Kosmetologia piel gnacyjna

112. NMF i TEWL ± omów sk ad i zastosowanie w kosmetyce. NMF- naturalny czynnik nawil aj cy utrzymania nawodnienia warstwy rogowej, zawiera: wolne aminokwasy(40%) zw aszcza seryn i cytrulin ; kwas pirolidowokarboksylowy lub kwas piroglutaminowy (PCA) (12%), mocznik (7%), mleczany (12%), sk adniki mineralne (Cl+, Na+, K+, Ca+, Mg) (18%); cukry (3,5%) fruktoza, mannoza, galaktoza. Sk ad ten warunkuje zatrzymanie wilgoci w naskórku, przez co NMF uznaje si za czynnik uelastyczniaj cy skór . W przypadku jego niedoboru naskórek staje si suchy, a w konsekwencji pop kany oraz pokryty drobnymi zmarszczkami i fa dkami. Kosmetyki które zawieraj NMF s najbardziej efektywnie nawil aj cymi i odm adzaj cymi skór . TEWL- przeznaskórkowa utraty wody okre la ilo wody traconej przez skór , ale nie wlicza si wody utraconej z potem. Uszkodzenie którejkolwiek ze sk adowych naskórka powoduje zwi kszenie przez naskórkowej utraty wody, prowadz c do zmian w postaci nadmiernego rogowacenia skóry, charakteryzuj cych si sucho ci , uszczeniem, szorstko ci , p kni ciami i towarzysz cym wi dem. Zwi zki nawil aj ce w po czeniu ze sk adnikami okluzyjnymi, stosowane jedynie jako sk adniki nawil aj ce mog zwi ksza TEWL. rodki nawil aj ce o dzia aniu okluzyjnym: -wazelina- szybko zmniejsza TEWL o 99%, -olej mineralny- zmniejsza TEWL o ok.40%, -parafina p ynna- tworzy warstw ochronn , zmniejsza TEWL, -Dimeticon- zmniejsza TEWL bez uczucia t ustej skóry. 113. Jonoforeza i sonoforeza ± wymie i omów substancje aktywne u ywane w kosmetyce. Jonoforeza- zabieg z u yciem elektrycznego pr du sta ego, który pomaga wprowadzi do organizmu przez skór substancje aktywne (leki, preparaty kosmetyczne). Anoda +, katoda -. Skóra do zabiegu powinna by dobrze odt uszczona. U ywa si zazwyczaj gotowych substancji- ampu ek. Chlorek wapnia- dzia anie agodz ce, odczulaj ce, zmi kczaj ce, przyspiesza regeneracj tkanek, stosowany w seriach do skór naczyniowych z cauperos , tr dzikiem ró owatym, nerwic naczyniowo- ruchow skóry. Jodek potasu-silnie oddzia uje na tkank czna, wskazany dla skór z bliznami, bliznowcami, zgrubienia cznotkankowe, zrosty, ale zbyt du e podawanie mo e pog bi nadczynno tarczycy, przy tej chorobie. Witamina C- uelastycznienie cianki naczy , wzmaga odporno . Wykonuje si przy odmro eniach, tr dziku pospolitym, ró owatym, przebarwieniach, zwiotczeniu skóry. R-r sody oczyszczonej- dzia anie zmi kczaj ce, przeciwzapalne, anty ojotokowe, bakteriobójcze, stosowane w leczeniu ojotoku, tr dziku pospolitego. Siarczan cynku (anoda +)- w trudno goj cych si ranach, dro d yce paznokci Siarczan miedzi (anoda +)- ci gaj ce i odka aj ce, w grzybicy d oni i stóp Salicylan sodu (katoda -)- zwi ksza przepuszczalno naczy w osowatych, zmniejsza odczyny zapalne i objawy bólowe, tr dzik pospolity, ojotok, odmro enia Chlorowodorek prokainy (anoda +)- rozszerza naczynia w osowate, znosi napi cie cian naczy t tniczych, dzia a od ywczo, przeciwbólowo; nerwobóle, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie korzo nków Jonoforez wykonujemy co 2-3 dni, góra 10 zabiegów. Przeciwwskazania: -du e rany -uczulenie na pr d sta y -rozrusznik -nieregularne ci nienie -stany zapalne migda ów -oko oz bowe stany zapalne -tendencja do zatoru -gor czka Sonoforeza- jest to metoda, która wykorzystuje wibracje ultrad wi kowe do dzia ania na g bsze warstwy skóry poprzez stymuluj cy mikromasa . Sonoforeza to przede wszystkim relaksuj cy masa oraz niezwykle wydajny sposób wt aczania w g b skóry substancji od ywczych oraz aktywnych. Podczas zabiegu wytwarzane jest ciep o wewn trz skóry, które penetruje tkanki. Sonoforeza równie odpr a skór i mi nie poprzez g boki mikromasa , który poprawia przep yw krwi i limfy. W rezultacie poprawiony jest metabolizm komórek oraz ich regeneracja. Emitowane podczas zabiegu

1

ultrad wi ki przyczyniaj si do u atwienia penetracji substancjom leczniczym, które dzia aj : uszczelniaj c naczynia krwiono ne, lecz zmiany tr dzikowe, dotleniaj oraz kondycjonuj skór . Podczas zabiegu sonoforezy stosowane s ampu ki wype nione substancjami od ywczymi i aktywnymi. W profilaktyce przeciw rozszerzaniu si naczynek krwiono nych, najcz ciej u ywane s : - witamina K, - witamina PP, - wyci g z arniki górskiej, - wyci g z kasztanowca. Witamina K wp ywa pozytywnie na regulacj krzepni cia krwi, przez co likwiduje tzw. paj czki widoczne na skórze. Natomiast witamina PP uszczelnia naczynka krwiono ne, chroni c je przed p kaniem. Wyci g z arniki górskiej wspomaga kr enie krwi, niweluje zaczerwienia na skórze i wzmacnia naczynia krwiono ne. Wyci g z kasztanowca dzia a przeciwzapalnie, zmniejsza sk onno naczynek krwiono nych do p kania oraz intensywnie nawil a skór . Ponadto, usuwa on zm czenie i dog bnie nawil a skór . Sonoforeza jest bezpiecznym zabiegiem, niemniej jednak istniej pewne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia, s nimi: - choroby nowotworowe, - metalowy implanty w ciele, - choroby y , - niewydolno serca, - ci a.

114.Wymie dermatozy najcz ciej spotykane w gabinecie kosmetycznym. -tr dzik pospolity -kaszak -tr dzik ró owaty -rogowacenie mieszkowe - rosacea -piegi - uszczyca -mi czak zaka ny -grzybica -brodawki -blizny, bliznowacenie -w ókniaki -przebarwienia - ojotok -skóra atopowa -wyprysk -opryszczka -pokrzywka -zaskórnik -prosak 115. Cauperose i rosacea ± omów schorzenia i metody post powania w gabinecie kosmetycznym. Couperose - rozszerzone naczynka.
Rozszerzone czy te pop kane naczynka krwiono ne na twarzy mog by skutkiem nadu ywania k pieli s onecznych latem, przemarzni cia twarzy zim , nadmiernego wysi ku fizycznego lub objawem choroby o nazwie rosacea - tr dzik ró owaty. Krucho naczynek krwiono nych jest te czasem cech dziedziczn . Najcz stsz i najbardziej radykaln metod leczenia jest usuni cie pop kanych naczynek. Polega ona g ównie na zamkni ciu naczynek krwiono nych z obu stron poprzez przerwanie ich ci g o ci. Wybór metody zale y od rozleg o ci zmian i jej umiejscowienia. Najcz ciej stosuje si zabiegi: -Elektrokoagulacji -Kriochirurgii -Laserowego zamykania naczynek -Inne: jonoforeza, galwanokaustyka, elektroliza, termoliza

2

Zaleca si te stosowanie preparatów uszczelniaj cych ciany naczy w osowatych i zwi kszaj cych ich elastyczno , poprawiaj cych mikro kr enie i dzia aj cych przeciwzapalne.

Rosacea - tr dzik ró owaty jest chorob przewlek , ograniczon do skóry twarzy, rozwijaj c si na pod o u zaburze naczyniowych i ojotoku. Cz sto wyst powania wynosi 10-15% populacji, cz ciej choruj kobiety, natomiast ci sze postacie wyst puj u m czyzn. Jest dermatoz o wieloletnim przebiegu wyst puj c u ludzi dojrza ych, najcz ciej po 30 r. . Pierwszym stadium rozwoju tr dziku ró owatego jest rumie , który cechuje si napadowymi zaczerwienieniami pod wp ywem emocji, zmian temperatur, pikantnych posi ków, czy wypiciu alkoholu. W kolejnym etapie do utrwalonego rumienia do czaj si grudki i krostki. Wówczas potrzebna jest pomoc dermatologa. Posta przerostowa g ównie nosa dotyczy prawie wy cznie m czyzn i wymaga usuni cia zmian np. krioterapi . Prawdziwa przyczyna powstawania choroby nie jest do ko ca poznana. Wskazuje si na mechanizm immunologiczny, zaka enie roztoczem Demodex folliculorum oraz pewien udzia zaka eniem Helicobacter pylori.
Czynniki predysponuj ce: palenie papierosów, picie kawy i alkoholu, pikantne potrawy, stres, prom. UV, nag e zmiany temperatur, intensywne ciep o i mróz, ska enia rodowiska, nara enie na rodki chemiczne oraz niew a ciwa piel gnacja. Makija korekcyjny przy tr dziku ró owatym Korekt nak ada si na ca powierzchni zmiany, zazwyczaj na ko ci jarzmowe i nos. Tr dzik ró owaty jest trudn zmian do korygowania, ze wzgl du na ró ne tonacje kolorystyczne, od czerwonych po fio kowo fioletowe. Nale y miesza kolory i pami ta o zasadzie im mniej tym lepiej. W przypadku couperose i rosacea skór nale y traktowa zawsze jak wra liw . W piel gnacji nale y bezwzgl dnie unika myde zasadowych, toników i aktywnych kremów. Tonik nale y zast pi wod termaln . Powinno si chroni cer przed s o cem kremami ochronnymi z wysokimi filtrami, ale tak e przed wiatrem i mrozem. W gabinecie nale y zredukowa podra nienia, zaczerwienienia i zmiany naczyniowe, zregenerowa , wzmocni i odbudowa funkcj bariery naskórkowej. Kosmetyki dla cery wra liwej ze sk onno ci do rozszerzania i p kania naczy ± kremy z witaminami C, E, K, z olejem z wiesio ka, z avokado, z kwasem hialuronowym, z naturalnym czynnikiem nawil aj cym, dpantenolem.

116. Sklasyfikuj rodzaje masek kosmetycznych i omów wybranej sk ad i dzia anie.
Maska jako zabieg kosmetyczny jest jedn z najstarszych form upi kszania. Stosowanie ich w nowoczesnej kosmetyce staje si coraz bardziej popularne i jest nieodzownym zabiegiem lub cz ci zabiegu kosmetycznego. Nowoczesne maski daj przy umiej tnym doborze sk adników i prawid owym stosowaniu , efekt przewy szaj cy dzia anie kremów i innych preparatów kosmetycznych. Niektóre maski daj efekt natychmiastowy, ale krótkotrwa y, po innych widoczne zmiany uzyskuje si dopiero po kilkakrotnym zastosowaniu. Maski: Rozgrzewaj ce, ci gaj ce, zio owe, upi kszaj ce(porcelanowe), od ywcze, parafinowe, specjalne. Maski zio owe

3

powstawaniu zmarszczek. Relaks. 20 minut. a na stopach na skutek ucisku niedopasowanego obuwia) . Equisetum Arvense. Maska zio owa dla cery t ustej i mieszanej: SK AD: Kaolin. Masa kosmetyczny trwa ok. zapobiegaj c tym samym. siemi lniane. palce wio larza. Sk adniki wg INCI: Magnesium Silicate. Przy skórach t ustych maski powinny zawiera zio a maj ce oprócz w a ciwo ci rozmi kczaj cych i agodz cych tak e bakteriobójcze i bakteriostatyczne. guzki w przebiegu w z ów ch onnych. odpr enie. uspokojenie. Jest on stosowany w ró norakich celach (profilaktyczno-piel gnacyjnych. Salvia Officialis. regeneruj cych) maj cych za zadanie podtrzymanie elastyczno ci skóry. czasem nieregularnego. Przeciwwskazania: stany zapalne. kolana zakonników -obraz nadmiernego rogowacenia skóry na stopie. Masa kosmetyczny stosowany jest we wszelkiego rodzaju gabinetach i salonach kosmetycznych. np. stany gor czkowe. usuni cie z ba i zmiany ropne oko oz bowe. u atwiaj c tym samym. stan ropny migda ów. nadczynno tarczycy (nie mo na masowa szyi). ró nych gruczo ów. korekcyjnych. nale do grona wykwalifikowanych i dyplomowanych kosmetyczek.dolegliwo ci subiektywne. Osoby go wykonuj ce. koncentraty.Do powstania modzeli przyczynia si wrodzona sk onno do nadmiernego rogowacenia oraz zaburzenia nerwowo troficzne w przebiegu chorób neurologicznych OBJAWY: -Zgrubienia skóry niezbyt wyra nie odgraniczone -cz sto w charakterystycznych miejscach dla dzia aj cych czynników. Dodaje si do nich zio a pobudzaj ce. Masa kosmetyczny ± definicja. a co za tym idzie. zmiany skórne niewiadomego pochodzenia. ele. czasem dolegliwo ci bólowe przy chodzeniu. wskazania i przeciwwskazania. go Wskazania: W a ciwie przeprowadzony masa kosmetyczny pobudza kr enie limfy. Do prawid owego wykonania masa u niezb dne s odpowiednie kremy. jak równie ró ne typu maseczki. uwzgl dniaj c w a ciwo ci indywidualne cery. Przy skórach suchych i normalnych stosuje si wi cej zió z zawarto ci zwi zków luzowych i skrobi. barwy ó tej lub ó tobrunatnej . zaawansowana mia d yca naczy . 4 . Mo e poprzedza zabieg oczyszczania skóry.Powinny by odpowiednio dobierane do rodzaju skóry. choroby psychiczne. wysokie nadci nienie t tnicze. alergiczne i zaka ne skóry. 123. skrzyp polny i sza wia. 117. Semen Lini.upo ledzenie czucia. zapalenie y i wie e zakrzepy. przemian materii i oczyszczenie organizmu z toksyn. najcz ciej jest kszta tu kolistego. MODZEL ± jest to niezbyt wyra na odgraniczona zmiana polegaj ca na zgrubieniu skóry(hiperkeratozie) w miejscu przewlek ego dra nienia mechanicznego ± Powstaje w wyniku d ugotrwa ego ucisku jako reakcja obronna skóry ± Uraz mechaniczny(na r kach powstaj na skutek ci kiej pracy fizycznej. wady serca.

( ac. Retinoidy zawarte w kosmetykach s u uzupe nieniu niedoborów witaminy A w skórze przyczyniaj cych si do odnowy naskórka. wyg adzenie. natomiast obuwie powoduje nasilenie dolegliwo ci i przyspieszenie post pu deformacji Du rol w wyst powaniu wady (schorzenia) odgrywaj predyspozycje genetyczne. bolesno . Pogarsza si wytrzyma o struktur stabilizuj cych stop . W skrajnych przypadkach pojawia si stan zapalny torebki stawowej stawu ródstopno-palcowego palucha. zw aszcza za ciasnego. Wysoki obcas niew a ciwie skonstruowanego obuwia powoduje przeci enie przedniej cz ci stopy. i mo e wyst pi równie przerost nasady dalszej pierwszej ko ci ródstopia. Natomiast spiczasty kszta t butów bezpo rednio powoduje ko lawe ustawienie palucha. ciasnych butów lub nieprawid owo ci anatomicznych OBJAWY: ó te kopulaste grudki oko o 5-6 mm z centralnym czopem lub rdzeniem co odró nia je od modzeli . czego skutkiem jest obni enie uku poprzecznego i w nast pstwie poszerzenie przodostopia (p askostopie poprzeczne). Nierównomiernie rozk ada si ci ar cia a. 122 PEDICURE KOSMETYCZNY.in. co t umaczy si s abszym uk adem wi zad owo-torebkowym ich stóp. Pod wp ywem zniekszta ce zmienia si biomechanika stopy. Stan taki mo e by wskazaniem do leczenia operacyjnego. w osy i 5 . odcisków. Witamina A znajduj ca si w kosmetykach w a ciwie dozowana. Cz ciej wyst puje u kobiet. wykazuje korzystny wp yw na skór . obrz k okolicy. usuni cie zrogowacia ego naskórka za pomoc tary lub frezarki.Zazwyczaj s wra liwe na ucisk PALUCH KO LAWY . W sk ad tych substancji wchodzi retinol w pe ni aktywny oraz produkty jego utleniania.NAGNIOTEK. odgraniczona grudka hiperkeratolityczna z obecno ci czopa lub rdzenia w cz ci centralnej. Uwa a si . Do czynników predestynuj cych zaliczy nale y tak e oty o oraz stoj cy tryb ycia. Mniej zaawansowane zmiany podda si j na ogó leczeniu zachowawczemu polegaj cemu na noszeniu odpowiednich wk adek ortopedycznych oraz odprowadzaniu palucha na zewn trz przez umieszczenie specjalnych wk adów silikonowych mi dzy paluch a drugi palec. os abieniu ulegaj mi nie. zrogowacenia i p kni na pi tach. korekt wrastaj cych paznokci 121 WITAMINA A Okre lenie witamina A dotyczy pewnych zwi zków naturalnych pochodzenia zwierz cego i ro linnego wykazuj cych aktywno biologiczn . jest schorzeniem wynikaj cym m. e by wada mog a si rozwin musz istnie predyspozycje w budowie stopy. PEDICURE LECZNICZY-zabieg obejmuj cy czynno ci wykonywane przy pedicure kosmetycznym oraz rozszerzony o zabieg: usuwania modzeli. zako czony jest masa em(krem na stopy) i na o eniem lakieru na p ytk paznokciow . paluch nie jest ju wystarczaj co silnym punktem podparcia w czasie chodu.zabieg obejmuj cy: zmycie lakieru z p ytki paznokciowej i opi owanie paznokci. na wysokim obcasie lub o w skich noskach. -powstaje wskutek ucisku np. z noszenia obuwia. ODCISK jest to najcz ciej ma a. aktywuj zachodz ce w nim procesy i regeneruj jego warstwy. Grup szczególnie zagro on s kobiety uprawiaj ce taniec klasyczny (balet) ze wzgl du na niefizjologiczne obci enia stóp w pointach. hallux valgus).

Dzia anie witaminy E na skór : -biologiczny antyutleniacz -unieczynnianie wolnych rodników -zapobieganie przedwczesnemu starzeniu si skóry w wyniku przyspieszenia tworzenia si kolagenu i elastyny -ochrona przed promieniowaniem UV -uodpornienie na fotoalergi -zwi kszenie nawil enie skóry -wspomaganie ukrwienia tkanki cznej skóry i b on luzowych 6 . zabezpiecza je przed szkodliwym wp ywem czynników zewn trznych. zw aszcza kolagenu w skórze w a ciwej -os abienie przebarwie na skórze -pomoc w leczeniu zmian patologicznych skóry: tr dzik.paznokcie. Nale y do tzw. Zaleca si j jako dodatek do preparatów stosowanych do ochrony przed s o cem i po opalaniu. Dzia anie preparatów kosmetycznych zawieraj cych Retinoidy na skór : -zmi kczanie naskórka -wyg adzanie powierzchni skóry -zmniejszenie rogowacenia naskórka -poprawa kolorytu skóry -odpowiednie nawil enie skóry -zwi kszenie zawarto ci protein. Witamin m odo ci. Naturalny tokoferol skóry znajduje si w b onach komórkowych. E jest wa nym sk adnikiem piel gnacyjnym poprawiaj cym nawil enie i spr ysto skóry. gdy ma wp yw na opó nianie zmian pojawiaj cych si na skutek procesów starzenia. W kosmetyce wit. czyraczno -ochrona skóry przed promieniowaniem UV WITAMINA E Jest biologicznym antyutleniaczem(chroni wra liwe sk adniki preparatów kosmetycznych). Witamina E przywraca skórze równowag i hamuje procesy starzenia.

Kolejno zabiegu jest taka sama jak przy manicure tradycyjnym. podwa aczy). Nie u ywa si adnych narz dzi metalowych (pilników.polega na piel gnacji p ytki paznokcia nieinwazyjnymi metodami. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. ale te na wyrównywaniu skórek i piel gnowaniu p ytki paznokci. czy klientka nie ma adnych chorób np. JAKA JEST RÓ NICA POMI DZY MANICURE BIOLOGICZNYM A TRADYCYJNYM. patyczki z drewna pomara czowego. nie wycinamy skórek tylko i wy cznie je odsuwamy ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby.124. OPISA KOLEJNE ETAPY. Manicure stosuj klienci. oraz ele i p yny zmi kczaj ce naskórek. którzy pragn mie adniejsze paznokcie. grzybicy paznokci itp. któremu poddawane s paznokcie u r k. czy klientka nie ma adnych chorób np. Stosowane s natomiast pilniki papierowe . Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. grzybicy paznokci itp. kopytka metalowego odsuwamy skórki i wycinamy c kami do skórek ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. Manicure biologiczny. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. Zabieg polega nie tylko na malowaniu. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem 7 . prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego odsuwamy skórki ± nie u ywamy narz dzi typu kopytko metalowe. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem PROSZ Manicure tradycyjny ± zabieg kosmetyczny. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego. pilnikiem papierowym na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym. c kami do paznokci na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym.

wiotko ci. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. Etapy procesu patologicznego (PEFS) mo na podzieli na stadia: obrz kowe w óknieniowe stwardnieniowe (powstaja pierwsze drobne guzki) makroguzki . u osób z wiotk skór i s abymi mi niami. guzki s bolesne palpacyjnie. cyrkulacji krwi. ud. hipotermia Stopie II ± Äskórka pomara czowa´ tworz ca si samoistnie po napi ciu mi ni. czasem trudno jest odró ni posta twardego cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. blado skóry. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadni cie mi nia po ladkowego). nie przylega ci le do mi ni. CELLULIT . cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. lokalnej hipotermii. zmniejszenie elastyczno ci. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. po gwa townym schudni ciu oraz po d u szym stosowaniu rodków odwadniaj cych. kolan. ale cz sto ból jest spontaniczny. poprzedzielanych tkank w óknist ( skóra podobna do materaca). Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. okci lub sutków wyst puj ca po uj ciu w fa d. Mog równie wyst pi rozst py. Wtedy jest wyra nie widoczny. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d.125. czasem szorstka z powodu z ego jej od ywiania. zwi kszenie blado ci skóry. dezorganizacja anatomiczno-funkcjonalna tkanki podskórnej 8 . fa szywy cellulit. hipotermia. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: wodny i t uszczowy. czasami bolesne zgrubienia i guzki. Ten typ spotyka si u kobiet.defekt kosmetyczny. Nast puje przerost ( nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). Objawy takie mo na spotka u osób uprzednio aktywnie fizycznie. czasami wyst puje ból spowodowany g bok palpacj Stopie IV ± tworzenie przez zrazili tkanki t uszczowej guzków wi kszych rozmiarów. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. które od d u szego czasu zaniecha y uprawianie sportu. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej ( hiperplastyczny lub hipertroficzny ). dalszy wzrost Äciastowato ci´ skóry. odczucia podobne do parestezji ( zmniejszenie czucia. Rodzaj zale y od pod o a . Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. WYMIE ZABIEGI REDUKUJ CE. na którym si formuje. Cellulit mi kki t uszczowy jest lu ny. Stopnie cellulitu: Stopie I ± Äskórka pomara czowa´ w obr bie bioder. Jest to tzw. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce cellulit. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . wra liwo na bod ce) Stopie III ± tworz si w tkance podskórnej nieregularne. mo e zajmowa du e powierzchnie i sprawia wra enie jakby tkanka znajdowa a si mi dzy skór a mi niami. po ladków. wzrost Äciastowato ci´ skóry. CELLULIT ± ETIOPATOGENEZA. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. ma fa d i obrzmienia przypominaj ce pikowan ko dr . zmniejszenie elastyczno ci. ramion.

liczba. leczenie fizykalne. Ci a ‡ w patogenezie cellulitu udzia bierze wiele czynników.zwiotczenie ci gien i mi ni . rodki farmakologiczne oraz metody maj ce na celu os abienie czynników nasilaj cych zmiany. stan gotowo ci i czu o receptorów hormonalnych ‡ predyspozycja do rozwoju niewydolno ci ylnej 2. mechaniczne.zmniejszenie wydolno ci pompy mi niowej w ko czynach dolnych (zastój p ynów) ‡ noszenie obcis ych ubra (utrudnia odp yw ylny) ‡ noszenie butów na wysokich obcasach (sprzyja dysfunkcji mi ni ydek. u kobiet o typie nordyckim lub anglosaskim ± na brzuchu) ‡ rozk ad tkanki t uszczowej. w zwi zku z tym stosuje si wiele ró nych metod terapeutycznych. wyzwala tworzenie wolnych rodników) ‡ picie alkoholu (nasila tworzenie t uszczu) 3.Czynniki predysponuj ce do wyst pienia cellulitu: 1. Genetyczne: ‡ p e (prawie wy cznie u kobiet) ‡ rasa (najcz ciej bia a) ‡ typ biologiczny (u kobiet latynoameryka skich zmiany lokalizuj si g ównie na biodrach.zmniejszenie masy mi niowej na korzy tkanki t uszczowej . Hormonalne: ‡ g ównie nadmiar e skich hormonów ± estrogenów 4. rodowiskowe: ‡ z e nawyki ywieniowe: . chirurgiczne. in. Choroby wspó istniej ce: ‡ metaboliczne ‡ hormonalne ‡ choroby uk adu kr enia ‡ choroby ginekologiczne ‡ choroby nefrologiczne ‡ choroby o dka i jelit 5.nadmierna poda soli (gromadzenie wody) ‡ siedz cy tryb ycia: . 9 .nadmierne spo ycie t uszczów i w glowodanów . Czynniki zwi zane z leczeniem: ‡ preparaty antykoncepcyjne ‡ preparaty przeciwhistaminowe ‡ preparaty przeciwtarczycowe ‡ beta-blokery 6. m. utrudnia odp yw ylny) ‡ palenie papierosów (zmiany w mikrokr eniu.

które masuj i uwalniaj aktywne substancje W balneoterapii wykorzystuje si mi dzy innymi borowin i k piele solankowe Masa na preparacie antycellulitowym Masa izometryczny Drena limfatyczny: stymulacja przep ywu limfy. limfatycznego. poprawiaj kr enie. nacieranie Impregnowane ubrania. poprawa utlenowania komórek. usuwaj obrz ki i przyspieszaj metabolizm. Hanna-body. które pomagaj w walce z pomara czowa skórk . body wrap. wyg adzaj skór . eliminacja toksyn. ba k chi ska Presoterapia ( masa pneumatyczny sekwencyjny ) Rollmasa Fale radiowe Podczerwie .LECZENIE: zrównowa ona dieta wiczenia fizyczne kontrolowanie masy cia a kosmetyki antycellulitowe leki doustne wykorzystywane w zaburzeniach mikrokr enia unikanie stresów Jak dot d leczenie cellulitu stanowi g ówn domen kosmetyki. Uelastyczniaj . pobudza jedynie naturalne procesy w organizmie 10 . ‡ regulacji przepuszczalno ci naczy w osowatych. ‡ dzia aniu przeciwobrz kowym. Dzia ania kosmetyczne polegaj na: ‡ dzia aniu lipolitycznym. Egiptos. metoda nieinwazyjna. lepsza penetracja leków Ultrad wi ki: rozszerzanie naczy krwiono nych. co zwi ksza penetracj leków. Ze stosowanych zabiegów mo na wymieni : Guam. na wietlanie Akupresura Bicze szkodzie elazko antycellulitowe Jonoforeza: wp yw na kurczliwo naczy krwiono nych. dzia anie na degeneracj komórek t uszczowych Galwanizacja Elektrolipoliza Krioterapia Laseroterapiua Terapia czona Karboksyterapia Mezoterapia Endermologia (masa podci nieniowy): podci nienie + masa : stymulacja uk adu kr enia. ok ady i zabiegi typu para-fango: poburzenie kr enia Regularny peeling K piele z dodatkiem preparatów. ‡ hamowaniu aktywno ci aromatazy steroidowej Zabiegi Jest wiele zabiegów z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej. ‡ aktywowaniu przep ywu krwi w tkance t uszczowej. natryski. redukcja obrz ków Masa oscylacyjny ( wibracyjny ) Masa pomp pró niow (vacuum). bezpieczna.

Fa szywy Cellulit. Cellulit. Wymie zabiegi redukuj ce. defekt kosmetyczny. to barwy pochodne. Barwy podstawowe i pochodne tworz Ko o barw. które najpe niej obrazuje podzia barw ze wzgl du na ich temperatur . Nast puje przerost (nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). czasem szorstka z powodu z ego jej od ywienia. Mog równie wyst pi rozst py. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadniecie mi nia po ladkowego).Operacje plastyczne tj. wodny 2. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej (hiperplastyczny lub hipertroficzny). ziele i fiolet. Barwy otrzymane po z czeniu kolorów podstawowych. Po czone ze sob kolor ó ty i niebieski tworz barw zielon .tzw. czasem trudno jest odró ni posta twardego Cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. W zale no ci w jakich proporcjach po czysz ze sob . ale mo e wyst powa równie u m czyzn. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . na którym si formuje. Jest to tzw. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. liposukcja . a efektem zmieszania niebieskiego i czerwonego jest fioletowy. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce Cellulit. Cellulit miekki t uszczowy jest lu ny Kosmetologia upi kszaj ca 126. Z nich wywodz si wszystkie inne. Nale do nich pomara cz. cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. otrzymasz nowe odcienie. wiat kolorów zbudowany jest na bazie trzech barw pigmentacyjnych: ó tej. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. odsysanie t uszczu CELLULIT-Etiopatogeneza. czerwonej i niebieskiej. One to nazwane s barwami podstawowymi. cyrkulacji krwi. t uszczowy. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: 1. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. Rodzaj zale y od pod o a. 11 . W ten sposób uzyskasz ró norodne odcienie tego samego koloru. ó ty z czerwonym tworzy barw pomara czow . Ten typ spotyka si u kobiet które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. SZTUKA DOBIERANIA BARW. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha.

T czówka oka ma odcie od niebieskiego do zielonego. Unikanie b dnych. jakim jeste my typem kolorystycznym urody. Promieniuj wewn trznym czarem. frustruj cych zakupów. w osów. ale jest to ci g e eksperymentowanie i próbowanie. która zapewnia doskona e samopoczucie. z jakimi s porównywane. czerwona z zielona a niebieska z pomara czow da nam barw neutraln ± szar . to poszukiwanie harmonii i spójno ci. Barwy intensywne znacznie os abiaj odcie kolorów.Po lewej stronie znajduj si barwy. ich policzki s lekko ró owe i cz sto zdarza si im rumieni . Pewno siebie. inne odcienie koloru. charakter. uwydatnia si nasza uroda. Teraz w osy s 12 . jako dziecko kobieta by a blondynk . podkre lanie atutów! Istniej ce typy kolorystyczne urody to: Wiosna. rzadziej z otego br zu. ograniczenie jej ilo ci dzi ki kombinacji kolorów. oczu. kojarz ce si z wod .in.blondynki od platynowych do czerwonoz otych. Cechuje je inna kolorystyka. Tym samym barwa fioletowa po czona z ó t . renica cz sto oddzielona jest od t czówki wyra n obwódk w kolorze z otym lub z otobr zowym. delikatna o lekko z otawym po ysku. Innymi s owy. kojarz ce si z ogniem. Barwy ciep e Ägryz ´ si z zimnymi i odwrotnie. w jakich kolorach jest nam do twarzy. Jesie i Zima. makija u podkre laj nasz urod a jakich powinni my unika . Przy prawid owym doborze kolorów i umiej tnym stosowaniu. Oczy zazwyczaj maj nieco ciemniejsz od w osów opraw . w osów. W osy. Kobiety wiosny . Podstawy analizy kolorystycznej Analiza kolorystyczna to odnalezienie i okre lenie m. Najbardziej charakterystyczna jest ich cera. Ka dy kolor oddzia uje na inny z pewn si . Lato. Naturalna tonacja decyduje o tym. inne nasycenie barwy. uspokajaj ce: zielony. 127. osobowo . naturalnej tonacji cery. Ich uroda sprawia wra enie kruchej i delikatnej. To wiadomo barwy kolorystycznej. atwy dobór garderoby. Wiele Pa ma sk onno do piegów. które okre lamy mianem ciep ych. Korzy ci i cele analizy kolorystycznej to przede wszystkim: wiadomo swoich kolorów. Barwy zestawione ze sob zmieniaj swój odcie . makija u. Ka da z nich jest inna. daj ce energi i pobudzaj ce zmys y: ó ty. Po prawej stronie ± barwy zimne. pomara czowy. Kolory u o one naprzeciwko siebie w kole barw wzajemnie dope niaj si do szaro ci. a wi c oszcz dno czasu i pieni dzy. Wi kszo z nas intuicyjnie wyczuwa. bi uterii i dodatków. czerwony i ich wszystkie odcienie. niebieski. fioletowy i ich odcienie. Decyduje o tym jakie kolory garderoby. Unikanie b dnych eksperymentów przy doborze koloru w osów.

bogactwo odcieni. w kolorze be owym czy lekko br zowa. ozdoby z Drewna. Kremowe per y. zawsze ma ciep y. Bursztyn.Posiada silny temperament. Jasny i delikatny lub ró owy. korek. z otawy lub rudawy po ysk. W ród nich zdarzaj si i blondynki i brunetki o oczach br zowych lub niebieskich. Ciep e nasycone br zy. W post powaniu decyduj wzgl dy racjonalne. Niektóre sa rudow ose. teraz s br zowe. Charakterystyczna jest cera.Maj lekko niebieskawy odcie karnacji. stal. opanowana. turkus. ywotny. maj barw topazu lub z otego br zu. Barwy pe ne blasku i nasyconego ciep a. Zawsze z popielatym po yskiem. bursztyn Paleta barw Pa jesiennych to kolory ziemi. Je eli jako dziecko mia a s omiany blond. Je eli by y popielate. z oto. Jasne pastelowe oraz szarawe ró e i fiolety. Kolor wielb dziej we ny. ale równocze nie jasne i ywe. Biel w odcieniu ko ci s oniowej. cho burzliwy. B yszcz ce z oto. Kolory pasuj ce do Pani lata: z amana biel. Jest dna wiedzy. koral. podejmuje decyzje za grup . Brzoskwiniowy. Bi uteria: ch odna. Cechy charakteru: Zrównowa ona. pastelowe odcienie. Kobieta Wiosna musi unika zbyt ciemnych odcieni. platynowym. Z wiekiem w osy ciemnia y. Kolory rt ci i o owiu. soczyste br zy. Zielonkawe b kity. Rozmyte. ko s oniowa czy brzoskwiniowa. Wi kszo z nich ma piegi.maj ró ny kolor w osów. niebieskie lub szare oczy.jasne. Cechy charakteru: Charakter zorientowany emocjonalnie. Wyblak e bordo. Kieruje si uczuciami. Kolory pasuj ce do Pani jesieni: Kremowa biel. Ceglasta czerwie . miodowym odcieniu. inne ciemnow ose.ale nigdy odcie ich w osów nie jest popielaty. Dotyczy to wszystkich jesiennych Pa . a jeszcze inne to blondynki . mosi dz. po yskuj ce ciep ym z otem. pomidora. masy per owe w kolorze ó tym. teraz ich odcie zmieni si w popielaty.Poci gaj ce. delikatne. Bia e per y. Wszelkie be e i kolory s omkowe. z oty. Szaro ci i grafity. chrom. Wiele Pa ma piegi o ubarwieniu nieco szarobr zowym (innym ni u wiosen i jesieni). gor czkowy. Kolory powinny by ciep e. zamglone. w s omianym. Wszystkie dzia ania s usystematyzowane i zaplanowane. Bardzo charakterystyczny jest u tych Pa popielaty odcie w osów. Br zowe. Zachowuje si w sposób bardzo spontaniczny. Zgaszone szare br zy. ó tawym. Jest ywotna z planami i my l ca pozytywnie. oraz decyzje w sposób bardzo spontaniczny. oso . czerwie maku. Oczy s bardzo pi kne. ó ty. zgaszone b kity i granaty. Niektóre bywaj intensywnie br zowe. Kolory pasuj ce do Pani wiosny: Jasne be e i kremy. Oprawa oczu wydaje si mie cz sto popielaty odcie . W dzieci stwie kobieta by a blondynk . spokojna. bia e z oto i matowe srebro. Cynamonowe i rudawe br zy. a przyczyna tego tkwi w ich naturalnym kolorycie. Ko s oniowa. Ceglaste czerwienie. Podejmuje ryzyko. sprawiaj ce wra enie nieosi galnych. przydymione. mleczne. 13 . jest wielkoduszna. kukurydziane ó cie. Ciep e jasne. Bi uteria: Ciep a. Kobiety Lata . butelkowa szara ziele . Granaty o morskim odcieniu. Kolory oczu zawsze s "mi kkie". nigdy z ocisty. Bi uteria: Ciep a. Promieniuje od nich równocze nie nami tno i ch odny wdzi k. co my li. Kobiety Zimy . drewno. B kit. Bywaj tak e Panie zielonookie o kocim spojrzeniu. Mówi. Odcienie mchu i oliwki. poniewa skóra jest dobrze ukrwiona. Charakterystyczna jest cera . Je eli posiada br zowe w osy. Cechy charakteru: Posiada siln wol . nasycone. Dla tych Pa odpowiednie s wszystkie przyprószone. jasne soczyste zielenie i turkusy. Kobiety Jesienne . Zgni e zielenie.ó to z ota. bez wzgl du na to jak jasny lub jak ciemny jest odcie ich skóry.

