o KUnplQKOt;

KupepVTJTlK6~ LIO",p6i5pof.10~ (1905 - 1951)

H a1'POJ.l71xaVJj 1rav(() a1rO 1'T/ JJ8MllUC11 yiqJrJpa O'1'OV 1r01'ClJ.lO neala{o.

n

Ta

evxaivta 1'OV I1'a6pov

1'71~ AppoXcOCJ1'OV,

1905.

o KynPIAKOE

KYBEPNHTIKOE EILlHPOLlPOMOE (1905-1951)
«ai cPl),o),oyiac;

A),e~av15pou-MlXaTj), XaT(T/),Upa cPOlT"TTj aTO Tf.1Tjf.1aAYY)'lKTjC; ,),waaac;

H Kunpoc stvni Eva nnveuoooo vnot ern VOTtoaVaTOA1KTt MEaOYEW. ME ouvcpzncrucn ioroptc Kat 1l1a 7rAOUma nOAnwnKTt KATjPOVOIlHl 11 X1A1EncOv, OlaTEAEaE - Yla IlEyUAO TIlTtlla TTj<; icroptcc TTj<; - uno SEVTj TjYEllovia (<I>OiV1KE<;, erruiot, Muxnvotoi, Axawi, X Aoooptot, Aryurrnoi, ITEpaE<;, Flros.suntot, Pcouctoi, Bu~avnvoi, ApaI3E<;, LTaUpO<pOPOl, Nc.Irsc, J\ou~lvlavoi, rEVOUUTE<;, EVETOi, 09rollavoi Kat Bpernvot). A7rEKTTjaE TTjV aVEsapTTjaia TTj<;1l0Al<; TO 1960, ox; a7rOTEAEalla rcov ouuqxovuov ZupiXTj<;-J\ovoivou. Kurd TTjV AYYAoKpaTia (1878-1960), Tj Kunpo; avamUx9TjKE aSWaTjIlc:lroTa: 01 Bpsruvot aToxcuav
aTpaTTjY1KU ornv EopairoaTj TTj<;Kuplapxia<; TOU<;E7ri TTj<;Kunpou Kat aTOV EKauYXPovwllO TOU oucrruurroc OWiKTjaTj<;. Tin va TO EmTuxouv E7rpEnE va KaTaaKCUaaTc:l Eva cotoooruco OiKTUO ouvxoivcovuov. 'ETm <pT1UXTTjKE KvnplaK6~ KvJ3epVTl'nK6~ 0 I10l1P6opoJ.lo~,nou auvEOEE TTjV AlllloxroaTo IlE TTj Aeinccooto, TTj Mopooo Kat, EV TEAE1,TTjV Eupuxou.

o mOTjpOOpOIlO<;ESU7rTjpETTjaE KaAU

rooo TOV xoouo 00'0 Kat ru; a7rOlKtaKE<; apXE<; Kat ru

I3pETavlKu aTpaTEUllaTa, anOOc:lx9TjKE ouo»; aaull<popo<;, Ka9wTcOvTa<; avaYKaio TO KAEimllo TOU TO 1951. Ta 7rEpWaOTEpa mOTjpOOpOlllKU 7rapa<pEpVUAta, aUllnEplAalll3avollEvrov rcov paycOv, nWATt9TjKaV os SEVOU<; yopaaTE<;, EVcOIlEP1KU l3ayovla nvopdormcnv uno vromoix; a 01 LTa91l0i EhE EyKaTaAEi<p9TjKaV, EhE IlETaTpUnTjKaV oe AaTUVOlllKOU<; LTa91l0U<; Kat os ypa<pEia Kat an09TtKE<; TaU TIlTtllaTO<; ~TjIlOaiwv 'Eovcov. To Eoa<po<;7rapEIlElvE aTjllaOEIlEvo uno r«; PUYE<;Kat rn OEVTpa 7rOU7rEptEl3aAAav TTj ypallllTt, IlEXpt ro ~EaTO EKEiVO KaAOKaipl TaU 1974, orcv ro TaUPKtKU aTpaTEUllaTa EWEl3aAav aTTjV OIlOP<PTj Kunpo, al3TtvovTa<; nOAAu uno rn unortmrouuru 7rOUxapUx9TjKaV aTTjV KUnptaKTt YTj.

O: npWT£C; aKetp£lC; Yla eva al15"po15POf.1lKO 15{KTUO Orcv TO 1878 11MsyaAIl Bpercvtc aVE:Aal3s ololKllall TIl~ Kunpou (Luv8r'jKIl TOU Til AYlOULTs<pavou), unr'jpxs 1l0VOcvcc KaKo<pTlaYIlE:VO~lla~lTo~ OPOIlO~aTO vnot, a nou ouvcose Til I\suKwala KQl Til l\apvaKa KQl XPllaLllOnOlSlTo KUPlW~vtn Til ucrrnpopo aya8wv as Kallr'jAs~ KQl uouxcpio. H oucovouucn crevornru (£92.800 nAIlPwvovTav W~ STr'jaLO SVOlKlO crnv Y4JIlAr'jnUAIl) , Ila~l IlS TIlV al3sl3QlOTIlTa vro TIlV ncpcuovri TWV Bpercvcov, orterpsrtov onoicorutorc ouoiccnxn aVanTU~Il, napa rtc nOAUapl8lls~ slallyr'jasl~ vtc aLOIlPOOPOIlO nou 8a s~unllPsTouas KQl rn I3pSTavlKaorporeuunro, rtc onotcc euvoouoc 0 KUI3SPVr'jTIl~ ir Garnet Wo/se/ey. S MsyaAa XPllllaTlKa noaa oanavr'j8llKaV o nc sKaTpaT£ls~ TWVaKplowv, Ka8w~ KQl

at: epvo xapTOypaq>1l01le;, opoeucnc, UOpEUOIle; KQL ortoyercucnc, OOTOOO, AOyW Tile; ropovpcvnc KaTaOTaOIle; OTIlV Aivurrro, Ol ~pETaVLKSe; npOTEPQLOTIlTEe; OTIlV AVaTOALKrl MEOOYELO~ETaTOnlOTIlKaV rtpoc TIlV AAE~aVOpELO. b"EV rrrcv napa TO 1903 orcv 0 Joseph Chamberlain, AnOlKLaKOe; Fpuuuoreoc, anoOSx81lKE pic nporcon OIl~LoupYlae; OLollPOopolJou ana TO Frederick Shelford. fLa Til ~pETaVLKrl OLOlKIlOIl rlTOV npocpcvec rrcoc Il OAIl Losa TOU OLOIlPOOPOIJOU8a enpertc va E~ETaoTd IJOVOOE 0XSOIlIJE eve ana rc ALlJaVLa: eve EKOUYXPOVLOIJSVO AL~avL ~E ovcnooxn IJsoa uerocopcc; KQL oLaKlvllOIle; TWV YEWPYLKWV npoiovrtov ana ric nEoLaoEe; KQLTile; ~uAdae; KQLTOU Kap~ouvou ana r«; OpELVSe;nEpLOXSe; 8a IJELOVEKTOUOE, rro TOV lOLO rporto nou cvcc OLOIlPOopOIJOe;XWple; SVO ALlJaVL we; « s~OOO 8a rrrnv aXPIlOTOe;. napOAO nou Il !\apvaKa rrrcv TO npOnlJWIJEVO ALlJaVL nOAAWV ELOIlYrlOEWV, 8a rrrov coxono va KnOTEl evcc OLOIlPOOpOIJOe; nou 8a OUVSOEErn Aeuxcootcr KQL rn Anpvoxo, uoou Til OLaOpOlJrl E~unllPETouoE rlOIl cvcc OIlIJOOLOe; po~oe;: n AIJIJOXWOTOe; rrruv Il crtoucvn EmAoyrl· o METa~u 1899-1902 EKTETaIJSVEe; OU~IlTrlOELe; sAa~av xwpa OTO BpETaVLKO KOlVO~OUALO KQL nOAMe; EmOTOASe; aVTaAAax81lKOV IJETa~U Tile; BPETOVLKrle; KU~SpVIlOIle; KQLTile; b"LOlKIlOIle; Tile; Kurtpou, ~SXPL nou 0 Frederick Shelford avsAa~E TEXVLKOOlKOVO~LKrlIJEMTIl YLa Til ollIJLOuPYla IJLae; OLoIlPOopO~LKrle; vpnuurjc; H ~EMTIl uno~M81lKE one; 15 10UAloU 1903 KQL, aVTl8ETa ana ric noonvouuevcc ELOIlYrlOELe;, anSKAELE Til Aopvcxo ana TOV oXEOLaOIJO. npOVOOUOE EnlOIle; KQL vpouun OOOVTWTOU OLOIlPOOPO~ou nou 8a corovc OTO Tpooooc, IJSOW Tile; KOlAaoae; Tile; Mapa8aoae;, coou nOAAol Eupcortuioi E~pLoKav r«; E~OPlJrlOELe;OTO Bouvc TOU Tpoooouc opKETa xaAapwnKSe;. H E:lm]Y'la'l yw tva atO'lPOOPOJlIKO OIKTUO UAOTTOl£lTat

To 0XSOLO coopouce eve OTEVOU ncouuruouoroc OLOIlPOOPO~o (2 ft. 6 in.) nou 8a OUVSOEE rnv A~IJOXWOTO IJE Til !\WKWOla, Til Mopq>ou KQL TO Kapa~OOTaOL, TOV npOTELVOIJEVO TEPlJanKO LTa8IJo Tile; OLOIlPOopOIJLKrle; vpcuunc; To cpvo 8a Koon~E £141.526 KQL 8a XPIlOL~onOlouoE IJLa 0XEnKa EAoq>pLa OLOllpoTpoXLa crurteoou nSA~aTOe; (30 Ibs/yd). OL apxse; oUYKaTaTS81lKav TOV NOSIJ~PLOTOU 1903: Il Kunpoc 8a crtoxroucc EmTsAOUe; TOV OLKOTile; OLOIlPOOPOIJO! H IJEMTIl ~EKlVIlOE TOV <t>E~pouapLo TOU 1904, rc XWlJaToupYLKa covo TOV MaLo, KQL Il KaTaOKEUrl EmOnEuo81lKE ~E rc "iuxpa aupf36}.ala". LTO IJETa~u, TO ALlJaVL Tile; A~IJOXWOTOU ~EAnWVOTOV q>a(VETQLmoe Ol Crown Agents oLs8ETav TO OLKOTOUe; OLOIlPOOpO~LKOOlKTUO (1895-1904), TO ortoto nrov OLaq>opEnKOU nEpLTUnWlJaTOe; ana aUTO TOU KKL, m8avwe; TO TUmKO ~pETaVLKO nEpLTUnWIJO 4 ft. 81i in. To E~unllPETouoE IJLa aTIJO~llxavrl Manning Wardle, n Ruth. napa r«; a~aOLIJEe; q>rlIJEe;

AqH~l1 1'l1C; a1'JlOJll1xavrjc;

41 C11'OI1'a8Jlo

1'l1C; AJlJlOXaJC1TOU.

nux; XPIlCJlIJOnOlrl81lKav nET pee ana TO A!3!3aECo TOU MnEAAa-nClle; KQl TIlV nEplTOlXlOIJEVIl nOAIl, Ol narpcc IJETacpEp81lKav ana ro AaTOIJEla OTO !3oppO. LKOcp81lKE uio onpcvvc KOTW ana TIlV nUAIl Tile; =llpOe;, vro va onorpcnct Il napEIJ!3oArl TOU OlOIlPOOPOIJOU IJE rnv OOlKrl cornoto. MEXPl TO 1925 uto OlOIlPOOPOlJlKrl olaKAoowCJIl E~unllPETouoE ric naAlEe; an08rlKEe; ElJnOpEUIJOTWV TOU AllJaVlOU KOVTOOTOUe;Krmouc Tile; LluooQllJovae;, napa TIlV naAlo nUAIl Tile; 80Aaooae;. H TEAETrl TWV EYKQlVlWVEYlVE one; 21 OKTW!3PlOU1905 (100nEnETElO Tile; VaUlJaXlae; TOU Tpnqxrxvxcp), ana TOV Yncro APIJOOTrl Sir Charles Anthony King-Harman, OTOV oxoxrnvoupvio LTa8IJo Tile; AIJIJOXWOTOU. Arto TIlV apXlKrl XOPIlYla TWV £107.000, rc 36 IJlAla TOU Turuicroc 1 (E~QlPWVTae; TIlV 1 IJlAlOU cnsxrccn TOU AllJavlou) xoo nocv IJOVO£87.396. To Turuio 2 rrrov cmoxovrjuevo IJOVOMyw Tile; OlllJaVnKrle; OlKOVOlJlae;yLQ TO Turuic 1. H IJEAE:TIlvio TO Tuque 2 ~EKlVIlCJETOV Mop no TOU 1905 KQl rc XWlJaTouPYlKO cove ~EKlvllCJav TOV 10UAlO:OVOl~Evic TO KOlVOone; 31 Mcprtou 1907. To IJrlKOUe; 4IJlAlWV TlJrllJa 2 xocnce £34.731. IEVlKO 2 UnrlPXE IJOVOuic CJTOOIl ic Ko8E 3 IJlAla OTa Turuicrc 2 KQl 3, OE CJXECJIlIJE Yla v uic Ko8E 2 IJlAla OTO Tururn 1, nou ovnsurorrrptter rtc onuovrucec, cvcvxotec WCJTOCJO, nepuconec. Ernrtpoofierc UnrlPXE IJOVOevcc EVOlOIJECJOC; LTa81Joe; IJETa~U !\EuKwolae; KQl Mopoou, OE oUYKPlOIl IJE rpcic aVOIJEOa OTIl !\EuKwCJla KQl TIlV

H crtoruytc TOU aLOIlPOOPOIlOUva ASLTOUpyl'PSl IlS KE:pOOe: :8sos cc KlVOUVO rtc E IlSAAOVnKE:e:TOU npoorrnxec. To 1910 0 Bedford Glasier aVE:Aa!3s Illa IlSAE:TIl yLQ TO IlE:AAOV TOU KKL, nou OllllOaLsu81lKS one: apXE:e: TOU 1913. AKOAou8wvTae: Til oUIl!3oUArl TOU ISVlKOU Lllsu8uVTll G. Bert Day, SlOllYrl81lKS onux; 0 rcpucrucoc crceuoc Tono8£T1l8S( crnv Eupuyou. To NOllo8snKo LUIl!3ouAlo SVE:KPlVS TIlV «rrooxcun TOU Turuioroc 3 TOV IOUVlOTOU 1913 KQl Il olaOpOllrl 0XSOLC10TIlKSrpcic Ilrlvse: covorcoo. Ta XWllaToupYlKa E:PYu ~sKlvlloav TOV NOE:Il!3PlOKQl TO Turuic 3 0081lKS OTIlV KUKAo<popla one: 14 IOUVlOU1915. ApXlKa unoxovitoruv va KOOTlO£l £21.800, aAAa TO npovucruco noaa rrruv £31.683. Ta TSASUTUlU cure 15 IllAla rlTUV cmonc KQl rc mo TpaXla. To Turjuu 3 nOTE: OSV 8swPrl81lKS SmTUXE:e: KQl, OOOV ooopc TO KE:POOe:,OUVSlOE':c.pSPS 1l0VO KaTa Til OlapKSla TOU AO naYKoolllOU nOAE:1l0U(1914-1918), pcrooepovroc ~UASlU ana TO Toooooc.

o KKL
noaa

s(xs nAE:ov OAOKAIlPw8S(, Ils IlrlKOe: 76 IllAla KQl OUVOAlKOKOOTOe:£199.367, nou rtopeucrvc 0xsoov crcecpo: rrruv £210.316 IlSTU~U 1948-1951. 0

aLOIlPOOPOIlOe:~SKlVOUOS ana TIlV AJ.1J.1oxwaro KQl «rreusovorcv OTIl /\suKwola IlE:OW Tile: KOlAaoae: Tile: Meouooicc, uc orcocrc nou s~unIlP£TouoUV rc xwpla 'EYKWIlIl, LTUAAOl, la'(ooupae:, Ilpaareui Meaaoptac, Ilupvc, IE:VUYPU, Brronoc, Mapa80!3ouvoe:/MouoouAlTa, AYKaar{va, Koupou Movoorrtpi, 'E~w MSTOXl, EnIlXW, Tpaxwvl, Mla MIlAla KQl Kd(llaKAl. Arto TOV LTa81l0 Tile: I\EuKwo(ac; KaTsu8uvOTav rtpoc TIlV KWllonoAIl Tile: Moptpou, Ils crcccic OTOV AYlO LlOIlE:nO (lrmoopouoc), TO Aepoopouio /\suKwolae: KQl ru xwpla Fcpoxckkoc; KOKKIVOrplJ.1181G.,LlE:VSla, AUAwva, nSplOTspwva, Kcrtoxoruc KQl Apvuxt. TE:Aoe:, ana TO LTa81l0 Tile: MOPlfJou, IlE:OW crooecov OTa xwpla NlKrlTae:, Flpoo reio Moprpou, Ka~l!3spa, nSVT<lyula, KaJ.o XWPIO, LKouplwnooa KQl ¢Aaoou, KaTE:AIlYs OTIlV Eupuxou. Xpovuco OSV ouvurtnpycrv OASe: UUTE:e:Ol o ruocic, KQl xonoux; ASlTouPyouoav 1l0VO vic sm!3aTse:, svw aAAse: 1l0VO vic eurtopeuuurn. /\Sl TOUPywVTae: Ils uovn OlollPoypallllrl, rc rpoivu nepro rpsxpovruv Ils rtcptorporpucq nAaKa. To 1940 «rrcoxcucorrjcc uio !301l8IlnKrl ypallllrl OTa !30psloavaTOAlKa TOU VSOKnOTOU Aepoopoutou /\SUKWOlUe:, nou s~unllPsTouOS IlE:XPl KQl 15 Bcvovtc eve nooc orrvun.

Mia auvoqm tou KKE Knru Til OlapKSla TWV 46 Xpovwv nou ASlTOuPYIlOS, 0 KKL rtpoorxpepe nOAunllse: unnocotcc; OTIlV Kunpo. Ot aLOIlPOOPOlllKOl LTa81l0l ouxva ASlTouPyouoav we:
XWpOl aVTaAAaYrle: ayu8wv KQl UnIlPSaLWV, crurpenovroc OTOUe: sm!3aTse: va ~sKoupaoTouv vic ucpuco AsnTa ana TO Ta~lOl TOUe: KQl rtpocvovrcc TO TomKO curtopto. Ms TIlV sAnloa UU~IlOIle: Tile: KUKAoc.poplae: ASlToupyouoav rtcpt ric 40

ELOLK£e;OLOOpOI-l£e; KOS' 0A.1l Til OLapK£LO TOU XPOVOU, KanOLEe; orto TLe; ortotcc UnrlP~OV E~QLPETLKa OIlI-lO(J)LA.Ele;, ruoc TO TPOlVO Cote d' Azur YLO TO I-lnaVLO OTIlV o AI-lI-l0XWOTO, 11 ELOLKrlOLOOPOl-lrlYLO TO <DEOTLl3aA. OpTOKOA.LOUOTIlV AI-lI-l0XWOTO, OL n OLOOpOI-l£e;YLO TO rrcvnvoom Tile; EA.Lae;,TOU KOTOKA.U0I-l0U, TOU AYlOU Bopval3o KQL TOU AYlOU /\OUKa, oruoc; KQL 11 KupLOKaTLKIl OLOOPOl-lrlnpoe; Til Mopcpou. L:uVOA.LKa0 KKL: I-lET£(J)EPE ern nA.IlPwl-lrl 3.199.934 TOVOUe; oyoSwv KQL 7.348.643 Eml3aTEe;, xWple; vc OUYKOTOPLSI-l£lTQL 0 I-l0KpUe; KOTaA.oyoe; TWV O~LWI-lOTOUXWVI-lE owpEav rtooo, oA.A.a KQLTO OTpOTLWTLKa UA.LKanou OLOKLVrlSIlKOV! KKL:, I-lO~l I-lE TOUe; LlOGLKOUe; L:TOSI-l0Ue;, rlTOV ovcuccc OTLe; npcorcc KuI3EpVIlTLK£e; urtrpcoiec nou E~unIlPETrlSIlKOV crto TO TIlA.E(J)WVLKO OlKTUO, EVW OL EYKOTOOTaOELe; TOU XPIlGLI-l0nOLOUVTOV KQL we; TOXUOp0I-lLKa KQL TIlA.EypO(J)LKa vporpeic. Oe; TOXUOP0I-lLKO rtpcxropeto, KaSE EnOVOpWI-l£VIl OTaOIl rlTOV E~onA.LOI-l£VIl I-lE 01l1-l0VTLKO OPLSI-lO YP0I-lI-l0TOOrlI-lWV KQL OLKrl Tile; O(J)pOYlOO, E~unrlPETWVTOe; KQLTLe;nEpLl3aA.A.OUOEe; OLVOTIlTEe;.H UnllPEOlO TOXUOP0I-lElOU orto K TIlV AI-lI-l0XWOTO avSIlOE cvoucoc OTO 1912 KQLTO 1939, ELoLKa OE OUVOU00I-l0 I-lE Til YP0l-ll-lrl Khedivial Mail. ApYOTEPO TO OTI-lOnA.OLOnou I-lET£(J)EPE TO TOXUOP0I-lElO aA.A.O~ETil POTO TOU KQLnpOO£YYL~E Til /\apVOKO KQLTil /\EI-lEOO. To TPOlVO TOU KKL: rlTOV opKETa oKpLl3fr 11 AI-lI-l0XWOTOe; KQL 11 /\£UKWOlO onElXov 2 rl 3 WpEe;· 11 /\£UKWOlO KQL 11 Moptpou rlTOV OUO WpEe; I-lOKpLa. 0 KKL: ouxva XPIlGLI-l0nOLdTO YLO Til I-lETO(J)opa OLOKEKPLI-l£VWV O~LWI-lOTOUXWV, oruoc TOU Winston Churchill, Yipurtoupvou TWV AnOLKLwv, TOV OKTWI3PLOTOU 1907. KOTa TIlV EnlOKE4J1l TOU TowpTGLA. exrtpoccortor TWV Toupxosurtpuov ~rlTlloOV vc EnEKToSEl 11 GLOIlPOOPOI-lLKrlvpcuun AI-lI-l0XWOTOU-/\£UKWOlOe; OTO Kopol3ooTaGL KQL Til /\EUKO, YLO vc E~OO(J)OA.LOTElTO £YKQLPO curtopio TWV EonEpLoo£LOWV. To 1922 0 vcoc KuI3EpVrlTIle; crnonc I-lETO(J)£PSIlKE I-lE TIlV OTI-l0I-lIlXOvrl 11, nou I3EPVLKwSIlKE KQL OIlI-lQLOOTOA.lOTIlKE I-lE I-lLO I-lEyaA.1l I3pETovLKrl OIlI-lOlO. H En£KTOOIl rtpoc Til /\EUKO EnOVEPXOTOV KOTa KQLPOUe; OTO npOOKrlVLO, I-l£XPL nou OUVO£SIlKE I-lE TOV GLOIlPOOPOI-lO I-l£OW YP0l-ll-lrle; A.EW(J)Op£lOU TO 1929. Tov En0I-lEVO Xpovo, 0 KKL: aVOL~E vpmpeio OTIl /\EUKO, £TGL WOTE OL OIlI-lOTEe; vo unopouv vn KA.ElVOUV £LGLTrlPLO. ILO vc OVTLI-lETWmOTOuv OL nA.IlI-lI-lUpEe; TWV rtoruucov KOTa Til OLapKELO TOU X£LI-lWVO, KTlOTIlKOV 85 Y£(J)UpEe;crto TIlV AI-lI-l0XWOTO I-l£XPL KQLTO KoA.O XWplO. Av KQL OEV urtopyouv OTOLXdo YLO TO TEA.£UTOlO 5 'KOKOTUXO' I-llA.LO,TOUA.aXLOTOvI-110 Y£(J)upo KTlOTIlKE OTIl oU1-l130A.rlI-lE TOV nOTOI-lO KopKWTIl. 0 KKL: E~unllPETouoE crnonc TOUplOTEe; KQLALyunTLWTEe; nou £(J)TOVOV crnv AI-lI-l0XWOTO orto TO A.Ll-laVL Tile; AA.E~aVOpELOe; KQL I-lETa(J)£pOVTav OTO Tpooooc. LLOIlPOOpOI-lLKwe; £(J)Taoav, vupto OTa 1908, laA.A.OL nEpLIlYIlT£e; OTIl Aeuxcooto, OL ortotoi - «rrc rn KOUT00l-lnOA.La Tile; EnOXrle; - Eloav S£aTpo xwp(e; Slaoo, I-l0UOElO xwp(e;

o

aPXQlOTllTEe; KQl aPXlETIlOKOTIlKOBpovo XWple; ApXlEnlOKOnO.
vcoucvuco

Tov OKTWr3PlO TOU 1917, <.pwToypa<.prl811KaV aLOllPOOpOlllK£e; EYKaTaoToOEle; ana ccpooxrxpoc. KaTO TO B' naYKOOlllO nOAEIlO 0 aLOllPOOpOIlOe; IlET£<.pEPE r3PETavlKO, lVOlKO KQl VEO~llAavolKo crocrcuucrc ana rnv AIlIlOXWOTO OTOV =EPO KQl ovrto rpotpo, XPllaLIlOnOlWVTae; rtc r3apl£e; E<.pOOlO<.pOpEe; Kitson 4-8-4. Knrtotcc oopec; XPllaLllOnOlOUvTav KallrlAEe; vic Til OUAAOYrl r3aYOVlWV ana OlO<.pOpEe; OTOOEle;. 0 KKL UnrlP~E KQl OTOXOe;TWV OUVOIlEWVTOU A~ova: TO Moto TOU 1941, lTaAlKo ccponxcvo ETIlXElPllOav aVETIlTUXWe;va r30Ilr3apoloouv eve aLOllPOOPOlllKO LTa81lo. £AAElljJll OE KOpr3ouvo KQl Kauoo~uAa, OE ouvoucouo IlE rnv aU~llll£vll avoYKll vic xuuotuc «rr« TOV B' fluvxoouco nOAEIlO KQl eve rpiunvo TEAEolypa<.po ana TO LUVTllPllTrl !::.aowv on Ol npOllrl8ElEe; ~UAElae; 8a OlaKonTOVTav, xcrccrrouv ovovxrno Til ucrurporm TWV oruounxovcov OE nETpEAQlOKlVllTEe;. npOllYOUIl£VWe; TO KOPr3ouvo £<.pTaVE one; anor308pEe; Tile; AIlIlOXWOTOU ElTE ana rnv AYYAla ElTE ana r«; an08rlKEe; TOU NauaPXElOU OTO flopr LOlVT. To KaUOO~UAa £PXOVTav ana rn 00011 TOU T pOOOOue;, aAAO 0 repuo noq OYKOe;TOUe;IlElw811KE Ql0811TO AOYWTile; «croovnonc; TOU oooou Tile; !::.EKOTlle;TO 1926. AAAO npor3Alllla rrrov TO VEPO, TO onoto npoxwpWVTae; EVOOTEpa YlVOTav OKAllPOTEPO: cnpcnc va cnooxxnoolvercn
H

Xrll..lLKW<;,YLa va ~l1v <j)8ElPOVTQLOL aT~oM!311n;<;, YL' aUTO KQL A£Lrouovououv ~ovao£<; £n£~Epyaola<; VEPOUOTllV A~~OXWOTO KQLrn /\EUKwola. xpllOL~onOLOUOE OuvoALKa 12 cruounyovsc: rnv AT~0~l1xavrl1 (Hunslet), r«; aT~o~l1xav£<; 11, 12, 21-23, 31 KQL 32 (Nasmyth-Wilson) KQLTL<;cruounycvcc 41-44 (Kitson). Asrroupvoucov ~E ucon TaxuTllTa 20-25 ~lALa/wpa KQL~uYL~av ana 10,75 ~EXPL KQL36,25 TOVOU<;.OL nEpLoooTEPE<; nrov KOKKLVE<;, OKOUPOAaol KQLuouocc; WOTOOO 0 Em8EwpllTrl<; Joseph Waugh Bulman UnrlP~E LOLalTEpa 011~LouPYLKo<; OOOV cepopo TOV xpw~aTLo~o, ELoLKa «rrc TOV S' naYKoo~LO nOAE~O. OL aUToKLvllTa~a~E<; TOU KKL Bptoxovrcv OE nArlPll AELTouPYla ana TO 1933, ~E cnorcxcouc Eva TaxuTEpo KQL mo aVanaUTLKO Ta~lOl. YnrlPxav erttonc 17 Em!3aTa~a~E<; KQLvupco OTa 100 !3ayovLa nOAAanAwv XPrlOEWV. 0 aU~l1~EvO<;OYKO<; E<j)ooLao~ou «rro TOV A' Flovxoouio nOAE~O xarecrnce Em!3E!3All~Evo TO oaVELO~O 50 <j)opTa~a~wv ana TOV ALyunTLaKO Delta Light Railway KQL TOV naAQLOTLVLaKO LTpaTLWTLKO LLOllPOOPO~o, OL ortotcc uvopuo rrucuv TEALKW<;TO
1921.

o KKL

Av rc KOLTao~aTa ~ETaAAEu~aTwv OTO Tpooooc ElXav avaKaAu<j)8El rtporou 11 XWPllTLKoTllTa TOU OLOllpoOpo~ou unoAoYLOTEl, 0 KKL 8a Enw<j)EAElTO rpouepo ana rn ueruoooc ~ETaAAEu~aTwv. To ~ETaAAElO cuinvrou OTOV Auicvro E~unllpETouoE evccpioc OLOllPOOPO~o<;,nou E<j)8avE OTllV O~wVU~l1 nEpLOXrl ern /\E~EOO, ~La<; KQLOL~aKpLvE<; oLaopo~E<; ~ETa~u 1915-1919 an£!311oav Em~rl~LE<; YLa TOV KKL. MLa nporcon YLa rn ucrcoooc ~ETaAAEu~aTo<; ana rc ~ETaAAEla TOU MLTOEPOUOTllV KOKKLVOTpL~L8LaOTa TEAll rnc OEKaETla<; TOU 1920 anoppl<j)811KE. MEyaAE<; noooTllTE<; nETpa<; ~ETa<j)Ep811Kav ana Ta AaTo~Ela TOU IEpoAaKKou (1930-1938), KQLana TO 1937 0 KKL ~ET£<j)EPE aO<j)aATo KQLTOL~EVTO,!30118wvTa<; ETOL euueoo OTllV KaTaOKEUrl TOU OOLKOUOLKTUOU, METa~u 1936-1938 0 KKL ~ET£<j)EPE KQLXpuoo<j)opa KOLTao~aTa nou rtpoepyovruv ana TOV Ma8LaTll. Ana TO 1932 0 KKL ~ETE<j)EPE XPW~lTE<; ana TO Tpooooc KQL, yLQ AlYO (1922), xaAKOnuplTE<; ana rc ~ETaAAEla rnc LKOUpLWTLOoa<;, YLa AoyapLao~o Tll<; KUnpLaKrl<; METaAAEUTLKrl<; ETQLPEla<;. H KME nArlPWVE 10 oEAlvLa/Tovo YLa va ~ETa<j)£pETQL TO ~ETaAA£U~a rnc, TO ortoto rrrcv E~lOOU nouucpopo YLa rnv KME 000 KQLEnl~ox80 YLa TOV KKL, 0 Charles Godfrey Gunther TEALKa EKTLOETO OLKO TOUOLOllPOOPO~OTO 1921 (LKOupLwTLooa-KapKwTll<;-::Epo<;-Maupo!3ouvL), TOV ortoio E~unllpETouoav 5 cruounyovec; nou uercococv TO ~ETaAA£U~a ana rnv Eupuxou (cpvcrcpc ana TO KaAO XWplO) OTL<; ano!3a8pE<; rnc A~~OXWOTOU, xpllOL~onOLWVTa<; TL<;ypa~~E<; TOU KKL, ~E KOOTO<;20 napaoE<;/ToVO, KaTL nou anAw<; KaTa<j)EpE va rtopcrcivet TOV cvunrxpeuaro ooovtouo TOU. H KME oavELoE rn OLKrl Tll<; aT~O~l1xavrl 1 KQL OE:Ka Bcvovro OTOV KKL, YLa va ~ETa<j)£pEL TOU<; E!3palou<; rtpootpuvec OTO OTpaTonEOO oUYKEVTPWOll<; OTOV Kcpnoxo, crnv

AIlIlOXWCHO (1946-1949). Mla rcxcurcno A.EnTOIlEpEla: 0 KKL olaopallonoE EVEPYOpoli.o OTOVoUVOlKaA.lOIlO Tile: Kunpou. EKToe: ana r«; onepvtec TOU 1951, EYlVE KOl uic 011.11.11 crteovto TOV IOUA.lO TOU19411lE anOTEA.EOlla Til <pUA.OKlOIl8cpvcrtov. Tov Mcprio TOU19441.500 Ku!3EpvllnKol EPYOTEe: KaTrlA.8av OE 23rlllEPIl rtcvxunpto crtepvtc, crtorrcovrcc TIlV uvunpooupuovri TWV uepoxducrtov TOUe: ovcxovc IlE TOV nucorsuo. Knro TIlV ortepvtc rc KaTaOTrlllaTa cucivov KA.ElOTO, OEV EKoo81lKaV E<PIlIlEPloEe:, KOl OEV A.ElTouPYlloav ro IlETaA.A.Ela KOl 0 OloIlPooPOIlOe:. AA.A.llllla cncpvtc EYlVE TO 1946. To 1930 0 KKL EPYOOOTOUOE 227 unoA.A.IlA.oue: KOl EPyOTEe:. 0 apl8lloe: TOUe: IlElW81lKE OTOUe: 193 IlEXPl TO 1937, aU~rl8IlKE 0IlWe: EA.a<ppwe: KaTO TO TEA.Oe:Tile: OEKaETlae: TOU1940, <p80vovTae: OUVOA.lKO TOUe:234. Kurd rnv urtoouvcpuoxovnon, EPYOOoTouvTav OUVOA.lKO 352 nrouc.

o aywvac;

va KpaTI18elo

aI0I1PooPOJ10C; votyro«; a

Tov OKTw!3PlO TOU 1931, IlE ortoxopuqxouc rc OKTw!3plavo YEyovoTa, ~IlA.W8IlKav 120 UOpOEe: OlollPoypallllrle: KOl 3 IllA.la TIlA.E<pWVlKOUKaA.WOlOU ana TOUe: E~EyEp8EVTEe:, Ka8we: 0 OloIlPooPOIlOe: 8EWpdTO oUIl!30A.o Tile: !3pETaVlKrle: crtouaoxportcc. Lne: 31 LlEKEIl!3Plou 1931 0 LTa81loe: Tile: Eupuxou EKA.ElOE,we: Illa npo~1l EKOlKIlOIle:vio ru TEVEKEooKla nou plXTIlKav OTOV KU!3EPVrlTIl Sir Ronald Storrs. MOTOla Ol rortuccc apXEe: enTrl81lKaV rnv EK VEOU A.El OUPYla TOU T OlOIlPOOPOIlOU. Oi OlKOVOlllKEe: avn~OOTIlTEe: rtc ortotcc olrlA.8E 0 KKL vic va Em!3lwoEl EKavav cvovsoro Til OlE~aYWYrl IlEA.ETWV!3EA. TlWOIle: vic TO IlEA.A.OV TOU: IlE Eva nap08upo 3 ETWV, 0 Charles Eustace Rooke OlOPlOTIlKE vtc va olE~ayoYEl A.EnTOIlEPrl IlEMTIl. Tov Mcprto TOU 1932 ncorcivc ornoc rc Turuiorc 2 KOl 3 - IlE E~alpEoll rc E~l IllA.lQ,ounKO Tile: !\£UKWOlae: - KA.doouv vic ruxrucri KUKA.O<poplaKOl cvrucrrccrcsouv ana OOlKEe: unnocotcc. EVW ro TEA.EUTala nEvTE IllA.la TOU Turuicroc 3 8a ertpcrrc va ~IlA.w8ouv. 'Orov 11 ypallllrl ounKO Tile: !\EUKWOlae: ~aVOVOl~E IlEXPl TOV LTa81lo TOU KaA.ou XWPlOU, XPIlOlllonOldTO KUPlWe: vic Til olaKlvlloll <pOPTlWVKOl OpUKTWV. 0 C. E. Rooke ouvrouc EYlVE rEVlKOe: LllEU8uVTrle: TOU LloIlPooPOIlOU, olaoExollEVOe: TOV W. M. Smithers.

o

olapKrle: aywvae: va KpaTIl8d OE A.El OuPYla 0 OloIlPooPOIlOe: aVaOTOA.IlKE T rtpootopivo A.oyw Tile: orumvrucnc; TOU OUVElO<pOpOe: xure TOV B' flcvxoouio nOA.EIlO, ovrcc 0 KUPlOe: ucrcoooccc crpcrcuprrrcov, E<pOOlWVKOl rtupouoyuccov ana TO A.lllOVl Tile: AllllOxwOTOU rtpoc TO cepoopouto Tile: BaOlA.lKrle: Aeportopmc OTIl !\EUKWOla KOl OE OA.A.a OTpaTOnEOa. OOTOOO, rn onYllrl nou 0 nOA.EIlOe: TEA.dWOE, ro npo!3A.rlllaTa npOEKU4JaV ~avo: 0 OlOIlPOOPOIlOe: rrrov cvrumopoq va ouvcvcovurret IlE TO !3EA. ruouevo OOlKO OlKTUO KOl rc vprtvopc ouroxtvrrro. IlE £UEA.lKTa TlIl0A.0Yla KOl olaopoIlEe:. EmnMov ElXE xornoxeuocret cvcc VEOe:

01 61a6poJ,liq

'rOV KVnplaKOU

KvjJepVT/TlKOU

II6T/p66poJ,loV

(1905 - 1951).

OPOflO~ nou EVWVSHI /\SUKWG(a KQLTTlVAflflOXWGTO. To 1947 KUKAo<.p0PTlGav <.prlflS~ rtox; 0 KKL: 8a EKA£lVS, rtpoxoxcovroc TTlV ovnoocon TOU LlTlflclPXOU TTl~ AflflOXWGTOU KQL TOU Kurtptcxou Eurtopucou EnLflSATlTTlP(OU.To Turuio 2 (flEXPl TO LllS8vE~ Aepoopouio /\SUKWG(a~) snalj.lS va ASlTOUPYS(TOV IOUVlOTOU 1948, fls oucco anOTSASGfla TTlOlSKO(KTlGTl £300.000 ana TTlV Kurtpicxn MnaAASUTlKrl ETQLP£la - nou xpSla~OTav TO Tunuo 2 vic va flSTa<.pEPSl TO flSTclAASUflcl TTl~ GTO AlflclVl TTl~ AflflOXWGTOU. H a~(WGTl olsu8nrl8TlKS TSAlKcl GTl~ 10 AUYOUGTOU1959. To NOEfl!3PlO TOU 1950 Tl Ku!3EPVTlGTl S~EOWGS cvoxotvcoon nou ooopouoc TO flEAAOV TOU KKL:, npoc £Uxap(GTTlGTl TWV curtoocov Acpvuxuc KQL /\SflSGOU, KQL rtpoc anOY0rlTSUGTl TWV apxwv KQL TWV cunopcov /\SUKWG(a~ KQLAflflOXWGTOU - 0 Ka8sva~ vtn TO OlKO TOU O<.pSAo~. \(YOU~ / flrlVS~ rtpiv, s(xav aU~Tl8s( onpcvrucu Ol fllG8o( TWV KU!3SPVTlTlKWVunaAArlAWV, <.p8clVOVTa~ TO 70% TWV GUVOAlKWV s~oowv TOU GlOTlPOOPOflOU, TO ortoio anoo£lx8TlKS «rrccrprxpuco: av 8a snLolop8wvoTav 0 crotuopponoc S~OnAlGflO~, 8a anQLTOUVTav rtuvco ana £400.000. 'EYlVS ortepvtc TTl~ L:uvTsxv(a~ TWV L:loTlPOOPOfllKWV YnaAArlAwv GTl~ 6 AnplA(ou 1951, svw GTl~ 10 Nosfl!3P(OU, Tl Anouanxn Ku!3EPVTlGTlcvoxotvcooc rtcoc 0 KKL: 8a EKA£lVS opurtucc GTl~ 31 LlSKSfl!3P(OU. Ot ortepvtcc olaflapTup(a~ nou aKOAOu8TlGav unoGTTlP(x8TlKav fls TTlAsypa<.prlflaTa ana GlOTlPOOpOfllKOU~ UnaAArlAOu~ GTTl

raAAla, H1V OAAaVOla KQLH1 <lXvAavola. To n.:AEuTalo rpolvo anoxwpr]CJE orto TO LTaSIlO Tile; !\WKWalae; o nc 14:57 Tile; llwTEpae;, 31 llEKEIl~PlOU 1951. XPllO"LIlOnou']811KE aTll0llllxavrl12, II nou ElXE PUIlOUAKrlaEl TO npWTO npWTO rpolvo TO 1905. 'Eq:>SaaE aTO LTaSllo Tile; AlllloxwaTou eric 16:38.

o .s-mAoyoc;

TOU

KKE

Ae; OOUIlE, IlE OUO AOyLQ, rt oncvivov Ol Epya~oIlEvOl, 0 E~onAlaIlOe; KQL Ol EYKaTaaTaaEle; TOU KKL MOAle; TEAElWaaV Ol crnorurorrrrcc, XPllO"LIlOnOlrlSIlKav Ol IlEyaAEe; Eq:>OOlOq:>OpEe; UTllollllxavEe; Kitson, vic va ortoouvopuoxovnoouv ne; O"LOllPOTpOXlEe;: orto TO KaAo XWPlO aTll !\EuKwala KQLorto EKEl crrnv AlllloxwaTo, OlaOlKaala nou OlrlPKEaE IlEXPl TOV Moprio TOU 1952. OAEe; Ol oruourrxovcc, EKTOe; Tile; 1 KQL Tile; 31, Ila~l IlE TO TpOXa(O UAlKO, «ouuunccrrjcov IlE rtupcouc o~uaaETUAlVlle;. AvaKOlvwSllKE Ollllonpaala ern Cyprus Gazette KQLo.n anEIlElVE nwA.r']SIlKE ern Meyer Newman & Co yLQ TO noco TWV £65.626, KQLIlETaq:>EPSllKE aTllonAo"lKWe; crnv ITaAla IlETa~U 14 Moprtou KQL 2 Anpixtou 1953. H mo oEAEaanKrl rtpoorpopu Eq:>SaaEorto rnv P.I.O Nahum IlETa orto OlE~OOlKOEAEYXO, OEOOIlEVlle; Tile; aU~IlIlEvlle; ~rlTllalle; vic aXPllaTa IlETaAAa crtc XWpEe; TOU Avcroxucou IlnAOK, II rtpootpopu anOKAElaTllKE En£lOrl UnrlPXE ~aO"L1l1l rtouno nwe; u rtpooptcorcv vic xouuouvto rucri xwpa. H aTllollllxavrl 31 «oppo ncorrjcc 10 xpovla IlETa. nOAAa orto rn ~ayovLQ KQLne; aUToKlvllTalla~Ee; TOU KKL nWArlSllKav cc vrornouc KQLXPllO"LIlOnOlrlSIlKaV we; urtoo revn xnrtcov, ortrnc ~wwv, rpoyooruro, okoun KQL ~Eanapla, KQL0 E~onAlaIlOe; olallOlpaaTllKE aE Eq:>TaKU~EpvllnKa ruruicrn. lluo M~IlTEe; XPllO"LIlOnOlrlSIlKav vic TO ll£yaAo nAUVTrlPlO TOU rEVlKOU (lw~IlAalOU) NoaOKOIlElOU !\EUKwalae; KQL II corte Tile; aTIlOllllXaVrle; 41 XPllO"LIlOnOlrlSIlKE we; crtorcopcornpcc vtc TO EnaPXlaKO rpaq:>do Tile; AlllloxwaTou. To ~ayovl 152, olaallllo orto Til uercoopc rtupoucyuccov, TonoSETrlSllKE xovrc aTO Hilton o'rn !\EuKwala KQL TO 1982 OWPrlSllKE aTO llrlllO !\EuKwalae;. EmoLOpSwSllKE orto TO Tururn lllllloalwv 'Epywv KQL TonoSETrlSllKE aTO vpouuuco rtupxo nou OlllllOUPYrlSllKE crnv crucrpcoucvn ypallllrl aTO Ka'lllaKA( (oooc LuvEpyaalae;), TOV Moprio TOU 1995. KTlaTllKE Eva KTlPlO ortouctoxou crux, ouvooeuouevo crto pcvec, TO ~ayovl 0IlWe; unecrn ~avoaAlaIlOUe; KQLcovorepc IlETaKlvrlSllKE eric llllllonKEe; anOSrlKEe;. LTaSIlOe; Tile; Eupuxou AElToupYllaE we; ovooruco uYElOVOlllKO KEVTPO KaTa rnv Emollllla TUq:>OU (1932-1935). To 1937 EYlVE xorrcovoc TWV llaO"LKwv YnllPEO"LWV, IlEXPl nou avanvaxSllKE TO 1958 orto rnv EOKA, ortox; KQL 0 LTaSIlOe; aTO Tpaxwvl. To LEnTEIl~plO TOU 2003 TO Tunuc APXQLOTrlTWV XOPrlYllaE £24.000 vic rnv avaaTrlAwarl TOU we; uouoclou. Ot LTaSllol Tile; Avxcrrrtvoc KQL Tile;

o

KOKKlVOTPllll8LCle; EYlVaV Ao ruvouucoi 2:Ta81l01, svw Ol SYKaTaaTOaSle; aTOUe; 2:TlJAAOUe; Ql rnv 'EYKWllll KaTsOmp(aTllKaV TO 1973. 0 2:Ta81l0e; Tlle; Mopoou, ruoto K ana TO rUIlVOaLO, uercrpcnrjcc as rtcpupepeicxo Krnvurrpuco rpacp£lo KQl TO alla~OaTOaLo XPllaLllonOl£lTo we; an08rlKll orrrjpcov ana rn r.n.E. Moprpou. Ta xrtpto crnv AlllloxwaTo, loavlKo ronoecrnpevc ovoucco crnv naAlo nOAll Tlle; AlllloxwaTou KQl Tl1 vee nsploXrl TWV Bopcootcov, nsplrlA8av ern OlKQlOOoa(a TOU Turuinroc Llllll0a(wv Epvcov, TOU Acruvouucou Turjucroc KQl TOU nupoa!3sanKou 2:Ta81l0u.

o

Epvcov, KaTsoacp(aTllKs

epvco rnpm TOU Turumroc Llllll0a(wV TOU 1960, svw rc oAAa xrlpic EYlvav an08rlKSe;. LluaTuXWe; Ol rteotocorcpec ana ric SYKaTaaToasle; nou crteueivuv KaTaaTpocpllKav xure rn !3op!3apll TOUPKlKrl sla!3oArl TOU 1974, ortcoc Ol sYKaTaAsAslIlIlEVSe; cvxcruoroouc ere rEvaypa KQl TOV ra·LOoupO. H (ola 11 nopcto TOU aL0llPOOPOIlOU TPlXOTOllrl811KS Ilna~u sAsu8spwv rtepioycov, KaTsxollsvWv soacpwv KQl VSKPrle; ~wvlle;. 2:TOV AyLO LlollEno Eva ruruio Tlle; oionoovoouunc ucrcroonrjcs rtpoooorc as uoxuouvcuo KEVTPO KQl as vpouuuco nnpxo, Kon nou aXSOlO~nQl KQl vrc rnv KOKKlVOTPllll8lo. Ot neptocorepor unoAAllAOl TOU KK2: sPYOOOTrl811KaVana ro Tururcrc Llllll0a(wv 'Epvuiv, Llaawv KQl T SAWVS(WV. 2:Ta8Iloe; /\suKwa(ae;, KOVTO

rnc;

crru

rn oSKasT(a

KaTO rnv KaTsoocplall noocxourrrnotouc, aAAo

«ouucrnoocr.
Em8swpllTrl

Avopccrrucc

TOV MOlO TOU 1953 vic TO nprvxnrtuco rtooo TWV £125 KQl Ton08nrl811Ks as ovcuvncrucn Bccn, svw 0 M!311Toe; rnc cncvorortoucrnarucs. To 1968 11 Motoo Mnacpopwv TWV HVWIlEVWV E8vwv ern Aeuxcootu, as pro npoortobem va avanTu~Sl KaMe; aXEaSle; Ils TOUe; Kurtpiouc, rnv cruoxeucoc IlSplKWe;. Tov lovoucpio TOU 1972 11 HAlKlWIlEVll Kuplu IlnacpEp811KS aTO Epvnornpro rnc 4811e;Lllo(Kllalle; TWV BaaLAlKWV HAsKTpOllllxaVOAOYwv MllxaVlKwv o rn LlSKEASLQ, KQl nooocvucvo onoouvopuoxovnarucc, smoLOp8w811KS KQl ~ava!3ocpTllKS ana TOV Tovuorcpyn Barry S. Turner. n£VTS IlrlVSe; IlSTO erucrpoorjce crnv apXlKrl rrjc rortoacoto.

11 Nouucpo 1 !3plaKoTav sYKaTaAsAslllllEVll o nc xovevcc OSV qxnverrn va £lXS rnv Kapolo va rnv TSAlKO, 0 Anoucmxoc rpallllaTEae; ouuqxovnoc Ils rnv SlarlYllall TOU Tom H. Bagga/ey va olaTllP118£l we; sv8ulllO TOU aLOllPOOPOIlOU.

Tov NOEIl!3Plo TOU 1953 EYlvav aKEljJSle;yLQ TO KT(aLIlO cvoc VEOU0POIlOU KOLllaKA.lAYKaaT(va-'EYKwllll. Ms s~a(psall «moto Tllrllla cvcueoo o'rnv Avxcortvc KQl TO rOLOOUpO, 8a ncpvouoc nnvco ana rnv naAlo aLOllpoypallllrl. 0 OpOIlOe; anAWe; aTpw811KS, Il£XPl nou Ol olanpaYllaTsuasle; vic rnv Avs~apTlla(a EcpTaaav as aOlE~ooO TOV 10UVlOTOU 1960. Oi Bpsruvoi npvouvruv va IlnaKlV1180uv 500 ucrpc voric, ETaL oxrrc va cqmoouv TOV naAlo OPOIlO /\suKwa(ae;-AlllloxwaTou crnv

o I-ra8JJot;

-rT/t;AevKCtJO'iat;, 1947.

KUpl6TIlTa TIl~ KUnplaKrl~ b..1l110KpaTla~. H Xpuorl T0l1rll3p£811Ks orcv 11I3psTavlKrl KUI3£pvlloll nA.r']pwos £700.000 vto va KTlOTs( evcc vcoc curoxtvnroopouoc I\suKwola~-AI1110XWOTOu, I1s 136.011 0xsolaol16 TO TOU 1953. 0 op6110~ KTlOTllKS ovoucoc OTllV naAl6. OlOllPOOPOl1lKrl osvop0<PUTSUOll, ooou 0 KKL: KaTslXs Tll Yll 16-33 ft. OTa cprcrcpc KQl OS~l6. rnc vpcuunc, sv I1£PSl nspl<ppaYI1£Vll KQl sv I1£PSl c.pUTSI1£VIlI1s aKaKls~, I3sAavlol£~, £uK6.AunTou~, Ka~ouaplvs~, «urrcotcoio KQl

rtcuxo. EUXaPlOTl£C; Etvrn rooo TCOAAaLa crouc Kat oi UTCT]pwi£<;TCOU ouveioeespcv cs nuro 'TOEPYO.EuXaptO'TcO
'TO L~:rlflo Afll-lOXcOO'TOU,'TO ITOAt'TtO'TtKO KEV'TPO 'TT]<;Ka'T£XOfl£VT]<; AflflOXcOO'TOU, 'TO Tflilfla ~aocOv, 'TtC;'TOTCtKEC; apXE<; 'TT]<;Eupuxou, 'TT]<;<'I>Aaoou Kat 'Tu)V Ka'TUba'T(j)V, Ka8cOC;Kat 'TO ouyypa(j)Ea Michael Radford Kat 'TOVLUV'TaYfla'TapXT] Barry S. Turner. ea il8£Aa ETCioT]<; vn wxaptO'Tilo(j) 'TO ITOAtnO'TtKO KEV'TPO 'TT]C;AatKilc; TpaTC£~a<;, 'TO Kpa'TtKO Aprsto, 'TO Fpnqisio TuTCOUKat ITAT]PO(j)OPtcOV,TO Evuno PU8flto'TtKO LXEbW AWK(j)oia<;, 'TOV ~ ilflO ' AWK(j)oiac; Kat 'TOV~ilflO Avioo Aousrtou, Ka8cOC;Kat 'TT]LEj3EPEW Btj3A.w8ilKT] AWK(j)oia<; Kat 'TO A£j3EV'T£W ~ T]flO'TtKO Mouceio Asuxcootcc; yta 'TT]j3oil8£ta 'TOU<; a'Ta 'TT]btapK£ta 'TT]<; K Epwvac; uou Euxapto'TcO £TCioT]C;'TT]V otKOYEV£ta uou, 'TOU<;KaAOU<; uon (j)iAOU<; I(j)oil(j) I'scopvtoo, ITaV'T£AlTOa ZaflTCa Kat XpiO'TO Ioponvou, 'TOU<; aAOU<; uou Y£lTOV£<; otKOYEV£ta K XapaAaflTCOUC;, Ka8cOC; Kat 'TT]V OtKOYEW~ta ZT]oiflou-ITE'TPOU. TEAw't"aiouc;, aAAa ESioou orjucvrucoix; 8a il8£Aa vo. wxapto'Tilo(j) 'TOV~ilflO Aurouov Kat 'TT]~T]flO'TtKil Btj3Ato8ilKT]

Aurouov,

"Exprvu OpeTJ TIl XPTJ<H] 1"OU !3pE1"o.V1KOU aUa1"TJI·!U1"Oe;l.. isrocov Kat a1"o.ellcDV, YLo. cxonoix; aUIl!3o.1"01"ll1"o.e;IlE r«; nllyte; 1"1le;ETCOXTJe;· 'Eva lliAL ioourrn IlE 1.609,344usrp« Kat uin uupoo. WOU1"at IlE 3 n60Lo. TJ 36 iV1"~Ee; (91,44 exuroorousroc). MLo. Ai!3po. WOULaL IlE 453,593 ypo.llllupw. 'Evnr; tOVOe; ioourm IlE 1.016,047KLAU. Eucoot no.puoEe; = 1/2 vpooi TJ 213 ntvvo.e;, 180 no.puoEe; = 20 aEA i VLo. = 1 Ateo (II-).

nT1YtC;: Military Report on Cyprus (General Staff, War Office: 1936). (/)6KE:AAOt aU KpaTlKOU APXE:(ou TT]C; T Konaamc

aruosoanac: (neptoco; 1903-1973).

XPOVtKO,tveE:Ta OTT]VE:<pT]jJE:ptoanO}.{TT]C;"TE:UXT] 9, 57, 67, 81, 92 Kat 135]. " [ 4 KaAa86c;, KWOTac;: Mu8tOTopta. TaU Moopou (IIE:UKWata.:2002). Keshishian, Kevork: Famagusta town and District (Nicosia: 1985). Keshishian, Kevork: IIE:UKWOta.,H npWTE:UOUOa TT]C; Kurtpou TOTE: at itbpa (IIE:UKwma., K
1989).

lIujJnouptoT]C;, AXtAAtac;: 0 TE:XVOAOytKOC; rtosuiouoc OTT](wrj TT]VKunpuov (IIE:UKWOta.:
1988).

MtxaT]AtoT], Ayvrj M: Xcopa, T] rtasia IIE:UKWOta.(IIE:UKWOta.:1985). naUAtoT]C;, A VTpOC;: ME:y6AT] Kuttpuist; EYKuKAonatoE:LQ (E:KOOOE:tC; (/)tAoKunpoc;, IIE:UKWOta.:1984-1994). Radford, Michael: Ot OtoT]poopojJOt TT]C; Kuttpou (nOAmOTtKO KtVTPO lIaiKrjc; Tpartecac, IIE:UKWOta.:2003). Turner, Barry S: The story of the Cyprus Government Railway (Mechanical Engineering Publications, London: 1979). XaT(T]AUpac;, AAt~avopoc;-Mtxarj}.: 0 Kuttpuucoc Ku{3E:PVT7TlKOC; LtOT]pOOpojJoC;1905( 1951) (iJrjjJOC;lIaTOtWV, IIE:UKWOta.:2006). http://el. wikipedia.org/wikilKunpoc; http://railwaysquare.tripod.com/201/notebook-right.html#cyprus http://www.evrychou.org.cy/sidirothromikos. shtm

http://www.ipw.com/cypruslThe_Railway/the_railway.html http://www.narrow-gauge. co. uk/gallery/52

http://www.roxeymouldings.co.uk/009Iocokits.htm http://www.simerini.com.cy/nqcontent. cfm?a _id=113448