Kosmetologia piel gnacyjna

112. NMF i TEWL ± omów sk ad i zastosowanie w kosmetyce. NMF- naturalny czynnik nawil aj cy utrzymania nawodnienia warstwy rogowej, zawiera: wolne aminokwasy(40%) zw aszcza seryn i cytrulin ; kwas pirolidowokarboksylowy lub kwas piroglutaminowy (PCA) (12%), mocznik (7%), mleczany (12%), sk adniki mineralne (Cl+, Na+, K+, Ca+, Mg) (18%); cukry (3,5%) fruktoza, mannoza, galaktoza. Sk ad ten warunkuje zatrzymanie wilgoci w naskórku, przez co NMF uznaje si za czynnik uelastyczniaj cy skór . W przypadku jego niedoboru naskórek staje si suchy, a w konsekwencji pop kany oraz pokryty drobnymi zmarszczkami i fa dkami. Kosmetyki które zawieraj NMF s najbardziej efektywnie nawil aj cymi i odm adzaj cymi skór . TEWL- przeznaskórkowa utraty wody okre la ilo wody traconej przez skór , ale nie wlicza si wody utraconej z potem. Uszkodzenie którejkolwiek ze sk adowych naskórka powoduje zwi kszenie przez naskórkowej utraty wody, prowadz c do zmian w postaci nadmiernego rogowacenia skóry, charakteryzuj cych si sucho ci , uszczeniem, szorstko ci , p kni ciami i towarzysz cym wi dem. Zwi zki nawil aj ce w po czeniu ze sk adnikami okluzyjnymi, stosowane jedynie jako sk adniki nawil aj ce mog zwi ksza TEWL. rodki nawil aj ce o dzia aniu okluzyjnym: -wazelina- szybko zmniejsza TEWL o 99%, -olej mineralny- zmniejsza TEWL o ok.40%, -parafina p ynna- tworzy warstw ochronn , zmniejsza TEWL, -Dimeticon- zmniejsza TEWL bez uczucia t ustej skóry. 113. Jonoforeza i sonoforeza ± wymie i omów substancje aktywne u ywane w kosmetyce. Jonoforeza- zabieg z u yciem elektrycznego pr du sta ego, który pomaga wprowadzi do organizmu przez skór substancje aktywne (leki, preparaty kosmetyczne). Anoda +, katoda -. Skóra do zabiegu powinna by dobrze odt uszczona. U ywa si zazwyczaj gotowych substancji- ampu ek. Chlorek wapnia- dzia anie agodz ce, odczulaj ce, zmi kczaj ce, przyspiesza regeneracj tkanek, stosowany w seriach do skór naczyniowych z cauperos , tr dzikiem ró owatym, nerwic naczyniowo- ruchow skóry. Jodek potasu-silnie oddzia uje na tkank czna, wskazany dla skór z bliznami, bliznowcami, zgrubienia cznotkankowe, zrosty, ale zbyt du e podawanie mo e pog bi nadczynno tarczycy, przy tej chorobie. Witamina C- uelastycznienie cianki naczy , wzmaga odporno . Wykonuje si przy odmro eniach, tr dziku pospolitym, ró owatym, przebarwieniach, zwiotczeniu skóry. R-r sody oczyszczonej- dzia anie zmi kczaj ce, przeciwzapalne, anty ojotokowe, bakteriobójcze, stosowane w leczeniu ojotoku, tr dziku pospolitego. Siarczan cynku (anoda +)- w trudno goj cych si ranach, dro d yce paznokci Siarczan miedzi (anoda +)- ci gaj ce i odka aj ce, w grzybicy d oni i stóp Salicylan sodu (katoda -)- zwi ksza przepuszczalno naczy w osowatych, zmniejsza odczyny zapalne i objawy bólowe, tr dzik pospolity, ojotok, odmro enia Chlorowodorek prokainy (anoda +)- rozszerza naczynia w osowate, znosi napi cie cian naczy t tniczych, dzia a od ywczo, przeciwbólowo; nerwobóle, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie korzo nków Jonoforez wykonujemy co 2-3 dni, góra 10 zabiegów. Przeciwwskazania: -du e rany -uczulenie na pr d sta y -rozrusznik -nieregularne ci nienie -stany zapalne migda ów -oko oz bowe stany zapalne -tendencja do zatoru -gor czka Sonoforeza- jest to metoda, która wykorzystuje wibracje ultrad wi kowe do dzia ania na g bsze warstwy skóry poprzez stymuluj cy mikromasa . Sonoforeza to przede wszystkim relaksuj cy masa oraz niezwykle wydajny sposób wt aczania w g b skóry substancji od ywczych oraz aktywnych. Podczas zabiegu wytwarzane jest ciep o wewn trz skóry, które penetruje tkanki. Sonoforeza równie odpr a skór i mi nie poprzez g boki mikromasa , który poprawia przep yw krwi i limfy. W rezultacie poprawiony jest metabolizm komórek oraz ich regeneracja. Emitowane podczas zabiegu

1

ultrad wi ki przyczyniaj si do u atwienia penetracji substancjom leczniczym, które dzia aj : uszczelniaj c naczynia krwiono ne, lecz zmiany tr dzikowe, dotleniaj oraz kondycjonuj skór . Podczas zabiegu sonoforezy stosowane s ampu ki wype nione substancjami od ywczymi i aktywnymi. W profilaktyce przeciw rozszerzaniu si naczynek krwiono nych, najcz ciej u ywane s : - witamina K, - witamina PP, - wyci g z arniki górskiej, - wyci g z kasztanowca. Witamina K wp ywa pozytywnie na regulacj krzepni cia krwi, przez co likwiduje tzw. paj czki widoczne na skórze. Natomiast witamina PP uszczelnia naczynka krwiono ne, chroni c je przed p kaniem. Wyci g z arniki górskiej wspomaga kr enie krwi, niweluje zaczerwienia na skórze i wzmacnia naczynia krwiono ne. Wyci g z kasztanowca dzia a przeciwzapalnie, zmniejsza sk onno naczynek krwiono nych do p kania oraz intensywnie nawil a skór . Ponadto, usuwa on zm czenie i dog bnie nawil a skór . Sonoforeza jest bezpiecznym zabiegiem, niemniej jednak istniej pewne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia, s nimi: - choroby nowotworowe, - metalowy implanty w ciele, - choroby y , - niewydolno serca, - ci a.

114.Wymie dermatozy najcz ciej spotykane w gabinecie kosmetycznym. -tr dzik pospolity -kaszak -tr dzik ró owaty -rogowacenie mieszkowe - rosacea -piegi - uszczyca -mi czak zaka ny -grzybica -brodawki -blizny, bliznowacenie -w ókniaki -przebarwienia - ojotok -skóra atopowa -wyprysk -opryszczka -pokrzywka -zaskórnik -prosak 115. Cauperose i rosacea ± omów schorzenia i metody post powania w gabinecie kosmetycznym. Couperose - rozszerzone naczynka.
Rozszerzone czy te pop kane naczynka krwiono ne na twarzy mog by skutkiem nadu ywania k pieli s onecznych latem, przemarzni cia twarzy zim , nadmiernego wysi ku fizycznego lub objawem choroby o nazwie rosacea - tr dzik ró owaty. Krucho naczynek krwiono nych jest te czasem cech dziedziczn . Najcz stsz i najbardziej radykaln metod leczenia jest usuni cie pop kanych naczynek. Polega ona g ównie na zamkni ciu naczynek krwiono nych z obu stron poprzez przerwanie ich ci g o ci. Wybór metody zale y od rozleg o ci zmian i jej umiejscowienia. Najcz ciej stosuje si zabiegi: -Elektrokoagulacji -Kriochirurgii -Laserowego zamykania naczynek -Inne: jonoforeza, galwanokaustyka, elektroliza, termoliza

2

Zaleca si te stosowanie preparatów uszczelniaj cych ciany naczy w osowatych i zwi kszaj cych ich elastyczno , poprawiaj cych mikro kr enie i dzia aj cych przeciwzapalne.

Rosacea - tr dzik ró owaty jest chorob przewlek , ograniczon do skóry twarzy, rozwijaj c si na pod o u zaburze naczyniowych i ojotoku. Cz sto wyst powania wynosi 10-15% populacji, cz ciej choruj kobiety, natomiast ci sze postacie wyst puj u m czyzn. Jest dermatoz o wieloletnim przebiegu wyst puj c u ludzi dojrza ych, najcz ciej po 30 r. . Pierwszym stadium rozwoju tr dziku ró owatego jest rumie , który cechuje si napadowymi zaczerwienieniami pod wp ywem emocji, zmian temperatur, pikantnych posi ków, czy wypiciu alkoholu. W kolejnym etapie do utrwalonego rumienia do czaj si grudki i krostki. Wówczas potrzebna jest pomoc dermatologa. Posta przerostowa g ównie nosa dotyczy prawie wy cznie m czyzn i wymaga usuni cia zmian np. krioterapi . Prawdziwa przyczyna powstawania choroby nie jest do ko ca poznana. Wskazuje si na mechanizm immunologiczny, zaka enie roztoczem Demodex folliculorum oraz pewien udzia zaka eniem Helicobacter pylori.
Czynniki predysponuj ce: palenie papierosów, picie kawy i alkoholu, pikantne potrawy, stres, prom. UV, nag e zmiany temperatur, intensywne ciep o i mróz, ska enia rodowiska, nara enie na rodki chemiczne oraz niew a ciwa piel gnacja. Makija korekcyjny przy tr dziku ró owatym Korekt nak ada si na ca powierzchni zmiany, zazwyczaj na ko ci jarzmowe i nos. Tr dzik ró owaty jest trudn zmian do korygowania, ze wzgl du na ró ne tonacje kolorystyczne, od czerwonych po fio kowo fioletowe. Nale y miesza kolory i pami ta o zasadzie im mniej tym lepiej. W przypadku couperose i rosacea skór nale y traktowa zawsze jak wra liw . W piel gnacji nale y bezwzgl dnie unika myde zasadowych, toników i aktywnych kremów. Tonik nale y zast pi wod termaln . Powinno si chroni cer przed s o cem kremami ochronnymi z wysokimi filtrami, ale tak e przed wiatrem i mrozem. W gabinecie nale y zredukowa podra nienia, zaczerwienienia i zmiany naczyniowe, zregenerowa , wzmocni i odbudowa funkcj bariery naskórkowej. Kosmetyki dla cery wra liwej ze sk onno ci do rozszerzania i p kania naczy ± kremy z witaminami C, E, K, z olejem z wiesio ka, z avokado, z kwasem hialuronowym, z naturalnym czynnikiem nawil aj cym, dpantenolem.

116. Sklasyfikuj rodzaje masek kosmetycznych i omów wybranej sk ad i dzia anie.
Maska jako zabieg kosmetyczny jest jedn z najstarszych form upi kszania. Stosowanie ich w nowoczesnej kosmetyce staje si coraz bardziej popularne i jest nieodzownym zabiegiem lub cz ci zabiegu kosmetycznego. Nowoczesne maski daj przy umiej tnym doborze sk adników i prawid owym stosowaniu , efekt przewy szaj cy dzia anie kremów i innych preparatów kosmetycznych. Niektóre maski daj efekt natychmiastowy, ale krótkotrwa y, po innych widoczne zmiany uzyskuje si dopiero po kilkakrotnym zastosowaniu. Maski: Rozgrzewaj ce, ci gaj ce, zio owe, upi kszaj ce(porcelanowe), od ywcze, parafinowe, specjalne. Maski zio owe

3

alergiczne i zaka ne skóry. Do prawid owego wykonania masa u niezb dne s odpowiednie kremy. siemi lniane. zmiany skórne niewiadomego pochodzenia. stan ropny migda ów. nadczynno tarczycy (nie mo na masowa szyi). MODZEL ± jest to niezbyt wyra na odgraniczona zmiana polegaj ca na zgrubieniu skóry(hiperkeratozie) w miejscu przewlek ego dra nienia mechanicznego ± Powstaje w wyniku d ugotrwa ego ucisku jako reakcja obronna skóry ± Uraz mechaniczny(na r kach powstaj na skutek ci kiej pracy fizycznej. 20 minut. np. regeneruj cych) maj cych za zadanie podtrzymanie elastyczno ci skóry. Przeciwwskazania: stany zapalne. choroby psychiczne. 4 . a na stopach na skutek ucisku niedopasowanego obuwia) . Mo e poprzedza zabieg oczyszczania skóry. stany gor czkowe. Equisetum Arvense. Osoby go wykonuj ce. Przy skórach suchych i normalnych stosuje si wi cej zió z zawarto ci zwi zków luzowych i skrobi.Do powstania modzeli przyczynia si wrodzona sk onno do nadmiernego rogowacenia oraz zaburzenia nerwowo troficzne w przebiegu chorób neurologicznych OBJAWY: -Zgrubienia skóry niezbyt wyra nie odgraniczone -cz sto w charakterystycznych miejscach dla dzia aj cych czynników. wady serca. powstawaniu zmarszczek. u atwiaj c tym samym. najcz ciej jest kszta tu kolistego. uspokojenie. Przy skórach t ustych maski powinny zawiera zio a maj ce oprócz w a ciwo ci rozmi kczaj cych i agodz cych tak e bakteriobójcze i bakteriostatyczne. przemian materii i oczyszczenie organizmu z toksyn. Jest on stosowany w ró norakich celach (profilaktyczno-piel gnacyjnych. Semen Lini. Dodaje si do nich zio a pobudzaj ce. nale do grona wykwalifikowanych i dyplomowanych kosmetyczek. 117. barwy ó tej lub ó tobrunatnej . a co za tym idzie. odpr enie. go Wskazania: W a ciwie przeprowadzony masa kosmetyczny pobudza kr enie limfy. Masa kosmetyczny trwa ok. koncentraty. usuni cie z ba i zmiany ropne oko oz bowe. zapalenie y i wie e zakrzepy. skrzyp polny i sza wia. Relaks. czasem dolegliwo ci bólowe przy chodzeniu. uwzgl dniaj c w a ciwo ci indywidualne cery. ele. jak równie ró ne typu maseczki. Maska zio owa dla cery t ustej i mieszanej: SK AD: Kaolin. Sk adniki wg INCI: Magnesium Silicate. palce wio larza.Powinny by odpowiednio dobierane do rodzaju skóry.dolegliwo ci subiektywne. ró nych gruczo ów. kolana zakonników -obraz nadmiernego rogowacenia skóry na stopie. zaawansowana mia d yca naczy . wysokie nadci nienie t tnicze. korekcyjnych. czasem nieregularnego. 123. Masa kosmetyczny stosowany jest we wszelkiego rodzaju gabinetach i salonach kosmetycznych. guzki w przebiegu w z ów ch onnych. wskazania i przeciwwskazania. Masa kosmetyczny ± definicja.upo ledzenie czucia. Salvia Officialis. zapobiegaj c tym samym.

usuni cie zrogowacia ego naskórka za pomoc tary lub frezarki. jest schorzeniem wynikaj cym m. -powstaje wskutek ucisku np. W sk ad tych substancji wchodzi retinol w pe ni aktywny oraz produkty jego utleniania. zw aszcza za ciasnego. Uwa a si . ciasnych butów lub nieprawid owo ci anatomicznych OBJAWY: ó te kopulaste grudki oko o 5-6 mm z centralnym czopem lub rdzeniem co odró nia je od modzeli . W skrajnych przypadkach pojawia si stan zapalny torebki stawowej stawu ródstopno-palcowego palucha.Zazwyczaj s wra liwe na ucisk PALUCH KO LAWY . aktywuj zachodz ce w nim procesy i regeneruj jego warstwy. paluch nie jest ju wystarczaj co silnym punktem podparcia w czasie chodu. Pogarsza si wytrzyma o struktur stabilizuj cych stop . odgraniczona grudka hiperkeratolityczna z obecno ci czopa lub rdzenia w cz ci centralnej.zabieg obejmuj cy: zmycie lakieru z p ytki paznokciowej i opi owanie paznokci. wyg adzenie.NAGNIOTEK. hallux valgus). Natomiast spiczasty kszta t butów bezpo rednio powoduje ko lawe ustawienie palucha.( ac. Grup szczególnie zagro on s kobiety uprawiaj ce taniec klasyczny (balet) ze wzgl du na niefizjologiczne obci enia stóp w pointach. Do czynników predestynuj cych zaliczy nale y tak e oty o oraz stoj cy tryb ycia. Nierównomiernie rozk ada si ci ar cia a. zrogowacenia i p kni na pi tach. odcisków. e by wada mog a si rozwin musz istnie predyspozycje w budowie stopy. Wysoki obcas niew a ciwie skonstruowanego obuwia powoduje przeci enie przedniej cz ci stopy. 122 PEDICURE KOSMETYCZNY. ODCISK jest to najcz ciej ma a. Stan taki mo e by wskazaniem do leczenia operacyjnego. na wysokim obcasie lub o w skich noskach. natomiast obuwie powoduje nasilenie dolegliwo ci i przyspieszenie post pu deformacji Du rol w wyst powaniu wady (schorzenia) odgrywaj predyspozycje genetyczne. obrz k okolicy. wykazuje korzystny wp yw na skór . Retinoidy zawarte w kosmetykach s u uzupe nieniu niedoborów witaminy A w skórze przyczyniaj cych si do odnowy naskórka. Cz ciej wyst puje u kobiet. Witamina A znajduj ca si w kosmetykach w a ciwie dozowana. os abieniu ulegaj mi nie. co t umaczy si s abszym uk adem wi zad owo-torebkowym ich stóp. i mo e wyst pi równie przerost nasady dalszej pierwszej ko ci ródstopia. z noszenia obuwia. bolesno . czego skutkiem jest obni enie uku poprzecznego i w nast pstwie poszerzenie przodostopia (p askostopie poprzeczne).in. w osy i 5 . PEDICURE LECZNICZY-zabieg obejmuj cy czynno ci wykonywane przy pedicure kosmetycznym oraz rozszerzony o zabieg: usuwania modzeli. zako czony jest masa em(krem na stopy) i na o eniem lakieru na p ytk paznokciow . Pod wp ywem zniekszta ce zmienia si biomechanika stopy. korekt wrastaj cych paznokci 121 WITAMINA A Okre lenie witamina A dotyczy pewnych zwi zków naturalnych pochodzenia zwierz cego i ro linnego wykazuj cych aktywno biologiczn . Mniej zaawansowane zmiany podda si j na ogó leczeniu zachowawczemu polegaj cemu na noszeniu odpowiednich wk adek ortopedycznych oraz odprowadzaniu palucha na zewn trz przez umieszczenie specjalnych wk adów silikonowych mi dzy paluch a drugi palec.

Naturalny tokoferol skóry znajduje si w b onach komórkowych. Zaleca si j jako dodatek do preparatów stosowanych do ochrony przed s o cem i po opalaniu. Dzia anie preparatów kosmetycznych zawieraj cych Retinoidy na skór : -zmi kczanie naskórka -wyg adzanie powierzchni skóry -zmniejszenie rogowacenia naskórka -poprawa kolorytu skóry -odpowiednie nawil enie skóry -zwi kszenie zawarto ci protein. Witamina E przywraca skórze równowag i hamuje procesy starzenia. W kosmetyce wit. Nale y do tzw.paznokcie. E jest wa nym sk adnikiem piel gnacyjnym poprawiaj cym nawil enie i spr ysto skóry. zw aszcza kolagenu w skórze w a ciwej -os abienie przebarwie na skórze -pomoc w leczeniu zmian patologicznych skóry: tr dzik. Dzia anie witaminy E na skór : -biologiczny antyutleniacz -unieczynnianie wolnych rodników -zapobieganie przedwczesnemu starzeniu si skóry w wyniku przyspieszenia tworzenia si kolagenu i elastyny -ochrona przed promieniowaniem UV -uodpornienie na fotoalergi -zwi kszenie nawil enie skóry -wspomaganie ukrwienia tkanki cznej skóry i b on luzowych 6 . gdy ma wp yw na opó nianie zmian pojawiaj cych si na skutek procesów starzenia. czyraczno -ochrona skóry przed promieniowaniem UV WITAMINA E Jest biologicznym antyutleniaczem(chroni wra liwe sk adniki preparatów kosmetycznych). zabezpiecza je przed szkodliwym wp ywem czynników zewn trznych. Witamin m odo ci.

a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem PROSZ Manicure tradycyjny ± zabieg kosmetyczny. Stosowane s natomiast pilniki papierowe . ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby.124. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. kopytka metalowego odsuwamy skórki i wycinamy c kami do skórek ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. podwa aczy). prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego odsuwamy skórki ± nie u ywamy narz dzi typu kopytko metalowe. Nie u ywa si adnych narz dzi metalowych (pilników. Kolejno zabiegu jest taka sama jak przy manicure tradycyjnym. którzy pragn mie adniejsze paznokcie. któremu poddawane s paznokcie u r k. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem 7 . Manicure stosuj klienci.polega na piel gnacji p ytki paznokcia nieinwazyjnymi metodami. nie wycinamy skórek tylko i wy cznie je odsuwamy ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. OPISA KOLEJNE ETAPY. czy klientka nie ma adnych chorób np. pilnikiem papierowym na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym. oraz ele i p yny zmi kczaj ce naskórek. patyczki z drewna pomara czowego. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego. grzybicy paznokci itp. Manicure biologiczny. JAKA JEST RÓ NICA POMI DZY MANICURE BIOLOGICZNYM A TRADYCYJNYM. czy klientka nie ma adnych chorób np. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. ale te na wyrównywaniu skórek i piel gnowaniu p ytki paznokci. Zabieg polega nie tylko na malowaniu. grzybicy paznokci itp. c kami do paznokci na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym.

Etapy procesu patologicznego (PEFS) mo na podzieli na stadia: obrz kowe w óknieniowe stwardnieniowe (powstaja pierwsze drobne guzki) makroguzki . cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. czasem trudno jest odró ni posta twardego cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. hipotermia. czasami bolesne zgrubienia i guzki. wzrost Äciastowato ci´ skóry. Objawy takie mo na spotka u osób uprzednio aktywnie fizycznie. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce cellulit. nie przylega ci le do mi ni. ale cz sto ból jest spontaniczny. okci lub sutków wyst puj ca po uj ciu w fa d. WYMIE ZABIEGI REDUKUJ CE. które od d u szego czasu zaniecha y uprawianie sportu. Wtedy jest wyra nie widoczny.125. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. zwi kszenie blado ci skóry. Rodzaj zale y od pod o a . czasem szorstka z powodu z ego jej od ywiania. zmniejszenie elastyczno ci. które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. po gwa townym schudni ciu oraz po d u szym stosowaniu rodków odwadniaj cych. Mog równie wyst pi rozst py. dezorganizacja anatomiczno-funkcjonalna tkanki podskórnej 8 . dalszy wzrost Äciastowato ci´ skóry. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. blado skóry. wra liwo na bod ce) Stopie III ± tworz si w tkance podskórnej nieregularne. poprzedzielanych tkank w óknist ( skóra podobna do materaca). na którym si formuje. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz .defekt kosmetyczny. u osób z wiotk skór i s abymi mi niami. cyrkulacji krwi. hipotermia Stopie II ± Äskórka pomara czowa´ tworz ca si samoistnie po napi ciu mi ni. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadni cie mi nia po ladkowego). Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: wodny i t uszczowy. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. Nast puje przerost ( nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). czasami wyst puje ból spowodowany g bok palpacj Stopie IV ± tworzenie przez zrazili tkanki t uszczowej guzków wi kszych rozmiarów. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. lokalnej hipotermii. Jest to tzw. Stopnie cellulitu: Stopie I ± Äskórka pomara czowa´ w obr bie bioder. zmniejszenie elastyczno ci. CELLULIT . wiotko ci. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. Cellulit mi kki t uszczowy jest lu ny. Ten typ spotyka si u kobiet. guzki s bolesne palpacyjnie. ramion. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. ud. mo e zajmowa du e powierzchnie i sprawia wra enie jakby tkanka znajdowa a si mi dzy skór a mi niami. odczucia podobne do parestezji ( zmniejszenie czucia. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. fa szywy cellulit. ma fa d i obrzmienia przypominaj ce pikowan ko dr . który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. CELLULIT ± ETIOPATOGENEZA. kolan. po ladków. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej ( hiperplastyczny lub hipertroficzny ).

stan gotowo ci i czu o receptorów hormonalnych ‡ predyspozycja do rozwoju niewydolno ci ylnej 2. utrudnia odp yw ylny) ‡ palenie papierosów (zmiany w mikrokr eniu. Hormonalne: ‡ g ównie nadmiar e skich hormonów ± estrogenów 4.zmniejszenie masy mi niowej na korzy tkanki t uszczowej . Czynniki zwi zane z leczeniem: ‡ preparaty antykoncepcyjne ‡ preparaty przeciwhistaminowe ‡ preparaty przeciwtarczycowe ‡ beta-blokery 6. in.Czynniki predysponuj ce do wyst pienia cellulitu: 1.nadmierne spo ycie t uszczów i w glowodanów . w zwi zku z tym stosuje si wiele ró nych metod terapeutycznych.nadmierna poda soli (gromadzenie wody) ‡ siedz cy tryb ycia: . u kobiet o typie nordyckim lub anglosaskim ± na brzuchu) ‡ rozk ad tkanki t uszczowej. Ci a ‡ w patogenezie cellulitu udzia bierze wiele czynników. m. 9 . mechaniczne. chirurgiczne. Choroby wspó istniej ce: ‡ metaboliczne ‡ hormonalne ‡ choroby uk adu kr enia ‡ choroby ginekologiczne ‡ choroby nefrologiczne ‡ choroby o dka i jelit 5. Genetyczne: ‡ p e (prawie wy cznie u kobiet) ‡ rasa (najcz ciej bia a) ‡ typ biologiczny (u kobiet latynoameryka skich zmiany lokalizuj si g ównie na biodrach. liczba.zmniejszenie wydolno ci pompy mi niowej w ko czynach dolnych (zastój p ynów) ‡ noszenie obcis ych ubra (utrudnia odp yw ylny) ‡ noszenie butów na wysokich obcasach (sprzyja dysfunkcji mi ni ydek.zwiotczenie ci gien i mi ni . rodowiskowe: ‡ z e nawyki ywieniowe: . leczenie fizykalne. wyzwala tworzenie wolnych rodników) ‡ picie alkoholu (nasila tworzenie t uszczu) 3. rodki farmakologiczne oraz metody maj ce na celu os abienie czynników nasilaj cych zmiany.

LECZENIE: zrównowa ona dieta wiczenia fizyczne kontrolowanie masy cia a kosmetyki antycellulitowe leki doustne wykorzystywane w zaburzeniach mikrokr enia unikanie stresów Jak dot d leczenie cellulitu stanowi g ówn domen kosmetyki. Egiptos. ok ady i zabiegi typu para-fango: poburzenie kr enia Regularny peeling K piele z dodatkiem preparatów. metoda nieinwazyjna. ‡ regulacji przepuszczalno ci naczy w osowatych. Hanna-body. eliminacja toksyn. na wietlanie Akupresura Bicze szkodzie elazko antycellulitowe Jonoforeza: wp yw na kurczliwo naczy krwiono nych. ‡ aktywowaniu przep ywu krwi w tkance t uszczowej. nacieranie Impregnowane ubrania. ‡ dzia aniu przeciwobrz kowym. bezpieczna. pobudza jedynie naturalne procesy w organizmie 10 . co zwi ksza penetracj leków. które pomagaj w walce z pomara czowa skórk . poprawa utlenowania komórek. natryski. Uelastyczniaj . lepsza penetracja leków Ultrad wi ki: rozszerzanie naczy krwiono nych. Dzia ania kosmetyczne polegaj na: ‡ dzia aniu lipolitycznym. dzia anie na degeneracj komórek t uszczowych Galwanizacja Elektrolipoliza Krioterapia Laseroterapiua Terapia czona Karboksyterapia Mezoterapia Endermologia (masa podci nieniowy): podci nienie + masa : stymulacja uk adu kr enia. ba k chi ska Presoterapia ( masa pneumatyczny sekwencyjny ) Rollmasa Fale radiowe Podczerwie . limfatycznego. redukcja obrz ków Masa oscylacyjny ( wibracyjny ) Masa pomp pró niow (vacuum). usuwaj obrz ki i przyspieszaj metabolizm. Ze stosowanych zabiegów mo na wymieni : Guam. które masuj i uwalniaj aktywne substancje W balneoterapii wykorzystuje si mi dzy innymi borowin i k piele solankowe Masa na preparacie antycellulitowym Masa izometryczny Drena limfatyczny: stymulacja przep ywu limfy. wyg adzaj skór . poprawiaj kr enie. body wrap. ‡ hamowaniu aktywno ci aromatazy steroidowej Zabiegi Jest wiele zabiegów z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej.

Po czone ze sob kolor ó ty i niebieski tworz barw zielon . które najpe niej obrazuje podzia barw ze wzgl du na ich temperatur . Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej (hiperplastyczny lub hipertroficzny). wodny 2. to barwy pochodne. Wymie zabiegi redukuj ce. czerwonej i niebieskiej. Mog równie wyst pi rozst py.Operacje plastyczne tj. Z nich wywodz si wszystkie inne. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: 1. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. liposukcja . SZTUKA DOBIERANIA BARW. ziele i fiolet. cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. Cellulit miekki t uszczowy jest lu ny Kosmetologia upi kszaj ca 126. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. cyrkulacji krwi. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. Ten typ spotyka si u kobiet które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. Jest to tzw. W zale no ci w jakich proporcjach po czysz ze sob . a efektem zmieszania niebieskiego i czerwonego jest fioletowy. czasem szorstka z powodu z ego jej od ywienia. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. wiat kolorów zbudowany jest na bazie trzech barw pigmentacyjnych: ó tej. Nale do nich pomara cz. Fa szywy Cellulit. W ten sposób uzyskasz ró norodne odcienie tego samego koloru. Nast puje przerost (nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej).tzw. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadniecie mi nia po ladkowego). defekt kosmetyczny. Rodzaj zale y od pod o a. ó ty z czerwonym tworzy barw pomara czow . czasem trudno jest odró ni posta twardego Cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. Barwy otrzymane po z czeniu kolorów podstawowych. Barwy podstawowe i pochodne tworz Ko o barw. t uszczowy. otrzymasz nowe odcienie. na którym si formuje. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. odsysanie t uszczu CELLULIT-Etiopatogeneza. One to nazwane s barwami podstawowymi. Cellulit. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce Cellulit. 11 .

jakim jeste my typem kolorystycznym urody. W osy. z jakimi s porównywane. kojarz ce si z ogniem. charakter. podkre lanie atutów! Istniej ce typy kolorystyczne urody to: Wiosna. Lato. Jesie i Zima. Promieniuj wewn trznym czarem. która zapewnia doskona e samopoczucie. Unikanie b dnych eksperymentów przy doborze koloru w osów. niebieski. T czówka oka ma odcie od niebieskiego do zielonego. a wi c oszcz dno czasu i pieni dzy. uwydatnia si nasza uroda. to poszukiwanie harmonii i spójno ci. Naturalna tonacja decyduje o tym. Podstawy analizy kolorystycznej Analiza kolorystyczna to odnalezienie i okre lenie m. pomara czowy. Ich uroda sprawia wra enie kruchej i delikatnej. frustruj cych zakupów. Innymi s owy. w osów. To wiadomo barwy kolorystycznej. w jakich kolorach jest nam do twarzy. Cechuje je inna kolorystyka. w osów. Przy prawid owym doborze kolorów i umiej tnym stosowaniu. makija u. atwy dobór garderoby. kojarz ce si z wod . renica cz sto oddzielona jest od t czówki wyra n obwódk w kolorze z otym lub z otobr zowym. Pewno siebie. Po prawej stronie ± barwy zimne. Barwy intensywne znacznie os abiaj odcie kolorów. Teraz w osy s 12 . daj ce energi i pobudzaj ce zmys y: ó ty. Barwy zestawione ze sob zmieniaj swój odcie . ale jest to ci g e eksperymentowanie i próbowanie. makija u podkre laj nasz urod a jakich powinni my unika . Ka da z nich jest inna. Kobiety wiosny . ograniczenie jej ilo ci dzi ki kombinacji kolorów. Unikanie b dnych. naturalnej tonacji cery.blondynki od platynowych do czerwonoz otych. Kolory u o one naprzeciwko siebie w kole barw wzajemnie dope niaj si do szaro ci. Ka dy kolor oddzia uje na inny z pewn si . które okre lamy mianem ciep ych. Korzy ci i cele analizy kolorystycznej to przede wszystkim: wiadomo swoich kolorów. rzadziej z otego br zu. delikatna o lekko z otawym po ysku. jako dziecko kobieta by a blondynk . 127.Po lewej stronie znajduj si barwy. inne odcienie koloru. Wiele Pa ma sk onno do piegów. Wi kszo z nas intuicyjnie wyczuwa. czerwony i ich wszystkie odcienie. oczu. ich policzki s lekko ró owe i cz sto zdarza si im rumieni . uspokajaj ce: zielony.in. Tym samym barwa fioletowa po czona z ó t . osobowo . inne nasycenie barwy. Oczy zazwyczaj maj nieco ciemniejsz od w osów opraw . czerwona z zielona a niebieska z pomara czow da nam barw neutraln ± szar . fioletowy i ich odcienie. bi uterii i dodatków. Najbardziej charakterystyczna jest ich cera. Barwy ciep e Ägryz ´ si z zimnymi i odwrotnie. Decyduje o tym jakie kolory garderoby.

Kolory pasuj ce do Pani jesieni: Kremowa biel. Promieniuje od nich równocze nie nami tno i ch odny wdzi k. miodowym odcieniu. Ko s oniowa. Mówi. Oprawa oczu wydaje si mie cz sto popielaty odcie . Kolor wielb dziej we ny. co my li. poniewa skóra jest dobrze ukrwiona. Brzoskwiniowy. delikatne. masy per owe w kolorze ó tym. Bi uteria: ch odna.jasne. nasycone. Cechy charakteru: Zrównowa ona. teraz s br zowe.ó to z ota.Maj lekko niebieskawy odcie karnacji. Kobiety Lata .Posiada silny temperament. Je eli by y popielate. Bardzo charakterystyczny jest u tych Pa popielaty odcie w osów. ozdoby z Drewna. ó ty. Kolory rt ci i o owiu. Cechy charakteru: Charakter zorientowany emocjonalnie.Poci gaj ce. Kobieta Wiosna musi unika zbyt ciemnych odcieni. Zielonkawe b kity. Zgaszone szare br zy. z otawy lub rudawy po ysk. z oto. Charakterystyczna jest cera . bia e z oto i matowe srebro. Wszelkie be e i kolory s omkowe. butelkowa szara ziele . Bia e per y. Kolory oczu zawsze s "mi kkie". Odcienie mchu i oliwki. Barwy pe ne blasku i nasyconego ciep a. Szaro ci i grafity. Zawsze z popielatym po yskiem. Ciep e jasne. Dotyczy to wszystkich jesiennych Pa . sprawiaj ce wra enie nieosi galnych. Podejmuje ryzyko. Ceglasta czerwie . Kolory pasuj ce do Pani lata: z amana biel. Kremowe per y. w kolorze be owym czy lekko br zowa. inne ciemnow ose. Biel w odcieniu ko ci s oniowej. maj barw topazu lub z otego br zu. W ród nich zdarzaj si i blondynki i brunetki o oczach br zowych lub niebieskich. soczyste br zy. korek. Jest dna wiedzy. przydymione. kukurydziane ó cie. 13 . ale równocze nie jasne i ywe. podejmuje decyzje za grup . oso . czerwie maku. Cechy charakteru: Posiada siln wol . Br zowe. Ciep e nasycone br zy. Jasne pastelowe oraz szarawe ró e i fiolety. gor czkowy. Charakterystyczna jest cera. mosi dz. Jest ywotna z planami i my l ca pozytywnie. Dla tych Pa odpowiednie s wszystkie przyprószone. pastelowe odcienie. Kolory pasuj ce do Pani wiosny: Jasne be e i kremy. Bi uteria: Ciep a. opanowana. drewno. Kobiety Jesienne . bogactwo odcieni. zawsze ma ciep y. turkus. Bywaj tak e Panie zielonookie o kocim spojrzeniu. po yskuj ce ciep ym z otem. Cynamonowe i rudawe br zy. ko s oniowa czy brzoskwiniowa. Kieruje si uczuciami. bursztyn Paleta barw Pa jesiennych to kolory ziemi. W post powaniu decyduj wzgl dy racjonalne. Wyblak e bordo. jest wielkoduszna. a przyczyna tego tkwi w ich naturalnym kolorycie. platynowym. B kit. W dzieci stwie kobieta by a blondynk . Kolory powinny by ciep e.ale nigdy odcie ich w osów nie jest popielaty. teraz ich odcie zmieni si w popielaty. Jasny i delikatny lub ró owy. Wszystkie dzia ania s usystematyzowane i zaplanowane. bez wzgl du na to jak jasny lub jak ciemny jest odcie ich skóry. Zachowuje si w sposób bardzo spontaniczny. a jeszcze inne to blondynki . ó tawym. Bursztyn.maj ró ny kolor w osów. stal. spokojna. oraz decyzje w sposób bardzo spontaniczny. Wi kszo z nich ma piegi. B yszcz ce z oto. mleczne. Ceglaste czerwienie. Oczy s bardzo pi kne. niebieskie lub szare oczy. Je eli jako dziecko mia a s omiany blond. Z wiekiem w osy ciemnia y. jasne soczyste zielenie i turkusy. Granaty o morskim odcieniu. z oty. nigdy z ocisty. Wiele Pa ma piegi o ubarwieniu nieco szarobr zowym (innym ni u wiosen i jesieni). Je eli posiada br zowe w osy. ywotny. koral. Rozmyte. zamglone. Zgni e zielenie. w s omianym. Kobiety Zimy . Niektóre bywaj intensywnie br zowe. cho burzliwy. zgaszone b kity i granaty. chrom. Bi uteria: Ciep a. pomidora. Niektóre sa rudow ose.

Czekoladowe zimne br zy. zielony lub ciemnoniebieski. Usta maj odcie niebiesko ró owy lub niebiesko . korektory. Potrafi panowa nad emocjami i uczuciami. Ró norodno technik wykonywania makija u i kamufla u pozwala na ich dostosowanie oraz wykorzystanie zgodnie z oczekiwanymi za o eniami. przebarwienia. Zneutralizuje du e ó tawe zasinienia ró owy .to kolor uniwersalny. Blizny.bordowy.tym odcieniem maskujemy si ce pod oczami zielony . Powoduje to zdecydowany kontrast mi dzy biel ga ki ocznej a t czówk . rozszerzone naczynka. potrafi ukry blizny. Jasna -porcelanowa lub ciemna oliwkowa. Najbardziej efektowne s oczy. Preparaty stosowane do makija u koryguj cego (podk ady. Biskupi. Cytrynowy. jakie stawiane s kosmetykom przeznaczonym dla cery wra liwej. zimna butelkowa ziele . kamufla e. czerwone krostki fioletowy . Bi uteria: Zimna. plamki kamufla e . które b yszcz intensywnym blaskiem. korektory w sztyfcie. Motywem dzia ania s praktyczne korzy ci.znakomity do miejsc zaczerwienionych takich jak pop kane naczynka. Oczekuje szacunku i aprobaty. blizny. Czer . przebarwienia. Ma silne poczucie w asnej warto ci. W zale no ci od miejsca aplikowania oraz od stopnia krycia wyró niamy: korektory p ynne. bia e z oto. Kolory pasuj ce do Pani zimy: nie na biel. Si ce pod oczami. najkorzystniej wygl daj w barwach zdecydowanych. czerwie rzeczywista. ó ty . Makija korekcyjny to dobry sposób na uzyskanie dora nych optycznych efektów kosmetycznego krycia zmian skórnych. tatua e Tu potrzeba czego mocnego jak kamufla . Stosujemy je najcz ciej pod oczy gdy skóra pod nimi jest cienka i delikatna i nie znios aby ci kiego kosmetyku. S bardziej kryj ce ni te w p ynie. zimnych. pudry) powinny spe nia wszystkie warunki. 14 . które mog uwzgl dnia indywidualne potrzeby pacjentów. gdzie wa ne jest by kosmetyk rozprowadzi delikatnie i bez rozci gania skóry. Zasady kamufla u Kreowanie formy kamufla u polega na wykorzystaniu waloru barwy i wiat ocienia ± wiat em w makija u s kosmetyki o jasnych kolorach i walorach.roz wietli zszarza cer Czym nak ada korektory i kamufla e? Najlepiej p askim p dzelkiem z w osia syntetycznego.zw aszcza pod oczami. T czówka mo e mie kolor ciemnobr zowy. W przypadku blizn wypuk ych przykrywamy je ciemniejszym odcieniem by je schowa natomiast w przypadku wkl s ych uszkodze nak adamy kolor jasny by je wyrówna z powierzchni skóry. 128. diamenty. Korektor mo na nak ada równie palcem . bia e per y. Zawsze o odcieniu popielatym lub granatowym. czystych. W osy s prawie zawsze ciemne ( istniej wyj tki!).zawsze o niebieskawym odcieniu. najcz ciej roz wietlaj ce.to najmocniejszy kaliber. Stalowe szaro ci. Wszelkie odcienie eleganckich granatów i fioletów. tatua e. Kobiety zimy. Ch tnie pe ni rol przywódcy. Mocne kontrasty i zdecydowane odcienie to jest to. na ogó stosujemy je na drobne wypryski. B yszcz ce srebro. grafity. a cieniem kosmetyki o kolorach i walorach ciemniejszych. Czyste i zdecydowane b kity i ró e. W ród kosmetyków kamufluj cych mo emy znale produkty w ró nych kolorach: cielisty . wypryski. To najcz ciej preparat o g stej konsystencji i o mocnym pigmencie. piegi. kredce. co im odpowiada. kompakcie. plamy.si gnij po niego je li masz plamki. Cechy charakteru: atwo w podejmowaniu decyzji. nawet niewielka ilo ma du si krycia. Bordo.

matowe. Rodzaje Cienie pudrowe prasowane. zamkni ta w drewnianym o ówku. br zowym i szarym lub rzadziej w kolorze niebieskim. zbli onej do wazeliny. S wodoodporne. Mo na te wyró ni cienie: opalizuj ce. Wyst puje najcz ciej w kolorach: czarnym. 15 . b yszczyki. u ywany zamiast szminki lub razem z ni . Rodzaje tuszu i funkcje wodoodporny tusz do rz s wyd u aj cy ± stosowany. metaliczne. ró owym i innych ostrych barwach. pogrubiaj co-wyd u aj cy itp. Konturówka do ust . B yszczyki mog by przezroczyste (nak adane cz sto jako dodatkowa warstwa na szmink ) lub kolorowe. Istniej równie wersje o ró nych smakach. owocowych. korektory ró e. równie opalizuj ce. zapobiegaj c p kaniu warg. Kosmetyki kolorowe ± omów i wymie zastosowanie szminki. brokatowe. Pozwala na dok adne podkre lenie ust. eyelinery i kredki do oczu pudry. Tusz nak ada si na rz sy lub tak e brwi za pomoc specjalnej szczoteczki.wyst puj ca w ró nych kolorach. np. henna kosmetyczna cienie. Cie do powiek ± kosmetyk kolorowy. dope niaj cy makija u oka. w formie bardziej sta ej. Henna . B yszczyk do ust ± kosmetyk kolorowy s u cy do podkre lenia ust i nadania im delikatnego po ysku i barwy. przed u a trwa o pomadki. Nadaje rz som wyrazisto ± staj si d u sze i grubsze. konturówki do ust tusze do rz s lub brwi. rz s a tak e i w osów. henna nale y do grupy najstarszych rodków kosmetycznych i jak wiadomo u ywana jest po dzie dzisiejszy. nak adany na powieki. G ównym sk adnikiem cieni i pudrów jest talk lub skrobia oraz mieszanina pigmentów. Oprócz estetycznej spe niaj równie funkcj ochronn . per owe. gdy rz sy s cienkie lub rzadkie podkr caj cy ± stosowany. Tusz do rz s ± kosmetyk s u cy do podkre lenia i malowania rz s. po yskliwe. zielonym. gdy rz sy s krótkie pogrubiaj cy ± stosowany. Cienie pudrowe sypkie ± wyst puj zazwyczaj w ma ych s oiczkach w formie mi kkiego py ku. podk ady. w tubce aplikowany poprzez doci ni cie wylotu opakowania do ust oraz w pude ku nak adany palcem. Mog zawiera drobinki. gdy rz sy z natury s ju lekko wywini te do góry S tak e tusze wielofunkcyjne: wyd u aj co-podkr caj cy. Cienie trwa e ± nale do ca ej grupy kosmetyków trwa ych. b d by bezdrobinkowe. Cienie kremowe ± wyst puj w pojemniczkach lub w sztyfcie.129.Przede wszystkim kojarzy nam si z barwieniem brwi. Wyst puje w formie pó p ynnej substancji nak adanej specjalnym p dzelkiem lub aplikatorem. brokat. bronzery lakiery do paznokci brokat i rodki nab yszczaj ce cia o Szminka ± kosmetyk kolorowy w formie sztyftu s u cy do podkre lenia ust i nadania im barwy.

kosmetyk kolorowy s u cy do pokrywania nierówno ci i przebarwie skóry. ma e blizny.kosmetyk o ywiaj cy koloryt cery.podk ad z du ilo ci pigmentu. zaokr glon b d sko n ko cówk . p aski lub paraboliczny. tlenek cynku. flamastra lub w buteleczkach. y P dzel do korektora Wykonany z nylonu. który maskuje cienie pod oczami.kosmetyk nadaj cy cerze efekt delikatnej opalenizny. sko ne. Odcie podk adu powinien pasowa do karnacji skóry. zaczerwienienia i grudki. brod i policzki.rodek kosmetyczny s u cy do ochrony. Produkowany zazwyczaj w bogatej gamie kolorystycznej. p aski. Posiada wyd u ony kszta t i zaokr glon ko cówk . Puder . Mo e zast powa ró . Mo na nim modelowa kszta t twarzy. Rodzaje Bronzer w pudrze Bronzer w kremie Lakier do paznokci . Mo na nim modelowa kszta t twarzy. np. Podk ad . KOSMETOLOGIA UPI KSZAJ CA 130. talk oraz barwniki i substancje zapachowe. O ró nych rozmiarach. najlepiej posiada kilka rodzajów. w lakierze do paznokci. Brokat do zdobienia cia a wyst puje w formie spreju lub elu b d jako dodatek.Kosmetyk z odpowiednim. Dost pny jest w ró nych kolorach. Bronzer najcz ciej jest nak adany na czo o. wysuszania lub nat uszczania i upi kszania skóry. kaolin.Eye-liner . cho najbardziej popularny jest kolor czerwony. Ró em podkre la si najcz ciej ko ci policzkowe. z ote lub kolorowe drobinki. Mo e mie ró ny kszta t np. bardzo mi kki. metaliczne: srebrne. y P dzel do pudru Najwi kszy ze wszystkich p dzli. Zawiera np. ma kszta t okr g y i roz o yst . s u ce do wykonywania b yszcz cych rysunków. o kszta cie kociego j zyka b d zako czony na prosto. cienkim p dzelkiem s u cym do wykonywania kresek na powiekach mo e wyst powa w formie tuszu do rz s. Kosmetyk ten stosowany jest g ównie przez kobiety. y P dzel do ró u Wykonany z w osia niebieskiej wiewiórki. ko cówkach i kszta tach ± proste. paj czki. s u ce do ozdoby cia a lub w osów. Brokat ± b yszcz ce.kolorowy lakier nak adany na paznokcie (zarówno u d oni jak i stóp). kszta t kociego j zyka (od 4mm do 16mm) y P dzel do kresek (eyeliner) 16 . do jasnych i ciemnych cieni. wykonany z w osia chi skiej br zowej kozy. Korektor . okr g y. jako ozdoba. Rodzaje Ró w pudrze Ró w kremie Bronzer . wypryski. W ród dzieci i nastolatek popularne s tak e d ugopisy czy kleje z brokatem. skrobi ry ow . Ró . AKCESORIA DO MAKIJA U: y P dzel do podk adu Wykonany z nylonu ± nie absorbuje du ych ilo ci podk adu. y P dzle do cieni do powiek Wykonane z w osia syberyjskiej czerwonej kuny Kolinsky.

klasyfikacji ÄCztery pory roku´ WIOSNA ± typ ciep y. p atki i patyczki bawe niane. transparentny. p setka. y Puszek do pudru. woda w spray¶u. jednorazowego u ytku. dyskretny. Ma podkre li walory kobiecej urody bez zwracania uwagi na to. klej do rz s. oszcz dny. ze spiczast ko cówk . które uleg y obsypaniu a tak e punktowej aplikacji pudrów roz wietlaj cych. preparaty do demakija u. e zosta wykonany. barwy czyste MAKIJA Wiosenny typ urody charakteryzuje si niezwyk delikatno ci i subtelno ci . Wykonane z lateksu. y Gumka z okr g ko cówk Wykorzystywana do rozcierania kredek i cieni. y Aplikator z g bk Na d ugim trzonku.Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. spiczasty. okr g ymi puder sypki. Makija wg. cienki. dlatego te w makija u powinny dominowa czyste i lekkie kolory. S u y do nak adania grubszej warstwy cienia oraz do rozcierania granic barw. wilgotne chusteczki. 131. szpatu ka do kosmetyków. MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA WIECZOROWY BI UTERYJNY LUBNY M SKI FOTOGRAFICZNY 133. RODZAJE MAKIJA U ± WYMIE I OMÓW JEDEN Z NICH: MAKIJA DZIENNY: Delikatny. najlepiej fluid y Puder: transparentny lub satynuj cy y Ró : w kolorze zgodnym z typem urody (ciep y lub zimny). y Kolorystyka: barwy matowe lub delikatnie po yskuj ce y Korekta: tylko niezb dne elementy y Podk ad w a ciwy: lekki. temperówka. y Szczotka do rz s S u y do ich rozczesywania y Spiralka S u y do nak adania maskary y G bki lateksowe O trójk tnym i okr g ym kszta cie. y Grzebyk do brwi Ze sztywnym w osiem. do formowania brwi. g beczka ± nie zbyt mi kka ± o spiczastym lub trójk tnym kszta cie. p aski. najlepiej pastelowy y Makija oczu: na laduj cy naturalne kolory t czówki i oprawy oka y Makija ust: stonowany w naturalnym kolorze ust. Pomocny przy usuwaniu cieni. Trójk tnymi nak ada si podk ad. spr ysty. kremy. y P dzel do ust Wykonany z mi kkiego naturalnego w osia lub nylonu. ze sko n ko cówk . y P dzel do brwi Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. y P dzel Fan (wachlarz) P aski i bardzo delikatny. w formie wachlarza. Do wykonywania precyzyjnych cienkich kresek. To barwy transparentne które swoj intensywno zyskuj 17 . ma e no yczki Akcesoria pomocnicze: Krople do oczu. zalotka.

Zestawienia tonalne i harmonia sprawiaj wra enie niestaranno ci. kolory pastelowe. To kolory wypalone s o cem. które zgodnie z ich wyst powaniem w przyrodzie mo na przypisa czterem porom roku. Podk ady mog by transparentne lub pudrowe i kryj ce. srebrny. a wszystkie kolory powinny zawiera przewag szaro ci (szary. ziele m odej trawy. barwy st umione MAKIJA Letni typ urody charakteryzuje si dominant szaro ci w ogólnym kolorycie. przezroczyste. pudrowe odcienie ró u lub zgaszonego br zu. JESIE . zgaszona fuksja. Ró nie mo e kontrastowa z kolorem podk adu. barwy skontrastowane MAKIJA Zimowy typ urody charakteryzuje si du wyrazisto ci i jest widoczny. Pomadki zarówno ja niejsze jak i zdecydowanie ciemne. Podk ady powinny by pó przezroczyste. Cienie: morelowy. Podk ady z ciep ym odcieniem ó ci. Ma a ilo pudru. Typowy dla jesiennego typu urody. rudy kolor w osów pi knie czy si z zieleni i z otem. Ró : ch odne odcienie fuksji. dlatego zastosowane w makija u kolory mog by ostre i bardzo intensywne. g ste i do kryj ce. Z indywidualnym wygl dem ka dego cz owieka. Cienie: odcienie mro nego arktycznego b kitu i liwkowego fioletu. nie powinny maskowa piegów. Zaleca si tak e stosowanie z otych roz wietlaczy do cery. Ze wzgl du na to makija musi by utrzymany w przyt umionej tonacji. Nie pasuj s oneczne odcienie. delikatna szaro . niekryj ce. tak by nie zakrywa y piegów. nak adamy w malej ilo ci.typ ciep y. 134. be owe i jasne br zy. Wa ne jest. odcienie matowe. ró i by bardzo stonowane. je li oczy s pomalowane delikatniej wówczas mog to by ch odne soczyste odcienie czerwieni. Cienie i kredki do oczu nie mog by kryj ce. Makija dla wiosen wykonany jest w ciep ych pastelowych barwach. Musi by w ciep ym odcieniu brzoskwini lub moreli. Niewskazane s kolory ciemniejsze ni redni br z. brudna ó . Cienie i kredki do oczu powinny by w kolorach opalizuj cych i intensywnych. dla tego zastosowane kolory s niezwykle intensywne i po yskuj ce. Klasyfikacja typów kolorystycznych. ó ci lub be u.ogl dane w s o cu. intensywne kolory miedzi. delikatnego przechodz cego w ró fioletu. Ró najlepiej je li jest w kolorze ceglanej pomara czy. ale zawsze nasycone z otymi pigmentami. wyraziste ale nie krzycz ce kolorem. ale w zgaszonych g bokich kolorach. brzoskwini lub br zu. antracyt-szara czer . barwy ziemi MAKIJA Jesienny typ urody charakteryzuje si dominant s o ca i blasku w ogólnym kolorycie. Powinien by intensywny i nasycony. ó po udniowego s o ca. harmonizuj okre lone grupy kolorów. Makija dla pa o zimowym typie urody musi by wykonany w oparciu o barwy kontrastowe. Ró : najodpowiedniejsze s ch odne. koralowe. Stonowane kolory br zu. Pomadki w ch odnych odcieniach ró u i fioletu. srebrnobia y). ZIMA ± typ zimny. Wskazane s kolory pastelowe w mlecznych odcieniach. be u. jednak nie per owe. aby mia y zawsze zimny szaro-ró owy odcie . kakao. Pomadki tak e transparentne. Kredki do oczu powinny by matowe i przydymione. Pomadki bardzo efektownie wygl daj kolory czerwone. Musz by w ciep ej tonacji z odcieniem br zu. Podk ady w kolorach zimnych z domieszk ró u lub kamiennego be u.typ ch odny. Kredki w zdecydowanych i intensywnych barwach. Cztery podstawowe typy kolorystyczne: wiosna lato jesie 18 . najlepiej b yszczyki w ró nych kolorach. wyp owia ego ró u. LATO .

Chinese Nail Art. twarz sprawia wra enie zdrowej. z zastosowaniem akrylu. mianowicie daje mo liwo pos ugiwania si w asn wyobra ni . cz sto pojawiaj ca si odrobina z otego bulionu. w szczególno ci kompozycje ziele -czer . lekko przypudrowane . ale tak e krótkie migda y z delikatniejszymi zdobieniami. b kitu. u atwi o artystom malowanie li ci. Ka da z tonacji zawiera 10 kolorów do wykorzystania w zdobieniach. Zdobienie to ma jeszcze jedn zalet . g ównie florystycznych jednym poci gni ciem p dzla. Zdobienie paznokci akrylem trójwymiarowym mo emy wykona specjalnie przystosowanym do tego akrylem kolorowym (dost pny w trzech wersjach tonacji kolorystycznych: pastelowej. obecnie sta a si popularna równie przy zdobieniu paznokci. czarnego linera lub farbek akrylowych Drapie na kolorystyka. a czenie ze sob kolorów daje nam przepi kne cieniowania. przepych itp. na papierowej formie i przyklejamy na paznokcie. rozwija nasze kreatywne my lenie i daje szerokie pole do popisu. a ca o zapakowana jest w estetyczny kominek. 19 .jesienne s ciep e.wiosenne s ciep e. czerwie -czer Wtopione ozdoby do paznokci. zimne. kontrastowe W klasycznym poradnictwie kolorystycznym wykorzystuje si kolorowe chusty o charakterystycznych dla poszczególnych pór roku odcieniach czerwieni. Zdobienie paznokci artystycznymi farbami akrylowymi. wie ej. Metoda zdobienia paznokci 3D Jest to tzw.zima Kolory: . kwiatów. za pomoc których czymy ze sob kolory i tworzymy zupe nie nowe barwy. fioletu i br zu. fiberglass). nasycone .letnie s ch odne. "pazur-szpon". zieleni. nasycone z otem . jak ka da stylistka posiada. Podstaw zdobienia w tej technice jest przenoszenie wzorów uprzednio prze wiczonych na twardym pod o u.obowi zkowy migda . Wspania a zabawa-mo emy stworzy na paznokciu obraz ka dego elementu otaczaj cego nas wiata. Oddzia ywanie ch odnych i ciep ych odcieni tych kolorów na nasz karnacj (gdy dany odcie pasuje do Twojego typu. trójwymiarowe zdobienie paznokci przy u yciu akrylu. Czynno ta ma na celu dopracowanie ka dego szczegó u do perfekcji. Metoda malowania paznokci ³one stroke´ ÄOne stroke´ z ang. d ugie migda owe szpony. bardzo d ugie Charakterystyczne motywy marmurkowe. usta zyskuj naturaln czerwie ) pozwala kolorystce zidentyfikowa typ kolorystyczny i zaproponowa wachlarz barw najkorzystniej podkre laj cych Twoj urod . Technika dotychczas wykorzystywana g ównie przy malowaniu obrazów. to prosta metoda malowania niepowtarzalnych wzorów. 135. Nowe techniki zdobienia paznokci Russian style To jeden z topowych trendów. ó ci. brokatu.zimowe s ch odne. Drapie na kolorystyka. za jednym poci gni ciem. W zale no ci jak form b dzie mia o zdobienie 3D wykonujemy je albo bezpo rednio na paznokciu (wtedy otrzymujemy delikatne mniej wypuk e kompozycje) lub osobno np. Tego typu zdobienia mo na wykona na paznokciach wykonanych ka d metod ( elow . intensywne. Paznokcie wykonane t metod charakteryzuj si : Kszta t . owoców i innych elementów tylko jednym poci gni ciem p dzla. akrylow . niekiedy kwiatuszków-suszek Obejmuje ona nie tylko drapie ne 5-centymetrowe krwiste szpony. Wprowadzenie tego stylu. Ró norodno barw daje niesamowite efekty ko cowe. pastelowe. marmurkowe zdobienia. per owej i brokatowej). traw.

P ukanki te nale y stosowa przez oko o sze ciu.makija trwa y. Higiena to podstawa Problemy pojawiaj si przy braku higieny lub niedelikatnym obchodzeniu si z nie zagojonym piercingiem. które wprowadza si pod powierzchowne warstwy naskórka. ust). Makija permanentny jest rodzajem tatua u wykonywanego barwnikami zio owymi.Makija permanentny Makija permanentny . trzech miesi cy. a organizm kobiety ± cztery do sze ciu miesi cy. W okresie gojenia powinno si unika picia przez s omk .136. wie y piercing nale y chroni przed kontaktem z ustami. w którym zosta zrobiony. Higiena i czas gojenia piercingu Piercing. w zale no ci od miejsca. Je eli przestrzega si tych zasad piercing sutków zwykle goi si bez trudno ci. Miejsce przek ucia mo na sch adza roztworem soli morskiej przez oko o dziesi minut. Substancj która zasch a na bi uterii i wokó przek ucia najlepiej jest usun u ywaj c ciep ej wody i bawe nianego wacika. spo ycie mocno przyprawionego jedzenia. rodek czyszcz cy powinien zosta w kontakcie z przek utym miejscem przez oko o trzy minuty. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego ma ci lub elem. ciep ych napoi. Myj c przek ute miejsce pod bie c wod ponownie powinno si porusza kolczykiem. wymaga odpowiedniej piel gnacji. Piel gnacja Kolczyka i miejsca przek ucia nie mo na dotyka nie umytymi r koma. Makija permanentny nie zmywa si i nie rozmazuje si . zbyt cz ste mycie nie jest wskazane. poniewa mo e on przyci ga bakterie. podkre li wyraz oczu a nawet zamaskowa y e przebarwienia i defekty skóry. Przez pierwsze kilka dni nale y ograniczy : mówienie. nierówno konturów (brwi. a jego trwa o wynosi 3-5 lat. Zabieg ten pozwala skorygowa asymetrie. Piel gnacja zewn trznej cz ci ust przebiega tak samo. Ponadto oko o pi ciu razy dziennie jama ustna powinna by przep ukiwana roztworem soli morskiej ( jedno p ukanie powinno trwa oko o minuty). do sze ciu miesi cy. jak w przypadku przebitych sutków. Gdy zaczyna bledn mo na wykona korekt . j zykiem i z bami przez co najmniej trzy miesi ce. Zabieg polega na implantacji barwnika do g bszych warstw naskórka przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Ró ny jest te czas gojenia. tytoniu i przez pierwszy tydzie alkoholu. do o miu tygodni. 20 . W zmniejszeniu opuchlizny pomaga c zysty lód (kostka lodu powinna si po prostu rozpu ci w ustach). eby zagoi przek ute sutki przy odpowiedniej higienie organizm m czyzny potrzebuje dwóch. Przez kilka pierwszych dni przek ute miejsce b dzie opuchni te. przetrze i porusza kolczykiem w przód i w ty oko o sze ciu razy. Okres gojenia przek utych ust (i labretu) to oko o dwóch. lin . Na bi uteri i ran nale y na o y czyszcz cy. Zaschni ty bród z kolczyka i rodek rany nale y usuwa codziennie. Resztki rodka czyszcz cego nale y dok adnie zmy . Raz dziennie przek ute miejsce nale y dok adnie umy antybakteryjnym myd em. nie pozostawia ich na skórze.

Na przek ute miejsce nie mo na nak ada kosmetyków ± zwi ksza to ryzyko wyst pienia infekcji. chrz stka ucha (tak e tragus) od trzech miesi cy do roku. gdy opuchlizna si zmniejszy mo na zmniejszy d ugo kolczyk zosta u yty przez pierwsze sze j zyk goi si od sze ciu do o miu tygodnii. Po oko o dwóch. W celu pochwalenia si ozdob lepiej jest otworzy usta ni wysuwa j zyk. zwi kszaj szanse infekcji i odrzucenia piercingu. opisanej w drugim akapicie piel gnacji) wynosi od sze ciu miesi cy do roku. wiczenia nie maj wp ywu na czas leczenia i w mniejszym stopniu podra niaj miejsce przek ucia tylko. przy wk adaniu i zdejmowaniu ubrania przez g ow oraz przy szczotkowaniu w osów tak. W przypadku cia a bia ego padaj ca wi zka wiat a jest 21 . P pek W przypadku p pka czas gojenia (przy odpowiedniej. jaki tygodni nale y unika seksu oralnego i ca owania z j zyczkiem. chwytanie go ustami) mo e spowodowa powi kszenie si opuchlizny. Bawienie si piercingiem w okresie gojenia (uderzanie kolczykiem o z by. nale y zg osi si do lekarza. poniewa ponowne umieszczenie go na miejscu mo e Stanowic powa ny problem. Nale y równie pami ta o tym. Wszystkie zalecenia opisane przy przek uciu ust nale y stosowa równie w tym przypadku.Je li do przek ucia zosta a u yta sztanga nale y pami ta o sprawdzaniu kulek (nie mog by za lu no). Je eli wydzielina b dzie ó to-zielona. Przek uty Bi uteria Bi uterii nie nale y wyci ga przez co najmniej sze miesi cy (zalecane jest nie wyci ganie kolczyka przez rok. e w czasie gojenia nie powinno si wyci ga kolczyka. w przypadku jej wyst pienia nale y bezzw ocznie skontaktowa si z lekarzem. sztangi. gdy w p pku znajduje si kolczyk typu ÄL´ Podstawowymi sk adnikami preparatów segmentu kosmetyki kolorowej s substancje barwi ce. Przy piercingu w tych miejscach nale y zachowa ostro no nie zerwa kolczyka. Brwi Brwi goj si oko o dwóch. trzech tygodniach. Je li nie dba si o niego nale ycie atwo ulega podra nieniom i infekcjom. trzy miesi ce. Higiena ± jak w poprzednich przypadkach. Bia a wydzielina (obwódka wokó piercingu) jest zjawiskiem normalnym i nie trzeba si ni niepokoi . nawet je li piercing zagoi si wcze niej). w ich wyniku mo e te doj do rozerwania tkanki. Bez wzgl du na to. trzech miesi cy. W okresie zaleczenia nie jest wskazane wykonywanie intensywnych wicze na mi nie brzucha i noszenie obcis ych ubra . Nos Nozdrza goj si przez oko o dwa. Zasady ogólnej higieny pozostaj bez zmian. Piercing w p pku jest jednym z najtrudniejszych do zaleczenia. Barwa substancji jest wynikiem wybiórczego poch aniania wiat a widzialnego. przegroda nosowa od czterech do o miu tygodni. aby Uwaga na kosmetyki Przek ute miejsce nale y chroni przed kosmetykami (równie tymi do piel gnacji w osów). lub nawet by nie mo liwe. p atki uszu od czterech do o miu tygodni. Mo e to doprowadzi do przesuni cia si kolczyka ku powierzchni.

zapachem le nym. lakiery do paznokci). dostosowanego do przyzwyczaje i wymaga odbiorców. wiat a zostanie przez uk ad W szerokim znaczeniu barwniki zatem to substancje zdolne do intensywnej absorpcji w okre lonym zakresie widma wiat a widzialnego i maj ce zdolno przekazywania tej w asno ci innym materia om. I tak np. cienie do powiek. Szczególny segment produktów do barwienia stanowi myd a. czy te brudzenie r czników.1%. Ka dy barwnik stosowany w kosmetyce jest zgrupowany w tzw.ca kowicie odbita. szminki. gdy musz mie one trwa y kolor i dobre w a ciwo ci kryj ce. rozpuszczalne w wodzie w st eniu poni ej 0. Charakteryzuj je takie parametry jak: barwa. Barwniki syntetyczne barwnik to substancja s u ca do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy zewn trznych cz ci cia a ludzkiego. alkoholu. za dla przedmiotu czarnego ca kowicie zaabsorbowana. w glowodorach itd 2. sosnowym. Przede wszystkim jednak musz by one nieszkodliwe dla zdrowia i to zarówno te które u ywane s w wyrobach maj cych mo liwo podano w tabeli. Gdy cz zaabsorbowana a cz odbita to cia o wykazuje barw wiat a odbitego. czysto . rozdrobnienie. puszczanie myd a mog ce powodowa m in. gdy kolor stanowi pierwsz cech charakteryzuj c produkt. Dopuszczalne zawarto ci metali ci kich w barwnikach Barwniki stosowane w kosmetyce mo na podzieli na dwie zasadnicze grupy: 1. problem stanowi tzw. lakiery do paznokci zawieraj du e ich ilo ci od kilku do kilkudziesi ciu nawet procent. I tak np. Dla wyrobów transparentnych stosuje si czyste barwniki rozpuszczalne w t uszczach. do w osów. W zale no ci od przeznaczenia kosmetyków stosuje si w nich ró ne ilo ci barwników. w celu nadania im estetycznego wygl du. Inne wyroby barwi si z mniejsz intensywno ci . 22 . rozpuszczalno . Powinien on wi c przekazywa pewne informacje go dotycz ce. zwil alno . Dla innych myde zalecany jest dodatek do wybranego barwnika bieli tytanowej celem uzyskania pastelowego odcienia produktu. Wida tu wyra n relacj pomi dzy kolorem i zapachem.1%. t uszczach. które powinny si wzajemnie uzupe nia . kredkach do warg. nierozpuszczalne w wodzie i innych zwyczajowo stosowanych w kosmetykach rozpuszcza lnikach zwane pigmentami. z wyj tkiem substancji przeznaczonych wy cznie do kosmetyków stosowanych do farbowania w osów. ro linnymi. preparatach do czyszczenia protez stosuje si barwniki spo ywcze. pastach do z bów) jak i te które stosowane s zewn trznie (pudry. przedostania si do organizmu (np. W wodach do twarzy. ró e. nie mo e jednak kolidowa z pozosta ymi jego cechami. pastach do z bów. odporno . Uk ady te stanowi wa n ofert dla przemys u kosmetycznego. wodach kolo skich. ró e. do olejków do opalania i do k pieli dodaje si barwniki rozpuszczalne w t uszczach w ilo ci oko o 0. Stosowane w kosmetykach surowce z tej grupy musz odpowiada okre lonym wymaganiom jako ciowym. W wodach do ust. rozpuszczalne w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku np. farbowanie wody. Color Index (CI) i oznaczony numerem. pudry. ziele nieod cznie kojarzy nam si z produktami naturalnymi. Takie wyroby jak kredki do warg. wodzie. p ynach po goleniu zawieraj cych do 60% alkoholu etylowego mo na u ywa barwników rozpuszczalnych w wodzie. Je eli zastosowany barwnik wykazuje jak kolwiek rozpuszczalno w wodzie. Dla grupy tej wa na jest stabilno wietlna zastosowanego barwnika. pod którym mo emy go szuka w spisach sk adników preparatów kosmetycznych.

olejków. Oprócz naturalnego -karotenu cz sto stosowany jest jego odpowiednik syntetyczny. które zwykle s deklarowane jako zawieraj ce witamin A.g ówny sk adnik ó to-pomara czowej substancji otrzymywanej z ziaren owoców krzewu Bixa Orleana uprawianego w Brazylii. Niemal na ca ym wiecie u ywana jest ona przez kobiety do farbowania w osów i rz s. ch tnie wykorzystywanych w kosmetyce. lucernie. chinolowe. za w wiecie muzu ma skim tak e do barwienia powiek. w recepturach preparatów kosmetycznych najliczniejsz grup stanowi produkty pochodzenia ro linnego. nitrozowe. Meksyku i Indiach. wie y barwnik jest szarozielonym proszkiem. Du a grupa substancji barwnych stosowanych w kosmetykach to uk ady syntetyczne. p ukanki do jamy ustnej. który barwi keratyn w rodowisku kwa nym przy pH 5. W kosmetyce znajduje zastosowanie równie czerwony barwnik buraka wik owego tzw. które s hydrolizowane w czasie ekstrakcji li ci za pomoc wody. Wa n grup barwników. najcz ciej tlenkiem glinowym lub siarczanem barowym. antracenowe. w oleju palmowym. na drodze ekstrakcji alkoholem etylowym i acetonem. Jest to uk ad ch tnie wykorzystywany w takich wyrobach kosmetycznych jak pasty do z bów. stary na skutek procesów utleniania ma zabarwienie br zowo-brunatne. do których nale Spo ród barwników naturalnych. betanina. Barwi on preparaty na ró ne odcienie zieleni. chromu. indygowe. Poza znaczn ilo ci garbników i polisacharydów li cie zawieraj substancj o w a ciwo ciach barwi cych. Chlorofil ma w asno ci dezynfekcyjne i dezodoryzuj ce. Gujanie. trifenylometanowe. d oni i innych powierzchni skóry. Obecnie ten naturalny barwnik coraz cz ciej zast powany jest uk adami syntetycznymi. Wyodr bniono z nich mi dzy innymi nietrwa y barwnik ó ty ± kartamin oraz trwa y barwnik ± czerwie safrolow . st d siwe w osy niekiedy s oporne na dzia anie roztworów hennowych. Henna uwa ana jest za barwnik nieszkodliwy. Kwas karminowy. Kolejn grup barwników naturalnych stanowi karotenoidy. g ównie pokrzyw i lucerny.in. e nie przenika ona do wewn trznych warstw w ókna w osowego.5. Wa nymi ich 23 . mi dzy innymi ró norodne tlenki elaza. szminek. W uk adzie tym wyst puj barwniki ó te i czerwone. Henn otrzymuje si z wysuszonych i sproszkowanych li ci krzewu Lawsonii rosn cego w krajach o ciep ym klimacie. które znajduj zastosowanie w kosmetyce barwnej do wyrobu ró u. Wyst puj one w du ych ilo ciach w m. niektóre kremy i myd a. pudrów. marchwi. a tak e Pigmenty Szczególn grup surowców cz sto stosowanych w kosmetyce kolorowej stanowi pigmenty.Oddzielny segment stanowi tu nierozpuszczalne laki b d ce uk adem odpowiednio dobranych barwników trwale zwi zanych z no nikami. nitrowe. fluorenowe. Spo ród substancji barwnych pochodzenia zwierz cego na uwag zas uguje koszenila-czerwony barwnik. Za najstarszy barwnik z tego segmentu uwa ana jest henna. Wa nym przedstawicielem uk adów ro linnych jest chlorofil. B i C). które mo na znale zwi zki azowe. W ekstraktach wodno-alkalicznych tych e ziaren obecny jest kolejny barwnik . Do g ównych przedstawicieli tego segmentu nale ultramaryna.norbixyna. otrzymuje si sta e laki glinowo-wapniowe. tytanu. Zwi zek ten jest obecny w ro linie w postaci glikozydów (hennozydy A. Wa nym uk adem ro linnym jest szafran czyli sproszkowane kwiaty szafranu lub proszek otrzymywany przez wysuszenie pozyskanego z niego wyci gu wodnego lub alkoholowego. Spo ród karotenoidów na uwag zas uguje tak e bixyna . stanowi tak e uk ady mineralne. pirazolowe. Jej ujemn stron jest to. kremów. Barwniki te stosowane s do barwienia preparatów t uszczowych na kolor od ó tego do pomara czowego np. Ten zielony pigment wyodr bnia si z ro lin. cynku.

pigmenty interferencyjne. poniewa poprawiaj koloryt skóry i tuszuj jej niedoskona o ci i co wa ne przy ich pomocy mo na odtworzy wszystkie odcienie skóry od najja niejszego do Substancje sta e Oprócz barwników. Szczególn w asno ci tych uk adów jest zdolno wyrobach takich jak pudry. modyfikuj c jej zakres od prawie niewidocznego do silnego oraz zapewniaj c efekty od matowego do b yszcz cego. Je eli jej grubo t czowania kolorów. Powinny by one ponadto stabilne wobec czynników atmosferycznych. pigmentów kombinowanych opracowano w celu po czenia wyra nej barwy z po yskiem per owym. b d ce po czeniem miki i tlenków metali tzw. cienie do powiek. Mówi si o transmisji wiat a. i dobieraj c odpowiednio nak adane na siebie barwniki mo na otrzyma pigmenty o jednym lub kilku odcieniach barw. 24 . Ciemne wiat o powoduje jednak wyra ne jej pog bienie. Tak otrzymany uk ad dzia a jak filtr. ele. wa nymi sk adnikami wielu wyrobów kosmetyki kolorowej m in. a druga uzupe niaj ca jest przepuszczana. Poczynaj c od lat sze dziesi tych w kosmetyce. preparatach do upi kszania powiek oraz w pudrach celem pozyskania b yszcz cego efektu makija u. w glan magnezu. Uzyskany przy ich pomocy efekt kolorystyczny zale ny jest jednak od ilo ci dyspersji i wytr conego w uk adzie barwnika. Cz sto w recepturach pudrów pojawiaj si tak e sole kwasu stearynowego: magnezowe. stosuje si syntetyczne pigmenty o po ysku per owym. Jako podstawy pudrów kosmetycznych stosowane s najcz ciej uk ady pochodzenia mineralnego. rozdrobnione substancje sta e. wywo ywania mieni cych si efektów w mie ci si w granicach 40 a 60 nm otrzymuje si efekt per owy. Do segmentu tego zaliczamy zwi zki organiczne. Kolejn grup tzw. po lizgowymi. podnosz c jednocze nie intensywno ich barwy. Surowce te charakteryzuj si okre lonymi w asno ciami ch onnymi. które dzi ki swym w asno ciom na laduj efekty wizualne naturalnych pere . Która barwa jest odbijana zale y od warstwy ditlenku tytanu. tak e w recepturach pudrów i fluidów. tlenek cynku. glinowe. cechuje du a intensywno g adko i czysto barwy. Pigmenty transparentne znajduj zastosowanie w kosmetykach do upi kszania oczu. przyczepnymi.przedstawicielami s uk ady otrzymane w wyniku wytr cania na mice kryszta ów barwników najcz ciej tlenków metali o submikronowych cz steczkach. wapniowe. Podstawowym przedstawicielem tej grupy jest mika pokryta ditlenkiem tytanu. Spo ród sk adników organicznych najcz ciej wymieniane s skrobia. w którym jedna barwa jest odbijana. g ównie upi kszaj cej. Do uk adu tego zaliczamy mi dzy innymi tlenochlorek bizmutu. nieorganiczne lub ich kombinacje. kaolin w glan wapnia. Pigmenty te nadaj wyrobom per owy po ysk. Atrakcyjno tego typu uk adów polega na tym. w tuszach. Mo na je znale najciemniejszego Kolejn grup pigmentów stanowi uk ady o po ysku per owym. Pigmenty oparte na tym zwi zku nadaj kosmetykom ró n si krycia. Je eli natomiast warstwa ditlenku tytanu ro nie obserwuje si efekt powierzchni. b d syntetycznego. Stosuje si je w kredkach do warg. Zamierzony efekt osi gni to dzi ki pokryciu odpowiedniego uk adu interferencyjnego jednym lub kilkoma barwnikami absorpcyjnymi takimi jak tlenki elaza czy chromu. pudrów s odpowiednio dobrane. oraz wzajemnie niereaktywne. zapewniaj one atwo kredkach. Surowce te okre lane mianem pigmentów transparentnych. fibroina jedwabiu. srebrzysty. które w tym wypadku nie jest tracone. alkohol stearylowy. Pigmenty interferencyjne s systemami per owymi o s abej intensywno ci barwy. Do ich recepturalnych surowców nale mi dzy innymi talk. kryj cymi. Ze wzgl du na no nik jakim jest mika. ditlenek tytanu.

Silikony Swoje miejsce w kosmetykach kolorowych znalaz y tak e silikony. Kolejnymi wa nymi sk adnikami tej grupy s oleje mineralne. obni aj lepko ci spowodowan obecno ci innych wosków. stanowi ce dobre. S one tu ch tnie wykorzystywane. Do najcz ciej wymienianych sk adników tej grupy nale woski ro linne: Carnauba i Candelilla. e wytworzona zostaje w uk adzie równ owaga hydrofobowo-hydrofilowa. Olej ten ponadto nadaje wyrobowi korzystne w asno ci organoleptyczne.T uszcze Wa nymi sk adnikami kosmetyków kolorowych. sztyftów. który w znacz cy sposób u atwia dyspersj pigmentów. przeznaczonych do makija u teatralnego. drugi za z podobnych do trzciny krzewów Padilantus Pavonis rosn cych w Meksyku. a tak e u atwiaj dyspersj barwników. nie ulegaj ce oksydacji pod o e do pomadek. u atwiaj wyj cie z formy. Znajduj tak e zastosowanie w lakierach do paznokci. Lotne silikony ch tnie stosowane s tuszach do rz s w celu poprawienia ich w a ciwo ci u ytkowych. poniewa jego g ównym sk adnikiem. zapobiegaj c jego rozwarstwieniu. g ównie oleje i woski. S to woski twarde. U atwia tak e pokrycie warg barwnym filmem. szczególnie pomadek s t uszcze. Podobn do nich rol pe ni woski mineralne: ozokeryt i cerezyna. która tylko w niewielkim stopniu zale na jest od temperatury. mi dzy innymi rycynolanem cetylu. Nadaj one preparatom sztywno . Olej rycynowy nale y do olejów nieschn cych. jest kwas rycynolowy. w podk adach do makija u w celu poprawienia rozk adu pigmentów. Zwi zki te wykazuj wyj tkowo nisk lepko . T uszcz ten jest doskona ym rodkiem zmi kczaj cym stosowanym na szerok skal mi dzy innymi w pomadkach do ust. St d te ch tnie wykorzystuje si je do produkcji kosmetyków nara onych na dzia anie wysokich temperatur m in. jak równie poprawia jego adhezj . czy te filmowego. telewizyjnego. Jest to nietypowy t uszcz. która ponadto wi e wilgo wprowadzon z innymi surowcami. Wa nym sk adnikiem kredek do warg jest tak e polibuten. W ród surowców kosmetyków kolorowych mo na tak e znale woski mikrokrystaliczne czy te syntetyczne. Pierwszy z nich pozyskiwany jest z li ci palmy woskowej Copernicia cerifera rosn cej w Ameryce Po udniowej. którego zawarto Obecno dochodzi do 86 ± 90%. Powoduj wzrost trwa o ci 25 . Cz sto pojawiaj cym si w tego typu recepturach uk adem jest olej rycynowy. Czasami bywaj one zast powane pochodnymi oleju rycynowego. gdy zapewniaj odpowiedni trwa o koloru. Powoduj one tak e ulepszone rozproszenie oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. Jest to surowiec pozyskiwany z nasion racznika pospolitego poprzez t oczenie lub na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikami. Swoje miejsce znalaz y tak e woski silikonowe. Dzia a on nie tylko powlekaj co. Swoje miejsce w recepturach preparatów kolorowych znalaz y tak e woski. oraz zapewnia odpowiedni po lizg wyrobu na wargach. Zapewniaj one bowiem lepsz dyspersj oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. Jako sk adnik receptury powoduje on zwi kszenie po ysku wyrobu. takie jak uczucie wilgotno ci i kremowej struktury. jego jednolito i intensywno . ale tak e agodz co w stosunku do skóry. w których poprawiaj ich zdolno p yni cia. Podobn rol pe ni tak e lanolina. Jego lepko i zdolno zwil ania pigmentu przeciwdzia a osadzaniu si i zapewnia w a ciw dyspersj barwników. które dodawane w malej ilo ci nadaj adny po ysk. W kosmetyce znajduje on zastosowanie zarówno w postaci niezmienionej jak i daleko przetworzonej. grupy hydroksylowej w a cuchu kwasowym powoduje.

zabarwienia wyrobu, zwi kszaj jego jednolito

i intensywno . Znane s równie surowce, powoduj ce efekt

nab yszczania wyrobu. Niezale nie od wymienionych cech wizualnych produkty z zawarto ci wosków silikonowych zabezpieczaj skór przed dzia aniem czynników zewn trznych, nawil aj j . W recepturach kosmetyki kolorowej mo na znale tak e estry kwasów t uszczowych lub lanolinowych i alkoholu izopropylowego. Zwi zki te atwo mieszaj si z silikonami, olejami mineralnymi i ro linnymi. Ich dodatek zapobiega tzw. poceniu si kredek i wykrystalizowaniu wosków. Nadaj one wyrobowi jednorodno ci i odporno ci na cieranie. Ich obecno jest szczególnie wa na przy du ej zawarto ci w wyrobie oleju rycynowego, która mo e czasami powodowa , e kredki nak adaj si t ust , grub , lepk warstw gdy znosz te cechy.

Sk adniki specjalne
W recepturach preparatów kolorowych coraz cz ciej pojawiaj si tak e nowe, wielofunkcyjne sk adniki, które zapewniaj mo liwo optycznego redukowania niedoskona o ci skóry. Jako przyk ad mo na tu poda uk ad zawieraj cy czynnik fluorescencyjny po czony z mikroporowatym nylonem, zamkni ty dodatkowo otoczk pó przezroczystego polimeru. Uk ad ten absorbuje niewidzialne wiat o UV i remituje t energi jako rozproszone wiat o widzialne. Emitowane wiat o o wietla zacienione pola zmarszczek, rozszerzonych porów, cieni poboczami, nierówno ci zabarwienia i innych defektów skóry, dzi ki czemu w sposób znacz cy wizualnie je zmniejsza. Równie odpowiednio dobrane pigmenty dostosowuj c si do wiat a o ró nym nat eniu (np. do s onecznego i sztucznego) sprawiaj , e cera wygl da bardziej wie o. W coraz wi kszej ilo ci preparatów kosmetycznych mo na znale surowce nawil aj ce i regeneruj ce takie jak:

gliceryna, glikol propylenowy, witaminy, proteiny, aminokwasy, ekstrakty ro linne. Równie coraz cz ciej w ród sk adników kosmetyki kolorowej, szczególnie z segmentu fluidów, pojawiaj si filtry promieniochronne, które zapewniaj ochron w ci gu ca ego roku. Wspó czesne preparaty z tego segmentu, nie tylko bowiem maj popra wia urod ale równie chroni i kondycjonowa skór .

139.Makija lubny- technika wykonania Makija lubny powinien by wie y ,delikatny w rysunku i barwie oraz wietlisty. Stanowi on po czenie makija u: fotograficznego, dziennego i wieczorowego. Powinien wzmacnia rysy i kszta ty elementów twarzy, by trwa y, a przy tym sprawia wra enie delikatnego i zachowa lekko . Na laduje naturalno makija u dziennego, podkre la naturalne walory urody i perfekcyjnie ukrywa jej niedoskona o ci . Kolorystyka: barwy neutralne, pastelowe lekko po yskuj ce. Dobór koloru w zale no ci od typu urody i koloru sukni( biele- tonacja zimna, Eric-tonacja ciep a) Korekta: pe na Podk ad w a ciwy: dobrze kryj cy np. kamufla , dostosowany do potrzeb cery Puder: utrwalaj cy(fixer) Ró : jasny , wietlisty, lekko skontrastowany z cer , na o ony na policzki w zale no ci od potrzeb Makija oczu: podkre laj cy ich kszta t i barw , dyskretny, wietlisty, precyzyjny , w zale no ci od wymaga klientki . Makija ust: precyzyjny, czysty kontur, barwy nawi zuj ce do barw podanych w kolorystyce, wie y nie agresywny.

26

140.Body painting- omówi technik Airbrush Technika Airbrush tzw ´powietrznego p dzla´ to jedna z metod body paintingu. Znalaz a, swoje zastosowanie w kosmetyce. Szybko technika ta sta a si w a ciwym rozwi zaniem dla profesjonalistów zajmuj c si urod (kosmetyka, wiza , fryzjerstwo), poniewa pozwala ona osi gn wymarzony efekt w krótkim czasie. Na polskim rynku mo na obecnie znale aerografy do ró nego rodzaju zabiegów m.in.: *Tanning (opalanie poprzez natryskiwanie barwnika) *Make up (wykonanie makija u upi kszaj cego za pomoc natryskiwania kosmetyków) *Body art. (zdobienie cia a i tatua e) *Nail art. (zdobienie i malowanie p ytki paznokcia) *Hair art. (malowanie w osów) Do wykonania makija u t technik potrzebne s : Aerograf -Przy zakupie aerografu nale y zwróci uwag na to, aby urz dzenie by o przeznaczone do u ytku kosmetycznego. Ró nica pomi dzy aerografami stosowanymi w kosmetyce, a tymi do grafiki polega na grubo ci ig y. W aerografach do makija u ko cówka jest grubsza, ze wzgl du na to, e farby kosmetyczne i preparaty do makija u maj konsystencj ziarnist i wymagaj grubszej ko cówki pistoletu. Grubo ig y w zale no ci od przeznaczenia aerografu: * Makija oraz body art : ok. 1mm * Nail art : ok. 0,2mm-0,35mm * Tanning : ok. 0,5mm -Idealny pistolet powinien: * mie zbiornik grawitacyjny (umieszczony na górze ), gdy farba dzi ki sile grawitacyjnej sama sp ywa do komory aerografu i u atwia prac pistoletu. * by dwu akcyjne (double action), wtedy mo na jednocze nie regulowa farb i powietrze. * mie wewn trzny mieszacz ( ten typ aparatów jest bardziej funkcjonalny). -Wa ny jest równie zestaw akcesoriów. Aerograf powinien zawiera trzy rodzaje igie , co umo liwia szeroki wachlarz techniki aplikacji. -Aerograf wymaga cz stej piel gnacji. Po ka dym u yciu nale y opró nia pojemnik z farby, aerograf trzeba p uka i my odpowiednim rozpuszczalnikiem do farby. Nast pnie nale y nape nia kubek rozpuszczalnikiem, i wykonywa czynno ci jak przy malowaniu zatykaj c palcem otwór wylotowy dyszy. Farby kosmetyczne -Praca z powietrznym p dzlem wymaga zaopatrzenia si w specjalistyczne farby do makija u na bazie wody (Oil Free), inne mog si okaza zbyt g ste i zapcha ig pistoletu.

141. Sposoby upi kszania okolic oczu- omówi makija trwa y i zdobienie przed u ania i zag szczania rz s. -makija trwa y: Makija permanentny jest oryginalna sztuk makija u, stawiaj c na pierwszym miejscu podkre lenie naturalnego pi kna ka dej kobiety. Pozwala wyeksponowa delikatno i naturalno twarzy. Dzi ki niemu mo emy precyzyjnie poprawi kszta t brwi stwarzaj c wra enie ich optycznego zag szczenia. Makija permanentny jest zabiegiem kosmetycznym polegaj cym na wprowadzeniu barwnika p ytko w naskórek przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Rezultatem jest d ugotrwa y, niewymagaj cy po wi cenia czasu makija podkre laj cy brwi, oczy i usta, który utrzymuje si w zale no ci od typu i kolorytu skóry od 2 do 5 lat (skóra cienka, sucha utrzymuje barwnik d u ej. Skóra t usta, grubsza utrzymuje krócej, cz ste z uszczanie naskórka). -przed u anie i zag szczanie rz s: Metoda przed u ania i zag szcania rz s 1:1 daje w rezultacie naturalnie wygl daj ce rz sy. Je eli aplikacja zosta a prawid owo wykonana, rzadko kto jest w stanie odró ni rz sy syntetyczne od prawdziwych, tak pod wzgl dem wygl du, jak i odczucia na powiekach. Ide tej metody nie jest przerysowany, kapi cy od tuszu

27

efekt wielkiego wyj cia, a bardzo estetyczne, podkre laj ce urod oczu przez 24 godziny na dob naturalne, g ste, d ugie i zdrowe rz sy, które oczywi cie wedle zapotrzebowania mo na na ten jeden wieczór dodatkowo oprawi w specjalny, bezt uszczowy tusz, ale na co dzie staje si to absolutnie zb dne. Rz sy s oddzielone jedna od drugiej, przed u one pojedynczo, w osek po w osku, a klej jest zupe nie niezauwa alny. Wykonanie zabiegu: -dok adne oddzielenie rz s dolnych od górnych za pomoc specjalnych elowych podk adek - za pomoc ta my medycznej ustawiamy górn powiek we w a ciwym po o eniu, aby rz sy naturalne by y jak najlepiej dla niej widoczne. - Poniewa na rz sach mog by zgromadzone resztki makija u oraz ró ne inne osady, w tym tak e naturalne sebum (t uszcz) emitowane przez nasz skór i mieszki w osowe, niezb dne jest dok adne oczyszczenie, a nast pnie odt uszczenie rz s aplikatorami nas czonymi specjalnym p ynem. - precyzyjne izolujemy ka d rz s , a nast pnie, pos uguj c si male k ilo ci specjalnego kleju, mocujemy syntetyczn rz s na naturalnej w pewnej odleg o ci od powieki. Takich rz s zostanie wklejonych od oko o 80 na ka de oko do ponad 120. Wtedy mo emy mówi o tzw. pe nym zestawie, który nast pnie w cyklu co 2-3 tygodnie b dzie systematycznie uzupe niany ze wzgl du na specyfik cyklu ycia rz sy, który trwa zaledwie oko o 90 dni. B d wi c one sporadycznie wypada , a na ich miejsce pojawia si nowe, do których ju po miesi cu od Äwykie kowania´ b dzie mo na doklei rz s syntetyczn . Dlatego, je li nie uzupe nialiby my rz s syntetycznych i potraktowali zabieg jako jednorazowy, to do dwóch miesi cy mog utrzyma si ich pojedyncze sztuki. Natomiast stale uzupe niaj c otrzymujemy efekt ci g y, czyli tzw. pó permanentny. Czas trwania zabiegu wykonywanego przez wprawionego specjalist to w przypadku pierwszej wizyty oko o 1,5 ± 2,5 godziny, natomiast uzupe nienia 40 ± 60 minut. -przeciwwskazania: alergia na sk adniki produktów stany zapalne oczu zespó suchego oka wie a plastyka powiek niedomykalno powiek nowotwory choroby wynikaj ce z autoagresji

28

Zje cza e t uszcze mog podra ni skór . a ich g ówne dzia anie polega na regulacji procesu rogowacenia.3-dihydroksybutadiowy) kwas migda owy (fenyloglikolowy) Alfa-hydroksykwasy maj szerokie zastosowanie w kosmetyce. Wyg adzenie naskórka AHA 29 . Dzia aj one efektywnie ju przy bardzo ma ych st eniach . a wi c mog by otrzymywane ze róde naturalnych. Przeciwutleniacze mo emy podzieli na trzy grupy: -antyoksydanty naturalne-np.Alfa-hydroksykwasy wyst puj powszechnie w przyrodzie. pozbawionych receptorów warstwach naskórka. Powoduj tak e zmniejszenie spójno ci na granicy fazy lipidowej i wodnej w cemencie mi dzykomórkowym.Zastosowanie antyoksydantów w recepturze kosmetycznej. przez co przed u aj trwa o produktów.Receptura Kosmetyczna 142. 143. w wyniku ekstrakcji soku ze wie ych owoców. co spowalnia procesy starzenia skóry. np. antyutleniacze) jest to grupa zwi zków chemicznych które s stosowane w zapobieganiu niepo danym procesom utleniania. które katalizuj tworzenie si nadtlenków. smaku i zapachu kosmetyku oraz jego rozwarstwienie. ang. Do najpopularniejszych i najcz ciej stosowanych w kosmetologii alfa-hydroksykwasów nale : kwas mlekowy (alfa-hydroksypropionowy) kwas glikolowy (hydroksyoctowy) kwas cytrynowy (2-hydroksy-1. AHA stopniowo zmniejszaj adhezj pomi dzy korneocytami i cementem mi dzykomórkowym. winowy. BHA.tokoferole.Kwasy owocowe(AHA) w recepturze kosmetycznej. nie wp ywa na smak. Efektem jest ods anianie nowych warstw komórek. czyli substancje pomocnicze. enzymy lub bezpo rednie dzia anie tlenu z powietrza w obecno ci inicjatorów takich jak jany metali (np. Alfa-hydroksykwasy (AHA. Aby w a nie zapobec tym wszystkim niekorzystnym procesom do kosmetyku dodaje si przeciwutleniacze.EDTA). lecz wspomagaj dzia nie przeciwutleniaczy (dzia anie synergistyczne) np. wp ywa na jej nawil enie.C) -syntetyczne-np. alkochole. warzyw. W emulsjach proces autooksydacji zachodzi g ównie na granicy faz woda-olej. Alpha Hydroxy Acids)-s to zwi zki organiczne zawieraj ce grup wodorotlenkow w pozycji w stosunku do grupy karboksylowej.Po na o eniu na skór . kwas cytrynowy.3-propanotrikarboksylowy) kwas jab kowy (2-hydroksybutadiowy) kwas winowy (2. Kwasy te mog równie by syntetyzowane metodami chemicznymi i pozyskiwane metodami biotechnologicznymi. które tworz z nimi po czenia kompleksowe i w ten sposób je dezaktywuj (kwas cytrynowy.BHT. kwas fosforowy czy tez pewne aminokwasy.dzia anie i zastosowanie w ró nych formach kosmetycznych. wiat a i tlenu. Zwi zki te dzia aj w obszarze stratum martwych.2. zapach i wygl d kosmetyku. Powoduje to zmiane barwy . elastyny oraz glikozoaminoglik anów (GAG).Antyoksydanty uzywane w kosmetykach powinny by nieszkodliwe dla zdrowia. Dodatkowo AHA stymuluj fibroblasty do syntezy kolagenu.ACP -synergetyki. Przeciwutleniacze (antyoksydanty. dobrze rozpuszcza si w produkcie. trzciny cukrowej. a tym samym poprawa wygl du skóry. kwas askorbinowy(wit. kosmetyki bardzo atwo ulegaj utlenieniu gdy s nara one na dzia anie podwyzszonej temperatury. Fe) .Utlenianie lipidów mo e by wywo ane przez drobnoustroje. które same nie powstrzymuj procesu autoutleniania. Podstawowym sk adnikiem wielu kosmetyków s t uszcze.Aby wyeliminowa niekorzystne dzia anie metali stosuje si substancje . które atwo ulegaj procesowi autooksydacji(je czej ). co prowadzi do zwi kszenia uwodnienia warstwy rogowej i poprawy nawil enia naskórka.Cu . wykazywa du trwa o i skuteczno w ma ych st eniach przez d ugi czasu.

Emulgator zwykle rozpuszcza si lepiej w jednaj z dwóch cieczy.Podobne w a ciwo ci do al. dlatego oprócz prezentacji kosmetyków z wicze doda am i zebra am w ca o podstawowy sk ad danego produktu.a tak e otrzymywane z niej alkohole lanolinowe(euceryt)-pe ni rol nietylko emulgatora ale tak e nat uszczaj skór i nadaj emulsji odpowiedni konsystancj . czyli sole kw. które s z ozone z emulgatora g ównego oraz ró ni cego si do c znacznie polarno ci emulgatora pomocniczego(wp ywa stabilizuj co na emulsj ). co mówi nasz profesor (a to nie jest pewne« heh) trzeba b dzie omówi kilka albo kilkana cie pocz tkowych sk adników podanego produktu.Jedna lub obie fazy musz zawiera emulgator. *** Pytanie z receptury musia am skonsultowa z naszym profesorem. przez co zwi ksza skuteczno stosowanych preparatów piel gnacyjnych.poprawia wnikanie sk adników aktywnych zawartych w kosmetykach. Z tego.Emulgator czyli myd o powstaje dopiero po zmieszaniu obydwu faz. który musi by dostosowany do jej typu.Przygotowanie emulsji O/W i W/O. Emulsja to niejednorodna mieszanina 2 nieropuszczalnych wzajemnie cieczy. 70-80 °C. Standardowy sposób wytwarzania emulsji polega na zmieszaniu stopionej fazy t uszczowej z ogrzan faz wodn . O niskim stopniu oksyetylenowania (2-5) stosuje si do wytwarzania emulsji typu W/O .lanolinowych ma alkohol cetylowy. wyg adzenie. sp ycenie drobnych zmarszczek powierzchniowych. a zasady w fazie wodnej danej emusji. ale na wszelki wypadek lepiej zna wszystkie« 30 . a w ród nich produkty przy czenia tlenku etylenu do alkoholi t uszcowych zawieraj cych 16-18 atomów w gla. balsamu do cia a.t uszcowych z zasad sodow .t uszczowych znajduj cych si w wosku pszczelim. Dlatego. Podstawow rol w przemy le kosmetycznym odgrywaja emulgatory syntetyczne .Aby emulsja by a trwa a potrzebna jest substancja zwana emulgatorem. szamponu.Jedn z tych faz jest zazwychaj woda a druga to tzw. usuniecie blizn potr dzikowych. kremu do twarzy. potasow lub trójetanoloamin .Obie fazy powinny mie temp. natomiast do emulsji W/O stosuje si rozpuszczalne w t uszczach emulgatory lipofilowe.Myd a sodowe stosuje si jako emulgatory O/W. 144. poniewa je eli kto nie b dzie zna danego sk adnika na podanym na egzaminie kosmetyku to ogólne wymienienie podstawowego sk adu zalicza pytanie. mietanki i mleczka.Przygotowuj c emulsj oparta na mydle rozpuszczamy stearyn w fazie olejowej. Przy sporzadzaniu stabilnej emulsji bardzo wa ny jest dobór odpowiedniego emulgatora. lanolina . efektem dzia ania AHA na skór jest jej rozja nienie. Sporz dzaj c emulsj O/W wlewamy ci kim strumieniem faz olejow do fazy wodnej intensywnie mieszaj c zawarto naczynia( najlepiej mieszad em mechanicznym ).faza olejowa.Od tego stopnia zale y polarno emulgatora. Ponadto. Do emulsji kosmetycznej zaliczamy kremy. pasty do z bów). Najlepsze rezultaty uzyskuje si stosuj c mieszaniny emulgatorów. a o wy szym (8-20) jako emulgatory w emulsjach O/W.Wyró niamy emulsjie W/O i O/W.Liczb czasteczek tlenku etylenu po czonych z alkoholem okre la si jako stopie oksyetylenowania.Wprzypadku emulsji W/O postepujemy odwrotnie. 145) Odczytywanie receptury i ustalenie funkcji jej sk adników (na przyk adzie elu pod prysznic. Emulgatorami typu W/O s sole sodowe kw.Zw. a tak e poprawa kolorytu skóry i hamowanie powstawania przebarwie .który tak e bardzo dobrze zag szcza emulsji O/W.Do emulsji O/W stosuje stosuje si rozpuszczalne w wodzie emulgatory hydrofilowe. zw enie porów. z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci bardzo drobnych kropelek.Podstawowe sk adniki emulsji kosmetycznej. Do najcz ciej stosowanych emulgatorów naturalnych nale myd a.

Hydrofilowe polimery ± s to zwi zki niejonowe.5 do 5%. s bakteriostatyczne. pieni si i myj (w a ciwo ci anionowe). Distearate. Przyk ady: Pochodne betainowe oraz pochodne imidazolowe (Mironols). Barwniki ± stosuje si w szamponach. surfaktantów) sk adników nadaj cych lepko wody Szampony zawieraj od 6 do 10% aktywnego rodka myj cego. Riciamide DEA ( a cuchy t uszczowe pochodz ce odpowiednio z oleju kokosowego i oleju rycynowego. S to surowce dro sze ni anionowe SPC. Surfaktanty niejonowe . Zapachy: rozpuszczalne w t uszczach kompozycje zapachowe. etylowe pochodne glukozy. rodki per otwórcze i zm tniaj ce: g ównie distearynian glikolu etylowego.zwi ksza rozmiar mieli i przez to lepko roztworu anionowych rodków powierzchniowo czynnych. S to g ównie sole sodowe.Szampony Najcz ciej sk adaj si z trzech podstawowych sk adników: rodków powierzchniowo-czynnych (SPC. rodki zwi kszaj ce lepko roztworów: Chlorek sodu . Dodatki: Konserwanty to g ówne parabeny oraz formaldehyd i jego donory. polimery akrylowe. a skondensowan amin jest dietanoloamina). dodawane w st eniu od 0. e jednocze nie zwil aj . amonowe. Szampony dla dzieci: 31 . ale maj s abe w a ciwo ci pianotwórcze. rozpuszcza si w wodnym roztworze rodków powierzchniowo czynnych. Cocomide DEA. Przyk ad: karboksymetylohemoglobina. Daj dobre efekty tylko w po czeniu z siarczanami alkoholi t uszczowych i oksyetylenowanych alkoholi t uszczowych. ale s mniej dra ni ce) oraz sulfoniony parafin lub sulfobursztyniany.s to dobrze tolerowane przez skór i odporne na zmiany pH. S to podstawowe sk adniki popularnych szamponów. najcz ciej stosowane pochodne metyloglukozydu. zmi kczaj ce. Surfaktanty amfoteryczne ± ich cz hydrofilowa mo e mie adunek dodatni lub ujemny w zale no ci od pH. poniewa roztwory surfaktantów maj cz sto odcie ó ty. poprawiaj wygl d i po ysk w osów (w a ciwo ci kationowe). niepodra niaj ce. T uszczowych i amin zawieraj ce grup amidow R1-CO-NH-R2 np. magnezowe i TEA ( trietanoloamina ± rodek neutralizuj cy) siarczanu oksyetylenowego alkoholu laurylowego (maj te same w a ciwo ci co laurylosiarczany. Surfaktanty anionowe maj w a ciwo ci oczyszczaj ce. hydroksyetyloceluloza. chocia barwniki i zapachy s dodawane w niewielkich ilo ciach to mog powodowa silne reakcje alergiczne u niektórych osób. S to barwniki rozpuszczalne w wodzie typu azotowego lub trifenylometanowego. pianotwórcze. to znaczy. rodki amfoteryczne cz w a ciwo ci dwóch typów rodków powierzchniowo czynnych: anionowych i kationowych. PE-6000. Alkanoamidy ± s to pochodne kw. Kolor szamponów musi by zgodny z wybranym zapachem.

nawil aj ce. mleczko pszczele) jest stosowany jako od ywczy krem na noc. antyseptyk). Sk ad: FAZA T USZCZOWA Wosk pszczeli bielony (emulgator) 9. Substancje czynne: pochodne lanoliny.n. Dwa klasyczne kremy to: cold-krem (emulsja W/O) vanishing-krem. ochronne. olejek cedrowy.0 Olbrot 15. oliwka). Kremy kosmetyczne G ównym zadaniem kremów jest utrzymanie równowagi wodno-t uszczowej w naskórku. siarka koloidalna. Substancje aktywne: Triclosan (antyseptyk). Szampony przeciw upie owe: Zawieraj antyseptyki.5 FAZA WODNA 32 . Substancje czynne: siarka organiczna (reguluje wydzielin oju). olejki ro linne. które rozpuszczaj zrogowacia y naskórek skóry g owy. które przez pewien czas zachowuj kszta t powierzchni (konsystencja emulsji nie musi by zwi zana z jej typem lub zawarto ci fazy t uszczowej). Cz sto po dodaniu substancji od ywczych rozpuszczalnych w t uszczach (witaminy. stanowi baz dla wielu preparatów od ywczych stymuluj cych skór . 0. glinki (absorbuj substancje t uszczowe).e. oleje ro linne (kamelia. ale nie podra nia gruczo ów ojowych. antyutleniacze.. czyli krem znikaj cy (lekka emulsja O/W) Cold-krem Z o one g ównie z wosku i oleju.0 boraks (emulgator) Woda Olejek lawendowy Konserwant Antyutleniacz Wykonujemy w temperaturze 70-75ÛC. argon. Ädzienne´ (szybko si wch aniaj ce). lecytyna. Ämocne´ (zawieraj ce sk adniki od ywcze.0 0. Jest to emulsja W/O o ma ej zawarto ci wody (poni ej 30%). ketokonazol ( rodek przeciwgrzybiczy). które unieszkodliwiaj drobnoustroje odpowiedzialne za utrzymanie upie u. które nie dopuszczaj do tworzenia si dra ni cych nadtlenków. Szampony do w osów t ustych: Powinny dobrze oczyszcza . Kremy kosmetyczne to g ste emulsje.5 14.0 Olej sojowy 62. Pierwsza receptura z II w. siarczek selenu (keratolityk. olej rycynowy. pirytonian cynku oraz oktopiroks (dzia anie keratolityczne i antyseptyczne). czynne). keratolityków. Kremy w zale no ci od zastosowa mo na podzieli na oczyszczaj ce. Szampony do w osów suchych: Maj nat uszcza w osy suche lub zniszczone przez farbowanie i ondulacje.Powinny by tworzone na bazie agodnych amfotytyrycznych rodków powierzchniowo czynnych (pochodne imidazolowe i betainowe).

0 woda zapach konserwant antyutleniacz W temperaturze 70-80ÛC.0 30.0 Boraks i woda stanowi faz wodn . lanolina. 30. uelastyczniaj j i wyg adzaj .0 q.0 20. nadmiar kremu zbiera si .0 Olej ro linny 25. witaminy. Kremy t uste odzywiaj skór . euceryt. Cold-kremy uleg y znacznym modyfikacjom. Coraz cz ciej zamiast uk adu emulguj cego wosk-boraks u ywa si emulgatorów syntetycznych oraz dopisuje dodatkowe sk adniki.0 15.0 5.0 0. hydrolizaty bia kowe.s. oleje ro linne i mineralne. wyci gi ro linne. q. delikatna) gliceryna 3.Cold-kremy s abo wch aniaj si przez skór . Obecnie funkcj cold-kremów przejmuj kremy t uste b d ce emulsjami W/O o du ej zawarto ci cia t uszczowych.s.0 20.0 5. Zachodzi równie reakcja mi dzy woskiem pszczelim i boraksem.8 do 100.0 Trójetanoloamina 5. usuwaj c ze skóry zanieczyszczenia.0 (zasada organiczna. Krem t usty (W/O) Sk ad: Wosk pszczeli Olej parafinowy Olej sojowy Boraks Woda Zapach Konserwanty Krem t usty (O/W) Sk ad: Olej parafinowy 20. 33 . Po starciu pozostaje cienka warstewka t uszczowa zmi kczaj ca naskórek i zapobiegaj ca jego wysychaniu.0 Stearyna 15. Stosuje si do wszystkich emulsji typu O/W z wyj tkiem mleczek!!! Krem t usty lanolinowy (W/O) Sk ad: Wazelina Olej parafinowy Olej ro linny Wosk pszczeli Lanolina Boraks Woda Zapach Konserwant Antyutleniacz 16.3 do 100. Oprócz bazy t uszczowej maj zawiera aminokwasy. W sk ad bazy t uszczowej wchodz : woski. Po nasmarowaniu.0 0. Dodajemy faz t uszczow do fazy wodnej.

7 Gliceryna 8.0 3.0 Woda do 100 Zapach Konserwant 34 . wch aniaj cy si szybko w skór .0 Woda do 100.0 FAZA WODNA Wodorotlenek potasu 2.0 Lanolina 3.0 Trójetanolamina 1.5 (emulgator pomocniczy) Stearyna 12.0 Gliceryna 6. Faz wodn stanowi : gliceryna.5 Alantoina 12.0 Zapach Konserwant Antyutleniacz Krem alantoinowy (O/W) Sk ad: Stearyna Alkohol cetylowy Lanolina 5. Krem znikaj cy (O/W) Sk ad: stearyna 15.8 Zachodzi reakcja mi dzy stearyn a trójetanolamin .Krem t usty o lekkiej konsystencji (W/O) Sk ad: Olej parafinowy 5.0 Wosk pszczeli 2. Emulgatorem w tym kremie jest myd o stearynowe powstaj ce w reakcji stearyny z wodorotlenkiem.0 FAZA WODNA wodorotlenek potasu 0. Typowa receptura oparta jest na stearynie.0 Mirystol 12.0 Glikol propylenowy 1. Krem znikaj cy (vanishing) Lekki krem nat uszczaj co-nawil aj cy typu O/W.0 Olej arachidowy 6.2 Kompozycja zapachowa 0.5 Woda 50 Nipagina A 0.0 Alkohol cetylowy 1. trójetanolamina i woda.0 6.

0 30. Jego g ównym sk adnikiem jest stearyna.0 1. Pasty do z bów Podstawowy sk ad pasty do z bów: sk adnik o charakterze cieraj cym (od 15 do 35%): tlenek glinu. wyci gi ro linne.utrzymuje odpowiedni lepko pasty dodatki: rodki s odz ce (np. kwas glicyretynowy i formalina. formalina (znieczula i zmniejsza krwawienie z dzi se ). Pochodne fluorowe dzia aj równie bakteriostatycznie. rodki powierzchniowo czynne (sk adnik zwil aj cy. aminokwasy. Substancje te dzia aj poprzez tworzenie fluoroapatytu. Pozosta e sk adniki: antyseptyki: heksetydyna. diglukonian chlorheksydyny. u atwia odklejanie kamienia naz bnego): laurylosiarczan sodu rodek nawil aj cy ( 5-20%) sk ad utrzymuje plastyczno masy: glicerol. Do innych.15%).0 6.0 2. fluorki (fluorek sodu i amonu. fosforan wapnia. najcz ciej u ywanych sk adników nale : alkohol cetylowy i stearylowy). kwas pantotenowy. gliceryna i glikol propylenowi. guma ksantanowa. sacharynian sodu). zwi zku bardziej trwa ego i odpornego na dzia anie kwasów ni apatyt (z którego zbudowane jest szkliwo z bów). krzemionka. sorbitol woda. triclosan rodki opó niaj ce pojawienie si osadu: sorbitol. pirofosforany. podk adowy.Krem znikaj cy (vanishing. konserwanty. chlorek sodu. alginiany lub karageniany. barwniki. wodorow glan wapnia. glinokrzemiany rodek eluj cy: polisacharyd. dzienny) Jest lekkim kremem nat uszczaj co-nawil aj cym (który szybko wch ania si w skór ). lanolina i jej pochodne. Prosta receptura pasty do mycia z bów: Sk ad: kreda str cona proszek mydlany gliceryna emulgator ME olejek mi towy woda 50.0 P a s ta d o m y c ia z b ó w C o lg a te T o ta l® Z a a w a n s o w a n e O d w ie e n ie el Dzia anie pasty: 12-godzinna ochrona przed bakteriami Delikatnie usuwa powierzchniowe przebarwienia 35 . polifosforany rodki przeciwzapalne: azulen. rodki aromatyzuj ce. do 0.0 do 100. zawarto max. alantoina. monofluorofosforany.

Hydrated Silica (silica. Cl 47005 Poszczególne sk adniki: Aqua (woda. Aroma 7. Sodium Lauryl Sulfate 8. Carrageenan 12. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. Sodium Hydroxide 10. kwas krzemowy E551) 36 . Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. Glycerin 4. jak i mineralnym. 65% wody). Cl 42090 16. Triclosan 13. tlenek diwodoru) Bezbarwna ciecz. Woda jest rozpuszczalnikiem. Hydrated Silica 3. W przemy le stosowana jest jako rozpuszczalnik. pozbawiona zapachu i smaku. Woda nale y do najbardziej rozpowszechnionych zwi zków w przyrodzie. bierze udzia w procesach przemiany materii. Aqua 2. a co za tym idzie ± m odsz . czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. stanowi sk adnik organizmów ywych (organizm doros ego cz owieka zawiera ok. Sorbitol 5. Sodium Saccharin 14. Paradoksalnie. przez co skóra wygl da na j drniejsz .Pomaga zapobiega nowym przebarwieniom powierzchniowym Usuwa bakterie powoduj ce powstawanie p ytki naz bnej z powierzchni z bów i dzi se Od wie a oddech Zapobiega próchnicy Zmniejsza krwawienie z bów Zapobiega zapaleniom dzi se Sk ad: 1. Limonene 15. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. Sodium Fluoride 11. Cellulose Gum 9. PVM/MA Copolymer 6.

Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. normalna ilo 1-3%.3-propantriol) G sta. 37 . Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. Ilo w produkcie: do 5% dzia anie nawil aj ce. jak gliceryna. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. poniewa zapobiega wysychaniu kosmetyku oraz nadaje g adko emulsji. H2Si03 Glycerin (gliceryna. Mo e absorbowa do 40% wody. nie ma smaku. Nale y do alkoholi. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. Sorbitol jest substancj utrzymuj c wilgotno (zapobiega wysychaniu produktu). gdzie wi e ilo wody niezb dn do zachowania prawid owego nawil enia skóry. a tak e pasty do z bów. reguluj c wilgotno przez oko o dob .Kwas krzemowy w bezwodnej formie SiO2 ma posta lotnego proszku (a w a ciwie py ku). heksanohehsanol) Alkohol o s odkawym smaku. Kwas krzemowy mo na u ywa do robienia kremów.2. nie s klej ce i s odporne na dzia anie mikroorganizmów. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. kosmetyków kolorowych. W kosmetykach ma podobne dzia anie. Kosmetyki zawieraj ce kwas krzemowy s odporne na zmiany temperatury. Wyg adza. eli. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. glycerol. Nie jest toksyczny. W kosmetykach wykorzystywana jest wykorzystywana. ponad 5% dzia anie wysuszaj ce. Gliceryna w naturalny sposób os ania skór . bezbarwna ciecz o s odkim smaku. poprawia elastyczno . 1. Dzia anie nawil aj ce gliceryny zwi zane jest z bardzo silnymi w a ciwo ciami higroskopijnymi. Dzia anie gliceryny jest d ugotrwa e. Penetruje do g bszych partii warstwy rogowej naskórka i pozostaje tam. Obecno gliceryny wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych. przenikaj c do przestrzeni mi dzykomórkowych. Rozpuszcza si w wodzie tworz c el (równie z olejami ± el). reguluje procesy prawid owej odnowy naskórka. C3H5(OH)3 Sorbitol (sorbit.

ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce.kwiatowy . sól sodowa kwasu dodecylosiarkowego. kamienia naz bnego. zag stnik. oboj tnej.      © £ ¢  ¨ ¢    § ¦ ¥  ¤£ § ¢ ¡  Aroma (aromat. tworzy koloid ochronny. doskonale zag szcza roztwory wodne.HOCH2 [CH (OH)]4 CH2OH PVM/MA Copol (kopoli PVM/MA) Sk ik przed j dzi ie trikl Dzi ki ni pasta C TOTAL chroni przed powstawaniem p tki naz bnej próchnicy. zapach) Cecha zwi zków chemicznych i ich mieszanin. które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ). jak i przykrej. W j zyku polskim zwykle przez zapach rozumie si wo przyjemn . e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu.owocowy . C6H7O2(OH)3-n(OCH2COONa)n Sodium Hydroxide (wodorotlenek sodu)  38 . zarówno przyjemnej. sól sodowa karboksymetylocelulozy) E 466N Stabilizator.ywiczny .gnilny . Cellulose Gum (guma celulozowa. aczkolwiek u ywa si tego s owa równie w sensie ka dej woni. nawet w 12 godzin po szczotkowaniu z bów. chorób przyz bia i nie wie ego oddechu. polegaj ca na pobudzaniu zmys u w chu.spalenizny ¥ ¥ Sodi m Lauryl Sul ate (laurylosiarczan sodu. no nik. karboksymetyloceluloza .korzenny . Guma celulozowa poprawia dzia anie i stabilno wielu produktów finalnych. Zwi zek oksyetylenowany. Podstawowe zapachy to: . Rozpuszczalna w zimnej i ciep ej wodzie. to znaczy. dodecylosiarczan (VI) sodu) C12H25SO4Na ± organiczny zwi zek chemiczny. Jest to zwi zek powieszchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent.

kremów antybakteryjnych. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. rodek bakteriobójczy w przemy le fermentacyjnym. Wodorotlenek sodu jest bardzo wa nym przemys owo zwi zkiem chemicznym. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . do produkcji krzemionkowego szk a wodnego oraz w wielu innych dziedzinach. wchodzi w sk ad myde . przez co dzia a parz co i niszcz co na skór . 3-5% tworzy stabilny el. do wytwarzania leków (np. Jest to bezbarwne. tworz c mocne zasady oraz w alkoholach. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. Sodium Fluoride (fluorek sodu) (NaF) ± nieorganiczny zwi zek chemiczny. która dodawana jest do wielu produktów przeznaczonych do higieny osobistej. Jest to bia a masa. Zmniejsza podra nienia i reakcje alergiczne. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . Powoduje. Fluorek sodu jest powszechnie stosowanym ród em jonu fluorkowego F-. sól kwasu fluorowodorowego i sodu. p ynów do p ukania jamy ustnej i innych kosmetyków. dodatek do past do z bów zapobiegaj cy próchnicy. 2% karagenu w gor cej wodzie tworzy kisielowaty el. polopiryny. e skóra staje si g adsza. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. jest stosowany w procesie zmydlania t uszczów podczas produkcji myde . Carrageenan (karagen) Karagen. Triclosan jest substancj o dzia aniu antybakteryjnym. kwasu salicylowego czy sulfoniloamidów). Ogranicza powstawanie wolnych rodników. Posiada w a ciwo ci myj ce i dezynfekuj ce.W kosmetyce karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. jako stabilizator w szamponach. Jest on surowcem w wielu procesach syntez. Dzia a przeciwzapalnie i antybakteryjnie. podobnie jak agar-agar uzyskuje si poprzez ekstrakcj gor c wod czerwonych alg morskich Eucheuma. krystaliczne cia o sta e o wysokiej temperaturze topnienia. past do z bów. nazywana w mineralogii halitem. dezodorantów. C12H7Cl3O2 Sodium Saccharin (sacharynian sodu) 39 . na przyk ad jonowych rodków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). Jest rodkiem z wyboru w higienie szpitalnej. o strukturze krystalicznej. Triclosan (Triklosan) Syntetyczny zwi zek o szerokim spektrum dzia ania przeciwdrobnoustrojowego. wp ywa dezynfekuj co.Przemys owa nazwa wodorotlenku sodu to soda kaustyczna (soda r ca). Wodorotlenek sodu jest substancj silnie higroskopijn . bardziej spr ysta. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna.

bezwonny lub o md ym zapachu. Stosowany jako sk adnik s odzików oraz w produktach ywno ciowych dla diabetyków i napojach. Dzia anie: Hamuje TEUL (transepidermal urea lost)± utrat mocznika ze skóry Ogranicza TEWL ± przeznaskórkow utrat wody 40 . C10H16 . sodu i glinu.ró nych soli amonowych.8) Bezbarwna ciecz. perfumach i kosmetykach (st enie 0.Substancja s odz ca. od wie acze powietrza). Cl 47005 Barwnik ó ty. Intensywny (x 300-500 cukier) s odki smak. Wykazuje dobry synergizm z innymi syntetycznymi substancjami s odz cymi. atwo rozpuszczalny w wodzie. Komponent zapachowy w produktach do czyszczenia gospodarstwa domowego (detergenty. zawarty g ównie w jej skórce.zwi zek chemiczny nale cy do grupy terpenów. C7H4NNaO3S*H2O ni Limonene (limonen.005 %) -2 Cl 42090 Barwnik niebieski. mentadien-1. Bia y krystaliczny proszek. Odpowiedzialny jest za zapach cytryny. Ze wzgl du na lepsz rozpuszczalno sacharyna ma szersze zastosowanie w produkcji ywno ci. Syntetyczny barwnik . dwupenten.

Butylene Glycol 7. Salicornia Herbacea Extract 28.Ethylheksyl Methoxycinnamate 17. Jest najmniej twarda spo ród wód termalnych dost pnych na rynku. Disodium EDTA 42.Cetearyl Alkohol 21. Sodium Polacrylate 38. Sorbitol 11.Iwonicz aqua 3.Butylmethoxydibenzoylmethane 19. Jest rozpuszczalnikiem wielu sk adników aktywnych. Ascorbic Acid 45. Ilo wody w kosmetykach waha si od kilku do kilkudziesi ciu procent. Iwonicz Aqua Iwonicka woda ma wyj tkowe w a ciwo ci koj ce. Sodium PCA 26. Caprylic/capric Triglyceride 27. Dimethicone 30. Cetearyl Methicone 32. Myristyl Mirystate 6. Pullulan 39. Citric Acid 47. Ethylhexylglycerin 37. która wp ywa na odporno i elastyczno naskórka jonów wapnia i kwasu metaborowego. Zawiera: krzemionki. stanowi jedn z dwóch faz. Isohexadecane 31.Sodium Stearoyl Glutamate 15.Glycerin 12. które zapewniaj dzia anie ci gaj ce i przeciwzapalne 41 .40 Stearate 33. Xanthan Gum 41. z których sk adaj si kosmetyki dwufazowe.Urea 4.Propylheptyl Caprylate 16. Lysine 36. Steareth-2 34.Persea Gratissima (Avocado)Oil 5.Dicapryl Carbonate 20.Cyclomethicone 18.Octocrylene 22.Pentaerythrityl Distearate 13. Hydrolized Wheat Protein 10. Ascorbyl Palmitate 46. PEG-8 43. Phenoxyethanol Aqua (woda) Woda jest naturalnym surowcem u ywanym przy produkcji wi kszo ci kosmetyków. Peg. który reguluje gospodark wod w skórze Zapewnia prawid owy poziom nawil enia Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB Sk adniki INCI: 1. agodzi wi d i wszelkiego rodzaju podra nienia skóry oraz likwiduje skutki dzia ania twardej wody. Diglycerin 24. Steareth-21 35. Glykosfingolipids 8. Tocopherol 44.Gliceryl Stearate 14. Allantoin 40.Uzupe nia w skórze substancje fizjologiczne Zawiera HYDROSALINOL*. Sodium Hyaluronate 9.Aqua 2. Parfum 23. Lactic Acid 25. Polymethylsilsesquioxane 29.

a tym samym jej regeneracj . Cyclomethicone. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu 42 .Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. ale dodatkowo dba na ró ne sposoby o to. Propylheptyl Caprylate Emolient to rodek.Cyklometikon Lotny silikon. u atwia wnikanie sk adników aktywnych w jego g bsze warstwy. Po u yciu takich kosmetyków skóra jest mi kka. daj ce uczucie jedwabi cie g adkiej skóry. Chroni skór przed przedwczesnym starzeniem. szybko wyparowuje matowi c skór . Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór . Emolienty pomagaj zatrzyma naturaln wod we wn trzu skóry poprzez wi zanie jej z lipidami skóry oraz poprzez odbudow tych lipidów. r k i stóp. Wykorzystywany najcz ciej w kremach do twarzy. przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. a tak e poparzeniem s onecznym. uv. Nazwany przez technologoów jako Ähappy emollient´ poniewa czy w sobie funkcje nawil aj ce jak i ochronne.tworzy na skórze niewidoczny opatrunek. Jego niedobór objawia si sw dz c i uszcz c skór . Dzi ki temu. Zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). cia a. Ethylhexyl Methoxycinnamate UV-absorbent. dobrze nawil ona i g adka. Ma silne w a ciwo ci higroskopijne. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia.Gliceryna Jest alkoholem.Urea. nie przenika do skóry. Ma w a ciwo ci wyg adzaj ce. Emolienty ponadto nat uszczaj skór zapobiegaj c parowaniu wody z jej powierzchni oraz wch aniaj wilgo z otoczenia. U ywany w kosmetykach mocznik pochodzi z laboratorium lub fabryki chemicznej. W kosmetyce mocznik u ywany jest juz ponad 40 lat. który nie tylko nawil a. Wydalany jest z moczem i potem. substancja przeciws oneczna. aby skóra nie traci a swojej naturalnej wilgoci. chroni cy przed czynnikami zewn trznymi jak np. e mocznik ma w a ciwo ci zmi kczaj ce skór (powy ej 10%) oraz. która dzia a zmi kczaj co na skór . Nie ma w a ciwo ci nawil aj cych.mocznik Mocznik jest naturaln substancj uboczn przemiany bia ek w organizmie.Natural Moisturizing Factor). Glycerin. ale ze wzgl du na le kojarz c si nazw nie by zamieszczany w sk adzie produktów. filtruj ca promieniowanie UVB. Jest jednym z g ównych sk adników naturalnego czynnika nawil aj cego skór (NMF . W st eniu do 10% przyspiesza podzia komórek warstwy ziarnistej skóry. e zwi ksza przepuszczalno warstwy rogowej naskórka.

F(NNKT). filtruj ca promieniowanie UVA. Persea gratissima oil (olej awokado) Olej z awokado jest bardzo cenionym olejem ze wzgl du na du zawarto witamin: A. Glyceryl stearate (stearynian gliceryny.dikapryl w glanu Zwi ksza lepko produktu oraz jego stabilno . Stosowany jako emolient . kremowe i mi kkie emulsje. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego) Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. Octocrylene Zwi zek poch aniaj cy promieniowanie o d ugo ci fali od 250 nm do 360 nm. który ma za zadanie zmi kczy i nawil y naskórek poprzez tworzenie Äfilmu´ na skórze który stanowi barier ochronn . chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem. H. Daje stabilne.Butyl Methoxydibenzoylmethane Pochodzenia chemicznego. PP. Cetearyl Alcohol Alkohol cetearylowy jest mieszanin alkoholi t uszczowych. elastyczno i g adko . nadaj ca skórze mi kko . Nienasycone kwasy t uszczowe od ywiaj skór . Jest to emulgator pochodz ce z kok osów i aminokwasów. oddzia uj przeciwalergicznie. Emulgator emulsji typu o/w i w/o. a tak e poparzeniem s onecznym. Myristyl Myristate 43 . K. Dicapryl carbonate. aby utrudni przenikanie wiat a Substancja nat uszczaj ca. Olej z awokado zawiera skwalen posiadaj cy w a ciwo ci antyzapalne i antygrzybiczne oraz chlorofil równie przeciwzapalny i agodz cy. Bia a. aminokwasów i protein. UVC!!!) Pentaerythrityl Distearate Zwi zek o w a ciwo ciach nawil aj cych i ochronnych.(UVB. sk ada si z alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego. substancja przeciws oneczna. UV-absorbent.protektor. hamuj parowanie wody ze skóry (powstrzymuj transepidermaln utrat wody). Sodium Stearoyl Glutamate Pochodzenia Naturalnego lub syntetycznego. regulator konsystencji kosmetyków. woskowata substancja u ywana jako: zmi kczacz i regulator lepko ci stabilizator emulsji dodatek do przezroczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. UV. Mimo i jest to rodek promienioochronny mo e wywo a reakcje fotouczulaj ce pod wp ywem wiat a s onecznego. B. E.

pochodzenie ro linne. w zale no ci od stopnia hydrolizy. istotna w okresie rozwoju. rozpuszczaj ca nadmiar t uszczu i wydzieliny ojowej. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. Pozyskiwane z ziaren ry u. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. powoduje anemi i wypadanie w osów. agodzi objawy przezi bienia. Glycosphingolipids Sk adnik skóry. lubricant. Jej niedobór skutkuje objawami zm czenia i rozdra nienia. Lysine-Lizyna Niezb dna przy budowie bia ek. solubizer. jak gliceryna. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. ma s odkawy smak. nawil a. Sodium hyaluronate. alkoholem. czyli naturalnego czynnika nawil aj cego. stosowanymi do piel gnacji. ró ni si mi dzy sob zdolno ci wch aniania i zatrzymywania wody. Hydrolized wheat protein.hydrolizowane bia ko pszenicy Proteiny (bia ka) s klasycznymi substancjami czynnymi. pobudza do odnowy. Zawieraj kwas linolenowy (NNKT). Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. przeciwcia . W kosmetykach ma podobne dzia anie. Po dodaniu do kosmetyku ma wi za wod w skórze.Bia ka proste zbudowane s z aminokwasów po czonych wi zaniami peptydowymi.Naturalny ester. Butylene Glycol-glikol butylenowy agodzi. Emulgar. Sorbitol Sorbit jest. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. w asno ciami filmotwórczymi i powinowactwem do keratyny naskórka.hialuronian sodu Naturalny mukopolisacharyd. enzymów i przy budowie KOLAGENU. Same aminokwasy s ponadto sk adnikiem NMF (natural moisturizing factor). emolient.. podobnie jak gliceryna. Wi kszo protein stosowanych w preparatach kosmetycznych to produkty cz ciowej lub ca kowitej hydrolizy bia ek naturalnych. grypy oraz opryszczki. kremach. Odbudowuj struktury lipidowe. mleczkach i wyrobach toaletowych. I tak e jak gliceryna. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. g ównie w mi niach i w ko ciach. Uk ady te. warunkuj cymi trwa o powstaj cego filmu.Obecna przy wytwarzaniu hormonów. wyst puj cego w warstwie rogowej. charakterystyczny dla naturalnie obecnych w ludzkiej skórze ceramidów typu I. Wzmacniaj przyleganie komórek. 44 . Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. oczyszczaj ca i regeneruj ca skór . Substancja nawil aj ca. dzi ki czemu skutecznie zapobiegaj przeznaskórkowej utracie wody (TEWL). którego zawarto wywiera wyra ny wp yw na wygl d i elastyczno naszej skóry.

poniewa uelastycznia. Zwi ksza produkcj akwaporyn AQP3 i AQP8 (Akwaporyny (AQP z ang. jako rodek utrzymuj cy odpowiednie pH praparatu. Uczestniczy w procesach odnowy tkanek. mleczkach i wyrobach toaletowych. solubizer. Sodium PCA zawarte w kosmetykach eco cosmetics jest pochodzenia naturalnego i przez to jest wy mienitym rodkiem nawil aj cym zalecanym do stosowania przez wszystkie uznane organizacje certyfikuj ce kosmetyki naturalne. uczestnicz ce w procesie transportu wody (a tak e niektórych innych cz steczek o podobnych rozmiarach np. sp yca zmarszczki. Sodium PCA Sodium PCA to naturalny sk adnik ludzkiej skóry wspó odpowiedzialny za utrzymywanie w a ciwej wilgotno ci. W przemy le kosmetycznym znalaz zastosowanie jako konserwant. dotycz wy cznie syntetycznego surowca o tej samej nazwie. Wzmacnia po czenia mi dzykomórkowe.integralne bia ka b onowe. zw ania porów. kremach.kwas mlekowy Nale y do grupy alfahydroksykwasów i jest otrzymywany dzi ki fermentacji cukru przez bakterie kwasu mlekowego(lactobacillus).) redukuje TEUL (*Trans Epidermal Urea Loss). glicerolu) przez pó przepuszczalne b ony komórek organizmów ywych.Najprawdopodobniej jeden z czynników wp ywaj cych w du ej mierze na procesy antykancerogenne w po czeniu z du ymi dawkami antyoksydantów. Negatywne dzia ania uboczne. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. Salicornia Herbacea Extract. Caprylic/capric Triglyceride Emulgator. 45 . do rozja niania przebarwie . emolient. lubricant.soliród zielny Uszczelnia cement komórkowy. aquaporin) . W kosmetyce u ywany do bioliftingu. jak uszkadzanie w osów i wywo ywanie reakcji alergicznych. Jest równie zwi zkiem nawil aj cym. Kwas mlekowy normalizuje procesy z uszczania naskórka w sposób bardzo delikatny. które tworz kana y. Lactic acid.

Posiada w asno ci zaskórnikotwórcze . przechowywany prawid owo. Warunki przechowywania: w temperaturze pokojowej. Absorbuje wod . który zapobiega utracie wilgoci ze skóry. Ma w a ciwo ci nab yszczaj ce. która dzia a zmi kczaj co na skór . Peg-40 Stearate 46 . Isohexadecane-izoheksadekan Emolient. Posta : bardzo drobny. Zastosowanie produktu: » Puder diamentowy polecany jest jako luksusowy dodatek do pudrów do twarzy i innych kosmetyków kolorowych w proszku. Cz sto stosowany w kremach do r k i stóp. Cetearyl methicone Nale y do grupy zwi zków o nazwie cyklometikony. u atwia rozprowadzanie produktu na skórze. Umo liwia uzyskanie stabilnej emulsji i rozproszenie sk adników. rodek wzmacniaj cy po ysk. stosowany w kosmetyce kolorowej i piel ganacyjnej . Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Zmieniaj c k t odbicia wiat a sprawia. aksamitn g adko (jest bardziej jedwabisty ni sam jedwab w proszku). e twarz nie wydaje si by 'p aska'.Caprylic/Capric Triglyceride + Salicornia Herbacea Extract = HYDRASALINOL Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Metoda otrzymywania: mikronizacja. w ciemnym i suchym miejscu. Dimethicone. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. czyli odpowiednie rozdrobnienie diamentów. Jest niekomedogenny (nie powoduje zatykania porów). tworzy na powierzchni skóry delikatny film. Trwa o : 2 lata. unika bezpo redniego dost pu wilgoci i nas onecznionych miejsc. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. zmniejsza widoczno drobnych zmarszczek i porów skóry.jako rodek nawil aj cy. Mo e by bez obaw stosowany na kremy z filtrami przeciws onecznymi. bezzapachowy proszek. bia o-szary. nie traci na jako ci nawet po wielu latach. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. zmi kcza i modeluje rysy twarzy.comedogenne (komedogenne). o ywia i poprawia koloryt skóry. doskonale wch ania si w skór daj c efekt g adko ci. Nie jest zwi zkiem toksycznym. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. po lizg.dimetikon Pozyskiwany z krzemionek. Doskona y w produktach do opalania. Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Nadaje skórze wyra nie odczuwan . Utrudnia wymian gazow w skórze. nawil a. bowiem zatyka pory i utrudnia procesy wydalania oraz wydzielania w skórze. Podobnie jak cyklometikon zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia.

emulgatory. rakotwórcze. Kanady.20 Regulator lepko ci. steareth-21 Zawarte w oleju palmowym. Australii i Japonii. Steareth-21 Eter glikolu polietylowego wykonany z kwasu stearynowego. Sk adnik reguluj cy lepko w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). Dodanie oktylogliceryny do fenoksyetanolu wykazuje dzia anie agodz ce wp yw innych sk adników kosmetyków. aden ze sk adników mieszaniny FEOG nie jest tematem dyskusji ze wzgl du na dzia anie uczulaj ce. Polimer na bazie sztucznej ywicy i PEG (glikol polietylenowy). rodki czysto ci i dezodoranty jak równie i do opalania i produkty do piel gnacji w osów.Poliakrylan sodu Poch ania wod w ilo ci 800 razy wy szej ni waga w asna. stabilny film na skórze. 47 . poprawia tak e elastyczno skóry. fasola. substancja ochronne i eluj ca. szczególnie dla dzieci i niemowl t. agodzi podra nienia skóry. dzi ki czemu dostarcza skórze odpowiednich elementów od ywczych oraz stale nawil a skór . Do tej pory nie stwierdzono adnego dzia ania toksycznego. który jest przezroczysty. W ci gu kilku godzin od wprowadzenia do uk adu wykazuje dzia anie biobójcze. solubilizator . dro d y i grzybów. Jest stosowana w wi kszo ci preparatów kosmetycznych. efekt estrogeniczny lub androgeniczny i wywo ywanie alergii. soja. Allantoin ± pol. Tworzy ochronny. Sodium Polacrylate . Stosowany jako emulgator do produkcji kosmetyków i produktów do higieny osobistej w tym do makija u. USA. wspomaga regeneracj naskórka. tworzenie nitrozoamin.Emulgator.rodzaj emolientu. kasztanowiec) o bardzo agodnym dzia aniu nawil aj cym i koj cym. w osach. p yny. Pochodzenie chemiczne. Alantoina jest zatwierdzona do u ytku w produktach. olejoodporny i nieprzepuszczalny dla tlenu. paznokciach. Substancja eluj ca dla fazy wodnej do stabilizacji emulsji. Steareth . Pullulan Cz steczki pullulanu mog tworzy cienki film. wyg adza skór .zwi ksza rozpuszczalno s przez skór substancji aktywnych. Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin = FEOG Bardzo szeroki zakres dzia ania zarówno w stosunku do bakterii (gram dodatnich oraz gram ujemnych). dzi ki czemu atwiej wch aniane Steareth-2. Alantoina Naturalna substancja czynna powstaj ca z kwasu moczowego w korzeniach ro lin (np. poprawia proces odm adzania komórek skóry i zapobiega wczesnemu pojawianiu si drobnych linii i zmarszczek. Produkt dopuszczony jest do stosowania w kosmetykach w Unii Europejskiej. które s przeznaczone dla bardzo wra liwej i delikatnej skóry.

stosowany g ównie jako stabilizator. wysoko cz steczkowy polisacharyd. Witamina E dzia a koj co i agodz co na skór i ewentualne stany zapalne na skórze. konsystencji i wygl du produktu. woda w skórze jest lepiej zatrzymywana bez nadmiernego pocenia si skóry i bez zaburzania wymiany gazowej skóry. Du e ilo ci kwasu cytrynowego znajduj si w 48 . Natomiast po rozpuszczeniu w wodzie. zw aszcza pod wp ywem gor cych promieni s onecznych. Citric acid-Kwas cytrynowy Jest to substancja sta a. dlatego cz sto u ywa si w kosmetykach acetatu witaminy E. magnez. ma dzia anie wybielaj ce na skór . co jest bardzo dobrze wykorzystywane w kremach. temperatur . nieodpowienie pH) i atwo ulega rozk adowi trac c swe cenne w a ciwo ci. Ascorbic acid. Ma dzia anie przeciwutleniaj ce. ma wp yw na syntez kolagenu w skórze. dzia anie mikroorganizmów. Ma tak e w a ciwo ci utrwalaj ce lepko w czasie oraz dzia anie antyoksydacyjne. przy piesza gojenie si ran. Neutralizuje metale ci kie typu nikiel. degradacj UV. Zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów t uszczowych. Tocopherol. który tworzy si z po czenia witaminy E z sol kwasu octowego.wtamina C Witamina C ma posta ó tawych kryszta ków o bardzo kwa nym smaku. Jest wa nym produktem przej ciowym w cyklu Krebsa (zwanym st d cyklem kwas cytrynowego).Xanthan gum. zapobiegaj cy zmianie zapachu. Disodium EDTA rodek pochodzenia syntetycznego. wiat o. jak pe ni on w naturze jest to surowiec bardziej odporny na si y cinania. Krem z zawartoscia do 5% acetatu witaminy E powoduje. Zmniejsza szkodliwe dzia anie promieni s onecznych na komórki skóry. Jest naturalnym sk adnikiem ka dego ywego organizmu. e acetat witaminy E w kremie przyczynia si do wyg adzenia skóry.witamina E Witamina E w czystej formie (Tocopherol) jest dosy niestabilna. Forma chemiczna witaminy C. elazo. witamina C w postaci kwasu staje si bardzo wra liwa na czynniki zewn trzne (temperatura. które na skórze mog yby tak e zje cze . W kosmetykach jest wymiataczem wodnych rodników tlenowych. W zwi zku z ochronn rol . krystaliczna. U yta w kosmetykach zmniejsza g boko zmarszczek. a tym samym je czeniu t uszczu. bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. jest wymiataczem wolnych rodników tlenowych. Ascorbyl palmitate. Guma ksantanowa zag szcza i utrwala kosmetyki. je czeniu t uszczy. Stosowany w wi kszo ci produktów do opalania. Z tego powodu witamina E jest dobrym konserwantem t uszczów nienasyconych. pe ni wa n rol w metabolizmie. stratom witamin. Acetat witaminy E jest du o stabilniejszy i lepiej akceptowany przez skór ni czysta witamina E. Udowodniono. Obie formy witaminy E rozpuszczaj si w t uszczach. tlen rodowisko wodne. e skóra jest dobrze nawil ana. Wydziela rakotwórczy i dra ni cy formaldehyd. dlatego bardzo korzystne jest jej stosowanie w kremach przeciws onecznych.guma ksantanowa Naturalny. W postaci proszku jest stabilny i mo e by przechowywany przez kilka lat. rozpuszczalnych w wodzie.palmitynian askorbylu To przeciwutleniacz (zwi ksza trwa o produktów) zapobiega zmianom barwy.

b d zastrzegane znakiem towarowym. Cz sto kompozycje s strze one przez firmy kosmetyczne. nawet wielokrotnie przewy szaj ce jej w asny ci ar. zosta stworzony aby zwalcza nawet g bokie zmarszczki i uj drnia skór . Wzmacnia struktur elu. Szybko i atwo wi e si ze skór i jest przez ni dobrze tolerowana. truskawkach i w wielu innych owocach. Parfum Kompozycja sk adników olejków eterycznych.owocach cytrusowych. Kwas cytrynowy pe ni wiele funkcji . Dzia anie: Pro-Xylane zdolna jest funkcjonowa we wn trzu ywej tkanki i zespoli si z ni . U ywany jest w p ukankach do w osów. ale sam nim nie jest. Kompozycja zapachowa jest to mieszanina olej ów i rodków k wzmacniaj cych. kremach wybielaj cych. p ynach przeciwpotowych. Pro-Xylane jest aktywnym sk adnikiem pomagaj cym skórze przywróci jej substancj budulcow . czyli zapewni odpowiedni produkcj i g sto tkanek podporowych (kolagenu i elastyny). 49 . Ma w a ciwo ci odka aj ce i ci gaj ce oraz przywracaj ce pH. e jest to sk adnik bardzo skuteczny m.in. dlatego. Zwi ksza produkcj kolagenu. Badania wykaza y. kiwi. Na skal rynkow produkowany jest przez fermentacj cukru za pomoc ple ni Aspergillus Niger. który zapewnia struktur i przywraca g sto tkanek podporowych skóry. by pomóc jej odbudowa w asn substancj budulcow . tonikach. Tak wzbogacona skóra odzyskuje zdolno do regeneracji. który jednoznacznie kojarzy si z danym kosmetykiem lub produktem. od ywkach do w osów.podwy sza aktywno wielu przeciwutleniaczy. co zapewnia jej m odzie czy wygl d. e Pro-Xylane to cz steczka-szczep o bardzo ma ych rozmiarach. Wykorzystywany jest g ównie jako regulator kwasowo ci oraz jako sk adnik aromatów. s obj te tajemnic . retinolu). szamponach.Kompozycja ta decyduje o specyficznym zapachu. p ukankach do ust. w przeciwie stwie do innych sk adników przeciwzmarszczkowych (np. jego formu a zawiera Pro-Xylane z drzewa bukowego przywracaj cy skórze substancj budulcow . Poza tym ten sk adnik doskonale przyci ga i gromadzi w skórze wod oraz sk adniki od ywcze.

3) Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. lecithin. 29. 10. ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku. najwi cej dwutlenku w gla. C13 -14 isoparaffin. 25. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. capryloyl salicylic acid. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania . 36. 21. prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil. 9. 19. 12. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. polymethyl methacrylate. polyacrylamide.38%). tzn. szczególnie emulsji O/W i eli.1. 33.zingiber officinale extract/ginger root extract 38. 3. imidazolidinyl urea. parfum/fragrance. dimethy l mea. 6. 4. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów. laureth -7. polycaprolactone.rosa canina fruit oil. jest stosowana przy produkcji kremów. cyclohexasiloxane. jak i w jej g bszych warstwach. 4 7. 26. 20. propylene glycol. myristic acid. Aqua 22. Bezbarwna ciecz. o s odkim smaku. butyrospermum parkii butter/shea butter. linalool Aqua (woda) Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. g sta. glycine soja oil/soybean oil. 15. polyacryloyldimethyl taurate. 41. 18. 42. 23. pomadek i innych produktów kosmetycznych. 43. Wi kszo wyst puj cej w przyrodzie wody jest "s ona" (oko o 97.palmitic acid. 37.2.cetearyl alcohol. peg-20 stearate. glycerin. cera alba/beeswax. 31.15%. tocopherol. nawil a naskórek czyni c go elastycznym. . 27. jak i mineralnym. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. cyclopentasiloxane. 17.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza. 24. 39.retinyl palmitate. paraffinum liquidum/mineral oil. 14. 16. methylparaben. Gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . 34. 40. 35 polyurethane -2. 50 .peg-100 stearate. 28. g ównie chlorku sodu. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. chlorphenesin. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. 48. 8. stearic acid. octyldodecanol. ethylhexyl methoxycinnamate. 44.Lauroyl lysine. propylparaben 46.hydroxypropyl tetrahydropyrantrol. disodium EDTA. silica. nietoksyczna.nawil aj cy skór . 7. t -butyl alcohol. W wodzie rozpuszczonych jest te wiele gazów. 45. 5. dimethicone. 11. Woda jest rozpuszczalnikiem. oscyluje w granicach 5 . Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produktów kosmetycznych. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. zawiera du o rozpuszczonych soli. 32. dimethiconol.glyceryl stearate. coumarin. 30.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. 13. 2. Glycerin (Propantriol 1..

który: w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów jest substancj nat uszczaj c . wyg adzaj c . kremów na dzie .Cyclopentasiloxane. Umo liwia szybkie i trwa e utworzenie ochronnej warstwy hydrolipidowej skóry. d ugo a cuchowych. Sk adnik. Ma charakterystyczny delikatny zapach. Jest atwo wch aniany przez skór . przezroczysty. elastyczna i g adka jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. nawil aj c . podra nionej. Mo e by stosowany do skóry wra liwej. e skóra jest mi kka. Mieszanina p ynnych. Olej morelowy zawiera nienasycone kwasy t uszczowe. Prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil ( Olej z pestek moreli) Olej morelowy jest lekki i delikatny. Chroni preparat przed wysuszeniem Ma w a ciwo ci stabilizuj ce emulsje dodatkowo jest emulgatorem i rodkiem pieni cym w myd ach. Jest u ywany do produkcji wiec. Stosowany na skórze dojrza ej ogranicza powstawanie zmarszczek. Otrzymuje si go w wyniku hydrolizy t uszczów zwierz cych w wysokiej temperaturze i pod zwi kszonym ci nieniem. lekko ó ty. zapewniaj c ochron . jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. sprawia. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju.i cyklosze ciosiloksany) rodki powoduj ce zmi kczanie skóry. powoduj c zatykanie porów. Stanowi podstaw do ma ci. kosmetyków. matuj cych i oczyszczaj cych. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. W temperaturze pokojowej ma stan skupienia p ynny. Dzi ki swoim w a ciwo ciom jest stosowany do masa u doros ych jak równie i dzieci. Paraffinum liquidum/mineral oil Parafina ciek a lub inaczej olej parafinowy. cyclohexasiloxane (cyklopi cio. u yta w du ych dawkach tworzy t usty film. leków oraz do zmi kczania gumy. myde . witamin A. nasyconych w glowodorów. a tak e w mniejszym stopniu w ro linnych. które otrzymywane s z ropy naftowej. Myje i gruntownie oczyszcza skór oraz chroni przed wysuszeniem. 51 . Steartic Acid Kwas stearynowy: wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. kwas oleinowy i linolowy. Ma w a ciwo ci nawil aj ce i wyg adzaj ce naskórek. z zapaleniami i suchej.

a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. Wosk jest naturalnym emulgatorem. emolienty. sk adnik fazy t uszczowej. regulator konsystencji kosmetyków. nie powoduje uczule . Jest u ywany jako surowiec do produkcji myd a.t uszcz ten jest jadalny. Zosta o oczyszczony I przygotowany tak. Stanowi w niewielkim stopniu naturaln ochron przed promieniowaniem ultrafioletowym. zmi kczaj cy skór . do produkcji kosmetyków Bia y wosk w pastylkach jest bezzapachowy. Cera alba) i jest stosowany np. stosowany do maskowania blizn Kuchnia .C18H36O2 Butyrospermum parkii butter/shea butter Mas o shea . lipidy.Vitellaria paradoxa (Afryka). Glyceryl stearate Stearynian gliceryny. kremów. pomadek. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego. U ywany jako: emulgator. tensyd. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z ro linnego kwasu stearynowego. u ywanym od setek lat. odpowiedzialnym za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. Przy wyrobie czekolady niekiedy stosowany zamiast mas a kakaowego Dimetikon ( Silikony ) Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Cera alba/beeswax Wosk pszczeli: Wybielony na s o cu lub za pomoc substancji chemicznych wosk pszczeli nosi nazw wosku bia ego ( ac. Bazuje na PEG (glikol polietylenowy). Stanowi niewidzialna ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. 52 . stearynian gliceryny wykazuje powinowactwo do skóry.naturalny t uszcz o barwie ó tej lub kolorze ko ci s oniowej Wytwarzane jest z owoców drzewa Karite . Sk adnik ten jest rodkiem aktywnie myj cym. tensydy. Stearynian glicerolu. w zachodniej Afryce jest u ywany jako olej do sma enia.[ Medycyna . Kosmetyka . wiec. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. Palmitic acid Kwas palmitynowy wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. aby móg by stosowany jako sk adnik kosmetyków. Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. a tak e w mniejszym stopniu w t uszczach ro linnych (g ównie w oleju palmowym). C15H31COOH Peg-100 stearate Emulgatory. dzia a zmi kczaj co i nawil aj co. koj cy.rodek o w a ciwo ciach przeciwzapalnych. przeciwzmarszczkowy. Pochodzenia ró nego.mas o shea jest szeroko stosowane w kosmetyce. jako rodek nawil aj cy.

Ta jego w a ciwo jest wykorzystywana m. Krzemionka nie podra nia. Poprawiaj c ukrwienie zwi ksza bowiem intensywno dozna i wzmaga erekcj . Jej cz steczki odbijaj wiat o. Korzystnie wp ywa na odporno i elastyczno naskórka. dodatek do prze roczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. a i tak nie powstaje efekt maski. optycznie wyg adzaj c skór . nie powoduje uczule . Funkcjami tej witaminy s m. w kosmetyce. a zw aszcza tr dzikowej. Witamina A spe nia wiele wa nych fizjologicznych funkcji. Nie ma te terminu wa no ci. Zmi kczacz i regulator lepko ci. Du o prowitaminy A zawieraj m. Rosa canina fruit oil Wyci g z owoców ró : otrzymywany poprzez estrakcj z dzikiej ró y tonizuje i dzia a agodz co na skór Zingiber officinale extract/ginger root extract Imbir: silnie rozgrzewa i pobudza kr enie. agodzi podra nienia. Jest niezwykle lekka (zastosowanie w pudrach). bo to naturalny minera . wspomaga regeneracj naskórka i skóry w a ciwej .: istotna rola w odbieraniu bod ców wzrokowych w siatkówce oka.in. a jedynie matuje. oraz rodek cierny w pastach do z bów. wietnie nadaje si do ka dego typu skóry. tworz c rodopsyn (purpur wzrokow ) zapewnienie normalnego wzrostu ko ci i z bów przez regulacj aktywno ci komórek tkanki kostnej regulacja wzrostu i funkcjonowania tkanki nab onkowej 53 . gdzie stosuje si go w produktach wyszczuplaj co-modeluj cych. stabilizator emulsji. U ywany jako sk adnik pudrów sypkich. Retinyl palmitate Witamina A G ównym ród em aktywnych form witaminy A w organi mie jest spo ywana z pokarmem pochodzenia ro linnego prowitamina A (g ównie -karoten).in. silika el) Naturalny minera . Krzemionka jest naturalnym absorbentem sebum. Innym bogatym ród em witaminy A jest w troba zwierz t. jako rodek eluj cy. 11-cis retinal w pr cikach czy si z bia kiem opsyn . wspomagaj cych zwalczanie cellulitu.Cetearyl alcohol Mieszanina alkoholi t uszczowych.in. Prawdopodobnie dzi ki tym w a ciwo ciom imbir w tradycji azjatyckiej wykorzystywany by jako afrodyzjak. Nie nadaje barwy. Pochodna witaminy A. Stosowana jako baza przed u a trwa o podk adu. poza tym witamina A znajduje si w nabiale i jajach. pomidory i marchew. Proszek uzyskany z okrzemek (prawie czysty kwas krzemowy).jest bardzo cz stym sk adnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Silica (Kwas krzemowy. W ci gu dnia skór mo na matowi ni wielokrotnie.

w których R=CH3. C13-14 isoparaffin rodek rozpuszczaj cy. 54 . zag szczaczem. Isoparaffin (izoparafina) to okre lenie w glowodorów. wyg adzaj ca. mia d ycy oraz chorób serca. Dimethiconol Dimethiconol inaczej dimetikon to nazwa handlowa sylikonów. rodki piel gnuj ce poprawiaj tak e po ysk i struktur zniszczonych w osów Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Pochodzenia chemicznego. cz sto obecny te w kremach piel gnacyjnych i produktach do makija u. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. Wykorzystywana jest te do leczenia m skiej bezp odno ci. Otrzymywane syntetycznie poprzez przeróbk ropy naftowej. które s p ynne. jest substancj tworz c el. Zapotrzebowanie cz owieka wynosi 8-13 mg na dob . Tokoferol jest g ównym antyoksydantem. Sk adnik. Daje uczucie g adko ci i mi kko ci na ustach. który jest regulatorem lepko ci w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. elastyczno i g adko . regulator lepko ci. w osów i paznokci Tocopherol (witamina E) Otrzymywana z olejów ro linnych. nawil aj ca. poniewa posiadaj w moleku ach rozga zione a cuchy. zmi kczacz EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach.bierze udzia w procesie widzenia i umo liwia rozró nianie barw chroni nab onek uk adu oddechowego przed drobnoustrojami utrzymuje prawid owy stan skóry. naturalny antyoksydant. Jest to substancja nat uszczaj ca. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. nadaj ca skórze mi kko . Disodium EDTA Substancja pochodzenia chemicznego. u ywany jako: regulator lepko ci. Pochodzenia chemicznego. Wzmacnia cian naczy krwiono nych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem. Zapobiega wolnym rodnikom i przez to wczesnemu starzeniu si skóry. Lauroyl lysine Kombinacja naturalnego kokosowego kwasu t uszczowego (oleju kokosowego) i kwasu aminowego ( leju o ro linnego). emolient. Jeden z najcz ciej stosowanych filtrów. Ethylhexyl methoxycinnamate Filtr chemiczny. Dym tytoniowy sprzyja degradacji witaminy E. lekko rozprowadzaj cy si na skórze. Ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium Substancja eluj ca. który chroni komórki przed utleniaczami. zaburze mi niowych. W kosmetykach znajduje zastosowanie jako rzadki lipid. Bierze udzia w dostarczaniu sk adników od ywczych do komórek. Jest to sk adnik polepszaj cy wygl d i struktur w osów oraz u atwiaj cy ich stylizacj .

który: jest substancj aktywnie myj c . jasno ó tej cieczy o charakterystycznym zapachu. Octyldodecanol Emulgator. substancje wi ce polimer z grupy poliakrylanów otrzymywany przez polimeryzacje akryloamidu jest masowo wykorzystywany do produkcji elu wykorzystywanego jako podk ad do elektroforezy. solubizer. Polyacrylamide (poliakrylamid) Substancje ochronne. przyci ga i wi e cz steczki wody w warstwie rogowej skóry jest emulgatorem w emulsjach typu O/W (olej w wodzie). Znalaz wiele zastosowa biomedycznych. S u y tak e jako stabilizator w emulsji o per owym po ysku. z którego produkowane s jednorazowe talerze czy kubki. Peg-20 stearate Emulgator. Hydro ele z poliakryloamidu oprócz zastosowania w 55 . mo e by barwiony w celu uzyskania szerokiego zakresu odcieni i kolorów. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. Polymethyl methacrylate Kuleczki PMMA (metakrylan polimetylu-polimery akrylu) maj w a ciwo ci matuj ce z du si absorpcji bez efektu wysuszania. likwiduj c wiecenie si skóry. humektant. Monoester kwasu stearynowego z glikolem polietylenowym (PEG sk adaj cym si z 20 grup glikoli polietylenowych). tensyd. Gdy istnieje taka potrzeba jego czas biodegradacji w organi mie mo na przyspiesza poprzez stosowanie jego kopolimerów pofilaktydowych. Naturalnie bezbarwny o wyj tkowej przezroczysto ci. Sk adnik syntetyczny uzyskiwany przez ekstensywn (obszern ) chemiczn modyfikacj kwasu laurylowego. Laureth-7 Inna nazwa to PEG-7-Laurylether (niem. Pochodzenia ró nego. lubricant. Substancja bazuj ca na PEG (glikol polietylenowy). rodek wyst puj cy w postaci klarownej lub lekko m tnej. Jest on stosowany do produkcji implantów oraz "samoznikaj cych" nici chirurgicznych. Podra nia skór i b ony luzowe. naturalnego kwasu t uszczowego i oksiranu (tlenku etylenu). Nie nale y stosowa w czasie laktacji i ci y. substancje antystatyczne. wbudowuje si . Jest tak e u ywany w po czeniu ze skrobi do wyrobu utwardzalnego tworzywa. mleczkach i wyrobach toaletowych. dobrze rozpuszczalny w wodzie. Sk adnik.Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. kremach. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. substancje eluj ce. Sk adnik u ywany jako emulgator i rodek aktywnie myj cy. Polycaprolactone (polikaprolakton) Polimer ten atwo miesza si z wieloma innymi polimerami i dlatego jest stosowany jako plastyfikatory zwi kszaj cy elastyczno tworzyw sztucznych oraz ich biodegradowalno . emolient. Czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. odpowiedzialn za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów wchodzi w sk ad naturalnego czynnika nawil aj cego. o doskona ej odporno ci na promieniowanie UV i warunki zewn trzne. wnika do p aszcza lipidowego.) Pochodzenia chemicznego.

elazo. glikolipidy. W kuchni. kwasy t uszczowe. Olej sojowy jest równie znany jako przeciwutleniacz dzi ki zawarto ci wit. E. Myristic acid ( kwas mirystynowy) Organiczny zwi zek chemiczny. to substancje wyst puj ce w tkankach zwierz t i ro lin (ziaren soi) oraz w ó tku jaj. triglicerydów i fosfolipidów. t uszczu o korzystnym dla organizmu sk adzie. Propylene glycol (glikol propylenowy) Organiczny zwi zek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. Wyst puje w du ych ilo ciach w nasionach ro lin z rodziny Myristicaceae. A i C oraz inne z grupy B. gliceryna. który przywraca skórze poziom w a ciwego nawil enia i jest wykorzystywany w kosmetyce jako emolient. Ma dzia anie antyoksydacyne. 56 .naturalne ród o wielonienasyconych kwasów t uszczowych. chroni macierz komórkow i naprawia szkody we w óknach kolagenowych wywo ane przez wolne rodniki. fosfor. magnez. pobudza w ókna mi niowe. Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. W sk adzie zawiera: kwas fosforowy. Dimetyloaminoetanol DMAE Czynnik otrzymywany w sposób naturalny. K. E. W temperaturze pokojowej jest bezbarwn . miceli. wap . rodek powierzchniowo czynny. Przyczynia si do utrzymania d ugotrwa ego efektu liftingu. Wyg adza lwie zmarszczki i kurze apki. B2. Glycine soja oil/soybean oil (olej z nasion soi) Nasiona s bogatym ród em wysokowarto ciowego biologicznie bia ka ro linnego. bezwonn . W oleju sojowym w najwi kszej ilo ci wyst puje kwas linolowy. W roztworze wodnym mo e zawiera form liposomów. nasycony kwas t uszczowy. cholin . oleist ciecz . o s odkawym smaku i wysokiej lepko ci. Zwi ksza wydzielanie acetylocholiny. Soja zawiera potas.elektroforezie s tak e u ywane jako zag stnik w przemy le kosmetycznym oraz do produkcji ok adów stosowanych przy leczeniu. g boko od ywia skór . PP. a tak e w oleju z kokosa i w oleju palmowym Wzór sumaryczny C14H28O2. witaminy B1. czasami jest u ywany jako emulgator. Ma nisk rozpuszczalno w wodzie. Lecithin Lecytyna jest to grupa ó to-br zowego t uszczu. Olej sojowy . Lecytyna jest sprzedawane jako suplement diety i do zastosowa medycznych.

Konserwanty estrogenne sa równie niebezpieczne dla ch opców. Imidazolidinyl urea Sk adnik pochodzenia chemicznego. a ten ju jest silnym alergenem. którzy w okresie rozwoju s szczególnie wra liwi na zaburzenia hormonalne. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. Ester metylowy z kwasu p-hydroksybenzoesowego. jest najprostszym wy szego alkoholu. Do tego. przeciwgrzybiczne. farmaceutycznych i produktach higieny osobiste. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w etanolu. *** Methylparaben ma w a ciwo ci estrogenne. leków. Dzia anie przeciwbakteryjne. Dlatego nie zaleca si wcierania kosmetyków w skór piersi. rodek konserwuj cy w wielu produktach spo ywczych. jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. U ywany jako: konserwant o bardzo szerokim spektrum dzia ania. Konserwant. a nawet niektórych rodków spo ywczych.Jest rozpuszczalny m. W odró nieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny. Ma antybakteryjne w a ciwo ci. Ze wzgl du na swoje w a ciwo ci przeciwbakteryjne i bakteriostatyczne jest szeroko stosowany jako. w wodzie. Methylparaben jest stosowany w piel gnacji skóry oraz wchodzi w sk ad preparatów odm adzaj cych. oraz p ynach do p ukania ust. w okresie ci y i karmienia (laktacji). z imidazolidinyl urea wydziela si formaldehyd. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: pastach do z bów. Wzór sumaryczny C3H8O2 Glikol propylenowy mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . Istniej doniesienia o onkogennym (rakotwórczym) wp ywie parabenów.in. T-butyl alcohol Bezbarwna ciecz lub bia e cia o sta e. Ale. jest on o wiele mniej uczulaj cy ni s ynne parabeny. Niekorzystne jest równie antagonizowanie dzia ania androgenów w okresie rozwoju u ch opców. acetonie i chloroformie. Konserwanty typu parabenów zaburzaj tak e spermatogenez u m czyzn. albo te 57 . kiedy to rozwijaj si cechy m skie. rozpuszczalny w wodzie. zw aszcza w rozwoju raka sutka. czy ogólnie w rodkach czysto ci. Nale y do mutagenów. napojach. a wi c klasyfikowane jako leki do stosowania miejscowego przez WHO. jako sk adnik do usuwania farby oraz produkt przej ciowy w reakcjach chemicznych. U ywany jest jako rozpuszczalnik. Znajduje szerokie zastosowanie w przemy le i medycynie. rodkach do higieny d oni. dlatego nale y wystrzega si stosowania produktów zawierajacych parabeny w razie zaburze hormonalnych zwiazanych z nadmiarem estroge nów. Methylparaben Jest stosowany jako konserwant kosmetyków. Jest centralnie dzia aj ce leki zwiotczaj ce mi nie stosowany w leczeniu bólów mi ni i skurcze. czyli zwi zków wywo uj cych mutacje. dlatego mo emy go spotka w produktach on nazwie "hipoalregiczny". w wielu innych kosmetykach.

farmaceutyków i ywno ci. Jest równie dodawany do kredek. niestety stwierdzono. mimo e jest produkowany syntetycznie do wykorzystania w produkcji kosmetyków. C10H12O Coumarin rodek zapachowy. ma tak e dzia anie uspokajaj ce. odpr aj ce. który czuje si po uwolnieniu alkoholu.nawil aj ce (szampony. Wszystkie substancje z grupy parabenów uwa ane s za najmniej dra ni ce.najlepiej nie stosowa w ogóle takich kosmetyków. butyl. Jest trudno rozpuszczalna i jako jedyna z grupy kumaryn nie fluoryzuje w wietle UV. zwi ksza ukrwienie. ele pod prysznic. w znacznej ilo ci w olejku lawendowym. aromatyzuj cy. Posiada w a ciwo ci przeciwbakteryjne. Kumaryna wykazuje w a ciwo ci spazmolityczne. Kumaryna jest lotn substancj i nadaje tym surowcom charakterystyczny zapach suszonego siana. Pobudza procesy eliminacji szkodliwych metabolitów. C8H8O3 Propylparaben Propylparaben to ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego. Wyst puje w olejkach. Oczywi cie niebezpieczne staje si codzienne u ywanie balsamów do cia a zawieraj cych. przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Substancje w mieszaninie. bardzo lotne. metyl-. od ywki i filtry przeciws oneczne). Ulega kumulacji w skórze i w w z ach ch onnych. propyl-. Zastosowany miejscowo rozgrzewa i dzia a przeciwbólowo. Propylparaben to typowy konserwant. Jest jednym z najcz ciej u ywanych konserwantów w kosmetykach. szerokie spektrum dzia ania i jest rozpuszczalny w wodzie. prowadz c do jej uszkodze . poniewa ma sta y poziomu pH. Jest zwi zkiem. Linalool Jest naturalnie wyst puj cym terpenem. C10H18OH 58 . Posiada podobne w a ciwo ci jak metylparaben. kolendrowym i ró anym. który powstaje podczas suszenia surowców ro linnych zawieraj cych glikozydy kwasu o-hydroksycynamonowego. wy szym alkoholem o jednym lub dwóch wi zaniach podwójnych w a cuchu. W postaci naturalnej mo na go znale w substancji wielu ro lin i niektórych owadów. rozlu niaj ce mi nie. tymiankowym. rodek zapachowy imituj cy zapach konwalii. nale cy do afrodyzjaków. zw aszcza w stosunku do kosmetyków. które s na bazie wody . Bezbarwna oleista ciecz. daj ce pi kny zapach. Jest szeroko stosowany w kosmetyce jako rodek konserwuj cy przeciw bakteriom i grzybom. daje uczucie lekko ci i wie o ci. e dzia a szkodliwie na w trob . maskar i cieni do powiek. Parfum/fragrance rodek zapachowy.lub izobutylparaben.

dmdm hydantoin 9.glyceryl stearate citrate 5. Isopropyl palmitate (palmitynian izopropylu) Pochodna kwasu palmitynowego z oleju orzecha kokosowego. Zawiera tak e prowitamin B5 i kwas hialuronowy. isopropyl palmitate 10.Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon Opis produktu: Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon w delikatny sposób piel gnuje skór . benzophenone-3 8. U atwia rozprowadzenie kosmetyku.helianthus annuus seed oil 13. CI 19140 21.sodium polyacrylate 15. która tworzy cienk warstw (s u c zatrzymaniu wilgoci i wspomaganiu wzrostu keratynocytów) i atwo przenika przez skór . pestek winogron i s onecznika atwo si rozprowadza na skórze i szybko wch ania. Sk ad: 1. glycerin 11.disodium edta 7. CI42090. Rozpuszczalnik. stabilizuj cy struktur kosmetyku. doskona a substancja nawil aj ca. triethanolamine 20. Pozostawia przyjemne uczucie zadbanej i g adkiej skóry.vitis vinifera seed oil 12. paraffinum liquidum 14.iodopropynyl butylcarbamate 19.sodium hyaluronate 4. nie je czeje. cucumis melo extract 3.BHT 18. sk adnik rozpuszczaj cy inne sk adniki. propylene glycol 17. Jest to ester zmi kczaj cy i u atwiaj cy zmieszanie sk adników kosmetyku.panthenol 16. Wzbogacony naturalnym wyci giem z owoców melona. parfum 6. a subtelny zapach melona zapewnia uczucie od wie enia. aqua 2. Aqua Jak wy ej. Glycerin 59 .

Nie jest szkodliwa.w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów . Panthenol (Pantenol) 60 . Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. elastyczna i g adka. powoduj c zatykanie porów. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. sprawia.jest substancj nat uszczaj c . który: .Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. Doskonale si wch ania. e skóra jest mi kka. Zalecany jest do wszystkich typów skóry a przede wszystkim do t ustej i zanieczyszczonej. Paraffinum liquidum (Parafina p ynna) Pochodzenia chemicznego. zapewniaj c ochron . Ma dziaanie przeciwrodnikowe. nawil aj c . szczególnie emulsji O/W i eli. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza nawil a naskórek czyni c go elastycznym. nie pozostawia t ustego filmu.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. Sodium polyacrylate (poliaspartam sodowy) Substancja przyci gaj ca do skóry wod . które otrzymywane s z ropy naftowej. Kosmetycznych gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . jak i w jej g bszych warstwach. nietoksyczna. Znakomicie nadaje si do robienia kremów lekkich dla cery t ustej. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. Mieszanina p ynnych. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania. jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. wyg adzaj c . Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów jest stosowana przy produkcji kremów. Bezbarwna ciecz. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. zwi kszaj ca nawodnienie skóry. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. o s odkim smaku. . zmi kcza i wyg adza skór .nawil aj cy skór . g sta. oscyluje w granicach 5 . Dzi ki swoim w a ciwo ciom piel gnacyjnym sprawdza si w kosmetykach dzia aj cych przeciwko pierwszym zmarszczkom. d ugo a cuchowych. przeciwzapalne i normalizuj ce. Jest z grupy olejów schn cych. pomadek i innych produktów kosmetycznych. zanieczyszczonej i mieszanej. Vitis vinifera seed oil (olej z winoro li prawdziwej) Dzia a tonizuj co na skór . .15%. uelastycznia naskórek. Sk adnik. Helianthus annuus seed oil (olej ze s onecznika) Olej o zapachu wie ego s onecznika. U yta w du ych dawkach tworzy t usty film. nasyconych w glowodorów. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produ któw.

Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. witamin. Wyg adza. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. D-pantenol jest aktywny biologicznie. agodzi podra nienia i stany alergiczne. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: -pastach do z bów. poprawia elastyczno . zmi kczaj cym i wyg adzaj cym. Witamina K i witamina C maj wp yw na prawid owe funkcjonowanie naczy krwiono nych. Ekstrakt z melona zawiera tak e niewielk ilo kwasów owocowych.rodkach do higieny d oni. Jest naturalnym sk adnikiem oczyszczaj cym. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z kwasu cytrynowego oraz ro linnego kwasu stearynowego. Propylene glycol (Glikol propylenowy) Mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . Parfum rodki zapachowe. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. Silnie stymuluje wzrost i odnow komórek zw aszcza w naskórku i skórze w a ciwej. Cucumis melo extract (Ekstrakt z melona) Jest bogatym ród em wysokoenergetycznych cukrów. Benzophenone-3 61 . nadmiernie wysuszon . zw aszcza w osowatych. Nie stosowa w czasie laktacji i ci y. C i A. czy ogólnie w rodkach czysto ci. -w wielu innych kosmetykach.i makroelementów. Sodium hyaluronate (Hialuronian sodu) Naturalny mukopolisacharyd. ale u niektórych osób mo e powodowa podra nienie i wyprysk. Glyceryl stearate citrate (stearynian glicerolu cytrynian) Naturalny emulgator. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. Ma silne w a ciwo ci goj ce w uszkodzeniach skóry i b on luzowych. U ywany jako regulator lepko ci. zmi kczacz. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. oraz p ynach do p ukania ust. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. Dobrze nawil ona warstwa rogowa naskórka staje si bardziej przepuszczalna dla substancji czynnych. Podra nia skór i b ony luzowe.Wyst puje w dwóch odmianach izomerycznych L-pantenol i D-pantenol. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. Ma w a ciwo ci emoliencyjne i nawil aj ce. . mikro. w tym szczególnie K. uj drnia. Disodium edta = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. -jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. Nie dzia a szkodliwie.

butylohydroksytoulen. Dzia a synergistycznie z sekwestrantami . Formaldehyd powoduje szybkie starzenie skóry i jest silnym alergenem. Na skór dzia a nawil aj co. Triethanolamine Alkohol alifatyczny o wzorze sumarycznym N(CH2CH2OH)3. detergentów. przeciwtr dzikowo. Dmdm hydantoin (Hydantoina MDM) Cz sto stosowany w kosmetykach zwi zek utrwalaj cy. owrzodze . oczyszczaj co.mo e w produkcie lub na skórze uwolni formaldehyd. filtruj ca promieniowanie UVA i UVB. przy piesza procesy odnowy i regeneracji skóry. ma ci.(Oksybenzon) Pochodzenia chemicznego. toników. BHT jest z powodzeniem zast powny przez naturalny antyoksydant w postaci olejowego ekstraktu z rozmarynu. nierozpuszczalny organiczno-syntetyczny pigment. Jest natomiast niezast pionym stabilizatorem wprowadzonych do formulacji kosmetycznej polifenoli z ekstraktu z zielonej herbaty. dopuszczony do zabarwiania artyku ów spo ywczych. CI 19140 ó ty. UV-absorbent rozpuszczalny w t uszczach. Jest stosowana w profilaktyce oparze s onecznych i radiologicznych. leków i kosmetyków. Iodopropynyl butylcarbamate (Butylokarbaminian jodopropynylowy) Substancja pochodzenia chemicznego. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem i poparzeniem s onecznym. Podejrzany o podobne dzia anie jak hormony. Zapobiegaj cy psuciu si wielu produktów ywno ciowych. CI42090 62 . W czasie bada wykaza swoj obecno w mleku matki. Od dawna jest podejrzewany o wywo ywanie raka. oparze .to antyutleniacz dla preparatów kosmetycznych (g ównie typu W/O) zawieraj cych ro linne i zwierz ce t uszcze. BHT stosowany jest jako substancja opó niaj ca ich autooksydacj . Pochodny od formaldehydu . Zwi ksza przep yw krwi przez naczynia skórne. Zwi zek halogenoorganiczny. W kosmetologii jest uwa ana za substancj przeciwzaskórnikow i oczyszczaj c . Chroni przed zepsuciem przez mikroorganizmy i utrzymuje dany produkt w jak najlepszym stanie jako ciowym. zmi kczaj co. kwas cytrynowy.EDTA.05% oraz niedopuszczony do stosowania w: rodkach do higieny jamy ustnej. Mo e wywo ywa podra nienia. BHT (Butylowany Hydroksytoluen) antyutleniacz BHT BHT . Blado ó ty proszek. T uszcze te reaguj z tlenem ju w temperaturze pokojowej reakcj inicjuje wiat o oraz ladowe ilo ci metali ci kich. Substancja przeciws oneczna. rodkach i kosmetykach do piel gnacji ust. przeciwzaskórnikowo. U osób wra liwych mo e wywo a alergie. Jest wch aniany przez skór . mleczek. w terapii odle yn. Dodawana do kremów. Obecnie. U ywany jako konserwant. mietanek. Wg rozporz dzenia o kosmetykach dopuszczalne st enie 0. poprawia ukrwienie skóry.

PEG ± 7 Glyceryl Cocoate Po czenie glikolu polietylenowym i estru glicerolu (pochodz cego z oleju orzecha kokosowego) tworz ce rodzaj sacharozy (cukier) wyci gu. Przez rozcie czenie z wod mo na uzyska roztwory o dowolnej konsystencji. PEG o masie do 600 Daltonów wyst puje w postaci p ynnej. rodek powierzchniowo czynny. w tym rodkach do k pieli. a zarazem jest to rodek zmi kczaj cy naskórek. czasami alergizuj cy. które by y wymagane na pierwszym kolokwium: Cycolhexasiloxane (cyklosze ciosiloksan) ± rodek powoduj cy zmi kczanie skóry .Pigment zamkni ty w oczkach krzemionkowych. PEG Polietylenowany polimer tlenku etylenu (piloethylene glycol). zmi kczaj cy. Emulgator. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsumenta w trakcie u ycia. nie wymagaj konserwowania. lotionów O/W i W/O. Wykorzystywana jest w wielu ró nych produktach. cynamonie. PEG ± 8 PEG. liwkach. makija u. PEG jest dobrze tolerowan substancj . do piel gnacji skóry. Dodatkowe sk adniki. od ywkach do w osów i dezodorantach. jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. sól sodowa kwasu benzoesowego. C18H37OH Laureth ± 4 Emulgator stosowany w produkcji kremów. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0. produktach do golenia. Sodium Benzoate (benzoesan sodu) Zwi zek organiczny. Syntetyczny niebieski barwnik.: urawinach. W warunkach standardowych to bia e. E211. szamponach.1%) w produktach naturalnych takich jak np. które nie je czej . PEG ± glikol polietylenowy. 63 .8 znalaz a zastosowanie jako substancja rozcie czaj ca i wi ca wilgo . Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. mleczek. nie przet uszczaj c skóry. krystaliczne cia o sta e. Wa na jest natomiast ochrona przed wiat em. Stearyl Alkohol Alkohol stearylowy lub inaczej oktadekanol-1 Powoduje z uszczanie si i odbudow nowej warstwy naskórka. borówkach. oczyszczania skóry. Dobrze rozpuszcza si w wodzie (w temperaturze 20°C 55 g na 100 cm ). do 1000 w postaci wosku i od 4000 w formie wosku twardego.

Glycol Distearate.Polyquaternium ± 10 Bialy ziarnisty proszek o zapachu aminy. tensydsubstancja powierzchniowo czynna. stosowany masowo w przemy le kosmetycznym i pomocnicznych rodkach farmaceutycznych. Jest te dodawany do ma ci na ból mi ni. Mentol Wzór sumaryczny: C10H20O. manganu. alkoholem etylowym i eterem dietylowym. o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np. Jest stosowany w specyfikach wspomagaj cych leczenie przezi bie i kataru . Bezbarwna ciecz o przykrym zapachu. Carrageenam 64 . Magnesium Stearate). Jego wdychanie lub spo ywanie daje szybko odczuwalne wra enie ch odu i wie o ci. S abo rozpuszczalny w wodzie. Jest te stosowany jako jeden ze sk adników wielu kompozycji zapachowych stosowanych w kosmetyce. Glycol Distearate U ywany jako zm tniacz. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie. o ostrym. proszki do prania. Najsilniejsze w asno ci zapachowo-znieczulaj ce posiada izomer o konfiguracji absolutnej 1S. Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo . elaza. Jest on jednym ze sk adników wielu olejków eterycznych innych ro lin. ig owe kryszta ki. Miesza si z woda.cho oprócz dawania uczucia ulgi nie ma adnych w asno ci leczniczych. dobrze rozpuszcza si w polarnych rozpuszczalnikach organicznych. Jest to polimer. Mentol jest wyodr bniany g ównie z mi ty pieprzowej i innych gatunków mi ty. przypominaj cym mi t pieprzow . aromatyzuje si nim chusteczki higieniczne. p ynach do piel gnacji i makija u. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate. a 4 zosta y otrzymane na drodze syntetycznej (tzw. Otrzymywany przez dzia anie wodorosiarczków litowców na kwas chlorooctowy. posiada 8 izomerów optycznych. U ywany jako: substancja aktywnie myj ca. Ze wzgl du na to. nazwa systematyczna: 2-izopropylo-5-metylo cykloheksanol) alkohol z grupy terpenów. z których 4 wyst puj w naturze. e posiada on a 3 centra chiralno ci. Stosowany do produkcji p ynów do trwa ej ondulacji na zimno. W kosmetykach i produktach higieny osobistej jest u ywany g ównie w produktach do piel gnacji w osów. neomentol). przenikliwym zapachu. który wyst puje w mi cie pieprzowej. która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie.. p yny do mycia naczy itp. Mentol posiada w asno ci znieczulaj ce i zmniejszaj ce podra nienie b on luzowych. papierosy. W temperaturze pokojowej tworzy bia e. Thioglycolic Acid Kwas tioglikolowy. stosowany w szamponach i p ynach k pielowych.3R. . Glycol Stearate.Cocamidopropyl Betaine agodny rodek powierzchniowo czynny. Pochodzenie: przewa nie pochodzenia ro linnego. atwo utlenia si zw aszcza w obecno ci ladów miedzi.4R. podwy szaj cy lepko .

Sodium Chloride (chlorek sodu NaCl) Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn . g ównie soli. do poch aniania dwutlenku w gla i pary wodnej z powietrza. Mieszanka sk adników syntetycznych uzyskiwanych z ropy naftowej i tlenku etylenu.Karagen. Polisorbaty s t uste p yny pochodne od PEG-ylated sorbitanu (pochodna sorbitolu) estryfikowane z kwasów t uszczowych. 3-5% tworzy stabilny el. zapachowych i mleczkach. Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego. 2% karagenu w goracej wodzie tworzy kisielowaty el. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. pochodzenia chemicznego. 65 . stosowany do otrzymywania innych zwi zków potasu. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. nawil aj cych. do piel gnacji w osów. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. wp ywa dezynfekuj co. Powoduje. Salicylic Acid (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. jednak o niewielkim st eniu maksymalnym. W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. Bezbarwny. Podra nia gruczo y ojowe i potowe Potassium Hydroxide Wodorotlenek potasu jest nieorganiczny zwi zek z formu y K OH. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . w syntezach organicznych jako mocna zasada. Emulgator aktywnie myj cy. dobrze rozpuszczaln w wodzie. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczenie skory i w osów. nazywana w mineralogii halitem. Stosowany jako rodek susz cy i biel cy. C 12-15 Pareth ± 3 Emulgatory. e skóra staje si g adsza. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. Mo e silnie dra ni skór . Krystalizuje w uk adzie regularnym. Polysorbate 60 Polisorbaty s emulgatory. stosuje si go te do wyrobu mi kkich myde . zaczerwienie i wi d skóry. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . stosowany te w p ynach po goleniu. rodki owierzchniowo czynne. kwiatowo. tensydy. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. s abo higroskopijn . Podobnie jak agar-agar uzyskuje si go po przez ekstrakcje gor ca wod czerwonych alg morskich Eucheuma. W kosmetykach karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. Butylphenyl Methylpropional Sk adnik nadaj cy zapach. produktach do k pieli. S one cz sto u ywane w kosmetykach do rozpuszczania olejków eterycznych na bazie wody produktów. bardziej spr ysta.wie ym zapachem. bazuj ca na PEG. jako stabilizator w szamponach.

rodek odstraszaj cy owady. Stapiany z mas ami podnosi ich temperatur topnienia . przy czym ele te s termoodwracalne. Cetyl alkohol Alkohol cetylowy nawil a. Stosowany jest w ilo ciach do 30%. elowanie gumy guar wywo uje obecno jonów boranowych lub kationów. poprawia rozczesywanie w osów U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów. Emulgator. zag szczaj cy oraz stabilizuj cy produkty. farb i ywic. Wykazuje bardzo du stabilno w szerokim zakresie pH bo a od warto ci 3. Jest to bezbarwna.przydaje si przy kostkach do masa u. Im wy sze jest pH tym elowanie zachodzi atwiej. Jest to rodek bakteriobójczy (zwykle u ywane w po czeniu z czwartorz dowymi zwi zkami amonowymi).polisacharyd o rozga zionej budowie i wyj tkowo wysokiej masie cz steczkowej. Alkohol cetylowy nadaje im po lizg. pozostawiaj c warstewk fazy wodnej. przed u a wch anianie olejów 66 .5. Jest on równie najbardziej powszechn sol . Guar Guma guar . Alkohol cetylowy jest stabilizatorem emulsji (nie jest emulgatorem cho sam z wod si emulguje tworz c emulsje W/O). Jest do dobrze rozpuszczalny w wodzie. zbyt szybko si wch aniaj .5 do pH 10. zag szcza. Obni aj c warto pH poni ej 7 obserwuje si przej cie z elu do zolu. Phenoxyethanol Najbardziej znan nieorganiczn sol chlorkow jest chlorek sodu. Roztwory gumy guar cechuje: dobra lepko przezroczysto pseudoplastyczno brak granicy odkszta calno ci elastyczno . Fenoksyetanol to organiczny zwi zek chemiczny.Hydrohypropyltrimonium Chloride G ównie jest pochodzenia ro linnego. takich jak kremy do skóry i filtry przeciws oneczne. Dzia a antystatyczne. dzia a antyseptycznie. wyg adza skór . oleista ciecz. cz sto wykorzystywany w dermatologicznych produktach. Stosowany jest w wi kszo ci kosmetyków ze wzgl du na powy sze w a ciwo ci a tak e ze wzgl du na odczucie na skórze ± kremy bez niego s bardziej t pe ± tzn. czyli sól kuchenna. Jest równie stosowany jako utrwalacz do perfum. rozpuszczalnik dla niektórych barwników.

delikatnych. Salicylic acid 4. Magnesium oleth sulfate 2. Panax ginseng exstract/ p anax ginseng root extract 8. Glycerin 21.Cocamide mipa 25.Saccharum officinarum extract/sugar cane extract 11. Carbomer 32.Sodium laureth sulfate 18. os abionych i bez obj to ci. Linalool 7.Sodium chloride 20. Sodium benzoate 26.Sodium hydroxide 30. Hexylene glycol 35. Niacinamide 24. Nie zawiera silikonu i parabenu. Isopropanolamine 13. 2 -oleamido-1. jak i mineralnym. Wzmocnione i odbudowane w osy nabieraj obj to ci od wewn trz i staj si lekkie i mi kkie w dotyku.Sodium oleth sulfate 27. Glycol distearate 22. Camellia sinensis extract/ camellia sinensis leaf extract 5.Butylphenyl methylpropional 33. Paradoksalnie. Polyquaterminum ± 30 3. Citric acid 16.Szampon wzmacniaj cy Garnier Fructis Volume Restructure Lekka kremowa konsystencja dla w osów cienkich.Disodium cocoamphodiacetate 19. Citrus medica cimonum peel extract/lemon peel extract 34.3-octade canediol 10. Parfume/fragrance AQUA (woda) Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. przez co skóra wygl da na j drniejsz . woda ma te dzia anie wysuszaj ce. Sodium laureth-8 sulfate 23. Benzyl alcohol 6. Pyrus malus extract/apple fruit extract 14. 67 .hydroksypropyltrimonium chloride 29. Magnesium laureth ± 8 sulfate 31. Propyle glycol 9. 3 -octadecaneoliol 12. Pyridoxine HCL 15. Nie obci a w osów Sk ad kosmetyku: Aqua/water 17. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. a co za tym idzie ± m odsz . Woda jest rozpuszczalnikiem.Hydroksypropyl guar 28. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych.

SODIUM LAURETH SULFATE (Lauretosiarczan sodowy)
Jest to zwi zek powierzchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. Zwi zek oksyetylenowany, to znaczy, e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu, które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ), ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. Ponadto lepiej rozpuszcza si w wodzie. W szamponach, które s przeznaczone do w osów t ustych stosuje si du e st enie tego sk adnika.

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE
Sk adnik myj cy, u ywany jako agodny detergent.

SODIUM CHLORIDE (chlorek sodu NaCl)
Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn , dobrze rozpuszczaln w wodzie, jednak o niewielkim st eniu maksymalnym, s abo higroskopijn . Krystalizuje w uk adzie regularnym. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna, nazywana w mineralogii halitem. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Powoduje, e skóra staje si g adsza, bardziej spr ysta. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j , wp ywa dezynfekuj co, od wie aj co i wyg adzaj co na skór .

GLYCERIN (Gliceryna)
Jest alkoholem, przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. Szeroko stosowana w kosmetyce. Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór .

GLYCOL DISTEARATE
U ywany jako zm tniacz. Jest to polimer, o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np.. Glycol Stearate, Magnesium Stearate). Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo , która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate, Glycol Distearate. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie.

SODIUM LAURETH-8 SULFATE (Lauretowy siarczan sodu)
Jest to alkoholowa forma z Sodium-Lauryl-Sulfate. Sodium laureth-8 sulfate - jest odrobin mniej dra ni ca, mo e jednak doprowadzi do silnego wysuszenia. Obydwa rodki w szamponach i rodkach czyszcz cych

68

mog poprzez reakcje z innymi zawarto ciami budowa kancerogenne azotany i dioksyny. Nawet przy jednorazowym u yciu szamponu mog wi ksze obj to ci azotanów dosta si do krwiobiegu.

NIACINAMIDE (Niacyna) NIACINAMIDE (Niacyna)
Niacyna wspó dzia a z ryboflawin i tiamin w procesach metabolicznych. Jako sk adnik koenzymów niacyna uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w organizmie. Uczestniczy w procesach regulacji poziomu cukru we krwi, w regulacji poziomu cholesterolu w organi mie, w regulacji przep ywu krwi w naczyniach czy te w utrzymaniu odpowiedniego stanu skóry. Wspó dzia a w syntezie hormonów p ciowych (estrogeny, progesteron). Niacyna nie jest magazynowana w organi mie ludzkim a jej nadwy ki zostaj wydalone z moczem, dlatego te w bie cej diecie musz znajdowa si odpowiednie ilo ci witaminy PP.

COCAMIDE MIPA
Jest to ó tawa ciecz, stosowana jako rodek powierzchniowo czynni a tak e w produktach do oczyszczania skóry g owy i w osów.

SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/SUGAR CANE EXTRACT
Naturalne alfa-hydroksy kwasy z jagody, trzciny cukrowej, klonu cukrowego, pomarara czy i cytryny. Zwi ksza witalno cebulek w osowych, zmniejsza wypadanie w osów, zapobiega podra nieniom skóry g owy. Zamienne stosowany jest wyci g cukrowy (sugar cane extract).

SODIUM BENZOATE (benzoesan sodu)
Zwi zek organiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, E211. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsu menta w trakcie u ycia. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. W warunkach standardowych to bia e, krystaliczne cia o sta e. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0,1%) w produktach naturalnych takich jak np.: urawinach, borówkach, liwkach, cynamonie.

SODIUM OLETH SULFATE (Siarczan sodu oleth)
Bezwodny - który tworzy bia e kryszta y topi ce si w 884°C. Bezwodny siarczan sodu jest silnie higroskopijny i jest cz sto stosowany jako rodek susz cy. Nie wyst puje w naturze - otrzymuje si go przez wypra anie siarczanu uwodnionego. Jest sk adnikiem stosowanym w szamponach do w osów suchych i zniszczonych.

69

HYDROKSYPROPYL GUAR
Otrzymywany z ziaren india skiego drzewka. Przewa nie wyst puje w postaci sproszkowanej. Wzmacnia w osy i u atwia ich rozczesywanie.

HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
G ównie jest pochodzenia ro linnego. Dzia a antystatyczne, poprawia rozczesywanie w osów. U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów.

SODIUM HYDROXIDE (wodorotlenek sodu)
Wzór chemiczny: NaOH. Jest to zwi zek nieorganiczny, bardzo silna zasada. Sk adnik reguluj cy odczyn produktu ±regulator kwasowo ci. W kosmetyce wodorotlenek sodu stosuje si do wyrobu myde .

MAGNESIUM OLETH SULFATE (siarczan magnezu)
Epsomit, bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie i glicerolu, nierozpuszczalna w alkoholu, temperatura topnienia 1124C. Siarczan magnezu wchodzi w sk ad wielu minera ów (np. kizerytu, kainitu) i wód mineralnych. Tworzy hydraty. Siedmiowodny MgSO47H2O nosi nazw soli gorzkiej (lub angielskiej) i jest stosowany jako rodek przeczyszczaj cy, lek przeciwt cowy, odtrutka na strychnin .

POLYQUATERMINUM ± 30
Jest kationowym polimerem u ywany w produktach do stylizacji w osów, pianki p yny, ele, szampony, od ywki. U atwia rozczesywanie w osów, poprawia obj to fryzury. SALICYLIC ACID (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Mo e silnie dra ni skór . W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego.

70

lakierów i epoksydowych pow ok ywicznych. ca kowicie rozpuszczalny w alkoholach i eterze dietylenowym. z ego trawienia i poprawia samopoczucie. Linalool stosowany jest jako zapach w el do higieny i czyszczenia. perfumach.CAMELLIA SINENSIS EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT (ekstrakt z zielonej/czarnej herbaty) Ekstrakt z zielonej herbaty jest bogaty w bioflawonoidy. LINALOOL Funkcja: substancja zapachowa. blokuje dzia anie substancji rakotwórczych. bezbarwna i bezwonn . czarne jagody pó nym latem. 2-OLEAMIDO-1. która zosta a opatentowana jako sk adnik przeciw wypadaniu w osów. ja minowy. Wyci g z korzenia e -szenia uwa ny jest za jeden z najskuteczniejszych sk adników preparatów odm adzaj cych skór . konserwant. Cz sto dodaje si roztwory do wlewów do ylnych leków jako rodek konserwuj cy. BENZYL ALCOHOL Pol. Cz ciowo rozpuszczalny w wodzie. w tym myd a. Linalool jest u ywany przez profesjonalistów jako szkodników pche i owadobójczy. Stosowany w leczeniu bólów g owy. Stosowany w kosmetykach do pi l g nacji skóry i w osów opó nia proces starzenia si skóry oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek i tr dziku. Zwi zek organiczny o wzorze C 6 H 5 CH2 OH. Jest bylin o mi sistym zgrubia ym korzeniu. Jest ciecz oleist . 71 . otrzymywan z ropy naftowej. Alkohol benzylowy jest u ywany ogólne jako rozpuszczalnik do farb. alkoholu i acetonie. Wyst puje w ró nych olejkach eterycznych (np. bezbarwna ciecz o agodnym przyjemnym zapachu. hiacyntowy). z nutk pikanterii). zamienij si w okr g e. szampony i p yny. Ma przyjemny zapach (kwiatowy. PANAX GINSENG / PANAX GINSENG ROOT EXTRACT (wyci g z e szenia lub jego korzenia) Funkcja: produkt zwi kszaj cy odporno organizmu.3-OCTADE CANEDIOL Jest to substancja. detergenty. Kwiaty s ó te lub fioletowe. Substancja rozpuszczalna w wodzie. Jest równie prekursorem wielu estrów. Jest naturalnie wyst puj cym terpenem w wielu kwiatach i ro linach przyprawowych. ze wzgl du na jego w a ciwo ci bakteriostatyczne. Chroni przed chorobami przewodu pokarmowego i uk adu oddechowego. stosowanych w myd ach. Alkohol benzylowy (BN) Funkcja: rozpuszczalnik. g ównym celem jest zwalczanie wolnych rodników w organi mie. podobn do gliceryny. PROPYLE GLYCOL (Glikol propylenowy) Stosowany w wielu kosmetykach jako rozpuszczalnik. rosn w kszta cie parasola.

t uszczów i w glowodanów. W nadmiernych ilo ciach mo e powodowa sw dzenie skóry oraz zaczerwienienie naskórka. s abo w 95-procentowym etanolu. Ponadto nadaje lepko preparatom. balsamach i mleczkach. CARBOMER (karbomer) Funkcja: substancja zag szczaj ca.aktywacje mieszków w osowych Na ekstrakcie jab kowym opieraj si produkty na porost brwi i rz s. Zawarta w skórkach jab kowych procyjanidyna B-2. ojotok. Stosowana miejscowo ma dzia anie dra ni ce na skór . 72 . stabilizator Karbomer jest niezwykle popularnym w przemy le kosmetycznym polimerem otrzymywanym z kwasu akrylowego (który jest bardzo niebezpieczn substancj chemiczn ).ISOPROPANOLAMINE (isopropalamina) 1-amino-2-propanol Funkcja: emulgator. Awitaminoza: stany zapalne skóry r k. substancji chemicznych. wyra nie wp ywa na cykl wzrostu w osa i stosowana zewn. szczytu nosa. inhibitor korozji i dysperguj cy pigment. Karbomer jest najcz ciej stosowan w kosmetykach substancj stabilizuj c i zag szczaj c . które kontroluj przebieg wielu kluczowych reakcji biochemicznych. lekko gorzkawym. Katalizator przemian biochemicznych bia ek. b on luzowych jamy ustnej.witamina B6) Funkcja: prekursor wa nych koenzymów. wypadanie w osów. Rozpuszcza si w wodzie. chroni przed przedwczesnym starzeniem si skóry poprzez ograniczenie dzia ania szkodliwych skutków wolnych rodników. stóp. Zapobiega tworzeniu si rozst pów poprawia wygl d cellulitu i koloryt skóry.w tym znaczne zwi kszenie ilo ci w osów dojrza ych .wzrost liczby w osów . PYRIDOXINE HCL (pirydoksyna HCL . gumach. elach do mycia twarzy. os abienie i nerwowo .zwi kszenie rednicy w osa . Rozpuszczalna w wodzie bezbarwna ciecz o delikatnym zapachu amoniaku Jest u ywana jako sk adnik rodków owadobójczych. z niektórymi sk adnikami tworzy ele. rozdra nienie. rodków powierzchniowo czynnych. PYRUS MALUS EXTRACT/ APPLE FRUIT EXTRACT (kwas jab kowy/ekstrakt jab kowy) Funkcja: pomaga zapobiec awarii kolagenu. Znajduje zastosowanie w formu ach do piel gnacji cia a. B Bia y krystaliczny proszek. zw aszcza w kremach. powoduje: .

Stosowany na skór dzia a antybakteryjnie i agodz co. do piel gnacji w osów. promuje gojenie. wykazuje równie dzia anie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe. rozja niaj ce.w biochemii .CITRIC ACID (kwas cytrynowy) kwas 2-hydroksy-1. ma w a ciwo ci konserwuj ce i hamuj ce rozwój drobnoustrojów.przyjazny rodowisku rodek czyszcz cego . Inne zastosowanie: . no nik substancji aktywnej. podra nionej.3-propanotrikarboksylowy Funkcja: substancja czynna. od wie a. CITRUS MEDICA CIMONUM PEEL EXTRACT/LEMON P EEL EXTRACT (Hydrolat cytrynowy/wyci g ze skórki cytryny) Funkcja: dzia anie antyseptyczne. który wp ywa na organizm stymuluj co oraz poprawia my lenie i koncentracj . W temperaturze pokojowej jest bia ym krystalicznym proszkiem. zarówno do po kni cia (np. szampony. wie ym cytrynowym zapachu. stosowany te w p ynach po goleniu. Dzia a antyzapalnie. Powstaje w wyniku destylacji z par wodn skórki owocu cytryny. piwa. nawil aj cych. a dzi ki zawarto ci bioflawonoidów. Polecany dla cery naczynkowej. przezroczystego p ynu o delikatnym. PARFUME / FRAGRANCE 73 . Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. sole do k pieli). ele pod prysznic. produktach do k pieli. mieszanej i dojrza ej. BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL Sk adnik nadaj cy zapach. Podra nia gruczo y ojowe i potowe. Ma posta s omkowego.wyst puje w metabolizmie praktycznie wszystkich istot ywych (pó produkt w cyklu Krebsa) Kwas cytrynowy jest u ywany wraz z wodorow glanem sodu w szerokim zakresie produktów musuj cych. Organy cytrynowe maj dzia anie ci gaj ce. wina . Przy du ych st eniach wykazuje dzia anie dra ni ce.wie ym zapachem. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. Jest to bardzo korzystne dla uk adu kr enia (wp ywaj c na lepszy przep yw krwi) i pomocne w walce z cellulitem. konserwant. kwiatowo. LEMON PEEL EXTRACT (Wyci g ze skórki cytryny) Jest otrzymywany z wie ej skórki z cytryny.2. Wykazuje dzia anie konserwuj ce oraz czyszcz ce. tr dzikowej. polecany przy podra nieniach i stanach zapalnych skóry. zaczerwienie i wi d skóry. antybakteryjne. proszki i tabletki) i do piel gnacji cia a (np. S aby kwas pochodzenia ro linnego wyst puj cy g ównie w owocach cytrusowych. HEXYLENE GLYCOL (glikol heksylowy) Jest to rozpuszczalnik. antyseptyczne. Najcz ciej stosowany w kosmetyce w preparatach oczyszczaj cych lub myj cych: toniki. uszczelnia naczynka.antycelulitowe. zapachowych i mleczkach. t ustej.dodatek do napojów bezalkoholowych.dodatek do przepisów kulinarnych (w miejsce wie ego soku z cytryny) . dzia aj jak antybiotyk.

in. Ró ne miejsca na skórze charakteryzuj si innym odbiciem.Diagnostyka grzybicy. naskórka. Najistotniejsz rol zapach odgrywa w przemy le perfumeryjnym.Sk adnik nadaj cy zapach i smak. li ci. p dów. z zaj tych przestrzeni mi dzypalcowych. Diagnoz mo na postawi na podstawie zjawiska fluorescencji. Ze wzgl du na wysokie koszty i ograniczon mo liwo stosowania naturalnych sk adników u ywa si aromatu jako substytutu naturalnego zapachu. warzyw. to pobiera si ich pokrywy. Materia do bada mikrologicznych w przypadku zmian na skórze jest pobierany w zale no ci od odmiany klinicznej zaka enia w postaci zeskrobin z obrze a wykwitów. owoców. Wyró nia si aromaty naturalne i syntetyczne. Jest istotnym sk adnikiem przewa aj cej wi kszo ci produktów kosmetycznych. Nast pnie szkie ko podstawowe mo na delikatnie podgrza zachowuj c ostro no . kwiatów. przekraczaj cych granice kom. Aromaty pozyskuje si w drodze ekstrakcji. olejów naturalnych. wydzielania si itp.ogl danie zmian pod lupa -badanie w lampie Wooda(lampa ta emituje promieniowanie ultrafioletowe o d ugo ci fali wynosz cej 365nm) ***Lampa Wooda. ywic. z ró nego rodzaju róde . owadów itp. Diagnostyka grzybicy: . aby nie doprowadzi do zagotowania roztworu KOH. Nast pnie pobrany materia umieszcza si na szkie ku podstawowym mikroskopu i zakrapia dwiema kroplami 20% roztworu KOH. W grzybicy skóry g owy ow osionej do badania pobierane s równie w osy.. z wszelkiego rodzaju ro lin. nasion. W kolejnym etapie na tak przygotowany materia nak ada si szkie ko nakrywkowe i lekko przyciska opuszk palca lub o ówkiem zako czonym gumk w celu rozkruszenia zrogowacia ych elementów naskórka. Jego g ównym celem jest nadanie produktowi odpowiedniego aromatu kojarz cego si z sugerowanymi na opakowaniu sk adnikami. to badaniu podlegaj ich opi ki i zeskrobiny spod wolnego brzegu paznokcia. destylacji. a po podgrzaniu trzeba ponownie ucisn szkie ko nakrywkowe. a je li w obr bie zmian wyst puj p cherzyki.jest to specjalna lampa daj ca mo liwo dok adnego obejrzenia skóry.badanie podmiotowe i przedmiotowe . Zakres oferowanych aromatów w przemy le kosmetycznym si ga kilkudziesi ciu tysi cy podstawowych odmian. Dermatologia 154. których dzia anie polega na przepuszczeniu promieni nadfioletowych przez szklany filtr zawieraj cy tlenek potasu i niklu. Kolejny etap badania polega na przeprowadzeniu oceny mikroskopowej tak przeprowadzonego preparatu. m. W obrazie mikroskopowym strz pki grzyba widoczne s w postaci d ugich. Sk ada si z czterech arówek. Je eli zaj te s paznokcie. -hodowla -badanie histopatologiczne -badanie enzymatyczne 74 . ó ta fluorescencja w upie u pstrym Zielona w grzybicy drobnozarodnikuj cej Matowo zielona w grzybicy woszczynowej -preparat bezpo rednio *** (ocena mikroskopowa ±badanie mikologiczne) w odczynniku o wybitnych w a ciwo ciach rozja niaj cych komórki paznokcia. rozga ziaj cych si zabarwionych na zielonkawy kolor nitek o jednolitej szeroko ci.

pozycja do masa u -musi by wygodna dla pacjenta i osoby masuj cej 8.prostaglandyny.(u ywamy powierzchni d oni. wyciskanie(przy diecie odchudzaj cej.Odpowiednie u o enie osoby masowanej 6.objawy w pokrzywce niealergicznej s identyczne.5-20 min. Etiopatogeneza pokrzywek Etiopatogeneza. *** .Kolejno techniki. wstrz sanie. ugniatanie. jak równie innych mediatorów (serotonina. obrz ki). oklapywanie. okci) 2. rozcieranie(tk.B bel pokrzywkowy powstaje w wyniku wzmo onej przepuszczalno ci naczy i obrz ku. wibracje.Zasady obowi zuj ce w masa u klasycznym 1. aby zachowa temperatur cia a 7. w którym zachodzi reakcja mi dzy zwi zanymi na ich powierzchni przeciwcia ami klasy IgE i alergenem.to podaj tak dla informacji my l .G ównym kryterium upowa niaj cym do rozpoznania grzybicy i rozpocz cia leczenia jest wyizolowanie i identyfikacja grzyba od pacjenta. Podskórna). co jest zwi zane z uwalnianiem si g ownie histaminy. pomieszczenia (20-21stopni C) 10. przedramion. W pokrzywce alergicznej jest to odczyn immunologiczny typuI.Czas wykonywania masa u: -masa ca kowity. e o to nie b d pyta ale warto wiedzie 155.praca na rozlu nionych mi niach 9odpowiednia temp. pokarmowe. lekowe. -masa cz ciowy. a po masa u cia o przykrywamy. mikrobowe i inne. 3. nie masujemy w z ów ch onnych zgodny z przebiegiem naczy krwiono nych i limfatycznych 5. Te same mediatory mog by wyzwalane w wyniku reakcji nieimmunologicznej (tzw. Fizjoterapia i masa 156. Reakcja pseudoalergiczna). leukotrieny) z ulegaj cych de granulacji komórek tucznych.40-60 min. Alergenami s antygeny wziewne.dobór odpowiedniego rodka po lizgowego 75 .masa wykonujemy na odkrytym ciele.Liczba powtórze ruchowych w technice -masa ca kowity(6-8razy) -masa cz ciowy(8-10 do 12 razy) 4.g askanie( naskórek). Kierunek ruchu masa uzawsze dosercowy.

poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia tych schorze . 76 . Choroby mi ni: Przeciwdzia ania zanikom mi niowym z nieczynno ci.przeprowadzenie wywiadu z pacjentem 157. Obecnie. masa traktowany jest jako uzupe nienie kuracji. Obni one ci nienie krwi. Zmia d enia mi ni. Mo na go stosowa w ogólnych zaburzeniach statyki jako sposób zapobiegania odle ynom. w rekonwalescencji jako masa kondycyjny. dny i cukrzycy. jak równie w sporcie. W celach kosmetycznych. Nieznacznego stopnia ot uszczenie serca. Choroby uk adu oddechowego: Przewlek y nie yt oskrzeli. zaburzeniom w uk adzie kr enia i oddychania. Natomiast szeroko stosuje si masa ogólny w stanach wyczerpania u osób bez zmian organicznych. jako profilaktyka odle yn w rekonwalescencji jako masa kondycyjny aby zapobiec odle ynom w stanach zwi zanych z d ugim przebywaniem w ó ku w oty o ci i nadwadze niedow ady pora enia przykurcze stawowe stany po unieruchomieniu st uczenia cellulit bóle krzy a wady postawy Wskazania do masa u cz ciowego Choroby uk adu kr enia: Przewlek a niewydolno kr enia obwodowego. Zaniki mi ni pochodzenia neurogennego. hipotrofii. U dzieci dobre efekty lecznicze uzyskuje si w leczeniu krzywicy. Blizny pourazowe i pozabiegowe. hipotonii mi niowej i nadwagi.11. Dla uzyskania przyrostu masy mi niowej. Masa ogólny wykorzystuje si równie w leczeniu nerwic typu psychogennego. Choroby skóry: Choroby naczy limfatycznych.Wskazania i p/wskazania do masa u ca o ciowego i cz ciowego Wskazania do masa u ca kowitego Masa ogólny jeszcze niedawno stosowany by w leczeniu oty o ci. Astma oskrzelowa w okresie mi dzynapadowym. Stany po zapaleniu p uc i oskrzeli.

W zapaleniu y . W post puj cym zaniku mi ni. W okresie ci y. Stany po urazach o rodkowego uk adu nerwowego.Zerwania w ókien mi niowych. Przy wie ych zakrzepach. W zapaleniu szpiku kostnego z przetokami. Choroby dzieci ce: Zwichni cie stawu biodrowego. Przewlek e zapalenie stawów mi ni i ci gien. W chorobie nadci nieniowej. Zmiany zwyrodnieniowe stawów mi kkich. Wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narz du ruchu. W chorobach nowotworowych. zwichni ciach. W zespole wypadni cia kr ka mi dzykr gowego. W stanach ropnych. W daleko posuni tej mia d ycy. Przeciwwskazania do stosowania masa u Nie wykonujemy zabiegu: U chorych gor czkuj cych. stany pooperacyjne narz du ruchu. Zapalenie wielonerwowe splotów nerwowych. Wylewy krwawe w tkankach mi kkich po ust pieniu ostrego odczynu miejscowego. zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa. Przy owrzodzeniu podudzi. skr cenia. p askostopie. krwotoki lub tendencje do wyst pienia krwotoku wczesny okres po z amaniach. nerwobóle. Stany po z amaniach. W niewyrównanych wadach serca. Choroby ko ci i stawów z przykurczami. Choroby reumatyczne: Wszelkie postacie go ca. Zmeczenie mi ni po wysi ku fizycznym. W ostrych i podostrych systanach zapalnych. Zmiany zwyrodnieniowe stawów. W okresie menstruacji. Zmiany zniekszta caj ce kostno-stawowe. zwichni cia. W chorobach zaka nych. Choroby nerwów obwodowych: Przewlek e zapalenia nerwów. W chorobach skóry. skr ceniach wie e zakrzepy t tniaki 77 . wypryski i przerwanie ci g o ci. Choroby narz du ruchu: St uczenia. Choroby o rodkowego uk adu nerwowego: Zapalenie przednich rogów rdzenia. którym towarzysz p cherze. W amliwo ci ko ci. Zapalenie pochewek ci gnistych. Stany przed zabiegami operacyjnymi narz du ruchu. Wady postawy.

Odleg o od otworu tubusu do powierzchni na wietlanej wynosi zwykle od 40 do 50 cm. sk onno do krwawie .ma dzia anie agodz ce. Wskazania do na wietlania lamp sollux: 1. stosowane w kosmetyce ± cele i zadania. której dzia anie jest oparte na emitowaniu przez rozgrzany metal promieni podczerwonych d ugofalowych (przy temp. zastosowanie: w odmro eniach twarzy przy tr dziku ró owatym (rosacea) przy rozszerzonych naczyniach krwiono nych (teleangektazja) przy nerwobólach w celu rozgrzania skóry przed czyszczeniem. czynna gru lica p uc. przy uszkodzeniach skóry.wywiera dzia anie cieplne i powoduje rozszerzenie powierzchownych naczy krwiono nych. uwzgl dniaj c wra liwo chorego na ciep o. wiat olecznictwo jest wa ne dla ycia cz owieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne.wskazania takie same. 2. aby wiat o obejmowa o równomiernie na wietlan powierzchni . natomiast szk o koloru niebieskiego przepuszcza g ównie niebieskie promienie widzialne. Lampa Minina: Najcz ciej stosuje si lampy czerwone i niebieskie. czas jednorazowego na wietlania nie powinien przekracza 30 minut. Przeciwwskazania do na wietlania lamp sollux: 1. w celu rozgrzania skóry przed zabiegiem czyszczenia. filtr niebieski lub fioletowy . Przeciwwskazania do na wietlania lamp Minina. Na wietlanie lamp Minina wykonuje si z odleg o ci 20-50 cm. filtr niebieski-jak przy lampie Minina 2. a jednocze nie aby ustawienie g owicy uniemo liwia o oparzenie chorego od amkami szk a w wypadku p kni cia arówki. LAMPY I URZ DZENIA DO NA WIETLA PROMIENIAMI PODCZERWONYMI I WIDZIALNYMI: Lampa Sollux: Lampy Sollux wyposa one s w komplet filtrów ze szk a koloru czerwonego i niebieskiego. przy zapaleniu nerwu trójdzielnego. gru lica. Wa ne jest. czyrakach. w oparzeniach wywo anych dzia aniem fotochemicznych promieni ultrafioletowych. eby reflektor ustawi w taki sposób.choroby serca owrzodzenie podudzi choroba wrzodowa o dka stwardnienie rozsiane hemofilia 158. filtr czerwony: -dermatologiczne: rozszerzone naczynka krwiono ne. -ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. ostre stany zapalne skóry i tkanek mi kkich. Lamp Sollux na statywie wykorzystuje si do na wietla du ych powierzchni skóry (odleg o 100cm). bliznach. a ponadto: dzia a u mierzaj co na ból.arówka czerwona . nowotwory. sk onno ci do krwotoków. Nale y jednak doda . ograniczaj c w ten sposób wi zk promieniowania. stymuluj ce przemian materii komórki. zmniejsza przekrwienie czynne. przeciwbólowe. nadci nienie. w celu z agodzenia podra nie . zastosowanie: w odmro eniach (z wyj tkiem twarzy) w celu szybszego wch oni cia nacieków zapalnych w ropniach mnogich pach przy czyraczno ci wywiera korzystne dzia anie na blizny zmi kczaj c je i wyg adzaj c przy cerze t ustej i bladej. przy skórach suchych i wra liwych. Wskazania do na wietlania lamp Minina: . Szk o koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne czerwone. przy z uszczaniu naskórka. wzmacnia uk ad immunologiczny i poprawia kr enie krwi. w tr dziku pospolitym. filtr czerwony: przy stanach wysi kowych. Do na wietla miejscowych stosuje si tubus. koj ce. przy le goj cych si ranach. mia d yca. niewydolno kr enia. Lampa infra-rouge: Lampa infra-rouge jest lamp nie wiec c . po zabiegu oczyszczania skóry. e odleg o ustala si . . tr dzik ró owaty. jak przy lampie Minina z niebiesk arówk . 78 . stany gor czkowe. 400°C) oraz promieni podczerwonych krótkofalowych przy wy szych temperaturach.arówka niebieska lub fioletowa . stany ogólnego wyniszczenia organizmu. Zabiegi ze wiat olecznictwa.

stres po d ugotrwa ym napi ciu psychicznym. System infra pracuje w temperaturach 35-65*C. wiat o Bioptron pozytywnie wp ywa na ludzki organizm. Do najwa niejszych nale y regulacja tworzenia histaminy. stany po p kni ciach i z amaniach ko ci. odle yny czy owrzodzenia w przebiegu ylakowato ci goleni. urazy stawów. schorzenia zwyrodnieniowe uk adu nerwowego. Dzia anie promieni emitowanych przez t lamp polega na przenikaniu ich w g b ustroju. zaburzenia snu. profilaktyczne dzia anie tonizuj ce. diaterm . nowotwory. stawy rzekome Tkanki mi kkie: reumatyzm podstawowy tzw. wyst puje te szybszy wzrost komórek naskórka oraz zwi kszenie liczby bia ych krwinek w miejscu na wietlania. dzia aniu przeciwbólowym i przeciwskurczowym. tr dzik pospolity. Uk ad kostno . Wskazania do na wietlania lamp infra-rouge: odmro enia. bóle migrenowe II dzia ania regeneracyjne Uk ad kostny : osteoporoza. Infrared Do wskaza infraterapii jako profilaktyki i/lub wspomagania leczenia nale y: I dzia ania antyalergiczne (przeciw bólowe). Dzia a przeciwbólowo ogólno ustrojowo w leczeniu urazów oraz przewlek ych dolegliwo ciach pochodzenia nerwowego i reumatycznego. Wskazania do stosowania Infrared: Zwalcza p ytki i g boki cellulit Rozk ada struktury t uszczowe wyst puj ce w tkance podskórnej Oczyszcza g boko pory skóry (penetracja do 4 cm) Detoksyzuje organizm poprzez wypocenie nawet trzykrotnie intensywniej ni w saunie tradycyjnej ju w temp. gru lica. takich jak owrzodzenia troficzne. jako zabieg wst pny przed masa em lub oczyszczeniem skóry w gabinecie kosmetycznym. powoduje jednak uszkodzenie naskórka lub tkanki ziarninowej ran i owrzodze . dzia aniu cieplnym. LAMPA BIOPTRON ( terapia wiat em spolaryzowanym) emituje fale swietlne widzialne i spolaryzowane. mia d yca. Pod wp ywem tych promieni. oparzenia lamp kwarcow . ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. w których wyst puje spastyczno IV dzia ania relaksacyjne Nerwice. poniewa promieniowanie o fali krótszej ni 280 nm.Czas trwania jednorazowego zabiegu wynosi 20-40 minut. tr dzik i zmiany chorobowe skóry Zwi ksza efektywno zabiegów kosmetycznych przez lepsze przyswajanie od ywek i rodków kosmetycznych Doskonale przygotowuje tkanki skóry. 45*C Likwiduje wypryski. urazy tkanek mi kkich (bez naruszania ca o ci tkanek). potrzeba wywo ania stanu przekrwienia w tkankach g biej po o onych. powodujac jego biostymulacj i wzmacniajac funkcj obronn . mimo silnie wyra onego dzia ania bakteriobójczego.stawowy : zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa i uk adu kostno . zaburzenia koncentracji uwagi W infraterapii nie ma adnych przeciwwskaza zdrowotnych. nadci nienie. upo ledzenie przep ywu ko cowego w ko czynach. Skóra poddana dzia aniu promieni nadfio1etowych staje si lepiej ukrwiona. reumatoidalne zapalenie stawów. czyraczno . zw aszcza po menopauzie (dotyczy profilaktyki jak i terapii). PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE: Dzia anie promieni nadfioletowych na skór zale y w g ównej mierze od zachodz cych w niej reakcji fotochemicznych. Przeciwwskazania do na wietlania lamp infra-rouge: dermatologiczne: rozszerzone naczynia krwiono ne. tr dzik ró owaty. Tkanki mi kkie : reumatyzm podstawowy tzw. sk onno do krwotoków. Dzi ki temu na wietlanie promieniami nadfioletowymi stosuje si w leczeniu ran i trudno goj cych si owrzodze . Do tych celów stosuje si promieniowanie o fali d u szej ni 280 nm. stawowego ko czyn górnych i dolnych. stany po zabiegach kosmetologicznych (bez naruszania ci g o ci tkanek). Standardowy czas zabiegu to 35-45 minut. wzmaganiu procesów utleniania. maj ce na celu przeciwdzia anie stresom dnia codziennego. zw aszcza o d u szej fali. Biotron jest terapi wietln stosowan do wspomagania leczenia i wzmacniania regeneracji Dzia anie: * pozytywna zmiana aktywno ci b ony komórkowej * pobudzenie procesów przemiany materii i procesów regeneracyjnych * szybkie agodzenie bólu 79 . zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. . mi ni i stawów do masa u leczniczego lub relaksacyjnego. zmniejszenie obrz ku limfatycznego III dzia ania antyspastyczne Przewlek e stany po lekkich urazach mózgowych. Fibromalgie. le goj ce si rany i blizny. Fibromalgie. bardziej elastyczna i mniej podatna na zaka enie.

ropnie. Wskazania do stosowania promieniowania ultrafioletowego (UV) y chorobach uszu. przewlek ych zapaleniach oskrzeli. liszaje. ostre powierzchniowe zapalenia stawów. y osoby powy ej 70 roku ycia. jajniki. y trudno goj cych si ranach. y wodobrzusze.niski poziom elaza we krwi. IR. zatok. y nadczynno tarczycy. y padaczka. y choroby nerek. ropnie skóry i z bów * nadmierna porowato skóry. gard a. kr gos upa. alergicznych nie ytach nosa. Wskazania do stosowania promieniowanie podczerwonego (IR): y przewlek ych i podostrych procesach zapalnych i reumatycznych stawów oraz cz ci mi kkich ko czyn. poprawa zabli niania i zapobieganie koagulacji. gard a. y chorobach go cowych (wskazaniem b d wszystkie destrukcyjne i zwyrodnieniowe formy go ca. y niedoczynno ci gruczo ów wewn trznego wydzielania. czy mi ni w najbli szym s siedztwie stawów. y przewlek ych i podostrych stanach zapalnych jamy nosowej. laser. naci gni cia mi sni. y stany gor czkowe bez wzgl du na pochodzenie. przeciwwskazaniem ostre zapalenie stawów). tr dzik. stawów * przyspiesza gojenie ran . zapalenia oczu. ostroga pi towa. wiat o widzialne. y utrudnionym zro cie ko ci. bóle mi niowe * st uczenia. y ZZSK. y go cu tkanek mi kkich. jak tarczyca. cellulit. a wi c powi zi. y zaawansowana mia d yca. 80 . krwiaki tkanek mi kkich. y w ysieniu plackowatym. oparzenia. y cukrzyca wieku redniego i starczego. migrena. zmarszczki * ogólne bóle reumatyczne. dolegliwo ci menstruacyjne. zwichni cia. artretyzm. odle yny * bóle ró nego pochodzenia: bóle g owy. y choroby psychiczne przebiegaj ce z nadmiern pobudliwo ci . zapalenia ci gien.* pobudzenie procesów immunologicznych (wytwarzanie przeciwcia ) Wskazania: * schorzenia skóry infekcje. uszu. oparzenia s o cem. hallux . y niewydolno mi nia sercowego. y wszystkich anemiach z wyj tkiem z o liwych . wi zade . zamyka ylaki . Przeciwwskazania do na wietlania promieniami ultrafioletowymi (UV) y nowotwory z o liwe narz dów wewn trznych. y krzywicy. nawracaj cych anginach. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wykorzystuj cych promieniowanie UV. y stanach po pó pa cu. zmniejszona ilo hemoglobiny i erytrocytów. 159. wiotka lub niedokrwiona skóra. grzybice. y tr dziku pospolitym. zatok przynosowych. nosa. z bów. ucha zewn trznego i stawów uchwy.

y opalenizna (miesi c przed i po zabiegu). w stanach po zapaleniu bakteryjnym. kinezyterapi i niektórymi zabiegami z zakresu elektrolecznictwa. p ytkie zmarszczki. stany podgor czkowe i gor czka. zakrzepowe zapalenie y ). wady serca. nadci nienie t tnicze od II stopnia wg WHO. choroby nowotworowe. dziurawiec). mia d yca t tnic) oraz obrz ki. lub peelingi (na tydzie przed zabiegiem) y cukrzyca. y aspiryna (jeden tydzie przed zabiegiem) y leki i substancje wiat ouczulaj ce (antybiotyki. niejednorodny koloryt skóry. wyrostka robaczkowego. odmro eniu i uszkodzeniu promieniami rtg lub UV. pos oneczne. naciekach po zbyt p ytko podanych zastrzykach. jako zabieg przygotowawczy przed masa em. y samoopalacze (na tydzie przed zabiegiem) y kremy z retinolem. polu nienie skóry. w j zyku potocznym Äpaj czki naczyniowe´). jontoforeza. p cherzyka ó ciowego. ostre stany zapalne jajników. rumianek. okres ci y. Wskazania do zabiegów laserowych: y y y y y y y teleangientazje (termin medyczny s u cy do okre lania rozszerzenia drobnych naczy krwiono nych. staro (mia d yca oraz niewydolno kr enia s bezwzgl dnym przeciwwskazaniem). przebarwienia potr dzikowe. niewydolno mi nia sercowego. rumie . dzia aj ce na OUN. stan po zawale. pohormonalne. alkohol. przeciwalergiczne. Przeciwwskazania do zabiegów laserowych: y ci a. tr dzik ró owaty. miesi czka. zaburzenia czucia. jak np. Wskazania do stosowania wiat a widzialnego: Choroby skóry: y Tr dzik y Liszaj przewlek y zwyk y y uszczyca y Egzema i reakcje alergiczne y wi d Higiena i leczenie ran: 81 . wie e urazy gro ce krwawieniem oraz choroby zakrzepowe (np. zio a: nagietek. Przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego (IR): y y y y y y y y y y y y nieodwracalne uszkodzenia skóry i naczy (zmiany troficzne.y y y nerwobólach oraz zespo ach bólowych. w chorobach naczy krwiono nych i obwodowych naciekach i ropniach tkanek mi kkich. choroby nerek.

w tym przy skórze podra nionej przez alergi odczuciu nadmiernego napi cia i wysuszenia skóry Przeciwwskazania do stosowania wiat a widzialnego: y y y y y ci a nowotwór nadwra liwo na wiat o za ywanie leków powoduj cych odczyny fototoksyczne operacje serca 160. Wzmaga odporno i hartuje wprawia w dobry nastrój.podwy sza tym. potem nale y och odzi si w wodzie. rozlu nia . którzy maj zbyt niskie. Cykl nale y powtórzy 2-3 razy. W saunie mo na przebywa kilkana cie minut. Zabiegi z ciep olecznictwa wykorzystywane w odnowie biologicznej (sauna fi ska. Osoby z wadami i os abieniem serca powinny pami ta . e oprócz temperatury na uk ad kr enia ma tak e wp yw wilgotno powietrza. wreszcie ± wyszczupla. sauna jest stabilizatorem ci nienia krwi . Wilgotno w pomieszczeniu wynosi oko o 10 %. SAUNA FI SKA Pomieszczenie sauny rozgrzewa si do temperatury 95° Celsjusza. obni a nadci nieniowcom oraz stabilizuje skoki ci nienia u tych którzy maj do tego sk onno . relaksuje . u o enia cia a i czas korzystania z sauny. Co daje sauna: sauna odtruwa nas ze szkodliwych toksyn i oczyszcza organizm. poprawia kr enie krwi.y Owrzodzenie podudzi y Odle yny y Stopa cukrzycowa y Rany pourazowe y Rany pooperacyjne y Oparzenia Ból: y Schorzenia reumatyczne y Ogólne leczenie bólu y Bóle rdzenia i kr gos upa y Kontuzje sportowe Zaburzenia psychologiczne: y Depresje y Zm czenie po d ugiej podró y samolotem y Problemy z potencj i p odno ci y Syndrom wypalenia Ogólnie: y Zaburzenia hormonalne y Schorzenia uk adu immunologicznego y Schorzenia neuroimmunologiczne Jest tak e u ywane przy: y y y y y y y y y y zm czononej skórze zwiotcza ej skórze skórze pozbawionej energii skórze z niedostatecznym kr zeniem krwi zmarszczek coupe rose tr dziku m odzie czym zanieczyszcze i stanów zapalnych skórze podra nieniach. a nia rzymska). 82 .

ale krótsze ogrzewanie mniej obci a serce i kr enie). Przed k piel w saunie nale y starannie obmy cia o pod prysznicem. a tak e usuwa zm czenie. Sensowne jest korzystanie z sauny 2-3 razy w tygodniu. ostry stan astmatyczny. jaskra. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci. dusznica bolesna naczynioruchowa. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. ostre stany zapalne. Nast pnie dok adnie wytrze si r cznikiem (sucha skóra poci si szybciej). zwi kszonego wydzielania potu. Zasady korzystania: y y y y y y y Z sauny nie nale y korzysta bezpo rednio po wysi ku fizycznym. kokainy A NIA RZYMSKA Sauna parowa (tzw. Korzystanie z sauny nie jest jednak przeciwwskazane u wi kszo ci osób z chorob niedokrwienn serca Nadu ywanie alkoholu. stulejka. Anoreksja Bóle reumatyczne. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem). na czczo lub po zbyt obfitym posi ku. a nia rzymska) to sauna o wilgotno ci dochodz cej do 100% lecz ni szej temperaturze: 40-50°C. przewlek e zapalenie oskrzeli.Korzystanie z sauny polega na naprzemiennym przegrzewaniu i och adzaniu ca ego cia a. wrzody. nóg i dalej w kierunku serca). 10 ± 15 min). przy bólu z ba). Kardiologiczne: niewydolno serca. choroby weneryczne. oczyszczenia organizmu poprzez usuni cie produktów przemiany materii oraz toksyn. niedro no t tnic obwodowych. Nale y odpocz 15 ± 30 minut zanim skorzysta si z sauny. Wypacamy si nie d u ej ni 15 minut ± jest to czas wystarczaj cy do ogrzania si i dostatecznego wypocenia. Pulmonologiczne ± infekcje: przezi bienie. 2 x 15 min lub 3 x 10 min. 5-15 minut. impotencja. Nast pnie nale y po o y si na dolnej lub górnej awce lub usi w swobodny sposób (intensywne. padaczka[8]. W saunie nale y roz o y r cznik pod ca powierzchni cia a.in. Na skutek zmiany temperatury (ogrzewanie i sch adzanie cia a) dochodzi do wzrostu przemiany materii. Po zabiegu zaleca si wypoczynek w pozycji siedz cej lub le cej (ok. guzy. Obturacyjna choroby p uc: astma oskrzelowa. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . a ca kowity czas nie powinien przekracza 30 minut dziennie np. ale nie neuropatyczne Przeciwwskazania: y y y y y Reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym. K piel w saunie nale y za ywa jedn lub dwie godziny po posi ku. ogniska zaka enia (np. Wskazania: y y y y y y Przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. niedawno przebyty zawa mi nia sercowego[9] oraz inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem). a tak e podniesienia t tna i przy pieszenia oddechu. gru lica. ch odzenie cia a ma na celu wywo anie skurczu naczy krwiono nych. Jedno wej cie do sauny powinno trwa ok. poprawiaj c ich wydolno . z agodzenia bólów mi ni). Po wyj ciu sauny nale y sch odzi cia o zimnym prysznicem (prysznic nale y zacz od sch adzania stóp. zawa serca Ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci (podnosi wydolno w sportach wytrzyma o ciowych i ogólnego stanu zdrowia. sprzyjajacym równie leczeniu ró nych dolegliwo ci (m. Po ka dym wyj ciu z sauny 83 . Jest doskona ym czynnikiem hartuj cym i piel gnuj cym cia o. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. Inne: ci a. przewlek a obturacyjna choroba p uc Choroby kardiologiczne: nadci nienie. Ciep o wytworzone w ciele doskonale koi nerwy i uspakaja uk ad nerwowy.

ostry stan astmatyczny kardiologia: niewydolno serca. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci Przeciwskazania: y y y y reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym pulmonologiczne: infekcje: przezi bienie. gdy powoduje to zmniejszenie powierzchni cia a która wydala pot. ogniska zaka enia (np. Z sauny najlepiej korzysta nago. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa nawracaj ce choroby pulmonologiczne: astma oskrzelowa. i inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem) inne: ostre stany zapalne.nale y wzi prysznic naprzemienny zimn -gor c wod i odpocz 10-15 minut. zawa serca (nie wcze niej jak 6 miesi cy po incydencie) ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci i ogólnego stanu zdrowia. W okresie korzystania z sauny nie nale y du o je . Nie wchodzi do sauny w stresie i zm czonym . w tym równie pocz tkowy okres choroby przezi bieniowej y Sk onno do krwawie y Schorzenia przewlek e. niektóre neuralgie y Po zapaleniu mi ni stawów. choroba nowotworowa 84 . choroby weneryczne. takie jak gru lica. Liczba wej do sauny: 1 dla dzieci od 3 do 12 lat. gru lica. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarowa cia a lub twarzy adnymi kremami. mniejsza skuteczno . jaskra. niedro no t tnic obwodowych (I i II stopie wg. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem) 161 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów cieplnych Wskazania: y Nieswoiste choroby dróg oddechowych y Przewlek e choroby reumatyczne y Nerwica wegetatywna y Zaburzenia przemiany materii y Schorzenia dermatologiczne (atopowe zapalenie skóry.zbytnie obci enie serca. epilepsja. soki lub wod mineraln . guzy. dusznica bolesna naczynioruchowa. Do sauny najlepiej chodzi ok 2h po posi ku. przy bólu z ba). odpr enie y Odpoczynek po intensywnych wysi kach fizycznych y Zwi kszenie wydolno ci organizmu y Przewlek e schorzenia go cowe y Nadci nienie t tnicze I i I/II wg podzia u WHO y Stany pourazowe narz du ruchu y Przewlek e stany zapalne narz dów rodnych Przeciwwskazania: y Ostre i przewlek e choroby zaka ne oraz stwierdzone ich nosicielstwo y Ostre choroby gor czkowe. Je eli nogi i r ce s zimne ogrza je przed wej ciem. tr dzik) y Przewlek e zapalenie mieszków w osowych w okresie remisji y Zespo y korzonkowe y Dyskopatie. jelita i p cherz opró ni . 2-3 dla doros ych. wrzody. wi zade y Piel gnacja cia a. Przebywaj c w saunie i w czasie odpoczynku najlepiej pi herbat . a tak e pi kawy i alkoholu. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. fontaine). przewlek e zapalenie oskrzeli choroby kardiologiczne: nadci nienie w I i II stadium (nieustalone). Wskazania: y y y y przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu.

czyli 1. 85 . Temperatura strumienia skraplaj cej si w miar zwi kszania odleg o ci od katedry pary wodnej wynosi nad powierzchni skóry od 45 do 48 stopni C. ró nie ukszta towanego strumienia wody na odpowiednie okolice cia a osoby stoj cej w odleg o ci 3-4 m od katedry natryskowej. Natrysk szkocki ± natrysk o zmiennej temperaturze. stosowane w balneoterapii Natryski ruchome ± polegaj na dzia aniu ruchomego. Wykonuje si wod ch odn lub o temperaturze zmiennej. stany po przebytym zawale mi nia sercowego. w troby oraz niedokrwisto Niektóre choroby skóry (np. utrzymuj cy si pewien czas po zako czeniu zabiegu. Woda o temp. zbudowanej z pionowo ustawionych rur. 38-45 stopni sp ywa z w a gumowego szerokim strumieniem na cia o osoby poddawanej jednocze nie masa owi wykonywanemu przez jednego lub dwóch masa ystów. w tym niestabilna i stabilna choroba wie cowa. Zamiast wody gor cej mo na u ywa strumienia pary wodnej. Natrysk nasiadowy przy u yciu wody ch odnej stosuje si zwykle w guzkach krwawniczych odbytnicy lub przy jej wypadaniu.0 kPa (2-3 atm). Natrysk podwodny ± wykonywany w rodowisku wodnym przy u yciu strumienia wody o okre lonym ci nieniu za pomoc specjalnego urz dzenia.5 mm) i wysokiego ci nienia wody wynosz cego 204-405. Ten rodzaj natrysku wykonuje si w wannach lub basenach kinezyterapeutycznych typu Hubbarda. Natrysk biczowy (skupiony) ± strumie wody wydobywa si pod znacznym ci nieniem (152-304 kPa. 1 cm. Temperatur wody ustala si w zale no ci od wskaza .y y y y y y y y y Choroby nerek.5-3 atm) z zako czonego odpowiedni nasadk w a gumowego o rednicy otworu ok. W natrysku tym zamiast gor cej wody stosuje si strumie pary wodnej. Polewania ± s zabiegami wodoleczniczymi.5 mm. Temp wody w strumieniu natryskowym musi by wy sza od temp wody w wannie (35-38 stopni C). Wykonuje si go pod ci nieniem od 202. stosuj c wod zimn . zarostowe schorzenia naczy krwiono nych oraz zakrzepowe zapalenie y Jaskra Zaburzenia czucia Ostro nie u osób starszych 162 Zabiegi wodne. takie jak nadczynno gruczo u tarczowego. obrz k luzowaty oraz niedomoga kory nadnerczy Padaczka i stany psychotyczne Choroby uk adu kr enia. Wytryskuj ce z nasadki strumienie wody uderzaj w okolic krocza osoby poddanej zabiegowi. Oddzia ywanie mechaniczne na skór jest s absze w porównaniu z wy ej wymienionymi natryskami.6 do 304.2 kPa (3-4 atm). Zabieg ko czy Si po 3 min. uogólniona mia d yca. czas natrysku wynosi od 2 do 3 min. stany po wylewach krwawych. Natrysk p aszczowy (boczny) ± wykonuje si w specjalnym urz dzeniu w kszta cie klatki papuziej. Natrysk nasiadowy (wst puj cy) ± do wykonania u ywa si specjalnego urz dzenia sk adaj cego si z siedzenia. Uderzenie bardzo cienkiego strumienia wody wywo uje silny odczyn ze strony naczy krwiono nych skóry. w których wykorzystuje si oddzia ywanie na skór czynnika termicznego w postaci strumienia zimnej wody o niskim ci nieniu. Natrysk z masa em r cznym typu Aix les Bains ± wykonuje si go u osoby spoczywaj cej na stole w postaci kraty. Natrysk spadowy mo e by równie zmiennocieplny i wówczas stosuje si na przemian wod gor c (38-42 stopnie C) w czasie 20-40s i wod zimn (8-20stopni C) w czasie 2-5 s. po kilkakrotnej zmianie temperatury wody zabieg ko czy si u yciem wody zimnej. Natryski sta e ± natryski. stosuj c na przemian wod gor c 38-42 stopni C w czasie od 30 s do 1 min i Wd zimn 10-15 stopni C w czasie kilku sekund. Natrysk wachlarzowy ± strumie wody w formie wachlarza uzyskuje si dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki z odpowiednio ukszta towan szczelin . mo e by okresowo przerywany co powoduje dzia anie zbli one do uderze bicza. Natrysk parowy ± wykonuje si przy u yciu katedry natryskowej. pod którym znajduje si nasadka sitkowa. w których ukszta towanie i kierunek strumieni wodnych nie ulegaj zmianie. Polewania mog by ca kowite lub cz ciowe. o wymiarach odpowiadaj cych wzrostowi i obj to ci cz owieka. Natrysk nitkowaty ± wykonuje si go dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki o bardzo ma ej rednicy (0. Natrysk spadowy (deszczowy) ± woda spada na cia o pod k tem 45 stopni z wysoko ci 1-2 m przez nasadk sitkow rednicy otworów 0. Z otworów o ma ej rednicy znajduj cych si w rurach wydobywaj si strumienie wody w kierunku osi centralnej klatki uderzaj c w cia o znajduj cego si w niej cz owieka. grzybica) Ci a powik ana zatruciem ci owym lub niedokrwisto ci Zaburzenia wydzielania wewn trznego.

rozcieraj c energicznie skór . a nast pnie wytarciu suchym r cznikiem. Zabieg rozpoczyna si od zmycia ko czyn dolnych. W analogiczny sposób post puje si z pozosta ymi ko czynami i tu owiem. Przy u ycia irygatora dokonuje si p ukania pochwy. Wody wynosi 37-40 stopni C. Prze cierad o powinno ci le przylega do cia a. np. natomiast cz ciowe ± codziennie. Po zako czeniu czynno ci ko czyn okrywa si kocem. Temp. Chorego uk ada si na le ance i przykrywa ciep ym kocem. Ok ady gor ce ± do ok adów u ywa si wody o temp. ogó em wykonuje si 10-20 zabiegów. Zabiegi wykonuje si 2-3 razy dziennie. Ci nienie wody reguluje si przez odpowiednio wysokie u o enie naczynia. Do p ukania u ywa si czystej wody z dodatkiem rodków farmakologicznych lub wody mineralnej. Sk ada si ono z naczynia na wod . drugi za ogrzewa si par wodn w specjalnym kuble lub autoklawie. które po wytarciu okrywa si ciep ym kocem lub ko dr . Dzia aj koj co i przeciwzapalnie. w trakcie którego dwukrotnie zmienia si ogrzany koc. odpowiednio dawkowanym nat eniu. P ukania ± wykonuje si przy u yciu urz dzenia zwanego irygatorem. Zawijanie ± polega na szczelnym zawini ciu ca ego cia a prze cierad em dobrze wy tym z zimnej wody. aby wydobywa a si ona pionowo z trzymanego w a na wysoko 15 cm. W analogiczny sposób post puje si z ko czynami górnymi. 163 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wodnych Wskazania: y Nerwice y Stany wyczerpania psychicznego y Nerwobólów y Ró ne postacie go ca stawowego i tkanek mi kkich 86 . po czonego z sieci wodoci gow . Mo na równie w tym celu u y worka z lodem lub rurkowego przyrz du ch odz cego. zw aj naczynia krwiono ne. po opuszczeniu ó ka lub ogrzaniu w budce wietlnej. W czasie polewania nale y d y do tego. Zabieg trwa od 20 min do 2 godzin. miernie wilgotnym kocem zawija si go nast pnie cerat i suchym kocem. Zmywania wp ywaj w agodny sposób hartuj co i pobudzaj co na uk ad kr enia i oddychania. a nast pnie dobrze wy tego. przez który przep ywa zimna woda. aby woda pokrywa a szerokim p aszczem mo liwie najwi ksz powierzchni cz ci cia a poddawanej zabiegowi. Czas zabiegu wynosi 30-60 min. Nast pnie ca e cia o owija si dok adnie ciep ym kocem. Cia o chorego okrywa si du ym prze cierad em. W podobny sposób dokonuje si p ukania jelita grubego. Po krótkotrwa ym uczuciu zimna wyst puje rozszerzenie naczy krwiono nych i uczucie ciep a. po czonego z rurk gumow . Zabiegi miejscowe wykonuje si w postaci ok adów z we ny parowanej. uprzednio zanurzonego w zimnej wodzie (10-14 stopni C). zmoczonym w zimnej wodzie. Polegaj one na po o eniu na okre lon cz cia a z o onego w kilka warstw p ótna. cerat lub foli plastikow . a niekiedy. np. o wymiarach o 2-3 cm wi kszych od warstwy p ótna zwil onego wod . a nast pnie ± dostatecznie grub warstw materia u we nianego lub flaneli. a ilo u yta do p ukania waha si od 1 do 20 l. k adzie si bezpo rednio na ok ad termofor z gor c wod lub woreczek z ogrzanym piaskiem. a do wyst pienia jej przekrwienia i uczucia ciep a. Nast pnie dokonuje si szybkiego i energicznego nacierania. Wilgotne zawijania i ok ady z we ny parowanej ± mog by ogólne i miejscowe. Ok ady rozgrzewaj ce ± pod wp ywem tych ok adów wyst puje ogrzanie skóry ciep em wytwarzanym przez ustrój. Polewania wykonuje si przy u yciu w a gumowego o rednicy ok. Do zabiegu ogólnego u ywa si 2 we nianych koców i ceraty. który by zamoczony w zimnej wodzie. klatk piersiow i brzuchem.Zabiegi ca kowite wykonuje si zwykle co dugi dzie . Nacierania ± w zabiegach tych kojarzy si dzia anie czynnika termicznego z bod cami mechanicznymi o ró nym. P ótna u ytego do ok adów uzyskuje si przez jego cz ste (co 2 min) moczenie w zimnej wodzie. Nacierania ca kowite ± wykonuje si u chorego w pozycji stoj cej po uprzednim zanurzeniu w zimnej wodzie. Nast pnie obna a si jedn ko czyn i nak ada na ni r cznik. w celu zwi kszenia dzia ania cieplnego. Jeden koc z cerat rozpo ciera si na ó ku. stosowanego w stanach zapalnych pochwy i szyjki macicy. post puj c od ramion ku stopom. 20 mm. Zabieg trwa od 30 min do 1 godziny. 40-45 stopni C. Zmywania ± polega na zmywaniu cia a g bk lub r cznikiem zmoczonym w zimnej wodzie (15-20 stopni C). Ok ady ch odz ce ± nisk temp. Ci nienie wody reguluje si kurkiem wodoci gowym tak. Po up ywie oko o godziny wyst puj poty. Brzuch i klatk piersiow nale y naciera w kierunku poprzecznym do d ugiej osi cia a. Po owini ciu chorego gor cym. Na p ótno k adzie si materia utrudniaj cy parowanie. Po zabiegu stosuje si zwykle zimny prysznic. czas zabiegu wynosi od 10 do 20 min. Nacierania cz ciowe ± wykonuje si u chorego poddanego uprzednio ogrzaniu. zako czon odpowiedni kank . Ok ad okrywa si szczelnie ciep ym kocem lub flanel .

Celem tego zabiegu jest poprawa napi cia mi ni. je li zastosujemy tak e ma lub p ynne preparaty (np. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du sta ego stosowane w kosmetyce : 1.Galwanizacja ± polega na przy o eniu elektrod do wilgotnej skóry. jonoforezy. Chusteczk papierow mo na ewentualnie usun nadmiar preparatu. preparaty w ampu kach.Jonoforeza ± ma na celu wprowadzenie w skór substancji czynnych(np. Zabiegi z elektroktrolecznictwa stosowane w kosmetyce. Po jonoforezie preparaty w ampu kach nale y pozostawi na skórze. Wybór anody lub katody jako elektrody czynnej zale y od wskaza . Najcz ciej stosowane s roztwory wodne np. PR D STA Y Pr d galwaniczny jest pr dem sta ym. wprowadzane s za pomoc anody. Galwanizacje mo na wykona metod stabiln . aniony w kierunku anody. Aniony czyli anionowe substancje czynne wprowadza si do skóry za pomoc katody. Jony wewn trz organizmu zaczynaj si przemieszcza pod wp ywem pr du : kationy przesuwaj si w kierunku katody . Wynikiem tej w drówki jonów w cz ciach cia a. przez które przep ywa pr d jest przekrwienie. Elektroda czynna zmienia swe po o enie a bierna pozostaje na miejscu : przesuwa si elektrod czynn po skórze. dra ni ce. W takim wypadku katoda jest elektrod czynn . Kierunek przesuwania elektrody powinien by zgodny z pod u nym przebiegiem mi ni. w którym wykorzystuje si do celów leczniczych pr d sta y oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. leki) w postaci cz stek o adunku elektrycznym (jonów). Pr d sta y przep ywaj cy przez p yny nazywany jest pr dem galwanicznym. 2. W ampu kach znajduj si bardzo cz sto zarówno anionowe jak i kationowe substancje czynne. Nazwa leku Biegun Dzia anie Wskazania Uwagi 87 . poniewa przy przesuwaniu poprzecznym znacznie wzmaga si opór tkanek. obecnie coraz mniej stosowan ze wzgl du na zmian nat enia pr du w czasie przesuwania elektrody. który w czasie swego przep ywu nie zmienia kierunku ani nat enia. Poza wymienionymi stosuje si równie pr dy wielkiej cz stotliwo ci. Kationy czyli kationowe substancje czynne. która jest elektroda czynn . natomiast anoda przeciwelektrod . ampu kach) zawieraj ce czynne substancje . Katoda jest wtedy przeciwelektrod . W kosmetyce wykorzystuje si g ownie pr d galwaniczny (pr d sta y ) oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. Przy u yciu pr du sta ego wykonuje si zabiegi galwanizacji. elektroforeza czy dezinkrustacja . nast pnie rozprowadzi na skór preparat omijaj c okolice oczu i ust.Przed zabiegiem skór nale y dok adnie oczy ci . Podra niony zostaje te uk ad nerwowy i pobudzone mi nie. pobudzaj ce z katod . Zabiegi najcz ciej stosowane przy u yciu tego ostatniego to darsonwalizacja i elektrokoagulacja. Powstaje ono w nast pstwie tworzenia si cia histaminopodobnych o dzia aniu rozszerzaj cym naczynia. w których rozpuszczone s substancje czynne zdolne do jonizacji . elektrolizy i galwanokaustyki. Galwanizacja to najstarsza metoda zastosowania pr du sta ego w kosmetyce. mo na mówi o zabiegach takich jak jonoforeza. Dzia anie koj ce uzyskuje si poprzez po czenie z anod . Elektrolecznictwem lub elektroterapi nazywa si dzia lecznictwa fizykalnego. Na opakowaniach ampu ek umieszczone s informacje dotycz ce adunków elektrycznych i czasu trwania jonoforezy.y y Przewlek e schorzenia dróg oddechowych Zaburzenia ukrwienia obwodowego Przeciwwskazania: y Niewydolno kr enia y Choroba nadci nieniowa y Choroba wie cowa y Stany padaczkowe y Stany wyniszczenia y Zapalenie nerwów i nerwobóle w ostrym stadium y Zaawansowana nerwica serca y Zaburzenia czucia y Stany zapalne skóry 164. W takiej sytuacji co trzy minuty zmienia si bieguny elektrod.elektrody przymocowuje si opask elektryczna (u o enie elektrod w czasie zabiegu nie ulega zmianie ) lub metod labiln . nie odrywaj c jej od powierzchni.

bliznowce.Termoforeza Jonoforez mo na uzupe ni aparatami. Ten zabieg pr dem sta ym nazywany jest dezinkrustacj lub g bokim oczyszczaniem. powoduje nadczynno tarczycy. zgrubienia cznotkankowe. Zabieg ten to termoforeza. tr dzik pospolity Tabela przedstawia leki stosowane do zabiegu jonoforezy 3. 5. dzi ki czemu lepiej ukrwiona. bakteriobójcze Nerwice naczyniowe ojotok. 4. Elektrody nale y przesuwa po powierzchni. których elektrody s dodatkowo podgrzewane. rozmi kczaj ce. Tak e przed tym zabiegiem skóra powinna zosta oczyszczona. Na skórze poddawanej zabiegowi rozprowadza si cienk warstw ma ci. Ma to prowadzi do bardziej intensywnego wnikania substancji czynnych do skóry. resorbcyjne Wywiera dzia anie zmi kczaj ce na tkank czn Nerwice naczyniowe. nast pnie nak ada na ni wilgotn bibu . uczulenia Nerwobóle. Zadaniem jonów jest zmniejszenie swoisto ci osadów aby mog y . tr dzik ró owaty. zrosty Jod mo e wywo a objawy zwi zane z kumulowaniem si go w organizmie. uszczelnia naczynia krwiono ne.Elektroforeza Celem elektroforezy jest wprowadzenie do wierzchnich warstw naskórka substancji sk adowych ma ci. Je li podczas zabiegu ma by lepiej ukrwiona. zaleca si jej wcze niejsze rozgrzanie np. który wprowadza jony do zrogowacia ych warstw naskórka oraz do gruczo ów ojowych i potowych. dzia a przeciwzapalnie Przeciwzapalne. Zabieg przeprowadza si tak e za pomoc pr du sta ego. na której umieszcza si jeszcze jedn wilgotn warstw gazy. PR D MA EJ CZ STOTLIWO CI Do pr dów ma ej cz stotliwo ci zalicza si pr dy z o one z impulsów elektrycznych o ró nych kszta tach i cz stotliwo ciach. za pomoc promieniowania podczerwonego. wzmaga dzia anie cia odporno ciowych organizmu. Do pr dów impulsowych zalicza si : -Pr dy o impulsach prostok tnych (pr d galwaniczny przerywany ) -pr d eksponcjalny (o impulsach trójk tnych i trapezoidalnych ) -pr d sta y sinusoidalny zwany równie pr dem sta ym faluj cym -pr d faradyczny i neofaradyczny Zabiegi z wykorzystaniem : 88 . Aparaty do termoforezy s jednak dro sze ni urz dzenia do jonoforezy.Chlorek wapnia wprowadzenia Anoda(+) Jodek potasu Katoda (-) lecznicze Przyspiesz regeneracje tkanki nerwowej. odczulaj co. Kwas askorbinowy (witamina c) Katoda(-) Soda oczyszczona Anoda(+) Uelastycznia naczynia krwiono ne. W odró nieniu od jonoforezy.Dezinkrustacja Inne rodzaje substancji czynnych u atwiaj usuni cie stwardnia ego obumar ych usek skóry z górnych warstw naskórka. odmro enia Blizny. dzia a przeciwzapalnie. zosta wyp ukane. skóra jest dodatkowo ogrzana.

Stosuje si j równie do elektrostymulacji mi ni odnerwionych (uszkodzenie nerwu obwodowego twarzy. Aparat do pr du interferencyjnego wytwarza pr d o dwóch obwodach elektrycznych. przep ywaj przez skór i tkanki pacjenta. zgodnie z przebiegiem pod u nych mi ni. Pr d faradyczny wychodzi obecnie z u ycia. mniejsze lub wi ksze skurcze mi ni . które s od siebie niezale ne. Stymulowa mo na mi nie pr kowane i g adkie. Im ni sza jest cz stotliwo pr du zmiennego. Zabiegi ELEKTOLECZNICZE za pomoc pr dów interferencyjnych( nale y do pr dów redniej cz stotliwo ci) stosowane w kosmetyce : Podczas tego zabiegu do cia a pod czone s dwa obwody elektryczne. d oni i stóp)polega na u yciu elektrody czynnej ma ej w postaci kulki i elektrody biernej p ytkowej. Metod t stosuje si we wszystkich przypadkach zaniku mi ni z powodu bezczynno ci. Wewn trz organizmu. m oteczka Wagnera. Pr d faradyczny wytwarzany jest w induktorze przez w czenie i wy czenie pr du za pomoc tzw. Elektrostymulacja . Metoda jednobiegunowa (stosowana do twarzy. Do faradyzacji labilnej u ywa si elektrod p ytowych. nie odrywaj c jej od powierzchni skóry. W kosmetyce metoda leczenia pr dami redniej cz stotliwo ci polega na zastosowaniu jednocze nie dwóch redniej cz stotliwo ci pr dów ró ni cych si mi dzy sob w zakresie od 0 do 150 Hz. Sk ada si z impulsów dodatnich i ujemnych ró ni cych si mi dzy sob kszta tem i wielko ci . Skurcz mi nia mo na uzyska . 3. Uk ada si je na mi niu w okolicy jego przyczepów. po czona z anod . S dwie metody elektrostymulacji: jednobiegunowa i dwubiegunowa. d oni ). Dzi ki nowoczesnym aparatom uzyskano pr d o dzia aniu analogicznym do pr du faradycznego ale o ci le okre lonych parametrach. Poprzednio do stymulacji mi ni u ywano pr du faradycznego i pr du galwanicznego przerywanego. 4000 Hz.Dzia anie to korzystnie wp ywa na naczynia krwiono ne i limfatyczne. który wytwarza czynne elektrobiologiczne impulsy. 89 .jest podobnym zabiegiem do galwanizacji. pr d natomiast galwanofaryczny przy odmro eniach i zwiotczeniu mi ni. Obydwa obwody elektryczne maj ró ne cz stotliwo ci. PR D REDNIEJ CZ STOTLIWO CI Pr dy redniej cz stotliwo ci to pr dy o cz stotliwo ci oko o 4000Hz. Pr d przep ywa wtedy przez mi sie w kierunku pod u nym. stóp. Obecnie aparaty do faradyzacji zast puje si bardziej nowoczesnymi aparatami elektronowymi zwanymi stymulatorami. Elektrod czynn przesuwa si ruchem agodnym. punktu motorycznego. W miejscu skrzy owania przez nak adanie si tych zmiennych strumieni pr dów powstaje wewn trz tkanek pr d interferencyjny ma ej cz stotliwo ci. Pr d eksponcjalny jest zdolny do wywo ania skurczu mi ni nawet wówczas gdy wykazuje on odczyn zwyrodnienia i nie odpowiada na bodziec pr du sta ego i faradycznego. Nosi on nazw pr du neofaradycznego i jest z o on z y impulsów trójk tnych. dzia a pr d zmienny o cz stotliwo ci 1-100 Hz. Odpowiada to zakresowi niskich cz stotliwo ci. Elektroda czynna powinna by u o ona w punkcie motorycznym mi nia. je li pr dem dra ni si bezpo rednio mi sie lub zako czenie nerwu ruchowego w mi niu z tzw. przerywany. lecz powstaje dopiero w wyniku przemiany cz stotliwo ci w organizmie cz owieka. drugi zmienne mi dzy 4001 a 4010 Hz. Pr d p yn cy przez elektrody przy o one do skóry powoduje. w zale no ci od wra liwo ci. aby elektrody jednego obwodu le a y po przek tnej. a nast pnie znów wywo uje si seri skurczów. Nie wolno wykonywa faradyzacji na czole (przep yw pr du przez mózg jest niebezpieczny) lub w obr bie kr gos upa (mo e wyst pi podra nienie pr dem rdzenia) 2. Po wywo aniu kilku skurczów stosuje si przerw 1-4 minutow dla odpoczynku mi nia. Interferencja oznacza krzy owanie b d nak adanie pr dów elektrycznych lub drga . jeden strumie pr du mo e mie np. Do aparatu pod czone s cztery elektrody (po dwie na ka dy obwód elektryczny).-pr du o impulsach prostok tnych ± szeroko zastosowany w elektrostymulacji mi ni i nerwów oraz w elektrodiagnostyce.Elektroda bierna wi ksza . Pr d interferencyjny jest stosowany w walce z cellulitem. Pr d musi by dostarczony do organizmu w oddzielnych obwodach elektrycznych.faradyzacja. Mo na j wykona metod stabiln i labiln . tym silniej on pobudza.galwanofaradyzacja ±Przy tym zabiegu w cza si pr d galwaniczny o nat eniu w granicach 1do 4 mA ( w zale no ci od indywidualnej wra liwo ci) oraz s aby pr d faradyczny. Przy faradyzacji stabilnej stosuje si s aby pr d faradyczny pulsuj cy. Elektrod czynn czy si z biegunem ujemnym (katod ). Pr dy elektryczne z obu obwodów nak adaj si w organizmie cz owieka. w miejscu nak adania si obwodów.polega na wywo aniu skurczu mi nia za pomoc pr du elektrycznego. Pr d faradyczny i neofaradyczny stosuje si w kosmetyce przy zwiotczeniach mi ni i pow ok skórnych w celach profilaktycznych dla utrzymania prawid owego napi cia mi ni. Elektrody umieszcza si na ciele cz owieka tak. Pr dy te wytwarzane przez dwa generatory znajduj ce si w aparacie. u o ona jest w miejscu odpowiednim do danego zabiegu Po w czeniu pr du regulatora zwi ksza si jego moc a do uzyskania skurczu mi nia. Dzi ki odpowiedniemu rozmieszczeniu elektrod zasi g dzia ania pr du interferencyjnego mo na dok adnie okre li . Metoda dwu biegunowa polega na u yciu dwóch elektrod czynnych. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du o ma ej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce : 1. Pr d interferencyjny nie jest wi c dostarczony do organizmu przez urz dzenie.

zwiotczenie skóry ± zwiotczenie mi ni ± blizny uczulenia Przeciwwskazanie do wykonania jonoforezy dotycz g ownie przeciwwskaza do stosowania pr du sta ego: -uczulenie na pr d galwaniczny . na drodze odruchów. Wskazania do galwanizacji: nerwobóle ±przewlek e zapalenie nerwów obwodowych. d¶Arsonwal. Wyst puj równie podra nienie nerwów czuciowych skóry i mi sni. W kosmetyce wykorzystuje si dzia anie bod cowe na uk ad naczyniowy skóry oraz dzia anie bakteriobójcze dzi ki wydzielaniu si ozonu.stany gor czkowe ± daleko posuni ta mia d yca ubytki i skaleczenia skóry pora enia spastyczne po ekstrakcji z ba ±stany ropne oko o z bowe . ci a -pora enie spastyczne -stosowanie ma ci lub kremów przed zabiegiem Podstawowe wskazania do jonoforezy: rozszerzone naczynia w osowate .stany ropne migda ków - 90 .antyseptyczne . Zabiegi miejscowe stosuje si przy leczeniu nerwobólów. Dzia anie biologiczne darsonwalizacji polega na wytwarzaniu ciep a w tkankach w czasie oddzia ywania energii elektromagnetycznej na ustrój. splotów i Korzeniów nerwowych ±nerwice naczyniowe skóry . niskim nat eniu (od 1 mA) i wysokim napi ciu (do kilkuset tysi cy V ). wype nionymi gazem szlachetnym (neonem). Pr d wielkiej cz stotliwo ci zosta wprowadzony do lecznictwa przez J. Wytworzone przez stosowanie darsonwalizacji ciep o jest s abe i powoduje bardzo niewielkie ogrzanie tkanek.rozszerzone naczynia (teleangiektazje) -odmro enia rozszerzone uj cia gruczo ów ojowych skóry Przeciwwskazania do zabiegu galwanizacji: -uczulenie na pr d galwaniczny -ropne i zapalne stany skóry -wyprysk -tr dzik pospolity -stany gor czkowe. Stosowanie pr du d¶Arsonwala nazywa si darsonwalizacj . co wp ywa. ma te powierzchniowe dzia anie dezynfekuj ce.tr dzik ró owaty tr dzik pospolity .ropne procesy zapalne skóry wypryski i uszkodzenie skóry ostre stany zapalne skóry .PR D WIELKIEJ CZ STOTLIWO CI Pr d wielkiej cz stotliwo ci podra nia skór . Zabiegi ELEKTROLECZNICZE za pomoc pr du o wielkiej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce: 1darsonwalizacja Aparaty do darsonwalizacji wytwarzaj pr d cz stotliwo ci drga od 300 do 500 kHz. W gabinecie kosmetycznym u ywa si ma ych aparatów z elektrodami szklanymi pró niowymi. na narz dy wewn trzne. zaburze czucia skórnego. wzmacnia przep yw krwi w skórze ( miejscowe przekrwienie ) oraz o ywienia tkanki nerwowej. 165. W lecznictwie zabiegi darsonwalizacji ogólnej wywieraj dzia anie uspokajaj ce i maj zastosowanie w stanach wyczerpania nerwowego nerwicy wegetatywnej. Zasadnicz w a ciwo ci pr du wielkiej cz stotliwo ci jest wytwarzanie ciep a w tkankach ustroju na dowolnej g boko ci.Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii.tr dzik ró owaty. Wynika to z nieci g o ci drga elektromagnetycznych spowodowanych stosunkowo d ugimi przerwami mi dzy okresami oscylacji. odmro e . wi du. Pr dy d¶Arsonwala dzia aj na zako czenia nerwów wegetatywnych uk adu nerwowego co przejawia si zmienion czynno ci naczy skóry w obr bie tkanek poddanych zabiegowi ulegaj one rozszerzeniu. W czasie zabiegu wytwarza si równie dzia aj cy bakteriobójczo ozon. Podczas zabiegu przesuwa si wolno odpowiedni elektrod po powierzchni skóry.Wykorzystuje si go w celu pobudzenia przemiany materii.

tendencja do krwawie ± zakrzepica ± ci a ± zmiany skórne w miejscu po o enia elektrod ± choroby nowotworowe ± przypadki w których skóra nie mo e by zwil ona Wskazania do darsonwalizacji: ojotok i tr dzik twarzy ± ojotok skóry g owy ± zaburzenia w obwodowym kr eniu krwi ± odmro enia ysienie plackowate Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji ogólnej: ci a . na których mia by by wykonywany zabieg jonoforezy .uszkodzenia i rany na skórze ± stany zapalne gor czka .stany spastyczne mi ni ± ropne i zapalne stany skóry Wskazania do elektrostymulacji: niedow ady spowodowane uszkodzeniem nerwu obwodowego Przeciwwskazania do elektrostymulacji: .dyskopatie ± choroby zwyrodnieniowe stawów ±RZS i ZZSK ± nerwobóle i zespo y uciskowe ± zapalenie oko ostawowe -zespo y naczyniowe ± stany po urazach narz du ruchu ± zespo y przebiegaj ce z wzmo onym napi ciem mi niowym ± obrz ki.nadci nienie ± obrz ki .astma .mo liwo wyst pienia uczule na leki stosowane do zabiegu ± jednoczesne leczenie miejscowe obszarów skóry.metalowe implanty Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji twarzy elektrod pró niow : tr dzik ró owaty teleangiektazje stany alergiczne skóry ± stany zapalne i zaka ne skóry 91 .stany zapalne i ropne skóry ±pora enia spastyczne Wskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -zespo y bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr gos upa . rozrusznik serca) lub innymi implantami . wynaczynienia ródskórne i ródmi niowe Przeciwwskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -pacjenci z wszczepionymi urz dzeniami elektronicznymi (np.nadpobudliwo nerwowa choroby serca .ci a Wskazania do faradyzacji i galwanofaradyzacji: zwiotczenia mi ni i pow ok skórnych ± utrzymanie prawid owego napi cia mi ni odmro enia Przeciwwskazania do faradyzacji: .

biel tytanowa jest najbielszym i najtrwalszym bia ym pigmentem.Tlenek cynku. cynkowych. Bardzo cz sto wykorzystywany jest jako filtr przeciws oneczny w kosmetykach do opalania.Cl2 / 5 Cl2 (gaz) + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 92 . pudrów.Zn(OH)2| Zn+ + Na2S ZnS | +Na Zn+ + S2.Chemia kosmetyczna 166. Jest to zwi zek nierozpuszczalny w wodzie . a tak e jako filtr odbijaj cy promienie UV w preparatach kosmetycznych. maseczek. biel cynkowa to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach biel cych i kryj cych jest on stosowany do produkcji pudrów i kremów . Tlenek tytanu ± tzw. chlorkiem glinu zw a uj cia gruczo ów potowych i dlatego stosowany jest w preparatach przeciwpotowych i dezodorantach. oboj tny chemicznie.tzw. chlorkowych. Tlenek glinu ± jest to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach ch onnych wykorzystywany do produkcji wyrobu pudrów. past. pomadek w celu nadania matowego lub mlecznego wygl du. Wraz z innymi solami glinu np. Stosowany jest do wyrobu kremów. amonowych. Ma on w a ciwo ci kryj ce.sprawd cie to ze swoimi notatkami :P ) Reakcje dla Ca2+ Ca2+ + Na2CO3 CaCO3| + 2Na Ca2+ + CO3 CaCO3 | Ca2+ + 2NaOH Ca(OH)2 | + 2 Na+ Ca2+ + 2OH Ca(OH)2 | Ca2+ + H2SO4 CaSO4| + 2H + Ca2+ + SO4 CaSO4 | Reakcje dla Zn2+ Zn+ + NaOH Zn(OH)2 | + Na Zn+ + 2OH . przeciwtr dzikowe. Ma tak e w a ciwo ci goj ce. zasypek .ZnS | Reakcje dla NH4 + NH4 + OH NH3 (ulatnia si gaz) x H2O Reakcje dla ClNaCl + AgNO3 AgCl | + NaNO 3 Ag + Cl . osuszaj ce. 167.AgCl | (bia y osad) 10NaCl + 8KMnO4 + 8H2SO4 Mn + 5e Mn 2Cl -1e . siarczanowych i w glanowych. tytanu i glinu ± w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetyce Tlenek cynku (ZnO). ci gaj ce. Reakcje charakterystyczne i wykrywanie w roztworze jonów wapniowych. (przed nauk .

+ Pb 2+ PbCl2 (bia y osad) Reakcje dla SO42Pb(NO3)2 + SO42. lekko ó ty Osad szaro-bia ozielony Pb(NO3)2 Bia e zm tnienie ó ty osad w postaci zawiesiny Bia y osad HCl Brak Brak Wydziela si gaz anion ClICO32- 168.NaCl + Pb(NO 3)2 PbCl2 + 2 NaNO3 2Cl.PbCO3 | + 2NO 3Pb + Co32.PbCO3 | HCl + Co 32. zasad.AgCO3 | + 2NO3CO32. niebieski osad Bia y osad Bia y osad Wydziela si amoniak Na2 S Osad koloru herbaty Czarny osad Bia y osad ? kation Cu2+ Pb2+ Zn2+ NH4 + AgNO3 Bia y osad Serowaty. S odporne na dzia anie zwi zków chemicznych (kwasów. drobnokrystaliczna substancja sta a.PbSO4 | (bia y osad) Reakcje dla CO3AgNO3 + CO32. w dotyku t usta. Parafina: Bia awa.+ Ag AgCO3 | Pb(NO3)2 + Co32. Maja 93 .PbSO4 | + 2NO3Pb 2+ + SO42. (sk ada si z w glowodorów o liczbie atomów w gla >20). tlenu z powietrza).H2O + CO2 (gaz) +2Cl2 HCl + Co 32H2O + CO 2 (gaz) +Cl- Wykrywanie: barwa Niebieski Bez barwny Bez barwny Bez barwny HCl Brak Bia y osad Brak brak NaOH Galaretowaty.

) .weglowy ). topnienia 60 stopni C. . nasyconych. Je eli atomy w gla w kw. woskowe. Jest to subst. rednie (szkielet 8 ± 12 . hydroksylow OH w hydroksykwasach. natomiast je eli pomi dzy atomami w gla pojawia si cho by jedno wi zanie podwójne. t uszczowych (powsta ych w trakcie hydrolizy zasadowej t uszczów) Sole wapniowe i magnezowe. lakierach i innych wyrobach przeznaczonych do ich piel gnacji. nienasycone wyst puj g ównie w t uszczach ro linnych (NNKT). alifatyczne (kw. W kosmetyce okluzja oznacza tworzenie cienkiej warstwy ( filmu. karboksylowe mog zawiera inne gr. Parafiny tworz na skórze hydrofobowy film okluzyjny. dwie lub wi cej grup karboksylowych -COOH zwi zanych z a cuchem alkilowym lub pier cieniem aromatycznym. Fizykochemiczne zale od wielko ci cz steczek. W kosmetyce stosowana w szminkach. aminow ±NH2 w aminokwasach. Miejscowe zastosowanie NNKT w znacz cy sposób agodzi objawy tr dziku. rodkach do uk adania. wy sze ( szkielet 12 ± 24 ± w glowy) . kwasy t uszczowe s nie rozpuszczalne w wodzie. Ich w . atwo penetruje do g bszych warstw skóry. S mieszanin sta ych w glowodorów stanowi c funkcje ropy naftowej o temp. benzyn . kremach. Myd a to sole sodowe i potasowe wy szych kw. w zale no ci od sk . Mówimy odpowiednio o kw. ) i parafin tward ( temp. gdzie ulega przekszta ceniu do kwasu pantotenowego. woskiem. Kw. A i D.w a ciwo ci podobne do t uszczów. topnienia 45 ± 50 stopni C. tonikach. Nasycone wy sze kw. szamponach. Jako fizjologiczny sk adnik w osów powszechnie jest on równie stosowany w od ywkach. b ony) subst. funkcyjne. olejami. -Nienasycone kwasy t uszczoweKwasy te stosowane miejscowo mog by w czane w struktur b on komórek warstwy korneocytowej. Rozró niamy: parafin mi kk (temp. Nazwa parafina pochodzi od aci skiej nazwy parum affinis ± ma e powinowactwo. np. Ponadto kw. natomiast kw. nienasyconych. Ich obecno w preparacie wp ywa równie korzystnie na przyswajanie rozpuszczalnych w t uszczach witamin: E.: -kw. t uszczowe dzielimy na : ni sze (maj szkielet 4 ± 8 ± w glowy). 169 . itd. ok adach i maskach parafinowych. posiada bowiem zdolno pokonywania bariery warstwy rogowej. (notatka z ksi zki Ächemia pi kna´) Kwasy karboksylowe zawieraj w cz steczce jedna. Po stopieniu miesza si z t uszczami. ponad 24 atomy w gla w szkielecie maj kw. karboksylowym po czone s tylko wi zaniami pojedynczymi. dzi ki czemu przeciwdzia aj utracie wody i hamuj procesy starzenia skóry. pantotenowyZwi zek ten jest aktywny biologicznie. mówimy o kw. W glowodory zawarte w oleju wazelinowym i parafinowym a tak e wazelinie i parafinie s obecne w cemencie mi dzykomórkowym i spoiwie usek w osa. trikarboksylowych. Zastosowanie: Np. Z woda i emulgatorem tworzy emulsj . 94 . Reaguj z zasadami tworz c sole. W zale no ci od typu substancji otrzymujemy filmy hydrofobowe lub hydrofilowe. ale w przeciwie stwie do nich nie je czej . na skórze. mono di-. wrzenia >350oC. Z tego te powodu cz sto okre lane s one mianem czynnika reguluj cego jej gospodark wodno-lipidow . t uszczowe) s pochodzenia zwierz cego. (notatka z wyk adów) Kwasy karboksylowe: Pochodne w glowodorów o ogólnym wzorze R-COOH (-COOH grupa karboksylowa). W po czeniu z gliceryn tworz t uszcze. ma o reaktywna chemicznie. kredkach do warg. mówimy o kw.

mleczek. SPC zbudowane s z 2 grup: Hydrofilowej. micela cylindryczna. Estry s równie b. przyleganie i trwa o produktów. smarowno . w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetykach. Zastosowanie: Do wyrobu szminek.: lanolina. Estry s to zwi zki. jako substancje podwy szaj ce po ysk. olbrot Olbrot a tak e wytwarzany z lanoliny euceryt stanowi b. kremów. S dobrymi emulgatorami np. polegaj cej na dzia aniu kwasem na alkohol np. dobre pod o a kremów 171. Budowa i rodzaje miceli. lamella(dwuwarstwowa). Surfaktanty inaczej rodki powierzchniowo czynne(SPC) s to substancje zmniejszaj ce napi cie powierzchniowe na granicy niemieszaj cych si faz: hydrofilowej (lubi cej wod ) i hydrofobowej( nie lubi cej wody. a nierozpuszczalnej w t uszczach Hydrofobowej. T uszcze ro linne i zwierz ce. Micele to cz stki wyst puj ce w trwa ych emulsjach.rodki zmi kczaj ce i wyg adzaj ce skór . Wyró niamy: micela sferyczna. przy czym jeden ich koniec ma w asno ci polarne(rozpuszcza si w wodzie) a drugi apolarne(nie rozpuszcza si w wodzie).budowa. T uszcze ponadto maj dzia anie piel gnacyjne. b yszczków. Tworz je zwi zki chemiczne o w asno ciach amfifilowych. czyli rozpuszczalnej w t uszczach. a nierozpuszczalnej w wodzie Zastosowanie: Emulgatory Solubilizatory Detergenty rodki pianotwórcze rodki zwil aj ce 172.: CH3COOH + C2 H5OH -----> CH3COOC2H5 + H2O Kwas octowy alkohol etylowy octan etylu (ester) woda Zastosowanie: Estry maj du e zastosowanie w kosmetyce. micela odwrócona. stosowane do produkcji emulsji kosmetycznych(jako emulgatory). dobrymi rozpuszczalnikami(np. czyli rozpuszczalnej w wodzie.Surfaktanty. liposom 95 . Cz steczki amfifilowe posiadaj zwykle wyd u ony kszta t. przyjemny zapach owocowy lub kwiatowy(s sk adnikami kompozycji zapachowych produktów kosmetycznych) Woski SA to estry kwasów t uszczowych i wy szych alkoholi monohydroksylowych. które otrzymuje si w reakcji estryfikacji. S to naturalne wydzieliny ro lin lub zwierz t. s estrami gliceryny i wy szych kwasów t uszczowych. Micele s kulistymi tworami zawieraj cymi od kilkudziesi ciu do kilkuset cz steczek. octan etylu-zmywacze do paznokci) Wiele estrów ma b. Jako emolienty.t uszcze).170. kredek. Estry i woski.liposomy i ich rola w kosmetyce.budowa i zastosowanie w kosmetyce.

Znalaz y zastosowanie jako no niki substancji aktywnych zawartych w kosmetykach do g bszych warstw skóry. Mo emy przeliczy st enie roztworu ± cz c oba wzory.01-1 m) wype nionych wod (lub wodnym roztworem). Wzór na st enie molowe jest nast puj cy: Cm ± st enie molowe n ± liczba moli V . 173. 5 nm.Liposomy. p cherzyki fosfolipidowe -kuliste struktury powstaj ce samoistnie z fosfolipidów. a chcemy obliczy jego st enie molowe. e liczba moli stanowi stosunek masy substancji do jej masy molowej to otrzymujemy .na st enie procentowe i molowe. we krwi oraz s produkowane przemys owo. Liposomy wyst puj w organizmach ywych. Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do b on biologicznych.obj to Je eli uwzgl dnimy. z kolei wzór na st enie procentowe ma posta Ä 96 . np. Sk adniki aktywne rozpuszczalne w wodzie transportowane s we wn trzu liposomy(w j drze) a rozpuszczalne w t uszczach mi dzy podwójnymi warstwami liposomy. e znamy st enie procentowe danego roztworu. a otoczonych podwójn warstw lipidow o grubo ci ok. Maj posta p cherzyków (o wielko ci 0. Za ó my.

Woda osmotyczna doskonale nadaje si do piel gnacji delikatnej skóry niemowl t.Otrzymany wynik podstawiamy w miejsce ms do wzoru na st enie molowe Ä Do przeliczania st enie procentowego na molowe i odwrotnie niezb dna jest znajomo podanym st eniu. Roztwory buforowe nie zmieniaj praktycznie odczynu (pH) podczas rozcie czania lub po dodaniu pewnych ilo ci mocnej zasady lub mocnego kwasu. G ówn zalet tej metody jest stosunkowo ma e zu ycie energii. równie w laboratorium. mycia twarzy i z bów Przy u yciu osmozy odwróconej uzyskuje si wysokiej jako ci wod demineralizowan z du ymi mo liwo ciami zastosowania. a tak e po dodaniu do roztworu niewielkich ilo ci mocnego kwasu lub mocnej zasady. szczególnie pochodz cych z przemys u spo ywczego. Odwrócona osmoza ± wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez b on pó przepuszczaln rozdzielaj c dwa roztwory o ró nym st eniu. gdy proces zachodzi bez przemiany fazowej. mo emy sporz dzi roztwór o okre lonym st eniu procentowym i molowym. Do obliczenia tych ilo ci wykorzystujemy przekszta cone wzory na st enie procentowe i molowe. papierniczego i galwanicznego. zapewniaj c ci le okre lon kwasowo rodowiska . W tym celu trzeba widzie jakich u y ilo ci substancji rozpuszczalnej i rozpuszczalnika. czyli prowadzi do zwi kszenia ró nicy st e obu roztworów. 174. Stosuje si te j do oczyszczania i zat ania cieków przemys owych. Odwrócona osmoza jest podstaw jednej z metod odsalania wody morskiej. Cech charakterystyczn roztworów buforowych jest brak zauwa alnych zmian odczynu roztworu podczas rozcie czania roztworu. odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wy szym st eniu substancji rozpuszczonej do roztworu o st eniu ni szym. Woda wyprodukowana na zasadzie odwróconej osmozy jest odpowiednia dla wykorzystania w dziedzinach przemys u gdzie wymaga si u ywania absolutnie czystej wody. Roztwory buforowe to najcz ciej mieszanina sk adaj ca si z roztworu s abego kwasu i jego soli z mocn zasad lub roztworu s abej zasady i jej soli z mocnym kwasem. Roztwory buforowe odgrywaj wa n rol w procesach biochemicznych organiz mów ro linnych i zwierz cych. g sto ci (d) o Przygotowywanie roztworów o okre lonych st eniach. W przeciwie stwie do osmozy spontanicznej. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ciekach. 175. 97 . Znaj c sposób ilo ciowego opisania sk adu roztworu. zmieniaj c si w bardzo w skim zakresie. Charakteryzuj si one okre lonym st eniem jonów wodorowych i s u do otrzymywania okre lonego odczynu roztworów.

Estetyka powsta a jako jedna z dyscyplin filozofii i w tym sensie jest okre lana jako nauka o pi knie.estetyk jako wiedz o pi knie i sztuce. kojarzy si z kategori estetyczn i etyczn . Estetyka jest najm odsz dziedzin filozofii. Mówi si wtedy zazwyczaj o pi knie´. Baumgartem wyznaczy jej zadanie opisywania procesów poznawczych. Rozró nienie mi dzy estetyk explicite i implicite z pewno ci nie jest wystarczaj co jasne. ÄZarys estetyki´. Autor kreuje w dziele te warto ci. Estetyka jako nauka o pi knie. Warto ci estetyczne istniej w obr bie sytuacji estetycznej. gdy cz owiek zachwyca si przedmiotami sztuki czy natury. które pojawia y si u filozofów. artystów i twórców doktryn artystycznych przy okazji omawiania innych zagadnie . w swojej ksi ce Pt. chocia samo poj cie estetyki jako dziedziny wiedzy w owych epokach nie istnia o. Pi kno jest poj ciem wzgl dnym. a po XVIII wiek. 177. czyli traktowa j jako ga epistemologii(dzia filozofii zajmuj cy si relacjami mi dzy poznawaniem. Go aszewska: wiadomo pi kna Warto ci w sytuacji estetycznej nie s pojmowane jako byty same w sobie ani idee. odbiorca. e nie daj si w pe ni poj ani okre li w oderwaniu od innych elementów sytuacji estetycznej. ani byty ogólne. dzie o realizuje warto ci. w polskiej literaturze najprecyzyjniej opisa a to Maria Go aszewska. Pod poj ciem estetyki implicite natomiast rozumie si b d wszelkie pogl dy na temat pi kna i sztuki. W adys aw Tatarkiewicz móg pisa histori estetyki od staro ytno ci. kszta tuj sytuacj jako ca o i przejawiaj si dzi ki d eniom cz owieka do przezwyci enia opozycji tkwi cych w rzeczywisto ci. a zarazem zaspokaja najg bsze t sknoty za tym. co doskona e. b d koncepcje powstaj ce poza paradygmatem estetyki jako ga zi filozofii wiadomej swoich metod i celów poznawczych. gdzie opisano estetyk jako nauk zajmuj c si tzw. Warto ci estetyczne-geneza i rodzaje warto ci estetycznych ÄWe my pod uwag powszechnie znan sytuacj . W XVIII wieku za sprawa Aleksandra Gottlieba Baumgartena pojawi o si poj cie estetyki explicite. Od czasów Kanta estetyka funkcjonuje jako "regularna" dziedzina filozoficzna. Epistemologia rozwa a poj cia takie jak: prawda. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisa relacje pomi dzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej. jednak ostatecznie zrywa on z epistemologicznie rozumianym poj ciem estetyki i k adzie podwaliny pod now ga filozofii . przez redniowiecze. pojawiaj si w ka dym z jej elementów. Wszystkie elementy sytuacji s od warto ci uzale nione. Uderza go wtedy wspania o i harmonia. które dostrzega w wiecie (istniej one niezale nie). a odbiorca odczytuje warto ci w do wiadczeniu estetycznym. dzie o sztuki. St d te np. Problemem jest zakres jaki ma obejmowa . 98 . W schemacie sytuacji estetycznej warto estetyczna pe ni rol narz dzia: Äto w a nie warto estetyczna wi e wymienione trzy podstawowe elementy [twórca. W ramy sytuacji estetycznej wchodz artysta (twórca). odbiorca] w jednolit ca o . dzie o sztuki. ani te w oderwaniu od zagadnienia warto ci". wiedza czy uzasadnienie). warto ci niezwykle subiektywn . M.Estetyka 176. ale jako istniej ce na jej gruncie i przejawiaj ce si w stworzonych dzie ach sztuki. proces twórczy. sytuacj estetyczn . co przerasta jego oczekiwania. spostrzeganie. poznaniem a rzeczywisto ci . Estetyk tak samo rozumia Immanuel Kant. ró norodno i jednolito ± co . powoduj c ich wzajemn do siebie przynale no do tego stopnia. s d. przekonanie. proces percepcji sztuki oraz warto ci estetyczne.

to dla ogl dania pi kna´ (pojmowanego jako najwy sze z warto ci). Klasyczne i wspó czesne uj cie estetyki Podstaw klasycznego pi kna by a estetyka form kanonicznych oparta na przekonaniu. dzie o sztuki. Inne natomiast ko czy y si wraz z er klasyczn . ywi a przekonanie.M. ÄUczta´ napisa : ÄJe eli dla czego warto y cz owiekowi. bo ujawnia prawa rz dz ce wiatem. Poprzez stosunek do warto ci estetycznych. A tak e by a estetyk prostoty. S dzono. nie mo e te i nie potrzebuje pi kna natury przeciwstawia innego pi kna artystycznego. pi kna formy i zarazem tre ci. znajduj cych si w spokoju i równowadze. proporcji i skali istot ywych. Po czwarte by a to estetyka statyczna. wiat cz owieka i warto ci estetyczne. Pi kno. pomimo tego. W Grecji muzyka by a traktowana jako sztuka wyj tkowa. zarazem duchowego i fizycznego. jedno sk adników). ceni c prostot wy ej od bogactwa. Odbiorca dostrzega i wspó tworzy warto estetyczn . najwy ej stawiaj ca pi kno form zatrzymanych w ruchu. uwa a . Po drugie estetyk t cechowa o uprzywilejowanie form organicznych. jak sformu owali ówcze ni filozofowie: estetyce matematycznej da a wyraz teoria pitagorejska. Platon. Jej podstawowymi czynnikami s : odbiorca. jedyna ekspresyjna. Sztuka klasyczna utrzymywa a harmoni obu elementów: matematycznego i organicznego. a w szczególno ci ludzkich. Pewne rysy tej estetyki pozosta y trwale w sztuce i teorii greckiej. e pozostaj wzgl dem siebie w cis ej wspó zale no ci. inna od wszystkich. Po pi te ± by a to estetyka pi kna psychofizycznego. tzn. odpowiada estetyka. w swoim dialogu pt. zgodno . w trakcie trwania procesu twórczego doprowadza do powstania dzie a sztuki zawieraj cego warto . obiektywnie doskona e proporcje. a tak e moralne. e 99 . za z muzyk mo na j psu . 178. Pitagorejczycy wysnuli równie teori . lecz terminem Äharmonia´ (zestrój. kolejno s rozpatrywane jej elementy. e sztuka pi kno swe czerpie z natury. a tak e rodzaj zwi zku z nadrz dnym wyznacznikiem sytuacji. Go aszewska przedstawia schemat sytuacji estetycznej jako ogólny model teoretyczny w estetyce. Pitagorejczycy nie pos ugiwali si terminem pi kno. zawartej w sztuce klasycznej. czyli warto ci estetyczn . Platon pi kno rozumia obiektywnie. Estetyce tej. które stanowi wyznacznik sytuacji estetycznej. która mówi e muzyka jest pot g dzia aj c na dusz . Sk adniki sytuacji estetycznej. twórca. prze wiadczenie. Dobr muzyk mo na dusz ulepsza . maj ca zadanie naukowe. odbiorca. twórca. estetyce psychofizycznej ± ca a filozoficzna teoria sztuki Sokratesa tak samo. jedyna lecznicza. Drugie uj cie klasycznego pi kna któremu warto si przyjrze znalaz o swoje odbicie w pogl dach Platona. a dzie o sztuki posiada i ma mo liwo udost pnienia warto ci odbiorcy. twórca i dzie o sztuki. posiadaj odmienny sposób istnienia. jak Arystotelesa. Na temat estetyki najwcze niej wypowiedzieli si doryccy filozofowie ze szko y pitagorejskiej. zjednoczenie. a tylko na dalekim planie estetyczne. e najwi ksze pi kno wyst puje w formach. e istnieje obiektywne pi kno. e pi kno obiektywne polega na liczbie i mierze. le a a przede wszystkim w jedno ci i harmonii duszy i cia a. Po trzecie estetyka sztuki klasycznej by a realistyczna. o które zabiega a.

ekologiczna czy neuroestetyka. da y podwaliny pod wspó czesn estetyk . Pod jego wp ywem ukszta towa a si konwencja. zw aszcza marmurem. czy malarskich. Od po owy V w. opieraj c si na za o eniach innej . Wi kszo rze b greckich powsta a w zwi zku z potrzebami religijnymi. Obowi zywa a zasada kalos. Na przestrzeni XX wieku pojawia y si : estetyka pragmatyczna. to co jest pi kne dla jednego . \"Obna anie\" natomiast pos gów kobiecych nast pi o pó niej. wszelkie mo liwe nurty filozoficzne odciskaj swoje pi tno na estetyce. nagrobków.e. Grecka rze ba przesz a wielk ewolucj w VI w p. To. Pierwsze dzie a by y sztywne i nieporadne. kiedy to powstanie sztuka nie s u ca bogom. co w pe ni zaspokoi jego potrzeby estetyczne. dobra i pi kna. wedle. rze biarzy oraz architektów epok nowo ytnych. St d estetyka jest dzisiaj raczej filozofi sztuki. jak np. Ma za to miejsce sytuacja odwrotna. Wspó czesny cz owiek jest wprost zalewany mas ró nych rodzajów literatury. p. Mo na powiedzie e zarówno grecka filozofia. w asno ci rzeczy pi knych. a nie subiektywn na nie reakcj ludzi. warto ciowe. a nie przelotne uczucie przyjemno ci. By to efekt g bokich zmian w kulturze.e. jest wstr tne i niewarte uwagi na drugiego. Kategorii pi kna u ywa si dzisiaj cz ciej w j zyku potocznym ni na gruncie estetyki. l 179. Na charakter greckiej rze by wp yn w sposób decyduj cy sport. rze biarze jednak szybko osi gn li umiej tno swobodnego i dok adnego przedstawiania ludzkich postaci. Cia o w formach kultury masowej: a) cia o w sztuce staro ytnej Grecji. Wspó cze ni arty ci podchodz do pi kna z dystansem i ironi . co pi kne musia o by tak e dobre. feministyczna.pi kno nie ogranicza si do rzeczy zmys owych. Drog przez niego wskazywan poszli 100 . literatów.e. e bardzo atwo zakwestionowa ka d z nich. sztywno krocz ce lub siedz ce. estetyka transkulturowa. Jednym z najwcze niejszych a zarazem najwybitniejszym dzie wiadcz cych o poszukiwaniach w tym kierunku by Dyskobol Myrona. lecz problem indywidualnej oceny. p askorze b zdobi cych wi tynie.e. Arty ci greccy pos ugiwali si zarówno br zem jak i rozmaitymi rodzajami kamieni. nie ograniczano si jedynie do kultu cia a. jest naprawd pi kne niekiedy ma tylko pozory pi kna. by o pi kne. p. Rozwija si tzw. kult pi knego cia a z pi knem umys u. a nie nauk o pi knie. przyzwyczajaj cy Hellenów do ogl dania nagich cia .khagatos. Nigdy nie rozdzielano tych dwóch warto ci. poczynaj c od IV w. której w Polsce g ównym przedstawicielem i popularyzatorem jest Krystyna Wilkoszewska. odmiennej w sposobie wyrazu . nie wszystko co nam si podoba. (180) Cia o jako rze ba. marksistowska. jak i literatura oraz sztuka. Do rze biarzy nale a o wykonanie pos gów kultowych bóstw. jego sprawdzianem jest wrodzony zmys pi kna. ma wi c mo liwo swobodnego wyboru tego. fascynowa rze biarzy problem przedstawiania cz owieka w ruchu.n. Na szczególn uwag zas uguj koncepcje estetyki neopragmatycznej i anestetyki.n. Figury by y statyczne. Nie jest to tylko kwestia ró nicy pokole pomi dzy oceniaj cymi.n. Estetyka XX wieku W ramach estetyki nie pojawi si aden nowy pr d filozoficzny. b d cy inspiracj i natchnieniem wielu poetów. fenomenologiczna. e jest w asno ci obiektywn . filozofia dialogu czy personalizm w etyce. której postacie m skie zarówno bogów jak i ludzi przedstawiano nago. Ale czy sztuk mo na zdefiniowa atwiej ni pi kno? Cz owiek wspó czesny odbiera pi kno w sposób bardzo subiektywny. Zwi zek z kultem mia istotne znaczenie dla charakteru i tematyki dzie a do po owy IV w. stylów muzycznych. Ta mnogo estetyk doprowadza do tego. ale zwrócona ku cz owiekowi. tworz c kanon klasycznego pi kna. nie maj ce indywidualnych rysów twarzy. to za co dobre. Grecy uto samiali jednak kultur fizyczn . n.

Malowano nawet ca e sceny. Z tych czasów pochodzi równie sauna rzymska. 101 . po czyli je ci le z higien cia a. Pocz tkowo obrazy budowano z p askich. tzw.nast pnie arty ci.) wysoko rozwin a si kultura k pieli. Thermae albo balnea by y to a nie z o one na kompleks obiektów ulokowanych na rozleg ym terenie. postaci s ju nie tylko stateczne. spokojem. W sztuce rzymskiej wyst powa o g ównie malarstwo cienne. cienkich ciankach. którymi wyk adali ciany domów najbogatsi. W Staro ytnym Rzymie (od 500 r p. Znano recept na krem odm adzaj cy z o ony z jaj. Bardzo d ugo postacie by y nacechowane godno ci . Oczywi cie te pi kne naczynia by y przedmiotem zbytku. obrazuj ce cierpienie. Ceramika malowana zajmowa a w twórczo ci artystycznej Greków takie miejsce. W du ej mierze zosta o ono ukszta towane przez malarstwo greckie. W okresie hellenistycznym powsta a moda na imitowanie kolorowych p yt marmurowych. spokojne i harmonijnym u miechu. i inne b) Estetyczne gusty staro ytnych Rzymian (cialo).. rodzajowe oraz martwe natury. W okresie klasycznym malarstwo zacz o odtwarza naturalny kolor postaci. ból. powag . e malowid ami ciennymi ozdabiano gmachy publiczne. Nieszcz snemu dzia aniu czasu. rado . Rzymianie z wy szych sfer ca ymi dniami przebywali w termach. w miar up ywu czasu rós stopie szczegó owo ci i poprawno ci przedstawie . Arty ci przeczuwali prawa perspektywy. grochu i miodu.e. doskonale wypalane. Tematyka obejmowa a sceny mitologiczne. Rzemie lnicy wiadomi byli warto ci dzie . które tworzyli. ale nie do ko ca je rozumieli. (181) Dbanie o cia o: Rzymianie przej li zasady kosmetyki od Greków. Ten czas rozwoju rze by to tak e moment. Porady kosmetyczne mo emy spotka w najwybitniejszych dzie ach literackich tego okresu.n. cho najcz ciej istnia podzia . jakie nie zyska a w innych cywilizacjach. Razem z gwa townym ruchem na twarzach pos gów pojawi y si te uczucia: ekstaza. K piel stanowi a okazj do spotka towarzyskich. Rozkwit kosmetyki przypada w Rzymie na okres upadku obyczajów. ale i ca e grupy postaci w ruchu i to w ruchu gwa townym. opatrywali je niekiedy swoimi podpisami. najcz ciej ilustruj ce popularne mity. wk adano zmar ym do grobu. ludzkich postaci. W zasadzie termy by y dost pne dla wszystkich. który ci le okre la godziny k pieli chorych. Pojawiaj si sceny bardziej gwa towne. Wiadomo. Znane by o równie malarstwo sztalugowe. które d y o do iluzyjnego oddania natury. który pozbawi y nas tylu arcydzie opar y si szcz liwie malowane naczynia wype niaj ce dzi galerie sztuki staro ytnej ca ego wiata. dost pnych dla wszystkich. zarówno ludzi wolnych jak i niewolników. do 500 r n. jednobarwnych powierzchni. ale ozdabiali je pokrywaj c barwn i skomplikowan dekoracj .e. Innym efektem ewolucji rze by greckiej by a stopniowa indywidualizacja twarzy. Tworzono je z motywów geometrycznych stylizowanych rysunków ro lin i zwierz t. historyczne. u ywano ich w czasie uczt i chwalono si nimi przed go mi. rado uczucia. a nawet podejmowania politycznych decyzji. którzy nie tylko tworzyli pojedyncze pos gi. Garncarze potrafili nie tylko powo a do ycia przeró ne naczynia o doskona ych kszta tach. nienawi . a nie rzymskie. w którym do sztuki zakradaj si emocje. Termy. dla bogaczy i biednych o okre lonych godzinach. by y centrami higieny. Cia o w malarstwie: Nie zachowa y si prawie adne zabytki malarstwa greckiego.

zdobione z otymi fr dzlami (wp yw mody orientalnej). Zast piono je skomplikowanymi fryzurami. Od II w. Od dawna intuicyjnie wyczuwano erotyczny podtekst fryzur. W a ciwe u o enie togi wymaga o niebywa ego kunsztu i wprawy. ci gani ja paskiem i wyrzucano j nad pasek). Moda w tej dziedzinie zmienia a si . jak i o owini tych wokó g owy warkoczach noszonych przez Liwie. kobiety zam ne na ulicy nasuwa y na g ow pall . 102 .n.kobiet i m czyzn.e. Tog tworzy pas we nianego materia u o szeroko ci ok. W zale no ci od pe nionego urz du tuniki by y ozdabiane i haftowane w ró ny sposób (np.by y cenione ze wzgl du na mi kko atwo Chin.2. Wzorem kobiety by a Messalina. W osy farbowa a na jasno (sokiem z pigwy). Rzymskie patrycjuszki nosi y tuniki z kosztownego jedwabiu. czyli swego rodzaju koszula z o ona z dwóch we nianych kawa ków. któr trzeba by o za o y . W czasie podró y. Na czo o nak ada a ozdobne plastry. tuniki ekwitów mia y dwa przetykane purpurowe pasy na przodzie). albo du p acht prostok tnej lub kwadratowej tkaniny z o on wzd u i spi t na ramionach.e. o zaokr glonych ko cach. Tunik z d ugimi r kawami zacz to u ywa w III w. Paznokcie barwi a na czarno. Tkaniny z których szyto ubrania by y ró ne. co poprzedni by o uznawane za przejaw zniewie cia o ci. W Rzymie kobiety lubi y si stroi wed ug okre lonej mody. m dra. Jednak we wczesnym okresie cesarstwa jeszcze by y stosowane tkaniny we niane.70 ±3 m i d ugo ci 5-6 m. Zamo ne panie przeznacza y wiele czasu i pieni dzy na uk adanie w osów. By a to d uga. Odwieczny j zyk fryzur znany by w Rzymie i jest aktualny do dzi . dojrza a. jej uzupe nieniem by a toga. pojawi y si tkaniny bawe niane sprowadzane z Indii . sporz dza a z czystej lanoliny (t uszcz otrzymywany z owczej we ny ± stosowany w kosmetykach po dzie dzisiejszy) ma ci i kremy. Tunik nosi o si w domu. Ubiory Najwa niejszym elementem codziennego stroju Rzymianina by a tunika.. Ubo sze Rzymianki zamiast mleka u ywa y serwatki. i farbowania. który by importow any z Fryzury i bizuteria: Kobiety w Rzymie nie zna y adnych rodzajów kapeluszy ani chustek. Stosowa a wonne k piele. dlatego zajmowali si t czynno ci specjalni niewolnicy ± garderobiani. produktu otrzymywanego przy wyrobie serów. Nosi a ods oni te ramiona i szyj . o koku.z pretensjonalno ci . Okresowo by a znoszona przez cesarza w drodze aski. Warkocze kojarz si z przyzwoito ci . Dziewcz ta chodzi y bez nakrycia g owy. Rzymianka po wi ca a wiele czasu piel gnowaniu urody. szeroka suknia ci gana paskiem podobnie jak tunika. Za strój Äw z ym tonie´ dla m czyzny uwa ano tak e tunik bardzo d ug . przedzia ek z pedanteri . dostosowywa o si uczesania do typu urody. najcz ciej bawe niane. Kobiety w Rzymie nie nosi y nakry g owy. gdy wychodzi o si na ulic . poniewa szczególnie dba y o fryzury. które kry y defekty. W czasach cesarstwa zapomniano o fryzurach z prostym przedzia kiem po rodku g owy. z koszuli i w a ciwej szaty ±stoli. Tradycyjny strój kobiety rzymskiej sk ada si ze staniczka lub opaski podtrzymuj cej piersi. bez r kawów albo z r kawami krótkimi. wci pi kna i m oda. równa. w teatrze u ywa y parasoli i wachlarzy. które nosi a Messalina. a wymuskane koki . matrona. Znano i wykorzystywano równie tkaniny z ró nokolorowego jedwabiu. Op ata za korzystanie z term by a bardzo niska. goli a ca e cia o. n. Na nie zak ada y szal. si gaj c kostek (aby uzyska odpowiedni d ugo tuniki. ale szybko zacz y wychodzi z mody i pojawi y si tkaniny lniane-bardzo delikatne. w kolorze bia ym. a na dzie ozdobne pudry. Na noc stosowa a maseczki z chleba. aby tym samym zjedna sobie lud rzymski ÄZwyk ´ k piel w wodzie zamo ne Rzymianki zast powa y cz sto drog k piel w kozim lub o lim mleku. si gaj ca do po owy ydek.

Nast pnie malowano oczy popio em lub antymonem. Formy cia a w sztuce na prze omie wieków XIX i XX. -p aszczyznowo i linearyzm -subtelna pastelowa kolorystyka (dominowa a biel) 103 . W tym celu godzinami przebywa y na s o cu. kosztowne agrafy. Najcz ciej noszono pier cienie. ESTETYKA 185. Wargi i policzki malowano na czerwono. a w szczególno ci rzemios a artystycznego. podobnego do koturnu kobiecego jakie nosi y kobiety greckie. kosztownymi opaskami. -inspiracje sztuk japo sk . szpilki z ko ci s oniowej do w osów. W ówczesnych czasach idea em pi kna by y jasne w osy Germanów. u ywa y ró nych rodków. bransolety. jak pe nego. W staro ytnym Rzymie by o kilka rodzajów obuwia. aby wydawa y si ja niejsze. Istot secesji by o d enie do stylowej jedno ci sztuki dzi ki czeniu dzia a w ró nych jej dziedzinach. Kobiety u ywa y ró nych substancji do makija u. aby uzyska jasny lub rudy odcie w osów. ramiona. rze by i grafiki. przytrzymywano je wst kami. prawie bia a cera. uk adano tak e wysoko. Szyto je z delikatnej skórki lub tkanin. Dostojna femina stolata nie mog a u ywa na ulicy innego obuwia. Wyroby ze z ota czono z per ami lub szlachetnymi kamieniami.U o enie tych ogromnych fryzur wymaga o pomocy i najcz ciej czesa y niewolnice. Kobiety zak ada y eleganckie sanda y robione ze skóry. architektury wn trz. z otymi siateczkami. upinano szpilami z ko ci lub ko ci s oniowej. kolczyki. albo zdobione z oconymi blaszkami. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego s : -p ynne. Wi c Rzymianki stara y si rozja ni swoje ciemne w osy. Barw obuwia dostosowywano do stroju lub je kontrastowano z kolorami ubiorów. rumianem i ó tko jaj. zaliczany w ramy modernizmu. Najpierw wybiela y twarz. W domu mog a nosi sanda y z barwnej skórki. W u ywaniu obuwia kobiecego obowi zywa y pewne zwyczaje. poniewa modna by a wówczas jasna. Sanda y kobiece mia y cz sto wysok podeszw . -ornamentacja zwierz co-ro linna. pudruj c sproszkowan kred . opaski wysadzane szlachetnymi kamieniami do w osów. biust. Byty ozdabiane drogimi kamieniami. S abszym echem przechodzi secesja w malarstwie. naszyjniki. takich jak henna. obr cze na nogach. ró owo osadem z czerwonego wina lub barwnikiem ro linnym fukus Rzymianki przyozdabia y cia o w kosztowne stroje i bi uteri . -asymetria.fryzjerki ornatrix. -swobodne uk ady kompozycyjne. Secesja jest to styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesi ciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku. Z biegiem czasu szewcy nabrali wprawy w szyciu ozdobnych sanda ów. z ocone. sznurami pere . faliste linie. Przechowywa y je w ma ych buteleczkach i naczy kach. W osy zaplatano i zakr cano w misterne loki za pomoc rozgrzanych szczypiec. Rzymianie posypywali w osy tak e sproszkowanym z otem.

Pi kno cia a. W estetyce antycznej kategoriami estetycznymi by y pi kno. smuk a i wiotka w talii. u yteczno . jakby pe ne mi osnej t sknoty. komizm (charakterystyczne dla dramatu). puszyste . patos. co jest przyjemne dla oczu i uszu (wg sofistów). przywodzi y erotyczne skojarzenia. wdzi k. Pi kno cia a jest od dawna w kulturze Zachodu uwa ane za jedn z najwy szych warto ci. kszta t mi y dla oka (wg Platona). ale nigdy nie by o okre leniem jednoznacznym. ulegaj zmianom w zale no ci od epoki. W encyklopedii pi kno jest uj te jako podstawowa warto ciuj ca kategoria estetyczna. Z tego wzgl du w dzisiejszej estetyce zamiast o pi knie mówi si raczej o warto ci estetycznej lub artystycznej. budzi zachwyt. 104 . e co si podoba. Mucha ÄDanae´ G. który sprawia. które pojmowano jako celowo . Jedn z ulubionych postaci by a biblijna Salome.W wiecie secesji spotyka si postacie ludzkie (niemal wy cznie kobiety). wyra a stosunek do niego i wzbudza odpowiedni reakcj u odbiorcy ± prze ycie estetyczne. faluj ce . najlepiej rude lub czarne. wspó czesna estetyka wyró nia brzydot . Klimt 186. sylwetki smuk e i strzeliste. które nadaje przedmiotowi okre lon warto estetyczn . Kategorie estetyczne w literaturze s podstaw klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej. jako wspó czesna kategoria estetyczna. Wspó cze nie tocz si spory wokó materialnych tre ci pi kna oraz zwi zanych z nim zagadnie . ÄReklama Job´ A. Pogo za pi knem trwa od wieków. wy ania y si z popielniczek. oplata y ramionami i w osami wylewy wazonów. pi kno stanowi warto naczeln . wznios o . Królowa a asymetria . W estetyce rozumianej jako nauka o pi knie. które mia y destrukcyjny wp yw na m czyzn . Przybieraj c cz sto postawy omdlewaj ce. grotesk . by y kwintesencj dekoracyjnego stylu secesyjnego. Styl secesji wykreowa nowy idea urody kobiecej . 187. Jest to zespó cech: proporcja kszta tów. d wi ków. które podobnie jak p dy ro linne dawaj sposobno do komponowania krzywolinijnych. Obrazy pi kna cia a we wspó czesnych mediach kultury masowej. Kobieta secesji by a krucha . nast pnie wymieniano tragizm. W osy s d ugie . Najwybitniejsi malarze secesyjni to: Gustaw Klimt i Aubrey Beardsley Natomiast plakaty Alfonsa Muchy ukszta towa y charakterystyczny typ postaci kobiecej. Lubiono przedstawia kobiety fatalne . Nagie kobiety pojawia y si na fasadach budowli. pi kne jest to. abstrakcyjnych uk adów dekoracyjnych. sposób przedstawienia. harmonia barw. Kategoria estetyczna. te . ironi . Pi kno to tak e wysoka warto moralna wykazywana przez dan osob .

105 .