You are on page 1of 37

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

Oko w oko z Adobe


Photoshop CS2
Deke McClelland
Tumaczenie: Piotr Cielak
ISBN: 83-246-0244-5
Tytu oryginau: Adobe Photoshop CS2 One-on-One
Format: B5, stron: 464

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Photoshop CS 2 to kolejna wersja doskonaego programu graficznego cieszcego si


zasuon popularnoci wrd grafikw, projektantw i poligrafw. Za pomoc
Photoshopa mona wykona niemal wszystko, co jest zwizane z obrbk obrazw
i przygotowaniem ich do druku lub publikacji w internecie. W nowej wersji Photoshopa
dopracowano i tak doskonae ju narzdzia oraz dodano kilka nowych.
Ogrom moliwoci aplikacji moe przytacza pocztkujcych uytkownikw.
Dla nich doskona pomoc moe okaza si odpowiednio przygotowany kurs.
Oko w oko z Adobe Photoshop CS 2 to taki wanie kurs. Autor Deke McClelland
wykorzysta swoje dowiadczenie i przygotowa 12 lekcji, w ktrych poznasz wszystkie
najistotniejsze funkcje Photoshopa CS 2. Wykonujc zawarte w ksice przykady,
przekonasz si, e obrbka grafiki i cyfrowych fotografii jest atwiejsza, ni mona si
tego spodziewa. W kolejnych lekcjach opanujesz podstawy obsugi programu
i korzystania z jego narzdzi, stopniowo przechodzc do coraz bardziej
zaawansowanych zagadnie. Kad lekcj wykonasz we wasnym tempie, ilustracje
i materiay z CD-ROM-u uatwi Ci przyswojenie materiau, a test znajdujcy si na
kocu kadej z lekcji pomoe Ci utrwali poznane wiadomoci.
Interfejs uytkownika
Zarzdzanie plikami za pomoc programu Bridge
Korekcja jasnoci i kolorystyki obrazu
Narzdzia zaznaczania
Kadrowanie i skalowanie obrazu
Retusz i edycja grafiki
Tworzenie i stosowanie masek
Wyostrzanie i rozmywanie
Korzystanie z warstw
Style i efekty warstw
Przygotowanie do druku i drukowanie
Zosta profesjonalist, uczc si od najlepszych

SPIS TRECI
Przedmowa Oko w oko, czyli jak to dziaa?

IX

Lekcja 1.

O otwieraniu obrazkw i zarzdzaniu plikami

Czym jest Photoshop?


Otwieranie obrazu
Zarzdzanie obrazkami
Zastosowanie metadanych
Wsadowa zmiana nazw
Drukowanie miniatur

4
5
11
20
27
30

Lekcja 2.

O wiatach, pcieniach i cieniach


Jaskrawo i kontrast
Korekcja poziomu jaskrawoci
Niwelowanie efektw lampy byskowej i tylnego owietlenia

Lekcja 3.

O rwnowadze kolorw
Czym jest barwa i nasycenie?
Korygujemy przebarwienia fotografii
Barwa i odcie
Kolorowanie obrazu w skali szaroci
Korygowanie zdj w formacie Camera Raw

Lekcja 4.

O zaznaczaniu
Wyodrbnianie fragmentu zdjcia
Zaznaczanie kolorowych obszarw za pomoc rdki
Narzdzia do tworzenia zaznacze o geometrycznych ksztatach
Zaznaczanie nieregularnych ksztatw
Krelenie precyzyjnych linii krzywych

37
38
46
64

71
72
74
82
85
92

113
114
116
125
134
146

Lekcja 5.

O kadrowaniu, prostowaniu i skalowaniu


Przeksztacenia caego obrazu
Kolejno czynnoci
Automatyczne kadrowanie i prostowanie
Prostowanie przekrzywionej fotografii
Posugiwanie si narzdziem Crop (Kadrowanie)
Skalowanie obrazu

Lekcja 6.

O malowaniu, edycji i uzdrawianiu


Mistrzowska semka i jeszcze trzy
Trzy sposoby edytowania obrazu
Kolorowanie zeskanowanego rysunku
Wypenianie i teksturowanie
Przyciemnianie, rozjanianie, gbka i smuenie
Uzdrawianie i atanie

Lekcja 7.

O tworzeniu i zastosowaniu masek


Spjrzmy na wiat oczami Photoshopa
Polecenie Color Range
Poprawianie zaznaczenia w trybie Quick Mask
Wydzielanie obiektu z ta zdjcia
Tworzenie maski od zera
Maska wkracza do akcji

Lekcja 8.

Ostro i ltry obrazu


Ostro jest iluzj
Wyostrzanie obrazu
Filtr Vanishing Point (Punkt zbiegu)
Swobodne znieksztacanie obrazka

Lekcja 9.

O kompozycjach wielowarstwowych
Zalety i wady warstw
W jaki sposb zarzdza warstwami?
Ukadanie i edycja warstw
Importowanie, przeksztacanie i deformowanie warstw
Maski, odcinanie i zaawansowane opcje mieszania warstw
Kompozycje warstw

VI

Spis treci

157
158
159
160
163
169
176

185
186
187
189
200
211
225

241
241
244
252
263
272
282

291
292
293
307
322

333
334
336
337
346
363
377

Lekcja 10.

O napisach i ksztatach
Wektorowy duet
Tworzenie i formatowanie napisw
Rysowanie i edycja ksztatw
Wyginanie i deformowanie tekstu

Lekcja 11.

O stylach i efektach warstw


Cudowny wiat dynamicznych efektw graficznych
Efekty warstw a warstwy korekcyjne
Dodawanie efektw warstw
Kontury i powiaty
Naladowanie odbi za pomoc stylu Bevel and Emboss
(Faza i paskorzeba)
Rozwizywanie problemw z efektami warstw
Tworzenie i konfigurowanie warstw korekcyjnych
Obiekty inteligentne

Lekcja 12.

Skorowidz

387
388
390
410
423

435
436
439
440
448
454
462
471
485

O drukowaniu i plikach wyjciowych

497

Drukowanie w domu, a masowe powielanie


na maszynach drukarskich
Przestrzenie RGB i CMYK
Drukowanie na drukarce atramentowej
Przygotowanie materiau CMYK dla drukarni
Drukowanie kilku obrazkw na jednym arkuszu

498
499
501
513
525

535

Spis treci

VII

O WIATACH,
PCIENIACH I CIENIACH
PHOTOSHOP jest obrazkowym Szewcem Dratewk. Jego

podstawowym zadaniem jest przywracanie do stanu uywalnoci starych, znoszonych fotografii, z ich cyfrowymi odpowiednikami wygniecionych noskw i znoszonych podeszew. Podobnie jak z butami, tak
i tutaj nie kade zdjcie mona naprawi; niektre s nieodwracalnie
uszkodzone ju w momencie opuszczenia fabryki. Wikszo zdj ma
w sobie jednak wicej ycia, ni mgby si spodziewa. I jeli ktokolwiek moe to ycie z nich wydoby, to jeste to wanie Ty i Twj
niezawodny pomocnik Photoshop (rysunek 2.1).
Nieco dalej poznasz rne sposoby poprawienia wygldu fotografii,
stosowane w takiej kolejnoci, w jakiej dadz one najlepszy moliwy efekt.
Prosz wybaczy nadmiar kursywy, ale chciaem podkreli t bardzo
istotn cz zdania. Oprcz informacji, ktre pozwol Ci maksymalnie wykorzysta potencja poszczeglnych narzdzi
Photoshopa, zajm si te bowiem jeszcze jedn, nieczsto
poruszan kwesti w jakiej
sytuacji i kolejnoci powinno
uywa si odpowiednich narzdzi. Kada zmiana nakada si na poprzedni, dlatego
kolejno
poszczeglnych
operacji moe mie kluczowe
znaczenie.
W tej lekcji poznasz narzdzia
do korekcji jaskrawoci i kontrastu obrazu. W nastpnej zajmiemy si kolorami. W kolejnych nauczysz si prostowa,
kadrowa, wyostrza i korygowa obrazy na wiele innych
sposobw. Jeli poddasz fotografi opisywanym zabiegom
w kolejnoci sugerowanej
podczas nastpnych lekcji, to
przyrzekam, e efekt kocowy
wypadnie najlepiej, jak to moliwe. Sowo zawodowca.

Zdjcie buta przed retuszem

Ta sama fotograa, po korekcji barw w Photoshopie


(w sumie, szewc by mu nie zaszkodzi)

Rysunek 2.1.
37

W SKRCIE
Materiay
pomocnicze
Przed rozpoczciem wicze upewnij si, e skopiowae pliki niezbdne do ich wykonania z doczonej do ksiki pyty CD. Podczas
tej lekcji bdziemy korzysta z materiaw umieszczonych w folderze
Lekcja 02.

Podczas tej lekcji zajmiemy si jednymi z najlepszych polece


do korekcji jasnoci i kontrastu obrazu, jakie Photoshop ma
do zaoferowania. Bd to polecenia Levels (Poziomy), Curves
(Krzywe) oraz Shadow/Highlight (Cie/wiato). Przyjrzymy si te narzdziom automatycznej korekcji koloru i kontrastu w postaci trzech polece Auto. Dowiesz si te:

Jak automatycznie poprawi jasno


i kontrast fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 40

Jak rcznie skorygowa wygld wiate,


cieni i pcieni przy uyciu polecenia
Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 46

Jak wykorzysta polecenie Curves


(Krzywe) do zdefiniowania wasnego
podziau charakterystyki tonalnej obrazu
na zakresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 56

Jak naprawi fotografi zrobion z uyciem


lampy byskowej i zwikszy szczegowo
cieni i zwikszy szczegowo cieni . . . . . strona 64

Jaskrawo i kontrast
Jeli kiedykolwiek wiczye na siowni, to trener zapewne zaleca Ci
najpierw rozgrzewk i trening najwikszych partii mini, a dopiero pniej przystpienie do bardziej precyzyjnie ukierunkowanych
wicze. Wcale nie chc przez to powiedzie, e jestem ekspertem
w dziedzinie kulturystyki, wrcz przeciwnie uwaam, e wyjcie
lodw z zamraarki stanowi wystarczajco powany wysiek fizyczny, by usprawiedliwi pochonicie caej porcji. Chciaem tylko obrazowo podkreli, e niekiedy naley zastosowa technik od ogu
do szczegu, a w wersji dla mionikw kultury fizycznej od
przysiadw i wyciskania sztangi do wicze mini brwi i nosa.
Ta sama zasada dotyczy edycji obrazu. Naley zacz od najpowaniejszych zmian, a nastpnie zagbi si w szczegy. Najwiksze zmiany to te, ktre wymagaj zaangaowania wikszoci
pikseli skadajcych si na obrazek, dlatego te maj one tendencje
do niepotrzebnego i przesadnego uwypuklania efektw innych,
drobniejszych modyfikacji, ktrymi moglimy podda ten obrazek
wczeniej. Co wicej, due zmiany szybko odsaniaj niedostatki
fotografii, co uatwia rozpoznanie tych aspektw zdjcia, ktre
wymaga bd poprawek.
Najpowaniejsze modyfikacje zdj dotycz zagadnie zwizanych
z jasnoci, a cilej mwic z zalenociami midzy ciemnymi a ja38

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

skrawymi obszarami zdjcia. Najczciej mwi si o nich jako o korekcjach jasnoci i kontrastu,
gdzie jasno okrela, jak jasna bd
te jak ciemna jest wskazana grupa
barw, za kontrast opisuje rnic
midzy ciemnymi i jasnymi obszarami fotografii (rysunek 2.2).
Take Photoshop w pewnym stopniu wpisuje si w trend nazywania zmian jasnoci kolokwialnym
okreleniem jasno/kontrast
jedna z dostpnych funkcji korekcji obrazu nosi bowiem tak wanie nazw. Niestety, cho jest ona
bardzo prosta w uyciu, to brak jej
przewidywalnoci i precyzji dziaania bardziej zoonych polece,
takich jak Levels (Poziomy), Curves (Krzywe) czy Shadow/Highlight (Cie/wiato). Narzdzia
te dokonuj analizy obrazu pod
ktem jego trzech podstawowych
atrybutw: wiate, cieni i pcieni,
ktre przez niewtajemniczonych
nazywane s po prostu kolorami
ciemnymi, jasnymi oraz o redniej
jasnoci. Na rysunku 2.3 zilustrowane zostay wspomniane zakresy
barw na przykadowej fotografii.
Takie rozrnienie pozwala nie tylko
dostosowa ogln jaskrawo i kontrast zdjcia, lecz rwnie umoliwia
bardziej precyzyjn kontrol poszczeglnych zakresw tonalnych obrazu.
Mona na przykad przyciemni
cienie, rozjani pcienie, za wiata pozostawi nienaruszone. Mao
tego, wszystkich zmian moesz dokona, nie naruszajc wcale rwnowagi barwnej obrazu lub wrcz
przeciwnie jeli chcesz, moesz
korygowa charakterystyk barwn
i tonaln zdjcia jednoczenie. Czerwony albo niebieski, jasny jak dzie
czy ciemny jak noc kady rodzaj
obrazu stanowi nieograniczone pole
do eksperymentw.

Maa jasno

Dua jasno

Niski kontrast

Duy kontrast

Rysunek 2.2.

Rysunek 2.3.

Jaskrawo i kontrast

39

Automatyczna korekcja obrazu

Rysunek 2.4.

Rysunek 2.5.

40

Program Photoshop oferuje trzy polecenia suce do


automatycznej korekcji jaskrawoci i kontrastu obrazu
Nazwa kadego z nich zaczyna si od przedrostka Auto,
a wszystkie umieszczone zostay w menu Image/Adjustments (Obrazek/Dopasuj). Polecenia te nie zawsze zachowuj si w przewidywalny sposb niekiedy efekty
ich dziaa s cakiem nieoczekiwane lecz wykonuj je
bez adnych wskazwek z Twojej strony. Zachowuj si
jak pracownicy, ktrzy nie uzyskali od szefa wystarczajco dokadnych informacji dotyczcych postawionego
przed nimi zadania. Niekiedy uda im si rozwiza jaki
problem, a Ty bdziesz zadowolony, e nikt nie zawraca Ci gowy. Czasem jednak potrafi niele namiesza,
a wwczas bdziesz naprawd aowa, e nikt si z Tob
nie skonsultowa. Na szczcie przy odrobinie wysiku
mona z tych pracowitych, acz niezbyt bystrych robotnikw wyksztaci cakiem niele spisujc si zaog.
1.

Otwrz mao kontrastowe zdjcie. Skorzystaj


z polecenia File/Browse (Plik/Przegldaj) bd
File/Open (Plik/Otwrz), aby odnale na dysku folder o nazwie Lekcja 02, a nastpnie otwrz
zdjcie Low contrast skull.jpg. Fotografia ta przedstawia czaszk tygrysa szablozbnego (rysunek
2.4) i poza kiepskim kontrastem charakteryzuje
si dodatkowo nieciekawym, lekko fioletowym
podbarwieniem. Do rozwizywania tego typu problemw su funkcje Auto.

2.

Powiel trzykrotnie okno z obrazem. Wydaj polecenie Image/Duplicate (Obrazek/Powiel), a kiedy pojawi si okno dialogowe Duplicate Image
(Powielenie obrazka), nadaj kopii obrazka nazw
Auto Levels w sposb przedstawiony na rysunku 2.5. Ponownie wydaj polecenie Image/Duplicate (Obrazek/Powiel), a drug kopi zdjcia nazwij
Auto Contrast. Wreszcie powiel fotografi po
raz trzeci i nadaj jej nazw Auto Color. Powiniene teraz mie cztery okna z tym samym zdjciem. W kadym z nich wyprbujemy inny sposb
automatycznej korekcji obrazu.

3.

U okna w taki sposb, aby wszystkie byy widoczne jedno czenie. Kliknij okno fotografii Low
contrast skull.jpg, aby je uaktywni. Wydaj teraz
polecenie View/Zoom Out (Widok/Pomniejsz) lub
skorzystaj ze skrtu Ctrl+ ( + w systemie
Mac OS), aby zmniejszy obraz tak, by zajmowa nie wicej ni jedn czwart ekranu. Nastp-

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

nie wydaj polecenie Window/Arrange/Match Zoom


(Okno/U/Dopasuj powikszenie) w celu dostosowania powikszenia w pozostaych oknach ze zdjciami. Na koniec wydaj polecenie Window/Arrange/
Cascade (Okno/U/Kaskada), aby dopasowa wymiary okien. Przecignij teraz paski tytuowe okien
w taki sposb, by widzie wszystkie cztery zdjcia
jednoczenie. W razie potrzeby nacinij klawisz Tab,
by ukry pasek narzdzi i palety programu.
4.

Wydaj polecenie Auto Levels (Auto-poziomy). Kliknij


okno z obrazem, ktremu nadae nazw Auto Levels,
aby je uaktywni. Nastpnie wydaj polecenie Image/
Adjustments/Auto Levels (Obrazek/Dopasuj/Auto-poziomy). Photoshop w mgnieniu oka dokona korekcji
obrazu. Nie ma wtpliwoci, e uzyskany efekt jest
lepszy ni obraz rdowy (rysunek 2.6). Fotografia
wydaje si jednak nieco zbyt brunatna. Czy osignity rezultat to kres moliwoci Photoshopa? Jedynym
sposobem przekonania si o tym jest wyprbowanie
innych opcji.

5.

Wydaj polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast). Kliknij okno o nazwie Auto Contrast, aby je uaktywni.
Nastpnie wydaj polecenie Image/Adjustments/Auto
Contrast (Obrazek/Dopasuj/Auto-kontrast). Tym razem
jaskrawo i kontrast zostay skalibrowane lepiej, lecz
automat nie usun niestety lekko purpurowego zabarwienia fotografii, o ktrym wspominaem na pocztku
(rysunek 2.7). W moim prywatnym rankingu punkt
otrzymuje polecenie Auto Levels (Auto-poziomy).

6.

Wydaj polecenie Auto Color (Auto-kolor). Kliknij


okno Auto Color i wydaj polecenie Image/Adjustments/Auto Color (Obrazek/Dopasuj/Auto-kolor).
Photoshop za jednym razem zrwnoway jaskrawo, kontrast i wyeliminuje niepodany odcie
obrazka (rysunek 2.8).
Uzyskany teraz efekt jest najbardziej zbliony do
rzeczywistego wygldu sceny. Powstaje jednak pytanie, czy najbardziej zbliony oznacza najlepszy?
Lekko zielonkawe zabarwienie nadaje fotografii nieco
szpitalny charakter, za ktrym szczerze mwic nie
przepadam. To, do czego naprawd d, plasuje si
gdzie midzy efektem wydanego przed chwil polecenia, a rezultatem dziaania polecenia Auto Levels
(Auto-poziomy). Na szczcie obydwie te techniki
mona zastosowa jednoczenie, o czym przekonasz
si ju za chwil (patrz strona 44).

Rysunek 2.6.

Rysunek 2.7.

Rysunek 2.8.
Automatyczna korekcja obrazu

41

Kanay barw
Jeli chcesz zrozumie zasady rzdzce korekcj
barw w Photoshopie, musisz zdoby podstawow wiedz dotyczc obliczania i odzwierciedlania barw. Wymaga to midzy innymi poznania
dwch kluczowych poj dotyczcych koloru:
jasnoci oraz kanau koloru. Ostrzegam, bdzie
troch matematyki, lecz potrzebne nam obliczenia s bardzo proste i nie wymagaj kalkulatora.
Na pocztek rozwamy dziaanie omawianego
mechanizmu bez udziau kolorw. Po zeskanowaniu czarno-biaego zdjcia skaner przeksztaca
je do obrazu w skali szaroci, nazywanego w ten
sposb, poniewa nie skada si on wycznie
z czarnych i biaych pikseli, lecz rwnie kilkuset odcieni porednich. Wszystko to dzieje si
w rzeczywistoci cyfrowej, dlatego kady piksel
takiego obrazu opisany jest okrelon liczb,
zwan jasnoci lub poziomem. Zero oznacza,
e piksel jest czarny, za maksymalna dostpna
warto (zazwyczaj 255) przekada si na kolor
biay. Pozostae wartoci jasnoci, opisane liczbami od 1 w gr, wskazuj coraz janiejsze odcienie szaroci.
Gdy w gr zaczynaj wchodzi barwy, pojedyncza liczba opisujca jasno przestaje wystarcza.
Trzeba bowiem ju nie tylko odrnia piksele
Kana czerwony

42

Kana zielony

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

jasne od ciemnych, lecz rwnie barwy ywe od


przytumionych, ty od fioletu i tak dalej.
Rozwizanie polega na podziale koloru na podstawowe elementy skadowe. Istnieje wiele
przepisw na barwy, lecz jak dotd najwiksz
popularnoci cieszy si model RGB, ktrego
nazwa stanowi skrt od angielskich sw red, green i blue, oznaczajcych trzy podstawowe barwy
skadowe: czerwon, zielon i niebiesk. Model
RGB opiera si na waciwociach fizycznych
wiata. Rysunek poniej pokazuje scen, gdzie
trzy kolorowe reflektory jaskrawoczerwony,
Kana niebieski

y
rwon

Kana zielony

ze

c
Kana

intensywnie zielony i granatowy owietlaj jeden punkt. Trzy snopy wiata spotykaj si i nakadaj na siebie, aby da w efekcie najjaniejszy
widziany przez nas kolor, czyli neutraln biel.
Korygujc ilo wiata, emitowan przez kady
z reflektorw, moesz uzyska dowolny kolor
z widzialnego spektrum barw.
Wyobra sobie teraz, e zamiast trzech reflektorw dysponujesz trzema projektorami wyposaonymi w odrobin rnice si slajdy. Kady slajd
pokazuje ten sam obraz, lecz pierwszy zawiera
tylko informacje o kolorze czerwonym, drugi tylko o zielonym, wreszcie trzeci wycznie o niebieskim. Jeli ustawiby rzutniki tak, by wywietlay
swoje slajdy w tym samym miejscu na cianie, uzyskaby wielobarwny obraz w caej okazaoci.
Opisana przed chwil technika stanowi klucz do
zrozumienia sposobu, w jaki budowany jest kolorowy obraz w Photoshopie. Jedyna rnica polega na tym, e zamiast slajdw mamy tu do czynienia z kanaami. Kady kana jest niezaleny
od pozostaych i zawiera obraz w skali szaroci,
co zostao przedstawione na rysunku obok. Aby
wywietli penokolorowy obraz, Photoshop
nadaje kanaom odpowiednie barwy i czy je,

Kana

nieb

ieski

co zostao schematycznie pokazane na rysunku


na grze kartki. Kady kana skada si z pikseli
mogcych przybra jedn z 256 wartoci jasnoci, opisujcych kolor biay, czarny oraz palet
254 porednich odcieni porednich. Pocztkowo
moe wydawa si to liczb do skromn, ale
uwzgldniajc fakt, i kady z kanaw wywietlony jest w innym kolorze, otrzymujemy do
dyspozycji 256, czyli 16,8 miliona barw. (Dostpny jest rwnie bardziej precyzyjny model
barw, ktry pozwala uzyska wiele miliardw
rnych odcieni; zagadnienie to zostao opisane
bardziej szczegowo w lekcji 3., w ramce 8 czy
16 bitw na kana?, na stronie 105).
Korzystajc z opcji w oknach dialogowych polece Levels (Poziomy) i Curves (Krzywe) mona
uzyska dostp zarwno do penokolorowego
obrazu, jak i do poszczeglnych jego kanaw.
Jeli chcesz przekona si, jak wygldaj kanay
obrazu w skali szaroci, otwrz palet Channels
(Kanay) za pomoc polecenia Window/Channels
(Okno/Kanay) i kliknij miniatur dowolnego
kanau: czerwonego, zielonego lub niebieskiego.
Kliknicie miniatury RGB spowoduje ponowne
wywietlenie obrazu penokolorowego.
Kanay barw

43

Rysunek 2.9.

7.

Zdjcie czaszki przed retuszem

Pocz obrazki uzyskane przy uyciu polece Auto


Color (Auto-kolor) i Auto Levels (Auto-poziomy).
Wybierz okno z obrazem Auto Color i wydaj polecenie Image/Apply Image (Obrazek/Zastosuj obrazek).
W oknie dialogowym Apply Image (Zastosuj obrazek)
(rysunek 2.9) wykonaj nastpujce czynnoci:

Z listy Source (rdo) wybierz opcj Auto Levels, co spowoduje poczenie obrazu o tej wanie nazwie z biecym obrazem Auto Color.

Z listy Blending (Tryb) wybierz opcj Normal


(Zwyky).

Dostosuj warto parametru Opacity (Krycie).


W przypadku tego projektu zdecydowaem si
ustawi procentow warto krycia obrazu Auto
Levels na 60%, pozostawiajc pozostae 40% na
obraz Auto Color.

Kliknij przycisk OK, aby zaakceptowa wprowadzone zmiany i poczy dwa wybrane zdjcia.
8.

To samo zdjcie uzyskane z poczenia dwch


obrazw: 40% Auto Color i 60% Auto Levels

Rysunek 2.10.
44

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

Zapisz skorygowan fotografi. Po poczeniu obrazkw Auto Color i Auto Levels (efekt tego poczenia
moesz podziwia na rysunku 2.10; dla porwnania
obok poprawionego zdjcia znajduje si oryginalne)
wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+S ( +S w Mac OS). Obraz
ten nie by wczeniej zapisywany, tote Photoshop
poprosi Ci o nadanie mu nazwy i wskazanie docelowego miejsca na dysku. Poniewa jest to paski
(niezawierajcy warstw) obrazek otrzymany na podstawie fotografii cyfrowej w formacie JPEG, moesz
spokojnie zapisa plik w tym samym formacie. Kliknij przycisk Save (Zapisz), okrel jako kompresji za
pomoc suwaka Quality (Jako) najlepiej, aby wynosia ona minimum 10 a nastpnie kliknij przycisk OK w celu zatwierdzenia caej operacji.

Na czym polega automatyczna korekcja obrazu?


Polecenia Auto, z samej definicji, dokonuj
poprawek obrazu nie pytajc Ci o szczegy.
Nie oznacza to jednak, e poprawki te zawsze
s identyczne, niezalenie od rodzaju poddanej
nim fotografii. Wrcz przeciwnie, kade z polece Auto przeprowadza szczegow analiz
obrazu i dopasowuje zakres i charakter zmian
do uzyskanych wynikw. Ciemna fotografia
ulegnie zupenie innym zmianom ni jasna, obraz o tawym odcieniu zostanie poprawiony
inaczej ni fotografia podbarwiona na niebiesko, i tak dalej.
Naley jednak nadmieni, e cho poprawka
w przypadku kadej fotografii jest inna, to ju
pewien zestaw regu, ktry rzdzi sposobami ich
obliczania, jest za kadym razem taki sam. I tak,
polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) wykorzystuje jeden zestaw regu, polecenie Auto Contrast
(Auto-kontrast) posuguje si innym zestawem,
jeszcze inny za jest wykorzystywany przez
polecenie Auto Color (Auto-kolor). Opis zasad
dziaania poszczeglnych polece przedstawiam
poniej. Jednak, zamiast omawia je w kolejnoci, w ktrej s one wywietlane w menu Image/
Adjustments (Obrazek/Dopasuj) co zrobiem
podczas wiczenia Automatyczna korekcja obrazu rozpoczn od najprostszego polecenia
o nazwie Auto Contrast (Auto-kontrast) i na tej
podstawie przedstawi pozostae dwa.

Zdjcie przed retuszem

Auto Contrast
(Auto-kontrast)

Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast)


odnajduje najciemniejsze miejsce w obrazie i przyciemnia je tak bardzo, jak to tylko
moliwe bez zmiany jego koloru. Nastpnie
wyszukuje najjaniejszy punkt fotografii
i podejmuje prb maksymalnego rozjanienia tego punktu. Zamy, e najciemniejszym kolorem na zdjciu jest zielony, za
najjaniejszym brzoskwiniowy (z tak sytuacj mamy do czynienia na rysunku poniej). Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast)
sprawi, e zielony stanie si ciemnozielony,
za brzoskwiniowy jasnobrzoskwiniowy.
Rwnowaga kolorw nie ulegnie zmianie,
co jest efektem ze wszech miar podanym,
pod warunkiem, e kolorystyka zdjcia jest
poprawna. Jeli tak nie jest, obraz bdzie wymaga dalszych poprawek.

Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) nie


podejmuje prby zachowania rwnowagi
barwnej zdjcia. Zamiast tego przeprowadza
analiz kadego kanau koloru z osobna i kalibruje je tak, e najciemniejszy punkt w kadym z kanaw staje si czarny, za najjaniejszy biay. W rezultacie, po zastosowaniu
tego polecenia, obrazek najczciej ma do
powanie zmienion charakterystyk barw.
Czasem nie ma w tym nic zego, szczeglnie
jeli zdjcie i tak wymaga retuszu kolorw.

Auto Levels
(Auto-poziomy)

Auto Color
(Auto-kolor)

Na czym polega automatyczna korekcja obrazu?

45

Na czym polega automatyczna korekcja obrazu?


Czstokro jednak uzyskana zmiana jest tak
silna, e zdecydowanie za bardzo odbiega od
naturalnego wygldu fotografii. W przypadku zdjcia pokazanego na rysunku polecenie
Auto Levels (Auto-poziomy) spowodowao
przesunicie koloru zielonego w stron barwy czerwonej.

Polecenie Auto Color (Auto-kolor) charakteryzuje si nieco wolniejszym (w porwnaniu do poprzednikw) dziaaniem. Dzieje
si tak dlatego, e prbuje ono przeprowadzi dokadniejsz analiz zdjcia. Podobnie
jak Auto Levels (Auto-poziomy), powoduje
ono pogbienie cieni i rozjanienie wiate
na podstawie charakterystyki poszczeglnych kanaw obrazu. Podstawowa rnica
polega na tym, e Auto Color (Auto-kolor)
prbuje zneutralizowa ewentualn zmian
zabarwienia cieni czy wiate, ktra nastpuje w wyniku dziaania polecenia Auto Levels

9.

(Auto-poziomy). Algorytmy polecenia Auto


Color (Auto-kolor) dokonuj take analizy
pcieni i niweluj ewentualne podbarwienia,
ktre mog mie wpyw na charakterystyk
barwn zdjcia. Biorc pod uwag dzisiejsz
wiedz na temat mechanizmw rzdzcych
kolorem, jest to najdoskonalsza metoda automatycznej korekcji obrazu.
Ze wzgldu na zoono algorytmu, ktry dokonuje analizy podbarwie w kadym z trzech podzakresw tonalnych obrazu cieniach, wiatach
i pcieniach polecenie Auto Color (Auto-kolor)
zazwyczaj spisuje si znacznie lepiej, ni jego koledzy z auto-paczki. Tym niemniej daleko mu
jeszcze do perfekcji, co zreszt wietnie ilustruje
wiczenie Automatyczna korekcja obrazu. Najlepszym rozwizaniem jest wyprbowanie kadego
z dostpnych polece i samodzielne zadecydowanie, ktre z nich umoliwia uzyskanie najlepszego
rezultatu w przypadku danej fotografii.

Zamknij wszystkie fotografie. Po wybraniu i zapisaniu najlepszego rozwizania moesz ju zamkn pozostae okna
ze zdjciami. Wydaj polecenie File/Close All (Plik/Zamknij
wszystko) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+Alt+W ( +Option+W). Gdy program zapyta o ch zapisania zmian, kliknij
przycisk No (Nie) (lub Dont Save w przypadku Mac OS).
Jeli wolisz posugiwa si skrtami klawiaturowymi, nacinij
klawisz N (lub D w przypadku komputera Mac).

Korekcja poziomu jaskrawoci


Polecenia z grupy Auto s przydatne i wygodne, ale nie zastpi
starych, poczciwych opcji retuszu rcznego. A kiedy przyjdzie ju
zakasa rkawy i zaoy ochronne okulary, naszym przyjacielem
stanie si polecenie Levels (Poziomy). Cho nie jest to najpotniejsze i najbardziej wszechstronne narzdzie w arsenale Photoshopa
(pniej przekonasz si, e w wielu przypadkach znacznie bardziej
elastycznym narzdziem jest funkcja Curves (Krzywe)), to stosunkowo przystpna forma i wystarczajco wysoka funkcjonalno polecenia Levels (Poziomy) s jego niezaprzeczalnymi atutami. Umoliwia ono korekcj wiate, cieni i pcieni w przewidywalny i atwy
46

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

do kontrolowania sposb, a jednoczenie zapewnia zachowanie pynnych przej midzy tymi zakresami.
Polecenie Levels (Poziomy) doskonale nadaje si do zwikszania lub zmniejszania jasnoci. Tam, gdzie w gr wchodzi
kontrast, polecenie Levels (Poziomy) znacznie lepiej radzi
sobie ze zwikszaniem kontrastu ni z jego zmniejszaniem. Sposb zmniejszania kontrastu obrazu, w szczeglnoci bardzo ostrych cieni i wiate, poznasz w wiczeniu
Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe) na stronie
56 oraz Niwelowanie efektw lampy byskowej i tylnego
owietlenia (strona 64).
W kolejnym wiczeniu wyjaniam, w jaki sposb poprawi jaskrawo i kontrast obrazu za pomoc polecenia
Levels (Poziomy).
1.

Otwrz fotografi do retuszu. Otwrz plik Quirigu monument.jpg, umieszczony w folderze


Lekcja 02. Zdjcie to zostao zrobione w Gwatemali, w miecie Quirigu, w jednym z najwikszych
istniejcych parkw archeologicznych stanowicych dowd spucizny kulturowej Majw. Jak wida, ekspozycja
zdjcia jest fatalna (rysunek 2.11) i trudno mi dzi powiedzie, czy bya to wina roztrzepanego fotografa, czy te
echa staroytnej kltwy zaginionej cywilizacji (osobicie
gdyby kto pyta wol to drugie wytumaczenie).
Na szczcie, naprawd wietny aparat, jakim jest Olympus E-1, uchwyci wystarczajc ilo informacji, by zdjcie mona byo z powodzeniem naprawi za
pomoc Photoshopa.

2.

Powiel okno z fotografi. Czsto, zanim rozpoczn prac z poleceniem Levels (Poziomy),
podejmuj jedn lub dwie prby skalibrowania
zdjcia za pomoc polece Auto (w kocu, jeli kto moe zrobi co za mnie, to dlaczego
nie da mu szansy?). Zamiast eksperymentowa na oryginalnym zdjciu, lepiej jest zrobi
jego kopi. Wydaj zatem polecenie Image/
Duplicate (Obrazek/Powiel) i nadaj nowemu
zdjciu nazw Auto Color.
Jeli nie masz ochoty nadawa nazw kolejnym
kopiom obrazw, nacinij klawisz Alt (Option
w Mac OS) podczas wydawania polecenia Image/
Duplicate (Obrazek/Powiel). Photoshop pominie
wwczas okno dialogowe z polem wprowadzania
nazwy i nada kopii nazw wygenerowan automatycznie w tym przypadku bdzie to Quirigu
monument copy (Quirigu monument kopia).

PERA

MDROCI

Koczc kade wiczenie, moesz


zapisa rezultat swojej pracy lub
zamkn plik i odrzuci wszystkie
wprowadzone w nim zmiany. Jeli
bdziesz chcia zapisa przygotowany
projekt, polecam skorzystanie z opcji
File/Save As (Plik/Zapisz jako), aby
unikn nadpisywania oryginalnego
obrazka. Do nazwy zapisywanego
pliku moesz doczy jaki przyrostek (np. -gotowe), ktry bdzie odrnia go od oryginau. Jeli podczas
wiczenia konieczne bdzie zapisanie pliku w celu wykorzystania go
w przyszoci, za kadym razem bd
o tym wyranie mwi. W przeciwnym razie, decyzja naley do Ciebie.

Rysunek 2.11.

Korekcja poziomu jaskrawoci

47

Rysunek 2.12.

5.

Zastosuj polecenie Auto Color (Auto-kolor). Wydaj polecenie Image/Adjustments/Auto Color (Obrazek/Dopasuj/
Auto-kolor) lub jeszcze lepiej skorzystaj
ze skrtu Ctrl+Shift+B ( +Shift+B
w Mac OS). W wyniku tego otrzymamy
zdjcie widoczne na rysunku 2.12. Ju
sam fakt, e Photoshop moe wyczarowa tak zaskakujco du ilo informacji
o kolorze z mocno podbarwionego zdjcia, jest wrcz niesamowity. Obawiam
si jednak, e uzyskany efekt nie jest do
koca satysfakcjonujcy. Obraz pozosta
stosunkowo ciemny, a automatyczna korekcja barw nie podkrelia w wystarczajcy sposb naturalnego, ciepego czerwonego koloru postumentu.

4.

Powr do oryginalnej fotografii. Kliknij


pasek tytuowy okna Quirigu monument.jpg, aby uaktywni okno z oryginalnym zdjciem.

Wydaj polecenie Levels (Poziomy). Wydaj polecenie Image/Adjustments/Levels (Obrazek/Dopasuj/Poziomy) lub skorzystaj ze
skrtu Ctrl+L ( +L w Mac OS). Photoshop wywietli przedstawione na rysunku 2.13 okno dialogowe Levels
(Poziomy), ktre zawiera nastpujce opcje:

Rysunek 2.13.

48

3.

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

Rozwijana lista Channel (Kana), ktra umoliwia


edytowanie zawartoci kadego kanau obrazu
niezalenie od innych. Jeeli chcesz podda edycji wszystkie kanay jednoczenie, wybierz opcj
RGB (jest to domylna opcja w tym menu).

Trzy pola o nazwie Input Levels (Poziomy wejcia) okrelaj intensywno korekcji w odniesieniu do cieni, pcieni i wiate. Standardowe wartoci wynosz odpowiednio 0, 1,00
oraz 255 i oznaczaj brak zmian w obrazie.

Czarny kleks porodku okna to histogram,


czyli wykres obrazujcy rozkad jasnoci obrazu. (Wicej informacji dotyczcych czytania
histogramu znajdziesz w ramce W jaki sposb czyta histogram i wyciga wnioski na
podstawie jego przebiegu na stronie 52).

Dwie wartoci w polach Output Levels (Poziomy


wyjcia) umoliwiaj rozjanienie najciemniejszego i przyciemnienie najjaniejszego punktu
obrazu. Innymi sowy, umoliwiaj one zmniejszenie kontrastu zdjcia. Faktycznie

bywaj przydatne podczas wytumiania kontrastu, jednak


podczas typowych prac zwizanych z retuszem zdjcia s
praktycznie bezuyteczne.

Przycisk Save (Zapisz) umoliwia zapisanie zestawu ustawie, do ktrego mona potem wrci w dowolnym momencie. Wczytanie zapisanej konfiguracji nastpuje po
klikniciu przycisku Load (Wczytaj).

Dziaanie przycisku Auto jest analogiczne do wydania polecenia Auto Levels (Auto-poziomy) z tym, e zastosowane
ustawienia moesz potem dowolnie modyfikowa. Kliknij
przycisk Options (Opcje), aby uzyska dostp do innych
polece typu Auto takich jak Auto Color (Auto-kolor)
jak rwnie dostosowa szczegy dziaania polecenia
Auto Levels (Auto-poziomy).

Widzisz trzy kroplomierze znajdujce si ponad polem Preview (Podgld)? Wybierz jeden z nich i kliknij w dowolnym
miejscu zdjcia. Czarny kroplomierz kalibruje obraz w taki
sposb, e wskazany nim kolor staje si czarny. Kliknicie
biaym kroplomierzem sprawia, e wybrany kolor staje si
biay; szary za powoduje, e wskazany punkt zostaje pozbawiony koloru i przeksztacony do skali szaroci.

Zaznacz pole Preview (Podgld), aby na bieco obserwowa


wpyw zmian dokonywanych w omawianym oknie dialogowym na obraz. Gdy to zrobisz, moesz take korzysta ze
skrtw Ctrl+ i Ctrl+ , umoliwiajcych zmian powikszenia obrazu ( + oraz + w Mac OS). Nacinicie
spacji powoduje uaktywnienie narzdzia Hand (Rczka).

Wycz pole Preview (Podgld) w celu sprawdzenia,


w jaki sposb wyglda obraz przed wydaniem polecenia
Levels (Poziomy). Opcja Preview (Podgld) doskonale
przydaje si do szybkich porwna typu przed-i-po.

6.

Kliknij przycisk Auto. Kliknij przycisk Auto, aby


zastosowa funkcj Auto Levels (Auto-poziomy).
W wyniku tego powiniene uzyska obraz bardzo
podobny do obrazu Auto Color otrzymanego w 3. punkcie wiczenia. Histogram zostanie
rozcignity i wypeni rodkow cz okna, lecz
wartoci numeryczne w polach Input Levels (Poziomy wejcia)
pozostan niezmienione, co zilustrowano na rysunku 2.14.
(Dlaczego tak si dzieje, wyjani w nastpnym punkcie wiczenia). Podobnie jak poprzednio, automatyczna kalibracja obrazu nie jest doskonaa, lecz stanowi dobry punkt wyjcia do
dalszych prac. Rnica polega na tym, e za pomoc narzdzi
dostpnych w oknie dialogowym Levels (Poziomy) moemy
skorygowa automatycznie obliczon korekcj obrazu.

Rysunek 2.14.

Korekcja poziomu jaskrawoci

49

7.

Wybierz kana Red (Czerwony). Z listy Channel (Kana) wybierz opcj Red (Czerwony) lub nacinij Ctrl+1 ( +1 w Mac
OS). Zobaczysz histogram kanau koloru czerwonego wraz ze
skorygowanymi wartociami w polach Input Levels (Poziomy
wejcia) (rysunek 2.15).
PERA

MDROCI

Kliknicie przycisku Auto w punkcie 6. wiczenia spowodowao zmian


poziomw wejciowych dla kadego kanau z osobna. Jeli po przeprowadzeniu zmian histogram dla caego obrazu uleg zmianie (tak jak wida to na rysunku 2.14), to aby zapozna si z numeryczn wartoci
wprowadzonych modyfikacji, musisz sprawdzi je osobno dla kadego
z kanaw skadowych.

8.

Zmie wartoci wejciowe wiate i cieni. Zwr uwag na


czarny i biay suwak w ksztacie trjkta, umieszczone tu pod
histogramem (zostay one zakrelone na czerwono na rysunku
2.15). Pooenie suwakw odpowiada wartociom w pierwszym
i ostatnim polu Input Levels (Poziomy wejcia). W omawianym
przypadku pooenie czarnego suwaka informuje, e dowolny
piksel o jasnoci wynoszcej 4 lub mniej bdzie potraktowany
jako czarny (dotyczy to kanau koloru czerwonego). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku suwaka biaego, kady piksel o jasnoci 170 lub wicej bdzie
potraktowany jako biay. (Wartoci uzyskane przez
Ciebie mog si odrobin rni; przypominam te,
e warto 0 oz nacza kolor czarny, za 255 to idealna
biel). Automatycznie obliczone wartoci s w miar
poprawne, lepiej jednak odrobin zacieni ograniczony przez nie przedzia, a tym samym przesun kilka
dodatkowych kolorw w stron czerni lub bieli. Podbij warto w polu poziomu wejciowego czerni z 4 na
10, za dla bieli zmniejsz j ze 170 na 143.

Rysunek 2.15.
Mwic podbij warto, mam na myli dosowne podbicie jej przy
uyciu klawiatury. Brzmi dziwnie, lecz w praktyce okazuje si bardzo wygodne. Podwietl warto 4 w pierwszym polu i szeciokrotnie
wcinij klawisz Shift, aby zwikszy j do 10. Z kolei podwietl warto 170 w trzecim polu, a nastpnie dwukrotnie skorzystaj ze skrtu
Shift+ i dodatkowo piciokrotnie nacinij
w celu zmniejszenia
jej do 145. Wszystkie te zmiany pozwol odrobin zabarwi zdjcie
na czerwono.

9.

50

Zwiksz warto wejciow dla pcieni. Zwiksz rodkowe


pole w sekcji Input Levels (Poziomy wejcia) do 1,08, zwikszajc tym samym jaskrawo pcieni dla kanau koloru czerwonego. W rezultacie powiniene uzyska obraz zbliony do
pokazanego na rysunku 2.16.

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

PERA

MDROCI

Warto w rodkowym polu Input Levels (Poziomy wejcia) oraz odpowiadajce jej pooenie
szarego suwaka pod histogramem obliczane s
nieco inaczej ni punkt czerni i bieli obrazu. Ta
wyraona w postaci wykadnika potgi warto
nazywana jest te wspczynnikiem gamma,
a jej korekta, nawet niewielka, powoduje znacznie wiksz zmian w wygldzie obrazu ni
ma to miejsce w przypadku wartoci dla wiate i cieni. Standardowa warto wynosi 1,00
i oznacza podniesienie liczb opisujcych barwy
do potgi pierwszej, co oczywicie oznacza brak
jakichkolwiek zmian. Wysze wartoci gamma
powoduj rozjanienie pcieni, za wartoci
mniejsze od 1,00 ich przyciemnienie.

10. Wybierz kana koloru zielonego. Z listy Channel (Kana) wybierz opcj
Green (Zielony) lub skorzystaj ze
skrtu Ctrl+2 ( +2 w Mac OS).
11. Skoryguj cienie, pcienie i wiata.
Zmie wartoci w polach Input Levels
(Poziomy wejcia) na odpowiednio:
20, 1,10 oraz 179. Spowoduje to rozjanienie odcieni w kanale koloru zielonego (rysunek 2.17).

Rysunek 2.16.

12. Przecz na kana koloru niebieskiego. Z listy Channel (Kana) wybierz


opcj Blue (Niebieski) lub skorzystaj
ze skrtu Ctrl+3 ( +3 w Mac OS).
13. Skoryguj cienie, pcienie i wiata.
Tym razem w pola Input Levels (Poziomy wejcia) wprowad wartoci
20, 1,15 oraz 235. Zmiany dokonane
na skrajnych wartociach cieni i wiate skutkuj przyciemnieniem tych
zakresw tonalnych w kanale koloru
niebieskiego, za do wysoka warto
w polu odpowiadajcym za pcienie
spowoduje do intensywne rozjanienie tego zakresu. W wyniku tego nastpi niewielkie przesunicie kolorw, widoczne szczeglnie dobrze na zielonej
rolinnoci w tle zdjcia. Jednoczenie,
pomimo wprowadzonych zmian, zachowany zostanie pikny bkit nieba.

Rysunek 2.17.

Korekcja poziomu jaskrawoci

51

W jaki sposb czyta histogram i wyciga wnioski na podstawie jego przebiegu

W wiecie statystyki histogram to pewien rodzaj


wykresu supkowego, w ktrym zarwno szeroko, jak i wysoko supkw jest zmienna i obrazuje rozkad danych statystycznych. Wykres
w oknie dialogowym Levels (Poziomy) jest nieco
prostszy. Histogram skada si tu bowiem z dokadnie 256 pionowych supkw. Kady z nich odpowiada jednej wartoci jaskrawoci, poczynajc
od czerni (lewy skraj wykresu) a do bieli (prawy
skraj). Wysoko kadego supka odzwierciedla
sumaryczn liczb pikseli o okrelonym stopniu
jasnoci w caym obrazku. Takie podejcie pozwala spojrze na przetwarzany obraz w zupenie inny
sposb moemy skoncentrowa si wycznie
na charakterystyce tonalnej obrazu.
Przyjrzyjmy si histogramowi przedstawionemu poniej. Dla uatwienia podzieliem go
na cztery czci. Jeli wyobrazisz sobie, e
histogram to przekrj przez bardzo strome,
piaszczyste wydmy na pustyni, to okae si, e
jedynie marne 5% caej masy piasku znajduje
si w pierwszej wiartce; a zatem jedynie 5%
wszystkich pikseli skadajcych si na obraz
jest ciemnych. Wysokie usypisko w ostatniej
wiartce stanowi jednak a 25% caej masy
wydm, a zatem jedna czwarta pikseli fotografii

jest jasna. Obraz opisany takim histogramem


zawiera wic znacznie wicej wiate ni cieni.
Jeden rzut oka na fotografi (grne zdjcie na
nastpnej stronie) potwierdza poprawno histogramu. Zdjcie zawiera zdecydowanie wicej
wiate ni cieni, a rnica jest tak oczywista,
e opisywanie jej za pomoc histogramu moe
wydawa si zbdne. Jednak ten niepozorny
wykres stanowi bardzo przydatny element
podczas pracy z obrazem; moemy dziki niemu dokadnie sprawdzi, gdzie zaczynaj si
najciemniejsze cienie i gdzie kocz najjaniejsze wiata, a take oszacowa rozkad wartoci
w pozostaych zakresach tonalnych obrazu.
Biorc pod uwag wszystko to, co napisaem
wczeniej, mona wyrni kilka sposobw
pracy z histogramem w oknie dialogowym polecenia Levels (Poziomy).

Punkty czerni i bieli. Powrc na chwil


do porwnania z wydmami; przesu czarny
suwak pod wykresem a do punktu, gdzie
rozpoczyna si pierwsza z wydm. Nastpnie przesu biay suwak do punktu, w ktrym koczy si ostatnia wydma po prawej
stronie. (W razie potrzeby rzu okiem na
pomocniczy rysunek poniej). Dziki temu

Liczba pikseli

Bardzo duo

Brak
0

64

128

192

256

Poziomy jasnoci
Punkt czerni

52

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

Wspczynnik gamma

Punkt bieli

najciemniejsze kolory w obrazie


stan si czarne, a najjaniejsze
zostan przeksztacone w biay
kolor, maksymalizujc kontrast
obrazu bez szkody dla szczegowoci cieni i wiate zdjcia.

Obcicie. Postaraj si nie przesuwa zbyt


wielu barw poza punkt czerni lub bieli.
Bezporednim nastpstwem takiego dziaania jest tzw. obcicie, czyli przeksztacenie caych obszarw fotografii w jednolicie czarne bd biae plamy. W przypadku
grafik monochromatycznych taki efekt
moe by interesujcy bd nawet wskazany, jednak w odniesieniu do zdj, w ktrych do zachowania realizmu niezbdne s
pynne gradienty i przejcia tonalne, jest
on nie do przyjcia.

Jeli chcesz sprawdzi, ktre piksele zostan przesunite poza punkt czerni lub bieli, nacinij klawisz Alt
(Option w Mac OS) podczas przecigania dowolnego
z suwakw pod wykresem. Przesu czarny trjkt
i przyjrzyj si podgldowi na zdjciu obcite zostan wszystkie piksele wywietlone w kolorze czarnym
lub dowolnym, innym ni biay (ilustruje to przykad
na samym dole strony). Podczas przesuwania biaego
trjkta obcite zostan wszystkie te piksele, ktre nie
zostan wywietlone w kolorze czarnym.

Zrwnowaenie histogramu wspczynnikiem gamma. Zmieniajc pooenie rodkowego szarego suwaka sprbuj potraktowa
go jako rodek cikoci obrazu. Wyobra
sobie, e musisz zrwnoway mas piasku,
ktrej przekrj stanowi histogram, usypan
na gigantycznej hutawce-rwnowani podpartej szarym trjktem suwaka pod wykresem. Poprawne ustawienie wartoci gamma
oznacza rwnomierny rozkad wartoci
wzdu caego spektrum tonalnego obrazu,
co zazwyczaj przekada si na najbardziej naturalny wygld zdjcia.

Pamitaj, e podane tutaj informacje stanowi


jedynie oglne wskazwki dotyczce korzystania z histogramu, nie s sztywnymi reguami
postpowania. Obcicie kolorw moe niekiedy zaowocowa interesujcymi efektami graficznymi: bardzo ciemny, wytumiony obraz
moe na przykad stanowi doskonae to dla
biaych napisw. Moim celem jest przedstawienie niezbdnych informacji, ktre mog uatwi
i przyspieszy prac, jednak w adnej mierze nie
chciabym ogranicza Twojej kreatywnoci

W jaki sposb czyta histogram i wyciga wnioski na podstawie jego przebiegu

53

14. Przecz na widok RGB.


Z listy Channel (Kana) wybierz opcj RGB lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+ ( +
w Mac OS). Klawisz tyldy
(~) znajduje si po lewej stronie klawisza 1.
15. Zwiksz warto gamma.
Wska pole z wartoci gamma (jeli warto ta bya
podwietlona podczas pracy
z kanaem koloru niebieskiego, to nie trzeba tego robi,
pole to pozostanie bowiem
aktywne). Nastpnie wcinij dwukrotnie kombinacj klawiszy Shift+ , aby
zwikszy warto parametru
gamma do 1,2. Spowoduje
to rozjanienie pcieni we
wszystkich kanaach koloru
zdjcia (rysunek 2.18).
Rysunek 2.18.
PERA

MDROCI

Opisane zwikszenie wartoci gamma na wikszoci monitorw


PC bdzie wygldao bardzo dobrze, jednak w przypadku systemw Mac OS opisana zmiana moe wydawa si zbyt intensywna, poniewa fotografia stanie si wyblaka i zbyt jasna. Jeli
faktycznie tak si zdarzy, zmniejsz warto gamma do 1,1 lub
nawet 1,0.

16. Kliknij przycisk OK. Moesz te nacisn klawisz Enter lub Return w celu zatwierdzenia zmian i zamknicia
okna dialogowego Levels (Poziomy).
Otrzymany obraz jest znacznie janiejszy ni oryginalna fotografia, w szczeglnoci pcienie obrazu. Jedn z wad rozjaniania pcieni jest nieznaczny spadek nasycenia barw zdjcia. Na
szczcie za pomoc polecenia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) moesz z powodzeniem tchn nowe ycie w wyblake
barwy napisz o tym w nastpnym punkcie wiczenia.

17. Wydaj polecenie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie).


Wydaj polecenie Image/Adjustments/Hue/Saturation
(Obrazek/Dopasuj/Barwa/Nasycenie) lub skorzystaj
ze skrtu Ctrl+U ( +U w Mac OS). Polecenie Hue/
54

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

Saturation (Barwa/Nasycenie)
umoliwia zwikszenie intensywnoci barw obrazu; poznasz
je bliej podczas naszej trzeciej
lekcji, w wiczeniu Odcienie
i kolory na stronie 70.
18. Zwiksz warto parametru Saturation (Nasycenie). Nacinij
klawisz Tab, aby wskaza pole
parametru Saturation (Nasycenie). Nastpnie trzykrotnie
wcinij kombinacj Shift+ ,
aby zwikszy warto tego
parametru do +30 procent.
Nastpnie zatwierd zmian
przyciskiem OK bd klawiszem Enter lub Return. Lekko wypowiay jeszcze przed
chwil obraz nabra kolorytu
(rysunek 2.19).
Jak wida, zdjcie, ktre naleaoby
praktycznie spisa na straty, udao
si w niezwyky sposb przywrci
do ycia! Pewnie zastanawiasz si,
jakim cudem doszedem do wszystkich tych wartoci liczbowych, ktre wpisae w pola rnych parametrw w oknie
Levels (Poziomy). Odpowied jest prosta metod prb
i bdw. Spdziem znacznie wicej czasu na eksperymentach i dobieraniu odpowiednich wartoci do poszczeglnych
kanaw koloru, ni wskazywaaby na to dugo zamieszczonego tutaj wiczenia. Pracujc z wasnymi fotografiami
przekonasz si, e niejednokrotnie jest to jedyny sposb na
osignicie zamierzonych rezultatw. Nie obawiaj si eksperymentowa, jeeli bdziesz korzysta z podgldu zmian
(zaznaczywszy pole Preview (Podgld)), zawsze bdziesz
mg przyjrze si efektom kadej z wprowadzonych korekt i modyfikacji przed jej zatwierdzeniem.

Rysunek 2.19.

Przyznam po cichu, e po nabraniu dowiadczenia, czas powicony na eksperymenty znacznie si skraca. Powrmy
na przykad do 11. punktu zakoczonego wanie wiczenia;
nie miaem pojcia, e waciwa warto wejciowa dla cieni ma wynosi akurat 20, jednak moja intuicja od pocztku
podpowiadaa mi bardzo zblion liczb. Sztuczka polega na
dobrym czytaniu i wyciganiu wnioskw z ksztatu histogramu, o czym napisaem szerzej w ramce o jake trafnym
tytule W jaki sposb czyta histogram i wyciga wnioski
na podstawie jego przebiegu na stronie 52.

Korekcja poziomu jaskrawoci

55

Retusz za pomoc polecenia


Curves (Krzywe)
Generalnie polecenia z grupy Auto oraz polecenie Levels
(Poziomy) spisuj si najlepiej, jeli chcesz zwikszy
oglny kontrast zdjcia i przyciemni lub rozjani pcienie. Znacznie trudniej jest za ich pomoc zmniejszy
nadmierny kontrast obrazu. Z czego w takim razie naley
skorzysta, jeli chcemy na przykad lekko przyciemni
niektre z wiate czy rzuci nieco blasku na zbyt gbokie cienie? Do takich zabiegw potrzebujemy narzdzia
znacznie bardziej wyrafinowanego ni polecenie posugujce si prostym podziaem na trzy zakresy tonalne: cienie, pcienie i wiata. Musimy bowiem podzieli cienie
i wiata na bardziej precyzyjne skadowe, innymi sowy,
zdefiniowa wasny podzia obrazu na zakresy tonalne.
Zadanie, ktre opisaem przed
chwil, mona zrealizowaza pomoc polecenia Curves
(Krzywe). Umoliwia ono
zdefiniowanie i edycj tuzina, a nawet wicej punktw
kontrolnych na skali jasnoci.
Moesz te ograniczy si do
trzech lub czterech, lecz nawet
wwczas elastyczno posugiwania si nimi jest duo wiksza ni w przypadku polecenia
Levels (Poziomy). Ju za chwil przekonasz si, e polecenie
to nie ma wasnego histogramu, jednak dziki dostpnej
od niedawna w Photoshopie
palecie Histogram, nie stanowi
to ju wikszego problemu.
Rysunek 2.20.

56

1.

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

Otwrz plik z fotografi. Otwrz zdjcie


o nazwie High contrast bird.jpg, umieszczone w folderze Lekcja 02. Fotografia ta
(rysunek 2.20) zostaa zrobiona tym samym Olympusem E-1, o ktrym pisaem w poprzednim wiczeniu, w cichej, uroczej miecinie w pobliu Orlando
na Florydzie. Dziki bogatej, wyrazistej kolorystyce
fotografia prezentuje si cakiem niele, gdyby nie
to, e jaskrawe wiato soneczne nadao jej zbyt intensywny kontrast nadmiernie rozjanione wiata ssiaduj ze zbyt ciemnymi, mao szczegowymi
plamami cienia. Myl, e moemy to zmieni.

2.

3.

Otwrz palet Histogram. Wydaj polecenie Window/Histogram (Okno/Histogram), aby wywietli niepozorn palet
o nazwie Histogram. Zbyt niepozorn,
powiedziabym nawet. Dopasowana do
szerokoci innych palet, paleta Histogram pozwala zobaczy najwyej trzy
czwarte spord wszystkich 256 supkw
wykresu. To nie wystarczy do naszych
zastosowa. Kliknij przycisk ze strzak
w prawym grnym rogu palety i wydaj
polecenie Expanded View (Widok rozszerzony) w sposb pokazany na rysunku 2.21. Teraz wielko histogramu odpowiada wykresowi znanemu ju z okna
dialogowego polecenia Levels (Poziomy).
Odwie wykres. Najprawdopodobniej
w prawym grnym rogu histogramu wywietlona bdzie maa ikona ostrzeenia
( ), ktra oznacza, e ogldany wykres
zbudowany zosta na podstawie danych
o obrazie, znajdujcych si w pamici
podrcznej programu. Przechowywanie
danych w pamici podrcznej zwiksza
wydajno dziaania Photoshopa, lecz
tworzone na podstawie nieaktualnych
informacji wykresy mog zmyli Ci
podczas wprowadzania poprawek do charakterystyki tonalnej zdjcia. Kliknicie
ikonki z wykrzyknikiem lub z symbolem podwjnych strzaek , opisanych
jako Uncached Refresh (Odwie bez buforowania), umoliwia wygenerowanie nowego wykresu na podstawie aktualnych
danych (rysunek 2.22).
Wywietl wszystkie kanay kolorw. Jeli
stae si maniakiem histogramw (nawet
jeli nie, to na potrzeby tego wiczenia
sprbuj si powici), wywietl histogramy osobno dla kadego z kanaw koloru.
W tym celu wydaj polecenie All Channels
View (Widok wszystkich kanaw) z podrcznego menu palety Histogram. Nastpnie zaznacz opcj Show Channels in Color
(Poka kanay w kolorze) (rysunek 2.23).
W rezultacie wywietlony zostanie zestaw
kolorowych histogramw, ktry moesz
obserwowa podczas pracy z obrazem.

Rysunek 2.21.

Rysunek 2.22.

Rysunek 2.23.

Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe)

57

Paleta Histogram w penym wymiarze moe przesania a


trzy znajdujce si poniej palety. Jeli brakuje Ci miejsca na
ekranie, kliknij zakadk palety Navigator (Nawigator) bd
Info (palety te s domylnie zgrupowane), a program natychmiast ukryje ca palet Histogram i odsoni zabran przez ni
cz ekranu. To wietny sposb na zaoszczdzenie miejsca
za kadym razem, gdy nie bdziesz potrzebowa podgldu histogramw przez dusz chwil. Na potrzeby tego wiczenia
pozostawmy palet Histogram rozwinit, kliknij wic ponownie jej zakadk przed przystpieniem do pracy.

5.

Wydaj polecenie Curves (Krzywe). Wydaj polecenie


Image/Adjustments/Curves (Obrazek/Dopasuj/Krzywe) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+M ( +M w Mac
OS). Widoczne na rysunku 2.24 okno dialogowe polecenia Curves (Krzywe) zawiera wiele spord opcji
dostpnych take w oknie Levels (Poziomy), wczajc w to rozwijane menu Channels (Kanay), przyciski Load (Wczytaj), Save (Zapisz), Auto i Options
(Opcje), kroplomierze, a take pole wczania podgldu Preview (Podgld). (Opis dziaania tych narzdzi znajdziesz w 5. punkcie wiczenia Korekcja poziomu jaskrawoci na stronie 47). Istniej te jednak
istotne rnice:

Gwnym elementem okna dialogowego Curves


(Krzywe) jest wykres jaskrawoci, na ktrym widnieje edytowalna krzywa noszca nazw krzywej
jaskrawoci. Krzywa ta odzwierciedla wszystkie
wartoci tonalne obrazu, poczwszy od czerni (w lewym dolnym rogu) do bieli (w prawym
grnym). Kliknij w dowolnym miejscu krzywej
w celu dodania punktu kontrolnego, ktry mona nastpnie przecign, rozjaniajc bd przyciemniajc wskazany zakres tonalny obrazu.

Gdy kursor znajduje si ponad obszarem wykresu, pola Input (Wejcie) i Output (Wyjcie) wywietlaj jego wsprzdne: pole Input (Wejcie)
okrela pocztkow jaskrawo koloru, za Output (Wyjcie) wywietla zmienion warto, ktra zostanie zatwierdzona po klikniciu przycisku
OK. Podobnie jak w oknie dialogowym Levels
(Poziomy), jaskrawo w obrazie RGB okrelana
jest wartociami z przedziau od 0 do 255.

Na prawo od wartoci Input (Wejcie) i Output


(Wyjcie) znajduj si dwa narzdzia suce do
edycji krzywej jaskrawoci obrazu. Pierwsze
z nich to edytor punktw kontrolnych. Klikajc
tym narzdziem w pobliu wykresu, spowodu-

Rysunek 2.24.

58

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

jemy dodanie punktu kontrolnego krzywej. Nastpnie mona zmodyfikowa jego pooenie, zmieniajc
przebieg krzywej w dany sposb. Drugie narzdzie,
owek, umoliwia krelenie krzywej odrcznie. Jeli
wygld krzywej znacznie odbiega od Twoich oczekiwa, moesz zmieni narzdzie na owek i szybko,
odrcznie nada jej waciwy przebieg.
Przycisk Smooth (Wygad), dostpny wycznie w narzdziu Pencil (Owek), umoliwia wygadzanie ostrych kantw na wykresie
krzywej jaskrawoci. Opcja ta przydaje si szczeglnie wwczas,
gdy do krelenia wykresu wykorzystamy take klawisz Shift. W poczeniu z owkiem pozwala on kreli proste odcinki wykresu,
czyli innymi sowy, rysowa lini aman. Jeli pojedyncze kliknicie przycisku Smooth (Wygad) nie zaatwi sprawy, kliknij go tyle
razy, ile uznasz za stosowne.

Mamy za sob wprowadzenie teoretyczne, sprawdmy zatem, jak spisuje si omawiana opcja w praktyce.
6.

Powiksz okno z wykresem. Kliknij przycisk znajdujcy si


w prawym dolnym rogu okna dialogowego Curves (Krzywe), aby powikszy obszar wykresu do kwadratu o boku
256 pikseli (rysunek 2.25). Powikszony
wykres uatwia bardziej precyzyjne krelenie punktw i zmian ich pooenia.
Moesz rwnie zwikszy liczb linii siatki; w tym celu nacinij klawisz Alt (Option
w Mac OS) i kliknij w obszarze wykresu.
Siatka 44 zostanie zastpiona bardziej precyzyjn siatk 1010, widoczn na rysunku
2.25. Ponowne kliknicie z przytrzymaniem
klawisza Alt spowoduje powrt do standardowej siatki wykresu.

7.

Znajd docelowy zakres tonalny. Jeeli chcesz okreli zakres tonalny, ktry
zamierzasz zmieni, wska kursorem
myszy odpowiednie miejsce na zdjciu
i kliknij. Na wykresie jaskrawoci pojawi si niewielkie kko, ktre bdzie zmienia swoje pooenie podczas przecigania kursora myszy w rne miejsca
fotografii. W ten sposb moesz zlokalizowa na wykresie
wsprzdne barw, ktrych jaskrawo powiniene zmieni.
Na przykad, brudnopomaraczowy kolor ziemi plasuje si
na wykresie midzy wartociami 120 a 170, za cie, nogi
i dzib ptaka zawieraj si w przedziale midzy 10 a 50. Mechanizm ten umoliwia szybkie zorientowanie si w zasigu
poszczeglnych zakresw tonalnych na zdjciu.

Rysunek 2.25.

Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe)

59

8. Zdefiniuj nowe punkty na wykresie. Zorientowae si ju, w jaki


sposb mniej wicej wyglda charakterystyka tonalna
obrazu, czas powrci do opcji
w oknie dialogowym Curves
(Krzywe) i skorygowa przebieg
krzywej jaskrawoci. Pierwszym
krokiem podczas modyfikacji
przebiegu krzywej jest dodanie
punktu kontrolnego. Taki punkt
moesz doda, klikajc w dowolnym miejscu w pobliu biecego
wykresu (na pocztku ma on posta ukonej linii prostej), jednak
znacznie lepsz metod jest pobranie wsprzdnych punktw
wprost ze zdjcia.

Rysunek 2.26.

W tym celu naley wcisn klawisz Ctrl ( w Mac OS) i klikn w oknie
z obrazem. W przypadku naszego zdjcia najlepiej bdzie klikn dowolny,
jasny fragment krzesa (na rysunku 2.26 miejsce takie zostao oznaczone
tym kkiem) oraz obszar cienia rzucanego przez ptaka, najlepiej tam,
gdzie jest on najciemniejszy (czerwone kko na rysunku). Na wykresie powinny pojawi si dwa punkty kontrolne umieszczone tu przy jego przeciwnych kocach; punkty te dobrze oddaj rozkad wiate i cieni na fotografii.

9.

Rysunek 2.27.

60

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

Zmie wartoci w polu Output


(Wyjcie). W celu rozjanienia
cieni przecignij nieznacznie
pierwszy punkt w gr. Drugi
za bardzo nieznacznie przesu
w d spowoduje to subtelne
przyciemnienie nieba. Obserwuj
jednoczenie liczby wywietlane w polach Input (Wejcie)
i Output (Wyjcie). Jeli chcesz
uzyska efekt przedstawiony na
rysunku 2.27, wprowad w nich
rcznie nastpujce wartoci:

Dla punktu pierwszego


w polu Input (Wejcie)
wpisz 28, w polu Output
(Wyjcie) za 43.

Dla punktu drugiego w polu Input (Wejcie) wprowad 210, w polu Output
(Wyjcie) za 200.

Kilka prostych sztuczek mone znacznie uatwi edycj


punktw kontrolnych na wykresie. Po pierwsze, moesz uaktywni dowolny punkt za pomoc klawiatury.
Nacinij Ctrl+Tab (Control+Tab w systemie Mac OS),
aby wybra kolejny lub Ctrl+Shift+Tab w celu wybrania poprzedniego punktu na wykresie. Korzystajc ze
strzaek, moesz przesuwa wybrany punkt kontrolny;
kade wcinicie klawisza strzaki spowoduje zmian
jego pooenia o 1. Jeli dodatkowo naciniesz klawisz
Shift, zostanie on przesunity o 10. Klawisze strzaek
i
powoduj zmian wartoci parametru Output
(Wyjcie), za klawisze
Input (Wejcie).

zmian parametru

10. Zaktualizuj przebieg histogramw. Zwr uwag, e wykresy na palecie Histogram zmieniaj
swj przebieg, ilustrujc biece zmiany w obrazie. Przebieg histogramu sprzed wydania polecenia Curves (Krzywe) zostaje rozjaniony
i wywietlony jest w tle, za na pierwszym planie rysowany jest aktualny wykres dla caego
obrazu oraz poszczeglnych skadowych RGB
(rysunek 2.28). Jedyny minus polega na tym,
e po wydaniu polecenia Curves (Krzywe),
Photoshop nanosi wszelkie zmiany na podstawie informacji znajdujcych si w pamici
podrcznej. Moesz jednak w kadej chwili
wymusi odwieenie danych o obrazie, klikajc ikon z wykrzyknikiem bd przycisk
w ksztacie podwjnej strzaki , znajdujcy
si na palecie Histogram.
11. Przecz na kana koloru czerwonego. Po wprowadzeniu poprawek kontrast i jasno zdjcia
ulegy korzystnej zmianie. Nadal jednak wida
wyran przewag koloru czerwonego, o czym
mona zreszt atwo przekona si, ogldajc
histogram tego kanau w palecie Histogram
(wysokie wartoci po prawej stronie wykresu
oznaczaj, e kana danego koloru jest intensywny i moe zdominowa charakterystyk
barwn zdjcia, za wykres, ktrego najwysze
wartoci zostay zgrupowane po stronie lewej,
wskazuje na nieznaczny udzia danego koloru
w obrazie). Jeli chcesz edytowa kana koloru
czerwonego niezalenie od pozostaych kanaw obrazu, wybierz opcj Red (Czerwony)
z listy Channel (Kanay) w oknie dialogowym
Curves (Krzywe) lub skorzystaj ze skrtu Ctrl+1 ( +1 w Mac OS).

Rysunek 2.28.

Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe)

61

12. Dodaj trzy nowe punkty na wykresie. Zdefiniujemy teraz trzy


punkty na wykresie jaskrawoci
kanau czerwonego, ktre pozwol nam ograniczy jego dominujc rol w wygldzie fotografii (ich
pooenie moesz sprawdzi na
rysunku 2.29):

Rysunek 2.29.

Pole Input (Wejcie): 128, pole


Output (Wyjcie): 128. Pooenie tego punktu nie zmienia
przebiegu wykresu, stanowi
on jedynie punkt zaczepienia
krzywej na wykresie. W przyblieniu mona okreli jego
rol jako nieruchomego
punktu przegicia, wzgldem ktrego mona zmienia
przebieg krzywej.

Pole Input (Wejcie): 69, pole Output (Wyjcie): 59. Punkt


ten pozwoli nam nieco pogbi ciemniejsze odcienie
czerwieni w cieniach zdjcia.

Pole Input (Wejcie): 224, pole Output (Wyjcie): 215. Ten


punkt umoliwi zmniejszenie intensywnoci jasnoczerwonej barwy pyt w tle zdjcia i zapewni nieco agodniejszy przebieg krzywej, zapewniajcy pynniejsze przejcia
tonalne w obrbie wiate obrazu.

13. Zapisz zmiany. Kliknij przycisk OK lub zatwierd zmiany


klawiszem Enter bd Return i zamknij okno dialogowe Curves (Krzywe).
Kontrast fotografii uleg teraz znacznej poprawie: pojawio si wicej szczegw w zakresie cieni, a zbyt ciemne
fragmenty ziemi ulegy nieznacznemu rozjanieniu. Jeli
chcesz porwna biecy i oryginalny wygld zdjcia, nacinij raz bd kilka razy klawisze Ctrl+Z ( +Z). Rnica
midzy oryginalnym i skorygowanym zdjciem jest do
znaczna, wrcz zaskakujca, zwaywszy niewielk skal
naszych poprawek. Wyglda na to, e dalimy sobie rad
z korekcj charakterystyki tonalnej, odbyo si to jednak
kosztem nieznacznego wypowienia barw. Najprostszym
sposobem zaradzenia temu jest zastosowanie polecenia
Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie).
14. Wywietl okno dialogowe Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Wydaj polecenie Image/Adjustments/Hue/Saturation
(Obrazek/Dopasuj/Barwa/Nasycenie) lub skorzystaj ze
skrtu Ctrl+U ( +U w systemie Mac OS).

62

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

15. Skoryguj wartoci parametrw Hue


(Barwa) i Saturation (Nasycenie).
Kliknij w polu zawierajcym warto
parametru Hue (Barwa) i trzykrotnie nacinij klawisz , aby zwikszy
warto tego parametru do 3 stopni.
Spowoduje to nieznaczne przesunicie odcieni koloru pomaraczowego
w stron barwy tej, dziki czemu
niektre obiekty zyskaj na wyrazistoci (rysunek 2.30). Nacinij klawisz
Tab w celu podwietlenia pola parametru Saturation (Nasycenie) i nacinij
Shift+ , aby zwikszy jego warto
do +10%. Kliknij przycisk OK.
Na rysunku 2.31 przedstawiono porwnanie midzy zdjciem sprzed retuszu i po
nim. Zgoda, zmiana nie jest a tak widoczna, jak w poprzednim
wiczeniu, lecz pamitajmy, e diabe tkwi w szczegach, a zaawansowane narzdzia mog suy do takich wanie, subtelnych
poprawek. Do narzdzi z grupy zaawansowanych mona z pewnoci zaliczy polecenie Curves (Krzywe), ktre wraz ze swym
wyszukanym algorytmem opierajcym si na dowolnie modyfikowalnym przebiegu krzywej, moe suy do najdelikatniejszych
nawet korekt jasnoci i kontrastu. Szczegy cieni na zdjciu po retuszu s bardziej czytelne, a caa fotografia zyskaa na naturalnoci.
Oczywicie, jest to tylko mj subiektywny osd, ale podejrzewam,
e wikszo ludzi uznaaby tak poprawk za korzystn.

Fotograa wykonana Olympusem E-1


przed retuszem

Rysunek 2.30.

Rysunek 2.31.

Ta sama fotograa po retuszu za pomoc polece


Curves (Krzywe) oraz Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)

Retusz za pomoc polecenia Curves (Krzywe)

63

Niwelowanie efektw lampy


byskowej i tylnego owietlenia
Fotografia to sztuka owietlania, a dokadniej wszystko zaley od tego, w jaki sposb wiato odbije si od okrelonej powierzchni i wpadnie do obiektywu aparatu. Jeli wic zawiedzie
owietlenie, to i nasze ujcie nie bdzie naleao do najlepszych.
Jednym z klasycznych bdw popenianych podczas fotografowania jest sytuacja, w ktrej gwny obiekt zdjcia jest owietlony od tyu. Cie padajcy wwczas na pierwszy plan ujcia
moe skutecznie zniszczy nasz kompozycj. Kady fotografik wie, e owietlenie tylne mona w pewnym stopniu zrwnoway, dziki wykorzystaniu lampy byskowej, lecz nawet
najlepszym zdarza si o tym
zapomnie. Pozostaje te kwestia zastosowania tanich, kiepskich lamp byskowych, ktre
w sabych warunkach owietleniowych potrafi do mocno
zachwia rwnowag kompozycji, poniewa pierwszy plan
ujcia jest nienaturalnie jasno
owietlony, za drugi plan i to
spowite s w niemal nieprzeniknion czer.

Rysunek 2.32.

Niezalenie od tego, czy zdjcie


jest przewietlone, czy te niedowietlone, lekarstwem na trapice je bolczki jest polecenie
Shadow/Highlight (Cie/wiato). Jest to jednoczenie jedna
z nowych funkcji Photoshopa CS, ktra potrafi w magiczny
wrcz sposb odzyska informacje ukryte w cieniach i wiatach
fotografii, zachowujc przy tym stosunkowo pynne i agodne
przejcia midzy poszczeglnymi zakresami tonalnymi obrazka.
Oto gotowy przepis:
1.

64

Otwrz plik z fotografi. Otwrz plik Rooster in


shadows.jpg, znajdujcy si w folderze o nazwie
Lekcja 02. W trakcie robienia tej fotografii wziem
poprawk na do silne nasonecznienie, dziki czemu zakres
wiate jest stosunkowo poprawny, jednak do znacznie
ucierpiay cienie, ktre s niemal nieczytelne (rysunek 2.32).
Zastosowanie silnej, zewntrznej lampy byskowej w roli
dowietlenia zapewne rozwizaoby ten problem, lecz niestety nie miaem lampy pod rk. Widzimy wic mrocznego,
spowitego cieniem z jednej strony i jaskrawo owietlonego
z drugiej koguta, z ktrym co trzeba zrobi

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

Rysunek 2.33.

2.

Otwrz palet Histogram. Wydaj polecenie Window/Histogram


(Okno/Histogram), aby wywietli
palet Histogram. (Jeli paleta ta bya
ju wczeniej otwarta, to ponowne
wydanie tego polecenia spowoduje
jej ukrycie. W takim przypadku bdziesz musia wyda je raz jeszcze).

3.

Ukryj kanay kolorw. W odrnieniu od polece Levels (Poziomy)


i Curves (Krzywe), polecenie Shadow/Highlight (Cie/wiato) nie
rozdziela poszczeglnych kanaw
obrazu. W tym przypadku Photoshop zastosuje nasze poprawki do
wszystkich kanaw jednoczenie,
nie trzeba wic trwoni cennego
miejsca na ekranie na potrjne histogramy. Kliknij przycisk ze strzak
znajdujcy si w prawym grnym
rogu palety Histogram i kliknij opcj
Expanded View (Widok rozszerzony)
dostpn w podrcznym menu palety. Na ekranie pozostanie tylko jeden, duy histogram (rysunek 2.33).

4.

Wydaj polecenie Shadow/Highlight


(Cie/wiato). Wydaj polecenie
Image/Adjustments/Shadow/Hightlight
(Obrazek/Dopasuj/Cie/
wiato). Okno dialogowe Shadow/
Highlight (Cie/wiato), ktre si
pojawi, zawiera dwa suwaki. Suwak
Shadow (Cie) umoliwia rozjanienie cieni, za suwak Highlights
(wiato) przyciemnienie wiate
zdjcia (rysunek 2.34).

Rysunek 2.34.

Niwelowanie efektw lampy byskowej i tylnego owietlenia

65

Rysunek 2.35.

5.

Skoryguj cienie i wiata obrazu. Standardowe ustawienia dostpne w oknie Shadow/Highlight (Cie/wiato) s nieco
zbyt agresywne, jeli chodzi o rozjanianie cieni, i nieco zbyt zachowawcze pod
wzgldem przyciemniania wiate. Skoryguj warto parametru Amount (Warto)
dla cieni do 30%, za warto parametru
Amount (Warto) dla wiate zwiksz do
10% (rysunek 2.35).

6. Wcz zaawansowane opcje korekcji. Okno


dialogowe polecenia Shadow/Highlight
(Cie/wiato) wydaje si nieco ubogie,
szczeglnie w porwnaniu z narzdziami, takimi jak Levels (Poziomy) czy Curves (Krzywe), lecz pod t skromn powierzchownoci kryje si prawdziwy lwi pazur. Pazur
w wysuwamy przez zaznaczenie pola Show
More Options (Poka wicej opcji) w dolnej
czci okna; wwczas naszym oczom ukazuje si wypenione suwakami okno widoczne na rysunku 2.36.
7. Zwiksz warto parametrw Radius (Promie). Algorytmy dziaania funkcji Shadow/
Highlight (Cie/wiato) bardziej przypominaj dziaanie filtrw omwionych w lekcji 8.
Rysunek 2.36.
66

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

O poprawianiu ostroci ni narzdzia typu Levels (Poziomy)


i Curves (Krzywe). (Rzeczywicie cz kodu odpowiedzialnego za dziaanie funkcji Shadow/Highlight (Cie/wiato) oparta
jest o algorytmy filtra High Pass (Grnoprzepustowy), omwionego w ramce Jak wyostrzy przez rozmycie? na stronie 299).
Oznacza to, e polecenie Shadow/Highlight (Cie/wiato), poza
przypisanymi do funkcjami, powoduje take nieznaczne wyostrzenie obrazu. W celu zagodzenia tego efektu zwiksz warto obydwu parametrw Radius (Promie) jeden znajduje si
w sekcji Shadows (Cienie), drugi za w sekcji Highlights (wiata)
do 100 pikseli. Dua warto parametru Radius (Promie)
powoduje rozproszenie efektu, a co si z tym wie, pozwala
uzyska najagodniejsze moliwe przejcia tonalne midzy trjk
naszych dobrych znajomych: wiatami, cieniami i pcieniami.
8.

Zmie wartoci parametrw Tonal Width (Szeroko tonalna).


Dwa suwaki Tonal Width (Szeroko tonalna) reguluj szeroko
zakresu tonalnego dla cieni i wiate, a mwic prociej decyduj, jak szerokie spektrum odcieni bdzie potraktowane jako
cienie oraz jako wiata. Dua cz naszej fotografii jest wypeniona cieniami, a jedynie niewielkie jej fragmenty wiatami,
dlatego naszym zadaniem bdzie zawenie zakresu tych pierwszych i rozszerzenie tych drugich. Zmniejsz wic warto parametru Tonal Width (Szeroko tonalna) w sekcji Shadows (Cienie)
do 40%, za warto analogicznego parametru w sekcji Highlights
(wiata) zwiksz do 70%.

9.

Rozjanij cienie. Poniewa ograniczylimy


cienie przez zmniejszenie szerokoci ich zakresu tonalnego i zwikszenie wartoci parametru Radius (Promie), to moemy swobodnie zwikszy warto parametru Amount
(Warto), nieznacznie je rozjaniajc. Zmie
zatem warto w polu Amount (Warto) sekcji Shadows (Cienie) z 30% do 60%.

10. Zmniejsz warto parametru Color Correction


(Korekta koloru). Podobnie jak parametr Saturation (Nasycenie) w oknie dialogowym Hue/
Saturation (Barwa/Nasycenie) (patrz punkt 18.
na stronie 48), suwak Color Correction (Korekta koloru) umoliwia dostosowanie nasycenia
barw. Poniewa kolorystyka tego zdjcia jest
nieco zbyt intensywna, zmniejsz warto tego
parametru do +10. Pozostaw wartoci innych
parametrw w sekcji A djustments (Dopasowanie) bez zmian. Na rysunku 2.37 przedstawiono okno dialogowe Shadow/Highlight (Cie/
wiato) z kocowymi wartociami, zastosowanymi w tym wiczeniu.

Rysunek 2.37.

Niwelowanie efektw lampy byskowej i tylnego owietlenia

67

11. Zapisz dokonane zmiany. Kliknij przycisk OK lub nacinij klawisz Enter lub Return, aby zatwierdzi wprowadzone zmiany
i zamknij okno dialogowe Shadow/Highlight (Cie/wiato).
Rezultat widoczny na rysunku 2.38 jest zdumiewajco dobry. Ekspozycja zdjcia ulega znacznej poprawie, zakres cieni zaroi si od niewidocznych wczeniej szczegw, przy jednoczesnym zachowaniu poprawnej
ekspozycji wiate i rwnowagi kolorystycznej obrazka warto tutaj
zauway, e przekamania kolorw to jedna z do czsto ujawniajcych si wad polecenia Curves (Krzywe). Podsumowujc, funkcja Shadow/Highlight (Cie/wiato) to najdoskonalsze zintegrowane narzdzie do korygowania nadmiernie kontrastowych fotografii, jakie oferuje
program Photoshop.

Rysunek 2.38.

68

Lekcja 2: O wiatach, pcieniach i cieniach

PODSUMOWANIE WIADOMOCI
Pocz pojcia z ponumerowanej listy po lewej stronie z odpowiednimi opisami z kolumny po
stronie prawej. Prawidowe odpowiedzi wydrukowane do gry nogami znajdziesz na samym
dole strony.

Najwaniejsze pojcia Opisy


1. wiata, cienie
i pcienie
2. Czerwony, zielony
i niebieski
3. Kana koloru
4. Auto Levels
(Auto-poziomy)
5. Auto Contrast
(Auto-kontrast)
6. Auto Color
(Auto-kolor)
7. Apply Image
(Zastosuj obrazek)
8. Levels (Poziomy)
9. Histogram
10. Warto gamma

A. Polecenie to automatycznie koryguje wygld wiate i cieni osobno dla kadego kanau koloru. Efektem ubocznym jest stosunkowo czsta zmiana charakterystyki barwnej obrazu.
B. Trzy zakresy jaskrawoci, ktre mona niezalenie edytowa za
pomoc polecenia Levels (Poziomy).
C. Ta nowa funkcja w programie Photoshop CS umoliwiajca
przyciemnienie wiate i rozjanienie cieni dokadnie to,
czego potrzebujesz podczas retuszowania fotografii robionych
przy uyciu kiepskiej lampy byskowej.
D. Najlepsze narzdzie do rcznego korygowania jaskrawoci i zwikszania kontrastu obrazu z uwzgldnieniem podziau na kanay
kolorw.
E. Wspczynnik ten, wyraony w postaci wykadnika potgi,
zwielokrotnia jaskrawo obrazu, rozjaniajc lub przyciemniajc zakres pcieni.
F. Polecenie to zarwno poprawia, jak i neutralizuje cienie, pcienie i wiata obrazu, co czyni z niego najbardziej przydatn
funkcj automatycznej korekcji charakterystyki tonalnej zdjcia.

11. Curves (Krzywe)

G. Wykres supkowy, ktry odzwierciedla sumaryczny rozkad wartoci tonalnych obrazu.

12. Shadow/Highlight
(Cie/wiato)

H. Polecenie to powoduje automatyczn korekcj cieni i wiate,


bez naruszania rwnowagi barwnej obrazka.
I. Niezaleny obraz w skali szaroci, ktremu Photoshop nadaje
okrelon barw, a nastpnie miesza z innymi, podobnymi obrazami, w wyniku czego powstaje widoczny na ekranie, penokolorowy obrazek.
J. Jedyne narzdzie, ktre umoliwia wskazanie okrelonego koloru na zdjciu, a nastpnie rozjanienie go lub przyciemnienie;
polecenie to doskonale nadaje si do zmniejszania kontrastu fotografii.
K. Trzy podstawowe kolory wiata, ich mieszanie umoliwia uzyskanie dowolnej barwy widzialnej.
L. Polecenie umoliwiajce poczenie dwch otwartych w Photoshopie obrazw, w szczeglnoci przydaje si ono do scalenia
rnych wersji fotografii po retuszu.

Odpowiedzi
1B, 2K, 3I, 4A, 5H, 6F, 7L, 8D, 9G, 10E, 11J, 12C
???????????????????
Podsumowanie
wiadomoci

69