Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.

Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć tej ksi ki nie mo e być powielana ani rozpowszechniana za pomoc urz dze elektronicznych, kopiuj cych, nagrywaj cych i innych – bez pisemnej zgody wydawcy.

Wydawca: Wszechnica Podatkowa ul. Bałuckiego 31, 30-318 Kraków tel. 12 410 54 00, faks 12 417 16 88 e-mail: wydawnictwo@tax.pl www.wszechnicapodatkowa.pl ISBN 978-83-61807-43-8 Projekt okładki: Joanna Kołacz Skład i łamanie: Paweł Pi tka, wydawnictwo FALL Druk: Drukarnia GS Kraków 2011

SPIS TRE CI
WST P Ogólne zasady korespondencji z organami podatkowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ROZDZIAŁ I. Ulgi w spłacie zobowi za podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Rozło enie zaległo ci podatkowej na raty . . . . . . 2. Umorzenie zaległo ci podatkowej . . . . . . . . . . . . 3. Odroczenie terminów płatno ci . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Nadpłata podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku . . . . . 2. Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłego zobowi zania podatkowego . . . . . . . . 3. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ III. Niekorzystne decyzje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Odwołanie od decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wniosek o uchylenie ostatecznej decyzji podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Stwierdzenie niewa no ci decyzji ostatecznej . . . 4. Wznowienie post powania podatkowego . . . . . . 5. Skarga do s du administracyjnego . . . . . . . . . . . . 6. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji . . . . 7. Za alenie na postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8. Pełnomocnictwo procesowe dla doradcy podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ROZDZIAŁ IV. Niejasne decyzje podatkowe . . . . 1. danie sprostowania bł dów rachunkowych (oczywistych pomyłek) w decyzji . . . . . . . . . . . . 2. danie wyja nienia w tpliwo ci co do tre ci decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. danie uzupełnienia b d sprostowania decyzji . 51 52 54 56

8 9 12 15 18 19 21 23

25 26 29 32 35 38 42

ROZDZIAŁ V. O wiadczenia podatnika . . . . . . . . 58 1. O wiadczenie/rezygnacja podatnika b d cego osob fizyczn , prowadz cego pozarolnicz działalno ć gospodarcz , o wyborze opodatkowania dochodu według stawki proporcjonalnej 19% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2. O wiadczenie/rezygnacja podatnika b d cego osob fizyczn , prowadz cego pozarolnicz działalno ć gospodarcz , o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3. O wiadczenie/rezygnacja podatnika b d cego osob fizyczn , uzyskuj cego przychody z najmu
3

SPIS

TRE CI

4.

5.

6. 7. 8.

o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. . . . . . . . . . . 65 O wiadczenie/rezygnacja podatnika b d cego osob fizyczn , uzyskuj cego przychody z najmu, o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie . . 68 O wiadczenie/rezygnacja mał onków uzyskuj cych przychody z najmu o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów O wiadczenie w sprawie ewidencjonowania przez podatnika sprzeda y za pomoc kasy fiskalnej . . 74 Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalno ci gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 81 82 85 88 90 92 94

ROZDZIAŁ VII. Kontrola podatkowa . . . . . . . . . . 96 1. Zastrze enie stawiennictwa przed organem wła ciwym do rozpatrzenia sprawy . . . . . . . . . . . 98 2. Zastrze enia do protokołu kontroli . . . . . . . . . . . .100 3. O wiadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynno ciach kontrolnych. . . . . . . . . . . . . . . . .102 4. O wiadczenie ustanawiaj ce stałego zast pc przedsi biorcy do spraw kontroli . . . . . . . . . . . . .104 ROZDZIAŁ VIII. Inne pisma do organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 1. Wniosek o zwolnienie płatnika z obowi zku pobrania podatku lub zaliczek na podatek . . . . . .107 2. Wniosek o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . .109 3. Wniosek o potr cenie zaległo ci podatkowej z wymagalnej wierzytelno ci podatnika wobec Skarbu Pa stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 4. Wniosek o umorzenie kosztów post powania . . .113 5. Wniosek o odszkodowanie od organu podatkowego .115 6. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 7. Czynny al w przypadku nieterminowego zło enia deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 8. Wi ce interpretacje podatkowe (ORD-IN) . . . .122 9. Zgłoszenie o nabyciu własno ci rzeczy lub praw maj tkowych – podatek od spadków i darowizn (SD-Z1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

ROZDZIAŁ VI. Post powanie egzekucyjne . . . . . . 1. Wniosek o wył czenie rzeczy lub prawa maj tkowego spod egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pozew kwestionuj cy postanowienie o odmowie wył czenia rzeczy spod egzekucji . . . . . . . . . . . . . 3. Skarga na czynno ci egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . 4. Wniosek o umorzenie post powania egzekucyjnego 5. Wniosek o zawieszenie post powania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4

W S T ĘP Ogólne zasady korespondencji z organami podatkowymi
Ka dy podatnik, niezale nie od rodzaju prowadzonej aktywno ci zawodowej, w pewnym momencie spotyka si z konieczno ci sporz dzenia stosownego pisma skierowanego do organu podatkowego. Organem takim jest w pierwszej instancji zazwyczaj naczelnik urz du skarbowego. W przypadku podatków lokalnych (takich jak m.in. podatek od nieruchomo ci, podatek rolny, le ny, od rodków transportowych) b dzie to jednak wła ciwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), za w przypadku podatku akcyzowego – naczelnik wła ciwego urz du celnego. Pisma kierowane do wła ciwego organu podatkowego mog przyjmować form wyja nie , wniosków, pism procesowych (odwołania, skargi, za alenia) i innych. Aby pismo takie (niezale nie od jego charakteru) było przez dany organ rozpatrzone, musi spełnić przewidziane obowi zuj cymi przepisami prawa wymogi formalne. Najwa niejsza jest w tym zakresie znajomo ć terminów i sposobów wnoszenia danego pisma, jak równie wiedza co do niezb dnych jego elementów. I tak, ka de pismo – niezale nie od jego rodzaju – powinno spełniać minimalne wymagania, które zostały okre lone w art. 168 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przedmiotowym przepisem, wszelkie podania ( dania, wyja nienia, odwołania, za alenia, ponaglenia, wnioski) mog być wnoszone na pi mie, telegraficznie lub za pomoc dalekopisu, telefaksu, rodków komunikacji elektronicznej albo za pomoc formularza umieszczonego na stronie internetowej wła ciwego organu podatkowego lub jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej, umo liwiaj cego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu lub jednostki, a tak e ustnie do protokołu. Z ww. przepisu wynika te , i do zło enia skutecznego pisma nie s przewidziane wyj tkowo trudne do spełnienia warunki formalne. Pismo musi jedynie: zawierać danie podatnika, wskazać osob , od której pismo pochodzi, oraz jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzib albo miejsca prowadzenia działalno ci).
5

WSTĘP. OGÓLNE

ZASADY KORESPONDENCJI Z ORGANAMI PODATKOWYMI

Ponadto, ka de pismo powinno odpowiadać te wymogom ustalonym w przepisach szczegółowych – o ile dla danego pisma takie warunki s przewidziane. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokółu powinno być podpisane przez wnosz cego (w przypadku korespondencji elektronicznej wymagany jest tzw. podpis elektroniczny), a protokół ponadto przez pracownika, który go sporz dził. W sytuacji, gdy dane pismo nie spełnia obowi zuj cych wymogów formalnych, to na podstawie art. 169 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wezwie wnosz cego podanie do usuni cia braków w terminie 7 dni. Niezastosowanie si do tego wezwania spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Na tego rodzaju wezwanie organu podatkowego nie mo na jednak liczyć w sytuacji, gdy skierowane do niego pismo nie zawiera adresu podatnika. Wówczas bowiem, dany organ nie wydaje postanowienia o uzupełnieniu braków formalnych i pozostawia takie podanie bez rozpatrzenia. Co do zasady, wniesienie przez podatnika pisma do wła ciwego organu podatkowego kreuje po jego stronie równie obowi zek wniesienia stosownej opłaty skarbowej. Brak opłaty, która zgodnie z odr bnymi przepisami powinna zostać uiszczona z góry, spowoduje wezwanie przez organ do usuni cia braków, czyli do dokonania opłaty. Jednak e, w niektórych sytuacjach organ rozpatrzy takie pismo, pomi-

mo i nie wniesiono przewidzianej opłaty. Spełniony musi być wówczas jeden z nast puj cych warunków: za niezwłocznym rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub wa ny interes strony; wniesienie podania stanowi czynno ć, dla której jest ustanowiony termin zawity; podanie wniosła osoba zamieszkała za granic . Ka de pismo do organu podatkowego podatnik mo e osobi cie zło yć na dzienniku podawczym w danym urz dzie. Wówczas to organ podatkowy obowi zany jest potwierdzić wniesienie podania, je eli wnosz cy je tego za da. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna obsługi administracji podatkowej po wiadcza, w formie elektronicznej, wniesienie podania za pomoc rodków komunikacji elektronicznej albo za pomoc formularza umieszczonego na stronie internetowej wła ciwego organu podatkowego. Pismo mo e być te przez podatnika wniesione po rednio. Termin do wniesienia takiego pisma uwa a si wówczas za zachowany, je eli przed jego upływem pismo zostało: wysłane za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, za po wiadczeniem przedło enia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej; nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo zło one w polskim urz dzie konsularnym;

6

GOTOWE

PISMA DO

URZĘDU SKARBOWEGO

zło one przez ołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku; zło one przez osob pozbawion wolno ci w administracji zakładu karnego; zło one przez osob aresztowan w administracji aresztu ledczego. Oczywi cie, najcz stszym sposobem stosowanym przez podatników jest nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Warto przy tym wiedzieć, e aktualnie status operatora publicznego ma tylko Poczta Polska. Tak wi c, je eli pismo jest wysyłane do organu podatkowego w ostatnim dniu przewidzianego na to terminu, to tylko korzystaj c z usług tego podmiotu zyska si pewno ć, e zostanie ono potraktowane jako zło one w wymaganym terminie. Inn kwesti stanowi problematyka składania ró nego rodzaju dokumentów urz dowych w organach podatkowych. Co do zasady winien być to oryginał. Zamiast oryginału

dokumentu strona mo e zło yć odpis dokumentu, je eli jego zgodno ć z oryginałem została po wiadczona przez notariusza albo przez wyst puj cego w sprawie pełnomocnika strony b d cego adwokatem, radc prawnym lub doradc podatkowym. Je eli jednak jest to uzasadnione okoliczno ciami sprawy, organ podatkowy mo e mimo to za dać od strony, składaj cej odpis dokumentu, przedło enia jego oryginału. Z kolei, w sytuacji, gdy dany dokument urz dowy, który podatnik chce zło yć, znajduje si w aktach innego organu lub jednostki, to wystarczy przedstawić urz dowo po wiadczony przez ten organ lub jednostk odpis lub wyci g z dokumentu. Je eli za podatnik nie mo e uzyskać samodzielnie takiego odpisu lub wyci gu, organ podatkowy za da jego udost pnienia. Bardziej szczegółowe wymogi dotycz ce poszczególnych rodzajów pism omówione s w dalszej cz ci niniejszego opracowania, z uwzgl dnieniem charakteru danego pisma oraz warunków, jakie pismo to musi spełnić celem skutecznego wniesienia do organu podatkowego.

7

ROZDZ I A Ł I . Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
W niniejszym rozdziale wskazane s szczególne rodzaje ulg podatkowych przewidzianych w ogólnym prawie podatkowym. Oznacza to, e nie maj one zastosowania do jakiego konkretnego rodzaju podatku funkcjonuj cego w polskim systemie prawnym, ale mog być przez podatników wykorzystane w odniesieniu do zobowi za podatkowych powstałych z ka dego tytułu. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadz cego działalno ć gospodarcz mo e udzielać ulg w spłacie zobowi za podatkowych: 1) które nie stanowi pomocy publicznej; 2) które stanowi pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach okre lonych w aktach prawa Unii Europejskiej 3) które stanowi pomoc publiczn : a) udzielan w celu naprawienia szkód wyrz dzonych przez kl ski ywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, b) udzielan w celu zapobie enia lub likwidacji powa nych zakłóce w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
8

c) udzielan w celu wsparcia krajowych przedsi biorców działaj cych w ramach przedsi wzi cia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, d) udzielan w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i o wiaty, e) b d c rekompensat za realizacj usług wiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odr bnych przepisów, f) na szkolenia, g) na zatrudnienie, h) na rozwój małych i rednich przedsi biorstw, i) na restrukturyzacj , j) na ochron rodowiska, k) na prace badawczo-rozwojowe, l) regionaln , m) udzielan na inne przeznaczenia okre lone przez Rad Ministrów.

GOTOWE

PISMA DO

URZĘDU SKARBOWEGO

kom ent arz

1
Rozło enie zaległo ci podatkowej na raty
Wniosek o rozło enie na raty dotyczyć mo e zarówno podatku, jak i zaległo ci podatkowej. Co wa ne, rozło enie na raty zaległo ci podatkowej musi uwzgl dniać równie nale ne od zaległo ci odsetki za zwłok . Odsetki za okres do zło enia wniosku o rozło enie na raty doliczane s przez organ podatkowy do kwoty rozkładanej na raty. Z wnioskiem o rozło enie na raty mog wyst pować zainteresowani podatnicy, jak równie płatnicy i inkasenci. Udzielenie ww. ulg mo liwe jest przy wyst pieniu jednej z dwóch przesłanek: wa nego interesu podatnika, płatnika albo inkasenta, b d interesu publicznego. Wydanie decyzji o rozło eniu na raty ma charakter uznaniowy. Oznacza to, e organy podatkowe w adnym wskazanym przypadku nie s zobowi zane do udzielenia ulgi, lecz podejmuj tego rodzaju orzeczenia na podstawie własnej oceny sytuacji przedstawionej przez podatników. Rozło enie na raty zaległo ci podatkowej powoduje nienaliczanie odsetek za zwłok od dnia zło enia wniosku. Odroczona lub rozło ona na raty nale no ć nie traci jednak przymiotu zaległo ci podatkowej. Rozło enie na raty w stosunku do podatników (płatników, inkasentów) b d cych przedsi biorcami nast puje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalno ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi biorców. Rozło enie na raty jest bowiem form takiej pomocy zgodnie z ustaw z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalno ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi biorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177).
9

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful