Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr VII/31/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 Lutego 2011 roku

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. zmniejszenia
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

600
60078

4

Plan

Wydatki
bieżące

5

wydatki
jednostek
budżetowych,

6

7

wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia
na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

8

9

10

11

12

13

obsługa długu

14

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,

17

18

Transport i łączność

372 127,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372 127,45

372 127,45

0,00

0,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

372 127,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372 127,45

372 127,45

0,00

0,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

372 127,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372 127,45

372 127,45

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70005

801
80101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oświata i wychowanie

27 766,00

27 766,00

26 906,00

25 906,00

1 000,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoły podstawowe

19 153,00

19 153,00

18 293,00

18 293,00

0,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 933,00

12 933,00

12 933,00

12 933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860,00

860,00

860,00

860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 6

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3
4280

4
Zakup usług zdrowotnych

Plan

Wydatki
bieżące

5

wydatki
jednostek
budżetowych,

6
0,00

7
0,00

wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia
na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

obsługa długu

14
0,00

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15
0,00

16
0,00

w tym:
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,

17
0,00

18
0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4417

Podróże służbowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4427

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4810

Rezerwy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80104

Przedszkola
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 613,00

7 613,00

7 613,00

7 613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 613,00

7 613,00

7 613,00

7 613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 6

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

4

Plan

Wydatki
bieżące

5

wydatki
jednostek
budżetowych,

6

7

wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia
na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

8

9

10

11

12

13

obsługa długu

14

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,

17

18

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410
852
85203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc społeczna

Podróże służbowe krajowe

17 918,00

17 918,00

17 918,00

16 555,00

1 363,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ośrodki wsparcia

1 363,00

1 363,00

1 363,00

0,00

1 363,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3 z 6

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

4

Plan

Wydatki
bieżące

5

wydatki
jednostek
budżetowych,

6
0,00

7
0,00

wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia
na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

obsługa długu

14
0,00

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15
0,00

16
0,00

w tym:
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,

17
0,00

18

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

377,00

377,00

377,00

0,00

377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220

Zakup środków żywności

986,00

986,00

986,00

0,00

986,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 580,00

14 580,00

14 580,00

14 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 580,00

14 580,00

14 580,00

14 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 4 z 6

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

4

Plan

Wydatki
bieżące

5

wydatki
jednostek
budżetowych,

6

7

wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia
na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

8

9

10

11

12

13

obsługa długu

14

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,

17

18

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 975,00

1 975,00

1 975,00

1 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

275,00

275,00

275,00

275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854
85401

Edukacyjna opieka wychowawcza

15 054,00

15 054,00

15 054,00

15 054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Świetlice szkolne

15 054,00

15 054,00

15 054,00

15 054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 054,00

15 054,00

15 054,00

15 054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 5 z 6

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

4

Plan

Wydatki
bieżące

5

wydatki
jednostek
budżetowych,

6

7

wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia
na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

8

9

10

11

12

13

obsługa długu

14

Wydatki
majątkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,

17

18

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532 865,45

160 738,00

159 878,00

57 515,00

102 363,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

372 127,45

372 127,45

0,00

0,00

Wydatki razem:

Strona 6 z 6