UCHWAŁA NR XXIX /185 /2010 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( dz. U. z 2006r. nr 97 poz.674 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje : § 1. 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli, którzy zatrudnieni są w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina, a ich zatrudnienie wynosi łącznie dla wszystkich szkół co najmniej połowę obowiązującego wymiaru zajęć oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych pomocą socjalną przez te szkoły zwanych dalej nauczycielami. § 2. 1. Środki finansowe funduszu przeznaczone na pomoc zdrowotną nauczycieli, powstają corocznie z odpisu w wysokości 0,2% planowanej rocznej sumy środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. 2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów są rozdysponowane w danym roku kalendarzowym. 3. Środkami, o których mowa w ust. 1 dysponuje Wójt Gminy. § 3. 1. Ze środków finansowych funduszu na pomoc zdrowotną mogą korzystać osoby , o których mowa w § 1 ust. 2 , którzy : a) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich gminie, b) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby, c) muszą korzystać z pomocy specjalistycznej w innej miejscowości, mimo istnienia ośrodka zdrowia w gminie, d) ponoszą koszty leczenia sanatoryjnego, e) ponoszą koszty zakupu podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego , ułatwiającego zachowanie podstawowych funkcji życiowych, f) osiągają miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny nie większy niż kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłasza przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego, nie częściej niż raz w roku. 3. Wysokość przyznanego zasiłku zależy od możliwości finansowych funduszu na pomoc zdrowotną oraz sytuacji materialnej wnioskodawcy i wysokości ponoszonych na leczenie kosztów. § 4. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest na pisemny wniosek nauczyciela/emeryta, rencisty. 2. Do wniosku należy dołączyć: a) zaświadczenie lekarskie lub udokumentowanie wydatków związanych z leczeniem np.: faktury VAT lub rachunki za leczenie, zakup lekarstw i zakup sprzętu rehabilitacyjnego, b) oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł

Id: RALAS-GVDUJ-THHCY-KUMZV-ECWLQ. Podpisany

Strona 1

3. Na wniosku o pomoc zdrowotną dyrektor potwierdza zatrudnienie nauczyciela, a w przypadku nauczycieli emerytów i rencistów potwierdza fakt odejścia na emeryturę lub rentę w przeszłości z danej szkoły lub przedszkola. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Traci moc uchwała Nr XXI/136/2009 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Id: RALAS-GVDUJ-THHCY-KUMZV-ECWLQ. Podpisany

Strona 2