Kosmetologia piel gnacyjna

112. NMF i TEWL ± omów sk ad i zastosowanie w kosmetyce. NMF- naturalny czynnik nawil aj cy utrzymania nawodnienia warstwy rogowej, zawiera: wolne aminokwasy(40%) zw aszcza seryn i cytrulin ; kwas pirolidowokarboksylowy lub kwas piroglutaminowy (PCA) (12%), mocznik (7%), mleczany (12%), sk adniki mineralne (Cl+, Na+, K+, Ca+, Mg) (18%); cukry (3,5%) fruktoza, mannoza, galaktoza. Sk ad ten warunkuje zatrzymanie wilgoci w naskórku, przez co NMF uznaje si za czynnik uelastyczniaj cy skór . W przypadku jego niedoboru naskórek staje si suchy, a w konsekwencji pop kany oraz pokryty drobnymi zmarszczkami i fa dkami. Kosmetyki które zawieraj NMF s najbardziej efektywnie nawil aj cymi i odm adzaj cymi skór . TEWL- przeznaskórkowa utraty wody okre la ilo wody traconej przez skór , ale nie wlicza si wody utraconej z potem. Uszkodzenie którejkolwiek ze sk adowych naskórka powoduje zwi kszenie przez naskórkowej utraty wody, prowadz c do zmian w postaci nadmiernego rogowacenia skóry, charakteryzuj cych si sucho ci , uszczeniem, szorstko ci , p kni ciami i towarzysz cym wi dem. Zwi zki nawil aj ce w po czeniu ze sk adnikami okluzyjnymi, stosowane jedynie jako sk adniki nawil aj ce mog zwi ksza TEWL. rodki nawil aj ce o dzia aniu okluzyjnym: -wazelina- szybko zmniejsza TEWL o 99%, -olej mineralny- zmniejsza TEWL o ok.40%, -parafina p ynna- tworzy warstw ochronn , zmniejsza TEWL, -Dimeticon- zmniejsza TEWL bez uczucia t ustej skóry. 113. Jonoforeza i sonoforeza ± wymie i omów substancje aktywne u ywane w kosmetyce. Jonoforeza- zabieg z u yciem elektrycznego pr du sta ego, który pomaga wprowadzi do organizmu przez skór substancje aktywne (leki, preparaty kosmetyczne). Anoda +, katoda -. Skóra do zabiegu powinna by dobrze odt uszczona. U ywa si zazwyczaj gotowych substancji- ampu ek. Chlorek wapnia- dzia anie agodz ce, odczulaj ce, zmi kczaj ce, przyspiesza regeneracj tkanek, stosowany w seriach do skór naczyniowych z cauperos , tr dzikiem ró owatym, nerwic naczyniowo- ruchow skóry. Jodek potasu-silnie oddzia uje na tkank czna, wskazany dla skór z bliznami, bliznowcami, zgrubienia cznotkankowe, zrosty, ale zbyt du e podawanie mo e pog bi nadczynno tarczycy, przy tej chorobie. Witamina C- uelastycznienie cianki naczy , wzmaga odporno . Wykonuje si przy odmro eniach, tr dziku pospolitym, ró owatym, przebarwieniach, zwiotczeniu skóry. R-r sody oczyszczonej- dzia anie zmi kczaj ce, przeciwzapalne, anty ojotokowe, bakteriobójcze, stosowane w leczeniu ojotoku, tr dziku pospolitego. Siarczan cynku (anoda +)- w trudno goj cych si ranach, dro d yce paznokci Siarczan miedzi (anoda +)- ci gaj ce i odka aj ce, w grzybicy d oni i stóp Salicylan sodu (katoda -)- zwi ksza przepuszczalno naczy w osowatych, zmniejsza odczyny zapalne i objawy bólowe, tr dzik pospolity, ojotok, odmro enia Chlorowodorek prokainy (anoda +)- rozszerza naczynia w osowate, znosi napi cie cian naczy t tniczych, dzia a od ywczo, przeciwbólowo; nerwobóle, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie korzo nków Jonoforez wykonujemy co 2-3 dni, góra 10 zabiegów. Przeciwwskazania: -du e rany -uczulenie na pr d sta y -rozrusznik -nieregularne ci nienie -stany zapalne migda ów -oko oz bowe stany zapalne -tendencja do zatoru -gor czka Sonoforeza- jest to metoda, która wykorzystuje wibracje ultrad wi kowe do dzia ania na g bsze warstwy skóry poprzez stymuluj cy mikromasa . Sonoforeza to przede wszystkim relaksuj cy masa oraz niezwykle wydajny sposób wt aczania w g b skóry substancji od ywczych oraz aktywnych. Podczas zabiegu wytwarzane jest ciep o wewn trz skóry, które penetruje tkanki. Sonoforeza równie odpr a skór i mi nie poprzez g boki mikromasa , który poprawia przep yw krwi i limfy. W rezultacie poprawiony jest metabolizm komórek oraz ich regeneracja. Emitowane podczas zabiegu

1

ultrad wi ki przyczyniaj si do u atwienia penetracji substancjom leczniczym, które dzia aj : uszczelniaj c naczynia krwiono ne, lecz zmiany tr dzikowe, dotleniaj oraz kondycjonuj skór . Podczas zabiegu sonoforezy stosowane s ampu ki wype nione substancjami od ywczymi i aktywnymi. W profilaktyce przeciw rozszerzaniu si naczynek krwiono nych, najcz ciej u ywane s : - witamina K, - witamina PP, - wyci g z arniki górskiej, - wyci g z kasztanowca. Witamina K wp ywa pozytywnie na regulacj krzepni cia krwi, przez co likwiduje tzw. paj czki widoczne na skórze. Natomiast witamina PP uszczelnia naczynka krwiono ne, chroni c je przed p kaniem. Wyci g z arniki górskiej wspomaga kr enie krwi, niweluje zaczerwienia na skórze i wzmacnia naczynia krwiono ne. Wyci g z kasztanowca dzia a przeciwzapalnie, zmniejsza sk onno naczynek krwiono nych do p kania oraz intensywnie nawil a skór . Ponadto, usuwa on zm czenie i dog bnie nawil a skór . Sonoforeza jest bezpiecznym zabiegiem, niemniej jednak istniej pewne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia, s nimi: - choroby nowotworowe, - metalowy implanty w ciele, - choroby y , - niewydolno serca, - ci a.

114.Wymie dermatozy najcz ciej spotykane w gabinecie kosmetycznym. -tr dzik pospolity -kaszak -tr dzik ró owaty -rogowacenie mieszkowe - rosacea -piegi - uszczyca -mi czak zaka ny -grzybica -brodawki -blizny, bliznowacenie -w ókniaki -przebarwienia - ojotok -skóra atopowa -wyprysk -opryszczka -pokrzywka -zaskórnik -prosak 115. Cauperose i rosacea ± omów schorzenia i metody post powania w gabinecie kosmetycznym. Couperose - rozszerzone naczynka.
Rozszerzone czy te pop kane naczynka krwiono ne na twarzy mog by skutkiem nadu ywania k pieli s onecznych latem, przemarzni cia twarzy zim , nadmiernego wysi ku fizycznego lub objawem choroby o nazwie rosacea - tr dzik ró owaty. Krucho naczynek krwiono nych jest te czasem cech dziedziczn . Najcz stsz i najbardziej radykaln metod leczenia jest usuni cie pop kanych naczynek. Polega ona g ównie na zamkni ciu naczynek krwiono nych z obu stron poprzez przerwanie ich ci g o ci. Wybór metody zale y od rozleg o ci zmian i jej umiejscowienia. Najcz ciej stosuje si zabiegi: -Elektrokoagulacji -Kriochirurgii -Laserowego zamykania naczynek -Inne: jonoforeza, galwanokaustyka, elektroliza, termoliza

2

Zaleca si te stosowanie preparatów uszczelniaj cych ciany naczy w osowatych i zwi kszaj cych ich elastyczno , poprawiaj cych mikro kr enie i dzia aj cych przeciwzapalne.

Rosacea - tr dzik ró owaty jest chorob przewlek , ograniczon do skóry twarzy, rozwijaj c si na pod o u zaburze naczyniowych i ojotoku. Cz sto wyst powania wynosi 10-15% populacji, cz ciej choruj kobiety, natomiast ci sze postacie wyst puj u m czyzn. Jest dermatoz o wieloletnim przebiegu wyst puj c u ludzi dojrza ych, najcz ciej po 30 r. . Pierwszym stadium rozwoju tr dziku ró owatego jest rumie , który cechuje si napadowymi zaczerwienieniami pod wp ywem emocji, zmian temperatur, pikantnych posi ków, czy wypiciu alkoholu. W kolejnym etapie do utrwalonego rumienia do czaj si grudki i krostki. Wówczas potrzebna jest pomoc dermatologa. Posta przerostowa g ównie nosa dotyczy prawie wy cznie m czyzn i wymaga usuni cia zmian np. krioterapi . Prawdziwa przyczyna powstawania choroby nie jest do ko ca poznana. Wskazuje si na mechanizm immunologiczny, zaka enie roztoczem Demodex folliculorum oraz pewien udzia zaka eniem Helicobacter pylori.
Czynniki predysponuj ce: palenie papierosów, picie kawy i alkoholu, pikantne potrawy, stres, prom. UV, nag e zmiany temperatur, intensywne ciep o i mróz, ska enia rodowiska, nara enie na rodki chemiczne oraz niew a ciwa piel gnacja. Makija korekcyjny przy tr dziku ró owatym Korekt nak ada si na ca powierzchni zmiany, zazwyczaj na ko ci jarzmowe i nos. Tr dzik ró owaty jest trudn zmian do korygowania, ze wzgl du na ró ne tonacje kolorystyczne, od czerwonych po fio kowo fioletowe. Nale y miesza kolory i pami ta o zasadzie im mniej tym lepiej. W przypadku couperose i rosacea skór nale y traktowa zawsze jak wra liw . W piel gnacji nale y bezwzgl dnie unika myde zasadowych, toników i aktywnych kremów. Tonik nale y zast pi wod termaln . Powinno si chroni cer przed s o cem kremami ochronnymi z wysokimi filtrami, ale tak e przed wiatrem i mrozem. W gabinecie nale y zredukowa podra nienia, zaczerwienienia i zmiany naczyniowe, zregenerowa , wzmocni i odbudowa funkcj bariery naskórkowej. Kosmetyki dla cery wra liwej ze sk onno ci do rozszerzania i p kania naczy ± kremy z witaminami C, E, K, z olejem z wiesio ka, z avokado, z kwasem hialuronowym, z naturalnym czynnikiem nawil aj cym, dpantenolem.

116. Sklasyfikuj rodzaje masek kosmetycznych i omów wybranej sk ad i dzia anie.
Maska jako zabieg kosmetyczny jest jedn z najstarszych form upi kszania. Stosowanie ich w nowoczesnej kosmetyce staje si coraz bardziej popularne i jest nieodzownym zabiegiem lub cz ci zabiegu kosmetycznego. Nowoczesne maski daj przy umiej tnym doborze sk adników i prawid owym stosowaniu , efekt przewy szaj cy dzia anie kremów i innych preparatów kosmetycznych. Niektóre maski daj efekt natychmiastowy, ale krótkotrwa y, po innych widoczne zmiany uzyskuje si dopiero po kilkakrotnym zastosowaniu. Maski: Rozgrzewaj ce, ci gaj ce, zio owe, upi kszaj ce(porcelanowe), od ywcze, parafinowe, specjalne. Maski zio owe

3

regeneruj cych) maj cych za zadanie podtrzymanie elastyczno ci skóry. wady serca. koncentraty. 20 minut. ele. np. stany gor czkowe. 117. Mo e poprzedza zabieg oczyszczania skóry. u atwiaj c tym samym. uspokojenie. Masa kosmetyczny trwa ok. zapalenie y i wie e zakrzepy. a na stopach na skutek ucisku niedopasowanego obuwia) . a co za tym idzie. stan ropny migda ów. nale do grona wykwalifikowanych i dyplomowanych kosmetyczek. 123. Semen Lini. zapobiegaj c tym samym. zmiany skórne niewiadomego pochodzenia. powstawaniu zmarszczek.Do powstania modzeli przyczynia si wrodzona sk onno do nadmiernego rogowacenia oraz zaburzenia nerwowo troficzne w przebiegu chorób neurologicznych OBJAWY: -Zgrubienia skóry niezbyt wyra nie odgraniczone -cz sto w charakterystycznych miejscach dla dzia aj cych czynników.upo ledzenie czucia. kolana zakonników -obraz nadmiernego rogowacenia skóry na stopie. Dodaje si do nich zio a pobudzaj ce. 4 . wysokie nadci nienie t tnicze. skrzyp polny i sza wia. go Wskazania: W a ciwie przeprowadzony masa kosmetyczny pobudza kr enie limfy. jak równie ró ne typu maseczki. choroby psychiczne. Masa kosmetyczny stosowany jest we wszelkiego rodzaju gabinetach i salonach kosmetycznych. odpr enie. usuni cie z ba i zmiany ropne oko oz bowe. Przy skórach suchych i normalnych stosuje si wi cej zió z zawarto ci zwi zków luzowych i skrobi. alergiczne i zaka ne skóry. guzki w przebiegu w z ów ch onnych. Osoby go wykonuj ce. Przy skórach t ustych maski powinny zawiera zio a maj ce oprócz w a ciwo ci rozmi kczaj cych i agodz cych tak e bakteriobójcze i bakteriostatyczne. MODZEL ± jest to niezbyt wyra na odgraniczona zmiana polegaj ca na zgrubieniu skóry(hiperkeratozie) w miejscu przewlek ego dra nienia mechanicznego ± Powstaje w wyniku d ugotrwa ego ucisku jako reakcja obronna skóry ± Uraz mechaniczny(na r kach powstaj na skutek ci kiej pracy fizycznej. przemian materii i oczyszczenie organizmu z toksyn.Powinny by odpowiednio dobierane do rodzaju skóry. siemi lniane. Do prawid owego wykonania masa u niezb dne s odpowiednie kremy. Maska zio owa dla cery t ustej i mieszanej: SK AD: Kaolin. barwy ó tej lub ó tobrunatnej . najcz ciej jest kszta tu kolistego. zaawansowana mia d yca naczy . Masa kosmetyczny ± definicja. Jest on stosowany w ró norakich celach (profilaktyczno-piel gnacyjnych. Sk adniki wg INCI: Magnesium Silicate. Przeciwwskazania: stany zapalne. ró nych gruczo ów. czasem dolegliwo ci bólowe przy chodzeniu. Salvia Officialis. nadczynno tarczycy (nie mo na masowa szyi). palce wio larza. korekcyjnych. uwzgl dniaj c w a ciwo ci indywidualne cery. Relaks. Equisetum Arvense. wskazania i przeciwwskazania.dolegliwo ci subiektywne. czasem nieregularnego.

Cz ciej wyst puje u kobiet. jest schorzeniem wynikaj cym m. -powstaje wskutek ucisku np. Stan taki mo e by wskazaniem do leczenia operacyjnego. W skrajnych przypadkach pojawia si stan zapalny torebki stawowej stawu ródstopno-palcowego palucha. bolesno . Grup szczególnie zagro on s kobiety uprawiaj ce taniec klasyczny (balet) ze wzgl du na niefizjologiczne obci enia stóp w pointach.zabieg obejmuj cy: zmycie lakieru z p ytki paznokciowej i opi owanie paznokci. i mo e wyst pi równie przerost nasady dalszej pierwszej ko ci ródstopia. Pogarsza si wytrzyma o struktur stabilizuj cych stop . Retinoidy zawarte w kosmetykach s u uzupe nieniu niedoborów witaminy A w skórze przyczyniaj cych si do odnowy naskórka.NAGNIOTEK. e by wada mog a si rozwin musz istnie predyspozycje w budowie stopy. os abieniu ulegaj mi nie. Do czynników predestynuj cych zaliczy nale y tak e oty o oraz stoj cy tryb ycia. Nierównomiernie rozk ada si ci ar cia a. odcisków. korekt wrastaj cych paznokci 121 WITAMINA A Okre lenie witamina A dotyczy pewnych zwi zków naturalnych pochodzenia zwierz cego i ro linnego wykazuj cych aktywno biologiczn . Witamina A znajduj ca si w kosmetykach w a ciwie dozowana.( ac. Natomiast spiczasty kszta t butów bezpo rednio powoduje ko lawe ustawienie palucha. PEDICURE LECZNICZY-zabieg obejmuj cy czynno ci wykonywane przy pedicure kosmetycznym oraz rozszerzony o zabieg: usuwania modzeli. 122 PEDICURE KOSMETYCZNY.Zazwyczaj s wra liwe na ucisk PALUCH KO LAWY . obrz k okolicy. w osy i 5 . usuni cie zrogowacia ego naskórka za pomoc tary lub frezarki. aktywuj zachodz ce w nim procesy i regeneruj jego warstwy. odgraniczona grudka hiperkeratolityczna z obecno ci czopa lub rdzenia w cz ci centralnej. paluch nie jest ju wystarczaj co silnym punktem podparcia w czasie chodu. ciasnych butów lub nieprawid owo ci anatomicznych OBJAWY: ó te kopulaste grudki oko o 5-6 mm z centralnym czopem lub rdzeniem co odró nia je od modzeli . Uwa a si . W sk ad tych substancji wchodzi retinol w pe ni aktywny oraz produkty jego utleniania. co t umaczy si s abszym uk adem wi zad owo-torebkowym ich stóp. natomiast obuwie powoduje nasilenie dolegliwo ci i przyspieszenie post pu deformacji Du rol w wyst powaniu wady (schorzenia) odgrywaj predyspozycje genetyczne. hallux valgus).in. z noszenia obuwia. zw aszcza za ciasnego. wyg adzenie. zako czony jest masa em(krem na stopy) i na o eniem lakieru na p ytk paznokciow . Wysoki obcas niew a ciwie skonstruowanego obuwia powoduje przeci enie przedniej cz ci stopy. wykazuje korzystny wp yw na skór . ODCISK jest to najcz ciej ma a. zrogowacenia i p kni na pi tach. czego skutkiem jest obni enie uku poprzecznego i w nast pstwie poszerzenie przodostopia (p askostopie poprzeczne). Mniej zaawansowane zmiany podda si j na ogó leczeniu zachowawczemu polegaj cemu na noszeniu odpowiednich wk adek ortopedycznych oraz odprowadzaniu palucha na zewn trz przez umieszczenie specjalnych wk adów silikonowych mi dzy paluch a drugi palec. na wysokim obcasie lub o w skich noskach. Pod wp ywem zniekszta ce zmienia si biomechanika stopy.

paznokcie. Zaleca si j jako dodatek do preparatów stosowanych do ochrony przed s o cem i po opalaniu. Dzia anie witaminy E na skór : -biologiczny antyutleniacz -unieczynnianie wolnych rodników -zapobieganie przedwczesnemu starzeniu si skóry w wyniku przyspieszenia tworzenia si kolagenu i elastyny -ochrona przed promieniowaniem UV -uodpornienie na fotoalergi -zwi kszenie nawil enie skóry -wspomaganie ukrwienia tkanki cznej skóry i b on luzowych 6 . Witamina E przywraca skórze równowag i hamuje procesy starzenia. Nale y do tzw. Dzia anie preparatów kosmetycznych zawieraj cych Retinoidy na skór : -zmi kczanie naskórka -wyg adzanie powierzchni skóry -zmniejszenie rogowacenia naskórka -poprawa kolorytu skóry -odpowiednie nawil enie skóry -zwi kszenie zawarto ci protein. czyraczno -ochrona skóry przed promieniowaniem UV WITAMINA E Jest biologicznym antyutleniaczem(chroni wra liwe sk adniki preparatów kosmetycznych). zabezpiecza je przed szkodliwym wp ywem czynników zewn trznych. Witamin m odo ci. Naturalny tokoferol skóry znajduje si w b onach komórkowych. zw aszcza kolagenu w skórze w a ciwej -os abienie przebarwie na skórze -pomoc w leczeniu zmian patologicznych skóry: tr dzik. E jest wa nym sk adnikiem piel gnacyjnym poprawiaj cym nawil enie i spr ysto skóry. gdy ma wp yw na opó nianie zmian pojawiaj cych si na skutek procesów starzenia. W kosmetyce wit.

prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem 7 . Manicure biologiczny. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego odsuwamy skórki ± nie u ywamy narz dzi typu kopytko metalowe. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. podwa aczy). czy klientka nie ma adnych chorób np. nie wycinamy skórek tylko i wy cznie je odsuwamy ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. pilnikiem papierowym na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym. patyczki z drewna pomara czowego. czy klientka nie ma adnych chorób np. kopytka metalowego odsuwamy skórki i wycinamy c kami do skórek ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. JAKA JEST RÓ NICA POMI DZY MANICURE BIOLOGICZNYM A TRADYCYJNYM. któremu poddawane s paznokcie u r k. grzybicy paznokci itp. Zabieg polega nie tylko na malowaniu. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. OPISA KOLEJNE ETAPY. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. Manicure stosuj klienci. c kami do paznokci na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym. Kolejno zabiegu jest taka sama jak przy manicure tradycyjnym.124. oraz ele i p yny zmi kczaj ce naskórek. grzybicy paznokci itp. Nie u ywa si adnych narz dzi metalowych (pilników. którzy pragn mie adniejsze paznokcie. Stosowane s natomiast pilniki papierowe . ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. ale te na wyrównywaniu skórek i piel gnowaniu p ytki paznokci.polega na piel gnacji p ytki paznokcia nieinwazyjnymi metodami. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem PROSZ Manicure tradycyjny ± zabieg kosmetyczny.

u osób z wiotk skór i s abymi mi niami. ud. hipotermia. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. Jest to tzw. ma fa d i obrzmienia przypominaj ce pikowan ko dr . ale cz sto ból jest spontaniczny. WYMIE ZABIEGI REDUKUJ CE. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. kolan. na którym si formuje.defekt kosmetyczny. Nast puje przerost ( nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. wra liwo na bod ce) Stopie III ± tworz si w tkance podskórnej nieregularne. Stopnie cellulitu: Stopie I ± Äskórka pomara czowa´ w obr bie bioder. czasami bolesne zgrubienia i guzki. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. Etapy procesu patologicznego (PEFS) mo na podzieli na stadia: obrz kowe w óknieniowe stwardnieniowe (powstaja pierwsze drobne guzki) makroguzki . Mog równie wyst pi rozst py. nie przylega ci le do mi ni. odczucia podobne do parestezji ( zmniejszenie czucia. czasami wyst puje ból spowodowany g bok palpacj Stopie IV ± tworzenie przez zrazili tkanki t uszczowej guzków wi kszych rozmiarów. ramion. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej ( hiperplastyczny lub hipertroficzny ). Wtedy jest wyra nie widoczny. CELLULIT ± ETIOPATOGENEZA. CELLULIT . wiotko ci. czasem szorstka z powodu z ego jej od ywiania. które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. po gwa townym schudni ciu oraz po d u szym stosowaniu rodków odwadniaj cych. wzrost Äciastowato ci´ skóry. czasem trudno jest odró ni posta twardego cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. Cellulit mi kki t uszczowy jest lu ny. po ladków. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: wodny i t uszczowy. Rodzaj zale y od pod o a . Ten typ spotyka si u kobiet. zwi kszenie blado ci skóry. cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. zmniejszenie elastyczno ci. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce cellulit.125. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. hipotermia Stopie II ± Äskórka pomara czowa´ tworz ca si samoistnie po napi ciu mi ni. fa szywy cellulit. mo e zajmowa du e powierzchnie i sprawia wra enie jakby tkanka znajdowa a si mi dzy skór a mi niami. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. poprzedzielanych tkank w óknist ( skóra podobna do materaca). blado skóry. które od d u szego czasu zaniecha y uprawianie sportu. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadni cie mi nia po ladkowego). Objawy takie mo na spotka u osób uprzednio aktywnie fizycznie. cyrkulacji krwi. guzki s bolesne palpacyjnie. lokalnej hipotermii. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. okci lub sutków wyst puj ca po uj ciu w fa d. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. zmniejszenie elastyczno ci. dezorganizacja anatomiczno-funkcjonalna tkanki podskórnej 8 . poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . dalszy wzrost Äciastowato ci´ skóry.

rodki farmakologiczne oraz metody maj ce na celu os abienie czynników nasilaj cych zmiany. mechaniczne.nadmierna poda soli (gromadzenie wody) ‡ siedz cy tryb ycia: .nadmierne spo ycie t uszczów i w glowodanów . Hormonalne: ‡ g ównie nadmiar e skich hormonów ± estrogenów 4. u kobiet o typie nordyckim lub anglosaskim ± na brzuchu) ‡ rozk ad tkanki t uszczowej. Ci a ‡ w patogenezie cellulitu udzia bierze wiele czynników. m. leczenie fizykalne. 9 .zwiotczenie ci gien i mi ni .Czynniki predysponuj ce do wyst pienia cellulitu: 1. stan gotowo ci i czu o receptorów hormonalnych ‡ predyspozycja do rozwoju niewydolno ci ylnej 2. chirurgiczne.zmniejszenie masy mi niowej na korzy tkanki t uszczowej . Genetyczne: ‡ p e (prawie wy cznie u kobiet) ‡ rasa (najcz ciej bia a) ‡ typ biologiczny (u kobiet latynoameryka skich zmiany lokalizuj si g ównie na biodrach. rodowiskowe: ‡ z e nawyki ywieniowe: . Czynniki zwi zane z leczeniem: ‡ preparaty antykoncepcyjne ‡ preparaty przeciwhistaminowe ‡ preparaty przeciwtarczycowe ‡ beta-blokery 6. liczba.zmniejszenie wydolno ci pompy mi niowej w ko czynach dolnych (zastój p ynów) ‡ noszenie obcis ych ubra (utrudnia odp yw ylny) ‡ noszenie butów na wysokich obcasach (sprzyja dysfunkcji mi ni ydek. wyzwala tworzenie wolnych rodników) ‡ picie alkoholu (nasila tworzenie t uszczu) 3. utrudnia odp yw ylny) ‡ palenie papierosów (zmiany w mikrokr eniu. Choroby wspó istniej ce: ‡ metaboliczne ‡ hormonalne ‡ choroby uk adu kr enia ‡ choroby ginekologiczne ‡ choroby nefrologiczne ‡ choroby o dka i jelit 5. in. w zwi zku z tym stosuje si wiele ró nych metod terapeutycznych.

Ze stosowanych zabiegów mo na wymieni : Guam. dzia anie na degeneracj komórek t uszczowych Galwanizacja Elektrolipoliza Krioterapia Laseroterapiua Terapia czona Karboksyterapia Mezoterapia Endermologia (masa podci nieniowy): podci nienie + masa : stymulacja uk adu kr enia. natryski. ba k chi ska Presoterapia ( masa pneumatyczny sekwencyjny ) Rollmasa Fale radiowe Podczerwie . wyg adzaj skór . Dzia ania kosmetyczne polegaj na: ‡ dzia aniu lipolitycznym. pobudza jedynie naturalne procesy w organizmie 10 .LECZENIE: zrównowa ona dieta wiczenia fizyczne kontrolowanie masy cia a kosmetyki antycellulitowe leki doustne wykorzystywane w zaburzeniach mikrokr enia unikanie stresów Jak dot d leczenie cellulitu stanowi g ówn domen kosmetyki. poprawa utlenowania komórek. eliminacja toksyn. lepsza penetracja leków Ultrad wi ki: rozszerzanie naczy krwiono nych. nacieranie Impregnowane ubrania. bezpieczna. limfatycznego. ‡ dzia aniu przeciwobrz kowym. które pomagaj w walce z pomara czowa skórk . usuwaj obrz ki i przyspieszaj metabolizm. ok ady i zabiegi typu para-fango: poburzenie kr enia Regularny peeling K piele z dodatkiem preparatów. co zwi ksza penetracj leków. redukcja obrz ków Masa oscylacyjny ( wibracyjny ) Masa pomp pró niow (vacuum). ‡ hamowaniu aktywno ci aromatazy steroidowej Zabiegi Jest wiele zabiegów z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej. poprawiaj kr enie. Uelastyczniaj . na wietlanie Akupresura Bicze szkodzie elazko antycellulitowe Jonoforeza: wp yw na kurczliwo naczy krwiono nych. Egiptos. które masuj i uwalniaj aktywne substancje W balneoterapii wykorzystuje si mi dzy innymi borowin i k piele solankowe Masa na preparacie antycellulitowym Masa izometryczny Drena limfatyczny: stymulacja przep ywu limfy. ‡ aktywowaniu przep ywu krwi w tkance t uszczowej. Hanna-body. metoda nieinwazyjna. body wrap. ‡ regulacji przepuszczalno ci naczy w osowatych.

Rodzaj zale y od pod o a. liposukcja . wodny 2. One to nazwane s barwami podstawowymi. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej (hiperplastyczny lub hipertroficzny). które najpe niej obrazuje podzia barw ze wzgl du na ich temperatur . Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce Cellulit. Barwy podstawowe i pochodne tworz Ko o barw. Ten typ spotyka si u kobiet które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: 1. czerwonej i niebieskiej. Mog równie wyst pi rozst py. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. wiat kolorów zbudowany jest na bazie trzech barw pigmentacyjnych: ó tej. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. Cellulit. 11 . W zale no ci w jakich proporcjach po czysz ze sob . defekt kosmetyczny. Nast puje przerost (nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). ale mo e wyst powa równie u m czyzn. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. na którym si formuje. odsysanie t uszczu CELLULIT-Etiopatogeneza. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. Jest to tzw. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. Cellulit miekki t uszczowy jest lu ny Kosmetologia upi kszaj ca 126. W ten sposób uzyskasz ró norodne odcienie tego samego koloru. to barwy pochodne. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadniecie mi nia po ladkowego). czasem szorstka z powodu z ego jej od ywienia. t uszczowy. czasem trudno jest odró ni posta twardego Cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii.tzw. Z nich wywodz si wszystkie inne.Operacje plastyczne tj. Wymie zabiegi redukuj ce. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . ó ty z czerwonym tworzy barw pomara czow . ziele i fiolet. cyrkulacji krwi. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. a efektem zmieszania niebieskiego i czerwonego jest fioletowy. otrzymasz nowe odcienie. SZTUKA DOBIERANIA BARW. Fa szywy Cellulit. Barwy otrzymane po z czeniu kolorów podstawowych. Nale do nich pomara cz. Po czone ze sob kolor ó ty i niebieski tworz barw zielon .

kojarz ce si z wod . T czówka oka ma odcie od niebieskiego do zielonego. oczu. które okre lamy mianem ciep ych. charakter. renica cz sto oddzielona jest od t czówki wyra n obwódk w kolorze z otym lub z otobr zowym. Ka da z nich jest inna. Wi kszo z nas intuicyjnie wyczuwa. Ka dy kolor oddzia uje na inny z pewn si . Teraz w osy s 12 . makija u. Najbardziej charakterystyczna jest ich cera. W osy. Unikanie b dnych eksperymentów przy doborze koloru w osów. Cechuje je inna kolorystyka. naturalnej tonacji cery.blondynki od platynowych do czerwonoz otych. ale jest to ci g e eksperymentowanie i próbowanie. uwydatnia si nasza uroda. która zapewnia doskona e samopoczucie. w osów. czerwona z zielona a niebieska z pomara czow da nam barw neutraln ± szar . jako dziecko kobieta by a blondynk . Jesie i Zima. Po prawej stronie ± barwy zimne. czerwony i ich wszystkie odcienie. Lato. ograniczenie jej ilo ci dzi ki kombinacji kolorów. Kobiety wiosny . 127. w osów. Tym samym barwa fioletowa po czona z ó t . Pewno siebie. frustruj cych zakupów. uspokajaj ce: zielony. bi uterii i dodatków. inne odcienie koloru. Barwy intensywne znacznie os abiaj odcie kolorów. pomara czowy. Decyduje o tym jakie kolory garderoby. jakim jeste my typem kolorystycznym urody. to poszukiwanie harmonii i spójno ci. Naturalna tonacja decyduje o tym. delikatna o lekko z otawym po ysku. rzadziej z otego br zu. Ich uroda sprawia wra enie kruchej i delikatnej. Wiele Pa ma sk onno do piegów. To wiadomo barwy kolorystycznej. z jakimi s porównywane. Innymi s owy. Oczy zazwyczaj maj nieco ciemniejsz od w osów opraw . Barwy zestawione ze sob zmieniaj swój odcie . Unikanie b dnych. kojarz ce si z ogniem. Kolory u o one naprzeciwko siebie w kole barw wzajemnie dope niaj si do szaro ci. podkre lanie atutów! Istniej ce typy kolorystyczne urody to: Wiosna. ich policzki s lekko ró owe i cz sto zdarza si im rumieni . Promieniuj wewn trznym czarem. osobowo . Barwy ciep e Ägryz ´ si z zimnymi i odwrotnie. niebieski. Korzy ci i cele analizy kolorystycznej to przede wszystkim: wiadomo swoich kolorów.in. makija u podkre laj nasz urod a jakich powinni my unika . w jakich kolorach jest nam do twarzy. Przy prawid owym doborze kolorów i umiej tnym stosowaniu. Podstawy analizy kolorystycznej Analiza kolorystyczna to odnalezienie i okre lenie m. fioletowy i ich odcienie. inne nasycenie barwy. daj ce energi i pobudzaj ce zmys y: ó ty.Po lewej stronie znajduj si barwy. atwy dobór garderoby. a wi c oszcz dno czasu i pieni dzy.

miodowym odcieniu. mosi dz. Mówi. Kobiety Lata . ale równocze nie jasne i ywe. Niektóre sa rudow ose. maj barw topazu lub z otego br zu. Kieruje si uczuciami. Kolor wielb dziej we ny. ywotny. Promieniuje od nich równocze nie nami tno i ch odny wdzi k. Zawsze z popielatym po yskiem.Posiada silny temperament. Zgni e zielenie. a przyczyna tego tkwi w ich naturalnym kolorycie. oraz decyzje w sposób bardzo spontaniczny. Dla tych Pa odpowiednie s wszystkie przyprószone. Z wiekiem w osy ciemnia y. Bi uteria: ch odna. z otawy lub rudawy po ysk. Niektóre bywaj intensywnie br zowe. Kolory pasuj ce do Pani wiosny: Jasne be e i kremy. Oczy s bardzo pi kne. niebieskie lub szare oczy. ó ty. Szaro ci i grafity. bogactwo odcieni. B yszcz ce z oto. spokojna. opanowana. Zgaszone szare br zy.Maj lekko niebieskawy odcie karnacji. po yskuj ce ciep ym z otem. Jest dna wiedzy. soczyste br zy. Kobiety Zimy . Odcienie mchu i oliwki. pomidora. Ciep e jasne. delikatne. B kit. Jest ywotna z planami i my l ca pozytywnie. pastelowe odcienie. W post powaniu decyduj wzgl dy racjonalne. Ciep e nasycone br zy. Wszelkie be e i kolory s omkowe. Cechy charakteru: Charakter zorientowany emocjonalnie. Zielonkawe b kity. Brzoskwiniowy. Charakterystyczna jest cera . Je eli jako dziecko mia a s omiany blond. podejmuje decyzje za grup . Kolory powinny by ciep e. zgaszone b kity i granaty. Granaty o morskim odcieniu. Dotyczy to wszystkich jesiennych Pa . Cynamonowe i rudawe br zy. przydymione. ko s oniowa czy brzoskwiniowa.jasne. W dzieci stwie kobieta by a blondynk . Br zowe. Je eli posiada br zowe w osy. teraz s br zowe. Kremowe per y. ozdoby z Drewna. Wszystkie dzia ania s usystematyzowane i zaplanowane. 13 . Bywaj tak e Panie zielonookie o kocim spojrzeniu. Je eli by y popielate. Wiele Pa ma piegi o ubarwieniu nieco szarobr zowym (innym ni u wiosen i jesieni). Cechy charakteru: Posiada siln wol .maj ró ny kolor w osów. Jasne pastelowe oraz szarawe ró e i fiolety. inne ciemnow ose. Bi uteria: Ciep a. Cechy charakteru: Zrównowa ona. nasycone. kukurydziane ó cie. Kobieta Wiosna musi unika zbyt ciemnych odcieni. bia e z oto i matowe srebro. butelkowa szara ziele . Kolory pasuj ce do Pani jesieni: Kremowa biel. Biel w odcieniu ko ci s oniowej. sprawiaj ce wra enie nieosi galnych. Wi kszo z nich ma piegi. gor czkowy. turkus. zawsze ma ciep y. koral. masy per owe w kolorze ó tym. Ceglaste czerwienie. Kobiety Jesienne . Jasny i delikatny lub ró owy. co my li. zamglone. nigdy z ocisty. oso . Bia e per y. Bardzo charakterystyczny jest u tych Pa popielaty odcie w osów. W ród nich zdarzaj si i blondynki i brunetki o oczach br zowych lub niebieskich. mleczne. czerwie maku. Bursztyn. Rozmyte. Kolory oczu zawsze s "mi kkie".ó to z ota. a jeszcze inne to blondynki . Ceglasta czerwie . Charakterystyczna jest cera. w s omianym. Barwy pe ne blasku i nasyconego ciep a. Ko s oniowa. chrom.Poci gaj ce. bez wzgl du na to jak jasny lub jak ciemny jest odcie ich skóry. z oty.ale nigdy odcie ich w osów nie jest popielaty. poniewa skóra jest dobrze ukrwiona. bursztyn Paleta barw Pa jesiennych to kolory ziemi. ó tawym. jasne soczyste zielenie i turkusy. w kolorze be owym czy lekko br zowa. Bi uteria: Ciep a. jest wielkoduszna. teraz ich odcie zmieni si w popielaty. drewno. stal. Wyblak e bordo. Zachowuje si w sposób bardzo spontaniczny. Kolory rt ci i o owiu. cho burzliwy. platynowym. Kolory pasuj ce do Pani lata: z amana biel. z oto. Oprawa oczu wydaje si mie cz sto popielaty odcie . Podejmuje ryzyko. korek.

jakie stawiane s kosmetykom przeznaczonym dla cery wra liwej.zw aszcza pod oczami. W zale no ci od miejsca aplikowania oraz od stopnia krycia wyró niamy: korektory p ynne. Si ce pod oczami. najcz ciej roz wietlaj ce. Kolory pasuj ce do Pani zimy: nie na biel. S bardziej kryj ce ni te w p ynie. plamki kamufla e . tatua e Tu potrzeba czego mocnego jak kamufla . pudry) powinny spe nia wszystkie warunki. Czyste i zdecydowane b kity i ró e. czerwone krostki fioletowy . Motywem dzia ania s praktyczne korzy ci.zawsze o niebieskawym odcieniu. korektory. Makija korekcyjny to dobry sposób na uzyskanie dora nych optycznych efektów kosmetycznego krycia zmian skórnych.znakomity do miejsc zaczerwienionych takich jak pop kane naczynka. a cieniem kosmetyki o kolorach i walorach ciemniejszych. W ród kosmetyków kamufluj cych mo emy znale produkty w ró nych kolorach: cielisty .si gnij po niego je li masz plamki. przebarwienia. T czówka mo e mie kolor ciemnobr zowy. które b yszcz intensywnym blaskiem. zielony lub ciemnoniebieski. Preparaty stosowane do makija u koryguj cego (podk ady.to kolor uniwersalny. czerwie rzeczywista. Kobiety zimy. rozszerzone naczynka. Czekoladowe zimne br zy. W przypadku blizn wypuk ych przykrywamy je ciemniejszym odcieniem by je schowa natomiast w przypadku wkl s ych uszkodze nak adamy kolor jasny by je wyrówna z powierzchni skóry. ó ty . Zasady kamufla u Kreowanie formy kamufla u polega na wykorzystaniu waloru barwy i wiat ocienia ± wiat em w makija u s kosmetyki o jasnych kolorach i walorach. potrafi ukry blizny. zimna butelkowa ziele . przebarwienia. Bordo. Ch tnie pe ni rol przywódcy. co im odpowiada. Oczekuje szacunku i aprobaty.roz wietli zszarza cer Czym nak ada korektory i kamufla e? Najlepiej p askim p dzelkiem z w osia syntetycznego. piegi. kompakcie. korektory w sztyfcie. plamy. Powoduje to zdecydowany kontrast mi dzy biel ga ki ocznej a t czówk . Cytrynowy. Najbardziej efektowne s oczy. Zawsze o odcieniu popielatym lub granatowym.tym odcieniem maskujemy si ce pod oczami zielony . bia e per y. Stalowe szaro ci.to najmocniejszy kaliber. diamenty. Stosujemy je najcz ciej pod oczy gdy skóra pod nimi jest cienka i delikatna i nie znios aby ci kiego kosmetyku. gdzie wa ne jest by kosmetyk rozprowadzi delikatnie i bez rozci gania skóry. Jasna -porcelanowa lub ciemna oliwkowa. To najcz ciej preparat o g stej konsystencji i o mocnym pigmencie. zimnych. Ró norodno technik wykonywania makija u i kamufla u pozwala na ich dostosowanie oraz wykorzystanie zgodnie z oczekiwanymi za o eniami. które mog uwzgl dnia indywidualne potrzeby pacjentów. 128. kamufla e. najkorzystniej wygl daj w barwach zdecydowanych. Potrafi panowa nad emocjami i uczuciami. Blizny. grafity. W osy s prawie zawsze ciemne ( istniej wyj tki!). blizny. na ogó stosujemy je na drobne wypryski. Biskupi. B yszcz ce srebro. Bi uteria: Zimna. Ma silne poczucie w asnej warto ci. bia e z oto. Mocne kontrasty i zdecydowane odcienie to jest to.bordowy. 14 . czystych. nawet niewielka ilo ma du si krycia. kredce. Usta maj odcie niebiesko ró owy lub niebiesko . Cechy charakteru: atwo w podejmowaniu decyzji. wypryski. Korektor mo na nak ada równie palcem . Zneutralizuje du e ó tawe zasinienia ró owy . tatua e. Wszelkie odcienie eleganckich granatów i fioletów. Czer .

równie opalizuj ce. Tusz nak ada si na rz sy lub tak e brwi za pomoc specjalnej szczoteczki. brokat. konturówki do ust tusze do rz s lub brwi. henna kosmetyczna cienie. S wodoodporne. eyelinery i kredki do oczu pudry. Rodzaje tuszu i funkcje wodoodporny tusz do rz s wyd u aj cy ± stosowany. zielonym. b d by bezdrobinkowe. korektory ró e. Cienie kremowe ± wyst puj w pojemniczkach lub w sztyfcie. B yszczyki mog by przezroczyste (nak adane cz sto jako dodatkowa warstwa na szmink ) lub kolorowe. zamkni ta w drewnianym o ówku. nak adany na powieki. gdy rz sy s cienkie lub rzadkie podkr caj cy ± stosowany. Mog zawiera drobinki. B yszczyk do ust ± kosmetyk kolorowy s u cy do podkre lenia ust i nadania im delikatnego po ysku i barwy. dope niaj cy makija u oka. b yszczyki. Mo na te wyró ni cienie: opalizuj ce. pogrubiaj co-wyd u aj cy itp. henna nale y do grupy najstarszych rodków kosmetycznych i jak wiadomo u ywana jest po dzie dzisiejszy. Cie do powiek ± kosmetyk kolorowy. matowe. G ównym sk adnikiem cieni i pudrów jest talk lub skrobia oraz mieszanina pigmentów. 15 . Cienie trwa e ± nale do ca ej grupy kosmetyków trwa ych. metaliczne. Nadaje rz som wyrazisto ± staj si d u sze i grubsze. Tusz do rz s ± kosmetyk s u cy do podkre lenia i malowania rz s. br zowym i szarym lub rzadziej w kolorze niebieskim. rz s a tak e i w osów.129. po yskliwe. u ywany zamiast szminki lub razem z ni . Cienie pudrowe sypkie ± wyst puj zazwyczaj w ma ych s oiczkach w formie mi kkiego py ku.wyst puj ca w ró nych kolorach. Wyst puje w formie pó p ynnej substancji nak adanej specjalnym p dzelkiem lub aplikatorem. np. bronzery lakiery do paznokci brokat i rodki nab yszczaj ce cia o Szminka ± kosmetyk kolorowy w formie sztyftu s u cy do podkre lenia ust i nadania im barwy.Przede wszystkim kojarzy nam si z barwieniem brwi. Oprócz estetycznej spe niaj równie funkcj ochronn . podk ady. Henna . owocowych. Konturówka do ust . Rodzaje Cienie pudrowe prasowane. Pozwala na dok adne podkre lenie ust. Istniej równie wersje o ró nych smakach. per owe. ró owym i innych ostrych barwach. w tubce aplikowany poprzez doci ni cie wylotu opakowania do ust oraz w pude ku nak adany palcem. przed u a trwa o pomadki. Kosmetyki kolorowe ± omów i wymie zastosowanie szminki. gdy rz sy z natury s ju lekko wywini te do góry S tak e tusze wielofunkcyjne: wyd u aj co-podkr caj cy. w formie bardziej sta ej. zbli onej do wazeliny. Wyst puje najcz ciej w kolorach: czarnym. gdy rz sy s krótkie pogrubiaj cy ± stosowany. zapobiegaj c p kaniu warg. brokatowe.

o kszta cie kociego j zyka b d zako czony na prosto. Ró em podkre la si najcz ciej ko ci policzkowe. sko ne. metaliczne: srebrne. paj czki. w lakierze do paznokci. bardzo mi kki. KOSMETOLOGIA UPI KSZAJ CA 130. ma kszta t okr g y i roz o yst .podk ad z du ilo ci pigmentu. kaolin. W ród dzieci i nastolatek popularne s tak e d ugopisy czy kleje z brokatem. brod i policzki. Dost pny jest w ró nych kolorach. y P dzel do ró u Wykonany z w osia niebieskiej wiewiórki. zaokr glon b d sko n ko cówk . Korektor .Eye-liner . ma e blizny. p aski. s u ce do wykonywania b yszcz cych rysunków. który maskuje cienie pod oczami.kolorowy lakier nak adany na paznokcie (zarówno u d oni jak i stóp). Brokat ± b yszcz ce. y P dzel do pudru Najwi kszy ze wszystkich p dzli. Brokat do zdobienia cia a wyst puje w formie spreju lub elu b d jako dodatek. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. wykonany z w osia chi skiej br zowej kozy. Podk ad .rodek kosmetyczny s u cy do ochrony. y P dzle do cieni do powiek Wykonane z w osia syberyjskiej czerwonej kuny Kolinsky. do jasnych i ciemnych cieni. Rodzaje Bronzer w pudrze Bronzer w kremie Lakier do paznokci . cienkim p dzelkiem s u cym do wykonywania kresek na powiekach mo e wyst powa w formie tuszu do rz s. Ró . okr g y. Posiada wyd u ony kszta t i zaokr glon ko cówk . AKCESORIA DO MAKIJA U: y P dzel do podk adu Wykonany z nylonu ± nie absorbuje du ych ilo ci podk adu.kosmetyk o ywiaj cy koloryt cery.kosmetyk nadaj cy cerze efekt delikatnej opalenizny. flamastra lub w buteleczkach. s u ce do ozdoby cia a lub w osów.Kosmetyk z odpowiednim. z ote lub kolorowe drobinki.kosmetyk kolorowy s u cy do pokrywania nierówno ci i przebarwie skóry. Zawiera np. kszta t kociego j zyka (od 4mm do 16mm) y P dzel do kresek (eyeliner) 16 . Mo e mie ró ny kszta t np. O ró nych rozmiarach. Puder . skrobi ry ow . Rodzaje Ró w pudrze Ró w kremie Bronzer . najlepiej posiada kilka rodzajów. cho najbardziej popularny jest kolor czerwony. wypryski. Kosmetyk ten stosowany jest g ównie przez kobiety. ko cówkach i kszta tach ± proste. Mo e zast powa ró . zaczerwienienia i grudki. np. Produkowany zazwyczaj w bogatej gamie kolorystycznej. talk oraz barwniki i substancje zapachowe. Odcie podk adu powinien pasowa do karnacji skóry. wysuszania lub nat uszczania i upi kszania skóry. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. p aski lub paraboliczny. y P dzel do korektora Wykonany z nylonu. tlenek cynku. jako ozdoba. Bronzer najcz ciej jest nak adany na czo o.

p aski. spr ysty. do formowania brwi. p atki i patyczki bawe niane. kremy. y Grzebyk do brwi Ze sztywnym w osiem. y Puszek do pudru. y P dzel do brwi Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. Wykonane z lateksu. 131. oszcz dny. Ma podkre li walory kobiecej urody bez zwracania uwagi na to. spiczasty. p setka. Makija wg. ze spiczast ko cówk . najlepiej pastelowy y Makija oczu: na laduj cy naturalne kolory t czówki i oprawy oka y Makija ust: stonowany w naturalnym kolorze ust.Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. najlepiej fluid y Puder: transparentny lub satynuj cy y Ró : w kolorze zgodnym z typem urody (ciep y lub zimny). transparentny. e zosta wykonany. g beczka ± nie zbyt mi kka ± o spiczastym lub trójk tnym kszta cie. jednorazowego u ytku. dyskretny. cienki. zalotka. wilgotne chusteczki. temperówka. y Gumka z okr g ko cówk Wykorzystywana do rozcierania kredek i cieni. Trójk tnymi nak ada si podk ad. ma e no yczki Akcesoria pomocnicze: Krople do oczu. woda w spray¶u. barwy czyste MAKIJA Wiosenny typ urody charakteryzuje si niezwyk delikatno ci i subtelno ci . szpatu ka do kosmetyków. y Kolorystyka: barwy matowe lub delikatnie po yskuj ce y Korekta: tylko niezb dne elementy y Podk ad w a ciwy: lekki. okr g ymi puder sypki. RODZAJE MAKIJA U ± WYMIE I OMÓW JEDEN Z NICH: MAKIJA DZIENNY: Delikatny. Pomocny przy usuwaniu cieni. MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA WIECZOROWY BI UTERYJNY LUBNY M SKI FOTOGRAFICZNY 133. y P dzel Fan (wachlarz) P aski i bardzo delikatny. S u y do nak adania grubszej warstwy cienia oraz do rozcierania granic barw. klasyfikacji ÄCztery pory roku´ WIOSNA ± typ ciep y. klej do rz s. y Aplikator z g bk Na d ugim trzonku. Do wykonywania precyzyjnych cienkich kresek. y Szczotka do rz s S u y do ich rozczesywania y Spiralka S u y do nak adania maskary y G bki lateksowe O trójk tnym i okr g ym kszta cie. w formie wachlarza. To barwy transparentne które swoj intensywno zyskuj 17 . dlatego te w makija u powinny dominowa czyste i lekkie kolory. które uleg y obsypaniu a tak e punktowej aplikacji pudrów roz wietlaj cych. y P dzel do ust Wykonany z mi kkiego naturalnego w osia lub nylonu. ze sko n ko cówk . preparaty do demakija u.

Ró nie mo e kontrastowa z kolorem podk adu.typ ciep y. Cztery podstawowe typy kolorystyczne: wiosna lato jesie 18 . srebrny. Niewskazane s kolory ciemniejsze ni redni br z. Nie pasuj s oneczne odcienie. Ma a ilo pudru. odcienie matowe. be u. Cienie i kredki do oczu powinny by w kolorach opalizuj cych i intensywnych. ziele m odej trawy. Cienie i kredki do oczu nie mog by kryj ce. Pomadki tak e transparentne. nak adamy w malej ilo ci. Pomadki zarówno ja niejsze jak i zdecydowanie ciemne. Stonowane kolory br zu. ó po udniowego s o ca. ale w zgaszonych g bokich kolorach. Klasyfikacja typów kolorystycznych. barwy skontrastowane MAKIJA Zimowy typ urody charakteryzuje si du wyrazisto ci i jest widoczny. kolory pastelowe. je li oczy s pomalowane delikatniej wówczas mog to by ch odne soczyste odcienie czerwieni. tak by nie zakrywa y piegów. Wa ne jest. Typowy dla jesiennego typu urody. be owe i jasne br zy. nie powinny maskowa piegów. Powinien by intensywny i nasycony. najlepiej b yszczyki w ró nych kolorach. Cienie: morelowy. rudy kolor w osów pi knie czy si z zieleni i z otem. brudna ó . a wszystkie kolory powinny zawiera przewag szaro ci (szary. delikatna szaro . harmonizuj okre lone grupy kolorów. g ste i do kryj ce. Wskazane s kolory pastelowe w mlecznych odcieniach. Podk ady powinny by pó przezroczyste. Ró : najodpowiedniejsze s ch odne. zgaszona fuksja. Cienie: odcienie mro nego arktycznego b kitu i liwkowego fioletu. koralowe. delikatnego przechodz cego w ró fioletu. 134. Kredki do oczu powinny by matowe i przydymione. Makija dla wiosen wykonany jest w ciep ych pastelowych barwach. wyp owia ego ró u. brzoskwini lub br zu. barwy st umione MAKIJA Letni typ urody charakteryzuje si dominant szaro ci w ogólnym kolorycie. barwy ziemi MAKIJA Jesienny typ urody charakteryzuje si dominant s o ca i blasku w ogólnym kolorycie. LATO . ó ci lub be u.ogl dane w s o cu. Pomadki bardzo efektownie wygl daj kolory czerwone. Ró : ch odne odcienie fuksji. Ze wzgl du na to makija musi by utrzymany w przyt umionej tonacji. dla tego zastosowane kolory s niezwykle intensywne i po yskuj ce. intensywne kolory miedzi. Musz by w ciep ej tonacji z odcieniem br zu. Kredki w zdecydowanych i intensywnych barwach. Zaleca si tak e stosowanie z otych roz wietlaczy do cery. Z indywidualnym wygl dem ka dego cz owieka. jednak nie per owe. pudrowe odcienie ró u lub zgaszonego br zu. ale zawsze nasycone z otymi pigmentami. dlatego zastosowane w makija u kolory mog by ostre i bardzo intensywne. które zgodnie z ich wyst powaniem w przyrodzie mo na przypisa czterem porom roku. Musi by w ciep ym odcieniu brzoskwini lub moreli. Podk ady w kolorach zimnych z domieszk ró u lub kamiennego be u. To kolory wypalone s o cem. Podk ady z ciep ym odcieniem ó ci. kakao. ZIMA ± typ zimny. aby mia y zawsze zimny szaro-ró owy odcie . antracyt-szara czer . Ró najlepiej je li jest w kolorze ceglanej pomara czy. Makija dla pa o zimowym typie urody musi by wykonany w oparciu o barwy kontrastowe. JESIE . Pomadki w ch odnych odcieniach ró u i fioletu. niekryj ce. srebrnobia y).typ ch odny. Zestawienia tonalne i harmonia sprawiaj wra enie niestaranno ci. ró i by bardzo stonowane. Podk ady mog by transparentne lub pudrowe i kryj ce. wyraziste ale nie krzycz ce kolorem. przezroczyste.

na papierowej formie i przyklejamy na paznokcie. Oddzia ywanie ch odnych i ciep ych odcieni tych kolorów na nasz karnacj (gdy dany odcie pasuje do Twojego typu. traw. Technika dotychczas wykorzystywana g ównie przy malowaniu obrazów. ó ci. ale tak e krótkie migda y z delikatniejszymi zdobieniami. zieleni. per owej i brokatowej). Czynno ta ma na celu dopracowanie ka dego szczegó u do perfekcji. nasycone . owoców i innych elementów tylko jednym poci gni ciem p dzla. Nowe techniki zdobienia paznokci Russian style To jeden z topowych trendów. "pazur-szpon". Drapie na kolorystyka. a czenie ze sob kolorów daje nam przepi kne cieniowania. Ró norodno barw daje niesamowite efekty ko cowe. akrylow . cz sto pojawiaj ca si odrobina z otego bulionu.jesienne s ciep e.wiosenne s ciep e. obecnie sta a si popularna równie przy zdobieniu paznokci. niekiedy kwiatuszków-suszek Obejmuje ona nie tylko drapie ne 5-centymetrowe krwiste szpony. 19 . b kitu.obowi zkowy migda . czerwie -czer Wtopione ozdoby do paznokci. lekko przypudrowane . brokatu. Metoda malowania paznokci ³one stroke´ ÄOne stroke´ z ang. Metoda zdobienia paznokci 3D Jest to tzw. w szczególno ci kompozycje ziele -czer . bardzo d ugie Charakterystyczne motywy marmurkowe. kwiatów. Tego typu zdobienia mo na wykona na paznokciach wykonanych ka d metod ( elow . marmurkowe zdobienia. mianowicie daje mo liwo pos ugiwania si w asn wyobra ni . kontrastowe W klasycznym poradnictwie kolorystycznym wykorzystuje si kolorowe chusty o charakterystycznych dla poszczególnych pór roku odcieniach czerwieni. Wprowadzenie tego stylu. intensywne. d ugie migda owe szpony. czarnego linera lub farbek akrylowych Drapie na kolorystyka. Wspania a zabawa-mo emy stworzy na paznokciu obraz ka dego elementu otaczaj cego nas wiata. za jednym poci gni ciem. 135. usta zyskuj naturaln czerwie ) pozwala kolorystce zidentyfikowa typ kolorystyczny i zaproponowa wachlarz barw najkorzystniej podkre laj cych Twoj urod . wie ej. rozwija nasze kreatywne my lenie i daje szerokie pole do popisu. z zastosowaniem akrylu.zimowe s ch odne. fiberglass). za pomoc których czymy ze sob kolory i tworzymy zupe nie nowe barwy. u atwi o artystom malowanie li ci. jak ka da stylistka posiada. zimne. pastelowe. Zdobienie paznokci akrylem trójwymiarowym mo emy wykona specjalnie przystosowanym do tego akrylem kolorowym (dost pny w trzech wersjach tonacji kolorystycznych: pastelowej. Zdobienie paznokci artystycznymi farbami akrylowymi. trójwymiarowe zdobienie paznokci przy u yciu akrylu.zima Kolory: . W zale no ci jak form b dzie mia o zdobienie 3D wykonujemy je albo bezpo rednio na paznokciu (wtedy otrzymujemy delikatne mniej wypuk e kompozycje) lub osobno np. Chinese Nail Art. przepych itp. Paznokcie wykonane t metod charakteryzuj si : Kszta t . Ka da z tonacji zawiera 10 kolorów do wykorzystania w zdobieniach. fioletu i br zu.letnie s ch odne. Podstaw zdobienia w tej technice jest przenoszenie wzorów uprzednio prze wiczonych na twardym pod o u. a ca o zapakowana jest w estetyczny kominek. Zdobienie to ma jeszcze jedn zalet . to prosta metoda malowania niepowtarzalnych wzorów. g ównie florystycznych jednym poci gni ciem p dzla. nasycone z otem . twarz sprawia wra enie zdrowej.

Je eli przestrzega si tych zasad piercing sutków zwykle goi si bez trudno ci. Makija permanentny nie zmywa si i nie rozmazuje si . Ró ny jest te czas gojenia. Higiena i czas gojenia piercingu Piercing. a organizm kobiety ± cztery do sze ciu miesi cy. eby zagoi przek ute sutki przy odpowiedniej higienie organizm m czyzny potrzebuje dwóch. trzech miesi cy. Ponadto oko o pi ciu razy dziennie jama ustna powinna by przep ukiwana roztworem soli morskiej ( jedno p ukanie powinno trwa oko o minuty). Zabieg ten pozwala skorygowa asymetrie. jak w przypadku przebitych sutków. W zmniejszeniu opuchlizny pomaga c zysty lód (kostka lodu powinna si po prostu rozpu ci w ustach). ust). przetrze i porusza kolczykiem w przód i w ty oko o sze ciu razy. Piel gnacja zewn trznej cz ci ust przebiega tak samo. Myj c przek ute miejsce pod bie c wod ponownie powinno si porusza kolczykiem. W okresie gojenia powinno si unika picia przez s omk . w zale no ci od miejsca. Przez kilka pierwszych dni przek ute miejsce b dzie opuchni te. wymaga odpowiedniej piel gnacji. poniewa mo e on przyci ga bakterie. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego ma ci lub elem. w którym zosta zrobiony. Przez pierwsze kilka dni nale y ograniczy : mówienie.136. które wprowadza si pod powierzchowne warstwy naskórka. Zaschni ty bród z kolczyka i rodek rany nale y usuwa codziennie. rodek czyszcz cy powinien zosta w kontakcie z przek utym miejscem przez oko o trzy minuty.Makija permanentny Makija permanentny . spo ycie mocno przyprawionego jedzenia. Piel gnacja Kolczyka i miejsca przek ucia nie mo na dotyka nie umytymi r koma. Makija permanentny jest rodzajem tatua u wykonywanego barwnikami zio owymi. tytoniu i przez pierwszy tydzie alkoholu. zbyt cz ste mycie nie jest wskazane. do sze ciu miesi cy. Gdy zaczyna bledn mo na wykona korekt . Higiena to podstawa Problemy pojawiaj si przy braku higieny lub niedelikatnym obchodzeniu si z nie zagojonym piercingiem. ciep ych napoi. P ukanki te nale y stosowa przez oko o sze ciu. Raz dziennie przek ute miejsce nale y dok adnie umy antybakteryjnym myd em. Na bi uteri i ran nale y na o y czyszcz cy. podkre li wyraz oczu a nawet zamaskowa y e przebarwienia i defekty skóry. nie pozostawia ich na skórze. Miejsce przek ucia mo na sch adza roztworem soli morskiej przez oko o dziesi minut. wie y piercing nale y chroni przed kontaktem z ustami. do o miu tygodni. Resztki rodka czyszcz cego nale y dok adnie zmy . j zykiem i z bami przez co najmniej trzy miesi ce. 20 . lin . a jego trwa o wynosi 3-5 lat. Okres gojenia przek utych ust (i labretu) to oko o dwóch. nierówno konturów (brwi. Zabieg polega na implantacji barwnika do g bszych warstw naskórka przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Substancj która zasch a na bi uterii i wokó przek ucia najlepiej jest usun u ywaj c ciep ej wody i bawe nianego wacika.makija trwa y.

Bia a wydzielina (obwódka wokó piercingu) jest zjawiskiem normalnym i nie trzeba si ni niepokoi . w ich wyniku mo e te doj do rozerwania tkanki. opisanej w drugim akapicie piel gnacji) wynosi od sze ciu miesi cy do roku. Mo e to doprowadzi do przesuni cia si kolczyka ku powierzchni. Po oko o dwóch. przegroda nosowa od czterech do o miu tygodni. Brwi Brwi goj si oko o dwóch. nawet je li piercing zagoi si wcze niej). Bez wzgl du na to. Barwa substancji jest wynikiem wybiórczego poch aniania wiat a widzialnego. p atki uszu od czterech do o miu tygodni. nale y zg osi si do lekarza. przy wk adaniu i zdejmowaniu ubrania przez g ow oraz przy szczotkowaniu w osów tak. Przek uty Bi uteria Bi uterii nie nale y wyci ga przez co najmniej sze miesi cy (zalecane jest nie wyci ganie kolczyka przez rok. Je li nie dba si o niego nale ycie atwo ulega podra nieniom i infekcjom. Piercing w p pku jest jednym z najtrudniejszych do zaleczenia. sztangi. wiczenia nie maj wp ywu na czas leczenia i w mniejszym stopniu podra niaj miejsce przek ucia tylko. Przy piercingu w tych miejscach nale y zachowa ostro no nie zerwa kolczyka. e w czasie gojenia nie powinno si wyci ga kolczyka. Nale y równie pami ta o tym.Je li do przek ucia zosta a u yta sztanga nale y pami ta o sprawdzaniu kulek (nie mog by za lu no). poniewa ponowne umieszczenie go na miejscu mo e Stanowic powa ny problem. W celu pochwalenia si ozdob lepiej jest otworzy usta ni wysuwa j zyk. lub nawet by nie mo liwe. jaki tygodni nale y unika seksu oralnego i ca owania z j zyczkiem. zwi kszaj szanse infekcji i odrzucenia piercingu. gdy w p pku znajduje si kolczyk typu ÄL´ Podstawowymi sk adnikami preparatów segmentu kosmetyki kolorowej s substancje barwi ce. W okresie zaleczenia nie jest wskazane wykonywanie intensywnych wicze na mi nie brzucha i noszenie obcis ych ubra . P pek W przypadku p pka czas gojenia (przy odpowiedniej. W przypadku cia a bia ego padaj ca wi zka wiat a jest 21 . trzech tygodniach. gdy opuchlizna si zmniejszy mo na zmniejszy d ugo kolczyk zosta u yty przez pierwsze sze j zyk goi si od sze ciu do o miu tygodnii. Higiena ± jak w poprzednich przypadkach. w przypadku jej wyst pienia nale y bezzw ocznie skontaktowa si z lekarzem. chwytanie go ustami) mo e spowodowa powi kszenie si opuchlizny. Je eli wydzielina b dzie ó to-zielona. Wszystkie zalecenia opisane przy przek uciu ust nale y stosowa równie w tym przypadku. chrz stka ucha (tak e tragus) od trzech miesi cy do roku. trzy miesi ce. trzech miesi cy. Zasady ogólnej higieny pozostaj bez zmian. Nos Nozdrza goj si przez oko o dwa. Na przek ute miejsce nie mo na nak ada kosmetyków ± zwi ksza to ryzyko wyst pienia infekcji. aby Uwaga na kosmetyki Przek ute miejsce nale y chroni przed kosmetykami (równie tymi do piel gnacji w osów). Bawienie si piercingiem w okresie gojenia (uderzanie kolczykiem o z by.

rozdrobnienie. Charakteryzuj je takie parametry jak: barwa. rozpuszczalne w wodzie w st eniu poni ej 0. gdy kolor stanowi pierwsz cech charakteryzuj c produkt. Dla innych myde zalecany jest dodatek do wybranego barwnika bieli tytanowej celem uzyskania pastelowego odcienia produktu.1%. Stosowane w kosmetykach surowce z tej grupy musz odpowiada okre lonym wymaganiom jako ciowym. do olejków do opalania i do k pieli dodaje si barwniki rozpuszczalne w t uszczach w ilo ci oko o 0. Ka dy barwnik stosowany w kosmetyce jest zgrupowany w tzw. nie mo e jednak kolidowa z pozosta ymi jego cechami. zwil alno . dostosowanego do przyzwyczaje i wymaga odbiorców. ró e. Je eli zastosowany barwnik wykazuje jak kolwiek rozpuszczalno w wodzie. pastach do z bów) jak i te które stosowane s zewn trznie (pudry. rozpuszczalne w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku np. W wodach do ust. odporno . Wida tu wyra n relacj pomi dzy kolorem i zapachem. z wyj tkiem substancji przeznaczonych wy cznie do kosmetyków stosowanych do farbowania w osów. Szczególny segment produktów do barwienia stanowi myd a. Dla grupy tej wa na jest stabilno wietlna zastosowanego barwnika. W wodach do twarzy. ziele nieod cznie kojarzy nam si z produktami naturalnymi. t uszczach.1%. Dopuszczalne zawarto ci metali ci kich w barwnikach Barwniki stosowane w kosmetyce mo na podzieli na dwie zasadnicze grupy: 1. alkoholu. za dla przedmiotu czarnego ca kowicie zaabsorbowana. ro linnymi. pudry. wodzie. Powinien on wi c przekazywa pewne informacje go dotycz ce. p ynach po goleniu zawieraj cych do 60% alkoholu etylowego mo na u ywa barwników rozpuszczalnych w wodzie. zapachem le nym. nierozpuszczalne w wodzie i innych zwyczajowo stosowanych w kosmetykach rozpuszcza lnikach zwane pigmentami. kredkach do warg. czy te brudzenie r czników. sosnowym. Barwniki syntetyczne barwnik to substancja s u ca do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy zewn trznych cz ci cia a ludzkiego. do w osów. które powinny si wzajemnie uzupe nia . pastach do z bów. pod którym mo emy go szuka w spisach sk adników preparatów kosmetycznych. w glowodorach itd 2. wiat a zostanie przez uk ad W szerokim znaczeniu barwniki zatem to substancje zdolne do intensywnej absorpcji w okre lonym zakresie widma wiat a widzialnego i maj ce zdolno przekazywania tej w asno ci innym materia om. ró e.ca kowicie odbita. Przede wszystkim jednak musz by one nieszkodliwe dla zdrowia i to zarówno te które u ywane s w wyrobach maj cych mo liwo podano w tabeli. Dla wyrobów transparentnych stosuje si czyste barwniki rozpuszczalne w t uszczach. I tak np. Inne wyroby barwi si z mniejsz intensywno ci . puszczanie myd a mog ce powodowa m in. farbowanie wody. wodach kolo skich. Gdy cz zaabsorbowana a cz odbita to cia o wykazuje barw wiat a odbitego. rozpuszczalno . W zale no ci od przeznaczenia kosmetyków stosuje si w nich ró ne ilo ci barwników. 22 . lakiery do paznokci zawieraj du e ich ilo ci od kilku do kilkudziesi ciu nawet procent. I tak np. gdy musz mie one trwa y kolor i dobre w a ciwo ci kryj ce. czysto . szminki. Takie wyroby jak kredki do warg. lakiery do paznokci). cienie do powiek. preparatach do czyszczenia protez stosuje si barwniki spo ywcze. Uk ady te stanowi wa n ofert dla przemys u kosmetycznego. problem stanowi tzw. w celu nadania im estetycznego wygl du. Color Index (CI) i oznaczony numerem. przedostania si do organizmu (np.

chromu. Obecnie ten naturalny barwnik coraz cz ciej zast powany jest uk adami syntetycznymi. stanowi tak e uk ady mineralne. pudrów. który barwi keratyn w rodowisku kwa nym przy pH 5. Wa n grup barwników.g ówny sk adnik ó to-pomara czowej substancji otrzymywanej z ziaren owoców krzewu Bixa Orleana uprawianego w Brazylii. za w wiecie muzu ma skim tak e do barwienia powiek. Spo ród karotenoidów na uwag zas uguje tak e bixyna . do których nale Spo ród barwników naturalnych. kremów. p ukanki do jamy ustnej. szminek. Jest to uk ad ch tnie wykorzystywany w takich wyrobach kosmetycznych jak pasty do z bów. które zwykle s deklarowane jako zawieraj ce witamin A. które s hydrolizowane w czasie ekstrakcji li ci za pomoc wody. Du a grupa substancji barwnych stosowanych w kosmetykach to uk ady syntetyczne. niektóre kremy i myd a. Wa nym uk adem ro linnym jest szafran czyli sproszkowane kwiaty szafranu lub proszek otrzymywany przez wysuszenie pozyskanego z niego wyci gu wodnego lub alkoholowego. lucernie. W kosmetyce znajduje zastosowanie równie czerwony barwnik buraka wik owego tzw. Gujanie. Poza znaczn ilo ci garbników i polisacharydów li cie zawieraj substancj o w a ciwo ciach barwi cych. Ten zielony pigment wyodr bnia si z ro lin. stary na skutek procesów utleniania ma zabarwienie br zowo-brunatne. tytanu. wie y barwnik jest szarozielonym proszkiem. Wyst puj one w du ych ilo ciach w m. chinolowe. fluorenowe.in. g ównie pokrzyw i lucerny. B i C). Meksyku i Indiach. pirazolowe. na drodze ekstrakcji alkoholem etylowym i acetonem. które mo na znale zwi zki azowe. Do g ównych przedstawicieli tego segmentu nale ultramaryna. Jej ujemn stron jest to. nitrozowe. w recepturach preparatów kosmetycznych najliczniejsz grup stanowi produkty pochodzenia ro linnego. Za najstarszy barwnik z tego segmentu uwa ana jest henna. trifenylometanowe. w oleju palmowym. Spo ród substancji barwnych pochodzenia zwierz cego na uwag zas uguje koszenila-czerwony barwnik. Wa nymi ich 23 . najcz ciej tlenkiem glinowym lub siarczanem barowym. otrzymuje si sta e laki glinowo-wapniowe. antracenowe. które znajduj zastosowanie w kosmetyce barwnej do wyrobu ró u. indygowe. mi dzy innymi ró norodne tlenki elaza.norbixyna. Wyodr bniono z nich mi dzy innymi nietrwa y barwnik ó ty ± kartamin oraz trwa y barwnik ± czerwie safrolow . Wa nym przedstawicielem uk adów ro linnych jest chlorofil. Kwas karminowy. d oni i innych powierzchni skóry. Henn otrzymuje si z wysuszonych i sproszkowanych li ci krzewu Lawsonii rosn cego w krajach o ciep ym klimacie. Barwniki te stosowane s do barwienia preparatów t uszczowych na kolor od ó tego do pomara czowego np. W uk adzie tym wyst puj barwniki ó te i czerwone. marchwi. betanina. a tak e Pigmenty Szczególn grup surowców cz sto stosowanych w kosmetyce kolorowej stanowi pigmenty. Zwi zek ten jest obecny w ro linie w postaci glikozydów (hennozydy A. Kolejn grup barwników naturalnych stanowi karotenoidy. Chlorofil ma w asno ci dezynfekcyjne i dezodoryzuj ce. st d siwe w osy niekiedy s oporne na dzia anie roztworów hennowych. Niemal na ca ym wiecie u ywana jest ona przez kobiety do farbowania w osów i rz s. cynku. olejków. ch tnie wykorzystywanych w kosmetyce. Barwi on preparaty na ró ne odcienie zieleni.5. Oprócz naturalnego -karotenu cz sto stosowany jest jego odpowiednik syntetyczny.Oddzielny segment stanowi tu nierozpuszczalne laki b d ce uk adem odpowiednio dobranych barwników trwale zwi zanych z no nikami. W ekstraktach wodno-alkalicznych tych e ziaren obecny jest kolejny barwnik . Henna uwa ana jest za barwnik nieszkodliwy. nitrowe. e nie przenika ona do wewn trznych warstw w ókna w osowego.

przyczepnymi. a druga uzupe niaj ca jest przepuszczana. Tak otrzymany uk ad dzia a jak filtr. tlenek cynku. Cz sto w recepturach pudrów pojawiaj si tak e sole kwasu stearynowego: magnezowe. Która barwa jest odbijana zale y od warstwy ditlenku tytanu. Pigmenty transparentne znajduj zastosowanie w kosmetykach do upi kszania oczu. w glan magnezu. Stosuje si je w kredkach do warg. alkohol stearylowy. Uzyskany przy ich pomocy efekt kolorystyczny zale ny jest jednak od ilo ci dyspersji i wytr conego w uk adzie barwnika. podnosz c jednocze nie intensywno ich barwy. Do ich recepturalnych surowców nale mi dzy innymi talk. oraz wzajemnie niereaktywne. Jako podstawy pudrów kosmetycznych stosowane s najcz ciej uk ady pochodzenia mineralnego. Atrakcyjno tego typu uk adów polega na tym. Je eli natomiast warstwa ditlenku tytanu ro nie obserwuje si efekt powierzchni. które dzi ki swym w asno ciom na laduj efekty wizualne naturalnych pere . Ciemne wiat o powoduje jednak wyra ne jej pog bienie. 24 . wapniowe. i dobieraj c odpowiednio nak adane na siebie barwniki mo na otrzyma pigmenty o jednym lub kilku odcieniach barw. Kolejn grup tzw. preparatach do upi kszania powiek oraz w pudrach celem pozyskania b yszcz cego efektu makija u. poniewa poprawiaj koloryt skóry i tuszuj jej niedoskona o ci i co wa ne przy ich pomocy mo na odtworzy wszystkie odcienie skóry od najja niejszego do Substancje sta e Oprócz barwników. cienie do powiek. Je eli jej grubo t czowania kolorów. tak e w recepturach pudrów i fluidów. kaolin w glan wapnia. Surowce te charakteryzuj si okre lonymi w asno ciami ch onnymi. rozdrobnione substancje sta e. zapewniaj one atwo kredkach. fibroina jedwabiu. Mo na je znale najciemniejszego Kolejn grup pigmentów stanowi uk ady o po ysku per owym. modyfikuj c jej zakres od prawie niewidocznego do silnego oraz zapewniaj c efekty od matowego do b yszcz cego. g ównie upi kszaj cej. w tuszach. Do uk adu tego zaliczamy mi dzy innymi tlenochlorek bizmutu. Ze wzgl du na no nik jakim jest mika. w którym jedna barwa jest odbijana. ele. wa nymi sk adnikami wielu wyrobów kosmetyki kolorowej m in. po lizgowymi. które w tym wypadku nie jest tracone. b d ce po czeniem miki i tlenków metali tzw. Pigmenty te nadaj wyrobom per owy po ysk. Podstawowym przedstawicielem tej grupy jest mika pokryta ditlenkiem tytanu. Poczynaj c od lat sze dziesi tych w kosmetyce. pigmentów kombinowanych opracowano w celu po czenia wyra nej barwy z po yskiem per owym. Mówi si o transmisji wiat a. Do segmentu tego zaliczamy zwi zki organiczne. Surowce te okre lane mianem pigmentów transparentnych. Powinny by one ponadto stabilne wobec czynników atmosferycznych. srebrzysty. Szczególn w asno ci tych uk adów jest zdolno wyrobach takich jak pudry. glinowe. kryj cymi.przedstawicielami s uk ady otrzymane w wyniku wytr cania na mice kryszta ów barwników najcz ciej tlenków metali o submikronowych cz steczkach. stosuje si syntetyczne pigmenty o po ysku per owym. Pigmenty interferencyjne s systemami per owymi o s abej intensywno ci barwy. Pigmenty oparte na tym zwi zku nadaj kosmetykom ró n si krycia. b d syntetycznego. pudrów s odpowiednio dobrane. wywo ywania mieni cych si efektów w mie ci si w granicach 40 a 60 nm otrzymuje si efekt per owy. Spo ród sk adników organicznych najcz ciej wymieniane s skrobia. nieorganiczne lub ich kombinacje. pigmenty interferencyjne. cechuje du a intensywno g adko i czysto barwy. ditlenek tytanu. Zamierzony efekt osi gni to dzi ki pokryciu odpowiedniego uk adu interferencyjnego jednym lub kilkoma barwnikami absorpcyjnymi takimi jak tlenki elaza czy chromu.

u atwiaj wyj cie z formy. Podobn do nich rol pe ni woski mineralne: ozokeryt i cerezyna. Kolejnymi wa nymi sk adnikami tej grupy s oleje mineralne. sztyftów.T uszcze Wa nymi sk adnikami kosmetyków kolorowych. takie jak uczucie wilgotno ci i kremowej struktury. Swoje miejsce znalaz y tak e woski silikonowe. mi dzy innymi rycynolanem cetylu. która tylko w niewielkim stopniu zale na jest od temperatury. Wa nym sk adnikiem kredek do warg jest tak e polibuten. S to woski twarde. Dzia a on nie tylko powlekaj co. Cz sto pojawiaj cym si w tego typu recepturach uk adem jest olej rycynowy. ale tak e agodz co w stosunku do skóry. czy te filmowego. St d te ch tnie wykorzystuje si je do produkcji kosmetyków nara onych na dzia anie wysokich temperatur m in. jego jednolito i intensywno . Czasami bywaj one zast powane pochodnymi oleju rycynowego. Pierwszy z nich pozyskiwany jest z li ci palmy woskowej Copernicia cerifera rosn cej w Ameryce Po udniowej. W kosmetyce znajduje on zastosowanie zarówno w postaci niezmienionej jak i daleko przetworzonej. Lotne silikony ch tnie stosowane s tuszach do rz s w celu poprawienia ich w a ciwo ci u ytkowych. Jego lepko i zdolno zwil ania pigmentu przeciwdzia a osadzaniu si i zapewnia w a ciw dyspersj barwników. U atwia tak e pokrycie warg barwnym filmem. poniewa jego g ównym sk adnikiem. nie ulegaj ce oksydacji pod o e do pomadek. Jest to nietypowy t uszcz. którego zawarto Obecno dochodzi do 86 ± 90%. T uszcz ten jest doskona ym rodkiem zmi kczaj cym stosowanym na szerok skal mi dzy innymi w pomadkach do ust. jak równie poprawia jego adhezj . w których poprawiaj ich zdolno p yni cia. Olej rycynowy nale y do olejów nieschn cych. Swoje miejsce w recepturach preparatów kolorowych znalaz y tak e woski. Zwi zki te wykazuj wyj tkowo nisk lepko . jest kwas rycynolowy. zapobiegaj c jego rozwarstwieniu. a tak e u atwiaj dyspersj barwników. Jako sk adnik receptury powoduje on zwi kszenie po ysku wyrobu. drugi za z podobnych do trzciny krzewów Padilantus Pavonis rosn cych w Meksyku. Zapewniaj one bowiem lepsz dyspersj oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. W ród surowców kosmetyków kolorowych mo na tak e znale woski mikrokrystaliczne czy te syntetyczne. Jest to surowiec pozyskiwany z nasion racznika pospolitego poprzez t oczenie lub na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikami. która ponadto wi e wilgo wprowadzon z innymi surowcami. Olej ten ponadto nadaje wyrobowi korzystne w asno ci organoleptyczne. stanowi ce dobre. przeznaczonych do makija u teatralnego. telewizyjnego. szczególnie pomadek s t uszcze. Powoduj one tak e ulepszone rozproszenie oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. w podk adach do makija u w celu poprawienia rozk adu pigmentów. które dodawane w malej ilo ci nadaj adny po ysk. oraz zapewnia odpowiedni po lizg wyrobu na wargach. Powoduj wzrost trwa o ci 25 . obni aj lepko ci spowodowan obecno ci innych wosków. Do najcz ciej wymienianych sk adników tej grupy nale woski ro linne: Carnauba i Candelilla. gdy zapewniaj odpowiedni trwa o koloru. Nadaj one preparatom sztywno . e wytworzona zostaje w uk adzie równ owaga hydrofobowo-hydrofilowa. S one tu ch tnie wykorzystywane. Silikony Swoje miejsce w kosmetykach kolorowych znalaz y tak e silikony. który w znacz cy sposób u atwia dyspersj pigmentów. Podobn rol pe ni tak e lanolina. Znajduj tak e zastosowanie w lakierach do paznokci. grupy hydroksylowej w a cuchu kwasowym powoduje. g ównie oleje i woski.

zabarwienia wyrobu, zwi kszaj jego jednolito

i intensywno . Znane s równie surowce, powoduj ce efekt

nab yszczania wyrobu. Niezale nie od wymienionych cech wizualnych produkty z zawarto ci wosków silikonowych zabezpieczaj skór przed dzia aniem czynników zewn trznych, nawil aj j . W recepturach kosmetyki kolorowej mo na znale tak e estry kwasów t uszczowych lub lanolinowych i alkoholu izopropylowego. Zwi zki te atwo mieszaj si z silikonami, olejami mineralnymi i ro linnymi. Ich dodatek zapobiega tzw. poceniu si kredek i wykrystalizowaniu wosków. Nadaj one wyrobowi jednorodno ci i odporno ci na cieranie. Ich obecno jest szczególnie wa na przy du ej zawarto ci w wyrobie oleju rycynowego, która mo e czasami powodowa , e kredki nak adaj si t ust , grub , lepk warstw gdy znosz te cechy.

Sk adniki specjalne
W recepturach preparatów kolorowych coraz cz ciej pojawiaj si tak e nowe, wielofunkcyjne sk adniki, które zapewniaj mo liwo optycznego redukowania niedoskona o ci skóry. Jako przyk ad mo na tu poda uk ad zawieraj cy czynnik fluorescencyjny po czony z mikroporowatym nylonem, zamkni ty dodatkowo otoczk pó przezroczystego polimeru. Uk ad ten absorbuje niewidzialne wiat o UV i remituje t energi jako rozproszone wiat o widzialne. Emitowane wiat o o wietla zacienione pola zmarszczek, rozszerzonych porów, cieni poboczami, nierówno ci zabarwienia i innych defektów skóry, dzi ki czemu w sposób znacz cy wizualnie je zmniejsza. Równie odpowiednio dobrane pigmenty dostosowuj c si do wiat a o ró nym nat eniu (np. do s onecznego i sztucznego) sprawiaj , e cera wygl da bardziej wie o. W coraz wi kszej ilo ci preparatów kosmetycznych mo na znale surowce nawil aj ce i regeneruj ce takie jak:

gliceryna, glikol propylenowy, witaminy, proteiny, aminokwasy, ekstrakty ro linne. Równie coraz cz ciej w ród sk adników kosmetyki kolorowej, szczególnie z segmentu fluidów, pojawiaj si filtry promieniochronne, które zapewniaj ochron w ci gu ca ego roku. Wspó czesne preparaty z tego segmentu, nie tylko bowiem maj popra wia urod ale równie chroni i kondycjonowa skór .

139.Makija lubny- technika wykonania Makija lubny powinien by wie y ,delikatny w rysunku i barwie oraz wietlisty. Stanowi on po czenie makija u: fotograficznego, dziennego i wieczorowego. Powinien wzmacnia rysy i kszta ty elementów twarzy, by trwa y, a przy tym sprawia wra enie delikatnego i zachowa lekko . Na laduje naturalno makija u dziennego, podkre la naturalne walory urody i perfekcyjnie ukrywa jej niedoskona o ci . Kolorystyka: barwy neutralne, pastelowe lekko po yskuj ce. Dobór koloru w zale no ci od typu urody i koloru sukni( biele- tonacja zimna, Eric-tonacja ciep a) Korekta: pe na Podk ad w a ciwy: dobrze kryj cy np. kamufla , dostosowany do potrzeb cery Puder: utrwalaj cy(fixer) Ró : jasny , wietlisty, lekko skontrastowany z cer , na o ony na policzki w zale no ci od potrzeb Makija oczu: podkre laj cy ich kszta t i barw , dyskretny, wietlisty, precyzyjny , w zale no ci od wymaga klientki . Makija ust: precyzyjny, czysty kontur, barwy nawi zuj ce do barw podanych w kolorystyce, wie y nie agresywny.

26

140.Body painting- omówi technik Airbrush Technika Airbrush tzw ´powietrznego p dzla´ to jedna z metod body paintingu. Znalaz a, swoje zastosowanie w kosmetyce. Szybko technika ta sta a si w a ciwym rozwi zaniem dla profesjonalistów zajmuj c si urod (kosmetyka, wiza , fryzjerstwo), poniewa pozwala ona osi gn wymarzony efekt w krótkim czasie. Na polskim rynku mo na obecnie znale aerografy do ró nego rodzaju zabiegów m.in.: *Tanning (opalanie poprzez natryskiwanie barwnika) *Make up (wykonanie makija u upi kszaj cego za pomoc natryskiwania kosmetyków) *Body art. (zdobienie cia a i tatua e) *Nail art. (zdobienie i malowanie p ytki paznokcia) *Hair art. (malowanie w osów) Do wykonania makija u t technik potrzebne s : Aerograf -Przy zakupie aerografu nale y zwróci uwag na to, aby urz dzenie by o przeznaczone do u ytku kosmetycznego. Ró nica pomi dzy aerografami stosowanymi w kosmetyce, a tymi do grafiki polega na grubo ci ig y. W aerografach do makija u ko cówka jest grubsza, ze wzgl du na to, e farby kosmetyczne i preparaty do makija u maj konsystencj ziarnist i wymagaj grubszej ko cówki pistoletu. Grubo ig y w zale no ci od przeznaczenia aerografu: * Makija oraz body art : ok. 1mm * Nail art : ok. 0,2mm-0,35mm * Tanning : ok. 0,5mm -Idealny pistolet powinien: * mie zbiornik grawitacyjny (umieszczony na górze ), gdy farba dzi ki sile grawitacyjnej sama sp ywa do komory aerografu i u atwia prac pistoletu. * by dwu akcyjne (double action), wtedy mo na jednocze nie regulowa farb i powietrze. * mie wewn trzny mieszacz ( ten typ aparatów jest bardziej funkcjonalny). -Wa ny jest równie zestaw akcesoriów. Aerograf powinien zawiera trzy rodzaje igie , co umo liwia szeroki wachlarz techniki aplikacji. -Aerograf wymaga cz stej piel gnacji. Po ka dym u yciu nale y opró nia pojemnik z farby, aerograf trzeba p uka i my odpowiednim rozpuszczalnikiem do farby. Nast pnie nale y nape nia kubek rozpuszczalnikiem, i wykonywa czynno ci jak przy malowaniu zatykaj c palcem otwór wylotowy dyszy. Farby kosmetyczne -Praca z powietrznym p dzlem wymaga zaopatrzenia si w specjalistyczne farby do makija u na bazie wody (Oil Free), inne mog si okaza zbyt g ste i zapcha ig pistoletu.

141. Sposoby upi kszania okolic oczu- omówi makija trwa y i zdobienie przed u ania i zag szczania rz s. -makija trwa y: Makija permanentny jest oryginalna sztuk makija u, stawiaj c na pierwszym miejscu podkre lenie naturalnego pi kna ka dej kobiety. Pozwala wyeksponowa delikatno i naturalno twarzy. Dzi ki niemu mo emy precyzyjnie poprawi kszta t brwi stwarzaj c wra enie ich optycznego zag szczenia. Makija permanentny jest zabiegiem kosmetycznym polegaj cym na wprowadzeniu barwnika p ytko w naskórek przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Rezultatem jest d ugotrwa y, niewymagaj cy po wi cenia czasu makija podkre laj cy brwi, oczy i usta, który utrzymuje si w zale no ci od typu i kolorytu skóry od 2 do 5 lat (skóra cienka, sucha utrzymuje barwnik d u ej. Skóra t usta, grubsza utrzymuje krócej, cz ste z uszczanie naskórka). -przed u anie i zag szczanie rz s: Metoda przed u ania i zag szcania rz s 1:1 daje w rezultacie naturalnie wygl daj ce rz sy. Je eli aplikacja zosta a prawid owo wykonana, rzadko kto jest w stanie odró ni rz sy syntetyczne od prawdziwych, tak pod wzgl dem wygl du, jak i odczucia na powiekach. Ide tej metody nie jest przerysowany, kapi cy od tuszu

27

efekt wielkiego wyj cia, a bardzo estetyczne, podkre laj ce urod oczu przez 24 godziny na dob naturalne, g ste, d ugie i zdrowe rz sy, które oczywi cie wedle zapotrzebowania mo na na ten jeden wieczór dodatkowo oprawi w specjalny, bezt uszczowy tusz, ale na co dzie staje si to absolutnie zb dne. Rz sy s oddzielone jedna od drugiej, przed u one pojedynczo, w osek po w osku, a klej jest zupe nie niezauwa alny. Wykonanie zabiegu: -dok adne oddzielenie rz s dolnych od górnych za pomoc specjalnych elowych podk adek - za pomoc ta my medycznej ustawiamy górn powiek we w a ciwym po o eniu, aby rz sy naturalne by y jak najlepiej dla niej widoczne. - Poniewa na rz sach mog by zgromadzone resztki makija u oraz ró ne inne osady, w tym tak e naturalne sebum (t uszcz) emitowane przez nasz skór i mieszki w osowe, niezb dne jest dok adne oczyszczenie, a nast pnie odt uszczenie rz s aplikatorami nas czonymi specjalnym p ynem. - precyzyjne izolujemy ka d rz s , a nast pnie, pos uguj c si male k ilo ci specjalnego kleju, mocujemy syntetyczn rz s na naturalnej w pewnej odleg o ci od powieki. Takich rz s zostanie wklejonych od oko o 80 na ka de oko do ponad 120. Wtedy mo emy mówi o tzw. pe nym zestawie, który nast pnie w cyklu co 2-3 tygodnie b dzie systematycznie uzupe niany ze wzgl du na specyfik cyklu ycia rz sy, który trwa zaledwie oko o 90 dni. B d wi c one sporadycznie wypada , a na ich miejsce pojawia si nowe, do których ju po miesi cu od Äwykie kowania´ b dzie mo na doklei rz s syntetyczn . Dlatego, je li nie uzupe nialiby my rz s syntetycznych i potraktowali zabieg jako jednorazowy, to do dwóch miesi cy mog utrzyma si ich pojedyncze sztuki. Natomiast stale uzupe niaj c otrzymujemy efekt ci g y, czyli tzw. pó permanentny. Czas trwania zabiegu wykonywanego przez wprawionego specjalist to w przypadku pierwszej wizyty oko o 1,5 ± 2,5 godziny, natomiast uzupe nienia 40 ± 60 minut. -przeciwwskazania: alergia na sk adniki produktów stany zapalne oczu zespó suchego oka wie a plastyka powiek niedomykalno powiek nowotwory choroby wynikaj ce z autoagresji

28

Kwasy owocowe(AHA) w recepturze kosmetycznej. które atwo ulegaj procesowi autooksydacji(je czej ).2.EDTA). w wyniku ekstrakcji soku ze wie ych owoców. wykazywa du trwa o i skuteczno w ma ych st eniach przez d ugi czasu. które tworz z nimi po czenia kompleksowe i w ten sposób je dezaktywuj (kwas cytrynowy.Utlenianie lipidów mo e by wywo ane przez drobnoustroje.Zastosowanie antyoksydantów w recepturze kosmetycznej. co prowadzi do zwi kszenia uwodnienia warstwy rogowej i poprawy nawil enia naskórka. 143.ACP -synergetyki. alkochole. BHA. Powoduj tak e zmniejszenie spójno ci na granicy fazy lipidowej i wodnej w cemencie mi dzykomórkowym. Powoduje to zmiane barwy . a wi c mog by otrzymywane ze róde naturalnych. Efektem jest ods anianie nowych warstw komórek.Zje cza e t uszcze mog podra ni skór .3-dihydroksybutadiowy) kwas migda owy (fenyloglikolowy) Alfa-hydroksykwasy maj szerokie zastosowanie w kosmetyce.Cu . Kwasy te mog równie by syntetyzowane metodami chemicznymi i pozyskiwane metodami biotechnologicznymi. warzyw. Dzia aj one efektywnie ju przy bardzo ma ych st eniach . Wyg adzenie naskórka AHA 29 .tokoferole. pozbawionych receptorów warstwach naskórka. Fe) . wp ywa na jej nawil enie. Podstawowym sk adnikiem wielu kosmetyków s t uszcze. enzymy lub bezpo rednie dzia anie tlenu z powietrza w obecno ci inicjatorów takich jak jany metali (np. ang. przez co przed u aj trwa o produktów. wiat a i tlenu.Antyoksydanty uzywane w kosmetykach powinny by nieszkodliwe dla zdrowia. czyli substancje pomocnicze. kosmetyki bardzo atwo ulegaj utlenieniu gdy s nara one na dzia anie podwyzszonej temperatury.3-propanotrikarboksylowy) kwas jab kowy (2-hydroksybutadiowy) kwas winowy (2.Alfa-hydroksykwasy wyst puj powszechnie w przyrodzie. co spowalnia procesy starzenia skóry. antyutleniacze) jest to grupa zwi zków chemicznych które s stosowane w zapobieganiu niepo danym procesom utleniania.Receptura Kosmetyczna 142. Dodatkowo AHA stymuluj fibroblasty do syntezy kolagenu. dobrze rozpuszcza si w produkcie. a ich g ówne dzia anie polega na regulacji procesu rogowacenia. Przeciwutleniacze (antyoksydanty. Aby w a nie zapobec tym wszystkim niekorzystnym procesom do kosmetyku dodaje si przeciwutleniacze. elastyny oraz glikozoaminoglik anów (GAG). Do najpopularniejszych i najcz ciej stosowanych w kosmetologii alfa-hydroksykwasów nale : kwas mlekowy (alfa-hydroksypropionowy) kwas glikolowy (hydroksyoctowy) kwas cytrynowy (2-hydroksy-1. kwas fosforowy czy tez pewne aminokwasy. a tym samym poprawa wygl du skóry. smaku i zapachu kosmetyku oraz jego rozwarstwienie. lecz wspomagaj dzia nie przeciwutleniaczy (dzia anie synergistyczne) np. Zwi zki te dzia aj w obszarze stratum martwych. trzciny cukrowej. Alpha Hydroxy Acids)-s to zwi zki organiczne zawieraj ce grup wodorotlenkow w pozycji w stosunku do grupy karboksylowej. zapach i wygl d kosmetyku. W emulsjach proces autooksydacji zachodzi g ównie na granicy faz woda-olej. kwas askorbinowy(wit. Przeciwutleniacze mo emy podzieli na trzy grupy: -antyoksydanty naturalne-np. AHA stopniowo zmniejszaj adhezj pomi dzy korneocytami i cementem mi dzykomórkowym. winowy.C) -syntetyczne-np.BHT. nie wp ywa na smak.dzia anie i zastosowanie w ró nych formach kosmetycznych.Aby wyeliminowa niekorzystne dzia anie metali stosuje si substancje . które same nie powstrzymuj procesu autoutleniania. np. Alfa-hydroksykwasy (AHA. które katalizuj tworzenie si nadtlenków.Po na o eniu na skór . kwas cytrynowy.

poprawia wnikanie sk adników aktywnych zawartych w kosmetykach. pasty do z bów).faza olejowa. przez co zwi ksza skuteczno stosowanych preparatów piel gnacyjnych. lanolina . *** Pytanie z receptury musia am skonsultowa z naszym profesorem. kremu do twarzy. 144. z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci bardzo drobnych kropelek. balsamu do cia a. 145) Odczytywanie receptury i ustalenie funkcji jej sk adników (na przyk adzie elu pod prysznic. Najlepsze rezultaty uzyskuje si stosuj c mieszaniny emulgatorów. natomiast do emulsji W/O stosuje si rozpuszczalne w t uszczach emulgatory lipofilowe. O niskim stopniu oksyetylenowania (2-5) stosuje si do wytwarzania emulsji typu W/O .t uszczowych znajduj cych si w wosku pszczelim. zw enie porów. poniewa je eli kto nie b dzie zna danego sk adnika na podanym na egzaminie kosmetyku to ogólne wymienienie podstawowego sk adu zalicza pytanie. Standardowy sposób wytwarzania emulsji polega na zmieszaniu stopionej fazy t uszczowej z ogrzan faz wodn . Sporz dzaj c emulsj O/W wlewamy ci kim strumieniem faz olejow do fazy wodnej intensywnie mieszaj c zawarto naczynia( najlepiej mieszad em mechanicznym ). dlatego oprócz prezentacji kosmetyków z wicze doda am i zebra am w ca o podstawowy sk ad danego produktu. mietanki i mleczka.Obie fazy powinny mie temp. a zasady w fazie wodnej danej emusji.Do emulsji O/W stosuje stosuje si rozpuszczalne w wodzie emulgatory hydrofilowe. Do emulsji kosmetycznej zaliczamy kremy.Zw. które s z ozone z emulgatora g ównego oraz ró ni cego si do c znacznie polarno ci emulgatora pomocniczego(wp ywa stabilizuj co na emulsj ).Przygotowuj c emulsj oparta na mydle rozpuszczamy stearyn w fazie olejowej. Dlatego.Podstawowe sk adniki emulsji kosmetycznej.Wprzypadku emulsji W/O postepujemy odwrotnie. wyg adzenie. który musi by dostosowany do jej typu. Przy sporzadzaniu stabilnej emulsji bardzo wa ny jest dobór odpowiedniego emulgatora.Emulgator zwykle rozpuszcza si lepiej w jednaj z dwóch cieczy.Przygotowanie emulsji O/W i W/O.Emulgator czyli myd o powstaje dopiero po zmieszaniu obydwu faz.a tak e otrzymywane z niej alkohole lanolinowe(euceryt)-pe ni rol nietylko emulgatora ale tak e nat uszczaj skór i nadaj emulsji odpowiedni konsystancj .Od tego stopnia zale y polarno emulgatora. potasow lub trójetanoloamin .Myd a sodowe stosuje si jako emulgatory O/W.lanolinowych ma alkohol cetylowy. Podstawow rol w przemy le kosmetycznym odgrywaja emulgatory syntetyczne . a tak e poprawa kolorytu skóry i hamowanie powstawania przebarwie .t uszcowych z zasad sodow . Ponadto. co mówi nasz profesor (a to nie jest pewne« heh) trzeba b dzie omówi kilka albo kilkana cie pocz tkowych sk adników podanego produktu.który tak e bardzo dobrze zag szcza emulsji O/W. usuniecie blizn potr dzikowych. a w ród nich produkty przy czenia tlenku etylenu do alkoholi t uszcowych zawieraj cych 16-18 atomów w gla. Emulsja to niejednorodna mieszanina 2 nieropuszczalnych wzajemnie cieczy. a o wy szym (8-20) jako emulgatory w emulsjach O/W. ale na wszelki wypadek lepiej zna wszystkie« 30 . sp ycenie drobnych zmarszczek powierzchniowych.Liczb czasteczek tlenku etylenu po czonych z alkoholem okre la si jako stopie oksyetylenowania.Podobne w a ciwo ci do al. 70-80 °C. efektem dzia ania AHA na skór jest jej rozja nienie. Z tego.Wyró niamy emulsjie W/O i O/W. szamponu.Jedn z tych faz jest zazwychaj woda a druga to tzw. Do najcz ciej stosowanych emulgatorów naturalnych nale myd a.Aby emulsja by a trwa a potrzebna jest substancja zwana emulgatorem. Emulgatorami typu W/O s sole sodowe kw.Jedna lub obie fazy musz zawiera emulgator. czyli sole kw.

s to dobrze tolerowane przez skór i odporne na zmiany pH. etylowe pochodne glukozy. s bakteriostatyczne. ale maj s abe w a ciwo ci pianotwórcze. Kolor szamponów musi by zgodny z wybranym zapachem. e jednocze nie zwil aj . Zapachy: rozpuszczalne w t uszczach kompozycje zapachowe. Szampony dla dzieci: 31 . Surfaktanty niejonowe . rodki amfoteryczne cz w a ciwo ci dwóch typów rodków powierzchniowo czynnych: anionowych i kationowych. magnezowe i TEA ( trietanoloamina ± rodek neutralizuj cy) siarczanu oksyetylenowego alkoholu laurylowego (maj te same w a ciwo ci co laurylosiarczany. polimery akrylowe. rodki zwi kszaj ce lepko roztworów: Chlorek sodu . pieni si i myj (w a ciwo ci anionowe). niepodra niaj ce. Dodatki: Konserwanty to g ówne parabeny oraz formaldehyd i jego donory. S to podstawowe sk adniki popularnych szamponów. najcz ciej stosowane pochodne metyloglukozydu. Distearate. zmi kczaj ce. T uszczowych i amin zawieraj ce grup amidow R1-CO-NH-R2 np. a skondensowan amin jest dietanoloamina). S to surowce dro sze ni anionowe SPC. Riciamide DEA ( a cuchy t uszczowe pochodz ce odpowiednio z oleju kokosowego i oleju rycynowego. surfaktantów) sk adników nadaj cych lepko wody Szampony zawieraj od 6 do 10% aktywnego rodka myj cego.zwi ksza rozmiar mieli i przez to lepko roztworu anionowych rodków powierzchniowo czynnych. S to g ównie sole sodowe.Szampony Najcz ciej sk adaj si z trzech podstawowych sk adników: rodków powierzchniowo-czynnych (SPC. Surfaktanty amfoteryczne ± ich cz hydrofilowa mo e mie adunek dodatni lub ujemny w zale no ci od pH. Surfaktanty anionowe maj w a ciwo ci oczyszczaj ce. chocia barwniki i zapachy s dodawane w niewielkich ilo ciach to mog powodowa silne reakcje alergiczne u niektórych osób. pianotwórcze. Barwniki ± stosuje si w szamponach. rodki per otwórcze i zm tniaj ce: g ównie distearynian glikolu etylowego. Przyk ady: Pochodne betainowe oraz pochodne imidazolowe (Mironols). rozpuszcza si w wodnym roztworze rodków powierzchniowo czynnych. dodawane w st eniu od 0. poniewa roztwory surfaktantów maj cz sto odcie ó ty.5 do 5%. PE-6000. amonowe. Cocomide DEA. to znaczy. hydroksyetyloceluloza. S to barwniki rozpuszczalne w wodzie typu azotowego lub trifenylometanowego. poprawiaj wygl d i po ysk w osów (w a ciwo ci kationowe). ale s mniej dra ni ce) oraz sulfoniony parafin lub sulfobursztyniany. Hydrofilowe polimery ± s to zwi zki niejonowe. Alkanoamidy ± s to pochodne kw. Daj dobre efekty tylko w po czeniu z siarczanami alkoholi t uszczowych i oksyetylenowanych alkoholi t uszczowych. Przyk ad: karboksymetylohemoglobina.

Dwa klasyczne kremy to: cold-krem (emulsja W/O) vanishing-krem. które rozpuszczaj zrogowacia y naskórek skóry g owy. stanowi baz dla wielu preparatów od ywczych stymuluj cych skór . lecytyna. czyli krem znikaj cy (lekka emulsja O/W) Cold-krem Z o one g ównie z wosku i oleju. antyseptyk). keratolityków. glinki (absorbuj substancje t uszczowe). siarka koloidalna.Powinny by tworzone na bazie agodnych amfotytyrycznych rodków powierzchniowo czynnych (pochodne imidazolowe i betainowe). argon.0 Olej sojowy 62. Ämocne´ (zawieraj ce sk adniki od ywcze.n. pirytonian cynku oraz oktopiroks (dzia anie keratolityczne i antyseptyczne). Szampony do w osów suchych: Maj nat uszcza w osy suche lub zniszczone przez farbowanie i ondulacje.e. Cz sto po dodaniu substancji od ywczych rozpuszczalnych w t uszczach (witaminy. Ädzienne´ (szybko si wch aniaj ce). które unieszkodliwiaj drobnoustroje odpowiedzialne za utrzymanie upie u. Kremy kosmetyczne G ównym zadaniem kremów jest utrzymanie równowagi wodno-t uszczowej w naskórku.5 14. Substancje czynne: pochodne lanoliny. ketokonazol ( rodek przeciwgrzybiczy). ochronne. Szampony do w osów t ustych: Powinny dobrze oczyszcza . Jest to emulsja W/O o ma ej zawarto ci wody (poni ej 30%). oleje ro linne (kamelia.0 0. Pierwsza receptura z II w. które nie dopuszczaj do tworzenia si dra ni cych nadtlenków.0 boraks (emulgator) Woda Olejek lawendowy Konserwant Antyutleniacz Wykonujemy w temperaturze 70-75ÛC. 0. nawil aj ce. mleczko pszczele) jest stosowany jako od ywczy krem na noc. oliwka). Kremy w zale no ci od zastosowa mo na podzieli na oczyszczaj ce. Sk ad: FAZA T USZCZOWA Wosk pszczeli bielony (emulgator) 9. Szampony przeciw upie owe: Zawieraj antyseptyki. ale nie podra nia gruczo ów ojowych. Substancje aktywne: Triclosan (antyseptyk).5 FAZA WODNA 32 . olejek cedrowy.0 Olbrot 15. olej rycynowy. antyutleniacze. Kremy kosmetyczne to g ste emulsje.. które przez pewien czas zachowuj kszta t powierzchni (konsystencja emulsji nie musi by zwi zana z jej typem lub zawarto ci fazy t uszczowej). siarczek selenu (keratolityk. Substancje czynne: siarka organiczna (reguluje wydzielin oju). olejki ro linne. czynne).

Oprócz bazy t uszczowej maj zawiera aminokwasy.0 Trójetanoloamina 5.0 q. nadmiar kremu zbiera si .0 0. usuwaj c ze skóry zanieczyszczenia. W sk ad bazy t uszczowej wchodz : woski. lanolina.0 0.Cold-kremy s abo wch aniaj si przez skór .0 5. Cold-kremy uleg y znacznym modyfikacjom. q.0 20.s. Stosuje si do wszystkich emulsji typu O/W z wyj tkiem mleczek!!! Krem t usty lanolinowy (W/O) Sk ad: Wazelina Olej parafinowy Olej ro linny Wosk pszczeli Lanolina Boraks Woda Zapach Konserwant Antyutleniacz 16.0 Boraks i woda stanowi faz wodn . Obecnie funkcj cold-kremów przejmuj kremy t uste b d ce emulsjami W/O o du ej zawarto ci cia t uszczowych. Coraz cz ciej zamiast uk adu emulguj cego wosk-boraks u ywa si emulgatorów syntetycznych oraz dopisuje dodatkowe sk adniki. Po starciu pozostaje cienka warstewka t uszczowa zmi kczaj ca naskórek i zapobiegaj ca jego wysychaniu. Zachodzi równie reakcja mi dzy woskiem pszczelim i boraksem.s.3 do 100. Krem t usty (W/O) Sk ad: Wosk pszczeli Olej parafinowy Olej sojowy Boraks Woda Zapach Konserwanty Krem t usty (O/W) Sk ad: Olej parafinowy 20.0 woda zapach konserwant antyutleniacz W temperaturze 70-80ÛC.0 (zasada organiczna.0 5. oleje ro linne i mineralne.0 Stearyna 15.0 15. Po nasmarowaniu.0 30. Dodajemy faz t uszczow do fazy wodnej.0 20. uelastyczniaj j i wyg adzaj . 33 . hydrolizaty bia kowe. 30. delikatna) gliceryna 3. witaminy.0 Olej ro linny 25. wyci gi ro linne. euceryt. Kremy t uste odzywiaj skór .8 do 100.

5 Alantoina 12. wch aniaj cy si szybko w skór .0 Woda do 100 Zapach Konserwant 34 . Emulgatorem w tym kremie jest myd o stearynowe powstaj ce w reakcji stearyny z wodorotlenkiem.2 Kompozycja zapachowa 0. Typowa receptura oparta jest na stearynie.0 Mirystol 12.5 Woda 50 Nipagina A 0. Krem znikaj cy (vanishing) Lekki krem nat uszczaj co-nawil aj cy typu O/W. Krem znikaj cy (O/W) Sk ad: stearyna 15.5 (emulgator pomocniczy) Stearyna 12. Faz wodn stanowi : gliceryna.0 Woda do 100.0 FAZA WODNA Wodorotlenek potasu 2.0 Glikol propylenowy 1.0 Trójetanolamina 1.0 Zapach Konserwant Antyutleniacz Krem alantoinowy (O/W) Sk ad: Stearyna Alkohol cetylowy Lanolina 5.0 6.0 Wosk pszczeli 2.7 Gliceryna 8.0 Lanolina 3.8 Zachodzi reakcja mi dzy stearyn a trójetanolamin .0 Olej arachidowy 6.0 FAZA WODNA wodorotlenek potasu 0.0 3. trójetanolamina i woda.0 Alkohol cetylowy 1.0 Gliceryna 6.Krem t usty o lekkiej konsystencji (W/O) Sk ad: Olej parafinowy 5.

monofluorofosforany. Jego g ównym sk adnikiem jest stearyna. fluorki (fluorek sodu i amonu.0 2. barwniki. alginiany lub karageniany. do 0. sorbitol woda. wodorow glan wapnia. alantoina. triclosan rodki opó niaj ce pojawienie si osadu: sorbitol. guma ksantanowa. Do innych.0 P a s ta d o m y c ia z b ó w C o lg a te T o ta l® Z a a w a n s o w a n e O d w ie e n ie el Dzia anie pasty: 12-godzinna ochrona przed bakteriami Delikatnie usuwa powierzchniowe przebarwienia 35 . Pasty do z bów Podstawowy sk ad pasty do z bów: sk adnik o charakterze cieraj cym (od 15 do 35%): tlenek glinu. dzienny) Jest lekkim kremem nat uszczaj co-nawil aj cym (który szybko wch ania si w skór ).Krem znikaj cy (vanishing.utrzymuje odpowiedni lepko pasty dodatki: rodki s odz ce (np. polifosforany rodki przeciwzapalne: azulen. Substancje te dzia aj poprzez tworzenie fluoroapatytu. rodki powierzchniowo czynne (sk adnik zwil aj cy. chlorek sodu. Pochodne fluorowe dzia aj równie bakteriostatycznie.0 6. lanolina i jej pochodne. wyci gi ro linne. zawarto max. rodki aromatyzuj ce. Pozosta e sk adniki: antyseptyki: heksetydyna. u atwia odklejanie kamienia naz bnego): laurylosiarczan sodu rodek nawil aj cy ( 5-20%) sk ad utrzymuje plastyczno masy: glicerol. kwas pantotenowy. zwi zku bardziej trwa ego i odpornego na dzia anie kwasów ni apatyt (z którego zbudowane jest szkliwo z bów). pirofosforany. Prosta receptura pasty do mycia z bów: Sk ad: kreda str cona proszek mydlany gliceryna emulgator ME olejek mi towy woda 50. sacharynian sodu). fosforan wapnia. diglukonian chlorheksydyny.0 1. formalina (znieczula i zmniejsza krwawienie z dzi se ). podk adowy. gliceryna i glikol propylenowi. aminokwasy. konserwanty.0 30. kwas glicyretynowy i formalina. glinokrzemiany rodek eluj cy: polisacharyd. krzemionka.0 do 100.15%). najcz ciej u ywanych sk adników nale : alkohol cetylowy i stearylowy).

kwas krzemowy E551) 36 . Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. bierze udzia w procesach przemiany materii. Woda nale y do najbardziej rozpowszechnionych zwi zków w przyrodzie. Cellulose Gum 9. Cl 42090 16.Pomaga zapobiega nowym przebarwieniom powierzchniowym Usuwa bakterie powoduj ce powstawanie p ytki naz bnej z powierzchni z bów i dzi se Od wie a oddech Zapobiega próchnicy Zmniejsza krwawienie z bów Zapobiega zapaleniom dzi se Sk ad: 1. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. Hydrated Silica (silica. Carrageenan 12. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. Sodium Lauryl Sulfate 8. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. Sorbitol 5. Woda jest rozpuszczalnikiem. Cl 47005 Poszczególne sk adniki: Aqua (woda. jak i mineralnym. Sodium Hydroxide 10. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. Aqua 2. Sodium Fluoride 11. Aroma 7. Triclosan 13. a co za tym idzie ± m odsz . pozbawiona zapachu i smaku. Limonene 15. tlenek diwodoru) Bezbarwna ciecz. Hydrated Silica 3. Paradoksalnie. stanowi sk adnik organizmów ywych (organizm doros ego cz owieka zawiera ok. Glycerin 4. W przemy le stosowana jest jako rozpuszczalnik. Sodium Saccharin 14. przez co skóra wygl da na j drniejsz . PVM/MA Copolymer 6. 65% wody).

Dzia anie nawil aj ce gliceryny zwi zane jest z bardzo silnymi w a ciwo ciami higroskopijnymi. Nie jest toksyczny. eli. W kosmetykach ma podobne dzia anie. Nale y do alkoholi. Wyg adza. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru.2. Kwas krzemowy mo na u ywa do robienia kremów. W kosmetykach wykorzystywana jest wykorzystywana. Dzia anie gliceryny jest d ugotrwa e. jak gliceryna. Kosmetyki zawieraj ce kwas krzemowy s odporne na zmiany temperatury. Gliceryna w naturalny sposób os ania skór . normalna ilo 1-3%. 37 . Rozpuszcza si w wodzie tworz c el (równie z olejami ± el). Mo e absorbowa do 40% wody. a tak e pasty do z bów. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. Sorbitol jest substancj utrzymuj c wilgotno (zapobiega wysychaniu produktu). Ilo w produkcie: do 5% dzia anie nawil aj ce.Kwas krzemowy w bezwodnej formie SiO2 ma posta lotnego proszku (a w a ciwie py ku). gdzie wi e ilo wody niezb dn do zachowania prawid owego nawil enia skóry. glycerol. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie.3-propantriol) G sta. H2Si03 Glycerin (gliceryna. poniewa zapobiega wysychaniu kosmetyku oraz nadaje g adko emulsji. Penetruje do g bszych partii warstwy rogowej naskórka i pozostaje tam. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. nie ma smaku. reguluje procesy prawid owej odnowy naskórka. ponad 5% dzia anie wysuszaj ce. reguluj c wilgotno przez oko o dob . kosmetyków kolorowych. poprawia elastyczno . nie s klej ce i s odporne na dzia anie mikroorganizmów. bezbarwna ciecz o s odkim smaku. 1. Obecno gliceryny wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych. C3H5(OH)3 Sorbitol (sorbit. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. przenikaj c do przestrzeni mi dzykomórkowych. heksanohehsanol) Alkohol o s odkawym smaku. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce.

korzenny . e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu. jak i przykrej. które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ).gnilny . oboj tnej. sól sodowa kwasu dodecylosiarkowego. Rozpuszczalna w zimnej i ciep ej wodzie. nawet w 12 godzin po szczotkowaniu z bów. Zwi zek oksyetylenowany. zag stnik.HOCH2 [CH (OH)]4 CH2OH PVM/MA Copol (kopoli PVM/MA) Sk ik przed j dzi ie trikl Dzi ki ni pasta C TOTAL chroni przed powstawaniem p tki naz bnej próchnicy. polegaj ca na pobudzaniu zmys u w chu. Guma celulozowa poprawia dzia anie i stabilno wielu produktów finalnych.owocowy . aczkolwiek u ywa si tego s owa równie w sensie ka dej woni. zapach) Cecha zwi zków chemicznych i ich mieszanin. Cellulose Gum (guma celulozowa. no nik. chorób przyz bia i nie wie ego oddechu. C6H7O2(OH)3-n(OCH2COONa)n Sodium Hydroxide (wodorotlenek sodu)  38 . Jest to zwi zek powieszchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. sól sodowa karboksymetylocelulozy) E 466N Stabilizator. tworzy koloid ochronny. karboksymetyloceluloza .spalenizny ¥ ¥ Sodi m Lauryl Sul ate (laurylosiarczan sodu. W j zyku polskim zwykle przez zapach rozumie si wo przyjemn . ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. zarówno przyjemnej.ywiczny . doskonale zag szcza roztwory wodne. dodecylosiarczan (VI) sodu) C12H25SO4Na ± organiczny zwi zek chemiczny. to znaczy.kwiatowy .      © £ ¢  ¨ ¢    § ¦ ¥  ¤£ § ¢ ¡  Aroma (aromat. Podstawowe zapachy to: . kamienia naz bnego.

G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. nazywana w mineralogii halitem. sól kwasu fluorowodorowego i sodu. Sodium Fluoride (fluorek sodu) (NaF) ± nieorganiczny zwi zek chemiczny. na przyk ad jonowych rodków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). Posiada w a ciwo ci myj ce i dezynfekuj ce. wp ywa dezynfekuj co. Wodorotlenek sodu jest substancj silnie higroskopijn . 2% karagenu w gor cej wodzie tworzy kisielowaty el. e skóra staje si g adsza. o strukturze krystalicznej. Jest to bezbarwne. dodatek do past do z bów zapobiegaj cy próchnicy. podobnie jak agar-agar uzyskuje si poprzez ekstrakcj gor c wod czerwonych alg morskich Eucheuma.W kosmetyce karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. Triclosan (Triklosan) Syntetyczny zwi zek o szerokim spektrum dzia ania przeciwdrobnoustrojowego. dezodorantów. Jest on surowcem w wielu procesach syntez. polopiryny. jako stabilizator w szamponach. Powoduje. przez co dzia a parz co i niszcz co na skór . rodek bakteriobójczy w przemy le fermentacyjnym. p ynów do p ukania jamy ustnej i innych kosmetyków. która dodawana jest do wielu produktów przeznaczonych do higieny osobistej. krystaliczne cia o sta e o wysokiej temperaturze topnienia. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . Fluorek sodu jest powszechnie stosowanym ród em jonu fluorkowego F-. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. jest stosowany w procesie zmydlania t uszczów podczas produkcji myde . wchodzi w sk ad myde . do wytwarzania leków (np. Wodorotlenek sodu jest bardzo wa nym przemys owo zwi zkiem chemicznym. Ogranicza powstawanie wolnych rodników.Przemys owa nazwa wodorotlenku sodu to soda kaustyczna (soda r ca). Jest to bia a masa. bardziej spr ysta. Zmniejsza podra nienia i reakcje alergiczne. 3-5% tworzy stabilny el. C12H7Cl3O2 Sodium Saccharin (sacharynian sodu) 39 . U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. do produkcji krzemionkowego szk a wodnego oraz w wielu innych dziedzinach. Dzia a przeciwzapalnie i antybakteryjnie. tworz c mocne zasady oraz w alkoholach. Jest rodkiem z wyboru w higienie szpitalnej. kwasu salicylowego czy sulfoniloamidów). kremów antybakteryjnych. past do z bów. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . Carrageenan (karagen) Karagen. Triclosan jest substancj o dzia aniu antybakteryjnym. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce.

8) Bezbarwna ciecz. sodu i glinu. C10H16 . perfumach i kosmetykach (st enie 0.Substancja s odz ca. Ze wzgl du na lepsz rozpuszczalno sacharyna ma szersze zastosowanie w produkcji ywno ci.zwi zek chemiczny nale cy do grupy terpenów. dwupenten. Wykazuje dobry synergizm z innymi syntetycznymi substancjami s odz cymi.005 %) -2 Cl 42090 Barwnik niebieski. zawarty g ównie w jej skórce. Komponent zapachowy w produktach do czyszczenia gospodarstwa domowego (detergenty.ró nych soli amonowych. od wie acze powietrza). Cl 47005 Barwnik ó ty. Odpowiedzialny jest za zapach cytryny. bezwonny lub o md ym zapachu. mentadien-1. Dzia anie: Hamuje TEUL (transepidermal urea lost)± utrat mocznika ze skóry Ogranicza TEWL ± przeznaskórkow utrat wody 40 . C7H4NNaO3S*H2O ni Limonene (limonen. Syntetyczny barwnik . atwo rozpuszczalny w wodzie. Bia y krystaliczny proszek. Intensywny (x 300-500 cukier) s odki smak. Stosowany jako sk adnik s odzików oraz w produktach ywno ciowych dla diabetyków i napojach.

Caprylic/capric Triglyceride 27. Sodium Hyaluronate 9.Pentaerythrityl Distearate 13. Ethylhexylglycerin 37. Myristyl Mirystate 6.Urea 4. która wp ywa na odporno i elastyczno naskórka jonów wapnia i kwasu metaborowego.Cyclomethicone 18.Propylheptyl Caprylate 16. Allantoin 40. PEG-8 43. Phenoxyethanol Aqua (woda) Woda jest naturalnym surowcem u ywanym przy produkcji wi kszo ci kosmetyków. Steareth-2 34. Jest rozpuszczalnikiem wielu sk adników aktywnych.Butylmethoxydibenzoylmethane 19. Polymethylsilsesquioxane 29. Ascorbyl Palmitate 46.Uzupe nia w skórze substancje fizjologiczne Zawiera HYDROSALINOL*. Butylene Glycol 7. Ascorbic Acid 45. Peg.Persea Gratissima (Avocado)Oil 5. Diglycerin 24. Salicornia Herbacea Extract 28. Steareth-21 35. agodzi wi d i wszelkiego rodzaju podra nienia skóry oraz likwiduje skutki dzia ania twardej wody. Hydrolized Wheat Protein 10. z których sk adaj si kosmetyki dwufazowe. Dimethicone 30. Parfum 23.Octocrylene 22. stanowi jedn z dwóch faz. Citric Acid 47.40 Stearate 33.Glycerin 12. Tocopherol 44. Lysine 36. Sodium Polacrylate 38. Glykosfingolipids 8. Xanthan Gum 41. który reguluje gospodark wod w skórze Zapewnia prawid owy poziom nawil enia Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB Sk adniki INCI: 1. Sodium PCA 26.Sodium Stearoyl Glutamate 15.Gliceryl Stearate 14.Cetearyl Alkohol 21.Iwonicz aqua 3. które zapewniaj dzia anie ci gaj ce i przeciwzapalne 41 . Iwonicz Aqua Iwonicka woda ma wyj tkowe w a ciwo ci koj ce. Ilo wody w kosmetykach waha si od kilku do kilkudziesi ciu procent.Dicapryl Carbonate 20. Cetearyl Methicone 32. Disodium EDTA 42.Aqua 2.Ethylheksyl Methoxycinnamate 17. Isohexadecane 31. Pullulan 39. Sorbitol 11. Lactic Acid 25. Jest najmniej twarda spo ród wód termalnych dost pnych na rynku. Zawiera: krzemionki.

filtruj ca promieniowanie UVB. Wykorzystywany najcz ciej w kremach do twarzy. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu 42 . Zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). ale ze wzgl du na le kojarz c si nazw nie by zamieszczany w sk adzie produktów. aby skóra nie traci a swojej naturalnej wilgoci. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór .tworzy na skórze niewidoczny opatrunek. Wydalany jest z moczem i potem. U ywany w kosmetykach mocznik pochodzi z laboratorium lub fabryki chemicznej. a tym samym jej regeneracj . Ethylhexyl Methoxycinnamate UV-absorbent.mocznik Mocznik jest naturaln substancj uboczn przemiany bia ek w organizmie. Ma w a ciwo ci wyg adzaj ce. cia a. chroni cy przed czynnikami zewn trznymi jak np. e mocznik ma w a ciwo ci zmi kczaj ce skór (powy ej 10%) oraz.Urea. Po u yciu takich kosmetyków skóra jest mi kka. Ma silne w a ciwo ci higroskopijne. Chroni skór przed przedwczesnym starzeniem. nie przenika do skóry. Nie ma w a ciwo ci nawil aj cych. W st eniu do 10% przyspiesza podzia komórek warstwy ziarnistej skóry.Gliceryna Jest alkoholem. Dzi ki temu. Emolienty pomagaj zatrzyma naturaln wod we wn trzu skóry poprzez wi zanie jej z lipidami skóry oraz poprzez odbudow tych lipidów. a tak e poparzeniem s onecznym.Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry.Cyklometikon Lotny silikon. substancja przeciws oneczna. szybko wyparowuje matowi c skór . e zwi ksza przepuszczalno warstwy rogowej naskórka. przezroczystym p ynem o konsystencji syropu.Natural Moisturizing Factor). dobrze nawil ona i g adka. uv. która dzia a zmi kczaj co na skór . Nazwany przez technologoów jako Ähappy emollient´ poniewa czy w sobie funkcje nawil aj ce jak i ochronne. Glycerin. ale dodatkowo dba na ró ne sposoby o to. Jest jednym z g ównych sk adników naturalnego czynnika nawil aj cego skór (NMF . W kosmetyce mocznik u ywany jest juz ponad 40 lat. Emolienty ponadto nat uszczaj skór zapobiegaj c parowaniu wody z jej powierzchni oraz wch aniaj wilgo z otoczenia. Propylheptyl Caprylate Emolient to rodek. daj ce uczucie jedwabi cie g adkiej skóry. r k i stóp. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. u atwia wnikanie sk adników aktywnych w jego g bsze warstwy. Jego niedobór objawia si sw dz c i uszcz c skór . który nie tylko nawil a. Cyclomethicone.

Nienasycone kwasy t uszczowe od ywiaj skór . E. aby utrudni przenikanie wiat a Substancja nat uszczaj ca. UV. H. hamuj parowanie wody ze skóry (powstrzymuj transepidermaln utrat wody). UVC!!!) Pentaerythrityl Distearate Zwi zek o w a ciwo ciach nawil aj cych i ochronnych. K. Cetearyl Alcohol Alkohol cetearylowy jest mieszanin alkoholi t uszczowych. filtruj ca promieniowanie UVA.protektor. Sodium Stearoyl Glutamate Pochodzenia Naturalnego lub syntetycznego. a tak e poparzeniem s onecznym. Mimo i jest to rodek promienioochronny mo e wywo a reakcje fotouczulaj ce pod wp ywem wiat a s onecznego. Jest to emulgator pochodz ce z kok osów i aminokwasów. Bia a. UV-absorbent. elastyczno i g adko .(UVB. Daje stabilne. woskowata substancja u ywana jako: zmi kczacz i regulator lepko ci stabilizator emulsji dodatek do przezroczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. Myristyl Myristate 43 . sk ada si z alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego. Glyceryl stearate (stearynian gliceryny. PP. regulator konsystencji kosmetyków. B. Olej z awokado zawiera skwalen posiadaj cy w a ciwo ci antyzapalne i antygrzybiczne oraz chlorofil równie przeciwzapalny i agodz cy. nadaj ca skórze mi kko . substancja przeciws oneczna. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem. Persea gratissima oil (olej awokado) Olej z awokado jest bardzo cenionym olejem ze wzgl du na du zawarto witamin: A. Emulgator emulsji typu o/w i w/o. aminokwasów i protein.dikapryl w glanu Zwi ksza lepko produktu oraz jego stabilno .Butyl Methoxydibenzoylmethane Pochodzenia chemicznego. Stosowany jako emolient . oddzia uj przeciwalergicznie. F(NNKT). Dicapryl carbonate. który ma za zadanie zmi kczy i nawil y naskórek poprzez tworzenie Äfilmu´ na skórze który stanowi barier ochronn . b d ester gliceryny i kwasu stearynowego) Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. Octocrylene Zwi zek poch aniaj cy promieniowanie o d ugo ci fali od 250 nm do 360 nm. kremowe i mi kkie emulsje.

istotna w okresie rozwoju. podobnie jak gliceryna. ró ni si mi dzy sob zdolno ci wch aniania i zatrzymywania wody. Wzmacniaj przyleganie komórek. I tak e jak gliceryna. Emulgar.hydrolizowane bia ko pszenicy Proteiny (bia ka) s klasycznymi substancjami czynnymi. oczyszczaj ca i regeneruj ca skór . Substancja nawil aj ca. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. Hydrolized wheat protein. Glycosphingolipids Sk adnik skóry. kremach. wyst puj cego w warstwie rogowej. 44 . solubizer. mleczkach i wyrobach toaletowych.pochodzenie ro linne.Obecna przy wytwarzaniu hormonów. Uk ady te. Sodium hyaluronate. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. jak gliceryna. pobudza do odnowy. przeciwcia . Zawieraj kwas linolenowy (NNKT). ma s odkawy smak. w zale no ci od stopnia hydrolizy. Pozyskiwane z ziaren ry u. Wi kszo protein stosowanych w preparatach kosmetycznych to produkty cz ciowej lub ca kowitej hydrolizy bia ek naturalnych. charakterystyczny dla naturalnie obecnych w ludzkiej skórze ceramidów typu I.hialuronian sodu Naturalny mukopolisacharyd. warunkuj cymi trwa o powstaj cego filmu. stosowanymi do piel gnacji. nawil a. czyli naturalnego czynnika nawil aj cego. którego zawarto wywiera wyra ny wp yw na wygl d i elastyczno naszej skóry. rozpuszczaj ca nadmiar t uszczu i wydzieliny ojowej. Sorbitol Sorbit jest. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. enzymów i przy budowie KOLAGENU. Odbudowuj struktury lipidowe. Lysine-Lizyna Niezb dna przy budowie bia ek. grypy oraz opryszczki. Po dodaniu do kosmetyku ma wi za wod w skórze.. Jej niedobór skutkuje objawami zm czenia i rozdra nienia. W kosmetykach ma podobne dzia anie. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. agodzi objawy przezi bienia. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. lubricant. powoduje anemi i wypadanie w osów. g ównie w mi niach i w ko ciach. emolient. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. Butylene Glycol-glikol butylenowy agodzi. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. w asno ciami filmotwórczymi i powinowactwem do keratyny naskórka.Bia ka proste zbudowane s z aminokwasów po czonych wi zaniami peptydowymi. Same aminokwasy s ponadto sk adnikiem NMF (natural moisturizing factor). dzi ki czemu skutecznie zapobiegaj przeznaskórkowej utracie wody (TEWL).Naturalny ester. alkoholem.

) redukuje TEUL (*Trans Epidermal Urea Loss).kwas mlekowy Nale y do grupy alfahydroksykwasów i jest otrzymywany dzi ki fermentacji cukru przez bakterie kwasu mlekowego(lactobacillus). Sodium PCA zawarte w kosmetykach eco cosmetics jest pochodzenia naturalnego i przez to jest wy mienitym rodkiem nawil aj cym zalecanym do stosowania przez wszystkie uznane organizacje certyfikuj ce kosmetyki naturalne. kremach. uczestnicz ce w procesie transportu wody (a tak e niektórych innych cz steczek o podobnych rozmiarach np. sp yca zmarszczki. Kwas mlekowy normalizuje procesy z uszczania naskórka w sposób bardzo delikatny. Sodium PCA Sodium PCA to naturalny sk adnik ludzkiej skóry wspó odpowiedzialny za utrzymywanie w a ciwej wilgotno ci. solubizer. Negatywne dzia ania uboczne. W przemy le kosmetycznym znalaz zastosowanie jako konserwant. poniewa uelastycznia. lubricant. dotycz wy cznie syntetycznego surowca o tej samej nazwie. Salicornia Herbacea Extract.integralne bia ka b onowe.soliród zielny Uszczelnia cement komórkowy. W kosmetyce u ywany do bioliftingu. emolient. 45 . do rozja niania przebarwie .Najprawdopodobniej jeden z czynników wp ywaj cych w du ej mierze na procesy antykancerogenne w po czeniu z du ymi dawkami antyoksydantów. jak uszkadzanie w osów i wywo ywanie reakcji alergicznych. zw ania porów. Uczestniczy w procesach odnowy tkanek. które tworz kana y. Zwi ksza produkcj akwaporyn AQP3 i AQP8 (Akwaporyny (AQP z ang. Wzmacnia po czenia mi dzykomórkowe. Lactic acid. mleczkach i wyrobach toaletowych. Caprylic/capric Triglyceride Emulgator. jako rodek utrzymuj cy odpowiednie pH praparatu. Jest równie zwi zkiem nawil aj cym. aquaporin) . czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. glicerolu) przez pó przepuszczalne b ony komórek organizmów ywych.

unika bezpo redniego dost pu wilgoci i nas onecznionych miejsc. Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Nadaje skórze wyra nie odczuwan . tworzy na powierzchni skóry delikatny film. stosowany w kosmetyce kolorowej i piel ganacyjnej . Cetearyl methicone Nale y do grupy zwi zków o nazwie cyklometikony. zmi kcza i modeluje rysy twarzy. Posta : bardzo drobny. nawil a. Podobnie jak cyklometikon zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). Peg-40 Stearate 46 . Absorbuje wod . Zastosowanie produktu: » Puder diamentowy polecany jest jako luksusowy dodatek do pudrów do twarzy i innych kosmetyków kolorowych w proszku. czyli odpowiednie rozdrobnienie diamentów. nie traci na jako ci nawet po wielu latach. po lizg. który zapobiega utracie wilgoci ze skóry. Doskona y w produktach do opalania. doskonale wch ania si w skór daj c efekt g adko ci. Ma w a ciwo ci nab yszczaj ce. Cz sto stosowany w kremach do r k i stóp. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. przechowywany prawid owo. Warunki przechowywania: w temperaturze pokojowej. Mo e by bez obaw stosowany na kremy z filtrami przeciws onecznymi. u atwia rozprowadzanie produktu na skórze. Trwa o : 2 lata. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. o ywia i poprawia koloryt skóry. bezzapachowy proszek. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. rodek wzmacniaj cy po ysk. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu.comedogenne (komedogenne).jako rodek nawil aj cy. Nie jest zwi zkiem toksycznym. Dimethicone. Umo liwia uzyskanie stabilnej emulsji i rozproszenie sk adników. Isohexadecane-izoheksadekan Emolient. Zmieniaj c k t odbicia wiat a sprawia. która dzia a zmi kczaj co na skór .dimetikon Pozyskiwany z krzemionek. Jest niekomedogenny (nie powoduje zatykania porów). aksamitn g adko (jest bardziej jedwabisty ni sam jedwab w proszku). bia o-szary. zmniejsza widoczno drobnych zmarszczek i porów skóry. bowiem zatyka pory i utrudnia procesy wydalania oraz wydzielania w skórze. Posiada w asno ci zaskórnikotwórcze . e twarz nie wydaje si by 'p aska'. Utrudnia wymian gazow w skórze.Caprylic/Capric Triglyceride + Salicornia Herbacea Extract = HYDRASALINOL Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Metoda otrzymywania: mikronizacja. w ciemnym i suchym miejscu. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu.

efekt estrogeniczny lub androgeniczny i wywo ywanie alergii. Alantoina jest zatwierdzona do u ytku w produktach. kasztanowiec) o bardzo agodnym dzia aniu nawil aj cym i koj cym. Steareth-21 Eter glikolu polietylowego wykonany z kwasu stearynowego. Stosowany jako emulgator do produkcji kosmetyków i produktów do higieny osobistej w tym do makija u. Allantoin ± pol.rodzaj emolientu. Pochodzenie chemiczne. 47 . Dodanie oktylogliceryny do fenoksyetanolu wykazuje dzia anie agodz ce wp yw innych sk adników kosmetyków. tworzenie nitrozoamin. aden ze sk adników mieszaniny FEOG nie jest tematem dyskusji ze wzgl du na dzia anie uczulaj ce. steareth-21 Zawarte w oleju palmowym. poprawia proces odm adzania komórek skóry i zapobiega wczesnemu pojawianiu si drobnych linii i zmarszczek. wspomaga regeneracj naskórka. Steareth .20 Regulator lepko ci. rodki czysto ci i dezodoranty jak równie i do opalania i produkty do piel gnacji w osów. substancja ochronne i eluj ca. rakotwórcze. solubilizator . wyg adza skór . dzi ki czemu atwiej wch aniane Steareth-2.zwi ksza rozpuszczalno s przez skór substancji aktywnych. emulgatory. agodzi podra nienia skóry. Do tej pory nie stwierdzono adnego dzia ania toksycznego. Sk adnik reguluj cy lepko w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). p yny. soja. Substancja eluj ca dla fazy wodnej do stabilizacji emulsji. szczególnie dla dzieci i niemowl t. Alantoina Naturalna substancja czynna powstaj ca z kwasu moczowego w korzeniach ro lin (np. fasola. Produkt dopuszczony jest do stosowania w kosmetykach w Unii Europejskiej. Kanady. dzi ki czemu dostarcza skórze odpowiednich elementów od ywczych oraz stale nawil a skór . W ci gu kilku godzin od wprowadzenia do uk adu wykazuje dzia anie biobójcze. w osach. poprawia tak e elastyczno skóry. Tworzy ochronny. Sodium Polacrylate . które s przeznaczone dla bardzo wra liwej i delikatnej skóry. USA. Pullulan Cz steczki pullulanu mog tworzy cienki film. Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin = FEOG Bardzo szeroki zakres dzia ania zarówno w stosunku do bakterii (gram dodatnich oraz gram ujemnych). Jest stosowana w wi kszo ci preparatów kosmetycznych.Emulgator. Polimer na bazie sztucznej ywicy i PEG (glikol polietylenowy). dro d y i grzybów. stabilny film na skórze. Australii i Japonii. olejoodporny i nieprzepuszczalny dla tlenu. który jest przezroczysty. paznokciach.Poliakrylan sodu Poch ania wod w ilo ci 800 razy wy szej ni waga w asna.

W zwi zku z ochronn rol . krystaliczna. Natomiast po rozpuszczeniu w wodzie. a tym samym je czeniu t uszczu. Wydziela rakotwórczy i dra ni cy formaldehyd. ma wp yw na syntez kolagenu w skórze. Neutralizuje metale ci kie typu nikiel. Acetat witaminy E jest du o stabilniejszy i lepiej akceptowany przez skór ni czysta witamina E. degradacj UV. Witamina E dzia a koj co i agodz co na skór i ewentualne stany zapalne na skórze. Guma ksantanowa zag szcza i utrwala kosmetyki. W kosmetykach jest wymiataczem wodnych rodników tlenowych. temperatur . dlatego cz sto u ywa si w kosmetykach acetatu witaminy E. Ma tak e w a ciwo ci utrwalaj ce lepko w czasie oraz dzia anie antyoksydacyjne. e acetat witaminy E w kremie przyczynia si do wyg adzenia skóry. e skóra jest dobrze nawil ana. stosowany g ównie jako stabilizator. co jest bardzo dobrze wykorzystywane w kremach. Du e ilo ci kwasu cytrynowego znajduj si w 48 . dzia anie mikroorganizmów.guma ksantanowa Naturalny. rozpuszczalnych w wodzie. woda w skórze jest lepiej zatrzymywana bez nadmiernego pocenia si skóry i bez zaburzania wymiany gazowej skóry.Xanthan gum. jak pe ni on w naturze jest to surowiec bardziej odporny na si y cinania. tlen rodowisko wodne.witamina E Witamina E w czystej formie (Tocopherol) jest dosy niestabilna. który tworzy si z po czenia witaminy E z sol kwasu octowego. Zmniejsza szkodliwe dzia anie promieni s onecznych na komórki skóry. Ascorbyl palmitate.palmitynian askorbylu To przeciwutleniacz (zwi ksza trwa o produktów) zapobiega zmianom barwy. które na skórze mog yby tak e zje cze . wiat o. W postaci proszku jest stabilny i mo e by przechowywany przez kilka lat. stratom witamin. Obie formy witaminy E rozpuszczaj si w t uszczach. ma dzia anie wybielaj ce na skór . Krem z zawartoscia do 5% acetatu witaminy E powoduje. Zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów t uszczowych. Ma dzia anie przeciwutleniaj ce. przy piesza gojenie si ran. Z tego powodu witamina E jest dobrym konserwantem t uszczów nienasyconych. Disodium EDTA rodek pochodzenia syntetycznego. dlatego bardzo korzystne jest jej stosowanie w kremach przeciws onecznych. Jest naturalnym sk adnikiem ka dego ywego organizmu. zapobiegaj cy zmianie zapachu. nieodpowienie pH) i atwo ulega rozk adowi trac c swe cenne w a ciwo ci. Ascorbic acid. Tocopherol. Udowodniono. magnez. U yta w kosmetykach zmniejsza g boko zmarszczek. elazo. Citric acid-Kwas cytrynowy Jest to substancja sta a. pe ni wa n rol w metabolizmie. konsystencji i wygl du produktu. witamina C w postaci kwasu staje si bardzo wra liwa na czynniki zewn trzne (temperatura. Stosowany w wi kszo ci produktów do opalania. Jest wa nym produktem przej ciowym w cyklu Krebsa (zwanym st d cyklem kwas cytrynowego).wtamina C Witamina C ma posta ó tawych kryszta ków o bardzo kwa nym smaku. jest wymiataczem wolnych rodników tlenowych. zw aszcza pod wp ywem gor cych promieni s onecznych. bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Forma chemiczna witaminy C. je czeniu t uszczy. wysoko cz steczkowy polisacharyd.

s obj te tajemnic . Kwas cytrynowy pe ni wiele funkcji .podwy sza aktywno wielu przeciwutleniaczy. Poza tym ten sk adnik doskonale przyci ga i gromadzi w skórze wod oraz sk adniki od ywcze. p ukankach do ust. ale sam nim nie jest. Ma w a ciwo ci odka aj ce i ci gaj ce oraz przywracaj ce pH.Kompozycja ta decyduje o specyficznym zapachu.in.owocach cytrusowych. od ywkach do w osów. Parfum Kompozycja sk adników olejków eterycznych. p ynach przeciwpotowych. Pro-Xylane jest aktywnym sk adnikiem pomagaj cym skórze przywróci jej substancj budulcow . jego formu a zawiera Pro-Xylane z drzewa bukowego przywracaj cy skórze substancj budulcow . Badania wykaza y. 49 . szamponach. co zapewnia jej m odzie czy wygl d. retinolu). Dzia anie: Pro-Xylane zdolna jest funkcjonowa we wn trzu ywej tkanki i zespoli si z ni . Szybko i atwo wi e si ze skór i jest przez ni dobrze tolerowana. kiwi. truskawkach i w wielu innych owocach. e jest to sk adnik bardzo skuteczny m. Cz sto kompozycje s strze one przez firmy kosmetyczne. b d zastrzegane znakiem towarowym. e Pro-Xylane to cz steczka-szczep o bardzo ma ych rozmiarach. Zwi ksza produkcj kolagenu. który zapewnia struktur i przywraca g sto tkanek podporowych skóry. zosta stworzony aby zwalcza nawet g bokie zmarszczki i uj drnia skór . by pomóc jej odbudowa w asn substancj budulcow . Wzmacnia struktur elu. nawet wielokrotnie przewy szaj ce jej w asny ci ar. który jednoznacznie kojarzy si z danym kosmetykiem lub produktem. Tak wzbogacona skóra odzyskuje zdolno do regeneracji. dlatego. Kompozycja zapachowa jest to mieszanina olej ów i rodków k wzmacniaj cych. kremach wybielaj cych. Na skal rynkow produkowany jest przez fermentacj cukru za pomoc ple ni Aspergillus Niger. Wykorzystywany jest g ównie jako regulator kwasowo ci oraz jako sk adnik aromatów. w przeciwie stwie do innych sk adników przeciwzmarszczkowych (np. tonikach. U ywany jest w p ukankach do w osów. czyli zapewni odpowiedni produkcj i g sto tkanek podporowych (kolagenu i elastyny).

35 polyurethane -2. polyacrylamide.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza. 44. chlorphenesin. lecithin. cyclohexasiloxane. polymethyl methacrylate. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produktów kosmetycznych. 48. paraffinum liquidum/mineral oil. disodium EDTA.cetearyl alcohol. 2. 14. 40. Bezbarwna ciecz. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów. 10. imidazolidinyl urea. 12. linalool Aqua (woda) Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. propylene glycol.3) Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. Woda jest rozpuszczalnikiem. jak i mineralnym. 41. oscyluje w granicach 5 . 42. glycerin. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania . Gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . Glycerin (Propantriol 1. propylparaben 46. nietoksyczna. 15. najwi cej dwutlenku w gla. 13. 16.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku. 36. 5. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. 20. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. 39. coumarin. 45. szczególnie emulsji O/W i eli. 17. 9. Wi kszo wyst puj cej w przyrodzie wody jest "s ona" (oko o 97. . Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej.1.peg-100 stearate. ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium.15%. polyacryloyldimethyl taurate. nawil a naskórek czyni c go elastycznym. prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil. 43. 7. peg-20 stearate. butyrospermum parkii butter/shea butter. 3. 33.glyceryl stearate.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. cyclopentasiloxane. 11. 29. o s odkim smaku.rosa canina fruit oil. tzn. g sta. 26. 30. silica.2. C13 -14 isoparaffin. methylparaben. jak i w jej g bszych warstwach. g ównie chlorku sodu. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. 31. dimethiconol.zingiber officinale extract/ginger root extract 38. 50 . 25. 18. 23. laureth -7. polycaprolactone. dimethy l mea.hydroxypropyl tetrahydropyrantrol. 4. 37. W wodzie rozpuszczonych jest te wiele gazów. 32. jest stosowana przy produkcji kremów.Lauroyl lysine. 28. cera alba/beeswax. pomadek i innych produktów kosmetycznych. capryloyl salicylic acid. dimethicone. 6. 4 7.nawil aj cy skór . 8. t -butyl alcohol. myristic acid. glycine soja oil/soybean oil. ethylhexyl methoxycinnamate. 34. octyldodecanol. 27. 21. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. Aqua 22..palmitic acid.retinyl palmitate. 24. zawiera du o rozpuszczonych soli. tocopherol.38%). 19. parfum/fragrance. stearic acid.

d ugo a cuchowych. Sk adnik. e skóra jest mi kka. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. Stosowany na skórze dojrza ej ogranicza powstawanie zmarszczek. które otrzymywane s z ropy naftowej. Stanowi podstaw do ma ci.i cyklosze ciosiloksany) rodki powoduj ce zmi kczanie skóry. lekko ó ty. podra nionej. elastyczna i g adka jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. witamin A. 51 . leków oraz do zmi kczania gumy. powoduj c zatykanie porów. Ma charakterystyczny delikatny zapach. Myje i gruntownie oczyszcza skór oraz chroni przed wysuszeniem. który: w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów jest substancj nat uszczaj c . nawil aj c . Prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil ( Olej z pestek moreli) Olej morelowy jest lekki i delikatny. Mieszanina p ynnych. matuj cych i oczyszczaj cych. u yta w du ych dawkach tworzy t usty film. jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. W temperaturze pokojowej ma stan skupienia p ynny. Ma w a ciwo ci nawil aj ce i wyg adzaj ce naskórek. myde . Otrzymuje si go w wyniku hydrolizy t uszczów zwierz cych w wysokiej temperaturze i pod zwi kszonym ci nieniem. przezroczysty. a tak e w mniejszym stopniu w ro linnych. wyg adzaj c . z zapaleniami i suchej. Jest u ywany do produkcji wiec. kwas oleinowy i linolowy. kosmetyków. Dzi ki swoim w a ciwo ciom jest stosowany do masa u doros ych jak równie i dzieci. zapewniaj c ochron . Paraffinum liquidum/mineral oil Parafina ciek a lub inaczej olej parafinowy. Olej morelowy zawiera nienasycone kwasy t uszczowe. Jest atwo wch aniany przez skór . cyclohexasiloxane (cyklopi cio. sprawia. Chroni preparat przed wysuszeniem Ma w a ciwo ci stabilizuj ce emulsje dodatkowo jest emulgatorem i rodkiem pieni cym w myd ach. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. Mo e by stosowany do skóry wra liwej. Umo liwia szybkie i trwa e utworzenie ochronnej warstwy hydrolipidowej skóry.Cyclopentasiloxane. nasyconych w glowodorów. Steartic Acid Kwas stearynowy: wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. kremów na dzie .

Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. Stanowi niewidzialna ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Cera alba/beeswax Wosk pszczeli: Wybielony na s o cu lub za pomoc substancji chemicznych wosk pszczeli nosi nazw wosku bia ego ( ac. 52 . Przy wyrobie czekolady niekiedy stosowany zamiast mas a kakaowego Dimetikon ( Silikony ) Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. aby móg by stosowany jako sk adnik kosmetyków. Stanowi w niewielkim stopniu naturaln ochron przed promieniowaniem ultrafioletowym. Wosk jest naturalnym emulgatorem.Vitellaria paradoxa (Afryka). w zachodniej Afryce jest u ywany jako olej do sma enia. Sk adnik ten jest rodkiem aktywnie myj cym. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. koj cy. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z ro linnego kwasu stearynowego. przeciwzmarszczkowy. pomadek. nie powoduje uczule . b d ester gliceryny i kwasu stearynowego. kremów. Kosmetyka . Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. do produkcji kosmetyków Bia y wosk w pastylkach jest bezzapachowy.naturalny t uszcz o barwie ó tej lub kolorze ko ci s oniowej Wytwarzane jest z owoców drzewa Karite . tensyd. dzia a zmi kczaj co i nawil aj co.mas o shea jest szeroko stosowane w kosmetyce. Glyceryl stearate Stearynian gliceryny. Jest u ywany jako surowiec do produkcji myd a.[ Medycyna . tensydy. C15H31COOH Peg-100 stearate Emulgatory. stearynian gliceryny wykazuje powinowactwo do skóry. u ywanym od setek lat. Zosta o oczyszczony I przygotowany tak. Pochodzenia ró nego. a tak e w mniejszym stopniu w t uszczach ro linnych (g ównie w oleju palmowym).rodek o w a ciwo ciach przeciwzapalnych. Bazuje na PEG (glikol polietylenowy). lipidy. odpowiedzialnym za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. jako rodek nawil aj cy. U ywany jako: emulgator. Palmitic acid Kwas palmitynowy wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. emolienty. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. wiec.C18H36O2 Butyrospermum parkii butter/shea butter Mas o shea . Cera alba) i jest stosowany np. Stearynian glicerolu.t uszcz ten jest jadalny. regulator konsystencji kosmetyków. stosowany do maskowania blizn Kuchnia . zmi kczaj cy skór . sk adnik fazy t uszczowej.

Innym bogatym ród em witaminy A jest w troba zwierz t. w kosmetyce. silika el) Naturalny minera . jako rodek eluj cy. Krzemionka jest naturalnym absorbentem sebum. Zmi kczacz i regulator lepko ci. agodzi podra nienia. Pochodna witaminy A. Poprawiaj c ukrwienie zwi ksza bowiem intensywno dozna i wzmaga erekcj . Proszek uzyskany z okrzemek (prawie czysty kwas krzemowy). bo to naturalny minera . gdzie stosuje si go w produktach wyszczuplaj co-modeluj cych. W ci gu dnia skór mo na matowi ni wielokrotnie.jest bardzo cz stym sk adnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Krzemionka nie podra nia. Silica (Kwas krzemowy. Nie ma te terminu wa no ci. a i tak nie powstaje efekt maski. wspomagaj cych zwalczanie cellulitu. Nie nadaje barwy. a jedynie matuje. poza tym witamina A znajduje si w nabiale i jajach.in.: istotna rola w odbieraniu bod ców wzrokowych w siatkówce oka. optycznie wyg adzaj c skór . pomidory i marchew. Prawdopodobnie dzi ki tym w a ciwo ciom imbir w tradycji azjatyckiej wykorzystywany by jako afrodyzjak. Jest niezwykle lekka (zastosowanie w pudrach). Funkcjami tej witaminy s m. Du o prowitaminy A zawieraj m. a zw aszcza tr dzikowej. Witamina A spe nia wiele wa nych fizjologicznych funkcji. Retinyl palmitate Witamina A G ównym ród em aktywnych form witaminy A w organi mie jest spo ywana z pokarmem pochodzenia ro linnego prowitamina A (g ównie -karoten). Korzystnie wp ywa na odporno i elastyczno naskórka. 11-cis retinal w pr cikach czy si z bia kiem opsyn . Jej cz steczki odbijaj wiat o. stabilizator emulsji. oraz rodek cierny w pastach do z bów. dodatek do prze roczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. nie powoduje uczule . Ta jego w a ciwo jest wykorzystywana m.in.in. tworz c rodopsyn (purpur wzrokow ) zapewnienie normalnego wzrostu ko ci i z bów przez regulacj aktywno ci komórek tkanki kostnej regulacja wzrostu i funkcjonowania tkanki nab onkowej 53 . wietnie nadaje si do ka dego typu skóry.Cetearyl alcohol Mieszanina alkoholi t uszczowych. Stosowana jako baza przed u a trwa o podk adu. U ywany jako sk adnik pudrów sypkich. wspomaga regeneracj naskórka i skóry w a ciwej . Rosa canina fruit oil Wyci g z owoców ró : otrzymywany poprzez estrakcj z dzikiej ró y tonizuje i dzia a agodz co na skór Zingiber officinale extract/ginger root extract Imbir: silnie rozgrzewa i pobudza kr enie.

Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Dimethiconol Dimethiconol inaczej dimetikon to nazwa handlowa sylikonów. Otrzymywane syntetycznie poprzez przeróbk ropy naftowej. Bierze udzia w dostarczaniu sk adników od ywczych do komórek. rodki piel gnuj ce poprawiaj tak e po ysk i struktur zniszczonych w osów Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. mia d ycy oraz chorób serca. Isoparaffin (izoparafina) to okre lenie w glowodorów. Jest to sk adnik polepszaj cy wygl d i struktur w osów oraz u atwiaj cy ich stylizacj . Wykorzystywana jest te do leczenia m skiej bezp odno ci. wyg adzaj ca. który jest regulatorem lepko ci w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). Ethylhexyl methoxycinnamate Filtr chemiczny. w których R=CH3. poniewa posiadaj w moleku ach rozga zione a cuchy. które s p ynne. w osów i paznokci Tocopherol (witamina E) Otrzymywana z olejów ro linnych. cz sto obecny te w kremach piel gnacyjnych i produktach do makija u. W kosmetykach znajduje zastosowanie jako rzadki lipid. naturalny antyoksydant. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Disodium EDTA Substancja pochodzenia chemicznego. Jest to substancja nat uszczaj ca. Tokoferol jest g ównym antyoksydantem. Sk adnik. Pochodzenia chemicznego. jest substancj tworz c el. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. elastyczno i g adko . Lauroyl lysine Kombinacja naturalnego kokosowego kwasu t uszczowego (oleju kokosowego) i kwasu aminowego ( leju o ro linnego). Daje uczucie g adko ci i mi kko ci na ustach. regulator lepko ci. Dym tytoniowy sprzyja degradacji witaminy E. u ywany jako: regulator lepko ci.bierze udzia w procesie widzenia i umo liwia rozró nianie barw chroni nab onek uk adu oddechowego przed drobnoustrojami utrzymuje prawid owy stan skóry. emolient. lekko rozprowadzaj cy si na skórze. zag szczaczem. nawil aj ca. zmi kczacz EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. Ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium Substancja eluj ca. który chroni komórki przed utleniaczami. Jeden z najcz ciej stosowanych filtrów. Pochodzenia chemicznego. Wzmacnia cian naczy krwiono nych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem. Zapotrzebowanie cz owieka wynosi 8-13 mg na dob . zaburze mi niowych. 54 . C13-14 isoparaffin rodek rozpuszczaj cy. Zapobiega wolnym rodnikom i przez to wczesnemu starzeniu si skóry. nadaj ca skórze mi kko .

Sk adnik. jasno ó tej cieczy o charakterystycznym zapachu. Polyacrylamide (poliakrylamid) Substancje ochronne. naturalnego kwasu t uszczowego i oksiranu (tlenku etylenu). Gdy istnieje taka potrzeba jego czas biodegradacji w organi mie mo na przyspiesza poprzez stosowanie jego kopolimerów pofilaktydowych. z którego produkowane s jednorazowe talerze czy kubki. mo e by barwiony w celu uzyskania szerokiego zakresu odcieni i kolorów.) Pochodzenia chemicznego. Jest on stosowany do produkcji implantów oraz "samoznikaj cych" nici chirurgicznych. Laureth-7 Inna nazwa to PEG-7-Laurylether (niem. substancje wi ce polimer z grupy poliakrylanów otrzymywany przez polimeryzacje akryloamidu jest masowo wykorzystywany do produkcji elu wykorzystywanego jako podk ad do elektroforezy. humektant. mleczkach i wyrobach toaletowych. wnika do p aszcza lipidowego. Peg-20 stearate Emulgator. Znalaz wiele zastosowa biomedycznych. Hydro ele z poliakryloamidu oprócz zastosowania w 55 . lubricant. odpowiedzialn za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów wchodzi w sk ad naturalnego czynnika nawil aj cego.Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. Nie nale y stosowa w czasie laktacji i ci y. solubizer. Sk adnik u ywany jako emulgator i rodek aktywnie myj cy. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. Jest tak e u ywany w po czeniu ze skrobi do wyrobu utwardzalnego tworzywa. Substancja bazuj ca na PEG (glikol polietylenowy). Monoester kwasu stearynowego z glikolem polietylenowym (PEG sk adaj cym si z 20 grup glikoli polietylenowych). Czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. o doskona ej odporno ci na promieniowanie UV i warunki zewn trzne. Pochodzenia ró nego. likwiduj c wiecenie si skóry. wbudowuje si . Polymethyl methacrylate Kuleczki PMMA (metakrylan polimetylu-polimery akrylu) maj w a ciwo ci matuj ce z du si absorpcji bez efektu wysuszania. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. substancje eluj ce. Octyldodecanol Emulgator. Podra nia skór i b ony luzowe. Naturalnie bezbarwny o wyj tkowej przezroczysto ci. Polycaprolactone (polikaprolakton) Polimer ten atwo miesza si z wieloma innymi polimerami i dlatego jest stosowany jako plastyfikatory zwi kszaj cy elastyczno tworzyw sztucznych oraz ich biodegradowalno . substancje antystatyczne. kremach. przyci ga i wi e cz steczki wody w warstwie rogowej skóry jest emulgatorem w emulsjach typu O/W (olej w wodzie). rodek wyst puj cy w postaci klarownej lub lekko m tnej. emolient. dobrze rozpuszczalny w wodzie. S u y tak e jako stabilizator w emulsji o per owym po ysku. który: jest substancj aktywnie myj c . Sk adnik syntetyczny uzyskiwany przez ekstensywn (obszern ) chemiczn modyfikacj kwasu laurylowego. tensyd.

W roztworze wodnym mo e zawiera form liposomów. W kuchni. g boko od ywia skór . Soja zawiera potas. elazo. Lecytyna jest sprzedawane jako suplement diety i do zastosowa medycznych.naturalne ród o wielonienasyconych kwasów t uszczowych. Myristic acid ( kwas mirystynowy) Organiczny zwi zek chemiczny. który przywraca skórze poziom w a ciwego nawil enia i jest wykorzystywany w kosmetyce jako emolient. triglicerydów i fosfolipidów. 56 . wap . Zwi ksza wydzielanie acetylocholiny.elektroforezie s tak e u ywane jako zag stnik w przemy le kosmetycznym oraz do produkcji ok adów stosowanych przy leczeniu. Propylene glycol (glikol propylenowy) Organiczny zwi zek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. witaminy B1. o s odkawym smaku i wysokiej lepko ci. gliceryna. Lecithin Lecytyna jest to grupa ó to-br zowego t uszczu. t uszczu o korzystnym dla organizmu sk adzie. bezwonn . E. a tak e w oleju z kokosa i w oleju palmowym Wzór sumaryczny C14H28O2. Dimetyloaminoetanol DMAE Czynnik otrzymywany w sposób naturalny. W temperaturze pokojowej jest bezbarwn . magnez. oleist ciecz . kwasy t uszczowe. Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. PP. rodek powierzchniowo czynny. cholin . Olej sojowy . Olej sojowy jest równie znany jako przeciwutleniacz dzi ki zawarto ci wit. E. nasycony kwas t uszczowy. pobudza w ókna mi niowe. Wyst puje w du ych ilo ciach w nasionach ro lin z rodziny Myristicaceae. Wyg adza lwie zmarszczki i kurze apki. Glycine soja oil/soybean oil (olej z nasion soi) Nasiona s bogatym ród em wysokowarto ciowego biologicznie bia ka ro linnego. glikolipidy. chroni macierz komórkow i naprawia szkody we w óknach kolagenowych wywo ane przez wolne rodniki. A i C oraz inne z grupy B. Przyczynia si do utrzymania d ugotrwa ego efektu liftingu. fosfor. W sk adzie zawiera: kwas fosforowy. miceli. to substancje wyst puj ce w tkankach zwierz t i ro lin (ziaren soi) oraz w ó tku jaj. B2. W oleju sojowym w najwi kszej ilo ci wyst puje kwas linolowy. Ma dzia anie antyoksydacyne. K. czasami jest u ywany jako emulgator. Ma nisk rozpuszczalno w wodzie.

Jest rozpuszczalny m. jest on o wiele mniej uczulaj cy ni s ynne parabeny. Ester metylowy z kwasu p-hydroksybenzoesowego. Ze wzgl du na swoje w a ciwo ci przeciwbakteryjne i bakteriostatyczne jest szeroko stosowany jako. Jest centralnie dzia aj ce leki zwiotczaj ce mi nie stosowany w leczeniu bólów mi ni i skurcze. Wzór sumaryczny C3H8O2 Glikol propylenowy mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . czyli zwi zków wywo uj cych mutacje. Imidazolidinyl urea Sk adnik pochodzenia chemicznego. Nale y do mutagenów. acetonie i chloroformie. Methylparaben jest stosowany w piel gnacji skóry oraz wchodzi w sk ad preparatów odm adzaj cych. jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. jest najprostszym wy szego alkoholu. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w etanolu. zw aszcza w rozwoju raka sutka. oraz p ynach do p ukania ust. rozpuszczalny w wodzie. a wi c klasyfikowane jako leki do stosowania miejscowego przez WHO. Istniej doniesienia o onkogennym (rakotwórczym) wp ywie parabenów. którzy w okresie rozwoju s szczególnie wra liwi na zaburzenia hormonalne. leków. Dzia anie przeciwbakteryjne. kiedy to rozwijaj si cechy m skie. albo te 57 . farmaceutycznych i produktach higieny osobiste. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. Konserwanty typu parabenów zaburzaj tak e spermatogenez u m czyzn. w wodzie. Ma antybakteryjne w a ciwo ci. U ywany jest jako rozpuszczalnik. Niekorzystne jest równie antagonizowanie dzia ania androgenów w okresie rozwoju u ch opców. *** Methylparaben ma w a ciwo ci estrogenne. T-butyl alcohol Bezbarwna ciecz lub bia e cia o sta e. a ten ju jest silnym alergenem. a nawet niektórych rodków spo ywczych.in. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: pastach do z bów. Methylparaben Jest stosowany jako konserwant kosmetyków. Do tego. dlatego nale y wystrzega si stosowania produktów zawierajacych parabeny w razie zaburze hormonalnych zwiazanych z nadmiarem estroge nów. czy ogólnie w rodkach czysto ci. przeciwgrzybiczne. z imidazolidinyl urea wydziela si formaldehyd. dlatego mo emy go spotka w produktach on nazwie "hipoalregiczny". napojach. w okresie ci y i karmienia (laktacji). Ale. rodek konserwuj cy w wielu produktach spo ywczych. Znajduje szerokie zastosowanie w przemy le i medycynie. Konserwanty estrogenne sa równie niebezpieczne dla ch opców. Konserwant. U ywany jako: konserwant o bardzo szerokim spektrum dzia ania. jako sk adnik do usuwania farby oraz produkt przej ciowy w reakcjach chemicznych. W odró nieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny. rodkach do higieny d oni. w wielu innych kosmetykach. Dlatego nie zaleca si wcierania kosmetyków w skór piersi.

e dzia a szkodliwie na w trob . maskar i cieni do powiek. C10H18OH 58 . który czuje si po uwolnieniu alkoholu. Bezbarwna oleista ciecz. Wszystkie substancje z grupy parabenów uwa ane s za najmniej dra ni ce. który powstaje podczas suszenia surowców ro linnych zawieraj cych glikozydy kwasu o-hydroksycynamonowego. ma tak e dzia anie uspokajaj ce. metyl-. Jest szeroko stosowany w kosmetyce jako rodek konserwuj cy przeciw bakteriom i grzybom. od ywki i filtry przeciws oneczne). Jest jednym z najcz ciej u ywanych konserwantów w kosmetykach. Ulega kumulacji w skórze i w w z ach ch onnych. szerokie spektrum dzia ania i jest rozpuszczalny w wodzie. rozlu niaj ce mi nie. wy szym alkoholem o jednym lub dwóch wi zaniach podwójnych w a cuchu. farmaceutyków i ywno ci. Jest równie dodawany do kredek. tymiankowym.nawil aj ce (szampony. mimo e jest produkowany syntetycznie do wykorzystania w produkcji kosmetyków. Propylparaben to typowy konserwant. poniewa ma sta y poziomu pH. propyl-. C10H12O Coumarin rodek zapachowy. C8H8O3 Propylparaben Propylparaben to ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego. Kumaryna wykazuje w a ciwo ci spazmolityczne. nale cy do afrodyzjaków. Zastosowany miejscowo rozgrzewa i dzia a przeciwbólowo. ele pod prysznic. zwi ksza ukrwienie. odpr aj ce. bardzo lotne. które s na bazie wody . przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Substancje w mieszaninie. W postaci naturalnej mo na go znale w substancji wielu ro lin i niektórych owadów. Pobudza procesy eliminacji szkodliwych metabolitów. Jest trudno rozpuszczalna i jako jedyna z grupy kumaryn nie fluoryzuje w wietle UV. Oczywi cie niebezpieczne staje si codzienne u ywanie balsamów do cia a zawieraj cych. daj ce pi kny zapach. prowadz c do jej uszkodze . Kumaryna jest lotn substancj i nadaje tym surowcom charakterystyczny zapach suszonego siana.najlepiej nie stosowa w ogóle takich kosmetyków. butyl. niestety stwierdzono. Posiada podobne w a ciwo ci jak metylparaben. zw aszcza w stosunku do kosmetyków. w znacznej ilo ci w olejku lawendowym. Jest zwi zkiem. aromatyzuj cy. Parfum/fragrance rodek zapachowy. rodek zapachowy imituj cy zapach konwalii. Posiada w a ciwo ci przeciwbakteryjne. Linalool Jest naturalnie wyst puj cym terpenem. Wyst puje w olejkach. kolendrowym i ró anym.lub izobutylparaben. daje uczucie lekko ci i wie o ci.

iodopropynyl butylcarbamate 19. Zawiera tak e prowitamin B5 i kwas hialuronowy. parfum 6. Pozostawia przyjemne uczucie zadbanej i g adkiej skóry.panthenol 16. sk adnik rozpuszczaj cy inne sk adniki. triethanolamine 20.helianthus annuus seed oil 13. cucumis melo extract 3. Jest to ester zmi kczaj cy i u atwiaj cy zmieszanie sk adników kosmetyku. paraffinum liquidum 14. pestek winogron i s onecznika atwo si rozprowadza na skórze i szybko wch ania. Glycerin 59 . propylene glycol 17.disodium edta 7. a subtelny zapach melona zapewnia uczucie od wie enia. Rozpuszczalnik.BHT 18. isopropyl palmitate 10. która tworzy cienk warstw (s u c zatrzymaniu wilgoci i wspomaganiu wzrostu keratynocytów) i atwo przenika przez skór . glycerin 11. doskona a substancja nawil aj ca.vitis vinifera seed oil 12. Isopropyl palmitate (palmitynian izopropylu) Pochodna kwasu palmitynowego z oleju orzecha kokosowego. CI42090.glyceryl stearate citrate 5. U atwia rozprowadzenie kosmetyku. stabilizuj cy struktur kosmetyku. Wzbogacony naturalnym wyci giem z owoców melona.Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon Opis produktu: Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon w delikatny sposób piel gnuje skór . CI 19140 21.sodium polyacrylate 15. benzophenone-3 8. aqua 2. Aqua Jak wy ej. dmdm hydantoin 9. Sk ad: 1. nie je czeje.sodium hyaluronate 4.

Bezbarwna ciecz. Mieszanina p ynnych. wyg adzaj c . Vitis vinifera seed oil (olej z winoro li prawdziwej) Dzia a tonizuj co na skór . nie pozostawia t ustego filmu. które otrzymywane s z ropy naftowej. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produ któw. przeciwzapalne i normalizuj ce. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. Helianthus annuus seed oil (olej ze s onecznika) Olej o zapachu wie ego s onecznika.w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów .zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku.15%. Sk adnik. Dzi ki swoim w a ciwo ciom piel gnacyjnym sprawdza si w kosmetykach dzia aj cych przeciwko pierwszym zmarszczkom.Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. uelastycznia naskórek. zmi kcza i wyg adza skór . Doskonale si wch ania. szczególnie emulsji O/W i eli. Paraffinum liquidum (Parafina p ynna) Pochodzenia chemicznego. Panthenol (Pantenol) 60 . Ma dziaanie przeciwrodnikowe. U yta w du ych dawkach tworzy t usty film. Znakomicie nadaje si do robienia kremów lekkich dla cery t ustej. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza nawil a naskórek czyni c go elastycznym. sprawia. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. nietoksyczna. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. nawil aj c . nasyconych w glowodorów. zanieczyszczonej i mieszanej. jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. powoduj c zatykanie porów. d ugo a cuchowych. Jest z grupy olejów schn cych. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania. Zalecany jest do wszystkich typów skóry a przede wszystkim do t ustej i zanieczyszczonej. o s odkim smaku. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. który: .nawil aj cy skór . Sodium polyacrylate (poliaspartam sodowy) Substancja przyci gaj ca do skóry wod . oscyluje w granicach 5 .przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. zwi kszaj ca nawodnienie skóry. elastyczna i g adka. e skóra jest mi kka. pomadek i innych produktów kosmetycznych. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów jest stosowana przy produkcji kremów. . nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. . g sta. zapewniaj c ochron .jest substancj nat uszczaj c . Kosmetycznych gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . Nie jest szkodliwa. jak i w jej g bszych warstwach.

Ma w a ciwo ci emoliencyjne i nawil aj ce. mikro. zmi kczaj cym i wyg adzaj cym. C i A. Dobrze nawil ona warstwa rogowa naskórka staje si bardziej przepuszczalna dla substancji czynnych. Sodium hyaluronate (Hialuronian sodu) Naturalny mukopolisacharyd. Glyceryl stearate citrate (stearynian glicerolu cytrynian) Naturalny emulgator. Ma silne w a ciwo ci goj ce w uszkodzeniach skóry i b on luzowych. Propylene glycol (Glikol propylenowy) Mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . -w wielu innych kosmetykach. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. Podra nia skór i b ony luzowe. Jest naturalnym sk adnikiem oczyszczaj cym. Nie dzia a szkodliwie. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. nadmiernie wysuszon . D-pantenol jest aktywny biologicznie. czy ogólnie w rodkach czysto ci. Benzophenone-3 61 . w tym szczególnie K. Nie stosowa w czasie laktacji i ci y. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci.Wyst puje w dwóch odmianach izomerycznych L-pantenol i D-pantenol. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: -pastach do z bów. zw aszcza w osowatych. Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. witamin. Disodium edta = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. -jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. Wyg adza. uj drnia. Parfum rodki zapachowe. ale u niektórych osób mo e powodowa podra nienie i wyprysk.i makroelementów. oraz p ynach do p ukania ust. agodzi podra nienia i stany alergiczne. Cucumis melo extract (Ekstrakt z melona) Jest bogatym ród em wysokoenergetycznych cukrów. Ekstrakt z melona zawiera tak e niewielk ilo kwasów owocowych. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z kwasu cytrynowego oraz ro linnego kwasu stearynowego. U ywany jako regulator lepko ci.rodkach do higieny d oni. zmi kczacz. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. poprawia elastyczno . . Witamina K i witamina C maj wp yw na prawid owe funkcjonowanie naczy krwiono nych. Silnie stymuluje wzrost i odnow komórek zw aszcza w naskórku i skórze w a ciwej.

owrzodze . Od dawna jest podejrzewany o wywo ywanie raka. Blado ó ty proszek. Podejrzany o podobne dzia anie jak hormony. U osób wra liwych mo e wywo a alergie. ma ci. Wg rozporz dzenia o kosmetykach dopuszczalne st enie 0.EDTA. leków i kosmetyków. T uszcze te reaguj z tlenem ju w temperaturze pokojowej reakcj inicjuje wiat o oraz ladowe ilo ci metali ci kich. przy piesza procesy odnowy i regeneracji skóry. mietanek. Jest stosowana w profilaktyce oparze s onecznych i radiologicznych. w terapii odle yn. Formaldehyd powoduje szybkie starzenie skóry i jest silnym alergenem. detergentów. Jest wch aniany przez skór . oparze .to antyutleniacz dla preparatów kosmetycznych (g ównie typu W/O) zawieraj cych ro linne i zwierz ce t uszcze. Obecnie. rodkach i kosmetykach do piel gnacji ust. Dmdm hydantoin (Hydantoina MDM) Cz sto stosowany w kosmetykach zwi zek utrwalaj cy. Na skór dzia a nawil aj co. zmi kczaj co. Dzia a synergistycznie z sekwestrantami . CI 19140 ó ty. Dodawana do kremów. Pochodny od formaldehydu . toników.mo e w produkcie lub na skórze uwolni formaldehyd. W kosmetologii jest uwa ana za substancj przeciwzaskórnikow i oczyszczaj c . BHT jest z powodzeniem zast powny przez naturalny antyoksydant w postaci olejowego ekstraktu z rozmarynu. nierozpuszczalny organiczno-syntetyczny pigment.butylohydroksytoulen. poprawia ukrwienie skóry.05% oraz niedopuszczony do stosowania w: rodkach do higieny jamy ustnej. Substancja przeciws oneczna. Zwi zek halogenoorganiczny. oczyszczaj co. Iodopropynyl butylcarbamate (Butylokarbaminian jodopropynylowy) Substancja pochodzenia chemicznego. UV-absorbent rozpuszczalny w t uszczach. Zwi ksza przep yw krwi przez naczynia skórne. Mo e wywo ywa podra nienia. Zapobiegaj cy psuciu si wielu produktów ywno ciowych. mleczek. BHT (Butylowany Hydroksytoluen) antyutleniacz BHT BHT . Chroni przed zepsuciem przez mikroorganizmy i utrzymuje dany produkt w jak najlepszym stanie jako ciowym. BHT stosowany jest jako substancja opó niaj ca ich autooksydacj . Jest natomiast niezast pionym stabilizatorem wprowadzonych do formulacji kosmetycznej polifenoli z ekstraktu z zielonej herbaty. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem i poparzeniem s onecznym. kwas cytrynowy. Triethanolamine Alkohol alifatyczny o wzorze sumarycznym N(CH2CH2OH)3. W czasie bada wykaza swoj obecno w mleku matki. przeciwtr dzikowo. dopuszczony do zabarwiania artyku ów spo ywczych. U ywany jako konserwant. CI42090 62 .(Oksybenzon) Pochodzenia chemicznego. przeciwzaskórnikowo. filtruj ca promieniowanie UVA i UVB.

do 1000 w postaci wosku i od 4000 w formie wosku twardego. które nie je czej . lotionów O/W i W/O. szamponach. cynamonie. zmi kczaj cy. W warunkach standardowych to bia e. PEG ± glikol polietylenowy. makija u.: urawinach. które by y wymagane na pierwszym kolokwium: Cycolhexasiloxane (cyklosze ciosiloksan) ± rodek powoduj cy zmi kczanie skóry . Stearyl Alkohol Alkohol stearylowy lub inaczej oktadekanol-1 Powoduje z uszczanie si i odbudow nowej warstwy naskórka. rodek powierzchniowo czynny. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym.Pigment zamkni ty w oczkach krzemionkowych. od ywkach do w osów i dezodorantach. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsumenta w trakcie u ycia. Wykorzystywana jest w wielu ró nych produktach. PEG ± 7 Glyceryl Cocoate Po czenie glikolu polietylenowym i estru glicerolu (pochodz cego z oleju orzecha kokosowego) tworz ce rodzaj sacharozy (cukier) wyci gu. liwkach. oczyszczania skóry. produktach do golenia. mleczek. nie wymagaj konserwowania. E211. Dobrze rozpuszcza si w wodzie (w temperaturze 20°C 55 g na 100 cm ). w tym rodkach do k pieli. czasami alergizuj cy. nie przet uszczaj c skóry. borówkach. a zarazem jest to rodek zmi kczaj cy naskórek.1%) w produktach naturalnych takich jak np. Sodium Benzoate (benzoesan sodu) Zwi zek organiczny. do piel gnacji skóry. 63 . PEG o masie do 600 Daltonów wyst puje w postaci p ynnej. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0. Przez rozcie czenie z wod mo na uzyska roztwory o dowolnej konsystencji. Dodatkowe sk adniki. Syntetyczny niebieski barwnik.8 znalaz a zastosowanie jako substancja rozcie czaj ca i wi ca wilgo . krystaliczne cia o sta e. jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. sól sodowa kwasu benzoesowego. PEG Polietylenowany polimer tlenku etylenu (piloethylene glycol). C18H37OH Laureth ± 4 Emulgator stosowany w produkcji kremów. PEG jest dobrze tolerowan substancj . Emulgator. PEG ± 8 PEG. Wa na jest natomiast ochrona przed wiat em.

Thioglycolic Acid Kwas tioglikolowy.Polyquaternium ± 10 Bialy ziarnisty proszek o zapachu aminy. Glycol Distearate U ywany jako zm tniacz. Jest to polimer. Ze wzgl du na to. Glycol Stearate. atwo utlenia si zw aszcza w obecno ci ladów miedzi. ig owe kryszta ki. który wyst puje w mi cie pieprzowej. Magnesium Stearate). która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. p yny do mycia naczy itp. o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np. manganu.cho oprócz dawania uczucia ulgi nie ma adnych w asno ci leczniczych. Jest te dodawany do ma ci na ból mi ni. Jest te stosowany jako jeden ze sk adników wielu kompozycji zapachowych stosowanych w kosmetyce. papierosy. Pochodzenie: przewa nie pochodzenia ro linnego. Carrageenam 64 . Miesza si z woda. S abo rozpuszczalny w wodzie.3R. przypominaj cym mi t pieprzow . Mentol jest wyodr bniany g ównie z mi ty pieprzowej i innych gatunków mi ty. a 4 zosta y otrzymane na drodze syntetycznej (tzw. neomentol). alkoholem etylowym i eterem dietylowym. e posiada on a 3 centra chiralno ci. Jego wdychanie lub spo ywanie daje szybko odczuwalne wra enie ch odu i wie o ci. p ynach do piel gnacji i makija u. Jest on jednym ze sk adników wielu olejków eterycznych innych ro lin. proszki do prania. Stosowany do produkcji p ynów do trwa ej ondulacji na zimno.4R. posiada 8 izomerów optycznych. U ywany jako: substancja aktywnie myj ca. Najsilniejsze w asno ci zapachowo-znieczulaj ce posiada izomer o konfiguracji absolutnej 1S. o ostrym. podwy szaj cy lepko . Glycol Distearate. stosowany w szamponach i p ynach k pielowych. stosowany masowo w przemy le kosmetycznym i pomocnicznych rodkach farmaceutycznych. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie.. . elaza. Mentol posiada w asno ci znieczulaj ce i zmniejszaj ce podra nienie b on luzowych. z których 4 wyst puj w naturze. aromatyzuje si nim chusteczki higieniczne. przenikliwym zapachu. W temperaturze pokojowej tworzy bia e.Cocamidopropyl Betaine agodny rodek powierzchniowo czynny. Mentol Wzór sumaryczny: C10H20O. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate. nazwa systematyczna: 2-izopropylo-5-metylo cykloheksanol) alkohol z grupy terpenów. Bezbarwna ciecz o przykrym zapachu. W kosmetykach i produktach higieny osobistej jest u ywany g ównie w produktach do piel gnacji w osów. Jest stosowany w specyfikach wspomagaj cych leczenie przezi bie i kataru . dobrze rozpuszcza si w polarnych rozpuszczalnikach organicznych. tensydsubstancja powierzchniowo czynna. Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo . Otrzymywany przez dzia anie wodorosiarczków litowców na kwas chlorooctowy.

Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. stosowany te w p ynach po goleniu. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. jako stabilizator w szamponach. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. Mieszanka sk adników syntetycznych uzyskiwanych z ropy naftowej i tlenku etylenu. do poch aniania dwutlenku w gla i pary wodnej z powietrza. Polysorbate 60 Polisorbaty s emulgatory. Podra nia gruczo y ojowe i potowe Potassium Hydroxide Wodorotlenek potasu jest nieorganiczny zwi zek z formu y K OH. nazywana w mineralogii halitem. Salicylic Acid (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. bardziej spr ysta. bazuj ca na PEG. Polisorbaty s t uste p yny pochodne od PEG-ylated sorbitanu (pochodna sorbitolu) estryfikowane z kwasów t uszczowych. Emulgator aktywnie myj cy. Mo e silnie dra ni skór . Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej.wie ym zapachem. nawil aj cych. C 12-15 Pareth ± 3 Emulgatory. Stosowany jako rodek susz cy i biel cy. 3-5% tworzy stabilny el. Podobnie jak agar-agar uzyskuje si go po przez ekstrakcje gor ca wod czerwonych alg morskich Eucheuma. produktach do k pieli. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego. s abo higroskopijn . zaczerwienie i wi d skóry. rodki owierzchniowo czynne. pochodzenia chemicznego. kwiatowo. e skóra staje si g adsza. Powoduje. Krystalizuje w uk adzie regularnym. W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. jednak o niewielkim st eniu maksymalnym. S one cz sto u ywane w kosmetykach do rozpuszczania olejków eterycznych na bazie wody produktów. zapachowych i mleczkach. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . od wie aj co i wyg adzaj co na skór . Sodium Chloride (chlorek sodu NaCl) Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn . dobrze rozpuszczaln w wodzie.Karagen. Butylphenyl Methylpropional Sk adnik nadaj cy zapach. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. wp ywa dezynfekuj co. W kosmetykach karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. stosuje si go te do wyrobu mi kkich myde . tensydy. do piel gnacji w osów. 65 . Mo e wywo a wyprysk alergiczny. g ównie soli. Bezbarwny. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. 2% karagenu w goracej wodzie tworzy kisielowaty el. stosowany do otrzymywania innych zwi zków potasu. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczenie skory i w osów. w syntezach organicznych jako mocna zasada.

Roztwory gumy guar cechuje: dobra lepko przezroczysto pseudoplastyczno brak granicy odkszta calno ci elastyczno . rozpuszczalnik dla niektórych barwników. cz sto wykorzystywany w dermatologicznych produktach. Im wy sze jest pH tym elowanie zachodzi atwiej. elowanie gumy guar wywo uje obecno jonów boranowych lub kationów. Alkohol cetylowy nadaje im po lizg. farb i ywic. dzia a antyseptycznie. poprawia rozczesywanie w osów U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów. pozostawiaj c warstewk fazy wodnej.5 do pH 10. Stosowany jest w wi kszo ci kosmetyków ze wzgl du na powy sze w a ciwo ci a tak e ze wzgl du na odczucie na skórze ± kremy bez niego s bardziej t pe ± tzn. Jest to rodek bakteriobójczy (zwykle u ywane w po czeniu z czwartorz dowymi zwi zkami amonowymi). czyli sól kuchenna. przy czym ele te s termoodwracalne. zbyt szybko si wch aniaj . Fenoksyetanol to organiczny zwi zek chemiczny. wyg adza skór . Emulgator. zag szczaj cy oraz stabilizuj cy produkty. Guar Guma guar . przed u a wch anianie olejów 66 .polisacharyd o rozga zionej budowie i wyj tkowo wysokiej masie cz steczkowej. Wykazuje bardzo du stabilno w szerokim zakresie pH bo a od warto ci 3. Phenoxyethanol Najbardziej znan nieorganiczn sol chlorkow jest chlorek sodu. Stapiany z mas ami podnosi ich temperatur topnienia . takich jak kremy do skóry i filtry przeciws oneczne. rodek odstraszaj cy owady.Hydrohypropyltrimonium Chloride G ównie jest pochodzenia ro linnego. Cetyl alkohol Alkohol cetylowy nawil a. oleista ciecz.5. Obni aj c warto pH poni ej 7 obserwuje si przej cie z elu do zolu. Jest on równie najbardziej powszechn sol . Jest do dobrze rozpuszczalny w wodzie. zag szcza. Jest równie stosowany jako utrwalacz do perfum. Jest to bezbarwna. Dzia a antystatyczne. Stosowany jest w ilo ciach do 30%.przydaje si przy kostkach do masa u. Alkohol cetylowy jest stabilizatorem emulsji (nie jest emulgatorem cho sam z wod si emulguje tworz c emulsje W/O).

Sodium hydroxide 30. 3 -octadecaneoliol 12. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. Paradoksalnie. Nie zawiera silikonu i parabenu. Citrus medica cimonum peel extract/lemon peel extract 34. Parfume/fragrance AQUA (woda) Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym.Cocamide mipa 25. jak i mineralnym. Pyridoxine HCL 15.3-octade canediol 10. Hexylene glycol 35. Panax ginseng exstract/ p anax ginseng root extract 8. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych.Hydroksypropyl guar 28. Salicylic acid 4. przez co skóra wygl da na j drniejsz .Szampon wzmacniaj cy Garnier Fructis Volume Restructure Lekka kremowa konsystencja dla w osów cienkich. Glycol distearate 22. Propyle glycol 9.Sodium chloride 20.Saccharum officinarum extract/sugar cane extract 11. Woda jest rozpuszczalnikiem. Sodium laureth-8 sulfate 23. Citric acid 16. Isopropanolamine 13. Nie obci a w osów Sk ad kosmetyku: Aqua/water 17. Benzyl alcohol 6. Magnesium oleth sulfate 2. Sodium benzoate 26. Wzmocnione i odbudowane w osy nabieraj obj to ci od wewn trz i staj si lekkie i mi kkie w dotyku.Butylphenyl methylpropional 33. Glycerin 21.hydroksypropyltrimonium chloride 29. 67 .Sodium oleth sulfate 27. delikatnych.Sodium laureth sulfate 18. Niacinamide 24. Pyrus malus extract/apple fruit extract 14. a co za tym idzie ± m odsz . 2 -oleamido-1. Polyquaterminum ± 30 3. Camellia sinensis extract/ camellia sinensis leaf extract 5. Magnesium laureth ± 8 sulfate 31. Carbomer 32. os abionych i bez obj to ci. Linalool 7. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka.Disodium cocoamphodiacetate 19. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry.

SODIUM LAURETH SULFATE (Lauretosiarczan sodowy)
Jest to zwi zek powierzchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. Zwi zek oksyetylenowany, to znaczy, e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu, które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ), ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. Ponadto lepiej rozpuszcza si w wodzie. W szamponach, które s przeznaczone do w osów t ustych stosuje si du e st enie tego sk adnika.

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE
Sk adnik myj cy, u ywany jako agodny detergent.

SODIUM CHLORIDE (chlorek sodu NaCl)
Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn , dobrze rozpuszczaln w wodzie, jednak o niewielkim st eniu maksymalnym, s abo higroskopijn . Krystalizuje w uk adzie regularnym. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna, nazywana w mineralogii halitem. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Powoduje, e skóra staje si g adsza, bardziej spr ysta. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j , wp ywa dezynfekuj co, od wie aj co i wyg adzaj co na skór .

GLYCERIN (Gliceryna)
Jest alkoholem, przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. Szeroko stosowana w kosmetyce. Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór .

GLYCOL DISTEARATE
U ywany jako zm tniacz. Jest to polimer, o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np.. Glycol Stearate, Magnesium Stearate). Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo , która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate, Glycol Distearate. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie.

SODIUM LAURETH-8 SULFATE (Lauretowy siarczan sodu)
Jest to alkoholowa forma z Sodium-Lauryl-Sulfate. Sodium laureth-8 sulfate - jest odrobin mniej dra ni ca, mo e jednak doprowadzi do silnego wysuszenia. Obydwa rodki w szamponach i rodkach czyszcz cych

68

mog poprzez reakcje z innymi zawarto ciami budowa kancerogenne azotany i dioksyny. Nawet przy jednorazowym u yciu szamponu mog wi ksze obj to ci azotanów dosta si do krwiobiegu.

NIACINAMIDE (Niacyna) NIACINAMIDE (Niacyna)
Niacyna wspó dzia a z ryboflawin i tiamin w procesach metabolicznych. Jako sk adnik koenzymów niacyna uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w organizmie. Uczestniczy w procesach regulacji poziomu cukru we krwi, w regulacji poziomu cholesterolu w organi mie, w regulacji przep ywu krwi w naczyniach czy te w utrzymaniu odpowiedniego stanu skóry. Wspó dzia a w syntezie hormonów p ciowych (estrogeny, progesteron). Niacyna nie jest magazynowana w organi mie ludzkim a jej nadwy ki zostaj wydalone z moczem, dlatego te w bie cej diecie musz znajdowa si odpowiednie ilo ci witaminy PP.

COCAMIDE MIPA
Jest to ó tawa ciecz, stosowana jako rodek powierzchniowo czynni a tak e w produktach do oczyszczania skóry g owy i w osów.

SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/SUGAR CANE EXTRACT
Naturalne alfa-hydroksy kwasy z jagody, trzciny cukrowej, klonu cukrowego, pomarara czy i cytryny. Zwi ksza witalno cebulek w osowych, zmniejsza wypadanie w osów, zapobiega podra nieniom skóry g owy. Zamienne stosowany jest wyci g cukrowy (sugar cane extract).

SODIUM BENZOATE (benzoesan sodu)
Zwi zek organiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, E211. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsu menta w trakcie u ycia. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. W warunkach standardowych to bia e, krystaliczne cia o sta e. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0,1%) w produktach naturalnych takich jak np.: urawinach, borówkach, liwkach, cynamonie.

SODIUM OLETH SULFATE (Siarczan sodu oleth)
Bezwodny - który tworzy bia e kryszta y topi ce si w 884°C. Bezwodny siarczan sodu jest silnie higroskopijny i jest cz sto stosowany jako rodek susz cy. Nie wyst puje w naturze - otrzymuje si go przez wypra anie siarczanu uwodnionego. Jest sk adnikiem stosowanym w szamponach do w osów suchych i zniszczonych.

69

HYDROKSYPROPYL GUAR
Otrzymywany z ziaren india skiego drzewka. Przewa nie wyst puje w postaci sproszkowanej. Wzmacnia w osy i u atwia ich rozczesywanie.

HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
G ównie jest pochodzenia ro linnego. Dzia a antystatyczne, poprawia rozczesywanie w osów. U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów.

SODIUM HYDROXIDE (wodorotlenek sodu)
Wzór chemiczny: NaOH. Jest to zwi zek nieorganiczny, bardzo silna zasada. Sk adnik reguluj cy odczyn produktu ±regulator kwasowo ci. W kosmetyce wodorotlenek sodu stosuje si do wyrobu myde .

MAGNESIUM OLETH SULFATE (siarczan magnezu)
Epsomit, bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie i glicerolu, nierozpuszczalna w alkoholu, temperatura topnienia 1124C. Siarczan magnezu wchodzi w sk ad wielu minera ów (np. kizerytu, kainitu) i wód mineralnych. Tworzy hydraty. Siedmiowodny MgSO47H2O nosi nazw soli gorzkiej (lub angielskiej) i jest stosowany jako rodek przeczyszczaj cy, lek przeciwt cowy, odtrutka na strychnin .

POLYQUATERMINUM ± 30
Jest kationowym polimerem u ywany w produktach do stylizacji w osów, pianki p yny, ele, szampony, od ywki. U atwia rozczesywanie w osów, poprawia obj to fryzury. SALICYLIC ACID (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Mo e silnie dra ni skór . W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego.

70

w tym myd a. Kwiaty s ó te lub fioletowe. 2-OLEAMIDO-1. Jest bylin o mi sistym zgrubia ym korzeniu. która zosta a opatentowana jako sk adnik przeciw wypadaniu w osów. Jest ciecz oleist . Cz ciowo rozpuszczalny w wodzie. g ównym celem jest zwalczanie wolnych rodników w organi mie. PROPYLE GLYCOL (Glikol propylenowy) Stosowany w wielu kosmetykach jako rozpuszczalnik. otrzymywan z ropy naftowej. Ma przyjemny zapach (kwiatowy. Linalool jest u ywany przez profesjonalistów jako szkodników pche i owadobójczy. ca kowicie rozpuszczalny w alkoholach i eterze dietylenowym. alkoholu i acetonie. Linalool stosowany jest jako zapach w el do higieny i czyszczenia. z ego trawienia i poprawia samopoczucie. szampony i p yny.CAMELLIA SINENSIS EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT (ekstrakt z zielonej/czarnej herbaty) Ekstrakt z zielonej herbaty jest bogaty w bioflawonoidy. bezbarwna ciecz o agodnym przyjemnym zapachu. BENZYL ALCOHOL Pol. blokuje dzia anie substancji rakotwórczych. Stosowany w kosmetykach do pi l g nacji skóry i w osów opó nia proces starzenia si skóry oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek i tr dziku. PANAX GINSENG / PANAX GINSENG ROOT EXTRACT (wyci g z e szenia lub jego korzenia) Funkcja: produkt zwi kszaj cy odporno organizmu. ja minowy. czarne jagody pó nym latem. 71 . podobn do gliceryny. zamienij si w okr g e. perfumach. stosowanych w myd ach. Substancja rozpuszczalna w wodzie. Chroni przed chorobami przewodu pokarmowego i uk adu oddechowego. ze wzgl du na jego w a ciwo ci bakteriostatyczne. z nutk pikanterii). hiacyntowy). Alkohol benzylowy (BN) Funkcja: rozpuszczalnik. Alkohol benzylowy jest u ywany ogólne jako rozpuszczalnik do farb. Cz sto dodaje si roztwory do wlewów do ylnych leków jako rodek konserwuj cy.3-OCTADE CANEDIOL Jest to substancja. lakierów i epoksydowych pow ok ywicznych. detergenty. bezbarwna i bezwonn . rosn w kszta cie parasola. LINALOOL Funkcja: substancja zapachowa. Wyst puje w ró nych olejkach eterycznych (np. Zwi zek organiczny o wzorze C 6 H 5 CH2 OH. Wyci g z korzenia e -szenia uwa ny jest za jeden z najskuteczniejszych sk adników preparatów odm adzaj cych skór . Jest równie prekursorem wielu estrów. Stosowany w leczeniu bólów g owy. konserwant. Jest naturalnie wyst puj cym terpenem w wielu kwiatach i ro linach przyprawowych.

wyra nie wp ywa na cykl wzrostu w osa i stosowana zewn. które kontroluj przebieg wielu kluczowych reakcji biochemicznych. Katalizator przemian biochemicznych bia ek.ISOPROPANOLAMINE (isopropalamina) 1-amino-2-propanol Funkcja: emulgator. elach do mycia twarzy. W nadmiernych ilo ciach mo e powodowa sw dzenie skóry oraz zaczerwienienie naskórka. Stosowana miejscowo ma dzia anie dra ni ce na skór .w tym znaczne zwi kszenie ilo ci w osów dojrza ych . szczytu nosa. os abienie i nerwowo . b on luzowych jamy ustnej. stóp. Rozpuszczalna w wodzie bezbarwna ciecz o delikatnym zapachu amoniaku Jest u ywana jako sk adnik rodków owadobójczych. Ponadto nadaje lepko preparatom. rodków powierzchniowo czynnych. B Bia y krystaliczny proszek. ojotok. rozdra nienie. substancji chemicznych.wzrost liczby w osów . Rozpuszcza si w wodzie. PYRIDOXINE HCL (pirydoksyna HCL . powoduje: . Zapobiega tworzeniu si rozst pów poprawia wygl d cellulitu i koloryt skóry. 72 . z niektórymi sk adnikami tworzy ele. inhibitor korozji i dysperguj cy pigment.zwi kszenie rednicy w osa . lekko gorzkawym. gumach.witamina B6) Funkcja: prekursor wa nych koenzymów.aktywacje mieszków w osowych Na ekstrakcie jab kowym opieraj si produkty na porost brwi i rz s. Karbomer jest najcz ciej stosowan w kosmetykach substancj stabilizuj c i zag szczaj c . Zawarta w skórkach jab kowych procyjanidyna B-2. balsamach i mleczkach. CARBOMER (karbomer) Funkcja: substancja zag szczaj ca. zw aszcza w kremach. s abo w 95-procentowym etanolu. chroni przed przedwczesnym starzeniem si skóry poprzez ograniczenie dzia ania szkodliwych skutków wolnych rodników. PYRUS MALUS EXTRACT/ APPLE FRUIT EXTRACT (kwas jab kowy/ekstrakt jab kowy) Funkcja: pomaga zapobiec awarii kolagenu. t uszczów i w glowodanów. wypadanie w osów. stabilizator Karbomer jest niezwykle popularnym w przemy le kosmetycznym polimerem otrzymywanym z kwasu akrylowego (który jest bardzo niebezpieczn substancj chemiczn ). Znajduje zastosowanie w formu ach do piel gnacji cia a. Awitaminoza: stany zapalne skóry r k.

HEXYLENE GLYCOL (glikol heksylowy) Jest to rozpuszczalnik. proszki i tabletki) i do piel gnacji cia a (np. Wykazuje dzia anie konserwuj ce oraz czyszcz ce. W temperaturze pokojowej jest bia ym krystalicznym proszkiem. produktach do k pieli. Organy cytrynowe maj dzia anie ci gaj ce.2. podra nionej. piwa.wie ym zapachem. ele pod prysznic. Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. który wp ywa na organizm stymuluj co oraz poprawia my lenie i koncentracj . Powstaje w wyniku destylacji z par wodn skórki owocu cytryny. BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL Sk adnik nadaj cy zapach. promuje gojenie. zapachowych i mleczkach.3-propanotrikarboksylowy Funkcja: substancja czynna. no nik substancji aktywnej. szampony. wina . Inne zastosowanie: . PARFUME / FRAGRANCE 73 . tr dzikowej. stosowany te w p ynach po goleniu. LEMON PEEL EXTRACT (Wyci g ze skórki cytryny) Jest otrzymywany z wie ej skórki z cytryny.przyjazny rodowisku rodek czyszcz cego .CITRIC ACID (kwas cytrynowy) kwas 2-hydroksy-1. Najcz ciej stosowany w kosmetyce w preparatach oczyszczaj cych lub myj cych: toniki. kwiatowo. konserwant. antyseptyczne. Stosowany na skór dzia a antybakteryjnie i agodz co. a dzi ki zawarto ci bioflawonoidów. Jest to bardzo korzystne dla uk adu kr enia (wp ywaj c na lepszy przep yw krwi) i pomocne w walce z cellulitem. t ustej. polecany przy podra nieniach i stanach zapalnych skóry. wie ym cytrynowym zapachu. Dzia a antyzapalnie. zaczerwienie i wi d skóry. do piel gnacji w osów. Ma posta s omkowego.antycelulitowe. sole do k pieli). Podra nia gruczo y ojowe i potowe. uszczelnia naczynka. przezroczystego p ynu o delikatnym.wyst puje w metabolizmie praktycznie wszystkich istot ywych (pó produkt w cyklu Krebsa) Kwas cytrynowy jest u ywany wraz z wodorow glanem sodu w szerokim zakresie produktów musuj cych. Przy du ych st eniach wykazuje dzia anie dra ni ce. od wie a.w biochemii . Mo e wywo a wyprysk alergiczny. zarówno do po kni cia (np. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. ma w a ciwo ci konserwuj ce i hamuj ce rozwój drobnoustrojów. nawil aj cych. S aby kwas pochodzenia ro linnego wyst puj cy g ównie w owocach cytrusowych. wykazuje równie dzia anie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe.dodatek do napojów bezalkoholowych. Polecany dla cery naczynkowej. mieszanej i dojrza ej. antybakteryjne.dodatek do przepisów kulinarnych (w miejsce wie ego soku z cytryny) . dzia aj jak antybiotyk. rozja niaj ce. CITRUS MEDICA CIMONUM PEEL EXTRACT/LEMON P EEL EXTRACT (Hydrolat cytrynowy/wyci g ze skórki cytryny) Funkcja: dzia anie antyseptyczne.

kwiatów. Ze wzgl du na wysokie koszty i ograniczon mo liwo stosowania naturalnych sk adników u ywa si aromatu jako substytutu naturalnego zapachu. których dzia anie polega na przepuszczeniu promieni nadfioletowych przez szklany filtr zawieraj cy tlenek potasu i niklu. olejów naturalnych. owadów itp.Sk adnik nadaj cy zapach i smak. to badaniu podlegaj ich opi ki i zeskrobiny spod wolnego brzegu paznokcia. naskórka. nasion. a je li w obr bie zmian wyst puj p cherzyki. Sk ada si z czterech arówek. p dów. aby nie doprowadzi do zagotowania roztworu KOH. to pobiera si ich pokrywy. Dermatologia 154. owoców. wydzielania si itp. a po podgrzaniu trzeba ponownie ucisn szkie ko nakrywkowe. -hodowla -badanie histopatologiczne -badanie enzymatyczne 74 . warzyw.jest to specjalna lampa daj ca mo liwo dok adnego obejrzenia skóry. Najistotniejsz rol zapach odgrywa w przemy le perfumeryjnym. ywic. Ró ne miejsca na skórze charakteryzuj si innym odbiciem. Aromaty pozyskuje si w drodze ekstrakcji. W obrazie mikroskopowym strz pki grzyba widoczne s w postaci d ugich. rozga ziaj cych si zabarwionych na zielonkawy kolor nitek o jednolitej szeroko ci. Nast pnie szkie ko podstawowe mo na delikatnie podgrza zachowuj c ostro no .badanie podmiotowe i przedmiotowe . z ró nego rodzaju róde . m. przekraczaj cych granice kom. Je eli zaj te s paznokcie. Diagnostyka grzybicy: .Diagnostyka grzybicy. Materia do bada mikrologicznych w przypadku zmian na skórze jest pobierany w zale no ci od odmiany klinicznej zaka enia w postaci zeskrobin z obrze a wykwitów. Jest istotnym sk adnikiem przewa aj cej wi kszo ci produktów kosmetycznych. li ci. W kolejnym etapie na tak przygotowany materia nak ada si szkie ko nakrywkowe i lekko przyciska opuszk palca lub o ówkiem zako czonym gumk w celu rozkruszenia zrogowacia ych elementów naskórka. z wszelkiego rodzaju ro lin. Jego g ównym celem jest nadanie produktowi odpowiedniego aromatu kojarz cego si z sugerowanymi na opakowaniu sk adnikami. ó ta fluorescencja w upie u pstrym Zielona w grzybicy drobnozarodnikuj cej Matowo zielona w grzybicy woszczynowej -preparat bezpo rednio *** (ocena mikroskopowa ±badanie mikologiczne) w odczynniku o wybitnych w a ciwo ciach rozja niaj cych komórki paznokcia. Diagnoz mo na postawi na podstawie zjawiska fluorescencji.in. W grzybicy skóry g owy ow osionej do badania pobierane s równie w osy. Zakres oferowanych aromatów w przemy le kosmetycznym si ga kilkudziesi ciu tysi cy podstawowych odmian. Kolejny etap badania polega na przeprowadzeniu oceny mikroskopowej tak przeprowadzonego preparatu.. destylacji.ogl danie zmian pod lupa -badanie w lampie Wooda(lampa ta emituje promieniowanie ultrafioletowe o d ugo ci fali wynosz cej 365nm) ***Lampa Wooda. z zaj tych przestrzeni mi dzypalcowych. Nast pnie pobrany materia umieszcza si na szkie ku podstawowym mikroskopu i zakrapia dwiema kroplami 20% roztworu KOH. Wyró nia si aromaty naturalne i syntetyczne.

rozcieranie(tk.pozycja do masa u -musi by wygodna dla pacjenta i osoby masuj cej 8. mikrobowe i inne. jak równie innych mediatorów (serotonina. Podskórna). lekowe.Czas wykonywania masa u: -masa ca kowity. 3. Fizjoterapia i masa 156. w którym zachodzi reakcja mi dzy zwi zanymi na ich powierzchni przeciwcia ami klasy IgE i alergenem. e o to nie b d pyta ale warto wiedzie 155.Odpowiednie u o enie osoby masowanej 6.Liczba powtórze ruchowych w technice -masa ca kowity(6-8razy) -masa cz ciowy(8-10 do 12 razy) 4. -masa cz ciowy. co jest zwi zane z uwalnianiem si g ownie histaminy.Kolejno techniki. Te same mediatory mog by wyzwalane w wyniku reakcji nieimmunologicznej (tzw.Zasady obowi zuj ce w masa u klasycznym 1.masa wykonujemy na odkrytym ciele. Etiopatogeneza pokrzywek Etiopatogeneza. wyciskanie(przy diecie odchudzaj cej.praca na rozlu nionych mi niach 9odpowiednia temp. wstrz sanie. leukotrieny) z ulegaj cych de granulacji komórek tucznych. pomieszczenia (20-21stopni C) 10.(u ywamy powierzchni d oni.prostaglandyny. wibracje.G ównym kryterium upowa niaj cym do rozpoznania grzybicy i rozpocz cia leczenia jest wyizolowanie i identyfikacja grzyba od pacjenta.B bel pokrzywkowy powstaje w wyniku wzmo onej przepuszczalno ci naczy i obrz ku.40-60 min.to podaj tak dla informacji my l .dobór odpowiedniego rodka po lizgowego 75 .5-20 min.objawy w pokrzywce niealergicznej s identyczne. Kierunek ruchu masa uzawsze dosercowy. okci) 2. nie masujemy w z ów ch onnych zgodny z przebiegiem naczy krwiono nych i limfatycznych 5. obrz ki). pokarmowe. *** . Alergenami s antygeny wziewne.g askanie( naskórek). W pokrzywce alergicznej jest to odczyn immunologiczny typuI. oklapywanie. Reakcja pseudoalergiczna). ugniatanie. a po masa u cia o przykrywamy. aby zachowa temperatur cia a 7. przedramion.

76 . dny i cukrzycy. Stany po zapaleniu p uc i oskrzeli. zaburzeniom w uk adzie kr enia i oddychania.11. Nieznacznego stopnia ot uszczenie serca. Blizny pourazowe i pozabiegowe. Astma oskrzelowa w okresie mi dzynapadowym. poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia tych schorze . Choroby skóry: Choroby naczy limfatycznych. Dla uzyskania przyrostu masy mi niowej. hipotrofii. Natomiast szeroko stosuje si masa ogólny w stanach wyczerpania u osób bez zmian organicznych. Masa ogólny wykorzystuje si równie w leczeniu nerwic typu psychogennego. Obni one ci nienie krwi.przeprowadzenie wywiadu z pacjentem 157. W celach kosmetycznych. masa traktowany jest jako uzupe nienie kuracji. U dzieci dobre efekty lecznicze uzyskuje si w leczeniu krzywicy. jako profilaktyka odle yn w rekonwalescencji jako masa kondycyjny aby zapobiec odle ynom w stanach zwi zanych z d ugim przebywaniem w ó ku w oty o ci i nadwadze niedow ady pora enia przykurcze stawowe stany po unieruchomieniu st uczenia cellulit bóle krzy a wady postawy Wskazania do masa u cz ciowego Choroby uk adu kr enia: Przewlek a niewydolno kr enia obwodowego. Zaniki mi ni pochodzenia neurogennego. hipotonii mi niowej i nadwagi. Mo na go stosowa w ogólnych zaburzeniach statyki jako sposób zapobiegania odle ynom. jak równie w sporcie. Zmia d enia mi ni.Wskazania i p/wskazania do masa u ca o ciowego i cz ciowego Wskazania do masa u ca kowitego Masa ogólny jeszcze niedawno stosowany by w leczeniu oty o ci. Obecnie. w rekonwalescencji jako masa kondycyjny. Choroby uk adu oddechowego: Przewlek y nie yt oskrzeli. Choroby mi ni: Przeciwdzia ania zanikom mi niowym z nieczynno ci.

W amliwo ci ko ci. W zespole wypadni cia kr ka mi dzykr gowego. Wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narz du ruchu. skr cenia. W daleko posuni tej mia d ycy.Zerwania w ókien mi niowych. Przewlek e zapalenie stawów mi ni i ci gien. W zapaleniu szpiku kostnego z przetokami. W zapaleniu y . W chorobie nadci nieniowej. Zmiany zniekszta caj ce kostno-stawowe. W chorobach nowotworowych. Choroby reumatyczne: Wszelkie postacie go ca. W stanach ropnych. Choroby nerwów obwodowych: Przewlek e zapalenia nerwów. Przeciwwskazania do stosowania masa u Nie wykonujemy zabiegu: U chorych gor czkuj cych. zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa. W okresie menstruacji. p askostopie. Wady postawy. W ostrych i podostrych systanach zapalnych. Przy owrzodzeniu podudzi. Zapalenie wielonerwowe splotów nerwowych. W chorobach zaka nych. Zmiany zwyrodnieniowe stawów. W okresie ci y. Przy wie ych zakrzepach. Choroby dzieci ce: Zwichni cie stawu biodrowego. Choroby o rodkowego uk adu nerwowego: Zapalenie przednich rogów rdzenia. Zapalenie pochewek ci gnistych. zwichni ciach. W chorobach skóry. Stany po z amaniach. zwichni cia. Zmiany zwyrodnieniowe stawów mi kkich. Stany po urazach o rodkowego uk adu nerwowego. Stany przed zabiegami operacyjnymi narz du ruchu. nerwobóle. stany pooperacyjne narz du ruchu. krwotoki lub tendencje do wyst pienia krwotoku wczesny okres po z amaniach. wypryski i przerwanie ci g o ci. Choroby narz du ruchu: St uczenia. skr ceniach wie e zakrzepy t tniaki 77 . W niewyrównanych wadach serca. Zmeczenie mi ni po wysi ku fizycznym. którym towarzysz p cherze. Choroby ko ci i stawów z przykurczami. W post puj cym zaniku mi ni. Wylewy krwawe w tkankach mi kkich po ust pieniu ostrego odczynu miejscowego.

arówka niebieska lub fioletowa . wzmacnia uk ad immunologiczny i poprawia kr enie krwi. nowotwory.wskazania takie same.arówka czerwona . aby wiat o obejmowa o równomiernie na wietlan powierzchni . Szk o koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne czerwone. przy skórach suchych i wra liwych. eby reflektor ustawi w taki sposób. nadci nienie. a jednocze nie aby ustawienie g owicy uniemo liwia o oparzenie chorego od amkami szk a w wypadku p kni cia arówki. 2. czyrakach. stymuluj ce przemian materii komórki. Przeciwwskazania do na wietlania lamp Minina. filtr niebieski lub fioletowy . e odleg o ustala si . sk onno ci do krwotoków. zastosowanie: w odmro eniach (z wyj tkiem twarzy) w celu szybszego wch oni cia nacieków zapalnych w ropniach mnogich pach przy czyraczno ci wywiera korzystne dzia anie na blizny zmi kczaj c je i wyg adzaj c przy cerze t ustej i bladej. Przeciwwskazania do na wietlania lamp sollux: 1.choroby serca owrzodzenie podudzi choroba wrzodowa o dka stwardnienie rozsiane hemofilia 158. Lampa infra-rouge: Lampa infra-rouge jest lamp nie wiec c . filtr czerwony: przy stanach wysi kowych. a ponadto: dzia a u mierzaj co na ból. przy zapaleniu nerwu trójdzielnego. przy le goj cych si ranach. wiat olecznictwo jest wa ne dla ycia cz owieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne. filtr niebieski-jak przy lampie Minina 2. przy uszkodzeniach skóry. niewydolno kr enia. Lamp Sollux na statywie wykorzystuje si do na wietla du ych powierzchni skóry (odleg o 100cm). czas jednorazowego na wietlania nie powinien przekracza 30 minut. Wskazania do na wietlania lamp sollux: 1. Nale y jednak doda . bliznach. Wa ne jest. Lampa Minina: Najcz ciej stosuje si lampy czerwone i niebieskie. sk onno do krwawie . natomiast szk o koloru niebieskiego przepuszcza g ównie niebieskie promienie widzialne. LAMPY I URZ DZENIA DO NA WIETLA PROMIENIAMI PODCZERWONYMI I WIDZIALNYMI: Lampa Sollux: Lampy Sollux wyposa one s w komplet filtrów ze szk a koloru czerwonego i niebieskiego. 78 . przeciwbólowe. Do na wietla miejscowych stosuje si tubus. mia d yca. stany gor czkowe.ma dzia anie agodz ce. zastosowanie: w odmro eniach twarzy przy tr dziku ró owatym (rosacea) przy rozszerzonych naczyniach krwiono nych (teleangektazja) przy nerwobólach w celu rozgrzania skóry przed czyszczeniem. zmniejsza przekrwienie czynne. . której dzia anie jest oparte na emitowaniu przez rozgrzany metal promieni podczerwonych d ugofalowych (przy temp. w tr dziku pospolitym. Odleg o od otworu tubusu do powierzchni na wietlanej wynosi zwykle od 40 do 50 cm. w oparzeniach wywo anych dzia aniem fotochemicznych promieni ultrafioletowych. w celu rozgrzania skóry przed zabiegiem czyszczenia. jak przy lampie Minina z niebiesk arówk . tr dzik ró owaty. -ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. czynna gru lica p uc. koj ce.wywiera dzia anie cieplne i powoduje rozszerzenie powierzchownych naczy krwiono nych. Na wietlanie lamp Minina wykonuje si z odleg o ci 20-50 cm. po zabiegu oczyszczania skóry. w celu z agodzenia podra nie . gru lica. uwzgl dniaj c wra liwo chorego na ciep o. Zabiegi ze wiat olecznictwa. 400°C) oraz promieni podczerwonych krótkofalowych przy wy szych temperaturach. stany ogólnego wyniszczenia organizmu. Wskazania do na wietlania lamp Minina: . ograniczaj c w ten sposób wi zk promieniowania. ostre stany zapalne skóry i tkanek mi kkich. przy z uszczaniu naskórka. filtr czerwony: -dermatologiczne: rozszerzone naczynka krwiono ne. stosowane w kosmetyce ± cele i zadania.

zmniejszenie obrz ku limfatycznego III dzia ania antyspastyczne Przewlek e stany po lekkich urazach mózgowych. Dzia a przeciwbólowo ogólno ustrojowo w leczeniu urazów oraz przewlek ych dolegliwo ciach pochodzenia nerwowego i reumatycznego. bóle migrenowe II dzia ania regeneracyjne Uk ad kostny : osteoporoza. odle yny czy owrzodzenia w przebiegu ylakowato ci goleni. zaburzenia snu. sk onno do krwotoków. stany po p kni ciach i z amaniach ko ci. czyraczno . dzia aniu przeciwbólowym i przeciwskurczowym. powodujac jego biostymulacj i wzmacniajac funkcj obronn . 45*C Likwiduje wypryski. takich jak owrzodzenia troficzne. poniewa promieniowanie o fali krótszej ni 280 nm. Do najwa niejszych nale y regulacja tworzenia histaminy. schorzenia zwyrodnieniowe uk adu nerwowego. zw aszcza po menopauzie (dotyczy profilaktyki jak i terapii).stawowy : zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa i uk adu kostno . dzia aniu cieplnym. mia d yca. Skóra poddana dzia aniu promieni nadfio1etowych staje si lepiej ukrwiona. Fibromalgie. maj ce na celu przeciwdzia anie stresom dnia codziennego. Fibromalgie. ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. . Wskazania do na wietlania lamp infra-rouge: odmro enia. tr dzik i zmiany chorobowe skóry Zwi ksza efektywno zabiegów kosmetycznych przez lepsze przyswajanie od ywek i rodków kosmetycznych Doskonale przygotowuje tkanki skóry. Przeciwwskazania do na wietlania lamp infra-rouge: dermatologiczne: rozszerzone naczynia krwiono ne. LAMPA BIOPTRON ( terapia wiat em spolaryzowanym) emituje fale swietlne widzialne i spolaryzowane. System infra pracuje w temperaturach 35-65*C. powoduje jednak uszkodzenie naskórka lub tkanki ziarninowej ran i owrzodze . Wskazania do stosowania Infrared: Zwalcza p ytki i g boki cellulit Rozk ada struktury t uszczowe wyst puj ce w tkance podskórnej Oczyszcza g boko pory skóry (penetracja do 4 cm) Detoksyzuje organizm poprzez wypocenie nawet trzykrotnie intensywniej ni w saunie tradycyjnej ju w temp. mi ni i stawów do masa u leczniczego lub relaksacyjnego. jako zabieg wst pny przed masa em lub oczyszczeniem skóry w gabinecie kosmetycznym. wzmaganiu procesów utleniania. nadci nienie. tr dzik ró owaty. gru lica. wiat o Bioptron pozytywnie wp ywa na ludzki organizm. reumatoidalne zapalenie stawów. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. potrzeba wywo ania stanu przekrwienia w tkankach g biej po o onych. bardziej elastyczna i mniej podatna na zaka enie. stawowego ko czyn górnych i dolnych. Dzi ki temu na wietlanie promieniami nadfioletowymi stosuje si w leczeniu ran i trudno goj cych si owrzodze . Biotron jest terapi wietln stosowan do wspomagania leczenia i wzmacniania regeneracji Dzia anie: * pozytywna zmiana aktywno ci b ony komórkowej * pobudzenie procesów przemiany materii i procesów regeneracyjnych * szybkie agodzenie bólu 79 .Czas trwania jednorazowego zabiegu wynosi 20-40 minut. urazy stawów. w których wyst puje spastyczno IV dzia ania relaksacyjne Nerwice. PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE: Dzia anie promieni nadfioletowych na skór zale y w g ównej mierze od zachodz cych w niej reakcji fotochemicznych. mimo silnie wyra onego dzia ania bakteriobójczego. oparzenia lamp kwarcow . stany po zabiegach kosmetologicznych (bez naruszania ci g o ci tkanek). Dzia anie promieni emitowanych przez t lamp polega na przenikaniu ich w g b ustroju. Tkanki mi kkie : reumatyzm podstawowy tzw. stres po d ugotrwa ym napi ciu psychicznym. urazy tkanek mi kkich (bez naruszania ca o ci tkanek). Pod wp ywem tych promieni. Standardowy czas zabiegu to 35-45 minut. Uk ad kostno . Do tych celów stosuje si promieniowanie o fali d u szej ni 280 nm. zaburzenia koncentracji uwagi W infraterapii nie ma adnych przeciwwskaza zdrowotnych. zw aszcza o d u szej fali. upo ledzenie przep ywu ko cowego w ko czynach. le goj ce si rany i blizny. stawy rzekome Tkanki mi kkie: reumatyzm podstawowy tzw. nowotwory. Infrared Do wskaza infraterapii jako profilaktyki i/lub wspomagania leczenia nale y: I dzia ania antyalergiczne (przeciw bólowe). diaterm . tr dzik pospolity. wyst puje te szybszy wzrost komórek naskórka oraz zwi kszenie liczby bia ych krwinek w miejscu na wietlania. profilaktyczne dzia anie tonizuj ce.

krwiaki tkanek mi kkich. IR. grzybice. y niedoczynno ci gruczo ów wewn trznego wydzielania. nosa. gard a. a wi c powi zi. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wykorzystuj cych promieniowanie UV. y niewydolno mi nia sercowego. ucha zewn trznego i stawów uchwy. laser. y tr dziku pospolitym.niski poziom elaza we krwi. ostroga pi towa. y wodobrzusze. artretyzm. stawów * przyspiesza gojenie ran . zmniejszona ilo hemoglobiny i erytrocytów. cellulit. y trudno goj cych si ranach. y padaczka. y ZZSK. odle yny * bóle ró nego pochodzenia: bóle g owy. migrena. 80 . y go cu tkanek mi kkich. zamyka ylaki . poprawa zabli niania i zapobieganie koagulacji. alergicznych nie ytach nosa. y cukrzyca wieku redniego i starczego. naci gni cia mi sni. y stanach po pó pa cu. liszaje. zapalenia ci gien. wi zade . Wskazania do stosowania promieniowanie podczerwonego (IR): y przewlek ych i podostrych procesach zapalnych i reumatycznych stawów oraz cz ci mi kkich ko czyn. ostre powierzchniowe zapalenia stawów. bóle mi niowe * st uczenia. Przeciwwskazania do na wietlania promieniami ultrafioletowymi (UV) y nowotwory z o liwe narz dów wewn trznych. Wskazania do stosowania promieniowania ultrafioletowego (UV) y chorobach uszu. ropnie skóry i z bów * nadmierna porowato skóry. zmarszczki * ogólne bóle reumatyczne. y wszystkich anemiach z wyj tkiem z o liwych . wiat o widzialne. oparzenia. zapalenia oczu. y osoby powy ej 70 roku ycia. dolegliwo ci menstruacyjne. czy mi ni w najbli szym s siedztwie stawów. y stany gor czkowe bez wzgl du na pochodzenie.ropnie. zatok przynosowych. y utrudnionym zro cie ko ci. gard a.* pobudzenie procesów immunologicznych (wytwarzanie przeciwcia ) Wskazania: * schorzenia skóry infekcje. zwichni cia. jak tarczyca. zatok. y przewlek ych i podostrych stanach zapalnych jamy nosowej. przewlek ych zapaleniach oskrzeli. tr dzik. y w ysieniu plackowatym. y choroby psychiczne przebiegaj ce z nadmiern pobudliwo ci . y zaawansowana mia d yca. jajniki. kr gos upa. z bów. 159. y krzywicy. hallux . uszu. y nadczynno tarczycy. nawracaj cych anginach. wiotka lub niedokrwiona skóra. y choroby nerek. przeciwwskazaniem ostre zapalenie stawów). y chorobach go cowych (wskazaniem b d wszystkie destrukcyjne i zwyrodnieniowe formy go ca. oparzenia s o cem.

choroby nerek. w stanach po zapaleniu bakteryjnym. odmro eniu i uszkodzeniu promieniami rtg lub UV. stan po zawale. zaburzenia czucia. p ytkie zmarszczki. y opalenizna (miesi c przed i po zabiegu). wie e urazy gro ce krwawieniem oraz choroby zakrzepowe (np. przeciwalergiczne. dzia aj ce na OUN. lub peelingi (na tydzie przed zabiegiem) y cukrzyca. w j zyku potocznym Äpaj czki naczyniowe´). jako zabieg przygotowawczy przed masa em. alkohol. w chorobach naczy krwiono nych i obwodowych naciekach i ropniach tkanek mi kkich. staro (mia d yca oraz niewydolno kr enia s bezwzgl dnym przeciwwskazaniem). dziurawiec). niejednorodny koloryt skóry. zio a: nagietek. rumie . wady serca. jak np. choroby nowotworowe. naciekach po zbyt p ytko podanych zastrzykach. polu nienie skóry. kinezyterapi i niektórymi zabiegami z zakresu elektrolecznictwa. okres ci y. Przeciwwskazania do zabiegów laserowych: y ci a.y y y nerwobólach oraz zespo ach bólowych. przebarwienia potr dzikowe. stany podgor czkowe i gor czka. nadci nienie t tnicze od II stopnia wg WHO. rumianek. jontoforeza. wyrostka robaczkowego. tr dzik ró owaty. mia d yca t tnic) oraz obrz ki. pos oneczne. Przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego (IR): y y y y y y y y y y y y nieodwracalne uszkodzenia skóry i naczy (zmiany troficzne. ostre stany zapalne jajników. Wskazania do stosowania wiat a widzialnego: Choroby skóry: y Tr dzik y Liszaj przewlek y zwyk y y uszczyca y Egzema i reakcje alergiczne y wi d Higiena i leczenie ran: 81 . y aspiryna (jeden tydzie przed zabiegiem) y leki i substancje wiat ouczulaj ce (antybiotyki. niewydolno mi nia sercowego. zakrzepowe zapalenie y ). pohormonalne. miesi czka. y samoopalacze (na tydzie przed zabiegiem) y kremy z retinolem. Wskazania do zabiegów laserowych: y y y y y y y teleangientazje (termin medyczny s u cy do okre lania rozszerzenia drobnych naczy krwiono nych. p cherzyka ó ciowego.

Co daje sauna: sauna odtruwa nas ze szkodliwych toksyn i oczyszcza organizm. u o enia cia a i czas korzystania z sauny. Cykl nale y powtórzy 2-3 razy. relaksuje . Wzmaga odporno i hartuje wprawia w dobry nastrój. rozlu nia . sauna jest stabilizatorem ci nienia krwi . poprawia kr enie krwi. Osoby z wadami i os abieniem serca powinny pami ta . wreszcie ± wyszczupla.y Owrzodzenie podudzi y Odle yny y Stopa cukrzycowa y Rany pourazowe y Rany pooperacyjne y Oparzenia Ból: y Schorzenia reumatyczne y Ogólne leczenie bólu y Bóle rdzenia i kr gos upa y Kontuzje sportowe Zaburzenia psychologiczne: y Depresje y Zm czenie po d ugiej podró y samolotem y Problemy z potencj i p odno ci y Syndrom wypalenia Ogólnie: y Zaburzenia hormonalne y Schorzenia uk adu immunologicznego y Schorzenia neuroimmunologiczne Jest tak e u ywane przy: y y y y y y y y y y zm czononej skórze zwiotcza ej skórze skórze pozbawionej energii skórze z niedostatecznym kr zeniem krwi zmarszczek coupe rose tr dziku m odzie czym zanieczyszcze i stanów zapalnych skórze podra nieniach. Wilgotno w pomieszczeniu wynosi oko o 10 %. W saunie mo na przebywa kilkana cie minut. e oprócz temperatury na uk ad kr enia ma tak e wp yw wilgotno powietrza. 82 . w tym przy skórze podra nionej przez alergi odczuciu nadmiernego napi cia i wysuszenia skóry Przeciwwskazania do stosowania wiat a widzialnego: y y y y y ci a nowotwór nadwra liwo na wiat o za ywanie leków powoduj cych odczyny fototoksyczne operacje serca 160. obni a nadci nieniowcom oraz stabilizuje skoki ci nienia u tych którzy maj do tego sk onno . którzy maj zbyt niskie. potem nale y och odzi si w wodzie. Zabiegi z ciep olecznictwa wykorzystywane w odnowie biologicznej (sauna fi ska. a nia rzymska).podwy sza tym. SAUNA FI SKA Pomieszczenie sauny rozgrzewa si do temperatury 95° Celsjusza.

ostre stany zapalne.Korzystanie z sauny polega na naprzemiennym przegrzewaniu i och adzaniu ca ego cia a. dusznica bolesna naczynioruchowa. Ciep o wytworzone w ciele doskonale koi nerwy i uspakaja uk ad nerwowy. sprzyjajacym równie leczeniu ró nych dolegliwo ci (m. Kardiologiczne: niewydolno serca. ale krótsze ogrzewanie mniej obci a serce i kr enie). a tak e usuwa zm czenie. gru lica. zawa serca Ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci (podnosi wydolno w sportach wytrzyma o ciowych i ogólnego stanu zdrowia. niedawno przebyty zawa mi nia sercowego[9] oraz inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem). Wypacamy si nie d u ej ni 15 minut ± jest to czas wystarczaj cy do ogrzania si i dostatecznego wypocenia. Nale y odpocz 15 ± 30 minut zanim skorzysta si z sauny. Przed k piel w saunie nale y starannie obmy cia o pod prysznicem. Inne: ci a. Po ka dym wyj ciu z sauny 83 . K piel w saunie nale y za ywa jedn lub dwie godziny po posi ku. impotencja. 10 ± 15 min). Nast pnie nale y po o y si na dolnej lub górnej awce lub usi w swobodny sposób (intensywne. Zasady korzystania: y y y y y y y Z sauny nie nale y korzysta bezpo rednio po wysi ku fizycznym. Jest doskona ym czynnikiem hartuj cym i piel gnuj cym cia o. Korzystanie z sauny nie jest jednak przeciwwskazane u wi kszo ci osób z chorob niedokrwienn serca Nadu ywanie alkoholu. Po zabiegu zaleca si wypoczynek w pozycji siedz cej lub le cej (ok. choroby weneryczne. ch odzenie cia a ma na celu wywo anie skurczu naczy krwiono nych. Na skutek zmiany temperatury (ogrzewanie i sch adzanie cia a) dochodzi do wzrostu przemiany materii. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . a ca kowity czas nie powinien przekracza 30 minut dziennie np. niedro no t tnic obwodowych. W saunie nale y roz o y r cznik pod ca powierzchni cia a. stulejka. Anoreksja Bóle reumatyczne. poprawiaj c ich wydolno . Wskazania: y y y y y y Przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. Sensowne jest korzystanie z sauny 2-3 razy w tygodniu. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci. Obturacyjna choroby p uc: astma oskrzelowa. przewlek e zapalenie oskrzeli. zwi kszonego wydzielania potu. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem). przy bólu z ba). z agodzenia bólów mi ni). 5-15 minut. nóg i dalej w kierunku serca). Nast pnie dok adnie wytrze si r cznikiem (sucha skóra poci si szybciej). zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. guzy. jaskra. ogniska zaka enia (np. 2 x 15 min lub 3 x 10 min. ostry stan astmatyczny. wrzody. przewlek a obturacyjna choroba p uc Choroby kardiologiczne: nadci nienie. oczyszczenia organizmu poprzez usuni cie produktów przemiany materii oraz toksyn. Pulmonologiczne ± infekcje: przezi bienie. a tak e podniesienia t tna i przy pieszenia oddechu. na czczo lub po zbyt obfitym posi ku. kokainy A NIA RZYMSKA Sauna parowa (tzw. Po wyj ciu sauny nale y sch odzi cia o zimnym prysznicem (prysznic nale y zacz od sch adzania stóp. Jedno wej cie do sauny powinno trwa ok. a nia rzymska) to sauna o wilgotno ci dochodz cej do 100% lecz ni szej temperaturze: 40-50°C. padaczka[8]. ale nie neuropatyczne Przeciwwskazania: y y y y y Reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym.in.

dusznica bolesna naczynioruchowa. Przebywaj c w saunie i w czasie odpoczynku najlepiej pi herbat . takie jak gru lica. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . soki lub wod mineraln . przy bólu z ba). gdy powoduje to zmniejszenie powierzchni cia a która wydala pot. W okresie korzystania z sauny nie nale y du o je . Wskazania: y y y y przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. zawa serca (nie wcze niej jak 6 miesi cy po incydencie) ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci i ogólnego stanu zdrowia. Do sauny najlepiej chodzi ok 2h po posi ku. i inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem) inne: ostre stany zapalne. wi zade y Piel gnacja cia a. niektóre neuralgie y Po zapaleniu mi ni stawów. choroba nowotworowa 84 . jelita i p cherz opró ni . guzy. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa nawracaj ce choroby pulmonologiczne: astma oskrzelowa. odpr enie y Odpoczynek po intensywnych wysi kach fizycznych y Zwi kszenie wydolno ci organizmu y Przewlek e schorzenia go cowe y Nadci nienie t tnicze I i I/II wg podzia u WHO y Stany pourazowe narz du ruchu y Przewlek e stany zapalne narz dów rodnych Przeciwwskazania: y Ostre i przewlek e choroby zaka ne oraz stwierdzone ich nosicielstwo y Ostre choroby gor czkowe. ostry stan astmatyczny kardiologia: niewydolno serca. Nie wchodzi do sauny w stresie i zm czonym . a tak e pi kawy i alkoholu. mniejsza skuteczno . 2-3 dla doros ych. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarowa cia a lub twarzy adnymi kremami.zbytnie obci enie serca. tr dzik) y Przewlek e zapalenie mieszków w osowych w okresie remisji y Zespo y korzonkowe y Dyskopatie. gru lica.nale y wzi prysznic naprzemienny zimn -gor c wod i odpocz 10-15 minut. epilepsja. Z sauny najlepiej korzysta nago. Je eli nogi i r ce s zimne ogrza je przed wej ciem. choroby weneryczne. przewlek e zapalenie oskrzeli choroby kardiologiczne: nadci nienie w I i II stadium (nieustalone). w tym równie pocz tkowy okres choroby przezi bieniowej y Sk onno do krwawie y Schorzenia przewlek e. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem) 161 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów cieplnych Wskazania: y Nieswoiste choroby dróg oddechowych y Przewlek e choroby reumatyczne y Nerwica wegetatywna y Zaburzenia przemiany materii y Schorzenia dermatologiczne (atopowe zapalenie skóry. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. ogniska zaka enia (np. fontaine). jaskra. niedro no t tnic obwodowych (I i II stopie wg. Liczba wej do sauny: 1 dla dzieci od 3 do 12 lat. wrzody. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci Przeciwskazania: y y y y reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym pulmonologiczne: infekcje: przezi bienie.

utrzymuj cy si pewien czas po zako czeniu zabiegu. Polewania ± s zabiegami wodoleczniczymi. 38-45 stopni sp ywa z w a gumowego szerokim strumieniem na cia o osoby poddawanej jednocze nie masa owi wykonywanemu przez jednego lub dwóch masa ystów. zarostowe schorzenia naczy krwiono nych oraz zakrzepowe zapalenie y Jaskra Zaburzenia czucia Ostro nie u osób starszych 162 Zabiegi wodne. Natrysk podwodny ± wykonywany w rodowisku wodnym przy u yciu strumienia wody o okre lonym ci nieniu za pomoc specjalnego urz dzenia. Oddzia ywanie mechaniczne na skór jest s absze w porównaniu z wy ej wymienionymi natryskami. pod którym znajduje si nasadka sitkowa. stosowane w balneoterapii Natryski ruchome ± polegaj na dzia aniu ruchomego.6 do 304. Temperatura strumienia skraplaj cej si w miar zwi kszania odleg o ci od katedry pary wodnej wynosi nad powierzchni skóry od 45 do 48 stopni C. w troby oraz niedokrwisto Niektóre choroby skóry (np. Zabieg ko czy Si po 3 min. Natrysk nasiadowy (wst puj cy) ± do wykonania u ywa si specjalnego urz dzenia sk adaj cego si z siedzenia. Ten rodzaj natrysku wykonuje si w wannach lub basenach kinezyterapeutycznych typu Hubbarda. Natrysk z masa em r cznym typu Aix les Bains ± wykonuje si go u osoby spoczywaj cej na stole w postaci kraty.5 mm. 1 cm. ró nie ukszta towanego strumienia wody na odpowiednie okolice cia a osoby stoj cej w odleg o ci 3-4 m od katedry natryskowej. Zamiast wody gor cej mo na u ywa strumienia pary wodnej. Uderzenie bardzo cienkiego strumienia wody wywo uje silny odczyn ze strony naczy krwiono nych skóry.2 kPa (3-4 atm).5 mm) i wysokiego ci nienia wody wynosz cego 204-405. Natrysk parowy ± wykonuje si przy u yciu katedry natryskowej. Polewania mog by ca kowite lub cz ciowe.y y y y y y y y y Choroby nerek. Z otworów o ma ej rednicy znajduj cych si w rurach wydobywaj si strumienie wody w kierunku osi centralnej klatki uderzaj c w cia o znajduj cego si w niej cz owieka. stany po wylewach krwawych. Temp wody w strumieniu natryskowym musi by wy sza od temp wody w wannie (35-38 stopni C). o wymiarach odpowiadaj cych wzrostowi i obj to ci cz owieka. Natrysk p aszczowy (boczny) ± wykonuje si w specjalnym urz dzeniu w kszta cie klatki papuziej. czyli 1. Natryski sta e ± natryski. mo e by okresowo przerywany co powoduje dzia anie zbli one do uderze bicza. 85 . Natrysk wachlarzowy ± strumie wody w formie wachlarza uzyskuje si dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki z odpowiednio ukszta towan szczelin . Natrysk szkocki ± natrysk o zmiennej temperaturze. Temperatur wody ustala si w zale no ci od wskaza . Wykonuje si wod ch odn lub o temperaturze zmiennej. w tym niestabilna i stabilna choroba wie cowa. uogólniona mia d yca. obrz k luzowaty oraz niedomoga kory nadnerczy Padaczka i stany psychotyczne Choroby uk adu kr enia. Wytryskuj ce z nasadki strumienie wody uderzaj w okolic krocza osoby poddanej zabiegowi. stany po przebytym zawale mi nia sercowego. Natrysk nasiadowy przy u yciu wody ch odnej stosuje si zwykle w guzkach krwawniczych odbytnicy lub przy jej wypadaniu. w których ukszta towanie i kierunek strumieni wodnych nie ulegaj zmianie. W natrysku tym zamiast gor cej wody stosuje si strumie pary wodnej.0 kPa (2-3 atm). Natrysk nitkowaty ± wykonuje si go dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki o bardzo ma ej rednicy (0. Natrysk biczowy (skupiony) ± strumie wody wydobywa si pod znacznym ci nieniem (152-304 kPa. Natrysk spadowy (deszczowy) ± woda spada na cia o pod k tem 45 stopni z wysoko ci 1-2 m przez nasadk sitkow rednicy otworów 0. czas natrysku wynosi od 2 do 3 min. takie jak nadczynno gruczo u tarczowego. po kilkakrotnej zmianie temperatury wody zabieg ko czy si u yciem wody zimnej.5-3 atm) z zako czonego odpowiedni nasadk w a gumowego o rednicy otworu ok. stosuj c wod zimn . grzybica) Ci a powik ana zatruciem ci owym lub niedokrwisto ci Zaburzenia wydzielania wewn trznego. Wykonuje si go pod ci nieniem od 202. Natrysk spadowy mo e by równie zmiennocieplny i wówczas stosuje si na przemian wod gor c (38-42 stopnie C) w czasie 20-40s i wod zimn (8-20stopni C) w czasie 2-5 s. zbudowanej z pionowo ustawionych rur. w których wykorzystuje si oddzia ywanie na skór czynnika termicznego w postaci strumienia zimnej wody o niskim ci nieniu. Woda o temp. stosuj c na przemian wod gor c 38-42 stopni C w czasie od 30 s do 1 min i Wd zimn 10-15 stopni C w czasie kilku sekund.

post puj c od ramion ku stopom. Nacierania ± w zabiegach tych kojarzy si dzia anie czynnika termicznego z bod cami mechanicznymi o ró nym. Zabieg trwa od 20 min do 2 godzin. Zmywania wp ywaj w agodny sposób hartuj co i pobudzaj co na uk ad kr enia i oddychania. a ilo u yta do p ukania waha si od 1 do 20 l. Po up ywie oko o godziny wyst puj poty. Jeden koc z cerat rozpo ciera si na ó ku. cerat lub foli plastikow . Ci nienie wody reguluje si przez odpowiednio wysokie u o enie naczynia. w celu zwi kszenia dzia ania cieplnego. Czas zabiegu wynosi 30-60 min. aby woda pokrywa a szerokim p aszczem mo liwie najwi ksz powierzchni cz ci cia a poddawanej zabiegowi. Brzuch i klatk piersiow nale y naciera w kierunku poprzecznym do d ugiej osi cia a. Nacierania cz ciowe ± wykonuje si u chorego poddanego uprzednio ogrzaniu. np. Polegaj one na po o eniu na okre lon cz cia a z o onego w kilka warstw p ótna. Ok ady gor ce ± do ok adów u ywa si wody o temp. Ok ad okrywa si szczelnie ciep ym kocem lub flanel . Nast pnie obna a si jedn ko czyn i nak ada na ni r cznik. Ci nienie wody reguluje si kurkiem wodoci gowym tak. Wody wynosi 37-40 stopni C. Chorego uk ada si na le ance i przykrywa ciep ym kocem. Zabieg trwa od 30 min do 1 godziny. ogó em wykonuje si 10-20 zabiegów. W czasie polewania nale y d y do tego. po czonego z sieci wodoci gow . a do wyst pienia jej przekrwienia i uczucia ciep a. a nast pnie dobrze wy tego. P ukania ± wykonuje si przy u yciu urz dzenia zwanego irygatorem. Do zabiegu ogólnego u ywa si 2 we nianych koców i ceraty. zako czon odpowiedni kank . zw aj naczynia krwiono ne. Nacierania ca kowite ± wykonuje si u chorego w pozycji stoj cej po uprzednim zanurzeniu w zimnej wodzie. Przy u ycia irygatora dokonuje si p ukania pochwy. natomiast cz ciowe ± codziennie. a nast pnie ± dostatecznie grub warstw materia u we nianego lub flaneli. Zawijanie ± polega na szczelnym zawini ciu ca ego cia a prze cierad em dobrze wy tym z zimnej wody. Po zako czeniu czynno ci ko czyn okrywa si kocem. aby wydobywa a si ona pionowo z trzymanego w a na wysoko 15 cm. Zabieg rozpoczyna si od zmycia ko czyn dolnych. W podobny sposób dokonuje si p ukania jelita grubego. 40-45 stopni C.Zabiegi ca kowite wykonuje si zwykle co dugi dzie . P ótna u ytego do ok adów uzyskuje si przez jego cz ste (co 2 min) moczenie w zimnej wodzie. które po wytarciu okrywa si ciep ym kocem lub ko dr . stosowanego w stanach zapalnych pochwy i szyjki macicy. przez który przep ywa zimna woda. Ok ady rozgrzewaj ce ± pod wp ywem tych ok adów wyst puje ogrzanie skóry ciep em wytwarzanym przez ustrój. Zabiegi wykonuje si 2-3 razy dziennie. Po zabiegu stosuje si zwykle zimny prysznic. drugi za ogrzewa si par wodn w specjalnym kuble lub autoklawie. W analogiczny sposób post puje si z ko czynami górnymi. po opuszczeniu ó ka lub ogrzaniu w budce wietlnej. Do p ukania u ywa si czystej wody z dodatkiem rodków farmakologicznych lub wody mineralnej. Ok ady ch odz ce ± nisk temp. miernie wilgotnym kocem zawija si go nast pnie cerat i suchym kocem. Na p ótno k adzie si materia utrudniaj cy parowanie. 163 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wodnych Wskazania: y Nerwice y Stany wyczerpania psychicznego y Nerwobólów y Ró ne postacie go ca stawowego i tkanek mi kkich 86 . Po krótkotrwa ym uczuciu zimna wyst puje rozszerzenie naczy krwiono nych i uczucie ciep a. Zmywania ± polega na zmywaniu cia a g bk lub r cznikiem zmoczonym w zimnej wodzie (15-20 stopni C). Zabiegi miejscowe wykonuje si w postaci ok adów z we ny parowanej. Temp. czas zabiegu wynosi od 10 do 20 min. W analogiczny sposób post puje si z pozosta ymi ko czynami i tu owiem. rozcieraj c energicznie skór . a niekiedy. uprzednio zanurzonego w zimnej wodzie (10-14 stopni C). Nast pnie dokonuje si szybkiego i energicznego nacierania. Nast pnie ca e cia o owija si dok adnie ciep ym kocem. Wilgotne zawijania i ok ady z we ny parowanej ± mog by ogólne i miejscowe. który by zamoczony w zimnej wodzie. Po owini ciu chorego gor cym. odpowiednio dawkowanym nat eniu. po czonego z rurk gumow . 20 mm. np. Mo na równie w tym celu u y worka z lodem lub rurkowego przyrz du ch odz cego. Sk ada si ono z naczynia na wod . a nast pnie wytarciu suchym r cznikiem. klatk piersiow i brzuchem. Cia o chorego okrywa si du ym prze cierad em. w trakcie którego dwukrotnie zmienia si ogrzany koc. Prze cierad o powinno ci le przylega do cia a. Dzia aj koj co i przeciwzapalnie. o wymiarach o 2-3 cm wi kszych od warstwy p ótna zwil onego wod . zmoczonym w zimnej wodzie. k adzie si bezpo rednio na ok ad termofor z gor c wod lub woreczek z ogrzanym piaskiem. Polewania wykonuje si przy u yciu w a gumowego o rednicy ok.

Jonoforeza ± ma na celu wprowadzenie w skór substancji czynnych(np. pobudzaj ce z katod . Na opakowaniach ampu ek umieszczone s informacje dotycz ce adunków elektrycznych i czasu trwania jonoforezy. Elektroda czynna zmienia swe po o enie a bierna pozostaje na miejscu : przesuwa si elektrod czynn po skórze. Elektrolecznictwem lub elektroterapi nazywa si dzia lecznictwa fizykalnego. mo na mówi o zabiegach takich jak jonoforeza. Chusteczk papierow mo na ewentualnie usun nadmiar preparatu. Nazwa leku Biegun Dzia anie Wskazania Uwagi 87 . Wynikiem tej w drówki jonów w cz ciach cia a. Pr d sta y przep ywaj cy przez p yny nazywany jest pr dem galwanicznym. Przy u yciu pr du sta ego wykonuje si zabiegi galwanizacji. Dzia anie koj ce uzyskuje si poprzez po czenie z anod . Galwanizacja to najstarsza metoda zastosowania pr du sta ego w kosmetyce. ampu kach) zawieraj ce czynne substancje . Zabiegi najcz ciej stosowane przy u yciu tego ostatniego to darsonwalizacja i elektrokoagulacja. Powstaje ono w nast pstwie tworzenia si cia histaminopodobnych o dzia aniu rozszerzaj cym naczynia. aniony w kierunku anody. natomiast anoda przeciwelektrod . jonoforezy. Poza wymienionymi stosuje si równie pr dy wielkiej cz stotliwo ci. W kosmetyce wykorzystuje si g ownie pr d galwaniczny (pr d sta y ) oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. Celem tego zabiegu jest poprawa napi cia mi ni. Kationy czyli kationowe substancje czynne.Galwanizacja ± polega na przy o eniu elektrod do wilgotnej skóry. Podra niony zostaje te uk ad nerwowy i pobudzone mi nie. Wybór anody lub katody jako elektrody czynnej zale y od wskaza . w którym wykorzystuje si do celów leczniczych pr d sta y oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. Katoda jest wtedy przeciwelektrod . elektroforeza czy dezinkrustacja . Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du sta ego stosowane w kosmetyce : 1. leki) w postaci cz stek o adunku elektrycznym (jonów). preparaty w ampu kach.Przed zabiegiem skór nale y dok adnie oczy ci . w których rozpuszczone s substancje czynne zdolne do jonizacji . je li zastosujemy tak e ma lub p ynne preparaty (np. W ampu kach znajduj si bardzo cz sto zarówno anionowe jak i kationowe substancje czynne. elektrolizy i galwanokaustyki. który w czasie swego przep ywu nie zmienia kierunku ani nat enia. Najcz ciej stosowane s roztwory wodne np. Aniony czyli anionowe substancje czynne wprowadza si do skóry za pomoc katody. PR D STA Y Pr d galwaniczny jest pr dem sta ym. Kierunek przesuwania elektrody powinien by zgodny z pod u nym przebiegiem mi ni. Galwanizacje mo na wykona metod stabiln . nie odrywaj c jej od powierzchni. nast pnie rozprowadzi na skór preparat omijaj c okolice oczu i ust. 2. W takim wypadku katoda jest elektrod czynn . która jest elektroda czynn . poniewa przy przesuwaniu poprzecznym znacznie wzmaga si opór tkanek. przez które przep ywa pr d jest przekrwienie.elektrody przymocowuje si opask elektryczna (u o enie elektrod w czasie zabiegu nie ulega zmianie ) lub metod labiln . Po jonoforezie preparaty w ampu kach nale y pozostawi na skórze. Zabiegi z elektroktrolecznictwa stosowane w kosmetyce. obecnie coraz mniej stosowan ze wzgl du na zmian nat enia pr du w czasie przesuwania elektrody.y y Przewlek e schorzenia dróg oddechowych Zaburzenia ukrwienia obwodowego Przeciwwskazania: y Niewydolno kr enia y Choroba nadci nieniowa y Choroba wie cowa y Stany padaczkowe y Stany wyniszczenia y Zapalenie nerwów i nerwobóle w ostrym stadium y Zaawansowana nerwica serca y Zaburzenia czucia y Stany zapalne skóry 164. wprowadzane s za pomoc anody. dra ni ce. Jony wewn trz organizmu zaczynaj si przemieszcza pod wp ywem pr du : kationy przesuwaj si w kierunku katody . W takiej sytuacji co trzy minuty zmienia si bieguny elektrod.

Do pr dów impulsowych zalicza si : -Pr dy o impulsach prostok tnych (pr d galwaniczny przerywany ) -pr d eksponcjalny (o impulsach trójk tnych i trapezoidalnych ) -pr d sta y sinusoidalny zwany równie pr dem sta ym faluj cym -pr d faradyczny i neofaradyczny Zabiegi z wykorzystaniem : 88 . za pomoc promieniowania podczerwonego. dzia a przeciwzapalnie Przeciwzapalne. resorbcyjne Wywiera dzia anie zmi kczaj ce na tkank czn Nerwice naczyniowe. tr dzik ró owaty. bliznowce. Ten zabieg pr dem sta ym nazywany jest dezinkrustacj lub g bokim oczyszczaniem. PR D MA EJ CZ STOTLIWO CI Do pr dów ma ej cz stotliwo ci zalicza si pr dy z o one z impulsów elektrycznych o ró nych kszta tach i cz stotliwo ciach. skóra jest dodatkowo ogrzana. W odró nieniu od jonoforezy. Zabieg ten to termoforeza. rozmi kczaj ce. odczulaj co. Je li podczas zabiegu ma by lepiej ukrwiona. dzia a przeciwzapalnie. zosta wyp ukane. powoduje nadczynno tarczycy.Chlorek wapnia wprowadzenia Anoda(+) Jodek potasu Katoda (-) lecznicze Przyspiesz regeneracje tkanki nerwowej. 5. Kwas askorbinowy (witamina c) Katoda(-) Soda oczyszczona Anoda(+) Uelastycznia naczynia krwiono ne. nast pnie nak ada na ni wilgotn bibu . bakteriobójcze Nerwice naczyniowe ojotok. na której umieszcza si jeszcze jedn wilgotn warstw gazy. zgrubienia cznotkankowe. wzmaga dzia anie cia odporno ciowych organizmu. których elektrody s dodatkowo podgrzewane. zrosty Jod mo e wywo a objawy zwi zane z kumulowaniem si go w organizmie. odmro enia Blizny. 4.Termoforeza Jonoforez mo na uzupe ni aparatami. Na skórze poddawanej zabiegowi rozprowadza si cienk warstw ma ci.Dezinkrustacja Inne rodzaje substancji czynnych u atwiaj usuni cie stwardnia ego obumar ych usek skóry z górnych warstw naskórka. Elektrody nale y przesuwa po powierzchni. Tak e przed tym zabiegiem skóra powinna zosta oczyszczona. który wprowadza jony do zrogowacia ych warstw naskórka oraz do gruczo ów ojowych i potowych. uszczelnia naczynia krwiono ne. Ma to prowadzi do bardziej intensywnego wnikania substancji czynnych do skóry. Zadaniem jonów jest zmniejszenie swoisto ci osadów aby mog y . zaleca si jej wcze niejsze rozgrzanie np. Aparaty do termoforezy s jednak dro sze ni urz dzenia do jonoforezy.Elektroforeza Celem elektroforezy jest wprowadzenie do wierzchnich warstw naskórka substancji sk adowych ma ci. dzi ki czemu lepiej ukrwiona. Zabieg przeprowadza si tak e za pomoc pr du sta ego. uczulenia Nerwobóle. tr dzik pospolity Tabela przedstawia leki stosowane do zabiegu jonoforezy 3.

Obecnie aparaty do faradyzacji zast puje si bardziej nowoczesnymi aparatami elektronowymi zwanymi stymulatorami. Nosi on nazw pr du neofaradycznego i jest z o on z y impulsów trójk tnych.jest podobnym zabiegiem do galwanizacji. Interferencja oznacza krzy owanie b d nak adanie pr dów elektrycznych lub drga . Do faradyzacji labilnej u ywa si elektrod p ytowych. a nast pnie znów wywo uje si seri skurczów. Przy faradyzacji stabilnej stosuje si s aby pr d faradyczny pulsuj cy. Pr d p yn cy przez elektrody przy o one do skóry powoduje. W kosmetyce metoda leczenia pr dami redniej cz stotliwo ci polega na zastosowaniu jednocze nie dwóch redniej cz stotliwo ci pr dów ró ni cych si mi dzy sob w zakresie od 0 do 150 Hz. PR D REDNIEJ CZ STOTLIWO CI Pr dy redniej cz stotliwo ci to pr dy o cz stotliwo ci oko o 4000Hz.polega na wywo aniu skurczu mi nia za pomoc pr du elektrycznego. Metoda dwu biegunowa polega na u yciu dwóch elektrod czynnych. Aparat do pr du interferencyjnego wytwarza pr d o dwóch obwodach elektrycznych. u o ona jest w miejscu odpowiednim do danego zabiegu Po w czeniu pr du regulatora zwi ksza si jego moc a do uzyskania skurczu mi nia. Poprzednio do stymulacji mi ni u ywano pr du faradycznego i pr du galwanicznego przerywanego.Elektroda bierna wi ksza . Sk ada si z impulsów dodatnich i ujemnych ró ni cych si mi dzy sob kszta tem i wielko ci . Pr d interferencyjny jest stosowany w walce z cellulitem. d oni ). Elektrostymulacja . które s od siebie niezale ne. Uk ada si je na mi niu w okolicy jego przyczepów. m oteczka Wagnera. Skurcz mi nia mo na uzyska . Dzi ki nowoczesnym aparatom uzyskano pr d o dzia aniu analogicznym do pr du faradycznego ale o ci le okre lonych parametrach. w zale no ci od wra liwo ci. Stymulowa mo na mi nie pr kowane i g adkie. 4000 Hz. Elektrod czynn przesuwa si ruchem agodnym. aby elektrody jednego obwodu le a y po przek tnej.-pr du o impulsach prostok tnych ± szeroko zastosowany w elektrostymulacji mi ni i nerwów oraz w elektrodiagnostyce. w miejscu nak adania si obwodów. który wytwarza czynne elektrobiologiczne impulsy. Pr d przep ywa wtedy przez mi sie w kierunku pod u nym. Elektrody umieszcza si na ciele cz owieka tak. pr d natomiast galwanofaryczny przy odmro eniach i zwiotczeniu mi ni. dzia a pr d zmienny o cz stotliwo ci 1-100 Hz. stóp. Pr d faradyczny i neofaradyczny stosuje si w kosmetyce przy zwiotczeniach mi ni i pow ok skórnych w celach profilaktycznych dla utrzymania prawid owego napi cia mi ni. Metod t stosuje si we wszystkich przypadkach zaniku mi ni z powodu bezczynno ci. Po wywo aniu kilku skurczów stosuje si przerw 1-4 minutow dla odpoczynku mi nia. Pr d eksponcjalny jest zdolny do wywo ania skurczu mi ni nawet wówczas gdy wykazuje on odczyn zwyrodnienia i nie odpowiada na bodziec pr du sta ego i faradycznego. Zabiegi ELEKTOLECZNICZE za pomoc pr dów interferencyjnych( nale y do pr dów redniej cz stotliwo ci) stosowane w kosmetyce : Podczas tego zabiegu do cia a pod czone s dwa obwody elektryczne. Elektrod czynn czy si z biegunem ujemnym (katod ). Nie wolno wykonywa faradyzacji na czole (przep yw pr du przez mózg jest niebezpieczny) lub w obr bie kr gos upa (mo e wyst pi podra nienie pr dem rdzenia) 2. mniejsze lub wi ksze skurcze mi ni . punktu motorycznego. Obydwa obwody elektryczne maj ró ne cz stotliwo ci. Dzi ki odpowiedniemu rozmieszczeniu elektrod zasi g dzia ania pr du interferencyjnego mo na dok adnie okre li . Pr d faradyczny wychodzi obecnie z u ycia. lecz powstaje dopiero w wyniku przemiany cz stotliwo ci w organizmie cz owieka.faradyzacja. przerywany. d oni i stóp)polega na u yciu elektrody czynnej ma ej w postaci kulki i elektrody biernej p ytkowej. Im ni sza jest cz stotliwo pr du zmiennego.Dzia anie to korzystnie wp ywa na naczynia krwiono ne i limfatyczne. drugi zmienne mi dzy 4001 a 4010 Hz. Do aparatu pod czone s cztery elektrody (po dwie na ka dy obwód elektryczny). Metoda jednobiegunowa (stosowana do twarzy. 3. W miejscu skrzy owania przez nak adanie si tych zmiennych strumieni pr dów powstaje wewn trz tkanek pr d interferencyjny ma ej cz stotliwo ci. 89 . Odpowiada to zakresowi niskich cz stotliwo ci. Stosuje si j równie do elektrostymulacji mi ni odnerwionych (uszkodzenie nerwu obwodowego twarzy. Pr d faradyczny wytwarzany jest w induktorze przez w czenie i wy czenie pr du za pomoc tzw. S dwie metody elektrostymulacji: jednobiegunowa i dwubiegunowa. Wewn trz organizmu. po czona z anod . Pr dy te wytwarzane przez dwa generatory znajduj ce si w aparacie. Pr d musi by dostarczony do organizmu w oddzielnych obwodach elektrycznych. Pr d interferencyjny nie jest wi c dostarczony do organizmu przez urz dzenie. nie odrywaj c jej od powierzchni skóry. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du o ma ej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce : 1. tym silniej on pobudza. je li pr dem dra ni si bezpo rednio mi sie lub zako czenie nerwu ruchowego w mi niu z tzw. zgodnie z przebiegiem pod u nych mi ni. przep ywaj przez skór i tkanki pacjenta. Mo na j wykona metod stabiln i labiln . Pr dy elektryczne z obu obwodów nak adaj si w organizmie cz owieka. Elektroda czynna powinna by u o ona w punkcie motorycznym mi nia.galwanofaradyzacja ±Przy tym zabiegu w cza si pr d galwaniczny o nat eniu w granicach 1do 4 mA ( w zale no ci od indywidualnej wra liwo ci) oraz s aby pr d faradyczny. jeden strumie pr du mo e mie np.

stany gor czkowe ± daleko posuni ta mia d yca ubytki i skaleczenia skóry pora enia spastyczne po ekstrakcji z ba ±stany ropne oko o z bowe . Zasadnicz w a ciwo ci pr du wielkiej cz stotliwo ci jest wytwarzanie ciep a w tkankach ustroju na dowolnej g boko ci. Pr d wielkiej cz stotliwo ci zosta wprowadzony do lecznictwa przez J. 165. W gabinecie kosmetycznym u ywa si ma ych aparatów z elektrodami szklanymi pró niowymi. co wp ywa. W kosmetyce wykorzystuje si dzia anie bod cowe na uk ad naczyniowy skóry oraz dzia anie bakteriobójcze dzi ki wydzielaniu si ozonu.Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii. Wytworzone przez stosowanie darsonwalizacji ciep o jest s abe i powoduje bardzo niewielkie ogrzanie tkanek. odmro e .antyseptyczne . Pr dy d¶Arsonwala dzia aj na zako czenia nerwów wegetatywnych uk adu nerwowego co przejawia si zmienion czynno ci naczy skóry w obr bie tkanek poddanych zabiegowi ulegaj one rozszerzeniu.stany ropne migda ków - 90 .ropne procesy zapalne skóry wypryski i uszkodzenie skóry ostre stany zapalne skóry .zwiotczenie skóry ± zwiotczenie mi ni ± blizny uczulenia Przeciwwskazanie do wykonania jonoforezy dotycz g ownie przeciwwskaza do stosowania pr du sta ego: -uczulenie na pr d galwaniczny . ma te powierzchniowe dzia anie dezynfekuj ce. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE za pomoc pr du o wielkiej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce: 1darsonwalizacja Aparaty do darsonwalizacji wytwarzaj pr d cz stotliwo ci drga od 300 do 500 kHz.tr dzik ró owaty tr dzik pospolity .Wykorzystuje si go w celu pobudzenia przemiany materii. Wynika to z nieci g o ci drga elektromagnetycznych spowodowanych stosunkowo d ugimi przerwami mi dzy okresami oscylacji. wype nionymi gazem szlachetnym (neonem). wzmacnia przep yw krwi w skórze ( miejscowe przekrwienie ) oraz o ywienia tkanki nerwowej. d¶Arsonwal. splotów i Korzeniów nerwowych ±nerwice naczyniowe skóry .tr dzik ró owaty. W lecznictwie zabiegi darsonwalizacji ogólnej wywieraj dzia anie uspokajaj ce i maj zastosowanie w stanach wyczerpania nerwowego nerwicy wegetatywnej. na drodze odruchów. W czasie zabiegu wytwarza si równie dzia aj cy bakteriobójczo ozon. ci a -pora enie spastyczne -stosowanie ma ci lub kremów przed zabiegiem Podstawowe wskazania do jonoforezy: rozszerzone naczynia w osowate . Wyst puj równie podra nienie nerwów czuciowych skóry i mi sni. wi du. Podczas zabiegu przesuwa si wolno odpowiedni elektrod po powierzchni skóry. Stosowanie pr du d¶Arsonwala nazywa si darsonwalizacj . niskim nat eniu (od 1 mA) i wysokim napi ciu (do kilkuset tysi cy V ).rozszerzone naczynia (teleangiektazje) -odmro enia rozszerzone uj cia gruczo ów ojowych skóry Przeciwwskazania do zabiegu galwanizacji: -uczulenie na pr d galwaniczny -ropne i zapalne stany skóry -wyprysk -tr dzik pospolity -stany gor czkowe. Zabiegi miejscowe stosuje si przy leczeniu nerwobólów. Wskazania do galwanizacji: nerwobóle ±przewlek e zapalenie nerwów obwodowych.PR D WIELKIEJ CZ STOTLIWO CI Pr d wielkiej cz stotliwo ci podra nia skór . Dzia anie biologiczne darsonwalizacji polega na wytwarzaniu ciep a w tkankach w czasie oddzia ywania energii elektromagnetycznej na ustrój. na narz dy wewn trzne. zaburze czucia skórnego.

na których mia by by wykonywany zabieg jonoforezy . rozrusznik serca) lub innymi implantami .mo liwo wyst pienia uczule na leki stosowane do zabiegu ± jednoczesne leczenie miejscowe obszarów skóry.nadci nienie ± obrz ki .stany spastyczne mi ni ± ropne i zapalne stany skóry Wskazania do elektrostymulacji: niedow ady spowodowane uszkodzeniem nerwu obwodowego Przeciwwskazania do elektrostymulacji: .astma .nadpobudliwo nerwowa choroby serca .dyskopatie ± choroby zwyrodnieniowe stawów ±RZS i ZZSK ± nerwobóle i zespo y uciskowe ± zapalenie oko ostawowe -zespo y naczyniowe ± stany po urazach narz du ruchu ± zespo y przebiegaj ce z wzmo onym napi ciem mi niowym ± obrz ki.ci a Wskazania do faradyzacji i galwanofaradyzacji: zwiotczenia mi ni i pow ok skórnych ± utrzymanie prawid owego napi cia mi ni odmro enia Przeciwwskazania do faradyzacji: .stany zapalne i ropne skóry ±pora enia spastyczne Wskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -zespo y bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr gos upa . wynaczynienia ródskórne i ródmi niowe Przeciwwskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -pacjenci z wszczepionymi urz dzeniami elektronicznymi (np.metalowe implanty Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji twarzy elektrod pró niow : tr dzik ró owaty teleangiektazje stany alergiczne skóry ± stany zapalne i zaka ne skóry 91 .uszkodzenia i rany na skórze ± stany zapalne gor czka .tendencja do krwawie ± zakrzepica ± ci a ± zmiany skórne w miejscu po o enia elektrod ± choroby nowotworowe ± przypadki w których skóra nie mo e by zwil ona Wskazania do darsonwalizacji: ojotok i tr dzik twarzy ± ojotok skóry g owy ± zaburzenia w obwodowym kr eniu krwi ± odmro enia ysienie plackowate Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji ogólnej: ci a .

Wraz z innymi solami glinu np. pomadek w celu nadania matowego lub mlecznego wygl du. zasypek .ZnS | Reakcje dla NH4 + NH4 + OH NH3 (ulatnia si gaz) x H2O Reakcje dla ClNaCl + AgNO3 AgCl | + NaNO 3 Ag + Cl . chlorkowych. cynkowych. tytanu i glinu ± w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetyce Tlenek cynku (ZnO). Reakcje charakterystyczne i wykrywanie w roztworze jonów wapniowych. Ma tak e w a ciwo ci goj ce. chlorkiem glinu zw a uj cia gruczo ów potowych i dlatego stosowany jest w preparatach przeciwpotowych i dezodorantach.AgCl | (bia y osad) 10NaCl + 8KMnO4 + 8H2SO4 Mn + 5e Mn 2Cl -1e . biel cynkowa to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach biel cych i kryj cych jest on stosowany do produkcji pudrów i kremów . Tlenek tytanu ± tzw. przeciwtr dzikowe. ci gaj ce. a tak e jako filtr odbijaj cy promienie UV w preparatach kosmetycznych. Tlenek glinu ± jest to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach ch onnych wykorzystywany do produkcji wyrobu pudrów. siarczanowych i w glanowych. Stosowany jest do wyrobu kremów. Ma on w a ciwo ci kryj ce. oboj tny chemicznie.Tlenek cynku. Jest to zwi zek nierozpuszczalny w wodzie .Chemia kosmetyczna 166. (przed nauk . biel tytanowa jest najbielszym i najtrwalszym bia ym pigmentem. maseczek. Bardzo cz sto wykorzystywany jest jako filtr przeciws oneczny w kosmetykach do opalania.Zn(OH)2| Zn+ + Na2S ZnS | +Na Zn+ + S2. past. osuszaj ce.tzw. 167. pudrów.Cl2 / 5 Cl2 (gaz) + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 92 . amonowych.sprawd cie to ze swoimi notatkami :P ) Reakcje dla Ca2+ Ca2+ + Na2CO3 CaCO3| + 2Na Ca2+ + CO3 CaCO3 | Ca2+ + 2NaOH Ca(OH)2 | + 2 Na+ Ca2+ + 2OH Ca(OH)2 | Ca2+ + H2SO4 CaSO4| + 2H + Ca2+ + SO4 CaSO4 | Reakcje dla Zn2+ Zn+ + NaOH Zn(OH)2 | + Na Zn+ + 2OH .

zasad.PbCO3 | + 2NO 3Pb + Co32. niebieski osad Bia y osad Bia y osad Wydziela si amoniak Na2 S Osad koloru herbaty Czarny osad Bia y osad ? kation Cu2+ Pb2+ Zn2+ NH4 + AgNO3 Bia y osad Serowaty.H2O + CO2 (gaz) +2Cl2 HCl + Co 32H2O + CO 2 (gaz) +Cl- Wykrywanie: barwa Niebieski Bez barwny Bez barwny Bez barwny HCl Brak Bia y osad Brak brak NaOH Galaretowaty.NaCl + Pb(NO 3)2 PbCl2 + 2 NaNO3 2Cl.AgCO3 | + 2NO3CO32. w dotyku t usta.PbSO4 | + 2NO3Pb 2+ + SO42. Maja 93 . drobnokrystaliczna substancja sta a. (sk ada si z w glowodorów o liczbie atomów w gla >20). S odporne na dzia anie zwi zków chemicznych (kwasów.+ Pb 2+ PbCl2 (bia y osad) Reakcje dla SO42Pb(NO3)2 + SO42. Parafina: Bia awa. lekko ó ty Osad szaro-bia ozielony Pb(NO3)2 Bia e zm tnienie ó ty osad w postaci zawiesiny Bia y osad HCl Brak Brak Wydziela si gaz anion ClICO32- 168. tlenu z powietrza).+ Ag AgCO3 | Pb(NO3)2 + Co32.PbCO3 | HCl + Co 32.PbSO4 | (bia y osad) Reakcje dla CO3AgNO3 + CO32.

Rozró niamy: parafin mi kk (temp. atwo penetruje do g bszych warstw skóry. natomiast kw. (notatka z wyk adów) Kwasy karboksylowe: Pochodne w glowodorów o ogólnym wzorze R-COOH (-COOH grupa karboksylowa). w zale no ci od sk . karboksylowe mog zawiera inne gr. gdzie ulega przekszta ceniu do kwasu pantotenowego. Je eli atomy w gla w kw. mówimy o kw. Fizykochemiczne zale od wielko ci cz steczek. dzi ki czemu przeciwdzia aj utracie wody i hamuj procesy starzenia skóry. natomiast je eli pomi dzy atomami w gla pojawia si cho by jedno wi zanie podwójne. W kosmetyce stosowana w szminkach. posiada bowiem zdolno pokonywania bariery warstwy rogowej. hydroksylow OH w hydroksykwasach. Ich obecno w preparacie wp ywa równie korzystnie na przyswajanie rozpuszczalnych w t uszczach witamin: E. 94 . tonikach. Kw. Jest to subst. ) i parafin tward ( temp. t uszczowe dzielimy na : ni sze (maj szkielet 4 ± 8 ± w glowy). topnienia 60 stopni C. rednie (szkielet 8 ± 12 . Parafiny tworz na skórze hydrofobowy film okluzyjny. ponad 24 atomy w gla w szkielecie maj kw. t uszczowych (powsta ych w trakcie hydrolizy zasadowej t uszczów) Sole wapniowe i magnezowe. itd. t uszczowe) s pochodzenia zwierz cego. Reaguj z zasadami tworz c sole. woskiem. W kosmetyce okluzja oznacza tworzenie cienkiej warstwy ( filmu. benzyn . karboksylowym po czone s tylko wi zaniami pojedynczymi. ok adach i maskach parafinowych. trikarboksylowych. (notatka z ksi zki Ächemia pi kna´) Kwasy karboksylowe zawieraj w cz steczce jedna. Z woda i emulgatorem tworzy emulsj . aminow ±NH2 w aminokwasach. mówimy o kw. S mieszanin sta ych w glowodorów stanowi c funkcje ropy naftowej o temp. kremach. dwie lub wi cej grup karboksylowych -COOH zwi zanych z a cuchem alkilowym lub pier cieniem aromatycznym. W po czeniu z gliceryn tworz t uszcze. Z tego te powodu cz sto okre lane s one mianem czynnika reguluj cego jej gospodark wodno-lipidow . wy sze ( szkielet 12 ± 24 ± w glowy) . na skórze. 169 .: -kw. kredkach do warg. rodkach do uk adania. b ony) subst. nasyconych. Myd a to sole sodowe i potasowe wy szych kw. nienasycone wyst puj g ównie w t uszczach ro linnych (NNKT). nienasyconych. mono di-.w a ciwo ci podobne do t uszczów. Nazwa parafina pochodzi od aci skiej nazwy parum affinis ± ma e powinowactwo. ) . Mówimy odpowiednio o kw. W glowodory zawarte w oleju wazelinowym i parafinowym a tak e wazelinie i parafinie s obecne w cemencie mi dzykomórkowym i spoiwie usek w osa. Ponadto kw. alifatyczne (kw. -Nienasycone kwasy t uszczoweKwasy te stosowane miejscowo mog by w czane w struktur b on komórek warstwy korneocytowej. funkcyjne. pantotenowyZwi zek ten jest aktywny biologicznie. . lakierach i innych wyrobach przeznaczonych do ich piel gnacji. topnienia 45 ± 50 stopni C. Miejscowe zastosowanie NNKT w znacz cy sposób agodzi objawy tr dziku. kwasy t uszczowe s nie rozpuszczalne w wodzie. Jako fizjologiczny sk adnik w osów powszechnie jest on równie stosowany w od ywkach. np. Zastosowanie: Np. woskowe. Po stopieniu miesza si z t uszczami. szamponach. W zale no ci od typu substancji otrzymujemy filmy hydrofobowe lub hydrofilowe.weglowy ). Ich w . Nasycone wy sze kw. olejami. ale w przeciwie stwie do nich nie je czej . ma o reaktywna chemicznie. A i D. wrzenia >350oC.

czyli rozpuszczalnej w t uszczach. kremów. Tworz je zwi zki chemiczne o w asno ciach amfifilowych.budowa. przyleganie i trwa o produktów. mleczek.170. Estry i woski. w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetykach. micela odwrócona. Estry s to zwi zki. dobre pod o a kremów 171. b yszczków. octan etylu-zmywacze do paznokci) Wiele estrów ma b. a nierozpuszczalnej w wodzie Zastosowanie: Emulgatory Solubilizatory Detergenty rodki pianotwórcze rodki zwil aj ce 172.: lanolina. T uszcze ro linne i zwierz ce. polegaj cej na dzia aniu kwasem na alkohol np. stosowane do produkcji emulsji kosmetycznych(jako emulgatory). smarowno .: CH3COOH + C2 H5OH -----> CH3COOC2H5 + H2O Kwas octowy alkohol etylowy octan etylu (ester) woda Zastosowanie: Estry maj du e zastosowanie w kosmetyce. SPC zbudowane s z 2 grup: Hydrofilowej. S to naturalne wydzieliny ro lin lub zwierz t. lamella(dwuwarstwowa). kredek. T uszcze ponadto maj dzia anie piel gnacyjne. dobrymi rozpuszczalnikami(np. przyjemny zapach owocowy lub kwiatowy(s sk adnikami kompozycji zapachowych produktów kosmetycznych) Woski SA to estry kwasów t uszczowych i wy szych alkoholi monohydroksylowych. które otrzymuje si w reakcji estryfikacji. Micele s kulistymi tworami zawieraj cymi od kilkudziesi ciu do kilkuset cz steczek. Surfaktanty inaczej rodki powierzchniowo czynne(SPC) s to substancje zmniejszaj ce napi cie powierzchniowe na granicy niemieszaj cych si faz: hydrofilowej (lubi cej wod ) i hydrofobowej( nie lubi cej wody. Estry s równie b. Wyró niamy: micela sferyczna. olbrot Olbrot a tak e wytwarzany z lanoliny euceryt stanowi b. czyli rozpuszczalnej w wodzie.t uszcze). s estrami gliceryny i wy szych kwasów t uszczowych. S dobrymi emulgatorami np. a nierozpuszczalnej w t uszczach Hydrofobowej.budowa i zastosowanie w kosmetyce. Budowa i rodzaje miceli. jako substancje podwy szaj ce po ysk.liposomy i ich rola w kosmetyce. przy czym jeden ich koniec ma w asno ci polarne(rozpuszcza si w wodzie) a drugi apolarne(nie rozpuszcza si w wodzie).rodki zmi kczaj ce i wyg adzaj ce skór . liposom 95 . Jako emolienty. micela cylindryczna.Surfaktanty. Zastosowanie: Do wyrobu szminek. Micele to cz stki wyst puj ce w trwa ych emulsjach. Cz steczki amfifilowe posiadaj zwykle wyd u ony kszta t.

Znalaz y zastosowanie jako no niki substancji aktywnych zawartych w kosmetykach do g bszych warstw skóry. a otoczonych podwójn warstw lipidow o grubo ci ok. Maj posta p cherzyków (o wielko ci 0. Liposomy wyst puj w organizmach ywych. a chcemy obliczy jego st enie molowe. p cherzyki fosfolipidowe -kuliste struktury powstaj ce samoistnie z fosfolipidów. Za ó my. Sk adniki aktywne rozpuszczalne w wodzie transportowane s we wn trzu liposomy(w j drze) a rozpuszczalne w t uszczach mi dzy podwójnymi warstwami liposomy.obj to Je eli uwzgl dnimy.na st enie procentowe i molowe. 173. e liczba moli stanowi stosunek masy substancji do jej masy molowej to otrzymujemy . Wzór na st enie molowe jest nast puj cy: Cm ± st enie molowe n ± liczba moli V . Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do b on biologicznych.01-1 m) wype nionych wod (lub wodnym roztworem). Mo emy przeliczy st enie roztworu ± cz c oba wzory. e znamy st enie procentowe danego roztworu. z kolei wzór na st enie procentowe ma posta Ä 96 . we krwi oraz s produkowane przemys owo. np. 5 nm.Liposomy.

szczególnie pochodz cych z przemys u spo ywczego. gdy proces zachodzi bez przemiany fazowej.Otrzymany wynik podstawiamy w miejsce ms do wzoru na st enie molowe Ä Do przeliczania st enie procentowego na molowe i odwrotnie niezb dna jest znajomo podanym st eniu. W tym celu trzeba widzie jakich u y ilo ci substancji rozpuszczalnej i rozpuszczalnika. odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wy szym st eniu substancji rozpuszczonej do roztworu o st eniu ni szym. Stosuje si te j do oczyszczania i zat ania cieków przemys owych. Roztwory buforowe to najcz ciej mieszanina sk adaj ca si z roztworu s abego kwasu i jego soli z mocn zasad lub roztworu s abej zasady i jej soli z mocnym kwasem. Cech charakterystyczn roztworów buforowych jest brak zauwa alnych zmian odczynu roztworu podczas rozcie czania roztworu. 97 . g sto ci (d) o Przygotowywanie roztworów o okre lonych st eniach. zmieniaj c si w bardzo w skim zakresie. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ciekach. Odwrócona osmoza jest podstaw jednej z metod odsalania wody morskiej. Woda osmotyczna doskonale nadaje si do piel gnacji delikatnej skóry niemowl t. Do obliczenia tych ilo ci wykorzystujemy przekszta cone wzory na st enie procentowe i molowe. W przeciwie stwie do osmozy spontanicznej. a tak e po dodaniu do roztworu niewielkich ilo ci mocnego kwasu lub mocnej zasady. mycia twarzy i z bów Przy u yciu osmozy odwróconej uzyskuje si wysokiej jako ci wod demineralizowan z du ymi mo liwo ciami zastosowania. papierniczego i galwanicznego. 175. Charakteryzuj si one okre lonym st eniem jonów wodorowych i s u do otrzymywania okre lonego odczynu roztworów. Odwrócona osmoza ± wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez b on pó przepuszczaln rozdzielaj c dwa roztwory o ró nym st eniu. zapewniaj c ci le okre lon kwasowo rodowiska . G ówn zalet tej metody jest stosunkowo ma e zu ycie energii. Woda wyprodukowana na zasadzie odwróconej osmozy jest odpowiednia dla wykorzystania w dziedzinach przemys u gdzie wymaga si u ywania absolutnie czystej wody. Roztwory buforowe nie zmieniaj praktycznie odczynu (pH) podczas rozcie czania lub po dodaniu pewnych ilo ci mocnej zasady lub mocnego kwasu. Znaj c sposób ilo ciowego opisania sk adu roztworu. Roztwory buforowe odgrywaj wa n rol w procesach biochemicznych organiz mów ro linnych i zwierz cych. 174. mo emy sporz dzi roztwór o okre lonym st eniu procentowym i molowym. czyli prowadzi do zwi kszenia ró nicy st e obu roztworów. równie w laboratorium.

co doskona e. Estetyka jako nauka o pi knie. ale jako istniej ce na jej gruncie i przejawiaj ce si w stworzonych dzie ach sztuki. spostrzeganie. Rozró nienie mi dzy estetyk explicite i implicite z pewno ci nie jest wystarczaj co jasne. Problemem jest zakres jaki ma obejmowa . ÄZarys estetyki´. odbiorca. dzie o sztuki. powoduj c ich wzajemn do siebie przynale no do tego stopnia. kszta tuj sytuacj jako ca o i przejawiaj si dzi ki d eniom cz owieka do przezwyci enia opozycji tkwi cych w rzeczywisto ci. Pod poj ciem estetyki implicite natomiast rozumie si b d wszelkie pogl dy na temat pi kna i sztuki. Estetyka jest najm odsz dziedzin filozofii. Warto ci estetyczne istniej w obr bie sytuacji estetycznej. W adys aw Tatarkiewicz móg pisa histori estetyki od staro ytno ci. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisa relacje pomi dzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej. W schemacie sytuacji estetycznej warto estetyczna pe ni rol narz dzia: Äto w a nie warto estetyczna wi e wymienione trzy podstawowe elementy [twórca.Estetyka 176. W XVIII wieku za sprawa Aleksandra Gottlieba Baumgartena pojawi o si poj cie estetyki explicite. wiedza czy uzasadnienie). jednak ostatecznie zrywa on z epistemologicznie rozumianym poj ciem estetyki i k adzie podwaliny pod now ga filozofii . gdzie opisano estetyk jako nauk zajmuj c si tzw. proces percepcji sztuki oraz warto ci estetyczne. Od czasów Kanta estetyka funkcjonuje jako "regularna" dziedzina filozoficzna. Mówi si wtedy zazwyczaj o pi knie´. przekonanie. Uderza go wtedy wspania o i harmonia. warto ci niezwykle subiektywn . które dostrzega w wiecie (istniej one niezale nie). 98 . gdy cz owiek zachwyca si przedmiotami sztuki czy natury. e nie daj si w pe ni poj ani okre li w oderwaniu od innych elementów sytuacji estetycznej. dzie o realizuje warto ci. 177. St d te np. czyli traktowa j jako ga epistemologii(dzia filozofii zajmuj cy si relacjami mi dzy poznawaniem. co przerasta jego oczekiwania. Epistemologia rozwa a poj cia takie jak: prawda. Estetyk tak samo rozumia Immanuel Kant. Warto ci estetyczne-geneza i rodzaje warto ci estetycznych ÄWe my pod uwag powszechnie znan sytuacj . Estetyka powsta a jako jedna z dyscyplin filozofii i w tym sensie jest okre lana jako nauka o pi knie. chocia samo poj cie estetyki jako dziedziny wiedzy w owych epokach nie istnia o. a po XVIII wiek. b d koncepcje powstaj ce poza paradygmatem estetyki jako ga zi filozofii wiadomej swoich metod i celów poznawczych. proces twórczy. dzie o sztuki. w swojej ksi ce Pt. przez redniowiecze. sytuacj estetyczn . W ramy sytuacji estetycznej wchodz artysta (twórca). M. Go aszewska: wiadomo pi kna Warto ci w sytuacji estetycznej nie s pojmowane jako byty same w sobie ani idee. Baumgartem wyznaczy jej zadanie opisywania procesów poznawczych. a odbiorca odczytuje warto ci w do wiadczeniu estetycznym. pojawiaj si w ka dym z jej elementów. s d. ani te w oderwaniu od zagadnienia warto ci". artystów i twórców doktryn artystycznych przy okazji omawiania innych zagadnie . odbiorca] w jednolit ca o . Pi kno jest poj ciem wzgl dnym. poznaniem a rzeczywisto ci .estetyk jako wiedz o pi knie i sztuce. w polskiej literaturze najprecyzyjniej opisa a to Maria Go aszewska. a zarazem zaspokaja najg bsze t sknoty za tym. które pojawia y si u filozofów. ró norodno i jednolito ± co . Autor kreuje w dziele te warto ci. kojarzy si z kategori estetyczn i etyczn . ani byty ogólne. Wszystkie elementy sytuacji s od warto ci uzale nione.

Po trzecie estetyka sztuki klasycznej by a realistyczna. znajduj cych si w spokoju i równowadze. w swoim dialogu pt. pi kna formy i zarazem tre ci. uwa a . która mówi e muzyka jest pot g dzia aj c na dusz . najwy ej stawiaj ca pi kno form zatrzymanych w ruchu. to dla ogl dania pi kna´ (pojmowanego jako najwy sze z warto ci). zjednoczenie. e pi kno obiektywne polega na liczbie i mierze. Pewne rysy tej estetyki pozosta y trwale w sztuce i teorii greckiej. tzn. twórca. zgodno . Pi kno. czyli warto ci estetyczn . e istnieje obiektywne pi kno. ywi a przekonanie. wiat cz owieka i warto ci estetyczne. Poprzez stosunek do warto ci estetycznych. Drugie uj cie klasycznego pi kna któremu warto si przyjrze znalaz o swoje odbicie w pogl dach Platona. posiadaj odmienny sposób istnienia. jak sformu owali ówcze ni filozofowie: estetyce matematycznej da a wyraz teoria pitagorejska. inna od wszystkich. twórca. S dzono. Odbiorca dostrzega i wspó tworzy warto estetyczn . Estetyce tej. maj ca zadanie naukowe. twórca i dzie o sztuki. pomimo tego. a tylko na dalekim planie estetyczne. za z muzyk mo na j psu . W Grecji muzyka by a traktowana jako sztuka wyj tkowa. 178. Po drugie estetyk t cechowa o uprzywilejowanie form organicznych. obiektywnie doskona e proporcje. Sztuka klasyczna utrzymywa a harmoni obu elementów: matematycznego i organicznego. a w szczególno ci ludzkich.M. ceni c prostot wy ej od bogactwa. bo ujawnia prawa rz dz ce wiatem. które stanowi wyznacznik sytuacji estetycznej. Po czwarte by a to estetyka statyczna. prze wiadczenie. zawartej w sztuce klasycznej. Klasyczne i wspó czesne uj cie estetyki Podstaw klasycznego pi kna by a estetyka form kanonicznych oparta na przekonaniu. Platon. Pitagorejczycy nie pos ugiwali si terminem pi kno. jedyna ekspresyjna. ÄUczta´ napisa : ÄJe eli dla czego warto y cz owiekowi. dzie o sztuki. e najwi ksze pi kno wyst puje w formach. Jej podstawowymi czynnikami s : odbiorca. Platon pi kno rozumia obiektywnie. le a a przede wszystkim w jedno ci i harmonii duszy i cia a. w trakcie trwania procesu twórczego doprowadza do powstania dzie a sztuki zawieraj cego warto . jak Arystotelesa. estetyce psychofizycznej ± ca a filozoficzna teoria sztuki Sokratesa tak samo. Po pi te ± by a to estetyka pi kna psychofizycznego. e sztuka pi kno swe czerpie z natury. zarazem duchowego i fizycznego. Dobr muzyk mo na dusz ulepsza . jedyna lecznicza. Sk adniki sytuacji estetycznej. e 99 . jedno sk adników). nie mo e te i nie potrzebuje pi kna natury przeciwstawia innego pi kna artystycznego. Pitagorejczycy wysnuli równie teori . lecz terminem Äharmonia´ (zestrój. proporcji i skali istot ywych. kolejno s rozpatrywane jej elementy. A tak e by a estetyk prostoty. odpowiada estetyka. a tak e rodzaj zwi zku z nadrz dnym wyznacznikiem sytuacji. Na temat estetyki najwcze niej wypowiedzieli si doryccy filozofowie ze szko y pitagorejskiej. odbiorca. a tak e moralne. Inne natomiast ko czy y si wraz z er klasyczn . o które zabiega a. Go aszewska przedstawia schemat sytuacji estetycznej jako ogólny model teoretyczny w estetyce. e pozostaj wzgl dem siebie w cis ej wspó zale no ci. a dzie o sztuki posiada i ma mo liwo udost pnienia warto ci odbiorcy.

St d estetyka jest dzisiaj raczej filozofi sztuki. Na szczególn uwag zas uguj koncepcje estetyki neopragmatycznej i anestetyki. p askorze b zdobi cych wi tynie. Wspó czesny cz owiek jest wprost zalewany mas ró nych rodzajów literatury. przyzwyczajaj cy Hellenów do ogl dania nagich cia . Figury by y statyczne. a nie subiektywn na nie reakcj ludzi.n. której w Polsce g ównym przedstawicielem i popularyzatorem jest Krystyna Wilkoszewska. Na charakter greckiej rze by wp yn w sposób decyduj cy sport.e. Obowi zywa a zasada kalos. ma wi c mo liwo swobodnego wyboru tego. ale zwrócona ku cz owiekowi. n.e. to co jest pi kne dla jednego . Ale czy sztuk mo na zdefiniowa atwiej ni pi kno? Cz owiek wspó czesny odbiera pi kno w sposób bardzo subiektywny. e jest w asno ci obiektywn .pi kno nie ogranicza si do rzeczy zmys owych. odmiennej w sposobie wyrazu . marksistowska. Arty ci greccy pos ugiwali si zarówno br zem jak i rozmaitymi rodzajami kamieni. w asno ci rzeczy pi knych. feministyczna. kult pi knego cia a z pi knem umys u. Do rze biarzy nale a o wykonanie pos gów kultowych bóstw. lecz problem indywidualnej oceny. p. Cia o w formach kultury masowej: a) cia o w sztuce staro ytnej Grecji.e. Mo na powiedzie e zarówno grecka filozofia. której postacie m skie zarówno bogów jak i ludzi przedstawiano nago. wedle. Ma za to miejsce sytuacja odwrotna.e. filozofia dialogu czy personalizm w etyce. Pod jego wp ywem ukszta towa a si konwencja. Wspó cze ni arty ci podchodz do pi kna z dystansem i ironi . Estetyka XX wieku W ramach estetyki nie pojawi si aden nowy pr d filozoficzny. Jednym z najwcze niejszych a zarazem najwybitniejszym dzie wiadcz cych o poszukiwaniach w tym kierunku by Dyskobol Myrona. ekologiczna czy neuroestetyka. da y podwaliny pod wspó czesn estetyk . by o pi kne. to za co dobre. a nie nauk o pi knie. a nie przelotne uczucie przyjemno ci. opieraj c si na za o eniach innej . b d cy inspiracj i natchnieniem wielu poetów. co w pe ni zaspokoi jego potrzeby estetyczne. \"Obna anie\" natomiast pos gów kobiecych nast pi o pó niej. nie ograniczano si jedynie do kultu cia a. Rozwija si tzw. Nie jest to tylko kwestia ró nicy pokole pomi dzy oceniaj cymi. nagrobków. nie maj ce indywidualnych rysów twarzy. jak np. warto ciowe. fenomenologiczna. Nigdy nie rozdzielano tych dwóch warto ci. Pierwsze dzie a by y sztywne i nieporadne. czy malarskich. jego sprawdzianem jest wrodzony zmys pi kna. nie wszystko co nam si podoba. sztywno krocz ce lub siedz ce. Grecka rze ba przesz a wielk ewolucj w VI w p. co pi kne musia o by tak e dobre. Zwi zek z kultem mia istotne znaczenie dla charakteru i tematyki dzie a do po owy IV w. literatów. (180) Cia o jako rze ba. Kategorii pi kna u ywa si dzisiaj cz ciej w j zyku potocznym ni na gruncie estetyki. dobra i pi kna. p. Wi kszo rze b greckich powsta a w zwi zku z potrzebami religijnymi.khagatos. zw aszcza marmurem. To. Od po owy V w. jak i literatura oraz sztuka. Ta mnogo estetyk doprowadza do tego. By to efekt g bokich zmian w kulturze. Na przestrzeni XX wieku pojawia y si : estetyka pragmatyczna.n. poczynaj c od IV w. jest wstr tne i niewarte uwagi na drugiego. Drog przez niego wskazywan poszli 100 . estetyka transkulturowa.n. l 179. jest naprawd pi kne niekiedy ma tylko pozory pi kna. fascynowa rze biarzy problem przedstawiania cz owieka w ruchu. Grecy uto samiali jednak kultur fizyczn . rze biarzy oraz architektów epok nowo ytnych. stylów muzycznych. kiedy to powstanie sztuka nie s u ca bogom. rze biarze jednak szybko osi gn li umiej tno swobodnego i dok adnego przedstawiania ludzkich postaci. wszelkie mo liwe nurty filozoficzne odciskaj swoje pi tno na estetyce. e bardzo atwo zakwestionowa ka d z nich. tworz c kanon klasycznego pi kna.

e. W du ej mierze zosta o ono ukszta towane przez malarstwo greckie. opatrywali je niekiedy swoimi podpisami. spokojem. którymi wyk adali ciany domów najbogatsi. ale ozdabiali je pokrywaj c barwn i skomplikowan dekoracj . u ywano ich w czasie uczt i chwalono si nimi przed go mi. Rzemie lnicy wiadomi byli warto ci dzie . Znane by o równie malarstwo sztalugowe. a nie rzymskie. Razem z gwa townym ruchem na twarzach pos gów pojawi y si te uczucia: ekstaza. dla bogaczy i biednych o okre lonych godzinach. W Staro ytnym Rzymie (od 500 r p. ludzkich postaci. Bardzo d ugo postacie by y nacechowane godno ci . które d y o do iluzyjnego oddania natury. Wiadomo. W okresie klasycznym malarstwo zacz o odtwarza naturalny kolor postaci. jednobarwnych powierzchni. dost pnych dla wszystkich. jakie nie zyska a w innych cywilizacjach. które tworzyli. Porady kosmetyczne mo emy spotka w najwybitniejszych dzie ach literackich tego okresu. rado uczucia. wk adano zmar ym do grobu. Rzymianie z wy szych sfer ca ymi dniami przebywali w termach. W okresie hellenistycznym powsta a moda na imitowanie kolorowych p yt marmurowych. tzw. Pocz tkowo obrazy budowano z p askich. Termy. a nawet podejmowania politycznych decyzji. spokojne i harmonijnym u miechu.n. Malowano nawet ca e sceny. by y centrami higieny. ale nie do ko ca je rozumieli. który pozbawi y nas tylu arcydzie opar y si szcz liwie malowane naczynia wype niaj ce dzi galerie sztuki staro ytnej ca ego wiata. Znano recept na krem odm adzaj cy z o ony z jaj. Tworzono je z motywów geometrycznych stylizowanych rysunków ro lin i zwierz t. w którym do sztuki zakradaj si emocje. (181) Dbanie o cia o: Rzymianie przej li zasady kosmetyki od Greków. powag . Z tych czasów pochodzi równie sauna rzymska. rado . W sztuce rzymskiej wyst powa o g ównie malarstwo cienne. rodzajowe oraz martwe natury. zarówno ludzi wolnych jak i niewolników. w miar up ywu czasu rós stopie szczegó owo ci i poprawno ci przedstawie . doskonale wypalane. Oczywi cie te pi kne naczynia by y przedmiotem zbytku. którzy nie tylko tworzyli pojedyncze pos gi. Nieszcz snemu dzia aniu czasu. historyczne. K piel stanowi a okazj do spotka towarzyskich. który ci le okre la godziny k pieli chorych. cienkich ciankach. ale i ca e grupy postaci w ruchu i to w ruchu gwa townym. Pojawiaj si sceny bardziej gwa towne. grochu i miodu. e malowid ami ciennymi ozdabiano gmachy publiczne.. 101 . obrazuj ce cierpienie. nienawi . Garncarze potrafili nie tylko powo a do ycia przeró ne naczynia o doskona ych kszta tach.nast pnie arty ci. Ceramika malowana zajmowa a w twórczo ci artystycznej Greków takie miejsce. Arty ci przeczuwali prawa perspektywy. Innym efektem ewolucji rze by greckiej by a stopniowa indywidualizacja twarzy. Cia o w malarstwie: Nie zachowa y si prawie adne zabytki malarstwa greckiego. W zasadzie termy by y dost pne dla wszystkich. do 500 r n. i inne b) Estetyczne gusty staro ytnych Rzymian (cialo). ból. Tematyka obejmowa a sceny mitologiczne. postaci s ju nie tylko stateczne. po czyli je ci le z higien cia a. Thermae albo balnea by y to a nie z o one na kompleks obiektów ulokowanych na rozleg ym terenie.) wysoko rozwin a si kultura k pieli. Rozkwit kosmetyki przypada w Rzymie na okres upadku obyczajów. najcz ciej ilustruj ce popularne mity. cho najcz ciej istnia podzia .e. Ten czas rozwoju rze by to tak e moment.

Na noc stosowa a maseczki z chleba. któr trzeba by o za o y . pojawi y si tkaniny bawe niane sprowadzane z Indii . Okresowo by a znoszona przez cesarza w drodze aski. jak i o owini tych wokó g owy warkoczach noszonych przez Liwie. o koku. matrona. Za strój Äw z ym tonie´ dla m czyzny uwa ano tak e tunik bardzo d ug . W czasie podró y. Tunik nosi o si w domu. Tkaniny z których szyto ubrania by y ró ne. Kobiety w Rzymie nie nosi y nakry g owy. równa.e. w kolorze bia ym. Na nie zak ada y szal. Od II w. sporz dza a z czystej lanoliny (t uszcz otrzymywany z owczej we ny ± stosowany w kosmetykach po dzie dzisiejszy) ma ci i kremy. goli a ca e cia o. tuniki ekwitów mia y dwa przetykane purpurowe pasy na przodzie).2.by y cenione ze wzgl du na mi kko atwo Chin. Zast piono je skomplikowanymi fryzurami. który by importow any z Fryzury i bizuteria: Kobiety w Rzymie nie zna y adnych rodzajów kapeluszy ani chustek. i farbowania. bez r kawów albo z r kawami krótkimi. si gaj ca do po owy ydek. W a ciwe u o enie togi wymaga o niebywa ego kunsztu i wprawy. Tunik z d ugimi r kawami zacz to u ywa w III w. przedzia ek z pedanteri . Rzymskie patrycjuszki nosi y tuniki z kosztownego jedwabiu. Rzymianka po wi ca a wiele czasu piel gnowaniu urody. Ubo sze Rzymianki zamiast mleka u ywa y serwatki. Tradycyjny strój kobiety rzymskiej sk ada si ze staniczka lub opaski podtrzymuj cej piersi. m dra. kobiety zam ne na ulicy nasuwa y na g ow pall . Wzorem kobiety by a Messalina. Tog tworzy pas we nianego materia u o szeroko ci ok. Nosi a ods oni te ramiona i szyj . poniewa szczególnie dba y o fryzury. W czasach cesarstwa zapomniano o fryzurach z prostym przedzia kiem po rodku g owy. gdy wychodzi o si na ulic . Znano i wykorzystywano równie tkaniny z ró nokolorowego jedwabiu. Na czo o nak ada a ozdobne plastry. Moda w tej dziedzinie zmienia a si . Warkocze kojarz si z przyzwoito ci . Stosowa a wonne k piele.n. w teatrze u ywa y parasoli i wachlarzy. produktu otrzymywanego przy wyrobie serów. By a to d uga. a wymuskane koki . W Rzymie kobiety lubi y si stroi wed ug okre lonej mody. aby tym samym zjedna sobie lud rzymski ÄZwyk ´ k piel w wodzie zamo ne Rzymianki zast powa y cz sto drog k piel w kozim lub o lim mleku.kobiet i m czyzn. o zaokr glonych ko cach. Dziewcz ta chodzi y bez nakrycia g owy.70 ±3 m i d ugo ci 5-6 m. zdobione z otymi fr dzlami (wp yw mody orientalnej). dojrza a. 102 . si gaj c kostek (aby uzyska odpowiedni d ugo tuniki. jej uzupe nieniem by a toga. Paznokcie barwi a na czarno. Ubiory Najwa niejszym elementem codziennego stroju Rzymianina by a tunika. Od dawna intuicyjnie wyczuwano erotyczny podtekst fryzur. dlatego zajmowali si t czynno ci specjalni niewolnicy ± garderobiani. n. co poprzedni by o uznawane za przejaw zniewie cia o ci. ci gani ja paskiem i wyrzucano j nad pasek). które nosi a Messalina. Odwieczny j zyk fryzur znany by w Rzymie i jest aktualny do dzi . z koszuli i w a ciwej szaty ±stoli. czyli swego rodzaju koszula z o ona z dwóch we nianych kawa ków.e. najcz ciej bawe niane. W osy farbowa a na jasno (sokiem z pigwy). ale szybko zacz y wychodzi z mody i pojawi y si tkaniny lniane-bardzo delikatne. Jednak we wczesnym okresie cesarstwa jeszcze by y stosowane tkaniny we niane.. Op ata za korzystanie z term by a bardzo niska.z pretensjonalno ci . a na dzie ozdobne pudry. które kry y defekty. dostosowywa o si uczesania do typu urody. Zamo ne panie przeznacza y wiele czasu i pieni dzy na uk adanie w osów. W zale no ci od pe nionego urz du tuniki by y ozdabiane i haftowane w ró ny sposób (np. albo du p acht prostok tnej lub kwadratowej tkaniny z o on wzd u i spi t na ramionach. wci pi kna i m oda. szeroka suknia ci gana paskiem podobnie jak tunika.

pudruj c sproszkowan kred . Dostojna femina stolata nie mog a u ywa na ulicy innego obuwia. Z biegiem czasu szewcy nabrali wprawy w szyciu ozdobnych sanda ów. Formy cia a w sztuce na prze omie wieków XIX i XX. Byty ozdabiane drogimi kamieniami. kosztowne agrafy. -inspiracje sztuk japo sk . Kobiety u ywa y ró nych substancji do makija u. prawie bia a cera. obr cze na nogach. W tym celu godzinami przebywa y na s o cu. jak pe nego. kolczyki. Szyto je z delikatnej skórki lub tkanin. uk adano tak e wysoko. Istot secesji by o d enie do stylowej jedno ci sztuki dzi ki czeniu dzia a w ró nych jej dziedzinach. architektury wn trz. zaliczany w ramy modernizmu. ramiona. -swobodne uk ady kompozycyjne. naszyjniki. S abszym echem przechodzi secesja w malarstwie. ró owo osadem z czerwonego wina lub barwnikiem ro linnym fukus Rzymianki przyozdabia y cia o w kosztowne stroje i bi uteri . Rzymianie posypywali w osy tak e sproszkowanym z otem. Przechowywa y je w ma ych buteleczkach i naczy kach. Wi c Rzymianki stara y si rozja ni swoje ciemne w osy. poniewa modna by a wówczas jasna. aby wydawa y si ja niejsze. Nast pnie malowano oczy popio em lub antymonem. z otymi siateczkami. Wyroby ze z ota czono z per ami lub szlachetnymi kamieniami. -ornamentacja zwierz co-ro linna. faliste linie. a w szczególno ci rzemios a artystycznego. albo zdobione z oconymi blaszkami. W staro ytnym Rzymie by o kilka rodzajów obuwia. Kobiety zak ada y eleganckie sanda y robione ze skóry. biust. Secesja jest to styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesi ciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku. szpilki z ko ci s oniowej do w osów. W osy zaplatano i zakr cano w misterne loki za pomoc rozgrzanych szczypiec. -asymetria. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego s : -p ynne. rumianem i ó tko jaj. sznurami pere . aby uzyska jasny lub rudy odcie w osów. upinano szpilami z ko ci lub ko ci s oniowej. podobnego do koturnu kobiecego jakie nosi y kobiety greckie. -p aszczyznowo i linearyzm -subtelna pastelowa kolorystyka (dominowa a biel) 103 . bransolety. opaski wysadzane szlachetnymi kamieniami do w osów. Sanda y kobiece mia y cz sto wysok podeszw . Najpierw wybiela y twarz. W domu mog a nosi sanda y z barwnej skórki.U o enie tych ogromnych fryzur wymaga o pomocy i najcz ciej czesa y niewolnice. rze by i grafiki.fryzjerki ornatrix. takich jak henna. ESTETYKA 185. z ocone. u ywa y ró nych rodków. Wargi i policzki malowano na czerwono. przytrzymywano je wst kami. Barw obuwia dostosowywano do stroju lub je kontrastowano z kolorami ubiorów. kosztownymi opaskami. Najcz ciej noszono pier cienie. W u ywaniu obuwia kobiecego obowi zywa y pewne zwyczaje. W ówczesnych czasach idea em pi kna by y jasne w osy Germanów.

Mucha ÄDanae´ G. Pi kno cia a. patos. abstrakcyjnych uk adów dekoracyjnych. W encyklopedii pi kno jest uj te jako podstawowa warto ciuj ca kategoria estetyczna. puszyste . W estetyce rozumianej jako nauka o pi knie. Lubiono przedstawia kobiety fatalne . Pi kno cia a jest od dawna w kulturze Zachodu uwa ane za jedn z najwy szych warto ci. wznios o . Najwybitniejsi malarze secesyjni to: Gustaw Klimt i Aubrey Beardsley Natomiast plakaty Alfonsa Muchy ukszta towa y charakterystyczny typ postaci kobiecej. jako wspó czesna kategoria estetyczna. Kobieta secesji by a krucha . Pogo za pi knem trwa od wieków. oplata y ramionami i w osami wylewy wazonów. sposób przedstawienia. Wspó cze nie tocz si spory wokó materialnych tre ci pi kna oraz zwi zanych z nim zagadnie . smuk a i wiotka w talii. 187. Pi kno to tak e wysoka warto moralna wykazywana przez dan osob . komizm (charakterystyczne dla dramatu). kszta t mi y dla oka (wg Platona). Przybieraj c cz sto postawy omdlewaj ce. Z tego wzgl du w dzisiejszej estetyce zamiast o pi knie mówi si raczej o warto ci estetycznej lub artystycznej. wyra a stosunek do niego i wzbudza odpowiedni reakcj u odbiorcy ± prze ycie estetyczne. najlepiej rude lub czarne. wdzi k. które mia y destrukcyjny wp yw na m czyzn . które nadaje przedmiotowi okre lon warto estetyczn . Klimt 186. u yteczno . by y kwintesencj dekoracyjnego stylu secesyjnego. nast pnie wymieniano tragizm. Jedn z ulubionych postaci by a biblijna Salome. Styl secesji wykreowa nowy idea urody kobiecej . sylwetki smuk e i strzeliste. które podobnie jak p dy ro linne dawaj sposobno do komponowania krzywolinijnych. pi kne jest to. faluj ce . Jest to zespó cech: proporcja kszta tów. który sprawia. e co si podoba. ÄReklama Job´ A. W osy s d ugie . Kategoria estetyczna. co jest przyjemne dla oczu i uszu (wg sofistów). ironi . wspó czesna estetyka wyró nia brzydot . ale nigdy nie by o okre leniem jednoznacznym. Obrazy pi kna cia a we wspó czesnych mediach kultury masowej. Nagie kobiety pojawia y si na fasadach budowli. Kategorie estetyczne w literaturze s podstaw klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej. 104 . jakby pe ne mi osnej t sknoty. Królowa a asymetria . pi kno stanowi warto naczeln . ulegaj zmianom w zale no ci od epoki. te . d wi ków. harmonia barw.W wiecie secesji spotyka si postacie ludzkie (niemal wy cznie kobiety). W estetyce antycznej kategoriami estetycznymi by y pi kno. budzi zachwyt. przywodzi y erotyczne skojarzenia. które pojmowano jako celowo . wy ania y si z popielniczek. grotesk .

105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful