Cena n"Teru - ł 30. ł pocztowa uiszcz.

ona ł
]20 Warszawa. 24 wrzesma

Rok XXV
MONITOR POLSKI
DZIEl liK ł RZECZYPOSPOLITEJ POLSKlEJ .
Redakcja t Administracja ' Warszawa. uL ł Jugoslow. 11. Telefony: Redakcja 896-40, Administracja 864-74.
ę .,Monitora Polskiego" oraz ł ą ł PAP Ł ź Piotrkowska · 133. Kraków Rynek Kleparski 4, Katl;>wice, Jana 11, ń ź ń ł
B7d&Oszcz. Llberta -l Lublin, Krakowskie ś 4l Szczecin. ul. 5 lipca 9. Sopot, ul. Grunwaldzka 4/6. ł Traugutta 35. Olsztyn, Marsz. Stalina 32. ł Grott-
gera 2. ę Al ś Marii Panny 61 ' Konto czekowe P.K.O. Warszawa Nr. 1-479'1.
7RESc.. Ł UR ZJjD O Ut EGO:
ą ł Naczelnych
POZo 762. Uchwala Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia
1947 r. w sprawie systemu finansowego.
POL 763. Obwieszczenie Prezesa Rady Mihistrów
• dnia 24 ś 1947 r. w sprawie ł statutu
stowarzyszenia ż ż ś "Liga Lotnicza";
ł ł
ą ł Naczelnych
. .
762.
UCHWALA RApy MINISTRóW
z dnia 21 sierpnia 1947 roku
w sprawie zasad systemu finansowego.
Ł PIERWSZY.
Plan finansowy.
l. ń Plan l!'inansowy stanowi ę ś ć ł ą
Narodowego Planu Gospodarczego.
U. Celem Planu Finansowego . jest koordynacja
zycji ś ę ż dla zaspokOjenia potrzeb finan-
sowych ń ż ą ż i gtjspodat-
stwa narodowego.
Ul. ń Plan Finansowy ł ą i koordynuje na-
ę ą plany finansowe:
1) ż ń
2) ż ą
3) plan finansowy ę ń ę
ś ż ń
4) plan finansowy ł ę ń
wych.
5) plan finansowy ł ś
6) plan finansowy obrotu towarowego ł z za-
ą
7) plan sfinansowania Inwestycyj,
8) plan finansowy ń
9) plan finansowy ń ł
10) plan finansowy funduszów specjalnych,
11) plan kredytowy,
12) plan obrotu gotówkowego (kasowy),
13) inne plany finansowe, których ę ż ę
konieczne.
. IV . . ą przygotowania i przedstawienia projektów
planów ł ą ż ś ż ą
wego mi Ministerstwach: Administracji Publicznej i Ziem
Odzyskanych (Fundusz ą planu finansowego
ę ń na Ministerstwach, którym te
ę ą planu finansowego ń
ł na Ministerstwie Pracy i Opieki ł pla-
nu finansowego funduszów specjalnych na MinistE'rstwach,
przez które te fundusze ą administrowane; planu kredyto-
wego i obrotu gotówkowego na Narodowym Banku Polskim;
planu finansowego ł ś na ą Rewiz:vjnyn;t.
ż ń plan finansowy inwestycyj i ubezpie-
ń oraz plan finansowy obrotów towarowych i ł
wych z ą ą Ministerstwo Skarbu na pod-
stawie ł ń ł ś resortów i instytucyj.
dziane w ust. IV ą cyfry ę dla ł im
jednostek gospodarczych, jako ę do opracowania ich
planów finansowych. Plany te winny ć zaopiniowane
przez banki w trybie ś w ę XVII. Opra-
cowane i scalone plany finansowe jednostek
ą przedstawieniu Ministerstwu Skarbu i Central-
nemu ę Planowania.
b) Na podstawie ł planów finansowych Mini-
sterstwo . Skarbu w porozumieniu z Centralnym ę
Planowania opracowuje . ń Plan Finansowy i ł ą
cza go do projektu narodowego planu gospodarczego.
c) Zatwierdzenie planów finansowych poszczególnych je-
dnostek gospodarczych przez ę ę ą ż na-
ą ć jedynie po uchwale Rady Ministrów na podstawie
uzgodnienia z bankiem ą
VII. Sposób i tryb ł i wykonywania ż
ń ś ą zasady prawa ż
VIII. Sposób i tryb ł i wykonywania ź
ą ś ą prawo ż .
ż ą ą terytorialnego oparte ę ą
o ę .pokrywania niedoborów ą ż stopnia
przez ą ż stopnia, niedoborów ą
wojewódzkiego przez Fundusz ą dotowany
przez ż ń oraz ę przelewu ż bu-
ż ż ą do ą Funduszu lnwestJ'cyj-
nego.
Ł DRUGI.
Zasady planowej gospodarki finansowej.
IX. ń Plan Finansowy oraz ż plan szcze-
ł winny ć ą w zapotrzebowania
ś ę ż (wydatkóW) oraz ź ł pokrycia (do-
chodów).
X. ś jedn.ostek ż przeprowadzona ę
dzie zasada ę ż ą od ż ą
cego. Inwestycje ę ż ą ę ą powtó-
rzone w planie inwestycyjnym.
XI. · Gospodarka ę ż inwestycyjna w ę
stwach winna ć ś ś ę od gospodarki pie-
ę ż eksploatacyjnej w oparciu o zakaz ż ś
ków obrotowych Il:a cele inwestycyjne i na .odwrót.
XII. ę winny ć ż we ł
lub oparte na kredycie specjalnym, normatywne ś
obrotowe. Przeprowadzone zostanie rozgraniczenie norma-
tywnych i ł ą ś obrotowych.
XIII. Planowa gospodarka finansowa oparta zosta-
nie na:
l) koncentracji ś ę ż ą przez ż ę
biorstwo i ą dla danego rodzaju operacji w jednej in-
stytucji finansowej i przeprowadzaniu przez ę ę
wszystkich operacji czynnych i biernych,
2) zakazie posiadania rachunków w ę ż jednej in-
stytucji finansowej bez szczególnego zezwolenia,
3) przymusie uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym,
4) zakazie przetrzymywania gotówki w kasie ponad okre-
ś normy,
5) zakazie wzajemnego kredytowania ę przez · ę
biorstwa i ę
6) ustalol'lych zasadach ł zysku i pokrywania strat
w ę ń
7) kontroli elementów planowania i wykonywania planów
finansowych,
8) udziale wszystkich sektorów gospodarczych w finanso-
waniu ń planu inwestycyjnego.
Ł TRZECI.
Kontrola finansowa i ł ł banków w ustalaniu pla-
nów finansowo-gospodarczych, rewizje, ę ś ć i bilanse.
V. Corocznie ę ą ustalane terminy ą i za-
twierdzania ł plan6w finansowych i · ń
wego Planu Finansowego. XIV. System nadzoru i kontroli finansowej zostanie dla
poszczególnych ł i jednostek osobno opracowa.ny przez
VI. ł przepisy ą ą i za- ł ś resorty w porozumieniu z ' Ministerstwem Skarbu.
twierdzania planów finansowych wydane ą w oparciu XV. W ś przedmiotem kontroli finansowej
o ę o gospodarce planowej. ę
Przepisy te ę ą ę ą zasady: l) ś ł wykonywanie ą ą plan"Ów finan-
a) Ministerstwa i instytucje przeWidziane w ę IV sowych,
ą w oparciu o wytyczne Narodowego Planu Gos- 2) przestrzeganie zasad ę i racjonalnej gospodarki
podarczego do Mini:;terstwa Skarbu i Centralnego ę finansowej, ,
Planowania cyfry ę ą planu finansowego na i · 3) przestrzeganie zasad polityki ę ż
rok ę które ą zatwierdzeniu przez ę Mi- I XVI. 1) KontrC! la finansowa, jak ż ł ł ban-
I
nlstr6w. Na podstawie zatwierdzonych przez ę 1.VI ini- ków w (lpracowaniu planów finar..sowych jednostek gospo-
atr6w cyfr ź Ministerstwa i instytucje przewi- darczych ć ę na:
a) opmlOwaniu planów finansowo-gospodarczych, jak rów-
ż ich zmian oraz normatywów ś obrotowych,
b) ustalaniu zapotrzebowania ł ą ś
obrotowych w formie kredytu,
c) badaniu wszelkich dyspozycji ę ż z punktu wt-
dzenia ś z planem finansowo-g6spodarczym, ce-
ś oraz ł ś ś formy dyspozycji ę ż
(gotówkowej-bezgotówkowej), .
d) badaniu systemu zakupu l ż z punktu widze .
nia finansowego,
e) badaniu elementów kosztów ł
2) W przypadku ę opinii banku, o której
mowa w pkt. l lit. a) bank ą jest ć
ą ę ę ą która z kolei, w razie nie-
uzgodnienia z ą ę ą jednostki gospodarczej,
przedstawia ę Ministerstwu Skarbu do uzgodnienia
z ł ś resortem.
XVII. Instytucje bankowo-kredytowe ę ą ą
l) ą ć dla Ministra Skarbu, ł ś Ministra
i Prezesa Centralnego ę Planowania periodyczne spra-
wozdania o sytuacji finansowej poszczególnych ł gos-
podarczych,
2) ć Ministra Skarbu i ł ś Ministra
o istotnych uchybieniach w zakresie wykonywania planów
finansowych oraz o faktach ą zasadnicze trud-
ś . w gospodarce finansowej oraz ć na ż ą
Centralnemu ę Planowania wszelkich ł
i informacji ę dla kontroli wykonania narodo-
wego planu gospodarczego.
XVIII. ż bank ą stwierdzi, ż ę
stwo wykazuje niezaplanowane straty, które ą spowo-
ć ł zachwianie równowagi finansowej ę
biorstwa, zawiadamia o tym ą Rewizyjny, który obo-
ą jest w jak najkrótszym czasie ć ę
ę j ł ż ć Ministerstwu Skarbu i organizacji
ę jednostki gospodarczej odpowiednie sprawo-
zdanie.
XIX. Rewizja ą w ę ń
ż ć przeprowadzona przez organa ń jedynie
po uprzednim zawiadomieniu o tym ę Rewizyjnego
1 uzyskaniu potwierdzenia na delegacji. Nie dotyczy to re-
wizji przeprowadzonych przez organa danego resortu, przez
instytucje bankowo-kredytowe w zakresie ich ł ś
które jedynie ą ą Rewizyjny o zamierzonej
rewizji, przez ż ą ę Kontroli ń oraz ł
dze ł do ś ę
Akty okresowych rewizji dokonywanych przez banki i · in-
stytucje bankowo-kredytowe oraz na podstawie delegacji
ę rewizyjnych winny w odpisach ć przedstawione
ę Rewizyjnemu.
XX. Normatywne zagadnienia z zakresu ę ś i bi-
lansów ż ą kompetencji Ministra Skarbu. Ob()-
ą inicjatywy w tym zakresie spoczywa ż na od-
powiednich resortach.
XXI. Wnioski o zatwierdzenie bilansów ł ą Komisje
Bilansowe, ł dla poszczególnych ę
lub grup ę przez organa uprawnione bezpo-
ś lub na podstawie delegacji do zatwierdzaniabilan-
sów. W ł Komisji Bilansowej wchodzi przedstawiciel
ę Rewizyjnego.
XXII. Utworzony zostanie przy Ministerstwie Skarbu In-
stytut naukowy organizacji ę ś ś
j planowania finansowego.
OD ADMINISTRACJI
Stosownie do rozporzqdzenia Rady
Ministrów o dostawach i robotach na rzecz
Skarbu ń samorzqdu i ł
prawa publicznego z dn. 29.1 1937 r.
(Dz. U. R. P. Nr 13 poz. 92) i z dn. 12.IX
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44 poz. 254)
z a w i a do m i e n i a o przetargach kiero-
wane do Monitora Polskiego winny ć
ogla.zane conaimniei nCl 10 dni przed
terminem otwarcia ofert.
W zwiqzku z ż uprasza ę
o ę Administracii ż okr-'-
lonych ł ń ź na 2 t Y g o d-
l nie przed tym terminem.
Ł CZWARTY.
Aparat finansowy.
XXIII. Aparat fiaansowy jest organem planowej gospo-
darki finansowej. ł ą ę ń aparat ż fi-
nansowo-kredytowy oraz ubezpieczeniowy.
XXIV. ą organów finansowych ę
ń z aparatem finansowym ś ą
ł ś Ministra w porozumieniu z Ministrem Skarbu
w oparciu o zasady ś organów finansowych
ę za:
1) stan ę ś ę
2) za zgodne z przepisami ą planu finansowego,
3) ś ć wydatków.
XXV. Instytucje kredytowe i kredytowane
ś przez Narodowy .Bank Polski ą ą co-
roczne plany kredytowe ą .ich zakresu ł
i ł ą je Nar odowemu Bankowi Polskiemu, który
przygotowuj e ·ogólno-palist\vowy plan kredytowy i przedsta-
wia go Ministerstwu Skarbu. .
XXVI. N«rodowy Bank Pol ski kontroluje wykonanie pl a-
' lU
XXVII. Narodowy Bank Polski
l) ś wymienione w ust. Ul p. 4 ę
stwa P<lz'lstwowe z ą ę budowlanych
i ż
2) ś t. j. za ś ł ś instytucji
kredytowych - pozostale jednost.ki gospodarcze.
XXVIII. Centralnymi instyt ucjs.mi kredytowymi ą
Bank Gospodarstwa Krajowego,
ń Bank Rolny,
Pocztowa Kasa ę ś
Bank Gospodarstwa ł
Bank Komunalny,
Bank Handlowy w vVarszawie,
Bank ą ł Zarobko"vycll.
XXIX. 1) Bank Gospodar stwa Krajov,'cgo jest ą
fnstytucjq kredytu ś i ł Prowadzi
ę ś na cele inwestycyjne i jest ą
techniczno - fina nsowym ł ś planu inwestycy jnego.
W krMkclerminowe kredyty obrotowe zaopatruj e
ę budowlane i ż Bank Gospodar-
stwa Kra jowego ż na podstawie ł Rady Mill i-
strów ć obli:::acje na inwestycyjne.
2) ń B:1l1 k Rolny finansuje ś ć : zby!:
ł r olniczych i ł r olnego oraz ę Inwe-
stycyjneJ ą ą z w'trojem r olnym. P<:!t1StWOW:i Ban);:
Rolny ż na podstaWie ł R.ady Ministrów ć
obligacje na cele inwestycyjne. Paó.stwowy Bank Rs lny
ż ł ć ę ą komunalnych kas ę ś
3) P. K. O. zajmuje ę prowadzeni em poczt owego obrotu
bezgotówkowego i jest ą ś ę ż Pocz-
towa Kasa ę ś ż ć na podstawie
ł Rady Ministrów obligacje emitowane prze? pu-
bliczne instytucje kredytu ł na cele inwe-
stycyjne.
4) Ban·k Gospodar stwa ł fi nansuje
obrotowe i inwestycyjne ł ś
Bank Gospodarstwa ł ż ć ą
W ramach akcji zleconej polityki inwestycyjnej P3!1stwil
prowadzonej ze specjalnych funduszów publicznych. BLmk
Gospodarst wa ł j est ą ą dla
wszystkich ł kredytowych, których ą ł
guje ę w akcjach ł j. zleconych.
5) Banki akcyjne t. j. Bank Handlowy w Warszawie i Ba:1k
ą ł Zarobkowych ą w zakresie kre-
dytów obrotowych ę ś ć ą przy czym
Bank Handlowy w Warszawie finansuje ę prywatne
jednostk i gospodarcze, a Bank ą Spó!ek Zarobko-
wych mniejsze prywatne ę oraz ł
Przez ż banki ą ć finansowane ż ł
dzielnie miejskie (szczególnie ś przez Bank
ą ł Zarobkowych), o ile ł t e nie ko- ·
ą z kredytów w Banku Gospodarstwa ł
W zakresie . inwestycyjnych banki akcyjne finan-
ą sektor prywatny w ramach planu inwestycyj nego.
Banki akcyjne ą ć wykonawcami w r a mach Dkcji
zleconej polityki inwestycyjnej ń
6) Polski Bank Komunalny i Komun:.lny Bank Kredytowy
w Poznani u (do cza,,: l zorganizowaniar.anku Komunalnego)
ż na ł ś t erenach ą ą ą
dowe oraz ą ę i ł ż
ś publicznej zarówno w zakresie ś obrotowych,
jak i inwestycyjnych. W t ym ostatnim zakresie banki .te ą
wykonawcami polityki inwestycyjnej ń Polski Bank
Komu.nalny administruje Funduszem ż
kowym i na ż ą ł przeprowadza specjalne akcje
kredytowe zlecone.
Banki komunalne ł ą ę w swoich 'akcjach ą
Komunalnych kas ę ś dla których ą centralami
finansowymi.
7) Komunalne Kasy ę ś ą lokalne ś
ę ż i ę ś ą ł ś ć ą
ą ł drobny ł i handel, mniejsze jed-
nostki gospodarcze, rolnicze oraz mniejsze ł miej-
skie i wiejskie, o ile . nie ą one finansowane przez inne
banki, jak B. G. S. lub banki akcyjne.
Poza tym komunalne kasy ę ś ą aparatem dy-
strybucyjnym dla specjalnych kredytów przeprowadzonych
centralnie przez inne banki.
8) ł ę ś - ż ą
wolne ś ę ż i ę ś i ą Ż po-
trzeby o charakterze gospodarczym swoich ł .

Ponadto podobnie jak K. K. O. ł ś
ż ą aparatem dystrybucyjnym ?la kredytów roz-
prowadzonych z polecenia ich cent rali finansowej t. j.
E. G. S., a ż przeprowadzonych centralnie przez inne
instytucj e kredy towe.
XXX. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymuje ś ć
ł planu finansowego inwestycji do wykonania.
Uruchamia nie ń ś inwestycyjnych (kredytowa-
nych i bezzwrotnych) ę na podstawie ł inwe-
stycyjnych Centr. ę Planowania. Na poszczególne
ł Minister Skarbu w porozumieniu z Prezesem Cen-
tralnego ę Planowania zleca zwolnienie ś inwe-
stycyjnych w ę ś ś w stosunku procento-
wym do sumy przewidzianej w rocznym planie.
Ł Ą
Zasady systemu finansowego w odniesieniu dQ ę
hiorstw ń
XXXI. ą ustalone ł zasady systemu fi-
nansowego ś ę ń oparte
na analugii z ś w dalszym ci'1gu zasadami , doty-
ą ę ł Ministerstwu ł
i Handlu.
XXXI I. PrzedsiGbior:;two wytwórcze utrzymuje od Cen-
trali Zbytu za ą ę ę ą pokrywa-
ą ą planowane koszty ł oraz ż ę zysku. Cena roz-
liczeniowa winna ć ustalona indywidualnie dla k:l i deg<)
ę lub grupy ę
XXXIII. Cena rozliczeniowa fabryczna powiekszona
o procentowe narzuty na utrzymani e Centralnego ą
Zjednoczenia, ę Centrali Zbytu, scalony podatek
obrotowy oraz ewent. narzuty specjalne w try-
bie przewidzianym dla ustalenia planów' finansoWych, - sta-
nowi ę ą Centrali Zbytu. Cena, po ktMej
Centrala Zbytu sprzedaje ę stanowi ę ą
XXXIV. ż cena efektywna ż ę od ceny rozli-
czeniowej Centrali Zbytu - ą ą z tego ł nad-
ż ę Centrala Zbytu ł do Narodowego Banku Pol-
skiego na rachunek ż cen Ministerstwa ł ś
niedobór pokrywa Na rodowy Bank Polski z tego rachunku.
XXXV. l) Zysk ę ń dzielony
ę na podatek dochodowy, ę ł i ł
normat.ywnych ś obrotowych. Podatek
wynosi nie mniej ż 10 proc. zysku, nie ę jednak ż
pozostaje po przeznaczeniu jego ę ś na ę uzuper-
nianie normatywnych lirodków obrotowych i premii ł
W tym s:,:mym stosunku ę ą pobierane zaliczki ę
na pode1 tek dochodowy.
2) Zysk ę w latach 1947 i 1948 podziebny
ę w sposób ę ą
a) podatek "Zys·ku, .,. ".
b) premia zaiogi - 10 proc. zysku p;anowego i 20 proc
zysku ponadplanowego,
c) ę ł ś obrotowych 80 proc.
zysku planowego i 70 proc. zysku ponadplanowego,
przy zastosowaniu ń ust . XXXIX.
XXXVI. ę ą normatywy ś
obrotowych na dzi eil 1.1.1947 r. oraz plan wzrostu norma-
tywnych ś obrotowych po tej diwie w ramach pla-
nów fin ansowo-gospodarczych.
XXXVII. ż ł ś obrotowe ę
wg bil ansu na ń 1,1.1947 r. ż ą ustalone nor-
matywy --'- ż podlega ł do Na]f;)dowego Ban-
ku Pol 2l1: iego na rachunek sum obrotowych Zjednoczenia
wzgl. Centralnego ą ż od ą
ę
XXXVIII. ż ł ś obrotowe ę
wg bIiansu na ń 1.1.1947 r. nie ą normatywów -
Narodowy Bank Polski udzieli ę specjalnego
kredytu, który zarówno w ę ś ł jak i odset-
kowej podlega ł z rachunku sum obrotowych Zjednq-
czenia wzgl. Centralnego ą
XXXIX. Pokrycie ·planowego wzrostu normatywnych
ś obrotowych po dniu 1.1.1947 r . ą z zysków
ę zgodnie z ust. XXXV. ż zysk przed-
ę ż zapotrzebowanie ś obroto-
wych, ż ł podatku dochodowego (ust. XXXV
pkt. 2 lit. c) ulega ł do Narodowego Banku Polskiego
na rachunek sum obrotowych Zjednoczenia wzgl. Central-
nego ą W przeciwnym wypadku niedobór podlega
pokryciu z rachunku sum obrotowych Zjednoczenia wzgl.
Centralnego ą w formie dotacji.
XL. Prawo przeznaczenia ę ś zysku na ę
ł ś obrotowych przyznaje ę tylko tym
ę które ą normatywy ś obro-
towych.
XLI. ż na rachunkach sum obrotowych Zjedno-
ń ą z ś powyze) ł i ł
ą przelewowi na rachunek sum obrotowych Cen-
tralnego ą ś niedobory ą pokryciu z ra-
chunku sum obrotowych Centralnego ą ż
na rachunku sum obrotowych Centralnego ą podle-
ą przelewowi na rachunek sum obrotowych Min. Prze-
ł i Handlu, zai ni edobory ą pokryciu z tego
rachunku.
XLII. ę ś ć amortyzacji, ą w st osunku procen-
t owym do ł ś amortyzacji, ę ł ą do
Banku Gospodar stwa Krajowego na rachunek amortyzacji
ę z którego pokrywa ne ę ą wydatki przed-
siGbior,.; J ... w ą
a) z na byciem ę i inwentarza o: dle2::.j '1'::C::;O zara-
chowaniu do ą ł
Nr.
b) z kapitalnym remontem obiektów ą ł
Wydatki te ę ą ę w ń Plank I nwesty-
cyjnym w przeWidywanych globalnych kwotach dlo. poszc:w-
gólnych Centralnych ą Mini sterstwa. ł
i Handlu.
ą i ł przepisy wydane na podsta-
wie dekretu z dnia 25.VL1946 r. o ń PIU!lie Inwe-
stycyjnym ą
a) ą ę ś wzgl. czasokres ż ś
ę i inwentarza ą zarachowaniu do
ą ł
b) ę ł na kapitalny remont obi eldow ma-
ą ł nie ą w ń do
remontu ż ą zaliczeniu w ę ż ż ą kosz-
tów produkcji, ani w ń do nowych inwe-
stycji aktywowaniu jako nowy . ł ą
ł
Finansowanie kapitalnych remontów przez B. G. K. na-
ę z tego konta na podstawie zatwierdzonych koszto-
rysów, w ę nagromadzenia ę ł przez przed-
ę funduszów z ł amortyzacji. W wypadkach,
ż tego ę ł sytuacja finansowa ń
Rada Mini strów ż ś ć rozmiary wy-
korzystywania sum przeznaczonych na finansowanie kapi-
talnych remontów.
Wydatki ż dokonywane ą pod ą Banku
Gospodarstwa Krajowego, przy czym, w razie ż
Banku, sprawa uruchomienia robót rozstrzygana jest w dro-
dze porozumienia ę ł ś resortem a Central-
nym Urzt:;dem Planowania ..
XLIII. ż ę wydatki ę z tytu-
ł ś w ust. XLII ą w danym roku
sumy ł na rachunek amortyzacji - Bank Gospoda r-
stwa Kraj owego ż ć ę na ten cel
kredytu, który podlega ł z rachunku amortyzacji w l1a-
ę r oku.
XLIV. ł ą ę ś ć amortyzacji ę ł
ca do Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek inwe-
stycyjny ę z którego pokrywa ę ł ż
przedsi<;biorstwa z ł kredytów inwestycyjnych na
ń 1.I.l947 r . w kapitale i odsetkach, jak ż ż ą
wydatki inwestycyjne, przewidziane w ń Planie
Inwestycyjnym.
Odpisy amortyzacy jne dokonane w bilansach ę
biorstw za lata 1945 - 1946 ą ż ł na
rachunek inwestycyjny ę - ś kwoty ż
ł z tego ł na dotychczasowy "rachunek f undu-
szu amortyzacyj npgo" i ż na ł ę kredytów inwe-
stycyj nych podlegaj" przeniesieniu na rachunki inwesty-
cyjne ę
XLV. ż na rachunkach sum inwestycyjnych
ę ą przelewowi na rachunek sum in-
westycyjnych Zjednoczenia wzgl. Centralnego ą -
niedobory na tych rachunkach ą pokryciu z ra-
chunku sum inwestycyjnych Zjednoczenia wzgl. Centralnego
ą
ż na rachunkach sum inwestycyjnych Zj ednocze-
nia ą przelewowi na rachunek sum inwestycyjnych
Centralnego ą ś ż na rachunkach sum
inwestycyjnych Centralnych ą - przelewowi na ra-
chunek sum inwestycyjnych Min. ł i Handlu.
Niedobory na rachunkach sum inwestycyjnych Zjedno-
czenia ą pokryciu z rachunku sum inwestycyjnych
Centralnego ą ś niedobory na rachunkach sum in-
westycyjnych Centralnych ł - pokryciu z rachunku
sum inwestycyjnych Min. ł i Handlu.
XLVI: ż z ż ń nie wynika co in-
nego, ż na rachunkach ż cen oraz sum obro-
towych ą z ń roku na podstawie ę
bilansowego przeniesieniu na rachunek inwestycyjny w Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. Rachunki ą ć ż
dotowane ze Skarbu ń w ramach przewidzi anych
w ż ń
W ą roku ż na poszczególnych rachunkach
Ministerstwa ł i Handlu ą ć ż na
pokrycie niedoborów na innych rachunkach ż Minister-
stwa. Przenoszenie ż z rachunku sum inwestycyj-
nych na inne rachunki wymaga jednak uprzedniej zgody
Ministra Skarbu.
Minister Przemyslu i Handlu dokonuje z poszczegól nych
rachunków wplat do Skarbu ń przewidzianych' w bu-
ż ń
XLVII. Mini ster Skarbu ż ą ć Narodowy Ba nk
Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego do notyfikow:mia
obrotów na rachunkach Ministerstwa ł i Handlu
w zakresie ś ą
XLVIII. ł na poszczególne r achunki , jak ż
ł z rachunków oraz przelewy awansowane ę ą na
podstawie planów finansowych, ś rozliczane na p'ldstawie
bilansów.
XLIX. Przez ę w rozumieniu nini ejszej
ł ż ć j edclOstk i organizacyjne podlegle
l',oIinil' t ersi-vi u ł i Handlu, oparte 'li swej ł
ś o ą ś ć i bilans z ą
ę ł Dyrekcjom ł miejsco-
wego.
Ł SZOSTY.
Przepisy wylmnawcze i ś
L. V/ykonanie niniejszej ł powierza ę Ministrowi
Skarbu oraz ł ś ministrom i Prezesowi Centralnego
ę Planowania.
Nr. 120
LI. Zasady zawarte w niniejszej uchwale ę ą stopniowo
realizowane w ę ę ą w reorganizacji
aparatu finansowego.
LII. Dotychczas udzielone kredyty inwestycyjne ą
kom ą i ś powinny ć skonwer-
towane na kredyt ł nisko oprocentowany.
LIII. Uprawnienia ż ą ł ą Radzie
Ministrów przenosi ę na Komitet Ekonomiczny Rady
Ministrów.
ł niniejsza wchodzi w ż ż dniem jej
ł 1
PREZES RADY MINISTROW
• (-) Józef Cyrankiewicz
763.
OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRóW
Z dnia 24 ś 1947 r,
w sprawie ł statutu stowarzyszenia ż
ż ś "Liga Lotnicza"
Na podstawie § 2 ą Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 1947 r. o uznaniu "Ligi Lotniczej"
za stowarzYlszenie ż ż Ł ś i o ą
zaniu st()lv,rarzysz,eni'a "Liga Obrony Powietrznej
i (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 333),
ł w ł ą do obwienczenia ninie;sze-
go statut ż ż ś "Liga
Lotnicza",
PREZES RADY MINISTRóW
(-) Józef Cyrankiewicz
ł ą do
Pri!''. esa Rady Ministrów z dnia
24 ś 1947 r. (poz. 763).
STATlJT
LIGI LOTNICzEJ
StoV'.arzyszenia ż ż ś
' Nazwa, teren ł siedziba.
§ 1.
1) Stowarzyszenie nosi ę "Liga Lotnicza", w skrócie
"L. L.".
2) Stowarzyszenie ą ą ć na obszar Rz<,·
czypospolitej Polskiej.
3) ą ł ce!ltralnych L.L. jest miasto st. War-
szawa.
4) Stowa'2yszenie ż ł ę sztandaru, go-
ł ubiorów i odznak z zachowaniem ą ą prze-
pisów.
Charakter i przywileje stowarzyszenia • .
§ 2.
1) L,L. jest uznana za stowarzyszenie ż ż
ś Jako organizacja ł ż ż ś posia-
ą szczególne znaczenie dla PailStwa, L.L. ma prawo -
w ramach ą ą przepisów do korzystania ze
szczególnych ulg i ń w podatkach i ł ń
stwo,wych i ą
2) L,L. jest ą ą ż ć zapisy i da-
rowizny oraz ć ą ruchomy i niet·uchomy.
3) L.L. wykonuje prace i zadania powierzone jej przez
ń ł i ą w zakres kompetencji tych
ł na warunkach przez nie ś
4) ł instytucje i funkcjonaI'iusze L.L. ą
:.': prawa otrzymania poparcia i pomocy ł cywilnych
i wojskowych w zakresie ł ś stowarzyszenia,
5) L.L. ż ć ł odznaki honorowe za za-
ł ł Ż na polu jej ń
6) W ramach L.L. ą ć tworzone organizacje specj,ll-
ne, ł ż ą celom i zadaniom L.L., ł ą na podstawie
regulaminów, uchwalonych przez Walne Zgromadzen:e n'3.
wniosek ą ł zatwierdzonych przez whdze

7) L;L. szkoli\ swych ł w dzied?inie Obrony Prze
ciiwiotniczej biernej w zakresie lotniczym.
Cele i ś ł stowarzyszenia.
§ 3.
1) L.L. ma na celu krzewien!e ł do lotnictwa
w jak najszerszych ę ł ń oraz
rOZJWoju lotnictwa polskiego we wszystkich jego dziedzi-
nach.
2) Dla ą ę ż celów L.L.:
a) organizuje zjazdy ,wystawy, konkursy, pokazy, poga-
danki, odczyty, kursy i ł
b) wydaje lo1mioze pisma periodyczne i broszury oraz po-
piera wydawniotwo ł naukowych, teoretycznych i pod- '
ę praktycznych,
c) popiera ł instytutów, pracowni naukowych,
bibliotek, Ł ś i ł lotniczych,
d) popiera wynala:mi i wszelkiego rodzaju ś ć
w dziedzinie lotnictwa,
e) szkoli fachowców lotniczych,
f) ł i ę lub subwencjonuje ś sportu
lotniczego, organizuje zawody i konkursy lotnicze, ustana-
wia nagrody i premie za najlepsze wyczyny lotnicze sporto-
we i t. d.,
g) buduje lotniska i ą lotniskowe dla celów wlas-
nyr.h,
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 r.
h) opracowuje projekty odpowiednich ą ń i prze-
pisów, ą stosowne wndoski ł Ś ł
i) ł z organizacjami zawodowymi i ą
ł ż oraz z pokrewnymi organizacjami innych
ń
ł stowarzyszenia, ich prawa i ą
§ 4.
ł L,L. ą ć
a) osoby fizyczne, ę ą obywate:ami
Polskiej ę w poczet ł ł
b) polskie osoby prawne.
§ 5.
1) ł L,L. ą ę na czynnY:;1, zwyczajnych,
nadzwyczajnych, ż i honorowych.
2) ł czynnymi ą ć lotnicy i fachowi pra ·
cownicy lotnictwa, a ę
a) ł ł statków powietrznych,
b) ż technicy i mechanicy lotniczy,
c) lekarze, prawnicy, dziennikar7.€', nauczyciele i inni pra ·
cownicy instytucji lotniczych.
3) ł zwyczajnym ż ć ż osoba prawna
oraz ł osoba fizyczna , ę przez ą ł
miej scowego.
4) ł czynm l zwyczajni ł ą
ł ł ł j est trzech stopni: minimalna,
normalna i ż ś ć ł ust ala Walne Zgro-
madzenie.
ł ma ł ą ę w wyborze jednej z wy-
mienionych ł przy ę do L.L., jak ż
do ż jej zmiany; winien jedynie ż ą ę l.a-
ć na ś ą swego ł
Pierwsza ł ę liczy ę jako wpisowe i jest
ł przy ę ł
5) ł nadzwyczajnymi ą ć osoby od lRt
H-tu do l8-tu zrzeszone w ę ł _ wychowaw-
czych organizacji ł ż oraz ł ż szkolna, któ-
ra ż ć jedynie w ł zorganizowanych
dla niej w ę ł ą ę pod dozorem
ł szkolnych. ł nadzwyczajni ł ą ł
ż ż ł zwyczajni, ą jednak z ł wo-
li ż ć je do ś ł ł zwyczaj-
nych. ś ć ł ustala Walne Zgromadzenie.
6) ł ż staje ę ł czynny lub
zwyczajny ł ą jednorazowo na rzecz L,L. conajmniej
ą ą ł ę ą
7) ł honorowymi ą osoby, którym ś ć ę
przyzna Walne Zgromadzenie na wniosek ą ł
za szczególne ł w dziedzinie lotnictwa lub za wybitne
. przyczynienie ę do rozwoju L,L.
8) ł honorowi i ż nie ł ą ż ą
cych ł ł
§ 6.
1) ł czynni, zwyczajni, ż i honorowi ma-
ą prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do ł ż
b) korzystania ze wszystkich praw przewidzian'ych przez
statut oraz z ulg i ń przyznanych przez ł ś
ł stowarzyszenia,
c) korzystania ze wszystkich ą stowarzyszenia na
zasadach ś ' przez odpowiednie jego ł
2) ł nadzwyczajni ą prawa wymierzone w
punkcie 1, z ą czynnego i biernego wyboru ł
§ 7.
l) ł L.L. ą ą
a) ł ć regularnie ł
b) ś ś ć statutu oraz regulaminów i instruk-
cji, jako ż ć ę do prawomocnych ł
c) ć ł w pracach ł do którego ż ą
d) ć ę o rozwój stowarzyszlinia i ą ę jego ce-
lów.
§ 8.
l) ł L.L. ę ą ze stowarzyszenia na ł
ż ą przy jednoczesnym uiszczeniu ł ł
2) ł ą ć ś ze stowa,rzyszeni3. na
mocy ł ą ł miejscowego lub ż Walnego
Zgromadzenia ł w razie:
a) ł ł za ś ć ę
b) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i instrukCji 0raz
ą ę ł ł
e) ł ś na ę stowarzyszenia,
d) ł czynów ń ą
3) ł ś przez ą ł ą pra'vo
ć ę do ż walnego zgromadzenia ż ł
Przepis ten nie dotyczy przypadkÓW ś ł
na mocy ust. 2, pkt. a. Osoby, wykluczone za czyny wymie-
nione w ust. 2, pkt. c i d nie. ą ć ponownie
do stowarzyszenia.
Fundusze i ś ć
§ 9.
l) Fundusz L.L, tworzy ę
a) ze ł ł
b) z subwen<;:ji ń
c) z ofiar, zapisów i darowizn,
d) z dochodów ł z ś ę
biorstw, z odsetek od ł i t. p.,
e) z dochodów, z organizowan:fch imprez oraz innych do-
chodów ł
2) Darowizny. zapisy, legaty i ś ą
ć stowarzyszenia i ą pod ą ą
ł lub ż ą któremu ą ł opie-
ę ę zlec,i.
3) Do przyjmowania zapisów, legatów i oraz na-
bywania, zbywania i ą ż ą n ieruchomego
stowarzyszenia uprawniony jest ą ł lub ą
ę wojewódzkiego z ż ą ł
4) Sto!warzyszenie prowadzi ś ć zgodnie z prze-
pisami prawa i ę zwyczajami i ś wedlug
zasad, uotalo:1ych przez ą Gló·wny.
5) Rokiem operacyjnym ż i l'Q)rawozdawczym
jest rak kalendarzowy.
§ 10.
1) ł miej sco'we winny ć wszystkie w,plywy,
po ą ę wydatków administracyjnych,
które n ie ą ć 10(/0 ogólnych rzeczywistych
ł jak ż innych wydatków zatwierdzonych
przez ą obwodu po'wiatowego (miej bl;;:iego) co mies i'lc
do ł ś obwodów powiatowych (miej skich) ź
ni ej do dnia 10 ę ą
2) Obwody powi atowe (miejskie) ą wszyscldc
ł j' ą ę wydatków adminis1.rac"
które nie ą ć 15% ogólnych
ł jako ż innych wydatkÓW zatwierdzonych przez
ą ę wojewódzkiego, co ą do ł ś
ę wojewódzkich, ż do dn ia 20 ę
ą
3) ę wojewódzkie ł ą co najmniej 50% wszel-
kich ł co ą do Zarz<)du ł ź
do ostatniego dnia ę ą
4) ą ł ż ż ć poszczególnym o];:n;gom
wojewódzkim ż od nich ł lub ż ł
od nich ć
5) ą ł obwodów powiatowych i ę wo-
jewódzkich powinny ł ć program prac i ż do
zatwierdzenia ą ż
Organizacje L.L., jej ł obwodów ę
§ 11.
1) Organizacja L.L. obejmuje:
a) ł miejscowe,
b) obwody powiatowe (miejskie),
c) ę wojewódz:lde,
d) ł central ne.
2) ł ł miejscowych, obwodów ę ą
a) walne zgromadzenia,
b) ą (komisaTZe).
3) ł centralnymi L.L. ą
a) 'Walne Zgromadzenie,
bl ą ł .
4) Przy ł obwodach, ę i ą ł
ą komisje kontrolne ,Komisja Kontrolna przy ą
I dzie ł nosi ę ł Komisji Kontroli . Nadto
przy ą ł istnieje ł ń
§ 12.
1) ł mJeJ'scowe ą ć w ż ś
Rzeczypospolitej Polskiej, przy poszczególnych organizacjach
i instytucjach lub ż od nich.
2) ł miejscowe musi ę ł ć co najmniej z 20 ł
ków,
3) Osoby ą ł miejscowe ą zcbran;e
organizacyj,ne, które wybiera ą ę ą j ne-
l egatów na waLne zgromadzenie obwodu powiatowego (miej-
skiego).
4) ą obwodu powiatowego, a o ile obwód taki nie
istnieje, to komisarz powiatowy ma prawo ć w
ż ś komisarza miejscowego, celem werbo-
wania ł zbierania ł ł i organizo-
wania ł miejscowych.
5) Obrany ą ł od;pis ł zebra nia or-
ganizacyjnego do ą ł obwodu, a ś obwód
taki nie istnieje - do komisarza powiatowego
6) ł miejscowe r ozpoczyna ą ł ś ć po zatwier-
dzeniu i zarejestrowaniu go przez ą obwodu powiato- .
we go (miejskiego) lub ż przez komisaTZa powia1owego, po
czym komisarz miejSCOWY zostaje ł
7) W razie likwidacji ł miejscowego, ę ć jego, wszel-
kie akta i, fundusze winny ć ł ł do za-
ą obwodu powiatowego (miejskiego) lub do komi sarz",
powia towego.
8) ł miejscowe ż ć kilka ą ą ze
ą osiedli, jak ż w jednej Ś ż ć
ę ł miejscowych.
9) Kojo miejscowe, nie ą warunkom
nym w ust. 2; ulega ą na mocy ł zarz<1du
obwodu powiatowego (miejskiego) lub ż na mocy decyzji
komisarza powiat owego.
§ 13.
1) Obwód powiatowy (miejski) ż ć w ż
powiecie, na którego terenie istnieje co najmniej fi ł miej-
scowych.
2) ę obwodu powiatowego (miejskiego) przepro-
wadza komisarz powiatowy.
3) Komisarz powiatowy ł delegatów ł miejscowych
na zebranie organizacyjne, które wybiera ą i
ą obwodu powiatowego (miejskiego) oraz delega lów
na walne zgromadzenia ę wojewódzkiego.
4) Obwód powiatowy (miejski) rozpocz:l>na ą ć
niezwloczni e, poczym komisarz powiatowy zostaje odwolany.
5) W razie lilrwidacji obwodu pewiatowego (mi ejskil'gn).
ę ć jego, wszelkie akta i fundusze powinny by'" ł
do ą okn:gu lub komisaria wojewódz .
kiego.
6) Obwód powiatowy (miejski), nie ą warun-
kom wska7..anym w ust. l , ulega ą na mocy uchwa-
ł ą ę wojewódzkiego.
§ 14.
1) ę wojewódzki ż ć w ż wojewódz-
h"rie. na którego terenie ą conajmniej 3 ohwody po-
wiatowe (mi ejskie).
2) ę ę wojewódzkiego przeprowadza komi-
sarz wojewódzki.
3) Komisarz wojewódzki ł delegatów obwodów po-
wiatowych (miejskich) na zebranie organizacyjne, które wy-
biera ą i ę ą ę wojewó<lli.kiego oraz
delegiltów na walne zgromadzenie. Obrany ą ł
odpis ł zebrania organizacyjnego do ą ł
nego,
4) ę wojewódzki rozpoczyna ą ł ś ć niez-
ł poczym komisarz wojewódzki zostaje ł
W razie likWidaCji ę wojewódzkiego, ę ć jego,
wszelkie akta i fundusze winny ć ł do ą
ł
6) ę wojewódzki, nie ą warunkom wska-
zanym w u·st. l, ulega ą na mocy ł ą
ł
§ 15
1) W miastach ą co najmniej 10.000 ś
w których istnieje co najmniej 5 ł miejscowych, ą po-
ć na mocy ł ą ł Obwody miejskie
na prawach qbwodów powiatowych.
2) W razie likWidacji obwodu miej skiego, jego ł miej-
scowe ą w ł obwodu powiatowego.
3) Obwody miejRkie, nie ą warunkom wymie-
nionym w usl. l , ą ulec ą na mocy ł
ą ę wojewódzkiego.
4) Miasto ł Warszawa oraz miasto Ł ź ą wy-
dzielone ę miejskie na prawach ę wojeWÓdzkich
i ł ą ę z ł mie,i-scowych.
Z ż zmian, ą z ich ę struk-
tury, stosuje ę do nich wsze·1kie po:;tanowienia ą
ę WOjeWÓdzkich.
§ 16.
l) ł miejscowe wybiera jednego delegata i ę ę na
walne zgromadzenie obwodu powiatowego (miejskiego).
2) Obwód powiatowy (miejs ki) wybiera dwóch delegatów
oraz jednego ę ę na walne zgromadzenie ę woje-
"MONITOR POLSKI" - 24 wrzesnla 1947 I'.
ą ł ł w pismach miejscowych lub przy pomocy
plakatu, albo w inny s;posób przynajmniej na 10 dni przed
terminem. W zawiadomieniach o walnym z,gromadzeniu na-
ż ć ę ę miejsce oraz ą dzienny.
5) Na. walnym zgromadzeniu ł ą ć rozpa<trywane
tylko te sprawy, które ł umieszczone na ą dz·ien-
nym, lub ł do ą ł miejscowego co najmniej
na 3 dni przed terminem zgromadzenia, niemniej ż przez
5-ciu ł ł
. 6) Walne zgromadzenie ł miejscowego:
a) rozpatruje i zatwierdza sprawo7.ldanie ą ł oraz
wnioski komisji kontrolnej,
b) dokonywa wyboru ą i komisji kontrolnej, .
c) wybiera delegatów na walne zgromadzenie obwodu po-
wiatowego (miej skiego) i uchwala dla nich wnioski do
przedstawienia na walnym zg·romadzeniu,
d) uchwala wnioski do pmgramu prac i ż na rok
ą
e) ł wnioski przedstawione przez ą Qraz inne
wnioski ł w terminie,
f) uchwala dY'reMywy dla ą i ł kom,
g) ś ł w przyPadkach przewidzianych
pkt. b, c, d , ust. 2 § 8,
h) ż ł ą ł ą ą ć ł
i) . rozstrzyga ł w przYiPadkach przewidzianych
w § 8 ust. 3,
D udziel·a lub odmawia ą absolutorium.
7)' ł ą ł ą ę ś ą ł o,becnych
na zgromadzeniu z ą ł ą likwidacji
ł k,tóre ą 2/3 ł obecnych i uprzedniego po-
stawienia na ą dziennym.
§ 19.
1) Walnym zgromadzeniem obwodu pCJlWiatowego (miejskie-
go) jest zebranie delegatów ł miejscowych danego obwodu.
2) Zwyczajne walne zgromadzenie obwodu odbywa ę ę
dzy 5 a 15 lutego.
3) W przypadkach przewidzianych w § 1"" USlt. 3, ą
obwodu powmien ł ć walne zgromadzenie w ą 3-.::h
tygodni od dnia otrzymania ż ą lub pows,tania powodu.
4) O terminie wa1:nego zgromadzenia ą obwodu ł
sza w pismach miejscowych OI'aZ zawiadamia poszczególne
ą ł przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem. Za-
ą ł ł ą pisemnie swych delega-
tów. W ł i pisemnych zawiadomieniach o walnym
zgromadzeniu ż ć ę ę miejsce oraz po-
ą dzienny.
5) Na walnym zgromadzeniu obwodu ą ć rozpatry-
wane tylko te sprawy, które ł umieszczone na ą
dziennym lub ł przez ą ł lub ich delegatów
wÓd7Jkiego.
ę ę ą ę .. ę ą ą ę .na , 5 clni przed walnym
dwoch ę ą ę ę .. ,.L. L" .. czym . . , g . ' ,. " ' '' • . , . , O" ' ,7'
conajmniej i ż ę ć ł cz)nnnym.· ··' · 6) Walne zgromadzenie .obwodu powiatowego (miejskiego):
4) Delegaci wybierani ą na ą jednego roku na zwy- a) ro·zpatruje i zatwierdza sprawozdanie ą obwodu
czaj;nych walnych zgromadzeniach. oraz wnioski komisji kontrolnej,
b) dokonywa wyboru ą i komisji kontrolnej obwodu,
Walne zgromadzeni!
§ 17.
1) Walne zgromadzenia ą zwyczajne i nadz*yczajne.
2) Zwyczaj ne walne zgromadzenia ą ę raz do ro-
ku w terminach wskazanych w statucie.
3) Nadzwyczajne walne zgromadzeni a ą ł
a) ł uznania ą
b) na ż ą ą ż
c) na ż ą komisji kontroInej,
d) w razie ł ą przez ą lub ę
ą oraz w razie ł ż mandatów przez dele·-
gatów i ę
e) w razie zawieszenia ą ż lub jego poszcze-
gólll1ych ł
Ponadto nadzwyczajne Walne Zgromadzenie L. L. musi ć
ł na wniosek przynajmniej 1/3 ą ą
ę wojewódzkich lub na ż ą Delegata ą
4) Walne zgromadzenia zagaja prezes lub w jego ę
stwie inny ł ą poczym ę wybór prezy-
dium zgromadzenia z poza ł ą
5) Walne zgromadzenia ą prawomocne bez ę na
ę ł ł ł lub delegatów.
6) ' Z obrad walnego zgromadzenia ą ę ł
który podpisuje ą zgromadze,nia i sekretarz.
Odpis tego ł ą ł powinien . ł ć
ą ś ż ś z posiedzenia Walne-
go Zgromadzenia L. L. Delegatowi ą
7) ą na Walne Zgromadzenie delegat powinien
ć zaopa·trzony w ś swego ą
8) Delega.ci na walne zgromadzenie ą zwrot kosz-
tów ż oraz d iety, ł norm ustalonych przez Za-
ą ł
§ 18.
1) Walnym zgromadzeniem ł jest zebrame jego
ł
2) Zwyczajne walne zgromadzenie ł odb:twa ę w ter-
minie najpómiej do 31 stycznia.
3) W przypadkach przewidzianych w § 17 ust. 3, ą
ł powinien ł ć nadzwyczajne walne
w ą H-tu dni od otrzymania ż ą
. "
powodu.
zgromanzen'e
lub powst ania
4) O terminie walnego ZJ1;romadzenia ł miejscowego za-
c) wybiera delegatów na walne zg;romadzenie ę wo-
jewódzkiego i uchwala dla nich wnioski dla przedsta-
wienia na walnym zgromadzeniu ę wojewód21kiego,
d) uchwala wnioski do programu prac i ż ę na
rok ę
e) uchwala dyrektywy dla ą
f) udziela lub odmawia ą absolutorium,
g) uchyla lub zatwierdza ł ą obwodu zawie-
ą ł walnego zgromadzenia i ą ł
miejscowego, oraz ł ą w ś
ą ł i jego poszczególnych ł
7) ł ą ł ą ę ś ą ł
§ 20.
1) Walnym zgromadzeniem ę wojewódzkiego jest ze-
branie delegatów obwodów powiatowych (miejskich).
2) Zwyczajne walne. zgromadzenie ę wojewódzkiego
odbywa ę ę 15 a 30 mar·ca.
3) W przypadkach przewidzianych w § 17 ust. 3, ą
ę wojewódzkiego powinien ł ć walne zgromadzenie
w ą jednego ą od dnia otrzymania ż ą lub
powstania powodu.
4) b terminie walnego zgromadzenia ę wojewódzkie-
go ą ż ę ł w pismach miejscowych oraz
zawiadamia pisemnie ą obwodów powia·towych (miej-
skich) co najmniej na 3 tygodnie przed termi,riem. ą
obwodów powiatowych (miejskich) ą ł
nie pi semnie swych delegatów. W ł i pisemnych
zawiadomieniach o walnym zgromadzeniu ż ć ę
ę oraz miejsce i ą dzienny. .
5) Na walnym zgromadzeniu ę wojewódzkiego ą
ć rozpatrywane tyJ.ko te sprawy, które ł umieszczone na
ą dziennym i ł do ą ę przez za-
ą powiatowe (miejskie) lub ich delegatów co najmniej na
ń przed terminem z·gromadzenia.
6) Wa1ne zgromadzenie ę wojewódzkiego :
a) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie ą ę
oraz wnioski komisji kontrolnej,
b) dokonywa wyborów ą i komi sji kontrolnej ,
c) wybiera delegatów na walne zgromadzenie L. L.
i uchwaia dla nich wnioski do przedstawienia na wal-
nym zgromadzeniu,
dl uchwala program prac i ż na rok ę
e) 'jchwala dyrektywy dla ą
f) udziela lub odmawia zarz'ldowi absolutorium.
Nr. 120
g) uchyIa lub zatwierdza ł ą ą
ł walnego zgromadzenia lub ą obwodu po-
wiatowego. (mie.iskiego) oraz ł zawieszaj,-!.ce
w ś ą obwodu powiatowego i poszcze-
gólnych ł
7) ł ą ł ą ę ś ą ł
§ 21.
l) Walnym zgromadzeniem ę wo.iewódzkich mIeJS-
kich (S 15, ę 4) jest zebranie delegatów jego ł miej-
scowych.
2) Do walnego zgromadzenia ę wojewódzkich miej-
skich ą zastosowanie przepisy, ą walnego zgro-
madzenia ę WOjewódzkiego (§ 20).
§ 22.
l) Walne Zgromadzenie L. L. ł ę
a) z delegatów ę wojewódzkich,
b) z przedstawicieli ę ą ł
stwowych (pO '1 z ż
1) Ministerstwa Obrony Narodowej,
2) Ministerstwa Komunikacj i,
3) Ministerstwa ł i Handlu,
4) Ministerstwa ś
5) Ministerstwa Administracji Public:zjnej,
6) Ministerstwa Ziem Odzyskanych,
ę ń
7) Mirtisterstwa ń Publicznego,
8) Centralnego ę Planowania,
9) ń ę Wychowanica Fizycznego,
c) z reprezentantów Centralnej Komisji ą Zawo-
dowych, ą "Samopomoc ł ą Har-
cerstwa Polskiego, ą Walki ł Organizacji
ł ż "TUR", ą ł ż Wiejskiej "Wici",
ą ł ż Demokratycznej, Ce,ntrali Akade-
mickich ą "Bratnia Po.moc"-po jednym z ż
dej organizacji. .
Walnemu Zgromadzeniu ł prawo ż
ł lub zmiany 'listy org'anizacji zawodowych i ł
ż ą swoich reprezentantów.
2) Zwyczajne Walne Zgromadzenia L. L. ą ę
ę 15 a 30 kwietnia.
3) W przypadkach przewidzianych w § 17, ust. 3, ą
ł ł ć Wallne Zgromadzenie w ą 6-ciu
ty.godni 'Od dnia otrzymania ż ą lub zaistnienia okolicz-
ś wymienionych w tym ę
4) O terminie Walnego. Zgromadzenia ą ł
ł w organie prasowym L. L. i w pismach ł
oraz zawiadamia pisemnie ą ę wojewódzkich
i Del egata ą przynajmniej na ą przed terminem.
ą ę wojewódzkich ł ą
pisemnie swych deleg3Jtów. W ł i pisemnych za-
ę ą zgromadZeniu ż ć da ę
ę ą ą ,dziemiY. .. '. ' ' .. ".1
5r Na Walnym ' Zgromadzeniu ą ć rozpatrywane tylko.
te s;prawy, k,tóre ł umieszczone na ą dziennym lub
ł do ą ł co najmniej na 2 tygodnie
przed termi'nem Walnego Zgromadzenia przez ą woje-
. wódzkie lub ich delegatów.
6) Walne Zg,romadzenie L. L.:
a) rOZipa.truje i zatwierdza przedstawione przez ą
ł wnioski, sprawozdania i bilanse stowarzyszenia
oraz prelizninarze ż
b) uchwala program prac i ż na rok ę
c) rozpatruje wnioski ł Komisji Kontroli,
d) uchwala dyrektywy dla ą ł
e) uchyla lub zatwierdza postalllOwienia ą ł
ą ł ą lub ł ą ę
wojewódzkiego,
f) udziela lub odmawia ą ł absolu-
tOll'ium,
ID dokonywa wy·bo·ru ą ł ł Komisjj
Kontroli oraz ł ń
h) podejmuje ł o ą stowarzyszenia,
i) pr,zyznaje ł ł honorowego Ligi ,
j) uchwala zrnia.ny statu<tu celem przedstawieni3. ich ł
dzom ń
k) ustala ś ć ł ł
7) ł ą ł ą ę ś ą ł
ą
§ 23.
l) ą ł obwodów i ę ą organami w:vko-
nawczymi stowarzyszenia.
2) Zarz'ldy przy wykonywaniu swych ą pO'\':n-
ny ć przepisów statutu, r egulaminu i ipstrltk;: ji
oraz ć ę do ł swego walnego zgrornaC:z.{;l'!ia
oraz ą ń ł ż
3) ż ą wybiera ś swych ł preze<?l,
wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, oraz tworzy dla
wistnienia celów stowarzyszenia fachowe ł czy ż
refera,ty i ż ł ć w razie potrzeby sekcje i komisje
z prawem dokooptowania do pr-acy osób z poza ą
4) Weksle, ł akty notarialne i wszelkie zo-
ą powinny ć podpisane przez prezesa lub wice-
prezesa. i sekretarza. Czeki, kwity oraz pisma ą pod-
niesieni'a ę podpisuje prezes lub wiceprezes or az
skarbnik ę ł ą podpi suje szef biura.
5) Posiedzenia ą ą ę w z.asadzie raz na
ą ż prezes, a w jego ś wiceprezes
ma prawo ł ć posiedzenie ą w ż czasie.
Z ą wypadków przewidzianych w 9 niniejsze-
go paragrafu zebrania ą prawomocne ą przy obec-
1:1'. 120
ś przynajmniej ł liczby ł ł ż ą
ą ł ł posiedzenia podpisuje przewod-
ą oraz sekretarz posiedzenia,
6) ł ą ą ł ą ś ą ł
w ż ś ł ż ł ą
7) O ile ł ą nie bierze ł bez dostatecz-
nego usprawiedliwienia w 3 kolejnych ,posiedzeniach ą
przestaje ć ł ą a na jego miejsce ą
ł jednego z ę
8) ł ą nie ż pod ż pozorem otrzy-
ć wynagrodzenia z ł swych ą ć
ł stanowisk w organizacji L. L. oraz ć trans-
akcji handlo,wych z ą L. L., w której ł swe obo_
ą
9) W razie ł na ę stowarzyszenia, niestoso-
wania ę do przepisów statutu, regulaminów i instrukcji
ł stowarzyszenia oraz powstania zarzutów o czyny ń
ą ł ą lub ą ż ć zawieszony
w ś ł ą ą ś ż
ł te ą ś ć ł ą ę ś ą ł przy
ś co najmniej 2/3 liczby ł ą
10) W raz:e zawieszenia ł ą na jego miejsce
zostanie ł jeden z ę W razie zawieszenia
ł ą ą który ł zawieszenie, wyznacza
komisarza.
11) ą który ł zawieszenia w ś
w ust. 9, ł z zachowaniem, terminów,
wskazanych w § 19 ust. 3, § 20 ust. 3 i § 22 ust. 3 nadzwy-
czajne walne zgromadzenie, które ostatecznie rozstrzyga
ę
12) W razie zatwierdzeni a przez walne zgromadzenie
ł ą zawieszony ł ą lub ł ą
zostaje ę w przeciwnym razie - powraca na swe
stanowisko.
13) W razie ę ą komisarz ż ł nadzwy-
walne zgromadzenie ż placówki, której ą zo-
Ł ę celem wybrania nowego ą
14) ę ą lub jego ł nie ż ć ponow-
n.ie wybrany przy ż wyborach.
15) ł ą ż ż ą z miejsca swego zamiesz-
kania w sprawach stowarzyszenia otrzymuje zwrot kosztów
ż oraz diety ł norm ustalonych przez ą
ł
§ 24.
t) ą ł miejscowego jest wybierany przez walne
zgromadzenie na ą l roku i ł ę z 3 do 5 ł
ków oraz dwóch ę
2) Do kompetencjI ą ł ż k ierowanie sprawa_
mi ł i ł wszel kich ś w imieniu ł
a w ś
al reprezentacja ł
b) ł ł
e) gospódarowanie funduszami ł ramach uchwalonego
ż .
d) wykonywanie ł i instrukcji walnego zgromadzenia
oraz ą ń ł ż
e) ł ą obwodu powiatowego (miejskiego)
co ł a na jego ż ą w ż czasie sprawo-
ń z ł ś ł oraz co ą ń ka-
sowych,
f) zestawianie ń rocznych z ł ś ł
g) opracowywanie preliminarzy ż
h) ł walnych ń ł i przygotowaniE'
ł dla obrad,
j) ś ł ze (§ 8 ust. 2,
pkt. c).
§ 25.
1') ą obwodu powiatowego (miejskiego) ł ę
z 6 ł i 2 ę wybranych przez walne zgroma-
dzenie na ą jednego roku.
2) Prezesów 3-ch naj liczniejszych ł miejscowych jako
ł ą z ę co rok ł obrany ł
ą obwodu ł stanu ś poszczególnych
ł na ń 1 stycznia ż roku.
3) Do kompetencji ą ż kierowanie sprawami ob-
wodu i ł wszelkich ś 'w imieniu obwodu
"l w ś
al reprezentowanie L. L. na terenie powiatu lub miasta,
b) gosp0darowanie funduszami obwodu w ramach ustalo-
nego ż
c) organizowanie i zatwierdzenie ł miej scowych (§ 12,
ust. 4 i 6),
, d) koordynowanie i kontrolO'Wanie ł ś ł miej-
scowych,
ej zawieszanie ł walnych ń i ł za-
ą ł miejscowych do czasu ę sprawy
,przez najbli7"sze walne zgromadzenie obwodu,
f) wydawanie instrukcj.i dla ł miejscowych,
g) VIIykonywanie , ł i instrukcji walnego zgromadzenia
oraz ą ń ł ż
h; ł ą ę wojewódzkiego co ł
a na jego ż ą w ż czasie ń z dzia-
ł ś obwodu oraz co ą ń kasowych,
i) zestawienie ń rocznych z ł ś obwodu,
j) opracowywanie preliminarzy ż i wniosków
programowych,
k) ł walnego zgromadzenia obwodu,
l) ą ł miejL('owych w przypadku wskaza-
nym w § 12 ust. 9,
,l) zawieszanie w ś ą ł i jego p0:;zcze-
gó!:nych wlonków.
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 r,
m) zatwierdzanie preliminarzy ż i wniosków
programowych ł
n) przedstawianie ą ę WOjewódzkich do za-
twierdzenia kandydatów na lotniczych instruktorów ob-
wodowych.
§ 26.
1) ą ę wojewódzkiego wybierany jest w ł
dzie 9-ciu ł i 4-ch ę ' przez walne zgroma-
dzenie ę na ą jednego roku, przy czym przynaj-
mniej 1j3 ś ł czynnych.
Ponadto w ł ą ą prezesi 3-ch najliczniej-
szych obwodów powiatowych (miejskich) danego ę Pre-
zesa obwodu ę Ć ż ł prezydium.
2) Prezesów 3-ch najliczniejszych obwodów powiatowych
(miej skich) jako ł ą z ę co roku powo-
ł obrany ł ą ę wojewódzkiego ł
stanu ś poszczególnych obwodów powiatowych
(miejskich) na l stycznia ż roku.
3) W ę wojewódzkich miejskich zamiast prezesów
obwodów ł ą prezesi 3-ch naj liczniejszych ł
4) Do kompetencji ą ę wojewódzkiego ż
kierowanie sprawami ę i ł wszelkich czyn-
ś w imieniu ę a w ś
a) reprezentowanie L. L. na te,renie ę
b) ą funduszami ę oraz administrowanie
ą L. L. na tererlie ę
c) organizowanie przy' pomocy komisarzy powiatowych ob-
wodów powiatowych' (miejskich), .
d) koordynowanie i kontrolowanie ł ś obwodów
powiat'owych (miejskich),
e) zawieszanie ł walnych ż ń i ł za-
ą obwodów powiatowych (miejskich) do czasu
ę sprawy przez ż walne zgroma-
dzenie ę
f) wydawanie instrukcji dla obwodów powiatowych (miej-
skich),
g) wykonywanie ł walnego zgromadzenia L. L. i Za-
ą ł
h) gospodarowanie w ramach uchwalonego ż
i) ł ą ł co ł a na jego
ż ą w ż czasie ń z ł ś
ę oraz' co ą ń kasowych, ,
j) zestawianie ń rocznych z ł ś ę
k) opracowywanie preliminarzy ż i programów
ł ś
l) ł walnych ń
ł zatwierdzanie preliminarzy ż i wniosków
programowych obwodów powiatowych (miejskich).
." ",,- ..
1) ą ł wybierany jest przez walne zgromadze-
nie L. L. na ą jednego roku w ł 12-tu ł
ków i 5-ciu ę w ę ż ś z osób stale prze-
ą w Warszawie, przy czym przynajmniej 1/3 stano-
ć powinni ł czynni.
2) Do kompetencji ą ł ż ogólne kie·-
rownictwo sprawami L. L., w ś
a) reprezentowanie L.L.,
b) ą ruchomym i nieruc;homym ą L. L.
zgodnie ze statutem oraz ł walnego zgroma-
dzenia L. L.,
c) ą funduszami ł centralnych. stowarzy-
szenia,
dl ż ę wojewódzkich przy pomocy ko-
misarzy,
e) koordynowanie i kontrolowanie ł ś ę
wojewódzkich, '
f) zawieszanie ł walnych ń i ł za-
ą ę wojewódzkich do czasu rozstrzyg-
ę sprawy przez ż walne zgromadzenie L. L.,
g) decydowanie w sprawach kupna, ż ż
wy i ą ż ś oraz przyjmowanie da-
Ż i zapisów (9 ust. 2 i· 3), '
h) decydowanie w sprawa,ch zwolnienia poszczególnych
ę wojewódzkich od ł przewidzianych w § 10
ust. 3 lub zmniejszenia tych ł (§ 10 ust. '4),
i) wydawanie dla ę wojewódzkich instrukcji doty-
ą ś i ś
j) opracowywanie programu prac L. L. na rok ł
k) ł walnych ń L. L.,
l) zawieszanie w ś ą ę woje-
wódzkich oraz ich poszczególnych ł
1) zatWierdzanie preliminarzy ż i programów
prac ę wojewódzkich,
m) mianowanie naczelnej dyrekcji oraz szefów jej wydzia-
ł a na wniosek ą ę inspektorów
ę
3) ą ł wybiera ze swego grona prezesa, 3-ch
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy ą pre-
zydium ą
4) ą ł ma prawo ć prezydium ę ś ć
swoich mniej ż ń
Dyrekcja naczelna, oraz biu'ra ę i obwodów.
§ 28.
, 1) Organ<'.!m administracyjno-wykonawczym L. L. jest pod-
l"gla ą ł Dyrekcja N"lczelna L. L., ł ż
z d:irektora naczelnego, oraz 2-ch wi.cedyrektorów. Jeden
5
z nich zajmuje ę w Ś sprawami propagandowy-
mi i personalnymi i jest l-ym ę ą dyrektora naczelnego,
2-gi technicznymi i wyszkoleniowymi.
2) ł kompetencje Dyrekcji Na<:zelnej ś re-
gulamin, uchwalony przez ą ł
3) W ę wojewódzkich funkcje administracyjno-wy-
konawcze powierzone ą biurom ę z dyrektorami
na czele.
4) Organem administracyjno-wykonawczym ą ob-
wodów ą biura obwodowe, których szefO'Wie ą ł kie-
rowników.
5) Dyrekcja Naczelna oraz dyrektorzy biur ę
i kierownicy biur obwodo\\'Y,ch odpowiedzialni ą bezpo-
ś przed ł ś ą za sprawne funkcjono-
wanie ł ł im aparatu administracyjnego Ligi.
6) Do kierowania pracami technicznymi oraz wyszkoleniem
lotniczym ł ą w biurach ę ę inspekto-
rzy lotniczy. W Dyrekcji Naczelnej funkcje te ł 2-gi
wicedyrektor, który ś jest ł inspektorem
lutniczym L. L. i któremu w sprawach fachowych ą
inspektorzy ę
7) W obwodach, w których prowadzona jest odpowiednia
praca fachowa, ł ą instruktorzy obwodowi modelar-
stwa, szybownictwa i inni podlegli fachowo inspektorom
ę
Kapitula ń
§ 29.
l) ł ń ł ę z 7-miu osób, wybiera-
nych na ą jednego roku przez walne zgromadzenie L.L.
2) ł ł ń ą ś sie-
bie prezydium w ł prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
3) ł ń nadaje zgodnie z ą ą
przepisami o odznaczeniach i mundurach ę ą
Li,gi Lotniczej na wniosek ą ł osobom, które
ł ż ł wybitne ł w dziedzinie rozwoju polskiego lot-
nictwa lub' ł ę do rozwoju L. L. oraz
ę do ł (za ś ą ł
przez Delegata ą o nadanie tym osobom ń
ń
4) ł ń ł na podstawie regulaminu,
uchwalonego przez WaLne Zgromadzenie L. L.
T{omisje ' kontrolne.
§ 30.
l) Komisj e Kontrolne ą przy ł miejscowych,
obwodach powiatowych (miejskich), ę wojewódzkich
or-az przy ą ł
2) ł Komisji Kontrolnej i ich ę ą
ł ś walne zgromadzenia na ą jednego roku.
3) ł Komisji Kontrolnej ą ś sie·
bie ą który je ł
4) ł Komisji Kontrolnej nie ą ć ś
nie ł ę ż ą
5) KomiSja Kontrolna ł miejscowe,go, obwodu powiato-
wego (miejskiego) i ę wojewódzkiego ł ę ' z 3-ch
ł i 2-ch ę
6) ł Komisja Kontrolna L. L. ą przy ą
dzie ł ł ę z 5-ciu ł i 3-ch ę
7) ż jest ś ć Komisji KOOltrolnej, dokonana 'co
najmniej przez ł ą ę ś ć jej ł
, 8) Komisja Kontrolna:
a) prowadzi kontrole i rewizje ą ą dokumentów
i kasy z inicjatywy ł lub na zleceltie ą
ż stopni,
b) sprawdza roczny bilans i sprawozdanie oraz ł na
rocznym walnym zgromadzeniu sprawozdanie ze swej
ł ś wraz z wniOSikami co do absolutorium dla
ą ą
c) w razie uznania za konieczne, ż ą ł walnego
zgromadzenia.
Komisarze.
§ 31.
1) Komisarzy miejSCOWYCh wyznacza ą obwodu po-
wiatowego lub komisarz powiatowy:
a) gdy w danej ś nie ma jeszcze ł miej-
scO'Wego,
b) gdy ł miejscowe ł ą
c) gdy ł zawieszony ą ł miejscowego.
2) Komisarzy powiatowych wyznacza ą ę woje-
wódzkiego lub komisarz wojewódzki :
a) gdy. nie ma jeszcze obwodu powiatowego,
b) gdy obwód powiatowy ł ą
c) gdy ł zawieszony ą obwodu powiatowego
(miejskiego).
3) Komisarzy wojewódzkich wyznacza ą ł
a) gdy nie ma jeszcze ę wojewódzkiego,
b) gdy ę wojewódzki' ł ą
c) gdy ł zawieszony ą ę wojewódzkjcgo.
4) Komisarz pozostaje ł ą ą który go wy-
ł oraz Komisji Kontrolnej i posiada kompetc'ncje za-
ą który ę z ł ą prawa zawieszania za-
ą ż stopni lub ich poszczególnych ł pra-
wo to przechodzi na ą który ł komisarza.
Nadzór ń
§ 32.
l) Minister Administracji PublicL.'l1ej w porozumieniu z Mi-
nistrami: Ziem Odzyskanych, Komunikacji, Obrony Narodo-
wej i ń Publicznego wyznaczy Delegata do wy-
Konywania nadzoru nad ł ś ą Ligi Lotnicrzej.
2) ł uprawnienia Delegata do ł kontroli
Ligi Lotniczej ś w instrukcji ł nadzorcza. ozna-
czona w ust. 1).
§ 33.
ą ł Ligi Lotniczej ł roczne sprawozdania
z ł ś Ligi Lotniczej Ministrowi Administracji Pu-
blicznej ·celem ich rozpatrzenia w porozumieniu z
wanymi ministrami ·(§ 32).
§ 34.
W zakresie programowym i fachowym Liga Lotnicw obo-
ą jest ć ą Ministra Komunikacji.
§ 35.
1) W prz)"padkach, gdy ć tego ę interes Pan-
stwa, stwierdzony ł ą Rady Ministrów, Li ga Lotnicza
zostaje ą Ministrowi Komunikacji.
2) W razie wybuchu wojny lub ą mobilizacji,
a ż w przypadku, gdy tego ć ę interes
obrony ń stwierdzony ł ą Hady Ministrów, Liga
Lotnicza zostaje ą Ministrowi Obrony Naro-
dowej.
ą stowarzyszenia.
§ 36.
1) Do ą stowarzyszenia i wyznaczenia lilnvida-
tora (ów) stosuje ę przepis art. 56 prawa o stowarzyszeniach.
2) ą stowarzy:;zcnia przekazany zostanie instytucji
publicznej o pokrewnych celach ł
Przepisy ń
§ 37.
Do czasu zebrania ę pierwszego walnego zgromadzen i"
ustala ę ł ł w ę ą ś
Dla ł czynnych i zwyczajnych (§ 5 ust. 4):
ł l-go stopnia minimalna - ł 10.- ę
,,2-go normalna - " 20.-
,,3-go ż - " 50.-
Dla ł nadzwyczajnych (§ 5 ust. 5) ł 5.- mie-
ę
Ogloszeiliu
wludz adminislracyjnvch
REJESTR STOWARZYSZEN
DECYZJA II.
Na zasadzie art. 72 p. 1 Rozp. Prez. Rzpl. z dnia 22.3.1928 r.
o ę administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr. 36, "poz.
341) oraz art. 25 i 26 p. 4 Prawa o stowarzyszeniach z dnia
27.10.1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 808) ą likwi-
ę stowarzyszenia: "Towarzystwo Opieki nad sierotami
po ż ł Wojska Polskiego" z ą w Ł ą
ę w dniu 21.10.1925 r. do rejestru ń i
ą ę Wojewódzkiego w Ł pod poz. 1130 z
uwagi na to, ż stowarzyszenie to faktycznie ł ć
Likwidatorem ę zgodnie z ą Minister-
stwa Administracji Publicznej z dnia 31.12.br. L. II. PP. 319/47
adwokata Andrzeja Gutowskiego, zam. w Ł przy ul. Ja-
racza 30. ą Stowarzyszenia, na podstawie art. 27
Prawa o stowarzyszeniach oraz cytowanego ż ą
nia Ministerstwa Administracji Publicznej, przeznacza ę
"To'o/arzystwu ł ł ą ł w War-
szawie. Od decyzji ż ł "Towarzystwu
Opieki nad sierotami po ż ł Wojska Polskiego" z sie-
ą w Ł ł do Ministerstwa Administracji
Publicznej za ś ł Administracyjnego
ą Miejskiego w Ł w terminie dni 14, ą od
dnia ę po ę niniejszego. 2M-1l862
za Prezydenta Miasta
(-)Eugeniusz ń
Obwieszczeniu ą
UZNANIE ZA Ł
I STWIERDZENIE FAKTU SM1ERCI
Ą GRODZKI W CHORZOWIE
ę ę o ł za ł
.» Wiktor Egon Fojtzik, urodz. 27.11.1905 r. w Lipinach,
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 r.
syn Leopolda i Joanny z domu Schodlo, ostatnio ł
w Chropaczowie, ul. Bytomska Nr 43. L Zg. 808/47.
2) ł Langner, urodz. 13.2.1915 r. w ą Wiel-
kiej. syn ł i Brygidy z domu Schymon, ostatnio za-
ł w ą Wielkiej, ul. Marjacka Nr 5. I. Zg.
816/47.
3) Henryk Schneider, urodz. 17.1.1914 r . w Król. Hucie,
syn Karola i Anny z domu Klennert, ostatnio ł
w Chorzowie III, ul. Siemianowicka Nr 53. I. Zg. 823j47.
4) Wilhelm Niemiec, urodz. 27.1.1697 r. w Król. Hucie, syn
Teodora i Agnieszki z domu Guglowskiej, ostatnio zamiesz-
ł w Chorzowie I, ul. Szkolna Nr 6. I. Zg. 824/47.
5) Jan Alojzy ł urodz. 14.6.1891 r. w Szombierkach,
syn Walentego i Marii z domu Morsky, ostatnio ł
w Chorzowie I, ul. ń Nr 6. I. Zg. 825/47.
6) Józef Maciejewski, urodz. 11.11.1909 r. w Król. Hucie,
syn Tomasza i Marianny z domu Nawrot, ostatnio zamiesz-
ł w Chorzowie II, ul. Augusta Ś Nr 15. I. Zg. 826!47.
7) Jerzy Kukowka, urodz. 12.7.1908 r. w Król. Hucie,
Jana i Józef y z domu Placzek, ostatnio ł w Cho-
rzowie II, ul. Bogdaina Nr 25. I. .Zg. 828/47.
8) Alfons Piotr Strzoda, urodz. 1.8.1912 r. w Chorzowie,
syn Augustyna Stefana i ż Pauliny z domu Setnik,
ostatnio ł w Chorzowie III, ul. Kasprowicza Nr 21.
I. Zg. 809/47.
9) Edmund Karol Czekalla, urodz. 21.10.1905 r. w Ś ę
ł syn Jana i Wiktorii z domu F'leischer, ostatnio
ł w Ś ę ł ul. Ks. Bislmpa Kubiny
Nr 17. I. Zg. 807/47.
10) Alfred Walenty Czarnecki, urodz. 10.1.1909 r. w Ś ę
ł syn ł i Anny Marii z domu Pyrlik,
ostatnio ł w Ś ę ł ul. Armii Czer-
wonej Nr 59. I. Zg. 806/47.
ll} ł Piotr Owczarczyk, urocz. 20.6.1918 r. w ę
ł syn Jana Piotra i Pauliny z domu Schaffra-
nietz, ostatnio ł w Ś ę ł ul. Po-
ń Nr i. I. Zg. 805/47.
12) Edward Menzler, urodz. 13.7.1912 r. w Wielkich Haj-
dukach, syn Józefa i Agnieszki z domu Panchysz, ostatnio
ł w Chorzowie, ul. Ligota Górnicza Nr 30. 1. Zg.
762/47.
13) Izydor Kolek, urodz. 7.5.1907 r. w Kqbyli, pow. Rybnik,
syn Józefa i Marii z domu Pytlik, ostatnio ł
w Chorzowie II, ul. 3-go Maja Nr 81. I. Zg. 736/47.
14) Teodor Franciszek Korzonek, urodz. 18.4.1912 r. w By-
tomiu, syn Leona Ignacego i Marty z domu Kascha, ostat-
nio ł w ą Wielkiej, ul. 3-go Maja Nr 13.
I. Zg. 814/47.
15) ł Stefan, urodz. 19.12.1912 r. w Ł syn '
Franciszka i Albiny z domu Bronder, ostatnio ł
w Ł ul. Sienkiewicza Nr 61. I. Zg. 804147.
Wzywa ę ż wymienianych, aby w terminie do trzech
ę ł ę ą ż ".przeciw-
nym razie ' ą ć uznani ż ł Zarazem' wzywa
ę osoby, które ą ć ś o zaginionych,
aby w terminie ż oznaczonym ł o tym ą
M-11527
ę ę o uznanie za ł
1) Piotr Augustyniok, urodz. 24.1.1917 r. w Szombierkach,
syn Rohusa i Paulin y z domu Skoralski, ostatnio zamiesz-
ł w Nowym Bytomiu, ul. ń Nr 23. I. Zg. 558/47.
2) Wilhelm Franciszek Nowak, urodz. 24.10.1919 r. w Król.
Hucie, syn Józefa Jana i Katarzyny z domu Pierzyna, ostat-
nio ł w Chorzowie, ul. ś Nr 8. I. Zg.
550/47.
3) Jan Teodor Wolny, urodz. 22.3.1911 r. w Chorzowie,
syn Franciszka i Joanny Urszuli z domu Prziwara, ostatnio
ł w Chorzowie, ul. Mazurska Nr 14. I. Zg. 632/47.
4) Wilhelm Izydor Barteczko, urodz. 4.4.1915 r. w Ś ę
ł syn Ludwika i Pauliny z domu Swaczyna, ostat-
nio ż ł w Ś ę ł ul. Szkolna Nr 4.
I. Zg. 801/47.
5) Manfred Fryderyk Lazik, urodz. 4.12.1912 r. w Król.
Hucie, syn Augustyna i Albiny z domu Sobotta; ostatnio
ł w Chorzowie, ul. Bogdajna Nr 7. I. Zg. 829/47.
6) Jerzy Lorenc, ul'odz. 17.5.1909 r . w Król. Hucie, syn
Edwarda i Marii Agnieszki z domu Olech, ostatnio zamiesz-
ł w Chorzowie, ul. ę ś Nr 4. 1. Zg. 830/47.
7) Rudolf Gerard Mucha, ur;odz. 17.6.1919 r. w Król. Hucie,
syn Franciszka Józefa i Hildegardy Marli z domu F;nder,
ostatnio ł w Chorzowie, ul. Miechowicka Nr 16.
I. Zg. 834/47.
8) Hudolf Sylwester Dragon, modz. 13.12.1909 r. w Król.
Hucie, syn Teodora i Rozalii z domu Salon, ,jgtatnio za-
ł w Chorzowie, ul. Hajducka Nr 34. r. Zg. 83ti!.17.
9) Jerzy ł Mularczyk, urodz. 11.7.1902 r. VI Szarleju,
syn Ignacego i Marty z domu Schoppa, ostataio zamieszke,ly
w Brzozowicach-Kamieniu, . ul. ś ę Nr 35. I. Zg.
838/47.
10) ł ń urodz. 7.5.1898 r. w Wieluniu, syn
i Wiktorii z domu Ś ostatnio zamieszka!y
w Chorzowie, ul. Bytomska Nr l. I. Zg. 844147.
11) ł Piotr ł urodz. 12.6.1918 r. w Olszynach,
syn Józefa i Marii z domu ń ostatnio ł
w Brzozowicach-Kamieniu, ul. Piekarska Nr 6. 1. Zg. 845;47.
12) Antoni Bernard ń urodz. 15.8.1906 r. w Chorw-
wie, syn Alberta i Florentyny z domu Luczyk, ostatnio za-
ł w Chorzowie, ul. Siemianowicka Nr 28. I. Zg.
350/47.
13) Kimrad Jan Alfar, urodz. 24.11.1909 r. w Chropaczowie,
syn Józefa i Antoniny z domu Preisner, ostatnio ł
w Chropaczowie. ul. Zwirki i Wigury Nr 1. I. Zg. 851/47.
Nr. 120
14) Jan Ludyga, urodz. 15.12.1911 r. w Brzozowicach, syn
Antoniego i Gertrudy z domu ń ostatnio za-
ł w Brzozowicach-Kamieniu, ul. ś ę
Nr 163. l. Zg. 861/47.
15) Antoni Bernard Suchy, urodz. 17.5.1908 r . w Rozbarku-
.Bytom, syn Franciszka i Florentyny z domu Michalik, ostat-
nio ł w Brzozowicach-Kamieniu, ul. ll-uo Listo-
pada Nr 12. I. Zg. 862/47.
Wzywa ę ż wymienionych, aby w terminie do trzech
ę ł ę do ą Grodzkiego w Chorzowie, ż
w przeciwnym razie ą ć uznani za ł Zara-
zem wzywa ę osoby, które ą ć ś o za-
ginionych, aby w tp.rminie ż ł o tym ą
dowi. 1'.'1-11537
. Ą GRODZKI W KATOWICACH
ą Grodzki w Katowicach zawiadamia, ż
1) Maria Sekta z Katowic, ul. Katowicka 43, wniooll
o uznanie za ł ę ż jej Alfonsa J"na Sekly, urodz.
26 c",p.rwca 1911 r. w ą ł syn:l Mic!:;:1c: i Julii
z domu ś który ł ł ł ż ę jako wywiadowca
w policji ś we Fr,l sztacie (ZaoJlzie), ą 1 ś
H/39 r. wraz z ą policji ł i od czasu tego
ą ł
Franciszka ł z Katowic, ul. ś Barbary 5f,
ł o uznan:e Z·l ł jej ę ż Jerzego ł Bia-
ł € urodz. 4 sierpnia 1886 r. w Szeroldcj, syna Józefa
z d. Gattner, który jako !)(l\v"tamec ą ucho-
ł we ś 1939 r. i ł do Lwowa i tam od czasu
tego ą ł
3) Maria ł z Katowic II, ul. Czarneckiego 3. wroio-
ł o uznanie za ł jej ę ż ::VIi.=i1ala ł €
urodz. 23 ś 1901 r. w Jeziorach, pow. Hawicz, syna
Wincentego i Wincentyny z d. Stach, który ł ą ł ż ę
w Policji Pa11stwowej ł wraz z ą Po:icji we
ś 1939 r. i ą ł
4) ż Kalita z Katowic, ul. Sienkiewicza 66, ł
o uznanie za ł jej ę ż Józefa Karola Kality, urodz.
23 stycznia 1898 r. w ł syna Franciszka i Ka-
roliny z d. Bielikiewicz, który w Sierpniu 1939 r. ł
ł do Wojska Polskiego i marcu 1940 r. ą ł
5) Maria Niemczyk z Nowej Wsi, ul. Sobieskiego 1, wnio-
ł o uznanie za ł jej ę ż ł Niemczyka, urod?.
26 ś 1895 r. w Nowej Wsi, syna Franciszka i Albiny
z d. Dziatzko, który w roku 1939 ł jako powstaniec
ś ą i ą ł
6) ż Szczyr ba z Nowej Wsi, ul. Lipowa 33, ł
o uznanie za ł jej ę ż Piotra Szczyrby, urodz. 24
czerwca 1907 r. w Nowej Wsi, syna Tomasza i Rozalii z do-
mu Niemietz, który w dniu 24 sierpnia 1939 r. ł zo-
ł do Polskiego. Najprzód ł w Ś ł pod
Krakowem i tam ł
7) Marta ń Ż ł ul. Ks. P. Skargi 89,
ł o uznanie za ł jej ę ż Henryka ń
skiego, urodz. 10 lipca 1396 r. w Bykowinie, syna Józefa
i Jadwigi z domu Biskup, który ł w ź 1939 r.
przez gestapo zaaresztowany i osadzony najprzód w obozie
koncentracyjnym w Sachsenhausen, Oranienburgu i Dachau,
a z ń roku 1943 ł i rzekomo ł
8) Maria Bitner z ę ul. Lipowa 1, ł
o uznanie za ł jej ę ż Ryszarda Franciszka Bitne-
ra, urodz. 27 . listopada 1913 r. w ę syna Adolfa i Marty
z domu Szykowska, który w ż 1944 r. ł
ł do wojska niemieckiego, po ń wojny prze-
ł we Francji w obozie' ń i od listopada
1945 r. nie ma o nim ż ś
9) ł Myrczik z Siemianowic, ul. Sobieskiego 31,
ł o uznanie za ł jej ę ż Wilhelma Augu-
styna Myrczika, urodz. 4 stycznia 1911 r. w Siemianowi-
cach, syna Franciszka i Zofii z domu ń który
w sierpniu 1941 r. ł ł do wojska niemieckiego,
ę ą na froncie francuskim i tam z ą ź
nika 1944 r. ą ł
Wzywa ę wymienionych ad 1) - 9) do ł ę
w tutejszym ą do dnia 31 grudnia 1947 r., ż w prze-
. ciwnym razie ą ć uznani za ł ż kto
ł ć ś o zaginionych winien o tym
w ż terminie ś ć ą V. Zg. 660/47, V. Zg. 681/47,
V. Zg. 682/47, V. Zg. 691/47, V. Zg. 569/47, V. Zg. 625/ 47,
V. Zg. 458/47, V. Zg. 493/4'1, V. Zg. 633/47. M-11612
ą Grodzki W Katowicach zawiadamia, ż
1) Edeltruda Szmidt z domu z Katowic, ul. Kra-
kowska 4, ł o uznanie za ł ę ż jej Wil-
helma Fryderyka Szmidta, urodz. 16 grudnia 1904 r. w My-
ł syna Augustyna i Marii z domu Lelonek, który
jako ż ł niemiecki ł w Grecji nnny, ę le-
ż ł w szpitalu w Meriswalwasser (Sudety) i tam z ń
roku ' 1944 ą ł
2) Barbara Piwowarówna, zam. w Krakowie, ul. Sobie-
skiego 6 m. 9, ' ł o uznanie za ł brata swego
Lecha JózQfa Piwowara, ur. 7 lutego 1909 r. w Krakowie, syna
Adama i ł z domu Czechowska, zmobilizowanego
30 sierpnia 1939 roku jako oficera rezerwy w 73 p. p. w Ka-
towicach, który od maja 1(140 r. ą ł .
3) Marta Dolna z dom'J Szot z Katowic II, ul. Markiefki
94a, ł o uzna'1ie za ł jej ę ż ł Dol-
nego, ·u!"0dz. 28 lipca 1903 r. w Górze, pow. Jarocin, syna
Andrzeja i Wiktorii z domu Ludwiczak, który 4 ś
1939 r. ł ą ł ę do wojska polskiego i razem ł
i od tego czasu nie ma o nim ż ś
4) Emilia ń z domu ń z Katowic, ul. Pa-
derewskiego 7, ł o uznanie za ł jej ę ż Pa-
Nr. 120
ł Rudolfa ń urod?. dnia 2 lutego 1912 r.
w ę syna Piotra i Klary z domu Kuszka,
który w marcu 1942 r. ł ł do ł ż w wojsku
niemieckich i na froncie wschodnim od drugiej ł
1942 r. ą ł
5) AnJla ł z domu Jendrzejowska z Katowic, ulica
Prosta 3 m. 9, ł o uznanie za ł jej ę ż Fe-
liksa ł urodz. 12 ż 1901 r . w Bohulczy-
nie, pow. ł syna Jana i Michaliny z domu Urban,
który jako sl Posterunkowy w policji ł ewakuowany
na wschód i tam ą ł
6) ł Kugel z domu Bujara z Chorzowa, ul. By-
tomska 43, ł o uznanie za ł jej ę ż Jakuba
Filipa Kugela, urodz. 5 kwietnia 1909 r. w t;'gectCil, pow.
ł syna Dietricha i Eleonory z d. \Virth, który
w roku 1942 ł ł do wojska niemieckiego,
a ostatnio ł na froncie w ł ń i od stycznia
1945 r. ą ł
7) Leokadia Kubica z domu Marcinkowska z Katowic II,
ul. Katowicka 33, ł o uznanie za ł jej ę ż
Henryka Józefa ę urodz. 19 stycznia 1922 r . w Bogu-
cicach, syna Mar!i Agnieszki Kubica, l;:tóry jako' ż
niemiecki ę ą na froncie we Francji tam od ż
1944 r. ą ł
8) Anna Skiba z domu Knapik z Katowic-Ligoty, ul. Wo-
zaków 13, ł o uznanie za ł jej ę ż Fran-
ciszIm Wiktora Skiby, urodz. '7 ż 1913 r. w Ka-
towicach, syna Teofila i Anny z domu ż który jako
ż ł polski w roku 1939 w czasie ł ń wojennych pod
Baranowem ą ł
9) Ł Gawlik z domu Gnielka z Katowic, ul. Karbowa
31 m. 13, ł o uznanie za ł jej ę ż Gerarda
Ryszarda Gawlika, urodz. 23 lutego 1913 r. w Katowicach,
syna Brunona i Anastazji z domu Stolecka, który w roku
1941 ł ł do wojska niemieckiego w marynarce,
ą ostatnia ś ć ł z ń listopada 1944 r.
i od czasu tego wszelki ś po nim ą ł
10) Katarzyna Ciupka z domu Kubsdela z Skalmierzyc,
pow. Ostrów, ł o uznanie za ł jej syna Jana
Ciupke, urodz. 14 ż 1900 r. w Psarach, pow.
Ostrów, porucznika Wojsk Polskich, który ł w roku
1940 w . Sanatorium w Vornicani (Rumunia) i tam od czasu
tego ą ł
Wzywa ę wymienionych ad 1) - 10) aby do dnia 31 gru-
dnia 1947 r. ł ę w tutejszym ą ż w przeciw-
nym razie ą ć u znani za ł ż kto ł
by ć ś o zaginionych wmlCn o t.ym w tym-
ż terminie ś ć ą V. Zg. 176 /47, V. Zg. 454/ 47,
V. Zg. 482/4'7, V. Zg. 491/47, V. Zg. 499/47, V. ' Zg. 522/ 4'i',
V. Zg. 611/4'7, V. Zg. 619/47, V. Zg. 635147, V. Zg. 757147.
M-11613
ą Grodzki w Katowicach ą ż
1) Helena Gembarska z Katowic, ul. Mariacka 4, ł
o uznanie za ł jej ę ż Emanuela Gembarskiego,
urodz. 8 lipca 1912 r. we Lwowie, syna Stefanii Gembar!kiej,
który w dniu 20 sierpnia 1944 r. w ł ł
z domu i wszelki ś po nim ą ł
2) Klara Towarnicka z Katowic, ul. ł 23, wnio-
ł o uznanie za ł jej ę ż Romana Kazimierza To-
warniekiego, ur. 1 listopada 1907 r. w ł syna Edmun-
da i Kazimiery z d. ż który w dniu 3 ś
1939 r. ł z Katowic i od tego czasu wszelki ł
o nim ą Ł
3) Maria Korfanty z Siemianowic, ul. ł 12, wnio-
ł o uznanie za ł jej syna Edwarda ł Kor-
fantego, urodz. 24 ś 1900 r. w Hucie Jerzego z ojca
Edwarda, a który to Edward ł syn, z ą
kwietnia 1945 r. ł jako chory w szpitalu we Wro-
ł i od czasu tego ą ł
4) Jadwiga Wawrzynek z ł ul. Ks. Skargi 19,
ł o uznanie za ł jej ę ż Józefa Adolfa Wa-
wrzynka, urodz. 26 kwietnia 1886 r. w Hucie Zgoda, syna
Jana i Teresy z domu Sprung, który przed 18 laty ł
ę z domu w ł i od czasu tego ł ś ć
o nim ę ł
5) Elfryda Kuchta z ł ul. Miarki 19, ł
o uznanie za ł jej ę ż Edmunda Kuchty (Kuchta),
urodz. 22 ź 1913 r. w Wielkich Hajdukach, syna
Tomasza i Berty z d Kensy, który jako ż ł niemiecki
ą ł w dniu 2 sierpnia 1944 r. pod ą na Litwie.
6) Karolina Bula z Nowej Wsi, ul. Starowiejska 24, wnio-
ł o uznanie za ł jej ę ż Augustyna (Bula),
ur. 28 sierpnia 1884 r. w Zaborzu, syna Józefa i Anny z d. He-
nisch, który ł 6 czerwca 1944 r. przez gestapo zaaresz-
towany i osadzony w ę w Raciborzu i od tego czasu
nie ma o nim ż ś
7) Gertruda Kilka z Nowej Wsi, ul. Lipowa 7, ł
o uznanie za ł jej ę ż Romana Wiktora Kilki, ur.
28 listopada 1911 r. w ł syna Antoniego i Marii
z d. Alexa, który w marcu 1943 r . ł ł do woj-
ska niemieckiego, a we Francji ł w roku 1944 i od
maja 1944 r. nie ma o nim ż ś
Erna ń z ł ul. Poniatowskiego 12, wnio-
ł o uznanie za ł jej ę ż Ernesta Waltera Sie-
ronia (Schieron), urodz. 28 ś 1907 r . w ę syna
Franciszka i Marii z domu Parisol, który w jesieni 1942 r.
ł ł do ł ż w wojsku niemieckim w Tarno-
wie, a od kwietnia 1945 r. nie ma o nim ż ś
9) Wanda Koza z Katowic, ul. Kozielska 12, ł o uzna-
nie za ł jej ę ż Jana Kozy (Koza), urodz. 23 lipca
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 r.
1890 r. w Szarleju, syna Jana i Antoniny z domu ł któ-
'ry jako przodownik policji ń ewakuowany ł z Ka-
towic na wschód, ą w roku 1940 ł ż przebywa
w Ostaszkowie, pow. Kalinin i od czasu tego ś
o nim nie ma.
Wzywa ę wymienionych pod l) do 9) do ł ę
w tutejszym ą do dnia 31 grudnia 1947 r., ż w prze-
Ciwnym razie ą ć uznani za ł ż kto
ł ć ś o zaginionych winien o tym
w ż terminie ś ć ą V. Zg. 523/47, V. Zg.
553/ 47, V. Zg. 524147, V. Zg. 504/47, ł Zg. 590;47, V. Zg.
530147, V. Zg. 551/47, V. Zg. 547/47, V. Zg. 588/47. M-11614
Ą GRODZKI W Ł
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na p0ds t::owie
art. 5 § l' Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr 40145, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 604/ 47 Ggiasza, ż na
wniosek Marii Millerowej, zam. w Ł ę posV'I'O-
.wanie o uznanie za ł zagiI1.ionego Antoniego-Wi Ddy-
ł Millera, syna Ignacego i Marianny z Abeltów, urodzo-
nego w Ł dnia 12 czerwca 1888 r.
Zaginiony w 1939 r. ł w ł a ę
w sierpniu 1944 r. aresztowany ł przez gestapo w War-
szawie i ę na Al. Szucha. Wszeik i ś od tego czasu
ą ł
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aoy
w terminie 3 ę od ukazania ę niniej,::cei'.'') ł
szenia ł ł ę w ą Grodzk im w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć 117.nany za',:m::, r-
ł ś wzywa ę wszystkie osohy, ą
ć ś o zaginionym, aby w termini e piH<.r;... i :-
szym ł o nich ą !-,{·-·; .. in04
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na p·.jd:,t.;) ',vie
art. 5 l Dekretu z dnia 29 sierpnia Hl45 r . (Dz. 'l;'.;t. R P.
Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 537/ 47 ż na
wniosek Weroniki Biskupskiej, zam. Ł ź ul. C;,.yn-
na 1, ę ę o uznanie za zmnrlego zagi-
n ionego ł Biskupskiego, syna Józefa i Antoniny
z Bogusiaków, urodzonego w Ł dnia 9 l ipca 1900 roku.
Za[.'niony w 1939 r . ł w Ł a ę
w 1939 r . aresztowany i osadzony na Radogoszczu, gdzie
ł trzy t ygodnie. Od lego momentu ś ą ł
po nim.
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
w terminie 3 ę od ę niniejszego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, gdy;i: w przeciwnym razie ż ć U7_'1any za zmar-
ś wzywa ę wszystki e osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w t.el1.ninie ż
szym ł o nich ą M-11805
ą Gromki w Ł ł Cywilny, na podstawie
art, Q .. J Oekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r . (Dz. Ust. R. P.
Nr 40145, poz. 226) w sprawie ' Nr Zg. 1094/ 47 ł ż na
wniosek Marii Malczewskiej, zam. w Ł uJ. ł 38,
ę ę o uznanie za ł zaginionego
Jana Malczewskiego, syna Wojciecha i · Antoniny z Zajdle-
rów, urodzonego w Ł dnia 22 ś 1900 r.
Zaginiony w 1939 r. ł w Ł przy ul. Kru-
czej 5, a ę 10 ź 1939 r . ł zaareszto-
wany przez ł niemieckie i osadzony najpierw w ę
zieniu przy ul. Sterlinga, a ę na Radogoszczu. Ostat-
nia ś ć o nim ł z m-ca lutego 1940 r.
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
w terminie 3 ę od ukazania ę niniejszeJu ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
zym ł o nich ą M-11807
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr. 40145, poz. 226) w sprawie nr. Zg. 1093/47 ł ż na
wniosek Marii Pietrzykowskiej zam. w Ł Chojny, ul.
Siostrzaria 40 ę ę o =anie za ł
zaginionego Józefa Pietrzykowskiego, syna Wojciecha i Kon-
tancji z Golców urodzonego w Ł dnia 27 ź
1896 r.
Zaginiony w 1939 r. ł w Ł przy ul. Brat-
niej 40 dn. 9 listopada ł aresztowany przez ł nie-
nieckie, a ę osadzony w ę na Radogoszczu,
ą wywieziono go V! nieznanym kierunku i od tej pory
brak o nim ś
W ą z ż wzywa ę ą nby
w terminie 1 ę od ukazania ę niniejszego ogJ:o-
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznana za zmnr-
ą . . ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionej, aby w terminie ż
zym ł o ruch ą M-11808
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr. 40145 poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 1108/47, ł ż na
wniosek Ernestyny Salomon, zam. Valence-Francja, ę
to ę o stwierdzenie zgonu Chany Gliksman, cór-
ki Zelika i Chawy Frymety, urodzonej w Ł dnia 14
czerwca 1887 r.
Zaginiona w 1939 r . ł w Ł ul. Andrzeja
35-15, a ę w ghecie Ł i we ś 1944 r.
wywieziona ł do obozu ł w ł nad Ni!rem.
7
W ą z ż wzywa ę ą aby
w terminie 1 ę od ukazania sic niniejszego oglo-'
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć ą za zmar-
ł ą ś wZyV<Ja ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionej, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-llBIO
ą G r9 dzll: i w Ł ł CYWi lny. na podst.uwiC!
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r . (Dz. u :;t. R P.
Nr. 40/45 poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 1127/ 47 ł ż na
wniosel, Zeni Szyper, zam. w Ł ul. Pio'trkowska HU,
ę o stwierdzenie zgonu liuch! i 1\1 ,Jr-
d ia ner, urodzonej w Ł dnia 17 li stopada 1386 r .
Zaginiona w 1939 r. ł w Ł CegieJrllana
2, a ę w ghecie ł i we ś 1942 ' r . zo-
ł wywieziona do obozu ł do Chelmna nad Nercl1'\.
W ą z ż wzywa sit:; ć aby
w terminie 1 ę od ukazania ę ni niej ,;z('go ł
szcnia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł OciJzial Cy-
wilny, ż w p rzeciwnym razie ż ć uzna na za zmar-
ł ą ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionej, aby w terminie powyi.-
zym doniosly o nich ą M-IUI11
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na
.rt. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr. 40r45, poz. 226) w sprnwie Nr. Zg. 1156/47 ł ż na
wniosek, Ireny Maczewskiej, zam. w ł ul. Kilinsk iego
36, ę ę o uznanie za ł
ego Juliusza Al ek sandra Maczcwsldego, urodzonego w Ł
dzi, dnia 6 lipca 1893 r.
Zaginiony w 1939 r . ł w Ł Przyrodnicza
4126.
W ą z ż wzywa ę zaginionego, abY
terminie 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
zenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-'
ego. ś wzywa ę wszystkie OSOby, które ą
ć ś o zagll11Onym, aby w terminie ż
zym ł o nich ą M-I1B12
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na
art .. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Usl R. P.
Nr. 40/45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 1120/ 47 ł ż na
wniosek Biny Szafir, zam. w Ł uL Piotrkowska 40-4,
ę ę o uznanie za ł zaginionego,
Ą Szlojmy Szafira, syna Chila i Hudesy z Ulinowe-
ów, urodzonego w ź pow. kaliskiego, dnia l Vlltrze-
nia 1911 roku.
Zaginiony do 1932 r . ł w Ł !przy ul Wy-
okiej Nr. 15 a ę ł w nieznanym kierunku
od tej pory brak o nim ś
W ą z ż wzywa ę zaginionego, abY
w t erminie 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
zenia ł ł ę w ą Grodzkim :w Ł ł Cy-
.vilny, ż w przeciwnym razie ę ć uznany za zmar-
ego. ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
. zym ł o nich ą M-11813
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Usl R. P.
Nr. 40/45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 1101/47 ł ż na
.vniosek ś zam. w Ł uL Masar-
ka 22, ę ę o uznanie za ł zaginio-
ego Józefa ś syna Franciszka i Anny z Ko-
ł urodzonego w Kutnie dnia 23 lutego 1893 r.
Zaginiony do 1944. r. ł w Ł przy ul. Su-
kienniczej 17 a . ę ł wywieziony na roboty do
Niemiec, a ostatnio ł w Hof Saale w Bawarii. Od
in. 9 Ę 1945 r. brak o nim ś
W ą z ż wzywa ę zaglnioneg0, a by
.v terminie 4 ę od ukazania ę niniejszego ł
zenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
.vUny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ego. ś {vzywa ę wszystkie OSOby, które mog,l
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
zym ł o nich ą M·-1l814
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
.. 't. 5 S 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. r.
40/45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 739; 47 ł ż na
.vni.osek Kazimiery Pol, zam. w Ł ul. Obwodowa 204,
ę ę o uznanie za ł zagimonego
ł Pola, syna Józefa i Franciszki Barczak. ,; rodzo-
nego w l'Jodzi, dnia 17 stycznia 1903 r.
Z;; giniony w 1939 r. ł w Ł a ę
.v roku 1941 ł aresztowany i osadzony na St .. r::nga w
ę w Ł Ś po nim ą ł
W ą z ż wzywa ę zaginionego, a by
w terminie 3 ę od ukazania ę niniejszego og'o-
zenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
.vilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ego. ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o' zaginionym, aby w terminie ż
zYm ł o nich ą M-1I81
ą Groclzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
rt. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
r. 40/15, paz. 226) w sprawie Nr. Zg. 514/47 ł ż na
.v.niosek Marii Kwiatkowskiej, zam. w Ł ul. ł lOr; '
ę ę o uznanie za ł zaginioDegJJ
Antoniego Kwiatlrowsk1ego, Fel:iksa i Anny z c::z,ej.-
!
I
I'
. i
8
niawskich, urodzonego w Gawejciszkach, pow. Ś ę
dnia 7 listopada 1912 r.
Zaginiony . w 1939 r. ł w ś ę
w roku 1942 ł wywieziony do Niemiec, gdzie rzekomo
ł Ś po nim ą ł
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
w terminie 3 ę od ukazania ę niniejszeg:> ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-1l816
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
art. 5 § 1 Dek retu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr. 40/45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 361/47 ł ż na
wniosek Idy Podliszewskiej - Karmazyn, ę ę
wanie o uznanie za ł ą ą ę z Lewsztajnów
I voto Kustow II voto Auerbach, c. J ózefa i Etylei ze Szmu-
lianów, ą w Ł dnia 14 sierpnia 1884 r.
Zaginio.na w 1939 r. ł w Ł a ę
ę z getha warszawskiego i umieszczona w ą
ś który ł na Majdanek. Od tej chwili ś
o niej ę ł
W ą z ż wzywa ę ą aby w ter-
minie 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
nia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeCiwnym razie ż ć uznana za zmar-
ł ą ś wzywa ę wszyst kie osoby, któr e ą
ć ś o zaginionej, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-1l817
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
art . 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r.(Dz. Ust. R. P.
Nr. 40/45, p&z. 226) w sprawie Nr. Zg. 362/ 47 ł ż na
wniosek Idy Podlisze,wskiej - Karmazyn, zam. w Ł
ę ę o uznanie za ł zaginionego
Borysa Lewsztajna, syna Józefa i Et y ze Smuljanów, uro-
dzonego w Warszawie, dnia 14 lipca 1889 r.
Zaginiony w 1939 r . ł w Ł z getha ł
go ę przy jego likwidaCji w 1944 r. o do ś dnia ś
po nim ą ł
W ą z ż wzywa ę zaginiot'iego, aby
w terminie 3 ę od ukazania ę nini ejszego ł
szenia ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeCiwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-11818
ą Grodzki w Ł ł Cywilny, na podstawie
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr. poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 715/47 ł ż na
wniosek Wiktorii Kaczmarek, zam. w Ł ul. Dowborczy-
ków 29, ę ę Ł ż
nionego' ł ł Kacz!Jfarki? "s: '-A ndTzejai Ma:i-iarmy
z Chamnanów, urodzonego w Ł dnia 13.9.1887 r.
Zaginiony w' 1939 r. ł w Ł w listopadzie
1939 roku aresztowany przez Gestapo i osadzony na Ra-
dogoszczu. Od tej chwili ś o nim ę ł
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
w terminie 3 ę od ukazania ę niniej szeg') ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wi lny, ż w przeciwnym razie ż ć uzna ny za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-·-11819
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekret u z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr.
40/45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 643/47 ł ż na. wnio-
sek Zofii Szuberskiej, zam. w Ł ę ę
o uznanie za ł zaginionezo ł Hieronima Szu-
. berskiego, syna ł i Wandy z Monków, urodzon€-
go w Ł dnia 29.9.1901 roku.
Zaginiony w 1939 r. ł w Ł a ę w
sierpniu 1944 r. ł aresztowany i osadzony w ę
na ul. . Sterlinga, ę wywieziony do Mauthausen. Od
16.12.1944 r . ś po nim ą ł
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
w terminie 3 ę od ukazania ę n iniejszego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł wzywa ę wszystkie osoby, które ą
. ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-11820
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1915 r. (Dz. ' U. R. P. Nr.
40/ 45, poz. 226) w s.prawie Nr. Zg. '409/4'1 ł ż na wnio-
sek Icchoka Redlicha zam. w Tel-Aviv':Jehuda Halevi137,
ę ę o uznanie za ł zaginionego
Jakuba - Szlamy Redlicha, syna Henicha - Henocha i Marii
ł ż Redlich, urodzonego w Ł dnia ' 15.6.1903 r .
Zaginiony w 1939 r. ł w Ł a ę
ł w -ghecie ł W maju 1944 r. wywieziony do
ś ę i ś po nim ą ł
W ą z ż wzywa ę zaginionego, . a·by
w terminie 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym ra-r<:ie ż ć uznany za ' zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł nich ą . . M-1l821
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 f. Nr. 120
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dek·retu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P . 'Nr.'
40/ 45, poz. 226) w sprawie Nr. zg. 686/47 ł ż na wnio-
sek Pelagii Pilichowskiej, zam. w Ł ul. Zgierska46,
ę ę o uznanie za ł zaginionego
J erzego ł Pilichowskiego, syna Aleksandra i Jó-
zefy Rozalii, urodzonego w Warszawie, dnia 8 czerwca 1896.
. wi:1ny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł Jednocze§.rue wzywa ę wszystkie osoby. które ą
ć ś o zaginIOnym, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-1l827
Zaginiony w 1939 r. ł w Ł a ę
w roku 1940 ł aresztowany i wywieziony do Dachau.
Od roku 1941 ś o nim ę ł
W ą z ż wzywa ę zagmlOnego, aby
w terminie 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-1l822
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r . (Dz. U. R. P . Nr.
40;45 poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 873/,47 ł ż na wnio-
sek Cecylii Zawadowskiej , zam. w Ł ul. Kaliska 7,
ę ę o uznanie za ł zaginionego
Józefa Zawadowskiego, syna Antoniego i Cecylii z ń
skich, urodzonego w ń Woli , dnia 15 marca 1914 r.
Zaginiony w 1939 r. ł w Ł a ę w
roku 1940 ł wywieziony na roboty przymusowe do Nie-
miec. W 1944 ł umieszczony w obozie koncentracyjnym
w Dachau. Od 12 lutego 1944 r . ś po nim ą ł
W ą z ż wzywa ę zaginIOnego, aby
w terminie 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeCiwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-11823
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r . (Dz. U. R. P. Nr.
40/45, p oz. 226) w sprawie Nr. Zg. 248/ 47 ł ż na wnio-
sek Anny KnoH, zam. w Jeleniej Górze, ul. Weigla 6, ę
ę o uznanie za ł zaginionego ł
KnoHa, syna Gustawa i Michaliny z ś urodzo-
nego w ł dnia 30.4.1913 r .
Zaginiony w 1939 r. ł w Ł w 1940 r. ł
wywieziony na roboty do Niemi ec, gdzie ł aresztowany
w 1942 r . i ł w ę w Berlinie. Od tego czasu
brak o nim ś
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
w 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł ; ni cn ą i ,. .., ' Ml1l824
j ... . . - ..... r ł . c. ..... - , .' :", ". :. . '",. :,"r • ,; : !"
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § l ' Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P . Nr.
40/45, poz. 226) w sprawie Nr. zg. 969/47 ł ż na wnio-
sek: Ireny ń zam. w Ł ę ę
o uznanie za ł zaginionego Benedykta - Stefana Ste-
ń urodzonego w Ł dnia 8.3.1908 r.
Zaginiony w 1939 r . ł w Ł a ę w
Dereczynie ł aresztowany i osadzony w ę ą
nie ł dalszych ś
W ą z ż wzywa ę zagini<>nego, aby
w terminie 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeCiwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą
ć ś o zagi nionym, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-11825
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie ar.t.
5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr.
40/45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 717147 ł ż na wnio-
ek ł Adamowicza, zam. w Ł ę ę
powanie o uznanie za ł ą zaginionej Heleny Adamowi-
czowej z ł urodzonej we wsi ł ł Wielkie,
pow. Ł w 1898 roku.
Zaginiona w 1939 r. ż ł we wsi ł ł pow.
Lida, a ę ł z ę ż do Ł w 1923 roku.
Z Ł ł w niewiadomym kierunku i ś po niej
ą ł
W ą z ż wzywa ę ą aby w ter-
minie 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cywil1'-Y,
ż w przeciwnym razie ż ć uznana za ł ą Je-
ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą ć
ś o zaginionej , aby w terminie ż do-
ł o nich ą M-1l826
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie $"t.
5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr.
40/45, poz. 226) w spr.awie Nr. Zg. 641i47 ł ż na wnio-
sek Feliksy ń zam. w Ł ul. ń 21 ,
ę ę o uznanie za ł zaginionego
Edwarda ń syna Józefa i Rozalii z ś .
urodzonego w Ł - ł dnia 13 listopada 1908 r.
Zaginiony w 1939 r. ł VI Ł a ę w
czerwcu 1939 r . ł do woj&ka. Od tej pory nie ma
o nim ś
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
w terminie 3 ę ocl ukazania ę niniejszego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekretu z d..'1ia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr.
40/45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 511/ 47 ł ż na wnio-
ek Mar,ii Garfinkiel, ę ę o uznanie za
ł ą zaginionej Krejndlej Lerner, córki Abrama i Racheli
ze Strokowskich, urodzonej w Myszkowie, dnia 1 maja 1903.
Zaginiona w 1939 r. ł w Ł a ę
ł w getcie warszawskim. ę ł w okresie li-
kwidacji getta w maju 1943 r. i ś ' po niej ą ł
W ą z ż wzywa ę ą aby w ter-
minie 3 ę od ukazania ę niniejszego ł
ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cywilny,
ż w przeciwnym razie ż ć uznana za ł ą Je-
ś wzywa ę wszystkie osoby, które ą ć
ś o zaginionej, aby w terminie ż do-
ł o nich ą . M-11828
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekretu ż dnia 29 sierpnia 1945 r . (Dz. U. R P . Nr.
40/ 45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 54'/.;47 ł ż na wnio-
sek Józef y ń zam. w Ł Wapienna 24, ę
to ę o uznanie za ł zaginionego Zenona
ń syna Jana i Józef y z Lazarów, urodzonego w
Ł dnia 20 grudnia 1909 roku.
Zaginiony w 1939 r. ł w Ł w styczniu
1945 r. ł aresztowany przez okupantów i ś po nim
ą ł
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
w terminie 3 ę od ukazania ę niniej szego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł . • ś wzywa ę wszystkie osoby, k t óre ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie powyz-
,>zym ł o nich ą M-11829
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P . Nr.
40/45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 95/46 ł ż na wnio-
sek Izraela M. Neifilda, zam. w ł ul. Hutnicza 6,
ę ę o uznanie za ł ą zaginionej Ru-
chli Neifild, córki Lewka i Szeindli z Herszlikowiczów, ł ż
ś urodzonej w Ł na ł dnia 28.8.1910 r.
Zaginiona w 1939 r. ł w Ł w czasie oku-
pacji ł w getcie ł ą ł wywiezio-
na do obozu koncentracyjnego w ś ę i tam dnia 28
sierpnia 1944 r. 'spalona w krematorium.
W ą z ż wzywa ę ą aby w ter-
minie 3 ę od ukazania ę niniej szego ł
ł ł S§(jzie Ł ł <;:y\yilny,
ż w ź ć ł razie ń ż ć lizn,!-na za ą J e -
Ś ń ż ę ś osoby, które ą ć
ś o zaginionej., aby w terminie ż do-
ł o nich ą M-11831
ą GrOdzki w Lodzi , ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P . Nr.
. 40J45, poz. 226) w sprawie Nr. Zg. 360/47 ł ż na wnio-
sek Idy Podliszewskiej - Karmazyn, zam. w ł Rzgowska
26, ę ę o uznanie za zaginio-
nego Hilela vel Juliusza Lews:z;tajna, S. Józefa i Et Y ze Szmu-
lianów, urodzonego w Warszawie, dnia 23.4.1881 r ..
Zaginiony w 1939 r . ł w Ł a ę
ł aresztowany przez niemców w 1941 roku i ś po
nim ą ł
W ą z ż wzywa ę zaginionego, abY
w terminie 3 ę od ukazania ę niniej szego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razi e ż ć uznany za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które mog:t
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
zym ł o nich ą M-11834
ą Grodzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r . (Dz. U. R. P. Nr.
40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 816/ 47 ł ż na wnio-
.' ek Marii Tatarskiej , zam. w Ł Kopernika 74, ę
ę o uznanie za ł zaginionego Zygmunta
Franciszka Tatarskiego, urodzonego w Rybnicy dnia 1 Mpca
1901 r.
Zaginiony w 1939 r. ł w Ł a ę
w dn. 9 listopada 1939 r . ł aresztowallY 1 osadzony
w ę na ul. Sterlinga w Ł a potem w obozie
w Radogoszczu, ą o nim ostatnia ś ć ł dnia
20.11.1939 r .
W ą z ż wzywa ę aby
w terminie 4 ę od ukazania ę niniejszego ł
szenia ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uznany za zmar-
ł ś wzywa ę wszystkie osoby, które mog,,!
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł o nich ą M-11835
ą Gr»dzki w Ł ł Cywilny na podstawie art.
5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P . Nr.
40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 565/ 47 ł ż na wnio-
sek Aurelii Milliikiel, zam. w Ł ul. Niemcewicza 10,
ę ę o uznanie za ł zaginionego
Erwina !'1i1nikiela, urodzonego w Ł dnia 20.9.1911 r .
Zaginiony w 1939 ' r. ł w Ł a ę
. :"", .
Nr. 120
w 1940 r. ł ł do wojska niemlCcI,! ego i. przeby-
ł pod Leningr;:J dem.
W ą z powyzszym wz.ywa ę z.agi niont!go. aby
w terminie 6 ę od ukazania ninicjszego ł
szenia i giosii ę w ą Grodzkim w Ł ł Cy-
wilny, ż w przeciwnym razie ż ć uzn<loy za zmar ·
lego. ś wzywa wszyst;kie osoby, które ą
ć ś o zaginionym, aby w terminie ż
szym ł o n.ich ą M-11836
ą Grodzki w Ł Oddzic:! Cywilny, na podstawie art. 5
1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Us L R P. Nr
40145, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 685/ 47 ł ż na
wniosek Stanislc: wy Grlej szczal" zam. w Ł ę 30
(Marysi n III) , ę ę o uznanie za zmar-
ł zagi nionego ł Izydora Grzejszczyka, urodzo-
nego w Ł dnia fi maja 1895 r.
Zaginiony w 193H r . ł w Grodnie i ł woj-
f.kowym w stopniu ż a ę w 1927 r. ł
z Grodna, ł ę w Ł i od 1929 r. ą ł i od tej
pory n ie ł ż ś o sobie.
W ą z ż wzywa ę zaginionego, aby
Vi terminie 6 miesi Gcy od ukazania ę niniej szego ł
ł ł ę w ą Grodzkim w Ł ł Cywilny,
ż w przed wnym r azie ż ć uznany za ł
ś wzywa wszystkie osoby, które ą ć
ś o zaginionym, aby w terminie ż do-
ł o n ich ą M---1l837
Ą GRODZKI W MALBORKU
laczyi1ska Maria, ł w Malborku, ul ica Zawiszy
i' nego Nr 9, ł ł wniosek o uznanie za ł jej
ę ż ł ł ń urodz. 2 maja 1890 r .
w Trzeciewnicy, powiat Wyrzysk, syna Jana i Weroniki
z dom a Sujka, ostatnio ł Berlin-Char!ot.tenburg,
Scharenstr. 38, zaginionego na obszarze ę dzi8faniami
wojennymi i to na lotnisku Berlin-Gatow w dniu 28 kwiet-
nia 1945 r.
ą wzywa zaginionego do ł ę w terminie trzy-
ę od daty niniejszego ł pod rygorem
uznania go za ł Wszystkie osoby, które ą ć
ś o zaginionym wzywa ę aby w terminie po-
ż ł ł o tym ą Grodzkiemu w Ma lborku.
Zg. 24/47. '\1:-11893
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 r.
ł ż ł marynarki niemieckiej. zaginionego po dniu
12 lipca 19·14 r ., ostatnio ł w Szopienica.ch (Zg.
304J47j.
7) Z wniosku ZofiiGOula z domu Palecka, ł
'\III BrZt;'"'Lkow:cach, ul. Bart. Gicvi<::.cklego 6. Jaui1 ę lat
41, robotnika, ł ż ł armii niemieckiej , zaginio-
nego Pl) dniu 1.1.1945 r., ostatnio ł w ę
kowica"h (Zg. 305/47).
8) Z wn:03ku Ł Szmidt z domu Mendera, zamieszk.
w ę ul. ś ę 105, ł Szmidta, lat
35, robotnika kopalnianego, ł ż ł armii niemiec-
kiej, zaginionego po dniu 28.12.1944 r ., ostatnio zamieszka-
ł w ę (Zg. 308/47) .
9) Z wniosku Rozalii ł ż ł ż z domll :Jankow-
ska, zamieszk. w Szopienicach, ul. ń 9, Tomasza
ł ż la t 50, posterunkowego policji Woj . Ś powo-
ł w roku 1939 do armii pol skiej , ostatnio zamieszka-
ł w Szopienicach (Zg. 312/47).
10) Z wniosku Marty ł z domu Kubis, zam. w Szopie-
nicach, ul. Powtsaóców 9, Jana ł lat 55, posterunko-
wego policji Woj. Ś ą ę w roku 1939 do Wojska
Polskiego, ostatnio zamieszko wSzopienicach (Zg. 313/47).
11) Z wniosku Jadwigi Kwi eciliskiej , z domu Plewniok,
zamieszko w ą ł uj. P ia skowa 1, Feliksa Kwie-
ń lat ś ł ż ł armii niemiec-
kiej , zaginionl'W' <:>0 dniu 4.1.1D45 r ., ostat. nio ł
w ą ł (Zg. 314/47) .
12) Z wniosku Gert rudy Ziaj a z domu Hassa , zamieszko
w Szopienicach, ul. ń 6, Wincentego ę (Ziaja),
la t 30, robotnika budowlanego, ł ż ł armii nie-
mieckiej, zaginionego po dniu 9.5.1D44 r ., ostatnio
l ego w Szopie nicach (Zg. 315/47).
13) Z. wniosku Vv' andy P al ion z domu Gier ga, zamieszk.
w S7.0pienicach, ul. ś ę 38, Alfonsa Paliona, lat 34,
ł ż ł armii niemieckiej, zaginionego po dniu
1.5.1.1945 r. , murarza, ostatnio ł w ·Szopienicach
(Zg. 317/47).
14) Z wniosku Pelagii Hajcer z domu Bak, zami eszk.
w ł ul. ę 10, Erharda robotnika
kopalu., lat 40, ł ż ł armii niemieckiej , zaginio-
nego po dniu 20.1.1945 r ., ostat nio ł w ł
wicach (Zg. 320/47) .
15) Z '.IIIniosku Ma r ty J acent z domu Jamrozy, zamieszko
w ł ul. Janowska 117, Ryszarda Jacenta, Jat 37,
pomocnika ś ł ż ł armii niemieckiej ,
zaginIOnego po dniu 12.9.1944 r., ostatnio ł
B
. 1 w ł (Zg. 321/47) .
ecnto d Marta z d. ń zam. w Malborku, ulica
Zeromskiego 19a, ł ł wniosek o uznanie za ł jej 16) Z wniosku Weroniki ł z domu Kania, zamiesz-
ę ż Helmuta Bechtolda, urodz. 5 sierpnia i923 r. vi He- ł w ć ul. 3-go Maja 43, Adama ł
chingen (Niemcy), syna Georga i Jadwigi z d. Mayer, ostat- lat 39, robotnika, ł ż ł armii niemieckiej , zagi··
nio ł w Heschingen (Niemcy), zaginionego pod- nionego po dniu 19.5.1944 r., ostatnio ł w ć
czas ł ń wojennych na ę w marcu 1945 r. kowicach (Zg. 322/ 47).

ą wzywa zaginionego do ł ę w terminie trzy- ą wzywa wymienionych zaginionych, aby w terminie
daty ę ł ' pod ' 3 ... ę i od daty ł ł slE( do ą ż
uznanIa go za ł Wszystkie osoby, które ą ć Vi <·przeciwnym razie bGd,,! ż za ł ś osoby,
ś o zaginionym wzywa ę aby w terminie po- które ą ć ś o zaginionych, aby w ter-
ż ł ł o · tym ą Grodzkiemu w Malborku. minie ż ł o tym ą M-1l466
Zg. 26J47. . M-11901
Ą GRODZKI W MRAGOWIE
Na wn1c)!'ck Marii Terez, ą Grodzki w Mragowie . ł
ę o uznanie za ł Zygmunta Tereza,
18.2.1902 r . w Potrzebiei-u, pow. ę woj. Wilno, syna
Józefa i Anieli z Kareckich, ostatnio ł w Kras-
nem ą
ą wzywa zaginionego, aby ł ę w ż ą
dzie w ą trzech ę od dnia ł niniejszego
oraz wzywa wszystkie osoby, które ą o nim ć
ś aby ł to w podanym ż terminie,
w przeciwnym bowiem razie ą ż zaginionego Zygmunta
Tereza ć za ł Zg. 2/47. M-11898
Ą GRODZKI W Ł
ą Grodzki w ł obwieszcza, ż ł po-
ę o uznanie ę ą osób za ł .
1) Z ·wniosku Rozalii Zielosko z domu Królik. zamieszko
w Janowie SI., ul. ś Nr 5, ł Zieloski· (Zieloskci),
lat 63, maszynisty, aresztowanego w C111i'-l 12.2.1943 r.
okupanta i o!;adzonego do obozu w ś ę zaginionego
w marcu 1945 r. w obozie w Nordhausen, ostatnio zamiesz-
ł w Szopienicach (Zg. 275/47).
2) Z wniosku Berty Kucz z domu Morkisz, ł
w Bieruniu Nowym, ul. ń 31, Roberta Kucza, lat
32, elektromontera, ł ż ł armii niemieckiej , zagi-
nionego po dniu 16.1.1945 r., ostatnio ł w Bie-
runiu Nowym (Zg. 293/47).
3) Z wniosku Anny Ochman z domu GÓrk.iewicz, zamieszko
w Bieruruu Nowym, Zabrzeg Dwór Nr 77 Józefa Ochmana
lat 42, robotnika rolnego, ł ż ł armii niemieCkiej :
zaginionego po dniu 10.I.1945 r., ostatnio ł w Bie- '
runiu Nowym (Zg. 294/47).
4) Z wniosku Marty Proksa z domu Piwko, ł
w Brzezince, ul. ś 383, Ryszarda ę lat 35, ś
ł ż ł armii niemieckiej, ostatnio zamiesz-
ł w Brzezince (Zg. 296/47).
5) Z wniosku Jadwigi ł z domu Furdzik. zamieszko
vJ Krasowach, ul. Matejki. Nr 156, Augustyna ł lat
43, górnika, ł ż ł armii niemieckiej , zaginionego
po dniu 10.12.1944 ZO. , ostatnio ł w Krasowach
(Zg. 297/47).
6) .Z wniosku Marii Czopa z domu Borys, zamieszko w· Szo-
pienicach, ul. Rejtana lO, Alojzego ę lat 35, robotnika,
Ą GRODZKI W Ł
Maria Sater, ł w Woli Batorskiej-Borek Nr 400
wnosi o uznanie za ł swego ę ż Franciszka Sat.ra,
urodz. 5.11.1904 r. w Woli Batorskiej , tam os tat nio zamiesz-
ł syna Piotra.i Marii z Malinowskich, który ł
w roku 1940-ym wywieziony na roboty do Niemiec,
a w r. 1942- gim areszt owany przez ł niemieckie i osa-
dzony w obozie w Dachau i od tej pory ś po nim ą ł
Franciszka Satra wzywa ę aby wczasokresi e 3-ch mie-
ę ł ł ę w tut. ą ż w przeciwnym razie mo-
ż ć uznany za ł
Wzywa ę osoby, ą ć wiadomosci o zaginio-
nym, aby · w terminie ż ł o tym ą
Zg. 24/47. M-1l856
Maria Kotabowa, ł w Woli Batorskiej 245, wnosi
o uznanie za ł jej ę ż Antoniego ę urodz.
19.4.1914 r. w Woli Batorskiej, syna ł ł i Julii
z Kucharskich, ostatnio ł w Woli · Batorskiej ,
który w r. zmobilizowany jako ż ł W. P . ł ł
w wojnie w r. 1939 i ł ę do niewoli niemieckiej , gdzie
ł w ż ś ostatnio ś w fabryce
w Suhl, ą ą z 8.12.1944 r. ł o sobie ś ć -
od tego ś czasu wszelki ś po nim ą ł
Antoniego ę wzywa ę aby wczasokresie 3-ch
ę ł ł ę w tut. ą ż w przeciwnym razie
ż ć uznany za ł
Wzywa ę osoby, ą ć ś o zaginio-
nym, aby w t.erminie ż ł o tym ą
Zg. 28/47. M-11902
ł Wilkosz, ł w ł
bie wnosi o ż za ł swego syna Tadeusza Wil-
kosza, urodzonego 23.9.1920 r . w ł
syna ł i Anny z Szewczyków, ostatnio ą
cego w ł dla ł w · Kobierzynie tj.
do dnia 23.6.1942 r. w którym to dniu wraz z innymi chorymi
ł wywieziony przez niemieckie ł okupacyjne do
ś ę gdzie prawdopodobnie ą ł
Tadeusza Wilkosza wzywa ę aby wczasokresie 3-ch mie-
ę ł ł ę w tutejszym ą ż w przeciwnym
razie ż ć uznany za ł
Wzywa ę osoby, ą ć ś o zagiruo-
nym, .aby. w terminie ż ż ł o tym ą
Zg. 5/47. M-11943
Ą GRODZKI W OSTROWCU Ę
ą Grodzki w Ostrowcu Ś ę na wniosek Jot;.
ł Zaczc:;: , ł w Krynkach, gminy Kunów.
ą ł postr;powanie o uznanie za ł jej ę ż St a-
ł Zaczka, syna Maksymiliana I Tekli z Lisów, urodzo-
nego w dniu 18 kwietnia 1911 r. w Krynkach, który w dniu
19 marca 1943 r . ł aresztowany przez gcost«po.
a w czerwcu 1943 r. wywieZiony do obozu w ś ę
ą wzywa zaginionego, aby ł ł a osoby ą
ć jakichkolwiek informaCji, aby ł ć ż po
ł 3 ę od ł zostanie U7.nany za zmar-
ł w dniu 9 maja 1946 roku. M--117'79
Ą GRODZKI W OSTRZESZOWIE
Anna ł z ś powiatu ę ń wnio-
ł o uznanie za ł syna swego ł ł ł
czaka, urodzonego 19 sierpnia 1914 r. w ś syna
ł i Anny z domu ł ostatnio ł
w ś który w sierpniu 1939 r. ł ł .do
ł ż wojskowej i wcielony do 56 ł piechot.y w Kro-
toszynie, w ł którego w chwili wybuchu wOjny v.,ry-
ł na front i ą Ł
Zaginionego ł ł ł wzywa ę aby .w ter-
minie ś ę od daty ruruejszego ł ł ł
ę w tute jszym ą ż w przeciwnym razie ż ć
uznany za zmar!0go. Wzywa ę wszystkie osoby, które ma-
ą ja1;:iekoJwiek ś o zaginionym, aby w ż
szym termini e ł o tym ą IV. Zg. 91i47. M-1166:.1
S"\D GRODZKI W PINCZOWIE
ą Grodzki w ń ł ż na wniosek Estery
Gold, ł w Ł ul. Zawadzka Nr 17, ę
ę o uznanie za ł Lejbusia Golda, uro-
dzonego w ń w dniu 14 lipca 1895 roku, syna Berka
i Rajzli z Diamentów, który w ą ą ż
dziernika 1942 roku ł przez Niemców wywieziOny z ń
czowa i ę ni e Ł
Wzywa ę Lejbusia Gojda, by ł ł ę w terminie 3-ch
ę lub ł znak ż o sobie, w przeciwnym razie
zostanie uznany za ł Wszystkie ś osoby, które
ą o nim ś winne ć w ż terminie
tutejszy ą Zg. 11147. M-11598
ą Grodzki w ń ł ż na wniosek Zofij
ł ł we wsi ' i gminie Chroberz, po-
wiatu ń ę ę o uznanie za
ł ł ł urodzonego w dniu 24
lipca 1914 roku Vi Czernichowie (Rosja), syna ł
i Leokadii z Jerleckich, który ą 1939. roku jako oficer
W. P. ł ł do wojska i . od tej chwili nie daje
o sobie ż ś
Wzywa ę ł ł by ł ł ę VI ter-
minie 3-ch ę lub ł znak ż o sobie, w prze-
ciwnym razie zostanie uznany za ł Wszystkie ś
osoby, kt.óre ą o rum ś winny ć
w ż terminie tutejszy ą Zg. 14/47. M-11599
S_,\D GRODZKI W POZNANIU ·
UI. Zg. 208/47. Helena Szaufer ą ł li: WDiosktem
o uznanie za ł Edmunda Szaufera, urodz. "19 listo-
pada 1908 r. w Poznaruu, SY'Da Jana i ż d. Gozdecka.
Zaginiony ł 24.5.1943 r. 3r€5ztowany przez gestapo
i osadzony ą w obozie w Zabikowie, a ę
wywieziony do obozu w Buchenwaldzie i Oranienburgu,
W czasie marszu ewakiuacyjnego w dn.iach 8 21.4.1945 r.
ą ł bez ś
Zg. 225/47. Zofia Matyaszczyk ą ł :z wruoskiem
o uznanie za ł Piotra Mat.yaszczyka, llrodzonego
5 czerwca 1889 r. w Targowisku, syna Józefa i Jadwigi
z d. Ż Wymieniony ł w ż 1943 r. aresz-
towany i osadzony w ę w Lublin4e, gdzie ł
do stycznia 1944 roku. W dniu 11 stycznia 1944 r. rzekomo
ł rozstrzelany.
Zg. 261147. Gabriela Dworzecka ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Józefa Dworzeckiego, urodzonego
20.6.1918 r. w ł syna Edwarda i ż
z d. Machnacz. Wymieniony ł a'resztowany podczas
powstania warszawskiego i umieszczony w Kreuzenach rze-
komo ą ł ż 18.3.1.945 r . podczas nalotu.
Zg. 320/47. Emilia Masztalerz ą ł z wnioslOem
o uznanie za ł ł Masztalerza, urodzonego
21.10.1903 r . w Trzciance, sy'na Ignacego i Michaliny z domu
ą Zaginiony ł Masztalerz we ś 1939 r.
ł ł w ł wojennych w okohcy ś
Pic;tek i od tego czas u ś po nim ą ł
Zg. 340/47. Zofia Skrzypczak ą ł z wnioskiem
O uznanie za ł Franciszka Skrzypczaka, urodzonego
·14 listopada 1903 r. w Ś pow. ń syna Ma-
riana ·i Michaliny· z domu ń Zaginiony Franci-
szek Skrzypczak do chwili wybuchu wojny 1.9.1939 r . prze-
ł w ę w szpitalu psychiatrycznym w ą
i dzu. Od tego czasu wszelk.i ś po nim ą ł
Zg. 345/47. ł ń ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Leona ń urodz. 23.3.1896
w Poznaruu, syna Wojciecha i ł z d. ł ń
Wymieniony w 1941 r. ł w ę w
gdzie 21.7.1941 r. rzekomo Ł
10
Zg 375/47. Maria Konieczna ą ł z wnioskiem
o uZ!1anie za ł Feliksa Koniecznego, urodzone:;o
7.11.1911 r. w Dieling-Essen Borberg (Niemcy), 5yna Szcze-
pana i Katarzyny z d. Walkowiak. Wymieniony w 1944 r.
ł w obozie w Ż a w styczniu 1945 r.
w ą z ą ż obozu ł widziany w drodze
do ą
Zg. 394/ 47. Zoiia Prussal< wyst<:tp:, a z wnioskiem o uzna-
nie za ł ł Prussaka, urodz. 5.7.1898 r. w Pol-
skiej wsi, syna ł i ł z d. Borowicz. Za-
giniony 12.12.1942 r . ł aresztowany przez ę nie-
ą i osadzony w ę w Poznaniu,. gdzie przeby-
ł do sierpnia 1943 r., poczym wywieziony ł do 000ZU
w ś ę ą wnioskodawczyni ł \\'iado-
ś od zaginionego do kwietnia 1944 r. Od tego czasu brak
o nim ś
Zg. 343/47. Jadwiga Zielazna ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł ł Zielaznego, urodzonego
25.12.1900 r. w Kruszwicy, syna Jana i Wandy z d. Nowak.
Zaginiony Ł ł aresztowany w dniu 18.I1.1944 r. przez ł
dze okupacyjne niemieckie i do stycznia 1945 r . ł
we Wronkach, a od stycznia 1945 r. w ę w Po-
znaniu.
Zg. 405/47. Helena Szczerkowska ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Aleksandra Szczerkowskiego, urodz.
18.I.1903 r. w ę pow. ś ń syna Kazimierza
i Heleny z d. Echaust. Wymieniony ł w grudniu
1944 r . w obozie koncentracyjnym w ś ę
Zg. 414/47. Apolonia Nowak ą ł z wnioskiem o uzna-
nie za ł ł Nowaka, urodz. 4.11.1887 r. w Po-
znaniu, syna Idziego i Franciszki z d. NowaczYk. Zaginiony
ł aresztowany 24.11.1944 r . i osadzony ą
w obozie w Ż a ę w obozie w ł
wiu. Od 31.12.1944 r. brak o zaginionym ś
Zg. 420/47. Zofia Kortus ą ł z wnioskiem () uzna- .
nie za ł ł Kortusa, urodz. 8 marca 1910 r.
w Wattenscheid (Niemcy), syna Franciszka i Anny z domu
Schwintke. Zaginiony dnia 29.8.1939 r. ł ł do
Wojska Polskiego do 9 ł leg. w ś ą z for-
ą ł na front do Warszawy. Od tego czasu brak
o nim wszelkich ś
Zg. 441/47. Miczko Genowefa ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Adolfa Miczko, urodzonego 24.5.1887 r.
w ż pow. ł syna Franciszka i Karoliny
z d. Onyszkiewicz. Zaginiony ł aresztowany w 1943 r.
i osadzony w Forcie VII. Od sierpnia 1943 r. brak o zagi-
nionym ś
Zg. 452/47. Maria Gola ą ł z wnioskiem o uznanie
za ł Szczepana Goli , urodz. 21.12.1900 r. w Buku, sy-
na Antoniego i Agnieszk{ z d. ż ń ł
zmobilizowany do 58 p. p. pod koniec sierpnia 1939 r. ,
a w dniu 1.9.1939 r. ł w kierunku Kutna i ą ś
po nim ą Ł
Zg. . . Gei:truda ź ą ł z wnioskiem o uzna-
ł Walentego ź 3.2.1903' r. w Sa-
dowicach, pow. Mogilno, syna Wincentego i Antoniny z do-
mu ź Zaginiony ł wcielony w sierpniu ]939 r .
do ł Obrony Narodowej i od tego czasu nie ma
o nim ż ś
Zg. 462/47. Wróblowa Maria ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Feliksa Wróbla, urodzonego 6.9.1894 r ,
w Bobowej, pow. Gorlice, syna Józefa i Apolonii z d. Witek.
Zaginiony jako major Wojsk Polskich ł ranny w czasie
ł ń wojennych we ś 1939 r. i ł w ź
dzierniku 1939 r. w' szpitalu we Lwowie i tam ą ł bez
ś
Zg. 464a/47. Cecylia Ratajczak ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Szczepana Ratajczaka, urodzonego
22.12.1912 r. w ż syna Stefana i Anny z d. Adam-
czak. Zaginiony ł 27.1.1943 T. wywieziony do Niemiec
na prace przymusowe w ś Hannower - Liide.
Od stycznia 1945 r. brak o zaginionym pomimo ń
wszelkich ś
Zg. 468/47. Zofia Roszyk ą ł z wnioskiem o uzna-
nie za ł Franciszka Roszyka, urodz. 7.9.1906 r. w Ma-
niewie, powiat Oborniki, syna Wojciecha i Antoniny z domu
Wieczorek. Zaginiony ł ż ł w Policji ń i ą ł
w czase nalotu nieprzyjacielskiego pod Kowlem we ś
niu 1939 r. Od tego czasu wszelki ś po nim ą ł
Zg. 479/47. Maria Stachowiak ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Jana Stachowiaka, urodzonego 11 ma-
ja 1889 r. w Przezmirowie, pow. ń syna Ludwika
i Marianny z d Kac=marek. ą ł w ą z dzia-
ł wojennymi w ten sposób ż jako funkcjonariusz
Policji Pailstwowej ewakuowany ł na wschód w dniu
3.9.1939 r. i od tej pory nie ł znaku ż
Zg. 480/47. Maria Górska ą ł z wnioskiem o uzna-
nie za ł ł Górskiego, urodz. 24.12.1903 r.
w Piaskach, pow. ń syna Teodora i Weroniki
z d. ł Zaginiony ł Górski w czasie powstania
warszawskiego w dniu 7.8.1944 r. ł aresztowany przez
gestapo l osadzony w obozie koncentracyjnym w Brieg ł
ł ą 7.1.1945 r. ł ł ą ś ć o so-
bie. ą ś po nim ą ł
Zg.482/47. Helena ń ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Franciszka ń urodz.
11 ś 1897 r. w ł ń pow. ł syna Pio-
tra 1 Marii z d. Lewandowska. Zaginiony F. ń
major wP. w 57 pp. ł ł w ł wOjennych
w 1939 r. w czasie których ł ę do niewoli. ł
ą ś ć o sobie 9 marca 1940 r. ą brak
O nim ś
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 r.
Zg. 492/47. Maria Hutek ą ł z wnioskiem o uzna-
nie za ł Józefa Butka, urodzonego 26.2.1882 r . VI ł
sowica('h, pow. Mic:dzychód, syna ł i Marii z domu
Olech. Zaginiony Józef Hutek ł w sierpniu 1939 r.
zmobilizowany. W czasie ł wojennych zaginiony do-
ł ę do niewoli, ą ł ł ą ś ć w gru-
dniu 1939 r. Od tego czasu ś po nim ą ł
Zg. 470/47. Cecylia ź ą ł z wnioskiem o uzna-
nie za ł Iguacego ź urodz. 22.1.1908 r. w Ha-
binghont, pow. Dortmund, syna Wojciecha i Rozalii 'z domu
Klinik. Wymieniony w dniu 24 sierpnia 1939 r. ł po-
ł do Wojska Polskiego do 7 p. a. c. w Poznaniu. W po-
ł ś 1939 r. ł ł w ł wojennych
pod ą i od tego czasu brak o nim ś
Zg. 514/-'l7. Anna Mikul ska ą ł z wnioskiem o uzna-
nie za ł ł ł Mikulskiego, urodz. 2.10.1885 r.
w Trzemesznie, pow. Mogilno, syna ł i Rozalii z do-
mu Koperska. ł ł Mikulski ł w sierp-
niu 1939 r. zmobilizowany i przydzielony do Intendentury
w Poznaniu. Podczas ł ń wojennych ł ę do nie-
woli, ą ł ł ą ć w styczniu 1940 r.
Od tego czasu ś po nim ą ł
Zg. 518/47. Anna Michalak ą ł z wnioskiem o uzna-
nie za ł Franciszka Michalaka, urodz. 27.1.1911 r.
w ż syna Józefa i Marianny z d. Zaknewska. Za-
giniony ł r. zabrany przez gestapo do 'obozu
koncentracyjnego i ą ż ś po nim ą ł
Zg. 520/47. Urszula Klinkowska ą ł z wnioskiem.
o uznanie za ł ł Klillkowskiego, urodzonego
17.9.1899 r. w Górze, pow. ń syna Antoniego i Wik-
t<?rii z d. Lange. Zaginiony ł ł w dn. 29.8.1939
roku do 58 ł piechoty w Poznaniu i od tego 'czasu ś
po nim ą ł
Zg. 532/47. Irena Ossowska ą ł z wnioskiem o uzna-
ie za: ł dr med. ł ł Ossowskiego, urodzo-
nego 3.11.1890 r. w TargOWisku, pow. Lubawa, syna Andrzeja
i Anny z Langów. Zaginiony ł zmobilizowany jako le-
karz w siC:'I'pniu 1939 r. i w czasie kampanii ś za-
ą ł
Zg. 5GOi47. Helena Bccela ą ł z wnioskiem o uzna-
nie za ł ł Beceli, urodz. 9 ś 1909 r.
w ż pow. ń syna Marcina i Jadwigi
Robaszkicwicz6w. Zaginiony zmobilizowany w 1939 r.
w czasie ł ń wojennych ł ę do niewoli niemiec-
kiej , gdzie ł w obozie ń a ę w ę
zieniu w Lignicy. Od momentu ustania ł ń wojennych
nie ł o sobie ż znaku ż
Zg. 578/47. Maria ń ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł ń Józefa, urodzonego
18.3.1886 r . w Biernatkach, pow. ś syna Jakuba i An-
toniny z d. Zwierska. Zaginiony ł ż ł w Policji ń
wej i w dniu 3.9.1939 r. ł wraz z ł ą ą z Po-
znania i ą ą ł a poszukiwania nie ł rezultatu.
Zg_ 5!l2j47. Zofia Reimann ą ł z wnioskiem o uzna-.
n}eza ł Jerzego . Wi.ktora · Reimarma, : urOdzonegO.
7.2.1911 r. w Poznaniu, syna ł ł i Pelagii z d. Kra-
jewska. Zaginiony ł ł sic: do wojska i w dniu 5.9.1939 r.
ł z Poznania w kierunku Kutna i ą wszelki ś
po nim ą ł
Zg. 608/47. Helena Tepper ą ł z wnioskiem o uzna-
nie za ł ł Teppera, urodz. 6.7.1901 r. w Po-
znaniu, syna Walentego i Marianny z d. Jachowska. Zagi -
niony ł zmobilizowany w 1939 r. do 58 p. p. i ł ł
w kampanii ś od tego czasu nie ma od niego
ś
Zg. 614/47. Anna ż ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Wiktora ż urodzonego
29.9.1893 r. w Nowych Budach, pow. Ch ż syna Stani-
ł i Marcjanny z d. ł Zaginiony ł ż ł w Po-
licji ń i w dniu 1.9.1939 r. wraz z ł ą ą
ł z Poznania w kierunku Warszawy i ą ł
Zg. 618/47. Ł Muth ą ł z wnioskiem o uzna-
.ie za ł Andrzeja Mutha, urodz. dn. 25.11.1908 r .
w Poznaniu, syna Nikodema i Katarzyny z d. Pflaum. Za-
gi niony ł zmobilizowany do Obrony Narodowej przy
58 pp. i w czasie ł ń wojennych pod Kutnem w dniu
7.9.1939 r. ą ł
Zg. 627/47. Magdalena ż ą ł z wnioskiem
o uznanie za ł Ludwika ż urodzonego
1.8.1902 r. w Czerwonczynie, syna ł i Marii . z do-
mu Antkowiak. Wymieniony ł w dn. 24.8.1939 r. po-
ł do Wojska Polskiego do 7 ł saperów w Po-
znaniu. W dn. 8 ś ł ze swoim ł
w Kutnie. Od tego czasu ś po nim ą ł
Wzywa ę zaginionych, aby ź w terminie trzy-
ę ł ę w ą Grodzkim w Poznaniu,
ż w przeciwnym razie uznani ą ł Wzy-
wa ę wszystkie osoby, które ą ć ś
o zaginionych, aby ź w terminie ż do-
ł tutejszemu ą M-11941
Ą GRODZKI W Ł
ł ł zam. w ł ł ż ł wniosek
uznanie za ł Stefana-Jana ł syna
Karola i Wandy z ż ń urodzonego w dniu 10.2.1899
roku w Czerniowcach, ostatnio ł w ę
który w dniu 8 ś 1939 r . wraz z ł ą ą ą
jako kapitan lotnictwa ś ł ę i od dnia 9 marca
1940 r. nie daje o sobie ż ś
ą Grodzki w ł wzywa ' zaginionego, aby w ter-
minie ę ą od dnia ukazania ę mmeJ-
szego ł ł sie, ż w przeciwnym razie ż ć uznany
Nr. 120
za ł wzywa ę ponadto wszystkie osoby ą
ś o zaginionym, aby w ż terminie za-
ł ą do sprawy Zg. 45/47. M-11571
Halina Chojnacka, zam. w Górach ń gm. Ku-
rów, ł ż ł wniosek o uznanie za ł Wilhelma-Lu-
dwika ł ń syna ł i ł z Ciotu-
chów, ur. w Klementowicach 4 listopada 1911 roku, ostatnio
zamieszko w Klementowicach, który we ś 1939 r.
ł ł do policji i ę w grudniu 1939 r.
ą ł
ą Grodzki w ł wzywa zaginionego, aby \v ter-
ninie ę ą od dnia ukazania ę nmiej-
zego ł ł ę ż w przeciwnym razie ż ć uznany
za ł wzywa ę ponadto wszystkie osoby ą
ś o zaginionym, aby w ż tenninie za-
ł ą do sprawy Zg. 107/47. M-1l574l
Felicja Mizera, zam. \V ł ł ż ł wniosek o uzna-
nie za ł ę ż jej Kazimierza Mizery, s. Józefa i He-
eny z Mrozów, urodzonego w dniu 6 lutego 1914 r. w ł
.vach i ż ostatnio ł który w roku 1943
ł aresztowany przez Niemców i wywieziony na roboty
:lo Krasnobrodu, od którego ł ostatni list z tej
ś w kwietniu Hl44 r., po czym ś za nim za-
ą ł
ą Grodzki w ł wzywa aby w I.er-
ninie ę ą od dnia ukazania ę niniej-
zego ł ł ę ż w przeciwnym razie ż ć uznany
a ł wzywa ę ponadto wszystkie osoby ą
ś o zaginionym, aby w ż terminie za-
ł ą do sprawy Zg. 105/47. \1:-11573
Jan ą ł zam. w Kazimierzu Dolnym ł ż ł wnio-
I sek o uznanie za ł Bogdana ą ł syna Ja-
na i Weroniki-Józef y z Szkutników, urodzonego w dniu
czerwca 1916 roku, ostatnio ł w Kazimierzu,
który w dniu 21 marca 1939 r. ł ł do wojska
dotychczas nie ł
ą Grodzki w ł wzywa zaginionego, aby w ter-
minie ę ą od dnia ukazania ę niniej-
szego ł ł ę ż w przeciwnym razie ż ć uznany
za ł wzywa ę ponadto wszystkie osoby ą
ś o zaginionym, aby w ż terminie za-
ł ą do sprawy Zg. 83/47. M-11574
Feliks ł zam. w ł ł ź ł wniosek o stwierdze-
nie zgonu ł ń ł l) Herszka-Wolfa Lo-
1J.=rszpila, syna Nachmana i Chai Luksenburg, ur. w Pula-
waeh w 1889 r., 2) Sury z Loterszpilów Loterszpil, c. Szlamy
Szajndli-Mindli z Rossetów, urodzonej w ł
w 1886 r. Wymienieni mieli ć rozstrzelani przez Niemców
w 1941 r. w ł ł .
ą Grodzki w ł wzywa zaginionych, aby w ter-
ninie ę ą od dnia ukazania ę niniej-
zego ł w Monitorze Polskim ł ę ż
w przeciwnym razie ą ć uznani za ł wzywa
ę ponadto wszystkie osoby ą ś o zagi-
nionych, aby w ż terminie ł ą do
sprawy Zg. 58/47. M-11591
Ą GRODZKI W RADOMIU
4 ' ,
Na zasadzie art. 5 par. 1 - 4, art. 6, par. l 1 2 dekretu
z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie ę o uzna-
nie za ł i o stwierdzenie zgonu (Dz. U. R. P. Nr 40
z 1945 r., poz. 226) ą Grodzki w Radomiu na wniosek
Eugenii ń zam. w Radomiu, ul Przyborowskie-
go 11, wzywa Kazimierza Aleksandra ń syna
Walentego i Heleny z Majewskich, urodz. 14 grudnia 1901 r.,
ostatnio ł w Soszynie, gm. ń pow. Ra-
domskiego, aby w terminie ę od dnia uka-
zania ę ł w "Monitorze Polskim" ł ł ę w ą
dzie Grodzkim w Radomiu, a w razie ł ę uzna-
ny zostanie za ł Zg. 130/47. M-1l961
Na zasadzie art. 5 § 1--4, art. 6 §1 i 2 dekretu z dn. 29 sier
pnia 1945 r. w sprawie ę o uznanie za ł
stwierdzenie zgonu (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 226 z 1945 r .l
ą Grodzki w Radomiu na wniosek Jadwigi Skrucha, zam.
.v ń Woli, przy ul. Narutowicza Nr. 10 wzywa Jana
ę syna Jacentego i Apolonii z ń urodzo-
nego dnia 15 maja 1897 roku w kol. ę gm. Potworów,
ostatnio ł w Lesiowie, gm. ł powiatu
radomskiego, aby w terminie 3 miesic:czn:ym od dnia ukaza-
lia ę ł w "Monitorze Palskim"
ą Grodzkim w Radomiu, a w razie
lznany zostanie za ł Zg. 243/47.
- ł ł ę w
ł ę
M-11960
Ą GRODZKI W ROZWADOWIE
Na wniosek Anieli Wanatowicz z Rozwadowa ę
ę o uznanie za ł ę ż Hipolita Wanato-
wicza, urodzonego 6 stycznia 1899 w Mielcu, syna Mateusza
Katarzyny z Maziarskich, ł ostatnio i ł ą
cego ł ż ę przy Policji Polskiej w ń ą ewa-
kuowany ł do ż w styczniu 1940 z Kowla z ę
od tego czasu nie ma o nim ż ś
Wzywa ę zaginionego oraz wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginonym, by do trzech ę do-
ł o tym ą albowiem po ł tego terminu
; ą rozstrzygnie ostatecznie o wniosku. U. 21/47.
l M--1l908
1\
I I
1\
I
I
I I
Nr. 120
Ą GRODZKI W Ę
Obyw. Marta Gierszewska, zam. w ę ul. Mlyilskn
5, ą ł z wnioskiem o uznanie za ł ę ż swego
ł Gierszewskiego, urodzonego 25 stycznia 1904 r. w Ma-
ł ł pow. Ch oj nice, syna Z11zanny Gierszewskiej,
robotnika ostatnio ł w ę którego w
1944 r. Niemcy ł do wojska.
ż wymienionego wzywa ę aby w ą czterech
ę od chwili ł ł ę w ą Grodzkim
w ę ż w przeciwnym razie zostanie ul-nany za
ł
Wszyscy, którzy by mieli ą ś ć o ż lub ś
ci zaginionego, winni o tym ś ć ą ź w ter-
minie ż Zg. 48/47. M-11504
Ą GRODZKI W SIEDLCACH
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 r.
w Wilanowie pow. Kartuzy, syna Jana i Rozalii z domu Krau
ze, ostatnio ł w ł
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 29 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w wy:i:cj pod,"-
nym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł
Wszystkie osoby, które ą ć ś o zagi-
nionym wzywa ę aby w ' terminie ż ł o
nim ą Zg. 60/47. M-11641
ę ż Maria Kossowska, ł w Tczewie, przy
ul. Sobieskiego 7, wnosi o uznanie za ł ę ż jE,j
Aleksandra Kossowskiego ur. 31.8.1898 w Nowym - Dworze,
pow. ń syna Augusta Jana Kossowskiego i Franci37.ki
z d. ń ostatnio ł w Tczewie, wywi.:?-
zionego w niewiadomym kierunku przez okupanta.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ź w tenni-
nie w dniu 9 grudnia 1917 r. o godz. 12-tej w ż poda-
nym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł
Wszystkip. 05(\1>y, kl.6re ą ć ś o Lagi-
nionym wzywa ę w terminie POwYlszym ł o
nim ą Zg. 114/46.
ż Ksawera Tyda, \\" Tczewie, przy ul.
Sambora nr. 17 wnosi o uznanie za ł upl'owadzone-
go przez okupanta niemieckiE'gCl, ż jej ł Tydy,
ur. dnia 7 czerwca lSSf> w po'. .... ą <;yna
Wincentego 'rydy i Katarzyny z d. Bjcsck, zamip.szkalcgo
Na zasadzie art. 5 i 6 Dekr. z dnia 29 sierpnia 1945 r. ą
Grodzki w wzywa niniejszym Adolfa Chmielew-
skiego, urodzonego 8 stycznia 1895 r., syna Kazimierza i Jó-
zefy z ń który do 1915 r. ł w Mary-
sinie, gm. Zeliszew - w 1915 r. ł ł do Armii
Rosyjskiej i dotychczas nie ł ż w ą trzech
ę od wydrukowania niniejszego ł w Moni-
torze Polskim ł ł ę do ż wymienionego ą ż
po ł tego terminu ą uznanie go za ł
ś wzywa ę wszystkich, którzy ż lub
ś Adolfa Chmielewskiego ą ś ab.'
o znanych sobie faktach powiadomili ą Grodzki w Siedl-
cach w terminie ż Zg. 1115/46. KB,-5333
i ostatnio w TC:;!(2wie.
Ą GRODZKI W STOPNICY
ą Grodzki w Stopnicy, na skutek wniosku Edwarda
Molisaka ł w Kucharach, gminie Szczytniki, po-
wiecie stopnickim, ą ł ę o uznanie za zmar-
ł ą ł Molisak, córki Marcina i Wiktorii z ł
skich ł ż ł urodzonej dnia 23 maja 1921 ro-
ku w Pieczonogach, gminie ś powiecie stopnickim,
ostatnio ł w Kucharach, gminie Szczytniki, ą
w roku 1945 aresztowali ż niemieccy. ł
Molisak do ś dnia nie ł ż ś o
sobie nie daje i wszelki ś po niej ą ł
ą wzywa ą aby w terminie ę sta-
ł ę do tutejszego ą lub w inny sposób ł o
sobie, oraz wzywa ę wszystkie inne osoby, które ą
ć ś o zaginionej, aby w terminie ż
szym ł o niej ą w przeciwnym bowiem razie
zaginiona ł Molisak, ę uznana za ł ą
Zg. 16/47. M-11966
ą Grodzki w Stopnicy, na skutek wniosku Izraela Mio-
downika ł w ę przy ulicy Gari-
baldiego Nr) 26 ą ł ę o uznanie za ł
Herszla ę Miodownika, syna Joska i Chai - Blimy z
Czapników, urodzonego w Nowym Korczynie w dnIu 27 lute-
go 1881 roku, 2) Chany Miodownik, córki Herszla Lejby i
Kendli Rywki z Rawatów, urodzonej w Nowym Korczynie
w dniu 10 marca 1915 roku, ostatnio ł w osa-
dzie ' i gminie Pacanów, który w roku 1942 zostali wywiezie-
ni przez okupanta do obozu, do ś dnia nie powrócili i w
ogóle wszelki ś po nich ą ł
ą wzywa zaginionych, aby w terminie ę
stawili ę do tutejszego ą lub w inny sposób ś
o sobie oraz wzywa wszystkie inne osoby, ę ą udzie-
ć ś o zaginionych, aby w terminie ż
ł o zaginionych ą w przeciwnym bowiem razie
zaginieni Herszl - Lejba Miodownik i Chana Miodownik,
ą ć uznani za zaginionych. Zg. 16/47. M-1l754
Ą GRODZKI W TCZEWIE
ę Antonina Wyrzykowska, zam. w Suchostrzygach,
pow. Tczew, ł o uznanie za ł zaginionego w
ł ż kolejowej w dniu wybuchu wojny, ę ż jej Feliksa
Wyrzykowskiego, ur. 13.10.1895 r. w ń pow. Byd-
goszcz, syna Jerzego i Franciszki z domu Buczkowskiej,
ostatnio ł w Suchostrzygach.
Zaginionego wzywa sic:, aby ę ł ł ź w termi-
nie w dniu 9 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż podanym
ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmar-
ł
Wszystkie osob:: . które mogiJ ć ś o zagi·
nionym wzywa ę aby w tcrmir.ie ż ł o
nim ą 5Zg. 134/47. M-1l644
ę ż ł ń zamicszk w Pelplinie,
Pl. Grunwaldzki nr. l, ł o uznanie za ł umie-
szczonego przez Niemców w Seminarium Duchownym w Pel-
plinie ż jej MartYllskiego Piotra, urodzonego dnia 29.4.
1889. Augusta i ż Rozalii z domu ń Mar-
ń zamieszkalezo ostatnio w Pelplinie.
Zaginionego wzywa ę <'Iby ł ł ę ź W te;'-
minie w dniu 9 grudnia 1947 r. o godz. 12-tcj w ż poda-
I nym ą ż w przeCiwnym razie zostanie uznany za
ł
Wszystkie osoby, które mog,! ć ś o zt.gi-
nionym wzywa ę aby W terminie ż ł o
nim ą 5Zg. 70/47. M -11643
ę ż Anna Jach, zamieszko W Tczewie, przy ul. Gda!l-
$kiej 5a, ł o uznanie 'w ł ę ż jej" Franciszka
<Tacha, ur. 31.3.1894' w ś ś Ftah-
. ciszka i Agnieszki z domu Szrankc, ostatnio zamieszJmlcgo
w Tczewie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 9 grudnia 1947 r. o ' godz. 12-tej w ż poda-
nym ą ż w przeCiwnym razie zostanie uzcamy za
ł
Wszystkie osoby, które mog" ć ś o zagi-
nionym wzywa ę aby w terminie ż ł o
nim ą VZg 171;46. 1\'T-11 (346
ę ż Natalia ń zamieszko w Tczewie, przy ul.
40, ł o Uznanie za ł ą ę
go do wojska niemieckiego ę ż jej ł ń ur.
25.2.1919 r. w Tczewie, syna Hilarego Józefa i Zuzanny z d.
Ossowickiej, ostatnio ł w Tczewie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ż w ter-
minie w dniu 9 grudnia 1947 1'. o godz. 12-tej w ż poda-
nym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł
Wszystkie osoby, które ą ć ś o zagi-
nionym wzywa ę aby w terminie ż ł o
nim ą V. Zg. 15/47. M-1l647
ę ż Maria Bednarska, zam' w TczeWie, przy uL ą
wzywa ę aby ł ł ę ź w termi- skiej 21, ł o uznanie za ł zaginionego wskutek
nie w dniU 29 grqdnia 1947 o godz. 12-tej w ż podanym i ł ń wojennych, ę ż jej Kajetana Bednarskiego, lir. 4.
ą gdyz w pneciwnym razie zostanie uznany za zmar- I 8.1889 w Brodach ł syna Marianny Magdaleny
ł lVIikowskiej, ostat.nio ł w Tczewie.
Wszystkie osoby, które ą ć ś o zagi- Zagulionego wzywa ę aby ł ł ę najpM.niej w ter-
nionym, wzywa ę aby w terminie ż ł o minie w dniu 9 g! hdnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż poda-
nim ą Zg. 71/46. M-1l640 nym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ę ż Katarzyna ą zam. w Tcz'ewie, przy
ul. ą 35a, ł o uznanie za ł uprowadzo-
nego przez okupanta niemieckiego ę ż jej Wilhelma ą
drzejewskiego urodzonego 28.12.1896 w Szlacheckich Ligno-
wach pow." Tczew, syna ł ą i El-
ż z Tocha, ł ostatnio w Szlacheckich Lig-
nowach.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 9 grud:.1ia 1947 r. o godz. 12-tej w ż poda-
nym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł
Wszystkie osoby, które ą ć ś o za-
ginionym wzywa ę aby w terminie ż ł
o nim ą 5Zg. 135/46. M-11642
ę ż Cecylia Pladwlg, zamieszko w ł pow.
Tczew, ł o uznanie za ł zaginionego w woj-
sku niemieckim ę ż jej Bernarda Pladwiga, ur. 11.12.1906
ł
Wszystkie osoby, które ą ć ś o zagi-
nionym wzywa ę ,aby w terminie ż ł o
nim ą Zg. 27,47. M-1l648
ę ż ł ń zamieszko w Tczewie, przy
ul. Sobieskiego 41, ł o uznanie za ł zaginio-
nego wskutek osadzenia prze niemców w obozie koncentracyj-
nym jej ę ż ł ń ur. 5.1.1910 w Grod-
nie, syna Antoniego i Marii z d. ź ostatnio za-
ł w Nadwornej, pow. ł
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 9 grudnia 1947 1'. o godz. 12-tej w ź poda-
nym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł
Wszystkie oS-Oby, które ą ć ś o zagi-
nionym, wzywa ę aby w terminie ż ł o
nim ą V Zg. 21 j 47. M-11649
11
ę ż Monika Piotrzkowska, zamieszk. w Pelplinie,
pow. Tczcw, Wybudowanie Nr 6, ł o uznanie za zmar-
ego, zaginionego w czasie ł wojennych jako ż
1'Za polskiego, ę ż jej Anastazcgo Piotrzkowskiego,' urodz.
11.8.1907 r. w Zblewie, syna Franciszka i Katarzyny z domu
ś ostatnio ł w Pelplinie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ż VI ter-
minie w dniu 9 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uZl;any
,za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym wzywa ę aby w terminie ż
ł o nim ą Zg. 86/46. M-11(i50
ę ż Franciszka Szatkowska, zamieszko w Pelpiinie,
przy ul. ś Nr 36, ł o uznanie za ł
zaginionego jako ż ł niemieckiego ę ż jej Stefana
Szatkowskiego, urodz. 17.4.1909 r. w Szarleju, pow. rno-
ł syna Ignacego i Salomei z d. Sokolowskic'j za-
ł ostatnio w Pelplinie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę naJpozmeJ w ter-
minie w dniu 9 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeCiwnym razie zostanie uznany
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym wzywa ę aby w terminie ż
ł o nim ą Zg. 31/47. M-11651
ę ż Zofia ż zamieszko w Subkvwach.
pow. Tczew, ł o uznanie za ł zaginionego na
froncie ' wschodnim jalw ż ł niemieckiego, ź JeJ
Józefa ż ur 13.4.1917 r. w ą
syna \Vincentego i Marii z d. Breiske, ostatnio
lego w Subkowach, pow. Tczew.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 9 grudnia 1947 r . o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym wzywa ę aby w terminie ż
ł o nim ą Zg. 18/47. M-11652
ę ż Zofia Trojanowska, zamieszko w Tczewie, ulica
Szopena 30, ł o uznanie za ł zaginionego
warmii niemieckiej, ę ż jej ł Trojanowskiego,
lrodz. 27.1.1913 r. w Wilhelmsburg ł Hamburga, syna
Józefa i Marianny z d. ą ł ostatnio
w Tczewie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu !l grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przpsiwnym razie zost.anie uznany
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym wzywa ę aby w terminie ż
ł o nim ą Zg. 38/47. M-11653
ę ż Paulina Piechowska, zamieszko w ą
ł o uznanie za ł aresztowanego w czasie oku-
pacji ś ę jej Franciszka Piechowskiego, syna
ł i Augustyn{z d. ostatnio za-
ł w ą
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę najpozmeJ w . ter-
minie w dniu 9 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeCiwnym razie zostanie uznany
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym wzywa ę aby w terminie ż
ł o nim ą Zg, 7l/47. M-11654
ę ż Kunegunda ń zamieszko w Czatkowach,
pow. Tczew, ł o uznanie za ł zaginionego na
pracach przymusowych w Kownie, ę ż jej ł Zie-
ń urodz. 9.7.1890 r. w Bratniszewie, pow. Lubawa.
syna Franciszka i Neupomuceny z d. ę ostatnio
ł w Czatkowach, pow. Tczew.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ż w ter-
minie w dniu 9 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym wzywa ę aby w terminie ż
ł o nim ą Zg. 126/46. M-1l655
ę ż Stefania Pazdzierska, ł w Rozentalu-
ł poczta Pelplin, pow. Tczew, ł o uznanIe .,"3
ł wywiezionego przez gestapo, ę ż jej ł
ż urodz. 7 lipca 1897 r. w Czerniowcach, ł
Ł ż syna Adama i Franciszki ze Swiderskich, ostatnio za-
ł w ł
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 19 grudnia 1947 r. o godz, 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł Wszystkie osoby, które ą ć ś
o zaginionym wzywa ę aby w terminie powyi,szym do-
ł O nim ą Zg. 48/46. M-11625
ę ż Eufemia Waldman, zamieszko w Tczewskich Ł ą
kach, ul. ł 4, ł o uznanie za ł -wy-
wiezionego przez okupanta niemieckiego, ę ż jej Franciszka
Waldmana, ur. 20.2.1903 r. W ą pow. Starogard, syna
, Jana i Anny z d. Machajewskiej, ostatnio zamieszko w Tcze-
wie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 19 grudnia 1947 r . o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł Wszystkie osoby, które ą ć ś
o zaginionym wzywa ę aby w terminie ż do-
ł o nim ą Zg. 101/47. M-1l6Z6
ę ż Anna Szumach er, ł w Tczewie, przy
ul. Kr?lewlecldej 17, ł o uznanie ę ż jej, zaginio-
12
nego warmii niemieckiej ł Szumachera, urodz.
14.8.1920 r . w Tcze""ie, syna Mariana i Weroniki z domu
Domachowskiej, ostatnio ł w Tczewie, za
ł
Zaginionego wzywa siQ, aby ł ź w ter-
minie w dniu 20 grudma HJ47 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany
za ł Wszystk ie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym, wzywa ę aby w t erminie ż
ł o nim ą Zg. 22/47. M-1l627
ż Zofia Swilska, ł w Tczewie, ą
ca 19, ł o uznanie za ł zaginionego warmii
niemiecki ej ę ż jej Jana Swilskiego, ur. roku
w Nowej Wsi, ł i Rozalii z domu Romanowskiei,
Qstatnip ł 'w Tczewie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 20 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany
za ł Wszystkie osoby. które ą ć wiado-
ś o zaginionym, wzywa ę aby w terminie ż
ł o nim ą Zg. 49/47. M-11628
ę ż Gorczewicz Maria, zamieszko w Tczewie, ul. Po-
morska 7, ł o uznanie za ł zabranego przez
r '. lpanta .n iemieckiego, ę ż jej Kazimierza Gorczewicza, ur.
29.2.1908 r. w Linowie, pow. ą syna Adama i We-
roniki z domu Kummer, ł ostatnio w Male-
ninie, pow. Tczew.
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 r.
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym, wzywa ę aby w terminie ż
I
ł o nim ą Zg. 99/47. M-11635
ę ż ł Tybus, zam. w Bukowcu, pow. ę
\
1 dzyrzecz, ł o uznanie za ł ę ż jej, zaginio-
. nego w W. P. ł Tybusa, ur. 31.3.1908 r. w Tczewie, syna
I
Antoniego i Pauliny z domu ą ostatnio zamiesz-
ł w Lubiszewie, pow. Tczew. ""
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 29 grudnia 1947 , x. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł Wszystkie osoby, które ą ć ś
o zaginionym, wzywa ę aby w terminie ż do-
ł o nim ą Zg. 100/47. M-11636
ę ż Ludwika Szymkowska, zam. w Tczewie, przy
ul. Rejtana ł o uznanie za ł zabranego
przez okupanta niemieckiego ę ż jej Jana Szymkowskiego,
ur. 16.3.1901 r. w Nowym, pow. Swiecie, syna Franciszk a
Otylii z domu ń ł w Tcze-
wie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę Ź w ter-
minie w dniu 29 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł Wszystkie osoby, które ą ć ś
o zaginionym, wzywa ę aby w terminie ż do-
ł o nim ą Zg. 100/47. M-11637
ę ż Salomea Chabowska, zam. w Tczewie, przy ul.
Nr. 120
ł SIt: w ą Grodzkim w ą ż w przeciw-
nym razie ż ć uznany za ł Wzywa ę
wszystkie osoby, które ą ć ś o zaginio-
nym, aby w ż terminie ł o nich ą
3 Zg. 65/47. M-11675
Na wniosek Janiny Choroszkiewicz z d. Warejko, zam.
w ą ż ul. Kolej owa Nr 45, ą ą ł ę
nie celem uznania za ' ł Franciszka Choroszkiewicza, .
syna Kazimierza Walerii z d. Janicka, urodzonego
6 kwietnia 1907 r. w ł posterunkowego Policji ń
stwowej , ostatnio ł w ż ul. Kolejowa
Nr 46, który 1 ś 1939 r . zmobil izowany ł j ako
posterunkowy Policj i ń i ' ewakuowany na wschód
od tego czasu ą ł
Wzywa ę zaginionego, aby w terminie ę
ą od daty ukazania ę niniej szego ł ł
ę w ą Grodzkim w ą ź ż w przeciwnym
razie ż ć u znany za ł Wzywa ę wszystkie
osoby, które ą ć ś o zaginionym, aby
w ż termin.ie ł o nich ą 3 Zg. 79/47.
M-11676
Na wniosek Franciszki Noskiewicz z d. Witkowska, zam.
w RYI1Sku, powiat ą ź ą ą ł postc;powanie
celem uznania za ł Teodora Noskiewieza, syna St a-
ł i ł ł z d. Dukowska, urodz. 10 listopada
1912 r. w ł powiat ą Ź robotnika, ostatnio za-
ł w ń powiat ą ż który 13 sierpnia
1939 r. ł ł do Wojska Polskiego (67 p. p.) i .od
tego czasu ą ł
Wzywa ę zaginionego, aby w terminie ę
ą od daty ukazania ę niniejszego ł ł ł
Zaginionego wzywa aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 20 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym, wzywa ę aby w terminie ż
ł o nim ą Zg. 91/47. M-11629
Wiktoria Lisicka, ł w Tczewie, ł Staszica
Nr 25, ł o uznanie zu ł zaginionego w Woj-
sku Polskim syna jej Feliksa Llsickiego, ur. 19.7.1909 roku
w ł pow. Radzymin, syna Jana i Wiktorii z do-
mu Prusak, ostatnio ł w Tczewie.
ł 2, ł o uznanie za ł aresztowa-
nego przez Gestapo ę ż jej Franciszka Chabowskiego, ur.
27.10.1906 r. w Tczewie, syna Jana i Anny z domu ń
skiej, ostatnio ł w Tczewie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 29 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł Wszystkie osoby, które ą ć ś
o zaginionym, wzywa ę aby w terminie ż do-
ł o nim ą Zg. 160/46. M-11638
I
ę w ą Grodzkim w ą ż ż w przeciwnym
razie ż ć uznany za ł Wzywa ę wszystkie
osoby, które ą ć ś o zaginionym, aby
I w ż terminie ł o nich ą 3 Zg. 90/47.
l M-1l677
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 20 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym r azie zostanie uznany
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym, wzywa ę a by w terminie ż
ł o nim ą Zg. 101/46. M-11630
ę ż Wanda ę ł w Tczewie, ulica
Nowowiejska 23, ł o uznanie za ł zaginionego
warmii niemieckiej ę ż jej ł Teofila Reszka, ur.
23.1.1903 r . w Osowku, syna Maksa i Antoniny z domu Gwis-
dalla, ostatnio ł w Tczewie, ul. Staszica 9.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w ą 20 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym, wzywa ę aby w terminie ż
ś ł o nim ą Zg. 37/47. M-11631
ł ł Baranowski, ł w ł pow.
'Tczew, wnosi o uznanie za ł ą ż swej Marii Bara-
nowskiej , która ł w niewiadomym kierunku, ur.
w r. 1892, córki ł i Anny z domu Moczulskiej,
primo voto ń ostatnio ł w ś
n/Bugiem.
ą wzywa ę aby ź w dniu 20 grudnia
1947 r. o godz. 12-tej ł ł ę w ż podanym ą
ż w przeciwnym razie uznana zostanie za ł ą Wszy-
stkie osoby, które ą ć ś o zaginionej
wzywa ę aby w terminie ż ł o niej ą
dowi. Zg. 79/47. M-11632
ę ż Gertruda Gros, ł w ś pow.
Tczew, wnosi o uznanie za ł zaginionego warmii
polskiej ę ż jej Leona Grosa, ur. 11.4.1914 r. w Radosto-
wie, syna Bernarda i Anastazji z domu Szoenrock, ostatnio
ł w ś pow. Tczew.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie VI dniu 20 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
ę ż Pelagia ń zamieszko w Tczewie, przy
ul. ń 4, ł o uznanie za ł zaginionego
w niemieckim obozie koncentracyjnym ę ż jej Józefa Ka-
ń ur. 13 lipca 1895 r . w ś pow. Tczew, syna
Adolfa i Marii z domu Tucholskiej, ostatnio ł
w Tczewie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 29 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany za
ł Wszystkie osoby, które ą ć ś
o zaginionym, wzywa ę aby w terminie ż do-
ł o nim ą Zg. 159/46; M-U639
Ą GRODZKI W W ALBRZYCHU
ą Grodzki w ł na wniosek Zofii Gustawy
Millerowej z domu Rozencwajg z ł ul. Ś ę
krzyska 8, ą ł ę o uznanie za ł Wi-
tolda Zygmunta Millera, urodzonego 25.3.1907 r. w War-
szawie, syna Antoniego i Jadwigi z domu ń
Zaginiony ł do roku 1938 w Warszawie, a na-
ę we Lwowie ą ł zmobilizowany w roku 1939
i ą wszelkie ś o nim ę ł
Wzywa ę zaginionego, ż w terminie ę
od dnia ł niniej szego ł ł ę w ą Grodz-
kim w ł Rynek 8, II ptr., ż w przeciwnym
razie ż ć uznany za ł Wszystkie osoby, posia-
ą ś o zagmlOnym wzywa ę ż o nim
ł ą 2 Zg. 156/47. M-11505
ą Grodzki w ł na wniosek J a niny ń
skiej ł lil . RycersKa 1{2, ą ł ę
O uznanie za ł ł ń ur. 18 stycznia
1912 r . w ł syna Dymitra i Rozalii z domu Kowal-
czuk, ostatnio ł w ł
Wzywa ę zaginionego, ż w t erminie ę
od ł ł ę w ą Grodzkim w ł
Rynek 8, II ptr., ż w przeciwnym razie ż ć uznany
I za ł Wzywa ę wszystkie osoby ą wia-
danym Sc; dzic, ż w przeciwnym razie zostanie uznany . .
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado- ś ć o zaginionym, ż o tym ł ą 2 Zg.
Ś o zagi nionym, wzywa ę aby w terminie ż
ł o ą Zg. 45/46. M-U63S
ę ż Gertruda Kordowska, ł w Tczewie,
przy ul. Sambora 12, ł o uznanie za ł ę ż
jej Feliksa Kordowskiego, zaginionego w czasie ł
ł ż na kolei w pierwszych dniach wojny, ur. 14 grudnia
1901 r. w Kolonii Ostrowiekiej , powiat Gniew, syna Juliana
l Weroniki z domu Chyla, ostatnio ł w Tczewie.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 20 grudnia 1947 r . o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany
za ł Wszystkie osoby, które ą ć wiado-
ś o zaginionym, wzywa ę aby w terminie ż
o nim ą Zg. 64/47. M-11634
Julian Bobrowski, ł w Subkowach, pow. Tczew,
wnosi o uznanie za ł zaginionego warmii niemiec-
kiej · brata swego Mariana Bobrowskiego, ur. 15.10.1907 r.
w Pelplinie, syna Franciszka i Marii Bobrowskich, ostatnio
ł w Subkowach, pow. Tczew.
235/47. M-U897
Ą GRODZKI WE WSCHOWIE
Na wniosek Kazimierza ń we Wschowie,
wszczyna ę ę uznania za ł ą Michaliny
ń z domu Kobak, córki Józefa i Marii, lat 50,
w 1924 roku ł we Lwowie.
ę ń ą wzywa ę aby wczasokresie
6 ę ł ł ę w tut. ą w przeciwnym razie
ż ć ą za ł ą Wszystkie osoby, które ą
ć ś o zaginionej wzywa ę aby w terminie
ż ł ą Zg. 29147. M-1l984
Ą GRODZKI W W Ą Ż
Na wniosek ł Jaranowskiej z d. ł ę
zam. w Osieczku, pow. ą ź ą ą ł ę
nie celem uznania za ł ę ż jej Bernarda J aranow-
skiego, syna Marcina i Teresy z d. Karska, urodzonego
24 maja 1898 r. w ż ę powiat Brodnica, rolnika,
ostatnio · ł w Osieczku, powiat ą ź któ-
ry w lutym 1945 r. ą ł
Ą GRODZKI W wrSNICZU
W ą Grodzkim w ś toczy ę ę
o uznanie za ł w ę ą sprawach:
1) Zg. 28/46. ż Kleinberger w ł ul. Le-
lewela Nr. 23 m. 7. wnosi o uznanie za ł Peretza
Kleinbergera, syna Naftalego i Chaji Sary z Weinfeldów, lat
70, ł w ś Nowym, który ł wysiedlo-
ny do Bochni i zastrzelony w ghetcie w sierpniu 1942 r.
2) Zg. 8/47. ż Jass w Krakowie; uL Przemyska .3
m. 60 wnosi o uznanie za ł Arona Jassa, lat 72-
syna ż i Biny Jassów, ł w Nieszkowi-
cach Wielkich, Estery Jass, lat 71, córki Samuela i ScheindU
z Glassnerów Handlerów, ż ł w Nles2.kowicach
Wielkich, Salomona Jassa, urodzonego w 1920 r., syna Aro-
na Jassa i Estery Handler stanu wolnego, ł w
Nieszkowicach Wielkich i Schaji Jass, ur. 19.7.1914 r., syna
Arona Jassa i Estery Handler, ł w Nieszkowi-
cach Wielkich, którzy zostali wywiezieni do ghetta w Bochni,
a ę Aron, Estera i Salomon Jass w lesie
w ż Bochni z ń sierpnia 1942 r., ś Schaja Jasa
wywieziony ł do obozu w Mauthausen, ' gdzie ł na
tyfus w kwietniu 1945 r.
3) Zg. 16/47. Chaim Ebner w Krakowie, pl. Wolnica L.
14/29 wnosi o uznanie za ł ą Anny Ebner, córki Abraha-
ma i ś z Pflastrów ł ż Einhornów, ur. w 1904 r., zam.
w ż która ł wysiedlona do ghetta w Bochni.
a ę transportem do ł ż gdzie ł ż w je
sieni 1942 r.
4) Zg. 19/47. Helena ł z Lipnicy Górnej Nr. 44
wnosi o uznanie za ł jej ę ż ł ł
rolnika z Lipnicy Górnej, który w chwili wybuchu wojny w
1939 · r . ł ł ł ż ę ą w Korpusie OchroGY Pogra-
nicza Nr. 1 na granicy czeskiej, gazie ł w którym sl.u-
ż ł zaginiony, ł zaatakowany przez ł i
rozbity ł i od tego czasu nie daje o sobie znaku iycia . .
5) Zg. 23/47. Józef Krzysztofowicz w ś Nowym
wnosi o uznanie za ł Seliga Kiichlera, ur. 10.8.1896
w ś Nowym, syna Jakuba i Estery - Blimy z Feiwe-
les0 :1 Kilchlerów i Mirli z Kernkrautów Kiichlerowej, ur.
10.4.1898 w ś Nowym, córki Schyji i Racheli z Dur-
chfortów Kernkrautów, zam w ś Nowym, którzy w
sierpniu 1942 r. zostali wywiezieni do ghetta w Bochni, na-
i ę do Ż gdzie prawdopodobnie zostali zastrzeleni,
ż od tego czasu nie dali o sobie zn8;ku ż
Wzywa ę zaZi nionych, aby w terminie ę
I ą od daty ł ł ę ż w przeciwnym
ł ą ć uznani za ł
Wzywa ę ż kto ż o zaginionych ć wia-
ś aby w t erminie ż ł o nich ą
z podaniem liczby sprawy. M-11510
Ą GRODZKI W Ś
ą Grodzki w ś obwieszcza, ż ą ł p "" i " ' Vl-
wanie o uznanie ę ą osób za ł
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ź w ter-
minie w dniu 20 grudnia 1947 r. o godz. 12-tej w ż po-
danym ą ż w przeciwnym razie zostanie uznany
Wzywa ę zaginionego, aby w terminie ś ę
nym ą od daty ukazania sit: niniejszego ł ł
1) Zg. 35i47 z wniosku Ł Gierka, zam. w Byc1 gosz(;zy
ul. Kwiatkowa 9, ł Gierki, syna Fr ::mcis?bl i An', y,
ur. 20.3.1898 r. w ś ost atnio zam. w ś
który ł twie!'dzenia petentki j ako oficer Z3wodowy w
roku 19;';9 ł ł na front i ą ł
ł 120
2) Zg. 106147. z wniosku ł Zbyryt, zam w Za-
ś ul. Szczebrzeska 84, ł Zbyryta, syna ł i Ka-
tarzyny, ur. 3.6.1909 r. w Lipsku, ostatnio zam. w ś
który ł twierdzenia petentki i ń ś w roku .1939
ł ł do 23 pp. 6 komp we ł ę
nie ł w walce z niemcami pod ą w dniach
t5 - 16 ś 1939 r. i od tej pory ł () nich ą ł
3) Zg. 118/47 z wniosku ł ł Mazur zam. w ś
ciu uL Pereca 9 m. 2, Ludwika Mazura, ur. 11.7.1913 r. w
Niedzieliskach gm. Mokre, pow. zamojskiego, syna Józefa
i Agaty, który ł twierdzenia petentki w roku 1942 zo-
ł wysiedlony i osadzony przez niemców w obozie w ś ę
cimiu, ą nie ł
Zaginionych wzywa ę aby w terminie ę
ł ę w ą Grodzkim w ś ż w przeciw-
nym razie ą ć uznani za ł Wszystkie osoby,
które ą ć ś o zaginionych wzywa ę
aby w terminie ż ł o tym ą
M-1l964
Ą GRODZKI W ZIELONEJ GORZE
ą Grodzki w Zielonej Górze ą ł ę o
uznanie za ł
1) Na wniosek Natalii Ł z Kisie.1ina Nowego, -
j"ej ę ż ł Ł ę s. Antoniego i Antoniny,
urodz. 1887 r. w Piotrkowie Trybunalskim, ł w
Nowo - Jelni, wojew. Nowogrodzkiego, który po kampanii
ś 1939 r. jako oficer 81 p. strzelców ń
od marca 1940 r. ą ł i nie ł znaku ż o sobie Zg.
47/47.
2) Na wniosek Olimpii Zurawskiej z Nietkowa Polskiego,-
jej ę ż Mariana Zurawskiego, s. Edmunda urodz. 1909 r.
zam. w Kolonii ń powiat ń zaginionego w
walkach na froncie we ś 1939 r. Zg. 65/47.
ą wzywa zaginionych, by w terminie 3 ę od
daty niniejszego ł ł ę w ą w prze-
ciwnym razie ą ć uznani za ł
Wszystkie OSOby, ą jakiekolWiek ś o zagi-
nionych,winny w terminie ż ś ć o nich ą
wL M-11763
ą Grodzki w Zielonej Górze ą ł ę o
uznanie, za ł
l) Na wniosek ł Kruka z Zielonej Góry, - Jerzego
Rosenbauma, 1876 r. w Ł woj ew. ł
wowskiego. lekarza zam. w ł z ń 1943
r. WYWiezionego przez niemców z Getta ł
do ż i tam zaginionego bez ś Zg. 51/47.
2) Na wniosek Marii Goleckiej z Zielonej Góry, - jej ę
ż Teofila Goleckiego, urodz. 1901 r. W' SniatJ'nie, s; Adolfa '
i Heleny, ekspedienta pocztowego,. ' w roku 1940 zaginionego
bez ś Zg. 61/47.
ą wzywa zaginionych, by w terminie 3 ę od
daty ł ł ę w ą w przeciwnym .razie
ę ą ż za ł jak ż wszystkie osoby, ma-
ą jakiekolwiek ś o zaginionych, by w terminie
ż ł Q nich ą M---11762
Ą GRODZKI W Ł
Wnioskodawczyni Zofia Mtiller, ł w ł
ul. Szpitalna 15 ł o uznanie za ł ę ż jej Sta-
ł Miillera, urodzonego dnia 18 lipca 1913 roku we
Lwowie, syna Franciszka i Katarzyny z Rissów, zaginione-
go w czasie wojny 1939 - 1945 roku.
Zaginionego wzywa ę aby ł ł ę ż do dnia
11 lutego 1948 r . godzina 12.00 w ą Grodzkim w Zloto-
wic, pokój Nr. 9, ż w przeciwnym razie uznany ę
za ł
Wzywa ę wszystkie osoby, które ą ć jakich-
kolwiek ś o ż czy ż ś zaginionego, ż
by ł w ż terminie o tym ą M-1l605
Marta Puder, ł w ł przy ulicy Wojska
P.:>lskiego Nr. 17, ł o uznanie za ł ę ż Jej
Waltera Puder , urodzonego dnia 28 lutego 1910 roku. w Ber-
linie, syna Ottona i Berty z domu Kauzler, ostatnio zamiesz-
ł w Berlinie zaginionego w czasie wojny 1939 1945
roku, o ile chodzi o skutki w ę ń Polskiego.
Zaginionego wzywa ę a by ę ł ł ź do dnia
20 lutego 1948 r. godzina 12 w ą Grodzkim w ł
pakó.i Nr. 9, ż w przeciwnym razie uznany ę za
ł
Wzywa ę wszystkie OSOby, które ą ć jakichkol-
wi ek ś o ż czy ż ś zaginionego, ż
ł w ż terminie o tym ą M--11606
ZATWIERDZENIE TESTAMENTóW
Ą Ę W Ł
ą ę w ł ł Cywilny 111111ej-
szym obwieszcza, ż ą ę z
dnia 3 cze,rwca 1947 r. testament prywatny Klemensa Bojara,
syna Gerwazego, ą w dniu 9 lutego 1945 r. ł
zatwierdzony do wykonania. Ns. 281/ 46. M-1l372
ą ę w ł ł Cywilny niniej-
obwieszcza, ż postanowieniem ą ę z
dnia 26 lutego 1947 r . . testament notarialny Eudokii Szarko,
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 194V .. '
córki ż ą w dniu 22 ź 1945
ł zatwierdzany do wykonania. Ns. 54/46. M--11218
ą ę w ł ł Cywilny niniej-
szym obwieszcza, ż postanowieniem ą ę z
dnia 12 czerWca 1947 r. testament prywatny Daniela ł
syna Ł ą w dniu 28 stycznia 1936 r. zo-
ł zatwierdzony do wykonania. Ns. 306/46. lVI·--·1l219
ą ę w ł ł Cywilny niniej-
szym obwieszcza, ż postanowieniem ą ę z
dnia 17 lipca . 1947 r. testament notarialny Kazimierza Har-
baczewskiego vel Garbaczewskiego, syna Tomasza, ą
dzony w dniu 30 czerwca 1937 ł zatwierdzony do wyko-
nania. Ns. 359/46. M-11220
\"
p O N O W N E Z A Ł O Z E N I E Z A G 1-
NIONYCH Ą HIPOTECZNYCH
Ą GRODZKI W -WARSZA WIE
ł Hipoteczny ą Grodzkiego w Warszawie obwie-
szcza, ż na ż ą Jana i Julianny ł ż Siennskich,
ł w Imielinie, gm. Falenty ę ł po-
ę celem ł ż ę wieczystej dla nierucho-
ś Imielin hip. Nr. 16 zaginionej p odczas ł ń wojen-
nych, ą pOWi erzchni 13,26 ha, ą go-
spodarstwo rolne w Imielinie, gm. Falenty, pow. Warszaw-
skiego.
Wzywa ę zainteresowane OSOby, aby w ą trzech mie-
ę od da.ty ukazania ę niniejszego obwieszczenia w Mo-
nitorze Polskim ł ł swoje prawa i ł ż ł potrzebne do-
wody w Kancelarii ł Hipotecznego pod rygorem po-
ę ich praw. M-11366
Ą GRODZKI W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
ł Hipoteczny ą Grodzkiego w Aleksandrowie
Kujawskim obwieszcza, ż ł ę ę w
celu ł ż ę wieczystej dla ś ł ż
nej w Ciechocinku, przy ulicy Mazowieckiej pod Nr. 6 (szó-
stym), ł ą ę z placu o powierzchni 3184 metry
kwadratowe i ń ż ą do .Jana - syna Wik-
tora i ł oraz Marii z Ryszkowskich - córki Fran-
ciszka. i Józef y, ł ż Hibner, ł w Cie-
chocinku. przy ulicy Mazowieckiej pod Nr. 6.
Osoby zainteresowane, które by ś ł sobie prawo ł
ś lub prawa rzeczowe ograniczone, albo prawa ograni-
ą ż ś ć ą wJw ś ą win-
ny ę ł terminie 3 ę od daty ł
·wLMonitorze Polskim, do ł Hipotecznego w Alek-
sandrowie KujaWskim' '(pOkój Ni' . 7) ,' pod rygorem ę
cia ich pr·aw w ż ę M-11374
AMORTYZACJA 1 EKSTABULACJA
W I E R Z Y T E L N O Ś C I Z A B E Z P I E·
CZONYCH HIPOTEr:ZNIE
Ą GRODZKI W BIELSKU
,
I
d , ...
UMORZENIE DOKUMENTOWi
Ą GRODZKI W SZCZECINIE
ą Grodzki w Szczecinie pa<laje do publicznej wiaaomo-
ś ż Adam Kulesza, zam. w Szczecinie, ' ul Al. Piastów 1.
zast. przez adwokata Tyszkiewicza w Szczecinie, ł o
umorzenie dokumentu ą udzielenie przez te-
ż w czerwcu 1942 roku w Warszawie HenrykOWi - Rosen-
Chilowi, ł ą obecnie przez kuratora adw. Kopa, po-
ż w kwocie 3.000 dolarów ł na ż ą wniosko.-
dawcy z ą ń ł ń wojennych, a ę ą ł
w posiadaniu wniosko<lawcy.
Dokument ten, ł ń wnioskodawcy, w czasie
ł ń wojennych ą Ł
Wzywa ę wszystkie o!Ooby ą prawa do tego doku-
mentu ę ę ą w !><,siadaniu ż dokumentu, by
w ą trzech miesil;c:y od niniej szego ł ł ł
woje prawa do dokumentu ę ł ż ł dokument w
utejszym ą ż w przeciwnym razie dokument ż
ć umorzony. M-,-1l228
Ą GRODZKI W Ł KRAKOWSKIEJ
' \
ą Grodzki w ł Krakowskiej na wniosek Komunal-
nej Kasy ę ś miasta ł Krakowskiej postano-
ł ą ć ę o umorzenie ę ą ą
ż ł wystawionych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego ł w ł na ę Komu-
nalnej Kasy ę ś miasta ł Krak.:
1) Nr. 5285 ze saldem ł 50.000.-
2) Nr. 5216 ze saldem ł 50.000.-
3) Nr. 5106 ze saldem ł 55.000.-
które Dyrekcja Komunalnej Kasy ę ś miasta Bia-
ej Krakowskiej ł ż ł dnia 13 ś 1939 do depozytu
w Komunalnej Kasie ę ś .miasta Tarnopola.
ą zakazuje jakichkolwiek tranzakcji ż ą
ż pod rygorem ż ś ś Bankowi Gospodal'-
twa Krajowego ł w ł Krak. wzbrania ł
tych dokumentów jako ż zamienienia ich na inne.
ą wzywa wszystkich ą sobie prawa do tych
ą ż ł aby w ą 3-ch ę od ł
I szenia tego wezwania w ż Polskim ł swe pra-
wa i ł ż te ą ż w wymienionym ą ż w prze
ciwnym wypadku ą ż te ą ć umorzone.I. Ns.
157/47. M-12096
ODTWORZENIE ZAGINIONYCH
DOKUMENTóW
W Ł
ą Grodzki w ł na r,asadlzie al't, 4 dekreI'llz dni3
7 lipca 1945 r. (Dz. U. R.P. Nr :.ti, 164) ł Ż dl!' Ta-
deUJs'Z ł lekoarz Ś JÓ'z.efa w ł ł
o odtworzenie swojego dy;p.loOl/u· lekarskiego w ę
brzmieniu: "L. Dyplom lek.arza. My, Rektor
Jana Ka/zim.ieI"za we Lwowie i Dziekan ł
ż Uni'we.rsytetu ś co nas'l!f'puj,c: Pa·n ł
Tadeou,sz FrancilSzek rodem z Ł .. woj. lwowskie, c:bywa -
tel polski, po odbyciu ą 'Pl'7JElpilsa nych s.[,u<liów lckal'sldl'h
w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w·latacn od l'.
1930/31 do roku 1·935/ 36 i ś ł Ż przc.pisany,·:t
ł w myM al't . 4,1 u·stawy z d'n i·a Li ma rl'.\
1933 r. o ł akademickich ( Dz. U. R. P. Nr 29. poz. U i )
oraz ą ń Religijnych i Oswieccnia [>11-
hlicznego z dnia 16 mar·ca In8 r. (Dz. Crz. W. R. i O. P.
Nr 8, poz. 132), utrzyma·nego w mocy ą
ą Grodzki w Bielsku ą ł na wniosek Teodora Nach- ń Religijnych i ś Puhlic.zuego z duia 2 si:, nll ; a
mana, ł w Bielsku, ul. Marsz. Ż 4, 19;14 r. (Dz. Urz. W. R. i O. P. Nr l, poz. 9), kl,a ·
Gusty z Wulkanów Zollman, ł w Bielsku, ą I rza, ą dowód ń uniwersyteckich sludlÓW
browskiego 14, Renaty ze Springotów Siissmannowej , zamiesz- i lekarskich i ą do ubiegania ę o ń daktol'-
ł w Ż ul. Kol ejowa Nr. 5 i ż ze Springutów I ski, a nadto ą prawo do wykonywania praktyki lek ar-
Randowej, ł w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 17, skiej w granicaoh ustaw, ą ą w Rzeczypospalit ej
ę o umorzenie hi poteki ą na re- Polskiej. We Lwowip., dnie 14 grudnia 1937 r . ReUor _
ś lwh. 36 i 40 ks. gr. gm. kat. Olszówka Dolna, wie-
ś ć Elizy Altheim, ł ost.atnio w ł w
kwocie 3.000.- ł z 9%: odsetkami i 225 doJ. Stanów Zjedn.
Ameryki póln. z 9 % odsetkami i kaucji 30 dol. Stanów
Zjedn. Ameryki ł
Wzywa ę ę ę Altheim, aby w terminie
6-cio ę od dnia ukazania ę niniejszego ł
szenia ł ł swoje prawa i ł ż ł ś co do ż ą
dania wniosku, ż w przeciwnym razie hipoteka ż ć
umorzona. Ns. 330/47. M-11413
AMORTYZACJA WEKSLI
Ą GRODZKI W JAROCINIE
ł Weinert, mistrz piekarski zam. w ł
ś pow. ń ł o ł ę
weksli po 200 ł czyli na ę ł ą ą 1.000 ł przedwojen-
nych zniszczonych w czasie Okupacj i. Weksle te ł wy-
stawione in blanco, suma wekslowa wypisana. ą by-
ł Helena Królakowa z Jarocina, akceptantem Wojciech
Królak, na odwrocie weksla podpi sani jako ż Helena
Królakowa i Walenty Jerzyniak.
Wzywa ę posiadaczy opisanych weksli do ł ę
w ą Grodzkim w Jarocinie - pokój 4 i .okazania weksli
w ą ś ć ę dni. ą od daty niniejszego ł
szenia, w przeciwnym razie weksle ą umorzone. III.
CO 133/46. M-11232
Longchamps. D7.i ekan .- T. Ostrowski. ę ć ą z go-
ł
Wzywa ' ę wszystkie ł i osoby, które by mogl) W
tej sprawie ł ć ś ż o donies;enie o tym
ą IV. Ns. 142/47. M-123:l5 .
USTANOWIENIE KURATORA
NIEOBECNYCH
Ą Ę W WARSZAWIE
ł I Cywilny ą ę w Warszawie ł
sza, ż ł ą ł do ż ą pozew MariG.nny CichO'.vi-
czowej przech'v'ko Józefowi - Leopoldowi Cich" wiczowi o roz-
wód oraz dla nieznanego z miejsca pobyi:u Leopolda - Jó-
zefa Cichowicza, zosl.al wyznaczony kurator w osobie <J.dwo-
kata Hanny Paszkowicz, zam. w Warszawie, przy ul. Czer-
wonego ż 9. Nr. Aktu 1. C. 746/47. M--11602
ł l Cywilny ą ę w Warszawie ł
sza, ż ł ą do ż ą pozew Kazimierza ń
skiego, przeciwko .Julii ń o rozwód. oraz i.e dl a
nieznanej z mie jsca pobytu Julii ń ł wyma-
czony kurator w osobie adwokata ł Wloóskiego,
zam. w Warszawie, przy ul. Siennickiej 6 m. 5. Nr. aklu
I . C. 55.5/47. M-1126i
Ą Ę W Ą
ą ę w ą ł Cywilny (ul. Trybunal-
ska Nr. 25) podaj e do ś ż na podstawie art. 157
____________________________________________ __
§ I k.p.c. p. adw. dr. Marian Kozakiewicz ł w
ą ł ustanowiony kuratorem do ę nie-
znanego z miejsca pobytu Gerarda Kocha, ostatnio zamiesz-
ł w ł w sprawie z powództwa Gerdy Koch,
przeciwko Gerardowi Kochowi o rozwód i wzywa nieznane-
go z miejsca pobytu, aby ę ł ł do ucz.estniczenia w po-
mienionym procesie C. 92/47. :vI-115Q6
Ą Ę W OPOLU
ą ę w Opolu na pozew 1. C. 100/47 Marii Szlen-
ker w Kopcu, pow. Opole - przeciwko Emilowi Szlenkero-
wi nieznanemu z pobytu, pozwanemu o rozwód usta-
ł kuratora A. Iwanowskiego adwokata w Opolu, ul.
ś 13, który ę ć ę pozwanego, dopóki
sam ę nie ł lub ł nie zamianuje. M-11415
Ą Ę W OSTROWIE WLKP
ą ę w Ostrowie Wlkp., ł Cywilny, po-
daje do ś ż na podstawie art. 157 kpc. obyw.
Stefan Matuszewski, kierownik sekretariatu ą ę
wego w Ostrowie Wlkp., ustanowiony ł kuratorem do
ę nieznanego z mtejsca pobytu pozwanego Bo-
ł Paterskiego, bez zawodu, ł w 1940 r.
w Ostrowie Wlkp. w sprawie z powództwa Siefanii Pater-
skiej z domu Michniewicz, zam. w Ostrowie Wlkp., przy ul.
Kaliskiej 13 m. 4, powódki, zast. przez adw. J. i F. ń
skich w Ostrowie Wlkp. o rozwód.
Nieznanego z miejsca pobytu pozwanego ł Pa-
terskiego, wzywa ę aby ł ł ę do uczestniczenia w wy-
mienionym procesie. M-·11567
Ą Ę W SWIDNICY
Nr. I. C. 222/47. ą ę w Swidnicy ł ż
na zasadzie art. 157 kpc. ł ń Mariana
w Ś Plac Lenina Nr. 2, kuratorem do ę
nieznanego z miejsca pobytu Otto Hildebrandta, zamieszka-
ł ostatnio w ł Kamieniu, w sprawie z powództwa
Berfy Hildebrandt, przeciwko Otto Hildebrandtowi, o roz-
wód, i wzywa nieznanego z miejsca pobytu, aby ę ł ł
do uczestniczenia w tym procesie. M-11615
Nr. 1. C. 273/47. ą ę w Ś ł ż na
zasadzie art. 157 kpc. ł ł ł
w Ś ul. Kanonierska 11, kuratorem do ę
nieznanej z miejsca pobytu Izabelli Ciechomskiej, zamieszka-
ł ostatnio w Warszawie, w sprawie z· powództwa Stefana
Ciechomskiego, przeciwko Izabelli Ciechomskiej, o rozwód
i wzywa ą z miejsca pobytu, aby ę ł ł do ucze-
stniczenia w tym procesie. M-11616
Nr. 1. C. ą ę w Swidnicy ł ż M.
zasadzie art. 115 kpc. ł Jana Staroszczyka w Ś
cy, ul. ż Nr. 3 kuratorem .do ę niezna-
nej z miejsca pobytu Anieli Mazik, ł ostatnio
w Wilkowiecku; gm. Opatów, w sprawie z powództwa Wa-
ł Mazika, przeciwko Anieli Mazjk, o rozwód i wzywa
ą z miejsca pobytu, aby ę ł ł do uczestniczenia
.w tym procesie. M--1l617
Ą Ę WE Ł
W sprawie Mariana Deneke ę zam. we ł
wiu" ul. Rejtana 12 m. 2 powoda ą przez adwoka-
ta Dr. Witolda ę we ł ul. H. Prawego 4 prze-
ciwko Annie Deneke z domu ś ostatnio ł
we wsi Puzowicze, pow. Grodno, a ostatnio nieznanej z miej-
sca pobytu o rozwód ł ż ń ą ł w ś art.
157 k. p. c. kuratorem pozwanej adwokata Dr. ł
Nigbora we ł ul. Ruska 45-1 p. w celu ochrony
uraw pozwanej. (IC. 363/47). M-11528
Ą Ę W ZIELONEJ GÓRZE
ą ę ł I Cywilny, w Zielonej Górze
w sprawie z powództwa Ireny Merek, zam. we wsi Chynów,
gm. Zawada, pow. Zielona Góra - powódki - przeciwko Ja-
nowi Merek, zam. w Westfalii, nieznanemu z ż ś
nego miejsca pobytu, o rozwód ł ż ń ustanawia po
ś art. 157 k. p. c. kuratorem dla pozwanego Jana Merek
Mgr. Henryka Greba aplikanta ą w Zielonej Górze
w celu ochrony praw ż pozwanego, a którego za-
razem wzywa ę do uczestnictwa w niniejszym sporze.
C. 104/47. M-lI 071
Ą UMOWY
Ń
Ą GRODZKI Ł WIU
W tutejszym rejestrze ł ż ń praw ą na
stronie 2532 wpisano ś ż Jan .Kazimierz Lewandowski,
kupiec w ł i ż ż Monika z Chojnackich,
pierwszego ś Skrzypek k'ontraktem z dnia 24 marca
1945 r. zaprowadzili ą ś ć ą ą M-11'373
W tutejszym rejestrze ł ż ń praw ą na
st ronie 2533 wpisano, ż ł Kantowicz, komornik ą
dowy w ł i ż ż Weronika z Legomil'lskich
kontraktem z dnia 19 kwietnia 1945 r. zaprowadzili ą
ś ć ą ą M -11674
"MONITOR POLSKI" -- 24 ś 1947 r.' Nr. 12(1
REJESTR Ł
Ą Ę W KIELCACH
Dnia 6 ś 1947 r. wpisano do Rejestru ł
ą ę w Kielcach, pod Nr. RHA/XIV. 8645, przy
firmie: "Apteka Ireny Golcowej w ę ę ą
wpis: firma brzmi: "Apteka Ireny Golcowej w ę
ę Siedziba: ę pow. ę
1
stemplem ł e) ą ma prawo powierzania swych
ś w zakresie administracji i kierownictwa fachowe-
go do wykonywania pod ą i ą odpowiedzialno-
ś ą ą poszczególnym pracownikom, ą ź ż specjal-
nym instytucjom (np. ł Pracy pracowników
M-11592
Dnia 5 ś 1947 r . wpisano do Rejestru ł
ą ę w Kielcach pod Nr. RS. 134, przy firmie:
"Kasa Stefczyka, ł z ą odpowiedzial-
ś ą w ł ę ą wpis: ą ł
obecnie ą Józef Legut - prezes, Jan Groma.dzki-
skarbnik i Jan Iecgut - rachmistrz.
Dnia 1 ś 1947 r. wpisano do Rejestru ł
ą ę w Kielcach pod Nr. RHB/V1. 412, przy ·
firmie: "Gipsiarnia ł w Bogucicach, Sp"lika z ogranic70-
ą ś ą Siedziba: Bogucice, pow. ń
skiego. Przedmiot: eksploatacja gipsu. ł ł
w ł wynosi ę ć ą ę (90.000) ł po-
dzielony na 3 ł po 30.000 ę ł ą ł
ki ą wszyscy spólnicy: ł Guzik, Roman Bil-
ski i Franciszek Koprowski. Wszelkie weksle, indosy, czeki,
ł w imieniu ł ć ę ą wszyscy
spólnicy, za ą otrzymywanych przekaz0w poczto-
wych, ę ż listów poleconych, paczek i wszelkiej in-
nej korespondencji, które podJ;lisywane ę ą i podejmc.wane
przez Franciszka Koprowskiego. M- 11594
Dnia 30 ś 1947 r. wpisanCl do Rejest.ru ł
ą ę w Kielcach pod Nr. RS/VII. 971, przy fir-
mie: ł Powszechna ś ć w Skorkowie z od-
ś ą ł ę ą wpis: Firma brzmi:
ł Powszechna ś ć w Skorkowie z odpowie-
ś ą ł Siedziba : Skorków, pow. ę
skiego. ś ć ł za ą ł
dzielni zadeklarowanymi ł Zaspakajanie wspó:ny-
mi ł materialnych i kulturalnych potrzeb swoich ł
ków, a w ł ś swej ą ż do zorganizowania pro-
dukcji i wymiany w ś interesów ł ł wy-
nosi ę ć (500) ł ł ą przy zapisaniu ę
do ł ą ł ą Józef Pry t -
kierownik ł Jan ń - kasjer ; ł
Szymkiewicz - sekretarz-rachmistrz, a) czas trwania ł
dzielni nieograniczony, b) p ismo do ł - pismo uzna-
ne za organ ą Rewizyjnego ł R. P., c) rok
obrachunkowy - kalendarzowy, d) ą ł si .. z trzech
osób.. ś \'loli w imieniu ł ł ą i za
ł ę pod stemplem firmy ą ł ą dwaj
ł ą e) zawierane przez ą 'w imieniu
ł kontrakty w sprawach kupna, zastawu lub naj-
mu ś ą zatwierdzenia przez ę Nad-
ą i dopiero przy zachowaniu tego warunku ą ą
ł ę g) ustawowe. M-1l595
Dnia 4 wrzesma 1947 r. wpisano do Rejestru ł
ą ę w Kielcach pod Nr. RHB/YI. 413 przy fir-
mie: "Eksploatacja Torfu Aleksandrów, ł z ą
ś ą ę ą wpis: firma brzmi: ,Eks-
ploatacja Torfu Aleksandrów, ł z ą ('dpo-
ś ą Siedziba: Aleksandrów, gm. ą
pow. ł Przedmiot: budowa stac,i: ś
w kierunku wykorzystania torfu jako surowca do pracukcji
mas plastycznych i izolacyjnych, nawozów kombinowar.ych,
wysokokalorycznego ł w formie brykietów i ich che-
micznej przeróbki. ł ł ł wynosi:
1.000.000 ł podzielony na ś ł po ć
ą (50.000) ę ł ż ł ż ze spól-
ników ą ł po 4 ł ą jest trzy0sODoWY, w ł
którego ą ż ł ł Anczarski, Józef Szmyd,
oraz z poza grona spólników Irena z Zalewskich B:elnicka.
M-11596
Dnia 9 ś 1947 r. wpisano do Rejestru ł
ą ę w Kielcach pod Nr. RS/VII. 973, przy fir-
mie: ł Zarobkowa Inwalidów Wojennych Po-
ę - z ś ą ł w ę na-
ę ą wpis: firma brzmi: ł Zarobkowa Inwa-
lidów Wojennych ę - z ś ą udcialami
w ę Siedziba: ę ul. 14 Stycznia 69. Od-
ś ć ł za ą ł

zade-
klarowanymi ł Przedmiot: zatrudnianie zaro,okowe
przez siebie swoich ł w ś inv,;alidów,
wdów, sierot, oraz ł i ich rodzin w sposób naj bar ..
dziej ż dla nich i dla ł ń z wyklu(ze-
niem wyzysku, ż i znieprawi enia pracy. ł wy-
, nosi ę ć tysiE:cy (5.000) ł przy ą ł
ę ś (200), reszta winna ć ł w równych ra-
tach ę po 400 ł w ą i2 ę od dnia
ą ą ł ą ł Frej,
Stefan ą ł Hanasz i ł Nowak. a) czas
trwania ł nieograniczcny, b) pismo do ł ń -
Czasopismo przeznaczone przez ą Rewizyjny ł
dzielni dla ł Pracy, c) rok obrachunkowy - kalen-
darzowy, d) ą ł ę z 4 osób. ę bie-
ż ą ą oraz pokwitowania ł podpisuje pod jej stem-
plem jeden z ł ą Natomiast dla ż
wszelkiego rodzaju weksli, ł llmów i ą
ń ę ą podpisy dwóch ł ą pod
ł przy czym we wszystkich tych wypadkach obo-
ą jest ą ć ę Rady Nadzorczej, a w wy-
padku gdy ś ć ta ą zostajc instytucji, uzy-
ć ę ż Walnego Zgromadzenia, g) ustawowe.
M-1l597
Ę KARNE
Ą Ę W GLIWICACH
ą ę w Gliwicach, ł Kal'ny, niniejszym
ł ż w tut. ą ł ę ę ą
dowe przeciwko ą ę 1) Marii ń c6rce
Piotra i Julii, urodzone j dnia 23.XI.1901 r. w ś ń po-
wiat ł ś polskiej, krawcowej , ostatnio
ł w Gliwicach, ulica Chorzowska Nr. 45, 2) An-
nie Kaszuba, córce Piotra i Julii, ł nieznanej
z miejsca pobytu, i 3) Ludmile Kaszuba, córce Anny i Aloj-
zego, urodzonej ,we Lwowie, ł nieznane j z miej-
sca pobytu, ż z art. 2 dekretu z dnia 31.VIII.1944 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 377). M-11507
Konkursy
lWNKURS III
Powiatowy ą Drogowy w Tarnowie ł konk,uM
nll stallowi ska : 1) technika dla dróg g.minnych, 2, nadzorcy
dr6g i mos.t-ów powiatowych.
Wynagrod'lcnie dla obu stanowisk w/g IX ę VI"
grupy ż wraz z docla-lkami jak dITa pl' acowników
ł z kredyt.ów Minister·slwa Komunikacji. Udo'ku-
mentowane podania ż ł ć w Powiatowym ą
dzie Drogowym w Tarnowie, ul. DaszylLskie,go 5 do dnIa
25 ś 19t7 r. 3-M- llon
Pl ·zelargi • •
PRZETARG
ł Ubez.pieczCJ'1 ł w Warszawie przy U!l , Czer-
niakowskiej 231 ł 'Przetarg nieograniozony na wykona-
nie sz,klarskich w domu biurowym przy ul. Jasnej 26
w 'Var.szawie.
kosztorysy i warunki 'Przetargowe wydaje biuro ZUS
ul. Gzerniakowska 231, pokój 400, IV ę
Oferty w ż ę nie przejrzystych 1,0-
ł bez nadruIDu firmowl'go lecz z nrupisem "Oferta ·na 1'0'
hoty szklars·kie 'Pl"zy ul. Jasnej 26 w War.szawie" ż ł
ć w binrze ZUS do dnia ,LX. b. r. godz. 1Z, po czym ą
kClmi syjne otwarcie kopert.
ZUS zastrzega sohie <prawo swobo'dnego wyboru oferenta luh
ż przetargu bez podania motywów.
M- 121iG
PRZET,-\RG NIEOGRANICZONY
Dyrekcja ę Poczt i Telegraf,ów w Warszawie ł
przetarg nieogr an iczony na wykonanie in5hlacji elektrycznej
w magazynie ł SHadniey ł Teletechnicznych
w przy ul. Ratn-szowej Nr. 11.
Przetarg roz'pocznie ę w dniu 10 ź o godz. 10-rj
w DyrclH:ji ę Poczt i Telegrafów w \Varszawi.e przy
u! . Sw. Barbary Nr. 2.
Do tego terminu dOlpuszezalne jest ł ofert pis('m-
nycr. na wydanych '1l1"z ez ę formularza.ch oferlnwych
w liOpertach opa,trzonych nalpisem .. Orerla
na wyliOna.nie instalacji ('lektrycznej w mag,azynie ł
Sldadnicy :\Ialerialów Teletechnicznych w 'Varszawie prz)'
u.l. Raluszow('j 11", do ofertowej Dyrekcji Okr. P. i T.
w miejs cu ul. ś Barbary 2. pierwsze ę ipOkój Nr.
w ł od !l-Ej do 13-ej iPrócz dni ś ą
Dyrel,cja za strzega sobi e 'prawo wyboru z .przetargu CJ fcl'ell-
la hez ę na ę ę ś wykorzy stania oferty 01':17-
prawo uznania, ż przetarg nie ł wyniku.
Ł PRZETARGU
Gdynia - Ameryka, Linie ż S. A. ł pr7(>lnr;:i
p:cograniczone na wykonanie robót:
1) budowlanFh stanu surowego budynku ł II Eta!'.
2) ą - kanalizacy jlllycll i central nego i.1
w ż i portierce I Ela'Jlu w · Gdyni, przy ul. Red:lowski!' j.
ł 'przctr.rgowe ć ż od dnia LI
947 r. w Wydziale Budowlanym G.A.L-u przy uJ. Porto-
WI' j 13/15 w Gdyn i po cen ie ł 200.
Ost ateczny termin ł zalakowanych kopert ofel'lowydl
ś punktu 1) ł dnia 8 ź 194; r. do
godz. 10.
ś punl,lu dnia 9 ź 1947 r. do :.;odz , 10,
po czym nasl:l'Pi otwarcie ofert.
. Wymagane wadium ś punktu 1) ł 50.000.
2) d. 100.000,
G.A.L. zastrzega sobie prawo ż przetol'gu. ogra- I
'liczcnia i ł robót, jak tei i wyboru o.fcl'entu v.cdhtf(
Iwego uznania.
PRZE fARG ?lIBOGRANICZONY
Zjcdnoczclric ł Nicol'ganiczncgo, Fabryka Oc!czynr-i-
Ch"micznych w G'Ii\Vlcach, ł przetnrg nicogra1i:-
czony na wyko,nsnlc instalacji ł w bu;],)'n-
ku fabry'kacyjnym F. O. Ch. w Gliwicach .przy uL
ł ofe"towe oraz wgl:jd do ł planó"
i infonnacje ć moina w biurze bbryld pl"zy ul. Sowili-
skiego ,w godzinach 'pl·acy. Tam t Ż ż ł ć ofert;;
'z podaniem terminu wykonaniu w ę ę
do dnia 14 ź 1947 r. godz. 10.30.
Komisyjneo'twarcie ofert 14.X. godz. 11-ta.
ko.pertach
\VadiulII w ś 1 % oferowanej sumy naldy ł ć
do B.G.I{. w GIiwicaC'h, konlo czeIiowe 28!l lub ł Ż ć prze:!
pr ze'targiem w ć lub papierach ś
Dyrekcja zastrzega sobie .prawo woolncgo wyboru
zmniejszrnia hllb ę zalHesu robót. wzgl. ż
nia 'IH'zc,targu bez 'podania powodów i oucziiOdowania.
PRZETARG NIEOGRAStCZOSY
ą Miejsl,i m. Gliwic ł przet:;rg
11a wykonanie ę (Ha szkó.r 'POWSZCC;ll1yciJ;
1) ł szl,olnych
2) tahlic podwójnych
3) s:tolów do nauki w szkole zawotlo\ycj
4) ł

nicogl'n p iezóny
600 sztuk
SO
riO
l[iO
ł ofertowe ż ć w Orlelz. Szl;olnym Za-
l' zq(lu Miejskiego przy Placu M:}cznym SI'. 12, 1. p. w godz.
ę
Termin ł ofert ł z dniem !) ź
lf)47 r. o godz.
Ofel'lty ż ł ć
tach do Odldz. "Szkohlego
ą 12. 1. p.
w zala'kowanych ć liOpCI'-
Zarz. :\fiejsk. w Gliwicach, ul. 1'1:10
Do oferty ż ł ć kwit na ł do 1\.1, O. n.
Gliwic wadium w ś 1% od sumy
ą Miejsld zastrzega sobie wybór oferenta bez ę
na wyni,k przetargu, jak ż ż przetargu hel
'Podania powodu i odszkodowania.
Otwarcie ofel't nas,tqpi dnia!) ż 1947 r. o godz.
12-tej. :\I- 123ilj
PRZETARG ?lIEOGRANICZOSY
Ł ą ł Chemicznego, Gliwice. uJ. So-
wiliskiego 11, ł pl'zcturg nicogran iczony II a roboty 1'e-
mo,ntlU budowlanego i instalacyjnego w budynku szi;olnYlII
Technicum ł Chem iC'znego w Gliwicach , JlI'ZY ul.
Okrzei 20.
ł cfel'towc za zwrotem kosztó,,' ł w cen;e
600,- ł ·szt. ż ć w Biune ą Nieruchomo-
ś C.Z.P.ICh., ul. ń 11, pok. nr. 2. W ż pokoju
ż ł ć oferty w zalakowanych koperlach z l1r-pisem
"Ofer<la na rohoty remontowe Jl'Udynlm szkol41i'go Teehnicum"
do dnia 6 ź 1947 r. do godz. 12.30 do przeznaczonc)
na ten cel skrzynld. Do oferty ż ł ą ć kwit ł
gil w B.G.S. na nr. konta 106 wadium w ś 1% SUIll:1
oferowanej, oraz ą ś terminu ł
. "
wykonama robót od da'ty otrzymania zlecenia. Otwarcie ofert
ą w tym samym dniu o god,z. 13-<t,ej na miejscu.
C.Z.P.Ch. zastrze,ga sobic prawo dowolnego wyboru oferen-
ta, prawo powierzenia ł ś robót lub ł ę ,kil.
ku ofcl'cnMw ę uznania, ż przetarg nic ł pozytyw-
nrgo wyniku. M-,1238,)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Polskie Radio ł przetarg nie o graniczony na ę
ę 450 szt. cegów uniwersalnych 180 mm.; 120 szt.
cegów ł do ę drutu 160 mm.; 200 szt. cegów
bocznych do ę drutu 140 mm.; 120 szt. cegów ą
ł do ę drutu 150 mm.; 100 szt. cegów do ę
nia rur Bergmana o ś U mm.; 40 szt. ż do ę
120 szt. ł stolarskich oprawnych 1 kg.; 360
:,zt. ł stolarskich oprawnych 0,5 kg.; 60 szt. kluczy
ż rozw. ę 30 mm.; 200 szt. kluczy do ę
rania teletechnicznych; 300 szt. ś ę 3 mm.;
180 szt. ś ę 5 mm.; 90 szt. ś ciesielskich
o ś 12 mm. ł ok. 50 cm. ś 100 szt. ś
drów ciesielskich o ś 10 mm. ł ok. 50 cm. ś
kowych; 90 szt. ś ciesielskich o ś 16 mm. ł
ck. 25 cm. ś 100 szt. ś ciesielskich
o ś 12 mm. ł ok. 25 cm. ś 240 szt. prze-
bijaków o ś 12 mm. ł 80 cm.; 480 szt przebijaków
o ś 12 mm. ł 50 cm.; 480 szt. przebijaków o Ś
10 mm. ł 25 cm.; 240 szt. ż monterskich ł
120 szt. ż do ą drutu; 60 kompL bloków do
ą drutu; 180 par ł ł kompletnych z pas-
kami; 180 szt. pasów ń 90 szt. siekier ciesiel-
skich oprawn;ych; 30 szt. ł poprzecznych, ł 120 cm.;
200 szt. ł (sztychówek) oprawnych; 30 szt. pilników
ą do ostrzenia ł 90 szt. oskardów z trzonkami,
wagi ca 3 kg.; 30 szt. lamp benzynowych 1 litrowych
z ą 120 szt. ramek ł do metalu; 240 szt. ł do
metalu, dwustronne; 80 szt. piln.ików ł zdzieraków
12"; 80 szt. pilników ł ą ł zdzieraków 12"; 75 kompl.
ł o ś od 1 - 13.
Oferty zalakowane ż ł ć do godziny l1-ej rano
VI Wydziale Zakupów Dyrekci! Technicznej , W3:·szawn. ulica
Targowa Nr 63, pol(ój Nr 35, III ę gdzie ż za-
ę ć ż informacji
Otwarcie ą 2-go ź 1947 r. o godzi-
nie 12-ej w Wydziale Zakupów Dyrekcji TechniclLIlej.
Oferent ą jest ł ą ć kwit na ł wa-
dium w ś l proc. (,lferowanej sum:)', odpis karty
rejestracyjnej, odpis rejestru handlowego. Polskie Radio
zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zamó-
wienia, ą ź zakupienia ę ś ę ż prze-
targu bez podania powodów i prawa zwrotu kosztów.
M-12175
PRZETARG NIEOGRAN!CZONY I
Prz,: ' :n-g nieclrnniczony na roboty ą z ą
spalonego budynku ł dworca na stacji Radomsko.
Otwarcie ofert ą w dniu 3 ż 1947 r. o go-
dzinie 11. Wadium w ś 1 proc. oferowanej sumy
ż ł ć przekazem pocztowym na konto VII-260 Dy-
rekcji Okr<;gowej Kolei ń w Ł z zaznacze-
niem na odwrocie przeznaczenia ł sumy. Pokwi-
towanie z ł sumy wadialnej ż ł ą ć do
oferty. ł Drogowy zastrzega sobie prawo ż
nienia przetargu bez podania przyczyn, oraz dowolny wybór
oferenta. Ś kosztorysy i informacje ć mozna
w referacie tcch;1icznym Oddzi<:lu Drogowego, Aleja \\0'01-
notd Nr 21. 3-1\1-12227
PRZETARG NTCOGR!\.NICZONY
Dyrekcja ę Kolei ń \V Szc2:ccin:e
ł przetarg nieogranicz:ony na ł 18.000 m
1
ł z II-go toru l. Runów - Szczecinek na wagony.
Z ż warunk8mi ć ę ż w Wydziale
Drogowym D. O. K. P. \'1 Szczecinie przy Al. 3-go Maja 18/20
pokój Nr 320, III pll'. , w godzinach ę gdzie ż
ż ć ś kosztorys.
Oferty Winny ć ł w glTIaChu D. O. K. P. w Szcze-
cinie, Al. 3-go Maja 18/20 do skrzynki ofertowej do dnia
8 ź 1947 r. godz. 10 w podwójnych nieprzejrzy-
stych i zalakowanych kopertach z napisem: ,.Oferta do prze-
largu w dniu 8 ź 1947 r. na ł ł
jo wagonów".
Otv..arcie oferty ą w tym samym dniu o godz. lI-tej
w pokoju 324. Do oferty winien ć ł ą kwit Kasy
Dyrekcyjnej na ł wadium w ś 2 proc. za-
oferowanej sumy.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo swobOdnego wyboru ofe-
renta hez ę na cenQ, jak ż prawo uznania, ż
przetarg nic ł pozytywnego wyniku. III/3-25/32/ 47.
M-12258
PRZETARG NIEOGRANICZONY III
Dyrekcja ę
ł przetarg na ·
obiektów:
Kolei paiistwowycJi
\Vvkonanif' remontu
\V ę
ę ą
1) Remont domu mieszkalnego przy ul. Czarneckiego Nr 7
w Szczecinie.
2) Remont domu mieszkalnego przy ul. ą Nr 19
w Szczecinie.
3) Remont biura Parowozowni i Warsztatów na st. Szcze-
cin ł
4) Remont pOkrycia dachu budynku szpitala kolejowego
im. Ś Karola w Szczecinie przy ul. Roosevelta.
5) Remont budynku szpitala kolejowego im. Ś Karola
w Szczecinie przy ul. Roosevelta.
Warunki i ł ż ć w gmachu D. O.
K. P. Szczeci:l, Al. 3-go Maja 18/20, pok. 311 w godzinach
ę Oferty na ż osobno w podwójnych
nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach z napisem oferta
do przetargu na ń 29 ś 1947 r. na ę (wy-
I ć obieki) ż ł ć do skrzynki ofertowej w gma-
chu D. O. K. P. w Szczecinie do duia 29 ś 1947 r.
do godz. lO-tej, o której to godzinie ą otwarcie ofert.
Do oferty ż ł ą ć
1) Kwit kasy Dyrekcyjnej na ł wadium 2 proc.
od oferowanej sumy osobno na ż cb:ekt (honorowane
ę ą tylko kwity kasy dyrekcyjnej) ę dowody zwol-
nienia od ą ł wadium.
Cesje na zabezpieczenie wadmm ż ż przed
przetargiem ć z Drogi)wym i Biurem Fi-
nansowym i ł ż ć do Kasy Dyrd:cji.
2) Firmy, które nie wykonywaiy robót dla Dyrekcji prze-
ł ż ą dokumenty ą do wykonywania robót oraz
referencje instytucji pracodawczych. Dyrekcja zastrzega so-
bie prawo dowolnego wyboru oferenta, bez wzgl,: c1u na wy-
nik przetargu oraz prawo uznania, ż przeta rg nie ł po-
zytywnego wyniku. 3-1'1:-11855
PRZE T ARG NIEOGRANICZONY II
DyrekCja Poczt i Telegrafów w Szczecinie ł
przetarg nieograniczony na remont:
1) Gmachu ę ł ł Teletechnicz-
nych w Szczecinie przy ul. Roosevelta Nr 39.
2) ż przy ul. Roosevelta Nr 39.
Wszelkie informacje i ł do przetargu ż
ć w cenie 200 ł za komplet w Dyrekcji ę
Poczt i Telegrafów w Szczecinie, Al. ł ś 41/42,
ł Budowlany pok. 339, II p., w godz. 10 - 13. Oferty
ż ć w gmachu D. O. P. i T. do dn. 30 ś
r. do godz. 10, o której ą otwarcie ofert. Do
oferty ż ą ć kwit na ł wadium przetar-
gowe VI ś 1 proc. od sumy oferowanej. Zastrzega
ę prawo dowolnego wyboru oferenta bez ę na wynik
przetargu, jak ż ż przetargu bez pda-
rua przyczyn 1 ł odszkodowania oraz dowolnego
zmniejszenia lub ę robót. 2N[-12074
PRZETARG NIEOGRANICZOIll'"Y
Dyrekcja Lasów ń ś Olu. ł w Szcze-
cinku, ul. ś Nr 22 ł przetarg nieogl·tmiczony
na ę bocznicy lwlt>jowej normalnotorcwej dla Tarta-
ku Paiistwowego Vi Ko!aczu przy stacji kol. ł
ż informaCje i ś kosztorysy ć ż
w Oddz. Budowlanym Dyrekcji L. P. w godzinach ę
dowych.
Oferty, zalakowane bez znaku firmy w 2-ch kopertach
z napisem, na ę 'tfJpercic, "Przetarg na ę
bocznicy kolejowej dla Tartaku Pl11:s twowego \V ł
ł ć ż do skrzynki oIertowej w gmachu Dyrekcji
L. P. pokój Nr 68 w Szczecinku, ul. Nr 22 do
godz. lO-tej dnia 10 ź 1947 r.
Do oferty ż ł ą ć
1) kwit na ł ż w Narodowym Banku Polskim Oddz.
w Szczecinku, na rachunek ż wadium w ś
2 proc. sumy oferowanej Dyrekcji L. P. OkI'. Baltyckiego
W Szczecinku, z zaz!1aczeniem, ż wadium dotyczy "l'obót
, budowy bocznicy kolejowej w ł
2) ś o rejestracji firmy.
Otwarcie ofert ą dnia 10 ź 1947 r. o gOdz.
10.30. Dyrekcja L. P. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta
bez ę na ę ł robót ę poszczegól-
nych oferentów, oraz
bez podania przyczylI
wiek odszkodowal1.
uznania ż przetarg nie ł wyniku,
l ponoslenia z tego ł jakichkol-
M-12234
PRZET ARG NIEOGRANICZONY
Dyrekcja ę Poczt i Telegrafów w KatowicaCh, ulica
ł Nr .1l ł prletarg nieograniczony na do-
ę ś Przetarg rozpocznie ę dnia 3.10.1947 r. o go-
dzinie l2-ej w Oddziale Gospodarczym Dyrekcji w Kato-
wicach, ul. ł Nr 11, pok. 40.
ł warunki ś ą "rodzaj : ć dostawy"
ę i sposób ł ofert, ć ę i sposób
ł wadium i kaucji, zawarte ą w wezwaniu do ł
dania ofert, które ż ą ć we wskazanym ż
biurze w godzin ch od 9 -- 12 w dni powszednie.
Dyrekcja Okn;gu Pcczt i Telegrafów zastrzega sobie pra-
wo wyboru w przetargu dcstawcy bez ę na ę oraz
prawo uznania, ż przetarg nie ł wyniku. M-12225
Ł PRZETARGU
ł ą Morski w ń ł Administracji
ż ł przetarg nieograniczony na ż
nie prawa ł ą eksploatacji bursztynu i t.raw mor-
skich ł ą albo ż z tych obiektów oddzielnie!, na
ż morskim od granicy Województwa ń
do granicy Z. S. R. R. na okres do ń rokiJ ź ą
i rok ę 1948.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "Oferta na
bursztyn" ż ł ć do ł Administracji Wy-
ż G. U. M. ń ul. Grunwaldzka 204 do
dnia 15 ź 1947 r.
Otwarcie ofert ą ż dnia o godz. 12-tej. Do ofer-
ty ż ł ą ć kwit ę Skarbowego we Wrzeszczu
na ł wadium w Ś ' 2 proc. sumy zaofero-
wanej do depozytu ę Morskiego w ń
Zastrzega ę prawo swobodnego wyboru oferenta oraz
ż przetargu bez podania powodów. M-12202
PRZET ARG NIEOGRANICZONY
Dyrekcja Dróg Wodnych w ń ul. Skotnicka la,
odda w drodze nieograniczonego przetargu ę faszyny
i ł w ś ł 50.000 m
3
faszyny na ę w . del-
cie Nogatu, oraz ł 90.000 m
S
faszyny na ę nad-
ś ń ż miasta Tczewa. ę faszyny, jak i
ł ż na miejscach ł ń ć musi do
dnia 1 kwietnia 1948 r. ę faszyny ć ę ę
na warunkach kredytowych, to znaczy, ie ż ś ć za te
roboty ł ę w drugiej ł ą mar-
ca 1948 r.
ł warunki przetargu, jak: informacjE' i wzory
ć ż w wydZiale Ż
g'W1Ym Dyrekcji w godzinach ę
Przetarg ę ę w ą dnia 10 ź
o godz. 11 w gmachu Dyrekcji.
Zalakowane koperty z "Przetarg na ę faszy-
ny i ł ł ć ż w kancelarii. Dyrekcji ź
niej do dnia 10 ż 1947 r. godz. lO, ł ą ą do-
wód ł wadium w wys., l proc. sumy oferowanej.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe-
rentów, bez ę na ś ć oferowanych cen, jak
ż przetargu bez podania powodu. M-12203
PRZET ARG NIE OGRANICZONY
ń ł Samochodowe Nr 1 Gliwice, ul. Ł
ę Mechaniczne Montel'ÓW Samochodowych
ł ą przetarg nieograniczony na remont bloku Nr 7.
ofertowe, oraz wsz.elkieh informacji udziela Se-
I kretariat Kursów Mec"'anicznych.
r 16
Oferty w zalakowanych kopertach ż ł ć w Dy-
rekcji Kursów Mechamcznych do dnia 7.10.1947 r. godz. 9
rano, pocLym ą otwarcie Ł
Wadium l proc. od oferowanej sumy ż ł ą ć do
oferty. Dyrekcja zastrzega sobie dowolny wybór oferenta
bez ę na ę zmniejszenie, lub ę robót,
lub ź przetargu bez podania powodów.
M-12307
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ń ł Samochodowe Nr 1 Gliwice, ul. Ł
ę ł ą przetarg nieograniczony na:
I) ę ę i ą pomiar.:.wych,
II) ę ę i chemikalii do laboratorium,
III) przerobienie wentylacji w ź
IV) wykonanie ą do ł ł ę na
ł "MAAG" . .
V) Remont prasy "VOGEL".
ł informacji udziela rderat inwestycyjny
P. Z. S. Oferty w· zalakowanych kopertach ż ł ć
w referacie inwestycyjnym do dnia 7.10.1947 r. godz. 12 _
poczym ą otwarcie ofert.
Wadium w kwocie 1 proc., od I - 1,5 proc., od II-ol
proc., od III - 4,5 proc. - od oferowanej sumy ż do-
ł ą ć do oferty.
Dyrekcja zastrzega sobie dowolny wybór oferenta, podzie-
lenie dostaw ę kilku oferentów, oraz ż
przetargów bez podama powodów. M-12308
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ł Drogowy P. K. P. w Suchej Ż ł prze-
targ nieograniczony na roboty:
l) Gruntowna naprawa posadzki z ł bf>tonowych na ta-
rasie Sanatorium ę P. K. P. w Rabce Zdroju.
2) Budowa 2-ch studzien w stacji Sucha.
. ł ofertowe i ż informacje ż ć
w referacie technicznym ł Drogowego P. K. P.
w Suchej.
Oferty odpowiednio ę ż ć do
skrzynki ofertowej w Oddziale Drogowym w Suchej - do
dnia 6-go ź 1947 r., godz. 12-stej. M-12278
"MONITOR POLSKI" - 24 ś 1947 r.
PRZETARG NJl<:OGRANICZONY Nr 18 - IV
ę Dyrekcja Dróg Wodnych w Warszawie, ul. CzcI'-
niakowska 136 ł przet.arg nieograniczollY na ń
9 ź •. ·ka b. r. lO-ta na wykonanie instalacji elek-
trycznej i sygnalizacyjnej dzwonkowej w odbudowywanym
domu przy ul. Solec 2 w Warszawie.
ł przetargowe oraz ż informacje ć
ż w biurze DyrekCji. M-12331 '
PRZETARG NIECGRANICZmrY Nr 45
Dyrekcja ę Kolei ń w Warszawie
ł przetargi nie ograniczone na':
l) ę parowozowni na sto Malaszewicze,
2) ę budynku administracyjneGo na slo ł
wicze.
3) ę budynku nastawni parterowej na sto Garwolin.
4) Ł gruzu w ilosci ł ;)000 ma ą
ze zniszczonych obiektów kolejowych w ę Od-
ł 3 Drogowego Warszawa-Praga na podstawione przez
P. K. P. wagony.
Oferty w zalakowanych kopertach ż ł ć do godz.
12, dnia 10 ź 1947 r. do skrzynki ofertowej
w Wydziale Drogowym przy ul. Wilc11skiej 2/4, gdzie w go-
dzinach ę ż ć ż informacje
oraz ł do ł ofert.
Do oferty ż ł ć kwit Kasy Dyrekcyjnej na ł
cone wadium w ś 2 proc. zaoferowanej sumy. ,
M-12330
ł prywulne
Ł I
ą ł Akcyjnej, Mokotowska P'abryka Chemicz-
no-Farmaceutyczna Adolf ą i S-wie S. A. w Warsza-:-
wie zawiadamia, ż w dniu 29.10.47 r. o godz. 15-tej w kan-
Nr. 121)
celarii notariusza ł - Ł w War-
szawie, ń 6, ę ę Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie akcjonariuszów z ę ą ą dzien-
nym:
. 1) Wybór ą
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Bilansu otwarcia ą
SpÓJki na ń 2 stycznia 1947 r. bilansów ę i ra-
chunków strat i zysltów oraz ń ą ł
i Komisji Rewizyjnej za lata 1945, 1946 roku.
3) Pokwit.owanie ł ł z wykonania ś za
czas ł do dnia 3i grudnia 1946 r.
4) Wybory ł ą i Komisji Rewizyjnej oraz
wyznaczenie wynagrodzenia dla ł ł za lata 1945,
1fJ46 i na 1947 r.
5) ż Zal'2.qau do ą ż i ż
ą nieruchomego ł
6) Wolne WTLioski.
Akcjonariusze ą ą ć ł w Walne m Zgroma-
dzeniu winni ć do przepisów art. 399 K. H.
2M-12125
Na podstawie ą Centralnego ą ł
Papierniczego podaje ę do ś ż ł Prze-
ł Tekturowego ą ę w Fordonie, ul. Bydgo-
ska Nr 15 z dniem l ś 1947 r. ł w stan likwi-
dacji.
Ustawowniczym likwidatorem ł ob. Jan Kulesza.
"-
W ą z ż wzywa ę wierzycieli do ł
szana pretensji w terminie do dnia l listopada r. b. pod wy-
ż wskazanym adresem.
M-1205S
Ł I
Likwidator
(-) Kulesza Jan
Zgromadzenie spólników ł pod ą "Ponad" sp.
z o. o. w Szczecinie, dawno "Balti-Palace", sp. z o. o •
w Szczecinie - ł ę ł notarialnym
z dnia 28.7.1947, Nr rep. 2701/1947, ł ą ć
ł ę l ą ć likwidacje. Wzywa ę wszystkich wie-
rzycieli ł aby na ę likwidatora ł swe wierzy-
ś w ą 3 ę od daty ostatniego ł
M-I2259
ZaCJubione dokumenly
Skradziono ę ł ż ą Nr .. 46 I ę ą na nazwisko! Skradziono
Inspektoratu SZ'koinego w Gdyni, wystawlO- Kleszmewska Hanna. M-120081 ą ę zwolmema z WOjska l ą
ą w czerwcu 1946 r. na naz.visko Zdanow- .. ą Zawodowego, na nazwisko Kosek
ska Helena. M-1l9:i2 Zgubiono ę nr. 2030, ą 'I Henryk. M-11997
przez Ministerstwo Zdrowia na nazwisko Ha- , . . ., . , .
b
· 'd . U l' K k " t d ' . P' t ZgubIOno ą ę UbezplCc-za.m ł
Zagu lono zaswia czeme rejestracyjne RK my omoc lej, za ru moneJ w ans wowym "
Skradziono ę ą ą ż
ę ą ą ż ę ż ą wy-
dane przez Ofi . ą ł ą Piechoty Nr. 2
na nazwisko ą Heleny Zawadzkiej.. Ł
ż . d Z ł d' H" W . M 1"007 ą 1940/41, ą ż ę ą z 1930 r ..
'. o . ' - l),Iiasto, wy ane na nazwisko Makowo- a a Zle 19leny warszaWle. - ..:. ., . . , ' .. -
. ę rejestracyjnli R:KU, ą ę
3;rv,J:""7"10Gll
SkradzIono ą ż ę ą ą
przez RKU. SosnowieC na nazwisko ż
Józef, zam. Ł ź Andrzeja Struga 60.
M-11929
Zagubiono prawo jazdy czerwone, wydane
Ł ź ul. Nowomiejska 9 m. 7. b· d ' d b' t d ą nanazwlS' ko Kurows" -l' ł ł . ..
.M-l1'931 . , __ ą .19.
n
O owo oso lS y, wy any na . na z.,. ... M-1199
1l ____________________ wisko PlechallOw Katarzyny przez Starostwo ..
Zgubiono ę ą z komisji,
ą przez RKU Ł ż - Powiat, Mordza-
nowski Józef, Ł ź Cyganka ł 30.
M-11930
Grodzkie Warszawa - Praga. M-12006
Zgubiono ę ł ź ą Nr. 176
Inspektoratu Szkolnego w Sochaczewie na
m;zwisko Królikowskiego Karola. M-11994
na nazwisko Jakubowski ł ł zam. Zgubiono prawo jazdy !lr. 5709, ę reje-
Ł ź Jaracza 14. M-11928 ą nr. H. 1184, ą 3.7.47 przez
Skradziono ś demobilizacyjne,
ń tymczasowe o uzyskaniu stopnia
lekarskiego, ę ą i ł ż
ą Uniwersytetu Warszawskiego, na naz-
wisko Sarnowska Halina. M-12005
. Skradziono ę ł ż ą Minister-
stwa ś i ą ą ę rozpoznaw-
ą na nazwisko Rybus Józefa. M-11993
Zgubiono ą ź ę ą marki Ford,
Nr. silnika 285425377 H 25032 i ę han-
ą ą przez Starostwo G:'odzkie na
nazwisko Stefa·n ł Ł ź Sienkie-
wicza 34. M-11927
Zgubiono ś próbne na moto-
cykl Nr. M. 294 - PR" wydane na nazwisko
ż Zygmunt, zam. Ł ź Traugutta
ł M-11926
Zgubiono dyplom lekarski, wystawitjny
przez Uniwersytet Warszawski za Nr. in dek-
oN 43983 na nazwisko Rzeszowska Aglaida,
zam. Lublin, Wieniawska 6. M-1l925
Zagubiono ą ż ę ą ą
ł Motoryzacji w Kielcach na nazwisko
Exner ł M-11944
Zgubiono zezwolenie na posiadanie broni
ś Sr. MR Nr. 017929, wydane dnia
6.8.47 przez Wojewódzki ą ń
stwa Publicznego w Kieccach na nazwisko
Zgubiono ę ł ż ą Minister-
stwa Kultury i Sztuki i ś repa-
triacyjne wydane w ł na nazwisko
ż ł
Zgubiono prawo jazdy na nazwisko Jezier-
Exner ł M-11945 ski Marian.
M-120.o3

• rejestr sam. DKW nr. I Zgubiono dowód koncesyjny na ę I
B.58-739. ź Bielsko, Matejki 6. I Nr. rejestracyjny B-05900 na nazWisko Ga-
M-11946 decki Antoni. M-12002
Zgubiono ę ą sklepu spo-
ż z 1947 roku, ą na naz-
wisko Poteraiska Zofia. M-11998
Skradziono ę ą legityma-
ę ą ą na nazwisko Pobojewska Le-
okadia. M-11991
Zgubiono ę
nica, ś
ł Henryk.
ą RKU-Brod-
szczepienia, na nazwisko
M-11990
Skradziono ą ż ę ą na naz- Skradziono ę ą ę Skradziono ą ż ą na nazwisko
k h ł d k Ad N
ł ż ą Ubezpieczalni ł na naz- ą Jan. M-11989
wisko pr. pc r . Ko o ziejs i am, r. l\-
wisko Karczewski Piotr. M-12001 ---- ---
020023 Seria A, ą przez RKU Nowy Zgubiono ą ą i ę repa-
Targ. M-11890 Zgubiono ę ą ę reje- ą na nazwisko Pierowskieg'o .JÓzefa.
. , d . ł ą RKU, ę ą na , M-11!J8R
przez Obwodowy ą Inwalidzki we Wroc- Zgubiono tymczasowe zaswia czeme s uz-
d nazwisko Bogucki' ł M-12000
ł w 1946 r. na nazwisko Grbberg Aron. bowe, wydane przez ą Komen ę Skradzio,1O ę ą wozu "Mer-
. M-11936I Milicji Obywatelskicj w Lublini0 na nazwisko Zgubiono ę ą na nazwi sko I cedes", Nr. rejcsi.cacyjny B-00468, wystaw\:!-
.. . . . - I Plut. - ć Tadeusz. M-11891 Ł Leopolda. M-11999 , ą na Mortimer J. Gleeson. M-11987
Zagubiono ą ę ą ą w I -------.----- --- .... -----.. -.-- I ___________
Krakowie w 1921 r. na na .... ą Jan dokm!1enty wo;-; u osobowego Skradziono ę ł ż ą Nr. 113/47 Zgubiono karty ewidencyjne na samoch.
urodz. 28.2.1891 w Czulicach, pow. Kraków. I Nr. C-;';105, . . :55534, ą przez. ę ą Opel-Blitz Nr. rej. C-00404 i C-00405 oraz
. M-11935I H-2501P, .. A]fel .na : "";ny w Warszawle na nazwlsko UrbanowIc;: , na snm.Z. S. S. Nr. rej. C-03800, ł ś ć
. . ... Jozef AleksandrOWICZ, Ł SrOdmle)5K? Janina. M-11992 ń Kom Samochodowej O/Warszawa.
ZagubIono ą ę ą WYd'1ntI123/5. M-1l965 . .
przez Referat Inwalidzki w Poznan;u 1927 r, _ Zgubiono ę ą pojazdu me- M-11986
na nazwisko Zatora Franciszka - Henryka. Zgubiono ę ą RKU, na naz- chanicznego nr. rejestru A-49109 ą Zgubiono ę ą P. P. S.
M-11934 wisko ppor. Przyborowski Henryk. ł ą Kontroli Prasy. Karta ni- i Nr. 374757, ę Zw. Zaw. Transpor-
----------------- M-12010
Zagubiono ą ż ę ą oraz ą ż ę
ą 1 ż dekrety na rJazw,<'ko Filak Zgubiono ę ą na nazwisko
Piotr. M ·-11933 ' Kizeweter Kazimiera. M-12009
meJ sza dotyczy samochodu marki BMW Nr. : towców i ę ł Samochodowej,
silnika 47615, Nr. podwozia 49913. ; 1 wydane na nazwisko Tomaszewski Józef.
M-1199G M-12029
PRENUMERATA "Monitora Polskiego" wynosi ę ł 250.-. Numer ń ł 30.- . CENY Ł Ń O zagubionych dokumentach ł 10 za 1 wyraz. - Edykty,
ł przez Staro st. (Ref. Spraw Inwalidzk.) ł 4 za 1 wyraz. - Uznanie za ł ł 10 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.) . - Odtworzenie zaginionych dokumentów
ł 10 za wiersz 'mm 1 szp. (na str. 6 szp.). - Inne ł ą ł 35 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.). - Przetargi i wszelkie inne ł ł 40 za wiersz mm l szp.
(na str. 6 szp.). Za bilanse i ł tabelaryczny dolicza ę 50%. Za terminowy druk ł ń Wydawnictwo nie odpowiada. ł do .,Monitoru Polskiego" ż ć
ł ą do Biura ł ń i Reklam Polskiej Agencji Pr sowej PAP w Warszawie. ul. ł ł (Pierackiego) 11 lub do ł Polskiej Agencji Prasowej
. ż ś ć La ł ł ą z gory.
Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP ' Redaguje Komitet Redakcyjny.
Druk. N.K.W. S. L. W-wa, Skolimowska 5. B-40110