MONITOR p O L S R' I

DZIENNIK Ę POLSKIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ l U DO W EJ
TRESCI
Poz.:
Warszawa,· dnia 19 'grudnia 1963 r.
Ł RADY MINISTROW:
437 - nr 399 z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie ż przez ń domów mi eszkalnych ł
niom mieszkaniowym w roku 1964 777
438 - nr 400 z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych I referentów praw-
nych zatr udnionych w ę pallstwowych, zjednoczeniach oraz w bankach pallstwowych 777
Ą
439 - Ministra Finansów z dnia 7 grudnia .19!>3 r. w sprawie ulg . inwestycyjnych dla ł i ich ą
m
440 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 lis topada .1963 r. w spwwie zmiany t3.beli wynagroelz"er, autorskich
. za opracowanie ł literackich, naukowych i zawodowych / 780 '
441 - Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 30 ś 1963 r. ą ą Ministra
Zdrowia z dniil 21 grudnia 1956 r. W· spra wie kierunków studiów i stanowisk ą pobiera-
nie przez pracowników z ż ł ż ł stawek ,; L" 781
442 - ą Komitetu Pracy i ł z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie ś dodat-
ku kwartalnego dla ą 78t
443 - Prezesa CentralnEgo ę Gospodarki Wodnej z dnia 13 grudni a 1963 r. w sprawie ś siedzib,
ł ś ś terytorialnej i ł zakresu ł ę zarz1jdów wodnych 731
437
Ł Nr 399 RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudriia 1963 r.
Nr 94
w s.pCflwie ż przez ń mieszkalnych ł mieszkaniowym w roku 19,ti4.
W ą z § 4 ą Rady Ministrów z dnia
31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów
mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez
ń sposobu ł ż ś sposobu zaliczania na
. pokryci e ceny ł poczynionych przez ę oraz
"kategorii osób ą z ń przy naby-
waniu domów i gruntów (Dz. U.z 1957 r. Nr 44, poz. 204,
z 1958 r. Nr 20, poz. 85 i ' Nr 35, poz. '157, z 1960 r. Nr 46,
poz. 275 or:l.z z 1962 r. Nr 13, poz. 59) Rada Ministrów
uchwala, co ę
§ 1. Stosowanie ł nr 52 Rady Ministrów z dnia
1 lutego 1961 r . w sprawie ż prze2i Pal'lstwo dom6w
. mieszkalnych ł mieszkaniowym w latach 1961
i , 1962 (Monitor Polski z 1961 r. . Nr 21 , poz. 96 i z 1963 r.
Nr 58, poz. 298) ą ę na rok 196-i, z tym ż § 3
tej ł otrzymuje brzmi enie:
,,§ 3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Yii-
nist'rów ż na wniosek Ministra Gospodark.i
Komunalne j ż ć ś w § 1 procent
ogólnej powierzchni ż budynków ś ć
izb) ą ż lub od ą
ż ć
§ 2. Wykona nie ł porucza ę Ministrom Go-
spodarki Komunalnej i Finansów, zainteresowanym mini-
strom oraz prezydiom wo jewóclzkich rad narodowych (rad
narodowych miast ł ą z województw).
§ 3. ł wchodzi w ż z dniem 1 stycznia ·1964 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
438
Ł Nr 400 RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1963 r.
:w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów pI;awnych zatrudnionych w ę
ń zjednoczeniach orclZ w bankach ń
Rada ' Ministrów w porozumieniu z ą ą
ą Zawodowych uchwala, co ę
§ 1. Uchwaia ma zastosowanie " do radców , prawnycn
wpisanych na ę radców prawnych or<lZ do refer entów
' ..
I I
Monitor. Polski Nr 94 - 778 - Poz. 438

prawnych, ę ł ą nr 533 Rady Ministrów ż dnia
13 grudnia 1961 r. w sprawie ł prawnej ę
ń ń oraz banków ń (Mo-
nitor Polski Nr 96·, poz. 406).
§ 2 . . 1. Wynagrodz.ellie zasadnicze radcy prawnego
ustala ę ł ą w d.mym zaklad:z:ie pracy
. ł w ś Ł wynagrodzenia zasadni-
czego, ł ą na ' stanowisku kierD wniJka ł eko-
noinicznego. (lub innym ę
2. rrzy ustalaniu ś ·.wynagrodzenf'a. w ram3ch
stawek wynagrodzEnia zasadniczego, ł ą radcy
prawnemu ł ust. l, ż ę ć jeg.o ś
czeni em zawodowym, nabytym w ą pracy ' w
prawnej, oraz zakresem ą i stopniem przydatno-
ś do pracy. ..
3. Radcy prawnemu nie ż ć _ przyzna ne wynagro-
dzenie ł
§ 3. Radca ł zatrudniony w· ł
godzin pracy ol.rzymuje ż od czasu pra'cy ą
ę ś ć wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego zgodnie z §. 2,
Z tym ż wynagrodzenie radt y . prawnego zatrudnionego w
ni epelnym wymiarze godzin pracy powinno ć obliczane
od podstawy nie ż ż 2.400 ł ę
§ 4. 1. Radcy prawnemu' zatrudnionemu tylko w jed-
nym Ł pracy w ł wymiarze g.odzin pracy. obó-
ą ą w danym ł pracy, przysluguje wyna-
grodzenie zasadnic ze ustalone w § 2, ż o 10%.
2. ć Zilsadnicze ż o 10% przy-
ł ż radcy pra wnemtJ, zatrudnionemu ł ą
w ł pracy ł Ministrowi Handlu Zagra-
nicznego, bez na to, czy jest w jedn ym
lub ' 'oN kilku z·akladach pracy.
§ 5. L W zaklad2'.ie pr.acy, ą dwóch lub
ę radców prawnych, radcy prawnemu ą
ich ę ł dodatek w ś 5% wynagro-
dzenia zasadniczego (§ 2 lub § 4):
2. W ą przypadkach, uzasadnionych ' wiel-
ś ą komórki prawnej, ł gdy zakres ł tej
komórki obejmuje ł ę ą kilku ę lub
instytucji -- ł ś minist er za ą ą
Komitetu Pracy i ł ż ć radcy 'prawnemu, ko-
ą ę radców prawnych, dodatek ż od
wymi enionego w ust. l, nie ą jednak 15%. wy-
nagrodzenia zasadniczego (§ 2 lub § 4).
§ 6' . . L Radcy prawnemu ł dodatkowe wy-
nagrodzenie z ł ę w ę ą
w procesach z osobami fi zycznymi i z organizacjami nIe
ę ą organizac jami pal'lstwowymi. Wynagrodzenie to
n ie ł w sporach ze stosunku pracy, z ą
sp·orów o niedobory zawinione, oraz w sporach o odszkodo-
wanie z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodo-
wej.
2. Dodatkowe wynagrodzenie wynosi 70% ą
nego zasadniczego wynagrodzenia ł proceso-
wego w procesach z ż wytoczonego przez ł
pracy, a 100% ą zasadniczego wynagrodzenia
ł procesowego w procesach wytoczonych za-
ł pracy.
3. ż w tym samym ę ą bie rze
ł kilku radców prawnych, o podzieleniu ę nich
:dodatkowego wynagrodzenia ' (ust. 1) decyduje kierownik
ł u Vracy ż od ł pracy radców prawnych.
4. W sprawach z powództwa ł pracy doda tkowe
wynagrodzenie (ust. 1) wypla'ca ę w ł z pierwszej
wyegzek wowane j k wol y, ł ą ś poloWli - po wY.-
egzekwowaniu polowy ż ś ł W sprawach
z powództwa przeciwko ł pracy wynagrodzenie
datkowe ł ę w ł ś po wyegzekwowaniu
tów od ł ż
5. ś ć doclfltkowych ń o którycn
mowa w ust. l, nie ż ć w ą roku kalen
4
darzowego ę wynagrodzenia zasadni czego, po"
biera·neg·o w danym ł pracy.
6. Radcy prawnemu ą proces ą lub
ż ze ą ą ę za ą w raz·ia
uzyskania korzystnego dla ł pracy wyniku w
cesie, .przyznaje ę dodatkowe wynagrodzenie w wal\Jcie
polskiej w ś 2% ś sporJ. Dodatkowe Wy4 '
nagrodzenie ę ł w terminie 30 dni od upraw0
4
mocnIenia ę korzystneuo dla ł pracy "orzeczenia lub
ugody. ś ć dodatkoweg.C1 wynagrodzenia nie ż
przekra.cza(:. ę wyna.grodzenia ż
pobieranego w danym ł pra-cy, a ł ą ś ć
ą ń dodatkowych w ą roku kal endarzowego '
nie ż ć ę
pis usL 3 stosuje ę odpowiednió.
§ 7. L Radcy prawnemu, ą na. pods'tawie
: umo wy zlecenia ż ą ł ę pra ą na :rzecz
zakl'adu pracy, w którym nie jest. on zatrudniony na pod
4
stawie umowy o ę ł za jej ' wykonanie ....Vy4
nagrodzenie w ś 50°/0 stawek, ł ą
adwokatow'j za wykonani e poszczególnych ś
dowych. Wynagrodzenie taki·e przyslugl.lje ż
1) radcy prawnemu ę ę ą ź
nie, na podstawie . zlecenia ł ś zjeclnoczenLa, w
ę ą ż lub administra-
cyjnym inne ę zgr upowane w tym
noczen iu,
2) radcy prawnemu zjednoczeniajtóry na polecenie dy'
rektora zjednoczenia ę w ę
wymien.ionym w pkt 1 ę zgrupowane w
tym zj ednoczeniu,
3) r adcy prawnemu zjednoczenia ą lub ę
biorstwa ą który na polecenie dyr ektora
zjednoczenia ą lub ę ą
cego ę ź w ę wymienionym
w pkt 1 inne ę
2. Ł ą kwota ń za ł prawne, o któ-
rych mowa w ust. 1. ni e ż ć w ą roku
kwoty ę wynagrodzenia zasadniczego, przy-
ą radcy pra.wnemu zatrudnionemu w ł wy-
mia>IZe godzin (na ł etacie).
3. Wynagrodzenie, o którym m{)wa w ust. 1, ł
jest z bezosobowego funduszu ł ę na któ-
rego rzecz ź ł prawna ł wykonana, przy
zachowaniu ą ą przepisów w sprawie zasad go-
spodarowania bezosobowym funduszem ł ł na-
ę za ś ę lub zjednoczenia,
w którym radca prawny jest zatrudniony na podstawie urno'
wy o ę
§ 8. 1. Wynagrodzeni e zasadnicze referenta prawnego
zatrudnionego w \<omórce prawnej kierowa nej przez ę
prawnego ustala ę ł ą ą w danym zakla·
dzie pracy tabeli ł w ś stawek wynagrOdzenia
zasadniczeg-o ł ą na stanowisku r eferenta eko-
nomicznego (starszego referenta w grupie zawodowej admi
4
ni stracyjnej lub in:1ego ę
2. ·W ł pracy, w któTych nie jest zatrudniony
radca prawny, wynagrodzenie referenta prawnego ź ć
ustalone w ś stawek wynagrodzenia zasadniczego,
ł ą na stanowisku ekonomisty (inspektora lub
innyJl1 ę .

,
Mon.itor Polski Nr 94 779 -

Poz, 438 i 439
§ 9. 1. ą ą w danej ż zasady przyzna-
wania nagród, premii, deputatów oraz szczególne przywileje
ż (z Karty Górnika, Hutnika itp.) ą ż .z·a-
stosowanie do radców pnwnych i referentów prawnych, za-
trudnionych co najmniej w ł wymiaru godzin pracy,
ą ą w danym ł pracy. .
2. ś ć ś i rozmiar ś ń o których
mowa w ust. l, ż ą od wymiaru czasu pracy w da-
nym ł pracy. radca prawny jeS\t zatrudniony
w kilku ł pracy, w którycli ł ą ż ś
! ś o 'których mowa w ust. 1, ł ą ś ć
ż ś i rozmiar ś ń .nie ą ć ż
ś i ś ń ł ą radcy' pr awnemu, zBtrud-
nionenlU w ł wymiCl E e godzin pracy w macierzystym
ł pracy.
§ 10. Stanowiska radców prawnych i referentów praw-
'nych, o których mowa w § 8 ust. 2, ą stanowi.skami samo-
dzielnymi w rozumieniu art. 16a ustawy z dnia 19 grudnia
1919 r. o czasie -pra-cy w ś i handlu (Dz. U. z 1933 r.
Nr 94, poz, 734 z póiniejs'l.ymi zmianami).
§ 11. Osoby, które przed ś w ż ł
ł ś radców ,prawnych i ą ń
ż studia prawnicze, a nie ł wpisane na ę rad-
cÓw prawnych z powo'du ż egzaminu, o
mowa w § 19 liSt. 1 ł nr 533 Rady Minj,strów z dnia
. 13 grudnia 1961 r ., ' i ł zatrudnione nil stanowisku re-
pr ilwnego, ą wynagrodzenie w dotychczaso-
wej ś ż ono jest ż od
ustalonego w § 81 wynagrodzenie to nie ż jednak prze-
ć 90°/0 wynagrodzenia zasadniczego radcy prq,wnego
w dimym ł pracy.
§ 12. ż ę mJI11SlfOW (kierowników ę
Centralnych) oraz prezydiil wojewódzkich Jad narodowydl
(ia·d narodowych miast ł ą z województw) do w'pro-
wadzania w porozumieniu z ą ł ł ś
wych ą za woclowych o.dpowiednich zmian w ł
dach zbiorowych pracy lub w p:-zepisach, ą wy-
nagrodzenie radców prawnych i r eferentów pra wnych, :ito-
stownie do prze pisów ł
§ 13. ę lvUnistrów:
Komunikacji - w odniesieniu do ę ń
wego "Polskie ń
Ł ą ś
- w odniesieniu do ę "Polska
Pócztll, Tel.egraf i Telefon"
do dost{)sowania w porozumieniu z ą !(.om..i-
tetu Pracy i Plac wy nagrodzema radców prawnych i refe-
rentów pra wnych, zatrudnionych . w wymienion ych ę
biorstwach, do zasad wynagradzania' radców prawnych i re-
ferentów prawnych, ustalonych w uchwale.
§ 14. Wykonanie ł nie ż ć
s'lenia planowanego na rok 1964 funduszu ł ł
pracy.
§ 15. Zaleca ę centralnym ł ł
i stowarzyszeniom ą ł ś ć ą do-
stosowanie z·asad wynagradzania prawnych i ref'e-
rentów prawnych clo przepisów ł
§ 16. ł wch011zi w ż z dni em 1 stycznia
1964 r.
Prezes Rady Ministr ów: J. ey rankiewiCl
439
Ą MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 gl"l1dnia 1963 r.
w sprawie ulg Inweslyc:yjllyc;h dla ł i ich ą
Na podstawie § 34 ł nr 194 Rady rvfinistrów
z ·dnia 9 C7.erWca 1960 r. w sprawie rozwoju ł dla lud-
ś w latach 1961-19G5 (Monitor Polski z 1960 r. Nr 55,
poz. 262, z 1961 r. Nr 21, poz. 99, z 1963 r. Nr 13, poz. 68
i Nr 63, poz. 317) oraz § 6 ust. 2 ł nr 256 Rady Mi·
nistrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie uslug dla rolnic-
twa (Monitor Polski Nr 63, poz. 317) ą ę co na-
ę
§ 1. 1. Przyznaj.e ę ulgi inwestycyjne:
1) spóld,}: ielniom oraz ą ł ś ą
ł dla ludnotJ:i, które w okresie od dnia 1 stycznia
1963 r. do dnia 31 ą ą 1965 r. ą ł in-
wes tycy jne, ą z rozszerzeniem zakr esu ł dla
ś wymi enionych w uchwale nr 194 Rady Mini-
strów 7. dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie rozwoju u31ug
dla ś w latach 1961-1965 (Mo'nitor Polski z 1960 r.
Nr 55, poz. 262, z 1961 r. Nr 21, poz. 99, z 1963 r. Nr 13,
poz. 68 i Nr 63, poz. 317).
2) ł które w okresie od dnia 22 sierpnia
1963 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. ą ł in-
westycyjne, ą z rozszerzeniem zakresu ł
dla rolnictwa, {) których mowa w § 1 ł nr 256
Rady ' Ministrów. z dni·a 19 lipca 1963 r. w sprawie roz-
woju ł dla rolnictwa (Monitor Polski Nr 63, poz. 317),
2. Ulga inwest ycyjna ł pod warunki em
stwi e rdzenia pT2.ez prezydium ł ś powiatowej (miej-
ski e j, dzielnicowej) rady narodo\vej:
1) w ś w ust. 1 pkt ż

a) dana inwestycja Jes t ą z ą ki erun-
kiem rozwoju ł na danym terenie,
b) amortyzacj a poniesionych z tego ł ł
wymaga dluisz·ego {)kresu nii 3 lata,
c) inwestycji dokonano w rdmach za twierdzonego rze-
czowo-finansowego planu inwestycy jnego;
2) w przypadku ś w ust. 1 pkt 2 - ż inwes ty-
cji dokonano w ramach zatwierdzonego rzeczowo-finan-
sowego planu inwestycyjnego.
3. Ulga inwestycyjna polega na ą z ł ą su-
my ż za dany rok podatkowy, w którym inwestycje
ł ń i oddane do ż podatku dochodo-
wego i podatku od operacji nietowarowych - 50% sum
wydatkowanych na inwestycje z wlasnych ś lub
z uzyskanych na ten cel ż ze Spóldzielczego Fan-
duszu Rozwoju.
4. W razie ż ś ą w danym roku po-
datkowym ł kwoty ulgi inwestycyjnej ą po-
ą reszta kwoty podlega ą w ę la-
tach podatkowych, jednak przez okres nie ł ż ż 3 la-
·ta. Ł ą suma ą nie moie ć sumy po-
datku dochodowego i podatku od opera.:ji nietowarowych
ustalonych za okres 4 lat.
5. Przy ustalaniu ulgi do sum wydatkowanych na in-
westycje nie wlicza ę SlUll l\zyskanych z poiyczek banko-
wych, jak ż kwot 'wydatkowanych na r emonty ka-
pitalne.
§ 2. 1. W celu stwierdzenia prawa do przyznania ulgi
z ł inwest ycji ł lub ą spóldzie lni obo-