/

Jl __ o;,...D_iI;,...o,;:..r ____ -::-.:......._:--__ ____ _____ --,-_-..:.... __ 252
252
UCHW AlA Nr 244 RADY MINISTROW
z dnia 19 listopada 1982 r.
'w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownlk0mprzez uspolecinlon.e zaklady pracy na podstawle
um6w 0 dzielo lub um6w zlecenia.
Na podstawie art. 79 ustawyz dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141,
,z 1975 r. Nr 16. poz. 91, z 1981 r. 6. poz. 23 i z 1982 ·r. '
Nr 31, poz. 214) Rada Ministr6w uchwala. co nastElPuje:
§ 1. 1. Uchwaia okresla zasady wynagradzania pra-
zakJad6w pracy za prace wy-
konywane na podstawie um6w ,<,> dzieio lub tmf6w %le-
cenia zawieranych z tymi zakiadami pI-acy.
2. Uspoiecznione zaklady pracy mogq zawierac umo-
wy 0 dzieio , lub umowy zlecenia z pracownikami wiasny-
mi. jei.eli prace bEldqce przedmiotem um6w nie na'leZqU1l
obowiqzk6w pratownik6w i Sq wykonywane poza obo-
wiqzujqcym pracownika wymiarem czasu pracy,
§ 2. Przy okreslaniu . wysok9sei wynagrodzen za pra-
ce. wykonywane przez praeownika na podstawie umowy
o dzieio lub umowy zIecenia uspo!eeznione ' zakiady pracy
powinny kierowae siEl nastElPujqeymi zasadami:
1) wynagrodzenie -powinno bye 'okreslane na pcidstawie
jednostkowych stawek wynagrodzenia ustalonych za
, te prace w przepisach 0 o/ynagradzaniu pracownik6w
danego zakiadu praey bqdz ' w przepisach powszechnie '
obowiqzujqcyeh. z tym i.e stawki te mogq bye pod-
wyzszane w granieach do 50%. '
2) jezeli umowa ohejmuje ,prace,. na kt6re nie %.Osta1y
okres lone jednostkowe stawki wymienione w pkt 1,
wynagrodzenie ustala , siEl, ha podstawie Iiczbygodzin
niezbEldn yeh do wykonania pr:acy OIaz godzinowej
stdwki wynagrodzenia zosddniezego pra.cownika 0
k wCl'lifiktlcjach odpowiednich do wykonania pracy,
z tym i.e stawk:a ta moze bye podwyiszona w grani-
caeh do 100%,
3) , podwyiszen.ie stawek wynagrod:zenia. 0 kt6rym
mowa w pkt 1 i 2. moie nastqpic w razie koniecz-
, nosei posiadania przez praeownika -szeiegolnie wy-
s6kich kwalifikaeji do wykonania pracy. krotkiego
tBrminu wykonania pHley. koniecznoS.ci Jej wykony-
w-ania w godzinach noenyeb lub w dniach Jstawowo
woln yeh od praey.
4) przepisow pkt 1-3nie stosuje siEl przy ustalaniu
wyna,grodzen za wykonywane na podstawie umowy
o dzielo lub umowy zIecenia roboty zaladunkowe
i wy!adunkowe towarow.okreslonych odrElbnymi prze-
pisami. oraz przy ustalaniu wynagrodz<eil za prace,
za ktorych' wykondnie na podstawie umowy 0 dzieio
lub umowy zlecema ustalone zostaly odrElbne stawki
w yna 9 r{)dzenia.
§ 3. Zasad y ustalania wynagrodzen okreslone w § 2
stosuje siEl odpowiednio przy za wieraniu przez uspo!ecz-
nione zaldady pracy um6w ° dzielo lub umow zIecenia
z osobami fiiycznymi nie bEldqcymi pracow
l1
ikami.
§ 4. Przepis6w uehwaiy n,ie stosuje siEl do prac
wykonywanych na podstawie umow 0 dzielo lub um6w
zleceILia okreslonych przepisami, a zwiaszcza:
1) ' z zakresu tworczosei lub dzialalnosci naukowej.
oswiatowej. artystycznej . . literackiej bqdz publiey-
styczne l.
2) realizato·rskich i odtworczyeh zwiqzanyeh z priygoto-
waniem i realizacjq film6w, imprez artystycznych
i rozrywkowych oraz z rozpowszeehnianiem flIm6w.
a takie z reqlizacjq programu radiowego i telewizyj-
nego,
3) badawczych, powierzanych przez szkoiy w
ramach wspoipraey z jednostkami gospodarki uspo-
lecznionej.
§ 5. Trac'l moc:
1) uehwaia or 235 Rady Ministr6w z dnia 26 wrzesnia
1967 c. w sprawie zasad gospodarowania bezosobo-
wym funduszem piac w przedsiElbiorstwach panstwo-
WYCh (Monitor Polski z 1967 r. Nr 57, poz. 277.
z 1971 r. NJ 31, poz. 196 i Nr 52, poz. 33fl oraz z
197t> T. Nr 30. . .J
2) zarzqdzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrow z dnla
9 styeznia 1968 r. w sprawie zasad gospodarowania
bezosobowym tUnduszem plac . w jednostkach pail.-
stwowych i spolecznych nie bEl,dqcyeh przedsiElbior-
stwami 1Monitor Polski z 1968 r. Nr 2, pOl. 8, Z
1971 r. NT 31. poz. 200 i Z 1976 r. Nr 30, poz. 132).
3) z-afzqdzenie nr 81 Pr-ezesa Rady Ministr6w z dnia
19 paidziernika 1913 r. - w sprawie zatrudniania pra-
cownikow w oodatkowych -miejscach praey ora'Z wa ..
runkow za wierania !: . pTacownikami um6w zleeen
i um6w 0 d'ZiB!O,
4) § 4 ust 1 i 2 uchwaly nr 162 Rady Ministr6wz dnia
10 listopada 1978 r. w sprawie wykonywania tlu-
. maczen technicznych .i innyeh ' specjalistycz-
n ych ' na rzecz jednostek gospodarki uspoiecznionej
(Monitor Polski 1: 1978 r. Nr 37, paz. 141 i z 1981 r.
Nr 29. poZ. 267).
§ 6. Uchwala wehodzi w -zycie z dniem ogloszenia;
Pre:res Rady Ministrow: gen. armii W. JOluzelskJ