wiêc zapomnia³ o bólu. Zafascynowa³o go. przeczyta³ artyku³ o Kirlianach. Zdjêcia Kirliana by³y zdumiewaj¹co piêkne. Takie zdjêcie mo¿e byæ zabawne.Pod koniec lat trzydziestych rosyjski naukowiec. w 1940 roku. Odkrycie to pomog³o znaleŸæ drobne punkty akupunkturowe. . czy jest tak rzeczywiœcie. ¿e miejsca. gdy naukowcy wykazali. Zdjêcia palców i d³oni robiono. by j¹ zobaczyæ i dowieœæ jej istnienia. znanym chiñskim lekarzom od tysiêcy lat. wykonali elektroniczne urz¹dzenie. Jednak podniecenie stopniowo opad³o. którzy sfotografowali aurê. ale na p³ycie fotograficznej widoczna by³a aura. Dzisiaj na targach ezoterycznych mo¿na spotkaæ osoby oferuj¹ce sfotografowanie aury. k³ad¹c je na filmie le¿¹cym na na³adowanej metalowej p³ycie. odpowiadaj¹ punktom akupunkturowym. Naukowiec oparzy³ siê podczas pierwszej próby sfotografowania tego œwiat³a. ¿e otacza nas energia niewidzialna dla wiêkszoœci ludzi. Pierwszy liœæ by³ zdrowy. W 1953 roku dr Michai³ KuŸmicz Gajkin. jak fotografowaæ aurê. wzbudzi³a niezwyk³e zainteresowanie w œrodowisku ludzi zajmuj¹cych siê parapsychologi¹. Niestety. których mia³ okazjê obserwowaæ w czasie drugiej wojny œwiatowej. Ludzie ci na ogó³ pod³¹czaj¹ czujniki do skóry osoby fotografowanej. która da ci du¿o zadowolenia. Kirlian nie u¿ywa³ aparatu fotograficznego do swoich eksperymentów. Jeden z nich mia³ jasn¹. Mimo to bardzo niewielu ludzi chce poœwiêciæ czas i energiê. odkry³ przypadkiem. natomiast aura drugiego by³a ledwo widoczna. a gdy wieœæ o nich dotar³a na Zachód. Gratulujê ci. Siemion Kirlian. Kirlianowie nie byli pierwszymi. Cokolwiek powiemy na ten temat. sfotografowali miêdzy innymi dwa na pozór identycznie wygl¹daj¹ce liœcie. Dziewiêtnastowieczne urz¹dzenie s³u¿¹ce do wykrywania skaz w szkle równie¿ pokazuje coœ. Ludzie ci powiedzieli mu o 700 punktach na skórze. Fotografowany obiekt umieszcza³ miêdzy dwiema metalowymi p³ytami. ich aparaty nie fotografuj¹ autentycznego zjawiska. migotliw¹ aurê. w których mo¿na wyczuæ ¿yciow¹ energiê. Du¿o czasu up³ynê³o od chwili. jak i wszyscy zajmuj¹cy siê parapsychologi¹ twierdz¹. a wtedy pisz¹ o „cienkim. Dzisiaj mo¿emy zastosowaæ ró¿ne urz¹dzenia. Ma³¿onkowie przeprowadzili wiele eksperymentów. drgaj¹cymi a¿ 200000 cykli na sekundê. w których aura ma najwiêksze natê¿enie. za pomoc¹ którego mo¿na okreœliæ punkt akupunkturowy z dok³adnoœci¹ do jednej dziesi¹tej milimetra. ale nie przedstawia prawdziwej aury. Wiadomoœæ o ich odkryciu rozesz³a siê po kraju i w koñcu. Kirlian wraz z ¿on¹ Walentyn¹ przez ponad dwadzieœcia lat pracowali w swoim maleñkim dwupokojowym mieszkanku nad udoskonaleniem sposobu fotografowania aury. Elma.

Nazwa pochodzi od greckiego s³owa aura oznaczaj¹cego bryzê. Latem bardzo siê poci. Kontroluje ono równie¿ gruczo³ przysadkowy. Od dawna pewni ludzie potrafili dostrzegaæ aurê. ¿e jest to rzekomo niemo¿liwe. w jakim jest nasz umys³. cia³o i dusza. Chocia¿ czerñ i biel nazywamy kolorami. chocia¿ jego ubrania wykonane s¹ z lekkich materia³ów. Chocia¿ œwiat³o nie tworzy aury. Otaczaj¹ nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pola jonów. dopiero w 1679 roku. Jeszcze inni uwa¿aj¹. które nie ma wiêkszego znaczenia. tryb ¿ycia. By³o to rewolucyjne odkrycie. ¿e aura to po prostu zjawisko elektromagnetyczne. Dlatego latem mamy sk³onnoœæ do noszenia jasnych ubrañ. Fiolet natomiast ma falê najkrótsz¹. cienkich. W œrodku znajduje siê widmo optyczne. ¿e aura jest odbiciem nas samych. która ponownie sta³a siê jednorodnym œwiat³em po przejœciu przez drugi pryzmat. ¿e j¹dra komórek w siatkówce oka przyjmuj¹ œwiat³o i przekazuj¹ informacjê do podwzgórza. ¿e bia³e œwiat³o zawiera w sobie wszystkie kolory. jak siê na ogó³ b³êdnie s¹dzi. a potem traci tê zdolnoœæ. Œwiat³o przemieszcza siê w przestrzeni w postaci fal z prêdkoœci¹ oko³o 300 000 km/sek. Mo¿na j¹ dostrzec w postaci ma³ych. To. Ciemne kolory s¹ bardziej ch³onne ni¿ jasne. Isaac Newton wykaza³ to pierwszy. który z kolei wp³ywa na wszystkie gruczo³y dokrewne. stanowi równie¿ czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla ca³¹ ¿yciow¹ energiê w jej nawet najmniej uchwytnych przejawach. co je otacza. który. np. Bêd¹c dzieckiem. W tamtych czasach by³o to pojêcie rewolucyjne. wykonywa³ kolejne eksperymenty i zaobserwowa³.Rozdzia³ l Co to jest aura? Wed³ug s³ownika. nasza aura nie stanowi ¿adnej formy œwiat³a. Mam przyjaciela. Isaac Newton odkry³ refrakcjê. gdy¿ umiejêtnoœæ ta jest w³aœciwa ka¿demu cz³owiekowi. Co ciekawe. ¿e w miarê s³abniêcia wibracji bia³ego œwiat³a staj¹ siê widoczne ró¿ne kolory. Gdy œwiat³o dociera do powierzchni jakiegoœ przedmiotu. Aura rozrasta siê i rozprzestrzenia w promieniach s³oñca. Przedtem wierzono bowiem. Mo¿na wiêc j¹ uznaæ raczej za przed³u¿enie cia³a ni¿ za coœ. W ca³kowitych ciemnoœciach zmniejsza siê jeszcze bardziej. wybitny badacz zjawisk œwietlnych. by widzieæ delikatne linie energii tañcz¹ce miêdzy nimi. które mo¿emy zobaczyæ. które otacza wszystko. wszyscy mamy termiczny gradient i wynikaj¹ce z jego istnienia pr¹dy powietrza w pobli¿u cia³a. Goethe opisa³ to bardzo wymownie: „Barwy s¹ cierpieniem œwiat³a". poch³ania czêœæ barw. aura to niewidzialna emanacja lub pole energetyczne. gdy w 1666 roku obserwowa³ promieñ s³oñca. wag¹ cia³a i odpornoœci¹ na stres. Niektórzy twierdz¹. Energia przep³ywaj¹ca przez ni¹ odzwierciedla nasz¹ osobowoœæ. ¿e ka¿dy z nas ma fizyczn¹ aurê z³o¿on¹ z materii i pól energetycznych. Inni wierz¹. co pozwala nam widzieæ. Naukowcy s¹ zgodni. W rzeczywistoœci aura. Dopiero gdy dorastamy i dowiadujemy siê. który przez ca³y rok ubiera siê wy³¹cznie na czarno. poniewa¿ ma najd³u¿sz¹ falê. Œwiat³o dostaj¹ce siê do oka jest przekazywane do mózgu przez nerw optyczny. ¿e kolor znajduje siê ju¿ w szkle pryzmatu. ¿e sk³ada siê na ni¹ iskra ¿ycia i w niej w³aœnie przebywa nasza wy¿sza œwiadomoœæ. W latach szeœædziesi¹tych John Ott. by mo¿na by³o j¹ zobaczyæ. a ten powstaje ze œwiat³a. co ¿yje. Jednak naukowcy dopiero niedawno potwierdzili istnienie niewidocznej „otoczki". ¿e barwa stanowi przyrodzon¹ cechê ka¿dego przedmiotu. nie by³o wiêc niczym nadzwyczajnym. a promieñ s³oneczny tylko go stamt¹d wydobywa. Nie nale¿y siê jednak tym martwiæ. Nasz organizm emituje energiê podczerwon¹. Podwzgórze – wypuk³oœæ wielkoœci niewielkiej œliwki u podstawy mózgu – zawiaduje wieloma wa¿nymi funkcjami. a kurczy w pomieszczeniach. w istocie s¹ to przeciwstawne bieguny odpowiednio ciemnoœci i œwiat³a. w¹skie pasmo energii. podlega wiêc najsilniejszemu za³amaniu. poniewa¿ poch³on¹³ wszystkie inne kolory. przechodz¹c przez pryzmat. Odkrycie to jest wykorzystywane w leczeniu barw¹ i okreœlaniu stanu zdrowia odzwierciedlaj¹cego siê w aurze. odkry³. otaczaj¹c ca³e cia³o. ¿e oczy spe³niaj¹ dwie ró¿ne funkcje. dostarczaj¹ca energii niezbêdnej do ¿ycia i dzia³ania. Tak wiêc zielony liœæ wydaje siê nam zielony. tracimy tê . Szybkoœæ œwiat³a okreœli³ duñski astronom. Czerwieñ ulega mniejszemu za³amaniu ni¿ inne barwy. ¿e nagle ujrza³em aurê wokó³ nauczyciela muzyki. zachowuj¹cym dok³adny zapis naszej przesz³oœci i teraŸniejszoœci. ¿e chocia¿ dzisiejsze urz¹dzenia badawcze potrafi¹ wykryæ ka¿d¹ czêœæ widma œwietlnego. W stosunku do otoczenia cz³owiek jest istot¹ ciep³¹. Œwiat³o za³amuje siê w czasie przechodzenia przez pryzmat. poniewa¿ do tamtej chwili wszyscy myœleli. równie¿ ska³a czy stó³ kuchenny maj¹ aurê. ¿e czerñ poch³ania wszystkie kolory widma œwietlnego. Jak wszyscy ludzie wyprzedzaj¹cy swój czas. Chcia³ przez to powiedzieæ. Jednak aura zawiera równie¿ kolor. poci¹giem seksualnym. Ludzka zdolnoœæ widzenia tego zjawiska to swego rodzaju jasnowidzenie. Newton zosta³ wyœmiany. My widzimy tylko te kolory. Nie zra¿aj¹c siê tym. Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej (fale radiowe) oraz promieniowanie o niskiej czêstotliwoœci wynosz¹ce a¿ sto kilocykli (kiloherców). ¿e œwiat³o musi mieæ wp³yw na wzrost i zdrowie cz³owieka na nieœwiadomym poziomie. któr¹ osoby uzdolnione parapsychicznie zawsze umia³y zobaczyæ. by siê przemieszczaæ. A poniewa¿ istnieje ono wokó³ wszystkiego. to jednak nie wykrywaj¹ aury. co siê dzieje. gdy œwiat³o przechodzi przez dwa pryzmaty. Niektóre z tych fal maj¹ ponad 160 000 km d³ugoœci. poczuciem równowagi. jednak nie znika zupe³nie. Œwiadczy o tym fakt. myœli i emocje. Olaf Roemer. John Ott wysun¹³ teoriê. które zosta³y odbite. a nawet przysz³oœci. Aura wskazuje na stan. które j¹ otaczaj¹. jest niezbêdne. b³êkitnawych linii energii. Sir Isaac Newton udowodni³. inne natomiast s¹ mikroskopijne. tworzy³ têczê. Wielu ludzi widzi aurê w dzieciñstwie. Promieñ z pierwszego pryzmatu zosta³ rozbity na têczê. Ott zauwa¿y³ równie¿. ¿e œwiat³o po prostu jest i nie potrzebuje czasu. Dzieje siê tak dlatego. lubi³em chowaæ siê pod ko³dr¹ i przysuwaæ do oczu palce. To by³a odpowiedŸ na uwagi krytyków Newtona.

Najczêœciej aura rozci¹ga siê na blisko metr we wszystkich kierunkach. i nawet jeœli naszym postêpowaniem rz¹dz¹ emocje. zanim zdarzy siê nieszczêœcie. a wiêkszoœæ ludzi po odpowiednim treningu dostrzega przynajmniej trzy z nich. promieniuj¹ce we wszystkich kierunkach i odzwierciedlaj¹ce myœli. Nic wiêc dziwnego. Ten ci¹g³y ruch wewn¹trz sobowtóra eterycznego tworzy bardzo zró¿nicowane. ¿e cz³owiek ten Ÿle siê czuje. niemal niewidoczna otoczka wokó³ cia³a mierz¹ca od 0. które ze wszystkich stron otacza cia³o niczym ogromne jajo (rys. Co ciekawe. ¿e ma on szarawy odcieñ. Sobowtóra eterycznego zwiemy czasem aur¹ zdrowia. tym wiêksza jest jego aura.5 cm (rys. Na ogó³ bywa postrzegana jako pole energetyczne. i¿ cz³owiek ten gotuje siê do zmiany wcielenia. zanim zainteresowana osoba zda sobie sprawê. Jeœli ludzie uœwiadamiaj¹ to sobie. ¿e coœ jej dolega. Uwa¿a siê powszechnie. ¿e sygnalizowa³a ona.2). i ciesz¹c siê. uwolni³ siê od na³ogu. Wszystkie one krzy¿uj¹ siê i tworz¹ gêst¹ sieæ energii magnetycznej. By³a s³aba i nik³a. Wyj¹tek stanowi sobowtór eteryczny. nieruchomy staw. które stykaj¹ siê ze sob¹ pod k¹tem prostym. zauwa¿ysz. Zrozumia³em. która wpad³a w z³oœæ. Na koniec inne fale energii emanuj¹ z krêgos³upa i g³owy ku zewnêtrznym czêœciom aury. Gdyby mój znajomy nie rzuci³ palenia. patrzymy wiêc na aurê raczej jako na ca³oœæ. W ci¹gu kilku tygodni aura odzyska³a swoj¹ poprzedni¹ jasn¹ barwê.5 do 1. Prostopadle do niego energia przep³ywa wokó³ cia³a poziomo. Kiedyœ na przyjêciu prze¿y³em smutn¹ chwilê – dostrzeg³em aurê cz³owieka stoj¹cego w g³êbi pokoju. mog¹ poczyniæ kroki maj¹ce na celu odzyskanie zdrowia i witalnoœci. chorobê mo¿na dostrzec. 1. Przypomina akumulator.zdolnoœæ. Najczêœciej bêdzie siê tak dzia³o nie bez powodu. Jeden z moich przyjació³. a tak¿e nieustannie migocze. Ludzie. Dzisiaj s¹dzê. Na przyk³ad psychiczna aura zarz¹dza procesem myœlowym. Warstwa ta poszerza siê w czasie snu i kurczy na jawie. ¿e wszystko Przenika siê nawzajem i ³¹czy ze sob¹. Wewn¹trz tego du¿ego jajka znajduj¹ siê linie si³y i energii. Wokó³ osoby. Mamy jednak jeszcze d³ug¹ drogê przed sob¹. D³ugo siê zastanawia³em. ¿e wielu duchowych uzdrowicieli zajmuje siê eterycznym sobowtórem. Aura wystêpuje w ró¿nych postaciach.3). ka¿da warstwa odpowiada innej sferze ¿ycia. Jednak w miarê doskonalenia umiejêtnoœci postrzegania aury zdaj¹ sobie sprawê. Niektórzy ludzie o zdolnoœciach parapsychicznych potrafi¹ je dostrzec (nazywa siê je cia³em subtelnym). W istocie wiele osób opisa³o j¹ jako „z³otawe jajo". gdy mu powiedziano. którzy ucz¹ siê dostrzegaæ aurê. nagle zobaczysz jego aurê. ¿e go spotka³eœ. Wed³ug tradycyjnej interpretacji. . dlaczego nagle zobaczy³em jego aurê. proces myœlowy nie zanika. Aura ma kilka warstw. 1. Kiedy ktoœ postêpuje szlachetnie lub jest szczodry. Jest to niezwykle delikatna. prawdopodobnie zobaczysz brudnoczerwon¹ poœwiatê. Pierwsze z nich porusza siê pionowo w górê i w dó³ cia³a. 1. Niespodziewanie spotkasz kogoœ. zdrowie i potencja³ cz³owieka (rys. Na szczêœcie dzisiaj wielu nauczycieli i rodziców ma wiêksz¹ wiedzê ni¿ kilka dziesiêcioleci wstecz. Prawdopodobnie dlatego czêsto mu siê przypisuje kolor szary. Podobno Budda emanowa³ poœwiat¹ na kilka kilometrów. który ³aduje siê przez noc. U¿ywamy emocji. który bardzo du¿o pali³. widz¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em fizycznym a w³aœciw¹ aur¹. Jego aura wyraŸnie ostrzega³a przed gro¿¹c¹ mu chorob¹. uczucia. Aura sk³ada siê z pól energii. jego aura rozszerza siê i na krótko staje siê bardzo wyraŸna. delikatne i œwietliste zabarwienie. Staraj¹ siê oni rozwin¹æ parapsychiczny potencja³ swoich dzieci. na kim ci zale¿y. podczas gdy nie dostrzeg³em jej u nikogo innego z obecnych na przyjêciu. ¿e im pe³niejszy rozwój duchowy cz³owieka. W miarê jak twoja œwiadomoœæ aury bêdzie siê rozwijaæ. jeœli jego aura jest ciemna. ¿e jego aura jest szara. O z³ym stanie zdrowia mo¿na równie¿ wywnioskowaæ z utraty zabarwienia sobowtóra eterycznego. myœl¹c. W najgorszym wypadku œwietlista otoczka mo¿e przypominaæ ciemny. Dwa dni póŸniej zmar³. poniewa¿ choroba odznacza siê na niej ciemn¹ smug¹ lub zaburzeniem ruchu.1). Mamy œwiadomoœæ. Mo¿e to nawet byæ swego rodzaju ostrze¿eniem. Jednak w codziennym ¿yciu pos³ugujemy siê na ogó³ mieszanin¹ ich obu. ¿e od czasu do czasu bêdziesz spontanicznie dostrzegaæ to zjawisko u niektórych osób. zapad³by powa¿nie na zdrowiu. porusza siê i zmienia kolor. a aura astralna – emocjami.

rzadko sieje widuje w aurze ludzi wykonuj¹cych stymuluj¹ce umys³owo zawody.4). a nawet z³e. Natomiast pozytywne myœli i czyny maj¹ zbawienny wp³yw na stan naszego zdrowia i samopoczucia i tak¿e odzwierciedlaj¹ siê w naszym sobowtórze eterycznym. latami czy nawet przez ca³e ¿ycie. Strza³y pojawiaj¹ siê czêsto wtedy. Stopniowo. Myœli przep³ywaj¹ i nie nale¿y ich traktowaæ jako sta³y element aury. musisz siê nauczyæ chroniæ swoj¹ aurê. ostrzegaj¹c ciê. ka¿dy mo¿e nauczyæ siej¹ widzieæ i czuæ. kto zyskiwa³ duchow¹ œwiadomoœæ. dadz¹ siê one w koñcu dostrzec w tej warstwie aury. Jednak negatywne myœli i emocje mog¹ wywo³aæ sta³e zmiany w aurze: wspania³e. Pewne osoby s¹ psychicznymi wampirami. Aura rozci¹ga siê na kilkadziesi¹t centymetrów. kto jest nam mi³y. natomiast s¹ widoczne u osób. spirale. 1. mog¹ istnieæ miesi¹cami. ¿e dana osoba chroni innych lub ktoœ chroni j¹ sam¹. Wielokrotnie widzia³em je u kogoœ. spêdziwszy z kimœ trochê czasu? Jest bardzo prawdopodobne. który zawiera wa¿ne informacje o cz³owieku. ¿e maj¹ one symboliczne znaczenie.Nawet nasze myœli mog¹ zmieniæ wygl¹d sobowtóra eterycznego. Ka¿da aura ma swój podstawowy kolor. gdy cz³owiek pozostaje pod wp³ywem stresu. . sto¿ki. kogo nie lubimy. które z jakiegoœ powodu czêœciej wykorzystuj¹ swój umys³ ni¿ zwykle. wibruj¹ce barwy staj¹ siê matowe. Nikt nie bywa „czerwony ze z³oœci" ca³ymi tygodniami czy miesi¹cami. Gwiazda oznacza du¿e zdolnoœci parapsychiczne. ukazuj¹c jego emocjonaln¹. wibruj¹cy ob³ok (rys. Krzy¿e oznaczaj¹ trudnoœci w podejmowaniu decyzji i spotyka siê je g³ównie w aurze ludzi niezdecydowanych czy nieœmia³ych. Co ciekawe. Tych nieszczêœników na ogó³ charakteryzuje sztywnoœæ w postawie. odpychaj¹ce. ¿e by³ to w³aœnie psychiczny wampir. pó³ksiê¿yce itp. stopniowo wszystkich od siebie odepchnie. Cia³o eteryczne otacza w³aœciwa aura. Niektórzy uwa¿aj¹ je za fale myœli – z pewnoœci¹ to. Gdy widzimy kogoœ. Czy zdarzy³o ci siê spotkaæ kogoœ. Dostrzega siê je na ogó³ u intelektualistów i ludzi rozwiniêtych duchowo.6). Na przyk³ad ko³o symbolizuje spe³nienie i g³êbokie zadowolenie. Ponadto czasami mo¿na dostrzec strza³y. Dzieje siê tak dlatego. Nasza aura przez ca³y czas wspó³dzia³a z aur¹ innych. obie aury otwieraj¹ siê i ³¹cz¹ ze sob¹ (rys. Czasami dostrzegaj¹ j¹ i odczuwaj¹ ludzie zupe³nie nie zainteresowani parapsychologi¹. Jeœli nieustannie mamy negatywne lub wrogie myœli. 1. a jej wibracja siê nasila i prawdopodobnie dlatego czujemy siê bardziej pe³ni ¿ycia i energii latem ni¿ zim¹. Jeœli kszta³ty te symbolizuj¹ ca³y nasz umys³. ale stara³ siê j¹ oprzeæ na logice. by wzbogaciæ swoj¹. które wysysaj¹ energiê z twojej aury. brak psychicznej œwiadomoœci i poczucia w³asnej wartoœci. Osoba przepe³niona wy³¹cznie negatywnymi myœlami. a wtedy trwaj¹ zaledwie kilka sekund i znikaj¹. Oprócz tego z cia³a poprzez aurê emanuj¹ ró¿nobarwne promienie. St¹d niew¹tpliwie pochodz¹ takie wyra¿enia jak „czerwony ze z³oœci" czy „zielony z zazdroœci". ¿e wiêkszoœæ z nas nie potrafi zatrzymaæ jednej myœli przez d³u¿szy czas. byœ siê do niego nie zbli¿a³. Aura dwóch g³êboko w sobie zakochanych osób tworzy jeden wspania³y. kto wyda³ ci siê antypatyczny. Gdy spotykamy kogoœ. Aura widziana po raz pierwszy wydaje siê niemal bia³a i przypomina ob³ok. Œwiadomie lub nie korzystaj¹ z energii innych ludzi. sto¿ki i pó³ksiê¿yce wskazuj¹ na ogó³ na powa¿ne myœli. 1. Uwa¿a siê na ogó³. pozornie bez ¿adnego powodu? Twoja aura zosta³a odrzucona przez aurê tego drugiego cz³owieka. Niektórzy ludzie potrafi¹ dostrzec kilka odrêbnych warstw. Czy czu³eœ siê kiedyœ „wypompowany". Æwicz¹c. jak jedna aura odpycha drug¹ (rys. co myœlimy. ma bardzo du¿y wp³yw na otaczaj¹c¹ nas poœwiatê. Spirale. W s³onecznym œwietle aura zdaje siê powiêkszaæ. niewiele wiedz¹cy na ten temat. szczególnie d³ugotrwa³ego. Jeœli ¿yjesz z psychicznym wampirem. w miarê rozwoju umiejêtnoœci jej widzenia. Niektóre z tych kszta³tów odzwierciedlaj¹ pojedyncze myœli. U niektórych ludzi wewn¹trz aury wystêpuj¹ ró¿ne figury geometryczne. zaczynamy dostrzegaæ kolory. obserwujemy.5). psychiczn¹ i duchow¹ naturê. krzy¿e. pozostawiaj¹c ich z poczuciem pustki i frustracji. na Wschodzie okreœlanych mianem kosha („warstwa"). Trójk¹t mo¿e oznaczaæ.

Ale jeœli maj¹ zamiar post¹piæ nieuczciwie. Rozwija siê stopniowo zarówno pod wzglêdem rozmiaru.Negatywne myœlenie tak¿e ma fatalne skutki. samotnej staroœci. Aury nie ma w momencie narodzin. staje siê srebrna. Jeœli czuj¹ siê szczodrzy. który osi¹gn¹³ sukces zawodowy i s³awê. Na przyk³ad aura cz³owieka szczodrego bywa pokaŸnych rozmiarów. ich aura bêdzie uderzaj¹co piêkna. poniewa¿ b³êkit nabiera wyraŸnie szarego odcienia. a jej kolory s¹ pastelowe. Rozszerza siê wtedy. Daje siê to zauwa¿yæ szczególnie miêdzy pierwszym i drugim rokiem ¿ycia. którzy wykonuj¹ æwiczenia gimnastyczne i oddychaj¹ poprawnie. ukazuj¹c potencja³ ma³ego cz³owieka oraz w³aœciwe mu kolory. Nic dziwnego. wskazuj¹ca na pocz¹tek procesu myœlowego. ¿e sk³ada siê ona z energii pobieranej poprzez oddech. W dalszym ci¹gu tej ksi¹¿ki dowiesz siê. a nastêpnie stopniowo przechodzi w b³êkit. aura ka¿dego z nich ³¹czy siê z drug¹ w jednoœæ i wystrzela w niebo. ciemnej aury sk¹pca sprawiaj¹ wra¿enie mêtnych. Na ogó³ dostrzega siê tê barwê dopiero wtedy. W czasie nauki ¿ó³ty poblask staje siê coraz bardziej intensywny. umiejêtnoœæ widzenia aury mo¿e byæ bardzo po¿yteczna. Przeciêtni ludzie maj¹ przeciêtn¹ aurê. w chwili gdy dziecko osi¹ga wiek trzech miesiêcy. kochaj¹c¹ i mi³¹ osobê. który chce ciê wykorzystaæ. aura odzwierciedla prawdziwe kolory. Jak widzisz. na jakie zas³uguje. natomiast barwy ma³ej. A wtedy znowu zacz¹³by przyci¹gaæ do siebie innych. . Aura powinna byæ promieniej¹ca. W miarê wzrostu dziecka wokó³ jego g³owy pojawia siê ¿ó³ta poœwiata. Aura prezentuje siê najlepiej u zakochanych. Gdy dziecko osi¹ga wiek szkolny. jak i jasnoœci. a jej intensywnoœæ oraz rozmiar zale¿¹ od stanu ich ducha w konkretnej chwili. Uwa¿a on jednak. Aura roœnie wraz z dzieckiem. Odzwierciedla siê to w jego pociemnia³ej aurze. Gdyby zapomnia³ o rzeczywistych i urojonych krzywdach z przesz³oœci i zacz¹³ ¿yæ szczêœliwie z dnia na dzieñ. lubie¿nym lub takim. Niebieski pozostaje obecny wewn¹trz aury jako t³o przez ca³e ¿ycie. niemal œwietlistych barwach. odzwierciedlaj¹c rozwój inteligencji. Oznacza to. ale pojawia siê przy pierwszym hauœcie powietrza. Tymczasem nasz charakter modyfikuje j¹ w subtelny sposób. A przecie¿ mo¿e to zmieniæ. które bêd¹ j¹ charakteryzowa³y przez ca³e ¿ycie. jak czuæ. ich aura skurczy siê i straci blask. ale tak¿e ustrzec siê przed cz³owiekiem nieuczciwym. która wiedzie go do smutnej. co z kolei wywo³uje w nim jeszcze bardziej negatywne nastawienie. jego aura by siê zmieni³a. o intensywnych. a kolory wibruj¹. Aura niemowlêcia jest w zasadzie bezbarwna. bo dziêki niej mo¿esz rozpoznaæ szczodr¹. ¿e ludzie staraj¹ siê go unikaæ. widzieæ i interpretowaæ aurê. odzwierciedlaj¹c now¹ rzeczywistoœæ. Wpad³ w spiralê. staje siê wiêc coraz bardziej zgorzknia³y. Przez pierwszych piêæ czy szeœæ lat ¿ycia cz³owiek ch³onie informacje jak g¹bka. Innym na to dowodem jest zauwa¿alna poprawa rozmiaru i koloru aury u ludzi. ¿e nie obdarza siê go takim szacunkiem i powa¿aniem. gdy cz³owiek zapada na zdrowiu. Znam pewnego cz³owieka. Gdy kochankowie s¹ razem.

a krótsze – oko³o 15 cm. gdy¿ tacy ludzie szybko siê nudz¹. ¿e najwa¿niejsze jest wybraæ kogoœ. Zrelaksuj umys³ na tyle. Mo¿esz umieœciæ krótsze ramiona w plastikowych rurkach. jak i rozs¹dny. Mo¿na jednak jej u¿yæ do wielu innych celów. Uwa¿am. Ja swoje pierwsze prêty zrobi³em z drucianych wieszaków na ubrania. a na koniec prawdopodobnie ustawi¹ siê równolegle (rys.1). Ró¿d¿ki u¿ywa siê na ogó³ do poszukiwania czegoœ. Zjawisko to znamy jako reakcjê ró¿d¿ki. jest strat¹ czasu. W rzeczywistoœci stanowi ono bardzo praktyczny sposób kontaktowania siê z w³asn¹ podœwiadomoœci¹. Prowadz¹c zajêcia parapsychiczne. stwierdzi³em. a nastêpnie wolno obejdŸ posiad³oœæ. Metalowe prêty trzyma siê luŸno w rêku. na ile potrafisz. Pomyœl. Tajemnica sukcesu polega na przezwyciê¿eniu niewiary i zrelaksowaniu siê. Mnie jest równie wygodnie bez tych rurek. Wybierz cz³owieka o otwartym umyœle i pozytywnym nastawieniu. Uwa¿am. co znajduje siê pod powierzchni¹ ziemi – na przyk³ad wody. tajemnicz¹ praktyk¹ czy wrêcz zabobonem. gdzie znajduj¹ siê g³ówne cieki wodne na twojej posesji. ¿e lepiej. Zanim zaczniesz poszukiwania aury twojego przyjaciela. PóŸniej bêdziemy wyczuwaæ aurê rêkoma. kto nie wierzy w istnienie aury. Ja tego nie zauwa¿y³em. W pewnej chwili prêty zaczn¹ siê krzy¿owaæ. a ich negatywne nastawienie bêdzie oddzia³ywaæ tak¿e na ciebie. zanim spróbuj¹ j¹ zobaczyæ. W pierwszej chwili mo¿e siê to wydaæ niesamowite. by ich uczestnicy najpierw nauczyli siê odczuwaæ aurê. Najpierw musisz zagi¹æ dwa metalowe prêty pod k¹tem prostym (rys. bêd¹ to zwyk³e dwa kawa³ki metalu w kszta³cie litery „L". ale wielu ludzi zbyt mocno trzyma prêty. ale najpierw zastosujemy dwa metalowe prêty zgiête pod k¹tem prostym. 2. D³u¿sze ramiê powinno mieæ oko³o 20-30 cm. jednak wiêkszoœæ musi siê uczyæ. kogo siê lubi i kto jest zarówno wra¿liwy. Do tego eksperymentu potrzebna bêdzie druga osoba. ¿e ró¿d¿karstwo jest dziwn¹. ¿e ³atwiej zobaczyæ aurê kobiet ni¿ mê¿czyzn. ¿e szukasz wody. Najlepiej. lecz odwracaj¹ . nie mog¹ siê one swobodnie poruszaæ.Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Wielu ludzi potrafi widzieæ aurê bez wysi³ku. dobrze bêdzie o-kreœliæ jej rozmiar. Niektórym wydaje siê. Niektórzy twierdz¹. kieruj¹c d³u¿szymi ramionami na wprost. by mog³y siê swobodnie poruszaæ w twoich d³oniach. wyjdŸ na zewn¹trz i spróbuj okreœliæ. ¿eby to by³ ktoœ równie¿ zainteresowany rozwijaniem swoich umiejêtnoœci parapsychicznych.3). a wtedy. oczywiœcie. Wyczuwanie aury ró¿d¿k¹ Zanim spróbujesz poczuæ aurê. ¿e przyjaciele s¹ na ogó³ lepsi ni¿ cz³onkowie rodziny. Wykonywanie tych æwiczeñ z kimœ. 2. U niektórych ró¿d¿ka reaguje inaczej – prêty nie krzy¿uj¹ siê. którzy czêsto pragn¹ pomóc raczej z poczucia obowi¹zku ni¿ z realnej potrzeby. jak rozwijaæ tê umiejêtnoœæ.

a nastêpnie zbli¿aj jeszcze wolniej. 30 cm. a nie zewnêtrzne. gdy coœ tworzysz. zdo³asz je odtworzyæ. Po æwiczeniu relaksacyjnym powinieneœ czuæ siê pe³en ¿ycia i energii. czuj¹c zmêczenie i brak energii? Chocia¿ spa³eœ. Prawdopodobnie bêdziesz zaskoczony jej rozmiarami. Nie potrzeba na to okreœlonego czasu. Prawdopodobnie poczujesz energiê w œrodku d³oni i w czubkach palców (rys. ¿e opór znika. ¿e aura twojego przyjaciela rozci¹ga siê na tak¹ sam¹ odleg³oœæ z obu stron. WyobraŸ sobie. Powoli przybli¿aj d³onie do siebie. Po prostu oczami wyobraŸni zobacz siebie jako osobnika doskona³ego nie tylko pod wzglêdem fizycznym. a¿ poczujesz siê ca³kowicie zrelaksowany. Wybierz tak¹ porê dnia. Stwierdzisz. 2. Zatrzymaj siê. Powinniœmy tego doœwiadczaæ co noc podczas snu. gdy aura obu d³oni siê zmiesza. Teraz przeci¹gnij siê powoli i otwórz oczy. Przekonasz siê. Przywo³aj na myœl najbardziej spokojn¹ scenê. Poproœ go. a¿ prêty siê skrzy¿uj¹. ale tak¿e w ka¿dej innej dziedzinie – prawdziwe dziecko wszechœwiata. weŸ trzy g³êbokie wdechy i wolno wydychaj powietrze. co znajdzie odzwierciedlenie w twojej aurze. Ludzie. jak tlen wnika do p³uc i rozchodzi siê po ca³ym ciele. a potem powoli je roz³ó¿. jak siê zmieni twoje ¿ycie. tej. by czuæ aurê. byle tylko dawa³o ci spokój i odprê¿enie. pomyœl o miêœniach w ³ydkach i biodrach. kiedy tylko zechcesz. skoncentruj siê na oddychaniu. Ludzie ró¿nie to odczuwaj¹ – lekki opór. uczuciow¹. To relaksacyjne æwiczenie ma na celu uwolnienie ciê od codziennych problemów i zmartwieñ. by poczuæ aurê przyjaciela. To. by nikt ci nie przeszkadza³. Uœwiadom sobie swój oddech. Powy¿sze æwiczenie ma na celu uaktywnienie prawej pó³kuli mózgu. A potem wyobraŸ sobie. a któr¹ wykorzystujesz zawsze. grze na instrumencie lub innej dzia³alnoœci wykorzystuj¹cej praw¹ pó³kulê mózgu. Czy zdarzy³o ci siê zbudziæ rano. Gdy poczujesz. poniewa¿ rozluŸniaj¹ siê wszystkie miêœnie i organy twojego cia³a. Ca³kowicie rozluŸniony. gdy siê poœwiêca malarstwu. Nadal przybli¿aj d³onie. Teraz przesuwaj siê powoli wokó³ niego i obserwuj koñce metalowych prêtów. nadal mamy do czynienia z reakcj¹ ró¿d¿ki. a potem powtórz æwiczenie od drugiej strony. poniewa¿ aura znowu siê . jeœli sobie wyobrazisz. nie ma ¿adnego znaczenia. trzymaj¹c ramiona nieco odsuniête od tu³owia. Wiele osób zaczyna widzieæ aurê spontanicznie wtedy. Nagle poczujesz. ¿e aura twojego przyjaciela jest doskona³ym ko³em. twoje cia³o nadal by³o spiête. Teraz mo¿esz ju¿ poszukaæ aury przyjaciela za pomoc¹ ró¿d¿ki. Poczujesz lekki ch³ód. intuicyjn¹ stron¹ twojej osobowoœci. ale szybko nabierzesz wprawy. Nadszed³ czas. jednak nieczêsto mamy to szczêœcie. gdy bêdziesz widzia³ aurê i umia³ j¹ odczytaæ. Stopniowo rozluŸnij je wszystkie. którzy opanowali autohipnozê. potrafi¹ tego dokonaæ w kilka sekund. W pokoju powinno byæ ciep³o. ¿e dotkn¹³eœ zewnêtrznego brzegu aury. Jesteœ ju¿ gotowy. Mo¿e to byæ cicho szumi¹cy strumieñ lub piêkny zachód s³oñca. Warto równie¿ wy³¹czyæ telefon. która zarz¹dza niewerbaln¹. Na pocz¹tku mo¿e ci byæ trudno ca³kowicie siê rozluŸniæ. Gdy zaczniesz j¹ czuæ. by stan¹³ w lekkim rozkroku. Oznacza to. Pomyœl o swoich sukcesach. a nastêpnie rozstaw je na odleg³oœæ ok. B¹dŸ z siebie dumny. gdy ich aura siê zetknie. Zapamiêtaj to miejsce. inteligencji i kreatywnoœci. trzymaj¹c przed sob¹ metalowe prêty skierowane ku przodowi. jak¹ potrafisz sobie przypomnieæ. Usi¹dŸ z zamkniêtymi oczami w wygodnym fotelu. Przez kilka sekund zacieraj z werw¹ rêce.od siebie w przeciwnych kierunkach. ¿e s¹ ca³kowicie rozluŸnione. Spójrz na siebie jak na doskona³¹ istotê ludzk¹. Myœl o aurze przyjaciela. Poczujesz lekki opór. a potem œwiadomie rozluŸnij miêœnie w palcach u stóp i w samych stopach. Nie ma znaczenia. a jednoczeœnie œwietnie wp³ywa na twoje samopoczucie. ogrodnictwu. ¿e masz nadwagê albo jesteœ chory.4). co to bêdzie. pamiêtaj. a nawet ciep³o lub ch³ód. bêd¹ to raczej jej wewnêtrzne warstwy. Przez kilka chwil trzymaj rêce z³o¿one. To nie ma znaczenia. dopóki prêty nie zaczn¹ siê poruszaæ. Gdy doœwiadczysz tego uczucia. ¿e zgniatasz gumow¹ pi³eczkê. Posuwaj siê wolno naprzód. mrowienie. Stañ w odleg³oœci oko³o 10 m. mo¿esz w³¹czyæ jak¹œ ³agodn¹ muzykê medytacyjn¹. Mo¿e ci byæ ³atwiej. ¿e badasz zewnêtrzny skraj aury.

