©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Opracowano na podstawie tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326), zwanych dalej „drogami”, a także organy właściwe w tych sprawach. 2. W odniesieniu do dróg innych niż zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wynikające z niniejszej ustawy wykonuje właściwy zarządca drogi. 3. Uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosuje się odpowiednio do drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, z tym że spółce tej przysługuje prawo nieodpłatnego użytkowania w stosunku do nieruchomości nabytych w trybie ustawy lub przejętych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2009-05-26

U. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza. 3. 1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 4. poz. 1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. W przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw. 1227). Art. 11c. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności: 2009-05-26 . jeżeli jest ona wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 1. Niewydanie opinii. o którym mowa w art. 2. 1. prezydenta miasta). na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej. Rozdział 2a Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art. Właściwy zarządca drogi składa wniosek. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 11d. 1. traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 2/2 Rozdział 2 (uchylony). Art. o którym mowa w ust. 1.©Kancelaria Sejmu s. Nr 199. 11a ust. Art. w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie. o których mowa w ust. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. 2. 11b. 11a. po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda. z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

zm. morskich portów i przystani. poz. Nr 88. projektowanych rozwiązań w zakresie: a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg. z 2007 r. b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg. 3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości. z 2004 r. o którym mowa w art. linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu. 8) opinie: a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 1502. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. poz. poz. portów morskich i przystani morskich. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem. poz. wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego. – Prawo budowlane. Nr 21. poz. 6) pozwolenie. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. z 2003 r.2)) . pasa ochronnego. poz. Nr 170. z 2006 r.©Kancelaria Sejmu s. 1118. Nr 170. – Prawo budowlane (Dz. Nr 93. Nr 6. – Prawo budowlane. Nr 156. o których mowa w art. z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych. poz. poz. poz. c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych. 1373 i Nr 247. 2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. poz. 3/3 1) mapę w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi. z późn. z 2005 r. 880. 125 oraz z 2008 r. z późn. 914. U. o którym mowa w art. a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego. z 2007 r. z 2006 r. poz. 82 ust. 12 ust. poz. ulic. 82 ust. 1217. Nr 220.1)). sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. aktualnym na dzień opracowania projektu. zm. 1600 i Nr 249. 41. 665. poz. Nr 171. poz. U. postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej. jeżeli jest ono wymagane. Nr 99. placów i innych miejsc publicznych. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Nr 191. poz. Nr 203. Nr 145. zgodnie z odrębnymi przepisami. poz. U. 587. 1683. oraz istniejące uzbrojenie terenu. o którym mowa w art. Nr 127. 4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 1652. 895 i Nr 273. poz. 7) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach. Nr 153. d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 2703. U. 2) 2009-05-26 . b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego. z 2003 r. 1055. 1844 oraz z 2008 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. z 2006 r. 1834.

poz. 1 pkt 8. 587. będących w zarządzie Lasów Państwowych. oraz zawiadamiają pozostałe strony w drodze obwieszczeń. poz. a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi. 125. 6. 2. 1658 oraz z 2007 r. z 2005 r. o którym mowa w art. siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości. 1238. poz. poz. 1704. zm. na wniosek właściwego zarządcy drogi. Nr 75. o których mowa w ust. Nr 170. h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy. g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej. – Prawo wodne. Właściwy organ wydaje opinie. pozwolenia. poz. 3. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 2255. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Nr 267. Nr 176. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości. 1286 i Nr 231. U.3)). poz. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art.©Kancelaria Sejmu s. poz. 2019. a w przypadku. właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. z 2006 r. z późn. Nr 239. 11a ust. na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 1217 i Nr 227. zastępują uzgodnienia. 5. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. poz. poz. Zawiadomienie. U. wojewodom. 2 pkt 2 lit. 427. 132 ust. 1033. 4. Nr 64. o których mowa w ust. 1 pkt 8. z 2005 r. odpowiednio marszałek województwa albo starosta wydają to pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. o którym mowa w ust. Nr 88. Opinie. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego. o których mowa w art. 4/4 oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. 2. zawiera w szczególności: 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 181. 131 ust. odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym. Nr 147. 493. 9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. poz. 2009-05-26 . poz. Nr 21. f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów. na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. – Prawo wodne (Dz. 5. e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa. poz.

Z dniem zawiadomienia. 9. nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. 1. 10. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności: 1) wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 5. z określeniem ich kategorii. b) określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych. o którym mowa w ust. ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa. 2009-05-26 . nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego. o którym mowa w ust. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie. 9. 5/5 1) oznaczenie nieruchomości lub ich części. według katastru nieruchomości. 8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące: a) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych. o którym mowa w ust. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu. o którym mowa w art. według katastru nieruchomości. objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. 11f. jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją. 8. 12 ust.©Kancelaria Sejmu s. 5. 5) zatwierdzenie podziału nieruchomości. 6) oznaczenie nieruchomości lub ich części. Art. 11e. 1. jedynie wnioskodawcy. Art. 7) zatwierdzenie projektu budowlanego. 3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska. które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. jest nieważna. 7. objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 2) informację o terminie i miejscu. Nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami. 2) określenie linii rozgraniczających teren. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

g. zm. 11g. odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń. Nr 261. z 2005 r. poz. a także w prasie lokalnej. Nr 130. z późn. Do ograniczeń. 2782. poz. w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 708 i Nr 220. 6/6 c) określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych. 1218 oraz z 2008 r. o których mowa w lit. f) obowiązku przebudowy dróg innych kategorii. a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 1 pkt 8 lit. W przypadku. 3 zdanie drugie nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji. 1087. gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją. na stronach internetowych tych gmin. poz. zawiadomienie to wysyła się wojewodom. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Przepisy ust. U. 11a ust. Przepisu ust. poz. 369. U. poz. 2603. 4. z 2004 r. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia. e) obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu. Nr 173. 456. którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę. 124 ust. z 2004 r. z 2007 r. 5. z 2006 r. 2009-05-26 .©Kancelaria Sejmu s. poz. Nr 59. 2. 1420 i Nr 175. poz. 4–8 i art. poz. o których mowa w ust. d) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie. e i f. Nr 64. 3–5 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania stron o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez organ drugiej instancji. e i f. Art. poz. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. g) określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera informację o miejscu. 1. na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie tej decyzji. Nr 169. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 1600 i 1601. h) zezwolenia na wykonanie obowiązków. Nr 104. poz. o którym mowa w art. przepisy art. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Nr 281. 1459. 3. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 2. 6.4)) stosuje się odpowiednio. o których mowa w lit.

poz. Do terminu. 28 ust. nieruchomości. 2. 2. w drodze postanowienia. 1419 oraz z 2006 r. W przypadku nieuiszczenia kary. organ wyższego stopnia wymierza temu organowi. 11j. podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 1. gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. działki. poz. 3. Art. nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy.©Kancelaria Sejmu s. karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. o której mowa w ust. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 1. U. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. z wyjątkiem art. 1. Art. – Prawo budowlane. 2009-05-26 . 2. gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w przypadku wydania decyzji przez wojewodę. Nr 220. 11h. 11i. 17–22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. 1. Art. Nr 169. o którym mowa w ust. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozpatruje się w terminie 30 dni. 7/7 2) minister właściwy do spraw budownictwa. 1600). Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art. o którym mowa w ust. 2. 3. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności. okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. na które przysługuje zażalenie. 1.

5. 4d. powiatowych i gminnych – z dniem. Przepis ust. 4c. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości. z zastrzeżeniem art. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. o których mowa w ust. użytkowanie to wygasa z dniem. 1. 12. o których mowa w ust. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. prawa te wygasają. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia. 3. którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. stają się z mocy prawa: 1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych. 4. 1 pkt 6. 4a. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. 18. o którym mowa w ust.©Kancelaria Sejmu s. przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości. 4. 11f ust. 4f. 4a. 4d stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. 2. 2009-05-26 . 4. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom. 8/8 Rozdział 3 Nabywanie nieruchomości pod drogi Art. 2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Nieruchomości lub ich części. stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. 4e. o których mowa w art. Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. 4b. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste. Odszkodowanie za nieruchomości. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania. wydaje organ.

właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia. 16. 1. mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu. Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi. Nieruchomości. (uchylony). jeżeli przejęta jest część nieruchomości. Decyzja. Art. W przypadku. 16 ust.©Kancelaria Sejmu s. uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. w tym lokale mieszkalne. 9/9 6. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadają decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi. 1. 2. 2. 3. 14. 4. 13. Art. 15. województwa. 17. nieruchomości. 2. 1: 2009-05-26 . o których mowa w ust. 3. Termin ten nie może być krótszy niż 120 dni od dnia. Art. 3. (uchylony). 1. Art. (uchylony). (uchylony). w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości. o której mowa w ust. powiatu albo gminy. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. 4. o którym mowa w art. poza pasami drogowymi w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w pasach drogowych lub wydzielania ich w tych pasach w postępowaniu scaleniowo-wymiennym. 12 ust. (uchylony). Właściwy zarządca drogi może nabywać w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. Art. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. o którym mowa w art. 2. na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

16 ust. z wyłączeniem kwot. 10/10 1) (uchylony). o której mowa w ust. o którym mowa w art. o którym mowa w art. ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia. Egzekucję obowiązku wynikającego z tej decyzji przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi. 12 ust. w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny. 4. wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka. z zastrzeżeniem ust. Jeżeli na nieruchomościach. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu. opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. 1. 2009-05-26 . dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem. o której mowa w ust. 1c. stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku gdy decyzja. 2) zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie. o których mowa w ust. 1. 4b. W przypadku gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie terminu. o których mowa w art. 4a. 1e i 1f. 1. Art. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji. właściwy zarządca drogi nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego. Wysokość odszkodowania. 1a. wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw. do wskazania lokalu zamiennego. 1b. 4. Osoba. 2. 12 ust. lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości są ustanowione ograniczone prawa rzeczowe. o którym mowa w art. wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. 4a. jest obowiązana do jego opróżnienia najpóźniej w dniu upływu terminu. Jeżeli na nieruchomościach. 3) uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi. właściwy zarządca drogi jest obowiązany. 4) uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. 18. 5. 16 ust. 2. i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 4a.©Kancelaria Sejmu s. której wskazano lokal zamienny. w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 4. o których mowa w art. 12 ust.

odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia. o którym mowa w ust. 1. w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części. 1e.odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia. 17. 1. wypłaca się osobom. urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach. 18a. powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości. 11/11 1d. przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu. Art. 2. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wydania przez wojewodę albo starostę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu 2009-05-26 . 1g. o którym mowa w ust. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. 1f. 3. którym te prawa przysługiwały. w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny. w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie. (uchylony). o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot. o którym mowa w ust. lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia: 1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. W przypadku.©Kancelaria Sejmu s. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem. Odszkodowanie. 2) wypłacić Polskiemu Związkowi Działkowców . (uchylony). Art. podlega waloryzacji na dzień wypłaty. budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu. 3) zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego. o której mowa w art. według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. wysokość odszkodowania. 2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo 3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 1. 19. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustaloną na dzień. 1. zobowiązany jest: 1) wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców .

2. nieodpłatnie. także w przypadku odpłatnego udostępnienia tych nieruchomości koncesjonariuszom lub innym podmiotom realizującym zadania w zakresie inwestycji drogowych. 3. gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi albo samorządowej jednostki organizacyjnej. w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. z dniem. w tym prac budowlanych i utrzymaniowych. stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. 5. 20. 12/12 ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy. 5. 2009-05-26 . o którym mowa w ust. o której mowa w ust. Art. nieodpłatnie. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została uprzednio wydzierżawiona. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna. nieodpłatnie. z dniem. 4. 4. 19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo samorządowa jednostka organizacyjna otrzymują z mocy prawa. Decyzja.©Kancelaria Sejmu s. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarząd drogi są zwolnione z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za nieruchomości. z zastrzeżeniem ust. (uchylony). Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie. 6. 3. o których mowa w ust. (uchylony). wynajęta lub użyczona. stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. 17 stosuje się odpowiednio. 2. najmu lub użyczenia. (uchylony). Ustanowienie trwałego zarządu. 1. 4. stwierdzają wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych w drodze decyzji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo samorządowa jednostka organizacyjna otrzymują z mocy prawa. 1–3. odpowiednio z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu albo rozwiązania umów: dzierżawy. z wyjątkiem przypadków. 2. o których mowa w art. w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości nabyte na własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na cele budowy dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z mocy prawa. Przepis art. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy. 1 i 2. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

z 2005 r. U. 3. W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej. Nr 59. 1. 1. 11f ust. uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami. o którym mowa w ust. z 2007 r. poz. poz. poz. na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. 20b. poz. 4. poz. 1. poz. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o którym mowa w ust. 427 i Nr 181. poz. 21. 1460 i 1462. Do zapłaty odszkodowania. Nr 163. 1011. 2. 1. 1. nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. 405. z zastrzeżeniem ust. zarządzające nieruchomościami. właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji. 1399 i Nr 175. 4. o której mowa w ust. 2. o których mowa w art. W przypadku gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Właściwy zarządca drogi nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu. Nr 227. są obowiązane do dokonania nieodpłatnie. jest obowiązany właściwy zarządca drogi. 3. Nr 64. warunki i termin zajęcia tego terenu. 1315. o lasach (Dz. przysługuje odszkodowanie ustalane na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. z późn. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Art. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów. o którym mowa w ust. – Prawo wodne. z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 5. U. Nr 45. zawiera się niezwłocznie. z 2005 r. 1. 20a. porozumienie. poz. 1658 i Nr 245.©Kancelaria Sejmu s. o których mowa w art. Nr 157. Za szkody powstałe w wyniku działań. poz. zakres. 11 ust. 1286 oraz z 2008 r.5)). Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia ponosi właściwy zarządca drogi. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. o których mowa w ust. zm. 435. Lasy Państwowe. staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych. 1775. 2. 2009-05-26 . wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między Lasami Państwowymi a właściwym zarządcą drogi. z 2006 r. 2. Art. Nr 167. 1 pkt 6. poz. 13/13 Art. 3.

Koszty nabycia nieruchomości pod drogi. Art. 2. 1. odpowiednio na własność lub w trwały zarząd: 1) Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 23. przepisów o drogach publicznych oraz przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 14/14 Art. 2) właściwych jednostek samorządu terytorialnego – w trybie określonym w niniejszym rozdziale. w tym odszkodowania. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych. 22. finansowane są na podstawie przepisów o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. 2009-05-26 . nie dłużej niż przez okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku w odniesieniu do budynków. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie. po dniu 1 stycznia 2007 r. nabytych.©Kancelaria Sejmu s.

W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi na zasadach i w trybie przepisów – Prawa budowlanego. której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (uchylony). W przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla drogi posiadającej co najmniej dwie jezdnie. 3. 2. 32. (uchylony). sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy drogi może stwierdzić jedynie. (uchylony). (uchylony). Art. Art. Art. Art. 2. (uchylony). 26. 31. jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia. Art. 27. 24. 1. (uchylony). Art. wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gmin- 2009-05-26 . Art. 28. a inwestor rozpoczął budowę drogi. 29. 1. 25. z zastrzeżeniem ust. że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. (uchylony). przy czym każdą z nich przeznaczoną dla jednego kierunku ruchu. Art. 15/15 Rozdział 4 Realizacja inwestycji drogowej Art. 2. (uchylony). Art.©Kancelaria Sejmu s. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 145 lub 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. w którym decyzja stała się ostateczna. 30.

41. Postępowania o udzielenie wskazań lokalizacyjnych niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się. Art. (uchylony). 33.©Kancelaria Sejmu s. na którym zakończono budowę. Przepis ust. Art. na wniosek inwestora. z tym że dokumentacja do wniosku o ich udzielenie może być wykorzystana do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 43.6) Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Art. jeżeli ich treść nie jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy. 2. 34–40. 16/16 nych. 6) Zamieszczone w obwieszczeniu. a w pozostałym zakresie. 2. objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wskazania lokalizacyjne udzielone do dnia wejścia w życie ustawy pozostają w mocy w zakresie dotyczącym ustalenia przebiegu autostrady. pozostają w mocy do dnia 31 grudnia 2020 r. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy decyzją ostateczną przepisy niniejszej ustawy stosuje się na wniosek uprawnionego podmiotu. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. chyba że uprawniony podmiot złoży przed upływem tego terminu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie niniejszej ustawy. (pominięte). 1. a dotyczące dróg objętych niniejszą ustawą. wydają decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w odniesieniu do jezdni lub jej odcinka. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane do dnia wejścia w życie ustawy. 2009-05-26 . 1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji autostrady wydane do dnia wejścia w życie ustawy pozostają w mocy. 42. Art. 1. decyzje o pozwoleniu na budowę drogi. 3. 3. 2 stosuje się odpowiednio do drogowych obiektów inżynierskich. decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inne decyzje wydane na podstawie niniejszej ustawy pozostają w mocy.. Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi.

1. 1440. Art. z 2004 r. Nr 256. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 61 oraz z 2007 r. zm. 45. U. z 2006 r. poz. 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 12. Nr 23. 2009-05-26 . poz. 2703. Nr 273. 44. Przepisy rozdziałów 1–5 tracą moc z dniem 31 grudnia 2020 r. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia utraty mocy przez niniejszą ustawę decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. poz. z późn. W okresie obowiązywania niniejszej ustawy do lokalizacji autostrad oraz do nabywania nieruchomości pod autostrady nie stosuje się art. 666. Nr 155. poz. 2571. 2. z 2004 r. Art.7)). poz. poz. z 2005 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. poz. 1297 i Nr 172.©Kancelaria Sejmu s. 21–37 ustawy z dnia 27 października 1994 r. 17/17 2. 136 i Nr 99.

Załącznik nr 1 (uchylony).©Kancelaria Sejmu s. Załącznik nr 2 (uchylony). 2009-05-26 . 18/18 Załączniki do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful