Semestr letni rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: prawo handlowe.

Treści programowe w zakresie prawa handlowego.
I. Ogólne zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. 1. Podstawowe pojęcia:  Prawo gospodarcze (publiczne i prywatne).  Prawo handlowe.  Przedsiębiorca.  Działalność gospodarcza.  Firma.  Prokura. II. Spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego oraz inne podmioty w działalności gospodarczej – ustrój, funkcjonowanie, ochrona prawna. 1. Spółki. a) Zagadnienia ogólne.  Spółki handlowe i spółki cywilne.  Spółki jednoosobowe.  Ogólna charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych. b) Spółki osobowe. b1) Spółka cywilna.  Powstanie spółki cywilnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki wewnętrzne.  Wkłady wspólników.  Charakter prawny majątku spółki.  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Stosunki zewnętrzne.  Reprezentacja.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.  Zmiana i rozwiązanie umowy spółki.  Przekształcenie spółki cywilnej. b2) Osobowe spółki handlowe – zagadnienia wspólne. b3) Spółka jawna.  Powstanie spółki jawnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki wewnętrzne.  Wkłady wspólników.  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Zakaz konkurencji.  Stosunki zewnętrzne.  Reprezentacja.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.  Rozwiązanie spółki jawnej i wystąpienie wspólnika ze spółki.  Likwidacja spółki jawnej. b4) Spółka partnerska.  Powstanie spółki partnerskiej i jej ogólna charakterystyka.  Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki.  Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. 1

 Rozwiązanie spółki partnerskiej. b5) Spółka komandytowa.  Powstanie spółki komandytowej i jej ogólna charakterystyka.  Pozycja prawna komplementariusza.  Pozycja prawna komandytariusza. b6) Spółka komandytowo-akcyjna.  Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki zewnętrzne.  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki.  Reprezentacja  Stosunki wewnętrzne  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej.  Wystąpienie wspólnika. c) Spółki kapitałowe. c1) Zagadnienia ogólne.  Spółka kapitałowa w organizacji.  Wkłady w spółkach kapitałowych. c2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Powstanie spółki z o.o.  Kapitał zakładowy.  Udziały.  Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o  Organy spółki z o.o.  Zgromadzenie wspólników.  Zarząd.  Rada nadzorcza  Rozwiązanie i likwidacja sp. z o.o. c3) Spółka akcyjna.  Powstanie spółki akcyjnej.  Kapitał zakładowy.  Akcje.  Prawa i obowiązki wspólników w spółce akcyjnej  Organy spółki akcyjnej.  Walne zgromadzenie.  Zarząd.  Rada nadzorcza  Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej. 2. Przedsiębiorstwo państwowe a) Organy zarządzania przedsiębiorstwem.  Ogólne zebranie pracowników (delegatów).  Rada pracownicza.  Dyrektor przedsiębiorstwa. 3. Spółdzielnie. a) Tryb zakładania spółdzielni. b) Organy spółdzielni.  Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli).  Rada nadzorcza.  Zarząd.  Zebranie grup członkowskich c) Członkostwo spółdzielni. d) Prawa i obowiązki członków. 2

e) Ustanie członkostwa. 9. Literatura A. Literatura podstawowa: 1. Prawo gospodarcze dla ekonomistów, red. P. Wiatrowski, Kraków 2008. 2. Kruczalak, Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa 2007. 3. Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W. Katnera, Kraków 2006. 4. Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław 2006. 5. Akty prawne odnoszące się do zagadnień określonych w treściach programowych. B. Literatura uzupełniająca: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008. 2. K. Kruczalak, Prawo handlowe – zarys wykładu, Warszawa 2007.

Ad. I). Ogólne zagadnienia z zakresu prawa handlowego.
1). Podstawowe pojęcia.  Prawo gospodarcze (publiczne i prywatne) Prawo gospodarcze nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz zbiorem wszystkich przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze można podzielić na: Na prawo gospodarcze publiczne składają się przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej należące do gałęzi prawa publicznego, regulujące zagadnienia poświęcone podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym między innymi rejestracji działalności gospodarczej, uzyskiwania koncesji, zezwoleń. Prawo gospodarcze prywatne (prawo handlowe) jest częścią (działem) prawa cywilnego, a wyodrębnia się go ze względów dydaktycznych i praktycznych. Obejmuje ono przede wszystkim tworzenie, funkcjonowanie i ustanie form organizacyjnych przedsiębiorców oraz tzw. umowy gospodarcze.  Prawo handlowe. Prawo handlowe sensu stricto reguluje organizacje przedsiębiorców i dokonywanych między nimi czynności handlowych, natomiast prawo handlowe sensu largo obejmuje ponadto swoim zakresem przepisy między innymi z dziedziny prawa papierów wartościowych, prawa wekslowego i czekowego, czy prawa upadłościowego.  Przedsiębiorca Pojęcie przedsiębiorcy znajdujemy w wielu aktach normatywnych. 1. Pojęcie przedsiębiorcy w k.c. Zgodnie z art. 43(1) k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zawarte w przepisie art. 43(1) k.c. pojęcie przedsiębiorcy opiera się na dwóch kryteriach:  podmiotowym i  funkcjonalnym Pierwsze z nich ogranicza zakres tego pojęcia do trzech kategorii podmiotów: 1. osób fizycznych - (art. 8-32 k.c.) – każdy człowiek od chwili urodzenia. 2. osób prawnych. Osobą prawną w rozumieniu art. 33 kc jest Skarb Państwa i każda jednostka organizacyjna, której przymiot osobowości prawnej przyznany został 3

komandytowa. partnerska. zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z definicji legalnej zawartej wart. tj. Zgodnie z art. wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. handlową. definicja zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej odnosi się zaś do stosunków publicznoprawnych. a nie stanowią oderwanego świadczenia czy świadczeń określonych rzeczy lub usług. Na podkreślenie zasługuje art. Nr 173. członkowie organów przedsiębiorcy czy pełnomocnicy. który w przeciwieństwie do rozwiązań kodeksu handlowego nie zezwala na zbycie firmy. tj: 1. że firma stanowi obecnie 4 .c. Przedsiębiorcą jest także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą będzie więc tylko ten. 439 k. które może być podane w skrócie. komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe w organizacji. której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą. do których zresztą odwołuje się także ustawa z 2 lipca 2004 r. rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. 434 k. że oznacza to określony ciąg działań. Działalność zawodowa to działalność.przez przepisy obowiązującego prawa (kryterium formalne). Przepisy kodeksu cywilnego nie precyzują natomiast. Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby prawne wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym. Firma osoby prawnej powinna zawierać określenie formy prawnej osoby prawnej. Zwrócić należy także uwagę. a także działalność zawodową. budowlaną. Chociaż brak wyraźnych wskazówek na ten temat. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub dodatków wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy. 2. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie z 2 lipca 2004 r. 1807).c.c. 3.U. Nr 173. osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. z 2004r. 4 ust. z 2004r. 1807) Definicja kodeksowa ma samodzielne znaczenie na obszarze stosunków prywatnoprawnych (cywilnoprawnych). miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń. która może być wykonywana w pewien sposób. l i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą może być osoba fizyczna. siedzibę tej osoby. z uwzględnieniem specjalnych procedur i umiejętności. przedsiębiorca działa pod firmą. że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. co należy rozumieć przez działalność gospodarczą i zawodową. a nie tylko pojedyncze czynności . 2. skrót firmy oraz inne określenia dowolnie obrane. gdyż nawet jeżeli uczestniczą w działalności gospodarczej. jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. można przyjąć. Z tego względu na gruncie kodeksu cywilnego nie będą do tej grupy zaliczani: pracownicy. poz.  Działalność gospodarcza. 432 k. prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. kto wykonuje czynności powtarzalne i w taki sposób. a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności.. zarządcy. poz. Przez działalność gospodarczą rozumieć należy zarobkową działalność wytwórczą. nie robią tego we własnym imieniu. W myśl art. którym ustawa przyznaje zdolność prawną. wynika. osobowe spółki handlowe (jawna. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. 43(1) k. usługową oraz poszukiwanie.U.  Firma Zgodnie z treścią art. że tworzą one pewną całość.c. Z kolei kryterium funkcjonalne wskazuje cechy powszechnie uznawane za charakterystyczne dla przedsiębiorcy. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

Będąc aktem szczególnego zaufania ze strony przedsiębiorcy. że przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną nazwę. zakres prokury czyni prokurenta osobą wyposażoną w najszersze uprawnienia. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze. że nazwa przedsiębiorcy powinna odpowiadać rzeczywistemu przedmiotowi jego działalności i nie powinna co do tego wprowadzać w błąd.  Prokura Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do osobistego prowadzenia przedsiębiorstwa.otwarcia likwidacji oraz 5 . którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem. przez bezwzględnie obowiązujące przepisy. chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.ewidencja działalności gospodarczej Przepis art 43(3) k. oraz do zbywania i obciążania nieruchomości wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności (art. 1091 kc prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. 2) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie. Ze względu na zakres uprawnień prokury nie można przenieść na inną osobę. Wygasa wskutek . 5. chyba że nie jest ono bezprawne. Jednym z takich stosunków prawnych jest prokura. a także wyróżniać przedsiębiorcę spośród innych podobnych. Cechy prokury: 1. o którym mowa. 43 k. do dokonania czynności prawnej. Obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych. 1092 k.).w przypadku osób fizycznych .). 1091 § 2 k.że wyklucza się możliwość posługiwania się na terenie działalności danego przedsiębiorstwa tą samą nazwą przez inne przedsiębiorstwo Ochrona prawo do firmy Przedsiębiorca. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich.). Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności .prawnych (art. W konsekwencji takiego postanowienia art. W jego imieniu działania składające się na proces prowadzenia przedsiębiorstwa mogą wykonywać inne podmioty. 3) Zasada wyłączności zaś . 2. Jedynie do zbycia przedsiębiorstwa. w szczególności inne osoby fizyczne wchodzące w skład organów przedsiębiorcy lub osoby legitymowane do działania na podstawie innych stosunków prawnych. 8. W myśl art. prawa firmowego. .c. Tak szeroko określony. a nie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym.wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.c. Jest on w następstwie tego jakby alter ego przedsiębiorcy. l096 kc. może żądać zaniechania tego działania. na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania. Udzielenie i wygaśnięcie prokury wymaga zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców. Prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności 7. 2) Zasada jedności oznacza z kolei. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie.oznaczenie przedsiębiorcy.c. 4. które może być udzielone wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. 6. Rejestrem.c. a także . która dopuściła się naruszenia (art.ogłoszenia upadłości. 3) naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub 10 4) wydania korzyści uzyskanej przez osobę. 1093 k.c. jest rejestr przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego lub .. prokurent nie może substytuować innego prokurenta ani ustanowić innego prokurenta dla swego mocodawcy lub dla siebie. chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. prokura może być w każdym czasie odwołana. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać 1) usunięcia jego skutków.). wyraża podstawowe zasady tzw. 1) Zasada prawdziwości oznacza. 3.

Dotyczyć to może np. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczeni lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób. 1. II. spółka partnerska. Spółkami osobowymi są: 1. 1097 k. Rodzaje prokury. każdy z nich działa niezależnie od drugiego. o lasach) i 3. spółka komandytowa oraz 4. spółek leśnych (ustawa z 28 września 1991 r. 6 . prokura może być udzielona kilku osobo łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. gdyż inny jest sposób ich tworzenia. ilu ustanowiono prokurentów. Spółkami kapitałowymi są: 1. którym udzielono prokury łącznie (reprezentacja bierna). Natomiast śmierć przedsiębiorcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury (art. a) Zagadnienia ogólne. Jeśli prokura jest łączna. ochrona prawna. 2. Podobnie jak w innych systemach prawnych Europy kontynentalnej.).s.c. Spółki. Jeśli natomiast prokura udzielona została kilku prokurentom oddzielnie. Wymienione spółki nie mieszczą się w przedstawionym wyżej rozróżnieniu spółek cywilnych i handlowych z przyczyn merytorycznych. 860-875 k.  Spółki prawa cywilnego a spółki prawa handlowego. Ad. funkcjonowanie. (art. Ad.. spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) 2.ustrój.s.h. ani do drugich. struktura i sposoby ich działania. 4 § l pkt 2 k. spółka komandytowo-akcyjna (art. tak i w prawie polskim można wyróżnić 1. Spółki prawa cywilnego. l094 kc. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych). spółek wodnych. spółka akcyjna (art.Prokura wygasa także ze śmiercią prokurenta. 4 § l pkt l k.c. Zgodnie z treścią art. do ważność czynności prawnej potrzebne jest współdziałanie wszystkich łącznie ustanowionych prokurentów. 1. Działalność spółek handlowych regulowana jest obecnie przepisami ustawy z 15 września 2000 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 2. spółki prawa handlowego oraz inne podmioty w działalności gospodarczej . . Oprócz spółek cywilnych i handlowych istnieją inne spółki. 3. Istnieje wtedy tyle prokur.Prawo wodne 2. inne są cele. Podział spółek na cywilne i handlowe nie jest w prawie polskim podziałem wyczerpującym. spółka jawna. spółki prawa handlowego (spółki handlowe) Funkcjonowanie spółek cywilnych uregulowane zostało przepisami ustawy Kodeks cywilny (kc) art.h Inne rodzaje spółek. Kodeks spółek handlowych (ksh).przekształcenia przedsiębiorcy.. 164-171 a ustawy . których nie można zdecydowanie zakwalifikować ani do jednych. innych (ustawy z 26 czerwca 1963 r.). który reguluje kwestie poświęcone spółkom osobowym oraz spółkom kapitałowym.

Jeśli mianowicie jest nim tylko substrat osobowy (wspólnicy). 860 § l k. 2b) W spółkach osobowych prowadzenie spraw spółki należy. 331 § l k.) wyposażone są w osobowość prawną. 860 § 2 k. spółki z ograniczoną  Ogólna charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych. za zobowiązania spółki zaś przynajmniej jeden wspólnik odpowiada osobiście. 2) zobowiązanie się wspólników do przedsięwzięcia działań oznaczonych w umowie. są to spółki kapitałowe.c. 1. chociaż subsydiarnie. 1a) W konsekwencji spółki kapitałowe mają osobowość prawną i za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem. Spółki jednoosobowe. pozbawiona jest w ogóle podmiotowości prawnej. b) Spółki osobowe. Wymienione w kodeksie spółek handlowych spółki osobowe prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. 2a) W spółce kapitałowej wspólnicy odsunięci są z reguły od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (należą one do zarządu) i od bezpośredniej kontroli jej działalności (wykonuje je specjalny organ spółki . Do przedmiotowo istotnych postanowień umowy spółki cywilnej należy zatem: l) dążenie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. mamy tu przy tym do czynienia z wymaganiem formy dla celów dowodowych. 74 k. organem zaś ich reprezentującym jest zgromadzenie wspólników. to są to spółki osobowe. 7 .: "Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony. 860-875 kc)  Powstanie spółki cywilnej i jej ogólna charakterystyka. Ad. pozywać i być pozywane (art. a w szczególności wniesienia wkładów. Spółka cywilna powstaje zawsze w drodze umowy. zaciągać zobowiązania. komandytowa i komandytowo-akcyjna są jednostkami organizacyjnymi. ułomnymi osobami prawnymi). Cechy spółki cywilnej. z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. o których mowa wart. b1) Spółka cywilna (art. natomiast spółki: jawna. 8 § l k.o. 3b) Spółka cywilna. Wedle art. tym samym mają zdolność prawną. o której mowa wart. do wspólników. 301 § l). Ad. Kodeks spółek handlowych dopuszcza jednoosobowe założenie odpowiedzialnością (art. 331 kc.c.c. Mogą one bowiem we własnym imieniu nabywać prawa. (tzw. jako spółka osobowa. 3a) W nauce polskiej dominuje pogląd. 1b) W przeciwieństwie do spółek kapitałowych spółkę osobową cechuje co do zasady osobista (majątkowa) odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie spraw spółki. iż tylko spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z o.c. jeśli także kapitał (substrat rzeczowy). Podział na spółki kapitałowe i osobowe opiera się na kryterium substratu ich istnienia i działalności. umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.h. w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. chyba że z ustawy lub aktu założycielskiego wynika co innego.s. w szczególności przez wniesienie wkładów".). co do zasady. Stosownie do dyspozycji art. partnerska. której niezachowanie rodzi prawne skutki przewidziane wart. 151 § l) oraz spółki akcyjnej (art.rada nadzorcza lub komisja rewizyjna).

jak i prawem zwrotu wydatków poniesionych osobiście przez niego w związku z prowadzeniem spraw spółki. 861 § l k. 4..2. czy wreszcie w świetle art. zakaz domagania się podziału tego majątku.. Na majątek wspólników składają się zatem: 1.  Charakter prawny majątku spółki cywilnej. dlatego działalność gospodarczą prowadzą wspólnicy spółki cywilnej. ponieważ umowa kreująca ten rodzaj spółki nie prowadzi do powstania osoby prawnej. które będą mu przysługiwać z chwilą wystąpienia ze spółki albo z chwilą jej rozwiązania. w szczególności przez wniesienie wkładów. Pod względem prawnym majątek spółki stanowi współwłasność łączną opierającą się na szczególnym stosunku osobistym. albo na świadczeniu usług.ani w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.c. jak też 3. w myśl art. charytatywne). W konsekwencji brak oznaczenia udziałów w rzeczy wspólnej. 3. 431 w zw. 58 k. Jest to tzw. 860 § l k. zakaz rozporządzania przez wspólników własnym udziałem we wspólnym majątku albo w poszczególnych jego składnikach i 2. 863 k. 331 k.c. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają postanowień co do czasu trwania spółki.c. Wspólnym celem spółki nie może być cel sprzeczny z ustawą. Za przedsiębiorcę ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uznaje wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywania przez nich działalności gospodarczej. Stosując argument a contrario z treści art. mający na celu obejście ustawy bądź sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (art.c. przez działanie wspólników w sposób oznaczony. wszelkie wierzytelności oraz roszczenia o wniesienie wkładu. wkłady w formie własności i innych praw podmiotowych. że wkłady wspólników mają jednakową wartość. zakaz zaspokajania osobistego wierzyciela wspólnika z jego udziału w majątku lub udziału w składnikach tego majątku (art. Osiągnięcie celu gospodarczego spółki cywilnej następuje. Konsekwencją osobistego stosunku łączącego wspólników jest: 1. że wspólnik może rozporządzić należnymi mu prawami majątkowymi wobec spółki. które służą do zapewnienia jego niepodzielności przez cały czas trwania spółki. jaki kształtuje umowę spółki cywilnej. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą .). 3. 5. Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej. 6.  Stosunki wewnętrzne w spółce cywilnej. można przyjąć. 8 .c. Domniemywa się. dopóki współwłasność istnieje.c. Tak samo wspólnik może rozporządzać prawem do wypłaty części zysku przypadającej na niego w czasie trwania spółki. Gospodarczy charakter wspólnego celu w spółce cywilnej wyłącza natomiast możliwość zawarcia tego rodzaju spółki dla innych celów niż gospodarcze (np. Jest to jednak ich majątek odrębny podlegający szczególnym przepisom.). jak również rzeczy i prawa wchodzącego w skład tej całości. z art. dochody z działalności spółki. Spółka ta może być zatem zawarta na czas nieoznaczony lub czas oznaczony. wkład wspólnika może polegać albo na wniesieniu do spółki własności lub innych praw. 2. Majątek spółki cywilnej jest majątkiem wszystkich wspólników. Każdy wspólnik jest przeto właścicielem majątku jako niepodzielnej całości. prawo niepodzielnej ręki.  Wkłady wspólników w spółce cywilnej. 36). Wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskiwane przez spółkę w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym. Zgodnie z art. ani ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 863 § l k.

c. czy też wykracza poza jej ramy. Tu tkwi zasadnicza różnica między tymi pojęciami. z reguły wynika z umowy spółki lub późniejszej uchwały wspólników. Umowa spółki lub uchwała wspólników może też 9     . 867 i 869 k. 867 § l k. gdy spółka ma cel zarobkowy. 868 § 1 k. zależy od całokształtu okoliczności towarzyszących działalności spółki. 58 § 2 i 3 k. . Uprawnienie do prowadzenia spraw spółki przez każdego ze wspólników ustawa ogranicza do zakresu zwykłych czynności spółki (art. Ustanowienie w umowie lub uchwale wspólników zysku znikomego lub pozornego także stanowiłoby naruszenie postanowień art. wobec osób trzecich. 868 k. byłoby zatem (z mocy art. 865 § l kc. bez względu na rodzaj i wartość wkładu. każdy ze wspólników ma prawo żądać zgodnie z art.      Udział w zyskach i stratach w spółce cywilnej. Jeśli przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu. zgodnie z dyspozycją art.c. Zasadą wyrażoną w powołanym przepisie jest więc równy udział każdego wspólnika w zyskach i stratach.c. Można przyjąć. 867 § 2 k. Sposób reprezentacji spółki na zewnątrz.c. że sprawy spółki prowadzić będzie jeden lub kilku wymienionych w umowie lub uchwale wspólników. 865 § 3 k.) bądź z mocy umowy spółki lub uchwały wspólników nie są uprawnieni do żądania z tego tytułu wynagrodzenia.c. W wypadku jednak gdy spółkę zawarto na czas dłuższy. Wynika to wyraźnie z dyspozycji art. a w normalnym toku sprawy nie mogłoby dojść do podjęcia na czas odpowiedniej uchwały.. wyjątek polegający na tym. Wspólnicy prowadzący sprawy spółki z upoważnienia ustawowego (art. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. 865 § 2 k. Ustalony w umowie (lub uchwale wspólników) stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się. to reprezentacja dotyczy stosunków z osobami trzecimi.  Stosunki zewnętrzne w spółce cywilnej. Od powyższych zasad dotyczących sposobu prowadzenia spraw spółki ustawa wprowadza w art. które przekraczają zakres "zwykłych czynności spółki". w umowie spółki (a także w późniejszej uchwale) można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Jak stwierdza jednak wspomniany przepis. Jeżeli prowadzenie spółki jest sprawą jej stosunków wewnętrznych. W umowie spółki lub późniejszej uchwale wspólnicy mogą postanowić. które regulują zagadnienie udziału wspólników w zyskach i stratach spółki. czy dana czynność jest czynnością zwykłą spółki.      Prowadzenie spraw spółki cywilnej.. 867 § l k. gdy wspólnik prowadzący sprawy spółki ma dokonać czynności. mają zastosowanie wtedy.c. której zaniechanie naraziłoby spółkę na niepowetowane straty.c. PRZYKŁAD UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU. Ocena. której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. w razie wątpliwości. każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Zgodnie z dyspozycją art.c. Art.podziału i wypłaty zysków z końcem roku obrachunkowego. Uchwała taka wymagana jest także wtedy. może żądać podziału i wypłaty zysku dopiero po rozwiązaniu spółki.c.  Reprezentacja w spółce cywilnej. wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku w stratach. Z uwagi na to.). 865 § l k. że każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. z tą chwilą można mówić o zyskach czy stratach spółki.) dotknięte bezwzględną nieważnością. że czynnością nagłą w rozumieniu tego przepisu jest taka czynność..c. Zgodnie z dyspozycją art. że wspólnik. potrzebna jest uchwała wspólników. również do udziału w stratach.

).wartość. Wystąpienie wspólnika ze spółki nie powoduje automatycznie rozwiązania spółki.  Odpowiedzialność solidarna wspólników nie może być ani uchylona.wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.). 871 § l k.c. w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Zobowiązaniami spółki . kilku lub wszystkich wspólników. Wystąpienie wspólnika ze spółki następuje: 1. który wystąpił ze spółki. ale i majątkiem osobistym. 870 k. nie odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami za zobowiązania spółki powstałe przed datą jego przystąpienia do spółki. chyba że spółka liczyła dwóch wspólników. Możliwe jest także wystąpienie wspólnika ze spółki oraz 4.  Dodać przy tym należy.  Umowne oznaczenie udziałów poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki także nie wywiera wpływu na ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki.  Zmiana i rozwiązanie umowy spółki cywilnej.umocowany jest do reprezentowania spółki w takich granicach.  Wierzyciel może natomiast dochodzić swojej wierzytelności z całego majątku wspólników oraz całego majątku osobistego każdego ze wspólników. W braku odmiennej umowy spółki wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy. o ile spółka została zawarta na czas nieoznaczony (art. ale tylko w odniesieniu do zobowiązań.). przez wypowiedzenie swego udziału na trzy miesiące przed upływem roku obrachunkowego. Odpowiedzialność taka trwa również w razie rozwiązania spółki. które powstały w czasie trwania spółki lub odnoszą się do okresu istnienia spółki. przy czym odpowiedzialność wspólników jest niezależna od ich udziału w zyskach i stratach spółki.w myśl art. które powstały w czasie istnienia spółki albo odnoszących się do okresu istnienia spółki.c. przez wypowiedzenie udziału ze strony wierzyciela osobistego wspólnika.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej. Istotne jest jednakże podkreślenie.c. Za zobowiązania spółki . ma zatem charakter normy iuris cogentis. Artykuł 864 k. (art. (art.są wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez jednego wspólnika.  Solidarna odpowiedzialność wspólników oznacza.c.zgodnie z panującym w tej mierze poglądem nauki i orzecznictwa . jeśli pozostają one w związku z działalnością spółki. rozwiązanie spółki. które wniósł do spółki do używania. jaką wkład ten miał w chwili wniesienia. lecz ogranicza się do zobowiązań spółki zaciągniętych przed jego wystąpieniem. . trwa nadal. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UDZIAŁU. Odpowiedzialności tej nie uchyla rozwiązanie spółki. W braku wskazań wynikających z umowy lub uchwały wspólników każdy z nich w myśl art. stanowić o uprawnieniu do reprezentowania spółki przez osobę nienależącą do grona wspólników. 866 k. 869 § l k. iż chodzi tu tylko o zobowiązania. 3.  Z kolei osobista odpowiedzialność wspólnika. 864 kc. że każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki nie tylko wspólnym majątkiem spółki. przyjąć nowego członka lub 2. Zamieszczenie w umowie spółki odmiennych postanowień nie wywiera żadnych skutków w stosunku do wierzycieli. Wspólnicy mogą 1. wyrazić zgodę na wstąpienie nowego członka w drodze zmiany umowy spółki. a jeśli nie ma takiego oznaczenia .c. Występującemu wspólnikowi pozostali wspólnicy muszą wypłacić ponadto taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po obliczeniu wkładów wszystkich 10 . że wedle orzecznictwa wspólnik. 2. oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie. . który przystąpił do już istniejącej spółki. ani zmieniona w drodze czynności prawnej między wspólnikami.

c.s. 871 § 2 k. a nie jest inną spółką handlową. chyba że umowa stanowi inaczej. Kodeks cywilny nie przewiduje obligatoryjnego postępowania likwidacyjnego po rozwiązaniu spółki. 874 k. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. jaka odpowiada stosunkowi. Bez względu jednak na postanowienia umowy. pozywać i być pozywaną. 11 . Jeśli jednak mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółka za zgodą wszystkich wspólników trwa nadal.). Zgodnie z art. dopuszcza możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę tylko wówczas. Stosownie do art. Przed zgłoszeniem wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.s. 8 k. 873 k. 3. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. spółka jawna to taka spółka osobowa. w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art.wspólników. 22 § l k. to rozwiązanie spółki taki skutek oczywiście wywołuje.h.s. Zgodnie z art. 875 § 2 i 3 k. w jakim uczestniczyli oni w zyskach spółki (art. 3. chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 8 § 2 k. zaciągać zobowiązania.h.s.).s. 10 k. 1. że należy 1. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 2x. Ad.h. a pozostały wspólny majątek podzielić między wspólników i w takim zakresie. Zarazem kodeks spółek handlowych wymaga uzyskania w tym celu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. najpierw spłacić długi spółki. 4. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników.). następnie zwrócić wspólnikom wkłady według zasad obowiązujących jak przy występowaniu ze spółki. 2. uważa się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony (art.c.h.      Przekształcenie spółki cywilnej. Art. b3) Spółka jawna.s. Ad. Rozwiązanie spółki następuje z przyczyn przewidzianych w umowie. 1.może żądać rozwiązania spółki przez sąd (art.c. spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa. Jeśli wystąpienie wspólnika ze spółki nie musi prowadzić do jej ustania. spółka cywilna może być przekształcona przez jej wspólników w spółkę handlową. spółka jawna. z ważnych powodów każdy wspólnik w drodze powództwa wytoczonego przeciwko pozostałym wspólnikom .c. potwierdza zasadę jednomyślności wspólników co do zmiany postanowień umowy spółki. 1. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników.h.  Powstanie spółki jawnej i jej ogólna charakterystyka.h. b2) Osobowe spółki prawa handlowego – zagadnienia wspólne. Na podstawie art. 10 § 2). 26 § 4 ksh spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. 2. 3.). 8 § l k. 874 § 2 k. Spółka ulega także rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika (art. 2. Zakłada natomiast.). może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Artykuł 9 k.c. W myśl art. 551 § 2 i 3 k. w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. 2.h.s.). pozywać i być pozywana. gdy umowa spółki tak stanowi. jak każda spółka osobowa. która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

 Wkłady wspólników w spółce jawnej. Artykuł 38 k. W braku odpowiednich postanowień w umowie zastosowanie znajdą wyżej wymienione przepisy kodeksu spółek handlowych.s.h.s. 2. Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów. Przez pojęcie "prowadzenie spraw spółki" rozumieć należy wszelkie czynności wewnątrz spółki.h.s. jeśli jest oznaczony..). 1.s. że wspólnik z własnej woli może ograniczyć lub wyłączyć swoje prawo do prowadzenia spraw spółki. w zw.). że rzeczy i prawa nabyte przez spółkę jawną lub tytułem wkładu do niej wniesionego stanowią jej odrębny majątek (art.). 4.h. 2. mają .3.h. której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę. 6.).h. Wkłady wspólników są równe. Umowa spółki wymaga dla swej ważności formy pisemnej 7.h. chyba że co innego wynika z umowy (art. że nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Art. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników spółki. 38 . 6.h.s.s. 28 k. 25 k.z wyjątkiem art.s. 8. 37 § l k. 12 .  czas trwania spółki. uważa się za przeniesione na spółkę.h.charakter norm dyspozytywnych.s. Prowadzenie spraw spółki jawnej może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom na mocy umowy spółki bądż na podstawie późniejszej umowy wspólników. 48 § 2 k. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw. 4. że firma tej spółki "powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie «spółka jawna»" (w skrócie "spj. 1. 5. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać ściśle określone informację. 50 § 1 k.). stanowi. 43 k. 39 k."). z art.). a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki (art.s.h. dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki (art. 5.  Stosunki wewnętrzne w spółce jawnej.  określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. 26 § 3 k.s. dotyczy to jednakże spraw nieprzekraczających zwykłych czynności spółki (art.).h.s. w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki (art. Przepisy art.s. Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą. 47 k.  przedmiot działalności spółki. będący przepisem bezwzględnie obowiązującym. Prawo i zarazem obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru ma każdy wspólnik (art.h. Zgodnie zaś z art. na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Nie ulega też wątpliwości.s. stanowi. W myśl art. umowa ta powinna określać:  firmę i siedzibę spółki. W myśl art. 3. które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki. musi być dokonane na urzędowym formularzu. to powstaje swoisty i charakterystyczny jej obraz istotnie różniący się od spółki cywilnej. udział kapitałowy wspólnika w spółce. Jeśli przy tym dodać.  Prowadzenie spraw spółki jawnej. 37-57 k. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Z wniesionym do spółki przez wspólnika wkładem powiązany jest tzw. wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa i do tego celu konieczne. spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. 48 § l k.h. 24 § l k. 4. Ustrój spółki jawnej w zakresie stosunków wewnętrznych określa zatem przede wszystkim umowa wspólników. dotyczące stosunków wewnętrznych w spółce jawnej. 251 § l k. udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. 3.h.s. Prawa.h.

Jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika. 51 § 2 i 3 k.s. 4. 13 . mają charakter na ogół bezwzględnie obowiązujący. nawet gdy spółka poniosła stratę.h. Udział w zyskach i stratach w spółce jawnej. 3. 1.  Stosunki zewnętrzne w spółce jawnej. 6.h. Jeśli chodzi o przyczyny rozwiązania spółki. ale nie w zyskach (argument z art. 58 k. z umowy może jednak wynikać co innego. 3. Jeśli jednak wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony. 22 § 2 k.h.  Reprezentacja w spółce jawnej. solidarnie pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.h.s. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika.s.s.) okaże się bezskuteczna.h. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 5. to wymienia je taksatywnie art. Ad 3) W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. zwłaszcza prawa reprezentacji oraz odpowiedzialności za długi.h. W myśl art. Polega ona na tym. umowa spółki może przewidywać. Z kolei wedle art. ogłoszenie upadłości spółki. że wspólnik jest zbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko razem z innym wspólnikiem lub prokurentem. każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. 1. 53 k. iż wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku. 3. Wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Są to następujące przyczyny: 1. gdy egzekucja z majątku spółki (jest to wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia .s.h. bez ograniczenia całym swoim majątkiem 2.  Rozwiązanie spółki jawnej i wystąpienie wspólnika ze spółki. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki nie na podstawie umowy spółki może nastąpić .s. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. 4. 31 ksh. 28 k. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników.). . 2.zgodnie z art. 29 k. przewidziane w umowie spółki.wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej: 1. gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej W myśl art.s. z uwzględnieniem subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika z art. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych pozasądowych i nie można go ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. 30 k. Ad l) Spółka podlega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych w umowie spółki. prawomocne orzeczenie sądu. 2.s. Zgodnie z art. 30 k. zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. 3.h. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku. 2.art. jednakże spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku. W przeciwieństwie do przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących stosunki wewnętrzne spółki jawnej przepisy tegoż kodeksu dotyczące stosunków zewnętrznych.

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i powinna zawierać treść określoną w art.  Pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela spółka może zostać utrzymana pomiędzy pozostałymi wspólnikami. 4. 63 § l k. służą wszystkim spadkobiercom wspólnie. A contrario . rzeczoznawca majątkowy. ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie innych aktywów. 61 § l k. 3. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk  PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 2x. 91 ksh.s. 64 k. zwrot wkładów wniesionych przez wspólników tylko do używania oraz 5. jakie miał zmarły wspólnik. zaspokojenie wierzycieli spółki.. Z mocy prawa likwidatorami spółki jawnej są wszyscy wspólnicy. W myśl art. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI JAWNEJ DO KRS. Jeśli wystąpią przyczyny warunkujące rozwiązanie spółki jawnej następuje likwidacja spółki (art. podział pozostałego majątku między wspólników.h. Wspólnicy mogą jednak powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie. 64 k.). wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę.h. 88 k.h. Celem likwidacji jest: 1.). lekarz weterynarii. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY SPÓŁKI Ad 6) W myśl art. księgowy.s.h. takich jak: adwokat. architekt.). sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Uzgodnienie takie powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia (art. tłumacz przysięgły.h. broker ubezpieczeniowy. złożonego pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki (art. rzecznik patentowy. zakończenie bieżących interesów spółki.s.umowy spółki zawartej na czas oznaczony wypowiedzieć nie można. bowiem wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki niż likwidacja.    Likwidacja spółki jawnej.s.  Prawo do wypowiedzenia umowy spółki przysługuje także wierzycielowi wspólnika.  Powstanie spółki partnerskiej i jej ogólna charakterystyka.h.). b4) Spółka partnerska. położna. jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony. doradca podatkowy. 86 ksh spółka partnerska może być utworzona przez wspólników (partnerów) będących osobami fizycznymi w celu wykonywania wolnego zawodu lub wolnych zawodów wymienionych w art.h. że prawa. (art. makler papierów wartościowych. Ad 5)  W myśl art. 14 . Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia.s. lekarz. jeżeli taką możliwość przewiduje umowa spółki lub już po zaistnieniu powyższych przesłanek pozostali wspólnicy tak niezwłocznie postanowią (art. a nie zawiera w tym względzie szczegółowych postanowień. notariusz. Likwidacja nie ma jednak charakteru obligatoryjnego. wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.Ad 4) Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika spółka może trwać pomiędzy pozostałymi wspólnikami. aptekarz. jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.). pielęgniarka. Ad. radca prawny.s. Jeżeli umowa spółki stanowi. 61 § 3 k.s. biegły rewident. inżynier budownictwa. Jeżeli jednak powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników. 60 l k. 1. lekarz stomatolog.s. 67-85 k.h. 2. jak również osoby spoza swego grona. każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd z ważnych powodów.

h. poświęconym spółce partnerskiej. W art. 97 § 1 k. Spółka partnerska powstaje z momentem wpisu do rejestru (art. w przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki.  Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki partnerskiej. 3.). (odpowiedzialność subsydiarna).h.  Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja. Rozwiązanie spółki partnerskiej (art. oraz prawomocnego orzeczenia sądu. w pozostałych sprawach zatem odpowiedzialność partnerów jest osobista i solidarna z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania także art.h.h. 15 . chyba że ustawa stanowi inaczej. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej (art. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja na zewnątrz należą d poszczególnych partnerów. 2. do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. które podlegały kierownictwu innego partnera.s. że w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.p. 102-124. lecz umowa spółki może stanowić inaczej. Partner spółki partnerskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. 94 k. 90 k. dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" (w skrócie "sp. przyjęto.s. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI PARTNERSKIEJ DO KRS. 3. Spółka komandytowa została uregulowana w kodeksie spółek handlowych w art. że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. 1. 1.) następuje w przypadku 1. ale umowa spółki może stanowić inaczej (art. 31 k. 2. 96 § 3 k. zaistnienia przyczyn określonych w umowie spółki.h.).2.s.) Do zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki może jednak przewidywać.s. ogłoszenia upadłości spółki. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. że prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie można powierzyć zarządowi (art. utraty przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu 5.h. jak również za zobowiązania spółki będące następstwem dział lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.s.s. jednomyślnej uchwały wszystkich partnerów. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ 2x. 6. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru (art. 3. Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera. Ad.).s.h. 4. Firma spółki partnerskiej (art. 3.  Rozwiązanie spółki partnerskiej. 98 § 2 k. 4. 89 k.h. 9 § 1 k. 103 k.s. W sprawach nieuregulowanych wprost w dziale II kodeksu spółek handlowych.s. b5) Spółka komandytowa.s. Kodeks przewiduje.h. 2. 98 k.).") oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. spółka ulega rozwiązaniu z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń.h.) powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera. Zgodni z art.

s. chyba że działał w złej wierze (art. komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz (art. które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu. które podlegają zgłoszeniu do sądu rejestrowego. 2. co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego.  Pozycja prawna komandytariusza w spółce komandytowej.s.h.s.s.s. chyba że umowa spółki stanowi inaczej.). 118 § l k. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki.s. 112 § 4 k. oraz art. nie ujawniając swego pełnomocnictwa. 7.h. 2.102 k.h. 8. 3. spółkę komandytową reprezentują kornplementariusze. Prowadzi sprawy spółki samodzielnie w odniesieniu do spraw nie przekraczających zwykłych czynności spółki.h. Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.h.h. 117 k. 109 k. w przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części dokonanego przez spółkę komandytariuszowi odpowiedzialność komandytariusza zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu (art. 1. odpowiadają solidarnie (art.s.) powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatek "spółka komandytowa" (w skrócie "sp. określa art. a przed jej wpisem do rejestru. 2. których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania do rejestru (art. odpowiada wobec osób trzecich bez ograniczenia. Jeśli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej. 6. 112 § 2 k. 105-106 k.s. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza.h. Okoliczności. Zgodnie z art. Firma spółki komandytowej (art. Powstanie spółki komandytowej i jej ogólna charakterystyka. Praktycznie większość przepisów o spółce komandytowej odnosi się do komandytariusza.").h. w razie uszczuplenia majątku spółki przez stratę uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki.  Pozycja prawna komplementariusza w spółce komandytowej. 104 § 1-2 k. 4.s. 114 k.). W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki. 110 k.s.h. w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz). 102 i 103 k.h. komandytariusz nie jest zobowiązany do zwrotu tego.).s. Umowa spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego i powinna zawierać elementy wymienione w art. Jego pozycja zatem zbliżona jest do wspólnika spółki jawnej. komandytariusz odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru (art.h. Powstanie spółki komandytowej. 112 § 1 k. których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa do reprezentacji.).h.s. 5. a mianowicie: 1. a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona art. komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki (art.s. 28 § 2 k.h.k.).). Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. 111 k.). komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej (art.h. 3.). 104 § 4 k.h. 1. Dotyczy to także 16 . 2.s.s. obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli. Komplementariusz spółki komandytowej odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem i solidarnie z pozostałymi komplementariuszami i ze spółką (art. . komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik (art. 113 k.). 3. 1. Osoby.h.).

b6) Spółka komandytowo-akcyjna. 119 k.s. w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu (art. rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.h. z tym że stosuje się wtedy odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. 4. akcji. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza.zamieszczane w firmie spółki.).A. złotych (art.s. z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy. w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz). Ad. chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 5. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Z uwagi na przedstawioną wyżej pozycję prawną komandytariusza jest on w spółce . komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. 126).reprezentowania spółki przez komandytariusza. a także do wkładów tychże wspólników do spółki. a nie merytorycznej kontroli tego sprawozdania.). 2x. 127 § 4 k. Zgodnie z art. dlatego zgodnie z art. wkładów akcjonariuszy. 126 § 2 k. 3. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być . 1.w zakresie swoich praw i obowiązków . chyba że w przepisach dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej sprawy te zostały wyraźnie uregulowane.K.h.h. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI KOM. umowa niezgodna z nimi nie wywołuje skutków prawnych wobec osób trzecich. komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej. 17 . 3. jednakże umowa spółki może stanowi inaczej. Aktem założycielskim spółki komandytowo-akcyjnej jest statut.h. śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. 2. 125 k. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do pozostałych spraw nieuregulowanych w przepisach o spółce komandytowo-akcyjnej.s.jak stanowi art.: "Spółką komandytowocyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. jednakże umowa spółki może mu takie prawo przyznać. Ograniczenia te można przedstawić w sposób następujący: 1.). 123 k.h . Przedstawione postanowienia mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących.) powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna" (w skrócie S. Jego prawo kontroli sprowadza się zatem jedynie do sprawdzenia rzetelności sprawozdania finansowego za rok obrotowy.  Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej i jej ogólna charakterystyka.h. że w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy. 127 k. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI KOM.s. komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 tys. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej.ograniczony. Firma spółki komandytowo-akcyjnej (art.s. W kodeksie przyjęto (art. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywani ich praw. 2. który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego. a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem". 1. 4. DO KRS.s.

134 § 1 k. 4.s. 4.h. 1. Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej (art. w odróżnieniu pozostałych spółek osobowych. 147 l k.). Spółkę reprezentują komplementariusze. 139 k.s.h.h. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru (art. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki (art. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki.s. jest obligatoryjne. 143 k. że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu lub kilku komplementariuszom (art. a jeśli liczba akcjonariuszy przekroczy 25 osób. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art..h. uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki.). 5.h. 135-138 k. to: 1.h.  Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej.). Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki komandytowo-akcyjnej ciąży na komplementariuszach. z tym że w odniesieniu do akcji nabytych przez osoby.2. regulujące stosunek spółki do osób trzecich.h) 3. które nie są komplementariuszami . 2. które może działać jako zwyczajne albo nadzwyczajne.h. śmierć. 2. Niezbędne jest. 1.h. Likwidatorami tej spółki są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki. 138 k.s. 145 k. aby statut podpisali wszyscy komplementariusze (art.). 142 k.) i aby był sporządzony w formie aktu notarialnego (art. Wart.h. który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres (art.s. Komplementariusze oraz akcjonariusze uczestniczą w zyskach spółki proporcjonalnie do ich wkładów.). ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza.s. odpowiada za skutki takiej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. 18 .).).  Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej. 4.s.h. Akcja objęta lub nabyta przez komplementariusza lub inną osobę daje prawo jednego głosu (art. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają akcjonariusze i komplementariusze.s.h.s.s. odpowiadają solidarnie (art. W spółce komandytowo-akcyjnej zgromadzenie wspólników może ustanowić radę nadzorczą.). 148 k. 129 k. 140 § l i 2 k. 134 § 2 k.s.s. jednakże statut lub uchwała walnego zgromadzenia może stanowić inaczej. chyba że statut stanowi inaczej. inne przyczyny przewidziane prawem. 135 k.s.h. 137 § 1 k.  Stosunki zewnętrzne (odpowiedzialność za zobowiązania spółki i reprezentacja). ze statutu spółki może wynikać co innego (art.). Statut spółki może przewidywać.h. które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu. Oprócz rady nadzorczej organem spółki komandytowo-akcyjnej jest walne zgromadzenie. Osoby. 3.h.statut może stanowić inaczej. 3. przyczyny przewidziane w statucie. Tym samym przeprowadzenie likwidacji w przypadku tej spółki.s.). Postanowienia art. nie ujawniając swego pełnomocnictwa.s. których z mocy statutu albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art. mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących i nie zmienione ani zniesione postanowieniami statutu (art. 5. ogłoszenie upadłości spółki.). 3.). dotyczy to także reprezentowania spółki przez akcjonariusza. Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej (art. określono przyczyny rozwiązania spółki.h. a przed wpisem do rejestru. 6. 131 k.s. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. 2. 150 § 1 k.

Pełna osobowość prawną spółki te uzyskują wraz z wpisem do KRS (art.  Spółka kapitałowa w organizacji.s. Spółka taka jest kontynuatorem a nie następcą prawnym. c1) Zagadnienia ogólne. 13 § 1 ksh za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają spółka i osoby.-AKC .).o. Ad 1c) Spółki kapitałowe. zaciągać zobowiązania. spółki działającej „pomiędzy” podpisaniem umowy spółki a wpisaniem jej do KRS. Do powstania spółki z o. i spółka akcyjna w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa. 4 par. 14 § 1 ksh przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. (2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. a w razie objęcia udziałów za cenę wyższą od wartości nominalnej. wynalazki i wzory użytkowe. Spółka w organizacji prowadzi normalną działalność gospodarczą i może zaciągać zobowiązania. Kontynuacja (nabycie praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. także wniesienie nadwyżki. wymaga się: (1) zawarcia umowy spółki. z o. stanowi. 1 pkt.-AKC. Zgodnie z art. które działały w jej imieniu. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI KOM. KSH wprowadził instytucję spółki kapitałowej w organizacji. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI KOM. Odpowiedzialność za zobowiązania Zgodnie z art.o. 2 ksh spółkami kapitałowymi są: sp. 12 ksh).h. know-how. DO KRS. Wkłady w spółkach kapitałowych. Aportem mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (rzeczy i prawa). użytkowanie wieczyste. 11 § 1 ksh spółka z o. 19 . wierzytelności. jeśli są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki np.  Powstanie spółki z o. 149 k. i spółka akcyjna. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązania do wartości nie wniesionego wkładu. pozywać i być pozywane (ułomne osoby prawne). prawo własności. tj. określonego w umowie albo statucie spółki. Spółka w organizacji jako ułomna osoba prawna. majątkowe prawa autorskie. Zgodnie z art. używa firmy z dodatkiem „w organizacji”. Ad c2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. że wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy. Ad.s.o.o. 2. 12 ksh).h. Zgodnie z art. Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki (art. Artykuł 149 k. 1. jeśli statut tak stanowi. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji (art.

o Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej. w jakim wspólnik partycypuje w zysku i kwocie likwidacyjnej. wierzytelności. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa akt założycielski spółki. 200 k.s.o. o Kapitał zakładowy (jak i cały majątek spółki) stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli. o o o  Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.h. o o o o  Udziały w spółce z o.). że ta nominalna wartość udziału jest równa wartości rzeczywistej i odzwierciedla stosunek. czy też więcej udziałów. nie może być swobodnie zmieniony. a nawet przedsiębiorstwo jako całość (art. 188 k. 152 k.h. Wspólnicy spółki z o. zwłaszcza uszczuplony w dowolny sposób. nieruchomości. 551 k. Przez udział rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika..h.o. prowadzić księgę udziałów.h.c. adres.o.o. Ponieważ daje on podstawę zabezpieczenia praw wierzycieli i rękojmię spłaty udzielonych spółce kredytów.h. Zarząd spółki z o.o.h. Umorzenie jest dobrowolne. liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz inne dane. Akt założycielski spółki decyduje. całkowitej wpłaty i stałości. nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania. 2 k. Jeśli wspólnik może mieć więcej udziałów. o Cały kapitał powinien być przez założycieli spółki objęty i wpłacony przed powstaniem spółki bądź formie gotówki pieniężnej. pierwotny majątek spółki.s. o Od pojęcia kapitału zakładowego odróżnić należy mienie i majątek spółki.s. czy wspólnik może mieć tylko jeden. Wartość udziału może być wyrażona liczbowo w stosunku do całości kapitału zakładowego. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.s. Umorzenie polega na likwidacji (unicestwieniu) praw i obowiązków wspólnika. zgodnie z art. o Wysokość kapitału zakładowego powinna być ściśle oznaczona w akcie założycielskim spółki. patenty. Do księgi tej wpisuje się nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika.s. spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. wynikających ze stosunku spółki. Stosownie do art. Wyrazem funkcji gospodarczej kapitału zakładowego są dotyczące go zasady: oznaczenia. 163 ksh). jest obowiązany. 20 . Udziały nie muszą mieć równej wartości nominalnej (art.). wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce (art. rozumieć należy cyfrowo oznaczoną w akcie założycielskim sumę "czystego" majątku. Aportem mogą być ruchomości. 153 k. że przez kapitał zakładowy w spółce z o. 164 § 1 ksh). Obecnie minimalna wartość udziału wynosi 50 zł.). Zgodnie z art. bądź w formie wkładu niepieniężnego (aportu) (art.s. wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne (art. 199 k. (4) ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. jeśli następuje za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki. o Można zatem przyjąć także.). udział może być umorzony. o Kapitał zakładowy to liczbowo oznaczona kwota pieniężna stanowiąca sumę udziałów wspólników i tzw. w sumie pieniężnej opiewającej w zasadzie na walutę polską. którą spółka w interesie wierzycieli zobowiązuje się utrzymać w całości i nie rozdzielać pomiędzy wspólników. (5) wpisu do KRS-u (art. Umorzenie może być dobrowolne albo przymusowe. które już w chwili powstania spółki mogą się od niego różnić. 163 ust. Kapitał ten wraz z całym majątkiem spółki stanowi zatem gwarancję wypłacalności spółki i podstawę zaufania kredytodawców. Wniosek o wpis spółki do KRS-u podpisują wszyscy członkowie zarządu (art.  Kapitał zakładowy w spółce z o. Ustawowe minimum tego kapitału wynosi obecnie 5 000 złotych. 174 ksh).(3) powołanie zarządu. Nie oznacza to.

. prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników. np.s. szczególne prawa korporacyjne np. Prawo do dywidendy. albo na głosowanie pisemne. 196 i 197 przewiduje możliwość udziałów uprzywilejowanych w zakresie dywidendy. prawo do kwoty likwidacyjnej w razie rozwiązania i likwidacji spółki. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. (3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Wynika z nich.  Zgromadzenie wspólników w spółce z o. prawo wyboru do władz spółki. prawo do dywidendy. prawo zaskarżania uchwał wspólników itp. umowie spółki. a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane np. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.o. jeżeli zarząd nie zwoła go w określonym terminie lub w umowie 21 . Kodeks spółek handlowych w art. prawo decydowania o przystąpieniu do spółki nowych wspólników. obowiązki korporacyjne  Obowiązek podejmowania określonych funkcji na rzecz spółki:  Obowiązek powstrzymania się przez wspólników od działań konkurencyjnych 2.o. 191 § l k. jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie. które ma być powzięte. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. (2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. zoo mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. prawo głosu. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w ksh. Rada nadzorcza. a także tzw.Klasyfikacja praw: 1) prawa korporacyjne.   Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. że tego rodzaju dywidenda może przewyższać co najwyżej o połowę dywidendę nieuprzywilejowaną. Klasyfikacja obowiązków: 1. 2) prawa majątkowe. Jeżeli akt założycielski nie stanowi inaczej. Rodzaje zgromadzeń w spółce z o. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały.h. jak również komisja rewizyjna mają prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.  zbycie i wydzierżawienie przedsiebiorstwa  nabycie i zbycie nieruchomości. obowiązki majątkowe  Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziału lub udziałów w spółce:  Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu:  Obowiązek objęcia nowych udziałów  Obowiązek wyrównania ubytku w kapitale zakładowym:  Organy spółki z o. Zgromadzenia wspólników sp. prawo informacji o stanie spraw spółki. prawo do objęcia nowoutworzonych udziałów.o. np.

2. 213 ksh). Uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie 22 . chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki. jeżeli zwołanie go uznają za wskazane. Zarząd wykonuje czynności niezastrzeżone dla innych organów. zoo. 1. W spółkach.i wieloosobowy. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki. 201 ksh).000 złotych. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Reprezentowanie sp.  Zarząd w spółce z o. Skład Zarządu. powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (art. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników (art.o. Zadania Zarządu: prowadzenie spraw i reprezentacja spółki. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Członków rady nadzorczej powołuje się na rok. 3. a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. Skład rady nadzorczej Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Większość głosów. jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. jeżeli przepisy ksh lub umowa spółki nie stanowią inaczej. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona (art. 212 ksh). spółki. Zarząd może być jedno. Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. Prowadzenie spraw spółki zoo. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 213 ksh). Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi (art. sposób reprezentowania określa umowa spółki. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.o. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Kompetencje zarządu.  Rada nadzorcza w spółce z o. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

z chwilą wykreślenia z rejestru. 276 ksh) Obowiązki likwidatorów: 1. z o. zakończenie interesów bieżących spółki. (2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. upłynnienie majątku spółki (art.o. (c) zostaje z innych przyczyn umorzone (art. oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. (3) ogłoszenie upadłości spółki . złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym + wniosek o wykreślenie spółki z rejestru (art. (4) inne przyczyny przewidziane prawem (art. (b) zostaje z innych przyczyn uchylone. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. 23 .. oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami. 5. chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej (276 § 1 ksh). że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności. wypełnienie zobowiązań. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i złożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. 6. 271 ksh sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: (1) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki. jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. z o.  Rozwiązanie i likwidacja sp. 4. 279 ksh). (2) na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego. z ważnych powodów. z o. 1) Obligatoryjne przesłanki rozwiązania: (1) przyczyny przewidziane w umowie spółki. poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. jeżeli działalność spółki naruszając prawo zagraża interesowi publicznemu. 3. 288 § 1 ksh). Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku.o. 4. 2) Fakultatywne przesłanki rozwiązania: Na mocy art. 281 § 1 ksh). gdy postępowanie: (a) kończy się układem. Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. Rozwiązanie sp.w takim przypadku rozwiązanie spółki następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. 2. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. 270 ksh). 2.o. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 289 § 2 ksh). 3. Likwidatorzy: (1) członkowie zarządu sp. ściągnięcie wierzytelności. ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (art. a w szczególności stanowić. jak i ze stanem faktycznym.(art. (2) ustanowienie likwidatorów przez sąd rejestrowy (art. 282 § 1 ksh) 7. 216 ksh). chyba że umowa spółki stanowi inaczej Zadania rady nadzorczej 1.

ale wówczas nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki (art. którą spółka w interesie wierzycieli zobowiązuje się utrzymać w całości i nie rozdzielać pomiędzy wspólników.akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej (art. a nawet przedsiębiorstwo jako całość (art. 2 ksh). w sumie pieniężnej opiewającej w zasadzie na walutę polską. Kapitał ten wraz z całym majątkiem spółki stanowi zatem gwarancję wypłacalności spółki. nieruchomości. Aportem mogą być ruchomości. Ustawowe minimum tego kapitału wynosi obecnie 100 tys.     Wniesienie wkładów na kapitał spółki akcyjnej Polega na objęciu akcji: . w tym podpisania statutu przez założycieli. 551 k. Wspólnicy nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania. 309 § 3 zd.s. Moment rozwiązania spółki z o. 24 .obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później inż. które już w chwili powstania spółki mogą się od niego różnić. 272 ksh). Od pojęcia kapitału zakładowego odróżnić należy mienie i majątek spółki. Wysokość kapitału zakładowego powinna być ściśle oznaczona w akcie założycielskim spółki. . Wyrazem funkcji gospodarczej kapitału zakładowego są dotyczące go zasady: oznaczenia.  Powstanie spółki akcyjnej Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: (1) zawiązania spółki. zawiązanie spółki następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji (art. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI ZOO DO KRS. złotych. zwłaszcza uszczuplony w dowolny sposób. nie może być swobodnie zmieniony. 309 § 1 ksh). 309 § 2 ksh). Kapitał zakładowy (jak i cały majątek spółki) stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli.nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej (art.8. (2) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. . osoby podpisujące statut są założycielami spółki. (4) wpisu do KRS-u (art. 1 ksh). Ponieważ daje on podstawę zabezpieczenia praw wierzycieli i rękojmię spłaty udzielonych spółce kredytów.mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej. majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (art. 2 k. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej rozumieć należy jako cyfrowo oznaczoną w akcie założycielskim sumę "czystego" majątku. sporządza się statut w formie aktu notarialnego. Cały kapitał powinien być przez założycieli spółki objęty i wpłacony przed powstaniem spółki bądź formie gotówki pieniężnej. . bądź w formie wkładu niepieniężnego (aportu) (art. 163 ust. przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki (art.c. 323 § 1 ksh). Ad c3) Spółka akcyjna. 310 § 1 ksh). z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji (art. 309 § 3 zd.h. 306 ksh). wierzytelności. całkowitej wpłaty i stałości.o.   Kapitał zakładowy spółki akcyjnej. 288 § 2 ksh). z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI ZOO 2x. patenty.).).

ucieleśniającym tzw. 309 § 4 ksh). Wartość ta różni się zarówno od ceny emisji akcji. § 1 ksh. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy. 308 § 1 ksh. za którą wydaje się akcje przy zawiązaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego. 336. 3. który ucieleśnia ogół praw akcjonariusza. która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. ani w części. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równiej wartości nominalnej. Akcje są niepodzielne. i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. Podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi dokonanych wpłat na akcje ani w całości. zbywalne. Cena emisji akcji jest ceną. Rodzaje akcji (1) Akcje imienne i na okaziciela (świadectwa tymczasowe) (2) Akcje za gotówkę i akcje aportowe Art. wynikający z podziału wysokości tego kapitału przez liczbę akcji. (art. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie mogą przyznawać uprawnionemu dywidendy. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu. (b) uprzywilejowanie w zakresie dywidendy Art. które powinny być w statucie określone (akcje uprzywilejowane). (3) Akcje zwykłe i uprzywilejowane Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach. W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to wygasa. 352 ksh. określonej w art. Akcja jest papierem wartościowym. Trzy znaczenia pojęcia akcji: 1. wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości. Kurs akcji jest wykładnikiem aktualnych stosunków majątkowych spółki.. tj. Minimalna wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. 353 § 1 ksh. Akcja jako Wpłaty na akcje i ich zwrot Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. 100 000 zł. Cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji. w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. 25 . prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Może więc być wyższy lub niższy od wartości nominalnej akcji. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne (akcje aportowe) powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy.są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne.dokument wystawiony przez spółkę. ułamek kapitału akcyjnego. papier wartościowy . jak i też jej kursu. 2. prawa udziałowe jak i obowiązki. ogół praw służących akcjonariuszowi względem spółki. (a) uprzywilejowanie co do głosu Art.     Akcje.

Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do akcji niemych. bo akcja ucieleśnia przede wszystkim prawa akcjonariusza. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Wyłączenie przepisu § 1 nie dotyczy zaliczek na poczet dywidendy. Art. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. 26 . Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). gdy statut tak stanowi. 2) Obowiązki majątkowe (1) obowiązek wniesienia wkładu do spółki (pokrycia akcji): Art. (5) Akcje związane z obowiązkiem świadczeń Są to wyjątkowe akcje. 329. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut.§ 3. Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje.  Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu:  Prawo głosu na walnym zgromadzeniu:  Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia:  Prawo wytoczenia powództwa na rzecz spółki (actio pro socio):  Prawo akcjonariuszy do kontroli spółki:  Prawo do informacji  Bierne prawo wyboru (do zarządu i rady  Prawo żądania rozwiązania spółki Obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej 1) Obowiązki korporacyjne: brak (nie ma obowiązku lojalności – wynika to z czysto kapitałowego charakteru tej spółki). § 1 ksh.  Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej Prawa akcjonariuszy 1a) majątkowe  Prawo do dywidendy i zaliczek na dywidendę  Prawo poboru nowych akcji:  Prawo do udziału w masie likwidacyjnej:  Prawo do rozporządzania akcjami:  Prawo wynagrodzenia za dostarczone usługi:  Prawo do umorzenia akcji: 1b) korporacyjne. które uczestniczyły w procesie zakładania spółki. Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). natomiast akcje związane z obowiązkiem świadczeń wiążą się zarówno z prawami jak i obowiązkami. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji Akcje mogą być umorzone w przypadku. W związku z tym świadectwo może być przyznane także osobom. albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 8) Imienne świadectwa założycielskie Jest to forma wynagrodzenia za usługi oddane przy powstaniu spółki. § 1 ksh. W doktrynie uważa się. że są to znaki legitymacyjne a nie papiery wartościowe – nie obejmują większości praw jakie mają akcjonariusze względem spółki. 356. a nie zostały akcjonariuszami.

Skład Zarządu o Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 3. jeżeli przepisy niniejszego działu lub statut nie stanowią inaczej. Jednomyślność  zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 3/4  emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. § 1 ksh. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. 27 . Zwyczajne walne zgromadzenie Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. § 1 ksh. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariusza. § 1 ksh. 400. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ksh lub w statucie.  zmiany statutu. § 1 ksh. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 399.(2) obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych Art. Większość głosów. Kto zwołuje zgromadzenie 1.  obniżenia kapitału zakładowego. których dotyczy 4. Nadzwyczajne zgromadzenie spółki akcyjnej Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych ksh lub w statucie. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu wspólników spółki akcyjnej. 1.  umorzenia akcji. 2/3  istotna zmiana przedmiotu działalności spółki. 2. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. 354. 2.  zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części 3.  Zarząd spółki akcyjnej. Art. mającego ponad jedną piątą ogółu głosów w spółce. 356. o Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 1. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 411. Art. Art. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.  Organy spółki akcyjnej  Walne zgromadzenie spółki akcyjnej. 2. 3. chyba że statut stanowi inaczej.

Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. 459 ksh) .W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. Art. chyba że statut stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.  Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej Przesłanki rozwiązania S. § 1 ksh. § 1 ksh. ogłoszenie upadłości spółki . inne przyczyny przewidziane prawem (art. uchwały Zarządu Art. 477 § 2 ksh). 371 ksh. Uchwały rady nadzorczej Art. sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Prowadzenie spraw spółki. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. § 1 ksh. gdy postępowanie:  kończy się układem. 3. 385. chyba że statut stanowi inaczej. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Zadania rady nadzorczej (1) Nadzór. chyba że statut stanowi inaczej. Zadania Zarządu Art. 384. Zarząd 1.  zostaje z innych przyczyn uchylone. reprezentuje spółkę. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. 373 ksh. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk (art. Statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. chyba że statut spółki stanowi inaczej. 4. 477 § 1 ksh). z chwilą wykreślenia z rejestru. do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.A. Reprezentacja Art. 368. prowadzi sprawy spółki i 2.  zostaje z innych przyczyn umorzone (art. badanie sprawozdań (2) Zawieszanie członków Zarządu (3) Inne uprawnienia Art.o Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza. że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności. przyczyny przewidziane w statucie. 28 . 372 ksh. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku. uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. § 1 ksh. 2. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie. wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki. 391. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. 1. a w szczególności przewidywać.  Rada nadzorcza spółki akcyjnej Organ obligatoryjny Skład i wybór rady nadzorczej Art.

l). 5. charakteryzującym się samodzielnością. 2. 7 ust.wypełnienie zobowiązań. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. wybranych na okres dwóch lat przez pracowników przedsiębiorstwa lub zakładu (art. .ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (art. . Zgodnie z art. rada pracownicza i 3. 2. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwo to pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i zaciągnięte zobowiązania.p.sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i złożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. l). jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do jego wyłącznych kompetencji należy: 1. 9 ust. Przedsiębiorstwo państwowe. . 5. . . Ad a) Organy zarządzania. samorządnością i samofinansowaniem.podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Ogólne zebranie pracowników Przez ogólne zebranie pracowników ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego rozumie zarówno ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa jednozakładowego. 463 ksh). w którym liczba zatrudnionych przekracza trzysta. 288 § 1 ksh). 478 ksh).upłynnienie majątku spółki (art. dyrektor przedsiębiorstwa.A. . . ustanowieni przez sąd rejestrowy w przypadku: (art. Zgodnie a art. 2 ustawy z 1989 r. 8. . W przedsiębiorstwie jednozakładowym oraz w zakładzie przedsiębiorstwa wielozakładowego. l).podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi.roczna ocena działalności rady pracowniczej przedsiębiorstwa oraz jego dyrektora. 30 ustawy o p.złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym + wniosek o wykreślenie spółki z rejestru (art. 4. .na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa _ statutu samorządu załogi przedsiębiorstwa. 2. organami zarządzania przedsiębiorstwa państwowego są: 1.uchwalenie na wniosek dyrektora statutu przedsiębiorstwa. 29 . 279 ksh). 3. 281 § 1 ksh).. .ściągnięcie wierzytelności. Przedsiębiorstwo państwowe. majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów Moment rozwiązania spółki.uchwalanie wieloletnich planów przedsiębiorstwa. ogólne zebranie pracowników (delegatów). chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej (art. jak i ogólne zebranie pracowników zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym (art. członkowie zarządu S. 463 § 1 ksh). 3.Likwidatorzy: 1. 6. 4.zakończenie interesów bieżących spółki. 1 ustawy z 1981 r. 8 ust. . Ogólne zebranie pracowników powinno odbyć posiedzenie co najmniej dwa razy w roku (art. zgodnie z treścią art. Wyposażone jest w osobowość prawną. o przedsiębiorstwach państwowych. 2. Ad. 2.uchwalanie . . . Obowiązki likwidatorów: 1. funkcję ogólnego zebrania pracowników pełni zebranie delegatów. 282 § 1 ksh) 7.

23 ustawy o s.z.).przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu. I i art.).).p.p.wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa (art.). 2 ustawy o s. z tym że na pisemny wniosek jednej piątej liczby członków rady prezydium ma obowiązek zwołać posiedzenie w każdym terminie (art. tylko dyrektor przedsiębiorstwa państwowego uprawniony jest do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa.z. 28 ustawy o s. 2.p.p. I ustawy o s. Jest organem osoby prawnej i organem zarządzania.p. codzienną działalnością przedsiębiorstwa państwowego.z mocy art. Uchwały ogólnego zebrania zapadłe w wymienionych sprawach wiążą radę pracowniczą i dyrektora. Ponieważ zaś jest on . 3. 30 .we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa. a zwłaszcza dbałości o racjonalną gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa (art. Stosownie do art.p.p.p. Dyrektor przedsiębiorstwa. chyba że statut samorządu załogi stanowi inaczej. Rada pracownicza ma ponadto prawo zwracania się do dyrektora przedsiębiorstwa z zapytaniem o stan przedsiębiorstwa lub działalność jego organów (art. prawo do występowania z inicjatywami . Rada ze swego grona wybiera prezydium.). 30 ustawy o p. układanie stosunków przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. dobór kadr. 2. 21 ust.p.6.p. kierowanie procesem produkcyjnym itp. w szczególności zawieranie umów.organem przedsiębiorstwa. 27 ust.z. Może ona także powoływać komisje i zespoły spośród swoich członków oraz innych pracowników przedsiębiorstwa. oraz 5. W konsekwencji do dyrektora przedsiębiorstwa powinno należeć 1.wyrażanie opinii .). Rada odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Rada pracownicza Liczy ona piętnastu członków.z. 32 ust.(np.z. .p. .jeśli uzna to za stosowne . które jest jej wewnętrznym organem i realizuje określone przez nią zadania (art. do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa państwowego jest uprawniony dyrektor. 50 ust. 29 ustawy o s. Jak wynikałoby z dyspozycji powołanego przepisu. .p. l ustawy o s. Komisje te i zespoły są pomocniczymi organami rady pracowniczej (art.p.z. Kompetencje rady pracowniczej mogą mieć bądź charakter stanowiący.). zrywając z wielością organów uprawnionych do takiej reprezentacji. Odnośnie do funkcji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego jako organu zarządzania podejmuje on decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność (art. uchwalanie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa. Ma ona ponadto prawo kontroli całokształtu działalności przedsiębiorstwa. 6. iż ustawodawca opowiedział się za funkcjonowaniem w zakresie reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorstwa państwowego w zasadzie jednego i jednoosobowego organu. bądź opiniodawczy. 4. 27 ust.podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji) 3. 4. Zakres kompetencji rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego jest rozleglejszy i w porównaniu do kompetencji ogólnego zebrania pracowników (delegatów) bardziej zróżnicowany i szczegółowy.p. przeto przyjąć należy. 13 ust. Wszelkie sprawy niezastrzeżone dla rady pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) należą do kompetencji dyrektora. . l ustawy o p.p. kierowanie bieżącą. 2 ustawyop.

(Art. ale musi mieć miejsce formalna czynność o doniosłych skutkach prawnych. 157 § 2 ksh. nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego 4. Powołana rada nadzorcza jeszcze przed złożeniem wniosku o wpis powinna dokonać wyboru zarządu spółdzielni.jednomyślnie 3.Ad.  Złożenie podpisu stanowi akceptacje treści statutu.03. jeżeli założycielami są osoby prawne – musi być co najmniej 3 osoby prawne. 2.  Jeżeli spółdzielnia tworzona jest przez osoby fizyczne i osoby prawne założycieli powinno być 10-ciu.  Spółdzielnie mogą być jednoosobowo tworzone przez partie polityczne. Tryb zakładania spółdzielni. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy założycielami umowy spółki cywilnej. Prawo spółdzielcze. Taki statut stanowi podstawę prawną działania spółdzielni. 11. których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia. Spółdzielnie. 1 § 1 prawa spółdzielczego z 1982 r. jeśli zgodnie z nowo uchwalonym statutem wybór zarządu należy do kompetencji walnego zgromadzenia. iż statut powinien być sporządzony na piśmie. Wpisanie spółdzielni do KRS  Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – do rejestru przedsiębiorców. § 1) Przed wpisem spółdzielnia jest spółka prawa cywilnego pewnej liczby osób. podejmują się współdziałania w sposób zorganizowany. w szczególności przez wniesienie udziałów. które dla osiągnięcia wspólnego celu. lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób. Spółdzielnia stanowi więc zespół osób. 5.  Zagadnienie uregulowane jest w ustawie z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. które łączy umowa w przedmiocie dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony.  Osoby zamierzające założyć spółdzielnię określa się mianem założycieli.  Statut musi być nie tylko uchwalony. Uchwalenie statutu spółdzielni .U. art. Wyłonienie grupy podmiotów zamierzających założyć spółdzielnię. do których należy: 1. a mianowicie złożenie pod uchwalonym statutem podpisów przez założycieli spółdzielni. 31 . Ad a). w której liczba założycieli . 3.osób fizycznych nie może być mniejsza od 5. 2. Wyłącznie zarząd in corpore (w całości) zgłasza wniosek o wpis do KRS. Dotyczy to powołania rady nadzorczej oraz ewentualnie zarządu.188. jeżeli założycielami są osoby fizyczne .  Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. w przeciwieństwie do np. spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i o zmiennym funduszu udziałowym powołanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Potwierdzenie przyjęcia statutu. chyba że chodzi o założenie spółdzielni produkcji rolnej.  Z powyższego wynika.  Utworzenie spółdzielni jest zespołem czynności faktycznych i prawnych.1848).nie może być mniejsza od 10. Zgodnie z definicją zawartą w art.  Kolejną czynnością w procesie tworzenia spółdzielni jest wybór organów spółdzielni.  Liczba założycieli spółdzielni: 1. Dokonanie wyboru organów spółdzielni.

7. . 5. 36 § l). Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 41 § l i 2).uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i działalności społecznokulturalnej. 6.rozpatrywanie spraw mających być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli i przedstawienie swoich wniosków w tych sprawach. . rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie.podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat. 3. w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli.wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli. może on stanowić. 8. .oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań. Organy spółdzielni. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie – tak więc przed zarejestrowaniem spółdzielnia nie odpowiedz za te czynności. . . jaką spółdzielnia może zaciągać.rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady nadzorczej i zarządu s dzielni. . podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni. 39 § l).rozpatrywanie sprawozdań rady. 4. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni. rada nadzorcza. 32 . . Zebranie grup członkowskich W spółdzielniach.uchwalanie zmian statutu.wyrażanie swojej opinii i wniosków w sprawach spółdzielni. 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) jest najwyższym organem spółdzielni (art. Jeśli liczba członków przekroczy pewną liczbę określoną w statucie. Do kompetencji grup członkowskich należy: 1. . . w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) zwołuje w zasadzie zarząd spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego (art. 2. 4. 5. w sprawach członków grupy. Organami spółdzielni są: 1. . jeśli statut tak stanowi. 4. Kompetencje Do jego wyłącznej kompetencji należy w szczególności: 1. że walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli.podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki. organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. . .podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółdzielni. podziału oraz likwidacji spółdzielni. chyba że ustawa lub statut wymaga kwalifikowanej większości (art. zarząd. 2. .podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności spółdzielni. .rozpatrywanie innych spraw zgodnie ze statutem. 6. 2. zebranie grup członkowskich w spółdzielniach. 3. walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli).

. wybrany. 48 prawa spółdzielczego. a zwłaszcza badanie okresowych sprawozdań (w tym sprawozdań finansowych). ocena wykonania jej zadań gospodarczych i przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków. 8. Skład. Warunkiem przyjęcia na członka spółdzielni jest złożenie (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) deklaracji (art. 16 § 1). a także przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków. . 17 § 4).składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań. zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Osoby będące założycielami spółdzielni stają się jej członkami . 1. Skład i liczbę członków zarządu określa statut. Kompetencje Do zakresu jej działania należy: 1. .rozpatrywanie skarg na działalność zarządu. 9. 45 § l). 3. 2. . przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą (art.podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia bądź zbycia zakładu. Inne osoby uzyskują członkostwo przez przyjęcie ich przez spółdzielnię. bądź zebranie grup członkowskich (art. Może ona wtedy wskazać osobę. . iż kompetencje zarządu obejmują podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych organów. . 45 § 2). w szczególności z wyników kontroli i sprawozdań finansowych. 2. 5. chyba że członkiem spółdzielni jest osoba prawna. 46 § l i 2). Ad c) Członkostwo spółdzielni. członkami spółdzielni mogą być też osoby prawne.zatwierdzenie struktury organizacyjnej spółdzielni.podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu i reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach.nadzór i kontrola działalności spółdzielni. Jej członkami mogą być wyłącznie członkowie spółdzielni. 7. 44).uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności kulturalnej. która nie jest członkiem spółdzielni (art. Ustawa ustanawia przy tym ogólną zasadę. 49 § l i 2). Nie mogą więc uzyskać członkostwa osoby niepełnoletnie i całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione. Jest on zatem odpowiednikiem dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub zarządu w spółkach. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych "stosownie do postanowień statutu" bądź przez walne zgromadzenie. 6. 4. . 33 .podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich.lub wieloosobowy. stosownie do postanowień statutu. Zarząd Jak stanowi art.Rada nadzorcza Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością (art. .z mocy samego prawa – z chwilą zarejestrowania spółdzielni. o ile statut spółdzielni tak stanowi. Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełniej zdolności do czynności prawnych. która odpowiada wymaganiom określonym w statucie.inne zastrzeżone przez statut sprawy (art. Nabycie członkostwa może nastąpić w dwojaki sposób. . Zarząd może być jedno. organem przyjmującym zaś jest organ spółdzielni wskazany przez statut (art.

Udziały mają charakter imienny.albo postać udziału pieniężnego. Ad. należy: 1. 141-154a) i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną (art. nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego. w których istnieje obowiązek ich wnoszenia. Prawa te i obowiązki mają bądź charakter 1. a nie wkładem. 19 § 2 prawa spółdzielczego w pokrywaniu tych strat do wysokości zadeklarowanych udziałów. bądź spółdzielnia może z niego korzystać na podstawie innego stosunku prawnego. określoną przez statut spółdzielni opłatę z tytułu przynależności do spółdzielni. Za zobowiązania te odpowiada całym swoim majątkiem sama spółdzielnia jako osoba prawna (art. Różnica między udziałem a wkładem Zasadnicza różnica między udziałem a wkładem sprowadza się do tego. przewidzianymi przez prawo spółdzielcze. organizacyjny (korporacyjny). 3. Udział członka spółdzielni jest składnikiem tzw. których nie mogła pokryć z rezerw własnych. 1. 9 i 171 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). że w stratach spółdzielni jej członek uczestniczy swoim udziałem. to wkłady w tych spółdzielniach. są wkłady gruntowe i pieniężne w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (art. stanowią podstawowy element własności spółdzielczej. 19 i 20.w zależności od postanowień statutu . Jeśli wszakże spółdzielnia poniesie straty. 180 § 3). np. Gdyby zatem udziały członka spółdzielni przeznaczone zostały w całości na pokrycie owych strat. 3. wniesienie wpisowego. Typowymi wkładami. bądź 2. majątkowy. Członek spółdzielni ma także prawo do partycypowania w nadwyżce bilansowej. a w spółdzielniach typu własnościowego . Do podstawowych obowiązków majątkowych członka spółdzielni. albo udziału rzeczowego (aportu). co jednakże obciąża członków niektórych tylko spółdzielni. 78 § l pkt 2).udziałów. 2. ów wkład może stać się bądź własnością spółdzielni. 68). oprócz udziału . a ponieważ nie są zbywalne. 19 § 3). w myśl art. 178) oraz spółdzielniach kółek rolniczych (usług rolniczych . 25 § 2).stosownie do postanowień statutowych . członek spółdzielni uczestniczy .także wkładów przewidywać musi statut spółdzielni. wniesienie wkładu. 2. Wchodzi ono w skład funduszu zasobowego spółdzielni (art. W konsekwencji nie mogą one być przez członka spółdzielni cedowane w żadnej formie. 2. Prawa i obowiązki majątkowe.art. w razie ustania członkostwa lub likwidacji spółdzielni udziały te nie podlegałyby zwrotowi. Może on przybrać . Na treść stosunku członkostwa składają się określone prawa i obowiązki stron. Jeśli nawet wnoszone są na 34 . 20 § 2 prawa spółdzielczego. Obowiązek wniesienia. Podstawowym uprawnieniem majątkowym członka spółdzielni jest jego prawo do korzystania ze świadczeń spółdzielni w zakresie określonym w statucie. W spółdzielniach typu lokatorskiego jest to wkład mieszkaniowy.Ad d) Prawa i obowiązki członków. Ad. dziedziczone może być tylko roszczenie o zwrot praw majątkowych zmarłego członka (art. funduszu udziałowego spółdzielni (art. Ad.wkład budowlany (art. To samo może dotyczyć obowiązku świadczenia pracy w spółdzielniach pracy. Wpisowe stanowi specjalną. które zaciąga spółdzielnia w stosunkach obrotu gospodarczego (art. Jeśli bowiem udziały stanowią przede wszystkim gwarancję wypłacalności spółdzielni wobec wierzycieli i podstawę zaufania ewentualnych kredytodawców (podobnie jak w spółkach kapitałowych kapitał zakładowy). 1. wniesienie zadeklarowanych . Jak stanowi art. Odmienna jest zatem funkcja wkładu i udziału. Nie mogą też być dziedziczone. umowy najmu lub dzierżawy z członkiem spółdzielni.stosownie do art. Dopiero z chwilą ustania członkostwa lub likwidacji spółdzielni członek spółdzielni może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. 78 § l pkt l). Wynikają one z ustawy oraz ze statutu spółdzielni. Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania.

Prawa i obowiązki organizacyjne (korporacyjne). gdy z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub z dobrymi obyczajami. przy czym podlegają zwrotowi w postaci wniesienia. prawo do przeglądania protokołów walnego zgromadzenia (art. 1. a jeśli przekazane zostały spółdzielni na własność . a także 2. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkiem od dnia. Prawa i obowiązki organizacyjne normują ustawa i statut. 22). 31).członek spółdzielni może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o zwrot wkładów lub wypłatę równowartości ze skutecznością od dnia. 30) itp. rada nadzorcza lub walne zgromadzenie. Wykreślenie członka z rejestru członków. 89). 1. 195). 35).w formie równowartości. 25 § l). tworzą fundusz wkładów przeznaczony do realizacji celów spółdzielni. rejestru członków (art. Do praw i obowiązków podstawowych zaliczyć wypada niewątpliwie czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni (art. 2. Jak stanowi art. prawo do przeglądania sprawozdania rocznego z rachunkiem wyników (art. Wkłady podlegają zwrotowi z chwilą ustania członkostwa spółdzielni lub jej likwidacji. stosownie do postanowień statutu. Przyczyny wykluczenia określa bliżej statut. jak prawo żądania od zarządu spółdzielni odpisu obowiązującego statutu. 36 § 3 prawa spółdzielczego. 24 § 4 oraz art. Jak stanowi art. bez względu na liczbę posiadanych udziałów. wyznaczonych przez przedmiot jej działalności 41. niemniej jednak może ono nastąpić w odniesieniu do taki tylko członków. Ad e) Ustanie członkostwa. 41 § 4). członkowi spółdzielni przysługują takie prawa i obowiązki typu organizacyjnego. Może ono nastąpić w wypadku. Wykluczenia może dokonać. Prawo spółdzielcze przewiduje wiele przyczyn ustania członkostwa. możność zaznajomienia się z regulaminami wydanymi na podstawie statutu (art. jak w przypadku wykluczenia. 3. prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu. Przyczyny wykreślenia precyzuje bliżej statut. 3. co stanowi zupełnie inne rozwiązanie konstrukcyjnoprawne tej kwestii niż w spółkach kapitałowych. Podobną zasadę sformułowano w powołanym przepisie w odniesieniu do roszczeń o wydanie udziałów. Wystąpienie członka ze spółdzielni za wypowiedzeniem.podstawie innego stosunku prawnego niż własność. Oprócz wymienionych. rada nadzorcza lub walne zgromadzenie (art. Wykreślenia dokonuje także. w którym roszczenia te stały się wymagalne. każdy członek ma jeden głos. którzy z przyczyn przez nich niezawinionych nie wykon obowiązków statutowych. Wykluczenie członka ze spółdzielni. 35 . 27 prawa spółdzielczego . Dla swej skuteczności musi być ono dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Statut powinien określać termin i okres wypowiedzenia (art. w którym nastąpiła śmierć (art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful