Monitor Nr 25 - 249 - P6z.

170, 171 i 172
170
Ą MINISTRA ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
z dnia 12 listopad-a 1984 r.
w sprawie ł miast, w których terenowym organem administracji ń o - ł ś ś ogólnej jest
.; prezydent miasta.
Na podstawie art. 125 ust. -3 ustawy z dnia 20 lipca
1983 r. o systemie rad narodówych i ą terytorial.
nego (Dz. U. Nr 41. poz. 185 i Nr 62; poz. · 286 oraz z 1984 r.
Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173) ą ę co ę
puje:
§ l. Oprócz miast ś art. 125 ust. t' pkt 4
ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodo-
wych i ą terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185
i Nr 62, poz. 286 oraz z 1984 r. Nr 21, poz. 100 j Nr 31.
poz; 173) w miastach: Kulno, ś ę ś i Zy-
. rardów ' terenówy-mi organami administracji ń
o ł ś ś ogólnej ą prezydel}C-i tych miast. •
§ 2. ą wchodzi w ż z dniem ł
Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej:
W. ł
171
Ą MINISTRA HANDLU Ż
z dnia 8 ź _1984 r.
ą ą w sprawie ż stawek celnych od towarów ż z Finlandii oraz
deklaracji ą polskie pochodzenie towiuów ż do Finlandii.
\
\
W ż ą z ą ę ą ą ą
ą a ą Finlandii ·- w " spr-awie wzajemnego'
znuszenia . przeszkód -w' han.dlu, ą ą "w Helshtkaeh
w dniu 29 ś 1976 r.. na pod:stawie § 4 pkt 3 roz.
ą Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1975 r.
w sprawi-e ł na towary ż w hapdlowym obro-
cie towarowym z ą (Dz. U. Nr 40, poz. 210. z
1977 r. Nr 25. poz. 106 i z 1978 r. Nr 29.' poz. 127) ą
ą ę co ę
§ 1. Znósi ę ł od towarów w za· '
ł ą nr l do ą Ministra ,Handlu Zagranicz-
nego i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 1978 r. w
sprawie ż stawek celnych od towarów przywo·
. zónych z Finlandii oraz deJdaracji ą polskie
pochodzenie towaróW ż do Finlandii (Monitor
Polski Nr 12, poz. 42 i Nr 37; poz. 144. z 1979 r. Nr _31.
poz. 161. z 1980 -r. Nr 31. poz. 180 oraz z >1982 L Nr '29.
poz. 256). .
§ 2 . . ą wchodzi w ż z dniem 1 stycz·
nia 1985 r . .
Minister Handlu -Zagranicznego: T. NestelOWJC1.
-J
112
Ą PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 ź 1984 r.
'\
w sprawIe kredytów na zagospodarowa.nle. udzlelanycb ł ł ż ń I osobom samotnie ą
'. dzieci.
Na podstawie § ,5 ·ust. .1 ą Rady Mini·
strów z dnia 3 ś 1984 r. w sprawie ogólnych
zasad ą kredytów' nazagosp-odarpwanie , dla
ł ł ż ń . i osób samoQ1ie ą
dzieci oraz pomocy . w ł tych kredytów (Dz. U. Nr 44,
poz. 233) ą ę 'co ę
§ l. 1. Powszechne kasy ę ś i banki- sp6i.
- ,
dzielcze ą ć ł ł ż ń orat osobom
\
samotnie ą dzieci jednorazowego. bezqn-
kredytu na zakup ł ł
w jednostkach ł ż handlu ę
i . ł ę ż ś za ł ś przez ' jednostl,d
gospodarki ł zwanego daleJ, .. -
2. Kredyt ż Ć udzielony na zakup ł
ł i ł ę ż ś za ł wymienio.ne
na ś ustalonej przez Ministra Handlu ę
i ł
/
(
Ł Polski Nr 2S 250 I Paz" ł 72

§ 2. Mlorle ż i osoby samotnie wychowu-
ą dzieci, ą ę o udzielenie kredytu, pnwinn y
ł warun,ki ś .\v ą Rady ' Mi-
nistrów z dnia 3 ś 1984 r. w sprawie ogólnych
zasad udzielania kredytpw na zagospodarowanie dla ł
dych ł ż ń i samotnie ą dzieci
oraz pomocy w ł tych kredytów (Dz, U. Nr 44,
'poz. 233) oraz warunkI ę w ą
§ 3. 1. Kredytu udziela ę
l) pracownikom' zatrudnionym w ł on ych I ub
nie ł ł pracy albo pr,?ez oso-
by fizyczne na podsta wie umowy o ę powo-
ł wyboru lub m'ianowania ą ź ł
um<\wy o ę
2) Ż ł zawodowym, ż ł ł ż okresowej
oraz timkcjonariuszom Mi!icji Obywatelskiej, ł ż
ę i pozarnictwa: '
3) osobom ą ę ł ą lub zatrudnio-
nym na podstawie umowy agencyjnej albo prowa -
ą punkt ż detalicznej', ę ga-
ą ą ź ł ł na podstd wie
umowy na warunkach . zlecenia,
4) studentom ż uczelni cywilnych lub wojsko-
wych, ą w trybie stacj onarnym' albo od-
ą studia doktoranckie.
5) ł ą twórczych
. kackich,
ł adwo-
6) , osonom ą renty lub stypendia sport owe.
2. K:edyt ż byc udzielony ż w
gdy' .
l) z ł ż ł warunki okrE . w .
ust. 1. a , drugie wychOWUje dzieci.
2) ż odbywa ą ł ż ę ą l ub
przeszkolenie wojskowe studentów absolwentów
ł ż pel ni ę ż ą ł ż ę poborowych
al ho ą ł ż ę w obronie cywilnej ą ż ż
ł ł ż ę w kandydata na ż ł
zawodowego. a ł ż ł warunki ś
w ust. ) lub wychowuje dzieci.
3) osoba samotnie wychowuje dzieci i przebywa , na
urlopie macierzynskim ,lub wychowawczym.
i .'
-"
3. Kredytu udziela ę ż
1) ł ł plodukcyjnych,
/ 2) ł ś lub uzytkownikom gospodarstw rolnych,
ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych,
!
3) osopom ą ł ś ć ą we ł
nyni\ imieviu na podstawie .uprawnienia ł
. ł ś ?rgan administraCji ń
4. Osobom wymienionym w, ust. 3 kredytu ą
banki ł
5. ,Banki spófdzielcze ą Ż kredytu tym
ł ł ż ń w jedno z ł ż
\
ł ń warunki ś w ust. 1 lub 2, a drugie ł
. warunki ś w ust. 3.
§ 4. L Osobom . ą w stosunku , pracy
kredyt ż byt udzielony, ż 'przepracowaly w za-
ą je ł pracy co najmniej 3 ą
2. Ogranicz-enia, o którym mowa w ust. 1, nie
suje ę w razie zmiany ł pracy. ż okres po-
przedniego zatrudnienia podlega zaliczeniu do okresu
pracy, od którego ż ł ś ć okresu wypowiedzenia
umow)! o ę
'.;
- 3. Osobom ą ę ł ą lub zalrud- '
nionym nd podstawie umowy 1II • .' ncyjnej albo ą
cym punkt ż rietalicznej, ę gastrono-
ą ą ź ł ł na podstawie umowy na
warunkach zlecenia kredyt ż ć udzielony po ł -
wie 3 od zawarcia lej umowy.
4. ł kom ą twórczych i ł adwo-
kackich kredyt ż ć udzielony po ł 3 mie
ę ż ś do ą ł ł
,§ 5 .. Kredyt nie ż byc 'ud'lielony osobom:
I) ą w o.kresie wyp0o/iedzenia stosupkU
pracy, chyha ż wypowiedz€leie ą ł w ą
z ś na ę
2) które po raz koleIny zaw':lIly ą ł ż ń i Wi
--- poprzednim ą ł ż ń co na jmniej jednj&
z ł ż ł z kredytu,
3)!(tóre samotI;lie ą dzi eci. a uprzednio pozo-
ł w ą ł ż i co najmni e j jedno
z malzonków ł zkred,ytu.'
4) ą ż ym ą na rzecz
kaS ę ś lub banków ł z ł
kredytów na zakup ł ł i ł
albo ż gotówkowych.
§ 6. 1. Osoby ę ą o udzielenie ,kredytu
ż ą ć
, ,...
1) osoby ą - ć ł ' pracy
o zatrudnieniu. z ę w ś
ż pracy ·i ś ę wynagrodzenia.
, lub o korzystaniu z urlopu wychowawrzcg_o.
2) osoby ą ,-; ś ż uczelni
o / odbywaniu studiów i ą ą terminie ich
ń '
3) osoby. ą stypendia sportowe lub I dokto- , '
ra.nckie -- ś jednostki ą sty. ,
pendiuin o ś stypendium i o terminie, do
'którego ł ono przyznane,
. 4).- inne osoby - odpowiednie dowody ą ż
ł ą warunki ś 2, 3 i 4, - uzasadnia·
ą uprawnienie do uzyskania kredytu.
2. ł ł ż ą ą ć
uzyskanie pierwszego samodzielnego mieszkania ą ź
osobne.j 'kwatery stalej. ą w ś
. J
/ .
Monitor Polsk' Ni 25 -- 251 -- Poz. 172

1) ę o przydziale lokalu mieszkalnego, ą
prze:l ł ę ą .. ł pracy, tere·
nowy orgari administracji ń lub wojskowy
organ kwaterunkowo-budowlany.
2) dokument ą nabycie mieszkania, ą
dz<;>ny Vi formie prawem przewidzia·nej.
3) zezwolenie na zasiedlenie nowo wy budowanego przez
ł ł ż d0ffiU jednorodzinnego lub lokalu
ł ś ł - mieszkalnych. wydane przez tere·
nowy organ administracji ń
4) ę najmu lokalu ' mieszkalnego ą za ą
ł ś organu, ż zgoda taka wymagapa jest
na podstawie przepisów prawa. .
5) ś rodziców o wydzi'eleniu ł ł
ż ń samodzielnego. mieszkania w domu jednoro-
dzinnym lub ł ł mieszkalnym.
§ 7. Kredvt ż ć udzielony w kwocie fiie
ż ż 150.000 zi.
2. Powszechne kasy ę ś i banki ' ł
cz.e ą ż ą przez- ł ł ż ń
lub ę 'samotnie ą ą dzieci ę kredytu
w wypadkach, gdy wynagrodzenie tych osób jest ą
ż z ł wyroków ą hil) z innych ł
ń , albo gdy wynagrodzenie tych osó.b nie
zapewnia terminowej ł kred.ytu.
3. Powszechne kasy ę ś i banki ł
ą ć udzielenia kredytu, ż osoby ubiega-
ą ę Q kredyt nie ł ł lub nie ł ą na ' ich
rzecz w 'ustalonvch terminach ż ś ą
z . innych ą ń .lub ć wynagrodzenia tych
osób i ich ę nie zapewnia terminowej ł
, k.redytu.
§ 8. 1. Zabezpieczenia ł kredytu dokonuje ę
przez zawarcie .umowy ę
I
. 2. ę ą ć osoby zatrudnione w
uspolecznlonych ł pracy na czas ś
li takie osoby wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2, i ą
osób:
1) których wynagrodzenie jest ż ż 10.000 ł mie-
ł ą ż ć udzielenie kredytu od ę
czenia trzech osób.
. § 9. 1. Osoby ę ą ł ę skladajll
pisemne ś Q ł i ś pobie-
ranego wynagrodzenia lub ą dochodu.
. I
/ ,2. PowszerllOe kasy ę ś i banki ł
w, uzasadnion ych wypadkach ą ż ą ć przedsta'wienia
przez ę ś o których mowa w §
ust. I pkt 1.
§ 10. Kredyt mo±e ć realizowany w okresie 24 mie-
ę
§ 11. 1. Splatp kredytu dokonywana jest iN ratach
ę w okresie nie ą 5 I.at.
2. Powszechne kasy ś i banki ł
ł po wykorzystaniu priez ę kre-
dytu, ź po ł okresu jego realizacji. spo-
ą ą rozliczenie wykorzystanego ' kredytu, ą
ę ż ś z tytulu kredytu i odsetek. ś ć
ę rat ł oraz ą i ń ter-
min ł tych ż ś .
3. Rozliczenie kredytu. ś w ust. 2, powszechne
kasy ę ś i banki ł ł ą kredy-
tobiorcy. .
4. W razie ł w splacie kredytu ą ż wykorzy-
stania go niezgQdnie z przeznaczeniem, cala ż ś ć
staje ę natychmiast wymagalna.
§ 12. 1. W razie uzyskania przez ę po-
mocy w ł kredytu z uspolec:z:nionego ł pracy.
ś z tyhilu tej pOID0Cy ż ć na rachu-
ł kredytu, prowadzony przez ą ę
ę ś lub -bank ł
2. Przyznane pracownikowi ś na pomoc w ł
cie kredytu ł ł pracy ą
sukcesywnie w ratach ę w ,terminach usta-
lonych VI rozliczeniu ś w § li ust. 2. ,.
,
§ 13. ć odsetek od kredytów oraz od ż
ś Po.stawionych w ś natychmiastowej ś
ą ę przepisy. '
/
2) ą w okresie wypowiedzenia umowy § 14. Do umów 'o kredyt dla ł ł ż ń
o ę i osób samotnie ą dzieci. ą po dniu
3) których wynagrodzenie ę jest w trybie egzekucji l kwietnia 1982 r. do dnia ś w ż ą
z ł wyroków ą lub innych ł stosuje ę przepisy ł nr 26 Rady ą z dnia
., - ,', . . . . . -.; 27 stycznia 1982 w sprawie dla ł ł
4) ą warunki ł ł albo 050- • ż ń udzielanych na zagospodarowanie (Monito!:, Polski
by .samotDle ą dZieCI okrest.one w § 2, / Nr 5. po,z. 27) wraz z przepisami wykonawczymi zaw,artymt
ą ł ą z ł kredytowna w ż ą ą Ministra Finansów z dnia 8 maja 1982 r.
ł ł lub ł ę naleznoscl za w"" spraWie zasad u'dzielania przez ł ł
ł oraz pozyczek gotowkowycb. '. pracy pomocy pracownikom w ł dla
5) które nie ł ł lub n'ie ł ą w ,ustalonych ter- ł ł ż ń (Monitor Polski Nr 14. poz. 102) i Pre-
minach ś ą kas ę ś zesa .Narodowe(Jo Banku Polskiego z dnia 18 maja 1982 r.
i banków ł w sprawie kredytów na zagospodarowanie. udzielanych
3. W odniesieniu do kredytobiorców wymienionych
w § 3 ust: 3 ę ą ć takle osoby
. ż ą do tych grup ż
4. ę ą dwie osoby. W uzasadni o': '
nych wypadkach powszechne kasy ę ś i banki
/
ł ł ż ń i osobom samotnie ą
dzieci (Monitor Polski Nr 14. poz; 107).
§ 15. ' ą wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia
1985 r.
. Prezes Narodoweg.o Banku Polskiego: S. MajewskJ
I