Załacznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pacanów nr ...........

z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dział

Rozdział

§

1

2

3

010

01010
6619
01030
2850
01095
4210

Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo

4

60014
6300

Wydatki
bieżące

5

wydatki
jednostek
budżetowych,

6

7

25 000,00

25 000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 220 000,00

0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

1 220 000,00

Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

dotacje na
zadania bieżące

10

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

Pozostała działalność

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

13

obsługa długu

14

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

17

18

0,00

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

0,00

0,00

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 617,00

162 617,00

162 617,00

5 600,00

157 017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne powiatowe

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

5 600,00

94 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

60016

z tego:

1 245 000,00

Transport i łączność

600

Plan

Z tego

z tego:

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 400,00

11 400,00

11 400,00

0,00

11 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi wewnetrzne

62 617,00

62 617,00

62 617,00

0,00

62 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług remontowych

62 617,00

62 617,00

62 617,00

0,00

62 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

802 000,00

80 000,00

80 000,00

3 000,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 000,00

722 000,00

702 000,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

802 000,00

80 000,00

80 000,00

3 000,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 000,00

722 000,00

702 000,00

0,00

60017
4270
700
70005
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 12

Dział

Rozdział

1

2

§

3

Nazwa

Plan

4

5

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

6050
6058
6059
710
71004
4170
71014
4300
71035
4210
720

8 000,00

z tego:

Wydatki
bieżące

wydatki
jednostek
budżetowych,

6

8 000,00

7

8 000,00

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

Z tego

z tego:

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

0,00

8 000,00

dotacje na
zadania bieżące

10

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

0,00

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

443 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443 775,00

443 775,00

443 775,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

258 225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 225,00

258 225,00

258 225,00

0,00

Działalność usługowa

26 000,00

26 000,00

26 000,00

20 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cmentarze

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Informatyka

282 557,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282 557,43

282 557,43

282 557,43

0,00

Pozostała działalność

282 557,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282 557,43

282 557,43

282 557,43

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

222 469,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 469,70

222 469,70

222 469,70

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72095

Administracja publiczna

750

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 087,73

60 087,73

60 087,73

0,00

3 642 415,00

60 087,73

2 122 415,00

0,00

1 996 735,00

0,00

1 589 694,00

0,00

407 041,00

0,00

125 680,00

0,00

0,00

0,00

1 520 000,00

1 520 000,00

0,00

0,00

Urzędy wojewódzkie

60 764,00

60 764,00

60 764,00

60 764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 101,00

50 101,00

50 101,00

50 101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 175,00

9 175,00

9 175,00

9 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 488,00

1 488,00

1 488,00

1 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 200,00

104 200,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

91 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75022
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

91 200,00

91 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 413 771,00

1 893 771,00

1 886 471,00

382 541,00

0,00

7 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 300,00

7 300,00

0,00

0,00

7 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023
3020

0,00

1 503 930,00
0,00

1 520 000,00
0,00

1 520 000,00
0,00

Strona 2 z 12

Dział

Rozdział

1

2

§

3

Nazwa

4

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040
4110
4120

Plan

z tego:

Wydatki
bieżące

5

wydatki
jednostek
budżetowych,

6

7

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

Z tego

z tego:

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

0,00

dotacje na
zadania bieżące

10

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

0,00

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

1 166 959,00

1 166 959,00

1 166 959,00

1 166 959,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

106 101,00

106 101,00

106 101,00

106 101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

188 699,00

188 699,00

188 699,00

188 699,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na Fundusz Pracy

32 171,00

32 171,00

32 171,00

32 171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

4370

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 041,00

100 041,00

100 041,00

0,00

100 041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność

75095

1 520 000,00

1 520 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 680,00

53 680,00

26 500,00

25 000,00

1 500,00

0,00

27 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300,00

300,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

26 880,00

26 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 267,00

21 267,00

21 267,00

21 267,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 190,00

3 190,00

3 190,00

3 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3 z 12

Dział

Rozdział

1

2

§

3

Nazwa

Plan

4

5

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4410

Podróże służbowe krajowe

6

543,00

wydatki
jednostek
budżetowych,

7

543,00

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

543,00

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

0,00

dotacje na
zadania bieżące

10

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

0,00

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 345,00

1 345,00

1 345,00

1 345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 345,00

1 345,00

1 345,00

1 345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 115,00

1 115,00

1 115,00

1 115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

210,00

210,00

210,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 538,00

167 538,00

140 638,00

36 433,00

104 205,00

0,00

26 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jednostki terenowe Policji

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 038,00

109 038,00

82 138,00

35 083,00

47 055,00

0,00

26 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 900,00

26 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754
75403
3000

Ochotnicze straże pożarne

75412
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 563,00

2 563,00

2 563,00

2 563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

32 520,00

32 520,00

32 520,00

32 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 595,00

17 595,00

17 595,00

0,00

17 595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

14 450,00

14 450,00

14 450,00

0,00

14 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 640,00

5 640,00

5 640,00

0,00

5 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki
Obrona cywilna

75414
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300
4700
75421
4810

75647

543,00

z tego:

1 000,00

751

756

Wydatki
bieżące

Z tego

z tego:

9 370,00

9 370,00

9 370,00

0,00

9 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 350,00

18 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 150,00

10 150,00

10 150,00

0,00

10 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług pozostałych

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zarządzanie kryzysowe

35 500,00

35 500,00

35 500,00

0,00

35 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

35 500,00

35 500,00

35 500,00

0,00

35 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 4 z 12

Dział

Rozdział

1

2

§

3

4100

757
75702
8070
758
75818
4810
801
80101

80103

Nazwa

Plan

4

5

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Wydatki
bieżące

6

z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,

7

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

Z tego

z tego:

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

10

11

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

0,00

0,00

18

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego.

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Różne rozliczenia

19 580,00

19 580,00

19 580,00

0,00

19 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy ogólne i celowe

19 580,00

19 580,00

19 580,00

0,00

19 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

19 580,00

19 580,00

19 580,00

0,00

19 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oświata i wychowanie

6 984 755,00

6 984 755,00

6 676 960,00

5 501 950,00

1 175 010,00

0,00

307 795,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoły podstawowe

3 935 671,00

3 935 671,00

3 745 777,00

3 260 430,00

485 347,00

0,00

189 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040
4110
4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

189 894,00

189 894,00

0,00

0,00

189 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 493 467,00

2 493 467,00

2 493 467,00

2 493 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

212 399,00

212 399,00

212 399,00

212 399,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

468 194,00

468 194,00

468 194,00

468 194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 870,00

76 870,00

76 870,00

76 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 500,00

9 500,00

9 500,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

82 718,00

82 718,00

82 718,00

0,00

82 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

10 500,00

10 500,00

10 500,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

145 000,00

145 000,00

145 000,00

0,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

37 300,00

37 300,00

37 300,00

0,00

37 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

0,00

17

Obsługa długu publicznego

0,00

0,00

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

70 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

Wydatki
majątkowe

70 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

70 000,00

4010

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

w tym:

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

70 000,00

3020

0,00

dotacje na
zadania bieżące

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

8 428,00

8 428,00

8 428,00

0,00

8 428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 500,00

17 500,00

17 500,00

0,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 201,00

165 201,00

165 201,00

0,00

165 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 000,00

73 000,00

68 400,00

60 600,00

7 800,00

0,00

4 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 5 z 12

Dział

Rozdział

1

2

§

3

Nazwa

Plan

4

5

Wydatki
bieżące

6

z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,

7

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46 000,00

46 000,00

46 000,00

46 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 600,00

8 600,00

8 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 200,00

3 200,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

1 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Przedszkola

80104

4 600,00

4 600,00

0,00

0,00

Z tego

z tego:

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

0,00

dotacje na
zadania bieżące

10

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

0,00

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

4 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663 458,00

663 458,00

638 758,00

530 985,00

107 773,00

0,00

24 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 700,00

24 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

413 578,00

413 578,00

413 578,00

413 578,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 400,00

34 400,00

34 400,00

34 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

71 400,00

71 400,00

71 400,00

71 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 607,00

10 607,00

10 607,00

10 607,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 900,00

15 900,00

15 900,00

0,00

15 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

44 000,00

44 000,00

44 000,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 500,00

9 500,00

9 500,00

0,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

23 473,00

23 473,00

23 473,00

0,00

23 473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 928 646,00

1 928 646,00

1 840 045,00

259 700,00

0,00

88 601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 601,00

88 601,00

0,00

0,00

88 601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazja

80110
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

1 580 345,00
0,00

0,00

Strona 6 z 12

Dział

Rozdział

1

2

§

3

Nazwa

4

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040
4110
4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

4260

Zakup energii

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4370

Plan

Wydatki
bieżące

5

6

z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,

7

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

Z tego

z tego:

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

10

11

0,00

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

0,00

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

1 231 545,00

1 231 545,00

1 231 545,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

101 400,00

101 400,00

101 400,00

101 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

209 000,00

209 000,00

209 000,00

209 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 700,00

57 700,00

57 700,00

0,00

57 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 500,00

63 500,00

63 500,00

0,00

63 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 500,00

25 500,00

25 500,00

0,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

6 800,00

6 800,00

6 800,00

0,00

6 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

85 700,00

85 700,00

85 700,00

0,00

85 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286 310,00

286 310,00

286 310,00

69 590,00

216 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 562,00

54 562,00

54 562,00

54 562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowożenie uczniów do szkół

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

w tym:

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

1 231 545,00

80113

0,00

dotacje na
zadania bieżące

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 638,00

4 638,00

4 638,00

4 638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 940,00

8 940,00

8 940,00

8 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 450,00

1 450,00

1 450,00

1 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

80146
4300
80195
4440

50 300,00

50 300,00

50 300,00

0,00

50 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 120,00

160 120,00

160 120,00

0,00

160 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

39 537,00

39 537,00

39 537,00

0,00

39 537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług pozostałych

39 537,00

39 537,00

39 537,00

0,00

39 537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostała działalność

58 133,00

58 133,00

58 133,00

0,00

58 133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

58 133,00

58 133,00

58 133,00

0,00

58 133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 7 z 12

Dział

Rozdział

§

1

2

3

851

Nazwa

Plan

4

5

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

85153

Wydatki
bieżące

6

z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,

7

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

Z tego

z tego:

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

dotacje na
zadania bieżące

10

90 031,47

90 031,47

70 031,47

28 500,00

41 531,47

20 000,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

0,00

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

18 000,00

18 000,00

14 000,00

6 500,00

7 500,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 500,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4220

Zakup środków żywności

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

72 031,47

72 031,47

56 031,47

22 000,00

34 031,47

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 031,47

12 031,47

12 031,47

0,00

12 031,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220

Zakup środków żywności

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85154

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

3 875 221,00

3 875 221,00

905 299,00

487 348,00

417 951,00

10 000,00

Domy pomocy społecznej

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 743 823,00

2 743 823,00

81 415,00

63 481,00

17 934,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Pomoc społeczna

852
85202
4330
85212

2 959 922,00

2 652 408,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 651 808,00

2 651 808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 651 808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 281,00

49 281,00

49 281,00

49 281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 8 z 12

Dział

Rozdział

1

2

§

3

Nazwa

Plan

4

5

Wydatki
bieżące

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

4440
4700

2 900,00

6

2 900,00

z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,

7

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

Z tego

z tego:

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

0,00

dotacje na
zadania bieżące

10

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

0,00

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

2 900,00

2 900,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 534,00

7 534,00

7 534,00

0,00

7 534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.

16 860,00

16 860,00

16 860,00

16 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16 860,00

16 860,00

16 860,00

16 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

68 619,00

68 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Świadczenia społeczne

68 619,00

68 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

3 500,00

3 500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiłki stałe

131 832,00

131 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Świadczenia społeczne

131 832,00

131 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ośrodki pomocy społecznej

353 906,00

353 906,00

351 206,00

319 106,00

32 100,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

4130
85214
3110
85215

85216
3110
85219
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

247 906,00

247 906,00

247 906,00

247 906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 500,00

19 500,00

19 500,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 500,00

42 500,00

42 500,00

42 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 700,00

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 9 z 12

Dział

Rozdział

1

2

§

3

4

5

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Wydatki
bieżące

2 500,00

6

2 500,00

z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,

7

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

2 500,00

2 500,00

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

0,00

dotacje na
zadania bieżące

10

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

0,00

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

9 500,00

9 500,00

9 500,00

0,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

7 400,00

7 400,00

7 400,00

0,00

7 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 818,00

106 818,00

105 318,00

87 901,00

17 417,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120
4170

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na Fundusz Pracy

1 900,00

1 900,00

1 900,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

9 901,00

9 901,00

9 901,00

9 901,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

7 017,00

7 017,00

7 017,00

0,00

7 017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostała działalność

99 863,00

99 863,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 863,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Świadczenia społeczne

99 863,00

99 863,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 863,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

415 040,00

415 040,00

362 840,00

345 000,00

17 840,00

0,00

52 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Świetlice szkolne

388 540,00

388 540,00

362 840,00

345 000,00

17 840,00

0,00

25 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295
3110

85401

Plan

4170

85228

854

Nazwa

Z tego

z tego:

Strona 10 z 12

Dział

Rozdział

1

2

§

3

Nazwa

Plan

4

5

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

wydatki
jednostek
budżetowych,

6

7

8

25 700,00

269 188,00

269 188,00

269 188,00

269 188,00

20 862,00

20 862,00

20 862,00

20 862,00

46 400,00

46 400,00

46 400,00

8 550,00

8 550,00

8 550,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

4 500,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

4 300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

9

0,00

dotacje na
zadania bieżące

10

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

w tym:

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsługa długu

14

0,00

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

25 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 040,00

9 040,00

9 040,00

0,00

9 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc materialna dla uczniów

26 500,00

26 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3240

Stypendia dla uczniów

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

900

0,00

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

25 700,00

85415

486 840,00

396 840,00

396 840,00

0,00

396 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

Gospodarka odpadami

16 840,00

16 840,00

16 840,00

0,00

16 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących

16 840,00

16 840,00

16 840,00

0,00

16 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

440 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

318 000,00

318 000,00

318 000,00

0,00

318 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług pozostałych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostała działalność

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90002
2900
90015

90019
4300
90095
4300
921
92109
2480
92116

z tego:

Wydatki
bieżące

Z tego

z tego:

Zakup usług pozostałych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

687 982,00

687 982,00

0,00

0,00

0,00

687 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 982,00

87 982,00

0,00

0,00

0,00

87 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteki

Strona 11 z 12

Dział

Rozdział

§

1

2

3
2480

926
92605
2820

Z tego

z tego:

z tego:

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nazwa

Plan

4

5

6

87 982,00

87 982,00

0,00

0,00

0,00

87 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 568 921,90

15 684 364,47

0,00

0,00

500 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

Wydatki razem:

Wydatki
bieżące

wydatki
jednostek
budżetowych,

7

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

8

10 933 885,47

wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

9

8 088 870,00

dotacje na
zadania bieżące

10

2 845 015,47

777 982,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

11

12

3 472 497,00

13

obsługa długu

14

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

3 884 557,43

17

3 884 557,43

2 204 557,43

18

0,00

Strona 12 z 12