1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 64/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w/g niżej podanego zestawienia: Dz. 1 010 Rozdz 2 01010 400 40004 750 75023 75075 801 80101 4010 4040 4110 4120 4440 80104 4010 4110 4120 4440 80110 4010 4110 4120 4440 852 85214 § 3 Nazwa 4 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki zwiększen. 5 25 100,00 25 100,00 25 100,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 14 425,00 4 425,00 4 425,00 10 000,00 10 000,00 161 474,00 56 983,00 33 300,00 23 683,00 8 878,00 6 500,00 1 100,00 200,00 1 078,00 95 613,00 80 000,00 12 700,00 2 075,00 838,00 11 948,00 992,00 992,00 Wydatki zmniejsz. 6 146 420,00 139 809,00 90 434,00 33 300,00 13 800,00 2 275,00 6 611,00 1 700,00 4 911,00 3 000,00 -

Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie paliw gazowych 4430 Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy gmin 4440 Odpis na ZFŚS Promocja jst 4300 Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚŚ Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚŚ Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚŚ Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne

2

85216

Zasiłki stałe 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe zadania w zakresie polityki społ 3028 3029 3119 4018 4019 4048 4049 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4288 4289 4308 4309 4418 4419 4448 4449 Pozostała działalność Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. Świadczenia społeczne Wynagr.osob.pracowników Wynagr.osob.pracowników Dodatkowe wynagr. roczne Dodatkowe wynagr. roczne Składki na ubezpieczenia społ. Składki na ubezpieczenia społ. Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Odpis na ZFŚS Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Odpis na ZFŚS Gospodarka komunalna i ochr. środow. Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż

3 000,00 3 000,00

85228

4 956,00 956,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 4 641,00 4 641,00 113,96 6,04 376,08 19,92 1 508,12 79,88 37,99 2,01 1 872,82 99,18 498,59 26,41 3 609,00 3 609,00 3 250,00 359,00 37 481,00 15 500,00 7 500,00 8 000,00

3 000,00 3 000,00 5 633,00 5 633,00 992,00 2 456,82 130,12 321,95 17,05 50,79 2,69 1 492,53 79,05 85,47 4,53 18 663,00 18 663,00 13 400,00 3 250,00 2 013,00 -

85295

853 85395

854 85401 4010 4040 4110 4440 900 90003 4210 6060

3

90095 921 92109 92195

Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 4110 4120 4170 4210 4300 Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport

21 981,00 21 981,00 55 000,00 25 000,00 25 000,00 30 000,00 1 000,00 200,00 7 000,00 8 800,00 13 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 537 678,00

220 000,00 220 000,00 220 000,00 393 716,00

926 92605

Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM