Monitor Polski Nr A-104 , - 1514

Poz. 1512 i 1513
1512
Ą Nr 193 PREZESA RADY .MINISTROW
z dnia 15 grudnia 1951 r.
w sprawie ustalenia ę i siedziby dyrekcji ę szkolenia zawodowego.
Na pcdstawie § 9 ust. 2 ą Rady Mi-
nistrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadze-
nia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu ł Cen-
tralnego ę Szkolenia Zawodowego (Dz. U. R. P.
Nr 36, poz. 277) ą ę co ę
§ 1. Dla celów administracji szkolnictwa zawodo-
wego ustanawia ę 17 ę -szkolenia zawodowego
wymienionych w § 6.
§ 2. Terenowym organem Centralnego ę
Szkolenia Zawodowego" jest dyrekcja ę szkole-
nia zawodowego.
§ 3. Na czele dyrekcji ę szkolenia zawo-
dowego stoi dyrektor mianowany przez Prezesa Rady
Ministrów na wniooek Prezesa Centralnego ę
Szkolenia Zawodowego.
§ 4. Do zakresu ł dyrekcji ę szko-
lenia zawodowego ż kierownictwo i organizacja
oraz nadzór pedagogiczny i administracyjny nad szkole-
niem zawodowym na terenie ę szkolenia zawodo-
wego w ramach zakresu ł Centralnego ę
Szkolenia · Zawodowego, ś w ż ą
Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. (Dz. U. R. P.
Nr 36, poz. 277).
§ 5. ą ę i Zakres ł
dyrekcji ę szkolenia zawodowego ś
osobne ą
§ 6. Stosownie do ń § 1 ustala ę na-
ę ą ę i siedziby dyrekcji ę szko-
lenia zawodowego:
Lp. Nazwa ę Obszar ę
Siedziba
dyrekcji
1. ł
2. bydgoski
3. ń
4. katowicki
5. kielecki
6. ń
7. krakowski
8. lubelski
9. ł
10. ń
11. opolski
12. ń
13. rzeszowski
14. ń
15. warszawski
16. ł
17. zielonogórski
woj. ł
woj. byd.gQskie
woj. ń
woj. katowickie
woj. kieleckie
woj. ń
woj. krakowskie
woj. lubelskie
woj. ł i m.
Ł ź
ł
ń
ń
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Lublin
Ł ź
woj. ń Olsztyn
woj. opolskie Opole
woj. ń ń
woj. rzeszowskie Rzeszów
woj. ń Szczecin
woj. warszawskie Warszawa
i m. st. Warszawa
woj. ł ł
woj. zielonogórskie Zielona Góra
§ 7. ą wchodzi w ż z dniem ł
szenia z ą od dnia 1 ś 1951 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
1513
Ą Ą Ń KOMISJI PLANOWANIA
GOSPODARCZEGO
z dnia 15 grudnia 1951 r.
w sprawie ż brygad racjonalizatorskich.
W celu zapewnienia rozwoju ż formy ruchu
wynalazczego, ł ą twórczej inicjatywy i prak-
tycznego ś przodowników pracy, iobotni-
. ków i majstrów z ś i ś
techników i ż ą ę na podstawie § 3
pkt 4 ą Rady Ministrów z dnia 22 kwiet-
nia 1949 r. w sprawie zakresu ł ń
Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. R. P. Nr 26,
poz. 190 i z 1950 r. o Nr 22,. poz. 188), co ę
§ 1. ć w niniejszym ą jest mowa:
l) o dekrecie o ś pracowniczej, ż
przez to ć dekret z dnia 12 ź
1950 r. o ś pracowniczej (Dz. U. R. P.
Nr 41, poz. 428);
2) o przepisach o organizacji ś pracowni-
czej, ż przez to ć ą Prze-
ą ń Komisji Planowania
Gospodarczego z dnia 1 lipca 1951 r. w sprawie
ś organow ł ś do przyjmowania
i oceniania pracowniczych wynalazków, ń
technicznych i ń i do rozstrzygania spo-
rów o ś ć wynagrodzenia za te wynalazki,
udoskonalenia techniczne i usprawnienia, jak rów-
ż trybu ę tych organów (Monitor
Polski Nr A-66, poz. 869);
3) o przepisach o wynagradzaniu ś pra-
cowniczej, ż przez to ć ł ę Nr 291
Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1951 r. w spra-
wie wynagradzania twórc6w pracowniczych wyna-
lazków, ń technicznych ń
(Monitor Polski Nr A-36, poz. 446);
4) o przepisach o wynagradzaniu za pomoc ą
ż przez to ć ą Przewodni-
ą ń Komisji Planowania Gospodar-
czego z dnia 24 sierpnia 1951 r. w sprawie premio-
wania i wynagradzania za pomoc ą przy
opracowywaniu pracowniczych wynalazków, udo-
skon c ń technicznych i ń (Monitor
Polski Nr A-82, poz. 1131);
5) o projekcie racjonalizatorskim, ż przez to rozu-
ć pracowniczy wynalazek, udoskonalenie tech-
niczne lub usprawnienie w rozumieniu art. 1 pkt 3,
4 i 5 dekretu o ś pracowniczej.
§ 2. ż ą ą racjonaliza-
ą ą dalej w skroceniu ą racjonaliza-
ą jest ł pracowników ł za-
ł pracy, ł dla wykonywania ń racjonali-
zatorskich, ą na celu szybkie dopomaganie ł
dowi pracy w usuwaniu ą przekrojów produkcji.
ł prac itp. przez opracowywanie pro-
jektów racjonalizatorskich oraz wprowadzanie ich
w ż
§ 3. ż pracownik ł ł
pracy ż ć utworzenie brygady racjonaliza-
torskiej ą sobie odpowiedni ł osobowy.
ą ę wykonania ę zadania racjona-
lizatorskiego w ś terminie. ł ł
brygady: 2 ś tokarz. technolog" konstruktor.