Semestr letni rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: prawo handlowe.

Treści programowe w zakresie prawa handlowego.
I. Ogólne zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. 1. Podstawowe pojęcia:  Prawo gospodarcze (publiczne i prywatne).  Prawo handlowe.  Przedsiębiorca.  Działalność gospodarcza.  Firma.  Prokura. II. Spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego oraz inne podmioty w działalności gospodarczej – ustrój, funkcjonowanie, ochrona prawna. 1. Spółki. a) Zagadnienia ogólne.  Spółki handlowe i spółki cywilne.  Spółki jednoosobowe.  Ogólna charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych. b) Spółki osobowe. b1) Spółka cywilna.  Powstanie spółki cywilnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki wewnętrzne.  Wkłady wspólników.  Charakter prawny majątku spółki.  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Stosunki zewnętrzne.  Reprezentacja.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.  Zmiana i rozwiązanie umowy spółki.  Przekształcenie spółki cywilnej. b2) Osobowe spółki handlowe – zagadnienia wspólne. b3) Spółka jawna.  Powstanie spółki jawnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki wewnętrzne.  Wkłady wspólników.  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Zakaz konkurencji.  Stosunki zewnętrzne.  Reprezentacja.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.  Rozwiązanie spółki jawnej i wystąpienie wspólnika ze spółki.  Likwidacja spółki jawnej. b4) Spółka partnerska.  Powstanie spółki partnerskiej i jej ogólna charakterystyka.  Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki.  Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. 1

 Rozwiązanie spółki partnerskiej. b5) Spółka komandytowa.  Powstanie spółki komandytowej i jej ogólna charakterystyka.  Pozycja prawna komplementariusza.  Pozycja prawna komandytariusza. b6) Spółka komandytowo-akcyjna.  Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej i jej ogólna charakterystyka.  Stosunki zewnętrzne.  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki.  Reprezentacja  Stosunki wewnętrzne  Prowadzenie spraw spółki.  Udział w zyskach i stratach.  Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej.  Wystąpienie wspólnika. c) Spółki kapitałowe. c1) Zagadnienia ogólne.  Spółka kapitałowa w organizacji.  Wkłady w spółkach kapitałowych. c2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Powstanie spółki z o.o.  Kapitał zakładowy.  Udziały.  Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o  Organy spółki z o.o.  Zgromadzenie wspólników.  Zarząd.  Rada nadzorcza  Rozwiązanie i likwidacja sp. z o.o. c3) Spółka akcyjna.  Powstanie spółki akcyjnej.  Kapitał zakładowy.  Akcje.  Prawa i obowiązki wspólników w spółce akcyjnej  Organy spółki akcyjnej.  Walne zgromadzenie.  Zarząd.  Rada nadzorcza  Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej. 2. Przedsiębiorstwo państwowe a) Organy zarządzania przedsiębiorstwem.  Ogólne zebranie pracowników (delegatów).  Rada pracownicza.  Dyrektor przedsiębiorstwa. 3. Spółdzielnie. a) Tryb zakładania spółdzielni. b) Organy spółdzielni.  Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli).  Rada nadzorcza.  Zarząd.  Zebranie grup członkowskich c) Członkostwo spółdzielni. d) Prawa i obowiązki członków. 2

e) Ustanie członkostwa. 9. Literatura A. Literatura podstawowa: 1. Prawo gospodarcze dla ekonomistów, red. P. Wiatrowski, Kraków 2008. 2. Kruczalak, Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa 2007. 3. Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W. Katnera, Kraków 2006. 4. Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław 2006. 5. Akty prawne odnoszące się do zagadnień określonych w treściach programowych. B. Literatura uzupełniająca: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008. 2. K. Kruczalak, Prawo handlowe – zarys wykładu, Warszawa 2007.

Ad. I). Ogólne zagadnienia z zakresu prawa handlowego.
1). Podstawowe pojęcia.  Prawo gospodarcze (publiczne i prywatne) Prawo gospodarcze nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz zbiorem wszystkich przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze można podzielić na: Na prawo gospodarcze publiczne składają się przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej należące do gałęzi prawa publicznego, regulujące zagadnienia poświęcone podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym między innymi rejestracji działalności gospodarczej, uzyskiwania koncesji, zezwoleń. Prawo gospodarcze prywatne (prawo handlowe) jest częścią (działem) prawa cywilnego, a wyodrębnia się go ze względów dydaktycznych i praktycznych. Obejmuje ono przede wszystkim tworzenie, funkcjonowanie i ustanie form organizacyjnych przedsiębiorców oraz tzw. umowy gospodarcze.  Prawo handlowe. Prawo handlowe sensu stricto reguluje organizacje przedsiębiorców i dokonywanych między nimi czynności handlowych, natomiast prawo handlowe sensu largo obejmuje ponadto swoim zakresem przepisy między innymi z dziedziny prawa papierów wartościowych, prawa wekslowego i czekowego, czy prawa upadłościowego.  Przedsiębiorca Pojęcie przedsiębiorcy znajdujemy w wielu aktach normatywnych. 1. Pojęcie przedsiębiorcy w k.c. Zgodnie z art. 43(1) k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zawarte w przepisie art. 43(1) k.c. pojęcie przedsiębiorcy opiera się na dwóch kryteriach:  podmiotowym i  funkcjonalnym Pierwsze z nich ogranicza zakres tego pojęcia do trzech kategorii podmiotów: 1. osób fizycznych - (art. 8-32 k.c.) – każdy człowiek od chwili urodzenia. 2. osób prawnych. Osobą prawną w rozumieniu art. 33 kc jest Skarb Państwa i każda jednostka organizacyjna, której przymiot osobowości prawnej przyznany został 3

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. która może być wykonywana w pewien sposób. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. siedzibę tej osoby. Firma osoby prawnej powinna zawierać określenie formy prawnej osoby prawnej. 1807). zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności. którym ustawa przyznaje zdolność prawną. miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń. że oznacza to określony ciąg działań. przedsiębiorca działa pod firmą. kto wykonuje czynności powtarzalne i w taki sposób. Z kolei kryterium funkcjonalne wskazuje cechy powszechnie uznawane za charakterystyczne dla przedsiębiorcy. Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby prawne wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym. budowlaną. które może być podane w skrócie. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Na podkreślenie zasługuje art. Z definicji legalnej zawartej wart. Zgodnie z art. której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą. jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. Zwrócić należy także uwagę. że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. że tworzą one pewną całość. wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. usługową oraz poszukiwanie. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. partnerska.  Działalność gospodarcza. zarządcy. 2. 434 k. komandytowa.c. tj: 1. 432 k. 3. 439 k.c. tj. 1807) Definicja kodeksowa ma samodzielne znaczenie na obszarze stosunków prywatnoprawnych (cywilnoprawnych). do których zresztą odwołuje się także ustawa z 2 lipca 2004 r. a także działalność zawodową. można przyjąć. że firma stanowi obecnie 4 .c. komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe w organizacji. Przepisy kodeksu cywilnego nie precyzują natomiast. Nr 173.U. l i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą może być osoba fizyczna. członkowie organów przedsiębiorcy czy pełnomocnicy. a nie stanowią oderwanego świadczenia czy świadczeń określonych rzeczy lub usług. handlową. definicja zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej odnosi się zaś do stosunków publicznoprawnych.c. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub dodatków wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy. Działalność zawodowa to działalność. który w przeciwieństwie do rozwiązań kodeksu handlowego nie zezwala na zbycie firmy. z 2004r. Z tego względu na gruncie kodeksu cywilnego nie będą do tej grupy zaliczani: pracownicy. prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. a nie tylko pojedyncze czynności . co należy rozumieć przez działalność gospodarczą i zawodową. skrót firmy oraz inne określenia dowolnie obrane.  Firma Zgodnie z treścią art. Przez działalność gospodarczą rozumieć należy zarobkową działalność wytwórczą. 4 ust. poz. Przedsiębiorcą będzie więc tylko ten. Chociaż brak wyraźnych wskazówek na ten temat. z 2004r. Nr 173. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie z 2 lipca 2004 r. wynika. z uwzględnieniem specjalnych procedur i umiejętności. Przedsiębiorcą jest także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.przez przepisy obowiązującego prawa (kryterium formalne). poz. nie robią tego we własnym imieniu. osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. osobowe spółki handlowe (jawna. 2. W myśl art.. gdyż nawet jeżeli uczestniczą w działalności gospodarczej. 43(1) k.

Jedynie do zbycia przedsiębiorstwa. 6. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. oraz do zbywania i obciążania nieruchomości wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności (art. w szczególności inne osoby fizyczne wchodzące w skład organów przedsiębiorcy lub osoby legitymowane do działania na podstawie innych stosunków prawnych. która dopuściła się naruszenia (art.w przypadku osób fizycznych . 3) naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub 10 4) wydania korzyści uzyskanej przez osobę. 3) Zasada wyłączności zaś . 1093 k. którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem. Jest on w następstwie tego jakby alter ego przedsiębiorcy. W myśl art. 4. 1) Zasada prawdziwości oznacza. l096 kc.c. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich. W konsekwencji takiego postanowienia art. 8.ogłoszenia upadłości. prokura może być w każdym czasie odwołana. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze.). 1091 kc prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa.otwarcia likwidacji oraz 5 . wyraża podstawowe zasady tzw.oznaczenie przedsiębiorcy.). Prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności 7. może żądać zaniechania tego działania. 5.prawnych (art. chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. które może być udzielone wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.że wyklucza się możliwość posługiwania się na terenie działalności danego przedsiębiorstwa tą samą nazwą przez inne przedsiębiorstwo Ochrona prawo do firmy Przedsiębiorca. Rejestrem. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności . prokurent nie może substytuować innego prokurenta ani ustanowić innego prokurenta dla swego mocodawcy lub dla siebie. Wygasa wskutek . chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. Cechy prokury: 1. że nazwa przedsiębiorcy powinna odpowiadać rzeczywistemu przedmiotowi jego działalności i nie powinna co do tego wprowadzać w błąd. Ze względu na zakres uprawnień prokury nie można przenieść na inną osobę. a nie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. Będąc aktem szczególnego zaufania ze strony przedsiębiorcy. a także .c. 2) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie. 1092 k. a także wyróżniać przedsiębiorcę spośród innych podobnych.c. chyba że nie jest ono bezprawne. że przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną nazwę.). Obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych. 2. Jednym z takich stosunków prawnych jest prokura. Tak szeroko określony. do dokonania czynności prawnej.. na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania. Udzielenie i wygaśnięcie prokury wymaga zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców. prawa firmowego.wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. 1091 § 2 k. 43 k. . jest rejestr przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego lub . o którym mowa. przez bezwzględnie obowiązujące przepisy.). W razie dokonanego naruszenia może on także żądać 1) usunięcia jego skutków. W jego imieniu działania składające się na proces prowadzenia przedsiębiorstwa mogą wykonywać inne podmioty. 3.c.  Prokura Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do osobistego prowadzenia przedsiębiorstwa. jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.ewidencja działalności gospodarczej Przepis art 43(3) k. 2) Zasada jedności oznacza z kolei. zakres prokury czyni prokurenta osobą wyposażoną w najszersze uprawnienia.c.

Rodzaje prokury. II. którym udzielono prokury łącznie (reprezentacja bierna). Natomiast śmierć przedsiębiorcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury (art.  Spółki prawa cywilnego a spółki prawa handlowego. Działalność spółek handlowych regulowana jest obecnie przepisami ustawy z 15 września 2000 r. 4 § l pkt 2 k. 6 . o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych).Prokura wygasa także ze śmiercią prokurenta. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczeni lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób. 1097 k. spółek leśnych (ustawa z 28 września 1991 r.przekształcenia przedsiębiorcy. Spółkami kapitałowymi są: 1. Ad. spółka jawna..Prawo wodne 2. spółek wodnych. Jeśli natomiast prokura udzielona została kilku prokurentom oddzielnie.).s. spółka komandytowa oraz 4. Podobnie jak w innych systemach prawnych Europy kontynentalnej. Dotyczyć to może np. 860-875 k. Podział spółek na cywilne i handlowe nie jest w prawie polskim podziałem wyczerpującym. Spółki prawa cywilnego. do ważność czynności prawnej potrzebne jest współdziałanie wszystkich łącznie ustanowionych prokurentów. (art. 3. spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) 2. spółka partnerska. Ad. innych (ustawy z 26 czerwca 1963 r. funkcjonowanie. ani do drugich. 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 2. których nie można zdecydowanie zakwalifikować ani do jednych.. spółki prawa handlowego (spółki handlowe) Funkcjonowanie spółek cywilnych uregulowane zostało przepisami ustawy Kodeks cywilny (kc) art. Oprócz spółek cywilnych i handlowych istnieją inne spółki.c. 1. 4 § l pkt l k. który reguluje kwestie poświęcone spółkom osobowym oraz spółkom kapitałowym. Istnieje wtedy tyle prokur. ochrona prawna.).ustrój. ilu ustanowiono prokurentów.h Inne rodzaje spółek. inne są cele. Jeśli prokura jest łączna. spółki prawa handlowego oraz inne podmioty w działalności gospodarczej .h. 2. . a) Zagadnienia ogólne. struktura i sposoby ich działania. spółka akcyjna (art. Spółkami osobowymi są: 1.s. o lasach) i 3. Kodeks spółek handlowych (ksh). prokura może być udzielona kilku osobo łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.c. gdyż inny jest sposób ich tworzenia. tak i w prawie polskim można wyróżnić 1. l094 kc. spółka komandytowo-akcyjna (art. każdy z nich działa niezależnie od drugiego. 164-171 a ustawy . Spółki. Zgodnie z treścią art. Wymienione spółki nie mieszczą się w przedstawionym wyżej rozróżnieniu spółek cywilnych i handlowych z przyczyn merytorycznych.

Mogą one bowiem we własnym imieniu nabywać prawa. b) Spółki osobowe. chociaż subsydiarnie. Podział na spółki kapitałowe i osobowe opiera się na kryterium substratu ich istnienia i działalności. Spółki jednoosobowe. 860 § 2 k. spółki z ograniczoną  Ogólna charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych. komandytowa i komandytowo-akcyjna są jednostkami organizacyjnymi. Stosownie do dyspozycji art. o których mowa wart. iż tylko spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z o. Wedle art.rada nadzorcza lub komisja rewizyjna). 3a) W nauce polskiej dominuje pogląd. 2) zobowiązanie się wspólników do przedsięwzięcia działań oznaczonych w umowie. 2b) W spółkach osobowych prowadzenie spraw spółki należy. w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. natomiast spółki: jawna. 1b) W przeciwieństwie do spółek kapitałowych spółkę osobową cechuje co do zasady osobista (majątkowa) odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie spraw spółki. (tzw. partnerska. za zobowiązania spółki zaś przynajmniej jeden wspólnik odpowiada osobiście. co do zasady. 1. o której mowa wart. 860-875 kc)  Powstanie spółki cywilnej i jej ogólna charakterystyka. 2a) W spółce kapitałowej wspólnicy odsunięci są z reguły od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (należą one do zarządu) i od bezpośredniej kontroli jej działalności (wykonuje je specjalny organ spółki . Ad. pozbawiona jest w ogóle podmiotowości prawnej.c.c.: "Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony. zaciągać zobowiązania. tym samym mają zdolność prawną. której niezachowanie rodzi prawne skutki przewidziane wart. Do przedmiotowo istotnych postanowień umowy spółki cywilnej należy zatem: l) dążenie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.c. ułomnymi osobami prawnymi). 151 § l) oraz spółki akcyjnej (art. 3b) Spółka cywilna.s. jako spółka osobowa. umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. 7 . 331 § l k. Ad. a w szczególności wniesienia wkładów.h. z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. 860 § l k. b1) Spółka cywilna (art. Spółka cywilna powstaje zawsze w drodze umowy. 74 k. 331 kc. są to spółki kapitałowe. do wspólników. 1a) W konsekwencji spółki kapitałowe mają osobowość prawną i za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem.). Jeśli mianowicie jest nim tylko substrat osobowy (wspólnicy). chyba że z ustawy lub aktu założycielskiego wynika co innego. 8 § l k. Cechy spółki cywilnej. Wymienione w kodeksie spółek handlowych spółki osobowe prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. 301 § l). w szczególności przez wniesienie wkładów".c.o.) wyposażone są w osobowość prawną. Kodeks spółek handlowych dopuszcza jednoosobowe założenie odpowiedzialnością (art. pozywać i być pozywane (art. to są to spółki osobowe. mamy tu przy tym do czynienia z wymaganiem formy dla celów dowodowych. organem zaś ich reprezentującym jest zgromadzenie wspólników. jeśli także kapitał (substrat rzeczowy).

ponieważ umowa kreująca ten rodzaj spółki nie prowadzi do powstania osoby prawnej.). Wspólnym celem spółki nie może być cel sprzeczny z ustawą. Tak samo wspólnik może rozporządzać prawem do wypłaty części zysku przypadającej na niego w czasie trwania spółki. wkłady w formie własności i innych praw podmiotowych. można przyjąć.c. Jest to tzw. mający na celu obejście ustawy bądź sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (art. Majątek spółki cywilnej jest majątkiem wszystkich wspólników.. wkład wspólnika może polegać albo na wniesieniu do spółki własności lub innych praw.2.  Stosunki wewnętrzne w spółce cywilnej. Stosując argument a contrario z treści art. że wkłady wspólników mają jednakową wartość. Domniemywa się. Pod względem prawnym majątek spółki stanowi współwłasność łączną opierającą się na szczególnym stosunku osobistym. z art. które służą do zapewnienia jego niepodzielności przez cały czas trwania spółki. jak i prawem zwrotu wydatków poniesionych osobiście przez niego w związku z prowadzeniem spraw spółki. charytatywne).c. Zgodnie z art. Wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskiwane przez spółkę w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym. Spółka ta może być zatem zawarta na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.). prawo niepodzielnej ręki..ani w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. zakaz rozporządzania przez wspólników własnym udziałem we wspólnym majątku albo w poszczególnych jego składnikach i 2. Na majątek wspólników składają się zatem: 1. dopóki współwłasność istnieje. ani ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 4. które będą mu przysługiwać z chwilą wystąpienia ze spółki albo z chwilą jej rozwiązania. 431 w zw.c.  Wkłady wspólników w spółce cywilnej. albo na świadczeniu usług. Jest to jednak ich majątek odrębny podlegający szczególnym przepisom. 2. 863 k.c. 331 k. dochody z działalności spółki. jak też 3. 3.c. Konsekwencją osobistego stosunku łączącego wspólników jest: 1.c. w myśl art. jaki kształtuje umowę spółki cywilnej. 861 § l k. czy wreszcie w świetle art. wszelkie wierzytelności oraz roszczenia o wniesienie wkładu.  Charakter prawny majątku spółki cywilnej. Osiągnięcie celu gospodarczego spółki cywilnej następuje. Każdy wspólnik jest przeto właścicielem majątku jako niepodzielnej całości. 6. 8 . Za przedsiębiorcę ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uznaje wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywania przez nich działalności gospodarczej. Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej. 5. jak również rzeczy i prawa wchodzącego w skład tej całości. 3. Gospodarczy charakter wspólnego celu w spółce cywilnej wyłącza natomiast możliwość zawarcia tego rodzaju spółki dla innych celów niż gospodarcze (np. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą . 863 § l k. 860 § l k. w szczególności przez wniesienie wkładów. dlatego działalność gospodarczą prowadzą wspólnicy spółki cywilnej. przez działanie wspólników w sposób oznaczony. zakaz zaspokajania osobistego wierzyciela wspólnika z jego udziału w majątku lub udziału w składnikach tego majątku (art. zakaz domagania się podziału tego majątku. W konsekwencji brak oznaczenia udziałów w rzeczy wspólnej. 36). 58 k. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają postanowień co do czasu trwania spółki. że wspólnik może rozporządzić należnymi mu prawami majątkowymi wobec spółki.

Można przyjąć.c. potrzebna jest uchwała wspólników. Ustalony w umowie (lub uchwale wspólników) stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się.c.c.) bądź z mocy umowy spółki lub uchwały wspólników nie są uprawnieni do żądania z tego tytułu wynagrodzenia. Uprawnienie do prowadzenia spraw spółki przez każdego ze wspólników ustawa ogranicza do zakresu zwykłych czynności spółki (art.c. byłoby zatem (z mocy art. każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.. że każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą. . zgodnie z dyspozycją art. wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku w stratach. W wypadku jednak gdy spółkę zawarto na czas dłuższy. wobec osób trzecich. 868 § 1 k. Umowa spółki lub uchwała wspólników może też 9     . wyjątek polegający na tym. Jak stwierdza jednak wspomniany przepis. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. które przekraczają zakres "zwykłych czynności spółki".c. że wspólnik. może żądać podziału i wypłaty zysku dopiero po rozwiązaniu spółki.. Jeżeli prowadzenie spółki jest sprawą jej stosunków wewnętrznych.). 867 § 2 k. mają zastosowanie wtedy. której zaniechanie naraziłoby spółkę na niepowetowane straty. to reprezentacja dotyczy stosunków z osobami trzecimi. 867 i 869 k. 867 § l k.      Prowadzenie spraw spółki cywilnej. Od powyższych zasad dotyczących sposobu prowadzenia spraw spółki ustawa wprowadza w art.podziału i wypłaty zysków z końcem roku obrachunkowego. 868 k.  Reprezentacja w spółce cywilnej. Ustanowienie w umowie lub uchwale wspólników zysku znikomego lub pozornego także stanowiłoby naruszenie postanowień art.c. Sposób reprezentacji spółki na zewnątrz. 867 § l k.c. Jeśli przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu. 865 § l kc. w umowie spółki (a także w późniejszej uchwale) można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. a w normalnym toku sprawy nie mogłoby dojść do podjęcia na czas odpowiedniej uchwały. 58 § 2 i 3 k. z reguły wynika z umowy spółki lub późniejszej uchwały wspólników. czy dana czynność jest czynnością zwykłą spółki.      Udział w zyskach i stratach w spółce cywilnej. bez względu na rodzaj i wartość wkładu. której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. Zgodnie z dyspozycją art. czy też wykracza poza jej ramy. gdy spółka ma cel zarobkowy. Art. 865 § 2 k. Zgodnie z dyspozycją art. 865 § 3 k. zależy od całokształtu okoliczności towarzyszących działalności spółki. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Wynika to wyraźnie z dyspozycji art. PRZYKŁAD UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU. z tą chwilą można mówić o zyskach czy stratach spółki. gdy wspólnik prowadzący sprawy spółki ma dokonać czynności. Uchwała taka wymagana jest także wtedy. Ocena. że czynnością nagłą w rozumieniu tego przepisu jest taka czynność.c. każdy ze wspólników ma prawo żądać zgodnie z art. że sprawy spółki prowadzić będzie jeden lub kilku wymienionych w umowie lub uchwale wspólników. Z uwagi na to. które regulują zagadnienie udziału wspólników w zyskach i stratach spółki. w razie wątpliwości. również do udziału w stratach. Wspólnicy prowadzący sprawy spółki z upoważnienia ustawowego (art..  Stosunki zewnętrzne w spółce cywilnej.) dotknięte bezwzględną nieważnością.c. 865 § l k. Zasadą wyrażoną w powołanym przepisie jest więc równy udział każdego wspólnika w zyskach i stratach. W umowie spółki lub późniejszej uchwale wspólnicy mogą postanowić.c. Tu tkwi zasadnicza różnica między tymi pojęciami.

które powstały w czasie trwania spółki lub odnoszą się do okresu istnienia spółki. Występującemu wspólnikowi pozostali wspólnicy muszą wypłacić ponadto taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po obliczeniu wkładów wszystkich 10 . Możliwe jest także wystąpienie wspólnika ze spółki oraz 4. który wystąpił ze spółki.  Zmiana i rozwiązanie umowy spółki cywilnej. Zobowiązaniami spółki . Wystąpienie wspólnika ze spółki nie powoduje automatycznie rozwiązania spółki.wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. który przystąpił do już istniejącej spółki. ma zatem charakter normy iuris cogentis.c. 871 § l k. rozwiązanie spółki.  Z kolei osobista odpowiedzialność wspólnika. Istotne jest jednakże podkreślenie. przez wypowiedzenie udziału ze strony wierzyciela osobistego wspólnika. W braku odmiennej umowy spółki wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy. kilku lub wszystkich wspólników. 866 k. jaką wkład ten miał w chwili wniesienia. a jeśli nie ma takiego oznaczenia .wartość. ale tylko w odniesieniu do zobowiązań.  Odpowiedzialność solidarna wspólników nie może być ani uchylona. Artykuł 864 k.  Dodać przy tym należy.umocowany jest do reprezentowania spółki w takich granicach. wyrazić zgodę na wstąpienie nowego członka w drodze zmiany umowy spółki. (art. w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. . że każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki nie tylko wspólnym majątkiem spółki. (art. 870 k. ani zmieniona w drodze czynności prawnej między wspólnikami. chyba że spółka liczyła dwóch wspólników. 869 § l k. 2. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UDZIAŁU. ale i majątkiem osobistym.zgodnie z panującym w tej mierze poglądem nauki i orzecznictwa . trwa nadal.są wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez jednego wspólnika. Wystąpienie wspólnika ze spółki następuje: 1. iż chodzi tu tylko o zobowiązania.c. Za zobowiązania spółki . o ile spółka została zawarta na czas nieoznaczony (art. Zamieszczenie w umowie spółki odmiennych postanowień nie wywiera żadnych skutków w stosunku do wierzycieli. W braku wskazań wynikających z umowy lub uchwały wspólników każdy z nich w myśl art. przyjąć nowego członka lub 2.  Wierzyciel może natomiast dochodzić swojej wierzytelności z całego majątku wspólników oraz całego majątku osobistego każdego ze wspólników. Odpowiedzialność taka trwa również w razie rozwiązania spółki. 3.c. lecz ogranicza się do zobowiązań spółki zaciągniętych przed jego wystąpieniem.  Solidarna odpowiedzialność wspólników oznacza.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej.  Umowne oznaczenie udziałów poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki także nie wywiera wpływu na ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki. że wedle orzecznictwa wspólnik.c. przy czym odpowiedzialność wspólników jest niezależna od ich udziału w zyskach i stratach spółki. oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie. nie odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami za zobowiązania spółki powstałe przed datą jego przystąpienia do spółki. które powstały w czasie istnienia spółki albo odnoszących się do okresu istnienia spółki. Wspólnicy mogą 1. stanowić o uprawnieniu do reprezentowania spółki przez osobę nienależącą do grona wspólników.). 864 kc.w myśl art. Odpowiedzialności tej nie uchyla rozwiązanie spółki. przez wypowiedzenie swego udziału na trzy miesiące przed upływem roku obrachunkowego. . które wniósł do spółki do używania.).c.). jeśli pozostają one w związku z działalnością spółki.

gdy umowa spółki tak stanowi. w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Artykuł 9 k. Ad. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników.s.s. 4.). pozywać i być pozywaną. 551 § 2 i 3 k.  Powstanie spółki jawnej i jej ogólna charakterystyka. 26 § 4 ksh spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną.s.c. Przed zgłoszeniem wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Stosownie do art. W myśl art. b2) Osobowe spółki prawa handlowego – zagadnienia wspólne. 22 § l k.s.). spółka jawna to taka spółka osobowa. najpierw spłacić długi spółki. w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art.h. 2.h. Jeśli wystąpienie wspólnika ze spółki nie musi prowadzić do jej ustania. 10 k.h. jaka odpowiada stosunkowi. następnie zwrócić wspólnikom wkłady według zasad obowiązujących jak przy występowaniu ze spółki. a pozostały wspólny majątek podzielić między wspólników i w takim zakresie. potwierdza zasadę jednomyślności wspólników co do zmiany postanowień umowy spółki.h. 2. chyba że umowa stanowi inaczej. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. w jakim uczestniczyli oni w zyskach spółki (art. Kodeks cywilny nie przewiduje obligatoryjnego postępowania likwidacyjnego po rozwiązaniu spółki. Na podstawie art.c. Bez względu jednak na postanowienia umowy. 1. 8 § l k.h. to rozwiązanie spółki taki skutek oczywiście wywołuje. 875 § 2 i 3 k. spółka jawna. Zarazem kodeks spółek handlowych wymaga uzyskania w tym celu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.      Przekształcenie spółki cywilnej. może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.s. Zakłada natomiast. 2.h. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 2x.). Spółka ulega także rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika (art.c.s. b3) Spółka jawna. a nie jest inną spółką handlową.może żądać rozwiązania spółki przez sąd (art. 1. Zgodnie z art. 8 k. 874 § 2 k. uważa się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony (art.). że należy 1.wspólników. Ad. zaciągać zobowiązania. spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa. 3. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. Jeśli jednak mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółka za zgodą wszystkich wspólników trwa nadal. 1.). 874 k.h. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. 3. 871 § 2 k. 873 k.s. 3. Zgodnie z art. spółka cywilna może być przekształcona przez jej wspólników w spółkę handlową.c. Rozwiązanie spółki następuje z przyczyn przewidzianych w umowie. dopuszcza możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę tylko wówczas. 2. chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. Art.). 10 § 2). jak każda spółka osobowa. z ważnych powodów każdy wspólnik w drodze powództwa wytoczonego przeciwko pozostałym wspólnikom .c. pozywać i być pozywana. 11 . 8 § 2 k.

26 § 3 k. umowa ta powinna określać:  firmę i siedzibę spółki. 5. 48 § 2 k. że wspólnik z własnej woli może ograniczyć lub wyłączyć swoje prawo do prowadzenia spraw spółki. 5."). a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki (art. będący przepisem bezwzględnie obowiązującym. na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Artykuł 38 k. 39 k.  Stosunki wewnętrzne w spółce jawnej. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać ściśle określone informację. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. że nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. 12 .h. że rzeczy i prawa nabyte przez spółkę jawną lub tytułem wkładu do niej wniesionego stanowią jej odrębny majątek (art.).s.h. 37 § l k.  czas trwania spółki. spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. 28 k.s.s. że firma tej spółki "powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie «spółka jawna»" (w skrócie "spj.h. stanowi. w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki (art.3. mają .  Wkłady wspólników w spółce jawnej.h. Nie ulega też wątpliwości. 48 § l k. wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa i do tego celu konieczne. 4. 1. z art.h. 6. 37-57 k. stanowi.s. Prowadzenie spraw spółki jawnej może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom na mocy umowy spółki bądż na podstawie późniejszej umowy wspólników. 38 . które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki. której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę.h. Wkłady wspólników są równe.s. 24 § l k. W braku odpowiednich postanowień w umowie zastosowanie znajdą wyżej wymienione przepisy kodeksu spółek handlowych. 6.h. Przez pojęcie "prowadzenie spraw spółki" rozumieć należy wszelkie czynności wewnątrz spółki. musi być dokonane na urzędowym formularzu. Umowa spółki wymaga dla swej ważności formy pisemnej 7. Prawa. Ustrój spółki jawnej w zakresie stosunków wewnętrznych określa zatem przede wszystkim umowa wspólników. uważa się za przeniesione na spółkę.h.). 2. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw.. 43 k. W myśl art.s. 3. chyba że co innego wynika z umowy (art. 251 § l k. Zgodnie zaś z art. dotyczy to jednakże spraw nieprzekraczających zwykłych czynności spółki (art. Przepisy art.charakter norm dyspozytywnych.s.h. W myśl art.). 4.  określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość.z wyjątkiem art. udział kapitałowy wspólnika w spółce.s. dotyczące stosunków wewnętrznych w spółce jawnej.s.h. dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki (art.). Z wniesionym do spółki przez wspólnika wkładem powiązany jest tzw.h. Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą. 50 § 1 k. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników spółki. 3. udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Jeśli przy tym dodać. 4.).s. Art.s.h.  Prowadzenie spraw spółki jawnej.s. w zw.h.). 8. jeśli jest oznaczony. 1. 47 k.  przedmiot działalności spółki.s. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Prawo i zarazem obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru ma każdy wspólnik (art. Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów.). 25 k. 2. to powstaje swoisty i charakterystyczny jej obraz istotnie różniący się od spółki cywilnej.h.s.

h. 53 k. każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej: 1. 29 k. że wspólnik jest zbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko razem z innym wspólnikiem lub prokurentem. 22 § 2 k. 3.h. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. jednakże spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika. 58 k. zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Z kolei wedle art. 4. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku.s. Jest to tzw. 28 k. 30 k.wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. 2.s. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego. 4. każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. 3. solidarnie pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika. 2. 31 ksh.h. 3. 3.) okaże się bezskuteczna. z uwzględnieniem subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika z art. Zgodnie z art. bez ograniczenia całym swoim majątkiem 2. 1. przewidziane w umowie spółki.  Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej W myśl art.h. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki nie na podstawie umowy spółki może nastąpić . Wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.art. mają charakter na ogół bezwzględnie obowiązujący. 13 . nawet gdy spółka poniosła stratę.s. zwłaszcza prawa reprezentacji oraz odpowiedzialności za długi. ogłoszenie upadłości spółki. ale nie w zyskach (argument z art.  Reprezentacja w spółce jawnej. z umowy może jednak wynikać co innego. . Jeśli chodzi o przyczyny rozwiązania spółki. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. umowa spółki może przewidywać.s. Ad l) Spółka podlega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych w umowie spółki.h. 2. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych pozasądowych i nie można go ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.s.s.  Rozwiązanie spółki jawnej i wystąpienie wspólnika ze spółki. to wymienia je taksatywnie art. W przeciwieństwie do przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących stosunki wewnętrzne spółki jawnej przepisy tegoż kodeksu dotyczące stosunków zewnętrznych. 1.  Stosunki zewnętrzne w spółce jawnej. 30 k.s. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 5.h.zgodnie z art. 6. W myśl art. Jeśli jednak wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony. Są to następujące przyczyny: 1.). Udział w zyskach i stratach w spółce jawnej.s. 51 § 2 i 3 k. gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników. Polega ona na tym.h. iż wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku. prawomocne orzeczenie sądu. Ad 3) W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego.h. gdy egzekucja z majątku spółki (jest to wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia .

(art. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia. 3.s. 63 § l k. Uzgodnienie takie powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia (art. 2. 86 ksh spółka partnerska może być utworzona przez wspólników (partnerów) będących osobami fizycznymi w celu wykonywania wolnego zawodu lub wolnych zawodów wymienionych w art.h. wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. rzecznik patentowy. notariusz.umowy spółki zawartej na czas oznaczony wypowiedzieć nie można.  Powstanie spółki partnerskiej i jej ogólna charakterystyka. służą wszystkim spadkobiercom wspólnie. W myśl art. bowiem wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki niż likwidacja. zaspokojenie wierzycieli spółki. Wspólnicy mogą jednak powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie. 4. położna. doradca podatkowy.  Pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela spółka może zostać utrzymana pomiędzy pozostałymi wspólnikami.s. 67-85 k. podział pozostałego majątku między wspólników. wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. księgowy.h. aptekarz. 64 k. jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony.  Prawo do wypowiedzenia umowy spółki przysługuje także wierzycielowi wspólnika.). Jeśli wystąpią przyczyny warunkujące rozwiązanie spółki jawnej następuje likwidacja spółki (art. a nie zawiera w tym względzie szczegółowych postanowień. takich jak: adwokat. jak również osoby spoza swego grona. 60 l k.s. biegły rewident. lekarz weterynarii. jakie miał zmarły wspólnik.h. 1. Ad 5)  W myśl art. 14 .h. A contrario .h.    Likwidacja spółki jawnej.). Ad. Jeżeli umowa spółki stanowi. makler papierów wartościowych. jeżeli taką możliwość przewiduje umowa spółki lub już po zaistnieniu powyższych przesłanek pozostali wspólnicy tak niezwłocznie postanowią (art.. broker ubezpieczeniowy. ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie innych aktywów. inżynier budownictwa. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI JAWNEJ DO KRS. Jeżeli jednak powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i powinna zawierać treść określoną w art.s. radca prawny.). lekarz stomatolog. rzeczoznawca majątkowy.h. że prawa. pielęgniarka. Likwidacja nie ma jednak charakteru obligatoryjnego. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk  PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 2x. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY SPÓŁKI Ad 6) W myśl art.s. 91 ksh. każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd z ważnych powodów. Z mocy prawa likwidatorami spółki jawnej są wszyscy wspólnicy. architekt.Ad 4) Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika spółka może trwać pomiędzy pozostałymi wspólnikami. sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. 88 k.). Celem likwidacji jest: 1.s.s.h.s.h. 61 § l k. 64 k. tłumacz przysięgły. zwrot wkładów wniesionych przez wspólników tylko do używania oraz 5. lekarz. złożonego pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki (art.). b4) Spółka partnerska. 61 § 3 k. zakończenie bieżących interesów spółki. jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

utraty przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu 5. 90 k. 89 k. Rozwiązanie spółki partnerskiej (art.h. 96 § 3 k. że prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie można powierzyć zarządowi (art.s. 3.). w pozostałych sprawach zatem odpowiedzialność partnerów jest osobista i solidarna z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania także art. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru (art. jednomyślnej uchwały wszystkich partnerów. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów.  Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki partnerskiej. b5) Spółka komandytowa. 102-124.h. zaistnienia przyczyn określonych w umowie spółki. przyjęto.  Rozwiązanie spółki partnerskiej. 3.).h.h. W sprawach nieuregulowanych wprost w dziale II kodeksu spółek handlowych. 2.h.) Do zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.) następuje w przypadku 1. że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.s.p. Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera.s. Umowa spółki może jednak przewidywać. 98 § 2 k. dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" (w skrócie "sp. które podlegały kierownictwu innego partnera. jak również za zobowiązania spółki będące następstwem dział lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.h.  Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja. 9 § 1 k. oraz prawomocnego orzeczenia sądu. 2.s. 97 § 1 k. Partner spółki partnerskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. Spółka komandytowa została uregulowana w kodeksie spółek handlowych w art. 31 k. poświęconym spółce partnerskiej. spółka ulega rozwiązaniu z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI PARTNERSKIEJ DO KRS.). Zgodni z art. ale umowa spółki może stanowić inaczej (art. lecz umowa spółki może stanowić inaczej. 4. 15 . 3. 94 k. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ 2x. 4.h.") oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.) powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera.s. w przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki. 3. że w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.h.s.h. 6. 1. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja na zewnątrz należą d poszczególnych partnerów.s. 103 k. Spółka partnerska powstaje z momentem wpisu do rejestru (art.s.s. chyba że ustawa stanowi inaczej. 1. Ad. ogłoszenia upadłości spółki. 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej (art. (odpowiedzialność subsydiarna). Kodeks przewiduje. 98 k.). do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.h.s. W art.2. Firma spółki partnerskiej (art.

których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa do reprezentacji. 105-106 k. 111 k.s. Prowadzi sprawy spółki samodzielnie w odniesieniu do spraw nie przekraczających zwykłych czynności spółki.s. 3.s.h. 118 § l k. Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. 109 k. Dotyczy to także 16 . 2. Okoliczności.s. Powstanie spółki komandytowej i jej ogólna charakterystyka.h. 6. spółkę komandytową reprezentują kornplementariusze. nie ujawniając swego pełnomocnictwa.s. co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego.h. a mianowicie: 1.). 113 k. 3.). Jeśli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej.h. 4. komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej (art. 104 § 1-2 k.).h.s. oraz art. 110 k.h.h. które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu."). Osoby. 117 k.).k. 2.s. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru.s. komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik (art.).h. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza. odpowiada wobec osób trzecich bez ograniczenia. w razie uszczuplenia majątku spółki przez stratę uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki.) powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatek "spółka komandytowa" (w skrócie "sp.). które podlegają zgłoszeniu do sądu rejestrowego.h. . 112 § 2 k.h.h. 104 § 4 k. których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania do rejestru (art. chyba że umowa spółki stanowi inaczej.s. 112 § 4 k.s. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki. Firma spółki komandytowej (art.s.102 k. komandytariusz nie jest zobowiązany do zwrotu tego.  Pozycja prawna komandytariusza w spółce komandytowej. określa art. a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona art.s.h.). a przed jej wpisem do rejestru. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki. 1. Jego pozycja zatem zbliżona jest do wspólnika spółki jawnej. Zgodnie z art.h. 2. 3. 2. odpowiadają solidarnie (art. Umowa spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego i powinna zawierać elementy wymienione w art. komandytariusz odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru (art. 8. 5. Powstanie spółki komandytowej. Komplementariusz spółki komandytowej odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem i solidarnie z pozostałymi komplementariuszami i ze spółką (art. komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki (art. w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz).s. Praktycznie większość przepisów o spółce komandytowej odnosi się do komandytariusza.s. 112 § 1 k. 1. 28 § 2 k. w przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części dokonanego przez spółkę komandytariuszowi odpowiedzialność komandytariusza zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu (art. 102 i 103 k. 114 k.). chyba że działał w złej wierze (art.).  Pozycja prawna komplementariusza w spółce komandytowej. 1. komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz (art.s.h.h. 7.h.). obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli.

s. komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki.). Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 tys. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być . 4. 126 § 2 k. z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy. Zgodnie z art.  Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej i jej ogólna charakterystyka.s.s. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do pozostałych spraw nieuregulowanych w przepisach o spółce komandytowo-akcyjnej. a nie merytorycznej kontroli tego sprawozdania. który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. z tym że stosuje się wtedy odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. dlatego zgodnie z art.h. 127 k. chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Ograniczenia te można przedstawić w sposób następujący: 1. 127 § 4 k. Aktem założycielskim spółki komandytowo-akcyjnej jest statut.).s. w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz). a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem". Firma spółki komandytowo-akcyjnej (art. 2x. 119 k. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej.zamieszczane w firmie spółki.s. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI KOM. Ad. 1. że w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy. W kodeksie przyjęto (art.K. 125 k. b6) Spółka komandytowo-akcyjna. rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Jego prawo kontroli sprowadza się zatem jedynie do sprawdzenia rzetelności sprawozdania finansowego za rok obrotowy. jednakże umowa spółki może stanowi inaczej. jednakże umowa spółki może mu takie prawo przyznać.A. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywani ich praw.ograniczony. 3. DO KRS.jak stanowi art. chyba że w przepisach dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej sprawy te zostały wyraźnie uregulowane. 2. śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki.h.h . PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI KOM. 4.). Z uwagi na przedstawioną wyżej pozycję prawną komandytariusza jest on w spółce . a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego.: "Spółką komandytowocyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. złotych (art. komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. akcji.w zakresie swoich praw i obowiązków . w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu (art. wkładów akcjonariuszy. 1. 5. 17 . stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej.s. a także do wkładów tychże wspólników do spółki.reprezentowania spółki przez komandytariusza. 2.h. 123 k.h.) powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna" (w skrócie S. 126). Przedstawione postanowienia mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących.h. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza. umowa niezgodna z nimi nie wywołuje skutków prawnych wobec osób trzecich. 3.

s. 2.s. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki komandytowo-akcyjnej ciąży na komplementariuszach. 131 k. regulujące stosunek spółki do osób trzecich. Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej (art.h.). 3. 2.s. określono przyczyny rozwiązania spółki. że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu lub kilku komplementariuszom (art. śmierć. 4. to: 1.h.2.). 135 k. przyczyny przewidziane w statucie. 147 l k.  Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej.h. 150 § 1 k. które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu. Postanowienia art. ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza. jest obligatoryjne. a jeśli liczba akcjonariuszy przekroczy 25 osób. 18 . 148 k. 139 k. 145 k. które może działać jako zwyczajne albo nadzwyczajne.h.h.s.). W spółce komandytowo-akcyjnej zgromadzenie wspólników może ustanowić radę nadzorczą.s. Oprócz rady nadzorczej organem spółki komandytowo-akcyjnej jest walne zgromadzenie.h. chyba że statut stanowi inaczej.).). 138 k. ze statutu spółki może wynikać co innego (art. 1.).). Tym samym przeprowadzenie likwidacji w przypadku tej spółki. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki (art. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art.s.s.  Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej. Wart.). 134 § 2 k. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają akcjonariusze i komplementariusze.). Spółkę reprezentują komplementariusze.h. aby statut podpisali wszyscy komplementariusze (art.h. 2.h.s.s. Komplementariusze oraz akcjonariusze uczestniczą w zyskach spółki proporcjonalnie do ich wkładów.  Stosunki zewnętrzne (odpowiedzialność za zobowiązania spółki i reprezentacja). z tym że w odniesieniu do akcji nabytych przez osoby.s. Likwidatorami tej spółki są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki.) i aby był sporządzony w formie aktu notarialnego (art.s.h) 3. 4. które nie są komplementariuszami .s. a przed wpisem do rejestru. dotyczy to także reprezentowania spółki przez akcjonariusza.h.. 1. nie ujawniając swego pełnomocnictwa. ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej (art. 5.s. inne przyczyny przewidziane prawem. Statut spółki może przewidywać.h. mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących i nie zmienione ani zniesione postanowieniami statutu (art. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. 137 § 1 k. 6.h. 5. odpowiadają solidarnie (art. 134 § 1 k.s. uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki. w odróżnieniu pozostałych spółek osobowych. 3.statut może stanowić inaczej. 4. 3. których z mocy statutu albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art. Akcja objęta lub nabyta przez komplementariusza lub inną osobę daje prawo jednego głosu (art.). 142 k. odpowiada za skutki takiej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia.). Osoby.). Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru (art. ogłoszenie upadłości spółki.s. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki. jednakże statut lub uchwała walnego zgromadzenia może stanowić inaczej. który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres (art.h. 129 k. Niezbędne jest. 140 § l i 2 k.s. 135-138 k.h. 143 k.h.

Ad.o. Pełna osobowość prawną spółki te uzyskują wraz z wpisem do KRS (art.). Do powstania spółki z o. 11 § 1 ksh spółka z o. spółki działającej „pomiędzy” podpisaniem umowy spółki a wpisaniem jej do KRS. jeśli są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki np.o. Artykuł 149 k. Odpowiedzialność za zobowiązania Zgodnie z art. (2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. pozywać i być pozywane (ułomne osoby prawne).o. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI KOM. Spółka w organizacji prowadzi normalną działalność gospodarczą i może zaciągać zobowiązania. z o.  Spółka kapitałowa w organizacji. jeśli statut tak stanowi.o. 1 pkt. Spółka taka jest kontynuatorem a nie następcą prawnym. Zgodnie z art.-AKC. zaciągać zobowiązania. Wkłady w spółkach kapitałowych. 2. 2 ksh spółkami kapitałowymi są: sp. wymaga się: (1) zawarcia umowy spółki. Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej.-AKC . tj.s. także wniesienie nadwyżki. 1. DO KRS. i spółka akcyjna w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa. Spółka w organizacji jako ułomna osoba prawna. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji (art. 149 k. stanowi. 4 par. 12 ksh). know-how. 13 § 1 ksh za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają spółka i osoby. Zgodnie z art. wierzytelności. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI KOM. Aportem mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (rzeczy i prawa). c1) Zagadnienia ogólne. używa firmy z dodatkiem „w organizacji”. Ad 1c) Spółki kapitałowe. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązania do wartości nie wniesionego wkładu. a w razie objęcia udziałów za cenę wyższą od wartości nominalnej.h. majątkowe prawa autorskie. 14 § 1 ksh przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.s. 19 . które działały w jej imieniu.h. KSH wprowadził instytucję spółki kapitałowej w organizacji. 12 ksh). określonego w umowie albo statucie spółki. użytkowanie wieczyste. wynalazki i wzory użytkowe. Ad c2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Powstanie spółki z o. i spółka akcyjna. Zgodnie z art. Kontynuacja (nabycie praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. prawo własności. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki (art. że wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy.

). adres. bądź w formie wkładu niepieniężnego (aportu) (art. patenty. w jakim wspólnik partycypuje w zysku i kwocie likwidacyjnej.c. o o o o  Udziały w spółce z o. Akt założycielski spółki decyduje. 2 k. całkowitej wpłaty i stałości.. Kapitał ten wraz z całym majątkiem spółki stanowi zatem gwarancję wypłacalności spółki i podstawę zaufania kredytodawców. jeśli następuje za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. Wniosek o wpis spółki do KRS-u podpisują wszyscy członkowie zarządu (art. Udziały nie muszą mieć równej wartości nominalnej (art.o. 163 ksh). 188 k. Ponieważ daje on podstawę zabezpieczenia praw wierzycieli i rękojmię spłaty udzielonych spółce kredytów. liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz inne dane. (4) ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Ustawowe minimum tego kapitału wynosi obecnie 5 000 złotych. Zgodnie z art.o. Obecnie minimalna wartość udziału wynosi 50 zł.o Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej. o o o  Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o. Umorzenie jest dobrowolne. wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne (art. Przez udział rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika. prowadzić księgę udziałów. a nawet przedsiębiorstwo jako całość (art. Nie oznacza to.o. 174 ksh). wynikających ze stosunku spółki. 163 ust. Jeśli wspólnik może mieć więcej udziałów. czy też więcej udziałów.s. Aportem mogą być ruchomości. Stosownie do art. jest obowiązany. Wartość udziału może być wyrażona liczbowo w stosunku do całości kapitału zakładowego. zwłaszcza uszczuplony w dowolny sposób.  Kapitał zakładowy w spółce z o. wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce (art. 20 . udział może być umorzony. że przez kapitał zakładowy w spółce z o.h. spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów.s.). 199 k. nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania. Umorzenie może być dobrowolne albo przymusowe. o Cały kapitał powinien być przez założycieli spółki objęty i wpłacony przed powstaniem spółki bądź formie gotówki pieniężnej. o Kapitał zakładowy (jak i cały majątek spółki) stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli. o Wysokość kapitału zakładowego powinna być ściśle oznaczona w akcie założycielskim spółki. o Kapitał zakładowy to liczbowo oznaczona kwota pieniężna stanowiąca sumę udziałów wspólników i tzw. o Można zatem przyjąć także.h. Zarząd spółki z o. Wspólnicy spółki z o.h.s. że ta nominalna wartość udziału jest równa wartości rzeczywistej i odzwierciedla stosunek. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.s. 164 § 1 ksh). którą spółka w interesie wierzycieli zobowiązuje się utrzymać w całości i nie rozdzielać pomiędzy wspólników.h. 551 k. zgodnie z art. pierwotny majątek spółki.). wierzytelności. które już w chwili powstania spółki mogą się od niego różnić.(3) powołanie zarządu.h.s. czy wspólnik może mieć tylko jeden.). nieruchomości. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa akt założycielski spółki.o. (5) wpisu do KRS-u (art. Umorzenie polega na likwidacji (unicestwieniu) praw i obowiązków wspólnika.s. 200 k. nie może być swobodnie zmieniony. rozumieć należy cyfrowo oznaczoną w akcie założycielskim sumę "czystego" majątku. 152 k. Wyrazem funkcji gospodarczej kapitału zakładowego są dotyczące go zasady: oznaczenia.o.h. 153 k. o Od pojęcia kapitału zakładowego odróżnić należy mienie i majątek spółki. w sumie pieniężnej opiewającej w zasadzie na walutę polską. Do księgi tej wpisuje się nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika. jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki.

o. np. prawo do kwoty likwidacyjnej w razie rozwiązania i likwidacji spółki.h. zoo mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w ksh.   Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Klasyfikacja obowiązków: 1. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały.o. Wynika z nich. umowie spółki. jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie. obowiązki majątkowe  Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziału lub udziałów w spółce:  Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu:  Obowiązek objęcia nowych udziałów  Obowiązek wyrównania ubytku w kapitale zakładowym:  Organy spółki z o. które ma być powzięte.. a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane np. Rada nadzorcza. 191 § l k.  Zgromadzenie wspólników w spółce z o. Zgromadzenia wspólników sp. prawo wyboru do władz spółki. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. prawo do dywidendy. Jeżeli akt założycielski nie stanowi inaczej. Rodzaje zgromadzeń w spółce z o. Prawo do dywidendy.  zbycie i wydzierżawienie przedsiebiorstwa  nabycie i zbycie nieruchomości.o. szczególne prawa korporacyjne np. prawo do objęcia nowoutworzonych udziałów. (3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. jak również komisja rewizyjna mają prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. obowiązki korporacyjne  Obowiązek podejmowania określonych funkcji na rzecz spółki:  Obowiązek powstrzymania się przez wspólników od działań konkurencyjnych 2. prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników. zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. prawo informacji o stanie spraw spółki. Zgodnie z art. że tego rodzaju dywidenda może przewyższać co najwyżej o połowę dywidendę nieuprzywilejowaną. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.s. jeżeli zarząd nie zwoła go w określonym terminie lub w umowie 21 . Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. prawo głosu. a także tzw. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. prawo zaskarżania uchwał wspólników itp. prawo decydowania o przystąpieniu do spółki nowych wspólników. (2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. np.Klasyfikacja praw: 1) prawa korporacyjne. 2) prawa majątkowe. 196 i 197 przewiduje możliwość udziałów uprzywilejowanych w zakresie dywidendy. Kodeks spółek handlowych w art. albo na głosowanie pisemne.

Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników (art. Skład rady nadzorczej Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki. Prowadzenie spraw spółki zoo. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie. Skład Zarządu. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał. zoo. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi (art. jeżeli zwołanie go uznają za wskazane.000 złotych. w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. W spółkach. a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.  Rada nadzorcza w spółce z o.  Zarząd w spółce z o. Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy.i wieloosobowy. Reprezentowanie sp. jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. 212 ksh). jeżeli przepisy ksh lub umowa spółki nie stanowią inaczej. 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona (art. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Kompetencje zarządu. Uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie 22 . Zadania Zarządu: prowadzenie spraw i reprezentacja spółki. 1. Zarząd może być jedno. Zarząd wykonuje czynności niezastrzeżone dla innych organów. 201 ksh). powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (art. sposób reprezentowania określa umowa spółki. 213 ksh). Członków rady nadzorczej powołuje się na rok. do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. spółki. 2. Większość głosów. wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. 213 ksh).o.o.

chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej (276 § 1 ksh). ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (art. (2) na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego. jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. 23 . chyba że umowa spółki stanowi inaczej Zadania rady nadzorczej 1. jak i ze stanem faktycznym. 2. poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. 5. Likwidatorzy: (1) członkowie zarządu sp. 4. zakończenie interesów bieżących spółki. ściągnięcie wierzytelności. oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Rozwiązanie sp. (2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. (2) ustanowienie likwidatorów przez sąd rejestrowy (art. 216 ksh). 3. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym + wniosek o wykreślenie spółki z rejestru (art. 6. 281 § 1 ksh).. oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach.o. 276 ksh) Obowiązki likwidatorów: 1. że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności.o.w takim przypadku rozwiązanie spółki następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i złożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. 1) Obligatoryjne przesłanki rozwiązania: (1) przyczyny przewidziane w umowie spółki. jeżeli działalność spółki naruszając prawo zagraża interesowi publicznemu. 2) Fakultatywne przesłanki rozwiązania: Na mocy art. (4) inne przyczyny przewidziane prawem (art. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami. 270 ksh). Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. 2. 4. z o. a w szczególności stanowić. gdy postępowanie: (a) kończy się układem. z o. (3) ogłoszenie upadłości spółki . z chwilą wykreślenia z rejestru. 3. (b) zostaje z innych przyczyn uchylone.(art. 279 ksh). 271 ksh sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: (1) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki. z ważnych powodów. 282 § 1 ksh) 7.  Rozwiązanie i likwidacja sp. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku. 288 § 1 ksh). (c) zostaje z innych przyczyn umorzone (art. upłynnienie majątku spółki (art. a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. 289 § 2 ksh). Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. z o. wypełnienie zobowiązań.o.

h. z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji (art. złotych. w tym podpisania statutu przez założycieli. . 288 § 2 ksh).   Kapitał zakładowy spółki akcyjnej. PRZYKŁAD UMOWY SPÓŁKI ZOO 2x.mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej. zwłaszcza uszczuplony w dowolny sposób. 24 . Ustawowe minimum tego kapitału wynosi obecnie 100 tys. przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki (art. Wspólnicy nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania. 306 ksh). nie może być swobodnie zmieniony.o.obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później inż. ale wówczas nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki (art. 551 k. Wysokość kapitału zakładowego powinna być ściśle oznaczona w akcie założycielskim spółki. 323 § 1 ksh). . zawiązanie spółki następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji (art. którą spółka w interesie wierzycieli zobowiązuje się utrzymać w całości i nie rozdzielać pomiędzy wspólników. (4) wpisu do KRS-u (art. patenty. 309 § 1 ksh). Aportem mogą być ruchomości. Moment rozwiązania spółki z o.nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej (art. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej rozumieć należy jako cyfrowo oznaczoną w akcie założycielskim sumę "czystego" majątku. Ponieważ daje on podstawę zabezpieczenia praw wierzycieli i rękojmię spłaty udzielonych spółce kredytów. podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.). majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (art. PRZYKŁAD WNIOSKU O WPIS SPÓŁKI ZOO DO KRS. Cały kapitał powinien być przez założycieli spółki objęty i wpłacony przed powstaniem spółki bądź formie gotówki pieniężnej. Kapitał zakładowy (jak i cały majątek spółki) stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli. 309 § 3 zd. bądź w formie wkładu niepieniężnego (aportu) (art. 309 § 3 zd. które już w chwili powstania spółki mogą się od niego różnić.c. osoby podpisujące statut są założycielami spółki. 272 ksh). 163 ust. 1 ksh).     Wniesienie wkładów na kapitał spółki akcyjnej Polega na objęciu akcji: . nieruchomości.  Powstanie spółki akcyjnej Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: (1) zawiązania spółki. sporządza się statut w formie aktu notarialnego. Wyrazem funkcji gospodarczej kapitału zakładowego są dotyczące go zasady: oznaczenia.s. Od pojęcia kapitału zakładowego odróżnić należy mienie i majątek spółki.akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej (art.). 2 ksh). 2 k. a nawet przedsiębiorstwo jako całość (art. . z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. wierzytelności.8. w sumie pieniężnej opiewającej w zasadzie na walutę polską. całkowitej wpłaty i stałości. (2) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 309 § 2 ksh). Kapitał ten wraz z całym majątkiem spółki stanowi zatem gwarancję wypłacalności spółki. 310 § 1 ksh). Ad c3) Spółka akcyjna.

Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie mogą przyznawać uprawnionemu dywidendy.dokument wystawiony przez spółkę.. zbywalne. Trzy znaczenia pojęcia akcji: 1. Rodzaje akcji (1) Akcje imienne i na okaziciela (świadectwa tymczasowe) (2) Akcje za gotówkę i akcje aportowe Art.są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne. w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu. (a) uprzywilejowanie co do głosu Art. wynikający z podziału wysokości tego kapitału przez liczbę akcji. 309 § 4 ksh). 308 § 1 ksh.     Akcje. która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. (art. 336. (b) uprzywilejowanie w zakresie dywidendy Art. wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości. 2. Akcja jest papierem wartościowym. Może więc być wyższy lub niższy od wartości nominalnej akcji. i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. 100 000 zł. Cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji. Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy. Cena emisji akcji jest ceną. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne (akcje aportowe) powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy. ucieleśniającym tzw. ogół praw służących akcjonariuszowi względem spółki. za którą wydaje się akcje przy zawiązaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. Akcje są niepodzielne. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równiej wartości nominalnej. tj. § 1 ksh. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. 353 § 1 ksh. określonej w art. prawa udziałowe jak i obowiązki. Podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi dokonanych wpłat na akcje ani w całości. Akcja jako Wpłaty na akcje i ich zwrot Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. papier wartościowy . W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to wygasa. Wartość ta różni się zarówno od ceny emisji akcji. 3. ani w części. ułamek kapitału akcyjnego. jak i też jej kursu. (3) Akcje zwykłe i uprzywilejowane Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach. Kurs akcji jest wykładnikiem aktualnych stosunków majątkowych spółki. Minimalna wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. który ucieleśnia ogół praw akcjonariusza. które powinny być w statucie określone (akcje uprzywilejowane). 25 . prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. 352 ksh.

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).  Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej Prawa akcjonariuszy 1a) majątkowe  Prawo do dywidendy i zaliczek na dywidendę  Prawo poboru nowych akcji:  Prawo do udziału w masie likwidacyjnej:  Prawo do rozporządzania akcjami:  Prawo wynagrodzenia za dostarczone usługi:  Prawo do umorzenia akcji: 1b) korporacyjne. Umorzenie akcji Akcje mogą być umorzone w przypadku. albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 26 . Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. które uczestniczyły w procesie zakładania spółki. bo akcja ucieleśnia przede wszystkim prawa akcjonariusza. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut.§ 3. że są to znaki legitymacyjne a nie papiery wartościowe – nie obejmują większości praw jakie mają akcjonariusze względem spółki. 8) Imienne świadectwa założycielskie Jest to forma wynagrodzenia za usługi oddane przy powstaniu spółki. (5) Akcje związane z obowiązkiem świadczeń Są to wyjątkowe akcje.  Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu:  Prawo głosu na walnym zgromadzeniu:  Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia:  Prawo wytoczenia powództwa na rzecz spółki (actio pro socio):  Prawo akcjonariuszy do kontroli spółki:  Prawo do informacji  Bierne prawo wyboru (do zarządu i rady  Prawo żądania rozwiązania spółki Obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej 1) Obowiązki korporacyjne: brak (nie ma obowiązku lojalności – wynika to z czysto kapitałowego charakteru tej spółki). 356. 2) Obowiązki majątkowe (1) obowiązek wniesienia wkładu do spółki (pokrycia akcji): Art. W doktrynie uważa się. Art. natomiast akcje związane z obowiązkiem świadczeń wiążą się zarówno z prawami jak i obowiązkami. W związku z tym świadectwo może być przyznane także osobom. a nie zostały akcjonariuszami. Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 329. Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do akcji niemych. Wyłączenie przepisu § 1 nie dotyczy zaliczek na poczet dywidendy. § 1 ksh. gdy statut tak stanowi. § 1 ksh.

jeżeli przepisy niniejszego działu lub statut nie stanowią inaczej. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  umorzenia akcji. 400.  zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części 3. 2. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ksh lub w statucie. wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy. 399. 3/4  emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu wspólników spółki akcyjnej. 1. Art. § 1 ksh. Zwyczajne walne zgromadzenie Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Art. 354. Nadzwyczajne zgromadzenie spółki akcyjnej Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych ksh lub w statucie. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. 3. Większość głosów. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariusza.(2) obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych Art. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. chyba że statut stanowi inaczej. 27 . o Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. 3. Art. § 1 ksh. których dotyczy 4. a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. § 1 ksh.  zmiany statutu. 2.  obniżenia kapitału zakładowego. § 1 ksh. Skład Zarządu o Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 1. 2. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.  Organy spółki akcyjnej  Walne zgromadzenie spółki akcyjnej. 356. Kto zwołuje zgromadzenie 1. 2/3  istotna zmiana przedmiotu działalności spółki. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 411.  Zarząd spółki akcyjnej. mającego ponad jedną piątą ogółu głosów w spółce. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Jednomyślność  zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art.

 Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej Przesłanki rozwiązania S.A. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. 371 ksh. 373 ksh. 384. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie. że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności. 3. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 459 ksh) . 477 § 2 ksh). Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. 391.o Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza. 385. § 1 ksh. 1. Statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku. uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. chyba że statut spółki stanowi inaczej. 477 § 1 ksh). reprezentuje spółkę. sposób reprezentowania spółki określa jej statut. przyczyny przewidziane w statucie. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie. § 1 ksh. 4. Art. ogłoszenie upadłości spółki . prowadzi sprawy spółki i 2. Reprezentacja Art. badanie sprawozdań (2) Zawieszanie członków Zarządu (3) Inne uprawnienia Art. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk (art. § 1 ksh. Prowadzenie spraw spółki. 368. Zarząd 1. 2.  zostaje z innych przyczyn uchylone. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. 28 .  zostaje z innych przyczyn umorzone (art. Uchwały rady nadzorczej Art. Zadania rady nadzorczej (1) Nadzór.  Rada nadzorcza spółki akcyjnej Organ obligatoryjny Skład i wybór rady nadzorczej Art. a w szczególności przewidywać. chyba że statut stanowi inaczej. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Zadania Zarządu Art. z chwilą wykreślenia z rejestru.W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. § 1 ksh. uchwały Zarządu Art. do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. gdy postępowanie:  kończy się układem. 372 ksh. chyba że statut stanowi inaczej. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy. inne przyczyny przewidziane prawem (art. wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki. chyba że statut stanowi inaczej.

Przedsiębiorstwo państwowe.upłynnienie majątku spółki (art. 282 § 1 ksh) 7. 1 ustawy z 1981 r.na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa _ statutu samorządu załogi przedsiębiorstwa. . 463 § 1 ksh). 2. 3.uchwalenie na wniosek dyrektora statutu przedsiębiorstwa. Obowiązki likwidatorów: 1. 3. Ogólne zebranie pracowników powinno odbyć posiedzenie co najmniej dwa razy w roku (art. 463 ksh). . jak i ogólne zebranie pracowników zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym (art. 2 ustawy z 1989 r. 2. 9 ust. 281 § 1 ksh). 5.roczna ocena działalności rady pracowniczej przedsiębiorstwa oraz jego dyrektora. Wyposażone jest w osobowość prawną. jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. członkowie zarządu S.A.ściągnięcie wierzytelności. zgodnie z treścią art. organami zarządzania przedsiębiorstwa państwowego są: 1. 2. 30 ustawy o p. 8. dyrektor przedsiębiorstwa. wybranych na okres dwóch lat przez pracowników przedsiębiorstwa lub zakładu (art. . 478 ksh). ustanowieni przez sąd rejestrowy w przypadku: (art.. .wypełnienie zobowiązań. 2. . majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów Moment rozwiązania spółki. Zgodnie a art. Zgodnie z art. charakteryzującym się samodzielnością. o przedsiębiorstwach państwowych. chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej (art. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. 4.uchwalanie . . Do jego wyłącznych kompetencji należy: 1.sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i złożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. 8 ust.zakończenie interesów bieżących spółki. Ogólne zebranie pracowników Przez ogólne zebranie pracowników ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego rozumie zarówno ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa jednozakładowego. 2.podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym + wniosek o wykreślenie spółki z rejestru (art. Ad. l). rada pracownicza i 3. . . 5. ogólne zebranie pracowników (delegatów). w którym liczba zatrudnionych przekracza trzysta. 7 ust.podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi. Ad a) Organy zarządzania. funkcję ogólnego zebrania pracowników pełni zebranie delegatów. 288 § 1 ksh). samorządnością i samofinansowaniem. 6. .Likwidatorzy: 1. . 29 . 4. l). Przedsiębiorstwo państwowe.uchwalanie wieloletnich planów przedsiębiorstwa. . o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwo to pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i zaciągnięte zobowiązania. . l). 279 ksh). .p. W przedsiębiorstwie jednozakładowym oraz w zakładzie przedsiębiorstwa wielozakładowego.ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (art.

).wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa (art. 13 ust. Odnośnie do funkcji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego jako organu zarządzania podejmuje on decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność (art. 29 ustawy o s. do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa państwowego jest uprawniony dyrektor.). .przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu. Może ona także powoływać komisje i zespoły spośród swoich członków oraz innych pracowników przedsiębiorstwa.p. przeto przyjąć należy. a zwłaszcza dbałości o racjonalną gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa (art. Rada pracownicza ma ponadto prawo zwracania się do dyrektora przedsiębiorstwa z zapytaniem o stan przedsiębiorstwa lub działalność jego organów (art.6.p.z. w szczególności zawieranie umów. Uchwały ogólnego zebrania zapadłe w wymienionych sprawach wiążą radę pracowniczą i dyrektora. prawo do występowania z inicjatywami . kierowanie procesem produkcyjnym itp.p. . Jak wynikałoby z dyspozycji powołanego przepisu.p. 4. . 21 ust. I ustawy o s. które jest jej wewnętrznym organem i realizuje określone przez nią zadania (art.podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji) 3. Wszelkie sprawy niezastrzeżone dla rady pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) należą do kompetencji dyrektora. Dyrektor przedsiębiorstwa.z.).p. W konsekwencji do dyrektora przedsiębiorstwa powinno należeć 1. tylko dyrektor przedsiębiorstwa państwowego uprawniony jest do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa. oraz 5.p.p.p. uchwalanie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa. Ponieważ zaś jest on . zrywając z wielością organów uprawnionych do takiej reprezentacji.z mocy art. chyba że statut samorządu załogi stanowi inaczej.). kierowanie bieżącą. 2. Zakres kompetencji rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego jest rozleglejszy i w porównaniu do kompetencji ogólnego zebrania pracowników (delegatów) bardziej zróżnicowany i szczegółowy.).z.). dobór kadr. 2. Jest organem osoby prawnej i organem zarządzania.p.p.z. Komisje te i zespoły są pomocniczymi organami rady pracowniczej (art. 6. Rada ze swego grona wybiera prezydium. 50 ust.p.jeśli uzna to za stosowne . 28 ustawy o s.z. 27 ust. iż ustawodawca opowiedział się za funkcjonowaniem w zakresie reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorstwa państwowego w zasadzie jednego i jednoosobowego organu. 2 ustawy o s. Stosownie do art. l ustawy o p.z. układanie stosunków przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego.organem przedsiębiorstwa. 27 ust. 23 ustawy o s. 2 ustawyop. l ustawy o s.(np. 30 . 30 ustawy o p.wyrażanie opinii . bądź opiniodawczy. 4. Rada odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.p.p.we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa. codzienną działalnością przedsiębiorstwa państwowego.p. .). 32 ust. Rada pracownicza Liczy ona piętnastu członków. Ma ona ponadto prawo kontroli całokształtu działalności przedsiębiorstwa. z tym że na pisemny wniosek jednej piątej liczby członków rady prezydium ma obowiązek zwołać posiedzenie w każdym terminie (art. I i art. 3.p. Kompetencje rady pracowniczej mogą mieć bądź charakter stanowiący.

 Liczba założycieli spółdzielni: 1. Potwierdzenie przyjęcia statutu.188. w szczególności przez wniesienie udziałów. w przeciwieństwie do np. które łączy umowa w przedmiocie dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony. do których należy: 1. Spółdzielnie. Powołana rada nadzorcza jeszcze przed złożeniem wniosku o wpis powinna dokonać wyboru zarządu spółdzielni. Tryb zakładania spółdzielni. chyba że chodzi o założenie spółdzielni produkcji rolnej. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy założycielami umowy spółki cywilnej. Taki statut stanowi podstawę prawną działania spółdzielni.  Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.U.1848). Wyłonienie grupy podmiotów zamierzających założyć spółdzielnię. których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia. Spółdzielnia stanowi więc zespół osób. 31 .nie może być mniejsza od 10.  Osoby zamierzające założyć spółdzielnię określa się mianem założycieli. Dokonanie wyboru organów spółdzielni. Ad a).  Jeżeli spółdzielnia tworzona jest przez osoby fizyczne i osoby prawne założycieli powinno być 10-ciu. iż statut powinien być sporządzony na piśmie. jeżeli założycielami są osoby prawne – musi być co najmniej 3 osoby prawne. spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i o zmiennym funduszu udziałowym powołanym do prowadzenia działalności gospodarczej. w której liczba założycieli . a mianowicie złożenie pod uchwalonym statutem podpisów przez założycieli spółdzielni. art. 157 § 2 ksh.osób fizycznych nie może być mniejsza od 5. 5. jeśli zgodnie z nowo uchwalonym statutem wybór zarządu należy do kompetencji walnego zgromadzenia. które dla osiągnięcia wspólnego celu. 2.  Utworzenie spółdzielni jest zespołem czynności faktycznych i prawnych.  Zagadnienie uregulowane jest w ustawie z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. Prawo spółdzielcze. Zgodnie z definicją zawartą w art.Ad. nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego 4. 11. Wpisanie spółdzielni do KRS  Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – do rejestru przedsiębiorców. 2.jednomyślnie 3. Uchwalenie statutu spółdzielni . ale musi mieć miejsce formalna czynność o doniosłych skutkach prawnych. 1 § 1 prawa spółdzielczego z 1982 r.  Kolejną czynnością w procesie tworzenia spółdzielni jest wybór organów spółdzielni.  Spółdzielnie mogą być jednoosobowo tworzone przez partie polityczne. podejmują się współdziałania w sposób zorganizowany.  Statut musi być nie tylko uchwalony. jeżeli założycielami są osoby fizyczne . 3.03. § 1) Przed wpisem spółdzielnia jest spółka prawa cywilnego pewnej liczby osób.  Z powyższego wynika. Dotyczy to powołania rady nadzorczej oraz ewentualnie zarządu. (Art. Wyłącznie zarząd in corpore (w całości) zgłasza wniosek o wpis do KRS. lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.  Złożenie podpisu stanowi akceptacje treści statutu.

5. Do kompetencji grup członkowskich należy: 1. może on stanowić. podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. 39 § l). 36 § l). Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie – tak więc przed zarejestrowaniem spółdzielnia nie odpowiedz za te czynności.wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli. 3. 4.rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady nadzorczej i zarządu s dzielni. chyba że ustawa lub statut wymaga kwalifikowanej większości (art.podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności spółdzielni. że walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Jeśli liczba członków przekroczy pewną liczbę określoną w statucie.wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni. Organami spółdzielni są: 1. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) jest najwyższym organem spółdzielni (art. . rada nadzorcza. 6. Organy spółdzielni. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) zwołuje w zasadzie zarząd spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego (art. . 2. . zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych.uchwalanie zmian statutu.rozpatrywanie spraw mających być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli i przedstawienie swoich wniosków w tych sprawach. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. . zarząd. Zebranie grup członkowskich W spółdzielniach. . 8. .oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółdzielni. . 2. 7. walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli). . 32 . .podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat.rozpatrywanie innych spraw zgodnie ze statutem. w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. w sprawach członków grupy.wyrażanie swojej opinii i wniosków w sprawach spółdzielni. .rozpatrywanie sprawozdań rady. 6. 4.podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki. 4. 5. Kompetencje Do jego wyłącznej kompetencji należy w szczególności: 1. . jeśli statut tak stanowi. podziału oraz likwidacji spółdzielni. w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli. rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu. 3. jaką spółdzielnia może zaciągać. 2. zebranie grup członkowskich w spółdzielniach. 41 § l i 2). . . . 3. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i działalności społecznokulturalnej.

Zarząd może być jedno. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych "stosownie do postanowień statutu" bądź przez walne zgromadzenie. ocena wykonania jej zadań gospodarczych i przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków. a zwłaszcza badanie okresowych sprawozdań (w tym sprawozdań finansowych). stosownie do postanowień statutu.inne zastrzeżone przez statut sprawy (art. Może ona wtedy wskazać osobę. Nie mogą więc uzyskać członkostwa osoby niepełnoletnie i całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione. . 2. Jej członkami mogą być wyłącznie członkowie spółdzielni. 16 § 1). Nabycie członkostwa może nastąpić w dwojaki sposób. . która odpowiada wymaganiom określonym w statucie. iż kompetencje zarządu obejmują podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych organów. 1. Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełniej zdolności do czynności prawnych. która nie jest członkiem spółdzielni (art. Osoby będące założycielami spółdzielni stają się jej członkami . 49 § l i 2). organem przyjmującym zaś jest organ spółdzielni wskazany przez statut (art.rozpatrywanie skarg na działalność zarządu. . członkami spółdzielni mogą być też osoby prawne. 6. 2. . . bądź zebranie grup członkowskich (art. Skład. przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą (art.składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań.Rada nadzorcza Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością (art. 7. 44).uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności kulturalnej.podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich. a także przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków. w szczególności z wyników kontroli i sprawozdań finansowych.lub wieloosobowy. zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. 45 § 2). Kompetencje Do zakresu jej działania należy: 1.podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia bądź zbycia zakładu. Ustawa ustanawia przy tym ogólną zasadę. 9. chyba że członkiem spółdzielni jest osoba prawna.z mocy samego prawa – z chwilą zarejestrowania spółdzielni.zatwierdzenie struktury organizacyjnej spółdzielni. Zarząd Jak stanowi art. . Warunkiem przyjęcia na członka spółdzielni jest złożenie (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) deklaracji (art. . Skład i liczbę członków zarządu określa statut.podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu i reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. 8. 17 § 4). 3. 5. wybrany. 48 prawa spółdzielczego. Jest on zatem odpowiednikiem dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub zarządu w spółkach. 33 . Inne osoby uzyskują członkostwo przez przyjęcie ich przez spółdzielnię. .nadzór i kontrola działalności spółdzielni. 46 § l i 2). Ad c) Członkostwo spółdzielni. 45 § l). . o ile statut spółdzielni tak stanowi. 4.

stosownie do postanowień statutowych . bądź 2. 178) oraz spółdzielniach kółek rolniczych (usług rolniczych . Udział członka spółdzielni jest składnikiem tzw. W konsekwencji nie mogą one być przez członka spółdzielni cedowane w żadnej formie. w razie ustania członkostwa lub likwidacji spółdzielni udziały te nie podlegałyby zwrotowi. określoną przez statut spółdzielni opłatę z tytułu przynależności do spółdzielni.także wkładów przewidywać musi statut spółdzielni. funduszu udziałowego spółdzielni (art. 141-154a) i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną (art. Dopiero z chwilą ustania członkostwa lub likwidacji spółdzielni członek spółdzielni może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. wniesienie wpisowego.udziałów. Jeśli bowiem udziały stanowią przede wszystkim gwarancję wypłacalności spółdzielni wobec wierzycieli i podstawę zaufania ewentualnych kredytodawców (podobnie jak w spółkach kapitałowych kapitał zakładowy). Ad. a w spółdzielniach typu własnościowego . 78 § l pkt l). Za zobowiązania te odpowiada całym swoim majątkiem sama spółdzielnia jako osoba prawna (art.wkład budowlany (art. Prawa te i obowiązki mają bądź charakter 1. 19 § 2 prawa spółdzielczego w pokrywaniu tych strat do wysokości zadeklarowanych udziałów. 2. nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego.art. ów wkład może stać się bądź własnością spółdzielni. 3. wniesienie zadeklarowanych . dziedziczone może być tylko roszczenie o zwrot praw majątkowych zmarłego członka (art. Jeśli wszakże spółdzielnia poniesie straty. w myśl art. członek spółdzielni uczestniczy . Prawa i obowiązki majątkowe. przewidzianymi przez prawo spółdzielcze. Wpisowe stanowi specjalną. stanowią podstawowy element własności spółdzielczej. 25 § 2). Nie mogą też być dziedziczone. 3. 2. Wchodzi ono w skład funduszu zasobowego spółdzielni (art. których nie mogła pokryć z rezerw własnych. Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania. 9 i 171 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Do podstawowych obowiązków majątkowych członka spółdzielni. Wynikają one z ustawy oraz ze statutu spółdzielni. Odmienna jest zatem funkcja wkładu i udziału. umowy najmu lub dzierżawy z członkiem spółdzielni. Ad. że w stratach spółdzielni jej członek uczestniczy swoim udziałem. Na treść stosunku członkostwa składają się określone prawa i obowiązki stron. Członek spółdzielni ma także prawo do partycypowania w nadwyżce bilansowej. organizacyjny (korporacyjny). To samo może dotyczyć obowiązku świadczenia pracy w spółdzielniach pracy. które zaciąga spółdzielnia w stosunkach obrotu gospodarczego (art.albo postać udziału pieniężnego. a ponieważ nie są zbywalne. W spółdzielniach typu lokatorskiego jest to wkład mieszkaniowy. wniesienie wkładu. 19 i 20.w zależności od postanowień statutu . należy: 1. oprócz udziału . 2. 180 § 3).stosownie do art. Różnica między udziałem a wkładem Zasadnicza różnica między udziałem a wkładem sprowadza się do tego. majątkowy. Udziały mają charakter imienny. 78 § l pkt 2).Ad d) Prawa i obowiązki członków. 68). Może on przybrać . są wkłady gruntowe i pieniężne w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (art. co jednakże obciąża członków niektórych tylko spółdzielni. to wkłady w tych spółdzielniach. w których istnieje obowiązek ich wnoszenia. Jak stanowi art. Podstawowym uprawnieniem majątkowym członka spółdzielni jest jego prawo do korzystania ze świadczeń spółdzielni w zakresie określonym w statucie. np. Jeśli nawet wnoszone są na 34 . Gdyby zatem udziały członka spółdzielni przeznaczone zostały w całości na pokrycie owych strat. 19 § 3). 1. 20 § 2 prawa spółdzielczego. bądź spółdzielnia może z niego korzystać na podstawie innego stosunku prawnego. 1. Ad. a nie wkładem. albo udziału rzeczowego (aportu). Obowiązek wniesienia. Typowymi wkładami.

Przyczyny wykluczenia określa bliżej statut. co stanowi zupełnie inne rozwiązanie konstrukcyjnoprawne tej kwestii niż w spółkach kapitałowych. 24 § 4 oraz art. Prawa i obowiązki organizacyjne normują ustawa i statut.członek spółdzielni może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o zwrot wkładów lub wypłatę równowartości ze skutecznością od dnia. Może ono nastąpić w wypadku. w którym roszczenia te stały się wymagalne. Dla swej skuteczności musi być ono dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ad e) Ustanie członkostwa. a także 2. prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu. rejestru członków (art. niemniej jednak może ono nastąpić w odniesieniu do taki tylko członków. 3. 2. wyznaczonych przez przedmiot jej działalności 41.podstawie innego stosunku prawnego niż własność. bez względu na liczbę posiadanych udziałów. każdy członek ma jeden głos. 25 § l). którzy z przyczyn przez nich niezawinionych nie wykon obowiązków statutowych. tworzą fundusz wkładów przeznaczony do realizacji celów spółdzielni. Jak stanowi art. przy czym podlegają zwrotowi w postaci wniesienia. Prawo spółdzielcze przewiduje wiele przyczyn ustania członkostwa. członkowi spółdzielni przysługują takie prawa i obowiązki typu organizacyjnego. 30) itp. Wkłady podlegają zwrotowi z chwilą ustania członkostwa spółdzielni lub jej likwidacji. gdy z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub z dobrymi obyczajami. 36 § 3 prawa spółdzielczego. jak w przypadku wykluczenia. jak prawo żądania od zarządu spółdzielni odpisu obowiązującego statutu. Wykreślenie członka z rejestru członków. Podobną zasadę sformułowano w powołanym przepisie w odniesieniu do roszczeń o wydanie udziałów. Do praw i obowiązków podstawowych zaliczyć wypada niewątpliwie czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni (art. 35). rada nadzorcza lub walne zgromadzenie. możność zaznajomienia się z regulaminami wydanymi na podstawie statutu (art. 89).w formie równowartości. prawo do przeglądania protokołów walnego zgromadzenia (art. Wykluczenie członka ze spółdzielni. Jak stanowi art. 195). Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkiem od dnia. 27 prawa spółdzielczego . 35 . 1. w którym nastąpiła śmierć (art. Przyczyny wykreślenia precyzuje bliżej statut. 3. Wykluczenia może dokonać. prawo do przeglądania sprawozdania rocznego z rachunkiem wyników (art. a jeśli przekazane zostały spółdzielni na własność . 1. 22). 41 § 4). Oprócz wymienionych. Wykreślenia dokonuje także. 31). Prawa i obowiązki organizacyjne (korporacyjne). Statut powinien określać termin i okres wypowiedzenia (art. Wystąpienie członka ze spółdzielni za wypowiedzeniem. rada nadzorcza lub walne zgromadzenie (art. stosownie do postanowień statutu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful