Kosmetologia piel gnacyjna

112. NMF i TEWL ± omów sk ad i zastosowanie w kosmetyce. NMF- naturalny czynnik nawil aj cy utrzymania nawodnienia warstwy rogowej, zawiera: wolne aminokwasy(40%) zw aszcza seryn i cytrulin ; kwas pirolidowokarboksylowy lub kwas piroglutaminowy (PCA) (12%), mocznik (7%), mleczany (12%), sk adniki mineralne (Cl+, Na+, K+, Ca+, Mg) (18%); cukry (3,5%) fruktoza, mannoza, galaktoza. Sk ad ten warunkuje zatrzymanie wilgoci w naskórku, przez co NMF uznaje si za czynnik uelastyczniaj cy skór . W przypadku jego niedoboru naskórek staje si suchy, a w konsekwencji pop kany oraz pokryty drobnymi zmarszczkami i fa dkami. Kosmetyki które zawieraj NMF s najbardziej efektywnie nawil aj cymi i odm adzaj cymi skór . TEWL- przeznaskórkowa utraty wody okre la ilo wody traconej przez skór , ale nie wlicza si wody utraconej z potem. Uszkodzenie którejkolwiek ze sk adowych naskórka powoduje zwi kszenie przez naskórkowej utraty wody, prowadz c do zmian w postaci nadmiernego rogowacenia skóry, charakteryzuj cych si sucho ci , uszczeniem, szorstko ci , p kni ciami i towarzysz cym wi dem. Zwi zki nawil aj ce w po czeniu ze sk adnikami okluzyjnymi, stosowane jedynie jako sk adniki nawil aj ce mog zwi ksza TEWL. rodki nawil aj ce o dzia aniu okluzyjnym: -wazelina- szybko zmniejsza TEWL o 99%, -olej mineralny- zmniejsza TEWL o ok.40%, -parafina p ynna- tworzy warstw ochronn , zmniejsza TEWL, -Dimeticon- zmniejsza TEWL bez uczucia t ustej skóry. 113. Jonoforeza i sonoforeza ± wymie i omów substancje aktywne u ywane w kosmetyce. Jonoforeza- zabieg z u yciem elektrycznego pr du sta ego, który pomaga wprowadzi do organizmu przez skór substancje aktywne (leki, preparaty kosmetyczne). Anoda +, katoda -. Skóra do zabiegu powinna by dobrze odt uszczona. U ywa si zazwyczaj gotowych substancji- ampu ek. Chlorek wapnia- dzia anie agodz ce, odczulaj ce, zmi kczaj ce, przyspiesza regeneracj tkanek, stosowany w seriach do skór naczyniowych z cauperos , tr dzikiem ró owatym, nerwic naczyniowo- ruchow skóry. Jodek potasu-silnie oddzia uje na tkank czna, wskazany dla skór z bliznami, bliznowcami, zgrubienia cznotkankowe, zrosty, ale zbyt du e podawanie mo e pog bi nadczynno tarczycy, przy tej chorobie. Witamina C- uelastycznienie cianki naczy , wzmaga odporno . Wykonuje si przy odmro eniach, tr dziku pospolitym, ró owatym, przebarwieniach, zwiotczeniu skóry. R-r sody oczyszczonej- dzia anie zmi kczaj ce, przeciwzapalne, anty ojotokowe, bakteriobójcze, stosowane w leczeniu ojotoku, tr dziku pospolitego. Siarczan cynku (anoda +)- w trudno goj cych si ranach, dro d yce paznokci Siarczan miedzi (anoda +)- ci gaj ce i odka aj ce, w grzybicy d oni i stóp Salicylan sodu (katoda -)- zwi ksza przepuszczalno naczy w osowatych, zmniejsza odczyny zapalne i objawy bólowe, tr dzik pospolity, ojotok, odmro enia Chlorowodorek prokainy (anoda +)- rozszerza naczynia w osowate, znosi napi cie cian naczy t tniczych, dzia a od ywczo, przeciwbólowo; nerwobóle, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie korzo nków Jonoforez wykonujemy co 2-3 dni, góra 10 zabiegów. Przeciwwskazania: -du e rany -uczulenie na pr d sta y -rozrusznik -nieregularne ci nienie -stany zapalne migda ów -oko oz bowe stany zapalne -tendencja do zatoru -gor czka Sonoforeza- jest to metoda, która wykorzystuje wibracje ultrad wi kowe do dzia ania na g bsze warstwy skóry poprzez stymuluj cy mikromasa . Sonoforeza to przede wszystkim relaksuj cy masa oraz niezwykle wydajny sposób wt aczania w g b skóry substancji od ywczych oraz aktywnych. Podczas zabiegu wytwarzane jest ciep o wewn trz skóry, które penetruje tkanki. Sonoforeza równie odpr a skór i mi nie poprzez g boki mikromasa , który poprawia przep yw krwi i limfy. W rezultacie poprawiony jest metabolizm komórek oraz ich regeneracja. Emitowane podczas zabiegu

1

ultrad wi ki przyczyniaj si do u atwienia penetracji substancjom leczniczym, które dzia aj : uszczelniaj c naczynia krwiono ne, lecz zmiany tr dzikowe, dotleniaj oraz kondycjonuj skór . Podczas zabiegu sonoforezy stosowane s ampu ki wype nione substancjami od ywczymi i aktywnymi. W profilaktyce przeciw rozszerzaniu si naczynek krwiono nych, najcz ciej u ywane s : - witamina K, - witamina PP, - wyci g z arniki górskiej, - wyci g z kasztanowca. Witamina K wp ywa pozytywnie na regulacj krzepni cia krwi, przez co likwiduje tzw. paj czki widoczne na skórze. Natomiast witamina PP uszczelnia naczynka krwiono ne, chroni c je przed p kaniem. Wyci g z arniki górskiej wspomaga kr enie krwi, niweluje zaczerwienia na skórze i wzmacnia naczynia krwiono ne. Wyci g z kasztanowca dzia a przeciwzapalnie, zmniejsza sk onno naczynek krwiono nych do p kania oraz intensywnie nawil a skór . Ponadto, usuwa on zm czenie i dog bnie nawil a skór . Sonoforeza jest bezpiecznym zabiegiem, niemniej jednak istniej pewne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia, s nimi: - choroby nowotworowe, - metalowy implanty w ciele, - choroby y , - niewydolno serca, - ci a.

114.Wymie dermatozy najcz ciej spotykane w gabinecie kosmetycznym. -tr dzik pospolity -kaszak -tr dzik ró owaty -rogowacenie mieszkowe - rosacea -piegi - uszczyca -mi czak zaka ny -grzybica -brodawki -blizny, bliznowacenie -w ókniaki -przebarwienia - ojotok -skóra atopowa -wyprysk -opryszczka -pokrzywka -zaskórnik -prosak 115. Cauperose i rosacea ± omów schorzenia i metody post powania w gabinecie kosmetycznym. Couperose - rozszerzone naczynka.
Rozszerzone czy te pop kane naczynka krwiono ne na twarzy mog by skutkiem nadu ywania k pieli s onecznych latem, przemarzni cia twarzy zim , nadmiernego wysi ku fizycznego lub objawem choroby o nazwie rosacea - tr dzik ró owaty. Krucho naczynek krwiono nych jest te czasem cech dziedziczn . Najcz stsz i najbardziej radykaln metod leczenia jest usuni cie pop kanych naczynek. Polega ona g ównie na zamkni ciu naczynek krwiono nych z obu stron poprzez przerwanie ich ci g o ci. Wybór metody zale y od rozleg o ci zmian i jej umiejscowienia. Najcz ciej stosuje si zabiegi: -Elektrokoagulacji -Kriochirurgii -Laserowego zamykania naczynek -Inne: jonoforeza, galwanokaustyka, elektroliza, termoliza

2

Zaleca si te stosowanie preparatów uszczelniaj cych ciany naczy w osowatych i zwi kszaj cych ich elastyczno , poprawiaj cych mikro kr enie i dzia aj cych przeciwzapalne.

Rosacea - tr dzik ró owaty jest chorob przewlek , ograniczon do skóry twarzy, rozwijaj c si na pod o u zaburze naczyniowych i ojotoku. Cz sto wyst powania wynosi 10-15% populacji, cz ciej choruj kobiety, natomiast ci sze postacie wyst puj u m czyzn. Jest dermatoz o wieloletnim przebiegu wyst puj c u ludzi dojrza ych, najcz ciej po 30 r. . Pierwszym stadium rozwoju tr dziku ró owatego jest rumie , który cechuje si napadowymi zaczerwienieniami pod wp ywem emocji, zmian temperatur, pikantnych posi ków, czy wypiciu alkoholu. W kolejnym etapie do utrwalonego rumienia do czaj si grudki i krostki. Wówczas potrzebna jest pomoc dermatologa. Posta przerostowa g ównie nosa dotyczy prawie wy cznie m czyzn i wymaga usuni cia zmian np. krioterapi . Prawdziwa przyczyna powstawania choroby nie jest do ko ca poznana. Wskazuje si na mechanizm immunologiczny, zaka enie roztoczem Demodex folliculorum oraz pewien udzia zaka eniem Helicobacter pylori.
Czynniki predysponuj ce: palenie papierosów, picie kawy i alkoholu, pikantne potrawy, stres, prom. UV, nag e zmiany temperatur, intensywne ciep o i mróz, ska enia rodowiska, nara enie na rodki chemiczne oraz niew a ciwa piel gnacja. Makija korekcyjny przy tr dziku ró owatym Korekt nak ada si na ca powierzchni zmiany, zazwyczaj na ko ci jarzmowe i nos. Tr dzik ró owaty jest trudn zmian do korygowania, ze wzgl du na ró ne tonacje kolorystyczne, od czerwonych po fio kowo fioletowe. Nale y miesza kolory i pami ta o zasadzie im mniej tym lepiej. W przypadku couperose i rosacea skór nale y traktowa zawsze jak wra liw . W piel gnacji nale y bezwzgl dnie unika myde zasadowych, toników i aktywnych kremów. Tonik nale y zast pi wod termaln . Powinno si chroni cer przed s o cem kremami ochronnymi z wysokimi filtrami, ale tak e przed wiatrem i mrozem. W gabinecie nale y zredukowa podra nienia, zaczerwienienia i zmiany naczyniowe, zregenerowa , wzmocni i odbudowa funkcj bariery naskórkowej. Kosmetyki dla cery wra liwej ze sk onno ci do rozszerzania i p kania naczy ± kremy z witaminami C, E, K, z olejem z wiesio ka, z avokado, z kwasem hialuronowym, z naturalnym czynnikiem nawil aj cym, dpantenolem.

116. Sklasyfikuj rodzaje masek kosmetycznych i omów wybranej sk ad i dzia anie.
Maska jako zabieg kosmetyczny jest jedn z najstarszych form upi kszania. Stosowanie ich w nowoczesnej kosmetyce staje si coraz bardziej popularne i jest nieodzownym zabiegiem lub cz ci zabiegu kosmetycznego. Nowoczesne maski daj przy umiej tnym doborze sk adników i prawid owym stosowaniu , efekt przewy szaj cy dzia anie kremów i innych preparatów kosmetycznych. Niektóre maski daj efekt natychmiastowy, ale krótkotrwa y, po innych widoczne zmiany uzyskuje si dopiero po kilkakrotnym zastosowaniu. Maski: Rozgrzewaj ce, ci gaj ce, zio owe, upi kszaj ce(porcelanowe), od ywcze, parafinowe, specjalne. Maski zio owe

3

123. a co za tym idzie. wskazania i przeciwwskazania. zapalenie y i wie e zakrzepy. regeneruj cych) maj cych za zadanie podtrzymanie elastyczno ci skóry. koncentraty. go Wskazania: W a ciwie przeprowadzony masa kosmetyczny pobudza kr enie limfy. Do prawid owego wykonania masa u niezb dne s odpowiednie kremy. Masa kosmetyczny stosowany jest we wszelkiego rodzaju gabinetach i salonach kosmetycznych. stan ropny migda ów. Przeciwwskazania: stany zapalne. zmiany skórne niewiadomego pochodzenia. nadczynno tarczycy (nie mo na masowa szyi).dolegliwo ci subiektywne. a na stopach na skutek ucisku niedopasowanego obuwia) .upo ledzenie czucia. korekcyjnych. Salvia Officialis. Maska zio owa dla cery t ustej i mieszanej: SK AD: Kaolin. nale do grona wykwalifikowanych i dyplomowanych kosmetyczek. przemian materii i oczyszczenie organizmu z toksyn. Przy skórach t ustych maski powinny zawiera zio a maj ce oprócz w a ciwo ci rozmi kczaj cych i agodz cych tak e bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Sk adniki wg INCI: Magnesium Silicate. skrzyp polny i sza wia. kolana zakonników -obraz nadmiernego rogowacenia skóry na stopie. ró nych gruczo ów. czasem dolegliwo ci bólowe przy chodzeniu. wysokie nadci nienie t tnicze. Masa kosmetyczny ± definicja. ele. Osoby go wykonuj ce. 20 minut. uspokojenie. wady serca. zapobiegaj c tym samym. siemi lniane. 4 . alergiczne i zaka ne skóry. palce wio larza. Masa kosmetyczny trwa ok. Mo e poprzedza zabieg oczyszczania skóry.Powinny by odpowiednio dobierane do rodzaju skóry. Dodaje si do nich zio a pobudzaj ce. jak równie ró ne typu maseczki. Jest on stosowany w ró norakich celach (profilaktyczno-piel gnacyjnych. Przy skórach suchych i normalnych stosuje si wi cej zió z zawarto ci zwi zków luzowych i skrobi. Semen Lini. choroby psychiczne.Do powstania modzeli przyczynia si wrodzona sk onno do nadmiernego rogowacenia oraz zaburzenia nerwowo troficzne w przebiegu chorób neurologicznych OBJAWY: -Zgrubienia skóry niezbyt wyra nie odgraniczone -cz sto w charakterystycznych miejscach dla dzia aj cych czynników. uwzgl dniaj c w a ciwo ci indywidualne cery. guzki w przebiegu w z ów ch onnych. 117. MODZEL ± jest to niezbyt wyra na odgraniczona zmiana polegaj ca na zgrubieniu skóry(hiperkeratozie) w miejscu przewlek ego dra nienia mechanicznego ± Powstaje w wyniku d ugotrwa ego ucisku jako reakcja obronna skóry ± Uraz mechaniczny(na r kach powstaj na skutek ci kiej pracy fizycznej. u atwiaj c tym samym. barwy ó tej lub ó tobrunatnej . Relaks. czasem nieregularnego. usuni cie z ba i zmiany ropne oko oz bowe. stany gor czkowe. najcz ciej jest kszta tu kolistego. odpr enie. Equisetum Arvense. zaawansowana mia d yca naczy . np. powstawaniu zmarszczek.

obrz k okolicy. os abieniu ulegaj mi nie. jest schorzeniem wynikaj cym m. ciasnych butów lub nieprawid owo ci anatomicznych OBJAWY: ó te kopulaste grudki oko o 5-6 mm z centralnym czopem lub rdzeniem co odró nia je od modzeli . wyg adzenie. e by wada mog a si rozwin musz istnie predyspozycje w budowie stopy.NAGNIOTEK. odgraniczona grudka hiperkeratolityczna z obecno ci czopa lub rdzenia w cz ci centralnej. i mo e wyst pi równie przerost nasady dalszej pierwszej ko ci ródstopia. hallux valgus). bolesno . odcisków. PEDICURE LECZNICZY-zabieg obejmuj cy czynno ci wykonywane przy pedicure kosmetycznym oraz rozszerzony o zabieg: usuwania modzeli. Do czynników predestynuj cych zaliczy nale y tak e oty o oraz stoj cy tryb ycia. zako czony jest masa em(krem na stopy) i na o eniem lakieru na p ytk paznokciow . Stan taki mo e by wskazaniem do leczenia operacyjnego.( ac. czego skutkiem jest obni enie uku poprzecznego i w nast pstwie poszerzenie przodostopia (p askostopie poprzeczne). natomiast obuwie powoduje nasilenie dolegliwo ci i przyspieszenie post pu deformacji Du rol w wyst powaniu wady (schorzenia) odgrywaj predyspozycje genetyczne. zrogowacenia i p kni na pi tach. Cz ciej wyst puje u kobiet. usuni cie zrogowacia ego naskórka za pomoc tary lub frezarki.zabieg obejmuj cy: zmycie lakieru z p ytki paznokciowej i opi owanie paznokci. Natomiast spiczasty kszta t butów bezpo rednio powoduje ko lawe ustawienie palucha. paluch nie jest ju wystarczaj co silnym punktem podparcia w czasie chodu. ODCISK jest to najcz ciej ma a. W sk ad tych substancji wchodzi retinol w pe ni aktywny oraz produkty jego utleniania. W skrajnych przypadkach pojawia si stan zapalny torebki stawowej stawu ródstopno-palcowego palucha. na wysokim obcasie lub o w skich noskach. Retinoidy zawarte w kosmetykach s u uzupe nieniu niedoborów witaminy A w skórze przyczyniaj cych si do odnowy naskórka. Witamina A znajduj ca si w kosmetykach w a ciwie dozowana.Zazwyczaj s wra liwe na ucisk PALUCH KO LAWY . Mniej zaawansowane zmiany podda si j na ogó leczeniu zachowawczemu polegaj cemu na noszeniu odpowiednich wk adek ortopedycznych oraz odprowadzaniu palucha na zewn trz przez umieszczenie specjalnych wk adów silikonowych mi dzy paluch a drugi palec. w osy i 5 . Wysoki obcas niew a ciwie skonstruowanego obuwia powoduje przeci enie przedniej cz ci stopy.in. wykazuje korzystny wp yw na skór . Pod wp ywem zniekszta ce zmienia si biomechanika stopy. Grup szczególnie zagro on s kobiety uprawiaj ce taniec klasyczny (balet) ze wzgl du na niefizjologiczne obci enia stóp w pointach. 122 PEDICURE KOSMETYCZNY. -powstaje wskutek ucisku np. Pogarsza si wytrzyma o struktur stabilizuj cych stop . z noszenia obuwia. korekt wrastaj cych paznokci 121 WITAMINA A Okre lenie witamina A dotyczy pewnych zwi zków naturalnych pochodzenia zwierz cego i ro linnego wykazuj cych aktywno biologiczn . co t umaczy si s abszym uk adem wi zad owo-torebkowym ich stóp. zw aszcza za ciasnego. Nierównomiernie rozk ada si ci ar cia a. Uwa a si . aktywuj zachodz ce w nim procesy i regeneruj jego warstwy.

E jest wa nym sk adnikiem piel gnacyjnym poprawiaj cym nawil enie i spr ysto skóry. gdy ma wp yw na opó nianie zmian pojawiaj cych si na skutek procesów starzenia. Dzia anie preparatów kosmetycznych zawieraj cych Retinoidy na skór : -zmi kczanie naskórka -wyg adzanie powierzchni skóry -zmniejszenie rogowacenia naskórka -poprawa kolorytu skóry -odpowiednie nawil enie skóry -zwi kszenie zawarto ci protein. Zaleca si j jako dodatek do preparatów stosowanych do ochrony przed s o cem i po opalaniu.paznokcie. Dzia anie witaminy E na skór : -biologiczny antyutleniacz -unieczynnianie wolnych rodników -zapobieganie przedwczesnemu starzeniu si skóry w wyniku przyspieszenia tworzenia si kolagenu i elastyny -ochrona przed promieniowaniem UV -uodpornienie na fotoalergi -zwi kszenie nawil enie skóry -wspomaganie ukrwienia tkanki cznej skóry i b on luzowych 6 . W kosmetyce wit. zabezpiecza je przed szkodliwym wp ywem czynników zewn trznych. Witamin m odo ci. Witamina E przywraca skórze równowag i hamuje procesy starzenia. Nale y do tzw. czyraczno -ochrona skóry przed promieniowaniem UV WITAMINA E Jest biologicznym antyutleniaczem(chroni wra liwe sk adniki preparatów kosmetycznych). Naturalny tokoferol skóry znajduje si w b onach komórkowych. zw aszcza kolagenu w skórze w a ciwej -os abienie przebarwie na skórze -pomoc w leczeniu zmian patologicznych skóry: tr dzik.

Zabieg polega nie tylko na malowaniu. Manicure biologiczny. Stosowane s natomiast pilniki papierowe . nie wycinamy skórek tylko i wy cznie je odsuwamy ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem PROSZ Manicure tradycyjny ± zabieg kosmetyczny. któremu poddawane s paznokcie u r k. grzybicy paznokci itp.polega na piel gnacji p ytki paznokcia nieinwazyjnymi metodami. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. grzybicy paznokci itp. ale te na wyrównywaniu skórek i piel gnowaniu p ytki paznokci. Kolejno zabiegu jest taka sama jak przy manicure tradycyjnym. Nie u ywa si adnych narz dzi metalowych (pilników. Manicure stosuj klienci. podwa aczy). ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. OPISA KOLEJNE ETAPY. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem 7 . czy klientka nie ma adnych chorób np. JAKA JEST RÓ NICA POMI DZY MANICURE BIOLOGICZNYM A TRADYCYJNYM. pilnikiem papierowym na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego. którzy pragn mie adniejsze paznokcie. c kami do paznokci na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym.124. oraz ele i p yny zmi kczaj ce naskórek. patyczki z drewna pomara czowego. czy klientka nie ma adnych chorób np. kopytka metalowego odsuwamy skórki i wycinamy c kami do skórek ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego odsuwamy skórki ± nie u ywamy narz dzi typu kopytko metalowe.

Objawy takie mo na spotka u osób uprzednio aktywnie fizycznie. Ten typ spotyka si u kobiet. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. wra liwo na bod ce) Stopie III ± tworz si w tkance podskórnej nieregularne. okci lub sutków wyst puj ca po uj ciu w fa d. po ladków. dezorganizacja anatomiczno-funkcjonalna tkanki podskórnej 8 . zmniejszenie elastyczno ci. czasem trudno jest odró ni posta twardego cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. zmniejszenie elastyczno ci. poprzedzielanych tkank w óknist ( skóra podobna do materaca). ramion. Wtedy jest wyra nie widoczny. mo e zajmowa du e powierzchnie i sprawia wra enie jakby tkanka znajdowa a si mi dzy skór a mi niami. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. Nast puje przerost ( nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). które od d u szego czasu zaniecha y uprawianie sportu. Etapy procesu patologicznego (PEFS) mo na podzieli na stadia: obrz kowe w óknieniowe stwardnieniowe (powstaja pierwsze drobne guzki) makroguzki . guzki s bolesne palpacyjnie. zwi kszenie blado ci skóry. CELLULIT . Stopnie cellulitu: Stopie I ± Äskórka pomara czowa´ w obr bie bioder. nie przylega ci le do mi ni. hipotermia. czasem szorstka z powodu z ego jej od ywiania. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. dalszy wzrost Äciastowato ci´ skóry.defekt kosmetyczny. Rodzaj zale y od pod o a . hipotermia Stopie II ± Äskórka pomara czowa´ tworz ca si samoistnie po napi ciu mi ni. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce cellulit. ma fa d i obrzmienia przypominaj ce pikowan ko dr . który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. na którym si formuje. blado skóry. ale cz sto ból jest spontaniczny. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. czasami bolesne zgrubienia i guzki. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadni cie mi nia po ladkowego). Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. Mog równie wyst pi rozst py. wzrost Äciastowato ci´ skóry. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . Cellulit mi kki t uszczowy jest lu ny. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. po gwa townym schudni ciu oraz po d u szym stosowaniu rodków odwadniaj cych. CELLULIT ± ETIOPATOGENEZA. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej ( hiperplastyczny lub hipertroficzny ). który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. fa szywy cellulit. które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. czasami wyst puje ból spowodowany g bok palpacj Stopie IV ± tworzenie przez zrazili tkanki t uszczowej guzków wi kszych rozmiarów. cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. WYMIE ZABIEGI REDUKUJ CE. kolan. Jest to tzw. cyrkulacji krwi. wiotko ci. odczucia podobne do parestezji ( zmniejszenie czucia. ud.125. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: wodny i t uszczowy. lokalnej hipotermii. u osób z wiotk skór i s abymi mi niami.

Ci a ‡ w patogenezie cellulitu udzia bierze wiele czynników. rodowiskowe: ‡ z e nawyki ywieniowe: . wyzwala tworzenie wolnych rodników) ‡ picie alkoholu (nasila tworzenie t uszczu) 3. Genetyczne: ‡ p e (prawie wy cznie u kobiet) ‡ rasa (najcz ciej bia a) ‡ typ biologiczny (u kobiet latynoameryka skich zmiany lokalizuj si g ównie na biodrach. in. utrudnia odp yw ylny) ‡ palenie papierosów (zmiany w mikrokr eniu.nadmierne spo ycie t uszczów i w glowodanów . Choroby wspó istniej ce: ‡ metaboliczne ‡ hormonalne ‡ choroby uk adu kr enia ‡ choroby ginekologiczne ‡ choroby nefrologiczne ‡ choroby o dka i jelit 5. w zwi zku z tym stosuje si wiele ró nych metod terapeutycznych. leczenie fizykalne.zmniejszenie masy mi niowej na korzy tkanki t uszczowej . liczba. rodki farmakologiczne oraz metody maj ce na celu os abienie czynników nasilaj cych zmiany.nadmierna poda soli (gromadzenie wody) ‡ siedz cy tryb ycia: . stan gotowo ci i czu o receptorów hormonalnych ‡ predyspozycja do rozwoju niewydolno ci ylnej 2. Czynniki zwi zane z leczeniem: ‡ preparaty antykoncepcyjne ‡ preparaty przeciwhistaminowe ‡ preparaty przeciwtarczycowe ‡ beta-blokery 6. m. chirurgiczne.zmniejszenie wydolno ci pompy mi niowej w ko czynach dolnych (zastój p ynów) ‡ noszenie obcis ych ubra (utrudnia odp yw ylny) ‡ noszenie butów na wysokich obcasach (sprzyja dysfunkcji mi ni ydek. Hormonalne: ‡ g ównie nadmiar e skich hormonów ± estrogenów 4.Czynniki predysponuj ce do wyst pienia cellulitu: 1.zwiotczenie ci gien i mi ni . u kobiet o typie nordyckim lub anglosaskim ± na brzuchu) ‡ rozk ad tkanki t uszczowej. mechaniczne. 9 .

eliminacja toksyn. ‡ aktywowaniu przep ywu krwi w tkance t uszczowej. które pomagaj w walce z pomara czowa skórk . ok ady i zabiegi typu para-fango: poburzenie kr enia Regularny peeling K piele z dodatkiem preparatów. lepsza penetracja leków Ultrad wi ki: rozszerzanie naczy krwiono nych. wyg adzaj skór . pobudza jedynie naturalne procesy w organizmie 10 . ‡ dzia aniu przeciwobrz kowym. metoda nieinwazyjna. limfatycznego. na wietlanie Akupresura Bicze szkodzie elazko antycellulitowe Jonoforeza: wp yw na kurczliwo naczy krwiono nych. ‡ hamowaniu aktywno ci aromatazy steroidowej Zabiegi Jest wiele zabiegów z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej. które masuj i uwalniaj aktywne substancje W balneoterapii wykorzystuje si mi dzy innymi borowin i k piele solankowe Masa na preparacie antycellulitowym Masa izometryczny Drena limfatyczny: stymulacja przep ywu limfy. ba k chi ska Presoterapia ( masa pneumatyczny sekwencyjny ) Rollmasa Fale radiowe Podczerwie . dzia anie na degeneracj komórek t uszczowych Galwanizacja Elektrolipoliza Krioterapia Laseroterapiua Terapia czona Karboksyterapia Mezoterapia Endermologia (masa podci nieniowy): podci nienie + masa : stymulacja uk adu kr enia. Hanna-body. poprawiaj kr enie. nacieranie Impregnowane ubrania. bezpieczna. Uelastyczniaj . redukcja obrz ków Masa oscylacyjny ( wibracyjny ) Masa pomp pró niow (vacuum). poprawa utlenowania komórek. ‡ regulacji przepuszczalno ci naczy w osowatych. body wrap. Dzia ania kosmetyczne polegaj na: ‡ dzia aniu lipolitycznym. Ze stosowanych zabiegów mo na wymieni : Guam. usuwaj obrz ki i przyspieszaj metabolizm. natryski. Egiptos.LECZENIE: zrównowa ona dieta wiczenia fizyczne kontrolowanie masy cia a kosmetyki antycellulitowe leki doustne wykorzystywane w zaburzeniach mikrokr enia unikanie stresów Jak dot d leczenie cellulitu stanowi g ówn domen kosmetyki. co zwi ksza penetracj leków.

11 . Jest to tzw. które najpe niej obrazuje podzia barw ze wzgl du na ich temperatur . t uszczowy. W zale no ci w jakich proporcjach po czysz ze sob . które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . na którym si formuje. cyrkulacji krwi. Mog równie wyst pi rozst py. Barwy otrzymane po z czeniu kolorów podstawowych. odsysanie t uszczu CELLULIT-Etiopatogeneza. Ten typ spotyka si u kobiet które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. SZTUKA DOBIERANIA BARW. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej (hiperplastyczny lub hipertroficzny). Nale do nich pomara cz. ó ty z czerwonym tworzy barw pomara czow . to barwy pochodne. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce Cellulit.tzw. One to nazwane s barwami podstawowymi. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. Po czone ze sob kolor ó ty i niebieski tworz barw zielon . Nast puje przerost (nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). czerwonej i niebieskiej. defekt kosmetyczny. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. czasem trudno jest odró ni posta twardego Cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej.Operacje plastyczne tj. wodny 2. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: 1. Cellulit miekki t uszczowy jest lu ny Kosmetologia upi kszaj ca 126. W ten sposób uzyskasz ró norodne odcienie tego samego koloru. Rodzaj zale y od pod o a. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. a efektem zmieszania niebieskiego i czerwonego jest fioletowy. czasem szorstka z powodu z ego jej od ywienia. ziele i fiolet. wiat kolorów zbudowany jest na bazie trzech barw pigmentacyjnych: ó tej. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. Fa szywy Cellulit. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. liposukcja . Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. Cellulit. Barwy podstawowe i pochodne tworz Ko o barw. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadniecie mi nia po ladkowego). Wymie zabiegi redukuj ce. Z nich wywodz si wszystkie inne. otrzymasz nowe odcienie. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha.

Barwy zestawione ze sob zmieniaj swój odcie . makija u podkre laj nasz urod a jakich powinni my unika .in. które okre lamy mianem ciep ych. Barwy ciep e Ägryz ´ si z zimnymi i odwrotnie. 127. W osy. niebieski.Po lewej stronie znajduj si barwy. Kolory u o one naprzeciwko siebie w kole barw wzajemnie dope niaj si do szaro ci. Jesie i Zima. fioletowy i ich odcienie.blondynki od platynowych do czerwonoz otych. Wi kszo z nas intuicyjnie wyczuwa. w osów. uwydatnia si nasza uroda. rzadziej z otego br zu. Oczy zazwyczaj maj nieco ciemniejsz od w osów opraw . to poszukiwanie harmonii i spójno ci. daj ce energi i pobudzaj ce zmys y: ó ty. Korzy ci i cele analizy kolorystycznej to przede wszystkim: wiadomo swoich kolorów. jako dziecko kobieta by a blondynk . Cechuje je inna kolorystyka. kojarz ce si z ogniem. atwy dobór garderoby. Unikanie b dnych eksperymentów przy doborze koloru w osów. Pewno siebie. Ich uroda sprawia wra enie kruchej i delikatnej. charakter. Przy prawid owym doborze kolorów i umiej tnym stosowaniu. Barwy intensywne znacznie os abiaj odcie kolorów. osobowo . pomara czowy. która zapewnia doskona e samopoczucie. ograniczenie jej ilo ci dzi ki kombinacji kolorów. frustruj cych zakupów. Podstawy analizy kolorystycznej Analiza kolorystyczna to odnalezienie i okre lenie m. Ka da z nich jest inna. Lato. Po prawej stronie ± barwy zimne. czerwony i ich wszystkie odcienie. Innymi s owy. bi uterii i dodatków. w jakich kolorach jest nam do twarzy. ich policzki s lekko ró owe i cz sto zdarza si im rumieni . Decyduje o tym jakie kolory garderoby. inne nasycenie barwy. delikatna o lekko z otawym po ysku. podkre lanie atutów! Istniej ce typy kolorystyczne urody to: Wiosna. Najbardziej charakterystyczna jest ich cera. Kobiety wiosny . ale jest to ci g e eksperymentowanie i próbowanie. a wi c oszcz dno czasu i pieni dzy. Tym samym barwa fioletowa po czona z ó t . T czówka oka ma odcie od niebieskiego do zielonego. Naturalna tonacja decyduje o tym. Ka dy kolor oddzia uje na inny z pewn si . Teraz w osy s 12 . z jakimi s porównywane. inne odcienie koloru. naturalnej tonacji cery. kojarz ce si z wod . makija u. Unikanie b dnych. renica cz sto oddzielona jest od t czówki wyra n obwódk w kolorze z otym lub z otobr zowym. oczu. Wiele Pa ma sk onno do piegów. w osów. uspokajaj ce: zielony. Promieniuj wewn trznym czarem. jakim jeste my typem kolorystycznym urody. czerwona z zielona a niebieska z pomara czow da nam barw neutraln ± szar . To wiadomo barwy kolorystycznej.

stal. teraz s br zowe. w kolorze be owym czy lekko br zowa. bursztyn Paleta barw Pa jesiennych to kolory ziemi. Bywaj tak e Panie zielonookie o kocim spojrzeniu. Barwy pe ne blasku i nasyconego ciep a. soczyste br zy. Dotyczy to wszystkich jesiennych Pa . W dzieci stwie kobieta by a blondynk . Kobiety Jesienne . teraz ich odcie zmieni si w popielaty. Granaty o morskim odcieniu. butelkowa szara ziele .ale nigdy odcie ich w osów nie jest popielaty. Bi uteria: Ciep a. poniewa skóra jest dobrze ukrwiona. spokojna. oso . zamglone.maj ró ny kolor w osów. zgaszone b kity i granaty. drewno. cho burzliwy. oraz decyzje w sposób bardzo spontaniczny. Ciep e nasycone br zy. sprawiaj ce wra enie nieosi galnych. Ceglaste czerwienie. delikatne. Cechy charakteru: Posiada siln wol . turkus. Kobiety Lata . Kremowe per y. Rozmyte. Z wiekiem w osy ciemnia y. Bursztyn. Wyblak e bordo. chrom.Maj lekko niebieskawy odcie karnacji. Kolory oczu zawsze s "mi kkie". Kobieta Wiosna musi unika zbyt ciemnych odcieni. Podejmuje ryzyko. W ród nich zdarzaj si i blondynki i brunetki o oczach br zowych lub niebieskich. bia e z oto i matowe srebro. Kolory pasuj ce do Pani wiosny: Jasne be e i kremy. ozdoby z Drewna. Oprawa oczu wydaje si mie cz sto popielaty odcie . Jest ywotna z planami i my l ca pozytywnie. Niektóre bywaj intensywnie br zowe. Charakterystyczna jest cera . jasne soczyste zielenie i turkusy. korek. ko s oniowa czy brzoskwiniowa. Kolory rt ci i o owiu. inne ciemnow ose. nigdy z ocisty. Niektóre sa rudow ose. Cynamonowe i rudawe br zy. kukurydziane ó cie. ó ty. Szaro ci i grafity. pomidora. niebieskie lub szare oczy. Wi kszo z nich ma piegi. mosi dz. Kolory pasuj ce do Pani jesieni: Kremowa biel. platynowym. Ko s oniowa. Kobiety Zimy . Biel w odcieniu ko ci s oniowej. 13 . Bia e per y. Zachowuje si w sposób bardzo spontaniczny. Bi uteria: ch odna. przydymione. B yszcz ce z oto. Wszelkie be e i kolory s omkowe. zawsze ma ciep y. Wszystkie dzia ania s usystematyzowane i zaplanowane. B kit. nasycone. Oczy s bardzo pi kne. pastelowe odcienie. maj barw topazu lub z otego br zu. Br zowe.Posiada silny temperament. Odcienie mchu i oliwki. ywotny. Bardzo charakterystyczny jest u tych Pa popielaty odcie w osów. Kieruje si uczuciami. Wiele Pa ma piegi o ubarwieniu nieco szarobr zowym (innym ni u wiosen i jesieni). miodowym odcieniu. ale równocze nie jasne i ywe. mleczne. Ceglasta czerwie . Dla tych Pa odpowiednie s wszystkie przyprószone. Je eli jako dziecko mia a s omiany blond. Jest dna wiedzy. bez wzgl du na to jak jasny lub jak ciemny jest odcie ich skóry. z otawy lub rudawy po ysk. Cechy charakteru: Zrównowa ona. Kolory powinny by ciep e. W post powaniu decyduj wzgl dy racjonalne. podejmuje decyzje za grup . Promieniuje od nich równocze nie nami tno i ch odny wdzi k. Zgni e zielenie. czerwie maku. Charakterystyczna jest cera. a jeszcze inne to blondynki . gor czkowy. Zielonkawe b kity. koral. Jasne pastelowe oraz szarawe ró e i fiolety. Brzoskwiniowy. a przyczyna tego tkwi w ich naturalnym kolorycie. Cechy charakteru: Charakter zorientowany emocjonalnie. Mówi. Ciep e jasne. z oto. Zgaszone szare br zy. opanowana. po yskuj ce ciep ym z otem.jasne. Je eli by y popielate. masy per owe w kolorze ó tym.Poci gaj ce. Je eli posiada br zowe w osy. Zawsze z popielatym po yskiem. w s omianym. Jasny i delikatny lub ró owy. bogactwo odcieni. Kolor wielb dziej we ny. Kolory pasuj ce do Pani lata: z amana biel. jest wielkoduszna. z oty. co my li.ó to z ota. ó tawym. Bi uteria: Ciep a.

blizny. a cieniem kosmetyki o kolorach i walorach ciemniejszych.to najmocniejszy kaliber. Kolory pasuj ce do Pani zimy: nie na biel. bia e per y. Potrafi panowa nad emocjami i uczuciami. Zawsze o odcieniu popielatym lub granatowym. przebarwienia. Si ce pod oczami. tatua e. czerwone krostki fioletowy . rozszerzone naczynka. W zale no ci od miejsca aplikowania oraz od stopnia krycia wyró niamy: korektory p ynne. Ró norodno technik wykonywania makija u i kamufla u pozwala na ich dostosowanie oraz wykorzystanie zgodnie z oczekiwanymi za o eniami. T czówka mo e mie kolor ciemnobr zowy. co im odpowiada. ó ty . nawet niewielka ilo ma du si krycia.to kolor uniwersalny. Czyste i zdecydowane b kity i ró e. zimnych. Najbardziej efektowne s oczy. 14 . zielony lub ciemnoniebieski. czerwie rzeczywista. To najcz ciej preparat o g stej konsystencji i o mocnym pigmencie. Korektor mo na nak ada równie palcem . plamki kamufla e . Cechy charakteru: atwo w podejmowaniu decyzji. Czer . jakie stawiane s kosmetykom przeznaczonym dla cery wra liwej.znakomity do miejsc zaczerwienionych takich jak pop kane naczynka. Cytrynowy. wypryski.tym odcieniem maskujemy si ce pod oczami zielony . czystych. Bordo. Stalowe szaro ci. Stosujemy je najcz ciej pod oczy gdy skóra pod nimi jest cienka i delikatna i nie znios aby ci kiego kosmetyku. Jasna -porcelanowa lub ciemna oliwkowa. Wszelkie odcienie eleganckich granatów i fioletów. grafity. plamy. Preparaty stosowane do makija u koryguj cego (podk ady. Usta maj odcie niebiesko ró owy lub niebiesko . Blizny. Oczekuje szacunku i aprobaty. Ma silne poczucie w asnej warto ci. Makija korekcyjny to dobry sposób na uzyskanie dora nych optycznych efektów kosmetycznego krycia zmian skórnych.bordowy. korektory. B yszcz ce srebro. Motywem dzia ania s praktyczne korzy ci. 128. kredce.zw aszcza pod oczami. Czekoladowe zimne br zy. gdzie wa ne jest by kosmetyk rozprowadzi delikatnie i bez rozci gania skóry. kompakcie. Ch tnie pe ni rol przywódcy. które mog uwzgl dnia indywidualne potrzeby pacjentów.roz wietli zszarza cer Czym nak ada korektory i kamufla e? Najlepiej p askim p dzelkiem z w osia syntetycznego. zimna butelkowa ziele . S bardziej kryj ce ni te w p ynie. Powoduje to zdecydowany kontrast mi dzy biel ga ki ocznej a t czówk . Zneutralizuje du e ó tawe zasinienia ró owy . kamufla e. Bi uteria: Zimna. pudry) powinny spe nia wszystkie warunki. potrafi ukry blizny. korektory w sztyfcie. W osy s prawie zawsze ciemne ( istniej wyj tki!). tatua e Tu potrzeba czego mocnego jak kamufla . piegi. bia e z oto.zawsze o niebieskawym odcieniu. które b yszcz intensywnym blaskiem. na ogó stosujemy je na drobne wypryski. przebarwienia. W przypadku blizn wypuk ych przykrywamy je ciemniejszym odcieniem by je schowa natomiast w przypadku wkl s ych uszkodze nak adamy kolor jasny by je wyrówna z powierzchni skóry. Mocne kontrasty i zdecydowane odcienie to jest to. najkorzystniej wygl daj w barwach zdecydowanych. Biskupi. Zasady kamufla u Kreowanie formy kamufla u polega na wykorzystaniu waloru barwy i wiat ocienia ± wiat em w makija u s kosmetyki o jasnych kolorach i walorach. Kobiety zimy. najcz ciej roz wietlaj ce. W ród kosmetyków kamufluj cych mo emy znale produkty w ró nych kolorach: cielisty .si gnij po niego je li masz plamki. diamenty.

