Kosmetologia piel gnacyjna

112. NMF i TEWL ± omów sk ad i zastosowanie w kosmetyce. NMF- naturalny czynnik nawil aj cy utrzymania nawodnienia warstwy rogowej, zawiera: wolne aminokwasy(40%) zw aszcza seryn i cytrulin ; kwas pirolidowokarboksylowy lub kwas piroglutaminowy (PCA) (12%), mocznik (7%), mleczany (12%), sk adniki mineralne (Cl+, Na+, K+, Ca+, Mg) (18%); cukry (3,5%) fruktoza, mannoza, galaktoza. Sk ad ten warunkuje zatrzymanie wilgoci w naskórku, przez co NMF uznaje si za czynnik uelastyczniaj cy skór . W przypadku jego niedoboru naskórek staje si suchy, a w konsekwencji pop kany oraz pokryty drobnymi zmarszczkami i fa dkami. Kosmetyki które zawieraj NMF s najbardziej efektywnie nawil aj cymi i odm adzaj cymi skór . TEWL- przeznaskórkowa utraty wody okre la ilo wody traconej przez skór , ale nie wlicza si wody utraconej z potem. Uszkodzenie którejkolwiek ze sk adowych naskórka powoduje zwi kszenie przez naskórkowej utraty wody, prowadz c do zmian w postaci nadmiernego rogowacenia skóry, charakteryzuj cych si sucho ci , uszczeniem, szorstko ci , p kni ciami i towarzysz cym wi dem. Zwi zki nawil aj ce w po czeniu ze sk adnikami okluzyjnymi, stosowane jedynie jako sk adniki nawil aj ce mog zwi ksza TEWL. rodki nawil aj ce o dzia aniu okluzyjnym: -wazelina- szybko zmniejsza TEWL o 99%, -olej mineralny- zmniejsza TEWL o ok.40%, -parafina p ynna- tworzy warstw ochronn , zmniejsza TEWL, -Dimeticon- zmniejsza TEWL bez uczucia t ustej skóry. 113. Jonoforeza i sonoforeza ± wymie i omów substancje aktywne u ywane w kosmetyce. Jonoforeza- zabieg z u yciem elektrycznego pr du sta ego, który pomaga wprowadzi do organizmu przez skór substancje aktywne (leki, preparaty kosmetyczne). Anoda +, katoda -. Skóra do zabiegu powinna by dobrze odt uszczona. U ywa si zazwyczaj gotowych substancji- ampu ek. Chlorek wapnia- dzia anie agodz ce, odczulaj ce, zmi kczaj ce, przyspiesza regeneracj tkanek, stosowany w seriach do skór naczyniowych z cauperos , tr dzikiem ró owatym, nerwic naczyniowo- ruchow skóry. Jodek potasu-silnie oddzia uje na tkank czna, wskazany dla skór z bliznami, bliznowcami, zgrubienia cznotkankowe, zrosty, ale zbyt du e podawanie mo e pog bi nadczynno tarczycy, przy tej chorobie. Witamina C- uelastycznienie cianki naczy , wzmaga odporno . Wykonuje si przy odmro eniach, tr dziku pospolitym, ró owatym, przebarwieniach, zwiotczeniu skóry. R-r sody oczyszczonej- dzia anie zmi kczaj ce, przeciwzapalne, anty ojotokowe, bakteriobójcze, stosowane w leczeniu ojotoku, tr dziku pospolitego. Siarczan cynku (anoda +)- w trudno goj cych si ranach, dro d yce paznokci Siarczan miedzi (anoda +)- ci gaj ce i odka aj ce, w grzybicy d oni i stóp Salicylan sodu (katoda -)- zwi ksza przepuszczalno naczy w osowatych, zmniejsza odczyny zapalne i objawy bólowe, tr dzik pospolity, ojotok, odmro enia Chlorowodorek prokainy (anoda +)- rozszerza naczynia w osowate, znosi napi cie cian naczy t tniczych, dzia a od ywczo, przeciwbólowo; nerwobóle, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie korzo nków Jonoforez wykonujemy co 2-3 dni, góra 10 zabiegów. Przeciwwskazania: -du e rany -uczulenie na pr d sta y -rozrusznik -nieregularne ci nienie -stany zapalne migda ów -oko oz bowe stany zapalne -tendencja do zatoru -gor czka Sonoforeza- jest to metoda, która wykorzystuje wibracje ultrad wi kowe do dzia ania na g bsze warstwy skóry poprzez stymuluj cy mikromasa . Sonoforeza to przede wszystkim relaksuj cy masa oraz niezwykle wydajny sposób wt aczania w g b skóry substancji od ywczych oraz aktywnych. Podczas zabiegu wytwarzane jest ciep o wewn trz skóry, które penetruje tkanki. Sonoforeza równie odpr a skór i mi nie poprzez g boki mikromasa , który poprawia przep yw krwi i limfy. W rezultacie poprawiony jest metabolizm komórek oraz ich regeneracja. Emitowane podczas zabiegu

1

ultrad wi ki przyczyniaj si do u atwienia penetracji substancjom leczniczym, które dzia aj : uszczelniaj c naczynia krwiono ne, lecz zmiany tr dzikowe, dotleniaj oraz kondycjonuj skór . Podczas zabiegu sonoforezy stosowane s ampu ki wype nione substancjami od ywczymi i aktywnymi. W profilaktyce przeciw rozszerzaniu si naczynek krwiono nych, najcz ciej u ywane s : - witamina K, - witamina PP, - wyci g z arniki górskiej, - wyci g z kasztanowca. Witamina K wp ywa pozytywnie na regulacj krzepni cia krwi, przez co likwiduje tzw. paj czki widoczne na skórze. Natomiast witamina PP uszczelnia naczynka krwiono ne, chroni c je przed p kaniem. Wyci g z arniki górskiej wspomaga kr enie krwi, niweluje zaczerwienia na skórze i wzmacnia naczynia krwiono ne. Wyci g z kasztanowca dzia a przeciwzapalnie, zmniejsza sk onno naczynek krwiono nych do p kania oraz intensywnie nawil a skór . Ponadto, usuwa on zm czenie i dog bnie nawil a skór . Sonoforeza jest bezpiecznym zabiegiem, niemniej jednak istniej pewne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia, s nimi: - choroby nowotworowe, - metalowy implanty w ciele, - choroby y , - niewydolno serca, - ci a.

114.Wymie dermatozy najcz ciej spotykane w gabinecie kosmetycznym. -tr dzik pospolity -kaszak -tr dzik ró owaty -rogowacenie mieszkowe - rosacea -piegi - uszczyca -mi czak zaka ny -grzybica -brodawki -blizny, bliznowacenie -w ókniaki -przebarwienia - ojotok -skóra atopowa -wyprysk -opryszczka -pokrzywka -zaskórnik -prosak 115. Cauperose i rosacea ± omów schorzenia i metody post powania w gabinecie kosmetycznym. Couperose - rozszerzone naczynka.
Rozszerzone czy te pop kane naczynka krwiono ne na twarzy mog by skutkiem nadu ywania k pieli s onecznych latem, przemarzni cia twarzy zim , nadmiernego wysi ku fizycznego lub objawem choroby o nazwie rosacea - tr dzik ró owaty. Krucho naczynek krwiono nych jest te czasem cech dziedziczn . Najcz stsz i najbardziej radykaln metod leczenia jest usuni cie pop kanych naczynek. Polega ona g ównie na zamkni ciu naczynek krwiono nych z obu stron poprzez przerwanie ich ci g o ci. Wybór metody zale y od rozleg o ci zmian i jej umiejscowienia. Najcz ciej stosuje si zabiegi: -Elektrokoagulacji -Kriochirurgii -Laserowego zamykania naczynek -Inne: jonoforeza, galwanokaustyka, elektroliza, termoliza

2

Zaleca si te stosowanie preparatów uszczelniaj cych ciany naczy w osowatych i zwi kszaj cych ich elastyczno , poprawiaj cych mikro kr enie i dzia aj cych przeciwzapalne.

Rosacea - tr dzik ró owaty jest chorob przewlek , ograniczon do skóry twarzy, rozwijaj c si na pod o u zaburze naczyniowych i ojotoku. Cz sto wyst powania wynosi 10-15% populacji, cz ciej choruj kobiety, natomiast ci sze postacie wyst puj u m czyzn. Jest dermatoz o wieloletnim przebiegu wyst puj c u ludzi dojrza ych, najcz ciej po 30 r. . Pierwszym stadium rozwoju tr dziku ró owatego jest rumie , który cechuje si napadowymi zaczerwienieniami pod wp ywem emocji, zmian temperatur, pikantnych posi ków, czy wypiciu alkoholu. W kolejnym etapie do utrwalonego rumienia do czaj si grudki i krostki. Wówczas potrzebna jest pomoc dermatologa. Posta przerostowa g ównie nosa dotyczy prawie wy cznie m czyzn i wymaga usuni cia zmian np. krioterapi . Prawdziwa przyczyna powstawania choroby nie jest do ko ca poznana. Wskazuje si na mechanizm immunologiczny, zaka enie roztoczem Demodex folliculorum oraz pewien udzia zaka eniem Helicobacter pylori.
Czynniki predysponuj ce: palenie papierosów, picie kawy i alkoholu, pikantne potrawy, stres, prom. UV, nag e zmiany temperatur, intensywne ciep o i mróz, ska enia rodowiska, nara enie na rodki chemiczne oraz niew a ciwa piel gnacja. Makija korekcyjny przy tr dziku ró owatym Korekt nak ada si na ca powierzchni zmiany, zazwyczaj na ko ci jarzmowe i nos. Tr dzik ró owaty jest trudn zmian do korygowania, ze wzgl du na ró ne tonacje kolorystyczne, od czerwonych po fio kowo fioletowe. Nale y miesza kolory i pami ta o zasadzie im mniej tym lepiej. W przypadku couperose i rosacea skór nale y traktowa zawsze jak wra liw . W piel gnacji nale y bezwzgl dnie unika myde zasadowych, toników i aktywnych kremów. Tonik nale y zast pi wod termaln . Powinno si chroni cer przed s o cem kremami ochronnymi z wysokimi filtrami, ale tak e przed wiatrem i mrozem. W gabinecie nale y zredukowa podra nienia, zaczerwienienia i zmiany naczyniowe, zregenerowa , wzmocni i odbudowa funkcj bariery naskórkowej. Kosmetyki dla cery wra liwej ze sk onno ci do rozszerzania i p kania naczy ± kremy z witaminami C, E, K, z olejem z wiesio ka, z avokado, z kwasem hialuronowym, z naturalnym czynnikiem nawil aj cym, dpantenolem.

116. Sklasyfikuj rodzaje masek kosmetycznych i omów wybranej sk ad i dzia anie.
Maska jako zabieg kosmetyczny jest jedn z najstarszych form upi kszania. Stosowanie ich w nowoczesnej kosmetyce staje si coraz bardziej popularne i jest nieodzownym zabiegiem lub cz ci zabiegu kosmetycznego. Nowoczesne maski daj przy umiej tnym doborze sk adników i prawid owym stosowaniu , efekt przewy szaj cy dzia anie kremów i innych preparatów kosmetycznych. Niektóre maski daj efekt natychmiastowy, ale krótkotrwa y, po innych widoczne zmiany uzyskuje si dopiero po kilkakrotnym zastosowaniu. Maski: Rozgrzewaj ce, ci gaj ce, zio owe, upi kszaj ce(porcelanowe), od ywcze, parafinowe, specjalne. Maski zio owe

3

skrzyp polny i sza wia. Equisetum Arvense. a na stopach na skutek ucisku niedopasowanego obuwia) . Maska zio owa dla cery t ustej i mieszanej: SK AD: Kaolin. Mo e poprzedza zabieg oczyszczania skóry. najcz ciej jest kszta tu kolistego.dolegliwo ci subiektywne. koncentraty. Relaks. stan ropny migda ów. a co za tym idzie. go Wskazania: W a ciwie przeprowadzony masa kosmetyczny pobudza kr enie limfy. powstawaniu zmarszczek. uspokojenie. usuni cie z ba i zmiany ropne oko oz bowe. nale do grona wykwalifikowanych i dyplomowanych kosmetyczek. np. Masa kosmetyczny stosowany jest we wszelkiego rodzaju gabinetach i salonach kosmetycznych. wskazania i przeciwwskazania. czasem nieregularnego. 117. uwzgl dniaj c w a ciwo ci indywidualne cery. zaawansowana mia d yca naczy . guzki w przebiegu w z ów ch onnych. 123. jak równie ró ne typu maseczki. wysokie nadci nienie t tnicze. regeneruj cych) maj cych za zadanie podtrzymanie elastyczno ci skóry. Przy skórach t ustych maski powinny zawiera zio a maj ce oprócz w a ciwo ci rozmi kczaj cych i agodz cych tak e bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Masa kosmetyczny ± definicja.upo ledzenie czucia. korekcyjnych. MODZEL ± jest to niezbyt wyra na odgraniczona zmiana polegaj ca na zgrubieniu skóry(hiperkeratozie) w miejscu przewlek ego dra nienia mechanicznego ± Powstaje w wyniku d ugotrwa ego ucisku jako reakcja obronna skóry ± Uraz mechaniczny(na r kach powstaj na skutek ci kiej pracy fizycznej.Do powstania modzeli przyczynia si wrodzona sk onno do nadmiernego rogowacenia oraz zaburzenia nerwowo troficzne w przebiegu chorób neurologicznych OBJAWY: -Zgrubienia skóry niezbyt wyra nie odgraniczone -cz sto w charakterystycznych miejscach dla dzia aj cych czynników. Przeciwwskazania: stany zapalne. Masa kosmetyczny trwa ok.Powinny by odpowiednio dobierane do rodzaju skóry. wady serca. siemi lniane. Sk adniki wg INCI: Magnesium Silicate. Salvia Officialis. zmiany skórne niewiadomego pochodzenia. Do prawid owego wykonania masa u niezb dne s odpowiednie kremy. ele. nadczynno tarczycy (nie mo na masowa szyi). odpr enie. choroby psychiczne. czasem dolegliwo ci bólowe przy chodzeniu. Semen Lini. zapalenie y i wie e zakrzepy. przemian materii i oczyszczenie organizmu z toksyn. kolana zakonników -obraz nadmiernego rogowacenia skóry na stopie. alergiczne i zaka ne skóry. barwy ó tej lub ó tobrunatnej . u atwiaj c tym samym. zapobiegaj c tym samym. stany gor czkowe. Jest on stosowany w ró norakich celach (profilaktyczno-piel gnacyjnych. Dodaje si do nich zio a pobudzaj ce. 20 minut. Przy skórach suchych i normalnych stosuje si wi cej zió z zawarto ci zwi zków luzowych i skrobi. ró nych gruczo ów. palce wio larza. Osoby go wykonuj ce. 4 .

in. co t umaczy si s abszym uk adem wi zad owo-torebkowym ich stóp. Pod wp ywem zniekszta ce zmienia si biomechanika stopy. Cz ciej wyst puje u kobiet. Stan taki mo e by wskazaniem do leczenia operacyjnego. Wysoki obcas niew a ciwie skonstruowanego obuwia powoduje przeci enie przedniej cz ci stopy. korekt wrastaj cych paznokci 121 WITAMINA A Okre lenie witamina A dotyczy pewnych zwi zków naturalnych pochodzenia zwierz cego i ro linnego wykazuj cych aktywno biologiczn . e by wada mog a si rozwin musz istnie predyspozycje w budowie stopy. czego skutkiem jest obni enie uku poprzecznego i w nast pstwie poszerzenie przodostopia (p askostopie poprzeczne). Natomiast spiczasty kszta t butów bezpo rednio powoduje ko lawe ustawienie palucha. zako czony jest masa em(krem na stopy) i na o eniem lakieru na p ytk paznokciow .( ac. zrogowacenia i p kni na pi tach. na wysokim obcasie lub o w skich noskach. Retinoidy zawarte w kosmetykach s u uzupe nieniu niedoborów witaminy A w skórze przyczyniaj cych si do odnowy naskórka. hallux valgus). zw aszcza za ciasnego.zabieg obejmuj cy: zmycie lakieru z p ytki paznokciowej i opi owanie paznokci. W skrajnych przypadkach pojawia si stan zapalny torebki stawowej stawu ródstopno-palcowego palucha. Grup szczególnie zagro on s kobiety uprawiaj ce taniec klasyczny (balet) ze wzgl du na niefizjologiczne obci enia stóp w pointach. w osy i 5 . z noszenia obuwia. aktywuj zachodz ce w nim procesy i regeneruj jego warstwy. wyg adzenie. paluch nie jest ju wystarczaj co silnym punktem podparcia w czasie chodu. Uwa a si . odcisków. usuni cie zrogowacia ego naskórka za pomoc tary lub frezarki. ciasnych butów lub nieprawid owo ci anatomicznych OBJAWY: ó te kopulaste grudki oko o 5-6 mm z centralnym czopem lub rdzeniem co odró nia je od modzeli . Nierównomiernie rozk ada si ci ar cia a. i mo e wyst pi równie przerost nasady dalszej pierwszej ko ci ródstopia. obrz k okolicy. PEDICURE LECZNICZY-zabieg obejmuj cy czynno ci wykonywane przy pedicure kosmetycznym oraz rozszerzony o zabieg: usuwania modzeli. wykazuje korzystny wp yw na skór .Zazwyczaj s wra liwe na ucisk PALUCH KO LAWY .NAGNIOTEK. odgraniczona grudka hiperkeratolityczna z obecno ci czopa lub rdzenia w cz ci centralnej. ODCISK jest to najcz ciej ma a. -powstaje wskutek ucisku np. os abieniu ulegaj mi nie. 122 PEDICURE KOSMETYCZNY. Do czynników predestynuj cych zaliczy nale y tak e oty o oraz stoj cy tryb ycia. jest schorzeniem wynikaj cym m. W sk ad tych substancji wchodzi retinol w pe ni aktywny oraz produkty jego utleniania. Witamina A znajduj ca si w kosmetykach w a ciwie dozowana. natomiast obuwie powoduje nasilenie dolegliwo ci i przyspieszenie post pu deformacji Du rol w wyst powaniu wady (schorzenia) odgrywaj predyspozycje genetyczne. Mniej zaawansowane zmiany podda si j na ogó leczeniu zachowawczemu polegaj cemu na noszeniu odpowiednich wk adek ortopedycznych oraz odprowadzaniu palucha na zewn trz przez umieszczenie specjalnych wk adów silikonowych mi dzy paluch a drugi palec. bolesno . Pogarsza si wytrzyma o struktur stabilizuj cych stop .

Nale y do tzw.paznokcie. gdy ma wp yw na opó nianie zmian pojawiaj cych si na skutek procesów starzenia. czyraczno -ochrona skóry przed promieniowaniem UV WITAMINA E Jest biologicznym antyutleniaczem(chroni wra liwe sk adniki preparatów kosmetycznych). Naturalny tokoferol skóry znajduje si w b onach komórkowych. Zaleca si j jako dodatek do preparatów stosowanych do ochrony przed s o cem i po opalaniu. Dzia anie witaminy E na skór : -biologiczny antyutleniacz -unieczynnianie wolnych rodników -zapobieganie przedwczesnemu starzeniu si skóry w wyniku przyspieszenia tworzenia si kolagenu i elastyny -ochrona przed promieniowaniem UV -uodpornienie na fotoalergi -zwi kszenie nawil enie skóry -wspomaganie ukrwienia tkanki cznej skóry i b on luzowych 6 . Dzia anie preparatów kosmetycznych zawieraj cych Retinoidy na skór : -zmi kczanie naskórka -wyg adzanie powierzchni skóry -zmniejszenie rogowacenia naskórka -poprawa kolorytu skóry -odpowiednie nawil enie skóry -zwi kszenie zawarto ci protein. W kosmetyce wit. Witamina E przywraca skórze równowag i hamuje procesy starzenia. E jest wa nym sk adnikiem piel gnacyjnym poprawiaj cym nawil enie i spr ysto skóry. zw aszcza kolagenu w skórze w a ciwej -os abienie przebarwie na skórze -pomoc w leczeniu zmian patologicznych skóry: tr dzik. Witamin m odo ci. zabezpiecza je przed szkodliwym wp ywem czynników zewn trznych.

nie wycinamy skórek tylko i wy cznie je odsuwamy ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. patyczki z drewna pomara czowego. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. Zabieg polega nie tylko na malowaniu. czy klientka nie ma adnych chorób np. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. Manicure biologiczny. Dezynfekcja d oni Zmycie lakieru Wywiad ( po dok adnym oczyszczeniu paznokci oceniamy p ytk klientki i stwierdzamy czy mo emy pracowa dalej. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem PROSZ Manicure tradycyjny ± zabieg kosmetyczny. grzybicy paznokci itp. oraz ele i p yny zmi kczaj ce naskórek. ale te na wyrównywaniu skórek i piel gnowaniu p ytki paznokci. podwa aczy). c kami do paznokci na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym. kopytka metalowego odsuwamy skórki i wycinamy c kami do skórek ) Wyrównanie p ytki paznokciowej blokiem polerskim Wykonanie peelingu i masa u d oni Odt uszczenie p ytki paznokciowej Malowanie paznokci ( na o enie bazy. ± w tym wypadku odsy amy klientk do dermatologa ) Skrócenie paznokci (w razie potrzeby. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego odsuwamy skórki ± nie u ywamy narz dzi typu kopytko metalowe. którzy pragn mie adniejsze paznokcie. Kolejno zabiegu jest taka sama jak przy manicure tradycyjnym. któremu poddawane s paznokcie u r k. prawie nie odrywaj c pilnika ) Zmi kczanie skórek ( zanurzenie d oni klientki w miseczce z woda z dodatkiem rodków zmi kczaj cych lub u ycie specjalnie przeznaczonych do tego preparatu) Likwidacja skórek ( za pomoc patyczka drewnianego. grzybicy paznokci itp. Stosowane s natomiast pilniki papierowe . czy klientka nie ma adnych chorób np. JAKA JEST RÓ NICA POMI DZY MANICURE BIOLOGICZNYM A TRADYCYJNYM. Nie u ywa si adnych narz dzi metalowych (pilników. a potem lakieru o kolorze który wybra a klientka) Utwardzenie Posmarowanie skórek olejkiem 7 .polega na piel gnacji p ytki paznokcia nieinwazyjnymi metodami. OPISA KOLEJNE ETAPY. pilnikiem papierowym na prosto) Pi owanie paznokci ( pi uje si paznokcie od lewego do prawego boku paznokcia ruchem ci g ym.124. Manicure stosuj klienci.

zmniejszenie elastyczno ci. które od d u szego czasu zaniecha y uprawianie sportu. blado skóry. które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci. kolan. ma fa d i obrzmienia przypominaj ce pikowan ko dr . ud. czasami wyst puje ból spowodowany g bok palpacj Stopie IV ± tworzenie przez zrazili tkanki t uszczowej guzków wi kszych rozmiarów. Jest to tzw. zwi kszenie blado ci skóry. Ten typ spotyka si u kobiet. zmniejszenie elastyczno ci. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. czasem szorstka z powodu z ego jej od ywiania. Rodzaj zale y od pod o a . Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. na którym si formuje. Wtedy jest wyra nie widoczny. Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce cellulit. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. CELLULIT . po gwa townym schudni ciu oraz po d u szym stosowaniu rodków odwadniaj cych. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. czasami bolesne zgrubienia i guzki. Mog równie wyst pi rozst py. po ladków. CELLULIT ± ETIOPATOGENEZA. cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. wiotko ci. fa szywy cellulit. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej ( hiperplastyczny lub hipertroficzny ). hipotermia. guzki s bolesne palpacyjnie. Nast puje przerost ( nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. hipotermia Stopie II ± Äskórka pomara czowa´ tworz ca si samoistnie po napi ciu mi ni. wra liwo na bod ce) Stopie III ± tworz si w tkance podskórnej nieregularne. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej.defekt kosmetyczny. Cellulit mi kki t uszczowy jest lu ny. ale cz sto ból jest spontaniczny. mo e zajmowa du e powierzchnie i sprawia wra enie jakby tkanka znajdowa a si mi dzy skór a mi niami. dalszy wzrost Äciastowato ci´ skóry. lokalnej hipotermii.125. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadni cie mi nia po ladkowego). dezorganizacja anatomiczno-funkcjonalna tkanki podskórnej 8 . który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. zwi kszenie zdolno ci uj cia w fa d. odczucia podobne do parestezji ( zmniejszenie czucia. u osób z wiotk skór i s abymi mi niami. WYMIE ZABIEGI REDUKUJ CE. wzrost Äciastowato ci´ skóry. Objawy takie mo na spotka u osób uprzednio aktywnie fizycznie. Stopnie cellulitu: Stopie I ± Äskórka pomara czowa´ w obr bie bioder. nie przylega ci le do mi ni. ramion. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: wodny i t uszczowy. cyrkulacji krwi. okci lub sutków wyst puj ca po uj ciu w fa d. Etapy procesu patologicznego (PEFS) mo na podzieli na stadia: obrz kowe w óknieniowe stwardnieniowe (powstaja pierwsze drobne guzki) makroguzki . poprzedzielanych tkank w óknist ( skóra podobna do materaca). poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. czasem trudno jest odró ni posta twardego cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej.

Ci a ‡ w patogenezie cellulitu udzia bierze wiele czynników.zmniejszenie wydolno ci pompy mi niowej w ko czynach dolnych (zastój p ynów) ‡ noszenie obcis ych ubra (utrudnia odp yw ylny) ‡ noszenie butów na wysokich obcasach (sprzyja dysfunkcji mi ni ydek. rodowiskowe: ‡ z e nawyki ywieniowe: . mechaniczne. Choroby wspó istniej ce: ‡ metaboliczne ‡ hormonalne ‡ choroby uk adu kr enia ‡ choroby ginekologiczne ‡ choroby nefrologiczne ‡ choroby o dka i jelit 5. rodki farmakologiczne oraz metody maj ce na celu os abienie czynników nasilaj cych zmiany. u kobiet o typie nordyckim lub anglosaskim ± na brzuchu) ‡ rozk ad tkanki t uszczowej. Hormonalne: ‡ g ównie nadmiar e skich hormonów ± estrogenów 4. wyzwala tworzenie wolnych rodników) ‡ picie alkoholu (nasila tworzenie t uszczu) 3. w zwi zku z tym stosuje si wiele ró nych metod terapeutycznych. leczenie fizykalne. Czynniki zwi zane z leczeniem: ‡ preparaty antykoncepcyjne ‡ preparaty przeciwhistaminowe ‡ preparaty przeciwtarczycowe ‡ beta-blokery 6. Genetyczne: ‡ p e (prawie wy cznie u kobiet) ‡ rasa (najcz ciej bia a) ‡ typ biologiczny (u kobiet latynoameryka skich zmiany lokalizuj si g ównie na biodrach.zwiotczenie ci gien i mi ni . stan gotowo ci i czu o receptorów hormonalnych ‡ predyspozycja do rozwoju niewydolno ci ylnej 2. 9 . m. in.Czynniki predysponuj ce do wyst pienia cellulitu: 1.zmniejszenie masy mi niowej na korzy tkanki t uszczowej .nadmierne spo ycie t uszczów i w glowodanów . utrudnia odp yw ylny) ‡ palenie papierosów (zmiany w mikrokr eniu. liczba. chirurgiczne.nadmierna poda soli (gromadzenie wody) ‡ siedz cy tryb ycia: .

dzia anie na degeneracj komórek t uszczowych Galwanizacja Elektrolipoliza Krioterapia Laseroterapiua Terapia czona Karboksyterapia Mezoterapia Endermologia (masa podci nieniowy): podci nienie + masa : stymulacja uk adu kr enia. poprawiaj kr enie. redukcja obrz ków Masa oscylacyjny ( wibracyjny ) Masa pomp pró niow (vacuum). Uelastyczniaj . ‡ dzia aniu przeciwobrz kowym. co zwi ksza penetracj leków. limfatycznego. na wietlanie Akupresura Bicze szkodzie elazko antycellulitowe Jonoforeza: wp yw na kurczliwo naczy krwiono nych. body wrap. ‡ regulacji przepuszczalno ci naczy w osowatych. bezpieczna. nacieranie Impregnowane ubrania. ‡ hamowaniu aktywno ci aromatazy steroidowej Zabiegi Jest wiele zabiegów z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej. które pomagaj w walce z pomara czowa skórk . Hanna-body. lepsza penetracja leków Ultrad wi ki: rozszerzanie naczy krwiono nych. wyg adzaj skór . Egiptos. które masuj i uwalniaj aktywne substancje W balneoterapii wykorzystuje si mi dzy innymi borowin i k piele solankowe Masa na preparacie antycellulitowym Masa izometryczny Drena limfatyczny: stymulacja przep ywu limfy. Ze stosowanych zabiegów mo na wymieni : Guam. ok ady i zabiegi typu para-fango: poburzenie kr enia Regularny peeling K piele z dodatkiem preparatów. Dzia ania kosmetyczne polegaj na: ‡ dzia aniu lipolitycznym. pobudza jedynie naturalne procesy w organizmie 10 . usuwaj obrz ki i przyspieszaj metabolizm. poprawa utlenowania komórek. ‡ aktywowaniu przep ywu krwi w tkance t uszczowej. metoda nieinwazyjna.LECZENIE: zrównowa ona dieta wiczenia fizyczne kontrolowanie masy cia a kosmetyki antycellulitowe leki doustne wykorzystywane w zaburzeniach mikrokr enia unikanie stresów Jak dot d leczenie cellulitu stanowi g ówn domen kosmetyki. ba k chi ska Presoterapia ( masa pneumatyczny sekwencyjny ) Rollmasa Fale radiowe Podczerwie . eliminacja toksyn. natryski.

Niekiedy wyst puj zmiany imituj ce Cellulit. Po czone ze sob kolor ó ty i niebieski tworz barw zielon . t uszczowy. Barwy podstawowe i pochodne tworz Ko o barw. to barwy pochodne. poniewa tkanka jest zbita ci le przylega do mi ni. ale mo e wyst powa równie u m czyzn. SZTUKA DOBIERANIA BARW. Od cellulitu nale y odró ni lokalny nadmiar tkanki t uszczowej (hiperplastyczny lub hipertroficzny). Nale do nich pomara cz. One to nazwane s barwami podstawowymi. Rozró nia si dwa rodzaje cellulitu: 1. Cellulit miekki t uszczowy jest lu ny Kosmetologia upi kszaj ca 126. Natomiast skóra na miejscach obj tych cellulitem jest sucha. Cellulit dotyczy w wi kszym stopniu kobiet ni m czyzn. W ten sposób uzyskasz ró norodne odcienie tego samego koloru. ó ty z czerwonym tworzy barw pomara czow . Jest to tzw. W zale no ci w jakich proporcjach po czysz ze sob .tzw. otrzymasz nowe odcienie.Operacje plastyczne tj. ziele i fiolet. który dotyczy tkanki podskórnej i tkanki cznej. które miejscowo wp ywaj hamuj co na lipoliz . Barwy otrzymane po z czeniu kolorów podstawowych. Przypadki tego rodzaju spotyka si u tancerek i sportsmenek. Mo e by obecny przed menstruacj (nagromadzenie wody) lub obserwowany na górnej cz ci ud (opadniecie mi nia po ladkowego). liposukcja . cz sto towarzyszy gromadzeniu toksyn i zb dnych produktów przemiany materii. a w zwi zku z tym dochodzi do zaburze metabolizmu. wiat kolorów zbudowany jest na bazie trzech barw pigmentacyjnych: ó tej. czerwonej i niebieskiej. czasem trudno jest odró ni posta twardego Cellulitu wodnego od mocno rozbudowanej tkanki mi niowej. czasem szorstka z powodu z ego jej od ywienia. a efektem zmieszania niebieskiego i czerwonego jest fioletowy. Cellulit. defekt kosmetyczny. który mo e by spowodowany nadmiernym dowozem kalorii lub/i dzia aniem hormonów estrogenowych. na którym si formuje. 11 . cyrkulacji krwi. Z nich wywodz si wszystkie inne. Mog równie wyst pi rozst py. Wymie zabiegi redukuj ce. odsysanie t uszczu CELLULIT-Etiopatogeneza. wodny 2. Rodzaj zale y od pod o a. które najpe niej obrazuje podzia barw ze wzgl du na ich temperatur . Fa szywy Cellulit. Nast puje przerost (nieprawid owy rozrost) tkanki podskórnej ( cznej). Ten typ spotyka si u kobiet które nie mia y waha na wadze i tkanki nie straci y swej elastyczno ci.

Tym samym barwa fioletowa po czona z ó t . inne nasycenie barwy. Unikanie b dnych. W osy. osobowo . Cechuje je inna kolorystyka. Naturalna tonacja decyduje o tym. Przy prawid owym doborze kolorów i umiej tnym stosowaniu. oczu. Promieniuj wewn trznym czarem. Unikanie b dnych eksperymentów przy doborze koloru w osów. Teraz w osy s 12 . atwy dobór garderoby. Wi kszo z nas intuicyjnie wyczuwa. Pewno siebie. Po prawej stronie ± barwy zimne. jakim jeste my typem kolorystycznym urody. w jakich kolorach jest nam do twarzy. czerwony i ich wszystkie odcienie. Najbardziej charakterystyczna jest ich cera. w osów. Podstawy analizy kolorystycznej Analiza kolorystyczna to odnalezienie i okre lenie m. Barwy ciep e Ägryz ´ si z zimnymi i odwrotnie. ale jest to ci g e eksperymentowanie i próbowanie. 127. rzadziej z otego br zu. Wiele Pa ma sk onno do piegów. inne odcienie koloru. Decyduje o tym jakie kolory garderoby. Ka dy kolor oddzia uje na inny z pewn si . Kobiety wiosny . To wiadomo barwy kolorystycznej. Kolory u o one naprzeciwko siebie w kole barw wzajemnie dope niaj si do szaro ci. Ka da z nich jest inna. Innymi s owy.blondynki od platynowych do czerwonoz otych. uwydatnia si nasza uroda.Po lewej stronie znajduj si barwy. Lato. renica cz sto oddzielona jest od t czówki wyra n obwódk w kolorze z otym lub z otobr zowym. pomara czowy. uspokajaj ce: zielony.in. które okre lamy mianem ciep ych. a wi c oszcz dno czasu i pieni dzy. niebieski. T czówka oka ma odcie od niebieskiego do zielonego. fioletowy i ich odcienie. naturalnej tonacji cery. podkre lanie atutów! Istniej ce typy kolorystyczne urody to: Wiosna. makija u. Korzy ci i cele analizy kolorystycznej to przede wszystkim: wiadomo swoich kolorów. delikatna o lekko z otawym po ysku. to poszukiwanie harmonii i spójno ci. makija u podkre laj nasz urod a jakich powinni my unika . w osów. frustruj cych zakupów. Barwy intensywne znacznie os abiaj odcie kolorów. Barwy zestawione ze sob zmieniaj swój odcie . jako dziecko kobieta by a blondynk . która zapewnia doskona e samopoczucie. czerwona z zielona a niebieska z pomara czow da nam barw neutraln ± szar . Ich uroda sprawia wra enie kruchej i delikatnej. Oczy zazwyczaj maj nieco ciemniejsz od w osów opraw . bi uterii i dodatków. ich policzki s lekko ró owe i cz sto zdarza si im rumieni . z jakimi s porównywane. kojarz ce si z wod . charakter. kojarz ce si z ogniem. daj ce energi i pobudzaj ce zmys y: ó ty. ograniczenie jej ilo ci dzi ki kombinacji kolorów. Jesie i Zima.

Promieniuje od nich równocze nie nami tno i ch odny wdzi k. w kolorze be owym czy lekko br zowa. Kolory oczu zawsze s "mi kkie". Br zowe. Wi kszo z nich ma piegi. pomidora. z otawy lub rudawy po ysk. Kobiety Zimy . ko s oniowa czy brzoskwiniowa. jasne soczyste zielenie i turkusy. sprawiaj ce wra enie nieosi galnych. w s omianym. Kolory pasuj ce do Pani jesieni: Kremowa biel. bia e z oto i matowe srebro. niebieskie lub szare oczy. Rozmyte. oraz decyzje w sposób bardzo spontaniczny. przydymione. Kolory pasuj ce do Pani wiosny: Jasne be e i kremy.ale nigdy odcie ich w osów nie jest popielaty. Bi uteria: ch odna. podejmuje decyzje za grup . delikatne. chrom. Biel w odcieniu ko ci s oniowej. maj barw topazu lub z otego br zu. Cechy charakteru: Zrównowa ona. Z wiekiem w osy ciemnia y. Bi uteria: Ciep a. Kolor wielb dziej we ny. Wszystkie dzia ania s usystematyzowane i zaplanowane. Granaty o morskim odcieniu. Barwy pe ne blasku i nasyconego ciep a. ó ty. gor czkowy. Cechy charakteru: Posiada siln wol . B yszcz ce z oto. Dla tych Pa odpowiednie s wszystkie przyprószone. 13 . z oto. Charakterystyczna jest cera. co my li. Ceglaste czerwienie. bursztyn Paleta barw Pa jesiennych to kolory ziemi. ó tawym. Brzoskwiniowy. ywotny. teraz ich odcie zmieni si w popielaty. Bi uteria: Ciep a. Je eli jako dziecko mia a s omiany blond. Zachowuje si w sposób bardzo spontaniczny. Odcienie mchu i oliwki. nasycone. Oczy s bardzo pi kne. Jest dna wiedzy. Niektóre bywaj intensywnie br zowe. masy per owe w kolorze ó tym. opanowana. zamglone. Je eli posiada br zowe w osy. drewno. Wszelkie be e i kolory s omkowe. Cechy charakteru: Charakter zorientowany emocjonalnie. Ciep e nasycone br zy. Ko s oniowa. kukurydziane ó cie. soczyste br zy.ó to z ota. Szaro ci i grafity. Jasne pastelowe oraz szarawe ró e i fiolety.Poci gaj ce. zgaszone b kity i granaty. mosi dz. Ceglasta czerwie . Bia e per y. z oty. butelkowa szara ziele . zawsze ma ciep y.jasne. Kolory pasuj ce do Pani lata: z amana biel.Maj lekko niebieskawy odcie karnacji. ozdoby z Drewna.Posiada silny temperament. Je eli by y popielate. stal. Wiele Pa ma piegi o ubarwieniu nieco szarobr zowym (innym ni u wiosen i jesieni). Zgaszone szare br zy. a jeszcze inne to blondynki . Bywaj tak e Panie zielonookie o kocim spojrzeniu. nigdy z ocisty. Kobieta Wiosna musi unika zbyt ciemnych odcieni. Podejmuje ryzyko. Kobiety Jesienne . czerwie maku. Jasny i delikatny lub ró owy. a przyczyna tego tkwi w ich naturalnym kolorycie. B kit. spokojna. bogactwo odcieni. oso . Zawsze z popielatym po yskiem. W ród nich zdarzaj si i blondynki i brunetki o oczach br zowych lub niebieskich. Oprawa oczu wydaje si mie cz sto popielaty odcie . Bardzo charakterystyczny jest u tych Pa popielaty odcie w osów. Kremowe per y. Niektóre sa rudow ose. jest wielkoduszna. po yskuj ce ciep ym z otem. Bursztyn. bez wzgl du na to jak jasny lub jak ciemny jest odcie ich skóry. W post powaniu decyduj wzgl dy racjonalne. Dotyczy to wszystkich jesiennych Pa . Wyblak e bordo. inne ciemnow ose. Charakterystyczna jest cera . miodowym odcieniu. Jest ywotna z planami i my l ca pozytywnie. turkus. Zielonkawe b kity. teraz s br zowe.maj ró ny kolor w osów. Ciep e jasne. Kolory powinny by ciep e. Kobiety Lata . platynowym. pastelowe odcienie. cho burzliwy. W dzieci stwie kobieta by a blondynk . Zgni e zielenie. poniewa skóra jest dobrze ukrwiona. korek. mleczne. ale równocze nie jasne i ywe. koral. Cynamonowe i rudawe br zy. Mówi. Kieruje si uczuciami. Kolory rt ci i o owiu.

Kobiety zimy. kompakcie. diamenty. Korektor mo na nak ada równie palcem . które mog uwzgl dnia indywidualne potrzeby pacjentów. Bi uteria: Zimna. wypryski. Preparaty stosowane do makija u koryguj cego (podk ady. Czer . Bordo. zielony lub ciemnoniebieski. Ró norodno technik wykonywania makija u i kamufla u pozwala na ich dostosowanie oraz wykorzystanie zgodnie z oczekiwanymi za o eniami. rozszerzone naczynka. Cytrynowy. na ogó stosujemy je na drobne wypryski. B yszcz ce srebro. czerwie rzeczywista. jakie stawiane s kosmetykom przeznaczonym dla cery wra liwej. potrafi ukry blizny. tatua e Tu potrzeba czego mocnego jak kamufla . korektory w sztyfcie.tym odcieniem maskujemy si ce pod oczami zielony . najcz ciej roz wietlaj ce. W zale no ci od miejsca aplikowania oraz od stopnia krycia wyró niamy: korektory p ynne. Ma silne poczucie w asnej warto ci. Czyste i zdecydowane b kity i ró e. Kolory pasuj ce do Pani zimy: nie na biel. najkorzystniej wygl daj w barwach zdecydowanych. bia e per y. Oczekuje szacunku i aprobaty. Potrafi panowa nad emocjami i uczuciami. tatua e. przebarwienia. Powoduje to zdecydowany kontrast mi dzy biel ga ki ocznej a t czówk . korektory. Jasna -porcelanowa lub ciemna oliwkowa. Biskupi. 128. Si ce pod oczami. ó ty . bia e z oto. nawet niewielka ilo ma du si krycia. Zasady kamufla u Kreowanie formy kamufla u polega na wykorzystaniu waloru barwy i wiat ocienia ± wiat em w makija u s kosmetyki o jasnych kolorach i walorach. To najcz ciej preparat o g stej konsystencji i o mocnym pigmencie. Makija korekcyjny to dobry sposób na uzyskanie dora nych optycznych efektów kosmetycznego krycia zmian skórnych. kamufla e. S bardziej kryj ce ni te w p ynie. plamy. plamki kamufla e . Motywem dzia ania s praktyczne korzy ci. czerwone krostki fioletowy . blizny. Cechy charakteru: atwo w podejmowaniu decyzji. Zneutralizuje du e ó tawe zasinienia ró owy . piegi. zimnych. Najbardziej efektowne s oczy. 14 . Czekoladowe zimne br zy. Ch tnie pe ni rol przywódcy.to kolor uniwersalny. W ród kosmetyków kamufluj cych mo emy znale produkty w ró nych kolorach: cielisty . czystych. Mocne kontrasty i zdecydowane odcienie to jest to.zw aszcza pod oczami.znakomity do miejsc zaczerwienionych takich jak pop kane naczynka. co im odpowiada. przebarwienia.zawsze o niebieskawym odcieniu. a cieniem kosmetyki o kolorach i walorach ciemniejszych.roz wietli zszarza cer Czym nak ada korektory i kamufla e? Najlepiej p askim p dzelkiem z w osia syntetycznego. W przypadku blizn wypuk ych przykrywamy je ciemniejszym odcieniem by je schowa natomiast w przypadku wkl s ych uszkodze nak adamy kolor jasny by je wyrówna z powierzchni skóry. grafity. Stosujemy je najcz ciej pod oczy gdy skóra pod nimi jest cienka i delikatna i nie znios aby ci kiego kosmetyku. pudry) powinny spe nia wszystkie warunki.si gnij po niego je li masz plamki. zimna butelkowa ziele . kredce. W osy s prawie zawsze ciemne ( istniej wyj tki!). T czówka mo e mie kolor ciemnobr zowy. Zawsze o odcieniu popielatym lub granatowym. Wszelkie odcienie eleganckich granatów i fioletów. które b yszcz intensywnym blaskiem. Blizny. Stalowe szaro ci. gdzie wa ne jest by kosmetyk rozprowadzi delikatnie i bez rozci gania skóry. Usta maj odcie niebiesko ró owy lub niebiesko .to najmocniejszy kaliber.bordowy.

Mo na te wyró ni cienie: opalizuj ce. zapobiegaj c p kaniu warg. henna kosmetyczna cienie. Wyst puje w formie pó p ynnej substancji nak adanej specjalnym p dzelkiem lub aplikatorem. Tusz do rz s ± kosmetyk s u cy do podkre lenia i malowania rz s. zamkni ta w drewnianym o ówku.wyst puj ca w ró nych kolorach. ró owym i innych ostrych barwach. dope niaj cy makija u oka. per owe. Henna . podk ady. henna nale y do grupy najstarszych rodków kosmetycznych i jak wiadomo u ywana jest po dzie dzisiejszy. Mog zawiera drobinki. b d by bezdrobinkowe. Kosmetyki kolorowe ± omów i wymie zastosowanie szminki. pogrubiaj co-wyd u aj cy itp. Tusz nak ada si na rz sy lub tak e brwi za pomoc specjalnej szczoteczki. konturówki do ust tusze do rz s lub brwi. np. Cienie pudrowe sypkie ± wyst puj zazwyczaj w ma ych s oiczkach w formie mi kkiego py ku.Przede wszystkim kojarzy nam si z barwieniem brwi. gdy rz sy z natury s ju lekko wywini te do góry S tak e tusze wielofunkcyjne: wyd u aj co-podkr caj cy. przed u a trwa o pomadki. w formie bardziej sta ej. eyelinery i kredki do oczu pudry. Pozwala na dok adne podkre lenie ust. Wyst puje najcz ciej w kolorach: czarnym. brokatowe. G ównym sk adnikiem cieni i pudrów jest talk lub skrobia oraz mieszanina pigmentów. B yszczyki mog by przezroczyste (nak adane cz sto jako dodatkowa warstwa na szmink ) lub kolorowe. gdy rz sy s cienkie lub rzadkie podkr caj cy ± stosowany. 15 . rz s a tak e i w osów. zbli onej do wazeliny. Rodzaje tuszu i funkcje wodoodporny tusz do rz s wyd u aj cy ± stosowany. Nadaje rz som wyrazisto ± staj si d u sze i grubsze. Cie do powiek ± kosmetyk kolorowy. brokat. matowe. owocowych. Cienie trwa e ± nale do ca ej grupy kosmetyków trwa ych. Oprócz estetycznej spe niaj równie funkcj ochronn . Istniej równie wersje o ró nych smakach. nak adany na powieki. zielonym. br zowym i szarym lub rzadziej w kolorze niebieskim. w tubce aplikowany poprzez doci ni cie wylotu opakowania do ust oraz w pude ku nak adany palcem. korektory ró e. S wodoodporne. metaliczne. u ywany zamiast szminki lub razem z ni . bronzery lakiery do paznokci brokat i rodki nab yszczaj ce cia o Szminka ± kosmetyk kolorowy w formie sztyftu s u cy do podkre lenia ust i nadania im barwy. b yszczyki. Konturówka do ust . po yskliwe. Cienie kremowe ± wyst puj w pojemniczkach lub w sztyfcie. równie opalizuj ce.129. Rodzaje Cienie pudrowe prasowane. gdy rz sy s krótkie pogrubiaj cy ± stosowany. B yszczyk do ust ± kosmetyk kolorowy s u cy do podkre lenia ust i nadania im delikatnego po ysku i barwy.

jako ozdoba. z ote lub kolorowe drobinki. Brokat ± b yszcz ce. okr g y. AKCESORIA DO MAKIJA U: y P dzel do podk adu Wykonany z nylonu ± nie absorbuje du ych ilo ci podk adu. do jasnych i ciemnych cieni. s u ce do wykonywania b yszcz cych rysunków. metaliczne: srebrne. brod i policzki. wypryski. Dost pny jest w ró nych kolorach. p aski lub paraboliczny. cho najbardziej popularny jest kolor czerwony. najlepiej posiada kilka rodzajów. zaokr glon b d sko n ko cówk . kszta t kociego j zyka (od 4mm do 16mm) y P dzel do kresek (eyeliner) 16 . Odcie podk adu powinien pasowa do karnacji skóry. sko ne. flamastra lub w buteleczkach. y P dzel do korektora Wykonany z nylonu. tlenek cynku. y P dzle do cieni do powiek Wykonane z w osia syberyjskiej czerwonej kuny Kolinsky. KOSMETOLOGIA UPI KSZAJ CA 130.Kosmetyk z odpowiednim. y P dzel do ró u Wykonany z w osia niebieskiej wiewiórki.podk ad z du ilo ci pigmentu. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. Korektor . Kosmetyk ten stosowany jest g ównie przez kobiety.Eye-liner . O ró nych rozmiarach. bardzo mi kki.kosmetyk o ywiaj cy koloryt cery. wykonany z w osia chi skiej br zowej kozy. Ró . Produkowany zazwyczaj w bogatej gamie kolorystycznej. który maskuje cienie pod oczami. Mo e zast powa ró . w lakierze do paznokci. Bronzer najcz ciej jest nak adany na czo o. Ró em podkre la si najcz ciej ko ci policzkowe. Brokat do zdobienia cia a wyst puje w formie spreju lub elu b d jako dodatek. zaczerwienienia i grudki. Zawiera np. talk oraz barwniki i substancje zapachowe. Puder . p aski. paj czki.kolorowy lakier nak adany na paznokcie (zarówno u d oni jak i stóp). Podk ad . Rodzaje Ró w pudrze Ró w kremie Bronzer . o kszta cie kociego j zyka b d zako czony na prosto.kosmetyk nadaj cy cerze efekt delikatnej opalenizny. ko cówkach i kszta tach ± proste. W ród dzieci i nastolatek popularne s tak e d ugopisy czy kleje z brokatem. Mo na nim modelowa kszta t twarzy. ma e blizny.kosmetyk kolorowy s u cy do pokrywania nierówno ci i przebarwie skóry. s u ce do ozdoby cia a lub w osów. y P dzel do pudru Najwi kszy ze wszystkich p dzli. Mo e mie ró ny kszta t np. wysuszania lub nat uszczania i upi kszania skóry. Rodzaje Bronzer w pudrze Bronzer w kremie Lakier do paznokci . np.rodek kosmetyczny s u cy do ochrony. skrobi ry ow . cienkim p dzelkiem s u cym do wykonywania kresek na powiekach mo e wyst powa w formie tuszu do rz s. ma kszta t okr g y i roz o yst . Posiada wyd u ony kszta t i zaokr glon ko cówk . kaolin.

Ma podkre li walory kobiecej urody bez zwracania uwagi na to. do formowania brwi. Pomocny przy usuwaniu cieni. y Aplikator z g bk Na d ugim trzonku. ze sko n ko cówk . najlepiej fluid y Puder: transparentny lub satynuj cy y Ró : w kolorze zgodnym z typem urody (ciep y lub zimny). Do wykonywania precyzyjnych cienkich kresek. spr ysty. ma e no yczki Akcesoria pomocnicze: Krople do oczu. preparaty do demakija u. w formie wachlarza. y Grzebyk do brwi Ze sztywnym w osiem. y P dzel do ust Wykonany z mi kkiego naturalnego w osia lub nylonu. oszcz dny. kremy. klasyfikacji ÄCztery pory roku´ WIOSNA ± typ ciep y. y Gumka z okr g ko cówk Wykorzystywana do rozcierania kredek i cieni. MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA MAKIJA WIECZOROWY BI UTERYJNY LUBNY M SKI FOTOGRAFICZNY 133. Trójk tnymi nak ada si podk ad. wilgotne chusteczki. y P dzel do brwi Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. 131. dyskretny. najlepiej pastelowy y Makija oczu: na laduj cy naturalne kolory t czówki i oprawy oka y Makija ust: stonowany w naturalnym kolorze ust. Wykonane z lateksu. p aski. które uleg y obsypaniu a tak e punktowej aplikacji pudrów roz wietlaj cych. szpatu ka do kosmetyków. jednorazowego u ytku. g beczka ± nie zbyt mi kka ± o spiczastym lub trójk tnym kszta cie. p setka. y P dzel Fan (wachlarz) P aski i bardzo delikatny. y Puszek do pudru. okr g ymi puder sypki. dlatego te w makija u powinny dominowa czyste i lekkie kolory. y Kolorystyka: barwy matowe lub delikatnie po yskuj ce y Korekta: tylko niezb dne elementy y Podk ad w a ciwy: lekki.Wykonany z nylonu b d naturalnego w osia. woda w spray¶u. RODZAJE MAKIJA U ± WYMIE I OMÓW JEDEN Z NICH: MAKIJA DZIENNY: Delikatny. spiczasty. e zosta wykonany. transparentny. y Szczotka do rz s S u y do ich rozczesywania y Spiralka S u y do nak adania maskary y G bki lateksowe O trójk tnym i okr g ym kszta cie. p atki i patyczki bawe niane. ze spiczast ko cówk . zalotka. To barwy transparentne które swoj intensywno zyskuj 17 . temperówka. barwy czyste MAKIJA Wiosenny typ urody charakteryzuje si niezwyk delikatno ci i subtelno ci . Makija wg. S u y do nak adania grubszej warstwy cienia oraz do rozcierania granic barw. cienki. klej do rz s.

ale zawsze nasycone z otymi pigmentami. Ró : ch odne odcienie fuksji. Ró : najodpowiedniejsze s ch odne. Ró najlepiej je li jest w kolorze ceglanej pomara czy.typ ch odny. ziele m odej trawy. Ró nie mo e kontrastowa z kolorem podk adu. Kredki w zdecydowanych i intensywnych barwach. Pomadki zarówno ja niejsze jak i zdecydowanie ciemne. Pomadki bardzo efektownie wygl daj kolory czerwone. niekryj ce. najlepiej b yszczyki w ró nych kolorach. je li oczy s pomalowane delikatniej wówczas mog to by ch odne soczyste odcienie czerwieni. barwy skontrastowane MAKIJA Zimowy typ urody charakteryzuje si du wyrazisto ci i jest widoczny.ogl dane w s o cu. Niewskazane s kolory ciemniejsze ni redni br z. ale w zgaszonych g bokich kolorach. ó po udniowego s o ca. dlatego zastosowane w makija u kolory mog by ostre i bardzo intensywne. srebrny. Pomadki tak e transparentne. ZIMA ± typ zimny. be u. Cienie i kredki do oczu nie mog by kryj ce. Cienie: morelowy. Stonowane kolory br zu. a wszystkie kolory powinny zawiera przewag szaro ci (szary. ró i by bardzo stonowane. Cztery podstawowe typy kolorystyczne: wiosna lato jesie 18 . wyraziste ale nie krzycz ce kolorem. nie powinny maskowa piegów. pudrowe odcienie ró u lub zgaszonego br zu. odcienie matowe. kolory pastelowe. które zgodnie z ich wyst powaniem w przyrodzie mo na przypisa czterem porom roku. LATO . Podk ady z ciep ym odcieniem ó ci. Powinien by intensywny i nasycony. barwy st umione MAKIJA Letni typ urody charakteryzuje si dominant szaro ci w ogólnym kolorycie. harmonizuj okre lone grupy kolorów. jednak nie per owe. barwy ziemi MAKIJA Jesienny typ urody charakteryzuje si dominant s o ca i blasku w ogólnym kolorycie. Podk ady w kolorach zimnych z domieszk ró u lub kamiennego be u. tak by nie zakrywa y piegów. zgaszona fuksja. Nie pasuj s oneczne odcienie. brzoskwini lub br zu. Wskazane s kolory pastelowe w mlecznych odcieniach. Ze wzgl du na to makija musi by utrzymany w przyt umionej tonacji. antracyt-szara czer . Musz by w ciep ej tonacji z odcieniem br zu. dla tego zastosowane kolory s niezwykle intensywne i po yskuj ce. ó ci lub be u. Wa ne jest. delikatna szaro . wyp owia ego ró u. JESIE . Podk ady mog by transparentne lub pudrowe i kryj ce. Podk ady powinny by pó przezroczyste. Makija dla wiosen wykonany jest w ciep ych pastelowych barwach. Z indywidualnym wygl dem ka dego cz owieka. brudna ó . 134. delikatnego przechodz cego w ró fioletu. Zaleca si tak e stosowanie z otych roz wietlaczy do cery. Musi by w ciep ym odcieniu brzoskwini lub moreli. przezroczyste. rudy kolor w osów pi knie czy si z zieleni i z otem. koralowe. g ste i do kryj ce. To kolory wypalone s o cem. Pomadki w ch odnych odcieniach ró u i fioletu. kakao.typ ciep y. aby mia y zawsze zimny szaro-ró owy odcie . Cienie i kredki do oczu powinny by w kolorach opalizuj cych i intensywnych. Zestawienia tonalne i harmonia sprawiaj wra enie niestaranno ci. Typowy dla jesiennego typu urody. Cienie: odcienie mro nego arktycznego b kitu i liwkowego fioletu. Ma a ilo pudru. be owe i jasne br zy. srebrnobia y). intensywne kolory miedzi. Klasyfikacja typów kolorystycznych. Makija dla pa o zimowym typie urody musi by wykonany w oparciu o barwy kontrastowe. nak adamy w malej ilo ci. Kredki do oczu powinny by matowe i przydymione.

ó ci. niekiedy kwiatuszków-suszek Obejmuje ona nie tylko drapie ne 5-centymetrowe krwiste szpony. fiberglass). "pazur-szpon". Podstaw zdobienia w tej technice jest przenoszenie wzorów uprzednio prze wiczonych na twardym pod o u. Chinese Nail Art. jak ka da stylistka posiada. Drapie na kolorystyka. owoców i innych elementów tylko jednym poci gni ciem p dzla. rozwija nasze kreatywne my lenie i daje szerokie pole do popisu. nasycone z otem . za jednym poci gni ciem. przepych itp. cz sto pojawiaj ca si odrobina z otego bulionu. Zdobienie paznokci akrylem trójwymiarowym mo emy wykona specjalnie przystosowanym do tego akrylem kolorowym (dost pny w trzech wersjach tonacji kolorystycznych: pastelowej. Ró norodno barw daje niesamowite efekty ko cowe.zimowe s ch odne. usta zyskuj naturaln czerwie ) pozwala kolorystce zidentyfikowa typ kolorystyczny i zaproponowa wachlarz barw najkorzystniej podkre laj cych Twoj urod . Oddzia ywanie ch odnych i ciep ych odcieni tych kolorów na nasz karnacj (gdy dany odcie pasuje do Twojego typu. wie ej. W zale no ci jak form b dzie mia o zdobienie 3D wykonujemy je albo bezpo rednio na paznokciu (wtedy otrzymujemy delikatne mniej wypuk e kompozycje) lub osobno np. Nowe techniki zdobienia paznokci Russian style To jeden z topowych trendów. obecnie sta a si popularna równie przy zdobieniu paznokci. Metoda zdobienia paznokci 3D Jest to tzw.wiosenne s ciep e. brokatu. 135. Ka da z tonacji zawiera 10 kolorów do wykorzystania w zdobieniach. a czenie ze sob kolorów daje nam przepi kne cieniowania. zimne. w szczególno ci kompozycje ziele -czer . Zdobienie paznokci artystycznymi farbami akrylowymi.jesienne s ciep e. Czynno ta ma na celu dopracowanie ka dego szczegó u do perfekcji. Metoda malowania paznokci ³one stroke´ ÄOne stroke´ z ang. ale tak e krótkie migda y z delikatniejszymi zdobieniami. kontrastowe W klasycznym poradnictwie kolorystycznym wykorzystuje si kolorowe chusty o charakterystycznych dla poszczególnych pór roku odcieniach czerwieni. kwiatów. trójwymiarowe zdobienie paznokci przy u yciu akrylu. intensywne. Wprowadzenie tego stylu. traw. nasycone . mianowicie daje mo liwo pos ugiwania si w asn wyobra ni . akrylow . d ugie migda owe szpony. fioletu i br zu. Wspania a zabawa-mo emy stworzy na paznokciu obraz ka dego elementu otaczaj cego nas wiata. pastelowe.letnie s ch odne. g ównie florystycznych jednym poci gni ciem p dzla. czarnego linera lub farbek akrylowych Drapie na kolorystyka. a ca o zapakowana jest w estetyczny kominek.zima Kolory: . z zastosowaniem akrylu. marmurkowe zdobienia. Technika dotychczas wykorzystywana g ównie przy malowaniu obrazów. Zdobienie to ma jeszcze jedn zalet . na papierowej formie i przyklejamy na paznokcie. b kitu. za pomoc których czymy ze sob kolory i tworzymy zupe nie nowe barwy. zieleni. u atwi o artystom malowanie li ci. czerwie -czer Wtopione ozdoby do paznokci. bardzo d ugie Charakterystyczne motywy marmurkowe. lekko przypudrowane . Paznokcie wykonane t metod charakteryzuj si : Kszta t . Tego typu zdobienia mo na wykona na paznokciach wykonanych ka d metod ( elow . per owej i brokatowej). 19 . to prosta metoda malowania niepowtarzalnych wzorów.obowi zkowy migda . twarz sprawia wra enie zdrowej.

20 . Na bi uteri i ran nale y na o y czyszcz cy. wymaga odpowiedniej piel gnacji. j zykiem i z bami przez co najmniej trzy miesi ce. lin . do o miu tygodni. Przez kilka pierwszych dni przek ute miejsce b dzie opuchni te. Myj c przek ute miejsce pod bie c wod ponownie powinno si porusza kolczykiem. które wprowadza si pod powierzchowne warstwy naskórka. P ukanki te nale y stosowa przez oko o sze ciu. a organizm kobiety ± cztery do sze ciu miesi cy. Higiena i czas gojenia piercingu Piercing. Przez pierwsze kilka dni nale y ograniczy : mówienie. wie y piercing nale y chroni przed kontaktem z ustami. W okresie gojenia powinno si unika picia przez s omk . Piel gnacja Kolczyka i miejsca przek ucia nie mo na dotyka nie umytymi r koma. w którym zosta zrobiony.makija trwa y. rodek czyszcz cy powinien zosta w kontakcie z przek utym miejscem przez oko o trzy minuty. W zmniejszeniu opuchlizny pomaga c zysty lód (kostka lodu powinna si po prostu rozpu ci w ustach). podkre li wyraz oczu a nawet zamaskowa y e przebarwienia i defekty skóry. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego ma ci lub elem. Ró ny jest te czas gojenia. a jego trwa o wynosi 3-5 lat. tytoniu i przez pierwszy tydzie alkoholu. Resztki rodka czyszcz cego nale y dok adnie zmy . przetrze i porusza kolczykiem w przód i w ty oko o sze ciu razy. Makija permanentny nie zmywa si i nie rozmazuje si . Gdy zaczyna bledn mo na wykona korekt . Higiena to podstawa Problemy pojawiaj si przy braku higieny lub niedelikatnym obchodzeniu si z nie zagojonym piercingiem. Je eli przestrzega si tych zasad piercing sutków zwykle goi si bez trudno ci. zbyt cz ste mycie nie jest wskazane. trzech miesi cy. jak w przypadku przebitych sutków. w zale no ci od miejsca.136. Zabieg polega na implantacji barwnika do g bszych warstw naskórka przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Raz dziennie przek ute miejsce nale y dok adnie umy antybakteryjnym myd em. Zabieg ten pozwala skorygowa asymetrie. Piel gnacja zewn trznej cz ci ust przebiega tak samo. Okres gojenia przek utych ust (i labretu) to oko o dwóch. Miejsce przek ucia mo na sch adza roztworem soli morskiej przez oko o dziesi minut. Ponadto oko o pi ciu razy dziennie jama ustna powinna by przep ukiwana roztworem soli morskiej ( jedno p ukanie powinno trwa oko o minuty). Makija permanentny jest rodzajem tatua u wykonywanego barwnikami zio owymi. Substancj która zasch a na bi uterii i wokó przek ucia najlepiej jest usun u ywaj c ciep ej wody i bawe nianego wacika. Zaschni ty bród z kolczyka i rodek rany nale y usuwa codziennie. nie pozostawia ich na skórze. poniewa mo e on przyci ga bakterie. do sze ciu miesi cy. eby zagoi przek ute sutki przy odpowiedniej higienie organizm m czyzny potrzebuje dwóch. spo ycie mocno przyprawionego jedzenia. ust).Makija permanentny Makija permanentny . nierówno konturów (brwi. ciep ych napoi.

P pek W przypadku p pka czas gojenia (przy odpowiedniej. zwi kszaj szanse infekcji i odrzucenia piercingu. Higiena ± jak w poprzednich przypadkach. jaki tygodni nale y unika seksu oralnego i ca owania z j zyczkiem. w ich wyniku mo e te doj do rozerwania tkanki. aby Uwaga na kosmetyki Przek ute miejsce nale y chroni przed kosmetykami (równie tymi do piel gnacji w osów). trzech miesi cy. gdy opuchlizna si zmniejszy mo na zmniejszy d ugo kolczyk zosta u yty przez pierwsze sze j zyk goi si od sze ciu do o miu tygodnii. nale y zg osi si do lekarza. Wszystkie zalecenia opisane przy przek uciu ust nale y stosowa równie w tym przypadku. Brwi Brwi goj si oko o dwóch. Na przek ute miejsce nie mo na nak ada kosmetyków ± zwi ksza to ryzyko wyst pienia infekcji. W przypadku cia a bia ego padaj ca wi zka wiat a jest 21 . Barwa substancji jest wynikiem wybiórczego poch aniania wiat a widzialnego. Bia a wydzielina (obwódka wokó piercingu) jest zjawiskiem normalnym i nie trzeba si ni niepokoi . przy wk adaniu i zdejmowaniu ubrania przez g ow oraz przy szczotkowaniu w osów tak. chwytanie go ustami) mo e spowodowa powi kszenie si opuchlizny.Je li do przek ucia zosta a u yta sztanga nale y pami ta o sprawdzaniu kulek (nie mog by za lu no). Nale y równie pami ta o tym. trzy miesi ce. opisanej w drugim akapicie piel gnacji) wynosi od sze ciu miesi cy do roku. sztangi. lub nawet by nie mo liwe. Przek uty Bi uteria Bi uterii nie nale y wyci ga przez co najmniej sze miesi cy (zalecane jest nie wyci ganie kolczyka przez rok. przegroda nosowa od czterech do o miu tygodni. W celu pochwalenia si ozdob lepiej jest otworzy usta ni wysuwa j zyk. Je eli wydzielina b dzie ó to-zielona. Je li nie dba si o niego nale ycie atwo ulega podra nieniom i infekcjom. W okresie zaleczenia nie jest wskazane wykonywanie intensywnych wicze na mi nie brzucha i noszenie obcis ych ubra . Mo e to doprowadzi do przesuni cia si kolczyka ku powierzchni. gdy w p pku znajduje si kolczyk typu ÄL´ Podstawowymi sk adnikami preparatów segmentu kosmetyki kolorowej s substancje barwi ce. poniewa ponowne umieszczenie go na miejscu mo e Stanowic powa ny problem. Bawienie si piercingiem w okresie gojenia (uderzanie kolczykiem o z by. Po oko o dwóch. wiczenia nie maj wp ywu na czas leczenia i w mniejszym stopniu podra niaj miejsce przek ucia tylko. trzech tygodniach. Bez wzgl du na to. chrz stka ucha (tak e tragus) od trzech miesi cy do roku. Zasady ogólnej higieny pozostaj bez zmian. Przy piercingu w tych miejscach nale y zachowa ostro no nie zerwa kolczyka. Nos Nozdrza goj si przez oko o dwa. Piercing w p pku jest jednym z najtrudniejszych do zaleczenia. p atki uszu od czterech do o miu tygodni. nawet je li piercing zagoi si wcze niej). w przypadku jej wyst pienia nale y bezzw ocznie skontaktowa si z lekarzem. e w czasie gojenia nie powinno si wyci ga kolczyka.

lakiery do paznokci zawieraj du e ich ilo ci od kilku do kilkudziesi ciu nawet procent. za dla przedmiotu czarnego ca kowicie zaabsorbowana. ziele nieod cznie kojarzy nam si z produktami naturalnymi. preparatach do czyszczenia protez stosuje si barwniki spo ywcze. I tak np. alkoholu. problem stanowi tzw. Takie wyroby jak kredki do warg. zapachem le nym. pastach do z bów. pudry.1%. I tak np. ro linnymi. ró e. czy te brudzenie r czników. wiat a zostanie przez uk ad W szerokim znaczeniu barwniki zatem to substancje zdolne do intensywnej absorpcji w okre lonym zakresie widma wiat a widzialnego i maj ce zdolno przekazywania tej w asno ci innym materia om. pod którym mo emy go szuka w spisach sk adników preparatów kosmetycznych. dostosowanego do przyzwyczaje i wymaga odbiorców. rozdrobnienie. Wida tu wyra n relacj pomi dzy kolorem i zapachem. W wodach do ust. gdy kolor stanowi pierwsz cech charakteryzuj c produkt. ró e. Inne wyroby barwi si z mniejsz intensywno ci . z wyj tkiem substancji przeznaczonych wy cznie do kosmetyków stosowanych do farbowania w osów. rozpuszczalno . Dla innych myde zalecany jest dodatek do wybranego barwnika bieli tytanowej celem uzyskania pastelowego odcienia produktu.1%. Barwniki syntetyczne barwnik to substancja s u ca do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy zewn trznych cz ci cia a ludzkiego. W wodach do twarzy. p ynach po goleniu zawieraj cych do 60% alkoholu etylowego mo na u ywa barwników rozpuszczalnych w wodzie. Stosowane w kosmetykach surowce z tej grupy musz odpowiada okre lonym wymaganiom jako ciowym. cienie do powiek. rozpuszczalne w wodzie w st eniu poni ej 0. Dla wyrobów transparentnych stosuje si czyste barwniki rozpuszczalne w t uszczach. do olejków do opalania i do k pieli dodaje si barwniki rozpuszczalne w t uszczach w ilo ci oko o 0. wodach kolo skich. Je eli zastosowany barwnik wykazuje jak kolwiek rozpuszczalno w wodzie. Przede wszystkim jednak musz by one nieszkodliwe dla zdrowia i to zarówno te które u ywane s w wyrobach maj cych mo liwo podano w tabeli. w celu nadania im estetycznego wygl du. puszczanie myd a mog ce powodowa m in. które powinny si wzajemnie uzupe nia . farbowanie wody. W zale no ci od przeznaczenia kosmetyków stosuje si w nich ró ne ilo ci barwników. Ka dy barwnik stosowany w kosmetyce jest zgrupowany w tzw. Color Index (CI) i oznaczony numerem. Uk ady te stanowi wa n ofert dla przemys u kosmetycznego. szminki. do w osów. t uszczach. nie mo e jednak kolidowa z pozosta ymi jego cechami. sosnowym. rozpuszczalne w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku np. Szczególny segment produktów do barwienia stanowi myd a. lakiery do paznokci).ca kowicie odbita. nierozpuszczalne w wodzie i innych zwyczajowo stosowanych w kosmetykach rozpuszcza lnikach zwane pigmentami. przedostania si do organizmu (np. kredkach do warg. Powinien on wi c przekazywa pewne informacje go dotycz ce. pastach do z bów) jak i te które stosowane s zewn trznie (pudry. odporno . Dla grupy tej wa na jest stabilno wietlna zastosowanego barwnika. zwil alno . Charakteryzuj je takie parametry jak: barwa. Dopuszczalne zawarto ci metali ci kich w barwnikach Barwniki stosowane w kosmetyce mo na podzieli na dwie zasadnicze grupy: 1. Gdy cz zaabsorbowana a cz odbita to cia o wykazuje barw wiat a odbitego. gdy musz mie one trwa y kolor i dobre w a ciwo ci kryj ce. wodzie. 22 . czysto . w glowodorach itd 2.

betanina. niektóre kremy i myd a. Meksyku i Indiach. g ównie pokrzyw i lucerny.Oddzielny segment stanowi tu nierozpuszczalne laki b d ce uk adem odpowiednio dobranych barwników trwale zwi zanych z no nikami. lucernie. Obecnie ten naturalny barwnik coraz cz ciej zast powany jest uk adami syntetycznymi. pudrów. do których nale Spo ród barwników naturalnych. Jest to uk ad ch tnie wykorzystywany w takich wyrobach kosmetycznych jak pasty do z bów. Wyodr bniono z nich mi dzy innymi nietrwa y barwnik ó ty ± kartamin oraz trwa y barwnik ± czerwie safrolow . Do g ównych przedstawicieli tego segmentu nale ultramaryna. Jej ujemn stron jest to. st d siwe w osy niekiedy s oporne na dzia anie roztworów hennowych. Spo ród substancji barwnych pochodzenia zwierz cego na uwag zas uguje koszenila-czerwony barwnik. W ekstraktach wodno-alkalicznych tych e ziaren obecny jest kolejny barwnik . Gujanie. a tak e Pigmenty Szczególn grup surowców cz sto stosowanych w kosmetyce kolorowej stanowi pigmenty. kremów. cynku. Wa nymi ich 23 . za w wiecie muzu ma skim tak e do barwienia powiek. Du a grupa substancji barwnych stosowanych w kosmetykach to uk ady syntetyczne. chinolowe. który barwi keratyn w rodowisku kwa nym przy pH 5. otrzymuje si sta e laki glinowo-wapniowe. Henn otrzymuje si z wysuszonych i sproszkowanych li ci krzewu Lawsonii rosn cego w krajach o ciep ym klimacie. mi dzy innymi ró norodne tlenki elaza. nitrozowe. w oleju palmowym. d oni i innych powierzchni skóry. B i C). Zwi zek ten jest obecny w ro linie w postaci glikozydów (hennozydy A. fluorenowe. Barwi on preparaty na ró ne odcienie zieleni. wie y barwnik jest szarozielonym proszkiem. antracenowe.5. stary na skutek procesów utleniania ma zabarwienie br zowo-brunatne. W uk adzie tym wyst puj barwniki ó te i czerwone. które mo na znale zwi zki azowe. Barwniki te stosowane s do barwienia preparatów t uszczowych na kolor od ó tego do pomara czowego np. trifenylometanowe. e nie przenika ona do wewn trznych warstw w ókna w osowego. Ten zielony pigment wyodr bnia si z ro lin. Spo ród karotenoidów na uwag zas uguje tak e bixyna . które zwykle s deklarowane jako zawieraj ce witamin A. pirazolowe. Niemal na ca ym wiecie u ywana jest ona przez kobiety do farbowania w osów i rz s. Wa n grup barwników. Za najstarszy barwnik z tego segmentu uwa ana jest henna. w recepturach preparatów kosmetycznych najliczniejsz grup stanowi produkty pochodzenia ro linnego. stanowi tak e uk ady mineralne. W kosmetyce znajduje zastosowanie równie czerwony barwnik buraka wik owego tzw. nitrowe. które s hydrolizowane w czasie ekstrakcji li ci za pomoc wody. Wyst puj one w du ych ilo ciach w m. marchwi. które znajduj zastosowanie w kosmetyce barwnej do wyrobu ró u. Wa nym przedstawicielem uk adów ro linnych jest chlorofil. Kolejn grup barwników naturalnych stanowi karotenoidy. ch tnie wykorzystywanych w kosmetyce. Poza znaczn ilo ci garbników i polisacharydów li cie zawieraj substancj o w a ciwo ciach barwi cych. Wa nym uk adem ro linnym jest szafran czyli sproszkowane kwiaty szafranu lub proszek otrzymywany przez wysuszenie pozyskanego z niego wyci gu wodnego lub alkoholowego. Chlorofil ma w asno ci dezynfekcyjne i dezodoryzuj ce. Kwas karminowy. p ukanki do jamy ustnej. szminek. chromu. tytanu.norbixyna. na drodze ekstrakcji alkoholem etylowym i acetonem. olejków. Henna uwa ana jest za barwnik nieszkodliwy. indygowe. najcz ciej tlenkiem glinowym lub siarczanem barowym. Oprócz naturalnego -karotenu cz sto stosowany jest jego odpowiednik syntetyczny.in.g ówny sk adnik ó to-pomara czowej substancji otrzymywanej z ziaren owoców krzewu Bixa Orleana uprawianego w Brazylii.

Mówi si o transmisji wiat a. kaolin w glan wapnia. Pigmenty transparentne znajduj zastosowanie w kosmetykach do upi kszania oczu. Do uk adu tego zaliczamy mi dzy innymi tlenochlorek bizmutu. Do segmentu tego zaliczamy zwi zki organiczne. Podstawowym przedstawicielem tej grupy jest mika pokryta ditlenkiem tytanu. podnosz c jednocze nie intensywno ich barwy.przedstawicielami s uk ady otrzymane w wyniku wytr cania na mice kryszta ów barwników najcz ciej tlenków metali o submikronowych cz steczkach. cechuje du a intensywno g adko i czysto barwy. fibroina jedwabiu. w którym jedna barwa jest odbijana. Pigmenty te nadaj wyrobom per owy po ysk. Atrakcyjno tego typu uk adów polega na tym. nieorganiczne lub ich kombinacje. Surowce te charakteryzuj si okre lonymi w asno ciami ch onnymi. g ównie upi kszaj cej. zapewniaj one atwo kredkach. pudrów s odpowiednio dobrane. glinowe. Cz sto w recepturach pudrów pojawiaj si tak e sole kwasu stearynowego: magnezowe. Tak otrzymany uk ad dzia a jak filtr. Surowce te okre lane mianem pigmentów transparentnych. kryj cymi. które w tym wypadku nie jest tracone. Pigmenty interferencyjne s systemami per owymi o s abej intensywno ci barwy. 24 . Szczególn w asno ci tych uk adów jest zdolno wyrobach takich jak pudry. które dzi ki swym w asno ciom na laduj efekty wizualne naturalnych pere . Kolejn grup tzw. preparatach do upi kszania powiek oraz w pudrach celem pozyskania b yszcz cego efektu makija u. Do ich recepturalnych surowców nale mi dzy innymi talk. wapniowe. przyczepnymi. w tuszach. Pigmenty oparte na tym zwi zku nadaj kosmetykom ró n si krycia. i dobieraj c odpowiednio nak adane na siebie barwniki mo na otrzyma pigmenty o jednym lub kilku odcieniach barw. pigmenty interferencyjne. wywo ywania mieni cych si efektów w mie ci si w granicach 40 a 60 nm otrzymuje si efekt per owy. Stosuje si je w kredkach do warg. rozdrobnione substancje sta e. poniewa poprawiaj koloryt skóry i tuszuj jej niedoskona o ci i co wa ne przy ich pomocy mo na odtworzy wszystkie odcienie skóry od najja niejszego do Substancje sta e Oprócz barwników. wa nymi sk adnikami wielu wyrobów kosmetyki kolorowej m in. ditlenek tytanu. pigmentów kombinowanych opracowano w celu po czenia wyra nej barwy z po yskiem per owym. Je eli natomiast warstwa ditlenku tytanu ro nie obserwuje si efekt powierzchni. Mo na je znale najciemniejszego Kolejn grup pigmentów stanowi uk ady o po ysku per owym. po lizgowymi. alkohol stearylowy. Jako podstawy pudrów kosmetycznych stosowane s najcz ciej uk ady pochodzenia mineralnego. Je eli jej grubo t czowania kolorów. b d syntetycznego. srebrzysty. tlenek cynku. w glan magnezu. b d ce po czeniem miki i tlenków metali tzw. Spo ród sk adników organicznych najcz ciej wymieniane s skrobia. Uzyskany przy ich pomocy efekt kolorystyczny zale ny jest jednak od ilo ci dyspersji i wytr conego w uk adzie barwnika. stosuje si syntetyczne pigmenty o po ysku per owym. Poczynaj c od lat sze dziesi tych w kosmetyce. Która barwa jest odbijana zale y od warstwy ditlenku tytanu. Ciemne wiat o powoduje jednak wyra ne jej pog bienie. tak e w recepturach pudrów i fluidów. oraz wzajemnie niereaktywne. cienie do powiek. a druga uzupe niaj ca jest przepuszczana. ele. Powinny by one ponadto stabilne wobec czynników atmosferycznych. Zamierzony efekt osi gni to dzi ki pokryciu odpowiedniego uk adu interferencyjnego jednym lub kilkoma barwnikami absorpcyjnymi takimi jak tlenki elaza czy chromu. Ze wzgl du na no nik jakim jest mika. modyfikuj c jej zakres od prawie niewidocznego do silnego oraz zapewniaj c efekty od matowego do b yszcz cego.

który w znacz cy sposób u atwia dyspersj pigmentów. sztyftów. Swoje miejsce w recepturach preparatów kolorowych znalaz y tak e woski. telewizyjnego. Dzia a on nie tylko powlekaj co. Do najcz ciej wymienianych sk adników tej grupy nale woski ro linne: Carnauba i Candelilla. którego zawarto Obecno dochodzi do 86 ± 90%. Czasami bywaj one zast powane pochodnymi oleju rycynowego. Olej ten ponadto nadaje wyrobowi korzystne w asno ci organoleptyczne. takie jak uczucie wilgotno ci i kremowej struktury. drugi za z podobnych do trzciny krzewów Padilantus Pavonis rosn cych w Meksyku. Kolejnymi wa nymi sk adnikami tej grupy s oleje mineralne. Swoje miejsce znalaz y tak e woski silikonowe. oraz zapewnia odpowiedni po lizg wyrobu na wargach. jak równie poprawia jego adhezj . a tak e u atwiaj dyspersj barwników. gdy zapewniaj odpowiedni trwa o koloru. Jest to nietypowy t uszcz. Silikony Swoje miejsce w kosmetykach kolorowych znalaz y tak e silikony. Podobn do nich rol pe ni woski mineralne: ozokeryt i cerezyna. czy te filmowego. grupy hydroksylowej w a cuchu kwasowym powoduje.T uszcze Wa nymi sk adnikami kosmetyków kolorowych. jego jednolito i intensywno . Powoduj one tak e ulepszone rozproszenie oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. które dodawane w malej ilo ci nadaj adny po ysk. Zapewniaj one bowiem lepsz dyspersj oraz stabilizacj pigmentu w fazie olejowej preparatu kosmetycznego. St d te ch tnie wykorzystuje si je do produkcji kosmetyków nara onych na dzia anie wysokich temperatur m in. w podk adach do makija u w celu poprawienia rozk adu pigmentów. która tylko w niewielkim stopniu zale na jest od temperatury. Jest to surowiec pozyskiwany z nasion racznika pospolitego poprzez t oczenie lub na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikami. obni aj lepko ci spowodowan obecno ci innych wosków. Podobn rol pe ni tak e lanolina. Jego lepko i zdolno zwil ania pigmentu przeciwdzia a osadzaniu si i zapewnia w a ciw dyspersj barwników. Nadaj one preparatom sztywno . Znajduj tak e zastosowanie w lakierach do paznokci. w których poprawiaj ich zdolno p yni cia. S one tu ch tnie wykorzystywane. poniewa jego g ównym sk adnikiem. mi dzy innymi rycynolanem cetylu. U atwia tak e pokrycie warg barwnym filmem. S to woski twarde. Powoduj wzrost trwa o ci 25 . zapobiegaj c jego rozwarstwieniu. jest kwas rycynolowy. Pierwszy z nich pozyskiwany jest z li ci palmy woskowej Copernicia cerifera rosn cej w Ameryce Po udniowej. g ównie oleje i woski. e wytworzona zostaje w uk adzie równ owaga hydrofobowo-hydrofilowa. Zwi zki te wykazuj wyj tkowo nisk lepko . Lotne silikony ch tnie stosowane s tuszach do rz s w celu poprawienia ich w a ciwo ci u ytkowych. przeznaczonych do makija u teatralnego. W ród surowców kosmetyków kolorowych mo na tak e znale woski mikrokrystaliczne czy te syntetyczne. ale tak e agodz co w stosunku do skóry. stanowi ce dobre. Jako sk adnik receptury powoduje on zwi kszenie po ysku wyrobu. szczególnie pomadek s t uszcze. która ponadto wi e wilgo wprowadzon z innymi surowcami. T uszcz ten jest doskona ym rodkiem zmi kczaj cym stosowanym na szerok skal mi dzy innymi w pomadkach do ust. Wa nym sk adnikiem kredek do warg jest tak e polibuten. u atwiaj wyj cie z formy. Cz sto pojawiaj cym si w tego typu recepturach uk adem jest olej rycynowy. W kosmetyce znajduje on zastosowanie zarówno w postaci niezmienionej jak i daleko przetworzonej. Olej rycynowy nale y do olejów nieschn cych. nie ulegaj ce oksydacji pod o e do pomadek.

zabarwienia wyrobu, zwi kszaj jego jednolito

i intensywno . Znane s równie surowce, powoduj ce efekt

nab yszczania wyrobu. Niezale nie od wymienionych cech wizualnych produkty z zawarto ci wosków silikonowych zabezpieczaj skór przed dzia aniem czynników zewn trznych, nawil aj j . W recepturach kosmetyki kolorowej mo na znale tak e estry kwasów t uszczowych lub lanolinowych i alkoholu izopropylowego. Zwi zki te atwo mieszaj si z silikonami, olejami mineralnymi i ro linnymi. Ich dodatek zapobiega tzw. poceniu si kredek i wykrystalizowaniu wosków. Nadaj one wyrobowi jednorodno ci i odporno ci na cieranie. Ich obecno jest szczególnie wa na przy du ej zawarto ci w wyrobie oleju rycynowego, która mo e czasami powodowa , e kredki nak adaj si t ust , grub , lepk warstw gdy znosz te cechy.

Sk adniki specjalne
W recepturach preparatów kolorowych coraz cz ciej pojawiaj si tak e nowe, wielofunkcyjne sk adniki, które zapewniaj mo liwo optycznego redukowania niedoskona o ci skóry. Jako przyk ad mo na tu poda uk ad zawieraj cy czynnik fluorescencyjny po czony z mikroporowatym nylonem, zamkni ty dodatkowo otoczk pó przezroczystego polimeru. Uk ad ten absorbuje niewidzialne wiat o UV i remituje t energi jako rozproszone wiat o widzialne. Emitowane wiat o o wietla zacienione pola zmarszczek, rozszerzonych porów, cieni poboczami, nierówno ci zabarwienia i innych defektów skóry, dzi ki czemu w sposób znacz cy wizualnie je zmniejsza. Równie odpowiednio dobrane pigmenty dostosowuj c si do wiat a o ró nym nat eniu (np. do s onecznego i sztucznego) sprawiaj , e cera wygl da bardziej wie o. W coraz wi kszej ilo ci preparatów kosmetycznych mo na znale surowce nawil aj ce i regeneruj ce takie jak:

gliceryna, glikol propylenowy, witaminy, proteiny, aminokwasy, ekstrakty ro linne. Równie coraz cz ciej w ród sk adników kosmetyki kolorowej, szczególnie z segmentu fluidów, pojawiaj si filtry promieniochronne, które zapewniaj ochron w ci gu ca ego roku. Wspó czesne preparaty z tego segmentu, nie tylko bowiem maj popra wia urod ale równie chroni i kondycjonowa skór .

139.Makija lubny- technika wykonania Makija lubny powinien by wie y ,delikatny w rysunku i barwie oraz wietlisty. Stanowi on po czenie makija u: fotograficznego, dziennego i wieczorowego. Powinien wzmacnia rysy i kszta ty elementów twarzy, by trwa y, a przy tym sprawia wra enie delikatnego i zachowa lekko . Na laduje naturalno makija u dziennego, podkre la naturalne walory urody i perfekcyjnie ukrywa jej niedoskona o ci . Kolorystyka: barwy neutralne, pastelowe lekko po yskuj ce. Dobór koloru w zale no ci od typu urody i koloru sukni( biele- tonacja zimna, Eric-tonacja ciep a) Korekta: pe na Podk ad w a ciwy: dobrze kryj cy np. kamufla , dostosowany do potrzeb cery Puder: utrwalaj cy(fixer) Ró : jasny , wietlisty, lekko skontrastowany z cer , na o ony na policzki w zale no ci od potrzeb Makija oczu: podkre laj cy ich kszta t i barw , dyskretny, wietlisty, precyzyjny , w zale no ci od wymaga klientki . Makija ust: precyzyjny, czysty kontur, barwy nawi zuj ce do barw podanych w kolorystyce, wie y nie agresywny.

26

140.Body painting- omówi technik Airbrush Technika Airbrush tzw ´powietrznego p dzla´ to jedna z metod body paintingu. Znalaz a, swoje zastosowanie w kosmetyce. Szybko technika ta sta a si w a ciwym rozwi zaniem dla profesjonalistów zajmuj c si urod (kosmetyka, wiza , fryzjerstwo), poniewa pozwala ona osi gn wymarzony efekt w krótkim czasie. Na polskim rynku mo na obecnie znale aerografy do ró nego rodzaju zabiegów m.in.: *Tanning (opalanie poprzez natryskiwanie barwnika) *Make up (wykonanie makija u upi kszaj cego za pomoc natryskiwania kosmetyków) *Body art. (zdobienie cia a i tatua e) *Nail art. (zdobienie i malowanie p ytki paznokcia) *Hair art. (malowanie w osów) Do wykonania makija u t technik potrzebne s : Aerograf -Przy zakupie aerografu nale y zwróci uwag na to, aby urz dzenie by o przeznaczone do u ytku kosmetycznego. Ró nica pomi dzy aerografami stosowanymi w kosmetyce, a tymi do grafiki polega na grubo ci ig y. W aerografach do makija u ko cówka jest grubsza, ze wzgl du na to, e farby kosmetyczne i preparaty do makija u maj konsystencj ziarnist i wymagaj grubszej ko cówki pistoletu. Grubo ig y w zale no ci od przeznaczenia aerografu: * Makija oraz body art : ok. 1mm * Nail art : ok. 0,2mm-0,35mm * Tanning : ok. 0,5mm -Idealny pistolet powinien: * mie zbiornik grawitacyjny (umieszczony na górze ), gdy farba dzi ki sile grawitacyjnej sama sp ywa do komory aerografu i u atwia prac pistoletu. * by dwu akcyjne (double action), wtedy mo na jednocze nie regulowa farb i powietrze. * mie wewn trzny mieszacz ( ten typ aparatów jest bardziej funkcjonalny). -Wa ny jest równie zestaw akcesoriów. Aerograf powinien zawiera trzy rodzaje igie , co umo liwia szeroki wachlarz techniki aplikacji. -Aerograf wymaga cz stej piel gnacji. Po ka dym u yciu nale y opró nia pojemnik z farby, aerograf trzeba p uka i my odpowiednim rozpuszczalnikiem do farby. Nast pnie nale y nape nia kubek rozpuszczalnikiem, i wykonywa czynno ci jak przy malowaniu zatykaj c palcem otwór wylotowy dyszy. Farby kosmetyczne -Praca z powietrznym p dzlem wymaga zaopatrzenia si w specjalistyczne farby do makija u na bazie wody (Oil Free), inne mog si okaza zbyt g ste i zapcha ig pistoletu.

141. Sposoby upi kszania okolic oczu- omówi makija trwa y i zdobienie przed u ania i zag szczania rz s. -makija trwa y: Makija permanentny jest oryginalna sztuk makija u, stawiaj c na pierwszym miejscu podkre lenie naturalnego pi kna ka dej kobiety. Pozwala wyeksponowa delikatno i naturalno twarzy. Dzi ki niemu mo emy precyzyjnie poprawi kszta t brwi stwarzaj c wra enie ich optycznego zag szczenia. Makija permanentny jest zabiegiem kosmetycznym polegaj cym na wprowadzeniu barwnika p ytko w naskórek przy pomocy aparatu ig owego z jedn lub wieloma ig ami. Zabieg wykonuje si po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Rezultatem jest d ugotrwa y, niewymagaj cy po wi cenia czasu makija podkre laj cy brwi, oczy i usta, który utrzymuje si w zale no ci od typu i kolorytu skóry od 2 do 5 lat (skóra cienka, sucha utrzymuje barwnik d u ej. Skóra t usta, grubsza utrzymuje krócej, cz ste z uszczanie naskórka). -przed u anie i zag szczanie rz s: Metoda przed u ania i zag szcania rz s 1:1 daje w rezultacie naturalnie wygl daj ce rz sy. Je eli aplikacja zosta a prawid owo wykonana, rzadko kto jest w stanie odró ni rz sy syntetyczne od prawdziwych, tak pod wzgl dem wygl du, jak i odczucia na powiekach. Ide tej metody nie jest przerysowany, kapi cy od tuszu

27

efekt wielkiego wyj cia, a bardzo estetyczne, podkre laj ce urod oczu przez 24 godziny na dob naturalne, g ste, d ugie i zdrowe rz sy, które oczywi cie wedle zapotrzebowania mo na na ten jeden wieczór dodatkowo oprawi w specjalny, bezt uszczowy tusz, ale na co dzie staje si to absolutnie zb dne. Rz sy s oddzielone jedna od drugiej, przed u one pojedynczo, w osek po w osku, a klej jest zupe nie niezauwa alny. Wykonanie zabiegu: -dok adne oddzielenie rz s dolnych od górnych za pomoc specjalnych elowych podk adek - za pomoc ta my medycznej ustawiamy górn powiek we w a ciwym po o eniu, aby rz sy naturalne by y jak najlepiej dla niej widoczne. - Poniewa na rz sach mog by zgromadzone resztki makija u oraz ró ne inne osady, w tym tak e naturalne sebum (t uszcz) emitowane przez nasz skór i mieszki w osowe, niezb dne jest dok adne oczyszczenie, a nast pnie odt uszczenie rz s aplikatorami nas czonymi specjalnym p ynem. - precyzyjne izolujemy ka d rz s , a nast pnie, pos uguj c si male k ilo ci specjalnego kleju, mocujemy syntetyczn rz s na naturalnej w pewnej odleg o ci od powieki. Takich rz s zostanie wklejonych od oko o 80 na ka de oko do ponad 120. Wtedy mo emy mówi o tzw. pe nym zestawie, który nast pnie w cyklu co 2-3 tygodnie b dzie systematycznie uzupe niany ze wzgl du na specyfik cyklu ycia rz sy, który trwa zaledwie oko o 90 dni. B d wi c one sporadycznie wypada , a na ich miejsce pojawia si nowe, do których ju po miesi cu od Äwykie kowania´ b dzie mo na doklei rz s syntetyczn . Dlatego, je li nie uzupe nialiby my rz s syntetycznych i potraktowali zabieg jako jednorazowy, to do dwóch miesi cy mog utrzyma si ich pojedyncze sztuki. Natomiast stale uzupe niaj c otrzymujemy efekt ci g y, czyli tzw. pó permanentny. Czas trwania zabiegu wykonywanego przez wprawionego specjalist to w przypadku pierwszej wizyty oko o 1,5 ± 2,5 godziny, natomiast uzupe nienia 40 ± 60 minut. -przeciwwskazania: alergia na sk adniki produktów stany zapalne oczu zespó suchego oka wie a plastyka powiek niedomykalno powiek nowotwory choroby wynikaj ce z autoagresji

28

Przeciwutleniacze mo emy podzieli na trzy grupy: -antyoksydanty naturalne-np.BHT. Efektem jest ods anianie nowych warstw komórek. co prowadzi do zwi kszenia uwodnienia warstwy rogowej i poprawy nawil enia naskórka. pozbawionych receptorów warstwach naskórka. Powoduje to zmiane barwy .Utlenianie lipidów mo e by wywo ane przez drobnoustroje. a ich g ówne dzia anie polega na regulacji procesu rogowacenia. Zwi zki te dzia aj w obszarze stratum martwych. warzyw.2.3-dihydroksybutadiowy) kwas migda owy (fenyloglikolowy) Alfa-hydroksykwasy maj szerokie zastosowanie w kosmetyce. w wyniku ekstrakcji soku ze wie ych owoców. Podstawowym sk adnikiem wielu kosmetyków s t uszcze.ACP -synergetyki.C) -syntetyczne-np. Wyg adzenie naskórka AHA 29 . kwas fosforowy czy tez pewne aminokwasy. które tworz z nimi po czenia kompleksowe i w ten sposób je dezaktywuj (kwas cytrynowy. a wi c mog by otrzymywane ze róde naturalnych. trzciny cukrowej.dzia anie i zastosowanie w ró nych formach kosmetycznych.Aby wyeliminowa niekorzystne dzia anie metali stosuje si substancje .tokoferole. Do najpopularniejszych i najcz ciej stosowanych w kosmetologii alfa-hydroksykwasów nale : kwas mlekowy (alfa-hydroksypropionowy) kwas glikolowy (hydroksyoctowy) kwas cytrynowy (2-hydroksy-1. które atwo ulegaj procesowi autooksydacji(je czej ). Alpha Hydroxy Acids)-s to zwi zki organiczne zawieraj ce grup wodorotlenkow w pozycji w stosunku do grupy karboksylowej. elastyny oraz glikozoaminoglik anów (GAG). smaku i zapachu kosmetyku oraz jego rozwarstwienie.Po na o eniu na skór . winowy. Kwasy te mog równie by syntetyzowane metodami chemicznymi i pozyskiwane metodami biotechnologicznymi. wiat a i tlenu. wp ywa na jej nawil enie. Aby w a nie zapobec tym wszystkim niekorzystnym procesom do kosmetyku dodaje si przeciwutleniacze. Alfa-hydroksykwasy (AHA.Kwasy owocowe(AHA) w recepturze kosmetycznej. ang. Przeciwutleniacze (antyoksydanty. czyli substancje pomocnicze. Fe) . enzymy lub bezpo rednie dzia anie tlenu z powietrza w obecno ci inicjatorów takich jak jany metali (np. Dzia aj one efektywnie ju przy bardzo ma ych st eniach . 143.Zje cza e t uszcze mog podra ni skór . Powoduj tak e zmniejszenie spójno ci na granicy fazy lipidowej i wodnej w cemencie mi dzykomórkowym. W emulsjach proces autooksydacji zachodzi g ównie na granicy faz woda-olej. przez co przed u aj trwa o produktów. lecz wspomagaj dzia nie przeciwutleniaczy (dzia anie synergistyczne) np. które katalizuj tworzenie si nadtlenków.Receptura Kosmetyczna 142. zapach i wygl d kosmetyku.Antyoksydanty uzywane w kosmetykach powinny by nieszkodliwe dla zdrowia. wykazywa du trwa o i skuteczno w ma ych st eniach przez d ugi czasu.3-propanotrikarboksylowy) kwas jab kowy (2-hydroksybutadiowy) kwas winowy (2.Cu . które same nie powstrzymuj procesu autoutleniania. AHA stopniowo zmniejszaj adhezj pomi dzy korneocytami i cementem mi dzykomórkowym. alkochole. nie wp ywa na smak.EDTA). np. dobrze rozpuszcza si w produkcie. co spowalnia procesy starzenia skóry. Dodatkowo AHA stymuluj fibroblasty do syntezy kolagenu.Zastosowanie antyoksydantów w recepturze kosmetycznej. kwas cytrynowy. kwas askorbinowy(wit.Alfa-hydroksykwasy wyst puj powszechnie w przyrodzie. a tym samym poprawa wygl du skóry. kosmetyki bardzo atwo ulegaj utlenieniu gdy s nara one na dzia anie podwyzszonej temperatury. BHA. antyutleniacze) jest to grupa zwi zków chemicznych które s stosowane w zapobieganiu niepo danym procesom utleniania.

Jedn z tych faz jest zazwychaj woda a druga to tzw. efektem dzia ania AHA na skór jest jej rozja nienie. czyli sole kw.Zw. usuniecie blizn potr dzikowych. Najlepsze rezultaty uzyskuje si stosuj c mieszaniny emulgatorów. wyg adzenie.a tak e otrzymywane z niej alkohole lanolinowe(euceryt)-pe ni rol nietylko emulgatora ale tak e nat uszczaj skór i nadaj emulsji odpowiedni konsystancj .Wyró niamy emulsjie W/O i O/W. zw enie porów. mietanki i mleczka.Obie fazy powinny mie temp. a o wy szym (8-20) jako emulgatory w emulsjach O/W.Przygotowanie emulsji O/W i W/O. co mówi nasz profesor (a to nie jest pewne« heh) trzeba b dzie omówi kilka albo kilkana cie pocz tkowych sk adników podanego produktu. Z tego. szamponu. Emulsja to niejednorodna mieszanina 2 nieropuszczalnych wzajemnie cieczy.lanolinowych ma alkohol cetylowy. przez co zwi ksza skuteczno stosowanych preparatów piel gnacyjnych. 70-80 °C. Przy sporzadzaniu stabilnej emulsji bardzo wa ny jest dobór odpowiedniego emulgatora.Aby emulsja by a trwa a potrzebna jest substancja zwana emulgatorem. a w ród nich produkty przy czenia tlenku etylenu do alkoholi t uszcowych zawieraj cych 16-18 atomów w gla. Do najcz ciej stosowanych emulgatorów naturalnych nale myd a.Przygotowuj c emulsj oparta na mydle rozpuszczamy stearyn w fazie olejowej. Dlatego. potasow lub trójetanoloamin . a tak e poprawa kolorytu skóry i hamowanie powstawania przebarwie . Sporz dzaj c emulsj O/W wlewamy ci kim strumieniem faz olejow do fazy wodnej intensywnie mieszaj c zawarto naczynia( najlepiej mieszad em mechanicznym ). a zasady w fazie wodnej danej emusji.Liczb czasteczek tlenku etylenu po czonych z alkoholem okre la si jako stopie oksyetylenowania. Do emulsji kosmetycznej zaliczamy kremy. Standardowy sposób wytwarzania emulsji polega na zmieszaniu stopionej fazy t uszczowej z ogrzan faz wodn .Od tego stopnia zale y polarno emulgatora. ale na wszelki wypadek lepiej zna wszystkie« 30 . poniewa je eli kto nie b dzie zna danego sk adnika na podanym na egzaminie kosmetyku to ogólne wymienienie podstawowego sk adu zalicza pytanie. Ponadto. które s z ozone z emulgatora g ównego oraz ró ni cego si do c znacznie polarno ci emulgatora pomocniczego(wp ywa stabilizuj co na emulsj ).Wprzypadku emulsji W/O postepujemy odwrotnie.t uszczowych znajduj cych si w wosku pszczelim. Emulgatorami typu W/O s sole sodowe kw. balsamu do cia a.Do emulsji O/W stosuje stosuje si rozpuszczalne w wodzie emulgatory hydrofilowe. z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci bardzo drobnych kropelek.który tak e bardzo dobrze zag szcza emulsji O/W. natomiast do emulsji W/O stosuje si rozpuszczalne w t uszczach emulgatory lipofilowe. kremu do twarzy.Podstawowe sk adniki emulsji kosmetycznej. sp ycenie drobnych zmarszczek powierzchniowych. 145) Odczytywanie receptury i ustalenie funkcji jej sk adników (na przyk adzie elu pod prysznic. O niskim stopniu oksyetylenowania (2-5) stosuje si do wytwarzania emulsji typu W/O .Myd a sodowe stosuje si jako emulgatory O/W.faza olejowa. pasty do z bów). który musi by dostosowany do jej typu.Emulgator zwykle rozpuszcza si lepiej w jednaj z dwóch cieczy.Podobne w a ciwo ci do al. Podstawow rol w przemy le kosmetycznym odgrywaja emulgatory syntetyczne . dlatego oprócz prezentacji kosmetyków z wicze doda am i zebra am w ca o podstawowy sk ad danego produktu.poprawia wnikanie sk adników aktywnych zawartych w kosmetykach. *** Pytanie z receptury musia am skonsultowa z naszym profesorem. 144.Jedna lub obie fazy musz zawiera emulgator.Emulgator czyli myd o powstaje dopiero po zmieszaniu obydwu faz. lanolina .t uszcowych z zasad sodow .

pieni si i myj (w a ciwo ci anionowe). Surfaktanty amfoteryczne ± ich cz hydrofilowa mo e mie adunek dodatni lub ujemny w zale no ci od pH. Hydrofilowe polimery ± s to zwi zki niejonowe. Distearate. rodki amfoteryczne cz w a ciwo ci dwóch typów rodków powierzchniowo czynnych: anionowych i kationowych. e jednocze nie zwil aj . amonowe.zwi ksza rozmiar mieli i przez to lepko roztworu anionowych rodków powierzchniowo czynnych. Kolor szamponów musi by zgodny z wybranym zapachem. ale maj s abe w a ciwo ci pianotwórcze. to znaczy. chocia barwniki i zapachy s dodawane w niewielkich ilo ciach to mog powodowa silne reakcje alergiczne u niektórych osób. surfaktantów) sk adników nadaj cych lepko wody Szampony zawieraj od 6 do 10% aktywnego rodka myj cego. Dodatki: Konserwanty to g ówne parabeny oraz formaldehyd i jego donory. T uszczowych i amin zawieraj ce grup amidow R1-CO-NH-R2 np. Barwniki ± stosuje si w szamponach. Przyk ad: karboksymetylohemoglobina. magnezowe i TEA ( trietanoloamina ± rodek neutralizuj cy) siarczanu oksyetylenowego alkoholu laurylowego (maj te same w a ciwo ci co laurylosiarczany. S to surowce dro sze ni anionowe SPC. S to podstawowe sk adniki popularnych szamponów. najcz ciej stosowane pochodne metyloglukozydu. Surfaktanty niejonowe . Surfaktanty anionowe maj w a ciwo ci oczyszczaj ce.5 do 5%. Przyk ady: Pochodne betainowe oraz pochodne imidazolowe (Mironols). poniewa roztwory surfaktantów maj cz sto odcie ó ty. rodki zwi kszaj ce lepko roztworów: Chlorek sodu .s to dobrze tolerowane przez skór i odporne na zmiany pH. hydroksyetyloceluloza. niepodra niaj ce. Daj dobre efekty tylko w po czeniu z siarczanami alkoholi t uszczowych i oksyetylenowanych alkoholi t uszczowych. Cocomide DEA. dodawane w st eniu od 0. Alkanoamidy ± s to pochodne kw. Szampony dla dzieci: 31 . pianotwórcze. s bakteriostatyczne. zmi kczaj ce.Szampony Najcz ciej sk adaj si z trzech podstawowych sk adników: rodków powierzchniowo-czynnych (SPC. S to barwniki rozpuszczalne w wodzie typu azotowego lub trifenylometanowego. rozpuszcza si w wodnym roztworze rodków powierzchniowo czynnych. Riciamide DEA ( a cuchy t uszczowe pochodz ce odpowiednio z oleju kokosowego i oleju rycynowego. rodki per otwórcze i zm tniaj ce: g ównie distearynian glikolu etylowego. S to g ównie sole sodowe. ale s mniej dra ni ce) oraz sulfoniony parafin lub sulfobursztyniany. PE-6000. a skondensowan amin jest dietanoloamina). polimery akrylowe. etylowe pochodne glukozy. Zapachy: rozpuszczalne w t uszczach kompozycje zapachowe. poprawiaj wygl d i po ysk w osów (w a ciwo ci kationowe).

nawil aj ce.0 boraks (emulgator) Woda Olejek lawendowy Konserwant Antyutleniacz Wykonujemy w temperaturze 70-75ÛC. Substancje czynne: siarka organiczna (reguluje wydzielin oju). siarczek selenu (keratolityk. glinki (absorbuj substancje t uszczowe). olejki ro linne. Kremy w zale no ci od zastosowa mo na podzieli na oczyszczaj ce. Szampony przeciw upie owe: Zawieraj antyseptyki. Szampony do w osów t ustych: Powinny dobrze oczyszcza . ale nie podra nia gruczo ów ojowych. Cz sto po dodaniu substancji od ywczych rozpuszczalnych w t uszczach (witaminy. Sk ad: FAZA T USZCZOWA Wosk pszczeli bielony (emulgator) 9. Szampony do w osów suchych: Maj nat uszcza w osy suche lub zniszczone przez farbowanie i ondulacje. mleczko pszczele) jest stosowany jako od ywczy krem na noc. antyseptyk). które nie dopuszczaj do tworzenia si dra ni cych nadtlenków. Kremy kosmetyczne to g ste emulsje.n. czyli krem znikaj cy (lekka emulsja O/W) Cold-krem Z o one g ównie z wosku i oleju. które przez pewien czas zachowuj kszta t powierzchni (konsystencja emulsji nie musi by zwi zana z jej typem lub zawarto ci fazy t uszczowej). ketokonazol ( rodek przeciwgrzybiczy). stanowi baz dla wielu preparatów od ywczych stymuluj cych skór .0 0. lecytyna. Kremy kosmetyczne G ównym zadaniem kremów jest utrzymanie równowagi wodno-t uszczowej w naskórku. Substancje aktywne: Triclosan (antyseptyk). które rozpuszczaj zrogowacia y naskórek skóry g owy. argon. pirytonian cynku oraz oktopiroks (dzia anie keratolityczne i antyseptyczne).0 Olbrot 15. olejek cedrowy.5 14. olej rycynowy.. oleje ro linne (kamelia.5 FAZA WODNA 32 . ochronne. Jest to emulsja W/O o ma ej zawarto ci wody (poni ej 30%). Ämocne´ (zawieraj ce sk adniki od ywcze. 0. Dwa klasyczne kremy to: cold-krem (emulsja W/O) vanishing-krem. Ädzienne´ (szybko si wch aniaj ce). Pierwsza receptura z II w. antyutleniacze. czynne). oliwka). keratolityków. które unieszkodliwiaj drobnoustroje odpowiedzialne za utrzymanie upie u.Powinny by tworzone na bazie agodnych amfotytyrycznych rodków powierzchniowo czynnych (pochodne imidazolowe i betainowe). siarka koloidalna.e. Substancje czynne: pochodne lanoliny.0 Olej sojowy 62.

0 0. Po starciu pozostaje cienka warstewka t uszczowa zmi kczaj ca naskórek i zapobiegaj ca jego wysychaniu. lanolina. euceryt.0 20.0 0. Stosuje si do wszystkich emulsji typu O/W z wyj tkiem mleczek!!! Krem t usty lanolinowy (W/O) Sk ad: Wazelina Olej parafinowy Olej ro linny Wosk pszczeli Lanolina Boraks Woda Zapach Konserwant Antyutleniacz 16. witaminy. Po nasmarowaniu. wyci gi ro linne.0 Stearyna 15.s. 30.0 5.3 do 100.0 5. Coraz cz ciej zamiast uk adu emulguj cego wosk-boraks u ywa si emulgatorów syntetycznych oraz dopisuje dodatkowe sk adniki. Kremy t uste odzywiaj skór . Obecnie funkcj cold-kremów przejmuj kremy t uste b d ce emulsjami W/O o du ej zawarto ci cia t uszczowych. q.0 Boraks i woda stanowi faz wodn .0 Olej ro linny 25. W sk ad bazy t uszczowej wchodz : woski.0 Trójetanoloamina 5. usuwaj c ze skóry zanieczyszczenia.0 30. Dodajemy faz t uszczow do fazy wodnej.s. 33 .0 (zasada organiczna.0 q. Zachodzi równie reakcja mi dzy woskiem pszczelim i boraksem. oleje ro linne i mineralne.0 woda zapach konserwant antyutleniacz W temperaturze 70-80ÛC.0 20.Cold-kremy s abo wch aniaj si przez skór . hydrolizaty bia kowe. nadmiar kremu zbiera si . uelastyczniaj j i wyg adzaj . Oprócz bazy t uszczowej maj zawiera aminokwasy.8 do 100. Krem t usty (W/O) Sk ad: Wosk pszczeli Olej parafinowy Olej sojowy Boraks Woda Zapach Konserwanty Krem t usty (O/W) Sk ad: Olej parafinowy 20. delikatna) gliceryna 3.0 15. Cold-kremy uleg y znacznym modyfikacjom.

0 Glikol propylenowy 1.0 Woda do 100 Zapach Konserwant 34 .5 Woda 50 Nipagina A 0.0 Woda do 100.0 6.0 Trójetanolamina 1. Krem znikaj cy (O/W) Sk ad: stearyna 15.0 Mirystol 12.5 (emulgator pomocniczy) Stearyna 12.0 Zapach Konserwant Antyutleniacz Krem alantoinowy (O/W) Sk ad: Stearyna Alkohol cetylowy Lanolina 5. Faz wodn stanowi : gliceryna.0 Lanolina 3.8 Zachodzi reakcja mi dzy stearyn a trójetanolamin . wch aniaj cy si szybko w skór .5 Alantoina 12.0 Gliceryna 6. Emulgatorem w tym kremie jest myd o stearynowe powstaj ce w reakcji stearyny z wodorotlenkiem.0 3. Typowa receptura oparta jest na stearynie. trójetanolamina i woda.7 Gliceryna 8.0 FAZA WODNA wodorotlenek potasu 0.Krem t usty o lekkiej konsystencji (W/O) Sk ad: Olej parafinowy 5.0 Alkohol cetylowy 1.0 FAZA WODNA Wodorotlenek potasu 2.2 Kompozycja zapachowa 0.0 Olej arachidowy 6.0 Wosk pszczeli 2. Krem znikaj cy (vanishing) Lekki krem nat uszczaj co-nawil aj cy typu O/W.

0 1. Pozosta e sk adniki: antyseptyki: heksetydyna. gliceryna i glikol propylenowi. sacharynian sodu). zawarto max. fosforan wapnia. wyci gi ro linne. monofluorofosforany. Jego g ównym sk adnikiem jest stearyna. rodki powierzchniowo czynne (sk adnik zwil aj cy. do 0. Do innych. rodki aromatyzuj ce.0 6.15%).0 30. Pasty do z bów Podstawowy sk ad pasty do z bów: sk adnik o charakterze cieraj cym (od 15 do 35%): tlenek glinu. barwniki. kwas glicyretynowy i formalina. glinokrzemiany rodek eluj cy: polisacharyd. lanolina i jej pochodne. najcz ciej u ywanych sk adników nale : alkohol cetylowy i stearylowy). guma ksantanowa. triclosan rodki opó niaj ce pojawienie si osadu: sorbitol. konserwanty. podk adowy. wodorow glan wapnia. dzienny) Jest lekkim kremem nat uszczaj co-nawil aj cym (który szybko wch ania si w skór ). krzemionka. fluorki (fluorek sodu i amonu. polifosforany rodki przeciwzapalne: azulen. pirofosforany. kwas pantotenowy. zwi zku bardziej trwa ego i odpornego na dzia anie kwasów ni apatyt (z którego zbudowane jest szkliwo z bów). Prosta receptura pasty do mycia z bów: Sk ad: kreda str cona proszek mydlany gliceryna emulgator ME olejek mi towy woda 50. sorbitol woda. Pochodne fluorowe dzia aj równie bakteriostatycznie. chlorek sodu.Krem znikaj cy (vanishing.0 P a s ta d o m y c ia z b ó w C o lg a te T o ta l® Z a a w a n s o w a n e O d w ie e n ie el Dzia anie pasty: 12-godzinna ochrona przed bakteriami Delikatnie usuwa powierzchniowe przebarwienia 35 . Substancje te dzia aj poprzez tworzenie fluoroapatytu. aminokwasy.utrzymuje odpowiedni lepko pasty dodatki: rodki s odz ce (np.0 2.0 do 100. diglukonian chlorheksydyny. alantoina. formalina (znieczula i zmniejsza krwawienie z dzi se ). u atwia odklejanie kamienia naz bnego): laurylosiarczan sodu rodek nawil aj cy ( 5-20%) sk ad utrzymuje plastyczno masy: glicerol. alginiany lub karageniany.

Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. tlenek diwodoru) Bezbarwna ciecz. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry.Pomaga zapobiega nowym przebarwieniom powierzchniowym Usuwa bakterie powoduj ce powstawanie p ytki naz bnej z powierzchni z bów i dzi se Od wie a oddech Zapobiega próchnicy Zmniejsza krwawienie z bów Zapobiega zapaleniom dzi se Sk ad: 1. Cl 47005 Poszczególne sk adniki: Aqua (woda. W przemy le stosowana jest jako rozpuszczalnik. Woda jest rozpuszczalnikiem. Limonene 15. bierze udzia w procesach przemiany materii. jak i mineralnym. Cellulose Gum 9. Sodium Fluoride 11. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. Sodium Lauryl Sulfate 8. Triclosan 13. Glycerin 4. Cl 42090 16. PVM/MA Copolymer 6. Carrageenan 12. Aroma 7. Paradoksalnie. woda ma te dzia anie wysuszaj ce. stanowi sk adnik organizmów ywych (organizm doros ego cz owieka zawiera ok. Aqua 2. przez co skóra wygl da na j drniejsz . pozbawiona zapachu i smaku. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. Sodium Saccharin 14. Woda nale y do najbardziej rozpowszechnionych zwi zków w przyrodzie. kwas krzemowy E551) 36 . Hydrated Silica 3. 65% wody). a co za tym idzie ± m odsz . Hydrated Silica (silica. Sodium Hydroxide 10. Sorbitol 5.

C3H5(OH)3 Sorbitol (sorbit. Rozpuszcza si w wodzie tworz c el (równie z olejami ± el). Dzia anie gliceryny jest d ugotrwa e. Sorbitol jest substancj utrzymuj c wilgotno (zapobiega wysychaniu produktu).Kwas krzemowy w bezwodnej formie SiO2 ma posta lotnego proszku (a w a ciwie py ku). Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. bezbarwna ciecz o s odkim smaku. kosmetyków kolorowych. Kwas krzemowy mo na u ywa do robienia kremów. nie s klej ce i s odporne na dzia anie mikroorganizmów. Nie jest toksyczny.2. gdzie wi e ilo wody niezb dn do zachowania prawid owego nawil enia skóry. poprawia elastyczno . normalna ilo 1-3%. W kosmetykach ma podobne dzia anie. reguluje procesy prawid owej odnowy naskórka. Dzia anie nawil aj ce gliceryny zwi zane jest z bardzo silnymi w a ciwo ciami higroskopijnymi. Mo e absorbowa do 40% wody. 37 . Gliceryna w naturalny sposób os ania skór . eli. ponad 5% dzia anie wysuszaj ce. nie ma smaku. W kosmetykach wykorzystywana jest wykorzystywana. heksanohehsanol) Alkohol o s odkawym smaku. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. reguluj c wilgotno przez oko o dob . Obecno gliceryny wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych. Ilo w produkcie: do 5% dzia anie nawil aj ce. jak gliceryna. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. a tak e pasty do z bów. Wyg adza. Kosmetyki zawieraj ce kwas krzemowy s odporne na zmiany temperatury. przenikaj c do przestrzeni mi dzykomórkowych. 1. Nale y do alkoholi. poniewa zapobiega wysychaniu kosmetyku oraz nadaje g adko emulsji. Penetruje do g bszych partii warstwy rogowej naskórka i pozostaje tam. glycerol. H2Si03 Glycerin (gliceryna.3-propantriol) G sta. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. gdy ma tyle samo kalorii co cukier.

zarówno przyjemnej. Guma celulozowa poprawia dzia anie i stabilno wielu produktów finalnych. tworzy koloid ochronny. ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. nawet w 12 godzin po szczotkowaniu z bów.ywiczny . Jest to zwi zek powieszchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. Cellulose Gum (guma celulozowa. Zwi zek oksyetylenowany. Podstawowe zapachy to: . zapach) Cecha zwi zków chemicznych i ich mieszanin. zag stnik. karboksymetyloceluloza . chorób przyz bia i nie wie ego oddechu.      © £ ¢  ¨ ¢    § ¦ ¥  ¤£ § ¢ ¡  Aroma (aromat. aczkolwiek u ywa si tego s owa równie w sensie ka dej woni. dodecylosiarczan (VI) sodu) C12H25SO4Na ± organiczny zwi zek chemiczny. doskonale zag szcza roztwory wodne. jak i przykrej.HOCH2 [CH (OH)]4 CH2OH PVM/MA Copol (kopoli PVM/MA) Sk ik przed j dzi ie trikl Dzi ki ni pasta C TOTAL chroni przed powstawaniem p tki naz bnej próchnicy. sól sodowa kwasu dodecylosiarkowego. C6H7O2(OH)3-n(OCH2COONa)n Sodium Hydroxide (wodorotlenek sodu)  38 . Rozpuszczalna w zimnej i ciep ej wodzie.korzenny . e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu.owocowy . W j zyku polskim zwykle przez zapach rozumie si wo przyjemn . kamienia naz bnego.kwiatowy . sól sodowa karboksymetylocelulozy) E 466N Stabilizator.spalenizny ¥ ¥ Sodi m Lauryl Sul ate (laurylosiarczan sodu. oboj tnej. to znaczy.gnilny . no nik. które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ). polegaj ca na pobudzaniu zmys u w chu.

Jest to bia a masa. krystaliczne cia o sta e o wysokiej temperaturze topnienia. Dzia a przeciwzapalnie i antybakteryjnie. do wytwarzania leków (np. sól kwasu fluorowodorowego i sodu. C12H7Cl3O2 Sodium Saccharin (sacharynian sodu) 39 . Zmniejsza podra nienia i reakcje alergiczne. jest stosowany w procesie zmydlania t uszczów podczas produkcji myde . wchodzi w sk ad myde . G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. wp ywa dezynfekuj co. na przyk ad jonowych rodków powierzchniowo czynnych (surfaktantów).W kosmetyce karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. Sodium Fluoride (fluorek sodu) (NaF) ± nieorganiczny zwi zek chemiczny. Jest on surowcem w wielu procesach syntez. Triclosan (Triklosan) Syntetyczny zwi zek o szerokim spektrum dzia ania przeciwdrobnoustrojowego. Triclosan jest substancj o dzia aniu antybakteryjnym. rodek bakteriobójczy w przemy le fermentacyjnym. Wodorotlenek sodu jest bardzo wa nym przemys owo zwi zkiem chemicznym.Przemys owa nazwa wodorotlenku sodu to soda kaustyczna (soda r ca). dodatek do past do z bów zapobiegaj cy próchnicy. o strukturze krystalicznej. Ogranicza powstawanie wolnych rodników. jako stabilizator w szamponach. Jest to bezbarwne. 2% karagenu w gor cej wodzie tworzy kisielowaty el. p ynów do p ukania jamy ustnej i innych kosmetyków. do produkcji krzemionkowego szk a wodnego oraz w wielu innych dziedzinach. Powoduje. polopiryny. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . 3-5% tworzy stabilny el. past do z bów. dezodorantów. Wodorotlenek sodu jest substancj silnie higroskopijn . Fluorek sodu jest powszechnie stosowanym ród em jonu fluorkowego F-. Carrageenan (karagen) Karagen. Jest rodkiem z wyboru w higienie szpitalnej. e skóra staje si g adsza. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. tworz c mocne zasady oraz w alkoholach. kwasu salicylowego czy sulfoniloamidów). podobnie jak agar-agar uzyskuje si poprzez ekstrakcj gor c wod czerwonych alg morskich Eucheuma. bardziej spr ysta. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. przez co dzia a parz co i niszcz co na skór . Posiada w a ciwo ci myj ce i dezynfekuj ce. nazywana w mineralogii halitem. która dodawana jest do wielu produktów przeznaczonych do higieny osobistej. kremów antybakteryjnych. od wie aj co i wyg adzaj co na skór .

C7H4NNaO3S*H2O ni Limonene (limonen. dwupenten. Wykazuje dobry synergizm z innymi syntetycznymi substancjami s odz cymi.Substancja s odz ca. perfumach i kosmetykach (st enie 0. mentadien-1. Dzia anie: Hamuje TEUL (transepidermal urea lost)± utrat mocznika ze skóry Ogranicza TEWL ± przeznaskórkow utrat wody 40 .ró nych soli amonowych. Bia y krystaliczny proszek. C10H16 . zawarty g ównie w jej skórce. bezwonny lub o md ym zapachu.8) Bezbarwna ciecz.zwi zek chemiczny nale cy do grupy terpenów. Stosowany jako sk adnik s odzików oraz w produktach ywno ciowych dla diabetyków i napojach. od wie acze powietrza). Cl 47005 Barwnik ó ty.005 %) -2 Cl 42090 Barwnik niebieski. Ze wzgl du na lepsz rozpuszczalno sacharyna ma szersze zastosowanie w produkcji ywno ci. Odpowiedzialny jest za zapach cytryny. sodu i glinu. Syntetyczny barwnik . atwo rozpuszczalny w wodzie. Intensywny (x 300-500 cukier) s odki smak. Komponent zapachowy w produktach do czyszczenia gospodarstwa domowego (detergenty.

Sodium Stearoyl Glutamate 15. Disodium EDTA 42. Ilo wody w kosmetykach waha si od kilku do kilkudziesi ciu procent. Lactic Acid 25.Dicapryl Carbonate 20. Jest rozpuszczalnikiem wielu sk adników aktywnych. Sodium Polacrylate 38. Caprylic/capric Triglyceride 27.Pentaerythrityl Distearate 13. z których sk adaj si kosmetyki dwufazowe. Hydrolized Wheat Protein 10. Myristyl Mirystate 6. Steareth-21 35. Sodium Hyaluronate 9. Parfum 23. Isohexadecane 31. Sodium PCA 26. agodzi wi d i wszelkiego rodzaju podra nienia skóry oraz likwiduje skutki dzia ania twardej wody. Citric Acid 47.Glycerin 12.Urea 4.Octocrylene 22.Cyclomethicone 18.Butylmethoxydibenzoylmethane 19. Sorbitol 11.Propylheptyl Caprylate 16. Zawiera: krzemionki.Gliceryl Stearate 14. Lysine 36. Ethylhexylglycerin 37. PEG-8 43.Uzupe nia w skórze substancje fizjologiczne Zawiera HYDROSALINOL*. Glykosfingolipids 8. Butylene Glycol 7. Jest najmniej twarda spo ród wód termalnych dost pnych na rynku. Polymethylsilsesquioxane 29. który reguluje gospodark wod w skórze Zapewnia prawid owy poziom nawil enia Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB Sk adniki INCI: 1. Allantoin 40. Tocopherol 44. Dimethicone 30.Ethylheksyl Methoxycinnamate 17. Phenoxyethanol Aqua (woda) Woda jest naturalnym surowcem u ywanym przy produkcji wi kszo ci kosmetyków. Steareth-2 34. Iwonicz Aqua Iwonicka woda ma wyj tkowe w a ciwo ci koj ce. Salicornia Herbacea Extract 28.40 Stearate 33. które zapewniaj dzia anie ci gaj ce i przeciwzapalne 41 . Ascorbyl Palmitate 46.Persea Gratissima (Avocado)Oil 5. stanowi jedn z dwóch faz. Diglycerin 24. Ascorbic Acid 45. Pullulan 39.Iwonicz aqua 3.Cetearyl Alkohol 21. Cetearyl Methicone 32. która wp ywa na odporno i elastyczno naskórka jonów wapnia i kwasu metaborowego.Aqua 2. Peg. Xanthan Gum 41.

która dzia a zmi kczaj co na skór . Cyclomethicone. Ma w a ciwo ci wyg adzaj ce. ale ze wzgl du na le kojarz c si nazw nie by zamieszczany w sk adzie produktów.mocznik Mocznik jest naturaln substancj uboczn przemiany bia ek w organizmie. przezroczystym p ynem o konsystencji syropu.Gliceryna Jest alkoholem. Ma silne w a ciwo ci higroskopijne. Propylheptyl Caprylate Emolient to rodek. substancja przeciws oneczna.Urea.tworzy na skórze niewidoczny opatrunek. u atwia wnikanie sk adników aktywnych w jego g bsze warstwy. W st eniu do 10% przyspiesza podzia komórek warstwy ziarnistej skóry. cia a. dobrze nawil ona i g adka. aby skóra nie traci a swojej naturalnej wilgoci. Wydalany jest z moczem i potem.Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry.Cyklometikon Lotny silikon. Chroni skór przed przedwczesnym starzeniem. ale dodatkowo dba na ró ne sposoby o to. Jest jednym z g ównych sk adników naturalnego czynnika nawil aj cego skór (NMF . nie przenika do skóry. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór . a tym samym jej regeneracj . W kosmetyce mocznik u ywany jest juz ponad 40 lat. a tak e poparzeniem s onecznym.Natural Moisturizing Factor). daj ce uczucie jedwabi cie g adkiej skóry. który nie tylko nawil a. Dzi ki temu. Po u yciu takich kosmetyków skóra jest mi kka. Glycerin. uv. Zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). r k i stóp. Ethylhexyl Methoxycinnamate UV-absorbent. Wykorzystywany najcz ciej w kremach do twarzy. e zwi ksza przepuszczalno warstwy rogowej naskórka. e mocznik ma w a ciwo ci zmi kczaj ce skór (powy ej 10%) oraz. Jego niedobór objawia si sw dz c i uszcz c skór . Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu 42 . U ywany w kosmetykach mocznik pochodzi z laboratorium lub fabryki chemicznej. filtruj ca promieniowanie UVB. szybko wyparowuje matowi c skór . chroni cy przed czynnikami zewn trznymi jak np. Nazwany przez technologoów jako Ähappy emollient´ poniewa czy w sobie funkcje nawil aj ce jak i ochronne. Emolienty pomagaj zatrzyma naturaln wod we wn trzu skóry poprzez wi zanie jej z lipidami skóry oraz poprzez odbudow tych lipidów. Emolienty ponadto nat uszczaj skór zapobiegaj c parowaniu wody z jej powierzchni oraz wch aniaj wilgo z otoczenia. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Nie ma w a ciwo ci nawil aj cych.

Olej z awokado zawiera skwalen posiadaj cy w a ciwo ci antyzapalne i antygrzybiczne oraz chlorofil równie przeciwzapalny i agodz cy. UV. Emulgator emulsji typu o/w i w/o.Butyl Methoxydibenzoylmethane Pochodzenia chemicznego.protektor. filtruj ca promieniowanie UVA. Bia a. Glyceryl stearate (stearynian gliceryny. substancja przeciws oneczna. elastyczno i g adko . Octocrylene Zwi zek poch aniaj cy promieniowanie o d ugo ci fali od 250 nm do 360 nm. Myristyl Myristate 43 .dikapryl w glanu Zwi ksza lepko produktu oraz jego stabilno . aminokwasów i protein. a tak e poparzeniem s onecznym. Dicapryl carbonate. hamuj parowanie wody ze skóry (powstrzymuj transepidermaln utrat wody). Sodium Stearoyl Glutamate Pochodzenia Naturalnego lub syntetycznego. kremowe i mi kkie emulsje. Mimo i jest to rodek promienioochronny mo e wywo a reakcje fotouczulaj ce pod wp ywem wiat a s onecznego. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego) Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. Daje stabilne. E. Stosowany jako emolient . regulator konsystencji kosmetyków. H. Nienasycone kwasy t uszczowe od ywiaj skór . oddzia uj przeciwalergicznie. sk ada si z alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego. F(NNKT). UV-absorbent. UVC!!!) Pentaerythrityl Distearate Zwi zek o w a ciwo ciach nawil aj cych i ochronnych. chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem.(UVB. B. który ma za zadanie zmi kczy i nawil y naskórek poprzez tworzenie Äfilmu´ na skórze który stanowi barier ochronn . nadaj ca skórze mi kko . Cetearyl Alcohol Alkohol cetearylowy jest mieszanin alkoholi t uszczowych. woskowata substancja u ywana jako: zmi kczacz i regulator lepko ci stabilizator emulsji dodatek do przezroczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia. Jest to emulgator pochodz ce z kok osów i aminokwasów. K. Persea gratissima oil (olej awokado) Olej z awokado jest bardzo cenionym olejem ze wzgl du na du zawarto witamin: A. PP. aby utrudni przenikanie wiat a Substancja nat uszczaj ca.

warunkuj cymi trwa o powstaj cego filmu. Wi kszo protein stosowanych w preparatach kosmetycznych to produkty cz ciowej lub ca kowitej hydrolizy bia ek naturalnych. W kosmetykach ma podobne dzia anie. Emulgar. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. I tak e jak gliceryna. charakterystyczny dla naturalnie obecnych w ludzkiej skórze ceramidów typu I. oczyszczaj ca i regeneruj ca skór . Nie nadaje si jednak do u ywania zamiast cukru. Glycosphingolipids Sk adnik skóry. rozpuszczaj ca nadmiar t uszczu i wydzieliny ojowej. czyli naturalnego czynnika nawil aj cego. przeciwcia . grypy oraz opryszczki. enzymów i przy budowie KOLAGENU. alkoholem. którego zawarto wywiera wyra ny wp yw na wygl d i elastyczno naszej skóry. Po dodaniu do kosmetyku ma wi za wod w skórze. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. istotna w okresie rozwoju. który jest budulcem w ókien podporowych skóry. Sorbitol Sorbit jest.hialuronian sodu Naturalny mukopolisacharyd. jak gliceryna. pobudza do odnowy.pochodzenie ro linne.. mleczkach i wyrobach toaletowych. emolient.hydrolizowane bia ko pszenicy Proteiny (bia ka) s klasycznymi substancjami czynnymi. w zale no ci od stopnia hydrolizy. wyst puj cego w warstwie rogowej. Pozyskiwane z ziaren ry u. agodzi objawy przezi bienia. Butylene Glycol-glikol butylenowy agodzi. solubizer. gdy ma tyle samo kalorii co cukier. Same aminokwasy s ponadto sk adnikiem NMF (natural moisturizing factor). Sodium hyaluronate. atwo rozpuszcza si w zimnej wodzie. podobnie jak gliceryna. w asno ciami filmotwórczymi i powinowactwem do keratyny naskórka. Odbudowuj struktury lipidowe. Hydrolized wheat protein.Naturalny ester. Substancja nawil aj ca.Obecna przy wytwarzaniu hormonów.Bia ka proste zbudowane s z aminokwasów po czonych wi zaniami peptydowymi. nawil a. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. powoduje anemi i wypadanie w osów. stosowanymi do piel gnacji. g ównie w mi niach i w ko ciach. Lysine-Lizyna Niezb dna przy budowie bia ek. Jej niedobór skutkuje objawami zm czenia i rozdra nienia. Sorbit tworzy drobne bia e kryszta ki. ró ni si mi dzy sob zdolno ci wch aniania i zatrzymywania wody. lubricant. Zawieraj kwas linolenowy (NNKT). Wzmacniaj przyleganie komórek. dzi ki czemu skutecznie zapobiegaj przeznaskórkowej utracie wody (TEWL). Uk ady te. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. ma s odkawy smak. kremach. 44 .

Lactic acid. dotycz wy cznie syntetycznego surowca o tej samej nazwie. Uczestniczy w procesach odnowy tkanek. W przemy le kosmetycznym znalaz zastosowanie jako konserwant.soliród zielny Uszczelnia cement komórkowy. czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. zw ania porów.integralne bia ka b onowe. uczestnicz ce w procesie transportu wody (a tak e niektórych innych cz steczek o podobnych rozmiarach np. mleczkach i wyrobach toaletowych. Wzmacnia po czenia mi dzykomórkowe. lubricant. Caprylic/capric Triglyceride Emulgator. Sodium PCA Sodium PCA to naturalny sk adnik ludzkiej skóry wspó odpowiedzialny za utrzymywanie w a ciwej wilgotno ci. Kwas mlekowy normalizuje procesy z uszczania naskórka w sposób bardzo delikatny. 45 . Zwi ksza produkcj akwaporyn AQP3 i AQP8 (Akwaporyny (AQP z ang. Jest równie zwi zkiem nawil aj cym. Negatywne dzia ania uboczne. poniewa uelastycznia. które tworz kana y. aquaporin) . Sodium PCA zawarte w kosmetykach eco cosmetics jest pochodzenia naturalnego i przez to jest wy mienitym rodkiem nawil aj cym zalecanym do stosowania przez wszystkie uznane organizacje certyfikuj ce kosmetyki naturalne.) redukuje TEUL (*Trans Epidermal Urea Loss). solubizer. sp yca zmarszczki. W kosmetyce u ywany do bioliftingu. jak uszkadzanie w osów i wywo ywanie reakcji alergicznych. kremach. jako rodek utrzymuj cy odpowiednie pH praparatu. emolient.kwas mlekowy Nale y do grupy alfahydroksykwasów i jest otrzymywany dzi ki fermentacji cukru przez bakterie kwasu mlekowego(lactobacillus). glicerolu) przez pó przepuszczalne b ony komórek organizmów ywych. do rozja niania przebarwie . Salicornia Herbacea Extract.Najprawdopodobniej jeden z czynników wp ywaj cych w du ej mierze na procesy antykancerogenne w po czeniu z du ymi dawkami antyoksydantów.

o ywia i poprawia koloryt skóry. Cetearyl methicone Nale y do grupy zwi zków o nazwie cyklometikony. unika bezpo redniego dost pu wilgoci i nas onecznionych miejsc. Peg-40 Stearate 46 . bezzapachowy proszek. Dimethicone. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. bia o-szary. zmniejsza widoczno drobnych zmarszczek i porów skóry.jako rodek nawil aj cy. zmi kcza i modeluje rysy twarzy. Warunki przechowywania: w temperaturze pokojowej. aksamitn g adko (jest bardziej jedwabisty ni sam jedwab w proszku).Caprylic/Capric Triglyceride + Salicornia Herbacea Extract = HYDRASALINOL Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Metoda otrzymywania: mikronizacja. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon lub cyklometikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Zmieniaj c k t odbicia wiat a sprawia. Absorbuje wod .comedogenne (komedogenne). Nie jest zwi zkiem toksycznym. Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Utrudnia wymian gazow w skórze. Cz sto stosowany w kremach do r k i stóp. Isohexadecane-izoheksadekan Emolient. Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. bowiem zatyka pory i utrudnia procesy wydalania oraz wydzielania w skórze. nawil a. stosowany w kosmetyce kolorowej i piel ganacyjnej . Mo e by bez obaw stosowany na kremy z filtrami przeciws onecznymi. który zapobiega utracie wilgoci ze skóry. Podobnie jak cyklometikon zapewnia otrzymanie emulsji (woda/olej). w ciemnym i suchym miejscu. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. przechowywany prawid owo. Doskona y w produktach do opalania. Trwa o : 2 lata. e twarz nie wydaje si by 'p aska'. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. u atwia rozprowadzanie produktu na skórze. Ma w a ciwo ci nab yszczaj ce. Zastosowanie produktu: » Puder diamentowy polecany jest jako luksusowy dodatek do pudrów do twarzy i innych kosmetyków kolorowych w proszku. Posta : bardzo drobny. tworzy na powierzchni skóry delikatny film. doskonale wch ania si w skór daj c efekt g adko ci. czyli odpowiednie rozdrobnienie diamentów. Umo liwia uzyskanie stabilnej emulsji i rozproszenie sk adników. rodek wzmacniaj cy po ysk.dimetikon Pozyskiwany z krzemionek. Posiada w asno ci zaskórnikotwórcze . nie traci na jako ci nawet po wielu latach. po lizg. Jest niekomedogenny (nie powoduje zatykania porów). Polymethylsilsesquioxane-puder diamentowy Nadaje skórze wyra nie odczuwan . która dzia a zmi kczaj co na skór .

aden ze sk adników mieszaniny FEOG nie jest tematem dyskusji ze wzgl du na dzia anie uczulaj ce. poprawia tak e elastyczno skóry. Polimer na bazie sztucznej ywicy i PEG (glikol polietylenowy). Produkt dopuszczony jest do stosowania w kosmetykach w Unii Europejskiej. 47 . fasola. Tworzy ochronny. agodzi podra nienia skóry. rodki czysto ci i dezodoranty jak równie i do opalania i produkty do piel gnacji w osów. kasztanowiec) o bardzo agodnym dzia aniu nawil aj cym i koj cym. USA. wspomaga regeneracj naskórka. Jest stosowana w wi kszo ci preparatów kosmetycznych. stabilny film na skórze. Allantoin ± pol. w osach. dzi ki czemu atwiej wch aniane Steareth-2. Substancja eluj ca dla fazy wodnej do stabilizacji emulsji. Pullulan Cz steczki pullulanu mog tworzy cienki film. który jest przezroczysty. dzi ki czemu dostarcza skórze odpowiednich elementów od ywczych oraz stale nawil a skór . Alantoina Naturalna substancja czynna powstaj ca z kwasu moczowego w korzeniach ro lin (np. dro d y i grzybów. p yny. które s przeznaczone dla bardzo wra liwej i delikatnej skóry. Kanady. Dodanie oktylogliceryny do fenoksyetanolu wykazuje dzia anie agodz ce wp yw innych sk adników kosmetyków. olejoodporny i nieprzepuszczalny dla tlenu.zwi ksza rozpuszczalno s przez skór substancji aktywnych. solubilizator .20 Regulator lepko ci. Steareth . Do tej pory nie stwierdzono adnego dzia ania toksycznego. rakotwórcze. tworzenie nitrozoamin. Sodium Polacrylate .rodzaj emolientu. Steareth-21 Eter glikolu polietylowego wykonany z kwasu stearynowego.Emulgator. steareth-21 Zawarte w oleju palmowym. emulgatory. Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin = FEOG Bardzo szeroki zakres dzia ania zarówno w stosunku do bakterii (gram dodatnich oraz gram ujemnych). Stosowany jako emulgator do produkcji kosmetyków i produktów do higieny osobistej w tym do makija u. paznokciach. substancja ochronne i eluj ca. Alantoina jest zatwierdzona do u ytku w produktach.Poliakrylan sodu Poch ania wod w ilo ci 800 razy wy szej ni waga w asna. soja. wyg adza skór . W ci gu kilku godzin od wprowadzenia do uk adu wykazuje dzia anie biobójcze. Sk adnik reguluj cy lepko w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). Australii i Japonii. efekt estrogeniczny lub androgeniczny i wywo ywanie alergii. Pochodzenie chemiczne. poprawia proces odm adzania komórek skóry i zapobiega wczesnemu pojawianiu si drobnych linii i zmarszczek. szczególnie dla dzieci i niemowl t.

Disodium EDTA rodek pochodzenia syntetycznego. W kosmetykach jest wymiataczem wodnych rodników tlenowych. Udowodniono. co jest bardzo dobrze wykorzystywane w kremach. temperatur . krystaliczna. dlatego cz sto u ywa si w kosmetykach acetatu witaminy E. Z tego powodu witamina E jest dobrym konserwantem t uszczów nienasyconych. elazo. je czeniu t uszczy. ma dzia anie wybielaj ce na skór . rozpuszczalnych w wodzie. Zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów t uszczowych.wtamina C Witamina C ma posta ó tawych kryszta ków o bardzo kwa nym smaku.witamina E Witamina E w czystej formie (Tocopherol) jest dosy niestabilna.guma ksantanowa Naturalny.Xanthan gum. e acetat witaminy E w kremie przyczynia si do wyg adzenia skóry. e skóra jest dobrze nawil ana. ma wp yw na syntez kolagenu w skórze. pe ni wa n rol w metabolizmie. Krem z zawartoscia do 5% acetatu witaminy E powoduje. Natomiast po rozpuszczeniu w wodzie. bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Wydziela rakotwórczy i dra ni cy formaldehyd. wiat o. U yta w kosmetykach zmniejsza g boko zmarszczek. tlen rodowisko wodne. konsystencji i wygl du produktu. W zwi zku z ochronn rol . Tocopherol. Stosowany w wi kszo ci produktów do opalania. Ma dzia anie przeciwutleniaj ce. Forma chemiczna witaminy C. zapobiegaj cy zmianie zapachu. Guma ksantanowa zag szcza i utrwala kosmetyki. dzia anie mikroorganizmów. witamina C w postaci kwasu staje si bardzo wra liwa na czynniki zewn trzne (temperatura. zw aszcza pod wp ywem gor cych promieni s onecznych. Ascorbyl palmitate.palmitynian askorbylu To przeciwutleniacz (zwi ksza trwa o produktów) zapobiega zmianom barwy. Neutralizuje metale ci kie typu nikiel. wysoko cz steczkowy polisacharyd. Ma tak e w a ciwo ci utrwalaj ce lepko w czasie oraz dzia anie antyoksydacyjne. woda w skórze jest lepiej zatrzymywana bez nadmiernego pocenia si skóry i bez zaburzania wymiany gazowej skóry. stratom witamin. nieodpowienie pH) i atwo ulega rozk adowi trac c swe cenne w a ciwo ci. Jest naturalnym sk adnikiem ka dego ywego organizmu. Citric acid-Kwas cytrynowy Jest to substancja sta a. Acetat witaminy E jest du o stabilniejszy i lepiej akceptowany przez skór ni czysta witamina E. Witamina E dzia a koj co i agodz co na skór i ewentualne stany zapalne na skórze. dlatego bardzo korzystne jest jej stosowanie w kremach przeciws onecznych. stosowany g ównie jako stabilizator. a tym samym je czeniu t uszczu. Obie formy witaminy E rozpuszczaj si w t uszczach. degradacj UV. Jest wa nym produktem przej ciowym w cyklu Krebsa (zwanym st d cyklem kwas cytrynowego). Du e ilo ci kwasu cytrynowego znajduj si w 48 . magnez. który tworzy si z po czenia witaminy E z sol kwasu octowego. Ascorbic acid. W postaci proszku jest stabilny i mo e by przechowywany przez kilka lat. jest wymiataczem wolnych rodników tlenowych. jak pe ni on w naturze jest to surowiec bardziej odporny na si y cinania. przy piesza gojenie si ran. Zmniejsza szkodliwe dzia anie promieni s onecznych na komórki skóry. które na skórze mog yby tak e zje cze .

Cz sto kompozycje s strze one przez firmy kosmetyczne. Zwi ksza produkcj kolagenu. Parfum Kompozycja sk adników olejków eterycznych. który jednoznacznie kojarzy si z danym kosmetykiem lub produktem. w przeciwie stwie do innych sk adników przeciwzmarszczkowych (np. tonikach. Szybko i atwo wi e si ze skór i jest przez ni dobrze tolerowana. b d zastrzegane znakiem towarowym. Poza tym ten sk adnik doskonale przyci ga i gromadzi w skórze wod oraz sk adniki od ywcze.Kompozycja ta decyduje o specyficznym zapachu. s obj te tajemnic . kremach wybielaj cych. Badania wykaza y. Dzia anie: Pro-Xylane zdolna jest funkcjonowa we wn trzu ywej tkanki i zespoli si z ni . który zapewnia struktur i przywraca g sto tkanek podporowych skóry. Wzmacnia struktur elu. e jest to sk adnik bardzo skuteczny m. retinolu). szamponach. e Pro-Xylane to cz steczka-szczep o bardzo ma ych rozmiarach. U ywany jest w p ukankach do w osów. p ukankach do ust. truskawkach i w wielu innych owocach. co zapewnia jej m odzie czy wygl d. p ynach przeciwpotowych.in. nawet wielokrotnie przewy szaj ce jej w asny ci ar. Na skal rynkow produkowany jest przez fermentacj cukru za pomoc ple ni Aspergillus Niger. Tak wzbogacona skóra odzyskuje zdolno do regeneracji. Kwas cytrynowy pe ni wiele funkcji . Kompozycja zapachowa jest to mieszanina olej ów i rodków k wzmacniaj cych. zosta stworzony aby zwalcza nawet g bokie zmarszczki i uj drnia skór . od ywkach do w osów. dlatego.podwy sza aktywno wielu przeciwutleniaczy. ale sam nim nie jest. by pomóc jej odbudowa w asn substancj budulcow . czyli zapewni odpowiedni produkcj i g sto tkanek podporowych (kolagenu i elastyny). Pro-Xylane jest aktywnym sk adnikiem pomagaj cym skórze przywróci jej substancj budulcow .owocach cytrusowych. 49 . kiwi. jego formu a zawiera Pro-Xylane z drzewa bukowego przywracaj cy skórze substancj budulcow . Wykorzystywany jest g ównie jako regulator kwasowo ci oraz jako sk adnik aromatów. Ma w a ciwo ci odka aj ce i ci gaj ce oraz przywracaj ce pH.

16. 44. 30.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. coumarin. 14. 41. parfum/fragrance. Bezbarwna ciecz.hydroxypropyl tetrahydropyrantrol. butyrospermum parkii butter/shea butter. 50 . linalool Aqua (woda) Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. 34. 29. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produktów kosmetycznych.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza.3) Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. . 18. 24. zawiera du o rozpuszczonych soli. prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil. 12. tzn. Woda jest rozpuszczalnikiem.zingiber officinale extract/ginger root extract 38. 26. nawil a naskórek czyni c go elastycznym. 7. 13. o s odkim smaku. silica. Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. oscyluje w granicach 5 . 40. polyacryloyldimethyl taurate. jest stosowana przy produkcji kremów. dimethicone. 2.cetearyl alcohol. 45.2. 4 7. t -butyl alcohol. cera alba/beeswax. Gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . 17. Aqua 22. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. imidazolidinyl urea. stearic acid. czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych.. zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. pomadek i innych produktów kosmetycznych. 4. paraffinum liquidum/mineral oil. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. dimethiconol. 8.zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku. jak i mineralnym. g ównie chlorku sodu. 15. 27. capryloyl salicylic acid. 25. nietoksyczna. 9. 3.1.nawil aj cy skór . myristic acid. 39. tocopherol.peg-100 stearate. methylparaben. najwi cej dwutlenku w gla. polycaprolactone. chlorphenesin. W wodzie rozpuszczonych jest te wiele gazów. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów. propylparaben 46. 10. polyacrylamide. g sta. 31. szczególnie emulsji O/W i eli. 11.rosa canina fruit oil. 28. cyclohexasiloxane. Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. 48. 33. 19. Glycerin (Propantriol 1. polymethyl methacrylate. laureth -7. 37. 20. 6. dimethy l mea.38%). 21. Wi kszo wyst puj cej w przyrodzie wody jest "s ona" (oko o 97. jak i w jej g bszych warstwach.15%. Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania . disodium EDTA. glycine soja oil/soybean oil. 23. 42.palmitic acid. propylene glycol.retinyl palmitate. 32. peg-20 stearate. C13 -14 isoparaffin.Lauroyl lysine. 36. 35 polyurethane -2. ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium. lecithin. glycerin. 43. octyldodecanol. ethylhexyl methoxycinnamate.glyceryl stearate. cyclopentasiloxane. 5.

Umo liwia szybkie i trwa e utworzenie ochronnej warstwy hydrolipidowej skóry. d ugo a cuchowych. podra nionej. które otrzymywane s z ropy naftowej. Paraffinum liquidum/mineral oil Parafina ciek a lub inaczej olej parafinowy. z zapaleniami i suchej. nasyconych w glowodorów. Mo e by stosowany do skóry wra liwej. W temperaturze pokojowej ma stan skupienia p ynny. Jest atwo wch aniany przez skór . kwas oleinowy i linolowy. Sk adnik. kremów na dzie . myde . a tak e w mniejszym stopniu w ro linnych. który: w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów jest substancj nat uszczaj c . "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. Stosowany na skórze dojrza ej ogranicza powstawanie zmarszczek. jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. cyclohexasiloxane (cyklopi cio. Steartic Acid Kwas stearynowy: wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych. wyg adzaj c . przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu.Cyclopentasiloxane. Chroni preparat przed wysuszeniem Ma w a ciwo ci stabilizuj ce emulsje dodatkowo jest emulgatorem i rodkiem pieni cym w myd ach.i cyklosze ciosiloksany) rodki powoduj ce zmi kczanie skóry. Otrzymuje si go w wyniku hydrolizy t uszczów zwierz cych w wysokiej temperaturze i pod zwi kszonym ci nieniem. Jest u ywany do produkcji wiec. elastyczna i g adka jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. Ma w a ciwo ci nawil aj ce i wyg adzaj ce naskórek. matuj cych i oczyszczaj cych. leków oraz do zmi kczania gumy. sprawia. e skóra jest mi kka. Dzi ki swoim w a ciwo ciom jest stosowany do masa u doros ych jak równie i dzieci. Ma charakterystyczny delikatny zapach. lekko ó ty. Mieszanina p ynnych. kosmetyków. nawil aj c . Myje i gruntownie oczyszcza skór oraz chroni przed wysuszeniem. witamin A. 51 . Stanowi podstaw do ma ci. u yta w du ych dawkach tworzy t usty film. Olej morelowy zawiera nienasycone kwasy t uszczowe. powoduj c zatykanie porów. przezroczysty. zapewniaj c ochron . Prunus armeniaca kernel oil/apricot kernel oil ( Olej z pestek moreli) Olej morelowy jest lekki i delikatny.

przeciwzmarszczkowy. regulator konsystencji kosmetyków. Cera alba) i jest stosowany np. Kosmetyka . Jest u ywany jako surowiec do produkcji myd a. Przy wyrobie czekolady niekiedy stosowany zamiast mas a kakaowego Dimetikon ( Silikony ) Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. u ywanym od setek lat. emolienty. Palmitic acid Kwas palmitynowy wyst puje w postaci estru z gliceryn w t uszczach zwierz cych.mas o shea jest szeroko stosowane w kosmetyce. Sk adnik ten jest rodkiem aktywnie myj cym. Zosta o oczyszczony I przygotowany tak.[ Medycyna . a tak e w mniejszym stopniu w t uszczach ro linnych (g ównie w oleju palmowym). stearynian gliceryny wykazuje powinowactwo do skóry. do produkcji kosmetyków Bia y wosk w pastylkach jest bezzapachowy. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych.rodek o w a ciwo ciach przeciwzapalnych. tensydy. b d ester gliceryny i kwasu stearynowego. tensyd.Vitellaria paradoxa (Afryka). Glyceryl stearate Stearynian gliceryny. aby móg by stosowany jako sk adnik kosmetyków. Stearynian glicerolu. jako rodek nawil aj cy. Stanowi niewidzialna ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych. wiec. Cera alba/beeswax Wosk pszczeli: Wybielony na s o cu lub za pomoc substancji chemicznych wosk pszczeli nosi nazw wosku bia ego ( ac. pomadek. Samoemulguj ca si baza kremowa do balsamów. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. stosowany do maskowania blizn Kuchnia . kremów. nie powoduje uczule . Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z ro linnego kwasu stearynowego. w zachodniej Afryce jest u ywany jako olej do sma enia. Wosk jest naturalnym emulgatorem.C18H36O2 Butyrospermum parkii butter/shea butter Mas o shea . a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. 52 . Stanowi w niewielkim stopniu naturaln ochron przed promieniowaniem ultrafioletowym.t uszcz ten jest jadalny. Pochodzenia ró nego. Bazuje na PEG (glikol polietylenowy). koj cy. U ywany jako: emulgator. lipidy. zmi kczaj cy skór .naturalny t uszcz o barwie ó tej lub kolorze ko ci s oniowej Wytwarzane jest z owoców drzewa Karite . dzia a zmi kczaj co i nawil aj co. sk adnik fazy t uszczowej. odpowiedzialnym za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów. C15H31COOH Peg-100 stearate Emulgatory.

jako rodek eluj cy.jest bardzo cz stym sk adnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych. agodzi podra nienia. Ta jego w a ciwo jest wykorzystywana m. Du o prowitaminy A zawieraj m. W ci gu dnia skór mo na matowi ni wielokrotnie. Nie ma te terminu wa no ci. 11-cis retinal w pr cikach czy si z bia kiem opsyn . Stosowana jako baza przed u a trwa o podk adu. Krzemionka nie podra nia. w kosmetyce. U ywany jako sk adnik pudrów sypkich. oraz rodek cierny w pastach do z bów. Silica (Kwas krzemowy. nie powoduje uczule . a zw aszcza tr dzikowej. bo to naturalny minera . pomidory i marchew. optycznie wyg adzaj c skór . Prawdopodobnie dzi ki tym w a ciwo ciom imbir w tradycji azjatyckiej wykorzystywany by jako afrodyzjak. dodatek do prze roczystych sk adników kosmetycznych w celu zm tnienia.in. Zmi kczacz i regulator lepko ci. Jej cz steczki odbijaj wiat o. Korzystnie wp ywa na odporno i elastyczno naskórka. Funkcjami tej witaminy s m. silika el) Naturalny minera . a i tak nie powstaje efekt maski. Innym bogatym ród em witaminy A jest w troba zwierz t. wspomaga regeneracj naskórka i skóry w a ciwej .: istotna rola w odbieraniu bod ców wzrokowych w siatkówce oka. tworz c rodopsyn (purpur wzrokow ) zapewnienie normalnego wzrostu ko ci i z bów przez regulacj aktywno ci komórek tkanki kostnej regulacja wzrostu i funkcjonowania tkanki nab onkowej 53 .in. Rosa canina fruit oil Wyci g z owoców ró : otrzymywany poprzez estrakcj z dzikiej ró y tonizuje i dzia a agodz co na skór Zingiber officinale extract/ginger root extract Imbir: silnie rozgrzewa i pobudza kr enie. wspomagaj cych zwalczanie cellulitu. Jest niezwykle lekka (zastosowanie w pudrach). Retinyl palmitate Witamina A G ównym ród em aktywnych form witaminy A w organi mie jest spo ywana z pokarmem pochodzenia ro linnego prowitamina A (g ównie -karoten).Cetearyl alcohol Mieszanina alkoholi t uszczowych. Krzemionka jest naturalnym absorbentem sebum. gdzie stosuje si go w produktach wyszczuplaj co-modeluj cych. stabilizator emulsji. a jedynie matuje. Proszek uzyskany z okrzemek (prawie czysty kwas krzemowy). wietnie nadaje si do ka dego typu skóry. poza tym witamina A znajduje si w nabiale i jajach. Pochodna witaminy A.in. Poprawiaj c ukrwienie zwi ksza bowiem intensywno dozna i wzmaga erekcj . Witamina A spe nia wiele wa nych fizjologicznych funkcji. Nie nadaje barwy.

poniewa posiadaj w moleku ach rozga zione a cuchy. Dym tytoniowy sprzyja degradacji witaminy E. Ponadto poch aniaj na bie co ój i pot zapobiegaj c b yszczeniu. Jeden z najcz ciej stosowanych filtrów. Zapobiega wolnym rodnikom i przez to wczesnemu starzeniu si skóry. nadaj ca skórze mi kko . Stanowi niewidzialn ochron skóry przed wp ywem substancji szkodliwych.bierze udzia w procesie widzenia i umo liwia rozró nianie barw chroni nab onek uk adu oddechowego przed drobnoustrojami utrzymuje prawid owy stan skóry. nawil aj ca. W kosmetykach znajduje zastosowanie jako rzadki lipid. a tak e przeciwdzia a nadmiernemu wysuszeniu skóry. naturalny antyoksydant. wyg adzaj ca. Ammonium polyacrylomethyltauramide/ammonium Substancja eluj ca. Zapotrzebowanie cz owieka wynosi 8-13 mg na dob . który chroni komórki przed utleniaczami. Wykorzystywana jest te do leczenia m skiej bezp odno ci. Pochodzenia chemicznego. Pochodzenia chemicznego. w których R=CH3. Lauroyl lysine Kombinacja naturalnego kokosowego kwasu t uszczowego (oleju kokosowego) i kwasu aminowego ( leju o ro linnego). Disodium EDTA Substancja pochodzenia chemicznego. jest substancj tworz c el. rodki piel gnuj ce poprawiaj tak e po ysk i struktur zniszczonych w osów Kosmetyki zawieraj ce dimetikon adnie odparowuj z powierzchni daj c efekt wch oni cia i zmatowienia. Tokoferol jest g ównym antyoksydantem. cz sto obecny te w kremach piel gnacyjnych i produktach do makija u. zaburze mi niowych. w osów i paznokci Tocopherol (witamina E) Otrzymywana z olejów ro linnych. Isoparaffin (izoparafina) to okre lenie w glowodorów. Sk adnik. elastyczno i g adko . zmi kczacz EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach. emolient. Ethylhexyl methoxycinnamate Filtr chemiczny. 54 . u ywany jako: regulator lepko ci. Jest to substancja nat uszczaj ca. Dimethiconol Dimethiconol inaczej dimetikon to nazwa handlowa sylikonów. Bierze udzia w dostarczaniu sk adników od ywczych do komórek. zag szczaczem. C13-14 isoparaffin rodek rozpuszczaj cy. mia d ycy oraz chorób serca. które s p ynne. lekko rozprowadzaj cy si na skórze. Jest to sk adnik polepszaj cy wygl d i struktur w osów oraz u atwiaj cy ich stylizacj . Otrzymywane syntetycznie poprzez przeróbk ropy naftowej. Daje uczucie g adko ci i mi kko ci na ustach. który jest regulatorem lepko ci w ko cowym produkcie (zmniejsza lub podwy sza). regulator lepko ci. Wzmacnia cian naczy krwiono nych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem.

Naturalnie bezbarwny o wyj tkowej przezroczysto ci. Polycaprolactone (polikaprolakton) Polimer ten atwo miesza si z wieloma innymi polimerami i dlatego jest stosowany jako plastyfikatory zwi kszaj cy elastyczno tworzyw sztucznych oraz ich biodegradowalno . likwiduj c wiecenie si skóry. Znalaz wiele zastosowa biomedycznych. Czynnik nat uszczaj cy stosowany w ma ciach. substancje eluj ce. Peg-20 stearate Emulgator. z którego produkowane s jednorazowe talerze czy kubki. Podra nia skór i b ony luzowe. Polymethyl methacrylate Kuleczki PMMA (metakrylan polimetylu-polimery akrylu) maj w a ciwo ci matuj ce z du si absorpcji bez efektu wysuszania. mleczkach i wyrobach toaletowych. przyci ga i wi e cz steczki wody w warstwie rogowej skóry jest emulgatorem w emulsjach typu O/W (olej w wodzie). Polyacrylamide (poliakrylamid) Substancje ochronne. Nie nale y stosowa w czasie laktacji i ci y. Syntetyczny polimer otrzymywany z tlenku etylenu i kwasów t uszczowych. mo e by barwiony w celu uzyskania szerokiego zakresu odcieni i kolorów. wbudowuje si . humektant.) Pochodzenia chemicznego. odpowiedzialn za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów wchodzi w sk ad naturalnego czynnika nawil aj cego. solubizer. emolient. Laureth-7 Inna nazwa to PEG-7-Laurylether (niem. naturalnego kwasu t uszczowego i oksiranu (tlenku etylenu). jasno ó tej cieczy o charakterystycznym zapachu. Sk adnik. dobrze rozpuszczalny w wodzie. Hydro ele z poliakryloamidu oprócz zastosowania w 55 . lubricant. Monoester kwasu stearynowego z glikolem polietylenowym (PEG sk adaj cym si z 20 grup glikoli polietylenowych). rodek wyst puj cy w postaci klarownej lub lekko m tnej. który: jest substancj aktywnie myj c . Gdy istnieje taka potrzeba jego czas biodegradacji w organi mie mo na przyspiesza poprzez stosowanie jego kopolimerów pofilaktydowych.Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. substancje antystatyczne. o doskona ej odporno ci na promieniowanie UV i warunki zewn trzne. Sk adnik syntetyczny uzyskiwany przez ekstensywn (obszern ) chemiczn modyfikacj kwasu laurylowego. Substancja bazuj ca na PEG (glikol polietylenowy). Jest tak e u ywany w po czeniu ze skrobi do wyrobu utwardzalnego tworzywa. Octyldodecanol Emulgator. Jest on stosowany do produkcji implantów oraz "samoznikaj cych" nici chirurgicznych. S u y tak e jako stabilizator w emulsji o per owym po ysku. kremach. tensyd. substancje wi ce polimer z grupy poliakrylanów otrzymywany przez polimeryzacje akryloamidu jest masowo wykorzystywany do produkcji elu wykorzystywanego jako podk ad do elektroforezy. wnika do p aszcza lipidowego. Pochodzenia ró nego. Sk adnik u ywany jako emulgator i rodek aktywnie myj cy. odpowiedzialny za gruntowne oczyszczanie skóry i w osów.

miceli. Ma nisk rozpuszczalno w wodzie. Myristic acid ( kwas mirystynowy) Organiczny zwi zek chemiczny. W sk adzie zawiera: kwas fosforowy. Olej sojowy . E. Wyst puje w du ych ilo ciach w nasionach ro lin z rodziny Myristicaceae. wap . Wyg adza lwie zmarszczki i kurze apki. Dimetyloaminoetanol DMAE Czynnik otrzymywany w sposób naturalny. nasycony kwas t uszczowy. Glycine soja oil/soybean oil (olej z nasion soi) Nasiona s bogatym ród em wysokowarto ciowego biologicznie bia ka ro linnego. kwasy t uszczowe.elektroforezie s tak e u ywane jako zag stnik w przemy le kosmetycznym oraz do produkcji ok adów stosowanych przy leczeniu. g boko od ywia skór . triglicerydów i fosfolipidów. K. chroni macierz komórkow i naprawia szkody we w óknach kolagenowych wywo ane przez wolne rodniki. Przyczynia si do utrzymania d ugotrwa ego efektu liftingu. który przywraca skórze poziom w a ciwego nawil enia i jest wykorzystywany w kosmetyce jako emolient. E. 56 . W roztworze wodnym mo e zawiera form liposomów. czasami jest u ywany jako emulgator.naturalne ród o wielonienasyconych kwasów t uszczowych. cholin . Propylene glycol (glikol propylenowy) Organiczny zwi zek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. a tak e w oleju z kokosa i w oleju palmowym Wzór sumaryczny C14H28O2. Lecytyna jest sprzedawane jako suplement diety i do zastosowa medycznych. Zwi ksza wydzielanie acetylocholiny. Olej sojowy jest równie znany jako przeciwutleniacz dzi ki zawarto ci wit. pobudza w ókna mi niowe. witaminy B1. gliceryna. elazo. fosfor. B2. t uszczu o korzystnym dla organizmu sk adzie. PP. Ma dzia anie antyoksydacyne. magnez. Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. W kuchni. o s odkawym smaku i wysokiej lepko ci. to substancje wyst puj ce w tkankach zwierz t i ro lin (ziaren soi) oraz w ó tku jaj. A i C oraz inne z grupy B. W oleju sojowym w najwi kszej ilo ci wyst puje kwas linolowy. rodek powierzchniowo czynny. oleist ciecz . Lecithin Lecytyna jest to grupa ó to-br zowego t uszczu. bezwonn . W temperaturze pokojowej jest bezbarwn . glikolipidy. Soja zawiera potas.

Do tego. U ywany jako: konserwant o bardzo szerokim spektrum dzia ania. Ze wzgl du na swoje w a ciwo ci przeciwbakteryjne i bakteriostatyczne jest szeroko stosowany jako. Methylparaben jest stosowany w piel gnacji skóry oraz wchodzi w sk ad preparatów odm adzaj cych. w okresie ci y i karmienia (laktacji). Jest centralnie dzia aj ce leki zwiotczaj ce mi nie stosowany w leczeniu bólów mi ni i skurcze. a nawet niektórych rodków spo ywczych. a wi c klasyfikowane jako leki do stosowania miejscowego przez WHO. rozpuszczalny w wodzie.in. Imidazolidinyl urea Sk adnik pochodzenia chemicznego. rodkach do higieny d oni. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalny w etanolu. Konserwanty typu parabenów zaburzaj tak e spermatogenez u m czyzn. Istniej doniesienia o onkogennym (rakotwórczym) wp ywie parabenów. Konserwant. jest najprostszym wy szego alkoholu. rodek konserwuj cy w wielu produktach spo ywczych. acetonie i chloroformie. Znajduje szerokie zastosowanie w przemy le i medycynie. w wielu innych kosmetykach. czyli zwi zków wywo uj cych mutacje. Dzia anie przeciwbakteryjne. kiedy to rozwijaj si cechy m skie. W odró nieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny. a ten ju jest silnym alergenem. jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. oraz p ynach do p ukania ust. U ywany jest jako rozpuszczalnik. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. którzy w okresie rozwoju s szczególnie wra liwi na zaburzenia hormonalne. zw aszcza w rozwoju raka sutka. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: pastach do z bów. Ma antybakteryjne w a ciwo ci. T-butyl alcohol Bezbarwna ciecz lub bia e cia o sta e. czy ogólnie w rodkach czysto ci. *** Methylparaben ma w a ciwo ci estrogenne. Wzór sumaryczny C3H8O2 Glikol propylenowy mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . napojach. Nale y do mutagenów. w wodzie. Methylparaben Jest stosowany jako konserwant kosmetyków. farmaceutycznych i produktach higieny osobiste. z imidazolidinyl urea wydziela si formaldehyd. Niekorzystne jest równie antagonizowanie dzia ania androgenów w okresie rozwoju u ch opców. Ale.Jest rozpuszczalny m. Dlatego nie zaleca si wcierania kosmetyków w skór piersi. dlatego nale y wystrzega si stosowania produktów zawierajacych parabeny w razie zaburze hormonalnych zwiazanych z nadmiarem estroge nów. Ester metylowy z kwasu p-hydroksybenzoesowego. Konserwanty estrogenne sa równie niebezpieczne dla ch opców. jest on o wiele mniej uczulaj cy ni s ynne parabeny. leków. jako sk adnik do usuwania farby oraz produkt przej ciowy w reakcjach chemicznych. przeciwgrzybiczne. albo te 57 . dlatego mo emy go spotka w produktach on nazwie "hipoalregiczny".

Pobudza procesy eliminacji szkodliwych metabolitów. C10H18OH 58 .najlepiej nie stosowa w ogóle takich kosmetyków. Jest równie dodawany do kredek. rozlu niaj ce mi nie. zw aszcza w stosunku do kosmetyków. w znacznej ilo ci w olejku lawendowym. który czuje si po uwolnieniu alkoholu. odpr aj ce. Zastosowany miejscowo rozgrzewa i dzia a przeciwbólowo. prowadz c do jej uszkodze . C8H8O3 Propylparaben Propylparaben to ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego. Linalool Jest naturalnie wyst puj cym terpenem. Propylparaben to typowy konserwant. propyl-. daj ce pi kny zapach. Bezbarwna oleista ciecz. przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. mimo e jest produkowany syntetycznie do wykorzystania w produkcji kosmetyków. e dzia a szkodliwie na w trob . butyl. wy szym alkoholem o jednym lub dwóch wi zaniach podwójnych w a cuchu. Wszystkie substancje z grupy parabenów uwa ane s za najmniej dra ni ce. Jest zwi zkiem. daje uczucie lekko ci i wie o ci. metyl-. Wyst puje w olejkach. Substancje w mieszaninie. szerokie spektrum dzia ania i jest rozpuszczalny w wodzie. W postaci naturalnej mo na go znale w substancji wielu ro lin i niektórych owadów. poniewa ma sta y poziomu pH. zwi ksza ukrwienie. tymiankowym. Jest trudno rozpuszczalna i jako jedyna z grupy kumaryn nie fluoryzuje w wietle UV. aromatyzuj cy. C10H12O Coumarin rodek zapachowy.nawil aj ce (szampony. od ywki i filtry przeciws oneczne). Oczywi cie niebezpieczne staje si codzienne u ywanie balsamów do cia a zawieraj cych. Jest jednym z najcz ciej u ywanych konserwantów w kosmetykach. Kumaryna wykazuje w a ciwo ci spazmolityczne. Posiada w a ciwo ci przeciwbakteryjne. niestety stwierdzono. Kumaryna jest lotn substancj i nadaje tym surowcom charakterystyczny zapach suszonego siana. Parfum/fragrance rodek zapachowy. rodek zapachowy imituj cy zapach konwalii. nale cy do afrodyzjaków. ma tak e dzia anie uspokajaj ce. bardzo lotne.lub izobutylparaben. kolendrowym i ró anym. farmaceutyków i ywno ci. ele pod prysznic. które s na bazie wody . Jest szeroko stosowany w kosmetyce jako rodek konserwuj cy przeciw bakteriom i grzybom. Posiada podobne w a ciwo ci jak metylparaben. który powstaje podczas suszenia surowców ro linnych zawieraj cych glikozydy kwasu o-hydroksycynamonowego. maskar i cieni do powiek. Ulega kumulacji w skórze i w w z ach ch onnych.

która tworzy cienk warstw (s u c zatrzymaniu wilgoci i wspomaganiu wzrostu keratynocytów) i atwo przenika przez skór . doskona a substancja nawil aj ca. Jest to ester zmi kczaj cy i u atwiaj cy zmieszanie sk adników kosmetyku. parfum 6.sodium hyaluronate 4. triethanolamine 20. sk adnik rozpuszczaj cy inne sk adniki. glycerin 11.helianthus annuus seed oil 13. Rozpuszczalnik.panthenol 16.vitis vinifera seed oil 12. pestek winogron i s onecznika atwo si rozprowadza na skórze i szybko wch ania. CI42090. CI 19140 21.Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon Opis produktu: Balsam nawil aj cy Luksja Fruity Melon w delikatny sposób piel gnuje skór .disodium edta 7. Pozostawia przyjemne uczucie zadbanej i g adkiej skóry.BHT 18.iodopropynyl butylcarbamate 19. aqua 2. dmdm hydantoin 9. nie je czeje. Aqua Jak wy ej. Zawiera tak e prowitamin B5 i kwas hialuronowy. U atwia rozprowadzenie kosmetyku. Wzbogacony naturalnym wyci giem z owoców melona. benzophenone-3 8. paraffinum liquidum 14. Sk ad: 1. a subtelny zapach melona zapewnia uczucie od wie enia. Glycerin 59 . cucumis melo extract 3. propylene glycol 17. stabilizuj cy struktur kosmetyku.glyceryl stearate citrate 5.sodium polyacrylate 15. isopropyl palmitate 10. Isopropyl palmitate (palmitynian izopropylu) Pochodna kwasu palmitynowego z oleju orzecha kokosowego.

jak i w jej g bszych warstwach. o s odkim smaku. który: . U yta w du ych dawkach tworzy t usty film. nadaj c mu odpowiedni g adko Zalecane st enia gliceryny. "Zachowanie si " skóry po u yciu oleju parafinowego zale ne jest od czysto ci oleju. które otrzymywane s z ropy naftowej. Jest z grupy olejów schn cych. szczególnie emulsji O/W i eli. Paraffinum liquidum (Parafina p ynna) Pochodzenia chemicznego. przez co skóra pozostaje bez dost pu tlenu. . nie pozostawia t ustego filmu. jest tak e rodkiem rozpuszczaj cym. pomadek i innych produktów kosmetycznych. zmi kcza i wyg adza skór . wyg adzaj c . nietoksyczna. Jako dobry rozpuszczalnik t uszczów i innych lipidów jest stosowana przy produkcji kremów.przeciwdzia aj cy wysychaniu preparatów. Znakomicie nadaje si do robienia kremów lekkich dla cery t ustej. Vitis vinifera seed oil (olej z winoro li prawdziwej) Dzia a tonizuj co na skór . g sta. Dzi ki temu mog one dzia a zarówno na powierzchni skóry. Ma dziaanie przeciwrodnikowe. Kosmetycznych gliceryna znajduje zastosowanie zarówno jako czynnik: . Panthenol (Pantenol) 60 . Gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obni a jej temperatur zamarzania. Sk adnik.Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. zanieczyszczonej i mieszanej.w produktach do piel gnacji w osów ma za zadanie u atwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu si w osów . nasyconych w glowodorów. Oprócz zdolno ci do homogenizowania sk adników produ któw. sprawia. Helianthus annuus seed oil (olej ze s onecznika) Olej o zapachu wie ego s onecznika. Sodium polyacrylate (poliaspartam sodowy) Substancja przyci gaj ca do skóry wod . zapewniaj ce okre lony efekt kosmetyczny. .zapobiega ona tak e krystalizacji sk adników kosmetyku.15%. elastyczna i g adka. d ugo a cuchowych.nawil aj cy skór . Zalecany jest do wszystkich typów skóry a przede wszystkim do t ustej i zanieczyszczonej. powoduj c zatykanie porów. zapewniaj c ochron . Ze wzgl du na ma e cz steczki gliceryna ma zdolno przenikania przez barier warstwy rogowej. nawil aj c . Dzi ki swoim w a ciwo ciom piel gnacyjnym sprawdza si w kosmetykach dzia aj cych przeciwko pierwszym zmarszczkom.jest substancj nat uszczaj c . Mieszanina p ynnych. Bezbarwna ciecz. zwi kszaj ca nawodnienie skóry. oscyluje w granicach 5 . Doskonale si wch ania. uelastycznia naskórek. e skóra jest mi kka. Nie jest szkodliwa. przeciwzapalne i normalizuj ce.surowiec ten przyci gaj c wilgo z powietrza nawil a naskórek czyni c go elastycznym.

-w wielu innych kosmetykach. Jest naturalnym sk adnikiem oczyszczaj cym. Glyceryl stearate citrate (stearynian glicerolu cytrynian) Naturalny emulgator. Zapewnia skórze w a ciwy poziom nawil enia i zabezpiecza j przed utrat elastyczno ci. Disodium edta = ethylenediaminetetraacetic acid Pe ni rol stabilizatora w kosmetykach.rodkach do higieny d oni.i makroelementów. Dobrze nawil ona warstwa rogowa naskórka staje si bardziej przepuszczalna dla substancji czynnych. Cucumis melo extract (Ekstrakt z melona) Jest bogatym ród em wysokoenergetycznych cukrów. Podra nia skór i b ony luzowe. Sodium hyaluronate (Hialuronian sodu) Naturalny mukopolisacharyd. Benzophenone-3 61 . witamin. Ekstrakt z melona zawiera tak e niewielk ilo kwasów owocowych. agodzi podra nienia i stany alergiczne. Cz sto jednak zanieczyszczony i dzia a kancerogennie. Ma w a ciwo ci emoliencyjne i nawil aj ce. zmi kczacz. Witamina K i witamina C maj wp yw na prawid owe funkcjonowanie naczy krwiono nych. mikro. Wielowarto ciowy alkohol estryfikowany z kwasu cytrynowego oraz ro linnego kwasu stearynowego. Propylene glycol (Glikol propylenowy) Mo e by u ywany do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadaj cy kosmetykowi po dan konsystencj emulsji oraz jako sk adnik nawil aj cy skór . Wyg adza. U ywany jako regulator lepko ci. czy ogólnie w rodkach czysto ci. -jako sk adnik g ówny dezodorantu w sztyfcie. w tym szczególnie K. odpowiedzialny za prawid owe nawodnienie kolagenu. Posiada wyj tkow zdolno zatrzymywania wody w naskórku. poprawia elastyczno . który jest budulcem w ókien podporowych skóry. ale u niektórych osób mo e powodowa podra nienie i wyprysk. zw aszcza w osowatych. C i A. uj drnia. zmi kczaj cym i wyg adzaj cym. Silnie stymuluje wzrost i odnow komórek zw aszcza w naskórku i skórze w a ciwej. Ma silne w a ciwo ci goj ce w uszkodzeniach skóry i b on luzowych. skutecznie nawil a przesuszon skór ze sk onno ciami do pierzchni cia. Ma doskona e w a ciwo ci agodz ce. . Nie stosowa w czasie laktacji i ci y.Wyst puje w dwóch odmianach izomerycznych L-pantenol i D-pantenol. Parfum rodki zapachowe. Glikol propylenowy mo e w zwi zku z tym znajdowa si w: -pastach do z bów. nadmiernie wysuszon . D-pantenol jest aktywny biologicznie. oraz p ynach do p ukania ust. U ywany jest tak e jako no nik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masa u. Nie dzia a szkodliwie.

leków i kosmetyków. CI42090 62 . w terapii odle yn. mietanek.05% oraz niedopuszczony do stosowania w: rodkach do higieny jamy ustnej. Obecnie. Chroni przed zepsuciem przez mikroorganizmy i utrzymuje dany produkt w jak najlepszym stanie jako ciowym. toników. ma ci. Triethanolamine Alkohol alifatyczny o wzorze sumarycznym N(CH2CH2OH)3. nierozpuszczalny organiczno-syntetyczny pigment. BHT (Butylowany Hydroksytoluen) antyutleniacz BHT BHT . T uszcze te reaguj z tlenem ju w temperaturze pokojowej reakcj inicjuje wiat o oraz ladowe ilo ci metali ci kich. Jest wch aniany przez skór . Formaldehyd powoduje szybkie starzenie skóry i jest silnym alergenem. Wg rozporz dzenia o kosmetykach dopuszczalne st enie 0. Podejrzany o podobne dzia anie jak hormony. BHT jest z powodzeniem zast powny przez naturalny antyoksydant w postaci olejowego ekstraktu z rozmarynu. Zwi zek halogenoorganiczny. Substancja przeciws oneczna. U osób wra liwych mo e wywo a alergie. Iodopropynyl butylcarbamate (Butylokarbaminian jodopropynylowy) Substancja pochodzenia chemicznego. Dmdm hydantoin (Hydantoina MDM) Cz sto stosowany w kosmetykach zwi zek utrwalaj cy. dopuszczony do zabarwiania artyku ów spo ywczych. Od dawna jest podejrzewany o wywo ywanie raka. owrzodze .butylohydroksytoulen.EDTA. filtruj ca promieniowanie UVA i UVB. mleczek. Zwi ksza przep yw krwi przez naczynia skórne.to antyutleniacz dla preparatów kosmetycznych (g ównie typu W/O) zawieraj cych ro linne i zwierz ce t uszcze. Dodawana do kremów. Pochodny od formaldehydu . rodkach i kosmetykach do piel gnacji ust. przeciwzaskórnikowo. BHT stosowany jest jako substancja opó niaj ca ich autooksydacj . W kosmetologii jest uwa ana za substancj przeciwzaskórnikow i oczyszczaj c . przy piesza procesy odnowy i regeneracji skóry. UV-absorbent rozpuszczalny w t uszczach. Jest stosowana w profilaktyce oparze s onecznych i radiologicznych. W czasie bada wykaza swoj obecno w mleku matki. oparze . U ywany jako konserwant.mo e w produkcie lub na skórze uwolni formaldehyd. przeciwtr dzikowo. CI 19140 ó ty. Dzia a synergistycznie z sekwestrantami . chroni ca skór przed przedwczesnym starzeniem i poparzeniem s onecznym. poprawia ukrwienie skóry. detergentów.(Oksybenzon) Pochodzenia chemicznego. oczyszczaj co. kwas cytrynowy. Blado ó ty proszek. Jest natomiast niezast pionym stabilizatorem wprowadzonych do formulacji kosmetycznej polifenoli z ekstraktu z zielonej herbaty. zmi kczaj co. Na skór dzia a nawil aj co. Mo e wywo ywa podra nienia. Zapobiegaj cy psuciu si wielu produktów ywno ciowych.

makija u. sól sodowa kwasu benzoesowego. lotionów O/W i W/O. nie wymagaj konserwowania. Przez rozcie czenie z wod mo na uzyska roztwory o dowolnej konsystencji. PEG ± 7 Glyceryl Cocoate Po czenie glikolu polietylenowym i estru glicerolu (pochodz cego z oleju orzecha kokosowego) tworz ce rodzaj sacharozy (cukier) wyci gu. w tym rodkach do k pieli. Dobrze rozpuszcza si w wodzie (w temperaturze 20°C 55 g na 100 cm ).: urawinach. C18H37OH Laureth ± 4 Emulgator stosowany w produkcji kremów. zmi kczaj cy. od ywkach do w osów i dezodorantach.Pigment zamkni ty w oczkach krzemionkowych. mleczek. PEG ± glikol polietylenowy. szamponach. PEG ± 8 PEG. nie przet uszczaj c skóry. jest to równie filtr promieni UV i podczerwieni. Emulgator. Dodatkowe sk adniki. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. a zarazem jest to rodek zmi kczaj cy naskórek. PEG jest dobrze tolerowan substancj . krystaliczne cia o sta e. cynamonie. 63 .8 znalaz a zastosowanie jako substancja rozcie czaj ca i wi ca wilgo . czasami alergizuj cy. PEG Polietylenowany polimer tlenku etylenu (piloethylene glycol). oczyszczania skóry. Syntetyczny niebieski barwnik. liwkach. do 1000 w postaci wosku i od 4000 w formie wosku twardego. produktach do golenia. borówkach. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsumenta w trakcie u ycia. do piel gnacji skóry. Wykorzystywana jest w wielu ró nych produktach. rodek powierzchniowo czynny. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0. które by y wymagane na pierwszym kolokwium: Cycolhexasiloxane (cyklosze ciosiloksan) ± rodek powoduj cy zmi kczanie skóry . które nie je czej . Wa na jest natomiast ochrona przed wiat em. PEG o masie do 600 Daltonów wyst puje w postaci p ynnej. E211. Sodium Benzoate (benzoesan sodu) Zwi zek organiczny. W warunkach standardowych to bia e. Stearyl Alkohol Alkohol stearylowy lub inaczej oktadekanol-1 Powoduje z uszczanie si i odbudow nowej warstwy naskórka.1%) w produktach naturalnych takich jak np.

Glycol Distearate. która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. ig owe kryszta ki. Stosowany do produkcji p ynów do trwa ej ondulacji na zimno. Bezbarwna ciecz o przykrym zapachu. e posiada on a 3 centra chiralno ci.Polyquaternium ± 10 Bialy ziarnisty proszek o zapachu aminy. Jest te stosowany jako jeden ze sk adników wielu kompozycji zapachowych stosowanych w kosmetyce. p yny do mycia naczy itp. stosowany masowo w przemy le kosmetycznym i pomocnicznych rodkach farmaceutycznych. Carrageenam 64 . neomentol). Otrzymywany przez dzia anie wodorosiarczków litowców na kwas chlorooctowy. nazwa systematyczna: 2-izopropylo-5-metylo cykloheksanol) alkohol z grupy terpenów. stosowany w szamponach i p ynach k pielowych. Jest on jednym ze sk adników wielu olejków eterycznych innych ro lin. manganu. Jest stosowany w specyfikach wspomagaj cych leczenie przezi bie i kataru . elaza.. przenikliwym zapachu. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate. Ze wzgl du na to.3R. o ostrym. Glycol Distearate U ywany jako zm tniacz. Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo . W temperaturze pokojowej tworzy bia e. atwo utlenia si zw aszcza w obecno ci ladów miedzi. Najsilniejsze w asno ci zapachowo-znieczulaj ce posiada izomer o konfiguracji absolutnej 1S. tensydsubstancja powierzchniowo czynna. S abo rozpuszczalny w wodzie. dobrze rozpuszcza si w polarnych rozpuszczalnikach organicznych. a 4 zosta y otrzymane na drodze syntetycznej (tzw. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie. Mentol posiada w asno ci znieczulaj ce i zmniejszaj ce podra nienie b on luzowych. aromatyzuje si nim chusteczki higieniczne.4R. Magnesium Stearate). o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np. Mentol jest wyodr bniany g ównie z mi ty pieprzowej i innych gatunków mi ty. Jest to polimer. U ywany jako: substancja aktywnie myj ca. Jest te dodawany do ma ci na ból mi ni. papierosy. . z których 4 wyst puj w naturze.cho oprócz dawania uczucia ulgi nie ma adnych w asno ci leczniczych.Cocamidopropyl Betaine agodny rodek powierzchniowo czynny. Thioglycolic Acid Kwas tioglikolowy. proszki do prania. podwy szaj cy lepko . Pochodzenie: przewa nie pochodzenia ro linnego. Glycol Stearate. Mentol Wzór sumaryczny: C10H20O. alkoholem etylowym i eterem dietylowym. W kosmetykach i produktach higieny osobistej jest u ywany g ównie w produktach do piel gnacji w osów. posiada 8 izomerów optycznych. Miesza si z woda. Jego wdychanie lub spo ywanie daje szybko odczuwalne wra enie ch odu i wie o ci. który wyst puje w mi cie pieprzowej. p ynach do piel gnacji i makija u. przypominaj cym mi t pieprzow .

bardziej spr ysta. zapachowych i mleczkach. Butylphenyl Methylpropional Sk adnik nadaj cy zapach. do piel gnacji w osów. 3-5% tworzy stabilny el. Powoduje. Emulgator aktywnie myj cy. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Podra nia gruczo y ojowe i potowe Potassium Hydroxide Wodorotlenek potasu jest nieorganiczny zwi zek z formu y K OH. g ównie soli. stosowany te w p ynach po goleniu.Karagen. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. zaczerwienie i wi d skóry. C 12-15 Pareth ± 3 Emulgatory. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j . odpowiedzialny za gruntowne oczyszczenie skory i w osów. jako stabilizator w szamponach. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego. Mieszanka sk adników syntetycznych uzyskiwanych z ropy naftowej i tlenku etylenu. dobrze rozpuszczaln w wodzie. Polysorbate 60 Polisorbaty s emulgatory. Mo e silnie dra ni skór . Stosowany jako rodek susz cy i biel cy. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna. rodki owierzchniowo czynne. Salicylic Acid (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Sodium Chloride (chlorek sodu NaCl) Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn . nazywana w mineralogii halitem. produktach do k pieli. w syntezach organicznych jako mocna zasada. Krystalizuje w uk adzie regularnym. wp ywa dezynfekuj co. stosowany do otrzymywania innych zwi zków potasu. Mo e wywo a wyprysk alergiczny. s abo higroskopijn . stosuje si go te do wyrobu mi kkich myde . Podobnie jak agar-agar uzyskuje si go po przez ekstrakcje gor ca wod czerwonych alg morskich Eucheuma. e skóra staje si g adsza. tensydy. pochodzenia chemicznego. 2% karagenu w goracej wodzie tworzy kisielowaty el. do poch aniania dwutlenku w gla i pary wodnej z powietrza. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. W produktach spo ywczych ma dzia anie zag szczaj ce. Polisorbaty s t uste p yny pochodne od PEG-ylated sorbitanu (pochodna sorbitolu) estryfikowane z kwasów t uszczowych. W kosmetykach karagen stosowany jest jako substancja cz ca w pastach do z bów. S one cz sto u ywane w kosmetykach do rozpuszczania olejków eterycznych na bazie wody produktów. nawil aj cych. jednak o niewielkim st eniu maksymalnym. bazuj ca na PEG. kwiatowo. od wie aj co i wyg adzaj co na skór . 65 . Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym. Bezbarwny.wie ym zapachem.

Stosowany jest w wi kszo ci kosmetyków ze wzgl du na powy sze w a ciwo ci a tak e ze wzgl du na odczucie na skórze ± kremy bez niego s bardziej t pe ± tzn. Alkohol cetylowy jest stabilizatorem emulsji (nie jest emulgatorem cho sam z wod si emulguje tworz c emulsje W/O). pozostawiaj c warstewk fazy wodnej. Alkohol cetylowy nadaje im po lizg. Im wy sze jest pH tym elowanie zachodzi atwiej. zbyt szybko si wch aniaj . przed u a wch anianie olejów 66 . Obni aj c warto pH poni ej 7 obserwuje si przej cie z elu do zolu. rozpuszczalnik dla niektórych barwników. Roztwory gumy guar cechuje: dobra lepko przezroczysto pseudoplastyczno brak granicy odkszta calno ci elastyczno . Jest do dobrze rozpuszczalny w wodzie. Stapiany z mas ami podnosi ich temperatur topnienia . Jest to rodek bakteriobójczy (zwykle u ywane w po czeniu z czwartorz dowymi zwi zkami amonowymi).5. cz sto wykorzystywany w dermatologicznych produktach. czyli sól kuchenna. rodek odstraszaj cy owady. wyg adza skór . Dzia a antystatyczne. Jest to bezbarwna. poprawia rozczesywanie w osów U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów. elowanie gumy guar wywo uje obecno jonów boranowych lub kationów. Cetyl alkohol Alkohol cetylowy nawil a. zag szcza. Wykazuje bardzo du stabilno w szerokim zakresie pH bo a od warto ci 3. Guar Guma guar .Hydrohypropyltrimonium Chloride G ównie jest pochodzenia ro linnego. takich jak kremy do skóry i filtry przeciws oneczne. farb i ywic. dzia a antyseptycznie.przydaje si przy kostkach do masa u. Stosowany jest w ilo ciach do 30%. Jest równie stosowany jako utrwalacz do perfum.5 do pH 10.polisacharyd o rozga zionej budowie i wyj tkowo wysokiej masie cz steczkowej. Emulgator. przy czym ele te s termoodwracalne. oleista ciecz. Phenoxyethanol Najbardziej znan nieorganiczn sol chlorkow jest chlorek sodu. Jest on równie najbardziej powszechn sol . zag szczaj cy oraz stabilizuj cy produkty. Fenoksyetanol to organiczny zwi zek chemiczny.

Carbomer 32. Magnesium laureth ± 8 sulfate 31. Linalool 7.Sodium chloride 20. Sodium laureth-8 sulfate 23. Glycerin 21. Parfume/fragrance AQUA (woda) Woda u ywana w produkcji kosmetyków musi by czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym. Woda jest rozpuszczalnikiem. Pyridoxine HCL 15. Hexylene glycol 35. Nie obci a w osów Sk ad kosmetyku: Aqua/water 17.Sodium oleth sulfate 27. jak i mineralnym.Butylphenyl methylpropional 33. Paradoksalnie. Magnesium oleth sulfate 2. Citric acid 16. Panax ginseng exstract/ p anax ginseng root extract 8. Wzmocnione i odbudowane w osy nabieraj obj to ci od wewn trz i staj si lekkie i mi kkie w dotyku. Ponadto woda dzia a jako nawil acz ± uwadnia zewn trzne warstwy naskórka. Je li nie zostanie zatrzymana w naskórku przez emolienty i humektanty wyparowuje i uszkadza barier ochronn skóry. Salicylic acid 4. Pyrus malus extract/apple fruit extract 14. Propyle glycol 9. delikatnych. Camellia sinensis extract/ camellia sinensis leaf extract 5. Benzyl alcohol 6. Polyquaterminum ± 30 3.Cocamide mipa 25.3-octade canediol 10.Sodium laureth sulfate 18. 67 . czyli g ównie wp ywa ma na konsystencj produktu i by no nikiem aktywnych substancji w niej rozpuszczalnych. Citrus medica cimonum peel extract/lemon peel extract 34. Sodium benzoate 26. Glycol distearate 22. a co za tym idzie ± m odsz .hydroksypropyltrimonium chloride 29. Niacinamide 24. 2 -oleamido-1.Disodium cocoamphodiacetate 19. os abionych i bez obj to ci.Saccharum officinarum extract/sugar cane extract 11. Nie zawiera silikonu i parabenu.Szampon wzmacniaj cy Garnier Fructis Volume Restructure Lekka kremowa konsystencja dla w osów cienkich.Sodium hydroxide 30. Isopropanolamine 13. woda ma te dzia anie wysuszaj ce.Hydroksypropyl guar 28. 3 -octadecaneoliol 12. przez co skóra wygl da na j drniejsz .

SODIUM LAURETH SULFATE (Lauretosiarczan sodowy)
Jest to zwi zek powierzchniowo czynny stosowany jako delikatnie myj cy detergent. Zwi zek oksyetylenowany, to znaczy, e w swojej budowie zawiera grupy tlenku etylenu, które zapewniaj agodne dzia anie na skór (ale mo e nieco ja wysusza ), ale tym samym gorsze w a ciwo ci myj ce. Ponadto lepiej rozpuszcza si w wodzie. W szamponach, które s przeznaczone do w osów t ustych stosuje si du e st enie tego sk adnika.

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE
Sk adnik myj cy, u ywany jako agodny detergent.

SODIUM CHLORIDE (chlorek sodu NaCl)
Chlorek sodu jest bezbarwn substancj krystaliczn , dobrze rozpuszczaln w wodzie, jednak o niewielkim st eniu maksymalnym, s abo higroskopijn . Krystalizuje w uk adzie regularnym. G ównym surowcem do pozyskania chlorku sodu jest sól kamienna, nazywana w mineralogii halitem. Halit jest pozyskiwany g ównie metodami kopalnymi. Otrzymuje si go tak e poprzez odparowanie wody morskiej. U ywany jako rodek antystatyczny zapobiega nieprzyjemnemu elektryzowaniu si w osów w trakcie ich wycierania i suszenia. Powoduje, e skóra staje si g adsza, bardziej spr ysta. Rozpuszczona w wodzie zmi kcza j , wp ywa dezynfekuj co, od wie aj co i wyg adzaj co na skór .

GLYCERIN (Gliceryna)
Jest alkoholem, przezroczystym p ynem o konsystencji syropu. Szeroko stosowana w kosmetyce. Wi e wod w skórze i u atwia przenikanie innych substancji do skóry. Stosowana w du ych ilo ciach mo e uwra liwi skór .

GLYCOL DISTEARATE
U ywany jako zm tniacz. Jest to polimer, o du ym stopniu rozdrobnienia oraz zast pczo stosowane s pochodne kwasu stearynowego (np.. Glycol Stearate, Magnesium Stearate). Jednym z rodzajów zm tnienia jest per owo , która zale y od wymiarów i kszta tów kryszta ów powoduj cych zm tnienie. Najcz ciej jako dodatki per otwórcze stosuje si Glycol Stearate, Glycol Distearate. Chc c jednak uzyska klarowny preparat stosuje si sk adniki rozpuszczaj ce surowce powoduj ce zm tnienie.

SODIUM LAURETH-8 SULFATE (Lauretowy siarczan sodu)
Jest to alkoholowa forma z Sodium-Lauryl-Sulfate. Sodium laureth-8 sulfate - jest odrobin mniej dra ni ca, mo e jednak doprowadzi do silnego wysuszenia. Obydwa rodki w szamponach i rodkach czyszcz cych

68

mog poprzez reakcje z innymi zawarto ciami budowa kancerogenne azotany i dioksyny. Nawet przy jednorazowym u yciu szamponu mog wi ksze obj to ci azotanów dosta si do krwiobiegu.

NIACINAMIDE (Niacyna) NIACINAMIDE (Niacyna)
Niacyna wspó dzia a z ryboflawin i tiamin w procesach metabolicznych. Jako sk adnik koenzymów niacyna uczestniczy w procesach utleniania i redukcji w organizmie. Uczestniczy w procesach regulacji poziomu cukru we krwi, w regulacji poziomu cholesterolu w organi mie, w regulacji przep ywu krwi w naczyniach czy te w utrzymaniu odpowiedniego stanu skóry. Wspó dzia a w syntezie hormonów p ciowych (estrogeny, progesteron). Niacyna nie jest magazynowana w organi mie ludzkim a jej nadwy ki zostaj wydalone z moczem, dlatego te w bie cej diecie musz znajdowa si odpowiednie ilo ci witaminy PP.

COCAMIDE MIPA
Jest to ó tawa ciecz, stosowana jako rodek powierzchniowo czynni a tak e w produktach do oczyszczania skóry g owy i w osów.

SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/SUGAR CANE EXTRACT
Naturalne alfa-hydroksy kwasy z jagody, trzciny cukrowej, klonu cukrowego, pomarara czy i cytryny. Zwi ksza witalno cebulek w osowych, zmniejsza wypadanie w osów, zapobiega podra nieniom skóry g owy. Zamienne stosowany jest wyci g cukrowy (sugar cane extract).

SODIUM BENZOATE (benzoesan sodu)
Zwi zek organiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, E211. Chroni produkt przed zanieczyszczeniami na skutek dzia ania mikroorganizmów oraz przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsu menta w trakcie u ycia. Benzoesan sodu jest konserwantem rakotwórczym. W warunkach standardowych to bia e, krystaliczne cia o sta e. Dobrze rozpuszcza si w wodzie. Benzoesan sodu wyst puje naturalnie w znacznych ilo ciach (które mog przekracza 0,1%) w produktach naturalnych takich jak np.: urawinach, borówkach, liwkach, cynamonie.

SODIUM OLETH SULFATE (Siarczan sodu oleth)
Bezwodny - który tworzy bia e kryszta y topi ce si w 884°C. Bezwodny siarczan sodu jest silnie higroskopijny i jest cz sto stosowany jako rodek susz cy. Nie wyst puje w naturze - otrzymuje si go przez wypra anie siarczanu uwodnionego. Jest sk adnikiem stosowanym w szamponach do w osów suchych i zniszczonych.

69

HYDROKSYPROPYL GUAR
Otrzymywany z ziaren india skiego drzewka. Przewa nie wyst puje w postaci sproszkowanej. Wzmacnia w osy i u atwia ich rozczesywanie.

HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
G ównie jest pochodzenia ro linnego. Dzia a antystatyczne, poprawia rozczesywanie w osów. U ywany jako sk adnik produktów piel gnacyjnych do w osów.

SODIUM HYDROXIDE (wodorotlenek sodu)
Wzór chemiczny: NaOH. Jest to zwi zek nieorganiczny, bardzo silna zasada. Sk adnik reguluj cy odczyn produktu ±regulator kwasowo ci. W kosmetyce wodorotlenek sodu stosuje si do wyrobu myde .

MAGNESIUM OLETH SULFATE (siarczan magnezu)
Epsomit, bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie i glicerolu, nierozpuszczalna w alkoholu, temperatura topnienia 1124C. Siarczan magnezu wchodzi w sk ad wielu minera ów (np. kizerytu, kainitu) i wód mineralnych. Tworzy hydraty. Siedmiowodny MgSO47H2O nosi nazw soli gorzkiej (lub angielskiej) i jest stosowany jako rodek przeczyszczaj cy, lek przeciwt cowy, odtrutka na strychnin .

POLYQUATERMINUM ± 30
Jest kationowym polimerem u ywany w produktach do stylizacji w osów, pianki p yny, ele, szampony, od ywki. U atwia rozczesywanie w osów, poprawia obj to fryzury. SALICYLIC ACID (kwas salicylowy) To betahydroksykwas (BHA) skutecznie z uszczaj cy wierzchnie warstwy naskórka. Mo e silnie dra ni skór . W przeciwie stwie do alfahydroksykwasów nie wi e wody. Samego kwasu salicylowego u ywa si w medycynie jako rodka dezynfekuj cego i keratolitycznego.

70

Cz sto dodaje si roztwory do wlewów do ylnych leków jako rodek konserwuj cy. Wyci g z korzenia e -szenia uwa ny jest za jeden z najskuteczniejszych sk adników preparatów odm adzaj cych skór . lakierów i epoksydowych pow ok ywicznych. bezbarwna ciecz o agodnym przyjemnym zapachu. blokuje dzia anie substancji rakotwórczych. PANAX GINSENG / PANAX GINSENG ROOT EXTRACT (wyci g z e szenia lub jego korzenia) Funkcja: produkt zwi kszaj cy odporno organizmu. ja minowy. 71 . zamienij si w okr g e.3-OCTADE CANEDIOL Jest to substancja. Jest naturalnie wyst puj cym terpenem w wielu kwiatach i ro linach przyprawowych. Kwiaty s ó te lub fioletowe. Alkohol benzylowy jest u ywany ogólne jako rozpuszczalnik do farb. ca kowicie rozpuszczalny w alkoholach i eterze dietylenowym. Alkohol benzylowy (BN) Funkcja: rozpuszczalnik. Ma przyjemny zapach (kwiatowy. konserwant. szampony i p yny. Zwi zek organiczny o wzorze C 6 H 5 CH2 OH. LINALOOL Funkcja: substancja zapachowa. Stosowany w leczeniu bólów g owy. z ego trawienia i poprawia samopoczucie. hiacyntowy). Chroni przed chorobami przewodu pokarmowego i uk adu oddechowego. rosn w kszta cie parasola. BENZYL ALCOHOL Pol. Stosowany w kosmetykach do pi l g nacji skóry i w osów opó nia proces starzenia si skóry oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek i tr dziku. ze wzgl du na jego w a ciwo ci bakteriostatyczne. alkoholu i acetonie. z nutk pikanterii). Wyst puje w ró nych olejkach eterycznych (np. która zosta a opatentowana jako sk adnik przeciw wypadaniu w osów. 2-OLEAMIDO-1. bezbarwna i bezwonn . Cz ciowo rozpuszczalny w wodzie. Jest ciecz oleist . otrzymywan z ropy naftowej. czarne jagody pó nym latem. podobn do gliceryny. perfumach. Linalool stosowany jest jako zapach w el do higieny i czyszczenia. stosowanych w myd ach. Linalool jest u ywany przez profesjonalistów jako szkodników pche i owadobójczy. w tym myd a. detergenty. g ównym celem jest zwalczanie wolnych rodników w organi mie. Jest bylin o mi sistym zgrubia ym korzeniu. Substancja rozpuszczalna w wodzie. Jest równie prekursorem wielu estrów.CAMELLIA SINENSIS EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT (ekstrakt z zielonej/czarnej herbaty) Ekstrakt z zielonej herbaty jest bogaty w bioflawonoidy. PROPYLE GLYCOL (Glikol propylenowy) Stosowany w wielu kosmetykach jako rozpuszczalnik.

wzrost liczby w osów . b on luzowych jamy ustnej. Znajduje zastosowanie w formu ach do piel gnacji cia a. Katalizator przemian biochemicznych bia ek. 72 . zw aszcza w kremach. wyra nie wp ywa na cykl wzrostu w osa i stosowana zewn. Karbomer jest najcz ciej stosowan w kosmetykach substancj stabilizuj c i zag szczaj c . stóp.zwi kszenie rednicy w osa . Stosowana miejscowo ma dzia anie dra ni ce na skór . Zawarta w skórkach jab kowych procyjanidyna B-2. lekko gorzkawym. Zapobiega tworzeniu si rozst pów poprawia wygl d cellulitu i koloryt skóry. inhibitor korozji i dysperguj cy pigment.aktywacje mieszków w osowych Na ekstrakcie jab kowym opieraj si produkty na porost brwi i rz s. W nadmiernych ilo ciach mo e powodowa sw dzenie skóry oraz zaczerwienienie naskórka. balsamach i mleczkach. powoduje: . rozdra nienie. z niektórymi sk adnikami tworzy ele. PYRUS MALUS EXTRACT/ APPLE FRUIT EXTRACT (kwas jab kowy/ekstrakt jab kowy) Funkcja: pomaga zapobiec awarii kolagenu. wypadanie w osów.w tym znaczne zwi kszenie ilo ci w osów dojrza ych . CARBOMER (karbomer) Funkcja: substancja zag szczaj ca.ISOPROPANOLAMINE (isopropalamina) 1-amino-2-propanol Funkcja: emulgator. substancji chemicznych. które kontroluj przebieg wielu kluczowych reakcji biochemicznych. stabilizator Karbomer jest niezwykle popularnym w przemy le kosmetycznym polimerem otrzymywanym z kwasu akrylowego (który jest bardzo niebezpieczn substancj chemiczn ).witamina B6) Funkcja: prekursor wa nych koenzymów. chroni przed przedwczesnym starzeniem si skóry poprzez ograniczenie dzia ania szkodliwych skutków wolnych rodników. Rozpuszczalna w wodzie bezbarwna ciecz o delikatnym zapachu amoniaku Jest u ywana jako sk adnik rodków owadobójczych. gumach. szczytu nosa. t uszczów i w glowodanów. os abienie i nerwowo . B Bia y krystaliczny proszek. Ponadto nadaje lepko preparatom. ojotok. PYRIDOXINE HCL (pirydoksyna HCL . rodków powierzchniowo czynnych. elach do mycia twarzy. s abo w 95-procentowym etanolu. Rozpuszcza si w wodzie. Awitaminoza: stany zapalne skóry r k.

2. szampony. Podra nia gruczo y ojowe i potowe. antybakteryjne. zarówno do po kni cia (np. LEMON PEEL EXTRACT (Wyci g ze skórki cytryny) Jest otrzymywany z wie ej skórki z cytryny. Organy cytrynowe maj dzia anie ci gaj ce. Stosowany na skór dzia a antybakteryjnie i agodz co. wina . Mo e wywo a wyprysk alergiczny. Przy du ych st eniach wykazuje dzia anie dra ni ce. Najcz ciej stosowany w kosmetyce w preparatach oczyszczaj cych lub myj cych: toniki.antycelulitowe.dodatek do przepisów kulinarnych (w miejsce wie ego soku z cytryny) . mieszanej i dojrza ej.wie ym zapachem. HEXYLENE GLYCOL (glikol heksylowy) Jest to rozpuszczalnik. BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL Sk adnik nadaj cy zapach. antyseptyczne. do piel gnacji w osów. wykazuje równie dzia anie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe. przezroczystego p ynu o delikatnym. Powstaje w wyniku destylacji z par wodn skórki owocu cytryny. który wp ywa na organizm stymuluj co oraz poprawia my lenie i koncentracj . Wykazuje dzia anie konserwuj ce oraz czyszcz ce. CITRUS MEDICA CIMONUM PEEL EXTRACT/LEMON P EEL EXTRACT (Hydrolat cytrynowy/wyci g ze skórki cytryny) Funkcja: dzia anie antyseptyczne.dodatek do napojów bezalkoholowych. t ustej. rozja niaj ce. Dzia a antyzapalnie. Inne zastosowanie: . wie ym cytrynowym zapachu. piwa. no nik substancji aktywnej. nawil aj cych. Polecany dla cery naczynkowej. zapachowych i mleczkach. podra nionej. Wykorzystywany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. uszczelnia naczynka. ele pod prysznic. proszki i tabletki) i do piel gnacji cia a (np.wyst puje w metabolizmie praktycznie wszystkich istot ywych (pó produkt w cyklu Krebsa) Kwas cytrynowy jest u ywany wraz z wodorow glanem sodu w szerokim zakresie produktów musuj cych. a dzi ki zawarto ci bioflawonoidów. stosowany te w p ynach po goleniu. ma w a ciwo ci konserwuj ce i hamuj ce rozwój drobnoustrojów.CITRIC ACID (kwas cytrynowy) kwas 2-hydroksy-1. dzia aj jak antybiotyk. tr dzikowej. Bezbarwny lub jasno ó ty z pot nym.3-propanotrikarboksylowy Funkcja: substancja czynna. produktach do k pieli. PARFUME / FRAGRANCE 73 . konserwant.w biochemii . zaczerwienie i wi d skóry. promuje gojenie. W temperaturze pokojowej jest bia ym krystalicznym proszkiem. S aby kwas pochodzenia ro linnego wyst puj cy g ównie w owocach cytrusowych. polecany przy podra nieniach i stanach zapalnych skóry. Ma posta s omkowego. od wie a. Jest to bardzo korzystne dla uk adu kr enia (wp ywaj c na lepszy przep yw krwi) i pomocne w walce z cellulitem. kwiatowo.przyjazny rodowisku rodek czyszcz cego . sole do k pieli).

ogl danie zmian pod lupa -badanie w lampie Wooda(lampa ta emituje promieniowanie ultrafioletowe o d ugo ci fali wynosz cej 365nm) ***Lampa Wooda. aby nie doprowadzi do zagotowania roztworu KOH. m. owadów itp. Jego g ównym celem jest nadanie produktowi odpowiedniego aromatu kojarz cego si z sugerowanymi na opakowaniu sk adnikami.badanie podmiotowe i przedmiotowe . a je li w obr bie zmian wyst puj p cherzyki. a po podgrzaniu trzeba ponownie ucisn szkie ko nakrywkowe. Wyró nia si aromaty naturalne i syntetyczne. olejów naturalnych. nasion. Materia do bada mikrologicznych w przypadku zmian na skórze jest pobierany w zale no ci od odmiany klinicznej zaka enia w postaci zeskrobin z obrze a wykwitów.Diagnostyka grzybicy. których dzia anie polega na przepuszczeniu promieni nadfioletowych przez szklany filtr zawieraj cy tlenek potasu i niklu. Aromaty pozyskuje si w drodze ekstrakcji. li ci. Kolejny etap badania polega na przeprowadzeniu oceny mikroskopowej tak przeprowadzonego preparatu. warzyw. ywic. Ró ne miejsca na skórze charakteryzuj si innym odbiciem. z zaj tych przestrzeni mi dzypalcowych. W obrazie mikroskopowym strz pki grzyba widoczne s w postaci d ugich. to pobiera si ich pokrywy. Ze wzgl du na wysokie koszty i ograniczon mo liwo stosowania naturalnych sk adników u ywa si aromatu jako substytutu naturalnego zapachu. W grzybicy skóry g owy ow osionej do badania pobierane s równie w osy. Sk ada si z czterech arówek. Diagnostyka grzybicy: . p dów. ó ta fluorescencja w upie u pstrym Zielona w grzybicy drobnozarodnikuj cej Matowo zielona w grzybicy woszczynowej -preparat bezpo rednio *** (ocena mikroskopowa ±badanie mikologiczne) w odczynniku o wybitnych w a ciwo ciach rozja niaj cych komórki paznokcia. Nast pnie szkie ko podstawowe mo na delikatnie podgrza zachowuj c ostro no .Sk adnik nadaj cy zapach i smak. Zakres oferowanych aromatów w przemy le kosmetycznym si ga kilkudziesi ciu tysi cy podstawowych odmian.. Dermatologia 154. Jest istotnym sk adnikiem przewa aj cej wi kszo ci produktów kosmetycznych. Nast pnie pobrany materia umieszcza si na szkie ku podstawowym mikroskopu i zakrapia dwiema kroplami 20% roztworu KOH. destylacji. -hodowla -badanie histopatologiczne -badanie enzymatyczne 74 . to badaniu podlegaj ich opi ki i zeskrobiny spod wolnego brzegu paznokcia. przekraczaj cych granice kom. kwiatów. naskórka.in. Najistotniejsz rol zapach odgrywa w przemy le perfumeryjnym. rozga ziaj cych si zabarwionych na zielonkawy kolor nitek o jednolitej szeroko ci. wydzielania si itp. owoców.jest to specjalna lampa daj ca mo liwo dok adnego obejrzenia skóry. Diagnoz mo na postawi na podstawie zjawiska fluorescencji. z wszelkiego rodzaju ro lin. Je eli zaj te s paznokcie. W kolejnym etapie na tak przygotowany materia nak ada si szkie ko nakrywkowe i lekko przyciska opuszk palca lub o ówkiem zako czonym gumk w celu rozkruszenia zrogowacia ych elementów naskórka. z ró nego rodzaju róde .

Te same mediatory mog by wyzwalane w wyniku reakcji nieimmunologicznej (tzw. przedramion. Fizjoterapia i masa 156.G ównym kryterium upowa niaj cym do rozpoznania grzybicy i rozpocz cia leczenia jest wyizolowanie i identyfikacja grzyba od pacjenta.objawy w pokrzywce niealergicznej s identyczne. pokarmowe.Zasady obowi zuj ce w masa u klasycznym 1. wibracje. Podskórna). okci) 2. mikrobowe i inne.to podaj tak dla informacji my l .(u ywamy powierzchni d oni.B bel pokrzywkowy powstaje w wyniku wzmo onej przepuszczalno ci naczy i obrz ku. wyciskanie(przy diecie odchudzaj cej. W pokrzywce alergicznej jest to odczyn immunologiczny typuI. w którym zachodzi reakcja mi dzy zwi zanymi na ich powierzchni przeciwcia ami klasy IgE i alergenem. Etiopatogeneza pokrzywek Etiopatogeneza. e o to nie b d pyta ale warto wiedzie 155. -masa cz ciowy. Alergenami s antygeny wziewne. a po masa u cia o przykrywamy. *** . lekowe. Kierunek ruchu masa uzawsze dosercowy.Liczba powtórze ruchowych w technice -masa ca kowity(6-8razy) -masa cz ciowy(8-10 do 12 razy) 4.Czas wykonywania masa u: -masa ca kowity. rozcieranie(tk. Reakcja pseudoalergiczna).masa wykonujemy na odkrytym ciele. ugniatanie.Odpowiednie u o enie osoby masowanej 6. co jest zwi zane z uwalnianiem si g ownie histaminy.dobór odpowiedniego rodka po lizgowego 75 . oklapywanie.pozycja do masa u -musi by wygodna dla pacjenta i osoby masuj cej 8. leukotrieny) z ulegaj cych de granulacji komórek tucznych. jak równie innych mediatorów (serotonina. 3.g askanie( naskórek). nie masujemy w z ów ch onnych zgodny z przebiegiem naczy krwiono nych i limfatycznych 5. obrz ki).5-20 min.prostaglandyny.40-60 min. pomieszczenia (20-21stopni C) 10.praca na rozlu nionych mi niach 9odpowiednia temp. aby zachowa temperatur cia a 7. wstrz sanie.Kolejno techniki.

Mo na go stosowa w ogólnych zaburzeniach statyki jako sposób zapobiegania odle ynom. hipotrofii. Stany po zapaleniu p uc i oskrzeli. jak równie w sporcie. masa traktowany jest jako uzupe nienie kuracji. Choroby uk adu oddechowego: Przewlek y nie yt oskrzeli. Zaniki mi ni pochodzenia neurogennego. U dzieci dobre efekty lecznicze uzyskuje si w leczeniu krzywicy. dny i cukrzycy. 76 . Astma oskrzelowa w okresie mi dzynapadowym. Zmia d enia mi ni.Wskazania i p/wskazania do masa u ca o ciowego i cz ciowego Wskazania do masa u ca kowitego Masa ogólny jeszcze niedawno stosowany by w leczeniu oty o ci. Dla uzyskania przyrostu masy mi niowej. hipotonii mi niowej i nadwagi.11. Nieznacznego stopnia ot uszczenie serca. w rekonwalescencji jako masa kondycyjny. Choroby skóry: Choroby naczy limfatycznych. zaburzeniom w uk adzie kr enia i oddychania. Blizny pourazowe i pozabiegowe. Obni one ci nienie krwi. W celach kosmetycznych. Masa ogólny wykorzystuje si równie w leczeniu nerwic typu psychogennego. Natomiast szeroko stosuje si masa ogólny w stanach wyczerpania u osób bez zmian organicznych. jako profilaktyka odle yn w rekonwalescencji jako masa kondycyjny aby zapobiec odle ynom w stanach zwi zanych z d ugim przebywaniem w ó ku w oty o ci i nadwadze niedow ady pora enia przykurcze stawowe stany po unieruchomieniu st uczenia cellulit bóle krzy a wady postawy Wskazania do masa u cz ciowego Choroby uk adu kr enia: Przewlek a niewydolno kr enia obwodowego.przeprowadzenie wywiadu z pacjentem 157. Obecnie. Choroby mi ni: Przeciwdzia ania zanikom mi niowym z nieczynno ci. poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia tych schorze .

wypryski i przerwanie ci g o ci. W amliwo ci ko ci. Przy wie ych zakrzepach. p askostopie. Zmeczenie mi ni po wysi ku fizycznym. którym towarzysz p cherze. Choroby o rodkowego uk adu nerwowego: Zapalenie przednich rogów rdzenia. W niewyrównanych wadach serca. Przeciwwskazania do stosowania masa u Nie wykonujemy zabiegu: U chorych gor czkuj cych. Wady postawy. Wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narz du ruchu. Choroby narz du ruchu: St uczenia. W ostrych i podostrych systanach zapalnych. W chorobach nowotworowych. zwichni ciach. Choroby ko ci i stawów z przykurczami. Przewlek e zapalenie stawów mi ni i ci gien. Choroby dzieci ce: Zwichni cie stawu biodrowego. Zmiany zniekszta caj ce kostno-stawowe. W stanach ropnych. W post puj cym zaniku mi ni. Zmiany zwyrodnieniowe stawów mi kkich. W zapaleniu szpiku kostnego z przetokami. stany pooperacyjne narz du ruchu. Zmiany zwyrodnieniowe stawów. Stany przed zabiegami operacyjnymi narz du ruchu. Zapalenie wielonerwowe splotów nerwowych. Zapalenie pochewek ci gnistych. Choroby reumatyczne: Wszelkie postacie go ca. nerwobóle. Stany po z amaniach. W chorobie nadci nieniowej. W zespole wypadni cia kr ka mi dzykr gowego.Zerwania w ókien mi niowych. Wylewy krwawe w tkankach mi kkich po ust pieniu ostrego odczynu miejscowego. skr cenia. zwichni cia. W zapaleniu y . W daleko posuni tej mia d ycy. W chorobach skóry. Stany po urazach o rodkowego uk adu nerwowego. W okresie ci y. W chorobach zaka nych. W okresie menstruacji. skr ceniach wie e zakrzepy t tniaki 77 . Choroby nerwów obwodowych: Przewlek e zapalenia nerwów. Przy owrzodzeniu podudzi. krwotoki lub tendencje do wyst pienia krwotoku wczesny okres po z amaniach. zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa.

Przeciwwskazania do na wietlania lamp Minina. Zabiegi ze wiat olecznictwa. sk onno ci do krwotoków. zastosowanie: w odmro eniach twarzy przy tr dziku ró owatym (rosacea) przy rozszerzonych naczyniach krwiono nych (teleangektazja) przy nerwobólach w celu rozgrzania skóry przed czyszczeniem. w celu rozgrzania skóry przed zabiegiem czyszczenia. mia d yca. 400°C) oraz promieni podczerwonych krótkofalowych przy wy szych temperaturach. sk onno do krwawie . filtr niebieski-jak przy lampie Minina 2. ostre stany zapalne skóry i tkanek mi kkich. nadci nienie. czynna gru lica p uc. wzmacnia uk ad immunologiczny i poprawia kr enie krwi. w oparzeniach wywo anych dzia aniem fotochemicznych promieni ultrafioletowych. Wskazania do na wietlania lamp sollux: 1. niewydolno kr enia. Lampa Minina: Najcz ciej stosuje si lampy czerwone i niebieskie. czas jednorazowego na wietlania nie powinien przekracza 30 minut. w celu z agodzenia podra nie . której dzia anie jest oparte na emitowaniu przez rozgrzany metal promieni podczerwonych d ugofalowych (przy temp. filtr niebieski lub fioletowy .wywiera dzia anie cieplne i powoduje rozszerzenie powierzchownych naczy krwiono nych. nowotwory. przeciwbólowe. Lamp Sollux na statywie wykorzystuje si do na wietla du ych powierzchni skóry (odleg o 100cm). bliznach. . przy uszkodzeniach skóry. e odleg o ustala si . jak przy lampie Minina z niebiesk arówk . Do na wietla miejscowych stosuje si tubus. zastosowanie: w odmro eniach (z wyj tkiem twarzy) w celu szybszego wch oni cia nacieków zapalnych w ropniach mnogich pach przy czyraczno ci wywiera korzystne dzia anie na blizny zmi kczaj c je i wyg adzaj c przy cerze t ustej i bladej. Wa ne jest. stany ogólnego wyniszczenia organizmu. przy zapaleniu nerwu trójdzielnego. wiat olecznictwo jest wa ne dla ycia cz owieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne. gru lica. koj ce. tr dzik ró owaty. a jednocze nie aby ustawienie g owicy uniemo liwia o oparzenie chorego od amkami szk a w wypadku p kni cia arówki. w tr dziku pospolitym.choroby serca owrzodzenie podudzi choroba wrzodowa o dka stwardnienie rozsiane hemofilia 158. przy le goj cych si ranach.ma dzia anie agodz ce. 2. aby wiat o obejmowa o równomiernie na wietlan powierzchni . przy skórach suchych i wra liwych. zmniejsza przekrwienie czynne. Na wietlanie lamp Minina wykonuje si z odleg o ci 20-50 cm. czyrakach. uwzgl dniaj c wra liwo chorego na ciep o.arówka czerwona . filtr czerwony: przy stanach wysi kowych. -ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy.wskazania takie same. stymuluj ce przemian materii komórki. filtr czerwony: -dermatologiczne: rozszerzone naczynka krwiono ne. stosowane w kosmetyce ± cele i zadania. po zabiegu oczyszczania skóry. stany gor czkowe.arówka niebieska lub fioletowa . ograniczaj c w ten sposób wi zk promieniowania. przy z uszczaniu naskórka. natomiast szk o koloru niebieskiego przepuszcza g ównie niebieskie promienie widzialne. Przeciwwskazania do na wietlania lamp sollux: 1. a ponadto: dzia a u mierzaj co na ból. Szk o koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne czerwone. Odleg o od otworu tubusu do powierzchni na wietlanej wynosi zwykle od 40 do 50 cm. 78 . Lampa infra-rouge: Lampa infra-rouge jest lamp nie wiec c . Nale y jednak doda . eby reflektor ustawi w taki sposób. Wskazania do na wietlania lamp Minina: . LAMPY I URZ DZENIA DO NA WIETLA PROMIENIAMI PODCZERWONYMI I WIDZIALNYMI: Lampa Sollux: Lampy Sollux wyposa one s w komplet filtrów ze szk a koloru czerwonego i niebieskiego.

Pod wp ywem tych promieni. LAMPA BIOPTRON ( terapia wiat em spolaryzowanym) emituje fale swietlne widzialne i spolaryzowane. Uk ad kostno . Skóra poddana dzia aniu promieni nadfio1etowych staje si lepiej ukrwiona. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. Infrared Do wskaza infraterapii jako profilaktyki i/lub wspomagania leczenia nale y: I dzia ania antyalergiczne (przeciw bólowe). maj ce na celu przeciwdzia anie stresom dnia codziennego. Do najwa niejszych nale y regulacja tworzenia histaminy. le goj ce si rany i blizny. schorzenia zwyrodnieniowe uk adu nerwowego. Wskazania do stosowania Infrared: Zwalcza p ytki i g boki cellulit Rozk ada struktury t uszczowe wyst puj ce w tkance podskórnej Oczyszcza g boko pory skóry (penetracja do 4 cm) Detoksyzuje organizm poprzez wypocenie nawet trzykrotnie intensywniej ni w saunie tradycyjnej ju w temp. nadci nienie. dzia aniu przeciwbólowym i przeciwskurczowym. mia d yca. stany po zabiegach kosmetologicznych (bez naruszania ci g o ci tkanek). nowotwory. Dzia a przeciwbólowo ogólno ustrojowo w leczeniu urazów oraz przewlek ych dolegliwo ciach pochodzenia nerwowego i reumatycznego. dzia aniu cieplnym. Biotron jest terapi wietln stosowan do wspomagania leczenia i wzmacniania regeneracji Dzia anie: * pozytywna zmiana aktywno ci b ony komórkowej * pobudzenie procesów przemiany materii i procesów regeneracyjnych * szybkie agodzenie bólu 79 . bóle migrenowe II dzia ania regeneracyjne Uk ad kostny : osteoporoza. ogólnoustrojowe: nadczynno tarczycy. Przeciwwskazania do na wietlania lamp infra-rouge: dermatologiczne: rozszerzone naczynia krwiono ne. powodujac jego biostymulacj i wzmacniajac funkcj obronn . Tkanki mi kkie : reumatyzm podstawowy tzw. mi ni i stawów do masa u leczniczego lub relaksacyjnego. profilaktyczne dzia anie tonizuj ce. mimo silnie wyra onego dzia ania bakteriobójczego. Dzia anie promieni emitowanych przez t lamp polega na przenikaniu ich w g b ustroju. . upo ledzenie przep ywu ko cowego w ko czynach. stawy rzekome Tkanki mi kkie: reumatyzm podstawowy tzw. System infra pracuje w temperaturach 35-65*C. zmniejszenie obrz ku limfatycznego III dzia ania antyspastyczne Przewlek e stany po lekkich urazach mózgowych. jako zabieg wst pny przed masa em lub oczyszczeniem skóry w gabinecie kosmetycznym. Dzi ki temu na wietlanie promieniami nadfioletowymi stosuje si w leczeniu ran i trudno goj cych si owrzodze . Standardowy czas zabiegu to 35-45 minut. stres po d ugotrwa ym napi ciu psychicznym. zaburzenia snu. gru lica.stawowy : zmiany zwyrodnieniowe kr gos upa i uk adu kostno . reumatoidalne zapalenie stawów. oparzenia lamp kwarcow . sk onno do krwotoków. w których wyst puje spastyczno IV dzia ania relaksacyjne Nerwice. takich jak owrzodzenia troficzne. tr dzik i zmiany chorobowe skóry Zwi ksza efektywno zabiegów kosmetycznych przez lepsze przyswajanie od ywek i rodków kosmetycznych Doskonale przygotowuje tkanki skóry. Do tych celów stosuje si promieniowanie o fali d u szej ni 280 nm. Wskazania do na wietlania lamp infra-rouge: odmro enia. poniewa promieniowanie o fali krótszej ni 280 nm. Fibromalgie. wiat o Bioptron pozytywnie wp ywa na ludzki organizm. powoduje jednak uszkodzenie naskórka lub tkanki ziarninowej ran i owrzodze . PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE: Dzia anie promieni nadfioletowych na skór zale y w g ównej mierze od zachodz cych w niej reakcji fotochemicznych. zw aszcza po menopauzie (dotyczy profilaktyki jak i terapii). stany po p kni ciach i z amaniach ko ci. 45*C Likwiduje wypryski. stawowego ko czyn górnych i dolnych. bardziej elastyczna i mniej podatna na zaka enie. diaterm . odle yny czy owrzodzenia w przebiegu ylakowato ci goleni. tr dzik pospolity. czyraczno . urazy tkanek mi kkich (bez naruszania ca o ci tkanek). urazy stawów. potrzeba wywo ania stanu przekrwienia w tkankach g biej po o onych.Czas trwania jednorazowego zabiegu wynosi 20-40 minut. wzmaganiu procesów utleniania. wyst puje te szybszy wzrost komórek naskórka oraz zwi kszenie liczby bia ych krwinek w miejscu na wietlania. tr dzik ró owaty. zw aszcza o d u szej fali. Fibromalgie. zaburzenia koncentracji uwagi W infraterapii nie ma adnych przeciwwskaza zdrowotnych.

tr dzik. laser. dolegliwo ci menstruacyjne. y choroby nerek. y chorobach go cowych (wskazaniem b d wszystkie destrukcyjne i zwyrodnieniowe formy go ca. 80 . y padaczka. kr gos upa. cellulit. y cukrzyca wieku redniego i starczego. ucha zewn trznego i stawów uchwy. krwiaki tkanek mi kkich. przeciwwskazaniem ostre zapalenie stawów). Wskazania do stosowania promieniowania ultrafioletowego (UV) y chorobach uszu. y utrudnionym zro cie ko ci. naci gni cia mi sni. zatok przynosowych. y stany gor czkowe bez wzgl du na pochodzenie. bóle mi niowe * st uczenia. wi zade . y choroby psychiczne przebiegaj ce z nadmiern pobudliwo ci . y zaawansowana mia d yca.ropnie. y osoby powy ej 70 roku ycia. poprawa zabli niania i zapobieganie koagulacji. y krzywicy. przewlek ych zapaleniach oskrzeli. y trudno goj cych si ranach. zwichni cia. y w ysieniu plackowatym. uszu. ropnie skóry i z bów * nadmierna porowato skóry. y stanach po pó pa cu. nosa. y nadczynno tarczycy. y tr dziku pospolitym. gard a. jak tarczyca. grzybice. zmarszczki * ogólne bóle reumatyczne. Przeciwwskazania do na wietlania promieniami ultrafioletowymi (UV) y nowotwory z o liwe narz dów wewn trznych.* pobudzenie procesów immunologicznych (wytwarzanie przeciwcia ) Wskazania: * schorzenia skóry infekcje. artretyzm. zatok. y niewydolno mi nia sercowego. z bów. y go cu tkanek mi kkich. czy mi ni w najbli szym s siedztwie stawów. oparzenia s o cem. a wi c powi zi. wiotka lub niedokrwiona skóra. zapalenia ci gien. Wskazania do stosowania promieniowanie podczerwonego (IR): y przewlek ych i podostrych procesach zapalnych i reumatycznych stawów oraz cz ci mi kkich ko czyn. zamyka ylaki . zmniejszona ilo hemoglobiny i erytrocytów. stawów * przyspiesza gojenie ran . 159. y ZZSK. liszaje. ostre powierzchniowe zapalenia stawów. hallux . y wszystkich anemiach z wyj tkiem z o liwych . IR. nawracaj cych anginach. wiat o widzialne. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wykorzystuj cych promieniowanie UV. jajniki. migrena. alergicznych nie ytach nosa. y wodobrzusze. oparzenia. y niedoczynno ci gruczo ów wewn trznego wydzielania. odle yny * bóle ró nego pochodzenia: bóle g owy. y przewlek ych i podostrych stanach zapalnych jamy nosowej. zapalenia oczu. ostroga pi towa. gard a.niski poziom elaza we krwi.

p ytkie zmarszczki. Wskazania do stosowania wiat a widzialnego: Choroby skóry: y Tr dzik y Liszaj przewlek y zwyk y y uszczyca y Egzema i reakcje alergiczne y wi d Higiena i leczenie ran: 81 . y aspiryna (jeden tydzie przed zabiegiem) y leki i substancje wiat ouczulaj ce (antybiotyki. pos oneczne. choroby nerek. jak np. zio a: nagietek. tr dzik ró owaty. w stanach po zapaleniu bakteryjnym. wie e urazy gro ce krwawieniem oraz choroby zakrzepowe (np. Wskazania do zabiegów laserowych: y y y y y y y teleangientazje (termin medyczny s u cy do okre lania rozszerzenia drobnych naczy krwiono nych. choroby nowotworowe. nadci nienie t tnicze od II stopnia wg WHO. y opalenizna (miesi c przed i po zabiegu). zaburzenia czucia. niejednorodny koloryt skóry. staro (mia d yca oraz niewydolno kr enia s bezwzgl dnym przeciwwskazaniem). Przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego (IR): y y y y y y y y y y y y nieodwracalne uszkodzenia skóry i naczy (zmiany troficzne. przebarwienia potr dzikowe. w j zyku potocznym Äpaj czki naczyniowe´). polu nienie skóry. kinezyterapi i niektórymi zabiegami z zakresu elektrolecznictwa. Przeciwwskazania do zabiegów laserowych: y ci a. rumie . alkohol. dzia aj ce na OUN. stany podgor czkowe i gor czka. niewydolno mi nia sercowego. y samoopalacze (na tydzie przed zabiegiem) y kremy z retinolem. przeciwalergiczne. wady serca.y y y nerwobólach oraz zespo ach bólowych. p cherzyka ó ciowego. odmro eniu i uszkodzeniu promieniami rtg lub UV. w chorobach naczy krwiono nych i obwodowych naciekach i ropniach tkanek mi kkich. pohormonalne. dziurawiec). lub peelingi (na tydzie przed zabiegiem) y cukrzyca. rumianek. ostre stany zapalne jajników. miesi czka. mia d yca t tnic) oraz obrz ki. okres ci y. zakrzepowe zapalenie y ). stan po zawale. jontoforeza. naciekach po zbyt p ytko podanych zastrzykach. wyrostka robaczkowego. jako zabieg przygotowawczy przed masa em.

u o enia cia a i czas korzystania z sauny. którzy maj zbyt niskie. W saunie mo na przebywa kilkana cie minut. 82 . Wilgotno w pomieszczeniu wynosi oko o 10 %. wreszcie ± wyszczupla.podwy sza tym. poprawia kr enie krwi. sauna jest stabilizatorem ci nienia krwi . w tym przy skórze podra nionej przez alergi odczuciu nadmiernego napi cia i wysuszenia skóry Przeciwwskazania do stosowania wiat a widzialnego: y y y y y ci a nowotwór nadwra liwo na wiat o za ywanie leków powoduj cych odczyny fototoksyczne operacje serca 160. Wzmaga odporno i hartuje wprawia w dobry nastrój. relaksuje . Zabiegi z ciep olecznictwa wykorzystywane w odnowie biologicznej (sauna fi ska. Cykl nale y powtórzy 2-3 razy. rozlu nia . potem nale y och odzi si w wodzie. obni a nadci nieniowcom oraz stabilizuje skoki ci nienia u tych którzy maj do tego sk onno . a nia rzymska). Osoby z wadami i os abieniem serca powinny pami ta . SAUNA FI SKA Pomieszczenie sauny rozgrzewa si do temperatury 95° Celsjusza.y Owrzodzenie podudzi y Odle yny y Stopa cukrzycowa y Rany pourazowe y Rany pooperacyjne y Oparzenia Ból: y Schorzenia reumatyczne y Ogólne leczenie bólu y Bóle rdzenia i kr gos upa y Kontuzje sportowe Zaburzenia psychologiczne: y Depresje y Zm czenie po d ugiej podró y samolotem y Problemy z potencj i p odno ci y Syndrom wypalenia Ogólnie: y Zaburzenia hormonalne y Schorzenia uk adu immunologicznego y Schorzenia neuroimmunologiczne Jest tak e u ywane przy: y y y y y y y y y y zm czononej skórze zwiotcza ej skórze skórze pozbawionej energii skórze z niedostatecznym kr zeniem krwi zmarszczek coupe rose tr dziku m odzie czym zanieczyszcze i stanów zapalnych skórze podra nieniach. e oprócz temperatury na uk ad kr enia ma tak e wp yw wilgotno powietrza. Co daje sauna: sauna odtruwa nas ze szkodliwych toksyn i oczyszcza organizm.

nóg i dalej w kierunku serca). Kardiologiczne: niewydolno serca. Jedno wej cie do sauny powinno trwa ok. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa. Zasady korzystania: y y y y y y y Z sauny nie nale y korzysta bezpo rednio po wysi ku fizycznym. na czczo lub po zbyt obfitym posi ku. Po ka dym wyj ciu z sauny 83 . 5-15 minut. ostre stany zapalne.in. zawa serca Ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci (podnosi wydolno w sportach wytrzyma o ciowych i ogólnego stanu zdrowia. K piel w saunie nale y za ywa jedn lub dwie godziny po posi ku. Anoreksja Bóle reumatyczne. gru lica. a nia rzymska) to sauna o wilgotno ci dochodz cej do 100% lecz ni szej temperaturze: 40-50°C. Nast pnie dok adnie wytrze si r cznikiem (sucha skóra poci si szybciej). ogniska zaka enia (np. poprawiaj c ich wydolno . Nale y odpocz 15 ± 30 minut zanim skorzysta si z sauny. guzy. a tak e usuwa zm czenie. Obturacyjna choroby p uc: astma oskrzelowa. W saunie nale y roz o y r cznik pod ca powierzchni cia a. Sensowne jest korzystanie z sauny 2-3 razy w tygodniu. Jest doskona ym czynnikiem hartuj cym i piel gnuj cym cia o. niedawno przebyty zawa mi nia sercowego[9] oraz inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem). Wskazania: y y y y y y Przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. 2 x 15 min lub 3 x 10 min. Po wyj ciu sauny nale y sch odzi cia o zimnym prysznicem (prysznic nale y zacz od sch adzania stóp. Korzystanie z sauny nie jest jednak przeciwwskazane u wi kszo ci osób z chorob niedokrwienn serca Nadu ywanie alkoholu. padaczka[8]. 10 ± 15 min). Przed k piel w saunie nale y starannie obmy cia o pod prysznicem. ostry stan astmatyczny. Pulmonologiczne ± infekcje: przezi bienie. zwi kszonego wydzielania potu. niedro no t tnic obwodowych. Ciep o wytworzone w ciele doskonale koi nerwy i uspakaja uk ad nerwowy. jaskra. przewlek a obturacyjna choroba p uc Choroby kardiologiczne: nadci nienie. kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . stulejka. Na skutek zmiany temperatury (ogrzewanie i sch adzanie cia a) dochodzi do wzrostu przemiany materii. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem). Inne: ci a. wrzody.Korzystanie z sauny polega na naprzemiennym przegrzewaniu i och adzaniu ca ego cia a. impotencja. ch odzenie cia a ma na celu wywo anie skurczu naczy krwiono nych. choroby weneryczne. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci. kokainy A NIA RZYMSKA Sauna parowa (tzw. oczyszczenia organizmu poprzez usuni cie produktów przemiany materii oraz toksyn. dusznica bolesna naczynioruchowa. a ca kowity czas nie powinien przekracza 30 minut dziennie np. Po zabiegu zaleca si wypoczynek w pozycji siedz cej lub le cej (ok. Wypacamy si nie d u ej ni 15 minut ± jest to czas wystarczaj cy do ogrzania si i dostatecznego wypocenia. przy bólu z ba). z agodzenia bólów mi ni). ale nie neuropatyczne Przeciwwskazania: y y y y y Reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym. ale krótsze ogrzewanie mniej obci a serce i kr enie). sprzyjajacym równie leczeniu ró nych dolegliwo ci (m. Nast pnie nale y po o y si na dolnej lub górnej awce lub usi w swobodny sposób (intensywne. a tak e podniesienia t tna i przy pieszenia oddechu. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. przewlek e zapalenie oskrzeli.

jelita i p cherz opró ni . soki lub wod mineraln . mniejsza skuteczno . W okresie korzystania z sauny nie nale y du o je . ogniska zaka enia (np. takie jak gru lica. przewlek e zapalenie oskrzeli choroby kardiologiczne: nadci nienie w I i II stadium (nieustalone). Liczba wej do sauny: 1 dla dzieci od 3 do 12 lat. wi zade y Piel gnacja cia a. ostry stan astmatyczny kardiologia: niewydolno serca. Do sauny najlepiej chodzi ok 2h po posi ku. dusznica bolesna naczynioruchowa. zawa serca (nie wcze niej jak 6 miesi cy po incydencie) ogólne wskazania: dla poprawy wydolno ci i ogólnego stanu zdrowia. Nie wchodzi do sauny w stresie i zm czonym . niedro no t tnic obwodowych (I i II stopie wg. wrzody. daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem) 161 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów cieplnych Wskazania: y Nieswoiste choroby dróg oddechowych y Przewlek e choroby reumatyczne y Nerwica wegetatywna y Zaburzenia przemiany materii y Schorzenia dermatologiczne (atopowe zapalenie skóry. przewlek e reumatoidalne zapalenie stawów. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarowa cia a lub twarzy adnymi kremami. niektóre neuralgie y Po zapaleniu mi ni stawów. jako rodek hartuj cy przy obni onej odporno ci Przeciwskazania: y y y y reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym pulmonologiczne: infekcje: przezi bienie. gdy powoduje to zmniejszenie powierzchni cia a która wydala pot. tr dzik) y Przewlek e zapalenie mieszków w osowych w okresie remisji y Zespo y korzonkowe y Dyskopatie.nale y wzi prysznic naprzemienny zimn -gor c wod i odpocz 10-15 minut. Przebywaj c w saunie i w czasie odpoczynku najlepiej pi herbat . guzy. choroby weneryczne. choroba nowotworowa 84 . Je eli nogi i r ce s zimne ogrza je przed wej ciem. odpr enie y Odpoczynek po intensywnych wysi kach fizycznych y Zwi kszenie wydolno ci organizmu y Przewlek e schorzenia go cowe y Nadci nienie t tnicze I i I/II wg podzia u WHO y Stany pourazowe narz du ruchu y Przewlek e stany zapalne narz dów rodnych Przeciwwskazania: y Ostre i przewlek e choroby zaka ne oraz stwierdzone ich nosicielstwo y Ostre choroby gor czkowe. fontaine). i inne choroby serca i nadci nienie (najlepiej korzysta po konsultacji z lekarzem) inne: ostre stany zapalne. Wskazania: y y y y przewlek e choroby takie jak: napi cie mi ni grzbietu. Z sauny najlepiej korzysta nago. epilepsja. 2-3 dla doros ych. a tak e pi kawy i alkoholu. zesztywniaj ce zapalenie stawów kr gos upa nawracaj ce choroby pulmonologiczne: astma oskrzelowa.zbytnie obci enie serca. w tym równie pocz tkowy okres choroby przezi bieniowej y Sk onno do krwawie y Schorzenia przewlek e. jaskra. przy bólu z ba). kr enia i wie cowa ze stenokardi spoczynkow . gru lica.

Natrysk p aszczowy (boczny) ± wykonuje si w specjalnym urz dzeniu w kszta cie klatki papuziej.5 mm) i wysokiego ci nienia wody wynosz cego 204-405. Natrysk spadowy (deszczowy) ± woda spada na cia o pod k tem 45 stopni z wysoko ci 1-2 m przez nasadk sitkow rednicy otworów 0. stosuj c na przemian wod gor c 38-42 stopni C w czasie od 30 s do 1 min i Wd zimn 10-15 stopni C w czasie kilku sekund.6 do 304. Temperatur wody ustala si w zale no ci od wskaza . Natrysk szkocki ± natrysk o zmiennej temperaturze. w których wykorzystuje si oddzia ywanie na skór czynnika termicznego w postaci strumienia zimnej wody o niskim ci nieniu. Woda o temp. Temperatura strumienia skraplaj cej si w miar zwi kszania odleg o ci od katedry pary wodnej wynosi nad powierzchni skóry od 45 do 48 stopni C. 38-45 stopni sp ywa z w a gumowego szerokim strumieniem na cia o osoby poddawanej jednocze nie masa owi wykonywanemu przez jednego lub dwóch masa ystów. zbudowanej z pionowo ustawionych rur. Natrysk biczowy (skupiony) ± strumie wody wydobywa si pod znacznym ci nieniem (152-304 kPa. zarostowe schorzenia naczy krwiono nych oraz zakrzepowe zapalenie y Jaskra Zaburzenia czucia Ostro nie u osób starszych 162 Zabiegi wodne.y y y y y y y y y Choroby nerek. Wykonuje si go pod ci nieniem od 202. Temp wody w strumieniu natryskowym musi by wy sza od temp wody w wannie (35-38 stopni C). pod którym znajduje si nasadka sitkowa. grzybica) Ci a powik ana zatruciem ci owym lub niedokrwisto ci Zaburzenia wydzielania wewn trznego. uogólniona mia d yca. W natrysku tym zamiast gor cej wody stosuje si strumie pary wodnej. mo e by okresowo przerywany co powoduje dzia anie zbli one do uderze bicza. w tym niestabilna i stabilna choroba wie cowa. stany po wylewach krwawych. Natrysk parowy ± wykonuje si przy u yciu katedry natryskowej. Zamiast wody gor cej mo na u ywa strumienia pary wodnej. Natrysk nasiadowy (wst puj cy) ± do wykonania u ywa si specjalnego urz dzenia sk adaj cego si z siedzenia. po kilkakrotnej zmianie temperatury wody zabieg ko czy si u yciem wody zimnej. stosuj c wod zimn . czyli 1. utrzymuj cy si pewien czas po zako czeniu zabiegu. Polewania mog by ca kowite lub cz ciowe. Natrysk wachlarzowy ± strumie wody w formie wachlarza uzyskuje si dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki z odpowiednio ukszta towan szczelin . Z otworów o ma ej rednicy znajduj cych si w rurach wydobywaj si strumienie wody w kierunku osi centralnej klatki uderzaj c w cia o znajduj cego si w niej cz owieka. Zabieg ko czy Si po 3 min. Natrysk spadowy mo e by równie zmiennocieplny i wówczas stosuje si na przemian wod gor c (38-42 stopnie C) w czasie 20-40s i wod zimn (8-20stopni C) w czasie 2-5 s. w troby oraz niedokrwisto Niektóre choroby skóry (np. Natrysk z masa em r cznym typu Aix les Bains ± wykonuje si go u osoby spoczywaj cej na stole w postaci kraty.5-3 atm) z zako czonego odpowiedni nasadk w a gumowego o rednicy otworu ok. Oddzia ywanie mechaniczne na skór jest s absze w porównaniu z wy ej wymienionymi natryskami.2 kPa (3-4 atm). Natrysk nitkowaty ± wykonuje si go dzi ki zastosowaniu specjalnej nasadki o bardzo ma ej rednicy (0. 85 . Polewania ± s zabiegami wodoleczniczymi. obrz k luzowaty oraz niedomoga kory nadnerczy Padaczka i stany psychotyczne Choroby uk adu kr enia. stosowane w balneoterapii Natryski ruchome ± polegaj na dzia aniu ruchomego.5 mm. Natrysk nasiadowy przy u yciu wody ch odnej stosuje si zwykle w guzkach krwawniczych odbytnicy lub przy jej wypadaniu. Wykonuje si wod ch odn lub o temperaturze zmiennej. Wytryskuj ce z nasadki strumienie wody uderzaj w okolic krocza osoby poddanej zabiegowi.0 kPa (2-3 atm). Uderzenie bardzo cienkiego strumienia wody wywo uje silny odczyn ze strony naczy krwiono nych skóry. takie jak nadczynno gruczo u tarczowego. Natryski sta e ± natryski. stany po przebytym zawale mi nia sercowego. Ten rodzaj natrysku wykonuje si w wannach lub basenach kinezyterapeutycznych typu Hubbarda. Natrysk podwodny ± wykonywany w rodowisku wodnym przy u yciu strumienia wody o okre lonym ci nieniu za pomoc specjalnego urz dzenia. o wymiarach odpowiadaj cych wzrostowi i obj to ci cz owieka. 1 cm. czas natrysku wynosi od 2 do 3 min. w których ukszta towanie i kierunek strumieni wodnych nie ulegaj zmianie. ró nie ukszta towanego strumienia wody na odpowiednie okolice cia a osoby stoj cej w odleg o ci 3-4 m od katedry natryskowej.

Nacierania ca kowite ± wykonuje si u chorego w pozycji stoj cej po uprzednim zanurzeniu w zimnej wodzie. aby wydobywa a si ona pionowo z trzymanego w a na wysoko 15 cm. Polegaj one na po o eniu na okre lon cz cia a z o onego w kilka warstw p ótna. Zabiegi wykonuje si 2-3 razy dziennie. stosowanego w stanach zapalnych pochwy i szyjki macicy. Jeden koc z cerat rozpo ciera si na ó ku. a do wyst pienia jej przekrwienia i uczucia ciep a. po czonego z rurk gumow . 20 mm. a nast pnie ± dostatecznie grub warstw materia u we nianego lub flaneli. W czasie polewania nale y d y do tego. Nast pnie dokonuje si szybkiego i energicznego nacierania. Zabieg rozpoczyna si od zmycia ko czyn dolnych. Wilgotne zawijania i ok ady z we ny parowanej ± mog by ogólne i miejscowe. Po zabiegu stosuje si zwykle zimny prysznic. a ilo u yta do p ukania waha si od 1 do 20 l. P ukania ± wykonuje si przy u yciu urz dzenia zwanego irygatorem. które po wytarciu okrywa si ciep ym kocem lub ko dr . przez który przep ywa zimna woda. P ótna u ytego do ok adów uzyskuje si przez jego cz ste (co 2 min) moczenie w zimnej wodzie. aby woda pokrywa a szerokim p aszczem mo liwie najwi ksz powierzchni cz ci cia a poddawanej zabiegowi. k adzie si bezpo rednio na ok ad termofor z gor c wod lub woreczek z ogrzanym piaskiem. np. odpowiednio dawkowanym nat eniu. Nast pnie obna a si jedn ko czyn i nak ada na ni r cznik. Dzia aj koj co i przeciwzapalnie. zw aj naczynia krwiono ne. uprzednio zanurzonego w zimnej wodzie (10-14 stopni C). Nast pnie ca e cia o owija si dok adnie ciep ym kocem. rozcieraj c energicznie skór . Do zabiegu ogólnego u ywa si 2 we nianych koców i ceraty. W analogiczny sposób post puje si z ko czynami górnymi. Zawijanie ± polega na szczelnym zawini ciu ca ego cia a prze cierad em dobrze wy tym z zimnej wody. Przy u ycia irygatora dokonuje si p ukania pochwy. Ok ady gor ce ± do ok adów u ywa si wody o temp. a niekiedy. post puj c od ramion ku stopom. Na p ótno k adzie si materia utrudniaj cy parowanie. Po krótkotrwa ym uczuciu zimna wyst puje rozszerzenie naczy krwiono nych i uczucie ciep a. czas zabiegu wynosi od 10 do 20 min. po czonego z sieci wodoci gow . o wymiarach o 2-3 cm wi kszych od warstwy p ótna zwil onego wod . Zabiegi miejscowe wykonuje si w postaci ok adów z we ny parowanej. 40-45 stopni C. Temp. Prze cierad o powinno ci le przylega do cia a. natomiast cz ciowe ± codziennie. Nacierania ± w zabiegach tych kojarzy si dzia anie czynnika termicznego z bod cami mechanicznymi o ró nym. Zmywania wp ywaj w agodny sposób hartuj co i pobudzaj co na uk ad kr enia i oddychania. Czas zabiegu wynosi 30-60 min. klatk piersiow i brzuchem. który by zamoczony w zimnej wodzie. Ok ady rozgrzewaj ce ± pod wp ywem tych ok adów wyst puje ogrzanie skóry ciep em wytwarzanym przez ustrój. Zabieg trwa od 30 min do 1 godziny. po opuszczeniu ó ka lub ogrzaniu w budce wietlnej. cerat lub foli plastikow . 163 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wodnych Wskazania: y Nerwice y Stany wyczerpania psychicznego y Nerwobólów y Ró ne postacie go ca stawowego i tkanek mi kkich 86 . Ci nienie wody reguluje si kurkiem wodoci gowym tak. Mo na równie w tym celu u y worka z lodem lub rurkowego przyrz du ch odz cego. W podobny sposób dokonuje si p ukania jelita grubego. np. miernie wilgotnym kocem zawija si go nast pnie cerat i suchym kocem. Po zako czeniu czynno ci ko czyn okrywa si kocem. drugi za ogrzewa si par wodn w specjalnym kuble lub autoklawie. Ok ady ch odz ce ± nisk temp.Zabiegi ca kowite wykonuje si zwykle co dugi dzie . w celu zwi kszenia dzia ania cieplnego. Ci nienie wody reguluje si przez odpowiednio wysokie u o enie naczynia. Zmywania ± polega na zmywaniu cia a g bk lub r cznikiem zmoczonym w zimnej wodzie (15-20 stopni C). Polewania wykonuje si przy u yciu w a gumowego o rednicy ok. a nast pnie dobrze wy tego. Chorego uk ada si na le ance i przykrywa ciep ym kocem. W analogiczny sposób post puje si z pozosta ymi ko czynami i tu owiem. Po up ywie oko o godziny wyst puj poty. Brzuch i klatk piersiow nale y naciera w kierunku poprzecznym do d ugiej osi cia a. Po owini ciu chorego gor cym. zako czon odpowiedni kank . Wody wynosi 37-40 stopni C. w trakcie którego dwukrotnie zmienia si ogrzany koc. Zabieg trwa od 20 min do 2 godzin. a nast pnie wytarciu suchym r cznikiem. Nacierania cz ciowe ± wykonuje si u chorego poddanego uprzednio ogrzaniu. Sk ada si ono z naczynia na wod . Do p ukania u ywa si czystej wody z dodatkiem rodków farmakologicznych lub wody mineralnej. Cia o chorego okrywa si du ym prze cierad em. ogó em wykonuje si 10-20 zabiegów. Ok ad okrywa si szczelnie ciep ym kocem lub flanel . zmoczonym w zimnej wodzie.

natomiast anoda przeciwelektrod . je li zastosujemy tak e ma lub p ynne preparaty (np. Aniony czyli anionowe substancje czynne wprowadza si do skóry za pomoc katody. w których rozpuszczone s substancje czynne zdolne do jonizacji . W kosmetyce wykorzystuje si g ownie pr d galwaniczny (pr d sta y ) oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. Dzia anie koj ce uzyskuje si poprzez po czenie z anod . Kationy czyli kationowe substancje czynne. Elektroda czynna zmienia swe po o enie a bierna pozostaje na miejscu : przesuwa si elektrod czynn po skórze.Przed zabiegiem skór nale y dok adnie oczy ci . Katoda jest wtedy przeciwelektrod . elektrolizy i galwanokaustyki. Jony wewn trz organizmu zaczynaj si przemieszcza pod wp ywem pr du : kationy przesuwaj si w kierunku katody . W ampu kach znajduj si bardzo cz sto zarówno anionowe jak i kationowe substancje czynne. mo na mówi o zabiegach takich jak jonoforeza. leki) w postaci cz stek o adunku elektrycznym (jonów). Podra niony zostaje te uk ad nerwowy i pobudzone mi nie. Nazwa leku Biegun Dzia anie Wskazania Uwagi 87 . dra ni ce. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du sta ego stosowane w kosmetyce : 1.elektrody przymocowuje si opask elektryczna (u o enie elektrod w czasie zabiegu nie ulega zmianie ) lub metod labiln . jonoforezy. Galwanizacje mo na wykona metod stabiln . który w czasie swego przep ywu nie zmienia kierunku ani nat enia. W takim wypadku katoda jest elektrod czynn . Na opakowaniach ampu ek umieszczone s informacje dotycz ce adunków elektrycznych i czasu trwania jonoforezy.Galwanizacja ± polega na przy o eniu elektrod do wilgotnej skóry. Pr d sta y przep ywaj cy przez p yny nazywany jest pr dem galwanicznym. Elektrolecznictwem lub elektroterapi nazywa si dzia lecznictwa fizykalnego. aniony w kierunku anody. poniewa przy przesuwaniu poprzecznym znacznie wzmaga si opór tkanek. przez które przep ywa pr d jest przekrwienie. Najcz ciej stosowane s roztwory wodne np. pobudzaj ce z katod .y y Przewlek e schorzenia dróg oddechowych Zaburzenia ukrwienia obwodowego Przeciwwskazania: y Niewydolno kr enia y Choroba nadci nieniowa y Choroba wie cowa y Stany padaczkowe y Stany wyniszczenia y Zapalenie nerwów i nerwobóle w ostrym stadium y Zaawansowana nerwica serca y Zaburzenia czucia y Stany zapalne skóry 164. Powstaje ono w nast pstwie tworzenia si cia histaminopodobnych o dzia aniu rozszerzaj cym naczynia. Zabiegi z elektroktrolecznictwa stosowane w kosmetyce. preparaty w ampu kach. Wynikiem tej w drówki jonów w cz ciach cia a. Wybór anody lub katody jako elektrody czynnej zale y od wskaza . 2. nast pnie rozprowadzi na skór preparat omijaj c okolice oczu i ust. elektroforeza czy dezinkrustacja . Celem tego zabiegu jest poprawa napi cia mi ni. obecnie coraz mniej stosowan ze wzgl du na zmian nat enia pr du w czasie przesuwania elektrody. w którym wykorzystuje si do celów leczniczych pr d sta y oraz pr dy impulsowe ma ej i redniej cz stotliwo ci. ampu kach) zawieraj ce czynne substancje . PR D STA Y Pr d galwaniczny jest pr dem sta ym. Galwanizacja to najstarsza metoda zastosowania pr du sta ego w kosmetyce. Przy u yciu pr du sta ego wykonuje si zabiegi galwanizacji. Zabiegi najcz ciej stosowane przy u yciu tego ostatniego to darsonwalizacja i elektrokoagulacja. Po jonoforezie preparaty w ampu kach nale y pozostawi na skórze. która jest elektroda czynn . Chusteczk papierow mo na ewentualnie usun nadmiar preparatu.Jonoforeza ± ma na celu wprowadzenie w skór substancji czynnych(np. wprowadzane s za pomoc anody. nie odrywaj c jej od powierzchni. W takiej sytuacji co trzy minuty zmienia si bieguny elektrod. Poza wymienionymi stosuje si równie pr dy wielkiej cz stotliwo ci. Kierunek przesuwania elektrody powinien by zgodny z pod u nym przebiegiem mi ni.

Ten zabieg pr dem sta ym nazywany jest dezinkrustacj lub g bokim oczyszczaniem. Na skórze poddawanej zabiegowi rozprowadza si cienk warstw ma ci. Ma to prowadzi do bardziej intensywnego wnikania substancji czynnych do skóry. rozmi kczaj ce. zrosty Jod mo e wywo a objawy zwi zane z kumulowaniem si go w organizmie. tr dzik ró owaty. zosta wyp ukane. uczulenia Nerwobóle. W odró nieniu od jonoforezy.Elektroforeza Celem elektroforezy jest wprowadzenie do wierzchnich warstw naskórka substancji sk adowych ma ci. odczulaj co. bliznowce. resorbcyjne Wywiera dzia anie zmi kczaj ce na tkank czn Nerwice naczyniowe. bakteriobójcze Nerwice naczyniowe ojotok. powoduje nadczynno tarczycy. PR D MA EJ CZ STOTLIWO CI Do pr dów ma ej cz stotliwo ci zalicza si pr dy z o one z impulsów elektrycznych o ró nych kszta tach i cz stotliwo ciach. 4.Termoforeza Jonoforez mo na uzupe ni aparatami. Zabieg przeprowadza si tak e za pomoc pr du sta ego. Tak e przed tym zabiegiem skóra powinna zosta oczyszczona. nast pnie nak ada na ni wilgotn bibu . Zabieg ten to termoforeza. Zadaniem jonów jest zmniejszenie swoisto ci osadów aby mog y . dzia a przeciwzapalnie. dzia a przeciwzapalnie Przeciwzapalne. dzi ki czemu lepiej ukrwiona. uszczelnia naczynia krwiono ne. Aparaty do termoforezy s jednak dro sze ni urz dzenia do jonoforezy.Dezinkrustacja Inne rodzaje substancji czynnych u atwiaj usuni cie stwardnia ego obumar ych usek skóry z górnych warstw naskórka. 5. Elektrody nale y przesuwa po powierzchni. zaleca si jej wcze niejsze rozgrzanie np. tr dzik pospolity Tabela przedstawia leki stosowane do zabiegu jonoforezy 3. wzmaga dzia anie cia odporno ciowych organizmu. Kwas askorbinowy (witamina c) Katoda(-) Soda oczyszczona Anoda(+) Uelastycznia naczynia krwiono ne. który wprowadza jony do zrogowacia ych warstw naskórka oraz do gruczo ów ojowych i potowych. zgrubienia cznotkankowe. na której umieszcza si jeszcze jedn wilgotn warstw gazy. za pomoc promieniowania podczerwonego. odmro enia Blizny. Do pr dów impulsowych zalicza si : -Pr dy o impulsach prostok tnych (pr d galwaniczny przerywany ) -pr d eksponcjalny (o impulsach trójk tnych i trapezoidalnych ) -pr d sta y sinusoidalny zwany równie pr dem sta ym faluj cym -pr d faradyczny i neofaradyczny Zabiegi z wykorzystaniem : 88 . których elektrody s dodatkowo podgrzewane.Chlorek wapnia wprowadzenia Anoda(+) Jodek potasu Katoda (-) lecznicze Przyspiesz regeneracje tkanki nerwowej. Je li podczas zabiegu ma by lepiej ukrwiona. skóra jest dodatkowo ogrzana.

nie odrywaj c jej od powierzchni skóry. Metoda dwu biegunowa polega na u yciu dwóch elektrod czynnych.Elektroda bierna wi ksza . 3. Im ni sza jest cz stotliwo pr du zmiennego. Aparat do pr du interferencyjnego wytwarza pr d o dwóch obwodach elektrycznych. który wytwarza czynne elektrobiologiczne impulsy. Pr d p yn cy przez elektrody przy o one do skóry powoduje. Poprzednio do stymulacji mi ni u ywano pr du faradycznego i pr du galwanicznego przerywanego.galwanofaradyzacja ±Przy tym zabiegu w cza si pr d galwaniczny o nat eniu w granicach 1do 4 mA ( w zale no ci od indywidualnej wra liwo ci) oraz s aby pr d faradyczny. Stosuje si j równie do elektrostymulacji mi ni odnerwionych (uszkodzenie nerwu obwodowego twarzy. dzia a pr d zmienny o cz stotliwo ci 1-100 Hz. Odpowiada to zakresowi niskich cz stotliwo ci. Dzi ki odpowiedniemu rozmieszczeniu elektrod zasi g dzia ania pr du interferencyjnego mo na dok adnie okre li . PR D REDNIEJ CZ STOTLIWO CI Pr dy redniej cz stotliwo ci to pr dy o cz stotliwo ci oko o 4000Hz. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE z wykorzystaniem pr du o ma ej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce : 1. Elektroda czynna powinna by u o ona w punkcie motorycznym mi nia. drugi zmienne mi dzy 4001 a 4010 Hz. u o ona jest w miejscu odpowiednim do danego zabiegu Po w czeniu pr du regulatora zwi ksza si jego moc a do uzyskania skurczu mi nia. Skurcz mi nia mo na uzyska . Wewn trz organizmu. Elektrody umieszcza si na ciele cz owieka tak. Pr d przep ywa wtedy przez mi sie w kierunku pod u nym. które s od siebie niezale ne. przerywany. Pr d musi by dostarczony do organizmu w oddzielnych obwodach elektrycznych.faradyzacja. Dzi ki nowoczesnym aparatom uzyskano pr d o dzia aniu analogicznym do pr du faradycznego ale o ci le okre lonych parametrach. pr d natomiast galwanofaryczny przy odmro eniach i zwiotczeniu mi ni. Pr d faradyczny i neofaradyczny stosuje si w kosmetyce przy zwiotczeniach mi ni i pow ok skórnych w celach profilaktycznych dla utrzymania prawid owego napi cia mi ni. Stymulowa mo na mi nie pr kowane i g adkie. Pr d interferencyjny jest stosowany w walce z cellulitem. Pr d eksponcjalny jest zdolny do wywo ania skurczu mi ni nawet wówczas gdy wykazuje on odczyn zwyrodnienia i nie odpowiada na bodziec pr du sta ego i faradycznego. po czona z anod . d oni i stóp)polega na u yciu elektrody czynnej ma ej w postaci kulki i elektrody biernej p ytkowej. Elektrod czynn czy si z biegunem ujemnym (katod ). Pr d faradyczny wytwarzany jest w induktorze przez w czenie i wy czenie pr du za pomoc tzw. stóp.jest podobnym zabiegiem do galwanizacji. Interferencja oznacza krzy owanie b d nak adanie pr dów elektrycznych lub drga . Metod t stosuje si we wszystkich przypadkach zaniku mi ni z powodu bezczynno ci. S dwie metody elektrostymulacji: jednobiegunowa i dwubiegunowa. d oni ). aby elektrody jednego obwodu le a y po przek tnej. Obydwa obwody elektryczne maj ró ne cz stotliwo ci. Nosi on nazw pr du neofaradycznego i jest z o on z y impulsów trójk tnych. Elektrod czynn przesuwa si ruchem agodnym. 89 . je li pr dem dra ni si bezpo rednio mi sie lub zako czenie nerwu ruchowego w mi niu z tzw. W miejscu skrzy owania przez nak adanie si tych zmiennych strumieni pr dów powstaje wewn trz tkanek pr d interferencyjny ma ej cz stotliwo ci. w zale no ci od wra liwo ci. Pr d interferencyjny nie jest wi c dostarczony do organizmu przez urz dzenie. Po wywo aniu kilku skurczów stosuje si przerw 1-4 minutow dla odpoczynku mi nia. Elektrostymulacja . Zabiegi ELEKTOLECZNICZE za pomoc pr dów interferencyjnych( nale y do pr dów redniej cz stotliwo ci) stosowane w kosmetyce : Podczas tego zabiegu do cia a pod czone s dwa obwody elektryczne.Dzia anie to korzystnie wp ywa na naczynia krwiono ne i limfatyczne. w miejscu nak adania si obwodów. Uk ada si je na mi niu w okolicy jego przyczepów.-pr du o impulsach prostok tnych ± szeroko zastosowany w elektrostymulacji mi ni i nerwów oraz w elektrodiagnostyce. 4000 Hz. Nie wolno wykonywa faradyzacji na czole (przep yw pr du przez mózg jest niebezpieczny) lub w obr bie kr gos upa (mo e wyst pi podra nienie pr dem rdzenia) 2. Obecnie aparaty do faradyzacji zast puje si bardziej nowoczesnymi aparatami elektronowymi zwanymi stymulatorami. Do faradyzacji labilnej u ywa si elektrod p ytowych. tym silniej on pobudza. Metoda jednobiegunowa (stosowana do twarzy.polega na wywo aniu skurczu mi nia za pomoc pr du elektrycznego. W kosmetyce metoda leczenia pr dami redniej cz stotliwo ci polega na zastosowaniu jednocze nie dwóch redniej cz stotliwo ci pr dów ró ni cych si mi dzy sob w zakresie od 0 do 150 Hz. Pr d faradyczny wychodzi obecnie z u ycia. lecz powstaje dopiero w wyniku przemiany cz stotliwo ci w organizmie cz owieka. Pr dy te wytwarzane przez dwa generatory znajduj ce si w aparacie. punktu motorycznego. Pr dy elektryczne z obu obwodów nak adaj si w organizmie cz owieka. Do aparatu pod czone s cztery elektrody (po dwie na ka dy obwód elektryczny). przep ywaj przez skór i tkanki pacjenta. Przy faradyzacji stabilnej stosuje si s aby pr d faradyczny pulsuj cy. zgodnie z przebiegiem pod u nych mi ni. a nast pnie znów wywo uje si seri skurczów. mniejsze lub wi ksze skurcze mi ni . jeden strumie pr du mo e mie np. Sk ada si z impulsów dodatnich i ujemnych ró ni cych si mi dzy sob kszta tem i wielko ci . Mo na j wykona metod stabiln i labiln . m oteczka Wagnera.

W kosmetyce wykorzystuje si dzia anie bod cowe na uk ad naczyniowy skóry oraz dzia anie bakteriobójcze dzi ki wydzielaniu si ozonu.tr dzik ró owaty.PR D WIELKIEJ CZ STOTLIWO CI Pr d wielkiej cz stotliwo ci podra nia skór . odmro e .ropne procesy zapalne skóry wypryski i uszkodzenie skóry ostre stany zapalne skóry . wzmacnia przep yw krwi w skórze ( miejscowe przekrwienie ) oraz o ywienia tkanki nerwowej. Pr d wielkiej cz stotliwo ci zosta wprowadzony do lecznictwa przez J.tr dzik ró owaty tr dzik pospolity .stany ropne migda ków - 90 . Wynika to z nieci g o ci drga elektromagnetycznych spowodowanych stosunkowo d ugimi przerwami mi dzy okresami oscylacji. 165. splotów i Korzeniów nerwowych ±nerwice naczyniowe skóry . wype nionymi gazem szlachetnym (neonem).stany gor czkowe ± daleko posuni ta mia d yca ubytki i skaleczenia skóry pora enia spastyczne po ekstrakcji z ba ±stany ropne oko o z bowe . W czasie zabiegu wytwarza si równie dzia aj cy bakteriobójczo ozon. na drodze odruchów.rozszerzone naczynia (teleangiektazje) -odmro enia rozszerzone uj cia gruczo ów ojowych skóry Przeciwwskazania do zabiegu galwanizacji: -uczulenie na pr d galwaniczny -ropne i zapalne stany skóry -wyprysk -tr dzik pospolity -stany gor czkowe. Zabiegi ELEKTROLECZNICZE za pomoc pr du o wielkiej cz stotliwo ci stosowane w kosmetyce: 1darsonwalizacja Aparaty do darsonwalizacji wytwarzaj pr d cz stotliwo ci drga od 300 do 500 kHz. Wytworzone przez stosowanie darsonwalizacji ciep o jest s abe i powoduje bardzo niewielkie ogrzanie tkanek. d¶Arsonwal. ci a -pora enie spastyczne -stosowanie ma ci lub kremów przed zabiegiem Podstawowe wskazania do jonoforezy: rozszerzone naczynia w osowate . zaburze czucia skórnego. Wyst puj równie podra nienie nerwów czuciowych skóry i mi sni. Dzia anie biologiczne darsonwalizacji polega na wytwarzaniu ciep a w tkankach w czasie oddzia ywania energii elektromagnetycznej na ustrój. Podczas zabiegu przesuwa si wolno odpowiedni elektrod po powierzchni skóry. W lecznictwie zabiegi darsonwalizacji ogólnej wywieraj dzia anie uspokajaj ce i maj zastosowanie w stanach wyczerpania nerwowego nerwicy wegetatywnej. Stosowanie pr du d¶Arsonwala nazywa si darsonwalizacj . Wskazania do galwanizacji: nerwobóle ±przewlek e zapalenie nerwów obwodowych. wi du. co wp ywa.Wykorzystuje si go w celu pobudzenia przemiany materii.Wskazania i przeciwwskazania do elektroterapii. niskim nat eniu (od 1 mA) i wysokim napi ciu (do kilkuset tysi cy V ). na narz dy wewn trzne.antyseptyczne . ma te powierzchniowe dzia anie dezynfekuj ce.zwiotczenie skóry ± zwiotczenie mi ni ± blizny uczulenia Przeciwwskazanie do wykonania jonoforezy dotycz g ownie przeciwwskaza do stosowania pr du sta ego: -uczulenie na pr d galwaniczny . Pr dy d¶Arsonwala dzia aj na zako czenia nerwów wegetatywnych uk adu nerwowego co przejawia si zmienion czynno ci naczy skóry w obr bie tkanek poddanych zabiegowi ulegaj one rozszerzeniu. W gabinecie kosmetycznym u ywa si ma ych aparatów z elektrodami szklanymi pró niowymi. Zasadnicz w a ciwo ci pr du wielkiej cz stotliwo ci jest wytwarzanie ciep a w tkankach ustroju na dowolnej g boko ci. Zabiegi miejscowe stosuje si przy leczeniu nerwobólów.

rozrusznik serca) lub innymi implantami .dyskopatie ± choroby zwyrodnieniowe stawów ±RZS i ZZSK ± nerwobóle i zespo y uciskowe ± zapalenie oko ostawowe -zespo y naczyniowe ± stany po urazach narz du ruchu ± zespo y przebiegaj ce z wzmo onym napi ciem mi niowym ± obrz ki.stany spastyczne mi ni ± ropne i zapalne stany skóry Wskazania do elektrostymulacji: niedow ady spowodowane uszkodzeniem nerwu obwodowego Przeciwwskazania do elektrostymulacji: .stany zapalne i ropne skóry ±pora enia spastyczne Wskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -zespo y bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr gos upa .nadpobudliwo nerwowa choroby serca .ci a Wskazania do faradyzacji i galwanofaradyzacji: zwiotczenia mi ni i pow ok skórnych ± utrzymanie prawid owego napi cia mi ni odmro enia Przeciwwskazania do faradyzacji: . na których mia by by wykonywany zabieg jonoforezy .uszkodzenia i rany na skórze ± stany zapalne gor czka . wynaczynienia ródskórne i ródmi niowe Przeciwwskazania do zabiegów z pr dem interferencyjnym: -pacjenci z wszczepionymi urz dzeniami elektronicznymi (np.nadci nienie ± obrz ki .tendencja do krwawie ± zakrzepica ± ci a ± zmiany skórne w miejscu po o enia elektrod ± choroby nowotworowe ± przypadki w których skóra nie mo e by zwil ona Wskazania do darsonwalizacji: ojotok i tr dzik twarzy ± ojotok skóry g owy ± zaburzenia w obwodowym kr eniu krwi ± odmro enia ysienie plackowate Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji ogólnej: ci a .mo liwo wyst pienia uczule na leki stosowane do zabiegu ± jednoczesne leczenie miejscowe obszarów skóry.metalowe implanty Przeciwwskazania do zabiegu darsonwalizacji twarzy elektrod pró niow : tr dzik ró owaty teleangiektazje stany alergiczne skóry ± stany zapalne i zaka ne skóry 91 .astma .

zasypek . Reakcje charakterystyczne i wykrywanie w roztworze jonów wapniowych. Tlenek glinu ± jest to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach ch onnych wykorzystywany do produkcji wyrobu pudrów.sprawd cie to ze swoimi notatkami :P ) Reakcje dla Ca2+ Ca2+ + Na2CO3 CaCO3| + 2Na Ca2+ + CO3 CaCO3 | Ca2+ + 2NaOH Ca(OH)2 | + 2 Na+ Ca2+ + 2OH Ca(OH)2 | Ca2+ + H2SO4 CaSO4| + 2H + Ca2+ + SO4 CaSO4 | Reakcje dla Zn2+ Zn+ + NaOH Zn(OH)2 | + Na Zn+ + 2OH . oboj tny chemicznie. Stosowany jest do wyrobu kremów. Tlenek tytanu ± tzw. amonowych. przeciwtr dzikowe. Jest to zwi zek nierozpuszczalny w wodzie .tzw.ZnS | Reakcje dla NH4 + NH4 + OH NH3 (ulatnia si gaz) x H2O Reakcje dla ClNaCl + AgNO3 AgCl | + NaNO 3 Ag + Cl . past. siarczanowych i w glanowych. maseczek. osuszaj ce. chlorkiem glinu zw a uj cia gruczo ów potowych i dlatego stosowany jest w preparatach przeciwpotowych i dezodorantach.Zn(OH)2| Zn+ + Na2S ZnS | +Na Zn+ + S2. cynkowych.Cl2 / 5 Cl2 (gaz) + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 92 . pudrów.AgCl | (bia y osad) 10NaCl + 8KMnO4 + 8H2SO4 Mn + 5e Mn 2Cl -1e . Wraz z innymi solami glinu np. a tak e jako filtr odbijaj cy promienie UV w preparatach kosmetycznych. Ma on w a ciwo ci kryj ce. (przed nauk . Bardzo cz sto wykorzystywany jest jako filtr przeciws oneczny w kosmetykach do opalania. tytanu i glinu ± w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetyce Tlenek cynku (ZnO). biel cynkowa to bia y nierozpuszczalny w wodzie proszek o w a ciwo ciach biel cych i kryj cych jest on stosowany do produkcji pudrów i kremów . ci gaj ce. Ma tak e w a ciwo ci goj ce. biel tytanowa jest najbielszym i najtrwalszym bia ym pigmentem.Chemia kosmetyczna 166. pomadek w celu nadania matowego lub mlecznego wygl du. 167. chlorkowych.Tlenek cynku.

niebieski osad Bia y osad Bia y osad Wydziela si amoniak Na2 S Osad koloru herbaty Czarny osad Bia y osad ? kation Cu2+ Pb2+ Zn2+ NH4 + AgNO3 Bia y osad Serowaty.PbSO4 | + 2NO3Pb 2+ + SO42. (sk ada si z w glowodorów o liczbie atomów w gla >20). Maja 93 .PbCO3 | HCl + Co 32. zasad. tlenu z powietrza). w dotyku t usta.+ Pb 2+ PbCl2 (bia y osad) Reakcje dla SO42Pb(NO3)2 + SO42. S odporne na dzia anie zwi zków chemicznych (kwasów.NaCl + Pb(NO 3)2 PbCl2 + 2 NaNO3 2Cl.PbSO4 | (bia y osad) Reakcje dla CO3AgNO3 + CO32.AgCO3 | + 2NO3CO32.PbCO3 | + 2NO 3Pb + Co32. drobnokrystaliczna substancja sta a. Parafina: Bia awa.H2O + CO2 (gaz) +2Cl2 HCl + Co 32H2O + CO 2 (gaz) +Cl- Wykrywanie: barwa Niebieski Bez barwny Bez barwny Bez barwny HCl Brak Bia y osad Brak brak NaOH Galaretowaty.+ Ag AgCO3 | Pb(NO3)2 + Co32. lekko ó ty Osad szaro-bia ozielony Pb(NO3)2 Bia e zm tnienie ó ty osad w postaci zawiesiny Bia y osad HCl Brak Brak Wydziela si gaz anion ClICO32- 168.

mówimy o kw. trikarboksylowych. Myd a to sole sodowe i potasowe wy szych kw. aminow ±NH2 w aminokwasach. Miejscowe zastosowanie NNKT w znacz cy sposób agodzi objawy tr dziku. Fizykochemiczne zale od wielko ci cz steczek.w a ciwo ci podobne do t uszczów. hydroksylow OH w hydroksykwasach. natomiast je eli pomi dzy atomami w gla pojawia si cho by jedno wi zanie podwójne. W glowodory zawarte w oleju wazelinowym i parafinowym a tak e wazelinie i parafinie s obecne w cemencie mi dzykomórkowym i spoiwie usek w osa. ok adach i maskach parafinowych. b ony) subst. Jako fizjologiczny sk adnik w osów powszechnie jest on równie stosowany w od ywkach. Z tego te powodu cz sto okre lane s one mianem czynnika reguluj cego jej gospodark wodno-lipidow . rodkach do uk adania.weglowy ). karboksylowym po czone s tylko wi zaniami pojedynczymi. nienasyconych. Ponadto kw. topnienia 60 stopni C. karboksylowe mog zawiera inne gr.: -kw. (notatka z ksi zki Ächemia pi kna´) Kwasy karboksylowe zawieraj w cz steczce jedna. Z woda i emulgatorem tworzy emulsj . atwo penetruje do g bszych warstw skóry. mono di-. . Mówimy odpowiednio o kw. W zale no ci od typu substancji otrzymujemy filmy hydrofobowe lub hydrofilowe. np. Reaguj z zasadami tworz c sole. Zastosowanie: Np. W po czeniu z gliceryn tworz t uszcze. rednie (szkielet 8 ± 12 . pantotenowyZwi zek ten jest aktywny biologicznie. W kosmetyce stosowana w szminkach. gdzie ulega przekszta ceniu do kwasu pantotenowego. na skórze. wrzenia >350oC. A i D. dzi ki czemu przeciwdzia aj utracie wody i hamuj procesy starzenia skóry. woskowe. kwasy t uszczowe s nie rozpuszczalne w wodzie. ma o reaktywna chemicznie. tonikach. woskiem. ) . szamponach. wy sze ( szkielet 12 ± 24 ± w glowy) . Po stopieniu miesza si z t uszczami. t uszczowe dzielimy na : ni sze (maj szkielet 4 ± 8 ± w glowy). ) i parafin tward ( temp. dwie lub wi cej grup karboksylowych -COOH zwi zanych z a cuchem alkilowym lub pier cieniem aromatycznym. ale w przeciwie stwie do nich nie je czej . Ich w . Jest to subst. t uszczowych (powsta ych w trakcie hydrolizy zasadowej t uszczów) Sole wapniowe i magnezowe. 169 . alifatyczne (kw. nienasycone wyst puj g ównie w t uszczach ro linnych (NNKT). topnienia 45 ± 50 stopni C. -Nienasycone kwasy t uszczoweKwasy te stosowane miejscowo mog by w czane w struktur b on komórek warstwy korneocytowej. (notatka z wyk adów) Kwasy karboksylowe: Pochodne w glowodorów o ogólnym wzorze R-COOH (-COOH grupa karboksylowa). t uszczowe) s pochodzenia zwierz cego. mówimy o kw. posiada bowiem zdolno pokonywania bariery warstwy rogowej. Rozró niamy: parafin mi kk (temp. itd. Ich obecno w preparacie wp ywa równie korzystnie na przyswajanie rozpuszczalnych w t uszczach witamin: E. lakierach i innych wyrobach przeznaczonych do ich piel gnacji. ponad 24 atomy w gla w szkielecie maj kw. W kosmetyce okluzja oznacza tworzenie cienkiej warstwy ( filmu. kredkach do warg. funkcyjne. Kw. Je eli atomy w gla w kw. Nazwa parafina pochodzi od aci skiej nazwy parum affinis ± ma e powinowactwo. 94 . natomiast kw. S mieszanin sta ych w glowodorów stanowi c funkcje ropy naftowej o temp. nasyconych. Parafiny tworz na skórze hydrofobowy film okluzyjny. olejami. Nasycone wy sze kw. kremach. w zale no ci od sk . benzyn .

micela cylindryczna. olbrot Olbrot a tak e wytwarzany z lanoliny euceryt stanowi b. Jako emolienty. przyleganie i trwa o produktów. lamella(dwuwarstwowa). Wyró niamy: micela sferyczna. Estry s to zwi zki. liposom 95 . mleczek.: CH3COOH + C2 H5OH -----> CH3COOC2H5 + H2O Kwas octowy alkohol etylowy octan etylu (ester) woda Zastosowanie: Estry maj du e zastosowanie w kosmetyce. a nierozpuszczalnej w t uszczach Hydrofobowej. s estrami gliceryny i wy szych kwasów t uszczowych. przyjemny zapach owocowy lub kwiatowy(s sk adnikami kompozycji zapachowych produktów kosmetycznych) Woski SA to estry kwasów t uszczowych i wy szych alkoholi monohydroksylowych.t uszcze). kremów. Micele to cz stki wyst puj ce w trwa ych emulsjach.Surfaktanty. Tworz je zwi zki chemiczne o w asno ciach amfifilowych. octan etylu-zmywacze do paznokci) Wiele estrów ma b. w a ciwo ci i zastosowanie w kosmetykach. Micele s kulistymi tworami zawieraj cymi od kilkudziesi ciu do kilkuset cz steczek. a nierozpuszczalnej w wodzie Zastosowanie: Emulgatory Solubilizatory Detergenty rodki pianotwórcze rodki zwil aj ce 172.: lanolina. polegaj cej na dzia aniu kwasem na alkohol np. które otrzymuje si w reakcji estryfikacji. smarowno .170. SPC zbudowane s z 2 grup: Hydrofilowej. dobrymi rozpuszczalnikami(np. kredek. b yszczków. czyli rozpuszczalnej w wodzie. jako substancje podwy szaj ce po ysk.budowa. Estry s równie b. Surfaktanty inaczej rodki powierzchniowo czynne(SPC) s to substancje zmniejszaj ce napi cie powierzchniowe na granicy niemieszaj cych si faz: hydrofilowej (lubi cej wod ) i hydrofobowej( nie lubi cej wody. przy czym jeden ich koniec ma w asno ci polarne(rozpuszcza si w wodzie) a drugi apolarne(nie rozpuszcza si w wodzie). micela odwrócona. czyli rozpuszczalnej w t uszczach. T uszcze ponadto maj dzia anie piel gnacyjne. Cz steczki amfifilowe posiadaj zwykle wyd u ony kszta t. T uszcze ro linne i zwierz ce. Budowa i rodzaje miceli. S to naturalne wydzieliny ro lin lub zwierz t. stosowane do produkcji emulsji kosmetycznych(jako emulgatory).rodki zmi kczaj ce i wyg adzaj ce skór . Estry i woski.budowa i zastosowanie w kosmetyce. dobre pod o a kremów 171.liposomy i ich rola w kosmetyce. S dobrymi emulgatorami np. Zastosowanie: Do wyrobu szminek.

z kolei wzór na st enie procentowe ma posta Ä 96 . e liczba moli stanowi stosunek masy substancji do jej masy molowej to otrzymujemy . Mo emy przeliczy st enie roztworu ± cz c oba wzory. a otoczonych podwójn warstw lipidow o grubo ci ok. p cherzyki fosfolipidowe -kuliste struktury powstaj ce samoistnie z fosfolipidów. 173. Za ó my. Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do b on biologicznych.obj to Je eli uwzgl dnimy.Liposomy. Liposomy wyst puj w organizmach ywych. np. e znamy st enie procentowe danego roztworu. 5 nm. Znalaz y zastosowanie jako no niki substancji aktywnych zawartych w kosmetykach do g bszych warstw skóry. a chcemy obliczy jego st enie molowe.01-1 m) wype nionych wod (lub wodnym roztworem). Maj posta p cherzyków (o wielko ci 0. Wzór na st enie molowe jest nast puj cy: Cm ± st enie molowe n ± liczba moli V . we krwi oraz s produkowane przemys owo.na st enie procentowe i molowe. Sk adniki aktywne rozpuszczalne w wodzie transportowane s we wn trzu liposomy(w j drze) a rozpuszczalne w t uszczach mi dzy podwójnymi warstwami liposomy.

równie w laboratorium. czyli prowadzi do zwi kszenia ró nicy st e obu roztworów. odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wy szym st eniu substancji rozpuszczonej do roztworu o st eniu ni szym. Woda wyprodukowana na zasadzie odwróconej osmozy jest odpowiednia dla wykorzystania w dziedzinach przemys u gdzie wymaga si u ywania absolutnie czystej wody. Odwrócona osmoza ± wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez b on pó przepuszczaln rozdzielaj c dwa roztwory o ró nym st eniu. 97 . 174. Odwrócona osmoza jest podstaw jednej z metod odsalania wody morskiej. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ciekach. a tak e po dodaniu do roztworu niewielkich ilo ci mocnego kwasu lub mocnej zasady. mo emy sporz dzi roztwór o okre lonym st eniu procentowym i molowym. Znaj c sposób ilo ciowego opisania sk adu roztworu. papierniczego i galwanicznego. Do obliczenia tych ilo ci wykorzystujemy przekszta cone wzory na st enie procentowe i molowe. Woda osmotyczna doskonale nadaje si do piel gnacji delikatnej skóry niemowl t. mycia twarzy i z bów Przy u yciu osmozy odwróconej uzyskuje si wysokiej jako ci wod demineralizowan z du ymi mo liwo ciami zastosowania. W tym celu trzeba widzie jakich u y ilo ci substancji rozpuszczalnej i rozpuszczalnika. 175. Roztwory buforowe nie zmieniaj praktycznie odczynu (pH) podczas rozcie czania lub po dodaniu pewnych ilo ci mocnej zasady lub mocnego kwasu. G ówn zalet tej metody jest stosunkowo ma e zu ycie energii. g sto ci (d) o Przygotowywanie roztworów o okre lonych st eniach. W przeciwie stwie do osmozy spontanicznej. Stosuje si te j do oczyszczania i zat ania cieków przemys owych. zapewniaj c ci le okre lon kwasowo rodowiska . Cech charakterystyczn roztworów buforowych jest brak zauwa alnych zmian odczynu roztworu podczas rozcie czania roztworu. szczególnie pochodz cych z przemys u spo ywczego.Otrzymany wynik podstawiamy w miejsce ms do wzoru na st enie molowe Ä Do przeliczania st enie procentowego na molowe i odwrotnie niezb dna jest znajomo podanym st eniu. Roztwory buforowe odgrywaj wa n rol w procesach biochemicznych organiz mów ro linnych i zwierz cych. Charakteryzuj si one okre lonym st eniem jonów wodorowych i s u do otrzymywania okre lonego odczynu roztworów. zmieniaj c si w bardzo w skim zakresie. gdy proces zachodzi bez przemiany fazowej. Roztwory buforowe to najcz ciej mieszanina sk adaj ca si z roztworu s abego kwasu i jego soli z mocn zasad lub roztworu s abej zasady i jej soli z mocnym kwasem.

a zarazem zaspokaja najg bsze t sknoty za tym. jednak ostatecznie zrywa on z epistemologicznie rozumianym poj ciem estetyki i k adzie podwaliny pod now ga filozofii . gdzie opisano estetyk jako nauk zajmuj c si tzw. pojawiaj si w ka dym z jej elementów. Estetyka jest najm odsz dziedzin filozofii. w polskiej literaturze najprecyzyjniej opisa a to Maria Go aszewska. czyli traktowa j jako ga epistemologii(dzia filozofii zajmuj cy si relacjami mi dzy poznawaniem. przez redniowiecze. spostrzeganie. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisa relacje pomi dzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej. artystów i twórców doktryn artystycznych przy okazji omawiania innych zagadnie . Go aszewska: wiadomo pi kna Warto ci w sytuacji estetycznej nie s pojmowane jako byty same w sobie ani idee. Od czasów Kanta estetyka funkcjonuje jako "regularna" dziedzina filozoficzna. W schemacie sytuacji estetycznej warto estetyczna pe ni rol narz dzia: Äto w a nie warto estetyczna wi e wymienione trzy podstawowe elementy [twórca. e nie daj si w pe ni poj ani okre li w oderwaniu od innych elementów sytuacji estetycznej. a po XVIII wiek. Pi kno jest poj ciem wzgl dnym. Uderza go wtedy wspania o i harmonia. Rozró nienie mi dzy estetyk explicite i implicite z pewno ci nie jest wystarczaj co jasne. Warto ci estetyczne istniej w obr bie sytuacji estetycznej. 98 . przekonanie. W XVIII wieku za sprawa Aleksandra Gottlieba Baumgartena pojawi o si poj cie estetyki explicite. w swojej ksi ce Pt. sytuacj estetyczn . proces twórczy. które dostrzega w wiecie (istniej one niezale nie). chocia samo poj cie estetyki jako dziedziny wiedzy w owych epokach nie istnia o. proces percepcji sztuki oraz warto ci estetyczne. Estetyka jako nauka o pi knie. odbiorca] w jednolit ca o . Warto ci estetyczne-geneza i rodzaje warto ci estetycznych ÄWe my pod uwag powszechnie znan sytuacj . W ramy sytuacji estetycznej wchodz artysta (twórca). Estetyk tak samo rozumia Immanuel Kant. dzie o realizuje warto ci. Estetyka powsta a jako jedna z dyscyplin filozofii i w tym sensie jest okre lana jako nauka o pi knie. Pod poj ciem estetyki implicite natomiast rozumie si b d wszelkie pogl dy na temat pi kna i sztuki. ró norodno i jednolito ± co . które pojawia y si u filozofów.estetyk jako wiedz o pi knie i sztuce. s d. poznaniem a rzeczywisto ci . ani byty ogólne. ale jako istniej ce na jej gruncie i przejawiaj ce si w stworzonych dzie ach sztuki. Epistemologia rozwa a poj cia takie jak: prawda. b d koncepcje powstaj ce poza paradygmatem estetyki jako ga zi filozofii wiadomej swoich metod i celów poznawczych. wiedza czy uzasadnienie).Estetyka 176. kojarzy si z kategori estetyczn i etyczn . Problemem jest zakres jaki ma obejmowa . Baumgartem wyznaczy jej zadanie opisywania procesów poznawczych. co przerasta jego oczekiwania. Wszystkie elementy sytuacji s od warto ci uzale nione. gdy cz owiek zachwyca si przedmiotami sztuki czy natury. a odbiorca odczytuje warto ci w do wiadczeniu estetycznym. St d te np. Autor kreuje w dziele te warto ci. dzie o sztuki. odbiorca. Mówi si wtedy zazwyczaj o pi knie´. co doskona e. powoduj c ich wzajemn do siebie przynale no do tego stopnia. ÄZarys estetyki´. kszta tuj sytuacj jako ca o i przejawiaj si dzi ki d eniom cz owieka do przezwyci enia opozycji tkwi cych w rzeczywisto ci. dzie o sztuki. warto ci niezwykle subiektywn . M. ani te w oderwaniu od zagadnienia warto ci". W adys aw Tatarkiewicz móg pisa histori estetyki od staro ytno ci. 177.

M. Sk adniki sytuacji estetycznej. a tak e rodzaj zwi zku z nadrz dnym wyznacznikiem sytuacji. e pozostaj wzgl dem siebie w cis ej wspó zale no ci. twórca. posiadaj odmienny sposób istnienia. uwa a . Pitagorejczycy wysnuli równie teori . estetyce psychofizycznej ± ca a filozoficzna teoria sztuki Sokratesa tak samo. a tak e moralne. jak sformu owali ówcze ni filozofowie: estetyce matematycznej da a wyraz teoria pitagorejska. zjednoczenie. prze wiadczenie. twórca. proporcji i skali istot ywych. wiat cz owieka i warto ci estetyczne. jedno sk adników). Po drugie estetyk t cechowa o uprzywilejowanie form organicznych. e 99 . za z muzyk mo na j psu . maj ca zadanie naukowe. w swoim dialogu pt. Pewne rysy tej estetyki pozosta y trwale w sztuce i teorii greckiej. W Grecji muzyka by a traktowana jako sztuka wyj tkowa. o które zabiega a. ÄUczta´ napisa : ÄJe eli dla czego warto y cz owiekowi. a dzie o sztuki posiada i ma mo liwo udost pnienia warto ci odbiorcy. Pitagorejczycy nie pos ugiwali si terminem pi kno. w trakcie trwania procesu twórczego doprowadza do powstania dzie a sztuki zawieraj cego warto . e najwi ksze pi kno wyst puje w formach. e istnieje obiektywne pi kno. znajduj cych si w spokoju i równowadze. zarazem duchowego i fizycznego. Na temat estetyki najwcze niej wypowiedzieli si doryccy filozofowie ze szko y pitagorejskiej. e pi kno obiektywne polega na liczbie i mierze. Pi kno. czyli warto ci estetyczn . bo ujawnia prawa rz dz ce wiatem. S dzono. twórca i dzie o sztuki. to dla ogl dania pi kna´ (pojmowanego jako najwy sze z warto ci). Dobr muzyk mo na dusz ulepsza . ceni c prostot wy ej od bogactwa. Klasyczne i wspó czesne uj cie estetyki Podstaw klasycznego pi kna by a estetyka form kanonicznych oparta na przekonaniu. Inne natomiast ko czy y si wraz z er klasyczn . Platon. obiektywnie doskona e proporcje. Go aszewska przedstawia schemat sytuacji estetycznej jako ogólny model teoretyczny w estetyce. a w szczególno ci ludzkich. Estetyce tej. ywi a przekonanie. Po trzecie estetyka sztuki klasycznej by a realistyczna. Platon pi kno rozumia obiektywnie. inna od wszystkich. które stanowi wyznacznik sytuacji estetycznej. która mówi e muzyka jest pot g dzia aj c na dusz . jedyna ekspresyjna. A tak e by a estetyk prostoty. zawartej w sztuce klasycznej. 178. odbiorca. lecz terminem Äharmonia´ (zestrój. Drugie uj cie klasycznego pi kna któremu warto si przyjrze znalaz o swoje odbicie w pogl dach Platona. zgodno . jak Arystotelesa. Po pi te ± by a to estetyka pi kna psychofizycznego. dzie o sztuki. pomimo tego. jedyna lecznicza. odpowiada estetyka. a tylko na dalekim planie estetyczne. kolejno s rozpatrywane jej elementy. e sztuka pi kno swe czerpie z natury. pi kna formy i zarazem tre ci. le a a przede wszystkim w jedno ci i harmonii duszy i cia a. tzn. nie mo e te i nie potrzebuje pi kna natury przeciwstawia innego pi kna artystycznego. Jej podstawowymi czynnikami s : odbiorca. najwy ej stawiaj ca pi kno form zatrzymanych w ruchu. Po czwarte by a to estetyka statyczna. Sztuka klasyczna utrzymywa a harmoni obu elementów: matematycznego i organicznego. Poprzez stosunek do warto ci estetycznych. Odbiorca dostrzega i wspó tworzy warto estetyczn .

Mo na powiedzie e zarówno grecka filozofia. literatów. Na charakter greckiej rze by wp yn w sposób decyduj cy sport. Obowi zywa a zasada kalos. Nie jest to tylko kwestia ró nicy pokole pomi dzy oceniaj cymi. kiedy to powstanie sztuka nie s u ca bogom. Wi kszo rze b greckich powsta a w zwi zku z potrzebami religijnymi. Drog przez niego wskazywan poszli 100 . p. jest naprawd pi kne niekiedy ma tylko pozory pi kna. co w pe ni zaspokoi jego potrzeby estetyczne. feministyczna.e. St d estetyka jest dzisiaj raczej filozofi sztuki. jak i literatura oraz sztuka. to za co dobre. (180) Cia o jako rze ba. Jednym z najwcze niejszych a zarazem najwybitniejszym dzie wiadcz cych o poszukiwaniach w tym kierunku by Dyskobol Myrona. co pi kne musia o by tak e dobre.n. Wspó czesny cz owiek jest wprost zalewany mas ró nych rodzajów literatury. Arty ci greccy pos ugiwali si zarówno br zem jak i rozmaitymi rodzajami kamieni.n. ekologiczna czy neuroestetyka. jak np. a nie przelotne uczucie przyjemno ci. Kategorii pi kna u ywa si dzisiaj cz ciej w j zyku potocznym ni na gruncie estetyki. Nigdy nie rozdzielano tych dwóch warto ci. b d cy inspiracj i natchnieniem wielu poetów. poczynaj c od IV w. e bardzo atwo zakwestionowa ka d z nich. wedle.e. fenomenologiczna. Zwi zek z kultem mia istotne znaczenie dla charakteru i tematyki dzie a do po owy IV w. Ale czy sztuk mo na zdefiniowa atwiej ni pi kno? Cz owiek wspó czesny odbiera pi kno w sposób bardzo subiektywny.khagatos. czy malarskich. dobra i pi kna. Estetyka XX wieku W ramach estetyki nie pojawi si aden nowy pr d filozoficzny. zw aszcza marmurem. a nie subiektywn na nie reakcj ludzi.e. Ta mnogo estetyk doprowadza do tego. której postacie m skie zarówno bogów jak i ludzi przedstawiano nago. Grecka rze ba przesz a wielk ewolucj w VI w p. Cia o w formach kultury masowej: a) cia o w sztuce staro ytnej Grecji. Na przestrzeni XX wieku pojawia y si : estetyka pragmatyczna.n. kult pi knego cia a z pi knem umys u. Na szczególn uwag zas uguj koncepcje estetyki neopragmatycznej i anestetyki. a nie nauk o pi knie.e. rze biarze jednak szybko osi gn li umiej tno swobodnego i dok adnego przedstawiania ludzkich postaci. p askorze b zdobi cych wi tynie. rze biarzy oraz architektów epok nowo ytnych. nie wszystko co nam si podoba. Ma za to miejsce sytuacja odwrotna. w asno ci rzeczy pi knych. e jest w asno ci obiektywn . \"Obna anie\" natomiast pos gów kobiecych nast pi o pó niej. wszelkie mo liwe nurty filozoficzne odciskaj swoje pi tno na estetyce. By to efekt g bokich zmian w kulturze. estetyka transkulturowa.pi kno nie ogranicza si do rzeczy zmys owych. odmiennej w sposobie wyrazu . jego sprawdzianem jest wrodzony zmys pi kna. by o pi kne. filozofia dialogu czy personalizm w etyce. jest wstr tne i niewarte uwagi na drugiego. opieraj c si na za o eniach innej . Wspó cze ni arty ci podchodz do pi kna z dystansem i ironi . marksistowska. tworz c kanon klasycznego pi kna. nie maj ce indywidualnych rysów twarzy. warto ciowe. to co jest pi kne dla jednego . sztywno krocz ce lub siedz ce. Od po owy V w. stylów muzycznych. Pierwsze dzie a by y sztywne i nieporadne. ma wi c mo liwo swobodnego wyboru tego. To. lecz problem indywidualnej oceny. Pod jego wp ywem ukszta towa a si konwencja. p. której w Polsce g ównym przedstawicielem i popularyzatorem jest Krystyna Wilkoszewska. Do rze biarzy nale a o wykonanie pos gów kultowych bóstw. Grecy uto samiali jednak kultur fizyczn . fascynowa rze biarzy problem przedstawiania cz owieka w ruchu. n. l 179. nagrobków. ale zwrócona ku cz owiekowi. przyzwyczajaj cy Hellenów do ogl dania nagich cia . Figury by y statyczne. nie ograniczano si jedynie do kultu cia a. da y podwaliny pod wspó czesn estetyk . Rozwija si tzw.

W sztuce rzymskiej wyst powa o g ównie malarstwo cienne. Cia o w malarstwie: Nie zachowa y si prawie adne zabytki malarstwa greckiego. w którym do sztuki zakradaj si emocje. a nawet podejmowania politycznych decyzji. tzw. jednobarwnych powierzchni. Rzymianie z wy szych sfer ca ymi dniami przebywali w termach. Termy. jakie nie zyska a w innych cywilizacjach. wk adano zmar ym do grobu. które tworzyli. Wiadomo. rodzajowe oraz martwe natury. Znano recept na krem odm adzaj cy z o ony z jaj. W du ej mierze zosta o ono ukszta towane przez malarstwo greckie. ale i ca e grupy postaci w ruchu i to w ruchu gwa townym.. doskonale wypalane. historyczne. w miar up ywu czasu rós stopie szczegó owo ci i poprawno ci przedstawie . opatrywali je niekiedy swoimi podpisami. Nieszcz snemu dzia aniu czasu.e. spokojne i harmonijnym u miechu. dost pnych dla wszystkich. by y centrami higieny. Tematyka obejmowa a sceny mitologiczne. Rozkwit kosmetyki przypada w Rzymie na okres upadku obyczajów. ale nie do ko ca je rozumieli. dla bogaczy i biednych o okre lonych godzinach. i inne b) Estetyczne gusty staro ytnych Rzymian (cialo). (181) Dbanie o cia o: Rzymianie przej li zasady kosmetyki od Greków. postaci s ju nie tylko stateczne. Oczywi cie te pi kne naczynia by y przedmiotem zbytku. rado . Pocz tkowo obrazy budowano z p askich. nienawi . 101 . który ci le okre la godziny k pieli chorych. Pojawiaj si sceny bardziej gwa towne. Razem z gwa townym ruchem na twarzach pos gów pojawi y si te uczucia: ekstaza. Malowano nawet ca e sceny. W zasadzie termy by y dost pne dla wszystkich. cienkich ciankach.nast pnie arty ci. u ywano ich w czasie uczt i chwalono si nimi przed go mi. Ten czas rozwoju rze by to tak e moment. cho najcz ciej istnia podzia . ból. grochu i miodu. K piel stanowi a okazj do spotka towarzyskich. Bardzo d ugo postacie by y nacechowane godno ci . do 500 r n. obrazuj ce cierpienie. Innym efektem ewolucji rze by greckiej by a stopniowa indywidualizacja twarzy. którymi wyk adali ciany domów najbogatsi. po czyli je ci le z higien cia a. W okresie hellenistycznym powsta a moda na imitowanie kolorowych p yt marmurowych. powag . Thermae albo balnea by y to a nie z o one na kompleks obiektów ulokowanych na rozleg ym terenie. Rzemie lnicy wiadomi byli warto ci dzie . ludzkich postaci. spokojem.n. który pozbawi y nas tylu arcydzie opar y si szcz liwie malowane naczynia wype niaj ce dzi galerie sztuki staro ytnej ca ego wiata. Ceramika malowana zajmowa a w twórczo ci artystycznej Greków takie miejsce. Garncarze potrafili nie tylko powo a do ycia przeró ne naczynia o doskona ych kszta tach. W Staro ytnym Rzymie (od 500 r p. ale ozdabiali je pokrywaj c barwn i skomplikowan dekoracj . rado uczucia. które d y o do iluzyjnego oddania natury. e malowid ami ciennymi ozdabiano gmachy publiczne.e. W okresie klasycznym malarstwo zacz o odtwarza naturalny kolor postaci.) wysoko rozwin a si kultura k pieli. Znane by o równie malarstwo sztalugowe. Tworzono je z motywów geometrycznych stylizowanych rysunków ro lin i zwierz t. a nie rzymskie. którzy nie tylko tworzyli pojedyncze pos gi. Porady kosmetyczne mo emy spotka w najwybitniejszych dzie ach literackich tego okresu. zarówno ludzi wolnych jak i niewolników. Arty ci przeczuwali prawa perspektywy. najcz ciej ilustruj ce popularne mity. Z tych czasów pochodzi równie sauna rzymska.

Tunik z d ugimi r kawami zacz to u ywa w III w. wci pi kna i m oda. poniewa szczególnie dba y o fryzury.z pretensjonalno ci . Tunik nosi o si w domu. Moda w tej dziedzinie zmienia a si . które nosi a Messalina. bez r kawów albo z r kawami krótkimi. W Rzymie kobiety lubi y si stroi wed ug okre lonej mody. sporz dza a z czystej lanoliny (t uszcz otrzymywany z owczej we ny ± stosowany w kosmetykach po dzie dzisiejszy) ma ci i kremy. Nosi a ods oni te ramiona i szyj . ci gani ja paskiem i wyrzucano j nad pasek). dlatego zajmowali si t czynno ci specjalni niewolnicy ± garderobiani. w kolorze bia ym.e. Op ata za korzystanie z term by a bardzo niska. Od II w. Na czo o nak ada a ozdobne plastry. Stosowa a wonne k piele. Dziewcz ta chodzi y bez nakrycia g owy. Tkaniny z których szyto ubrania by y ró ne. Za strój Äw z ym tonie´ dla m czyzny uwa ano tak e tunik bardzo d ug .e. W osy farbowa a na jasno (sokiem z pigwy). Tog tworzy pas we nianego materia u o szeroko ci ok. Kobiety w Rzymie nie nosi y nakry g owy. i farbowania. ale szybko zacz y wychodzi z mody i pojawi y si tkaniny lniane-bardzo delikatne. z koszuli i w a ciwej szaty ±stoli. 102 . czyli swego rodzaju koszula z o ona z dwóch we nianych kawa ków. produktu otrzymywanego przy wyrobie serów. matrona. który by importow any z Fryzury i bizuteria: Kobiety w Rzymie nie zna y adnych rodzajów kapeluszy ani chustek. Rzymianka po wi ca a wiele czasu piel gnowaniu urody. a wymuskane koki . o koku.kobiet i m czyzn. dostosowywa o si uczesania do typu urody. jak i o owini tych wokó g owy warkoczach noszonych przez Liwie. Ubo sze Rzymianki zamiast mleka u ywa y serwatki. przedzia ek z pedanteri . Na noc stosowa a maseczki z chleba. goli a ca e cia o. równa.by y cenione ze wzgl du na mi kko atwo Chin. które kry y defekty. aby tym samym zjedna sobie lud rzymski ÄZwyk ´ k piel w wodzie zamo ne Rzymianki zast powa y cz sto drog k piel w kozim lub o lim mleku. Odwieczny j zyk fryzur znany by w Rzymie i jest aktualny do dzi . Ubiory Najwa niejszym elementem codziennego stroju Rzymianina by a tunika. Zast piono je skomplikowanymi fryzurami. si gaj c kostek (aby uzyska odpowiedni d ugo tuniki.. n. szeroka suknia ci gana paskiem podobnie jak tunika. najcz ciej bawe niane. W zale no ci od pe nionego urz du tuniki by y ozdabiane i haftowane w ró ny sposób (np. co poprzedni by o uznawane za przejaw zniewie cia o ci. gdy wychodzi o si na ulic . Jednak we wczesnym okresie cesarstwa jeszcze by y stosowane tkaniny we niane. zdobione z otymi fr dzlami (wp yw mody orientalnej). W czasach cesarstwa zapomniano o fryzurach z prostym przedzia kiem po rodku g owy. w teatrze u ywa y parasoli i wachlarzy. si gaj ca do po owy ydek. Wzorem kobiety by a Messalina. Na nie zak ada y szal. a na dzie ozdobne pudry. Okresowo by a znoszona przez cesarza w drodze aski.70 ±3 m i d ugo ci 5-6 m.n. Paznokcie barwi a na czarno. Od dawna intuicyjnie wyczuwano erotyczny podtekst fryzur. tuniki ekwitów mia y dwa przetykane purpurowe pasy na przodzie). W a ciwe u o enie togi wymaga o niebywa ego kunsztu i wprawy. o zaokr glonych ko cach. albo du p acht prostok tnej lub kwadratowej tkaniny z o on wzd u i spi t na ramionach. W czasie podró y. Zamo ne panie przeznacza y wiele czasu i pieni dzy na uk adanie w osów. Warkocze kojarz si z przyzwoito ci . Znano i wykorzystywano równie tkaniny z ró nokolorowego jedwabiu. m dra. dojrza a. jej uzupe nieniem by a toga. Tradycyjny strój kobiety rzymskiej sk ada si ze staniczka lub opaski podtrzymuj cej piersi. któr trzeba by o za o y . kobiety zam ne na ulicy nasuwa y na g ow pall . By a to d uga. Rzymskie patrycjuszki nosi y tuniki z kosztownego jedwabiu. pojawi y si tkaniny bawe niane sprowadzane z Indii .2.

biust. takich jak henna. Najpierw wybiela y twarz. Kobiety zak ada y eleganckie sanda y robione ze skóry. Najcz ciej noszono pier cienie. ESTETYKA 185. przytrzymywano je wst kami. Z biegiem czasu szewcy nabrali wprawy w szyciu ozdobnych sanda ów. rze by i grafiki. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego s : -p ynne. podobnego do koturnu kobiecego jakie nosi y kobiety greckie. u ywa y ró nych rodków. Dostojna femina stolata nie mog a u ywa na ulicy innego obuwia. a w szczególno ci rzemios a artystycznego. aby uzyska jasny lub rudy odcie w osów. -asymetria. W tym celu godzinami przebywa y na s o cu. Rzymianie posypywali w osy tak e sproszkowanym z otem. z ocone. Barw obuwia dostosowywano do stroju lub je kontrastowano z kolorami ubiorów. aby wydawa y si ja niejsze. poniewa modna by a wówczas jasna. Wargi i policzki malowano na czerwono. W domu mog a nosi sanda y z barwnej skórki.fryzjerki ornatrix. -ornamentacja zwierz co-ro linna. Formy cia a w sztuce na prze omie wieków XIX i XX. Istot secesji by o d enie do stylowej jedno ci sztuki dzi ki czeniu dzia a w ró nych jej dziedzinach. W osy zaplatano i zakr cano w misterne loki za pomoc rozgrzanych szczypiec. Wi c Rzymianki stara y si rozja ni swoje ciemne w osy. kosztowne agrafy. Przechowywa y je w ma ych buteleczkach i naczy kach. architektury wn trz. z otymi siateczkami. Kobiety u ywa y ró nych substancji do makija u. kosztownymi opaskami. Wyroby ze z ota czono z per ami lub szlachetnymi kamieniami. szpilki z ko ci s oniowej do w osów. ramiona. Secesja jest to styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesi ciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku. Sanda y kobiece mia y cz sto wysok podeszw . jak pe nego. uk adano tak e wysoko. Byty ozdabiane drogimi kamieniami. W ówczesnych czasach idea em pi kna by y jasne w osy Germanów. -swobodne uk ady kompozycyjne. upinano szpilami z ko ci lub ko ci s oniowej. S abszym echem przechodzi secesja w malarstwie. prawie bia a cera.U o enie tych ogromnych fryzur wymaga o pomocy i najcz ciej czesa y niewolnice. W staro ytnym Rzymie by o kilka rodzajów obuwia. ró owo osadem z czerwonego wina lub barwnikiem ro linnym fukus Rzymianki przyozdabia y cia o w kosztowne stroje i bi uteri . opaski wysadzane szlachetnymi kamieniami do w osów. faliste linie. albo zdobione z oconymi blaszkami. Szyto je z delikatnej skórki lub tkanin. zaliczany w ramy modernizmu. W u ywaniu obuwia kobiecego obowi zywa y pewne zwyczaje. pudruj c sproszkowan kred . bransolety. obr cze na nogach. rumianem i ó tko jaj. -inspiracje sztuk japo sk . -p aszczyznowo i linearyzm -subtelna pastelowa kolorystyka (dominowa a biel) 103 . sznurami pere . naszyjniki. kolczyki. Nast pnie malowano oczy popio em lub antymonem.

patos. które nadaje przedmiotowi okre lon warto estetyczn . Nagie kobiety pojawia y si na fasadach budowli. ironi . 187. 104 . Wspó cze nie tocz si spory wokó materialnych tre ci pi kna oraz zwi zanych z nim zagadnie . Jedn z ulubionych postaci by a biblijna Salome. oplata y ramionami i w osami wylewy wazonów. harmonia barw. jako wspó czesna kategoria estetyczna. jakby pe ne mi osnej t sknoty. co jest przyjemne dla oczu i uszu (wg sofistów). Lubiono przedstawia kobiety fatalne . W osy s d ugie . W estetyce antycznej kategoriami estetycznymi by y pi kno. wspó czesna estetyka wyró nia brzydot . ÄReklama Job´ A. Styl secesji wykreowa nowy idea urody kobiecej . grotesk . by y kwintesencj dekoracyjnego stylu secesyjnego. Przybieraj c cz sto postawy omdlewaj ce. wznios o . Z tego wzgl du w dzisiejszej estetyce zamiast o pi knie mówi si raczej o warto ci estetycznej lub artystycznej. wdzi k. Pi kno cia a jest od dawna w kulturze Zachodu uwa ane za jedn z najwy szych warto ci. Królowa a asymetria . e co si podoba. Kategorie estetyczne w literaturze s podstaw klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej. faluj ce . komizm (charakterystyczne dla dramatu). pi kne jest to. nast pnie wymieniano tragizm. Najwybitniejsi malarze secesyjni to: Gustaw Klimt i Aubrey Beardsley Natomiast plakaty Alfonsa Muchy ukszta towa y charakterystyczny typ postaci kobiecej. Pi kno to tak e wysoka warto moralna wykazywana przez dan osob . te . sposób przedstawienia. Kobieta secesji by a krucha . u yteczno . kszta t mi y dla oka (wg Platona). abstrakcyjnych uk adów dekoracyjnych. budzi zachwyt. ulegaj zmianom w zale no ci od epoki. Obrazy pi kna cia a we wspó czesnych mediach kultury masowej. Mucha ÄDanae´ G. W encyklopedii pi kno jest uj te jako podstawowa warto ciuj ca kategoria estetyczna. które podobnie jak p dy ro linne dawaj sposobno do komponowania krzywolinijnych. d wi ków. wyra a stosunek do niego i wzbudza odpowiedni reakcj u odbiorcy ± prze ycie estetyczne. Pi kno cia a. Jest to zespó cech: proporcja kszta tów. Kategoria estetyczna. pi kno stanowi warto naczeln . puszyste . przywodzi y erotyczne skojarzenia. Klimt 186. ale nigdy nie by o okre leniem jednoznacznym. które mia y destrukcyjny wp yw na m czyzn . W estetyce rozumianej jako nauka o pi knie. które pojmowano jako celowo .W wiecie secesji spotyka si postacie ludzkie (niemal wy cznie kobiety). sylwetki smuk e i strzeliste. który sprawia. smuk a i wiotka w talii. Pogo za pi knem trwa od wieków. wy ania y si z popielniczek. najlepiej rude lub czarne.

105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful