You are on page 1of 6

Stefan Kosiewski: Nowy korwin, czy przejaw Solidarnoœci Narodowej Polaków? ...z mùodymi naprzód iœã.

pe js ki
  

o



Damian Tarnacki KNP to nowa partia JKM



Stefan Kosiewski nowy pseudonim?

SO

Trochê hiperbolizuje ale to mniej wiêcej tak wygl¹da. Konserwatyœci zarzucaj¹ nam zbyt du¿¹ postêpowoœã.

W

Przemek Sêdzicki Musi byã nowa nazwa skoro struktura sympatyków ulegùa du¿ej zmianie. Jest mnóstwo mùodych ludzi, którzy dziêki internetowi s¹ mocno nowoczeœni. Poprzednie partie Pana Mikke byùy mocno konserwatywne. Ta obecna w sferze gospodarki jest ju¿ prawie anarcho-kapitalistyczna ;-D

Stefan Kosiewski Korwin-Mike dziaùaù w PRL-u w ró¿nych rzeczach, ale ¿adna nie byùa anarcho-kapitalistyczna, jego ojciec zreszt¹ te¿ dziaùaù w ró¿nych rzeczach, ale sk¹d mùodzi maj¹ o tym wiedzieã?

Piotr Giera Jak ma Pan jakieœ êródùo, to chêtnie poczytam. Wiadomo, ¿e nie wiemy, bo niby sk¹d. Co nie zmienia faktu, co mamy teraz oraz to, ¿e partie okr¹gùego stoùu zawiodùy. Trzeba daã szansê nowym ludziom z ideami i planami na przyszùoœã, a nie na "tu i teraz". Pozdrawiam
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

A

M


ag a

Damian Tarnacki  *Kongres Nowej Prawicy to nowa partia Janusza Korwina Mikke

zy

n

Eu ro
Buy RoboPDF



Eu ro

Stefan Kosiewski wikipediê pisz¹ anonimowe ¿ydy; a mo¿e brat ojca, a wywody geneologiczne, pomogaj¹ce ustaliã to¿samoœã ¿ydokomunistów w Polsce

M

W

A





Stefan Kosiewski zwykle nudz¹ siê mùodzi ludzie i daj¹ nabieraã starym wyjadaczom na plewy, wiêc nie nie myœl¹ o tym, ¿e Korwin-Mikke jest kryptosyjonist¹, uczestnikiem rozróby marcowej w 1968 r., historycznie przypisanym do ¿ydokomunistycznego koryta w przybudówce PZPR, tzw. Stronnictwie Demokratycznym Piotr Giera Widaã, musiaù siê pokùóciã z "elit¹" bo go odsunêli i robi¹ wszystko by ju¿ nigdy nie wróciù. Nie obchodzi mnie co robiù w 68' wa¿ne ¿e ma program, który przywróci normalnoœã do tego kraju i uchroni go przed kryzysem. Starym wyjadaczom daj¹ siê nabieraã caùe spoùeczeñstwo. I mam tu na myœli wùaœnie elitê, ludzi okr¹gùego stoùu. Korwin chce daã ludziom wolnoœã, wnioskuje to po programie partii, a Tusk, Kaczyñski i reszta? Chc¹ ludzi kontrolowaã i zabieraã ciê¿ko zarobione pieni¹dze. Mylê siê?+


SO



Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag a



Przemek Sêdzicki A mo¿e ktoœ tutaj siê za bardzo nudzi?

Przemek Sêdzicki Pan Korwin Mikke jest œrodkiem do nauczenia wielu ludzi podstaw ekonomii. Nie jest celem.

zy

n

Maciej Zaborowski To nie jest jego ojciec, z wikipedii: "Syn Ryszarda i Marii KorwinMikke". http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korwin-Mikke Co to w ogóle za dziwne wywody...

pe js ki


Stefan Kosiewski Piotr Giera do wyszukiwarki proszê wrzuciã sùowa Jerzy Mikke,Wizerunki ludzi myœl¹cych, Polska dzisiaj, a potem zapytaã wspóùczeœnie dziaùaj¹cego polityka o najdùu¿szej karierze w PRL-u (JKM), czy to jedna osoba i czy to jest jego ojciec oraz jak on pogodziù pisanie gloryfikacyjnych artykuùów o ¿ydach z dziaùalnoœci¹ rzekomo patriotyczn¹?

Buy RoboPDF

Zdefiniuj "kryptosyjonista", bo co do SD to mnie maùo obchodzi, te¿ bym siê podczepiù gdzieœ dla "niepoznaki".



Stefan Kosiewski @Piotr Giera Adam Michnik, Bogdan Borusewicz i Janusz KorwinMikke byli w 1968 r. aktywnymi dziaùaczami syjonistycznymi w Polsce, a dzisiaj s¹ kryptosyjonistami tak samo jak Donald Tusk, który 24 lutego 2011 zarz¹dziù w Jerozolimie wspólne posiedzenie rz¹dów syjonistów Polski i Izraela. Mossad i ABW czuwaj¹ nad tym, ¿eby wyniki tego posiedzenia pozostaùy utajnione przed Narodem Polskim. Po 1968 odsunêùo siê wielu ¿ydów i wyjechaùo do Izraela, jako kolejna alija. O wyjeêdzie ¿ydów ze Zwi¹zku Sowieckiego mówiùem w RWE i pisaùem 7 grudnia 1990 w Tygodniku Solidarnoœã, wrzuã do wyszukiwarki: alija tygodnik solidarnosc kosiewski

SO

W

A

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

M





Stefan Kosiewski @Przemek Sêdzicki dowodem jest to, ¿e ¿yda Mikke nazywasz Panem, a do Polaka zwracasz siê na ty, bo jesteœ mùody, masz dzisiaj urodziny, wiêc przyjmij ¿yczenia, baw siê i nie troszcz siê o swoj¹ œwiadomoœã polityczn¹, ani o to, ¿e nie potrafisz odró¿niaã wilka w owczej skórze od prawdziwego wilka, bo oba s¹ jednakie i dla Twojej "niepoznaki" robi¹ w polityce

ag a


Przemek Sêdzicki Gdyby Przemek Sêdzicki miaù umiejêtnoœã rozró¿niania narodowoœci,... no ale nie ma! Dobra, nie bêdê siê denerwowaù. Dowodów na poparcie powy¿szych tez nie widzê

zy



Stefan Kosiewski  @Przemek Sêdzicki daù dowody nazywaj¹c ¿yda Panem, a do Polaka zwracaj¹c siê per ty

n

Eu ro


Stefan Kosiewski  @Przemek Sêdzicki co to za niepoznaka, jak i tak ¿yda poznaã po j¹kaniu siê i machaniu rêkami a poza tem, czy Polak mo¿e nauczyã siê coœ od syjonisty jawnego w 1968 r. a kryptosyjonisty w 2011, który oszukuje Polaka? Udawania Polaka? Ukrywania swojej prawdziwej to¿samoœci? Ukrywania swoich celów dziaùania w tzw. PO-PRL-u?

Przemek Sêdzicki Daj dowody.

pe js ki

Buy RoboPDF

Home

Edition

SO

Dlaczego o Misesie mówisz, ¿e to "podobno ¿yd"? Czy Marx i Lenin te¿ s¹ dla Ciebie tylko "podobno ¿ydami"? Kryptosyjoniœci rz¹dz¹ Polsk¹ w sposób taki, ¿e zarz¹dzaj¹ posiedzenia rz¹du RP w Jerozolimie. Na œwiecie kryptosyjoniœci zasilaj¹ banki miliardowymi dotacjami z pieniêdzy podatnika, a Ty jeszcze wierzysz w mity o wolnej gospodarce i lubisz prawo rzymskie w bezprawnym PoPRL-u, zaskanujê dla Ciebie sùownik prawa rzymskiego, ¿ebyœ nie mógù w nim znaleêã nic wspólnego z rzeczywistoœci¹, w której ¿yjesz, chyba ¿e wiesz, kto pisaù w ,,Przewrocie”: najwa¿niejsze w ocenie kapitalizmu i marksizmu jest nie to w czym Marks (niemiecki Ýyd) z Leninem (rosyjskim Ýydem) po jednej stronie oraz Ricardo (holenderski Ýyd) i Ludwig von Mises (austriacki Ýyd) siê ró¿nili, ale to w czym siê zgadzali, a mianowicie w traktowaniu czùowieka jako maszynê lub zwierzê, które musi dbaã tylko o siebie, co skutkuje zawsze rozsadzeniem od œrodka solidarnoœci narodowej...

Przemek Sêdzicki @Stefan Kosiewski Ja wiem, ¿e wolnej gospodarki nie ma. Ale je¿eli ktoœ twierdzi, ¿e chce uczyniã gospodarkê bardziej woln¹ to bêdê go wspieraù. Kiedyœ miaùem nadziejê, ¿e PO potrafi zrobiã kilka reform w stronê liberalizmu, ale okazaùo siê, ¿e jest to nic nie warta banda oszustów. Mo¿e Mikke lubi ¿ydów. Mo¿e ma znajomych ¿ydowskiego pochodzenia z którymi pija wino...co mi do tego? No tylko rzecz w tym, ¿e nie spotkaùem jeszcze wypowiedzi Mikke w której wychwalaùby Ýydów lub ¿ydów (podobno jest ró¿nica).
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

W

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

A

M

Stefan Kosiewski @Przemek Sêdzicki dlaczego nazwanie syjonisty syjonist¹ kojarzysz z niechêci¹ do ¿ydów, a nazywania kota kotem nie kojarzysz?

ag a

zy

n

Eu ro



Przemek Sêdzicki @Stefan Kosiewski 1. Nie rozumiem sk¹d niechêã do ¿ydów. 2. Dla mnie wa¿na jest gospodarka. 3. Lubiê prawo rzymskie. 4. Chce, ¿eby przestêpców czekaùa sprawiedliwa kara. (szczerze mówi¹ byùbym ostrzejszy od Mikke, gdy¿ jestem ateist¹ i mógùbym œcinaã wszystkich zboczeñców, pedofilów i zdrajców stanu...) 5. Mikke mówiù na tematy, które mnie interesuj¹. Teraz siê powtarza, wiêc szykujê siê do czytania Misesa (naukowiec ¿ydowskiego pochodzenia - podobno)

pe js ki

Stefan Kosiewski @Przemek Sêdzicki byùem w Twoim mieœcie Kutnie 11 lat temu, bo chciaùem coœ dla Ciebie oraz innych Polaków zrobiã; KrzysztofWacùaw Dêbski byù wtedy prezydentem Kutna, podziêkowanie dla mnie od tego Prezydenta Kutna znajdziesz, jak wrzucisz do wyszukiwarki: kosiewski kutno Polnisches Kulturzentrum

Buy RoboPDF

SO

Mo¿emy zgodziã siê w kwestii tego, ¿e Mikke wielu ludziom wskazaù, jako idealny sposób organizacji gospodarki liberalizm i kapitalizm. To wydaje mi siê du¿o wa¿niejsze ni¿ syjonizm bêd¹cych u steru wùadzy. Co miaùby zrobiã polityk, który chciaùby udowodniã, ¿e nie jest syjonist¹? Wypowiedzieã wojnê Izraelowi? To by byù ¿art raczej.

W

A

Solidarnoœci Narodowej w Polsce nie ma, bo najmniejszy przejaw Solidarnoœci Narodowej byù i jest niszczony przez ¿ydokomunê. Jest solidarnoœã ¿ydowska. A skoro lubisz logikê, to odpowiedz proszê na pytanie, czy jest wymiana studencka Izrael-Polska? Bo ja ¿yczê sobie takiej wymiany, bezpoœrednich spotkañ mùodych
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

M



Przemek Sêdzicki  @Stefan Kosiewski Dziêkujê serdecznie za ¿yczenia. Przepraszam za to, ¿e byùem niemiùy (tam powy¿ej jest tego zapis). Urodzin nie obchodzê, z reszt¹ jak ¿adnych œwi¹t.



Stefan Kosiewski  @Przemek Sêdzicki Nie ulegaã syjonistom, komunistom, faszystom - dawaã œwiadectwo Prawdzie. Czùowiek zajmuj¹cy siê polityk¹, uczciwy jak Ty, powinien staraã siê trwaã przy Wartoœciach i nie ulegaã pokusie korzyœci. To jest odp. na Twoje zapytanie póù¿artem.

ag a

Stefan Kosiewski @Przemek Sêdzicki - Drogi Przemku, przyjmij, proszê najlepsze ¿yczenia urodzinowe i pozwól, ¿e odpowiem na Twoj¹ proœbê wyra¿on¹ sùowami Zdefiniuj "kryptosyjonista". Kryptosyjonista to taki syjonista, który planowo nie wypowiada siê na temat syjonistów (lub "nie wychwala Ýydów lub ¿ydów" - jak mówisz o ¿ydu Mikke. Zgadzam siê z Tob¹, ¿e wzyscy zasiadaj¹cy w Sejmie i w Senacie PRL i RP ludzie to Jedna Wielka Banda Oszustów Kryptosyjonistycznych ukrywaj¹cych przed Polakami swoj¹ przynale¿noœã do narodu ¿ydowskiego, bo tak im nakazuje nacjonalistyczny interes ¿ydowski.

zy

n

Eu ro

Nie jestem nacjonalist¹. Nie wiem, kto pisaù w "Przewrocie". Generalnie rzecz ujmuj¹c wszelkie zasùyszane z ekonomii teorie sprawdzam na eksperymentach logicznych. Je¿eli idzie je obaliã w prosty sposób to znak, ¿e s¹ nieprawdziwe. Mikke myli siê w kwestii liczb, lecz ogólny, najwa¿niejszy dla mnie przekaz jest bardzo prosty: "urynkowiã gospodarkê"

pe js ki

Jak¹ solidarnoœã narodow¹ mo¿na zobaczyã w Polsce? Z tego co widzê to ¿adnej. Prêdzej okradnie mnie Polak ni¿ goœã z wymiany studentów mieszkaj¹cy w moim akademiku. Na razie dba o mnie tylko rodzina i czasami pomagaj¹ znajomi, ale robi¹ to dlatego, ¿e ja im kiedyœ pomogùem. Je¿eli ktoœ pisze, ¿e z pracy bierze siê bogactwo to jest to bardzo prosta do udowodnienia myœl.

Buy RoboPDF



Przemek Sêdzicki Wiem, ¿e mój wspóùlokator ma na roku

W

A

SO

Gùosuj na oszustów, ale nie namawiaj Polaków do zùego, bo to grzech, a katolik ma obowi¹zek przestrzegaã bliênich przed popeùnieniem grzechu.

Tomasz Sapletta Witam, przeczytaùem kilka pana postów odnoœnie pana Mikke. Na swojej stronie www pisze pan o Waùêsie, Lepperze, czy bêdzie pan pisaù o Mikke?

Stefan Kosiewski Czeœã Tomku, Waùêsê poznaùem w 1981 r. , Leppera parê lat temu a na: Mikke, Michalkiewiczu, Rydzyku i Kaczyñskim poznaliœmy siê po ich bezczynnoœci w stosunku do Zùego. Mnie zaœ chciaùoby siê, sùowami poety mówi¹c: z mùodymi naprzód iœã. Byle nie na te wybory. sowamagazyn.wordpress.com
Home

M





Stefan Kosiewski  @Jacek Kozùowski Jakim prawem imputujesz mi tak gùupi¹ insynuacjê? Czy nie staã Ciê na to, ¿eby dowiedzieã siê, z kim masz przyjemnoœã?

ag a

Palestyñczyka. Je¿eli mówi w obcym jêzyku to siê pytam, ¿eby mieã pewnoœã sk¹d pochodz¹. Najczêœciej jednak sami siê chwal¹. Ja wiem, ¿e bardziej zaufam Hiszpanom ni¿ Polakom, pod warunkiem, ¿e znam ich porównywalnie dùugo i dobrze. Podejrzewam, ¿e Mikke wie, ale i tak ma prawo gùosiã, ¿e wolny rynek/kapitalizm byùby wydajniejszy...

Jacek Kozùowski  @SK: Zaraz siê dowiemy ¿e caùy KNP to ¿ydowska partiai... Mnie obchodz¹ pogl¹dy / program partii. Jakby Korwin byù murzynem te¿ bym gùosowaù na KNP.

zy

n

Eu ro

Mówisz, ¿e Mikke chce podobno urynkowiã gospodarkê w Polsce, ale czy ten szachista nie wie, ¿e Grecja zostaùa zmuszona do przyjêcia wielomiliardowej "pomocy"? Czy pamiêtaj¹c ruchy wielu partii szachowych nie pamiêta, kto wywoùywaù tzw. kryzysy w gospodarce œwiatowej? Bo przecie¿ nic nie dzieje siê bez przyczyny, jak mówiù m¹dry ¿yd Akiba, który nie ukrywaù swojej to¿samoœci.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

pe js ki

ludzi z obu, bratnich krajów, a nie ¿yczê sobie wycieczek mùodzie¿y organizowanych do Polski przez izraelskie Ministerstwo do walki z antysemityzmem, które maj¹ miejsce w asyœcie uzbrojonych politruków Mossadu. A jeœli nie rozpoznajesz, jak piszesz, narodowoœci kolegów w akademiku, to sk¹d mo¿esz wiedzieã, czy okradnie Ciê banda ¿ydowska, czy Polak, na którego zrzuc¹ winê?

Zobacz w¹tek komentarzy

Buy RoboPDF