Kosmetologia piel gnacyjna

112. NMF i TEWL ± omów sk ad i zastosowanie w kosmetyce. NMF- naturalny czynnik nawil aj cy utrzymania nawodnienia warstwy rogowej, zawiera: wolne aminokwasy(40%) zw aszcza seryn i cytrulin ; kwas pirolidowokarboksylowy lub kwas piroglutaminowy (PCA) (12%), mocznik (7%), mleczany (12%), sk adniki mineralne (Cl+, Na+, K+, Ca+, Mg) (18%); cukry (3,5%) fruktoza, mannoza, galaktoza. Sk ad ten warunkuje zatrzymanie wilgoci w naskórku, przez co NMF uznaje si za czynnik uelastyczniaj cy skór . W przypadku jego niedoboru naskórek staje si suchy, a w konsekwencji pop kany oraz pokryty drobnymi zmarszczkami i fa dkami. Kosmetyki które zawieraj NMF s najbardziej efektywnie nawil aj cymi i odm adzaj cymi skór . TEWL- przeznaskórkowa utraty wody okre la ilo wody traconej przez skór , ale nie wlicza si wody utraconej z potem. Uszkodzenie którejkolwiek ze sk adowych naskórka powoduje zwi kszenie przez naskórkowej utraty wody, prowadz c do zmian w postaci nadmiernego rogowacenia skóry, charakteryzuj cych si sucho ci , uszczeniem, szorstko ci , p kni ciami i towarzysz cym wi dem. Zwi zki nawil aj ce w po czeniu ze sk adnikami okluzyjnymi, stosowane jedynie jako sk adniki nawil aj ce mog zwi ksza TEWL. rodki nawil aj ce o dzia aniu okluzyjnym: -wazelina- szybko zmniejsza TEWL o 99%, -olej mineralny- zmniejsza TEWL o ok.40%, -parafina p ynna- tworzy warstw ochronn , zmniejsza TEWL, -Dimeticon- zmniejsza TEWL bez uczucia t ustej skóry. 113. Jonoforeza i sonoforeza ± wymie i omów substancje aktywne u ywane w kosmetyce. Jonoforeza- zabieg z u yciem elektrycznego pr du sta ego, który pomaga wprowadzi do organizmu przez skór substancje aktywne (leki, preparaty kosmetyczne). Anoda +, katoda -. Skóra do zabiegu powinna by dobrze odt uszczona. U ywa si zazwyczaj gotowych substancji- ampu ek. Chlorek wapnia- dzia anie agodz ce, odczulaj ce, zmi kczaj ce, przyspiesza regeneracj tkanek, stosowany w seriach do skór naczyniowych z cauperos , tr dzikiem ró owatym, nerwic naczyniowo- ruchow skóry. Jodek potasu-silnie oddzia uje na tkank czna, wskazany dla skór z bliznami, bliznowcami, zgrubienia cznotkankowe, zrosty, ale zbyt du e podawanie mo e pog bi nadczynno tarczycy, przy tej chorobie. Witamina C- uelastycznienie cianki naczy , wzmaga odporno . Wykonuje si przy odmro eniach, tr dziku pospolitym, ró owatym, przebarwieniach, zwiotczeniu skóry. R-r sody oczyszczonej- dzia anie zmi kczaj ce, przeciwzapalne, anty ojotokowe, bakteriobójcze, stosowane w leczeniu ojotoku, tr dziku pospolitego. Siarczan cynku (anoda +)- w trudno goj cych si ranach, dro d yce paznokci Siarczan miedzi (anoda +)- ci gaj ce i odka aj ce, w grzybicy d oni i stóp Salicylan sodu (katoda -)- zwi ksza przepuszczalno naczy w osowatych, zmniejsza odczyny zapalne i objawy bólowe, tr dzik pospolity, ojotok, odmro enia Chlorowodorek prokainy (anoda +)- rozszerza naczynia w osowate, znosi napi cie cian naczy t tniczych, dzia a od ywczo, przeciwbólowo; nerwobóle, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie korzo nków Jonoforez wykonujemy co 2-3 dni, góra 10 zabiegów. Przeciwwskazania: -du e rany -uczulenie na pr d sta y -rozrusznik -nieregularne ci nienie -stany zapalne migda ów -oko oz bowe stany zapalne -tendencja do zatoru -gor czka Sonoforeza- jest to metoda, która wykorzystuje wibracje ultrad wi kowe do dzia ania na g bsze warstwy skóry poprzez stymuluj cy mikromasa . Sonoforeza to przede wszystkim relaksuj cy masa oraz niezwykle wydajny sposób wt aczania w g b skóry substancji od ywczych oraz aktywnych. Podczas zabiegu wytwarzane jest ciep o wewn trz skóry, które penetruje tkanki. Sonoforeza równie odpr a skór i mi nie poprzez g boki mikromasa , który poprawia przep yw krwi i limfy. W rezultacie poprawiony jest metabolizm komórek oraz ich regeneracja. Emitowane podczas zabiegu

1

ultrad wi ki przyczyniaj si do u atwienia penetracji substancjom leczniczym, które dzia aj : uszczelniaj c naczynia krwiono ne, lecz zmiany tr dzikowe, dotleniaj oraz kondycjonuj skór . Podczas zabiegu sonoforezy stosowane s ampu ki wype nione substancjami od ywczymi i aktywnymi. W profilaktyce przeciw rozszerzaniu si naczynek krwiono nych, najcz ciej u ywane s : - witamina K, - witamina PP, - wyci g z arniki górskiej, - wyci g z kasztanowca. Witamina K wp ywa pozytywnie na regulacj krzepni cia krwi, przez co likwiduje tzw. paj czki widoczne na skórze. Natomiast witamina PP uszczelnia naczynka krwiono ne, chroni c je przed p kaniem. Wyci g z arniki górskiej wspomaga kr enie krwi, niweluje zaczerwienia na skórze i wzmacnia naczynia krwiono ne. Wyci g z kasztanowca dzia a przeciwzapalnie, zmniejsza sk onno naczynek krwiono nych do p kania oraz intensywnie nawil a skór . Ponadto, usuwa on zm czenie i dog bnie nawil a skór . Sonoforeza jest bezpiecznym zabiegiem, niemniej jednak istniej pewne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia, s nimi: - choroby nowotworowe, - metalowy implanty w ciele, - choroby y , - niewydolno serca, - ci a.

114.Wymie dermatozy najcz ciej spotykane w gabinecie kosmetycznym. -tr dzik pospolity -kaszak -tr dzik ró owaty -rogowacenie mieszkowe - rosacea -piegi - uszczyca -mi czak zaka ny -grzybica -brodawki -blizny, bliznowacenie -w ókniaki -przebarwienia - ojotok -skóra atopowa -wyprysk -opryszczka -pokrzywka -zaskórnik -prosak 115. Cauperose i rosacea ± omów schorzenia i metody post powania w gabinecie kosmetycznym. Couperose - rozszerzone naczynka.
Rozszerzone czy te pop kane naczynka krwiono ne na twarzy mog by skutkiem nadu ywania k pieli s onecznych latem, przemarzni cia twarzy zim , nadmiernego wysi ku fizycznego lub objawem choroby o nazwie rosacea - tr dzik ró owaty. Krucho naczynek krwiono nych jest te czasem cech dziedziczn . Najcz stsz i najbardziej radykaln metod leczenia jest usuni cie pop kanych naczynek. Polega ona g ównie na zamkni ciu naczynek krwiono nych z obu stron poprzez przerwanie ich ci g o ci. Wybór metody zale y od rozleg o ci zmian i jej umiejscowienia. Najcz ciej stosuje si zabiegi: -Elektrokoagulacji -Kriochirurgii -Laserowego zamykania naczynek -Inne: jonoforeza, galwanokaustyka, elektroliza, termoliza

2

Zaleca si te stosowanie preparatów uszczelniaj cych ciany naczy w osowatych i zwi kszaj cych ich elastyczno , poprawiaj cych mikro kr enie i dzia aj cych przeciwzapalne.

Rosacea - tr dzik ró owaty jest chorob przewlek , ograniczon do skóry twarzy, rozwijaj c si na pod o u zaburze naczyniowych i ojotoku. Cz sto wyst powania wynosi 10-15% populacji, cz ciej choruj kobiety, natomiast ci sze postacie wyst puj u m czyzn. Jest dermatoz o wieloletnim przebiegu wyst puj c u ludzi dojrza ych, najcz ciej po 30 r. . Pierwszym stadium rozwoju tr dziku ró owatego jest rumie , który cechuje si napadowymi zaczerwienieniami pod wp ywem emocji, zmian temperatur, pikantnych posi ków, czy wypiciu alkoholu. W kolejnym etapie do utrwalonego rumienia do czaj si grudki i krostki. Wówczas potrzebna jest pomoc dermatologa. Posta przerostowa g ównie nosa dotyczy prawie wy cznie m czyzn i wymaga usuni cia zmian np. krioterapi . Prawdziwa przyczyna powstawania choroby nie jest do ko ca poznana. Wskazuje si na mechanizm immunologiczny, zaka enie roztoczem Demodex folliculorum oraz pewien udzia zaka eniem Helicobacter pylori.
Czynniki predysponuj ce: palenie papierosów, picie kawy i alkoholu, pikantne potrawy, stres, prom. UV, nag e zmiany temperatur, intensywne ciep o i mróz, ska enia rodowiska, nara enie na rodki chemiczne oraz niew a ciwa piel gnacja. Makija korekcyjny przy tr dziku ró owatym Korekt nak ada si na ca powierzchni zmiany, zazwyczaj na ko ci jarzmowe i nos. Tr dzik ró owaty jest trudn zmian do korygowania, ze wzgl du na ró ne tonacje kolorystyczne, od czerwonych po fio kowo fioletowe. Nale y miesza kolory i pami ta o zasadzie im mniej tym lepiej. W przypadku couperose i rosacea skór nale y traktowa zawsze jak wra liw . W piel gnacji nale y bezwzgl dnie unika myde zasadowych, toników i aktywnych kremów. Tonik nale y zast pi wod termaln . Powinno si chroni cer przed s o cem kremami ochronnymi z wysokimi filtrami, ale tak e przed wiatrem i mrozem. W gabinecie nale y zredukowa podra nienia, zaczerwienienia i zmiany naczyniowe, zregenerowa , wzmocni i odbudowa funkcj bariery naskórkowej. Kosmetyki dla cery wra liwej ze sk onno ci do rozszerzania i p kania naczy ± kremy z witaminami C, E, K, z olejem z wiesio ka, z avokado, z kwasem hialuronowym, z naturalnym czynnikiem nawil aj cym, dpantenolem.

116. Sklasyfikuj rodzaje masek kosmetycznych i omów wybranej sk ad i dzia anie.
Maska jako zabieg kosmetyczny jest jedn z najstarszych form upi kszania. Stosowanie ich w nowoczesnej kosmetyce staje si coraz bardziej popularne i jest nieodzownym zabiegiem lub cz ci zabiegu kosmetycznego. Nowoczesne maski daj przy umiej tnym doborze sk adników i prawid owym stosowaniu , efekt przewy szaj cy dzia anie kremów i innych preparatów kosmetycznych. Niektóre maski daj efekt natychmiastowy, ale krótkotrwa y, po innych widoczne zmiany uzyskuje si dopiero po kilkakrotnym zastosowaniu. Maski: Rozgrzewaj ce, ci gaj ce, zio owe, upi kszaj ce(porcelanowe), od ywcze, parafinowe, specjalne. Maski zio owe

3

siemi lniane. jak równie ró ne typu maseczki. korekcyjnych.upo ledzenie czucia. wysokie nadci nienie t tnicze. a na stopach na skutek ucisku niedopasowanego obuwia) . 117. Jest on stosowany w ró norakich celach (profilaktyczno-piel gnacyjnych. MODZEL ± jest to niezbyt wyra na odgraniczona zmiana polegaj ca na zgrubieniu skóry(hiperkeratozie) w miejscu przewlek ego dra nienia mechanicznego ± Powstaje w wyniku d ugotrwa ego ucisku jako reakcja obronna skóry ± Uraz mechaniczny(na r kach powstaj na skutek ci kiej pracy fizycznej. usuni cie z ba i zmiany ropne oko oz bowe. najcz ciej jest kszta tu kolistego. Do prawid owego wykonania masa u niezb dne s odpowiednie kremy. ró nych gruczo ów. skrzyp polny i sza wia. Przy skórach suchych i normalnych stosuje si wi cej zió z zawarto ci zwi zków luzowych i skrobi. alergiczne i zaka ne skóry. Przeciwwskazania: stany zapalne. stany gor czkowe. wady serca.dolegliwo ci subiektywne. kolana zakonników -obraz nadmiernego rogowacenia skóry na stopie. Osoby go wykonuj ce. Masa kosmetyczny trwa ok. uspokojenie. Relaks. Equisetum Arvense. regeneruj cych) maj cych za zadanie podtrzymanie elastyczno ci skóry. Semen Lini. Salvia Officialis. przemian materii i oczyszczenie organizmu z toksyn. np. 20 minut. Przy skórach t ustych maski powinny zawiera zio a maj ce oprócz w a ciwo ci rozmi kczaj cych i agodz cych tak e bakteriobójcze i bakteriostatyczne. czasem dolegliwo ci bólowe przy chodzeniu. choroby psychiczne. nadczynno tarczycy (nie mo na masowa szyi). stan ropny migda ów. nale do grona wykwalifikowanych i dyplomowanych kosmetyczek. palce wio larza. uwzgl dniaj c w a ciwo ci indywidualne cery. a co za tym idzie. Maska zio owa dla cery t ustej i mieszanej: SK AD: Kaolin. Mo e poprzedza zabieg oczyszczania skóry. Dodaje si do nich zio a pobudzaj ce. Sk adniki wg INCI: Magnesium Silicate. zapalenie y i wie e zakrzepy. go Wskazania: W a ciwie przeprowadzony masa kosmetyczny pobudza kr enie limfy. odpr enie. ele. 123. 4 . wskazania i przeciwwskazania.Powinny by odpowiednio dobierane do rodzaju skóry. u atwiaj c tym samym. zmiany skórne niewiadomego pochodzenia. Masa kosmetyczny stosowany jest we wszelkiego rodzaju gabinetach i salonach kosmetycznych.Do powstania modzeli przyczynia si wrodzona sk onno do nadmiernego rogowacenia oraz zaburzenia nerwowo troficzne w przebiegu chorób neurologicznych OBJAWY: -Zgrubienia skóry niezbyt wyra nie odgraniczone -cz sto w charakterystycznych miejscach dla dzia aj cych czynników. zapobiegaj c tym samym. guzki w przebiegu w z ów ch onnych. Masa kosmetyczny ± definicja. czasem nieregularnego. barwy ó tej lub ó tobrunatnej . koncentraty. zaawansowana mia d yca naczy . powstawaniu zmarszczek.

zabieg obejmuj cy: zmycie lakieru z p ytki paznokciowej i opi owanie paznokci. Mniej zaawansowane zmiany podda si j na ogó leczeniu zachowawczemu polegaj cemu na noszeniu odpowiednich wk adek ortopedycznych oraz odprowadzaniu palucha na zewn trz przez umieszczenie specjalnych wk adów silikonowych mi dzy paluch a drugi palec. z noszenia obuwia. Witamina A znajduj ca si w kosmetykach w a ciwie dozowana. ciasnych butów lub nieprawid owo ci anatomicznych OBJAWY: ó te kopulaste grudki oko o 5-6 mm z centralnym czopem lub rdzeniem co odró nia je od modzeli . obrz k okolicy. e by wada mog a si rozwin musz istnie predyspozycje w budowie stopy. Pogarsza si wytrzyma o struktur stabilizuj cych stop . wykazuje korzystny wp yw na skór . odgraniczona grudka hiperkeratolityczna z obecno ci czopa lub rdzenia w cz ci centralnej. Stan taki mo e by wskazaniem do leczenia operacyjnego. czego skutkiem jest obni enie uku poprzecznego i w nast pstwie poszerzenie przodostopia (p askostopie poprzeczne). bolesno . W sk ad tych substancji wchodzi retinol w pe ni aktywny oraz produkty jego utleniania. w osy i 5 . co t umaczy si s abszym uk adem wi zad owo-torebkowym ich stóp.NAGNIOTEK. Nierównomiernie rozk ada si ci ar cia a.( ac. Pod wp ywem zniekszta ce zmienia si biomechanika stopy. os abieniu ulegaj mi nie. Retinoidy zawarte w kosmetykach s u uzupe nieniu niedoborów witaminy A w skórze przyczyniaj cych si do odnowy naskórka. usuni cie zrogowacia ego naskórka za pomoc tary lub frezarki.Zazwyczaj s wra liwe na ucisk PALUCH KO LAWY . odcisków. zako czony jest masa em(krem na stopy) i na o eniem lakieru na p ytk paznokciow . PEDICURE LECZNICZY-zabieg obejmuj cy czynno ci wykonywane przy pedicure kosmetycznym oraz rozszerzony o zabieg: usuwania modzeli. zrogowacenia i p kni na pi tach. Wysoki obcas niew a ciwie skonstruowanego obuwia powoduje przeci enie przedniej cz ci stopy. paluch nie jest ju wystarczaj co silnym punktem podparcia w czasie chodu. natomiast obuwie powoduje nasilenie dolegliwo ci i przyspieszenie post pu deformacji Du rol w wyst powaniu wady (schorzenia) odgrywaj predyspozycje genetyczne. Grup szczególnie zagro on s kobiety uprawiaj ce taniec klasyczny (balet) ze wzgl du na niefizjologiczne obci enia stóp w pointach.in. korekt wrastaj cych paznokci 121 WITAMINA A Okre lenie witamina A dotyczy pewnych zwi zków naturalnych pochodzenia zwierz cego i ro linnego wykazuj cych aktywno biologiczn . hallux valgus). -powstaje wskutek ucisku np. Do czynników predestynuj cych zaliczy nale y tak e oty o oraz stoj cy tryb ycia. Cz ciej wyst puje u kobiet. aktywuj zachodz ce w nim procesy i regeneruj jego warstwy. na wysokim obcasie lub o w skich noskach. jest schorzeniem wynikaj cym m. wyg adzenie. zw aszcza za ciasnego. Natomiast spiczasty kszta t butów bezpo rednio powoduje ko lawe ustawienie palucha. ODCISK jest to najcz ciej ma a. Uwa a si . i mo e wyst pi równie przerost nasady dalszej pierwszej ko ci ródstopia. 122 PEDICURE KOSMETYCZNY. W skrajnych przypadkach pojawia si stan zapalny torebki stawowej stawu ródstopno-palcowego palucha.

czyraczno -ochrona skóry przed promieniowaniem UV WITAMINA E Jest biologicznym antyutleniaczem(chroni wra liwe sk adniki preparatów kosmetycznych). gdy ma wp yw na opó nianie zmian pojawiaj cych si na skutek procesów starzenia. zabezpiecza je przed szkodliwym wp ywem czynników zewn trznych. Witamin m odo ci. Dzia anie witaminy E na skór : -biologiczny antyutleniacz -unieczynnianie wolnych rodników -zapobieganie przedwczesnemu starzeniu si skóry w wyniku przyspieszenia tworzenia si kolagenu i elastyny -ochrona przed promieniowaniem UV -uodpornienie na fotoalergi -zwi kszenie nawil enie skóry -wspomaganie ukrwienia tkanki cznej skóry i b on luzowych 6 . W kosmetyce wit. Naturalny tokoferol skóry znajduje si w b onach komórkowych.paznokcie. Dzia anie preparatów kosmetycznych zawieraj cych Retinoidy na skór : -zmi kczanie naskórka -wyg adzanie powierzchni skóry -zmniejszenie rogowacenia naskórka -poprawa kolorytu skóry -odpowiednie nawil enie skóry -zwi kszenie zawarto ci protein. Witamina E przywraca skórze równowag i hamuje procesy starzenia. Nale y do tzw. E jest wa nym sk adnikiem piel gnacyjnym poprawiaj cym nawil enie i spr ysto skóry. Zaleca si j jako dodatek do preparatów stosowanych do ochrony przed s o cem i po opalaniu. zw aszcza kolagenu w skórze w a ciwej -os abienie przebarwie na skórze -pomoc w leczeniu zmian patologicznych skóry: tr dzik.

grzybicy paznokci itp. Zabieg polega nie tylko na malowaniu. którzy pragn mie adniejsze paznokcie. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego. c kami do paznokci na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym. czy klientka nie ma adnych chorób np. JAKA JEST RÓ NICA POMI DZY MANICURE BIOLOGICZNYM A TRADYCYJNYM. patyczki z drewna pomara czowego.polega na piel gnacji p ytki paznokcia nieinwazyjnymi metodami. OPISA KOLEJNE ETAPY. Stosowane s natomiast pilniki papierowe . ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. ale te na wyrównywaniu skórek i piel gnowaniu p ytki paznokci. Manicure stosuj klienci. podwa aczy). oraz ele i p yny zmi kczaj ce naskórek. Manicure biologiczny. czy klientka nie ma adnych chorób np. Nie u ywa si adnych narz dzi metalowych (pilników. grzybicy paznokci itp. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem PROSZ Manicure tradycyjny ± zabieg kosmetyczny. nie wycinamy skórek tylko i wy cznie je odsuwamy ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego odsuwamy skórki ± nie u ywamy narz dzi typu kopytko metalowe. pilnikiem papierowym na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym. Kolejno zabiegu jest taka sama jak przy manicure tradycyjnym. któremu poddawane s paznokcie u r k. kopytka metalowego odsuwamy skórki i wycinamy c kami do skórek ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem 7 .124.

Rodzaj zale y od pod o a . czasami bolesne zgrubienia i guzki. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. Objawy takie mo na spotka u osób uprzednio aktywnie fizycznie. Etapy procesu patologicznego (PEFS) mo na podzieli na stadia: obrz kowe w óknieniowe stwardnieniowe (powstaja pierwsze drobne guzki) makroguzki . zmniejszenie elastyczno ci. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: wodny i t uszczowy. okci lub sutków wyst puj ca po uj ciu w fa d. czasem szorstka z powodu z ego jej od ywiania. ramion. wiotko ci. Stopnie cellulitu: Stopie I ± Äskórka pomara czowa´ w obr bie bioder. po gwa townym schudni ciu oraz po d u szym stosowaniu rodków odwadniaj cych. guzki s bolesne palpacyjnie. które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. które od d u szego czasu zaniecha y uprawianie sportu. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. zwi kszenie blado ci skóry. CELLULIT . Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce cellulit. Jest to tzw. nie przylega ci le do mi ni. dezorganizacja anatomiczno-funkcjonalna tkanki podskórnej 8 . Ten typ spotyka si u kobiet. ud. CELLULIT ± ETIOPATOGENEZA. czasami wyst puje ból spowodowany g bok palpacj Stopie IV ± tworzenie przez zrazili tkanki t uszczowej guzków wi kszych rozmiarów. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadni cie mi nia po ladkowego). poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. blado skóry. u osób z wiotk skór i s abymi mi niami. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. mo e zajmowa du e powierzchnie i sprawia wra enie jakby tkanka znajdowa a si mi dzy skór a mi niami. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. po ladków. wra liwo na bod ce) Stopie III ± tworz si w tkance podskórnej nieregularne. Nast puje przerost ( nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej).defekt kosmetyczny. hipotermia Stopie II ± Äskórka pomara czowa´ tworz ca si samoistnie po napi ciu mi ni. czasem trudno jest odró ni posta twardego cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. kolan. Cellulit mi kki t uszczowy jest lu ny. hipotermia. poprzedzielanych tkank w óknist ( skóra podobna do materaca). na którym si formuje. WYMIE ZABIEGI REDUKUJ CE. ma fa d i obrzmienia przypominaj ce pikowan ko dr . zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. odczucia podobne do parestezji ( zmniejszenie czucia. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn.125. wzrost Äciastowato ci´ skóry. fa szywy cellulit. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej ( hiperplastyczny lub hipertroficzny ). zmniejszenie elastyczno ci. Wtedy jest wyra nie widoczny. ale cz sto ból jest spontaniczny. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. cyrkulacji krwi. lokalnej hipotermii. Mog równie wyst pi rozst py. dalszy wzrost Äciastowato ci´ skóry.

Czynniki predysponuj ce do wyst pienia cellulitu: 1. rodki farmakologiczne oraz metody maj ce na celu os abienie czynników nasilaj cych zmiany. mechaniczne. 9 .nadmierne spo ycie t uszczów i w glowodanów .zmniejszenie wydolno ci pompy mi niowej w ko czynach dolnych (zastój p ynów) ‡ noszenie obcis ych ubra (utrudnia odp yw ylny) ‡ noszenie butów na wysokich obcasach (sprzyja dysfunkcji mi ni ydek. m.zwiotczenie ci gien i mi ni . wyzwala tworzenie wolnych rodników) ‡ picie alkoholu (nasila tworzenie t uszczu) 3. Ci a ‡ w patogenezie cellulitu udzia bierze wiele czynników.nadmierna poda soli (gromadzenie wody) ‡ siedz cy tryb ycia: . chirurgiczne. stan gotowo ci i czu o receptorów hormonalnych ‡ predyspozycja do rozwoju niewydolno ci ylnej 2. Choroby wspó istniej ce: ‡ metaboliczne ‡ hormonalne ‡ choroby uk adu kr enia ‡ choroby ginekologiczne ‡ choroby nefrologiczne ‡ choroby o dka i jelit 5. liczba. leczenie fizykalne. utrudnia odp yw ylny) ‡ palenie papierosów (zmiany w mikrokr eniu. Hormonalne: ‡ g ównie nadmiar e skich hormonów ± estrogenów 4. rodowiskowe: ‡ z e nawyki ywieniowe: . Czynniki zwi zane z leczeniem: ‡ preparaty antykoncepcyjne ‡ preparaty przeciwhistaminowe ‡ preparaty przeciwtarczycowe ‡ beta-blokery 6. u kobiet o typie nordyckim lub anglosaskim ± na brzuchu) ‡ rozk ad tkanki t uszczowej.zmniejszenie masy mi niowej na korzy tkanki t uszczowej . in. Genetyczne: ‡ p e (prawie wy cznie u kobiet) ‡ rasa (najcz ciej bia a) ‡ typ biologiczny (u kobiet latynoameryka skich zmiany lokalizuj si g ównie na biodrach. w zwi zku z tym stosuje si wiele ró nych metod terapeutycznych.

Hanna-body.LECZENIE: zrównowa ona dieta wiczenia fizyczne kontrolowanie masy cia a kosmetyki antycellulitowe leki doustne wykorzystywane w zaburzeniach mikrokr enia unikanie stresów Jak dot d leczenie cellulitu stanowi g ówn domen kosmetyki. dzia anie na degeneracj komórek t uszczowych Galwanizacja Elektrolipoliza Krioterapia Laseroterapiua Terapia czona Karboksyterapia Mezoterapia Endermologia (masa podci nieniowy): podci nienie + masa : stymulacja uk adu kr enia. usuwaj obrz ki i przyspieszaj metabolizm. Dzia ania kosmetyczne polegaj na: ‡ dzia aniu lipolitycznym. na wietlanie Akupresura Bicze szkodzie elazko antycellulitowe Jonoforeza: wp yw na kurczliwo naczy krwiono nych. ba k chi ska Presoterapia ( masa pneumatyczny sekwencyjny ) Rollmasa Fale radiowe Podczerwie . poprawa utlenowania komórek. limfatycznego. Ze stosowanych zabiegów mo na wymieni : Guam. redukcja obrz ków Masa oscylacyjny ( wibracyjny ) Masa pomp pró niow (vacuum). natryski. ‡ dzia aniu przeciwobrz kowym. ‡ aktywowaniu przep ywu krwi w tkance t uszczowej. pobudza jedynie naturalne procesy w organizmie 10 . eliminacja toksyn. które pomagaj w walce z pomara czowa skórk . bezpieczna. Uelastyczniaj . body wrap. ok ady i zabiegi typu para-fango: poburzenie kr enia Regularny peeling K piele z dodatkiem preparatów. metoda nieinwazyjna. poprawiaj kr enie. lepsza penetracja leków Ultrad wi ki: rozszerzanie naczy krwiono nych. Egiptos. nacieranie Impregnowane ubrania. które masuj i uwalniaj aktywne substancje W balneoterapii wykorzystuje si mi dzy innymi borowin i k piele solankowe Masa na preparacie antycellulitowym Masa izometryczny Drena limfatyczny: stymulacja przep ywu limfy. co zwi ksza penetracj leków. wyg adzaj skór . ‡ regulacji przepuszczalno ci naczy w osowatych. ‡ hamowaniu aktywno ci aromatazy steroidowej Zabiegi Jest wiele zabiegów z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej.

ziele i fiolet. Barwy otrzymane po z czeniu kolorów podstawowych. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. Nale do nich pomara cz. ó ty z czerwonym tworzy barw pomara czow . czasem szorstka z powodu z ego jej od ywienia. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej (hiperplastyczny lub hipertroficzny). t uszczowy. Mog równie wyst pi rozst py. które najpe niej obrazuje podzia barw ze wzgl du na ich temperatur . cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. 11 . cyrkulacji krwi. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. na którym si formuje.Operacje plastyczne tj. Rodzaj zale y od pod o a. liposukcja . wodny 2. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. defekt kosmetyczny. Jest to tzw. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. Ten typ spotyka si u kobiet które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. Cellulit miekki t uszczowy jest lu ny Kosmetologia upi kszaj ca 126. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: 1. a efektem zmieszania niebieskiego i czerwonego jest fioletowy. Z nich wywodz si wszystkie inne. czerwonej i niebieskiej. One to nazwane s barwami podstawowymi. czasem trudno jest odró ni posta twardego Cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. W ten sposób uzyskasz ró norodne odcienie tego samego koloru. Barwy podstawowe i pochodne tworz Ko o barw. to barwy pochodne. Wymie zabiegi redukuj ce. W zale no ci w jakich proporcjach po czysz ze sob . odsysanie t uszczu CELLULIT-Etiopatogeneza. Nast puje przerost (nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). SZTUKA DOBIERANIA BARW. Fa szywy Cellulit. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadniecie mi nia po ladkowego). poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . otrzymasz nowe odcienie. Cellulit. wiat kolorów zbudowany jest na bazie trzech barw pigmentacyjnych: ó tej.tzw. Po czone ze sob kolor ó ty i niebieski tworz barw zielon . Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce Cellulit.

127. ograniczenie jej ilo ci dzi ki kombinacji kolorów. w jakich kolorach jest nam do twarzy. Unikanie b dnych eksperymentów przy doborze koloru w osów. ale jest to ci g e eksperymentowanie i próbowanie. Wiele Pa ma sk onno do piegów. to poszukiwanie harmonii i spójno ci.Po lewej stronie znajduj si barwy. Kobiety wiosny . z jakimi s porównywane. a wi c oszcz dno czasu i pieni dzy. Decyduje o tym jakie kolory garderoby. Lato. Korzy ci i cele analizy kolorystycznej to przede wszystkim: wiadomo swoich kolorów. naturalnej tonacji cery. inne nasycenie barwy. Najbardziej charakterystyczna jest ich cera. czerwona z zielona a niebieska z pomara czow da nam barw neutraln ± szar . Cechuje je inna kolorystyka. Unikanie b dnych. oczu. która zapewnia doskona e samopoczucie. czerwony i ich wszystkie odcienie. fioletowy i ich odcienie. Tym samym barwa fioletowa po czona z ó t . makija u. T czówka oka ma odcie od niebieskiego do zielonego. To wiadomo barwy kolorystycznej. Przy prawid owym doborze kolorów i umiej tnym stosowaniu. atwy dobór garderoby. Kolory u o one naprzeciwko siebie w kole barw wzajemnie dope niaj si do szaro ci. renica cz sto oddzielona jest od t czówki wyra n obwódk w kolorze z otym lub z otobr zowym. Naturalna tonacja decyduje o tym. Promieniuj wewn trznym czarem. frustruj cych zakupów. kojarz ce si z wod . Teraz w osy s 12 . W osy. Po prawej stronie ± barwy zimne. charakter. Barwy intensywne znacznie os abiaj odcie kolorów. Jesie i Zima.in. Ka dy kolor oddzia uje na inny z pewn si . Barwy ciep e Ägryz ´ si z zimnymi i odwrotnie. daj ce energi i pobudzaj ce zmys y: ó ty. które okre lamy mianem ciep ych. uwydatnia si nasza uroda. jako dziecko kobieta by a blondynk . Ka da z nich jest inna. osobowo . Pewno siebie. Podstawy analizy kolorystycznej Analiza kolorystyczna to odnalezienie i okre lenie m. Wi kszo z nas intuicyjnie wyczuwa. ich policzki s lekko ró owe i cz sto zdarza si im rumieni . Innymi s owy. Ich uroda sprawia wra enie kruchej i delikatnej. niebieski. delikatna o lekko z otawym po ysku. pomara czowy. Oczy zazwyczaj maj nieco ciemniejsz od w osów opraw . rzadziej z otego br zu. Barwy zestawione ze sob zmieniaj swój odcie . kojarz ce si z ogniem. uspokajaj ce: zielony. bi uterii i dodatków.blondynki od platynowych do czerwonoz otych. inne odcienie koloru. w osów. w osów. podkre lanie atutów! Istniej ce typy kolorystyczne urody to: Wiosna. jakim jeste my typem kolorystycznym urody. makija u podkre laj nasz urod a jakich powinni my unika .

Rozmyte. bogactwo odcieni. Jasny i delikatny lub ró owy. mosi dz. Bardzo charakterystyczny jest u tych Pa popielaty odcie w osów. Kobiety Lata . butelkowa szara ziele . bursztyn Paleta barw Pa jesiennych to kolory ziemi. ó ty. Dla tych Pa odpowiednie s wszystkie przyprószone. Bursztyn. z otawy lub rudawy po ysk. Ciep e nasycone br zy. oraz decyzje w sposób bardzo spontaniczny. Kolor wielb dziej we ny. W ród nich zdarzaj si i blondynki i brunetki o oczach br zowych lub niebieskich. podejmuje decyzje za grup . ó tawym. Oczy s bardzo pi kne. B yszcz ce z oto. nigdy z ocisty. Br zowe. Je eli posiada br zowe w osy. Je eli by y popielate. po yskuj ce ciep ym z otem. Cechy charakteru: Charakter zorientowany emocjonalnie. chrom. Podejmuje ryzyko. Dotyczy to wszystkich jesiennych Pa . Zawsze z popielatym po yskiem. Wszelkie be e i kolory s omkowe. 13 . Bywaj tak e Panie zielonookie o kocim spojrzeniu.ale nigdy odcie ich w osów nie jest popielaty. Bi uteria: Ciep a. ko s oniowa czy brzoskwiniowa. drewno. zawsze ma ciep y. czerwie maku. Mówi. Kolory pasuj ce do Pani lata: z amana biel. Wyblak e bordo. gor czkowy. ale równocze nie jasne i ywe. Kolory pasuj ce do Pani jesieni: Kremowa biel. Wi kszo z nich ma piegi. Z wiekiem w osy ciemnia y. Wiele Pa ma piegi o ubarwieniu nieco szarobr zowym (innym ni u wiosen i jesieni). Zgaszone szare br zy. a przyczyna tego tkwi w ich naturalnym kolorycie. inne ciemnow ose. Kolory rt ci i o owiu. kukurydziane ó cie.jasne. miodowym odcieniu. Je eli jako dziecko mia a s omiany blond. Granaty o morskim odcieniu. Zachowuje si w sposób bardzo spontaniczny. Kobieta Wiosna musi unika zbyt ciemnych odcieni. a jeszcze inne to blondynki . Jest ywotna z planami i my l ca pozytywnie. Jest dna wiedzy. Jasne pastelowe oraz szarawe ró e i fiolety. w kolorze be owym czy lekko br zowa. nasycone. masy per owe w kolorze ó tym. Charakterystyczna jest cera . spokojna. Oprawa oczu wydaje si mie cz sto popielaty odcie . Niektóre sa rudow ose. cho burzliwy. Brzoskwiniowy. mleczne. Kolory oczu zawsze s "mi kkie". Charakterystyczna jest cera. co my li. jest wielkoduszna. pomidora. poniewa skóra jest dobrze ukrwiona. soczyste br zy. Bi uteria: Ciep a. Biel w odcieniu ko ci s oniowej.Posiada silny temperament. Ceglaste czerwienie. teraz s br zowe. W dzieci stwie kobieta by a blondynk . Barwy pe ne blasku i nasyconego ciep a. z oty. z oto. B kit. przydymione. zgaszone b kity i granaty. bez wzgl du na to jak jasny lub jak ciemny jest odcie ich skóry. teraz ich odcie zmieni si w popielaty. Cechy charakteru: Posiada siln wol . Niektóre bywaj intensywnie br zowe.Poci gaj ce. Promieniuje od nich równocze nie nami tno i ch odny wdzi k. Ko s oniowa.ó to z ota. Szaro ci i grafity. jasne soczyste zielenie i turkusy. zamglone. maj barw topazu lub z otego br zu. W post powaniu decyduj wzgl dy racjonalne. Odcienie mchu i oliwki. Kobiety Zimy . Ceglasta czerwie . Bi uteria: ch odna. turkus. Kolory powinny by ciep e. Kremowe per y. korek. Zgni e zielenie. Zielonkawe b kity. Wszystkie dzia ania s usystematyzowane i zaplanowane. Kobiety Jesienne . Kieruje si uczuciami. bia e z oto i matowe srebro.Maj lekko niebieskawy odcie karnacji. koral. Ciep e jasne. platynowym. sprawiaj ce wra enie nieosi galnych. Cechy charakteru: Zrównowa ona. niebieskie lub szare oczy. Cynamonowe i rudawe br zy.maj ró ny kolor w osów. pastelowe odcienie. stal. oso . ozdoby z Drewna. w s omianym. opanowana. Kolory pasuj ce do Pani wiosny: Jasne be e i kremy. Bia e per y. ywotny. delikatne.

zimna butelkowa ziele . Usta maj odcie niebiesko ró owy lub niebiesko . Preparaty stosowane do makija u koryguj cego (podk ady. Bordo. potrafi ukry blizny. Cytrynowy.si gnij po niego je li masz plamki. W osy s prawie zawsze ciemne ( istniej wyj tki!). Czer . blizny. Wszelkie odcienie eleganckich granatów i fioletów. diamenty. Stalowe szaro ci. wypryski. Ró norodno technik wykonywania makija u i kamufla u pozwala na ich dostosowanie oraz wykorzystanie zgodnie z oczekiwanymi za o eniami. Blizny. Korektor mo na nak ada równie palcem . S bardziej kryj ce ni te w p ynie. Stosujemy je najcz ciej pod oczy gdy skóra pod nimi jest cienka i delikatna i nie znios aby ci kiego kosmetyku. Powoduje to zdecydowany kontrast mi dzy biel ga ki ocznej a t czówk . Czyste i zdecydowane b kity i ró e. co im odpowiada. Si ce pod oczami.tym odcieniem maskujemy si ce pod oczami zielony . plamy. Czekoladowe zimne br zy.to kolor uniwersalny. W przypadku blizn wypuk ych przykrywamy je ciemniejszym odcieniem by je schowa natomiast w przypadku wkl s ych uszkodze nak adamy kolor jasny by je wyrówna z powierzchni skóry. zimnych. na ogó stosujemy je na drobne wypryski.bordowy. Zasady kamufla u Kreowanie formy kamufla u polega na wykorzystaniu waloru barwy i wiat ocienia ± wiat em w makija u s kosmetyki o jasnych kolorach i walorach.roz wietli zszarza cer Czym nak ada korektory i kamufla e? Najlepiej p askim p dzelkiem z w osia syntetycznego. korektory w sztyfcie. W ród kosmetyków kamufluj cych mo emy znale produkty w ró nych kolorach: cielisty . piegi. Mocne kontrasty i zdecydowane odcienie to jest to. bia e per y. najkorzystniej wygl daj w barwach zdecydowanych. Potrafi panowa nad emocjami i uczuciami. przebarwienia. przebarwienia. Makija korekcyjny to dobry sposób na uzyskanie dora nych optycznych efektów kosmetycznego krycia zmian skórnych. Oczekuje szacunku i aprobaty. zielony lub ciemnoniebieski. kamufla e. kompakcie. ó ty .zw aszcza pod oczami. Ma silne poczucie w asnej warto ci. Najbardziej efektowne s oczy. Zawsze o odcieniu popielatym lub granatowym. Kobiety zimy. Zneutralizuje du e ó tawe zasinienia ró owy . które mog uwzgl dnia indywidualne potrzeby pacjentów. czerwone krostki fioletowy . Ch tnie pe ni rol przywódcy. pudry) powinny spe nia wszystkie warunki. a cieniem kosmetyki o kolorach i walorach ciemniejszych. Biskupi. plamki kamufla e . Motywem dzia ania s praktyczne korzy ci. Jasna -porcelanowa lub ciemna oliwkowa. jakie stawiane s kosmetykom przeznaczonym dla cery wra liwej. czerwie rzeczywista. 14 . Bi uteria: Zimna. które b yszcz intensywnym blaskiem. korektory. rozszerzone naczynka. kredce. grafity. tatua e. bia e z oto. gdzie wa ne jest by kosmetyk rozprowadzi delikatnie i bez rozci gania skóry. Cechy charakteru: atwo w podejmowaniu decyzji. czystych. To najcz ciej preparat o g stej konsystencji i o mocnym pigmencie. tatua e Tu potrzeba czego mocnego jak kamufla . W zale no ci od miejsca aplikowania oraz od stopnia krycia wyró niamy: korektory p ynne. 128. najcz ciej roz wietlaj ce. nawet niewielka ilo ma du si krycia. T czówka mo e mie kolor ciemnobr zowy. B yszcz ce srebro.to najmocniejszy kaliber.zawsze o niebieskawym odcieniu.znakomity do miejsc zaczerwienionych takich jak pop kane naczynka. Kolory pasuj ce do Pani zimy: nie na biel.

zapobiegaj c p kaniu warg. nak adany na powieki. per owe. zbli onej do wazeliny. br zowym i szarym lub rzadziej w kolorze niebieskim. u ywany zamiast szminki lub razem z ni . S wodoodporne. ró owym i innych ostrych barwach. Mo na te wyró ni cienie: opalizuj ce. gdy rz sy s krótkie pogrubiaj cy ± stosowany. podk ady. rz s a tak e i w osów. Pozwala na dok adne podkre lenie ust. henna kosmetyczna cienie. Istniej równie wersje o ró nych smakach. Cienie kremowe ± wyst puj w pojemniczkach lub w sztyfcie. B yszczyki mog by przezroczyste (nak adane cz sto jako dodatkowa warstwa na szmink ) lub kolorowe. Henna . równie opalizuj ce. po yskliwe.wyst puj ca w ró nych kolorach. Oprócz estetycznej spe niaj równie funkcj ochronn . Kosmetyki kolorowe ± omów i wymie zastosowanie szminki. Rodzaje Cienie pudrowe prasowane. Wyst puje w formie pó p ynnej substancji nak adanej specjalnym p dzelkiem lub aplikatorem. B yszczyk do ust ± kosmetyk kolorowy s u cy do podkre lenia ust i nadania im delikatnego po ysku i barwy. Rodzaje tuszu i funkcje wodoodporny tusz do rz s wyd u aj cy ± stosowany. bronzery lakiery do paznokci brokat i rodki nab yszczaj ce cia o Szminka ± kosmetyk kolorowy w formie sztyftu s u cy do podkre lenia ust i nadania im barwy. Tusz nak ada si na rz sy lub tak e brwi za pomoc specjalnej szczoteczki. Cienie trwa e ± nale do ca ej grupy kosmetyków trwa ych. zielonym. eyelinery i kredki do oczu pudry. zamkni ta w drewnianym o ówku. Cie do powiek ± kosmetyk kolorowy. w formie bardziej sta ej. przed u a trwa o pomadki. brokatowe. Nadaje rz som wyrazisto ± staj si d u sze i grubsze. 15 . b yszczyki. dope niaj cy makija u oka. np. matowe. konturówki do ust tusze do rz s lub brwi. gdy rz sy s cienkie lub rzadkie podkr caj cy ± stosowany. Cienie pudrowe sypkie ± wyst puj zazwyczaj w ma ych s oiczkach w formie mi kkiego py ku. korektory ró e. w tubce aplikowany poprzez doci ni cie wylotu opakowania do ust oraz w pude ku nak adany palcem. Tusz do rz s ± kosmetyk s u cy do podkre lenia i malowania rz s. Wyst puje najcz ciej w kolorach: czarnym. Mog zawiera drobinki. owocowych. pogrubiaj co-wyd u aj cy itp. b d by bezdrobinkowe. G ównym sk adnikiem cieni i pudrów jest talk lub skrobia oraz mieszanina pigmentów. henna nale y do grupy najstarszych rodków kosmetycznych i jak wiadomo u ywana jest po dzie dzisiejszy.129.Przede wszystkim kojarzy nam si z barwieniem brwi. brokat. metaliczne. gdy rz sy z natury s ju lekko wywini te do góry S tak e tusze wielofunkcyjne: wyd u aj co-podkr caj cy. Konturówka do ust .

O ró nych rozmiarach. tlenek cynku. Rodzaje Ró w pudrze Ró w kremie Bronzer . Podk ad .kosmetyk kolorowy s u cy do pokrywania nierówno ci i przebarwie skóry. y P dzel do korektora Wykonany z nylonu. wysuszania lub nat uszczania i upi kszania skóry. który maskuje cienie pod oczami. Ró em podkre la si najcz ciej ko ci policzkowe.kosmetyk nadaj cy cerze efekt delikatnej opalenizny. zaczerwienienia i grudki. Puder . Brokat do zdobienia cia a wyst puje w formie spreju lub elu b d jako dodatek. wykonany z w osia chi skiej br zowej kozy. ma kszta t okr g y i roz o yst . kszta t kociego j zyka (od 4mm do 16mm) y P dzel do kresek (eyeliner) 16 . Produkowany zazwyczaj w bogatej gamie kolorystycznej. ko cówkach i kszta tach ± proste. z ote lub kolorowe drobinki.kolorowy lakier nak adany na paznokcie (zarówno u d oni jak i stóp).rodek kosmetyczny s u cy do ochrony. p aski. Brokat ± b yszcz ce. Zawiera np. do jasnych i ciemnych cieni. KOSMETOLOGIA UPI KSZAJ CA 130. najlepiej posiada kilka rodzajów. okr g y. wypryski. jako ozdoba. Odcie podk adu powinien pasowa do karnacji skóry. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. Ró . Mo e mie ró ny kszta t np. W ród dzieci i nastolatek popularne s tak e d ugopisy czy kleje z brokatem. np. s u ce do ozdoby cia a lub w osów.kosmetyk o ywiaj cy koloryt cery. zaokr glon b d sko n ko cówk .Eye-liner . ma e blizny. sko ne. Posiada wyd u ony kszta t i zaokr glon ko cówk . bardzo mi kki. w lakierze do paznokci. Rodzaje Bronzer w pudrze Bronzer w kremie Lakier do paznokci . Dost pny jest w ró nych kolorach. Kosmetyk ten stosowany jest g ównie przez kobiety. o kszta cie kociego j zyka b d zako czony na prosto.Kosmetyk z odpowiednim. AKCESORIA DO MAKIJA U: y P dzel do podk adu Wykonany z nylonu ± nie absorbuje du ych ilo ci podk adu. Korektor . brod i policzki. paj czki. s u ce do wykonywania b yszcz cych rysunków. p aski lub paraboliczny. flamastra lub w buteleczkach. talk oraz barwniki i substancje zapachowe. y P dzel do pudru Najwi kszy ze wszystkich p dzli. Bronzer najcz ciej jest nak adany na czo o. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. Mo e zast powa ró . metaliczne: srebrne.podk ad z du ilo ci pigmentu. y P dzle do cieni do powiek Wykonane z w osia syberyjskiej czerwonej kuny Kolinsky. cienkim p dzelkiem s u cym do wykonywania kresek na powiekach mo e wyst powa w formie tuszu do rz s. kaolin. skrobi ry ow . y P dzel do ró u Wykonany z w osia niebieskiej wiewiórki. cho najbardziej popularny jest kolor czerwony.

cienki. Ma podkre li walory kobiecej urody bez zwracania uwagi na to. ze sko n ko cówk . ze spiczast ko cówk . zalotka. barwy czyste MAKIJA Wiosenny typ urody charakteryzuje si niezwyk delikatno ci i subtelno ci . spr ysty. spiczasty. y Gumka z okr g ko cówk Wykorzystywana do rozcierania kredek i cieni. dyskretny. p atki i patyczki bawe niane. oszcz dny. Do wykonywania precyzyjnych cienkich kresek. Trójk tnymi nak ada si podk ad. które uleg y obsypaniu a tak e punktowej aplikacji pudrów roz wietlaj cych. 131. klej do rz s. p setka. RODZAJE MAKIJA U ± WYMIE I OMÓW JEDEN Z NICH: MAKIJA DZIENNY: Delikatny. temperówka. Makija wg. g beczka ± nie zbyt mi kka ± o spiczastym lub trójk tnym kszta cie. Wykonane z lateksu. y Puszek do pudru. klasyfikacji ÄCztery pory roku´ WIOSNA ± typ ciep y. najlepiej pastelowy y Makija oczu: na laduj cy naturalne kolory t czówki i oprawy oka y Makija ust: stonowany w naturalnym kolorze ust. y Aplikator z g bk Na d ugim trzonku. okr g ymi puder sypki. S u y do nak adania grubszej warstwy cienia oraz do rozcierania granic barw. dlatego te w makija u powinny dominowa czyste i lekkie kolory. jednorazowego u ytku. y P dzel do ust Wykonany z mi kkiego naturalnego w osia lub nylonu. y P dzel Fan (wachlarz) P aski i bardzo delikatny. p aski. najlepiej fluid y Puder: transparentny lub satynuj cy y Ró : w kolorze zgodnym z typem urody (ciep y lub zimny). e zosta wykonany. ma e no yczki Akcesoria pomocnicze: Krople do oczu. woda w spray¶u. kremy. To barwy transparentne które swoj intensywno zyskuj 17 . y Szczotka do rz s S u y do ich rozczesywania y Spiralka S u y do nak adania maskary y G bki lateksowe O trójk tnym i okr g ym kszta cie. szpatu ka do kosmetyków. y Kolorystyka: barwy matowe lub delikatnie po yskuj ce y Korekta: tylko niezb dne elementy y Podk ad w a ciwy: lekki. transparentny. MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA WIECZOROWY BI UTERYJNY LUBNY M SKI FOTOGRAFICZNY 133. y P dzel do brwi Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. Pomocny przy usuwaniu cieni.Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. preparaty do demakija u. w formie wachlarza. wilgotne chusteczki. do formowania brwi. y Grzebyk do brwi Ze sztywnym w osiem.

To kolory wypalone s o cem. g ste i do kryj ce. Zaleca si tak e stosowanie z otych roz wietlaczy do cery. barwy skontrastowane MAKIJA Zimowy typ urody charakteryzuje si du wyrazisto ci i jest widoczny. brudna ó . nie powinny maskowa piegów. JESIE . Pomadki zarówno ja niejsze jak i zdecydowanie ciemne. srebrnobia y). a wszystkie kolory powinny zawiera przewag szaro ci (szary. Cienie: morelowy. Ze wzgl du na to makija musi by utrzymany w przyt umionej tonacji. zgaszona fuksja. jednak nie per owe. ró i by bardzo stonowane. be u. delikatnego przechodz cego w ró fioletu. koralowe. ale w zgaszonych g bokich kolorach. ó po udniowego s o ca. kolory pastelowe. aby mia y zawsze zimny szaro-ró owy odcie . pudrowe odcienie ró u lub zgaszonego br zu. wyraziste ale nie krzycz ce kolorem. Ma a ilo pudru. antracyt-szara czer . najlepiej b yszczyki w ró nych kolorach. Podk ady mog by transparentne lub pudrowe i kryj ce. dla tego zastosowane kolory s niezwykle intensywne i po yskuj ce. które zgodnie z ich wyst powaniem w przyrodzie mo na przypisa czterem porom roku. brzoskwini lub br zu. Podk ady z ciep ym odcieniem ó ci. Podk ady w kolorach zimnych z domieszk ró u lub kamiennego be u. Pomadki bardzo efektownie wygl daj kolory czerwone. Nie pasuj s oneczne odcienie. wyp owia ego ró u. Pomadki w ch odnych odcieniach ró u i fioletu. intensywne kolory miedzi.typ ciep y. Makija dla wiosen wykonany jest w ciep ych pastelowych barwach. be owe i jasne br zy. dlatego zastosowane w makija u kolory mog by ostre i bardzo intensywne. Stonowane kolory br zu. ó ci lub be u. Ró : ch odne odcienie fuksji. rudy kolor w osów pi knie czy si z zieleni i z otem. Z indywidualnym wygl dem ka dego cz owieka. Wa ne jest. Cienie i kredki do oczu powinny by w kolorach opalizuj cych i intensywnych. kakao. Kredki w zdecydowanych i intensywnych barwach. Zestawienia tonalne i harmonia sprawiaj wra enie niestaranno ci. Cienie: odcienie mro nego arktycznego b kitu i liwkowego fioletu. Ró : najodpowiedniejsze s ch odne. barwy ziemi MAKIJA Jesienny typ urody charakteryzuje si dominant s o ca i blasku w ogólnym kolorycie. Powinien by intensywny i nasycony. Musi by w ciep ym odcieniu brzoskwini lub moreli.typ ch odny.ogl dane w s o cu. Pomadki tak e transparentne. harmonizuj okre lone grupy kolorów. je li oczy s pomalowane delikatniej wówczas mog to by ch odne soczyste odcienie czerwieni. LATO . ZIMA ± typ zimny. Klasyfikacja typów kolorystycznych. Niewskazane s kolory ciemniejsze ni redni br z. Musz by w ciep ej tonacji z odcieniem br zu. przezroczyste. Cienie i kredki do oczu nie mog by kryj ce. srebrny. Podk ady powinny by pó przezroczyste. Ró najlepiej je li jest w kolorze ceglanej pomara czy. odcienie matowe. nak adamy w malej ilo ci. Kredki do oczu powinny by matowe i przydymione. ziele m odej trawy. Typowy dla jesiennego typu urody. delikatna szaro . Wskazane s kolory pastelowe w mlecznych odcieniach. Cztery podstawowe typy kolorystyczne: wiosna lato jesie 18 . Makija dla pa o zimowym typie urody musi by wykonany w oparciu o barwy kontrastowe. 134. Ró nie mo e kontrastowa z kolorem podk adu. tak by nie zakrywa y piegów. barwy st umione MAKIJA Letni typ urody charakteryzuje si dominant szaro ci w ogólnym kolorycie. niekryj ce. ale zawsze nasycone z otymi pigmentami.

W zale no ci jak form b dzie mia o zdobienie 3D wykonujemy je albo bezpo rednio na paznokciu (wtedy otrzymujemy delikatne mniej wypuk e kompozycje) lub osobno np. obecnie sta a si popularna równie przy zdobieniu paznokci.zima Kolory: . Oddzia ywanie ch odnych i ciep ych odcieni tych kolorów na nasz karnacj (gdy dany odcie pasuje do Twojego typu. z zastosowaniem akrylu. 19 . owoców i innych elementów tylko jednym poci gni ciem p dzla. "pazur-szpon". u atwi o artystom malowanie li ci. rozwija nasze kreatywne my lenie i daje szerokie pole do popisu. Podstaw zdobienia w tej technice jest przenoszenie wzorów uprzednio prze wiczonych na twardym pod o u. d ugie migda owe szpony. intensywne.letnie s ch odne. 135. fioletu i br zu. Paznokcie wykonane t metod charakteryzuj si : Kszta t . Metoda malowania paznokci ³one stroke´ ÄOne stroke´ z ang.jesienne s ciep e. akrylow . mianowicie daje mo liwo pos ugiwania si w asn wyobra ni . czarnego linera lub farbek akrylowych Drapie na kolorystyka. Chinese Nail Art. niekiedy kwiatuszków-suszek Obejmuje ona nie tylko drapie ne 5-centymetrowe krwiste szpony.zimowe s ch odne. b kitu. w szczególno ci kompozycje ziele -czer . usta zyskuj naturaln czerwie ) pozwala kolorystce zidentyfikowa typ kolorystyczny i zaproponowa wachlarz barw najkorzystniej podkre laj cych Twoj urod . zimne. Czynno ta ma na celu dopracowanie ka dego szczegó u do perfekcji. ale tak e krótkie migda y z delikatniejszymi zdobieniami. trójwymiarowe zdobienie paznokci przy u yciu akrylu. pastelowe. Zdobienie paznokci akrylem trójwymiarowym mo emy wykona specjalnie przystosowanym do tego akrylem kolorowym (dost pny w trzech wersjach tonacji kolorystycznych: pastelowej. kwiatów. lekko przypudrowane . cz sto pojawiaj ca si odrobina z otego bulionu. ó ci.wiosenne s ciep e. Ró norodno barw daje niesamowite efekty ko cowe. g ównie florystycznych jednym poci gni ciem p dzla. Zdobienie to ma jeszcze jedn zalet . czerwie -czer Wtopione ozdoby do paznokci.obowi zkowy migda . twarz sprawia wra enie zdrowej. Ka da z tonacji zawiera 10 kolorów do wykorzystania w zdobieniach. za pomoc których czymy ze sob kolory i tworzymy zupe nie nowe barwy. per owej i brokatowej). brokatu. marmurkowe zdobienia. na papierowej formie i przyklejamy na paznokcie. Nowe techniki zdobienia paznokci Russian style To jeden z topowych trendów. przepych itp. Metoda zdobienia paznokci 3D Jest to tzw. Wspania a zabawa-mo emy stworzy na paznokciu obraz ka dego elementu otaczaj cego nas wiata. wie ej. za jednym poci gni ciem. zieleni. Drapie na kolorystyka. Zdobienie paznokci artystycznymi farbami akrylowymi. bardzo d ugie Charakterystyczne motywy marmurkowe. nasycone z otem . a ca o zapakowana jest w estetyczny kominek. jak ka da stylistka posiada. fiberglass). a czenie ze sob kolorów daje nam przepi kne cieniowania. Technika dotychczas wykorzystywana g ównie przy malowaniu obrazów. nasycone . to prosta metoda malowania niepowtarzalnych wzorów. kontrastowe W klasycznym poradnictwie kolorystycznym wykorzystuje si kolorowe chusty o charakterystycznych dla poszczególnych pór roku odcieniach czerwieni. Wprowadzenie tego stylu. traw. Tego typu zdobienia mo na wykona na paznokciach wykonanych ka d metod ( elow .

makija trwa y. P ukanki te nale y stosowa przez oko o sze ciu. trzech miesi cy. wymaga odpowiedniej piel gnacji. Makija permanentny nie zmywa si i nie rozmazuje si . w którym zosta zrobiony. Ró ny jest te czas gojenia. Raz dziennie przek ute miejsce nale y dok adnie umy antybakteryjnym myd em. podkre li wyraz oczu a nawet zamaskowa y e przebarwienia i defekty skóry. które wprowadza si pod powierzchowne warstwy naskórka. Ponadto oko o pi ciu razy dziennie jama ustna powinna by przep ukiwana roztworem soli morskiej ( jedno p ukanie powinno trwa oko o minuty). Przez kilka pierwszych dni przek ute miejsce b dzie opuchni te. a organizm kobiety ± cztery do sze ciu miesi cy. Makija permanentny jest rodzajem tatua u wykonywanego barwnikami zio owymi. j zykiem i z bami przez co najmniej trzy miesi ce. ust). rodek czyszcz cy powinien zosta w kontakcie z przek utym miejscem przez oko o trzy minuty. Piel gnacja zewn trznej cz ci ust przebiega tak samo. Higiena i czas gojenia piercingu Piercing. Okres gojenia przek utych ust (i labretu) to oko o dwóch. Resztki rodka czyszcz cego nale y dok adnie zmy . Przez pierwsze kilka dni nale y ograniczy : mówienie. W zmniejszeniu opuchlizny pomaga c zysty lód (kostka lodu powinna si po prostu rozpu ci w ustach). W okresie gojenia powinno si unika picia przez s omk . Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego ma ci lub elem.Makija permanentny Makija permanentny . Myj c przek ute miejsce pod bie c wod ponownie powinno si porusza kolczykiem. tytoniu i przez pierwszy tydzie alkoholu. Zabieg ten pozwala skorygowa asymetrie. Miejsce przek ucia mo na sch adza roztworem soli morskiej przez oko o dziesi minut. do o miu tygodni. Higiena to podstawa Problemy pojawiaj si przy braku higieny lub niedelikatnym obchodzeniu si z nie zagojonym piercingiem. eby zagoi przek ute sutki przy odpowiedniej higienie organizm m czyzny potrzebuje dwóch. Gdy zaczyna bledn mo na wykona korekt . a jego trwa o wynosi 3-5 lat. Piel gnacja Kolczyka i miejsca przek ucia nie mo na dotyka nie umytymi r koma. Na bi uteri i ran nale y na o y czyszcz cy. spo ycie mocno przyprawionego jedzenia. Zabieg polega na implantacji barwnika do g bszych warstw naskórka przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Substancj która zasch a na bi uterii i wokó przek ucia najlepiej jest usun u ywaj c ciep ej wody i bawe nianego wacika. lin . w zale no ci od miejsca. poniewa mo e on przyci ga bakterie. jak w przypadku przebitych sutków. nie pozostawia ich na skórze. nierówno konturów (brwi. zbyt cz ste mycie nie jest wskazane. wie y piercing nale y chroni przed kontaktem z ustami. Je eli przestrzega si tych zasad piercing sutków zwykle goi si bez trudno ci. 20 . do sze ciu miesi cy. ciep ych napoi. Zaschni ty bród z kolczyka i rodek rany nale y usuwa codziennie. przetrze i porusza kolczykiem w przód i w ty oko o sze ciu razy.136.

chwytanie go ustami) mo e spowodowa powi kszenie si opuchlizny. W przypadku cia a bia ego padaj ca wi zka wiat a jest 21 . sztangi. Bia a wydzielina (obwódka wokó piercingu) jest zjawiskiem normalnym i nie trzeba si ni niepokoi . Na przek ute miejsce nie mo na nak ada kosmetyków ± zwi ksza to ryzyko wyst pienia infekcji. przegroda nosowa od czterech do o miu tygodni. Zasady ogólnej higieny pozostaj bez zmian. Piercing w p pku jest jednym z najtrudniejszych do zaleczenia. W okresie zaleczenia nie jest wskazane wykonywanie intensywnych wicze na mi nie brzucha i noszenie obcis ych ubra .Je li do przek ucia zosta a u yta sztanga nale y pami ta o sprawdzaniu kulek (nie mog by za lu no). w ich wyniku mo e te doj do rozerwania tkanki. Mo e to doprowadzi do przesuni cia si kolczyka ku powierzchni. poniewa ponowne umieszczenie go na miejscu mo e Stanowic powa ny problem. Nale y równie pami ta o tym. lub nawet by nie mo liwe. Barwa substancji jest wynikiem wybiórczego poch aniania wiat a widzialnego. trzech tygodniach. Nos Nozdrza goj si przez oko o dwa. trzech miesi cy. trzy miesi ce. Je eli wydzielina b dzie ó to-zielona. p atki uszu od czterech do o miu tygodni. przy wk adaniu i zdejmowaniu ubrania przez g ow oraz przy szczotkowaniu w osów tak. gdy opuchlizna si zmniejszy mo na zmniejszy d ugo kolczyk zosta u yty przez pierwsze sze j zyk goi si od sze ciu do o miu tygodnii. jaki tygodni nale y unika seksu oralnego i ca owania z j zyczkiem. Przy piercingu w tych miejscach nale y zachowa ostro no nie zerwa kolczyka. e w czasie gojenia nie powinno si wyci ga kolczyka. wiczenia nie maj wp ywu na czas leczenia i w mniejszym stopniu podra niaj miejsce przek ucia tylko. nawet je li piercing zagoi si wcze niej). Brwi Brwi goj si oko o dwóch. gdy w p pku znajduje si kolczyk typu ÄL´ Podstawowymi sk adnikami preparatów segmentu kosmetyki kolorowej s substancje barwi ce. w przypadku jej wyst pienia nale y bezzw ocznie skontaktowa si z lekarzem. chrz stka ucha (tak e tragus) od trzech miesi cy do roku. Bawienie si piercingiem w okresie gojenia (uderzanie kolczykiem o z by. Przek uty Bi uteria Bi uterii nie nale y wyci ga przez co najmniej sze miesi cy (zalecane jest nie wyci ganie kolczyka przez rok. Bez wzgl du na to. zwi kszaj szanse infekcji i odrzucenia piercingu. aby Uwaga na kosmetyki Przek ute miejsce nale y chroni przed kosmetykami (równie tymi do piel gnacji w osów). opisanej w drugim akapicie piel gnacji) wynosi od sze ciu miesi cy do roku. Wszystkie zalecenia opisane przy przek uciu ust nale y stosowa równie w tym przypadku. nale y zg osi si do lekarza. Je li nie dba si o niego nale ycie atwo ulega podra nieniom i infekcjom. Po oko o dwóch. Higiena ± jak w poprzednich przypadkach. W celu pochwalenia si ozdob lepiej jest otworzy usta ni wysuwa j zyk. P pek W przypadku p pka czas gojenia (przy odpowiedniej.

Barwniki syntetyczne barwnik to substancja s u ca do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy zewn trznych cz ci cia a ludzkiego. Dla grupy tej wa na jest stabilno wietlna zastosowanego barwnika. do olejków do opalania i do k pieli dodaje si barwniki rozpuszczalne w t uszczach w ilo ci oko o 0. pudry. Wida tu wyra n relacj pomi dzy kolorem i zapachem. ro linnymi. za dla przedmiotu czarnego ca kowicie zaabsorbowana. rozpuszczalno . rozpuszczalne w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku np. W wodach do ust. sosnowym. rozdrobnienie.ca kowicie odbita. do w osów. gdy kolor stanowi pierwsz cech charakteryzuj c produkt. 22 . Uk ady te stanowi wa n ofert dla przemys u kosmetycznego.1%. Gdy cz zaabsorbowana a cz odbita to cia o wykazuje barw wiat a odbitego. szminki. Szczególny segment produktów do barwienia stanowi myd a. Takie wyroby jak kredki do warg. dostosowanego do przyzwyczaje i wymaga odbiorców. gdy musz mie one trwa y kolor i dobre w a ciwo ci kryj ce. p ynach po goleniu zawieraj cych do 60% alkoholu etylowego mo na u ywa barwników rozpuszczalnych w wodzie. Inne wyroby barwi si z mniejsz intensywno ci . I tak np. przedostania si do organizmu (np. Przede wszystkim jednak musz by one nieszkodliwe dla zdrowia i to zarówno te które u ywane s w wyrobach maj cych mo liwo podano w tabeli. odporno . cienie do powiek. W zale no ci od przeznaczenia kosmetyków stosuje si w nich ró ne ilo ci barwników. W wodach do twarzy. zwil alno . zapachem le nym. Color Index (CI) i oznaczony numerem. ziele nieod cznie kojarzy nam si z produktami naturalnymi. czy te brudzenie r czników. rozpuszczalne w wodzie w st eniu poni ej 0. I tak np. Charakteryzuj je takie parametry jak: barwa. t uszczach. Dla wyrobów transparentnych stosuje si czyste barwniki rozpuszczalne w t uszczach. pod którym mo emy go szuka w spisach sk adników preparatów kosmetycznych. wodach kolo skich. Ka dy barwnik stosowany w kosmetyce jest zgrupowany w tzw. ró e. preparatach do czyszczenia protez stosuje si barwniki spo ywcze. farbowanie wody. problem stanowi tzw. Je eli zastosowany barwnik wykazuje jak kolwiek rozpuszczalno w wodzie. z wyj tkiem substancji przeznaczonych wy cznie do kosmetyków stosowanych do farbowania w osów. puszczanie myd a mog ce powodowa m in.1%. w glowodorach itd 2. w celu nadania im estetycznego wygl du. ró e. kredkach do warg. pastach do z bów. czysto . Dla innych myde zalecany jest dodatek do wybranego barwnika bieli tytanowej celem uzyskania pastelowego odcienia produktu. alkoholu. Powinien on wi c przekazywa pewne informacje go dotycz ce. Dopuszczalne zawarto ci metali ci kich w barwnikach Barwniki stosowane w kosmetyce mo na podzieli na dwie zasadnicze grupy: 1. nie mo e jednak kolidowa z pozosta ymi jego cechami. Stosowane w kosmetykach surowce z tej grupy musz odpowiada okre lonym wymaganiom jako ciowym. lakiery do paznokci). nierozpuszczalne w wodzie i innych zwyczajowo stosowanych w kosmetykach rozpuszcza lnikach zwane pigmentami. pastach do z bów) jak i te które stosowane s zewn trznie (pudry. lakiery do paznokci zawieraj du e ich ilo ci od kilku do kilkudziesi ciu nawet procent. które powinny si wzajemnie uzupe nia . wodzie. wiat a zostanie przez uk ad W szerokim znaczeniu barwniki zatem to substancje zdolne do intensywnej absorpcji w okre lonym zakresie widma wiat a widzialnego i maj ce zdolno przekazywania tej w asno ci innym materia om.

chromu. antracenowe. Barwi on preparaty na ró ne odcienie zieleni. najcz ciej tlenkiem glinowym lub siarczanem barowym. Do g ównych przedstawicieli tego segmentu nale ultramaryna. które s hydrolizowane w czasie ekstrakcji li ci za pomoc wody. który barwi keratyn w rodowisku kwa nym przy pH 5. Obecnie ten naturalny barwnik coraz cz ciej zast powany jest uk adami syntetycznymi. Spo ród karotenoidów na uwag zas uguje tak e bixyna . Zwi zek ten jest obecny w ro linie w postaci glikozydów (hennozydy A. a tak e Pigmenty Szczególn grup surowców cz sto stosowanych w kosmetyce kolorowej stanowi pigmenty. cynku. pudrów. mi dzy innymi ró norodne tlenki elaza. które zwykle s deklarowane jako zawieraj ce witamin A. lucernie.Oddzielny segment stanowi tu nierozpuszczalne laki b d ce uk adem odpowiednio dobranych barwników trwale zwi zanych z no nikami. pirazolowe. Jest to uk ad ch tnie wykorzystywany w takich wyrobach kosmetycznych jak pasty do z bów. trifenylometanowe. Spo ród substancji barwnych pochodzenia zwierz cego na uwag zas uguje koszenila-czerwony barwnik. Wa nym przedstawicielem uk adów ro linnych jest chlorofil. st d siwe w osy niekiedy s oporne na dzia anie roztworów hennowych. g ównie pokrzyw i lucerny. Za najstarszy barwnik z tego segmentu uwa ana jest henna. fluorenowe. kremów. Wa nym uk adem ro linnym jest szafran czyli sproszkowane kwiaty szafranu lub proszek otrzymywany przez wysuszenie pozyskanego z niego wyci gu wodnego lub alkoholowego. Chlorofil ma w asno ci dezynfekcyjne i dezodoryzuj ce. Meksyku i Indiach. Wyst puj one w du ych ilo ciach w m. Henna uwa ana jest za barwnik nieszkodliwy. Henn otrzymuje si z wysuszonych i sproszkowanych li ci krzewu Lawsonii rosn cego w krajach o ciep ym klimacie. Oprócz naturalnego -karotenu cz sto stosowany jest jego odpowiednik syntetyczny. Niemal na ca ym wiecie u ywana jest ona przez kobiety do farbowania w osów i rz s. Ten zielony pigment wyodr bnia si z ro lin. B i C). ch tnie wykorzystywanych w kosmetyce. Kolejn grup barwników naturalnych stanowi karotenoidy. Poza znaczn ilo ci garbników i polisacharydów li cie zawieraj substancj o w a ciwo ciach barwi cych. które mo na znale zwi zki azowe. Gujanie.5. Barwniki te stosowane s do barwienia preparatów t uszczowych na kolor od ó tego do pomara czowego np. tytanu. nitrowe. wie y barwnik jest szarozielonym proszkiem. d oni i innych powierzchni skóry. W uk adzie tym wyst puj barwniki ó te i czerwone. stanowi tak e uk ady mineralne.in. nitrozowe. W ekstraktach wodno-alkalicznych tych e ziaren obecny jest kolejny barwnik . W kosmetyce znajduje zastosowanie równie czerwony barwnik buraka wik owego tzw. Wa n grup barwników. chinolowe. do których nale Spo ród barwników naturalnych. w recepturach preparatów kosmetycznych najliczniejsz grup stanowi produkty pochodzenia ro linnego. niektóre kremy i myd a. betanina.g ówny sk adnik ó to-pomara czowej substancji otrzymywanej z ziaren owoców krzewu Bixa Orleana uprawianego w Brazylii. Wa nymi ich 23 . e nie przenika ona do wewn trznych warstw w ókna w osowego. Jej ujemn stron jest to. Wyodr bniono z nich mi dzy innymi nietrwa y barwnik ó ty ± kartamin oraz trwa y barwnik ± czerwie safrolow . olejków. na drodze ekstrakcji alkoholem etylowym i acetonem. szminek. za w wiecie muzu ma skim tak e do barwienia powiek. marchwi. Du a grupa substancji barwnych stosowanych w kosmetykach to uk ady syntetyczne.norbixyna. indygowe. Kwas karminowy. otrzymuje si sta e laki glinowo-wapniowe. stary na skutek procesów utleniania ma zabarwienie br zowo-brunatne. w oleju palmowym. które znajduj zastosowanie w kosmetyce barwnej do wyrobu ró u. p ukanki do jamy ustnej.

srebrzysty. Surowce te charakteryzuj si okre lonymi w asno ciami ch onnymi. glinowe. Pigmenty oparte na tym zwi zku nadaj kosmetykom ró n si krycia. przyczepnymi. Poczynaj c od lat sze dziesi tych w kosmetyce. Uzyskany przy ich pomocy efekt kolorystyczny zale ny jest jednak od ilo ci dyspersji i wytr conego w uk adzie barwnika. wywo ywania mieni cych si efektów w mie ci si w granicach 40 a 60 nm otrzymuje si efekt per owy. Ciemne wiat o powoduje jednak wyra ne jej pog bienie. alkohol stearylowy. Która barwa jest odbijana zale y od warstwy ditlenku tytanu. Je eli natomiast warstwa ditlenku tytanu ro nie obserwuje si efekt powierzchni. Powinny by one ponadto stabilne wobec czynników atmosferycznych. Surowce te okre lane mianem pigmentów transparentnych. tlenek cynku. Ze wzgl du na no nik jakim jest mika. cienie do powiek. fibroina jedwabiu. Pigmenty transparentne znajduj zastosowanie w kosmetykach do upi kszania oczu. w którym jedna barwa jest odbijana. pigmentów kombinowanych opracowano w celu po czenia wyra nej barwy z po yskiem per owym. Do ich recepturalnych surowców nale mi dzy innymi talk. Jako podstawy pudrów kosmetycznych stosowane s najcz ciej uk ady pochodzenia mineralnego. w tuszach. podnosz c jednocze nie intensywno ich barwy. w glan magnezu. Podstawowym przedstawicielem tej grupy jest mika pokryta ditlenkiem tytanu. 24 . Atrakcyjno tego typu uk adów polega na tym. b d ce po czeniem miki i tlenków metali tzw. stosuje si syntetyczne pigmenty o po ysku per owym. po lizgowymi. modyfikuj c jej zakres od prawie niewidocznego do silnego oraz zapewniaj c efekty od matowego do b yszcz cego. Do uk adu tego zaliczamy mi dzy innymi tlenochlorek bizmutu. wapniowe. preparatach do upi kszania powiek oraz w pudrach celem pozyskania b yszcz cego efektu makija u. zapewniaj one atwo kredkach. oraz wzajemnie niereaktywne. tak e w recepturach pudrów i fluidów. rozdrobnione substancje sta e. poniewa poprawiaj koloryt skóry i tuszuj jej niedoskona o ci i co wa ne przy ich pomocy mo na odtworzy wszystkie odcienie skóry od najja niejszego do Substancje sta e Oprócz barwników. Zamierzony efekt osi gni to dzi ki pokryciu odpowiedniego uk adu interferencyjnego jednym lub kilkoma barwnikami absorpcyjnymi takimi jak tlenki elaza czy chromu. a druga uzupe niaj ca jest przepuszczana. Szczególn w asno ci tych uk adów jest zdolno wyrobach takich jak pudry.przedstawicielami s uk ady otrzymane w wyniku wytr cania na mice kryszta ów barwników najcz ciej tlenków metali o submikronowych cz steczkach. Stosuje si je w kredkach do warg. Cz sto w recepturach pudrów pojawiaj si tak e sole kwasu stearynowego: magnezowe. Pigmenty interferencyjne s systemami per owymi o s abej intensywno ci barwy. nieorganiczne lub ich kombinacje. b d syntetycznego. które w tym wypadku nie jest tracone. g ównie upi kszaj cej. cechuje du a intensywno g adko i czysto barwy. pigmenty interferencyjne. które dzi ki swym w asno ciom na laduj efekty wizualne naturalnych pere . wa nymi sk adnikami wielu wyrobów kosmetyki kolorowej m in. Kolejn grup tzw. ditlenek tytanu. Tak otrzymany uk ad dzia a jak filtr. kryj cymi. i dobieraj c odpowiednio nak adane na siebie barwniki mo na otrzyma pigmenty o jednym lub kilku odcieniach barw. kaolin w glan wapnia. Je eli jej grubo t czowania kolorów. ele. Do segmentu tego zaliczamy zwi zki organiczne. Mo na je znale najciemniejszego Kolejn grup pigmentów stanowi uk ady o po ysku per owym. Mówi si o transmisji wiat a. Spo ród sk adników organicznych najcz ciej wymieniane s skrobia. pudrów s odpowiednio dobrane. Pigmenty te nadaj wyrobom per owy po ysk.

Cz sto pojawiaj cym si w tego typu recepturach uk adem jest olej rycynowy. Jako sk adnik receptury powoduje on zwi kszenie po ysku wyrobu. Lotne silikony ch tnie stosowane s tuszach do rz s w celu poprawienia ich w a ciwo ci u ytkowych. a tak e u atwiaj dyspersj barwników. Kolejnymi wa nymi sk adnikami tej grupy s oleje mineralne. która ponadto wi e wilgo wprowadzon z innymi surowcami. Powoduj wzrost trwa o ci 25 . U atwia tak e pokrycie warg barwnym filmem. W ród surowców kosmetyków kolorowych mo na tak e znale woski mikrokrystaliczne czy te syntetyczne. W kosmetyce znajduje on zastosowanie zarówno w postaci niezmienionej jak i daleko przetworzonej. Olej rycynowy nale y do olejów nieschn cych. Do najcz ciej wymienianych sk adników tej grupy nale woski ro linne: Carnauba i Candelilla. Zapewniaj one bowiem lepsz dyspersj oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. grupy hydroksylowej w a cuchu kwasowym powoduje. Powoduj one tak e ulepszone rozproszenie oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. Jest to nietypowy t uszcz. sztyftów. takie jak uczucie wilgotno ci i kremowej struktury. Pierwszy z nich pozyskiwany jest z li ci palmy woskowej Copernicia cerifera rosn cej w Ameryce Po udniowej. Jest to surowiec pozyskiwany z nasion racznika pospolitego poprzez t oczenie lub na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikami. oraz zapewnia odpowiedni po lizg wyrobu na wargach. Czasami bywaj one zast powane pochodnymi oleju rycynowego. Swoje miejsce znalaz y tak e woski silikonowe. szczególnie pomadek s t uszcze. w których poprawiaj ich zdolno p yni cia. jak równie poprawia jego adhezj . St d te ch tnie wykorzystuje si je do produkcji kosmetyków nara onych na dzia anie wysokich temperatur m in. telewizyjnego. które dodawane w malej ilo ci nadaj adny po ysk. Swoje miejsce w recepturach preparatów kolorowych znalaz y tak e woski. Silikony Swoje miejsce w kosmetykach kolorowych znalaz y tak e silikony. nie ulegaj ce oksydacji pod o e do pomadek. S to woski twarde. e wytworzona zostaje w uk adzie równ owaga hydrofobowo-hydrofilowa. przeznaczonych do makija u teatralnego. w podk adach do makija u w celu poprawienia rozk adu pigmentów. Jego lepko i zdolno zwil ania pigmentu przeciwdzia a osadzaniu si i zapewnia w a ciw dyspersj barwników. Olej ten ponadto nadaje wyrobowi korzystne w asno ci organoleptyczne.T uszcze Wa nymi sk adnikami kosmetyków kolorowych. g ównie oleje i woski. drugi za z podobnych do trzciny krzewów Padilantus Pavonis rosn cych w Meksyku. Zwi zki te wykazuj wyj tkowo nisk lepko . mi dzy innymi rycynolanem cetylu. jego jednolito i intensywno . S one tu ch tnie wykorzystywane. który w znacz cy sposób u atwia dyspersj pigmentów. Znajduj tak e zastosowanie w lakierach do paznokci. T uszcz ten jest doskona ym rodkiem zmi kczaj cym stosowanym na szerok skal mi dzy innymi w pomadkach do ust. czy te filmowego. zapobiegaj c jego rozwarstwieniu. gdy zapewniaj odpowiedni trwa o koloru. Podobn do nich rol pe ni woski mineralne: ozokeryt i cerezyna. która tylko w niewielkim stopniu zale na jest od temperatury. którego zawarto Obecno dochodzi do 86 ± 90%. Podobn rol pe ni tak e lanolina. u atwiaj wyj cie z formy. poniewa jego g ównym sk adnikiem. ale tak e agodz co w stosunku do skóry. stanowi ce dobre. Dzia a on nie tylko powlekaj co. jest kwas rycynolowy. Wa nym sk adnikiem kredek do warg jest tak e polibuten. Nadaj one preparatom sztywno . obni aj lepko ci spowodowan obecno ci innych wosków.

zabarwienia wyrobu, zwi kszaj jego jednolito

i intensywno . Znane s równie surowce, powoduj ce efekt

nab yszczania wyrobu. Niezale nie od wymienionych cech wizualnych produkty z zawarto ci wosków silikonowych zabezpieczaj skór przed dzia aniem czynników zewn trznych, nawil aj j . W recepturach kosmetyki kolorowej mo na znale tak e estry kwasów t uszczowych lub lanolinowych i alkoholu izopropylowego. Zwi zki te atwo mieszaj si z silikonami, olejami mineralnymi i ro linnymi. Ich dodatek zapobiega tzw. poceniu si kredek i wykrystalizowaniu wosków. Nadaj one wyrobowi jednorodno ci i odporno ci na cieranie. Ich obecno jest szczególnie wa na przy du ej zawarto ci w wyrobie oleju rycynowego, która mo e czasami powodowa , e kredki nak adaj si t ust , grub , lepk warstw gdy znosz te cechy.

Sk adniki specjalne
W recepturach preparatów kolorowych coraz cz ciej pojawiaj si tak e nowe, wielofunkcyjne sk adniki, które zapewniaj mo liwo optycznego redukowania niedoskona o ci skóry. Jako przyk ad mo na tu poda uk ad zawieraj cy czynnik fluorescencyjny po czony z mikroporowatym nylonem, zamkni ty dodatkowo otoczk pó przezroczystego polimeru. Uk ad ten absorbuje niewidzialne wiat o UV i remituje t energi jako rozproszone wiat o widzialne. Emitowane wiat o o wietla zacienione pola zmarszczek, rozszerzonych porów, cieni poboczami, nierówno ci zabarwienia i innych defektów skóry, dzi ki czemu w sposób znacz cy wizualnie je zmniejsza. Równie odpowiednio dobrane pigmenty dostosowuj c si do wiat a o ró nym nat eniu (np. do s onecznego i sztucznego) sprawiaj , e cera wygl da bardziej wie o. W coraz wi kszej ilo ci preparatów kosmetycznych mo na znale surowce nawil aj ce i regeneruj ce takie jak:

gliceryna, glikol propylenowy, witaminy, proteiny, aminokwasy, ekstrakty ro linne. Równie coraz cz ciej w ród sk adników kosmetyki kolorowej, szczególnie z segmentu fluidów, pojawiaj si filtry promieniochronne, które zapewniaj ochron w ci gu ca ego roku. Wspó czesne preparaty z tego segmentu, nie tylko bowiem maj popra wia urod ale równie chroni i kondycjonowa skór .

139.Makija lubny- technika wykonania Makija lubny powinien by wie y ,delikatny w rysunku i barwie oraz wietlisty. Stanowi on po czenie makija u: fotograficznego, dziennego i wieczorowego. Powinien wzmacnia rysy i kszta ty elementów twarzy, by trwa y, a przy tym sprawia wra enie delikatnego i zachowa lekko . Na laduje naturalno makija u dziennego, podkre la naturalne walory urody i perfekcyjnie ukrywa jej niedoskona o ci . Kolorystyka: barwy neutralne, pastelowe lekko po yskuj ce. Dobór koloru w zale no ci od typu urody i koloru sukni( biele- tonacja zimna, Eric-tonacja ciep a) Korekta: pe na Podk ad w a ciwy: dobrze kryj cy np. kamufla , dostosowany do potrzeb cery Puder: utrwalaj cy(fixer) Ró : jasny , wietlisty, lekko skontrastowany z cer , na o ony na policzki w zale no ci od potrzeb Makija oczu: podkre laj cy ich kszta t i barw , dyskretny, wietlisty, precyzyjny , w zale no ci od wymaga klientki . Makija ust: precyzyjny, czysty kontur, barwy nawi zuj ce do barw podanych w kolorystyce, wie y nie agresywny.

26

140.Body painting- omówi technik Airbrush Technika Airbrush tzw ´powietrznego p dzla´ to jedna z metod body paintingu. Znalaz a, swoje zastosowanie w kosmetyce. Szybko technika ta sta a si w a ciwym rozwi zaniem dla profesjonalistów zajmuj c si urod (kosmetyka, wiza , fryzjerstwo), poniewa pozwala ona osi gn wymarzony efekt w krótkim czasie. Na polskim rynku mo na obecnie znale aerografy do ró nego rodzaju zabiegów m.in.: *Tanning (opalanie poprzez natryskiwanie barwnika) *Make up (wykonanie makija u upi kszaj cego za pomoc natryskiwania kosmetyków) *Body art. (zdobienie cia a i tatua e) *Nail art. (zdobienie i malowanie p ytki paznokcia) *Hair art. (malowanie w osów) Do wykonania makija u t technik potrzebne s : Aerograf -Przy zakupie aerografu nale y zwróci uwag na to, aby urz dzenie by o przeznaczone do u ytku kosmetycznego. Ró nica pomi dzy aerografami stosowanymi w kosmetyce, a tymi do grafiki polega na grubo ci ig y. W aerografach do makija u ko cówka jest grubsza, ze wzgl du na to, e farby kosmetyczne i preparaty do makija u maj konsystencj ziarnist i wymagaj grubszej ko cówki pistoletu. Grubo ig y w zale no ci od przeznaczenia aerografu: * Makija oraz body art : ok. 1mm * Nail art : ok. 0,2mm-0,35mm * Tanning : ok. 0,5mm -Idealny pistolet powinien: * mie zbiornik grawitacyjny (umieszczony na górze ), gdy farba dzi ki sile grawitacyjnej sama sp ywa do komory aerografu i u atwia prac pistoletu. * by dwu akcyjne (double action), wtedy mo na jednocze nie regulowa farb i powietrze. * mie wewn trzny mieszacz ( ten typ aparatów jest bardziej funkcjonalny). -Wa ny jest równie zestaw akcesoriów. Aerograf powinien zawiera trzy rodzaje igie , co umo liwia szeroki wachlarz techniki aplikacji. -Aerograf wymaga cz stej piel gnacji. Po ka dym u yciu nale y opró nia pojemnik z farby, aerograf trzeba p uka i my odpowiednim rozpuszczalnikiem do farby. Nast pnie nale y nape nia kubek rozpuszczalnikiem, i wykonywa czynno ci jak przy malowaniu zatykaj c palcem otwór wylotowy dyszy. Farby kosmetyczne -Praca z powietrznym p dzlem wymaga zaopatrzenia si w specjalistyczne farby do makija u na bazie wody (Oil Free), inne mog si okaza zbyt g ste i zapcha ig pistoletu.

141. Sposoby upi kszania okolic oczu- omówi makija trwa y i zdobienie przed u ania i zag szczania rz s. -makija trwa y: Makija permanentny jest oryginalna sztuk makija u, stawiaj c na pierwszym miejscu podkre lenie naturalnego pi kna ka dej kobiety. Pozwala wyeksponowa delikatno i naturalno twarzy. Dzi ki niemu mo emy precyzyjnie poprawi kszta t brwi stwarzaj c wra enie ich optycznego zag szczenia. Makija permanentny jest zabiegiem kosmetycznym polegaj cym na wprowadzeniu barwnika p ytko w naskórek przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Rezultatem jest d ugotrwa y, niewymagaj cy po wi cenia czasu makija podkre laj cy brwi, oczy i usta, który utrzymuje si w zale no ci od typu i kolorytu skóry od 2 do 5 lat (skóra cienka, sucha utrzymuje barwnik d u ej. Skóra t usta, grubsza utrzymuje krócej, cz ste z uszczanie naskórka). -przed u anie i zag szczanie rz s: Metoda przed u ania i zag szcania rz s 1:1 daje w rezultacie naturalnie wygl daj ce rz sy. Je eli aplikacja zosta a prawid owo wykonana, rzadko kto jest w stanie odró ni rz sy syntetyczne od prawdziwych, tak pod wzgl dem wygl du, jak i odczucia na powiekach. Ide tej metody nie jest przerysowany, kapi cy od tuszu

27

efekt wielkiego wyj cia, a bardzo estetyczne, podkre laj ce urod oczu przez 24 godziny na dob naturalne, g ste, d ugie i zdrowe rz sy, które oczywi cie wedle zapotrzebowania mo na na ten jeden wieczór dodatkowo oprawi w specjalny, bezt uszczowy tusz, ale na co dzie staje si to absolutnie zb dne. Rz sy s oddzielone jedna od drugiej, przed u one pojedynczo, w osek po w osku, a klej jest zupe nie niezauwa alny. Wykonanie zabiegu: -dok adne oddzielenie rz s dolnych od górnych za pomoc specjalnych elowych podk adek - za pomoc ta my medycznej ustawiamy górn powiek we w a ciwym po o eniu, aby rz sy naturalne by y jak najlepiej dla niej widoczne. - Poniewa na rz sach mog by zgromadzone resztki makija u oraz ró ne inne osady, w tym tak e naturalne sebum (t uszcz) emitowane przez nasz skór i mieszki w osowe, niezb dne jest dok adne oczyszczenie, a nast pnie odt uszczenie rz s aplikatorami nas czonymi specjalnym p ynem. - precyzyjne izolujemy ka d rz s , a nast pnie, pos uguj c si male k ilo ci specjalnego kleju, mocujemy syntetyczn rz s na naturalnej w pewnej odleg o ci od powieki. Takich rz s zostanie wklejonych od oko o 80 na ka de oko do ponad 120. Wtedy mo emy mówi o tzw. pe nym zestawie, który nast pnie w cyklu co 2-3 tygodnie b dzie systematycznie uzupe niany ze wzgl du na specyfik cyklu ycia rz sy, który trwa zaledwie oko o 90 dni. B d wi c one sporadycznie wypada , a na ich miejsce pojawia si nowe, do których ju po miesi cu od Äwykie kowania´ b dzie mo na doklei rz s syntetyczn . Dlatego, je li nie uzupe nialiby my rz s syntetycznych i potraktowali zabieg jako jednorazowy, to do dwóch miesi cy mog utrzyma si ich pojedyncze sztuki. Natomiast stale uzupe niaj c otrzymujemy efekt ci g y, czyli tzw. pó permanentny. Czas trwania zabiegu wykonywanego przez wprawionego specjalist to w przypadku pierwszej wizyty oko o 1,5 ± 2,5 godziny, natomiast uzupe nienia 40 ± 60 minut. -przeciwwskazania: alergia na sk adniki produktów stany zapalne oczu zespó suchego oka wie a plastyka powiek niedomykalno powiek nowotwory choroby wynikaj ce z autoagresji

28

BHA. trzciny cukrowej. warzyw. Efektem jest ods anianie nowych warstw komórek. które katalizuj tworzenie si nadtlenków. np. dobrze rozpuszcza si w produkcie. Zwi zki te dzia aj w obszarze stratum martwych.2.BHT.EDTA). kwas cytrynowy. a ich g ówne dzia anie polega na regulacji procesu rogowacenia. Przeciwutleniacze mo emy podzieli na trzy grupy: -antyoksydanty naturalne-np. antyutleniacze) jest to grupa zwi zków chemicznych które s stosowane w zapobieganiu niepo danym procesom utleniania. kwas fosforowy czy tez pewne aminokwasy.Utlenianie lipidów mo e by wywo ane przez drobnoustroje.3-dihydroksybutadiowy) kwas migda owy (fenyloglikolowy) Alfa-hydroksykwasy maj szerokie zastosowanie w kosmetyce. 143. Powoduj tak e zmniejszenie spójno ci na granicy fazy lipidowej i wodnej w cemencie mi dzykomórkowym. Dzia aj one efektywnie ju przy bardzo ma ych st eniach . Podstawowym sk adnikiem wielu kosmetyków s t uszcze. które atwo ulegaj procesowi autooksydacji(je czej ). które same nie powstrzymuj procesu autoutleniania. pozbawionych receptorów warstwach naskórka.Antyoksydanty uzywane w kosmetykach powinny by nieszkodliwe dla zdrowia. zapach i wygl d kosmetyku. kosmetyki bardzo atwo ulegaj utlenieniu gdy s nara one na dzia anie podwyzszonej temperatury. wiat a i tlenu.tokoferole. wp ywa na jej nawil enie. AHA stopniowo zmniejszaj adhezj pomi dzy korneocytami i cementem mi dzykomórkowym.3-propanotrikarboksylowy) kwas jab kowy (2-hydroksybutadiowy) kwas winowy (2. smaku i zapachu kosmetyku oraz jego rozwarstwienie.Po na o eniu na skór .Zastosowanie antyoksydantów w recepturze kosmetycznej. alkochole. Alpha Hydroxy Acids)-s to zwi zki organiczne zawieraj ce grup wodorotlenkow w pozycji w stosunku do grupy karboksylowej. a wi c mog by otrzymywane ze róde naturalnych. w wyniku ekstrakcji soku ze wie ych owoców.dzia anie i zastosowanie w ró nych formach kosmetycznych. przez co przed u aj trwa o produktów. Kwasy te mog równie by syntetyzowane metodami chemicznymi i pozyskiwane metodami biotechnologicznymi. elastyny oraz glikozoaminoglik anów (GAG). Dodatkowo AHA stymuluj fibroblasty do syntezy kolagenu. lecz wspomagaj dzia nie przeciwutleniaczy (dzia anie synergistyczne) np.Aby wyeliminowa niekorzystne dzia anie metali stosuje si substancje . Wyg adzenie naskórka AHA 29 . Przeciwutleniacze (antyoksydanty.Cu . Alfa-hydroksykwasy (AHA. Do najpopularniejszych i najcz ciej stosowanych w kosmetologii alfa-hydroksykwasów nale : kwas mlekowy (alfa-hydroksypropionowy) kwas glikolowy (hydroksyoctowy) kwas cytrynowy (2-hydroksy-1. ang.Alfa-hydroksykwasy wyst puj powszechnie w przyrodzie.Zje cza e t uszcze mog podra ni skór .Kwasy owocowe(AHA) w recepturze kosmetycznej.Receptura Kosmetyczna 142. Fe) . czyli substancje pomocnicze. nie wp ywa na smak. W emulsjach proces autooksydacji zachodzi g ównie na granicy faz woda-olej. które tworz z nimi po czenia kompleksowe i w ten sposób je dezaktywuj (kwas cytrynowy. co spowalnia procesy starzenia skóry.C) -syntetyczne-np. wykazywa du trwa o i skuteczno w ma ych st eniach przez d ugi czasu. a tym samym poprawa wygl du skóry. co prowadzi do zwi kszenia uwodnienia warstwy rogowej i poprawy nawil enia naskórka. kwas askorbinowy(wit. Powoduje to zmiane barwy . enzymy lub bezpo rednie dzia anie tlenu z powietrza w obecno ci inicjatorów takich jak jany metali (np. Aby w a nie zapobec tym wszystkim niekorzystnym procesom do kosmetyku dodaje si przeciwutleniacze. winowy.ACP -synergetyki.

przez co zwi ksza skuteczno stosowanych preparatów piel gnacyjnych.Aby emulsja by a trwa a potrzebna jest substancja zwana emulgatorem. Emulgatorami typu W/O s sole sodowe kw.Od tego stopnia zale y polarno emulgatora.Wprzypadku emulsji W/O postepujemy odwrotnie. 144.t uszcowych z zasad sodow . czyli sole kw. *** Pytanie z receptury musia am skonsultowa z naszym profesorem.Emulgator czyli myd o powstaje dopiero po zmieszaniu obydwu faz. balsamu do cia a. Standardowy sposób wytwarzania emulsji polega na zmieszaniu stopionej fazy t uszczowej z ogrzan faz wodn . szamponu. Emulsja to niejednorodna mieszanina 2 nieropuszczalnych wzajemnie cieczy.a tak e otrzymywane z niej alkohole lanolinowe(euceryt)-pe ni rol nietylko emulgatora ale tak e nat uszczaj skór i nadaj emulsji odpowiedni konsystancj .Przygotowanie emulsji O/W i W/O.poprawia wnikanie sk adników aktywnych zawartych w kosmetykach.Wyró niamy emulsjie W/O i O/W. z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci bardzo drobnych kropelek. a tak e poprawa kolorytu skóry i hamowanie powstawania przebarwie .Obie fazy powinny mie temp.który tak e bardzo dobrze zag szcza emulsji O/W. natomiast do emulsji W/O stosuje si rozpuszczalne w t uszczach emulgatory lipofilowe. O niskim stopniu oksyetylenowania (2-5) stosuje si do wytwarzania emulsji typu W/O .Liczb czasteczek tlenku etylenu po czonych z alkoholem okre la si jako stopie oksyetylenowania.Zw. 145) Odczytywanie receptury i ustalenie funkcji jej sk adników (na przyk adzie elu pod prysznic. 70-80 °C. a o wy szym (8-20) jako emulgatory w emulsjach O/W. Do najcz ciej stosowanych emulgatorów naturalnych nale myd a.lanolinowych ma alkohol cetylowy. usuniecie blizn potr dzikowych. Podstawow rol w przemy le kosmetycznym odgrywaja emulgatory syntetyczne . poniewa je eli kto nie b dzie zna danego sk adnika na podanym na egzaminie kosmetyku to ogólne wymienienie podstawowego sk adu zalicza pytanie.Podstawowe sk adniki emulsji kosmetycznej. dlatego oprócz prezentacji kosmetyków z wicze doda am i zebra am w ca o podstawowy sk ad danego produktu. wyg adzenie.Jedn z tych faz jest zazwychaj woda a druga to tzw.Emulgator zwykle rozpuszcza si lepiej w jednaj z dwóch cieczy. a zasady w fazie wodnej danej emusji.faza olejowa. sp ycenie drobnych zmarszczek powierzchniowych. zw enie porów. potasow lub trójetanoloamin . Przy sporzadzaniu stabilnej emulsji bardzo wa ny jest dobór odpowiedniego emulgatora. który musi by dostosowany do jej typu. ale na wszelki wypadek lepiej zna wszystkie« 30 .Przygotowuj c emulsj oparta na mydle rozpuszczamy stearyn w fazie olejowej. Dlatego. Z tego.Myd a sodowe stosuje si jako emulgatory O/W. co mówi nasz profesor (a to nie jest pewne« heh) trzeba b dzie omówi kilka albo kilkana cie pocz tkowych sk adników podanego produktu. efektem dzia ania AHA na skór jest jej rozja nienie.Jedna lub obie fazy musz zawiera emulgator.Do emulsji O/W stosuje stosuje si rozpuszczalne w wodzie emulgatory hydrofilowe.t uszczowych znajduj cych si w wosku pszczelim. Sporz dzaj c emulsj O/W wlewamy ci kim strumieniem faz olejow do fazy wodnej intensywnie mieszaj c zawarto naczynia( najlepiej mieszad em mechanicznym ). a w ród nich produkty przy czenia tlenku etylenu do alkoholi t uszcowych zawieraj cych 16-18 atomów w gla. pasty do z bów).Podobne w a ciwo ci do al. Najlepsze rezultaty uzyskuje si stosuj c mieszaniny emulgatorów. kremu do twarzy. lanolina . Ponadto. mietanki i mleczka. które s z ozone z emulgatora g ównego oraz ró ni cego si do c znacznie polarno ci emulgatora pomocniczego(wp ywa stabilizuj co na emulsj ). Do emulsji kosmetycznej zaliczamy kremy.

dodawane w st eniu od 0. pianotwórcze. magnezowe i TEA ( trietanoloamina ± rodek neutralizuj cy) siarczanu oksyetylenowego alkoholu laurylowego (maj te same w a ciwo ci co laurylosiarczany. etylowe pochodne glukozy. Surfaktanty amfoteryczne ± ich cz hydrofilowa mo e mie adunek dodatni lub ujemny w zale no ci od pH.s to dobrze tolerowane przez skór i odporne na zmiany pH. Barwniki ± stosuje si w szamponach. Szampony dla dzieci: 31 .Szampony Najcz ciej sk adaj si z trzech podstawowych sk adników: rodków powierzchniowo-czynnych (SPC. Przyk ady: Pochodne betainowe oraz pochodne imidazolowe (Mironols). Kolor szamponów musi by zgodny z wybranym zapachem. S to g ównie sole sodowe. S to podstawowe sk adniki popularnych szamponów. Riciamide DEA ( a cuchy t uszczowe pochodz ce odpowiednio z oleju kokosowego i oleju rycynowego. hydroksyetyloceluloza. a skondensowan amin jest dietanoloamina).zwi ksza rozmiar mieli i przez to lepko roztworu anionowych rodków powierzchniowo czynnych. rodki zwi kszaj ce lepko roztworów: Chlorek sodu . rozpuszcza si w wodnym roztworze rodków powierzchniowo czynnych. rodki amfoteryczne cz w a ciwo ci dwóch typów rodków powierzchniowo czynnych: anionowych i kationowych. T uszczowych i amin zawieraj ce grup amidow R1-CO-NH-R2 np. Alkanoamidy ± s to pochodne kw. poprawiaj wygl d i po ysk w osów (w a ciwo ci kationowe). pieni si i myj (w a ciwo ci anionowe). zmi kczaj ce. Surfaktanty anionowe maj w a ciwo ci oczyszczaj ce. ale s mniej dra ni ce) oraz sulfoniony parafin lub sulfobursztyniany.5 do 5%. Cocomide DEA. Daj dobre efekty tylko w po czeniu z siarczanami alkoholi t uszczowych i oksyetylenowanych alkoholi t uszczowych. chocia barwniki i zapachy s dodawane w niewielkich ilo ciach to mog powodowa silne reakcje alergiczne u niektórych osób. S to barwniki rozpuszczalne w wodzie typu azotowego lub trifenylometanowego. s bakteriostatyczne. Przyk ad: karboksymetylohemoglobina. Surfaktanty niejonowe . S to surowce dro sze ni anionowe SPC. Dodatki: Konserwanty to g ówne parabeny oraz formaldehyd i jego donory. najcz ciej stosowane pochodne metyloglukozydu. Zapachy: rozpuszczalne w t uszczach kompozycje zapachowe. Hydrofilowe polimery ± s to zwi zki niejonowe. e jednocze nie zwil aj . amonowe. ale maj s abe w a ciwo ci pianotwórcze. Distearate. to znaczy. niepodra niaj ce. rodki per otwórcze i zm tniaj ce: g ównie distearynian glikolu etylowego. surfaktantów) sk adników nadaj cych lepko wody Szampony zawieraj od 6 do 10% aktywnego rodka myj cego. PE-6000. poniewa roztwory surfaktantów maj cz sto odcie ó ty. polimery akrylowe.

Kremy kosmetyczne G ównym zadaniem kremów jest utrzymanie równowagi wodno-t uszczowej w naskórku. stanowi baz dla wielu preparatów od ywczych stymuluj cych skór .Powinny by tworzone na bazie agodnych amfotytyrycznych rodków powierzchniowo czynnych (pochodne imidazolowe i betainowe). Ädzienne´ (szybko si wch aniaj ce). lecytyna. które nie dopuszczaj do tworzenia si dra ni cych nadtlenków. Ämocne´ (zawieraj ce sk adniki od ywcze. czynne). siarczek selenu (keratolityk. Substancje czynne: pochodne lanoliny. antyseptyk). siarka koloidalna. olejki ro linne.. Kremy kosmetyczne to g ste emulsje. Substancje aktywne: Triclosan (antyseptyk). Substancje czynne: siarka organiczna (reguluje wydzielin oju). Sk ad: FAZA T USZCZOWA Wosk pszczeli bielony (emulgator) 9.0 boraks (emulgator) Woda Olejek lawendowy Konserwant Antyutleniacz Wykonujemy w temperaturze 70-75ÛC. ketokonazol ( rodek przeciwgrzybiczy). oliwka). mleczko pszczele) jest stosowany jako od ywczy krem na noc. ale nie podra nia gruczo ów ojowych. Dwa klasyczne kremy to: cold-krem (emulsja W/O) vanishing-krem. czyli krem znikaj cy (lekka emulsja O/W) Cold-krem Z o one g ównie z wosku i oleju. które przez pewien czas zachowuj kszta t powierzchni (konsystencja emulsji nie musi by zwi zana z jej typem lub zawarto ci fazy t uszczowej). antyutleniacze.n. pirytonian cynku oraz oktopiroks (dzia anie keratolityczne i antyseptyczne).e.5 FAZA WODNA 32 . 0. argon. Szampony do w osów t ustych: Powinny dobrze oczyszcza . Szampony do w osów suchych: Maj nat uszcza w osy suche lub zniszczone przez farbowanie i ondulacje. olej rycynowy. które rozpuszczaj zrogowacia y naskórek skóry g owy. Jest to emulsja W/O o ma ej zawarto ci wody (poni ej 30%). Pierwsza receptura z II w. olejek cedrowy. Cz sto po dodaniu substancji od ywczych rozpuszczalnych w t uszczach (witaminy. nawil aj ce. Kremy w zale no ci od zastosowa mo na podzieli na oczyszczaj ce. ochronne.0 Olbrot 15. oleje ro linne (kamelia. Szampony przeciw upie owe: Zawieraj antyseptyki. glinki (absorbuj substancje t uszczowe). które unieszkodliwiaj drobnoustroje odpowiedzialne za utrzymanie upie u.0 Olej sojowy 62. keratolityków.0 0.5 14.

0 Olej ro linny 25. usuwaj c ze skóry zanieczyszczenia. Obecnie funkcj cold-kremów przejmuj kremy t uste b d ce emulsjami W/O o du ej zawarto ci cia t uszczowych.0 (zasada organiczna. Coraz cz ciej zamiast uk adu emulguj cego wosk-boraks u ywa si emulgatorów syntetycznych oraz dopisuje dodatkowe sk adniki.Cold-kremy s abo wch aniaj si przez skór .0 woda zapach konserwant antyutleniacz W temperaturze 70-80ÛC. Dodajemy faz t uszczow do fazy wodnej.0 0. wyci gi ro linne.0 q. nadmiar kremu zbiera si .8 do 100. Cold-kremy uleg y znacznym modyfikacjom.3 do 100.0 Stearyna 15. Krem t usty (W/O) Sk ad: Wosk pszczeli Olej parafinowy Olej sojowy Boraks Woda Zapach Konserwanty Krem t usty (O/W) Sk ad: Olej parafinowy 20.s.0 5. delikatna) gliceryna 3.0 20. Zachodzi równie reakcja mi dzy woskiem pszczelim i boraksem. oleje ro linne i mineralne.0 Boraks i woda stanowi faz wodn . Po nasmarowaniu. 33 . uelastyczniaj j i wyg adzaj . witaminy. q.0 20. euceryt. Kremy t uste odzywiaj skór . Oprócz bazy t uszczowej maj zawiera aminokwasy. Po starciu pozostaje cienka warstewka t uszczowa zmi kczaj ca naskórek i zapobiegaj ca jego wysychaniu. 30.0 0. hydrolizaty bia kowe.0 15.s.0 Trójetanoloamina 5.0 30. W sk ad bazy t uszczowej wchodz : woski.0 5. Stosuje si do wszystkich emulsji typu O/W z wyj tkiem mleczek!!! Krem t usty lanolinowy (W/O) Sk ad: Wazelina Olej parafinowy Olej ro linny Wosk pszczeli Lanolina Boraks Woda Zapach Konserwant Antyutleniacz 16. lanolina.

Faz wodn stanowi : gliceryna. wch aniaj cy si szybko w skór .7 Gliceryna 8.0 Woda do 100 Zapach Konserwant 34 .8 Zachodzi reakcja mi dzy stearyn a trójetanolamin .2 Kompozycja zapachowa 0.5 (emulgator pomocniczy) Stearyna 12. Emulgatorem w tym kremie jest myd o stearynowe powstaj ce w reakcji stearyny z wodorotlenkiem.0 FAZA WODNA Wodorotlenek potasu 2.0 Wosk pszczeli 2. trójetanolamina i woda.0 Alkohol cetylowy 1.0 Zapach Konserwant Antyutleniacz Krem alantoinowy (O/W) Sk ad: Stearyna Alkohol cetylowy Lanolina 5.0 Trójetanolamina 1. Krem znikaj cy (vanishing) Lekki krem nat uszczaj co-nawil aj cy typu O/W.5 Woda 50 Nipagina A 0.0 FAZA WODNA wodorotlenek potasu 0.0 3.0 Olej arachidowy 6.Krem t usty o lekkiej konsystencji (W/O) Sk ad: Olej parafinowy 5.0 Gliceryna 6.0 Glikol propylenowy 1.0 Woda do 100.0 Lanolina 3.5 Alantoina 12. Typowa receptura oparta jest na stearynie. Krem znikaj cy (O/W) Sk ad: stearyna 15.0 Mirystol 12.0 6.

u atwia odklejanie kamienia naz bnego): laurylosiarczan sodu rodek nawil aj cy ( 5-20%) sk ad utrzymuje plastyczno masy: glicerol. chlorek sodu. diglukonian chlorheksydyny. Pochodne fluorowe dzia aj równie bakteriostatycznie. fluorki (fluorek sodu i amonu.0 6. najcz ciej u ywanych sk adników nale : alkohol cetylowy i stearylowy). dzienny) Jest lekkim kremem nat uszczaj co-nawil aj cym (który szybko wch ania si w skór ). Jego g ównym sk adnikiem jest stearyna. Substancje te dzia aj poprzez tworzenie fluoroapatytu. wodorow glan wapnia. konserwanty.utrzymuje odpowiedni lepko pasty dodatki: rodki s odz ce (np.0 2.0 1. Prosta receptura pasty do mycia z bów: Sk ad: kreda str cona proszek mydlany gliceryna emulgator ME olejek mi towy woda 50. Do innych. sorbitol woda. triclosan rodki opó niaj ce pojawienie si osadu: sorbitol.15%). kwas pantotenowy. alantoina. zwi zku bardziej trwa ego i odpornego na dzia anie kwasów ni apatyt (z którego zbudowane jest szkliwo z bów).0 P a s ta d o m y c ia z b ó w C o lg a te T o ta l® Z a a w a n s o w a n e O d w ie e n ie el Dzia anie pasty: 12-godzinna ochrona przed bakteriami Delikatnie usuwa powierzchniowe przebarwienia 35 . Pasty do z bów Podstawowy sk ad pasty do z bów: sk adnik o charakterze cieraj cym (od 15 do 35%): tlenek glinu. barwniki. Pozosta e sk adniki: antyseptyki: heksetydyna. do 0. zawarto max. formalina (znieczula i zmniejsza krwawienie z dzi se ). alginiany lub karageniany.0 do 100.0 30. aminokwasy. krzemionka. rodki aromatyzuj ce.Krem znikaj cy (vanishing. glinokrzemiany rodek eluj cy: polisacharyd. sacharynian sodu). gliceryna i glikol propylenowi. pirofosforany. kwas glicyretynowy i formalina. lanolina i jej pochodne. rodki powierzchniowo czynne (sk adnik zwil aj cy. fosforan wapnia. polifosforany rodki przeciwzapalne: azulen. wyci gi ro linne. monofluorofosforany. podk adowy. guma ksantanowa.

Pomaga zapobiega nowym przebarwieniom powierzchniowym Usuwa bakterie powoduj ce powstawanie p ytki naz bnej z powierzchni z bów i dzi se Od wie a oddech Zapobiega próchnicy Zmniejsza krwawienie z bów Zapobiega zapaleniom dzi se Sk ad: 1. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. Cl 42090 16. Triclosan 13. przez co skóra wygl da na j drniejsz . Hydrated Silica (silica. Aroma 7. jak i mineralnym. Woda jest rozpuszczalnikiem. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. 65% wody). Woda nale y do najbardziej rozpowszechnionych zwi zków w przyrodzie. Aqua 2. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. Glycerin 4. stanowi sk adnik organizmów ywych (organizm doros ego cz owieka zawiera ok. a co za tym idzie ± m odsz . kwas krzemowy E551) 36 . pozbawiona zapachu i smaku. Cellulose Gum 9. bierze udzia w procesach przemiany materii. tlenek diwodoru) Bezbarwna ciecz. Carrageenan 12. Limonene 15. Sodium Saccharin 14. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. PVM/MA Copolymer 6. W przemy le stosowana jest jako rozpuszczalnik. Sodium Fluoride 11. Cl 47005 Poszczególne sk adniki: Aqua (woda. Sorbitol 5. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. Hydrated Silica 3. Paradoksalnie. Sodium Lauryl Sulfate 8. Sodium Hydroxide 10.

Ilo w produkcie: do 5% dzia anie nawil aj ce. glycerol. Obecno gliceryny wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych. Rozpuszcza si w wodzie tworz c el (równie z olejami ± el). kosmetyków kolorowych. bezbarwna ciecz o s odkim smaku. heksanohehsanol) Alkohol o s odkawym smaku. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. nie ma smaku. reguluj c wilgotno przez oko o dob . H2Si03 Glycerin (gliceryna. C3H5(OH)3 Sorbitol (sorbit. przenikaj c do przestrzeni mi dzykomórkowych. normalna ilo 1-3%. 1. eli. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. Wyg adza. Kosmetyki zawieraj ce kwas krzemowy s odporne na zmiany temperatury. reguluje procesy prawid owej odnowy naskórka.3-propantriol) G sta. Dzia anie gliceryny jest d ugotrwa e. Dzia anie nawil aj ce gliceryny zwi zane jest z bardzo silnymi w a ciwo ciami higroskopijnymi. W kosmetykach ma podobne dzia anie. poprawia elastyczno . Nale y do alkoholi. Kwas krzemowy mo na u ywa do robienia kremów. Nie jest toksyczny. jak gliceryna.Kwas krzemowy w bezwodnej formie SiO2 ma posta lotnego proszku (a w a ciwie py ku). Gliceryna w naturalny sposób os ania skór . poniewa zapobiega wysychaniu kosmetyku oraz nadaje g adko emulsji. 37 . ponad 5% dzia anie wysuszaj ce. Mo e absorbowa do 40% wody. nie s klej ce i s odporne na dzia anie mikroorganizmów. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. gdzie wi e ilo wody niezb dn do zachowania prawid owego nawil enia skóry. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. Penetruje do g bszych partii warstwy rogowej naskórka i pozostaje tam.2. Sorbitol jest substancj utrzymuj c wilgotno (zapobiega wysychaniu produktu). W kosmetykach wykorzystywana jest wykorzystywana. a tak e pasty do z bów. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce.

kwiatowy . C6H7O2(OH)3-n(OCH2COONa)n Sodium Hydroxide (wodorotlenek sodu)  38 . Cellulose Gum (guma celulozowa. e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu.korzenny .      © £ ¢  ¨ ¢    § ¦ ¥  ¤£ § ¢ ¡  Aroma (aromat. które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ). kamienia naz bnego. dodecylosiarczan (VI) sodu) C12H25SO4Na ± organiczny zwi zek chemiczny. to znaczy.gnilny . zarówno przyjemnej. jak i przykrej. no nik. polegaj ca na pobudzaniu zmys u w chu.spalenizny ¥ ¥ Sodi m Lauryl Sul ate (laurylosiarczan sodu. doskonale zag szcza roztwory wodne. zag stnik. tworzy koloid ochronny. W j zyku polskim zwykle przez zapach rozumie si wo przyjemn . ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce.owocowy .HOCH2 [CH (OH)]4 CH2OH PVM/MA Copol (kopoli PVM/MA) Sk ik przed j dzi ie trikl Dzi ki ni pasta C TOTAL chroni przed powstawaniem p tki naz bnej próchnicy. oboj tnej. chorób przyz bia i nie wie ego oddechu. nawet w 12 godzin po szczotkowaniu z bów. Guma celulozowa poprawia dzia anie i stabilno wielu produktów finalnych.ywiczny . aczkolwiek u ywa si tego s owa równie w sensie ka dej woni. sól sodowa kwasu dodecylosiarkowego. Podstawowe zapachy to: . Jest to zwi zek powieszchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. Zwi zek oksyetylenowany. zapach) Cecha zwi zków chemicznych i ich mieszanin. sól sodowa karboksymetylocelulozy) E 466N Stabilizator. Rozpuszczalna w zimnej i ciep ej wodzie. karboksymetyloceluloza .

e skóra staje si g adsza. tworz c mocne zasady oraz w alkoholach. Triclosan (Triklosan) Syntetyczny zwi zek o szerokim spektrum dzia ania przeciwdrobnoustrojowego. jest stosowany w procesie zmydlania t uszczów podczas produkcji myde . 2% karagenu w gor cej wodzie tworzy kisielowaty el. która dodawana jest do wielu produktów przeznaczonych do higieny osobistej. wchodzi w sk ad myde . dezodorantów. Jest rodkiem z wyboru w higienie szpitalnej. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . sól kwasu fluorowodorowego i sodu. Powoduje. Posiada w a ciwo ci myj ce i dezynfekuj ce. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . Jest to bezbarwne. 3-5% tworzy stabilny el. dodatek do past do z bów zapobiegaj cy próchnicy. Wodorotlenek sodu jest substancj silnie higroskopijn . Jest on surowcem w wielu procesach syntez. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. jako stabilizator w szamponach. o strukturze krystalicznej. nazywana w mineralogii halitem. Triclosan jest substancj o dzia aniu antybakteryjnym. bardziej spr ysta. kremów antybakteryjnych. krystaliczne cia o sta e o wysokiej temperaturze topnienia. past do z bów. Ogranicza powstawanie wolnych rodników. wp ywa dezynfekuj co. Zmniejsza podra nienia i reakcje alergiczne. przez co dzia a parz co i niszcz co na skór . kwasu salicylowego czy sulfoniloamidów).W kosmetyce karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. Carrageenan (karagen) Karagen. do produkcji krzemionkowego szk a wodnego oraz w wielu innych dziedzinach. Dzia a przeciwzapalnie i antybakteryjnie.Przemys owa nazwa wodorotlenku sodu to soda kaustyczna (soda r ca). polopiryny. Fluorek sodu jest powszechnie stosowanym ród em jonu fluorkowego F-. p ynów do p ukania jamy ustnej i innych kosmetyków. Jest to bia a masa. do wytwarzania leków (np. C12H7Cl3O2 Sodium Saccharin (sacharynian sodu) 39 . podobnie jak agar-agar uzyskuje si poprzez ekstrakcj gor c wod czerwonych alg morskich Eucheuma. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Wodorotlenek sodu jest bardzo wa nym przemys owo zwi zkiem chemicznym. Sodium Fluoride (fluorek sodu) (NaF) ± nieorganiczny zwi zek chemiczny. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. na przyk ad jonowych rodków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. rodek bakteriobójczy w przemy le fermentacyjnym.

Komponent zapachowy w produktach do czyszczenia gospodarstwa domowego (detergenty.ró nych soli amonowych. dwupenten. zawarty g ównie w jej skórce. Syntetyczny barwnik . od wie acze powietrza).8) Bezbarwna ciecz. Odpowiedzialny jest za zapach cytryny. Wykazuje dobry synergizm z innymi syntetycznymi substancjami s odz cymi. Intensywny (x 300-500 cukier) s odki smak. C10H16 . atwo rozpuszczalny w wodzie. bezwonny lub o md ym zapachu. Stosowany jako sk adnik s odzików oraz w produktach ywno ciowych dla diabetyków i napojach. sodu i glinu.zwi zek chemiczny nale cy do grupy terpenów. C7H4NNaO3S*H2O ni Limonene (limonen.Substancja s odz ca. Dzia anie: Hamuje TEUL (transepidermal urea lost)± utrat mocznika ze skóry Ogranicza TEWL ± przeznaskórkow utrat wody 40 . Bia y krystaliczny proszek. perfumach i kosmetykach (st enie 0. mentadien-1.005 %) -2 Cl 42090 Barwnik niebieski. Ze wzgl du na lepsz rozpuszczalno sacharyna ma szersze zastosowanie w produkcji ywno ci. Cl 47005 Barwnik ó ty.

Urea 4. Citric Acid 47. Zawiera: krzemionki. Steareth-21 35. Phenoxyethanol Aqua (woda) Woda jest naturalnym surowcem u ywanym przy produkcji wi kszo ci kosmetyków. PEG-8 43. Disodium EDTA 42.Octocrylene 22. Caprylic/capric Triglyceride 27. Xanthan Gum 41.Glycerin 12.Gliceryl Stearate 14. Diglycerin 24. które zapewniaj dzia anie ci gaj ce i przeciwzapalne 41 . Ascorbic Acid 45. Ethylhexylglycerin 37.Propylheptyl Caprylate 16. Polymethylsilsesquioxane 29. Sodium Polacrylate 38. Allantoin 40. Salicornia Herbacea Extract 28. agodzi wi d i wszelkiego rodzaju podra nienia skóry oraz likwiduje skutki dzia ania twardej wody. Ilo wody w kosmetykach waha si od kilku do kilkudziesi ciu procent. Jest rozpuszczalnikiem wielu sk adników aktywnych. Steareth-2 34.Cyclomethicone 18. Butylene Glycol 7. Sodium Hyaluronate 9.Sodium Stearoyl Glutamate 15. Sodium PCA 26. Lysine 36. Hydrolized Wheat Protein 10.Persea Gratissima (Avocado)Oil 5. Glykosfingolipids 8. Cetearyl Methicone 32. Sorbitol 11.40 Stearate 33. Pullulan 39. stanowi jedn z dwóch faz. Peg. Tocopherol 44.Uzupe nia w skórze substancje fizjologiczne Zawiera HYDROSALINOL*. Myristyl Mirystate 6.Cetearyl Alkohol 21.Ethylheksyl Methoxycinnamate 17. Iwonicz Aqua Iwonicka woda ma wyj tkowe w a ciwo ci koj ce.Butylmethoxydibenzoylmethane 19.Aqua 2. z których sk adaj si kosmetyki dwufazowe. który reguluje gospodark wod w skórze Zapewnia prawid owy poziom nawil enia Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB Sk adniki INCI: 1. Jest najmniej twarda spo ród wód termalnych dost pnych na rynku.Dicapryl Carbonate 20. Dimethicone 30. Isohexadecane 31.Pentaerythrityl Distearate 13.Iwonicz aqua 3. która wp ywa na odporno i elastyczno naskórka jonów wapnia i kwasu metaborowego. Parfum 23. Ascorbyl Palmitate 46. Lactic Acid 25.

Natural Moisturizing Factor). Zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). W st eniu do 10% przyspiesza podzia komórek warstwy ziarnistej skóry. Jego niedobór objawia si sw dz c i uszcz c skór . daj ce uczucie jedwabi cie g adkiej skóry. Dzi ki temu. Wydalany jest z moczem i potem. W kosmetyce mocznik u ywany jest juz ponad 40 lat. r k i stóp. Ethylhexyl Methoxycinnamate UV-absorbent. przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. ale ze wzgl du na le kojarz c si nazw nie by zamieszczany w sk adzie produktów. a tak e poparzeniem s onecznym.Urea. uv. a tym samym jej regeneracj . która dzia a zmi kczaj co na skór . filtruj ca promieniowanie UVB. chroni cy przed czynnikami zewn trznymi jak np. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór . Emolienty ponadto nat uszczaj skór zapobiegaj c parowaniu wody z jej powierzchni oraz wch aniaj wilgo z otoczenia. Glycerin. Emolienty pomagaj zatrzyma naturaln wod we wn trzu skóry poprzez wi zanie jej z lipidami skóry oraz poprzez odbudow tych lipidów. Po u yciu takich kosmetyków skóra jest mi kka. Cyclomethicone. Chroni skór przed przedwczesnym starzeniem. dobrze nawil ona i g adka. Jest jednym z g ównych sk adników naturalnego czynnika nawil aj cego skór (NMF . Ma silne w a ciwo ci higroskopijne. ale dodatkowo dba na ró ne sposoby o to. U ywany w kosmetykach mocznik pochodzi z laboratorium lub fabryki chemicznej.Cyklometikon Lotny silikon. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Ma w a ciwo ci wyg adzaj ce. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu 42 . e zwi ksza przepuszczalno warstwy rogowej naskórka. Nazwany przez technologoów jako Ähappy emollient´ poniewa czy w sobie funkcje nawil aj ce jak i ochronne.Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry.tworzy na skórze niewidoczny opatrunek. nie przenika do skóry. szybko wyparowuje matowi c skór .Gliceryna Jest alkoholem. Wykorzystywany najcz ciej w kremach do twarzy. który nie tylko nawil a. e mocznik ma w a ciwo ci zmi kczaj ce skór (powy ej 10%) oraz. cia a. aby skóra nie traci a swojej naturalnej wilgoci. Nie ma w a ciwo ci nawil aj cych.mocznik Mocznik jest naturaln substancj uboczn przemiany bia ek w organizmie. Propylheptyl Caprylate Emolient to rodek. substancja przeciws oneczna. u atwia wnikanie sk adników aktywnych w jego g bsze warstwy.

Octocrylene Zwi zek poch aniaj cy promieniowanie o d ugo ci fali od 250 nm do 360 nm. substancja przeciws oneczna. UV. oddzia uj przeciwalergicznie. kremowe i mi kkie emulsje. Olej z awokado zawiera skwalen posiadaj cy w a ciwo ci antyzapalne i antygrzybiczne oraz chlorofil równie przeciwzapalny i agodz cy. F(NNKT). K. aby utrudni przenikanie wiat a Substancja nat uszczaj ca. a tak e poparzeniem s onecznym.protektor. PP.Butyl Methoxydibenzoylmethane Pochodzenia chemicznego. Bia a. Daje stabilne. który ma za zadanie zmi kczy i nawil y naskórek poprzez tworzenie Äfilmu´ na skórze który stanowi barier ochronn . Persea gratissima oil (olej awokado) Olej z awokado jest bardzo cenionym olejem ze wzgl du na du zawarto witamin: A. Glyceryl stearate (stearynian gliceryny. nadaj ca skórze mi kko . regulator konsystencji kosmetyków. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego) Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. woskowata substancja u ywana jako: zmi kczacz i regulator lepko ci stabilizator emulsji dodatek do przezroczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. UVC!!!) Pentaerythrityl Distearate Zwi zek o w a ciwo ciach nawil aj cych i ochronnych. E. aminokwasów i protein. Cetearyl Alcohol Alkohol cetearylowy jest mieszanin alkoholi t uszczowych. Stosowany jako emolient . Dicapryl carbonate. Jest to emulgator pochodz ce z kok osów i aminokwasów. filtruj ca promieniowanie UVA. UV-absorbent. elastyczno i g adko . H. Sodium Stearoyl Glutamate Pochodzenia Naturalnego lub syntetycznego.(UVB. sk ada si z alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego. Emulgator emulsji typu o/w i w/o. Mimo i jest to rodek promienioochronny mo e wywo a reakcje fotouczulaj ce pod wp ywem wiat a s onecznego. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem.dikapryl w glanu Zwi ksza lepko produktu oraz jego stabilno . Myristyl Myristate 43 . hamuj parowanie wody ze skóry (powstrzymuj transepidermaln utrat wody). Nienasycone kwasy t uszczowe od ywiaj skór . B.

agodzi objawy przezi bienia. rozpuszczaj ca nadmiar t uszczu i wydzieliny ojowej. jak gliceryna. kremach. w asno ciami filmotwórczymi i powinowactwem do keratyny naskórka. Butylene Glycol-glikol butylenowy agodzi.hialuronian sodu Naturalny mukopolisacharyd. Wzmacniaj przyleganie komórek. ma s odkawy smak. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. Odbudowuj struktury lipidowe. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. pobudza do odnowy. wyst puj cego w warstwie rogowej. podobnie jak gliceryna.Bia ka proste zbudowane s z aminokwasów po czonych wi zaniami peptydowymi. I tak e jak gliceryna. Substancja nawil aj ca. Same aminokwasy s ponadto sk adnikiem NMF (natural moisturizing factor). Lysine-Lizyna Niezb dna przy budowie bia ek.Obecna przy wytwarzaniu hormonów. solubizer. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. mleczkach i wyrobach toaletowych. Hydrolized wheat protein. Pozyskiwane z ziaren ry u. Sodium hyaluronate. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. enzymów i przy budowie KOLAGENU. Emulgar. Zawieraj kwas linolenowy (NNKT). g ównie w mi niach i w ko ciach. czyli naturalnego czynnika nawil aj cego. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. warunkuj cymi trwa o powstaj cego filmu. lubricant. Glycosphingolipids Sk adnik skóry. Uk ady te. nawil a. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. powoduje anemi i wypadanie w osów. Po dodaniu do kosmetyku ma wi za wod w skórze.Naturalny ester. którego zawarto wywiera wyra ny wp yw na wygl d i elastyczno naszej skóry. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. 44 .hydrolizowane bia ko pszenicy Proteiny (bia ka) s klasycznymi substancjami czynnymi. grypy oraz opryszczki. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. przeciwcia . Sorbitol Sorbit jest. emolient. stosowanymi do piel gnacji. ró ni si mi dzy sob zdolno ci wch aniania i zatrzymywania wody. istotna w okresie rozwoju.. w zale no ci od stopnia hydrolizy. charakterystyczny dla naturalnie obecnych w ludzkiej skórze ceramidów typu I. Wi kszo protein stosowanych w preparatach kosmetycznych to produkty cz ciowej lub ca kowitej hydrolizy bia ek naturalnych.pochodzenie ro linne. Jej niedobór skutkuje objawami zm czenia i rozdra nienia. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. alkoholem. dzi ki czemu skutecznie zapobiegaj przeznaskórkowej utracie wody (TEWL). oczyszczaj ca i regeneruj ca skór . W kosmetykach ma podobne dzia anie.

glicerolu) przez pó przepuszczalne b ony komórek organizmów ywych. Caprylic/capric Triglyceride Emulgator. aquaporin) .integralne bia ka b onowe. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. jak uszkadzanie w osów i wywo ywanie reakcji alergicznych. Kwas mlekowy normalizuje procesy z uszczania naskórka w sposób bardzo delikatny. Salicornia Herbacea Extract.) redukuje TEUL (*Trans Epidermal Urea Loss). Sodium PCA Sodium PCA to naturalny sk adnik ludzkiej skóry wspó odpowiedzialny za utrzymywanie w a ciwej wilgotno ci. emolient. zw ania porów. kremach. do rozja niania przebarwie . jako rodek utrzymuj cy odpowiednie pH praparatu. Negatywne dzia ania uboczne. poniewa uelastycznia.Najprawdopodobniej jeden z czynników wp ywaj cych w du ej mierze na procesy antykancerogenne w po czeniu z du ymi dawkami antyoksydantów. Jest równie zwi zkiem nawil aj cym. W przemy le kosmetycznym znalaz zastosowanie jako konserwant. Lactic acid. Uczestniczy w procesach odnowy tkanek. które tworz kana y. Wzmacnia po czenia mi dzykomórkowe.soliród zielny Uszczelnia cement komórkowy. mleczkach i wyrobach toaletowych.kwas mlekowy Nale y do grupy alfahydroksykwasów i jest otrzymywany dzi ki fermentacji cukru przez bakterie kwasu mlekowego(lactobacillus). Zwi ksza produkcj akwaporyn AQP3 i AQP8 (Akwaporyny (AQP z ang. W kosmetyce u ywany do bioliftingu. Sodium PCA zawarte w kosmetykach eco cosmetics jest pochodzenia naturalnego i przez to jest wy mienitym rodkiem nawil aj cym zalecanym do stosowania przez wszystkie uznane organizacje certyfikuj ce kosmetyki naturalne. dotycz wy cznie syntetycznego surowca o tej samej nazwie. solubizer. 45 . lubricant. uczestnicz ce w procesie transportu wody (a tak e niektórych innych cz steczek o podobnych rozmiarach np. sp yca zmarszczki.

Zastosowanie produktu: » Puder diamentowy polecany jest jako luksusowy dodatek do pudrów do twarzy i innych kosmetyków kolorowych w proszku. Trwa o : 2 lata. tworzy na powierzchni skóry delikatny film. przechowywany prawid owo. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Doskona y w produktach do opalania. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Umo liwia uzyskanie stabilnej emulsji i rozproszenie sk adników. Peg-40 Stearate 46 . nawil a.Caprylic/Capric Triglyceride + Salicornia Herbacea Extract = HYDRASALINOL Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Metoda otrzymywania: mikronizacja. w ciemnym i suchym miejscu. doskonale wch ania si w skór daj c efekt g adko ci. Posta : bardzo drobny. Podobnie jak cyklometikon zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). o ywia i poprawia koloryt skóry. stosowany w kosmetyce kolorowej i piel ganacyjnej . Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Nadaje skórze wyra nie odczuwan . e twarz nie wydaje si by 'p aska'. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Dimethicone. unika bezpo redniego dost pu wilgoci i nas onecznionych miejsc. Warunki przechowywania: w temperaturze pokojowej. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. czyli odpowiednie rozdrobnienie diamentów. zmniejsza widoczno drobnych zmarszczek i porów skóry. który zapobiega utracie wilgoci ze skóry. rodek wzmacniaj cy po ysk. Zmieniaj c k t odbicia wiat a sprawia. Jest niekomedogenny (nie powoduje zatykania porów). Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Cetearyl methicone Nale y do grupy zwi zków o nazwie cyklometikony. Ma w a ciwo ci nab yszczaj ce. która dzia a zmi kczaj co na skór .dimetikon Pozyskiwany z krzemionek. bia o-szary. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. nie traci na jako ci nawet po wielu latach. bezzapachowy proszek. po lizg.comedogenne (komedogenne). zmi kcza i modeluje rysy twarzy. Cz sto stosowany w kremach do r k i stóp. bowiem zatyka pory i utrudnia procesy wydalania oraz wydzielania w skórze. Mo e by bez obaw stosowany na kremy z filtrami przeciws onecznymi. aksamitn g adko (jest bardziej jedwabisty ni sam jedwab w proszku).jako rodek nawil aj cy. Utrudnia wymian gazow w skórze. Isohexadecane-izoheksadekan Emolient. Absorbuje wod . u atwia rozprowadzanie produktu na skórze. Nie jest zwi zkiem toksycznym. Posiada w asno ci zaskórnikotwórcze .

olejoodporny i nieprzepuszczalny dla tlenu. stabilny film na skórze. dzi ki czemu dostarcza skórze odpowiednich elementów od ywczych oraz stale nawil a skór . tworzenie nitrozoamin. Dodanie oktylogliceryny do fenoksyetanolu wykazuje dzia anie agodz ce wp yw innych sk adników kosmetyków. substancja ochronne i eluj ca. które s przeznaczone dla bardzo wra liwej i delikatnej skóry. fasola. USA. wyg adza skór . Do tej pory nie stwierdzono adnego dzia ania toksycznego. Pullulan Cz steczki pullulanu mog tworzy cienki film. rakotwórcze. aden ze sk adników mieszaniny FEOG nie jest tematem dyskusji ze wzgl du na dzia anie uczulaj ce. który jest przezroczysty. poprawia tak e elastyczno skóry. Alantoina jest zatwierdzona do u ytku w produktach. rodki czysto ci i dezodoranty jak równie i do opalania i produkty do piel gnacji w osów. agodzi podra nienia skóry. Pochodzenie chemiczne. emulgatory. kasztanowiec) o bardzo agodnym dzia aniu nawil aj cym i koj cym. Jest stosowana w wi kszo ci preparatów kosmetycznych. Allantoin ± pol. Polimer na bazie sztucznej ywicy i PEG (glikol polietylenowy). Stosowany jako emulgator do produkcji kosmetyków i produktów do higieny osobistej w tym do makija u.Poliakrylan sodu Poch ania wod w ilo ci 800 razy wy szej ni waga w asna. soja.Emulgator.zwi ksza rozpuszczalno s przez skór substancji aktywnych. dzi ki czemu atwiej wch aniane Steareth-2.20 Regulator lepko ci. solubilizator . Tworzy ochronny. efekt estrogeniczny lub androgeniczny i wywo ywanie alergii. szczególnie dla dzieci i niemowl t.rodzaj emolientu. Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin = FEOG Bardzo szeroki zakres dzia ania zarówno w stosunku do bakterii (gram dodatnich oraz gram ujemnych). w osach. Substancja eluj ca dla fazy wodnej do stabilizacji emulsji. Steareth-21 Eter glikolu polietylowego wykonany z kwasu stearynowego. Steareth . dro d y i grzybów. Australii i Japonii. Alantoina Naturalna substancja czynna powstaj ca z kwasu moczowego w korzeniach ro lin (np. Sk adnik reguluj cy lepko w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). Sodium Polacrylate . 47 . wspomaga regeneracj naskórka. Kanady. W ci gu kilku godzin od wprowadzenia do uk adu wykazuje dzia anie biobójcze. Produkt dopuszczony jest do stosowania w kosmetykach w Unii Europejskiej. steareth-21 Zawarte w oleju palmowym. paznokciach. p yny. poprawia proces odm adzania komórek skóry i zapobiega wczesnemu pojawianiu si drobnych linii i zmarszczek.

Stosowany w wi kszo ci produktów do opalania. Jest wa nym produktem przej ciowym w cyklu Krebsa (zwanym st d cyklem kwas cytrynowego). nieodpowienie pH) i atwo ulega rozk adowi trac c swe cenne w a ciwo ci. Natomiast po rozpuszczeniu w wodzie. co jest bardzo dobrze wykorzystywane w kremach. W kosmetykach jest wymiataczem wodnych rodników tlenowych. wiat o. Witamina E dzia a koj co i agodz co na skór i ewentualne stany zapalne na skórze. temperatur . Ascorbic acid. Forma chemiczna witaminy C. Wydziela rakotwórczy i dra ni cy formaldehyd. woda w skórze jest lepiej zatrzymywana bez nadmiernego pocenia si skóry i bez zaburzania wymiany gazowej skóry. jak pe ni on w naturze jest to surowiec bardziej odporny na si y cinania. a tym samym je czeniu t uszczu. Ma dzia anie przeciwutleniaj ce. stosowany g ównie jako stabilizator.Xanthan gum. Jest naturalnym sk adnikiem ka dego ywego organizmu. zapobiegaj cy zmianie zapachu. dlatego bardzo korzystne jest jej stosowanie w kremach przeciws onecznych. Neutralizuje metale ci kie typu nikiel. Ma tak e w a ciwo ci utrwalaj ce lepko w czasie oraz dzia anie antyoksydacyjne.guma ksantanowa Naturalny. degradacj UV. elazo. przy piesza gojenie si ran. pe ni wa n rol w metabolizmie. które na skórze mog yby tak e zje cze . Disodium EDTA rodek pochodzenia syntetycznego. konsystencji i wygl du produktu. wysoko cz steczkowy polisacharyd. bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Udowodniono. który tworzy si z po czenia witaminy E z sol kwasu octowego. Citric acid-Kwas cytrynowy Jest to substancja sta a. ma dzia anie wybielaj ce na skór . Tocopherol. W zwi zku z ochronn rol . stratom witamin. Obie formy witaminy E rozpuszczaj si w t uszczach. U yta w kosmetykach zmniejsza g boko zmarszczek. je czeniu t uszczy. rozpuszczalnych w wodzie. Acetat witaminy E jest du o stabilniejszy i lepiej akceptowany przez skór ni czysta witamina E. Zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów t uszczowych. magnez. jest wymiataczem wolnych rodników tlenowych. tlen rodowisko wodne.witamina E Witamina E w czystej formie (Tocopherol) jest dosy niestabilna. dzia anie mikroorganizmów. Z tego powodu witamina E jest dobrym konserwantem t uszczów nienasyconych. e acetat witaminy E w kremie przyczynia si do wyg adzenia skóry. e skóra jest dobrze nawil ana. Guma ksantanowa zag szcza i utrwala kosmetyki. Krem z zawartoscia do 5% acetatu witaminy E powoduje. dlatego cz sto u ywa si w kosmetykach acetatu witaminy E.palmitynian askorbylu To przeciwutleniacz (zwi ksza trwa o produktów) zapobiega zmianom barwy. ma wp yw na syntez kolagenu w skórze.wtamina C Witamina C ma posta ó tawych kryszta ków o bardzo kwa nym smaku. witamina C w postaci kwasu staje si bardzo wra liwa na czynniki zewn trzne (temperatura. Du e ilo ci kwasu cytrynowego znajduj si w 48 . Ascorbyl palmitate. Zmniejsza szkodliwe dzia anie promieni s onecznych na komórki skóry. W postaci proszku jest stabilny i mo e by przechowywany przez kilka lat. zw aszcza pod wp ywem gor cych promieni s onecznych. krystaliczna.

kremach wybielaj cych. w przeciwie stwie do innych sk adników przeciwzmarszczkowych (np. b d zastrzegane znakiem towarowym. Szybko i atwo wi e si ze skór i jest przez ni dobrze tolerowana. Badania wykaza y. Wzmacnia struktur elu. s obj te tajemnic . by pomóc jej odbudowa w asn substancj budulcow . zosta stworzony aby zwalcza nawet g bokie zmarszczki i uj drnia skór .podwy sza aktywno wielu przeciwutleniaczy. co zapewnia jej m odzie czy wygl d. 49 . Tak wzbogacona skóra odzyskuje zdolno do regeneracji. który zapewnia struktur i przywraca g sto tkanek podporowych skóry. kiwi. Poza tym ten sk adnik doskonale przyci ga i gromadzi w skórze wod oraz sk adniki od ywcze. U ywany jest w p ukankach do w osów. jego formu a zawiera Pro-Xylane z drzewa bukowego przywracaj cy skórze substancj budulcow . czyli zapewni odpowiedni produkcj i g sto tkanek podporowych (kolagenu i elastyny). ale sam nim nie jest. e Pro-Xylane to cz steczka-szczep o bardzo ma ych rozmiarach. e jest to sk adnik bardzo skuteczny m. p ynach przeciwpotowych. Pro-Xylane jest aktywnym sk adnikiem pomagaj cym skórze przywróci jej substancj budulcow . od ywkach do w osów. Zwi ksza produkcj kolagenu. retinolu). Ma w a ciwo ci odka aj ce i ci gaj ce oraz przywracaj ce pH. Parfum Kompozycja sk adników olejków eterycznych. nawet wielokrotnie przewy szaj ce jej w asny ci ar. dlatego. Kompozycja zapachowa jest to mieszanina olej ów i rodków k wzmacniaj cych. p ukankach do ust.Kompozycja ta decyduje o specyficznym zapachu. Dzia anie: Pro-Xylane zdolna jest funkcjonowa we wn trzu ywej tkanki i zespoli si z ni .in. truskawkach i w wielu innych owocach. Na skal rynkow produkowany jest przez fermentacj cukru za pomoc ple ni Aspergillus Niger. tonikach. który jednoznacznie kojarzy si z danym kosmetykiem lub produktem. Kwas cytrynowy pe ni wiele funkcji . szamponach. Wykorzystywany jest g ównie jako regulator kwasowo ci oraz jako sk adnik aromatów.owocach cytrusowych. Cz sto kompozycje s strze one przez firmy kosmetyczne.

15. 41. jest stosowana przy produkcji kremów. 27. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produktów kosmetycznych. Bezbarwna ciecz. myristic acid. 2. cyclopentasiloxane. methylparaben. szczególnie emulsji O/W i eli. 36. polymethyl methacrylate.zingiber officinale extract/ginger root extract 38. Wi kszo wyst puj cej w przyrodzie wody jest "s ona" (oko o 97. 35 polyurethane -2. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. 10. nawil a naskórek czyni c go elastycznym. 32.peg-100 stearate.palmitic acid.2. dimethy l mea. 14. 43. disodium EDTA. tzn. peg-20 stearate. 18. 9. prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil.Lauroyl lysine. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. 16. 21. 3. najwi cej dwutlenku w gla.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku. g ównie chlorku sodu. 34. polyacryloyldimethyl taurate. polycaprolactone. 48.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. W wodzie rozpuszczonych jest te wiele gazów. 24. 44. coumarin. 26. octyldodecanol.15%. capryloyl salicylic acid. cera alba/beeswax. propylparaben 46. pomadek i innych produktów kosmetycznych.glyceryl stearate.hydroxypropyl tetrahydropyrantrol. 50 . nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów. 31.. Aqua 22.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza.rosa canina fruit oil.1. propylene glycol. 4. jak i mineralnym. glycerin. g sta. 29. zawiera du o rozpuszczonych soli. stearic acid. 4 7. 6. 20. Woda jest rozpuszczalnikiem. t -butyl alcohol. polyacrylamide. ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. Gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . 13. 45.cetearyl alcohol. lecithin. ethylhexyl methoxycinnamate. nietoksyczna. 37. 30. silica. 19.38%). butyrospermum parkii butter/shea butter. cyclohexasiloxane. C13 -14 isoparaffin. jak i w jej g bszych warstwach.3) Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. linalool Aqua (woda) Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. 40. imidazolidinyl urea.nawil aj cy skór . Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania .retinyl palmitate. 33. 28. 8. dimethicone. 11. 25. oscyluje w granicach 5 . Glycerin (Propantriol 1. tocopherol. 42. o s odkim smaku. dimethiconol. 39. 23. chlorphenesin. 7. glycine soja oil/soybean oil. 17. paraffinum liquidum/mineral oil. 12. 5. laureth -7. parfum/fragrance. .

nasyconych w glowodorów. Paraffinum liquidum/mineral oil Parafina ciek a lub inaczej olej parafinowy. Myje i gruntownie oczyszcza skór oraz chroni przed wysuszeniem. d ugo a cuchowych. u yta w du ych dawkach tworzy t usty film. wyg adzaj c . e skóra jest mi kka. nawil aj c . Stanowi podstaw do ma ci. kremów na dzie . lekko ó ty. Mo e by stosowany do skóry wra liwej. Olej morelowy zawiera nienasycone kwasy t uszczowe. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. przezroczysty. Ma charakterystyczny delikatny zapach. leków oraz do zmi kczania gumy. a tak e w mniejszym stopniu w ro linnych. Prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil ( Olej z pestek moreli) Olej morelowy jest lekki i delikatny. Mieszanina p ynnych. powoduj c zatykanie porów. sprawia. Umo liwia szybkie i trwa e utworzenie ochronnej warstwy hydrolipidowej skóry. z zapaleniami i suchej. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. myde . które otrzymywane s z ropy naftowej. Chroni preparat przed wysuszeniem Ma w a ciwo ci stabilizuj ce emulsje dodatkowo jest emulgatorem i rodkiem pieni cym w myd ach. Steartic Acid Kwas stearynowy: wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. Otrzymuje si go w wyniku hydrolizy t uszczów zwierz cych w wysokiej temperaturze i pod zwi kszonym ci nieniem. Jest u ywany do produkcji wiec.Cyclopentasiloxane. Jest atwo wch aniany przez skór . matuj cych i oczyszczaj cych. cyclohexasiloxane (cyklopi cio. kwas oleinowy i linolowy. W temperaturze pokojowej ma stan skupienia p ynny. Stosowany na skórze dojrza ej ogranicza powstawanie zmarszczek. kosmetyków.i cyklosze ciosiloksany) rodki powoduj ce zmi kczanie skóry. Dzi ki swoim w a ciwo ciom jest stosowany do masa u doros ych jak równie i dzieci. jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. zapewniaj c ochron . podra nionej. Ma w a ciwo ci nawil aj ce i wyg adzaj ce naskórek. elastyczna i g adka jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. który: w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów jest substancj nat uszczaj c . 51 . witamin A. Sk adnik.

tensydy. a tak e w mniejszym stopniu w t uszczach ro linnych (g ównie w oleju palmowym). aby móg by stosowany jako sk adnik kosmetyków.rodek o w a ciwo ciach przeciwzapalnych. C15H31COOH Peg-100 stearate Emulgatory. Przy wyrobie czekolady niekiedy stosowany zamiast mas a kakaowego Dimetikon ( Silikony ) Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z ro linnego kwasu stearynowego. pomadek. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. nie powoduje uczule . Palmitic acid Kwas palmitynowy wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. Cera alba) i jest stosowany np. do produkcji kosmetyków Bia y wosk w pastylkach jest bezzapachowy. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. lipidy. Bazuje na PEG (glikol polietylenowy). Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. kremów. Jest u ywany jako surowiec do produkcji myd a.naturalny t uszcz o barwie ó tej lub kolorze ko ci s oniowej Wytwarzane jest z owoców drzewa Karite . 52 . Stanowi w niewielkim stopniu naturaln ochron przed promieniowaniem ultrafioletowym. dzia a zmi kczaj co i nawil aj co. Kosmetyka . jako rodek nawil aj cy. zmi kczaj cy skór . stearynian gliceryny wykazuje powinowactwo do skóry. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego.Vitellaria paradoxa (Afryka). emolienty. Wosk jest naturalnym emulgatorem. tensyd. przeciwzmarszczkowy. w zachodniej Afryce jest u ywany jako olej do sma enia. Glyceryl stearate Stearynian gliceryny. u ywanym od setek lat. odpowiedzialnym za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. regulator konsystencji kosmetyków. Zosta o oczyszczony I przygotowany tak. U ywany jako: emulgator.t uszcz ten jest jadalny. Pochodzenia ró nego. stosowany do maskowania blizn Kuchnia .[ Medycyna . Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. wiec.mas o shea jest szeroko stosowane w kosmetyce. sk adnik fazy t uszczowej. Stanowi niewidzialna ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. koj cy. Stearynian glicerolu. Cera alba/beeswax Wosk pszczeli: Wybielony na s o cu lub za pomoc substancji chemicznych wosk pszczeli nosi nazw wosku bia ego ( ac.C18H36O2 Butyrospermum parkii butter/shea butter Mas o shea . Sk adnik ten jest rodkiem aktywnie myj cym.

in. wspomagaj cych zwalczanie cellulitu. Prawdopodobnie dzi ki tym w a ciwo ciom imbir w tradycji azjatyckiej wykorzystywany by jako afrodyzjak. Stosowana jako baza przed u a trwa o podk adu. Jest niezwykle lekka (zastosowanie w pudrach). Zmi kczacz i regulator lepko ci. a i tak nie powstaje efekt maski.: istotna rola w odbieraniu bod ców wzrokowych w siatkówce oka. Witamina A spe nia wiele wa nych fizjologicznych funkcji. Nie ma te terminu wa no ci. agodzi podra nienia. bo to naturalny minera . a zw aszcza tr dzikowej. Pochodna witaminy A. nie powoduje uczule . Du o prowitaminy A zawieraj m.Cetearyl alcohol Mieszanina alkoholi t uszczowych. a jedynie matuje. wspomaga regeneracj naskórka i skóry w a ciwej . stabilizator emulsji. silika el) Naturalny minera .in. gdzie stosuje si go w produktach wyszczuplaj co-modeluj cych. oraz rodek cierny w pastach do z bów. Silica (Kwas krzemowy. poza tym witamina A znajduje si w nabiale i jajach. w kosmetyce.in. Retinyl palmitate Witamina A G ównym ród em aktywnych form witaminy A w organi mie jest spo ywana z pokarmem pochodzenia ro linnego prowitamina A (g ównie -karoten). Krzemionka jest naturalnym absorbentem sebum. Funkcjami tej witaminy s m. 11-cis retinal w pr cikach czy si z bia kiem opsyn . W ci gu dnia skór mo na matowi ni wielokrotnie. optycznie wyg adzaj c skór . Proszek uzyskany z okrzemek (prawie czysty kwas krzemowy). Poprawiaj c ukrwienie zwi ksza bowiem intensywno dozna i wzmaga erekcj . jako rodek eluj cy. Jej cz steczki odbijaj wiat o. wietnie nadaje si do ka dego typu skóry. Innym bogatym ród em witaminy A jest w troba zwierz t. pomidory i marchew. Rosa canina fruit oil Wyci g z owoców ró : otrzymywany poprzez estrakcj z dzikiej ró y tonizuje i dzia a agodz co na skór Zingiber officinale extract/ginger root extract Imbir: silnie rozgrzewa i pobudza kr enie. U ywany jako sk adnik pudrów sypkich. dodatek do prze roczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia.jest bardzo cz stym sk adnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Krzemionka nie podra nia. Ta jego w a ciwo jest wykorzystywana m. Nie nadaje barwy. tworz c rodopsyn (purpur wzrokow ) zapewnienie normalnego wzrostu ko ci i z bów przez regulacj aktywno ci komórek tkanki kostnej regulacja wzrostu i funkcjonowania tkanki nab onkowej 53 . Korzystnie wp ywa na odporno i elastyczno naskórka.

elastyczno i g adko . Wykorzystywana jest te do leczenia m skiej bezp odno ci. rodki piel gnuj ce poprawiaj tak e po ysk i struktur zniszczonych w osów Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. regulator lepko ci. Ethylhexyl methoxycinnamate Filtr chemiczny. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. w których R=CH3. C13-14 isoparaffin rodek rozpuszczaj cy. Dym tytoniowy sprzyja degradacji witaminy E. lekko rozprowadzaj cy si na skórze. Disodium EDTA Substancja pochodzenia chemicznego. Pochodzenia chemicznego. zaburze mi niowych. cz sto obecny te w kremach piel gnacyjnych i produktach do makija u. Dimethiconol Dimethiconol inaczej dimetikon to nazwa handlowa sylikonów. Zapobiega wolnym rodnikom i przez to wczesnemu starzeniu si skóry. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. u ywany jako: regulator lepko ci. Jest to substancja nat uszczaj ca. Wzmacnia cian naczy krwiono nych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem. 54 . Daje uczucie g adko ci i mi kko ci na ustach. poniewa posiadaj w moleku ach rozga zione a cuchy. Sk adnik. który chroni komórki przed utleniaczami. Jest to sk adnik polepszaj cy wygl d i struktur w osów oraz u atwiaj cy ich stylizacj . Zapotrzebowanie cz owieka wynosi 8-13 mg na dob . jest substancj tworz c el. które s p ynne. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Isoparaffin (izoparafina) to okre lenie w glowodorów. który jest regulatorem lepko ci w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). Pochodzenia chemicznego. zmi kczacz EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. Otrzymywane syntetycznie poprzez przeróbk ropy naftowej. zag szczaczem. Lauroyl lysine Kombinacja naturalnego kokosowego kwasu t uszczowego (oleju kokosowego) i kwasu aminowego ( leju o ro linnego). naturalny antyoksydant. nadaj ca skórze mi kko . mia d ycy oraz chorób serca. wyg adzaj ca. emolient. W kosmetykach znajduje zastosowanie jako rzadki lipid.bierze udzia w procesie widzenia i umo liwia rozró nianie barw chroni nab onek uk adu oddechowego przed drobnoustrojami utrzymuje prawid owy stan skóry. Bierze udzia w dostarczaniu sk adników od ywczych do komórek. nawil aj ca. Tokoferol jest g ównym antyoksydantem. w osów i paznokci Tocopherol (witamina E) Otrzymywana z olejów ro linnych. Jeden z najcz ciej stosowanych filtrów. Ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium Substancja eluj ca.

wbudowuje si .Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. emolient. Substancja bazuj ca na PEG (glikol polietylenowy). Nie nale y stosowa w czasie laktacji i ci y. mo e by barwiony w celu uzyskania szerokiego zakresu odcieni i kolorów. likwiduj c wiecenie si skóry. jasno ó tej cieczy o charakterystycznym zapachu. Gdy istnieje taka potrzeba jego czas biodegradacji w organi mie mo na przyspiesza poprzez stosowanie jego kopolimerów pofilaktydowych. Polymethyl methacrylate Kuleczki PMMA (metakrylan polimetylu-polimery akrylu) maj w a ciwo ci matuj ce z du si absorpcji bez efektu wysuszania. Laureth-7 Inna nazwa to PEG-7-Laurylether (niem. S u y tak e jako stabilizator w emulsji o per owym po ysku. wnika do p aszcza lipidowego. Sk adnik u ywany jako emulgator i rodek aktywnie myj cy. Sk adnik. Peg-20 stearate Emulgator. Monoester kwasu stearynowego z glikolem polietylenowym (PEG sk adaj cym si z 20 grup glikoli polietylenowych). rodek wyst puj cy w postaci klarownej lub lekko m tnej. Hydro ele z poliakryloamidu oprócz zastosowania w 55 . Znalaz wiele zastosowa biomedycznych. lubricant. Polyacrylamide (poliakrylamid) Substancje ochronne.) Pochodzenia chemicznego. humektant. Sk adnik syntetyczny uzyskiwany przez ekstensywn (obszern ) chemiczn modyfikacj kwasu laurylowego. Naturalnie bezbarwny o wyj tkowej przezroczysto ci. substancje antystatyczne. odpowiedzialn za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów wchodzi w sk ad naturalnego czynnika nawil aj cego. Pochodzenia ró nego. Jest tak e u ywany w po czeniu ze skrobi do wyrobu utwardzalnego tworzywa. Podra nia skór i b ony luzowe. tensyd. substancje eluj ce. Jest on stosowany do produkcji implantów oraz "samoznikaj cych" nici chirurgicznych. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. solubizer. dobrze rozpuszczalny w wodzie. Czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. kremach. Polycaprolactone (polikaprolakton) Polimer ten atwo miesza si z wieloma innymi polimerami i dlatego jest stosowany jako plastyfikatory zwi kszaj cy elastyczno tworzyw sztucznych oraz ich biodegradowalno . Octyldodecanol Emulgator. o doskona ej odporno ci na promieniowanie UV i warunki zewn trzne. substancje wi ce polimer z grupy poliakrylanów otrzymywany przez polimeryzacje akryloamidu jest masowo wykorzystywany do produkcji elu wykorzystywanego jako podk ad do elektroforezy. naturalnego kwasu t uszczowego i oksiranu (tlenku etylenu). mleczkach i wyrobach toaletowych. który: jest substancj aktywnie myj c . przyci ga i wi e cz steczki wody w warstwie rogowej skóry jest emulgatorem w emulsjach typu O/W (olej w wodzie). z którego produkowane s jednorazowe talerze czy kubki.

W oleju sojowym w najwi kszej ilo ci wyst puje kwas linolowy. Myristic acid ( kwas mirystynowy) Organiczny zwi zek chemiczny. czasami jest u ywany jako emulgator. g boko od ywia skór . rodek powierzchniowo czynny. K. B2. to substancje wyst puj ce w tkankach zwierz t i ro lin (ziaren soi) oraz w ó tku jaj. t uszczu o korzystnym dla organizmu sk adzie. W kuchni. E. Lecithin Lecytyna jest to grupa ó to-br zowego t uszczu. Olej sojowy jest równie znany jako przeciwutleniacz dzi ki zawarto ci wit. który przywraca skórze poziom w a ciwego nawil enia i jest wykorzystywany w kosmetyce jako emolient. Olej sojowy . nasycony kwas t uszczowy. oleist ciecz . 56 . kwasy t uszczowe. Propylene glycol (glikol propylenowy) Organiczny zwi zek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli.naturalne ród o wielonienasyconych kwasów t uszczowych. Ma dzia anie antyoksydacyne. triglicerydów i fosfolipidów. Ma nisk rozpuszczalno w wodzie. Przyczynia si do utrzymania d ugotrwa ego efektu liftingu. chroni macierz komórkow i naprawia szkody we w óknach kolagenowych wywo ane przez wolne rodniki. gliceryna.elektroforezie s tak e u ywane jako zag stnik w przemy le kosmetycznym oraz do produkcji ok adów stosowanych przy leczeniu. Dimetyloaminoetanol DMAE Czynnik otrzymywany w sposób naturalny. glikolipidy. Soja zawiera potas. a tak e w oleju z kokosa i w oleju palmowym Wzór sumaryczny C14H28O2. Wyg adza lwie zmarszczki i kurze apki. fosfor. Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. W temperaturze pokojowej jest bezbarwn . Lecytyna jest sprzedawane jako suplement diety i do zastosowa medycznych. miceli. Glycine soja oil/soybean oil (olej z nasion soi) Nasiona s bogatym ród em wysokowarto ciowego biologicznie bia ka ro linnego. witaminy B1. PP. Zwi ksza wydzielanie acetylocholiny. pobudza w ókna mi niowe. magnez. bezwonn . E. W roztworze wodnym mo e zawiera form liposomów. W sk adzie zawiera: kwas fosforowy. Wyst puje w du ych ilo ciach w nasionach ro lin z rodziny Myristicaceae. wap . elazo. A i C oraz inne z grupy B. o s odkawym smaku i wysokiej lepko ci. cholin .

dlatego nale y wystrzega si stosowania produktów zawierajacych parabeny w razie zaburze hormonalnych zwiazanych z nadmiarem estroge nów. w wodzie. jest najprostszym wy szego alkoholu. kiedy to rozwijaj si cechy m skie. Ma antybakteryjne w a ciwo ci. jako sk adnik do usuwania farby oraz produkt przej ciowy w reakcjach chemicznych. zw aszcza w rozwoju raka sutka. napojach. T-butyl alcohol Bezbarwna ciecz lub bia e cia o sta e. leków. Nale y do mutagenów. którzy w okresie rozwoju s szczególnie wra liwi na zaburzenia hormonalne. Niekorzystne jest równie antagonizowanie dzia ania androgenów w okresie rozwoju u ch opców. *** Methylparaben ma w a ciwo ci estrogenne. z imidazolidinyl urea wydziela si formaldehyd. Ze wzgl du na swoje w a ciwo ci przeciwbakteryjne i bakteriostatyczne jest szeroko stosowany jako. Do tego. przeciwgrzybiczne. Znajduje szerokie zastosowanie w przemy le i medycynie. Methylparaben jest stosowany w piel gnacji skóry oraz wchodzi w sk ad preparatów odm adzaj cych. a nawet niektórych rodków spo ywczych.Jest rozpuszczalny m. albo te 57 . U ywany jest jako rozpuszczalnik. a ten ju jest silnym alergenem. oraz p ynach do p ukania ust. jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. czyli zwi zków wywo uj cych mutacje. w okresie ci y i karmienia (laktacji). Konserwanty estrogenne sa równie niebezpieczne dla ch opców. rodek konserwuj cy w wielu produktach spo ywczych. farmaceutycznych i produktach higieny osobiste. W odró nieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny. rozpuszczalny w wodzie. w wielu innych kosmetykach. Imidazolidinyl urea Sk adnik pochodzenia chemicznego. acetonie i chloroformie. U ywany jako: konserwant o bardzo szerokim spektrum dzia ania. Istniej doniesienia o onkogennym (rakotwórczym) wp ywie parabenów. Dzia anie przeciwbakteryjne. jest on o wiele mniej uczulaj cy ni s ynne parabeny. Wzór sumaryczny C3H8O2 Glikol propylenowy mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . dlatego mo emy go spotka w produktach on nazwie "hipoalregiczny". rodkach do higieny d oni. Ale. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. Dlatego nie zaleca si wcierania kosmetyków w skór piersi. Konserwanty typu parabenów zaburzaj tak e spermatogenez u m czyzn. Jest centralnie dzia aj ce leki zwiotczaj ce mi nie stosowany w leczeniu bólów mi ni i skurcze. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: pastach do z bów. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w etanolu. a wi c klasyfikowane jako leki do stosowania miejscowego przez WHO. Konserwant. Ester metylowy z kwasu p-hydroksybenzoesowego.in. czy ogólnie w rodkach czysto ci. Methylparaben Jest stosowany jako konserwant kosmetyków.

Jest zwi zkiem. szerokie spektrum dzia ania i jest rozpuszczalny w wodzie. Bezbarwna oleista ciecz. Kumaryna jest lotn substancj i nadaje tym surowcom charakterystyczny zapach suszonego siana. Propylparaben to typowy konserwant. daj ce pi kny zapach. Posiada w a ciwo ci przeciwbakteryjne.nawil aj ce (szampony. nale cy do afrodyzjaków. Jest jednym z najcz ciej u ywanych konserwantów w kosmetykach. farmaceutyków i ywno ci. Linalool Jest naturalnie wyst puj cym terpenem. prowadz c do jej uszkodze . niestety stwierdzono. W postaci naturalnej mo na go znale w substancji wielu ro lin i niektórych owadów. Parfum/fragrance rodek zapachowy. Ulega kumulacji w skórze i w w z ach ch onnych. Jest trudno rozpuszczalna i jako jedyna z grupy kumaryn nie fluoryzuje w wietle UV. Oczywi cie niebezpieczne staje si codzienne u ywanie balsamów do cia a zawieraj cych. odpr aj ce. butyl. mimo e jest produkowany syntetycznie do wykorzystania w produkcji kosmetyków. bardzo lotne. który czuje si po uwolnieniu alkoholu. zw aszcza w stosunku do kosmetyków. Wyst puje w olejkach.lub izobutylparaben. od ywki i filtry przeciws oneczne). rodek zapachowy imituj cy zapach konwalii. tymiankowym. ma tak e dzia anie uspokajaj ce. Pobudza procesy eliminacji szkodliwych metabolitów. ele pod prysznic. rozlu niaj ce mi nie. Posiada podobne w a ciwo ci jak metylparaben. metyl-. poniewa ma sta y poziomu pH. C10H18OH 58 . maskar i cieni do powiek. przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Jest równie dodawany do kredek. aromatyzuj cy. kolendrowym i ró anym. Jest szeroko stosowany w kosmetyce jako rodek konserwuj cy przeciw bakteriom i grzybom. propyl-. Kumaryna wykazuje w a ciwo ci spazmolityczne. Zastosowany miejscowo rozgrzewa i dzia a przeciwbólowo. C8H8O3 Propylparaben Propylparaben to ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego. zwi ksza ukrwienie. Substancje w mieszaninie.najlepiej nie stosowa w ogóle takich kosmetyków. daje uczucie lekko ci i wie o ci. e dzia a szkodliwie na w trob . Wszystkie substancje z grupy parabenów uwa ane s za najmniej dra ni ce. w znacznej ilo ci w olejku lawendowym. C10H12O Coumarin rodek zapachowy. które s na bazie wody . który powstaje podczas suszenia surowców ro linnych zawieraj cych glikozydy kwasu o-hydroksycynamonowego. wy szym alkoholem o jednym lub dwóch wi zaniach podwójnych w a cuchu.

Isopropyl palmitate (palmitynian izopropylu) Pochodna kwasu palmitynowego z oleju orzecha kokosowego. która tworzy cienk warstw (s u c zatrzymaniu wilgoci i wspomaganiu wzrostu keratynocytów) i atwo przenika przez skór . Glycerin 59 . benzophenone-3 8. Jest to ester zmi kczaj cy i u atwiaj cy zmieszanie sk adników kosmetyku. dmdm hydantoin 9. Sk ad: 1. Wzbogacony naturalnym wyci giem z owoców melona. doskona a substancja nawil aj ca.sodium polyacrylate 15. cucumis melo extract 3. Rozpuszczalnik. CI 19140 21. Aqua Jak wy ej. CI42090.sodium hyaluronate 4.Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon Opis produktu: Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon w delikatny sposób piel gnuje skór . aqua 2.panthenol 16. glycerin 11.helianthus annuus seed oil 13. U atwia rozprowadzenie kosmetyku.disodium edta 7. isopropyl palmitate 10. a subtelny zapach melona zapewnia uczucie od wie enia.glyceryl stearate citrate 5. nie je czeje. stabilizuj cy struktur kosmetyku. pestek winogron i s onecznika atwo si rozprowadza na skórze i szybko wch ania. paraffinum liquidum 14. triethanolamine 20. propylene glycol 17.BHT 18. sk adnik rozpuszczaj cy inne sk adniki. Pozostawia przyjemne uczucie zadbanej i g adkiej skóry.vitis vinifera seed oil 12. Zawiera tak e prowitamin B5 i kwas hialuronowy. parfum 6.iodopropynyl butylcarbamate 19.

Doskonale si wch ania. oscyluje w granicach 5 . zmi kcza i wyg adza skór .15%. Dzi ki swoim w a ciwo ciom piel gnacyjnym sprawdza si w kosmetykach dzia aj cych przeciwko pierwszym zmarszczkom. Zalecany jest do wszystkich typów skóry a przede wszystkim do t ustej i zanieczyszczonej. Ma dziaanie przeciwrodnikowe. który: . Mieszanina p ynnych. które otrzymywane s z ropy naftowej. nawil aj c . Helianthus annuus seed oil (olej ze s onecznika) Olej o zapachu wie ego s onecznika. Kosmetycznych gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . o s odkim smaku.Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. Sodium polyacrylate (poliaspartam sodowy) Substancja przyci gaj ca do skóry wod . Bezbarwna ciecz. jak i w jej g bszych warstwach.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. powoduj c zatykanie porów. U yta w du ych dawkach tworzy t usty film. wyg adzaj c . Nie jest szkodliwa. d ugo a cuchowych. Sk adnik. Panthenol (Pantenol) 60 . elastyczna i g adka.jest substancj nat uszczaj c . Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów jest stosowana przy produkcji kremów. Vitis vinifera seed oil (olej z winoro li prawdziwej) Dzia a tonizuj co na skór . zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. szczególnie emulsji O/W i eli. zanieczyszczonej i mieszanej. Jest z grupy olejów schn cych. zapewniaj c ochron . Znakomicie nadaje si do robienia kremów lekkich dla cery t ustej. nie pozostawia t ustego filmu. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produ któw. przeciwzapalne i normalizuj ce.w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów . sprawia. nietoksyczna. . g sta. nasyconych w glowodorów. . jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. pomadek i innych produktów kosmetycznych. uelastycznia naskórek. e skóra jest mi kka. Paraffinum liquidum (Parafina p ynna) Pochodzenia chemicznego. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. zwi kszaj ca nawodnienie skóry. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku.nawil aj cy skór .surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza nawil a naskórek czyni c go elastycznym.

Cucumis melo extract (Ekstrakt z melona) Jest bogatym ród em wysokoenergetycznych cukrów. nadmiernie wysuszon . Sodium hyaluronate (Hialuronian sodu) Naturalny mukopolisacharyd. Wyg adza. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. Ma w a ciwo ci emoliencyjne i nawil aj ce. D-pantenol jest aktywny biologicznie.rodkach do higieny d oni. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. Podra nia skór i b ony luzowe. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z kwasu cytrynowego oraz ro linnego kwasu stearynowego. mikro. Witamina K i witamina C maj wp yw na prawid owe funkcjonowanie naczy krwiono nych.Wyst puje w dwóch odmianach izomerycznych L-pantenol i D-pantenol. zmi kczaj cym i wyg adzaj cym. Propylene glycol (Glikol propylenowy) Mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . Glyceryl stearate citrate (stearynian glicerolu cytrynian) Naturalny emulgator. Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. poprawia elastyczno . Dobrze nawil ona warstwa rogowa naskórka staje si bardziej przepuszczalna dla substancji czynnych. Silnie stymuluje wzrost i odnow komórek zw aszcza w naskórku i skórze w a ciwej. czy ogólnie w rodkach czysto ci. . witamin. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. uj drnia. Disodium edta = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. -w wielu innych kosmetykach. zw aszcza w osowatych. Nie dzia a szkodliwie. w tym szczególnie K. U ywany jako regulator lepko ci. -jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. zmi kczacz. agodzi podra nienia i stany alergiczne. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. Ekstrakt z melona zawiera tak e niewielk ilo kwasów owocowych. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: -pastach do z bów. oraz p ynach do p ukania ust. Benzophenone-3 61 .i makroelementów. Nie stosowa w czasie laktacji i ci y. Jest naturalnym sk adnikiem oczyszczaj cym. Parfum rodki zapachowe. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. Ma silne w a ciwo ci goj ce w uszkodzeniach skóry i b on luzowych. C i A. ale u niektórych osób mo e powodowa podra nienie i wyprysk.

U ywany jako konserwant. filtruj ca promieniowanie UVA i UVB. detergentów. zmi kczaj co. przy piesza procesy odnowy i regeneracji skóry. Iodopropynyl butylcarbamate (Butylokarbaminian jodopropynylowy) Substancja pochodzenia chemicznego. przeciwzaskórnikowo. Mo e wywo ywa podra nienia. BHT (Butylowany Hydroksytoluen) antyutleniacz BHT BHT . Zwi zek halogenoorganiczny. Wg rozporz dzenia o kosmetykach dopuszczalne st enie 0. poprawia ukrwienie skóry. rodkach i kosmetykach do piel gnacji ust.butylohydroksytoulen. nierozpuszczalny organiczno-syntetyczny pigment. Na skór dzia a nawil aj co. Chroni przed zepsuciem przez mikroorganizmy i utrzymuje dany produkt w jak najlepszym stanie jako ciowym. BHT stosowany jest jako substancja opó niaj ca ich autooksydacj . Pochodny od formaldehydu . Jest wch aniany przez skór . Jest natomiast niezast pionym stabilizatorem wprowadzonych do formulacji kosmetycznej polifenoli z ekstraktu z zielonej herbaty. mietanek. dopuszczony do zabarwiania artyku ów spo ywczych. UV-absorbent rozpuszczalny w t uszczach. Substancja przeciws oneczna. W kosmetologii jest uwa ana za substancj przeciwzaskórnikow i oczyszczaj c . Dzia a synergistycznie z sekwestrantami . W czasie bada wykaza swoj obecno w mleku matki. ma ci.(Oksybenzon) Pochodzenia chemicznego. CI42090 62 . Podejrzany o podobne dzia anie jak hormony. Od dawna jest podejrzewany o wywo ywanie raka. Jest stosowana w profilaktyce oparze s onecznych i radiologicznych. oczyszczaj co. T uszcze te reaguj z tlenem ju w temperaturze pokojowej reakcj inicjuje wiat o oraz ladowe ilo ci metali ci kich. Dodawana do kremów. oparze . Zwi ksza przep yw krwi przez naczynia skórne. leków i kosmetyków. Blado ó ty proszek. toników. Zapobiegaj cy psuciu si wielu produktów ywno ciowych. mleczek. w terapii odle yn. kwas cytrynowy.to antyutleniacz dla preparatów kosmetycznych (g ównie typu W/O) zawieraj cych ro linne i zwierz ce t uszcze.EDTA. Triethanolamine Alkohol alifatyczny o wzorze sumarycznym N(CH2CH2OH)3. owrzodze .05% oraz niedopuszczony do stosowania w: rodkach do higieny jamy ustnej. CI 19140 ó ty. Formaldehyd powoduje szybkie starzenie skóry i jest silnym alergenem. U osób wra liwych mo e wywo a alergie.mo e w produkcie lub na skórze uwolni formaldehyd. Dmdm hydantoin (Hydantoina MDM) Cz sto stosowany w kosmetykach zwi zek utrwalaj cy. BHT jest z powodzeniem zast powny przez naturalny antyoksydant w postaci olejowego ekstraktu z rozmarynu. Obecnie. przeciwtr dzikowo. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem i poparzeniem s onecznym.

które by y wymagane na pierwszym kolokwium: Cycolhexasiloxane (cyklosze ciosiloksan) ± rodek powoduj cy zmi kczanie skóry . W warunkach standardowych to bia e. cynamonie. Stearyl Alkohol Alkohol stearylowy lub inaczej oktadekanol-1 Powoduje z uszczanie si i odbudow nowej warstwy naskórka. sól sodowa kwasu benzoesowego. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsumenta w trakcie u ycia. nie wymagaj konserwowania. PEG o masie do 600 Daltonów wyst puje w postaci p ynnej. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0. do piel gnacji skóry. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. PEG ± 7 Glyceryl Cocoate Po czenie glikolu polietylenowym i estru glicerolu (pochodz cego z oleju orzecha kokosowego) tworz ce rodzaj sacharozy (cukier) wyci gu. Dodatkowe sk adniki. czasami alergizuj cy. PEG Polietylenowany polimer tlenku etylenu (piloethylene glycol). krystaliczne cia o sta e. Przez rozcie czenie z wod mo na uzyska roztwory o dowolnej konsystencji. rodek powierzchniowo czynny. a zarazem jest to rodek zmi kczaj cy naskórek. borówkach. 63 . oczyszczania skóry. liwkach. PEG jest dobrze tolerowan substancj . jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. Syntetyczny niebieski barwnik.Pigment zamkni ty w oczkach krzemionkowych. zmi kczaj cy. E211. nie przet uszczaj c skóry. od ywkach do w osów i dezodorantach. lotionów O/W i W/O.8 znalaz a zastosowanie jako substancja rozcie czaj ca i wi ca wilgo .1%) w produktach naturalnych takich jak np. Wykorzystywana jest w wielu ró nych produktach. do 1000 w postaci wosku i od 4000 w formie wosku twardego. które nie je czej . w tym rodkach do k pieli. PEG ± 8 PEG. makija u. Sodium Benzoate (benzoesan sodu) Zwi zek organiczny. C18H37OH Laureth ± 4 Emulgator stosowany w produkcji kremów.: urawinach. Dobrze rozpuszcza si w wodzie (w temperaturze 20°C 55 g na 100 cm ). produktach do golenia. mleczek. Wa na jest natomiast ochrona przed wiat em. szamponach. Emulgator. PEG ± glikol polietylenowy.

Mentol Wzór sumaryczny: C10H20O. Jest on jednym ze sk adników wielu olejków eterycznych innych ro lin. która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Glycol Distearate U ywany jako zm tniacz. elaza. Otrzymywany przez dzia anie wodorosiarczków litowców na kwas chlorooctowy. dobrze rozpuszcza si w polarnych rozpuszczalnikach organicznych. W temperaturze pokojowej tworzy bia e. neomentol). przenikliwym zapachu. Jest stosowany w specyfikach wspomagaj cych leczenie przezi bie i kataru . Jego wdychanie lub spo ywanie daje szybko odczuwalne wra enie ch odu i wie o ci. W kosmetykach i produktach higieny osobistej jest u ywany g ównie w produktach do piel gnacji w osów. który wyst puje w mi cie pieprzowej. Magnesium Stearate). Jest te stosowany jako jeden ze sk adników wielu kompozycji zapachowych stosowanych w kosmetyce. Carrageenam 64 .4R. posiada 8 izomerów optycznych. stosowany w szamponach i p ynach k pielowych.. Pochodzenie: przewa nie pochodzenia ro linnego. ig owe kryszta ki. o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np. U ywany jako: substancja aktywnie myj ca. Glycol Stearate. tensydsubstancja powierzchniowo czynna. Glycol Distearate. papierosy.Polyquaternium ± 10 Bialy ziarnisty proszek o zapachu aminy. p ynach do piel gnacji i makija u. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie. e posiada on a 3 centra chiralno ci. p yny do mycia naczy itp. Ze wzgl du na to. Jest te dodawany do ma ci na ból mi ni. a 4 zosta y otrzymane na drodze syntetycznej (tzw. Thioglycolic Acid Kwas tioglikolowy. Stosowany do produkcji p ynów do trwa ej ondulacji na zimno. podwy szaj cy lepko . nazwa systematyczna: 2-izopropylo-5-metylo cykloheksanol) alkohol z grupy terpenów. aromatyzuje si nim chusteczki higieniczne.Cocamidopropyl Betaine agodny rodek powierzchniowo czynny.cho oprócz dawania uczucia ulgi nie ma adnych w asno ci leczniczych. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate. atwo utlenia si zw aszcza w obecno ci ladów miedzi. Mentol jest wyodr bniany g ównie z mi ty pieprzowej i innych gatunków mi ty. S abo rozpuszczalny w wodzie. manganu. Mentol posiada w asno ci znieczulaj ce i zmniejszaj ce podra nienie b on luzowych. Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo . o ostrym. Najsilniejsze w asno ci zapachowo-znieczulaj ce posiada izomer o konfiguracji absolutnej 1S. alkoholem etylowym i eterem dietylowym. Jest to polimer. stosowany masowo w przemy le kosmetycznym i pomocnicznych rodkach farmaceutycznych. proszki do prania. przypominaj cym mi t pieprzow . z których 4 wyst puj w naturze. . Bezbarwna ciecz o przykrym zapachu.3R. Miesza si z woda.

65 . w syntezach organicznych jako mocna zasada. Polysorbate 60 Polisorbaty s emulgatory. Butylphenyl Methylpropional Sk adnik nadaj cy zapach. Podra nia gruczo y ojowe i potowe Potassium Hydroxide Wodorotlenek potasu jest nieorganiczny zwi zek z formu y K OH. e skóra staje si g adsza. dobrze rozpuszczaln w wodzie. Powoduje. Emulgator aktywnie myj cy. Salicylic Acid (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. zaczerwienie i wi d skóry. 3-5% tworzy stabilny el. Podobnie jak agar-agar uzyskuje si go po przez ekstrakcje gor ca wod czerwonych alg morskich Eucheuma. jako stabilizator w szamponach. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej.Karagen. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . s abo higroskopijn . U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. nazywana w mineralogii halitem. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego. Sodium Chloride (chlorek sodu NaCl) Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn . Stosowany jako rodek susz cy i biel cy. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. Krystalizuje w uk adzie regularnym. stosowany do otrzymywania innych zwi zków potasu. do piel gnacji w osów. 2% karagenu w goracej wodzie tworzy kisielowaty el. zapachowych i mleczkach. Bezbarwny. Polisorbaty s t uste p yny pochodne od PEG-ylated sorbitanu (pochodna sorbitolu) estryfikowane z kwasów t uszczowych. jednak o niewielkim st eniu maksymalnym. tensydy.wie ym zapachem. nawil aj cych. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . W kosmetykach karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. produktach do k pieli. bardziej spr ysta. do poch aniania dwutlenku w gla i pary wodnej z powietrza. pochodzenia chemicznego. bazuj ca na PEG. stosuje si go te do wyrobu mi kkich myde . Mieszanka sk adników syntetycznych uzyskiwanych z ropy naftowej i tlenku etylenu. C 12-15 Pareth ± 3 Emulgatory. rodki owierzchniowo czynne. S one cz sto u ywane w kosmetykach do rozpuszczania olejków eterycznych na bazie wody produktów. Mo e silnie dra ni skór . Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. stosowany te w p ynach po goleniu. wp ywa dezynfekuj co. W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. kwiatowo. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczenie skory i w osów. g ównie soli.

Stosowany jest w wi kszo ci kosmetyków ze wzgl du na powy sze w a ciwo ci a tak e ze wzgl du na odczucie na skórze ± kremy bez niego s bardziej t pe ± tzn. Stapiany z mas ami podnosi ich temperatur topnienia .Hydrohypropyltrimonium Chloride G ównie jest pochodzenia ro linnego. elowanie gumy guar wywo uje obecno jonów boranowych lub kationów. oleista ciecz. zag szcza. Obni aj c warto pH poni ej 7 obserwuje si przej cie z elu do zolu. rodek odstraszaj cy owady. Jest do dobrze rozpuszczalny w wodzie. zag szczaj cy oraz stabilizuj cy produkty. Fenoksyetanol to organiczny zwi zek chemiczny. Jest on równie najbardziej powszechn sol .polisacharyd o rozga zionej budowie i wyj tkowo wysokiej masie cz steczkowej. Roztwory gumy guar cechuje: dobra lepko przezroczysto pseudoplastyczno brak granicy odkszta calno ci elastyczno . Alkohol cetylowy nadaje im po lizg. Dzia a antystatyczne. wyg adza skór . cz sto wykorzystywany w dermatologicznych produktach. Jest to rodek bakteriobójczy (zwykle u ywane w po czeniu z czwartorz dowymi zwi zkami amonowymi). takich jak kremy do skóry i filtry przeciws oneczne. Wykazuje bardzo du stabilno w szerokim zakresie pH bo a od warto ci 3. przy czym ele te s termoodwracalne. przed u a wch anianie olejów 66 . rozpuszczalnik dla niektórych barwników. Cetyl alkohol Alkohol cetylowy nawil a. Im wy sze jest pH tym elowanie zachodzi atwiej.5 do pH 10. zbyt szybko si wch aniaj . Alkohol cetylowy jest stabilizatorem emulsji (nie jest emulgatorem cho sam z wod si emulguje tworz c emulsje W/O). dzia a antyseptycznie.5. Jest to bezbarwna.przydaje si przy kostkach do masa u. Emulgator. Jest równie stosowany jako utrwalacz do perfum. czyli sól kuchenna. pozostawiaj c warstewk fazy wodnej. Phenoxyethanol Najbardziej znan nieorganiczn sol chlorkow jest chlorek sodu. poprawia rozczesywanie w osów U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów. Guar Guma guar . farb i ywic. Stosowany jest w ilo ciach do 30%.

Cocamide mipa 25. Sodium laureth-8 sulfate 23.Sodium hydroxide 30.Disodium cocoamphodiacetate 19. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. Linalool 7.Sodium laureth sulfate 18. Glycerin 21. Citric acid 16.Sodium chloride 20. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry.Hydroksypropyl guar 28. Nie obci a w osów Sk ad kosmetyku: Aqua/water 17. Magnesium oleth sulfate 2. Niacinamide 24. a co za tym idzie ± m odsz . 67 . Magnesium laureth ± 8 sulfate 31.Szampon wzmacniaj cy Garnier Fructis Volume Restructure Lekka kremowa konsystencja dla w osów cienkich. Parfume/fragrance AQUA (woda) Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. jak i mineralnym.Butylphenyl methylpropional 33. Nie zawiera silikonu i parabenu. 3 -octadecaneoliol 12. Salicylic acid 4. Paradoksalnie. Carbomer 32. Pyridoxine HCL 15. Wzmocnione i odbudowane w osy nabieraj obj to ci od wewn trz i staj si lekkie i mi kkie w dotyku. Camellia sinensis extract/ camellia sinensis leaf extract 5. Propyle glycol 9. os abionych i bez obj to ci. Benzyl alcohol 6. Hexylene glycol 35. przez co skóra wygl da na j drniejsz . Woda jest rozpuszczalnikiem. Glycol distearate 22.Sodium oleth sulfate 27. 2 -oleamido-1.Saccharum officinarum extract/sugar cane extract 11. Polyquaterminum ± 30 3. Panax ginseng exstract/ p anax ginseng root extract 8. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. Citrus medica cimonum peel extract/lemon peel extract 34. Isopropanolamine 13.hydroksypropyltrimonium chloride 29. delikatnych. Sodium benzoate 26.3-octade canediol 10. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. Pyrus malus extract/apple fruit extract 14.

SODIUM LAURETH SULFATE (Lauretosiarczan sodowy)
Jest to zwi zek powierzchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. Zwi zek oksyetylenowany, to znaczy, e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu, które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ), ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. Ponadto lepiej rozpuszcza si w wodzie. W szamponach, które s przeznaczone do w osów t ustych stosuje si du e st enie tego sk adnika.

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE
Sk adnik myj cy, u ywany jako agodny detergent.

SODIUM CHLORIDE (chlorek sodu NaCl)
Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn , dobrze rozpuszczaln w wodzie, jednak o niewielkim st eniu maksymalnym, s abo higroskopijn . Krystalizuje w uk adzie regularnym. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna, nazywana w mineralogii halitem. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Powoduje, e skóra staje si g adsza, bardziej spr ysta. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j , wp ywa dezynfekuj co, od wie aj co i wyg adzaj co na skór .

GLYCERIN (Gliceryna)
Jest alkoholem, przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. Szeroko stosowana w kosmetyce. Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór .

GLYCOL DISTEARATE
U ywany jako zm tniacz. Jest to polimer, o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np.. Glycol Stearate, Magnesium Stearate). Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo , która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate, Glycol Distearate. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie.

SODIUM LAURETH-8 SULFATE (Lauretowy siarczan sodu)
Jest to alkoholowa forma z Sodium-Lauryl-Sulfate. Sodium laureth-8 sulfate - jest odrobin mniej dra ni ca, mo e jednak doprowadzi do silnego wysuszenia. Obydwa rodki w szamponach i rodkach czyszcz cych

68

mog poprzez reakcje z innymi zawarto ciami budowa kancerogenne azotany i dioksyny. Nawet przy jednorazowym u yciu szamponu mog wi ksze obj to ci azotanów dosta si do krwiobiegu.

NIACINAMIDE (Niacyna) NIACINAMIDE (Niacyna)
Niacyna wspó dzia a z ryboflawin i tiamin w procesach metabolicznych. Jako sk adnik koenzymów niacyna uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w organizmie. Uczestniczy w procesach regulacji poziomu cukru we krwi, w regulacji poziomu cholesterolu w organi mie, w regulacji przep ywu krwi w naczyniach czy te w utrzymaniu odpowiedniego stanu skóry. Wspó dzia a w syntezie hormonów p ciowych (estrogeny, progesteron). Niacyna nie jest magazynowana w organi mie ludzkim a jej nadwy ki zostaj wydalone z moczem, dlatego te w bie cej diecie musz znajdowa si odpowiednie ilo ci witaminy PP.

COCAMIDE MIPA
Jest to ó tawa ciecz, stosowana jako rodek powierzchniowo czynni a tak e w produktach do oczyszczania skóry g owy i w osów.

SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/SUGAR CANE EXTRACT
Naturalne alfa-hydroksy kwasy z jagody, trzciny cukrowej, klonu cukrowego, pomarara czy i cytryny. Zwi ksza witalno cebulek w osowych, zmniejsza wypadanie w osów, zapobiega podra nieniom skóry g owy. Zamienne stosowany jest wyci g cukrowy (sugar cane extract).

SODIUM BENZOATE (benzoesan sodu)
Zwi zek organiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, E211. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsu menta w trakcie u ycia. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. W warunkach standardowych to bia e, krystaliczne cia o sta e. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0,1%) w produktach naturalnych takich jak np.: urawinach, borówkach, liwkach, cynamonie.

SODIUM OLETH SULFATE (Siarczan sodu oleth)
Bezwodny - który tworzy bia e kryszta y topi ce si w 884°C. Bezwodny siarczan sodu jest silnie higroskopijny i jest cz sto stosowany jako rodek susz cy. Nie wyst puje w naturze - otrzymuje si go przez wypra anie siarczanu uwodnionego. Jest sk adnikiem stosowanym w szamponach do w osów suchych i zniszczonych.

69

HYDROKSYPROPYL GUAR
Otrzymywany z ziaren india skiego drzewka. Przewa nie wyst puje w postaci sproszkowanej. Wzmacnia w osy i u atwia ich rozczesywanie.

HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
G ównie jest pochodzenia ro linnego. Dzia a antystatyczne, poprawia rozczesywanie w osów. U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów.

SODIUM HYDROXIDE (wodorotlenek sodu)
Wzór chemiczny: NaOH. Jest to zwi zek nieorganiczny, bardzo silna zasada. Sk adnik reguluj cy odczyn produktu ±regulator kwasowo ci. W kosmetyce wodorotlenek sodu stosuje si do wyrobu myde .

MAGNESIUM OLETH SULFATE (siarczan magnezu)
Epsomit, bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie i glicerolu, nierozpuszczalna w alkoholu, temperatura topnienia 1124C. Siarczan magnezu wchodzi w sk ad wielu minera ów (np. kizerytu, kainitu) i wód mineralnych. Tworzy hydraty. Siedmiowodny MgSO47H2O nosi nazw soli gorzkiej (lub angielskiej) i jest stosowany jako rodek przeczyszczaj cy, lek przeciwt cowy, odtrutka na strychnin .

POLYQUATERMINUM ± 30
Jest kationowym polimerem u ywany w produktach do stylizacji w osów, pianki p yny, ele, szampony, od ywki. U atwia rozczesywanie w osów, poprawia obj to fryzury. SALICYLIC ACID (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Mo e silnie dra ni skór . W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego.

70

zamienij si w okr g e. Cz sto dodaje si roztwory do wlewów do ylnych leków jako rodek konserwuj cy. perfumach. ze wzgl du na jego w a ciwo ci bakteriostatyczne. Stosowany w kosmetykach do pi l g nacji skóry i w osów opó nia proces starzenia si skóry oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek i tr dziku. Linalool jest u ywany przez profesjonalistów jako szkodników pche i owadobójczy. Alkohol benzylowy (BN) Funkcja: rozpuszczalnik. podobn do gliceryny. ja minowy. bezbarwna i bezwonn . Wyci g z korzenia e -szenia uwa ny jest za jeden z najskuteczniejszych sk adników preparatów odm adzaj cych skór . 2-OLEAMIDO-1. g ównym celem jest zwalczanie wolnych rodników w organi mie. Kwiaty s ó te lub fioletowe.3-OCTADE CANEDIOL Jest to substancja. 71 . z ego trawienia i poprawia samopoczucie. rosn w kszta cie parasola. Linalool stosowany jest jako zapach w el do higieny i czyszczenia. ca kowicie rozpuszczalny w alkoholach i eterze dietylenowym. czarne jagody pó nym latem. detergenty. alkoholu i acetonie. PROPYLE GLYCOL (Glikol propylenowy) Stosowany w wielu kosmetykach jako rozpuszczalnik. Stosowany w leczeniu bólów g owy. konserwant. Ma przyjemny zapach (kwiatowy. Jest równie prekursorem wielu estrów. bezbarwna ciecz o agodnym przyjemnym zapachu. Jest bylin o mi sistym zgrubia ym korzeniu. LINALOOL Funkcja: substancja zapachowa. PANAX GINSENG / PANAX GINSENG ROOT EXTRACT (wyci g z e szenia lub jego korzenia) Funkcja: produkt zwi kszaj cy odporno organizmu. otrzymywan z ropy naftowej.CAMELLIA SINENSIS EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT (ekstrakt z zielonej/czarnej herbaty) Ekstrakt z zielonej herbaty jest bogaty w bioflawonoidy. Jest naturalnie wyst puj cym terpenem w wielu kwiatach i ro linach przyprawowych. Chroni przed chorobami przewodu pokarmowego i uk adu oddechowego. lakierów i epoksydowych pow ok ywicznych. BENZYL ALCOHOL Pol. Zwi zek organiczny o wzorze C 6 H 5 CH2 OH. Cz ciowo rozpuszczalny w wodzie. Substancja rozpuszczalna w wodzie. Alkohol benzylowy jest u ywany ogólne jako rozpuszczalnik do farb. hiacyntowy). która zosta a opatentowana jako sk adnik przeciw wypadaniu w osów. szampony i p yny. z nutk pikanterii). stosowanych w myd ach. w tym myd a. Wyst puje w ró nych olejkach eterycznych (np. blokuje dzia anie substancji rakotwórczych. Jest ciecz oleist .

inhibitor korozji i dysperguj cy pigment. rozdra nienie.zwi kszenie rednicy w osa . W nadmiernych ilo ciach mo e powodowa sw dzenie skóry oraz zaczerwienienie naskórka.aktywacje mieszków w osowych Na ekstrakcie jab kowym opieraj si produkty na porost brwi i rz s. szczytu nosa. s abo w 95-procentowym etanolu. Awitaminoza: stany zapalne skóry r k. Zawarta w skórkach jab kowych procyjanidyna B-2. rodków powierzchniowo czynnych. B Bia y krystaliczny proszek. elach do mycia twarzy. które kontroluj przebieg wielu kluczowych reakcji biochemicznych.ISOPROPANOLAMINE (isopropalamina) 1-amino-2-propanol Funkcja: emulgator. zw aszcza w kremach. b on luzowych jamy ustnej. stóp. Rozpuszcza si w wodzie. PYRUS MALUS EXTRACT/ APPLE FRUIT EXTRACT (kwas jab kowy/ekstrakt jab kowy) Funkcja: pomaga zapobiec awarii kolagenu. z niektórymi sk adnikami tworzy ele. Znajduje zastosowanie w formu ach do piel gnacji cia a.wzrost liczby w osów . 72 . wyra nie wp ywa na cykl wzrostu w osa i stosowana zewn. Katalizator przemian biochemicznych bia ek. Ponadto nadaje lepko preparatom. balsamach i mleczkach. ojotok. t uszczów i w glowodanów. stabilizator Karbomer jest niezwykle popularnym w przemy le kosmetycznym polimerem otrzymywanym z kwasu akrylowego (który jest bardzo niebezpieczn substancj chemiczn ).witamina B6) Funkcja: prekursor wa nych koenzymów. lekko gorzkawym. Stosowana miejscowo ma dzia anie dra ni ce na skór . CARBOMER (karbomer) Funkcja: substancja zag szczaj ca. Karbomer jest najcz ciej stosowan w kosmetykach substancj stabilizuj c i zag szczaj c . gumach. chroni przed przedwczesnym starzeniem si skóry poprzez ograniczenie dzia ania szkodliwych skutków wolnych rodników. PYRIDOXINE HCL (pirydoksyna HCL .w tym znaczne zwi kszenie ilo ci w osów dojrza ych . powoduje: . wypadanie w osów. Rozpuszczalna w wodzie bezbarwna ciecz o delikatnym zapachu amoniaku Jest u ywana jako sk adnik rodków owadobójczych. substancji chemicznych. Zapobiega tworzeniu si rozst pów poprawia wygl d cellulitu i koloryt skóry. os abienie i nerwowo .

Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. zarówno do po kni cia (np.2. wina .dodatek do przepisów kulinarnych (w miejsce wie ego soku z cytryny) . Organy cytrynowe maj dzia anie ci gaj ce. podra nionej. nawil aj cych. Polecany dla cery naczynkowej. uszczelnia naczynka.antycelulitowe. ele pod prysznic. piwa. ma w a ciwo ci konserwuj ce i hamuj ce rozwój drobnoustrojów. od wie a. Najcz ciej stosowany w kosmetyce w preparatach oczyszczaj cych lub myj cych: toniki. PARFUME / FRAGRANCE 73 . Jest to bardzo korzystne dla uk adu kr enia (wp ywaj c na lepszy przep yw krwi) i pomocne w walce z cellulitem. który wp ywa na organizm stymuluj co oraz poprawia my lenie i koncentracj . Dzia a antyzapalnie. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. Podra nia gruczo y ojowe i potowe.3-propanotrikarboksylowy Funkcja: substancja czynna. t ustej.przyjazny rodowisku rodek czyszcz cego . BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL Sk adnik nadaj cy zapach.wyst puje w metabolizmie praktycznie wszystkich istot ywych (pó produkt w cyklu Krebsa) Kwas cytrynowy jest u ywany wraz z wodorow glanem sodu w szerokim zakresie produktów musuj cych. no nik substancji aktywnej. W temperaturze pokojowej jest bia ym krystalicznym proszkiem. konserwant. proszki i tabletki) i do piel gnacji cia a (np. a dzi ki zawarto ci bioflawonoidów.w biochemii . zapachowych i mleczkach.dodatek do napojów bezalkoholowych. szampony. Powstaje w wyniku destylacji z par wodn skórki owocu cytryny. Inne zastosowanie: . sole do k pieli).CITRIC ACID (kwas cytrynowy) kwas 2-hydroksy-1. antybakteryjne. wie ym cytrynowym zapachu. do piel gnacji w osów. wykazuje równie dzia anie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe. produktach do k pieli. Ma posta s omkowego. stosowany te w p ynach po goleniu. dzia aj jak antybiotyk. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. LEMON PEEL EXTRACT (Wyci g ze skórki cytryny) Jest otrzymywany z wie ej skórki z cytryny. promuje gojenie. polecany przy podra nieniach i stanach zapalnych skóry. HEXYLENE GLYCOL (glikol heksylowy) Jest to rozpuszczalnik. Przy du ych st eniach wykazuje dzia anie dra ni ce. CITRUS MEDICA CIMONUM PEEL EXTRACT/LEMON P EEL EXTRACT (Hydrolat cytrynowy/wyci g ze skórki cytryny) Funkcja: dzia anie antyseptyczne. Stosowany na skór dzia a antybakteryjnie i agodz co. zaczerwienie i wi d skóry. kwiatowo. rozja niaj ce. Wykazuje dzia anie konserwuj ce oraz czyszcz ce. tr dzikowej. przezroczystego p ynu o delikatnym. S aby kwas pochodzenia ro linnego wyst puj cy g ównie w owocach cytrusowych.wie ym zapachem. antyseptyczne. mieszanej i dojrza ej.

destylacji. Jego g ównym celem jest nadanie produktowi odpowiedniego aromatu kojarz cego si z sugerowanymi na opakowaniu sk adnikami. ó ta fluorescencja w upie u pstrym Zielona w grzybicy drobnozarodnikuj cej Matowo zielona w grzybicy woszczynowej -preparat bezpo rednio *** (ocena mikroskopowa ±badanie mikologiczne) w odczynniku o wybitnych w a ciwo ciach rozja niaj cych komórki paznokcia. Kolejny etap badania polega na przeprowadzeniu oceny mikroskopowej tak przeprowadzonego preparatu. Zakres oferowanych aromatów w przemy le kosmetycznym si ga kilkudziesi ciu tysi cy podstawowych odmian. których dzia anie polega na przepuszczeniu promieni nadfioletowych przez szklany filtr zawieraj cy tlenek potasu i niklu. li ci. Diagnostyka grzybicy: . owadów itp. Wyró nia si aromaty naturalne i syntetyczne. Aromaty pozyskuje si w drodze ekstrakcji.Diagnostyka grzybicy. a je li w obr bie zmian wyst puj p cherzyki. Ró ne miejsca na skórze charakteryzuj si innym odbiciem. z zaj tych przestrzeni mi dzypalcowych. W kolejnym etapie na tak przygotowany materia nak ada si szkie ko nakrywkowe i lekko przyciska opuszk palca lub o ówkiem zako czonym gumk w celu rozkruszenia zrogowacia ych elementów naskórka. Sk ada si z czterech arówek. Materia do bada mikrologicznych w przypadku zmian na skórze jest pobierany w zale no ci od odmiany klinicznej zaka enia w postaci zeskrobin z obrze a wykwitów. Nast pnie szkie ko podstawowe mo na delikatnie podgrza zachowuj c ostro no . z wszelkiego rodzaju ro lin. Diagnoz mo na postawi na podstawie zjawiska fluorescencji. ywic. naskórka. Najistotniejsz rol zapach odgrywa w przemy le perfumeryjnym.badanie podmiotowe i przedmiotowe . olejów naturalnych. nasion. z ró nego rodzaju róde . W obrazie mikroskopowym strz pki grzyba widoczne s w postaci d ugich. a po podgrzaniu trzeba ponownie ucisn szkie ko nakrywkowe. rozga ziaj cych si zabarwionych na zielonkawy kolor nitek o jednolitej szeroko ci.Sk adnik nadaj cy zapach i smak. przekraczaj cych granice kom.in. Dermatologia 154. warzyw.jest to specjalna lampa daj ca mo liwo dok adnego obejrzenia skóry. owoców. W grzybicy skóry g owy ow osionej do badania pobierane s równie w osy. Nast pnie pobrany materia umieszcza si na szkie ku podstawowym mikroskopu i zakrapia dwiema kroplami 20% roztworu KOH. Ze wzgl du na wysokie koszty i ograniczon mo liwo stosowania naturalnych sk adników u ywa si aromatu jako substytutu naturalnego zapachu. wydzielania si itp. m. to badaniu podlegaj ich opi ki i zeskrobiny spod wolnego brzegu paznokcia. p dów. to pobiera si ich pokrywy. aby nie doprowadzi do zagotowania roztworu KOH. kwiatów..ogl danie zmian pod lupa -badanie w lampie Wooda(lampa ta emituje promieniowanie ultrafioletowe o d ugo ci fali wynosz cej 365nm) ***Lampa Wooda. -hodowla -badanie histopatologiczne -badanie enzymatyczne 74 . Je eli zaj te s paznokcie. Jest istotnym sk adnikiem przewa aj cej wi kszo ci produktów kosmetycznych.

Czas wykonywania masa u: -masa ca kowity. obrz ki). mikrobowe i inne.praca na rozlu nionych mi niach 9odpowiednia temp. pomieszczenia (20-21stopni C) 10. W pokrzywce alergicznej jest to odczyn immunologiczny typuI. Alergenami s antygeny wziewne.prostaglandyny. wibracje.(u ywamy powierzchni d oni. ugniatanie.objawy w pokrzywce niealergicznej s identyczne. wstrz sanie. Etiopatogeneza pokrzywek Etiopatogeneza. Kierunek ruchu masa uzawsze dosercowy. aby zachowa temperatur cia a 7. a po masa u cia o przykrywamy. 3. w którym zachodzi reakcja mi dzy zwi zanymi na ich powierzchni przeciwcia ami klasy IgE i alergenem.dobór odpowiedniego rodka po lizgowego 75 .pozycja do masa u -musi by wygodna dla pacjenta i osoby masuj cej 8. Fizjoterapia i masa 156.B bel pokrzywkowy powstaje w wyniku wzmo onej przepuszczalno ci naczy i obrz ku. rozcieranie(tk.40-60 min. Te same mediatory mog by wyzwalane w wyniku reakcji nieimmunologicznej (tzw.Zasady obowi zuj ce w masa u klasycznym 1.Odpowiednie u o enie osoby masowanej 6. -masa cz ciowy. pokarmowe. lekowe. okci) 2. e o to nie b d pyta ale warto wiedzie 155. co jest zwi zane z uwalnianiem si g ownie histaminy.G ównym kryterium upowa niaj cym do rozpoznania grzybicy i rozpocz cia leczenia jest wyizolowanie i identyfikacja grzyba od pacjenta.masa wykonujemy na odkrytym ciele. nie masujemy w z ów ch onnych zgodny z przebiegiem naczy krwiono nych i limfatycznych 5. przedramion. *** . Reakcja pseudoalergiczna).Kolejno techniki. Podskórna).g askanie( naskórek). jak równie innych mediatorów (serotonina.to podaj tak dla informacji my l . oklapywanie.5-20 min.Liczba powtórze ruchowych w technice -masa ca kowity(6-8razy) -masa cz ciowy(8-10 do 12 razy) 4. leukotrieny) z ulegaj cych de granulacji komórek tucznych. wyciskanie(przy diecie odchudzaj cej.

Nieznacznego stopnia ot uszczenie serca. Blizny pourazowe i pozabiegowe. jak równie w sporcie. hipotrofii. Mo na go stosowa w ogólnych zaburzeniach statyki jako sposób zapobiegania odle ynom. dny i cukrzycy. Obni one ci nienie krwi. w rekonwalescencji jako masa kondycyjny. W celach kosmetycznych. poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia tych schorze . Obecnie. Choroby mi ni: Przeciwdzia ania zanikom mi niowym z nieczynno ci. Choroby uk adu oddechowego: Przewlek y nie yt oskrzeli. U dzieci dobre efekty lecznicze uzyskuje si w leczeniu krzywicy.przeprowadzenie wywiadu z pacjentem 157. hipotonii mi niowej i nadwagi. Stany po zapaleniu p uc i oskrzeli. Natomiast szeroko stosuje si masa ogólny w stanach wyczerpania u osób bez zmian organicznych. 76 . Masa ogólny wykorzystuje si równie w leczeniu nerwic typu psychogennego. zaburzeniom w uk adzie kr enia i oddychania. Choroby skóry: Choroby naczy limfatycznych. jako profilaktyka odle yn w rekonwalescencji jako masa kondycyjny aby zapobiec odle ynom w stanach zwi zanych z d ugim przebywaniem w ó ku w oty o ci i nadwadze niedow ady pora enia przykurcze stawowe stany po unieruchomieniu st uczenia cellulit bóle krzy a wady postawy Wskazania do masa u cz ciowego Choroby uk adu kr enia: Przewlek a niewydolno kr enia obwodowego.11. Zaniki mi ni pochodzenia neurogennego. masa traktowany jest jako uzupe nienie kuracji. Astma oskrzelowa w okresie mi dzynapadowym. Zmia d enia mi ni.Wskazania i p/wskazania do masa u ca o ciowego i cz ciowego Wskazania do masa u ca kowitego Masa ogólny jeszcze niedawno stosowany by w leczeniu oty o ci. Dla uzyskania przyrostu masy mi niowej.

Wylewy krwawe w tkankach mi kkich po ust pieniu ostrego odczynu miejscowego. W zapaleniu y . W chorobach nowotworowych. Zapalenie pochewek ci gnistych. zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa. Choroby narz du ruchu: St uczenia. Wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narz du ruchu. Wady postawy. którym towarzysz p cherze. W chorobach skóry. W niewyrównanych wadach serca. Stany przed zabiegami operacyjnymi narz du ruchu. W post puj cym zaniku mi ni. Stany po urazach o rodkowego uk adu nerwowego. wypryski i przerwanie ci g o ci. Przewlek e zapalenie stawów mi ni i ci gien. skr ceniach wie e zakrzepy t tniaki 77 . Zmiany zniekszta caj ce kostno-stawowe. stany pooperacyjne narz du ruchu. W stanach ropnych. zwichni cia. Zapalenie wielonerwowe splotów nerwowych. Przy wie ych zakrzepach. Przy owrzodzeniu podudzi. zwichni ciach. Stany po z amaniach. Zmeczenie mi ni po wysi ku fizycznym. W zapaleniu szpiku kostnego z przetokami. Choroby o rodkowego uk adu nerwowego: Zapalenie przednich rogów rdzenia. W zespole wypadni cia kr ka mi dzykr gowego. W amliwo ci ko ci. Przeciwwskazania do stosowania masa u Nie wykonujemy zabiegu: U chorych gor czkuj cych. krwotoki lub tendencje do wyst pienia krwotoku wczesny okres po z amaniach. W okresie ci y. W ostrych i podostrych systanach zapalnych. p askostopie. skr cenia. W daleko posuni tej mia d ycy. Choroby reumatyczne: Wszelkie postacie go ca. Choroby dzieci ce: Zwichni cie stawu biodrowego. Choroby nerwów obwodowych: Przewlek e zapalenia nerwów. Zmiany zwyrodnieniowe stawów mi kkich. Choroby ko ci i stawów z przykurczami.Zerwania w ókien mi niowych. nerwobóle. W chorobach zaka nych. Zmiany zwyrodnieniowe stawów. W chorobie nadci nieniowej. W okresie menstruacji.

przy le goj cych si ranach. Lampa Minina: Najcz ciej stosuje si lampy czerwone i niebieskie. a ponadto: dzia a u mierzaj co na ból. Lamp Sollux na statywie wykorzystuje si do na wietla du ych powierzchni skóry (odleg o 100cm). wzmacnia uk ad immunologiczny i poprawia kr enie krwi. filtr niebieski-jak przy lampie Minina 2. Wskazania do na wietlania lamp sollux: 1. Przeciwwskazania do na wietlania lamp Minina. zastosowanie: w odmro eniach twarzy przy tr dziku ró owatym (rosacea) przy rozszerzonych naczyniach krwiono nych (teleangektazja) przy nerwobólach w celu rozgrzania skóry przed czyszczeniem. gru lica. mia d yca. LAMPY I URZ DZENIA DO NA WIETLA PROMIENIAMI PODCZERWONYMI I WIDZIALNYMI: Lampa Sollux: Lampy Sollux wyposa one s w komplet filtrów ze szk a koloru czerwonego i niebieskiego. czyrakach. filtr niebieski lub fioletowy . przy zapaleniu nerwu trójdzielnego. -ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. nadci nienie. Lampa infra-rouge: Lampa infra-rouge jest lamp nie wiec c . 400°C) oraz promieni podczerwonych krótkofalowych przy wy szych temperaturach. a jednocze nie aby ustawienie g owicy uniemo liwia o oparzenie chorego od amkami szk a w wypadku p kni cia arówki. uwzgl dniaj c wra liwo chorego na ciep o. Wa ne jest. stany gor czkowe. 78 . przeciwbólowe. w tr dziku pospolitym. czynna gru lica p uc. Wskazania do na wietlania lamp Minina: . eby reflektor ustawi w taki sposób. w oparzeniach wywo anych dzia aniem fotochemicznych promieni ultrafioletowych. której dzia anie jest oparte na emitowaniu przez rozgrzany metal promieni podczerwonych d ugofalowych (przy temp. natomiast szk o koloru niebieskiego przepuszcza g ównie niebieskie promienie widzialne. w celu z agodzenia podra nie .choroby serca owrzodzenie podudzi choroba wrzodowa o dka stwardnienie rozsiane hemofilia 158. Zabiegi ze wiat olecznictwa. sk onno do krwawie . niewydolno kr enia. Na wietlanie lamp Minina wykonuje si z odleg o ci 20-50 cm. filtr czerwony: przy stanach wysi kowych.wskazania takie same. wiat olecznictwo jest wa ne dla ycia cz owieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne. Przeciwwskazania do na wietlania lamp sollux: 1. stany ogólnego wyniszczenia organizmu. ograniczaj c w ten sposób wi zk promieniowania. jak przy lampie Minina z niebiesk arówk . koj ce. . stymuluj ce przemian materii komórki. przy z uszczaniu naskórka. e odleg o ustala si .wywiera dzia anie cieplne i powoduje rozszerzenie powierzchownych naczy krwiono nych.arówka czerwona . sk onno ci do krwotoków. filtr czerwony: -dermatologiczne: rozszerzone naczynka krwiono ne.ma dzia anie agodz ce. Do na wietla miejscowych stosuje si tubus. zmniejsza przekrwienie czynne. aby wiat o obejmowa o równomiernie na wietlan powierzchni . Odleg o od otworu tubusu do powierzchni na wietlanej wynosi zwykle od 40 do 50 cm. bliznach. Nale y jednak doda . nowotwory. po zabiegu oczyszczania skóry. w celu rozgrzania skóry przed zabiegiem czyszczenia. czas jednorazowego na wietlania nie powinien przekracza 30 minut. przy skórach suchych i wra liwych. tr dzik ró owaty. ostre stany zapalne skóry i tkanek mi kkich. zastosowanie: w odmro eniach (z wyj tkiem twarzy) w celu szybszego wch oni cia nacieków zapalnych w ropniach mnogich pach przy czyraczno ci wywiera korzystne dzia anie na blizny zmi kczaj c je i wyg adzaj c przy cerze t ustej i bladej.arówka niebieska lub fioletowa . stosowane w kosmetyce ± cele i zadania. przy uszkodzeniach skóry. 2. Szk o koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne czerwone.

odle yny czy owrzodzenia w przebiegu ylakowato ci goleni. Infrared Do wskaza infraterapii jako profilaktyki i/lub wspomagania leczenia nale y: I dzia ania antyalergiczne (przeciw bólowe). Dzia anie promieni emitowanych przez t lamp polega na przenikaniu ich w g b ustroju. zw aszcza po menopauzie (dotyczy profilaktyki jak i terapii). powodujac jego biostymulacj i wzmacniajac funkcj obronn . ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. mimo silnie wyra onego dzia ania bakteriobójczego. Wskazania do stosowania Infrared: Zwalcza p ytki i g boki cellulit Rozk ada struktury t uszczowe wyst puj ce w tkance podskórnej Oczyszcza g boko pory skóry (penetracja do 4 cm) Detoksyzuje organizm poprzez wypocenie nawet trzykrotnie intensywniej ni w saunie tradycyjnej ju w temp. takich jak owrzodzenia troficzne. tr dzik pospolity. Dzi ki temu na wietlanie promieniami nadfioletowymi stosuje si w leczeniu ran i trudno goj cych si owrzodze . sk onno do krwotoków. diaterm . nowotwory. jako zabieg wst pny przed masa em lub oczyszczeniem skóry w gabinecie kosmetycznym. dzia aniu cieplnym. le goj ce si rany i blizny. Dzia a przeciwbólowo ogólno ustrojowo w leczeniu urazów oraz przewlek ych dolegliwo ciach pochodzenia nerwowego i reumatycznego. stawowego ko czyn górnych i dolnych. tr dzik ró owaty. Do tych celów stosuje si promieniowanie o fali d u szej ni 280 nm. reumatoidalne zapalenie stawów. zaburzenia koncentracji uwagi W infraterapii nie ma adnych przeciwwskaza zdrowotnych. gru lica. upo ledzenie przep ywu ko cowego w ko czynach. tr dzik i zmiany chorobowe skóry Zwi ksza efektywno zabiegów kosmetycznych przez lepsze przyswajanie od ywek i rodków kosmetycznych Doskonale przygotowuje tkanki skóry. wzmaganiu procesów utleniania. Fibromalgie. zaburzenia snu. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. nadci nienie. dzia aniu przeciwbólowym i przeciwskurczowym. wyst puje te szybszy wzrost komórek naskórka oraz zwi kszenie liczby bia ych krwinek w miejscu na wietlania. Skóra poddana dzia aniu promieni nadfio1etowych staje si lepiej ukrwiona. mi ni i stawów do masa u leczniczego lub relaksacyjnego.Czas trwania jednorazowego zabiegu wynosi 20-40 minut. Standardowy czas zabiegu to 35-45 minut. zw aszcza o d u szej fali. oparzenia lamp kwarcow . stany po zabiegach kosmetologicznych (bez naruszania ci g o ci tkanek). 45*C Likwiduje wypryski. stres po d ugotrwa ym napi ciu psychicznym. Przeciwwskazania do na wietlania lamp infra-rouge: dermatologiczne: rozszerzone naczynia krwiono ne. Fibromalgie.stawowy : zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa i uk adu kostno . LAMPA BIOPTRON ( terapia wiat em spolaryzowanym) emituje fale swietlne widzialne i spolaryzowane. w których wyst puje spastyczno IV dzia ania relaksacyjne Nerwice. Tkanki mi kkie : reumatyzm podstawowy tzw. wiat o Bioptron pozytywnie wp ywa na ludzki organizm. Uk ad kostno . profilaktyczne dzia anie tonizuj ce. schorzenia zwyrodnieniowe uk adu nerwowego. Pod wp ywem tych promieni. stawy rzekome Tkanki mi kkie: reumatyzm podstawowy tzw. bóle migrenowe II dzia ania regeneracyjne Uk ad kostny : osteoporoza. czyraczno . poniewa promieniowanie o fali krótszej ni 280 nm. . Do najwa niejszych nale y regulacja tworzenia histaminy. powoduje jednak uszkodzenie naskórka lub tkanki ziarninowej ran i owrzodze . bardziej elastyczna i mniej podatna na zaka enie. Biotron jest terapi wietln stosowan do wspomagania leczenia i wzmacniania regeneracji Dzia anie: * pozytywna zmiana aktywno ci b ony komórkowej * pobudzenie procesów przemiany materii i procesów regeneracyjnych * szybkie agodzenie bólu 79 . urazy stawów. zmniejszenie obrz ku limfatycznego III dzia ania antyspastyczne Przewlek e stany po lekkich urazach mózgowych. urazy tkanek mi kkich (bez naruszania ca o ci tkanek). potrzeba wywo ania stanu przekrwienia w tkankach g biej po o onych. System infra pracuje w temperaturach 35-65*C. maj ce na celu przeciwdzia anie stresom dnia codziennego. mia d yca. stany po p kni ciach i z amaniach ko ci. PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE: Dzia anie promieni nadfioletowych na skór zale y w g ównej mierze od zachodz cych w niej reakcji fotochemicznych. Wskazania do na wietlania lamp infra-rouge: odmro enia.

migrena. y choroby nerek. wi zade . przeciwwskazaniem ostre zapalenie stawów). ucha zewn trznego i stawów uchwy. Wskazania do stosowania promieniowanie podczerwonego (IR): y przewlek ych i podostrych procesach zapalnych i reumatycznych stawów oraz cz ci mi kkich ko czyn. bóle mi niowe * st uczenia. poprawa zabli niania i zapobieganie koagulacji. Przeciwwskazania do na wietlania promieniami ultrafioletowymi (UV) y nowotwory z o liwe narz dów wewn trznych. y niedoczynno ci gruczo ów wewn trznego wydzielania. y przewlek ych i podostrych stanach zapalnych jamy nosowej. y osoby powy ej 70 roku ycia. y w ysieniu plackowatym. zatok. Wskazania do stosowania promieniowania ultrafioletowego (UV) y chorobach uszu. stawów * przyspiesza gojenie ran . nawracaj cych anginach. y choroby psychiczne przebiegaj ce z nadmiern pobudliwo ci . y nadczynno tarczycy. hallux . zapalenia ci gien. tr dzik. zapalenia oczu. alergicznych nie ytach nosa. cellulit. uszu. kr gos upa. y krzywicy. y wodobrzusze. jajniki. zatok przynosowych.ropnie. czy mi ni w najbli szym s siedztwie stawów. jak tarczyca. ostre powierzchniowe zapalenia stawów. y go cu tkanek mi kkich. krwiaki tkanek mi kkich. y utrudnionym zro cie ko ci. oparzenia. y wszystkich anemiach z wyj tkiem z o liwych . gard a. oparzenia s o cem. IR. y chorobach go cowych (wskazaniem b d wszystkie destrukcyjne i zwyrodnieniowe formy go ca. zwichni cia. y ZZSK. naci gni cia mi sni. y niewydolno mi nia sercowego. laser. zamyka ylaki . ropnie skóry i z bów * nadmierna porowato skóry. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wykorzystuj cych promieniowanie UV. y zaawansowana mia d yca. gard a. z bów.niski poziom elaza we krwi. y cukrzyca wieku redniego i starczego. a wi c powi zi. liszaje. odle yny * bóle ró nego pochodzenia: bóle g owy. 159. artretyzm. y stany gor czkowe bez wzgl du na pochodzenie. zmniejszona ilo hemoglobiny i erytrocytów. ostroga pi towa. 80 . przewlek ych zapaleniach oskrzeli. y stanach po pó pa cu. wiat o widzialne. zmarszczki * ogólne bóle reumatyczne. wiotka lub niedokrwiona skóra.* pobudzenie procesów immunologicznych (wytwarzanie przeciwcia ) Wskazania: * schorzenia skóry infekcje. nosa. y trudno goj cych si ranach. grzybice. dolegliwo ci menstruacyjne. y tr dziku pospolitym. y padaczka.

okres ci y. niejednorodny koloryt skóry. przebarwienia potr dzikowe. Przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego (IR): y y y y y y y y y y y y nieodwracalne uszkodzenia skóry i naczy (zmiany troficzne. w stanach po zapaleniu bakteryjnym. mia d yca t tnic) oraz obrz ki. jontoforeza. dziurawiec). y aspiryna (jeden tydzie przed zabiegiem) y leki i substancje wiat ouczulaj ce (antybiotyki. y samoopalacze (na tydzie przed zabiegiem) y kremy z retinolem. choroby nowotworowe. nadci nienie t tnicze od II stopnia wg WHO. y opalenizna (miesi c przed i po zabiegu).y y y nerwobólach oraz zespo ach bólowych. tr dzik ró owaty. staro (mia d yca oraz niewydolno kr enia s bezwzgl dnym przeciwwskazaniem). Wskazania do zabiegów laserowych: y y y y y y y teleangientazje (termin medyczny s u cy do okre lania rozszerzenia drobnych naczy krwiono nych. rumianek. p ytkie zmarszczki. zakrzepowe zapalenie y ). miesi czka. wyrostka robaczkowego. choroby nerek. pohormonalne. stan po zawale. wady serca. przeciwalergiczne. polu nienie skóry. stany podgor czkowe i gor czka. w j zyku potocznym Äpaj czki naczyniowe´). Przeciwwskazania do zabiegów laserowych: y ci a. rumie . naciekach po zbyt p ytko podanych zastrzykach. lub peelingi (na tydzie przed zabiegiem) y cukrzyca. zaburzenia czucia. odmro eniu i uszkodzeniu promieniami rtg lub UV. jak np. p cherzyka ó ciowego. zio a: nagietek. wie e urazy gro ce krwawieniem oraz choroby zakrzepowe (np. jako zabieg przygotowawczy przed masa em. Wskazania do stosowania wiat a widzialnego: Choroby skóry: y Tr dzik y Liszaj przewlek y zwyk y y uszczyca y Egzema i reakcje alergiczne y wi d Higiena i leczenie ran: 81 . pos oneczne. ostre stany zapalne jajników. dzia aj ce na OUN. w chorobach naczy krwiono nych i obwodowych naciekach i ropniach tkanek mi kkich. alkohol. niewydolno mi nia sercowego. kinezyterapi i niektórymi zabiegami z zakresu elektrolecznictwa.

podwy sza tym. Wzmaga odporno i hartuje wprawia w dobry nastrój. Osoby z wadami i os abieniem serca powinny pami ta . Co daje sauna: sauna odtruwa nas ze szkodliwych toksyn i oczyszcza organizm. w tym przy skórze podra nionej przez alergi odczuciu nadmiernego napi cia i wysuszenia skóry Przeciwwskazania do stosowania wiat a widzialnego: y y y y y ci a nowotwór nadwra liwo na wiat o za ywanie leków powoduj cych odczyny fototoksyczne operacje serca 160. potem nale y och odzi si w wodzie. 82 . relaksuje . e oprócz temperatury na uk ad kr enia ma tak e wp yw wilgotno powietrza. SAUNA FI SKA Pomieszczenie sauny rozgrzewa si do temperatury 95° Celsjusza.y Owrzodzenie podudzi y Odle yny y Stopa cukrzycowa y Rany pourazowe y Rany pooperacyjne y Oparzenia Ból: y Schorzenia reumatyczne y Ogólne leczenie bólu y Bóle rdzenia i kr gos upa y Kontuzje sportowe Zaburzenia psychologiczne: y Depresje y Zm czenie po d ugiej podró y samolotem y Problemy z potencj i p odno ci y Syndrom wypalenia Ogólnie: y Zaburzenia hormonalne y Schorzenia uk adu immunologicznego y Schorzenia neuroimmunologiczne Jest tak e u ywane przy: y y y y y y y y y y zm czononej skórze zwiotcza ej skórze skórze pozbawionej energii skórze z niedostatecznym kr zeniem krwi zmarszczek coupe rose tr dziku m odzie czym zanieczyszcze i stanów zapalnych skórze podra nieniach. rozlu nia . poprawia kr enie krwi. W saunie mo na przebywa kilkana cie minut. którzy maj zbyt niskie. wreszcie ± wyszczupla. sauna jest stabilizatorem ci nienia krwi . a nia rzymska). Cykl nale y powtórzy 2-3 razy. Wilgotno w pomieszczeniu wynosi oko o 10 %. obni a nadci nieniowcom oraz stabilizuje skoki ci nienia u tych którzy maj do tego sk onno . Zabiegi z ciep olecznictwa wykorzystywane w odnowie biologicznej (sauna fi ska. u o enia cia a i czas korzystania z sauny.

padaczka[8]. Inne: ci a. niedawno przebyty zawa mi nia sercowego[9] oraz inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem). K piel w saunie nale y za ywa jedn lub dwie godziny po posi ku. Na skutek zmiany temperatury (ogrzewanie i sch adzanie cia a) dochodzi do wzrostu przemiany materii. poprawiaj c ich wydolno . Po wyj ciu sauny nale y sch odzi cia o zimnym prysznicem (prysznic nale y zacz od sch adzania stóp. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. z agodzenia bólów mi ni). Przed k piel w saunie nale y starannie obmy cia o pod prysznicem.in. Anoreksja Bóle reumatyczne. przewlek a obturacyjna choroba p uc Choroby kardiologiczne: nadci nienie. Pulmonologiczne ± infekcje: przezi bienie. nóg i dalej w kierunku serca). dusznica bolesna naczynioruchowa. gru lica. Wskazania: y y y y y y Przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. 10 ± 15 min). wrzody. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem). Sensowne jest korzystanie z sauny 2-3 razy w tygodniu. Nast pnie nale y po o y si na dolnej lub górnej awce lub usi w swobodny sposób (intensywne. a tak e usuwa zm czenie. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. ostre stany zapalne. zwi kszonego wydzielania potu. ogniska zaka enia (np. Zasady korzystania: y y y y y y y Z sauny nie nale y korzysta bezpo rednio po wysi ku fizycznym. przy bólu z ba). Jest doskona ym czynnikiem hartuj cym i piel gnuj cym cia o. W saunie nale y roz o y r cznik pod ca powierzchni cia a. sprzyjajacym równie leczeniu ró nych dolegliwo ci (m. Jedno wej cie do sauny powinno trwa ok. stulejka. guzy. zawa serca Ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci (podnosi wydolno w sportach wytrzyma o ciowych i ogólnego stanu zdrowia. a ca kowity czas nie powinien przekracza 30 minut dziennie np. Wypacamy si nie d u ej ni 15 minut ± jest to czas wystarczaj cy do ogrzania si i dostatecznego wypocenia.Korzystanie z sauny polega na naprzemiennym przegrzewaniu i och adzaniu ca ego cia a. niedro no t tnic obwodowych. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci. ostry stan astmatyczny. Po ka dym wyj ciu z sauny 83 . ch odzenie cia a ma na celu wywo anie skurczu naczy krwiono nych. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . Korzystanie z sauny nie jest jednak przeciwwskazane u wi kszo ci osób z chorob niedokrwienn serca Nadu ywanie alkoholu. jaskra. przewlek e zapalenie oskrzeli. Kardiologiczne: niewydolno serca. a nia rzymska) to sauna o wilgotno ci dochodz cej do 100% lecz ni szej temperaturze: 40-50°C. Po zabiegu zaleca si wypoczynek w pozycji siedz cej lub le cej (ok. impotencja. Obturacyjna choroby p uc: astma oskrzelowa. na czczo lub po zbyt obfitym posi ku. Ciep o wytworzone w ciele doskonale koi nerwy i uspakaja uk ad nerwowy. 5-15 minut. Nale y odpocz 15 ± 30 minut zanim skorzysta si z sauny. Nast pnie dok adnie wytrze si r cznikiem (sucha skóra poci si szybciej). a tak e podniesienia t tna i przy pieszenia oddechu. choroby weneryczne. kokainy A NIA RZYMSKA Sauna parowa (tzw. ale nie neuropatyczne Przeciwwskazania: y y y y y Reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym. ale krótsze ogrzewanie mniej obci a serce i kr enie). oczyszczenia organizmu poprzez usuni cie produktów przemiany materii oraz toksyn. 2 x 15 min lub 3 x 10 min.

ogniska zaka enia (np. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarowa cia a lub twarzy adnymi kremami. niektóre neuralgie y Po zapaleniu mi ni stawów. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . epilepsja. zawa serca (nie wcze niej jak 6 miesi cy po incydencie) ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci i ogólnego stanu zdrowia. 2-3 dla doros ych. w tym równie pocz tkowy okres choroby przezi bieniowej y Sk onno do krwawie y Schorzenia przewlek e. Nie wchodzi do sauny w stresie i zm czonym . mniejsza skuteczno . guzy. i inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem) inne: ostre stany zapalne. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa nawracaj ce choroby pulmonologiczne: astma oskrzelowa. gdy powoduje to zmniejszenie powierzchni cia a która wydala pot. dusznica bolesna naczynioruchowa. przy bólu z ba). odpr enie y Odpoczynek po intensywnych wysi kach fizycznych y Zwi kszenie wydolno ci organizmu y Przewlek e schorzenia go cowe y Nadci nienie t tnicze I i I/II wg podzia u WHO y Stany pourazowe narz du ruchu y Przewlek e stany zapalne narz dów rodnych Przeciwwskazania: y Ostre i przewlek e choroby zaka ne oraz stwierdzone ich nosicielstwo y Ostre choroby gor czkowe. soki lub wod mineraln . niedro no t tnic obwodowych (I i II stopie wg. takie jak gru lica.nale y wzi prysznic naprzemienny zimn -gor c wod i odpocz 10-15 minut. fontaine). a tak e pi kawy i alkoholu. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci Przeciwskazania: y y y y reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym pulmonologiczne: infekcje: przezi bienie. jelita i p cherz opró ni . Liczba wej do sauny: 1 dla dzieci od 3 do 12 lat. Do sauny najlepiej chodzi ok 2h po posi ku. tr dzik) y Przewlek e zapalenie mieszków w osowych w okresie remisji y Zespo y korzonkowe y Dyskopatie. Wskazania: y y y y przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. jaskra. gru lica. Je eli nogi i r ce s zimne ogrza je przed wej ciem. wi zade y Piel gnacja cia a.zbytnie obci enie serca. Z sauny najlepiej korzysta nago. choroba nowotworowa 84 . W okresie korzystania z sauny nie nale y du o je . daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem) 161 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów cieplnych Wskazania: y Nieswoiste choroby dróg oddechowych y Przewlek e choroby reumatyczne y Nerwica wegetatywna y Zaburzenia przemiany materii y Schorzenia dermatologiczne (atopowe zapalenie skóry. Przebywaj c w saunie i w czasie odpoczynku najlepiej pi herbat . wrzody. choroby weneryczne. przewlek e zapalenie oskrzeli choroby kardiologiczne: nadci nienie w I i II stadium (nieustalone). ostry stan astmatyczny kardiologia: niewydolno serca.

85 . czyli 1.5 mm. utrzymuj cy si pewien czas po zako czeniu zabiegu. Natrysk nasiadowy (wst puj cy) ± do wykonania u ywa si specjalnego urz dzenia sk adaj cego si z siedzenia. Wykonuje si go pod ci nieniem od 202. takie jak nadczynno gruczo u tarczowego. stany po przebytym zawale mi nia sercowego. Natrysk wachlarzowy ± strumie wody w formie wachlarza uzyskuje si dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki z odpowiednio ukszta towan szczelin . Natrysk z masa em r cznym typu Aix les Bains ± wykonuje si go u osoby spoczywaj cej na stole w postaci kraty. Natrysk nasiadowy przy u yciu wody ch odnej stosuje si zwykle w guzkach krwawniczych odbytnicy lub przy jej wypadaniu. obrz k luzowaty oraz niedomoga kory nadnerczy Padaczka i stany psychotyczne Choroby uk adu kr enia. Wykonuje si wod ch odn lub o temperaturze zmiennej. zbudowanej z pionowo ustawionych rur. Natrysk podwodny ± wykonywany w rodowisku wodnym przy u yciu strumienia wody o okre lonym ci nieniu za pomoc specjalnego urz dzenia. w tym niestabilna i stabilna choroba wie cowa. Natrysk p aszczowy (boczny) ± wykonuje si w specjalnym urz dzeniu w kszta cie klatki papuziej. Natrysk biczowy (skupiony) ± strumie wody wydobywa si pod znacznym ci nieniem (152-304 kPa. grzybica) Ci a powik ana zatruciem ci owym lub niedokrwisto ci Zaburzenia wydzielania wewn trznego. Ten rodzaj natrysku wykonuje si w wannach lub basenach kinezyterapeutycznych typu Hubbarda. Temperatura strumienia skraplaj cej si w miar zwi kszania odleg o ci od katedry pary wodnej wynosi nad powierzchni skóry od 45 do 48 stopni C. Natrysk szkocki ± natrysk o zmiennej temperaturze. Z otworów o ma ej rednicy znajduj cych si w rurach wydobywaj si strumienie wody w kierunku osi centralnej klatki uderzaj c w cia o znajduj cego si w niej cz owieka. stosuj c wod zimn . stany po wylewach krwawych. Wytryskuj ce z nasadki strumienie wody uderzaj w okolic krocza osoby poddanej zabiegowi. Woda o temp. Natrysk parowy ± wykonuje si przy u yciu katedry natryskowej. ró nie ukszta towanego strumienia wody na odpowiednie okolice cia a osoby stoj cej w odleg o ci 3-4 m od katedry natryskowej. w których wykorzystuje si oddzia ywanie na skór czynnika termicznego w postaci strumienia zimnej wody o niskim ci nieniu. Uderzenie bardzo cienkiego strumienia wody wywo uje silny odczyn ze strony naczy krwiono nych skóry. uogólniona mia d yca. 38-45 stopni sp ywa z w a gumowego szerokim strumieniem na cia o osoby poddawanej jednocze nie masa owi wykonywanemu przez jednego lub dwóch masa ystów. Polewania mog by ca kowite lub cz ciowe. pod którym znajduje si nasadka sitkowa.0 kPa (2-3 atm). Natrysk spadowy (deszczowy) ± woda spada na cia o pod k tem 45 stopni z wysoko ci 1-2 m przez nasadk sitkow rednicy otworów 0. Oddzia ywanie mechaniczne na skór jest s absze w porównaniu z wy ej wymienionymi natryskami. Natryski sta e ± natryski. po kilkakrotnej zmianie temperatury wody zabieg ko czy si u yciem wody zimnej. w troby oraz niedokrwisto Niektóre choroby skóry (np. W natrysku tym zamiast gor cej wody stosuje si strumie pary wodnej.y y y y y y y y y Choroby nerek. mo e by okresowo przerywany co powoduje dzia anie zbli one do uderze bicza. o wymiarach odpowiadaj cych wzrostowi i obj to ci cz owieka.5 mm) i wysokiego ci nienia wody wynosz cego 204-405. Zamiast wody gor cej mo na u ywa strumienia pary wodnej. zarostowe schorzenia naczy krwiono nych oraz zakrzepowe zapalenie y Jaskra Zaburzenia czucia Ostro nie u osób starszych 162 Zabiegi wodne. Zabieg ko czy Si po 3 min.6 do 304. Natrysk nitkowaty ± wykonuje si go dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki o bardzo ma ej rednicy (0. stosuj c na przemian wod gor c 38-42 stopni C w czasie od 30 s do 1 min i Wd zimn 10-15 stopni C w czasie kilku sekund. Temp wody w strumieniu natryskowym musi by wy sza od temp wody w wannie (35-38 stopni C). Polewania ± s zabiegami wodoleczniczymi.2 kPa (3-4 atm). czas natrysku wynosi od 2 do 3 min. Temperatur wody ustala si w zale no ci od wskaza . Natrysk spadowy mo e by równie zmiennocieplny i wówczas stosuje si na przemian wod gor c (38-42 stopnie C) w czasie 20-40s i wod zimn (8-20stopni C) w czasie 2-5 s. stosowane w balneoterapii Natryski ruchome ± polegaj na dzia aniu ruchomego.5-3 atm) z zako czonego odpowiedni nasadk w a gumowego o rednicy otworu ok. 1 cm. w których ukszta towanie i kierunek strumieni wodnych nie ulegaj zmianie.

ogó em wykonuje si 10-20 zabiegów. Cia o chorego okrywa si du ym prze cierad em. W czasie polewania nale y d y do tego. W podobny sposób dokonuje si p ukania jelita grubego. po czonego z sieci wodoci gow . W analogiczny sposób post puje si z ko czynami górnymi. np. drugi za ogrzewa si par wodn w specjalnym kuble lub autoklawie. 20 mm. aby wydobywa a si ona pionowo z trzymanego w a na wysoko 15 cm. Po zabiegu stosuje si zwykle zimny prysznic. Zabiegi wykonuje si 2-3 razy dziennie.Zabiegi ca kowite wykonuje si zwykle co dugi dzie . Ok ad okrywa si szczelnie ciep ym kocem lub flanel . Nacierania ca kowite ± wykonuje si u chorego w pozycji stoj cej po uprzednim zanurzeniu w zimnej wodzie. po czonego z rurk gumow . Ci nienie wody reguluje si przez odpowiednio wysokie u o enie naczynia. Temp. miernie wilgotnym kocem zawija si go nast pnie cerat i suchym kocem. Zmywania ± polega na zmywaniu cia a g bk lub r cznikiem zmoczonym w zimnej wodzie (15-20 stopni C). Zabiegi miejscowe wykonuje si w postaci ok adów z we ny parowanej. stosowanego w stanach zapalnych pochwy i szyjki macicy. zako czon odpowiedni kank . 163 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wodnych Wskazania: y Nerwice y Stany wyczerpania psychicznego y Nerwobólów y Ró ne postacie go ca stawowego i tkanek mi kkich 86 . które po wytarciu okrywa si ciep ym kocem lub ko dr . uprzednio zanurzonego w zimnej wodzie (10-14 stopni C). Mo na równie w tym celu u y worka z lodem lub rurkowego przyrz du ch odz cego. Nacierania ± w zabiegach tych kojarzy si dzia anie czynnika termicznego z bod cami mechanicznymi o ró nym. Nast pnie obna a si jedn ko czyn i nak ada na ni r cznik. Chorego uk ada si na le ance i przykrywa ciep ym kocem. Nast pnie dokonuje si szybkiego i energicznego nacierania. a ilo u yta do p ukania waha si od 1 do 20 l. po opuszczeniu ó ka lub ogrzaniu w budce wietlnej. cerat lub foli plastikow . a nast pnie dobrze wy tego. o wymiarach o 2-3 cm wi kszych od warstwy p ótna zwil onego wod . 40-45 stopni C. np. Po zako czeniu czynno ci ko czyn okrywa si kocem. odpowiednio dawkowanym nat eniu. Ok ady ch odz ce ± nisk temp. Prze cierad o powinno ci le przylega do cia a. czas zabiegu wynosi od 10 do 20 min. Po krótkotrwa ym uczuciu zimna wyst puje rozszerzenie naczy krwiono nych i uczucie ciep a. Wilgotne zawijania i ok ady z we ny parowanej ± mog by ogólne i miejscowe. Ci nienie wody reguluje si kurkiem wodoci gowym tak. Ok ady gor ce ± do ok adów u ywa si wody o temp. Nast pnie ca e cia o owija si dok adnie ciep ym kocem. Po owini ciu chorego gor cym. zmoczonym w zimnej wodzie. Ok ady rozgrzewaj ce ± pod wp ywem tych ok adów wyst puje ogrzanie skóry ciep em wytwarzanym przez ustrój. post puj c od ramion ku stopom. aby woda pokrywa a szerokim p aszczem mo liwie najwi ksz powierzchni cz ci cia a poddawanej zabiegowi. Zawijanie ± polega na szczelnym zawini ciu ca ego cia a prze cierad em dobrze wy tym z zimnej wody. w trakcie którego dwukrotnie zmienia si ogrzany koc. Do p ukania u ywa si czystej wody z dodatkiem rodków farmakologicznych lub wody mineralnej. a niekiedy. a nast pnie wytarciu suchym r cznikiem. który by zamoczony w zimnej wodzie. Czas zabiegu wynosi 30-60 min. zw aj naczynia krwiono ne. P ótna u ytego do ok adów uzyskuje si przez jego cz ste (co 2 min) moczenie w zimnej wodzie. Jeden koc z cerat rozpo ciera si na ó ku. Wody wynosi 37-40 stopni C. W analogiczny sposób post puje si z pozosta ymi ko czynami i tu owiem. klatk piersiow i brzuchem. w celu zwi kszenia dzia ania cieplnego. a nast pnie ± dostatecznie grub warstw materia u we nianego lub flaneli. Zabieg rozpoczyna si od zmycia ko czyn dolnych. Na p ótno k adzie si materia utrudniaj cy parowanie. Przy u ycia irygatora dokonuje si p ukania pochwy. Dzia aj koj co i przeciwzapalnie. Brzuch i klatk piersiow nale y naciera w kierunku poprzecznym do d ugiej osi cia a. Nacierania cz ciowe ± wykonuje si u chorego poddanego uprzednio ogrzaniu. P ukania ± wykonuje si przy u yciu urz dzenia zwanego irygatorem. Polewania wykonuje si przy u yciu w a gumowego o rednicy ok. przez który przep ywa zimna woda. Zabieg trwa od 30 min do 1 godziny. a do wyst pienia jej przekrwienia i uczucia ciep a. k adzie si bezpo rednio na ok ad termofor z gor c wod lub woreczek z ogrzanym piaskiem. natomiast cz ciowe ± codziennie. Po up ywie oko o godziny wyst puj poty. Zmywania wp ywaj w agodny sposób hartuj co i pobudzaj co na uk ad kr enia i oddychania. Zabieg trwa od 20 min do 2 godzin. Polegaj one na po o eniu na okre lon cz cia a z o onego w kilka warstw p ótna. Do zabiegu ogólnego u ywa si 2 we nianych koców i ceraty. Sk ada si ono z naczynia na wod . rozcieraj c energicznie skór .

jonoforezy.Jonoforeza ± ma na celu wprowadzenie w skór substancji czynnych(np. Dzia anie koj ce uzyskuje si poprzez po czenie z anod . W takim wypadku katoda jest elektrod czynn . która jest elektroda czynn . W ampu kach znajduj si bardzo cz sto zarówno anionowe jak i kationowe substancje czynne. Aniony czyli anionowe substancje czynne wprowadza si do skóry za pomoc katody. Nazwa leku Biegun Dzia anie Wskazania Uwagi 87 . Na opakowaniach ampu ek umieszczone s informacje dotycz ce adunków elektrycznych i czasu trwania jonoforezy. Celem tego zabiegu jest poprawa napi cia mi ni. Elektrolecznictwem lub elektroterapi nazywa si dzia lecznictwa fizykalnego. Wynikiem tej w drówki jonów w cz ciach cia a. Po jonoforezie preparaty w ampu kach nale y pozostawi na skórze.Przed zabiegiem skór nale y dok adnie oczy ci . je li zastosujemy tak e ma lub p ynne preparaty (np. elektroforeza czy dezinkrustacja . Zabiegi z elektroktrolecznictwa stosowane w kosmetyce. leki) w postaci cz stek o adunku elektrycznym (jonów). dra ni ce. elektrolizy i galwanokaustyki. w których rozpuszczone s substancje czynne zdolne do jonizacji .y y Przewlek e schorzenia dróg oddechowych Zaburzenia ukrwienia obwodowego Przeciwwskazania: y Niewydolno kr enia y Choroba nadci nieniowa y Choroba wie cowa y Stany padaczkowe y Stany wyniszczenia y Zapalenie nerwów i nerwobóle w ostrym stadium y Zaawansowana nerwica serca y Zaburzenia czucia y Stany zapalne skóry 164.elektrody przymocowuje si opask elektryczna (u o enie elektrod w czasie zabiegu nie ulega zmianie ) lub metod labiln . Podra niony zostaje te uk ad nerwowy i pobudzone mi nie. Katoda jest wtedy przeciwelektrod . w którym wykorzystuje si do celów leczniczych pr d sta y oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. Jony wewn trz organizmu zaczynaj si przemieszcza pod wp ywem pr du : kationy przesuwaj si w kierunku katody . nast pnie rozprowadzi na skór preparat omijaj c okolice oczu i ust. który w czasie swego przep ywu nie zmienia kierunku ani nat enia. ampu kach) zawieraj ce czynne substancje . mo na mówi o zabiegach takich jak jonoforeza. Kationy czyli kationowe substancje czynne. Kierunek przesuwania elektrody powinien by zgodny z pod u nym przebiegiem mi ni. Pr d sta y przep ywaj cy przez p yny nazywany jest pr dem galwanicznym. Poza wymienionymi stosuje si równie pr dy wielkiej cz stotliwo ci. natomiast anoda przeciwelektrod . Powstaje ono w nast pstwie tworzenia si cia histaminopodobnych o dzia aniu rozszerzaj cym naczynia. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du sta ego stosowane w kosmetyce : 1. Elektroda czynna zmienia swe po o enie a bierna pozostaje na miejscu : przesuwa si elektrod czynn po skórze. przez które przep ywa pr d jest przekrwienie. poniewa przy przesuwaniu poprzecznym znacznie wzmaga si opór tkanek. aniony w kierunku anody. W kosmetyce wykorzystuje si g ownie pr d galwaniczny (pr d sta y ) oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. Zabiegi najcz ciej stosowane przy u yciu tego ostatniego to darsonwalizacja i elektrokoagulacja. Galwanizacje mo na wykona metod stabiln . nie odrywaj c jej od powierzchni. PR D STA Y Pr d galwaniczny jest pr dem sta ym. Galwanizacja to najstarsza metoda zastosowania pr du sta ego w kosmetyce. W takiej sytuacji co trzy minuty zmienia si bieguny elektrod. wprowadzane s za pomoc anody. Chusteczk papierow mo na ewentualnie usun nadmiar preparatu. Przy u yciu pr du sta ego wykonuje si zabiegi galwanizacji. 2. Najcz ciej stosowane s roztwory wodne np. obecnie coraz mniej stosowan ze wzgl du na zmian nat enia pr du w czasie przesuwania elektrody. preparaty w ampu kach. Wybór anody lub katody jako elektrody czynnej zale y od wskaza .Galwanizacja ± polega na przy o eniu elektrod do wilgotnej skóry. pobudzaj ce z katod .

bliznowce. Tak e przed tym zabiegiem skóra powinna zosta oczyszczona.Elektroforeza Celem elektroforezy jest wprowadzenie do wierzchnich warstw naskórka substancji sk adowych ma ci. Kwas askorbinowy (witamina c) Katoda(-) Soda oczyszczona Anoda(+) Uelastycznia naczynia krwiono ne. zrosty Jod mo e wywo a objawy zwi zane z kumulowaniem si go w organizmie. Na skórze poddawanej zabiegowi rozprowadza si cienk warstw ma ci. Elektrody nale y przesuwa po powierzchni. zaleca si jej wcze niejsze rozgrzanie np.Dezinkrustacja Inne rodzaje substancji czynnych u atwiaj usuni cie stwardnia ego obumar ych usek skóry z górnych warstw naskórka. Ma to prowadzi do bardziej intensywnego wnikania substancji czynnych do skóry. na której umieszcza si jeszcze jedn wilgotn warstw gazy. Aparaty do termoforezy s jednak dro sze ni urz dzenia do jonoforezy. Zabieg ten to termoforeza. zosta wyp ukane. Zadaniem jonów jest zmniejszenie swoisto ci osadów aby mog y . resorbcyjne Wywiera dzia anie zmi kczaj ce na tkank czn Nerwice naczyniowe. który wprowadza jony do zrogowacia ych warstw naskórka oraz do gruczo ów ojowych i potowych. wzmaga dzia anie cia odporno ciowych organizmu.Chlorek wapnia wprowadzenia Anoda(+) Jodek potasu Katoda (-) lecznicze Przyspiesz regeneracje tkanki nerwowej.Termoforeza Jonoforez mo na uzupe ni aparatami. 4. zgrubienia cznotkankowe. powoduje nadczynno tarczycy. Je li podczas zabiegu ma by lepiej ukrwiona. odczulaj co. tr dzik ró owaty. nast pnie nak ada na ni wilgotn bibu . Ten zabieg pr dem sta ym nazywany jest dezinkrustacj lub g bokim oczyszczaniem. PR D MA EJ CZ STOTLIWO CI Do pr dów ma ej cz stotliwo ci zalicza si pr dy z o one z impulsów elektrycznych o ró nych kszta tach i cz stotliwo ciach. uczulenia Nerwobóle. za pomoc promieniowania podczerwonego. których elektrody s dodatkowo podgrzewane. W odró nieniu od jonoforezy. odmro enia Blizny. bakteriobójcze Nerwice naczyniowe ojotok. dzi ki czemu lepiej ukrwiona. rozmi kczaj ce. tr dzik pospolity Tabela przedstawia leki stosowane do zabiegu jonoforezy 3. dzia a przeciwzapalnie. dzia a przeciwzapalnie Przeciwzapalne. Zabieg przeprowadza si tak e za pomoc pr du sta ego. 5. uszczelnia naczynia krwiono ne. Do pr dów impulsowych zalicza si : -Pr dy o impulsach prostok tnych (pr d galwaniczny przerywany ) -pr d eksponcjalny (o impulsach trójk tnych i trapezoidalnych ) -pr d sta y sinusoidalny zwany równie pr dem sta ym faluj cym -pr d faradyczny i neofaradyczny Zabiegi z wykorzystaniem : 88 . skóra jest dodatkowo ogrzana.

Interferencja oznacza krzy owanie b d nak adanie pr dów elektrycznych lub drga . Pr d faradyczny i neofaradyczny stosuje si w kosmetyce przy zwiotczeniach mi ni i pow ok skórnych w celach profilaktycznych dla utrzymania prawid owego napi cia mi ni. Pr d faradyczny wytwarzany jest w induktorze przez w czenie i wy czenie pr du za pomoc tzw. Poprzednio do stymulacji mi ni u ywano pr du faradycznego i pr du galwanicznego przerywanego. po czona z anod . Sk ada si z impulsów dodatnich i ujemnych ró ni cych si mi dzy sob kszta tem i wielko ci .jest podobnym zabiegiem do galwanizacji. Pr d p yn cy przez elektrody przy o one do skóry powoduje. Odpowiada to zakresowi niskich cz stotliwo ci. nie odrywaj c jej od powierzchni skóry. Dzi ki odpowiedniemu rozmieszczeniu elektrod zasi g dzia ania pr du interferencyjnego mo na dok adnie okre li . Pr d przep ywa wtedy przez mi sie w kierunku pod u nym. punktu motorycznego. mniejsze lub wi ksze skurcze mi ni . Mo na j wykona metod stabiln i labiln . Zabiegi ELEKTOLECZNICZE za pomoc pr dów interferencyjnych( nale y do pr dów redniej cz stotliwo ci) stosowane w kosmetyce : Podczas tego zabiegu do cia a pod czone s dwa obwody elektryczne. Elektrody umieszcza si na ciele cz owieka tak. 4000 Hz. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du o ma ej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce : 1. Do aparatu pod czone s cztery elektrody (po dwie na ka dy obwód elektryczny). tym silniej on pobudza.polega na wywo aniu skurczu mi nia za pomoc pr du elektrycznego.Elektroda bierna wi ksza . przerywany. przep ywaj przez skór i tkanki pacjenta. aby elektrody jednego obwodu le a y po przek tnej. w miejscu nak adania si obwodów. pr d natomiast galwanofaryczny przy odmro eniach i zwiotczeniu mi ni. Skurcz mi nia mo na uzyska . Pr d interferencyjny jest stosowany w walce z cellulitem. lecz powstaje dopiero w wyniku przemiany cz stotliwo ci w organizmie cz owieka. 89 . Pr d musi by dostarczony do organizmu w oddzielnych obwodach elektrycznych. Im ni sza jest cz stotliwo pr du zmiennego. m oteczka Wagnera.Dzia anie to korzystnie wp ywa na naczynia krwiono ne i limfatyczne. dzia a pr d zmienny o cz stotliwo ci 1-100 Hz. Do faradyzacji labilnej u ywa si elektrod p ytowych. który wytwarza czynne elektrobiologiczne impulsy. je li pr dem dra ni si bezpo rednio mi sie lub zako czenie nerwu ruchowego w mi niu z tzw. W miejscu skrzy owania przez nak adanie si tych zmiennych strumieni pr dów powstaje wewn trz tkanek pr d interferencyjny ma ej cz stotliwo ci. d oni i stóp)polega na u yciu elektrody czynnej ma ej w postaci kulki i elektrody biernej p ytkowej. u o ona jest w miejscu odpowiednim do danego zabiegu Po w czeniu pr du regulatora zwi ksza si jego moc a do uzyskania skurczu mi nia. Elektrod czynn czy si z biegunem ujemnym (katod ). Nie wolno wykonywa faradyzacji na czole (przep yw pr du przez mózg jest niebezpieczny) lub w obr bie kr gos upa (mo e wyst pi podra nienie pr dem rdzenia) 2. Pr d faradyczny wychodzi obecnie z u ycia. Pr dy te wytwarzane przez dwa generatory znajduj ce si w aparacie. Elektroda czynna powinna by u o ona w punkcie motorycznym mi nia. Dzi ki nowoczesnym aparatom uzyskano pr d o dzia aniu analogicznym do pr du faradycznego ale o ci le okre lonych parametrach. Po wywo aniu kilku skurczów stosuje si przerw 1-4 minutow dla odpoczynku mi nia. PR D REDNIEJ CZ STOTLIWO CI Pr dy redniej cz stotliwo ci to pr dy o cz stotliwo ci oko o 4000Hz. jeden strumie pr du mo e mie np. stóp. Wewn trz organizmu. drugi zmienne mi dzy 4001 a 4010 Hz. d oni ).-pr du o impulsach prostok tnych ± szeroko zastosowany w elektrostymulacji mi ni i nerwów oraz w elektrodiagnostyce. Metoda jednobiegunowa (stosowana do twarzy. Nosi on nazw pr du neofaradycznego i jest z o on z y impulsów trójk tnych. Metoda dwu biegunowa polega na u yciu dwóch elektrod czynnych. Obydwa obwody elektryczne maj ró ne cz stotliwo ci. Metod t stosuje si we wszystkich przypadkach zaniku mi ni z powodu bezczynno ci. a nast pnie znów wywo uje si seri skurczów. zgodnie z przebiegiem pod u nych mi ni. Pr dy elektryczne z obu obwodów nak adaj si w organizmie cz owieka. Uk ada si je na mi niu w okolicy jego przyczepów. Elektrod czynn przesuwa si ruchem agodnym. Aparat do pr du interferencyjnego wytwarza pr d o dwóch obwodach elektrycznych. Stymulowa mo na mi nie pr kowane i g adkie. Stosuje si j równie do elektrostymulacji mi ni odnerwionych (uszkodzenie nerwu obwodowego twarzy. które s od siebie niezale ne. Pr d eksponcjalny jest zdolny do wywo ania skurczu mi ni nawet wówczas gdy wykazuje on odczyn zwyrodnienia i nie odpowiada na bodziec pr du sta ego i faradycznego. Przy faradyzacji stabilnej stosuje si s aby pr d faradyczny pulsuj cy. S dwie metody elektrostymulacji: jednobiegunowa i dwubiegunowa. W kosmetyce metoda leczenia pr dami redniej cz stotliwo ci polega na zastosowaniu jednocze nie dwóch redniej cz stotliwo ci pr dów ró ni cych si mi dzy sob w zakresie od 0 do 150 Hz. Obecnie aparaty do faradyzacji zast puje si bardziej nowoczesnymi aparatami elektronowymi zwanymi stymulatorami. Pr d interferencyjny nie jest wi c dostarczony do organizmu przez urz dzenie. 3.faradyzacja. Elektrostymulacja . w zale no ci od wra liwo ci.galwanofaradyzacja ±Przy tym zabiegu w cza si pr d galwaniczny o nat eniu w granicach 1do 4 mA ( w zale no ci od indywidualnej wra liwo ci) oraz s aby pr d faradyczny.

co wp ywa.stany gor czkowe ± daleko posuni ta mia d yca ubytki i skaleczenia skóry pora enia spastyczne po ekstrakcji z ba ±stany ropne oko o z bowe . Zasadnicz w a ciwo ci pr du wielkiej cz stotliwo ci jest wytwarzanie ciep a w tkankach ustroju na dowolnej g boko ci. W czasie zabiegu wytwarza si równie dzia aj cy bakteriobójczo ozon. zaburze czucia skórnego. odmro e .antyseptyczne . W kosmetyce wykorzystuje si dzia anie bod cowe na uk ad naczyniowy skóry oraz dzia anie bakteriobójcze dzi ki wydzielaniu si ozonu. W gabinecie kosmetycznym u ywa si ma ych aparatów z elektrodami szklanymi pró niowymi. Podczas zabiegu przesuwa si wolno odpowiedni elektrod po powierzchni skóry. d¶Arsonwal.ropne procesy zapalne skóry wypryski i uszkodzenie skóry ostre stany zapalne skóry . Stosowanie pr du d¶Arsonwala nazywa si darsonwalizacj .tr dzik ró owaty tr dzik pospolity . Pr dy d¶Arsonwala dzia aj na zako czenia nerwów wegetatywnych uk adu nerwowego co przejawia si zmienion czynno ci naczy skóry w obr bie tkanek poddanych zabiegowi ulegaj one rozszerzeniu. 165.tr dzik ró owaty. niskim nat eniu (od 1 mA) i wysokim napi ciu (do kilkuset tysi cy V ). Wynika to z nieci g o ci drga elektromagnetycznych spowodowanych stosunkowo d ugimi przerwami mi dzy okresami oscylacji. Wyst puj równie podra nienie nerwów czuciowych skóry i mi sni.Wykorzystuje si go w celu pobudzenia przemiany materii.Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii.zwiotczenie skóry ± zwiotczenie mi ni ± blizny uczulenia Przeciwwskazanie do wykonania jonoforezy dotycz g ownie przeciwwskaza do stosowania pr du sta ego: -uczulenie na pr d galwaniczny . wype nionymi gazem szlachetnym (neonem). wzmacnia przep yw krwi w skórze ( miejscowe przekrwienie ) oraz o ywienia tkanki nerwowej. wi du. Pr d wielkiej cz stotliwo ci zosta wprowadzony do lecznictwa przez J. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE za pomoc pr du o wielkiej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce: 1darsonwalizacja Aparaty do darsonwalizacji wytwarzaj pr d cz stotliwo ci drga od 300 do 500 kHz. ma te powierzchniowe dzia anie dezynfekuj ce.rozszerzone naczynia (teleangiektazje) -odmro enia rozszerzone uj cia gruczo ów ojowych skóry Przeciwwskazania do zabiegu galwanizacji: -uczulenie na pr d galwaniczny -ropne i zapalne stany skóry -wyprysk -tr dzik pospolity -stany gor czkowe. Wytworzone przez stosowanie darsonwalizacji ciep o jest s abe i powoduje bardzo niewielkie ogrzanie tkanek. Wskazania do galwanizacji: nerwobóle ±przewlek e zapalenie nerwów obwodowych. na drodze odruchów. Dzia anie biologiczne darsonwalizacji polega na wytwarzaniu ciep a w tkankach w czasie oddzia ywania energii elektromagnetycznej na ustrój.PR D WIELKIEJ CZ STOTLIWO CI Pr d wielkiej cz stotliwo ci podra nia skór . na narz dy wewn trzne. ci a -pora enie spastyczne -stosowanie ma ci lub kremów przed zabiegiem Podstawowe wskazania do jonoforezy: rozszerzone naczynia w osowate . W lecznictwie zabiegi darsonwalizacji ogólnej wywieraj dzia anie uspokajaj ce i maj zastosowanie w stanach wyczerpania nerwowego nerwicy wegetatywnej. Zabiegi miejscowe stosuje si przy leczeniu nerwobólów. splotów i Korzeniów nerwowych ±nerwice naczyniowe skóry .stany ropne migda ków - 90 .

astma .mo liwo wyst pienia uczule na leki stosowane do zabiegu ± jednoczesne leczenie miejscowe obszarów skóry. na których mia by by wykonywany zabieg jonoforezy .stany zapalne i ropne skóry ±pora enia spastyczne Wskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -zespo y bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr gos upa .stany spastyczne mi ni ± ropne i zapalne stany skóry Wskazania do elektrostymulacji: niedow ady spowodowane uszkodzeniem nerwu obwodowego Przeciwwskazania do elektrostymulacji: .uszkodzenia i rany na skórze ± stany zapalne gor czka .nadpobudliwo nerwowa choroby serca .tendencja do krwawie ± zakrzepica ± ci a ± zmiany skórne w miejscu po o enia elektrod ± choroby nowotworowe ± przypadki w których skóra nie mo e by zwil ona Wskazania do darsonwalizacji: ojotok i tr dzik twarzy ± ojotok skóry g owy ± zaburzenia w obwodowym kr eniu krwi ± odmro enia ysienie plackowate Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji ogólnej: ci a .ci a Wskazania do faradyzacji i galwanofaradyzacji: zwiotczenia mi ni i pow ok skórnych ± utrzymanie prawid owego napi cia mi ni odmro enia Przeciwwskazania do faradyzacji: . rozrusznik serca) lub innymi implantami .dyskopatie ± choroby zwyrodnieniowe stawów ±RZS i ZZSK ± nerwobóle i zespo y uciskowe ± zapalenie oko ostawowe -zespo y naczyniowe ± stany po urazach narz du ruchu ± zespo y przebiegaj ce z wzmo onym napi ciem mi niowym ± obrz ki.metalowe implanty Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji twarzy elektrod pró niow : tr dzik ró owaty teleangiektazje stany alergiczne skóry ± stany zapalne i zaka ne skóry 91 . wynaczynienia ródskórne i ródmi niowe Przeciwwskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -pacjenci z wszczepionymi urz dzeniami elektronicznymi (np.nadci nienie ± obrz ki .

tytanu i glinu ± w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetyce Tlenek cynku (ZnO). Bardzo cz sto wykorzystywany jest jako filtr przeciws oneczny w kosmetykach do opalania.sprawd cie to ze swoimi notatkami :P ) Reakcje dla Ca2+ Ca2+ + Na2CO3 CaCO3| + 2Na Ca2+ + CO3 CaCO3 | Ca2+ + 2NaOH Ca(OH)2 | + 2 Na+ Ca2+ + 2OH Ca(OH)2 | Ca2+ + H2SO4 CaSO4| + 2H + Ca2+ + SO4 CaSO4 | Reakcje dla Zn2+ Zn+ + NaOH Zn(OH)2 | + Na Zn+ + 2OH .Zn(OH)2| Zn+ + Na2S ZnS | +Na Zn+ + S2. osuszaj ce. biel tytanowa jest najbielszym i najtrwalszym bia ym pigmentem. pomadek w celu nadania matowego lub mlecznego wygl du. past. Ma on w a ciwo ci kryj ce.Chemia kosmetyczna 166.ZnS | Reakcje dla NH4 + NH4 + OH NH3 (ulatnia si gaz) x H2O Reakcje dla ClNaCl + AgNO3 AgCl | + NaNO 3 Ag + Cl . siarczanowych i w glanowych. (przed nauk . cynkowych. amonowych. Tlenek tytanu ± tzw. biel cynkowa to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach biel cych i kryj cych jest on stosowany do produkcji pudrów i kremów . Reakcje charakterystyczne i wykrywanie w roztworze jonów wapniowych. Ma tak e w a ciwo ci goj ce. chlorkowych.AgCl | (bia y osad) 10NaCl + 8KMnO4 + 8H2SO4 Mn + 5e Mn 2Cl -1e . a tak e jako filtr odbijaj cy promienie UV w preparatach kosmetycznych. maseczek. Jest to zwi zek nierozpuszczalny w wodzie . chlorkiem glinu zw a uj cia gruczo ów potowych i dlatego stosowany jest w preparatach przeciwpotowych i dezodorantach. Stosowany jest do wyrobu kremów. przeciwtr dzikowe. ci gaj ce.tzw. Tlenek glinu ± jest to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach ch onnych wykorzystywany do produkcji wyrobu pudrów.Tlenek cynku. Wraz z innymi solami glinu np. 167. zasypek . oboj tny chemicznie.Cl2 / 5 Cl2 (gaz) + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 92 . pudrów.

H2O + CO2 (gaz) +2Cl2 HCl + Co 32H2O + CO 2 (gaz) +Cl- Wykrywanie: barwa Niebieski Bez barwny Bez barwny Bez barwny HCl Brak Bia y osad Brak brak NaOH Galaretowaty.NaCl + Pb(NO 3)2 PbCl2 + 2 NaNO3 2Cl. zasad.PbCO3 | HCl + Co 32. S odporne na dzia anie zwi zków chemicznych (kwasów. lekko ó ty Osad szaro-bia ozielony Pb(NO3)2 Bia e zm tnienie ó ty osad w postaci zawiesiny Bia y osad HCl Brak Brak Wydziela si gaz anion ClICO32- 168.PbSO4 | (bia y osad) Reakcje dla CO3AgNO3 + CO32. niebieski osad Bia y osad Bia y osad Wydziela si amoniak Na2 S Osad koloru herbaty Czarny osad Bia y osad ? kation Cu2+ Pb2+ Zn2+ NH4 + AgNO3 Bia y osad Serowaty.PbSO4 | + 2NO3Pb 2+ + SO42.PbCO3 | + 2NO 3Pb + Co32. w dotyku t usta. tlenu z powietrza). Maja 93 .+ Ag AgCO3 | Pb(NO3)2 + Co32. drobnokrystaliczna substancja sta a.AgCO3 | + 2NO3CO32.+ Pb 2+ PbCl2 (bia y osad) Reakcje dla SO42Pb(NO3)2 + SO42. (sk ada si z w glowodorów o liczbie atomów w gla >20). Parafina: Bia awa.

wy sze ( szkielet 12 ± 24 ± w glowy) . Parafiny tworz na skórze hydrofobowy film okluzyjny. nasyconych. alifatyczne (kw. topnienia 60 stopni C. Ich obecno w preparacie wp ywa równie korzystnie na przyswajanie rozpuszczalnych w t uszczach witamin: E. atwo penetruje do g bszych warstw skóry. Reaguj z zasadami tworz c sole. na skórze. Fizykochemiczne zale od wielko ci cz steczek. np. karboksylowe mog zawiera inne gr. rodkach do uk adania. kremach. hydroksylow OH w hydroksykwasach. w zale no ci od sk . A i D. mówimy o kw. karboksylowym po czone s tylko wi zaniami pojedynczymi. ) i parafin tward ( temp. natomiast kw. kredkach do warg. Rozró niamy: parafin mi kk (temp. ponad 24 atomy w gla w szkielecie maj kw. gdzie ulega przekszta ceniu do kwasu pantotenowego. (notatka z wyk adów) Kwasy karboksylowe: Pochodne w glowodorów o ogólnym wzorze R-COOH (-COOH grupa karboksylowa). S mieszanin sta ych w glowodorów stanowi c funkcje ropy naftowej o temp. Ponadto kw. szamponach. woskowe. Z woda i emulgatorem tworzy emulsj . trikarboksylowych. (notatka z ksi zki Ächemia pi kna´) Kwasy karboksylowe zawieraj w cz steczce jedna. t uszczowe dzielimy na : ni sze (maj szkielet 4 ± 8 ± w glowy). 94 . dwie lub wi cej grup karboksylowych -COOH zwi zanych z a cuchem alkilowym lub pier cieniem aromatycznym. W glowodory zawarte w oleju wazelinowym i parafinowym a tak e wazelinie i parafinie s obecne w cemencie mi dzykomórkowym i spoiwie usek w osa.: -kw. ma o reaktywna chemicznie. Jako fizjologiczny sk adnik w osów powszechnie jest on równie stosowany w od ywkach. -Nienasycone kwasy t uszczoweKwasy te stosowane miejscowo mog by w czane w struktur b on komórek warstwy korneocytowej. Je eli atomy w gla w kw. mono di-. kwasy t uszczowe s nie rozpuszczalne w wodzie. Nazwa parafina pochodzi od aci skiej nazwy parum affinis ± ma e powinowactwo. W kosmetyce stosowana w szminkach. Miejscowe zastosowanie NNKT w znacz cy sposób agodzi objawy tr dziku. posiada bowiem zdolno pokonywania bariery warstwy rogowej. ale w przeciwie stwie do nich nie je czej . W kosmetyce okluzja oznacza tworzenie cienkiej warstwy ( filmu. W po czeniu z gliceryn tworz t uszcze. 169 . dzi ki czemu przeciwdzia aj utracie wody i hamuj procesy starzenia skóry. b ony) subst. Kw. W zale no ci od typu substancji otrzymujemy filmy hydrofobowe lub hydrofilowe. itd. nienasyconych.w a ciwo ci podobne do t uszczów. benzyn . wrzenia >350oC. olejami. nienasycone wyst puj g ównie w t uszczach ro linnych (NNKT). topnienia 45 ± 50 stopni C.weglowy ). funkcyjne. t uszczowych (powsta ych w trakcie hydrolizy zasadowej t uszczów) Sole wapniowe i magnezowe. ) . Z tego te powodu cz sto okre lane s one mianem czynnika reguluj cego jej gospodark wodno-lipidow . tonikach. natomiast je eli pomi dzy atomami w gla pojawia si cho by jedno wi zanie podwójne. mówimy o kw. Zastosowanie: Np. Myd a to sole sodowe i potasowe wy szych kw. woskiem. ok adach i maskach parafinowych. rednie (szkielet 8 ± 12 . Ich w . lakierach i innych wyrobach przeznaczonych do ich piel gnacji. pantotenowyZwi zek ten jest aktywny biologicznie. . aminow ±NH2 w aminokwasach. t uszczowe) s pochodzenia zwierz cego. Po stopieniu miesza si z t uszczami. Jest to subst. Nasycone wy sze kw. Mówimy odpowiednio o kw.

kremów.: lanolina. dobre pod o a kremów 171. polegaj cej na dzia aniu kwasem na alkohol np. smarowno .: CH3COOH + C2 H5OH -----> CH3COOC2H5 + H2O Kwas octowy alkohol etylowy octan etylu (ester) woda Zastosowanie: Estry maj du e zastosowanie w kosmetyce. kredek. Surfaktanty inaczej rodki powierzchniowo czynne(SPC) s to substancje zmniejszaj ce napi cie powierzchniowe na granicy niemieszaj cych si faz: hydrofilowej (lubi cej wod ) i hydrofobowej( nie lubi cej wody. Zastosowanie: Do wyrobu szminek. a nierozpuszczalnej w wodzie Zastosowanie: Emulgatory Solubilizatory Detergenty rodki pianotwórcze rodki zwil aj ce 172. micela odwrócona. dobrymi rozpuszczalnikami(np. octan etylu-zmywacze do paznokci) Wiele estrów ma b. jako substancje podwy szaj ce po ysk. przyjemny zapach owocowy lub kwiatowy(s sk adnikami kompozycji zapachowych produktów kosmetycznych) Woski SA to estry kwasów t uszczowych i wy szych alkoholi monohydroksylowych.budowa i zastosowanie w kosmetyce. Wyró niamy: micela sferyczna. stosowane do produkcji emulsji kosmetycznych(jako emulgatory). Micele to cz stki wyst puj ce w trwa ych emulsjach. czyli rozpuszczalnej w t uszczach.liposomy i ich rola w kosmetyce. czyli rozpuszczalnej w wodzie. b yszczków. przy czym jeden ich koniec ma w asno ci polarne(rozpuszcza si w wodzie) a drugi apolarne(nie rozpuszcza si w wodzie). mleczek. S dobrymi emulgatorami np. które otrzymuje si w reakcji estryfikacji. lamella(dwuwarstwowa).t uszcze). Budowa i rodzaje miceli.Surfaktanty. Estry i woski. SPC zbudowane s z 2 grup: Hydrofilowej. przyleganie i trwa o produktów. S to naturalne wydzieliny ro lin lub zwierz t. Tworz je zwi zki chemiczne o w asno ciach amfifilowych.170.rodki zmi kczaj ce i wyg adzaj ce skór . T uszcze ro linne i zwierz ce. micela cylindryczna. Estry s równie b. w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetykach. Cz steczki amfifilowe posiadaj zwykle wyd u ony kszta t. a nierozpuszczalnej w t uszczach Hydrofobowej. liposom 95 . olbrot Olbrot a tak e wytwarzany z lanoliny euceryt stanowi b. Micele s kulistymi tworami zawieraj cymi od kilkudziesi ciu do kilkuset cz steczek. s estrami gliceryny i wy szych kwasów t uszczowych. Estry s to zwi zki.budowa. T uszcze ponadto maj dzia anie piel gnacyjne. Jako emolienty.

01-1 m) wype nionych wod (lub wodnym roztworem).Liposomy. a otoczonych podwójn warstw lipidow o grubo ci ok.na st enie procentowe i molowe. Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do b on biologicznych.obj to Je eli uwzgl dnimy. Znalaz y zastosowanie jako no niki substancji aktywnych zawartych w kosmetykach do g bszych warstw skóry. Wzór na st enie molowe jest nast puj cy: Cm ± st enie molowe n ± liczba moli V . 173. Za ó my. Maj posta p cherzyków (o wielko ci 0. we krwi oraz s produkowane przemys owo. e liczba moli stanowi stosunek masy substancji do jej masy molowej to otrzymujemy . a chcemy obliczy jego st enie molowe. np. p cherzyki fosfolipidowe -kuliste struktury powstaj ce samoistnie z fosfolipidów. e znamy st enie procentowe danego roztworu. Liposomy wyst puj w organizmach ywych. z kolei wzór na st enie procentowe ma posta Ä 96 . 5 nm. Mo emy przeliczy st enie roztworu ± cz c oba wzory. Sk adniki aktywne rozpuszczalne w wodzie transportowane s we wn trzu liposomy(w j drze) a rozpuszczalne w t uszczach mi dzy podwójnymi warstwami liposomy.

Stosuje si te j do oczyszczania i zat ania cieków przemys owych. a tak e po dodaniu do roztworu niewielkich ilo ci mocnego kwasu lub mocnej zasady. Odwrócona osmoza ± wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez b on pó przepuszczaln rozdzielaj c dwa roztwory o ró nym st eniu. mycia twarzy i z bów Przy u yciu osmozy odwróconej uzyskuje si wysokiej jako ci wod demineralizowan z du ymi mo liwo ciami zastosowania. W przeciwie stwie do osmozy spontanicznej. odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wy szym st eniu substancji rozpuszczonej do roztworu o st eniu ni szym. równie w laboratorium. Woda wyprodukowana na zasadzie odwróconej osmozy jest odpowiednia dla wykorzystania w dziedzinach przemys u gdzie wymaga si u ywania absolutnie czystej wody. Roztwory buforowe nie zmieniaj praktycznie odczynu (pH) podczas rozcie czania lub po dodaniu pewnych ilo ci mocnej zasady lub mocnego kwasu. 97 . 174. Roztwory buforowe odgrywaj wa n rol w procesach biochemicznych organiz mów ro linnych i zwierz cych. papierniczego i galwanicznego. czyli prowadzi do zwi kszenia ró nicy st e obu roztworów. Woda osmotyczna doskonale nadaje si do piel gnacji delikatnej skóry niemowl t.Otrzymany wynik podstawiamy w miejsce ms do wzoru na st enie molowe Ä Do przeliczania st enie procentowego na molowe i odwrotnie niezb dna jest znajomo podanym st eniu. zapewniaj c ci le okre lon kwasowo rodowiska . Cech charakterystyczn roztworów buforowych jest brak zauwa alnych zmian odczynu roztworu podczas rozcie czania roztworu. mo emy sporz dzi roztwór o okre lonym st eniu procentowym i molowym. Do obliczenia tych ilo ci wykorzystujemy przekszta cone wzory na st enie procentowe i molowe. Znaj c sposób ilo ciowego opisania sk adu roztworu. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ciekach. W tym celu trzeba widzie jakich u y ilo ci substancji rozpuszczalnej i rozpuszczalnika. gdy proces zachodzi bez przemiany fazowej. zmieniaj c si w bardzo w skim zakresie. Odwrócona osmoza jest podstaw jednej z metod odsalania wody morskiej. g sto ci (d) o Przygotowywanie roztworów o okre lonych st eniach. Charakteryzuj si one okre lonym st eniem jonów wodorowych i s u do otrzymywania okre lonego odczynu roztworów. 175. szczególnie pochodz cych z przemys u spo ywczego. G ówn zalet tej metody jest stosunkowo ma e zu ycie energii. Roztwory buforowe to najcz ciej mieszanina sk adaj ca si z roztworu s abego kwasu i jego soli z mocn zasad lub roztworu s abej zasady i jej soli z mocnym kwasem.

sytuacj estetyczn . a zarazem zaspokaja najg bsze t sknoty za tym. W schemacie sytuacji estetycznej warto estetyczna pe ni rol narz dzia: Äto w a nie warto estetyczna wi e wymienione trzy podstawowe elementy [twórca. poznaniem a rzeczywisto ci . Estetyk tak samo rozumia Immanuel Kant. Pod poj ciem estetyki implicite natomiast rozumie si b d wszelkie pogl dy na temat pi kna i sztuki. artystów i twórców doktryn artystycznych przy okazji omawiania innych zagadnie . Warto ci estetyczne istniej w obr bie sytuacji estetycznej. które dostrzega w wiecie (istniej one niezale nie). przekonanie. St d te np. co przerasta jego oczekiwania. e nie daj si w pe ni poj ani okre li w oderwaniu od innych elementów sytuacji estetycznej. b d koncepcje powstaj ce poza paradygmatem estetyki jako ga zi filozofii wiadomej swoich metod i celów poznawczych. a po XVIII wiek. Go aszewska: wiadomo pi kna Warto ci w sytuacji estetycznej nie s pojmowane jako byty same w sobie ani idee. W adys aw Tatarkiewicz móg pisa histori estetyki od staro ytno ci. s d. ró norodno i jednolito ± co . jednak ostatecznie zrywa on z epistemologicznie rozumianym poj ciem estetyki i k adzie podwaliny pod now ga filozofii . dzie o sztuki. 177. proces percepcji sztuki oraz warto ci estetyczne. powoduj c ich wzajemn do siebie przynale no do tego stopnia. pojawiaj si w ka dym z jej elementów. M. 98 . ani te w oderwaniu od zagadnienia warto ci". ani byty ogólne. proces twórczy. Warto ci estetyczne-geneza i rodzaje warto ci estetycznych ÄWe my pod uwag powszechnie znan sytuacj . kojarzy si z kategori estetyczn i etyczn . w polskiej literaturze najprecyzyjniej opisa a to Maria Go aszewska. Od czasów Kanta estetyka funkcjonuje jako "regularna" dziedzina filozoficzna. Estetyka powsta a jako jedna z dyscyplin filozofii i w tym sensie jest okre lana jako nauka o pi knie. Baumgartem wyznaczy jej zadanie opisywania procesów poznawczych. W XVIII wieku za sprawa Aleksandra Gottlieba Baumgartena pojawi o si poj cie estetyki explicite. ÄZarys estetyki´. Uderza go wtedy wspania o i harmonia.Estetyka 176. chocia samo poj cie estetyki jako dziedziny wiedzy w owych epokach nie istnia o. Pi kno jest poj ciem wzgl dnym. Problemem jest zakres jaki ma obejmowa . gdzie opisano estetyk jako nauk zajmuj c si tzw. w swojej ksi ce Pt. przez redniowiecze. gdy cz owiek zachwyca si przedmiotami sztuki czy natury. odbiorca] w jednolit ca o . wiedza czy uzasadnienie). które pojawia y si u filozofów. Estetyka jest najm odsz dziedzin filozofii. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisa relacje pomi dzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej. Autor kreuje w dziele te warto ci. W ramy sytuacji estetycznej wchodz artysta (twórca). dzie o realizuje warto ci. spostrzeganie. warto ci niezwykle subiektywn . Mówi si wtedy zazwyczaj o pi knie´. a odbiorca odczytuje warto ci w do wiadczeniu estetycznym. Estetyka jako nauka o pi knie. odbiorca. kszta tuj sytuacj jako ca o i przejawiaj si dzi ki d eniom cz owieka do przezwyci enia opozycji tkwi cych w rzeczywisto ci. czyli traktowa j jako ga epistemologii(dzia filozofii zajmuj cy si relacjami mi dzy poznawaniem. dzie o sztuki. co doskona e. Epistemologia rozwa a poj cia takie jak: prawda.estetyk jako wiedz o pi knie i sztuce. Wszystkie elementy sytuacji s od warto ci uzale nione. ale jako istniej ce na jej gruncie i przejawiaj ce si w stworzonych dzie ach sztuki. Rozró nienie mi dzy estetyk explicite i implicite z pewno ci nie jest wystarczaj co jasne.

178. Dobr muzyk mo na dusz ulepsza . zarazem duchowego i fizycznego. Drugie uj cie klasycznego pi kna któremu warto si przyjrze znalaz o swoje odbicie w pogl dach Platona. która mówi e muzyka jest pot g dzia aj c na dusz . A tak e by a estetyk prostoty. Jej podstawowymi czynnikami s : odbiorca. uwa a . Pitagorejczycy nie pos ugiwali si terminem pi kno. nie mo e te i nie potrzebuje pi kna natury przeciwstawia innego pi kna artystycznego. jak Arystotelesa. inna od wszystkich. twórca. prze wiadczenie. Pi kno. Estetyce tej. Klasyczne i wspó czesne uj cie estetyki Podstaw klasycznego pi kna by a estetyka form kanonicznych oparta na przekonaniu. Po trzecie estetyka sztuki klasycznej by a realistyczna. tzn. bo ujawnia prawa rz dz ce wiatem. obiektywnie doskona e proporcje. zgodno . jedyna ekspresyjna. le a a przede wszystkim w jedno ci i harmonii duszy i cia a. jedyna lecznicza. e istnieje obiektywne pi kno. pomimo tego. W Grecji muzyka by a traktowana jako sztuka wyj tkowa. a tylko na dalekim planie estetyczne. wiat cz owieka i warto ci estetyczne. dzie o sztuki. czyli warto ci estetyczn . jak sformu owali ówcze ni filozofowie: estetyce matematycznej da a wyraz teoria pitagorejska. za z muzyk mo na j psu . e pi kno obiektywne polega na liczbie i mierze. ÄUczta´ napisa : ÄJe eli dla czego warto y cz owiekowi. a tak e rodzaj zwi zku z nadrz dnym wyznacznikiem sytuacji. które stanowi wyznacznik sytuacji estetycznej. Odbiorca dostrzega i wspó tworzy warto estetyczn . Platon pi kno rozumia obiektywnie. S dzono. Po pi te ± by a to estetyka pi kna psychofizycznego. zjednoczenie. Poprzez stosunek do warto ci estetycznych. e 99 . Na temat estetyki najwcze niej wypowiedzieli si doryccy filozofowie ze szko y pitagorejskiej. w swoim dialogu pt. ceni c prostot wy ej od bogactwa. proporcji i skali istot ywych. o które zabiega a. maj ca zadanie naukowe. to dla ogl dania pi kna´ (pojmowanego jako najwy sze z warto ci). Sk adniki sytuacji estetycznej. Po drugie estetyk t cechowa o uprzywilejowanie form organicznych. ywi a przekonanie. odbiorca. Pitagorejczycy wysnuli równie teori . twórca. jedno sk adników). w trakcie trwania procesu twórczego doprowadza do powstania dzie a sztuki zawieraj cego warto . znajduj cych si w spokoju i równowadze. Inne natomiast ko czy y si wraz z er klasyczn . a dzie o sztuki posiada i ma mo liwo udost pnienia warto ci odbiorcy. Sztuka klasyczna utrzymywa a harmoni obu elementów: matematycznego i organicznego. lecz terminem Äharmonia´ (zestrój. posiadaj odmienny sposób istnienia. twórca i dzie o sztuki. e najwi ksze pi kno wyst puje w formach. zawartej w sztuce klasycznej. a w szczególno ci ludzkich. kolejno s rozpatrywane jej elementy. estetyce psychofizycznej ± ca a filozoficzna teoria sztuki Sokratesa tak samo. e sztuka pi kno swe czerpie z natury. Po czwarte by a to estetyka statyczna. Go aszewska przedstawia schemat sytuacji estetycznej jako ogólny model teoretyczny w estetyce. a tak e moralne. e pozostaj wzgl dem siebie w cis ej wspó zale no ci.M. Platon. pi kna formy i zarazem tre ci. odpowiada estetyka. Pewne rysy tej estetyki pozosta y trwale w sztuce i teorii greckiej. najwy ej stawiaj ca pi kno form zatrzymanych w ruchu.

nie maj ce indywidualnych rysów twarzy. By to efekt g bokich zmian w kulturze. Obowi zywa a zasada kalos.n. Wi kszo rze b greckich powsta a w zwi zku z potrzebami religijnymi. jego sprawdzianem jest wrodzony zmys pi kna. której postacie m skie zarówno bogów jak i ludzi przedstawiano nago. Cia o w formach kultury masowej: a) cia o w sztuce staro ytnej Grecji.khagatos. lecz problem indywidualnej oceny. Na szczególn uwag zas uguj koncepcje estetyki neopragmatycznej i anestetyki. Rozwija si tzw. Od po owy V w. Ale czy sztuk mo na zdefiniowa atwiej ni pi kno? Cz owiek wspó czesny odbiera pi kno w sposób bardzo subiektywny. fenomenologiczna. e bardzo atwo zakwestionowa ka d z nich. Na przestrzeni XX wieku pojawia y si : estetyka pragmatyczna. marksistowska. zw aszcza marmurem.n. e jest w asno ci obiektywn . poczynaj c od IV w. ekologiczna czy neuroestetyka. p. odmiennej w sposobie wyrazu . Drog przez niego wskazywan poszli 100 . Estetyka XX wieku W ramach estetyki nie pojawi si aden nowy pr d filozoficzny. b d cy inspiracj i natchnieniem wielu poetów. Zwi zek z kultem mia istotne znaczenie dla charakteru i tematyki dzie a do po owy IV w. jest naprawd pi kne niekiedy ma tylko pozory pi kna. da y podwaliny pod wspó czesn estetyk .pi kno nie ogranicza si do rzeczy zmys owych. to za co dobre. której w Polsce g ównym przedstawicielem i popularyzatorem jest Krystyna Wilkoszewska. ale zwrócona ku cz owiekowi. rze biarzy oraz architektów epok nowo ytnych. Na charakter greckiej rze by wp yn w sposób decyduj cy sport. jest wstr tne i niewarte uwagi na drugiego. dobra i pi kna. Pierwsze dzie a by y sztywne i nieporadne. wszelkie mo liwe nurty filozoficzne odciskaj swoje pi tno na estetyce. by o pi kne. w asno ci rzeczy pi knych. filozofia dialogu czy personalizm w etyce. Grecka rze ba przesz a wielk ewolucj w VI w p. stylów muzycznych. czy malarskich. tworz c kanon klasycznego pi kna.e. feministyczna.n. sztywno krocz ce lub siedz ce. Wspó cze ni arty ci podchodz do pi kna z dystansem i ironi . (180) Cia o jako rze ba. Grecy uto samiali jednak kultur fizyczn . Figury by y statyczne. l 179. kult pi knego cia a z pi knem umys u. a nie przelotne uczucie przyjemno ci. literatów. jak i literatura oraz sztuka. ma wi c mo liwo swobodnego wyboru tego. Kategorii pi kna u ywa si dzisiaj cz ciej w j zyku potocznym ni na gruncie estetyki. to co jest pi kne dla jednego . Do rze biarzy nale a o wykonanie pos gów kultowych bóstw. Arty ci greccy pos ugiwali si zarówno br zem jak i rozmaitymi rodzajami kamieni.e. To. Ta mnogo estetyk doprowadza do tego. przyzwyczajaj cy Hellenów do ogl dania nagich cia . nagrobków.e. \"Obna anie\" natomiast pos gów kobiecych nast pi o pó niej. fascynowa rze biarzy problem przedstawiania cz owieka w ruchu. opieraj c si na za o eniach innej . Mo na powiedzie e zarówno grecka filozofia. Wspó czesny cz owiek jest wprost zalewany mas ró nych rodzajów literatury. Nie jest to tylko kwestia ró nicy pokole pomi dzy oceniaj cymi. rze biarze jednak szybko osi gn li umiej tno swobodnego i dok adnego przedstawiania ludzkich postaci. co w pe ni zaspokoi jego potrzeby estetyczne. a nie nauk o pi knie. a nie subiektywn na nie reakcj ludzi.e. warto ciowe. co pi kne musia o by tak e dobre. wedle. p askorze b zdobi cych wi tynie. estetyka transkulturowa. jak np. Ma za to miejsce sytuacja odwrotna. St d estetyka jest dzisiaj raczej filozofi sztuki. kiedy to powstanie sztuka nie s u ca bogom. nie ograniczano si jedynie do kultu cia a. nie wszystko co nam si podoba. Pod jego wp ywem ukszta towa a si konwencja. Jednym z najwcze niejszych a zarazem najwybitniejszym dzie wiadcz cych o poszukiwaniach w tym kierunku by Dyskobol Myrona. p. Nigdy nie rozdzielano tych dwóch warto ci. n.

nienawi . ale i ca e grupy postaci w ruchu i to w ruchu gwa townym. ale nie do ko ca je rozumieli. najcz ciej ilustruj ce popularne mity. Wiadomo. cienkich ciankach.e. Pojawiaj si sceny bardziej gwa towne. jednobarwnych powierzchni. tzw. który pozbawi y nas tylu arcydzie opar y si szcz liwie malowane naczynia wype niaj ce dzi galerie sztuki staro ytnej ca ego wiata. i inne b) Estetyczne gusty staro ytnych Rzymian (cialo). którzy nie tylko tworzyli pojedyncze pos gi. W okresie klasycznym malarstwo zacz o odtwarza naturalny kolor postaci. cho najcz ciej istnia podzia . ale ozdabiali je pokrywaj c barwn i skomplikowan dekoracj . u ywano ich w czasie uczt i chwalono si nimi przed go mi. Ceramika malowana zajmowa a w twórczo ci artystycznej Greków takie miejsce. doskonale wypalane.) wysoko rozwin a si kultura k pieli.. Z tych czasów pochodzi równie sauna rzymska. Rzymianie z wy szych sfer ca ymi dniami przebywali w termach. Arty ci przeczuwali prawa perspektywy. dla bogaczy i biednych o okre lonych godzinach. Malowano nawet ca e sceny. Innym efektem ewolucji rze by greckiej by a stopniowa indywidualizacja twarzy. Rzemie lnicy wiadomi byli warto ci dzie . Porady kosmetyczne mo emy spotka w najwybitniejszych dzie ach literackich tego okresu. Znano recept na krem odm adzaj cy z o ony z jaj. ból. by y centrami higieny. które d y o do iluzyjnego oddania natury. obrazuj ce cierpienie.nast pnie arty ci. który ci le okre la godziny k pieli chorych. spokojem. Razem z gwa townym ruchem na twarzach pos gów pojawi y si te uczucia: ekstaza. rodzajowe oraz martwe natury. zarówno ludzi wolnych jak i niewolników. 101 . które tworzyli. spokojne i harmonijnym u miechu. Bardzo d ugo postacie by y nacechowane godno ci . ludzkich postaci. W du ej mierze zosta o ono ukszta towane przez malarstwo greckie. Oczywi cie te pi kne naczynia by y przedmiotem zbytku. w którym do sztuki zakradaj si emocje. grochu i miodu. Termy. Znane by o równie malarstwo sztalugowe. rado uczucia.n. W zasadzie termy by y dost pne dla wszystkich. powag . Rozkwit kosmetyki przypada w Rzymie na okres upadku obyczajów. Thermae albo balnea by y to a nie z o one na kompleks obiektów ulokowanych na rozleg ym terenie. w miar up ywu czasu rós stopie szczegó owo ci i poprawno ci przedstawie . a nawet podejmowania politycznych decyzji.e. rado . Nieszcz snemu dzia aniu czasu. Pocz tkowo obrazy budowano z p askich. wk adano zmar ym do grobu. Garncarze potrafili nie tylko powo a do ycia przeró ne naczynia o doskona ych kszta tach. Cia o w malarstwie: Nie zachowa y si prawie adne zabytki malarstwa greckiego. e malowid ami ciennymi ozdabiano gmachy publiczne. do 500 r n. (181) Dbanie o cia o: Rzymianie przej li zasady kosmetyki od Greków. postaci s ju nie tylko stateczne. a nie rzymskie. Ten czas rozwoju rze by to tak e moment. po czyli je ci le z higien cia a. W sztuce rzymskiej wyst powa o g ównie malarstwo cienne. W Staro ytnym Rzymie (od 500 r p. Tematyka obejmowa a sceny mitologiczne. opatrywali je niekiedy swoimi podpisami. dost pnych dla wszystkich. K piel stanowi a okazj do spotka towarzyskich. historyczne. którymi wyk adali ciany domów najbogatsi. Tworzono je z motywów geometrycznych stylizowanych rysunków ro lin i zwierz t. W okresie hellenistycznym powsta a moda na imitowanie kolorowych p yt marmurowych. jakie nie zyska a w innych cywilizacjach.

Ubo sze Rzymianki zamiast mleka u ywa y serwatki. Tunik z d ugimi r kawami zacz to u ywa w III w. Na nie zak ada y szal. Tunik nosi o si w domu. Tkaniny z których szyto ubrania by y ró ne. Za strój Äw z ym tonie´ dla m czyzny uwa ano tak e tunik bardzo d ug . które kry y defekty. m dra. pojawi y si tkaniny bawe niane sprowadzane z Indii . z koszuli i w a ciwej szaty ±stoli.2. jak i o owini tych wokó g owy warkoczach noszonych przez Liwie. By a to d uga. Ubiory Najwa niejszym elementem codziennego stroju Rzymianina by a tunika. w kolorze bia ym. Zamo ne panie przeznacza y wiele czasu i pieni dzy na uk adanie w osów. Op ata za korzystanie z term by a bardzo niska. Od dawna intuicyjnie wyczuwano erotyczny podtekst fryzur. o zaokr glonych ko cach. W a ciwe u o enie togi wymaga o niebywa ego kunsztu i wprawy. Paznokcie barwi a na czarno. Odwieczny j zyk fryzur znany by w Rzymie i jest aktualny do dzi . n. Rzymskie patrycjuszki nosi y tuniki z kosztownego jedwabiu. dostosowywa o si uczesania do typu urody.by y cenione ze wzgl du na mi kko atwo Chin. produktu otrzymywanego przy wyrobie serów. Na noc stosowa a maseczki z chleba. Tog tworzy pas we nianego materia u o szeroko ci ok. jej uzupe nieniem by a toga. gdy wychodzi o si na ulic . poniewa szczególnie dba y o fryzury. aby tym samym zjedna sobie lud rzymski ÄZwyk ´ k piel w wodzie zamo ne Rzymianki zast powa y cz sto drog k piel w kozim lub o lim mleku. si gaj c kostek (aby uzyska odpowiedni d ugo tuniki. dojrza a.n. Jednak we wczesnym okresie cesarstwa jeszcze by y stosowane tkaniny we niane. bez r kawów albo z r kawami krótkimi. ale szybko zacz y wychodzi z mody i pojawi y si tkaniny lniane-bardzo delikatne. Wzorem kobiety by a Messalina. Okresowo by a znoszona przez cesarza w drodze aski. matrona.e. co poprzedni by o uznawane za przejaw zniewie cia o ci. W osy farbowa a na jasno (sokiem z pigwy). Rzymianka po wi ca a wiele czasu piel gnowaniu urody. Na czo o nak ada a ozdobne plastry. a na dzie ozdobne pudry. Od II w. któr trzeba by o za o y . tuniki ekwitów mia y dwa przetykane purpurowe pasy na przodzie). i farbowania. Zast piono je skomplikowanymi fryzurami. Tradycyjny strój kobiety rzymskiej sk ada si ze staniczka lub opaski podtrzymuj cej piersi. w teatrze u ywa y parasoli i wachlarzy.. W czasie podró y. wci pi kna i m oda. W zale no ci od pe nionego urz du tuniki by y ozdabiane i haftowane w ró ny sposób (np. czyli swego rodzaju koszula z o ona z dwóch we nianych kawa ków.70 ±3 m i d ugo ci 5-6 m. si gaj ca do po owy ydek. najcz ciej bawe niane. Moda w tej dziedzinie zmienia a si . dlatego zajmowali si t czynno ci specjalni niewolnicy ± garderobiani. goli a ca e cia o. zdobione z otymi fr dzlami (wp yw mody orientalnej).e. Nosi a ods oni te ramiona i szyj . Warkocze kojarz si z przyzwoito ci . a wymuskane koki . przedzia ek z pedanteri . który by importow any z Fryzury i bizuteria: Kobiety w Rzymie nie zna y adnych rodzajów kapeluszy ani chustek. szeroka suknia ci gana paskiem podobnie jak tunika. sporz dza a z czystej lanoliny (t uszcz otrzymywany z owczej we ny ± stosowany w kosmetykach po dzie dzisiejszy) ma ci i kremy. Znano i wykorzystywano równie tkaniny z ró nokolorowego jedwabiu. ci gani ja paskiem i wyrzucano j nad pasek).z pretensjonalno ci . o koku. W Rzymie kobiety lubi y si stroi wed ug okre lonej mody.kobiet i m czyzn. które nosi a Messalina. równa. Stosowa a wonne k piele. Dziewcz ta chodzi y bez nakrycia g owy. albo du p acht prostok tnej lub kwadratowej tkaniny z o on wzd u i spi t na ramionach. Kobiety w Rzymie nie nosi y nakry g owy. W czasach cesarstwa zapomniano o fryzurach z prostym przedzia kiem po rodku g owy. kobiety zam ne na ulicy nasuwa y na g ow pall . 102 .

Przechowywa y je w ma ych buteleczkach i naczy kach. ró owo osadem z czerwonego wina lub barwnikiem ro linnym fukus Rzymianki przyozdabia y cia o w kosztowne stroje i bi uteri . poniewa modna by a wówczas jasna. -inspiracje sztuk japo sk . podobnego do koturnu kobiecego jakie nosi y kobiety greckie. zaliczany w ramy modernizmu. prawie bia a cera. -p aszczyznowo i linearyzm -subtelna pastelowa kolorystyka (dominowa a biel) 103 . pudruj c sproszkowan kred . z otymi siateczkami. kosztownymi opaskami. Barw obuwia dostosowywano do stroju lub je kontrastowano z kolorami ubiorów. szpilki z ko ci s oniowej do w osów. biust. -asymetria. Rzymianie posypywali w osy tak e sproszkowanym z otem. sznurami pere . Kobiety zak ada y eleganckie sanda y robione ze skóry.fryzjerki ornatrix. ESTETYKA 185. -swobodne uk ady kompozycyjne. z ocone. obr cze na nogach. S abszym echem przechodzi secesja w malarstwie. W tym celu godzinami przebywa y na s o cu. kosztowne agrafy. a w szczególno ci rzemios a artystycznego.U o enie tych ogromnych fryzur wymaga o pomocy i najcz ciej czesa y niewolnice. Dostojna femina stolata nie mog a u ywa na ulicy innego obuwia. aby wydawa y si ja niejsze. W u ywaniu obuwia kobiecego obowi zywa y pewne zwyczaje. Istot secesji by o d enie do stylowej jedno ci sztuki dzi ki czeniu dzia a w ró nych jej dziedzinach. jak pe nego. kolczyki. Sanda y kobiece mia y cz sto wysok podeszw . Secesja jest to styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesi ciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku. Najpierw wybiela y twarz. uk adano tak e wysoko. W osy zaplatano i zakr cano w misterne loki za pomoc rozgrzanych szczypiec. Byty ozdabiane drogimi kamieniami. naszyjniki. Szyto je z delikatnej skórki lub tkanin. rumianem i ó tko jaj. Najcz ciej noszono pier cienie. Formy cia a w sztuce na prze omie wieków XIX i XX. przytrzymywano je wst kami. architektury wn trz. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego s : -p ynne. aby uzyska jasny lub rudy odcie w osów. Z biegiem czasu szewcy nabrali wprawy w szyciu ozdobnych sanda ów. rze by i grafiki. Kobiety u ywa y ró nych substancji do makija u. W domu mog a nosi sanda y z barwnej skórki. W staro ytnym Rzymie by o kilka rodzajów obuwia. Wyroby ze z ota czono z per ami lub szlachetnymi kamieniami. W ówczesnych czasach idea em pi kna by y jasne w osy Germanów. upinano szpilami z ko ci lub ko ci s oniowej. albo zdobione z oconymi blaszkami. Wargi i policzki malowano na czerwono. Wi c Rzymianki stara y si rozja ni swoje ciemne w osy. faliste linie. -ornamentacja zwierz co-ro linna. takich jak henna. Nast pnie malowano oczy popio em lub antymonem. opaski wysadzane szlachetnymi kamieniami do w osów. bransolety. ramiona. u ywa y ró nych rodków.

Kobieta secesji by a krucha . Pi kno to tak e wysoka warto moralna wykazywana przez dan osob . W encyklopedii pi kno jest uj te jako podstawowa warto ciuj ca kategoria estetyczna. które pojmowano jako celowo . który sprawia. pi kne jest to. co jest przyjemne dla oczu i uszu (wg sofistów). patos. e co si podoba. abstrakcyjnych uk adów dekoracyjnych. 187. W estetyce rozumianej jako nauka o pi knie. Najwybitniejsi malarze secesyjni to: Gustaw Klimt i Aubrey Beardsley Natomiast plakaty Alfonsa Muchy ukszta towa y charakterystyczny typ postaci kobiecej. Przybieraj c cz sto postawy omdlewaj ce. W osy s d ugie . ulegaj zmianom w zale no ci od epoki. smuk a i wiotka w talii. Mucha ÄDanae´ G. faluj ce . u yteczno . Klimt 186. Pi kno cia a. nast pnie wymieniano tragizm. Kategoria estetyczna. wspó czesna estetyka wyró nia brzydot . jako wspó czesna kategoria estetyczna. harmonia barw. d wi ków. Kategorie estetyczne w literaturze s podstaw klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej. kszta t mi y dla oka (wg Platona). te . 104 . ale nigdy nie by o okre leniem jednoznacznym. wznios o . sylwetki smuk e i strzeliste. wyra a stosunek do niego i wzbudza odpowiedni reakcj u odbiorcy ± prze ycie estetyczne. ÄReklama Job´ A. Królowa a asymetria . grotesk . W estetyce antycznej kategoriami estetycznymi by y pi kno. najlepiej rude lub czarne. które podobnie jak p dy ro linne dawaj sposobno do komponowania krzywolinijnych. komizm (charakterystyczne dla dramatu). ironi . pi kno stanowi warto naczeln . Z tego wzgl du w dzisiejszej estetyce zamiast o pi knie mówi si raczej o warto ci estetycznej lub artystycznej. Pi kno cia a jest od dawna w kulturze Zachodu uwa ane za jedn z najwy szych warto ci. które mia y destrukcyjny wp yw na m czyzn . Obrazy pi kna cia a we wspó czesnych mediach kultury masowej. przywodzi y erotyczne skojarzenia. Styl secesji wykreowa nowy idea urody kobiecej . by y kwintesencj dekoracyjnego stylu secesyjnego. Jedn z ulubionych postaci by a biblijna Salome. które nadaje przedmiotowi okre lon warto estetyczn . Wspó cze nie tocz si spory wokó materialnych tre ci pi kna oraz zwi zanych z nim zagadnie . wdzi k. budzi zachwyt. Jest to zespó cech: proporcja kszta tów.W wiecie secesji spotyka si postacie ludzkie (niemal wy cznie kobiety). Pogo za pi knem trwa od wieków. Nagie kobiety pojawia y si na fasadach budowli. sposób przedstawienia. oplata y ramionami i w osami wylewy wazonów. wy ania y si z popielniczek. jakby pe ne mi osnej t sknoty. puszyste . Lubiono przedstawia kobiety fatalne .

105 .