I

D.IIENNIK POLSKIEJ, RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Warszawa, dnia 5 marca 1984 r.
Nr4
T R E S c:
Poz.:
30 -
31 -
32 -
Ł R ADY MINISTR OW:
nr 16 z ,dnia 3 !utegó 1984 r. vi- sprawie przyznawania nayród' za wybitn e ą ę twórcze w
dziedzi ni e bl.\downi ctwa, gospodarki pr zestrzennej i ochrony ś .
nr 21 7. dnia 3 lutego . 1984 r. ą ł ę w sprawi e gospodarki I,n ansowej jednostek
nizacyjnych . ł Centralnemu ' ą .Dróg ' Publicznych
nr 23 z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania praco wn, ków za trudn ionych w
ni zacjach ł
Z A R Z Ą D Z E N I A:
orga-
urga-
33 - Ministrów Spraw ę i Obrony Narodowej z dnia 15 lut ego 1984 r. w sprawie prLe-
37
38
38
prowadzenia poboru w 1984 r. 43
34 - Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1984 r. w s pr awie , zasad obli czan ia oraz t rybu zwrotu po-
datku obrotowego przy ż przez jednostki gos podarcze produktów i ł na eks port 44
35 Mini strów Finansów oraz Handlu Zagrdnicznego z dnia 31 stycznia 1984·r. ą ą w
sprawie zezwolenia na niektóre ś ą z obrot e m Z ą dokonywanym przez . za-
graniczne osoby prawne i fi zyczne 45
l. 36 - Ministra Nallki. Szkolnictwa ż i Techniki z dnia 11 lute go 1984 r. ą zarz1jdzenie
w wykazu jednostek (placówek) uprawni on ych do nadawania stopni naukowych 46
37 - Ministra Ro lnictwa i Gospodarki ś z dnia. 27 st yclma 1984 r. ą ą w
sprawie re j c nizilc ji owiec 46
38 - Minist ra Hóndlu ę i ł z dnia 31 styczniil 11)84 r. w sprawie zasad organizacji
ż ł oraz zasad rozli cze r. ę stronami z ł ś ł ż
wienia przyzakladowego 47
30
UCHW AtA Nr 16 RADY MINISTROW
z dnia 3 lutego 1984 r.
w sprawie przyznawania nagród za wybitne ą ę t wórcze w dziedzinie budownlctwa,gospod;ukl
przestrzennej l ochrony ś
.,
W celu s tworzenia warunków do ż
szczególnych ą ę ć twórczycl} w dziedzinie budow-
nictwa i ł ł budowlanych, projekto-
wania architektoniczno-budowlanego i planowania prze-
st rzennego, gospo<:larki komunalnej i mi eszkaniowe j oraz
ochrony ś I gospoda rki wodnej ' Rada Minist rów
niezno-budowl anym i pl anowaniu przestrzennym OTas
w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej,
3) Minister - Kierownik ę Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodne) - za wybitne ą ę w.
ochronie ś i gospodarce wodnej.
uchwala, co ę .
§ 1. I. Za wybitne, ą ę efektami spo-
ł i gospod arczymi, ą w ś
na ź ę ż paliw, surowców i ł
ą ę w dziedzinie budownietwa i przem ł ma-
ł budowlanych, pr.ojektowania architekt oniczno-bu-
dowlanego i planowania prze!!trzennego, gospodarki ko-
munalnej t mi eszkaniowej oraz 'ochrony ś i gos-
podarki wodnej, twórcom ich ą ć corocznie przy-
znawane nagrody.
2. Nagrody ą
l) Minister Budownictwa I ł ł Bu-
dowl anych - za wybitne ą ę techniczne, eko-
nomiczne i ' organizacyjne w budownictwie i ś
ł budowlanych,
2) Minister Administrac ji i Gospodarki Przestrzennej-
za wybitne ą ę w projektowaniu architekto-
§2. I. ż otrzymuje dyplom i ę
ę ż ą
2. Nagrody ą ę na nagrody II i III stopnia
ą ć przyznawane indywidualnym osobom lub Z8<I
ł w ę ą ś
ń
I
Indywi -
I
ł
nagrody dualna
nagroda
I
,
do 150.000 ł dla ł w
I stopnia 25.000 ł tym na ę do 25.000 11
nagroda '
I
i
· do 100.000 ł dla ł ·i
II stoimia 20.000 ł
I
w tym na ę do 20.00011
nagroda
I
i
do 50. 000 ł dla ł
III stopni a 15.000 ł
I
w t ym na ę do 15.000 KI
...
ł Polski Nr 4 - 38 - '-I'oz. 30,31 i 32
-
1) centralne ą ł
8) ł komisji nagród z ł Inicjatywy.
, 3. ę ł ą ż ć ł ł
)Ilcy ę z nie ę ż 12 osób. W ł ł ą
ć tylko te osoby, które ł twórczy widatl w
ą ę ł do nagrody. § 5. 1. Minister Finansów zapewni corocznie w
____ ż centralnym, w ę ś ą ń
§ 3. ' 1. Ministrowie Budownictwa l ł Mate- stwa Budownictwa i ł ł Budowlapych,
ł Budowlanych, Admi'nistracjii Gospodarki Prze- Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej oraz
Itrzennej qraz Minister - Kierownik ę Ochrony ę Ochrony $rodowiska i Gospodarki WodFlej , ś
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ż w swoim zakre- na nagrody.
sie dzia!ania. ą zasady ł i 2. Nie wykorzystane ś na, nagrody riie ą
ę oceny oraz tryb przyznawama nagrodo ć przeznaczane na inne cele.
2. Oceny ą ę ć ł do nagrody ą 3. " Nagrody ą ł poza wynagrodzeniami
odpowiednie komisje nagród ł przez ministrów, i ą charakter nagród, o których mowa w § l ust. i
o których mowa w ust. 1, ł ą ę z przedstawicieli pkt 14 ł nr 33 Rady' MiniStrów z' dnia 25 marca
ż uczelni. ń naukowe-technicznych 1983 r. w sprawie klasyfikacji ń w jednostkach
i twórczych oraz zainteresowanych resortów. gospodarki ł (Monitor Polski Nr 15. poz. 85).
§ 4. Wnioski o przyznanie nagród ą ł ć
k omisjom nagród. o których mowa w § 3 ust. 2:
l) ministerstwa i ę centFalne.
2) ę wojewódzkie,
§ 6. Traci moc. ł nr 826 Prezydium ą z
dnia 15 ź 1955 r. w sprawie przyznawania
nagród za wybitne praC'e w dziedzinie ś mba·
, nistycznej i architektonicznej (Monitor Polski z 1955 r.
3) ą ł ń naukowo-technicznych
Nr 108, poz. 1429. z 1957 r. Nr 68, poz. 414 i z 1966 r.
Nr 31. poz. 186). .
i twórczych,
4) jednostki badawcze, § 7. ł wchodzi w ź z dniem. ogloszenia.
5) Polska Akademia Nauk poprzez ł ś jej komitety,
6) ę ń Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jan:ze}ski
SI
Ł Nr 21- RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 1984 r.
/
ł ą ł ę w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych ł Centralnemu
ą Dróg Publicznych.
Na podstarie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25
1970 r. - Prawo ż (Dz. U. Nr 29. poz, 244) Rada
Ministrów uchwala, C? ę
) § 1. W § 11 w· ust. 10 ł nr 206 Rady Mini-
strów z dnia , 27 Ś 1982 r. w sprawie gospodarki
'finansowej jednostek organizacyjnych ł Central-
nemu. ą Dróg Publicznych (Monitor Polski Nr 24,
110) lp. 1 tabeli otrzymuje brzmienie:
S2
Procent wzrostu prze-
Stawka ą ż w %
Lp.
ę wynagrodzenia
kwoty wzrostu ę
nego wynagrodzenia
,,1 ponad 11010 300"
,
§ 2. ł wchodzi w ż z dniem ł
ma zastosowanie do ń za, 1983 r.
Prezes Rady Ministrów: w Z. Z. Messner
UCHWAtA Ni' 23 RADY MINISTRÓW
--
z dnia 6 lutego 1984 r.
w ..... sprawie zasad ń pracowników zatrudnionych w organizacjach ł ,
Na podstawie art. 79 Kodeksu (Dz. U. z · 1974- r.
Nr 24, poz.141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6,
po%. 23 I z 1982 r. Nr 31, poz. 214) Rada , Ministrów
uchwala, co ę
,.1. 1. ł ę stosuje ę do ' pracowników zatrud-
J1lonych w org,anizacjach ł zwan.ych dalej
,.pracov..;nikami".
2. ł nie stosuje ę do pracowników, których
lasady wynagradzania ze ę na rodzaj wykonywanej
ą uregulowane w ę
§ 2. 1. Ustala ę
.1) ę 'grup wynagrodzenia zasadniczego j stawek do-
datku funkcyjnego, ą ą ł ą nr l do
ł
2) stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowan!a pra-
cowników, ą ł ą nr! 2 do ł
2. Minister Pracy. ł i Sptaw Socjalnycb ż uzu-
ł ć tabele ą ł ą nr 2 do ł no-
wymi stanowiskami i ś ć dla tych stanowisk kwali-
fikacje oraz ś ć wynagrodzenia zasadniczego i do-'
d,atku funkcyjnego w ramach, grup wynagrodzenia zasadni-
czego i stawek dodCf1:ku funkcyjnego przewidzianych w
tabeli ą ł ą nr 1 do ł
3, Do kategorii ł "A". ś w ł ą
nr 2 do ł zalicza ę ż ż