You are on page 1of 5

Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli

Program innowacyjny

Wesoła ortografia

Szkoła podstawowa I etap edukacji – klasy 1-3

Opracowała: mgr Ewa Kata
WSTĘP

Jednym z podstawowych zadań nauczania w kształceniu zintegrowanym jest opanowanie przez uczniów umiejętności ortograficznych. Często jest to trudna i mozolna praca, nie zawsze zakończona sukcesem. Proces nauki ortografii może być „atrakcyjniejszy” dzięki zastosowaniu metod aktywnych. Bardzo przydatne w nabywaniu przez dzieci wiedzy i umiejętności ortograficznych okazują się gry i zabawy, które są naturalnymi sposobami funkcjonowania dziecka. Gry i zabawy stosowane w procesie nauczania ortografii mogą pełnić funkcję motywacyjną. Gry sprzyjają rozwojowi umiejętności postrzegania i wyrabiania szybkiej orientacji. Ważną cechą metod aktywizujących jest ich atrakcyjność, dzięki czemu dostarczają okazji do wielu ćwiczeń i powtórzeń. Zabawy, które posiadają element rywalizacji, mogą motywować dzieci do samodzielnego doskonalenia ćwiczonych umiejętności Ortografia nauczana metodami aktywnymi przestaje być zmorą uczniów i okazuje się nietrudną i przyjemną częścią kształcenia zintegrowanego. Cele

Rozbudzenie zainteresowań ortograficznych Kształtowanie czujności ortograficznej Poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni Rozbudzanie ciekawości poznawczej Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych Przygotowanie do udziału w konkursach ortograficznych Zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności ortograficznych


• • • • • •

Zadania
1. Inspirowanie aktywności uczniów. 2. Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi zdolności ortograficznych. 3. Wdrażanie do samodzielnego i świadomego podejmowania decyzji.

4. Zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom mającym trudności w opanowaniu treści programu nauczania.
5. Zapewnienie

zdobycia

wiedzy

na

poziomie

umożliwiającym,

co

najmniej

kontynuowanie nauki na następnym poziomie edukacji. 6. Przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów poznawczych. Treści

1. Stosowanie wielkich liter w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych, nazw ulic, w korespondencji, na początku zdania, w tytułach utworów literackich. 2. Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach:  przed samogłoską  przed samogłoską „i”  przed spółgłoską
 na końcu wyrazu.

3. Pisownia wyrazów z „ó”  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ó” wymiennym
 ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ó” w zakończeniach rzeczowników: -ów,

-ówka, -ówna  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ó” niewymiennym  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ó” – wyjątki. 4. Pisownia wyrazów z „u”
 ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „u” w czasownikach zakończonych na –uje,

-ujesz, -ujemy, -ujecie, -ują
 ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „u” rzeczownikach zakończonych na –un,

-unka, -unek, -uszek, -uszka, -szko, -uś, -usia, -unia  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „u” – wyjątki.

5. Pisownia wyrazów z „rz”  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „rz” wymiennym  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „rz” po spółgłoskach: d, b, g, j, w, t, p, ch, k
 ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „rz” niewymiennym.

6. Pisownia wyrazów z „ż”  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” wymiennym  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” po spółgłoskach: l, ł, m, n  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” na początku wyrazu przed spółgłoskami b, ł, m, n
 ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” niewymiennym.

7. Pisownia wyrazów z „ch”  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ch” wymiennym  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ch” przed spółgłoskami c, l, ł, m, n, r, rz, t, w
 ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ch” na zakończenie wyrazu  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ch” – do zapamiętania.

8. Pisownia wyrazów z „h”  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „h” wymiennym  ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „h” w wyrazach „głośnych”
 ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „h” na początku wyrazu.

9. Pisownia wyrazów z „ą –om –on”, „ę –em –en”.

10. Pisownia najczęściej stosowanych skrótów.
11. Stosowanie znaków interpunkcyjnych.

Przewidywane osiągnięcia uczniów Uczeń:

stosuje zasady dotyczące pisowni wielkich liter w imionach, nazwiskach, nazwach geograficznych, nazwach ulic, w korespondencji, na początku zdania, w tytułach utworów literackich,

• • • • • •

stosuje zasady ortograficzne dotyczące pisowni „ó”, „rz”, „ż” „h” wymiennych i niewymiennych we wszystkich rodzajach ćwiczeń w pisaniu, wskazuje wyraz z trudnością ortograficzną i objaśnia jego pisownię, przywołując jako uzasadnienie inną formą tego samego wyrazu lub rodzinę wyrazów, bezbłędnie pisze wyrazy z „rz” po spółgłoskach, poprawnie zapisuje wyrazy z zanikiem dźwięczności w różnych pozycjach, prawidłowo pisze przeczenie „nie” z czasownikiem i przymiotnikiem, poprawnie zapisuje wyrazy z końcówkami „–ów”, „-ówka”, „-ówna”, bezbłędnie pisze wyrazy z „ę”, „ą” w różnych pozycjach, prawidłowo zapisuje wyrazy ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach, poprawnie zapisuje najczęściej spotykane skróty, zna i stosuje znaki interpunkcyjne w wypowiedziach, wykazuje czujność i spostrzegawczość ortograficzną, rozumie potrzebę poprawnego wypowiadania się w mowie i w piśmie, samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym, stosuje zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych.

• • •
• •


Ewaluacja 1. Napisanie przez uczniów dyktand sprawdzających.
2. Porównanie

uzyskanych

wyników

z

początkowymi

(z

dyktanda

diagnostycznego)
3. Ocena efektów realizacji programu – przedstawienie i analiza wyników

uczniów na forum klasy oraz na spotkaniu z rodzicami. 4. Wyznaczenie kierunków dalszej pracy z uczniami.

Opracowanie:
mgr Ewa Kata