Monitor" Polski Nr A-93 1311

Poz: 1288, -1289j 1290
§ L Jako ś ś stopnia ż
dla absolwentów ł Mleczarsldego b. ż
ł Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie ustala ę
ń ż przetwórstwa mleczarskiego.
§ 2 Wobec likwidacji wymienionej w § 1 ł
i ę jej akt przez ż ą ł ę ą w Ol-
sztynie oraz ustalenia jednolitego wzoru dyplomów dla
absolwentów ł ż ą ę wydanie dy-
plomówabsolwentom wymienionego w § 1 ł
przez ż ą ł ę ą w Olsztynie.
§ 3. ą wchodzi w ż z dniem ł
szenia z ą od dnia 23 lipca 1951 r:
Minister ł ż i Nauki: A. Rapacki
1289
Ą MINISTRA Ł Wy2;SZYCH I NAUKI
z dnia 11 ź 1951 r.
w sprawie przekazania rektorom ł ł Ministrowi ł ż i Nauki ń ł
naczelnej w zakresie decydowania o potrzebie stosowa nia dodatkowej normy zaludnienia ń zajmowa-
nych przez niektórych pracowników nauki.
W ą z ą Ministra Gospodarki Ko-
munalnej z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie zasad usta-
lania norm zaludnienia ń (Monitor Polski
Nr A-24, poz. 314) ą ę co ę
§ 1. Uprawnienia ł naczelnej, ą
z pkt 13 w ą z pkt 11 i 12 lit. a) ą
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 marca 1951 r.
w sprawie zasad ustalania narm zaludnienia ń
(Monitor Polski Nr A-24, poz. 314), przekazuje ę w za-
kresie ś w § 2 niniejszego ą rekto-
rom ł ł ś Ministrowi ł
ż i Nauki, bez prawa dalszego przekazywania
tych ń na kierowników ł im jedno-
stek.
§ 2. Decyzje, ą z uprawlllen wymienio-
nych w § 1, wydawane ć ą przez rektorów jedy-
nie w stosunku do profesorów, ę profesorów
i docentów etatowych, którzy zatrudnieni ą w szkole
na ł etacie i nie ą poza ł ą ę ubocz-
nego ą ź ż ą ę uboczne poza ł ą
w zakresie jednak nie ę ż 1/2 etatu.
§ 3. . Rektor stwierdza ę zastosowania normy
dodatkowej przez wystawienie ś na podsta-
wie indywIdualnego podania zainteresowanego pracow-
nika, wniesionego w ą z posiadaniem mieszka-
nia ą ą ą w danej miejscowo-
ś normy zaludnienia, z ubieganiem ę o ł
mieszkania lub ę z ę ę przez
ł ę ą pierwszej instancji, ł ą
ę ą lub ą ę ą
§ 4. ś o którym mOWa w § 3, zawie-
ć ę ł ś stanowiska, stopnia
ł ż i rodzaju wykonywanej pracy . .
§ 5. Wydanie ś ą ć ż tylko
po uprzednim zbadaniu wszelkich istotnych ś
wymienionych w podaniu. O ile w wyniku ą
ę ę przed ł ą ą pierwszej
instancji, ł ą ą ą lub ą
ą ą ujawnione ą ś
ś ą o braku warunków zastosowania normy do-
datkowej , pomimo posiadania przez zainteresowanego
ś o którym mowa w § 3, na uzasadniony
wniosek ł przed ą ę ę toczy,
ł za ś ł ś prezydium
wojewódzkiej rady narodowej, decyzje ą
ę zastosowania normy dodatkowej ę ą rewi-
dowane przez Ministra ł ż i Nauki.
§ 6. Pracownicy ł ż nie wymienieni
w § 2, ą podania o przyznanie dodatkowej normy
w przypadkach uzasadnionych ą ą przepi-
Sami do Ministra ł ż i Nauki za ś
nictwem rektora. który opatruje podania ą ą
Adiunkci, starsi asystenci · i asystenci ą ć ę
o ę ą w ą z ą ą
w szkole tylko wówczas, ż ą zatrudnieni na
ł etacie i nie ą z ż ł wy-
miaru godzin stosownie do § 2 ą Mini-
strów: ł ż i Nauki, Zdrowia, ś oraz
Kultury i Sztuki z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie
ą wymiaru czasu pracy pomocniczych ł
naukowych (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 259).
§ 7. ą wchodzi w ż z dniem ł
szenia z ą od dnja 11 ź 1951 r. <
Minister ł ż Nauki: A. Rapacki
1290
Ą MINISTRA HANDLU Ę
z dnia 26 lipca 1951 r.
w sprawie zwrotu ń stosowanych w ż papierniczej.
Na podstawie §§ 2 i 3 ł Komitetu Ekono-
micznego Rady Ministrów z dnia 12 maja 1950 r .
w sprawie zwrotu ń (Biuletyn PKPG Nr 10,
poz. 128) i w ą z ą ą
ń Komisji Planowania Gospodarczego z dnia
12 lipca 1950 r. w sprawie ustalenia ń podle-
ą zabezpieczeniu i zwrotowi oraz ś wy-
tycznych organizacji zwrotów ń (Biuletyn
PKPG Nr 15, poz. 178) ą ę w porozumieniu
z ą ń Komisji Planowania
Gospodarczego oraz Ministrami Finansów i ł
Chemicznego, -co ę -
§ 1. ą dotyczy ń ł
w rozumieniu § 1 ą ą ń
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia
12 lipca 1950 r. w sprawie ustalenia ń podle-
ą zabezpieczeniu i zwrotowi oraz ś wy-
tycznych organizacji zwrotów ń (Biuletyn
PKPG Nr 15, poz. 178) stosowanych przy dostawach-
ł ż papierniczej.
-
-
Monitor Polski Nr A-93
1312 - Poz. 1290
§ 2. Za opakowania ł ż ę
a) pokrywy ł i ż
b) skrzynie. drewniane ł i ż
c) ł drewniane i ą ż
d) ł ę ą
e) korki drewniane.
§ 3. Za ę opakowania ż ę ł
produkcyjny, który ł ł towaru, za ę
ś -ten ł który zwalnia opakowanie przez roz-
pakowanie towaru.
. § 4. Odbiorca ą jest do zwrotu ń
w stanie ą ę do ponownego ż w ilo-
ś i w terminach podanych vi § 15.
ę handlowe, które ą towar
w opakowaniu fabrycznym, zwolnione ą od ą
zwrotu ń
§ 5. Odbiorca ą jest do ż za-
bezp'ieczenia ń przed ą uszkodzeniem,
ogniem, opadami atmosferycznymi itp.
. W ż ł kierownictwo wyznaczy odpo-
wiednie miejsce na przechowanie ń oraz opra-
cuje i wywiesi na widocznym miejscu instrukcje co do
sposobu otwierania ń przechowywania i<i
h
i prowadzenia zapisów w ą ż magazynowej.
§ 6. Koszty konserwacji i remontu ń wy-
ł ponosi odbiorca, chyba ż uszkodzenie po-
ł z winy dostawcy.
§ 7. Koszty zwrotu ń ponosi dostawca.
Opakowania ż ł ć naj ń ś
lokomocji.
Na ś przewozowym ż ć ż prze-
ł stanowi zwrot ń ż (taryfa to-
warowa PKP, poz. 1867).
Odbiorca i dostawca ą ą do zabezpie-
czenia ń przy transporcie zgodnie z wymaga-
niami przepisów ź
§ 8. W przypadkach, kiedy opakowania ł ą
ę z kilku elementów, ż - ł ą opakowanie-
ł ć wszystkie jego elementy. .
§ 9. W specyfikacji towarowej, ł odbior-
cy, ż ć rodzaj opakowania, jego cechy
oraz ą ą termin zwrotu.
W fakturze, wystawionej na ą ę to-
waru, ż ć rodzaj opakowania, termin zwrotu
oraz ę ą dla ż rodzaju opakowania.
§ 10 . . Odbiorca ą jest ż za-
ć ę o dacie zwrotu, rodzaju i ś
opakowania, ź na drugi ń po nadaniu go
do przewozu.
§ 11. Nie uszkodzone opakowania' ł po-
winny ć zwracane ś dostawcy towaru.
ę i adres dostawcy oraz napis "do zwrotu"
ż ś ć w nalepce na opakowaniu.
Producent lub centrale handlowe powinny w swych
fakturach ć komu opakowanie powinno ć
zwrócone.
§ 12. ż ń ł ę
puje po cenie zakupu od dostawcy.
§ 13. Sposób prowadzenia uproszczonej kartoteki
przychodu i rozchodu ń ł ą
zainteresowani w opracowanych przez siebie instruk-
cjach ł
§ 14. W przypadkach masowych obrotów do-
puszczalne jest porozumienie zainteresowanych stron,
na mocy którego odbiorca ć ę dostawcy opa-
kowania ł w stanie rozebranym ę ś
lub ł w ł ł
§ 15. Opakowania powinny ć zwracane w no-:.
ś i w terminach podanych ż w tabeli, liczonych
od dnia ł towaru.
Dniem ł jest data stempla ź na
ś przewozowym.
Tabela ś i terminów zwrotu ń ł
O/o zwrotów
Terminy zwrotu od odbiorcólOl
Rodzaj
przez od-
biorców
przez od- ś
ś
opakowania
bezpo{re ..
biorców ł pro·
(hurt i detal)
dnich
ś dukcgjne)
PokrlJwg ł
i ż 70% 50% 60 dni 105 dni .
Skrzynie dre-
wniane ł
i ż 70% 50% 60 dni 105 dni
ł drewnia-
ne i ą ż 90% 90% 60 dni 105 dni
Korki dre-
wniane 61% 60% 60 dni 105 dni
ł drzewna 50% 50% 60 dni 105 dni
W przypadku nieodsprzedania przez ę opa-
ń w ś i terminach ż podanych od-
biorca ą jest ł ć dos.tawcy ł kary
umownej za ż ń ł '1
%
ś nie zwró-
conego opakowania.
ł kary umownej nie zwalnia odbiorcy od
ą odsprzedania opakowania w dodatkowym
terminie, powinien mu ć dostawca i któ-
ry nie ż ć ł ż od terminu pierwotnego.
W razie nieodsprzedania opakowania w terminie do-
datkowym odbiorca ą jest ś ć ą
ś ć nie zwróconego opakowania i w tym przypadku
wolny jest od ą ż tego opakowania.
§ 16. Braki ś i wady ś ń
zwra-<:anych dostawcy ś ze ł odbiorcy,
powinny ć stwierdzone ł w drodze pro-
ł ą przez przedstawicieli odbiorcy
dostawcy.
ł powinien ć
a) imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych
przy jego ą
b) ś ć zarzutów ł przez przedstawiciela
dostawcy i ś ń przedstawiciela odbiorcy,
c) opis stwierdzonego stanu faktycznego,
d) ę i miejsce ą ł
e) podpisy osób wymienionych pod lit. a) .
§ 17. ż zwrot ą ł w drodze ł opa-
ń dostawca powinien ł a ź
w ą 4 dni po otrzymaniu, ć opakowania
i - w razie stV'!ierdzenia braków lub wad - ą ć
ł przy udziale czynnika ł a w razie
potrzeby - przy udziale ł O zamierzonym spo-
ą ł dostawca zawiadamia ł od-
biorcy, o ile znajduje ę on w miejscu odebrania opa-
ń
Przy ą ł ma odpowiednie za-
stosowanie przepis § 16 ust. 2 z tym, ż ż
przedstawiciel odbiorcy jest nieobecny. ż ć
ę czy ł zawiadomiony, a ponadto -'- za-
ś ć w protokole ę ł o ile ł wzywany.
§ 18. Dostawca ą jest pod rygorem
utraty ń wobec odbiorcy ć go w ter-
mInie przewidzianym w § 17 ust. 1 o stwierdze-
niu braków lub wad ń otrzymanych w drodze
ł a ś ł ć mu odpis ą
w tym przedmiocie ł

Monitor Polski Nr A-93 1313
Poz. 1290, 1291 i 1292
ż odbiorca zamierza ć ę zakwe-
stionowanych ń powinien o tym ć
ę ź ę dnia po otrzymaniu pro--
ł i w ą ę trzech dni ć swego
przedstawiciela.
§ 19, W przypadku gdy braki lub wady ł tego
rodzaju, ż nawet przy ż ś nie ł
ć ujawnione przy odbiorze lub wydaniu ń
(wady ukryte), dostawca ą jest do ą
nia ł i powiadomienia o brakach i wadach od-
biorcy w ą 4 dni od daty ich wykrycia. Przepisy
§§ 17 i 18 stosuje ę odpowiednio.
§ 20. Przepisy §§ 16, 17, 18 i 19 stosuje ę odpo-
wiednio przy ustalaniu braków i wad ń przez
ę
§ 21. Kary umowne ł ę ą ze ś
obrotowych ę
§ 22. opaJwwania ł nie nada-
ą ę do ponownego ż z powodu ę ś
zniszczenia, a ą ę ć - odbiorca ą
zany jest ć ż bazie remontowej.
§ 23. Postanowienia zawartych ż umów powinny
ć dostosowane do przepisów niniejszego ą
w terminie 14 dni od daty ś jego w ż
§ 24. ą wchodzi w ż z dniem ł
szenia.
Minister Handlu ę w z. J. Kulin
1291
Ą MINISTRA HANDLU Ę
z dnia 6 ź 1951 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagrod'lenia ż osobom nie ę ą ń jednostkami gospo-
darczymi za postawienie magazynów i nie wykorzysta nych budynków do dyspozycji dla wykonania ń
ą z planowym ł ż i przetworów ż
Na podstawie art. 8 dekretu z dnia 5 sierpnia
1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, ł
katów i. wyrobów gotowych (Dz. U. R. P. z 1949 r.
Nr 46, poz. 341 i z 1950 r. Nr 49, poz. 447) ą ę
co ę
§ 1. Osoby, nie ę ą ń jednostkami
gospodarczymi, które zgodnie z ą Ministra
Handlu ę wydanym na podstawie art. 8
ust. 1 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji
niektórych surowców, ł i wyrobów goto-
wych (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 46, poz. 341 i z 1950 r.
Nr 49, poz. 447), ą do dyspozycji magazyny i nie
wykorzystane budynki", ą od ę
lub instytucji, które ę ł te magazyny i budynki
dla wykonania ń ą z planowym rozdzia-
ł ż i jego przetworów, wynagrodzenie na za-
sadach zawartych w przepisach ż
§ 2. 1. ś ć wynagrodzenia ustala ę sto-
ą odpowiednio przepisy ł III ł Rady
Ministrów z dnia 21 czerwCa 1950 r. w sprawie czyn-
szów za lokale ż wynajmowane przez jednostki
administracji ń oraz instytucje i ę
b iorstwa ł (Monitor Polski Nr A-77,
poz. 889).
2 . . Wynagrodzenie, ą na rzecz jednostki
gospodarki ł oblicza ę ł stawek
ś w tabeli . stawek czynszowych Nr 6, stano-
ą ł ą do wymienionej w ust. 1 ł
W ł przypadkach wynagrodzenie oblicza ę
ł stawek o ł ę ż .
§ 3. Wynagrodzenie ż ę za czas od dnia
ę magazynu lub budynku przez ę
do dnia zwrotu magazynu lub budynku posiadaczowi.
Wynagrodzenie ł jest ę z ł
§ 4. Z wynagrodzenia ą ę koszty napraw,
które w ś przepisów prawa cywilnego ą ż ą na wy-
ą a które ł ę lub in-
stytucja ż ą
§ 5. ł zasad ś w nInIeJszym za-
ą ustala ę ż wynagrodzenia za maga-
zyny i nie wykorzystane budynki, postawione do dys-
pozycji zgodnie z ą Ministra Handlu We-
ę z dnia 26 lipca 1949 r . w sprawie stawiania
do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrzenia ś ma-
gazynów i ł ż oraz ś przewozo-
wych i ą ń technicznych (Monitor Polski Nr A-54,
poz. 739).
§ 6. ą wchodzi w ż z dniem ł
szenia.
Minister Handlu ę w z. S. Ochab
1292
Ą NACZELNEGO DYREKTORA Ł URZEDU KONTROLI PRASY,
PUBLIKACYJ I WIDOWISK . '

z dnia 30 ź 1951 r .
. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego:
Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) ą Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie
organizacji i ł ś ś ł ę Kontroli
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz ę ł
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i za-
ę rozpowszechniania ę ą czasopism:
1) "Ki:rcnen-ZeItung fur das Erzbistum Koln" , wycho-
ą w ę niemieckim w Koln, Niemcy
Zach.;
2) "Der DOM - Sonntagsblatt fUr das Er zbistum Pa-
derbarn", ą w ę ni emieckim w
Paderborn, Niemcy Zach.
Naczelny Dyrektor ł ę Kontroli Prasy,
Publikacyj i Widowisk: p. o. M. ł