A teraz przybli¿ rêkê do swego cia³a kilka centymetrów obok czakry serca. Poproœ swego przyjaciela. Nie przejmuj siê pora¿kami. na zmianê przybli¿aj¹c i oddalaj¹c rêce. ¿e znajduje siê bli¿ej. mimo ¿e siê nie znaj¹. rys. nasza aura odepchnie jego aurê. Poproœ przyjaciela. która z nich emanuje. a gdy poczujesz lekki opór. Czakry to punkty. Zanim przejdziemy do widzenia aury. miêdzy brwiami. odsuwamy siê. Nastêpnym razem. spróbuj zrobiæ to samo z innymi czakrami. Partner zbli¿y siê do ciebie tak spokojnie. Wszyscy mamy w swoim ciele siedem punktów energetycznych znanych jako czakry (zob. psychiczn¹. Wykonamy teraz wielki skok naprzód i poczujemy aurê drugiego cz³owieka. im bli¿szy zwi¹zek z drugim cz³owiekiem. gdy d³oñ bêdzie bli¿ej cia³a. Jak wiesz. Ponownie powoli zbli¿aj d³oñ do piersi. w których koncentruje siê bardzo du¿a energia. a ch³ód w miarê oddalania. w którym ludzie stoj¹ bardzo blisko siebie. Dobrym przyk³adem jest zat³oczone metro. jak mog³eœ nie czuæ jej przedtem. Jest tak dlatego. Poæwicz przez jakiœ czas. by wygodnie usiad³ na krzeœle. Zwróæ uwagê. rozpoznaj¹c z zamkniêtymi oczami czakrê. odsuwaj j¹. ¿e przyjaciel siê zbli¿a. by siê wygodnie po³o¿y³ na ³ó¿ku i zamkn¹³ oczy. emocjonaln¹ i duchow¹. niemal dok³adnie w chwili. Przybli¿aj je powoli. twarz¹ do œciany. bêdziesz zdziwiony. mo¿esz pójœæ dalej. nad któr¹ w³aœnie znajduje siê twoja rêka. SprawdŸ to. W nastêpnym eksperymencie u¿yj jednej rêki do odnalezienia czakry serca. W tej sytuacji aura ka¿dego z nich stara siê skurczyæ i odepchn¹æ aurê stoj¹cych w pobli¿u osób.1). ¿e tym razem poczujesz opór wówczas. dziêki czemu ³atwo je wyczuæ d³oñmi. gdyby twój partner by³ na podobnym etapie i tak¿e potrafi³ czuæ swoj¹ aurê. S¹ to: czakra podstawowa – u podstawy krêgos³upa. w zwi¹zku z tym taki cz³owiek nieustannie zmusza³by go do cofania siê. Dok³adnie to samo dzieje siê z aur¹. jego aura i twoja bêd¹ siê otwieraæ i mieszaæ ze sob¹. Nastêpuj¹cy eksperyment pozwoli ci to sprawdziæ. Ciekawym doœwiadczeniem jest odszukanie wszystkich swoich czakr za pomoc¹ d³oni. Kiedy ju¿ odczu³eœ aurê przyjaciela. gdy siê znajdziesz w zat³oczonym wagonie lub windzie. czakra korony – na czubku g³owy. ¿e dotykasz jego aury. poniewa¿ ca³e twoje cia³o bêdzie œwiadome. sprawdŸ.. S¹ to oœrodki nerwowe. jak tylko potrafi. czakra gard³a – na wysokoœci gard³a. Pierwsza próba bêdzie najtrudniejsza. czy czujesz aurê otaczaj¹cych ciê ludzi. czy potrafisz wyczuæ aurê wokó³ jego cia³a. Gdy je odnajdziesz. dopóki nie poczujesz ostatecznej granicy swojej aury.rozdziela. Ogólnie mówi¹c. przybli¿aj¹c i oddalaj¹c d³onie. Po kilku æwiczeniach poproœ go. Gdy jesteœmy zmuszeni do bliskiego kontaktu z obcym cz³owiekiem. Gdy ktoœ ma³o nam znany lub nie lubiany w ni¹ wchodzi. a podœwiadomie mo¿esz sobie wyobra¿aæ. Dr Charles Tart nazywa tê prywatn¹ przestrzeñ nasz¹ aur¹ psychologiczn¹. staniesz w rozkroku po drugiej. Wystarczy byæ tego œwiadomym. nie potrzebujesz do tego r¹k. a¿ ten opór zniknie. czakra serca – miêdzy ³opatkami na wysokoœci serca. musimy wykonaæ jeszcze jedno æwiczenie jej odczuwania. kiedy wszed³ do twojej aury. ¿e czakry emanuj¹ tak du¿¹ iloœæ energii. wszyscy mamy swoj¹ prywatn¹ przestrzeñ i nie lubimy. by sprawdziæ. Twój partner tak¿e mo¿e poczuæ. Gdy uda ci siê poczuæ aurê wokó³ czakry serca. ¿e aura sprawia wra¿enie niemal cia³a sta³ego i bêdziesz zdumiony. Stañ za nim i umieœæ d³onie w odleg³oœci 30 cm po obu stronach jego g³owy.5). W miarê nabywania wprawy stwierdzisz. który œwiadczy o rozwijaniu siê twojej œwiadomoœci aury. i¿ ³atwiej je odnaleŸæ. By³oby to nawet niewskazane w takiej sytuacji! Jeœli kogoœ lubisz. By³oby œwietnie. kiedy czuje twoj¹ d³oñ ponad czakr¹. Po kilku æwiczeniach zamieñcie siê rolami i po³ó¿ siê z zamkniêtymi oczami. które wch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. 5. podczas gdy ty. czakra splotu s³onecznego – na poziomie tego splotu. Czujesz w³asn¹ aurê! Gdy opanujesz to æwiczenie. po czym znowu przysuñ. rozdzia³ 5. On tak¿e rozwija swoj¹ œwiadomoœæ aury. a partner bêdzie ciê informowa³. by stan¹³ po jednej stronie pokoju. a¿ poczujesz lekki opór (rys. ni¿ jest to w istocie. Poczujesz opór w miarê przybli¿ania. gdy tê czakrê odnajdziesz. by ludzie w ni¹ ingerowali. Czakry s¹ po³o¿one wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. gdy on bêdzie szuka³ twoich czakr. To w³aœnie dlatego ludzie podró¿uj¹cy do ró¿nych krajów czêsto napotykaj¹ k³opoty. To dobry znak. czakra krzy¿owa – miêdzy wzgórkiem ³onowym i pêpkiem. tym g³êbiej mo¿e on wejœæ w nasz¹ prywatn¹ przestrzeñ. 2. Twoim zadaniem bêdzie lokalizacja czakr. a ty bêdziesz musia³ okreœliæ. RozluŸnij . Ten eksperyment dowodzi. ¿e nigdy dot¹d nie czu³eœ energii. czakra brwiowa – na czole. Prywatna przestrzeñ osoby pochodz¹cej z Dalekiego Wschodu jest na ogó³ du¿o mniejsza ni¿ przestrzeñ przeciêtnego Europejczyka. przesuwaj rêkê w ró¿nych kierunkach. W miarê nabywania wprawy twój przyjaciel bêdzie umia³ powiedzieæ. roz³o¿ywszy rêce. ¿e obaj jesteœcie na dobrej drodze. nad jak¹ czakr¹ trzymasz d³oñ.

odnosili takie same sukcesy jak pozostali. To æwiczenie nie jest takie ³atwe. Nie znaj¹cy siê ludzie osi¹gaj¹ wiêkszy sukces ni¿ bliscy przyjaciele. Nie uda ci siê wykonaæ tych wszystkich testów w ci¹gu jednego wieczoru czy nawet w tydzieñ. które mog¹ do ciebie dochodziæ. najprawdopodobniej ci siê nie uda i zrezygnujesz niezadowolony. wasze aury bêd¹ siê ze sob¹ mieszaæ. bêdziesz gotów do nauki widzenia aury.siê i pomyœl o mi³ych rzeczach. Gdy dobrze opanujesz wykonywanie wszystkich tych æwiczeñ. jak siê wydaje. Czêsto zdarza mi siê to obserwowaæ w czasie moich lekcji rozwoju zdolnoœci parapsychicznych. Szybciej osi¹gniesz rezultat. jeœli podejdziesz do æwiczeñ jak do zabawy. gdy masz do czynienia z ca³kowicie obcym cz³owiekiem. jak wtedy. Nie zwracaj uwagi na dŸwiêki. Dziêki temu. . Poniewa¿ wykonujesz je z przyjacielem. Jednak gdy rozdziela³em znaj¹ce siê osoby i kaza³em powtórzyæ æwiczenie z obcymi ludŸmi. Ja zawsze siê koncentrujê na oddychaniu i staram siê nie dopuœciæ do siebie innych myœli. Jeœli zaczniesz je wykonywaæ z ponur¹ determinacj¹. która pozwala mojej aurze zetkn¹æ siê z drug¹ aur¹. gdy kolega siê do mnie zbli¿a na odleg³oœæ. a ty tego nie poczujesz. Lepiej odbyæ kilka krótkich sesji ni¿ jedn¹ d³ug¹. natychmiast zdajê sobie z tego sprawê.

¿e dostrzegam kolory intuicyjnie. natomiast mo¿e zachowywaæ siê ca³kiem inaczej w stosunku do osób. wykonuj zawarte w tym rozdziale æwiczenia. chocia¿ powoli siê od siebie oddalaj¹ (rys. otwórz oczy i wykonaj pierwsze doœwiadczenie. by wszelkie Ÿród³a ostrego œwiat³a znajdowa³y siê za twoimi plecami. W miarê nabywania wprawy zobaczysz. Gdy poczujesz. poniewa¿ warto widzieæ aurê w ca³ej okaza³oœci. ¿e twoja aura obejmuje aurê lubianych przez ciebie ludzi. choæby przestrzeñ miêdzy palcami wynosi³a 10. . przeplataj¹ce siê na blacie sto³u pasma energii (rys. ale mo¿e byæ równie¿ inny. Poproœ goœci. co by siê zdarzy³o. gdy wykonujesz æwiczenie z pewnymi osobami. zanim goœcie w ogóle coœ zobacz¹. którzy intuicyjnie wyczuwaj¹ kolory. Jeœli jest ci trudno dostrzec tê liniê energii. bêdziesz móg³ j¹ zobaczyæ w ka¿dej chwili i okolicznoœciach. których towarzystwo nie sprawia ci przyjemnoœci. zaczniesz j¹ dostrzegaæ. by nagle wszyscy inni tak¿e je dostrzegli. Jest tak dlatego. ¿e siê nie zmienia. tylko j¹ wyczuwaj¹c. ¿e niæ ³¹cz¹ca oba palce znika po osi¹gniêciu zaledwie centymetra d³ugoœci. a potem powoli je odsuñ. ¿e kolory aury postrzegamy trzecim okiem. To ekscytuj¹ce zauwa¿yæ czyj¹œ aurê po raz pierwszy! Teraz mo¿esz spróbowaæ czegoœ niezwykle ciekawego. Gdy bêdziesz wykonywaæ to æwiczenie po raz pierwszy. przeprowadŸ ten eksperyment z jak najwiêksz¹ liczb¹ osób. dotykaj¹c nimi palców drugiej rêki. Œwiat³o w pokoju powinno byæ ³agodne. Zauwa¿ysz cienk¹.Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Wykonuj¹c æwiczenia z rozdzia³u drugiego. Trudno to potwierdziæ. ¿e jesteœ wystarczaj¹co odprê¿ony. nie widz¹c ich. To wspania³y widok. ale wystarczy. chocia¿ czasami czujê. Niepotrzebne ci s¹ promienie œwiec¹ce prosto w oczy. zarówno psychicznie. Najlepszy do tego celu bêdzie okr¹g³y stó³ z ciemnego drewna. a nastêpnie powoli odsuñ je. 3. spróbuj przyciemniæ œwiat³o. Gdy ju¿ raz dostrze¿esz tê niæ energii.2). Odsuwaj¹c d³onie od siebie. poniewa¿ postrzegaj¹ ten strumieñ energii jako niemal bia³¹ niæ. Jednak ci¹gle je widzê. A jak s¹dzisz. ¿e masz tê zdolnoœæ. Kilku uczestników moich zajêæ potrafi³o zestroiæ siê psychicznie i okreœliæ kolor aury. Wielu znawców uwa¿a. wyda ci siê. Z³¹cz palce wskazuj¹ce i przygl¹daj siê im przez oko³o 10 sekund. Teraz mo¿esz przeprowadziæ ten eksperyment z czterema palcami. ¿e staraj¹c siej¹ wyczuæ. a nie czujê. a nawet 12 centymetrów. Jeœli twój partner wykonuje to æwiczenie równoczeœnie z tob¹. Usi¹dŸ wygodnie i wykonaj æwiczenia relaksacyjne. rozwiniesz swoj¹ œwiadomoœæ aury. Mo¿e siê nawet zdarzyæ. Przyciemnij œwiat³o. jak i fizycznie. gdybyœ æwiczenie to wykona³ z nie lubian¹ osob¹? Je¿eli mo¿esz. ale nie przyæmione. Po zakoñczeniu doœwiadczenia wszyscy bêd¹ zadawali pytania i chcieli przeprowadziæ z tob¹ próbê dotykania palców. Mo¿e up³yn¹æ nawet piêæ minut. która siê rozci¹ga i ³¹czy palce. ¿e jedna osoba dojrzy to zjawisko. zaobserwujesz strumienie energii ³¹cz¹ce wszystkie palce. Zobaczysz. Jednak choæbyœ stwierdzi³. co u³atwi ci jej zobaczenie. Dobrym sposobem jest wykonanie tego æwiczenia na spotkaniu towarzyskim. spróbuj dostrzec cienk¹ siatkê linii przecinaj¹cych siê na stole i ³¹cz¹cych palce siedz¹cych przy nim osób. niemal niewidoczn¹ niæ energii. Mimo to zalecane w tym rozdziale doœwiadczenia bêd¹ dla ciebie bardzo korzystne. nie za pomoc¹ oczu. Zobaczysz strumieñ czystej energii ³¹cz¹cy wasze palce. Gdy wszyscy siê rozluŸni¹. chocia¿ niektórzy wol¹ ciemniejsze t³o. by usiedli wokó³ niego i po³o¿yli rêce na blacie z palcami skierowanymi ku œrodkowi. Palcami jednej rêki dotknij palców swego przyjaciela. ¿e strumienie energii rozci¹gaj¹ siê du¿o dalej. 3. Usi¹dŸ tak. Wiêkszoœci ludzi odpowiada kartka bia³ego papieru. spróbuj dostrzec strumienie energii ³¹cz¹ce jego palce. a palce umieœæ nad powierzchni¹ o jasnej barwie. To fascynuj¹ce zjawisko przywodzi na myœl jasnowidzów.1).

Powiedz przyjacielowi. 3. ¿e na pocz¹tku bêdzie ci siê wymykaæ spod palców. Przyczyn¹ jest zmiana ogniskowej oczu w miarê posuwania siê do przodu. Jeœli nosisz szk³a optyczne. nie na d³oni. by zamknê³y siê w³aœnie teraz. by pomyœla³ o czymœ. Kiedy zobaczysz aurê wyraŸnie. tym razem bior¹c pod uwagê miejsce poni¿ej i w prawo. Kolory zaczn¹ siê pojawiaæ póŸniej. ¿e aura znika w chwili. nie na œcianie. Wyci¹gnij praw¹ rêkê przed siebie i unieœ d³oñ. by stan¹³ na tle jednokolorowej œciany. czymœ. W czasie pierwszej próby zniknie. ale z czasem powinieneœ móc zobaczyæ aurê w ka¿dym œwietle. Jest tak dlatego. jak i bez nich. które z jakiegoœ powodu nie odbija jej doœæ dobrze. by oznaczyæ miejsca poni¿ej oraz na lewo . Powtarzaj to æwiczenie. by myœla³ o rzeczach obojêtnych. Wróæ na dawne miejsce i powtórz to samo æwiczenie. Przyjrzyj siê. jak jego aura siê rozszerza i rozwija. jak daleko nad jego g³ow¹ i w lewo od niego siêga twoje widzenie obwodowe. ¿e otacza ona tylko jego g³owê i szyjê. Teraz ponownie przeprowadŸ doœwiadczenie wraz ze swoim partnerem. Powtórz te æwiczenia poza domem. ale teraz bêdziesz j¹ jeszcze widzieæ. najpierw w lewo i prawo. Niestety. Przypomina to trochê naciskanie balonu. ogniskowa twoich oczu lekko siê przesunie. Po kilku chwilach zauwa¿ysz. Stañ kilka kroków dalej i patrz na jego nos. Teraz cofnij siê tam. ¿e ubranie przys³ania aurê i czyni j¹ du¿o trudniej widoczn¹. Przygaœ œwiat³o i stañ kilka kroków od œciany. a twoje oczy same siê zamyka³y. poniewa¿ jest ona niemal bezbarwna. Byæ mo¿e pomocne bêdzie przypomnienie sobie chwili. Mo¿e siê nieco skurczyæ i zmieniæ kolor. a¿ halo ponownie siê pojawi. ¿e wielu ludzi. Dotkniêcie aury dostarczy ci takich samych wra¿eñ jak wtedy. Skoncentruj siê na tej czêœci cia³a. zanim uda ci siê jednoczeœnie dotkn¹æ j¹ i zobaczyæ. spróbuj zobaczyæ aurê zarówno w okularach. Niech na koniec twój partner pomyœli o czymœ smutnym. Zaobserwujesz. by palce wskazywa³y sufit (rys. a potem stopniowo poszerzaj swe widzenie obwodowe. Najprawdopodobniej na pocz¹tku aura bêdzie znikaæ. a¿ zobaczysz aurê wyraŸnie. jak promieniuj¹ z nich cienkie strumyczki energii. Niektórzy odczuwaj¹ rozczarowanie. a potem pomyœla³ o czymœ. Spróbuj tak¿e obserwowaæ inne czêœci swojego cia³a. W tej sytuacji wystarczy cofn¹æ siê do miejsca. w którym uprzednio sta³eœ. Oczywiœcie nie chcesz. z t¹ ró¿nic¹. PodejdŸ i spróbuj jej dotkn¹æ. którzy na co dzieñ nosz¹ okulary. Zauwa¿ysz równie¿. ¿e ³atwiej zauwa¿yæ aurê otaczaj¹c¹ w³aœnie tê czêœæ cia³a. Nie martw siê. Podczas nauki przyciemniona lampa jest najlepsza. Zaznacz te miejsca na œcianie. Postaraj siê skoncentrowaæ na zauwa¿onym zjawisku. Wiêkszoœæ ludzi stwierdza. a nastêpnie poproœ go. Ponadto silna psychiczna energia emanuj¹ca od g³owy powoduje. co go z³oœci. ani smutnych. ale nie rezygnuj. skoncentruj uwagê w³aœnie na nim. Potrzebny bêdzie pokój o œcianach pomalowanych na jednolity kolor – najlepiej bia³y lub kremowy. ³atwiej dostrzega aurê bez nich. Zobacz. nad którymi aura wiruje. przyjrzyj siê jej dok³adnie. co go uszczêœliwia. bêdzie ci ³atwo zobaczyæ j¹ tak¿e wokó³ ka¿dej innej czêœci cia³a. Poproœ go. o jakim prze¿yciu myœli. W tym wypadku jednak rozluŸniasz siê i koncentrujesz w tym samym czasie. W takim razie po prostu spójrz znowu na œcianê. ¿e gdy mrugasz. Przyjrzyj siê uwa¿nie aurze.4). ale nagle dostrze¿esz niewyraŸn¹ aurê otaczaj¹c¹ twojego przyjaciela. gdy wykonywa³eœ æwiczenia z poprzedniego rozdzia³u. ale przywo³anie tego obrazu bêdzie pomocne. gdzie sta³eœ najpierw. Skoncentruj siê na œcianie. Zrób to samo æwiczenie z drug¹ rêk¹. Gdy ju¿ je dostrze¿esz. gdy masz oczy otwarte. Zobaczysz. ani weso³ych. Gdy bêdziesz to robi³. koncentruj¹c siê na œcianie za jego plecami (rys. gdy tylko spróbujesz siê na niej skoncentrowaæ. Gniew objawia siê jako barwa brudnoczerwona. jeœli tak jest z tob¹. Zwróæ szczególn¹ uwagê na czakry. 3. Zwróæ uwagê. znika na chwilê. zwrócony do niej twarz¹. a nastêpnie pozwoli ci je w sobie zanurzyæ. a kiedy bêdziesz j¹ mieæ w polu widzenia. widz¹c po raz pierwszy swoj¹ aurê. Niektórym siê to jednak udaje. Partner musi stan¹æ lub usi¹œæ na tle jedno-barwnej œciany. co go gniewa. ¿e twoj¹ d³oñ otacza WyraŸne. mo¿esz wiêc siê zdecydowaæ na wykonywanie æwiczeñ nago lub niekompletnie odziany. i zacz¹æ od nowa. Gdy ju¿ zobaczysz aurê wokó³ d³oni. ¿e jest ona w ci¹g³ym ruchu. Bêdziesz musia³ dokonaæ kilku prób. która zmieni siê w aurê. Na pocz¹tku mo¿e siê to wydawaæ dziwne. Obserwuj. nadal patrz¹c na aurê partnera.Teraz jesteœ gotów wyraŸniej zobaczyæ w³asn¹ aurê. gdy siê do niej zbli¿aj¹. szarawe. Jest wiele innych metod widzenia aury. jak aura siê zmienia. Mo¿na patrzeæ na czo³o partnera (a nie na œcianê. gdy by³eœ naprawdê zmêczony. która otacza twoje palce. ¿e gdy obejmie ono wszystkie kierunki. Poczuj aurê otaczaj¹c¹ ró¿ne czêœci cia³a twego partnera. aura mo¿e znikn¹æ. niemal pozbawione koloru halo. Prawdopodobnie zauwa¿ysz. a zobaczysz. poniewa¿ twój wzrok powinien byæ ciê¿ki i niemal b³êdny. pamiêtaj¹c. Patrz na œcianê przez palce tej rêki. gdy przyzwyczaisz siê do widzenia aury. mo¿e wiêc wypróbuj swoje lustro w ³azience. ¿e aura drugiej osoby rozszerza siê na œwie¿ym powietrzu. Znowu zaznacz je na œcianie. Powtórz próbê jeszcze dwa razy. ale naprawdê nic nie widzisz.3). a nad g³ow¹ partnera pojawi siê delikatna poœwiata. ¿e nieustannie siê porusza. a potem spróbuj przeprowadziæ test w innych warunkach. by wzi¹³ kilka g³êbokich oddechów. spójrz na palce. Ubranie ogranicza i zawê¿a widzenie aury. Oka¿e siê. aura wróci do normalnych rozmiarów. Byæ mo¿e zobaczysz. Cofnij siê kilka kroków i patrz w jego kierunku. ¿e mo¿esz przebiæ siê przez powierzchniê i siêgn¹æ do wnêtrza. Trzecia metoda jest po³¹czeniem dwóch poprzednich. Z samej obserwacji aury powinieneœ okreœliæ. Stwierdzi³em. Aura powinna siê pojawiæ ponownie w ci¹gu kilku sekund. Zobaczysz j¹ za pomoc¹ widzenia obwodowego. Najlepiej przeprowadzaæ je wczesnym rankiem lub póŸnym popo³udniem. wiêkszoœæ ludzi nie potrafi zobaczyæ aury w lustrze. jak to czyniliœmy przedtem). Stan idealny zbli¿ony jest do marzenia sennego. uszczêœliwia lub nie wywo³uje ¿adnych emocji. by s³oñce mieæ za plecami. potem w górê i w dó³. Poproœ go.

Na ogó³ najwyraŸniejsza bêdzie aura wokó³ ich g³ów. . bêdziesz musia³ wykonaæ to æwiczenie wiele razy. Patrz na niego przez kilka sekund. PójdŸ z przyjacielem do supermarketu lub innego równie ruchliwego miejsca. Nie musisz siê na nikogo gapiæ. Poszukaj równie¿ aury innych obecnych tam ludzi. Po kilku sekundach szybko spójrz na znak znajduj¹cy siê na lewo i poni¿ej. Na koniec przyjrzyj siê znakowi powy¿ej i na prawo. Jednak latem. Nadszed³ czas na uczczenie twoich dotychczasowych sukcesów. patrz¹c na znak. zobaczysz aurê wokó³ wiêkszej czêœci cia³a.i prawo od nosa twego partnera. jeœli ci siê nie uda. Ruchliwy supermarket ró¿ni siê zasadniczo od zatopionego w pó³mroku. a potem przenieœ wzrok na znak poni¿ej i na prawo. Po kilku sekundach przygl¹dania siê pozwól. To nies³ychane wra¿enie nagle dostrzec aurê wokó³ wszystkich ludzi. Po prostu skoncentruj wzrok kilka centymetrów w bok od nich i spróbuj dostrzec ich aurê za pomoc¹ widzenia obwodowego. Na to jednak potrzeba trochê czasu. Zamieñcie siê rolami i niech twój partner sprawdzi. by twoje widzenie obwodowe stopniowo siê rozszerzy³o. by tego dokonaæ. Zacznij. tak byœ móg³ obj¹æ wzrokiem pozosta³e trzy pozycje. Na szczêœcie æwiczyæ mo¿esz wszêdzie. gdy wszyscy s¹ sk¹po odziani. czy mo¿e zobaczyæ twoj¹ aurê. zanim zdo³asz siê skoncentrowaæ bezpoœrednio na aurze. czy zobaczysz jego aurê w tym utrudniaj¹cym skupienie otoczeniu. Tak jak przy innych metodach. £atwiej ci bêdzie z ludŸmi stoj¹cymi na jasnym tle. spokojnego pokoju. Nie b¹dŸ rozczarowany. a wtedy pojawi siê aura twego partnera. który zrobi³eœ nad jego g³ow¹ i na prawo od niego. IdŸ kilka kroków za nim i sprawdŸ.

co u³atwia³o spisywanie zeznañ. . W 1932 roku Robert Gerard. Niech to trwa tyle czasu. nie wysilaj¹c siê zanadto. Wkrótce siê przekonasz. Nazywamy go kolorem podstawowym. Chocia¿ sama wtedy jeszcze nie widzia³a aury. doradca w sprawach kolorów. ¿e chocia¿ wielu z nich mia³o ciemn¹ aurê. gdy go poproszono o urz¹dzenie wnêtrz dwóch policyjnych sal przes³uchañ. Niedawno Alexander Schauss stwierdzi³. jakby sprane. ¿e agresywnoœæ wiêŸniów maleje pod wp³ywem naœwietlania œwiat³em ró¿owym. Wiêkszoœæ ludzi najpierw zauwa¿a. ¿e barwy ciep³e wywo³uj¹ podniecenie i uczucia pozytywne. Nawet ma³e dzieci potrafi¹ przypisaæ ró¿nym uczuciom odpowiednie kolory. Jednak mo¿e siê tam równie¿ znaleŸæ barwa. a drugiego –do przes³uchiwania podejrzanych. mówimy. Ka¿dy kolor ma swoje znaczenie. popadaj¹ we frustracjê. jak potrafi¹. Niektórzy zastanawiaj¹ siê nawet. Aura wiêkszoœci ludzi nie jest oczywiœcie ani bogata. „Postrzega œwiat w czarnych barwach". Okaza³o siê. Zafascynowa³ mnie fakt. ile jest konieczne. jak i rozmiaru. aura kilku z nich by³a uderzaj¹co piêkna. zanim pojawi¹ siê barwy. natomiast niebieskie – uspokaja. Dla niektórych bêd¹ to minuty. ¿e w miarê rozwoju ich œwiadomoœci barw. która zaczyna siê formowaæ tu¿ po narodzinach. Patrz¹c na sceny radosne. Dzisiaj setki instytucji w ca³ym kraju umieszczaj¹ swoich agresywnych wspó³towarzyszy w ró¿owych pomieszczeniach. Marynarka Stanów Zjednoczonych natychmiast zaczê³a malowaæ swoje areszty na ró¿owo. dzieci Wybiera³y pomarañczowy. Ca³y czas stosujemy kolory. by siê uspokoili. Znaczenie kolorów podstawowych Kolory podstawowe odpowiadaj¹ têczy. co dana osoba powinna robiæ ze swoim ¿yciem. ¿e ci drudzy du¿o wiêcej mówili. agresj¹ i podnieceniem. gdy jesteœmy wœciekli. której w têczy nie ma. ¿e d³u¿sze oddzia³ywanie czerwonego œwiat³a ekscytuje ich i czyni bardziej agresywnymi. przy czym niekoniecznie wskazuje. a wtedy aura wyraŸnie to odzwierciedla. szaroœæ przechodzi w b³êkit. Gdy nauczysz siê dostrzegaæ mglist¹ otoczkê. ¿e maj¹ zamiar siê rehabilitowaæ. Jack Widerey. chocia¿ jest oczywiste. ¿e potrafi³em wskazaæ na tê wyró¿niaj¹c¹ siê spoœród innych grupê. Kolor ca³y czas na nas dzia³a. jaki potencja³ marnujemy. W miarê jak bêdziesz nabywa³ wprawy. Aura ludzi nieuczciwych kurczy siê.Rozdzia³ 4 Barwy aury Wszyscy reagujemy emocjonalnie na kolory. Jedn¹ z nich pomalowa³ delikatn¹ zieleni¹ i be¿em. tworz¹c atmosferê spokoju i wyciszenia. by wyraziæ swoje uczucia. a ch³odne rozluŸniaj¹. poniewa¿ informuje. przedstawiaj¹cy prawdopodobnie aurê zdrowia. Policja u¿ywa³a pierwszego pomieszczenia do przes³uchiwania ofiar przestêpstw oraz ich rodzin. jakoœæ tej barwy wiele ci powie o cz³owieku. a czerwony powoduje. Elaine Murray w ksi¹¿ce A Layman's Guide to New Age and Spiritaal Terms opowiada o swoich prze¿yciach z czasów. ¿e pomarañczowy pobudza apetyt. ale wiêkszoœæ ludzi potrzebuje dni czy tygodni. Z czasem jeden kolor w aurze bêdzie dominowaæ. odkry³a. gdy ludzie widzieli. czy postêpuje ona s³usznie. W sieci restauracji szybkiej obs³ugi œwietnie wiedz¹. W sytuacji optymalnej kolor podstawowy powinien zajmowaæ du¿o miejsca. ¿e tak w³aœnie emocje odzwierciedlaj¹ siê w aurze. Staraj¹ siê oni przejœæ przez ¿ycie najlepiej. przeprowadzi³ seriê eksperymentów z wiêŸniami. Na pocz¹tku bêd¹ bardzo blade. ¿e pomalowane na ten kolor cele wp³ywaj¹ koj¹co na ich mieszkañców i eliminuj¹ napady gniewu. w przeciwieñstwie do aury tego. przebywaj¹c w drugiej sali. czarny i czerwony. „Zrobi³o mi siê czerwono przed oczyma". i to w pe³nej gamie barw. przybieraj¹c na sile zarówno pod wzglêdem intensywnoœci. co ze sob¹ pocz¹æ. instynktownie wyczuwaj¹. Odkry³. a zieleñ ze spokojem i samotnoœci¹. którzy nie dostrzegaj¹ ich szybko. ¿e aura cz³owieka spe³nionego bêdzie wspania³a. gdy w Ontario uczy³a jedenasto. bêdziesz móg³ bez k³opotu okreœliæ ich stan emocjonalny. Tak wiêc dziêki po³¹czeniu tych barw klienci bêd¹ kupowali wiêcej i jedli szybciej. ¿e czas zdaje siê szybciej p³yn¹æ. Jest on bardzo wa¿ny. a barwy s¹ przy gaszone. amerykañski naukowiec. a póŸniej dowiedzia³em siê. ¿e 75 procent jej uczniów dostrzega³o j¹. któr¹ tworzy aura. Nawiasem mówi¹c. B¹dŸ pewny. zielony oraz niebieski. Im czêœciej bêdziesz obserwowaæ aurê. Ludzie ci usiedli ko³o siebie. czy naprawdê je widz¹. „Pozielenia³ z zazdroœci". Na pocz¹tku kolory wystêpuj¹ w postaci s³abego zabarwienia. na którego w³aœnie patrzysz. Kilka lat temu wyg³osi³em seriê wyk³adów dla wiêŸniów. ¿ó³ty. Stopniowo pojawi¹ siê inne kolory.i dwunastoletnie dzieci. Stra¿nicy byli zaskoczeni. ani przygaszona. Z moich doœwiadczeñ wynika. i zmieniaj¹ swój sposób ¿ycia. Nawet ludzie. dzieci bardzo dobrze widz¹ aurê. kto nie wie. kiedy zaczniesz widzieæ kolory. ¿e ci. Na szczêœcie niektórzy w pewnym momencie orientuj¹ siê. Te powszechnie u¿ywane sformu³owania musia³y powstaæ w czasach. W 1978 roku przeprowadzono interesuj¹cy eksperyment: poproszono dzieci o kolorowanie rysunku w trakcie ogl¹dania weso³ych i smutnych zdjêæ. odznaczaæ siê intensywnoœci¹ i œwietlistoœci¹. bêdzie tylko kwesti¹ czasu. drug¹ zaœ – ostrym czerwonym i intensywnie zielonym. ¿e ka¿dy z nas ma tak¹ têczê w swojej aurze. ogl¹daj¹c sceny smutne siêga³y po br¹zowy. bez wzglêdu na to. czy nie. Kiedy zaczniesz wyraŸnie widzieæ kolory w aurze innych ludzi. ¿e staæ ich na wiêcej. Na ogó³ wi¹¿¹ czerwieñ z gniewem. zwalniaj¹c miejsce dla nastêpnych chêtnych. ¿e w odpowiedniej chwili zobaczysz kolory. czy te¿ WyobraŸnia ich zwodzi. przeprowadzi³ inny eksperyment. co przeszkadza im w czynieniu postêpów. tym lepiej zdasz sobie sprawê. czy zdajemy sobie z tego sprawê. Nie trzeba traciæ cierpliwoœci. którzy nic o nich nie wiedz¹.

których jest kolorem podstawowym. Na ogó³ lepiej im idzie zaczynanie ró¿nych spraw – czêsto z wielkim entuzjazmem – ni¿ ich finalizowanie. Ludzie. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe szaty. która wystêpuje jako kolor podstawowy w aurze ludzi obdarzonych naturalnym wyczuciem. lubi¹ spokój i bywaj¹ urodzonymi uzdrowicielami. taktem. Wadami ludzi obdarzonych czerwieni¹ s¹ nerwowoœæ i egocentryzm. Ka¿dy dobrze siê czuje w ich towarzystwie. zamiast powa¿nie zaj¹æ siê jednym. energiê i charyzmê. wskazuj¹c. S¹ chêtni do wspó³pracy. jego aura siê rozwija. Indygo Potencja³: odpowiedzialnoœæ za innych Czasami trudno okreœliæ ten kolor jako podstawowy. a najszczêœliwsi s¹ w otoczeniu tych. Negatywne cechy „¿ó³tych" to nieœmia³oœæ i sk³onnoœæ do k³amstwa. i to jest ich wad¹. ale tak¿e podoba im siê. ¿e inni ich bawi¹. jeœli uwa¿aj¹ to za konieczne. Ludzie nim obdarzeni s¹ urodzonymi. pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. a ludzie. Niebieski Potencja³: ró¿norodnoœæ Niebieski to wspania³a barwa. kompetentne. przez ca³e ¿ycie rozwijaj¹ siê duchowo. poniewa¿ ³atwo je wykorzystaæ. wiêkszoœæ z nich jest ca³kowicie niepraktyczna. Kiedy jednak odnajd¹ motywacjê i uznaj¹ jakiœ pomys³ za wart realizacji. praktyczne. w których aurze dominuje ta barwa. dziêki czemu ich obszerna aura pulsuje ¿yciem. Wiele osób obdarzonych fioletem próbuje wyprzeæ siê tego oblicza swojej natury. uczciwi i na ogó³ mówi¹ dok³adnie to. Intensywnoœæ koloru podstawowego mo¿e wskazywaæ na etap osi¹gniêty W tym rozwoju. Chc¹c zmusiæ tak¹ osobê do zmiany zdania. poniewa¿ maj¹ konieczn¹ si³ê. których kochaj¹. uzdrawiaj¹cy i wspomagaj¹cy. a oni sami czêsto bywaj¹ zmuszani do uspokajania „wzburzonych fal". poniewa¿ mo¿e wydawaæ siê niemal fioletowy. Emanuje z nich równie¿ ciep³o i tkliwoœæ. gdy cz³owiek potrafi stan¹æ na w³asnych nogach. Zielony Potencja³: uzdrawianie Zieleñ to spokojna barwa. . niestety. Mog¹ siê wydawaæ pogodni i ma³o wymagaj¹cy. co maj¹ na myœli. Chêtnie siê ucz¹. która zra¿a innych. Kiedy zaczynaj¹ siê uczyæ. w których aurze dominuje b³êkit. pozytywnie myœl¹cymi entuzjastami. Fioletowy Potencja³: postêp duchowy i intelektualny To nie przypadek. Osoby obdarzone barw¹ indygo jako kolorem podstawowym nie potrafi¹ odmówiæ. ale potrafi¹ byæ uparci. Lubi¹ wspieraæ innych. Szybko myœl¹ i lubi¹ bawiæ innych. przyjemnie na nich patrzeæ. godni zaufania i szczodrzy. których kolorem podstawowym jest ¿ó³ty. W konsekwencji aura mo¿e czasami wydawaæ siê zduszona i matowa. ludzi. charakteryzuje entuzjastyczne podejœcie do ¿ycia. Daje on cz³owiekowi silne ego i chêæ osi¹gania sukcesów. ¿e nie czyni¹ w ¿yciu tego. S¹ szczerzy. miewaj¹ lepsze i gorsze chwile. Ludzi nim obdarzonych przepe³niaj¹ wznios³e idee. Wad¹ „fioletowych" jest pewna wynios³oœæ. Tak jak wszyscy. przywódcze stanowiska. ludzie maj¹cy go w swojej aurze prêdzej czy póŸniej zajmuj¹ siê pomoc¹ bliŸnim. Brakuje im motywacji. staj¹ siê raczej marzycielami. do koñca maj¹ m³ode serce. b³yskotliwoœæ Ludzi. musisz sprawiæ. by pomys³ wyszed³ od niej. Ludzie. u których zieleñ dominuje w aurze. których kolorem podstawowym jest czerwieñ.Czerwony Potencja³: przywództwo To bardzo mocny kolor. by spe³nia³o wymagania rodziny. A poniewa¿ indygo jest ciep³y. równie¿ ich aura zaczyna siê powiêkszaæ i silniej pulsowaæ. po osi¹gniêciu wieku doros³ego. Wadami takich osób s¹ lenistwo i postawa obojêtnoœci. z którymi ³atwo nawi¹zaæ kontakt. Srebrny Potencja³: idealizm Srebrny jako kolor podstawowy zdarza siê niezwykle rzadko. Pomarañczowy Potencja³: harmonia i wspó³praca Pomarañczowy to ciep³a barwa. ale zawsze z pozorn¹ ³atwoœci¹ udaje siê im wykaraskaæ z opresji. szczególnie jeœli od dziecka wymaga siê. ale czêsto powierzchownie interesuj¹ siê wieloma tematami. stoj¹ce obiema nogami na ziemi. Ludzie. W dzieciñstwie czêsto bywa t³umiony. Brak elastycznoœci i sztywnoœæ pogl¹dów to wady osób. pobudliwoœæ i zmiennoœæ. chocia¿ stanowi czêsty sk³adnik aury wœród innych barw. co powinni. by kierowaæ innymi. ni¿ ludŸmi czynu. Takie postêpowanie nie daje im jednak szczêœcia. S¹ towarzyscy i uwielbiaj¹ d³ugie rozmowy na ka¿dy temat. zawsze bêd¹ œwiadomi. ¿e jej w³aœciciel mo¿e teraz robiæ to. czêsto zajmuj¹ odpowiedzialne. S¹ to osoby myœl¹ce. Czerwieñ mo¿e równie¿ wskazywaæ na odwagê. ¯ó³ty Potencja³: kreatywnoœæ. co powinien. Ich wad¹ jest niemo¿noœæ dokoñczenia zaczêtych prac.

pisz¹c. cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ wytyczania sobie celów. którzy maj¹ br¹z jako kolor podstawowy. a jego niemal rdzawe zabarwienie mo¿e byæ niezwykle atrakcyjne. Ktoœ. Osoby obdarzone z³otym cechuje charyzma. którêdy iœæ. s¹ opiekuñczymi. lecz zachêcaj¹c ich do wspó³pracy. poniewa¿ bliŸni czêsto siê im narzucaj¹. Taki cz³owiek bêdzie osi¹ga³ wyniki. Charakteryzuje ich g³êboka intuicja i m¹droœæ. S¹ gotowi pracowaæ bez wytchnienia. by wzi¹æ siê za bary ze sob¹. s¹ skromni i œwi¹tobliwi. Niektóre zestawienia kolorów mog¹ siê wydawaæ niezwyk³e. D¹¿¹ do w³adzy i finansowych korzyœci. ale w praktyce bardzo dobrze siê sprawdzaj¹. ¿e walczy sam ze sob¹. . Nadal bêdzie to osoba o zdolnoœciach przywódczych. gdy zacznie dzia³aæ zgodnie z barwami swojej aury. wra¿liwymi na innych filantropami. upartych ludzi. u których barwy wspó³graj¹. przez których aurê przeb³yskuje pomarañczowy. Tutaj w³aœnie umiejêtnoœæ odczytywania aury mo¿e siê okazaæ niezwykle praktyczna. jeœli zechce wykorzystywaæ swoje zdolnoœci wy³¹cznie w biznesie. w wyniku czego na ogó³ musz¹ siê uczyæ odmawiaæ. a ignoruj¹c biel. Maj¹ miêkkie serce i szczodre d³onie. Najprawdopodobniej omawiany typ cz³owieka zacznie ¿ycie. Podobnie ktoœ o czerwonym kolorze podstawowym przetykanym bia³ymi promieniami mo¿e odegraæ rolê przywódcz¹ w jakiejœ akcji humanitarnej. lubi¹ byæ na kierowniczym stanowisku. Lubi¹ wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ na ró¿ne sposoby. dyplomacja. Uwielbiaj¹ zwi¹zan¹ z tym odpowiedzialnoœæ i bawi ich podejmowanie decyzji. Poniewa¿ wszystkie barwy wywodz¹ siê od bieli. Jednak osoba taka bêdzie mieæ trudnoœci. którzy wysoko mierz¹ i d¹¿¹ do celu z niezachwian¹ determinacj¹. ale bêdzie przeciwko temu zaciekle walczy³. jak barwne serpentyny. Zielony Zielone promienie przeszywaj¹ aurê ludzi. ¿e aureole na obrazach przedstawiaj¹cych œwiêtych i innych uduchowionych ludzi s¹ na ogó³ z³ote. Daje on ludziom zdolnoœæ radzenia sobie ze sprawami na wielk¹ skalê i osi¹gania niemal ka¿dego celu. Jednak w g³êbi duszy pozostaj¹ skromnymi i bezpretensjonalnymi ludŸmi lubi¹cymi spokojne ¿ycie. Tymczasem jego rozwój. Do szczêœcia i poczucia spe³nienia potrzebna jej bêdzie równowaga tych dwóch energii. S¹ to osoby kochaj¹ce. stopniowo zdasz sobie sprawê z istnienia innych barw. spe³nienie i osobiste szczêœcie bardzo siê wzmocni¹. ale bêd¹ siê one wyra¿aæ w ³agodny sposób. ³agodnoœæ).Z³oty Potencja³: bezgraniczny To najpotê¿niejszy kolor. jaki mo¿na mieæ w aurze jako barwê podstawow¹. lubi¹ spêdzaæ czas z przyjació³mi i rodzin¹. Na przyk³ad ktoœ obdarzony czerwieni¹ jako kolorem podstawowym (niezale¿noœæ i przywództwo) mo¿e mieæ w swojej aurze pomarañczowe b³yski (takt. chocia¿ na pozór s¹ one ze sob¹ sprzeczne. nie rozkazuj¹c innym. W pewniej jednak chwili zda sobie sprawê. Spoœród nich wywodz¹ siê urodzeni uzdrowiciele. a najlepiej czuj¹ siê wœród bliskich. ale s¹ ludzie obdarzeni ca³¹ têcz¹. w których aurze kolor ten dominuje. a szczególnie mówi¹c. bêdzie móg³ jej doradziæ. przez których aurê przebiegaj¹ ¿ó³te promienie. Czêsto zdaj¹ siê zupe³nie nie mieæ ego. maluj¹c. Br¹zowy Potencja³: humanitaryzm Br¹zowy czêsto ma jesienny odcieñ. co dany cz³owiek lubi robiæ. Usuwaj¹ siê w cieñ. Pomarañczowy Ci. Nic dziwnego. Najszczêœliwsi s¹ ci. Wskazuj¹ one. bardziej przejmuj¹c siê pomyœlnoœci¹ innych ni¿ swoj¹. Nikogo wiêc nie zaskakuje. wskazuj¹c na ich nieograniczone mo¿liwoœci. kto zobaczy czerwieñ i biel u danej osoby. które zdaj¹ siê przenikaæ na zewn¹trz poprzez kolor podstawowy. Od urodzenia cechuje ich intuicja. w³aœciwie jest to inna nazwa dla œwiat³a. które taka sytuacja ze sob¹ niesie. na przyk³ad œpiewaj¹c. Prawdopodobnie w g³êbi duszy cz³owiek taki jest œwiadom tego. stosuj¹c czerwieñ. Najwiêksze sukcesy osi¹gaj¹ na ogó³ w póŸnym wieku. Ludzie. u których poprzez aurê promieniuje czerwieñ. Ró¿owy Potencja³: sukces finansowy i materialny Ta delikatnie wygl¹daj¹ca barwa czêsto pojawia siê jako kolor podstawowy u zdecydowanych. tañcz¹c. Kolory promieniuj¹ce Czerwony Ludzie. na jakim skupi¹ myœl. ¯ó³ty Ludzi. Bia³y Potencja³: oœwiecenie i inspiracja Bia³y symbolizuje czystoœæ i rzadko wystêpuje jako kolor podstawowy. co powinien robiæ. którzy lubi¹ wyzwania i okazje. Ludzie. Gdy przyzwyczaisz siê do kolorów podstawowych. ³agodne i mi³e. fascynuj¹ nowe idee. Na ogó³ jeden lub dwa odcienie bêd¹ przewa¿aæ. ¿e mo¿na ich spotkaæ na odpowiedzialnych stanowiskach. s¹ opiekuñczy i troskliwi. zmieni swój tryb ¿ycia i pod¹¿y swoj¹ prawdziw¹ drog¹. dopóki nie osi¹gn¹ swoich celów. zami³owanie do ciê¿kiej pracy.

W praktyce wiêkszoœæ jasnowidzów widzi aurê jako eteryczn¹ p³aszczyznê. Zwróæ uwagê. których jest siedem: 1. Twoja œwiadomoœæ koloru bardzo wzroœnie i ³atwiej ci bêdzie go dostrzec w aurze. ale ona kupi³a sobie czerwony kostium i buty. fizyczna p³aszczyzna eteryczna. o których bêdzie mowa w nastêpnym rozdziale. gdy siê ich ogranicza w jakikolwiek sposób. Na szczêœcie uda³o mi siê nauczyæ tê pani¹. co doda jej wiary w siebie. znanych jako cia³a eteryczne ró¿ni¹ce siê czasem barw¹. gdzie wszystko jest doskona³e. Bia³y Bia³e promienie w aurze maj¹ ludzie odznaczaj¹cy siê idealistycznym. Spróbuj nosiæ inne kolory i zobacz. po czym wyg³osi³a wspania³y wyk³ad. ¿e równie¿ pierwsza dostrze¿e kolory. ¿e jej œwiadomoœæ kolorów wzros³a niemal z dnia na dzieñ. Wiele lat temu pewna kobieta na moich zajêciach dostrzeg³a mglist¹ otoczkê niemal natychmiast. ¿e inni je widz¹. wa¿ne s¹ same idee. zwiedzaæ nowe miejsca. szczególnie zaœ swoim bliskim. miewaj¹ œwietne pomys³y. Ró¿owy Ludzie o ró¿owych promieniach wystrzelaj¹cych z aury lubi¹ marzyæ o finansowym sukcesie. Jednak w miarê nabierania wprawy mo¿esz zacz¹æ dostrzegaæ poszczególne warstwy. Poniewa¿ jako pierwsza w grupie zobaczy³a aurê. a najlepiej siê czuj¹ we w³asnym œwiecie. którzy z pocz¹tku mieli k³opoty z dostrze¿eniem aury. Najmniej wskazanym dla nich zajêciem by³aby praca na etacie. i zastanów. Aura sk³ada siê z kilku warstw. Nienawidz¹. Le¿¹c w ³ó¿ku. okaza³o siê. czy s¹ one praktyczne. Rozczarowa³a siê. Zastanów siê. Jak sobie radziæ z trudnoœciami? Niektórzy potrafi¹ widzieæ kolory wewn¹trz aury bez ¿adnych problemów. 2. jakiej barwy szuka. Lubi¹ podró¿owaæ. jak siê bêdziesz czu³. Fiolet Ludzie obdarzeni fioletowymi promieniami przeszywaj¹cymi aurê spêdzaj¹ czas na nauce i pog³êbianiu wiedzy oraz m¹droœci. by w³o¿y³a na siebie coœ czerwonego. Wszystkie one s¹ powi¹zane z czakrami. ale mimo d³ugiej praktyki. 4. u których aura zawiera promienie tego koloru. widzenie kolorów nie sprawia³o ¿adnego k³opotu. poniewa¿ lubi¹ odnajdywaæ prawdê ukryt¹ w otaczaj¹cym ich œwiecie. dlaczego s¹ akurat tej barwy. nie ma dla nich znaczenia. otoczon¹ jedn¹ warstw¹. Srebrny Osoby. tu¿ przed zaœniêciem wyobra¿aj sobie przyjemne sceny. spodziewa³a siê. Z³oty Z³ote promienie przenikaj¹ce aurê oznaczaj¹ cz³owieka. Cieszy ich rozwi¹zywanie k³opotów rodzinnych. które nosisz. który nie boi siê wielkich przedsiêwziêæ. dzisiaj z przyjemnoœci¹ wk³ada ubrania o ¿ywych barwach. Ludzie ci mog¹ ca³kowicie siê zatraciæ w swoich wyobra¿eniach. Indygo Osoby. i za bardzo siê stara³a. nale¿y po prostu siê rozluŸniæ i pozwoliæ. mog¹ osi¹gn¹æ zadziwiaj¹ce sukcesy. w które wierz¹. Jak ju¿ wspomnia³em. by kolory siê stopniowo pokazywa³y. których aura zawiera srebrne b³yski. Bardzo j¹ to denerwowa³o. czy podo³a zadaniu. Wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmuszaj¹cym do zmierzenia siê z samym sob¹ i prowadz¹cym na drogi z dala od utartych szlaków. wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. wewn¹trz której znajduj¹ siê ró¿ne kolory. i to w³aœnie do nich ka¿dy cz³onek rodziny zwraca siê w razie problemów. 3. Jeœli naucz¹ siê równowa¿yæ ró¿ z kolorem podstawowym. nie potrafi³a zobaczyæ kolorów. Patrz¹c na to z perspektywy. ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. Przyjrzyj siê ubraniom.Niebieski Ludzie z niebieskimi przeb³yskami w aurze potrzebuj¹ swobody i ró¿norodnoœci. Ci¹gle o tym mówi³a. p³aszczyzna intuicyjna. inni spêdzaj¹ tygodnie czy nawet miesi¹ce. 7. Mo¿e . innym jednak przychodzi to z wielk¹ trudnoœci¹. ¿e cz³onkom grupy. lubi¹ pomagaæ innym. p³aszczyzna astralna. Pomóc mo¿e bardziej uwa¿ne traktowanie ró¿nych kolorów. jakie kolory nosz¹ inni ludzie. Czêsto anga¿uj¹ siê w sprawy duchowe lub metafizyczne. pacyfistycznym podejœciem do ¿ycia. To doœwiadczenie wzmocni³o jej œwiadomoœæ koloru. Kilka lat temu jedna z moich znajomych mia³a wyg³osiæ wyk³ad i obawia³a siê. Czêsto wspieraj¹ sprawy. Mia³em na myœli na przyk³ad bluzkê. pracuj¹c nad t¹ umiejêtnoœci¹. Ró¿nimy siê miêdzy sob¹ –jedni widz¹ barwy od samego pocz¹tku. 6. Dawniej ubiera³a siê przewa¿nie na szaro lub be¿owo. To. wiem. spotykaæ nowych ludzi. ¿e u podstaw jej trudnoœci leg³ niepokój. czy i jak¹ korzyœæ czerpi¹ z wybranych przez siebie barw. Gdy ju¿ wiedzia³a. p³aszczyzna absolutna. staraj¹c siê zobaczyæ je jak najwyraŸniej. i zabiegaj¹ o lepszy œwiat dla przysz³ych pokoleñ. p³aszczyzna duchowa. w koñcu wiêc jej poradzi³em. 5. jak siê pos³ugiwaæ ró¿d¿k¹ w poszukiwaniu kolorów.

Liczba drogi ¿ycia tej osoby to 5. Ka¿da liczba odpowiada jednej barwie. które dodajemy: 2 + 0 + 1 + 2 = 5. Æwiczenie nale¿y powtórzyæ trzy. jednak najwyraŸniej widzê wspania³e kolory. morza i nieba. trzymaj¹c prêty tak. Kilka lat temu spêdzi³em mi³o czas w drewnianym domku wœród lasów. Zaczynasz. gdy powstawa³. nie zwracaj¹c zbytnio uwagi. Teraz ju¿ wiemy. poniewa¿ anga¿uje praw¹ pó³kulê mózgu. W praktyce wiêkszoœæ ludzi musi wykonaæ to æwiczenie tylko kilka razy. poniewa¿ przedstawia cel ¿ycia. mo¿esz zapytaæ prêty o kolory promieniuj¹ce. ¿e kolor podstawowy wskazuje. patrz¹ na rysunek i odtwarzaj¹ swoje uczucia w chwili. Liczbê drogi ¿ycia obliczamy. u ciebie mog¹ odwracaæ siê na zewn¹trz. Mnie pomaga g³oœne wyra¿enie tej proœby. przypominam sobie widok rozci¹gaj¹cy siê z wejœciowych drzwi domku – ca³e kilometry sosnowego lasu. Czujê tak¿e zapach sosen i ch³odn¹ bryzê. Wielu moim uczniom machinalne rysowanie kolorowymi flamastrami pomog³o w rozwijaniu œwiadomoœci barwy. i zadajesz pytanie: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest czerwony? Jeœli nie ma odpowiedzi. Pamiêtasz zapewne. a poniewa¿ 5 odpowiada niebieskiemu. Kiedy znasz ju¿ kolor podstawowy. prêty kieruj¹ siê do œrodka. Chodzi mi po prostu o potwierdzenie poprawnej odpowiedzi. Proszê ich. ¿e tutaj mo¿esz otrzymaæ wiêcej odpowiedzi pozytywnych. Bardzo siê równie¿ przydaje w rozwoju postrzegania aury. jeœli tylko wiesz. a¿ otrzymasz potwierdzenie. by ich d³u¿sze koñce by³y skierowane do przodu. nie jest konieczna. Zobacz piasek i poczuj jego dotyk pod stopami. ¿e kolorem podstawowym Billa jest niebieski z czerwonymi i fioletowymi promieniami. cztery razy. poniewa¿ fizycznie odczuwasz oddzia³ywanie ka¿dej z nich. której aurê chcesz zobaczyæ. Ja sprawdzam wszystkie kolory. trzymaj¹c prêty przed sob¹. Zacznij. Dodajemy te liczby: 4 (miesi¹c) 28 (dzieñ) 1980 (rok) 2012 Sumê (2012) traktujemy jako seriê cyfr. by coœ narysowali. Dlatego jego kolor podstawowy i kolor zwi¹zany z drog¹ ¿ycia s¹ na ogól – choæ nie zawsze – takie same. Jeœli pragnê w wyobraŸni wywo³aæ przyjemny obraz. Gdy o mnie chodzi. nawet gdy ju¿ otrzymam pozytywn¹ reakcjê na pierwsze pytanie. W tym celu nale¿y zamkn¹æ oczy i wyobraziæ sobie. pytasz: – Czy kolorem podstawowym w aurze Billa jest pomarañczowy? I tak dalej. jakie kolory dobieraj¹. Zwróæ uwagê. Nietrudno pamiêtaæ. gdy prêty zbli¿aj¹ siê do siebie.to byæ na przyk³ad twoja ulubiona pla¿a. Za³ó¿my. Potem ich œwiadomoœæ koloru rozwija siê w wystarczaj¹cym stopniu. 1 – czerwony 2 – pomarañczowy 3 – ¿ó³ty 4 – zielony 5 – niebieski 6 – indygo 7 – fiolet 8 – ró¿owy 9 – br¹zowy 11 – srebrny 22 – z³oty Kolor podstawowy okreœla liczba drogi ¿ycia danego cz³owieka. Ruchy wykonywane przez prêty nie maj¹ znaczenia. jakie to by³o spokojne i rozluŸniaj¹ce. Pamiêtaj jednak. Za³ó¿my. wdychaj¹c powietrze o ró¿nych kolorach. Na koniec mo¿e okazaæ siê pomocne wdychanie kolorów. ale zatrzymuj¹ pod k¹tem dziewiêædziesiêciu stopni. WyobraŸmy sobie. Stosowanie ró¿d¿ki w poszukiwaniu kolorów Potrzebne ci bêd¹ do tego dwa zgiête prêty. ¿e siê wdycha czerwone powietrze. – Jaki ruch oznacza „tak"? – pytam. niezbêdn¹ w procesie widzenia tego zjawiska. Jeœli odczuwali smutek. Poproœ je o pozytywn¹ odpowiedŸ. ¿e oznaczaj¹ pozytywn¹ odpowiedŸ. dodaj¹c poszczególne elementy pe³nej daty urodzenia danej osoby. jak siê czujesz. Jest to najwa¿niejsza liczba w pitagorejskiej numerologii. samotnoœæ lub przygnêbienie. niezmiennie wybierali czerñ lub br¹z. ¿e odpowiedŸ jest pozytywna. chocia¿ mo¿e byæ pomocna. które mnie wtedy otacza³y. To æwiczenie mo¿e byæ bardzo przydatne w nauce znaczenia ka¿dej z barw. których u¿ywa³eœ do odszukiwania zewnêtrznych granic aury. a¿ znajd¹ siê jeden nad drugim. które rozchodzi siê po ca³ym ciele. a za nim pokryte œniegiem szczyty gór. pow¹chaj s³one powietrze. a potem przejœæ do barwy pomarañczowej i stopniowo przez ca³¹ têczê. jakich barw szukamy. Obecnoœæ osoby. kto siê urodzi³ 28 kwietnia 1980 roku. Gdy skoñcz¹. ¿e sprawdzasz kolory cz³owieka o imieniu Bili. przyjrzyj siê kolorom wydm. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. wiêc bêdzie nam ³atwiej je znaleŸæ. prawdopodobnie wiêc jej kolorem podstawowym . Takie rysowanie to doskona³y sposób na uwolnienie siê od nie chcianych. by mogli widzieæ ca³¹ aurê bez pomocy ró¿d¿ki. ¿e chcemy okreœliæ barwê kogoœ. negatywnych uczuæ. Jeden z moich znajomych wie. natomiast w chwilach szczêœcia stosowali wszystkie radosne barwy têczy. Okreœlanie kolorów za pomoc¹ numerologii Inn¹ metod¹ odnajdywania kolorów aury jest zastosowanie numerologii.

w imieniu „Lynda"). ¿e liczba œcie¿ki ¿ycia przedstawia cel ¿ycia danego cz³owieka. ¿e jest to cz³owiek wszechstronny. by osi¹gn¹æ jeden numer. pod jakim znaj¹ go przyjaciele. ale niekoniecznie jako podstawowy. Otrzymuje siê j¹ przez dodanie samog³osek w imieniu i nazwisku. Mo¿e to byæ skomplikowane. Literê „Y" na ogó³ klasyfikuje siê jako samog³oskê. chocia¿ mog¹ siê ró¿niæ. Smith. Dzieje siê tak dlatego. Moja dobra znajoma urodzi³a siê 29 lutego 1944 roku. Post¹pimy inaczej ni¿ w tradycyjnej numerologii. w której u¿ywa siê oficjalnego imienia i nazwiska. Liczb¹ drogi ¿ycia tej m³odej osoby jest l. J. w banku znaj¹ go jako Williama Jamesa Smitha. Dodajemy cyfrê odpowiadaj¹c¹ literze „I": 9 + 9 = 18 i l + 8 = 9. W praktyce obie te barwy bêd¹ wspó³gra³y. w pracy wystêpuje jako W. 1 + 9 = 10 i w koñcu: l + O = l.bêdzie ta w³aœnie barwa. poniewa¿ mówi. ¯eby by³o trudniej: zosta³ adoptowany. Natomiast ¿ona mówi do niego „Misiaczku". otrzymujemy 22: 2 (miesi¹c) 29 (dzieñ) 1944 (rok) 1975 czyli 1+9 + 7 + 5 = 22 Gdybyœmy po prostu dodali kolejne cyfry. a nastêpnie 3 + 1= 4 Dlatego w³aœnie nale¿y dodawaæ miesi¹c. gdy mia³ trzy miesi¹ce. Tak wiêc w tym wypadku wybierzemy Bill Smith. Na ogó³ kolor podstawowy aury i przypisany liczbie œcie¿ki ¿ycia s¹ takie same. a nie wszystkie cyfry w ci¹gu. by cyfry sumowaæ wed³ug opisanego przeze mnie sposobu. a wiêc 2+ 9 +3 +3 (Bill) +1+4 + 9 + 2 + 8 (Smith) = 41. nale¿y j¹ sklasyfikowaæ jako spó³g³oskê. chocia¿ bêd¹ ró¿ne. S¹ dwa wyj¹tki. którzy je maj¹. Liczba potrzeb duszy Billa to 9. Kolor okreœlony przez œcie¿kê ¿ycia z pewnoœci¹ pojawi siê w aurze. która najbardziej odpowiada samemu zainteresowanemu. Jeœli wyliczymy jej liczbê drogi ¿ycia wed³ug podanej metody. a on sam czeki podpisuje jako W. poniewa¿ funkcjonuje jako taka (np. Widaæ. czyli 4+1=5 5 to liczba wyrazu zewnêtrznego Billa i przedstawiaj¹ca jego naturalne zdolnoœci. ¿e 5 odpowiada barwie niebieskiej. w imieniu Kay). których dany cz³owiek u¿ywa. stosuj¹c poni¿szy wzór: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 9 H I Q R Z Imiê i nazwisko Billa Smitha da nam nastêpuj¹c¹ sumê: BILL SMITH 2933 14928. Na szczêœcie pozosta³e liczby w numerologii z ogromn¹ precyzj¹ pozwalaj¹ okreœliæ kolory promieniuj¹ce. Tym razem chodzi o m³od¹ kobietê urodzon¹ 12 marca 1975 roku: 3 (miesi¹c) 12 (dzieñ) 1975 (rok) 1990 Dodajemy poszczególne cyfry: 1 + 9 + 9 + 0= 19. Przy narodzinach nazywa³ siê William James Callaghan. Z tego powodu metoda nie jest doskona³a. tworz¹c z nich sumê. S¹ to liczby 11 i 22. Liczby te pochodz¹ od imienia i nazwiska. gdy chodzi o redukowanie sumy do cyfry. J. Wiemy. Bill ma je tylko dwie (po jednym „I" w ka¿dym z nich). Jednak jeœli siê j¹ wymawia (jak w „Yolande"). tak aby nie zgubiæ ¿adnych liczb mistrzowskich. Bili w swojej aurze bêdzie mia³ równie¿ br¹zowe przeb³yski. zostali obdarzeni wiêkszym potencja³em ni¿ reszta œmiertelników. Na ogó³ jest to imiê. gdy¿ czêsto jedna osoba nazywa siê ró¿nie. znane w numerologii jako liczby mistrzowskie. Niestety istnieje wyj¹tek w zasadach okreœlania liczby potrzeb duszy. a jego aura mo¿e byæ bia³a. Litery sk³adaj¹ce siê na imiê Billa zamienimy na cyfry. lub w ogóle siê jej nie wymawia (np. (bo na drugie ma James). Przyjaciele wo³aj¹ na niego Bili. Nale¿y pamiêtaæ. a jej kolorem podstawowym – czerwieñ. stracilibyœmy liczbê mistrzowsk¹: 2 (miesi¹c) + 2 + 9 (dzieñ) + 1+9 + 4 + 4 (rok) = 31. W dzieciñstwie zwano go Billy-boy. Bill Smith dla swoich rodziców mo¿e byæ Williamem. dzieñ i rok. Liczba œcie¿ki ¿ycia okreœla podstawowy kolor aury cz³owieka z dok³adnoœci¹ do 95 procent. poniewa¿ ludzie. a wiêc takie bêd¹ promienie przebijaj¹ce siê przez podstawowy kolor w aurze Billa. ¿e w numerologii mamy zaledwie jedenaœcie ró¿nych barw do wyboru. Której wersji u¿ywaæ? W praktyce u¿ywa siê tej. W istocie mo¿e mieæ jak¹kolwiek inn¹ barwê jako kolor podstawowy. któr¹ odzwierciedla fiolet. jak cz³owiek powinien ¿yæ. . a nazwisko Smith przybra³ dopiero po adopcji. który odpowiada barwie br¹zowej. Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ liczb¹ w numerologii jest liczba potrzeb duszy. Oto inny przyk³ad. Nie redukuje siê ich do 2 i 4. Zapewne zauwa¿y³eœ. Ktoœ mo¿e mieæ liczbê œcie¿ki ¿ycia 7.

