Prawo UE 1. Instytucje UE: a) Trybuna Sprawiedliwo ci: y obejmuje:   TS UE,   S d (I Instancji): enumeratywnie wyliczone sprawy (art.

256 TFUE): skarga na bezprawno dzia a instytucji (naruszenie w a ciwo ci, uchybienia proceduralne), naruszenie prawa przez instytucje UE, spory odszkodowawcze z UE, niektóre sprawy pracownicze, sprawy arbitra owe, odwo anie do TS tylko w kwestiach prawnych (de facto tylko kasacje), odwo ania od s dów wyspecjalizowanych, pytania prejudycjalne ale nie: zasady prawa (wtedy przekazuje do TS),   s dy wyspecjalizowane, y sk ad:   1 s dzia z ka dego p.cz.,   rzecznicy generalni: szt. 8 Rada na wniosek TS UE mo e zwi kszy jednog o nie (zwi kszono do 11, Polska ma mie sta ego rzecznika), pe ni funkcje doradcze,   S d co najmniej 1 s dzia z ka dego p.cz., y wybór s dziów (art. 253-254 TFUE):   kwalifikacje wymagane do najwy szych stanowisk s dowych w p.cz.,   lub prawnicy o uznanej kompetencji,   mianowani za wspólnym porozumieniem pa stw,   opinia specjalny komitet (art. 255 TFUE): 7 osobisto ci, byli cz onkowie ETS, s dziowie s dów najwy szych itp. jeden z cz onków wskazany przez PE,   kadencja 6 lat,   brak zakazu reelekcji, y kworum 9 s dziów, y pe ny sk ad 15 s dziów, y j zyk urz dowy Trybuna u francuski, b) równowaga instytucjonalna: y odpowiednik podzia u w adz, y C-138/79 (izoglukoza):   stan faktyczny: zapa na rynku cukru, pilnie wydane rozporz dzenie z pomini ciem PE, któremu ko czy a si sesja i zabrak o czasu na wydanie opinii,   niewa no rozporz dzenia z powodu braku konsultacji z PE, 1

sprawa Czarnobyl 1987:   wygenerowano nieistniej ce prawo PE do z o enia skargi o ochron kompetencji PE. 2. ród a prawa europejskiego: a) prawo pierwotne: y traktaty za o ycielskie i rewizyjne, y traktaty akcesyjne, y ogólne zasady prawa, y europejskie prawo zwyczajowe, b) prawo wtórne (art. 288 i n. TFUE) akty ustawodawcze UE: y przed Lizbon ró ne ród a prawa dla poszczególnych filarów, y rozporz dzenia:   maj zasi g ogólny: wi zarówno pa stwa, jak i jednostki,   s stosowane bezpo rednio na ca ym terytorium UE: ich skuteczno jest niezale na od przyj cia jakichkolwiek aktów prawa krajowego,   wi w ca o ci,   C-93/71 Orsolina Leonesio: rolniczka chce przej na emerytur , aby otrzyma emerytur zgodnie z prawem EWG, musi przekaza ziemi pa stwu, s d odmówi prawa do emerytury, bo nie by o jeszcze aktu implementuj cego, ETS nakaza stosowanie rozporz dzenia,   rozporz dzenie pozostaje cz ci prawa wspólnotowego, a nie staje si cz ci porz dku krajowego,   ma pierwsze stwo przed ustaw ,   s u ujednolicaniu przepisów, y dyrektywy:   wi e ka de pa stwo cz onkowskie, do którego jest adresowana, mo e by kierowana tylko do niektórych pa stw,   wi e co do celu,   pozostawiaj pa stwom swobod wyboru formy i rodków realizacji celu,   wymagaj implementacji,   s u zbli aniu prawa pa stw cz onkowskich,   C-14/83 Sabine von Colson: dwie kobiety postanowi y zatrudni si jako stra niczki w wi zieniu dla m czyzn, dyskryminacja ze wzgl du na p e , RFN uchwali a ustaw , zgodnie z któr je li kto zostanie zdyskryminowany przez wymiar sprawiedliwo ci, otrzyma odszkodowanie w wysoko ci 7,50 marek za utrat zaufania do wymiaru sprawiedliwo ci, wymóg efektywnej implementacji pa stwo ma swobod decydowania, jakie rodki przyjmie, ale maj one by realne, a nie pozorne,   w szczególnych przypadkach mo liwe jest powo ywanie si przed s dem krajowym na niezaimplementowane przepisy dyrektyw,
y

2

decyzje:   wi e w ca o ci,   wi e tylko wskazanych w niej adresatów,   kierowana do pa stwa lub innych jednostek,   sprawa C-9/70 Franz Grad (doktryna l effet utile): sprawa dotyczy eksportu konserw z Austrii do RFN, wydano decyzj adresowan do RFN o tym, e jedynym podatkiem ma by VAT, dotychczasowe podatki maj by zniesione i nie nale y ustanawia nowe, RFN utworzy a specjalny podatek drogowy nak adany na importerów, pomimo j zykowej wyk adni traktatu decyzje mog mie skutek bezpo redni, mo na powo ywa si na nie w s dach krajowych, gdy w przeciwnym razie nast pi oby os abienie skuteczno ci ca ego prawa europejskiego (doktryna l effet utile), y zalecenia i opinie:   formalnie niewi ce,   cz sto zawieraj wyk adni aktów ustawodawczych Unii, c) ustawodawstwo delegowane (art. 290 TFUE): y kompetencja KE, y do wydawania aktów nieustawodawczych o zasi gu ogólnym, y zmieniaj cych lub uzupe niaj cych akty ustawodawcze w sprawach innych ni istotne, y delegacja okre lona w akcie ustawodawczym, y delegacja okre la tre , zakres, cel oraz czas obowi zywania uprawnienia, d) akty wykonawcze (art. 291 TFUE): y p.cz. przyjmuj akty niezb dne do wykonania prawa UE, y je li zachodzi potrzeba akty ustawodawcze mog powierzy t kompetencj KE lub Radzie, e) cechy prawa wtórnego: y brak sztywnego podzia u na akty ustawodawcze i wykonawcze (rozporz dzenie mo e by takie i takie), y brak hierarchii, f) instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa (art. 25 TUE): y ogólne wytyczne, y decyzje dotycz ce:   wspólnych stanowisk,   wspólnych dzia a , y decyzje o charakterze politycznym nie mo na powo ywa si na nie w s dach, g) szczególne procedury przyjmowania aktów w sprawach wspó pracy policyjnej i s dowej, h) umowy mi dzynarodowe: y UE posiada ius contrahendi, 3. Kompetencje UE: a) kompetencje wy czne (art. 3 TUE): y unia celna, y konkurencja w ramach rynku wewn trznego, y polityka pieni na w strafie euro,
y

3

rybo ówstwo, zachowanie biologicznych zasobów mórz i oceanów, wspólna polityka handlowa, zawieranie umów mi dzynarodowych, je li zawarcie takiej umowy przewidziano w akcie ustawodawczym UE lub jest to niezb dne do wykonania wewn trznych kompetencji UE, b) kompetencje dzielone (art. 4 TUE): y dziedziny w szczególno ci   rynek wewn,   polityka spo eczna,   polityka spójno ci,   ochrona konsumentów,   transport,   sieci europejskie,   energia,   przestrze wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci,   rolnictwo i rybo ówstwo,   rodowisko,   wspólne problemy bezpiecze stwa w zakresie zdrowia publicznego,   kompetencje przyznane UE traktatami niezawarte w art. 3 i 6 TUE (vide: tzw. doktryna AETR), y sprawa 22/70 umowa mi dzynar. dotycz ca czasu pracy kierowców (AETR):   trwaj negocjacje dotycz ce zmiany umowy mi dzynar. ONZ,   Komisja wydaje rozporz dzenie w tej samej sprawie,   polityka transportowa nie by a wprost okre lona jako kompetencja EWG,   wyrok ETS (tzw. doktryna AETR): kompetencje mo na domniemywa z traktatów oraz z prawa wtórnego, je li UE podj a dzia ania w jakiej sprawie, pa stwa nie mog zawiera umów mi dzynarodowych sprzecznych z aktami prawa wtórnego UE, y opinia doradcza 1/91 umowa mi dzy EWG a EFTA ws. utworzenia EOG:   traktat rzymski jako karta konstytucyjna EWG,   tworzy si nowy porz dek prawny,   pa stwa zrzekaj si cz ci swoich uprawnie suwerennych,   próba utworzenia Trybuna u EOG, który b dzie dokonywa wyk adni umowy,   wy czna kompetencja ETS do dokonywania wyk adni prawa wspólnotowego,   w.d. pkt 39-42, 59-61, y sprawa Mox Plant (2004):   Irlandia wnios a skarg na GB do Mi dzynar. Trybuna u Prawa Morza,   ETS za da wycofania skargi, gdy wyrok móg wymusi zmian prawa UE. 4. Procedura tworzenia i zmiany prawa pierwotnego: a) zasadniczo tworzenie traktatów zgodnie z regu ami prawa mi dzynarodowego, b) art. 48 TUE: y zwyk a procedura:   propozycja zmiany: rz dy, KE,
y y y

4

  decyzja nie mo e zosta przyj ta przez Rad Europejsk .   mo liwa zawarto : rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji Unii. 7 TUE:   je eli zgodnie z TFUE lub Tytu em V TUE Rada stanowi jednomy lnie Rada Europejska mo e upowa ni Rad do podj cia konkretnej decyzji wi kszo ci kwalifikowan . je li zakres proponowanych zmian nie uzasadnia zwo ywania konwentu. 48 ust. a jedno lub wi cej napotka o trudno ci spraw kieruje si do Rady Europejskiej. c) traktaty akcesyjne (art. przedstawiciele PE i KE.   przyjmuje Rada Europejska.   decyzja nie mo e zwi ksza kompetencji Unii.   wymagana ratyfikacja. szefowie pa stw lub rz dów.   uchwalenie Rada Europejska po konsultacji z PE jednomy lnie.   przedk adane do Rady. 5 . sk ad konwentu: przedstawiciele parlamentów narodowych. KE. y art.   traktat wchodzi w ycie po ratyfikacji przez wszystkie pa stwa. PE.   je li Rada Europejska po konsultacji z PE i KE podejmie zwyk wi kszo ci uchwa opowiadaj c si za zmianami powo uje si konwent.   je eli zgodnie z TFUE lub Tytu em V TUE Rada stanowi w specjalnej procedurze prawodawczej Rada Europejska mo e upowa ni Rad do podj cia konkretnej decyzji w zwyk ej procedurze. y procedura uproszczona (tzw. ale: je li po 2 latach od przyj cia traktat ratyfikowa o 4/5 pa stw.   konwent przyjmuje w drodze konsensusu zalecenie dla Konferencji przedstawicieli rz dów. za zgod PE mo na nie powo a konwentu.   zawarto : zmiany w cz ci III TFUE polityki i dzia ania wewn trzne UE. 49 TUE): y pa stwo ubiegaj ce si o cz onkostwo kieruje wniosek do Rady.   Rada Europejska stanowi jednomy lnie po uzyskaniu zgody PE wyra onej wi kszo ci jego cz onków. PE.   notyfikuje si propozycje parlamentom narodowym. je li w terminie 6 miesi cy przynajmniej jeden parlament narodowy wyrazi sprzeciw. procedura k adki):   inicjatywa: rz d.   Konferencj zwo uje przewodnicz cy Rady w celu uchwalenia za wspólnym porozumieniem zmian w traktatach.

które mog yby zagra a urzeczywistnieniu celów Unii. 294 TFUE: y Komisja przedstawia projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. e PE zaakceptowa projekt w procedurze z art. y Pa stwa Cz onkowskie u atwiaj wype nianie przez Uni jej zada i powstrzymuj si od podejmowania wszelkich rodków. zasada pomocniczo ci oraz zasada proporcjonalno ci (w podobnym rozumieniu jak w prawie konstytucyjnym). y konieczno przywo ania w tek cie aktu ustawodawczego podstawy prawnej z traktatu. Procedury tworzenia prawa wtórnego: a) principle of conferal UE mo e stanowi prawo tylko w granicach przyznanych jej kompetencji (art.   Rada: zatwierdza stanowisko PE przyj cie aktu. nie zatwierdza stanowiska PE uchwala swoje wraz z uzasadnieniem i przekazuje je do PE. y konsultacje mi dzyresortowe .y informuje si PE i parlamenty narodowe. y przes anie projektu do PE.E. ale: doktryna AETR. 5.N. Relacje prawa UE i praw krajowych: a) zasada lojalno ci art. (C-6/64): y y 6 . c) zwyk a procedura prawodawcza art.L. przyj cie przez KE. E. 5 TUE). y Pa stwa Cz onkowskie podejmuj wszelkie rodki ogólne lub szczególne w a ciwe dla zapewnienia wykonania zobowi za wynikaj cych z Traktatów lub aktów instytucji Unii. y Rada stanowi jednomy lnie po uzyskaniu zgody PE i opinii KE. y traktat akcesyjny podlega ratyfikacji przez wszystkie strony. y pierwsze czytanie:   PE uchwala swoje stanowisko i przekazuje je Radzie. 294 nie wynika jeszcze. y bia a ksi ga projekt aktu ustawodawczego. b) procedura tworzenia projektów aktów ustawodawczych w KE: y zielona ksi ga opis planowanej polityki w danej dziedzinie (swego rodzaju za o enia do projektu).   PE: zatwierdza stawisko Rady lub nie wypowiada si akt zostaje uchwalony w brzmieniu ze stanowiska Rady. b) zasada prymatu prawa europejskiego: y Flaminio Costa v. 4 ust. y drugie czytanie:   termin: 3 miesi ce. kompetencje dzielone. ze dany projekt na pewno stanie si obowi zuj cym prawem Rada nie ma obowi zku zaakceptowania aktu PE. 3 TUE.   wybór podstawy ze wzgl du na cel regulacji ( centre of gravity rodek ci ko ci aktu sprawa 45/86). y z faktu. 6.

cz. które nie s bezpo rednio skuteczne. y Factortame Ltd. y Simmenthal (C-106/77):   wprowadzenie przez W ochy op at weterynaryjnych. 7 . y Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr.   jednostki mog wprost powo ywa si na prawo europejskie przed s dami krajowymi. y y podstaw wyroku jest wy cznie przepis prawa europejskiego. w sposób jednolity we wszystkich pa stwach cz onkowskich. których dotycz .   normy prawa wspólnotowego winny wywiera w ca o ci w a ciwe im skutki prawne. powoduj ce ograniczenie skuteczno ci tego prawa. pó niejszego przepisu.   pa stwa nie mog uznawa pierwsze stwa przed porz dkiem europejskim jednostronnego. który zosta w czony do systemu prawnego pa stw cz onkowskich po jego wej ciu w ycie i który ma charakter wi cy dla s dów krajowych. gdyby norma prawa krajowego mog a uniemo liwi s dowi rozpatruj cemu spór podlegaj cy prawu wspólnotowemu zarz dzenie rodków tymczasowych w celu zapewnienia w pe ni skuteczno ci przysz ego orzeczenia s dowego w przedmiocie istnienia dochodzonych uprawnie wynikaj cych z prawa wspólnotowego. (C-213/89):   naruszenie przez ustaw brytyjsk zasady swobody przedsi biorczo ci.   moc wi ca prawa wspólnotowego nie mo e bowiem ró ni si w poszczególnych pa stwach w zale no ci od ich pó niejszego wewn trznego ustawodawstwa. VanGend&Loos:   prawo europejskie jest bezpo rednio skuteczne.und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (C-11/70):   nie mo na nie stosowa prawa europejskiego z powodu naruszania przez nie podstawowych praw i wolno ci zapewnianych w konstytucjach. c) zasada skutku bezpo redniego: y NIE myli z zasad bezpo redniego stosowania!. y istota: na przepisy prawa europejskiego mo na powo ywa si przed s dami i organami administracji.   skuteczno prawa wspólnotowego zosta aby ograniczona tak e wprzypadku.   p.   s jednak tak e przepisy.   sprzeczne z wymogami wynikaj cymi z samej natury prawa wspólnotowego by yby wszelkie przepisy obowi zuj ce w krajowym porz dku prawnym oraz wszelka praktyka legislacyjna. od momentu wej cia w ycie i przez ca y okres obowi zywania. administracyjna lub s dowa.   norm krajowych sprzecznych z prawem europejskim nie stosuje si .   zasada prymatu prawa europejskiego przez konstytucjami krajowymi. swoje suwerenne prawa i stworzy y w ten sposób system prawa maj cy zastosowanie do nich samych oraz do pochodz cych z nich jednostek.  traktat EWG ustanowi w asny porz dek prawny.   prawo UE stanowi bezpo rednie ród o praw i obowi zków wszystkich podmiotów.

 gdyby W ochy implementowa y dyrektyw konsumenck . je eli jest jasny. nie mo na powo a si na nieimplementowan dyrektyw w stosunkach z podmiotami prywatnymi. gdy pa stwo nie mo e korzysta na tym. Signalson i Securitel wnios y powództwa wzajemne.y   przepis traktatu jest bezpo rednio skuteczny. Belgia nie dope ni a obowi zku notyfikowania wymogu homologacji KE wynikaj cego z dyrektywy. która nie zosta a implementowana. ale na pa stwa. nie implementowa o pomimo stosownego obowi zku musia oby skutkowa os abieniem skuteczno ci prawa europejskiego (effet utile).   zakaz dyskryminacji ma zastosowanie nie tylko wobec w adz publicznych. których p. bezpo redni skutek dyrektyw:   Dori (C-91/92): wypowiedzenie umowy korespondencyjnego kursu j zykowego z powodu jego niskiej jako ci. ze innym aktom przymiot ten w adnym wypadku nie przys uguje.   CIA Security v. ale tak e osób fizycznych i prawnych. w tym z nieimplementowanymi dyrektywami. Signalson (C-194/94): systemy zabezpiecze CIA sprzedawane w Belgii posiadaj tylko homologacj brytyjsk . (w pó niejszych wyrokach: precyzyjny i bezwarunkowy). w miar mo liwo ci nale y interpretowa prawo krajowe w zgodzie z prawem europejskim.   zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy ze wzgl du na p e .   Foster v. poniewa nie ma ona zezwolenia na prowadzenie agencji ochrony i sprzedaje niezatwierdzone systemy alarmowe. wnosz c o zakazanie spó ce CIA Security dalszego wykonywania dzia alno ci. je li przepisy dyrektywy s precyzyjne i jasne.cz. e tylko rozporz dzeniom przypisano bezpo redni skuteczno nie wynika jeszcze. a nie belgijsk . y y 8 .   uniemo liwienie powo ywania si przed s dami na dyrektywy. dyrektywy nie nak adaj zobowi za wprost na podmioty prywatne. mo liwe by oby wypowiedzenie takiej umowy. m czyzna w wieku 50 lat. e nie wykona o swoich zobowi za .   stan faktyczny: stewardessa linii Sabena (Belgia) w wieku 45 lat musi odej z zawodu. British Gas: niewdro on dyrektyw mo na zastosowa tak e przeciwko spó ce pa stwowej. Defrenne (C-43/75):   kobieta w wieku 45 lat z mocy samego prawa przestaje by seksowna (AG). mo na powo ywa si na nieimplementowan dyrektyw w stosunkach z podmiotami pa stwowymi. Van Duyn (C-41/74):   z faktu. s d krajowy ma obowi zek zastosowania przepisów dyrektywy.

nullum crimen sine lege. lex retro non agit). która nie zagra a aby osi gni cia wskazanego w dyrektywie rezultatu po terminie transpozycji. 2. d) zasada po redniego skutku prawa europejskiego: y skutek po redni obowi zek proeuropejskiej wyk adni prawa krajowego. jak domagali si zatrudnienia na czas nieokre lony.   s dy s odpowiedzialne za prawid ow implementacj dyrektyw. y Adeneler (C-212/04):   grupa pracowników zatrudnianych wielokrotnie na czas okre lony. najpierw egzekucja zaleg o ci publicznoprawnych.   obowi zek uwzgl dniania decyzji ramowej w procesie wyk adni prawa krajowego. pa stwo ma obowi zek powo a fundusz na tak okoliczno . której stron jest Wspólnota. s.   brak mo liwo ci przes uchania pokrzywdzonych poza s dem w sprawach innych ni seksualne. y von Colson (C-14/83):   stan faktyczny: p. brak pieni dzy na wyp aty dla pracowników. y Francovich i Bonifaci (C-6/90 i C-9/90):   bankructwo dwóch przedsi biorstw. y Pupino (C-105/03):   nauczycielka zn caj ca si nad dzie mi.   zasada lojalno ci obowi zuje tak e s dy krajowe.   po tym. y 9 . y Marleasing (C-106/89):   wyk adnia proeuropejska dotyczy wszystkich aktów prawa krajowego.mo na powo ywa si bezpo rednio na umow mi dzynarodow .   wg dyrektywy. od momentu up ywu terminu transpozycji wyk adnia proeuropejska. która umo liwia a tego rodzaju ochron dzieci.   wydano decyzj ramow (zbli ony do dyrektywy instrument prawny III filaru).   s dy krajowe s zobowi zane do wyk adni prawa krajowego zgodnie z tre ci i celem dyrektywy. wykonawcz i s downicz . dokonanie wyk adni contra legem.   ryzyko naruszenia podzia u w adzy pa stwowej na ustawodawcz .   pocz tek stosowania po redniego dyrektywy wdro onej do prawa krajowego p o terminie oraz niepodlegaj cej skutkowi bezpo redniemu: w zwi zku z zasad lojalno ci od momentu wej cia w ycie dyrektywy s dy zobowi zane s do takiej wyk adni przepisów krajowych.   decyzja ramowa nie zosta a implementowana przez W ochy. zostali zwolnieni. niezale nie od czasu ich wydania.   granice zastosowania wyk adni proeuropejskiej: ogólne zasady prawa (np. w celu osi gni cia rezultatu . y podstaw wyroku jest przepis prawa krajowego zinterpretowany wed ug przepisu prawa europejskiego. brak implementacji we W oszech.

w takim przypadku. 4 ust. mo liw np. ni w przypadku podobnych roszcze o charakterze wewn trznym i nie mog by ustalone w sposób powoduj cy. okre lone w ustawodawstwie poszczególnych krajów.   ustawa o czysto ci piwa nak adaj ca bardzo szczegó owe wymagania.   dochodzenie roszcze na podstawie prawa krajowego. y Brasserie du pêcheur (C-46/93 I C-48/93):   rz d RFN odpowiedzialno pa stwa za szkody jest sytuacj wyj tkow . które mo e by mu przypisane. e uzyskanie odszkodowania b dzie praktycznie niemo liwe lub nadmiernie utrudnione.   w przypadku naruszenia prawa maj cego ród o bezpo rednio wnormie wspólnotowej.   znaczne utrudnienie dochodzenia roszcze za szkody wyrz dzone przez naruszenie przez pa stwo prawa wspólnotowego. jaki organ w adzy publicznej naruszy prawo wspólnotowe.   pa stwo odpowiada za szkody powsta e w wyniku naruszenia zobowi za traktatowych niezale nie od tego.   przes anki: naruszona norma prawna jest dla jednostek ród em uprawnie . jest nieod czn cz ci systemu traktatu. S dowa kontrola prawa europejskiego i jego przestrzegania przed s dami europejskimi: 10 . co uniemo liwia o uznanie za piwo piw zagranicznych (naruszenie swobody przep ywu towarów). istnienie zwi zku przyczynowego mi dzy naruszeniem zobowi zania ci cego na pa stwie. jak Francovich.   przes anki pe nej skuteczno ci niezaimplementowanych norm prawa wspólnotowego: rezultat zamierzony w dyrektywie obejmowa przyznanie jednostkom okre lonych uprawnie . a poniesion przez poszkodowanych szkod . przes anki materialne i formalne w zakresie naprawienia szkody. prawo do odszkodowania jest w a nie nieuniknionym nast pstwem bezpo redniej skuteczno ci przepisów wspólnotowych.   wynika to z zasady lojalno ci (art. ale nie za naruszenie rozporz dzenia lub wyrok s du niezgodny z prawem europejskim. których naruszenie znajduje si u ród a szkody.   w innym wypadku brak skuteczno ci prawa wspólnotowego. mo liwo okre lenia tre ci tych uprawnie na podstawie przepisów dyrektywy. istnieje bezpo redni zwi zek przyczynowy mi dzy naruszeniem ci cego na pa stwie zobowi zania a poniesion przez poszkodowanego szkod . czy traktat wprost to przewiduje. 3 TUE). 7. na któr jednostka mo e powo a si przed s dem krajowym. post powanie pa stwa wyczerpuje znamiona powa nego i oczywistego (pkt 55) naruszenia prawa. nie mog by mniej korzystne.   nie jest istotne.  zasada odpowiedzialno ci pa stwa za szkody wyrz dzone jednostkom poprzez naruszenie prawa wspólnotowego. aby produkt uzna za piwo.   importerzy wywalczyli uchylenie ustawy oraz domagaj si odszkodowania za straty poniesione podczas jej obowi zywania.

które na nim ci na mocy Traktatów.a) cznie 21 ró nych skarg. mo e ona wnie spraw do Trybuna u. Komisji i EBC inne ni zalecenia i opinie. y KE wskazuje w skardze wysoko rycza tu lub okresowej kary pieni nej do zap acenia przez dane Pa stwo Cz onkowskie. c) kontrola legalno ci aktów ustawodawczych (art.   Rada i PE wspólne. wydaje ona uzasadnion opini w tym przedmiocie. y je li KE wycofa skarg post powanie upada. które dotycz jej bezpo rednio i nie wymagaj rodków wykonawczych. y KE wysy a informacj o wszcz ciu post powania i daje termin do ustosunkowania si (na ogó 2 miesi ce). y uzasadniona opinia KE. y je li Komisja uznaje. y Mox Plant (C-459/03) wykonywanie przez pa stwo uprawnie z pmp. y mo na orzec o zastosowaniu rodka tymczasowego (je li gro niepowetowane straty). po uprzednim umo liwieniu temu Pa stwu przedstawienia swych uwag. y prawo europejskie nie przewiduje w zasadzie adnych okoliczno ci egzoneracyjnych (usprawiedliwiaj cych naruszenie prawa europejskiego). 263 TfUE): y podmioty uprawnione do inicjowania kontroli:   legitymacja ogólna (podmioty uprzywilejowane): KE. 260 TFUE je eli pa stwo nie wykonuje wyroku TSUE KE ponownie mo e wnie spraw do Trybuna u.   KE. jak uzna za odpowiedni do okoliczno ci. EBC. y art.   inicjatywa szczególna (podmioty nieuprzywilejowane): osoby fizyczne i prawne na akty których jest adresatem lub które dotycz jej bezpo rednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne. w którym stwierdza si wy cznie naruszenie prawa europejskiego. Komitet Regionów na akty zmierzaj ce do ograniczenia ich prerogatyw. PE.   PE. po umo liwieniu wniesienia uwag przez pa stwo. Rada.   EBC). 258 TfUE. y je li TSUE uzna zarzuty Komisji zapada wyrok.   akty Rady. y pozwany:   Rada. 11 . b) post powanie o naruszenie traktatu przez pa stwo: y sprawa przed TSUE (nie: S d Pierwszej Instancji).. y TSUE uwzgl dnia stan faktyczny przedstawiony w uzasadnionej opinii. y procedura art. y przedmiot kontroli:   akty ustawodawcze. y C-265/95 naruszenie przez Francj swobody przep ywu towarów przez zaniechanie policji podczas napadów na importerów zbó belgijskich. e Pa stwo Cz onkowskie uchybi o jednemu z zobowi za . y je li Pa stwo to nie zastosuje si do opinii w terminie okre lonym przez Komisj .   legitymacja szczególna (podmioty pó uprzywilejowane): Trybuna Obrachunkowy.

  decyzja skutkuje drastycznym wzrostem c a na klementynki.   SPI przyj spraw . tylko wtedy. i decyzja ta dotyczy ich indywidualnie.y y   akty PE i Rady Europejskiej zmierzaj ce do wywo ania skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. skarga Plaumanna jest niedopuszczalna (brak locus standi).   podmioty inne ni adresaci decyzji mog utrzymywa . przedmiot:   wyk adnia traktatów. post powanie akcesoryjne (s u ebne) orzeczenie TSUE nie musi automatycznie prze o y si na wyrok.   Toepfer wnosi skarg o uniewa nienie decyzji. w Polsce SN (s dy apelacyjne nie musz ). w sprawach osób pozbawionych wolno ci TSUE dzia a w jak najkrótszym terminie .   Plaumann nie jest adresatem decyzji. powo uj c si na Kart Praw Podstawowych.10 RFN niezgodnie z prawem odmawia wydania zgody i interweniuje w KE.   poniewa ka dy mo e by importerem klementynek.   zgodno aktów prawa krajowego z prawem europejskim. Abrahamson (C-407/98): 12 .1963.   poprzez ograniczenia czasowe decyzji mo na ustali . gdy ma ona wp yw na ich sytuacj ze wzgl du na szczególne dla nich cechy charakterystyczne lub na sytuacj faktyczn .   s d.   KE wydaje decyzj zwi kszaj c c a i zakazuj c wydawanie pozwole na import kukurydzy w okresie 1-4. która odró nia je od wszelkich innych osób.   o wa no ci i wyk adni aktów przyj tych przez instytucje.10.   nag e powi kszenie wymaganej wielko ci oczek w sieciach (rozporz dzenie). 267 TfUE): y y y y y y cel: ujednolicenie wyk adni prawa europejskiego. d) pytania prejudycjalne (art. organy lub jednostki organizacyjne Unii. aby natychmiast podnie c a na kukurydz . y T-177/01 Jégo Queré:   strona skar ca rybacy. Plaumann (C-25/62):   importer klementynek do RFN. kto jest s dem decyduje TSUE (a nie prawo krajowe). Toepfer (C-106/63 i 107/63):   1.   o tym.10. podmioty uprawnione:   s d.   ETS w odwo aniu stanowczo potwierdzi dotychczasow doktryn i odrzuci skarg . kogo ona indywidualnie dotyczy a.   2. e odpowied TSUE jest niezb dna mo e z o y pytanie. na orzeczenie którego nie przys uguje zaskar enie wg prawa krajowego w razie w tpliwo ci ma obowi zek zada pytanie. je li uzna.1963 firma Toepfer stwierdzi a potencjalny du y interes w imporcie kukurydzy i z o y a wniosek o pozwolenie na import.

e przepis jest jasny.y   6 warunków bycia s dem: stworzony na podstawie przepisów prawa. doktryna aktu wyja nionego (acte éclairé):   je li s d uzna. wyci gn swoje wnioski. pytanie mo e by przyj te). doktryna acte claire:   s dzia samodzielnie dokonuje wyk adni prawa europejskiego i stwierdza.   urz d zaproponowa Dunce pozwanie go do s du administracyjnego. y y y y y y 13 . który.   ETS odrzuci spraw . pozostaj c zwi zany z UW. na bazie innych wyroków ETS. wyposa ony w obowi zkow kompetencj . orzeka w sprawie spornej (a wi c nie: sprawy rejestrowe). wyk ada na wielu innych uczelniach.   urz d stanu cywilnego w Niebuell wys a pytanie prejudycjalne. Niebuell (C-96/04):   próba zastosowania du skich regu j zykowych w nadawaniu imion i nawisk dla obywateli RFN. s d krajowy. organ sta y.   Koebler C-224/01: wyk adowca prawa europejskiego.   ETS przyj skarg .   Cilfit (C-283/81) dopuszczenie tej doktryny. orzeka na podstawie przepisów prawa. a nast pnie.   skarga do s du nie przys uguje.   s d mo e powo a si na taki wyrok Trybuna u. niezawis y. chcia uzyska dodatek sta owy. e sprawa. Koebler (skutecznie) wyst pi przeciwko Austrii o naruszenie prawa europejskiego. Gebelfrise SL:   post powanie w hiszpa skim ministerstwie finansów. np. odchodz c na emerytur z Uniwersytetu Wiede skiego. Foto-Frost (C-314/85):   s d krajowy nie ma prawa samodzielnie stwierdzi niewa no ci aktu prawa europejskiego.   s dy dyscyplinarne (ale je li s d wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.   s dy arbitra owe. Koebler pracowa stale przez 15 lat. wpis na list wykonuj cych zawód. ale mo e wys a pytanie. któr ma rozstrzygn jest bli niaczo podobna do sprawy rozstrzygni tej ju przez ETS. NIE:   s dy mi dzynarodowe. s dy konstytucyjne teoretycznie mog pyta .   s d zada pytanie. dodatek sta owy nale a si za 30 lat pracy na uniwersytecie. ETS przyj spraw (wyrok po 8 latach od pocz tku ca ej sprawy).

y Hauer zarzuca naruszenie konstytucyjnego prawa w asno ci i swobody prowadzenia dzia alno ci oraz wyboru zawodu. y Zuckerfabrik (C-5/71):   rodek tymczasowy mo na zastosowa . y wg rozporz dzenia KE liczba winnic w tym regionie jest wystarczaj ca. Nold (C-4/73): y EWG przekszta ca rynek w gla. na którym chce za o y winnic .   elementy naruszenia prawa w asno ci (przej te z prawa konstytucyjnego): pozbawienie w a ciciela praw tu nie wyst puje. y ETS:   prawo w asno ci wynika ze wspólnych tradycji konstytucyjnych. y b) c) d) e) Stauder skar y si na naruszenie prawa do prywatno ci wynikaj cego z niemieckiej konstytucji. y Nold uwa a. y w Niemczech wymagany kupon imienny. Ochrona praw podstawowych: a) Erich Stauder (C-29/69): y zni ka 50% na mas o dla bezrobotnych. y ETS uznaje. y ró nice mi dzy stwierdzeniem niewa no ci aktu w trybie art. y ETS: mo na powo ywa si na konwencje mi dzynarodowe. y Nold utraci skuteczno pozwolenia na po rednictwo w handlu w glem.   rodek tymczasowy mo na wyst pi np. nawet je li wspólnoty nie s stronami tych konwencji. y nie mo na powo a si na naruszenie praw konstytucyjnych. e prawa fundamentalne wynikaj z ogólnych zasad prawa wspólnotowego. Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70): y IH chce handlowa kukurydz . ze takie ograniczenie w mo liwo ci korzystania z prawa w asno ci jest dopuszczalne. 8. je li grozi natychmiastowa i niepowetowana szkoda. 263 a 267:   263 niewa no ex tunc.   ETS uzna . a rz d RFN ma obowi zek ustanowienia zakazu tworzenia nowych winnic bez uzyskania specjaln ego pozwolenia. 14 . o wstrzymanie egzekucji. Hauer (C-44/79): y Liselotte Hauer jest w a cicielk gruntu w Nadrenii-Palatynacie. 267 raczej ex nunc. e naruszona zosta a niemiecka konstytucja (prawo w asno ci i swoboda dzia alno ci gospodarczej) oraz europejska konwencja praw cz owieka. y prawa podstawowe b d przez ETS rekonstruowane na podstawie wspólnych tradycji konstytucyjnych pa stw cz onkowskich.  ETS udzieli s dom ogólnej kompetencji do odrzucania skarg na niewa no (ale nie: uwzgl dniania ich!). Solange 1 wyrok niemieckiego FTK odrzucenie propozycji czerpania przez ETS ze wspólnych tradycji konstytucyjnych pa stw cz onkowskich . ograniczenie mo liwo ci korzystania z praw wyst puje.

c) unia celna strefa wolnego handlu oraz wspólne stawki celne wobec pa stwa trzecich art.   orzecznictwo ETS udowodni o.   rodowiska konserwatywne i Ko cio y. e chroni prawa podstawowe na poziomie nie ni szym ni FTK.   tak e zakaz dyskryminacji po redniej ustanawiania norm pozornie neutralnych. w której zniesiono c a w ramach stosunków mi dzy pa stwami strefy. ze prawa gwarantowane przez niemieck konstytucj b d przez WE przestrzegane. e) unia walutowa wspólny rynek + wspólna waluta.   nieprzywo ywana przez ETS. y do 2006:   niestosowana przez s dy krajowe. 9. y protesty przeciwko KPP:   Rada Europy. f) 15 . y obecnie w czona do Traktatu z Lizbony. osób.cz.   je li poziom ETS si obni y. y koncepcja wyznaczenie instytucjom Unii granic dzia a prawodawczych. FTK gwarantuje sobie prawo orzec o niekonstytucyjno ci aktów prawa wspólnotowego. ale odno nie do praw obywatelskich:   co do zasady nale y uzna . d) wspólny rynek unia celna + przep yw osób.   trybuna y konstytucyjne. e traktat z Maastricht narusza konstytucj niemieck . ze sam traktat konstytucji nie narusza. nak adaj cych znacz ce koszty ekonomiczne na importerów.   obecnie badanie nie tyle dyskryminacji.orzeczenie z Masstricht (1992): y Manfred Brunner uzna . co utrudniania przep ywu (ETS). g) unia polityczna pa stwo federalne. y podstawa katalogu orzecznictwo ETS. b) strefa wolnego handlu strefa. Integracja ekonomiczna: a) silne wp ywy XIX-wiecznego liberalizmu. f) unia gospodarcza unia walutowa + polityka podatkowa i socjalna.: y do traktatu lizbo skiego niewi ca deklaracja instytucji europejskich (a nie pa stw). g) Karta Praw Podstawowych z 2000 r. ETPCz. 28 TfUE. h) cele UE C-15/91 Gaston Schul UE powinna d y do zniesienie wszelkich ogranicze w handlu mi dzy p. y unia celna dotyczy wy cznie towarów. y FTK uzna . y protokó polsko-brytyjski.. i) JAE (1985) dodanie obecnego art. y zawarcie w Karcie przepisów nieobj tych dotychczas kompetencjami UE. us ug. kapita u i p atno ci. us ug i kapita u. j) zasady wspólnego rynku: y zakaz dyskryminacji towarów. 114 TfUE zbli anie ustawodawstw i znoszenie barier administracyjnych i technicznych w celu utworzenia rynku wewn trznego.

(podatki) oceniane wg art. adne Pa stwo Cz onkowskie nie nak ada na produkty innych Pa stw Cz onkowskich podatków wewn trznych. z których zosta wytworzony. 1031/2008: y towar pochodzi z tego kraju. y op aty dozwolone:   op aty sk adaj ce si na system danin wewn trznych p. y tak e energia elektryczna. e pochodzi z kraju przetworzenia. z którego pochodz surowce naturalne. które nak ada bezpo rednio lub po rednio na podobne produkty krajowe (opodatkowanie dyskryminacyjne). ilo produktów albo warto o co najmniej 50%. nawet je li nie powoduje protekcjonistycznej ochrony rynku. inne funkcje spo eczne). gaz.cz. Swobodny przep yw towarów: a) towar C-7/68: produkt. rolne lub hodowlane. je li zmieni o si jego przeznaczenie. 110 TfUE: adne Pa stwo Cz onkowskie nie nak ada bezpo rednio lub po rednio na produkty innych Pa stw Cz onkowskich podatków wewn trznych jakiegokolwiek rodzaju wy szych od tych. mieci (pó niejsze sprawy). mieci).: y C-24/62 op ata równowa na to op ata pieni na na o ona jednostronnie bezwzgl dnie na nazw nak adana na produkt wy cznie z powodu przekroczenia granicy.   op aty za us ugi wiadczone importerowi: dobrowolne. c) art. cz. y 16 . które po rednio chroni inne produkty (opodatkowanie protekcjonistyczne). y swobody rynku wewn trznego. którego warto mo e by wyra ona w pieni dzach i który mo e by przedmiotem obrotu handlowego. y tak e przedmioty o warto ci negatywnej (np. to uwa a si . 30 TfUE bezwzgl dny zakaz stosowania ce i op at równowa nych w handlu mi dzy p.   doktryna Bosmana (pi karz belgijski).   GB: to nie s towary podobne (inni spo ywaj cy. stanowi ce ekwiwalent wiadczonej us ugi.   op aty za dzia ania w celu realizacji obowi zków wynikaj cych z prawa UE C-46/76. d) towary podobne: y C-170/78 (KE vs GB):   czy na wino mo e zosta na o ona inna stawka podatku ni na piwo.   ETS: s to towary podobne i nie mo na stosowa ró nych stawek.  dopuszczalna jest dyskryminacja odwrotna uprzywilejowanie podmiotów zagranicznych kosztem krajowych. b) regu y pochodzenia rozp. kryteria: podobne w a ciwo ci lub podobne zastosowanie. 10. inne okoliczno ci spo ywania. y je li towar podlega przetworzeniom.

34 i 35 TfUE zakaz wprowadzania ogranicze ilo ciowych i rodków równowa nych mi dzy p. y 17 .: y wyj tek art. historycznej lub archeologicznej.   ETS: niedopuszczalne dmuchane lalki s zgodne z prawem brytyjskim. przeprowadzona zgodnie z procedurami i realizuj ca cele ogólne. e) opodatkowanie protekcjonistyczne: y brak kryterium podobie stwa. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowi rodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ogranicze w handlu mi dzy Pa stwami Cz onkowskimi. y C-7/78 import monet do GB:   argumentacja: ryzyko psucia pieni dza. y C-168/78 KE vs Francja:   whisky i koniak. y C-121/85 Congate (seks lalki):   ograniczenia stosowane w GB ze wzgl du na moralno publiczn . y C-112/00 Schmidberger:   protest ekologów w Austrii przeciwko degradacji rodowiska. ochrony narodowych dóbr kultury o warto ci artystycznej.cz. y towary mimo tego mog ze sob konkurowa .   zgoda krajowego s du na zgromadzenie. y C-112/84:   moc silnika samochodu mo e uzasadnia odmienn stawk podatkow . porz dku publicznego. bierno pa stwa wobec niszczenia importowanych towarów. b d ochrony w asno ci przemys owej i handlowej.C-230/89 KE vs Grecja:   rum i whisky.   Francuzi protestuj .   ETS: dopuszczalne. y ETS: znaczenie ma cel wprowadzenia regulacji. y C-34/79 Henn&Darby (pisma pornograficzne):   ograniczenia stosowane w GB ze wzgl du na moralno publiczn . czy podmiot domagaj cy si zwrotu nie przerzuci op aty na swoich klientów. to ma ona pierwsze stwo przed swobodnym przep ywem osób.   rodek równowa ny np. ochrony zdrowia i ycia ludzi i zwierz t lub ochrony ro lin. y mo na sprawdzi . y C-265/95:   import hiszpa skich truskawek do Francji. bezpiecze stwa publicznego. y ogólne zasady prawa zasada efektywno ci prawa europejskiego. f) zwroty nienale nie pobranych op at C-199/82 San Giorgio: y post powanie krajowe nie mo e utrudnia realizacji roszcze wynikaj cych z prawa UE. a wi c nie mo na blokowa importu. 36: ograniczenia usprawiedliwione wzgl dami moralno ci publicznej.   ETS: dopuszczalne. g) art.   manifestacja legalna w wietle prawa krajowego.

C-8/74 Dassonville:   rodek o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych wszelkie rodki.   przyczyny: ochrona zdrowia.   zob.   ETS: niezgodne ze wzgl du na nieproporcjonalno .   rodek o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych pa stwowe finansowanie kampanii zach caj cych do nabywania produktów krajowych. które mog bezpo rednio lub po rednio. nie ma skutków horyzontalnych. C-222/82:   rz d brytyjski wspiera organizacj brytyjskie stowarzyszenie producentów gruszek i jab ek. rzeczywi cie lub potencjalnie utrudni handel mi dzy p.   rodek bezpo redni tylko przes anki z art.cz.. C-249/81 Buy Irish:   rz d irlandzki promuje patriotyzm gospodarczy . C-178/84 KE vs Niemcy:   ustawa o czysto ci piwa. 36. tak e: Brasserie du Pêcheur.   ograniczenia ze wzgl du na ochron zdrowia. C-42/82 KE vs Francja:   ograniczenie handlu w oskim winem bardzo drobiazgowe kontrole wina w oskiego ze wzgl du na ochron zdrowia. C-65/75 Robert Tasca: 18 .   stowarzyszenie zorganizowa o kampani promuj c brytyjskie jab ka i gruszki jako zdrowe itp.   ETS: niedopuszczalne. C-113/80 Irish Souvenirs:   sprowadzanie z Chin (przez W ochy) pami tek z Irlandii.y y y y y y y y y y y C-72/83 Campus Oil:   obowi zek zakupu paliwa przez dystrybutorów w jedynej rafinerii w Irlandii ze wzgl du na bezpiecze stwo energetyczne kraju.   na o enie obowi zku umieszczania informacji made in . ale producenci mog umieszcza napis made in Ireland .   ETS podzieli zdanie KE.   ETS: nie udowodniono konieczno ci ograniczenia.   KE: niedopuszczalne. C-159/00 Sapod Audic:   zakaz ogranicze ilo ciowych i rodków równowa nych adresowany jest wy cznie do pa stw. w a ciwo ci.   ETS: dopuszczalne.   ETS: niedopuszczalne. C-124/81 UHT:   obowi zek uzyskania pozwolenia na obrót mlekiem UHT w GB. C-282/77 van Tigele. C-251/78 Denkavit:   wykluczenie z przetargu firmy irlandzko-hiszpa skiej ze wzgl du na niespe nianie norm.

przy czym zbyt tych produktów nie mo e by obj ty prawnym zakazem sprzeda y napojów o st eniu alkoholu ni szym od progu okre lonego w przepisach krajowych.   je li tak rodek równowa ny o wymiarze bezpo rednim. wy cznie w przypadku nie istnienia regulacji europejskich. C-443/94 Unilever.   wprowadzony na mocy przepisów pa stwa cz onkowskiego jednostronny wymóg dotycz cy minimalnego st enia alkoholu przy wprowadzaniu do obrotu napojów spirytusowych stanowi niezgodn z art.   w Niemczech likier musi mie co najmniej 25% alkoholu.   margaryna w Belgii mo e by sprzedawana wy cznie w pude kach.   przepis dotyczy wszystkich. C-16/83 Prandl:   szczególny rodzaj butelek dla win importowanych z niemieckiego obszaru j zykowego. 1998/34/WE obowi zek zg aszania w KE ka dego standardu technicznego. w razie niezg oszenia nie mo na powo ywa si na Cassis.   alkomat bez homologacji.   Niemcy daj przepakowania wina do tych butelek.   wyj tek: wymogi imperatywne maj ce zapewni ochron interesu publicznego. TYLKO rodki po rednie!. dla którego napojealkoholowe pod warunkiem e s one legalnie produkowane i wprowadzane do obrotu w jednym z pa stw cz onkowskich nie mog by wprowadzane w ka dym innym pa stwie cz onkowskim. C-261/81 Rau:   Rau chce sprzedawa margaryn w Belgii. we Francji 15-20%. C-470/93 Mars+10%:   w Niemczech reklama na opakowaniu batonika Mars nie mo e zajmowa wi cej ni 10% powierzchni.   rodek po redni o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych.y   cena urz dowa mo e by rodkiem utrudniaj cym swobodny przep yw.   ETS: rodek o skutku równowa nym.   nie istnieje zatem aden uzasadniony powód.   zasada ekwiwalentno ci standardów je eli produkt jest legalnie wyprodukowany w jednym z pa stw i spe nia wymogi tego pa stwa. powinien by dopuszczony do obrotu na obszarze ca ej UE. 19 .   ETS: niedopuszczalne przepis wymusza dodatkowe koszty dla importerów. y y y y y y C-286/81 Oosthuk:   zakaz gratisów w Holandii. C-120/78 Rewe Zentral (Cassis de Dijon):   firma Rewe Zentral chce sprzedawa w Niemczech likier Cassis de Dijon jaki likier. C-226/97 Lemmers:   nietrze wy kierowca. 30 traktatu przeszkod w wymianie handlowej.   ETS: niezgodne.

  C-145/88 Torfeen: ETS ma do .   C-1/70 i C-76/90 Aragonesa: zakaz reklamowania alkoholu. nie mo e uniemo liwi ich dost pu do rynku lub ograniczy tego dost pu w stopniu wi kszym ni ma to miejsce w odniesieniu do produktów krajowych. ETS: domniemanie legalno ci ogranicze .   C-405/98 Gourmet: szwedzki system dystrybucji alkoholu oraz zakaz jego reklamy. CSA (certain selling arrangement) kto. rodek równowa ny. Niemcy: zakaz handlu lekami w Internecie. ETS: niedopuszczalne. próba wej cia na rynek poprzez sprzedawanie ze strat .   C-292/92 Huennermund: zakaz reklamy rodków parafarmaceutycznych poza aptek dopuszczalny. gdzie. 20 . ograniczenia s niezgodne. ale zasad handlu nimi.   C-34-35/95 Agostini: szwedzki zakaz reklam adresowanych do dzieci.   ETS: nie mo na w takim wypadku powo ywa si na Unilever (art. dopuszczenie obwo nego handlu lodami tylko dla podmiotów posiadaj cych sklep.y   brak zg oszenia belgijskich standardów do KE.   C-322/01 Doc Morris: apteka w Holandii sprzedaj ca leki przez Internet. ETS: ograniczenie niedopuszczalne.   C-254/98 Heimdienst: Austria. w praktyce taki zakaz uniemo liwia produktom zagranicznym dotarcie do konsumentów.. kiedy i jak sprzedaje?:   ograniczenia dotycz ce nie samych produktów. zastosowanie uregulowa tego typu do sprzeda y produktów pochodz cych z innego pa stwa cz onkowskiego. praktyka zakazana we Francji. je eli z prawnego i faktycznego punktu widzenia nie utrudniaj handlu mi dzy p. dopuszcza liczne ograniczenia. zgodnych z przepisami tego pa stwa.   C-267/91 i C-268/91 Keck+Mithouard: Francja.   C-75/81 Blegsen: zakaz sprzeda y alkoholu powy ej 22% w miejscach publicznych. faktyczny ci ar dla produktów krajowych i obcych musi by identyczny. ETS: dopuszczalne.cz. 34).

wytworzonej i wprowadzonej do obrotu zgodnie z prawem w innym pa stwie cz onkowskim ni Republika W oska. ETS: Szwedzi mog powo ywa si na klauzul zdrowia. d) 2657/? klasyfikacja towarów. który raz dosta si na obszar rynku wewn trznego (i zosta oclony) nie podlega kolejnym op atom celnym. e) C-40/88 Weber: y towary nale y klasyfikowa wed ug ich w a ciwo ci. dyrektywa wymienia list praktyk nielegalnych. II: Cassis de Dijon ( rodek równowa ny).cz. 11. który mia by pi am . zakaz ci gni cia przez motocykle specjalnie dla nich zaprojektowanej przyczepy. taki zakaz faktycznie uniemo liwia wej cie na rynek nowego alkoholu. komentatorzy: sprawa sygnalizuje odwrót od orzeczenia Keck poprzez redukcj CSA wy cznie do metod sprzeda y. 56 kodeksu drogowego. stanowi rodek o skutku równowa nym z ograniczeniami ilo ciowymi w przywozie zakazany przez art. Wspólna polityka handlowa (art. w zakresie w jakim uniemo liwia dost p do rynku w oskiego przyczepom specjalnie skonstruowanym dla motocykli. e zakaz u ywania jest uzasadniony. które s legalne. o ile nie mo e on zosta obiektywnie uzasadniony. reszta technik sprzeda y i reklamy: raczej domniemanie legalno ci. powinien zosta uznany za uzasadniony wzgl dami dotycz cymi ochrony bezpiecze stwa drogowego. opinie rzeczników generalnych: I: Keck (CSA). 21 . c) towar. 28 WE (34 TfUE). f) C-395/93 Neckermann Versand: y handel wysy kowy (w tym biuro podró y). y informacje wyja niaj ce wydawane przez organy UE ( explaratory notes ) s pomocne . musi udowodni .   2005/09/WE dyrektywa o nieuczciwych praktykach konkurencyjnych: dyrektywa wymienia list technik sprzeda y i reklamy. ale nie s wi ce. ETS: zakaz ustanowiony w art. p. 206-207 TfUE): a) kompetencja wy czna UE. a nie tak e do regulacji u ywania danego przedmiotu. czyli: Cassis. y Neckermann importowa towar. y niemieckie organy celne: towar ten jest górn cz ci garderoby oraz spodniami. b) unia celna: y podstawa wspólnych taryf 450/2008 Modernised Custom Code. które s wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem w innych pa stwach cz onkowskich ni Republika W oska. y zakaz u ywania kre lonego produktu:   C-110/05 KE vs W ochy (przyczepy): zakaz u ywania przyczep do motocykli.

 embargo nie dotyczy rodków leczniczych dopuszczonych przez Komitet Sankcyjny ONZ. i) obni one c a: rozp.   C-49/76 Uberseehandel: ostatnia przeróbka to ta. brak konieczno ci uzyskania licencji eksportowych na te produkty. nie mog samodzielnie wprowadza ogranicze ilo ciowych w stosunkach z pa stwami trzecimi. y sposób obliczania c a: procent warto ci transakcji.   wyj tki z art.   C-70/94 Werner: próba eksportu do Libii produktu. g) WTO Customs Regulation Agreement (porozumienie WTO): y implementowane do prawa europejskiego przez Modernised Custom Code. ETS: dopuszczalne ograniczenie (pod warunkiem dochowania zasady proporcjonalno ci). ETS: w tym wypadku mo na podj dzia ania.   warto szacunkowa. rozporz dzenie nie dotyczy rodków o skutku równowa nym do ogranicze ilo ciowych (te s zakazane na podstawie rozszerzonej interpretacji art. której nie posiada przed t przeróbk . y towar pochodzi z pa stwa. 1061/2009 y y y p. 36. y do podstawy obliczenia nie dolicza si kosztów transportu oraz magazynowania towaru. które mog by u ywane do produkcji zaawansowanej broni chemicznej.y ETS: pi ama to ubiór stosowany w ó ku w godzinach nocnych (u ytek g ówny). 35 TfUE). po której produkt posiada now cech . 717/2008. y w razie nieznanej warto ci transakcji:   wg cen dobra identycznego w danym kraju.   wg cen dobra podobnego w danym kraju. j) regulacja mo liwo ci wprowadzenia przez pa stwo ogranicze importu i eksportu (ograniczenia ilo ciowe): y rozp.   C-83/94 Leifer: Niemiec dostarcza do Iraku rodki. ograniczenia eksportu:   grozi lub ju powsta niedobór dóbr istotnych KE mo e wprowadzi ograniczenia eksportowe.   C-124/95 Centrocom: ONZ-owskie embargo na eksport produktów do Nowej Jugos awii implementowane przez UE. w którym przeszed on ostatni powa n przeróbk (substantial tranformation). których Unia jeszcze nie podj a.cz. 22 . który móg pos u y do produkcji zaawansowanej broni. y uwzgl dniana jest tak e zmiana warto ci produktu. h) ustalanie regu pochodzenia: y towary ca kowicie uzyskane w danym kraju pochodz z tego kraju.

 zatwierdzenie sta ych ce antydumpingowych Rada wi kszo ci kwalifikowan . stanowi c na wniosek pa stwa cz onkowskiego lub z w asnej inicjatywy: ograniczy termin wa no ci dokumentów nadzoru w rozumieniu art. który móg by zagrozi konkurencji: w przypadku gdy dany produkt jest przywo ony do Wspólnoty w tak znacznie zwi kszonych ilo ciach lub na warunkach. które powoduj lub mog spowodowa powa n szkod dla producentów wspólnotowych. zmieni regu y przywozu danego produktu poprzez uzale nienie jego dopuszczenia do swobodnego obrotu od przedstawienia zezwolenia na przywóz. którego cena eksportowa jest ni sza ni przeci tna cena tego produktu w kraju wywozu. 597/2009 ochrona przed produktami subsydiowanymi: zasady analogiczne do antydumpingowych. formalnie dotyczy tylko ogranicze ilo ciowych. którego przyznanie podlega przepisom i ograniczeniom ustanawianym przez Komisj . ale poszczególne pa stwa. KE wprowadza c a tymczasowe.   zakaz wprowadzania w asnych regulacji przez p.. podstawa uruchomienia post powania antydumpingowego skarga osoby fizycznej. Swobodny przep yw osób: 23 . reprezentuj cej przemys wspólnotowy. uprawnienia kontrolne posiada nie UE. w zwi zku z licznymi aferami korupcyjnymi w Komitecie. 428/2009: utworzenie Europejskiego Systemu Kontroli Towarów o Podwójnym Przeznaczeniu (dual-use items). ETS: niedopuszczalne.   ochrona rynku europejskiego przed inwazj obcego produktu. 12. 3286/94 kompetencje Wspólnoty do zabiegania o zniesienie ce .   rozp. które maj by wystawione po wej ciu w ycie tego rodka. GB wprowadza swoje ograniczenia uniemo liwia transport leków przez terytorium GB je li nie pochodz one z terytorium brytyjskiego. którego wprowadzenie do obrotu mo e spowodowa szkod . rozporz dzenie o charakterze harmonizacyjnym. rozp. y ograniczenia importu:   rozp. commercial defense obrona rodzimego rynku: rozp. org. 384/96 ochrona przed dumpingiem: mo liwo na o enia c a dumpingowego na dowolny produkt dumpingowy.cz. 260/2009: implementacja przepisów WTO. Komisja mo e w celu zabezpieczenia interesów Wspólnoty. które uwa a za dyskryminuj ce dla w asnych towarów. rozp. prawnej lub jedn. produkt dumpingowy produkt. 12.

b) wprowadzenie obywatelstwa europejskiego. y po lubienie w Niemczech Hindusa. y ETS:   Hindus mo e wjecha do GB. f) swoboda przedsi biorczo ci art. y od 3 miesi cy do 5 lat. 35 CRD pa stwa mog zwalcza nadu ycia fikcyjnych ma e stw. j) C-370/90 Singh: y Brytyjka pracuj ca w Niemczech. y nie dotyczy zatrudnienia w administracji. 45. k) C-60/00 Carpenter: y Brytyjczyk w zwi zku z Filipink . i) swoboda przep ywu nie dotyczy sytuacji ca kowicie wewn trznych : y C-299/95 Kremzon:   s dzia. y GB blokuje Hindusa. g) swoboda wiadczenia us ug art. 21.   zdrowie publiczne. y ponad 5 lat uprawnienia bardzo zbli one do obywateli pa stwa przyjmuj cego.   domaga si zagwarantowania mu swobody przemieszczania si . 45 ust. 1 TfUE: y zapewnia si swobod przep ywu pracowników wewn trz Unii. h) zakaz powo ywania si równocze nie na art. y obecnie: art. y troje dzieci. y GB próbuj wydali Filipink . e) swobodny przep yw pracowników art. 49 TfUE: y zakaz dyskryminacji. y ETS: 24 . który zamordowa innego prawnika. c) dyrektywa CRD (Citizens Rights Directed) 2004/38/WE podzia obywateli UE przebywaj cych w pa stwie przyjmuj cym: y do 3 miesi cy. y zakaz deportacji i utrudniania przemieszczania si .   zakaz wjazdu tego Hindusa mog oby zniech ci pani Singh do korzystania ze swobód traktatowych.a) ró ne przepisy dotycz ce ró nej kategorii osób swoboda przep ywu pracowników. y oznacza to zakaz dyskryminacji.   bezpiecze stwo publiczne. 21 ust. 1 TfUE: y ka dy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania si i przebywania na terytorium Pa stw Cz onkowskich. z zastrze eniem ogranicze i warunków ustanowionych w Traktatach i rodkach przyj tych w celu ich wykonania. 49 i 56. d) zakres podmiotowy art. y przes anki ogranicze :   porz dek publiczny.   ETS: nie. 56 TfUE. y powrót do GB.

  ETS: ogranicza to swobod przep ywu osób. czy przepis cokolwiek blokuje. którzy przenie li si do Belgii. y C-2/74 Reiners:   syn holenderskich emigrantów.   ETS: takie ograniczenie musia oby by usprawiedliwione i przej test proporcjonalno ci. n) art. a to mog oby zniech ci go do korzystania ze swobód traktatowych.   wydalenie jej mog oby spowodowa .cz. l) C-281/98 Angonese. czy swoboda przep ywu dzia a tak e w relacjach horyzontalnych. e zosta przez Instytut zdyskryminowany. y C-19/92 Kraus:   Kraus (RFN) pojecha do GB i uzyska tam tytu LLM. y C-237/94 O Flynn:   po czenie formu y Dassonville i Cassis de Dijon dla swobody przep ywu osób. o) dyskryminacja po rednia: y C-152/73:   zakaz uzale niania niektórych praw od znajomo ci j zyka. stanowi swego rodzaju superfluum: y C-43/95 Data Delecta:   relacje mi dzy przedsi biorcami itd. y C-76/90 Saeger:   nie trzeba sprawdza .   nie trzeba udowadnia . y student uzna .   zakaz wykonywania zawodu adwokata z powodu niebycia Belgiem.   ETS b dzie sprawdza tylko. y Bosman. czy przepis kogo dyskryminuje.   sp dzi wi kszo ycia w Belgii. powinny odbywa na zasadach pe nej równo ci (perfect equality).   RFN zakazuje pos ugiwania si tym tytu em jako nieznanym prawu niemieckiemu. 21. oboj tnie dla kogo. y C-168/01 Bosal: 25 . wystarczy wskaza potencjaln dyskryminacj . y C-384/93 Alpine Investment:   Holandia zakaz reklamy metod telefoniczn . 45 itd. 18 TfUE ogólny zakaz wszelkiej dyskryminacji obywateli UE ze wzgl du na przynale no pa stwow zakazy dyskryminacji z art. e dany przepis dyskryminuje osoby z innych p. m) C-94/07 Raccanelli: y student na sta u w Instytucie Maxa Plancka. e Carpenter móg by przesta zarabia jako przedsi biorca dzia aj cy na obszarze ca ej WE.  Filipinka mo e zosta . y C-500/06 Corporazion Dermoestetica:   hiszpa ski zakaz reklamy us ug medycznych. y ETS w zasadzie uchyli si od okre lenia.   ETS: ograniczenie niedopuszczalne. uko czy uniwersytet w Louvain (Leuven).

  siedzib firmy przeniesiono do Estonii i zatrudniono Esto czyków. wykonywanie czynno ci posiadaj cych warto ekonomiczn . czy jest proporcjonalna wg prawa europejskiego.   spór zbiorowy ze zwi zkiem zawodowym fi skich marynarzy. 14 ust. C-22/08 Vatsouras:   z faktu. y C-452/02 Trojani:   narkoman odbywaj cy terapi w o rodku Armii Zbawienia.   zwi zek domaga si podpisania zbiorowego uk adu pracy gwarantuj cego bardzo wysokie podwy ki.   wykonuje ró ne drobne prace i dostaje za to kieszonkowe (30 euro/tydzie ). y C-268/99 Jany:   polska prostytutka w Holandii.   ETS: celem Wspólnoty jest nie tylko rozwój gospodarczy. e cz ek dostanie prac . dzia alno zwi zku zawodowego mo e wp yn na swobodny przep yw os ób. e za otrzymywan niewielk p ac nie da si utrzyma nie wynika. C-292/89 Antonisen:   Belg przyje d a do GB.   ETS: pracownik. legalno dzia a zwi zku zale y od tego. aby cz pasm by a przyznawana nadawcom flamandzkim.   Finowie zaczynaj strajk. 4 lit.   jest narkomanem i dilerem. y y y y C-53/81 Levin:   osoby zatrudnione w niepe nym wymiarze te s pracownikami. y C-250/06:   przymus belgijski. 2004/38/WE:   art.:   firma fi ska przewo ca ludzi po Morzu Ba tyckim.   policja brytyjska wszczyna procedur deportacyjn .   twierdzi.   ETS: je li istnieje realna szansa. nie wolno go deportowa .y   sposób naliczania podatku w Holandii narusza zasad swobody przep ywu osób. wynagrodzenie.   ETS: dopuszczalne. C-438/05 Viking Sea Men. p) pracownik: y definicja art. 45 TfUE:   C-66/85 Lawrie-Blum elementy stosunku pracy: podporz dkowanie. ale te spo eczny.   min y 3 miesi ce pobytu. ze nie jest si pracownikiem.   ETS: jest pracownikiem. zwi zek zawodowy nie mia innej mo liwo ci walki o prawa pracowników. 26 . dwukrotnie w ci gu 2 miesi cy dopuszcza si napa ci. b. e jest umówiony na rozmow o prac .

45 TfUE:   zapewnia si swobod przep ywu pracowników. cel: zaspokojenie krótkookresowego zapotrzebowania na nowych nauczycieli.   ograniczenia mog by motywowane wzgl dami: porz dku publicznego. bo nie znaleziono pracy w Niemczech. rozp. 1612/68:   dost p do zatrudnienia: C-208/05 ITC: bezrobotny Niemiec. C-281/98 Angonese: Austriak studiuj cy ekonomi w Bolzano. Niemiec przedstawia kupon z urz du pracy. C-415/93 Bosman: C-40/05 Kaj Lyyski vs. zdrowia publicznego.   elementy swobody: przyjazd do innego pa stwa.   zakaz dyskryminacji ze wzgl du na przynale no pa stwow w zakresie wynagrodzenia i innych warunków. 27 . ITC znajduje prac w Holandii.   wykonywanie pracy: zakazuje si dyskryminacji w zakresie: p acy. ETS: ograniczenie niedopuszczalne. ITC (po redniak) poszukuje pracy dla Niemca. Umea universitet: Szwed chce si kszta ci w Szwecji i pracowa w Finlandii. swoboda poruszania si po pa stwie zatrudnienia. bezpiecze stwa publicznego. Lyyski chce skorzysta ze szkole dla zagranicznych pracowników szwedzkich szkó . region Bolzano blokuje zatrudnienie daj c po wiadczenia znajomo ci j zyka niemieckiego przez organy w oskie. 3. art. C-419/92 Scholz: pracodawca ma obowi zek uzna do wiadczenie z innego p.cz.. urz d pracy odmawia zap acenia. znajduje zatrudnienie w banku. ETS: dopuszczalne. ETS: zap ata si nale y. zna biegle j zyk niemiecki i w oski. ubieganie si o rzeczywi cie oferowane miejsca pracy.y y   art. a urz d ma zap aci agencji. 7 ust. zwraca si do niemieckiego urz du pracy o znalezienie pracy. prawo pozostania po ustaniu stosunku. zwalniania.

 ETS: sprzeczne z prawem europejskim. C-15/96 Schoning: awans w Austrii na mocy uk adu zbiorowego uzale niony od sta u pracy. ale nie przys uguj mu adne ulgi i odpisy. bo zniech ca do opuszczania Niemiec. 28 . C-152/05: Niemcy dopuszczaj odliczenia od podatku pewn kwot od posiadanej nieruchomo ci. nieuwzgl dnianie sta u z innego p. C-204/90 Bachmann vs. Bachmann wykupi polis w RFN i chcia odliczy sk adki w Belgii. ETS: niezgodne z art. 45. ETS: nie ma potrzeby ujednolicania stawek. p aci podatki wed ug normalnej skali w Niemczech. ETS: niezgodne z art. to jego sytuacja jest porównywalna z obywatelami RFN. w Holandii mo na odpisa pewn kwot od podatku z tytu u posiadania nieruchomo ci. odpis by mniejszy.cz.cz. je li sytuacja obywatela i nieobywatela s nieporównywalne. C-527/06 Renneberg: Belg pracuje w Holandii. zasada prawa podatkowego obywatel p aci podatki od dochodów osi gni tych na ca ym wiecie. 45. unikanie podwójnego opodatkowania wynika z umów dwustronnych. podatki bezpo rednie s wy czn kompetencj p. z racji posiadania nieruchomo ci za granic . Belgia: w Belgii mo na odliczy sk adki na ubezpieczenie na ycie od opodatkowania (ale w przysz o ci dochody z polisy zostan opodatkowane) albo opodatkowa (ale wtedy dochody z polisy pozostan nieopodatkowane). ETS: skoro Schumacher uzyska ca y swój dochód w Niemczech. C-387/01 Weigel: Austriacy przenosz si do RFN. a nieobywatel (nierezydent) tylko za dochody z danego pa stwa. ró nica podatkowa jest dla nich niekorzystna. powoduje to dyskryminacj . ka dy pracownik korzysta z takich samych uprawnie podatkowych i socjalnych jak obywatele tego pa stwa: C-67/08 Block: prawo europejskie nie zna zasady unikania podwójnego opodatkowania. ponownego zatrudniania. prawo belgijskie nic takiego nie przewiduje.. mo na traktowa ich ró nie. wi kszo dochodów osi ga w Belgii. a ocenie podlega co najwy ej wykonywanie tej kompetencji. C-279/93 Schumacher: Belg mieszka w Belgii i pracuje w Niemczech.

  ETS: pan Hartman jest pracownikiem migruj cym w rozumieniu art. gdy jest obiektywnie uzasadniony i proporcjonalny do realizowanego celu.   Hendrix wyje d a do Belgii.   ETS: formu a Even: szerokie traktowanie korzy ci socjalnych. C-155/08 I 157/08 X i E. wydaje si w a ciwe dla u atwienia ich przemieszczania si w obr bie Wspólnoty. i których rozci gni cie na pracowników. 29 .   pracuje w Holandii w niepe nym wymiarze pracy.   mieszkaj w Austrii.   984/04 rozporz dzenie reguluj ce.cz.   on pracuje w Niemczech (codziennie doje d a). Staatssecretaris van Financiën.   Even jest kombatantem.P. cz. q) uprawnienia socjalne: y C-207/78 Even:   Francuz mieszkaj cy w Belgii chce przej na wcze niejsz emerytur . chyba e by o si kombatantem.   Niemcy odmawiaj . które niezale nie.   Wajong ma charakter niesk adkowy. wi c Belgia nie b dzie mia a nad tym kontroli. przyznawane s pracownikom p.H.W. ze zamieszkuj oni na terytorium danego p. wydano zakaz odliczania sk adek zagranicznych od podatku belgijskiego. y C-287/05 Hendrix:   Hendrix jest Holendrem upo ledzonym umys owo. Hendriksa tylko wtedy. korzy ci socjalne to wszystkie te. ETS: ograniczenie dopuszczalne. wi c administracja odmawia dalszego wyp acania zasi ku osobie zamieszka ej za granic .   wcze niejsza emerytura jest obni ona o 5% w stosunku do podstawowej. jakie wiadczenia powinny by wyp acane tak e osobom mieszkaj cym za granic . którzy s obywatelami innego p. z racji bycia pracownikami lub te dlatego.A. 45.   maj troje dzieci. urz d podatkowy: wyp ata z polisy zostanie dokonana w Niemczech. niemieckie przywileje socjalne nale si tak e pracownikom przygranicznym. je li w Niemczech pracuj co najmniej w minimalnym wymiarze pracy.   otrzymuje zasi ek dla upo ledzonych umys owo (Wajong). czy powi zane s z umow o prac .   ETS: wymóg zamieszkiwania w Niderlandach w celu nabycia prawa do wiadczenia przyznawanego na podstawie Wajong mo e by egzekwowany wzgl dem osoby znajduj cej si w sytuacji D. ale kontynuuje zatrudnienie w Holandii. Passenheim-van Schoot vs.   ona zg asza si do niemieckiego urz du po dodatek na dzieci.cz. y C-212/05 Hartman:   pa stwo Hartmanowie to obywatele Austrii (ona) i Niemiec (on).

  pani Leclere zachodzi w ci .   skutek: przyj cie art.   w adze RFN: zasi ek nale y si tylko mieszka com Niemiec. 2 rozporz dzenia nr 1612/68.C-35/75 Christini:   wdowa po w oskim kolejarzu zatrudnionym w SNCF.   pani Christini odmówiono. która domaga si przywileju socjalnego a rynkiem pracy p. y C-22.. ale przywilejami pracowniczymi (social advantage) z rozp. 45: y student nie jest pracownikiem.   ETS: z uwagi na konstrukcj obywatelstwa UE nie mo na wykluczy z góry korzy ci natury finansowej maj cych na celu u atwienie wchodzenia na rynek pracy danego p. 22 CRD: przez pierwsze 3 miesi ce pobytu w adze pa stwa przyjmuj cego nie s zobowi zane do wyp acania czegokolwiek. y C-261/83 Castelli. y C-138/02 Collins:   Irlandczyk przyje d a do GB i od razu zg asza si po zasi ek dla bezrobotnych. 3 1612/68 gwarantuje dost p do szkolenia zawodowego. y C-293/83 Gravier: y 30 . 23/08 Vatsoras:   zasi ki dla bezrobotnych nie s pomoc spo eczn (social allowance). y C-43/99 Leclere:   para Belgów yj ca w Belgii. skoro pani Geven oprócz Niemiec pracuje te w Holandii. Collins zasi ku nie dosta .   Luksemburg: poza rent nic im si nie nale y.cz.   pan Leclere pracuje w Luksemburgu (doje d a). r) studenci a art.cz. 1612/68.   ETS: musi istnie dostatecznie cis y zwi zek mi dzy osob .   Trybuna orzek ju .   ETS: dyskryminuj ce.   pa stwo Leclere wyst puj o luksemburski zasi ek na dzieci.   ulega wypadkowi na terenie Luksemburga i otrzymuje luksembursk rent inwalidzk . ale pracuje w niepe nym wymiarze w Niemczech. 7 ust.   GB odmawia. y art.   pani chce uzyska niemiecki zasi ek na dzieci. y C-213/05 Geven:   pani Geven mieszka w Holandii. 7 ust.   francuskie przepisy przyznaj wdowom po kolejarzach 50% zni ki. e niemiecki zasi ek wychowawczy stanowi przywilej socjalny w rozumieniu art. to jej zwi zek z RFN jest zbyt s aby. wyp acaj cego zasi ek.

 pracuje na umow o prac .   Austriacy utrzymuj pul miejsc dla innych p. otwieranie oddzia ów i filii w innych p.cz. po utracie pracy zapisuje si na lingwistyk na uniwersytecie w Hanowerze i wyst puje o wsparcie dla studentów. C-197/86 Brown: y y   Leir: Francuzka.. C-24/86 Blaizot:   mo na zapisywa si bez dyskryminacji tak e na kursy o charakterze ogólnym.cz. y C-209/03 Beiber:   po 3 latach legalnego pobytu student powinien mie mo liwo uzyskiwania po yczek studenckich. Brown zg asza si po pomoc dla studentów.   pa stwo powinno wykaza pewn solidarno finansow . zatrudnienie ustaje po o miu miesi cach..   nale y uwzgl dni fakt obywatelstwa europejskiego. GB i ETS: ograniczenie dopuszczalne z powodu zbyt krótkiego pobytu. 31 .   dyrektywa: 5 lat.cz. C-39/86 Leir.49 TfUE): a) swoboda przedsi biorczo ci sensu largo: y y y zak adanie przedsi biorstw w innych pa stwach. 13. która przyje d a do Niemiec.   podanie zostaje odrzucone jako od nieobywatela Belgii. studiuje w Cambridge. która ma mu finansowa cz studiów.   wygra a z racji bycia urodzon w Belgii.   chce wyjecha na stypendium do Niemiec na podstawie umowy belgijskoniemieckiej. C-235/87 Matteucci:   W oszka urodzona i mieszkaj ca w Belgii. Austria:   niemieccy maturzy ci masowo próbuj studiowa na austriackich uczelniach na medycynie.y y   osoba wykonuj ca wyuczony zawód mo e zapisa si na uniwersytecki kurs dokszta caj cy na warunkach niezgorszych ni obywatele p. Niemcy i ETS: nie nale y si .   ETS: ograniczenie niedopuszczalne.. Swoboda przedsi biorczo ci (art.   Brown: obywatel Francji i GB urodzony we Francji. podejmuje zatrudnienie w firmie. przyjmuj cego. C-147/03 KE vs. ale student musi wykaza pewien stopie integracji ze spo ecze stwem. tak e zak adanie spó ek z obywatelami innego p.   Austria póki co nie wykona a wyroku.cz. y C-184/99 Grzelczyk (minimex).

: y C-107/83 Klopp:   adwokat niemiecki. których dzia alno nie jest nastawiona na osi ganie zysków. obywatel innego pa stwa cz onkowskiego zamierzaj cy wykonywa tak dzia alno winien co do zasady spe nia te warunki. o swobodzie wykonywania dzia alno ci gospodarczej i dotycz cy us ug wykluczaj si nawzajem.cz. jakiemu s u i nie mog wykracza poza to.   paryska rada adwokacka da a przeprowadzki do Pary a. albo jest si pracownikiem. c) C-55/94 Gebhard: y niemiecki prawnik. d) primary establishment tworzenie od podstaw osoby prawnej. który chce prowadzi kancelari w Pary u zajmuj c si doradztwem w zakresie prawa niemieckiego. a w razie potrzeby porówna wiedz i kwalifikacje wymagane na podstawie przepisów krajowych z wiedz i kwalifikacjami zainteresowanego. podlega wi c przepisom o swobodzie przedsi biorczo ci. prowadzi tam swoj kancelari i pos ugiwa si tytu em niemieckim. co konieczne do jego osi gni cia. z wyj tkiem tych. w którym znajduje si równie miejsce wykonywania przez niego tej dzia alno ci. dzia alno zawodow w innym pa stwie cz onkowskim. mi dzy innymi na rzecz podmiotów pochodz cych z tego pa stwa. y wi kszo czasu sp dza we W oszech. albo przedsi biorc .b) art. f) C-196/04 Cadburry Schweppes: 32 . gdzie doradza z zakresu prawa niemieckiego.   przepisy krajowe mog ce utrudnia lub zniech ca do korzystania z podstawowych swobód chronionych na mocy traktatu musz spe nia cztery warunki: musz by stosowane w sposób niedyskryminacyjny. y zaczyna u ywa w oskiego tytu u adwokata (zamiast tytu u niemieckiego). e) C-414/06 Lidl Belgium: y nie mo na wymusi osobowo ci prawnej przedsi biorcy zagranicznego. lecz tak e ich cz stotliwo ci. y prowadzi dzia alno we W oszech.   ze swobody wykonywania dzia alno ci gospodarczej korzysta si na zasadach okre lonych w pa stwie przyjmuj cym dla podmiotów pochodz cych z tego pa stwa. secondary establishment druga dzia alno w innym p. albo us ugodawc . 54 przez spó ki rozumie si spó ki prawa cywilnego lub handlowego. musz prowadzi do realizacji celu.   Gebhard wykonuje.   je eli dost p do okre lonego rodzaju dzia alno ci lub jej wykonywanie poddane jest w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim pewnym warunkom. w sposób sta y i ci g y. okresowo ci lub ci g o ci. y ETS:   rozdzia y o swobodzie przemieszczania si pracowników.   tymczasowy charakter dzia alno ci nale y ocenia nie tylko w zale no ci od czasu trwania wiadcze . musz by uzasadnione nadrz dnymi wzgl dami interesu ogólnego.   zamierza dalej mieszka w Niemczech.   pa stwa cz onkowskie zobowi zane s uwzgl dni równowa no dyplomów.   ETS: mo e mieszka w Niemczech. a tak e spó dzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego.

y jednostronne rozszerzenie zakazu na przedsi biorczo wymaganie przedstawienia za wiadczenia o kupnie domu. Austria: y okres przej ciowy na zatrudnianie pracowników z nowych p. y wynajmuje zarz dc nieruchomo ci.cz. który poszukuje najemców i pobiera od nich czynsz.. 49 ust. y Holandia dopuszcza takie odliczenie tylko w odniesieniu do spó ek zarejestrowanych w Holandii.y y g) h) i) j) k) l) m) n) o) wybór formy dzia alno ci w innym p. pkt 12 n. C251/98 Baars: y Holender zamieszka y w Holandii. art. C-161/07 KE vs. y on chce odliczy pieni dze zainwestowane w spó k od podatku. y w a ciciel spó ki dominuj cej zarejestrowanej w Irlandii. y ETS: ograniczenie niedopuszczalne. elementy swobody przedsi biorczo ci z art.. y wykonywanie dzia alno ci prowadzonej na w asny rachunek. które przeka e spó ce brytyjskiej od podatku. 49 b dzie mia zastosowanie tylko.   jest to naruszenie art. C-292/86 Gullung: 33 .cz. praw obywateli UE): y powtórzenie art. (osoba prawna/oddzia ) zalezy od przedsi biorcy. C-386/04 Staufer: y fundacja zarejestrowana we W oszech. y przepisy fi skie pozwalaj na takie odliczenie tylko. y fundacja jest w a cicielem nieruchomo ci w Niemczech. y ETS:   taka sytuacja podlega przepisom dot. y ETS: niedopuszczalne. 49. i b dzie prowadzi tam sta dzia alno nastawion na zysk. y spó ka zale na w Finlandii. y spó ka-matka przynosi straty i prosi spó ki zale ne o pomoc. je li spó ka dominuj ca ma siedzib w Finlandii. 2: y podejmowanie dzia alno ci gospodarczej. C-231/05 Oy AA: y spó ka dominuj ca zarejestrowana w GB. ale inwestuje kapita . maj obowi zek znie wszelkie restrykcje dotycz ce podejmowania dzia alno ci przez osoby fizyczne.. ale dopuszczalne ze wzgl du na wa ny interes spo eczny. nie mo na deportowa itp. je li przedsi biorca b dzie faktycznie obecny w innym p. y ETS: ta fundacja nie prowadzi dzia alno ci gospodarczej. y ETS: dyskryminacja bezpo rednia.cz. y spó ka fi ska chce odliczy kwoty. swobody przedsi biorczo ci. y ma zap aci podatek od wzbogacenia w Holandii. dyrektywa 2004/38/WE CRD (dyrektywa dot. y nie mo na da zgody na pobyt przedsi biorcy. dyrektywa 73/148/EWG: y p. C-2/74 Reiners: y zob. 49 TfUE. nabyciu udzia ów w spó ce itp.cz.

Belgia: y przepis belgijski wymagaj cy. z mocy prawa traci rejestracj we W oszech. a cz w Niemczech. C-203/98 KE vs. który ma wy cznie tureckich klientów. C-182/83 Fearon: y przepis irlandzki wymagaj cy. mieszka a w Belgii co najmniej rok. y doradza z zakresu prawa greckiego i niemieckiego. y ETS przyzna mu racj .   je li s one zbli one do wymaganych nale y uzna .   mo na skierowa na kurs dokszta caj cy itp. musi mieszka co najmniej rok w promieniu 3 mil. y y y y q) r) s) t) u) v) w) napisa a doktorat w Niemczech. y Francja: nie mo e. y ETS:   ograniczenie dopuszczalne. y jest prawnikiem. C-424/97 Hein II: y wymóg znajomo ci j zyka niemieckiego przez dentystów. aby osoba. która chce by adwokatem we Francji. C-168/91 Constantinidis: y masa ysta grecki. y ETS: ograniczenie proporcjonalne.cz. y ETS: niedopuszczalne. ETS:   nale y porówna kwalifikacje.. y cz studiów odby a w Grecji.y niemiecka adwokat. która chce kupi i zarejestrowa w tym kraju samolot. aby by a dostateczna liczba dentystów znaj cych turecki. y ETS: dopuszczalne (wtedy). y sprawa dotyczy a dentysty tureckiego. aby ka dy kto chce kupi grunt rolny. y urz d niemiecki niew a ciwie transkrybowa jego nazwisko. C-309/99 Wouters: y holenderski zakaz tworzenia spó ek wspólnie przez ksi gowych i adwokatów. y ETS: niedopuszczalne ograniczenie swobody przedsi biorczo ci. przedsi biorcom nie przys uguj korzy ci socjalne!: 34 . nie zostaje dopuszczona wskutek braku niemieckiego dyplomu. C-162/99: y w oski dentysta przenosz cy si do innego p.   nale y zwróci uwag . zgodnie z niemieckimi przepisami. chce przyst pi do egzaminu adwokackiego w Niemczech. y ETS: przepis utrudnia korzystanie ze swobody przedsi biorczo ci.   nie mo na z góry odrzuca dyplomów z innych pa stw. y spowodowa o to spadek obrotów jego zak adu masa u. p) C-340/89 Vlasopoulou: y Greczynka mieszkaj ca stale w Munster.

y ETS: niedopuszczalne. f) dyrektywa 2005/36/WE: y dotyczy wszystkich. b) C-71/76 Tieffry: y student francuski.cz. 1-20): a) art. y patrz: pkt 13 p. 14. z) C-9/02 Lasteyrie du Saillaut: y je li Francuz si wyprowadza . e dyplom z innego p. ni kraj uzyskania kwalifikacji. jest niewystarczaj cy. y) C-80/94 Wielocks: y holenderski psychoterapeuta mieszkaj cy w Belgii. y brak przepisów.x) C-197/84 Steinhauser: y niemiecki malarz (obrazów. 53 TfUE: y celu u atwienia wykonywania dzia alno ci na w asny rachunek Parlament Europejski i Rada. y chcia nostryfikowa dyplom. y urz d miasta rozpisuje przetarg na lokal na taki cel. y ETS: pa stwo musi wzi pod uwag ca y dorobek kandydata. co chc . y ETS:   zakaz dyskryminacji. to pa stwa mog robi . c) pocz tkowo jeden zawód. nie . 35 . y po przeprowadzce do Belgii holenderski urz d podatkowy cofn prawo do ulg. zawód uregulowany w innym p. jedna dyrektywa.cz. d) C-340/89 Vlassopoulou: y zawód regulowany brak dyrektywy. uchwalaj dyrektywy zmierzaj ce do wzajemnego uznawania dyplomów. ale wyklucza Steinhausera z powodu obywatelstwa. Uznawanie kwalifikacji dyrektywa 2005/36/WE (art. y ca y dochód generuje w Holandii. wykonawczych i administracyjnych Pa stw Cz onkowskich dotycz cych podejmowania i wykonywania dzia alno ci prowadzonej na w asny rachunek. którzy chc wykonywa tzw. y chce wynaj sobie atelier. to nie wolno ich uzale nia od obywatelstwa.   je li ustawa przewiduje jakie przywileje dla prowadz cych dzia alno . stanowi c zgodnie ze zwyk procedur ustawodawcz . e) C-274/05: y centraln regu uznawania kwalifikacji jest zasada domniemania ekwiwalentno ci dyplomów.cian) przyje d a do Francji. y administracja powinna udowodni . y przepis b d cy mniej korzystny dla Francuzów ni dla innych zosta uznany za niezgodny z traktatem. urz d skarbowy nalicza rycza towy podatek za przysz e dochody. y ETS: skoro nie ma przepisów. wiadectw i innych dowodów kwalifikacji zawodowych oraz do koordynacji przepisów ustawowych.

je li wnioskodawca o to wyst pi (w razie niemo liwo ci uznania dyplomu w ca o ci). art. domniemanie ekwiwalentno ci wykszta cenia. je li dyplomy jednak nie s równowa ne mo na skierowa na kurs adaptacyjny lub odpowiedni egzamin okre lony w art. kszta cenie. bezpo rednio b d po rednio. posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych. dotyczy tylko osób. je li w pa stwie jego uzyskania istniej organy nadzoruj ce proces kszta cenia. którego opanowanie jest podstaw uzyskania dokumentu potwierdzaj cego posiadanie kwalifikacji w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim. lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga. obejmuje materia zasadniczo ró ni cy si od tego. 14 ( rodki wyrównawcze).   takie osoby nie musz w ogóle nostryfikowa dyplomu. na mocy przepisów ustawowych. przes anki zastosowania rodków wyrównawczych: okres kszta cenia. zawód jest uregulowany: ogólna regu a nale y uzna dyplom. na zawód regulowany w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim sk adaj si jedna lub wi cej regulowanych dzia alno ci zawodowych. wykonywanie. I: dotyczy zawodów niewchodz cych w zakres rozdzia u II i III. a ró nica ta polega na specyficznym programie kszta cenia wymaganym w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim..   automatyczny system uznawania kwalifikacji potwierdzonych przez do wiadczenie w niektórych sektorach handlowych. które nie wchodz w zakres odpowiadaj cego mu zawodu w rodzimym Pa stwie Cz onkowskim wnioskodawcy w rozumieniu art. 4 ust. zawód jest regulowany tylko w pa stwie przyjmuj cym: trzeba dopu ci do zawodu. wykazanego przez wnioskodawc zgodnie z przepisami art.cz.y y y zawód uregulowany dzia alno zawodowa lub zespó dzia alno ci zawodowych. 2. je li kandydat wykonywa go przez co najmniej 2 lata w ci gu ostatnich 10 lat.cz.   ale mo na incydentalnie sprawdza kwalifikacje. których podj cie. które chc skorzysta ze swobody przemieszczania si pracowników albo swobody przedsi biorczo ci. mo na uzna dyplom cz ciowo. wykonawczych lub administracyjnych. II 36 . 13 ust. a nie osób wiadcz cych us ugi na terenie innego p. systemy uznawania kwalifikacji:   ogólny rozdz. 13: w obu p.. który obejmuje materia zasadniczo ró ni cy si od obj tego kszta ceniem. jest co najmniej o rok krótszy od okresu wymaganego w przyjmuj cym Pa stwie Cz onkowskim. którego uko czenie potwierdza po wiadczenie kompetencji lub dokument potwierdzaj cy posiadanie kwalifikacji wnioskodawcy. C-330/03 Colegio de Ingenieros de Caminos: nale y te zasady interpretowa ci le.cz. przemys owych i rzemie lniczych rozdz. 1 lub 2. chyba e zachodz powa ne ró nice w poziomie wykszta cenia mi dzy p. które wnioskodawca odby .

  ETS: niezgodne z art.cz. g) uznawanie kwalifikacji prawników: y C-289/02 Amok Verlag:   niemiecki wymóg korzystania z us ug wy cznie niemieckich prawników (wykszta conych w Niemczech) na niemieckim rynku us ug prawnych. C-311/06 Consiglio Nazionale degli Ingegneri:   aby we W oszech zosta in ynierem. C-286/06 KE vs. nie przepracowa w Hiszpanii ani jednego dnia. czy jest to proporcjonalne. ale s d w oski sam ma ustali .   nale y zastosowa doktryn Vlassopoulou. i) C-586/08 Rubino: y zawód nieuregulowany w rozumieniu dyrektywy. j) p.   kszta cenie odbywa si w Hiszpanii.   za da wpisania na list w osk bez egzaminu.y y   automatyczne uznawanie kwalifikacji dla specyficznych zawodów (uregulowanych w odr bnych przepisach) rozdz. zdany egzamin pa stwowy i wpisa si na list . ale egzaminy we W oszech.   ETS: trzeba uznawa . 37 y . 49. y wyjecha a do GB i pracowa a w British Museum.   ETS: mo na odmówi . nostryfikowa dyplom w Hiszpanii. trzeba mie wy sze wykszta cenie. y zawód konserwatora zabytków nie jest regulowany. wpisa si na tamtejsz list .   dyrektywa 98/5/WE: dodatkowe wykszta cenie i do wiadczenie musz by wzi te pod uwag .   Hiszpanie odmawiaj uznawania dyplomów wydawanych przez t szko . y uznawanie dyplomu:   wed ug systemu ogólnego z dyrektywy 2005/36/WE. Hiszpania:   szko a w Hiszpanii prowadzona przez W ochów. y Hiszpania odmawia uznania kwalifikacji konserwatora. y uzyska a brytyjskie kwalifikacje w zakresie konserwacji zabytków. w razie praktyki w zakresie prawa pa stwa przyjmuj cego co najmniej 3 lata nie trzeba zdawa egzaminu adaptacyjnego. C-94/04+C-202/04:   taksy prawnicze. III.   w Hiszpanii brak wymogu egzaminu. mo e ukara osob wykonuj c zawód regulowany bez w a ciwego zezwolenia. kodyfikacja doktryny Vlassopoulou.   ETS: taksa narusza swobod przedsi biorczo ci. y ETS: nale y zastosowa doktryn Vlassopoulou. h) C-234/97 Bobadila: y pracownica muzeum Prado w Mardycie.   w oski student uko czy uczelni w Turynie. y ETS:   nie trzeba wprost uznawa .

gdzie uzyskuje wykszta cenie lekarza dentysty. y ETS: niedopuszczalne.   musi istnie intencja reinkorporacji przedsi biorstwa w innym p. y ETS:   nie mo na przenosi samych siedzib zarz dów tylko po to. Swoboda przedsi biorczo ci dla osób prawnych: a) swoboda tworzenia agencji.   ETS: nale y co najmniej zastosowa doktryn VLassopoulou. oddzia lub fili na W grzech.cz. oddzia ów i filii.   mo na natomiast przenie ca spó k do W och i otworzy agencj . y sankcja nie mo e by sprzeczna z traktatem. g) C-212/97 Centros: y obywatele du scy za o yli spólk w GB i otworzy oddzia w Danii. y Cartesio przenosi siedzib do W och. e) C-221/89 Factortame: y hiszpa scy rybacy zak adali spólki w GB. której podniesiono podatki.cz. y przeniesienie siedziby zarz du spó ki do Holandii. jest niedopuszczalne. aby omin procedur krajow . b) C-81/87 Daily Mail: y podwy ka podatków od prasy w GB. y C-238/98 Hocsman:   doktryna Vlassopoulou powinna znale zastosowanie niezale nie od tego. y ETS: nie mo na fikcyjnie przenosi przedsi biorstw. y GB zakaza a nadawanie bandery brytyjskiej nieobywatelom GB. y cel (nieukrywany) omini cie wy szego kapita u zak adowego w Danii. (i zakaz tworzenia oddzia ów) w celu dzia ania w okre lonym sektorze. c) C-210/06 Cartesio: y spó ka w gierska.y ale na zasadzie wyj tku. y C-319/92 Hein I:   W och wyje d a do Turcji.   nostryfikuje swój dyplom w Belgii. d) C-101/94 KE vs W ochy: y sprzeczny z traktatem jest nakaz tworzenia osób prawnych w danym p. y nakaz siedemdziesi cioprocentowego udzia u kapita u brytyjskiego w brytyjski spó kach rybackich.cz. gdzie zdoby wykszta cenie. 15. y owili na wodach GB i w ramach brytyjskich kwot po owowych.   ETS: Francja nie musi uzna . 38 . tylko po to. aby unikn podatków. k) kwalifikacje zdobyte poza UE: y C-154/93 Albertini:   Liba czyk chcia nostryfikowa dyplom lekarza we Francji..   nast pnie próbuje nostryfikowa go w Niemczech jako dyplom belgijski. f) C-33/74 Binsberger: y otwieranie spó ki w innym p.

i) C-208/088 Uberseering: y spó ka holenderska zarejestrowana w Holandii. aby wykaza istnienie zachowania stanowi cego nadu ycie lub oszustwo. y s d niemiecki:   w zwi zku z przeniesieniem spó ki. sama w sobie nie jest nadu yciem prawa przedsi biorczo ci. zarz d lub g ówne przedsi biorstwo wewn trz Wspólnoty s traktowane jak osoby fizyczne maj ce obywatelstwo Pa stw Cz onkowskich. nie jest wystarczaj cy. w którym znajduje si jej siedziba.   ograniczenie nie pozwala na realizacj jego celu. ze swobody przedsi biorczo ci zagwarantowanej przez traktat. e obywatel pa stwa cz onkowskiego. pragn c utworzy spó k . m) E-1/06 EFTA vs. w którym zlokalizowany jest jej oddzia .   ograniczenia swobód traktatowych musz by stosowane w sposób niedyskryminacyjny. musz prowadzi do realizacji celu. i utworzy oddzia y w innych pa stwach cz onkowskich. k) C-330/91 R. i nie mog wykracza poza zakres konieczny do jego osi gni cia. to zosta aby zarejestrowana. h) C-167/01 Kamer (Kramer?): y ETS powtórzy tezy z Centrosa. którzy przenosz siedzib do RFN. y zleca wykonywanie pod jej nazw i na jej rachunek cz ci produkcji podzespo ów niemieckiej spó ce NRCC. y Uberseering jest niezadowolona z produktów NRCC.   fakt. traci ona osobowo prawn . Norwegii: y y 39 . y przed zapadni ciem orzeczenia Uberseering zostaje wykupione przez dwóch Niemców. i spó ka nie prowadzi adnej dzia alno ci w pa stwie cz onkowskim. j) okre lenie statusu spó ki (art. vs.   skoro gdyby spó ka prowadzi a jak kolwiek dzia alno handlow w GB. l) C-518/06 KE vs. w ramach jednolitego rynku. musz by uzasadnione nadrz dnymi wzgl dami interesu ogólnego. y ETS: dopuszczalne. którego przepisy s najmniej surowe. to spó ka nie prowadz ca dzia alno ci w GB te musi zosta zarejestrowana.w adze du skie wysoki kapita zak adowy s u y ochronie wierzycieli. decyduje si j za o y w pa stwie cz onkowskim. 54): y spó ki za o one zgodnie z ustawodawstwem Pa stwa Cz onkowskiego i maj ce sw statutow siedzib . a prowadzi dzia alno wy cznie w pa stwie cz onkowskim. jakiemu s u .   odmawia rozpoznania sprawy. W ochy: y w oskie przepisy dotycz ce monopolu na zawieranie umów Autocasco.   prawo za o enia spó ki zgodnie z ustawodawstwem jednego pa stwa cz onkowskiego i tworzenia oddzia ów w innych pa stwach cz onkowskich jest bowiem nieroz cznie zwi zane z korzystaniem. ETS:   okoliczno .

y Pfeifer uzyska s dowy zakaz u ywania przez Niemca s owa plus . y ETS: niedopuszczalne. y ETS niedopuszczalny. p) C-411/03 Sevic: y niemiecki zakaz rejestrowania spó ek powsta ych z po czenia spó ki niemieckiej ze spó k zagraniczn . n) C-3/88 KE vs. q) C-157/07 Finanzamt r) C-446/03 Marks&Spencer: y spó ka posiadaj ca spó ki zale ne. c) C-452/04 Fidium Finanz. y wg prawa holenderskiego.   obywatele mog szuka ochrony przed w asnymi w adzami na gruncie przepisów o swobodzie us ug. poniewa utrudnia wej cie na rynek. e) C-405/98 Gourmet: f) C-60/00 Carpenter: y 40 . TfUE): a) ograniczenia w swobodnym wiadczeniu us ug wewn trz Unii s zakazane w odniesieniu do obywateli Pa stw Cz onkowskich maj cych swe przedsi biorstwo w Pa stwie Cz onkowskim innym ni pa stwo odbiorcy wiadczenia. y ETS:   taki przepis jest sprzeczny z art. y M&S chce odliczy straty od dochodu. 56 i n. o) C-255/97 Pfeifer: y Austriak prowadz cy supermarket Plus Kauf Park . y ETS:   istnieje mo liwo ci zaskar enia przez obywatela Holandii prawa holenderskiego przez ETS. d) C-33/74 Binsberger: y holenderski prawnik przeniós si do Belgii.   uda o si obroni przepisy holenderskie. w jakim nie s obj te postanowieniami o swobodnym przep ywie towarów. 16. Swoboda wiadczenia us ug (art. y GB mo na odlicza tylko straty spó ek brytyjskich. y ETS dopuszczalne. W ochy: y wymóg. kapita u i osób.   jest dopuszczalny na zasadzie odst pstwa od regu y w celu ochrony znaku towarowego. 49. aby wy cznie w oskie firmy pa stwowe mog y dostarcza w oskiej administracji publicznej oprogramowanie do przetwarzania danych.Norwegowie maj prawo utrzyma monopol jednego z przedsi biorstw pa stwowych na hazard. b) us ugi wiadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie. y spó ki zale ne ponosi y straty. y konkurent z Niemiec chce otworzy supermarket Plus Kauf . nie mo e on przez to reprezentowa klientów przed s dami holenderskimi.

41 .   co do zasady trzeba przestrzega lokalnego prawa pracy. wy ej). dyrektywa 96/71 ws.   ETS: Francja mo e domaga si spe nienia wszystkich standardów bhp. y stowarzyszenie proaborcyjne rozdaje ulotki reklamowe kliniki aborcyjnej w GB. y stowarzyszenie antyaborcyjne zg asza skarg do rektora i domaga si wydania zakazu tego rodzaju dzia alno ci jako obej cie konstytucji Irlandii. y zostali zatrzymani na granicy i wszcz to wobec nich post powanie karne.. h) C-281/06 Jundt: y us uga musi by odp atna.y filipi ska ona Anglika (zob. y y y y przywozi swoich pracowników. y ETS:   co do zasady rektor mia racj . y trzeba by o uzyska zgod dewizow we W oszech. gdzie si ko czy us uga. pracy delegowanej:   pracownik przenoszony przez swojego pracodawc za granic w celu wykonania us ugi. ubezpiecze spo ecznych i uk adów zbiorowych pa stwa przyjmuj cego. a zaczyna praca lub przedsi biorstwo. y postanowili uda si z lirami w oskimi. y cho by symbolicznie.   firmy szwedzkie nie chc podj si wykonania zadania. y rektor wydaje zakaz. y stowarzyszenie proaborcyjne kieruje spraw do s du. których zatrudnienie podlega prawu polskiemu. bo im si nie op aca. y s d dochodzi do wniosku. e taki zakaz mo e narusza traktatow swobod us ug. C-113/89 Rush Portugesa:   firma portugalska dzia aj ca we Francji i zatrudniaj ca Portugalczyków.   stowarzyszenie proaborcyjne powinno by o pobiera wynagrodzenie odkliniki brytyjskiej za rozdawanie ulotek. j) C-215/01 Shnizer: y nie ma formu y. przedsi biorca budowlany wygrywa przetarg na budow w innym kraju. y ETS: ograniczenie niedopuszczalne ze wzgl du na swobody przep ywu us ug i kapita u.   us ugodawc jest pracodawca. g) C-286/82 i C-26/83 Luisi Carbone: y w oscy emeryci chc cy leczy si w Hiszpanii.   dyrektor szko y zatrudnia otyszy. na którym dzia a stowarzyszenie proaborcyjne i antyaborcyjne.   w tych czasach jeszcze nie mo na by o powo ywa si bezpo rednio na swobod kapita u. k) praca delegowana: y np. zatrudnienia. i) C-159/90 Grogan: y uniwersytet w Dublinie. ubezpiecze spo ecznych itd. C-341/05 Laval Un Partneri:   firma otewska remontuj ca szko pod Sztokholmem. która okre la aby.

268/91. C-163/90 Lergos.   pa stwo mo e odwo a si do nadrz dnego interesu publicznego.   ETS: nie ka dy uk ad zbiorowy podlega ochronie dyrektywy. f) na 4. y firma przypomina korzystaj cym z cudzych patentów o konieczno ci zap aty. GB.   nale y chroni nadawców zagranicznych.04: Centros. e) na 28. Niemcy. ograniczaj ce czas reklam itd. y ETS:   nieprzekraczaln granic oczekiwa pa stwa goszcz cego us ugodawc jest swoboda przedsi biorczo ci. Daily Mail. C-106/84 KE vs. co od przedsi biorcy maj cego zamiar stale dzia a w pa stwie przyjmuj cym.   w tej sprawie taki interes nie wyst puje.05: dyrektywa 42 . C-287/05 Hendrix. C-76/90 Zeger.   Laval Un Partneri bankrutuje. g) na 18. C-199/82 San Giorgio. obowi zuj tylko uk ady ogólnokrajowe. y dotyczy tak e operatorów udost pniaj cych kana y nadaj ce z innych pa stw. d) na 21.04: C-207/78 Even. C-170/78 Komisja vs.. y skar cy: holenderski operator kablowy. dyrektywa 2006/123 (us ugowa). C-289/89 Gouda.Dirk Rueffert:   potwierdzenie tez z Lavala. C-213/05 Geven. m) C-288/89 Gouda: y holenderskie restrykcyjne prawo medialne nakazuj ce respektowanie warto ci bliskich narodowi holenderskiemu .05: C-33/74 Binsberger. C-18/87 KE vs. C-302/00 Komisja vs. po czym rozpoczyna blokad placu budowy. C-112/84 Humblot. l) C-76/90 Saeger: y firma brytyjska wiadcz ca w Niemczech us ugi monitoringu patentów. i) na 23. y C.03: C-55/94 Goebhard. b) na 21.   zwi zek da przyst pienia przedsi biorstwa do porozumienia zbiorowego. y ETS:   dyskryminacja po rednia i bezpo rednia. poniewa nie jest w stanie ani wykona kontraktu. C-184/99 Grzelczyk.03: C-152/73.02 czyt. ani przyst pi do uk adu. Dania. C-24/68 Komisja vs. Na za tydzie : a) na 21. dyrektywa 2005/36 h) na 16. c) na 7. Francja.   od us ugodawcy nie mo na da tego samego. n) 17.03: C-267.  Szwedzki Zwi zek Pracowników Budowlanych rozpoczyna sprawdzanie. czy firma otewska spe nia wymogi szwedzkiego uk adu zbiorowego pracy mi dzy rz dem szwedzkim a szwedzkimi zwi zkami zawodowymi. W ochy.02: C-7/68.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful