You are on page 1of 4

Temat: Charakterystyka poszczególnych typów urody, ogólna charakterystyka

1. Charakterystyka wiosennego typu urody 2. Charakterystyka letniego typu urody 3. Charakterystyka jesiennego typu urody 4. Charakterystyka zimowego typu urody

Ka dy mo e atwo podkre li swoje pi kno dzi ki otaczaniu si pasuj cymi kolorami. Noszenie odpowiednich barw pasuj cych do osobowo ci i typu urody sprawia, e poczujemy si atrakcyjne. Odpowiedniej kolorystyka strojów i dodatków podkre la odcie cery czy kolor oczu. Gam a kolorów jest szeroka, dlatego warto wiedzie , jakie barwy szczególnie pasuj . W tym celu zosta a stworzona specjalna charakterystyka umo liwiaj ca dopasowanie okre lonych kolorów do danego typu urody. Wyró niamy cztery podstawowe typy urody zainspirowane porami roku, s to: Wiosna, Lato, Jesie i Zima. Ka da pora roku ma inny rodzaj cery, kolor w osów i oczu.

1. Charakterystyka wiosennego typu urody y Kolor skóry- cera blada, przezroczysta, czasami z odcieniem ó tawym, jasnoz otawym, brzoskwiniowym lub ko ci s oniowej. Je li wyst puj piegi, to s w kolorze z otawobr zowym. Przy silnym zdenerwowaniu na twarzy wyst puj rumie ce. Kobiety o tek karnacji opalaj si szybko na kolor br zowy. y W osy- najcz ciej blond, z odcieniem z otego lub koloru lnu. y Odpowiednie kolory- ciep e i czyste barwy, ale delikatne jak kolory wiosennych kwiatów oraz biel kremowa, kolor wielb dziej we ny, ó tobr zowy, ososiowy, czerwie koralowy, srebrno szary i odcienie br zu. y Odpowiednie wzory- klarowny i delikatne. y Bi uteria- wytworna i delikatna.

y Odpowiednie kamienie- jasny bursztyn, niebieski szafir, turkus, ó ty topaz, ko s oniowa, per y o odcieniu kremowym. y Odpowiednie metale- o odcieniu ciep ego, ó tego i czerwonego z ota. Makija na wiosn : Makija powinien by wykonany w kolorach ciep ych, podk ad najlepszy z oto be owy, powieki z otawe, pastele, ochra, jasnobr zowy, oso , delikatny turkus, jasnozielony, jasno fioletowy. Usta w kolorach brzoskwini, koralowym, lekki wietlisty odcie czerwieni lub ososiowy. 2. Charakterystyka letniego typu urody y Kolor skóry- lekko b kitny, wpadaj cy raczej w popielaty ni z ocisty. S kobiety o delikatnej, jasnej, prawie mlecznej cerze, inne za o ró owej. Najtrudniej rozpozna typ letni o cerze niadej. Piegi maja kolor szarobr zowy. Jest to typ szybko opalaj cy si , po opalaniu skóra nabiera koloru orzecha w oskiego. y W osy- blond z odcieniem platynowym. Z wiekiem w osy ciemniej i staj si popielate, rednio i ciemnobr zowe. y Oczy- szaroniebieskie, jasnoniebieskie, szarozielone, niebie skozielone, jasnobr zowe. Oczy s jakby lekko zamglone. Bia ko ma odcie mleczny i nie kontrastuje z t czówk . y Odpowiednie kolory- zimne, zamglone, przyt umione oraz ch odny ró angielski, szaroniebieskie, wyblak e przygaszone odcienie niebieskiego, turkusu, przyt umione kolory szarobr zowe, szarobrunatny i czerwie o tonacji niebieskiej. y Odpowiednie wzory- rozmyte. y Bi uteria- stara, szlachetnie matowa, o ch odnych, ale delikatnych barwach. y Odpowiednie kamienie- granat, rubin, diament, per y o barwie szarej b d ró owej, niebieski opal, zielony nefryt, szarozielony agat. y Odpowiednie metale- z oto bia e i czerwone oraz srebro. Makija na lato: Jest typem kolorystycznie zimnym. Puder w ch odnym odcieniu, pastelowym. Kolor cieni do powiek; szarosrebrny, mo na czy z przydymionym b kitem, rozja ni mo na oko pastelowym zielonym, jasnoró owym, delikatnym ó tym, ró owo fioletowym, fioletowym. Do ust pasuj wszystkie odcienie ró u.

3. Charakterystyka jesiennego typu urody Barwy jesieni to kolory jesiennych l i ci. y Kolor skóry- cera jesieni ma z ocisty odcie , który mo e by kolorem ca ej skóry lub piegów na bardzo jasnym tle prawie przezroczystej karnacji. Mo na spotka jesie o cerze koloru brzoskwiniowego lub ko ci s oniowej, podobnie jak u wiosny. Od wiosny odró nia j brak rumie ców i mocniejsze nasycenie koloru w osów (jaskrawo rudy lub w kolorze z ocistego lub rudego br zu). Twarz jesieni mo e by tak blada, e bez makija u wygl da chorobliwie. Jesie powinna chroni si przed s o cem, bo ulega atwo oparzeniu s onecznemu. Je li zyska troch opalenizny, b dzie to z oty be . y Oczy intensywnie b yszcz ce o kolorze jasnego b kitu, stalowym, z ocistobr zowym lub intensywnego br zu. Na t czówce mog wyst pic z ociste plamki. Brwi i rz sy s jasne, a w pewnych kolorach makija u oczy wygl daj jakby mia y stan zapalny. y W osy- jesieni najcz ciej s rude, od marchewki do ciemnych miedzianych. Czasami s to w osy ciemnoblond ze z otym po yskiem. Lato mo e podszy si pod jesie , je eli ko cówkom popielatych w os ów s o ce lub trwa a ondulacja nadadz ó ty odcie . W osy niektórych jesieni, mo na porówna do gryczanego miodu. S prawie czarne, z czerwonymi refleksami. y Odpowiednie kolory- idealnym kolorem jesieni jest br z, jasny be , z ocisty rudy, musztardowy a po ciemny br z, który jest czerni jesieni. W ród br zów powinno si wybiera takie dodatki, jak buty, paski, torby. Biel powinna by kremowa, nigdy zimna, tzw. kredowa. Jesie wietnie wygl da w ciep ych zieleniach, od groszkowej, przez oliwkow , do butelkowej, a tak e zielonogranatowym. Czerwienie jesieni s w odcieniach rdzawych, morelowych, pomidorowych i ceglastych. Gdyby porówna palety barw wiosny i jesieni, to pierwsza kojarzy si z jasnym s o cem, a druga ze starym z otem. y Odpowiednie wzory- mi kkie i s abo kontrastowe. y Bi uteria- dodatki z tworzyw sztucznych w kolorze ko ci s oniowej, bransoletki z drewna i skóry, korale z bursztynu lub ko ci s oniowej; bi uteria mo e by du a, ale nie prze adowana, podkre laj ca naturalne barwy. y Odpowiednie kamienie- ciemnoczerwony koral, ó ty topaz, ó tozielony nefryt, per y o ó tawym odcieniu.

y Odpowiednie metale- mied , br z i ó te oraz ó toczerwone z oto. Makija na jesie : Nale y u ywa ciep ych barw. Oczy podkre li mocnymi kolorami jak oliwkowy, khaki, zielony, miedziany oraz rozja niamy jasn ochr , ososiowym lub jasnym brzoskwiniowym. Szminka najlepsza z otobr zowa, wietlista czerwie i ciemny bak a an.

4. Charakterystyka zimowego typu urody y Kolor skóry- cera jasna o odcieniu niebieskawym, czasami oliwkowym sprawia wra enie przezroczystej, porcelanowej, ch odnej. Je li wyst puj piegi, to s one w odcieniu szaro ci. Cery te nigdy nie opalaj si na br zowo. Ten typ atwo mo na pomyli z jesieni . y Oczy- intensywny i wyrazisty kolor t czówki na tle bia ka oczu w kolorze lodowatego b kitu. T czówka mo e Mie odcie fio kowy, ciemnoniebieski, szary, zimnej zieleni, br zowy lub prawie czarny. y W osy- granatowo czerwone, kruczoczarne, czarno br zowe, ciemnobr zowe, zawsze z odblaskiem ch odnego popio u. y Odpowiednie kolory- kontrastowe ch odne oraz nie na biel, czysta czerwie , ch odny ró , jod owa ziele , szafir i mocny grafit. y Odpowiednie wzory- o intensywnych barwach. y Bi uteria- mo e by ekstrawagancka, l ni ca o mocno b yszcz ca; ozdoby du e, np. kolczyki i bransolety. y Odpowiednie kamienie- brylanty, diamenty, czarny onyks, czerwony rubin, zielony szmaragd, per y w kolorze ch odnej bieli, po kilka sznurków na raz. y Odpowiednie metale- platyna, bia e z oto, srebro. Makija na zim : Twarz wygl da efektownie w zdecydowanych ostrych kolorach. Powieki mo na malowa cieniami w kolorze czerni, szarego br zu ciemnym fioletem, ciemnym zielonym a do mocnego ró u. Wszystkie te barwy powinny mie b kitnawy odcie .
Bibliografia: - www.wdziek.info - Kosmetyka stosowana Joanna Dylewska -Grzelakowska