by zrobiæ coœ ze swoim ¿yciem. i ponownie ka¿dy dostrzega aurê wokó³ nich. by wst¹piæ w barwê indygo – g³êbok¹. Zaczynam od niebieskiego. ku piêknej. a oni jedynie musz¹ siê rozluŸniæ i pamiêtaæ o jej istnieniu. ¿e na twoje nerwy oddzia³uje koj¹co. b¹dŸ cierpliwy i czekaj na rezultaty. jakich barw szukaæ. S¹ to tak zwane kolory uzupe³niaj¹ce. Odczujesz nieprzepart¹ chêæ. Czas. które gwa³townie zwiêkszy twoj¹ œwiadomoœæ i zrozumienie ¿ycia. Najlepiej usi¹œæ co najmniej metr od klocka. ale jednoczeœnie spowolni¹ postêpy. a nastêpnie zamknij oczy. ¿e kolory aury „s¹ znacz¹cymi wskazówkami w kwestii cech osobowoœci". Zobacz. Aura poszczególnych barw Innym doskona³ym sposobem na uzyskanie œwiadomoœci koloru jest dostrzeganie aury otaczaj¹cej poszczególne barwy. Przez chwilê. wskazuj¹c ci. Mo¿na to æwiczenie przeprowadziæ. ¿e otacza ciê ka¿da z kolejnych barw. Chocia¿ pobudzi ciê umys³owo. Wszelkie stresy i napiêcia po prostu znikn¹. Stawiam ka¿dy z nich na stole i pozwalam s³uchaczom siê mu przyjrzeæ. WeŸ kilka g³êbokich oddechów. które ciê przepe³niaj¹. a¿ wejdziesz w czerwieñ. jakby czerwieñ by³a rzek¹ energii. Mo¿e to byæ tak. które mog¹ pomóc w osi¹gniêciu œwiadomoœci koloru. . koncentruj¹c siê na procesie oddychania. Æwiczenie to jest równie¿ doskona³e dla ludzi. na któr¹ patrzy: ¿ó³t¹ wokó³ klocka niebieskiego i zielon¹ wokó³ czerwonego. W swojej wyobraŸni przejdŸ ni¹. IdŸ dalej. Æwicz widzenie kolorów. Gdy poczujesz siê ca³kowicie zabarwiony na czerwono. by siê zrelaksowali. Z zieleni przejdŸ do barwy niebieskiej. ¿e aura otacza wszystko. W czasie moich zajêæ opakowujê dzieciêce klocki w ró¿nobarwny celofan. wyobraŸ sobie doskona³¹ têczê. która do Ciebie podp³ywa. Gdy skoñczysz. a ty poczujesz siê œwie¿o i swobodnie pod wp³ywem tej uzdrawiaj¹cej energii. ka¿dy klocek w inny kolor. Nie ufaj zbytnio tym sztuczkom. którzy maj¹ trudnoœci w dostrzeganiu kolorów wewn¹trz aury. Poczuj. Moim s³uchaczom radzê. ¿e pomarañczowa energia ca³kowicie ciê otacza. których dokonano. Moim celem by³o pokazanie uczniom. zyskasz lepsze zrozumienie ich znaczenia. powtarzaj: „Jestem spokojny i rozluŸniony". jaka jest uspokajaj¹ca i koj¹ca. jak twój umys³ otwiera siê na intuicjê i inspiracjê. by j¹ zobaczyæ. Do dzisiaj przeprowadzono niewiele badañ naukowych na temat kolorów aury i ich znaczenia. Wydychaj¹c powietrze. Na ogó³ w ci¹gu zaledwie kilku sekund ka¿dy dostrzega otoczkê innego koloru ni¿ barwa. Mog¹ byæ bardzo po¿yteczne. Poczujesz siê odœwie¿ony i pe³en si³ ¿yciowych. wspieraj¹c twój rozwój. przez kilka minut nie otwieraj oczu. ka¿dy organ. Gdy poczujesz siê ca³kowicie rozluŸniony. by wzrok koncentrowali na œcianie. przejdŸ w zieleñ. krzepi¹c¹ energiê. który spêdzisz zanurzony w b³êkicie oraz indygo. przy czym proszê. Poczuj jej uzdrawiaj¹c¹. poniewa¿ naj³atwiej zobaczyæ aurê wokó³ tych kolorów. op³ywa ciê i przep³ywa przez ciebie. Poczuj. Przypadn¹ ci w udziale wszystkie korzyœci p³yn¹ce z medytacji oraz poszerzona œwiadomoœæ kolorów têczy. ¿e zwiêksza twoj¹ œwiadomoœæ koloru. jako pomoc przy zaœniêciu. Zarówno ró¿d¿karstwo. ³agodz¹c¹. Æwiczenie to z naszego punktu widzenia jest bardzo korzystne g³ównie dlatego. by posuwaæ siê naprzód. jak siê w niej zanurzasz. Te nieliczne. wskazuj¹. Pierwsze z nich stanowi czêœæ æwiczeñ relaksacyjnych i wielu znanych mi ludzi stosuje je przed snem. nieco z boku klocka. a potem stawiam czerwony. gdy sobie wyobra¿asz. Kiedy moi uczniowie je zobacz¹. szybko zastêpujê klocki innymi. Na koniec przejdŸ w pasmo fioletowe. któr¹ du¿o ³atwiej zobaczyæ ni¿ aurê ludzk¹. Zwróæ uwagê. stymuluj¹cej ¿ó³ci. otoczy ciê turkus. jak ta barwa otacza ciê ca³ego. da ci bardzo wiele. jak przenika w twoje cia³o i o¿ywia ka¿d¹ jego komórkê. gdy bêdziesz siê zag³êbia³ w b³êkit. Smakuj spokój i poczucie spe³nienia. jak i numerologia bêd¹ ci pomoc¹ na pocz¹tku. u¿ywaj¹c kartek ró¿nokolorowego papieru. intensywn¹. poczujesz tak¿e. Dawno ju¿ nie czu³eœ siê tak zdrowy i pe³en entuzjazmu! Zosta³ ci tylko jeden krok.Zdobywamy œwiadomoœæ koloru Istniej¹ dwa po¿yteczne æwiczenia. rozœwietlaj¹c¹. przesuñ siê w g³¹b têczy i zanurz w kolorze pomarañczowym. W miarê rozwoju twojej œwiadomoœci koloru bêdziesz ich potrzebowa³ coraz rzadziej. Wyobra¿aj¹c sobie. Gdy sk¹pa³eœ siê w ¿ó³tej energii. Têczowa medytacja Usi¹dŸ wygodnie lub po³ó¿ siê.

czakra podstawowa dodaje nam si³ witalnych i wi¹¿e mocno z ziemi¹. Ka¿da z czakr ma swoj¹ nazwê i kolor. w którym obracaj¹ siê czakry. Prawa strona cia³a magazynuje energiê pozytywn¹. Nasze cia³o zawiera strumienie zarówno pozytywnej. która poch³ania energiê wy¿sz¹ i zmienia j¹ w formê daj¹c¹ siê wykorzystaæ w ciele. ¿e otworzyli konkretne czakry. ale zachodni naukowcy do niedawna nic o nich nie wiedzieli. ¿e uwagi na temat zmian zabarwienia wewn¹trz aury pokrywa³y siê dok³adnie z wynikami badañ elektrodami EMG. Gdy dr Motoyama Wykonywa³ badania na ludziach. Chcia³a okreœliæ lecznicze skutki techniki znanej jako rolfing. gdy dotyka³eœ aury. gdy Rosalyn Bruyere widzia³a na przyk³ad czerwieñ w aurze. Okaza³o siê. pochodz¹cej bezpoœrednio z naszego oddechu. Czakry s¹ znane na Wschodzie od tysiêcy lat. i¿ amplituda i czêstotliwoœæ pola wokó³ czakry by³y znacznie Wiêksze ni¿ u innych osób. W latach siedemdziesi¹tych dr Jiroshi Motoyama prowadzi³ badania maj¹ce na celu udowodniæ istnienie czakr lub temu zaprzeczyæ. Wed³ug hinduskiej jogi. op³ywa nasze cia³o przez sieæ maleñkich kanalików zwanych nadis. Czakry znajduj¹ siê na g³ównym nadi (sushumna). by zmierzyæ jej pole bioelektryczne. ¿e wartoœci wykazane w pobli¿u czakr s¹ du¿o wy¿sze ni¿ w pozosta³ych czêœciach cia³a. Podobnie dzia³o siê w odniesieniu do innych kolorów. Dr Motoyama przeprowadza³ testy wewn¹trz specjalnie zaprojektowanej. Czakra podstawowa (Muladhara) kolor: czerwieñ ¿ywio³: ziemia zmys³: powonienie d¹¿enia: kontakt fizyczny wyzwanie: myœl. a ich opis znalaz³ siê w ksi¹¿ce Science and the Evolutian of Consciousness: Chakras. ziemi. by wytwarzaæ zaburzenia pola elektrycznego. ¿e niektórzy potrafi¹ œwiadomie przesy³aæ energiê poprzez swoje czakry. natomiast Rosalyn Bruyere obserwowa³a zmiany w aurze ludzi uczestnicz¹cych w eksperymencie. okazywa³o siê. Dr Hunt bada³a czakry elektronicznie. ¿e nasza. aura zawiera w sobie przynajmniej jakiœ niewielki procent ka¿dego koloru têczy. Odkry³a. Czakra podstawowa . Dziêki niej tryskamy zdrowiem i energi¹. czy mo¿na zmierzyæ przep³yw biopr¹dów z czakr. W sanskrycie s³owo muladhara oznacza „wsparcie". ¿e w ludzkim ciele znajduje siê ich 72 000. Czwórka Cztery dolne czakry przedstawia siê czêsto jako kwadrat. Dr Motoyama odkry³ równie¿. Wyniki by³y pozytywne. Umieœci³ ruchom¹ miedzian¹ elektrodê w pobli¿u czakry. Na Wschodzie czêsto przedstawia siê je jako kwiaty lotosu – ko³o u³o¿one z p³atków. U¿ywa³a elektrod EMG. Ka¿da z nich obraca siê w przeciwnym kierunku ni¿ czakra po³o¿ona wy¿ej i ni¿ej. Nastêpnego zdumiewaj¹cego odkrycia dokonano dziêki Rosalyn Bruyere. osobie o du¿ych zdolnoœciach parapsychicznych. W istocie. wyk³adanej o³owiem kabiny. Poczu³eœ ogromn¹ energiê promieniuj¹c¹ z tych czakr. Inaczej ni¿ wiele innych eksperymentów psychicznych. jak i negatywnej energii. który tworzy spiralê wychodz¹c¹ ze œrodka i który odpowiada barwie têczy. Za ka¿dym razem. który biegnie wzd³u¿ krêgos³upa. lewa – negatywn¹. Ka¿da z nich odnosi siê do jednego z czterech ¿ywio³ów: ognia. Wibruj¹ one wolniej ni¿ trzy czakry górne i maj¹ solidn¹ wiêŸ z ziemi¹. masz wiêc wyobra¿enie o ich mocy. zanim zaczniesz dzia³aæ kluczowe s³owo: fizycznoœæ Czakra podstawowa znajduje siê u podstawy krêgos³upa i daje poczucie bezpieczeñstwa i otuchê. specyficzny obraz fal pojawia³ siê na urz¹dzeniach rejestruj¹cych. Znaczy to. 5. ten ostatni daje siê powtórzyæ i bywa³ wykonywany wielokrotnie w laboratoriach uniwersyteckich. Dr Valerie Hunt z UCLA przeprowadzi³a inne interesuj¹ce doœwiadczenie. a na poziomie emocjonalnym daje nam ona odwagê i wytrwa³oœæ.Rozdzia³ 5 Czakry Czakry to siedem oœrodków mocy umiejscowionych wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym (rys. S¹ to obracaj¹ce siê kó³ka subtelnej energii. prana. czyli si³a ¿ycia.1). Ki and Psi. powietrza i wody. którzy twierdzili. które na ogó³ stosuje siê do pomiaru si³y miêœni. Te dwa rodzaje energii maj¹ wp³yw na kierunek. Uwa¿a siê. Chcia³ sprawdziæ.

Czakra ta ma równie¿ zwi¹zek z wra¿liwoœci¹. próbujemy manipulowaæ innymi. poczucie w³asnej godnoœci i pewnoœæ siebie. energiczne i pe³ne wyrazu. frustracjê czy urazê. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. przyczyniaj¹c siê do dobrego trawienia i samopoczucia. stajemy siê zagubieni i nabieramy przekonania. które pojawiaj¹ siê. Na poziomie emocjonalnym tworzy ona optymizm. Svadisthana znaczy „dom ¿yciowej si³y". wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ gniew i wrogoœæ. Rak. gdy czakra krzy¿owa nie jest doœæ pobudzona. harmoni¹. Jeœli cz³owiek ma negatywn¹ postawê. Na poziomie emocjonalnym czakra ta ma wp³yw na wspó³czucie. Czakra ta reprezentuje seksualnoœæ. Odgrywa równie¿ podstawow¹ rolê w naszym przetrwaniu. jak artretyzm. pe³nych pretensji perfekcjonistów. Panna. Pulsuj¹ na wy¿szym poziomie ni¿ cztery ni¿sze czakry. Waga i Kozioro¿ec) s¹ otwarte. a ponadto wp³ywa na nasz zmys³ smaku. wymagaj¹cy. Ludzie ci pozostaj¹ w kontakcie ze swymi emocjami. natomiast znaki zmienne (BliŸniêta. uparte i zawziête. wiarê w siebie i szczêœcie. s¹ zbyt wspó³czuj¹cy i odczuwaj¹ nieustann¹ potrzebê dawania. Kiedy jest ona nadmiernie pobudzona. Na Dalekim Wschodzie czakrê serca nazywa siê czêsto domem duszy. Maj¹ zwi¹zek z kwadratur¹ astrologii: znaki kardynalne (Baran. jak zêby. Jeœli czakra podstawowa jest zbyt pobudzona. Wiêkszoœæ ludzi pozostaj¹cych na czyimœ utrzymaniu ma nie doœæ pobudzon¹ czakrê serca. koœci i paznokcie. Czakra krzy¿owa (Svadisthana) kolor: pomarañczowy ¿ywio³: woda zmys³: smak d¹¿enia: szacunek i akceptacja wyzwanie: kochaj ludzi i s³u¿ im s³owo kluczowe: spo³eczny Czakra krzy¿owa znajduje siê na poziomie koœci krzy¿owej. Nic w tym dziwnego. Czakra splotu s³onecznego (Manipuraka) kolor: ¿ó³ty ¿ywio³: ogieñ zmys³: wzrok d¹¿enie: zrozumieæ wyzwanie: skutecznie porozumiewaæ siê z bliskimi s³owo kluczowe: intelekt S³owo manipuraka znaczy „klejnot w pêpku". kreatywnoœæ. Na pewno znasz osoby. w ma³ym zag³êbieniu na plecach. stajemy siê apodyktyczni. znaki sta³e (Byk. zarz¹dza gospodark¹ p³ynami w naszym organizmie. na jednej linii z sercem. na przyk³ad gniew. oraz oczami. kreatywnoœæ i równowagê emocjonaln¹. o ile wszystko lepiej wygl¹da. akceptacjê siebie samego i szacunek dla siebie oraz bliŸnich. natomiast gdy brak jej bodŸców – brakuje nam pewnoœci siebie. których czakra serca nie jest doœæ pobudzona. Anahatha znaczy „niepokonany". dbaj¹c o siebie i o innych. stajemy siê nerwowi i niepewni. U¿alaj¹ siê te¿ nad sob¹ i wszystkiego siê boj¹. Strzelec i Ryby) ³atwo siê przystosowuj¹ do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci. Trójca Trzy górne czakry znane s¹ jako trójca lub triada. egocentryczni i uzale¿niamy siê od pieniêdzy oraz seksu. którzy ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty z innymi. Lew. gdy sobie przypomnisz. Skorpion i Wodnik) s¹ sztywne. Czakra sercowa (Anahatha) kolor: zieleñ ¿ywio³: powietrze zmys³: dotyk d¹¿enie: kochaæ i byæ kochanym wyzwanie: nabierz pewnoœci siebie s³owo kluczowe: emocje Czakra sercowa znajduje siê poœrodku klatki piersiowej. Choroby wywo³ywane s¹ przez negatywne emocje. oko³o piêciu centymetrów poni¿ej pêpka. Ma zwi¹zek z mi³oœci¹. mo¿emy cierpieæ na takie dolegliwoœci. ¿e na nic w naszym ¿yciu nie mamy wp³ywu. mamy zmienne nastroje i wszystko musimy mieæ pod kontrol¹. . wspó³czuj¹cym zrozumieniem i zmys³em dotyku. stajemy siê zaborczy. Zarz¹dza ona dwiema dziedzinami: wch³anianiem po¿ywienia. kiedy jesteœmy szczêœliwi i zadowoleni. W rezultacie wewn¹trz tej czakry mo¿e siê gromadziæ strach. Kiedy nie jest odpowiednio pobudzona. pobudza w nas optymizm i nadziejê. Nadmiernie pobudzona czakra splotu s³onecznego czyni z nas pracoholików.zarz¹dza równie¿ naszym powonieniem oraz takimi czêœciami naszego cia³a. Czakra krzy¿owa tych. stajemy siê agresywni i otwarcie sobie pob³a¿amy. Maj¹ oni sk³onnoœæ do nadwra¿liwoœci. co daje im giêtkoœæ konieczn¹ do bezkonfliktowego i skutecznego wspó³dzia³ania z bliŸnimi. Jeœli ta czakra nie dzia³a poprawnie. poniewa¿ kontroluje nasze reakcje ucieczki lub walki. pozostaje w równowadze. Poniewa¿ odnosi siê ona do wody. Czakra splotu s³onecznego daje nam ciep³o.

gdy chodzi o przekazywanie myœli 2 czakry brwiowej do czterech ni¿szych czakr. Nic nigdy nie powsta³o. autorytarni. sarkastyczni i lekcewa¿¹cy. ¿e stajemy siê œwiadomi naszej duchowej natury. Visshudha znaczy „czysta". stajemy siê dumni. Inni ludzie maj¹ wp³yw na podœwiadomoœæ ka¿dego z nas. Adolf Hitler musia³ mieæ tê czakrê zbyt pobudzon¹. Kiedy jednak zostaje nadmiernie pobudzona. Wszelkie objawy intuicji pochodz¹ od czakry brwiowej. zdasz sobie sprawê z ró¿nic w ich rozmiarze i intensywnoœci. za zgod¹ samego zainteresowanego bêdziesz móg³ poprawiæ stan sennej czakry gard³owej i skutecznie zrównowa¿yæ jego energiê. stajemy siê sfrustrowani. stajemy siê aroganccy. Zarz¹dza ona umys³em i jest oœrodkiem kieruj¹cym innymi czakrami. usytuowana jest na samym czubku g³owy. Znaczy to. Sanskryckie s³owo sahasrara znaczy „tysi¹c". spokój ducha. duchowym. ¿e jesteœmy s³abi. Porzucenie pojêcia indywidualnoœci i zostanie czêœci¹ wszechœwiata w ten w³aœnie sposób jest niezwykle trudne. czyni¹c to. Bêd¹c w równowadze. To jest w³aœnie funkcja czakry brwiowej. Niestety. która kontroluje najsilniejsze drgania energii w organizmie. jak wyczuwanie nastrojów i uczuæ innych ludzi. a symbolem czakry korony jest kwiat lotosu o tysi¹cu p³atków. mi³oœæ i zrozumienie. Tymczasem. Powszechne s¹ wtedy silne migreny. czakra gard³owa daje zadowolenie.Czakra gard³owa (Visshudha) kolor: b³êkit kwadratura: sta³y zmys³: dŸwiêk d¹¿enie: wewnêtrzny spokój wyzwanie: ryzykuj s³owo kluczowe: pojêcia Czakra ta znajduje siê na poziomie krtani. Na poziomie emocjonalnym czakra ta zwiêksza nasze zrozumienie œwiata. Kiedy czakra brwiowa zostanie nadto pobudzona. Czakra gard³owa stanowi najwa¿niejszy element. dogmatyczni i manipulujemy innymi. Kiedy czakra korony jest zbyt pobudzona. jeœli ktoœ tego nie wymyœli³. Czakra gard³owa jednego cz³owieka mo¿e byæ du¿a. sprawiaj¹c. W sanskrycie jej nazwa znaczy „rozkaz". dogmatyczni. niedostateczne pobudzenie natomiast sprawia. destruktywni i przygnêbieni. wiêkszoœæ z nas w ogóle nie kontroluje swoich wzorców myœlowych albo czyni to w nieznacznym stopniu. Czy zdarzy³o ci siê spêdziæ trochê czasu z cz³owiekiem pe³nym negatywnej energii i poczuæ ogromne wyczerpanie? Wp³ynê³a na ciebie negatywna energia tej osoby. Tonsura mnichów to sposób na ods³oniêcie tego miejsca. Czakra korony (Sahasrara) kolor: fiolet kwadratura: kardynalny d¹¿enie: zrozumienie wszechœwiata wyzwanie: powiêkszaæ wiedzê i m¹droœæ s³owo kluczowe: duchowoœæ Czakra korony. podczas gdy czakra drugiego bêdzie ma³a. natomiast druga nie wykorzystuje jej potencja³u. jesteœmy nieœmia³ymi nieudacznikami. nawet tak ma³o znacz¹ce przyk³ady. Czakra brwiowa (Ajna) kolor: indygo kwadratura: zmienny d¹¿enie: osi¹gniêcie harmonii z wszechœwiatem wyzwanie: realizacja marzeñ s³owo kluczowe: intuicja Czakra brwiowa znajduje siê na czole. zamykamy siê w sobie. przygaszona i powolna. miêdzy brwiami. Kiedy zaczniesz dostrzegaæ czakry. a my mo¿emy ¿yæ naprawdê. dobre wyczucie czasu oraz siln¹ wiarê. Na szczêœcie. . nieszczerzy i niegodni zaufania. Artyœci. Jest to czakra porozumiewania siê i wyra¿ania swojego „ja". Czakra ta utrzymuje w równowadze i harmonii wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ stronê naszej natury. ¿e wszystko. co ¿yje. Zarz¹dza równie¿ poziomem mistycznym. jest ze sob¹ powi¹zane. Nazywamy to równowa¿eniem aury. na którym zdajemy sobie sprawê. tym. Gdy czakra ta nie zosta³a dostatecznie pobudzona. nasza ciemniejsza strona natury zostaje zapomniana. Natomiast gdy jest ona pobudzona niedostatecznie. pulsuj¹ca ¿yciem i szybka. maluj¹c portret osoby szczególnie uduchowionej. czêsto przedstawiaj¹ tê czakrê w postaci aureoli. ¿e pierwsza osoba u¿ywa swojej czakry gard³owej w sposób pozytywny. nawet jeœli g³oœno wypowiada³a tylko pozytywne lub neutralne zdania. stajemy siê ca³oœci¹. brak nam asertywnoœci. Na poziomie emocjonalnym wzmacnia ona idealizm. stajemy siê niekomunikatywni i brak nam radoœci ¿ycia.

w których znalaz³eœ negatywn¹ energiê. po chwili wahade³ko zacznie siê poruszaæ. jak u¿ywaæ ró¿d¿ki (czy raczej zagiêtych prêtów). na której mog¹ oprzeæ g³owê. W sklepach mo¿na dostaæ gotowe wahade³ka. dlaczego gromadz¹ w sobie negatywn¹ energiê. Czasami ludzie nie wiedz¹. nastaw wskaŸnik na kolor czerwony. Warto od czasu do czasu sprawdzaæ funkcjonowanie wahade³ka.. która spoœród nich jest najbardziej negatywna. zgodnie lub niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. Poproœ go. musisz szukaæ dalej. ¿e s¹ one pomocne. ale jeœli zdecydujesz siê na zakup jednego z nich. i zapytaj: „Który kierunek wskazuje energiê negatywn¹?" oraz „Który kierunek wskazuje energiê pozytywn¹?". „Czy czakra krzy¿owa jest najbardziej negatywna?" itd. Prawdopodobnie dlatego. Zobaczysz. Robiê to. zaopatrzone w ma³y wskaŸnik. 5. ¿e dana osoba z moich rad skorzysta. które mog¹ le¿eæ u jej podstaw. (Jeœli u¿ywasz wahade³ka do wykrywania aury. który kierunek odpowiada s³owu „nie". Zawieœ wahade³ko ponad podstaw¹ krêgos³upa (mniej wiêcej na wysokoœci narz¹dów p³ciowych). jakiego koloru szukasz. który mo¿na przesuwaæ w górê i w dó³. W istocie negatywna energia wêdruje w górê. Na tym etapie musimy zadaæ wahade³ku jeszcze dwa pytania. ³agodny i pe³en wyrozumia³oœci. a potem w dó³ drug¹ rêk¹ do wody. a dopiero potem staram siê usun¹æ zaburzenia (rys. Urz¹dzenie zacznie siê po chwili poruszaæ i uzyskasz tê informacjê. Umieœæ wahade³ko ponad najbardziej negatywna czakra i poproœ je. powiedz sobie: „Szukam czakry podstawowej". Kiedy zorientujesz siê. przez twoj¹ rêkê. Jeœli masz wahade³ko do mierzenia aury. Wielu ludzi stwierdza. zanim podejmiesz decyzjê. chocia¿ zwyk³e wahad³o pozwala osi¹gn¹æ takie same wyniki (rys.3. Zapytaj wahade³ko: „Czy czakra mojego znajomego jest w dobrym zdrowiu?". jeœli chcesz zajmowaæ siê równowa¿eniem aury. Podczas seansu dobrze jest porozmawiaæ ze znajomym o tym. a nastêpnie zapytaj. Wielu ludzi uwa¿a. ¿e czakra podstawowa nie jest w dobrym zdrowiu. i zapytaæ go o przyczyny zmagazynowania negatywnej energii. Oczywiœcie. Ale mo¿e siê zdarzyæ inaczej. pytaj¹c o ka¿d¹ po kolei: „Czy czakra podstawowa jest najbardziej negatywna?". dopóki nie otrzymam potwierdzaj¹cej odpowiedzi. Po sprawdzeniu wszystkich siedmiu czakr pytam mojego wahade³ka. Jeœli u¿ywasz klasycznego wahade³ka. ¿e ukryli swoje problemy bardzo g³êboko i nawet nie zdaj¹ sobie sprawy z ich istnienia. Mo¿e siê? ko³ysaæ w górê i w dó³ lub na boki albo zakreœlaæ ko³a. wyjmij palce ze szklanki. by okreœliæ. ¿e raz okreœlone ruchy na „tak" i na „nie" nie ulegaj¹ zmianie. sznurka czy ³añcuszka.4). Nape³nij szklankê wod¹ i zanurz w niej palce tej rêki. Nie ka¿dy bêdzie chcia³ ci siê zwierzaæ i musisz to uszanowaæ. ja sam u¿ywam takiego. Gdy jednak wahade³ko da ci odpowiedŸ negatywn¹. Niemal ka¿dy przedmiot mo¿e spe³niaæ tê funkcjê. wskazuj¹c. Ja najpierw sprawdzam ka¿d¹ czakrê.2). ¿e niektóre wahade³ka reaguj¹ ³atwiej ni¿ inne. Teraz pos³u¿ymy siê wahade³kiem. nie trzeba robiæ nic Wiêcej i mo¿na przejœæ do sprawdzania czakry krzy¿owej. Jednak nawet w takiej sytuacji wymieniani czynniki. WeŸ sznurek wahade³ka w palce (kciuk i palec wskazuj¹cy) i zawieœ je nad rysunkiem 5. co siê dzieje. Wahade³ko zacznie siê poruszaæ w kierunku oznaczaj¹cym negacjê. zatrzymaj wahade³ko na chwilê nad œrodkiem rysunku. Dlatego zadawanie wahade³ku tego pytania jest dobrym pomys³em. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. Gdy tylko wahade³ko przestanie siê poruszaæ w tym kierunku. który kierunek odpowiada s³owu „tak". Znowu unieœ wahade³ko nad rysunkiem 5. musisz byæ troskliwy. maj¹c nadziejê. by wydoby³o z niej ca³¹ negatywna energiê. gdy wa¿y przynajmniej kilka dekagramów. by siê po³o¿y³ wygodnie na plecach. Teraz mo¿emy zrównowa¿yæ aurê naszego znajomego za pomoc¹ wahade³ka. B¹dŸ cierpliwy. nie zapomnij przestawiæ wskaŸnika na kolor pomarañczowy). Ja swoim znajomym dajê poduszeczkê. wra¿liwy. w której nie trzymasz wahade³ka. 5. .Równowa¿enie aury W rozdziale drugim nauczyliœmy siê. sprawdŸ kilka. który ruch oznacza „tak". by odnaleŸæ aurê.3. Wahade³ko to po prostu ciê¿arek przywi¹zany do nitki. Zapytaj. jednak lepiej. i sugerujê sposób postêpowania. Mo¿esz równie¿ nabyæ wahade³ko do badania aury (zwane czasami wahade³kiem spektralnym) we wszystkich kolorach têczy. klatkê piersiow¹. Umyj d³oñ pod bie¿¹c¹ wod¹ i powtórz to æwiczenie z pozosta³ymi czakrami.

które w czasie równowa¿enia aury niechêtnie rozmawia³y o przyczynach gromadzenia negatywnej energii. Czakra splotu s³onecznego Cytryn (wzmaga koncentracjê i zmniejsza sk³onnoœæ do zamartwiania siê). . Czakra podstawowa Czerwony granat (najlepiej go nosiæ poni¿ej pasa. ¿e to ³zy szczêœcia. ¿e nie uda siê usun¹æ ca³ej negatywnej energii. Przydymiony kwarc (dobry na psychiczne. Zielony awanturyn (kamieñ marzycieli – daje niezale¿noœæ i œwietne pomys³y). dostarczaj¹c takiej barwy. wyobraŸ sobie. pamiêtaj¹c. Kryszta³y poch³aniaj¹ równie¿ uczucia innych ludzi. szczególnie wtedy. Karneol (wzmaga mêskoœæ i zmniejsza napiêcie). kryszta³ równie¿ wch³onie ich energiê i potem ci j¹ zwróci. Zanim skoñczysz. Ta potrzeba nieokazywania i kontrolowania emocji by³a ukryta g³êboko w jego czakrach. ¿e wahade³ko pokazuje twierdz¹c¹ odpowiedŸ nad ka¿d¹ z nich. Jednak w czasie równowa¿enia aury wyzna³. nieszczêœliwymi lub przygnêbionymi. Jeœli wiêc myœlisz negatywnie. jako ¿e przejrzysty kryszta³ wi¹¿e siê ze œwiat³em. Fluoryt (wzmacnia organizm po emocjonalnych urazach). Jeœli wiêc spêdzasz wiêkszoœæ czasu z ludŸmi agresywnymi. Ludzie twierdz¹ czêsto. bezpoœrednio na skórze. Czarny obsydian (jako uziemienie). poniewa¿ mo¿e wywo³ywaæ bóle i zawroty g³owy). By³em zaniepokojony. P³ucz go przez minutê w zimnej. ale uspokoi³ mnie. Czasami siê zdarza. Wiele osób nosi czyste kryszta³y kwarcu w celu wspomo¿enia wszystkich czakr. dziêki czemu bêdzie ukryty przed negatywn¹ energi¹ innych. ¿e kryszta³y odnosz¹ce siê do czakr wybiera siê na ogól w zale¿noœci od koloru. który zmniejsza urazy emocjonalne i wywo³uje radoœæ). Dobrze jest nosiæ swój kryszta³ pod ubraniem. nastaw wskaŸnik na zieleñ i przesuñ wahade³kiem nad ca³ym cia³em w kierunku wskazuj¹cym pozytywn¹ energiê. Kiedy usuniesz negatywn¹ energiê. Mo¿na go nosiæ. bie¿¹cej wodzie. Kryszta³y Z ka¿d¹ czakr¹ zwi¹zany jest jeden kryszta³. Czakra gard³owa Sodalit (pomaga w wyra¿aniu samego siebie). Purpurowy fluoryt (regeneruje organizm i daje duchow¹ œwiadomoœæ). Na koniec poproœ go. i¿ ch³opcy nie p³acz¹. by wyla³ wodê ze szklanki do umywalki. jeœli spêdzisz du¿o czasu z ludŸmi pe³nymi entuzjazmu. by wspomóc osi¹ganie równowagi. Czakra korony Ametyst (silny obroñca). wygl¹da³ przynajmniej o piêtnaœcie lat m³odziej. po zabiegu otwiera swoje serce i umys³. Malachit (zielony kamieñ. Wychodz¹c ode mnie. uzdrawiaj¹c¹ energiê. Kryszta³ nale¿y czyœciæ regularnie. Jeœli u¿ywasz zwyk³ego wahade³ka. Nic dziwnego. wytrwa³oœæ i odwagê). otwartymi i szczêœliwymi. Z drugiej strony. twój kamieñ poch³onie te uczucia i póŸniej ci je przeka¿e. które tworzy wszystkie kolory. ¿e wysy³a ono zielon¹. dopóki wszystkie czakry nie dadz¹ pozytywnej odpowiedzi. by jego czubek by³ skierowany ku do³owi. kryszta³ wch³onie tê energiê. ¿e w dzieciñstwie nigdy nie p³aka³. Ja równie¿ w nagrodê czujê siê o¿ywiony i zregenerowany. mówi¹c. Uwa¿a³ siebie za cz³owieka niezwykle pozytywnego i nie chcia³ wierzyæ. nawet te. jaka bêdzie konieczna. by o¿ywiæ i zregenerowaæ si³y twojego znajomego. bo ojciec powiedzia³ mu. Kryszta³y szybko poch³aniaj¹ energiê. gdy na³adowa³ siê negatywn¹ energi¹. u niektórych osób mo¿e wywo³ywaæ zawroty g³owy). Ró¿owy kwarc (pomaga pokochaæ samego siebie). by oddaæ j¹ tobie póŸniej. Czakra sercowa Zielony jaspis (daje mi³oœæ. ¿e ma w sobie jak¹kolwiek negatywn¹ energiê. Czakra brwiowa Lapis lazuli (wspiera duchowoœæ – stosowaæ ostro¿nie. Zadanie nie zostanie ukoñczone. Wiele osób. by mieæ pewnoœæ. emocjonalne i fizyczne blokady). Przejrzysty kryszta³ kwarcu mo¿e wiec poœrednio u-zdrowiæ cia³o. Wyboru nale¿y jednak dokonywaæ ostro¿nie. jeszcze raz sprawdŸ czakry. Z tego samego powodu niektórzy wol¹ nosiæ kamieñ na szyi ukryty w ma³ym woreczku. ciep³o i m¹droœæ). Po zabiegu równowa¿enia aury twój przyjaciel powinien czuæ siê pe³en ¿ycia i energii.Niedawno równowa¿y³em aurê pewnego zamo¿nego biznesmena. by wspomóc czakrê podstawow¹. Kiedy skoñczy³em. Ten sposób jest jednak mniej skuteczny ni¿ w bezpoœrednim kontakcie ze skór¹. A¿uryt (przyspiesza duchowe przebudzenie). Tak wiêc czerwony kryszta³ nosi siê. Czakra krzy¿owa Tygrysie oko (daje si³ê. Sugilit (daje poczucie sensu). a pomarañczowy – czakrê krzy¿ow¹. równoczeœnie dziêkuj¹c za uwolnienie go od negatywnej energii. p³aka³ niemal przez dwadzieœcia minut. ¿e od lat nie czuli siê tak dobrze.

Przezroczysty kwarc (zawiera ca³¹ têczê i wspomaga wszystkie czakry). .

kto ma fiolet lub biel jako barwê podstawow¹. poszukiwanie m¹droœci. dlaczego wykonujê tê pracê. Bêd¹ mieli bolesn¹ œwiadomoœæ. Martwi¹ siê tym zupe³nie niepotrzebnie. Mo¿esz znaæ dwie osoby o tej samej barwie podstawowej. Niektórzy ludzie spêdzaj¹ ca³e ¿ycie. ale tylko jedna z nich ¿yje pe³ni¹ ¿ycia. jasnowidztwo. Porównaj to z cz³owiekiem kochaj¹cym swój zawód. kto jest cz³owiekiem spe³nionym. Czêsto przed tymi ludŸmi otwieraj¹ siê niezliczone mo¿liwoœci. ty bêdziesz wiedzia³. Mia³em szczêœcie. pojawi¹ siê wszystkie kolory. Strach przed sukcesem. ¿e nie mo¿na kogoœ poznaæ. Myœl¹ o tradycyjnym znaczeniu barw. ¿e sprzedawa³em maszyny drukarskie tylko przez krótki czas. jest prawdziwe. wizjonerstwo.Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Teraz prawdopodobnie ju¿ dostrzegasz wiele ró¿nych kolorów wewn¹trz aury innych ludzi. nauczanie. Ktokolwiek by spojrza³ na moj¹ aurê. bezinteresownoœæ. kiedy kontaktowa³em siê z drukarniami. SREBRNY: intuicja. W rzeczywistoœci ludzie s¹ istotami z³o¿onymi i nie mo¿na ich klasyfikowaæ w tak prosty sposób. ¿e jest to pospolita czerwieñ. od razu zgadnie. ¿e nie to powinienem robiæ. a ka¿dy. Z£OTY: nieograniczony potencja³. bêdzie duchowo wyemancypowany. ale mia³em ma³e dzieci i p³aci³em wysoki czynsz. Czêsto ¿yj¹ one zgodnie z uznanym wzorcem danej barwy. Najbardziej widoczny jest kolor podstawowy. Wiedzia³em. intelekt. RÓ¯OWY: materializm. poniewa¿ dominuje w aurze. Ilekroæ potencjalny kupiec zadawa³ mi techniczne pytanie. To samo dotyczy nauczycieli. Pracowa³em w tym zawodzie z konkretnego powodu. Co rano zaczyna dzieñ podekscytowany i pe³en radoœci. Bywaj¹ na przyk³ad ludzie biznesu z ka¿dym z podstawowych kolorów. co dany cz³owiek powinien uczyniæ ze swoim ¿yciem. poniewa¿ mój umys³ jest zupe³nie niepraktyczny. Ludzie czêsto mi siê zwierzaj¹. humanitaryzm. daj¹ce poczucie spe³nienia. Najbardziej powszechnym tego powodem jest strach. ¿e kocha i jest kochany. Oto znaczenie kolorów zgodne z tradycj¹: CZERWONY: zmys³owoœæ. Ludzie ci ¿yj¹ tylko po³owicznie. Niektórzy zdecydowanie przytakn¹. Jego aura bêdzie du¿a. czy nawet w wiêzieniu. ale odnosi³em sukcesy w tym zawodzie i lubi³em go. kolory jasne. ale umiejêtnoœæ ta jest zupe³nie nieprzydatna. ciê¿ka praca. urzêdników i przedstawicieli ka¿dego innego zawodu. o przygaszonych kolorach. których bardzo nie lubi¹. a on mo¿e postêpowaæ zupe³nie inaczej z najró¿niejszych powodów. patrz¹c na ich aurê. idealizm. Moim podstawowym kolorem jest niebieski. Byæ mo¿e wyobra¿aj¹ sobie. prawników. Trudno by by³o znaleŸæ cz³owieka o mniejszych uzdolnieniach technicznych ni¿ ja. ich odpowiedŸ bêdzie niejednoznaczna. jakoby odgrywa³y one jak¹kolwiek rolê w ich ¿yciu. a zajêcie by³o bardzo dobrze p³atne. POMARAÑCZOWY: emocje. Wielu z nich ³atwiej jest przepuszczaæ okazje i wieœæ przeciêtne ¿ycie. podró¿e. Przez krótki czas zajmowa³em siê sprzeda¿¹ maszyn drukarskich. NIEBIESKI: nauczanie. Mog¹ jednak równie dobrze postêpowaæ niemal ca³kiem odwrotnie. jeœli nie potrafisz tych barw zinterpretowaæ. fioletow¹ aurê. oni jednak z ró¿nych powodów nie potrafi¹ z nich skorzystaæ. agresja. jak mogliby lub powinni. BR¥ZOWY: humanitaryzm. Za³ó¿my. ¿e nie postêpuj¹ tak. a kto nie. FIOLET: duchowoœæ. dba³oœæ o innych. Równie¿ wœród bezrobotnych. uduchowion¹. poœwiêcenie. ¿e maj¹ piêkn¹. Jednak powiedzenie. Ktoœ obcy. i s¹ rozczarowani. Bez wzglêdu na odpowiedŸ. dopóki nie zjad³o siê z nim beczki soli. To fascynuj¹ce. czystoœæ. który pozwoli jej dobrze wykorzystaæ drzemi¹ce w niej emocje. . hydraulików. INDYGO: troska. ¿e ka¿dy cz³owiek obdarzony z³otym kolorem podstawowym bêdzie robi³ coœ naprawdê wartoœciowego w ¿yciu. dziwi³by siê. zdrowie. Kolor podstawowy tylko wskazuje. si³y ¿ywotne. Spotka³em osoby obdarzone ka¿dym z wymienionych kolorów podstawowych. ¿e na pewnym etapie ¿ycia dana osoba bêdzie mieæ w sobie potencja³. stawianie sobie celów. pe³ne energii i ¿ycia. inni zaprzecz¹. BIA£Y: duchowoœæ. wykonuj¹c nieodpowiednie dla siebie prace. czy miewaj¹ silne emocje. musia³em poszukiwaæ odpowiedzi. Jeœli spytasz osoby o pomarañczowym kolorze podstawowym. Nie muszê mówiæ. lekarzy. ¿e nie s¹ z niego zadowoleni. ale strach bêdzie ich powstrzymywa³. zapominaj¹c o innych aspektach. Kiedyœ martwi³a mnie liczba osób obdarzonych srebrnym i z³otym kolorem podstawowym. podczas gdy druga wegetuje. ¿e odzwierciedla siê to w ich niewielkiej aurze. ¯Ó£TY: kreatywnoœæ. Strach przed pora¿k¹. umi³owanie przyrody. intuicja. Dlaczego? Mo¿na by siê spodziewaæ. Przecie¿ – myœla³em – powinny odnosiæ du¿o wiêcej sukcesów ni¿ reszta ludzi. ZIELONY: uzdrawianie. ¿e ma szczêœliwe ¿ycie rodzinne. marzycielstwo. gdy siê okazuje. które zupe³nie nie robi³y w ¿yciu nic sensownego.

odzwierciedlaj¹c twoje podenerwowanie. ¿e energia siê wyczerpa³a i cz³owiek powinien siê dobrze wyspaæ. konstruktywne myœlenie mo¿na bardzo ³atwo w niej odczytaæ. Z ciekawoœci¹ obserwowa³em. gdy w grê wchodz¹ emocje. W rezultacie pod wieczór widzia³em coraz czêœciej aurê nastroju. Pomarañczowy zblednie i zacznie siê mieszaæ z czerwonym. W miarê up³ywu czasu widzia³em coraz wiêcej osób o zmêczonej aurze. Szukaj okazji do obserwacji aury innych ludzi w ró¿nych okolicznoœciach. gdy tylko siê rozpocznie. nie daj¹c ci szansy na odpowiedŸ. które specjalnie umieszcza siê w umyœle. Sportowiec w czasie pobijania œwiatowego rekordu bêdzie mia³ w aurze du¿o czerwieni. Kiedy ludzie wpadaj¹ w furiê i „robi im siê przed oczami czerwono". a ich barwy nie zawsze ³atwo zinterpretowaæ. wykorzystuj¹c swój intelekt. a pod koniec dnia wszyscy wygl¹dali na sfrustrowanych i zagubionych. Ale ta czerwieñ bêdzie ¿ywa. Czytanie. Prawdopodobnie czêœciej myœlisz o biedzie ni¿ zamo¿noœci. Popatrz na m³odych ludzi siedz¹cych w klasie przed egzaminem. ¿e jest nim pomarañczowy lub czerwony. Po kilku godzinach ktoœ nagle wchodzi do biura i nies³usznie ciê oskar¿a o coœ. aura bêdzie zawiera³a du¿o zieleni. Przyjrzyj siê pianiœcie ca³kowicie poch³oniêtemu muzyk¹. a jej kombinacja z czerwieni¹ oznacza okrucieñstwo. gdy wiele kolorów miesza siê wewn¹trz aury. Jeœli spokojnie odpoczywasz. Na pocz¹tku dnia ka¿dy zwiedzaj¹cy by³ œwie¿y i podekscytowany. Mo¿esz æwiczyæ odczytywanie takich reakcji z twoim partnerem. Tê negatywn¹ energiê mo¿na czasem dostrzec dos³ownie jako ogieñ wokó³ g³owy cz³owieka. ile z nich jest pozytywnych. b³yszcz¹ca i czysta. jak w t³umie narasta frustracja. czyli pozytywne myœli. Aura poszczególnych osób zdaje siê zlewaæ nad g³owami w jednoœæ i wznosi siê ku niebiosom jak jedna piêkna. ani nic go to nie obchodzi. Najczêœciej po takim ataku gniewu wystêpuje silna migrena. Umys³ nie wie. Myœli maj¹ wiêksz¹ moc. a twoja sytuacja finansowa z czasem by siê polepszy³a. lecz pos³uguje siê tym. co otrzymuje. gdyby widzieli tê barwê w aurze uczniów! ¯ó³ty pojawia siê i znika. ale powa¿ne. pisanie czy jakiekolwiek inne dzia³anie uruchamiaj¹ce lew¹ pó³kulê mózgu tworz¹ zale¿ne od nastroju ¿ó³te zabarwienie aury. co siê dzieje. Stopniowo ludzie odczuwali coraz wiêksze zdenerwowanie. Zieleñ jako kolor nastroju wskazuje na to. Ja szczególnie lubiê przygl¹daæ siê chórowi. ¿¹dz¹ lub zawiœci¹. by³by przekonany. gdy jest kolorem nastroju oznacza po prostu ¿ywotnoœæ oraz otwartoœæ i pozytywne. Obserwuj lekkoatletê przygotowuj¹cego siê do zawodów. jakie zmiany dokonuj¹ siê wewn¹trz aury. ale to doœwiadczenie pozwoli ci dostrzec. a ile negatywnych. Dlatego tak wa¿ne s¹ afirmacje. wiêkszoœæ z nas czêœciej ma myœli negatywne. gdy siê przy³apiesz na negatywnej myœli o pieni¹dzach. ni¿ siê nam czasem wydaje. mo¿e ciê zacz¹æ ogarniaæ gniew. jakby b³otnista. czy dana myœl jest przypadkowa. Niestety. kto spojrza³by po raz pierwszy na twoj¹ aurê w tej w³aœnie chwili. ¿e masz mi³y dzieñ w pracy. pozytywne podejœcie do œwiata i wspó³czuj¹c¹ postawê wobec ludzi.Aury nastroju W zasadzie kolor podstawowy pozostaje niezmienny przez ca³e ¿ycie. na pewno czêsto myœlisz negatywnie o swojej sytuacji. prosz¹c. za ka¿dym razem. by wszystko obejrzeæ. po chwili z³oœæ ci przejdzie i powróci twój naturalny kolor podstawowy. szczególnie gdy miejscowa dru¿yna przegrywa. Wszystkim nam przechodzi przez g³owê piêædziesi¹t-szeœædziesi¹t tysiêcy myœli dziennie i wiêkszoœæ z nas nie ma pojêcia. gdy tylko zdasz sobie sprawê. czy œwiadomie wprowadzona. ale mog¹ go chwilowo zastêpowaæ inne barwy. Obecnoœæ tej ostatniej nigdy nie jest dobrym znakiem. Doskona³ym przyk³adem jest aura. który œpiewa swoj¹ ulubion¹ pieœñ. Nauczyciele w szkole byliby szczêœliwi. czego nie zrobi³eœ. Jakiœ czas temu by³em na du¿ej wystawie. by sobie wyobra¿a³ ró¿ne nastroje. oznacza ambicjê. bia³a kolumna czystej energii. bêdzie j¹ przepe³niaæ barwa ¿ó³ta. oddaj¹c rytm zmian w naszym myœleniu. natomiast w aurze odzwierciedli³aby siê od razu. po czym wypada z pokoju. Jeœli koncentrujesz siê na rozwi¹zywaniu problemu w pracy. dobre uczucia. Jeœli barwa jest jasna i przyjemna dla oka. Pomarañczowy wskazuje na uczucia i emocje. Czerwieñ sama w sobie. twój umys³ zacz¹³by funkcjonowaæ bardziej pozytywnie. Mo¿e tak¿e okreœlaæ poziom energii seksualnej. Dobrze jest od razu przestawiaæ negatywne myœli na pozytywne. Jakoœæ barw wskazuje na nasz rzeczywisty nastrój. ¿e pomarañczowy zdominowa³by twój zwyk³y kolor podstawowy. Znaczenie kolorów Nastroje przychodz¹ i odchodz¹. Brudny pomarañczowy charakteryzuje egoizm i dumê. a na wystawie by³o t³oczno. Proces ten mo¿na dostrzec w aurze. odzwierciedlaj¹c uczucie gniewu i wœciek³oœci. Jeœli ca³a . ¯ó³ty wystêpuje jako barwa nastroju zawsze wtedy. Te negatywne gromadz¹ siê niepostrze¿enie i po pewnym czasie wywo³uj¹ chorobê w fizycznym ciele cz³owieka. a nie tê w³aœciw¹. Gdybyœ mówi³ sobie: „Tworzê dobrobyt". Porównaj to z kimœ. Jeœli na przyk³ad masz k³opoty finansowe. szczególnie wokó³ g³owy. Podobne zjawisko mo¿esz spotkaæ w czasie gier sportowych. czy nie. w zale¿noœci od nastroju. ciemna. gdy cz³owiek koncentruje siê. szczególnie wtedy. Czy odbi³oby siê to na twoich emocjach? Jest bardzo prawdopodobne. Umys³ nie ma pojêcia. Aura odzwierciedla nasze nastroje przez ca³y dzieñ. Gdy bêdziesz rozmyœla³ o tym niesprawiedliwym oskar¿eniu. Nie zdo³a on oczywiœcie dok³adnie oddaæ mrocznej aury kogoœ opêtanego chciwoœci¹. w której brudna czerwieñ ³¹czy siê z czerni¹. Ka¿da myœl wp³ywa na aurê. Tymczasem ktoœ. Zmiana w twoich finansach zajê³aby trochê czasu. Proste marzenia na jawie maj¹ niewielkie znaczenie. czy afirmacja jest prawdziwa. WyobraŸ sobie. kto jest bardzo zagniewany i zaraz siê bêdzie k³óci³ – jego czerwieñ bêdzie brudna. nienawiœæ i z³o. W istocie widz¹ brudn¹ czerwieñ wymieszan¹ z du¿¹ iloœci¹ czerni. poniewa¿ mieli za ma³o czasu.

znacz¹ wspó³czuj¹ce zrozumienie i intuicyjn¹ œwiadomoœæ. znacz¹. nieco sztywn¹ w pogl¹dach. które wskazuj¹ na ich duchowe powo³anie. B³êkit jako kolor nastroju wskazuje na wewnêtrzn¹ spójnoœæ. Tacy ludzie mog¹ byæ bardzo nudni dla innych. dobry i ³agodny. U jednego cz³owieka zach³annoœæ mo¿e siê objawiaæ zupe³nie inaczej ni¿ u drugiego. jakie mo¿na dostrzec w aurze.aura jest nas¹czona t¹ barw¹. Kiedy zieleñ i b³êkit pojawiaj¹ siê w aurze nastroju razem. u której siê pojawia. ma jednak trudnoœci. nad którymi powinna siê zastanowiæ. która nie ma zamiaru uczyæ siê niczego nowego. natomiast z zielonym – na zawiœæ. kto chce panowaæ nad sytuacj¹. Br¹zowy w aurze nastroju oznacza kogoœ. Jest to stan przejœciowy. Na przyk³ad czerwieñ i czerñ oznaczaj¹ nienawiœæ. ¿e cz³owiek prze¿y³ chwilê olœnienia. Czarny z ¿ó³tym wskazuj¹ na z³e myœli. obojêtniejemy i odsuwamy siê od innych. gdy wchodzi w sk³ad aury nastroju. poniewa¿ interesuj¹ siê tylko sob¹ i pragn¹ rozmawiaæ jedynie na ciekawe dla nich tematy. ¿e cz³owiek jest czu³y. któremu zaradzi odpowiedni odpoczynek. Nic dziwnego. Trudno jest podaæ dok³adne znaczenie wszystkich barw. Indygo jako barwa nastroju oznacza duchow¹ œwiadomoœæ. poniewa¿ ka¿dy wyra¿a siebie w inny sposób. rzadko zajmuje ca³y jej obszar. sk¹pstwo i zdradê. nieciekawe czy wrêcz nacechowane znudzeniem podejœcie do œwiata. poniewa¿ jego nastawienie jest zbyt negatywne. ¿e dana osoba ma natchnione lub intuicyjne myœli. o zamkniêtych horyzontach myœlowych. Ró¿owy pokazuje. kwestionuje istniej¹cy stan rzeczy i pog³êbia swoj¹ wiarê lub pogl¹dy filozoficzne. pozytywne myœlenie i chêæ rozwoju. Osoba obdarzona zdolnoœciami parapsychicznymi w chwili jasnowidzenia bêdzie mia³a du¿o bia³ego w swojej aurze. kto ufa swojej wierze i rozwija sw¹ duchowoœæ. Barwa ta na ogó³ pojawia siê na obrze¿ach aury nastroju. okrucieñstwo i wrogoœæ. szczególnie wtedy. Ciemnoniebieski natomiast oznacza duchowoœæ i natchnienie. Barwy te mog¹ tak¿e znaczyæ. zanim je wprowadzi w czyn. Niewielkie obszary zabarwione na br¹zowo okreœlaj¹ osobê mocno st¹paj¹c¹ po ziemi. Szary jako kolor nastroju podkreœla znu¿enie i przygnêbienie. Ponadto istnieje niemal nieskoñczona ró¿norodnoœæ odcieni ka¿dego koloru. Oznacza chwilowy brak wyobraŸni i konwencjonalne. Bia³y pojawia siê jako kolor nastroju w chwilach przeczuæ intuicyjnych. Bardzo ciemna zieleñ oznacza oszustwo i nieuczciwoœæ. Osoba. wra¿liwoœæ. Na ogó³ wystêpuje zmieszany z inn¹ barw¹ i naturê negatywnych cech okreœla w³aœnie ona. Najlepszym sposobem nauki jest obserwacja aury u jak najwiêkszej liczby osób w najró¿niejszych sytuacjach. Kiedy ju¿ siê pojawi¹. Fioletowy okreœla kogoœ. ¿e biskupi nosz¹ fioletowe suknie. . Równie¿ stres mo¿e spowodowaæ pojawienie siê tego koloru. Czarny zawsze jest bardzo negatywny. Srebrny i z³oty rzadko wystêpuj¹ w charakterze kolorów nastroju.

gdy zaczyna³a ona wykorzystywaæ swoj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc. g³êboka ¿ó³æ. gdy wykonywa³ swój zawód. cieñ ten przybiera postaæ szarej plamy. ¿e aura ludzi. Zaburzenia te czêsto pokazuj¹ siê w aurze du¿o wczeœniej. Ka¿dy z tych elementów mo¿e zostaæ zaburzony przez chorobê. Jeœli któraœ z tych sfer niedomaga. £¹cz¹c myœl z uczuciem i emocjami. W 1915 roku swami Panchadasi wydal ksi¹¿kê The Human Aura. która niemal zapad³a siê w siebie. Jack Wellman w swojej ksi¹¿ce Priest and the Paranormal opisuje. Aura staje siê wtedy nieprzejrzysta i przybiera odcieñ ciemnoszary. Zanim cz³owiek poczuje siê Ÿle. W istocie to w³aœnie ból nap³ywa falami. ¿e aura duchowej uzdrowicielki Ethel de Loach zmienia³a siê. Wzd³u¿ dotkniêtej strefy. na ogól w ciele eterycznym. W naszych d³oniach znajduj¹ siê du¿e oœrodki energii. Nic dziwnego. Twierdzi on równie¿. ¿e czyni to wiêkszoœæ duchowych uzdrowicieli i bioenergoterapeutów. Uszkodzenia miêœni objawiaj¹ siê „dziurami" w aurze. którego uzdrawia. poniewa¿ potrafi „musn¹æ" aurê rêkoma podczas modlitwy. Og³asza œwiatu. a nastêpnie sta³y strumieñ ciep³ego koloru pomarañczy". wskazuj¹ce na szkody poczynione w organizmie. Skorzysta na tym równie¿ uzdrowiciel. cia³o i duszê. podczas ataku migreny.Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Aura zdrowego cz³owieka promienieje ¿yciem. Tê sam¹ barwê mo¿na zauwa¿yæ. zanim dana osoba uœwiadomi sobie istnienie problemu. Staraj¹ siê oni równie¿ wytworzyæ konkretn¹ barwê w swojej aurze. modyfikuj¹c subtelne wibracje i powoduj¹c. Z³y stan zdrowia. natomiast cz³owiekowi zmêczonemu doda wigoru strumieñ ostrej czerwieni. Ludzie cierpi¹cy od d³u¿szego czasu na choroby chroniczne czêsto maj¹ aurê szarobr¹zow¹. pojawi siê ona w aurze na wysokoœci klatki piersiowej. która od dwudziestu lat odczuwa nieustanny ból w ustach. . „Pacjenta z rozstrojem nerwowym mo¿na leczyæ. a barwy bêd¹ przy gaszone. D³ugotrwa³e nadu¿ywanie pewnych substancji mo¿e wywo³aæ nieodwracalne zmiany w aurze. Jeœli na przyk³ad ktoœ ma zapaœæ na p³uca. tworz¹c zdrowie lub chorobê. W pewnym sensie uzdrowiciele przekazuj¹ swoim pacjentom energiê magnetyczn¹. szczególnie wokó³ g³owy. Czarny cieñ w jej aurze na wysokoœci ust wygl¹da niemal jak kawa³ek wêgla. które znikaj¹ po powrocie do zdrowia. ale zawsze potrafi j¹ wyczuæ podczas uzdrawiania. Intensywnoœæ tej reakcji wskazuje na stopieñ nasilenia bólu. Lekarze nie potrafi¹ jej pomóc. Wielu uzdrowicieli pracuje w podobny sposób. których uzdrawia. Stwierdza. Oznacza to brak energii u cierpi¹cego. po nim jaskrawa. Aurê mo¿na równie¿ wykorzystywaæ do uzdrawiania. zwracaj¹c uwagê na rozmiar aury. na ogó³ ma swe Ÿród³o w ca³ych latach negatywnego myœlenia. Daje w niej przyk³ad takiego w³aœnie sposobu uzdrawiania. Wiêkszoœæ zaburzeñ stanu zdrowia ukazuje siê w postaci plamistego obszaru w ciele eterycznym. który mo¿e siê zmieniæ w strefy brzydkiego br¹zowego lub czarnego koloru. Ból objawia siê ma³¹ aur¹. zanim mo¿na je wytropiæ w jakikolwiek inny sposób. wysy³aj¹c lecz¹ce myœli bezpoœrednio do aury swoich pacjentów. Aura osoby miewaj¹cej migreny bêdzie siê zapada³a w siebie na krótko tu¿ przed atakiem i w czasie jego trwania. zaczyna siê choroba. a jej aura odzwierciedla ten stan rzeczy. gdy cz³owiek wraca do zdrowia. gdy g³owa przestanie boleæ. Uwa¿am. w zale¿noœci od tego. natomiast aura cz³owieka cierpi¹cego nieustannie bêdzie zawsze ma³a. Kolor podstawowy i promienie praktycznie znikaj¹. ¿e nie zawsze musi dotkn¹æ rêk¹ cz³owieka. Pewien amerykañski badacz doniós³. zanurzaj¹c go psychicznie w fiolecie lub w aurycznej barwie lawendy. podobne do czakr. który nie jest wynikiem wypadku. ¿e ma on zdrowe umys³. Wellmanowi nie zawsze siê udaje zobaczyæ aurê. Dzia³anie to nale¿y do sfery psychicznej i duchowej . Narkotyki wp³ywaj¹ na aurê na wiele sposobów. aby przes³aæ j¹ potem do chorego. wracaj¹c do swych normalnych rozmiarów. podnios³ym i oœwieconym stanie umys³u i ducha. co uzewnêtrznia siê w aurze na d³ugo przed pojawieniem siê fizycznych objawów. a¿ w koñcu zmieni siê w czerñ. B³êkitne promienie œwiat³a otaczaj¹ce jej d³onie przeistacza³y siê w jaskrawopomarañczowy blask. ¿e aura jest „elastyczna lub g¹bczasta". wygl¹d ogólny. jeœli choroba trwa przez d³u¿szy czas. Gdy choroba siê rozwinie. Jeœli ta energia siê wyczerpie. strukturê i kolor. jak cz³owiek ¿yje. „Pacjent znajdzie siê w natchnionym. czêsto siê powiêksza pod koniec kuracji. ulgê odczuwa tylko wtedy. którego o¿ywi energia kosmiczna". Jej aura migocze. jej kszta³t. modl¹cy siê cz³owiek mo¿e przesy³aæ wibracje bezpoœrednio ze swojej aury do aury osoby. pojawia siê g³êboki czarny cieñ. która nas otacza. pojawiaj¹c siê znowu. Równoczeœnie promienie energii przenikaj¹ce aurê staj¹ siê mniej widoczne. Miejsce wywo³uj¹ce ból bêdzie oznaczone czarn¹ barw¹. Na koniec nale¿y wizualizowaæ Wielkie Bia³e Œwiat³o. Znam pewn¹ pani¹. ¿e cia³o eteryczne zmienia siê w ten sposób – jedna z jego funkcji polega na przekazywaniu. Na fotografiach liœci wykonanych przez Kirliana widaæ odbarwienia w bardzo wczesnym stadium zaka¿enia wirusem. Cia³o eteryczne czasami bywa nazywane aur¹ zdrowia. szaroœæ bêdzie siê pog³êbiaæ. Kobieta ta jest uczulona na œrodki przeciwbólowe. Ból ujawnia siê w aurze na wiele sposobów. g³ównie pod jêzykiem. z wielk¹ dla siebie korzyœci¹. Potencjaln¹ chorobê mo¿na dostrzec. Psychiczne i emocjonalne czynniki nieustannie wp³ywaj¹ na aurê. gdy stosuje autohipnozê. które mog¹ stanowiæ Ÿród³o si³y i uzdrawiaj¹cej mocy dla ludzi bêd¹cych w potrzebie. aura to poka¿e. pobieraniu i przechowywaniu ró¿nych postaci energii. ¿e wygl¹da ona niezdrowo. zdrowiem i witalnoœci¹. jakby energia ci¹gle nap³ywa³a i odp³ywa³a. Uzdrawianie przez przesy³anie modlitwy tak¿e wykorzystuje aurê. Fotografia Kirliana pokaza³a zmiany w zabarwieniu i wygl¹dzie ogólnym aury uzdrowiciela. za któr¹ siê modli.

Od niepamiêtnych czasów w leczeniu u¿ywano œwiat³a s³onecznego. Muzyka Muzyka mo¿e oddzia³ywaæ bardzo koj¹co na aurê. czarne jagody oraz purpurowe broku³y. W sk³ad pomarañczowego po¿ywienia wchodz¹ pomarañcze. ¿e cia³o jest zbudowane z dwóch substancji – widzialnej – i niewidzialnej i ¿e mo¿na wyleczyæ chorych. gdzie bêdzie wystawiona na dzia³anie œwiat³a. Jedna z moich znajomych Popad³a w g³êbok¹ depresjê. pocz¹wszy od wizualizacji. praktykowa³ uzdrawianie muzyk¹ i na niektóre dolegliwoœci przepisywa³ konkretne kompozycje. nad ka¿d¹ czêœci¹ cia³a kontrolê sprawuje inny kolor. Jeœli nie masz szklanki odpowiedniego koloru. których brakuje lub jest zbyt ma³o w aurze. Uwa¿a siê go za najbardziej koj¹cy dla ludzkiego oka. Wyobra¿aj¹ sobie oni barwê. jeœli ktoœ cierpi na nadmiar jednej barwy. idealne s¹ utwory barokowe i medytacyjne. Paracelsus. Po¿ywienie i napoje Barwy. Najlepiej to robiæ na œwie¿ym powietrzu w pe³nym s³oñcu. Aura reaguje na ten typ muzyki i powiêksza siê w miarê dop³ywu energii. Fioletowe natomiast – ober¿yna. dopóki nie osi¹gniesz zamierzonych rezultatów. ¿e otacza go ochronna warstwa koloru ró¿owego. Mo¿na go stosowaæ na wiele sposobów. jagody i purpurowe broku³y. W sk³ad zielonego po¿ywienia wchodz¹ wszystkie zielone warzywa i owoce. Postêpuj tak samo z cz³owiekiem wyczerpanym fizycznie. ukojenia i odpoczynku. Oto zestaw kolorów uzupe³niaj¹cych: Czerwony – b³êkitny pomarañczowy – fioletowy ¿ó³ty – fioletowy zielony – magenta b³êkitny – czerwony indygo – pomarañczowy fioletowy – ¿ó³ty Zieleñ z natury jest kolorem uzdrawiaj¹cym. ale równoczeœnie wzmaga witalnoœæ i wzmacnia system nerwowy. Jak dzia³a leczenie kolorami? Jak wiemy. spo¿ywaj¹c pokarmy o odpowiednim kolorze. Przez wiele tygodni wyobra¿a³em j¹ sobie otoczon¹ ró¿ow¹ aur¹ i patrzy³em. Przechowywana w lodówce. Ró¿okrzy¿owcy stosuj¹ metodê leczenia kolorem. którego w aurze brakuje. ¯ó³te jest mas³o. by dostarczyæ koloru. które chcesz uzdrowiæ. Uzdrawianie kolorem stosuje barwy têczy w celu odzyskania równowagi i harmonii w aurze. W tym celu do szklanego naczynia o po¿¹danym kolorze nalej wody i pozostaw przez cztery godziny na parapecie lub w innym miejscu. ¿e warstwa ochronna powinna byæ jaskrawopomarañczowa. papryka. Jednak wszystkie inne kolory te¿ maj¹ swoje zastosowanie. Wydychaj wolno. Ka¿dy z nich ma inne wibracje. Kolory Ka¿dy kolor ma konkretn¹ rolê do odegrania w uzdrawianiu barwami. której im brak albo której nie maj¹ doœæ du¿o. ¿ó³tka jajek. która drga w taki sam sposób. Na wschodzie kucharz stara siê zestawiæ kolory czterech pierwszych czakr. Gdy ktoœ ma k³opoty emocjonalne. bêdzie dobra przez dwa tygodnie. trzy razy. jak chory organ. czyli bia³ego. na kamieniach pó³szlachetnych skoñczywszy. Uwa¿a³ on. mo¿na uzupe³niæ. kukurydza i morele. G³oœne. Mo¿na równie¿ „na³adowaæ" wodê wybranym kolorem. umieœæ kartkê kolorowego papieru miêdzy szklank¹ a Ÿród³em œwiat³a. gdy jej partner nagle odniej odszed³. i wyœlij do niego to wyobra¿enie z mi³oœci¹. œliwki. Jeœli jakaœ czêœæ cia³a niedomaga. Do niebieskiej ¿ywnoœci nale¿¹ jagody i œliwki (niebieski w naturalny sposób hamuje apetyt). i zobacz. Zamknij oczy. dynia. WyobraŸ sobie miejsce. jak wraca do zdrowia. mo¿e wspomóc kuracjê. nieharmonijne utwory maj¹ przeciwny wp³yw. koncentruj¹c siê na tej myœli. Terapeuta u¿ywa jednoczeœnie œwiat³a i barwy. któr¹ znam z w³asnego doœwiadczenia i za któr¹ mogê rêczyæ. W rezultacie tej w³aœnie barwy u¿ywa siê najczêœciej w uzdrawianiu kolorem. wprowadzaj¹c ponownie równowagê miêdzy nimi. winogrona i wszystkie owoce o czerwonej skórce. dodanie odpowiedniej barwy. s³awny szesnastowieczny okultysta. buraki.Czêsto pacjentom zaleca siê równie¿ oddychanie kolorem. Wykonuj je kilka razy dziennie. Na³adowan¹ wodê mo¿na stosowaæ wewnêtrznie i zewnêtrznie. a nastêpnie wdychaj wybrany kolor. który daje poczucie spokoju. Oddychanie kolorem najlepiej zacz¹æ od rozluŸnienia siê i wykonania kilku g³êbokich wdechów. z t¹ ró¿nic¹. Powtórz æwiczenie dwa. a nastêpnie g³êboko j¹ wdychaj¹. komponuj¹c w ten sposób posi³ek przyjemny dla oka i lekkostrawny. Najlepiej w tym celu s³uchaæ wolnych i ³agodnych melodii. Barwy indygo s¹ winogrona. marchewka. Cierpi¹cym na anemiê na przyk³ad zaleca siê wyobra¿enie sobie czerwieni podczas æwiczeñ z kolorami. Ka¿da nuta ma zwi¹zek z odrêbnym kolorem i równie¿ oddzia³uje na aurê. jak zaczyna wychodziæ z depresji i ¿yæ na nowo. W sk³ad czerwonego po¿ywienia wchodzi miêso. . winogrona. po prostu wyobraŸ sobie. melony i owoce oraz warzywa o ¿ó³tej skórce. poprzez promienie œwiat³a czy napój. grejpfruty. lub koloru uzupe³niaj¹cego.

jest bardzo pomocny przy ³agodzeniu napiêcia. Myœli i uczucia negatywne s¹ szkodliwe. dlatego te¿ pomaga przy zapaleniu oskrzeli. Mo¿na go równie¿ stosowaæ przy skaleczeniach. gdy potrzebujesz psychicznej ochrony. tak by palce siê przeplata³y (rys. Unikaj szkodliwego stresu. Oczywiœcie lepiej zapobiegaæ. Czêsto ludzie doroœli bior¹ ¿ycie zbyt serio. dla rozrywki. ¿e starsi.Czerwieñ Czerwieñ stymuluje i pobudza. Zmniejsza równie¿ krwawienia. ¿e otacza ciê czyste. gdy potrzebna jest ochrona aury. Jeœli bêdziesz dbaæ o swoje cia³o. Mo¿na j¹ stosowaæ w razie zaparæ. ¿e otacza ciê i chroni czyste. Œpij wystarczaj¹co du¿o i od czasu do czasu bierz urlop. której mo¿esz u¿yæ zawsze. Zieleñ Zielony. oczami i nosem. Ta spokojna barwa nadaje siê do ³agodzenia wszelkich stanów zapalnych i gor¹czkowych ze wzglêdu na jej ch³odz¹ce w³aœciwoœci. Nie nale¿y jej nigdy u¿ywaæ bez innych barw. Bia³e œwiat³o jest swego rodzaju duchow¹ „zbroj¹". W krótkim czasie poczujesz przyp³yw si³ witalnych. ale czasami nie ma wyboru. Fiolet Oddzia³uje na najwy¿szym poziomie. ¿e twoja energia auryczna siê wyczerpuje. aby w twoim ¿yciu nie brakowa³o mi³oœci. Baw siê. daj¹c ci spokój. Poniewa¿ rz¹dzi czakr¹ gard³ow¹. nastrój ujawnia siê w aurze. ¿e oplata ciê piêkna têcza. przepracowanie. bia³e œwiat³o. ono zadba o ciebie. Indygo Indygo ma w³aœciwoœci ch³odz¹ce i oddzia³uje na poziomie fizycznym. kr¹¿enie krwi i pomaga odzyskaæ utracon¹ witalnoœæ. Jeœli to twój partner lub szef s¹ powodem wyczerpywania siê energii. niestrawnoœci i ko³atania serca – nale¿y jednak u¿ywaæ jej z umiarem. na ogó³ wiêc ³¹czy siê j¹ z b³êkitem lub zieleni¹. bia³e œwiat³o odsunie je od ciebie. problemy z oczami i zaburzenia psychiczne. kolor harmonii i uzdrawiania. zmniejszaj¹cym oddzia³ywanie napiêcia oraz stymuluj¹cym przysadkê. oparzeniach i reumatyzmie. Jak wiadomo. poniewa¿ jej nadmiar mo¿e wywo³aæ biegunkê. Lepiej leczyæ przyczynê ni¿ skutek. WyobraŸ sobie. ¿yj¹ d³u¿ej ni¿ ci. Jeœli we w³asnej aurze dostrzegasz jakiekolwiek wskazówki dotycz¹ce swojego zdrowia. który tê energiê przechwytuje. Badania laboratoryjne wykaza³y. ni¿ leczyæ. Œwietnie leczy bezsennoœæ. dodaj¹cy wigoru. Zrób czasami coœ ekstrawaganckiego czy zwariowanego. . otarciach. B³êkit B³êkit ma w³aœciwoœci aseptyczne i œci¹gaj¹ce. wzdêæ. œledzionê oraz p³uca. a jednoczeœnie wzmacnia trzustkê. zrób dwa kó³ka z kciuków i palców wskazuj¹cych.1). Istniej¹ dowody na to. ¿e nasycone czerwone œwiat³o podnosi o 50 procent silê ludzkich miêœni w porównaniu z jakimœ spokojniejszym kolorem. doda ci energii i uczyni ciê bardziej towarzyskim i popularnym. samotnie ¿yj¹cy ludzie. nale¿y zastosowaæ prosty sposób. 7. pobudzaj¹ca psychikê i zmniejszaj¹ca depresjê. z jakim stresem czy napiêciem masz do czynienia. Mo¿esz równie¿ wyobraziæ sobie. co wyraŸnie odzwierciedli siê w twojej aurze. Zawsze. ale równie¿ tonizuje miêœnie i wzmaga si³y witalne. Zielony zawsze uwa¿ano za barwê p³odnoœci. Delikatne. opiekuj¹cy siê jakimœ zwierzêciem i obdarzaj¹cy je mi³oœci¹. Ochrona aury Jeœli czujesz. jest bardzo skutecznym œrodkiem przeciw przeziêbieniom. ¯ó³ty pomaga równie¿ w przekazywaniu energii do wszystkich czakr. poprawia on samopoczucie i wywo³uje zadowolenie. Przede wszystkim oddzia³uje na system nerwowy. musisz przedsiêwzi¹æ kroki konieczne do rozwi¹zania problemu. byæ mo¿e nawet kilka razy dziennie. Powody takiego wyczerpania mog¹ byæ ró¿ne – stres. tak po prostu. a pozytywne myœli i uczucia maj¹ korzystny wp³yw na nasze zdrowie. bólom gard³a oraz wolu. Bez wzglêdu na to. wyobra¿aj¹c sobie. Pomarañczowy Pomarañczowy to kolor stymuluj¹cy. emocjonalnym oraz duchowym. z³y stan zdrowia lub wp³yw innego cz³owieka. znane jako aura ochronna. Czerwieñ stymuluje wydzielanie adrenaliny. musisz stosowaæ tê formê ochrony codziennie. astmie oraz zimowych grypach i przeziêbieniach. zielone œwiat³o mo¿e z³agodziæ bóle g³owy. Czêsto stosuje siê ten kolor przy k³opotach z uszami. Zwracaj uwagê na swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. ¯ó³ty To barwa weso³a. którzy takiej bliskiej istoty nie maj¹. wij¹ca siê wokó³ twego cia³a od stóp do g³owy. Oprócz stosowania kolorów pacjent musi zachowaæ pozytywn¹ postawê. ¿e odpêdzi ona ka¿dy stres. Mo¿esz unikn¹æ szkodliwego stresu. bia³e œwiat³o. Czuwaj. jest naturalnym czynnikiem tonizuj¹cym.

Czerwieñ to kolor ludzi ambitnych. co powinniœmy. Nie muszê chyba mówiæ. Ci. pracowa³em na trzech etatach. powiedzia³. ale wiêkszoœæ z nas stara siê nie zwracaæ uwagi na ten lekki niepokój w g³êbi naszych umys³ów. Stawiaj sobie ambitne cele. zdeterminowanym. co powinniœmy robiæ i dok¹d pod¹¿aæ. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na zabarwienie swojego koloru podstawowego. jak byæ powinna. a nie zdobywanie z³otych medali. Zadawaj pytania. Na szczêœcie. Czerwieñ j¹ uwielbia. Absolwenci uczelni czasami dokszta³caj¹ siê po ukoñczeniu studiów. Nasze emocje nieustannie wp³ywaj¹ na nasz¹ aurê. Jeœli czujesz siê bierny. ale nie robi³em tego c³o chwili. „Czy moje ma³¿eñstwo siê rozwija?" Odpowiedzi mog¹ ciê zaskoczyæ. co nale¿y uczyniæ ze swoim ¿yciem). ¿eby by³a dwa razy d³u¿sza. Równie¿ twoje zwi¹zki z innymi ludŸmi mog¹ szwankowaæ. Unikaj negatywnie nastawionych osób o w¹skich horyzontach. Zadawaj siê z ludŸmi myœl¹cymi pozytywnie. Pulsuje ¿yciem czy te¿ jest blady i ledwo widoczny? Czy promieniuje ku œwiatu z optymizmem i entuzjazmem? A mo¿e siê cofa. jeœli czasami twój kolor podstawowy nabierze brudnozielonego odcienia. mo¿e powinieneœ wybraæ jakiœ sport bez rywalizacji. którzy w m³odoœci byli mistrzami w ró¿nych sportach. ¿e aura wokó³ mojego kolegi z pracy jest niezwykle blada. powinieneœ byæ ambitnym. wykorzystaj wahade³ko do odszukania przyczyny. Twoim celem jest poprawa sprawnoœci fizycznej. Rozejrzyj siê i zobacz. W innych dziedzinach naszego ¿ycia dotarcie do potrzeby rozwoju nie jest takie ³atwe. sfrustrowany lub niezdolny do wyra¿enia siebie w taki sposób. Musisz jednak siê nauczyæ panowaæ nad tymi destrukcyjnymi emocjami. ¿e nie dajemy z siebie Wszystkiego lub ¿e nie robimy w ¿yciu tego. otwartym optymist¹. nie robisz tego. Musisz czuæ. Zacznij chodziæ na spacery. Wiêkszoœæ z nas czyni to jednak w sposób doœæ przypadkowy. gdy moje dzieci by³y jeszcze ma³e. Bêdziesz mia³ czas na przemyœlenia. obserwuj¹cymi wyczyny innych sportowców. Byæ mo¿e to nie ma wiêkszego znaczenia. ¿e bardzo ma³o czasu spêdza³em w domu z rodzin¹. w jaki byœ pragn¹³. Wybierz coœ naprawdê wartoœciowego. jak d³ugo zdo³a jeszcze dodatkowo pracowaæ. Zacznij uprawiaæ jakiœ sport oparty na rywalizacji. Ogl¹danie swojej aury nie stanowi³o dla mnie trudnoœci. ¿e to. masz kilka mo¿liwoœci. Oznacza³o to. Taka przechadzka powinna trwaæ przynajmniej dwadzieœcia minut. ¿e zieleñ zawiœci zabarwi³a twoj¹ aurê na sta³e. czêsto staj¹ siê leniwymi kibicami. Kiedyœ. zapomnij o moich radach i przejdŸ do nastêpnego paragrafu. zapominaj¹cymi o w³asnym zdrowiu. masz wiele mo¿liwoœci o¿ywienia i powiêkszenia swojej aury. Najpierw przyjrzyjmy siê kolorowi podstawowemu. Wszystko to jest oczywiste i ludzie na ogó³ wiedz¹. mi³ym i troskliwym. co robisz. Jeœli zbyt ci zale¿y. nie daj¹c sobie doœæ czasu na wypoczynek i relaks. Jeœli trudno ci rozwi¹zaæ ten problem. Jeœli jednak twoim ¿yciowym celem jest wystêp na olimpiadzie. by jej przywróciæ normalny. moje zdrowie by na tym ucierpia³o. dopóki nie odkryjesz. ¿e czuje siê wyczerpany i nie wie. mo¿na stosunkowo ³atwo okreœliæ. usi³uj¹cych ci przeszkodziæ w realizowaniu zamierzeñ. Jestem pewien. A mo¿e wykonujesz pracê. Spróbuj siê wiêcej ruszaæ. jeœli oka¿e siê. a najlepiej. czym móg³byœ siê zaj¹æ. z czego bêdziesz dumny. by zawsze byæ na pierwszym miejscu. Pewnego wieczoru zauwa¿y³em. Pomarañczowy Wyposa¿ony w pomarañczowy jako kolor podstawowy. takimi. a w banku mieliœmy trochê grosza na czarn¹ godzinê. apatyczny i introwertyczny. „Czy jestem zadowolony z pracy?". chêtnym do wspó³pracy. Podobnie jest z fizyczn¹ tê¿yzn¹. patrz¹c na w³asn¹ aurê. ¿e kolor podstawowy wskazuje. Pewna . gdzie le¿y Ÿród³o twoich k³opotów. Byæ mo¿e po prostu wypali³eœ siê. ¿e taki kibic zaczyna znowu æwiczyæ i wraca do formy. powinieneœ byæ cz³owiekiem ³atwym w kontaktach. którzy bêd¹ ciê stymulowaæ i zachêcaæ do dzia³ania. z natury jesteœ zwyciêzc¹. nie zdarza siê to czêsto. ¿e powinni robiæ coœ. (Pamiêtaj. Mo¿emy mieæ mgliste uczucie. od razu spojrza³em na w³asn¹ aurê i z przera¿eniem zauwa¿y³em jej szarawy odcieñ i mniejszy o po³owê zasiêg. odnosz¹cymi sukcesy. Powodów mo¿e byæ wiele. Pytaj. Jeœli czujesz siê niepewny. ¿e od tamtej pory regularnie sprawdzam wygl¹d swojej aury. jest konstruktywne i po¿yteczne. Samodoskonalenie siê a twoja aura Trzeba mieæ nadziejê. ¿e wszyscy siê rozwijamy w czasie naszej drogi przez ¿ycie w tym konkretnym wcieleniu. na które odpowiedŸ brzmi „tak" lub „nie". Kiedy mu o tym wspomnia³em. a jednoczeœnie bêdziesz æwiczyæ cia³o. która jest dla ciebie niewskazana lub nie sprawia ci przyjemnoœci. Czerwony Maj¹c czerwieñ za kolor podstawowy. gdy zazdroœcisz komuœ sukcesu. Jeœli czerwieñ twojego podstawowego koloru nie jest taka. co wymusi na tobie rozwój. lecz za to p³aci³em rachunki. W chwili osi¹gniêcia sukcesu i zdobycia szacunku u innych osób twój kolor podstawowy poszerzy siê i bêdzie promienia³. ¿e nie zawsze najwa¿niejsze jest zwyciêstwo. U wielu ludzi motywacja do nauki znika w chwili opuszczenia szko³y.Rozdzia³ 8. Moja aura mówi³a mi. ¿ywy odcieñ. Maj¹c czerwony jako kolor podstawowy. Od czasu do czasu zdarza siê. co powinieneœ. gdy by³o niemal za póŸno. by zwi¹zaæ koniec z koñcem. ¿e gdybym nadal pracowa³ na trzech etatach. bo my sami kryjemy siê przed ¿yciem? Takie doœwiadczenie mo¿e byæ oczyszczaj¹ce. ¿e przesadzam i ¿e nadszed³ czas na zmiany w moim ¿yciu. którzy odnosz¹ sukcesy. niestety. co stymulowa³oby ich intelektualnie i fizycznie. Poniewa¿ sam by³em bardzo zmêczony tego wieczoru. Pamiêtaj tylko.

Praca w pojedynkê nie jest dla ciebie. wystarczy. w g³êbi duszy prawdopodobnie kryjesz nadmiern¹ wra¿liwoœæ. gdzie siê obrócisz. twoja pewnoœæ siebie i zadowolenie z ¿ycia bêd¹ ros³y. ¿e robi coœ po¿ytecznego. handlowiec. Wykorzystaj te atuty i dokonaj czegoœ wartoœciowego. ¿e brakuje d³ugopisów. Na ogó³ ludzie w³aœciwie wykorzystuj¹ b³êkitny kolor podstawowy. ¿e nie robisz w ¿yciu tyle. . sumienny i odpowiedzialny. Prawdopodobnie potrzebujesz trochê rozrywki i odpoczynku. Twoja weso³oœæ i urok osobisty powinny ogrzewaæ serca ludzi. Postaraj siê wyrobiæ sobie grubsz¹ skórê i korzystaj ze swego poczucia humoru. Pracuj nad wyra¿aniem samego siebie wobec innych. by odeprzeæ ka¿dy atak. zanim siêgn¹ po nowe zadania. który twierdzi³. bêdziesz siê musia³ nauczyæ ufaæ ludziom i dzia³aæ w zgodzie ze swoimi uczuciami. Musisz zaakceptowaæ siebie takim. ile móg³byœ. jak i z innymi. ¿e ka¿dy z nas jest w jakiœ sposób ograniczany. w którym pracowa³a. najlepiej twórczo. w ci¹gu roku zostaniesz ekspertem. Przyjrzyj siê sobie. Jeœli uwa¿asz. ale ona czerpa³a spokojn¹ satysfakcjê z faktu. co uwa¿asz za z³e w swojej spo³ecznoœci. pe³en entuzjazmu i twórczy. Potrzebne ci s¹ bodŸce intelektualne i spotkania z ludŸmi reprezentuj¹cymi najró¿niejsze kultury. i spróbuj dzia³aæ w granicach tych ograniczeñ. konsultant. napotykasz wy³¹cznie ograniczenia. Jeœli jest inaczej. Tacy ludzie powinni nauczyæ siê koncentrowaæ na wybranych sprawach i doprowadzaæ je do koñca. i czerpaæ przyjemnoœæ oraz zadowolenie z troskliwej opieki nad innymi. musisz siê nauczyæ wykorzystywaæ swoj¹ wra¿liwoœæ w dzia³aniach charytatywnych i rozwijaæ talent w pracy na rzecz innych. Powinieneœ siê czuæ wiecznie m³ody i dostrzegaæ mo¿liwoœci na ka¿dym kroku. Wiele lat temu s³ysza³em pewnego mówcê. ¿e jeœli co wieczór poœwiêcisz jedn¹ godzinê na zg³êbianie danego problemu. powinieneœ byæ œmia³y. Byæ mo¿e jesteœ nadwra¿liwy i sprawiasz wra¿enie nieœmia³ego i niepewnego. Z pozoru radosny. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d. Jednak niektórzy maj¹ tendencjê do dzia³ania w zbyt wielu ró¿nych dziedzinach. twoja aura to odzwierciedli. stawiaj¹c sobie intelektualnie stymuluj¹cy. Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. obdarzonymi siln¹ intuicj¹ filantropami. który proponuje nowe wyzwania i poszerza pole manewru. Jeœli tak nie jest. które potrafi¹ wspó³czuæ i którym sprawia radoœæ pomaganie innym. Niektórzy ludzie obdarzeni b³êkitem nie potrafi¹ siê zrelaksowaæ. Wykorzystuj¹c je m¹drze. Zieleñ Jeœli twoim kolorem podstawowym jest zielony.moja znajoma wziê³a na siebie odpowiedzialnoœæ czuwania nad dobrym zaopatrzeniem biura. Przedtem jej koledzy ci¹gle narzekali. by poprawiæ ten stan rzeczy. powinieneœ mieæ ³atwoœæ kontaktów z innymi i zdolnoœæ wyra¿ania siebie. Uwa¿aj¹ ciê na ogó³ za dyletanta i nie traktuj¹ twoich pomys³ów powa¿nie. Jesteœ inteligentny i dobrze z tego korzystasz. wk³adów do drukarki laserowej. Program samorozwoju. Jeœli tak. Jeœli tobie trudno odpoczywaæ. który do koñca zrealizujesz. masz mo¿liwoœæ osi¹gn¹æ wiele w ka¿dej dziedzinie. obejrzyj siê wstecz i zobacz. ile osi¹gn¹³eœ dziêki tym cudownym zdolnoœciom. doradca czy ktoœ. Wybierz sobie jakiœ temat i postaraj siê zostaæ prawdziwym znawc¹ w tej dziedzinie. co pomo¿e ci pozostawaæ w harmonii zarówno ze sob¹ samym. ¿e chorej s¹siadce zrobisz zakupy. nikt te¿ jej nie dziêkowa³. Nikt nie zauwa¿a³ jej wysi³ku. powinieneœ przebywaæ w towarzystwie troskliwych i wspó³czuj¹cych ludzi. Potrafisz pracowaæ ciê¿ko i d³ugo. powinieneœ byæ troskliwym. pobudzaj¹cy do kreatywnoœci cel. Przyci¹gaj¹ innych. ¿e ludziom czêsto trudno za tob¹ nad¹¿yæ. jaki jesteœ. wiele mo¿esz zrobiæ. ¿e twój rozwój jest chaotyczny lub ¿e sobie zbytnio pob³a¿asz. na przyk³ad zarz¹dzanie organizacj¹ filantropijn¹ lub naprawienie czegoœ. Powinna ciê równie¿ cechowaæ bogata wyobraŸnia i jasnoœæ postrzegania œwiata. pinezek itp. mimo to miewasz wra¿enie. sprawdŸ. mo¿esz je przezwyciê¿yæ. czy nie jesteœ zbyt uparty i ma³o elastyczny. B³êkit Maj¹c b³êkit jako kolor podstawowy. PogódŸ siê z faktem. Powinieneœ wykorzystywaæ swój g³os. Jeœli nie okazujesz pozytywnych cech indygo – swojego koloru podstawowego. ¯ó³ty Maj¹c ¿ó³ty jako kolor podstawowy. Powinieneœ równie¿ byæ stanowczy. musz¹ siê wiêc nauczyæ poœwiêcaæ czas na odprê¿enie i odzyskiwanie si³. Powinieneœ siê otaczaæ podobnymi do ciebie ludŸmi – troskliwymi. Du¿o lepiej czu³byœ siê jako nauczyciel. Jeœli czujesz siê znudzony. poszukuj¹c okazji do pomocy innym. Najprawdopodobniej nale¿ysz do osób. Twoja elokwencja mo¿e pomóc ludziom. powinien ci pomóc. kto w pracy u¿ywa g³osu. mo¿e siê to odbiæ na twoim stanie emocjonalnym. by osi¹gn¹æ swoje cele. które ci zosta³y dane. W miarê jak bêdziesz kierowa³ swoj¹ wra¿liwoœæ ku tym w³aœnie dziedzinom. Jeœli masz trudnoœci w tej w³aœnie dziedzinie. Wybierz temat odpowiedni dla swoich uzdolnieñ i poznaj go jak najdok³adniej. niedba³ego podejœcia do ¿ycia. Mo¿e to byæ równie¿ dzia³anie na znacznie wiêksz¹ skalê. ¿yczliwym filantropem. co utrudnia dokoñczenie zaczêtej pracy przed rozpoczêciem nowej. którzy otworz¹ twój umys³ na nowe mo¿liwoœci. poniewa¿ wszêdzie. Byæ mo¿e jesteœ niecierpliwy i niespokojny. porywasz siê na tak wiele spraw. co bywa niezwykle frustruj¹ce. Wystrzegaj siê lekkomyœlnego. która ciê interesuje. Nie musi to byæ wielka rzecz. poniewa¿ masz dar jasnoœci myœlenia i syntezy. rozpraszaj¹c swoj¹ energiê. Najwiêksz¹ satysfakcjê da ci poczucie emocjonalnego spe³nienia. Indygo Ludzie obdarzeni indygo jako kolorem podstawowym s¹ na ogó³ odpowiedzialni i niezale¿ni. którzy wyczuwaj¹ ich dobre strony. Cechuje ciê wielka wytrwa³oœæ i determinacja. Mo¿e czujesz siê jak schwytany w pu³apkê i spêtany.

kiedy trzeba skoñczyæ i odpocz¹æ. które zapewni¹ ci niezale¿noœæ. by zrobiæ coœ dla siebie. Byæ mo¿e bêdziesz musia³ siê trochê bardziej postaraæ. przez jakiœ czas bêdziesz potrzebowaæ ukrycia. . Jeœli jesteœ w³aœnie taki. Mo¿esz cierpieæ na napiêcie nerwowe. których kolorem podstawowym jest fiolet. jogê lub autohipnozê – bêdzie to dla ciebie korzystne. niemal obojêtny sposób. a na koniec – spe³niaj je. nawet ty. WyjdŸ poza swoj¹ granicê bezpieczeñstwa i zrób to. jakoœæ twojej aury poprawi siê w zdumiewaj¹cy sposób. ¿e innym bêdzie trudno do ciebie dotrzeæ. co czuj¹. Wierz¹ w siebie i zawsze wydobywaj¹ z innych to. które trzeba zaspokoiæ. szara i bez ¿ycia. których kolorem podstawowym jest fiolet. Potrafisz byæ swoim najgorszym wrogiem. Przepe³niaj¹ ciê wielkie idee. przeznacz na jakieœ twórcze dzia³anie i spotkania z przyjació³mi oraz bliskimi. Zajmij siê nowym hobby lub zainteresuj now¹ dziedzin¹. ¿e nie za wszystko odpowiadasz. cz³owiekiem niezwykle uzdolnionym i osi¹gaj¹cym sukcesy. ile bêdzie trzeba. powinni poœwiêcaæ nieco czasu na rozrywkê i relaks. ¿e nie zauwa¿aj¹. pamiêtaj. Na szczêœcie przywrócenie jej do pe³nej formy nie jest trudne. bêdziesz musia³ wzmocniæ poczucie w³asnej wartoœci i nauczyæ siê swobodnie wyra¿aæ swoj¹ osobowoœæ. i ¿e nasze pomy³ki nie maj¹ znaczenia. aby w spokoju odzyskaæ energiê i przygotowaæ siê do ponownego dzia³ania. a ludzie próbuj¹ z³o¿yæ na twoich barkach wszystkie swoje problemy. Gdy bêdziesz tak postêpowaæ. Jest to równie¿ œwietny moment. postaraj siê odrobinê odseparowaæ od ludzi i znaleŸæ czas na to. pe³en entuzjazmu i spokojnej determinacji. jesteœ mi³y. troskliwy. co spowoduje. pozbawiasz ich – i siebie – tego. nie potrafi¹ tak¿e podejmowaæ ryzyka. ktoœ negatywny. ¿e inni s¹ ciebie zbyt pewni. ale stawiaj sobie konstruktywne cele. W takiej sytuacji musisz siê nauczyæ relaksowaæ i zdaæ sobie sprawê. Wielu osobom. Z³oty Jeœli masz z³oty jako kolor podstawowy. Naucz siê relaksowaæ. którym pomagaj¹ w spokojny. A przecie¿ masz trudnoœci z odmawianiem innym. stawiasz sobie wymagaj¹ce cele i d¹¿ysz do nich. powinieneœ byæ czu³y. stosuj¹c medytacjê. poniewa¿ potrafi¹ siê zaanga¿owaæ w pomoc innym tak bardzo. Fiolet Ludzie. Zawierz intuicji. ¿e inni nie zwracaj¹ uwagi na twoje uczucia. Przeznacz na odpoczynek tyle czasu. o co ci chodzi. Jeœli nie odzwierciedlasz pozytywnych cech fioletu. jeœli siê na nich uczymy. Kiedy tak siê dzieje. Ty jednak. Wiêkszoœæ osób obdarzonych br¹zowym to szczêœliwi ludzie o pozytywnym nastawieniu. poniewa¿ musisz czuæ siê emocjonalnie niezale¿ny. Wœród ludzi obdarzonych z³otym rzadko siê zdarza. a czas. godnymi zaufania natchnionymi idealistami z wielk¹ intuicj¹. bêdzie on wygl¹da³ blado i bez wyrazu. Pozb¹dŸ siê mniej wa¿nych spraw. Srebrny Ludzie obdarzeni srebrnym kolorem podstawowym s¹ szacownymi. poczyñ kroki. Jesteœ urodzonym liderem. ale czynisz to czêsto w dyskretny. Uœwiadom sobie swoje zalety i przymioty. Najszczêœliwszy jesteœ wtedy. W trudnych chwilach wspiera ich silna wiara. Mo¿esz poprawiæ jej wygl¹d na wiele sposobów.Ludzie. poniewa¿ wszystko robisz po swojemu i nie chcesz wypróbowaæ innych mo¿liwoœci. twoja aura bêdzie blada. ¿e ty tak¿e masz potrzeby. miewasz negatywne podejœcie do œwiata. jak wiele masz do zaoferowania. Jeœli czujesz siê przygnieciony ciê¿arem obowi¹zków. co w tobie drzemie. przygotowuj plan dzia³ania. który wp³ywa na innych swoj¹ charyzm¹ i energi¹. gdy powiesz im dok³adnie. Twój punkt widzenia mo¿e byæ dobry dla ciebie. s¹ wra¿liwi i uduchowieni. Mo¿e siê okazaæ. o czym zawsze marzy³eœ. pe³en rezerwy sposób. Cechuje ich du¿a intuicja. lecz czasami trudno ci je zrealizowaæ. ale wespr¹ ciê w twoich staraniach. Nie zarzucaj wielkich marzeñ. Czasami jest ci trudno wspó³pracowaæ z ludŸmi. Niektórzy ludzie obdarzeni ró¿owym s¹ nieœmiali. Wymagasz od siebie du¿o wiêcej ni¿ od innych i bywasz dla siebie bardzo twardy. Jeœli uwa¿asz. trudno jest wyraziæ. twoja s³aba i blada aura bêdzie przywieraæ blisko cia³a. kochaj¹cy i troskliwy. gdy sprawy nie uk³adaj¹ siê po twojej myœli. postaraj siê wyra¿aæ jaœniej. Pamiêtaj o potrzebach innych ludzi i stañ siê bardziej elastyczny. by znowu siêgn¹æ do gwiazd. Kiedy nie próbujesz porozumiewaæ siê z innymi. Ró¿owy Maj¹c ró¿owy jako kolor podstawowy. Cechuj¹ ciê wielkie idea³y. ¿e ka¿dy pope³nia b³êdy. a nastêpnie przygotuj nowy plan. co najlepsze. Br¹zowy Jeœli twoim kolorem podstawowym jest br¹zowy. Niektórzy s¹ zbyt zamkniêci w sobie i maj¹ trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów. Maj¹c poczucie zale¿noœci od innych. który w ten sposób zyskasz. by kochaæ swoich bliskich i dbaæ o nich. gdy mo¿esz byæ sob¹ i masz czas. Jeœli jednak twoje marzenia leg³y w gruzach. Przyznaj. by opanowaæ sztukê mówienia „nie". Jednak wbrew tej zewnêtrznej ³agodnoœci jesteœ gotów broniæ swoich przekonañ i potrafisz jasno przedstawiaæ swój punkt widzenia. uczciwymi. wyczuleni na potrzeby innych. Jeœli nie ma w tobie pozytywnych cech charakteryzuj¹cych twój kolor podstawowy. Jeœli nie wykazujesz pozytywnych cech swojej barwy podstawowej. ale nieodpowiedni dla kogoœ innego. powinieneœ byæ odpowiedzialnym idealist¹. Przyjaciele i rodzina bêd¹ byæ mo¿e zdziwieni. gdy ci siê zdaje. Polegaj¹ na sobie i czêsto nie potrafi¹ prosiæ o pomoc. Jeœli tak jest z tob¹. Przyznaj. którzy maj¹ indygo jako kolor podstawowy. ¿e jesteœ zbyt krytyczny wobec siebie i innych i ¿e oczekujesz doskona³oœci. by nauczyæ siê przekazywaæ zadania innym. potraktuj to jako dobr¹ okazjê. Rozwijaj poczucie w³asnej wartoœci. Najbardziej ci odpowiada pomaganie innym.

gdzie w twoim ciele . wype³niæ nas gniewem i wœciek³oœci¹. ¿e wahade³ko da³o nam negatywn¹ odpowiedŸ na pierwsze pytanie. Negatywna odpowiedŸ na to pytanie poci¹ga za sob¹ nastêpne pytanie: „Czy czakra jest za ma³o pobudzona?". Pytaj w ten sposób o wszystkie czakry. poczu³em harmoniê z nieskoñczonoœci¹. Kurs przemawiania lub asertywnoœci mog¹ ci w tym pomóc. ¿e mo¿na w myœlach wys³aæ przes³anie do ka¿dej czakry. który potrzebuje czasu na pog³êbianie wiedzy i m¹droœci. bêdziesz móg³ zrobiæ to. Musisz siê nauczyæ bezinteresownoœci. ale p³yn¹ z niej nies³ychane korzyœci. Postaraj siê wtedy pog³êbiæ zaufanie do siebie i poczucie w³asnej wartoœci. Za³ó¿my. wojowniczy.Byæ mo¿e czasami nie doceniasz swoich zdolnoœci. ¿e inni s¹ lepsi. Pos³ugiwanie siê wahade³kiem Usi¹dŸ spokojnie i pytaj wahade³ko o ka¿d¹ czakrê po kolei. by zachowaæ niezbêdne chwile samotnoœci i spokoju. Zadajê wtedy te same pytania. Hal A. co robiæ. Bêdziesz móg³ to zrobiæ. dodaje nam energii i witalnoœci. Bia³y Osoba obdarzona bia³ym kolorem podstawowym jest nieskalanym indywidualist¹ o twórczych uzdolnieniach. W przeciwnym razie mo¿esz zapytaæ. Nie musisz rezygnowaæ ze swojego indywidualizmu. Nastêpnym razem. Kiedy czujesz siê samotny. Muzyki zawsze u¿ywano do pobudzania ludzi. wyjdŸ z domu i nawi¹zuj nowe znajomoœci. ¿e czuj¹ siê odtr¹ceni i samotni. a bêdziesz mia³ doœæ swobody. Prawdopodobnie musisz siê nauczyæ. zamknij oczy i zastanów siê. spiêty i pozbawiony celu". Jest to drzewo. osamotniony. Uproœæ swój styl ¿ycia. Skurczy siê równie¿ i przylgnie do twojego cia³a. jeœli potrafisz. Po relaksacji progresywnej wyobra¿am sobie po kolei ka¿d¹ z moich czakr. Ja czêsto medytujê pod moim drzewem wyroczni¹. Siedzenie pod nim wp³ywa o¿ywiaj¹ce zarówno na cia³o. Zacznij od czakry podstawowej i posuwaj siê w górê do czakry koronnej. Mo¿esz podzieliæ czas tak. tak ¿e bêdzie wygl¹daæ niemal jak dziurawa. by czakra odzyska³a zdrowie. mo¿esz kontynuowaæ zadawanie pytañ dotycz¹ce samorozwoju. jak¹ moc musia³y mieæ bêbny – i nadal maj¹ – dla Indian. twoj¹ aurê pokryj¹ plamy. gdy bêdziesz s³uchaæ muzyki. Lubisz nowe idee i pomys³y i pragniesz nad nimi pracowaæ. prosz¹c. by poznaæ i rozwin¹æ te idee. Metoda muzyczna Muzyka dziêki swemu harmonijnemu brzmieniu i melodiom mo¿e nas ukoiæ i zregenerowaæ. ono natomiast doda ci otuchy i udzieli wsparcia. Nic wiêc dziwnego. a ludzie czêsto próbuj¹ ciê wykorzystaæ. To bardzo trudna lekcja. Metoda medytacyjna Inna metoda polega na medytacji. Oczywiœcie nieodpowiednie utwory mog¹ nam zrobiæ krzywdê. która dzia³a koj¹co na mnie. Bêd¹c w mieszkaniu. £atwo ciê zraniæ. przera¿ony. jak konstruktywnie wykorzystywaæ czas. Ta muzyka mnie zainspirowa³a. I znowu pozytywna odpowiedŸ zmusi ciê do prób naprawienia sytuacji. które zadajê wahade³ku. Metoda ta ma tê przewagê nad wahade³kiem. które nale¿y zadaæ. Wiêkszoœæ z nas musi okreœlaæ stan swoich czakr w inny sposób. co trzeba. Usi¹dŸ wygodnie w spokojnym miejscu. Muzyka mo¿e równie¿ byæ bardzo przydatna przy odzyskiwaniu równowagi czakr. ¿e destrukcyjna muzyka mo¿e „wp³yn¹æ na ca³¹ aurê. Ty sam nie wybierasz sobie drzewa wyroczni – to ono ciebie znajduje. Utwory inspiruj¹ce mog¹ wzmocniæ duszê i dodaæ jej wigoru. Kiedy skoñczysz. „Czy moja czakra jest zbyt pobudzona?" – zapytasz. Nigdy nie zapomnê chwili. gdzie nikt ci nie bêdzie przeszkadza³. Mo¿na równie¿ poprosiæ przyjaciela. spowodowaæ. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna. Jeœli nie charakteryzuj¹ ciê pozytywne cechy twojego koloru podstawowego. zrelaksuj siê. a mój organizm na nie odpowiada. uwa¿aj¹c. WyobraŸ sobie tylko. jak i na duszê. Muzyka. Do twoich obowi¹zków nale¿y dbanie o ziemiê wokó³ niego. Niektórzy ludzie obdarzeni biel¹ jako kolorem podstawowym s¹ egocentrykami myœl¹cymi wy³¹cznie o zaspokajaniu w³asnych potrzeb. ¿e bêdziesz siê czu³ psychicznie rozbity. Ale po to. gdy¿ jesteœ wra¿liwy i pe³en troskliwoœci. Odpowiedni typ muzyki jest krzepi¹cy. jeœli masz szczêœcie i potrafisz wyraŸnie zobaczyæ aurê w lustrze. dla wielu najlepsz¹ metod¹ jest ich wyczuwanie. czuj¹c j¹ w swoim ciele. wybieram wygodny fotel i wy³¹czam telefon na czas medytacji. Powinni zdaæ sobie sprawê z potrzeb innych i nauczyæ siê im pomagaæ. gdy wyszed³em na ulicê po us³yszeniu po raz pierwszy Dziewi¹tej Symfonii Beethovena. „Czy moja czakra podstawowa jest w dobrym zdrowiu?" – brzmi pierwsze pytanie. wcale nie musi byæ tak odbierana przez ciebie. zwiêkszaj¹c radoœæ ¿ycia. tak by fakt dawania nie budzi³ od razu myœli o rewan¿u. samemu najpierw trzeba byæ przyjacielem. OdpowiedŸ twierdz¹ca wymaga podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie tej nadpobudliwoœci. doda³a mi otuchy. które ciê przyci¹ga i zostajecie przyjació³mi. Lingerman w swojej ksi¹¿ce The Healing Energies of Music napisa³. by przyspieszy³a i nabra³a ¿ycia lub – przeciwnie – by zwolni³a i wróci³a znowu do równowagi. by przywróciæ swoim czakrom równowagê. by siê zaprzyjaŸniæ. by przyjrza³ siê naszej aurze i coœ nam doradzi³. Czakry Nie³atwo jest dostrzec czakry we w³asnej aurze.

jak i ¿ó³ci. Odpowiednie utwory to: uwertura Egmont Ludwika van Beethovena. koncerty na obój Antonia Vivaldiego. Mo¿e siê to objawiaæ jako gniew. Cia³o psychiczne pobudzaj¹ smyczki. a tak¿e zmiennoœæ nastrojów. dotkniêta t¹ przypad³oœci¹ osoba bêdzie sk³onnym do marudzenia. wystêpuj¹ trudnoœci z dokoñczeniem zaczêtych prac. apatycznym podejœciem do ¿ycia. Po okresach szybkich postêpów nast¹pi¹ chwile otêpienia i skrajnej niekonsekwencji. Odpowiednimi utworami s¹: Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha. Nale¿y podejmowaæ nowe wyzwania. na co mia³ ochotê. poniewa¿ le¿y miêdzy czerwieni¹ (tym. koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa. Odpowiednia muzyka to: Muzyka na wodzie Georga Friedricha Haendla. Nie jest to ³atwe. Kiedy jest nadmiernie pobudzona. wzmacniaj¹c zaufanie do siebie i swoj¹ niezale¿noœæ. Mo¿na to osi¹gn¹æ. Jeœli czakrze splotu s³onecznego brakuje energii. Cz³owiek bêdzie bierny. powierzchowne dzia³ania. co nowe lub inne. co mo¿e sprawiaæ k³opoty w obliczu wszystkiego. Canon in D Johanna Pachelbela. co fizyczne) i ¿ó³ci¹ (tym. ojca. koncert na harfê Georga Friedricha Haendla i muzyka Johna Dowlanda. Do odpowiednich utworów nale¿¹: Koncert C-dur na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. Marsz wojskowy Franza Schuberta. a dopiero potem wyra¿aæ swoje opinie i pamiêtaæ o uczciwoœci zarówno w myœlach. Wieczorna. a szczególnie g³oœne. poniewa¿ zak³ada ca³kowit¹ zmianê spojrzenia na œwiat. pojawia siê wielka potrzeba poczucia bezpieczeñstwa. Do odpowiednich utworów nale¿¹: muzyka do baletu Appalachian Spring Aarona Coplanda. jakie pope³ni³o siê b³êdy. natomiast cia³o duchowe – harfy. staj¹ siê uparci i sztywni w swoich przekonaniach. Czasami mo¿e wywo³ywaæ namiêtnoœci i wielkie emocje. jak i w czynach. który nie chce jeœæ niczego oprócz kurczaka. a rozpoczête zadania doprowadzaæ do koñca. Jeœli czakra krzy¿owa jest nie doœæ pobudzona. koncert na troje skrzypiec i orkiestrê Georga Philipa Telemanna oraz koncerty brandenburskie Jana Sebastiana Bacha. ¿e muzyka mo¿e pomóc „w zapobieganiu chorobom wywo³ywanym brakiem równowagi w organizmie". których mo¿na s³uchaæ. ¿e w tym przypadku potrzebna jest dawka energii. objawi siê to sennym. .rozbrzmiewaj¹ jej dŸwiêki. stosuj¹c medytacjê. W po³¹czeniu z czerwieni¹ prowadzi to nierzadko do dominacji. Istnieje te¿ mnóstwo utworów muzycznych. ¯ycie w wyobraŸni zdaje siê lepsze od rzeczywistoœci. lekkomyœlnoœæ. Te negatywne cechy mo¿na wyeliminowaæ. uwertura do Lohengrina Ryszarda Wagnera. Muzyka zalecana dla czakry podstawowej Czakra ta czêsto bywa zbyt pobudzona. wszyscy mo¿emy odzyskaæ wigor. uwertura do Rozamundy Franza Schuberta. Oznacza to. krytykowania i plotek egoistycznym oszustem. koncert fortepianowy nr 1 Johannesa Brahmsa. Muzyka zalecana dla czakry splotu s³onecznego Czakra splotu s³onecznego ma zwi¹zek z umys³em i systemem nerwowym. przywracaj¹c twojemu organizmowi harmoniê i równowagê. zaborczoœci oraz innych ekstremalnych zachowañ. Wszystkie te skrajne uczucia mo¿na wyciszyæ i odzyskaæ równowagê. powstaj¹ trudnoœci w akceptowaniu zmian. energiê i równowagê". Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. Mo¿na przywróciæ równowagê czakrze. co psychiczne). To oczywiste. Korzystne bêd¹ okresy analizowania w³asnej duszy. Jeœli chcemy odzyskaæ równowagê nadmiernie pobudzonej czakry splotu s³onecznego. Gdy jest nadmiernie pobudzona. ¿e na tê w³aœnie czakrê muzyka oddzia³uje. Ludzie. 1 Sir Edwarda Elgara. W zwi¹zku z tym nadmierne pobudzenie odbije siê na obu cechach – zarówno na czerwieni. jeœli poœwiêci siê trochê czasu na przemyœlenie swoich spraw. Muzyka zalecana dla czakry krzy¿owej Czakra krzy¿owa wp³ywa na równowagê cz³owieka. w czasie których mo¿na przemyœleæ dawne wzorce zachowañ i zastanowiæ siê. organy oraz dzwonki wietrzne. gwiazda z Tannhausera Ryszarda Wagnera oraz Œwiat³o ksiê¿yca Claude'a Debussy'ego. ostatnia czêœæ symfonii nr 3 (na organy) Kamila Saint-Saensa oraz ostatnia czêœæ Pi¹tej symfonii Piotra Czajkowskiego. agresji. W dzieciñstwie jego matka pozwala³a mu zjadaæ to. Na ogó³ ró¿ne instrumenty w ró¿ny sposób wp³ywaj¹ na ró¿ne czêœci twojego cia³a. Marsz s³owiañski Piotra Czajkowskiego. do natury. The Stars and Stripes Forever Johna Philippa Sousy. D³uga k¹piel w ciep³ej wodzie mo¿e dokonaæ cudów. Odpowiednia bêdzie niemal ca³a muzyka skomponowana dla orkiestr z³o¿onych z instrumentów blaszanych. a on teraz – po czterdziestce – nie chce spróbowaæ niczego nowego. marnowanie energii oraz sk³onnoœæ do powierzchownego podejœcia do ¿ycia. równowagi i poczucia sensu. zachêcaj¹c dan¹ osobê. wszystko bêdzie mu siê wydawa³o zbyt du¿ym wysi³kiem i zupe³nie nie bêdzie siê interesowa³ seksem czy rozrywk¹. Jeœli czakra podstawowa jest nie doœæ pobudzona. by za¿ywa³a wiêcej ruchu lub mi³o spêdza³a czas z pogodnymi przyjació³mi. Cia³o emocjonalne reaguje na dête instrumenty drewniane oraz smyczkowe. radosne utwory. Dr John Diamond w ksi¹¿ce Your Body Doesn't Lie pisze: „Otoczeni odpowiednimi dŸwiêkami. nies³uszna lub z³oœliwa krytyka oraz ca³kowity brak odpowiedzialnoœci. Oprócz tego: Pomp and Circumstance March No. których czakra sercowa jest bardzo pobudzona. d³ugie spacery na wsi lub nad brzegiem morza oraz s³uchaj¹c ³agodnej muzyki. powstaj¹ skomplikowane marzenia. Twierdzi on równie¿. musimy nauczyæ siê najpierw myœleæ. cz³owiek jest nieœmia³y. Czakra wróci do równowagi. lêkliwy i niezdecydowany. Prawdopodobnie bêdzie to jedna z twoich czakr. WyobraŸnia podsuwa mu obrazy pe³ne lêku i trudnoœci. Ponadto bêdzie siê anga¿owaæ w lekkomyœlne. Fizyczne cia³o odczuwa oddzia³ywanie instrumentów blaszanych i perkusji. Muzyka zalecana dla czakry sercowej Czakra serca odnosi siê do uzdrawiania. Marsz tryumfalny z Aidy Giuseppe Verdiego. Znam cz³owieka. Trzeba siê tylko nauczyæ dzieliæ radoœci¹ i entuzjazmem z innymi. które nigdy siê nie spe³ni¹. Koncert podwójny na flet i harfê C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Suita z czasów Holberga Edwarda Griega. Marsz turecki z Ruin ateñskich Ludwika van Beethovena oraz Marsz Radetzkiego Jana Straussa.

Pope Marcellas Mass Giovanniego Palesstriny. Pasja wg œw. a czasem nawet lepszy. ¿e trudno siê kontaktowaæ z innymi. koncert C-dur na flet i harfê Wolfganga Amadeusza Mozarta. Do odpowiednich utworów nale¿¹: uwertura do Rozamundy Franka Schuberta. Zwi¹zana jest z duchowoœci¹. Musisz zapomnieæ o przesz³oœci. ¿e stajesz siê wœcibskim intrygantem tworz¹cym chaos zamiast harmonii. których kochasz. Muzyka zalecana dla czakry korony Czakra korony reprezentuje nasz¹ wy¿sz¹ naturê i aspiracje. marsze Jana Filipa Sousy oraz Die Flederniaus Overtwe Jana Straussa. Muzyka zalecana dla czakry gard³owej Czakra gard³owa ma zwi¹zek z myœleniem. suita Peer Gynt Edwarda Griega. pierwszy koncert fortepianowy Fryderyka Chopina. zwana Pastoraln¹. musisz spêdzaæ czas na beztroskiej zabawie z ludŸmi. uwertura Lekka kawaleria Franza von Suppego oraz koncert fortepianowy a-moll Edwarda Griega. Na ogó³ czakra korony nie bywa nazbyt pobudzona. Muzyka zalecana dla czakry brwiowej Czakra brwiowa odnosi siê do duchowego zrozumienia. Panis Angelicus Cesara Francka. koncert skrzypcowy Maxa Brucha. ¿e jesteœ potrzebny. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. nie bêdziesz te¿ chcia³ braæ na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci. koncert fortepianowy Edwarda Griega oraz koncert wiolonczelowy Antonina Dvofaka. musisz oddawaæ siê zabawie z czystej przyjemnoœci. mi³oœci i dzia³añ dobroczynnych. Kiedy twoja czakra serca jest zbyt ma³o pobudzona. Tokkata i fuga D-dur oraz Jesu. koncert organowy Francisa Poulenca. W celu odzyskania równowagi powinieneœ spotykaæ siê z ludŸmi o pozytywnym nastawieniu i spêdzaæ czas w spokojnym otoczeniu. prawdopodobnie bêdziesz mia³ tendencjê do wycofywania siê z ¿ycia. rozwijaæ siê i iœæ naprzód. szósta symfonia Ludwika van Be-ethovena. Odpowiednia muzyka to: Trumpet Voluntary Jeremiasza Clarke'a. Chc¹c przywróciæ swojej czakrze równowagê. symfonia C-dur Georges'a Bizeta. koncert na dwa fortepiany Jana Sebastiana Bacha. Ceni sobie piêkno. niezdolnym pomóc sobie i innym. Ludwika van Beethovena. cz³owiek ¿yje w wyimaginowanym œwiecie marzeñ. A Lincoln Portrait Aarona Coplanda. koncert gitarowy Hektora Villii-Lobosa oraz pi¹ta symfonia Ludwika van Beethovena. Jeœli jednak tak siê zdarzy. Finlandia Jana Sibeliusa. nale¿y m¹drze wykorzystywaæ czas i myœleæ. trzecia symfonia Kamila Saint-Saensa oraz Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. bêd¹ lepiej pomagaæ innym. Wspiera poznanie samego siebie i intuicjê. przebywaj¹c w samotnoœci w estetycznym otoczeniu. których w istocie potêpia siê za ich brak doskona³oœci. Jeœli im siê to uda. The Joy of Life Symphony Alfreda Hilla. nieprzychylny i butny. relaksuj¹c siê i czyni¹c plany na przysz³oœæ. sprawia. intuicj¹ oraz d¹¿eniem do poznania i zrozumienia ukrytych prawd. a sami osi¹gn¹ szczêœcie i satysfakcjê. co mo¿e w tobie wywo³aæ ma³ostkowoœæ. Gdy nauczysz siê odpowiedniego podejœcia do nie dokoñczonych spraw i zapomnisz o przesz³oœci. Odpowiednie utwory muzyczne to: drugi koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa. nadmiernie wymagaj¹cy. ale tak¿e spotykaæ siê z ludŸmi na bardziej towarzyskiej stopie. Koncert warszawski Ryszarda Addinsella. Równowagê mo¿esz odzyskaæ. Zbyt ma³o pobudzona czakra gard³owa wywo³uje apatiê. W wyniku jej nadmiernego pobudzenia cz³owiek staje siê niecierpliwy i nieodpowiedzialny. zanim siê coœ zrobi. Rozwój magnetyczny Zdolnoœci jasnowidzenia s¹ na Wschodzie pobudzane za pomoc¹ namagnesowanej sztabki. Florida Suitê Fredericka Deliusa. W celu przywrócenia jej równowagi nale¿y podejmowaæ wartoœciowe zajêcia. Polonez Es-dar Fryderyka Chopina. Prawdopodobnie bêdziesz musia³ siê nauczyæ kontrolowaæ stres i napiêcie. Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha oraz koncert na harfê Georga Friedricha Haendla. symfonia d-moll Cesara Francka. dumnym i aroganckim. chce wszystko wiedzieæ. ekspansywna. a wszystkim bêdziesz zazdroœci³ sukcesów. ³¹cz¹c w jednoœæ sferê fizyczn¹ i duchow¹ naszej natury. Oda do œw. jesteœ cz³owiekiem zamkniêtym w sobie. jest z natury ciekawa. W celu przywrócenia czakrze równowagi nale¿y siê tej równowagi nauczyæ. czy nawet okrucieñstwo. bêdziesz obawia³ siê dzia³ania. trzeci koncert fortepianowy Józefa Haydna.By przywróciæ równowagê czakry. Odpowiednie utwory muzyczne: druga symfonia Gustawa Mahlera. Polecane utwory to: oratorium Les Beatitudes Cesara Francka. Odpowiednia muzyka to: pi¹ty koncert fortepianowy Es-dur Ludwika van Beethovena. nietolerancyjny. wynios³ym. Odstraszasz ludzi protekcjonaln¹ min¹ i wywy¿szaniem siê. polepszy siê ka¿dy aspekt twojego ¿ycia. Bêdziesz mia³ problemy z pamiêci¹. niezdolny do oddzielenia ich od rzeczywistoœci. dawnych ranach i urazach i zacz¹æ ¿yæ teraŸniejszoœci¹. ludzie ci powinni poszerzyæ swoje horyzonty i zdaæ sobie sprawê. Ogarnia go potrzeba nieustannego poszukiwania przyjemnoœci i nowych bodŸców. Pinie rzymskie Ottorino Respighiego. Jeœli czakrze brwiowej brakuje energii. Do zalecanych utworów muzycznych nale¿¹: Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego. ¿e inny ni¿ ich punkt widzenia mo¿e byæ równie dobry. Jeœli twoja czakra korony jest zbyt ma³o pobudzona. lenistwo i pob³a¿anie sobie. Aby odzyskaæ równowagê. Aby odzyskaæ równowagê. staniesz siê niedba³y. Cecylii Georga Fredericha Haendla oraz Rapsodia hiszpañska Maurycego Ravela. Trzeba spêdziæ nieco czasu w samotnoœci na duchowych i metafizycznych rozwa¿aniach. Meine Freude Jana Sebastiana Bacha. Nie mo¿e . Musisz te¿ zyskaæ poczucie. które zdaj¹ siê ekscytuj¹ce i ró¿ne od pozosta³ych. Ta ucieczka w krainê fantazji czêsto sprawia. a kiedy jest nadmiernie pobudzona. kontaktowaæ siê z innymi na ich poziomie i nie oczekiwaæ doskona³oœci od nikogo. uwertura do Romea i Julii Piotra Czajkowskiego. Odpowiednie utwory to: Keltic Sonata Edwarda MacDowella. Finlandia Jana Sibeliusa i szósta symfonia F-dur.

Zmiana sposobu myœlenia spowoduje modyfikacjê wygl¹du twojej aury. a nastêpnie obserwuj. którzy siebie nie ceni¹. mo¿esz go zapisaæ w aurze. wystarczy tylko wytyczyæ sobie cel. Znajduje siê on w ich aurze. Niech twoje wyobra¿enie bêdzie tak ¿ywe. Najpierw usi¹dŸ w miejscu. dojdziesz do wniosku. szybko odczujesz niewygodê i pogorszenie samopoczucia. M³ody cz³owiek mia³ przeczucie. ¿e œwietnie sobie radzê. Wyobra¿aj sobie ten dom co wieczór. jak tylko potrafisz – szczêœliwego. Ludzie. Mo¿esz zajrzeæ w przysz³oœæ i zobaczyæ. ¿e postrzega³em ich ¿ycie jako du¿o bardziej pozytywne i interesuj¹ce ni¿ oni sami. gdy na niego trafisz. Wytrwaj jednak. a twoja intuicja stopniowo siê rozwinie. W umyœle musisz wytworzyæ obraz tego domu. skutecznie blokuj¹c ten potencja³. by je zdobyæ? Jeœli nie jesteœ gotów ponieœæ kosztów swojego marzenia.to byæ namagnesowana podkowa. Kilka tygodni póŸniej przeczucie spe³ni³o siê – w Szwajcarii z gór zesz³a lawina. nad jakimi sferami musisz popracowaæ. To oczywiste. to fakt. ¿e chcesz tego naprawdê. w stanie Georgia. Prawdopodobnie w przysz³oœci chcia³byœ byæ innym cz³owiekiem. . co mnie najbardziej zdumia³o. jak tylko potrafisz. Ludzie myœl¹cy pozytywnie s¹ z natury optymistyczni i maj¹ du¿¹. czego pragniesz. zacznij uczêszczaæ na kurs rozwijania mi³oœci w³asnej. Mnie ³atwiej jest wykonywaæ progresywne æwiczenia relaksacyjne. wyobra¿aj sobie swoje ¿ycie w przysz³oœci. motywacjê i chêæ do dzia³ania. Pomyœl. jak aura bêdzie stopniowo odzwierciedlaæ zmianê w twoim nastawieniu. jaki dziœ jesteœ. Maj¹c dok³adnie wytyczony cel (lub cele). ¿e twoim celem jest zakup nowego domu w ci¹gu roku. Zawieœ magnes i usi¹dŸ pod nim na pó³ godziny (rys. ¿e bêdziesz móg³ je dotkn¹æ. Nigdy nie jest za póŸno na zmianê opinii o sobie i urzeczywistnianie swoich marzeñ. ¿e lawina zasypie budynki i ludzi. kiedy siedzê pod magnesem. ale oni sami tego nie dostrzegaj¹. gdy zacz¹³em czytaæ aurê innych ludzi. Byæ mo¿e chcesz przestaæ paliæ albo pragniesz zmieniæ sposób od¿ywiania siê. zanim pójdziesz spaæ. co zechcesz W 1975 roku dr Joe Siatê przeprowadza³ doœwiadczenie w Athens State College w Atenach. abyœ umia³ go rozpoznaæ. Bêdziesz musia³ sprawdziæ. pracuj¹c na trzech etatach. Jaki bêdziesz za dwanaœcie miesiêcy? A za piêæ lat? WyobraŸ sobie siebie tak wyraŸnie. który biegun magnesu tworzy u ciebie efekt poszerzania siê œwiadomoœci. ¿e przy niektórych wspomnieniach zatrzymasz siê d³u¿ej. zobaczyæ i poczuæ.1). Zamknij oczy i ¿egluj przez swoje ¿ycie od najwczeœniejszych wspomnieñ do dziœ. wysy³aj¹c energiê aury kilka tygodni naprzód. Na pocz¹tku mo¿esz odczuwaæ zawroty g³owy. zatrzymaj siê na chwilê i zastanów. 8. które dziedziny trzeba polepszyæ. co chcia³byœ zmieniæ. co siê zdarzy za kilka tygodni lub miesiêcy. zapomnij o nim i wybierz coœ innego. rozprzestrzeniaj¹c siê i piêkniej¹c. ¿e seanse pod magnesem s¹ po¿yteczne i korzystne. ale czy jesteœmy gotowi d³u¿ej pracowaæ. dziêki którym bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ cel. czego pragnie. kto potrafi j¹ zobaczyæ. B¹dŸ tylko pewny. Za³ó¿my. ¿e dok³adnie za dwanaœcie miesiêcy otwierasz drzwi wejœciowe do swojego nowego domu i wchodzisz do œrodka. Zobacz to tak wyraŸnie. Bêdziesz mia³ do czego d¹¿yæ oraz zdobêdziesz poczucie sensu i celu. To. Ludzie odbieraj¹ wra¿enia zwi¹zane z magnesem w ró¿ny sposób: niektórzy czuj¹. dopóki aura mi nie powiedzia³a. Wytycz sobie jakieœ wartoœciowe cele. Twoja aura powie ci. Kiedy wyraŸnie zobaczysz ten obraz w swoim umyœle. ¿e ogromna wiêkszoœæ ludzi dryfuje przez ¿ycie bez celu. Mnie siê wydawa³o. ciê¿ko pracowaæ i ponieœæ konieczne koszty. Chcia³byœ mieæ wiêcej pieniêdzy? Bardziej zadowalaj¹ce ma³¿eñstwo? Wiêcej wolnego czasu? Awans w pracy? Nie ma znaczenia. Ale wysi³ek op³aci siê wielokrotnie. Jeœli usi¹dziesz pod z³ym biegunem. Mo¿esz zrobiæ to samo ze swoj¹ aur¹. wk³adaj¹c wiêcej wysi³ku w zaplanowanie wakacji ni¿ tego. przez pó³ godziny dziennie czytaj ksi¹¿ki motywacyjne i poradniki. przyci¹gasz do siebie si³y wszechœwiata. ekspansywn¹ aurê. które sobie w³aœnie przypomnia³eœ. wykorzystuj¹ tylko u³amek swojego potencja³u. w jaki sposób prze¿ycia. ¿e jego koledzy w klasie dostrzegli zmianê w aurze ch³opca. Czasem mo¿esz byæ zdziwiony jej sugesti¹. WyobraŸ sobie. Pomaga mi to odpowiednio siê rozluŸniæ i zestroiæ z w³asnym wnêtrzem. Jeœli twoja aura jest blada i skurczona. zadowolonego po osi¹gniêciu wytyczonych celów. ¿e tak nie jest. w którym najlepiej siê relaksujesz. Zobaczysz. co chc¹ osi¹gn¹æ w ¿yciu? Stawianie sobie celów po raz pierwszy w ¿yciu nie jest ³atwe. Kiedy ju¿ to ustalisz. Zapisuj¹c swoje pragnienia w aurze. Gdy dotrzesz do teraŸniejszoœci. ¿e wszyscy chcielibyœmy mieæ trochê wiêcej pieniêdzy. Jeœli masz k³opoty w tej dziedzinie. by spróbowa³ dokonaæ aktu jasnowidzenia. Poproszono jednego z uczniów. Nastaw swoj¹ aurê na sukces Ka¿dy z nas ma praktycznie nieograniczony potencja³ i mo¿e osi¹gn¹æ wszystko. Ich myœli daj¹ im zdrowie. Ma to zwi¹zek z opini¹ o sobie samym. A twoja aura wszystko to odzwierciedli. b³yszcz¹c¹. ukszta³towa³y ciê takim. Wywar³o to na nim tak silne wra¿enie. inni widz¹ ró¿ne barwy i b³yski œwiat³a. inne przemkn¹ bardzo szybko. widzi go ka¿dy. albo postawiæ sobie cele i zapisaæ je w aurze. Spójrz na swoj¹ aurê i zobacz. jakby czubek ich g³owy drga³ i rozszerza³ siê. Wpisz w swoj¹ aurê to. ni¿ jesteœ teraz. Czy wiesz.

pojêtny umys³ i starannie oceniasz wszystko. Daj¹ ci one równie¿ ambicjê. w odzyskaniu poczucia w³asnej godnoœci. ¿e masz du¿e poczucie odpowiedzialnoœci. Zawsze podkreœlaj pozytywne sprawy i podsuwaj ludziom tematy do przemyœleñ lub zadania do wykonania. ale i tak s¹ najlepsze z istniej¹cych mo¿liwoœci. Szczególnie uwa¿aj przy problemach zdrowotnych. pracuj¹c w dziedzinie. Wiele rzeczy budzi twój entuzjazm. które wykonujê. Nie jestem artyst¹. aby siê przebada³ u specjalisty. „dla zabawy" i drugie. doradzam wakacje lub naukê technik relaksacyjnych. Wiêkszoœæ z moich seansów odczytywania aury mo¿na by okreœliæ jako analizê charakteru. Mogê im udzieliæ wskazówek. Oczywiœcie mo¿na odczytywaæ aurê dla zabawy. widz¹c potencjalne k³opoty zdrowotne. jak sobie radziæ z potencjalnie niebezpiecznymi emocjami. gdy skoñczy³eœ szko³ê. lecz wiele moich portretów aury zosta³o oprawionych w ramy i zawis³o na poczesnym miejscu w domach na ca³ym œwiecie. na czym stoj¹. Widzê. Najlepiej czu³byœ siê. W przysz³oœci albo bêdziesz zajmowa³ wysokie stanowisko. Zawsze mierz wysoko. ale czasami trudno ci zakoñczyæ to. poniewa¿ mówisz dok³adnie to. co pozwala mu siê zrelaksowaæ. ¿e dokonujê krótkiego odczytu dla dwudziestopiêcioletniego mê¿czyzny. Mnie jednak portrety wykonane pastelami nie udawa³y siê. a wtedy jego aura pokazuje siê w ca³ej krasie. poniewa¿ nie jestem lekarzem. pragnienie w³adzy i sukcesów finansowych. Nigdy bym na przyk³ad nie podszed³ do zupe³nie obcej osoby. co oznacza. chyba ¿e jesteœ lekarzem. Nie s¹dzê. poniewa¿ sam chcesz go zrozumieæ. Poni¿ej znajduj¹ siê dwa przyk³ady czytania aury. Powinieneœ uwa¿aæ to za niezwykle pozytywn¹ cechê. ¿e lubisz szukaæ ukrytych prawd. A ty nadal jesteœ marzycielem i zawsze nim bêdziesz. c³o których taka odpowiedzialnoœæ mo¿e prowadziæ. Ja. ale przekazuje osobie zainteresowanej pewne wyobra¿enie jej aury. ¿e kiedykolwiek polubisz. Nie udzielam rad nie proszony. Pierwsze. jak gruboskórny lub sceptyczny ktoœ mo¿e siê wydawaæ. Jesteœ z gruntu uczciw¹ osob¹. zrobiê to najlepiej. a ludzie bêd¹ prosili. jak potrafiê. wokó³ jego g³owy zauwa¿am du¿o ¿ó³tej barwy. co mówiê. Twoje najwiêksze sukcesy bêd¹ mia³y zwi¹zek z innymi ludŸmi. Miej wielkie. ale potrzebujesz równie¿ samotnoœci. powa¿niejsze i pog³êbione. ¿e zawsze bêdziesz m³ody duchem. Wygl¹da na to. mi³o i z uwag¹. Mogê pomóc ludziom w doprowadzeniu ich. ale uda ci siê to równie¿. aury do równowagi. Mój odczyt aury brzmia³by w przybli¿eniu tak: „Masz w swojej aurze bardzo du¿o b³êkitu. albo pracowa³ na swoim. Rysunek stanowi tak¿e namacalny efekt moich dzia³añ. by powiedzieæ coœ na temat jej aury. Kiedy mówiê i jednoczeœnie rysujê. byœ czyta³ j¹ dla nich. W szkole prawdopodobnie nazywano ciê marzycielem. nie patrzê na swego klienta bez przerwy. jeœli umieœcisz poprzeczkê naprawdê wysoko. powróci³em wiêc do kredek. który mo¿na zabraæ ze sob¹ i zachowaæ. Oznacza to. Jeœli zdecydujesz siê na to. Powinieneœ unikaæ konkretnych porad w tych kwestiach. ¿e bêdziesz siê uczyæ przez ca³e ¿ycie. ale pamiêtaj. co myœlisz. œmia³e marzenia i wprowadzaj je w czyn. o ile to tylko mo¿liwe.Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Gdy zaczniesz dostrzegaæ aurê. co oznacza. Jedna z moich uczennic ma talent malarski i portrety aury wykonuje pastelami. Jeœli jednak ktoœ mnie o to poprosi. lenistwem czy odk³adaniem spraw na póŸniej. co ciê interesuje". ¿e jego œredniej wielkoœci aura ma b³êkit jako kolor podstawowy oraz fioletowe promienie. Mimo to ludzie na ogó³ wiedz¹. gdybyœ w dniu swojej œmierci przedsiêwzi¹³ coœ nowego! Przez twoj¹ aurê przebijaj¹ silne czerwone promienie. S¹ to prawdziwe dzie³a sztuki. widzê. Kredkom daleko do doskona³oœci. Jeœli czyjaœ aura sprawia wra¿enie zmêczonej lub zestresowanej. nie mogê jednak spowodowaæ. Mówi¹c. Teraz trochê bardziej na to uwa¿asz. po której nastêpuj¹ sugestie dotycz¹ce przysz³oœci. Fiolet to barwa duchowa. powinieneœ j¹ dok³adnie rozwa¿yæ. Masz doskona³y. ale uwa¿am. Rysowanie przynosi równie¿ tak¹ korzyœæ. Rzadko bierzesz œwiat takim. jak leczyæ na przyk³ad zapalenie nerek. U¿ywa³em równie¿ flamastrów. jaki siê wydaje. ¿e miody cz³owiek powa¿nie siê zastanawia nad tym. masz równie¿ silne fioletowe linie w swojej aurze. sugeruj¹c. mierz¹c nisko. . Ludzie czêsto s¹ spiêci i zdenerwowani. U¿ywam w tym celu bloku rysunkowego i kolorowych o³ówków dobrej jakoœci. gdyby ktoœ najpierw sobie tego nie wymarzy³. Oznacza to. Co ciekawe. W przesz³oœci czêsto nie docenia³eœ siebie. WyobraŸmy sobie. Bez wzglêdu na to. co masz robiæ. ¿e nawet wtedy ludzie bêd¹ bardzo uwa¿nie s³uchaæ ka¿dego wypowiedzianego przez ciebie s³owa. co wtedy by³o nagan¹. Jeœli pojawi siê odpowiednia okazja do podjêcia samodzielnej pracy. W koñcu nigdy do niczego by nie dosz³o. W pewnym sensie twoja edukacja zaczê³a siê dopiero wtedy. jak kierowaæ swoim ¿yciem i karier¹ zawodow¹. co zacz¹³eœ. Nie przysz³oby mi natomiast do g³owy mówiæ. rysujê aurê. Na tym polega twój urok i dziêki temu zawsze bêdziesz m³ody. twoja popularnoœæ wzroœnie. i to jest dobre. bêd¹c z tob¹ w kontakcie. negatywnymi myœlami. Nie oddaje to ró¿nych odcieni i struktury ka¿dego koloru. na pewno zapamiêta – czasem co do joty – o czym mu mówi³eœ. zawsze sugerujê mojemu klientowi. ¿e ich barwy s¹ zbyt jaskrawe i nie nadaj¹ siê do oddania czegoœ tak wspania³ego jak aura. Dlatego powinieneœ bardzo starannie dobieraæ s³owa. by postêpowali zgodnie z moimi radami. czytaj¹c jego aurê. Wcale bym siê nie zdziwi³. by rozwijaæ swoj¹ wiedzê i m¹droœæ. która oferuje wielkie mo¿liwoœci i ró¿norodnoœæ. krótkie. Za³ó¿my. Rozmawiaj¹c z nim. ¿e czasami masz k³opoty. gdy ktoœ przygl¹da im siê badawczo przez d³u¿szy czas. ¿e z up³ywem czasu stopniowo budujesz siln¹ wiarê lub filozofie. Oczywiœcie osi¹gniesz swój cel. by ktoœ ci mówi³. które mo¿esz dostrzec. powinieneœ postêpowaæ ³agodnie. a stosowana przez ni¹ technika pozwala na niezwykle dok³adne oddanie barw aury.

– Czy to siê sta³o teraz? – Prawdopodobnie dzia³o siê to stopniowo. – Czy nie zdarza siê to wszystkim? – Owszem. Oczekiwa³em wybuchu p³aczu. – Westchnê³a g³êboko. Uœmiechnê³a siê blado. Przez minutê lub dwie próbowa³em z ni¹ porozmawiaæ o niczym. logiczny umys³ – mówi³em. zapominaj¹c o innych dziedzinach ¿ycia. jakoœæ kolorów. rysuj¹c ¿ó³te linie. Jej aura przez chwilê zabarwi³a siê na pomarañczowo. – Wskaza³em jej. Nie ma pani na sobie dziœ nic ró¿owego. Potrz¹sn¹³em g³ow¹. ¿e na pewno zdarzy³o siê pani powiedzieæ coœ. – To mo¿e byæ zalet¹ w pe³nym rywalizacji œwiecie biznesu. – Omówiê je po kolei. które maj¹ œcis³y zwi¹zek z pani emocjami i uczuciami w odniesieniu do ró¿nych dziedzin ¿ycia. By³a to bardzo zadbana pani. jednak bardzo nad sob¹ panowa³a i pomarañczowy stopniowo znikn¹³. Lubi pani wyzwania i lubi siê pani wyró¿niaæ. – To siê nie udaje na d³u¿sz¹ metê. £zy nap³ynê³y jej do oczu. Wydaje mi siê jednak. a pani ma kilka blokad. – Najlepiej siê pani czuje. Odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê w d³u¿szym czytaniu aury. Odwróci³em rysunek. a to. Wydawa³a siê skrêpowana. nie wspomnia³em o czakrach. ¿e ta cecha jest dobra w biznesie. ale w innych dziedzinach ¿ycia mo¿e przysporzyæ pani k³opotów. Niemniej jednak pani umys³ jest tak szybki i bystry. ludzie zwracaliby pani uwagê. Szybko narysowa³em ka¿d¹ z czakr. jego si³y ¿yciowe i poziom energii. zaciska³a i otwiera³a piêœci. Oczywiœcie. ¿e jakieœ twórcze hobby przysporzy³oby pani ogromnie du¿o przyjemnoœci. ¿e jest pani mi³¹. Tylko ¿e pani stawia sobie cele w pracy. – Jest pani jednak gotowa rozwa¿yæ ró¿ne punkty widzenia. A oto przyk³ad bardziej pog³êbionej analizy aury pewnej czterdziestoletniej kobiety. pe³en pogardy dla siebie samej œmiech. Pomarañczowy znowu siê pojawi³ na kilka sekund. – Kolorem podstawowym pani aury jest piêkny. Jestem tego pewien. – Zielony dobrze harmonizuje z ró¿owym. i poprosi³em. jak powinna byæ –zacz¹³em. – Kiedyœ bardzo siê stresowa³am. Przerwa³em i spojrza³em na kolory promieni w jej aurze. ale nic nie powiedzia³a. Za du¿o pan wie. – Bez w¹tpienia wyczerpa³a pani swoj¹ energiê. – Ta medytacja transcendentalna bardzo pani pomog³a! Poruszy³a siê zaniepokojona. muszê pani powiedzieæ. by wsta³a na chwilê. które hamuj¹ pani¹ w rozwoju. – Jestem tyranem – powiedzia³a po prostu. jak¹ kiedykolwiek zdarzy³o mi siê widzieæ. niemal ka¿dego pani przeœcignie. – Dusi je pani w sobie wystarczaj¹co d³ugo. Nie powiem. byæ mo¿e na kierowniczym stanowisku. z ulg¹ znowu usiad³a. s¹ ze sob¹ powi¹zane. jak bardzo pani do twarzy w tej barwie. kszta³t myœli. By³y ¿ó³te i zielone. by mog³a zobaczyæ. ale mia³a najsmutniejsz¹ twarz. ¿e dosz³a pani do punktu zwrotnego. Przytaknê³a. by osi¹gn¹æ to. aby wygodnie usiad³a. po czym znik³ w mgnieniu oka. ¿e praca we w³asnej firmie by³aby dla pani bardziej odpowiednia. – Oczywiœcie – opar³em. chocia¿ po podjêciu decyzji nic nie potrafi jej zmieniæ. w któr¹ . czego pani potem ¿a³owa³a. który mówi. ale gdyby tak by³o. W istocie. – Myœli pani szybko. by mog³a siê zrelaksowaæ. podobnie zreszt¹ jak ludzie. To wspania³y kolor. jednak przy szybkim portrecie na ogó³ je pomijam. Urlop dobrze by pani zrobi³. Patrzy³a na mnie bacznie przez kilka chwil. Myœlê jednak. gdzie siê one znajduj¹. Nieustaj¹co potrzebuje pani nowych bodŸców intelektualnych. czego pani pragnie. ucz¹c siê. a ja dostrzeg³em œlady pomarañczowego w jej aurze. To ciekawe.Wszystkie te informacje s¹ zawarte w kolorze podstawowym aury tego m³odego cz³owieka i w dwóch barwach promieni. zdecydowana i umotywowana. – W pewnym sensie – przytakn¹³em. – Wrêcz przeciwnie. – Nie chcia³abym z panem mieæ do czynienia. straci³aby pani ca³kowicie zainteresowanie dla tej osoby. ale jak pani zobaczy. nie zdaj¹c sobie z tego nawet sprawy. Na przyk³ad pani partner musia³by dorównywaæ pani pod wzglêdem umys³owym. – Chce pan powiedzieæ uparta – zaœmia³a siê. takich jak ma³¿eñstwo i rodzina. ale zmieni³a zdanie. – Kiedyœ to robi³am. Jak zauwa¿y³eœ. Potrzebny jest pani wypoczynek. potrafi³bym o nim powiedzieæ du¿o wiêcej. by³aby pani dobr¹ uzdrowicielk¹. bo nasze emocje zawsze zwyciê¿aj¹ logikê. – Zawsze sobie stawia³am cele. i jeœli ktoœ nie zda³by tego egzaminu. – Zanim zmieniê kolor. Nie mia³a jednak ochoty na rozmowê i kaza³a mi „przejœæ do rzeczy". – Zwierzêta du¿o bardziej ni¿ ludzie – wyda³a z siebie chrapliwy. jakby chcia³a coœ powiedzieæ. jego nastrój w chwili odczytywania aury. Przywita³em siê z ni¹ i zachêci³em. Ma pani siedem œrodków energii w swoim ciele. – Niech pani da upust swoim emocjom – powiedzia³em. dopóki nie posz³am na kurs medytacji transcendentalnej. poniewa¿ jest pani ambitna. pani kolorem podstawowym. Sk¹d pan o tym wie? – Widaæ to by³o w pani aurze. Jest pani gotowa pracowaæ d³ugo ciê¿ko. – Pani aura nie jest tak du¿a. Móg³bym omówiæ strukturê jego aury. – Odnosi pani równie¿ sukcesy w biznesie. Na przyk³ad pisanie lub œpiew da³yby pani wielk¹ satysfakcjê. gdy koncentrowa³em siê na rysowaniu koloru podstawowego. – Kiedy siê pani nauczy³a tak relaksowaæ? – zapyta³em. ¿eby mi siê to przys³u¿y³o. – Stara siê pani zapanowaæ nad swoimi emocjami – ci¹gn¹³em. w g³êbi duszy jest pani kochaj¹c¹ osob¹. ka¿dy zwi¹zek musia³by siê zacz¹æ na poziomie intelektualnym. kochaj¹c¹ osob¹. – Ma pani wspania³y. Prawdopodobnie lubi¹ pani¹ roœliny i zwierzêta. –Teraz dorysujê do niego czakry. Wydaje mi siê. gdy przygl¹da³em siê jej czakrom. delikatny ró¿. ale pani potrafi zraniæ s³owami. – Przytaknê³a. – Próbowano mnie dogoniæ – przyzna³a – ale na ogó³ to ja wygrywam. Obliza³a wargi. gdyby to by³ rzeczywisty cz³owiek. – Od³o¿y³em ¿ó³t¹ kredkê i wzi¹³em zielon¹. Wzi¹³em swój blok i zacz¹³em rysowaæ jej aurê. – W pani aurze jest równie¿ du¿o zieleni. co zrobi³em. elegancko ubrana.

stronê siê pani skieruje. Obliza³a wargi i przytaknê³a. ale pani czakra sercowa jest w ca³kowitej równowadze. znajdzie pani czas. ale teraz jest pani prawdopodobnie dogmatyczna. – W pani aurze znajduje siê spora liczba kszta³tów myœlowych. zale¿y ca³kowicie od pani. Dziêkujê. by móc pomówiæ o tym. ¿e mój m¹¿ siedzi za mn¹ na piasku! – Mo¿e powinna pani wróciæ na tê pla¿ê. co myœli. Oznacza to tak¿e. wskazuje to czêsto na problemy seksualne. a pani w tej chwili jest nieco zagubiona. ¿e potrzebuje pani wiêcej równowagi w ¿yciu. – Byæ mo¿e moje uwagi bêd¹ dla pani wskazówk¹. Ale problem ma zwi¹zek z pani emocjami na bardzo g³êbokim. Widzê równie¿ linê zawi¹zan¹ na du¿y wêze³. – Zagro¿enie. Prawdopodobnie bardzo du¿o pani wymaga od innych. Sta³a siê pani perfekcjonistk¹ i pracoholiczk¹. korzystaj¹c ze swego doskona³ego umys³u. ¿e nie jest ni¹ pani praca. – Ta czakra sprawuje w³adzê nad naszymi odruchami obronnymi. To oczywiste. Ma pani czarn¹ plamê w swoim ciele eterycznym. byæ mo¿e. pani czakra podstawowa jest zablokowana. Czy uszkodzi³a sobie pani kiedyœ nogê? – Z³ama³am j¹ jako nastolatka. ¿e wiêksza czêœæ pani ¿ycia jest pogr¹¿ona w chaosie i musi pani ten wêze³ rozwi¹zaæ. –Naprawdê pan tak myœli? – Nie myœlê. szczególnie gdyby pani pojecha³a w jakieœ nie znane miejsca. Mam zamiar to zrobiæ. ¿e daje pani wyraz uczuciom urazy i gniewu. – Nie mo¿e pani tego robiæ d³u¿ej. ale wydaje mi siê. – Czy tak twierdzi moja aura? – Trochê wyprzedzam sprawy. ¿e przyczyn¹ jest mój m¹¿? – To oczywiste. – To mogê zmieniæ. jak u pani. Jest nadmiernie pobudzona. co pani¹ drêczy. kontakty z ludŸmi znowu bêd¹ doskona³e. Po pierwsze. Oznacza to. potrafi pani wspieraæ ludzi w ich rozwoju i daæ im nadziejê oraz si³ê. Nigdy nie jest za póŸno. Ta czakra mówi. Myœlê. Oznacza to równie¿. przytakuj¹c. – Ci¹gle jeszcze pani mo¿e. w któr¹ stronê siê skierowaæ. oprócz tego napiêcia. Przyda³by siê im urlop. niemal pierwotnym poziomie. ¿e w przypadku jakiegokolwiek problemu znajdzie pani rozwi¹zanie. ¿e pani ich kocha. znaczy „wsparcie". – Czu³am siê wspaniale. ale nerwowoœæ? Nie. by dok³adnie oceniæ sytuacjê. poniewa¿ ma ona zwi¹zek z myœleniem. ¿e pani m¹¿ nie mówi tego. – Dlaczego s¹dzi pan. ale pani wci¹¿ go kocha. tak wiêc w jednej chwili mo¿e pani mieæ chêæ uciekaæ. ale czujê i widzê to w pani aurze. Pani czakra brwiowa jest w równowadze. – To drañ! – Byæ mo¿e. Oznacza to. w drugiej jest pani gotowa walczyæ. – Wspaniale. Ale by³oby dobrze. Proszê spojrzeæ. lub nie rozmawia z pani¹ o powa¿nych sprawach. naturalnym œmiechem. Kiedy siê pani tego pozbêdzie. jaki emanuje z pani czakry sercowej. – Poza tym w kwestii zdrowia pani aura wygl¹da dobrze. Znajduje siê tam od d³u¿szego czasu. Lêki. – Mniej pracy. owszem. To w³aœnie znacz¹ te ksi¹¿ki. by o tym wszystkim . – Pani czakra krzy¿owa równie¿ jest zablokowana. – Nie wiem. a pani bliscy wiedz¹. Kiedy obie te czakry s¹ zablokowane. ¿e kocha pani swoj¹ pracê i dobrze j¹ pani wykonuje. Musia³bym jednak zobaczyæ jego aurê. Ewidentnie pragnie siê pani uczyæ. mo¿e pani odczuwaæ lêki. gdzie mog³aby pani spojrzeæ z dystansem na swoje problemy. wiêcej rozrywki. ¿e oboje wiemy. – Teraz przejdziemy do trzech górnych czakr. Kiwnê³a g³ow¹ w zamyœleniu. – Jim mnie kocha? – W jej g³osie dŸwiêcza³o zdziwienie. Jeœli bêdzie pani mog³a wzi¹æ urlop. co oznacza. – Czy lepiej siê pani polem czu³a? Zaœmia³a siê tym razem mi³ym. Nie mo¿na ukryæ blasku. – Wrócê teraz do pani czakry splotu s³onecznego. Czasami rwie mnie w tym miejscu. pani czakra sercowa jest w równowadze. Przytaknê³a. – Dziêkujê. Trochê to dziwne. Wyci¹gnê³a rêkê i dotknê³a mojego kolana. Najbardziej wyraŸne maj¹ formê ksi¹¿ek. ¿e i on pani¹ kocha. jak to pani szkodzi! Musi pani znaleŸæ sposób na ujawnienie swoich uczuæ. Pani mo¿e tak¿e ofiarowaæ du¿o mi³oœci. Okazuj¹c wspó³czucie i mi³oœæ. Potrafi pani wspaniale wyra¿aæ sam¹ siebie. – Chcia³abym je wyraziæ. ale siê powstrzymujê. Pochyli³a siê. Gdy jest zablokowana. Powoli pochyli³a g³owê. czy nie tak? – To oczywiœcie zale¿y od pani. – Chcê znowu studiowaæ. – Nie mówi¹c o entuzjazmie. obok prawego kolana. Po raz pierwszy odprê¿y³a siê i wygl¹da³a o wiele m³odziej. znanych jako „trójca". nerwowoœæ lub zagro¿enie. Pani czakra gard³owa jest nieco zbyt pobudzona. sarkastyczna i zgorzknia³a. W zasadzie pozostaje pani w kontakcie z nieskoñczonoœci¹ i w miarê up³ywu czasu coraz bardziej bêdzie pani œwiadoma swojej duchowej natury. Czakra podstawowa pomaga twardo staæ na ziemi. wrzeszcza³am do utraty g³osu. Zarz¹dza ona poczuciem bezpieczeñstwa i pewnoœci¹ siebie. W sanskrycie s³owo. proszê wiêc siê jej trzymaæ. Domyœlam siê. jakiej dziedziny to dotyczy. graj¹c w hokeja. w jakim pani teraz pozostaje. które j¹ okreœla. ¿e mo¿e pani pomagaæ innym. A mo¿e po prostu powinna pani zorganizowaæ spokojn¹ kolacjê we dwoje. Musi pani oceniæ swoje sprawy z zewn¹trz. ¿e mimo wszystko nadal mo¿e pani kochaæ. – Jak ju¿ mówi³em. To doda³oby pani si³ i witalnoœci. gdyby znalaz³a pani trochê miejsca dla innych wa¿nych dziedzin ¿ycia. – Powinnam tak postêpowaæ ze swoj¹ rodzin¹. – Wiele lat temu jeŸdzi³am na opustosza³¹ pla¿ê i krzycza³am. – To dok³adny opis. dopóki siê nie odwróci³am i nie zobaczy³am.

Moje d³u¿sze czytanie aury mo¿e zaj¹æ nawet godzinê. przed³u¿aj swoje seanse. ¿e pani aura jest zachwycaj¹ca. Taka ochrona samego siebie to wa¿na sprawa. a jednoczeœnie zachowaæ pewien dystans. Ich negatywne nastawienie i gorycz mog¹ mieæ na ciebie wp³yw. ¿e na ogó³ nie wiedz¹. Zosta³a pani obdarowana wiêkszymi zdolnoœciami i potencja³em ni¿ wiêkszoœæ z nas i potrafi z nich pani korzystaæ. w zale¿noœci od tego. udzielaj¹c im rad. i zadaj¹ pytania. Ludzie nie mog¹ nic ukryæ przed tob¹. Musisz siê równie¿ nauczyæ. musisz byæ wspó³czuj¹cym cz³owiekiem. Na ogó³ czytanie aury zamienia siê w rozmowê. co ich interesuje. co robisz. uda ci siê wesprzeæ wiele osób. nie mo¿esz jednak przyjmowaæ k³opotów innych ludzi za swoje. który czyta. trwa oko³o piêciu minut i jest raczej powierzchowne. jak bardzo im pomog³eœ. ale to dlatego. Niech pani pamiêta. czy mog¹ zadawaæ pytania. jesteœ to winien sobie i innym. jak i jego klienta. Czasami ludzie chc¹ ciê sprawdziæ i nie daj¹ ¿adnych wskazówek. zdo³asz zobaczyæ prawdê w ich aurze. gdy bêdziesz coraz lepszy w tym. jak ludzie rozwijaj¹ siê w wyniku twoich rad. To cudowne uczucie wiedzieæ. Nie wolno ci anga¿owaæ siê uczuciowo w problemy twoich klientów. Wydychaj¹c powietrze. Zacznij od bardzo krótkich seansów. gdy ludzie komentuj¹ to. ¿e czytasz aurê. Musisz siê uwolniæ od wszystkich negatywnych myœli i emocji. Lubiê. by dodaæ sobie znaczenia. chocia¿ aura wskazuje na coœ zupe³nie innego. by powiedzieæ. . które bêd¹ dla nich po¿yteczne. Nie zapominam jednak o ich mijaniu siê z prawd¹. Poproœ przyjació³ i znajomych. potrafiê czytaæ aurê przez ca³y dzieñ i pod wieczór nadal czuæ siê œwie¿y i pe³en energii. Odczytywanie aury. sami bêd¹ siê do Ciebie zg³aszaæ. Wiele osób odczuwa potrzebê k³amstwa. Opisana kobieta nie by³a zbyt komunikatywna. Czytanie aury mo¿e dawaæ du¿o zadowolenia. Natomiast pe³ny odczyt czêsto zajmuje nawet godzinê. by ciê informowali o dok³adnoœci twoich uwag. ¿e mog¹ pytaæ o wszystko. Na koniec wyobra¿am sobie. A kiedy to czyni¹. Niew¹tpliwie ukoñczenie odpowiednich kursów by³oby ci bardzo pomocne. Czytanie aury mo¿e byæ bardzo wyczerpuj¹ce emocjonalnie. by znaleŸæ odpowiedŸ. których aurê odczytujesz. ale równie¿ dbaæ o siebie. mogê przygl¹daæ siê ró¿nym czêœciom aury. Postêpuj¹c w ten sposób. co mówiê. Nawet jeœli k³ami¹ bardzo przekonuj¹co. Myœlê. czasami po latach. ¿e otacza mnie ochronna aura. masz mo¿noœæ dostarczyæ im takich informacji. ni¿ gdy ktoœ spokojnie siedzi i tylko s³ucha. Widzê du¿e sukcesy i szczêœcie w pani przysz³oœci. jak potrafisz. Czasami ludzie bêd¹ ci opowiadaæ niezwykle tragiczne i smutne historie. Odczytywanie aury jest bardzo osobistym doœwiadczeniem zarówno dla tego. jeœli pragniesz profesjonalnie zaj¹æ siê analiz¹ aury. Odczytuj¹cy aurê jest w pewnym sensie doradc¹. Na koniec chcia³bym powiedzieæ. Odczytywanie aury mo¿e byæ bardzo wdziêcznym zajêciem. Gdy ludzie us³ysz¹. Jeœli bêdziesz tak postêpowaæ. Bez trudu znajdziesz chêtnych. przejêtych przypadkiem od ludzi. mówiê sobie „zrelaksuj siê i zapomnij". Tê umiejêtnoœæ musz¹ opanowaæ równie¿ lekarze i pielêgniarki. Chc¹c odnosiæ sukcesy w czytaniu aury. szczególnie gdy widzisz. jak byæ zaanga¿owanym i troskliwym. Mnie po d³ugim seansie pomaga zamkniêcie oczu i kilka g³êbokich oddechów. ¿e taki seans jest bardziej pomocny. Twoim obowi¹zkiem jest pomagaæ ludziom najlepiej. z którymi bêdziesz móg³ æwiczyæ. Gdy to robi¹. by otoczyæ siê wyj¹tkowymi ludŸmi.pomyœleæ. Dlatego na pocz¹tku zawsze mówiê moim klientom. co mówi¹. Rzadko podwa¿am to. które wykonuje siê „dla rozrywki". by w miarê swoich mo¿liwoœci pomagaæ ka¿demu. ¿e ludzie przychodz¹ do ciebie. W miarê nauki. kto ciê o to poprosi. co widzê. Powinieneœ utrzymaæ pozytywne spojrzenie na œwiat i zachowywaæ dobre zdrowie. przygnêbiaj¹c ciê i pozbawiaj¹c energii.

Pamiêtaj. Z czasem. Pog³êbisz zainteresowanie kolorami. Niektórzy bêd¹ twierdzili. ¿e to dzie³o szatana. Badanie aury jest fascynuj¹cym zajêciem. . które poszerzy twoje horyzonty i pozwoli ci pomagaæ zarówno innym. Spotkasz osoby. Niektórzy ludzie uwa¿aj¹ aurê za halucynacje. jeœli nie w tym wcieleniu to w nastêpnym. B¹dŸ wyrozumia³y dla ludzi. twoje ¿ycie siê zmieni. Czasami bêdziesz Ÿle rozumiany. ¿e postrzegasz aurê przez ca³y czas i wokó³ ka¿dego. Oby twoje ¿ycie by³o przepe³nione wszystkimi barwami têczy. zaczniesz dostrzegaæ wiêcej piêkna wokó³ siebie i bêdziesz siê zastanawiaæ. którym siê bêdzie wydawaæ. odkryj¹ prawdê o tym zjawisku. Inni s¹dz¹. jak i sobie. którzy widz¹ w niej rêkê Boga. którzy bêd¹ kpiæ z twojej zdolnoœci widzenia i interpretowania aury. ¿e umiejêtnoœæ ta daje ci niezas³u¿on¹ przewagê nad innymi.Wnioski W miarê pog³êbiania siê twojej wiedzy o aurze. ¿e istnieje wiele b³êdnych pogl¹dów na temat aury. Oczywiœcie s¹ i tacy. jak mog³eœ siê dot¹d bez tego obejœæ.

Z czasem zorientujesz siê. gdy dobrze poznasz znaczenie poszczególnych barw. a brudne – niezmiennie negatywnym. które w nim zawar³em. zanim sprawdzisz jej znaczenie w tym spisie. pozostan¹ nieco d³u¿ej. CZERWIEÑ: energia Krwista czerwieñ: mœciwoœæ i zazdroœæ. Cytrynowy: jasnoœæ myœlenia. Matowa czerwieñ: egoizm. co ka¿dy z kolorów oznacza. Jasnopomarañczowy: towarzyskoœæ i otwartoœæ. Brudna zieleñ: zawiœæ. abyœ sam odkry³ znaczenie tych barw przez obserwacjê i zadawanie pytañ. ciemna czerwieñ wskazuje na z³y humor i zmys³owoœæ. Matowy pomarañczowy: podatnoœæ na irytacjê. altruistyczna mi³oœæ. Mia³em w¹tpliwoœci co do zasadnoœci za³¹czania tego wykazu. zaufaj swojej intuicji i w³asnemu rozumowi. . Powsta³a w wyniku moich w³asnych spostrze¿eñ i spostrze¿eñ moich uczniów. Œwietlisty ¿ó³ty: logika i duchowe aspiracje. Wiêkszoœæ wymienionych tutaj kolorów wystêpuje jako kszta³ty myœlowe. Szkar³at: nie kontrolowane emocje. Ciemnopomarañczowy: pob³a¿liwoœæ wobec siebie. czy jej opis siê zgadza z podanym przeze mnie. poniewa¿ lepiej by by³o. które pojawiaj¹ siê na chwilê i znikaj¹. Czerwonawopomarañczowy: pragnienie zrobienia wra¿enia na innych. Prawdziwie pomarañczowy: dobra organizacja i kompetencje. Jeœli zwi¹zana jest z nimi jakaœ emocja. a które tylko odzwierciedlaj¹ zmienne nastroje i uczucia otaczaj¹cych ciê ludzi. Blado¿ó³ty: rozwaga. Poni¿sza lista ma s³u¿yæ wy³¹cznie jako przewodnik. Ró¿owy: radoœæ i szczêœcie. ¿e wiêkszoœæ ludzi chcia³aby mieæ jakieœ potwierdzenie swoich odkryæ. Jaskrawa czerwieñ: si³a i umiejêtnoœæ przekonywania. Na szczêœcie przez ostatnich kilka tysiêcy lat wielu ludzi bada³o aurê i zosta³o ustalone. Musztardowy: przebieg³oœæ i nieuczciwoœæ. ¯Ó£TY: intelekt Jaskrawo¿ó³ty: du¿a inteligencja. które barwy stanowi¹ czêœæ sta³ej aury. ZIELONY: uzdrawianie i równowaga Jaskrawozielony: dobre zdrowie i witalnoœæ. nieuczciwoœæ i oszustwo. Kiedy zobaczysz jak¹œ niezwyk³¹ barwê. Brudna czerwieñ: zmys³owoœæ i rozpusta. POMARAÑCZOWY: emocje Jaskrawopomarañczowy: silne emocje. Matowy ¿ó³ty: lenistwo i niepraktycznoœæ. Lekka czerwieñ: nerwowoœæ. ¯ó³tozielony: niewielka inteligencja. Jeœli tak. ni¿ siê spodziewa³eœ. Na ogó³ jasne. Ciemna czerwieñ. Prawdziwy ¿ó³ty: towarzyskoœæ. Ostra czerwieñ: poirytowanie i niepokój. ¿e brudna. Prawdziwa czerwieñ: ambicja i odwaga. piêkne kolory s¹ dobrym znakiem. ale ju¿ interpretacja jasnego kasztanu czy spranego ró¿u nie bêdzie taka prosta. ale w miarê zdobywania doœwiadczenia interpretacja kolorów oka¿e siê du¿o ³atwiejsza. £atwo jest na przyk³ad stwierdziæ. komunikatywnoœæ i troskliwoœæ. Ciemnozielony: zazdroœæ. Magenta: weso³oœæ. Jasna czerwieñ: przyjazny charakter i æwiczenia fizyczne. prawie czarna: egoizm i zach³annoœæ. Ta ró¿norodnoœæ na pierwszy rzut oka mo¿e ci siê wydawaæ zniechêcaj¹ca. Jednak w czasie zajêæ okaza³o siê.Aneks A Znaczenie kolorów W aurze cz³owieka mo¿na odnaleŸæ ogromn¹ liczbê barw. Mo¿e siê okazaæ. Czerwieñ ró¿y: czysta. Karmazynowy: seksualnoœæ i niskie namiêtnoœci. przyjrzyj siê jeszcze raz analizowanej barwie i sprawdŸ. Szmaragdowy: empatia. G³êboka czerwieñ: namiêtnoœæ. Dlatego traktuj mój wykaz jako przewodnik i przestañ go u¿ywaæ. W razie w¹tpliwoœci ufaj swojej intuicji. brak kontroli nad emocjami. ¿e bêdziesz mia³ inne zdanie na temat podstawowych znaczeñ.

Œwietlisty indygo: pogoda ducha. Jasnozielony: sympatia. intuicja i œwiadomoœæ. zrozumienie i umiejêtnoœæ wybaczania. Szarozielony: depresja i rozczarowanie. Purpura: duma i umi³owanie przepychu. lêk i melancholia. Prawdziwy z³oty: idealizm i wiernoœæ zasadom. Prawdziwy br¹z: rozs¹dek i ciê¿ka praca. INDYGO: odpowiedzialnoœæ Jaskrawy indygo: troska o innych. Czerwonawy br¹z: zach³annoœæ. FIOLET: duchowoœæ Ametyst: przebudzenie duchowe. Matowy b³êkit: poczucie ograniczenia. Matowy indygo: rozczarowanie. nienawiœæ i przewrotnoœæ. B³otnisty br¹z: egoizm.Trawiasty: umiejêtnoœæ przystosowania siê. ¯ó³toz³oty: zadowolenie i dobre samopoczucie. Prawdziwy szary: stres i zmêczenie. Œwietlisty fiolet: wiara. Jasnoró¿owy: wspó³czucie. Prawdziwy b³êkit: wyobraŸnia i percepcja. Czysty ró¿owy: czu³oœæ i oddanie. Prawdziwa zieleñ: humanitaryzm i ³agodnoœæ serca. Liliowy: humanitaryzm. Czysty br¹z: ambicja i materializm. G³êboki b³êkit: duchowoœæ. Z£OTY: m¹droœæ Czysty z³oty: du¿a inteligencja i umiejêtnoœæ przekazywania wiedzy. Matowy szary: znudzenie. Mo¿e równie¿ oznaczaæ ból. O³owiany: zw¹tpienie w siebie. SZARY: konwencjonalnoœæ Jasnoszary: egoizm i brak wyobraŸni. Œwietlisty z³oty: pozytywny stosunek do œwiata i wspieranie innych. Ciemny indygo: œwiadomoœæ duchowa. Czysta czerñ w ciele eterycznym: k³opoty zdrowotne. Ciemnoniebieski: m¹droœæ. B£ÊKIT: ró¿norodnoœæ Jaskrawoniebieski: niezale¿noœæ i lojalnoœæ. Szare plamy w ciele eterycznym: pocz¹tek choroby. Prawdziwy indygo: niezale¿noœæ i odpowiedzialnoœæ. B³otnista zieleñ: zawiœæ. Jasnoniebieski: oddanie i wielkie idea³y. Prawdziwy fiolet: intuicja i duchowoœæ. Szary wokó³ g³owy: ból g³owy. Ró¿owy jak ró¿a: radoœæ i optymizm. Szarawy br¹z: z³e zdrowie. £ososiowy: humanitaryzm i uniwersalna mi³oœæ. Prawdziwa czerñ: silny charakter i upór. Liliowoniebieski: idealizm. CZERÑ: z³oœliwoœæ Szarawa czerñ: wrogoœæ i okrucieñstwo. Bladoniebieski: niedojrza³oœæ. Sprana czerñ: tajemniczoœæ i pesymizm. BR¥Z: materializm Brudny br¹z: sk¹pstwo. . Lekkoszary: k³opoty ze zdrowiem i brak energii. Zielonkawoszary: negatywne myœli. gdy wystêpuje w innym miejscu. RÓ¯OWY: mi³oœæ. Koraloworó¿owy: niepewnoœæ i niedojrza³oœæ.

Sprany ró¿owy: zale¿noœæ. SREBRNY: idealizm B³yszcz¹cy srebrny: romantyczny i godny zaufania. mi³oœæ i sympatia. Matowy srebrny: idealistyczny marzyciel. BIA£Y: czystoœæ Kremowy: humanitaryzm i idealizm. Prawdziwy bia³y: perfekcjonista. . Œwietlisty bia³y: perfekcja i duchowa œwiadomoœæ. Prawdziwy srebrny: szacowny i uczciwy. Prawdziwy ró¿owy: afekt.

Aneks B S³owa kluczowe czakr Czakra podstawowa Cechy pozytywne aktywny ambitny pewny siebie zdecydowany seksualny spontaniczny Cechy negatywne w³adczy egoistyczny egocentryczny uparty zmys³owy impulsywny Czakra krzy¿owa Cechy pozytywne elastyczny ambitny chêtny do wspó³pracy dyplomata przyjazny uczciwy goœcinny Cechy negatywne apatyczny obojêtny egoistyczny manipulant nieœmia³y powierzchowny przewra¿liwiony Czakra splotu s³onecznego Cechy pozytywne analityczny uroczy twórczy elokwentny entuzjastyczny giêtki inspiruj¹cy Cechy negatywne krytyczny powierzchowny dyletant lekkomyœlny o zmiennych nastrojach k³ótliwy trywialny .

Czakra sercowa Cechy pozytywne wspó³czuj¹cy wierny szczodry wspieraj¹cy o otwartym sercu wytrwa³y powa¿ny szczery Cechy negatywne egoistyczny niepewny siebie ograniczony w³adczy nieufny sfrustrowany sztywny uparty Czakra gard³owa Cechy pozytywne elastyczny entuzjastyczny idealista lojalny spokojny postêpowy Cechy negatywne kapryœny niezdecydowany niecierpliwy autorytarny niesforny pob³a¿aj¹cy Czakra brwiowa Cechy pozytywne esteta przyjazny szczodry natchniony intuicyjny kochaj¹cy rozumiej¹cy Cechy negatywne wymagaj¹cy lêkliwy krytyczny niezorganizowany zapominalski marudny wœcibski Czakra korony Cechy pozytywne uroczy .

twórczy intuicyjny logiczny mistyczny spokojny zrównowa¿ony przekszta³caj¹cy Cechy negatywne introwertyk negatywny introspektywny krytyczny fantasta egocentryk izoluj¹cy siê nietolerancyjny .

Kiedy ludzie rozwijaj¹ zdolnoœæ widzenia aury. ¿ywy kolor podstawowy. Istnieje siedem czakr: • podstawowa. na poziomie tego splotu. nieustannie zmieniaj¹cych siê kolorów. • gard³owa. P³aszczyzna duchowa. poniewa¿ choroby objawiaj¹ siê w nim w postaci ciemnych plam lub przerwy w ruchu aury. Jednak w miarê rozwoju swych zdolnoœci staj¹ siê œwiadomi. Niedomagania zdrowotne mog¹ wystêpowaæ równie¿ jako utrata zabarwienia w . Ukl¹k³ i naci¹gn¹³ kaptur na g³owê. Jednak mo¿na je stosowaæ do innych celów. Fizyczna p³aszczyzna eteryczna. które otacza ka¿d¹ ¿yw¹ istotê. Ró¿d¿karstwo – metoda odnajdywania rzeczy. 4.S³owniczek Aura – niewidzialne pole energetyczne. u podstawy krêgos³upa. Cia³o emocjonalne – patrz cia³o astralne. psychiczn¹. co cz³owiek powinien robiæ w ¿yciu. Nasze organizmy nieustannie emanuj¹ energiê podczerwon¹. a sk³ada siê z materii eterycznej. Uwa¿a siê na ogó³. gdy nagle przypomnia³ sobie. Ni¿sza p³aszczyzna psychiczna. po oddzieleniu na krótki czas od cia³a fizycznego. Kolor podstawowy wyjawia. a zgromadzenie czeka³o. szczególnie jeœli wi¹¿¹ siê z nimi jakieœ emocje. P³aszczyzna intuicyjna. 2. Kolory promieniuj¹ce – barwy. Jeœli na przyk³ad mia³eœ mi³y dzieñ. • splotu s³onecznego. Wed³ug joginów dusza mieszka w ciele astralnym. dok¹d zd¹¿aj¹. Halo – w sztuce sakralnej œwiêtych przedstawia siê czêsto ze œwietlistym lub z³otym ko³em wokó³ g³owy. który by siê wtedy pojawi³. 6. którzy potrafi¹ widzieæ aurê. W tej samej chwili zakonnicy widzieli go. na wysokoœci gard³a. Oddychanie kolorem – æwiczenie. w przeciwieñstwie do ma³ego. co je otacza. ¿e powinien wyg³aszaæ kazanie w zupe³nie innym miejscu. na wysokoœci czo³a. ale tak¿e stanowi czêœæ ka¿dej komórki i odzwierciedla wszystkie subtelne energie ¿yciowe. a nie coœ. by³by du¿o lepiej widoczny ni¿ zwyk³e kolory twojej aury. S¹ to: 1. Kolor podstawowy – barwa t³a aury. Cia³o astralne – zwane czasami astralnym sobowtórem lub cia³em emocjonalnym. Osoby spe³nione maj¹ szeroki. Aura ma ró¿ne rozmiary i zabarwienie. dopóki nie wyzwoli³byœ siê od tych emocji. Nie tylko otacza jej cia³o. Aura nastroju – kolor podstawowy przy zmianach nastroju bywa chwilowo zastêpowany przez inne barwy. Dlatego powinna byæ traktowana raczej jako przed³u¿enie cia³a. Wiêkszoœæ ludzi. znane d³ugo przed narodzinami Chrystusa. Œw. jak czyta³ Bibliê na drugim koñcu miasta. • korony. a najs³ynniejszy tego przypadek mia³ miejsce w Limoge we Francji w 1226 roku. Czakry poch³aniaj¹ i rozdzielaj¹ energiê fizyczn¹. ca³kowicie otacza cia³o fizyczne. Wy¿sza p³aszczyzna psychiczna. którzy nie maj¹ pojêcia. Aura fizyczna – sk³ada siê z materii oraz pól energetycznych. ¿e to w³aœnie ono dostarcza cia³u fizycznemu energii oraz œwiadomoœci. tu¿ nad brwiami. S¹ to czêœciowe obrazy aury – halo. a ktoœ nagle ciê zwymyœla³. Sobowtór eteryczny jest znany jako aura zdrowia. • sercowa. Kolor. Poniewa¿ wszyscy jesteœmy ciepli w porównaniu z otoczeniem. która rozszerza siê w ci¹gu snu i kurczy za dnia. które wytwarzaj¹ pr¹dy powietrza w pobli¿u naszego cia³a. na ogó³ dostrzegaj¹ sobowtóra eterycznego jako przestrzeñ miêdzy cia³em i w³aœciw¹ aur¹. w zale¿noœci od samopoczucia i rozwoju duchowego cz³owieka. które promieniuj¹ z cia³a przez aurê na zewn¹trz. bladego koloru podstawowego ludzi. odkryty przypadkiem przez Siemiona i Walentynê Kirlianów w latach trzydziestych. Istniej¹ jednak osoby. dostrzega przynajmniej trzy z nich. Cia³a subtelne – aura sk³ada siê z wielu warstw znanych jako cia³a subtelne. 5. Sobowtór eteryczny – niezwykle delikatna. P³aszczyzna astralna. P³aszczyzna absolutu. ¿e sobowtór eteryczny ma szarawy odcieñ. Cia³o eteryczne mo¿e siê przemieszczaæ w przestrzeni. Cz³owiek jest Ÿród³em promieniowania elektromagnetycznego o niskiej czêstotliwoœci (fale radiowe do 100 kHZ). To w³aœnie j¹ pierwsz¹ dostrzegaj¹ ludzie ucz¹cy siê widzieæ aurê. który tworzy szeroki wachlarz najró¿niejszych. Antoni z Padwy odprawia³ mszê. które mog¹ widzieæ wszystkie siedem warstw. które otaczaj¹ cia³o. które wprowadza kolory têczy do cia³a. Fotografie Kirliana – system fotografowania pól energetycznych wokó³ istot ¿ywych. na czubku g³owy. Otacza nas równie¿ elektrostatyczne i elektryczne pole jonów. Koœció³ nazywa to bilokacj¹. najczêœciej ukrytych pod powierzchni¹ ziemi. niemal œwietlistych. Czakry – oœrodki energii umieszczone wzd³u¿ krêgos³upa w ciele eterycznym. twoja aura natychmiast zareaguje na zmianê twojego stanu emocjonalnego. miêdzy ³opatkami na poziomie serca. wszyscy mamy termiczne gradienty. 3. emocjonaln¹ i duchow¹. na przyk³ad do badania aury cz³owieka. Cia³o eteryczne – powiela cia³o fizyczne. • brwiowa. 7. Aura nastroju oddaje nasz stan emocjonalny. poœrodku odcinka miêdzy koœci¹ ³onow¹ i pêpkiem. niemal niewidoczna otoczka rozci¹gaj¹ca siê na centymetr wokó³ cia³a. Kszta³ty myœlowe – nasze myœli przejœciowo widoczne wewn¹trz aury. W tych w³aœnie miejscach energia jest du¿o wiêksza ni¿ w innych. Aura zdrowia – patrz sobowtór eteryczny. Poszukiwanie wody jest dobrym tego przyk³adem. • krzy¿owa.

Powszechnie u¿ywane przez terapeutów lecz¹cych kolorem i uzdrowicieli czakr. Trójca – górne trzy czakry. Mo¿e to robiæ œwiadomie lub nie.sobowtórze eterycznym. . Wampir psychiczny – cz³owiek. który wskazuje na kolor. który wysysa energiê auryczn¹ innych ludzi w celu wzmocnienia swojej aury. nad jakim osoba u¿ywaj¹ca wahade³ka w³aœnie pracuje. Warstwy aury – patrz cia³a subtelne. Drgaj¹ one na wy¿szym poziomie ni¿ cztery dolne czakry. Wahade³ko do mierzenia aury – zawiera siedem kolorów têczy oraz ma³y oznacznik.

Zarówno autor. Oghams and Oracles oraz Dowsing for Beginners. czy ksi¹¿ka ci siê podoba³a i czy ci pomog³a. Llewellyn Worldwide nie mo¿e zagwarantowaæ. ale zapewnia. Kontakt z autorem Jeœli chcia³byœ napisaæ do autora lub otrzymaæ wiêcej informacji na temat tej ksi¹¿ki. wyg³aszaj¹c wyk³ady i prowadz¹c warsztaty zwi¹zane z ludzk¹ psychik¹. ¿e autor odpowie na ka¿dy przys³any list. Paul. Revealing Hands. mo¿esz wys³aæ list pod adresem wydawnictwa Llewellyn Worldwide. Prosimy pisaæ pod adres: Richard Webster c/o Llewellyn Worldwide Publications PO Box 64383. ¿e ka¿dy zostanie mu przekazany. Omens.O autorze Pochodz¹cy z Nowej Zelandii Richard Webster przemierza œwiat. jak i wydawca chcieliby siê dowiedzieæ. Napisa³ tak¿e: Feng Shui for Beginners. MN 55164 USA . Dept. K360-3 St.

Spis treœci Wprowadzenie Rozdzia³ l Co to jest aura? Rozdzia³ 2 Jak odczuæ aurê? Rozdzia³ 3 Jak zobaczyæ aurê? Rozdzia³ 4 Barwy aury Rozdzia³ 5 Czakry Rozdzia³ 6 Interpretacja barw Rozdzia³ 7 Stan zdrowia odzwierciedlony w aurze Rozdzia³ 8 Samodoskonalenie siê a twoja aura Rozdzia³ 9 Odczytywanie aury Wnioski Aneks A Znaczenie kolorów Aneks B S³owa kluczowe czakr S³owniczek 6 17 32 44 53 78 95 105 117 145 160 161 167 170 .

aktualny stan zdrowia itp. tak by pomog³a nam osi¹gn¹æ wytyczone cele i poprawiæ stan zdrowia. Przy okazji ich omawiania dowiadujemy siê tak¿e o równowa¿eniu i ochronie aury. Analizuj¹c wygl¹d i barwy aury. o czakrach.O ksi¹¿ce Aura – œwietlista otoczka wibruj¹ca wokó³ cia³a ka¿dego cz³owieka – mo¿e dostarczyæ wielu informacji na jego temat. S¹ one ³atwe do wykonania i poparte przyk³adami z ¿ycia codziennego. pragnienia. charakter. kryszta³ach. musimy siê nauczyæ widzenia aury. mo¿emy poznaæ jego ogóln¹ postawê ¿yciow¹. uzdrawianiu duchowym i œwiadomej zmianie aury. . chwilowy nastrój. W tym celu autor niniejszego podrêcznika opracowa³ skuteczne æwiczenia rozwijaj¹ce tê umiejêtnoœæ. Zanim jednak zaczniemy interpretowaæ uzyskane informacje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful