Kosmetologia piel gnacyjna

112. NMF i TEWL ± omów sk ad i zastosowanie w kosmetyce. NMF- naturalny czynnik nawil aj cy utrzymania nawodnienia warstwy rogowej, zawiera: wolne aminokwasy(40%) zw aszcza seryn i cytrulin ; kwas pirolidowokarboksylowy lub kwas piroglutaminowy (PCA) (12%), mocznik (7%), mleczany (12%), sk adniki mineralne (Cl+, Na+, K+, Ca+, Mg) (18%); cukry (3,5%) fruktoza, mannoza, galaktoza. Sk ad ten warunkuje zatrzymanie wilgoci w naskórku, przez co NMF uznaje si za czynnik uelastyczniaj cy skór . W przypadku jego niedoboru naskórek staje si suchy, a w konsekwencji pop kany oraz pokryty drobnymi zmarszczkami i fa dkami. Kosmetyki które zawieraj NMF s najbardziej efektywnie nawil aj cymi i odm adzaj cymi skór . TEWL- przeznaskórkowa utraty wody okre la ilo wody traconej przez skór , ale nie wlicza si wody utraconej z potem. Uszkodzenie którejkolwiek ze sk adowych naskórka powoduje zwi kszenie przez naskórkowej utraty wody, prowadz c do zmian w postaci nadmiernego rogowacenia skóry, charakteryzuj cych si sucho ci , uszczeniem, szorstko ci , p kni ciami i towarzysz cym wi dem. Zwi zki nawil aj ce w po czeniu ze sk adnikami okluzyjnymi, stosowane jedynie jako sk adniki nawil aj ce mog zwi ksza TEWL. rodki nawil aj ce o dzia aniu okluzyjnym: -wazelina- szybko zmniejsza TEWL o 99%, -olej mineralny- zmniejsza TEWL o ok.40%, -parafina p ynna- tworzy warstw ochronn , zmniejsza TEWL, -Dimeticon- zmniejsza TEWL bez uczucia t ustej skóry. 113. Jonoforeza i sonoforeza ± wymie i omów substancje aktywne u ywane w kosmetyce. Jonoforeza- zabieg z u yciem elektrycznego pr du sta ego, który pomaga wprowadzi do organizmu przez skór substancje aktywne (leki, preparaty kosmetyczne). Anoda +, katoda -. Skóra do zabiegu powinna by dobrze odt uszczona. U ywa si zazwyczaj gotowych substancji- ampu ek. Chlorek wapnia- dzia anie agodz ce, odczulaj ce, zmi kczaj ce, przyspiesza regeneracj tkanek, stosowany w seriach do skór naczyniowych z cauperos , tr dzikiem ró owatym, nerwic naczyniowo- ruchow skóry. Jodek potasu-silnie oddzia uje na tkank czna, wskazany dla skór z bliznami, bliznowcami, zgrubienia cznotkankowe, zrosty, ale zbyt du e podawanie mo e pog bi nadczynno tarczycy, przy tej chorobie. Witamina C- uelastycznienie cianki naczy , wzmaga odporno . Wykonuje si przy odmro eniach, tr dziku pospolitym, ró owatym, przebarwieniach, zwiotczeniu skóry. R-r sody oczyszczonej- dzia anie zmi kczaj ce, przeciwzapalne, anty ojotokowe, bakteriobójcze, stosowane w leczeniu ojotoku, tr dziku pospolitego. Siarczan cynku (anoda +)- w trudno goj cych si ranach, dro d yce paznokci Siarczan miedzi (anoda +)- ci gaj ce i odka aj ce, w grzybicy d oni i stóp Salicylan sodu (katoda -)- zwi ksza przepuszczalno naczy w osowatych, zmniejsza odczyny zapalne i objawy bólowe, tr dzik pospolity, ojotok, odmro enia Chlorowodorek prokainy (anoda +)- rozszerza naczynia w osowate, znosi napi cie cian naczy t tniczych, dzia a od ywczo, przeciwbólowo; nerwobóle, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie korzo nków Jonoforez wykonujemy co 2-3 dni, góra 10 zabiegów. Przeciwwskazania: -du e rany -uczulenie na pr d sta y -rozrusznik -nieregularne ci nienie -stany zapalne migda ów -oko oz bowe stany zapalne -tendencja do zatoru -gor czka Sonoforeza- jest to metoda, która wykorzystuje wibracje ultrad wi kowe do dzia ania na g bsze warstwy skóry poprzez stymuluj cy mikromasa . Sonoforeza to przede wszystkim relaksuj cy masa oraz niezwykle wydajny sposób wt aczania w g b skóry substancji od ywczych oraz aktywnych. Podczas zabiegu wytwarzane jest ciep o wewn trz skóry, które penetruje tkanki. Sonoforeza równie odpr a skór i mi nie poprzez g boki mikromasa , który poprawia przep yw krwi i limfy. W rezultacie poprawiony jest metabolizm komórek oraz ich regeneracja. Emitowane podczas zabiegu

1

ultrad wi ki przyczyniaj si do u atwienia penetracji substancjom leczniczym, które dzia aj : uszczelniaj c naczynia krwiono ne, lecz zmiany tr dzikowe, dotleniaj oraz kondycjonuj skór . Podczas zabiegu sonoforezy stosowane s ampu ki wype nione substancjami od ywczymi i aktywnymi. W profilaktyce przeciw rozszerzaniu si naczynek krwiono nych, najcz ciej u ywane s : - witamina K, - witamina PP, - wyci g z arniki górskiej, - wyci g z kasztanowca. Witamina K wp ywa pozytywnie na regulacj krzepni cia krwi, przez co likwiduje tzw. paj czki widoczne na skórze. Natomiast witamina PP uszczelnia naczynka krwiono ne, chroni c je przed p kaniem. Wyci g z arniki górskiej wspomaga kr enie krwi, niweluje zaczerwienia na skórze i wzmacnia naczynia krwiono ne. Wyci g z kasztanowca dzia a przeciwzapalnie, zmniejsza sk onno naczynek krwiono nych do p kania oraz intensywnie nawil a skór . Ponadto, usuwa on zm czenie i dog bnie nawil a skór . Sonoforeza jest bezpiecznym zabiegiem, niemniej jednak istniej pewne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia, s nimi: - choroby nowotworowe, - metalowy implanty w ciele, - choroby y , - niewydolno serca, - ci a.

114.Wymie dermatozy najcz ciej spotykane w gabinecie kosmetycznym. -tr dzik pospolity -kaszak -tr dzik ró owaty -rogowacenie mieszkowe - rosacea -piegi - uszczyca -mi czak zaka ny -grzybica -brodawki -blizny, bliznowacenie -w ókniaki -przebarwienia - ojotok -skóra atopowa -wyprysk -opryszczka -pokrzywka -zaskórnik -prosak 115. Cauperose i rosacea ± omów schorzenia i metody post powania w gabinecie kosmetycznym. Couperose - rozszerzone naczynka.
Rozszerzone czy te pop kane naczynka krwiono ne na twarzy mog by skutkiem nadu ywania k pieli s onecznych latem, przemarzni cia twarzy zim , nadmiernego wysi ku fizycznego lub objawem choroby o nazwie rosacea - tr dzik ró owaty. Krucho naczynek krwiono nych jest te czasem cech dziedziczn . Najcz stsz i najbardziej radykaln metod leczenia jest usuni cie pop kanych naczynek. Polega ona g ównie na zamkni ciu naczynek krwiono nych z obu stron poprzez przerwanie ich ci g o ci. Wybór metody zale y od rozleg o ci zmian i jej umiejscowienia. Najcz ciej stosuje si zabiegi: -Elektrokoagulacji -Kriochirurgii -Laserowego zamykania naczynek -Inne: jonoforeza, galwanokaustyka, elektroliza, termoliza

2

Zaleca si te stosowanie preparatów uszczelniaj cych ciany naczy w osowatych i zwi kszaj cych ich elastyczno , poprawiaj cych mikro kr enie i dzia aj cych przeciwzapalne.

Rosacea - tr dzik ró owaty jest chorob przewlek , ograniczon do skóry twarzy, rozwijaj c si na pod o u zaburze naczyniowych i ojotoku. Cz sto wyst powania wynosi 10-15% populacji, cz ciej choruj kobiety, natomiast ci sze postacie wyst puj u m czyzn. Jest dermatoz o wieloletnim przebiegu wyst puj c u ludzi dojrza ych, najcz ciej po 30 r. . Pierwszym stadium rozwoju tr dziku ró owatego jest rumie , który cechuje si napadowymi zaczerwienieniami pod wp ywem emocji, zmian temperatur, pikantnych posi ków, czy wypiciu alkoholu. W kolejnym etapie do utrwalonego rumienia do czaj si grudki i krostki. Wówczas potrzebna jest pomoc dermatologa. Posta przerostowa g ównie nosa dotyczy prawie wy cznie m czyzn i wymaga usuni cia zmian np. krioterapi . Prawdziwa przyczyna powstawania choroby nie jest do ko ca poznana. Wskazuje si na mechanizm immunologiczny, zaka enie roztoczem Demodex folliculorum oraz pewien udzia zaka eniem Helicobacter pylori.
Czynniki predysponuj ce: palenie papierosów, picie kawy i alkoholu, pikantne potrawy, stres, prom. UV, nag e zmiany temperatur, intensywne ciep o i mróz, ska enia rodowiska, nara enie na rodki chemiczne oraz niew a ciwa piel gnacja. Makija korekcyjny przy tr dziku ró owatym Korekt nak ada si na ca powierzchni zmiany, zazwyczaj na ko ci jarzmowe i nos. Tr dzik ró owaty jest trudn zmian do korygowania, ze wzgl du na ró ne tonacje kolorystyczne, od czerwonych po fio kowo fioletowe. Nale y miesza kolory i pami ta o zasadzie im mniej tym lepiej. W przypadku couperose i rosacea skór nale y traktowa zawsze jak wra liw . W piel gnacji nale y bezwzgl dnie unika myde zasadowych, toników i aktywnych kremów. Tonik nale y zast pi wod termaln . Powinno si chroni cer przed s o cem kremami ochronnymi z wysokimi filtrami, ale tak e przed wiatrem i mrozem. W gabinecie nale y zredukowa podra nienia, zaczerwienienia i zmiany naczyniowe, zregenerowa , wzmocni i odbudowa funkcj bariery naskórkowej. Kosmetyki dla cery wra liwej ze sk onno ci do rozszerzania i p kania naczy ± kremy z witaminami C, E, K, z olejem z wiesio ka, z avokado, z kwasem hialuronowym, z naturalnym czynnikiem nawil aj cym, dpantenolem.

116. Sklasyfikuj rodzaje masek kosmetycznych i omów wybranej sk ad i dzia anie.
Maska jako zabieg kosmetyczny jest jedn z najstarszych form upi kszania. Stosowanie ich w nowoczesnej kosmetyce staje si coraz bardziej popularne i jest nieodzownym zabiegiem lub cz ci zabiegu kosmetycznego. Nowoczesne maski daj przy umiej tnym doborze sk adników i prawid owym stosowaniu , efekt przewy szaj cy dzia anie kremów i innych preparatów kosmetycznych. Niektóre maski daj efekt natychmiastowy, ale krótkotrwa y, po innych widoczne zmiany uzyskuje si dopiero po kilkakrotnym zastosowaniu. Maski: Rozgrzewaj ce, ci gaj ce, zio owe, upi kszaj ce(porcelanowe), od ywcze, parafinowe, specjalne. Maski zio owe

3

a co za tym idzie. Semen Lini. Przy skórach t ustych maski powinny zawiera zio a maj ce oprócz w a ciwo ci rozmi kczaj cych i agodz cych tak e bakteriobójcze i bakteriostatyczne. zaawansowana mia d yca naczy . palce wio larza. MODZEL ± jest to niezbyt wyra na odgraniczona zmiana polegaj ca na zgrubieniu skóry(hiperkeratozie) w miejscu przewlek ego dra nienia mechanicznego ± Powstaje w wyniku d ugotrwa ego ucisku jako reakcja obronna skóry ± Uraz mechaniczny(na r kach powstaj na skutek ci kiej pracy fizycznej. Relaks. kolana zakonników -obraz nadmiernego rogowacenia skóry na stopie. alergiczne i zaka ne skóry. Jest on stosowany w ró norakich celach (profilaktyczno-piel gnacyjnych. Equisetum Arvense. zapobiegaj c tym samym. Przeciwwskazania: stany zapalne. Salvia Officialis. uwzgl dniaj c w a ciwo ci indywidualne cery. siemi lniane. choroby psychiczne. Do prawid owego wykonania masa u niezb dne s odpowiednie kremy. 123. Dodaje si do nich zio a pobudzaj ce. nadczynno tarczycy (nie mo na masowa szyi). wysokie nadci nienie t tnicze. przemian materii i oczyszczenie organizmu z toksyn. ró nych gruczo ów. barwy ó tej lub ó tobrunatnej . czasem dolegliwo ci bólowe przy chodzeniu.Powinny by odpowiednio dobierane do rodzaju skóry.Do powstania modzeli przyczynia si wrodzona sk onno do nadmiernego rogowacenia oraz zaburzenia nerwowo troficzne w przebiegu chorób neurologicznych OBJAWY: -Zgrubienia skóry niezbyt wyra nie odgraniczone -cz sto w charakterystycznych miejscach dla dzia aj cych czynników. nale do grona wykwalifikowanych i dyplomowanych kosmetyczek. stany gor czkowe. wskazania i przeciwwskazania. Osoby go wykonuj ce. 20 minut. Masa kosmetyczny trwa ok. Masa kosmetyczny ± definicja. uspokojenie. wady serca. odpr enie. zapalenie y i wie e zakrzepy. najcz ciej jest kszta tu kolistego. u atwiaj c tym samym. Przy skórach suchych i normalnych stosuje si wi cej zió z zawarto ci zwi zków luzowych i skrobi. Masa kosmetyczny stosowany jest we wszelkiego rodzaju gabinetach i salonach kosmetycznych. powstawaniu zmarszczek. guzki w przebiegu w z ów ch onnych. czasem nieregularnego. 117. ele. go Wskazania: W a ciwie przeprowadzony masa kosmetyczny pobudza kr enie limfy. usuni cie z ba i zmiany ropne oko oz bowe. koncentraty. 4 . stan ropny migda ów. zmiany skórne niewiadomego pochodzenia. Mo e poprzedza zabieg oczyszczania skóry. regeneruj cych) maj cych za zadanie podtrzymanie elastyczno ci skóry.dolegliwo ci subiektywne. np. Maska zio owa dla cery t ustej i mieszanej: SK AD: Kaolin. Sk adniki wg INCI: Magnesium Silicate. skrzyp polny i sza wia.upo ledzenie czucia. jak równie ró ne typu maseczki. korekcyjnych. a na stopach na skutek ucisku niedopasowanego obuwia) .

Pod wp ywem zniekszta ce zmienia si biomechanika stopy.zabieg obejmuj cy: zmycie lakieru z p ytki paznokciowej i opi owanie paznokci. PEDICURE LECZNICZY-zabieg obejmuj cy czynno ci wykonywane przy pedicure kosmetycznym oraz rozszerzony o zabieg: usuwania modzeli. Pogarsza si wytrzyma o struktur stabilizuj cych stop . usuni cie zrogowacia ego naskórka za pomoc tary lub frezarki. -powstaje wskutek ucisku np. zako czony jest masa em(krem na stopy) i na o eniem lakieru na p ytk paznokciow . paluch nie jest ju wystarczaj co silnym punktem podparcia w czasie chodu.in. wykazuje korzystny wp yw na skór . na wysokim obcasie lub o w skich noskach. jest schorzeniem wynikaj cym m. Mniej zaawansowane zmiany podda si j na ogó leczeniu zachowawczemu polegaj cemu na noszeniu odpowiednich wk adek ortopedycznych oraz odprowadzaniu palucha na zewn trz przez umieszczenie specjalnych wk adów silikonowych mi dzy paluch a drugi palec. Wysoki obcas niew a ciwie skonstruowanego obuwia powoduje przeci enie przedniej cz ci stopy. Do czynników predestynuj cych zaliczy nale y tak e oty o oraz stoj cy tryb ycia. Uwa a si . wyg adzenie. i mo e wyst pi równie przerost nasady dalszej pierwszej ko ci ródstopia. Cz ciej wyst puje u kobiet. odgraniczona grudka hiperkeratolityczna z obecno ci czopa lub rdzenia w cz ci centralnej. Grup szczególnie zagro on s kobiety uprawiaj ce taniec klasyczny (balet) ze wzgl du na niefizjologiczne obci enia stóp w pointach. Nierównomiernie rozk ada si ci ar cia a. 122 PEDICURE KOSMETYCZNY. z noszenia obuwia. Natomiast spiczasty kszta t butów bezpo rednio powoduje ko lawe ustawienie palucha. e by wada mog a si rozwin musz istnie predyspozycje w budowie stopy.NAGNIOTEK. ciasnych butów lub nieprawid owo ci anatomicznych OBJAWY: ó te kopulaste grudki oko o 5-6 mm z centralnym czopem lub rdzeniem co odró nia je od modzeli . bolesno . W sk ad tych substancji wchodzi retinol w pe ni aktywny oraz produkty jego utleniania. odcisków. Retinoidy zawarte w kosmetykach s u uzupe nieniu niedoborów witaminy A w skórze przyczyniaj cych si do odnowy naskórka. hallux valgus). korekt wrastaj cych paznokci 121 WITAMINA A Okre lenie witamina A dotyczy pewnych zwi zków naturalnych pochodzenia zwierz cego i ro linnego wykazuj cych aktywno biologiczn .( ac. czego skutkiem jest obni enie uku poprzecznego i w nast pstwie poszerzenie przodostopia (p askostopie poprzeczne). aktywuj zachodz ce w nim procesy i regeneruj jego warstwy. w osy i 5 .Zazwyczaj s wra liwe na ucisk PALUCH KO LAWY . Witamina A znajduj ca si w kosmetykach w a ciwie dozowana. W skrajnych przypadkach pojawia si stan zapalny torebki stawowej stawu ródstopno-palcowego palucha. obrz k okolicy. zrogowacenia i p kni na pi tach. co t umaczy si s abszym uk adem wi zad owo-torebkowym ich stóp. natomiast obuwie powoduje nasilenie dolegliwo ci i przyspieszenie post pu deformacji Du rol w wyst powaniu wady (schorzenia) odgrywaj predyspozycje genetyczne. os abieniu ulegaj mi nie. zw aszcza za ciasnego. Stan taki mo e by wskazaniem do leczenia operacyjnego. ODCISK jest to najcz ciej ma a.

Naturalny tokoferol skóry znajduje si w b onach komórkowych. Dzia anie witaminy E na skór : -biologiczny antyutleniacz -unieczynnianie wolnych rodników -zapobieganie przedwczesnemu starzeniu si skóry w wyniku przyspieszenia tworzenia si kolagenu i elastyny -ochrona przed promieniowaniem UV -uodpornienie na fotoalergi -zwi kszenie nawil enie skóry -wspomaganie ukrwienia tkanki cznej skóry i b on luzowych 6 . czyraczno -ochrona skóry przed promieniowaniem UV WITAMINA E Jest biologicznym antyutleniaczem(chroni wra liwe sk adniki preparatów kosmetycznych).paznokcie. Witamin m odo ci. gdy ma wp yw na opó nianie zmian pojawiaj cych si na skutek procesów starzenia. zabezpiecza je przed szkodliwym wp ywem czynników zewn trznych. zw aszcza kolagenu w skórze w a ciwej -os abienie przebarwie na skórze -pomoc w leczeniu zmian patologicznych skóry: tr dzik. Dzia anie preparatów kosmetycznych zawieraj cych Retinoidy na skór : -zmi kczanie naskórka -wyg adzanie powierzchni skóry -zmniejszenie rogowacenia naskórka -poprawa kolorytu skóry -odpowiednie nawil enie skóry -zwi kszenie zawarto ci protein. Zaleca si j jako dodatek do preparatów stosowanych do ochrony przed s o cem i po opalaniu. E jest wa nym sk adnikiem piel gnacyjnym poprawiaj cym nawil enie i spr ysto skóry. Witamina E przywraca skórze równowag i hamuje procesy starzenia. W kosmetyce wit. Nale y do tzw.

którzy pragn mie adniejsze paznokcie. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego odsuwamy skórki ± nie u ywamy narz dzi typu kopytko metalowe. Kolejno zabiegu jest taka sama jak przy manicure tradycyjnym. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby.polega na piel gnacji p ytki paznokcia nieinwazyjnymi metodami. Zabieg polega nie tylko na malowaniu. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego. Stosowane s natomiast pilniki papierowe . OPISA KOLEJNE ETAPY. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. patyczki z drewna pomara czowego. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem 7 . podwa aczy). oraz ele i p yny zmi kczaj ce naskórek. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. nie wycinamy skórek tylko i wy cznie je odsuwamy ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. kopytka metalowego odsuwamy skórki i wycinamy c kami do skórek ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. grzybicy paznokci itp. pilnikiem papierowym na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym. czy klientka nie ma adnych chorób np. JAKA JEST RÓ NICA POMI DZY MANICURE BIOLOGICZNYM A TRADYCYJNYM. grzybicy paznokci itp. czy klientka nie ma adnych chorób np. któremu poddawane s paznokcie u r k. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. Manicure stosuj klienci. c kami do paznokci na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym.124. Nie u ywa si adnych narz dzi metalowych (pilników. ale te na wyrównywaniu skórek i piel gnowaniu p ytki paznokci. Manicure biologiczny. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem PROSZ Manicure tradycyjny ± zabieg kosmetyczny.

odczucia podobne do parestezji ( zmniejszenie czucia. ale cz sto ból jest spontaniczny. dalszy wzrost Äciastowato ci´ skóry. zmniejszenie elastyczno ci. wra liwo na bod ce) Stopie III ± tworz si w tkance podskórnej nieregularne. czasami wyst puje ból spowodowany g bok palpacj Stopie IV ± tworzenie przez zrazili tkanki t uszczowej guzków wi kszych rozmiarów. guzki s bolesne palpacyjnie. dezorganizacja anatomiczno-funkcjonalna tkanki podskórnej 8 . czasami bolesne zgrubienia i guzki. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: wodny i t uszczowy.defekt kosmetyczny. Wtedy jest wyra nie widoczny. mo e zajmowa du e powierzchnie i sprawia wra enie jakby tkanka znajdowa a si mi dzy skór a mi niami. które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. ma fa d i obrzmienia przypominaj ce pikowan ko dr . u osób z wiotk skór i s abymi mi niami. wiotko ci. ramion.125. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. po ladków. Objawy takie mo na spotka u osób uprzednio aktywnie fizycznie. na którym si formuje. Ten typ spotyka si u kobiet. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. wzrost Äciastowato ci´ skóry. hipotermia. hipotermia Stopie II ± Äskórka pomara czowa´ tworz ca si samoistnie po napi ciu mi ni. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. Etapy procesu patologicznego (PEFS) mo na podzieli na stadia: obrz kowe w óknieniowe stwardnieniowe (powstaja pierwsze drobne guzki) makroguzki . Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej ( hiperplastyczny lub hipertroficzny ). Rodzaj zale y od pod o a . Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. Stopnie cellulitu: Stopie I ± Äskórka pomara czowa´ w obr bie bioder. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . WYMIE ZABIEGI REDUKUJ CE. zwi kszenie blado ci skóry. które od d u szego czasu zaniecha y uprawianie sportu. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadni cie mi nia po ladkowego). czasem trudno jest odró ni posta twardego cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. po gwa townym schudni ciu oraz po d u szym stosowaniu rodków odwadniaj cych. cyrkulacji krwi. CELLULIT ± ETIOPATOGENEZA. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce cellulit. kolan. Cellulit mi kki t uszczowy jest lu ny. fa szywy cellulit. czasem szorstka z powodu z ego jej od ywiania. blado skóry. Jest to tzw. CELLULIT . Mog równie wyst pi rozst py. Nast puje przerost ( nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). okci lub sutków wyst puj ca po uj ciu w fa d. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. zmniejszenie elastyczno ci. poprzedzielanych tkank w óknist ( skóra podobna do materaca). ud. nie przylega ci le do mi ni. lokalnej hipotermii. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d.

mechaniczne. Choroby wspó istniej ce: ‡ metaboliczne ‡ hormonalne ‡ choroby uk adu kr enia ‡ choroby ginekologiczne ‡ choroby nefrologiczne ‡ choroby o dka i jelit 5. Hormonalne: ‡ g ównie nadmiar e skich hormonów ± estrogenów 4. 9 . leczenie fizykalne. m. Ci a ‡ w patogenezie cellulitu udzia bierze wiele czynników.zmniejszenie masy mi niowej na korzy tkanki t uszczowej . chirurgiczne. rodki farmakologiczne oraz metody maj ce na celu os abienie czynników nasilaj cych zmiany. utrudnia odp yw ylny) ‡ palenie papierosów (zmiany w mikrokr eniu. u kobiet o typie nordyckim lub anglosaskim ± na brzuchu) ‡ rozk ad tkanki t uszczowej. Genetyczne: ‡ p e (prawie wy cznie u kobiet) ‡ rasa (najcz ciej bia a) ‡ typ biologiczny (u kobiet latynoameryka skich zmiany lokalizuj si g ównie na biodrach. stan gotowo ci i czu o receptorów hormonalnych ‡ predyspozycja do rozwoju niewydolno ci ylnej 2.zwiotczenie ci gien i mi ni . in.Czynniki predysponuj ce do wyst pienia cellulitu: 1. Czynniki zwi zane z leczeniem: ‡ preparaty antykoncepcyjne ‡ preparaty przeciwhistaminowe ‡ preparaty przeciwtarczycowe ‡ beta-blokery 6. rodowiskowe: ‡ z e nawyki ywieniowe: . w zwi zku z tym stosuje si wiele ró nych metod terapeutycznych.nadmierna poda soli (gromadzenie wody) ‡ siedz cy tryb ycia: .zmniejszenie wydolno ci pompy mi niowej w ko czynach dolnych (zastój p ynów) ‡ noszenie obcis ych ubra (utrudnia odp yw ylny) ‡ noszenie butów na wysokich obcasach (sprzyja dysfunkcji mi ni ydek. wyzwala tworzenie wolnych rodników) ‡ picie alkoholu (nasila tworzenie t uszczu) 3. liczba.nadmierne spo ycie t uszczów i w glowodanów .

bezpieczna. ‡ regulacji przepuszczalno ci naczy w osowatych. usuwaj obrz ki i przyspieszaj metabolizm. natryski. body wrap. redukcja obrz ków Masa oscylacyjny ( wibracyjny ) Masa pomp pró niow (vacuum). pobudza jedynie naturalne procesy w organizmie 10 . Uelastyczniaj . nacieranie Impregnowane ubrania. Dzia ania kosmetyczne polegaj na: ‡ dzia aniu lipolitycznym. na wietlanie Akupresura Bicze szkodzie elazko antycellulitowe Jonoforeza: wp yw na kurczliwo naczy krwiono nych. które pomagaj w walce z pomara czowa skórk . które masuj i uwalniaj aktywne substancje W balneoterapii wykorzystuje si mi dzy innymi borowin i k piele solankowe Masa na preparacie antycellulitowym Masa izometryczny Drena limfatyczny: stymulacja przep ywu limfy. Egiptos. ‡ dzia aniu przeciwobrz kowym. Hanna-body. wyg adzaj skór . metoda nieinwazyjna. ‡ aktywowaniu przep ywu krwi w tkance t uszczowej. ba k chi ska Presoterapia ( masa pneumatyczny sekwencyjny ) Rollmasa Fale radiowe Podczerwie . co zwi ksza penetracj leków.LECZENIE: zrównowa ona dieta wiczenia fizyczne kontrolowanie masy cia a kosmetyki antycellulitowe leki doustne wykorzystywane w zaburzeniach mikrokr enia unikanie stresów Jak dot d leczenie cellulitu stanowi g ówn domen kosmetyki. Ze stosowanych zabiegów mo na wymieni : Guam. limfatycznego. poprawiaj kr enie. eliminacja toksyn. ‡ hamowaniu aktywno ci aromatazy steroidowej Zabiegi Jest wiele zabiegów z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej. poprawa utlenowania komórek. lepsza penetracja leków Ultrad wi ki: rozszerzanie naczy krwiono nych. dzia anie na degeneracj komórek t uszczowych Galwanizacja Elektrolipoliza Krioterapia Laseroterapiua Terapia czona Karboksyterapia Mezoterapia Endermologia (masa podci nieniowy): podci nienie + masa : stymulacja uk adu kr enia. ok ady i zabiegi typu para-fango: poburzenie kr enia Regularny peeling K piele z dodatkiem preparatów.

które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . Fa szywy Cellulit. t uszczowy. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce Cellulit. 11 . czasem szorstka z powodu z ego jej od ywienia. a efektem zmieszania niebieskiego i czerwonego jest fioletowy. Z nich wywodz si wszystkie inne. liposukcja . otrzymasz nowe odcienie. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. ziele i fiolet. Rodzaj zale y od pod o a. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. Nast puje przerost (nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). na którym si formuje. wiat kolorów zbudowany jest na bazie trzech barw pigmentacyjnych: ó tej. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. ó ty z czerwonym tworzy barw pomara czow . Ten typ spotyka si u kobiet które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadniecie mi nia po ladkowego). Nale do nich pomara cz. Barwy otrzymane po z czeniu kolorów podstawowych. wodny 2. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. Cellulit. odsysanie t uszczu CELLULIT-Etiopatogeneza. Mog równie wyst pi rozst py. Jest to tzw. Po czone ze sob kolor ó ty i niebieski tworz barw zielon .Operacje plastyczne tj. czasem trudno jest odró ni posta twardego Cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej (hiperplastyczny lub hipertroficzny). który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. Barwy podstawowe i pochodne tworz Ko o barw.tzw. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. One to nazwane s barwami podstawowymi. czerwonej i niebieskiej. Cellulit miekki t uszczowy jest lu ny Kosmetologia upi kszaj ca 126. W zale no ci w jakich proporcjach po czysz ze sob . to barwy pochodne. cyrkulacji krwi. Wymie zabiegi redukuj ce. które najpe niej obrazuje podzia barw ze wzgl du na ich temperatur . Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: 1. SZTUKA DOBIERANIA BARW. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. W ten sposób uzyskasz ró norodne odcienie tego samego koloru. defekt kosmetyczny.

To wiadomo barwy kolorystycznej. inne nasycenie barwy. uwydatnia si nasza uroda. uspokajaj ce: zielony. Jesie i Zima. czerwona z zielona a niebieska z pomara czow da nam barw neutraln ± szar . makija u podkre laj nasz urod a jakich powinni my unika . w osów. jakim jeste my typem kolorystycznym urody. podkre lanie atutów! Istniej ce typy kolorystyczne urody to: Wiosna. Decyduje o tym jakie kolory garderoby. Barwy intensywne znacznie os abiaj odcie kolorów.in. delikatna o lekko z otawym po ysku. 127. z jakimi s porównywane. oczu. pomara czowy. renica cz sto oddzielona jest od t czówki wyra n obwódk w kolorze z otym lub z otobr zowym. kojarz ce si z ogniem. bi uterii i dodatków. ich policzki s lekko ró owe i cz sto zdarza si im rumieni . makija u. rzadziej z otego br zu. Ka da z nich jest inna. Wiele Pa ma sk onno do piegów. naturalnej tonacji cery. Ich uroda sprawia wra enie kruchej i delikatnej. W osy. Barwy ciep e Ägryz ´ si z zimnymi i odwrotnie. Oczy zazwyczaj maj nieco ciemniejsz od w osów opraw . czerwony i ich wszystkie odcienie. ograniczenie jej ilo ci dzi ki kombinacji kolorów. charakter. Najbardziej charakterystyczna jest ich cera. niebieski. a wi c oszcz dno czasu i pieni dzy. Pewno siebie. Kobiety wiosny . Kolory u o one naprzeciwko siebie w kole barw wzajemnie dope niaj si do szaro ci. ale jest to ci g e eksperymentowanie i próbowanie. kojarz ce si z wod . Lato. Cechuje je inna kolorystyka. fioletowy i ich odcienie. Po prawej stronie ± barwy zimne. to poszukiwanie harmonii i spójno ci. w osów. frustruj cych zakupów. Przy prawid owym doborze kolorów i umiej tnym stosowaniu. T czówka oka ma odcie od niebieskiego do zielonego. Podstawy analizy kolorystycznej Analiza kolorystyczna to odnalezienie i okre lenie m. Promieniuj wewn trznym czarem. Unikanie b dnych. Barwy zestawione ze sob zmieniaj swój odcie . osobowo . Naturalna tonacja decyduje o tym.blondynki od platynowych do czerwonoz otych. w jakich kolorach jest nam do twarzy. Ka dy kolor oddzia uje na inny z pewn si . daj ce energi i pobudzaj ce zmys y: ó ty. Wi kszo z nas intuicyjnie wyczuwa. które okre lamy mianem ciep ych. atwy dobór garderoby. inne odcienie koloru. Innymi s owy. Unikanie b dnych eksperymentów przy doborze koloru w osów. Korzy ci i cele analizy kolorystycznej to przede wszystkim: wiadomo swoich kolorów. jako dziecko kobieta by a blondynk . Teraz w osy s 12 . Tym samym barwa fioletowa po czona z ó t .Po lewej stronie znajduj si barwy. która zapewnia doskona e samopoczucie.

Je eli posiada br zowe w osy. Podejmuje ryzyko. ale równocze nie jasne i ywe. Bi uteria: Ciep a. turkus. Oprawa oczu wydaje si mie cz sto popielaty odcie . Ciep e nasycone br zy. W post powaniu decyduj wzgl dy racjonalne. Kolory pasuj ce do Pani wiosny: Jasne be e i kremy. podejmuje decyzje za grup . niebieskie lub szare oczy. Rozmyte. Kolory powinny by ciep e. Wszelkie be e i kolory s omkowe. W dzieci stwie kobieta by a blondynk . Bursztyn. czerwie maku. Bia e per y. a jeszcze inne to blondynki . Szaro ci i grafity. Promieniuje od nich równocze nie nami tno i ch odny wdzi k. stal. Bardzo charakterystyczny jest u tych Pa popielaty odcie w osów. mosi dz. w kolorze be owym czy lekko br zowa. ywotny. Z wiekiem w osy ciemnia y. Kieruje si uczuciami. 13 . jasne soczyste zielenie i turkusy.ó to z ota. drewno. Br zowe. Kobiety Lata . Bi uteria: ch odna. w s omianym. ozdoby z Drewna. Oczy s bardzo pi kne. Kolor wielb dziej we ny. pomidora. opanowana. maj barw topazu lub z otego br zu. Mówi. Kobiety Jesienne . po yskuj ce ciep ym z otem. nasycone. chrom. Bywaj tak e Panie zielonookie o kocim spojrzeniu. Zgaszone szare br zy. Brzoskwiniowy. Cechy charakteru: Charakter zorientowany emocjonalnie. bez wzgl du na to jak jasny lub jak ciemny jest odcie ich skóry. teraz s br zowe. spokojna. Jasny i delikatny lub ró owy. mleczne. Dla tych Pa odpowiednie s wszystkie przyprószone. Ceglasta czerwie . Wiele Pa ma piegi o ubarwieniu nieco szarobr zowym (innym ni u wiosen i jesieni). Jest dna wiedzy. oso . Cechy charakteru: Posiada siln wol . Niektóre bywaj intensywnie br zowe. W ród nich zdarzaj si i blondynki i brunetki o oczach br zowych lub niebieskich. Zawsze z popielatym po yskiem. platynowym. Wszystkie dzia ania s usystematyzowane i zaplanowane. zawsze ma ciep y. Kolory pasuj ce do Pani jesieni: Kremowa biel. nigdy z ocisty. Kremowe per y. Biel w odcieniu ko ci s oniowej. co my li. Charakterystyczna jest cera . pastelowe odcienie. Granaty o morskim odcieniu. Cechy charakteru: Zrównowa ona. Zielonkawe b kity.Maj lekko niebieskawy odcie karnacji. B kit. inne ciemnow ose. poniewa skóra jest dobrze ukrwiona. Jest ywotna z planami i my l ca pozytywnie. delikatne. cho burzliwy. Zachowuje si w sposób bardzo spontaniczny. Jasne pastelowe oraz szarawe ró e i fiolety. Kolory oczu zawsze s "mi kkie". Je eli by y popielate. Kobieta Wiosna musi unika zbyt ciemnych odcieni. Ciep e jasne. B yszcz ce z oto. bogactwo odcieni. ó tawym. soczyste br zy. ko s oniowa czy brzoskwiniowa. zgaszone b kity i granaty. masy per owe w kolorze ó tym. miodowym odcieniu. Kobiety Zimy . Je eli jako dziecko mia a s omiany blond. koral. Ceglaste czerwienie. Charakterystyczna jest cera. Niektóre sa rudow ose. sprawiaj ce wra enie nieosi galnych. Bi uteria: Ciep a. butelkowa szara ziele . teraz ich odcie zmieni si w popielaty. Zgni e zielenie. kukurydziane ó cie. jest wielkoduszna. zamglone. przydymione.maj ró ny kolor w osów.jasne. z oty. Odcienie mchu i oliwki.Posiada silny temperament. Kolory rt ci i o owiu. Wi kszo z nich ma piegi. bia e z oto i matowe srebro. oraz decyzje w sposób bardzo spontaniczny. a przyczyna tego tkwi w ich naturalnym kolorycie. bursztyn Paleta barw Pa jesiennych to kolory ziemi. Ko s oniowa.Poci gaj ce. Cynamonowe i rudawe br zy. Kolory pasuj ce do Pani lata: z amana biel. korek. Wyblak e bordo. z otawy lub rudawy po ysk. ó ty. gor czkowy. Dotyczy to wszystkich jesiennych Pa . z oto.ale nigdy odcie ich w osów nie jest popielaty. Barwy pe ne blasku i nasyconego ciep a.

Korektor mo na nak ada równie palcem . Oczekuje szacunku i aprobaty. pudry) powinny spe nia wszystkie warunki. Zawsze o odcieniu popielatym lub granatowym. Czyste i zdecydowane b kity i ró e. zimna butelkowa ziele . co im odpowiada. bia e z oto. W zale no ci od miejsca aplikowania oraz od stopnia krycia wyró niamy: korektory p ynne. nawet niewielka ilo ma du si krycia. blizny. jakie stawiane s kosmetykom przeznaczonym dla cery wra liwej. bia e per y. korektory w sztyfcie. B yszcz ce srebro. Ch tnie pe ni rol przywódcy.zw aszcza pod oczami. potrafi ukry blizny.tym odcieniem maskujemy si ce pod oczami zielony . tatua e Tu potrzeba czego mocnego jak kamufla . Preparaty stosowane do makija u koryguj cego (podk ady. czystych. Stosujemy je najcz ciej pod oczy gdy skóra pod nimi jest cienka i delikatna i nie znios aby ci kiego kosmetyku. Cechy charakteru: atwo w podejmowaniu decyzji. Ró norodno technik wykonywania makija u i kamufla u pozwala na ich dostosowanie oraz wykorzystanie zgodnie z oczekiwanymi za o eniami. które b yszcz intensywnym blaskiem. Mocne kontrasty i zdecydowane odcienie to jest to. zimnych. T czówka mo e mie kolor ciemnobr zowy. Zasady kamufla u Kreowanie formy kamufla u polega na wykorzystaniu waloru barwy i wiat ocienia ± wiat em w makija u s kosmetyki o jasnych kolorach i walorach. Wszelkie odcienie eleganckich granatów i fioletów. Bordo. 128. Stalowe szaro ci. Usta maj odcie niebiesko ró owy lub niebiesko . Kolory pasuj ce do Pani zimy: nie na biel. tatua e. czerwone krostki fioletowy . gdzie wa ne jest by kosmetyk rozprowadzi delikatnie i bez rozci gania skóry. 14 .si gnij po niego je li masz plamki. kompakcie. ó ty . Kobiety zimy. Biskupi. plamy. Cytrynowy.roz wietli zszarza cer Czym nak ada korektory i kamufla e? Najlepiej p askim p dzelkiem z w osia syntetycznego. wypryski. To najcz ciej preparat o g stej konsystencji i o mocnym pigmencie.znakomity do miejsc zaczerwienionych takich jak pop kane naczynka. kredce. a cieniem kosmetyki o kolorach i walorach ciemniejszych.zawsze o niebieskawym odcieniu. Bi uteria: Zimna. Motywem dzia ania s praktyczne korzy ci. korektory. Czekoladowe zimne br zy. na ogó stosujemy je na drobne wypryski. Powoduje to zdecydowany kontrast mi dzy biel ga ki ocznej a t czówk . Ma silne poczucie w asnej warto ci. piegi.to najmocniejszy kaliber. kamufla e. przebarwienia. grafity. Jasna -porcelanowa lub ciemna oliwkowa.bordowy. W osy s prawie zawsze ciemne ( istniej wyj tki!). Zneutralizuje du e ó tawe zasinienia ró owy . Blizny. najkorzystniej wygl daj w barwach zdecydowanych. Makija korekcyjny to dobry sposób na uzyskanie dora nych optycznych efektów kosmetycznego krycia zmian skórnych. najcz ciej roz wietlaj ce. Potrafi panowa nad emocjami i uczuciami. W przypadku blizn wypuk ych przykrywamy je ciemniejszym odcieniem by je schowa natomiast w przypadku wkl s ych uszkodze nak adamy kolor jasny by je wyrówna z powierzchni skóry.to kolor uniwersalny. rozszerzone naczynka. Si ce pod oczami. S bardziej kryj ce ni te w p ynie. diamenty. Czer . przebarwienia. W ród kosmetyków kamufluj cych mo emy znale produkty w ró nych kolorach: cielisty . czerwie rzeczywista. które mog uwzgl dnia indywidualne potrzeby pacjentów. zielony lub ciemnoniebieski. Najbardziej efektowne s oczy. plamki kamufla e .

dope niaj cy makija u oka.wyst puj ca w ró nych kolorach. ró owym i innych ostrych barwach. 15 . b d by bezdrobinkowe. gdy rz sy s krótkie pogrubiaj cy ± stosowany. Tusz do rz s ± kosmetyk s u cy do podkre lenia i malowania rz s. Cienie kremowe ± wyst puj w pojemniczkach lub w sztyfcie. owocowych. brokat. G ównym sk adnikiem cieni i pudrów jest talk lub skrobia oraz mieszanina pigmentów. brokatowe. u ywany zamiast szminki lub razem z ni . zbli onej do wazeliny. korektory ró e. podk ady. równie opalizuj ce. Oprócz estetycznej spe niaj równie funkcj ochronn . Cie do powiek ± kosmetyk kolorowy. per owe. po yskliwe. Istniej równie wersje o ró nych smakach.129. gdy rz sy z natury s ju lekko wywini te do góry S tak e tusze wielofunkcyjne: wyd u aj co-podkr caj cy. eyelinery i kredki do oczu pudry. metaliczne. B yszczyki mog by przezroczyste (nak adane cz sto jako dodatkowa warstwa na szmink ) lub kolorowe. Nadaje rz som wyrazisto ± staj si d u sze i grubsze. Wyst puje w formie pó p ynnej substancji nak adanej specjalnym p dzelkiem lub aplikatorem. rz s a tak e i w osów. Henna . zielonym. Tusz nak ada si na rz sy lub tak e brwi za pomoc specjalnej szczoteczki. np. b yszczyki. nak adany na powieki. matowe. henna nale y do grupy najstarszych rodków kosmetycznych i jak wiadomo u ywana jest po dzie dzisiejszy. Kosmetyki kolorowe ± omów i wymie zastosowanie szminki.Przede wszystkim kojarzy nam si z barwieniem brwi. Mo na te wyró ni cienie: opalizuj ce. Konturówka do ust . Rodzaje tuszu i funkcje wodoodporny tusz do rz s wyd u aj cy ± stosowany. B yszczyk do ust ± kosmetyk kolorowy s u cy do podkre lenia ust i nadania im delikatnego po ysku i barwy. przed u a trwa o pomadki. Mog zawiera drobinki. br zowym i szarym lub rzadziej w kolorze niebieskim. Rodzaje Cienie pudrowe prasowane. Cienie trwa e ± nale do ca ej grupy kosmetyków trwa ych. henna kosmetyczna cienie. S wodoodporne. zapobiegaj c p kaniu warg. w formie bardziej sta ej. Cienie pudrowe sypkie ± wyst puj zazwyczaj w ma ych s oiczkach w formie mi kkiego py ku. gdy rz sy s cienkie lub rzadkie podkr caj cy ± stosowany. bronzery lakiery do paznokci brokat i rodki nab yszczaj ce cia o Szminka ± kosmetyk kolorowy w formie sztyftu s u cy do podkre lenia ust i nadania im barwy. w tubce aplikowany poprzez doci ni cie wylotu opakowania do ust oraz w pude ku nak adany palcem. konturówki do ust tusze do rz s lub brwi. zamkni ta w drewnianym o ówku. Wyst puje najcz ciej w kolorach: czarnym. pogrubiaj co-wyd u aj cy itp. Pozwala na dok adne podkre lenie ust.

y P dzle do cieni do powiek Wykonane z w osia syberyjskiej czerwonej kuny Kolinsky. Kosmetyk ten stosowany jest g ównie przez kobiety.kosmetyk kolorowy s u cy do pokrywania nierówno ci i przebarwie skóry.rodek kosmetyczny s u cy do ochrony. skrobi ry ow . Brokat ± b yszcz ce. o kszta cie kociego j zyka b d zako czony na prosto. p aski lub paraboliczny. Odcie podk adu powinien pasowa do karnacji skóry. do jasnych i ciemnych cieni. talk oraz barwniki i substancje zapachowe. y P dzel do pudru Najwi kszy ze wszystkich p dzli. Dost pny jest w ró nych kolorach. Produkowany zazwyczaj w bogatej gamie kolorystycznej. p aski. cienkim p dzelkiem s u cym do wykonywania kresek na powiekach mo e wyst powa w formie tuszu do rz s. AKCESORIA DO MAKIJA U: y P dzel do podk adu Wykonany z nylonu ± nie absorbuje du ych ilo ci podk adu. Bronzer najcz ciej jest nak adany na czo o. najlepiej posiada kilka rodzajów.podk ad z du ilo ci pigmentu. Ró em podkre la si najcz ciej ko ci policzkowe. zaczerwienienia i grudki.Eye-liner . s u ce do wykonywania b yszcz cych rysunków. ma e blizny. Puder . Posiada wyd u ony kszta t i zaokr glon ko cówk . Rodzaje Ró w pudrze Ró w kremie Bronzer . jako ozdoba. np. Mo e mie ró ny kszta t np.Kosmetyk z odpowiednim.kosmetyk nadaj cy cerze efekt delikatnej opalenizny. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. y P dzel do korektora Wykonany z nylonu. y P dzel do ró u Wykonany z w osia niebieskiej wiewiórki. brod i policzki. Mo e zast powa ró . kaolin. w lakierze do paznokci. flamastra lub w buteleczkach. który maskuje cienie pod oczami. Podk ad . z ote lub kolorowe drobinki. ko cówkach i kszta tach ± proste. tlenek cynku. s u ce do ozdoby cia a lub w osów. bardzo mi kki.kosmetyk o ywiaj cy koloryt cery. paj czki. ma kszta t okr g y i roz o yst . wysuszania lub nat uszczania i upi kszania skóry. wypryski. wykonany z w osia chi skiej br zowej kozy. Brokat do zdobienia cia a wyst puje w formie spreju lub elu b d jako dodatek. Ró . zaokr glon b d sko n ko cówk . Korektor . okr g y. W ród dzieci i nastolatek popularne s tak e d ugopisy czy kleje z brokatem. metaliczne: srebrne. sko ne.kolorowy lakier nak adany na paznokcie (zarówno u d oni jak i stóp). O ró nych rozmiarach. kszta t kociego j zyka (od 4mm do 16mm) y P dzel do kresek (eyeliner) 16 . KOSMETOLOGIA UPI KSZAJ CA 130. cho najbardziej popularny jest kolor czerwony. Rodzaje Bronzer w pudrze Bronzer w kremie Lakier do paznokci . Zawiera np.

Trójk tnymi nak ada si podk ad. spr ysty. dlatego te w makija u powinny dominowa czyste i lekkie kolory. p aski. najlepiej pastelowy y Makija oczu: na laduj cy naturalne kolory t czówki i oprawy oka y Makija ust: stonowany w naturalnym kolorze ust. y Grzebyk do brwi Ze sztywnym w osiem. okr g ymi puder sypki. 131. spiczasty. transparentny. w formie wachlarza. e zosta wykonany. y Aplikator z g bk Na d ugim trzonku. y P dzel Fan (wachlarz) P aski i bardzo delikatny.Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. barwy czyste MAKIJA Wiosenny typ urody charakteryzuje si niezwyk delikatno ci i subtelno ci . które uleg y obsypaniu a tak e punktowej aplikacji pudrów roz wietlaj cych. ze spiczast ko cówk . S u y do nak adania grubszej warstwy cienia oraz do rozcierania granic barw. jednorazowego u ytku. y Puszek do pudru. do formowania brwi. ze sko n ko cówk . dyskretny. klasyfikacji ÄCztery pory roku´ WIOSNA ± typ ciep y. Makija wg. y Szczotka do rz s S u y do ich rozczesywania y Spiralka S u y do nak adania maskary y G bki lateksowe O trójk tnym i okr g ym kszta cie. y P dzel do brwi Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. najlepiej fluid y Puder: transparentny lub satynuj cy y Ró : w kolorze zgodnym z typem urody (ciep y lub zimny). wilgotne chusteczki. preparaty do demakija u. Pomocny przy usuwaniu cieni. klej do rz s. oszcz dny. zalotka. y P dzel do ust Wykonany z mi kkiego naturalnego w osia lub nylonu. y Gumka z okr g ko cówk Wykorzystywana do rozcierania kredek i cieni. y Kolorystyka: barwy matowe lub delikatnie po yskuj ce y Korekta: tylko niezb dne elementy y Podk ad w a ciwy: lekki. temperówka. kremy. cienki. ma e no yczki Akcesoria pomocnicze: Krople do oczu. p atki i patyczki bawe niane. RODZAJE MAKIJA U ± WYMIE I OMÓW JEDEN Z NICH: MAKIJA DZIENNY: Delikatny. g beczka ± nie zbyt mi kka ± o spiczastym lub trójk tnym kszta cie. Wykonane z lateksu. szpatu ka do kosmetyków. Ma podkre li walory kobiecej urody bez zwracania uwagi na to. p setka. woda w spray¶u. Do wykonywania precyzyjnych cienkich kresek. To barwy transparentne które swoj intensywno zyskuj 17 . MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA WIECZOROWY BI UTERYJNY LUBNY M SKI FOTOGRAFICZNY 133.

brzoskwini lub br zu. Podk ady powinny by pó przezroczyste. ró i by bardzo stonowane. ale w zgaszonych g bokich kolorach. Z indywidualnym wygl dem ka dego cz owieka. je li oczy s pomalowane delikatniej wówczas mog to by ch odne soczyste odcienie czerwieni. niekryj ce. Klasyfikacja typów kolorystycznych. harmonizuj okre lone grupy kolorów.typ ch odny. ale zawsze nasycone z otymi pigmentami. dla tego zastosowane kolory s niezwykle intensywne i po yskuj ce. antracyt-szara czer . ó ci lub be u. pudrowe odcienie ró u lub zgaszonego br zu. Typowy dla jesiennego typu urody. kolory pastelowe. 134. odcienie matowe. Pomadki tak e transparentne. srebrnobia y). kakao. Ze wzgl du na to makija musi by utrzymany w przyt umionej tonacji. JESIE . Podk ady mog by transparentne lub pudrowe i kryj ce. Kredki w zdecydowanych i intensywnych barwach. nie powinny maskowa piegów. Podk ady w kolorach zimnych z domieszk ró u lub kamiennego be u. jednak nie per owe. tak by nie zakrywa y piegów. Zestawienia tonalne i harmonia sprawiaj wra enie niestaranno ci. g ste i do kryj ce. aby mia y zawsze zimny szaro-ró owy odcie . barwy ziemi MAKIJA Jesienny typ urody charakteryzuje si dominant s o ca i blasku w ogólnym kolorycie. najlepiej b yszczyki w ró nych kolorach. Cienie i kredki do oczu nie mog by kryj ce. a wszystkie kolory powinny zawiera przewag szaro ci (szary. Ró najlepiej je li jest w kolorze ceglanej pomara czy. barwy st umione MAKIJA Letni typ urody charakteryzuje si dominant szaro ci w ogólnym kolorycie. brudna ó . Powinien by intensywny i nasycony. srebrny. Zaleca si tak e stosowanie z otych roz wietlaczy do cery. Cienie i kredki do oczu powinny by w kolorach opalizuj cych i intensywnych. które zgodnie z ich wyst powaniem w przyrodzie mo na przypisa czterem porom roku. Musz by w ciep ej tonacji z odcieniem br zu. Wa ne jest. Cztery podstawowe typy kolorystyczne: wiosna lato jesie 18 . zgaszona fuksja. Nie pasuj s oneczne odcienie. rudy kolor w osów pi knie czy si z zieleni i z otem. nak adamy w malej ilo ci. Ró nie mo e kontrastowa z kolorem podk adu. Pomadki bardzo efektownie wygl daj kolory czerwone. Podk ady z ciep ym odcieniem ó ci. dlatego zastosowane w makija u kolory mog by ostre i bardzo intensywne. LATO .typ ciep y. Ró : najodpowiedniejsze s ch odne. barwy skontrastowane MAKIJA Zimowy typ urody charakteryzuje si du wyrazisto ci i jest widoczny. wyp owia ego ró u. koralowe. ZIMA ± typ zimny. Niewskazane s kolory ciemniejsze ni redni br z. ó po udniowego s o ca. wyraziste ale nie krzycz ce kolorem. Stonowane kolory br zu. delikatnego przechodz cego w ró fioletu. intensywne kolory miedzi. Pomadki zarówno ja niejsze jak i zdecydowanie ciemne. Musi by w ciep ym odcieniu brzoskwini lub moreli. Makija dla wiosen wykonany jest w ciep ych pastelowych barwach.ogl dane w s o cu. Pomadki w ch odnych odcieniach ró u i fioletu. Makija dla pa o zimowym typie urody musi by wykonany w oparciu o barwy kontrastowe. Wskazane s kolory pastelowe w mlecznych odcieniach. be owe i jasne br zy. ziele m odej trawy. Kredki do oczu powinny by matowe i przydymione. be u. Cienie: morelowy. przezroczyste. delikatna szaro . To kolory wypalone s o cem. Ró : ch odne odcienie fuksji. Ma a ilo pudru. Cienie: odcienie mro nego arktycznego b kitu i liwkowego fioletu.

na papierowej formie i przyklejamy na paznokcie. Ka da z tonacji zawiera 10 kolorów do wykorzystania w zdobieniach. Wprowadzenie tego stylu. cz sto pojawiaj ca si odrobina z otego bulionu. przepych itp.letnie s ch odne. za jednym poci gni ciem. zimne. intensywne. w szczególno ci kompozycje ziele -czer . czerwie -czer Wtopione ozdoby do paznokci. nasycone z otem . u atwi o artystom malowanie li ci. Paznokcie wykonane t metod charakteryzuj si : Kszta t . Tego typu zdobienia mo na wykona na paznokciach wykonanych ka d metod ( elow . zieleni. marmurkowe zdobienia.zima Kolory: . brokatu. b kitu. Podstaw zdobienia w tej technice jest przenoszenie wzorów uprzednio prze wiczonych na twardym pod o u. czarnego linera lub farbek akrylowych Drapie na kolorystyka. Oddzia ywanie ch odnych i ciep ych odcieni tych kolorów na nasz karnacj (gdy dany odcie pasuje do Twojego typu. a ca o zapakowana jest w estetyczny kominek. Wspania a zabawa-mo emy stworzy na paznokciu obraz ka dego elementu otaczaj cego nas wiata. per owej i brokatowej). rozwija nasze kreatywne my lenie i daje szerokie pole do popisu. kontrastowe W klasycznym poradnictwie kolorystycznym wykorzystuje si kolorowe chusty o charakterystycznych dla poszczególnych pór roku odcieniach czerwieni. usta zyskuj naturaln czerwie ) pozwala kolorystce zidentyfikowa typ kolorystyczny i zaproponowa wachlarz barw najkorzystniej podkre laj cych Twoj urod . Zdobienie to ma jeszcze jedn zalet . pastelowe.jesienne s ciep e.zimowe s ch odne. jak ka da stylistka posiada. ó ci. ale tak e krótkie migda y z delikatniejszymi zdobieniami. trójwymiarowe zdobienie paznokci przy u yciu akrylu. bardzo d ugie Charakterystyczne motywy marmurkowe. Chinese Nail Art. wie ej. twarz sprawia wra enie zdrowej.obowi zkowy migda . kwiatów. W zale no ci jak form b dzie mia o zdobienie 3D wykonujemy je albo bezpo rednio na paznokciu (wtedy otrzymujemy delikatne mniej wypuk e kompozycje) lub osobno np. to prosta metoda malowania niepowtarzalnych wzorów. Ró norodno barw daje niesamowite efekty ko cowe. Technika dotychczas wykorzystywana g ównie przy malowaniu obrazów. Metoda malowania paznokci ³one stroke´ ÄOne stroke´ z ang. 135. za pomoc których czymy ze sob kolory i tworzymy zupe nie nowe barwy. Drapie na kolorystyka. owoców i innych elementów tylko jednym poci gni ciem p dzla. mianowicie daje mo liwo pos ugiwania si w asn wyobra ni . 19 . niekiedy kwiatuszków-suszek Obejmuje ona nie tylko drapie ne 5-centymetrowe krwiste szpony. Zdobienie paznokci artystycznymi farbami akrylowymi. fiberglass). traw. "pazur-szpon". Czynno ta ma na celu dopracowanie ka dego szczegó u do perfekcji. d ugie migda owe szpony. Metoda zdobienia paznokci 3D Jest to tzw.wiosenne s ciep e. nasycone . a czenie ze sob kolorów daje nam przepi kne cieniowania. Zdobienie paznokci akrylem trójwymiarowym mo emy wykona specjalnie przystosowanym do tego akrylem kolorowym (dost pny w trzech wersjach tonacji kolorystycznych: pastelowej. fioletu i br zu. z zastosowaniem akrylu. obecnie sta a si popularna równie przy zdobieniu paznokci. Nowe techniki zdobienia paznokci Russian style To jeden z topowych trendów. lekko przypudrowane . g ównie florystycznych jednym poci gni ciem p dzla. akrylow .

Resztki rodka czyszcz cego nale y dok adnie zmy . wie y piercing nale y chroni przed kontaktem z ustami. Piel gnacja zewn trznej cz ci ust przebiega tak samo. Zabieg polega na implantacji barwnika do g bszych warstw naskórka przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. j zykiem i z bami przez co najmniej trzy miesi ce. eby zagoi przek ute sutki przy odpowiedniej higienie organizm m czyzny potrzebuje dwóch. Okres gojenia przek utych ust (i labretu) to oko o dwóch. Miejsce przek ucia mo na sch adza roztworem soli morskiej przez oko o dziesi minut. trzech miesi cy.makija trwa y. spo ycie mocno przyprawionego jedzenia. Gdy zaczyna bledn mo na wykona korekt . tytoniu i przez pierwszy tydzie alkoholu. Makija permanentny jest rodzajem tatua u wykonywanego barwnikami zio owymi. Zabieg ten pozwala skorygowa asymetrie. W okresie gojenia powinno si unika picia przez s omk . Raz dziennie przek ute miejsce nale y dok adnie umy antybakteryjnym myd em. a jego trwa o wynosi 3-5 lat. Higiena i czas gojenia piercingu Piercing. do sze ciu miesi cy. Substancj która zasch a na bi uterii i wokó przek ucia najlepiej jest usun u ywaj c ciep ej wody i bawe nianego wacika. a organizm kobiety ± cztery do sze ciu miesi cy. Zaschni ty bród z kolczyka i rodek rany nale y usuwa codziennie. które wprowadza si pod powierzchowne warstwy naskórka. W zmniejszeniu opuchlizny pomaga c zysty lód (kostka lodu powinna si po prostu rozpu ci w ustach). Makija permanentny nie zmywa si i nie rozmazuje si . w zale no ci od miejsca. Ró ny jest te czas gojenia. lin . ciep ych napoi. Higiena to podstawa Problemy pojawiaj si przy braku higieny lub niedelikatnym obchodzeniu si z nie zagojonym piercingiem. Myj c przek ute miejsce pod bie c wod ponownie powinno si porusza kolczykiem. P ukanki te nale y stosowa przez oko o sze ciu. do o miu tygodni.Makija permanentny Makija permanentny . Przez kilka pierwszych dni przek ute miejsce b dzie opuchni te. przetrze i porusza kolczykiem w przód i w ty oko o sze ciu razy. rodek czyszcz cy powinien zosta w kontakcie z przek utym miejscem przez oko o trzy minuty. Je eli przestrzega si tych zasad piercing sutków zwykle goi si bez trudno ci. Na bi uteri i ran nale y na o y czyszcz cy. Piel gnacja Kolczyka i miejsca przek ucia nie mo na dotyka nie umytymi r koma. nie pozostawia ich na skórze. poniewa mo e on przyci ga bakterie. 20 . Ponadto oko o pi ciu razy dziennie jama ustna powinna by przep ukiwana roztworem soli morskiej ( jedno p ukanie powinno trwa oko o minuty). nierówno konturów (brwi.136. podkre li wyraz oczu a nawet zamaskowa y e przebarwienia i defekty skóry. ust). wymaga odpowiedniej piel gnacji. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego ma ci lub elem. w którym zosta zrobiony. zbyt cz ste mycie nie jest wskazane. jak w przypadku przebitych sutków. Przez pierwsze kilka dni nale y ograniczy : mówienie.

Przek uty Bi uteria Bi uterii nie nale y wyci ga przez co najmniej sze miesi cy (zalecane jest nie wyci ganie kolczyka przez rok. w przypadku jej wyst pienia nale y bezzw ocznie skontaktowa si z lekarzem. nawet je li piercing zagoi si wcze niej). Bez wzgl du na to. Nos Nozdrza goj si przez oko o dwa. Wszystkie zalecenia opisane przy przek uciu ust nale y stosowa równie w tym przypadku. chwytanie go ustami) mo e spowodowa powi kszenie si opuchlizny. gdy opuchlizna si zmniejszy mo na zmniejszy d ugo kolczyk zosta u yty przez pierwsze sze j zyk goi si od sze ciu do o miu tygodnii. przy wk adaniu i zdejmowaniu ubrania przez g ow oraz przy szczotkowaniu w osów tak. Na przek ute miejsce nie mo na nak ada kosmetyków ± zwi ksza to ryzyko wyst pienia infekcji. Je eli wydzielina b dzie ó to-zielona. wiczenia nie maj wp ywu na czas leczenia i w mniejszym stopniu podra niaj miejsce przek ucia tylko. opisanej w drugim akapicie piel gnacji) wynosi od sze ciu miesi cy do roku. Zasady ogólnej higieny pozostaj bez zmian. trzech tygodniach. Brwi Brwi goj si oko o dwóch. P pek W przypadku p pka czas gojenia (przy odpowiedniej. trzy miesi ce. jaki tygodni nale y unika seksu oralnego i ca owania z j zyczkiem. Nale y równie pami ta o tym. Mo e to doprowadzi do przesuni cia si kolczyka ku powierzchni. Bia a wydzielina (obwódka wokó piercingu) jest zjawiskiem normalnym i nie trzeba si ni niepokoi . nale y zg osi si do lekarza. gdy w p pku znajduje si kolczyk typu ÄL´ Podstawowymi sk adnikami preparatów segmentu kosmetyki kolorowej s substancje barwi ce. Barwa substancji jest wynikiem wybiórczego poch aniania wiat a widzialnego. Przy piercingu w tych miejscach nale y zachowa ostro no nie zerwa kolczyka. sztangi. e w czasie gojenia nie powinno si wyci ga kolczyka. Piercing w p pku jest jednym z najtrudniejszych do zaleczenia. Bawienie si piercingiem w okresie gojenia (uderzanie kolczykiem o z by. zwi kszaj szanse infekcji i odrzucenia piercingu. W okresie zaleczenia nie jest wskazane wykonywanie intensywnych wicze na mi nie brzucha i noszenie obcis ych ubra . Po oko o dwóch. Higiena ± jak w poprzednich przypadkach. w ich wyniku mo e te doj do rozerwania tkanki. aby Uwaga na kosmetyki Przek ute miejsce nale y chroni przed kosmetykami (równie tymi do piel gnacji w osów). chrz stka ucha (tak e tragus) od trzech miesi cy do roku. trzech miesi cy. W przypadku cia a bia ego padaj ca wi zka wiat a jest 21 . p atki uszu od czterech do o miu tygodni. przegroda nosowa od czterech do o miu tygodni. lub nawet by nie mo liwe.Je li do przek ucia zosta a u yta sztanga nale y pami ta o sprawdzaniu kulek (nie mog by za lu no). W celu pochwalenia si ozdob lepiej jest otworzy usta ni wysuwa j zyk. poniewa ponowne umieszczenie go na miejscu mo e Stanowic powa ny problem. Je li nie dba si o niego nale ycie atwo ulega podra nieniom i infekcjom.

cienie do powiek. Powinien on wi c przekazywa pewne informacje go dotycz ce. I tak np. odporno . w celu nadania im estetycznego wygl du. pudry. gdy musz mie one trwa y kolor i dobre w a ciwo ci kryj ce. zapachem le nym. pod którym mo emy go szuka w spisach sk adników preparatów kosmetycznych. ro linnymi. pastach do z bów. które powinny si wzajemnie uzupe nia . gdy kolor stanowi pierwsz cech charakteryzuj c produkt. Charakteryzuj je takie parametry jak: barwa. ró e. wiat a zostanie przez uk ad W szerokim znaczeniu barwniki zatem to substancje zdolne do intensywnej absorpcji w okre lonym zakresie widma wiat a widzialnego i maj ce zdolno przekazywania tej w asno ci innym materia om. przedostania si do organizmu (np. lakiery do paznokci). sosnowym. puszczanie myd a mog ce powodowa m in. szminki. Szczególny segment produktów do barwienia stanowi myd a. Dopuszczalne zawarto ci metali ci kich w barwnikach Barwniki stosowane w kosmetyce mo na podzieli na dwie zasadnicze grupy: 1. Dla grupy tej wa na jest stabilno wietlna zastosowanego barwnika. rozpuszczalne w wodzie w st eniu poni ej 0. Wida tu wyra n relacj pomi dzy kolorem i zapachem. 22 . dostosowanego do przyzwyczaje i wymaga odbiorców. Stosowane w kosmetykach surowce z tej grupy musz odpowiada okre lonym wymaganiom jako ciowym. W zale no ci od przeznaczenia kosmetyków stosuje si w nich ró ne ilo ci barwników.1%. rozdrobnienie. kredkach do warg. rozpuszczalne w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku np. czy te brudzenie r czników. lakiery do paznokci zawieraj du e ich ilo ci od kilku do kilkudziesi ciu nawet procent. Dla wyrobów transparentnych stosuje si czyste barwniki rozpuszczalne w t uszczach. z wyj tkiem substancji przeznaczonych wy cznie do kosmetyków stosowanych do farbowania w osów.1%. farbowanie wody. Je eli zastosowany barwnik wykazuje jak kolwiek rozpuszczalno w wodzie. za dla przedmiotu czarnego ca kowicie zaabsorbowana. Ka dy barwnik stosowany w kosmetyce jest zgrupowany w tzw. nierozpuszczalne w wodzie i innych zwyczajowo stosowanych w kosmetykach rozpuszcza lnikach zwane pigmentami. ziele nieod cznie kojarzy nam si z produktami naturalnymi. wodzie. czysto . Takie wyroby jak kredki do warg. I tak np. Uk ady te stanowi wa n ofert dla przemys u kosmetycznego. w glowodorach itd 2. W wodach do ust. p ynach po goleniu zawieraj cych do 60% alkoholu etylowego mo na u ywa barwników rozpuszczalnych w wodzie. Dla innych myde zalecany jest dodatek do wybranego barwnika bieli tytanowej celem uzyskania pastelowego odcienia produktu. ró e. Inne wyroby barwi si z mniejsz intensywno ci . alkoholu. Gdy cz zaabsorbowana a cz odbita to cia o wykazuje barw wiat a odbitego. do w osów. zwil alno . Barwniki syntetyczne barwnik to substancja s u ca do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy zewn trznych cz ci cia a ludzkiego. nie mo e jednak kolidowa z pozosta ymi jego cechami. preparatach do czyszczenia protez stosuje si barwniki spo ywcze. Color Index (CI) i oznaczony numerem. t uszczach. rozpuszczalno . problem stanowi tzw. wodach kolo skich. pastach do z bów) jak i te które stosowane s zewn trznie (pudry.ca kowicie odbita. Przede wszystkim jednak musz by one nieszkodliwe dla zdrowia i to zarówno te które u ywane s w wyrobach maj cych mo liwo podano w tabeli. W wodach do twarzy. do olejków do opalania i do k pieli dodaje si barwniki rozpuszczalne w t uszczach w ilo ci oko o 0.

Barwi on preparaty na ró ne odcienie zieleni. olejków. W kosmetyce znajduje zastosowanie równie czerwony barwnik buraka wik owego tzw. Jej ujemn stron jest to. Henna uwa ana jest za barwnik nieszkodliwy. Wa n grup barwników. ch tnie wykorzystywanych w kosmetyce. Kwas karminowy. do których nale Spo ród barwników naturalnych. Meksyku i Indiach. Du a grupa substancji barwnych stosowanych w kosmetykach to uk ady syntetyczne.5. które mo na znale zwi zki azowe. Wyodr bniono z nich mi dzy innymi nietrwa y barwnik ó ty ± kartamin oraz trwa y barwnik ± czerwie safrolow . Gujanie. kremów. szminek. B i C).g ówny sk adnik ó to-pomara czowej substancji otrzymywanej z ziaren owoców krzewu Bixa Orleana uprawianego w Brazylii.norbixyna. e nie przenika ona do wewn trznych warstw w ókna w osowego. indygowe. za w wiecie muzu ma skim tak e do barwienia powiek. Poza znaczn ilo ci garbników i polisacharydów li cie zawieraj substancj o w a ciwo ciach barwi cych. Do g ównych przedstawicieli tego segmentu nale ultramaryna. W uk adzie tym wyst puj barwniki ó te i czerwone. Oprócz naturalnego -karotenu cz sto stosowany jest jego odpowiednik syntetyczny. p ukanki do jamy ustnej. otrzymuje si sta e laki glinowo-wapniowe. fluorenowe. w oleju palmowym. Jest to uk ad ch tnie wykorzystywany w takich wyrobach kosmetycznych jak pasty do z bów. pudrów. Barwniki te stosowane s do barwienia preparatów t uszczowych na kolor od ó tego do pomara czowego np. W ekstraktach wodno-alkalicznych tych e ziaren obecny jest kolejny barwnik . mi dzy innymi ró norodne tlenki elaza. nitrowe. które zwykle s deklarowane jako zawieraj ce witamin A. Za najstarszy barwnik z tego segmentu uwa ana jest henna. które znajduj zastosowanie w kosmetyce barwnej do wyrobu ró u. w recepturach preparatów kosmetycznych najliczniejsz grup stanowi produkty pochodzenia ro linnego. stary na skutek procesów utleniania ma zabarwienie br zowo-brunatne. niektóre kremy i myd a. a tak e Pigmenty Szczególn grup surowców cz sto stosowanych w kosmetyce kolorowej stanowi pigmenty. chromu. Ten zielony pigment wyodr bnia si z ro lin. Zwi zek ten jest obecny w ro linie w postaci glikozydów (hennozydy A. który barwi keratyn w rodowisku kwa nym przy pH 5. Kolejn grup barwników naturalnych stanowi karotenoidy. wie y barwnik jest szarozielonym proszkiem. które s hydrolizowane w czasie ekstrakcji li ci za pomoc wody. Henn otrzymuje si z wysuszonych i sproszkowanych li ci krzewu Lawsonii rosn cego w krajach o ciep ym klimacie.Oddzielny segment stanowi tu nierozpuszczalne laki b d ce uk adem odpowiednio dobranych barwników trwale zwi zanych z no nikami. pirazolowe. stanowi tak e uk ady mineralne. Chlorofil ma w asno ci dezynfekcyjne i dezodoryzuj ce. Wa nym uk adem ro linnym jest szafran czyli sproszkowane kwiaty szafranu lub proszek otrzymywany przez wysuszenie pozyskanego z niego wyci gu wodnego lub alkoholowego. lucernie. Spo ród karotenoidów na uwag zas uguje tak e bixyna . antracenowe. betanina. Obecnie ten naturalny barwnik coraz cz ciej zast powany jest uk adami syntetycznymi. Spo ród substancji barwnych pochodzenia zwierz cego na uwag zas uguje koszenila-czerwony barwnik. nitrozowe. st d siwe w osy niekiedy s oporne na dzia anie roztworów hennowych. chinolowe. g ównie pokrzyw i lucerny.in. Niemal na ca ym wiecie u ywana jest ona przez kobiety do farbowania w osów i rz s. najcz ciej tlenkiem glinowym lub siarczanem barowym. tytanu. marchwi. na drodze ekstrakcji alkoholem etylowym i acetonem. Wyst puj one w du ych ilo ciach w m. Wa nymi ich 23 . cynku. d oni i innych powierzchni skóry. trifenylometanowe. Wa nym przedstawicielem uk adów ro linnych jest chlorofil.

rozdrobnione substancje sta e. preparatach do upi kszania powiek oraz w pudrach celem pozyskania b yszcz cego efektu makija u. Do segmentu tego zaliczamy zwi zki organiczne. tak e w recepturach pudrów i fluidów. Je eli jej grubo t czowania kolorów. Stosuje si je w kredkach do warg. Surowce te okre lane mianem pigmentów transparentnych. tlenek cynku. Pigmenty transparentne znajduj zastosowanie w kosmetykach do upi kszania oczu. Do uk adu tego zaliczamy mi dzy innymi tlenochlorek bizmutu. Je eli natomiast warstwa ditlenku tytanu ro nie obserwuje si efekt powierzchni. glinowe. Kolejn grup tzw. fibroina jedwabiu. wapniowe. Powinny by one ponadto stabilne wobec czynników atmosferycznych. Jako podstawy pudrów kosmetycznych stosowane s najcz ciej uk ady pochodzenia mineralnego. Podstawowym przedstawicielem tej grupy jest mika pokryta ditlenkiem tytanu. Tak otrzymany uk ad dzia a jak filtr. podnosz c jednocze nie intensywno ich barwy. Atrakcyjno tego typu uk adów polega na tym. nieorganiczne lub ich kombinacje. które dzi ki swym w asno ciom na laduj efekty wizualne naturalnych pere . Poczynaj c od lat sze dziesi tych w kosmetyce. Mo na je znale najciemniejszego Kolejn grup pigmentów stanowi uk ady o po ysku per owym. srebrzysty. pigmentów kombinowanych opracowano w celu po czenia wyra nej barwy z po yskiem per owym. b d ce po czeniem miki i tlenków metali tzw. Zamierzony efekt osi gni to dzi ki pokryciu odpowiedniego uk adu interferencyjnego jednym lub kilkoma barwnikami absorpcyjnymi takimi jak tlenki elaza czy chromu. w glan magnezu. Ciemne wiat o powoduje jednak wyra ne jej pog bienie. w tuszach. Cz sto w recepturach pudrów pojawiaj si tak e sole kwasu stearynowego: magnezowe. alkohol stearylowy. b d syntetycznego. Do ich recepturalnych surowców nale mi dzy innymi talk. kryj cymi. i dobieraj c odpowiednio nak adane na siebie barwniki mo na otrzyma pigmenty o jednym lub kilku odcieniach barw. pudrów s odpowiednio dobrane. zapewniaj one atwo kredkach. g ównie upi kszaj cej. Uzyskany przy ich pomocy efekt kolorystyczny zale ny jest jednak od ilo ci dyspersji i wytr conego w uk adzie barwnika. modyfikuj c jej zakres od prawie niewidocznego do silnego oraz zapewniaj c efekty od matowego do b yszcz cego. Spo ród sk adników organicznych najcz ciej wymieniane s skrobia. stosuje si syntetyczne pigmenty o po ysku per owym. które w tym wypadku nie jest tracone. Surowce te charakteryzuj si okre lonymi w asno ciami ch onnymi. Mówi si o transmisji wiat a. cienie do powiek. wa nymi sk adnikami wielu wyrobów kosmetyki kolorowej m in. cechuje du a intensywno g adko i czysto barwy. przyczepnymi. Która barwa jest odbijana zale y od warstwy ditlenku tytanu. w którym jedna barwa jest odbijana. poniewa poprawiaj koloryt skóry i tuszuj jej niedoskona o ci i co wa ne przy ich pomocy mo na odtworzy wszystkie odcienie skóry od najja niejszego do Substancje sta e Oprócz barwników. oraz wzajemnie niereaktywne.przedstawicielami s uk ady otrzymane w wyniku wytr cania na mice kryszta ów barwników najcz ciej tlenków metali o submikronowych cz steczkach. ele. Ze wzgl du na no nik jakim jest mika. Pigmenty te nadaj wyrobom per owy po ysk. 24 . wywo ywania mieni cych si efektów w mie ci si w granicach 40 a 60 nm otrzymuje si efekt per owy. Szczególn w asno ci tych uk adów jest zdolno wyrobach takich jak pudry. Pigmenty interferencyjne s systemami per owymi o s abej intensywno ci barwy. po lizgowymi. ditlenek tytanu. Pigmenty oparte na tym zwi zku nadaj kosmetykom ró n si krycia. pigmenty interferencyjne. kaolin w glan wapnia. a druga uzupe niaj ca jest przepuszczana.

przeznaczonych do makija u teatralnego. drugi za z podobnych do trzciny krzewów Padilantus Pavonis rosn cych w Meksyku. u atwiaj wyj cie z formy. U atwia tak e pokrycie warg barwnym filmem. e wytworzona zostaje w uk adzie równ owaga hydrofobowo-hydrofilowa. jest kwas rycynolowy. Silikony Swoje miejsce w kosmetykach kolorowych znalaz y tak e silikony. Wa nym sk adnikiem kredek do warg jest tak e polibuten. Podobn rol pe ni tak e lanolina. obni aj lepko ci spowodowan obecno ci innych wosków. Dzia a on nie tylko powlekaj co. St d te ch tnie wykorzystuje si je do produkcji kosmetyków nara onych na dzia anie wysokich temperatur m in. takie jak uczucie wilgotno ci i kremowej struktury. Swoje miejsce znalaz y tak e woski silikonowe. szczególnie pomadek s t uszcze. W kosmetyce znajduje on zastosowanie zarówno w postaci niezmienionej jak i daleko przetworzonej. którego zawarto Obecno dochodzi do 86 ± 90%. gdy zapewniaj odpowiedni trwa o koloru. czy te filmowego. które dodawane w malej ilo ci nadaj adny po ysk. która ponadto wi e wilgo wprowadzon z innymi surowcami. w których poprawiaj ich zdolno p yni cia. Jako sk adnik receptury powoduje on zwi kszenie po ysku wyrobu. a tak e u atwiaj dyspersj barwników. stanowi ce dobre. ale tak e agodz co w stosunku do skóry. w podk adach do makija u w celu poprawienia rozk adu pigmentów. Olej ten ponadto nadaje wyrobowi korzystne w asno ci organoleptyczne. który w znacz cy sposób u atwia dyspersj pigmentów. grupy hydroksylowej w a cuchu kwasowym powoduje. nie ulegaj ce oksydacji pod o e do pomadek. Zapewniaj one bowiem lepsz dyspersj oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. poniewa jego g ównym sk adnikiem. Zwi zki te wykazuj wyj tkowo nisk lepko . Powoduj one tak e ulepszone rozproszenie oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. telewizyjnego. mi dzy innymi rycynolanem cetylu. sztyftów. Do najcz ciej wymienianych sk adników tej grupy nale woski ro linne: Carnauba i Candelilla. Jest to surowiec pozyskiwany z nasion racznika pospolitego poprzez t oczenie lub na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikami. Cz sto pojawiaj cym si w tego typu recepturach uk adem jest olej rycynowy.T uszcze Wa nymi sk adnikami kosmetyków kolorowych. Lotne silikony ch tnie stosowane s tuszach do rz s w celu poprawienia ich w a ciwo ci u ytkowych. Powoduj wzrost trwa o ci 25 . Swoje miejsce w recepturach preparatów kolorowych znalaz y tak e woski. która tylko w niewielkim stopniu zale na jest od temperatury. jego jednolito i intensywno . S one tu ch tnie wykorzystywane. Podobn do nich rol pe ni woski mineralne: ozokeryt i cerezyna. Nadaj one preparatom sztywno . Czasami bywaj one zast powane pochodnymi oleju rycynowego. jak równie poprawia jego adhezj . oraz zapewnia odpowiedni po lizg wyrobu na wargach. Jest to nietypowy t uszcz. zapobiegaj c jego rozwarstwieniu. T uszcz ten jest doskona ym rodkiem zmi kczaj cym stosowanym na szerok skal mi dzy innymi w pomadkach do ust. Pierwszy z nich pozyskiwany jest z li ci palmy woskowej Copernicia cerifera rosn cej w Ameryce Po udniowej. S to woski twarde. Znajduj tak e zastosowanie w lakierach do paznokci. Olej rycynowy nale y do olejów nieschn cych. W ród surowców kosmetyków kolorowych mo na tak e znale woski mikrokrystaliczne czy te syntetyczne. Kolejnymi wa nymi sk adnikami tej grupy s oleje mineralne. g ównie oleje i woski. Jego lepko i zdolno zwil ania pigmentu przeciwdzia a osadzaniu si i zapewnia w a ciw dyspersj barwników.

zabarwienia wyrobu, zwi kszaj jego jednolito

i intensywno . Znane s równie surowce, powoduj ce efekt

nab yszczania wyrobu. Niezale nie od wymienionych cech wizualnych produkty z zawarto ci wosków silikonowych zabezpieczaj skór przed dzia aniem czynników zewn trznych, nawil aj j . W recepturach kosmetyki kolorowej mo na znale tak e estry kwasów t uszczowych lub lanolinowych i alkoholu izopropylowego. Zwi zki te atwo mieszaj si z silikonami, olejami mineralnymi i ro linnymi. Ich dodatek zapobiega tzw. poceniu si kredek i wykrystalizowaniu wosków. Nadaj one wyrobowi jednorodno ci i odporno ci na cieranie. Ich obecno jest szczególnie wa na przy du ej zawarto ci w wyrobie oleju rycynowego, która mo e czasami powodowa , e kredki nak adaj si t ust , grub , lepk warstw gdy znosz te cechy.

Sk adniki specjalne
W recepturach preparatów kolorowych coraz cz ciej pojawiaj si tak e nowe, wielofunkcyjne sk adniki, które zapewniaj mo liwo optycznego redukowania niedoskona o ci skóry. Jako przyk ad mo na tu poda uk ad zawieraj cy czynnik fluorescencyjny po czony z mikroporowatym nylonem, zamkni ty dodatkowo otoczk pó przezroczystego polimeru. Uk ad ten absorbuje niewidzialne wiat o UV i remituje t energi jako rozproszone wiat o widzialne. Emitowane wiat o o wietla zacienione pola zmarszczek, rozszerzonych porów, cieni poboczami, nierówno ci zabarwienia i innych defektów skóry, dzi ki czemu w sposób znacz cy wizualnie je zmniejsza. Równie odpowiednio dobrane pigmenty dostosowuj c si do wiat a o ró nym nat eniu (np. do s onecznego i sztucznego) sprawiaj , e cera wygl da bardziej wie o. W coraz wi kszej ilo ci preparatów kosmetycznych mo na znale surowce nawil aj ce i regeneruj ce takie jak:

gliceryna, glikol propylenowy, witaminy, proteiny, aminokwasy, ekstrakty ro linne. Równie coraz cz ciej w ród sk adników kosmetyki kolorowej, szczególnie z segmentu fluidów, pojawiaj si filtry promieniochronne, które zapewniaj ochron w ci gu ca ego roku. Wspó czesne preparaty z tego segmentu, nie tylko bowiem maj popra wia urod ale równie chroni i kondycjonowa skór .

139.Makija lubny- technika wykonania Makija lubny powinien by wie y ,delikatny w rysunku i barwie oraz wietlisty. Stanowi on po czenie makija u: fotograficznego, dziennego i wieczorowego. Powinien wzmacnia rysy i kszta ty elementów twarzy, by trwa y, a przy tym sprawia wra enie delikatnego i zachowa lekko . Na laduje naturalno makija u dziennego, podkre la naturalne walory urody i perfekcyjnie ukrywa jej niedoskona o ci . Kolorystyka: barwy neutralne, pastelowe lekko po yskuj ce. Dobór koloru w zale no ci od typu urody i koloru sukni( biele- tonacja zimna, Eric-tonacja ciep a) Korekta: pe na Podk ad w a ciwy: dobrze kryj cy np. kamufla , dostosowany do potrzeb cery Puder: utrwalaj cy(fixer) Ró : jasny , wietlisty, lekko skontrastowany z cer , na o ony na policzki w zale no ci od potrzeb Makija oczu: podkre laj cy ich kszta t i barw , dyskretny, wietlisty, precyzyjny , w zale no ci od wymaga klientki . Makija ust: precyzyjny, czysty kontur, barwy nawi zuj ce do barw podanych w kolorystyce, wie y nie agresywny.

26

140.Body painting- omówi technik Airbrush Technika Airbrush tzw ´powietrznego p dzla´ to jedna z metod body paintingu. Znalaz a, swoje zastosowanie w kosmetyce. Szybko technika ta sta a si w a ciwym rozwi zaniem dla profesjonalistów zajmuj c si urod (kosmetyka, wiza , fryzjerstwo), poniewa pozwala ona osi gn wymarzony efekt w krótkim czasie. Na polskim rynku mo na obecnie znale aerografy do ró nego rodzaju zabiegów m.in.: *Tanning (opalanie poprzez natryskiwanie barwnika) *Make up (wykonanie makija u upi kszaj cego za pomoc natryskiwania kosmetyków) *Body art. (zdobienie cia a i tatua e) *Nail art. (zdobienie i malowanie p ytki paznokcia) *Hair art. (malowanie w osów) Do wykonania makija u t technik potrzebne s : Aerograf -Przy zakupie aerografu nale y zwróci uwag na to, aby urz dzenie by o przeznaczone do u ytku kosmetycznego. Ró nica pomi dzy aerografami stosowanymi w kosmetyce, a tymi do grafiki polega na grubo ci ig y. W aerografach do makija u ko cówka jest grubsza, ze wzgl du na to, e farby kosmetyczne i preparaty do makija u maj konsystencj ziarnist i wymagaj grubszej ko cówki pistoletu. Grubo ig y w zale no ci od przeznaczenia aerografu: * Makija oraz body art : ok. 1mm * Nail art : ok. 0,2mm-0,35mm * Tanning : ok. 0,5mm -Idealny pistolet powinien: * mie zbiornik grawitacyjny (umieszczony na górze ), gdy farba dzi ki sile grawitacyjnej sama sp ywa do komory aerografu i u atwia prac pistoletu. * by dwu akcyjne (double action), wtedy mo na jednocze nie regulowa farb i powietrze. * mie wewn trzny mieszacz ( ten typ aparatów jest bardziej funkcjonalny). -Wa ny jest równie zestaw akcesoriów. Aerograf powinien zawiera trzy rodzaje igie , co umo liwia szeroki wachlarz techniki aplikacji. -Aerograf wymaga cz stej piel gnacji. Po ka dym u yciu nale y opró nia pojemnik z farby, aerograf trzeba p uka i my odpowiednim rozpuszczalnikiem do farby. Nast pnie nale y nape nia kubek rozpuszczalnikiem, i wykonywa czynno ci jak przy malowaniu zatykaj c palcem otwór wylotowy dyszy. Farby kosmetyczne -Praca z powietrznym p dzlem wymaga zaopatrzenia si w specjalistyczne farby do makija u na bazie wody (Oil Free), inne mog si okaza zbyt g ste i zapcha ig pistoletu.

141. Sposoby upi kszania okolic oczu- omówi makija trwa y i zdobienie przed u ania i zag szczania rz s. -makija trwa y: Makija permanentny jest oryginalna sztuk makija u, stawiaj c na pierwszym miejscu podkre lenie naturalnego pi kna ka dej kobiety. Pozwala wyeksponowa delikatno i naturalno twarzy. Dzi ki niemu mo emy precyzyjnie poprawi kszta t brwi stwarzaj c wra enie ich optycznego zag szczenia. Makija permanentny jest zabiegiem kosmetycznym polegaj cym na wprowadzeniu barwnika p ytko w naskórek przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Rezultatem jest d ugotrwa y, niewymagaj cy po wi cenia czasu makija podkre laj cy brwi, oczy i usta, który utrzymuje si w zale no ci od typu i kolorytu skóry od 2 do 5 lat (skóra cienka, sucha utrzymuje barwnik d u ej. Skóra t usta, grubsza utrzymuje krócej, cz ste z uszczanie naskórka). -przed u anie i zag szczanie rz s: Metoda przed u ania i zag szcania rz s 1:1 daje w rezultacie naturalnie wygl daj ce rz sy. Je eli aplikacja zosta a prawid owo wykonana, rzadko kto jest w stanie odró ni rz sy syntetyczne od prawdziwych, tak pod wzgl dem wygl du, jak i odczucia na powiekach. Ide tej metody nie jest przerysowany, kapi cy od tuszu

27

efekt wielkiego wyj cia, a bardzo estetyczne, podkre laj ce urod oczu przez 24 godziny na dob naturalne, g ste, d ugie i zdrowe rz sy, które oczywi cie wedle zapotrzebowania mo na na ten jeden wieczór dodatkowo oprawi w specjalny, bezt uszczowy tusz, ale na co dzie staje si to absolutnie zb dne. Rz sy s oddzielone jedna od drugiej, przed u one pojedynczo, w osek po w osku, a klej jest zupe nie niezauwa alny. Wykonanie zabiegu: -dok adne oddzielenie rz s dolnych od górnych za pomoc specjalnych elowych podk adek - za pomoc ta my medycznej ustawiamy górn powiek we w a ciwym po o eniu, aby rz sy naturalne by y jak najlepiej dla niej widoczne. - Poniewa na rz sach mog by zgromadzone resztki makija u oraz ró ne inne osady, w tym tak e naturalne sebum (t uszcz) emitowane przez nasz skór i mieszki w osowe, niezb dne jest dok adne oczyszczenie, a nast pnie odt uszczenie rz s aplikatorami nas czonymi specjalnym p ynem. - precyzyjne izolujemy ka d rz s , a nast pnie, pos uguj c si male k ilo ci specjalnego kleju, mocujemy syntetyczn rz s na naturalnej w pewnej odleg o ci od powieki. Takich rz s zostanie wklejonych od oko o 80 na ka de oko do ponad 120. Wtedy mo emy mówi o tzw. pe nym zestawie, który nast pnie w cyklu co 2-3 tygodnie b dzie systematycznie uzupe niany ze wzgl du na specyfik cyklu ycia rz sy, który trwa zaledwie oko o 90 dni. B d wi c one sporadycznie wypada , a na ich miejsce pojawia si nowe, do których ju po miesi cu od Äwykie kowania´ b dzie mo na doklei rz s syntetyczn . Dlatego, je li nie uzupe nialiby my rz s syntetycznych i potraktowali zabieg jako jednorazowy, to do dwóch miesi cy mog utrzyma si ich pojedyncze sztuki. Natomiast stale uzupe niaj c otrzymujemy efekt ci g y, czyli tzw. pó permanentny. Czas trwania zabiegu wykonywanego przez wprawionego specjalist to w przypadku pierwszej wizyty oko o 1,5 ± 2,5 godziny, natomiast uzupe nienia 40 ± 60 minut. -przeciwwskazania: alergia na sk adniki produktów stany zapalne oczu zespó suchego oka wie a plastyka powiek niedomykalno powiek nowotwory choroby wynikaj ce z autoagresji

28

a wi c mog by otrzymywane ze róde naturalnych.Alfa-hydroksykwasy wyst puj powszechnie w przyrodzie. kosmetyki bardzo atwo ulegaj utlenieniu gdy s nara one na dzia anie podwyzszonej temperatury. np. AHA stopniowo zmniejszaj adhezj pomi dzy korneocytami i cementem mi dzykomórkowym. co prowadzi do zwi kszenia uwodnienia warstwy rogowej i poprawy nawil enia naskórka. dobrze rozpuszcza si w produkcie. Do najpopularniejszych i najcz ciej stosowanych w kosmetologii alfa-hydroksykwasów nale : kwas mlekowy (alfa-hydroksypropionowy) kwas glikolowy (hydroksyoctowy) kwas cytrynowy (2-hydroksy-1. nie wp ywa na smak. które tworz z nimi po czenia kompleksowe i w ten sposób je dezaktywuj (kwas cytrynowy. Wyg adzenie naskórka AHA 29 . warzyw. 143. Alpha Hydroxy Acids)-s to zwi zki organiczne zawieraj ce grup wodorotlenkow w pozycji w stosunku do grupy karboksylowej.Po na o eniu na skór . co spowalnia procesy starzenia skóry.Utlenianie lipidów mo e by wywo ane przez drobnoustroje. a ich g ówne dzia anie polega na regulacji procesu rogowacenia. Efektem jest ods anianie nowych warstw komórek. Dzia aj one efektywnie ju przy bardzo ma ych st eniach . enzymy lub bezpo rednie dzia anie tlenu z powietrza w obecno ci inicjatorów takich jak jany metali (np. winowy.Kwasy owocowe(AHA) w recepturze kosmetycznej. Zwi zki te dzia aj w obszarze stratum martwych. Aby w a nie zapobec tym wszystkim niekorzystnym procesom do kosmetyku dodaje si przeciwutleniacze. trzciny cukrowej.EDTA).Zje cza e t uszcze mog podra ni skór .Antyoksydanty uzywane w kosmetykach powinny by nieszkodliwe dla zdrowia. Przeciwutleniacze (antyoksydanty. Fe) . które same nie powstrzymuj procesu autoutleniania.3-propanotrikarboksylowy) kwas jab kowy (2-hydroksybutadiowy) kwas winowy (2. pozbawionych receptorów warstwach naskórka. Podstawowym sk adnikiem wielu kosmetyków s t uszcze. Alfa-hydroksykwasy (AHA. czyli substancje pomocnicze. wiat a i tlenu.2. Przeciwutleniacze mo emy podzieli na trzy grupy: -antyoksydanty naturalne-np.tokoferole. smaku i zapachu kosmetyku oraz jego rozwarstwienie. kwas fosforowy czy tez pewne aminokwasy. zapach i wygl d kosmetyku. BHA.Aby wyeliminowa niekorzystne dzia anie metali stosuje si substancje . alkochole. W emulsjach proces autooksydacji zachodzi g ównie na granicy faz woda-olej. lecz wspomagaj dzia nie przeciwutleniaczy (dzia anie synergistyczne) np.BHT.3-dihydroksybutadiowy) kwas migda owy (fenyloglikolowy) Alfa-hydroksykwasy maj szerokie zastosowanie w kosmetyce. w wyniku ekstrakcji soku ze wie ych owoców. wp ywa na jej nawil enie. Dodatkowo AHA stymuluj fibroblasty do syntezy kolagenu.C) -syntetyczne-np. wykazywa du trwa o i skuteczno w ma ych st eniach przez d ugi czasu.ACP -synergetyki.Receptura Kosmetyczna 142.Zastosowanie antyoksydantów w recepturze kosmetycznej. antyutleniacze) jest to grupa zwi zków chemicznych które s stosowane w zapobieganiu niepo danym procesom utleniania.Cu . a tym samym poprawa wygl du skóry. przez co przed u aj trwa o produktów. kwas askorbinowy(wit. Powoduje to zmiane barwy . kwas cytrynowy.dzia anie i zastosowanie w ró nych formach kosmetycznych. które katalizuj tworzenie si nadtlenków. ang. Powoduj tak e zmniejszenie spójno ci na granicy fazy lipidowej i wodnej w cemencie mi dzykomórkowym. elastyny oraz glikozoaminoglik anów (GAG). które atwo ulegaj procesowi autooksydacji(je czej ). Kwasy te mog równie by syntetyzowane metodami chemicznymi i pozyskiwane metodami biotechnologicznymi.

Jedn z tych faz jest zazwychaj woda a druga to tzw. O niskim stopniu oksyetylenowania (2-5) stosuje si do wytwarzania emulsji typu W/O .Wyró niamy emulsjie W/O i O/W. Z tego. balsamu do cia a. Standardowy sposób wytwarzania emulsji polega na zmieszaniu stopionej fazy t uszczowej z ogrzan faz wodn . Sporz dzaj c emulsj O/W wlewamy ci kim strumieniem faz olejow do fazy wodnej intensywnie mieszaj c zawarto naczynia( najlepiej mieszad em mechanicznym ). pasty do z bów).faza olejowa. potasow lub trójetanoloamin .t uszcowych z zasad sodow . a o wy szym (8-20) jako emulgatory w emulsjach O/W. 70-80 °C. Podstawow rol w przemy le kosmetycznym odgrywaja emulgatory syntetyczne .Liczb czasteczek tlenku etylenu po czonych z alkoholem okre la si jako stopie oksyetylenowania.Obie fazy powinny mie temp.Przygotowanie emulsji O/W i W/O. efektem dzia ania AHA na skór jest jej rozja nienie. który musi by dostosowany do jej typu. Do emulsji kosmetycznej zaliczamy kremy. *** Pytanie z receptury musia am skonsultowa z naszym profesorem.Emulgator zwykle rozpuszcza si lepiej w jednaj z dwóch cieczy. natomiast do emulsji W/O stosuje si rozpuszczalne w t uszczach emulgatory lipofilowe. 144. co mówi nasz profesor (a to nie jest pewne« heh) trzeba b dzie omówi kilka albo kilkana cie pocz tkowych sk adników podanego produktu. ale na wszelki wypadek lepiej zna wszystkie« 30 . czyli sole kw.a tak e otrzymywane z niej alkohole lanolinowe(euceryt)-pe ni rol nietylko emulgatora ale tak e nat uszczaj skór i nadaj emulsji odpowiedni konsystancj .Podobne w a ciwo ci do al. a tak e poprawa kolorytu skóry i hamowanie powstawania przebarwie .który tak e bardzo dobrze zag szcza emulsji O/W.Od tego stopnia zale y polarno emulgatora.Emulgator czyli myd o powstaje dopiero po zmieszaniu obydwu faz.t uszczowych znajduj cych si w wosku pszczelim.Podstawowe sk adniki emulsji kosmetycznej. Najlepsze rezultaty uzyskuje si stosuj c mieszaniny emulgatorów. poniewa je eli kto nie b dzie zna danego sk adnika na podanym na egzaminie kosmetyku to ogólne wymienienie podstawowego sk adu zalicza pytanie. Przy sporzadzaniu stabilnej emulsji bardzo wa ny jest dobór odpowiedniego emulgatora.Do emulsji O/W stosuje stosuje si rozpuszczalne w wodzie emulgatory hydrofilowe. lanolina . Dlatego. 145) Odczytywanie receptury i ustalenie funkcji jej sk adników (na przyk adzie elu pod prysznic. sp ycenie drobnych zmarszczek powierzchniowych. usuniecie blizn potr dzikowych. a zasady w fazie wodnej danej emusji. wyg adzenie. szamponu.lanolinowych ma alkohol cetylowy. które s z ozone z emulgatora g ównego oraz ró ni cego si do c znacznie polarno ci emulgatora pomocniczego(wp ywa stabilizuj co na emulsj ).poprawia wnikanie sk adników aktywnych zawartych w kosmetykach. Do najcz ciej stosowanych emulgatorów naturalnych nale myd a. Emulsja to niejednorodna mieszanina 2 nieropuszczalnych wzajemnie cieczy. przez co zwi ksza skuteczno stosowanych preparatów piel gnacyjnych. zw enie porów.Aby emulsja by a trwa a potrzebna jest substancja zwana emulgatorem. z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci bardzo drobnych kropelek.Przygotowuj c emulsj oparta na mydle rozpuszczamy stearyn w fazie olejowej. kremu do twarzy.Zw. a w ród nich produkty przy czenia tlenku etylenu do alkoholi t uszcowych zawieraj cych 16-18 atomów w gla.Wprzypadku emulsji W/O postepujemy odwrotnie.Jedna lub obie fazy musz zawiera emulgator. Emulgatorami typu W/O s sole sodowe kw. dlatego oprócz prezentacji kosmetyków z wicze doda am i zebra am w ca o podstawowy sk ad danego produktu.Myd a sodowe stosuje si jako emulgatory O/W. Ponadto. mietanki i mleczka.

Cocomide DEA.5 do 5%. T uszczowych i amin zawieraj ce grup amidow R1-CO-NH-R2 np. ale maj s abe w a ciwo ci pianotwórcze. Surfaktanty anionowe maj w a ciwo ci oczyszczaj ce. Zapachy: rozpuszczalne w t uszczach kompozycje zapachowe. Dodatki: Konserwanty to g ówne parabeny oraz formaldehyd i jego donory. pianotwórcze. to znaczy. poniewa roztwory surfaktantów maj cz sto odcie ó ty. najcz ciej stosowane pochodne metyloglukozydu. ale s mniej dra ni ce) oraz sulfoniony parafin lub sulfobursztyniany. rozpuszcza si w wodnym roztworze rodków powierzchniowo czynnych.Szampony Najcz ciej sk adaj si z trzech podstawowych sk adników: rodków powierzchniowo-czynnych (SPC. poprawiaj wygl d i po ysk w osów (w a ciwo ci kationowe). chocia barwniki i zapachy s dodawane w niewielkich ilo ciach to mog powodowa silne reakcje alergiczne u niektórych osób. hydroksyetyloceluloza. etylowe pochodne glukozy. S to surowce dro sze ni anionowe SPC. Surfaktanty niejonowe . Daj dobre efekty tylko w po czeniu z siarczanami alkoholi t uszczowych i oksyetylenowanych alkoholi t uszczowych. Riciamide DEA ( a cuchy t uszczowe pochodz ce odpowiednio z oleju kokosowego i oleju rycynowego. rodki per otwórcze i zm tniaj ce: g ównie distearynian glikolu etylowego. pieni si i myj (w a ciwo ci anionowe). Alkanoamidy ± s to pochodne kw. Distearate. s bakteriostatyczne. polimery akrylowe. S to podstawowe sk adniki popularnych szamponów. niepodra niaj ce. amonowe. PE-6000. Przyk ady: Pochodne betainowe oraz pochodne imidazolowe (Mironols). Kolor szamponów musi by zgodny z wybranym zapachem. S to barwniki rozpuszczalne w wodzie typu azotowego lub trifenylometanowego. Hydrofilowe polimery ± s to zwi zki niejonowe.zwi ksza rozmiar mieli i przez to lepko roztworu anionowych rodków powierzchniowo czynnych. zmi kczaj ce. dodawane w st eniu od 0. Barwniki ± stosuje si w szamponach. S to g ównie sole sodowe. rodki zwi kszaj ce lepko roztworów: Chlorek sodu . surfaktantów) sk adników nadaj cych lepko wody Szampony zawieraj od 6 do 10% aktywnego rodka myj cego. Surfaktanty amfoteryczne ± ich cz hydrofilowa mo e mie adunek dodatni lub ujemny w zale no ci od pH.s to dobrze tolerowane przez skór i odporne na zmiany pH. rodki amfoteryczne cz w a ciwo ci dwóch typów rodków powierzchniowo czynnych: anionowych i kationowych. magnezowe i TEA ( trietanoloamina ± rodek neutralizuj cy) siarczanu oksyetylenowego alkoholu laurylowego (maj te same w a ciwo ci co laurylosiarczany. a skondensowan amin jest dietanoloamina). e jednocze nie zwil aj . Przyk ad: karboksymetylohemoglobina. Szampony dla dzieci: 31 .

oleje ro linne (kamelia. Substancje aktywne: Triclosan (antyseptyk). które przez pewien czas zachowuj kszta t powierzchni (konsystencja emulsji nie musi by zwi zana z jej typem lub zawarto ci fazy t uszczowej). ale nie podra nia gruczo ów ojowych. Jest to emulsja W/O o ma ej zawarto ci wody (poni ej 30%). Szampony do w osów suchych: Maj nat uszcza w osy suche lub zniszczone przez farbowanie i ondulacje. siarka koloidalna.0 Olbrot 15. Ämocne´ (zawieraj ce sk adniki od ywcze.Powinny by tworzone na bazie agodnych amfotytyrycznych rodków powierzchniowo czynnych (pochodne imidazolowe i betainowe). Cz sto po dodaniu substancji od ywczych rozpuszczalnych w t uszczach (witaminy. stanowi baz dla wielu preparatów od ywczych stymuluj cych skór . Kremy kosmetyczne G ównym zadaniem kremów jest utrzymanie równowagi wodno-t uszczowej w naskórku. olejek cedrowy. argon. Dwa klasyczne kremy to: cold-krem (emulsja W/O) vanishing-krem.0 Olej sojowy 62. ketokonazol ( rodek przeciwgrzybiczy).n. glinki (absorbuj substancje t uszczowe). antyseptyk). które rozpuszczaj zrogowacia y naskórek skóry g owy. lecytyna. które unieszkodliwiaj drobnoustroje odpowiedzialne za utrzymanie upie u.5 FAZA WODNA 32 . 0.. Kremy kosmetyczne to g ste emulsje. Szampony przeciw upie owe: Zawieraj antyseptyki.0 boraks (emulgator) Woda Olejek lawendowy Konserwant Antyutleniacz Wykonujemy w temperaturze 70-75ÛC. które nie dopuszczaj do tworzenia si dra ni cych nadtlenków. Szampony do w osów t ustych: Powinny dobrze oczyszcza . oliwka). antyutleniacze.5 14.e. Substancje czynne: pochodne lanoliny. Ädzienne´ (szybko si wch aniaj ce). Sk ad: FAZA T USZCZOWA Wosk pszczeli bielony (emulgator) 9.0 0. olej rycynowy. Pierwsza receptura z II w. mleczko pszczele) jest stosowany jako od ywczy krem na noc. czynne). Kremy w zale no ci od zastosowa mo na podzieli na oczyszczaj ce. pirytonian cynku oraz oktopiroks (dzia anie keratolityczne i antyseptyczne). nawil aj ce. siarczek selenu (keratolityk. ochronne. Substancje czynne: siarka organiczna (reguluje wydzielin oju). keratolityków. olejki ro linne. czyli krem znikaj cy (lekka emulsja O/W) Cold-krem Z o one g ównie z wosku i oleju.

Krem t usty (W/O) Sk ad: Wosk pszczeli Olej parafinowy Olej sojowy Boraks Woda Zapach Konserwanty Krem t usty (O/W) Sk ad: Olej parafinowy 20. hydrolizaty bia kowe. Po nasmarowaniu. Obecnie funkcj cold-kremów przejmuj kremy t uste b d ce emulsjami W/O o du ej zawarto ci cia t uszczowych.0 0. nadmiar kremu zbiera si .0 Trójetanoloamina 5.0 woda zapach konserwant antyutleniacz W temperaturze 70-80ÛC.0 Boraks i woda stanowi faz wodn . Po starciu pozostaje cienka warstewka t uszczowa zmi kczaj ca naskórek i zapobiegaj ca jego wysychaniu. q.0 5.s.8 do 100. wyci gi ro linne. usuwaj c ze skóry zanieczyszczenia. lanolina. 33 .0 5. Kremy t uste odzywiaj skór . delikatna) gliceryna 3.Cold-kremy s abo wch aniaj si przez skór .0 0.0 20.3 do 100.s. Cold-kremy uleg y znacznym modyfikacjom. Stosuje si do wszystkich emulsji typu O/W z wyj tkiem mleczek!!! Krem t usty lanolinowy (W/O) Sk ad: Wazelina Olej parafinowy Olej ro linny Wosk pszczeli Lanolina Boraks Woda Zapach Konserwant Antyutleniacz 16.0 Olej ro linny 25. 30. witaminy.0 q. uelastyczniaj j i wyg adzaj . Coraz cz ciej zamiast uk adu emulguj cego wosk-boraks u ywa si emulgatorów syntetycznych oraz dopisuje dodatkowe sk adniki.0 30.0 20. W sk ad bazy t uszczowej wchodz : woski.0 Stearyna 15.0 15. Dodajemy faz t uszczow do fazy wodnej. oleje ro linne i mineralne. Zachodzi równie reakcja mi dzy woskiem pszczelim i boraksem. Oprócz bazy t uszczowej maj zawiera aminokwasy.0 (zasada organiczna. euceryt.

7 Gliceryna 8.2 Kompozycja zapachowa 0.0 Woda do 100 Zapach Konserwant 34 .0 Olej arachidowy 6.0 FAZA WODNA Wodorotlenek potasu 2.0 Wosk pszczeli 2. wch aniaj cy si szybko w skór . Krem znikaj cy (vanishing) Lekki krem nat uszczaj co-nawil aj cy typu O/W.0 6.0 Trójetanolamina 1. Emulgatorem w tym kremie jest myd o stearynowe powstaj ce w reakcji stearyny z wodorotlenkiem.0 Woda do 100.0 FAZA WODNA wodorotlenek potasu 0.0 3. trójetanolamina i woda.0 Alkohol cetylowy 1.5 Alantoina 12.5 Woda 50 Nipagina A 0.5 (emulgator pomocniczy) Stearyna 12.Krem t usty o lekkiej konsystencji (W/O) Sk ad: Olej parafinowy 5.0 Zapach Konserwant Antyutleniacz Krem alantoinowy (O/W) Sk ad: Stearyna Alkohol cetylowy Lanolina 5. Typowa receptura oparta jest na stearynie. Faz wodn stanowi : gliceryna.0 Gliceryna 6.8 Zachodzi reakcja mi dzy stearyn a trójetanolamin .0 Glikol propylenowy 1.0 Mirystol 12.0 Lanolina 3. Krem znikaj cy (O/W) Sk ad: stearyna 15.

najcz ciej u ywanych sk adników nale : alkohol cetylowy i stearylowy).0 30.0 2. gliceryna i glikol propylenowi. glinokrzemiany rodek eluj cy: polisacharyd. Pochodne fluorowe dzia aj równie bakteriostatycznie. chlorek sodu. guma ksantanowa. lanolina i jej pochodne. aminokwasy.15%). sacharynian sodu). fosforan wapnia. Substancje te dzia aj poprzez tworzenie fluoroapatytu. podk adowy. barwniki. monofluorofosforany. polifosforany rodki przeciwzapalne: azulen. alginiany lub karageniany. sorbitol woda. Do innych. Pasty do z bów Podstawowy sk ad pasty do z bów: sk adnik o charakterze cieraj cym (od 15 do 35%): tlenek glinu. formalina (znieczula i zmniejsza krwawienie z dzi se ). wyci gi ro linne. krzemionka. alantoina. wodorow glan wapnia. Pozosta e sk adniki: antyseptyki: heksetydyna. konserwanty. pirofosforany.0 P a s ta d o m y c ia z b ó w C o lg a te T o ta l® Z a a w a n s o w a n e O d w ie e n ie el Dzia anie pasty: 12-godzinna ochrona przed bakteriami Delikatnie usuwa powierzchniowe przebarwienia 35 . dzienny) Jest lekkim kremem nat uszczaj co-nawil aj cym (który szybko wch ania si w skór ). fluorki (fluorek sodu i amonu. Jego g ównym sk adnikiem jest stearyna. do 0. Prosta receptura pasty do mycia z bów: Sk ad: kreda str cona proszek mydlany gliceryna emulgator ME olejek mi towy woda 50. u atwia odklejanie kamienia naz bnego): laurylosiarczan sodu rodek nawil aj cy ( 5-20%) sk ad utrzymuje plastyczno masy: glicerol. zawarto max.0 do 100.Krem znikaj cy (vanishing. kwas glicyretynowy i formalina. zwi zku bardziej trwa ego i odpornego na dzia anie kwasów ni apatyt (z którego zbudowane jest szkliwo z bów). kwas pantotenowy. diglukonian chlorheksydyny. rodki aromatyzuj ce. triclosan rodki opó niaj ce pojawienie si osadu: sorbitol.utrzymuje odpowiedni lepko pasty dodatki: rodki s odz ce (np.0 1. rodki powierzchniowo czynne (sk adnik zwil aj cy.0 6.

Paradoksalnie. 65% wody). Limonene 15. PVM/MA Copolymer 6.Pomaga zapobiega nowym przebarwieniom powierzchniowym Usuwa bakterie powoduj ce powstawanie p ytki naz bnej z powierzchni z bów i dzi se Od wie a oddech Zapobiega próchnicy Zmniejsza krwawienie z bów Zapobiega zapaleniom dzi se Sk ad: 1. a co za tym idzie ± m odsz . przez co skóra wygl da na j drniejsz . Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. Cl 47005 Poszczególne sk adniki: Aqua (woda. Aroma 7. stanowi sk adnik organizmów ywych (organizm doros ego cz owieka zawiera ok. Sodium Fluoride 11. Sodium Saccharin 14. bierze udzia w procesach przemiany materii. pozbawiona zapachu i smaku. Cl 42090 16. Hydrated Silica 3. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. jak i mineralnym. kwas krzemowy E551) 36 . Sodium Hydroxide 10. Sodium Lauryl Sulfate 8. Woda jest rozpuszczalnikiem. Hydrated Silica (silica. Woda nale y do najbardziej rozpowszechnionych zwi zków w przyrodzie. Carrageenan 12. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. Triclosan 13. Cellulose Gum 9. tlenek diwodoru) Bezbarwna ciecz. Sorbitol 5. Glycerin 4. W przemy le stosowana jest jako rozpuszczalnik. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. Aqua 2.

Kwas krzemowy w bezwodnej formie SiO2 ma posta lotnego proszku (a w a ciwie py ku). jak gliceryna. C3H5(OH)3 Sorbitol (sorbit. Gliceryna w naturalny sposób os ania skór . kosmetyków kolorowych. Sorbitol jest substancj utrzymuj c wilgotno (zapobiega wysychaniu produktu). normalna ilo 1-3%. nie ma smaku. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. Wyg adza. W kosmetykach wykorzystywana jest wykorzystywana. eli. Penetruje do g bszych partii warstwy rogowej naskórka i pozostaje tam. reguluj c wilgotno przez oko o dob . atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. nie s klej ce i s odporne na dzia anie mikroorganizmów. W kosmetykach ma podobne dzia anie. Ilo w produkcie: do 5% dzia anie nawil aj ce. Nie jest toksyczny.3-propantriol) G sta. glycerol. Rozpuszcza si w wodzie tworz c el (równie z olejami ± el). Mo e absorbowa do 40% wody. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. H2Si03 Glycerin (gliceryna. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. ponad 5% dzia anie wysuszaj ce. Obecno gliceryny wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych.2. reguluje procesy prawid owej odnowy naskórka. a tak e pasty do z bów. 37 . poprawia elastyczno . Nale y do alkoholi. Kwas krzemowy mo na u ywa do robienia kremów. poniewa zapobiega wysychaniu kosmetyku oraz nadaje g adko emulsji. bezbarwna ciecz o s odkim smaku. przenikaj c do przestrzeni mi dzykomórkowych. Dzia anie nawil aj ce gliceryny zwi zane jest z bardzo silnymi w a ciwo ciami higroskopijnymi. 1. gdzie wi e ilo wody niezb dn do zachowania prawid owego nawil enia skóry. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. Dzia anie gliceryny jest d ugotrwa e. heksanohehsanol) Alkohol o s odkawym smaku. Kosmetyki zawieraj ce kwas krzemowy s odporne na zmiany temperatury. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki.

Guma celulozowa poprawia dzia anie i stabilno wielu produktów finalnych.gnilny . Jest to zwi zek powieszchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. W j zyku polskim zwykle przez zapach rozumie si wo przyjemn . oboj tnej. karboksymetyloceluloza . zapach) Cecha zwi zków chemicznych i ich mieszanin. tworzy koloid ochronny. sól sodowa karboksymetylocelulozy) E 466N Stabilizator.spalenizny ¥ ¥ Sodi m Lauryl Sul ate (laurylosiarczan sodu. które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ). doskonale zag szcza roztwory wodne. aczkolwiek u ywa si tego s owa równie w sensie ka dej woni. no nik. nawet w 12 godzin po szczotkowaniu z bów. C6H7O2(OH)3-n(OCH2COONa)n Sodium Hydroxide (wodorotlenek sodu)  38 . e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu. Cellulose Gum (guma celulozowa. sól sodowa kwasu dodecylosiarkowego.korzenny . kamienia naz bnego. polegaj ca na pobudzaniu zmys u w chu. Podstawowe zapachy to: . dodecylosiarczan (VI) sodu) C12H25SO4Na ± organiczny zwi zek chemiczny.kwiatowy .ywiczny . jak i przykrej.owocowy . chorób przyz bia i nie wie ego oddechu.HOCH2 [CH (OH)]4 CH2OH PVM/MA Copol (kopoli PVM/MA) Sk ik przed j dzi ie trikl Dzi ki ni pasta C TOTAL chroni przed powstawaniem p tki naz bnej próchnicy. Rozpuszczalna w zimnej i ciep ej wodzie. Zwi zek oksyetylenowany. ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. zarówno przyjemnej.      © £ ¢  ¨ ¢    § ¦ ¥  ¤£ § ¢ ¡  Aroma (aromat. zag stnik. to znaczy.

do produkcji krzemionkowego szk a wodnego oraz w wielu innych dziedzinach. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . Powoduje. Wodorotlenek sodu jest substancj silnie higroskopijn . o strukturze krystalicznej. sól kwasu fluorowodorowego i sodu. Triclosan (Triklosan) Syntetyczny zwi zek o szerokim spektrum dzia ania przeciwdrobnoustrojowego. Posiada w a ciwo ci myj ce i dezynfekuj ce.W kosmetyce karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. Ogranicza powstawanie wolnych rodników. bardziej spr ysta. Fluorek sodu jest powszechnie stosowanym ród em jonu fluorkowego F-. dezodorantów. podobnie jak agar-agar uzyskuje si poprzez ekstrakcj gor c wod czerwonych alg morskich Eucheuma. Jest rodkiem z wyboru w higienie szpitalnej. Jest to bia a masa. Sodium Fluoride (fluorek sodu) (NaF) ± nieorganiczny zwi zek chemiczny. kremów antybakteryjnych.Przemys owa nazwa wodorotlenku sodu to soda kaustyczna (soda r ca). jest stosowany w procesie zmydlania t uszczów podczas produkcji myde . która dodawana jest do wielu produktów przeznaczonych do higieny osobistej. na przyk ad jonowych rodków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). polopiryny. Wodorotlenek sodu jest bardzo wa nym przemys owo zwi zkiem chemicznym. Jest on surowcem w wielu procesach syntez. 2% karagenu w gor cej wodzie tworzy kisielowaty el. do wytwarzania leków (np. tworz c mocne zasady oraz w alkoholach. e skóra staje si g adsza. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. past do z bów. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. C12H7Cl3O2 Sodium Saccharin (sacharynian sodu) 39 . Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . p ynów do p ukania jamy ustnej i innych kosmetyków. rodek bakteriobójczy w przemy le fermentacyjnym. Triclosan jest substancj o dzia aniu antybakteryjnym. Zmniejsza podra nienia i reakcje alergiczne. nazywana w mineralogii halitem. Carrageenan (karagen) Karagen. przez co dzia a parz co i niszcz co na skór . jako stabilizator w szamponach. kwasu salicylowego czy sulfoniloamidów). Dzia a przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Jest to bezbarwne. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. dodatek do past do z bów zapobiegaj cy próchnicy. krystaliczne cia o sta e o wysokiej temperaturze topnienia. wp ywa dezynfekuj co. 3-5% tworzy stabilny el. wchodzi w sk ad myde . G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna.

Cl 47005 Barwnik ó ty. od wie acze powietrza). dwupenten. bezwonny lub o md ym zapachu. Wykazuje dobry synergizm z innymi syntetycznymi substancjami s odz cymi. Bia y krystaliczny proszek. Intensywny (x 300-500 cukier) s odki smak. Stosowany jako sk adnik s odzików oraz w produktach ywno ciowych dla diabetyków i napojach. perfumach i kosmetykach (st enie 0.Substancja s odz ca. Komponent zapachowy w produktach do czyszczenia gospodarstwa domowego (detergenty. Odpowiedzialny jest za zapach cytryny.005 %) -2 Cl 42090 Barwnik niebieski. C10H16 . zawarty g ównie w jej skórce. Syntetyczny barwnik . C7H4NNaO3S*H2O ni Limonene (limonen.8) Bezbarwna ciecz.ró nych soli amonowych. sodu i glinu. mentadien-1.zwi zek chemiczny nale cy do grupy terpenów. Dzia anie: Hamuje TEUL (transepidermal urea lost)± utrat mocznika ze skóry Ogranicza TEWL ± przeznaskórkow utrat wody 40 . atwo rozpuszczalny w wodzie. Ze wzgl du na lepsz rozpuszczalno sacharyna ma szersze zastosowanie w produkcji ywno ci.

PEG-8 43. który reguluje gospodark wod w skórze Zapewnia prawid owy poziom nawil enia Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB Sk adniki INCI: 1.Cetearyl Alkohol 21. Allantoin 40. Isohexadecane 31.Iwonicz aqua 3.Pentaerythrityl Distearate 13. Pullulan 39. Sodium Hyaluronate 9.Urea 4. Parfum 23.Gliceryl Stearate 14. Ethylhexylglycerin 37.Glycerin 12. Cetearyl Methicone 32. Jest rozpuszczalnikiem wielu sk adników aktywnych. Lysine 36. stanowi jedn z dwóch faz. Citric Acid 47. Ilo wody w kosmetykach waha si od kilku do kilkudziesi ciu procent. Sorbitol 11.Aqua 2. Myristyl Mirystate 6. z których sk adaj si kosmetyki dwufazowe.Octocrylene 22. Polymethylsilsesquioxane 29. które zapewniaj dzia anie ci gaj ce i przeciwzapalne 41 . Zawiera: krzemionki.Dicapryl Carbonate 20. Jest najmniej twarda spo ród wód termalnych dost pnych na rynku. Disodium EDTA 42.Sodium Stearoyl Glutamate 15. Xanthan Gum 41. Glykosfingolipids 8. która wp ywa na odporno i elastyczno naskórka jonów wapnia i kwasu metaborowego.Ethylheksyl Methoxycinnamate 17. Butylene Glycol 7. Lactic Acid 25. Hydrolized Wheat Protein 10. Dimethicone 30. Iwonicz Aqua Iwonicka woda ma wyj tkowe w a ciwo ci koj ce. agodzi wi d i wszelkiego rodzaju podra nienia skóry oraz likwiduje skutki dzia ania twardej wody. Steareth-2 34. Diglycerin 24.Butylmethoxydibenzoylmethane 19. Tocopherol 44. Peg.Uzupe nia w skórze substancje fizjologiczne Zawiera HYDROSALINOL*.40 Stearate 33. Sodium Polacrylate 38. Phenoxyethanol Aqua (woda) Woda jest naturalnym surowcem u ywanym przy produkcji wi kszo ci kosmetyków. Salicornia Herbacea Extract 28.Cyclomethicone 18. Ascorbyl Palmitate 46.Propylheptyl Caprylate 16. Ascorbic Acid 45. Caprylic/capric Triglyceride 27. Steareth-21 35. Sodium PCA 26.Persea Gratissima (Avocado)Oil 5.

Glycerin. szybko wyparowuje matowi c skór . Wykorzystywany najcz ciej w kremach do twarzy. Cyclomethicone. dobrze nawil ona i g adka. uv. substancja przeciws oneczna. Wydalany jest z moczem i potem. a tak e poparzeniem s onecznym. Dzi ki temu. Emolienty pomagaj zatrzyma naturaln wod we wn trzu skóry poprzez wi zanie jej z lipidami skóry oraz poprzez odbudow tych lipidów. który nie tylko nawil a. filtruj ca promieniowanie UVB. która dzia a zmi kczaj co na skór . ale ze wzgl du na le kojarz c si nazw nie by zamieszczany w sk adzie produktów. Zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej).mocznik Mocznik jest naturaln substancj uboczn przemiany bia ek w organizmie. Ma w a ciwo ci wyg adzaj ce. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu 42 .Gliceryna Jest alkoholem. Jest jednym z g ównych sk adników naturalnego czynnika nawil aj cego skór (NMF .Cyklometikon Lotny silikon. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór . przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. chroni cy przed czynnikami zewn trznymi jak np. W kosmetyce mocznik u ywany jest juz ponad 40 lat. e zwi ksza przepuszczalno warstwy rogowej naskórka.Urea. Chroni skór przed przedwczesnym starzeniem. W st eniu do 10% przyspiesza podzia komórek warstwy ziarnistej skóry. Emolienty ponadto nat uszczaj skór zapobiegaj c parowaniu wody z jej powierzchni oraz wch aniaj wilgo z otoczenia. daj ce uczucie jedwabi cie g adkiej skóry.tworzy na skórze niewidoczny opatrunek. Po u yciu takich kosmetyków skóra jest mi kka. nie przenika do skóry. r k i stóp. a tym samym jej regeneracj . Jego niedobór objawia si sw dz c i uszcz c skór . Ethylhexyl Methoxycinnamate UV-absorbent. e mocznik ma w a ciwo ci zmi kczaj ce skór (powy ej 10%) oraz. u atwia wnikanie sk adników aktywnych w jego g bsze warstwy. Nazwany przez technologoów jako Ähappy emollient´ poniewa czy w sobie funkcje nawil aj ce jak i ochronne. cia a. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia.Natural Moisturizing Factor).Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. Ma silne w a ciwo ci higroskopijne. ale dodatkowo dba na ró ne sposoby o to. U ywany w kosmetykach mocznik pochodzi z laboratorium lub fabryki chemicznej. Nie ma w a ciwo ci nawil aj cych. aby skóra nie traci a swojej naturalnej wilgoci. Propylheptyl Caprylate Emolient to rodek.

K.dikapryl w glanu Zwi ksza lepko produktu oraz jego stabilno . nadaj ca skórze mi kko . B. woskowata substancja u ywana jako: zmi kczacz i regulator lepko ci stabilizator emulsji dodatek do przezroczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia.protektor. a tak e poparzeniem s onecznym. Dicapryl carbonate. Olej z awokado zawiera skwalen posiadaj cy w a ciwo ci antyzapalne i antygrzybiczne oraz chlorofil równie przeciwzapalny i agodz cy. UV. oddzia uj przeciwalergicznie. Daje stabilne. Stosowany jako emolient . Myristyl Myristate 43 . b d ester gliceryny i kwasu stearynowego) Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. Persea gratissima oil (olej awokado) Olej z awokado jest bardzo cenionym olejem ze wzgl du na du zawarto witamin: A. który ma za zadanie zmi kczy i nawil y naskórek poprzez tworzenie Äfilmu´ na skórze który stanowi barier ochronn . filtruj ca promieniowanie UVA. Cetearyl Alcohol Alkohol cetearylowy jest mieszanin alkoholi t uszczowych. Sodium Stearoyl Glutamate Pochodzenia Naturalnego lub syntetycznego. sk ada si z alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego. regulator konsystencji kosmetyków. Nienasycone kwasy t uszczowe od ywiaj skór . hamuj parowanie wody ze skóry (powstrzymuj transepidermaln utrat wody). Bia a. E.(UVB. aby utrudni przenikanie wiat a Substancja nat uszczaj ca.Butyl Methoxydibenzoylmethane Pochodzenia chemicznego. substancja przeciws oneczna. UVC!!!) Pentaerythrityl Distearate Zwi zek o w a ciwo ciach nawil aj cych i ochronnych. H. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem. elastyczno i g adko . Mimo i jest to rodek promienioochronny mo e wywo a reakcje fotouczulaj ce pod wp ywem wiat a s onecznego. Emulgator emulsji typu o/w i w/o. Glyceryl stearate (stearynian gliceryny. PP. aminokwasów i protein. UV-absorbent. Jest to emulgator pochodz ce z kok osów i aminokwasów. Octocrylene Zwi zek poch aniaj cy promieniowanie o d ugo ci fali od 250 nm do 360 nm. kremowe i mi kkie emulsje. F(NNKT).

hydrolizowane bia ko pszenicy Proteiny (bia ka) s klasycznymi substancjami czynnymi. ma s odkawy smak. agodzi objawy przezi bienia. dzi ki czemu skutecznie zapobiegaj przeznaskórkowej utracie wody (TEWL). wyst puj cego w warstwie rogowej. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. kremach. oczyszczaj ca i regeneruj ca skór . Hydrolized wheat protein.Obecna przy wytwarzaniu hormonów.hialuronian sodu Naturalny mukopolisacharyd. ró ni si mi dzy sob zdolno ci wch aniania i zatrzymywania wody. g ównie w mi niach i w ko ciach. Po dodaniu do kosmetyku ma wi za wod w skórze.Naturalny ester. którego zawarto wywiera wyra ny wp yw na wygl d i elastyczno naszej skóry. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. emolient. istotna w okresie rozwoju. Jej niedobór skutkuje objawami zm czenia i rozdra nienia. pobudza do odnowy. lubricant. czyli naturalnego czynnika nawil aj cego. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. podobnie jak gliceryna.pochodzenie ro linne. 44 . Same aminokwasy s ponadto sk adnikiem NMF (natural moisturizing factor).Bia ka proste zbudowane s z aminokwasów po czonych wi zaniami peptydowymi. Wzmacniaj przyleganie komórek. Sorbitol Sorbit jest. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. warunkuj cymi trwa o powstaj cego filmu. Pozyskiwane z ziaren ry u. Sodium hyaluronate. Odbudowuj struktury lipidowe. charakterystyczny dla naturalnie obecnych w ludzkiej skórze ceramidów typu I. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. Glycosphingolipids Sk adnik skóry. enzymów i przy budowie KOLAGENU. I tak e jak gliceryna.. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. solubizer. Wi kszo protein stosowanych w preparatach kosmetycznych to produkty cz ciowej lub ca kowitej hydrolizy bia ek naturalnych. Lysine-Lizyna Niezb dna przy budowie bia ek. powoduje anemi i wypadanie w osów. przeciwcia . rozpuszczaj ca nadmiar t uszczu i wydzieliny ojowej. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. Uk ady te. alkoholem. Substancja nawil aj ca. Zawieraj kwas linolenowy (NNKT). stosowanymi do piel gnacji. w zale no ci od stopnia hydrolizy. Emulgar. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. Butylene Glycol-glikol butylenowy agodzi. jak gliceryna. nawil a. grypy oraz opryszczki. w asno ciami filmotwórczymi i powinowactwem do keratyny naskórka. mleczkach i wyrobach toaletowych. W kosmetykach ma podobne dzia anie.

sp yca zmarszczki. poniewa uelastycznia. które tworz kana y. Sodium PCA zawarte w kosmetykach eco cosmetics jest pochodzenia naturalnego i przez to jest wy mienitym rodkiem nawil aj cym zalecanym do stosowania przez wszystkie uznane organizacje certyfikuj ce kosmetyki naturalne. jako rodek utrzymuj cy odpowiednie pH praparatu. solubizer. lubricant. kremach. W kosmetyce u ywany do bioliftingu.integralne bia ka b onowe. zw ania porów. W przemy le kosmetycznym znalaz zastosowanie jako konserwant.) redukuje TEUL (*Trans Epidermal Urea Loss). Sodium PCA Sodium PCA to naturalny sk adnik ludzkiej skóry wspó odpowiedzialny za utrzymywanie w a ciwej wilgotno ci. 45 . Negatywne dzia ania uboczne. Zwi ksza produkcj akwaporyn AQP3 i AQP8 (Akwaporyny (AQP z ang. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. do rozja niania przebarwie . aquaporin) . Kwas mlekowy normalizuje procesy z uszczania naskórka w sposób bardzo delikatny. Caprylic/capric Triglyceride Emulgator. mleczkach i wyrobach toaletowych. dotycz wy cznie syntetycznego surowca o tej samej nazwie. glicerolu) przez pó przepuszczalne b ony komórek organizmów ywych. jak uszkadzanie w osów i wywo ywanie reakcji alergicznych. Salicornia Herbacea Extract. Lactic acid. Wzmacnia po czenia mi dzykomórkowe.soliród zielny Uszczelnia cement komórkowy. uczestnicz ce w procesie transportu wody (a tak e niektórych innych cz steczek o podobnych rozmiarach np.kwas mlekowy Nale y do grupy alfahydroksykwasów i jest otrzymywany dzi ki fermentacji cukru przez bakterie kwasu mlekowego(lactobacillus).Najprawdopodobniej jeden z czynników wp ywaj cych w du ej mierze na procesy antykancerogenne w po czeniu z du ymi dawkami antyoksydantów. Jest równie zwi zkiem nawil aj cym. emolient. Uczestniczy w procesach odnowy tkanek.

o ywia i poprawia koloryt skóry. Isohexadecane-izoheksadekan Emolient. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. stosowany w kosmetyce kolorowej i piel ganacyjnej . Cetearyl methicone Nale y do grupy zwi zków o nazwie cyklometikony. tworzy na powierzchni skóry delikatny film. nawil a.Caprylic/Capric Triglyceride + Salicornia Herbacea Extract = HYDRASALINOL Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Metoda otrzymywania: mikronizacja. Utrudnia wymian gazow w skórze. bowiem zatyka pory i utrudnia procesy wydalania oraz wydzielania w skórze. Zastosowanie produktu: » Puder diamentowy polecany jest jako luksusowy dodatek do pudrów do twarzy i innych kosmetyków kolorowych w proszku. Warunki przechowywania: w temperaturze pokojowej.jako rodek nawil aj cy. w ciemnym i suchym miejscu.comedogenne (komedogenne). która dzia a zmi kczaj co na skór . Umo liwia uzyskanie stabilnej emulsji i rozproszenie sk adników. po lizg. Cz sto stosowany w kremach do r k i stóp. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. aksamitn g adko (jest bardziej jedwabisty ni sam jedwab w proszku). rodek wzmacniaj cy po ysk. zmniejsza widoczno drobnych zmarszczek i porów skóry. który zapobiega utracie wilgoci ze skóry. Dimethicone.dimetikon Pozyskiwany z krzemionek. Peg-40 Stearate 46 . Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. nie traci na jako ci nawet po wielu latach. Zmieniaj c k t odbicia wiat a sprawia. zmi kcza i modeluje rysy twarzy. doskonale wch ania si w skór daj c efekt g adko ci. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. Doskona y w produktach do opalania. Posiada w asno ci zaskórnikotwórcze . Ma w a ciwo ci nab yszczaj ce. przechowywany prawid owo. bia o-szary. Trwa o : 2 lata. Mo e by bez obaw stosowany na kremy z filtrami przeciws onecznymi. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Posta : bardzo drobny. bezzapachowy proszek. Podobnie jak cyklometikon zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). unika bezpo redniego dost pu wilgoci i nas onecznionych miejsc. u atwia rozprowadzanie produktu na skórze. Nie jest zwi zkiem toksycznym. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Absorbuje wod . e twarz nie wydaje si by 'p aska'. Jest niekomedogenny (nie powoduje zatykania porów). czyli odpowiednie rozdrobnienie diamentów. Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Nadaje skórze wyra nie odczuwan .

w osach.Poliakrylan sodu Poch ania wod w ilo ci 800 razy wy szej ni waga w asna. Polimer na bazie sztucznej ywicy i PEG (glikol polietylenowy). agodzi podra nienia skóry. Do tej pory nie stwierdzono adnego dzia ania toksycznego. wspomaga regeneracj naskórka. Dodanie oktylogliceryny do fenoksyetanolu wykazuje dzia anie agodz ce wp yw innych sk adników kosmetyków. W ci gu kilku godzin od wprowadzenia do uk adu wykazuje dzia anie biobójcze. Alantoina jest zatwierdzona do u ytku w produktach. paznokciach.Emulgator. 47 . tworzenie nitrozoamin. substancja ochronne i eluj ca. kasztanowiec) o bardzo agodnym dzia aniu nawil aj cym i koj cym. Jest stosowana w wi kszo ci preparatów kosmetycznych. dzi ki czemu dostarcza skórze odpowiednich elementów od ywczych oraz stale nawil a skór . Stosowany jako emulgator do produkcji kosmetyków i produktów do higieny osobistej w tym do makija u. Sk adnik reguluj cy lepko w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). rodki czysto ci i dezodoranty jak równie i do opalania i produkty do piel gnacji w osów. dzi ki czemu atwiej wch aniane Steareth-2. który jest przezroczysty. olejoodporny i nieprzepuszczalny dla tlenu. Substancja eluj ca dla fazy wodnej do stabilizacji emulsji. p yny. Kanady. USA. poprawia proces odm adzania komórek skóry i zapobiega wczesnemu pojawianiu si drobnych linii i zmarszczek. Steareth . solubilizator . efekt estrogeniczny lub androgeniczny i wywo ywanie alergii. Pullulan Cz steczki pullulanu mog tworzy cienki film. Sodium Polacrylate . Pochodzenie chemiczne. Produkt dopuszczony jest do stosowania w kosmetykach w Unii Europejskiej. rakotwórcze. Steareth-21 Eter glikolu polietylowego wykonany z kwasu stearynowego. Allantoin ± pol.20 Regulator lepko ci. soja. Tworzy ochronny. Australii i Japonii.zwi ksza rozpuszczalno s przez skór substancji aktywnych.rodzaj emolientu. poprawia tak e elastyczno skóry. fasola. aden ze sk adników mieszaniny FEOG nie jest tematem dyskusji ze wzgl du na dzia anie uczulaj ce. dro d y i grzybów. emulgatory. stabilny film na skórze. wyg adza skór . Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin = FEOG Bardzo szeroki zakres dzia ania zarówno w stosunku do bakterii (gram dodatnich oraz gram ujemnych). Alantoina Naturalna substancja czynna powstaj ca z kwasu moczowego w korzeniach ro lin (np. które s przeznaczone dla bardzo wra liwej i delikatnej skóry. szczególnie dla dzieci i niemowl t. steareth-21 Zawarte w oleju palmowym.

przy piesza gojenie si ran. Tocopherol. e acetat witaminy E w kremie przyczynia si do wyg adzenia skóry. który tworzy si z po czenia witaminy E z sol kwasu octowego.palmitynian askorbylu To przeciwutleniacz (zwi ksza trwa o produktów) zapobiega zmianom barwy. Witamina E dzia a koj co i agodz co na skór i ewentualne stany zapalne na skórze. jest wymiataczem wolnych rodników tlenowych. Acetat witaminy E jest du o stabilniejszy i lepiej akceptowany przez skór ni czysta witamina E.wtamina C Witamina C ma posta ó tawych kryszta ków o bardzo kwa nym smaku. degradacj UV. U yta w kosmetykach zmniejsza g boko zmarszczek. konsystencji i wygl du produktu. jak pe ni on w naturze jest to surowiec bardziej odporny na si y cinania. stosowany g ównie jako stabilizator. wysoko cz steczkowy polisacharyd. Krem z zawartoscia do 5% acetatu witaminy E powoduje. Obie formy witaminy E rozpuszczaj si w t uszczach. e skóra jest dobrze nawil ana. które na skórze mog yby tak e zje cze . Zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów t uszczowych. a tym samym je czeniu t uszczu.guma ksantanowa Naturalny. ma wp yw na syntez kolagenu w skórze. zw aszcza pod wp ywem gor cych promieni s onecznych. tlen rodowisko wodne. ma dzia anie wybielaj ce na skór . dlatego cz sto u ywa si w kosmetykach acetatu witaminy E. nieodpowienie pH) i atwo ulega rozk adowi trac c swe cenne w a ciwo ci. co jest bardzo dobrze wykorzystywane w kremach. Ma tak e w a ciwo ci utrwalaj ce lepko w czasie oraz dzia anie antyoksydacyjne. Disodium EDTA rodek pochodzenia syntetycznego. Jest wa nym produktem przej ciowym w cyklu Krebsa (zwanym st d cyklem kwas cytrynowego). Wydziela rakotwórczy i dra ni cy formaldehyd. Neutralizuje metale ci kie typu nikiel. Udowodniono. je czeniu t uszczy. W postaci proszku jest stabilny i mo e by przechowywany przez kilka lat. dlatego bardzo korzystne jest jej stosowanie w kremach przeciws onecznych. Ascorbyl palmitate. Guma ksantanowa zag szcza i utrwala kosmetyki. rozpuszczalnych w wodzie. magnez. bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. witamina C w postaci kwasu staje si bardzo wra liwa na czynniki zewn trzne (temperatura. W zwi zku z ochronn rol . stratom witamin. pe ni wa n rol w metabolizmie.Xanthan gum. Ma dzia anie przeciwutleniaj ce. elazo. Jest naturalnym sk adnikiem ka dego ywego organizmu. Ascorbic acid. krystaliczna. Stosowany w wi kszo ci produktów do opalania. Citric acid-Kwas cytrynowy Jest to substancja sta a. Du e ilo ci kwasu cytrynowego znajduj si w 48 . dzia anie mikroorganizmów. Z tego powodu witamina E jest dobrym konserwantem t uszczów nienasyconych. wiat o. temperatur .witamina E Witamina E w czystej formie (Tocopherol) jest dosy niestabilna. Zmniejsza szkodliwe dzia anie promieni s onecznych na komórki skóry. Forma chemiczna witaminy C. zapobiegaj cy zmianie zapachu. Natomiast po rozpuszczeniu w wodzie. woda w skórze jest lepiej zatrzymywana bez nadmiernego pocenia si skóry i bez zaburzania wymiany gazowej skóry. W kosmetykach jest wymiataczem wodnych rodników tlenowych.

truskawkach i w wielu innych owocach. Parfum Kompozycja sk adników olejków eterycznych. kremach wybielaj cych. e jest to sk adnik bardzo skuteczny m. Cz sto kompozycje s strze one przez firmy kosmetyczne. Dzia anie: Pro-Xylane zdolna jest funkcjonowa we wn trzu ywej tkanki i zespoli si z ni . Poza tym ten sk adnik doskonale przyci ga i gromadzi w skórze wod oraz sk adniki od ywcze. Kompozycja zapachowa jest to mieszanina olej ów i rodków k wzmacniaj cych. s obj te tajemnic . który jednoznacznie kojarzy si z danym kosmetykiem lub produktem. jego formu a zawiera Pro-Xylane z drzewa bukowego przywracaj cy skórze substancj budulcow . który zapewnia struktur i przywraca g sto tkanek podporowych skóry. kiwi. ale sam nim nie jest.owocach cytrusowych. w przeciwie stwie do innych sk adników przeciwzmarszczkowych (np.Kompozycja ta decyduje o specyficznym zapachu. Tak wzbogacona skóra odzyskuje zdolno do regeneracji. b d zastrzegane znakiem towarowym. by pomóc jej odbudowa w asn substancj budulcow . Ma w a ciwo ci odka aj ce i ci gaj ce oraz przywracaj ce pH. 49 . czyli zapewni odpowiedni produkcj i g sto tkanek podporowych (kolagenu i elastyny). retinolu). p ukankach do ust. Pro-Xylane jest aktywnym sk adnikiem pomagaj cym skórze przywróci jej substancj budulcow . od ywkach do w osów. Szybko i atwo wi e si ze skór i jest przez ni dobrze tolerowana. nawet wielokrotnie przewy szaj ce jej w asny ci ar. szamponach. Kwas cytrynowy pe ni wiele funkcji . Wzmacnia struktur elu. Wykorzystywany jest g ównie jako regulator kwasowo ci oraz jako sk adnik aromatów. e Pro-Xylane to cz steczka-szczep o bardzo ma ych rozmiarach. dlatego. co zapewnia jej m odzie czy wygl d. Badania wykaza y. zosta stworzony aby zwalcza nawet g bokie zmarszczki i uj drnia skór .podwy sza aktywno wielu przeciwutleniaczy. tonikach. Zwi ksza produkcj kolagenu. Na skal rynkow produkowany jest przez fermentacj cukru za pomoc ple ni Aspergillus Niger. p ynach przeciwpotowych. U ywany jest w p ukankach do w osów.in.

37. 24. disodium EDTA. capryloyl salicylic acid. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania . 39. 17. imidazolidinyl urea. Glycerin (Propantriol 1. 6.Lauroyl lysine. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. 14. polyacryloyldimethyl taurate. jak i mineralnym. W wodzie rozpuszczonych jest te wiele gazów. polycaprolactone. laureth -7. 4. peg-20 stearate. 16. glycerin. propylene glycol. parfum/fragrance. o s odkim smaku. 28.15%. 4 7. 48. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. nietoksyczna. chlorphenesin. pomadek i innych produktów kosmetycznych. ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium.. jest stosowana przy produkcji kremów. Wi kszo wyst puj cej w przyrodzie wody jest "s ona" (oko o 97. 30. 50 . 20. stearic acid.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. glycine soja oil/soybean oil.glyceryl stearate. dimethiconol. 12. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. myristic acid. lecithin. 31.palmitic acid. cera alba/beeswax.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku. 5. 26.nawil aj cy skór . 40. . paraffinum liquidum/mineral oil. Woda jest rozpuszczalnikiem. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów. 32. coumarin. 19. 25. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produktów kosmetycznych. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza. zawiera du o rozpuszczonych soli. linalool Aqua (woda) Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. tzn.3) Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy.2.retinyl palmitate. 43.1. octyldodecanol. oscyluje w granicach 5 .zingiber officinale extract/ginger root extract 38. t -butyl alcohol. 8.cetearyl alcohol. 44. 27. nawil a naskórek czyni c go elastycznym. butyrospermum parkii butter/shea butter. 23.rosa canina fruit oil. g sta. Bezbarwna ciecz. 33. cyclohexasiloxane.peg-100 stearate.hydroxypropyl tetrahydropyrantrol. 3. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. 9. 21. prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil. polymethyl methacrylate. 41.38%). ethylhexyl methoxycinnamate. g ównie chlorku sodu. 7. dimethy l mea. dimethicone. methylparaben. 10. 35 polyurethane -2. cyclopentasiloxane. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. jak i w jej g bszych warstwach. 29. 36. Aqua 22. C13 -14 isoparaffin. 2. 13. 34. 11. propylparaben 46. szczególnie emulsji O/W i eli. silica. 42. tocopherol. Gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . 45. 18. polyacrylamide. 15. najwi cej dwutlenku w gla.

i cyklosze ciosiloksany) rodki powoduj ce zmi kczanie skóry. d ugo a cuchowych. Umo liwia szybkie i trwa e utworzenie ochronnej warstwy hydrolipidowej skóry. Ma w a ciwo ci nawil aj ce i wyg adzaj ce naskórek. kwas oleinowy i linolowy. wyg adzaj c . myde . przezroczysty. Steartic Acid Kwas stearynowy: wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. powoduj c zatykanie porów. Mieszanina p ynnych. Ma charakterystyczny delikatny zapach. Otrzymuje si go w wyniku hydrolizy t uszczów zwierz cych w wysokiej temperaturze i pod zwi kszonym ci nieniem.Cyclopentasiloxane. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. elastyczna i g adka jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. Dzi ki swoim w a ciwo ciom jest stosowany do masa u doros ych jak równie i dzieci. witamin A. Stosowany na skórze dojrza ej ogranicza powstawanie zmarszczek. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. W temperaturze pokojowej ma stan skupienia p ynny. a tak e w mniejszym stopniu w ro linnych. kosmetyków. 51 . Prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil ( Olej z pestek moreli) Olej morelowy jest lekki i delikatny. sprawia. z zapaleniami i suchej. Stanowi podstaw do ma ci. Olej morelowy zawiera nienasycone kwasy t uszczowe. Chroni preparat przed wysuszeniem Ma w a ciwo ci stabilizuj ce emulsje dodatkowo jest emulgatorem i rodkiem pieni cym w myd ach. Jest atwo wch aniany przez skór . Sk adnik. matuj cych i oczyszczaj cych. Jest u ywany do produkcji wiec. Paraffinum liquidum/mineral oil Parafina ciek a lub inaczej olej parafinowy. nasyconych w glowodorów. lekko ó ty. u yta w du ych dawkach tworzy t usty film. podra nionej. Mo e by stosowany do skóry wra liwej. cyclohexasiloxane (cyklopi cio. które otrzymywane s z ropy naftowej. nawil aj c . e skóra jest mi kka. kremów na dzie . zapewniaj c ochron . Myje i gruntownie oczyszcza skór oraz chroni przed wysuszeniem. leków oraz do zmi kczania gumy. który: w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów jest substancj nat uszczaj c . jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni.

sk adnik fazy t uszczowej. Stanowi w niewielkim stopniu naturaln ochron przed promieniowaniem ultrafioletowym. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. Jest u ywany jako surowiec do produkcji myd a.Vitellaria paradoxa (Afryka).C18H36O2 Butyrospermum parkii butter/shea butter Mas o shea . Palmitic acid Kwas palmitynowy wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. Stearynian glicerolu.mas o shea jest szeroko stosowane w kosmetyce. Przy wyrobie czekolady niekiedy stosowany zamiast mas a kakaowego Dimetikon ( Silikony ) Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. przeciwzmarszczkowy. Sk adnik ten jest rodkiem aktywnie myj cym. zmi kczaj cy skór . a tak e w mniejszym stopniu w t uszczach ro linnych (g ównie w oleju palmowym). U ywany jako: emulgator. Zosta o oczyszczony I przygotowany tak. Bazuje na PEG (glikol polietylenowy). wiec. pomadek. C15H31COOH Peg-100 stearate Emulgatory. Pochodzenia ró nego. regulator konsystencji kosmetyków. do produkcji kosmetyków Bia y wosk w pastylkach jest bezzapachowy. koj cy. stearynian gliceryny wykazuje powinowactwo do skóry. nie powoduje uczule .[ Medycyna . Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z ro linnego kwasu stearynowego. lipidy. Wosk jest naturalnym emulgatorem. Cera alba/beeswax Wosk pszczeli: Wybielony na s o cu lub za pomoc substancji chemicznych wosk pszczeli nosi nazw wosku bia ego ( ac.rodek o w a ciwo ciach przeciwzapalnych. 52 . Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. tensydy. aby móg by stosowany jako sk adnik kosmetyków. Stanowi niewidzialna ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Cera alba) i jest stosowany np. jako rodek nawil aj cy. Kosmetyka . Glyceryl stearate Stearynian gliceryny. Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. stosowany do maskowania blizn Kuchnia . dzia a zmi kczaj co i nawil aj co. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. w zachodniej Afryce jest u ywany jako olej do sma enia. emolienty. odpowiedzialnym za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. u ywanym od setek lat.naturalny t uszcz o barwie ó tej lub kolorze ko ci s oniowej Wytwarzane jest z owoców drzewa Karite . kremów.t uszcz ten jest jadalny. tensyd.

dodatek do prze roczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. wspomaga regeneracj naskórka i skóry w a ciwej . bo to naturalny minera . Zmi kczacz i regulator lepko ci. Du o prowitaminy A zawieraj m. silika el) Naturalny minera . Funkcjami tej witaminy s m. Pochodna witaminy A. Innym bogatym ród em witaminy A jest w troba zwierz t. Krzemionka nie podra nia. Korzystnie wp ywa na odporno i elastyczno naskórka. a jedynie matuje. 11-cis retinal w pr cikach czy si z bia kiem opsyn . W ci gu dnia skór mo na matowi ni wielokrotnie. Silica (Kwas krzemowy. w kosmetyce. a i tak nie powstaje efekt maski. optycznie wyg adzaj c skór . Proszek uzyskany z okrzemek (prawie czysty kwas krzemowy). a zw aszcza tr dzikowej. agodzi podra nienia. gdzie stosuje si go w produktach wyszczuplaj co-modeluj cych. Jest niezwykle lekka (zastosowanie w pudrach). Prawdopodobnie dzi ki tym w a ciwo ciom imbir w tradycji azjatyckiej wykorzystywany by jako afrodyzjak. oraz rodek cierny w pastach do z bów.in. Nie ma te terminu wa no ci.in. stabilizator emulsji.jest bardzo cz stym sk adnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Krzemionka jest naturalnym absorbentem sebum. jako rodek eluj cy. tworz c rodopsyn (purpur wzrokow ) zapewnienie normalnego wzrostu ko ci i z bów przez regulacj aktywno ci komórek tkanki kostnej regulacja wzrostu i funkcjonowania tkanki nab onkowej 53 . Poprawiaj c ukrwienie zwi ksza bowiem intensywno dozna i wzmaga erekcj . Jej cz steczki odbijaj wiat o. Stosowana jako baza przed u a trwa o podk adu. Witamina A spe nia wiele wa nych fizjologicznych funkcji. Rosa canina fruit oil Wyci g z owoców ró : otrzymywany poprzez estrakcj z dzikiej ró y tonizuje i dzia a agodz co na skór Zingiber officinale extract/ginger root extract Imbir: silnie rozgrzewa i pobudza kr enie. wspomagaj cych zwalczanie cellulitu. Retinyl palmitate Witamina A G ównym ród em aktywnych form witaminy A w organi mie jest spo ywana z pokarmem pochodzenia ro linnego prowitamina A (g ównie -karoten).Cetearyl alcohol Mieszanina alkoholi t uszczowych. U ywany jako sk adnik pudrów sypkich. wietnie nadaje si do ka dego typu skóry. nie powoduje uczule . pomidory i marchew.: istotna rola w odbieraniu bod ców wzrokowych w siatkówce oka. poza tym witamina A znajduje si w nabiale i jajach. Ta jego w a ciwo jest wykorzystywana m. Nie nadaje barwy.in.

elastyczno i g adko . Jest to sk adnik polepszaj cy wygl d i struktur w osów oraz u atwiaj cy ich stylizacj . cz sto obecny te w kremach piel gnacyjnych i produktach do makija u. wyg adzaj ca. który chroni komórki przed utleniaczami. Sk adnik. Disodium EDTA Substancja pochodzenia chemicznego.bierze udzia w procesie widzenia i umo liwia rozró nianie barw chroni nab onek uk adu oddechowego przed drobnoustrojami utrzymuje prawid owy stan skóry. naturalny antyoksydant. Zapotrzebowanie cz owieka wynosi 8-13 mg na dob . nadaj ca skórze mi kko . Ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium Substancja eluj ca. Jeden z najcz ciej stosowanych filtrów. Wykorzystywana jest te do leczenia m skiej bezp odno ci. Lauroyl lysine Kombinacja naturalnego kokosowego kwasu t uszczowego (oleju kokosowego) i kwasu aminowego ( leju o ro linnego). Ethylhexyl methoxycinnamate Filtr chemiczny. Zapobiega wolnym rodnikom i przez to wczesnemu starzeniu si skóry. poniewa posiadaj w moleku ach rozga zione a cuchy. w których R=CH3. lekko rozprowadzaj cy si na skórze. Isoparaffin (izoparafina) to okre lenie w glowodorów. który jest regulatorem lepko ci w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). 54 . Jest to substancja nat uszczaj ca. Dimethiconol Dimethiconol inaczej dimetikon to nazwa handlowa sylikonów. regulator lepko ci. Tokoferol jest g ównym antyoksydantem. rodki piel gnuj ce poprawiaj tak e po ysk i struktur zniszczonych w osów Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Pochodzenia chemicznego. jest substancj tworz c el. Daje uczucie g adko ci i mi kko ci na ustach. zmi kczacz EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. zag szczaczem. mia d ycy oraz chorób serca. emolient. W kosmetykach znajduje zastosowanie jako rzadki lipid. Pochodzenia chemicznego. Wzmacnia cian naczy krwiono nych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem. nawil aj ca. Bierze udzia w dostarczaniu sk adników od ywczych do komórek. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Otrzymywane syntetycznie poprzez przeróbk ropy naftowej. Dym tytoniowy sprzyja degradacji witaminy E. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. C13-14 isoparaffin rodek rozpuszczaj cy. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. które s p ynne. u ywany jako: regulator lepko ci. w osów i paznokci Tocopherol (witamina E) Otrzymywana z olejów ro linnych. zaburze mi niowych.

likwiduj c wiecenie si skóry. Podra nia skór i b ony luzowe. Polyacrylamide (poliakrylamid) Substancje ochronne. Nie nale y stosowa w czasie laktacji i ci y. jasno ó tej cieczy o charakterystycznym zapachu. Jest tak e u ywany w po czeniu ze skrobi do wyrobu utwardzalnego tworzywa.) Pochodzenia chemicznego. Laureth-7 Inna nazwa to PEG-7-Laurylether (niem. tensyd. substancje eluj ce. S u y tak e jako stabilizator w emulsji o per owym po ysku. Monoester kwasu stearynowego z glikolem polietylenowym (PEG sk adaj cym si z 20 grup glikoli polietylenowych). wnika do p aszcza lipidowego. substancje wi ce polimer z grupy poliakrylanów otrzymywany przez polimeryzacje akryloamidu jest masowo wykorzystywany do produkcji elu wykorzystywanego jako podk ad do elektroforezy. Znalaz wiele zastosowa biomedycznych. przyci ga i wi e cz steczki wody w warstwie rogowej skóry jest emulgatorem w emulsjach typu O/W (olej w wodzie). który: jest substancj aktywnie myj c . wbudowuje si . Naturalnie bezbarwny o wyj tkowej przezroczysto ci. Czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. emolient. dobrze rozpuszczalny w wodzie. solubizer. Octyldodecanol Emulgator. mo e by barwiony w celu uzyskania szerokiego zakresu odcieni i kolorów. Gdy istnieje taka potrzeba jego czas biodegradacji w organi mie mo na przyspiesza poprzez stosowanie jego kopolimerów pofilaktydowych. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. Polymethyl methacrylate Kuleczki PMMA (metakrylan polimetylu-polimery akrylu) maj w a ciwo ci matuj ce z du si absorpcji bez efektu wysuszania.Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. z którego produkowane s jednorazowe talerze czy kubki. Jest on stosowany do produkcji implantów oraz "samoznikaj cych" nici chirurgicznych. Pochodzenia ró nego. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. humektant. Polycaprolactone (polikaprolakton) Polimer ten atwo miesza si z wieloma innymi polimerami i dlatego jest stosowany jako plastyfikatory zwi kszaj cy elastyczno tworzyw sztucznych oraz ich biodegradowalno . substancje antystatyczne. Sk adnik u ywany jako emulgator i rodek aktywnie myj cy. lubricant. Sk adnik syntetyczny uzyskiwany przez ekstensywn (obszern ) chemiczn modyfikacj kwasu laurylowego. kremach. mleczkach i wyrobach toaletowych. o doskona ej odporno ci na promieniowanie UV i warunki zewn trzne. Substancja bazuj ca na PEG (glikol polietylenowy). Peg-20 stearate Emulgator. Sk adnik. rodek wyst puj cy w postaci klarownej lub lekko m tnej. odpowiedzialn za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów wchodzi w sk ad naturalnego czynnika nawil aj cego. Hydro ele z poliakryloamidu oprócz zastosowania w 55 . naturalnego kwasu t uszczowego i oksiranu (tlenku etylenu).

wap . czasami jest u ywany jako emulgator. A i C oraz inne z grupy B. t uszczu o korzystnym dla organizmu sk adzie. Przyczynia si do utrzymania d ugotrwa ego efektu liftingu. to substancje wyst puj ce w tkankach zwierz t i ro lin (ziaren soi) oraz w ó tku jaj. Wyst puje w du ych ilo ciach w nasionach ro lin z rodziny Myristicaceae. g boko od ywia skór . o s odkawym smaku i wysokiej lepko ci. nasycony kwas t uszczowy. Dimetyloaminoetanol DMAE Czynnik otrzymywany w sposób naturalny. Glycine soja oil/soybean oil (olej z nasion soi) Nasiona s bogatym ród em wysokowarto ciowego biologicznie bia ka ro linnego. a tak e w oleju z kokosa i w oleju palmowym Wzór sumaryczny C14H28O2. fosfor. rodek powierzchniowo czynny. Ma nisk rozpuszczalno w wodzie. 56 . W sk adzie zawiera: kwas fosforowy. Propylene glycol (glikol propylenowy) Organiczny zwi zek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. E. Wyg adza lwie zmarszczki i kurze apki. bezwonn . W temperaturze pokojowej jest bezbarwn . kwasy t uszczowe. W oleju sojowym w najwi kszej ilo ci wyst puje kwas linolowy. Lecithin Lecytyna jest to grupa ó to-br zowego t uszczu. glikolipidy. oleist ciecz . gliceryna. który przywraca skórze poziom w a ciwego nawil enia i jest wykorzystywany w kosmetyce jako emolient. elazo. PP. Olej sojowy jest równie znany jako przeciwutleniacz dzi ki zawarto ci wit. E. Lecytyna jest sprzedawane jako suplement diety i do zastosowa medycznych. Zwi ksza wydzielanie acetylocholiny. Soja zawiera potas. W kuchni. witaminy B1. miceli.elektroforezie s tak e u ywane jako zag stnik w przemy le kosmetycznym oraz do produkcji ok adów stosowanych przy leczeniu. Olej sojowy . cholin . Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Myristic acid ( kwas mirystynowy) Organiczny zwi zek chemiczny. K. Ma dzia anie antyoksydacyne. triglicerydów i fosfolipidów. chroni macierz komórkow i naprawia szkody we w óknach kolagenowych wywo ane przez wolne rodniki.naturalne ród o wielonienasyconych kwasów t uszczowych. magnez. W roztworze wodnym mo e zawiera form liposomów. B2. pobudza w ókna mi niowe.

W odró nieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny. w wodzie. a nawet niektórych rodków spo ywczych. dlatego mo emy go spotka w produktach on nazwie "hipoalregiczny". Dzia anie przeciwbakteryjne. jako sk adnik do usuwania farby oraz produkt przej ciowy w reakcjach chemicznych. *** Methylparaben ma w a ciwo ci estrogenne. Konserwanty estrogenne sa równie niebezpieczne dla ch opców. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: pastach do z bów. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. jest najprostszym wy szego alkoholu. Ale. U ywany jako: konserwant o bardzo szerokim spektrum dzia ania. Konserwant. Jest centralnie dzia aj ce leki zwiotczaj ce mi nie stosowany w leczeniu bólów mi ni i skurcze. zw aszcza w rozwoju raka sutka. acetonie i chloroformie. dlatego nale y wystrzega si stosowania produktów zawierajacych parabeny w razie zaburze hormonalnych zwiazanych z nadmiarem estroge nów. Methylparaben Jest stosowany jako konserwant kosmetyków. rodek konserwuj cy w wielu produktach spo ywczych. U ywany jest jako rozpuszczalnik.Jest rozpuszczalny m. którzy w okresie rozwoju s szczególnie wra liwi na zaburzenia hormonalne. w okresie ci y i karmienia (laktacji). rozpuszczalny w wodzie. kiedy to rozwijaj si cechy m skie. a wi c klasyfikowane jako leki do stosowania miejscowego przez WHO. Dlatego nie zaleca si wcierania kosmetyków w skór piersi. rodkach do higieny d oni. napojach. Niekorzystne jest równie antagonizowanie dzia ania androgenów w okresie rozwoju u ch opców.in. Ze wzgl du na swoje w a ciwo ci przeciwbakteryjne i bakteriostatyczne jest szeroko stosowany jako. leków. Znajduje szerokie zastosowanie w przemy le i medycynie. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w etanolu. albo te 57 . T-butyl alcohol Bezbarwna ciecz lub bia e cia o sta e. z imidazolidinyl urea wydziela si formaldehyd. farmaceutycznych i produktach higieny osobiste. jest on o wiele mniej uczulaj cy ni s ynne parabeny. Imidazolidinyl urea Sk adnik pochodzenia chemicznego. Ma antybakteryjne w a ciwo ci. Nale y do mutagenów. Istniej doniesienia o onkogennym (rakotwórczym) wp ywie parabenów. czy ogólnie w rodkach czysto ci. jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. Methylparaben jest stosowany w piel gnacji skóry oraz wchodzi w sk ad preparatów odm adzaj cych. oraz p ynach do p ukania ust. Do tego. przeciwgrzybiczne. w wielu innych kosmetykach. czyli zwi zków wywo uj cych mutacje. a ten ju jest silnym alergenem. Konserwanty typu parabenów zaburzaj tak e spermatogenez u m czyzn. Ester metylowy z kwasu p-hydroksybenzoesowego. Wzór sumaryczny C3H8O2 Glikol propylenowy mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór .

który powstaje podczas suszenia surowców ro linnych zawieraj cych glikozydy kwasu o-hydroksycynamonowego. maskar i cieni do powiek. rodek zapachowy imituj cy zapach konwalii. odpr aj ce.najlepiej nie stosowa w ogóle takich kosmetyków. C10H12O Coumarin rodek zapachowy. niestety stwierdzono. kolendrowym i ró anym. Jest szeroko stosowany w kosmetyce jako rodek konserwuj cy przeciw bakteriom i grzybom. bardzo lotne. Pobudza procesy eliminacji szkodliwych metabolitów. przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. C8H8O3 Propylparaben Propylparaben to ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego.nawil aj ce (szampony. e dzia a szkodliwie na w trob . mimo e jest produkowany syntetycznie do wykorzystania w produkcji kosmetyków. Jest zwi zkiem. farmaceutyków i ywno ci. Propylparaben to typowy konserwant. Kumaryna jest lotn substancj i nadaje tym surowcom charakterystyczny zapach suszonego siana. ele pod prysznic. aromatyzuj cy. propyl-. C10H18OH 58 . Substancje w mieszaninie. metyl-. Jest jednym z najcz ciej u ywanych konserwantów w kosmetykach. zwi ksza ukrwienie. wy szym alkoholem o jednym lub dwóch wi zaniach podwójnych w a cuchu. W postaci naturalnej mo na go znale w substancji wielu ro lin i niektórych owadów. Oczywi cie niebezpieczne staje si codzienne u ywanie balsamów do cia a zawieraj cych. Wszystkie substancje z grupy parabenów uwa ane s za najmniej dra ni ce. poniewa ma sta y poziomu pH.lub izobutylparaben. od ywki i filtry przeciws oneczne). w znacznej ilo ci w olejku lawendowym. Bezbarwna oleista ciecz. który czuje si po uwolnieniu alkoholu. Jest równie dodawany do kredek. nale cy do afrodyzjaków. zw aszcza w stosunku do kosmetyków. butyl. Kumaryna wykazuje w a ciwo ci spazmolityczne. Parfum/fragrance rodek zapachowy. Posiada podobne w a ciwo ci jak metylparaben. rozlu niaj ce mi nie. daje uczucie lekko ci i wie o ci. Jest trudno rozpuszczalna i jako jedyna z grupy kumaryn nie fluoryzuje w wietle UV. tymiankowym. Ulega kumulacji w skórze i w w z ach ch onnych. prowadz c do jej uszkodze . które s na bazie wody . Wyst puje w olejkach. daj ce pi kny zapach. Linalool Jest naturalnie wyst puj cym terpenem. Zastosowany miejscowo rozgrzewa i dzia a przeciwbólowo. Posiada w a ciwo ci przeciwbakteryjne. szerokie spektrum dzia ania i jest rozpuszczalny w wodzie. ma tak e dzia anie uspokajaj ce.

pestek winogron i s onecznika atwo si rozprowadza na skórze i szybko wch ania. Pozostawia przyjemne uczucie zadbanej i g adkiej skóry. benzophenone-3 8.panthenol 16. cucumis melo extract 3. która tworzy cienk warstw (s u c zatrzymaniu wilgoci i wspomaganiu wzrostu keratynocytów) i atwo przenika przez skór . aqua 2.helianthus annuus seed oil 13. Jest to ester zmi kczaj cy i u atwiaj cy zmieszanie sk adników kosmetyku. CI42090. dmdm hydantoin 9. Glycerin 59 . stabilizuj cy struktur kosmetyku.iodopropynyl butylcarbamate 19. Wzbogacony naturalnym wyci giem z owoców melona. glycerin 11. U atwia rozprowadzenie kosmetyku. triethanolamine 20. Rozpuszczalnik. nie je czeje.sodium hyaluronate 4. Aqua Jak wy ej. doskona a substancja nawil aj ca. isopropyl palmitate 10.vitis vinifera seed oil 12. propylene glycol 17. Sk ad: 1. parfum 6.BHT 18.disodium edta 7. Zawiera tak e prowitamin B5 i kwas hialuronowy. CI 19140 21.Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon Opis produktu: Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon w delikatny sposób piel gnuje skór . paraffinum liquidum 14.sodium polyacrylate 15. sk adnik rozpuszczaj cy inne sk adniki. a subtelny zapach melona zapewnia uczucie od wie enia. Isopropyl palmitate (palmitynian izopropylu) Pochodna kwasu palmitynowego z oleju orzecha kokosowego.glyceryl stearate citrate 5.

elastyczna i g adka. . nie pozostawia t ustego filmu. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów jest stosowana przy produkcji kremów. który: .jest substancj nat uszczaj c . powoduj c zatykanie porów. Vitis vinifera seed oil (olej z winoro li prawdziwej) Dzia a tonizuj co na skór . Nie jest szkodliwa. o s odkim smaku. e skóra jest mi kka. Panthenol (Pantenol) 60 . Jest z grupy olejów schn cych. nietoksyczna. Mieszanina p ynnych. Dzi ki swoim w a ciwo ciom piel gnacyjnym sprawdza si w kosmetykach dzia aj cych przeciwko pierwszym zmarszczkom. nawil aj c . szczególnie emulsji O/W i eli. jak i w jej g bszych warstwach. zmi kcza i wyg adza skór . .nawil aj cy skór . Ma dziaanie przeciwrodnikowe. zanieczyszczonej i mieszanej. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. Znakomicie nadaje si do robienia kremów lekkich dla cery t ustej.Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania. zapewniaj c ochron . przeciwzapalne i normalizuj ce. sprawia. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produ któw. Kosmetycznych gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . Zalecany jest do wszystkich typów skóry a przede wszystkim do t ustej i zanieczyszczonej. Bezbarwna ciecz. U yta w du ych dawkach tworzy t usty film. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. Sk adnik. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. pomadek i innych produktów kosmetycznych. które otrzymywane s z ropy naftowej.15%. wyg adzaj c .w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów . d ugo a cuchowych. Sodium polyacrylate (poliaspartam sodowy) Substancja przyci gaj ca do skóry wod . g sta.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza nawil a naskórek czyni c go elastycznym. zwi kszaj ca nawodnienie skóry. nasyconych w glowodorów. oscyluje w granicach 5 . Doskonale si wch ania. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. Helianthus annuus seed oil (olej ze s onecznika) Olej o zapachu wie ego s onecznika. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. Paraffinum liquidum (Parafina p ynna) Pochodzenia chemicznego.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku. uelastycznia naskórek.

-jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: -pastach do z bów. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. Witamina K i witamina C maj wp yw na prawid owe funkcjonowanie naczy krwiono nych. czy ogólnie w rodkach czysto ci. mikro. Ekstrakt z melona zawiera tak e niewielk ilo kwasów owocowych. U ywany jako regulator lepko ci.rodkach do higieny d oni. Podra nia skór i b ony luzowe. w tym szczególnie K. Benzophenone-3 61 . Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. poprawia elastyczno . Glyceryl stearate citrate (stearynian glicerolu cytrynian) Naturalny emulgator. Nie stosowa w czasie laktacji i ci y. Jest naturalnym sk adnikiem oczyszczaj cym. zmi kczacz. D-pantenol jest aktywny biologicznie. witamin. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. Ma w a ciwo ci emoliencyjne i nawil aj ce. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z kwasu cytrynowego oraz ro linnego kwasu stearynowego. Nie dzia a szkodliwie. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. . zw aszcza w osowatych. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. Cucumis melo extract (Ekstrakt z melona) Jest bogatym ród em wysokoenergetycznych cukrów. Propylene glycol (Glikol propylenowy) Mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . Silnie stymuluje wzrost i odnow komórek zw aszcza w naskórku i skórze w a ciwej. Ma silne w a ciwo ci goj ce w uszkodzeniach skóry i b on luzowych. zmi kczaj cym i wyg adzaj cym. Sodium hyaluronate (Hialuronian sodu) Naturalny mukopolisacharyd. ale u niektórych osób mo e powodowa podra nienie i wyprysk. Disodium edta = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. agodzi podra nienia i stany alergiczne. C i A. Dobrze nawil ona warstwa rogowa naskórka staje si bardziej przepuszczalna dla substancji czynnych.i makroelementów. oraz p ynach do p ukania ust.Wyst puje w dwóch odmianach izomerycznych L-pantenol i D-pantenol. Wyg adza. Parfum rodki zapachowe. uj drnia. -w wielu innych kosmetykach. nadmiernie wysuszon .

Iodopropynyl butylcarbamate (Butylokarbaminian jodopropynylowy) Substancja pochodzenia chemicznego. T uszcze te reaguj z tlenem ju w temperaturze pokojowej reakcj inicjuje wiat o oraz ladowe ilo ci metali ci kich. rodkach i kosmetykach do piel gnacji ust. filtruj ca promieniowanie UVA i UVB. mietanek.to antyutleniacz dla preparatów kosmetycznych (g ównie typu W/O) zawieraj cych ro linne i zwierz ce t uszcze. Obecnie. Dodawana do kremów. toników. Zapobiegaj cy psuciu si wielu produktów ywno ciowych. przy piesza procesy odnowy i regeneracji skóry. zmi kczaj co. U osób wra liwych mo e wywo a alergie. przeciwtr dzikowo. dopuszczony do zabarwiania artyku ów spo ywczych. W kosmetologii jest uwa ana za substancj przeciwzaskórnikow i oczyszczaj c . Substancja przeciws oneczna. detergentów.mo e w produkcie lub na skórze uwolni formaldehyd. Pochodny od formaldehydu . Chroni przed zepsuciem przez mikroorganizmy i utrzymuje dany produkt w jak najlepszym stanie jako ciowym. leków i kosmetyków. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem i poparzeniem s onecznym. Podejrzany o podobne dzia anie jak hormony.05% oraz niedopuszczony do stosowania w: rodkach do higieny jamy ustnej. BHT stosowany jest jako substancja opó niaj ca ich autooksydacj . UV-absorbent rozpuszczalny w t uszczach. Blado ó ty proszek. nierozpuszczalny organiczno-syntetyczny pigment. owrzodze . Jest natomiast niezast pionym stabilizatorem wprowadzonych do formulacji kosmetycznej polifenoli z ekstraktu z zielonej herbaty. Jest wch aniany przez skór . w terapii odle yn. mleczek. przeciwzaskórnikowo. U ywany jako konserwant. oczyszczaj co. W czasie bada wykaza swoj obecno w mleku matki. Dzia a synergistycznie z sekwestrantami . CI 19140 ó ty. ma ci. Zwi ksza przep yw krwi przez naczynia skórne. Formaldehyd powoduje szybkie starzenie skóry i jest silnym alergenem.butylohydroksytoulen.EDTA.(Oksybenzon) Pochodzenia chemicznego. poprawia ukrwienie skóry. kwas cytrynowy. Dmdm hydantoin (Hydantoina MDM) Cz sto stosowany w kosmetykach zwi zek utrwalaj cy. Zwi zek halogenoorganiczny. oparze . BHT jest z powodzeniem zast powny przez naturalny antyoksydant w postaci olejowego ekstraktu z rozmarynu. Mo e wywo ywa podra nienia. Wg rozporz dzenia o kosmetykach dopuszczalne st enie 0. Jest stosowana w profilaktyce oparze s onecznych i radiologicznych. Na skór dzia a nawil aj co. Triethanolamine Alkohol alifatyczny o wzorze sumarycznym N(CH2CH2OH)3. BHT (Butylowany Hydroksytoluen) antyutleniacz BHT BHT . Od dawna jest podejrzewany o wywo ywanie raka. CI42090 62 .

do piel gnacji skóry.Pigment zamkni ty w oczkach krzemionkowych. borówkach.8 znalaz a zastosowanie jako substancja rozcie czaj ca i wi ca wilgo . rodek powierzchniowo czynny. PEG Polietylenowany polimer tlenku etylenu (piloethylene glycol). PEG o masie do 600 Daltonów wyst puje w postaci p ynnej. które nie je czej . makija u. do 1000 w postaci wosku i od 4000 w formie wosku twardego. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0. PEG ± glikol polietylenowy. PEG ± 7 Glyceryl Cocoate Po czenie glikolu polietylenowym i estru glicerolu (pochodz cego z oleju orzecha kokosowego) tworz ce rodzaj sacharozy (cukier) wyci gu. E211. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsumenta w trakcie u ycia. zmi kczaj cy. krystaliczne cia o sta e. Wa na jest natomiast ochrona przed wiat em. PEG jest dobrze tolerowan substancj . nie przet uszczaj c skóry. Dodatkowe sk adniki. Emulgator. oczyszczania skóry. nie wymagaj konserwowania. a zarazem jest to rodek zmi kczaj cy naskórek.1%) w produktach naturalnych takich jak np. cynamonie.: urawinach. mleczek. lotionów O/W i W/O. liwkach. C18H37OH Laureth ± 4 Emulgator stosowany w produkcji kremów. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. produktach do golenia. Syntetyczny niebieski barwnik. Wykorzystywana jest w wielu ró nych produktach. w tym rodkach do k pieli. szamponach. Stearyl Alkohol Alkohol stearylowy lub inaczej oktadekanol-1 Powoduje z uszczanie si i odbudow nowej warstwy naskórka. czasami alergizuj cy. Sodium Benzoate (benzoesan sodu) Zwi zek organiczny. W warunkach standardowych to bia e. Dobrze rozpuszcza si w wodzie (w temperaturze 20°C 55 g na 100 cm ). od ywkach do w osów i dezodorantach. sól sodowa kwasu benzoesowego. 63 . PEG ± 8 PEG. które by y wymagane na pierwszym kolokwium: Cycolhexasiloxane (cyklosze ciosiloksan) ± rodek powoduj cy zmi kczanie skóry . jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. Przez rozcie czenie z wod mo na uzyska roztwory o dowolnej konsystencji.

. przypominaj cym mi t pieprzow . Najsilniejsze w asno ci zapachowo-znieczulaj ce posiada izomer o konfiguracji absolutnej 1S. neomentol). nazwa systematyczna: 2-izopropylo-5-metylo cykloheksanol) alkohol z grupy terpenów. który wyst puje w mi cie pieprzowej. Stosowany do produkcji p ynów do trwa ej ondulacji na zimno. Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo . przenikliwym zapachu. Glycol Stearate. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie. manganu. Bezbarwna ciecz o przykrym zapachu. e posiada on a 3 centra chiralno ci. stosowany w szamponach i p ynach k pielowych.3R. elaza.cho oprócz dawania uczucia ulgi nie ma adnych w asno ci leczniczych. posiada 8 izomerów optycznych. z których 4 wyst puj w naturze. Otrzymywany przez dzia anie wodorosiarczków litowców na kwas chlorooctowy. podwy szaj cy lepko . Mentol jest wyodr bniany g ównie z mi ty pieprzowej i innych gatunków mi ty. . Jest stosowany w specyfikach wspomagaj cych leczenie przezi bie i kataru . Carrageenam 64 . aromatyzuje si nim chusteczki higieniczne. Thioglycolic Acid Kwas tioglikolowy. Glycol Distearate. alkoholem etylowym i eterem dietylowym. U ywany jako: substancja aktywnie myj ca. a 4 zosta y otrzymane na drodze syntetycznej (tzw. Pochodzenie: przewa nie pochodzenia ro linnego. Jest te stosowany jako jeden ze sk adników wielu kompozycji zapachowych stosowanych w kosmetyce. atwo utlenia si zw aszcza w obecno ci ladów miedzi. która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Jest on jednym ze sk adników wielu olejków eterycznych innych ro lin. W kosmetykach i produktach higieny osobistej jest u ywany g ównie w produktach do piel gnacji w osów. W temperaturze pokojowej tworzy bia e. dobrze rozpuszcza si w polarnych rozpuszczalnikach organicznych. o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np. Jego wdychanie lub spo ywanie daje szybko odczuwalne wra enie ch odu i wie o ci.Cocamidopropyl Betaine agodny rodek powierzchniowo czynny. Ze wzgl du na to. S abo rozpuszczalny w wodzie.Polyquaternium ± 10 Bialy ziarnisty proszek o zapachu aminy. Miesza si z woda. papierosy. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate. p yny do mycia naczy itp. Mentol posiada w asno ci znieczulaj ce i zmniejszaj ce podra nienie b on luzowych. Mentol Wzór sumaryczny: C10H20O. tensydsubstancja powierzchniowo czynna. proszki do prania. ig owe kryszta ki. Jest te dodawany do ma ci na ból mi ni.4R. Jest to polimer. Glycol Distearate U ywany jako zm tniacz. Magnesium Stearate). o ostrym. p ynach do piel gnacji i makija u. stosowany masowo w przemy le kosmetycznym i pomocnicznych rodkach farmaceutycznych.

nawil aj cych. rodki owierzchniowo czynne.wie ym zapachem. S one cz sto u ywane w kosmetykach do rozpuszczania olejków eterycznych na bazie wody produktów. zapachowych i mleczkach. W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. dobrze rozpuszczaln w wodzie. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. Powoduje. tensydy. bardziej spr ysta. C 12-15 Pareth ± 3 Emulgatory. Stosowany jako rodek susz cy i biel cy. 65 . Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . do piel gnacji w osów. stosowany do otrzymywania innych zwi zków potasu. w syntezach organicznych jako mocna zasada. do poch aniania dwutlenku w gla i pary wodnej z powietrza. Mieszanka sk adników syntetycznych uzyskiwanych z ropy naftowej i tlenku etylenu. s abo higroskopijn . Bezbarwny. stosowany te w p ynach po goleniu. Butylphenyl Methylpropional Sk adnik nadaj cy zapach. jako stabilizator w szamponach. Polysorbate 60 Polisorbaty s emulgatory. wp ywa dezynfekuj co. Polisorbaty s t uste p yny pochodne od PEG-ylated sorbitanu (pochodna sorbitolu) estryfikowane z kwasów t uszczowych. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. Krystalizuje w uk adzie regularnym. e skóra staje si g adsza. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczenie skory i w osów. Sodium Chloride (chlorek sodu NaCl) Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn . g ównie soli. 3-5% tworzy stabilny el. Mo e silnie dra ni skór . Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. W kosmetykach karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. pochodzenia chemicznego. Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. Podobnie jak agar-agar uzyskuje si go po przez ekstrakcje gor ca wod czerwonych alg morskich Eucheuma. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego. kwiatowo. nazywana w mineralogii halitem. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . zaczerwienie i wi d skóry. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. Emulgator aktywnie myj cy. Salicylic Acid (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Podra nia gruczo y ojowe i potowe Potassium Hydroxide Wodorotlenek potasu jest nieorganiczny zwi zek z formu y K OH. bazuj ca na PEG. 2% karagenu w goracej wodzie tworzy kisielowaty el. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. produktach do k pieli.Karagen. jednak o niewielkim st eniu maksymalnym. stosuje si go te do wyrobu mi kkich myde .

oleista ciecz. Jest równie stosowany jako utrwalacz do perfum. cz sto wykorzystywany w dermatologicznych produktach. Alkohol cetylowy nadaje im po lizg. Guar Guma guar . Roztwory gumy guar cechuje: dobra lepko przezroczysto pseudoplastyczno brak granicy odkszta calno ci elastyczno .5 do pH 10. rodek odstraszaj cy owady. Stosowany jest w ilo ciach do 30%. Dzia a antystatyczne. Jest on równie najbardziej powszechn sol . zag szcza. Obni aj c warto pH poni ej 7 obserwuje si przej cie z elu do zolu. Jest to rodek bakteriobójczy (zwykle u ywane w po czeniu z czwartorz dowymi zwi zkami amonowymi).Hydrohypropyltrimonium Chloride G ównie jest pochodzenia ro linnego. Jest do dobrze rozpuszczalny w wodzie. pozostawiaj c warstewk fazy wodnej. Jest to bezbarwna. czyli sól kuchenna. Phenoxyethanol Najbardziej znan nieorganiczn sol chlorkow jest chlorek sodu.przydaje si przy kostkach do masa u.5. dzia a antyseptycznie. Fenoksyetanol to organiczny zwi zek chemiczny. takich jak kremy do skóry i filtry przeciws oneczne. Alkohol cetylowy jest stabilizatorem emulsji (nie jest emulgatorem cho sam z wod si emulguje tworz c emulsje W/O). Stosowany jest w wi kszo ci kosmetyków ze wzgl du na powy sze w a ciwo ci a tak e ze wzgl du na odczucie na skórze ± kremy bez niego s bardziej t pe ± tzn. przy czym ele te s termoodwracalne. zbyt szybko si wch aniaj . Wykazuje bardzo du stabilno w szerokim zakresie pH bo a od warto ci 3. zag szczaj cy oraz stabilizuj cy produkty. elowanie gumy guar wywo uje obecno jonów boranowych lub kationów. Im wy sze jest pH tym elowanie zachodzi atwiej. wyg adza skór . przed u a wch anianie olejów 66 . rozpuszczalnik dla niektórych barwników. Emulgator. Cetyl alkohol Alkohol cetylowy nawil a.polisacharyd o rozga zionej budowie i wyj tkowo wysokiej masie cz steczkowej. poprawia rozczesywanie w osów U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów. farb i ywic. Stapiany z mas ami podnosi ich temperatur topnienia .

Wzmocnione i odbudowane w osy nabieraj obj to ci od wewn trz i staj si lekkie i mi kkie w dotyku. Parfume/fragrance AQUA (woda) Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. Magnesium laureth ± 8 sulfate 31. Citrus medica cimonum peel extract/lemon peel extract 34. Glycol distearate 22. Glycerin 21. Woda jest rozpuszczalnikiem. przez co skóra wygl da na j drniejsz . Paradoksalnie. Nie zawiera silikonu i parabenu.3-octade canediol 10. Isopropanolamine 13.hydroksypropyltrimonium chloride 29. 67 . Panax ginseng exstract/ p anax ginseng root extract 8.Sodium chloride 20. Niacinamide 24. Pyridoxine HCL 15.Sodium laureth sulfate 18. Carbomer 32.Disodium cocoamphodiacetate 19.Szampon wzmacniaj cy Garnier Fructis Volume Restructure Lekka kremowa konsystencja dla w osów cienkich.Saccharum officinarum extract/sugar cane extract 11. Benzyl alcohol 6. Hexylene glycol 35. delikatnych.Sodium hydroxide 30.Sodium oleth sulfate 27. Camellia sinensis extract/ camellia sinensis leaf extract 5. Sodium benzoate 26. Nie obci a w osów Sk ad kosmetyku: Aqua/water 17. Linalool 7. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry.Cocamide mipa 25. 2 -oleamido-1. Salicylic acid 4. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. Polyquaterminum ± 30 3. os abionych i bez obj to ci. Magnesium oleth sulfate 2.Butylphenyl methylpropional 33. woda ma te dzia anie wysuszaj ce.Hydroksypropyl guar 28. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. 3 -octadecaneoliol 12. a co za tym idzie ± m odsz . Pyrus malus extract/apple fruit extract 14. jak i mineralnym. Propyle glycol 9. Sodium laureth-8 sulfate 23. Citric acid 16.

SODIUM LAURETH SULFATE (Lauretosiarczan sodowy)
Jest to zwi zek powierzchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. Zwi zek oksyetylenowany, to znaczy, e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu, które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ), ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. Ponadto lepiej rozpuszcza si w wodzie. W szamponach, które s przeznaczone do w osów t ustych stosuje si du e st enie tego sk adnika.

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE
Sk adnik myj cy, u ywany jako agodny detergent.

SODIUM CHLORIDE (chlorek sodu NaCl)
Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn , dobrze rozpuszczaln w wodzie, jednak o niewielkim st eniu maksymalnym, s abo higroskopijn . Krystalizuje w uk adzie regularnym. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna, nazywana w mineralogii halitem. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Powoduje, e skóra staje si g adsza, bardziej spr ysta. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j , wp ywa dezynfekuj co, od wie aj co i wyg adzaj co na skór .

GLYCERIN (Gliceryna)
Jest alkoholem, przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. Szeroko stosowana w kosmetyce. Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór .

GLYCOL DISTEARATE
U ywany jako zm tniacz. Jest to polimer, o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np.. Glycol Stearate, Magnesium Stearate). Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo , która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate, Glycol Distearate. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie.

SODIUM LAURETH-8 SULFATE (Lauretowy siarczan sodu)
Jest to alkoholowa forma z Sodium-Lauryl-Sulfate. Sodium laureth-8 sulfate - jest odrobin mniej dra ni ca, mo e jednak doprowadzi do silnego wysuszenia. Obydwa rodki w szamponach i rodkach czyszcz cych

68

mog poprzez reakcje z innymi zawarto ciami budowa kancerogenne azotany i dioksyny. Nawet przy jednorazowym u yciu szamponu mog wi ksze obj to ci azotanów dosta si do krwiobiegu.

NIACINAMIDE (Niacyna) NIACINAMIDE (Niacyna)
Niacyna wspó dzia a z ryboflawin i tiamin w procesach metabolicznych. Jako sk adnik koenzymów niacyna uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w organizmie. Uczestniczy w procesach regulacji poziomu cukru we krwi, w regulacji poziomu cholesterolu w organi mie, w regulacji przep ywu krwi w naczyniach czy te w utrzymaniu odpowiedniego stanu skóry. Wspó dzia a w syntezie hormonów p ciowych (estrogeny, progesteron). Niacyna nie jest magazynowana w organi mie ludzkim a jej nadwy ki zostaj wydalone z moczem, dlatego te w bie cej diecie musz znajdowa si odpowiednie ilo ci witaminy PP.

COCAMIDE MIPA
Jest to ó tawa ciecz, stosowana jako rodek powierzchniowo czynni a tak e w produktach do oczyszczania skóry g owy i w osów.

SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/SUGAR CANE EXTRACT
Naturalne alfa-hydroksy kwasy z jagody, trzciny cukrowej, klonu cukrowego, pomarara czy i cytryny. Zwi ksza witalno cebulek w osowych, zmniejsza wypadanie w osów, zapobiega podra nieniom skóry g owy. Zamienne stosowany jest wyci g cukrowy (sugar cane extract).

SODIUM BENZOATE (benzoesan sodu)
Zwi zek organiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, E211. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsu menta w trakcie u ycia. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. W warunkach standardowych to bia e, krystaliczne cia o sta e. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0,1%) w produktach naturalnych takich jak np.: urawinach, borówkach, liwkach, cynamonie.

SODIUM OLETH SULFATE (Siarczan sodu oleth)
Bezwodny - który tworzy bia e kryszta y topi ce si w 884°C. Bezwodny siarczan sodu jest silnie higroskopijny i jest cz sto stosowany jako rodek susz cy. Nie wyst puje w naturze - otrzymuje si go przez wypra anie siarczanu uwodnionego. Jest sk adnikiem stosowanym w szamponach do w osów suchych i zniszczonych.

69

HYDROKSYPROPYL GUAR
Otrzymywany z ziaren india skiego drzewka. Przewa nie wyst puje w postaci sproszkowanej. Wzmacnia w osy i u atwia ich rozczesywanie.

HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
G ównie jest pochodzenia ro linnego. Dzia a antystatyczne, poprawia rozczesywanie w osów. U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów.

SODIUM HYDROXIDE (wodorotlenek sodu)
Wzór chemiczny: NaOH. Jest to zwi zek nieorganiczny, bardzo silna zasada. Sk adnik reguluj cy odczyn produktu ±regulator kwasowo ci. W kosmetyce wodorotlenek sodu stosuje si do wyrobu myde .

MAGNESIUM OLETH SULFATE (siarczan magnezu)
Epsomit, bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie i glicerolu, nierozpuszczalna w alkoholu, temperatura topnienia 1124C. Siarczan magnezu wchodzi w sk ad wielu minera ów (np. kizerytu, kainitu) i wód mineralnych. Tworzy hydraty. Siedmiowodny MgSO47H2O nosi nazw soli gorzkiej (lub angielskiej) i jest stosowany jako rodek przeczyszczaj cy, lek przeciwt cowy, odtrutka na strychnin .

POLYQUATERMINUM ± 30
Jest kationowym polimerem u ywany w produktach do stylizacji w osów, pianki p yny, ele, szampony, od ywki. U atwia rozczesywanie w osów, poprawia obj to fryzury. SALICYLIC ACID (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Mo e silnie dra ni skór . W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego.

70

CAMELLIA SINENSIS EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT (ekstrakt z zielonej/czarnej herbaty) Ekstrakt z zielonej herbaty jest bogaty w bioflawonoidy. w tym myd a. alkoholu i acetonie. Ma przyjemny zapach (kwiatowy. 71 . Chroni przed chorobami przewodu pokarmowego i uk adu oddechowego. Wyst puje w ró nych olejkach eterycznych (np. hiacyntowy). PROPYLE GLYCOL (Glikol propylenowy) Stosowany w wielu kosmetykach jako rozpuszczalnik. Jest równie prekursorem wielu estrów. detergenty. która zosta a opatentowana jako sk adnik przeciw wypadaniu w osów. lakierów i epoksydowych pow ok ywicznych. Substancja rozpuszczalna w wodzie. bezbarwna i bezwonn . Zwi zek organiczny o wzorze C 6 H 5 CH2 OH. Jest bylin o mi sistym zgrubia ym korzeniu. otrzymywan z ropy naftowej. blokuje dzia anie substancji rakotwórczych. zamienij si w okr g e. Linalool jest u ywany przez profesjonalistów jako szkodników pche i owadobójczy. g ównym celem jest zwalczanie wolnych rodników w organi mie. Alkohol benzylowy jest u ywany ogólne jako rozpuszczalnik do farb. szampony i p yny. bezbarwna ciecz o agodnym przyjemnym zapachu. 2-OLEAMIDO-1. z nutk pikanterii). podobn do gliceryny. konserwant. ze wzgl du na jego w a ciwo ci bakteriostatyczne. BENZYL ALCOHOL Pol. PANAX GINSENG / PANAX GINSENG ROOT EXTRACT (wyci g z e szenia lub jego korzenia) Funkcja: produkt zwi kszaj cy odporno organizmu. Alkohol benzylowy (BN) Funkcja: rozpuszczalnik. ca kowicie rozpuszczalny w alkoholach i eterze dietylenowym. Jest naturalnie wyst puj cym terpenem w wielu kwiatach i ro linach przyprawowych. perfumach. Wyci g z korzenia e -szenia uwa ny jest za jeden z najskuteczniejszych sk adników preparatów odm adzaj cych skór . Stosowany w leczeniu bólów g owy. Jest ciecz oleist . Kwiaty s ó te lub fioletowe. czarne jagody pó nym latem. Stosowany w kosmetykach do pi l g nacji skóry i w osów opó nia proces starzenia si skóry oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek i tr dziku. Cz sto dodaje si roztwory do wlewów do ylnych leków jako rodek konserwuj cy.3-OCTADE CANEDIOL Jest to substancja. LINALOOL Funkcja: substancja zapachowa. Linalool stosowany jest jako zapach w el do higieny i czyszczenia. rosn w kszta cie parasola. Cz ciowo rozpuszczalny w wodzie. stosowanych w myd ach. ja minowy. z ego trawienia i poprawia samopoczucie.

B Bia y krystaliczny proszek. Zawarta w skórkach jab kowych procyjanidyna B-2. powoduje: . Znajduje zastosowanie w formu ach do piel gnacji cia a. Karbomer jest najcz ciej stosowan w kosmetykach substancj stabilizuj c i zag szczaj c . t uszczów i w glowodanów. Rozpuszcza si w wodzie. wypadanie w osów. szczytu nosa. PYRUS MALUS EXTRACT/ APPLE FRUIT EXTRACT (kwas jab kowy/ekstrakt jab kowy) Funkcja: pomaga zapobiec awarii kolagenu.zwi kszenie rednicy w osa . 72 . które kontroluj przebieg wielu kluczowych reakcji biochemicznych. substancji chemicznych. stabilizator Karbomer jest niezwykle popularnym w przemy le kosmetycznym polimerem otrzymywanym z kwasu akrylowego (który jest bardzo niebezpieczn substancj chemiczn ). inhibitor korozji i dysperguj cy pigment. Stosowana miejscowo ma dzia anie dra ni ce na skór . PYRIDOXINE HCL (pirydoksyna HCL .ISOPROPANOLAMINE (isopropalamina) 1-amino-2-propanol Funkcja: emulgator. Zapobiega tworzeniu si rozst pów poprawia wygl d cellulitu i koloryt skóry. b on luzowych jamy ustnej. elach do mycia twarzy. rozdra nienie. rodków powierzchniowo czynnych. os abienie i nerwowo . lekko gorzkawym. stóp. CARBOMER (karbomer) Funkcja: substancja zag szczaj ca. W nadmiernych ilo ciach mo e powodowa sw dzenie skóry oraz zaczerwienienie naskórka.w tym znaczne zwi kszenie ilo ci w osów dojrza ych . ojotok. Katalizator przemian biochemicznych bia ek. zw aszcza w kremach. wyra nie wp ywa na cykl wzrostu w osa i stosowana zewn. s abo w 95-procentowym etanolu. balsamach i mleczkach.witamina B6) Funkcja: prekursor wa nych koenzymów. gumach. Ponadto nadaje lepko preparatom.aktywacje mieszków w osowych Na ekstrakcie jab kowym opieraj si produkty na porost brwi i rz s. Rozpuszczalna w wodzie bezbarwna ciecz o delikatnym zapachu amoniaku Jest u ywana jako sk adnik rodków owadobójczych. z niektórymi sk adnikami tworzy ele. chroni przed przedwczesnym starzeniem si skóry poprzez ograniczenie dzia ania szkodliwych skutków wolnych rodników. Awitaminoza: stany zapalne skóry r k.wzrost liczby w osów .

no nik substancji aktywnej. Powstaje w wyniku destylacji z par wodn skórki owocu cytryny. szampony. tr dzikowej. wykazuje równie dzia anie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe. kwiatowo.2.dodatek do napojów bezalkoholowych. a dzi ki zawarto ci bioflawonoidów. Przy du ych st eniach wykazuje dzia anie dra ni ce. zaczerwienie i wi d skóry. Organy cytrynowe maj dzia anie ci gaj ce. antyseptyczne. zarówno do po kni cia (np. antybakteryjne. Stosowany na skór dzia a antybakteryjnie i agodz co.przyjazny rodowisku rodek czyszcz cego . przezroczystego p ynu o delikatnym. produktach do k pieli. Ma posta s omkowego. uszczelnia naczynka. Podra nia gruczo y ojowe i potowe. piwa. BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL Sk adnik nadaj cy zapach.wyst puje w metabolizmie praktycznie wszystkich istot ywych (pó produkt w cyklu Krebsa) Kwas cytrynowy jest u ywany wraz z wodorow glanem sodu w szerokim zakresie produktów musuj cych. sole do k pieli). ma w a ciwo ci konserwuj ce i hamuj ce rozwój drobnoustrojów. wina . ele pod prysznic. Inne zastosowanie: . PARFUME / FRAGRANCE 73 . nawil aj cych. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. Jest to bardzo korzystne dla uk adu kr enia (wp ywaj c na lepszy przep yw krwi) i pomocne w walce z cellulitem.dodatek do przepisów kulinarnych (w miejsce wie ego soku z cytryny) . HEXYLENE GLYCOL (glikol heksylowy) Jest to rozpuszczalnik.antycelulitowe. proszki i tabletki) i do piel gnacji cia a (np. zapachowych i mleczkach. który wp ywa na organizm stymuluj co oraz poprawia my lenie i koncentracj .3-propanotrikarboksylowy Funkcja: substancja czynna. LEMON PEEL EXTRACT (Wyci g ze skórki cytryny) Jest otrzymywany z wie ej skórki z cytryny. Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. Polecany dla cery naczynkowej. wie ym cytrynowym zapachu. mieszanej i dojrza ej. t ustej. CITRUS MEDICA CIMONUM PEEL EXTRACT/LEMON P EEL EXTRACT (Hydrolat cytrynowy/wyci g ze skórki cytryny) Funkcja: dzia anie antyseptyczne.w biochemii . Wykazuje dzia anie konserwuj ce oraz czyszcz ce. do piel gnacji w osów. W temperaturze pokojowej jest bia ym krystalicznym proszkiem. stosowany te w p ynach po goleniu. Najcz ciej stosowany w kosmetyce w preparatach oczyszczaj cych lub myj cych: toniki.CITRIC ACID (kwas cytrynowy) kwas 2-hydroksy-1. S aby kwas pochodzenia ro linnego wyst puj cy g ównie w owocach cytrusowych. promuje gojenie. konserwant.wie ym zapachem. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. dzia aj jak antybiotyk. od wie a. Dzia a antyzapalnie. podra nionej. rozja niaj ce. polecany przy podra nieniach i stanach zapalnych skóry.

Dermatologia 154. p dów. li ci. naskórka.Diagnostyka grzybicy.ogl danie zmian pod lupa -badanie w lampie Wooda(lampa ta emituje promieniowanie ultrafioletowe o d ugo ci fali wynosz cej 365nm) ***Lampa Wooda. Ró ne miejsca na skórze charakteryzuj si innym odbiciem. ywic. Jego g ównym celem jest nadanie produktowi odpowiedniego aromatu kojarz cego si z sugerowanymi na opakowaniu sk adnikami. -hodowla -badanie histopatologiczne -badanie enzymatyczne 74 . owadów itp. z wszelkiego rodzaju ro lin.in. to pobiera si ich pokrywy. aby nie doprowadzi do zagotowania roztworu KOH. Ze wzgl du na wysokie koszty i ograniczon mo liwo stosowania naturalnych sk adników u ywa si aromatu jako substytutu naturalnego zapachu. Nast pnie pobrany materia umieszcza si na szkie ku podstawowym mikroskopu i zakrapia dwiema kroplami 20% roztworu KOH. Jest istotnym sk adnikiem przewa aj cej wi kszo ci produktów kosmetycznych. W obrazie mikroskopowym strz pki grzyba widoczne s w postaci d ugich. rozga ziaj cych si zabarwionych na zielonkawy kolor nitek o jednolitej szeroko ci.badanie podmiotowe i przedmiotowe . Sk ada si z czterech arówek. z ró nego rodzaju róde . Diagnoz mo na postawi na podstawie zjawiska fluorescencji. to badaniu podlegaj ich opi ki i zeskrobiny spod wolnego brzegu paznokcia.jest to specjalna lampa daj ca mo liwo dok adnego obejrzenia skóry. Nast pnie szkie ko podstawowe mo na delikatnie podgrza zachowuj c ostro no . a je li w obr bie zmian wyst puj p cherzyki. których dzia anie polega na przepuszczeniu promieni nadfioletowych przez szklany filtr zawieraj cy tlenek potasu i niklu.. warzyw. Diagnostyka grzybicy: . Je eli zaj te s paznokcie. wydzielania si itp. Materia do bada mikrologicznych w przypadku zmian na skórze jest pobierany w zale no ci od odmiany klinicznej zaka enia w postaci zeskrobin z obrze a wykwitów. owoców. kwiatów. z zaj tych przestrzeni mi dzypalcowych. Najistotniejsz rol zapach odgrywa w przemy le perfumeryjnym. W grzybicy skóry g owy ow osionej do badania pobierane s równie w osy. nasion. m. olejów naturalnych. W kolejnym etapie na tak przygotowany materia nak ada si szkie ko nakrywkowe i lekko przyciska opuszk palca lub o ówkiem zako czonym gumk w celu rozkruszenia zrogowacia ych elementów naskórka. Aromaty pozyskuje si w drodze ekstrakcji. ó ta fluorescencja w upie u pstrym Zielona w grzybicy drobnozarodnikuj cej Matowo zielona w grzybicy woszczynowej -preparat bezpo rednio *** (ocena mikroskopowa ±badanie mikologiczne) w odczynniku o wybitnych w a ciwo ciach rozja niaj cych komórki paznokcia. Zakres oferowanych aromatów w przemy le kosmetycznym si ga kilkudziesi ciu tysi cy podstawowych odmian.Sk adnik nadaj cy zapach i smak. Wyró nia si aromaty naturalne i syntetyczne. destylacji. przekraczaj cych granice kom. a po podgrzaniu trzeba ponownie ucisn szkie ko nakrywkowe. Kolejny etap badania polega na przeprowadzeniu oceny mikroskopowej tak przeprowadzonego preparatu.

g askanie( naskórek). wyciskanie(przy diecie odchudzaj cej.(u ywamy powierzchni d oni. wstrz sanie. rozcieranie(tk. e o to nie b d pyta ale warto wiedzie 155. jak równie innych mediatorów (serotonina. oklapywanie.objawy w pokrzywce niealergicznej s identyczne.Czas wykonywania masa u: -masa ca kowity.Kolejno techniki. pokarmowe.G ównym kryterium upowa niaj cym do rozpoznania grzybicy i rozpocz cia leczenia jest wyizolowanie i identyfikacja grzyba od pacjenta.masa wykonujemy na odkrytym ciele. W pokrzywce alergicznej jest to odczyn immunologiczny typuI. Kierunek ruchu masa uzawsze dosercowy. Podskórna).pozycja do masa u -musi by wygodna dla pacjenta i osoby masuj cej 8. aby zachowa temperatur cia a 7.Liczba powtórze ruchowych w technice -masa ca kowity(6-8razy) -masa cz ciowy(8-10 do 12 razy) 4. leukotrieny) z ulegaj cych de granulacji komórek tucznych. w którym zachodzi reakcja mi dzy zwi zanymi na ich powierzchni przeciwcia ami klasy IgE i alergenem. 3. ugniatanie.dobór odpowiedniego rodka po lizgowego 75 .to podaj tak dla informacji my l .40-60 min.5-20 min. lekowe.prostaglandyny. *** . Reakcja pseudoalergiczna).B bel pokrzywkowy powstaje w wyniku wzmo onej przepuszczalno ci naczy i obrz ku. przedramion.Zasady obowi zuj ce w masa u klasycznym 1. obrz ki). pomieszczenia (20-21stopni C) 10. Etiopatogeneza pokrzywek Etiopatogeneza. wibracje. -masa cz ciowy. Fizjoterapia i masa 156. okci) 2. a po masa u cia o przykrywamy. Te same mediatory mog by wyzwalane w wyniku reakcji nieimmunologicznej (tzw. mikrobowe i inne. Alergenami s antygeny wziewne. nie masujemy w z ów ch onnych zgodny z przebiegiem naczy krwiono nych i limfatycznych 5. co jest zwi zane z uwalnianiem si g ownie histaminy.Odpowiednie u o enie osoby masowanej 6.praca na rozlu nionych mi niach 9odpowiednia temp.

11.przeprowadzenie wywiadu z pacjentem 157. zaburzeniom w uk adzie kr enia i oddychania. Blizny pourazowe i pozabiegowe. hipotonii mi niowej i nadwagi. jako profilaktyka odle yn w rekonwalescencji jako masa kondycyjny aby zapobiec odle ynom w stanach zwi zanych z d ugim przebywaniem w ó ku w oty o ci i nadwadze niedow ady pora enia przykurcze stawowe stany po unieruchomieniu st uczenia cellulit bóle krzy a wady postawy Wskazania do masa u cz ciowego Choroby uk adu kr enia: Przewlek a niewydolno kr enia obwodowego. W celach kosmetycznych. hipotrofii. Astma oskrzelowa w okresie mi dzynapadowym. Zaniki mi ni pochodzenia neurogennego. Masa ogólny wykorzystuje si równie w leczeniu nerwic typu psychogennego. Mo na go stosowa w ogólnych zaburzeniach statyki jako sposób zapobiegania odle ynom. Natomiast szeroko stosuje si masa ogólny w stanach wyczerpania u osób bez zmian organicznych. U dzieci dobre efekty lecznicze uzyskuje si w leczeniu krzywicy. Choroby mi ni: Przeciwdzia ania zanikom mi niowym z nieczynno ci. Stany po zapaleniu p uc i oskrzeli. dny i cukrzycy. masa traktowany jest jako uzupe nienie kuracji. Nieznacznego stopnia ot uszczenie serca. Zmia d enia mi ni.Wskazania i p/wskazania do masa u ca o ciowego i cz ciowego Wskazania do masa u ca kowitego Masa ogólny jeszcze niedawno stosowany by w leczeniu oty o ci. poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia tych schorze . Dla uzyskania przyrostu masy mi niowej. w rekonwalescencji jako masa kondycyjny. Obni one ci nienie krwi. Obecnie. jak równie w sporcie. 76 . Choroby skóry: Choroby naczy limfatycznych. Choroby uk adu oddechowego: Przewlek y nie yt oskrzeli.

W chorobach skóry. Choroby narz du ruchu: St uczenia. Przewlek e zapalenie stawów mi ni i ci gien. W amliwo ci ko ci. Choroby nerwów obwodowych: Przewlek e zapalenia nerwów. Przy owrzodzeniu podudzi. zwichni cia. Przy wie ych zakrzepach. p askostopie. skr cenia. Choroby o rodkowego uk adu nerwowego: Zapalenie przednich rogów rdzenia.Zerwania w ókien mi niowych. W chorobach nowotworowych. W ostrych i podostrych systanach zapalnych. krwotoki lub tendencje do wyst pienia krwotoku wczesny okres po z amaniach. zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa. Zmiany zniekszta caj ce kostno-stawowe. Choroby dzieci ce: Zwichni cie stawu biodrowego. wypryski i przerwanie ci g o ci. Zapalenie pochewek ci gnistych. Stany przed zabiegami operacyjnymi narz du ruchu. W zapaleniu szpiku kostnego z przetokami. Zmiany zwyrodnieniowe stawów. Wady postawy. W niewyrównanych wadach serca. W stanach ropnych. Choroby reumatyczne: Wszelkie postacie go ca. W okresie ci y. W zapaleniu y . W zespole wypadni cia kr ka mi dzykr gowego. W okresie menstruacji. Wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narz du ruchu. Przeciwwskazania do stosowania masa u Nie wykonujemy zabiegu: U chorych gor czkuj cych. Zmeczenie mi ni po wysi ku fizycznym. W daleko posuni tej mia d ycy. W post puj cym zaniku mi ni. Stany po urazach o rodkowego uk adu nerwowego. Zmiany zwyrodnieniowe stawów mi kkich. Wylewy krwawe w tkankach mi kkich po ust pieniu ostrego odczynu miejscowego. stany pooperacyjne narz du ruchu. Stany po z amaniach. którym towarzysz p cherze. skr ceniach wie e zakrzepy t tniaki 77 . nerwobóle. W chorobach zaka nych. Zapalenie wielonerwowe splotów nerwowych. zwichni ciach. W chorobie nadci nieniowej. Choroby ko ci i stawów z przykurczami.

arówka czerwona . ostre stany zapalne skóry i tkanek mi kkich. zastosowanie: w odmro eniach (z wyj tkiem twarzy) w celu szybszego wch oni cia nacieków zapalnych w ropniach mnogich pach przy czyraczno ci wywiera korzystne dzia anie na blizny zmi kczaj c je i wyg adzaj c przy cerze t ustej i bladej. po zabiegu oczyszczania skóry. bliznach. Nale y jednak doda .wskazania takie same. przy le goj cych si ranach. 400°C) oraz promieni podczerwonych krótkofalowych przy wy szych temperaturach. Do na wietla miejscowych stosuje si tubus. ograniczaj c w ten sposób wi zk promieniowania. Lamp Sollux na statywie wykorzystuje si do na wietla du ych powierzchni skóry (odleg o 100cm). a ponadto: dzia a u mierzaj co na ból. w celu rozgrzania skóry przed zabiegiem czyszczenia. czas jednorazowego na wietlania nie powinien przekracza 30 minut. Lampa Minina: Najcz ciej stosuje si lampy czerwone i niebieskie. Wa ne jest. w tr dziku pospolitym. Na wietlanie lamp Minina wykonuje si z odleg o ci 20-50 cm. przy uszkodzeniach skóry. Przeciwwskazania do na wietlania lamp Minina. czyrakach. stany ogólnego wyniszczenia organizmu. Wskazania do na wietlania lamp Minina: .arówka niebieska lub fioletowa . 2. eby reflektor ustawi w taki sposób. filtr czerwony: przy stanach wysi kowych. Odleg o od otworu tubusu do powierzchni na wietlanej wynosi zwykle od 40 do 50 cm. Przeciwwskazania do na wietlania lamp sollux: 1. wzmacnia uk ad immunologiczny i poprawia kr enie krwi. jak przy lampie Minina z niebiesk arówk . przeciwbólowe. sk onno ci do krwotoków. gru lica. stany gor czkowe. Wskazania do na wietlania lamp sollux: 1.ma dzia anie agodz ce. nadci nienie. zastosowanie: w odmro eniach twarzy przy tr dziku ró owatym (rosacea) przy rozszerzonych naczyniach krwiono nych (teleangektazja) przy nerwobólach w celu rozgrzania skóry przed czyszczeniem. przy skórach suchych i wra liwych. przy z uszczaniu naskórka. stymuluj ce przemian materii komórki. uwzgl dniaj c wra liwo chorego na ciep o. natomiast szk o koloru niebieskiego przepuszcza g ównie niebieskie promienie widzialne. filtr niebieski lub fioletowy .choroby serca owrzodzenie podudzi choroba wrzodowa o dka stwardnienie rozsiane hemofilia 158. w celu z agodzenia podra nie . nowotwory. czynna gru lica p uc. sk onno do krwawie . e odleg o ustala si . -ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. LAMPY I URZ DZENIA DO NA WIETLA PROMIENIAMI PODCZERWONYMI I WIDZIALNYMI: Lampa Sollux: Lampy Sollux wyposa one s w komplet filtrów ze szk a koloru czerwonego i niebieskiego. filtr niebieski-jak przy lampie Minina 2. koj ce. mia d yca. Zabiegi ze wiat olecznictwa. Lampa infra-rouge: Lampa infra-rouge jest lamp nie wiec c . stosowane w kosmetyce ± cele i zadania. aby wiat o obejmowa o równomiernie na wietlan powierzchni .wywiera dzia anie cieplne i powoduje rozszerzenie powierzchownych naczy krwiono nych. wiat olecznictwo jest wa ne dla ycia cz owieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne. tr dzik ró owaty. . a jednocze nie aby ustawienie g owicy uniemo liwia o oparzenie chorego od amkami szk a w wypadku p kni cia arówki. której dzia anie jest oparte na emitowaniu przez rozgrzany metal promieni podczerwonych d ugofalowych (przy temp. zmniejsza przekrwienie czynne. niewydolno kr enia. 78 . przy zapaleniu nerwu trójdzielnego. w oparzeniach wywo anych dzia aniem fotochemicznych promieni ultrafioletowych. filtr czerwony: -dermatologiczne: rozszerzone naczynka krwiono ne. Szk o koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne czerwone.

ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. stany po p kni ciach i z amaniach ko ci. System infra pracuje w temperaturach 35-65*C. takich jak owrzodzenia troficzne. Fibromalgie. poniewa promieniowanie o fali krótszej ni 280 nm. Biotron jest terapi wietln stosowan do wspomagania leczenia i wzmacniania regeneracji Dzia anie: * pozytywna zmiana aktywno ci b ony komórkowej * pobudzenie procesów przemiany materii i procesów regeneracyjnych * szybkie agodzenie bólu 79 . tr dzik pospolity. profilaktyczne dzia anie tonizuj ce. odle yny czy owrzodzenia w przebiegu ylakowato ci goleni. dzia aniu cieplnym. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. maj ce na celu przeciwdzia anie stresom dnia codziennego. Do tych celów stosuje si promieniowanie o fali d u szej ni 280 nm. Standardowy czas zabiegu to 35-45 minut. mia d yca. Pod wp ywem tych promieni. tr dzik i zmiany chorobowe skóry Zwi ksza efektywno zabiegów kosmetycznych przez lepsze przyswajanie od ywek i rodków kosmetycznych Doskonale przygotowuje tkanki skóry. zaburzenia koncentracji uwagi W infraterapii nie ma adnych przeciwwskaza zdrowotnych. tr dzik ró owaty. Dzia anie promieni emitowanych przez t lamp polega na przenikaniu ich w g b ustroju. bardziej elastyczna i mniej podatna na zaka enie. mi ni i stawów do masa u leczniczego lub relaksacyjnego.Czas trwania jednorazowego zabiegu wynosi 20-40 minut. Wskazania do stosowania Infrared: Zwalcza p ytki i g boki cellulit Rozk ada struktury t uszczowe wyst puj ce w tkance podskórnej Oczyszcza g boko pory skóry (penetracja do 4 cm) Detoksyzuje organizm poprzez wypocenie nawet trzykrotnie intensywniej ni w saunie tradycyjnej ju w temp. PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE: Dzia anie promieni nadfioletowych na skór zale y w g ównej mierze od zachodz cych w niej reakcji fotochemicznych. mimo silnie wyra onego dzia ania bakteriobójczego. Tkanki mi kkie : reumatyzm podstawowy tzw. w których wyst puje spastyczno IV dzia ania relaksacyjne Nerwice. diaterm . 45*C Likwiduje wypryski. Przeciwwskazania do na wietlania lamp infra-rouge: dermatologiczne: rozszerzone naczynia krwiono ne. powodujac jego biostymulacj i wzmacniajac funkcj obronn . zw aszcza po menopauzie (dotyczy profilaktyki jak i terapii). Do najwa niejszych nale y regulacja tworzenia histaminy. le goj ce si rany i blizny. gru lica. oparzenia lamp kwarcow . urazy tkanek mi kkich (bez naruszania ca o ci tkanek). Wskazania do na wietlania lamp infra-rouge: odmro enia. nadci nienie. zmniejszenie obrz ku limfatycznego III dzia ania antyspastyczne Przewlek e stany po lekkich urazach mózgowych. jako zabieg wst pny przed masa em lub oczyszczeniem skóry w gabinecie kosmetycznym. dzia aniu przeciwbólowym i przeciwskurczowym. stres po d ugotrwa ym napi ciu psychicznym. wzmaganiu procesów utleniania. reumatoidalne zapalenie stawów. Infrared Do wskaza infraterapii jako profilaktyki i/lub wspomagania leczenia nale y: I dzia ania antyalergiczne (przeciw bólowe). sk onno do krwotoków. wyst puje te szybszy wzrost komórek naskórka oraz zwi kszenie liczby bia ych krwinek w miejscu na wietlania. zw aszcza o d u szej fali.stawowy : zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa i uk adu kostno . Uk ad kostno . nowotwory. potrzeba wywo ania stanu przekrwienia w tkankach g biej po o onych. zaburzenia snu. Dzia a przeciwbólowo ogólno ustrojowo w leczeniu urazów oraz przewlek ych dolegliwo ciach pochodzenia nerwowego i reumatycznego. Dzi ki temu na wietlanie promieniami nadfioletowymi stosuje si w leczeniu ran i trudno goj cych si owrzodze . Skóra poddana dzia aniu promieni nadfio1etowych staje si lepiej ukrwiona. LAMPA BIOPTRON ( terapia wiat em spolaryzowanym) emituje fale swietlne widzialne i spolaryzowane. upo ledzenie przep ywu ko cowego w ko czynach. . Fibromalgie. urazy stawów. czyraczno . stawy rzekome Tkanki mi kkie: reumatyzm podstawowy tzw. schorzenia zwyrodnieniowe uk adu nerwowego. powoduje jednak uszkodzenie naskórka lub tkanki ziarninowej ran i owrzodze . stawowego ko czyn górnych i dolnych. bóle migrenowe II dzia ania regeneracyjne Uk ad kostny : osteoporoza. wiat o Bioptron pozytywnie wp ywa na ludzki organizm. stany po zabiegach kosmetologicznych (bez naruszania ci g o ci tkanek).

jajniki. Przeciwwskazania do na wietlania promieniami ultrafioletowymi (UV) y nowotwory z o liwe narz dów wewn trznych. przeciwwskazaniem ostre zapalenie stawów). y ZZSK. 80 . Wskazania do stosowania promieniowania ultrafioletowego (UV) y chorobach uszu. ropnie skóry i z bów * nadmierna porowato skóry. y utrudnionym zro cie ko ci. y przewlek ych i podostrych stanach zapalnych jamy nosowej. bóle mi niowe * st uczenia. krwiaki tkanek mi kkich. nawracaj cych anginach. y krzywicy. y stanach po pó pa cu. laser. y trudno goj cych si ranach. zamyka ylaki . jak tarczyca. y cukrzyca wieku redniego i starczego. 159. alergicznych nie ytach nosa. zmniejszona ilo hemoglobiny i erytrocytów. oparzenia s o cem. grzybice. oparzenia. y choroby nerek. y niewydolno mi nia sercowego. y choroby psychiczne przebiegaj ce z nadmiern pobudliwo ci . y w ysieniu plackowatym. ostre powierzchniowe zapalenia stawów. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wykorzystuj cych promieniowanie UV. zwichni cia. liszaje. y osoby powy ej 70 roku ycia.niski poziom elaza we krwi.ropnie. zatok. artretyzm. dolegliwo ci menstruacyjne. y padaczka. z bów. y zaawansowana mia d yca. cellulit. wiat o widzialne.* pobudzenie procesów immunologicznych (wytwarzanie przeciwcia ) Wskazania: * schorzenia skóry infekcje. odle yny * bóle ró nego pochodzenia: bóle g owy. Wskazania do stosowania promieniowanie podczerwonego (IR): y przewlek ych i podostrych procesach zapalnych i reumatycznych stawów oraz cz ci mi kkich ko czyn. y go cu tkanek mi kkich. wi zade . ostroga pi towa. y tr dziku pospolitym. a wi c powi zi. zapalenia oczu. nosa. y nadczynno tarczycy. uszu. gard a. zapalenia ci gien. y stany gor czkowe bez wzgl du na pochodzenie. y niedoczynno ci gruczo ów wewn trznego wydzielania. IR. kr gos upa. hallux . tr dzik. y wszystkich anemiach z wyj tkiem z o liwych . zmarszczki * ogólne bóle reumatyczne. y chorobach go cowych (wskazaniem b d wszystkie destrukcyjne i zwyrodnieniowe formy go ca. czy mi ni w najbli szym s siedztwie stawów. zatok przynosowych. migrena. przewlek ych zapaleniach oskrzeli. gard a. poprawa zabli niania i zapobieganie koagulacji. naci gni cia mi sni. y wodobrzusze. stawów * przyspiesza gojenie ran . wiotka lub niedokrwiona skóra. ucha zewn trznego i stawów uchwy.

p ytkie zmarszczki. mia d yca t tnic) oraz obrz ki. Wskazania do zabiegów laserowych: y y y y y y y teleangientazje (termin medyczny s u cy do okre lania rozszerzenia drobnych naczy krwiono nych. Wskazania do stosowania wiat a widzialnego: Choroby skóry: y Tr dzik y Liszaj przewlek y zwyk y y uszczyca y Egzema i reakcje alergiczne y wi d Higiena i leczenie ran: 81 . ostre stany zapalne jajników. pos oneczne. w j zyku potocznym Äpaj czki naczyniowe´). w chorobach naczy krwiono nych i obwodowych naciekach i ropniach tkanek mi kkich. nadci nienie t tnicze od II stopnia wg WHO. y opalenizna (miesi c przed i po zabiegu). Przeciwwskazania do zabiegów laserowych: y ci a. jako zabieg przygotowawczy przed masa em. dziurawiec). dzia aj ce na OUN. zio a: nagietek. y samoopalacze (na tydzie przed zabiegiem) y kremy z retinolem. polu nienie skóry. p cherzyka ó ciowego. lub peelingi (na tydzie przed zabiegiem) y cukrzyca. zakrzepowe zapalenie y ). Przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego (IR): y y y y y y y y y y y y nieodwracalne uszkodzenia skóry i naczy (zmiany troficzne. zaburzenia czucia. naciekach po zbyt p ytko podanych zastrzykach. rumie . jontoforeza. rumianek. niewydolno mi nia sercowego. przebarwienia potr dzikowe.y y y nerwobólach oraz zespo ach bólowych. y aspiryna (jeden tydzie przed zabiegiem) y leki i substancje wiat ouczulaj ce (antybiotyki. kinezyterapi i niektórymi zabiegami z zakresu elektrolecznictwa. tr dzik ró owaty. choroby nowotworowe. wie e urazy gro ce krwawieniem oraz choroby zakrzepowe (np. niejednorodny koloryt skóry. staro (mia d yca oraz niewydolno kr enia s bezwzgl dnym przeciwwskazaniem). jak np. w stanach po zapaleniu bakteryjnym. odmro eniu i uszkodzeniu promieniami rtg lub UV. stan po zawale. stany podgor czkowe i gor czka. alkohol. choroby nerek. wady serca. miesi czka. okres ci y. pohormonalne. przeciwalergiczne. wyrostka robaczkowego.

a nia rzymska). relaksuje . potem nale y och odzi si w wodzie.podwy sza tym. poprawia kr enie krwi. 82 . którzy maj zbyt niskie. rozlu nia . e oprócz temperatury na uk ad kr enia ma tak e wp yw wilgotno powietrza. w tym przy skórze podra nionej przez alergi odczuciu nadmiernego napi cia i wysuszenia skóry Przeciwwskazania do stosowania wiat a widzialnego: y y y y y ci a nowotwór nadwra liwo na wiat o za ywanie leków powoduj cych odczyny fototoksyczne operacje serca 160. Osoby z wadami i os abieniem serca powinny pami ta . Wzmaga odporno i hartuje wprawia w dobry nastrój. W saunie mo na przebywa kilkana cie minut. Wilgotno w pomieszczeniu wynosi oko o 10 %. u o enia cia a i czas korzystania z sauny. Co daje sauna: sauna odtruwa nas ze szkodliwych toksyn i oczyszcza organizm. Zabiegi z ciep olecznictwa wykorzystywane w odnowie biologicznej (sauna fi ska. SAUNA FI SKA Pomieszczenie sauny rozgrzewa si do temperatury 95° Celsjusza. obni a nadci nieniowcom oraz stabilizuje skoki ci nienia u tych którzy maj do tego sk onno . Cykl nale y powtórzy 2-3 razy. sauna jest stabilizatorem ci nienia krwi .y Owrzodzenie podudzi y Odle yny y Stopa cukrzycowa y Rany pourazowe y Rany pooperacyjne y Oparzenia Ból: y Schorzenia reumatyczne y Ogólne leczenie bólu y Bóle rdzenia i kr gos upa y Kontuzje sportowe Zaburzenia psychologiczne: y Depresje y Zm czenie po d ugiej podró y samolotem y Problemy z potencj i p odno ci y Syndrom wypalenia Ogólnie: y Zaburzenia hormonalne y Schorzenia uk adu immunologicznego y Schorzenia neuroimmunologiczne Jest tak e u ywane przy: y y y y y y y y y y zm czononej skórze zwiotcza ej skórze skórze pozbawionej energii skórze z niedostatecznym kr zeniem krwi zmarszczek coupe rose tr dziku m odzie czym zanieczyszcze i stanów zapalnych skórze podra nieniach. wreszcie ± wyszczupla.

nóg i dalej w kierunku serca). padaczka[8]. 2 x 15 min lub 3 x 10 min. oczyszczenia organizmu poprzez usuni cie produktów przemiany materii oraz toksyn. niedro no t tnic obwodowych. Jest doskona ym czynnikiem hartuj cym i piel gnuj cym cia o. Inne: ci a. a nia rzymska) to sauna o wilgotno ci dochodz cej do 100% lecz ni szej temperaturze: 40-50°C. Nast pnie nale y po o y si na dolnej lub górnej awce lub usi w swobodny sposób (intensywne. Wypacamy si nie d u ej ni 15 minut ± jest to czas wystarczaj cy do ogrzania si i dostatecznego wypocenia. Wskazania: y y y y y y Przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. przewlek a obturacyjna choroba p uc Choroby kardiologiczne: nadci nienie. ostry stan astmatyczny. Obturacyjna choroby p uc: astma oskrzelowa. Korzystanie z sauny nie jest jednak przeciwwskazane u wi kszo ci osób z chorob niedokrwienn serca Nadu ywanie alkoholu. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . guzy. Kardiologiczne: niewydolno serca. zwi kszonego wydzielania potu. stulejka. zawa serca Ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci (podnosi wydolno w sportach wytrzyma o ciowych i ogólnego stanu zdrowia. ogniska zaka enia (np.in. dusznica bolesna naczynioruchowa. Przed k piel w saunie nale y starannie obmy cia o pod prysznicem. Zasady korzystania: y y y y y y y Z sauny nie nale y korzysta bezpo rednio po wysi ku fizycznym. a tak e usuwa zm czenie. a ca kowity czas nie powinien przekracza 30 minut dziennie np. sprzyjajacym równie leczeniu ró nych dolegliwo ci (m. a tak e podniesienia t tna i przy pieszenia oddechu. Po zabiegu zaleca si wypoczynek w pozycji siedz cej lub le cej (ok.Korzystanie z sauny polega na naprzemiennym przegrzewaniu i och adzaniu ca ego cia a. Anoreksja Bóle reumatyczne. Sensowne jest korzystanie z sauny 2-3 razy w tygodniu. choroby weneryczne. 5-15 minut. Na skutek zmiany temperatury (ogrzewanie i sch adzanie cia a) dochodzi do wzrostu przemiany materii. K piel w saunie nale y za ywa jedn lub dwie godziny po posi ku. na czczo lub po zbyt obfitym posi ku. Nale y odpocz 15 ± 30 minut zanim skorzysta si z sauny. Po ka dym wyj ciu z sauny 83 . wrzody. ch odzenie cia a ma na celu wywo anie skurczu naczy krwiono nych. poprawiaj c ich wydolno . przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. jaskra. Pulmonologiczne ± infekcje: przezi bienie. ale krótsze ogrzewanie mniej obci a serce i kr enie). Po wyj ciu sauny nale y sch odzi cia o zimnym prysznicem (prysznic nale y zacz od sch adzania stóp. kokainy A NIA RZYMSKA Sauna parowa (tzw. Nast pnie dok adnie wytrze si r cznikiem (sucha skóra poci si szybciej). daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem). przy bólu z ba). ostre stany zapalne. impotencja. Ciep o wytworzone w ciele doskonale koi nerwy i uspakaja uk ad nerwowy. ale nie neuropatyczne Przeciwwskazania: y y y y y Reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym. przewlek e zapalenie oskrzeli. niedawno przebyty zawa mi nia sercowego[9] oraz inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem). 10 ± 15 min). Jedno wej cie do sauny powinno trwa ok. z agodzenia bólów mi ni). jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci. gru lica. W saunie nale y roz o y r cznik pod ca powierzchni cia a.

jelita i p cherz opró ni . Przebywaj c w saunie i w czasie odpoczynku najlepiej pi herbat . przewlek e zapalenie oskrzeli choroby kardiologiczne: nadci nienie w I i II stadium (nieustalone). guzy. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci Przeciwskazania: y y y y reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym pulmonologiczne: infekcje: przezi bienie.nale y wzi prysznic naprzemienny zimn -gor c wod i odpocz 10-15 minut. gru lica. soki lub wod mineraln . gdy powoduje to zmniejszenie powierzchni cia a która wydala pot. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa nawracaj ce choroby pulmonologiczne: astma oskrzelowa. Wskazania: y y y y przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. a tak e pi kawy i alkoholu. dusznica bolesna naczynioruchowa. przy bólu z ba). Z sauny najlepiej korzysta nago. W okresie korzystania z sauny nie nale y du o je . odpr enie y Odpoczynek po intensywnych wysi kach fizycznych y Zwi kszenie wydolno ci organizmu y Przewlek e schorzenia go cowe y Nadci nienie t tnicze I i I/II wg podzia u WHO y Stany pourazowe narz du ruchu y Przewlek e stany zapalne narz dów rodnych Przeciwwskazania: y Ostre i przewlek e choroby zaka ne oraz stwierdzone ich nosicielstwo y Ostre choroby gor czkowe. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarowa cia a lub twarzy adnymi kremami. choroby weneryczne. ogniska zaka enia (np. mniejsza skuteczno . wrzody. takie jak gru lica. choroba nowotworowa 84 . tr dzik) y Przewlek e zapalenie mieszków w osowych w okresie remisji y Zespo y korzonkowe y Dyskopatie. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . i inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem) inne: ostre stany zapalne. jaskra. zawa serca (nie wcze niej jak 6 miesi cy po incydencie) ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci i ogólnego stanu zdrowia. niedro no t tnic obwodowych (I i II stopie wg. wi zade y Piel gnacja cia a. ostry stan astmatyczny kardiologia: niewydolno serca. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem) 161 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów cieplnych Wskazania: y Nieswoiste choroby dróg oddechowych y Przewlek e choroby reumatyczne y Nerwica wegetatywna y Zaburzenia przemiany materii y Schorzenia dermatologiczne (atopowe zapalenie skóry. niektóre neuralgie y Po zapaleniu mi ni stawów. epilepsja. Liczba wej do sauny: 1 dla dzieci od 3 do 12 lat. 2-3 dla doros ych. fontaine). Do sauny najlepiej chodzi ok 2h po posi ku. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów.zbytnie obci enie serca. w tym równie pocz tkowy okres choroby przezi bieniowej y Sk onno do krwawie y Schorzenia przewlek e. Je eli nogi i r ce s zimne ogrza je przed wej ciem. Nie wchodzi do sauny w stresie i zm czonym .

stosuj c wod zimn . takie jak nadczynno gruczo u tarczowego. Natrysk parowy ± wykonuje si przy u yciu katedry natryskowej. Natrysk z masa em r cznym typu Aix les Bains ± wykonuje si go u osoby spoczywaj cej na stole w postaci kraty. Natrysk biczowy (skupiony) ± strumie wody wydobywa si pod znacznym ci nieniem (152-304 kPa. Uderzenie bardzo cienkiego strumienia wody wywo uje silny odczyn ze strony naczy krwiono nych skóry. Wykonuje si go pod ci nieniem od 202. Natrysk wachlarzowy ± strumie wody w formie wachlarza uzyskuje si dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki z odpowiednio ukszta towan szczelin . mo e by okresowo przerywany co powoduje dzia anie zbli one do uderze bicza. 85 . Natrysk podwodny ± wykonywany w rodowisku wodnym przy u yciu strumienia wody o okre lonym ci nieniu za pomoc specjalnego urz dzenia. Temp wody w strumieniu natryskowym musi by wy sza od temp wody w wannie (35-38 stopni C).y y y y y y y y y Choroby nerek. Woda o temp. utrzymuj cy si pewien czas po zako czeniu zabiegu. zbudowanej z pionowo ustawionych rur. Natrysk spadowy mo e by równie zmiennocieplny i wówczas stosuje si na przemian wod gor c (38-42 stopnie C) w czasie 20-40s i wod zimn (8-20stopni C) w czasie 2-5 s. stany po wylewach krwawych. Natrysk spadowy (deszczowy) ± woda spada na cia o pod k tem 45 stopni z wysoko ci 1-2 m przez nasadk sitkow rednicy otworów 0. Temperatura strumienia skraplaj cej si w miar zwi kszania odleg o ci od katedry pary wodnej wynosi nad powierzchni skóry od 45 do 48 stopni C. grzybica) Ci a powik ana zatruciem ci owym lub niedokrwisto ci Zaburzenia wydzielania wewn trznego. Ten rodzaj natrysku wykonuje si w wannach lub basenach kinezyterapeutycznych typu Hubbarda. 38-45 stopni sp ywa z w a gumowego szerokim strumieniem na cia o osoby poddawanej jednocze nie masa owi wykonywanemu przez jednego lub dwóch masa ystów. obrz k luzowaty oraz niedomoga kory nadnerczy Padaczka i stany psychotyczne Choroby uk adu kr enia. Wytryskuj ce z nasadki strumienie wody uderzaj w okolic krocza osoby poddanej zabiegowi.5 mm. w których wykorzystuje si oddzia ywanie na skór czynnika termicznego w postaci strumienia zimnej wody o niskim ci nieniu. Z otworów o ma ej rednicy znajduj cych si w rurach wydobywaj si strumienie wody w kierunku osi centralnej klatki uderzaj c w cia o znajduj cego si w niej cz owieka. Oddzia ywanie mechaniczne na skór jest s absze w porównaniu z wy ej wymienionymi natryskami.5 mm) i wysokiego ci nienia wody wynosz cego 204-405. ró nie ukszta towanego strumienia wody na odpowiednie okolice cia a osoby stoj cej w odleg o ci 3-4 m od katedry natryskowej. Polewania ± s zabiegami wodoleczniczymi. w tym niestabilna i stabilna choroba wie cowa. w troby oraz niedokrwisto Niektóre choroby skóry (np. pod którym znajduje si nasadka sitkowa. zarostowe schorzenia naczy krwiono nych oraz zakrzepowe zapalenie y Jaskra Zaburzenia czucia Ostro nie u osób starszych 162 Zabiegi wodne. Polewania mog by ca kowite lub cz ciowe. Natrysk nasiadowy przy u yciu wody ch odnej stosuje si zwykle w guzkach krwawniczych odbytnicy lub przy jej wypadaniu. Zamiast wody gor cej mo na u ywa strumienia pary wodnej.2 kPa (3-4 atm). Natryski sta e ± natryski. Natrysk p aszczowy (boczny) ± wykonuje si w specjalnym urz dzeniu w kszta cie klatki papuziej. 1 cm. stosowane w balneoterapii Natryski ruchome ± polegaj na dzia aniu ruchomego. Natrysk szkocki ± natrysk o zmiennej temperaturze. Temperatur wody ustala si w zale no ci od wskaza . czas natrysku wynosi od 2 do 3 min. Wykonuje si wod ch odn lub o temperaturze zmiennej.6 do 304. o wymiarach odpowiadaj cych wzrostowi i obj to ci cz owieka. uogólniona mia d yca. po kilkakrotnej zmianie temperatury wody zabieg ko czy si u yciem wody zimnej. stany po przebytym zawale mi nia sercowego. W natrysku tym zamiast gor cej wody stosuje si strumie pary wodnej. stosuj c na przemian wod gor c 38-42 stopni C w czasie od 30 s do 1 min i Wd zimn 10-15 stopni C w czasie kilku sekund.5-3 atm) z zako czonego odpowiedni nasadk w a gumowego o rednicy otworu ok. czyli 1. Natrysk nasiadowy (wst puj cy) ± do wykonania u ywa si specjalnego urz dzenia sk adaj cego si z siedzenia. Natrysk nitkowaty ± wykonuje si go dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki o bardzo ma ej rednicy (0. w których ukszta towanie i kierunek strumieni wodnych nie ulegaj zmianie.0 kPa (2-3 atm). Zabieg ko czy Si po 3 min.

Zmywania wp ywaj w agodny sposób hartuj co i pobudzaj co na uk ad kr enia i oddychania. Po up ywie oko o godziny wyst puj poty. np. Ok ady rozgrzewaj ce ± pod wp ywem tych ok adów wyst puje ogrzanie skóry ciep em wytwarzanym przez ustrój. P ótna u ytego do ok adów uzyskuje si przez jego cz ste (co 2 min) moczenie w zimnej wodzie. a nast pnie wytarciu suchym r cznikiem. Zabieg trwa od 20 min do 2 godzin. W analogiczny sposób post puje si z pozosta ymi ko czynami i tu owiem. Zabiegi wykonuje si 2-3 razy dziennie. a do wyst pienia jej przekrwienia i uczucia ciep a. zako czon odpowiedni kank . klatk piersiow i brzuchem. Temp. po czonego z rurk gumow . które po wytarciu okrywa si ciep ym kocem lub ko dr . 20 mm. P ukania ± wykonuje si przy u yciu urz dzenia zwanego irygatorem. W czasie polewania nale y d y do tego. o wymiarach o 2-3 cm wi kszych od warstwy p ótna zwil onego wod . zw aj naczynia krwiono ne. W podobny sposób dokonuje si p ukania jelita grubego. a niekiedy. przez który przep ywa zimna woda. po czonego z sieci wodoci gow . Przy u ycia irygatora dokonuje si p ukania pochwy. Wody wynosi 37-40 stopni C. Prze cierad o powinno ci le przylega do cia a. W analogiczny sposób post puje si z ko czynami górnymi. Dzia aj koj co i przeciwzapalnie. Zawijanie ± polega na szczelnym zawini ciu ca ego cia a prze cierad em dobrze wy tym z zimnej wody. Chorego uk ada si na le ance i przykrywa ciep ym kocem. Ok ad okrywa si szczelnie ciep ym kocem lub flanel . Jeden koc z cerat rozpo ciera si na ó ku. zmoczonym w zimnej wodzie. Cia o chorego okrywa si du ym prze cierad em. stosowanego w stanach zapalnych pochwy i szyjki macicy. a ilo u yta do p ukania waha si od 1 do 20 l. Zabieg rozpoczyna si od zmycia ko czyn dolnych. rozcieraj c energicznie skór . 40-45 stopni C. aby woda pokrywa a szerokim p aszczem mo liwie najwi ksz powierzchni cz ci cia a poddawanej zabiegowi. w trakcie którego dwukrotnie zmienia si ogrzany koc. Wilgotne zawijania i ok ady z we ny parowanej ± mog by ogólne i miejscowe. Ok ady ch odz ce ± nisk temp. po opuszczeniu ó ka lub ogrzaniu w budce wietlnej. Czas zabiegu wynosi 30-60 min. Nast pnie dokonuje si szybkiego i energicznego nacierania. 163 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wodnych Wskazania: y Nerwice y Stany wyczerpania psychicznego y Nerwobólów y Ró ne postacie go ca stawowego i tkanek mi kkich 86 . czas zabiegu wynosi od 10 do 20 min. aby wydobywa a si ona pionowo z trzymanego w a na wysoko 15 cm. który by zamoczony w zimnej wodzie. Na p ótno k adzie si materia utrudniaj cy parowanie. post puj c od ramion ku stopom. Do p ukania u ywa si czystej wody z dodatkiem rodków farmakologicznych lub wody mineralnej. natomiast cz ciowe ± codziennie. Nast pnie ca e cia o owija si dok adnie ciep ym kocem. Zabiegi miejscowe wykonuje si w postaci ok adów z we ny parowanej. Do zabiegu ogólnego u ywa si 2 we nianych koców i ceraty. Zabieg trwa od 30 min do 1 godziny. k adzie si bezpo rednio na ok ad termofor z gor c wod lub woreczek z ogrzanym piaskiem. Nacierania cz ciowe ± wykonuje si u chorego poddanego uprzednio ogrzaniu. Brzuch i klatk piersiow nale y naciera w kierunku poprzecznym do d ugiej osi cia a. w celu zwi kszenia dzia ania cieplnego. odpowiednio dawkowanym nat eniu. np. Ok ady gor ce ± do ok adów u ywa si wody o temp. Po owini ciu chorego gor cym.Zabiegi ca kowite wykonuje si zwykle co dugi dzie . a nast pnie dobrze wy tego. Nast pnie obna a si jedn ko czyn i nak ada na ni r cznik. Nacierania ca kowite ± wykonuje si u chorego w pozycji stoj cej po uprzednim zanurzeniu w zimnej wodzie. Zmywania ± polega na zmywaniu cia a g bk lub r cznikiem zmoczonym w zimnej wodzie (15-20 stopni C). ogó em wykonuje si 10-20 zabiegów. cerat lub foli plastikow . Polegaj one na po o eniu na okre lon cz cia a z o onego w kilka warstw p ótna. Sk ada si ono z naczynia na wod . Po krótkotrwa ym uczuciu zimna wyst puje rozszerzenie naczy krwiono nych i uczucie ciep a. drugi za ogrzewa si par wodn w specjalnym kuble lub autoklawie. Ci nienie wody reguluje si przez odpowiednio wysokie u o enie naczynia. a nast pnie ± dostatecznie grub warstw materia u we nianego lub flaneli. Mo na równie w tym celu u y worka z lodem lub rurkowego przyrz du ch odz cego. Ci nienie wody reguluje si kurkiem wodoci gowym tak. Po zabiegu stosuje si zwykle zimny prysznic. Polewania wykonuje si przy u yciu w a gumowego o rednicy ok. Po zako czeniu czynno ci ko czyn okrywa si kocem. miernie wilgotnym kocem zawija si go nast pnie cerat i suchym kocem. uprzednio zanurzonego w zimnej wodzie (10-14 stopni C). Nacierania ± w zabiegach tych kojarzy si dzia anie czynnika termicznego z bod cami mechanicznymi o ró nym.

Kationy czyli kationowe substancje czynne. Podra niony zostaje te uk ad nerwowy i pobudzone mi nie. Wynikiem tej w drówki jonów w cz ciach cia a. preparaty w ampu kach.elektrody przymocowuje si opask elektryczna (u o enie elektrod w czasie zabiegu nie ulega zmianie ) lub metod labiln . który w czasie swego przep ywu nie zmienia kierunku ani nat enia. Zabiegi z elektroktrolecznictwa stosowane w kosmetyce. Po jonoforezie preparaty w ampu kach nale y pozostawi na skórze. nast pnie rozprowadzi na skór preparat omijaj c okolice oczu i ust.Galwanizacja ± polega na przy o eniu elektrod do wilgotnej skóry. mo na mówi o zabiegach takich jak jonoforeza. Galwanizacja to najstarsza metoda zastosowania pr du sta ego w kosmetyce.y y Przewlek e schorzenia dróg oddechowych Zaburzenia ukrwienia obwodowego Przeciwwskazania: y Niewydolno kr enia y Choroba nadci nieniowa y Choroba wie cowa y Stany padaczkowe y Stany wyniszczenia y Zapalenie nerwów i nerwobóle w ostrym stadium y Zaawansowana nerwica serca y Zaburzenia czucia y Stany zapalne skóry 164. W ampu kach znajduj si bardzo cz sto zarówno anionowe jak i kationowe substancje czynne. wprowadzane s za pomoc anody. pobudzaj ce z katod . Aniony czyli anionowe substancje czynne wprowadza si do skóry za pomoc katody. PR D STA Y Pr d galwaniczny jest pr dem sta ym. Dzia anie koj ce uzyskuje si poprzez po czenie z anod . Wybór anody lub katody jako elektrody czynnej zale y od wskaza .Jonoforeza ± ma na celu wprowadzenie w skór substancji czynnych(np. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du sta ego stosowane w kosmetyce : 1. ampu kach) zawieraj ce czynne substancje . W kosmetyce wykorzystuje si g ownie pr d galwaniczny (pr d sta y ) oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. przez które przep ywa pr d jest przekrwienie. Elektroda czynna zmienia swe po o enie a bierna pozostaje na miejscu : przesuwa si elektrod czynn po skórze. aniony w kierunku anody. Przy u yciu pr du sta ego wykonuje si zabiegi galwanizacji. Pr d sta y przep ywaj cy przez p yny nazywany jest pr dem galwanicznym. Chusteczk papierow mo na ewentualnie usun nadmiar preparatu. Nazwa leku Biegun Dzia anie Wskazania Uwagi 87 . W takim wypadku katoda jest elektrod czynn .Przed zabiegiem skór nale y dok adnie oczy ci . Elektrolecznictwem lub elektroterapi nazywa si dzia lecznictwa fizykalnego. Jony wewn trz organizmu zaczynaj si przemieszcza pod wp ywem pr du : kationy przesuwaj si w kierunku katody . Na opakowaniach ampu ek umieszczone s informacje dotycz ce adunków elektrycznych i czasu trwania jonoforezy. Powstaje ono w nast pstwie tworzenia si cia histaminopodobnych o dzia aniu rozszerzaj cym naczynia. poniewa przy przesuwaniu poprzecznym znacznie wzmaga si opór tkanek. Katoda jest wtedy przeciwelektrod . Kierunek przesuwania elektrody powinien by zgodny z pod u nym przebiegiem mi ni. która jest elektroda czynn . w których rozpuszczone s substancje czynne zdolne do jonizacji . elektrolizy i galwanokaustyki. Celem tego zabiegu jest poprawa napi cia mi ni. natomiast anoda przeciwelektrod . jonoforezy. Zabiegi najcz ciej stosowane przy u yciu tego ostatniego to darsonwalizacja i elektrokoagulacja. W takiej sytuacji co trzy minuty zmienia si bieguny elektrod. Najcz ciej stosowane s roztwory wodne np. dra ni ce. leki) w postaci cz stek o adunku elektrycznym (jonów). je li zastosujemy tak e ma lub p ynne preparaty (np. 2. elektroforeza czy dezinkrustacja . nie odrywaj c jej od powierzchni. Poza wymienionymi stosuje si równie pr dy wielkiej cz stotliwo ci. obecnie coraz mniej stosowan ze wzgl du na zmian nat enia pr du w czasie przesuwania elektrody. Galwanizacje mo na wykona metod stabiln . w którym wykorzystuje si do celów leczniczych pr d sta y oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci.

dzia a przeciwzapalnie Przeciwzapalne. Elektrody nale y przesuwa po powierzchni. Na skórze poddawanej zabiegowi rozprowadza si cienk warstw ma ci. uszczelnia naczynia krwiono ne. wzmaga dzia anie cia odporno ciowych organizmu. W odró nieniu od jonoforezy. tr dzik pospolity Tabela przedstawia leki stosowane do zabiegu jonoforezy 3. odczulaj co. uczulenia Nerwobóle. Kwas askorbinowy (witamina c) Katoda(-) Soda oczyszczona Anoda(+) Uelastycznia naczynia krwiono ne. powoduje nadczynno tarczycy.Chlorek wapnia wprowadzenia Anoda(+) Jodek potasu Katoda (-) lecznicze Przyspiesz regeneracje tkanki nerwowej. dzi ki czemu lepiej ukrwiona.Dezinkrustacja Inne rodzaje substancji czynnych u atwiaj usuni cie stwardnia ego obumar ych usek skóry z górnych warstw naskórka.Elektroforeza Celem elektroforezy jest wprowadzenie do wierzchnich warstw naskórka substancji sk adowych ma ci. na której umieszcza si jeszcze jedn wilgotn warstw gazy. Do pr dów impulsowych zalicza si : -Pr dy o impulsach prostok tnych (pr d galwaniczny przerywany ) -pr d eksponcjalny (o impulsach trójk tnych i trapezoidalnych ) -pr d sta y sinusoidalny zwany równie pr dem sta ym faluj cym -pr d faradyczny i neofaradyczny Zabiegi z wykorzystaniem : 88 . odmro enia Blizny. skóra jest dodatkowo ogrzana. bakteriobójcze Nerwice naczyniowe ojotok. Ma to prowadzi do bardziej intensywnego wnikania substancji czynnych do skóry. zaleca si jej wcze niejsze rozgrzanie np. za pomoc promieniowania podczerwonego. Zadaniem jonów jest zmniejszenie swoisto ci osadów aby mog y . Ten zabieg pr dem sta ym nazywany jest dezinkrustacj lub g bokim oczyszczaniem. 4. Tak e przed tym zabiegiem skóra powinna zosta oczyszczona.Termoforeza Jonoforez mo na uzupe ni aparatami. PR D MA EJ CZ STOTLIWO CI Do pr dów ma ej cz stotliwo ci zalicza si pr dy z o one z impulsów elektrycznych o ró nych kszta tach i cz stotliwo ciach. Je li podczas zabiegu ma by lepiej ukrwiona. tr dzik ró owaty. zosta wyp ukane. Aparaty do termoforezy s jednak dro sze ni urz dzenia do jonoforezy. których elektrody s dodatkowo podgrzewane. który wprowadza jony do zrogowacia ych warstw naskórka oraz do gruczo ów ojowych i potowych. dzia a przeciwzapalnie. bliznowce. zrosty Jod mo e wywo a objawy zwi zane z kumulowaniem si go w organizmie. Zabieg ten to termoforeza. resorbcyjne Wywiera dzia anie zmi kczaj ce na tkank czn Nerwice naczyniowe. nast pnie nak ada na ni wilgotn bibu . Zabieg przeprowadza si tak e za pomoc pr du sta ego. 5. rozmi kczaj ce. zgrubienia cznotkankowe.

Pr dy elektryczne z obu obwodów nak adaj si w organizmie cz owieka.Dzia anie to korzystnie wp ywa na naczynia krwiono ne i limfatyczne. dzia a pr d zmienny o cz stotliwo ci 1-100 Hz. Pr d interferencyjny nie jest wi c dostarczony do organizmu przez urz dzenie. stóp. Dzi ki nowoczesnym aparatom uzyskano pr d o dzia aniu analogicznym do pr du faradycznego ale o ci le okre lonych parametrach. drugi zmienne mi dzy 4001 a 4010 Hz. w zale no ci od wra liwo ci.galwanofaradyzacja ±Przy tym zabiegu w cza si pr d galwaniczny o nat eniu w granicach 1do 4 mA ( w zale no ci od indywidualnej wra liwo ci) oraz s aby pr d faradyczny. Pr d eksponcjalny jest zdolny do wywo ania skurczu mi ni nawet wówczas gdy wykazuje on odczyn zwyrodnienia i nie odpowiada na bodziec pr du sta ego i faradycznego. przep ywaj przez skór i tkanki pacjenta. przerywany. Pr d interferencyjny jest stosowany w walce z cellulitem. je li pr dem dra ni si bezpo rednio mi sie lub zako czenie nerwu ruchowego w mi niu z tzw. Pr d przep ywa wtedy przez mi sie w kierunku pod u nym. Mo na j wykona metod stabiln i labiln . Dzi ki odpowiedniemu rozmieszczeniu elektrod zasi g dzia ania pr du interferencyjnego mo na dok adnie okre li . PR D REDNIEJ CZ STOTLIWO CI Pr dy redniej cz stotliwo ci to pr dy o cz stotliwo ci oko o 4000Hz. Odpowiada to zakresowi niskich cz stotliwo ci. Zabiegi ELEKTOLECZNICZE za pomoc pr dów interferencyjnych( nale y do pr dów redniej cz stotliwo ci) stosowane w kosmetyce : Podczas tego zabiegu do cia a pod czone s dwa obwody elektryczne. Metod t stosuje si we wszystkich przypadkach zaniku mi ni z powodu bezczynno ci. punktu motorycznego. Poprzednio do stymulacji mi ni u ywano pr du faradycznego i pr du galwanicznego przerywanego. Pr d faradyczny i neofaradyczny stosuje si w kosmetyce przy zwiotczeniach mi ni i pow ok skórnych w celach profilaktycznych dla utrzymania prawid owego napi cia mi ni. Pr d musi by dostarczony do organizmu w oddzielnych obwodach elektrycznych.polega na wywo aniu skurczu mi nia za pomoc pr du elektrycznego. Interferencja oznacza krzy owanie b d nak adanie pr dów elektrycznych lub drga . Do aparatu pod czone s cztery elektrody (po dwie na ka dy obwód elektryczny). Obecnie aparaty do faradyzacji zast puje si bardziej nowoczesnymi aparatami elektronowymi zwanymi stymulatorami. Elektroda czynna powinna by u o ona w punkcie motorycznym mi nia.jest podobnym zabiegiem do galwanizacji. Skurcz mi nia mo na uzyska . tym silniej on pobudza. Sk ada si z impulsów dodatnich i ujemnych ró ni cych si mi dzy sob kszta tem i wielko ci . Po wywo aniu kilku skurczów stosuje si przerw 1-4 minutow dla odpoczynku mi nia. 89 . Do faradyzacji labilnej u ywa si elektrod p ytowych. 3. Wewn trz organizmu. u o ona jest w miejscu odpowiednim do danego zabiegu Po w czeniu pr du regulatora zwi ksza si jego moc a do uzyskania skurczu mi nia. Stymulowa mo na mi nie pr kowane i g adkie. Elektrody umieszcza si na ciele cz owieka tak. W miejscu skrzy owania przez nak adanie si tych zmiennych strumieni pr dów powstaje wewn trz tkanek pr d interferencyjny ma ej cz stotliwo ci. Elektrostymulacja . aby elektrody jednego obwodu le a y po przek tnej.faradyzacja. po czona z anod . d oni i stóp)polega na u yciu elektrody czynnej ma ej w postaci kulki i elektrody biernej p ytkowej. który wytwarza czynne elektrobiologiczne impulsy. mniejsze lub wi ksze skurcze mi ni . Obydwa obwody elektryczne maj ró ne cz stotliwo ci. S dwie metody elektrostymulacji: jednobiegunowa i dwubiegunowa. W kosmetyce metoda leczenia pr dami redniej cz stotliwo ci polega na zastosowaniu jednocze nie dwóch redniej cz stotliwo ci pr dów ró ni cych si mi dzy sob w zakresie od 0 do 150 Hz. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du o ma ej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce : 1. d oni ). Pr d faradyczny wychodzi obecnie z u ycia. Pr d p yn cy przez elektrody przy o one do skóry powoduje. Elektrod czynn przesuwa si ruchem agodnym. Nie wolno wykonywa faradyzacji na czole (przep yw pr du przez mózg jest niebezpieczny) lub w obr bie kr gos upa (mo e wyst pi podra nienie pr dem rdzenia) 2. zgodnie z przebiegiem pod u nych mi ni. m oteczka Wagnera. pr d natomiast galwanofaryczny przy odmro eniach i zwiotczeniu mi ni. Metoda dwu biegunowa polega na u yciu dwóch elektrod czynnych. Nosi on nazw pr du neofaradycznego i jest z o on z y impulsów trójk tnych. Pr d faradyczny wytwarzany jest w induktorze przez w czenie i wy czenie pr du za pomoc tzw. Elektrod czynn czy si z biegunem ujemnym (katod ). nie odrywaj c jej od powierzchni skóry. w miejscu nak adania si obwodów. 4000 Hz.Elektroda bierna wi ksza . lecz powstaje dopiero w wyniku przemiany cz stotliwo ci w organizmie cz owieka. Im ni sza jest cz stotliwo pr du zmiennego. Stosuje si j równie do elektrostymulacji mi ni odnerwionych (uszkodzenie nerwu obwodowego twarzy. które s od siebie niezale ne. Pr dy te wytwarzane przez dwa generatory znajduj ce si w aparacie. Aparat do pr du interferencyjnego wytwarza pr d o dwóch obwodach elektrycznych. Przy faradyzacji stabilnej stosuje si s aby pr d faradyczny pulsuj cy. Uk ada si je na mi niu w okolicy jego przyczepów. a nast pnie znów wywo uje si seri skurczów. jeden strumie pr du mo e mie np.-pr du o impulsach prostok tnych ± szeroko zastosowany w elektrostymulacji mi ni i nerwów oraz w elektrodiagnostyce. Metoda jednobiegunowa (stosowana do twarzy.

W kosmetyce wykorzystuje si dzia anie bod cowe na uk ad naczyniowy skóry oraz dzia anie bakteriobójcze dzi ki wydzielaniu si ozonu.Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii. W czasie zabiegu wytwarza si równie dzia aj cy bakteriobójczo ozon.zwiotczenie skóry ± zwiotczenie mi ni ± blizny uczulenia Przeciwwskazanie do wykonania jonoforezy dotycz g ownie przeciwwskaza do stosowania pr du sta ego: -uczulenie na pr d galwaniczny . Wynika to z nieci g o ci drga elektromagnetycznych spowodowanych stosunkowo d ugimi przerwami mi dzy okresami oscylacji.tr dzik ró owaty tr dzik pospolity . na narz dy wewn trzne. co wp ywa. d¶Arsonwal. wzmacnia przep yw krwi w skórze ( miejscowe przekrwienie ) oraz o ywienia tkanki nerwowej. Pr dy d¶Arsonwala dzia aj na zako czenia nerwów wegetatywnych uk adu nerwowego co przejawia si zmienion czynno ci naczy skóry w obr bie tkanek poddanych zabiegowi ulegaj one rozszerzeniu. na drodze odruchów. W gabinecie kosmetycznym u ywa si ma ych aparatów z elektrodami szklanymi pró niowymi. ci a -pora enie spastyczne -stosowanie ma ci lub kremów przed zabiegiem Podstawowe wskazania do jonoforezy: rozszerzone naczynia w osowate . Wyst puj równie podra nienie nerwów czuciowych skóry i mi sni.ropne procesy zapalne skóry wypryski i uszkodzenie skóry ostre stany zapalne skóry . niskim nat eniu (od 1 mA) i wysokim napi ciu (do kilkuset tysi cy V ). Zasadnicz w a ciwo ci pr du wielkiej cz stotliwo ci jest wytwarzanie ciep a w tkankach ustroju na dowolnej g boko ci.PR D WIELKIEJ CZ STOTLIWO CI Pr d wielkiej cz stotliwo ci podra nia skór . Wytworzone przez stosowanie darsonwalizacji ciep o jest s abe i powoduje bardzo niewielkie ogrzanie tkanek. splotów i Korzeniów nerwowych ±nerwice naczyniowe skóry .stany gor czkowe ± daleko posuni ta mia d yca ubytki i skaleczenia skóry pora enia spastyczne po ekstrakcji z ba ±stany ropne oko o z bowe .rozszerzone naczynia (teleangiektazje) -odmro enia rozszerzone uj cia gruczo ów ojowych skóry Przeciwwskazania do zabiegu galwanizacji: -uczulenie na pr d galwaniczny -ropne i zapalne stany skóry -wyprysk -tr dzik pospolity -stany gor czkowe. zaburze czucia skórnego. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE za pomoc pr du o wielkiej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce: 1darsonwalizacja Aparaty do darsonwalizacji wytwarzaj pr d cz stotliwo ci drga od 300 do 500 kHz. wype nionymi gazem szlachetnym (neonem). odmro e . W lecznictwie zabiegi darsonwalizacji ogólnej wywieraj dzia anie uspokajaj ce i maj zastosowanie w stanach wyczerpania nerwowego nerwicy wegetatywnej.tr dzik ró owaty. ma te powierzchniowe dzia anie dezynfekuj ce. Podczas zabiegu przesuwa si wolno odpowiedni elektrod po powierzchni skóry.Wykorzystuje si go w celu pobudzenia przemiany materii. wi du. Dzia anie biologiczne darsonwalizacji polega na wytwarzaniu ciep a w tkankach w czasie oddzia ywania energii elektromagnetycznej na ustrój. Wskazania do galwanizacji: nerwobóle ±przewlek e zapalenie nerwów obwodowych. 165. Pr d wielkiej cz stotliwo ci zosta wprowadzony do lecznictwa przez J. Stosowanie pr du d¶Arsonwala nazywa si darsonwalizacj .stany ropne migda ków - 90 . Zabiegi miejscowe stosuje si przy leczeniu nerwobólów.antyseptyczne .

mo liwo wyst pienia uczule na leki stosowane do zabiegu ± jednoczesne leczenie miejscowe obszarów skóry.ci a Wskazania do faradyzacji i galwanofaradyzacji: zwiotczenia mi ni i pow ok skórnych ± utrzymanie prawid owego napi cia mi ni odmro enia Przeciwwskazania do faradyzacji: .tendencja do krwawie ± zakrzepica ± ci a ± zmiany skórne w miejscu po o enia elektrod ± choroby nowotworowe ± przypadki w których skóra nie mo e by zwil ona Wskazania do darsonwalizacji: ojotok i tr dzik twarzy ± ojotok skóry g owy ± zaburzenia w obwodowym kr eniu krwi ± odmro enia ysienie plackowate Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji ogólnej: ci a .dyskopatie ± choroby zwyrodnieniowe stawów ±RZS i ZZSK ± nerwobóle i zespo y uciskowe ± zapalenie oko ostawowe -zespo y naczyniowe ± stany po urazach narz du ruchu ± zespo y przebiegaj ce z wzmo onym napi ciem mi niowym ± obrz ki.nadpobudliwo nerwowa choroby serca .stany zapalne i ropne skóry ±pora enia spastyczne Wskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -zespo y bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr gos upa .uszkodzenia i rany na skórze ± stany zapalne gor czka . wynaczynienia ródskórne i ródmi niowe Przeciwwskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -pacjenci z wszczepionymi urz dzeniami elektronicznymi (np.metalowe implanty Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji twarzy elektrod pró niow : tr dzik ró owaty teleangiektazje stany alergiczne skóry ± stany zapalne i zaka ne skóry 91 . rozrusznik serca) lub innymi implantami .astma .nadci nienie ± obrz ki .stany spastyczne mi ni ± ropne i zapalne stany skóry Wskazania do elektrostymulacji: niedow ady spowodowane uszkodzeniem nerwu obwodowego Przeciwwskazania do elektrostymulacji: . na których mia by by wykonywany zabieg jonoforezy .

167. osuszaj ce. Reakcje charakterystyczne i wykrywanie w roztworze jonów wapniowych. Ma tak e w a ciwo ci goj ce. maseczek.sprawd cie to ze swoimi notatkami :P ) Reakcje dla Ca2+ Ca2+ + Na2CO3 CaCO3| + 2Na Ca2+ + CO3 CaCO3 | Ca2+ + 2NaOH Ca(OH)2 | + 2 Na+ Ca2+ + 2OH Ca(OH)2 | Ca2+ + H2SO4 CaSO4| + 2H + Ca2+ + SO4 CaSO4 | Reakcje dla Zn2+ Zn+ + NaOH Zn(OH)2 | + Na Zn+ + 2OH . Jest to zwi zek nierozpuszczalny w wodzie .Chemia kosmetyczna 166. Bardzo cz sto wykorzystywany jest jako filtr przeciws oneczny w kosmetykach do opalania. pudrów. cynkowych. przeciwtr dzikowe. (przed nauk .tzw. Tlenek glinu ± jest to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach ch onnych wykorzystywany do produkcji wyrobu pudrów. tytanu i glinu ± w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetyce Tlenek cynku (ZnO). chlorkowych. pomadek w celu nadania matowego lub mlecznego wygl du. Tlenek tytanu ± tzw. biel tytanowa jest najbielszym i najtrwalszym bia ym pigmentem. amonowych. a tak e jako filtr odbijaj cy promienie UV w preparatach kosmetycznych.Zn(OH)2| Zn+ + Na2S ZnS | +Na Zn+ + S2.Cl2 / 5 Cl2 (gaz) + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 92 .Tlenek cynku. Wraz z innymi solami glinu np. siarczanowych i w glanowych. biel cynkowa to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach biel cych i kryj cych jest on stosowany do produkcji pudrów i kremów . zasypek . past. oboj tny chemicznie. ci gaj ce.AgCl | (bia y osad) 10NaCl + 8KMnO4 + 8H2SO4 Mn + 5e Mn 2Cl -1e . Ma on w a ciwo ci kryj ce. chlorkiem glinu zw a uj cia gruczo ów potowych i dlatego stosowany jest w preparatach przeciwpotowych i dezodorantach.ZnS | Reakcje dla NH4 + NH4 + OH NH3 (ulatnia si gaz) x H2O Reakcje dla ClNaCl + AgNO3 AgCl | + NaNO 3 Ag + Cl . Stosowany jest do wyrobu kremów.

lekko ó ty Osad szaro-bia ozielony Pb(NO3)2 Bia e zm tnienie ó ty osad w postaci zawiesiny Bia y osad HCl Brak Brak Wydziela si gaz anion ClICO32- 168. S odporne na dzia anie zwi zków chemicznych (kwasów. tlenu z powietrza). drobnokrystaliczna substancja sta a. Parafina: Bia awa. Maja 93 .PbSO4 | (bia y osad) Reakcje dla CO3AgNO3 + CO32. (sk ada si z w glowodorów o liczbie atomów w gla >20).NaCl + Pb(NO 3)2 PbCl2 + 2 NaNO3 2Cl. zasad. niebieski osad Bia y osad Bia y osad Wydziela si amoniak Na2 S Osad koloru herbaty Czarny osad Bia y osad ? kation Cu2+ Pb2+ Zn2+ NH4 + AgNO3 Bia y osad Serowaty.H2O + CO2 (gaz) +2Cl2 HCl + Co 32H2O + CO 2 (gaz) +Cl- Wykrywanie: barwa Niebieski Bez barwny Bez barwny Bez barwny HCl Brak Bia y osad Brak brak NaOH Galaretowaty.PbSO4 | + 2NO3Pb 2+ + SO42. w dotyku t usta.PbCO3 | + 2NO 3Pb + Co32.AgCO3 | + 2NO3CO32.+ Ag AgCO3 | Pb(NO3)2 + Co32.+ Pb 2+ PbCl2 (bia y osad) Reakcje dla SO42Pb(NO3)2 + SO42.PbCO3 | HCl + Co 32.

natomiast je eli pomi dzy atomami w gla pojawia si cho by jedno wi zanie podwójne. Po stopieniu miesza si z t uszczami. Myd a to sole sodowe i potasowe wy szych kw. t uszczowych (powsta ych w trakcie hydrolizy zasadowej t uszczów) Sole wapniowe i magnezowe. olejami. ponad 24 atomy w gla w szkielecie maj kw. Je eli atomy w gla w kw. itd. benzyn .w a ciwo ci podobne do t uszczów. ma o reaktywna chemicznie. ale w przeciwie stwie do nich nie je czej . dzi ki czemu przeciwdzia aj utracie wody i hamuj procesy starzenia skóry. topnienia 60 stopni C. Jako fizjologiczny sk adnik w osów powszechnie jest on równie stosowany w od ywkach.weglowy ). Ich obecno w preparacie wp ywa równie korzystnie na przyswajanie rozpuszczalnych w t uszczach witamin: E. W kosmetyce okluzja oznacza tworzenie cienkiej warstwy ( filmu. t uszczowe) s pochodzenia zwierz cego. kremach. woskiem.: -kw. aminow ±NH2 w aminokwasach. ) . Parafiny tworz na skórze hydrofobowy film okluzyjny. alifatyczne (kw. Jest to subst. mówimy o kw. karboksylowym po czone s tylko wi zaniami pojedynczymi. Z tego te powodu cz sto okre lane s one mianem czynnika reguluj cego jej gospodark wodno-lipidow . wy sze ( szkielet 12 ± 24 ± w glowy) . Miejscowe zastosowanie NNKT w znacz cy sposób agodzi objawy tr dziku. Nasycone wy sze kw. tonikach. gdzie ulega przekszta ceniu do kwasu pantotenowego. na skórze. w zale no ci od sk . hydroksylow OH w hydroksykwasach. rednie (szkielet 8 ± 12 . Reaguj z zasadami tworz c sole. pantotenowyZwi zek ten jest aktywny biologicznie. Kw. kredkach do warg. W po czeniu z gliceryn tworz t uszcze. Zastosowanie: Np. Mówimy odpowiednio o kw. posiada bowiem zdolno pokonywania bariery warstwy rogowej. W kosmetyce stosowana w szminkach. lakierach i innych wyrobach przeznaczonych do ich piel gnacji. (notatka z wyk adów) Kwasy karboksylowe: Pochodne w glowodorów o ogólnym wzorze R-COOH (-COOH grupa karboksylowa). nasyconych. nienasycone wyst puj g ównie w t uszczach ro linnych (NNKT). szamponach. b ony) subst. mono di-. trikarboksylowych. . Z woda i emulgatorem tworzy emulsj . A i D. Ich w . wrzenia >350oC. Nazwa parafina pochodzi od aci skiej nazwy parum affinis ± ma e powinowactwo. mówimy o kw. ok adach i maskach parafinowych. funkcyjne. topnienia 45 ± 50 stopni C. dwie lub wi cej grup karboksylowych -COOH zwi zanych z a cuchem alkilowym lub pier cieniem aromatycznym. t uszczowe dzielimy na : ni sze (maj szkielet 4 ± 8 ± w glowy). woskowe. ) i parafin tward ( temp. nienasyconych. 169 . W zale no ci od typu substancji otrzymujemy filmy hydrofobowe lub hydrofilowe. Ponadto kw. -Nienasycone kwasy t uszczoweKwasy te stosowane miejscowo mog by w czane w struktur b on komórek warstwy korneocytowej. Rozró niamy: parafin mi kk (temp. atwo penetruje do g bszych warstw skóry. (notatka z ksi zki Ächemia pi kna´) Kwasy karboksylowe zawieraj w cz steczce jedna. 94 . natomiast kw. Fizykochemiczne zale od wielko ci cz steczek. S mieszanin sta ych w glowodorów stanowi c funkcje ropy naftowej o temp. np. kwasy t uszczowe s nie rozpuszczalne w wodzie. W glowodory zawarte w oleju wazelinowym i parafinowym a tak e wazelinie i parafinie s obecne w cemencie mi dzykomórkowym i spoiwie usek w osa. rodkach do uk adania. karboksylowe mog zawiera inne gr.

a nierozpuszczalnej w wodzie Zastosowanie: Emulgatory Solubilizatory Detergenty rodki pianotwórcze rodki zwil aj ce 172. czyli rozpuszczalnej w t uszczach. Wyró niamy: micela sferyczna. Micele to cz stki wyst puj ce w trwa ych emulsjach. S dobrymi emulgatorami np. olbrot Olbrot a tak e wytwarzany z lanoliny euceryt stanowi b. s estrami gliceryny i wy szych kwasów t uszczowych. T uszcze ro linne i zwierz ce.budowa. w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetykach. Estry i woski.liposomy i ich rola w kosmetyce. Micele s kulistymi tworami zawieraj cymi od kilkudziesi ciu do kilkuset cz steczek. Tworz je zwi zki chemiczne o w asno ciach amfifilowych. Estry s to zwi zki. Surfaktanty inaczej rodki powierzchniowo czynne(SPC) s to substancje zmniejszaj ce napi cie powierzchniowe na granicy niemieszaj cych si faz: hydrofilowej (lubi cej wod ) i hydrofobowej( nie lubi cej wody. kredek. które otrzymuje si w reakcji estryfikacji. micela odwrócona. mleczek. Zastosowanie: Do wyrobu szminek. SPC zbudowane s z 2 grup: Hydrofilowej. dobre pod o a kremów 171. Budowa i rodzaje miceli. jako substancje podwy szaj ce po ysk.rodki zmi kczaj ce i wyg adzaj ce skór . smarowno . Jako emolienty.t uszcze). kremów.170.: CH3COOH + C2 H5OH -----> CH3COOC2H5 + H2O Kwas octowy alkohol etylowy octan etylu (ester) woda Zastosowanie: Estry maj du e zastosowanie w kosmetyce. stosowane do produkcji emulsji kosmetycznych(jako emulgatory). czyli rozpuszczalnej w wodzie. dobrymi rozpuszczalnikami(np. przy czym jeden ich koniec ma w asno ci polarne(rozpuszcza si w wodzie) a drugi apolarne(nie rozpuszcza si w wodzie). octan etylu-zmywacze do paznokci) Wiele estrów ma b. liposom 95 . b yszczków. T uszcze ponadto maj dzia anie piel gnacyjne.Surfaktanty. przyjemny zapach owocowy lub kwiatowy(s sk adnikami kompozycji zapachowych produktów kosmetycznych) Woski SA to estry kwasów t uszczowych i wy szych alkoholi monohydroksylowych. Estry s równie b. S to naturalne wydzieliny ro lin lub zwierz t. Cz steczki amfifilowe posiadaj zwykle wyd u ony kszta t. polegaj cej na dzia aniu kwasem na alkohol np. a nierozpuszczalnej w t uszczach Hydrofobowej. przyleganie i trwa o produktów.: lanolina. micela cylindryczna. lamella(dwuwarstwowa).budowa i zastosowanie w kosmetyce.

a otoczonych podwójn warstw lipidow o grubo ci ok. z kolei wzór na st enie procentowe ma posta Ä 96 .na st enie procentowe i molowe. a chcemy obliczy jego st enie molowe. p cherzyki fosfolipidowe -kuliste struktury powstaj ce samoistnie z fosfolipidów. Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do b on biologicznych. Za ó my. Liposomy wyst puj w organizmach ywych. e znamy st enie procentowe danego roztworu. Mo emy przeliczy st enie roztworu ± cz c oba wzory. 173. Maj posta p cherzyków (o wielko ci 0. Znalaz y zastosowanie jako no niki substancji aktywnych zawartych w kosmetykach do g bszych warstw skóry. e liczba moli stanowi stosunek masy substancji do jej masy molowej to otrzymujemy . 5 nm. np. Sk adniki aktywne rozpuszczalne w wodzie transportowane s we wn trzu liposomy(w j drze) a rozpuszczalne w t uszczach mi dzy podwójnymi warstwami liposomy. Wzór na st enie molowe jest nast puj cy: Cm ± st enie molowe n ± liczba moli V . we krwi oraz s produkowane przemys owo.Liposomy.01-1 m) wype nionych wod (lub wodnym roztworem).obj to Je eli uwzgl dnimy.

szczególnie pochodz cych z przemys u spo ywczego.Otrzymany wynik podstawiamy w miejsce ms do wzoru na st enie molowe Ä Do przeliczania st enie procentowego na molowe i odwrotnie niezb dna jest znajomo podanym st eniu. równie w laboratorium. gdy proces zachodzi bez przemiany fazowej. Charakteryzuj si one okre lonym st eniem jonów wodorowych i s u do otrzymywania okre lonego odczynu roztworów. g sto ci (d) o Przygotowywanie roztworów o okre lonych st eniach. Roztwory buforowe nie zmieniaj praktycznie odczynu (pH) podczas rozcie czania lub po dodaniu pewnych ilo ci mocnej zasady lub mocnego kwasu. 174. 175. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ciekach. Odwrócona osmoza jest podstaw jednej z metod odsalania wody morskiej. mycia twarzy i z bów Przy u yciu osmozy odwróconej uzyskuje si wysokiej jako ci wod demineralizowan z du ymi mo liwo ciami zastosowania. czyli prowadzi do zwi kszenia ró nicy st e obu roztworów. Roztwory buforowe to najcz ciej mieszanina sk adaj ca si z roztworu s abego kwasu i jego soli z mocn zasad lub roztworu s abej zasady i jej soli z mocnym kwasem. mo emy sporz dzi roztwór o okre lonym st eniu procentowym i molowym. Do obliczenia tych ilo ci wykorzystujemy przekszta cone wzory na st enie procentowe i molowe. Stosuje si te j do oczyszczania i zat ania cieków przemys owych. zmieniaj c si w bardzo w skim zakresie. Roztwory buforowe odgrywaj wa n rol w procesach biochemicznych organiz mów ro linnych i zwierz cych. 97 . Odwrócona osmoza ± wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez b on pó przepuszczaln rozdzielaj c dwa roztwory o ró nym st eniu. Woda osmotyczna doskonale nadaje si do piel gnacji delikatnej skóry niemowl t. papierniczego i galwanicznego. Woda wyprodukowana na zasadzie odwróconej osmozy jest odpowiednia dla wykorzystania w dziedzinach przemys u gdzie wymaga si u ywania absolutnie czystej wody. W przeciwie stwie do osmozy spontanicznej. a tak e po dodaniu do roztworu niewielkich ilo ci mocnego kwasu lub mocnej zasady. zapewniaj c ci le okre lon kwasowo rodowiska . Znaj c sposób ilo ciowego opisania sk adu roztworu. G ówn zalet tej metody jest stosunkowo ma e zu ycie energii. Cech charakterystyczn roztworów buforowych jest brak zauwa alnych zmian odczynu roztworu podczas rozcie czania roztworu. odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wy szym st eniu substancji rozpuszczonej do roztworu o st eniu ni szym. W tym celu trzeba widzie jakich u y ilo ci substancji rozpuszczalnej i rozpuszczalnika.

dzie o realizuje warto ci. Problemem jest zakres jaki ma obejmowa .estetyk jako wiedz o pi knie i sztuce. 98 . czyli traktowa j jako ga epistemologii(dzia filozofii zajmuj cy si relacjami mi dzy poznawaniem. odbiorca] w jednolit ca o . Mówi si wtedy zazwyczaj o pi knie´. 177. które pojawia y si u filozofów. St d te np. co doskona e. Baumgartem wyznaczy jej zadanie opisywania procesów poznawczych. s d. przez redniowiecze. Uderza go wtedy wspania o i harmonia. W adys aw Tatarkiewicz móg pisa histori estetyki od staro ytno ci. poznaniem a rzeczywisto ci . Estetyka jako nauka o pi knie. gdzie opisano estetyk jako nauk zajmuj c si tzw. dzie o sztuki. gdy cz owiek zachwyca si przedmiotami sztuki czy natury. Rozró nienie mi dzy estetyk explicite i implicite z pewno ci nie jest wystarczaj co jasne. Go aszewska: wiadomo pi kna Warto ci w sytuacji estetycznej nie s pojmowane jako byty same w sobie ani idee. ÄZarys estetyki´. proces percepcji sztuki oraz warto ci estetyczne. ale jako istniej ce na jej gruncie i przejawiaj ce si w stworzonych dzie ach sztuki. Pod poj ciem estetyki implicite natomiast rozumie si b d wszelkie pogl dy na temat pi kna i sztuki. Od czasów Kanta estetyka funkcjonuje jako "regularna" dziedzina filozoficzna. pojawiaj si w ka dym z jej elementów. Epistemologia rozwa a poj cia takie jak: prawda. Warto ci estetyczne-geneza i rodzaje warto ci estetycznych ÄWe my pod uwag powszechnie znan sytuacj . co przerasta jego oczekiwania. Estetyka powsta a jako jedna z dyscyplin filozofii i w tym sensie jest okre lana jako nauka o pi knie. Autor kreuje w dziele te warto ci. Pi kno jest poj ciem wzgl dnym. ró norodno i jednolito ± co . w swojej ksi ce Pt. warto ci niezwykle subiektywn . przekonanie. Warto ci estetyczne istniej w obr bie sytuacji estetycznej. kojarzy si z kategori estetyczn i etyczn . a po XVIII wiek. b d koncepcje powstaj ce poza paradygmatem estetyki jako ga zi filozofii wiadomej swoich metod i celów poznawczych.Estetyka 176. Estetyk tak samo rozumia Immanuel Kant. wiedza czy uzasadnienie). ani byty ogólne. powoduj c ich wzajemn do siebie przynale no do tego stopnia. które dostrzega w wiecie (istniej one niezale nie). M. W ramy sytuacji estetycznej wchodz artysta (twórca). w polskiej literaturze najprecyzyjniej opisa a to Maria Go aszewska. artystów i twórców doktryn artystycznych przy okazji omawiania innych zagadnie . W XVIII wieku za sprawa Aleksandra Gottlieba Baumgartena pojawi o si poj cie estetyki explicite. Estetyka jest najm odsz dziedzin filozofii. chocia samo poj cie estetyki jako dziedziny wiedzy w owych epokach nie istnia o. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisa relacje pomi dzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej. a zarazem zaspokaja najg bsze t sknoty za tym. e nie daj si w pe ni poj ani okre li w oderwaniu od innych elementów sytuacji estetycznej. proces twórczy. odbiorca. a odbiorca odczytuje warto ci w do wiadczeniu estetycznym. Wszystkie elementy sytuacji s od warto ci uzale nione. kszta tuj sytuacj jako ca o i przejawiaj si dzi ki d eniom cz owieka do przezwyci enia opozycji tkwi cych w rzeczywisto ci. dzie o sztuki. sytuacj estetyczn . spostrzeganie. jednak ostatecznie zrywa on z epistemologicznie rozumianym poj ciem estetyki i k adzie podwaliny pod now ga filozofii . W schemacie sytuacji estetycznej warto estetyczna pe ni rol narz dzia: Äto w a nie warto estetyczna wi e wymienione trzy podstawowe elementy [twórca. ani te w oderwaniu od zagadnienia warto ci".

Sk adniki sytuacji estetycznej. A tak e by a estetyk prostoty. czyli warto ci estetyczn . obiektywnie doskona e proporcje. W Grecji muzyka by a traktowana jako sztuka wyj tkowa. a tylko na dalekim planie estetyczne. wiat cz owieka i warto ci estetyczne. uwa a . Po trzecie estetyka sztuki klasycznej by a realistyczna. odbiorca. e pi kno obiektywne polega na liczbie i mierze. e najwi ksze pi kno wyst puje w formach. tzn. jedyna lecznicza. twórca. zgodno . a w szczególno ci ludzkich. zjednoczenie. proporcji i skali istot ywych. estetyce psychofizycznej ± ca a filozoficzna teoria sztuki Sokratesa tak samo. Pitagorejczycy wysnuli równie teori . Platon pi kno rozumia obiektywnie. jak Arystotelesa. 178. zarazem duchowego i fizycznego. Pitagorejczycy nie pos ugiwali si terminem pi kno. w swoim dialogu pt. w trakcie trwania procesu twórczego doprowadza do powstania dzie a sztuki zawieraj cego warto .M. Dobr muzyk mo na dusz ulepsza . e pozostaj wzgl dem siebie w cis ej wspó zale no ci. ÄUczta´ napisa : ÄJe eli dla czego warto y cz owiekowi. inna od wszystkich. Inne natomiast ko czy y si wraz z er klasyczn . pomimo tego. Pewne rysy tej estetyki pozosta y trwale w sztuce i teorii greckiej. jak sformu owali ówcze ni filozofowie: estetyce matematycznej da a wyraz teoria pitagorejska. za z muzyk mo na j psu . znajduj cych si w spokoju i równowadze. jedno sk adników). ceni c prostot wy ej od bogactwa. która mówi e muzyka jest pot g dzia aj c na dusz . zawartej w sztuce klasycznej. e istnieje obiektywne pi kno. lecz terminem Äharmonia´ (zestrój. Klasyczne i wspó czesne uj cie estetyki Podstaw klasycznego pi kna by a estetyka form kanonicznych oparta na przekonaniu. ywi a przekonanie. pi kna formy i zarazem tre ci. a tak e moralne. Po pi te ± by a to estetyka pi kna psychofizycznego. Poprzez stosunek do warto ci estetycznych. Po drugie estetyk t cechowa o uprzywilejowanie form organicznych. a tak e rodzaj zwi zku z nadrz dnym wyznacznikiem sytuacji. Platon. twórca i dzie o sztuki. dzie o sztuki. które stanowi wyznacznik sytuacji estetycznej. a dzie o sztuki posiada i ma mo liwo udost pnienia warto ci odbiorcy. Jej podstawowymi czynnikami s : odbiorca. to dla ogl dania pi kna´ (pojmowanego jako najwy sze z warto ci). bo ujawnia prawa rz dz ce wiatem. twórca. prze wiadczenie. e sztuka pi kno swe czerpie z natury. Estetyce tej. Po czwarte by a to estetyka statyczna. Na temat estetyki najwcze niej wypowiedzieli si doryccy filozofowie ze szko y pitagorejskiej. nie mo e te i nie potrzebuje pi kna natury przeciwstawia innego pi kna artystycznego. maj ca zadanie naukowe. Drugie uj cie klasycznego pi kna któremu warto si przyjrze znalaz o swoje odbicie w pogl dach Platona. o które zabiega a. posiadaj odmienny sposób istnienia. le a a przede wszystkim w jedno ci i harmonii duszy i cia a. Pi kno. Go aszewska przedstawia schemat sytuacji estetycznej jako ogólny model teoretyczny w estetyce. Odbiorca dostrzega i wspó tworzy warto estetyczn . Sztuka klasyczna utrzymywa a harmoni obu elementów: matematycznego i organicznego. najwy ej stawiaj ca pi kno form zatrzymanych w ruchu. e 99 . S dzono. jedyna ekspresyjna. odpowiada estetyka. kolejno s rozpatrywane jej elementy.

sztywno krocz ce lub siedz ce. to co jest pi kne dla jednego . Zwi zek z kultem mia istotne znaczenie dla charakteru i tematyki dzie a do po owy IV w. nie ograniczano si jedynie do kultu cia a. Rozwija si tzw. rze biarze jednak szybko osi gn li umiej tno swobodnego i dok adnego przedstawiania ludzkich postaci. marksistowska. a nie nauk o pi knie. w asno ci rzeczy pi knych. Ale czy sztuk mo na zdefiniowa atwiej ni pi kno? Cz owiek wspó czesny odbiera pi kno w sposób bardzo subiektywny. przyzwyczajaj cy Hellenów do ogl dania nagich cia . Do rze biarzy nale a o wykonanie pos gów kultowych bóstw. Arty ci greccy pos ugiwali si zarówno br zem jak i rozmaitymi rodzajami kamieni.khagatos.n. ale zwrócona ku cz owiekowi. da y podwaliny pod wspó czesn estetyk . nie maj ce indywidualnych rysów twarzy. poczynaj c od IV w. p. e jest w asno ci obiektywn . Ta mnogo estetyk doprowadza do tego.n. St d estetyka jest dzisiaj raczej filozofi sztuki. To. jak i literatura oraz sztuka. jego sprawdzianem jest wrodzony zmys pi kna. wszelkie mo liwe nurty filozoficzne odciskaj swoje pi tno na estetyce. Ma za to miejsce sytuacja odwrotna. odmiennej w sposobie wyrazu . Od po owy V w. to za co dobre. Pod jego wp ywem ukszta towa a si konwencja. stylów muzycznych. Estetyka XX wieku W ramach estetyki nie pojawi si aden nowy pr d filozoficzny. Nie jest to tylko kwestia ró nicy pokole pomi dzy oceniaj cymi. Cia o w formach kultury masowej: a) cia o w sztuce staro ytnej Grecji. Pierwsze dzie a by y sztywne i nieporadne. opieraj c si na za o eniach innej . jest wstr tne i niewarte uwagi na drugiego. jest naprawd pi kne niekiedy ma tylko pozory pi kna. Jednym z najwcze niejszych a zarazem najwybitniejszym dzie wiadcz cych o poszukiwaniach w tym kierunku by Dyskobol Myrona. (180) Cia o jako rze ba. czy malarskich. tworz c kanon klasycznego pi kna.e. Nigdy nie rozdzielano tych dwóch warto ci. by o pi kne. co pi kne musia o by tak e dobre. l 179. p askorze b zdobi cych wi tynie. wedle. n. kiedy to powstanie sztuka nie s u ca bogom.e. nagrobków. Grecy uto samiali jednak kultur fizyczn . Wspó cze ni arty ci podchodz do pi kna z dystansem i ironi . p. lecz problem indywidualnej oceny.e. Na charakter greckiej rze by wp yn w sposób decyduj cy sport. dobra i pi kna. Wspó czesny cz owiek jest wprost zalewany mas ró nych rodzajów literatury. zw aszcza marmurem. Drog przez niego wskazywan poszli 100 . jak np. fascynowa rze biarzy problem przedstawiania cz owieka w ruchu. estetyka transkulturowa. Figury by y statyczne. warto ciowe.e. Na szczególn uwag zas uguj koncepcje estetyki neopragmatycznej i anestetyki. fenomenologiczna. Grecka rze ba przesz a wielk ewolucj w VI w p. filozofia dialogu czy personalizm w etyce. ma wi c mo liwo swobodnego wyboru tego. Na przestrzeni XX wieku pojawia y si : estetyka pragmatyczna. e bardzo atwo zakwestionowa ka d z nich. Wi kszo rze b greckich powsta a w zwi zku z potrzebami religijnymi. b d cy inspiracj i natchnieniem wielu poetów. Mo na powiedzie e zarówno grecka filozofia. ekologiczna czy neuroestetyka. rze biarzy oraz architektów epok nowo ytnych. a nie subiektywn na nie reakcj ludzi. kult pi knego cia a z pi knem umys u. a nie przelotne uczucie przyjemno ci.n. Obowi zywa a zasada kalos. By to efekt g bokich zmian w kulturze.pi kno nie ogranicza si do rzeczy zmys owych. feministyczna. literatów. nie wszystko co nam si podoba. której postacie m skie zarówno bogów jak i ludzi przedstawiano nago. co w pe ni zaspokoi jego potrzeby estetyczne. \"Obna anie\" natomiast pos gów kobiecych nast pi o pó niej. której w Polsce g ównym przedstawicielem i popularyzatorem jest Krystyna Wilkoszewska. Kategorii pi kna u ywa si dzisiaj cz ciej w j zyku potocznym ni na gruncie estetyki.

Rozkwit kosmetyki przypada w Rzymie na okres upadku obyczajów. rodzajowe oraz martwe natury. do 500 r n.e. by y centrami higieny. cho najcz ciej istnia podzia . K piel stanowi a okazj do spotka towarzyskich. ból.e. Z tych czasów pochodzi równie sauna rzymska. W du ej mierze zosta o ono ukszta towane przez malarstwo greckie. ale nie do ko ca je rozumieli. którymi wyk adali ciany domów najbogatsi. Arty ci przeczuwali prawa perspektywy. Nieszcz snemu dzia aniu czasu. u ywano ich w czasie uczt i chwalono si nimi przed go mi. Cia o w malarstwie: Nie zachowa y si prawie adne zabytki malarstwa greckiego. ale ozdabiali je pokrywaj c barwn i skomplikowan dekoracj . który pozbawi y nas tylu arcydzie opar y si szcz liwie malowane naczynia wype niaj ce dzi galerie sztuki staro ytnej ca ego wiata. Pojawiaj si sceny bardziej gwa towne. postaci s ju nie tylko stateczne. dla bogaczy i biednych o okre lonych godzinach. Pocz tkowo obrazy budowano z p askich. a nawet podejmowania politycznych decyzji. cienkich ciankach. najcz ciej ilustruj ce popularne mity. Znane by o równie malarstwo sztalugowe. Bardzo d ugo postacie by y nacechowane godno ci . i inne b) Estetyczne gusty staro ytnych Rzymian (cialo). Tematyka obejmowa a sceny mitologiczne. Ceramika malowana zajmowa a w twórczo ci artystycznej Greków takie miejsce. powag . Tworzono je z motywów geometrycznych stylizowanych rysunków ro lin i zwierz t. które tworzyli.) wysoko rozwin a si kultura k pieli. Ten czas rozwoju rze by to tak e moment. W okresie klasycznym malarstwo zacz o odtwarza naturalny kolor postaci. nienawi . historyczne. wk adano zmar ym do grobu. rado . Innym efektem ewolucji rze by greckiej by a stopniowa indywidualizacja twarzy. W zasadzie termy by y dost pne dla wszystkich.nast pnie arty ci. a nie rzymskie. Termy. doskonale wypalane. W sztuce rzymskiej wyst powa o g ównie malarstwo cienne. ludzkich postaci. Wiadomo. który ci le okre la godziny k pieli chorych. jakie nie zyska a w innych cywilizacjach. e malowid ami ciennymi ozdabiano gmachy publiczne. którzy nie tylko tworzyli pojedyncze pos gi. ale i ca e grupy postaci w ruchu i to w ruchu gwa townym. W Staro ytnym Rzymie (od 500 r p. Oczywi cie te pi kne naczynia by y przedmiotem zbytku. Thermae albo balnea by y to a nie z o one na kompleks obiektów ulokowanych na rozleg ym terenie. opatrywali je niekiedy swoimi podpisami. 101 . grochu i miodu. Rzemie lnicy wiadomi byli warto ci dzie . Malowano nawet ca e sceny. Znano recept na krem odm adzaj cy z o ony z jaj. Razem z gwa townym ruchem na twarzach pos gów pojawi y si te uczucia: ekstaza. w którym do sztuki zakradaj si emocje. dost pnych dla wszystkich. (181) Dbanie o cia o: Rzymianie przej li zasady kosmetyki od Greków. spokojne i harmonijnym u miechu. rado uczucia. Rzymianie z wy szych sfer ca ymi dniami przebywali w termach. W okresie hellenistycznym powsta a moda na imitowanie kolorowych p yt marmurowych. obrazuj ce cierpienie. jednobarwnych powierzchni. tzw. spokojem. po czyli je ci le z higien cia a.n. które d y o do iluzyjnego oddania natury.. zarówno ludzi wolnych jak i niewolników. w miar up ywu czasu rós stopie szczegó owo ci i poprawno ci przedstawie . Porady kosmetyczne mo emy spotka w najwybitniejszych dzie ach literackich tego okresu. Garncarze potrafili nie tylko powo a do ycia przeró ne naczynia o doskona ych kszta tach.

a na dzie ozdobne pudry. dostosowywa o si uczesania do typu urody. Odwieczny j zyk fryzur znany by w Rzymie i jest aktualny do dzi . sporz dza a z czystej lanoliny (t uszcz otrzymywany z owczej we ny ± stosowany w kosmetykach po dzie dzisiejszy) ma ci i kremy.by y cenione ze wzgl du na mi kko atwo Chin.e. w kolorze bia ym. najcz ciej bawe niane. 102 . gdy wychodzi o si na ulic . W osy farbowa a na jasno (sokiem z pigwy). pojawi y si tkaniny bawe niane sprowadzane z Indii . Op ata za korzystanie z term by a bardzo niska. Zast piono je skomplikowanymi fryzurami. przedzia ek z pedanteri . Znano i wykorzystywano równie tkaniny z ró nokolorowego jedwabiu. co poprzedni by o uznawane za przejaw zniewie cia o ci. n. albo du p acht prostok tnej lub kwadratowej tkaniny z o on wzd u i spi t na ramionach. W czasie podró y. dlatego zajmowali si t czynno ci specjalni niewolnicy ± garderobiani. Od II w. Tkaniny z których szyto ubrania by y ró ne. który by importow any z Fryzury i bizuteria: Kobiety w Rzymie nie zna y adnych rodzajów kapeluszy ani chustek. Tradycyjny strój kobiety rzymskiej sk ada si ze staniczka lub opaski podtrzymuj cej piersi. matrona. Tunik nosi o si w domu. kobiety zam ne na ulicy nasuwa y na g ow pall . szeroka suknia ci gana paskiem podobnie jak tunika. Nosi a ods oni te ramiona i szyj . ci gani ja paskiem i wyrzucano j nad pasek). Moda w tej dziedzinie zmienia a si .. tuniki ekwitów mia y dwa przetykane purpurowe pasy na przodzie). si gaj ca do po owy ydek. dojrza a. które nosi a Messalina.n.2.70 ±3 m i d ugo ci 5-6 m. ale szybko zacz y wychodzi z mody i pojawi y si tkaniny lniane-bardzo delikatne. W a ciwe u o enie togi wymaga o niebywa ego kunsztu i wprawy. Zamo ne panie przeznacza y wiele czasu i pieni dzy na uk adanie w osów. o zaokr glonych ko cach. Za strój Äw z ym tonie´ dla m czyzny uwa ano tak e tunik bardzo d ug . Paznokcie barwi a na czarno. W zale no ci od pe nionego urz du tuniki by y ozdabiane i haftowane w ró ny sposób (np. Jednak we wczesnym okresie cesarstwa jeszcze by y stosowane tkaniny we niane. w teatrze u ywa y parasoli i wachlarzy. Wzorem kobiety by a Messalina. bez r kawów albo z r kawami krótkimi. Tog tworzy pas we nianego materia u o szeroko ci ok. By a to d uga. zdobione z otymi fr dzlami (wp yw mody orientalnej).e. Warkocze kojarz si z przyzwoito ci . z koszuli i w a ciwej szaty ±stoli. si gaj c kostek (aby uzyska odpowiedni d ugo tuniki. któr trzeba by o za o y . Okresowo by a znoszona przez cesarza w drodze aski. czyli swego rodzaju koszula z o ona z dwóch we nianych kawa ków. Tunik z d ugimi r kawami zacz to u ywa w III w. jej uzupe nieniem by a toga. m dra. Ubo sze Rzymianki zamiast mleka u ywa y serwatki. o koku. Dziewcz ta chodzi y bez nakrycia g owy. Kobiety w Rzymie nie nosi y nakry g owy. Ubiory Najwa niejszym elementem codziennego stroju Rzymianina by a tunika.z pretensjonalno ci . Rzymianka po wi ca a wiele czasu piel gnowaniu urody. Na nie zak ada y szal. goli a ca e cia o. Rzymskie patrycjuszki nosi y tuniki z kosztownego jedwabiu. równa. a wymuskane koki . poniewa szczególnie dba y o fryzury. Na czo o nak ada a ozdobne plastry. wci pi kna i m oda. Na noc stosowa a maseczki z chleba. jak i o owini tych wokó g owy warkoczach noszonych przez Liwie.kobiet i m czyzn. które kry y defekty. W czasach cesarstwa zapomniano o fryzurach z prostym przedzia kiem po rodku g owy. Od dawna intuicyjnie wyczuwano erotyczny podtekst fryzur. aby tym samym zjedna sobie lud rzymski ÄZwyk ´ k piel w wodzie zamo ne Rzymianki zast powa y cz sto drog k piel w kozim lub o lim mleku. Stosowa a wonne k piele. W Rzymie kobiety lubi y si stroi wed ug okre lonej mody. produktu otrzymywanego przy wyrobie serów. i farbowania.

W u ywaniu obuwia kobiecego obowi zywa y pewne zwyczaje. opaski wysadzane szlachetnymi kamieniami do w osów. S abszym echem przechodzi secesja w malarstwie. Wi c Rzymianki stara y si rozja ni swoje ciemne w osy.fryzjerki ornatrix. architektury wn trz. rze by i grafiki. takich jak henna. aby wydawa y si ja niejsze. faliste linie. -ornamentacja zwierz co-ro linna. Rzymianie posypywali w osy tak e sproszkowanym z otem. Wyroby ze z ota czono z per ami lub szlachetnymi kamieniami. Szyto je z delikatnej skórki lub tkanin. obr cze na nogach. Dostojna femina stolata nie mog a u ywa na ulicy innego obuwia. upinano szpilami z ko ci lub ko ci s oniowej. przytrzymywano je wst kami. W osy zaplatano i zakr cano w misterne loki za pomoc rozgrzanych szczypiec. Byty ozdabiane drogimi kamieniami. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego s : -p ynne. rumianem i ó tko jaj. aby uzyska jasny lub rudy odcie w osów. W domu mog a nosi sanda y z barwnej skórki. poniewa modna by a wówczas jasna. Nast pnie malowano oczy popio em lub antymonem. Najpierw wybiela y twarz. -inspiracje sztuk japo sk . podobnego do koturnu kobiecego jakie nosi y kobiety greckie. ró owo osadem z czerwonego wina lub barwnikiem ro linnym fukus Rzymianki przyozdabia y cia o w kosztowne stroje i bi uteri . Kobiety u ywa y ró nych substancji do makija u. Z biegiem czasu szewcy nabrali wprawy w szyciu ozdobnych sanda ów. biust. -swobodne uk ady kompozycyjne. bransolety. -p aszczyznowo i linearyzm -subtelna pastelowa kolorystyka (dominowa a biel) 103 . Secesja jest to styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesi ciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku. W tym celu godzinami przebywa y na s o cu. Wargi i policzki malowano na czerwono. Sanda y kobiece mia y cz sto wysok podeszw .U o enie tych ogromnych fryzur wymaga o pomocy i najcz ciej czesa y niewolnice. prawie bia a cera. uk adano tak e wysoko. kolczyki. u ywa y ró nych rodków. szpilki z ko ci s oniowej do w osów. kosztownymi opaskami. W staro ytnym Rzymie by o kilka rodzajów obuwia. kosztowne agrafy. pudruj c sproszkowan kred . Najcz ciej noszono pier cienie. a w szczególno ci rzemios a artystycznego. ESTETYKA 185. naszyjniki. Przechowywa y je w ma ych buteleczkach i naczy kach. Istot secesji by o d enie do stylowej jedno ci sztuki dzi ki czeniu dzia a w ró nych jej dziedzinach. jak pe nego. z otymi siateczkami. -asymetria. Barw obuwia dostosowywano do stroju lub je kontrastowano z kolorami ubiorów. ramiona. sznurami pere . W ówczesnych czasach idea em pi kna by y jasne w osy Germanów. zaliczany w ramy modernizmu. Formy cia a w sztuce na prze omie wieków XIX i XX. z ocone. Kobiety zak ada y eleganckie sanda y robione ze skóry. albo zdobione z oconymi blaszkami.

Pi kno to tak e wysoka warto moralna wykazywana przez dan osob . wy ania y si z popielniczek. Obrazy pi kna cia a we wspó czesnych mediach kultury masowej. budzi zachwyt. przywodzi y erotyczne skojarzenia.W wiecie secesji spotyka si postacie ludzkie (niemal wy cznie kobiety). sposób przedstawienia. W encyklopedii pi kno jest uj te jako podstawowa warto ciuj ca kategoria estetyczna. Przybieraj c cz sto postawy omdlewaj ce. ÄReklama Job´ A. kszta t mi y dla oka (wg Platona). W estetyce antycznej kategoriami estetycznymi by y pi kno. Jest to zespó cech: proporcja kszta tów. które podobnie jak p dy ro linne dawaj sposobno do komponowania krzywolinijnych. u yteczno . smuk a i wiotka w talii. Królowa a asymetria . ale nigdy nie by o okre leniem jednoznacznym. Pi kno cia a jest od dawna w kulturze Zachodu uwa ane za jedn z najwy szych warto ci. Klimt 186. Kobieta secesji by a krucha . które pojmowano jako celowo . Pi kno cia a. wyra a stosunek do niego i wzbudza odpowiedni reakcj u odbiorcy ± prze ycie estetyczne. te . Najwybitniejsi malarze secesyjni to: Gustaw Klimt i Aubrey Beardsley Natomiast plakaty Alfonsa Muchy ukszta towa y charakterystyczny typ postaci kobiecej. najlepiej rude lub czarne. Mucha ÄDanae´ G. by y kwintesencj dekoracyjnego stylu secesyjnego. faluj ce . Kategorie estetyczne w literaturze s podstaw klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej. nast pnie wymieniano tragizm. co jest przyjemne dla oczu i uszu (wg sofistów). pi kno stanowi warto naczeln . Kategoria estetyczna. abstrakcyjnych uk adów dekoracyjnych. wspó czesna estetyka wyró nia brzydot . Wspó cze nie tocz si spory wokó materialnych tre ci pi kna oraz zwi zanych z nim zagadnie . ironi . harmonia barw. sylwetki smuk e i strzeliste. komizm (charakterystyczne dla dramatu). które nadaje przedmiotowi okre lon warto estetyczn . grotesk . Lubiono przedstawia kobiety fatalne . Jedn z ulubionych postaci by a biblijna Salome. Z tego wzgl du w dzisiejszej estetyce zamiast o pi knie mówi si raczej o warto ci estetycznej lub artystycznej. które mia y destrukcyjny wp yw na m czyzn . puszyste . oplata y ramionami i w osami wylewy wazonów. Pogo za pi knem trwa od wieków. d wi ków. patos. W osy s d ugie . ulegaj zmianom w zale no ci od epoki. wdzi k. Styl secesji wykreowa nowy idea urody kobiecej . 187. pi kne jest to. jakby pe ne mi osnej t sknoty. W estetyce rozumianej jako nauka o pi knie. który sprawia. e co si podoba. jako wspó czesna kategoria estetyczna. Nagie kobiety pojawia y si na fasadach budowli. wznios o . 104 .

105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful