WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH

W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2010
z tego:

KWOTA
Dział

1

Rozdział

2

gmina

Treść

§

3

4

powi

Plan na dzień
31.12.2010 r.

Wykonanie

Wskaźnik
%

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
%

Plan

5

6

7

8

9

10

11

I. D O C H O D Y (dotacje od innych JST)
600 Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy
2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
2310
80140

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85158 Izby wytrzeźwień
2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 1

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

0.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

0.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100.0%

460,713.00

612,064.20

132.9%

96,713.00

216,264.20

223.6%

364,000.00

91,713.00

211,264.20

230.4%

91,713.00

211,264.20

230.4%

0.00

91,713.00

211,264.20

230.4%

91,713.00

211,264.20

230.4%

364,000.00

395,800.00

108.7%

0.00

0.00

364,000.00

395,800.00

108.7%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

100,300.00

84,300.00

84.0%

100,300.00

84,300.00

84.0%

0.00

40,000.00

27,000.00

67.5%

40,000.00

27,000.00

67.5%

0.00

40,000.00

27,000.00

67.5%

40,000.00

27,000.00

67.5%

60,300.00

57,300.00

95.0%

60,300.00

57,300.00

95.0%

60,300.00

57,300.00

95.0%

60,300.00

57,300.00

95.0%

886,010.00

886,098.04

100.0%

30,500.00

30,472.42

99.9%

602,010.00

602,349.22

100.1%

0.00

0.00

602,010.00

602,349.22

100.1%

100,000.00

364,000.00
364,000.00
0.00

0.00

855,510.00
602,010.00
602,010.00

z tego:

KWOTA
Dział

Rozdział

§

Treść

1

2

3

4

85204 Rodziny zastępcze
2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85219 Ośrodki pomocy społecznej
2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

85295 Pozostała działalność
2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE
RAZEM - DOCHODY MAJĄTKOWE

OGÓŁEM DOCHODY

gmina

powi

Plan na dzień
31.12.2010 r.

Wykonanie

Wskaźnik
%

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
%

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

Plan
11

253,500.00

253,276.40

99.9%

253,500.00

253,500.00

253,276.40

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

11,500.00

3,010.00

26.2%

0.00

0.00

11,500.00

11,500.00

3,010.00

26.2%

0.00

0.00

11,500.00

11,500.00

3,010.00

26.2%

3,611,523.00

3,693,472.24

102.3%

2,380,513.00

2,439,036.62

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

3,711,523.00

3,793,472.24

102.2%

2,380,513.00

2,439,036.62

102.5%

1,331,010.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

0.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

0.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100.0%

460,713.00

460,713.00

100.0%

96,713.00

96,713.00

91,713.00

91,713.00

100.0%

91,713.00

91,713.00

91,713.00

91,713.00

100.0%

91,713.00

91,713.00

364,000.00

364,000.00

100.0%

0.00

0.00

309,392.00

309,392.00

100.0%

309,392.00

47,028.00

47,028.00

100.0%

47,028.00

253,500.00
0.00

0.00

11,500.00

102.5%

1,231,010.00
100,000.00

II. W Y D A T K I (finansowane ze środków od innych JST)
600 Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy
2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
80140
zawodowego
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia spoleczne

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 2

100,000.00

1)

100.0%

364,000.00

100.0%

0.00

100.0%
364,000.00

z tego:

KWOTA
Dział

Rozdział

§

Treść

1

2

3

4

4120

Składki na Fundusz Pracy

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300

Zakup usług pozostałych

851 Ochrona zdrowia
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

gmina

powi

Plan na dzień
31.12.2010 r.

Wykonanie

Wskaźnik
%

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
%

Plan

5

6

7

8

9

10

11

7,580.00

7,580.00

100.0%

7,580.00

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

97,300.00

84,300.00

86.6%

97,300.00

84,300.00

86.6%

0.00
0.00

40,000.00

27,000.00

67.5%

40,000.00

27,000.00

67.5%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10,000.00

6,750.00

67.5%

10,000.00

6,750.00

67.5%

4230

Zalup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

10,000.00

6,750.00

67.5%

10,000.00

6,750.00

67.5%

4260

Zakup energii

10,000.00

6,750.00

67.5%

10,000.00

6,750.00

67.5%

4300

Zakup usług pozostałych

10,000.00

6,750.00

67.5%

10,000.00

6,750.00

67.5%

57,300.00

57,300.00

100.0%

57,300.00

57,300.00

100.0%

85158 Izby wytrzeźwień
4260

Zakup energii

4300

Zakup usług pozostałych

852 Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

100.0%

4,500.00

4,500.00

100.0%

52,800.00

52,800.00

100.0%

52,800.00

52,800.00

100.0%

886,010.00

550,420.65

62.1%

30,500.00

30,472.42

99.9%

602,010.00

266,671.83

44.3%

0.00

0.00

511,449.00

176,110.83

34.4%

511,449.00

855,510.00
602,010.00

3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

65,000.00

65,000.00

100.0%

65,000.00

4220

Zakup środków żywności

25,561.00

25,561.00

100.0%

25,561.00

85204 Rodziny zastępcze

253,500.00

253,276.40

99.9%

Świadczenia społeczne

253,500.00

253,276.40

99.9%

85219 Ośrodki pomocy społecznej

20,500.00

20,472.42

12,000.00
1,836.00

3110

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia spoleczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85295 Pozostała działalność
3110

Świadczenia społeczne

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
85406
w tym poradnie specjalistyczne
4300

Zakup usług pozostałych

RAZEM - WYDATKI BIEŻĄCE
RAZEM - WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓŁEM WYDATKI
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 3

0.00

0.00

253,500.00

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

12,000.00

100.0%

12,000.00

12,000.00

100.0%

1,808.42

98.5%

1,836.00

1,808.42

98.5%

294.00

294.00

100.0%

294.00

294.00

100.0%

6,370.00

6,370.00

100.0%

6,370.00

6,370.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

11,500.00

3,010.00

26.2%

0.00

0.00

11,500.00

11,500.00

3,010.00

26.2%

0.00

0.00

11,500.00

253,500.00

11,500.00

3,010.00

26.2%

3,608,523.00

3,206,443.65

88.9%

2,377,513.00

2,319,485.42

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

3,708,523.00

3,306,443.65

89.2%

2,377,513.00

2,319,485.42

0.00

0.00

11,500.00

97.6%

1,231,010.00
100,000.00

97.6%

1,331,010.00

z tego:

KWOTA
Dział

Rozdział

§

Treść

1

2

3

4

gmina

powi

Plan na dzień
31.12.2010 r.

Wykonanie

Wskaźnik
%

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
%

Plan

5

6

7

8

9

10

11

III. W Y D A T K I (dotacje z budżetu dla innych JST)
801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące
2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

852 Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85204 Rodziny zastępcze
2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333 Powiatowe urzędy pracy
2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

RAZEM - WYDATKI BIEŻĄCE
RAZEM - WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓŁEM WYDATKI

14,450.00

14,450.00

100.0%

14,450.00

14,450.00

100.0%

0.00

14,450.00

14,450.00

100.0%

14,450.00

14,450.00

100.0%

0.00

14,450.00

14,450.00

100.0%

14,450.00

14,450.00

100.0%

15,000.00

15,000.00

100.0%

15,000.00

15,000.00

100.0%

0.00

15,000.00

15,000.00

100.0%

15,000.00

15,000.00

100.0%

0.00

15,000.00

15,000.00

100.0%

15,000.00

15,000.00

100.0%

1,086,282.00

1,052,401.73

96.9%

0.00

0.00

1,086,282.00

482,320.00

480,765.76

99.7%

0.00

0.00

482,320.00

482,320.00

480,765.76

99.7%

603,962.00

571,635.97

94.6%

603,962.00

571,635.97

94.6%

2,065,000.00

2,031,350.10

98.4%

0.00

0.00

2,065,000.00

2,065,000.00

2,031,350.10

98.4%

0.00

0.00

2,065,000.00

2,065,000.00

2,031,350.10

98.4%

3,180,732.00

3,113,201.83

97.9%

0.00

0.00

3,180,732.00

3,113,201.83

97.9%

482,320.00
0.00

0.00

603,962.00
603,962.00

2,065,000.00

29,450.00

29,450.00

0.00

0.00

29,450.00

29,450.00

1)

Faktycznie wykonano wydatki w kwocie równej otrzymanym dotacjom tj. 211.264,20 zł. Różnica wynika z ponadplanowego przekazania dotacji przez inne JST.

2)

Faktycznie wykonano wydatki w kwocie równej otrzymanym dotacjom tj. 395.800,00 zł. Różnica wynika z ponadplanowego przekazania dotacji przez inne JST.

3)

Rozliczenia otrzymanych dotacji od innych JST w kwocie 602.349,22 zł dokonano zaliczając dodatkowo inne rodzaje wydatków związanych z utrzymaniem wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym.

100.0%

0.00

100.0%

PREZYDENT MIASTA
(-) Janusz Kubicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 4

3,151,282.00

3,151,282.00

TABELA nr 11

ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH
ZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2010
powiat
Wykonanie

Wskaźnik
%

12

13

0.00
0.00

100,000.00

100.0%

100,000.00

100.0%

100,000.00

100.0%

395,800.00

108.7%

0.00

395,800.00

108.7%

395,800.00

108.7%

0.00

0.00
0.00

0.00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 5

855,625.62

100.0%

602,349.22

100.1%

602,349.22

100.1%

powiat
Wskaźnik
%

Wykonanie
12

13

253,276.40

99.9%

253,276.40

99.9%

0.00

0.00

3,010.00

26.2%

3,010.00

26.2%

3,010.00

26.2%

1,254,435.62

101.9%

100,000.00

100.0%

1,354,435.62

101.8%

0.00
0.00

100,000.00

100.0%

100,000.00

100.0%

100,000.00

100.0%

364,000.00

100.0%

0.00

364,000.00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 6

2)

100.0%

309,392.00

100.0%

47,028.00

100.0%

powiat
Wskaźnik
%

Wykonanie
12

13

7,580.00

100.0%

0.00

0.00
0.00

0.00

519,948.23
266,671.83

60.8%
3)

44.3%

176,110.83

34.4%

65,000.00

100.0%

25,561.00

100.0%

253,276.40

99.9%

253,276.40

99.9%

0.00

0.00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 7

3,010.00

26.2%

3,010.00

26.2%

3,010.00

26.2%

886,958.23

72.1%

100,000.00

100.0%

986,958.23

74.2%

powiat
Wykonanie

Wskaźnik
%

12

13

0.00
0.00

0.00
0.00

1,052,401.73

96.9%

480,765.76

99.7%

480,765.76

99.7%

571,635.97

94.6%

571,635.97

94.6%

2,031,350.10

98.4%

2,031,350.10

98.4%

2,031,350.10

98.4%

3,083,751.83

97.9%

0.00

3,083,751.83

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 8

97.9%