zimnych. bia e per y. Cechy charakteru: atwo w podejmowaniu decyzji. Jasna -porcelanowa lub ciemna oliwkowa. plamki kamufla e . Wszelkie odcienie eleganckich granatów i fioletów. Zawsze o odcieniu popielatym lub granatowym. Preparaty stosowane do makija u koryguj cego (podk ady. zielony lub ciemnoniebieski. rozszerzone naczynka. Ch tnie pe ni rol przywódcy. nawet niewielka ilo ma du si krycia. Powoduje to zdecydowany kontrast mi dzy biel ga ki ocznej a t czówk . S bardziej kryj ce ni te w p ynie. Zasady kamufla u Kreowanie formy kamufla u polega na wykorzystaniu waloru barwy i wiat ocienia ± wiat em w makija u s kosmetyki o jasnych kolorach i walorach. czerwie rzeczywista. Makija korekcyjny to dobry sposób na uzyskanie dora nych optycznych efektów kosmetycznego krycia zmian skórnych. przebarwienia. Mocne kontrasty i zdecydowane odcienie to jest to. korektory w sztyfcie. piegi. korektory. B yszcz ce srebro. najcz ciej roz wietlaj ce.to najmocniejszy kaliber. W zale no ci od miejsca aplikowania oraz od stopnia krycia wyró niamy: korektory p ynne. Si ce pod oczami. To najcz ciej preparat o g stej konsystencji i o mocnym pigmencie. czystych. 128. pudry) powinny spe nia wszystkie warunki.zw aszcza pod oczami. Biskupi. tatua e. Kobiety zimy. Stosujemy je najcz ciej pod oczy gdy skóra pod nimi jest cienka i delikatna i nie znios aby ci kiego kosmetyku. Cytrynowy. Ma silne poczucie w asnej warto ci.si gnij po niego je li masz plamki.roz wietli zszarza cer Czym nak ada korektory i kamufla e? Najlepiej p askim p dzelkiem z w osia syntetycznego. 14 .znakomity do miejsc zaczerwienionych takich jak pop kane naczynka. Korektor mo na nak ada równie palcem . gdzie wa ne jest by kosmetyk rozprowadzi delikatnie i bez rozci gania skóry. W przypadku blizn wypuk ych przykrywamy je ciemniejszym odcieniem by je schowa natomiast w przypadku wkl s ych uszkodze nak adamy kolor jasny by je wyrówna z powierzchni skóry. które b yszcz intensywnym blaskiem. wypryski. Kolory pasuj ce do Pani zimy: nie na biel. tatua e Tu potrzeba czego mocnego jak kamufla . Motywem dzia ania s praktyczne korzy ci. Oczekuje szacunku i aprobaty. kamufla e.tym odcieniem maskujemy si ce pod oczami zielony . jakie stawiane s kosmetykom przeznaczonym dla cery wra liwej. czerwone krostki fioletowy .bordowy. W ród kosmetyków kamufluj cych mo emy znale produkty w ró nych kolorach: cielisty . Usta maj odcie niebiesko ró owy lub niebiesko . co im odpowiada. Potrafi panowa nad emocjami i uczuciami. zimna butelkowa ziele . a cieniem kosmetyki o kolorach i walorach ciemniejszych. W osy s prawie zawsze ciemne ( istniej wyj tki!). Najbardziej efektowne s oczy. najkorzystniej wygl daj w barwach zdecydowanych. blizny. bia e z oto. Zneutralizuje du e ó tawe zasinienia ró owy . kredce. T czówka mo e mie kolor ciemnobr zowy.to kolor uniwersalny. plamy. diamenty. ó ty . na ogó stosujemy je na drobne wypryski.zawsze o niebieskawym odcieniu. Ró norodno technik wykonywania makija u i kamufla u pozwala na ich dostosowanie oraz wykorzystanie zgodnie z oczekiwanymi za o eniami. grafity. Blizny. Czyste i zdecydowane b kity i ró e. które mog uwzgl dnia indywidualne potrzeby pacjentów. Czer . Bi uteria: Zimna. przebarwienia. potrafi ukry blizny. Stalowe szaro ci. Bordo. Czekoladowe zimne br zy. kompakcie.

br zowym i szarym lub rzadziej w kolorze niebieskim. Pozwala na dok adne podkre lenie ust. Tusz nak ada si na rz sy lub tak e brwi za pomoc specjalnej szczoteczki. korektory ró e. bronzery lakiery do paznokci brokat i rodki nab yszczaj ce cia o Szminka ± kosmetyk kolorowy w formie sztyftu s u cy do podkre lenia ust i nadania im barwy. np. Oprócz estetycznej spe niaj równie funkcj ochronn . Cie do powiek ± kosmetyk kolorowy. konturówki do ust tusze do rz s lub brwi. Wyst puje najcz ciej w kolorach: czarnym. pogrubiaj co-wyd u aj cy itp. w tubce aplikowany poprzez doci ni cie wylotu opakowania do ust oraz w pude ku nak adany palcem. dope niaj cy makija u oka. Mog zawiera drobinki. S wodoodporne. u ywany zamiast szminki lub razem z ni . henna kosmetyczna cienie. równie opalizuj ce. zielonym. przed u a trwa o pomadki. gdy rz sy s krótkie pogrubiaj cy ± stosowany. metaliczne. Cienie kremowe ± wyst puj w pojemniczkach lub w sztyfcie. gdy rz sy z natury s ju lekko wywini te do góry S tak e tusze wielofunkcyjne: wyd u aj co-podkr caj cy. rz s a tak e i w osów. zbli onej do wazeliny. Kosmetyki kolorowe ± omów i wymie zastosowanie szminki. po yskliwe. Konturówka do ust . B yszczyk do ust ± kosmetyk kolorowy s u cy do podkre lenia ust i nadania im delikatnego po ysku i barwy. b d by bezdrobinkowe. Tusz do rz s ± kosmetyk s u cy do podkre lenia i malowania rz s. eyelinery i kredki do oczu pudry. Nadaje rz som wyrazisto ± staj si d u sze i grubsze.129. brokatowe. G ównym sk adnikiem cieni i pudrów jest talk lub skrobia oraz mieszanina pigmentów. Rodzaje tuszu i funkcje wodoodporny tusz do rz s wyd u aj cy ± stosowany. owocowych. w formie bardziej sta ej. Wyst puje w formie pó p ynnej substancji nak adanej specjalnym p dzelkiem lub aplikatorem. Cienie pudrowe sypkie ± wyst puj zazwyczaj w ma ych s oiczkach w formie mi kkiego py ku. zapobiegaj c p kaniu warg. Mo na te wyró ni cienie: opalizuj ce. zamkni ta w drewnianym o ówku. henna nale y do grupy najstarszych rodków kosmetycznych i jak wiadomo u ywana jest po dzie dzisiejszy.wyst puj ca w ró nych kolorach.Przede wszystkim kojarzy nam si z barwieniem brwi. brokat. matowe. b yszczyki. B yszczyki mog by przezroczyste (nak adane cz sto jako dodatkowa warstwa na szmink ) lub kolorowe. nak adany na powieki. Istniej równie wersje o ró nych smakach. per owe. podk ady. Henna . 15 . Cienie trwa e ± nale do ca ej grupy kosmetyków trwa ych. Rodzaje Cienie pudrowe prasowane. ró owym i innych ostrych barwach. gdy rz sy s cienkie lub rzadkie podkr caj cy ± stosowany.

Mo e zast powa ró . do jasnych i ciemnych cieni. Bronzer najcz ciej jest nak adany na czo o. ma e blizny. Dost pny jest w ró nych kolorach. p aski. KOSMETOLOGIA UPI KSZAJ CA 130. Odcie podk adu powinien pasowa do karnacji skóry. Produkowany zazwyczaj w bogatej gamie kolorystycznej. s u ce do ozdoby cia a lub w osów. flamastra lub w buteleczkach.podk ad z du ilo ci pigmentu. AKCESORIA DO MAKIJA U: y P dzel do podk adu Wykonany z nylonu ± nie absorbuje du ych ilo ci podk adu. zaczerwienienia i grudki. Puder . paj czki. y P dzle do cieni do powiek Wykonane z w osia syberyjskiej czerwonej kuny Kolinsky. cho najbardziej popularny jest kolor czerwony. Ró em podkre la si najcz ciej ko ci policzkowe. wypryski. O ró nych rozmiarach. Posiada wyd u ony kszta t i zaokr glon ko cówk . brod i policzki. z ote lub kolorowe drobinki.Kosmetyk z odpowiednim.kosmetyk nadaj cy cerze efekt delikatnej opalenizny. Ró . Rodzaje Ró w pudrze Ró w kremie Bronzer . y P dzel do ró u Wykonany z w osia niebieskiej wiewiórki.Eye-liner . ko cówkach i kszta tach ± proste. np. jako ozdoba. w lakierze do paznokci. W ród dzieci i nastolatek popularne s tak e d ugopisy czy kleje z brokatem. cienkim p dzelkiem s u cym do wykonywania kresek na powiekach mo e wyst powa w formie tuszu do rz s. sko ne. Podk ad . który maskuje cienie pod oczami. skrobi ry ow . y P dzel do korektora Wykonany z nylonu.rodek kosmetyczny s u cy do ochrony. tlenek cynku. wysuszania lub nat uszczania i upi kszania skóry. Zawiera np. Brokat do zdobienia cia a wyst puje w formie spreju lub elu b d jako dodatek. Kosmetyk ten stosowany jest g ównie przez kobiety. ma kszta t okr g y i roz o yst .kosmetyk o ywiaj cy koloryt cery. kaolin. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. y P dzel do pudru Najwi kszy ze wszystkich p dzli. okr g y. o kszta cie kociego j zyka b d zako czony na prosto. Rodzaje Bronzer w pudrze Bronzer w kremie Lakier do paznokci . Korektor . Mo na nim modelowa kszta t twarzy. Mo e mie ró ny kszta t np. s u ce do wykonywania b yszcz cych rysunków. zaokr glon b d sko n ko cówk .kolorowy lakier nak adany na paznokcie (zarówno u d oni jak i stóp). kszta t kociego j zyka (od 4mm do 16mm) y P dzel do kresek (eyeliner) 16 . wykonany z w osia chi skiej br zowej kozy. talk oraz barwniki i substancje zapachowe. metaliczne: srebrne.kosmetyk kolorowy s u cy do pokrywania nierówno ci i przebarwie skóry. bardzo mi kki. Brokat ± b yszcz ce. najlepiej posiada kilka rodzajów. p aski lub paraboliczny.

oszcz dny. Pomocny przy usuwaniu cieni. dyskretny. e zosta wykonany. temperówka. y P dzel Fan (wachlarz) P aski i bardzo delikatny. Makija wg. dlatego te w makija u powinny dominowa czyste i lekkie kolory. spiczasty. y Grzebyk do brwi Ze sztywnym w osiem. klej do rz s. g beczka ± nie zbyt mi kka ± o spiczastym lub trójk tnym kszta cie. ze spiczast ko cówk . y Szczotka do rz s S u y do ich rozczesywania y Spiralka S u y do nak adania maskary y G bki lateksowe O trójk tnym i okr g ym kszta cie. y P dzel do brwi Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. w formie wachlarza. najlepiej fluid y Puder: transparentny lub satynuj cy y Ró : w kolorze zgodnym z typem urody (ciep y lub zimny). MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA WIECZOROWY BI UTERYJNY LUBNY M SKI FOTOGRAFICZNY 133. y P dzel do ust Wykonany z mi kkiego naturalnego w osia lub nylonu. cienki. p aski. 131. kremy.Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. spr ysty. Wykonane z lateksu. Do wykonywania precyzyjnych cienkich kresek. barwy czyste MAKIJA Wiosenny typ urody charakteryzuje si niezwyk delikatno ci i subtelno ci . które uleg y obsypaniu a tak e punktowej aplikacji pudrów roz wietlaj cych. transparentny. S u y do nak adania grubszej warstwy cienia oraz do rozcierania granic barw. najlepiej pastelowy y Makija oczu: na laduj cy naturalne kolory t czówki i oprawy oka y Makija ust: stonowany w naturalnym kolorze ust. y Gumka z okr g ko cówk Wykorzystywana do rozcierania kredek i cieni. jednorazowego u ytku. Ma podkre li walory kobiecej urody bez zwracania uwagi na to. RODZAJE MAKIJA U ± WYMIE I OMÓW JEDEN Z NICH: MAKIJA DZIENNY: Delikatny. To barwy transparentne które swoj intensywno zyskuj 17 . klasyfikacji ÄCztery pory roku´ WIOSNA ± typ ciep y. ma e no yczki Akcesoria pomocnicze: Krople do oczu. y Aplikator z g bk Na d ugim trzonku. ze sko n ko cówk . zalotka. do formowania brwi. y Kolorystyka: barwy matowe lub delikatnie po yskuj ce y Korekta: tylko niezb dne elementy y Podk ad w a ciwy: lekki. p atki i patyczki bawe niane. preparaty do demakija u. y Puszek do pudru. okr g ymi puder sypki. woda w spray¶u. szpatu ka do kosmetyków. p setka. Trójk tnymi nak ada si podk ad. wilgotne chusteczki.

ró i by bardzo stonowane.typ ch odny. Podk ady w kolorach zimnych z domieszk ró u lub kamiennego be u. niekryj ce. Z indywidualnym wygl dem ka dego cz owieka. ó po udniowego s o ca. Zestawienia tonalne i harmonia sprawiaj wra enie niestaranno ci. delikatnego przechodz cego w ró fioletu. Typowy dla jesiennego typu urody. nak adamy w malej ilo ci. be owe i jasne br zy. Cienie: odcienie mro nego arktycznego b kitu i liwkowego fioletu. Cienie: morelowy. Ze wzgl du na to makija musi by utrzymany w przyt umionej tonacji. rudy kolor w osów pi knie czy si z zieleni i z otem. Pomadki tak e transparentne. LATO . ale zawsze nasycone z otymi pigmentami. dlatego zastosowane w makija u kolory mog by ostre i bardzo intensywne. je li oczy s pomalowane delikatniej wówczas mog to by ch odne soczyste odcienie czerwieni. JESIE . Cienie i kredki do oczu powinny by w kolorach opalizuj cych i intensywnych.ogl dane w s o cu. najlepiej b yszczyki w ró nych kolorach. przezroczyste. ZIMA ± typ zimny. barwy skontrastowane MAKIJA Zimowy typ urody charakteryzuje si du wyrazisto ci i jest widoczny. Ró : ch odne odcienie fuksji. Nie pasuj s oneczne odcienie. Makija dla pa o zimowym typie urody musi by wykonany w oparciu o barwy kontrastowe. ziele m odej trawy. barwy st umione MAKIJA Letni typ urody charakteryzuje si dominant szaro ci w ogólnym kolorycie. koralowe. Klasyfikacja typów kolorystycznych. Podk ady powinny by pó przezroczyste. Zaleca si tak e stosowanie z otych roz wietlaczy do cery. Stonowane kolory br zu. a wszystkie kolory powinny zawiera przewag szaro ci (szary. zgaszona fuksja. dla tego zastosowane kolory s niezwykle intensywne i po yskuj ce. pudrowe odcienie ró u lub zgaszonego br zu. odcienie matowe. wyp owia ego ró u. Kredki w zdecydowanych i intensywnych barwach. delikatna szaro . Ró : najodpowiedniejsze s ch odne. Podk ady mog by transparentne lub pudrowe i kryj ce. Musi by w ciep ym odcieniu brzoskwini lub moreli. antracyt-szara czer . Ma a ilo pudru. Musz by w ciep ej tonacji z odcieniem br zu. kakao. Podk ady z ciep ym odcieniem ó ci. brzoskwini lub br zu. Pomadki zarówno ja niejsze jak i zdecydowanie ciemne. Pomadki w ch odnych odcieniach ró u i fioletu. Makija dla wiosen wykonany jest w ciep ych pastelowych barwach.typ ciep y. harmonizuj okre lone grupy kolorów. Kredki do oczu powinny by matowe i przydymione. tak by nie zakrywa y piegów. jednak nie per owe. brudna ó . Ró nie mo e kontrastowa z kolorem podk adu. srebrny. Wskazane s kolory pastelowe w mlecznych odcieniach. be u. Ró najlepiej je li jest w kolorze ceglanej pomara czy. Cztery podstawowe typy kolorystyczne: wiosna lato jesie 18 . g ste i do kryj ce. Wa ne jest. ale w zgaszonych g bokich kolorach. które zgodnie z ich wyst powaniem w przyrodzie mo na przypisa czterem porom roku. wyraziste ale nie krzycz ce kolorem. intensywne kolory miedzi. nie powinny maskowa piegów. Pomadki bardzo efektownie wygl daj kolory czerwone. Powinien by intensywny i nasycony. barwy ziemi MAKIJA Jesienny typ urody charakteryzuje si dominant s o ca i blasku w ogólnym kolorycie. ó ci lub be u. srebrnobia y). kolory pastelowe. aby mia y zawsze zimny szaro-ró owy odcie . Cienie i kredki do oczu nie mog by kryj ce. To kolory wypalone s o cem. 134. Niewskazane s kolory ciemniejsze ni redni br z.

19 . jak ka da stylistka posiada. Tego typu zdobienia mo na wykona na paznokciach wykonanych ka d metod ( elow . nasycone . czerwie -czer Wtopione ozdoby do paznokci. zimne. intensywne. Oddzia ywanie ch odnych i ciep ych odcieni tych kolorów na nasz karnacj (gdy dany odcie pasuje do Twojego typu. za pomoc których czymy ze sob kolory i tworzymy zupe nie nowe barwy. usta zyskuj naturaln czerwie ) pozwala kolorystce zidentyfikowa typ kolorystyczny i zaproponowa wachlarz barw najkorzystniej podkre laj cych Twoj urod .letnie s ch odne. Technika dotychczas wykorzystywana g ównie przy malowaniu obrazów. Czynno ta ma na celu dopracowanie ka dego szczegó u do perfekcji. Metoda zdobienia paznokci 3D Jest to tzw. Nowe techniki zdobienia paznokci Russian style To jeden z topowych trendów. "pazur-szpon". kontrastowe W klasycznym poradnictwie kolorystycznym wykorzystuje si kolorowe chusty o charakterystycznych dla poszczególnych pór roku odcieniach czerwieni. Ka da z tonacji zawiera 10 kolorów do wykorzystania w zdobieniach. mianowicie daje mo liwo pos ugiwania si w asn wyobra ni . rozwija nasze kreatywne my lenie i daje szerokie pole do popisu. brokatu. na papierowej formie i przyklejamy na paznokcie. nasycone z otem . zieleni. wie ej. akrylow . W zale no ci jak form b dzie mia o zdobienie 3D wykonujemy je albo bezpo rednio na paznokciu (wtedy otrzymujemy delikatne mniej wypuk e kompozycje) lub osobno np. a czenie ze sob kolorów daje nam przepi kne cieniowania. fioletu i br zu. to prosta metoda malowania niepowtarzalnych wzorów. Wspania a zabawa-mo emy stworzy na paznokciu obraz ka dego elementu otaczaj cego nas wiata. 135. fiberglass).obowi zkowy migda . d ugie migda owe szpony. w szczególno ci kompozycje ziele -czer . Zdobienie to ma jeszcze jedn zalet . per owej i brokatowej). za jednym poci gni ciem. trójwymiarowe zdobienie paznokci przy u yciu akrylu. cz sto pojawiaj ca si odrobina z otego bulionu. g ównie florystycznych jednym poci gni ciem p dzla. Metoda malowania paznokci ³one stroke´ ÄOne stroke´ z ang. niekiedy kwiatuszków-suszek Obejmuje ona nie tylko drapie ne 5-centymetrowe krwiste szpony. ó ci.wiosenne s ciep e. Paznokcie wykonane t metod charakteryzuj si : Kszta t . Ró norodno barw daje niesamowite efekty ko cowe. Zdobienie paznokci artystycznymi farbami akrylowymi. obecnie sta a si popularna równie przy zdobieniu paznokci. Chinese Nail Art.zima Kolory: . traw. owoców i innych elementów tylko jednym poci gni ciem p dzla. b kitu. Zdobienie paznokci akrylem trójwymiarowym mo emy wykona specjalnie przystosowanym do tego akrylem kolorowym (dost pny w trzech wersjach tonacji kolorystycznych: pastelowej. marmurkowe zdobienia. lekko przypudrowane . Wprowadzenie tego stylu. pastelowe. ale tak e krótkie migda y z delikatniejszymi zdobieniami. czarnego linera lub farbek akrylowych Drapie na kolorystyka. Drapie na kolorystyka. twarz sprawia wra enie zdrowej. z zastosowaniem akrylu. przepych itp. u atwi o artystom malowanie li ci. kwiatów. Podstaw zdobienia w tej technice jest przenoszenie wzorów uprzednio prze wiczonych na twardym pod o u.zimowe s ch odne.jesienne s ciep e. a ca o zapakowana jest w estetyczny kominek. bardzo d ugie Charakterystyczne motywy marmurkowe.

Resztki rodka czyszcz cego nale y dok adnie zmy .Makija permanentny Makija permanentny . Higiena to podstawa Problemy pojawiaj si przy braku higieny lub niedelikatnym obchodzeniu si z nie zagojonym piercingiem. Je eli przestrzega si tych zasad piercing sutków zwykle goi si bez trudno ci. eby zagoi przek ute sutki przy odpowiedniej higienie organizm m czyzny potrzebuje dwóch. 20 . Miejsce przek ucia mo na sch adza roztworem soli morskiej przez oko o dziesi minut. poniewa mo e on przyci ga bakterie. j zykiem i z bami przez co najmniej trzy miesi ce. do sze ciu miesi cy. Substancj która zasch a na bi uterii i wokó przek ucia najlepiej jest usun u ywaj c ciep ej wody i bawe nianego wacika. zbyt cz ste mycie nie jest wskazane. P ukanki te nale y stosowa przez oko o sze ciu. Makija permanentny nie zmywa si i nie rozmazuje si . nierówno konturów (brwi. Piel gnacja Kolczyka i miejsca przek ucia nie mo na dotyka nie umytymi r koma. w którym zosta zrobiony. rodek czyszcz cy powinien zosta w kontakcie z przek utym miejscem przez oko o trzy minuty. Zabieg polega na implantacji barwnika do g bszych warstw naskórka przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. ust).makija trwa y. Makija permanentny jest rodzajem tatua u wykonywanego barwnikami zio owymi. Ponadto oko o pi ciu razy dziennie jama ustna powinna by przep ukiwana roztworem soli morskiej ( jedno p ukanie powinno trwa oko o minuty). lin .136. ciep ych napoi. które wprowadza si pod powierzchowne warstwy naskórka. Gdy zaczyna bledn mo na wykona korekt . wymaga odpowiedniej piel gnacji. spo ycie mocno przyprawionego jedzenia. Na bi uteri i ran nale y na o y czyszcz cy. przetrze i porusza kolczykiem w przód i w ty oko o sze ciu razy. podkre li wyraz oczu a nawet zamaskowa y e przebarwienia i defekty skóry. Zabieg ten pozwala skorygowa asymetrie. W okresie gojenia powinno si unika picia przez s omk . jak w przypadku przebitych sutków. Higiena i czas gojenia piercingu Piercing. nie pozostawia ich na skórze. wie y piercing nale y chroni przed kontaktem z ustami. Raz dziennie przek ute miejsce nale y dok adnie umy antybakteryjnym myd em. Ró ny jest te czas gojenia. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego ma ci lub elem. trzech miesi cy. W zmniejszeniu opuchlizny pomaga c zysty lód (kostka lodu powinna si po prostu rozpu ci w ustach). a organizm kobiety ± cztery do sze ciu miesi cy. Myj c przek ute miejsce pod bie c wod ponownie powinno si porusza kolczykiem. Przez kilka pierwszych dni przek ute miejsce b dzie opuchni te. Piel gnacja zewn trznej cz ci ust przebiega tak samo. tytoniu i przez pierwszy tydzie alkoholu. a jego trwa o wynosi 3-5 lat. Zaschni ty bród z kolczyka i rodek rany nale y usuwa codziennie. w zale no ci od miejsca. do o miu tygodni. Okres gojenia przek utych ust (i labretu) to oko o dwóch. Przez pierwsze kilka dni nale y ograniczy : mówienie.

Piercing w p pku jest jednym z najtrudniejszych do zaleczenia. trzech miesi cy. Brwi Brwi goj si oko o dwóch. chrz stka ucha (tak e tragus) od trzech miesi cy do roku. Nale y równie pami ta o tym. Barwa substancji jest wynikiem wybiórczego poch aniania wiat a widzialnego. Na przek ute miejsce nie mo na nak ada kosmetyków ± zwi ksza to ryzyko wyst pienia infekcji. Higiena ± jak w poprzednich przypadkach. w przypadku jej wyst pienia nale y bezzw ocznie skontaktowa si z lekarzem. nale y zg osi si do lekarza. W okresie zaleczenia nie jest wskazane wykonywanie intensywnych wicze na mi nie brzucha i noszenie obcis ych ubra . Bez wzgl du na to. Przek uty Bi uteria Bi uterii nie nale y wyci ga przez co najmniej sze miesi cy (zalecane jest nie wyci ganie kolczyka przez rok. jaki tygodni nale y unika seksu oralnego i ca owania z j zyczkiem. Mo e to doprowadzi do przesuni cia si kolczyka ku powierzchni. przegroda nosowa od czterech do o miu tygodni. P pek W przypadku p pka czas gojenia (przy odpowiedniej. nawet je li piercing zagoi si wcze niej). Po oko o dwóch. poniewa ponowne umieszczenie go na miejscu mo e Stanowic powa ny problem. trzech tygodniach. Bawienie si piercingiem w okresie gojenia (uderzanie kolczykiem o z by.Je li do przek ucia zosta a u yta sztanga nale y pami ta o sprawdzaniu kulek (nie mog by za lu no). Wszystkie zalecenia opisane przy przek uciu ust nale y stosowa równie w tym przypadku. trzy miesi ce. gdy w p pku znajduje si kolczyk typu ÄL´ Podstawowymi sk adnikami preparatów segmentu kosmetyki kolorowej s substancje barwi ce. lub nawet by nie mo liwe. przy wk adaniu i zdejmowaniu ubrania przez g ow oraz przy szczotkowaniu w osów tak. Nos Nozdrza goj si przez oko o dwa. Bia a wydzielina (obwódka wokó piercingu) jest zjawiskiem normalnym i nie trzeba si ni niepokoi . wiczenia nie maj wp ywu na czas leczenia i w mniejszym stopniu podra niaj miejsce przek ucia tylko. Zasady ogólnej higieny pozostaj bez zmian. aby Uwaga na kosmetyki Przek ute miejsce nale y chroni przed kosmetykami (równie tymi do piel gnacji w osów). e w czasie gojenia nie powinno si wyci ga kolczyka. W przypadku cia a bia ego padaj ca wi zka wiat a jest 21 . p atki uszu od czterech do o miu tygodni. gdy opuchlizna si zmniejszy mo na zmniejszy d ugo kolczyk zosta u yty przez pierwsze sze j zyk goi si od sze ciu do o miu tygodnii. zwi kszaj szanse infekcji i odrzucenia piercingu. w ich wyniku mo e te doj do rozerwania tkanki. chwytanie go ustami) mo e spowodowa powi kszenie si opuchlizny. Je eli wydzielina b dzie ó to-zielona. W celu pochwalenia si ozdob lepiej jest otworzy usta ni wysuwa j zyk. sztangi. Je li nie dba si o niego nale ycie atwo ulega podra nieniom i infekcjom. opisanej w drugim akapicie piel gnacji) wynosi od sze ciu miesi cy do roku. Przy piercingu w tych miejscach nale y zachowa ostro no nie zerwa kolczyka.

gdy musz mie one trwa y kolor i dobre w a ciwo ci kryj ce. puszczanie myd a mog ce powodowa m in. Charakteryzuj je takie parametry jak: barwa. pod którym mo emy go szuka w spisach sk adników preparatów kosmetycznych. które powinny si wzajemnie uzupe nia . zapachem le nym. Wida tu wyra n relacj pomi dzy kolorem i zapachem.1%. p ynach po goleniu zawieraj cych do 60% alkoholu etylowego mo na u ywa barwników rozpuszczalnych w wodzie. Powinien on wi c przekazywa pewne informacje go dotycz ce. Dla grupy tej wa na jest stabilno wietlna zastosowanego barwnika. ziele nieod cznie kojarzy nam si z produktami naturalnymi. Dla wyrobów transparentnych stosuje si czyste barwniki rozpuszczalne w t uszczach. w glowodorach itd 2. gdy kolor stanowi pierwsz cech charakteryzuj c produkt. wodach kolo skich. W wodach do twarzy. t uszczach. Gdy cz zaabsorbowana a cz odbita to cia o wykazuje barw wiat a odbitego. nierozpuszczalne w wodzie i innych zwyczajowo stosowanych w kosmetykach rozpuszcza lnikach zwane pigmentami. Stosowane w kosmetykach surowce z tej grupy musz odpowiada okre lonym wymaganiom jako ciowym. lakiery do paznokci). wodzie. ró e. przedostania si do organizmu (np. Barwniki syntetyczne barwnik to substancja s u ca do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy zewn trznych cz ci cia a ludzkiego. Przede wszystkim jednak musz by one nieszkodliwe dla zdrowia i to zarówno te które u ywane s w wyrobach maj cych mo liwo podano w tabeli. preparatach do czyszczenia protez stosuje si barwniki spo ywcze. pastach do z bów) jak i te które stosowane s zewn trznie (pudry. Ka dy barwnik stosowany w kosmetyce jest zgrupowany w tzw. dostosowanego do przyzwyczaje i wymaga odbiorców. ro linnymi. Inne wyroby barwi si z mniejsz intensywno ci . rozpuszczalno . wiat a zostanie przez uk ad W szerokim znaczeniu barwniki zatem to substancje zdolne do intensywnej absorpcji w okre lonym zakresie widma wiat a widzialnego i maj ce zdolno przekazywania tej w asno ci innym materia om. za dla przedmiotu czarnego ca kowicie zaabsorbowana. szminki. w celu nadania im estetycznego wygl du. zwil alno . Dopuszczalne zawarto ci metali ci kich w barwnikach Barwniki stosowane w kosmetyce mo na podzieli na dwie zasadnicze grupy: 1. cienie do powiek. do w osów. Szczególny segment produktów do barwienia stanowi myd a. czysto . z wyj tkiem substancji przeznaczonych wy cznie do kosmetyków stosowanych do farbowania w osów. alkoholu. Je eli zastosowany barwnik wykazuje jak kolwiek rozpuszczalno w wodzie. pudry. ró e. W zale no ci od przeznaczenia kosmetyków stosuje si w nich ró ne ilo ci barwników. I tak np. odporno . Color Index (CI) i oznaczony numerem. czy te brudzenie r czników. rozpuszczalne w wodzie w st eniu poni ej 0. problem stanowi tzw. kredkach do warg. rozpuszczalne w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku np. farbowanie wody.1%. sosnowym. W wodach do ust. rozdrobnienie. Uk ady te stanowi wa n ofert dla przemys u kosmetycznego. 22 . pastach do z bów. Takie wyroby jak kredki do warg. Dla innych myde zalecany jest dodatek do wybranego barwnika bieli tytanowej celem uzyskania pastelowego odcienia produktu.ca kowicie odbita. I tak np. do olejków do opalania i do k pieli dodaje si barwniki rozpuszczalne w t uszczach w ilo ci oko o 0. lakiery do paznokci zawieraj du e ich ilo ci od kilku do kilkudziesi ciu nawet procent. nie mo e jednak kolidowa z pozosta ymi jego cechami.

szminek. niektóre kremy i myd a. Zwi zek ten jest obecny w ro linie w postaci glikozydów (hennozydy A. chinolowe. lucernie. które s hydrolizowane w czasie ekstrakcji li ci za pomoc wody.g ówny sk adnik ó to-pomara czowej substancji otrzymywanej z ziaren owoców krzewu Bixa Orleana uprawianego w Brazylii. tytanu. Wa n grup barwników. Spo ród substancji barwnych pochodzenia zwierz cego na uwag zas uguje koszenila-czerwony barwnik. Wyodr bniono z nich mi dzy innymi nietrwa y barwnik ó ty ± kartamin oraz trwa y barwnik ± czerwie safrolow . które zwykle s deklarowane jako zawieraj ce witamin A. indygowe. W uk adzie tym wyst puj barwniki ó te i czerwone. d oni i innych powierzchni skóry. Barwi on preparaty na ró ne odcienie zieleni. Do g ównych przedstawicieli tego segmentu nale ultramaryna.norbixyna. wie y barwnik jest szarozielonym proszkiem. Obecnie ten naturalny barwnik coraz cz ciej zast powany jest uk adami syntetycznymi. Jest to uk ad ch tnie wykorzystywany w takich wyrobach kosmetycznych jak pasty do z bów. stanowi tak e uk ady mineralne. Wa nymi ich 23 . pirazolowe. Wa nym przedstawicielem uk adów ro linnych jest chlorofil. Spo ród karotenoidów na uwag zas uguje tak e bixyna . w oleju palmowym. który barwi keratyn w rodowisku kwa nym przy pH 5. na drodze ekstrakcji alkoholem etylowym i acetonem. pudrów.in. do których nale Spo ród barwników naturalnych. nitrozowe. olejków. Wyst puj one w du ych ilo ciach w m. g ównie pokrzyw i lucerny. marchwi. Barwniki te stosowane s do barwienia preparatów t uszczowych na kolor od ó tego do pomara czowego np. a tak e Pigmenty Szczególn grup surowców cz sto stosowanych w kosmetyce kolorowej stanowi pigmenty. cynku. Jej ujemn stron jest to. Niemal na ca ym wiecie u ywana jest ona przez kobiety do farbowania w osów i rz s. st d siwe w osy niekiedy s oporne na dzia anie roztworów hennowych. kremów. e nie przenika ona do wewn trznych warstw w ókna w osowego. W ekstraktach wodno-alkalicznych tych e ziaren obecny jest kolejny barwnik . Oprócz naturalnego -karotenu cz sto stosowany jest jego odpowiednik syntetyczny. Za najstarszy barwnik z tego segmentu uwa ana jest henna.Oddzielny segment stanowi tu nierozpuszczalne laki b d ce uk adem odpowiednio dobranych barwników trwale zwi zanych z no nikami.5. W kosmetyce znajduje zastosowanie równie czerwony barwnik buraka wik owego tzw. Ten zielony pigment wyodr bnia si z ro lin. Henna uwa ana jest za barwnik nieszkodliwy. otrzymuje si sta e laki glinowo-wapniowe. chromu. stary na skutek procesów utleniania ma zabarwienie br zowo-brunatne. trifenylometanowe. za w wiecie muzu ma skim tak e do barwienia powiek. Chlorofil ma w asno ci dezynfekcyjne i dezodoryzuj ce. Wa nym uk adem ro linnym jest szafran czyli sproszkowane kwiaty szafranu lub proszek otrzymywany przez wysuszenie pozyskanego z niego wyci gu wodnego lub alkoholowego. antracenowe. betanina. w recepturach preparatów kosmetycznych najliczniejsz grup stanowi produkty pochodzenia ro linnego. Kolejn grup barwników naturalnych stanowi karotenoidy. ch tnie wykorzystywanych w kosmetyce. Kwas karminowy. Meksyku i Indiach. Poza znaczn ilo ci garbników i polisacharydów li cie zawieraj substancj o w a ciwo ciach barwi cych. które znajduj zastosowanie w kosmetyce barwnej do wyrobu ró u. które mo na znale zwi zki azowe. p ukanki do jamy ustnej. nitrowe. fluorenowe. Du a grupa substancji barwnych stosowanych w kosmetykach to uk ady syntetyczne. Henn otrzymuje si z wysuszonych i sproszkowanych li ci krzewu Lawsonii rosn cego w krajach o ciep ym klimacie. B i C). mi dzy innymi ró norodne tlenki elaza. najcz ciej tlenkiem glinowym lub siarczanem barowym. Gujanie.

b d ce po czeniem miki i tlenków metali tzw. Stosuje si je w kredkach do warg. kaolin w glan wapnia. Powinny by one ponadto stabilne wobec czynników atmosferycznych. zapewniaj one atwo kredkach. Poczynaj c od lat sze dziesi tych w kosmetyce. przyczepnymi. Mo na je znale najciemniejszego Kolejn grup pigmentów stanowi uk ady o po ysku per owym. nieorganiczne lub ich kombinacje. Zamierzony efekt osi gni to dzi ki pokryciu odpowiedniego uk adu interferencyjnego jednym lub kilkoma barwnikami absorpcyjnymi takimi jak tlenki elaza czy chromu. Pigmenty interferencyjne s systemami per owymi o s abej intensywno ci barwy. Kolejn grup tzw. Która barwa jest odbijana zale y od warstwy ditlenku tytanu. Spo ród sk adników organicznych najcz ciej wymieniane s skrobia. pudrów s odpowiednio dobrane. b d syntetycznego. Cz sto w recepturach pudrów pojawiaj si tak e sole kwasu stearynowego: magnezowe. Pigmenty oparte na tym zwi zku nadaj kosmetykom ró n si krycia. srebrzysty. Podstawowym przedstawicielem tej grupy jest mika pokryta ditlenkiem tytanu. Pigmenty te nadaj wyrobom per owy po ysk. które dzi ki swym w asno ciom na laduj efekty wizualne naturalnych pere . rozdrobnione substancje sta e. Do ich recepturalnych surowców nale mi dzy innymi talk. podnosz c jednocze nie intensywno ich barwy. 24 . Jako podstawy pudrów kosmetycznych stosowane s najcz ciej uk ady pochodzenia mineralnego. Atrakcyjno tego typu uk adów polega na tym. stosuje si syntetyczne pigmenty o po ysku per owym. glinowe. Uzyskany przy ich pomocy efekt kolorystyczny zale ny jest jednak od ilo ci dyspersji i wytr conego w uk adzie barwnika. Do segmentu tego zaliczamy zwi zki organiczne. wa nymi sk adnikami wielu wyrobów kosmetyki kolorowej m in. i dobieraj c odpowiednio nak adane na siebie barwniki mo na otrzyma pigmenty o jednym lub kilku odcieniach barw. w glan magnezu. Surowce te okre lane mianem pigmentów transparentnych. kryj cymi. ditlenek tytanu. cechuje du a intensywno g adko i czysto barwy.przedstawicielami s uk ady otrzymane w wyniku wytr cania na mice kryszta ów barwników najcz ciej tlenków metali o submikronowych cz steczkach. Do uk adu tego zaliczamy mi dzy innymi tlenochlorek bizmutu. po lizgowymi. Surowce te charakteryzuj si okre lonymi w asno ciami ch onnymi. wywo ywania mieni cych si efektów w mie ci si w granicach 40 a 60 nm otrzymuje si efekt per owy. w tuszach. preparatach do upi kszania powiek oraz w pudrach celem pozyskania b yszcz cego efektu makija u. cienie do powiek. Szczególn w asno ci tych uk adów jest zdolno wyrobach takich jak pudry. Pigmenty transparentne znajduj zastosowanie w kosmetykach do upi kszania oczu. oraz wzajemnie niereaktywne. pigmentów kombinowanych opracowano w celu po czenia wyra nej barwy z po yskiem per owym. Ze wzgl du na no nik jakim jest mika. poniewa poprawiaj koloryt skóry i tuszuj jej niedoskona o ci i co wa ne przy ich pomocy mo na odtworzy wszystkie odcienie skóry od najja niejszego do Substancje sta e Oprócz barwników. a druga uzupe niaj ca jest przepuszczana. wapniowe. modyfikuj c jej zakres od prawie niewidocznego do silnego oraz zapewniaj c efekty od matowego do b yszcz cego. tak e w recepturach pudrów i fluidów. Tak otrzymany uk ad dzia a jak filtr. Mówi si o transmisji wiat a. Ciemne wiat o powoduje jednak wyra ne jej pog bienie. Je eli natomiast warstwa ditlenku tytanu ro nie obserwuje si efekt powierzchni. w którym jedna barwa jest odbijana. alkohol stearylowy. fibroina jedwabiu. pigmenty interferencyjne. ele. Je eli jej grubo t czowania kolorów. tlenek cynku. g ównie upi kszaj cej. które w tym wypadku nie jest tracone.

T uszcze Wa nymi sk adnikami kosmetyków kolorowych. Swoje miejsce znalaz y tak e woski silikonowe. Zwi zki te wykazuj wyj tkowo nisk lepko . Jego lepko i zdolno zwil ania pigmentu przeciwdzia a osadzaniu si i zapewnia w a ciw dyspersj barwników. Wa nym sk adnikiem kredek do warg jest tak e polibuten. drugi za z podobnych do trzciny krzewów Padilantus Pavonis rosn cych w Meksyku. Swoje miejsce w recepturach preparatów kolorowych znalaz y tak e woski. oraz zapewnia odpowiedni po lizg wyrobu na wargach. Powoduj wzrost trwa o ci 25 . e wytworzona zostaje w uk adzie równ owaga hydrofobowo-hydrofilowa. Czasami bywaj one zast powane pochodnymi oleju rycynowego. Olej ten ponadto nadaje wyrobowi korzystne w asno ci organoleptyczne. Jest to nietypowy t uszcz. jest kwas rycynolowy. Silikony Swoje miejsce w kosmetykach kolorowych znalaz y tak e silikony. stanowi ce dobre. Powoduj one tak e ulepszone rozproszenie oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. czy te filmowego. przeznaczonych do makija u teatralnego. u atwiaj wyj cie z formy. Kolejnymi wa nymi sk adnikami tej grupy s oleje mineralne. telewizyjnego. obni aj lepko ci spowodowan obecno ci innych wosków. nie ulegaj ce oksydacji pod o e do pomadek. Pierwszy z nich pozyskiwany jest z li ci palmy woskowej Copernicia cerifera rosn cej w Ameryce Po udniowej. Cz sto pojawiaj cym si w tego typu recepturach uk adem jest olej rycynowy. ale tak e agodz co w stosunku do skóry. T uszcz ten jest doskona ym rodkiem zmi kczaj cym stosowanym na szerok skal mi dzy innymi w pomadkach do ust. który w znacz cy sposób u atwia dyspersj pigmentów. poniewa jego g ównym sk adnikiem. gdy zapewniaj odpowiedni trwa o koloru. zapobiegaj c jego rozwarstwieniu. sztyftów. grupy hydroksylowej w a cuchu kwasowym powoduje. Podobn rol pe ni tak e lanolina. która ponadto wi e wilgo wprowadzon z innymi surowcami. które dodawane w malej ilo ci nadaj adny po ysk. S one tu ch tnie wykorzystywane. Olej rycynowy nale y do olejów nieschn cych. U atwia tak e pokrycie warg barwnym filmem. Jest to surowiec pozyskiwany z nasion racznika pospolitego poprzez t oczenie lub na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikami. szczególnie pomadek s t uszcze. St d te ch tnie wykorzystuje si je do produkcji kosmetyków nara onych na dzia anie wysokich temperatur m in. W kosmetyce znajduje on zastosowanie zarówno w postaci niezmienionej jak i daleko przetworzonej. a tak e u atwiaj dyspersj barwników. w których poprawiaj ich zdolno p yni cia. g ównie oleje i woski. Do najcz ciej wymienianych sk adników tej grupy nale woski ro linne: Carnauba i Candelilla. mi dzy innymi rycynolanem cetylu. jego jednolito i intensywno . Zapewniaj one bowiem lepsz dyspersj oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. Podobn do nich rol pe ni woski mineralne: ozokeryt i cerezyna. S to woski twarde. która tylko w niewielkim stopniu zale na jest od temperatury. Nadaj one preparatom sztywno . którego zawarto Obecno dochodzi do 86 ± 90%. jak równie poprawia jego adhezj . Dzia a on nie tylko powlekaj co. Jako sk adnik receptury powoduje on zwi kszenie po ysku wyrobu. takie jak uczucie wilgotno ci i kremowej struktury. Lotne silikony ch tnie stosowane s tuszach do rz s w celu poprawienia ich w a ciwo ci u ytkowych. W ród surowców kosmetyków kolorowych mo na tak e znale woski mikrokrystaliczne czy te syntetyczne. w podk adach do makija u w celu poprawienia rozk adu pigmentów. Znajduj tak e zastosowanie w lakierach do paznokci.

zabarwienia wyrobu, zwi kszaj jego jednolito

i intensywno . Znane s równie surowce, powoduj ce efekt

nab yszczania wyrobu. Niezale nie od wymienionych cech wizualnych produkty z zawarto ci wosków silikonowych zabezpieczaj skór przed dzia aniem czynników zewn trznych, nawil aj j . W recepturach kosmetyki kolorowej mo na znale tak e estry kwasów t uszczowych lub lanolinowych i alkoholu izopropylowego. Zwi zki te atwo mieszaj si z silikonami, olejami mineralnymi i ro linnymi. Ich dodatek zapobiega tzw. poceniu si kredek i wykrystalizowaniu wosków. Nadaj one wyrobowi jednorodno ci i odporno ci na cieranie. Ich obecno jest szczególnie wa na przy du ej zawarto ci w wyrobie oleju rycynowego, która mo e czasami powodowa , e kredki nak adaj si t ust , grub , lepk warstw gdy znosz te cechy.

Sk adniki specjalne
W recepturach preparatów kolorowych coraz cz ciej pojawiaj si tak e nowe, wielofunkcyjne sk adniki, które zapewniaj mo liwo optycznego redukowania niedoskona o ci skóry. Jako przyk ad mo na tu poda uk ad zawieraj cy czynnik fluorescencyjny po czony z mikroporowatym nylonem, zamkni ty dodatkowo otoczk pó przezroczystego polimeru. Uk ad ten absorbuje niewidzialne wiat o UV i remituje t energi jako rozproszone wiat o widzialne. Emitowane wiat o o wietla zacienione pola zmarszczek, rozszerzonych porów, cieni poboczami, nierówno ci zabarwienia i innych defektów skóry, dzi ki czemu w sposób znacz cy wizualnie je zmniejsza. Równie odpowiednio dobrane pigmenty dostosowuj c si do wiat a o ró nym nat eniu (np. do s onecznego i sztucznego) sprawiaj , e cera wygl da bardziej wie o. W coraz wi kszej ilo ci preparatów kosmetycznych mo na znale surowce nawil aj ce i regeneruj ce takie jak:

gliceryna, glikol propylenowy, witaminy, proteiny, aminokwasy, ekstrakty ro linne. Równie coraz cz ciej w ród sk adników kosmetyki kolorowej, szczególnie z segmentu fluidów, pojawiaj si filtry promieniochronne, które zapewniaj ochron w ci gu ca ego roku. Wspó czesne preparaty z tego segmentu, nie tylko bowiem maj popra wia urod ale równie chroni i kondycjonowa skór .

139.Makija lubny- technika wykonania Makija lubny powinien by wie y ,delikatny w rysunku i barwie oraz wietlisty. Stanowi on po czenie makija u: fotograficznego, dziennego i wieczorowego. Powinien wzmacnia rysy i kszta ty elementów twarzy, by trwa y, a przy tym sprawia wra enie delikatnego i zachowa lekko . Na laduje naturalno makija u dziennego, podkre la naturalne walory urody i perfekcyjnie ukrywa jej niedoskona o ci . Kolorystyka: barwy neutralne, pastelowe lekko po yskuj ce. Dobór koloru w zale no ci od typu urody i koloru sukni( biele- tonacja zimna, Eric-tonacja ciep a) Korekta: pe na Podk ad w a ciwy: dobrze kryj cy np. kamufla , dostosowany do potrzeb cery Puder: utrwalaj cy(fixer) Ró : jasny , wietlisty, lekko skontrastowany z cer , na o ony na policzki w zale no ci od potrzeb Makija oczu: podkre laj cy ich kszta t i barw , dyskretny, wietlisty, precyzyjny , w zale no ci od wymaga klientki . Makija ust: precyzyjny, czysty kontur, barwy nawi zuj ce do barw podanych w kolorystyce, wie y nie agresywny.

26

140.Body painting- omówi technik Airbrush Technika Airbrush tzw ´powietrznego p dzla´ to jedna z metod body paintingu. Znalaz a, swoje zastosowanie w kosmetyce. Szybko technika ta sta a si w a ciwym rozwi zaniem dla profesjonalistów zajmuj c si urod (kosmetyka, wiza , fryzjerstwo), poniewa pozwala ona osi gn wymarzony efekt w krótkim czasie. Na polskim rynku mo na obecnie znale aerografy do ró nego rodzaju zabiegów m.in.: *Tanning (opalanie poprzez natryskiwanie barwnika) *Make up (wykonanie makija u upi kszaj cego za pomoc natryskiwania kosmetyków) *Body art. (zdobienie cia a i tatua e) *Nail art. (zdobienie i malowanie p ytki paznokcia) *Hair art. (malowanie w osów) Do wykonania makija u t technik potrzebne s : Aerograf -Przy zakupie aerografu nale y zwróci uwag na to, aby urz dzenie by o przeznaczone do u ytku kosmetycznego. Ró nica pomi dzy aerografami stosowanymi w kosmetyce, a tymi do grafiki polega na grubo ci ig y. W aerografach do makija u ko cówka jest grubsza, ze wzgl du na to, e farby kosmetyczne i preparaty do makija u maj konsystencj ziarnist i wymagaj grubszej ko cówki pistoletu. Grubo ig y w zale no ci od przeznaczenia aerografu: * Makija oraz body art : ok. 1mm * Nail art : ok. 0,2mm-0,35mm * Tanning : ok. 0,5mm -Idealny pistolet powinien: * mie zbiornik grawitacyjny (umieszczony na górze ), gdy farba dzi ki sile grawitacyjnej sama sp ywa do komory aerografu i u atwia prac pistoletu. * by dwu akcyjne (double action), wtedy mo na jednocze nie regulowa farb i powietrze. * mie wewn trzny mieszacz ( ten typ aparatów jest bardziej funkcjonalny). -Wa ny jest równie zestaw akcesoriów. Aerograf powinien zawiera trzy rodzaje igie , co umo liwia szeroki wachlarz techniki aplikacji. -Aerograf wymaga cz stej piel gnacji. Po ka dym u yciu nale y opró nia pojemnik z farby, aerograf trzeba p uka i my odpowiednim rozpuszczalnikiem do farby. Nast pnie nale y nape nia kubek rozpuszczalnikiem, i wykonywa czynno ci jak przy malowaniu zatykaj c palcem otwór wylotowy dyszy. Farby kosmetyczne -Praca z powietrznym p dzlem wymaga zaopatrzenia si w specjalistyczne farby do makija u na bazie wody (Oil Free), inne mog si okaza zbyt g ste i zapcha ig pistoletu.

141. Sposoby upi kszania okolic oczu- omówi makija trwa y i zdobienie przed u ania i zag szczania rz s. -makija trwa y: Makija permanentny jest oryginalna sztuk makija u, stawiaj c na pierwszym miejscu podkre lenie naturalnego pi kna ka dej kobiety. Pozwala wyeksponowa delikatno i naturalno twarzy. Dzi ki niemu mo emy precyzyjnie poprawi kszta t brwi stwarzaj c wra enie ich optycznego zag szczenia. Makija permanentny jest zabiegiem kosmetycznym polegaj cym na wprowadzeniu barwnika p ytko w naskórek przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Rezultatem jest d ugotrwa y, niewymagaj cy po wi cenia czasu makija podkre laj cy brwi, oczy i usta, który utrzymuje si w zale no ci od typu i kolorytu skóry od 2 do 5 lat (skóra cienka, sucha utrzymuje barwnik d u ej. Skóra t usta, grubsza utrzymuje krócej, cz ste z uszczanie naskórka). -przed u anie i zag szczanie rz s: Metoda przed u ania i zag szcania rz s 1:1 daje w rezultacie naturalnie wygl daj ce rz sy. Je eli aplikacja zosta a prawid owo wykonana, rzadko kto jest w stanie odró ni rz sy syntetyczne od prawdziwych, tak pod wzgl dem wygl du, jak i odczucia na powiekach. Ide tej metody nie jest przerysowany, kapi cy od tuszu

27

efekt wielkiego wyj cia, a bardzo estetyczne, podkre laj ce urod oczu przez 24 godziny na dob naturalne, g ste, d ugie i zdrowe rz sy, które oczywi cie wedle zapotrzebowania mo na na ten jeden wieczór dodatkowo oprawi w specjalny, bezt uszczowy tusz, ale na co dzie staje si to absolutnie zb dne. Rz sy s oddzielone jedna od drugiej, przed u one pojedynczo, w osek po w osku, a klej jest zupe nie niezauwa alny. Wykonanie zabiegu: -dok adne oddzielenie rz s dolnych od górnych za pomoc specjalnych elowych podk adek - za pomoc ta my medycznej ustawiamy górn powiek we w a ciwym po o eniu, aby rz sy naturalne by y jak najlepiej dla niej widoczne. - Poniewa na rz sach mog by zgromadzone resztki makija u oraz ró ne inne osady, w tym tak e naturalne sebum (t uszcz) emitowane przez nasz skór i mieszki w osowe, niezb dne jest dok adne oczyszczenie, a nast pnie odt uszczenie rz s aplikatorami nas czonymi specjalnym p ynem. - precyzyjne izolujemy ka d rz s , a nast pnie, pos uguj c si male k ilo ci specjalnego kleju, mocujemy syntetyczn rz s na naturalnej w pewnej odleg o ci od powieki. Takich rz s zostanie wklejonych od oko o 80 na ka de oko do ponad 120. Wtedy mo emy mówi o tzw. pe nym zestawie, który nast pnie w cyklu co 2-3 tygodnie b dzie systematycznie uzupe niany ze wzgl du na specyfik cyklu ycia rz sy, który trwa zaledwie oko o 90 dni. B d wi c one sporadycznie wypada , a na ich miejsce pojawia si nowe, do których ju po miesi cu od Äwykie kowania´ b dzie mo na doklei rz s syntetyczn . Dlatego, je li nie uzupe nialiby my rz s syntetycznych i potraktowali zabieg jako jednorazowy, to do dwóch miesi cy mog utrzyma si ich pojedyncze sztuki. Natomiast stale uzupe niaj c otrzymujemy efekt ci g y, czyli tzw. pó permanentny. Czas trwania zabiegu wykonywanego przez wprawionego specjalist to w przypadku pierwszej wizyty oko o 1,5 ± 2,5 godziny, natomiast uzupe nienia 40 ± 60 minut. -przeciwwskazania: alergia na sk adniki produktów stany zapalne oczu zespó suchego oka wie a plastyka powiek niedomykalno powiek nowotwory choroby wynikaj ce z autoagresji

28

tokoferole. a wi c mog by otrzymywane ze róde naturalnych.Aby wyeliminowa niekorzystne dzia anie metali stosuje si substancje .2. kosmetyki bardzo atwo ulegaj utlenieniu gdy s nara one na dzia anie podwyzszonej temperatury.Antyoksydanty uzywane w kosmetykach powinny by nieszkodliwe dla zdrowia.BHT. które same nie powstrzymuj procesu autoutleniania. kwas cytrynowy. kwas fosforowy czy tez pewne aminokwasy. enzymy lub bezpo rednie dzia anie tlenu z powietrza w obecno ci inicjatorów takich jak jany metali (np. BHA. które atwo ulegaj procesowi autooksydacji(je czej ). Przeciwutleniacze mo emy podzieli na trzy grupy: -antyoksydanty naturalne-np. elastyny oraz glikozoaminoglik anów (GAG). zapach i wygl d kosmetyku. alkochole. w wyniku ekstrakcji soku ze wie ych owoców. Alpha Hydroxy Acids)-s to zwi zki organiczne zawieraj ce grup wodorotlenkow w pozycji w stosunku do grupy karboksylowej. kwas askorbinowy(wit. Do najpopularniejszych i najcz ciej stosowanych w kosmetologii alfa-hydroksykwasów nale : kwas mlekowy (alfa-hydroksypropionowy) kwas glikolowy (hydroksyoctowy) kwas cytrynowy (2-hydroksy-1. Efektem jest ods anianie nowych warstw komórek. warzyw. Powoduj tak e zmniejszenie spójno ci na granicy fazy lipidowej i wodnej w cemencie mi dzykomórkowym.Receptura Kosmetyczna 142. AHA stopniowo zmniejszaj adhezj pomi dzy korneocytami i cementem mi dzykomórkowym.Cu . np. dobrze rozpuszcza si w produkcie.C) -syntetyczne-np. przez co przed u aj trwa o produktów.Kwasy owocowe(AHA) w recepturze kosmetycznej. Przeciwutleniacze (antyoksydanty. Podstawowym sk adnikiem wielu kosmetyków s t uszcze. W emulsjach proces autooksydacji zachodzi g ównie na granicy faz woda-olej. Aby w a nie zapobec tym wszystkim niekorzystnym procesom do kosmetyku dodaje si przeciwutleniacze. wiat a i tlenu. a ich g ówne dzia anie polega na regulacji procesu rogowacenia. Zwi zki te dzia aj w obszarze stratum martwych. wp ywa na jej nawil enie. lecz wspomagaj dzia nie przeciwutleniaczy (dzia anie synergistyczne) np. a tym samym poprawa wygl du skóry. Kwasy te mog równie by syntetyzowane metodami chemicznymi i pozyskiwane metodami biotechnologicznymi. Alfa-hydroksykwasy (AHA. czyli substancje pomocnicze. Powoduje to zmiane barwy .EDTA).Alfa-hydroksykwasy wyst puj powszechnie w przyrodzie. Dzia aj one efektywnie ju przy bardzo ma ych st eniach . Fe) . Wyg adzenie naskórka AHA 29 .Zje cza e t uszcze mog podra ni skór . winowy. które tworz z nimi po czenia kompleksowe i w ten sposób je dezaktywuj (kwas cytrynowy.Po na o eniu na skór . trzciny cukrowej. smaku i zapachu kosmetyku oraz jego rozwarstwienie.dzia anie i zastosowanie w ró nych formach kosmetycznych.Utlenianie lipidów mo e by wywo ane przez drobnoustroje. co prowadzi do zwi kszenia uwodnienia warstwy rogowej i poprawy nawil enia naskórka. co spowalnia procesy starzenia skóry. Dodatkowo AHA stymuluj fibroblasty do syntezy kolagenu. nie wp ywa na smak. pozbawionych receptorów warstwach naskórka.Zastosowanie antyoksydantów w recepturze kosmetycznej. antyutleniacze) jest to grupa zwi zków chemicznych które s stosowane w zapobieganiu niepo danym procesom utleniania.ACP -synergetyki. wykazywa du trwa o i skuteczno w ma ych st eniach przez d ugi czasu. 143.3-propanotrikarboksylowy) kwas jab kowy (2-hydroksybutadiowy) kwas winowy (2. ang.3-dihydroksybutadiowy) kwas migda owy (fenyloglikolowy) Alfa-hydroksykwasy maj szerokie zastosowanie w kosmetyce. które katalizuj tworzenie si nadtlenków.

lanolinowych ma alkohol cetylowy. co mówi nasz profesor (a to nie jest pewne« heh) trzeba b dzie omówi kilka albo kilkana cie pocz tkowych sk adników podanego produktu. Standardowy sposób wytwarzania emulsji polega na zmieszaniu stopionej fazy t uszczowej z ogrzan faz wodn . efektem dzia ania AHA na skór jest jej rozja nienie. *** Pytanie z receptury musia am skonsultowa z naszym profesorem. Z tego. poniewa je eli kto nie b dzie zna danego sk adnika na podanym na egzaminie kosmetyku to ogólne wymienienie podstawowego sk adu zalicza pytanie. czyli sole kw. Emulsja to niejednorodna mieszanina 2 nieropuszczalnych wzajemnie cieczy.a tak e otrzymywane z niej alkohole lanolinowe(euceryt)-pe ni rol nietylko emulgatora ale tak e nat uszczaj skór i nadaj emulsji odpowiedni konsystancj .Wprzypadku emulsji W/O postepujemy odwrotnie.Obie fazy powinny mie temp.Wyró niamy emulsjie W/O i O/W.Przygotowanie emulsji O/W i W/O.Podstawowe sk adniki emulsji kosmetycznej. zw enie porów. Sporz dzaj c emulsj O/W wlewamy ci kim strumieniem faz olejow do fazy wodnej intensywnie mieszaj c zawarto naczynia( najlepiej mieszad em mechanicznym ). szamponu. 144. balsamu do cia a. pasty do z bów). które s z ozone z emulgatora g ównego oraz ró ni cego si do c znacznie polarno ci emulgatora pomocniczego(wp ywa stabilizuj co na emulsj ). mietanki i mleczka. 145) Odczytywanie receptury i ustalenie funkcji jej sk adników (na przyk adzie elu pod prysznic.t uszcowych z zasad sodow . natomiast do emulsji W/O stosuje si rozpuszczalne w t uszczach emulgatory lipofilowe.Od tego stopnia zale y polarno emulgatora. potasow lub trójetanoloamin . z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci bardzo drobnych kropelek. lanolina . a zasady w fazie wodnej danej emusji.Zw.Emulgator czyli myd o powstaje dopiero po zmieszaniu obydwu faz. ale na wszelki wypadek lepiej zna wszystkie« 30 .t uszczowych znajduj cych si w wosku pszczelim.Liczb czasteczek tlenku etylenu po czonych z alkoholem okre la si jako stopie oksyetylenowania.Jedna lub obie fazy musz zawiera emulgator.Podobne w a ciwo ci do al. sp ycenie drobnych zmarszczek powierzchniowych. 70-80 °C. Do emulsji kosmetycznej zaliczamy kremy.Do emulsji O/W stosuje stosuje si rozpuszczalne w wodzie emulgatory hydrofilowe.faza olejowa. dlatego oprócz prezentacji kosmetyków z wicze doda am i zebra am w ca o podstawowy sk ad danego produktu. Dlatego. a w ród nich produkty przy czenia tlenku etylenu do alkoholi t uszcowych zawieraj cych 16-18 atomów w gla. Podstawow rol w przemy le kosmetycznym odgrywaja emulgatory syntetyczne . wyg adzenie. Do najcz ciej stosowanych emulgatorów naturalnych nale myd a. a tak e poprawa kolorytu skóry i hamowanie powstawania przebarwie . Przy sporzadzaniu stabilnej emulsji bardzo wa ny jest dobór odpowiedniego emulgatora. O niskim stopniu oksyetylenowania (2-5) stosuje si do wytwarzania emulsji typu W/O . usuniecie blizn potr dzikowych.Przygotowuj c emulsj oparta na mydle rozpuszczamy stearyn w fazie olejowej. Najlepsze rezultaty uzyskuje si stosuj c mieszaniny emulgatorów. a o wy szym (8-20) jako emulgatory w emulsjach O/W. Ponadto. przez co zwi ksza skuteczno stosowanych preparatów piel gnacyjnych.Jedn z tych faz jest zazwychaj woda a druga to tzw. Emulgatorami typu W/O s sole sodowe kw. który musi by dostosowany do jej typu.Emulgator zwykle rozpuszcza si lepiej w jednaj z dwóch cieczy.poprawia wnikanie sk adników aktywnych zawartych w kosmetykach.Myd a sodowe stosuje si jako emulgatory O/W.Aby emulsja by a trwa a potrzebna jest substancja zwana emulgatorem.który tak e bardzo dobrze zag szcza emulsji O/W. kremu do twarzy.

T uszczowych i amin zawieraj ce grup amidow R1-CO-NH-R2 np. magnezowe i TEA ( trietanoloamina ± rodek neutralizuj cy) siarczanu oksyetylenowego alkoholu laurylowego (maj te same w a ciwo ci co laurylosiarczany.Szampony Najcz ciej sk adaj si z trzech podstawowych sk adników: rodków powierzchniowo-czynnych (SPC. hydroksyetyloceluloza. Dodatki: Konserwanty to g ówne parabeny oraz formaldehyd i jego donory. Alkanoamidy ± s to pochodne kw. pianotwórcze.s to dobrze tolerowane przez skór i odporne na zmiany pH. s bakteriostatyczne. Surfaktanty amfoteryczne ± ich cz hydrofilowa mo e mie adunek dodatni lub ujemny w zale no ci od pH. surfaktantów) sk adników nadaj cych lepko wody Szampony zawieraj od 6 do 10% aktywnego rodka myj cego. zmi kczaj ce. etylowe pochodne glukozy. S to surowce dro sze ni anionowe SPC. S to barwniki rozpuszczalne w wodzie typu azotowego lub trifenylometanowego. najcz ciej stosowane pochodne metyloglukozydu. S to g ównie sole sodowe. Distearate. chocia barwniki i zapachy s dodawane w niewielkich ilo ciach to mog powodowa silne reakcje alergiczne u niektórych osób. Przyk ady: Pochodne betainowe oraz pochodne imidazolowe (Mironols). PE-6000. rodki zwi kszaj ce lepko roztworów: Chlorek sodu . Zapachy: rozpuszczalne w t uszczach kompozycje zapachowe. ale s mniej dra ni ce) oraz sulfoniony parafin lub sulfobursztyniany. Riciamide DEA ( a cuchy t uszczowe pochodz ce odpowiednio z oleju kokosowego i oleju rycynowego. poniewa roztwory surfaktantów maj cz sto odcie ó ty. S to podstawowe sk adniki popularnych szamponów. to znaczy. polimery akrylowe.zwi ksza rozmiar mieli i przez to lepko roztworu anionowych rodków powierzchniowo czynnych. rodki amfoteryczne cz w a ciwo ci dwóch typów rodków powierzchniowo czynnych: anionowych i kationowych. Szampony dla dzieci: 31 . pieni si i myj (w a ciwo ci anionowe). Surfaktanty niejonowe . Cocomide DEA. rodki per otwórcze i zm tniaj ce: g ównie distearynian glikolu etylowego. Kolor szamponów musi by zgodny z wybranym zapachem. e jednocze nie zwil aj . dodawane w st eniu od 0. Hydrofilowe polimery ± s to zwi zki niejonowe. ale maj s abe w a ciwo ci pianotwórcze. a skondensowan amin jest dietanoloamina). Przyk ad: karboksymetylohemoglobina. niepodra niaj ce. poprawiaj wygl d i po ysk w osów (w a ciwo ci kationowe). amonowe. Surfaktanty anionowe maj w a ciwo ci oczyszczaj ce. Daj dobre efekty tylko w po czeniu z siarczanami alkoholi t uszczowych i oksyetylenowanych alkoholi t uszczowych.5 do 5%. rozpuszcza si w wodnym roztworze rodków powierzchniowo czynnych. Barwniki ± stosuje si w szamponach.

siarczek selenu (keratolityk. olejek cedrowy.e. pirytonian cynku oraz oktopiroks (dzia anie keratolityczne i antyseptyczne).0 0. które rozpuszczaj zrogowacia y naskórek skóry g owy. Szampony do w osów suchych: Maj nat uszcza w osy suche lub zniszczone przez farbowanie i ondulacje. stanowi baz dla wielu preparatów od ywczych stymuluj cych skór .5 FAZA WODNA 32 . olej rycynowy. nawil aj ce. które nie dopuszczaj do tworzenia si dra ni cych nadtlenków. czyli krem znikaj cy (lekka emulsja O/W) Cold-krem Z o one g ównie z wosku i oleju.n.0 boraks (emulgator) Woda Olejek lawendowy Konserwant Antyutleniacz Wykonujemy w temperaturze 70-75ÛC. Pierwsza receptura z II w. oleje ro linne (kamelia. Jest to emulsja W/O o ma ej zawarto ci wody (poni ej 30%). Sk ad: FAZA T USZCZOWA Wosk pszczeli bielony (emulgator) 9. 0. które przez pewien czas zachowuj kszta t powierzchni (konsystencja emulsji nie musi by zwi zana z jej typem lub zawarto ci fazy t uszczowej). ale nie podra nia gruczo ów ojowych. lecytyna. argon. Ämocne´ (zawieraj ce sk adniki od ywcze. Substancje czynne: pochodne lanoliny. Kremy w zale no ci od zastosowa mo na podzieli na oczyszczaj ce. ketokonazol ( rodek przeciwgrzybiczy). Kremy kosmetyczne to g ste emulsje. Dwa klasyczne kremy to: cold-krem (emulsja W/O) vanishing-krem. Kremy kosmetyczne G ównym zadaniem kremów jest utrzymanie równowagi wodno-t uszczowej w naskórku. olejki ro linne. oliwka). Substancje czynne: siarka organiczna (reguluje wydzielin oju). Cz sto po dodaniu substancji od ywczych rozpuszczalnych w t uszczach (witaminy.0 Olej sojowy 62.0 Olbrot 15. antyutleniacze. ochronne. Szampony do w osów t ustych: Powinny dobrze oczyszcza . antyseptyk). glinki (absorbuj substancje t uszczowe).Powinny by tworzone na bazie agodnych amfotytyrycznych rodków powierzchniowo czynnych (pochodne imidazolowe i betainowe). czynne). siarka koloidalna.. Substancje aktywne: Triclosan (antyseptyk). keratolityków. Szampony przeciw upie owe: Zawieraj antyseptyki. które unieszkodliwiaj drobnoustroje odpowiedzialne za utrzymanie upie u. Ädzienne´ (szybko si wch aniaj ce). mleczko pszczele) jest stosowany jako od ywczy krem na noc.5 14.

0 (zasada organiczna. Cold-kremy uleg y znacznym modyfikacjom.0 5. nadmiar kremu zbiera si . Po nasmarowaniu. Stosuje si do wszystkich emulsji typu O/W z wyj tkiem mleczek!!! Krem t usty lanolinowy (W/O) Sk ad: Wazelina Olej parafinowy Olej ro linny Wosk pszczeli Lanolina Boraks Woda Zapach Konserwant Antyutleniacz 16. 33 .0 Stearyna 15. Zachodzi równie reakcja mi dzy woskiem pszczelim i boraksem.s. Kremy t uste odzywiaj skór . Oprócz bazy t uszczowej maj zawiera aminokwasy.0 woda zapach konserwant antyutleniacz W temperaturze 70-80ÛC.0 Trójetanoloamina 5.0 15. Krem t usty (W/O) Sk ad: Wosk pszczeli Olej parafinowy Olej sojowy Boraks Woda Zapach Konserwanty Krem t usty (O/W) Sk ad: Olej parafinowy 20.0 20. Po starciu pozostaje cienka warstewka t uszczowa zmi kczaj ca naskórek i zapobiegaj ca jego wysychaniu. wyci gi ro linne.0 30.0 0. delikatna) gliceryna 3.8 do 100. hydrolizaty bia kowe.0 Olej ro linny 25.s.0 q. 30. Dodajemy faz t uszczow do fazy wodnej. euceryt. lanolina.0 20. Obecnie funkcj cold-kremów przejmuj kremy t uste b d ce emulsjami W/O o du ej zawarto ci cia t uszczowych.0 0.Cold-kremy s abo wch aniaj si przez skór . oleje ro linne i mineralne. q. Coraz cz ciej zamiast uk adu emulguj cego wosk-boraks u ywa si emulgatorów syntetycznych oraz dopisuje dodatkowe sk adniki.0 Boraks i woda stanowi faz wodn . usuwaj c ze skóry zanieczyszczenia.0 5. W sk ad bazy t uszczowej wchodz : woski. witaminy.3 do 100. uelastyczniaj j i wyg adzaj .

0 FAZA WODNA Wodorotlenek potasu 2.Krem t usty o lekkiej konsystencji (W/O) Sk ad: Olej parafinowy 5. Typowa receptura oparta jest na stearynie. Krem znikaj cy (O/W) Sk ad: stearyna 15. Krem znikaj cy (vanishing) Lekki krem nat uszczaj co-nawil aj cy typu O/W. wch aniaj cy si szybko w skór .0 Wosk pszczeli 2.0 6.0 Trójetanolamina 1.5 (emulgator pomocniczy) Stearyna 12.7 Gliceryna 8.2 Kompozycja zapachowa 0. trójetanolamina i woda.0 Olej arachidowy 6.0 FAZA WODNA wodorotlenek potasu 0.8 Zachodzi reakcja mi dzy stearyn a trójetanolamin .0 Mirystol 12.0 Woda do 100 Zapach Konserwant 34 .0 Woda do 100.0 Alkohol cetylowy 1.0 Zapach Konserwant Antyutleniacz Krem alantoinowy (O/W) Sk ad: Stearyna Alkohol cetylowy Lanolina 5. Faz wodn stanowi : gliceryna.0 3. Emulgatorem w tym kremie jest myd o stearynowe powstaj ce w reakcji stearyny z wodorotlenkiem.5 Woda 50 Nipagina A 0.5 Alantoina 12.0 Glikol propylenowy 1.0 Lanolina 3.0 Gliceryna 6.

podk adowy.0 30. Substancje te dzia aj poprzez tworzenie fluoroapatytu. wodorow glan wapnia. diglukonian chlorheksydyny. gliceryna i glikol propylenowi. Do innych. Prosta receptura pasty do mycia z bów: Sk ad: kreda str cona proszek mydlany gliceryna emulgator ME olejek mi towy woda 50. alantoina. zawarto max. chlorek sodu.0 2. krzemionka. konserwanty.0 do 100. najcz ciej u ywanych sk adników nale : alkohol cetylowy i stearylowy). alginiany lub karageniany.0 P a s ta d o m y c ia z b ó w C o lg a te T o ta l® Z a a w a n s o w a n e O d w ie e n ie el Dzia anie pasty: 12-godzinna ochrona przed bakteriami Delikatnie usuwa powierzchniowe przebarwienia 35 . lanolina i jej pochodne.Krem znikaj cy (vanishing.0 6. barwniki. Jego g ównym sk adnikiem jest stearyna. monofluorofosforany. kwas pantotenowy. do 0. dzienny) Jest lekkim kremem nat uszczaj co-nawil aj cym (który szybko wch ania si w skór ). glinokrzemiany rodek eluj cy: polisacharyd. rodki powierzchniowo czynne (sk adnik zwil aj cy. polifosforany rodki przeciwzapalne: azulen. formalina (znieczula i zmniejsza krwawienie z dzi se ). Pochodne fluorowe dzia aj równie bakteriostatycznie. sacharynian sodu). zwi zku bardziej trwa ego i odpornego na dzia anie kwasów ni apatyt (z którego zbudowane jest szkliwo z bów).15%). pirofosforany.0 1. fosforan wapnia.utrzymuje odpowiedni lepko pasty dodatki: rodki s odz ce (np. rodki aromatyzuj ce. triclosan rodki opó niaj ce pojawienie si osadu: sorbitol. aminokwasy. sorbitol woda. kwas glicyretynowy i formalina. Pozosta e sk adniki: antyseptyki: heksetydyna. u atwia odklejanie kamienia naz bnego): laurylosiarczan sodu rodek nawil aj cy ( 5-20%) sk ad utrzymuje plastyczno masy: glicerol. fluorki (fluorek sodu i amonu. Pasty do z bów Podstawowy sk ad pasty do z bów: sk adnik o charakterze cieraj cym (od 15 do 35%): tlenek glinu. wyci gi ro linne. guma ksantanowa.

przez co skóra wygl da na j drniejsz . Hydrated Silica (silica. Woda jest rozpuszczalnikiem. Sodium Saccharin 14. tlenek diwodoru) Bezbarwna ciecz. Hydrated Silica 3. pozbawiona zapachu i smaku. bierze udzia w procesach przemiany materii. Carrageenan 12. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. W przemy le stosowana jest jako rozpuszczalnik.Pomaga zapobiega nowym przebarwieniom powierzchniowym Usuwa bakterie powoduj ce powstawanie p ytki naz bnej z powierzchni z bów i dzi se Od wie a oddech Zapobiega próchnicy Zmniejsza krwawienie z bów Zapobiega zapaleniom dzi se Sk ad: 1. Aqua 2. Triclosan 13. stanowi sk adnik organizmów ywych (organizm doros ego cz owieka zawiera ok. Paradoksalnie. PVM/MA Copolymer 6. Aroma 7. Sodium Fluoride 11. Sorbitol 5. a co za tym idzie ± m odsz . jak i mineralnym. kwas krzemowy E551) 36 . Woda nale y do najbardziej rozpowszechnionych zwi zków w przyrodzie. Cl 47005 Poszczególne sk adniki: Aqua (woda. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. 65% wody). Limonene 15. Sodium Lauryl Sulfate 8. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. Cl 42090 16. Cellulose Gum 9. Sodium Hydroxide 10. Glycerin 4.

kosmetyków kolorowych. H2Si03 Glycerin (gliceryna. gdzie wi e ilo wody niezb dn do zachowania prawid owego nawil enia skóry. W kosmetykach ma podobne dzia anie. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. Kosmetyki zawieraj ce kwas krzemowy s odporne na zmiany temperatury. W kosmetykach wykorzystywana jest wykorzystywana. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. C3H5(OH)3 Sorbitol (sorbit. normalna ilo 1-3%. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. Mo e absorbowa do 40% wody.Kwas krzemowy w bezwodnej formie SiO2 ma posta lotnego proszku (a w a ciwie py ku). a tak e pasty do z bów. eli. poniewa zapobiega wysychaniu kosmetyku oraz nadaje g adko emulsji. Ilo w produkcie: do 5% dzia anie nawil aj ce. Dzia anie nawil aj ce gliceryny zwi zane jest z bardzo silnymi w a ciwo ciami higroskopijnymi. 1. przenikaj c do przestrzeni mi dzykomórkowych. Penetruje do g bszych partii warstwy rogowej naskórka i pozostaje tam. ponad 5% dzia anie wysuszaj ce. Dzia anie gliceryny jest d ugotrwa e. nie s klej ce i s odporne na dzia anie mikroorganizmów. Rozpuszcza si w wodzie tworz c el (równie z olejami ± el). poprawia elastyczno . Kwas krzemowy mo na u ywa do robienia kremów. Sorbitol jest substancj utrzymuj c wilgotno (zapobiega wysychaniu produktu). Nale y do alkoholi. glycerol. Obecno gliceryny wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych. 37 . reguluje procesy prawid owej odnowy naskórka. gdy ma tyle samo kalorii co cukier.3-propantriol) G sta.2. Nie jest toksyczny. reguluj c wilgotno przez oko o dob . Gliceryna w naturalny sposób os ania skór . atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. jak gliceryna. heksanohehsanol) Alkohol o s odkawym smaku. bezbarwna ciecz o s odkim smaku. Wyg adza. nie ma smaku.

karboksymetyloceluloza . doskonale zag szcza roztwory wodne. które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ). zarówno przyjemnej. aczkolwiek u ywa si tego s owa równie w sensie ka dej woni.kwiatowy . zag stnik. nawet w 12 godzin po szczotkowaniu z bów. kamienia naz bnego.korzenny .gnilny . W j zyku polskim zwykle przez zapach rozumie si wo przyjemn . sól sodowa karboksymetylocelulozy) E 466N Stabilizator. to znaczy.HOCH2 [CH (OH)]4 CH2OH PVM/MA Copol (kopoli PVM/MA) Sk ik przed j dzi ie trikl Dzi ki ni pasta C TOTAL chroni przed powstawaniem p tki naz bnej próchnicy. Zwi zek oksyetylenowany.owocowy . zapach) Cecha zwi zków chemicznych i ich mieszanin. tworzy koloid ochronny. Cellulose Gum (guma celulozowa. no nik. ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce.      © £ ¢  ¨ ¢    § ¦ ¥  ¤£ § ¢ ¡  Aroma (aromat. chorób przyz bia i nie wie ego oddechu. dodecylosiarczan (VI) sodu) C12H25SO4Na ± organiczny zwi zek chemiczny. C6H7O2(OH)3-n(OCH2COONa)n Sodium Hydroxide (wodorotlenek sodu)  38 . oboj tnej. Jest to zwi zek powieszchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent.ywiczny . Podstawowe zapachy to: . jak i przykrej. e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu. Rozpuszczalna w zimnej i ciep ej wodzie. Guma celulozowa poprawia dzia anie i stabilno wielu produktów finalnych.spalenizny ¥ ¥ Sodi m Lauryl Sul ate (laurylosiarczan sodu. sól sodowa kwasu dodecylosiarkowego. polegaj ca na pobudzaniu zmys u w chu.

C12H7Cl3O2 Sodium Saccharin (sacharynian sodu) 39 . wp ywa dezynfekuj co. Carrageenan (karagen) Karagen. rodek bakteriobójczy w przemy le fermentacyjnym. Triclosan (Triklosan) Syntetyczny zwi zek o szerokim spektrum dzia ania przeciwdrobnoustrojowego. past do z bów. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. Posiada w a ciwo ci myj ce i dezynfekuj ce. Fluorek sodu jest powszechnie stosowanym ród em jonu fluorkowego F-. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . podobnie jak agar-agar uzyskuje si poprzez ekstrakcj gor c wod czerwonych alg morskich Eucheuma. sól kwasu fluorowodorowego i sodu. Jest rodkiem z wyboru w higienie szpitalnej. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . Wodorotlenek sodu jest bardzo wa nym przemys owo zwi zkiem chemicznym. Sodium Fluoride (fluorek sodu) (NaF) ± nieorganiczny zwi zek chemiczny. do produkcji krzemionkowego szk a wodnego oraz w wielu innych dziedzinach. kwasu salicylowego czy sulfoniloamidów). Powoduje. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. Jest to bia a masa. wchodzi w sk ad myde . Dobrze rozpuszcza si w wodzie. do wytwarzania leków (np. dodatek do past do z bów zapobiegaj cy próchnicy. Jest on surowcem w wielu procesach syntez. kremów antybakteryjnych. e skóra staje si g adsza. Dzia a przeciwzapalnie i antybakteryjnie. 2% karagenu w gor cej wodzie tworzy kisielowaty el. bardziej spr ysta. Ogranicza powstawanie wolnych rodników.Przemys owa nazwa wodorotlenku sodu to soda kaustyczna (soda r ca). polopiryny. jest stosowany w procesie zmydlania t uszczów podczas produkcji myde . o strukturze krystalicznej. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Triclosan jest substancj o dzia aniu antybakteryjnym. Zmniejsza podra nienia i reakcje alergiczne. Jest to bezbarwne. dezodorantów. 3-5% tworzy stabilny el. na przyk ad jonowych rodków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). nazywana w mineralogii halitem. krystaliczne cia o sta e o wysokiej temperaturze topnienia. jako stabilizator w szamponach.W kosmetyce karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. która dodawana jest do wielu produktów przeznaczonych do higieny osobistej. p ynów do p ukania jamy ustnej i innych kosmetyków. Wodorotlenek sodu jest substancj silnie higroskopijn . przez co dzia a parz co i niszcz co na skór . tworz c mocne zasady oraz w alkoholach.

bezwonny lub o md ym zapachu. Bia y krystaliczny proszek. Dzia anie: Hamuje TEUL (transepidermal urea lost)± utrat mocznika ze skóry Ogranicza TEWL ± przeznaskórkow utrat wody 40 . Komponent zapachowy w produktach do czyszczenia gospodarstwa domowego (detergenty.Substancja s odz ca. Ze wzgl du na lepsz rozpuszczalno sacharyna ma szersze zastosowanie w produkcji ywno ci. C7H4NNaO3S*H2O ni Limonene (limonen. sodu i glinu. Intensywny (x 300-500 cukier) s odki smak. Wykazuje dobry synergizm z innymi syntetycznymi substancjami s odz cymi. Cl 47005 Barwnik ó ty. zawarty g ównie w jej skórce.005 %) -2 Cl 42090 Barwnik niebieski. Stosowany jako sk adnik s odzików oraz w produktach ywno ciowych dla diabetyków i napojach. C10H16 .zwi zek chemiczny nale cy do grupy terpenów. Syntetyczny barwnik . Odpowiedzialny jest za zapach cytryny. mentadien-1. perfumach i kosmetykach (st enie 0.8) Bezbarwna ciecz. od wie acze powietrza).ró nych soli amonowych. dwupenten. atwo rozpuszczalny w wodzie.

Diglycerin 24.Glycerin 12. Allantoin 40. Sodium Hyaluronate 9. Lactic Acid 25. Caprylic/capric Triglyceride 27. które zapewniaj dzia anie ci gaj ce i przeciwzapalne 41 . Myristyl Mirystate 6.Cetearyl Alkohol 21. Zawiera: krzemionki.Propylheptyl Caprylate 16. Jest najmniej twarda spo ród wód termalnych dost pnych na rynku. Citric Acid 47. agodzi wi d i wszelkiego rodzaju podra nienia skóry oraz likwiduje skutki dzia ania twardej wody.Gliceryl Stearate 14.Iwonicz aqua 3. Lysine 36. PEG-8 43. Hydrolized Wheat Protein 10.Pentaerythrityl Distearate 13. Disodium EDTA 42.Octocrylene 22.Persea Gratissima (Avocado)Oil 5. Parfum 23. Pullulan 39.Ethylheksyl Methoxycinnamate 17.40 Stearate 33. stanowi jedn z dwóch faz. który reguluje gospodark wod w skórze Zapewnia prawid owy poziom nawil enia Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB Sk adniki INCI: 1. Ascorbic Acid 45.Urea 4. Sodium PCA 26. Steareth-2 34. Isohexadecane 31. Ethylhexylglycerin 37. Dimethicone 30. Sodium Polacrylate 38. Cetearyl Methicone 32. Glykosfingolipids 8. z których sk adaj si kosmetyki dwufazowe.Cyclomethicone 18.Butylmethoxydibenzoylmethane 19. Iwonicz Aqua Iwonicka woda ma wyj tkowe w a ciwo ci koj ce. Ascorbyl Palmitate 46. Tocopherol 44. Sorbitol 11. Peg. Steareth-21 35. Phenoxyethanol Aqua (woda) Woda jest naturalnym surowcem u ywanym przy produkcji wi kszo ci kosmetyków. Polymethylsilsesquioxane 29.Aqua 2. Ilo wody w kosmetykach waha si od kilku do kilkudziesi ciu procent. Butylene Glycol 7. Xanthan Gum 41.Dicapryl Carbonate 20. która wp ywa na odporno i elastyczno naskórka jonów wapnia i kwasu metaborowego. Jest rozpuszczalnikiem wielu sk adników aktywnych.Uzupe nia w skórze substancje fizjologiczne Zawiera HYDROSALINOL*.Sodium Stearoyl Glutamate 15. Salicornia Herbacea Extract 28.

Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. r k i stóp. U ywany w kosmetykach mocznik pochodzi z laboratorium lub fabryki chemicznej. a tym samym jej regeneracj .Cyklometikon Lotny silikon. uv. Ma w a ciwo ci wyg adzaj ce. u atwia wnikanie sk adników aktywnych w jego g bsze warstwy. nie przenika do skóry. Nie ma w a ciwo ci nawil aj cych. Ethylhexyl Methoxycinnamate UV-absorbent. chroni cy przed czynnikami zewn trznymi jak np.Natural Moisturizing Factor). e mocznik ma w a ciwo ci zmi kczaj ce skór (powy ej 10%) oraz.tworzy na skórze niewidoczny opatrunek. Jego niedobór objawia si sw dz c i uszcz c skór . Ma silne w a ciwo ci higroskopijne. przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. daj ce uczucie jedwabi cie g adkiej skóry. który nie tylko nawil a.Urea. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór . aby skóra nie traci a swojej naturalnej wilgoci.mocznik Mocznik jest naturaln substancj uboczn przemiany bia ek w organizmie. Zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). substancja przeciws oneczna. dobrze nawil ona i g adka. Jest jednym z g ównych sk adników naturalnego czynnika nawil aj cego skór (NMF . ale dodatkowo dba na ró ne sposoby o to. Propylheptyl Caprylate Emolient to rodek. Cyclomethicone. filtruj ca promieniowanie UVB. cia a. szybko wyparowuje matowi c skór . Glycerin. Po u yciu takich kosmetyków skóra jest mi kka. która dzia a zmi kczaj co na skór . W kosmetyce mocznik u ywany jest juz ponad 40 lat. e zwi ksza przepuszczalno warstwy rogowej naskórka. Nazwany przez technologoów jako Ähappy emollient´ poniewa czy w sobie funkcje nawil aj ce jak i ochronne. W st eniu do 10% przyspiesza podzia komórek warstwy ziarnistej skóry. Dzi ki temu.Gliceryna Jest alkoholem. Wydalany jest z moczem i potem. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu 42 . Emolienty pomagaj zatrzyma naturaln wod we wn trzu skóry poprzez wi zanie jej z lipidami skóry oraz poprzez odbudow tych lipidów. Emolienty ponadto nat uszczaj skór zapobiegaj c parowaniu wody z jej powierzchni oraz wch aniaj wilgo z otoczenia. Chroni skór przed przedwczesnym starzeniem. a tak e poparzeniem s onecznym. ale ze wzgl du na le kojarz c si nazw nie by zamieszczany w sk adzie produktów. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Wykorzystywany najcz ciej w kremach do twarzy.

Octocrylene Zwi zek poch aniaj cy promieniowanie o d ugo ci fali od 250 nm do 360 nm. aby utrudni przenikanie wiat a Substancja nat uszczaj ca. Mimo i jest to rodek promienioochronny mo e wywo a reakcje fotouczulaj ce pod wp ywem wiat a s onecznego. Dicapryl carbonate.Butyl Methoxydibenzoylmethane Pochodzenia chemicznego. nadaj ca skórze mi kko . Daje stabilne. aminokwasów i protein. Glyceryl stearate (stearynian gliceryny. elastyczno i g adko . Stosowany jako emolient . Jest to emulgator pochodz ce z kok osów i aminokwasów. Nienasycone kwasy t uszczowe od ywiaj skór . UV-absorbent. filtruj ca promieniowanie UVA. Persea gratissima oil (olej awokado) Olej z awokado jest bardzo cenionym olejem ze wzgl du na du zawarto witamin: A. oddzia uj przeciwalergicznie. substancja przeciws oneczna. Emulgator emulsji typu o/w i w/o. B. Sodium Stearoyl Glutamate Pochodzenia Naturalnego lub syntetycznego. PP. woskowata substancja u ywana jako: zmi kczacz i regulator lepko ci stabilizator emulsji dodatek do przezroczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. Myristyl Myristate 43 . K. sk ada si z alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego.protektor. Olej z awokado zawiera skwalen posiadaj cy w a ciwo ci antyzapalne i antygrzybiczne oraz chlorofil równie przeciwzapalny i agodz cy. E. Cetearyl Alcohol Alkohol cetearylowy jest mieszanin alkoholi t uszczowych. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego) Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów.(UVB. kremowe i mi kkie emulsje. Bia a. hamuj parowanie wody ze skóry (powstrzymuj transepidermaln utrat wody). który ma za zadanie zmi kczy i nawil y naskórek poprzez tworzenie Äfilmu´ na skórze który stanowi barier ochronn . chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem. regulator konsystencji kosmetyków. UVC!!!) Pentaerythrityl Distearate Zwi zek o w a ciwo ciach nawil aj cych i ochronnych.dikapryl w glanu Zwi ksza lepko produktu oraz jego stabilno . H. F(NNKT). a tak e poparzeniem s onecznym. UV.

w asno ciami filmotwórczymi i powinowactwem do keratyny naskórka. mleczkach i wyrobach toaletowych. Zawieraj kwas linolenowy (NNKT). I tak e jak gliceryna. czyli naturalnego czynnika nawil aj cego. jak gliceryna. Glycosphingolipids Sk adnik skóry. kremach. Same aminokwasy s ponadto sk adnikiem NMF (natural moisturizing factor). agodzi objawy przezi bienia. powoduje anemi i wypadanie w osów. Lysine-Lizyna Niezb dna przy budowie bia ek.Bia ka proste zbudowane s z aminokwasów po czonych wi zaniami peptydowymi. Emulgar. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. Po dodaniu do kosmetyku ma wi za wod w skórze. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. 44 . rozpuszczaj ca nadmiar t uszczu i wydzieliny ojowej. enzymów i przy budowie KOLAGENU. emolient. grypy oraz opryszczki. Sorbitol Sorbit jest. istotna w okresie rozwoju. Butylene Glycol-glikol butylenowy agodzi.hialuronian sodu Naturalny mukopolisacharyd. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. Hydrolized wheat protein. ró ni si mi dzy sob zdolno ci wch aniania i zatrzymywania wody. alkoholem. warunkuj cymi trwa o powstaj cego filmu. Wzmacniaj przyleganie komórek.Obecna przy wytwarzaniu hormonów. ma s odkawy smak. w zale no ci od stopnia hydrolizy. Pozyskiwane z ziaren ry u. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. podobnie jak gliceryna. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. wyst puj cego w warstwie rogowej. nawil a.. oczyszczaj ca i regeneruj ca skór . W kosmetykach ma podobne dzia anie. przeciwcia .pochodzenie ro linne. Uk ady te. którego zawarto wywiera wyra ny wp yw na wygl d i elastyczno naszej skóry. Substancja nawil aj ca. g ównie w mi niach i w ko ciach. pobudza do odnowy.Naturalny ester. stosowanymi do piel gnacji. Wi kszo protein stosowanych w preparatach kosmetycznych to produkty cz ciowej lub ca kowitej hydrolizy bia ek naturalnych.hydrolizowane bia ko pszenicy Proteiny (bia ka) s klasycznymi substancjami czynnymi. charakterystyczny dla naturalnie obecnych w ludzkiej skórze ceramidów typu I. Sodium hyaluronate. dzi ki czemu skutecznie zapobiegaj przeznaskórkowej utracie wody (TEWL). Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. Odbudowuj struktury lipidowe. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. Jej niedobór skutkuje objawami zm czenia i rozdra nienia. lubricant. solubizer.

które tworz kana y. glicerolu) przez pó przepuszczalne b ony komórek organizmów ywych. do rozja niania przebarwie .kwas mlekowy Nale y do grupy alfahydroksykwasów i jest otrzymywany dzi ki fermentacji cukru przez bakterie kwasu mlekowego(lactobacillus).integralne bia ka b onowe. Negatywne dzia ania uboczne. dotycz wy cznie syntetycznego surowca o tej samej nazwie. Zwi ksza produkcj akwaporyn AQP3 i AQP8 (Akwaporyny (AQP z ang. zw ania porów. W przemy le kosmetycznym znalaz zastosowanie jako konserwant. Sodium PCA Sodium PCA to naturalny sk adnik ludzkiej skóry wspó odpowiedzialny za utrzymywanie w a ciwej wilgotno ci. uczestnicz ce w procesie transportu wody (a tak e niektórych innych cz steczek o podobnych rozmiarach np.) redukuje TEUL (*Trans Epidermal Urea Loss). Kwas mlekowy normalizuje procesy z uszczania naskórka w sposób bardzo delikatny. sp yca zmarszczki. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. Jest równie zwi zkiem nawil aj cym. jak uszkadzanie w osów i wywo ywanie reakcji alergicznych. Salicornia Herbacea Extract.Najprawdopodobniej jeden z czynników wp ywaj cych w du ej mierze na procesy antykancerogenne w po czeniu z du ymi dawkami antyoksydantów. Caprylic/capric Triglyceride Emulgator. Sodium PCA zawarte w kosmetykach eco cosmetics jest pochodzenia naturalnego i przez to jest wy mienitym rodkiem nawil aj cym zalecanym do stosowania przez wszystkie uznane organizacje certyfikuj ce kosmetyki naturalne. poniewa uelastycznia. Wzmacnia po czenia mi dzykomórkowe. aquaporin) . emolient. lubricant. Uczestniczy w procesach odnowy tkanek. kremach. jako rodek utrzymuj cy odpowiednie pH praparatu. mleczkach i wyrobach toaletowych. 45 . W kosmetyce u ywany do bioliftingu.soliród zielny Uszczelnia cement komórkowy. solubizer. Lactic acid.

Dimethicone. która dzia a zmi kczaj co na skór . Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Nadaje skórze wyra nie odczuwan . czyli odpowiednie rozdrobnienie diamentów. Umo liwia uzyskanie stabilnej emulsji i rozproszenie sk adników. e twarz nie wydaje si by 'p aska'. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Ma w a ciwo ci nab yszczaj ce. u atwia rozprowadzanie produktu na skórze. bia o-szary. Utrudnia wymian gazow w skórze. w ciemnym i suchym miejscu. Jest niekomedogenny (nie powoduje zatykania porów). przechowywany prawid owo. bezzapachowy proszek. nawil a.dimetikon Pozyskiwany z krzemionek. o ywia i poprawia koloryt skóry. tworzy na powierzchni skóry delikatny film. Zastosowanie produktu: » Puder diamentowy polecany jest jako luksusowy dodatek do pudrów do twarzy i innych kosmetyków kolorowych w proszku. Trwa o : 2 lata.jako rodek nawil aj cy. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. zmniejsza widoczno drobnych zmarszczek i porów skóry. Peg-40 Stearate 46 .Caprylic/Capric Triglyceride + Salicornia Herbacea Extract = HYDRASALINOL Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Metoda otrzymywania: mikronizacja. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. Doskona y w produktach do opalania. Posiada w asno ci zaskórnikotwórcze .comedogenne (komedogenne). Nie jest zwi zkiem toksycznym. po lizg. nie traci na jako ci nawet po wielu latach. Isohexadecane-izoheksadekan Emolient. który zapobiega utracie wilgoci ze skóry. unika bezpo redniego dost pu wilgoci i nas onecznionych miejsc. Podobnie jak cyklometikon zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). Zmieniaj c k t odbicia wiat a sprawia. rodek wzmacniaj cy po ysk. Absorbuje wod . zmi kcza i modeluje rysy twarzy. Posta : bardzo drobny. stosowany w kosmetyce kolorowej i piel ganacyjnej . Mo e by bez obaw stosowany na kremy z filtrami przeciws onecznymi. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. bowiem zatyka pory i utrudnia procesy wydalania oraz wydzielania w skórze. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. doskonale wch ania si w skór daj c efekt g adko ci. Cz sto stosowany w kremach do r k i stóp. aksamitn g adko (jest bardziej jedwabisty ni sam jedwab w proszku). Warunki przechowywania: w temperaturze pokojowej. Cetearyl methicone Nale y do grupy zwi zków o nazwie cyklometikony.

Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin = FEOG Bardzo szeroki zakres dzia ania zarówno w stosunku do bakterii (gram dodatnich oraz gram ujemnych).20 Regulator lepko ci. Steareth . emulgatory. Steareth-21 Eter glikolu polietylowego wykonany z kwasu stearynowego. wspomaga regeneracj naskórka. Alantoina jest zatwierdzona do u ytku w produktach. Polimer na bazie sztucznej ywicy i PEG (glikol polietylenowy). rodki czysto ci i dezodoranty jak równie i do opalania i produkty do piel gnacji w osów. szczególnie dla dzieci i niemowl t. olejoodporny i nieprzepuszczalny dla tlenu. solubilizator . efekt estrogeniczny lub androgeniczny i wywo ywanie alergii. Sk adnik reguluj cy lepko w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). Alantoina Naturalna substancja czynna powstaj ca z kwasu moczowego w korzeniach ro lin (np. steareth-21 Zawarte w oleju palmowym. soja. dro d y i grzybów. Tworzy ochronny. p yny. Allantoin ± pol. Stosowany jako emulgator do produkcji kosmetyków i produktów do higieny osobistej w tym do makija u. Australii i Japonii. Do tej pory nie stwierdzono adnego dzia ania toksycznego. dzi ki czemu atwiej wch aniane Steareth-2. 47 .rodzaj emolientu.zwi ksza rozpuszczalno s przez skór substancji aktywnych. Sodium Polacrylate . tworzenie nitrozoamin. kasztanowiec) o bardzo agodnym dzia aniu nawil aj cym i koj cym. poprawia tak e elastyczno skóry. Pullulan Cz steczki pullulanu mog tworzy cienki film. Substancja eluj ca dla fazy wodnej do stabilizacji emulsji. Pochodzenie chemiczne. Jest stosowana w wi kszo ci preparatów kosmetycznych. stabilny film na skórze. rakotwórcze. substancja ochronne i eluj ca. aden ze sk adników mieszaniny FEOG nie jest tematem dyskusji ze wzgl du na dzia anie uczulaj ce. wyg adza skór . fasola. W ci gu kilku godzin od wprowadzenia do uk adu wykazuje dzia anie biobójcze. dzi ki czemu dostarcza skórze odpowiednich elementów od ywczych oraz stale nawil a skór . Produkt dopuszczony jest do stosowania w kosmetykach w Unii Europejskiej.Poliakrylan sodu Poch ania wod w ilo ci 800 razy wy szej ni waga w asna. Kanady. który jest przezroczysty. paznokciach. agodzi podra nienia skóry. które s przeznaczone dla bardzo wra liwej i delikatnej skóry. w osach.Emulgator. poprawia proces odm adzania komórek skóry i zapobiega wczesnemu pojawianiu si drobnych linii i zmarszczek. USA. Dodanie oktylogliceryny do fenoksyetanolu wykazuje dzia anie agodz ce wp yw innych sk adników kosmetyków.

Xanthan gum.palmitynian askorbylu To przeciwutleniacz (zwi ksza trwa o produktów) zapobiega zmianom barwy. dlatego bardzo korzystne jest jej stosowanie w kremach przeciws onecznych. Udowodniono. Ascorbic acid. rozpuszczalnych w wodzie. Tocopherol.guma ksantanowa Naturalny. Neutralizuje metale ci kie typu nikiel. stratom witamin. Natomiast po rozpuszczeniu w wodzie. przy piesza gojenie si ran. degradacj UV. zw aszcza pod wp ywem gor cych promieni s onecznych. który tworzy si z po czenia witaminy E z sol kwasu octowego.wtamina C Witamina C ma posta ó tawych kryszta ków o bardzo kwa nym smaku. ma dzia anie wybielaj ce na skór . Stosowany w wi kszo ci produktów do opalania. Zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów t uszczowych. zapobiegaj cy zmianie zapachu. Acetat witaminy E jest du o stabilniejszy i lepiej akceptowany przez skór ni czysta witamina E. ma wp yw na syntez kolagenu w skórze. woda w skórze jest lepiej zatrzymywana bez nadmiernego pocenia si skóry i bez zaburzania wymiany gazowej skóry. Citric acid-Kwas cytrynowy Jest to substancja sta a. a tym samym je czeniu t uszczu. tlen rodowisko wodne. wiat o. Ascorbyl palmitate. W postaci proszku jest stabilny i mo e by przechowywany przez kilka lat. nieodpowienie pH) i atwo ulega rozk adowi trac c swe cenne w a ciwo ci. Jest naturalnym sk adnikiem ka dego ywego organizmu. W zwi zku z ochronn rol . dzia anie mikroorganizmów. Disodium EDTA rodek pochodzenia syntetycznego. Krem z zawartoscia do 5% acetatu witaminy E powoduje. je czeniu t uszczy. Z tego powodu witamina E jest dobrym konserwantem t uszczów nienasyconych. konsystencji i wygl du produktu. pe ni wa n rol w metabolizmie. e skóra jest dobrze nawil ana. Du e ilo ci kwasu cytrynowego znajduj si w 48 . e acetat witaminy E w kremie przyczynia si do wyg adzenia skóry. Jest wa nym produktem przej ciowym w cyklu Krebsa (zwanym st d cyklem kwas cytrynowego). Wydziela rakotwórczy i dra ni cy formaldehyd. jak pe ni on w naturze jest to surowiec bardziej odporny na si y cinania. stosowany g ównie jako stabilizator. Forma chemiczna witaminy C. temperatur . Zmniejsza szkodliwe dzia anie promieni s onecznych na komórki skóry. które na skórze mog yby tak e zje cze . wysoko cz steczkowy polisacharyd. Ma dzia anie przeciwutleniaj ce. elazo. witamina C w postaci kwasu staje si bardzo wra liwa na czynniki zewn trzne (temperatura.witamina E Witamina E w czystej formie (Tocopherol) jest dosy niestabilna. bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. dlatego cz sto u ywa si w kosmetykach acetatu witaminy E. Witamina E dzia a koj co i agodz co na skór i ewentualne stany zapalne na skórze. W kosmetykach jest wymiataczem wodnych rodników tlenowych. Guma ksantanowa zag szcza i utrwala kosmetyki. U yta w kosmetykach zmniejsza g boko zmarszczek. jest wymiataczem wolnych rodników tlenowych. Ma tak e w a ciwo ci utrwalaj ce lepko w czasie oraz dzia anie antyoksydacyjne. krystaliczna. co jest bardzo dobrze wykorzystywane w kremach. Obie formy witaminy E rozpuszczaj si w t uszczach. magnez.

Kwas cytrynowy pe ni wiele funkcji . Ma w a ciwo ci odka aj ce i ci gaj ce oraz przywracaj ce pH. Kompozycja zapachowa jest to mieszanina olej ów i rodków k wzmacniaj cych. Poza tym ten sk adnik doskonale przyci ga i gromadzi w skórze wod oraz sk adniki od ywcze. który jednoznacznie kojarzy si z danym kosmetykiem lub produktem. Cz sto kompozycje s strze one przez firmy kosmetyczne. w przeciwie stwie do innych sk adników przeciwzmarszczkowych (np. retinolu).podwy sza aktywno wielu przeciwutleniaczy. p ukankach do ust. b d zastrzegane znakiem towarowym. kiwi. Wykorzystywany jest g ównie jako regulator kwasowo ci oraz jako sk adnik aromatów.Kompozycja ta decyduje o specyficznym zapachu. Parfum Kompozycja sk adników olejków eterycznych. jego formu a zawiera Pro-Xylane z drzewa bukowego przywracaj cy skórze substancj budulcow . od ywkach do w osów. Tak wzbogacona skóra odzyskuje zdolno do regeneracji. czyli zapewni odpowiedni produkcj i g sto tkanek podporowych (kolagenu i elastyny). s obj te tajemnic . Wzmacnia struktur elu. zosta stworzony aby zwalcza nawet g bokie zmarszczki i uj drnia skór . Badania wykaza y. e jest to sk adnik bardzo skuteczny m.owocach cytrusowych. 49 . Pro-Xylane jest aktywnym sk adnikiem pomagaj cym skórze przywróci jej substancj budulcow . Dzia anie: Pro-Xylane zdolna jest funkcjonowa we wn trzu ywej tkanki i zespoli si z ni . dlatego. truskawkach i w wielu innych owocach. Na skal rynkow produkowany jest przez fermentacj cukru za pomoc ple ni Aspergillus Niger. p ynach przeciwpotowych. by pomóc jej odbudowa w asn substancj budulcow . który zapewnia struktur i przywraca g sto tkanek podporowych skóry. e Pro-Xylane to cz steczka-szczep o bardzo ma ych rozmiarach. Zwi ksza produkcj kolagenu. kremach wybielaj cych. nawet wielokrotnie przewy szaj ce jej w asny ci ar. ale sam nim nie jest. Szybko i atwo wi e si ze skór i jest przez ni dobrze tolerowana. co zapewnia jej m odzie czy wygl d.in. U ywany jest w p ukankach do w osów. szamponach. tonikach.

surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza. butyrospermum parkii butter/shea butter.palmitic acid. 25. 9. C13 -14 isoparaffin. paraffinum liquidum/mineral oil.glyceryl stearate. capryloyl salicylic acid. polymethyl methacrylate. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. glycerin. 20. prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil. 41. 29. 17. 13.zingiber officinale extract/ginger root extract 38. 37. 42. 39. najwi cej dwutlenku w gla. oscyluje w granicach 5 . o s odkim smaku. 40.1. 3.2. jest stosowana przy produkcji kremów. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. jak i w jej g bszych warstwach. chlorphenesin. glycine soja oil/soybean oil. 36. jak i mineralnym. dimethiconol. coumarin. peg-20 stearate. disodium EDTA.Lauroyl lysine. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. 24. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. pomadek i innych produktów kosmetycznych. nawil a naskórek czyni c go elastycznym. 14. methylparaben. octyldodecanol. Aqua 22. . linalool Aqua (woda) Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym.peg-100 stearate. 16. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku. myristic acid.cetearyl alcohol.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. 32. ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium.3) Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. 7. 30. dimethy l mea.15%. 45. 35 polyurethane -2. stearic acid. 4. 50 . 21. W wodzie rozpuszczonych jest te wiele gazów. imidazolidinyl urea. g ównie chlorku sodu. parfum/fragrance. 33. laureth -7. Gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . propylene glycol. cyclopentasiloxane. 26. 44.retinyl palmitate. szczególnie emulsji O/W i eli.38%). 10. 19. g sta. zawiera du o rozpuszczonych soli. tocopherol. Wi kszo wyst puj cej w przyrodzie wody jest "s ona" (oko o 97. nietoksyczna. polyacryloyldimethyl taurate. 12. 8. tzn. 5. 27. Woda jest rozpuszczalnikiem. ethylhexyl methoxycinnamate. propylparaben 46. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. cyclohexasiloxane. 34. polyacrylamide. 43. 6. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania . 15. Glycerin (Propantriol 1. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produktów kosmetycznych. 31. 48. polycaprolactone. cera alba/beeswax..hydroxypropyl tetrahydropyrantrol.rosa canina fruit oil. lecithin. t -butyl alcohol. 23. 4 7. dimethicone. Bezbarwna ciecz. 28. silica.nawil aj cy skór . 2. 11. 18.

przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. Mo e by stosowany do skóry wra liwej. zapewniaj c ochron . jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. lekko ó ty. a tak e w mniejszym stopniu w ro linnych. Otrzymuje si go w wyniku hydrolizy t uszczów zwierz cych w wysokiej temperaturze i pod zwi kszonym ci nieniem. podra nionej. u yta w du ych dawkach tworzy t usty film. Sk adnik. Paraffinum liquidum/mineral oil Parafina ciek a lub inaczej olej parafinowy. które otrzymywane s z ropy naftowej. myde . kwas oleinowy i linolowy. leków oraz do zmi kczania gumy. nawil aj c . Dzi ki swoim w a ciwo ciom jest stosowany do masa u doros ych jak równie i dzieci. powoduj c zatykanie porów. e skóra jest mi kka. Ma charakterystyczny delikatny zapach. Steartic Acid Kwas stearynowy: wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. Chroni preparat przed wysuszeniem Ma w a ciwo ci stabilizuj ce emulsje dodatkowo jest emulgatorem i rodkiem pieni cym w myd ach. witamin A. d ugo a cuchowych. Prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil ( Olej z pestek moreli) Olej morelowy jest lekki i delikatny. Olej morelowy zawiera nienasycone kwasy t uszczowe. cyclohexasiloxane (cyklopi cio. wyg adzaj c . Myje i gruntownie oczyszcza skór oraz chroni przed wysuszeniem. matuj cych i oczyszczaj cych.Cyclopentasiloxane. 51 . elastyczna i g adka jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. Stosowany na skórze dojrza ej ogranicza powstawanie zmarszczek. Ma w a ciwo ci nawil aj ce i wyg adzaj ce naskórek. kosmetyków. sprawia. W temperaturze pokojowej ma stan skupienia p ynny.i cyklosze ciosiloksany) rodki powoduj ce zmi kczanie skóry. Umo liwia szybkie i trwa e utworzenie ochronnej warstwy hydrolipidowej skóry. Stanowi podstaw do ma ci. przezroczysty. Jest u ywany do produkcji wiec. nasyconych w glowodorów. Mieszanina p ynnych. Jest atwo wch aniany przez skór . z zapaleniami i suchej. który: w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów jest substancj nat uszczaj c . kremów na dzie .

dzia a zmi kczaj co i nawil aj co. 52 . Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z ro linnego kwasu stearynowego.rodek o w a ciwo ciach przeciwzapalnych. stearynian gliceryny wykazuje powinowactwo do skóry. Sk adnik ten jest rodkiem aktywnie myj cym. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego. Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. Stanowi w niewielkim stopniu naturaln ochron przed promieniowaniem ultrafioletowym. aby móg by stosowany jako sk adnik kosmetyków. do produkcji kosmetyków Bia y wosk w pastylkach jest bezzapachowy. lipidy. Pochodzenia ró nego.t uszcz ten jest jadalny. Cera alba) i jest stosowany np. Bazuje na PEG (glikol polietylenowy).naturalny t uszcz o barwie ó tej lub kolorze ko ci s oniowej Wytwarzane jest z owoców drzewa Karite .Vitellaria paradoxa (Afryka). odpowiedzialnym za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. tensydy.mas o shea jest szeroko stosowane w kosmetyce. tensyd. a tak e w mniejszym stopniu w t uszczach ro linnych (g ównie w oleju palmowym). pomadek. Stearynian glicerolu. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. Jest u ywany jako surowiec do produkcji myd a. jako rodek nawil aj cy. zmi kczaj cy skór . U ywany jako: emulgator.C18H36O2 Butyrospermum parkii butter/shea butter Mas o shea . a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. Zosta o oczyszczony I przygotowany tak. regulator konsystencji kosmetyków. w zachodniej Afryce jest u ywany jako olej do sma enia. Stanowi niewidzialna ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. emolienty. przeciwzmarszczkowy. kremów. koj cy. stosowany do maskowania blizn Kuchnia . Cera alba/beeswax Wosk pszczeli: Wybielony na s o cu lub za pomoc substancji chemicznych wosk pszczeli nosi nazw wosku bia ego ( ac. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu.[ Medycyna . wiec. sk adnik fazy t uszczowej. Kosmetyka . Przy wyrobie czekolady niekiedy stosowany zamiast mas a kakaowego Dimetikon ( Silikony ) Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Palmitic acid Kwas palmitynowy wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. Wosk jest naturalnym emulgatorem. nie powoduje uczule . C15H31COOH Peg-100 stearate Emulgatory. Glyceryl stearate Stearynian gliceryny. u ywanym od setek lat.

in. Poprawiaj c ukrwienie zwi ksza bowiem intensywno dozna i wzmaga erekcj .in. Retinyl palmitate Witamina A G ównym ród em aktywnych form witaminy A w organi mie jest spo ywana z pokarmem pochodzenia ro linnego prowitamina A (g ównie -karoten). wspomaga regeneracj naskórka i skóry w a ciwej . w kosmetyce. oraz rodek cierny w pastach do z bów. tworz c rodopsyn (purpur wzrokow ) zapewnienie normalnego wzrostu ko ci i z bów przez regulacj aktywno ci komórek tkanki kostnej regulacja wzrostu i funkcjonowania tkanki nab onkowej 53 . Silica (Kwas krzemowy. poza tym witamina A znajduje si w nabiale i jajach. Funkcjami tej witaminy s m. Krzemionka jest naturalnym absorbentem sebum. Korzystnie wp ywa na odporno i elastyczno naskórka.: istotna rola w odbieraniu bod ców wzrokowych w siatkówce oka.jest bardzo cz stym sk adnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych. bo to naturalny minera . pomidory i marchew. a jedynie matuje. Nie nadaje barwy.in. Innym bogatym ród em witaminy A jest w troba zwierz t. Pochodna witaminy A. U ywany jako sk adnik pudrów sypkich. Du o prowitaminy A zawieraj m. stabilizator emulsji. Krzemionka nie podra nia. Ta jego w a ciwo jest wykorzystywana m. wspomagaj cych zwalczanie cellulitu. agodzi podra nienia. Nie ma te terminu wa no ci. Prawdopodobnie dzi ki tym w a ciwo ciom imbir w tradycji azjatyckiej wykorzystywany by jako afrodyzjak. Witamina A spe nia wiele wa nych fizjologicznych funkcji. Stosowana jako baza przed u a trwa o podk adu. wietnie nadaje si do ka dego typu skóry. Zmi kczacz i regulator lepko ci. a i tak nie powstaje efekt maski. a zw aszcza tr dzikowej. Jest niezwykle lekka (zastosowanie w pudrach).Cetearyl alcohol Mieszanina alkoholi t uszczowych. 11-cis retinal w pr cikach czy si z bia kiem opsyn . W ci gu dnia skór mo na matowi ni wielokrotnie. jako rodek eluj cy. gdzie stosuje si go w produktach wyszczuplaj co-modeluj cych. Rosa canina fruit oil Wyci g z owoców ró : otrzymywany poprzez estrakcj z dzikiej ró y tonizuje i dzia a agodz co na skór Zingiber officinale extract/ginger root extract Imbir: silnie rozgrzewa i pobudza kr enie. optycznie wyg adzaj c skór . nie powoduje uczule . Proszek uzyskany z okrzemek (prawie czysty kwas krzemowy). silika el) Naturalny minera . dodatek do prze roczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. Jej cz steczki odbijaj wiat o.

Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Disodium EDTA Substancja pochodzenia chemicznego. Jeden z najcz ciej stosowanych filtrów. Ethylhexyl methoxycinnamate Filtr chemiczny. Dimethiconol Dimethiconol inaczej dimetikon to nazwa handlowa sylikonów. zaburze mi niowych. Wzmacnia cian naczy krwiono nych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem. który jest regulatorem lepko ci w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). cz sto obecny te w kremach piel gnacyjnych i produktach do makija u. które s p ynne. Dym tytoniowy sprzyja degradacji witaminy E. Tokoferol jest g ównym antyoksydantem.bierze udzia w procesie widzenia i umo liwia rozró nianie barw chroni nab onek uk adu oddechowego przed drobnoustrojami utrzymuje prawid owy stan skóry. Otrzymywane syntetycznie poprzez przeróbk ropy naftowej. Jest to sk adnik polepszaj cy wygl d i struktur w osów oraz u atwiaj cy ich stylizacj . Pochodzenia chemicznego. C13-14 isoparaffin rodek rozpuszczaj cy. jest substancj tworz c el. u ywany jako: regulator lepko ci. Zapotrzebowanie cz owieka wynosi 8-13 mg na dob . Jest to substancja nat uszczaj ca. wyg adzaj ca. lekko rozprowadzaj cy si na skórze. Lauroyl lysine Kombinacja naturalnego kokosowego kwasu t uszczowego (oleju kokosowego) i kwasu aminowego ( leju o ro linnego). Daje uczucie g adko ci i mi kko ci na ustach. Pochodzenia chemicznego. 54 . nadaj ca skórze mi kko . naturalny antyoksydant. w osów i paznokci Tocopherol (witamina E) Otrzymywana z olejów ro linnych. mia d ycy oraz chorób serca. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. emolient. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. elastyczno i g adko . poniewa posiadaj w moleku ach rozga zione a cuchy. Zapobiega wolnym rodnikom i przez to wczesnemu starzeniu si skóry. Bierze udzia w dostarczaniu sk adników od ywczych do komórek. zmi kczacz EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. Wykorzystywana jest te do leczenia m skiej bezp odno ci. Ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium Substancja eluj ca. regulator lepko ci. nawil aj ca. w których R=CH3. rodki piel gnuj ce poprawiaj tak e po ysk i struktur zniszczonych w osów Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. W kosmetykach znajduje zastosowanie jako rzadki lipid. Sk adnik. Isoparaffin (izoparafina) to okre lenie w glowodorów. który chroni komórki przed utleniaczami. zag szczaczem.

Laureth-7 Inna nazwa to PEG-7-Laurylether (niem. S u y tak e jako stabilizator w emulsji o per owym po ysku. emolient. z którego produkowane s jednorazowe talerze czy kubki. Jest tak e u ywany w po czeniu ze skrobi do wyrobu utwardzalnego tworzywa. Naturalnie bezbarwny o wyj tkowej przezroczysto ci. Znalaz wiele zastosowa biomedycznych. substancje antystatyczne. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. dobrze rozpuszczalny w wodzie. przyci ga i wi e cz steczki wody w warstwie rogowej skóry jest emulgatorem w emulsjach typu O/W (olej w wodzie). Podra nia skór i b ony luzowe. Sk adnik. Peg-20 stearate Emulgator. Polyacrylamide (poliakrylamid) Substancje ochronne. o doskona ej odporno ci na promieniowanie UV i warunki zewn trzne. naturalnego kwasu t uszczowego i oksiranu (tlenku etylenu). substancje wi ce polimer z grupy poliakrylanów otrzymywany przez polimeryzacje akryloamidu jest masowo wykorzystywany do produkcji elu wykorzystywanego jako podk ad do elektroforezy. Polymethyl methacrylate Kuleczki PMMA (metakrylan polimetylu-polimery akrylu) maj w a ciwo ci matuj ce z du si absorpcji bez efektu wysuszania. Monoester kwasu stearynowego z glikolem polietylenowym (PEG sk adaj cym si z 20 grup glikoli polietylenowych). substancje eluj ce. kremach. Polycaprolactone (polikaprolakton) Polimer ten atwo miesza si z wieloma innymi polimerami i dlatego jest stosowany jako plastyfikatory zwi kszaj cy elastyczno tworzyw sztucznych oraz ich biodegradowalno . mleczkach i wyrobach toaletowych. Hydro ele z poliakryloamidu oprócz zastosowania w 55 . rodek wyst puj cy w postaci klarownej lub lekko m tnej. likwiduj c wiecenie si skóry. jasno ó tej cieczy o charakterystycznym zapachu.) Pochodzenia chemicznego. Pochodzenia ró nego. odpowiedzialn za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów wchodzi w sk ad naturalnego czynnika nawil aj cego. tensyd. wnika do p aszcza lipidowego. Nie nale y stosowa w czasie laktacji i ci y. Gdy istnieje taka potrzeba jego czas biodegradacji w organi mie mo na przyspiesza poprzez stosowanie jego kopolimerów pofilaktydowych.Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. wbudowuje si . humektant. solubizer. który: jest substancj aktywnie myj c . Octyldodecanol Emulgator. Substancja bazuj ca na PEG (glikol polietylenowy). Czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. Sk adnik u ywany jako emulgator i rodek aktywnie myj cy. Sk adnik syntetyczny uzyskiwany przez ekstensywn (obszern ) chemiczn modyfikacj kwasu laurylowego. lubricant. Jest on stosowany do produkcji implantów oraz "samoznikaj cych" nici chirurgicznych. mo e by barwiony w celu uzyskania szerokiego zakresu odcieni i kolorów.

Dimetyloaminoetanol DMAE Czynnik otrzymywany w sposób naturalny.naturalne ród o wielonienasyconych kwasów t uszczowych. witaminy B1. Ma dzia anie antyoksydacyne. który przywraca skórze poziom w a ciwego nawil enia i jest wykorzystywany w kosmetyce jako emolient. W roztworze wodnym mo e zawiera form liposomów. miceli. W oleju sojowym w najwi kszej ilo ci wyst puje kwas linolowy. pobudza w ókna mi niowe. rodek powierzchniowo czynny. Olej sojowy jest równie znany jako przeciwutleniacz dzi ki zawarto ci wit. Lecytyna jest sprzedawane jako suplement diety i do zastosowa medycznych. K. o s odkawym smaku i wysokiej lepko ci. triglicerydów i fosfolipidów. Przyczynia si do utrzymania d ugotrwa ego efektu liftingu. gliceryna. Olej sojowy . cholin .elektroforezie s tak e u ywane jako zag stnik w przemy le kosmetycznym oraz do produkcji ok adów stosowanych przy leczeniu. A i C oraz inne z grupy B. 56 . chroni macierz komórkow i naprawia szkody we w óknach kolagenowych wywo ane przez wolne rodniki. kwasy t uszczowe. oleist ciecz . magnez. Glycine soja oil/soybean oil (olej z nasion soi) Nasiona s bogatym ród em wysokowarto ciowego biologicznie bia ka ro linnego. fosfor. E. to substancje wyst puj ce w tkankach zwierz t i ro lin (ziaren soi) oraz w ó tku jaj. wap . W sk adzie zawiera: kwas fosforowy. Soja zawiera potas. Lecithin Lecytyna jest to grupa ó to-br zowego t uszczu. PP. czasami jest u ywany jako emulgator. Propylene glycol (glikol propylenowy) Organiczny zwi zek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. glikolipidy. Myristic acid ( kwas mirystynowy) Organiczny zwi zek chemiczny. bezwonn . Zwi ksza wydzielanie acetylocholiny. W kuchni. a tak e w oleju z kokosa i w oleju palmowym Wzór sumaryczny C14H28O2. Ma nisk rozpuszczalno w wodzie. elazo. B2. Wyg adza lwie zmarszczki i kurze apki. W temperaturze pokojowej jest bezbarwn . Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Wyst puje w du ych ilo ciach w nasionach ro lin z rodziny Myristicaceae. t uszczu o korzystnym dla organizmu sk adzie. g boko od ywia skór . E. nasycony kwas t uszczowy.

napojach. a ten ju jest silnym alergenem. Konserwanty typu parabenów zaburzaj tak e spermatogenez u m czyzn. czyli zwi zków wywo uj cych mutacje. rodkach do higieny d oni. Ale. rozpuszczalny w wodzie. W odró nieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny. Konserwanty estrogenne sa równie niebezpieczne dla ch opców. *** Methylparaben ma w a ciwo ci estrogenne. U ywany jako: konserwant o bardzo szerokim spektrum dzia ania.in. Nale y do mutagenów. jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. Ze wzgl du na swoje w a ciwo ci przeciwbakteryjne i bakteriostatyczne jest szeroko stosowany jako.Jest rozpuszczalny m. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w etanolu. Konserwant. w wodzie. Methylparaben Jest stosowany jako konserwant kosmetyków. rodek konserwuj cy w wielu produktach spo ywczych. dlatego mo emy go spotka w produktach on nazwie "hipoalregiczny". z imidazolidinyl urea wydziela si formaldehyd. w wielu innych kosmetykach. Istniej doniesienia o onkogennym (rakotwórczym) wp ywie parabenów. w okresie ci y i karmienia (laktacji). U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. T-butyl alcohol Bezbarwna ciecz lub bia e cia o sta e. dlatego nale y wystrzega si stosowania produktów zawierajacych parabeny w razie zaburze hormonalnych zwiazanych z nadmiarem estroge nów. jest on o wiele mniej uczulaj cy ni s ynne parabeny. jako sk adnik do usuwania farby oraz produkt przej ciowy w reakcjach chemicznych. Jest centralnie dzia aj ce leki zwiotczaj ce mi nie stosowany w leczeniu bólów mi ni i skurcze. albo te 57 . Dzia anie przeciwbakteryjne. Ester metylowy z kwasu p-hydroksybenzoesowego. Ma antybakteryjne w a ciwo ci. zw aszcza w rozwoju raka sutka. U ywany jest jako rozpuszczalnik. oraz p ynach do p ukania ust. jest najprostszym wy szego alkoholu. Methylparaben jest stosowany w piel gnacji skóry oraz wchodzi w sk ad preparatów odm adzaj cych. leków. kiedy to rozwijaj si cechy m skie. Dlatego nie zaleca si wcierania kosmetyków w skór piersi. przeciwgrzybiczne. Imidazolidinyl urea Sk adnik pochodzenia chemicznego. którzy w okresie rozwoju s szczególnie wra liwi na zaburzenia hormonalne. Wzór sumaryczny C3H8O2 Glikol propylenowy mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: pastach do z bów. Niekorzystne jest równie antagonizowanie dzia ania androgenów w okresie rozwoju u ch opców. czy ogólnie w rodkach czysto ci. farmaceutycznych i produktach higieny osobiste. Do tego. a wi c klasyfikowane jako leki do stosowania miejscowego przez WHO. a nawet niektórych rodków spo ywczych. acetonie i chloroformie. Znajduje szerokie zastosowanie w przemy le i medycynie.

ma tak e dzia anie uspokajaj ce. C8H8O3 Propylparaben Propylparaben to ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego. które s na bazie wody . Kumaryna wykazuje w a ciwo ci spazmolityczne. ele pod prysznic. Jest jednym z najcz ciej u ywanych konserwantów w kosmetykach. Jest zwi zkiem. Wszystkie substancje z grupy parabenów uwa ane s za najmniej dra ni ce. Posiada podobne w a ciwo ci jak metylparaben.nawil aj ce (szampony. W postaci naturalnej mo na go znale w substancji wielu ro lin i niektórych owadów. farmaceutyków i ywno ci. Kumaryna jest lotn substancj i nadaje tym surowcom charakterystyczny zapach suszonego siana. tymiankowym. C10H12O Coumarin rodek zapachowy. Propylparaben to typowy konserwant. Ulega kumulacji w skórze i w w z ach ch onnych. odpr aj ce. Jest trudno rozpuszczalna i jako jedyna z grupy kumaryn nie fluoryzuje w wietle UV. bardzo lotne. Zastosowany miejscowo rozgrzewa i dzia a przeciwbólowo. Substancje w mieszaninie. prowadz c do jej uszkodze . C10H18OH 58 .lub izobutylparaben.najlepiej nie stosowa w ogóle takich kosmetyków. Jest równie dodawany do kredek. wy szym alkoholem o jednym lub dwóch wi zaniach podwójnych w a cuchu. zwi ksza ukrwienie. rodek zapachowy imituj cy zapach konwalii. zw aszcza w stosunku do kosmetyków. w znacznej ilo ci w olejku lawendowym. Jest szeroko stosowany w kosmetyce jako rodek konserwuj cy przeciw bakteriom i grzybom. który powstaje podczas suszenia surowców ro linnych zawieraj cych glikozydy kwasu o-hydroksycynamonowego. Pobudza procesy eliminacji szkodliwych metabolitów. kolendrowym i ró anym. Posiada w a ciwo ci przeciwbakteryjne. butyl. niestety stwierdzono. e dzia a szkodliwie na w trob . Wyst puje w olejkach. Parfum/fragrance rodek zapachowy. metyl-. od ywki i filtry przeciws oneczne). daje uczucie lekko ci i wie o ci. daj ce pi kny zapach. aromatyzuj cy. poniewa ma sta y poziomu pH. Bezbarwna oleista ciecz. Linalool Jest naturalnie wyst puj cym terpenem. który czuje si po uwolnieniu alkoholu. mimo e jest produkowany syntetycznie do wykorzystania w produkcji kosmetyków. nale cy do afrodyzjaków. propyl-. szerokie spektrum dzia ania i jest rozpuszczalny w wodzie. rozlu niaj ce mi nie. maskar i cieni do powiek. Oczywi cie niebezpieczne staje si codzienne u ywanie balsamów do cia a zawieraj cych. przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze.

sk adnik rozpuszczaj cy inne sk adniki. stabilizuj cy struktur kosmetyku. parfum 6. pestek winogron i s onecznika atwo si rozprowadza na skórze i szybko wch ania. isopropyl palmitate 10. Rozpuszczalnik. Pozostawia przyjemne uczucie zadbanej i g adkiej skóry. aqua 2. dmdm hydantoin 9. Wzbogacony naturalnym wyci giem z owoców melona.BHT 18. cucumis melo extract 3. propylene glycol 17. Sk ad: 1. Aqua Jak wy ej. Jest to ester zmi kczaj cy i u atwiaj cy zmieszanie sk adników kosmetyku. doskona a substancja nawil aj ca.sodium polyacrylate 15. Isopropyl palmitate (palmitynian izopropylu) Pochodna kwasu palmitynowego z oleju orzecha kokosowego.vitis vinifera seed oil 12. U atwia rozprowadzenie kosmetyku. CI42090. triethanolamine 20. a subtelny zapach melona zapewnia uczucie od wie enia. benzophenone-3 8.iodopropynyl butylcarbamate 19.panthenol 16. glycerin 11. nie je czeje.Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon Opis produktu: Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon w delikatny sposób piel gnuje skór .helianthus annuus seed oil 13.disodium edta 7.sodium hyaluronate 4.glyceryl stearate citrate 5. paraffinum liquidum 14. Zawiera tak e prowitamin B5 i kwas hialuronowy. Glycerin 59 . CI 19140 21. która tworzy cienk warstw (s u c zatrzymaniu wilgoci i wspomaganiu wzrostu keratynocytów) i atwo przenika przez skór .

zmi kcza i wyg adza skór . Nie jest szkodliwa. Jest z grupy olejów schn cych. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju.nawil aj cy skór .zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku.jest substancj nat uszczaj c . . . Helianthus annuus seed oil (olej ze s onecznika) Olej o zapachu wie ego s onecznika. e skóra jest mi kka. zapewniaj c ochron . oscyluje w granicach 5 . zwi kszaj ca nawodnienie skóry.w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów . Sodium polyacrylate (poliaspartam sodowy) Substancja przyci gaj ca do skóry wod . nie pozostawia t ustego filmu. które otrzymywane s z ropy naftowej. uelastycznia naskórek. Vitis vinifera seed oil (olej z winoro li prawdziwej) Dzia a tonizuj co na skór . Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produ któw. Panthenol (Pantenol) 60 . Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. Kosmetycznych gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . o s odkim smaku. przeciwzapalne i normalizuj ce. Znakomicie nadaje si do robienia kremów lekkich dla cery t ustej. g sta.15%. wyg adzaj c . sprawia. Zalecany jest do wszystkich typów skóry a przede wszystkim do t ustej i zanieczyszczonej. Bezbarwna ciecz. Dzi ki swoim w a ciwo ciom piel gnacyjnym sprawdza si w kosmetykach dzia aj cych przeciwko pierwszym zmarszczkom. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów jest stosowana przy produkcji kremów. Doskonale si wch ania. nawil aj c . elastyczna i g adka. powoduj c zatykanie porów.Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. Paraffinum liquidum (Parafina p ynna) Pochodzenia chemicznego. jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. jak i w jej g bszych warstwach. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. U yta w du ych dawkach tworzy t usty film. nietoksyczna. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. Sk adnik. pomadek i innych produktów kosmetycznych. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. który: .surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza nawil a naskórek czyni c go elastycznym. nasyconych w glowodorów. szczególnie emulsji O/W i eli. Ma dziaanie przeciwrodnikowe. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania. zanieczyszczonej i mieszanej. d ugo a cuchowych. Mieszanina p ynnych. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny.

uj drnia. Ma w a ciwo ci emoliencyjne i nawil aj ce. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. agodzi podra nienia i stany alergiczne. Dobrze nawil ona warstwa rogowa naskórka staje si bardziej przepuszczalna dla substancji czynnych. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. poprawia elastyczno . Ekstrakt z melona zawiera tak e niewielk ilo kwasów owocowych. -jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. C i A. mikro. Wyg adza. Disodium edta = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. ale u niektórych osób mo e powodowa podra nienie i wyprysk.Wyst puje w dwóch odmianach izomerycznych L-pantenol i D-pantenol. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. Podra nia skór i b ony luzowe. Parfum rodki zapachowe.i makroelementów. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z kwasu cytrynowego oraz ro linnego kwasu stearynowego. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. Propylene glycol (Glikol propylenowy) Mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . w tym szczególnie K. -w wielu innych kosmetykach. Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. witamin. Benzophenone-3 61 . Ma silne w a ciwo ci goj ce w uszkodzeniach skóry i b on luzowych. Nie dzia a szkodliwie. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. zmi kczacz. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: -pastach do z bów. Glyceryl stearate citrate (stearynian glicerolu cytrynian) Naturalny emulgator.rodkach do higieny d oni. Silnie stymuluje wzrost i odnow komórek zw aszcza w naskórku i skórze w a ciwej. czy ogólnie w rodkach czysto ci. zw aszcza w osowatych. zmi kczaj cym i wyg adzaj cym. Sodium hyaluronate (Hialuronian sodu) Naturalny mukopolisacharyd. Cucumis melo extract (Ekstrakt z melona) Jest bogatym ród em wysokoenergetycznych cukrów. Jest naturalnym sk adnikiem oczyszczaj cym. U ywany jako regulator lepko ci. oraz p ynach do p ukania ust. Witamina K i witamina C maj wp yw na prawid owe funkcjonowanie naczy krwiono nych. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. nadmiernie wysuszon . . D-pantenol jest aktywny biologicznie. Nie stosowa w czasie laktacji i ci y.

T uszcze te reaguj z tlenem ju w temperaturze pokojowej reakcj inicjuje wiat o oraz ladowe ilo ci metali ci kich. BHT (Butylowany Hydroksytoluen) antyutleniacz BHT BHT . Pochodny od formaldehydu . detergentów.(Oksybenzon) Pochodzenia chemicznego. Substancja przeciws oneczna. przeciwzaskórnikowo. ma ci. oparze . Zwi ksza przep yw krwi przez naczynia skórne. Jest wch aniany przez skór . W kosmetologii jest uwa ana za substancj przeciwzaskórnikow i oczyszczaj c . mietanek. owrzodze . Zwi zek halogenoorganiczny. nierozpuszczalny organiczno-syntetyczny pigment.EDTA. toników. U ywany jako konserwant. W czasie bada wykaza swoj obecno w mleku matki. CI42090 62 . kwas cytrynowy. Wg rozporz dzenia o kosmetykach dopuszczalne st enie 0. oczyszczaj co. przy piesza procesy odnowy i regeneracji skóry. w terapii odle yn.to antyutleniacz dla preparatów kosmetycznych (g ównie typu W/O) zawieraj cych ro linne i zwierz ce t uszcze. leków i kosmetyków. Formaldehyd powoduje szybkie starzenie skóry i jest silnym alergenem. dopuszczony do zabarwiania artyku ów spo ywczych. Triethanolamine Alkohol alifatyczny o wzorze sumarycznym N(CH2CH2OH)3. Zapobiegaj cy psuciu si wielu produktów ywno ciowych. Mo e wywo ywa podra nienia. BHT jest z powodzeniem zast powny przez naturalny antyoksydant w postaci olejowego ekstraktu z rozmarynu. Dodawana do kremów. rodkach i kosmetykach do piel gnacji ust. Iodopropynyl butylcarbamate (Butylokarbaminian jodopropynylowy) Substancja pochodzenia chemicznego. Dmdm hydantoin (Hydantoina MDM) Cz sto stosowany w kosmetykach zwi zek utrwalaj cy. Od dawna jest podejrzewany o wywo ywanie raka. Obecnie. mleczek. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem i poparzeniem s onecznym. Blado ó ty proszek.butylohydroksytoulen. zmi kczaj co. U osób wra liwych mo e wywo a alergie. przeciwtr dzikowo. filtruj ca promieniowanie UVA i UVB.mo e w produkcie lub na skórze uwolni formaldehyd. Na skór dzia a nawil aj co. CI 19140 ó ty. UV-absorbent rozpuszczalny w t uszczach. Jest natomiast niezast pionym stabilizatorem wprowadzonych do formulacji kosmetycznej polifenoli z ekstraktu z zielonej herbaty. BHT stosowany jest jako substancja opó niaj ca ich autooksydacj . poprawia ukrwienie skóry. Podejrzany o podobne dzia anie jak hormony. Chroni przed zepsuciem przez mikroorganizmy i utrzymuje dany produkt w jak najlepszym stanie jako ciowym. Dzia a synergistycznie z sekwestrantami . Jest stosowana w profilaktyce oparze s onecznych i radiologicznych.05% oraz niedopuszczony do stosowania w: rodkach do higieny jamy ustnej.

sól sodowa kwasu benzoesowego. PEG Polietylenowany polimer tlenku etylenu (piloethylene glycol). Dodatkowe sk adniki. Przez rozcie czenie z wod mo na uzyska roztwory o dowolnej konsystencji. Stearyl Alkohol Alkohol stearylowy lub inaczej oktadekanol-1 Powoduje z uszczanie si i odbudow nowej warstwy naskórka. Wykorzystywana jest w wielu ró nych produktach. PEG ± 7 Glyceryl Cocoate Po czenie glikolu polietylenowym i estru glicerolu (pochodz cego z oleju orzecha kokosowego) tworz ce rodzaj sacharozy (cukier) wyci gu. rodek powierzchniowo czynny.Pigment zamkni ty w oczkach krzemionkowych. które by y wymagane na pierwszym kolokwium: Cycolhexasiloxane (cyklosze ciosiloksan) ± rodek powoduj cy zmi kczanie skóry . mleczek. nie wymagaj konserwowania. Syntetyczny niebieski barwnik. do piel gnacji skóry. w tym rodkach do k pieli. jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. Sodium Benzoate (benzoesan sodu) Zwi zek organiczny. czasami alergizuj cy. krystaliczne cia o sta e.: urawinach. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym.1%) w produktach naturalnych takich jak np. które nie je czej . Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsumenta w trakcie u ycia. szamponach. C18H37OH Laureth ± 4 Emulgator stosowany w produkcji kremów. cynamonie. PEG o masie do 600 Daltonów wyst puje w postaci p ynnej. od ywkach do w osów i dezodorantach. zmi kczaj cy.8 znalaz a zastosowanie jako substancja rozcie czaj ca i wi ca wilgo . lotionów O/W i W/O. do 1000 w postaci wosku i od 4000 w formie wosku twardego. PEG ± glikol polietylenowy. 63 . oczyszczania skóry. liwkach. PEG jest dobrze tolerowan substancj . nie przet uszczaj c skóry. produktach do golenia. borówkach. Dobrze rozpuszcza si w wodzie (w temperaturze 20°C 55 g na 100 cm ). Wa na jest natomiast ochrona przed wiat em. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0. PEG ± 8 PEG. makija u. a zarazem jest to rodek zmi kczaj cy naskórek. Emulgator. E211. W warunkach standardowych to bia e.

stosowany w szamponach i p ynach k pielowych. ig owe kryszta ki. Jest on jednym ze sk adników wielu olejków eterycznych innych ro lin.cho oprócz dawania uczucia ulgi nie ma adnych w asno ci leczniczych. proszki do prania. przypominaj cym mi t pieprzow . W temperaturze pokojowej tworzy bia e. p ynach do piel gnacji i makija u. Jego wdychanie lub spo ywanie daje szybko odczuwalne wra enie ch odu i wie o ci. Ze wzgl du na to. dobrze rozpuszcza si w polarnych rozpuszczalnikach organicznych. Jest to polimer. posiada 8 izomerów optycznych. Glycol Distearate. Mentol posiada w asno ci znieczulaj ce i zmniejszaj ce podra nienie b on luzowych. Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo . która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. p yny do mycia naczy itp. Jest stosowany w specyfikach wspomagaj cych leczenie przezi bie i kataru . . manganu. przenikliwym zapachu. stosowany masowo w przemy le kosmetycznym i pomocnicznych rodkach farmaceutycznych. Glycol Distearate U ywany jako zm tniacz.Cocamidopropyl Betaine agodny rodek powierzchniowo czynny. Bezbarwna ciecz o przykrym zapachu. Jest te stosowany jako jeden ze sk adników wielu kompozycji zapachowych stosowanych w kosmetyce. Glycol Stearate. Miesza si z woda. który wyst puje w mi cie pieprzowej. a 4 zosta y otrzymane na drodze syntetycznej (tzw. W kosmetykach i produktach higieny osobistej jest u ywany g ównie w produktach do piel gnacji w osów. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate. Mentol Wzór sumaryczny: C10H20O. o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np. atwo utlenia si zw aszcza w obecno ci ladów miedzi. S abo rozpuszczalny w wodzie. o ostrym. alkoholem etylowym i eterem dietylowym. Pochodzenie: przewa nie pochodzenia ro linnego. podwy szaj cy lepko . Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie. Otrzymywany przez dzia anie wodorosiarczków litowców na kwas chlorooctowy. aromatyzuje si nim chusteczki higieniczne.Polyquaternium ± 10 Bialy ziarnisty proszek o zapachu aminy. Thioglycolic Acid Kwas tioglikolowy. Najsilniejsze w asno ci zapachowo-znieczulaj ce posiada izomer o konfiguracji absolutnej 1S. elaza. z których 4 wyst puj w naturze. neomentol). papierosy.3R. Carrageenam 64 ..4R. U ywany jako: substancja aktywnie myj ca. Magnesium Stearate). Stosowany do produkcji p ynów do trwa ej ondulacji na zimno. tensydsubstancja powierzchniowo czynna. nazwa systematyczna: 2-izopropylo-5-metylo cykloheksanol) alkohol z grupy terpenów. e posiada on a 3 centra chiralno ci. Mentol jest wyodr bniany g ównie z mi ty pieprzowej i innych gatunków mi ty. Jest te dodawany do ma ci na ból mi ni.

bardziej spr ysta. 65 . Krystalizuje w uk adzie regularnym. 2% karagenu w goracej wodzie tworzy kisielowaty el. pochodzenia chemicznego. wp ywa dezynfekuj co. Podra nia gruczo y ojowe i potowe Potassium Hydroxide Wodorotlenek potasu jest nieorganiczny zwi zek z formu y K OH. Powoduje. stosowany te w p ynach po goleniu. stosowany do otrzymywania innych zwi zków potasu. w syntezach organicznych jako mocna zasada. kwiatowo. Mo e silnie dra ni skór . Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. do poch aniania dwutlenku w gla i pary wodnej z powietrza. Emulgator aktywnie myj cy. Mieszanka sk adników syntetycznych uzyskiwanych z ropy naftowej i tlenku etylenu. zapachowych i mleczkach. Stosowany jako rodek susz cy i biel cy. bazuj ca na PEG. 3-5% tworzy stabilny el. Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. C 12-15 Pareth ± 3 Emulgatory. e skóra staje si g adsza. jednak o niewielkim st eniu maksymalnym. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. Sodium Chloride (chlorek sodu NaCl) Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn . Polysorbate 60 Polisorbaty s emulgatory. W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. tensydy. S one cz sto u ywane w kosmetykach do rozpuszczania olejków eterycznych na bazie wody produktów. do piel gnacji w osów. dobrze rozpuszczaln w wodzie. Butylphenyl Methylpropional Sk adnik nadaj cy zapach. stosuje si go te do wyrobu mi kkich myde . nawil aj cych. W kosmetykach karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. produktach do k pieli. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. Bezbarwny. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczenie skory i w osów. Podobnie jak agar-agar uzyskuje si go po przez ekstrakcje gor ca wod czerwonych alg morskich Eucheuma. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. rodki owierzchniowo czynne.Karagen.wie ym zapachem. g ównie soli. Salicylic Acid (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . jako stabilizator w szamponach. zaczerwienie i wi d skóry. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego. Polisorbaty s t uste p yny pochodne od PEG-ylated sorbitanu (pochodna sorbitolu) estryfikowane z kwasów t uszczowych. s abo higroskopijn . nazywana w mineralogii halitem.

Obni aj c warto pH poni ej 7 obserwuje si przej cie z elu do zolu. Stosowany jest w wi kszo ci kosmetyków ze wzgl du na powy sze w a ciwo ci a tak e ze wzgl du na odczucie na skórze ± kremy bez niego s bardziej t pe ± tzn. Stosowany jest w ilo ciach do 30%. elowanie gumy guar wywo uje obecno jonów boranowych lub kationów. Fenoksyetanol to organiczny zwi zek chemiczny. Jest to rodek bakteriobójczy (zwykle u ywane w po czeniu z czwartorz dowymi zwi zkami amonowymi). Cetyl alkohol Alkohol cetylowy nawil a. farb i ywic.5. cz sto wykorzystywany w dermatologicznych produktach. Emulgator. Roztwory gumy guar cechuje: dobra lepko przezroczysto pseudoplastyczno brak granicy odkszta calno ci elastyczno . rodek odstraszaj cy owady. przed u a wch anianie olejów 66 . przy czym ele te s termoodwracalne. Phenoxyethanol Najbardziej znan nieorganiczn sol chlorkow jest chlorek sodu. wyg adza skór .polisacharyd o rozga zionej budowie i wyj tkowo wysokiej masie cz steczkowej. Jest do dobrze rozpuszczalny w wodzie. dzia a antyseptycznie. Alkohol cetylowy jest stabilizatorem emulsji (nie jest emulgatorem cho sam z wod si emulguje tworz c emulsje W/O).5 do pH 10. Jest to bezbarwna. zbyt szybko si wch aniaj .przydaje si przy kostkach do masa u. Dzia a antystatyczne. Wykazuje bardzo du stabilno w szerokim zakresie pH bo a od warto ci 3. zag szczaj cy oraz stabilizuj cy produkty. rozpuszczalnik dla niektórych barwników. oleista ciecz. Im wy sze jest pH tym elowanie zachodzi atwiej. takich jak kremy do skóry i filtry przeciws oneczne. Jest równie stosowany jako utrwalacz do perfum. Guar Guma guar . poprawia rozczesywanie w osów U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów. czyli sól kuchenna. pozostawiaj c warstewk fazy wodnej. Alkohol cetylowy nadaje im po lizg. Stapiany z mas ami podnosi ich temperatur topnienia .Hydrohypropyltrimonium Chloride G ównie jest pochodzenia ro linnego. Jest on równie najbardziej powszechn sol . zag szcza.

Saccharum officinarum extract/sugar cane extract 11. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. Wzmocnione i odbudowane w osy nabieraj obj to ci od wewn trz i staj si lekkie i mi kkie w dotyku. Niacinamide 24. Magnesium oleth sulfate 2.Hydroksypropyl guar 28. Paradoksalnie. Sodium laureth-8 sulfate 23.Cocamide mipa 25. Benzyl alcohol 6.Sodium hydroxide 30. Nie zawiera silikonu i parabenu. Glycerin 21. 3 -octadecaneoliol 12. Parfume/fragrance AQUA (woda) Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym.Butylphenyl methylpropional 33. Citric acid 16.Szampon wzmacniaj cy Garnier Fructis Volume Restructure Lekka kremowa konsystencja dla w osów cienkich. Camellia sinensis extract/ camellia sinensis leaf extract 5. Sodium benzoate 26. a co za tym idzie ± m odsz . os abionych i bez obj to ci.Sodium oleth sulfate 27. Salicylic acid 4. Pyridoxine HCL 15.hydroksypropyltrimonium chloride 29. 67 . Linalool 7.Disodium cocoamphodiacetate 19. Glycol distearate 22. Panax ginseng exstract/ p anax ginseng root extract 8. Carbomer 32. przez co skóra wygl da na j drniejsz . Isopropanolamine 13. Hexylene glycol 35. delikatnych. Polyquaterminum ± 30 3.3-octade canediol 10. Citrus medica cimonum peel extract/lemon peel extract 34. 2 -oleamido-1. Woda jest rozpuszczalnikiem. Propyle glycol 9. Nie obci a w osów Sk ad kosmetyku: Aqua/water 17. Pyrus malus extract/apple fruit extract 14.Sodium laureth sulfate 18. jak i mineralnym. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. Magnesium laureth ± 8 sulfate 31. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych.Sodium chloride 20.

SODIUM LAURETH SULFATE (Lauretosiarczan sodowy)
Jest to zwi zek powierzchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. Zwi zek oksyetylenowany, to znaczy, e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu, które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ), ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. Ponadto lepiej rozpuszcza si w wodzie. W szamponach, które s przeznaczone do w osów t ustych stosuje si du e st enie tego sk adnika.

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE
Sk adnik myj cy, u ywany jako agodny detergent.

SODIUM CHLORIDE (chlorek sodu NaCl)
Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn , dobrze rozpuszczaln w wodzie, jednak o niewielkim st eniu maksymalnym, s abo higroskopijn . Krystalizuje w uk adzie regularnym. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna, nazywana w mineralogii halitem. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Powoduje, e skóra staje si g adsza, bardziej spr ysta. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j , wp ywa dezynfekuj co, od wie aj co i wyg adzaj co na skór .

GLYCERIN (Gliceryna)
Jest alkoholem, przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. Szeroko stosowana w kosmetyce. Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór .

GLYCOL DISTEARATE
U ywany jako zm tniacz. Jest to polimer, o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np.. Glycol Stearate, Magnesium Stearate). Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo , która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate, Glycol Distearate. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie.

SODIUM LAURETH-8 SULFATE (Lauretowy siarczan sodu)
Jest to alkoholowa forma z Sodium-Lauryl-Sulfate. Sodium laureth-8 sulfate - jest odrobin mniej dra ni ca, mo e jednak doprowadzi do silnego wysuszenia. Obydwa rodki w szamponach i rodkach czyszcz cych

68

mog poprzez reakcje z innymi zawarto ciami budowa kancerogenne azotany i dioksyny. Nawet przy jednorazowym u yciu szamponu mog wi ksze obj to ci azotanów dosta si do krwiobiegu.

NIACINAMIDE (Niacyna) NIACINAMIDE (Niacyna)
Niacyna wspó dzia a z ryboflawin i tiamin w procesach metabolicznych. Jako sk adnik koenzymów niacyna uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w organizmie. Uczestniczy w procesach regulacji poziomu cukru we krwi, w regulacji poziomu cholesterolu w organi mie, w regulacji przep ywu krwi w naczyniach czy te w utrzymaniu odpowiedniego stanu skóry. Wspó dzia a w syntezie hormonów p ciowych (estrogeny, progesteron). Niacyna nie jest magazynowana w organi mie ludzkim a jej nadwy ki zostaj wydalone z moczem, dlatego te w bie cej diecie musz znajdowa si odpowiednie ilo ci witaminy PP.

COCAMIDE MIPA
Jest to ó tawa ciecz, stosowana jako rodek powierzchniowo czynni a tak e w produktach do oczyszczania skóry g owy i w osów.

SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/SUGAR CANE EXTRACT
Naturalne alfa-hydroksy kwasy z jagody, trzciny cukrowej, klonu cukrowego, pomarara czy i cytryny. Zwi ksza witalno cebulek w osowych, zmniejsza wypadanie w osów, zapobiega podra nieniom skóry g owy. Zamienne stosowany jest wyci g cukrowy (sugar cane extract).

SODIUM BENZOATE (benzoesan sodu)
Zwi zek organiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, E211. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsu menta w trakcie u ycia. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. W warunkach standardowych to bia e, krystaliczne cia o sta e. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0,1%) w produktach naturalnych takich jak np.: urawinach, borówkach, liwkach, cynamonie.

SODIUM OLETH SULFATE (Siarczan sodu oleth)
Bezwodny - który tworzy bia e kryszta y topi ce si w 884°C. Bezwodny siarczan sodu jest silnie higroskopijny i jest cz sto stosowany jako rodek susz cy. Nie wyst puje w naturze - otrzymuje si go przez wypra anie siarczanu uwodnionego. Jest sk adnikiem stosowanym w szamponach do w osów suchych i zniszczonych.

69

HYDROKSYPROPYL GUAR
Otrzymywany z ziaren india skiego drzewka. Przewa nie wyst puje w postaci sproszkowanej. Wzmacnia w osy i u atwia ich rozczesywanie.

HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
G ównie jest pochodzenia ro linnego. Dzia a antystatyczne, poprawia rozczesywanie w osów. U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów.

SODIUM HYDROXIDE (wodorotlenek sodu)
Wzór chemiczny: NaOH. Jest to zwi zek nieorganiczny, bardzo silna zasada. Sk adnik reguluj cy odczyn produktu ±regulator kwasowo ci. W kosmetyce wodorotlenek sodu stosuje si do wyrobu myde .

MAGNESIUM OLETH SULFATE (siarczan magnezu)
Epsomit, bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie i glicerolu, nierozpuszczalna w alkoholu, temperatura topnienia 1124C. Siarczan magnezu wchodzi w sk ad wielu minera ów (np. kizerytu, kainitu) i wód mineralnych. Tworzy hydraty. Siedmiowodny MgSO47H2O nosi nazw soli gorzkiej (lub angielskiej) i jest stosowany jako rodek przeczyszczaj cy, lek przeciwt cowy, odtrutka na strychnin .

POLYQUATERMINUM ± 30
Jest kationowym polimerem u ywany w produktach do stylizacji w osów, pianki p yny, ele, szampony, od ywki. U atwia rozczesywanie w osów, poprawia obj to fryzury. SALICYLIC ACID (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Mo e silnie dra ni skór . W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego.

70

PANAX GINSENG / PANAX GINSENG ROOT EXTRACT (wyci g z e szenia lub jego korzenia) Funkcja: produkt zwi kszaj cy odporno organizmu. LINALOOL Funkcja: substancja zapachowa. Kwiaty s ó te lub fioletowe. stosowanych w myd ach. Jest naturalnie wyst puj cym terpenem w wielu kwiatach i ro linach przyprawowych. Cz sto dodaje si roztwory do wlewów do ylnych leków jako rodek konserwuj cy. Cz ciowo rozpuszczalny w wodzie. PROPYLE GLYCOL (Glikol propylenowy) Stosowany w wielu kosmetykach jako rozpuszczalnik. Stosowany w leczeniu bólów g owy. bezbarwna ciecz o agodnym przyjemnym zapachu. alkoholu i acetonie.3-OCTADE CANEDIOL Jest to substancja. 71 . perfumach. ja minowy. Jest równie prekursorem wielu estrów. Linalool stosowany jest jako zapach w el do higieny i czyszczenia. 2-OLEAMIDO-1. Zwi zek organiczny o wzorze C 6 H 5 CH2 OH. czarne jagody pó nym latem. hiacyntowy). Wyst puje w ró nych olejkach eterycznych (np. z ego trawienia i poprawia samopoczucie. Chroni przed chorobami przewodu pokarmowego i uk adu oddechowego. Stosowany w kosmetykach do pi l g nacji skóry i w osów opó nia proces starzenia si skóry oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek i tr dziku. rosn w kszta cie parasola. zamienij si w okr g e. otrzymywan z ropy naftowej. która zosta a opatentowana jako sk adnik przeciw wypadaniu w osów. Wyci g z korzenia e -szenia uwa ny jest za jeden z najskuteczniejszych sk adników preparatów odm adzaj cych skór . Ma przyjemny zapach (kwiatowy. lakierów i epoksydowych pow ok ywicznych. ze wzgl du na jego w a ciwo ci bakteriostatyczne. Substancja rozpuszczalna w wodzie. Jest ciecz oleist . Alkohol benzylowy jest u ywany ogólne jako rozpuszczalnik do farb. z nutk pikanterii).CAMELLIA SINENSIS EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT (ekstrakt z zielonej/czarnej herbaty) Ekstrakt z zielonej herbaty jest bogaty w bioflawonoidy. bezbarwna i bezwonn . Linalool jest u ywany przez profesjonalistów jako szkodników pche i owadobójczy. Alkohol benzylowy (BN) Funkcja: rozpuszczalnik. Jest bylin o mi sistym zgrubia ym korzeniu. podobn do gliceryny. blokuje dzia anie substancji rakotwórczych. BENZYL ALCOHOL Pol. detergenty. ca kowicie rozpuszczalny w alkoholach i eterze dietylenowym. szampony i p yny. g ównym celem jest zwalczanie wolnych rodników w organi mie. konserwant. w tym myd a.

gumach. które kontroluj przebieg wielu kluczowych reakcji biochemicznych. PYRIDOXINE HCL (pirydoksyna HCL .zwi kszenie rednicy w osa . rodków powierzchniowo czynnych.wzrost liczby w osów . Awitaminoza: stany zapalne skóry r k. Zawarta w skórkach jab kowych procyjanidyna B-2. elach do mycia twarzy. szczytu nosa. B Bia y krystaliczny proszek. W nadmiernych ilo ciach mo e powodowa sw dzenie skóry oraz zaczerwienienie naskórka. balsamach i mleczkach. Ponadto nadaje lepko preparatom.ISOPROPANOLAMINE (isopropalamina) 1-amino-2-propanol Funkcja: emulgator. ojotok.aktywacje mieszków w osowych Na ekstrakcie jab kowym opieraj si produkty na porost brwi i rz s. z niektórymi sk adnikami tworzy ele. Katalizator przemian biochemicznych bia ek. os abienie i nerwowo . powoduje: . zw aszcza w kremach. substancji chemicznych. Zapobiega tworzeniu si rozst pów poprawia wygl d cellulitu i koloryt skóry. stóp. wypadanie w osów. Stosowana miejscowo ma dzia anie dra ni ce na skór . lekko gorzkawym. chroni przed przedwczesnym starzeniem si skóry poprzez ograniczenie dzia ania szkodliwych skutków wolnych rodników. rozdra nienie. b on luzowych jamy ustnej. CARBOMER (karbomer) Funkcja: substancja zag szczaj ca. t uszczów i w glowodanów.w tym znaczne zwi kszenie ilo ci w osów dojrza ych .witamina B6) Funkcja: prekursor wa nych koenzymów. s abo w 95-procentowym etanolu. Rozpuszcza si w wodzie. Rozpuszczalna w wodzie bezbarwna ciecz o delikatnym zapachu amoniaku Jest u ywana jako sk adnik rodków owadobójczych. Znajduje zastosowanie w formu ach do piel gnacji cia a. inhibitor korozji i dysperguj cy pigment. stabilizator Karbomer jest niezwykle popularnym w przemy le kosmetycznym polimerem otrzymywanym z kwasu akrylowego (który jest bardzo niebezpieczn substancj chemiczn ). wyra nie wp ywa na cykl wzrostu w osa i stosowana zewn. Karbomer jest najcz ciej stosowan w kosmetykach substancj stabilizuj c i zag szczaj c . PYRUS MALUS EXTRACT/ APPLE FRUIT EXTRACT (kwas jab kowy/ekstrakt jab kowy) Funkcja: pomaga zapobiec awarii kolagenu. 72 .

wie ym cytrynowym zapachu. Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym.wyst puje w metabolizmie praktycznie wszystkich istot ywych (pó produkt w cyklu Krebsa) Kwas cytrynowy jest u ywany wraz z wodorow glanem sodu w szerokim zakresie produktów musuj cych. HEXYLENE GLYCOL (glikol heksylowy) Jest to rozpuszczalnik. dzia aj jak antybiotyk. Przy du ych st eniach wykazuje dzia anie dra ni ce.dodatek do napojów bezalkoholowych. CITRUS MEDICA CIMONUM PEEL EXTRACT/LEMON P EEL EXTRACT (Hydrolat cytrynowy/wyci g ze skórki cytryny) Funkcja: dzia anie antyseptyczne. od wie a. promuje gojenie. który wp ywa na organizm stymuluj co oraz poprawia my lenie i koncentracj .antycelulitowe. Inne zastosowanie: . S aby kwas pochodzenia ro linnego wyst puj cy g ównie w owocach cytrusowych. produktach do k pieli.przyjazny rodowisku rodek czyszcz cego . nawil aj cych. stosowany te w p ynach po goleniu. uszczelnia naczynka. konserwant. wykazuje równie dzia anie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe. zapachowych i mleczkach. t ustej. piwa. kwiatowo. antybakteryjne. Ma posta s omkowego. Wykazuje dzia anie konserwuj ce oraz czyszcz ce. ele pod prysznic.dodatek do przepisów kulinarnych (w miejsce wie ego soku z cytryny) . Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. wina .2. mieszanej i dojrza ej. sole do k pieli). Podra nia gruczo y ojowe i potowe. W temperaturze pokojowej jest bia ym krystalicznym proszkiem. ma w a ciwo ci konserwuj ce i hamuj ce rozwój drobnoustrojów. szampony. LEMON PEEL EXTRACT (Wyci g ze skórki cytryny) Jest otrzymywany z wie ej skórki z cytryny. Dzia a antyzapalnie. Polecany dla cery naczynkowej. BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL Sk adnik nadaj cy zapach. Stosowany na skór dzia a antybakteryjnie i agodz co. do piel gnacji w osów.w biochemii . tr dzikowej. PARFUME / FRAGRANCE 73 . proszki i tabletki) i do piel gnacji cia a (np. Najcz ciej stosowany w kosmetyce w preparatach oczyszczaj cych lub myj cych: toniki. zaczerwienie i wi d skóry.CITRIC ACID (kwas cytrynowy) kwas 2-hydroksy-1. a dzi ki zawarto ci bioflawonoidów. rozja niaj ce. Organy cytrynowe maj dzia anie ci gaj ce. przezroczystego p ynu o delikatnym. Powstaje w wyniku destylacji z par wodn skórki owocu cytryny.3-propanotrikarboksylowy Funkcja: substancja czynna. antyseptyczne. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. Jest to bardzo korzystne dla uk adu kr enia (wp ywaj c na lepszy przep yw krwi) i pomocne w walce z cellulitem. podra nionej.wie ym zapachem. zarówno do po kni cia (np. no nik substancji aktywnej. polecany przy podra nieniach i stanach zapalnych skóry.

nasion. Kolejny etap badania polega na przeprowadzeniu oceny mikroskopowej tak przeprowadzonego preparatu. li ci. kwiatów. Jego g ównym celem jest nadanie produktowi odpowiedniego aromatu kojarz cego si z sugerowanymi na opakowaniu sk adnikami. z zaj tych przestrzeni mi dzypalcowych. Diagnostyka grzybicy: . przekraczaj cych granice kom. ywic. a je li w obr bie zmian wyst puj p cherzyki.Diagnostyka grzybicy. Najistotniejsz rol zapach odgrywa w przemy le perfumeryjnym. Materia do bada mikrologicznych w przypadku zmian na skórze jest pobierany w zale no ci od odmiany klinicznej zaka enia w postaci zeskrobin z obrze a wykwitów. to pobiera si ich pokrywy. Aromaty pozyskuje si w drodze ekstrakcji. W kolejnym etapie na tak przygotowany materia nak ada si szkie ko nakrywkowe i lekko przyciska opuszk palca lub o ówkiem zako czonym gumk w celu rozkruszenia zrogowacia ych elementów naskórka. olejów naturalnych. Ze wzgl du na wysokie koszty i ograniczon mo liwo stosowania naturalnych sk adników u ywa si aromatu jako substytutu naturalnego zapachu. destylacji. z wszelkiego rodzaju ro lin. -hodowla -badanie histopatologiczne -badanie enzymatyczne 74 . a po podgrzaniu trzeba ponownie ucisn szkie ko nakrywkowe.. m. Zakres oferowanych aromatów w przemy le kosmetycznym si ga kilkudziesi ciu tysi cy podstawowych odmian. W grzybicy skóry g owy ow osionej do badania pobierane s równie w osy. aby nie doprowadzi do zagotowania roztworu KOH. Jest istotnym sk adnikiem przewa aj cej wi kszo ci produktów kosmetycznych. Je eli zaj te s paznokcie. wydzielania si itp. Diagnoz mo na postawi na podstawie zjawiska fluorescencji. owoców.ogl danie zmian pod lupa -badanie w lampie Wooda(lampa ta emituje promieniowanie ultrafioletowe o d ugo ci fali wynosz cej 365nm) ***Lampa Wooda. owadów itp. rozga ziaj cych si zabarwionych na zielonkawy kolor nitek o jednolitej szeroko ci. Wyró nia si aromaty naturalne i syntetyczne. których dzia anie polega na przepuszczeniu promieni nadfioletowych przez szklany filtr zawieraj cy tlenek potasu i niklu.in. Dermatologia 154. W obrazie mikroskopowym strz pki grzyba widoczne s w postaci d ugich.Sk adnik nadaj cy zapach i smak.jest to specjalna lampa daj ca mo liwo dok adnego obejrzenia skóry. to badaniu podlegaj ich opi ki i zeskrobiny spod wolnego brzegu paznokcia. z ró nego rodzaju róde .badanie podmiotowe i przedmiotowe . warzyw. Sk ada si z czterech arówek. Nast pnie pobrany materia umieszcza si na szkie ku podstawowym mikroskopu i zakrapia dwiema kroplami 20% roztworu KOH. Ró ne miejsca na skórze charakteryzuj si innym odbiciem. p dów. naskórka. Nast pnie szkie ko podstawowe mo na delikatnie podgrza zachowuj c ostro no . ó ta fluorescencja w upie u pstrym Zielona w grzybicy drobnozarodnikuj cej Matowo zielona w grzybicy woszczynowej -preparat bezpo rednio *** (ocena mikroskopowa ±badanie mikologiczne) w odczynniku o wybitnych w a ciwo ciach rozja niaj cych komórki paznokcia.

Czas wykonywania masa u: -masa ca kowity. Etiopatogeneza pokrzywek Etiopatogeneza.praca na rozlu nionych mi niach 9odpowiednia temp.to podaj tak dla informacji my l . lekowe.masa wykonujemy na odkrytym ciele. co jest zwi zane z uwalnianiem si g ownie histaminy.Odpowiednie u o enie osoby masowanej 6. -masa cz ciowy. oklapywanie. 3.Kolejno techniki. W pokrzywce alergicznej jest to odczyn immunologiczny typuI. *** . obrz ki). Podskórna). pokarmowe.Zasady obowi zuj ce w masa u klasycznym 1. rozcieranie(tk. nie masujemy w z ów ch onnych zgodny z przebiegiem naczy krwiono nych i limfatycznych 5. Te same mediatory mog by wyzwalane w wyniku reakcji nieimmunologicznej (tzw. wyciskanie(przy diecie odchudzaj cej. przedramion. jak równie innych mediatorów (serotonina. w którym zachodzi reakcja mi dzy zwi zanymi na ich powierzchni przeciwcia ami klasy IgE i alergenem. mikrobowe i inne.objawy w pokrzywce niealergicznej s identyczne. a po masa u cia o przykrywamy. wstrz sanie. wibracje. leukotrieny) z ulegaj cych de granulacji komórek tucznych.B bel pokrzywkowy powstaje w wyniku wzmo onej przepuszczalno ci naczy i obrz ku. aby zachowa temperatur cia a 7. Alergenami s antygeny wziewne.40-60 min. okci) 2.prostaglandyny. pomieszczenia (20-21stopni C) 10.(u ywamy powierzchni d oni.pozycja do masa u -musi by wygodna dla pacjenta i osoby masuj cej 8. Fizjoterapia i masa 156. Reakcja pseudoalergiczna).Liczba powtórze ruchowych w technice -masa ca kowity(6-8razy) -masa cz ciowy(8-10 do 12 razy) 4. Kierunek ruchu masa uzawsze dosercowy. ugniatanie.5-20 min.dobór odpowiedniego rodka po lizgowego 75 .G ównym kryterium upowa niaj cym do rozpoznania grzybicy i rozpocz cia leczenia jest wyizolowanie i identyfikacja grzyba od pacjenta. e o to nie b d pyta ale warto wiedzie 155.g askanie( naskórek).

Dla uzyskania przyrostu masy mi niowej. hipotonii mi niowej i nadwagi. Choroby uk adu oddechowego: Przewlek y nie yt oskrzeli. dny i cukrzycy. U dzieci dobre efekty lecznicze uzyskuje si w leczeniu krzywicy. Mo na go stosowa w ogólnych zaburzeniach statyki jako sposób zapobiegania odle ynom. Obni one ci nienie krwi.przeprowadzenie wywiadu z pacjentem 157. poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia tych schorze . Natomiast szeroko stosuje si masa ogólny w stanach wyczerpania u osób bez zmian organicznych. Choroby mi ni: Przeciwdzia ania zanikom mi niowym z nieczynno ci. Obecnie. hipotrofii. w rekonwalescencji jako masa kondycyjny. 76 . Masa ogólny wykorzystuje si równie w leczeniu nerwic typu psychogennego. Nieznacznego stopnia ot uszczenie serca. Stany po zapaleniu p uc i oskrzeli. Choroby skóry: Choroby naczy limfatycznych. Zmia d enia mi ni. Zaniki mi ni pochodzenia neurogennego.11.Wskazania i p/wskazania do masa u ca o ciowego i cz ciowego Wskazania do masa u ca kowitego Masa ogólny jeszcze niedawno stosowany by w leczeniu oty o ci. masa traktowany jest jako uzupe nienie kuracji. W celach kosmetycznych. zaburzeniom w uk adzie kr enia i oddychania. Blizny pourazowe i pozabiegowe. jak równie w sporcie. Astma oskrzelowa w okresie mi dzynapadowym. jako profilaktyka odle yn w rekonwalescencji jako masa kondycyjny aby zapobiec odle ynom w stanach zwi zanych z d ugim przebywaniem w ó ku w oty o ci i nadwadze niedow ady pora enia przykurcze stawowe stany po unieruchomieniu st uczenia cellulit bóle krzy a wady postawy Wskazania do masa u cz ciowego Choroby uk adu kr enia: Przewlek a niewydolno kr enia obwodowego.

krwotoki lub tendencje do wyst pienia krwotoku wczesny okres po z amaniach. W chorobach skóry. p askostopie. Przeciwwskazania do stosowania masa u Nie wykonujemy zabiegu: U chorych gor czkuj cych. W zapaleniu szpiku kostnego z przetokami. W zespole wypadni cia kr ka mi dzykr gowego. Wady postawy. Choroby ko ci i stawów z przykurczami. skr cenia. W zapaleniu y . Stany po urazach o rodkowego uk adu nerwowego.Zerwania w ókien mi niowych. Przy owrzodzeniu podudzi. Zmiany zniekszta caj ce kostno-stawowe. Zapalenie pochewek ci gnistych. zwichni cia. W okresie ci y. skr ceniach wie e zakrzepy t tniaki 77 . Zmiany zwyrodnieniowe stawów mi kkich. wypryski i przerwanie ci g o ci. Przy wie ych zakrzepach. W chorobach nowotworowych. Choroby narz du ruchu: St uczenia. Choroby nerwów obwodowych: Przewlek e zapalenia nerwów. Wylewy krwawe w tkankach mi kkich po ust pieniu ostrego odczynu miejscowego. zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa. Wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narz du ruchu. Choroby reumatyczne: Wszelkie postacie go ca. zwichni ciach. Zmiany zwyrodnieniowe stawów. W daleko posuni tej mia d ycy. Zmeczenie mi ni po wysi ku fizycznym. Stany po z amaniach. Choroby o rodkowego uk adu nerwowego: Zapalenie przednich rogów rdzenia. Choroby dzieci ce: Zwichni cie stawu biodrowego. Przewlek e zapalenie stawów mi ni i ci gien. W ostrych i podostrych systanach zapalnych. W okresie menstruacji. W post puj cym zaniku mi ni. W amliwo ci ko ci. którym towarzysz p cherze. Stany przed zabiegami operacyjnymi narz du ruchu. stany pooperacyjne narz du ruchu. W niewyrównanych wadach serca. W chorobie nadci nieniowej. W stanach ropnych. nerwobóle. W chorobach zaka nych. Zapalenie wielonerwowe splotów nerwowych.

której dzia anie jest oparte na emitowaniu przez rozgrzany metal promieni podczerwonych d ugofalowych (przy temp. uwzgl dniaj c wra liwo chorego na ciep o. zastosowanie: w odmro eniach (z wyj tkiem twarzy) w celu szybszego wch oni cia nacieków zapalnych w ropniach mnogich pach przy czyraczno ci wywiera korzystne dzia anie na blizny zmi kczaj c je i wyg adzaj c przy cerze t ustej i bladej. filtr niebieski lub fioletowy . ostre stany zapalne skóry i tkanek mi kkich. po zabiegu oczyszczania skóry. Nale y jednak doda . filtr niebieski-jak przy lampie Minina 2.choroby serca owrzodzenie podudzi choroba wrzodowa o dka stwardnienie rozsiane hemofilia 158. jak przy lampie Minina z niebiesk arówk . w oparzeniach wywo anych dzia aniem fotochemicznych promieni ultrafioletowych. wzmacnia uk ad immunologiczny i poprawia kr enie krwi. LAMPY I URZ DZENIA DO NA WIETLA PROMIENIAMI PODCZERWONYMI I WIDZIALNYMI: Lampa Sollux: Lampy Sollux wyposa one s w komplet filtrów ze szk a koloru czerwonego i niebieskiego. przeciwbólowe. Lamp Sollux na statywie wykorzystuje si do na wietla du ych powierzchni skóry (odleg o 100cm). Przeciwwskazania do na wietlania lamp sollux: 1. bliznach. 400°C) oraz promieni podczerwonych krótkofalowych przy wy szych temperaturach. 2. zmniejsza przekrwienie czynne. Wskazania do na wietlania lamp sollux: 1. koj ce. a ponadto: dzia a u mierzaj co na ból.arówka niebieska lub fioletowa . stosowane w kosmetyce ± cele i zadania. Lampa Minina: Najcz ciej stosuje si lampy czerwone i niebieskie.ma dzia anie agodz ce.wskazania takie same. -ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. ograniczaj c w ten sposób wi zk promieniowania. czynna gru lica p uc. nadci nienie. filtr czerwony: -dermatologiczne: rozszerzone naczynka krwiono ne. zastosowanie: w odmro eniach twarzy przy tr dziku ró owatym (rosacea) przy rozszerzonych naczyniach krwiono nych (teleangektazja) przy nerwobólach w celu rozgrzania skóry przed czyszczeniem. filtr czerwony: przy stanach wysi kowych. Szk o koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne czerwone. tr dzik ró owaty. eby reflektor ustawi w taki sposób. czas jednorazowego na wietlania nie powinien przekracza 30 minut. przy zapaleniu nerwu trójdzielnego. 78 . przy z uszczaniu naskórka. Do na wietla miejscowych stosuje si tubus. natomiast szk o koloru niebieskiego przepuszcza g ównie niebieskie promienie widzialne. Wskazania do na wietlania lamp Minina: . stymuluj ce przemian materii komórki. Przeciwwskazania do na wietlania lamp Minina. w celu z agodzenia podra nie . sk onno ci do krwotoków. przy le goj cych si ranach. mia d yca.wywiera dzia anie cieplne i powoduje rozszerzenie powierzchownych naczy krwiono nych. Zabiegi ze wiat olecznictwa. a jednocze nie aby ustawienie g owicy uniemo liwia o oparzenie chorego od amkami szk a w wypadku p kni cia arówki. Na wietlanie lamp Minina wykonuje si z odleg o ci 20-50 cm.arówka czerwona . e odleg o ustala si . . aby wiat o obejmowa o równomiernie na wietlan powierzchni . przy skórach suchych i wra liwych. sk onno do krwawie . Odleg o od otworu tubusu do powierzchni na wietlanej wynosi zwykle od 40 do 50 cm. Lampa infra-rouge: Lampa infra-rouge jest lamp nie wiec c . stany ogólnego wyniszczenia organizmu. wiat olecznictwo jest wa ne dla ycia cz owieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne. przy uszkodzeniach skóry. Wa ne jest. gru lica. czyrakach. niewydolno kr enia. nowotwory. w tr dziku pospolitym. stany gor czkowe. w celu rozgrzania skóry przed zabiegiem czyszczenia.

Skóra poddana dzia aniu promieni nadfio1etowych staje si lepiej ukrwiona. Uk ad kostno . czyraczno . dzia aniu cieplnym. Dzi ki temu na wietlanie promieniami nadfioletowymi stosuje si w leczeniu ran i trudno goj cych si owrzodze . Dzia a przeciwbólowo ogólno ustrojowo w leczeniu urazów oraz przewlek ych dolegliwo ciach pochodzenia nerwowego i reumatycznego. urazy tkanek mi kkich (bez naruszania ca o ci tkanek). PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE: Dzia anie promieni nadfioletowych na skór zale y w g ównej mierze od zachodz cych w niej reakcji fotochemicznych. Wskazania do stosowania Infrared: Zwalcza p ytki i g boki cellulit Rozk ada struktury t uszczowe wyst puj ce w tkance podskórnej Oczyszcza g boko pory skóry (penetracja do 4 cm) Detoksyzuje organizm poprzez wypocenie nawet trzykrotnie intensywniej ni w saunie tradycyjnej ju w temp. tr dzik i zmiany chorobowe skóry Zwi ksza efektywno zabiegów kosmetycznych przez lepsze przyswajanie od ywek i rodków kosmetycznych Doskonale przygotowuje tkanki skóry. potrzeba wywo ania stanu przekrwienia w tkankach g biej po o onych. stany po p kni ciach i z amaniach ko ci. schorzenia zwyrodnieniowe uk adu nerwowego. mia d yca. le goj ce si rany i blizny. Biotron jest terapi wietln stosowan do wspomagania leczenia i wzmacniania regeneracji Dzia anie: * pozytywna zmiana aktywno ci b ony komórkowej * pobudzenie procesów przemiany materii i procesów regeneracyjnych * szybkie agodzenie bólu 79 . zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. profilaktyczne dzia anie tonizuj ce. oparzenia lamp kwarcow . Infrared Do wskaza infraterapii jako profilaktyki i/lub wspomagania leczenia nale y: I dzia ania antyalergiczne (przeciw bólowe). stawowego ko czyn górnych i dolnych. diaterm . Pod wp ywem tych promieni. Do najwa niejszych nale y regulacja tworzenia histaminy. tr dzik pospolity. wyst puje te szybszy wzrost komórek naskórka oraz zwi kszenie liczby bia ych krwinek w miejscu na wietlania. stres po d ugotrwa ym napi ciu psychicznym. w których wyst puje spastyczno IV dzia ania relaksacyjne Nerwice. Fibromalgie. gru lica. poniewa promieniowanie o fali krótszej ni 280 nm. stany po zabiegach kosmetologicznych (bez naruszania ci g o ci tkanek). bardziej elastyczna i mniej podatna na zaka enie. LAMPA BIOPTRON ( terapia wiat em spolaryzowanym) emituje fale swietlne widzialne i spolaryzowane. Tkanki mi kkie : reumatyzm podstawowy tzw. System infra pracuje w temperaturach 35-65*C. Dzia anie promieni emitowanych przez t lamp polega na przenikaniu ich w g b ustroju. ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. zw aszcza o d u szej fali. Wskazania do na wietlania lamp infra-rouge: odmro enia. Fibromalgie. upo ledzenie przep ywu ko cowego w ko czynach. wzmaganiu procesów utleniania. reumatoidalne zapalenie stawów. mi ni i stawów do masa u leczniczego lub relaksacyjnego.Czas trwania jednorazowego zabiegu wynosi 20-40 minut. Standardowy czas zabiegu to 35-45 minut. nowotwory. jako zabieg wst pny przed masa em lub oczyszczeniem skóry w gabinecie kosmetycznym. sk onno do krwotoków. zaburzenia koncentracji uwagi W infraterapii nie ma adnych przeciwwskaza zdrowotnych. bóle migrenowe II dzia ania regeneracyjne Uk ad kostny : osteoporoza. zmniejszenie obrz ku limfatycznego III dzia ania antyspastyczne Przewlek e stany po lekkich urazach mózgowych. dzia aniu przeciwbólowym i przeciwskurczowym. stawy rzekome Tkanki mi kkie: reumatyzm podstawowy tzw. takich jak owrzodzenia troficzne. Do tych celów stosuje si promieniowanie o fali d u szej ni 280 nm. mimo silnie wyra onego dzia ania bakteriobójczego. powodujac jego biostymulacj i wzmacniajac funkcj obronn . zw aszcza po menopauzie (dotyczy profilaktyki jak i terapii). urazy stawów. . Przeciwwskazania do na wietlania lamp infra-rouge: dermatologiczne: rozszerzone naczynia krwiono ne. odle yny czy owrzodzenia w przebiegu ylakowato ci goleni. maj ce na celu przeciwdzia anie stresom dnia codziennego. wiat o Bioptron pozytywnie wp ywa na ludzki organizm. zaburzenia snu. tr dzik ró owaty. nadci nienie.stawowy : zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa i uk adu kostno . 45*C Likwiduje wypryski. powoduje jednak uszkodzenie naskórka lub tkanki ziarninowej ran i owrzodze .

wiotka lub niedokrwiona skóra.* pobudzenie procesów immunologicznych (wytwarzanie przeciwcia ) Wskazania: * schorzenia skóry infekcje. y tr dziku pospolitym. liszaje. 80 . alergicznych nie ytach nosa. przeciwwskazaniem ostre zapalenie stawów). Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wykorzystuj cych promieniowanie UV. hallux . y osoby powy ej 70 roku ycia. y go cu tkanek mi kkich. y wszystkich anemiach z wyj tkiem z o liwych . zwichni cia. uszu. oparzenia s o cem. ostroga pi towa. krwiaki tkanek mi kkich. ucha zewn trznego i stawów uchwy. y nadczynno tarczycy. zapalenia oczu. odle yny * bóle ró nego pochodzenia: bóle g owy. 159. zapalenia ci gien.ropnie. stawów * przyspiesza gojenie ran . bóle mi niowe * st uczenia. przewlek ych zapaleniach oskrzeli. wi zade . y ZZSK. zmniejszona ilo hemoglobiny i erytrocytów. y utrudnionym zro cie ko ci. zatok przynosowych. IR. y w ysieniu plackowatym. y stanach po pó pa cu. y chorobach go cowych (wskazaniem b d wszystkie destrukcyjne i zwyrodnieniowe formy go ca. Wskazania do stosowania promieniowanie podczerwonego (IR): y przewlek ych i podostrych procesach zapalnych i reumatycznych stawów oraz cz ci mi kkich ko czyn. Przeciwwskazania do na wietlania promieniami ultrafioletowymi (UV) y nowotwory z o liwe narz dów wewn trznych. y stany gor czkowe bez wzgl du na pochodzenie. ropnie skóry i z bów * nadmierna porowato skóry. artretyzm. dolegliwo ci menstruacyjne. naci gni cia mi sni. zamyka ylaki . y niedoczynno ci gruczo ów wewn trznego wydzielania. wiat o widzialne. kr gos upa. y padaczka. nosa. y trudno goj cych si ranach. cellulit. gard a. y wodobrzusze. y cukrzyca wieku redniego i starczego. Wskazania do stosowania promieniowania ultrafioletowego (UV) y chorobach uszu. laser. a wi c powi zi. jak tarczyca. migrena. z bów. zmarszczki * ogólne bóle reumatyczne. zatok. poprawa zabli niania i zapobieganie koagulacji. grzybice. nawracaj cych anginach. y przewlek ych i podostrych stanach zapalnych jamy nosowej. tr dzik. czy mi ni w najbli szym s siedztwie stawów. y niewydolno mi nia sercowego. y choroby nerek. gard a. ostre powierzchniowe zapalenia stawów. y zaawansowana mia d yca. y choroby psychiczne przebiegaj ce z nadmiern pobudliwo ci . jajniki. y krzywicy. oparzenia.niski poziom elaza we krwi.

w j zyku potocznym Äpaj czki naczyniowe´). dziurawiec). staro (mia d yca oraz niewydolno kr enia s bezwzgl dnym przeciwwskazaniem). jak np. rumianek. Przeciwwskazania do zabiegów laserowych: y ci a. wady serca. jontoforeza. w chorobach naczy krwiono nych i obwodowych naciekach i ropniach tkanek mi kkich. pohormonalne. alkohol. kinezyterapi i niektórymi zabiegami z zakresu elektrolecznictwa. lub peelingi (na tydzie przed zabiegiem) y cukrzyca. y aspiryna (jeden tydzie przed zabiegiem) y leki i substancje wiat ouczulaj ce (antybiotyki. p ytkie zmarszczki. mia d yca t tnic) oraz obrz ki. niejednorodny koloryt skóry. Wskazania do zabiegów laserowych: y y y y y y y teleangientazje (termin medyczny s u cy do okre lania rozszerzenia drobnych naczy krwiono nych. zaburzenia czucia. jako zabieg przygotowawczy przed masa em. Przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego (IR): y y y y y y y y y y y y nieodwracalne uszkodzenia skóry i naczy (zmiany troficzne. choroby nowotworowe. choroby nerek. wie e urazy gro ce krwawieniem oraz choroby zakrzepowe (np. w stanach po zapaleniu bakteryjnym. rumie . p cherzyka ó ciowego. miesi czka. zakrzepowe zapalenie y ). naciekach po zbyt p ytko podanych zastrzykach. Wskazania do stosowania wiat a widzialnego: Choroby skóry: y Tr dzik y Liszaj przewlek y zwyk y y uszczyca y Egzema i reakcje alergiczne y wi d Higiena i leczenie ran: 81 .y y y nerwobólach oraz zespo ach bólowych. y opalenizna (miesi c przed i po zabiegu). ostre stany zapalne jajników. niewydolno mi nia sercowego. odmro eniu i uszkodzeniu promieniami rtg lub UV. stan po zawale. przebarwienia potr dzikowe. okres ci y. y samoopalacze (na tydzie przed zabiegiem) y kremy z retinolem. nadci nienie t tnicze od II stopnia wg WHO. pos oneczne. stany podgor czkowe i gor czka. dzia aj ce na OUN. wyrostka robaczkowego. przeciwalergiczne. polu nienie skóry. zio a: nagietek. tr dzik ró owaty.

Co daje sauna: sauna odtruwa nas ze szkodliwych toksyn i oczyszcza organizm.y Owrzodzenie podudzi y Odle yny y Stopa cukrzycowa y Rany pourazowe y Rany pooperacyjne y Oparzenia Ból: y Schorzenia reumatyczne y Ogólne leczenie bólu y Bóle rdzenia i kr gos upa y Kontuzje sportowe Zaburzenia psychologiczne: y Depresje y Zm czenie po d ugiej podró y samolotem y Problemy z potencj i p odno ci y Syndrom wypalenia Ogólnie: y Zaburzenia hormonalne y Schorzenia uk adu immunologicznego y Schorzenia neuroimmunologiczne Jest tak e u ywane przy: y y y y y y y y y y zm czononej skórze zwiotcza ej skórze skórze pozbawionej energii skórze z niedostatecznym kr zeniem krwi zmarszczek coupe rose tr dziku m odzie czym zanieczyszcze i stanów zapalnych skórze podra nieniach. którzy maj zbyt niskie. SAUNA FI SKA Pomieszczenie sauny rozgrzewa si do temperatury 95° Celsjusza. 82 . W saunie mo na przebywa kilkana cie minut. Osoby z wadami i os abieniem serca powinny pami ta . poprawia kr enie krwi. potem nale y och odzi si w wodzie. w tym przy skórze podra nionej przez alergi odczuciu nadmiernego napi cia i wysuszenia skóry Przeciwwskazania do stosowania wiat a widzialnego: y y y y y ci a nowotwór nadwra liwo na wiat o za ywanie leków powoduj cych odczyny fototoksyczne operacje serca 160. Wilgotno w pomieszczeniu wynosi oko o 10 %. Cykl nale y powtórzy 2-3 razy. Wzmaga odporno i hartuje wprawia w dobry nastrój. u o enia cia a i czas korzystania z sauny. rozlu nia . relaksuje . Zabiegi z ciep olecznictwa wykorzystywane w odnowie biologicznej (sauna fi ska. wreszcie ± wyszczupla. a nia rzymska). obni a nadci nieniowcom oraz stabilizuje skoki ci nienia u tych którzy maj do tego sk onno . sauna jest stabilizatorem ci nienia krwi .podwy sza tym. e oprócz temperatury na uk ad kr enia ma tak e wp yw wilgotno powietrza.

Jedno wej cie do sauny powinno trwa ok. a tak e usuwa zm czenie. stulejka. przy bólu z ba). kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . Po zabiegu zaleca si wypoczynek w pozycji siedz cej lub le cej (ok. Ciep o wytworzone w ciele doskonale koi nerwy i uspakaja uk ad nerwowy. 5-15 minut. choroby weneryczne. wrzody. Po wyj ciu sauny nale y sch odzi cia o zimnym prysznicem (prysznic nale y zacz od sch adzania stóp. Anoreksja Bóle reumatyczne. niedawno przebyty zawa mi nia sercowego[9] oraz inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem). daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem). Przed k piel w saunie nale y starannie obmy cia o pod prysznicem. gru lica. zwi kszonego wydzielania potu. Po ka dym wyj ciu z sauny 83 . Nale y odpocz 15 ± 30 minut zanim skorzysta si z sauny. Inne: ci a. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci. Obturacyjna choroby p uc: astma oskrzelowa. 10 ± 15 min). Kardiologiczne: niewydolno serca. K piel w saunie nale y za ywa jedn lub dwie godziny po posi ku. Wskazania: y y y y y y Przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. na czczo lub po zbyt obfitym posi ku. zawa serca Ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci (podnosi wydolno w sportach wytrzyma o ciowych i ogólnego stanu zdrowia. niedro no t tnic obwodowych. oczyszczenia organizmu poprzez usuni cie produktów przemiany materii oraz toksyn.in. padaczka[8]. Wypacamy si nie d u ej ni 15 minut ± jest to czas wystarczaj cy do ogrzania si i dostatecznego wypocenia. przewlek a obturacyjna choroba p uc Choroby kardiologiczne: nadci nienie. z agodzenia bólów mi ni). poprawiaj c ich wydolno . a ca kowity czas nie powinien przekracza 30 minut dziennie np. a nia rzymska) to sauna o wilgotno ci dochodz cej do 100% lecz ni szej temperaturze: 40-50°C. kokainy A NIA RZYMSKA Sauna parowa (tzw. W saunie nale y roz o y r cznik pod ca powierzchni cia a. ch odzenie cia a ma na celu wywo anie skurczu naczy krwiono nych. Pulmonologiczne ± infekcje: przezi bienie. przewlek e zapalenie oskrzeli. jaskra. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. ogniska zaka enia (np. Nast pnie nale y po o y si na dolnej lub górnej awce lub usi w swobodny sposób (intensywne. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. Sensowne jest korzystanie z sauny 2-3 razy w tygodniu. guzy. impotencja. Korzystanie z sauny nie jest jednak przeciwwskazane u wi kszo ci osób z chorob niedokrwienn serca Nadu ywanie alkoholu. sprzyjajacym równie leczeniu ró nych dolegliwo ci (m. Zasady korzystania: y y y y y y y Z sauny nie nale y korzysta bezpo rednio po wysi ku fizycznym. a tak e podniesienia t tna i przy pieszenia oddechu. Na skutek zmiany temperatury (ogrzewanie i sch adzanie cia a) dochodzi do wzrostu przemiany materii. ale nie neuropatyczne Przeciwwskazania: y y y y y Reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym. 2 x 15 min lub 3 x 10 min. nóg i dalej w kierunku serca). Nast pnie dok adnie wytrze si r cznikiem (sucha skóra poci si szybciej).Korzystanie z sauny polega na naprzemiennym przegrzewaniu i och adzaniu ca ego cia a. dusznica bolesna naczynioruchowa. ale krótsze ogrzewanie mniej obci a serce i kr enie). Jest doskona ym czynnikiem hartuj cym i piel gnuj cym cia o. ostry stan astmatyczny. ostre stany zapalne.

soki lub wod mineraln . epilepsja. i inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem) inne: ostre stany zapalne. jelita i p cherz opró ni . choroba nowotworowa 84 . przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. w tym równie pocz tkowy okres choroby przezi bieniowej y Sk onno do krwawie y Schorzenia przewlek e. przy bólu z ba). Wskazania: y y y y przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. Je eli nogi i r ce s zimne ogrza je przed wej ciem. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem) 161 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów cieplnych Wskazania: y Nieswoiste choroby dróg oddechowych y Przewlek e choroby reumatyczne y Nerwica wegetatywna y Zaburzenia przemiany materii y Schorzenia dermatologiczne (atopowe zapalenie skóry. wi zade y Piel gnacja cia a. W okresie korzystania z sauny nie nale y du o je . fontaine). jaskra. zawa serca (nie wcze niej jak 6 miesi cy po incydencie) ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci i ogólnego stanu zdrowia. wrzody. ostry stan astmatyczny kardiologia: niewydolno serca. Przebywaj c w saunie i w czasie odpoczynku najlepiej pi herbat . Nie wchodzi do sauny w stresie i zm czonym . niedro no t tnic obwodowych (I i II stopie wg. gdy powoduje to zmniejszenie powierzchni cia a która wydala pot. takie jak gru lica. ogniska zaka enia (np. Do sauny najlepiej chodzi ok 2h po posi ku. odpr enie y Odpoczynek po intensywnych wysi kach fizycznych y Zwi kszenie wydolno ci organizmu y Przewlek e schorzenia go cowe y Nadci nienie t tnicze I i I/II wg podzia u WHO y Stany pourazowe narz du ruchu y Przewlek e stany zapalne narz dów rodnych Przeciwwskazania: y Ostre i przewlek e choroby zaka ne oraz stwierdzone ich nosicielstwo y Ostre choroby gor czkowe. przewlek e zapalenie oskrzeli choroby kardiologiczne: nadci nienie w I i II stadium (nieustalone). Z sauny najlepiej korzysta nago. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa nawracaj ce choroby pulmonologiczne: astma oskrzelowa.nale y wzi prysznic naprzemienny zimn -gor c wod i odpocz 10-15 minut. a tak e pi kawy i alkoholu. dusznica bolesna naczynioruchowa. Liczba wej do sauny: 1 dla dzieci od 3 do 12 lat. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci Przeciwskazania: y y y y reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym pulmonologiczne: infekcje: przezi bienie. tr dzik) y Przewlek e zapalenie mieszków w osowych w okresie remisji y Zespo y korzonkowe y Dyskopatie.zbytnie obci enie serca. mniejsza skuteczno . W czasie przebywania w saunie nie wolno smarowa cia a lub twarzy adnymi kremami. gru lica. niektóre neuralgie y Po zapaleniu mi ni stawów. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . guzy. 2-3 dla doros ych. choroby weneryczne.

5-3 atm) z zako czonego odpowiedni nasadk w a gumowego o rednicy otworu ok. Woda o temp. utrzymuj cy si pewien czas po zako czeniu zabiegu.5 mm. Wykonuje si go pod ci nieniem od 202. Natrysk podwodny ± wykonywany w rodowisku wodnym przy u yciu strumienia wody o okre lonym ci nieniu za pomoc specjalnego urz dzenia. stosowane w balneoterapii Natryski ruchome ± polegaj na dzia aniu ruchomego. Wytryskuj ce z nasadki strumienie wody uderzaj w okolic krocza osoby poddanej zabiegowi. stany po wylewach krwawych. Polewania ± s zabiegami wodoleczniczymi. Z otworów o ma ej rednicy znajduj cych si w rurach wydobywaj si strumienie wody w kierunku osi centralnej klatki uderzaj c w cia o znajduj cego si w niej cz owieka. Temperatur wody ustala si w zale no ci od wskaza . 85 . zbudowanej z pionowo ustawionych rur. Natrysk nasiadowy (wst puj cy) ± do wykonania u ywa si specjalnego urz dzenia sk adaj cego si z siedzenia. Polewania mog by ca kowite lub cz ciowe. w troby oraz niedokrwisto Niektóre choroby skóry (np. uogólniona mia d yca. Natrysk p aszczowy (boczny) ± wykonuje si w specjalnym urz dzeniu w kszta cie klatki papuziej. Natryski sta e ± natryski. W natrysku tym zamiast gor cej wody stosuje si strumie pary wodnej. Natrysk szkocki ± natrysk o zmiennej temperaturze. grzybica) Ci a powik ana zatruciem ci owym lub niedokrwisto ci Zaburzenia wydzielania wewn trznego. Natrysk spadowy mo e by równie zmiennocieplny i wówczas stosuje si na przemian wod gor c (38-42 stopnie C) w czasie 20-40s i wod zimn (8-20stopni C) w czasie 2-5 s. Natrysk spadowy (deszczowy) ± woda spada na cia o pod k tem 45 stopni z wysoko ci 1-2 m przez nasadk sitkow rednicy otworów 0. takie jak nadczynno gruczo u tarczowego. 38-45 stopni sp ywa z w a gumowego szerokim strumieniem na cia o osoby poddawanej jednocze nie masa owi wykonywanemu przez jednego lub dwóch masa ystów. czas natrysku wynosi od 2 do 3 min. Temp wody w strumieniu natryskowym musi by wy sza od temp wody w wannie (35-38 stopni C).2 kPa (3-4 atm). Natrysk nasiadowy przy u yciu wody ch odnej stosuje si zwykle w guzkach krwawniczych odbytnicy lub przy jej wypadaniu. 1 cm. Wykonuje si wod ch odn lub o temperaturze zmiennej. pod którym znajduje si nasadka sitkowa. stany po przebytym zawale mi nia sercowego. Natrysk nitkowaty ± wykonuje si go dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki o bardzo ma ej rednicy (0. Oddzia ywanie mechaniczne na skór jest s absze w porównaniu z wy ej wymienionymi natryskami. w tym niestabilna i stabilna choroba wie cowa. Natrysk z masa em r cznym typu Aix les Bains ± wykonuje si go u osoby spoczywaj cej na stole w postaci kraty. mo e by okresowo przerywany co powoduje dzia anie zbli one do uderze bicza.5 mm) i wysokiego ci nienia wody wynosz cego 204-405. zarostowe schorzenia naczy krwiono nych oraz zakrzepowe zapalenie y Jaskra Zaburzenia czucia Ostro nie u osób starszych 162 Zabiegi wodne. Zamiast wody gor cej mo na u ywa strumienia pary wodnej. po kilkakrotnej zmianie temperatury wody zabieg ko czy si u yciem wody zimnej.6 do 304. o wymiarach odpowiadaj cych wzrostowi i obj to ci cz owieka. Uderzenie bardzo cienkiego strumienia wody wywo uje silny odczyn ze strony naczy krwiono nych skóry. Natrysk parowy ± wykonuje si przy u yciu katedry natryskowej. czyli 1. w których ukszta towanie i kierunek strumieni wodnych nie ulegaj zmianie. ró nie ukszta towanego strumienia wody na odpowiednie okolice cia a osoby stoj cej w odleg o ci 3-4 m od katedry natryskowej. Natrysk biczowy (skupiony) ± strumie wody wydobywa si pod znacznym ci nieniem (152-304 kPa. stosuj c na przemian wod gor c 38-42 stopni C w czasie od 30 s do 1 min i Wd zimn 10-15 stopni C w czasie kilku sekund. Zabieg ko czy Si po 3 min.0 kPa (2-3 atm). obrz k luzowaty oraz niedomoga kory nadnerczy Padaczka i stany psychotyczne Choroby uk adu kr enia.y y y y y y y y y Choroby nerek. stosuj c wod zimn . Natrysk wachlarzowy ± strumie wody w formie wachlarza uzyskuje si dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki z odpowiednio ukszta towan szczelin . Temperatura strumienia skraplaj cej si w miar zwi kszania odleg o ci od katedry pary wodnej wynosi nad powierzchni skóry od 45 do 48 stopni C. w których wykorzystuje si oddzia ywanie na skór czynnika termicznego w postaci strumienia zimnej wody o niskim ci nieniu. Ten rodzaj natrysku wykonuje si w wannach lub basenach kinezyterapeutycznych typu Hubbarda.

Dzia aj koj co i przeciwzapalnie. Nacierania cz ciowe ± wykonuje si u chorego poddanego uprzednio ogrzaniu. przez który przep ywa zimna woda. aby wydobywa a si ona pionowo z trzymanego w a na wysoko 15 cm. drugi za ogrzewa si par wodn w specjalnym kuble lub autoklawie. w celu zwi kszenia dzia ania cieplnego. czas zabiegu wynosi od 10 do 20 min. zako czon odpowiedni kank . Po zako czeniu czynno ci ko czyn okrywa si kocem. Nacierania ± w zabiegach tych kojarzy si dzia anie czynnika termicznego z bod cami mechanicznymi o ró nym. Wody wynosi 37-40 stopni C. aby woda pokrywa a szerokim p aszczem mo liwie najwi ksz powierzchni cz ci cia a poddawanej zabiegowi. 20 mm. o wymiarach o 2-3 cm wi kszych od warstwy p ótna zwil onego wod . Zmywania ± polega na zmywaniu cia a g bk lub r cznikiem zmoczonym w zimnej wodzie (15-20 stopni C). Po zabiegu stosuje si zwykle zimny prysznic. Zabieg trwa od 20 min do 2 godzin. Prze cierad o powinno ci le przylega do cia a. a ilo u yta do p ukania waha si od 1 do 20 l. Temp. Polegaj one na po o eniu na okre lon cz cia a z o onego w kilka warstw p ótna. 40-45 stopni C. który by zamoczony w zimnej wodzie. Zabieg rozpoczyna si od zmycia ko czyn dolnych. stosowanego w stanach zapalnych pochwy i szyjki macicy. Po owini ciu chorego gor cym. a do wyst pienia jej przekrwienia i uczucia ciep a. W analogiczny sposób post puje si z ko czynami górnymi. Cia o chorego okrywa si du ym prze cierad em. Na p ótno k adzie si materia utrudniaj cy parowanie. Zawijanie ± polega na szczelnym zawini ciu ca ego cia a prze cierad em dobrze wy tym z zimnej wody. ogó em wykonuje si 10-20 zabiegów. P ótna u ytego do ok adów uzyskuje si przez jego cz ste (co 2 min) moczenie w zimnej wodzie. w trakcie którego dwukrotnie zmienia si ogrzany koc. Czas zabiegu wynosi 30-60 min. k adzie si bezpo rednio na ok ad termofor z gor c wod lub woreczek z ogrzanym piaskiem. np.Zabiegi ca kowite wykonuje si zwykle co dugi dzie . W czasie polewania nale y d y do tego. a niekiedy. Ok ad okrywa si szczelnie ciep ym kocem lub flanel . post puj c od ramion ku stopom. Po up ywie oko o godziny wyst puj poty. Ok ady rozgrzewaj ce ± pod wp ywem tych ok adów wyst puje ogrzanie skóry ciep em wytwarzanym przez ustrój. np. Zabiegi wykonuje si 2-3 razy dziennie. a nast pnie dobrze wy tego. Brzuch i klatk piersiow nale y naciera w kierunku poprzecznym do d ugiej osi cia a. Zabiegi miejscowe wykonuje si w postaci ok adów z we ny parowanej. Nast pnie ca e cia o owija si dok adnie ciep ym kocem. po czonego z sieci wodoci gow . Po krótkotrwa ym uczuciu zimna wyst puje rozszerzenie naczy krwiono nych i uczucie ciep a. uprzednio zanurzonego w zimnej wodzie (10-14 stopni C). po opuszczeniu ó ka lub ogrzaniu w budce wietlnej. P ukania ± wykonuje si przy u yciu urz dzenia zwanego irygatorem. Jeden koc z cerat rozpo ciera si na ó ku. miernie wilgotnym kocem zawija si go nast pnie cerat i suchym kocem. W analogiczny sposób post puje si z pozosta ymi ko czynami i tu owiem. Polewania wykonuje si przy u yciu w a gumowego o rednicy ok. Nacierania ca kowite ± wykonuje si u chorego w pozycji stoj cej po uprzednim zanurzeniu w zimnej wodzie. Mo na równie w tym celu u y worka z lodem lub rurkowego przyrz du ch odz cego. Wilgotne zawijania i ok ady z we ny parowanej ± mog by ogólne i miejscowe. Ci nienie wody reguluje si przez odpowiednio wysokie u o enie naczynia. rozcieraj c energicznie skór . Ok ady ch odz ce ± nisk temp. Przy u ycia irygatora dokonuje si p ukania pochwy. Chorego uk ada si na le ance i przykrywa ciep ym kocem. a nast pnie wytarciu suchym r cznikiem. zmoczonym w zimnej wodzie. a nast pnie ± dostatecznie grub warstw materia u we nianego lub flaneli. Ci nienie wody reguluje si kurkiem wodoci gowym tak. Do p ukania u ywa si czystej wody z dodatkiem rodków farmakologicznych lub wody mineralnej. Do zabiegu ogólnego u ywa si 2 we nianych koców i ceraty. W podobny sposób dokonuje si p ukania jelita grubego. natomiast cz ciowe ± codziennie. 163 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wodnych Wskazania: y Nerwice y Stany wyczerpania psychicznego y Nerwobólów y Ró ne postacie go ca stawowego i tkanek mi kkich 86 . które po wytarciu okrywa si ciep ym kocem lub ko dr . Zmywania wp ywaj w agodny sposób hartuj co i pobudzaj co na uk ad kr enia i oddychania. cerat lub foli plastikow . Zabieg trwa od 30 min do 1 godziny. zw aj naczynia krwiono ne. klatk piersiow i brzuchem. odpowiednio dawkowanym nat eniu. Nast pnie dokonuje si szybkiego i energicznego nacierania. Ok ady gor ce ± do ok adów u ywa si wody o temp. Nast pnie obna a si jedn ko czyn i nak ada na ni r cznik. po czonego z rurk gumow . Sk ada si ono z naczynia na wod .

Przed zabiegiem skór nale y dok adnie oczy ci . Elektroda czynna zmienia swe po o enie a bierna pozostaje na miejscu : przesuwa si elektrod czynn po skórze. obecnie coraz mniej stosowan ze wzgl du na zmian nat enia pr du w czasie przesuwania elektrody. Najcz ciej stosowane s roztwory wodne np. Pr d sta y przep ywaj cy przez p yny nazywany jest pr dem galwanicznym.elektrody przymocowuje si opask elektryczna (u o enie elektrod w czasie zabiegu nie ulega zmianie ) lub metod labiln . Zabiegi najcz ciej stosowane przy u yciu tego ostatniego to darsonwalizacja i elektrokoagulacja. Galwanizacja to najstarsza metoda zastosowania pr du sta ego w kosmetyce. je li zastosujemy tak e ma lub p ynne preparaty (np. w którym wykorzystuje si do celów leczniczych pr d sta y oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. W takim wypadku katoda jest elektrod czynn . PR D STA Y Pr d galwaniczny jest pr dem sta ym. Wybór anody lub katody jako elektrody czynnej zale y od wskaza . 2.y y Przewlek e schorzenia dróg oddechowych Zaburzenia ukrwienia obwodowego Przeciwwskazania: y Niewydolno kr enia y Choroba nadci nieniowa y Choroba wie cowa y Stany padaczkowe y Stany wyniszczenia y Zapalenie nerwów i nerwobóle w ostrym stadium y Zaawansowana nerwica serca y Zaburzenia czucia y Stany zapalne skóry 164. leki) w postaci cz stek o adunku elektrycznym (jonów). W kosmetyce wykorzystuje si g ownie pr d galwaniczny (pr d sta y ) oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. Dzia anie koj ce uzyskuje si poprzez po czenie z anod . Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du sta ego stosowane w kosmetyce : 1. natomiast anoda przeciwelektrod . preparaty w ampu kach. dra ni ce. Po jonoforezie preparaty w ampu kach nale y pozostawi na skórze. Powstaje ono w nast pstwie tworzenia si cia histaminopodobnych o dzia aniu rozszerzaj cym naczynia. Aniony czyli anionowe substancje czynne wprowadza si do skóry za pomoc katody. aniony w kierunku anody. jonoforezy. Chusteczk papierow mo na ewentualnie usun nadmiar preparatu. elektrolizy i galwanokaustyki. elektroforeza czy dezinkrustacja . Nazwa leku Biegun Dzia anie Wskazania Uwagi 87 . Jony wewn trz organizmu zaczynaj si przemieszcza pod wp ywem pr du : kationy przesuwaj si w kierunku katody .Galwanizacja ± polega na przy o eniu elektrod do wilgotnej skóry. mo na mówi o zabiegach takich jak jonoforeza. Galwanizacje mo na wykona metod stabiln . W takiej sytuacji co trzy minuty zmienia si bieguny elektrod. Katoda jest wtedy przeciwelektrod . poniewa przy przesuwaniu poprzecznym znacznie wzmaga si opór tkanek. Podra niony zostaje te uk ad nerwowy i pobudzone mi nie. Kationy czyli kationowe substancje czynne. przez które przep ywa pr d jest przekrwienie. Elektrolecznictwem lub elektroterapi nazywa si dzia lecznictwa fizykalnego. który w czasie swego przep ywu nie zmienia kierunku ani nat enia. pobudzaj ce z katod . nie odrywaj c jej od powierzchni. w których rozpuszczone s substancje czynne zdolne do jonizacji . Zabiegi z elektroktrolecznictwa stosowane w kosmetyce. wprowadzane s za pomoc anody.Jonoforeza ± ma na celu wprowadzenie w skór substancji czynnych(np. W ampu kach znajduj si bardzo cz sto zarówno anionowe jak i kationowe substancje czynne. nast pnie rozprowadzi na skór preparat omijaj c okolice oczu i ust. Poza wymienionymi stosuje si równie pr dy wielkiej cz stotliwo ci. która jest elektroda czynn . Celem tego zabiegu jest poprawa napi cia mi ni. Kierunek przesuwania elektrody powinien by zgodny z pod u nym przebiegiem mi ni. Na opakowaniach ampu ek umieszczone s informacje dotycz ce adunków elektrycznych i czasu trwania jonoforezy. Przy u yciu pr du sta ego wykonuje si zabiegi galwanizacji. Wynikiem tej w drówki jonów w cz ciach cia a. ampu kach) zawieraj ce czynne substancje .

odmro enia Blizny. tr dzik ró owaty. dzia a przeciwzapalnie. 5. 4. nast pnie nak ada na ni wilgotn bibu . który wprowadza jony do zrogowacia ych warstw naskórka oraz do gruczo ów ojowych i potowych. Kwas askorbinowy (witamina c) Katoda(-) Soda oczyszczona Anoda(+) Uelastycznia naczynia krwiono ne.Termoforeza Jonoforez mo na uzupe ni aparatami. Na skórze poddawanej zabiegowi rozprowadza si cienk warstw ma ci. W odró nieniu od jonoforezy. Elektrody nale y przesuwa po powierzchni. za pomoc promieniowania podczerwonego. Zadaniem jonów jest zmniejszenie swoisto ci osadów aby mog y . tr dzik pospolity Tabela przedstawia leki stosowane do zabiegu jonoforezy 3. Tak e przed tym zabiegiem skóra powinna zosta oczyszczona. Ma to prowadzi do bardziej intensywnego wnikania substancji czynnych do skóry. resorbcyjne Wywiera dzia anie zmi kczaj ce na tkank czn Nerwice naczyniowe. zgrubienia cznotkankowe. dzi ki czemu lepiej ukrwiona. odczulaj co. rozmi kczaj ce. zaleca si jej wcze niejsze rozgrzanie np. zrosty Jod mo e wywo a objawy zwi zane z kumulowaniem si go w organizmie. Zabieg ten to termoforeza. bakteriobójcze Nerwice naczyniowe ojotok. uszczelnia naczynia krwiono ne. skóra jest dodatkowo ogrzana. Ten zabieg pr dem sta ym nazywany jest dezinkrustacj lub g bokim oczyszczaniem. bliznowce. powoduje nadczynno tarczycy. wzmaga dzia anie cia odporno ciowych organizmu. zosta wyp ukane. Je li podczas zabiegu ma by lepiej ukrwiona. Do pr dów impulsowych zalicza si : -Pr dy o impulsach prostok tnych (pr d galwaniczny przerywany ) -pr d eksponcjalny (o impulsach trójk tnych i trapezoidalnych ) -pr d sta y sinusoidalny zwany równie pr dem sta ym faluj cym -pr d faradyczny i neofaradyczny Zabiegi z wykorzystaniem : 88 .Dezinkrustacja Inne rodzaje substancji czynnych u atwiaj usuni cie stwardnia ego obumar ych usek skóry z górnych warstw naskórka. Zabieg przeprowadza si tak e za pomoc pr du sta ego. na której umieszcza si jeszcze jedn wilgotn warstw gazy. których elektrody s dodatkowo podgrzewane.Elektroforeza Celem elektroforezy jest wprowadzenie do wierzchnich warstw naskórka substancji sk adowych ma ci. PR D MA EJ CZ STOTLIWO CI Do pr dów ma ej cz stotliwo ci zalicza si pr dy z o one z impulsów elektrycznych o ró nych kszta tach i cz stotliwo ciach. dzia a przeciwzapalnie Przeciwzapalne.Chlorek wapnia wprowadzenia Anoda(+) Jodek potasu Katoda (-) lecznicze Przyspiesz regeneracje tkanki nerwowej. Aparaty do termoforezy s jednak dro sze ni urz dzenia do jonoforezy. uczulenia Nerwobóle.

pr d natomiast galwanofaryczny przy odmro eniach i zwiotczeniu mi ni. Pr d faradyczny wytwarzany jest w induktorze przez w czenie i wy czenie pr du za pomoc tzw. Pr d faradyczny wychodzi obecnie z u ycia. Wewn trz organizmu.Elektroda bierna wi ksza . d oni i stóp)polega na u yciu elektrody czynnej ma ej w postaci kulki i elektrody biernej p ytkowej. 3. je li pr dem dra ni si bezpo rednio mi sie lub zako czenie nerwu ruchowego w mi niu z tzw. Pr d faradyczny i neofaradyczny stosuje si w kosmetyce przy zwiotczeniach mi ni i pow ok skórnych w celach profilaktycznych dla utrzymania prawid owego napi cia mi ni. Obydwa obwody elektryczne maj ró ne cz stotliwo ci. Zabiegi ELEKTOLECZNICZE za pomoc pr dów interferencyjnych( nale y do pr dów redniej cz stotliwo ci) stosowane w kosmetyce : Podczas tego zabiegu do cia a pod czone s dwa obwody elektryczne. 89 . tym silniej on pobudza. PR D REDNIEJ CZ STOTLIWO CI Pr dy redniej cz stotliwo ci to pr dy o cz stotliwo ci oko o 4000Hz. Dzi ki odpowiedniemu rozmieszczeniu elektrod zasi g dzia ania pr du interferencyjnego mo na dok adnie okre li . Elektrostymulacja . Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du o ma ej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce : 1. Interferencja oznacza krzy owanie b d nak adanie pr dów elektrycznych lub drga . Elektrody umieszcza si na ciele cz owieka tak. 4000 Hz. Nosi on nazw pr du neofaradycznego i jest z o on z y impulsów trójk tnych. stóp. Elektroda czynna powinna by u o ona w punkcie motorycznym mi nia.-pr du o impulsach prostok tnych ± szeroko zastosowany w elektrostymulacji mi ni i nerwów oraz w elektrodiagnostyce. Pr d eksponcjalny jest zdolny do wywo ania skurczu mi ni nawet wówczas gdy wykazuje on odczyn zwyrodnienia i nie odpowiada na bodziec pr du sta ego i faradycznego. Dzi ki nowoczesnym aparatom uzyskano pr d o dzia aniu analogicznym do pr du faradycznego ale o ci le okre lonych parametrach.polega na wywo aniu skurczu mi nia za pomoc pr du elektrycznego. Poprzednio do stymulacji mi ni u ywano pr du faradycznego i pr du galwanicznego przerywanego. Do aparatu pod czone s cztery elektrody (po dwie na ka dy obwód elektryczny). Pr d przep ywa wtedy przez mi sie w kierunku pod u nym. d oni ). Nie wolno wykonywa faradyzacji na czole (przep yw pr du przez mózg jest niebezpieczny) lub w obr bie kr gos upa (mo e wyst pi podra nienie pr dem rdzenia) 2. dzia a pr d zmienny o cz stotliwo ci 1-100 Hz. Elektrod czynn czy si z biegunem ujemnym (katod ). mniejsze lub wi ksze skurcze mi ni . drugi zmienne mi dzy 4001 a 4010 Hz. lecz powstaje dopiero w wyniku przemiany cz stotliwo ci w organizmie cz owieka. w miejscu nak adania si obwodów. Pr d p yn cy przez elektrody przy o one do skóry powoduje. Obecnie aparaty do faradyzacji zast puje si bardziej nowoczesnymi aparatami elektronowymi zwanymi stymulatorami. po czona z anod . Odpowiada to zakresowi niskich cz stotliwo ci. Stymulowa mo na mi nie pr kowane i g adkie. Pr d musi by dostarczony do organizmu w oddzielnych obwodach elektrycznych. Aparat do pr du interferencyjnego wytwarza pr d o dwóch obwodach elektrycznych. Stosuje si j równie do elektrostymulacji mi ni odnerwionych (uszkodzenie nerwu obwodowego twarzy. m oteczka Wagnera.jest podobnym zabiegiem do galwanizacji. Pr d interferencyjny jest stosowany w walce z cellulitem. Metoda dwu biegunowa polega na u yciu dwóch elektrod czynnych. Metoda jednobiegunowa (stosowana do twarzy.Dzia anie to korzystnie wp ywa na naczynia krwiono ne i limfatyczne.galwanofaradyzacja ±Przy tym zabiegu w cza si pr d galwaniczny o nat eniu w granicach 1do 4 mA ( w zale no ci od indywidualnej wra liwo ci) oraz s aby pr d faradyczny. punktu motorycznego.faradyzacja. Uk ada si je na mi niu w okolicy jego przyczepów. W miejscu skrzy owania przez nak adanie si tych zmiennych strumieni pr dów powstaje wewn trz tkanek pr d interferencyjny ma ej cz stotliwo ci. Mo na j wykona metod stabiln i labiln . nie odrywaj c jej od powierzchni skóry. Pr dy elektryczne z obu obwodów nak adaj si w organizmie cz owieka. a nast pnie znów wywo uje si seri skurczów. aby elektrody jednego obwodu le a y po przek tnej. Do faradyzacji labilnej u ywa si elektrod p ytowych. Po wywo aniu kilku skurczów stosuje si przerw 1-4 minutow dla odpoczynku mi nia. Pr d interferencyjny nie jest wi c dostarczony do organizmu przez urz dzenie. S dwie metody elektrostymulacji: jednobiegunowa i dwubiegunowa. Pr dy te wytwarzane przez dwa generatory znajduj ce si w aparacie. W kosmetyce metoda leczenia pr dami redniej cz stotliwo ci polega na zastosowaniu jednocze nie dwóch redniej cz stotliwo ci pr dów ró ni cych si mi dzy sob w zakresie od 0 do 150 Hz. które s od siebie niezale ne. Im ni sza jest cz stotliwo pr du zmiennego. Elektrod czynn przesuwa si ruchem agodnym. u o ona jest w miejscu odpowiednim do danego zabiegu Po w czeniu pr du regulatora zwi ksza si jego moc a do uzyskania skurczu mi nia. który wytwarza czynne elektrobiologiczne impulsy. Przy faradyzacji stabilnej stosuje si s aby pr d faradyczny pulsuj cy. przep ywaj przez skór i tkanki pacjenta. zgodnie z przebiegiem pod u nych mi ni. przerywany. Sk ada si z impulsów dodatnich i ujemnych ró ni cych si mi dzy sob kszta tem i wielko ci . Metod t stosuje si we wszystkich przypadkach zaniku mi ni z powodu bezczynno ci. Skurcz mi nia mo na uzyska . jeden strumie pr du mo e mie np. w zale no ci od wra liwo ci.

W lecznictwie zabiegi darsonwalizacji ogólnej wywieraj dzia anie uspokajaj ce i maj zastosowanie w stanach wyczerpania nerwowego nerwicy wegetatywnej. Podczas zabiegu przesuwa si wolno odpowiedni elektrod po powierzchni skóry.rozszerzone naczynia (teleangiektazje) -odmro enia rozszerzone uj cia gruczo ów ojowych skóry Przeciwwskazania do zabiegu galwanizacji: -uczulenie na pr d galwaniczny -ropne i zapalne stany skóry -wyprysk -tr dzik pospolity -stany gor czkowe. wzmacnia przep yw krwi w skórze ( miejscowe przekrwienie ) oraz o ywienia tkanki nerwowej. Stosowanie pr du d¶Arsonwala nazywa si darsonwalizacj .Wykorzystuje si go w celu pobudzenia przemiany materii. niskim nat eniu (od 1 mA) i wysokim napi ciu (do kilkuset tysi cy V ). Pr d wielkiej cz stotliwo ci zosta wprowadzony do lecznictwa przez J.antyseptyczne . na narz dy wewn trzne. co wp ywa. Zasadnicz w a ciwo ci pr du wielkiej cz stotliwo ci jest wytwarzanie ciep a w tkankach ustroju na dowolnej g boko ci. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE za pomoc pr du o wielkiej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce: 1darsonwalizacja Aparaty do darsonwalizacji wytwarzaj pr d cz stotliwo ci drga od 300 do 500 kHz. ma te powierzchniowe dzia anie dezynfekuj ce. Wskazania do galwanizacji: nerwobóle ±przewlek e zapalenie nerwów obwodowych. W gabinecie kosmetycznym u ywa si ma ych aparatów z elektrodami szklanymi pró niowymi. Wynika to z nieci g o ci drga elektromagnetycznych spowodowanych stosunkowo d ugimi przerwami mi dzy okresami oscylacji.zwiotczenie skóry ± zwiotczenie mi ni ± blizny uczulenia Przeciwwskazanie do wykonania jonoforezy dotycz g ownie przeciwwskaza do stosowania pr du sta ego: -uczulenie na pr d galwaniczny . 165.PR D WIELKIEJ CZ STOTLIWO CI Pr d wielkiej cz stotliwo ci podra nia skór . zaburze czucia skórnego.stany gor czkowe ± daleko posuni ta mia d yca ubytki i skaleczenia skóry pora enia spastyczne po ekstrakcji z ba ±stany ropne oko o z bowe .Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii. na drodze odruchów. d¶Arsonwal.ropne procesy zapalne skóry wypryski i uszkodzenie skóry ostre stany zapalne skóry . wype nionymi gazem szlachetnym (neonem). W czasie zabiegu wytwarza si równie dzia aj cy bakteriobójczo ozon. wi du. Wyst puj równie podra nienie nerwów czuciowych skóry i mi sni. ci a -pora enie spastyczne -stosowanie ma ci lub kremów przed zabiegiem Podstawowe wskazania do jonoforezy: rozszerzone naczynia w osowate . Wytworzone przez stosowanie darsonwalizacji ciep o jest s abe i powoduje bardzo niewielkie ogrzanie tkanek. Pr dy d¶Arsonwala dzia aj na zako czenia nerwów wegetatywnych uk adu nerwowego co przejawia si zmienion czynno ci naczy skóry w obr bie tkanek poddanych zabiegowi ulegaj one rozszerzeniu. Zabiegi miejscowe stosuje si przy leczeniu nerwobólów. Dzia anie biologiczne darsonwalizacji polega na wytwarzaniu ciep a w tkankach w czasie oddzia ywania energii elektromagnetycznej na ustrój.tr dzik ró owaty.tr dzik ró owaty tr dzik pospolity . W kosmetyce wykorzystuje si dzia anie bod cowe na uk ad naczyniowy skóry oraz dzia anie bakteriobójcze dzi ki wydzielaniu si ozonu. odmro e .stany ropne migda ków - 90 . splotów i Korzeniów nerwowych ±nerwice naczyniowe skóry .

ci a Wskazania do faradyzacji i galwanofaradyzacji: zwiotczenia mi ni i pow ok skórnych ± utrzymanie prawid owego napi cia mi ni odmro enia Przeciwwskazania do faradyzacji: . na których mia by by wykonywany zabieg jonoforezy .nadpobudliwo nerwowa choroby serca .tendencja do krwawie ± zakrzepica ± ci a ± zmiany skórne w miejscu po o enia elektrod ± choroby nowotworowe ± przypadki w których skóra nie mo e by zwil ona Wskazania do darsonwalizacji: ojotok i tr dzik twarzy ± ojotok skóry g owy ± zaburzenia w obwodowym kr eniu krwi ± odmro enia ysienie plackowate Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji ogólnej: ci a .stany zapalne i ropne skóry ±pora enia spastyczne Wskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -zespo y bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr gos upa . wynaczynienia ródskórne i ródmi niowe Przeciwwskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -pacjenci z wszczepionymi urz dzeniami elektronicznymi (np.astma .dyskopatie ± choroby zwyrodnieniowe stawów ±RZS i ZZSK ± nerwobóle i zespo y uciskowe ± zapalenie oko ostawowe -zespo y naczyniowe ± stany po urazach narz du ruchu ± zespo y przebiegaj ce z wzmo onym napi ciem mi niowym ± obrz ki.uszkodzenia i rany na skórze ± stany zapalne gor czka .metalowe implanty Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji twarzy elektrod pró niow : tr dzik ró owaty teleangiektazje stany alergiczne skóry ± stany zapalne i zaka ne skóry 91 .nadci nienie ± obrz ki .mo liwo wyst pienia uczule na leki stosowane do zabiegu ± jednoczesne leczenie miejscowe obszarów skóry.stany spastyczne mi ni ± ropne i zapalne stany skóry Wskazania do elektrostymulacji: niedow ady spowodowane uszkodzeniem nerwu obwodowego Przeciwwskazania do elektrostymulacji: . rozrusznik serca) lub innymi implantami .

tytanu i glinu ± w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetyce Tlenek cynku (ZnO). Ma tak e w a ciwo ci goj ce.Zn(OH)2| Zn+ + Na2S ZnS | +Na Zn+ + S2. chlorkowych. oboj tny chemicznie. osuszaj ce. Wraz z innymi solami glinu np. amonowych. Ma on w a ciwo ci kryj ce. cynkowych. biel cynkowa to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach biel cych i kryj cych jest on stosowany do produkcji pudrów i kremów . Reakcje charakterystyczne i wykrywanie w roztworze jonów wapniowych. chlorkiem glinu zw a uj cia gruczo ów potowych i dlatego stosowany jest w preparatach przeciwpotowych i dezodorantach. przeciwtr dzikowe.tzw. Jest to zwi zek nierozpuszczalny w wodzie . (przed nauk . 167. a tak e jako filtr odbijaj cy promienie UV w preparatach kosmetycznych.ZnS | Reakcje dla NH4 + NH4 + OH NH3 (ulatnia si gaz) x H2O Reakcje dla ClNaCl + AgNO3 AgCl | + NaNO 3 Ag + Cl . Stosowany jest do wyrobu kremów. Tlenek glinu ± jest to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach ch onnych wykorzystywany do produkcji wyrobu pudrów.Tlenek cynku. zasypek . Tlenek tytanu ± tzw.Cl2 / 5 Cl2 (gaz) + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 92 . siarczanowych i w glanowych. biel tytanowa jest najbielszym i najtrwalszym bia ym pigmentem. maseczek. past.AgCl | (bia y osad) 10NaCl + 8KMnO4 + 8H2SO4 Mn + 5e Mn 2Cl -1e .Chemia kosmetyczna 166. ci gaj ce. Bardzo cz sto wykorzystywany jest jako filtr przeciws oneczny w kosmetykach do opalania.sprawd cie to ze swoimi notatkami :P ) Reakcje dla Ca2+ Ca2+ + Na2CO3 CaCO3| + 2Na Ca2+ + CO3 CaCO3 | Ca2+ + 2NaOH Ca(OH)2 | + 2 Na+ Ca2+ + 2OH Ca(OH)2 | Ca2+ + H2SO4 CaSO4| + 2H + Ca2+ + SO4 CaSO4 | Reakcje dla Zn2+ Zn+ + NaOH Zn(OH)2 | + Na Zn+ + 2OH . pudrów. pomadek w celu nadania matowego lub mlecznego wygl du.

zasad.PbSO4 | (bia y osad) Reakcje dla CO3AgNO3 + CO32. lekko ó ty Osad szaro-bia ozielony Pb(NO3)2 Bia e zm tnienie ó ty osad w postaci zawiesiny Bia y osad HCl Brak Brak Wydziela si gaz anion ClICO32- 168. niebieski osad Bia y osad Bia y osad Wydziela si amoniak Na2 S Osad koloru herbaty Czarny osad Bia y osad ? kation Cu2+ Pb2+ Zn2+ NH4 + AgNO3 Bia y osad Serowaty.+ Ag AgCO3 | Pb(NO3)2 + Co32.H2O + CO2 (gaz) +2Cl2 HCl + Co 32H2O + CO 2 (gaz) +Cl- Wykrywanie: barwa Niebieski Bez barwny Bez barwny Bez barwny HCl Brak Bia y osad Brak brak NaOH Galaretowaty. Maja 93 . Parafina: Bia awa.AgCO3 | + 2NO3CO32.+ Pb 2+ PbCl2 (bia y osad) Reakcje dla SO42Pb(NO3)2 + SO42.PbSO4 | + 2NO3Pb 2+ + SO42. drobnokrystaliczna substancja sta a. tlenu z powietrza). w dotyku t usta. (sk ada si z w glowodorów o liczbie atomów w gla >20). S odporne na dzia anie zwi zków chemicznych (kwasów.PbCO3 | + 2NO 3Pb + Co32.PbCO3 | HCl + Co 32.NaCl + Pb(NO 3)2 PbCl2 + 2 NaNO3 2Cl.

karboksylowe mog zawiera inne gr. pantotenowyZwi zek ten jest aktywny biologicznie. lakierach i innych wyrobach przeznaczonych do ich piel gnacji. wrzenia >350oC. aminow ±NH2 w aminokwasach.weglowy ). ma o reaktywna chemicznie. Mówimy odpowiednio o kw. Z woda i emulgatorem tworzy emulsj . natomiast je eli pomi dzy atomami w gla pojawia si cho by jedno wi zanie podwójne.w a ciwo ci podobne do t uszczów. tonikach. itd. szamponach. woskowe. nasyconych. Kw. wy sze ( szkielet 12 ± 24 ± w glowy) . ponad 24 atomy w gla w szkielecie maj kw. Je eli atomy w gla w kw. alifatyczne (kw. W kosmetyce stosowana w szminkach. Jako fizjologiczny sk adnik w osów powszechnie jest on równie stosowany w od ywkach. W glowodory zawarte w oleju wazelinowym i parafinowym a tak e wazelinie i parafinie s obecne w cemencie mi dzykomórkowym i spoiwie usek w osa. olejami. np. posiada bowiem zdolno pokonywania bariery warstwy rogowej. funkcyjne. Z tego te powodu cz sto okre lane s one mianem czynnika reguluj cego jej gospodark wodno-lipidow . Po stopieniu miesza si z t uszczami. Nasycone wy sze kw. Ponadto kw. Miejscowe zastosowanie NNKT w znacz cy sposób agodzi objawy tr dziku. karboksylowym po czone s tylko wi zaniami pojedynczymi. Reaguj z zasadami tworz c sole. mówimy o kw. atwo penetruje do g bszych warstw skóry. rednie (szkielet 8 ± 12 . Rozró niamy: parafin mi kk (temp. ale w przeciwie stwie do nich nie je czej . 169 . natomiast kw. (notatka z wyk adów) Kwasy karboksylowe: Pochodne w glowodorów o ogólnym wzorze R-COOH (-COOH grupa karboksylowa). Myd a to sole sodowe i potasowe wy szych kw. woskiem. w zale no ci od sk . nienasyconych. kwasy t uszczowe s nie rozpuszczalne w wodzie. A i D. trikarboksylowych. (notatka z ksi zki Ächemia pi kna´) Kwasy karboksylowe zawieraj w cz steczce jedna. dzi ki czemu przeciwdzia aj utracie wody i hamuj procesy starzenia skóry.: -kw. gdzie ulega przekszta ceniu do kwasu pantotenowego. Jest to subst. kredkach do warg. Fizykochemiczne zale od wielko ci cz steczek. t uszczowe dzielimy na : ni sze (maj szkielet 4 ± 8 ± w glowy). benzyn . S mieszanin sta ych w glowodorów stanowi c funkcje ropy naftowej o temp. Parafiny tworz na skórze hydrofobowy film okluzyjny. . W kosmetyce okluzja oznacza tworzenie cienkiej warstwy ( filmu. ) i parafin tward ( temp. ) . Ich obecno w preparacie wp ywa równie korzystnie na przyswajanie rozpuszczalnych w t uszczach witamin: E. Nazwa parafina pochodzi od aci skiej nazwy parum affinis ± ma e powinowactwo. 94 . Zastosowanie: Np. kremach. topnienia 60 stopni C. b ony) subst. W po czeniu z gliceryn tworz t uszcze. dwie lub wi cej grup karboksylowych -COOH zwi zanych z a cuchem alkilowym lub pier cieniem aromatycznym. ok adach i maskach parafinowych. -Nienasycone kwasy t uszczoweKwasy te stosowane miejscowo mog by w czane w struktur b on komórek warstwy korneocytowej. W zale no ci od typu substancji otrzymujemy filmy hydrofobowe lub hydrofilowe. topnienia 45 ± 50 stopni C. t uszczowych (powsta ych w trakcie hydrolizy zasadowej t uszczów) Sole wapniowe i magnezowe. na skórze. mono di-. mówimy o kw. t uszczowe) s pochodzenia zwierz cego. hydroksylow OH w hydroksykwasach. nienasycone wyst puj g ównie w t uszczach ro linnych (NNKT). Ich w . rodkach do uk adania.

przy czym jeden ich koniec ma w asno ci polarne(rozpuszcza si w wodzie) a drugi apolarne(nie rozpuszcza si w wodzie). a nierozpuszczalnej w wodzie Zastosowanie: Emulgatory Solubilizatory Detergenty rodki pianotwórcze rodki zwil aj ce 172.budowa i zastosowanie w kosmetyce. lamella(dwuwarstwowa). Estry s to zwi zki. Zastosowanie: Do wyrobu szminek. Estry s równie b. w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetykach. czyli rozpuszczalnej w wodzie.: CH3COOH + C2 H5OH -----> CH3COOC2H5 + H2O Kwas octowy alkohol etylowy octan etylu (ester) woda Zastosowanie: Estry maj du e zastosowanie w kosmetyce. przyjemny zapach owocowy lub kwiatowy(s sk adnikami kompozycji zapachowych produktów kosmetycznych) Woski SA to estry kwasów t uszczowych i wy szych alkoholi monohydroksylowych.Surfaktanty. T uszcze ponadto maj dzia anie piel gnacyjne. olbrot Olbrot a tak e wytwarzany z lanoliny euceryt stanowi b. b yszczków. s estrami gliceryny i wy szych kwasów t uszczowych. micela cylindryczna. dobre pod o a kremów 171. dobrymi rozpuszczalnikami(np. Surfaktanty inaczej rodki powierzchniowo czynne(SPC) s to substancje zmniejszaj ce napi cie powierzchniowe na granicy niemieszaj cych si faz: hydrofilowej (lubi cej wod ) i hydrofobowej( nie lubi cej wody. Micele s kulistymi tworami zawieraj cymi od kilkudziesi ciu do kilkuset cz steczek. Wyró niamy: micela sferyczna.t uszcze). jako substancje podwy szaj ce po ysk.rodki zmi kczaj ce i wyg adzaj ce skór .: lanolina. mleczek.170. Micele to cz stki wyst puj ce w trwa ych emulsjach. Estry i woski. S to naturalne wydzieliny ro lin lub zwierz t.budowa. kredek. T uszcze ro linne i zwierz ce. czyli rozpuszczalnej w t uszczach. Tworz je zwi zki chemiczne o w asno ciach amfifilowych. stosowane do produkcji emulsji kosmetycznych(jako emulgatory). kremów. które otrzymuje si w reakcji estryfikacji. SPC zbudowane s z 2 grup: Hydrofilowej. przyleganie i trwa o produktów. Budowa i rodzaje miceli. S dobrymi emulgatorami np. octan etylu-zmywacze do paznokci) Wiele estrów ma b. Cz steczki amfifilowe posiadaj zwykle wyd u ony kszta t.liposomy i ich rola w kosmetyce. a nierozpuszczalnej w t uszczach Hydrofobowej. micela odwrócona. polegaj cej na dzia aniu kwasem na alkohol np. Jako emolienty. liposom 95 . smarowno .

Liposomy wyst puj w organizmach ywych. Maj posta p cherzyków (o wielko ci 0. Wzór na st enie molowe jest nast puj cy: Cm ± st enie molowe n ± liczba moli V . Sk adniki aktywne rozpuszczalne w wodzie transportowane s we wn trzu liposomy(w j drze) a rozpuszczalne w t uszczach mi dzy podwójnymi warstwami liposomy. p cherzyki fosfolipidowe -kuliste struktury powstaj ce samoistnie z fosfolipidów. we krwi oraz s produkowane przemys owo. 5 nm.na st enie procentowe i molowe. e znamy st enie procentowe danego roztworu.obj to Je eli uwzgl dnimy. Mo emy przeliczy st enie roztworu ± cz c oba wzory. a otoczonych podwójn warstw lipidow o grubo ci ok.01-1 m) wype nionych wod (lub wodnym roztworem). Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do b on biologicznych. z kolei wzór na st enie procentowe ma posta Ä 96 . Znalaz y zastosowanie jako no niki substancji aktywnych zawartych w kosmetykach do g bszych warstw skóry. Za ó my. np. e liczba moli stanowi stosunek masy substancji do jej masy molowej to otrzymujemy . a chcemy obliczy jego st enie molowe. 173.Liposomy.

Stosuje si te j do oczyszczania i zat ania cieków przemys owych. odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wy szym st eniu substancji rozpuszczonej do roztworu o st eniu ni szym. Roztwory buforowe nie zmieniaj praktycznie odczynu (pH) podczas rozcie czania lub po dodaniu pewnych ilo ci mocnej zasady lub mocnego kwasu. a tak e po dodaniu do roztworu niewielkich ilo ci mocnego kwasu lub mocnej zasady. zapewniaj c ci le okre lon kwasowo rodowiska . Znaj c sposób ilo ciowego opisania sk adu roztworu. 97 . Cech charakterystyczn roztworów buforowych jest brak zauwa alnych zmian odczynu roztworu podczas rozcie czania roztworu. gdy proces zachodzi bez przemiany fazowej. 174. Odwrócona osmoza ± wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez b on pó przepuszczaln rozdzielaj c dwa roztwory o ró nym st eniu. szczególnie pochodz cych z przemys u spo ywczego.Otrzymany wynik podstawiamy w miejsce ms do wzoru na st enie molowe Ä Do przeliczania st enie procentowego na molowe i odwrotnie niezb dna jest znajomo podanym st eniu. g sto ci (d) o Przygotowywanie roztworów o okre lonych st eniach. W tym celu trzeba widzie jakich u y ilo ci substancji rozpuszczalnej i rozpuszczalnika. Roztwory buforowe to najcz ciej mieszanina sk adaj ca si z roztworu s abego kwasu i jego soli z mocn zasad lub roztworu s abej zasady i jej soli z mocnym kwasem. Woda wyprodukowana na zasadzie odwróconej osmozy jest odpowiednia dla wykorzystania w dziedzinach przemys u gdzie wymaga si u ywania absolutnie czystej wody. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ciekach. Charakteryzuj si one okre lonym st eniem jonów wodorowych i s u do otrzymywania okre lonego odczynu roztworów. mycia twarzy i z bów Przy u yciu osmozy odwróconej uzyskuje si wysokiej jako ci wod demineralizowan z du ymi mo liwo ciami zastosowania. papierniczego i galwanicznego. Odwrócona osmoza jest podstaw jednej z metod odsalania wody morskiej. 175. czyli prowadzi do zwi kszenia ró nicy st e obu roztworów. zmieniaj c si w bardzo w skim zakresie. Roztwory buforowe odgrywaj wa n rol w procesach biochemicznych organiz mów ro linnych i zwierz cych. Woda osmotyczna doskonale nadaje si do piel gnacji delikatnej skóry niemowl t. Do obliczenia tych ilo ci wykorzystujemy przekszta cone wzory na st enie procentowe i molowe. równie w laboratorium. W przeciwie stwie do osmozy spontanicznej. mo emy sporz dzi roztwór o okre lonym st eniu procentowym i molowym. G ówn zalet tej metody jest stosunkowo ma e zu ycie energii.

przez redniowiecze. pojawiaj si w ka dym z jej elementów.Estetyka 176. Warto ci estetyczne istniej w obr bie sytuacji estetycznej. W adys aw Tatarkiewicz móg pisa histori estetyki od staro ytno ci. w swojej ksi ce Pt. b d koncepcje powstaj ce poza paradygmatem estetyki jako ga zi filozofii wiadomej swoich metod i celów poznawczych. St d te np. a zarazem zaspokaja najg bsze t sknoty za tym.estetyk jako wiedz o pi knie i sztuce. a odbiorca odczytuje warto ci w do wiadczeniu estetycznym. powoduj c ich wzajemn do siebie przynale no do tego stopnia. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisa relacje pomi dzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej. jednak ostatecznie zrywa on z epistemologicznie rozumianym poj ciem estetyki i k adzie podwaliny pod now ga filozofii . warto ci niezwykle subiektywn . artystów i twórców doktryn artystycznych przy okazji omawiania innych zagadnie . W schemacie sytuacji estetycznej warto estetyczna pe ni rol narz dzia: Äto w a nie warto estetyczna wi e wymienione trzy podstawowe elementy [twórca. co doskona e. Od czasów Kanta estetyka funkcjonuje jako "regularna" dziedzina filozoficzna. Estetyka powsta a jako jedna z dyscyplin filozofii i w tym sensie jest okre lana jako nauka o pi knie. Uderza go wtedy wspania o i harmonia. Estetyka jest najm odsz dziedzin filozofii. dzie o sztuki. ró norodno i jednolito ± co . sytuacj estetyczn . chocia samo poj cie estetyki jako dziedziny wiedzy w owych epokach nie istnia o. przekonanie. w polskiej literaturze najprecyzyjniej opisa a to Maria Go aszewska. 177. spostrzeganie. Warto ci estetyczne-geneza i rodzaje warto ci estetycznych ÄWe my pod uwag powszechnie znan sytuacj . odbiorca] w jednolit ca o . M. ani te w oderwaniu od zagadnienia warto ci". proces twórczy. Rozró nienie mi dzy estetyk explicite i implicite z pewno ci nie jest wystarczaj co jasne. Estetyka jako nauka o pi knie. kszta tuj sytuacj jako ca o i przejawiaj si dzi ki d eniom cz owieka do przezwyci enia opozycji tkwi cych w rzeczywisto ci. Pod poj ciem estetyki implicite natomiast rozumie si b d wszelkie pogl dy na temat pi kna i sztuki. kojarzy si z kategori estetyczn i etyczn . dzie o realizuje warto ci. które pojawia y si u filozofów. e nie daj si w pe ni poj ani okre li w oderwaniu od innych elementów sytuacji estetycznej. odbiorca. dzie o sztuki. wiedza czy uzasadnienie). Autor kreuje w dziele te warto ci. proces percepcji sztuki oraz warto ci estetyczne. W ramy sytuacji estetycznej wchodz artysta (twórca). co przerasta jego oczekiwania. gdzie opisano estetyk jako nauk zajmuj c si tzw. gdy cz owiek zachwyca si przedmiotami sztuki czy natury. 98 . Problemem jest zakres jaki ma obejmowa . Wszystkie elementy sytuacji s od warto ci uzale nione. Pi kno jest poj ciem wzgl dnym. które dostrzega w wiecie (istniej one niezale nie). ale jako istniej ce na jej gruncie i przejawiaj ce si w stworzonych dzie ach sztuki. czyli traktowa j jako ga epistemologii(dzia filozofii zajmuj cy si relacjami mi dzy poznawaniem. poznaniem a rzeczywisto ci . W XVIII wieku za sprawa Aleksandra Gottlieba Baumgartena pojawi o si poj cie estetyki explicite. Baumgartem wyznaczy jej zadanie opisywania procesów poznawczych. ani byty ogólne. Mówi si wtedy zazwyczaj o pi knie´. Go aszewska: wiadomo pi kna Warto ci w sytuacji estetycznej nie s pojmowane jako byty same w sobie ani idee. Epistemologia rozwa a poj cia takie jak: prawda. Estetyk tak samo rozumia Immanuel Kant. ÄZarys estetyki´. a po XVIII wiek. s d.

Platon. Sztuka klasyczna utrzymywa a harmoni obu elementów: matematycznego i organicznego. twórca. jedno sk adników). a dzie o sztuki posiada i ma mo liwo udost pnienia warto ci odbiorcy. odpowiada estetyka. znajduj cych si w spokoju i równowadze. e 99 . jedyna lecznicza. A tak e by a estetyk prostoty. e pozostaj wzgl dem siebie w cis ej wspó zale no ci. tzn. estetyce psychofizycznej ± ca a filozoficzna teoria sztuki Sokratesa tak samo. zjednoczenie. ÄUczta´ napisa : ÄJe eli dla czego warto y cz owiekowi. ceni c prostot wy ej od bogactwa. w trakcie trwania procesu twórczego doprowadza do powstania dzie a sztuki zawieraj cego warto . 178. proporcji i skali istot ywych. Pewne rysy tej estetyki pozosta y trwale w sztuce i teorii greckiej. Klasyczne i wspó czesne uj cie estetyki Podstaw klasycznego pi kna by a estetyka form kanonicznych oparta na przekonaniu. inna od wszystkich. Pitagorejczycy nie pos ugiwali si terminem pi kno. czyli warto ci estetyczn . maj ca zadanie naukowe. a w szczególno ci ludzkich. e najwi ksze pi kno wyst puje w formach. Pi kno. le a a przede wszystkim w jedno ci i harmonii duszy i cia a. Po drugie estetyk t cechowa o uprzywilejowanie form organicznych. Dobr muzyk mo na dusz ulepsza . prze wiadczenie. jak Arystotelesa. Estetyce tej. za z muzyk mo na j psu . pomimo tego. Po trzecie estetyka sztuki klasycznej by a realistyczna. Po pi te ± by a to estetyka pi kna psychofizycznego. pi kna formy i zarazem tre ci. twórca i dzie o sztuki. Jej podstawowymi czynnikami s : odbiorca. wiat cz owieka i warto ci estetyczne. to dla ogl dania pi kna´ (pojmowanego jako najwy sze z warto ci). e sztuka pi kno swe czerpie z natury. a tak e rodzaj zwi zku z nadrz dnym wyznacznikiem sytuacji. Inne natomiast ko czy y si wraz z er klasyczn . W Grecji muzyka by a traktowana jako sztuka wyj tkowa. Drugie uj cie klasycznego pi kna któremu warto si przyjrze znalaz o swoje odbicie w pogl dach Platona. zarazem duchowego i fizycznego. a tylko na dalekim planie estetyczne. zgodno . obiektywnie doskona e proporcje. twórca. uwa a . jedyna ekspresyjna. e pi kno obiektywne polega na liczbie i mierze. o które zabiega a. e istnieje obiektywne pi kno.M. S dzono. nie mo e te i nie potrzebuje pi kna natury przeciwstawia innego pi kna artystycznego. bo ujawnia prawa rz dz ce wiatem. które stanowi wyznacznik sytuacji estetycznej. Odbiorca dostrzega i wspó tworzy warto estetyczn . w swoim dialogu pt. posiadaj odmienny sposób istnienia. Poprzez stosunek do warto ci estetycznych. jak sformu owali ówcze ni filozofowie: estetyce matematycznej da a wyraz teoria pitagorejska. najwy ej stawiaj ca pi kno form zatrzymanych w ruchu. ywi a przekonanie. kolejno s rozpatrywane jej elementy. Go aszewska przedstawia schemat sytuacji estetycznej jako ogólny model teoretyczny w estetyce. zawartej w sztuce klasycznej. odbiorca. Na temat estetyki najwcze niej wypowiedzieli si doryccy filozofowie ze szko y pitagorejskiej. a tak e moralne. która mówi e muzyka jest pot g dzia aj c na dusz . Pitagorejczycy wysnuli równie teori . Platon pi kno rozumia obiektywnie. dzie o sztuki. lecz terminem Äharmonia´ (zestrój. Sk adniki sytuacji estetycznej. Po czwarte by a to estetyka statyczna.

Wi kszo rze b greckich powsta a w zwi zku z potrzebami religijnymi. l 179. n. ma wi c mo liwo swobodnego wyboru tego. Od po owy V w. wszelkie mo liwe nurty filozoficzne odciskaj swoje pi tno na estetyce. fenomenologiczna. ekologiczna czy neuroestetyka. Grecy uto samiali jednak kultur fizyczn . Cia o w formach kultury masowej: a) cia o w sztuce staro ytnej Grecji. Na szczególn uwag zas uguj koncepcje estetyki neopragmatycznej i anestetyki. a nie subiektywn na nie reakcj ludzi.e. wedle. Obowi zywa a zasada kalos. Na przestrzeni XX wieku pojawia y si : estetyka pragmatyczna. filozofia dialogu czy personalizm w etyce. zw aszcza marmurem. By to efekt g bokich zmian w kulturze. Nie jest to tylko kwestia ró nicy pokole pomi dzy oceniaj cymi. e bardzo atwo zakwestionowa ka d z nich. da y podwaliny pod wspó czesn estetyk . (180) Cia o jako rze ba. warto ciowe. Grecka rze ba przesz a wielk ewolucj w VI w p. nie ograniczano si jedynie do kultu cia a. lecz problem indywidualnej oceny. estetyka transkulturowa. marksistowska. opieraj c si na za o eniach innej .khagatos. co w pe ni zaspokoi jego potrzeby estetyczne. Drog przez niego wskazywan poszli 100 . Arty ci greccy pos ugiwali si zarówno br zem jak i rozmaitymi rodzajami kamieni. co pi kne musia o by tak e dobre. To. jest wstr tne i niewarte uwagi na drugiego. odmiennej w sposobie wyrazu . Mo na powiedzie e zarówno grecka filozofia. Wspó czesny cz owiek jest wprost zalewany mas ró nych rodzajów literatury. Figury by y statyczne.n. rze biarze jednak szybko osi gn li umiej tno swobodnego i dok adnego przedstawiania ludzkich postaci. Ta mnogo estetyk doprowadza do tego. by o pi kne. Kategorii pi kna u ywa si dzisiaj cz ciej w j zyku potocznym ni na gruncie estetyki. St d estetyka jest dzisiaj raczej filozofi sztuki. Wspó cze ni arty ci podchodz do pi kna z dystansem i ironi . fascynowa rze biarzy problem przedstawiania cz owieka w ruchu.e. jego sprawdzianem jest wrodzony zmys pi kna. rze biarzy oraz architektów epok nowo ytnych. w asno ci rzeczy pi knych. czy malarskich. a nie nauk o pi knie.e. tworz c kanon klasycznego pi kna. \"Obna anie\" natomiast pos gów kobiecych nast pi o pó niej. p. nie wszystko co nam si podoba. przyzwyczajaj cy Hellenów do ogl dania nagich cia . dobra i pi kna. której postacie m skie zarówno bogów jak i ludzi przedstawiano nago. Zwi zek z kultem mia istotne znaczenie dla charakteru i tematyki dzie a do po owy IV w. Na charakter greckiej rze by wp yn w sposób decyduj cy sport.pi kno nie ogranicza si do rzeczy zmys owych. Pierwsze dzie a by y sztywne i nieporadne. to za co dobre. poczynaj c od IV w. Ale czy sztuk mo na zdefiniowa atwiej ni pi kno? Cz owiek wspó czesny odbiera pi kno w sposób bardzo subiektywny.n. e jest w asno ci obiektywn . jak np.e. Do rze biarzy nale a o wykonanie pos gów kultowych bóstw. sztywno krocz ce lub siedz ce. nie maj ce indywidualnych rysów twarzy. jest naprawd pi kne niekiedy ma tylko pozory pi kna. ale zwrócona ku cz owiekowi. Ma za to miejsce sytuacja odwrotna. nagrobków. kiedy to powstanie sztuka nie s u ca bogom. Rozwija si tzw. a nie przelotne uczucie przyjemno ci. jak i literatura oraz sztuka. Estetyka XX wieku W ramach estetyki nie pojawi si aden nowy pr d filozoficzny. Pod jego wp ywem ukszta towa a si konwencja. stylów muzycznych. Nigdy nie rozdzielano tych dwóch warto ci. której w Polsce g ównym przedstawicielem i popularyzatorem jest Krystyna Wilkoszewska. to co jest pi kne dla jednego . kult pi knego cia a z pi knem umys u.n. Jednym z najwcze niejszych a zarazem najwybitniejszym dzie wiadcz cych o poszukiwaniach w tym kierunku by Dyskobol Myrona. p. b d cy inspiracj i natchnieniem wielu poetów. p askorze b zdobi cych wi tynie. feministyczna. literatów.

e. grochu i miodu. którymi wyk adali ciany domów najbogatsi. tzw. e malowid ami ciennymi ozdabiano gmachy publiczne.e. Ceramika malowana zajmowa a w twórczo ci artystycznej Greków takie miejsce. Malowano nawet ca e sceny. Z tych czasów pochodzi równie sauna rzymska. które tworzyli. ból. W okresie hellenistycznym powsta a moda na imitowanie kolorowych p yt marmurowych.) wysoko rozwin a si kultura k pieli. obrazuj ce cierpienie. Bardzo d ugo postacie by y nacechowane godno ci . by y centrami higieny. powag . w którym do sztuki zakradaj si emocje. Arty ci przeczuwali prawa perspektywy. i inne b) Estetyczne gusty staro ytnych Rzymian (cialo). Oczywi cie te pi kne naczynia by y przedmiotem zbytku. a nawet podejmowania politycznych decyzji. spokojem. Nieszcz snemu dzia aniu czasu. Rzemie lnicy wiadomi byli warto ci dzie . u ywano ich w czasie uczt i chwalono si nimi przed go mi. Garncarze potrafili nie tylko powo a do ycia przeró ne naczynia o doskona ych kszta tach. do 500 r n. W sztuce rzymskiej wyst powa o g ównie malarstwo cienne. jednobarwnych powierzchni. ale nie do ko ca je rozumieli. który ci le okre la godziny k pieli chorych. a nie rzymskie. W okresie klasycznym malarstwo zacz o odtwarza naturalny kolor postaci. Innym efektem ewolucji rze by greckiej by a stopniowa indywidualizacja twarzy. który pozbawi y nas tylu arcydzie opar y si szcz liwie malowane naczynia wype niaj ce dzi galerie sztuki staro ytnej ca ego wiata. w miar up ywu czasu rós stopie szczegó owo ci i poprawno ci przedstawie .nast pnie arty ci. Porady kosmetyczne mo emy spotka w najwybitniejszych dzie ach literackich tego okresu. cienkich ciankach. 101 .n. Tworzono je z motywów geometrycznych stylizowanych rysunków ro lin i zwierz t. cho najcz ciej istnia podzia . Rzymianie z wy szych sfer ca ymi dniami przebywali w termach. dost pnych dla wszystkich. ale ozdabiali je pokrywaj c barwn i skomplikowan dekoracj . najcz ciej ilustruj ce popularne mity. Cia o w malarstwie: Nie zachowa y si prawie adne zabytki malarstwa greckiego. po czyli je ci le z higien cia a. nienawi . historyczne. Rozkwit kosmetyki przypada w Rzymie na okres upadku obyczajów. Razem z gwa townym ruchem na twarzach pos gów pojawi y si te uczucia: ekstaza. rodzajowe oraz martwe natury. K piel stanowi a okazj do spotka towarzyskich. (181) Dbanie o cia o: Rzymianie przej li zasady kosmetyki od Greków. Znano recept na krem odm adzaj cy z o ony z jaj. ludzkich postaci. zarówno ludzi wolnych jak i niewolników. Tematyka obejmowa a sceny mitologiczne. spokojne i harmonijnym u miechu. wk adano zmar ym do grobu. Znane by o równie malarstwo sztalugowe. jakie nie zyska a w innych cywilizacjach. Wiadomo.. W Staro ytnym Rzymie (od 500 r p. Pojawiaj si sceny bardziej gwa towne. rado . dla bogaczy i biednych o okre lonych godzinach. Pocz tkowo obrazy budowano z p askich. opatrywali je niekiedy swoimi podpisami. Termy. postaci s ju nie tylko stateczne. W du ej mierze zosta o ono ukszta towane przez malarstwo greckie. ale i ca e grupy postaci w ruchu i to w ruchu gwa townym. Thermae albo balnea by y to a nie z o one na kompleks obiektów ulokowanych na rozleg ym terenie. doskonale wypalane. które d y o do iluzyjnego oddania natury. rado uczucia. którzy nie tylko tworzyli pojedyncze pos gi. W zasadzie termy by y dost pne dla wszystkich. Ten czas rozwoju rze by to tak e moment.

by y cenione ze wzgl du na mi kko atwo Chin. Tkaniny z których szyto ubrania by y ró ne. który by importow any z Fryzury i bizuteria: Kobiety w Rzymie nie zna y adnych rodzajów kapeluszy ani chustek. W a ciwe u o enie togi wymaga o niebywa ego kunsztu i wprawy. bez r kawów albo z r kawami krótkimi. dostosowywa o si uczesania do typu urody. Ubo sze Rzymianki zamiast mleka u ywa y serwatki. Odwieczny j zyk fryzur znany by w Rzymie i jest aktualny do dzi . w teatrze u ywa y parasoli i wachlarzy. Dziewcz ta chodzi y bez nakrycia g owy.e. W czasach cesarstwa zapomniano o fryzurach z prostym przedzia kiem po rodku g owy. Warkocze kojarz si z przyzwoito ci . Od II w. a wymuskane koki . aby tym samym zjedna sobie lud rzymski ÄZwyk ´ k piel w wodzie zamo ne Rzymianki zast powa y cz sto drog k piel w kozim lub o lim mleku. któr trzeba by o za o y . Tunik nosi o si w domu. które nosi a Messalina. Rzymianka po wi ca a wiele czasu piel gnowaniu urody. kobiety zam ne na ulicy nasuwa y na g ow pall . wci pi kna i m oda. Kobiety w Rzymie nie nosi y nakry g owy. 102 . równa. Jednak we wczesnym okresie cesarstwa jeszcze by y stosowane tkaniny we niane. Paznokcie barwi a na czarno. Zamo ne panie przeznacza y wiele czasu i pieni dzy na uk adanie w osów. poniewa szczególnie dba y o fryzury. W Rzymie kobiety lubi y si stroi wed ug okre lonej mody. co poprzedni by o uznawane za przejaw zniewie cia o ci. W czasie podró y. w kolorze bia ym. zdobione z otymi fr dzlami (wp yw mody orientalnej).kobiet i m czyzn. Moda w tej dziedzinie zmienia a si . Wzorem kobiety by a Messalina. Znano i wykorzystywano równie tkaniny z ró nokolorowego jedwabiu.e. i farbowania. czyli swego rodzaju koszula z o ona z dwóch we nianych kawa ków. m dra. Ubiory Najwa niejszym elementem codziennego stroju Rzymianina by a tunika.70 ±3 m i d ugo ci 5-6 m. jak i o owini tych wokó g owy warkoczach noszonych przez Liwie. goli a ca e cia o. sporz dza a z czystej lanoliny (t uszcz otrzymywany z owczej we ny ± stosowany w kosmetykach po dzie dzisiejszy) ma ci i kremy. Na noc stosowa a maseczki z chleba. By a to d uga. si gaj c kostek (aby uzyska odpowiedni d ugo tuniki. gdy wychodzi o si na ulic . W zale no ci od pe nionego urz du tuniki by y ozdabiane i haftowane w ró ny sposób (np. tuniki ekwitów mia y dwa przetykane purpurowe pasy na przodzie). Tog tworzy pas we nianego materia u o szeroko ci ok. dojrza a. o koku. Zast piono je skomplikowanymi fryzurami. albo du p acht prostok tnej lub kwadratowej tkaniny z o on wzd u i spi t na ramionach. n. Nosi a ods oni te ramiona i szyj . produktu otrzymywanego przy wyrobie serów. Tradycyjny strój kobiety rzymskiej sk ada si ze staniczka lub opaski podtrzymuj cej piersi. Okresowo by a znoszona przez cesarza w drodze aski.n. z koszuli i w a ciwej szaty ±stoli. si gaj ca do po owy ydek. o zaokr glonych ko cach. Stosowa a wonne k piele. matrona. ci gani ja paskiem i wyrzucano j nad pasek).2.. Tunik z d ugimi r kawami zacz to u ywa w III w. które kry y defekty. ale szybko zacz y wychodzi z mody i pojawi y si tkaniny lniane-bardzo delikatne. najcz ciej bawe niane. Od dawna intuicyjnie wyczuwano erotyczny podtekst fryzur. W osy farbowa a na jasno (sokiem z pigwy). przedzia ek z pedanteri . szeroka suknia ci gana paskiem podobnie jak tunika.z pretensjonalno ci . Za strój Äw z ym tonie´ dla m czyzny uwa ano tak e tunik bardzo d ug . Op ata za korzystanie z term by a bardzo niska. Na nie zak ada y szal. Rzymskie patrycjuszki nosi y tuniki z kosztownego jedwabiu. a na dzie ozdobne pudry. Na czo o nak ada a ozdobne plastry. dlatego zajmowali si t czynno ci specjalni niewolnicy ± garderobiani. jej uzupe nieniem by a toga. pojawi y si tkaniny bawe niane sprowadzane z Indii .

pudruj c sproszkowan kred . W osy zaplatano i zakr cano w misterne loki za pomoc rozgrzanych szczypiec. podobnego do koturnu kobiecego jakie nosi y kobiety greckie. biust. kosztowne agrafy. -inspiracje sztuk japo sk . ró owo osadem z czerwonego wina lub barwnikiem ro linnym fukus Rzymianki przyozdabia y cia o w kosztowne stroje i bi uteri . z otymi siateczkami. S abszym echem przechodzi secesja w malarstwie. z ocone. ramiona. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego s : -p ynne. Secesja jest to styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesi ciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku. aby uzyska jasny lub rudy odcie w osów.fryzjerki ornatrix. Wargi i policzki malowano na czerwono. obr cze na nogach. W u ywaniu obuwia kobiecego obowi zywa y pewne zwyczaje. kolczyki. aby wydawa y si ja niejsze. albo zdobione z oconymi blaszkami. -asymetria. ESTETYKA 185. u ywa y ró nych rodków. faliste linie. -ornamentacja zwierz co-ro linna. rumianem i ó tko jaj. Wi c Rzymianki stara y si rozja ni swoje ciemne w osy. upinano szpilami z ko ci lub ko ci s oniowej. rze by i grafiki. bransolety. szpilki z ko ci s oniowej do w osów. Nast pnie malowano oczy popio em lub antymonem. Formy cia a w sztuce na prze omie wieków XIX i XX. W domu mog a nosi sanda y z barwnej skórki. -swobodne uk ady kompozycyjne. Wyroby ze z ota czono z per ami lub szlachetnymi kamieniami. Dostojna femina stolata nie mog a u ywa na ulicy innego obuwia. Szyto je z delikatnej skórki lub tkanin. przytrzymywano je wst kami. poniewa modna by a wówczas jasna. opaski wysadzane szlachetnymi kamieniami do w osów. Rzymianie posypywali w osy tak e sproszkowanym z otem. Z biegiem czasu szewcy nabrali wprawy w szyciu ozdobnych sanda ów. Sanda y kobiece mia y cz sto wysok podeszw . architektury wn trz. takich jak henna. Kobiety zak ada y eleganckie sanda y robione ze skóry. prawie bia a cera. naszyjniki. -p aszczyznowo i linearyzm -subtelna pastelowa kolorystyka (dominowa a biel) 103 . Najpierw wybiela y twarz. Najcz ciej noszono pier cienie. Kobiety u ywa y ró nych substancji do makija u. jak pe nego. Byty ozdabiane drogimi kamieniami.U o enie tych ogromnych fryzur wymaga o pomocy i najcz ciej czesa y niewolnice. W ówczesnych czasach idea em pi kna by y jasne w osy Germanów. a w szczególno ci rzemios a artystycznego. sznurami pere . Barw obuwia dostosowywano do stroju lub je kontrastowano z kolorami ubiorów. W staro ytnym Rzymie by o kilka rodzajów obuwia. zaliczany w ramy modernizmu. Istot secesji by o d enie do stylowej jedno ci sztuki dzi ki czeniu dzia a w ró nych jej dziedzinach. uk adano tak e wysoko. kosztownymi opaskami. Przechowywa y je w ma ych buteleczkach i naczy kach. W tym celu godzinami przebywa y na s o cu.

pi kne jest to. Kategoria estetyczna. by y kwintesencj dekoracyjnego stylu secesyjnego. Przybieraj c cz sto postawy omdlewaj ce. Jedn z ulubionych postaci by a biblijna Salome. Klimt 186. Z tego wzgl du w dzisiejszej estetyce zamiast o pi knie mówi si raczej o warto ci estetycznej lub artystycznej. W osy s d ugie . W estetyce antycznej kategoriami estetycznymi by y pi kno. Pi kno to tak e wysoka warto moralna wykazywana przez dan osob . które podobnie jak p dy ro linne dawaj sposobno do komponowania krzywolinijnych. ÄReklama Job´ A.W wiecie secesji spotyka si postacie ludzkie (niemal wy cznie kobiety). Lubiono przedstawia kobiety fatalne . Królowa a asymetria . wy ania y si z popielniczek. d wi ków. Obrazy pi kna cia a we wspó czesnych mediach kultury masowej. Styl secesji wykreowa nowy idea urody kobiecej . abstrakcyjnych uk adów dekoracyjnych. Najwybitniejsi malarze secesyjni to: Gustaw Klimt i Aubrey Beardsley Natomiast plakaty Alfonsa Muchy ukszta towa y charakterystyczny typ postaci kobiecej. W encyklopedii pi kno jest uj te jako podstawowa warto ciuj ca kategoria estetyczna. Nagie kobiety pojawia y si na fasadach budowli. Pi kno cia a. te . sposób przedstawienia. ulegaj zmianom w zale no ci od epoki. oplata y ramionami i w osami wylewy wazonów. wdzi k. najlepiej rude lub czarne. wznios o . kszta t mi y dla oka (wg Platona). nast pnie wymieniano tragizm. które mia y destrukcyjny wp yw na m czyzn . ale nigdy nie by o okre leniem jednoznacznym. puszyste . co jest przyjemne dla oczu i uszu (wg sofistów). przywodzi y erotyczne skojarzenia. Mucha ÄDanae´ G. pi kno stanowi warto naczeln . grotesk . u yteczno . które pojmowano jako celowo . patos. harmonia barw. Pogo za pi knem trwa od wieków. faluj ce . 187. budzi zachwyt. ironi . który sprawia. sylwetki smuk e i strzeliste. Jest to zespó cech: proporcja kszta tów. wyra a stosunek do niego i wzbudza odpowiedni reakcj u odbiorcy ± prze ycie estetyczne. jakby pe ne mi osnej t sknoty. które nadaje przedmiotowi okre lon warto estetyczn . smuk a i wiotka w talii. W estetyce rozumianej jako nauka o pi knie. Wspó cze nie tocz si spory wokó materialnych tre ci pi kna oraz zwi zanych z nim zagadnie . Kategorie estetyczne w literaturze s podstaw klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej. e co si podoba. wspó czesna estetyka wyró nia brzydot . 104 . jako wspó czesna kategoria estetyczna. Kobieta secesji by a krucha . Pi kno cia a jest od dawna w kulturze Zachodu uwa ane za jedn z najwy szych warto ci. komizm (charakterystyczne dla dramatu).

105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful