Załącznik nr 4

do Uchwały Nr VI/9/11
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 23 lutego 2011r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK
ZADANIA ZLECONE GMINA
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

750
75011

4

Plan

Wydatki
bieżące

wydatki
jednostek
budżetowych

7

wynagrodzenia i wydatki związane z
składki od nich
realizacją ich
naliczane
statutowych zadań

8

9

dotacje na
zadania
bieżące

10

wydatki na programy
świadczenia na
finansowane z
rzecz osób
udziałem środków, o
fizycznych;
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

11

12

wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

13

14

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

16

17

18

5

6

Administracja publiczna

541 700,00

541 700,00

541 700,00

525 600,00

16 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy wojewódzkie

541 700,00

541 700,00

541 700,00

525 600,00

16 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

415 900,00

415 900,00

415 900,00

415 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63 500,00

63 500,00

63 500,00

63 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

16 100,00

16 100,00

16 100,00

0,00

16 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

16 251,00

16 251,00

16 251,00

9 655,00

6 596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

16 251,00

16 251,00

16 251,00

9 655,00

6 596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 264,00

1 264,00

1 264,00

1 264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

175,00

175,00

175,00

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 216,00

8 216,00

8 216,00

8 216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 496,00

1 496,00

1 496,00

0,00

1 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 100,00

5 100,00

5 100,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc społeczna

24 960 700,00

24 960 700,00

1 002 700,00

805 600,00

197 100,00

565 700,00

23 392 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ośrodki wsparcia

360 700,00

360 700,00

0,00

0,00

0,00

360 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych

360 700,00

360 700,00

0,00

0,00

0,00

360 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751
75101

852
85203

2830

Załącznik nr 4

Strona 1

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

4
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

85212

Plan

Wydatki
bieżące

5

6

wydatki
jednostek
budżetowych

7

wynagrodzenia i wydatki związane z
składki od nich
realizacją ich
naliczane
statutowych zadań

8

9

dotacje na
zadania
bieżące

10

wydatki na programy
świadczenia na
finansowane z
rzecz osób
udziałem środków, o
fizycznych;
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

11

12

wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

13

14

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

16

17

18

24 340 000,00

24 340 000,00

947 700,00

750 600,00

197 100,00

0,00

23 392 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 391 100,00

23 391 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 391 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399 900,00

399 900,00

399 900,00

399 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

307 200,00

307 200,00

307 200,00

307 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 600,00

10 600,00

10 600,00

10 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 900,00

45 900,00

45 900,00

0,00

45 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

85 000,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

16 200,00

16 200,00

16 200,00

0,00

16 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

85213

4130
85228

2820

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

205 000,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

205 000,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Załącznik nr 4

Strona 2

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dział

1

Rozdział

2

§

3

Nazwa

4

WYDATKI ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM

Plan

5
25,518,651.00

Wydatki
bieżące

6
25,518,651.00

wydatki
jednostek
budżetowych

7
1,560,651.00

wynagrodzenia i wydatki związane z
składki od nich
realizacją ich
naliczane
statutowych zadań

8
1,340,855.00

9
219,796.00

dotacje na
zadania
bieżące

10
565,700.00

Załącznik nr 4

wydatki na programy
świadczenia na
finansowane z
rzecz osób
udziałem środków, o
fizycznych;
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

11
23,392,300.00

12
0.00

wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

13

14
0.00

Wydatki
majątkowe

15
0.00

0.00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

16

17

18

0.00

0.00

Strona 3

0.00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

4

Plan

5

Wydatki
bieżące

6

wydatki
jednostek
budżetowych

7

wynagrodzenia i wydatki związane z
składki od nich
realizacją ich
naliczane
statutowych zadań

8

9

dotacje na
zadania
bieżące

10

wydatki na programy
świadczenia na
finansowane z
rzecz osób
udziałem środków, o
fizycznych;
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

11

12

wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

13

14

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

16

17

18

ZADANIA POWIERZONE GMINA
710

Działalność usługowa

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cmentarze

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71035

ZADANIA POWIERZONE GMINA RAZEM

ZADANIA ZLECONE POWIAT
010
01005
4300
700
70005
4300
710

Rolnictwo i łowiectwo

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług pozostałych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług pozostałych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406 200,00

406 200,00

406 200,00

330 700,00

75 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług pozostałych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Działalność usługowa
71013
4300
71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
4300

71015

Zakup usług pozostałych
Nadzór budowlany

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384 000,00

384 000,00

384 000,00

330 700,00

53 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000,00

68 000,00

68 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 000,00

189 000,00

189 000,00

189 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 200,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Załącznik nr 4

Strona 4

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

4

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan

Wydatki
bieżące

5

6

wydatki
jednostek
budżetowych

7

wynagrodzenia i wydatki związane z
składki od nich
realizacją ich
naliczane
statutowych zadań

8

9

dotacje na
zadania
bieżące

10

wydatki na programy
świadczenia na
finansowane z
rzecz osób
udziałem środków, o
fizycznych;
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

11

12

wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

13

14

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

16

17

18

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

24 500,00

24 500,00

24 500,00

0,00

24 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administracja publiczna

368 600,00

368 600,00

368 600,00

347 350,00

21 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędy wojewódzkie

331 800,00

331 800,00

331 800,00

324 000,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

260 500,00

260 500,00

260 500,00

260 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 500,00

17 500,00

17 500,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39 600,00

39 600,00

39 600,00

39 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

750
75011

75045

Kwalifikacja wojskowa

7 800,00

7 800,00

7 800,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 800,00

36 800,00

36 800,00

23 350,00

13 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

350,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 950,00

5 950,00

5 950,00

0,00

5 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

6 800,00

6 800,00

6 800,00

0,00

6 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe wydatki obronne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

750,00

750,00

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752
75212

Załącznik nr 4

Strona 5

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3
4300

754
75411

4
Zakup usług pozostałych

Plan

5

Wydatki
bieżące

6

wydatki
jednostek
budżetowych

7

wynagrodzenia i wydatki związane z
składki od nich
realizacją ich
naliczane
statutowych zadań

8

9

dotacje na
zadania
bieżące

10

wydatki na programy
świadczenia na
finansowane z
rzecz osób
udziałem środków, o
fizycznych;
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

11

12

wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

13

14

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

16

17

18

2 750,00

2 750,00

2 750,00

0,00

2 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

6 169 000,00

6 169 000,00

5 837 000,00

5 153 108,00

683 892,00

0,00

332 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej

6 169 000,00

6 169 000,00

5 837 000,00

5 153 108,00

683 892,00

0,00

332 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

332 000,00

332 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

332 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 505,00

23 505,00

23 505,00

23 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej

62 000,00

62 000,00

62 000,00

62 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 268,00

7 268,00

7 268,00

7 268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4 367 740,00

4 367 740,00

4 367 740,00

4 367 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy

260 790,00

260 790,00

260 790,00

260 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy
zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy

363 803,00

363 803,00

363 803,00

363 803,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4080

Uposażenia i świadczenia pieniężne
wypłacane przez okres roku żołnierzom i
funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 229,00

13 229,00

13 229,00

13 229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 273,00

2 273,00

2 273,00

2 273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla
żołnierzy i funkcjonariuszy

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

114 757,00

114 757,00

114 757,00

0,00

114 757,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220

Zakup środków żywności

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4250

Zakup sprzętu i uzbrojenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Załącznik nr 4

Strona 6

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dział

1

Rozdział

2

§

Nazwa

3

4

Plan

Wydatki
bieżące

5

6

wydatki
jednostek
budżetowych

7

wynagrodzenia i wydatki związane z
składki od nich
realizacją ich
naliczane
statutowych zadań

8

9

dotacje na
zadania
bieżące

10

wydatki na programy
świadczenia na
finansowane z
rzecz osób
udziałem środków, o
fizycznych;
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

11

12

wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

13

14

Wydatki
majątkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

16

17

18

4410

Podróże służbowe krajowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4480

Podatek od nieruchomości

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

851

85156

4130
853
85321

3 635,00

3 635,00

3 635,00

0,00

3 635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

6 220 000,00

6 220 000,00

6 220 000,00

6 220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

6 220 000,00

6 220 000,00

6 220 000,00

6 220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 220 000,00

6 220 000,00

6 220 000,00

6 220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

144 000,00

144 000,00

144 000,00

77 100,00

66 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności

144 000,00

144 000,00

144 000,00

77 100,00

66 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 400,00

29 400,00

29 400,00

29 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 400,00

62 400,00

62 400,00

0,00

62 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM

13,319,800.00

13,319,800.00

12,987,800.00

12,129,758.00

858,042.00

0.00

332,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM

38,847,451.00

38,847,451.00

14,557,451.00

13,470,613.00

1,086,838.00

565,700.00

23,724,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Załącznik nr 4

Strona 7