Znak towarowy odgrywa niebagatelną rolę w dzisiejszym obrocie gospodarczym.

Jedynie rozwiązanie systemowe, dopuszczające swobodny obrót znakami towarowymi, odpowiada potrzebom nowoczesnej gospodarki. Na wprowadzenie takiego rozwiązania zdecydował się zarówno ustawodawca europejski, jak również ustawodawcy krajowi państw członkowskich Unii Europejskiej. Wobec uznania roli znaku towarowego jako wskazania na jakość i inne cechy oznaczanego danym znakiem towaru, należy zastanowić się nad możliwością całkowitej rezygnacji z zasady związania znaku towarowego z przedsiębiorstwem.1 Jedną z najciekawszych kwestii z zakresu prawa znaków towarowych, dyskutowaną obszernie w orzecznictwie i literaturze przedmiotu zarówno w kraju, jak i za granicą, jest zasadność związania znaku towarowego z przedsiębiorstwem (akcesoryjność znaku towarowego), rozumiana jako wymaganie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa, dla którego towarów lub usług używany ma być znak towarowy, w momencie powstania prawa z rejestracji, w przypadku jego przeniesienia oraz warunkującego ewentualnie wygaśnięcie prawa z rejestracji. Tradycyjnie uznawano, że podstawową - jeżeli nie jedyną - funkcją znaku towarowego jest umożliwienie odróżnienia towarów oznaczonych danym znakiem pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa (funkcja oznaczenia pochodzenia). W rezultacie funkcji tej przyznano ochronę prawną już w pierwszych przedmiotowych regulacjach. Rozwój gospodarki rynkowej w warunkach wolnej konkurencji powodujący konieczność zmiany strategii marketingowych, dopuszczenie możliwości kształtowania struktur holdingowych oraz postępująca globalizacja rynku konsumentów z jednej strony, a rynku producentów i usługodawców z drugiej, niejako automatycznie wywołały jednak pytanie o rolę, jaką spełniać powinien znak towarowy w praktyce obrotu gospodarczego.2 Ewolucja poglądów doprowadziła do wyróżnienia funkcji znaku towarowego. Obecnie w literaturze wyróżnia się trzy funkcje znaku towarowego: 1funkcję odróżniającą (oznaczenia pochodzenia) - oznaczenia przeznaczonego do odróżniania towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innego przedsiębiorstwa, 3funkcję jakościową (gwarancyjną) - oznaczenia wskazującego na określony zestaw cech jakościowych, jakie powinien posiadać dany produkt, 4funkcję reklamową - oznaczenia zachęcającego potencjalnych nabywców do wyboru towaru lub usługi oznaczonej danym znakiem towarowym. W Polsce pytanie o funkcje znaków towarowych stało się w pełni aktualne dopiero po przełomie politycznym i gospodarczym 1989 r., jednak i wcześniej ogólnoświatowa dyskusja nie omijała naszego kraju. Temat ten był dyskutowany szeroko na gruncie zachodnioeuropejskich systemów prawnych, dla których sprostanie wymogom gospodarki wolnorynkowej stało się wyzwaniem dużo wcześniej. Zanim wprowadzono unijny znak towarowy, podmioty gospodarcze mogły chronić swoje znaki na terenie Unii Europejskiej dwiema drogami: krajową i międzynarodową. Rejestracja na poziomie krajowym wymagała zgłoszenia znaku towarowego w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Rejestracja zaś międzynarodowa pozwalała uzyskać ochronę znaku poprzez jedno zgłoszenie, lecz ograniczała się wyłącznie do krajów Unii należących do Porozumienia
1 Marcin Schulz, Znak towarowy a przedsiębiorstwo, Przegląd Prawa Handlowego, Numer 09/2003. 2 Tamże. 1

pomimo ich lepszego pierwszeństwa.. oraz te. kształty towarów i ich opakowań a nawet kolory i kombinacje kolorów. Zadaniem naszego UP jest przyjęcie określonych dokumentów. Wspólnotowy znak towarowy wraz ze wspólnotowym wzorem przemysłowym są specyficznymi dla Unii Europejskiej rozwiązaniami. litery. wydane na podstawie art. o ile wniosek o ich rejestrację został złożony przed 1 maja 2004 r. postępowanie rejestracyjne dla znaku towarowego rejestrowanego w Polsce trwa przed Urzędem Patentowym RP średnio 3 lata. co oznacza. w których chciałby uzyskać ochronę w trybie porozumienia madryckiego. Przegląd Prawa Handlowego Numer 10/2004 5 http://www. lub uzyskanie rejestracji w tym trybie powoduje. Rozpoczyna się oczywiście od zgłoszenia dokonanego bezpośrednio do Alicante albo za pośrednictwem naszego Urzędu Patentowego. a więc mogą to być wyrazy (łącznie z nazwiskami).3 Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym.5 Znak towarowy Wspólnoty ma jednolity charakter. zakaz używania odnosi się do całej Wspólnoty. że wspólnotowy znak towarowy wywołuje ten sam skutek w całej Wspólnocie. Dokonanie zgłoszenia. przekaże takie podanie do Międzynarodowego Biura WIPO (World Intellectual Property Organisation) w celu uzyskania przez uprawnionego rejestracji w innych państwach niż należące do systemu Wspólnotowego znaku towarowego. Warunkiem jest. Może się składać z jakichkolwiek oznaczeń. ujednoliconych formularzach. co oznacza. Rejestracja. Tryb postępowania przyjęty w Rozporządzeniu ma na celu znaczne przyspieszenie i uproszczenie uzyskania ochrony na całym obszarze UE. rysunki. iż informacje we wniosku o uzyskanie ochrony w trybie porozumienia madryckiego są tożsame z ujawnionymi w podaniu o uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego. Cała procedura rejestracyjna trwa około 1. sprawdzenie ich pod kątem wymagań formalnych i w ciągu 2 3 http://www. które są zarejestrowane po tej dacie. są również automatycznie skuteczne na terytorium nowych członków i nie mogą zostać unieważnione z uwagi na prawa osób trzecich. cyfry. skuteczne na terytorium nowych państw Unii Europejskiej. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej wszystkie wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane przed 1 maja 2004 r. 235 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. że wywiera jednakowy skutek na terytorium całej Wspólnoty. Urząd do spraw Harmonizacji po sprawdzeniu. której dokonuje się w OHIM (Urzędzie do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) w Alicante na specjalnych..5 roku.pl . zrywającymi z tradycyjnie pojmowaną zasadą terytorializmu ochrony praw własności przemysłowej. Znaki wspólnotowe uzyskuje się w drodze rejestracji. dla porównania. unieważnienie.Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. by nadawały się one do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Wspólnotowy znak towarowy. ograniczającą skuteczność praw własności przemysłowej do określonego terytorium państwowego.4 Aktem prawnym regulującym wspólnotowy znak towarowy jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. cesja. Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawie znaku towarowego. którego rejestracja jest skuteczna na terytorium całej Wspólnoty. że takie zgłoszenie lub rejestracja rozciąga się automatycznie na wszystkie państwa członkowskie UE.infor. że jego używanie może być zakazane również na jej terenie.uprp. Rozporządzenie stanowi. Ubiegający się o uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego może jednocześnie wskazać w zgłoszeniu inne państwa.pl 4 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. przedstawionych w formie graficznej.

że zgłoszenia dokonano prawidłowo. uznaje datę podaną przez urząd krajowy. 2 Rozporządzenia. Zgłoszenia można dokonać w jednym z dwudziestu jeden języków państw należących do UE. hiszpański). z możliwością przedłużenia na kolejne 10-letnie okresy. Decyzje Izby Odwoławczej podlegają zaskarżeniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za pośrednictwem wspólnotowego sądu I instancji. W ciągu trzech miesięcy od publikacji zgłoszenia osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw do udzielenia lub udzielonego już prawa. Jednocześnie trzeba wybrać jeden język spośród pięciu oficjalnych języków Unii (angielski. determinującą funkcjonowanie wspólnotowego znaku towarowego. którzy uwzględniają względne i bezwzględne warunki do uzyskania prawa. Podstawową zasadą. przekazanie do Alicante. Bliższa charakterystyka tej zasady znajduje się w samej preambule do rozporządzenia i oznacza jednolitość uregulowań przejawiającą się w trzech płaszczyznach: 1przepisów postępowania. niemiecki.ochronę na terytorium całej zjednoczonej Europy. kolizja. 3skutków wspólnotowego znaku towarowego na terytorium całej Unii. jest tzw. Obowiązkiem krajowego Urzędu Patentowego jest przyjęcie wymaganych dokumentów. że przeważnie dokonuje się zgłoszeń bezpośrednich. Rejestracja wspólnotowa jest droższa. 4naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. czyli znak towarowy nie będzie zarejestrowany z uwagi na wcześniej nabyte prawa. włoski. sprawdzenie ich pod względem formalnym oraz przekazanie kompletu dokumentacji w ciągu dwóch miesięcy do Alicante. Praktyka pokazuje. Jeśli firma sprzedaje swoje wyroby we wszystkich krajach unijnych. gdzie sprzedaje swoje wyroby. ale daje większe korzyści . W okresie objętym ochroną strona może dochodzić swoich praw. w którym będzie prowadzona korespondencja z OHIM. Względne warunki występują. Wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany po przeprowadzeniu jednolitej dla całej 3 . Wybór rejestracji na ogół jest zależny od rynku zbytu. Zgłaszającym mogą być osoby prawne lub fizyczne pochodzące z krajów członkowskich Unii a także osoby spoza Unii. zasada jednolitości znaku towarowego. 3sprzeczność znaku towarowego z prawem. gdy rynek zbytu jest ograniczony . gdy zachodzi tzw. Gdy Urząd w Alicante oceni. francuski. uznając datę zgłoszenia.rejestruje swój znak tam. Zarejestrowanie znaku dokonuje się na okres 10 lat licząc od daty zgłoszenia. 2ochrony wspólnotowego znaku towarowego. stronie przysługuje odwołanie do Izby Odwoławczej – w terminie dwóch miesięcy od dnia notyfikacji decyzji stronie. W takiej sytuacji zgłoszony znak towarowy podlega badaniu przez ekspertów unijnych. niż krajowa. 1 ust. Określa się w nich datę zgłoszenia. Po zakończonej decyzją OHIM procedurze. wybiera rejestrację wspólnotową. natomiast bezwzględne warunki mają swoją regulację w przepisach zakazujących rejestracji z uwagi na: 1dokonanie zgłoszenia w złej wierze. Prawidłowo dokonane zgłoszenia zostają zarejestrowane z datą zgłoszenia podaną przez urząd krajowy. wyrażona w art.miesięcy.

Skutki. Firmy z krajów unijnych. Polskie marki we wspólnej Europie. rozciąga się na terytorium wszystkich państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. nr 1/2004 (14) . powinien wiedzieć. w Niemczech. Dla polskich firm może to oznaczać poważne ograniczenia i straty .nie zdołają wejść na rynek unijny. że nazwa znaku polskiego i unijnego . a co gorsza będą musiały same bronić się przed właścicielami znaków wspólnotowych.wyprzedziły nas pod tym względem (polskich znaków zarejestrowano mniej niż 100). 2możliwości zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego na terytorium któregoś z państw członkowskich przez uprawnionego z wcześniejszych praw o zasięgu lokalnym. gdy został tam już zarejestrowany taki lub podobny znak towarowy. I tak prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może być przeniesione jedynie na terytorium całej Wspólnoty. Przegląd Prawa Handlowego Numer 10/2004 7 Agnieszka Ziomek. zmieniającego tę zasadę dla znaków towarowych zarejestrowanych bądź zgłoszonych przed 1 maja 2004 r. Konsekwencją zasady jednolitości są z kolei poszczególne uregulowania prawa materialnego.. Ochrona. o ile jego znak jest starszy i uzyskał prawo ochronne w dobrej wierze. jakie wynikają z rejestracji. mogą próbować uzyskać zakaz używania tego znaku przez polską firmę. w którym posiada rejestrację.będzie miała identyczne brzmienie. wygaśnięcie i unieważnienie prawa z rejestracji może dotyczyć tylko terytorium całej Unii Europejskiej również co do zasady zakaz używania znaku towarowego Wspólnoty może dotyczyć wyłącznie całego terytorium Unii Europejskiej. że procedura rejestracyjna obejmuje m. Właściciel znaku krajowego będzie mógł w drodze sądowej zażądać zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego w kraju. Advertising & sou. bo unieważnienie znaku wspólnotowego jest praktycznie niemożliwe. Wspólnotowy znak towarowy. może spotkać się z odmową.Wspólnoty procedury rejestracyjnej. jedynie na części terytorium Unii Europejskiej. jak i uniknięcie konfliktów ze znakami wspólnoty.in. Zrzeczenie. również są jednakowe we wszystkich państwach .mimo różnej pisowni . zawarte w Rozporządzeniu. Zarejestrowanie znaku może okazać się bardzo trudne. Niektóre marki będą się dublować. Istotny wyjątek wprowadzają tu przepisy traktatu akcesyjnego. Przykładowo. które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym danego państwa pozwalają na zakazanie używania znaku towarowego.7 Konflikty interesów mogą być różnorodne. używające znaków podobnych do marek polskich. aby odmówiono rejestracji wystarczy. w przypadku kolizji z wcześniejszymi prawami krajowymi. by jak najszybciej rejestrowali znaki towarowe w OHIM i pogłębiali swoją wiedzę na ten temat. który zechce zarejestrować swój znak w Alicante. a kraje które wstąpiły do Unii Europejskiej razem z Polską .członkach Unii Europejskiej.mimo mniejszego potencjału gospodarczego . Eksperci radzą polskim przedsiębiorcom. Przedsiębiorca polski chcący zarejestrować swój znak np. jaką daje rejestracja. Możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia do rejestracji 6 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. badania pod względem podobieństwa do znaków wcześniej zarejestrowanych. Umożliwi im to zarówno wykorzystanie szans.6 Polski przedsiębiorca. Kraje zachodnie mają zarejestrowanych kilkaset tysięcy znaków towarowych. co będzie bardzo kłopotliwe dla rodzimych przedsiębiorców. Wyjątki od zasady jednolitości dotyczą ponadto: 1możliwości udzielenia przez uprawnionego z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego licencji.

Podstawową zasadą ustalania właściwości sądu jest siedziba pozwanego. 142a rozporządzenia. Nasz Biznes nr 11. a więc powołania się na tzw. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ochrona wszystkich Wspólnotowych Znaków Towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed datą przystąpienia jest automatycznie rozciągnięta na terytorium Polski. Dlatego też celowe wydaje się przedstawienie skutków prawnych wynikających zarówno z częściowego wyłączenia absolutnych podstaw unieważnienia. 4 rozporządzenia wspólnotowe znaki towarowe istniejące lub zgłoszone przed dniem przystąpienia nie będą mogły zostać unieważnione z uwagi na istnienie bezwzględnych podstaw unieważnienia. sprzeczne z systemem ochrony znaków towarowych byłoby dopuszczenie do używania znaków towarowych. Ze względu na podstawową funkcję znaku towarowego.8 Łatwo wyobrazić sobie sytuacje. jak i tych o charakterze 8 Tamże. ustalą podobieństwa znaków. Warto też wiedzieć. jaką jest odróżnianie takich samych bądź podobnych towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od takich samych bądź podobnych towarów lub usług innego przedsiębiorcy. że każda ze spornych spraw będzie indywidualnie rozpatrywana przez odpowiednią instytucję europejską.znaku wspólnotowego przez właściciela znaku krajowego istnieje tylko w ciągu 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do struktur europejskich. Warunkiem zaś jest nabycie prawa ochrony znaku krajowego w dobrej wierze przed datą zgłoszenia marki wspólnotowej. Do tej pory nie zaistniał konflikt znaków. Nie oznacza to jednak. oczywiście istotniejsze są postanowienia wyłączające możliwość unieważnienia ze względu na istniejące podobieństwo używanych oznaczeń. Wspólnotowy Znak Towarowy. gdy to samo oznaczenie zostało zarejestrowane jako znak towarowy przez polski Urząd Patentowy. jeżeli podstawy nieważności znajdą zastosowanie w wyniku samego faktu przystąpienia nowego państwa członkowskiego. Stosownie do postanowień art. zakres naruszenia i ewentualnej złej wiary konkurenta. które mogą wprowadzać w błąd co do pochodzenia. Z punktu widzenia podmiotów legitymujących się prawami wyłącznymi. 4 i 5 Rozporządzenia. Warto więc śledzić "Biuletyn znaków towarowych Wspólnoty" urzędu w Alicante. ale sprawa może być również prowadzona przed sądem właściwym według miejsca naruszenia znaku wspólnotowego. 142a ust. marzec 2005 5 . Potem unijne sądy zbadają. nabytymi w trybie krajowym bądź międzynarodowym. Również istnienie względnych podstaw unieważnienia. Najważniejszym kryterium będzie pierwszeństwo zarejestrowania znaku. względne podstawy unieważnienia. 9 Sylwia Małek. zgłoszonych lub nabytych w Polsce nie będzie mogło być podstawą unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego istniejącego lub zgłoszonego przed 1 maja 2004 r. a jednocześnie jest też oznaczeniem zarejestrowanym jako wspólnotowy znak towarowy na rzecz innego podmiotu. zarejestrowanych. W krajach członkowskich są wyznaczone sądy Wspólnotowego Znaku Towarowego. wynikających z istnienia wcześniejszych praw krajowych. czy znak konkurenta podlega ochronie w Polsce. iż wyłączenie możliwości powołania się na absolutne podstawy unieważnienia związane z faktem przystąpienia nowego państwa członkowskiego pozostanie bez znaczenia dla uprawnionych z krajowych praw wyłącznych. Rozstrzyganiu takich ewentualnych kolizji mają służyć dalsze ustępy art. Używane na terytorium Polski znaki towarowe Wspólnoty nie kolidują z wcześniejszymi znakami krajowymi. wyłączający możliwość unieważnienia kolizyjnych wspólnotowych znaków towarowych.9 Najbardziej kontrowersyjną regulację z punktu widzenia podmiotów legitymujących się prawami wyłącznymi na terytorium Polski niesie za sobą art. uprawnione do rozstrzygania sporów w zakresie naruszeń znaków Wspólnotowych. 142a ust.

z jakimi są związane takie postępowania. • listę towarów i usług Warunkiem uznania starszeństwa jest fakt pozostawania prawa w mocy w dacie wystąpienia z wnioskiem o uznanie starszeństwa. dzięki czemu możliwe będzie dokonanie zmian na takim etapie. Polskie…. Przegląd Prawa Handlowego Numer 5/2004. Ponadto podmioty zainteresowane uzyskaniem ochrony. Wprowadzeni w błąd łudzącym podobieństwem odbiorcy mogą przecież. które dokonują zgłoszeń na podstawie Protokołu. • numer rejestracji znaku. Badania rejestracyjne umożliwią wstępną weryfikację ewentualnych podobieństw. Wspólnotowy znak towarowy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. i odwrotnie.względnym. „starszeństwo”. Żaden szanujący się przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na utratę klientów. lub uprawnionym z rejestracji międzynarodowej.borykających się z najróżniejszymi codziennymi problemami . lub uprawnionym z rejestracji takiego znaku. uprawnieni z międzynarodowej rejestracji znaków towarowych mogą obecnie występować z wnioskami o objęcie zakresem ochrony Unię Europejską. wzrasta ilość spraw dotyczących ochrony znaków towarowych. Zachodnie firmy przywiązują wielką wagę do ochrony swoich marek. cit. proporcjonalnie do rosnącej świadomości przedsiębiorców. który nie spowoduje znaczącej utraty zysków. op.10 W zgłoszeniu można powołać się na tzw. w których został zarejestrowany znak krajowy. zamiast ich produktu. zrzeczenie się wcześniejszego prawa do znaku nie spowoduje utraty prawa starszeństwa Regulaminu Wykonawczego zastrzeżenie starszeństwa powinno zawierać następujące elementy: • kraj lub kraje. zgłaszającym Wspólnotowy Znak Towarowy. . prestiżu marki i . ich czas trwania i wszystkie konsekwencje stanowią czasem prawdziwą barierę. które umożliwiają im dochodzenie tych praw przed urzędami lub sądami. by nikt nie bogacił się ich kosztem. W ten sposób dla zgłaszających oraz uprawnionych z rejestracji znaków towarowych otworzyły się nowe możliwości. 11 Agnieszka Ziomek. Dla polskich przedsiębiorców . Dlatego. Warto więc zawczasu dokonać rejestracji znaku. kupić konkurencyjny. • datę rejestracji znaku. jeżeli zgłaszany znak Wspólnoty jest identyczny jak zarejestrowany znak krajowy lub znak zarejestrowany na podstawie porozumień międzynarodowych i przeznaczony do oznaczania identycznych towarów lub usług. które uznają za podobne do własnej marki. w wyniku czego doszło do połączenia systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych z systemem Wspólnotowego Znaku Towarowego.wydatki.co za tym idzie .stratę korzyści finansowych.11 1 października 2004 roku Wspólnota Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków. Znają swoje prawa i dysponują funduszami. Często występują więc do urzędów patentowych o unieważnienie znaków. Zgłoszenia międzynarodowe są przesyłane do 10 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. Przede wszystkim. posiadają możliwość wyznaczania Wspólnoty Europejskiej. Połączenie wspomnianych systemów pozwala dokonującym zgłoszenia międzynarodowego. korzystać z zalet systemu Wspólnotowego Znaku Towarowego. daje możliwość ubiegania się o ochronę swoich znaków w ramach systemu madryckiego. W ten sposób dbają.

które jest umawiającą się stroną Protokołu.pl 7 . Mogą oni dokonywać zgłoszeń o międzynarodową rejestrację w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w oparciu o zgłoszenie lub rejestrację Wspólnotowego Znaku Towarowego.12 Bibliografia 12 12 http://www.uprp. W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania ochrony na terytorium 64 państw będących stronami Protokołu (stan: 25 października 2004 roku).Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za pośrednictwem urzędu krajowego państwa. Następnie są one przekazywane do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu stwarza ponadto nowe możliwości dla uprawnionych z rejestracji Wspólnotowych Znaków Towarowych oraz podmiotów z terytorium Wspólnoty zgłaszających te znaki. Zgłoszenia międzynarodowe podlegają takiej samej procedurze jak zgłoszenia Wspólnotowych Znaków Towarowych.

6. 4. Wspólnotowy znak towarowy.http://www.Dz. Przegląd Prawa Handlowego Numer 5/2004.Marcin Schulz. Advertising & You. 9. marzec 2005.http://www.. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego .Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.1.Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. nr 1/2004 (14).Agnieszka Ziomek.uprp.infor.pl.. U.http://www. 2. 8.l. Przegląd Prawa Handlowego. Polskie marki we wspólnej Europie.1994 s 1 z późn. (WE) NR L 1l.Krystyna Szczepanowska-Kozłowska.globaleconomy. 5.Sylwia Małek. .pl. 14. 7. zm. 3. Znak towarowy a przedsiębiorstwo. Numer 09/2003. Wspólnotowy Znak Towarowy. Wspólnotowy znak towarowy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Przegląd Prawa Handlowego Numer 10/2004.pl. Nasz Biznes nr 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful