Załącznik nr 2 A do uchwały nr VI/32/11 z dnia 2011-01-28

Gmina Oborniki Budżet na rok 2011 WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan 0 0 0 0 0 0 194 800 194 800 194 800 194 800 191 700 3 100 0 59 978 5 280 5 280 5 280 5 280 0 0 0 0 0 0 Strona: 1 / 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dział

Rozdział

Nazwa Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach 0 0 54 698 54 698 22 568 15 668 6 900 32 130 0 0

75108 Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wydatki bieżące w tym:

0 0 0 0 0 0 8 635 879 8 461 048

8 461 048 345 238 280 820 64 418 8 115 810 0 17 052

17 052

Strona: 2 / 3

Dział

Rozdział

Nazwa Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach 17 052 17 052 0 157 779 157 779 157 779 0 0 0 0 0 0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

RAZEM WYDATKI

8 890 657

Strona: 3 / 3