UCHWAŁA Nr XLIV/229/2010

RADY GMINY ZABRODZIE
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastćpuje:
§ 1.1. Zwićksza sić plan dochodów budżetu gminy w kwocie 44 750,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały. Plan po zmianach dochodów wynosi 15 818 581,38zł, z tego: dochody bieżące w kwocie
14 927 326,38zł, dochody majątkowe w kwocie 991 255zł.
2. Zwićksza sić plan wydatków budżetu gminy w kwocie 44 750,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do
niniejszej uchwały. Plan po zmianach wydatków wynosi 19 294 089,93zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie
14 468 532,35zł, wydatki majątkowe w kwocie 4 825 557,58zł,
3. Zmienia sić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia sić dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjćcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzćdu Gminy.
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/229/2010
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 czerwca 2010r.
w złotych
Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

Plan przed zmianą Zmniejszenie
5

6

Zwićkszenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

7

8

bieżące
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Porozumienia

Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

Plan przed zmianą Zmniejszenie
5

6

Zwićkszenie
7

Plan po zmianach
(5+6+7)
8

bieżące
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udzia-

114 752,00
62 910,00

0,00
0,00

0,00
0,00

114 752,00
62 910,00

łem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
600

Transport i łączność

60016

10 000,00

0,00

4 000,00

14 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00
0,00

0,00
0,00

4 000,00
0,00

4 000,00
0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

10 000,00

0,00

4 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) mićdzy jednostkami
samorządu terytorialnego
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

Plan przed zmianą Zmniejszenie
5

6

Zwićkszenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

7

8

bieżące
801

80101

80110

Oświata i wychowanie

875 319,96

0,00

40 750,00

916 069,96

w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

768 628,96

0,00

0,00

768 628,96

Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

19 659,00
0,00

0,00
0,00

5 650,00
0,00

25 309,00
0,00

0920 Pozostałe odsetki

0,00

0,00

750,00

750,00

0970 Wpływy z różnych dochodów
Gimnazja

0,00
0,00

0,00
0,00

4 900,00
34 950,00

4 900,00
34 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

34 700,00
250,00

34 700,00
250,00

6 232,00

0,00

150,00

6 382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
80114

Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920 Pozostałe odsetki

852

0,00

0,00

150,00

150,00

Pomoc społeczna

497 267,36

-130 309,06

0,00

366 958,30

w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w

169 117,36

-130 309,06

0,00

38 808,30

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85219

Ośrodki pomocy społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

282 359,06
130 309,06

-130 309,06
-130 309,06

0,00
0,00

152 050,00
0,00

123 757,21

-123 757,21

0,00

0,00

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

6 551,85

-6 551,85

0,00

0,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność

177 474,00

0,00

130 309,06

307 783,06

177 474,00

0,00

130 309,06

307 783,06

177 474,00

0,00

130 309,06

307 783,06

w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

177 474,00

0,00

130 309,06

307 783,06

150 852,90

0,00

123 757,21

274 610,11

26 621,10

0,00

6 551,85

33 172,95

12 493 084,38
1 873 529,10

-130 309,06
-130 309,06

171 059,06
130 309,06

12 533 834,38
1 873 529,10

0,00
0,00

0,00
0,00

977 255,00
241 288,00

853

85395

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
bieżące

razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

977 255,00
241 288,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

Plan przed zmianą Zmniejszenie
5

6

Zwićkszenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

7

8

bieżące
bieżące razem:

2 178 740,00

0,00

0,00

2 178 740,00

w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizacjć zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

0,00

0,00

0,00

0,00

15 773 831,38

-130 309,06

175 059,06

15 818 581,38

2 177 727,10

-130 309,06

130 309,06

2 177 727,10

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/229/2010
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 czerwca 2010r.
Rodzaj zadania:
Dział

Rozdział

Porozumienia

§

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
bieżące

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

1

2

3

600

4

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

6050

852

Wydatki inwestycyjne
jednostek
budżetowych

Pomoc społeczna

5

Pozostała działalność

Zakup materiałów i
wyposażenia

Zakup usług
pozostałych

3

15013

4017

18

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

po zmianach

65 842,00

51 842,00

51 842,00

0,00

51 842,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

po zmianach

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

po zmianach

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

przed zmianą

62 910,00

62 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-18 010,00

-18 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

45 660,00

45 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

62 910,00

62 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-18 010,00

-18 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

45 660,00

45 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

16 862,00

16 862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

17 622,00

17 622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

46 048,00

46 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-18 010,00

-18 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 038,00

28 038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

124 752,00 114 752,00

51 842,00

0,00

51 842,00

0,00

0,00

62 910,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-18 010,00

-18 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 760,00

760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

111 502,00

97 502,00

51 842,00

0,00

51 842,00

0,00

0,00

45 660,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

Własne

4

Rozwój kadr
nowoczesnej
gospodarki i
przedsićbiorczości

17

0,00

0,00

Nazwa

Przetwórstwo
przemysłowe

16

0,00

0,00

Plan

Z tego
z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

2

15

0,00

0,00

Wydatki
bieżące

1

14

51 842,00

0,00

Rodzaj zadania:

150

13

0,00

0,00

po zmianach

§

12

51 842,00

0,00

zwićkszenie

Rozdział

11

51 842,00

po zmianach

Dział

10

zakup i objćcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

0,00

zwićkszenie

Wydatki razem:

9

na programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

61 842,00

zwićkszenie

4303

8

obsługa
długu

w tym:

zmniejszenie

zwićkszenie

4213

7

dotacje na świadczenia
wydatki na
wypłaty
zadania na rzecz osób
programy
z tytułu
bieżące
fizycznych
finansowane
porćczeń
z udziałem
i gwarancji
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

przed zmianą

zwićkszenie

85295

6

wydatki
związane
z realizacją
ich
statutowych
zadań

Wydatki
majątkowe

5

6

7

z tego:

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane
z realizacją
ich
statutowych
zadań

8

9

Wydatki
majątkowe

dotacje na świadczenia
wydatki na
wypłaty
zadania na rzecz osób
programy
z tytułu
bieżące
fizycznych
finansowane
porćczeń
z udziałem
i gwarancji
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10

11

12

13

obsługa
długu

14

z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

w tym:

na programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
15

16

17

zakup i objćcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

18

przed zmianą

768 913,78

758 308,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758 308,78

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

zmniejszenie

-3 400,00

-3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

3 400,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

768 913,78

758 308,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758 308,78

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

przed zmianą

758 308,78

758 308,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758 308,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 400,00

-3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

3 400,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

758 308,78

758 308,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758 308,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia przed zmianą

55 834,67

55 834,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 834,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

osobowe
pracowników

4019

4117

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

2 132,87

2 132,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 132,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

57 967,54

57 967,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 967,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia przed zmianą
osobowe
zmniejszenie
pracowników
zwićkszenie

9 853,18

9 853,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 853,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376,40

376,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 229,58

10 229,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 229,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

8 587,38

8 587,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 587,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646,89

646,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

9 234,27

9 234,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 234,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 515,41

1 515,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 515,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

zwićkszenie

4119

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

zwićkszenie

4127

114,16

114,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 629,57

1 629,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 367,95

1 367,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,23

110,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 478,18

1 478,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 478,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

241,41

241,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

19,45

19,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

260,86

260,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia przed zmianą
bezosobowe
zmniejszenie

65 025,00

65 025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 889,99

-2 889,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 889,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

62 135,01

62 135,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 135,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia przed zmianą
bezosobowe
zmniejszenie

11 475,00

11 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-510,01

-510,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-510,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na
Fundusz Pracy

zwićkszenie

4129

4177

Składki na
Fundusz Pracy

zwićkszenie

4179

zwićkszenie

600

po zmianach

10 964,99

10 964,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 964,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

3 059 417,61

389 556,97

389 556,97

1 000,00

388 556,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2 669 860,64

2 669 860,64

391 288,00

0,00

zmniejszenie

-3 900,00

-3 900,00

-3 900,00

0,00

-3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 059 417,61

389 556,97

389 556,97

1 000,00

388 556,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2 669 860,64

2 669 860,64

391 288,00

0,00

Drogi publiczne gminne przed zmianą

2 312 116,61

373 755,97

373 755,97

1 000,00

372 755,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 938 360,64

1 938 360,64

391 288,00

0,00

zmniejszenie

-3 900,00

-3 900,00

-3 900,00

0,00

-3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 312 116,61

373 755,97

373 755,97

1 000,00

372 755,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 938 360,64

1 938 360,64

391 288,00

0,00

przed zmianą

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

9 400,00

9 400,00

9 400,00

0,00

9 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

342 045,97

342 045,97

342 045,97

0,00

342 045,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 900,00

-3 900,00

-3 900,00

0,00

-3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

338 145,97

338 145,97

338 145,97

0,00

338 145,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

111 419,00

101 419,00

101 419,00

0,00

101 419,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

0,00

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

111 419,00

101 419,00

101 419,00

0,00

101 419,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

przed zmianą

111 419,00

101 419,00

101 419,00

0,00

101 419,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

0,00

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

111 419,00

101 419,00

101 419,00

0,00

101 419,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

0,00

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzćdy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa

przed zmianą

15 993,00

15 993,00

10 053,00

5 053,00

5 000,00

0,00

5 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-83,34

-83,34

-83,34

0,00

-83,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

83,34

83,34

83,34

0,00

83,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

15 993,00

15 993,00

10 053,00

5 053,00

5 000,00

0,00

5 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej

przed zmianą

15 993,00

15 993,00

10 053,00

5 053,00

5 000,00

0,00

5 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-83,34

-83,34

-83,34

0,00

-83,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i łączność

60016

4210

4300

Zakup
materiałów i
wyposażenia

Zakup usług
pozostałych

zwićkszenie

700

Gospodarka
mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

4210

4270

Zakup
materiałów i
wyposażenia

Zakup usług
remontowych

zwićkszenie

751

75107

zwićkszenie

4210

4300

Zakup
materiałów i
wyposażenia

Zakup usług
pozostałych

83,34

83,34

83,34

0,00

83,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

15 993,00

15 993,00

10 053,00

5 053,00

5 000,00

0,00

5 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

3 230,00

3 230,00

3 230,00

0,00

3 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

83,34

83,34

83,34

0,00

83,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 313,34

3 313,34

3 313,34

0,00

3 313,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

468,00

468,00

468,00

0,00

468,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-83,34

-83,34

-83,34

0,00

-83,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

384,66

384,66

384,66

0,00

384,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

554 239,00

138 239,00

121 470,50

28 850,00

92 620,50

0,00

16 768,50

0,00

0,00

0,00

416 000,00

416 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

554 239,00

138 239,00

121 470,50

28 850,00

92 620,50

0,00

16 768,50

0,00

0,00

0,00

416 000,00

416 000,00

0,00

0,00

przed zmianą

501 239,00

101 239,00

88 803,00

28 850,00

59 953,00

0,00

12 436,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

501 239,00

101 239,00

88 803,00

28 850,00

59 953,00

0,00

12 436,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

przed zmianą

3 550,00

3 550,00

3 550,00

0,00

3 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 550,00

5 550,00

5 550,00

0,00

5 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

6 243 117,53

6 240 117,53

5 220 306,00

4 343 228,00

877 078,00

0,00

244 354,00

775 457,53

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

754

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

75412

Ochotnicze straże
pożarne

4260

4300

Zakup energii

Zakup usług
pozostałych

zwićkszenie

801

Oświata i wychowanie

zwićkszenie
po zmianach

40 750,00

40 750,00

40 750,00

0,00

40 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 283 867,53

6 280 867,53

5 261 056,00

4 343 228,00

917 828,00

0,00

244 354,00

775 457,53

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

przed zmianą

3 190 353,00

3 187 353,00

3 043 281,00

2 628 201,00

415 080,00

0,00

144 072,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

4210

Zakup
materiałów i
wyposażenia

5 650,00

5 650,00

5 650,00

0,00

5 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 196 003,00

3 193 003,00

3 048 931,00

2 628 201,00

420 730,00

0,00

144 072,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

przed zmianą

116 000,00

116 000,00

116 000,00

0,00

116 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

116 250,00

116 250,00

116 250,00

0,00

116 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

9 300,00

9 300,00

9 300,00

0,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

5 400,00

5 400,00

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

14 700,00

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 280 634,00

1 280 634,00

1 211 125,00

1 058 290,00

152 835,00

0,00

69 509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

4270

80110

Zakup usług
remontowych

Gimnazja

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 950,00

34 950,00

34 950,00

0,00

34 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 315 584,00

1 315 584,00

1 246 075,00

1 058 290,00

187 785,00

0,00

69 509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

34 950,00

34 950,00

34 950,00

0,00

34 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

40 950,00

40 950,00

40 950,00

0,00

40 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

205 406,00

205 406,00

204 606,00

172 263,00

32 343,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

205 556,00

205 556,00

204 756,00

172 263,00

32 493,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

150,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

350,00

350,00

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

998 076,36

998 076,36

575 559,00

382 904,68

192 654,32

0,00

238 112,34

184 405,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-132 751,23

-132 751,23

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 442,17

-130 309,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

4270

80114

Zakup usług
remontowych

Zespoły obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół

zwićkszenie

4270

852

Zakup usług
remontowych

Pomoc społeczna

zwićkszenie

85202

Domy pomocy
społecznej

5 692,17

2 442,17

0,00

2 442,17

0,00

0,00

3 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

871 017,30

871 017,30

578 001,17

382 904,68

195 096,49

0,00

235 670,17

57 345,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

40 200,00

40 200,00

40 200,00

0,00

40 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

42 300,00

42 300,00

42 300,00

0,00

42 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usług
przez jednostki
samorządu
terytorialnego
od innych
jednostek
samorządu
terytorialnego

przed zmianą

40 200,00

40 200,00

40 200,00

0,00

40 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

42 300,00

42 300,00

42 300,00

0,00

42 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

przed zmianą

69 600,00

69 600,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

48 312,34

15 287,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 100,00

-2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

67 500,00

67 500,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

46 212,34

15 287,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

48 312,34

48 312,34

0,00

0,00

0,00

0,00

48 312,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 100,00

-2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4330

85214

5 692,17

po zmianach

3110

Świadczenia
społeczne

zwićkszenie

zwićkszenie

85219

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

46 212,34

46 212,34

0,00

0,00

0,00

0,00

46 212,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

578 168,06

578 168,06

445 659,00

377 804,68

67 854,32

0,00

2 200,00

130 309,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-130 651,23

-130 651,23

0,00

0,00

0,00

0,00

-342,17

-130 309,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342,17

342,17

342,17

0,00

342,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

447 859,00

447 859,00

446 001,17

377 804,68

68 196,49

0,00

1 857,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki
przed zmianą
osobowe
zmniejszenie
niezaliczone do
wynagrodzeń
zwićkszenie

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-342,17

-342,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-342,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 857,83

1 857,83

0,00

0,00

0,00

0,00

1 857,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia przed zmianą
osobowe
zmniejszenie
pracowników
zwićkszenie

50 947,00

50 947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50 947,00

-50 947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50 947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia przed zmianą
osobowe
zmniejszenie
pracowników
zwićkszenie

2 697,18

2 697,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 697,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 697,18

-2 697,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 697,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ośrodki pomocy
społecznej

zwićkszenie

3020

4017

4019

4117

4119

4127

4129

4217

4219

4307

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Składki na
Fundusz Pracy

Składki na
Fundusz Pracy

Zakup
materiałów i
wyposażenia

Zakup
materiałów i
wyposażenia

Zakup usług
pozostałych

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

8 115,86

8 115,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 115,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-8 115,86

-8 115,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 115,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

429,66

429,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-429,66

-429,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-429,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

943,47

943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-943,47

-943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

49,95

49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-49,95

-49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 251,84

1 251,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 251,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-1 251,84

-1 251,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 251,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

66,28

66,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-66,28

-66,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-66,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

62 424,14

62 424,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 424,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-62 424,14

-62 424,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-62 424,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

4309

4440

Zakup usług
pozostałych

Odpisy na
zakładowy

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

3 304,81

3 304,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 304,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 304,81

-3 304,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 304,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

8 874,32

8 874,32

8 874,32

0,00

8 874,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4747

4749

85295

fundusz
świadczeń
socjalnych

zwićkszenie

342,17

342,17

342,17

0,00

342,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

9 216,49

9 216,49

9 216,49

0,00

9 216,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup
materiałów
papierniczych
do sprzćtu
drukarskiego i
urządzeń
kserograficznych

przed zmianą

74,90

74,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-74,90

-74,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-74,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup
materiałów
papierniczych
do sprzćtu
drukarskiego i
urządzeń
kserograficznych

przed zmianą

3,97

3,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3,97

-3,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

167 408,30

167 408,30

0,00

0,00

0,00

0,00

128 600,00

38 808,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 250,00

3 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

170 658,30

170 658,30

0,00

0,00

0,00

0,00

128 600,00

42 058,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostała działalność

zwićkszenie

4113

4123

4173

853

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

417,51

417,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

417,51

417,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

67,49

67,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

67,49

67,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia przed zmianą
bezosobowe
zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

2 765,00

2 765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 765,00

2 765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

177 474,00

177 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

130 309,06

130 309,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 309,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

307 783,06

307 783,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307 783,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

177 474,00

177 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

130 309,06

130 309,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 309,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

307 783,06

307 783,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307 783,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia przed zmianą
osobowe
zmniejszenie
pracowników
zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 947,00

50 947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

50 947,00

50 947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia przed zmianą
osobowe
zmniejszenie
pracowników
zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 697,18

2 697,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 697,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 697,18

2 697,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 697,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Składki na
Fundusz Pracy

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

85395

Pozostała działalność

4017

4019

4117

4119

4127

4129

4217

4219

4307

4309

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Składki na
Fundusz Pracy

Składki na
Fundusz Pracy

Zakup
materiałów i
wyposażenia

Zakup
materiałów i
wyposażenia

Zakup usług
pozostałych

Zakup usług
pozostałych

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

8 115,86

8 115,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 115,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 115,86

8 115,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 115,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

429,66

429,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

429,66

429,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

943,47

943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

943,47

943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

49,95

49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

49,95

49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

7 820,00

7 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

1 251,84

1 251,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 251,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

9 071,84

9 071,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 071,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 380,00

1 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

66,28

66,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 446,28

1 446,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 446,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

127 511,90

127 511,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 511,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

62 424,14

62 424,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 424,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

189 936,04

189 936,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 936,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

22 502,10

22 502,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 502,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

3 304,81

3 304,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 304,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

25 806,91

25 806,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 806,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup
materiałów
papierniczych
do sprzćtu
drukarskiego i
urządzeń
kserograficznych

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

74,90

74,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

74,90

74,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup
materiałów
papierniczych
do sprzćtu
drukarskiego i
urządzeń
kserograficznych

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

3,97

3,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3,97

3,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna przed zmianą
i ochrona środowiska
zmniejszenie

1 355 433,84

513 011,27

513 011,27

81 264,39

431 746,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

842 422,57

842 422,57

0,00

0,00

-240,00

-240,00

-240,00

0,00

-240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 355 433,84

513 011,27

512 771,27

81 264,39

431 506,88

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

842 422,57

842 422,57

0,00

0,00

przed zmianą

996 380,99

166 380,99

166 380,99

79 313,39

87 067,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830 000,00

830 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-240,00

-240,00

-240,00

0,00

-240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

996 380,99

166 380,99

166 140,99

79 313,39

86 827,60

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

830 000,00

830 000,00

0,00

0,00

Wydatki
przed zmianą
osobowe
zmniejszenie
niezaliczone do
wynagrodzeń
zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4747

4749

900

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

zmniejszenie

zmniejszenie

zwićkszenie

90001

Gospodarka ściekowa i
ochrona wód

3020

4370

921

Opłata z tytułu
zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych
w stacjonarnej
publicznej sieci
telefonicznej.

92601

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 132,00

1 132,00

1 132,00

0,00

1 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-240,00

-240,00

-240,00

0,00

-240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

892,00

892,00

892,00

0,00

892,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

953 206,00

312 206,00

0,00

0,00

0,00 312 206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

967 206,00

326 206,00

0,00

0,00

0,00 312 206,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

0,00

Domy i ośrodki kultury, przed zmianą
świetlice i kluby
zmniejszenie

823 506,00

182 506,00

0,00

0,00

0,00 182 506,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

837 506,00

196 506,00

0,00

0,00

0,00 182 506,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

0,00

Dotacja
podmiotowa z
budżetu dla
samorządowej
instytucji
kultury

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

przed zmianą

80 518,40

42 348,20

42 348,20

22 770,00

19 578,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 170,20

38 170,20

0,00

0,00

zmniejszenie

-60,00

-60,00

-60,00

0,00

-60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

80 518,40

42 348,20

42 288,20

22 770,00

19 518,20

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

38 170,20

38 170,20

0,00

0,00

przed zmianą

47 430,14

28 248,20

28 248,20

18 470,00

9 778,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 181,94

19 181,94

0,00

0,00

zmniejszenie

-60,00

-60,00

-60,00

0,00

-60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

47 430,14

28 248,20

28 188,20

18 470,00

9 718,20

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

19 181,94

19 181,94

0,00

0,00

Wydatki
przed zmianą
osobowe
zmniejszenie
niezaliczone do
wynagrodzeń
zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-60,00

-60,00

-60,00

0,00

-60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940,00

940,00

940,00

0,00

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 945 847,93 12 134 290,35

8 994 153,18

6 170 491,07

2 823 662,11 312 206,00

620 892,84

1 895 645,33

0,00 311 393,00 4 811 557,58

4 811 557,58

1 053 753,00

0,00

2483

926

240,00

przed zmianą

zwićkszenie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

92109

po zmianach

Obiekty sportowe

3020

4300

Zakup usług
pozostałych

zwićkszenie
po zmianach
Wydatki razem:

przed zmianą
zmniejszenie

-143 434,57

-143 434,57

-7 283,34

0,00

-7 283,34

0,00

-2 442,17

-133 709,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

201 434,57

201 434,57

50 175,51

0,00

50 175,51

0,00

300,00

150 959,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 003 847,93 12 192 290,35

9 037 045,35

6 170 491,07

2 866 554,28 312 206,00

618 750,67

1 912 895,33

0,00 311 393,00 4 811 557,58

4 811 557,58

1 053 753,00

0,00

po zmianach

Rodzaj zadania:
Dział

Rozdział

§

Zlecone
Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
bieżące

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych

z tego:

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

1

2

852

3

4

Pomoc społeczna

85212

Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
3020

4440

85228

4210

6

7

8

9

10

11

12

13

obsługa
długu

14

w tym:

na programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
15

16

17

zakup i objćcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

18

89 323,00

71 964,96

17 358,04

0,00

2 030 577,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-48,80

-48,80

-1,00

0,00

-1,00

0,00

-47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

48,80

48,80

48,80

1,00

47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 119 900,00 2 119 900,00

89 370,80

71 965,96

17 404,84

0,00

2 030 529,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

2 108 000,00 2 108 000,00

77 423,00

60 345,96

17 077,04

0,00

2 030 577,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwićkszenie
po zmianach

2 119 900,00 2 119 900,00

dotacje na świadczenia
wydatki na
wypłaty
zadania na rzecz osób
programy
z tytułu
bieżące
fizycznych
finansowane
porćczeń
z udziałem
i gwarancji
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

-47,80

-47,80

47,80

47,80

47,80

0,00

47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 108 000,00 2 108 000,00

77 470,80

60 345,96

17 124,84

0,00

2 030 529,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki
przed zmianą
osobowe
zmniejszenie
niezaliczone do
wynagrodzeń
zwićkszenie

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-47,80

-47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

-47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

452,20

452,20

0,00

0,00

0,00

0,00

452,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 000,04

1 000,04

1 000,04

0,00

1 000,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

47,80

47,80

47,80

0,00

47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 047,84

1 047,84

1 047,84

0,00

1 047,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

9 400,00

9 400,00

9 400,00

9 119,00

281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-1,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

9 400,00

9 400,00

9 400,00

9 120,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 253,00

1 253,00

1 253,00

1 253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 254,00

1 254,00

1 254,00

1 254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

281,00

281,00

281,00

0,00

281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-1,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

280,00

280,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 178 740,00 2 178 740,00

148 163,00

130 804,96

17 358,04

0,00

2 030 577,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na
zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze

4110

5
przed zmianą

wydatki
związane
z realizacją
ich
statutowych
zadań

Wydatki
majątkowe

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Zakup
materiałów i
wyposażenia

po zmianach
Wydatki razem:

przed zmianą
zmniejszenie

-48,80

-48,80

-1,00

0,00

-1,00

0,00

-47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwićkszenie

48,80

48,80

48,80

1,00

47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 178 740,00 2 178 740,00

148 210,80

130 805,96

17 404,84

0,00

2 030 529,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XLIV/229/2010
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 czerwca 2010r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjćte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

2

3

4

5

1.

600

60014

6050

Przebudowa drogi Niegów – Zabrodzie
wraz z zagospodarowaniem centrum wsi
Zazdrość i zagospodarowaniem centrum
wsi Zabrodzie

2.

600

60014

6300

3

600

60016

4

600

5

Łączne
koszty
finansowe

6

Planowane wydatki
rok budżetowy
2010

7

z tego źródła finansowania
dochody
własne jst

kredyty,
pożyczki,
papiery
wartościowe

8

9

środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10

Jednostka
organizacyjna
realizująca
środki
program lub
wymienione koordynująca
w art. 5 ust.
wykonanie
1 pkt 2 i 3
programu
u.f.p.
11

686 500,00

676 500,00

Przebudowa /Odnowa DP Nr 1811W na
odcinku Adelin – Obrąb

55 000,00

55 000,00

55 000,00

6050

Przebudowa drogi Gminnej AnastazewPodgać

411 000,00

361 000,00

300 000,00

A.
B. 61 000
C.

Urząd Gminy

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 440621W
Zabrodzie Tłuszcz na odcinku Zabrodzie Dćbinki

1 168 967,00

1 168 967,00

590 000,00

A. 568 967
B. 10 000
C.

Urząd Gminy

600

60016

6058
6059

Zagospodarowanie Centrum Wsi Głuchy

394 788,00

391 288,00

150 000,00

A.
B.
C.

6

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej - wykonanie
nawierzchni asfaltowej (sołectwo
Dćbinki)

18 105,64

18 105,64

18 105,64

A.
B.
C.

Urząd Gminy

7

750

75095

6050

"Zintegrowana e-Platforma Informacyjna
Gminy Zabrodzie

832 586,00

26 598,00

26 598,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

8

754

75412

6060

Zakup nowego średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego z napćdem 4x4
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Słopsku

550 000,00

400 000,00

400 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

9

754

75421

6300

"Wsparcie techniczne powiatowego
systemu reagowania kryzysowego oraz
ratowniczo- gaśniczego w zakresie
ekologicznego, chemicznego w powiecie
wyszkowskim"

16 000,00

16 000,00

16 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

10

900

90001

6060

Zakup ciągnika z beczkowozem i przyczepą do wywozu odpadów komunalnych

250 000,00

135 000,00

135 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

11

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo
Choszczowe)

9 422,57

9 422,57

9 422,57

A.
B.
C.

Urząd Gminy

12

900

90015

6050

Projekt techniczny oświetlenia ulicznego
(sołectwo Adelin)

3 000,00

3 000,00

3 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

13

921

92109

6229

Rozbudowa, modernizacja i remont
Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu
- etap I"

1 150 000,00

641 000,00

641 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

14

926

92601

6050

Budowa boiska spotrowego (sołectwo
Niegów)

19 181,94

19 181,94

19 181,94

A.
B.
C.

Urząd Gminy

15

926

92601

6050

Ogródek zabaw dla dzieci (sołectwo
Zabrodzie)

18 988,26

18 988,26

18 988,26

A.
B.
C.

Urząd Gminy

5 583 539,41

3 950 051,41

3 058 796,41

Ogółem

A.
B. 10 000
C.

12

686 500,00

Urząd Gminy

Urząd Gminy

0,00

241 288,00

649 967,00

Urząd Gminy

241 288,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/229/2010
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 czerwca 2010r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności

Lp.

Projekt

1
1
1.1

Kategoria
Klasyfikacja
interwencji
(dział,
funduszy
rozdział,
strukturalnych paragraf)

2

3

Wydatki majątkowe
razem:

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)

4
x

w tym:
Środki
z budżetu
krajowego

Planowane wydatki (w zł)

Środki
z budżetu UE

2010r.
Wydatki
razem (9+13)

z tego:
Środki z budżetu krajowego**
Wydatki razem
(10+11+12)

5

6

1 071 138,00

7

829 850,00

8

241 288,00

9

1 071 138,00

Środki z budżetu UE

z tego, źródła finansowania:
pożyczki
i kredyty

obligacje

10

11

829 850,00

pozostałe **

Wydatki razem
(14+15+16 +17)

12
829 850,00

13

z tego, źródła finansowania:
pożyczki na
prefinansowane
z budżetu państwa
lub dotacje
rozwojowe

pożyczki
i kredyty

obligacje

14

15

16

241 288,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet:

Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsićbiorczości na Mazowszu

Działanie:

1.7 Promocja Gospodarcza

Nazwa projektu:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zainteresowanych baz wiedzy o Mazowszu

z tego: 2010r.
2011r.

13 440,00

13 440,00

13 440,00

13 440,00

13 440,00

15011

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

663

2 835,00

2 835,00

2 835,00

2 835,00

2 835,00

17
241 288,00

Program:

Razem wydatki:

pozostałe

2012r.
2013 r
1.2

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet:

II- Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza

Działanie:

2.2 Rozwój e-Rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu:

"Przyspieszenie elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

Razem wydatki:
z tego: 2010r.
2011r.

25 410,00

25 410,00

25 410,00

25 410,00

25 410,00

75095

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

663

8 730,00

8 730,00

8 730,00

8 730,00

8 730,00

5 820,00

5 820,00

5 820,00

5 820,00

5 820,00

2012r.
2013r.
1.3

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

oś 3 " jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Działanie:

"Odnowa i rozwój wsi"

Nazwa projektu:

Zagospodarowanie Centrum wsi Głuchy

Razem wydatki:
z tego 2010r.

60016

2011r.

391 288,00

150 000,00

241 288,00

391 288,00

150 000,00

150 000,00

241 288,00

241 288,00

391 288,00

150 000,00

241 288,00

391 288,00

150 000,00

150 000,00

241 288,00

241 288,00

605

2012r.
2013r.
1.4

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

oś 3 " jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Działanie:

"Odnowa i rozwój wsi"

Nazwa projektu:

Rozbudowa, modernizacja i remont Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu

Razem wydatki:
z tego 2010r.

92109

641 000,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

622

641 000,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

641 000,00

2011r.
2012r.
2
2.1

Wydatki bieżące razem:

x

3 316 993,73

495 513,12

2 821 480,61

Program:

PO KL

Priorytet:

VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działanie:

8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĆBIORSTW W REGIONIE

Nazwa projektu:

"WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ"

Razem wydatki:
z tego: 2010r.

3 316 993,73

495 513,12

495 513,12

2 821 480,61

2 821 480,61

15013

758 308,78

113 746,32

644 562,46

758 308,78

113 746,32

113 746,32

644 562,46

644 562,46

401-443

758 308,78

113 746,32

644 562,46

758 308,78

113 746,32

113 746,32

644 562,46

644 562,46

2011r.
2012r.
2013r.
2.2

Program:

PO KL

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu:

"EDUKACJA OD DZIECJA

Razem wydatki:
z tego: 2010r.

80104

171 860,09

23 743,07

148 117,02

171 860,09

23 743,07

23 743,07

148 117,02

148 117,02

302--441

171 860,09

23 743,07

148 117,02

171 860,09

23 743,07

23 743,07

148 117,02

148 117,02

2011r.
2012r.
2013r.
2.3

Program:

PO KL

Priorytet:

VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działanie:

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Nazwa projektu:

"KROK KU EUROPIE"

Razem wydatki:
z tego: 2010r.

85295

18 479,00

2771,85

15707,15

18479

2771,85

2771,85

15707,15

15707,15

411-430

18 479,00

2771,85

15707,15

18479

2771,85

2771,85

15707,15

15707,15

2011r.
2012r.
2013r.
2.4

Program:

PO KL

Priorytet:

VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działanie:

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Nazwa projektu:

"E- MOŻLIWOŚCI"

Razem wydatki:
z tego: 2010r.

85295

20 329,30

3 049,39

17 279,91

20 329,30

3 049,39

3 049,39

17 279,91

17 279,91

411-441

20 329,30

3 049,39

17 279,91

20 329,30

3 049,39

3 049,39

17 279,91

17 279,91

2011r.
2012r.
2013r.
2.5

Program:

PO KL

Priorytet:

VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie:

6.1 Poprawa dostćpu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie

Nazwa projektu:

"SUKCES ZAWODOWY TWOIM CELEM"

Razem wydatki:
z tego: 2010r.

85395

127 480,00

19 122,00

108 358,00

127 480,00

19 122,00

19 122,00

108 358,00

108 358,00

417-430

127 480,00

19 122,00

108 358,00

127 480,00

19 122,00

19 122,00

108 358,00

108 358,00

7 499,10

42 494,90

42 494,90

2011r.
2012r.
2013r.
2.6

Program:

PO KL

Priorytet:

VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie:

6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Nazwa projektu:

"KIERUNEK KWALIFIKACJE"

Razem wydatki:

85395

49 994,00

7 499,10

42 494,90

49 994,00

7 499,10

z tego 2010r.

417-430

49 994,00

7 499,10

42 494,90

49 994,00

7 499,10

7 499,10

42 949,90

42 949,90

2011r.
2012r.
2013r.
2.7

Program:

PO KL

Priorytet:

VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działanie:

7.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Nazwa projektu:

"AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"

Razem wydatki:
z tego 2010r.

85395,8521

145 596,72

21 839,51

123 757,21

145 650,72

21 839,51

21 839,51

123 757,21

123 757,21

311-474

145 596,72

21 839,51

123 757,21

145 650,72

21 839,51

21 839,51

123 757,21

123 757,21

2011r.
2012r.
2013r.
2.8

Program:

PO KL

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.1.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

Nazwa projektu:

"JACEK I OLA IDĄ DO PRZEDSZKOLA"

Razem wydatki:

80104

1 876 586,40

281 487,96

1 595 098,44

1 876 586,40

281 487,96

281 487,96

1 595 098,44

1 595 098,44

455 238,00

68 285,70

386 952,30

455 238,00

68 285,70

68 285,70

386 952,30

386 952,30

524 770,00

78 715,50

446 054,50

524 770,00

78 715,50

78 715,50

446 054,50

446 054,50

2012r.

570 192,00

85 528,80

484 663,20

570 192,00

85 528,80

85 528,80

484 663,20

484 663,20

2013r.

326 386,40

48 957,96

277 428,44

326 386,40

48 957,96

48 957,96

277 428,44

277 428,44

z tego 2010r.

2.9

2011r.

401-475

Program:

PO KL

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

Nazwa projektu:

"W POSZUKIWANIU SZTUKI"

Razem wydatki:
z tego 2010r.

80195

43 320,00

7 288,80

41 303,20

43 320,00

7 288,80

7 288,80

41 303,20

41 303,20

411-443

43 320,00

7 288,80

41 303,20

43 320,00

7 288,80

7 288,80

41 303,20

41 303,20

2011r.
2012r.
2013r.
2.10 Program:

PO KL

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

Nazwa projektu:

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

Razem wydatki:
z tego 2010r.

80195

49 892,00

7 483,80

42 408,20

49 892,00

7 483,80

7 483,80

42 408,20

42 408,20

411-443

49 892,00

7 483,80

42 408,20

49 892,00

7 483,80

7 483,80

42 408,20

42 408,20

2011r.
2012r.
2013r.
2.11 Program:

PO KL

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

Nazwa projektu:

"NOWY KIERUNEK"

Razem wydatki:
z tego 2010r.

80195

49 875,44

7 481,32

42 394,12

49 875,44

7 481,32

7 481,32

42 394,12

42 394,12

411-443

49 875,44

7 481,32

42 394,12

49 875,44

7 814,32

7 481,32

42 394,12

42 394,12

4 388 131,73

1 325 363,12

3 062 768,61

4 388 131,73

1 325 363,12

1 325 363,12

3 062 768,61

2 821 480,61

2011r.
2012r.
2013r.
Ogółem (1+2)

x

241 288,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/229/2010
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 czerwca 2010r.
Dotacje udzielone w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Dział
921

Rozdział

§

92109
2483
Ogółem

Treść - Nazwa jednostki
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwićkszenia
14 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

14 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny
Ośrodek Kultury

14 000,00
14 000,00

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Laskowski