Rodzaje Cienie pudrowe prasowane. gdy rz sy s cienkie lub rzadkie podkr caj cy ± stosowany. zamkni ta w drewnianym o ówku. owocowych. u ywany zamiast szminki lub razem z ni . Konturówka do ust . rz s a tak e i w osów. zbli onej do wazeliny. w tubce aplikowany poprzez doci ni cie wylotu opakowania do ust oraz w pude ku nak adany palcem. gdy rz sy z natury s ju lekko wywini te do góry S tak e tusze wielofunkcyjne: wyd u aj co-podkr caj cy. zielonym.wyst puj ca w ró nych kolorach. 15 . Nadaje rz som wyrazisto ± staj si d u sze i grubsze. Pozwala na dok adne podkre lenie ust. Rodzaje tuszu i funkcje wodoodporny tusz do rz s wyd u aj cy ± stosowany. Cienie pudrowe sypkie ± wyst puj zazwyczaj w ma ych s oiczkach w formie mi kkiego py ku. eyelinery i kredki do oczu pudry.Przede wszystkim kojarzy nam si z barwieniem brwi. Cienie kremowe ± wyst puj w pojemniczkach lub w sztyfcie. br zowym i szarym lub rzadziej w kolorze niebieskim. b d by bezdrobinkowe. podk ady. korektory ró e. Wyst puje w formie pó p ynnej substancji nak adanej specjalnym p dzelkiem lub aplikatorem. henna nale y do grupy najstarszych rodków kosmetycznych i jak wiadomo u ywana jest po dzie dzisiejszy. Cie do powiek ± kosmetyk kolorowy. równie opalizuj ce. Tusz nak ada si na rz sy lub tak e brwi za pomoc specjalnej szczoteczki. Kosmetyki kolorowe ± omów i wymie zastosowanie szminki. G ównym sk adnikiem cieni i pudrów jest talk lub skrobia oraz mieszanina pigmentów. brokat. bronzery lakiery do paznokci brokat i rodki nab yszczaj ce cia o Szminka ± kosmetyk kolorowy w formie sztyftu s u cy do podkre lenia ust i nadania im barwy.129. per owe. b yszczyki. dope niaj cy makija u oka. Wyst puje najcz ciej w kolorach: czarnym. gdy rz sy s krótkie pogrubiaj cy ± stosowany. Henna . brokatowe. B yszczyki mog by przezroczyste (nak adane cz sto jako dodatkowa warstwa na szmink ) lub kolorowe. metaliczne. konturówki do ust tusze do rz s lub brwi. Oprócz estetycznej spe niaj równie funkcj ochronn . S wodoodporne. po yskliwe. zapobiegaj c p kaniu warg. matowe. przed u a trwa o pomadki. Istniej równie wersje o ró nych smakach. B yszczyk do ust ± kosmetyk kolorowy s u cy do podkre lenia ust i nadania im delikatnego po ysku i barwy. w formie bardziej sta ej. Mog zawiera drobinki. pogrubiaj co-wyd u aj cy itp. Tusz do rz s ± kosmetyk s u cy do podkre lenia i malowania rz s. henna kosmetyczna cienie. np. ró owym i innych ostrych barwach. nak adany na powieki. Cienie trwa e ± nale do ca ej grupy kosmetyków trwa ych. Mo na te wyró ni cienie: opalizuj ce.

Ró . Dost pny jest w ró nych kolorach. bardzo mi kki. metaliczne: srebrne. AKCESORIA DO MAKIJA U: y P dzel do podk adu Wykonany z nylonu ± nie absorbuje du ych ilo ci podk adu. brod i policzki. kaolin. y P dzel do pudru Najwi kszy ze wszystkich p dzli. Rodzaje Bronzer w pudrze Bronzer w kremie Lakier do paznokci . który maskuje cienie pod oczami. okr g y. Podk ad .podk ad z du ilo ci pigmentu. p aski lub paraboliczny. tlenek cynku. ma e blizny.Kosmetyk z odpowiednim. Korektor . jako ozdoba. np. Rodzaje Ró w pudrze Ró w kremie Bronzer . Mo e mie ró ny kszta t np. zaczerwienienia i grudki. z ote lub kolorowe drobinki. Zawiera np.kosmetyk o ywiaj cy koloryt cery. Bronzer najcz ciej jest nak adany na czo o.rodek kosmetyczny s u cy do ochrony.Eye-liner . Mo e zast powa ró . Brokat do zdobienia cia a wyst puje w formie spreju lub elu b d jako dodatek. KOSMETOLOGIA UPI KSZAJ CA 130. ko cówkach i kszta tach ± proste. najlepiej posiada kilka rodzajów. do jasnych i ciemnych cieni. cho najbardziej popularny jest kolor czerwony. ma kszta t okr g y i roz o yst . Puder . y P dzle do cieni do powiek Wykonane z w osia syberyjskiej czerwonej kuny Kolinsky. talk oraz barwniki i substancje zapachowe. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. w lakierze do paznokci. wysuszania lub nat uszczania i upi kszania skóry. Mo na nim modelowa kszta t twarzy.kosmetyk nadaj cy cerze efekt delikatnej opalenizny.kolorowy lakier nak adany na paznokcie (zarówno u d oni jak i stóp). Kosmetyk ten stosowany jest g ównie przez kobiety. paj czki. s u ce do ozdoby cia a lub w osów. Ró em podkre la si najcz ciej ko ci policzkowe. Posiada wyd u ony kszta t i zaokr glon ko cówk . skrobi ry ow . sko ne. p aski. W ród dzieci i nastolatek popularne s tak e d ugopisy czy kleje z brokatem. Brokat ± b yszcz ce. cienkim p dzelkiem s u cym do wykonywania kresek na powiekach mo e wyst powa w formie tuszu do rz s. kszta t kociego j zyka (od 4mm do 16mm) y P dzel do kresek (eyeliner) 16 . s u ce do wykonywania b yszcz cych rysunków. flamastra lub w buteleczkach. y P dzel do ró u Wykonany z w osia niebieskiej wiewiórki. y P dzel do korektora Wykonany z nylonu.kosmetyk kolorowy s u cy do pokrywania nierówno ci i przebarwie skóry. wypryski. O ró nych rozmiarach. Produkowany zazwyczaj w bogatej gamie kolorystycznej. zaokr glon b d sko n ko cówk . wykonany z w osia chi skiej br zowej kozy. Odcie podk adu powinien pasowa do karnacji skóry. o kszta cie kociego j zyka b d zako czony na prosto.

To barwy transparentne które swoj intensywno zyskuj 17 . y Puszek do pudru. do formowania brwi.Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. y Szczotka do rz s S u y do ich rozczesywania y Spiralka S u y do nak adania maskary y G bki lateksowe O trójk tnym i okr g ym kszta cie. spiczasty. oszcz dny. y Aplikator z g bk Na d ugim trzonku. preparaty do demakija u. Do wykonywania precyzyjnych cienkich kresek. Ma podkre li walory kobiecej urody bez zwracania uwagi na to. y P dzel do brwi Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. RODZAJE MAKIJA U ± WYMIE I OMÓW JEDEN Z NICH: MAKIJA DZIENNY: Delikatny. y Grzebyk do brwi Ze sztywnym w osiem. okr g ymi puder sypki. ma e no yczki Akcesoria pomocnicze: Krople do oczu. Trójk tnymi nak ada si podk ad. najlepiej pastelowy y Makija oczu: na laduj cy naturalne kolory t czówki i oprawy oka y Makija ust: stonowany w naturalnym kolorze ust. MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA WIECZOROWY BI UTERYJNY LUBNY M SKI FOTOGRAFICZNY 133. g beczka ± nie zbyt mi kka ± o spiczastym lub trójk tnym kszta cie. p setka. Wykonane z lateksu. 131. e zosta wykonany. p aski. y Gumka z okr g ko cówk Wykorzystywana do rozcierania kredek i cieni. temperówka. ze spiczast ko cówk . S u y do nak adania grubszej warstwy cienia oraz do rozcierania granic barw. szpatu ka do kosmetyków. y Kolorystyka: barwy matowe lub delikatnie po yskuj ce y Korekta: tylko niezb dne elementy y Podk ad w a ciwy: lekki. najlepiej fluid y Puder: transparentny lub satynuj cy y Ró : w kolorze zgodnym z typem urody (ciep y lub zimny). dyskretny. wilgotne chusteczki. jednorazowego u ytku. Pomocny przy usuwaniu cieni. p atki i patyczki bawe niane. w formie wachlarza. cienki. ze sko n ko cówk . barwy czyste MAKIJA Wiosenny typ urody charakteryzuje si niezwyk delikatno ci i subtelno ci . kremy. klasyfikacji ÄCztery pory roku´ WIOSNA ± typ ciep y. y P dzel Fan (wachlarz) P aski i bardzo delikatny. Makija wg. transparentny. które uleg y obsypaniu a tak e punktowej aplikacji pudrów roz wietlaj cych. klej do rz s. zalotka. dlatego te w makija u powinny dominowa czyste i lekkie kolory. y P dzel do ust Wykonany z mi kkiego naturalnego w osia lub nylonu. woda w spray¶u. spr ysty.

brudna ó . Ró nie mo e kontrastowa z kolorem podk adu. niekryj ce. Kredki do oczu powinny by matowe i przydymione. Ró : ch odne odcienie fuksji. Ma a ilo pudru. delikatnego przechodz cego w ró fioletu. nie powinny maskowa piegów. wyraziste ale nie krzycz ce kolorem. srebrnobia y). Pomadki tak e transparentne. Musz by w ciep ej tonacji z odcieniem br zu. Ze wzgl du na to makija musi by utrzymany w przyt umionej tonacji. antracyt-szara czer . dlatego zastosowane w makija u kolory mog by ostre i bardzo intensywne.typ ch odny. Cienie: odcienie mro nego arktycznego b kitu i liwkowego fioletu. JESIE . kolory pastelowe. Zestawienia tonalne i harmonia sprawiaj wra enie niestaranno ci. be u. jednak nie per owe. Kredki w zdecydowanych i intensywnych barwach. rudy kolor w osów pi knie czy si z zieleni i z otem. Cztery podstawowe typy kolorystyczne: wiosna lato jesie 18 . Podk ady powinny by pó przezroczyste. je li oczy s pomalowane delikatniej wówczas mog to by ch odne soczyste odcienie czerwieni. Nie pasuj s oneczne odcienie. ó po udniowego s o ca. Podk ady w kolorach zimnych z domieszk ró u lub kamiennego be u. Typowy dla jesiennego typu urody. be owe i jasne br zy. Klasyfikacja typów kolorystycznych. dla tego zastosowane kolory s niezwykle intensywne i po yskuj ce. barwy st umione MAKIJA Letni typ urody charakteryzuje si dominant szaro ci w ogólnym kolorycie. ziele m odej trawy. Makija dla wiosen wykonany jest w ciep ych pastelowych barwach. ZIMA ± typ zimny. Ró : najodpowiedniejsze s ch odne. barwy skontrastowane MAKIJA Zimowy typ urody charakteryzuje si du wyrazisto ci i jest widoczny. wyp owia ego ró u. Powinien by intensywny i nasycony. Wa ne jest. Wskazane s kolory pastelowe w mlecznych odcieniach. delikatna szaro . Stonowane kolory br zu. przezroczyste. Zaleca si tak e stosowanie z otych roz wietlaczy do cery. Cienie i kredki do oczu powinny by w kolorach opalizuj cych i intensywnych. ale w zgaszonych g bokich kolorach. Pomadki w ch odnych odcieniach ró u i fioletu. najlepiej b yszczyki w ró nych kolorach. Makija dla pa o zimowym typie urody musi by wykonany w oparciu o barwy kontrastowe. nak adamy w malej ilo ci. kakao. intensywne kolory miedzi. Z indywidualnym wygl dem ka dego cz owieka. Musi by w ciep ym odcieniu brzoskwini lub moreli. To kolory wypalone s o cem. tak by nie zakrywa y piegów. koralowe. Podk ady z ciep ym odcieniem ó ci. Cienie: morelowy. LATO . ale zawsze nasycone z otymi pigmentami. pudrowe odcienie ró u lub zgaszonego br zu. Pomadki zarówno ja niejsze jak i zdecydowanie ciemne. srebrny.ogl dane w s o cu. Podk ady mog by transparentne lub pudrowe i kryj ce. ró i by bardzo stonowane. barwy ziemi MAKIJA Jesienny typ urody charakteryzuje si dominant s o ca i blasku w ogólnym kolorycie. g ste i do kryj ce. Pomadki bardzo efektownie wygl daj kolory czerwone. harmonizuj okre lone grupy kolorów. Ró najlepiej je li jest w kolorze ceglanej pomara czy. Cienie i kredki do oczu nie mog by kryj ce. zgaszona fuksja. które zgodnie z ich wyst powaniem w przyrodzie mo na przypisa czterem porom roku. odcienie matowe. Niewskazane s kolory ciemniejsze ni redni br z. a wszystkie kolory powinny zawiera przewag szaro ci (szary.typ ciep y. aby mia y zawsze zimny szaro-ró owy odcie . 134. brzoskwini lub br zu. ó ci lub be u.

Drapie na kolorystyka.letnie s ch odne. lekko przypudrowane .obowi zkowy migda . twarz sprawia wra enie zdrowej. Zdobienie to ma jeszcze jedn zalet . fioletu i br zu. zieleni. Nowe techniki zdobienia paznokci Russian style To jeden z topowych trendów. u atwi o artystom malowanie li ci. Metoda malowania paznokci ³one stroke´ ÄOne stroke´ z ang.zimowe s ch odne. trójwymiarowe zdobienie paznokci przy u yciu akrylu. za pomoc których czymy ze sob kolory i tworzymy zupe nie nowe barwy. "pazur-szpon". intensywne. za jednym poci gni ciem. zimne.zima Kolory: . pastelowe. g ównie florystycznych jednym poci gni ciem p dzla. ale tak e krótkie migda y z delikatniejszymi zdobieniami. d ugie migda owe szpony. fiberglass). akrylow . nasycone . Paznokcie wykonane t metod charakteryzuj si : Kszta t . owoców i innych elementów tylko jednym poci gni ciem p dzla. 135. Ka da z tonacji zawiera 10 kolorów do wykorzystania w zdobieniach. przepych itp. Metoda zdobienia paznokci 3D Jest to tzw. Technika dotychczas wykorzystywana g ównie przy malowaniu obrazów. niekiedy kwiatuszków-suszek Obejmuje ona nie tylko drapie ne 5-centymetrowe krwiste szpony. 19 . kwiatów. Czynno ta ma na celu dopracowanie ka dego szczegó u do perfekcji. brokatu. wie ej. jak ka da stylistka posiada. Podstaw zdobienia w tej technice jest przenoszenie wzorów uprzednio prze wiczonych na twardym pod o u. nasycone z otem . Wspania a zabawa-mo emy stworzy na paznokciu obraz ka dego elementu otaczaj cego nas wiata. Zdobienie paznokci akrylem trójwymiarowym mo emy wykona specjalnie przystosowanym do tego akrylem kolorowym (dost pny w trzech wersjach tonacji kolorystycznych: pastelowej. Chinese Nail Art. Wprowadzenie tego stylu. traw. a ca o zapakowana jest w estetyczny kominek. kontrastowe W klasycznym poradnictwie kolorystycznym wykorzystuje si kolorowe chusty o charakterystycznych dla poszczególnych pór roku odcieniach czerwieni. rozwija nasze kreatywne my lenie i daje szerokie pole do popisu. usta zyskuj naturaln czerwie ) pozwala kolorystce zidentyfikowa typ kolorystyczny i zaproponowa wachlarz barw najkorzystniej podkre laj cych Twoj urod . na papierowej formie i przyklejamy na paznokcie. czerwie -czer Wtopione ozdoby do paznokci. Zdobienie paznokci artystycznymi farbami akrylowymi. w szczególno ci kompozycje ziele -czer . mianowicie daje mo liwo pos ugiwania si w asn wyobra ni . a czenie ze sob kolorów daje nam przepi kne cieniowania. Oddzia ywanie ch odnych i ciep ych odcieni tych kolorów na nasz karnacj (gdy dany odcie pasuje do Twojego typu. Tego typu zdobienia mo na wykona na paznokciach wykonanych ka d metod ( elow . Ró norodno barw daje niesamowite efekty ko cowe.wiosenne s ciep e. czarnego linera lub farbek akrylowych Drapie na kolorystyka. per owej i brokatowej). bardzo d ugie Charakterystyczne motywy marmurkowe. to prosta metoda malowania niepowtarzalnych wzorów. W zale no ci jak form b dzie mia o zdobienie 3D wykonujemy je albo bezpo rednio na paznokciu (wtedy otrzymujemy delikatne mniej wypuk e kompozycje) lub osobno np. ó ci. b kitu. z zastosowaniem akrylu. marmurkowe zdobienia.jesienne s ciep e. obecnie sta a si popularna równie przy zdobieniu paznokci. cz sto pojawiaj ca si odrobina z otego bulionu.

Przez pierwsze kilka dni nale y ograniczy : mówienie. Resztki rodka czyszcz cego nale y dok adnie zmy . Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego ma ci lub elem. Zabieg polega na implantacji barwnika do g bszych warstw naskórka przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami.Makija permanentny Makija permanentny . Makija permanentny nie zmywa si i nie rozmazuje si . Ponadto oko o pi ciu razy dziennie jama ustna powinna by przep ukiwana roztworem soli morskiej ( jedno p ukanie powinno trwa oko o minuty). Ró ny jest te czas gojenia. Przez kilka pierwszych dni przek ute miejsce b dzie opuchni te. ust). nie pozostawia ich na skórze. przetrze i porusza kolczykiem w przód i w ty oko o sze ciu razy. Myj c przek ute miejsce pod bie c wod ponownie powinno si porusza kolczykiem. Miejsce przek ucia mo na sch adza roztworem soli morskiej przez oko o dziesi minut. jak w przypadku przebitych sutków. eby zagoi przek ute sutki przy odpowiedniej higienie organizm m czyzny potrzebuje dwóch. Makija permanentny jest rodzajem tatua u wykonywanego barwnikami zio owymi. a organizm kobiety ± cztery do sze ciu miesi cy. a jego trwa o wynosi 3-5 lat. rodek czyszcz cy powinien zosta w kontakcie z przek utym miejscem przez oko o trzy minuty. zbyt cz ste mycie nie jest wskazane. 20 . Gdy zaczyna bledn mo na wykona korekt . Je eli przestrzega si tych zasad piercing sutków zwykle goi si bez trudno ci. j zykiem i z bami przez co najmniej trzy miesi ce. Higiena to podstawa Problemy pojawiaj si przy braku higieny lub niedelikatnym obchodzeniu si z nie zagojonym piercingiem. Raz dziennie przek ute miejsce nale y dok adnie umy antybakteryjnym myd em. Okres gojenia przek utych ust (i labretu) to oko o dwóch.makija trwa y. poniewa mo e on przyci ga bakterie. spo ycie mocno przyprawionego jedzenia. Substancj która zasch a na bi uterii i wokó przek ucia najlepiej jest usun u ywaj c ciep ej wody i bawe nianego wacika. W okresie gojenia powinno si unika picia przez s omk . które wprowadza si pod powierzchowne warstwy naskórka. P ukanki te nale y stosowa przez oko o sze ciu. Zabieg ten pozwala skorygowa asymetrie. Piel gnacja Kolczyka i miejsca przek ucia nie mo na dotyka nie umytymi r koma. do sze ciu miesi cy. lin . Higiena i czas gojenia piercingu Piercing. Zaschni ty bród z kolczyka i rodek rany nale y usuwa codziennie. w zale no ci od miejsca. ciep ych napoi. nierówno konturów (brwi. wymaga odpowiedniej piel gnacji. tytoniu i przez pierwszy tydzie alkoholu. do o miu tygodni. wie y piercing nale y chroni przed kontaktem z ustami. podkre li wyraz oczu a nawet zamaskowa y e przebarwienia i defekty skóry. w którym zosta zrobiony. Na bi uteri i ran nale y na o y czyszcz cy. trzech miesi cy. W zmniejszeniu opuchlizny pomaga c zysty lód (kostka lodu powinna si po prostu rozpu ci w ustach).136. Piel gnacja zewn trznej cz ci ust przebiega tak samo.

jaki tygodni nale y unika seksu oralnego i ca owania z j zyczkiem. przegroda nosowa od czterech do o miu tygodni. w ich wyniku mo e te doj do rozerwania tkanki. Wszystkie zalecenia opisane przy przek uciu ust nale y stosowa równie w tym przypadku. Piercing w p pku jest jednym z najtrudniejszych do zaleczenia. W celu pochwalenia si ozdob lepiej jest otworzy usta ni wysuwa j zyk. Brwi Brwi goj si oko o dwóch. Higiena ± jak w poprzednich przypadkach. Zasady ogólnej higieny pozostaj bez zmian. przy wk adaniu i zdejmowaniu ubrania przez g ow oraz przy szczotkowaniu w osów tak. wiczenia nie maj wp ywu na czas leczenia i w mniejszym stopniu podra niaj miejsce przek ucia tylko. gdy opuchlizna si zmniejszy mo na zmniejszy d ugo kolczyk zosta u yty przez pierwsze sze j zyk goi si od sze ciu do o miu tygodnii. Na przek ute miejsce nie mo na nak ada kosmetyków ± zwi ksza to ryzyko wyst pienia infekcji. trzech tygodniach. trzy miesi ce. nawet je li piercing zagoi si wcze niej). Przy piercingu w tych miejscach nale y zachowa ostro no nie zerwa kolczyka. Je li nie dba si o niego nale ycie atwo ulega podra nieniom i infekcjom. p atki uszu od czterech do o miu tygodni. sztangi. chwytanie go ustami) mo e spowodowa powi kszenie si opuchlizny. aby Uwaga na kosmetyki Przek ute miejsce nale y chroni przed kosmetykami (równie tymi do piel gnacji w osów). gdy w p pku znajduje si kolczyk typu ÄL´ Podstawowymi sk adnikami preparatów segmentu kosmetyki kolorowej s substancje barwi ce. zwi kszaj szanse infekcji i odrzucenia piercingu. Nale y równie pami ta o tym. Bia a wydzielina (obwódka wokó piercingu) jest zjawiskiem normalnym i nie trzeba si ni niepokoi . Po oko o dwóch. Barwa substancji jest wynikiem wybiórczego poch aniania wiat a widzialnego. Przek uty Bi uteria Bi uterii nie nale y wyci ga przez co najmniej sze miesi cy (zalecane jest nie wyci ganie kolczyka przez rok. chrz stka ucha (tak e tragus) od trzech miesi cy do roku. e w czasie gojenia nie powinno si wyci ga kolczyka. Mo e to doprowadzi do przesuni cia si kolczyka ku powierzchni. P pek W przypadku p pka czas gojenia (przy odpowiedniej. w przypadku jej wyst pienia nale y bezzw ocznie skontaktowa si z lekarzem. nale y zg osi si do lekarza. poniewa ponowne umieszczenie go na miejscu mo e Stanowic powa ny problem. opisanej w drugim akapicie piel gnacji) wynosi od sze ciu miesi cy do roku. Je eli wydzielina b dzie ó to-zielona. Bez wzgl du na to. trzech miesi cy. Bawienie si piercingiem w okresie gojenia (uderzanie kolczykiem o z by. W okresie zaleczenia nie jest wskazane wykonywanie intensywnych wicze na mi nie brzucha i noszenie obcis ych ubra . W przypadku cia a bia ego padaj ca wi zka wiat a jest 21 .Je li do przek ucia zosta a u yta sztanga nale y pami ta o sprawdzaniu kulek (nie mog by za lu no). Nos Nozdrza goj si przez oko o dwa. lub nawet by nie mo liwe.

alkoholu. wodzie. preparatach do czyszczenia protez stosuje si barwniki spo ywcze. nierozpuszczalne w wodzie i innych zwyczajowo stosowanych w kosmetykach rozpuszcza lnikach zwane pigmentami. sosnowym. Inne wyroby barwi si z mniejsz intensywno ci . lakiery do paznokci zawieraj du e ich ilo ci od kilku do kilkudziesi ciu nawet procent. W wodach do ust. ró e. dostosowanego do przyzwyczaje i wymaga odbiorców. Uk ady te stanowi wa n ofert dla przemys u kosmetycznego. Charakteryzuj je takie parametry jak: barwa.ca kowicie odbita. czy te brudzenie r czników. cienie do powiek. szminki. ziele nieod cznie kojarzy nam si z produktami naturalnymi. Szczególny segment produktów do barwienia stanowi myd a. kredkach do warg. rozdrobnienie. rozpuszczalne w wodzie w st eniu poni ej 0. wodach kolo skich. nie mo e jednak kolidowa z pozosta ymi jego cechami. Color Index (CI) i oznaczony numerem. Dla wyrobów transparentnych stosuje si czyste barwniki rozpuszczalne w t uszczach. Je eli zastosowany barwnik wykazuje jak kolwiek rozpuszczalno w wodzie. Przede wszystkim jednak musz by one nieszkodliwe dla zdrowia i to zarówno te które u ywane s w wyrobach maj cych mo liwo podano w tabeli. rozpuszczalno . Barwniki syntetyczne barwnik to substancja s u ca do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy zewn trznych cz ci cia a ludzkiego. ró e. Wida tu wyra n relacj pomi dzy kolorem i zapachem. pudry. zwil alno . Ka dy barwnik stosowany w kosmetyce jest zgrupowany w tzw.1%. Dla innych myde zalecany jest dodatek do wybranego barwnika bieli tytanowej celem uzyskania pastelowego odcienia produktu. ro linnymi. lakiery do paznokci). do w osów. z wyj tkiem substancji przeznaczonych wy cznie do kosmetyków stosowanych do farbowania w osów. W zale no ci od przeznaczenia kosmetyków stosuje si w nich ró ne ilo ci barwników. pastach do z bów. w glowodorach itd 2. czysto . wiat a zostanie przez uk ad W szerokim znaczeniu barwniki zatem to substancje zdolne do intensywnej absorpcji w okre lonym zakresie widma wiat a widzialnego i maj ce zdolno przekazywania tej w asno ci innym materia om. Takie wyroby jak kredki do warg. p ynach po goleniu zawieraj cych do 60% alkoholu etylowego mo na u ywa barwników rozpuszczalnych w wodzie. Powinien on wi c przekazywa pewne informacje go dotycz ce. problem stanowi tzw. I tak np. zapachem le nym. gdy kolor stanowi pierwsz cech charakteryzuj c produkt. w celu nadania im estetycznego wygl du. 22 . do olejków do opalania i do k pieli dodaje si barwniki rozpuszczalne w t uszczach w ilo ci oko o 0. I tak np. Dla grupy tej wa na jest stabilno wietlna zastosowanego barwnika. odporno .1%. farbowanie wody. W wodach do twarzy. pod którym mo emy go szuka w spisach sk adników preparatów kosmetycznych. za dla przedmiotu czarnego ca kowicie zaabsorbowana. rozpuszczalne w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku np. pastach do z bów) jak i te które stosowane s zewn trznie (pudry. Gdy cz zaabsorbowana a cz odbita to cia o wykazuje barw wiat a odbitego. Stosowane w kosmetykach surowce z tej grupy musz odpowiada okre lonym wymaganiom jako ciowym. gdy musz mie one trwa y kolor i dobre w a ciwo ci kryj ce. Dopuszczalne zawarto ci metali ci kich w barwnikach Barwniki stosowane w kosmetyce mo na podzieli na dwie zasadnicze grupy: 1. puszczanie myd a mog ce powodowa m in. przedostania si do organizmu (np. które powinny si wzajemnie uzupe nia . t uszczach.

lucernie. za w wiecie muzu ma skim tak e do barwienia powiek. Kwas karminowy. g ównie pokrzyw i lucerny. na drodze ekstrakcji alkoholem etylowym i acetonem. nitrozowe. Henna uwa ana jest za barwnik nieszkodliwy. Wa n grup barwników. B i C). w oleju palmowym. Spo ród karotenoidów na uwag zas uguje tak e bixyna . W kosmetyce znajduje zastosowanie równie czerwony barwnik buraka wik owego tzw.g ówny sk adnik ó to-pomara czowej substancji otrzymywanej z ziaren owoców krzewu Bixa Orleana uprawianego w Brazylii. który barwi keratyn w rodowisku kwa nym przy pH 5. W uk adzie tym wyst puj barwniki ó te i czerwone. Ten zielony pigment wyodr bnia si z ro lin. trifenylometanowe. Obecnie ten naturalny barwnik coraz cz ciej zast powany jest uk adami syntetycznymi.Oddzielny segment stanowi tu nierozpuszczalne laki b d ce uk adem odpowiednio dobranych barwników trwale zwi zanych z no nikami. które mo na znale zwi zki azowe. Zwi zek ten jest obecny w ro linie w postaci glikozydów (hennozydy A. stary na skutek procesów utleniania ma zabarwienie br zowo-brunatne. Barwniki te stosowane s do barwienia preparatów t uszczowych na kolor od ó tego do pomara czowego np. Wa nym przedstawicielem uk adów ro linnych jest chlorofil. chromu. antracenowe. Za najstarszy barwnik z tego segmentu uwa ana jest henna. do których nale Spo ród barwników naturalnych. pirazolowe. które zwykle s deklarowane jako zawieraj ce witamin A. które s hydrolizowane w czasie ekstrakcji li ci za pomoc wody. Gujanie. nitrowe.in. indygowe. betanina. marchwi. kremów. st d siwe w osy niekiedy s oporne na dzia anie roztworów hennowych. pudrów. Chlorofil ma w asno ci dezynfekcyjne i dezodoryzuj ce. ch tnie wykorzystywanych w kosmetyce.norbixyna. stanowi tak e uk ady mineralne. najcz ciej tlenkiem glinowym lub siarczanem barowym. fluorenowe.5. Wyodr bniono z nich mi dzy innymi nietrwa y barwnik ó ty ± kartamin oraz trwa y barwnik ± czerwie safrolow . W ekstraktach wodno-alkalicznych tych e ziaren obecny jest kolejny barwnik . a tak e Pigmenty Szczególn grup surowców cz sto stosowanych w kosmetyce kolorowej stanowi pigmenty. chinolowe. Henn otrzymuje si z wysuszonych i sproszkowanych li ci krzewu Lawsonii rosn cego w krajach o ciep ym klimacie. Barwi on preparaty na ró ne odcienie zieleni. d oni i innych powierzchni skóry. Jest to uk ad ch tnie wykorzystywany w takich wyrobach kosmetycznych jak pasty do z bów. p ukanki do jamy ustnej. Jej ujemn stron jest to. w recepturach preparatów kosmetycznych najliczniejsz grup stanowi produkty pochodzenia ro linnego. niektóre kremy i myd a. Kolejn grup barwników naturalnych stanowi karotenoidy. e nie przenika ona do wewn trznych warstw w ókna w osowego. Wa nymi ich 23 . cynku. Poza znaczn ilo ci garbników i polisacharydów li cie zawieraj substancj o w a ciwo ciach barwi cych. otrzymuje si sta e laki glinowo-wapniowe. Meksyku i Indiach. Do g ównych przedstawicieli tego segmentu nale ultramaryna. Wyst puj one w du ych ilo ciach w m. Du a grupa substancji barwnych stosowanych w kosmetykach to uk ady syntetyczne. mi dzy innymi ró norodne tlenki elaza. szminek. Spo ród substancji barwnych pochodzenia zwierz cego na uwag zas uguje koszenila-czerwony barwnik. tytanu. Niemal na ca ym wiecie u ywana jest ona przez kobiety do farbowania w osów i rz s. Oprócz naturalnego -karotenu cz sto stosowany jest jego odpowiednik syntetyczny. Wa nym uk adem ro linnym jest szafran czyli sproszkowane kwiaty szafranu lub proszek otrzymywany przez wysuszenie pozyskanego z niego wyci gu wodnego lub alkoholowego. olejków. które znajduj zastosowanie w kosmetyce barwnej do wyrobu ró u. wie y barwnik jest szarozielonym proszkiem.

Pigmenty interferencyjne s systemami per owymi o s abej intensywno ci barwy. Pigmenty oparte na tym zwi zku nadaj kosmetykom ró n si krycia. Zamierzony efekt osi gni to dzi ki pokryciu odpowiedniego uk adu interferencyjnego jednym lub kilkoma barwnikami absorpcyjnymi takimi jak tlenki elaza czy chromu. które w tym wypadku nie jest tracone. rozdrobnione substancje sta e. Pigmenty transparentne znajduj zastosowanie w kosmetykach do upi kszania oczu. oraz wzajemnie niereaktywne. kaolin w glan wapnia. Je eli jej grubo t czowania kolorów. Surowce te okre lane mianem pigmentów transparentnych. zapewniaj one atwo kredkach. b d syntetycznego. Podstawowym przedstawicielem tej grupy jest mika pokryta ditlenkiem tytanu. Poczynaj c od lat sze dziesi tych w kosmetyce. tlenek cynku. kryj cymi. tak e w recepturach pudrów i fluidów. przyczepnymi. Do uk adu tego zaliczamy mi dzy innymi tlenochlorek bizmutu. podnosz c jednocze nie intensywno ich barwy. Atrakcyjno tego typu uk adów polega na tym. Je eli natomiast warstwa ditlenku tytanu ro nie obserwuje si efekt powierzchni. g ównie upi kszaj cej. po lizgowymi. Która barwa jest odbijana zale y od warstwy ditlenku tytanu. w glan magnezu. Pigmenty te nadaj wyrobom per owy po ysk. modyfikuj c jej zakres od prawie niewidocznego do silnego oraz zapewniaj c efekty od matowego do b yszcz cego. Uzyskany przy ich pomocy efekt kolorystyczny zale ny jest jednak od ilo ci dyspersji i wytr conego w uk adzie barwnika. stosuje si syntetyczne pigmenty o po ysku per owym. 24 . Tak otrzymany uk ad dzia a jak filtr. Spo ród sk adników organicznych najcz ciej wymieniane s skrobia. ditlenek tytanu. Mo na je znale najciemniejszego Kolejn grup pigmentów stanowi uk ady o po ysku per owym. cechuje du a intensywno g adko i czysto barwy. w którym jedna barwa jest odbijana. pigmentów kombinowanych opracowano w celu po czenia wyra nej barwy z po yskiem per owym. wapniowe. wywo ywania mieni cych si efektów w mie ci si w granicach 40 a 60 nm otrzymuje si efekt per owy. Do ich recepturalnych surowców nale mi dzy innymi talk. pigmenty interferencyjne. Jako podstawy pudrów kosmetycznych stosowane s najcz ciej uk ady pochodzenia mineralnego. wa nymi sk adnikami wielu wyrobów kosmetyki kolorowej m in. Kolejn grup tzw. Szczególn w asno ci tych uk adów jest zdolno wyrobach takich jak pudry. ele. preparatach do upi kszania powiek oraz w pudrach celem pozyskania b yszcz cego efektu makija u. glinowe. nieorganiczne lub ich kombinacje. fibroina jedwabiu. cienie do powiek. które dzi ki swym w asno ciom na laduj efekty wizualne naturalnych pere . alkohol stearylowy. Surowce te charakteryzuj si okre lonymi w asno ciami ch onnymi. Powinny by one ponadto stabilne wobec czynników atmosferycznych. Ciemne wiat o powoduje jednak wyra ne jej pog bienie. i dobieraj c odpowiednio nak adane na siebie barwniki mo na otrzyma pigmenty o jednym lub kilku odcieniach barw. poniewa poprawiaj koloryt skóry i tuszuj jej niedoskona o ci i co wa ne przy ich pomocy mo na odtworzy wszystkie odcienie skóry od najja niejszego do Substancje sta e Oprócz barwników. Cz sto w recepturach pudrów pojawiaj si tak e sole kwasu stearynowego: magnezowe. srebrzysty.przedstawicielami s uk ady otrzymane w wyniku wytr cania na mice kryszta ów barwników najcz ciej tlenków metali o submikronowych cz steczkach. Do segmentu tego zaliczamy zwi zki organiczne. w tuszach. pudrów s odpowiednio dobrane. Stosuje si je w kredkach do warg. b d ce po czeniem miki i tlenków metali tzw. Ze wzgl du na no nik jakim jest mika. a druga uzupe niaj ca jest przepuszczana. Mówi si o transmisji wiat a.

który w znacz cy sposób u atwia dyspersj pigmentów. które dodawane w malej ilo ci nadaj adny po ysk. Znajduj tak e zastosowanie w lakierach do paznokci. Dzia a on nie tylko powlekaj co. Czasami bywaj one zast powane pochodnymi oleju rycynowego. Cz sto pojawiaj cym si w tego typu recepturach uk adem jest olej rycynowy. nie ulegaj ce oksydacji pod o e do pomadek. Zwi zki te wykazuj wyj tkowo nisk lepko . Zapewniaj one bowiem lepsz dyspersj oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. e wytworzona zostaje w uk adzie równ owaga hydrofobowo-hydrofilowa. Olej rycynowy nale y do olejów nieschn cych. stanowi ce dobre. Kolejnymi wa nymi sk adnikami tej grupy s oleje mineralne. zapobiegaj c jego rozwarstwieniu. Jest to surowiec pozyskiwany z nasion racznika pospolitego poprzez t oczenie lub na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikami. Nadaj one preparatom sztywno . u atwiaj wyj cie z formy. obni aj lepko ci spowodowan obecno ci innych wosków. jego jednolito i intensywno . czy te filmowego. Swoje miejsce w recepturach preparatów kolorowych znalaz y tak e woski. W ród surowców kosmetyków kolorowych mo na tak e znale woski mikrokrystaliczne czy te syntetyczne. poniewa jego g ównym sk adnikiem. S one tu ch tnie wykorzystywane. Pierwszy z nich pozyskiwany jest z li ci palmy woskowej Copernicia cerifera rosn cej w Ameryce Po udniowej. mi dzy innymi rycynolanem cetylu. W kosmetyce znajduje on zastosowanie zarówno w postaci niezmienionej jak i daleko przetworzonej. grupy hydroksylowej w a cuchu kwasowym powoduje. Jest to nietypowy t uszcz. która ponadto wi e wilgo wprowadzon z innymi surowcami. ale tak e agodz co w stosunku do skóry. T uszcz ten jest doskona ym rodkiem zmi kczaj cym stosowanym na szerok skal mi dzy innymi w pomadkach do ust. Silikony Swoje miejsce w kosmetykach kolorowych znalaz y tak e silikony. w których poprawiaj ich zdolno p yni cia. Jego lepko i zdolno zwil ania pigmentu przeciwdzia a osadzaniu si i zapewnia w a ciw dyspersj barwników. Do najcz ciej wymienianych sk adników tej grupy nale woski ro linne: Carnauba i Candelilla. gdy zapewniaj odpowiedni trwa o koloru. Powoduj wzrost trwa o ci 25 . przeznaczonych do makija u teatralnego.T uszcze Wa nymi sk adnikami kosmetyków kolorowych. Podobn rol pe ni tak e lanolina. U atwia tak e pokrycie warg barwnym filmem. która tylko w niewielkim stopniu zale na jest od temperatury. a tak e u atwiaj dyspersj barwników. szczególnie pomadek s t uszcze. Swoje miejsce znalaz y tak e woski silikonowe. telewizyjnego. którego zawarto Obecno dochodzi do 86 ± 90%. g ównie oleje i woski. jak równie poprawia jego adhezj . Wa nym sk adnikiem kredek do warg jest tak e polibuten. drugi za z podobnych do trzciny krzewów Padilantus Pavonis rosn cych w Meksyku. Jako sk adnik receptury powoduje on zwi kszenie po ysku wyrobu. oraz zapewnia odpowiedni po lizg wyrobu na wargach. Powoduj one tak e ulepszone rozproszenie oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. Podobn do nich rol pe ni woski mineralne: ozokeryt i cerezyna. St d te ch tnie wykorzystuje si je do produkcji kosmetyków nara onych na dzia anie wysokich temperatur m in. Lotne silikony ch tnie stosowane s tuszach do rz s w celu poprawienia ich w a ciwo ci u ytkowych. takie jak uczucie wilgotno ci i kremowej struktury. w podk adach do makija u w celu poprawienia rozk adu pigmentów. Olej ten ponadto nadaje wyrobowi korzystne w asno ci organoleptyczne. sztyftów. jest kwas rycynolowy. S to woski twarde.

zabarwienia wyrobu, zwi kszaj jego jednolito

i intensywno . Znane s równie surowce, powoduj ce efekt

nab yszczania wyrobu. Niezale nie od wymienionych cech wizualnych produkty z zawarto ci wosków silikonowych zabezpieczaj skór przed dzia aniem czynników zewn trznych, nawil aj j . W recepturach kosmetyki kolorowej mo na znale tak e estry kwasów t uszczowych lub lanolinowych i alkoholu izopropylowego. Zwi zki te atwo mieszaj si z silikonami, olejami mineralnymi i ro linnymi. Ich dodatek zapobiega tzw. poceniu si kredek i wykrystalizowaniu wosków. Nadaj one wyrobowi jednorodno ci i odporno ci na cieranie. Ich obecno jest szczególnie wa na przy du ej zawarto ci w wyrobie oleju rycynowego, która mo e czasami powodowa , e kredki nak adaj si t ust , grub , lepk warstw gdy znosz te cechy.

Sk adniki specjalne
W recepturach preparatów kolorowych coraz cz ciej pojawiaj si tak e nowe, wielofunkcyjne sk adniki, które zapewniaj mo liwo optycznego redukowania niedoskona o ci skóry. Jako przyk ad mo na tu poda uk ad zawieraj cy czynnik fluorescencyjny po czony z mikroporowatym nylonem, zamkni ty dodatkowo otoczk pó przezroczystego polimeru. Uk ad ten absorbuje niewidzialne wiat o UV i remituje t energi jako rozproszone wiat o widzialne. Emitowane wiat o o wietla zacienione pola zmarszczek, rozszerzonych porów, cieni poboczami, nierówno ci zabarwienia i innych defektów skóry, dzi ki czemu w sposób znacz cy wizualnie je zmniejsza. Równie odpowiednio dobrane pigmenty dostosowuj c si do wiat a o ró nym nat eniu (np. do s onecznego i sztucznego) sprawiaj , e cera wygl da bardziej wie o. W coraz wi kszej ilo ci preparatów kosmetycznych mo na znale surowce nawil aj ce i regeneruj ce takie jak:

gliceryna, glikol propylenowy, witaminy, proteiny, aminokwasy, ekstrakty ro linne. Równie coraz cz ciej w ród sk adników kosmetyki kolorowej, szczególnie z segmentu fluidów, pojawiaj si filtry promieniochronne, które zapewniaj ochron w ci gu ca ego roku. Wspó czesne preparaty z tego segmentu, nie tylko bowiem maj popra wia urod ale równie chroni i kondycjonowa skór .

139.Makija lubny- technika wykonania Makija lubny powinien by wie y ,delikatny w rysunku i barwie oraz wietlisty. Stanowi on po czenie makija u: fotograficznego, dziennego i wieczorowego. Powinien wzmacnia rysy i kszta ty elementów twarzy, by trwa y, a przy tym sprawia wra enie delikatnego i zachowa lekko . Na laduje naturalno makija u dziennego, podkre la naturalne walory urody i perfekcyjnie ukrywa jej niedoskona o ci . Kolorystyka: barwy neutralne, pastelowe lekko po yskuj ce. Dobór koloru w zale no ci od typu urody i koloru sukni( biele- tonacja zimna, Eric-tonacja ciep a) Korekta: pe na Podk ad w a ciwy: dobrze kryj cy np. kamufla , dostosowany do potrzeb cery Puder: utrwalaj cy(fixer) Ró : jasny , wietlisty, lekko skontrastowany z cer , na o ony na policzki w zale no ci od potrzeb Makija oczu: podkre laj cy ich kszta t i barw , dyskretny, wietlisty, precyzyjny , w zale no ci od wymaga klientki . Makija ust: precyzyjny, czysty kontur, barwy nawi zuj ce do barw podanych w kolorystyce, wie y nie agresywny.

26

140.Body painting- omówi technik Airbrush Technika Airbrush tzw ´powietrznego p dzla´ to jedna z metod body paintingu. Znalaz a, swoje zastosowanie w kosmetyce. Szybko technika ta sta a si w a ciwym rozwi zaniem dla profesjonalistów zajmuj c si urod (kosmetyka, wiza , fryzjerstwo), poniewa pozwala ona osi gn wymarzony efekt w krótkim czasie. Na polskim rynku mo na obecnie znale aerografy do ró nego rodzaju zabiegów m.in.: *Tanning (opalanie poprzez natryskiwanie barwnika) *Make up (wykonanie makija u upi kszaj cego za pomoc natryskiwania kosmetyków) *Body art. (zdobienie cia a i tatua e) *Nail art. (zdobienie i malowanie p ytki paznokcia) *Hair art. (malowanie w osów) Do wykonania makija u t technik potrzebne s : Aerograf -Przy zakupie aerografu nale y zwróci uwag na to, aby urz dzenie by o przeznaczone do u ytku kosmetycznego. Ró nica pomi dzy aerografami stosowanymi w kosmetyce, a tymi do grafiki polega na grubo ci ig y. W aerografach do makija u ko cówka jest grubsza, ze wzgl du na to, e farby kosmetyczne i preparaty do makija u maj konsystencj ziarnist i wymagaj grubszej ko cówki pistoletu. Grubo ig y w zale no ci od przeznaczenia aerografu: * Makija oraz body art : ok. 1mm * Nail art : ok. 0,2mm-0,35mm * Tanning : ok. 0,5mm -Idealny pistolet powinien: * mie zbiornik grawitacyjny (umieszczony na górze ), gdy farba dzi ki sile grawitacyjnej sama sp ywa do komory aerografu i u atwia prac pistoletu. * by dwu akcyjne (double action), wtedy mo na jednocze nie regulowa farb i powietrze. * mie wewn trzny mieszacz ( ten typ aparatów jest bardziej funkcjonalny). -Wa ny jest równie zestaw akcesoriów. Aerograf powinien zawiera trzy rodzaje igie , co umo liwia szeroki wachlarz techniki aplikacji. -Aerograf wymaga cz stej piel gnacji. Po ka dym u yciu nale y opró nia pojemnik z farby, aerograf trzeba p uka i my odpowiednim rozpuszczalnikiem do farby. Nast pnie nale y nape nia kubek rozpuszczalnikiem, i wykonywa czynno ci jak przy malowaniu zatykaj c palcem otwór wylotowy dyszy. Farby kosmetyczne -Praca z powietrznym p dzlem wymaga zaopatrzenia si w specjalistyczne farby do makija u na bazie wody (Oil Free), inne mog si okaza zbyt g ste i zapcha ig pistoletu.

141. Sposoby upi kszania okolic oczu- omówi makija trwa y i zdobienie przed u ania i zag szczania rz s. -makija trwa y: Makija permanentny jest oryginalna sztuk makija u, stawiaj c na pierwszym miejscu podkre lenie naturalnego pi kna ka dej kobiety. Pozwala wyeksponowa delikatno i naturalno twarzy. Dzi ki niemu mo emy precyzyjnie poprawi kszta t brwi stwarzaj c wra enie ich optycznego zag szczenia. Makija permanentny jest zabiegiem kosmetycznym polegaj cym na wprowadzeniu barwnika p ytko w naskórek przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Rezultatem jest d ugotrwa y, niewymagaj cy po wi cenia czasu makija podkre laj cy brwi, oczy i usta, który utrzymuje si w zale no ci od typu i kolorytu skóry od 2 do 5 lat (skóra cienka, sucha utrzymuje barwnik d u ej. Skóra t usta, grubsza utrzymuje krócej, cz ste z uszczanie naskórka). -przed u anie i zag szczanie rz s: Metoda przed u ania i zag szcania rz s 1:1 daje w rezultacie naturalnie wygl daj ce rz sy. Je eli aplikacja zosta a prawid owo wykonana, rzadko kto jest w stanie odró ni rz sy syntetyczne od prawdziwych, tak pod wzgl dem wygl du, jak i odczucia na powiekach. Ide tej metody nie jest przerysowany, kapi cy od tuszu

27

efekt wielkiego wyj cia, a bardzo estetyczne, podkre laj ce urod oczu przez 24 godziny na dob naturalne, g ste, d ugie i zdrowe rz sy, które oczywi cie wedle zapotrzebowania mo na na ten jeden wieczór dodatkowo oprawi w specjalny, bezt uszczowy tusz, ale na co dzie staje si to absolutnie zb dne. Rz sy s oddzielone jedna od drugiej, przed u one pojedynczo, w osek po w osku, a klej jest zupe nie niezauwa alny. Wykonanie zabiegu: -dok adne oddzielenie rz s dolnych od górnych za pomoc specjalnych elowych podk adek - za pomoc ta my medycznej ustawiamy górn powiek we w a ciwym po o eniu, aby rz sy naturalne by y jak najlepiej dla niej widoczne. - Poniewa na rz sach mog by zgromadzone resztki makija u oraz ró ne inne osady, w tym tak e naturalne sebum (t uszcz) emitowane przez nasz skór i mieszki w osowe, niezb dne jest dok adne oczyszczenie, a nast pnie odt uszczenie rz s aplikatorami nas czonymi specjalnym p ynem. - precyzyjne izolujemy ka d rz s , a nast pnie, pos uguj c si male k ilo ci specjalnego kleju, mocujemy syntetyczn rz s na naturalnej w pewnej odleg o ci od powieki. Takich rz s zostanie wklejonych od oko o 80 na ka de oko do ponad 120. Wtedy mo emy mówi o tzw. pe nym zestawie, który nast pnie w cyklu co 2-3 tygodnie b dzie systematycznie uzupe niany ze wzgl du na specyfik cyklu ycia rz sy, który trwa zaledwie oko o 90 dni. B d wi c one sporadycznie wypada , a na ich miejsce pojawia si nowe, do których ju po miesi cu od Äwykie kowania´ b dzie mo na doklei rz s syntetyczn . Dlatego, je li nie uzupe nialiby my rz s syntetycznych i potraktowali zabieg jako jednorazowy, to do dwóch miesi cy mog utrzyma si ich pojedyncze sztuki. Natomiast stale uzupe niaj c otrzymujemy efekt ci g y, czyli tzw. pó permanentny. Czas trwania zabiegu wykonywanego przez wprawionego specjalist to w przypadku pierwszej wizyty oko o 1,5 ± 2,5 godziny, natomiast uzupe nienia 40 ± 60 minut. -przeciwwskazania: alergia na sk adniki produktów stany zapalne oczu zespó suchego oka wie a plastyka powiek niedomykalno powiek nowotwory choroby wynikaj ce z autoagresji

28

w wyniku ekstrakcji soku ze wie ych owoców. Wyg adzenie naskórka AHA 29 . BHA. Fe) . alkochole. które katalizuj tworzenie si nadtlenków. Alfa-hydroksykwasy (AHA. nie wp ywa na smak. enzymy lub bezpo rednie dzia anie tlenu z powietrza w obecno ci inicjatorów takich jak jany metali (np.C) -syntetyczne-np. ang. warzyw. dobrze rozpuszcza si w produkcie. kwas cytrynowy. wp ywa na jej nawil enie. a ich g ówne dzia anie polega na regulacji procesu rogowacenia. kwas fosforowy czy tez pewne aminokwasy. Przeciwutleniacze (antyoksydanty. kwas askorbinowy(wit. elastyny oraz glikozoaminoglik anów (GAG).3-propanotrikarboksylowy) kwas jab kowy (2-hydroksybutadiowy) kwas winowy (2.Cu . co prowadzi do zwi kszenia uwodnienia warstwy rogowej i poprawy nawil enia naskórka.Kwasy owocowe(AHA) w recepturze kosmetycznej. AHA stopniowo zmniejszaj adhezj pomi dzy korneocytami i cementem mi dzykomórkowym. Przeciwutleniacze mo emy podzieli na trzy grupy: -antyoksydanty naturalne-np. Zwi zki te dzia aj w obszarze stratum martwych. lecz wspomagaj dzia nie przeciwutleniaczy (dzia anie synergistyczne) np.Utlenianie lipidów mo e by wywo ane przez drobnoustroje. co spowalnia procesy starzenia skóry.Aby wyeliminowa niekorzystne dzia anie metali stosuje si substancje . Powoduj tak e zmniejszenie spójno ci na granicy fazy lipidowej i wodnej w cemencie mi dzykomórkowym. które tworz z nimi po czenia kompleksowe i w ten sposób je dezaktywuj (kwas cytrynowy.Po na o eniu na skór .EDTA). Podstawowym sk adnikiem wielu kosmetyków s t uszcze. czyli substancje pomocnicze. Dzia aj one efektywnie ju przy bardzo ma ych st eniach . 143.ACP -synergetyki.2.Receptura Kosmetyczna 142. Kwasy te mog równie by syntetyzowane metodami chemicznymi i pozyskiwane metodami biotechnologicznymi.Alfa-hydroksykwasy wyst puj powszechnie w przyrodzie. np. wiat a i tlenu. Efektem jest ods anianie nowych warstw komórek. Aby w a nie zapobec tym wszystkim niekorzystnym procesom do kosmetyku dodaje si przeciwutleniacze. które same nie powstrzymuj procesu autoutleniania. Dodatkowo AHA stymuluj fibroblasty do syntezy kolagenu. pozbawionych receptorów warstwach naskórka.Zastosowanie antyoksydantów w recepturze kosmetycznej. zapach i wygl d kosmetyku. trzciny cukrowej.BHT. Alpha Hydroxy Acids)-s to zwi zki organiczne zawieraj ce grup wodorotlenkow w pozycji w stosunku do grupy karboksylowej. antyutleniacze) jest to grupa zwi zków chemicznych które s stosowane w zapobieganiu niepo danym procesom utleniania.Antyoksydanty uzywane w kosmetykach powinny by nieszkodliwe dla zdrowia. wykazywa du trwa o i skuteczno w ma ych st eniach przez d ugi czasu. przez co przed u aj trwa o produktów. a wi c mog by otrzymywane ze róde naturalnych. W emulsjach proces autooksydacji zachodzi g ównie na granicy faz woda-olej.Zje cza e t uszcze mog podra ni skór .tokoferole. a tym samym poprawa wygl du skóry. kosmetyki bardzo atwo ulegaj utlenieniu gdy s nara one na dzia anie podwyzszonej temperatury. Powoduje to zmiane barwy . smaku i zapachu kosmetyku oraz jego rozwarstwienie.dzia anie i zastosowanie w ró nych formach kosmetycznych. winowy. Do najpopularniejszych i najcz ciej stosowanych w kosmetologii alfa-hydroksykwasów nale : kwas mlekowy (alfa-hydroksypropionowy) kwas glikolowy (hydroksyoctowy) kwas cytrynowy (2-hydroksy-1.3-dihydroksybutadiowy) kwas migda owy (fenyloglikolowy) Alfa-hydroksykwasy maj szerokie zastosowanie w kosmetyce. które atwo ulegaj procesowi autooksydacji(je czej ).

Emulsja to niejednorodna mieszanina 2 nieropuszczalnych wzajemnie cieczy. pasty do z bów). wyg adzenie. a zasady w fazie wodnej danej emusji. Sporz dzaj c emulsj O/W wlewamy ci kim strumieniem faz olejow do fazy wodnej intensywnie mieszaj c zawarto naczynia( najlepiej mieszad em mechanicznym ). szamponu. Do emulsji kosmetycznej zaliczamy kremy.Przygotowuj c emulsj oparta na mydle rozpuszczamy stearyn w fazie olejowej. 70-80 °C.Wyró niamy emulsjie W/O i O/W.Emulgator czyli myd o powstaje dopiero po zmieszaniu obydwu faz.t uszcowych z zasad sodow . Standardowy sposób wytwarzania emulsji polega na zmieszaniu stopionej fazy t uszczowej z ogrzan faz wodn . natomiast do emulsji W/O stosuje si rozpuszczalne w t uszczach emulgatory lipofilowe. Emulgatorami typu W/O s sole sodowe kw.lanolinowych ma alkohol cetylowy.Przygotowanie emulsji O/W i W/O. Przy sporzadzaniu stabilnej emulsji bardzo wa ny jest dobór odpowiedniego emulgatora. mietanki i mleczka. poniewa je eli kto nie b dzie zna danego sk adnika na podanym na egzaminie kosmetyku to ogólne wymienienie podstawowego sk adu zalicza pytanie.Liczb czasteczek tlenku etylenu po czonych z alkoholem okre la si jako stopie oksyetylenowania.który tak e bardzo dobrze zag szcza emulsji O/W. Dlatego. co mówi nasz profesor (a to nie jest pewne« heh) trzeba b dzie omówi kilka albo kilkana cie pocz tkowych sk adników podanego produktu.Wprzypadku emulsji W/O postepujemy odwrotnie. Podstawow rol w przemy le kosmetycznym odgrywaja emulgatory syntetyczne . usuniecie blizn potr dzikowych.Jedna lub obie fazy musz zawiera emulgator. balsamu do cia a.poprawia wnikanie sk adników aktywnych zawartych w kosmetykach. a o wy szym (8-20) jako emulgatory w emulsjach O/W. lanolina .Podobne w a ciwo ci do al. potasow lub trójetanoloamin . które s z ozone z emulgatora g ównego oraz ró ni cego si do c znacznie polarno ci emulgatora pomocniczego(wp ywa stabilizuj co na emulsj ). Do najcz ciej stosowanych emulgatorów naturalnych nale myd a. efektem dzia ania AHA na skór jest jej rozja nienie.Od tego stopnia zale y polarno emulgatora. z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci bardzo drobnych kropelek. który musi by dostosowany do jej typu.Myd a sodowe stosuje si jako emulgatory O/W. Ponadto.Zw. *** Pytanie z receptury musia am skonsultowa z naszym profesorem. sp ycenie drobnych zmarszczek powierzchniowych. a w ród nich produkty przy czenia tlenku etylenu do alkoholi t uszcowych zawieraj cych 16-18 atomów w gla.a tak e otrzymywane z niej alkohole lanolinowe(euceryt)-pe ni rol nietylko emulgatora ale tak e nat uszczaj skór i nadaj emulsji odpowiedni konsystancj .faza olejowa.Emulgator zwykle rozpuszcza si lepiej w jednaj z dwóch cieczy. a tak e poprawa kolorytu skóry i hamowanie powstawania przebarwie .Obie fazy powinny mie temp.t uszczowych znajduj cych si w wosku pszczelim. czyli sole kw. Najlepsze rezultaty uzyskuje si stosuj c mieszaniny emulgatorów. ale na wszelki wypadek lepiej zna wszystkie« 30 . Z tego. 144. 145) Odczytywanie receptury i ustalenie funkcji jej sk adników (na przyk adzie elu pod prysznic. O niskim stopniu oksyetylenowania (2-5) stosuje si do wytwarzania emulsji typu W/O .Jedn z tych faz jest zazwychaj woda a druga to tzw.Podstawowe sk adniki emulsji kosmetycznej. zw enie porów.Aby emulsja by a trwa a potrzebna jest substancja zwana emulgatorem. kremu do twarzy. dlatego oprócz prezentacji kosmetyków z wicze doda am i zebra am w ca o podstawowy sk ad danego produktu.Do emulsji O/W stosuje stosuje si rozpuszczalne w wodzie emulgatory hydrofilowe. przez co zwi ksza skuteczno stosowanych preparatów piel gnacyjnych.

Daj dobre efekty tylko w po czeniu z siarczanami alkoholi t uszczowych i oksyetylenowanych alkoholi t uszczowych. rodki per otwórcze i zm tniaj ce: g ównie distearynian glikolu etylowego. a skondensowan amin jest dietanoloamina). Hydrofilowe polimery ± s to zwi zki niejonowe. rodki amfoteryczne cz w a ciwo ci dwóch typów rodków powierzchniowo czynnych: anionowych i kationowych. surfaktantów) sk adników nadaj cych lepko wody Szampony zawieraj od 6 do 10% aktywnego rodka myj cego. S to g ównie sole sodowe. Surfaktanty niejonowe . ale s mniej dra ni ce) oraz sulfoniony parafin lub sulfobursztyniany. T uszczowych i amin zawieraj ce grup amidow R1-CO-NH-R2 np.zwi ksza rozmiar mieli i przez to lepko roztworu anionowych rodków powierzchniowo czynnych. S to surowce dro sze ni anionowe SPC.5 do 5%. PE-6000. s bakteriostatyczne. Barwniki ± stosuje si w szamponach. pianotwórcze.Szampony Najcz ciej sk adaj si z trzech podstawowych sk adników: rodków powierzchniowo-czynnych (SPC. S to barwniki rozpuszczalne w wodzie typu azotowego lub trifenylometanowego. Przyk ady: Pochodne betainowe oraz pochodne imidazolowe (Mironols).s to dobrze tolerowane przez skór i odporne na zmiany pH. Przyk ad: karboksymetylohemoglobina. Zapachy: rozpuszczalne w t uszczach kompozycje zapachowe. hydroksyetyloceluloza. polimery akrylowe. Alkanoamidy ± s to pochodne kw. pieni si i myj (w a ciwo ci anionowe). ale maj s abe w a ciwo ci pianotwórcze. niepodra niaj ce. magnezowe i TEA ( trietanoloamina ± rodek neutralizuj cy) siarczanu oksyetylenowego alkoholu laurylowego (maj te same w a ciwo ci co laurylosiarczany. dodawane w st eniu od 0. Dodatki: Konserwanty to g ówne parabeny oraz formaldehyd i jego donory. e jednocze nie zwil aj . Cocomide DEA. Distearate. chocia barwniki i zapachy s dodawane w niewielkich ilo ciach to mog powodowa silne reakcje alergiczne u niektórych osób. etylowe pochodne glukozy. Surfaktanty amfoteryczne ± ich cz hydrofilowa mo e mie adunek dodatni lub ujemny w zale no ci od pH. najcz ciej stosowane pochodne metyloglukozydu. rodki zwi kszaj ce lepko roztworów: Chlorek sodu . Kolor szamponów musi by zgodny z wybranym zapachem. Szampony dla dzieci: 31 . amonowe. poniewa roztwory surfaktantów maj cz sto odcie ó ty. Surfaktanty anionowe maj w a ciwo ci oczyszczaj ce. S to podstawowe sk adniki popularnych szamponów. poprawiaj wygl d i po ysk w osów (w a ciwo ci kationowe). zmi kczaj ce. to znaczy. Riciamide DEA ( a cuchy t uszczowe pochodz ce odpowiednio z oleju kokosowego i oleju rycynowego. rozpuszcza si w wodnym roztworze rodków powierzchniowo czynnych.

które przez pewien czas zachowuj kszta t powierzchni (konsystencja emulsji nie musi by zwi zana z jej typem lub zawarto ci fazy t uszczowej). olejki ro linne. Substancje aktywne: Triclosan (antyseptyk). które rozpuszczaj zrogowacia y naskórek skóry g owy. Ämocne´ (zawieraj ce sk adniki od ywcze. czynne). oleje ro linne (kamelia. Substancje czynne: siarka organiczna (reguluje wydzielin oju). Kremy w zale no ci od zastosowa mo na podzieli na oczyszczaj ce. pirytonian cynku oraz oktopiroks (dzia anie keratolityczne i antyseptyczne). ochronne. Substancje czynne: pochodne lanoliny.0 boraks (emulgator) Woda Olejek lawendowy Konserwant Antyutleniacz Wykonujemy w temperaturze 70-75ÛC. Szampony przeciw upie owe: Zawieraj antyseptyki.Powinny by tworzone na bazie agodnych amfotytyrycznych rodków powierzchniowo czynnych (pochodne imidazolowe i betainowe). antyutleniacze. nawil aj ce.5 FAZA WODNA 32 . argon. glinki (absorbuj substancje t uszczowe).0 Olej sojowy 62. Ädzienne´ (szybko si wch aniaj ce). lecytyna.0 Olbrot 15. Szampony do w osów t ustych: Powinny dobrze oczyszcza .e.n. Kremy kosmetyczne to g ste emulsje.5 14. ketokonazol ( rodek przeciwgrzybiczy). Cz sto po dodaniu substancji od ywczych rozpuszczalnych w t uszczach (witaminy.. Pierwsza receptura z II w. Dwa klasyczne kremy to: cold-krem (emulsja W/O) vanishing-krem. olej rycynowy. stanowi baz dla wielu preparatów od ywczych stymuluj cych skór . Kremy kosmetyczne G ównym zadaniem kremów jest utrzymanie równowagi wodno-t uszczowej w naskórku.0 0. Sk ad: FAZA T USZCZOWA Wosk pszczeli bielony (emulgator) 9. Szampony do w osów suchych: Maj nat uszcza w osy suche lub zniszczone przez farbowanie i ondulacje. keratolityków. 0. siarczek selenu (keratolityk. olejek cedrowy. ale nie podra nia gruczo ów ojowych. oliwka). siarka koloidalna. antyseptyk). które unieszkodliwiaj drobnoustroje odpowiedzialne za utrzymanie upie u. mleczko pszczele) jest stosowany jako od ywczy krem na noc. czyli krem znikaj cy (lekka emulsja O/W) Cold-krem Z o one g ównie z wosku i oleju. Jest to emulsja W/O o ma ej zawarto ci wody (poni ej 30%). które nie dopuszczaj do tworzenia si dra ni cych nadtlenków.

0 5.0 Stearyna 15.0 0.0 woda zapach konserwant antyutleniacz W temperaturze 70-80ÛC. Coraz cz ciej zamiast uk adu emulguj cego wosk-boraks u ywa si emulgatorów syntetycznych oraz dopisuje dodatkowe sk adniki. q. hydrolizaty bia kowe. Po nasmarowaniu.3 do 100.8 do 100.0 5.0 (zasada organiczna. W sk ad bazy t uszczowej wchodz : woski. Cold-kremy uleg y znacznym modyfikacjom. 30. euceryt. oleje ro linne i mineralne. usuwaj c ze skóry zanieczyszczenia.0 Trójetanoloamina 5. Kremy t uste odzywiaj skór .0 20. wyci gi ro linne.0 0. Po starciu pozostaje cienka warstewka t uszczowa zmi kczaj ca naskórek i zapobiegaj ca jego wysychaniu.Cold-kremy s abo wch aniaj si przez skór . nadmiar kremu zbiera si . Oprócz bazy t uszczowej maj zawiera aminokwasy. Dodajemy faz t uszczow do fazy wodnej. delikatna) gliceryna 3. 33 .s.0 Olej ro linny 25. witaminy.0 30. Obecnie funkcj cold-kremów przejmuj kremy t uste b d ce emulsjami W/O o du ej zawarto ci cia t uszczowych. Stosuje si do wszystkich emulsji typu O/W z wyj tkiem mleczek!!! Krem t usty lanolinowy (W/O) Sk ad: Wazelina Olej parafinowy Olej ro linny Wosk pszczeli Lanolina Boraks Woda Zapach Konserwant Antyutleniacz 16. Zachodzi równie reakcja mi dzy woskiem pszczelim i boraksem.s. uelastyczniaj j i wyg adzaj .0 Boraks i woda stanowi faz wodn .0 15. Krem t usty (W/O) Sk ad: Wosk pszczeli Olej parafinowy Olej sojowy Boraks Woda Zapach Konserwanty Krem t usty (O/W) Sk ad: Olej parafinowy 20.0 20.0 q. lanolina.

Krem znikaj cy (O/W) Sk ad: stearyna 15.0 Zapach Konserwant Antyutleniacz Krem alantoinowy (O/W) Sk ad: Stearyna Alkohol cetylowy Lanolina 5. Typowa receptura oparta jest na stearynie. wch aniaj cy si szybko w skór .2 Kompozycja zapachowa 0.0 Gliceryna 6.Krem t usty o lekkiej konsystencji (W/O) Sk ad: Olej parafinowy 5. trójetanolamina i woda.0 Olej arachidowy 6.0 3.0 FAZA WODNA Wodorotlenek potasu 2.7 Gliceryna 8.0 Alkohol cetylowy 1.0 Glikol propylenowy 1.5 Alantoina 12.0 Lanolina 3.0 6.0 Woda do 100.0 Mirystol 12.5 (emulgator pomocniczy) Stearyna 12. Emulgatorem w tym kremie jest myd o stearynowe powstaj ce w reakcji stearyny z wodorotlenkiem.0 Wosk pszczeli 2.0 FAZA WODNA wodorotlenek potasu 0.8 Zachodzi reakcja mi dzy stearyn a trójetanolamin .0 Trójetanolamina 1. Krem znikaj cy (vanishing) Lekki krem nat uszczaj co-nawil aj cy typu O/W. Faz wodn stanowi : gliceryna.0 Woda do 100 Zapach Konserwant 34 .5 Woda 50 Nipagina A 0.

lanolina i jej pochodne. dzienny) Jest lekkim kremem nat uszczaj co-nawil aj cym (który szybko wch ania si w skór ). Pozosta e sk adniki: antyseptyki: heksetydyna. polifosforany rodki przeciwzapalne: azulen.0 P a s ta d o m y c ia z b ó w C o lg a te T o ta l® Z a a w a n s o w a n e O d w ie e n ie el Dzia anie pasty: 12-godzinna ochrona przed bakteriami Delikatnie usuwa powierzchniowe przebarwienia 35 . guma ksantanowa. sacharynian sodu). Substancje te dzia aj poprzez tworzenie fluoroapatytu.0 1. najcz ciej u ywanych sk adników nale : alkohol cetylowy i stearylowy). sorbitol woda. Pasty do z bów Podstawowy sk ad pasty do z bów: sk adnik o charakterze cieraj cym (od 15 do 35%): tlenek glinu. gliceryna i glikol propylenowi. pirofosforany. chlorek sodu. zwi zku bardziej trwa ego i odpornego na dzia anie kwasów ni apatyt (z którego zbudowane jest szkliwo z bów). wyci gi ro linne.Krem znikaj cy (vanishing. Jego g ównym sk adnikiem jest stearyna. kwas pantotenowy. monofluorofosforany. glinokrzemiany rodek eluj cy: polisacharyd. rodki powierzchniowo czynne (sk adnik zwil aj cy. diglukonian chlorheksydyny. alantoina. fosforan wapnia. aminokwasy. krzemionka. Prosta receptura pasty do mycia z bów: Sk ad: kreda str cona proszek mydlany gliceryna emulgator ME olejek mi towy woda 50. u atwia odklejanie kamienia naz bnego): laurylosiarczan sodu rodek nawil aj cy ( 5-20%) sk ad utrzymuje plastyczno masy: glicerol. rodki aromatyzuj ce. alginiany lub karageniany.0 do 100. wodorow glan wapnia.0 2.0 6. zawarto max. fluorki (fluorek sodu i amonu. barwniki. Do innych.15%). triclosan rodki opó niaj ce pojawienie si osadu: sorbitol.0 30.utrzymuje odpowiedni lepko pasty dodatki: rodki s odz ce (np. formalina (znieczula i zmniejsza krwawienie z dzi se ). Pochodne fluorowe dzia aj równie bakteriostatycznie. do 0. podk adowy. konserwanty. kwas glicyretynowy i formalina.

Aqua 2. jak i mineralnym. Woda jest rozpuszczalnikiem. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. Sodium Saccharin 14. przez co skóra wygl da na j drniejsz . Aroma 7. tlenek diwodoru) Bezbarwna ciecz. Sodium Hydroxide 10. kwas krzemowy E551) 36 . Glycerin 4. Sorbitol 5. PVM/MA Copolymer 6. bierze udzia w procesach przemiany materii. Paradoksalnie. Cellulose Gum 9. Hydrated Silica 3. Cl 47005 Poszczególne sk adniki: Aqua (woda. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. a co za tym idzie ± m odsz . Woda nale y do najbardziej rozpowszechnionych zwi zków w przyrodzie. Triclosan 13. Carrageenan 12. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. Sodium Fluoride 11. W przemy le stosowana jest jako rozpuszczalnik. Limonene 15. Sodium Lauryl Sulfate 8. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. Hydrated Silica (silica. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. 65% wody). pozbawiona zapachu i smaku. stanowi sk adnik organizmów ywych (organizm doros ego cz owieka zawiera ok. Cl 42090 16.Pomaga zapobiega nowym przebarwieniom powierzchniowym Usuwa bakterie powoduj ce powstawanie p ytki naz bnej z powierzchni z bów i dzi se Od wie a oddech Zapobiega próchnicy Zmniejsza krwawienie z bów Zapobiega zapaleniom dzi se Sk ad: 1.

poprawia elastyczno . H2Si03 Glycerin (gliceryna.2. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. Penetruje do g bszych partii warstwy rogowej naskórka i pozostaje tam. Rozpuszcza si w wodzie tworz c el (równie z olejami ± el). Nale y do alkoholi. W kosmetykach ma podobne dzia anie. Sorbitol jest substancj utrzymuj c wilgotno (zapobiega wysychaniu produktu). Obecno gliceryny wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych. Ilo w produkcie: do 5% dzia anie nawil aj ce. Kwas krzemowy mo na u ywa do robienia kremów. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. normalna ilo 1-3%. 1. Gliceryna w naturalny sposób os ania skór . reguluj c wilgotno przez oko o dob . heksanohehsanol) Alkohol o s odkawym smaku. Dzia anie gliceryny jest d ugotrwa e.3-propantriol) G sta. Nie jest toksyczny. 37 . przenikaj c do przestrzeni mi dzykomórkowych. W kosmetykach wykorzystywana jest wykorzystywana. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. glycerol. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. Dzia anie nawil aj ce gliceryny zwi zane jest z bardzo silnymi w a ciwo ciami higroskopijnymi.Kwas krzemowy w bezwodnej formie SiO2 ma posta lotnego proszku (a w a ciwie py ku). reguluje procesy prawid owej odnowy naskórka. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. ponad 5% dzia anie wysuszaj ce. a tak e pasty do z bów. bezbarwna ciecz o s odkim smaku. Mo e absorbowa do 40% wody. gdzie wi e ilo wody niezb dn do zachowania prawid owego nawil enia skóry. kosmetyków kolorowych. nie s klej ce i s odporne na dzia anie mikroorganizmów. poniewa zapobiega wysychaniu kosmetyku oraz nadaje g adko emulsji. jak gliceryna. Wyg adza. eli. Kosmetyki zawieraj ce kwas krzemowy s odporne na zmiany temperatury. nie ma smaku. C3H5(OH)3 Sorbitol (sorbit.

dodecylosiarczan (VI) sodu) C12H25SO4Na ± organiczny zwi zek chemiczny. aczkolwiek u ywa si tego s owa równie w sensie ka dej woni. ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu. Guma celulozowa poprawia dzia anie i stabilno wielu produktów finalnych.      © £ ¢  ¨ ¢    § ¦ ¥  ¤£ § ¢ ¡  Aroma (aromat. sól sodowa karboksymetylocelulozy) E 466N Stabilizator. nawet w 12 godzin po szczotkowaniu z bów. Rozpuszczalna w zimnej i ciep ej wodzie.spalenizny ¥ ¥ Sodi m Lauryl Sul ate (laurylosiarczan sodu. Zwi zek oksyetylenowany. zapach) Cecha zwi zków chemicznych i ich mieszanin. chorób przyz bia i nie wie ego oddechu.HOCH2 [CH (OH)]4 CH2OH PVM/MA Copol (kopoli PVM/MA) Sk ik przed j dzi ie trikl Dzi ki ni pasta C TOTAL chroni przed powstawaniem p tki naz bnej próchnicy. kamienia naz bnego. Jest to zwi zek powieszchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. karboksymetyloceluloza . Cellulose Gum (guma celulozowa. Podstawowe zapachy to: . oboj tnej. które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ). zag stnik. to znaczy. W j zyku polskim zwykle przez zapach rozumie si wo przyjemn . tworzy koloid ochronny.korzenny . sól sodowa kwasu dodecylosiarkowego.kwiatowy .gnilny . no nik. polegaj ca na pobudzaniu zmys u w chu. jak i przykrej. C6H7O2(OH)3-n(OCH2COONa)n Sodium Hydroxide (wodorotlenek sodu)  38 . doskonale zag szcza roztwory wodne.ywiczny . zarówno przyjemnej.owocowy .

Fluorek sodu jest powszechnie stosowanym ród em jonu fluorkowego F-. bardziej spr ysta. wp ywa dezynfekuj co. Jest to bia a masa. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. kremów antybakteryjnych. tworz c mocne zasady oraz w alkoholach. Jest on surowcem w wielu procesach syntez. Zmniejsza podra nienia i reakcje alergiczne. sól kwasu fluorowodorowego i sodu. Dzia a przeciwzapalnie i antybakteryjnie. do wytwarzania leków (np. dezodorantów. p ynów do p ukania jamy ustnej i innych kosmetyków. nazywana w mineralogii halitem. Ogranicza powstawanie wolnych rodników. Triclosan jest substancj o dzia aniu antybakteryjnym.Przemys owa nazwa wodorotlenku sodu to soda kaustyczna (soda r ca). 3-5% tworzy stabilny el. e skóra staje si g adsza. jest stosowany w procesie zmydlania t uszczów podczas produkcji myde . krystaliczne cia o sta e o wysokiej temperaturze topnienia. 2% karagenu w gor cej wodzie tworzy kisielowaty el. C12H7Cl3O2 Sodium Saccharin (sacharynian sodu) 39 . past do z bów. Wodorotlenek sodu jest substancj silnie higroskopijn . Posiada w a ciwo ci myj ce i dezynfekuj ce. rodek bakteriobójczy w przemy le fermentacyjnym. polopiryny. Jest rodkiem z wyboru w higienie szpitalnej. dodatek do past do z bów zapobiegaj cy próchnicy. Jest to bezbarwne. Carrageenan (karagen) Karagen. do produkcji krzemionkowego szk a wodnego oraz w wielu innych dziedzinach. która dodawana jest do wielu produktów przeznaczonych do higieny osobistej. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Sodium Fluoride (fluorek sodu) (NaF) ± nieorganiczny zwi zek chemiczny. przez co dzia a parz co i niszcz co na skór . o strukturze krystalicznej. kwasu salicylowego czy sulfoniloamidów). jako stabilizator w szamponach. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. podobnie jak agar-agar uzyskuje si poprzez ekstrakcj gor c wod czerwonych alg morskich Eucheuma.W kosmetyce karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. Powoduje. wchodzi w sk ad myde . Triclosan (Triklosan) Syntetyczny zwi zek o szerokim spektrum dzia ania przeciwdrobnoustrojowego. na przyk ad jonowych rodków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). od wie aj co i wyg adzaj co na skór . W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. Wodorotlenek sodu jest bardzo wa nym przemys owo zwi zkiem chemicznym.

sodu i glinu. bezwonny lub o md ym zapachu.ró nych soli amonowych. Komponent zapachowy w produktach do czyszczenia gospodarstwa domowego (detergenty.zwi zek chemiczny nale cy do grupy terpenów. C7H4NNaO3S*H2O ni Limonene (limonen. C10H16 .8) Bezbarwna ciecz. atwo rozpuszczalny w wodzie. Ze wzgl du na lepsz rozpuszczalno sacharyna ma szersze zastosowanie w produkcji ywno ci. mentadien-1. Stosowany jako sk adnik s odzików oraz w produktach ywno ciowych dla diabetyków i napojach. Intensywny (x 300-500 cukier) s odki smak. Odpowiedzialny jest za zapach cytryny.005 %) -2 Cl 42090 Barwnik niebieski. Bia y krystaliczny proszek.Substancja s odz ca. od wie acze powietrza). Cl 47005 Barwnik ó ty. Dzia anie: Hamuje TEUL (transepidermal urea lost)± utrat mocznika ze skóry Ogranicza TEWL ± przeznaskórkow utrat wody 40 . zawarty g ównie w jej skórce. Wykazuje dobry synergizm z innymi syntetycznymi substancjami s odz cymi. Syntetyczny barwnik . perfumach i kosmetykach (st enie 0. dwupenten.

Hydrolized Wheat Protein 10.Butylmethoxydibenzoylmethane 19. Tocopherol 44. Sorbitol 11. Salicornia Herbacea Extract 28. Jest najmniej twarda spo ród wód termalnych dost pnych na rynku.Ethylheksyl Methoxycinnamate 17.Iwonicz aqua 3.Sodium Stearoyl Glutamate 15.Aqua 2. Caprylic/capric Triglyceride 27. który reguluje gospodark wod w skórze Zapewnia prawid owy poziom nawil enia Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB Sk adniki INCI: 1. Cetearyl Methicone 32. Sodium Polacrylate 38.Dicapryl Carbonate 20. Allantoin 40. Sodium Hyaluronate 9. Ethylhexylglycerin 37. Ascorbyl Palmitate 46. Diglycerin 24. Citric Acid 47. które zapewniaj dzia anie ci gaj ce i przeciwzapalne 41 . Myristyl Mirystate 6.Pentaerythrityl Distearate 13. Pullulan 39.Glycerin 12. stanowi jedn z dwóch faz. agodzi wi d i wszelkiego rodzaju podra nienia skóry oraz likwiduje skutki dzia ania twardej wody. Zawiera: krzemionki. Xanthan Gum 41.Octocrylene 22.Persea Gratissima (Avocado)Oil 5.Gliceryl Stearate 14. z których sk adaj si kosmetyki dwufazowe. Isohexadecane 31.Uzupe nia w skórze substancje fizjologiczne Zawiera HYDROSALINOL*. Sodium PCA 26. Peg.40 Stearate 33.Cyclomethicone 18. Polymethylsilsesquioxane 29. Ilo wody w kosmetykach waha si od kilku do kilkudziesi ciu procent. Ascorbic Acid 45. Iwonicz Aqua Iwonicka woda ma wyj tkowe w a ciwo ci koj ce.Cetearyl Alkohol 21. Disodium EDTA 42.Propylheptyl Caprylate 16. Lysine 36. Jest rozpuszczalnikiem wielu sk adników aktywnych. Phenoxyethanol Aqua (woda) Woda jest naturalnym surowcem u ywanym przy produkcji wi kszo ci kosmetyków. PEG-8 43. Steareth-2 34. Lactic Acid 25. Steareth-21 35. Dimethicone 30.Urea 4. Glykosfingolipids 8. która wp ywa na odporno i elastyczno naskórka jonów wapnia i kwasu metaborowego. Parfum 23. Butylene Glycol 7.

Urea.Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. cia a. Po u yciu takich kosmetyków skóra jest mi kka. r k i stóp. Zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). Ma silne w a ciwo ci higroskopijne. e mocznik ma w a ciwo ci zmi kczaj ce skór (powy ej 10%) oraz. e zwi ksza przepuszczalno warstwy rogowej naskórka.mocznik Mocznik jest naturaln substancj uboczn przemiany bia ek w organizmie. która dzia a zmi kczaj co na skór . który nie tylko nawil a. Wydalany jest z moczem i potem. Emolienty ponadto nat uszczaj skór zapobiegaj c parowaniu wody z jej powierzchni oraz wch aniaj wilgo z otoczenia. aby skóra nie traci a swojej naturalnej wilgoci. W kosmetyce mocznik u ywany jest juz ponad 40 lat. substancja przeciws oneczna. a tak e poparzeniem s onecznym.Gliceryna Jest alkoholem. daj ce uczucie jedwabi cie g adkiej skóry. Jest jednym z g ównych sk adników naturalnego czynnika nawil aj cego skór (NMF . a tym samym jej regeneracj . ale ze wzgl du na le kojarz c si nazw nie by zamieszczany w sk adzie produktów. chroni cy przed czynnikami zewn trznymi jak np. nie przenika do skóry.tworzy na skórze niewidoczny opatrunek. ale dodatkowo dba na ró ne sposoby o to.Natural Moisturizing Factor). U ywany w kosmetykach mocznik pochodzi z laboratorium lub fabryki chemicznej. Chroni skór przed przedwczesnym starzeniem. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór . Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Ethylhexyl Methoxycinnamate UV-absorbent. Nie ma w a ciwo ci nawil aj cych.Cyklometikon Lotny silikon. Emolienty pomagaj zatrzyma naturaln wod we wn trzu skóry poprzez wi zanie jej z lipidami skóry oraz poprzez odbudow tych lipidów. Nazwany przez technologoów jako Ähappy emollient´ poniewa czy w sobie funkcje nawil aj ce jak i ochronne. Glycerin. dobrze nawil ona i g adka. uv. szybko wyparowuje matowi c skór . Jego niedobór objawia si sw dz c i uszcz c skór . Dzi ki temu. filtruj ca promieniowanie UVB. Cyclomethicone. u atwia wnikanie sk adników aktywnych w jego g bsze warstwy. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu 42 . Ma w a ciwo ci wyg adzaj ce. W st eniu do 10% przyspiesza podzia komórek warstwy ziarnistej skóry. przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. Propylheptyl Caprylate Emolient to rodek. Wykorzystywany najcz ciej w kremach do twarzy.

nadaj ca skórze mi kko . Emulgator emulsji typu o/w i w/o. Dicapryl carbonate. PP. hamuj parowanie wody ze skóry (powstrzymuj transepidermaln utrat wody). E. Glyceryl stearate (stearynian gliceryny. Persea gratissima oil (olej awokado) Olej z awokado jest bardzo cenionym olejem ze wzgl du na du zawarto witamin: A. UVC!!!) Pentaerythrityl Distearate Zwi zek o w a ciwo ciach nawil aj cych i ochronnych. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem. elastyczno i g adko . UV. aminokwasów i protein. Sodium Stearoyl Glutamate Pochodzenia Naturalnego lub syntetycznego.Butyl Methoxydibenzoylmethane Pochodzenia chemicznego. Nienasycone kwasy t uszczowe od ywiaj skór . oddzia uj przeciwalergicznie. sk ada si z alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego. kremowe i mi kkie emulsje. Stosowany jako emolient . Mimo i jest to rodek promienioochronny mo e wywo a reakcje fotouczulaj ce pod wp ywem wiat a s onecznego. Myristyl Myristate 43 . Olej z awokado zawiera skwalen posiadaj cy w a ciwo ci antyzapalne i antygrzybiczne oraz chlorofil równie przeciwzapalny i agodz cy. regulator konsystencji kosmetyków. aby utrudni przenikanie wiat a Substancja nat uszczaj ca. H. filtruj ca promieniowanie UVA. który ma za zadanie zmi kczy i nawil y naskórek poprzez tworzenie Äfilmu´ na skórze który stanowi barier ochronn . Cetearyl Alcohol Alkohol cetearylowy jest mieszanin alkoholi t uszczowych. F(NNKT). Octocrylene Zwi zek poch aniaj cy promieniowanie o d ugo ci fali od 250 nm do 360 nm.(UVB. B. Jest to emulgator pochodz ce z kok osów i aminokwasów. Bia a. woskowata substancja u ywana jako: zmi kczacz i regulator lepko ci stabilizator emulsji dodatek do przezroczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. Daje stabilne. a tak e poparzeniem s onecznym.protektor. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego) Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów.dikapryl w glanu Zwi ksza lepko produktu oraz jego stabilno . UV-absorbent. substancja przeciws oneczna. K.

I tak e jak gliceryna. stosowanymi do piel gnacji. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. ma s odkawy smak. Uk ady te. Lysine-Lizyna Niezb dna przy budowie bia ek. którego zawarto wywiera wyra ny wp yw na wygl d i elastyczno naszej skóry. oczyszczaj ca i regeneruj ca skór . mleczkach i wyrobach toaletowych.Bia ka proste zbudowane s z aminokwasów po czonych wi zaniami peptydowymi. wyst puj cego w warstwie rogowej. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. jak gliceryna. grypy oraz opryszczki. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. Po dodaniu do kosmetyku ma wi za wod w skórze. w zale no ci od stopnia hydrolizy.. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. lubricant. dzi ki czemu skutecznie zapobiegaj przeznaskórkowej utracie wody (TEWL). pobudza do odnowy. Jej niedobór skutkuje objawami zm czenia i rozdra nienia.hydrolizowane bia ko pszenicy Proteiny (bia ka) s klasycznymi substancjami czynnymi. emolient. solubizer. Sorbitol Sorbit jest. alkoholem.Naturalny ester. ró ni si mi dzy sob zdolno ci wch aniania i zatrzymywania wody. przeciwcia . kremach. nawil a. Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. podobnie jak gliceryna. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. Zawieraj kwas linolenowy (NNKT). Same aminokwasy s ponadto sk adnikiem NMF (natural moisturizing factor).hialuronian sodu Naturalny mukopolisacharyd. Hydrolized wheat protein. powoduje anemi i wypadanie w osów. istotna w okresie rozwoju. Odbudowuj struktury lipidowe. Emulgar. w asno ciami filmotwórczymi i powinowactwem do keratyny naskórka. rozpuszczaj ca nadmiar t uszczu i wydzieliny ojowej. enzymów i przy budowie KOLAGENU. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. 44 . g ównie w mi niach i w ko ciach.Obecna przy wytwarzaniu hormonów. Pozyskiwane z ziaren ry u. Glycosphingolipids Sk adnik skóry. charakterystyczny dla naturalnie obecnych w ludzkiej skórze ceramidów typu I. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki.pochodzenie ro linne. agodzi objawy przezi bienia. Sodium hyaluronate. Wzmacniaj przyleganie komórek. warunkuj cymi trwa o powstaj cego filmu. Butylene Glycol-glikol butylenowy agodzi. Wi kszo protein stosowanych w preparatach kosmetycznych to produkty cz ciowej lub ca kowitej hydrolizy bia ek naturalnych. Substancja nawil aj ca. W kosmetykach ma podobne dzia anie. czyli naturalnego czynnika nawil aj cego.

dotycz wy cznie syntetycznego surowca o tej samej nazwie. W kosmetyce u ywany do bioliftingu.) redukuje TEUL (*Trans Epidermal Urea Loss). Caprylic/capric Triglyceride Emulgator. emolient. solubizer. zw ania porów. mleczkach i wyrobach toaletowych. kremach. Sodium PCA zawarte w kosmetykach eco cosmetics jest pochodzenia naturalnego i przez to jest wy mienitym rodkiem nawil aj cym zalecanym do stosowania przez wszystkie uznane organizacje certyfikuj ce kosmetyki naturalne. glicerolu) przez pó przepuszczalne b ony komórek organizmów ywych. Lactic acid. lubricant.kwas mlekowy Nale y do grupy alfahydroksykwasów i jest otrzymywany dzi ki fermentacji cukru przez bakterie kwasu mlekowego(lactobacillus). Negatywne dzia ania uboczne. Uczestniczy w procesach odnowy tkanek. do rozja niania przebarwie . jako rodek utrzymuj cy odpowiednie pH praparatu. Wzmacnia po czenia mi dzykomórkowe. W przemy le kosmetycznym znalaz zastosowanie jako konserwant. poniewa uelastycznia. 45 . Zwi ksza produkcj akwaporyn AQP3 i AQP8 (Akwaporyny (AQP z ang. które tworz kana y. jak uszkadzanie w osów i wywo ywanie reakcji alergicznych. aquaporin) . Sodium PCA Sodium PCA to naturalny sk adnik ludzkiej skóry wspó odpowiedzialny za utrzymywanie w a ciwej wilgotno ci. Salicornia Herbacea Extract. Kwas mlekowy normalizuje procesy z uszczania naskórka w sposób bardzo delikatny. uczestnicz ce w procesie transportu wody (a tak e niektórych innych cz steczek o podobnych rozmiarach np.integralne bia ka b onowe. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach.soliród zielny Uszczelnia cement komórkowy. sp yca zmarszczki.Najprawdopodobniej jeden z czynników wp ywaj cych w du ej mierze na procesy antykancerogenne w po czeniu z du ymi dawkami antyoksydantów. Jest równie zwi zkiem nawil aj cym.

Absorbuje wod . Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Zastosowanie produktu: » Puder diamentowy polecany jest jako luksusowy dodatek do pudrów do twarzy i innych kosmetyków kolorowych w proszku.dimetikon Pozyskiwany z krzemionek.Caprylic/Capric Triglyceride + Salicornia Herbacea Extract = HYDRASALINOL Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Metoda otrzymywania: mikronizacja. zmniejsza widoczno drobnych zmarszczek i porów skóry. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. Mo e by bez obaw stosowany na kremy z filtrami przeciws onecznymi. Peg-40 Stearate 46 . o ywia i poprawia koloryt skóry. aksamitn g adko (jest bardziej jedwabisty ni sam jedwab w proszku). Cz sto stosowany w kremach do r k i stóp. Jest niekomedogenny (nie powoduje zatykania porów). bezzapachowy proszek. bowiem zatyka pory i utrudnia procesy wydalania oraz wydzielania w skórze. rodek wzmacniaj cy po ysk. przechowywany prawid owo. Dimethicone. Utrudnia wymian gazow w skórze. u atwia rozprowadzanie produktu na skórze. Posta : bardzo drobny. po lizg. Nie jest zwi zkiem toksycznym. Cetearyl methicone Nale y do grupy zwi zków o nazwie cyklometikony.jako rodek nawil aj cy. Doskona y w produktach do opalania. Umo liwia uzyskanie stabilnej emulsji i rozproszenie sk adników. Isohexadecane-izoheksadekan Emolient. w ciemnym i suchym miejscu. który zapobiega utracie wilgoci ze skóry. zmi kcza i modeluje rysy twarzy. Zmieniaj c k t odbicia wiat a sprawia. nawil a. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Podobnie jak cyklometikon zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). Posiada w asno ci zaskórnikotwórcze . bia o-szary. nie traci na jako ci nawet po wielu latach. Trwa o : 2 lata. która dzia a zmi kczaj co na skór . doskonale wch ania si w skór daj c efekt g adko ci. e twarz nie wydaje si by 'p aska'. czyli odpowiednie rozdrobnienie diamentów. Warunki przechowywania: w temperaturze pokojowej. unika bezpo redniego dost pu wilgoci i nas onecznionych miejsc. tworzy na powierzchni skóry delikatny film. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Nadaje skórze wyra nie odczuwan . Ma w a ciwo ci nab yszczaj ce. stosowany w kosmetyce kolorowej i piel ganacyjnej .comedogenne (komedogenne).

Alantoina jest zatwierdzona do u ytku w produktach. wyg adza skór .rodzaj emolientu. W ci gu kilku godzin od wprowadzenia do uk adu wykazuje dzia anie biobójcze. substancja ochronne i eluj ca. Tworzy ochronny. poprawia proces odm adzania komórek skóry i zapobiega wczesnemu pojawianiu si drobnych linii i zmarszczek. Jest stosowana w wi kszo ci preparatów kosmetycznych. w osach. efekt estrogeniczny lub androgeniczny i wywo ywanie alergii. stabilny film na skórze. Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin = FEOG Bardzo szeroki zakres dzia ania zarówno w stosunku do bakterii (gram dodatnich oraz gram ujemnych). tworzenie nitrozoamin. p yny. Allantoin ± pol. paznokciach. dzi ki czemu atwiej wch aniane Steareth-2. Do tej pory nie stwierdzono adnego dzia ania toksycznego. USA. Substancja eluj ca dla fazy wodnej do stabilizacji emulsji. szczególnie dla dzieci i niemowl t. Dodanie oktylogliceryny do fenoksyetanolu wykazuje dzia anie agodz ce wp yw innych sk adników kosmetyków. emulgatory. które s przeznaczone dla bardzo wra liwej i delikatnej skóry. Sodium Polacrylate . Sk adnik reguluj cy lepko w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). fasola. solubilizator .zwi ksza rozpuszczalno s przez skór substancji aktywnych. rodki czysto ci i dezodoranty jak równie i do opalania i produkty do piel gnacji w osów. aden ze sk adników mieszaniny FEOG nie jest tematem dyskusji ze wzgl du na dzia anie uczulaj ce. dro d y i grzybów. Steareth . który jest przezroczysty. steareth-21 Zawarte w oleju palmowym. Produkt dopuszczony jest do stosowania w kosmetykach w Unii Europejskiej. Alantoina Naturalna substancja czynna powstaj ca z kwasu moczowego w korzeniach ro lin (np.Emulgator. Australii i Japonii. Stosowany jako emulgator do produkcji kosmetyków i produktów do higieny osobistej w tym do makija u.20 Regulator lepko ci. poprawia tak e elastyczno skóry. kasztanowiec) o bardzo agodnym dzia aniu nawil aj cym i koj cym. Pochodzenie chemiczne. rakotwórcze. dzi ki czemu dostarcza skórze odpowiednich elementów od ywczych oraz stale nawil a skór . Polimer na bazie sztucznej ywicy i PEG (glikol polietylenowy). Steareth-21 Eter glikolu polietylowego wykonany z kwasu stearynowego.Poliakrylan sodu Poch ania wod w ilo ci 800 razy wy szej ni waga w asna. Pullulan Cz steczki pullulanu mog tworzy cienki film. olejoodporny i nieprzepuszczalny dla tlenu. 47 . wspomaga regeneracj naskórka. soja. agodzi podra nienia skóry. Kanady.

elazo. e skóra jest dobrze nawil ana. Udowodniono. Disodium EDTA rodek pochodzenia syntetycznego. W kosmetykach jest wymiataczem wodnych rodników tlenowych. Citric acid-Kwas cytrynowy Jest to substancja sta a. U yta w kosmetykach zmniejsza g boko zmarszczek. a tym samym je czeniu t uszczu. Acetat witaminy E jest du o stabilniejszy i lepiej akceptowany przez skór ni czysta witamina E. woda w skórze jest lepiej zatrzymywana bez nadmiernego pocenia si skóry i bez zaburzania wymiany gazowej skóry. Jest wa nym produktem przej ciowym w cyklu Krebsa (zwanym st d cyklem kwas cytrynowego). przy piesza gojenie si ran. Krem z zawartoscia do 5% acetatu witaminy E powoduje. e acetat witaminy E w kremie przyczynia si do wyg adzenia skóry. jak pe ni on w naturze jest to surowiec bardziej odporny na si y cinania. Ascorbic acid. Jest naturalnym sk adnikiem ka dego ywego organizmu. Obie formy witaminy E rozpuszczaj si w t uszczach. pe ni wa n rol w metabolizmie. zw aszcza pod wp ywem gor cych promieni s onecznych. Ma tak e w a ciwo ci utrwalaj ce lepko w czasie oraz dzia anie antyoksydacyjne. konsystencji i wygl du produktu. Guma ksantanowa zag szcza i utrwala kosmetyki. krystaliczna. ma wp yw na syntez kolagenu w skórze. Neutralizuje metale ci kie typu nikiel. Witamina E dzia a koj co i agodz co na skór i ewentualne stany zapalne na skórze. Z tego powodu witamina E jest dobrym konserwantem t uszczów nienasyconych.witamina E Witamina E w czystej formie (Tocopherol) jest dosy niestabilna. tlen rodowisko wodne. wysoko cz steczkowy polisacharyd. dzia anie mikroorganizmów. dlatego cz sto u ywa si w kosmetykach acetatu witaminy E. je czeniu t uszczy. Zmniejsza szkodliwe dzia anie promieni s onecznych na komórki skóry. temperatur . Ma dzia anie przeciwutleniaj ce. Natomiast po rozpuszczeniu w wodzie.palmitynian askorbylu To przeciwutleniacz (zwi ksza trwa o produktów) zapobiega zmianom barwy. Forma chemiczna witaminy C.Xanthan gum. Zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów t uszczowych. Ascorbyl palmitate. co jest bardzo dobrze wykorzystywane w kremach. Du e ilo ci kwasu cytrynowego znajduj si w 48 . które na skórze mog yby tak e zje cze . W zwi zku z ochronn rol . Tocopherol. nieodpowienie pH) i atwo ulega rozk adowi trac c swe cenne w a ciwo ci. degradacj UV.wtamina C Witamina C ma posta ó tawych kryszta ków o bardzo kwa nym smaku. stosowany g ównie jako stabilizator. Wydziela rakotwórczy i dra ni cy formaldehyd.guma ksantanowa Naturalny. ma dzia anie wybielaj ce na skór . Stosowany w wi kszo ci produktów do opalania. wiat o. zapobiegaj cy zmianie zapachu. magnez. bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. witamina C w postaci kwasu staje si bardzo wra liwa na czynniki zewn trzne (temperatura. który tworzy si z po czenia witaminy E z sol kwasu octowego. rozpuszczalnych w wodzie. jest wymiataczem wolnych rodników tlenowych. stratom witamin. dlatego bardzo korzystne jest jej stosowanie w kremach przeciws onecznych. W postaci proszku jest stabilny i mo e by przechowywany przez kilka lat.

zosta stworzony aby zwalcza nawet g bokie zmarszczki i uj drnia skór . Poza tym ten sk adnik doskonale przyci ga i gromadzi w skórze wod oraz sk adniki od ywcze.in. b d zastrzegane znakiem towarowym. Kwas cytrynowy pe ni wiele funkcji . dlatego. Dzia anie: Pro-Xylane zdolna jest funkcjonowa we wn trzu ywej tkanki i zespoli si z ni . Zwi ksza produkcj kolagenu. e Pro-Xylane to cz steczka-szczep o bardzo ma ych rozmiarach. Na skal rynkow produkowany jest przez fermentacj cukru za pomoc ple ni Aspergillus Niger. retinolu). s obj te tajemnic . Badania wykaza y. nawet wielokrotnie przewy szaj ce jej w asny ci ar. Wykorzystywany jest g ównie jako regulator kwasowo ci oraz jako sk adnik aromatów. U ywany jest w p ukankach do w osów. w przeciwie stwie do innych sk adników przeciwzmarszczkowych (np.podwy sza aktywno wielu przeciwutleniaczy. czyli zapewni odpowiedni produkcj i g sto tkanek podporowych (kolagenu i elastyny). kiwi. Pro-Xylane jest aktywnym sk adnikiem pomagaj cym skórze przywróci jej substancj budulcow . Parfum Kompozycja sk adników olejków eterycznych. Wzmacnia struktur elu. ale sam nim nie jest.owocach cytrusowych. tonikach. szamponach. Kompozycja zapachowa jest to mieszanina olej ów i rodków k wzmacniaj cych. jego formu a zawiera Pro-Xylane z drzewa bukowego przywracaj cy skórze substancj budulcow . Cz sto kompozycje s strze one przez firmy kosmetyczne. kremach wybielaj cych. co zapewnia jej m odzie czy wygl d.Kompozycja ta decyduje o specyficznym zapachu. 49 . p ukankach do ust. od ywkach do w osów. truskawkach i w wielu innych owocach. e jest to sk adnik bardzo skuteczny m. Ma w a ciwo ci odka aj ce i ci gaj ce oraz przywracaj ce pH. p ynach przeciwpotowych. który jednoznacznie kojarzy si z danym kosmetykiem lub produktem. który zapewnia struktur i przywraca g sto tkanek podporowych skóry. Tak wzbogacona skóra odzyskuje zdolno do regeneracji. Szybko i atwo wi e si ze skór i jest przez ni dobrze tolerowana. by pomóc jej odbudowa w asn substancj budulcow .

palmitic acid. .peg-100 stearate. tocopherol. 32. linalool Aqua (woda) Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. 4.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza. 10. capryloyl salicylic acid. 48.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku. Glycerin (Propantriol 1.2. dimethicone. coumarin. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. 18. 7. imidazolidinyl urea. glycerin. 16. 3. silica. 9. polymethyl methacrylate. 4 7. 20. 35 polyurethane -2. tzn. 21. 26. pomadek i innych produktów kosmetycznych. peg-20 stearate. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania . 43. 28. 15..3) Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. polyacryloyldimethyl taurate. dimethy l mea. cyclohexasiloxane. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. nawil a naskórek czyni c go elastycznym. chlorphenesin. propylene glycol. t -butyl alcohol.Lauroyl lysine.hydroxypropyl tetrahydropyrantrol.cetearyl alcohol. ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. szczególnie emulsji O/W i eli. Woda jest rozpuszczalnikiem. myristic acid. jest stosowana przy produkcji kremów. 27. 23.rosa canina fruit oil. paraffinum liquidum/mineral oil. 34. 31. polyacrylamide. dimethiconol. zawiera du o rozpuszczonych soli. glycine soja oil/soybean oil. 45. parfum/fragrance. najwi cej dwutlenku w gla.glyceryl stearate. cyclopentasiloxane. 2. Aqua 22. 19. jak i w jej g bszych warstwach. g ównie chlorku sodu. Wi kszo wyst puj cej w przyrodzie wody jest "s ona" (oko o 97. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. 11. stearic acid. 40. 25. 24.retinyl palmitate. 42. 50 . 13. 17. 36. butyrospermum parkii butter/shea butter. 33.nawil aj cy skór .zingiber officinale extract/ginger root extract 38. laureth -7. prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil. W wodzie rozpuszczonych jest te wiele gazów. polycaprolactone. Gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . octyldodecanol. jak i mineralnym. g sta.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. ethylhexyl methoxycinnamate. nietoksyczna. 41.38%). 30. methylparaben. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produktów kosmetycznych.1. cera alba/beeswax. Bezbarwna ciecz. 29. 5. oscyluje w granicach 5 . 14. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. C13 -14 isoparaffin. lecithin. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów. propylparaben 46. 12.15%. 39. 6. 8. 44. disodium EDTA. 37. o s odkim smaku.

Stosowany na skórze dojrza ej ogranicza powstawanie zmarszczek. cyclohexasiloxane (cyklopi cio. Chroni preparat przed wysuszeniem Ma w a ciwo ci stabilizuj ce emulsje dodatkowo jest emulgatorem i rodkiem pieni cym w myd ach. Ma w a ciwo ci nawil aj ce i wyg adzaj ce naskórek. witamin A. nasyconych w glowodorów. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. 51 . Ma charakterystyczny delikatny zapach. Umo liwia szybkie i trwa e utworzenie ochronnej warstwy hydrolipidowej skóry. Jest atwo wch aniany przez skór . e skóra jest mi kka. który: w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów jest substancj nat uszczaj c . leków oraz do zmi kczania gumy. jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. W temperaturze pokojowej ma stan skupienia p ynny. wyg adzaj c . Sk adnik. Otrzymuje si go w wyniku hydrolizy t uszczów zwierz cych w wysokiej temperaturze i pod zwi kszonym ci nieniem. sprawia. powoduj c zatykanie porów. Prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil ( Olej z pestek moreli) Olej morelowy jest lekki i delikatny. które otrzymywane s z ropy naftowej. podra nionej.Cyclopentasiloxane. a tak e w mniejszym stopniu w ro linnych. Jest u ywany do produkcji wiec.i cyklosze ciosiloksany) rodki powoduj ce zmi kczanie skóry. Myje i gruntownie oczyszcza skór oraz chroni przed wysuszeniem. Steartic Acid Kwas stearynowy: wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. myde . lekko ó ty. kremów na dzie . Mieszanina p ynnych. Mo e by stosowany do skóry wra liwej. Stanowi podstaw do ma ci. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. u yta w du ych dawkach tworzy t usty film. kwas oleinowy i linolowy. nawil aj c . d ugo a cuchowych. elastyczna i g adka jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. z zapaleniami i suchej. Olej morelowy zawiera nienasycone kwasy t uszczowe. Dzi ki swoim w a ciwo ciom jest stosowany do masa u doros ych jak równie i dzieci. przezroczysty. kosmetyków. zapewniaj c ochron . matuj cych i oczyszczaj cych. Paraffinum liquidum/mineral oil Parafina ciek a lub inaczej olej parafinowy.

nie powoduje uczule .[ Medycyna . u ywanym od setek lat. Cera alba/beeswax Wosk pszczeli: Wybielony na s o cu lub za pomoc substancji chemicznych wosk pszczeli nosi nazw wosku bia ego ( ac. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych.t uszcz ten jest jadalny. Palmitic acid Kwas palmitynowy wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. pomadek. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego. Wosk jest naturalnym emulgatorem.naturalny t uszcz o barwie ó tej lub kolorze ko ci s oniowej Wytwarzane jest z owoców drzewa Karite . Stearynian glicerolu. Cera alba) i jest stosowany np. a tak e w mniejszym stopniu w t uszczach ro linnych (g ównie w oleju palmowym). sk adnik fazy t uszczowej. tensyd.C18H36O2 Butyrospermum parkii butter/shea butter Mas o shea . lipidy. przeciwzmarszczkowy. Bazuje na PEG (glikol polietylenowy). odpowiedzialnym za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z ro linnego kwasu stearynowego. stosowany do maskowania blizn Kuchnia . aby móg by stosowany jako sk adnik kosmetyków. Kosmetyka . zmi kczaj cy skór . U ywany jako: emulgator.Vitellaria paradoxa (Afryka).mas o shea jest szeroko stosowane w kosmetyce. Stanowi w niewielkim stopniu naturaln ochron przed promieniowaniem ultrafioletowym. C15H31COOH Peg-100 stearate Emulgatory. emolienty. jako rodek nawil aj cy.rodek o w a ciwo ciach przeciwzapalnych. Zosta o oczyszczony I przygotowany tak. Sk adnik ten jest rodkiem aktywnie myj cym. stearynian gliceryny wykazuje powinowactwo do skóry. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. 52 . do produkcji kosmetyków Bia y wosk w pastylkach jest bezzapachowy. Jest u ywany jako surowiec do produkcji myd a. koj cy. Stanowi niewidzialna ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. wiec. Pochodzenia ró nego. Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. kremów. w zachodniej Afryce jest u ywany jako olej do sma enia. Przy wyrobie czekolady niekiedy stosowany zamiast mas a kakaowego Dimetikon ( Silikony ) Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. tensydy. regulator konsystencji kosmetyków. Glyceryl stearate Stearynian gliceryny. dzia a zmi kczaj co i nawil aj co.

Innym bogatym ród em witaminy A jest w troba zwierz t. dodatek do prze roczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. Witamina A spe nia wiele wa nych fizjologicznych funkcji. jako rodek eluj cy. w kosmetyce. Silica (Kwas krzemowy. oraz rodek cierny w pastach do z bów. Korzystnie wp ywa na odporno i elastyczno naskórka. Ta jego w a ciwo jest wykorzystywana m. Nie nadaje barwy. Krzemionka nie podra nia. wietnie nadaje si do ka dego typu skóry. wspomagaj cych zwalczanie cellulitu.in. optycznie wyg adzaj c skór . tworz c rodopsyn (purpur wzrokow ) zapewnienie normalnego wzrostu ko ci i z bów przez regulacj aktywno ci komórek tkanki kostnej regulacja wzrostu i funkcjonowania tkanki nab onkowej 53 . Zmi kczacz i regulator lepko ci. bo to naturalny minera . Proszek uzyskany z okrzemek (prawie czysty kwas krzemowy). Poprawiaj c ukrwienie zwi ksza bowiem intensywno dozna i wzmaga erekcj . pomidory i marchew. gdzie stosuje si go w produktach wyszczuplaj co-modeluj cych. 11-cis retinal w pr cikach czy si z bia kiem opsyn . Retinyl palmitate Witamina A G ównym ród em aktywnych form witaminy A w organi mie jest spo ywana z pokarmem pochodzenia ro linnego prowitamina A (g ównie -karoten). a i tak nie powstaje efekt maski. poza tym witamina A znajduje si w nabiale i jajach.: istotna rola w odbieraniu bod ców wzrokowych w siatkówce oka. stabilizator emulsji. Rosa canina fruit oil Wyci g z owoców ró : otrzymywany poprzez estrakcj z dzikiej ró y tonizuje i dzia a agodz co na skór Zingiber officinale extract/ginger root extract Imbir: silnie rozgrzewa i pobudza kr enie.jest bardzo cz stym sk adnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Funkcjami tej witaminy s m. Pochodna witaminy A. W ci gu dnia skór mo na matowi ni wielokrotnie. Nie ma te terminu wa no ci. Krzemionka jest naturalnym absorbentem sebum. Stosowana jako baza przed u a trwa o podk adu. a jedynie matuje. Jest niezwykle lekka (zastosowanie w pudrach). Jej cz steczki odbijaj wiat o. U ywany jako sk adnik pudrów sypkich. wspomaga regeneracj naskórka i skóry w a ciwej .in. nie powoduje uczule .Cetearyl alcohol Mieszanina alkoholi t uszczowych. a zw aszcza tr dzikowej. silika el) Naturalny minera .in. Du o prowitaminy A zawieraj m. Prawdopodobnie dzi ki tym w a ciwo ciom imbir w tradycji azjatyckiej wykorzystywany by jako afrodyzjak. agodzi podra nienia.

Ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium Substancja eluj ca. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Wykorzystywana jest te do leczenia m skiej bezp odno ci. jest substancj tworz c el. cz sto obecny te w kremach piel gnacyjnych i produktach do makija u. nawil aj ca. u ywany jako: regulator lepko ci. w osów i paznokci Tocopherol (witamina E) Otrzymywana z olejów ro linnych. Otrzymywane syntetycznie poprzez przeróbk ropy naftowej. Lauroyl lysine Kombinacja naturalnego kokosowego kwasu t uszczowego (oleju kokosowego) i kwasu aminowego ( leju o ro linnego). Jeden z najcz ciej stosowanych filtrów. Wzmacnia cian naczy krwiono nych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem. Ethylhexyl methoxycinnamate Filtr chemiczny. mia d ycy oraz chorób serca. Zapobiega wolnym rodnikom i przez to wczesnemu starzeniu si skóry. który jest regulatorem lepko ci w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). C13-14 isoparaffin rodek rozpuszczaj cy. Bierze udzia w dostarczaniu sk adników od ywczych do komórek. zmi kczacz EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. lekko rozprowadzaj cy si na skórze. Tokoferol jest g ównym antyoksydantem. który chroni komórki przed utleniaczami.bierze udzia w procesie widzenia i umo liwia rozró nianie barw chroni nab onek uk adu oddechowego przed drobnoustrojami utrzymuje prawid owy stan skóry. wyg adzaj ca. elastyczno i g adko . Daje uczucie g adko ci i mi kko ci na ustach. Pochodzenia chemicznego. nadaj ca skórze mi kko . rodki piel gnuj ce poprawiaj tak e po ysk i struktur zniszczonych w osów Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Disodium EDTA Substancja pochodzenia chemicznego. Jest to sk adnik polepszaj cy wygl d i struktur w osów oraz u atwiaj cy ich stylizacj . a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. Sk adnik. w których R=CH3. Jest to substancja nat uszczaj ca. regulator lepko ci. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. poniewa posiadaj w moleku ach rozga zione a cuchy. Dimethiconol Dimethiconol inaczej dimetikon to nazwa handlowa sylikonów. zaburze mi niowych. Zapotrzebowanie cz owieka wynosi 8-13 mg na dob . naturalny antyoksydant. Pochodzenia chemicznego. Dym tytoniowy sprzyja degradacji witaminy E. zag szczaczem. emolient. które s p ynne. W kosmetykach znajduje zastosowanie jako rzadki lipid. Isoparaffin (izoparafina) to okre lenie w glowodorów. 54 .

substancje eluj ce. Laureth-7 Inna nazwa to PEG-7-Laurylether (niem. Gdy istnieje taka potrzeba jego czas biodegradacji w organi mie mo na przyspiesza poprzez stosowanie jego kopolimerów pofilaktydowych. Czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. o doskona ej odporno ci na promieniowanie UV i warunki zewn trzne. wbudowuje si . S u y tak e jako stabilizator w emulsji o per owym po ysku. substancje antystatyczne. Podra nia skór i b ony luzowe. likwiduj c wiecenie si skóry. Polycaprolactone (polikaprolakton) Polimer ten atwo miesza si z wieloma innymi polimerami i dlatego jest stosowany jako plastyfikatory zwi kszaj cy elastyczno tworzyw sztucznych oraz ich biodegradowalno . Znalaz wiele zastosowa biomedycznych. Substancja bazuj ca na PEG (glikol polietylenowy). dobrze rozpuszczalny w wodzie. kremach. emolient. Monoester kwasu stearynowego z glikolem polietylenowym (PEG sk adaj cym si z 20 grup glikoli polietylenowych). Jest tak e u ywany w po czeniu ze skrobi do wyrobu utwardzalnego tworzywa. Polymethyl methacrylate Kuleczki PMMA (metakrylan polimetylu-polimery akrylu) maj w a ciwo ci matuj ce z du si absorpcji bez efektu wysuszania. Nie nale y stosowa w czasie laktacji i ci y. Polyacrylamide (poliakrylamid) Substancje ochronne. naturalnego kwasu t uszczowego i oksiranu (tlenku etylenu). odpowiedzialn za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów wchodzi w sk ad naturalnego czynnika nawil aj cego. Peg-20 stearate Emulgator. Sk adnik. lubricant.Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. Sk adnik syntetyczny uzyskiwany przez ekstensywn (obszern ) chemiczn modyfikacj kwasu laurylowego. rodek wyst puj cy w postaci klarownej lub lekko m tnej. przyci ga i wi e cz steczki wody w warstwie rogowej skóry jest emulgatorem w emulsjach typu O/W (olej w wodzie). z którego produkowane s jednorazowe talerze czy kubki. humektant. Pochodzenia ró nego. Hydro ele z poliakryloamidu oprócz zastosowania w 55 . Sk adnik u ywany jako emulgator i rodek aktywnie myj cy. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. który: jest substancj aktywnie myj c .) Pochodzenia chemicznego. Octyldodecanol Emulgator. Jest on stosowany do produkcji implantów oraz "samoznikaj cych" nici chirurgicznych. wnika do p aszcza lipidowego. solubizer. Naturalnie bezbarwny o wyj tkowej przezroczysto ci. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. tensyd. mo e by barwiony w celu uzyskania szerokiego zakresu odcieni i kolorów. mleczkach i wyrobach toaletowych. jasno ó tej cieczy o charakterystycznym zapachu. substancje wi ce polimer z grupy poliakrylanów otrzymywany przez polimeryzacje akryloamidu jest masowo wykorzystywany do produkcji elu wykorzystywanego jako podk ad do elektroforezy.

oleist ciecz . Glycine soja oil/soybean oil (olej z nasion soi) Nasiona s bogatym ród em wysokowarto ciowego biologicznie bia ka ro linnego. elazo. Dimetyloaminoetanol DMAE Czynnik otrzymywany w sposób naturalny. Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Przyczynia si do utrzymania d ugotrwa ego efektu liftingu. a tak e w oleju z kokosa i w oleju palmowym Wzór sumaryczny C14H28O2. który przywraca skórze poziom w a ciwego nawil enia i jest wykorzystywany w kosmetyce jako emolient. Ma dzia anie antyoksydacyne. Lecithin Lecytyna jest to grupa ó to-br zowego t uszczu. gliceryna. E. E. magnez. Soja zawiera potas. pobudza w ókna mi niowe. Olej sojowy . miceli. W temperaturze pokojowej jest bezbarwn . Ma nisk rozpuszczalno w wodzie. bezwonn . Lecytyna jest sprzedawane jako suplement diety i do zastosowa medycznych. o s odkawym smaku i wysokiej lepko ci. chroni macierz komórkow i naprawia szkody we w óknach kolagenowych wywo ane przez wolne rodniki. Myristic acid ( kwas mirystynowy) Organiczny zwi zek chemiczny. Zwi ksza wydzielanie acetylocholiny. rodek powierzchniowo czynny. K. fosfor. 56 . W sk adzie zawiera: kwas fosforowy. cholin . g boko od ywia skór . W oleju sojowym w najwi kszej ilo ci wyst puje kwas linolowy. glikolipidy. A i C oraz inne z grupy B. Propylene glycol (glikol propylenowy) Organiczny zwi zek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. PP. kwasy t uszczowe.elektroforezie s tak e u ywane jako zag stnik w przemy le kosmetycznym oraz do produkcji ok adów stosowanych przy leczeniu. B2. czasami jest u ywany jako emulgator. Olej sojowy jest równie znany jako przeciwutleniacz dzi ki zawarto ci wit. Wyg adza lwie zmarszczki i kurze apki. wap . to substancje wyst puj ce w tkankach zwierz t i ro lin (ziaren soi) oraz w ó tku jaj. t uszczu o korzystnym dla organizmu sk adzie. W kuchni. triglicerydów i fosfolipidów. W roztworze wodnym mo e zawiera form liposomów.naturalne ród o wielonienasyconych kwasów t uszczowych. Wyst puje w du ych ilo ciach w nasionach ro lin z rodziny Myristicaceae. nasycony kwas t uszczowy. witaminy B1.

Methylparaben Jest stosowany jako konserwant kosmetyków. oraz p ynach do p ukania ust. Do tego. jako sk adnik do usuwania farby oraz produkt przej ciowy w reakcjach chemicznych. czyli zwi zków wywo uj cych mutacje. albo te 57 . Ester metylowy z kwasu p-hydroksybenzoesowego. rozpuszczalny w wodzie. Konserwant. Znajduje szerokie zastosowanie w przemy le i medycynie. T-butyl alcohol Bezbarwna ciecz lub bia e cia o sta e. rodkach do higieny d oni. a nawet niektórych rodków spo ywczych. jest najprostszym wy szego alkoholu. Konserwanty estrogenne sa równie niebezpieczne dla ch opców. leków. Konserwanty typu parabenów zaburzaj tak e spermatogenez u m czyzn. Ale. Ze wzgl du na swoje w a ciwo ci przeciwbakteryjne i bakteriostatyczne jest szeroko stosowany jako. napojach. Wzór sumaryczny C3H8O2 Glikol propylenowy mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . w okresie ci y i karmienia (laktacji). U ywany jako: konserwant o bardzo szerokim spektrum dzia ania. przeciwgrzybiczne. Istniej doniesienia o onkogennym (rakotwórczym) wp ywie parabenów. jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. a wi c klasyfikowane jako leki do stosowania miejscowego przez WHO.in. rodek konserwuj cy w wielu produktach spo ywczych. W odró nieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny. farmaceutycznych i produktach higieny osobiste. Methylparaben jest stosowany w piel gnacji skóry oraz wchodzi w sk ad preparatów odm adzaj cych. *** Methylparaben ma w a ciwo ci estrogenne. Nale y do mutagenów. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: pastach do z bów. U ywany jest jako rozpuszczalnik. w wielu innych kosmetykach. dlatego nale y wystrzega si stosowania produktów zawierajacych parabeny w razie zaburze hormonalnych zwiazanych z nadmiarem estroge nów. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w etanolu. jest on o wiele mniej uczulaj cy ni s ynne parabeny. czy ogólnie w rodkach czysto ci. którzy w okresie rozwoju s szczególnie wra liwi na zaburzenia hormonalne.Jest rozpuszczalny m. zw aszcza w rozwoju raka sutka. Dzia anie przeciwbakteryjne. a ten ju jest silnym alergenem. kiedy to rozwijaj si cechy m skie. Dlatego nie zaleca si wcierania kosmetyków w skór piersi. Ma antybakteryjne w a ciwo ci. Imidazolidinyl urea Sk adnik pochodzenia chemicznego. Niekorzystne jest równie antagonizowanie dzia ania androgenów w okresie rozwoju u ch opców. z imidazolidinyl urea wydziela si formaldehyd. Jest centralnie dzia aj ce leki zwiotczaj ce mi nie stosowany w leczeniu bólów mi ni i skurcze. dlatego mo emy go spotka w produktach on nazwie "hipoalregiczny". U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. w wodzie. acetonie i chloroformie.

najlepiej nie stosowa w ogóle takich kosmetyków. Pobudza procesy eliminacji szkodliwych metabolitów. metyl-. który czuje si po uwolnieniu alkoholu. tymiankowym. W postaci naturalnej mo na go znale w substancji wielu ro lin i niektórych owadów. farmaceutyków i ywno ci. mimo e jest produkowany syntetycznie do wykorzystania w produkcji kosmetyków. bardzo lotne. butyl.lub izobutylparaben. Jest jednym z najcz ciej u ywanych konserwantów w kosmetykach. Posiada w a ciwo ci przeciwbakteryjne. Ulega kumulacji w skórze i w w z ach ch onnych. odpr aj ce. Jest szeroko stosowany w kosmetyce jako rodek konserwuj cy przeciw bakteriom i grzybom. Jest trudno rozpuszczalna i jako jedyna z grupy kumaryn nie fluoryzuje w wietle UV. propyl-. nale cy do afrodyzjaków. Oczywi cie niebezpieczne staje si codzienne u ywanie balsamów do cia a zawieraj cych. zwi ksza ukrwienie. Jest równie dodawany do kredek. e dzia a szkodliwie na w trob . Posiada podobne w a ciwo ci jak metylparaben. prowadz c do jej uszkodze . Linalool Jest naturalnie wyst puj cym terpenem. wy szym alkoholem o jednym lub dwóch wi zaniach podwójnych w a cuchu. w znacznej ilo ci w olejku lawendowym. od ywki i filtry przeciws oneczne). Jest zwi zkiem. Wszystkie substancje z grupy parabenów uwa ane s za najmniej dra ni ce. C10H12O Coumarin rodek zapachowy. C10H18OH 58 . Parfum/fragrance rodek zapachowy. Zastosowany miejscowo rozgrzewa i dzia a przeciwbólowo. rozlu niaj ce mi nie. poniewa ma sta y poziomu pH. niestety stwierdzono. rodek zapachowy imituj cy zapach konwalii. szerokie spektrum dzia ania i jest rozpuszczalny w wodzie. daj ce pi kny zapach. który powstaje podczas suszenia surowców ro linnych zawieraj cych glikozydy kwasu o-hydroksycynamonowego. Kumaryna jest lotn substancj i nadaje tym surowcom charakterystyczny zapach suszonego siana. aromatyzuj cy. Propylparaben to typowy konserwant. Substancje w mieszaninie. Bezbarwna oleista ciecz. przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. ele pod prysznic. C8H8O3 Propylparaben Propylparaben to ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego. daje uczucie lekko ci i wie o ci. zw aszcza w stosunku do kosmetyków. Wyst puje w olejkach.nawil aj ce (szampony. Kumaryna wykazuje w a ciwo ci spazmolityczne. ma tak e dzia anie uspokajaj ce. kolendrowym i ró anym. maskar i cieni do powiek. które s na bazie wody .

stabilizuj cy struktur kosmetyku.disodium edta 7. benzophenone-3 8. cucumis melo extract 3. Sk ad: 1. propylene glycol 17. nie je czeje.helianthus annuus seed oil 13. CI42090. paraffinum liquidum 14. CI 19140 21. dmdm hydantoin 9. Aqua Jak wy ej. Jest to ester zmi kczaj cy i u atwiaj cy zmieszanie sk adników kosmetyku. Rozpuszczalnik.glyceryl stearate citrate 5. parfum 6. aqua 2. a subtelny zapach melona zapewnia uczucie od wie enia. która tworzy cienk warstw (s u c zatrzymaniu wilgoci i wspomaganiu wzrostu keratynocytów) i atwo przenika przez skór .sodium polyacrylate 15. Pozostawia przyjemne uczucie zadbanej i g adkiej skóry.sodium hyaluronate 4. U atwia rozprowadzenie kosmetyku. Isopropyl palmitate (palmitynian izopropylu) Pochodna kwasu palmitynowego z oleju orzecha kokosowego. doskona a substancja nawil aj ca.BHT 18. isopropyl palmitate 10. Zawiera tak e prowitamin B5 i kwas hialuronowy. triethanolamine 20. Glycerin 59 . sk adnik rozpuszczaj cy inne sk adniki.Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon Opis produktu: Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon w delikatny sposób piel gnuje skór . Wzbogacony naturalnym wyci giem z owoców melona. pestek winogron i s onecznika atwo si rozprowadza na skórze i szybko wch ania.iodopropynyl butylcarbamate 19.panthenol 16. glycerin 11.vitis vinifera seed oil 12.

Bezbarwna ciecz. e skóra jest mi kka. Zalecany jest do wszystkich typów skóry a przede wszystkim do t ustej i zanieczyszczonej. jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. Dzi ki swoim w a ciwo ciom piel gnacyjnym sprawdza si w kosmetykach dzia aj cych przeciwko pierwszym zmarszczkom. pomadek i innych produktów kosmetycznych. zwi kszaj ca nawodnienie skóry.nawil aj cy skór . Helianthus annuus seed oil (olej ze s onecznika) Olej o zapachu wie ego s onecznika. U yta w du ych dawkach tworzy t usty film. nasyconych w glowodorów. zanieczyszczonej i mieszanej. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produ któw. Jest z grupy olejów schn cych.15%. przeciwzapalne i normalizuj ce. nie pozostawia t ustego filmu. Znakomicie nadaje si do robienia kremów lekkich dla cery t ustej. o s odkim smaku. Doskonale si wch ania.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza nawil a naskórek czyni c go elastycznym.jest substancj nat uszczaj c .przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. nietoksyczna. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. które otrzymywane s z ropy naftowej. szczególnie emulsji O/W i eli. Nie jest szkodliwa. Kosmetycznych gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . . . zapewniaj c ochron . Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. Panthenol (Pantenol) 60 . d ugo a cuchowych. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. powoduj c zatykanie porów. Vitis vinifera seed oil (olej z winoro li prawdziwej) Dzia a tonizuj co na skór .w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów . Sodium polyacrylate (poliaspartam sodowy) Substancja przyci gaj ca do skóry wod . Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania. Sk adnik.Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. zmi kcza i wyg adza skór . Paraffinum liquidum (Parafina p ynna) Pochodzenia chemicznego. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów jest stosowana przy produkcji kremów.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku. sprawia. Ma dziaanie przeciwrodnikowe. uelastycznia naskórek. który: . Mieszanina p ynnych. nawil aj c . elastyczna i g adka. g sta. jak i w jej g bszych warstwach. wyg adzaj c . oscyluje w granicach 5 .

Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. -w wielu innych kosmetykach. Dobrze nawil ona warstwa rogowa naskórka staje si bardziej przepuszczalna dla substancji czynnych. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. czy ogólnie w rodkach czysto ci. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z kwasu cytrynowego oraz ro linnego kwasu stearynowego. Ma silne w a ciwo ci goj ce w uszkodzeniach skóry i b on luzowych. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. Jest naturalnym sk adnikiem oczyszczaj cym. Benzophenone-3 61 . Nie dzia a szkodliwie. zmi kczacz. zw aszcza w osowatych.Wyst puje w dwóch odmianach izomerycznych L-pantenol i D-pantenol. witamin. mikro. U ywany jako regulator lepko ci. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. Disodium edta = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: -pastach do z bów. ale u niektórych osób mo e powodowa podra nienie i wyprysk. C i A. nadmiernie wysuszon . Ekstrakt z melona zawiera tak e niewielk ilo kwasów owocowych. oraz p ynach do p ukania ust. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. Parfum rodki zapachowe. poprawia elastyczno . Witamina K i witamina C maj wp yw na prawid owe funkcjonowanie naczy krwiono nych. Sodium hyaluronate (Hialuronian sodu) Naturalny mukopolisacharyd. Glyceryl stearate citrate (stearynian glicerolu cytrynian) Naturalny emulgator. . odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. -jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. Wyg adza. Ma w a ciwo ci emoliencyjne i nawil aj ce.i makroelementów.rodkach do higieny d oni. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. D-pantenol jest aktywny biologicznie. uj drnia. Propylene glycol (Glikol propylenowy) Mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . zmi kczaj cym i wyg adzaj cym. Podra nia skór i b ony luzowe. Nie stosowa w czasie laktacji i ci y. Silnie stymuluje wzrost i odnow komórek zw aszcza w naskórku i skórze w a ciwej. agodzi podra nienia i stany alergiczne. Cucumis melo extract (Ekstrakt z melona) Jest bogatym ród em wysokoenergetycznych cukrów. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. w tym szczególnie K.

Dodawana do kremów. BHT (Butylowany Hydroksytoluen) antyutleniacz BHT BHT . W kosmetologii jest uwa ana za substancj przeciwzaskórnikow i oczyszczaj c . toników. nierozpuszczalny organiczno-syntetyczny pigment. Zapobiegaj cy psuciu si wielu produktów ywno ciowych. owrzodze . oczyszczaj co. przeciwtr dzikowo. Chroni przed zepsuciem przez mikroorganizmy i utrzymuje dany produkt w jak najlepszym stanie jako ciowym.butylohydroksytoulen. leków i kosmetyków. kwas cytrynowy. oparze . rodkach i kosmetykach do piel gnacji ust. przy piesza procesy odnowy i regeneracji skóry. BHT jest z powodzeniem zast powny przez naturalny antyoksydant w postaci olejowego ekstraktu z rozmarynu. Zwi zek halogenoorganiczny. Formaldehyd powoduje szybkie starzenie skóry i jest silnym alergenem. Podejrzany o podobne dzia anie jak hormony. T uszcze te reaguj z tlenem ju w temperaturze pokojowej reakcj inicjuje wiat o oraz ladowe ilo ci metali ci kich. Jest natomiast niezast pionym stabilizatorem wprowadzonych do formulacji kosmetycznej polifenoli z ekstraktu z zielonej herbaty. Dmdm hydantoin (Hydantoina MDM) Cz sto stosowany w kosmetykach zwi zek utrwalaj cy. Obecnie. dopuszczony do zabarwiania artyku ów spo ywczych. detergentów. CI42090 62 .(Oksybenzon) Pochodzenia chemicznego. CI 19140 ó ty. Triethanolamine Alkohol alifatyczny o wzorze sumarycznym N(CH2CH2OH)3. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem i poparzeniem s onecznym. Blado ó ty proszek. Na skór dzia a nawil aj co. ma ci.EDTA. filtruj ca promieniowanie UVA i UVB. Jest stosowana w profilaktyce oparze s onecznych i radiologicznych. Pochodny od formaldehydu . Zwi ksza przep yw krwi przez naczynia skórne. przeciwzaskórnikowo. UV-absorbent rozpuszczalny w t uszczach. Wg rozporz dzenia o kosmetykach dopuszczalne st enie 0. W czasie bada wykaza swoj obecno w mleku matki. mleczek. Substancja przeciws oneczna. Jest wch aniany przez skór . Iodopropynyl butylcarbamate (Butylokarbaminian jodopropynylowy) Substancja pochodzenia chemicznego.to antyutleniacz dla preparatów kosmetycznych (g ównie typu W/O) zawieraj cych ro linne i zwierz ce t uszcze. Od dawna jest podejrzewany o wywo ywanie raka. mietanek. Mo e wywo ywa podra nienia. poprawia ukrwienie skóry. U osób wra liwych mo e wywo a alergie.mo e w produkcie lub na skórze uwolni formaldehyd. w terapii odle yn. zmi kczaj co. BHT stosowany jest jako substancja opó niaj ca ich autooksydacj .05% oraz niedopuszczony do stosowania w: rodkach do higieny jamy ustnej. U ywany jako konserwant. Dzia a synergistycznie z sekwestrantami .

Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0. PEG ± glikol polietylenowy. produktach do golenia. borówkach. jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. cynamonie. Wa na jest natomiast ochrona przed wiat em. nie wymagaj konserwowania. nie przet uszczaj c skóry. sól sodowa kwasu benzoesowego. szamponach. które nie je czej . PEG ± 8 PEG. do piel gnacji skóry. PEG jest dobrze tolerowan substancj . Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. Sodium Benzoate (benzoesan sodu) Zwi zek organiczny. Wykorzystywana jest w wielu ró nych produktach. makija u.: urawinach. PEG ± 7 Glyceryl Cocoate Po czenie glikolu polietylenowym i estru glicerolu (pochodz cego z oleju orzecha kokosowego) tworz ce rodzaj sacharozy (cukier) wyci gu. Stearyl Alkohol Alkohol stearylowy lub inaczej oktadekanol-1 Powoduje z uszczanie si i odbudow nowej warstwy naskórka. krystaliczne cia o sta e. PEG o masie do 600 Daltonów wyst puje w postaci p ynnej. czasami alergizuj cy.Pigment zamkni ty w oczkach krzemionkowych. od ywkach do w osów i dezodorantach. 63 . mleczek. a zarazem jest to rodek zmi kczaj cy naskórek. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsumenta w trakcie u ycia. rodek powierzchniowo czynny. W warunkach standardowych to bia e. Emulgator. zmi kczaj cy. C18H37OH Laureth ± 4 Emulgator stosowany w produkcji kremów. PEG Polietylenowany polimer tlenku etylenu (piloethylene glycol). w tym rodkach do k pieli. Syntetyczny niebieski barwnik. oczyszczania skóry. liwkach. które by y wymagane na pierwszym kolokwium: Cycolhexasiloxane (cyklosze ciosiloksan) ± rodek powoduj cy zmi kczanie skóry .1%) w produktach naturalnych takich jak np. E211. lotionów O/W i W/O. Dodatkowe sk adniki. Przez rozcie czenie z wod mo na uzyska roztwory o dowolnej konsystencji. Dobrze rozpuszcza si w wodzie (w temperaturze 20°C 55 g na 100 cm ). do 1000 w postaci wosku i od 4000 w formie wosku twardego.8 znalaz a zastosowanie jako substancja rozcie czaj ca i wi ca wilgo .

cho oprócz dawania uczucia ulgi nie ma adnych w asno ci leczniczych. Jest on jednym ze sk adników wielu olejków eterycznych innych ro lin. Mentol jest wyodr bniany g ównie z mi ty pieprzowej i innych gatunków mi ty. posiada 8 izomerów optycznych. tensydsubstancja powierzchniowo czynna. Glycol Distearate U ywany jako zm tniacz. U ywany jako: substancja aktywnie myj ca. o ostrym. Glycol Stearate. p yny do mycia naczy itp. podwy szaj cy lepko . a 4 zosta y otrzymane na drodze syntetycznej (tzw. Otrzymywany przez dzia anie wodorosiarczków litowców na kwas chlorooctowy. Jest te stosowany jako jeden ze sk adników wielu kompozycji zapachowych stosowanych w kosmetyce. ig owe kryszta ki. stosowany w szamponach i p ynach k pielowych. Magnesium Stearate). Stosowany do produkcji p ynów do trwa ej ondulacji na zimno.4R. nazwa systematyczna: 2-izopropylo-5-metylo cykloheksanol) alkohol z grupy terpenów. Miesza si z woda. atwo utlenia si zw aszcza w obecno ci ladów miedzi. S abo rozpuszczalny w wodzie. Bezbarwna ciecz o przykrym zapachu. Glycol Distearate. o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np. Mentol Wzór sumaryczny: C10H20O. W temperaturze pokojowej tworzy bia e. Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo . papierosy.3R. dobrze rozpuszcza si w polarnych rozpuszczalnikach organicznych.Cocamidopropyl Betaine agodny rodek powierzchniowo czynny. p ynach do piel gnacji i makija u. e posiada on a 3 centra chiralno ci. manganu. który wyst puje w mi cie pieprzowej. Jest stosowany w specyfikach wspomagaj cych leczenie przezi bie i kataru .. przypominaj cym mi t pieprzow . Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate. Jest te dodawany do ma ci na ból mi ni. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie. neomentol). Mentol posiada w asno ci znieczulaj ce i zmniejszaj ce podra nienie b on luzowych. Jego wdychanie lub spo ywanie daje szybko odczuwalne wra enie ch odu i wie o ci. aromatyzuje si nim chusteczki higieniczne. proszki do prania. przenikliwym zapachu. Thioglycolic Acid Kwas tioglikolowy. . stosowany masowo w przemy le kosmetycznym i pomocnicznych rodkach farmaceutycznych. która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Najsilniejsze w asno ci zapachowo-znieczulaj ce posiada izomer o konfiguracji absolutnej 1S. Ze wzgl du na to. z których 4 wyst puj w naturze. alkoholem etylowym i eterem dietylowym.Polyquaternium ± 10 Bialy ziarnisty proszek o zapachu aminy. Pochodzenie: przewa nie pochodzenia ro linnego. Jest to polimer. elaza. W kosmetykach i produktach higieny osobistej jest u ywany g ównie w produktach do piel gnacji w osów. Carrageenam 64 .

Salicylic Acid (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Emulgator aktywnie myj cy. 2% karagenu w goracej wodzie tworzy kisielowaty el. g ównie soli. Bezbarwny. Sodium Chloride (chlorek sodu NaCl) Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn . Krystalizuje w uk adzie regularnym. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . tensydy. Powoduje. zaczerwienie i wi d skóry. rodki owierzchniowo czynne. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. do piel gnacji w osów. 65 . bardziej spr ysta. stosuje si go te do wyrobu mi kkich myde . odpowiedzialny za gruntowne oczyszczenie skory i w osów. Mieszanka sk adników syntetycznych uzyskiwanych z ropy naftowej i tlenku etylenu. Stosowany jako rodek susz cy i biel cy. nawil aj cych. jednak o niewielkim st eniu maksymalnym. W kosmetykach karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. Polisorbaty s t uste p yny pochodne od PEG-ylated sorbitanu (pochodna sorbitolu) estryfikowane z kwasów t uszczowych. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. S one cz sto u ywane w kosmetykach do rozpuszczania olejków eterycznych na bazie wody produktów. C 12-15 Pareth ± 3 Emulgatory. jako stabilizator w szamponach. w syntezach organicznych jako mocna zasada. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. e skóra staje si g adsza. pochodzenia chemicznego. Podobnie jak agar-agar uzyskuje si go po przez ekstrakcje gor ca wod czerwonych alg morskich Eucheuma. s abo higroskopijn . U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Butylphenyl Methylpropional Sk adnik nadaj cy zapach. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. 3-5% tworzy stabilny el. wp ywa dezynfekuj co. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego. Polysorbate 60 Polisorbaty s emulgatory. Mo e silnie dra ni skór . W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. produktach do k pieli.wie ym zapachem. nazywana w mineralogii halitem. stosowany te w p ynach po goleniu. zapachowych i mleczkach. dobrze rozpuszczaln w wodzie. Podra nia gruczo y ojowe i potowe Potassium Hydroxide Wodorotlenek potasu jest nieorganiczny zwi zek z formu y K OH. kwiatowo.Karagen. stosowany do otrzymywania innych zwi zków potasu. bazuj ca na PEG. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. do poch aniania dwutlenku w gla i pary wodnej z powietrza.

czyli sól kuchenna. Im wy sze jest pH tym elowanie zachodzi atwiej. oleista ciecz. Jest do dobrze rozpuszczalny w wodzie. Alkohol cetylowy nadaje im po lizg.przydaje si przy kostkach do masa u. rodek odstraszaj cy owady. przed u a wch anianie olejów 66 .5. Cetyl alkohol Alkohol cetylowy nawil a. Roztwory gumy guar cechuje: dobra lepko przezroczysto pseudoplastyczno brak granicy odkszta calno ci elastyczno .polisacharyd o rozga zionej budowie i wyj tkowo wysokiej masie cz steczkowej. Fenoksyetanol to organiczny zwi zek chemiczny. Jest to rodek bakteriobójczy (zwykle u ywane w po czeniu z czwartorz dowymi zwi zkami amonowymi). elowanie gumy guar wywo uje obecno jonów boranowych lub kationów. dzia a antyseptycznie. Guar Guma guar . takich jak kremy do skóry i filtry przeciws oneczne. Stosowany jest w wi kszo ci kosmetyków ze wzgl du na powy sze w a ciwo ci a tak e ze wzgl du na odczucie na skórze ± kremy bez niego s bardziej t pe ± tzn. Alkohol cetylowy jest stabilizatorem emulsji (nie jest emulgatorem cho sam z wod si emulguje tworz c emulsje W/O). Jest równie stosowany jako utrwalacz do perfum.5 do pH 10. poprawia rozczesywanie w osów U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów. Wykazuje bardzo du stabilno w szerokim zakresie pH bo a od warto ci 3. zag szcza. zbyt szybko si wch aniaj . Dzia a antystatyczne. Jest on równie najbardziej powszechn sol . Jest to bezbarwna. farb i ywic. zag szczaj cy oraz stabilizuj cy produkty. Obni aj c warto pH poni ej 7 obserwuje si przej cie z elu do zolu. Stapiany z mas ami podnosi ich temperatur topnienia .Hydrohypropyltrimonium Chloride G ównie jest pochodzenia ro linnego. Emulgator. cz sto wykorzystywany w dermatologicznych produktach. przy czym ele te s termoodwracalne. Stosowany jest w ilo ciach do 30%. Phenoxyethanol Najbardziej znan nieorganiczn sol chlorkow jest chlorek sodu. pozostawiaj c warstewk fazy wodnej. rozpuszczalnik dla niektórych barwników. wyg adza skór .

delikatnych. Propyle glycol 9. Benzyl alcohol 6. Hexylene glycol 35. Magnesium laureth ± 8 sulfate 31. Salicylic acid 4. jak i mineralnym. Nie obci a w osów Sk ad kosmetyku: Aqua/water 17. Isopropanolamine 13.Sodium chloride 20. Parfume/fragrance AQUA (woda) Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym.Sodium hydroxide 30. Sodium laureth-8 sulfate 23. Glycerin 21.Saccharum officinarum extract/sugar cane extract 11. Magnesium oleth sulfate 2.Szampon wzmacniaj cy Garnier Fructis Volume Restructure Lekka kremowa konsystencja dla w osów cienkich. 2 -oleamido-1. os abionych i bez obj to ci. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. Woda jest rozpuszczalnikiem. Camellia sinensis extract/ camellia sinensis leaf extract 5. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. Paradoksalnie. a co za tym idzie ± m odsz .Sodium oleth sulfate 27. Niacinamide 24.3-octade canediol 10. 67 . Citric acid 16. Wzmocnione i odbudowane w osy nabieraj obj to ci od wewn trz i staj si lekkie i mi kkie w dotyku.Cocamide mipa 25. Pyrus malus extract/apple fruit extract 14.Disodium cocoamphodiacetate 19. Carbomer 32.hydroksypropyltrimonium chloride 29.Sodium laureth sulfate 18.Hydroksypropyl guar 28. Nie zawiera silikonu i parabenu. Citrus medica cimonum peel extract/lemon peel extract 34. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. Glycol distearate 22. 3 -octadecaneoliol 12. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. Polyquaterminum ± 30 3. Linalool 7. Pyridoxine HCL 15. Panax ginseng exstract/ p anax ginseng root extract 8. przez co skóra wygl da na j drniejsz .Butylphenyl methylpropional 33. Sodium benzoate 26.

SODIUM LAURETH SULFATE (Lauretosiarczan sodowy)
Jest to zwi zek powierzchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. Zwi zek oksyetylenowany, to znaczy, e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu, które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ), ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. Ponadto lepiej rozpuszcza si w wodzie. W szamponach, które s przeznaczone do w osów t ustych stosuje si du e st enie tego sk adnika.

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE
Sk adnik myj cy, u ywany jako agodny detergent.

SODIUM CHLORIDE (chlorek sodu NaCl)
Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn , dobrze rozpuszczaln w wodzie, jednak o niewielkim st eniu maksymalnym, s abo higroskopijn . Krystalizuje w uk adzie regularnym. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna, nazywana w mineralogii halitem. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Powoduje, e skóra staje si g adsza, bardziej spr ysta. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j , wp ywa dezynfekuj co, od wie aj co i wyg adzaj co na skór .

GLYCERIN (Gliceryna)
Jest alkoholem, przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. Szeroko stosowana w kosmetyce. Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór .

GLYCOL DISTEARATE
U ywany jako zm tniacz. Jest to polimer, o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np.. Glycol Stearate, Magnesium Stearate). Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo , która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate, Glycol Distearate. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie.

SODIUM LAURETH-8 SULFATE (Lauretowy siarczan sodu)
Jest to alkoholowa forma z Sodium-Lauryl-Sulfate. Sodium laureth-8 sulfate - jest odrobin mniej dra ni ca, mo e jednak doprowadzi do silnego wysuszenia. Obydwa rodki w szamponach i rodkach czyszcz cych

68

mog poprzez reakcje z innymi zawarto ciami budowa kancerogenne azotany i dioksyny. Nawet przy jednorazowym u yciu szamponu mog wi ksze obj to ci azotanów dosta si do krwiobiegu.

NIACINAMIDE (Niacyna) NIACINAMIDE (Niacyna)
Niacyna wspó dzia a z ryboflawin i tiamin w procesach metabolicznych. Jako sk adnik koenzymów niacyna uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w organizmie. Uczestniczy w procesach regulacji poziomu cukru we krwi, w regulacji poziomu cholesterolu w organi mie, w regulacji przep ywu krwi w naczyniach czy te w utrzymaniu odpowiedniego stanu skóry. Wspó dzia a w syntezie hormonów p ciowych (estrogeny, progesteron). Niacyna nie jest magazynowana w organi mie ludzkim a jej nadwy ki zostaj wydalone z moczem, dlatego te w bie cej diecie musz znajdowa si odpowiednie ilo ci witaminy PP.

COCAMIDE MIPA
Jest to ó tawa ciecz, stosowana jako rodek powierzchniowo czynni a tak e w produktach do oczyszczania skóry g owy i w osów.

SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/SUGAR CANE EXTRACT
Naturalne alfa-hydroksy kwasy z jagody, trzciny cukrowej, klonu cukrowego, pomarara czy i cytryny. Zwi ksza witalno cebulek w osowych, zmniejsza wypadanie w osów, zapobiega podra nieniom skóry g owy. Zamienne stosowany jest wyci g cukrowy (sugar cane extract).

SODIUM BENZOATE (benzoesan sodu)
Zwi zek organiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, E211. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsu menta w trakcie u ycia. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. W warunkach standardowych to bia e, krystaliczne cia o sta e. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0,1%) w produktach naturalnych takich jak np.: urawinach, borówkach, liwkach, cynamonie.

SODIUM OLETH SULFATE (Siarczan sodu oleth)
Bezwodny - który tworzy bia e kryszta y topi ce si w 884°C. Bezwodny siarczan sodu jest silnie higroskopijny i jest cz sto stosowany jako rodek susz cy. Nie wyst puje w naturze - otrzymuje si go przez wypra anie siarczanu uwodnionego. Jest sk adnikiem stosowanym w szamponach do w osów suchych i zniszczonych.

69

HYDROKSYPROPYL GUAR
Otrzymywany z ziaren india skiego drzewka. Przewa nie wyst puje w postaci sproszkowanej. Wzmacnia w osy i u atwia ich rozczesywanie.

HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
G ównie jest pochodzenia ro linnego. Dzia a antystatyczne, poprawia rozczesywanie w osów. U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów.

SODIUM HYDROXIDE (wodorotlenek sodu)
Wzór chemiczny: NaOH. Jest to zwi zek nieorganiczny, bardzo silna zasada. Sk adnik reguluj cy odczyn produktu ±regulator kwasowo ci. W kosmetyce wodorotlenek sodu stosuje si do wyrobu myde .

MAGNESIUM OLETH SULFATE (siarczan magnezu)
Epsomit, bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie i glicerolu, nierozpuszczalna w alkoholu, temperatura topnienia 1124C. Siarczan magnezu wchodzi w sk ad wielu minera ów (np. kizerytu, kainitu) i wód mineralnych. Tworzy hydraty. Siedmiowodny MgSO47H2O nosi nazw soli gorzkiej (lub angielskiej) i jest stosowany jako rodek przeczyszczaj cy, lek przeciwt cowy, odtrutka na strychnin .

POLYQUATERMINUM ± 30
Jest kationowym polimerem u ywany w produktach do stylizacji w osów, pianki p yny, ele, szampony, od ywki. U atwia rozczesywanie w osów, poprawia obj to fryzury. SALICYLIC ACID (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Mo e silnie dra ni skór . W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego.

70

71 .3-OCTADE CANEDIOL Jest to substancja. lakierów i epoksydowych pow ok ywicznych. 2-OLEAMIDO-1. Zwi zek organiczny o wzorze C 6 H 5 CH2 OH. otrzymywan z ropy naftowej. szampony i p yny. Stosowany w leczeniu bólów g owy. g ównym celem jest zwalczanie wolnych rodników w organi mie. Linalool stosowany jest jako zapach w el do higieny i czyszczenia. Jest naturalnie wyst puj cym terpenem w wielu kwiatach i ro linach przyprawowych. Jest ciecz oleist . Cz sto dodaje si roztwory do wlewów do ylnych leków jako rodek konserwuj cy. Substancja rozpuszczalna w wodzie. podobn do gliceryny. Cz ciowo rozpuszczalny w wodzie. Linalool jest u ywany przez profesjonalistów jako szkodników pche i owadobójczy. hiacyntowy). BENZYL ALCOHOL Pol. rosn w kszta cie parasola. Chroni przed chorobami przewodu pokarmowego i uk adu oddechowego. Stosowany w kosmetykach do pi l g nacji skóry i w osów opó nia proces starzenia si skóry oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek i tr dziku. Ma przyjemny zapach (kwiatowy. ja minowy. detergenty. bezbarwna i bezwonn . PANAX GINSENG / PANAX GINSENG ROOT EXTRACT (wyci g z e szenia lub jego korzenia) Funkcja: produkt zwi kszaj cy odporno organizmu. która zosta a opatentowana jako sk adnik przeciw wypadaniu w osów. ze wzgl du na jego w a ciwo ci bakteriostatyczne. w tym myd a. LINALOOL Funkcja: substancja zapachowa. z ego trawienia i poprawia samopoczucie. PROPYLE GLYCOL (Glikol propylenowy) Stosowany w wielu kosmetykach jako rozpuszczalnik. stosowanych w myd ach. Kwiaty s ó te lub fioletowe. Jest równie prekursorem wielu estrów. Alkohol benzylowy jest u ywany ogólne jako rozpuszczalnik do farb. czarne jagody pó nym latem. konserwant. blokuje dzia anie substancji rakotwórczych. perfumach.CAMELLIA SINENSIS EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT (ekstrakt z zielonej/czarnej herbaty) Ekstrakt z zielonej herbaty jest bogaty w bioflawonoidy. Jest bylin o mi sistym zgrubia ym korzeniu. bezbarwna ciecz o agodnym przyjemnym zapachu. z nutk pikanterii). Wyci g z korzenia e -szenia uwa ny jest za jeden z najskuteczniejszych sk adników preparatów odm adzaj cych skór . Wyst puje w ró nych olejkach eterycznych (np. ca kowicie rozpuszczalny w alkoholach i eterze dietylenowym. zamienij si w okr g e. alkoholu i acetonie. Alkohol benzylowy (BN) Funkcja: rozpuszczalnik.

Zapobiega tworzeniu si rozst pów poprawia wygl d cellulitu i koloryt skóry. Znajduje zastosowanie w formu ach do piel gnacji cia a. Karbomer jest najcz ciej stosowan w kosmetykach substancj stabilizuj c i zag szczaj c . które kontroluj przebieg wielu kluczowych reakcji biochemicznych. Zawarta w skórkach jab kowych procyjanidyna B-2. Stosowana miejscowo ma dzia anie dra ni ce na skór . Katalizator przemian biochemicznych bia ek.wzrost liczby w osów . W nadmiernych ilo ciach mo e powodowa sw dzenie skóry oraz zaczerwienienie naskórka.w tym znaczne zwi kszenie ilo ci w osów dojrza ych . substancji chemicznych. Rozpuszcza si w wodzie. stóp. wyra nie wp ywa na cykl wzrostu w osa i stosowana zewn. s abo w 95-procentowym etanolu. lekko gorzkawym. gumach. b on luzowych jamy ustnej. Rozpuszczalna w wodzie bezbarwna ciecz o delikatnym zapachu amoniaku Jest u ywana jako sk adnik rodków owadobójczych. Ponadto nadaje lepko preparatom. z niektórymi sk adnikami tworzy ele. balsamach i mleczkach. szczytu nosa. os abienie i nerwowo . CARBOMER (karbomer) Funkcja: substancja zag szczaj ca. stabilizator Karbomer jest niezwykle popularnym w przemy le kosmetycznym polimerem otrzymywanym z kwasu akrylowego (który jest bardzo niebezpieczn substancj chemiczn ). Awitaminoza: stany zapalne skóry r k. elach do mycia twarzy. zw aszcza w kremach. PYRIDOXINE HCL (pirydoksyna HCL . B Bia y krystaliczny proszek. PYRUS MALUS EXTRACT/ APPLE FRUIT EXTRACT (kwas jab kowy/ekstrakt jab kowy) Funkcja: pomaga zapobiec awarii kolagenu. t uszczów i w glowodanów. ojotok. inhibitor korozji i dysperguj cy pigment. 72 .zwi kszenie rednicy w osa .witamina B6) Funkcja: prekursor wa nych koenzymów. wypadanie w osów. rodków powierzchniowo czynnych. powoduje: .ISOPROPANOLAMINE (isopropalamina) 1-amino-2-propanol Funkcja: emulgator.aktywacje mieszków w osowych Na ekstrakcie jab kowym opieraj si produkty na porost brwi i rz s. rozdra nienie. chroni przed przedwczesnym starzeniem si skóry poprzez ograniczenie dzia ania szkodliwych skutków wolnych rodników.

kwiatowo. piwa.antycelulitowe. CITRUS MEDICA CIMONUM PEEL EXTRACT/LEMON P EEL EXTRACT (Hydrolat cytrynowy/wyci g ze skórki cytryny) Funkcja: dzia anie antyseptyczne. W temperaturze pokojowej jest bia ym krystalicznym proszkiem. podra nionej. promuje gojenie. wykazuje równie dzia anie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe.wie ym zapachem. Polecany dla cery naczynkowej. S aby kwas pochodzenia ro linnego wyst puj cy g ównie w owocach cytrusowych. do piel gnacji w osów. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. Przy du ych st eniach wykazuje dzia anie dra ni ce. od wie a. ma w a ciwo ci konserwuj ce i hamuj ce rozwój drobnoustrojów. Ma posta s omkowego. Stosowany na skór dzia a antybakteryjnie i agodz co.przyjazny rodowisku rodek czyszcz cego . zaczerwienie i wi d skóry. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. dzia aj jak antybiotyk. konserwant. Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. rozja niaj ce.3-propanotrikarboksylowy Funkcja: substancja czynna. LEMON PEEL EXTRACT (Wyci g ze skórki cytryny) Jest otrzymywany z wie ej skórki z cytryny. Organy cytrynowe maj dzia anie ci gaj ce. sole do k pieli). mieszanej i dojrza ej. proszki i tabletki) i do piel gnacji cia a (np. Powstaje w wyniku destylacji z par wodn skórki owocu cytryny. polecany przy podra nieniach i stanach zapalnych skóry. a dzi ki zawarto ci bioflawonoidów. stosowany te w p ynach po goleniu.wyst puje w metabolizmie praktycznie wszystkich istot ywych (pó produkt w cyklu Krebsa) Kwas cytrynowy jest u ywany wraz z wodorow glanem sodu w szerokim zakresie produktów musuj cych.CITRIC ACID (kwas cytrynowy) kwas 2-hydroksy-1. Podra nia gruczo y ojowe i potowe. Najcz ciej stosowany w kosmetyce w preparatach oczyszczaj cych lub myj cych: toniki. nawil aj cych. t ustej.2.dodatek do przepisów kulinarnych (w miejsce wie ego soku z cytryny) . uszczelnia naczynka. no nik substancji aktywnej. zapachowych i mleczkach. Wykazuje dzia anie konserwuj ce oraz czyszcz ce. Dzia a antyzapalnie. antyseptyczne. zarówno do po kni cia (np. produktach do k pieli. PARFUME / FRAGRANCE 73 . szampony. tr dzikowej.dodatek do napojów bezalkoholowych. antybakteryjne. Jest to bardzo korzystne dla uk adu kr enia (wp ywaj c na lepszy przep yw krwi) i pomocne w walce z cellulitem. HEXYLENE GLYCOL (glikol heksylowy) Jest to rozpuszczalnik. wina . Inne zastosowanie: . przezroczystego p ynu o delikatnym.w biochemii . BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL Sk adnik nadaj cy zapach. ele pod prysznic. który wp ywa na organizm stymuluj co oraz poprawia my lenie i koncentracj . wie ym cytrynowym zapachu.

z ró nego rodzaju róde . W kolejnym etapie na tak przygotowany materia nak ada si szkie ko nakrywkowe i lekko przyciska opuszk palca lub o ówkiem zako czonym gumk w celu rozkruszenia zrogowacia ych elementów naskórka. Materia do bada mikrologicznych w przypadku zmian na skórze jest pobierany w zale no ci od odmiany klinicznej zaka enia w postaci zeskrobin z obrze a wykwitów. Sk ada si z czterech arówek. W grzybicy skóry g owy ow osionej do badania pobierane s równie w osy.. Nast pnie pobrany materia umieszcza si na szkie ku podstawowym mikroskopu i zakrapia dwiema kroplami 20% roztworu KOH.in.jest to specjalna lampa daj ca mo liwo dok adnego obejrzenia skóry.ogl danie zmian pod lupa -badanie w lampie Wooda(lampa ta emituje promieniowanie ultrafioletowe o d ugo ci fali wynosz cej 365nm) ***Lampa Wooda. Wyró nia si aromaty naturalne i syntetyczne. to badaniu podlegaj ich opi ki i zeskrobiny spod wolnego brzegu paznokcia. p dów. których dzia anie polega na przepuszczeniu promieni nadfioletowych przez szklany filtr zawieraj cy tlenek potasu i niklu. Nast pnie szkie ko podstawowe mo na delikatnie podgrza zachowuj c ostro no . Jego g ównym celem jest nadanie produktowi odpowiedniego aromatu kojarz cego si z sugerowanymi na opakowaniu sk adnikami. ywic. Najistotniejsz rol zapach odgrywa w przemy le perfumeryjnym. Ró ne miejsca na skórze charakteryzuj si innym odbiciem. Zakres oferowanych aromatów w przemy le kosmetycznym si ga kilkudziesi ciu tysi cy podstawowych odmian. przekraczaj cych granice kom. Kolejny etap badania polega na przeprowadzeniu oceny mikroskopowej tak przeprowadzonego preparatu. z wszelkiego rodzaju ro lin. Aromaty pozyskuje si w drodze ekstrakcji.badanie podmiotowe i przedmiotowe . m. rozga ziaj cych si zabarwionych na zielonkawy kolor nitek o jednolitej szeroko ci. a je li w obr bie zmian wyst puj p cherzyki. kwiatów.Diagnostyka grzybicy. -hodowla -badanie histopatologiczne -badanie enzymatyczne 74 . a po podgrzaniu trzeba ponownie ucisn szkie ko nakrywkowe.Sk adnik nadaj cy zapach i smak. ó ta fluorescencja w upie u pstrym Zielona w grzybicy drobnozarodnikuj cej Matowo zielona w grzybicy woszczynowej -preparat bezpo rednio *** (ocena mikroskopowa ±badanie mikologiczne) w odczynniku o wybitnych w a ciwo ciach rozja niaj cych komórki paznokcia. to pobiera si ich pokrywy. Jest istotnym sk adnikiem przewa aj cej wi kszo ci produktów kosmetycznych. Diagnoz mo na postawi na podstawie zjawiska fluorescencji. owadów itp. W obrazie mikroskopowym strz pki grzyba widoczne s w postaci d ugich. wydzielania si itp. warzyw. owoców. Je eli zaj te s paznokcie. olejów naturalnych. Ze wzgl du na wysokie koszty i ograniczon mo liwo stosowania naturalnych sk adników u ywa si aromatu jako substytutu naturalnego zapachu. nasion. aby nie doprowadzi do zagotowania roztworu KOH. Dermatologia 154. z zaj tych przestrzeni mi dzypalcowych. li ci. naskórka. Diagnostyka grzybicy: . destylacji.

Zasady obowi zuj ce w masa u klasycznym 1. jak równie innych mediatorów (serotonina. W pokrzywce alergicznej jest to odczyn immunologiczny typuI. -masa cz ciowy. nie masujemy w z ów ch onnych zgodny z przebiegiem naczy krwiono nych i limfatycznych 5.objawy w pokrzywce niealergicznej s identyczne. pomieszczenia (20-21stopni C) 10. leukotrieny) z ulegaj cych de granulacji komórek tucznych. Etiopatogeneza pokrzywek Etiopatogeneza. pokarmowe. oklapywanie. wyciskanie(przy diecie odchudzaj cej. lekowe.G ównym kryterium upowa niaj cym do rozpoznania grzybicy i rozpocz cia leczenia jest wyizolowanie i identyfikacja grzyba od pacjenta.to podaj tak dla informacji my l . Te same mediatory mog by wyzwalane w wyniku reakcji nieimmunologicznej (tzw.Kolejno techniki. *** .pozycja do masa u -musi by wygodna dla pacjenta i osoby masuj cej 8. Kierunek ruchu masa uzawsze dosercowy. Podskórna).Odpowiednie u o enie osoby masowanej 6.g askanie( naskórek). w którym zachodzi reakcja mi dzy zwi zanymi na ich powierzchni przeciwcia ami klasy IgE i alergenem. e o to nie b d pyta ale warto wiedzie 155. a po masa u cia o przykrywamy.(u ywamy powierzchni d oni. Alergenami s antygeny wziewne. Fizjoterapia i masa 156.Liczba powtórze ruchowych w technice -masa ca kowity(6-8razy) -masa cz ciowy(8-10 do 12 razy) 4. 3.praca na rozlu nionych mi niach 9odpowiednia temp.5-20 min.prostaglandyny. Reakcja pseudoalergiczna).Czas wykonywania masa u: -masa ca kowity.B bel pokrzywkowy powstaje w wyniku wzmo onej przepuszczalno ci naczy i obrz ku. aby zachowa temperatur cia a 7.40-60 min.dobór odpowiedniego rodka po lizgowego 75 . co jest zwi zane z uwalnianiem si g ownie histaminy. rozcieranie(tk. przedramion.masa wykonujemy na odkrytym ciele. mikrobowe i inne. obrz ki). wibracje. wstrz sanie. okci) 2. ugniatanie.

zaburzeniom w uk adzie kr enia i oddychania. w rekonwalescencji jako masa kondycyjny. jako profilaktyka odle yn w rekonwalescencji jako masa kondycyjny aby zapobiec odle ynom w stanach zwi zanych z d ugim przebywaniem w ó ku w oty o ci i nadwadze niedow ady pora enia przykurcze stawowe stany po unieruchomieniu st uczenia cellulit bóle krzy a wady postawy Wskazania do masa u cz ciowego Choroby uk adu kr enia: Przewlek a niewydolno kr enia obwodowego.przeprowadzenie wywiadu z pacjentem 157. W celach kosmetycznych. masa traktowany jest jako uzupe nienie kuracji. dny i cukrzycy. Astma oskrzelowa w okresie mi dzynapadowym. Choroby skóry: Choroby naczy limfatycznych. U dzieci dobre efekty lecznicze uzyskuje si w leczeniu krzywicy. hipotrofii.11. Blizny pourazowe i pozabiegowe. Zaniki mi ni pochodzenia neurogennego. Obecnie. Mo na go stosowa w ogólnych zaburzeniach statyki jako sposób zapobiegania odle ynom. Choroby uk adu oddechowego: Przewlek y nie yt oskrzeli. jak równie w sporcie. Zmia d enia mi ni. Dla uzyskania przyrostu masy mi niowej. Obni one ci nienie krwi. 76 .Wskazania i p/wskazania do masa u ca o ciowego i cz ciowego Wskazania do masa u ca kowitego Masa ogólny jeszcze niedawno stosowany by w leczeniu oty o ci. poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia tych schorze . Natomiast szeroko stosuje si masa ogólny w stanach wyczerpania u osób bez zmian organicznych. Nieznacznego stopnia ot uszczenie serca. Choroby mi ni: Przeciwdzia ania zanikom mi niowym z nieczynno ci. hipotonii mi niowej i nadwagi. Masa ogólny wykorzystuje si równie w leczeniu nerwic typu psychogennego. Stany po zapaleniu p uc i oskrzeli.

stany pooperacyjne narz du ruchu. którym towarzysz p cherze. Wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narz du ruchu. Stany przed zabiegami operacyjnymi narz du ruchu. W zespole wypadni cia kr ka mi dzykr gowego. Choroby narz du ruchu: St uczenia. Wady postawy. Stany po urazach o rodkowego uk adu nerwowego. Choroby reumatyczne: Wszelkie postacie go ca. Wylewy krwawe w tkankach mi kkich po ust pieniu ostrego odczynu miejscowego. Przeciwwskazania do stosowania masa u Nie wykonujemy zabiegu: U chorych gor czkuj cych. skr ceniach wie e zakrzepy t tniaki 77 . skr cenia. Choroby dzieci ce: Zwichni cie stawu biodrowego. W zapaleniu y . Zmiany zwyrodnieniowe stawów. Zapalenie pochewek ci gnistych. Zmiany zwyrodnieniowe stawów mi kkich.Zerwania w ókien mi niowych. zwichni cia. W amliwo ci ko ci. Przy wie ych zakrzepach. Stany po z amaniach. W chorobach nowotworowych. Przewlek e zapalenie stawów mi ni i ci gien. wypryski i przerwanie ci g o ci. Choroby nerwów obwodowych: Przewlek e zapalenia nerwów. W chorobach zaka nych. W okresie menstruacji. zwichni ciach. W niewyrównanych wadach serca. W zapaleniu szpiku kostnego z przetokami. Choroby ko ci i stawów z przykurczami. Choroby o rodkowego uk adu nerwowego: Zapalenie przednich rogów rdzenia. W okresie ci y. Zmiany zniekszta caj ce kostno-stawowe. p askostopie. W chorobie nadci nieniowej. krwotoki lub tendencje do wyst pienia krwotoku wczesny okres po z amaniach. W ostrych i podostrych systanach zapalnych. W chorobach skóry. Zapalenie wielonerwowe splotów nerwowych. nerwobóle. W post puj cym zaniku mi ni. Przy owrzodzeniu podudzi. zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa. Zmeczenie mi ni po wysi ku fizycznym. W daleko posuni tej mia d ycy. W stanach ropnych.

wzmacnia uk ad immunologiczny i poprawia kr enie krwi. Na wietlanie lamp Minina wykonuje si z odleg o ci 20-50 cm. nadci nienie.wskazania takie same. wiat olecznictwo jest wa ne dla ycia cz owieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne.wywiera dzia anie cieplne i powoduje rozszerzenie powierzchownych naczy krwiono nych. Przeciwwskazania do na wietlania lamp sollux: 1. natomiast szk o koloru niebieskiego przepuszcza g ównie niebieskie promienie widzialne. filtr niebieski-jak przy lampie Minina 2. jak przy lampie Minina z niebiesk arówk . Wa ne jest. przy z uszczaniu naskórka. w oparzeniach wywo anych dzia aniem fotochemicznych promieni ultrafioletowych. Odleg o od otworu tubusu do powierzchni na wietlanej wynosi zwykle od 40 do 50 cm. w tr dziku pospolitym. filtr czerwony: -dermatologiczne: rozszerzone naczynka krwiono ne. zmniejsza przekrwienie czynne. nowotwory. ograniczaj c w ten sposób wi zk promieniowania. gru lica. . czas jednorazowego na wietlania nie powinien przekracza 30 minut. Wskazania do na wietlania lamp Minina: . aby wiat o obejmowa o równomiernie na wietlan powierzchni . 400°C) oraz promieni podczerwonych krótkofalowych przy wy szych temperaturach. niewydolno kr enia. Nale y jednak doda . w celu z agodzenia podra nie . Do na wietla miejscowych stosuje si tubus. 2. sk onno do krwawie . Wskazania do na wietlania lamp sollux: 1.arówka czerwona . Lampa infra-rouge: Lampa infra-rouge jest lamp nie wiec c . bliznach. stany ogólnego wyniszczenia organizmu.ma dzia anie agodz ce. czynna gru lica p uc. przy skórach suchych i wra liwych. koj ce. e odleg o ustala si . ostre stany zapalne skóry i tkanek mi kkich. czyrakach. 78 . eby reflektor ustawi w taki sposób. filtr czerwony: przy stanach wysi kowych. stany gor czkowe. przy zapaleniu nerwu trójdzielnego. Lamp Sollux na statywie wykorzystuje si do na wietla du ych powierzchni skóry (odleg o 100cm). przeciwbólowe. sk onno ci do krwotoków. -ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. filtr niebieski lub fioletowy . mia d yca.choroby serca owrzodzenie podudzi choroba wrzodowa o dka stwardnienie rozsiane hemofilia 158. Lampa Minina: Najcz ciej stosuje si lampy czerwone i niebieskie. przy le goj cych si ranach. Szk o koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne czerwone. a jednocze nie aby ustawienie g owicy uniemo liwia o oparzenie chorego od amkami szk a w wypadku p kni cia arówki. Przeciwwskazania do na wietlania lamp Minina. zastosowanie: w odmro eniach twarzy przy tr dziku ró owatym (rosacea) przy rozszerzonych naczyniach krwiono nych (teleangektazja) przy nerwobólach w celu rozgrzania skóry przed czyszczeniem.arówka niebieska lub fioletowa . po zabiegu oczyszczania skóry. której dzia anie jest oparte na emitowaniu przez rozgrzany metal promieni podczerwonych d ugofalowych (przy temp. stosowane w kosmetyce ± cele i zadania. w celu rozgrzania skóry przed zabiegiem czyszczenia. Zabiegi ze wiat olecznictwa. przy uszkodzeniach skóry. tr dzik ró owaty. LAMPY I URZ DZENIA DO NA WIETLA PROMIENIAMI PODCZERWONYMI I WIDZIALNYMI: Lampa Sollux: Lampy Sollux wyposa one s w komplet filtrów ze szk a koloru czerwonego i niebieskiego. zastosowanie: w odmro eniach (z wyj tkiem twarzy) w celu szybszego wch oni cia nacieków zapalnych w ropniach mnogich pach przy czyraczno ci wywiera korzystne dzia anie na blizny zmi kczaj c je i wyg adzaj c przy cerze t ustej i bladej. stymuluj ce przemian materii komórki. uwzgl dniaj c wra liwo chorego na ciep o. a ponadto: dzia a u mierzaj co na ból.

Przeciwwskazania do na wietlania lamp infra-rouge: dermatologiczne: rozszerzone naczynia krwiono ne. stany po p kni ciach i z amaniach ko ci. maj ce na celu przeciwdzia anie stresom dnia codziennego. Skóra poddana dzia aniu promieni nadfio1etowych staje si lepiej ukrwiona. potrzeba wywo ania stanu przekrwienia w tkankach g biej po o onych. stany po zabiegach kosmetologicznych (bez naruszania ci g o ci tkanek). zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. zw aszcza po menopauzie (dotyczy profilaktyki jak i terapii). czyraczno . Do najwa niejszych nale y regulacja tworzenia histaminy. zaburzenia snu. tr dzik ró owaty. Fibromalgie. Fibromalgie. sk onno do krwotoków. le goj ce si rany i blizny. Dzia a przeciwbólowo ogólno ustrojowo w leczeniu urazów oraz przewlek ych dolegliwo ciach pochodzenia nerwowego i reumatycznego. takich jak owrzodzenia troficzne. wzmaganiu procesów utleniania. bardziej elastyczna i mniej podatna na zaka enie. Pod wp ywem tych promieni. PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE: Dzia anie promieni nadfioletowych na skór zale y w g ównej mierze od zachodz cych w niej reakcji fotochemicznych. urazy tkanek mi kkich (bez naruszania ca o ci tkanek). zmniejszenie obrz ku limfatycznego III dzia ania antyspastyczne Przewlek e stany po lekkich urazach mózgowych. stawy rzekome Tkanki mi kkie: reumatyzm podstawowy tzw. schorzenia zwyrodnieniowe uk adu nerwowego. . Tkanki mi kkie : reumatyzm podstawowy tzw. wiat o Bioptron pozytywnie wp ywa na ludzki organizm. stawowego ko czyn górnych i dolnych. reumatoidalne zapalenie stawów. System infra pracuje w temperaturach 35-65*C. upo ledzenie przep ywu ko cowego w ko czynach. gru lica. mia d yca. stres po d ugotrwa ym napi ciu psychicznym. Biotron jest terapi wietln stosowan do wspomagania leczenia i wzmacniania regeneracji Dzia anie: * pozytywna zmiana aktywno ci b ony komórkowej * pobudzenie procesów przemiany materii i procesów regeneracyjnych * szybkie agodzenie bólu 79 . Do tych celów stosuje si promieniowanie o fali d u szej ni 280 nm.stawowy : zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa i uk adu kostno . jako zabieg wst pny przed masa em lub oczyszczeniem skóry w gabinecie kosmetycznym. wyst puje te szybszy wzrost komórek naskórka oraz zwi kszenie liczby bia ych krwinek w miejscu na wietlania. mi ni i stawów do masa u leczniczego lub relaksacyjnego. diaterm . LAMPA BIOPTRON ( terapia wiat em spolaryzowanym) emituje fale swietlne widzialne i spolaryzowane. bóle migrenowe II dzia ania regeneracyjne Uk ad kostny : osteoporoza. Infrared Do wskaza infraterapii jako profilaktyki i/lub wspomagania leczenia nale y: I dzia ania antyalergiczne (przeciw bólowe). 45*C Likwiduje wypryski. profilaktyczne dzia anie tonizuj ce. w których wyst puje spastyczno IV dzia ania relaksacyjne Nerwice. dzia aniu cieplnym. oparzenia lamp kwarcow . Standardowy czas zabiegu to 35-45 minut.Czas trwania jednorazowego zabiegu wynosi 20-40 minut. powodujac jego biostymulacj i wzmacniajac funkcj obronn . powoduje jednak uszkodzenie naskórka lub tkanki ziarninowej ran i owrzodze . zaburzenia koncentracji uwagi W infraterapii nie ma adnych przeciwwskaza zdrowotnych. dzia aniu przeciwbólowym i przeciwskurczowym. tr dzik i zmiany chorobowe skóry Zwi ksza efektywno zabiegów kosmetycznych przez lepsze przyswajanie od ywek i rodków kosmetycznych Doskonale przygotowuje tkanki skóry. Dzia anie promieni emitowanych przez t lamp polega na przenikaniu ich w g b ustroju. tr dzik pospolity. mimo silnie wyra onego dzia ania bakteriobójczego. zw aszcza o d u szej fali. urazy stawów. ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. Wskazania do stosowania Infrared: Zwalcza p ytki i g boki cellulit Rozk ada struktury t uszczowe wyst puj ce w tkance podskórnej Oczyszcza g boko pory skóry (penetracja do 4 cm) Detoksyzuje organizm poprzez wypocenie nawet trzykrotnie intensywniej ni w saunie tradycyjnej ju w temp. nowotwory. odle yny czy owrzodzenia w przebiegu ylakowato ci goleni. Uk ad kostno . Dzi ki temu na wietlanie promieniami nadfioletowymi stosuje si w leczeniu ran i trudno goj cych si owrzodze . Wskazania do na wietlania lamp infra-rouge: odmro enia. nadci nienie. poniewa promieniowanie o fali krótszej ni 280 nm.

IR. oparzenia. nosa.* pobudzenie procesów immunologicznych (wytwarzanie przeciwcia ) Wskazania: * schorzenia skóry infekcje. ostre powierzchniowe zapalenia stawów. y osoby powy ej 70 roku ycia. czy mi ni w najbli szym s siedztwie stawów. a wi c powi zi. migrena.niski poziom elaza we krwi. gard a. Przeciwwskazania do na wietlania promieniami ultrafioletowymi (UV) y nowotwory z o liwe narz dów wewn trznych. ucha zewn trznego i stawów uchwy. zapalenia ci gien. zamyka ylaki . grzybice. y stanach po pó pa cu. oparzenia s o cem. krwiaki tkanek mi kkich. z bów. alergicznych nie ytach nosa. y cukrzyca wieku redniego i starczego. wi zade . y wodobrzusze. wiat o widzialne. zmniejszona ilo hemoglobiny i erytrocytów. 80 . Wskazania do stosowania promieniowania ultrafioletowego (UV) y chorobach uszu. y go cu tkanek mi kkich. y chorobach go cowych (wskazaniem b d wszystkie destrukcyjne i zwyrodnieniowe formy go ca. gard a. uszu. przeciwwskazaniem ostre zapalenie stawów). y trudno goj cych si ranach. artretyzm. naci gni cia mi sni. odle yny * bóle ró nego pochodzenia: bóle g owy. poprawa zabli niania i zapobieganie koagulacji. cellulit. liszaje. dolegliwo ci menstruacyjne. y choroby psychiczne przebiegaj ce z nadmiern pobudliwo ci . y krzywicy. nawracaj cych anginach. zatok. laser. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wykorzystuj cych promieniowanie UV. wiotka lub niedokrwiona skóra. y niewydolno mi nia sercowego. y w ysieniu plackowatym.ropnie. ostroga pi towa. y stany gor czkowe bez wzgl du na pochodzenie. y wszystkich anemiach z wyj tkiem z o liwych . y przewlek ych i podostrych stanach zapalnych jamy nosowej. ropnie skóry i z bów * nadmierna porowato skóry. jajniki. kr gos upa. zwichni cia. zatok przynosowych. y nadczynno tarczycy. przewlek ych zapaleniach oskrzeli. y niedoczynno ci gruczo ów wewn trznego wydzielania. y utrudnionym zro cie ko ci. y zaawansowana mia d yca. y tr dziku pospolitym. y padaczka. Wskazania do stosowania promieniowanie podczerwonego (IR): y przewlek ych i podostrych procesach zapalnych i reumatycznych stawów oraz cz ci mi kkich ko czyn. jak tarczyca. 159. y choroby nerek. hallux . zapalenia oczu. bóle mi niowe * st uczenia. tr dzik. y ZZSK. stawów * przyspiesza gojenie ran . zmarszczki * ogólne bóle reumatyczne.

nadci nienie t tnicze od II stopnia wg WHO. wyrostka robaczkowego. p cherzyka ó ciowego. y aspiryna (jeden tydzie przed zabiegiem) y leki i substancje wiat ouczulaj ce (antybiotyki. wie e urazy gro ce krwawieniem oraz choroby zakrzepowe (np. rumianek. w stanach po zapaleniu bakteryjnym. ostre stany zapalne jajników. w j zyku potocznym Äpaj czki naczyniowe´).y y y nerwobólach oraz zespo ach bólowych. mia d yca t tnic) oraz obrz ki. Wskazania do zabiegów laserowych: y y y y y y y teleangientazje (termin medyczny s u cy do okre lania rozszerzenia drobnych naczy krwiono nych. choroby nerek. Przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego (IR): y y y y y y y y y y y y nieodwracalne uszkodzenia skóry i naczy (zmiany troficzne. miesi czka. polu nienie skóry. kinezyterapi i niektórymi zabiegami z zakresu elektrolecznictwa. przebarwienia potr dzikowe. jak np. tr dzik ró owaty. Wskazania do stosowania wiat a widzialnego: Choroby skóry: y Tr dzik y Liszaj przewlek y zwyk y y uszczyca y Egzema i reakcje alergiczne y wi d Higiena i leczenie ran: 81 . jontoforeza. lub peelingi (na tydzie przed zabiegiem) y cukrzyca. odmro eniu i uszkodzeniu promieniami rtg lub UV. dziurawiec). w chorobach naczy krwiono nych i obwodowych naciekach i ropniach tkanek mi kkich. alkohol. p ytkie zmarszczki. wady serca. niewydolno mi nia sercowego. zio a: nagietek. dzia aj ce na OUN. staro (mia d yca oraz niewydolno kr enia s bezwzgl dnym przeciwwskazaniem). jako zabieg przygotowawczy przed masa em. pos oneczne. y samoopalacze (na tydzie przed zabiegiem) y kremy z retinolem. pohormonalne. okres ci y. zaburzenia czucia. choroby nowotworowe. niejednorodny koloryt skóry. przeciwalergiczne. zakrzepowe zapalenie y ). rumie . stan po zawale. naciekach po zbyt p ytko podanych zastrzykach. y opalenizna (miesi c przed i po zabiegu). stany podgor czkowe i gor czka. Przeciwwskazania do zabiegów laserowych: y ci a.

w tym przy skórze podra nionej przez alergi odczuciu nadmiernego napi cia i wysuszenia skóry Przeciwwskazania do stosowania wiat a widzialnego: y y y y y ci a nowotwór nadwra liwo na wiat o za ywanie leków powoduj cych odczyny fototoksyczne operacje serca 160. poprawia kr enie krwi. 82 . potem nale y och odzi si w wodzie. Cykl nale y powtórzy 2-3 razy.y Owrzodzenie podudzi y Odle yny y Stopa cukrzycowa y Rany pourazowe y Rany pooperacyjne y Oparzenia Ból: y Schorzenia reumatyczne y Ogólne leczenie bólu y Bóle rdzenia i kr gos upa y Kontuzje sportowe Zaburzenia psychologiczne: y Depresje y Zm czenie po d ugiej podró y samolotem y Problemy z potencj i p odno ci y Syndrom wypalenia Ogólnie: y Zaburzenia hormonalne y Schorzenia uk adu immunologicznego y Schorzenia neuroimmunologiczne Jest tak e u ywane przy: y y y y y y y y y y zm czononej skórze zwiotcza ej skórze skórze pozbawionej energii skórze z niedostatecznym kr zeniem krwi zmarszczek coupe rose tr dziku m odzie czym zanieczyszcze i stanów zapalnych skórze podra nieniach. Zabiegi z ciep olecznictwa wykorzystywane w odnowie biologicznej (sauna fi ska. W saunie mo na przebywa kilkana cie minut. e oprócz temperatury na uk ad kr enia ma tak e wp yw wilgotno powietrza. Wzmaga odporno i hartuje wprawia w dobry nastrój. u o enia cia a i czas korzystania z sauny. relaksuje . Wilgotno w pomieszczeniu wynosi oko o 10 %. Osoby z wadami i os abieniem serca powinny pami ta . wreszcie ± wyszczupla. SAUNA FI SKA Pomieszczenie sauny rozgrzewa si do temperatury 95° Celsjusza. sauna jest stabilizatorem ci nienia krwi . a nia rzymska). którzy maj zbyt niskie. obni a nadci nieniowcom oraz stabilizuje skoki ci nienia u tych którzy maj do tego sk onno .podwy sza tym. Co daje sauna: sauna odtruwa nas ze szkodliwych toksyn i oczyszcza organizm. rozlu nia .

ale nie neuropatyczne Przeciwwskazania: y y y y y Reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym. Wskazania: y y y y y y Przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. przewlek a obturacyjna choroba p uc Choroby kardiologiczne: nadci nienie. Nast pnie nale y po o y si na dolnej lub górnej awce lub usi w swobodny sposób (intensywne. kokainy A NIA RZYMSKA Sauna parowa (tzw. niedro no t tnic obwodowych. impotencja. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci. Na skutek zmiany temperatury (ogrzewanie i sch adzanie cia a) dochodzi do wzrostu przemiany materii. Jest doskona ym czynnikiem hartuj cym i piel gnuj cym cia o. Nale y odpocz 15 ± 30 minut zanim skorzysta si z sauny. zawa serca Ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci (podnosi wydolno w sportach wytrzyma o ciowych i ogólnego stanu zdrowia. wrzody. 2 x 15 min lub 3 x 10 min. 10 ± 15 min). kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . jaskra. nóg i dalej w kierunku serca). przy bólu z ba). W saunie nale y roz o y r cznik pod ca powierzchni cia a. Ciep o wytworzone w ciele doskonale koi nerwy i uspakaja uk ad nerwowy. Po wyj ciu sauny nale y sch odzi cia o zimnym prysznicem (prysznic nale y zacz od sch adzania stóp. Obturacyjna choroby p uc: astma oskrzelowa. a tak e podniesienia t tna i przy pieszenia oddechu. Jedno wej cie do sauny powinno trwa ok. Po ka dym wyj ciu z sauny 83 . gru lica. a tak e usuwa zm czenie. niedawno przebyty zawa mi nia sercowego[9] oraz inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem). Nast pnie dok adnie wytrze si r cznikiem (sucha skóra poci si szybciej). dusznica bolesna naczynioruchowa. Inne: ci a. Anoreksja Bóle reumatyczne. Sensowne jest korzystanie z sauny 2-3 razy w tygodniu. Zasady korzystania: y y y y y y y Z sauny nie nale y korzysta bezpo rednio po wysi ku fizycznym. z agodzenia bólów mi ni).in. na czczo lub po zbyt obfitym posi ku. a ca kowity czas nie powinien przekracza 30 minut dziennie np. ale krótsze ogrzewanie mniej obci a serce i kr enie). ogniska zaka enia (np. Korzystanie z sauny nie jest jednak przeciwwskazane u wi kszo ci osób z chorob niedokrwienn serca Nadu ywanie alkoholu. ostre stany zapalne. 5-15 minut. ostry stan astmatyczny. Kardiologiczne: niewydolno serca. oczyszczenia organizmu poprzez usuni cie produktów przemiany materii oraz toksyn. Pulmonologiczne ± infekcje: przezi bienie. choroby weneryczne. przewlek e zapalenie oskrzeli. zwi kszonego wydzielania potu. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. padaczka[8]. Wypacamy si nie d u ej ni 15 minut ± jest to czas wystarczaj cy do ogrzania si i dostatecznego wypocenia. stulejka. K piel w saunie nale y za ywa jedn lub dwie godziny po posi ku. a nia rzymska) to sauna o wilgotno ci dochodz cej do 100% lecz ni szej temperaturze: 40-50°C. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem). ch odzenie cia a ma na celu wywo anie skurczu naczy krwiono nych. Po zabiegu zaleca si wypoczynek w pozycji siedz cej lub le cej (ok. guzy. poprawiaj c ich wydolno . przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. sprzyjajacym równie leczeniu ró nych dolegliwo ci (m.Korzystanie z sauny polega na naprzemiennym przegrzewaniu i och adzaniu ca ego cia a. Przed k piel w saunie nale y starannie obmy cia o pod prysznicem.

i inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem) inne: ostre stany zapalne. wrzody. Liczba wej do sauny: 1 dla dzieci od 3 do 12 lat. mniejsza skuteczno . 2-3 dla doros ych. jelita i p cherz opró ni . w tym równie pocz tkowy okres choroby przezi bieniowej y Sk onno do krwawie y Schorzenia przewlek e. jaskra. choroba nowotworowa 84 . przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. epilepsja. gru lica. Z sauny najlepiej korzysta nago. dusznica bolesna naczynioruchowa. Je eli nogi i r ce s zimne ogrza je przed wej ciem.nale y wzi prysznic naprzemienny zimn -gor c wod i odpocz 10-15 minut. gdy powoduje to zmniejszenie powierzchni cia a która wydala pot. wi zade y Piel gnacja cia a. choroby weneryczne. Wskazania: y y y y przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa nawracaj ce choroby pulmonologiczne: astma oskrzelowa. tr dzik) y Przewlek e zapalenie mieszków w osowych w okresie remisji y Zespo y korzonkowe y Dyskopatie. Nie wchodzi do sauny w stresie i zm czonym . zawa serca (nie wcze niej jak 6 miesi cy po incydencie) ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci i ogólnego stanu zdrowia. niektóre neuralgie y Po zapaleniu mi ni stawów. Do sauny najlepiej chodzi ok 2h po posi ku. takie jak gru lica. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . guzy. soki lub wod mineraln . niedro no t tnic obwodowych (I i II stopie wg. przy bólu z ba). ostry stan astmatyczny kardiologia: niewydolno serca. odpr enie y Odpoczynek po intensywnych wysi kach fizycznych y Zwi kszenie wydolno ci organizmu y Przewlek e schorzenia go cowe y Nadci nienie t tnicze I i I/II wg podzia u WHO y Stany pourazowe narz du ruchu y Przewlek e stany zapalne narz dów rodnych Przeciwwskazania: y Ostre i przewlek e choroby zaka ne oraz stwierdzone ich nosicielstwo y Ostre choroby gor czkowe. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem) 161 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów cieplnych Wskazania: y Nieswoiste choroby dróg oddechowych y Przewlek e choroby reumatyczne y Nerwica wegetatywna y Zaburzenia przemiany materii y Schorzenia dermatologiczne (atopowe zapalenie skóry. fontaine). a tak e pi kawy i alkoholu. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarowa cia a lub twarzy adnymi kremami. przewlek e zapalenie oskrzeli choroby kardiologiczne: nadci nienie w I i II stadium (nieustalone). jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci Przeciwskazania: y y y y reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym pulmonologiczne: infekcje: przezi bienie. Przebywaj c w saunie i w czasie odpoczynku najlepiej pi herbat . W okresie korzystania z sauny nie nale y du o je .zbytnie obci enie serca. ogniska zaka enia (np.

38-45 stopni sp ywa z w a gumowego szerokim strumieniem na cia o osoby poddawanej jednocze nie masa owi wykonywanemu przez jednego lub dwóch masa ystów. Z otworów o ma ej rednicy znajduj cych si w rurach wydobywaj si strumienie wody w kierunku osi centralnej klatki uderzaj c w cia o znajduj cego si w niej cz owieka. Temp wody w strumieniu natryskowym musi by wy sza od temp wody w wannie (35-38 stopni C). w których wykorzystuje si oddzia ywanie na skór czynnika termicznego w postaci strumienia zimnej wody o niskim ci nieniu. takie jak nadczynno gruczo u tarczowego. stany po przebytym zawale mi nia sercowego. Polewania ± s zabiegami wodoleczniczymi. obrz k luzowaty oraz niedomoga kory nadnerczy Padaczka i stany psychotyczne Choroby uk adu kr enia.0 kPa (2-3 atm). Natrysk nasiadowy przy u yciu wody ch odnej stosuje si zwykle w guzkach krwawniczych odbytnicy lub przy jej wypadaniu.2 kPa (3-4 atm).6 do 304. ró nie ukszta towanego strumienia wody na odpowiednie okolice cia a osoby stoj cej w odleg o ci 3-4 m od katedry natryskowej. w tym niestabilna i stabilna choroba wie cowa.5 mm) i wysokiego ci nienia wody wynosz cego 204-405. Natryski sta e ± natryski. stosuj c na przemian wod gor c 38-42 stopni C w czasie od 30 s do 1 min i Wd zimn 10-15 stopni C w czasie kilku sekund. w których ukszta towanie i kierunek strumieni wodnych nie ulegaj zmianie. zbudowanej z pionowo ustawionych rur.y y y y y y y y y Choroby nerek. 1 cm. Natrysk nasiadowy (wst puj cy) ± do wykonania u ywa si specjalnego urz dzenia sk adaj cego si z siedzenia.5-3 atm) z zako czonego odpowiedni nasadk w a gumowego o rednicy otworu ok. Natrysk spadowy (deszczowy) ± woda spada na cia o pod k tem 45 stopni z wysoko ci 1-2 m przez nasadk sitkow rednicy otworów 0. Natrysk szkocki ± natrysk o zmiennej temperaturze. stany po wylewach krwawych. Wykonuje si wod ch odn lub o temperaturze zmiennej. uogólniona mia d yca. o wymiarach odpowiadaj cych wzrostowi i obj to ci cz owieka. 85 . w troby oraz niedokrwisto Niektóre choroby skóry (np. Natrysk z masa em r cznym typu Aix les Bains ± wykonuje si go u osoby spoczywaj cej na stole w postaci kraty. Natrysk nitkowaty ± wykonuje si go dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki o bardzo ma ej rednicy (0. W natrysku tym zamiast gor cej wody stosuje si strumie pary wodnej. Polewania mog by ca kowite lub cz ciowe. czas natrysku wynosi od 2 do 3 min. utrzymuj cy si pewien czas po zako czeniu zabiegu. czyli 1. Natrysk parowy ± wykonuje si przy u yciu katedry natryskowej. Zamiast wody gor cej mo na u ywa strumienia pary wodnej. Oddzia ywanie mechaniczne na skór jest s absze w porównaniu z wy ej wymienionymi natryskami. Temperatura strumienia skraplaj cej si w miar zwi kszania odleg o ci od katedry pary wodnej wynosi nad powierzchni skóry od 45 do 48 stopni C.5 mm. Natrysk podwodny ± wykonywany w rodowisku wodnym przy u yciu strumienia wody o okre lonym ci nieniu za pomoc specjalnego urz dzenia. Woda o temp. Natrysk wachlarzowy ± strumie wody w formie wachlarza uzyskuje si dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki z odpowiednio ukszta towan szczelin . Wykonuje si go pod ci nieniem od 202. stosowane w balneoterapii Natryski ruchome ± polegaj na dzia aniu ruchomego. Natrysk spadowy mo e by równie zmiennocieplny i wówczas stosuje si na przemian wod gor c (38-42 stopnie C) w czasie 20-40s i wod zimn (8-20stopni C) w czasie 2-5 s. Temperatur wody ustala si w zale no ci od wskaza . stosuj c wod zimn . grzybica) Ci a powik ana zatruciem ci owym lub niedokrwisto ci Zaburzenia wydzielania wewn trznego. pod którym znajduje si nasadka sitkowa. mo e by okresowo przerywany co powoduje dzia anie zbli one do uderze bicza. Wytryskuj ce z nasadki strumienie wody uderzaj w okolic krocza osoby poddanej zabiegowi. Natrysk p aszczowy (boczny) ± wykonuje si w specjalnym urz dzeniu w kszta cie klatki papuziej. Natrysk biczowy (skupiony) ± strumie wody wydobywa si pod znacznym ci nieniem (152-304 kPa. Ten rodzaj natrysku wykonuje si w wannach lub basenach kinezyterapeutycznych typu Hubbarda. Zabieg ko czy Si po 3 min. po kilkakrotnej zmianie temperatury wody zabieg ko czy si u yciem wody zimnej. zarostowe schorzenia naczy krwiono nych oraz zakrzepowe zapalenie y Jaskra Zaburzenia czucia Ostro nie u osób starszych 162 Zabiegi wodne. Uderzenie bardzo cienkiego strumienia wody wywo uje silny odczyn ze strony naczy krwiono nych skóry.

Ok ady rozgrzewaj ce ± pod wp ywem tych ok adów wyst puje ogrzanie skóry ciep em wytwarzanym przez ustrój. czas zabiegu wynosi od 10 do 20 min. Zabiegi miejscowe wykonuje si w postaci ok adów z we ny parowanej. Mo na równie w tym celu u y worka z lodem lub rurkowego przyrz du ch odz cego. a nast pnie wytarciu suchym r cznikiem. Wody wynosi 37-40 stopni C. cerat lub foli plastikow . Do p ukania u ywa si czystej wody z dodatkiem rodków farmakologicznych lub wody mineralnej. Nacierania ca kowite ± wykonuje si u chorego w pozycji stoj cej po uprzednim zanurzeniu w zimnej wodzie. W analogiczny sposób post puje si z ko czynami górnymi. miernie wilgotnym kocem zawija si go nast pnie cerat i suchym kocem. rozcieraj c energicznie skór . Polegaj one na po o eniu na okre lon cz cia a z o onego w kilka warstw p ótna. ogó em wykonuje si 10-20 zabiegów. Zabieg rozpoczyna si od zmycia ko czyn dolnych. Zmywania wp ywaj w agodny sposób hartuj co i pobudzaj co na uk ad kr enia i oddychania. Cia o chorego okrywa si du ym prze cierad em. Zabieg trwa od 20 min do 2 godzin. Ci nienie wody reguluje si przez odpowiednio wysokie u o enie naczynia. Prze cierad o powinno ci le przylega do cia a. w celu zwi kszenia dzia ania cieplnego. W analogiczny sposób post puje si z pozosta ymi ko czynami i tu owiem. Po krótkotrwa ym uczuciu zimna wyst puje rozszerzenie naczy krwiono nych i uczucie ciep a. Nast pnie obna a si jedn ko czyn i nak ada na ni r cznik. Sk ada si ono z naczynia na wod . a do wyst pienia jej przekrwienia i uczucia ciep a. Po zabiegu stosuje si zwykle zimny prysznic. aby woda pokrywa a szerokim p aszczem mo liwie najwi ksz powierzchni cz ci cia a poddawanej zabiegowi. a nast pnie dobrze wy tego. 20 mm.Zabiegi ca kowite wykonuje si zwykle co dugi dzie . Przy u ycia irygatora dokonuje si p ukania pochwy. Nast pnie dokonuje si szybkiego i energicznego nacierania. P ukania ± wykonuje si przy u yciu urz dzenia zwanego irygatorem. post puj c od ramion ku stopom. zmoczonym w zimnej wodzie. Chorego uk ada si na le ance i przykrywa ciep ym kocem. Nacierania ± w zabiegach tych kojarzy si dzia anie czynnika termicznego z bod cami mechanicznymi o ró nym. Jeden koc z cerat rozpo ciera si na ó ku. 163 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wodnych Wskazania: y Nerwice y Stany wyczerpania psychicznego y Nerwobólów y Ró ne postacie go ca stawowego i tkanek mi kkich 86 . drugi za ogrzewa si par wodn w specjalnym kuble lub autoklawie. o wymiarach o 2-3 cm wi kszych od warstwy p ótna zwil onego wod . Ci nienie wody reguluje si kurkiem wodoci gowym tak. Nacierania cz ciowe ± wykonuje si u chorego poddanego uprzednio ogrzaniu. stosowanego w stanach zapalnych pochwy i szyjki macicy. Zabiegi wykonuje si 2-3 razy dziennie. w trakcie którego dwukrotnie zmienia si ogrzany koc. Ok ady gor ce ± do ok adów u ywa si wody o temp. po czonego z rurk gumow . W podobny sposób dokonuje si p ukania jelita grubego. zako czon odpowiedni kank . Wilgotne zawijania i ok ady z we ny parowanej ± mog by ogólne i miejscowe. k adzie si bezpo rednio na ok ad termofor z gor c wod lub woreczek z ogrzanym piaskiem. które po wytarciu okrywa si ciep ym kocem lub ko dr . Temp. Dzia aj koj co i przeciwzapalnie. Zmywania ± polega na zmywaniu cia a g bk lub r cznikiem zmoczonym w zimnej wodzie (15-20 stopni C). Nast pnie ca e cia o owija si dok adnie ciep ym kocem. P ótna u ytego do ok adów uzyskuje si przez jego cz ste (co 2 min) moczenie w zimnej wodzie. Polewania wykonuje si przy u yciu w a gumowego o rednicy ok. 40-45 stopni C. a nast pnie ± dostatecznie grub warstw materia u we nianego lub flaneli. Czas zabiegu wynosi 30-60 min. Do zabiegu ogólnego u ywa si 2 we nianych koców i ceraty. W czasie polewania nale y d y do tego. a niekiedy. po czonego z sieci wodoci gow . aby wydobywa a si ona pionowo z trzymanego w a na wysoko 15 cm. zw aj naczynia krwiono ne. Po up ywie oko o godziny wyst puj poty. Zabieg trwa od 30 min do 1 godziny. uprzednio zanurzonego w zimnej wodzie (10-14 stopni C). klatk piersiow i brzuchem. a ilo u yta do p ukania waha si od 1 do 20 l. Zawijanie ± polega na szczelnym zawini ciu ca ego cia a prze cierad em dobrze wy tym z zimnej wody. natomiast cz ciowe ± codziennie. Brzuch i klatk piersiow nale y naciera w kierunku poprzecznym do d ugiej osi cia a. który by zamoczony w zimnej wodzie. Ok ady ch odz ce ± nisk temp. Ok ad okrywa si szczelnie ciep ym kocem lub flanel . Na p ótno k adzie si materia utrudniaj cy parowanie. Po owini ciu chorego gor cym. Po zako czeniu czynno ci ko czyn okrywa si kocem. po opuszczeniu ó ka lub ogrzaniu w budce wietlnej. np. np. przez który przep ywa zimna woda. odpowiednio dawkowanym nat eniu.

jonoforezy.Jonoforeza ± ma na celu wprowadzenie w skór substancji czynnych(np. preparaty w ampu kach. która jest elektroda czynn . elektrolizy i galwanokaustyki. Kierunek przesuwania elektrody powinien by zgodny z pod u nym przebiegiem mi ni. Pr d sta y przep ywaj cy przez p yny nazywany jest pr dem galwanicznym. Chusteczk papierow mo na ewentualnie usun nadmiar preparatu. Aniony czyli anionowe substancje czynne wprowadza si do skóry za pomoc katody. leki) w postaci cz stek o adunku elektrycznym (jonów). Najcz ciej stosowane s roztwory wodne np. Poza wymienionymi stosuje si równie pr dy wielkiej cz stotliwo ci. który w czasie swego przep ywu nie zmienia kierunku ani nat enia. nast pnie rozprowadzi na skór preparat omijaj c okolice oczu i ust. Nazwa leku Biegun Dzia anie Wskazania Uwagi 87 . ampu kach) zawieraj ce czynne substancje . pobudzaj ce z katod . Powstaje ono w nast pstwie tworzenia si cia histaminopodobnych o dzia aniu rozszerzaj cym naczynia. je li zastosujemy tak e ma lub p ynne preparaty (np. W ampu kach znajduj si bardzo cz sto zarówno anionowe jak i kationowe substancje czynne. W takiej sytuacji co trzy minuty zmienia si bieguny elektrod. Zabiegi z elektroktrolecznictwa stosowane w kosmetyce. W takim wypadku katoda jest elektrod czynn . Wynikiem tej w drówki jonów w cz ciach cia a. w którym wykorzystuje si do celów leczniczych pr d sta y oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. Po jonoforezie preparaty w ampu kach nale y pozostawi na skórze. 2. Przy u yciu pr du sta ego wykonuje si zabiegi galwanizacji. Celem tego zabiegu jest poprawa napi cia mi ni. Elektrolecznictwem lub elektroterapi nazywa si dzia lecznictwa fizykalnego. wprowadzane s za pomoc anody. Kationy czyli kationowe substancje czynne.Galwanizacja ± polega na przy o eniu elektrod do wilgotnej skóry. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du sta ego stosowane w kosmetyce : 1. Elektroda czynna zmienia swe po o enie a bierna pozostaje na miejscu : przesuwa si elektrod czynn po skórze. W kosmetyce wykorzystuje si g ownie pr d galwaniczny (pr d sta y ) oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. Dzia anie koj ce uzyskuje si poprzez po czenie z anod . przez które przep ywa pr d jest przekrwienie. Galwanizacje mo na wykona metod stabiln .Przed zabiegiem skór nale y dok adnie oczy ci . nie odrywaj c jej od powierzchni. obecnie coraz mniej stosowan ze wzgl du na zmian nat enia pr du w czasie przesuwania elektrody. mo na mówi o zabiegach takich jak jonoforeza. aniony w kierunku anody.elektrody przymocowuje si opask elektryczna (u o enie elektrod w czasie zabiegu nie ulega zmianie ) lub metod labiln . elektroforeza czy dezinkrustacja . Katoda jest wtedy przeciwelektrod . Wybór anody lub katody jako elektrody czynnej zale y od wskaza . dra ni ce. Jony wewn trz organizmu zaczynaj si przemieszcza pod wp ywem pr du : kationy przesuwaj si w kierunku katody . Zabiegi najcz ciej stosowane przy u yciu tego ostatniego to darsonwalizacja i elektrokoagulacja. Podra niony zostaje te uk ad nerwowy i pobudzone mi nie. Galwanizacja to najstarsza metoda zastosowania pr du sta ego w kosmetyce.y y Przewlek e schorzenia dróg oddechowych Zaburzenia ukrwienia obwodowego Przeciwwskazania: y Niewydolno kr enia y Choroba nadci nieniowa y Choroba wie cowa y Stany padaczkowe y Stany wyniszczenia y Zapalenie nerwów i nerwobóle w ostrym stadium y Zaawansowana nerwica serca y Zaburzenia czucia y Stany zapalne skóry 164. natomiast anoda przeciwelektrod . PR D STA Y Pr d galwaniczny jest pr dem sta ym. Na opakowaniach ampu ek umieszczone s informacje dotycz ce adunków elektrycznych i czasu trwania jonoforezy. w których rozpuszczone s substancje czynne zdolne do jonizacji . poniewa przy przesuwaniu poprzecznym znacznie wzmaga si opór tkanek.

5. 4. Kwas askorbinowy (witamina c) Katoda(-) Soda oczyszczona Anoda(+) Uelastycznia naczynia krwiono ne. zosta wyp ukane. dzia a przeciwzapalnie.Chlorek wapnia wprowadzenia Anoda(+) Jodek potasu Katoda (-) lecznicze Przyspiesz regeneracje tkanki nerwowej. dzia a przeciwzapalnie Przeciwzapalne. Ten zabieg pr dem sta ym nazywany jest dezinkrustacj lub g bokim oczyszczaniem. zgrubienia cznotkankowe. Zabieg przeprowadza si tak e za pomoc pr du sta ego. których elektrody s dodatkowo podgrzewane. Na skórze poddawanej zabiegowi rozprowadza si cienk warstw ma ci. tr dzik ró owaty. PR D MA EJ CZ STOTLIWO CI Do pr dów ma ej cz stotliwo ci zalicza si pr dy z o one z impulsów elektrycznych o ró nych kszta tach i cz stotliwo ciach. który wprowadza jony do zrogowacia ych warstw naskórka oraz do gruczo ów ojowych i potowych. zaleca si jej wcze niejsze rozgrzanie np. nast pnie nak ada na ni wilgotn bibu . odczulaj co. Elektrody nale y przesuwa po powierzchni. wzmaga dzia anie cia odporno ciowych organizmu. Aparaty do termoforezy s jednak dro sze ni urz dzenia do jonoforezy. W odró nieniu od jonoforezy.Termoforeza Jonoforez mo na uzupe ni aparatami. uczulenia Nerwobóle. rozmi kczaj ce. Ma to prowadzi do bardziej intensywnego wnikania substancji czynnych do skóry. Zabieg ten to termoforeza. resorbcyjne Wywiera dzia anie zmi kczaj ce na tkank czn Nerwice naczyniowe. za pomoc promieniowania podczerwonego. bakteriobójcze Nerwice naczyniowe ojotok. uszczelnia naczynia krwiono ne. Je li podczas zabiegu ma by lepiej ukrwiona.Elektroforeza Celem elektroforezy jest wprowadzenie do wierzchnich warstw naskórka substancji sk adowych ma ci. bliznowce. zrosty Jod mo e wywo a objawy zwi zane z kumulowaniem si go w organizmie. Do pr dów impulsowych zalicza si : -Pr dy o impulsach prostok tnych (pr d galwaniczny przerywany ) -pr d eksponcjalny (o impulsach trójk tnych i trapezoidalnych ) -pr d sta y sinusoidalny zwany równie pr dem sta ym faluj cym -pr d faradyczny i neofaradyczny Zabiegi z wykorzystaniem : 88 .Dezinkrustacja Inne rodzaje substancji czynnych u atwiaj usuni cie stwardnia ego obumar ych usek skóry z górnych warstw naskórka. Zadaniem jonów jest zmniejszenie swoisto ci osadów aby mog y . dzi ki czemu lepiej ukrwiona. Tak e przed tym zabiegiem skóra powinna zosta oczyszczona. powoduje nadczynno tarczycy. skóra jest dodatkowo ogrzana. na której umieszcza si jeszcze jedn wilgotn warstw gazy. tr dzik pospolity Tabela przedstawia leki stosowane do zabiegu jonoforezy 3. odmro enia Blizny.

stóp. Nosi on nazw pr du neofaradycznego i jest z o on z y impulsów trójk tnych. Stosuje si j równie do elektrostymulacji mi ni odnerwionych (uszkodzenie nerwu obwodowego twarzy. Przy faradyzacji stabilnej stosuje si s aby pr d faradyczny pulsuj cy. Elektrody umieszcza si na ciele cz owieka tak. S dwie metody elektrostymulacji: jednobiegunowa i dwubiegunowa. punktu motorycznego. Metod t stosuje si we wszystkich przypadkach zaniku mi ni z powodu bezczynno ci. w miejscu nak adania si obwodów. Nie wolno wykonywa faradyzacji na czole (przep yw pr du przez mózg jest niebezpieczny) lub w obr bie kr gos upa (mo e wyst pi podra nienie pr dem rdzenia) 2. Pr dy te wytwarzane przez dwa generatory znajduj ce si w aparacie. Elektrod czynn przesuwa si ruchem agodnym. Dzi ki nowoczesnym aparatom uzyskano pr d o dzia aniu analogicznym do pr du faradycznego ale o ci le okre lonych parametrach. je li pr dem dra ni si bezpo rednio mi sie lub zako czenie nerwu ruchowego w mi niu z tzw. Aparat do pr du interferencyjnego wytwarza pr d o dwóch obwodach elektrycznych. mniejsze lub wi ksze skurcze mi ni . pr d natomiast galwanofaryczny przy odmro eniach i zwiotczeniu mi ni. przep ywaj przez skór i tkanki pacjenta. a nast pnie znów wywo uje si seri skurczów.Dzia anie to korzystnie wp ywa na naczynia krwiono ne i limfatyczne.polega na wywo aniu skurczu mi nia za pomoc pr du elektrycznego. Poprzednio do stymulacji mi ni u ywano pr du faradycznego i pr du galwanicznego przerywanego.galwanofaradyzacja ±Przy tym zabiegu w cza si pr d galwaniczny o nat eniu w granicach 1do 4 mA ( w zale no ci od indywidualnej wra liwo ci) oraz s aby pr d faradyczny. Mo na j wykona metod stabiln i labiln . Pr d interferencyjny jest stosowany w walce z cellulitem. Pr d eksponcjalny jest zdolny do wywo ania skurczu mi ni nawet wówczas gdy wykazuje on odczyn zwyrodnienia i nie odpowiada na bodziec pr du sta ego i faradycznego. Obydwa obwody elektryczne maj ró ne cz stotliwo ci. lecz powstaje dopiero w wyniku przemiany cz stotliwo ci w organizmie cz owieka.faradyzacja. Elektroda czynna powinna by u o ona w punkcie motorycznym mi nia. Pr d przep ywa wtedy przez mi sie w kierunku pod u nym. Metoda dwu biegunowa polega na u yciu dwóch elektrod czynnych. przerywany. 89 . Interferencja oznacza krzy owanie b d nak adanie pr dów elektrycznych lub drga . PR D REDNIEJ CZ STOTLIWO CI Pr dy redniej cz stotliwo ci to pr dy o cz stotliwo ci oko o 4000Hz. Uk ada si je na mi niu w okolicy jego przyczepów. m oteczka Wagnera. który wytwarza czynne elektrobiologiczne impulsy. Sk ada si z impulsów dodatnich i ujemnych ró ni cych si mi dzy sob kszta tem i wielko ci . Dzi ki odpowiedniemu rozmieszczeniu elektrod zasi g dzia ania pr du interferencyjnego mo na dok adnie okre li . Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du o ma ej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce : 1. Pr d faradyczny wytwarzany jest w induktorze przez w czenie i wy czenie pr du za pomoc tzw. Po wywo aniu kilku skurczów stosuje si przerw 1-4 minutow dla odpoczynku mi nia. aby elektrody jednego obwodu le a y po przek tnej. W miejscu skrzy owania przez nak adanie si tych zmiennych strumieni pr dów powstaje wewn trz tkanek pr d interferencyjny ma ej cz stotliwo ci.jest podobnym zabiegiem do galwanizacji. Pr d p yn cy przez elektrody przy o one do skóry powoduje. Zabiegi ELEKTOLECZNICZE za pomoc pr dów interferencyjnych( nale y do pr dów redniej cz stotliwo ci) stosowane w kosmetyce : Podczas tego zabiegu do cia a pod czone s dwa obwody elektryczne. d oni ). Pr d musi by dostarczony do organizmu w oddzielnych obwodach elektrycznych. tym silniej on pobudza. W kosmetyce metoda leczenia pr dami redniej cz stotliwo ci polega na zastosowaniu jednocze nie dwóch redniej cz stotliwo ci pr dów ró ni cych si mi dzy sob w zakresie od 0 do 150 Hz. Stymulowa mo na mi nie pr kowane i g adkie. 3. w zale no ci od wra liwo ci. Do faradyzacji labilnej u ywa si elektrod p ytowych. Metoda jednobiegunowa (stosowana do twarzy. Im ni sza jest cz stotliwo pr du zmiennego.Elektroda bierna wi ksza . nie odrywaj c jej od powierzchni skóry. Pr d interferencyjny nie jest wi c dostarczony do organizmu przez urz dzenie. po czona z anod . jeden strumie pr du mo e mie np. Elektrostymulacja . Wewn trz organizmu.-pr du o impulsach prostok tnych ± szeroko zastosowany w elektrostymulacji mi ni i nerwów oraz w elektrodiagnostyce. Obecnie aparaty do faradyzacji zast puje si bardziej nowoczesnymi aparatami elektronowymi zwanymi stymulatorami. Odpowiada to zakresowi niskich cz stotliwo ci. u o ona jest w miejscu odpowiednim do danego zabiegu Po w czeniu pr du regulatora zwi ksza si jego moc a do uzyskania skurczu mi nia. Skurcz mi nia mo na uzyska . Pr d faradyczny i neofaradyczny stosuje si w kosmetyce przy zwiotczeniach mi ni i pow ok skórnych w celach profilaktycznych dla utrzymania prawid owego napi cia mi ni. 4000 Hz. Pr dy elektryczne z obu obwodów nak adaj si w organizmie cz owieka. które s od siebie niezale ne. d oni i stóp)polega na u yciu elektrody czynnej ma ej w postaci kulki i elektrody biernej p ytkowej. zgodnie z przebiegiem pod u nych mi ni. dzia a pr d zmienny o cz stotliwo ci 1-100 Hz. Pr d faradyczny wychodzi obecnie z u ycia. Elektrod czynn czy si z biegunem ujemnym (katod ). drugi zmienne mi dzy 4001 a 4010 Hz. Do aparatu pod czone s cztery elektrody (po dwie na ka dy obwód elektryczny).

Pr d wielkiej cz stotliwo ci zosta wprowadzony do lecznictwa przez J. d¶Arsonwal.antyseptyczne .tr dzik ró owaty. W kosmetyce wykorzystuje si dzia anie bod cowe na uk ad naczyniowy skóry oraz dzia anie bakteriobójcze dzi ki wydzielaniu si ozonu.rozszerzone naczynia (teleangiektazje) -odmro enia rozszerzone uj cia gruczo ów ojowych skóry Przeciwwskazania do zabiegu galwanizacji: -uczulenie na pr d galwaniczny -ropne i zapalne stany skóry -wyprysk -tr dzik pospolity -stany gor czkowe. co wp ywa. Dzia anie biologiczne darsonwalizacji polega na wytwarzaniu ciep a w tkankach w czasie oddzia ywania energii elektromagnetycznej na ustrój. niskim nat eniu (od 1 mA) i wysokim napi ciu (do kilkuset tysi cy V ).Wykorzystuje si go w celu pobudzenia przemiany materii. W gabinecie kosmetycznym u ywa si ma ych aparatów z elektrodami szklanymi pró niowymi. W lecznictwie zabiegi darsonwalizacji ogólnej wywieraj dzia anie uspokajaj ce i maj zastosowanie w stanach wyczerpania nerwowego nerwicy wegetatywnej. Wynika to z nieci g o ci drga elektromagnetycznych spowodowanych stosunkowo d ugimi przerwami mi dzy okresami oscylacji. Stosowanie pr du d¶Arsonwala nazywa si darsonwalizacj . Wskazania do galwanizacji: nerwobóle ±przewlek e zapalenie nerwów obwodowych.stany ropne migda ków - 90 . Podczas zabiegu przesuwa si wolno odpowiedni elektrod po powierzchni skóry.Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii. ma te powierzchniowe dzia anie dezynfekuj ce. ci a -pora enie spastyczne -stosowanie ma ci lub kremów przed zabiegiem Podstawowe wskazania do jonoforezy: rozszerzone naczynia w osowate . zaburze czucia skórnego.zwiotczenie skóry ± zwiotczenie mi ni ± blizny uczulenia Przeciwwskazanie do wykonania jonoforezy dotycz g ownie przeciwwskaza do stosowania pr du sta ego: -uczulenie na pr d galwaniczny .stany gor czkowe ± daleko posuni ta mia d yca ubytki i skaleczenia skóry pora enia spastyczne po ekstrakcji z ba ±stany ropne oko o z bowe . na drodze odruchów. wi du. splotów i Korzeniów nerwowych ±nerwice naczyniowe skóry .tr dzik ró owaty tr dzik pospolity . wzmacnia przep yw krwi w skórze ( miejscowe przekrwienie ) oraz o ywienia tkanki nerwowej.ropne procesy zapalne skóry wypryski i uszkodzenie skóry ostre stany zapalne skóry . Zabiegi ELEKTROLECZNICZE za pomoc pr du o wielkiej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce: 1darsonwalizacja Aparaty do darsonwalizacji wytwarzaj pr d cz stotliwo ci drga od 300 do 500 kHz. Pr dy d¶Arsonwala dzia aj na zako czenia nerwów wegetatywnych uk adu nerwowego co przejawia si zmienion czynno ci naczy skóry w obr bie tkanek poddanych zabiegowi ulegaj one rozszerzeniu. Wytworzone przez stosowanie darsonwalizacji ciep o jest s abe i powoduje bardzo niewielkie ogrzanie tkanek. 165. odmro e . Wyst puj równie podra nienie nerwów czuciowych skóry i mi sni.PR D WIELKIEJ CZ STOTLIWO CI Pr d wielkiej cz stotliwo ci podra nia skór . wype nionymi gazem szlachetnym (neonem). Zabiegi miejscowe stosuje si przy leczeniu nerwobólów. na narz dy wewn trzne. Zasadnicz w a ciwo ci pr du wielkiej cz stotliwo ci jest wytwarzanie ciep a w tkankach ustroju na dowolnej g boko ci. W czasie zabiegu wytwarza si równie dzia aj cy bakteriobójczo ozon.

dyskopatie ± choroby zwyrodnieniowe stawów ±RZS i ZZSK ± nerwobóle i zespo y uciskowe ± zapalenie oko ostawowe -zespo y naczyniowe ± stany po urazach narz du ruchu ± zespo y przebiegaj ce z wzmo onym napi ciem mi niowym ± obrz ki. wynaczynienia ródskórne i ródmi niowe Przeciwwskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -pacjenci z wszczepionymi urz dzeniami elektronicznymi (np.stany zapalne i ropne skóry ±pora enia spastyczne Wskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -zespo y bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr gos upa .metalowe implanty Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji twarzy elektrod pró niow : tr dzik ró owaty teleangiektazje stany alergiczne skóry ± stany zapalne i zaka ne skóry 91 .uszkodzenia i rany na skórze ± stany zapalne gor czka .ci a Wskazania do faradyzacji i galwanofaradyzacji: zwiotczenia mi ni i pow ok skórnych ± utrzymanie prawid owego napi cia mi ni odmro enia Przeciwwskazania do faradyzacji: .stany spastyczne mi ni ± ropne i zapalne stany skóry Wskazania do elektrostymulacji: niedow ady spowodowane uszkodzeniem nerwu obwodowego Przeciwwskazania do elektrostymulacji: .nadci nienie ± obrz ki .tendencja do krwawie ± zakrzepica ± ci a ± zmiany skórne w miejscu po o enia elektrod ± choroby nowotworowe ± przypadki w których skóra nie mo e by zwil ona Wskazania do darsonwalizacji: ojotok i tr dzik twarzy ± ojotok skóry g owy ± zaburzenia w obwodowym kr eniu krwi ± odmro enia ysienie plackowate Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji ogólnej: ci a . rozrusznik serca) lub innymi implantami . na których mia by by wykonywany zabieg jonoforezy .mo liwo wyst pienia uczule na leki stosowane do zabiegu ± jednoczesne leczenie miejscowe obszarów skóry.nadpobudliwo nerwowa choroby serca .astma .

chlorkiem glinu zw a uj cia gruczo ów potowych i dlatego stosowany jest w preparatach przeciwpotowych i dezodorantach. Tlenek tytanu ± tzw. biel tytanowa jest najbielszym i najtrwalszym bia ym pigmentem. maseczek. Tlenek glinu ± jest to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach ch onnych wykorzystywany do produkcji wyrobu pudrów. Wraz z innymi solami glinu np. (przed nauk .Zn(OH)2| Zn+ + Na2S ZnS | +Na Zn+ + S2.ZnS | Reakcje dla NH4 + NH4 + OH NH3 (ulatnia si gaz) x H2O Reakcje dla ClNaCl + AgNO3 AgCl | + NaNO 3 Ag + Cl . chlorkowych. biel cynkowa to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach biel cych i kryj cych jest on stosowany do produkcji pudrów i kremów . past. amonowych.tzw. Stosowany jest do wyrobu kremów. oboj tny chemicznie. przeciwtr dzikowe. Ma tak e w a ciwo ci goj ce. Jest to zwi zek nierozpuszczalny w wodzie .Chemia kosmetyczna 166.Tlenek cynku. pudrów.AgCl | (bia y osad) 10NaCl + 8KMnO4 + 8H2SO4 Mn + 5e Mn 2Cl -1e . osuszaj ce. zasypek . tytanu i glinu ± w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetyce Tlenek cynku (ZnO). 167. pomadek w celu nadania matowego lub mlecznego wygl du. Ma on w a ciwo ci kryj ce. ci gaj ce. siarczanowych i w glanowych.Cl2 / 5 Cl2 (gaz) + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 92 . Reakcje charakterystyczne i wykrywanie w roztworze jonów wapniowych. a tak e jako filtr odbijaj cy promienie UV w preparatach kosmetycznych.sprawd cie to ze swoimi notatkami :P ) Reakcje dla Ca2+ Ca2+ + Na2CO3 CaCO3| + 2Na Ca2+ + CO3 CaCO3 | Ca2+ + 2NaOH Ca(OH)2 | + 2 Na+ Ca2+ + 2OH Ca(OH)2 | Ca2+ + H2SO4 CaSO4| + 2H + Ca2+ + SO4 CaSO4 | Reakcje dla Zn2+ Zn+ + NaOH Zn(OH)2 | + Na Zn+ + 2OH . cynkowych. Bardzo cz sto wykorzystywany jest jako filtr przeciws oneczny w kosmetykach do opalania.

zasad. lekko ó ty Osad szaro-bia ozielony Pb(NO3)2 Bia e zm tnienie ó ty osad w postaci zawiesiny Bia y osad HCl Brak Brak Wydziela si gaz anion ClICO32- 168. Parafina: Bia awa.PbSO4 | (bia y osad) Reakcje dla CO3AgNO3 + CO32.AgCO3 | + 2NO3CO32. tlenu z powietrza).+ Ag AgCO3 | Pb(NO3)2 + Co32. S odporne na dzia anie zwi zków chemicznych (kwasów. niebieski osad Bia y osad Bia y osad Wydziela si amoniak Na2 S Osad koloru herbaty Czarny osad Bia y osad ? kation Cu2+ Pb2+ Zn2+ NH4 + AgNO3 Bia y osad Serowaty. (sk ada si z w glowodorów o liczbie atomów w gla >20).PbSO4 | + 2NO3Pb 2+ + SO42.NaCl + Pb(NO 3)2 PbCl2 + 2 NaNO3 2Cl. drobnokrystaliczna substancja sta a.PbCO3 | HCl + Co 32.+ Pb 2+ PbCl2 (bia y osad) Reakcje dla SO42Pb(NO3)2 + SO42. w dotyku t usta.H2O + CO2 (gaz) +2Cl2 HCl + Co 32H2O + CO 2 (gaz) +Cl- Wykrywanie: barwa Niebieski Bez barwny Bez barwny Bez barwny HCl Brak Bia y osad Brak brak NaOH Galaretowaty. Maja 93 .PbCO3 | + 2NO 3Pb + Co32.

Po stopieniu miesza si z t uszczami. 169 . Je eli atomy w gla w kw. Reaguj z zasadami tworz c sole. . trikarboksylowych. kremach. lakierach i innych wyrobach przeznaczonych do ich piel gnacji.weglowy ). atwo penetruje do g bszych warstw skóry. mówimy o kw. t uszczowe) s pochodzenia zwierz cego. woskiem. natomiast je eli pomi dzy atomami w gla pojawia si cho by jedno wi zanie podwójne. topnienia 60 stopni C. 94 . Rozró niamy: parafin mi kk (temp. Parafiny tworz na skórze hydrofobowy film okluzyjny. Z woda i emulgatorem tworzy emulsj . tonikach. Kw. W zale no ci od typu substancji otrzymujemy filmy hydrofobowe lub hydrofilowe. woskowe. rednie (szkielet 8 ± 12 . t uszczowe dzielimy na : ni sze (maj szkielet 4 ± 8 ± w glowy). na skórze. Jako fizjologiczny sk adnik w osów powszechnie jest on równie stosowany w od ywkach. ) i parafin tward ( temp. np. W po czeniu z gliceryn tworz t uszcze. Ich w . itd. dwie lub wi cej grup karboksylowych -COOH zwi zanych z a cuchem alkilowym lub pier cieniem aromatycznym. S mieszanin sta ych w glowodorów stanowi c funkcje ropy naftowej o temp. nasyconych. b ony) subst. rodkach do uk adania. gdzie ulega przekszta ceniu do kwasu pantotenowego. Zastosowanie: Np. hydroksylow OH w hydroksykwasach. ale w przeciwie stwie do nich nie je czej . Nazwa parafina pochodzi od aci skiej nazwy parum affinis ± ma e powinowactwo. (notatka z wyk adów) Kwasy karboksylowe: Pochodne w glowodorów o ogólnym wzorze R-COOH (-COOH grupa karboksylowa). Ponadto kw. wy sze ( szkielet 12 ± 24 ± w glowy) . karboksylowe mog zawiera inne gr. W kosmetyce okluzja oznacza tworzenie cienkiej warstwy ( filmu. kredkach do warg. Myd a to sole sodowe i potasowe wy szych kw. -Nienasycone kwasy t uszczoweKwasy te stosowane miejscowo mog by w czane w struktur b on komórek warstwy korneocytowej. szamponach. t uszczowych (powsta ych w trakcie hydrolizy zasadowej t uszczów) Sole wapniowe i magnezowe.: -kw. Jest to subst. Mówimy odpowiednio o kw. kwasy t uszczowe s nie rozpuszczalne w wodzie. w zale no ci od sk . W glowodory zawarte w oleju wazelinowym i parafinowym a tak e wazelinie i parafinie s obecne w cemencie mi dzykomórkowym i spoiwie usek w osa. Nasycone wy sze kw. ma o reaktywna chemicznie. ok adach i maskach parafinowych. olejami. Miejscowe zastosowanie NNKT w znacz cy sposób agodzi objawy tr dziku. natomiast kw. Ich obecno w preparacie wp ywa równie korzystnie na przyswajanie rozpuszczalnych w t uszczach witamin: E. A i D. nienasycone wyst puj g ównie w t uszczach ro linnych (NNKT). posiada bowiem zdolno pokonywania bariery warstwy rogowej. mono di-. Fizykochemiczne zale od wielko ci cz steczek. benzyn . topnienia 45 ± 50 stopni C. Z tego te powodu cz sto okre lane s one mianem czynnika reguluj cego jej gospodark wodno-lipidow . karboksylowym po czone s tylko wi zaniami pojedynczymi. W kosmetyce stosowana w szminkach. dzi ki czemu przeciwdzia aj utracie wody i hamuj procesy starzenia skóry. aminow ±NH2 w aminokwasach. wrzenia >350oC. ponad 24 atomy w gla w szkielecie maj kw. pantotenowyZwi zek ten jest aktywny biologicznie. alifatyczne (kw. nienasyconych. mówimy o kw. ) .w a ciwo ci podobne do t uszczów. (notatka z ksi zki Ächemia pi kna´) Kwasy karboksylowe zawieraj w cz steczce jedna. funkcyjne.

przy czym jeden ich koniec ma w asno ci polarne(rozpuszcza si w wodzie) a drugi apolarne(nie rozpuszcza si w wodzie). micela cylindryczna. Micele to cz stki wyst puj ce w trwa ych emulsjach. Cz steczki amfifilowe posiadaj zwykle wyd u ony kszta t. liposom 95 . Jako emolienty. Budowa i rodzaje miceli. b yszczków. olbrot Olbrot a tak e wytwarzany z lanoliny euceryt stanowi b. Estry i woski. Estry s to zwi zki. przyjemny zapach owocowy lub kwiatowy(s sk adnikami kompozycji zapachowych produktów kosmetycznych) Woski SA to estry kwasów t uszczowych i wy szych alkoholi monohydroksylowych. lamella(dwuwarstwowa).: CH3COOH + C2 H5OH -----> CH3COOC2H5 + H2O Kwas octowy alkohol etylowy octan etylu (ester) woda Zastosowanie: Estry maj du e zastosowanie w kosmetyce. polegaj cej na dzia aniu kwasem na alkohol np.budowa. micela odwrócona. octan etylu-zmywacze do paznokci) Wiele estrów ma b. S dobrymi emulgatorami np. dobre pod o a kremów 171. Micele s kulistymi tworami zawieraj cymi od kilkudziesi ciu do kilkuset cz steczek. w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetykach.budowa i zastosowanie w kosmetyce. czyli rozpuszczalnej w t uszczach.t uszcze). mleczek. czyli rozpuszczalnej w wodzie.170. Estry s równie b.Surfaktanty. Surfaktanty inaczej rodki powierzchniowo czynne(SPC) s to substancje zmniejszaj ce napi cie powierzchniowe na granicy niemieszaj cych si faz: hydrofilowej (lubi cej wod ) i hydrofobowej( nie lubi cej wody. dobrymi rozpuszczalnikami(np.: lanolina. T uszcze ponadto maj dzia anie piel gnacyjne. Wyró niamy: micela sferyczna. SPC zbudowane s z 2 grup: Hydrofilowej.rodki zmi kczaj ce i wyg adzaj ce skór . przyleganie i trwa o produktów. smarowno . a nierozpuszczalnej w t uszczach Hydrofobowej. S to naturalne wydzieliny ro lin lub zwierz t.liposomy i ich rola w kosmetyce. Tworz je zwi zki chemiczne o w asno ciach amfifilowych. T uszcze ro linne i zwierz ce. jako substancje podwy szaj ce po ysk. kremów. które otrzymuje si w reakcji estryfikacji. stosowane do produkcji emulsji kosmetycznych(jako emulgatory). kredek. s estrami gliceryny i wy szych kwasów t uszczowych. a nierozpuszczalnej w wodzie Zastosowanie: Emulgatory Solubilizatory Detergenty rodki pianotwórcze rodki zwil aj ce 172. Zastosowanie: Do wyrobu szminek.

e znamy st enie procentowe danego roztworu. a chcemy obliczy jego st enie molowe.obj to Je eli uwzgl dnimy. Wzór na st enie molowe jest nast puj cy: Cm ± st enie molowe n ± liczba moli V . z kolei wzór na st enie procentowe ma posta Ä 96 . Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do b on biologicznych.Liposomy. p cherzyki fosfolipidowe -kuliste struktury powstaj ce samoistnie z fosfolipidów. a otoczonych podwójn warstw lipidow o grubo ci ok. e liczba moli stanowi stosunek masy substancji do jej masy molowej to otrzymujemy . 5 nm. np. we krwi oraz s produkowane przemys owo. Maj posta p cherzyków (o wielko ci 0. Za ó my.01-1 m) wype nionych wod (lub wodnym roztworem). Sk adniki aktywne rozpuszczalne w wodzie transportowane s we wn trzu liposomy(w j drze) a rozpuszczalne w t uszczach mi dzy podwójnymi warstwami liposomy. 173. Znalaz y zastosowanie jako no niki substancji aktywnych zawartych w kosmetykach do g bszych warstw skóry. Mo emy przeliczy st enie roztworu ± cz c oba wzory.na st enie procentowe i molowe. Liposomy wyst puj w organizmach ywych.

Roztwory buforowe to najcz ciej mieszanina sk adaj ca si z roztworu s abego kwasu i jego soli z mocn zasad lub roztworu s abej zasady i jej soli z mocnym kwasem. g sto ci (d) o Przygotowywanie roztworów o okre lonych st eniach. zapewniaj c ci le okre lon kwasowo rodowiska . Woda osmotyczna doskonale nadaje si do piel gnacji delikatnej skóry niemowl t. W tym celu trzeba widzie jakich u y ilo ci substancji rozpuszczalnej i rozpuszczalnika. czyli prowadzi do zwi kszenia ró nicy st e obu roztworów. mycia twarzy i z bów Przy u yciu osmozy odwróconej uzyskuje si wysokiej jako ci wod demineralizowan z du ymi mo liwo ciami zastosowania. Do obliczenia tych ilo ci wykorzystujemy przekszta cone wzory na st enie procentowe i molowe. Cech charakterystyczn roztworów buforowych jest brak zauwa alnych zmian odczynu roztworu podczas rozcie czania roztworu. 174. Woda wyprodukowana na zasadzie odwróconej osmozy jest odpowiednia dla wykorzystania w dziedzinach przemys u gdzie wymaga si u ywania absolutnie czystej wody. mo emy sporz dzi roztwór o okre lonym st eniu procentowym i molowym. Roztwory buforowe nie zmieniaj praktycznie odczynu (pH) podczas rozcie czania lub po dodaniu pewnych ilo ci mocnej zasady lub mocnego kwasu. zmieniaj c si w bardzo w skim zakresie. szczególnie pochodz cych z przemys u spo ywczego. 97 . Charakteryzuj si one okre lonym st eniem jonów wodorowych i s u do otrzymywania okre lonego odczynu roztworów. Odwrócona osmoza ± wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez b on pó przepuszczaln rozdzielaj c dwa roztwory o ró nym st eniu. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ciekach. Odwrócona osmoza jest podstaw jednej z metod odsalania wody morskiej. a tak e po dodaniu do roztworu niewielkich ilo ci mocnego kwasu lub mocnej zasady. równie w laboratorium. Stosuje si te j do oczyszczania i zat ania cieków przemys owych.Otrzymany wynik podstawiamy w miejsce ms do wzoru na st enie molowe Ä Do przeliczania st enie procentowego na molowe i odwrotnie niezb dna jest znajomo podanym st eniu. papierniczego i galwanicznego. gdy proces zachodzi bez przemiany fazowej. G ówn zalet tej metody jest stosunkowo ma e zu ycie energii. W przeciwie stwie do osmozy spontanicznej. odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wy szym st eniu substancji rozpuszczonej do roztworu o st eniu ni szym. Znaj c sposób ilo ciowego opisania sk adu roztworu. Roztwory buforowe odgrywaj wa n rol w procesach biochemicznych organiz mów ro linnych i zwierz cych. 175.

Wszystkie elementy sytuacji s od warto ci uzale nione. St d te np. które pojawia y si u filozofów. w swojej ksi ce Pt. czyli traktowa j jako ga epistemologii(dzia filozofii zajmuj cy si relacjami mi dzy poznawaniem. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisa relacje pomi dzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej. wiedza czy uzasadnienie). sytuacj estetyczn . Pi kno jest poj ciem wzgl dnym. ani byty ogólne. ale jako istniej ce na jej gruncie i przejawiaj ce si w stworzonych dzie ach sztuki. W ramy sytuacji estetycznej wchodz artysta (twórca). kojarzy si z kategori estetyczn i etyczn .Estetyka 176. W adys aw Tatarkiewicz móg pisa histori estetyki od staro ytno ci. proces percepcji sztuki oraz warto ci estetyczne. dzie o realizuje warto ci. poznaniem a rzeczywisto ci . pojawiaj si w ka dym z jej elementów. Warto ci estetyczne istniej w obr bie sytuacji estetycznej. 98 . jednak ostatecznie zrywa on z epistemologicznie rozumianym poj ciem estetyki i k adzie podwaliny pod now ga filozofii . ani te w oderwaniu od zagadnienia warto ci". co przerasta jego oczekiwania. odbiorca. proces twórczy. s d. a zarazem zaspokaja najg bsze t sknoty za tym. ÄZarys estetyki´. W schemacie sytuacji estetycznej warto estetyczna pe ni rol narz dzia: Äto w a nie warto estetyczna wi e wymienione trzy podstawowe elementy [twórca. b d koncepcje powstaj ce poza paradygmatem estetyki jako ga zi filozofii wiadomej swoich metod i celów poznawczych. Autor kreuje w dziele te warto ci. chocia samo poj cie estetyki jako dziedziny wiedzy w owych epokach nie istnia o. Estetyk tak samo rozumia Immanuel Kant. w polskiej literaturze najprecyzyjniej opisa a to Maria Go aszewska. spostrzeganie. ró norodno i jednolito ± co . gdzie opisano estetyk jako nauk zajmuj c si tzw. Warto ci estetyczne-geneza i rodzaje warto ci estetycznych ÄWe my pod uwag powszechnie znan sytuacj . Pod poj ciem estetyki implicite natomiast rozumie si b d wszelkie pogl dy na temat pi kna i sztuki. Uderza go wtedy wspania o i harmonia. Epistemologia rozwa a poj cia takie jak: prawda. Estetyka powsta a jako jedna z dyscyplin filozofii i w tym sensie jest okre lana jako nauka o pi knie. Estetyka jest najm odsz dziedzin filozofii. e nie daj si w pe ni poj ani okre li w oderwaniu od innych elementów sytuacji estetycznej. Rozró nienie mi dzy estetyk explicite i implicite z pewno ci nie jest wystarczaj co jasne. które dostrzega w wiecie (istniej one niezale nie). odbiorca] w jednolit ca o . Baumgartem wyznaczy jej zadanie opisywania procesów poznawczych. a odbiorca odczytuje warto ci w do wiadczeniu estetycznym. M. Problemem jest zakres jaki ma obejmowa .estetyk jako wiedz o pi knie i sztuce. dzie o sztuki. Estetyka jako nauka o pi knie. kszta tuj sytuacj jako ca o i przejawiaj si dzi ki d eniom cz owieka do przezwyci enia opozycji tkwi cych w rzeczywisto ci. W XVIII wieku za sprawa Aleksandra Gottlieba Baumgartena pojawi o si poj cie estetyki explicite. dzie o sztuki. co doskona e. gdy cz owiek zachwyca si przedmiotami sztuki czy natury. Go aszewska: wiadomo pi kna Warto ci w sytuacji estetycznej nie s pojmowane jako byty same w sobie ani idee. artystów i twórców doktryn artystycznych przy okazji omawiania innych zagadnie . Mówi si wtedy zazwyczaj o pi knie´. a po XVIII wiek. powoduj c ich wzajemn do siebie przynale no do tego stopnia. 177. warto ci niezwykle subiektywn . przekonanie. Od czasów Kanta estetyka funkcjonuje jako "regularna" dziedzina filozoficzna. przez redniowiecze.

Na temat estetyki najwcze niej wypowiedzieli si doryccy filozofowie ze szko y pitagorejskiej. Poprzez stosunek do warto ci estetycznych. pi kna formy i zarazem tre ci. e najwi ksze pi kno wyst puje w formach. e sztuka pi kno swe czerpie z natury. Klasyczne i wspó czesne uj cie estetyki Podstaw klasycznego pi kna by a estetyka form kanonicznych oparta na przekonaniu. czyli warto ci estetyczn . Po czwarte by a to estetyka statyczna. Sk adniki sytuacji estetycznej. e pi kno obiektywne polega na liczbie i mierze. Jej podstawowymi czynnikami s : odbiorca. w swoim dialogu pt. Pitagorejczycy nie pos ugiwali si terminem pi kno. najwy ej stawiaj ca pi kno form zatrzymanych w ruchu. które stanowi wyznacznik sytuacji estetycznej. ÄUczta´ napisa : ÄJe eli dla czego warto y cz owiekowi. nie mo e te i nie potrzebuje pi kna natury przeciwstawia innego pi kna artystycznego. jedyna lecznicza. znajduj cych si w spokoju i równowadze. która mówi e muzyka jest pot g dzia aj c na dusz . jedyna ekspresyjna. a w szczególno ci ludzkich. zgodno . Po drugie estetyk t cechowa o uprzywilejowanie form organicznych. zarazem duchowego i fizycznego. ywi a przekonanie. Pitagorejczycy wysnuli równie teori . twórca. Drugie uj cie klasycznego pi kna któremu warto si przyjrze znalaz o swoje odbicie w pogl dach Platona. w trakcie trwania procesu twórczego doprowadza do powstania dzie a sztuki zawieraj cego warto . Platon pi kno rozumia obiektywnie. le a a przede wszystkim w jedno ci i harmonii duszy i cia a. prze wiadczenie. posiadaj odmienny sposób istnienia. S dzono. inna od wszystkich. odpowiada estetyka. a dzie o sztuki posiada i ma mo liwo udost pnienia warto ci odbiorcy. za z muzyk mo na j psu . a tak e moralne. e istnieje obiektywne pi kno. wiat cz owieka i warto ci estetyczne. ceni c prostot wy ej od bogactwa. lecz terminem Äharmonia´ (zestrój. proporcji i skali istot ywych. pomimo tego. jedno sk adników). Pewne rysy tej estetyki pozosta y trwale w sztuce i teorii greckiej. Go aszewska przedstawia schemat sytuacji estetycznej jako ogólny model teoretyczny w estetyce. uwa a . a tylko na dalekim planie estetyczne. jak Arystotelesa. Po trzecie estetyka sztuki klasycznej by a realistyczna. twórca. Dobr muzyk mo na dusz ulepsza . jak sformu owali ówcze ni filozofowie: estetyce matematycznej da a wyraz teoria pitagorejska. e 99 . to dla ogl dania pi kna´ (pojmowanego jako najwy sze z warto ci). Inne natomiast ko czy y si wraz z er klasyczn . dzie o sztuki. 178. tzn. Pi kno. Platon. zjednoczenie. kolejno s rozpatrywane jej elementy. Odbiorca dostrzega i wspó tworzy warto estetyczn . W Grecji muzyka by a traktowana jako sztuka wyj tkowa. o które zabiega a.M. Sztuka klasyczna utrzymywa a harmoni obu elementów: matematycznego i organicznego. obiektywnie doskona e proporcje. odbiorca. twórca i dzie o sztuki. Po pi te ± by a to estetyka pi kna psychofizycznego. Estetyce tej. A tak e by a estetyk prostoty. e pozostaj wzgl dem siebie w cis ej wspó zale no ci. a tak e rodzaj zwi zku z nadrz dnym wyznacznikiem sytuacji. bo ujawnia prawa rz dz ce wiatem. maj ca zadanie naukowe. zawartej w sztuce klasycznej. estetyce psychofizycznej ± ca a filozoficzna teoria sztuki Sokratesa tak samo.

estetyka transkulturowa. przyzwyczajaj cy Hellenów do ogl dania nagich cia . zw aszcza marmurem. wszelkie mo liwe nurty filozoficzne odciskaj swoje pi tno na estetyce.n. kiedy to powstanie sztuka nie s u ca bogom.n. Nie jest to tylko kwestia ró nicy pokole pomi dzy oceniaj cymi. fenomenologiczna. warto ciowe. Figury by y statyczne. Wi kszo rze b greckich powsta a w zwi zku z potrzebami religijnymi. Ma za to miejsce sytuacja odwrotna. rze biarzy oraz architektów epok nowo ytnych. Pod jego wp ywem ukszta towa a si konwencja. Arty ci greccy pos ugiwali si zarówno br zem jak i rozmaitymi rodzajami kamieni. filozofia dialogu czy personalizm w etyce. marksistowska. Obowi zywa a zasada kalos. nagrobków. jego sprawdzianem jest wrodzony zmys pi kna. ekologiczna czy neuroestetyka.e. Na charakter greckiej rze by wp yn w sposób decyduj cy sport. dobra i pi kna. n. p.e. Mo na powiedzie e zarówno grecka filozofia. opieraj c si na za o eniach innej . By to efekt g bokich zmian w kulturze. odmiennej w sposobie wyrazu . ale zwrócona ku cz owiekowi. rze biarze jednak szybko osi gn li umiej tno swobodnego i dok adnego przedstawiania ludzkich postaci. czy malarskich. Nigdy nie rozdzielano tych dwóch warto ci. nie maj ce indywidualnych rysów twarzy.e. poczynaj c od IV w. to co jest pi kne dla jednego . a nie przelotne uczucie przyjemno ci. wedle. nie wszystko co nam si podoba. Grecka rze ba przesz a wielk ewolucj w VI w p. Do rze biarzy nale a o wykonanie pos gów kultowych bóstw. Pierwsze dzie a by y sztywne i nieporadne. co pi kne musia o by tak e dobre. w asno ci rzeczy pi knych. e bardzo atwo zakwestionowa ka d z nich. jak i literatura oraz sztuka. lecz problem indywidualnej oceny. Na szczególn uwag zas uguj koncepcje estetyki neopragmatycznej i anestetyki. p askorze b zdobi cych wi tynie.e. sztywno krocz ce lub siedz ce. Zwi zek z kultem mia istotne znaczenie dla charakteru i tematyki dzie a do po owy IV w. której postacie m skie zarówno bogów jak i ludzi przedstawiano nago. Wspó cze ni arty ci podchodz do pi kna z dystansem i ironi . Grecy uto samiali jednak kultur fizyczn . Drog przez niego wskazywan poszli 100 . stylów muzycznych.n. St d estetyka jest dzisiaj raczej filozofi sztuki. da y podwaliny pod wspó czesn estetyk . \"Obna anie\" natomiast pos gów kobiecych nast pi o pó niej. To. l 179. jak np. by o pi kne. Jednym z najwcze niejszych a zarazem najwybitniejszym dzie wiadcz cych o poszukiwaniach w tym kierunku by Dyskobol Myrona. której w Polsce g ównym przedstawicielem i popularyzatorem jest Krystyna Wilkoszewska.khagatos. Ale czy sztuk mo na zdefiniowa atwiej ni pi kno? Cz owiek wspó czesny odbiera pi kno w sposób bardzo subiektywny. p. Rozwija si tzw.pi kno nie ogranicza si do rzeczy zmys owych. nie ograniczano si jedynie do kultu cia a. jest wstr tne i niewarte uwagi na drugiego. (180) Cia o jako rze ba. Kategorii pi kna u ywa si dzisiaj cz ciej w j zyku potocznym ni na gruncie estetyki. fascynowa rze biarzy problem przedstawiania cz owieka w ruchu. tworz c kanon klasycznego pi kna. feministyczna. a nie nauk o pi knie. to za co dobre. kult pi knego cia a z pi knem umys u. Od po owy V w. ma wi c mo liwo swobodnego wyboru tego. e jest w asno ci obiektywn . jest naprawd pi kne niekiedy ma tylko pozory pi kna. literatów. b d cy inspiracj i natchnieniem wielu poetów. Cia o w formach kultury masowej: a) cia o w sztuce staro ytnej Grecji. Wspó czesny cz owiek jest wprost zalewany mas ró nych rodzajów literatury. Na przestrzeni XX wieku pojawia y si : estetyka pragmatyczna. co w pe ni zaspokoi jego potrzeby estetyczne. Ta mnogo estetyk doprowadza do tego. a nie subiektywn na nie reakcj ludzi. Estetyka XX wieku W ramach estetyki nie pojawi si aden nowy pr d filozoficzny.

Tworzono je z motywów geometrycznych stylizowanych rysunków ro lin i zwierz t. ludzkich postaci. Pojawiaj si sceny bardziej gwa towne.. Rzemie lnicy wiadomi byli warto ci dzie . Malowano nawet ca e sceny. rado uczucia. wk adano zmar ym do grobu. Ceramika malowana zajmowa a w twórczo ci artystycznej Greków takie miejsce. Z tych czasów pochodzi równie sauna rzymska. Cia o w malarstwie: Nie zachowa y si prawie adne zabytki malarstwa greckiego. historyczne. jednobarwnych powierzchni. ale nie do ko ca je rozumieli. obrazuj ce cierpienie. po czyli je ci le z higien cia a. jakie nie zyska a w innych cywilizacjach. postaci s ju nie tylko stateczne. dla bogaczy i biednych o okre lonych godzinach. dost pnych dla wszystkich. którymi wyk adali ciany domów najbogatsi. by y centrami higieny. 101 . Oczywi cie te pi kne naczynia by y przedmiotem zbytku. spokojem. Garncarze potrafili nie tylko powo a do ycia przeró ne naczynia o doskona ych kszta tach. i inne b) Estetyczne gusty staro ytnych Rzymian (cialo). Razem z gwa townym ruchem na twarzach pos gów pojawi y si te uczucia: ekstaza. które d y o do iluzyjnego oddania natury. w miar up ywu czasu rós stopie szczegó owo ci i poprawno ci przedstawie . do 500 r n. Arty ci przeczuwali prawa perspektywy. opatrywali je niekiedy swoimi podpisami. który pozbawi y nas tylu arcydzie opar y si szcz liwie malowane naczynia wype niaj ce dzi galerie sztuki staro ytnej ca ego wiata.) wysoko rozwin a si kultura k pieli. cho najcz ciej istnia podzia . a nawet podejmowania politycznych decyzji. w którym do sztuki zakradaj si emocje. Rzymianie z wy szych sfer ca ymi dniami przebywali w termach. Innym efektem ewolucji rze by greckiej by a stopniowa indywidualizacja twarzy. Termy. spokojne i harmonijnym u miechu. powag . W du ej mierze zosta o ono ukszta towane przez malarstwo greckie. ale i ca e grupy postaci w ruchu i to w ruchu gwa townym. rodzajowe oraz martwe natury.n. Nieszcz snemu dzia aniu czasu. nienawi . którzy nie tylko tworzyli pojedyncze pos gi. Rozkwit kosmetyki przypada w Rzymie na okres upadku obyczajów. Bardzo d ugo postacie by y nacechowane godno ci . e malowid ami ciennymi ozdabiano gmachy publiczne. Ten czas rozwoju rze by to tak e moment. W sztuce rzymskiej wyst powa o g ównie malarstwo cienne. rado .e. tzw. Thermae albo balnea by y to a nie z o one na kompleks obiektów ulokowanych na rozleg ym terenie. Znano recept na krem odm adzaj cy z o ony z jaj. zarówno ludzi wolnych jak i niewolników. który ci le okre la godziny k pieli chorych. Znane by o równie malarstwo sztalugowe. Wiadomo. które tworzyli. grochu i miodu. ale ozdabiali je pokrywaj c barwn i skomplikowan dekoracj . ból.e.nast pnie arty ci. Tematyka obejmowa a sceny mitologiczne. W okresie hellenistycznym powsta a moda na imitowanie kolorowych p yt marmurowych. W Staro ytnym Rzymie (od 500 r p. najcz ciej ilustruj ce popularne mity. W okresie klasycznym malarstwo zacz o odtwarza naturalny kolor postaci. a nie rzymskie. K piel stanowi a okazj do spotka towarzyskich. Pocz tkowo obrazy budowano z p askich. cienkich ciankach. doskonale wypalane. u ywano ich w czasie uczt i chwalono si nimi przed go mi. W zasadzie termy by y dost pne dla wszystkich. Porady kosmetyczne mo emy spotka w najwybitniejszych dzie ach literackich tego okresu. (181) Dbanie o cia o: Rzymianie przej li zasady kosmetyki od Greków.

Odwieczny j zyk fryzur znany by w Rzymie i jest aktualny do dzi . z koszuli i w a ciwej szaty ±stoli. Zamo ne panie przeznacza y wiele czasu i pieni dzy na uk adanie w osów. Op ata za korzystanie z term by a bardzo niska. Od dawna intuicyjnie wyczuwano erotyczny podtekst fryzur. co poprzedni by o uznawane za przejaw zniewie cia o ci. n. Paznokcie barwi a na czarno. które nosi a Messalina. Tunik nosi o si w domu. W a ciwe u o enie togi wymaga o niebywa ego kunsztu i wprawy. si gaj ca do po owy ydek. Tkaniny z których szyto ubrania by y ró ne. które kry y defekty. By a to d uga. matrona. wci pi kna i m oda. Rzymskie patrycjuszki nosi y tuniki z kosztownego jedwabiu. sporz dza a z czystej lanoliny (t uszcz otrzymywany z owczej we ny ± stosowany w kosmetykach po dzie dzisiejszy) ma ci i kremy. równa. gdy wychodzi o si na ulic . kobiety zam ne na ulicy nasuwa y na g ow pall . Wzorem kobiety by a Messalina. Na nie zak ada y szal.. pojawi y si tkaniny bawe niane sprowadzane z Indii . dlatego zajmowali si t czynno ci specjalni niewolnicy ± garderobiani. Za strój Äw z ym tonie´ dla m czyzny uwa ano tak e tunik bardzo d ug . Tunik z d ugimi r kawami zacz to u ywa w III w. przedzia ek z pedanteri . czyli swego rodzaju koszula z o ona z dwóch we nianych kawa ków. tuniki ekwitów mia y dwa przetykane purpurowe pasy na przodzie). produktu otrzymywanego przy wyrobie serów. Jednak we wczesnym okresie cesarstwa jeszcze by y stosowane tkaniny we niane. W Rzymie kobiety lubi y si stroi wed ug okre lonej mody. Kobiety w Rzymie nie nosi y nakry g owy. dostosowywa o si uczesania do typu urody. Na czo o nak ada a ozdobne plastry. m dra. Nosi a ods oni te ramiona i szyj . Ubiory Najwa niejszym elementem codziennego stroju Rzymianina by a tunika. ale szybko zacz y wychodzi z mody i pojawi y si tkaniny lniane-bardzo delikatne. Tradycyjny strój kobiety rzymskiej sk ada si ze staniczka lub opaski podtrzymuj cej piersi. bez r kawów albo z r kawami krótkimi. i farbowania. W zale no ci od pe nionego urz du tuniki by y ozdabiane i haftowane w ró ny sposób (np. który by importow any z Fryzury i bizuteria: Kobiety w Rzymie nie zna y adnych rodzajów kapeluszy ani chustek. szeroka suknia ci gana paskiem podobnie jak tunika. ci gani ja paskiem i wyrzucano j nad pasek). jak i o owini tych wokó g owy warkoczach noszonych przez Liwie. zdobione z otymi fr dzlami (wp yw mody orientalnej). Okresowo by a znoszona przez cesarza w drodze aski. a wymuskane koki . najcz ciej bawe niane. w teatrze u ywa y parasoli i wachlarzy. si gaj c kostek (aby uzyska odpowiedni d ugo tuniki. o koku. w kolorze bia ym.by y cenione ze wzgl du na mi kko atwo Chin. W osy farbowa a na jasno (sokiem z pigwy). o zaokr glonych ko cach. a na dzie ozdobne pudry. Rzymianka po wi ca a wiele czasu piel gnowaniu urody.2. poniewa szczególnie dba y o fryzury. goli a ca e cia o. któr trzeba by o za o y . Tog tworzy pas we nianego materia u o szeroko ci ok. Znano i wykorzystywano równie tkaniny z ró nokolorowego jedwabiu. Dziewcz ta chodzi y bez nakrycia g owy. W czasie podró y. jej uzupe nieniem by a toga. 102 .e. Zast piono je skomplikowanymi fryzurami.n. aby tym samym zjedna sobie lud rzymski ÄZwyk ´ k piel w wodzie zamo ne Rzymianki zast powa y cz sto drog k piel w kozim lub o lim mleku. Stosowa a wonne k piele. Ubo sze Rzymianki zamiast mleka u ywa y serwatki. Warkocze kojarz si z przyzwoito ci . dojrza a. W czasach cesarstwa zapomniano o fryzurach z prostym przedzia kiem po rodku g owy.70 ±3 m i d ugo ci 5-6 m. albo du p acht prostok tnej lub kwadratowej tkaniny z o on wzd u i spi t na ramionach. Od II w.z pretensjonalno ci . Na noc stosowa a maseczki z chleba.e. Moda w tej dziedzinie zmienia a si .kobiet i m czyzn.

-asymetria. uk adano tak e wysoko. naszyjniki. takich jak henna. aby uzyska jasny lub rudy odcie w osów. pudruj c sproszkowan kred . biust. W domu mog a nosi sanda y z barwnej skórki. Wyroby ze z ota czono z per ami lub szlachetnymi kamieniami. aby wydawa y si ja niejsze. S abszym echem przechodzi secesja w malarstwie. Byty ozdabiane drogimi kamieniami. -inspiracje sztuk japo sk . W tym celu godzinami przebywa y na s o cu. W osy zaplatano i zakr cano w misterne loki za pomoc rozgrzanych szczypiec. albo zdobione z oconymi blaszkami. W staro ytnym Rzymie by o kilka rodzajów obuwia. W u ywaniu obuwia kobiecego obowi zywa y pewne zwyczaje. jak pe nego. -swobodne uk ady kompozycyjne. a w szczególno ci rzemios a artystycznego. Nast pnie malowano oczy popio em lub antymonem. -ornamentacja zwierz co-ro linna. bransolety. z otymi siateczkami. u ywa y ró nych rodków. przytrzymywano je wst kami. Dostojna femina stolata nie mog a u ywa na ulicy innego obuwia. upinano szpilami z ko ci lub ko ci s oniowej. Sanda y kobiece mia y cz sto wysok podeszw . z ocone. Wi c Rzymianki stara y si rozja ni swoje ciemne w osy. sznurami pere . prawie bia a cera. Najpierw wybiela y twarz. szpilki z ko ci s oniowej do w osów. kolczyki. kosztownymi opaskami. Kobiety u ywa y ró nych substancji do makija u. Rzymianie posypywali w osy tak e sproszkowanym z otem. Szyto je z delikatnej skórki lub tkanin. Wargi i policzki malowano na czerwono. rumianem i ó tko jaj. obr cze na nogach. Secesja jest to styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesi ciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku. Formy cia a w sztuce na prze omie wieków XIX i XX. ESTETYKA 185. rze by i grafiki. Przechowywa y je w ma ych buteleczkach i naczy kach. Najcz ciej noszono pier cienie. W ówczesnych czasach idea em pi kna by y jasne w osy Germanów. zaliczany w ramy modernizmu. podobnego do koturnu kobiecego jakie nosi y kobiety greckie. -p aszczyznowo i linearyzm -subtelna pastelowa kolorystyka (dominowa a biel) 103 . faliste linie. Istot secesji by o d enie do stylowej jedno ci sztuki dzi ki czeniu dzia a w ró nych jej dziedzinach. Kobiety zak ada y eleganckie sanda y robione ze skóry. Z biegiem czasu szewcy nabrali wprawy w szyciu ozdobnych sanda ów.U o enie tych ogromnych fryzur wymaga o pomocy i najcz ciej czesa y niewolnice. Barw obuwia dostosowywano do stroju lub je kontrastowano z kolorami ubiorów. architektury wn trz.fryzjerki ornatrix. opaski wysadzane szlachetnymi kamieniami do w osów. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego s : -p ynne. ramiona. poniewa modna by a wówczas jasna. ró owo osadem z czerwonego wina lub barwnikiem ro linnym fukus Rzymianki przyozdabia y cia o w kosztowne stroje i bi uteri . kosztowne agrafy.

sylwetki smuk e i strzeliste. najlepiej rude lub czarne. Mucha ÄDanae´ G. Jest to zespó cech: proporcja kszta tów. Z tego wzgl du w dzisiejszej estetyce zamiast o pi knie mówi si raczej o warto ci estetycznej lub artystycznej. 104 . budzi zachwyt. ale nigdy nie by o okre leniem jednoznacznym. przywodzi y erotyczne skojarzenia. wy ania y si z popielniczek. W osy s d ugie . Klimt 186. wznios o . kszta t mi y dla oka (wg Platona). abstrakcyjnych uk adów dekoracyjnych. patos. Pi kno to tak e wysoka warto moralna wykazywana przez dan osob . Jedn z ulubionych postaci by a biblijna Salome. które pojmowano jako celowo . Lubiono przedstawia kobiety fatalne . Kategorie estetyczne w literaturze s podstaw klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej. e co si podoba. Pi kno cia a jest od dawna w kulturze Zachodu uwa ane za jedn z najwy szych warto ci. Najwybitniejsi malarze secesyjni to: Gustaw Klimt i Aubrey Beardsley Natomiast plakaty Alfonsa Muchy ukszta towa y charakterystyczny typ postaci kobiecej. komizm (charakterystyczne dla dramatu).W wiecie secesji spotyka si postacie ludzkie (niemal wy cznie kobiety). ironi . W estetyce rozumianej jako nauka o pi knie. Kobieta secesji by a krucha . który sprawia. które nadaje przedmiotowi okre lon warto estetyczn . co jest przyjemne dla oczu i uszu (wg sofistów). Obrazy pi kna cia a we wspó czesnych mediach kultury masowej. oplata y ramionami i w osami wylewy wazonów. sposób przedstawienia. u yteczno . jakby pe ne mi osnej t sknoty. Styl secesji wykreowa nowy idea urody kobiecej . które podobnie jak p dy ro linne dawaj sposobno do komponowania krzywolinijnych. Wspó cze nie tocz si spory wokó materialnych tre ci pi kna oraz zwi zanych z nim zagadnie . Przybieraj c cz sto postawy omdlewaj ce. W estetyce antycznej kategoriami estetycznymi by y pi kno. Pogo za pi knem trwa od wieków. wdzi k. pi kne jest to. jako wspó czesna kategoria estetyczna. Kategoria estetyczna. grotesk . by y kwintesencj dekoracyjnego stylu secesyjnego. harmonia barw. ulegaj zmianom w zale no ci od epoki. Nagie kobiety pojawia y si na fasadach budowli. nast pnie wymieniano tragizm. puszyste . te . Pi kno cia a. pi kno stanowi warto naczeln . W encyklopedii pi kno jest uj te jako podstawowa warto ciuj ca kategoria estetyczna. Królowa a asymetria . ÄReklama Job´ A. wyra a stosunek do niego i wzbudza odpowiedni reakcj u odbiorcy ± prze ycie estetyczne. które mia y destrukcyjny wp yw na m czyzn . d wi ków. wspó czesna estetyka wyró nia brzydot . 187. faluj ce . smuk a i wiotka w talii.

105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful