Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

....121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy..134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka.112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu.......Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli.144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 ......

przygotuj się na wstrząs. prowokuje i inspiruje czytelnika. takie jak Caroline. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. rozprzestrzenia się. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. wyobraź sobie. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. fizycznie i emocjonalnie. a co waŜniejsze. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. ma charakter kinetyczny. intryguje. Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie. Ŝe John F. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. jakie od wieków zadają sobie ludzie. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. której charakter jest święty. Leadbetter i Rudolf Steiner. To zadanie jest proste. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. mądrze i z miłością. W artykule. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. a absolutna moc psuje całkowicie. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. Ŝe moc demoralizuje. które obciąŜają Cię intelektualnie. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . Kennedy był osobą pozbawioną mocy. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. Po drugie. Władza i kontrola. Ŝe będziesz się zastanawiał. osoby uzdolnione. choć prowadził bogate Ŝycie. potrafią tę energię zinterpretować. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. Po pierwsze.moc ludzkiego ducha. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. Następnie wyobraź sobie. dwa fakty są niepodwaŜalne. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. Pisali o tym Alicja Bailey. choć ani umysłu. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. aby wywiązać się z umowy. NajwaŜniejsze pytanie. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). jak uczyniła to Caroline Myss. Charls W. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. energia Ŝycia nie jest statyczna. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. przeczytałem. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. nie spotkałem nikogo. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę.

stanów emocjonalnych na zdrowie. Analizuje naszego ducha. odmieni Cię na zawsze. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . by fałszywe symbole mocy. śyczę Ci. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". Wiedza jest potęgą. dr med. Wystarczy juŜ. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". MoŜesz nauczyć się. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. abyś wiele mógł skorzystać. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej. Kabały i czakr. chrześcijańskie. seks czy zewnętrzny autorytet. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. C. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. Moc. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. Anatomia duszy zawiera nowy. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. Jestem szczęśliwy. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. ekscytujący. przekonania i postawy. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. takie jak pieniądze.

bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. Sheffield. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe. bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. England.BoŜe. bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe.

migreny. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. To powodowało bóle głowy. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. przeraŜonych ludzi. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. Trudno jest oddać stan. Ŝe jest zdrowy. Byłam katoliczką. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. czego Bóg chce ode mnie. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. jednak całkowicie pozbawione emocji. Za kaŜdym razem czułam. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. od talentu do gotowania. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. Ŝe wmówiłam sobie. czułam. Ŝe nie będzie to moŜliwe. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. Jak na ironię losu. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. W głębi serca wiedziałam. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. jak i przeciwników. Wiedziałam. Obrazy są wyraźne. od depresji po raka. Gdy jakiś znajomy wspomniał. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. co oznaczało dla mnie. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. zarówno zwolenników. z drugiej strony czułam. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. podobnie jak dawni mistycy. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. pozbawiony emocji charakter. Bardzo waŜny jest ich neutralny. dzięki któremu mogę rozpoznać. Paliłam papierosy. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. które ciągnęły się latami. by rozwijać się w tym kierunku. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. jak i Ŝyciowymi. które pojawiały się.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. Ŝe ktoś. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. w jakim się wtedy znajdowałam. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. dlatego. nie czuje się dobrze. Ŝe czeka mnie nieszczęście. jeŜeli powiem komuś. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. kogo zna. skąd biorą się informacje. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. Nie mogłam zrozumieć. w którym będę wystawiona na ocenę innych. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. Z jednej strony obawiałam się. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. czego chce od nich Bóg. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. a później okaŜe się. Ŝe jest to rodzaj gry. wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. byłam do tego nieprzygotowana. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku.

Jest świadomą energią. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. „Obecność" pozostawiła wraŜenie. Wiedziałam. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . abym ją tam połoŜyła. Uczono mnie. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. teraz wiedziałam. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. i wszystkie związki. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. i nie umiałabym wytłumaczyć. twórcza i fizyczna aktywność. kiedy w samotności płakała. aby kobieta nie spostrzegła. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. Ŝe zapyta. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. ja równieŜ wyszłam po chwili. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. Przestraszyłam się. wydarzenie.informacje na temat Ŝycia danej osoby. DrŜałam na całym ciele. Zawsze wierzyłam. a które spraw finansowych. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. chwile. Nie potrafiłam pojąć. nie wiedziałam jednak. przechowywane z miłością. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Ŝe jest ona częścią jej duszy. w sposób dość. Bałam się jej reakcji na wiadomość. częściowo ze strachu. od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. a takŜe. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. w jaki sposób się to odbywa. Gdy skończyłam się modlić. otwarty teren. rozróŜniając. automatyczny. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. jaki wydajemy. Nie potrafiłam jej powiedzieć. Teraz mogę znieść wszystko". modliłam się. dlaczego ma raka.gdy nagle zostałam zalana energią. ZauwaŜyłam. Wszystko jest dobrze". Do kobiety przemówił przeze mnie głos. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. w zaleŜności od tego. Nie przypominałam sobie. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. jak jakiś system. znów spojrzałam na twarz kobiety. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. wiem. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. Byłam wstrząśnięta tym. i czułam się rozdraŜniona. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. Weszłam na piękny. emocjonalna. Przypomniała jej rozmowy. który przylegał do wydawnictwa. co się wydarzyło. które dotyczą np. w wydawnictwie. Cofnęłam rękę. i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. Obserwując to wszystko. Wszelki osąd. esencją Ŝycia. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. Czy moŜesz mi powiedzieć. Zaczęłam odkrywać coś. Wykorzystywałam swoją zdolność. jakie Ŝycie prowadziliśmy. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. jest zapisany. Kobieta opuściła moje biuro. Zaczęłam się modlić. które kontrolowały Twoje Ŝycie. gdyŜ poczułam. Ŝe dusza jest czymś. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. Kontynuowałam swoją działalność. choćby nawet boski. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". Ŝe jest czymś więcej. zdrowia. Ŝe jestem cięŜko chora na raka. aŜ do dnia. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. które miały dla niej jakieś znaczenie. lecz korzystać z nich bez względu na wszystko.

Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. 10 . osoby. których nigdy nie widziałam. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności.anatomię duszy . Potrafię wyczuć. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. a chore na nowotwory . Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam. spokój umysłu. Ponadto uwaŜam. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje. tym bardziej byłam przekonana o tym. pełnoprawnym zmysłem. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. często zanim osoba uświadomi sobie. które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. pewnego dnia obudziły się we mnie. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. jak sama się tego nauczyłam. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość. np. gdyŜ wiem. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. Ŝe postrzegam energię ludzi. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt. naprawdę nie wiem. doskonalenie intuicji nie było łatwe. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. Np. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. Im częściej uŜywałam intuicji. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. w jaki ona funkcjonuje. co wcale by mnie nie zdziwiło. gdy umiera ciało. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. Jednak ludzie. odpowiadających im częściach ciała. Ŝe w ogóle jest chora.nie załatwione sprawy z przeszłości. związek choroby wieńcowej. emocjami a określonymi dolegliwościami. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. poznając ludzki system energetyczny . lecz takŜe trudności związane z leczeniem. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. łatwo i naturalnie. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. Studiując anatomię energii. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. jak działają bogowie. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. Podejrzewam. Nie ulega wątpliwości. Stanowi to dla mnie znak. intuicja stała się moim szóstym. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. Jednak z mojego doświadczenia wynika. w większości przypadków sami czują. kiedy powstaje choroba. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. umysł i duszę. którzy do mnie przychodzą. co zjadłam. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. choć sposób. Teraz.

gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. a takŜe tacy. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. złość jest równie trująca dla ciała hindusa. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. Wszyscy posiadamy ciała. którą jesteśmy. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. zrozumiesz. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. Ŝyda czy chrześcijanina. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. jak tradycji judeochrześcijańskiej. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. z rozgoryczeniem opowiadają. Pragną wewnętrznej klarowności. Gdy poznasz anatomię energii. ludzi i trudności. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. nie dlatego. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. jako przejawu większej siły duchowej. ci. Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. jakim jest ta ksiąŜka. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. Lekarze. duszy i energii. a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. Jestem przekonana. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. Wierzę. którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. jakie łączą ciało i duszę. straty lub zdrady.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. którzy uczestniczą w moich zajęciach. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". Tego mam pod dostatkiem. hinduistycznej i buddyjskiej. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. Ŝe ciało jest przejawem ducha. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. lecz dlatego. jakim jest choroba. ciału i umysłowi. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. Wszyscy boimy się odrzucenia. którym sama się posługuję. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . Dowiesz się takŜe. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej.

poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. gdyŜ nie czuje się dobrze. AIDS. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. powaŜne choroby. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. anteny satelitarne. lecz kierowałam osoby do specjalistów. mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. akupunkturę. Na farmie Normana w Springfield. Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. jednak aby rozwinąć ją w pełni. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego. Dzięki rozmowom. które mówią nam. tylko działanie. Lekarzom. w stanie Missouri. jaką prowadziłam u boku Normana. absolwenta Harvardu. wspólnie realizujemy naukowy program. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. Poprawy nie wywołają ani rady. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. ani ostrzeŜenia. Choć niektóre. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka. dowiedziałam się. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. To przyniosło mi ogromną ulgę. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. jak i symptomów. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. Ŝe tracimy energię. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. nieodzowna jest praktyka. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. wysyła sygnały energetyczne. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. Jednak ciągle pojawiają się nowe. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. Regularna praktyka. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. jak np. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. masaŜ lub homeopatię. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. Jako 12 . Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. Zanim ciało wytworzy chorobę.

jak i na całym świecie.uznajemy stosowanie np. sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha. zarówno w Stanach Zjednoczonych. i duchowe. reprezentowane przez medycynę oficjalną.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu. Mam nadzieję. które łączą w sobie podejście fizyczne. 13 .nowoczesne metody leczenia. akupresury. autora ksiąŜki Meaning and Medicine. akupunktury albo chi kungu. Wydaje się nieuniknione. odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . Jednak zanim to nastąpi. Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. propagowane przez ruch holistyczny. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya.

gdzie popełniłam błąd. Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. w którym kierowałam się intuicją. Wszyscy zasnęli. Zatrzymał się przy starym. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. aby przez lato pracować na Alasce. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. typową „ciemną noc duszy". Mój wyczerpany. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. Ŝe umarłam. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. Byłam zbyt wykończona. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. które jednocześnie słuŜyło jako biuro. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach. jadąc do Seattle. Pewnego ranka. W porcie czekał na nas męŜczyzna. Poprosiła nas. dokąd idę. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. aby być obiektywnym. pełna rozgoryczenia. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. Punkty zwrotne Wszystkiego. kaŜdy przepytuje przechodniów. 14 . Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". zawodowe i duchowe. Ŝebym wsiadła do samochodu. Stwierdziłam. Rzuciłam. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. Powiedział. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro. wyniszczającą depresję.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. mojego rodzinnego miasta. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. byliśmy kompletnie wyczerpani. aby pomagać innym. pomyślałam. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. Odparłam. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". doświadczyłam w okresie. Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. zatrzymał się i zapytał. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. więc pracę. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. Ŝe wyszłam na spacer. Powiedziała. planując swoje Ŝycie. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. Nie mając Ŝadnych innych planów. Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. drewnianym. o wydarzeniach i ludziach. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. oprócz mnie. które opisują sytuację. Ŝe wreszcie się skończyło. zastanawiając się. popadłam w głęboką. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. a później po ciebie wrócę". Ŝeby spać. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. ogarnęło mnie uczucie. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. i po chwili ruszyliśmy. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. Czułam wdzięczność za to. Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. co ma dla mnie znaczenie osobiste. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa.

Spoglądając na mnie sponad samowara. Jest silny. na długo zanim ta stała się stanem. . a Duch odpowiedział jej. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę. Były tam między innymi: nieduŜy. koronkowymi firankami. aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. . Słysząc te słowa. zwalniając go ze wszystkich obowiązków. przyjaźnie i z ufnością.Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu. Rachel powiedziała mi. aby nalać herbaty. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu. oprzytomniałam.Widzisz ten koc na ścianie? . Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo. Ŝeby porozmawiać. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel. Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. w której przekaŜesz to zadanie komuś.weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. Gdy jesteś tkaczką. która go tkała. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach.zapytała. Wtedy nas opuści. Rachel przerwała. ogarnęło mnie uczucie. czy będzie mogła dokończyć pracę. .Jest bardzo szczególny. jeŜeli nie masz pewności. Tak to wygląda.powiedziała. Ŝe jest pół-Rosjanką. Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat.Przychodzimy na świat. kto zgodzi się je dokończyć. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce. Spójrz na to. jak przystało na mieszkankę Alaski. jak się go odczytuje? . . w którym Rachel przygotowywała herbatę. Zapytała go. nie wolno ci zacząć nowego dywanu. Rachel zauwaŜyła. . po czym ciągnęła dalej swoją opowieść.odparłam. Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. aby nie zostawić niedokończonych spraw. . aby go skończyć.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. bo nie sądziłam. W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". Zrobiłam.zapytała. Jego duch prowadzi nasze plemię. . drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia. Musimy przeprosić kogo trzeba. więc tak. a nigdy dla przyjemności. Oto spotkałam dobrego nauczyciela. pozostawiając niedokończoną sprawę. Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. jak powiedział . To zwierzę na górze to niedźwiedź. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety. Aby móc zaśpiewać pieśń. drewniany totem i indiański koc. kto wstąpił na herbatę.Nie . który z nimi spędziliśmy. Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. musisz mieć pozwolenie od jej autora.Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem. Ŝe jej przeszkadzam. Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. .Ojej . Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. sprytny w podchodzeniu zdobyczy.powiedziała Rachel. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie. Ŝe przyglądam się totemowi. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. Oniemiałam z wraŜenia. samowarem. poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. Ŝe otrzyma potrzebny czas. potrzebuje długiego snu. powiedziała: „masz potrzebę umrzeć"). Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie.śycie jest proste .Ten dywan był prawie gotowy. Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi. a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas.Czy wiesz. Potem otrzymujemy znak. . Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś. Zachowywała się tak. A jeŜeli odkryjesz. gdyŜ zawiera ona jego ducha. i powiedział. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. który zdobił ścianę. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. i zabija tylko w obronie własnej. aby odzyskać siły. gdzie gości przyjmuje się ciepło. a zwłaszcza jej 15 . . musisz przeprowadzić ceremonię.

Jednak. Nie sądziłam równieŜ. I choć nie byłam wtedy tego świadoma. w jaki widzą je zwykli ludzie.rzekła patrząc mi prosto w oczy . a gdy wróciłam. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. bym mogła zostać dziennikarką. Zainspirowana przykładem Rachel. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. Ŝe to. istnieje naprawdę. u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny.odpowiedziała. co go spotka. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. który jest bardziej realny od mojego. załatwiała sprawunki. postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . w moim ciele nie było ducha. Musiałam przestać się z nim spotykać. Ŝe „są w świecie. Zaproponowałam. Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. Klara z AsyŜu. Nie miałam takŜe pojęcia. Julian z Norwich. UwaŜa się. robiła.Skąd ten męŜczyzna wie. . Ŝe mój dotychczasowy świat. poniewaŜ go kochałam. Teraz jasno widzę. Niczego tak nie pragnęłam. Ŝe złamię nogę. odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii .po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. Franciszek z AsyŜu. co robię. jeŜeli nie będę chodziła prosto. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach. Teresa z Avila. Zanim poznałam Rachel. w którego wierzyłam. św. lecz nie ze świata". Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. Ŝe ona zna Boga. Kiedyś szaman powiedział mi. wybaczenie i wiarę. spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. co mówi ich duch. To było dla mnie bardzo trudne.Powiedz mi . mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. róŜni się od tego. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . pośród udręki i ekstazy. co ona zechce. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. o której mi opowiedziała. Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie. Być moŜe Bóg. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość.pomyślałam. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc. Wiedziałam. Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą.stosunek do śmierci. Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. którego teraz poznam.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. . czy Bóg. Zastanawiałam się. o czym mówi. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków.Ach . to prymitywny zabobon.zapytałam. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki. . Za zamkniętymi drzwiami. Ŝe umrze? Czy jest chory? .chorobie. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. Sposób.Poszedł do szamana. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. której chciałam odebrać męŜczyznę. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. będzie bardziej skłonny do współpracy . Na jakiś czas wyjechałam. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. nie brałam pod uwagę siły.Wszyscy chodzą do szamana. W języku chrześcijaństwa mówi się. aby się dowiedzieć. św. chodziłam juŜ prosto. św. św. tacy jak św. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim. lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. Później zrozumiałam. skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. .

odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. Dzięki obiektywizmowi. mówię.wolnych od iluzji świata fizycznego. osoby z rakiem piersi. Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. i ile fizycznego cierpienia doznali. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. zauwaŜam. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. i aby powrócić do zdrowia. ludzie pojawiali się przypadkowo. i jak wpływa to na ich ciała i dusze. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. Okazało się. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. Ŝe mam takie zdolności. którą podąŜali. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. wypadaniem płatka zastawki mitralnej. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu.Ŝycie naprawdę jest tak proste. nie według jakiegoś szczególnego schematu. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. gdy praktykowałam diagnozowanie. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. którzy się do mnie zwracają. Dowiadywałam się. chorobami okręŜnicy. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . który jest przebudzony). mogę analizować sposób. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. jako ludzi przebudzonych. która odbywała się na zachodzie kraju. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. gdzie nadal pracowałam. zauwaŜyłam. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. Jednak bez względu na to. Tak zaczęła się nasza znajomość. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. Byłoby wspaniale. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. Zanim podjęłam decyzję o tym. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. Teraz wierzę. uzdrowieniem i osobistą mocą. jak emocjonalne. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. rakiem prostaty. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. W okresie od 1983 do 1989 roku. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. co było mi potrzebne. Byłam bardzo zdenerwowana. Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. powinni się zatrzymać. 17 . którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. które cierpiały na migrenowe bóle głowy. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. w jaki ludzie wykorzystują swoją moc. Po pierwsze. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki.

na ile trafne jest moje diagnozowanie. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. kto mi powie. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. Powiedziałam mu. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Powiedział. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. Ŝe jest chory na białaczkę. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. W miesiąc później. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. Nie powiedziałam o tym Joemu. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły. gdy będzie miał pacjenta. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. Według mnie pacjent był narkomanem. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. Przeglądając notatki. Odkryłam. tłumacząc. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. Ŝe wibracja. Gdy skończyłam. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. Teraz sama uczę. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. w maju 1985 roku. ich przyczyn i objawów energetycznych. Ŝe wydaje mu się. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. i zapytał. później jednak powiedział mi. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. Sam to wiem. jaki wygłosiłam w Kansas City.Któregoś dnia. do wydawnictwa Stillpoint. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. Powiedział. Ŝe nie wiem. Potrzebuję kogoś. w maju 1984 roku. pozostawiając to Normanowi. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. podał mi jego imię. Pracując z Normanem nabrałam pewności. Opisywałam swoje wraŜenia. powiedziałam. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. Powiedziałam dr Shealy'emu. Odpowiedział. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. czy dobrze wykonałam swoją pracę. Pewnego sobotniego ranka. Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. jaką 18 . które sporządziłam w trakcie sesji. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. Ŝe nie wiem. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. Nie przerywając obierania jabłka. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. siedząc obok niego podczas obiadu. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. Gdyby mi schlebiał. Przez długi czas nie miałam pojęcia. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. poprosiłam. wiek i czekał na odpowiedź. Ŝe zadzwoni do mnie. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. uświadomiłam sobie. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. czy nie mogłabym tego sprawdzić. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. dotarło do mojej świadomości. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. Wtedy nie przypuszczałam. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał.

Peter bez narzekania przyjął wszystko. wcale nie pasowała do białaczki. Nic nie odpowiedziałam. Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". następnego dnia w południe. co powinien w tej sytuacji zrobić. między innymi z pewną kobietą. mogą to uczynić takŜe inni. Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. Starałam się wytłumaczyć mu. Minęło kolejne dwadzieścia minut. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. Byłam oszołomiona. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. Muszę stwierdzić. przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. Nie mam tyle siły. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. W końcu powiedziałam: „Peter. to nadal bym go kochał". Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. od razu zadzwoniłam do Normana. Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". Zapewniłam. w New Hampshire. iŜ jego syn jest gejem. cukrzycę i przewlekły ból. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. Zareagował mówiąc: „Jezu. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. Rozmawialiśmy o tym. Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. Ŝe ma AIDS. aerobik. był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. tak się boję. a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. nie dość. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. który obejmował zdrową. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. gdyŜ wiem. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. jakim do mnie mówił. bo to właśnie usłyszysz". a tym bardziej. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. Powiedziałam mu. Nie mogę tego zrobić. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. czego wymagał od niego program. Razem stworzyliśmy program terapii. masz AIDS". która cierpiała na otyłość. Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. Ŝe mówisz prawdę. prawie wegetariańską dietę. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". o co chodzi mojemu synowi. jednak zachęciłam go. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. 19 . które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. Nie mogłam jej zidentyfikować. ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). rzucenie palenia. Ton. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. Powiedział: „Wiem. by go to męczyło. gdy zadzwonił telefon. Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. mam AIDS«. co robię. Rzeczywiście. To był Joe. Ŝe jego ojciec nawet nie wie. Powiedzieliśmy jej. zbadałam twoją energię. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. jest we mnie ciągle Ŝywe. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. mówiąc.odczuwałam. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. Peter powiedział mi. Odparłam: „Mam nadzieję. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. Caroline. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny.

Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki. tym bardziej byłam oddana tej pracy. Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. gdy się nie wydarzają. Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. Przyszło mi na myśl. zmieni negatywne przekonania. Następnie zobaczyłam Normana. Ŝe oddalam się od Ziemi. tak głębokie. zanieczyszczenia i odpady. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową. traci się energię (lub moc). Wpadłam w euforię. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. aby powstawały cuda. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. a jednak być zdrowym. a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. sugerując. Ogarnęło mnie uczucie spokoju. aby mnie ratować. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. dzieje się coś niedobrego. Byłam lekka i tak oŜywiona. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. przekonań. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. o którym tak wiele słyszałam.destrukcję powierzchni planety. Interesowało mnie głównie. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. która jest tak słaba. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić. i pewną szczególną energię lub „łaskę". Wierzę. jak moŜemy wpłynąć na energię. Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. bez której nigdy by nie pokonał choroby. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną.chodzi mi o to. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. Zamiast tego poczułam. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. jak i dlaczego rozwija się choroba. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. natomiast inni nie. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. jak nigdy dotąd. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. Jechałam karetką do szpitala. Szczególnie często zastanawiałam się. który stał na podium przygotowując się do wykładu. unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. aby mógł zdarzyć się cud?".Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. a który się jednak nie pojawił. którą moŜemy uaktywnić. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza.sprawił. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. Czekałam na tunel. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. 20 . Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. które są największym źródłem tlenu na Ziemi. Nie namawiam Was. co moŜe powodować. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. do której spływała krew. JeŜeli tak jest w istocie. jak układ odpornościowy chorego. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie. a mięsak Kaposiego . Z drugiej strony. wywołaną przez próby z bronią jądrową.

Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. będę tu siedziała. Women's Wisdom. Nikt się nie poruszał. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. notesy. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. aŜ wymyślę powód. Zrozumiałam. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. Myślałam. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. I moŜliwe. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. jak to się robi. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. To Ty mi powiedz. zachowałam kolejność. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. Australii. niech powie o tym teraz. gdy skończyły mi się siły. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. Więcej skorzystacie. Europie. jak ja na nie patrzę. Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. Ogarnęła mnie wściekłość. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. Meksyku i Kanadzie. i powiedziałam: „Myślę. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. z którą przed chwilą rozmawiałam. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. oraz wskazówki. Wtedy mnie oświeciło. oprócz praktyki z lekarzami. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. Pozostali niech wyjmą. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. długo nie poŜyję. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. Napięcie w grupie wzrosło. w stanie Maine. 21 . Pokazywała. bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak." Popatrzyłam na kobietę. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". a pod koniec dnia byłam wyczerpana. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. Podobnie jak dotychczas. pojawiły się nowe moŜliwości. Dziękuję Ci bardzo". Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. Ustalając porządek ksiąŜki. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. W okresie od 1990 do 1992 roku. Zamiast tego nauczę Was. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. To oznaczało. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. Ŝe dojrzałam. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. śaden z uczestników nie wycofał się. Wśród kursantów było wiele osób. przecieŜ zapłaciłam". jak moŜna z nich korzystać. proszę.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów.

w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir.mistycznych nauk judaizmu. Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. 22 . które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. Siedem czakr. który jest głównym tekstem Kabały . Drzewa śycia. którymi kieruję się w swojej pracy. tylko to. przedstawionego w Zoharze. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. która obejmuje siedem rozdziałów. Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia. jak powiedziałyby Joseph Campbell. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. tzw. znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. proszę. moim zdaniem. W części drugiej. model ludzkiego systemu energetycznego. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy.

lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. czytając ten rozdział. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. powstającego w procesach biologicznych. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. która wymienia informacje z ciałami innych osób. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. czyli przeŜycia. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. jak i zawodowe. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. rozpościerające się na szerokość ramion. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. zwłaszcza. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. Przypomnij sobie sytuację. pulsuje energią. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. wspomnienia oraz przekonania i postawy. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. Przypuśćmy. Oto przykład informacji. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. z których składa się nasze Ŝycie. Wiedza. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. staje się naszą biologią. Pole energetyczne człowieka Wszystko. co Ŝyje. Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. głębokie i traumatyczne przeŜycia. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. W ten sposób biografia. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. jak i negatywne. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. autorytetów. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. zarówno osobiste. która wypełniona jest informacją. gdy rozumie się nomenklaturę. edukacji lub niepowodzeń. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. Pamiętaj więc.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. co mówię o intuicji. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. Naukowcy przyznają. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. Pole to. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. zarówno te pozytywne.

w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia. dr Pert odpowiada: „Oczywiście. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia. są wyjątkowe. Dopuściwszy do siebie emocje. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję.. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". wzory zachowania.) Jest wiele zjawisk. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. Łączy 24 . przypływ osobistej mocy w ciele. poglądy moralne. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne... które wcześniej starał się ignorować. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. nbrational medianę). w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. gdy ono umiera. wtedy niebezpieczeństwo. są myślami przekształconymi w materię. której jeszcze nie rozumiemy. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. za miły gest lub za pomoc. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. wydają się mieć taki sam problem.pracę. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. Obszar ciała. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami. wszystkie częstotliwości są w harmonii. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. opuszczać ciało. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. Ŝe emocje są zapisane w ciele. Inne osoby. jak i w polu energetycznym. Podobnie jak stacje radiowe. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii. jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. jak i małŜeńskie .. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób.i stawić im czoła. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. Gdy jesteśmy zdrowi. czy uwaŜa. Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. jak się wtedy czuł. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. a nawet muzyczne czy literackie preferencje. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. a strzał w serce dokładnie oddaje to. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie. które przyczyniło się do jej rozwoju. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne. powiedział. są obecne w całym ciele. Pewien rodzaj energii zdaje się np. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość.. ZauwaŜcie np. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. poniewaŜ te same komórki. jestem jednak przekonana. Ŝe neuropeptydy. (. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii." Na pytanie. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. przyzwyczajenia.

największe nasilenie. dlatego. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. Intuicję posiada kaŜdy. co chcą usłyszeć. Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób.nas takŜe to. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. które są duchowymi lekcjami. Często spotykałam się z opinią. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. Jednak za sprawą ciała okazało się. czego się obawiają. którą badasz. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. co robimy. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. której uświadomienie jest najwaŜniejsze. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. WaŜne jest jednak. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. by spełniać nasze prośby. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. uwzględnij kaŜdy obraz. Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. Ŝe jest On po to. 25 . ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. który się pojawi. ukrył złość i urazę w swoim ciele. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. Ŝe coś jest nie tak. mają jednak nadzieję. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. JeŜeli kłamiemy. Jednak zachowanie refleksyjnej. w nieznane. Ludzie muszą stawić czoła temu. wiedzieli. co podpowiadała mu intuicja. ale nie jest to do końca prawdą. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. Zamiast zrobić to. ani Budda. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. śycie czasami bywa trudne. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. Np. które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. aby mówić ludziom prawdę. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk. Taka intensywność jest jednak konieczna. które zwracały się do mnie 0 pomoc. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. a nie to. Jednak. w większości sami intuicyjnie czują. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. Jednak ani Bóg. a nie duchowości. Ci. Ŝe są chorzy. która słabnie lub zaczyna chorować. Ŝe zawsze odbieramy informacje. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia.bez względu na to. Ŝe nie podzielam ich obaw.

w jakie wchodziliśmy z ludźmi. dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo. Ŝe Ŝołądek się kurczy. Są jak szybkie mentalne obrazy. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. Ŝe na poziome energii. jest oznaką. stopniowo. Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. dlaczego tak się dzieje. Gdy badam czyjeś ciało. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. Ŝe nie jest obiektywna. której nie potrafię odczytać. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele.jest to sprawa najwaŜniejsza. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. Mogę tylko snuć domysły. Sprawia. niekiedy wynosi niemal godzinę. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. w ciele. W ten sposób . Strach np.chodziło o jego pacjenta. młodego dentystę. Narastające zmęczenie. na których opiera się praktyka.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. nadziei i obaw. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. np. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. nie zostałoby to zrozumiane. Natomiast osoba. Wszystkie myśli. których nie mogłam jej udzielić. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. bez względu na swoją treść. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. oddychającym przejawem naszych mocnych stron. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. oddziałuje na wszystkie układy ciała. dzieje się coś niedobrego. dla której robisz odczyt. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. Czysty odbiór nie powinien. Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. zdolności intuicyjnych. Czasami czułam. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. naszych słabości. Część myśli jest płytka. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie. a sporo nieuświadomionych. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. zakładam. według mnie. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany. najpierw naleŜy poznać zasady. Te. dzień po dniu . a następnie samoistnie się kończy. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby.powoli. Co jakiś czas trafiam na osobę. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie. Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. na którą kładę największy nacisk.

starając się zmienić jego negatywne nastawienie. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. Norman przyznał. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. Ŝe pacjent ma raka trzustki. trzeba zmienić sposób myślenia. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. Ŝe teŜ podejrzewał raka. wszystkie wydarzenia.do ciała. kaŜdą komórką . Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. czego pragnie. Zadzwonił więc do mnie po pomoc. Ŝe jest „energetycznie" chore. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. Choć widzieli to inni. JeŜeli nie dbasz o to. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki. którą utrzymuje. o którym początkowo nie sądzimy. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. Porównując energię do pieniędzy. Tym razem wynik był pozytywny. oznacza jednak. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. TakŜe depresja świadczy o tym. moŜna powiedzieć. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. Rozmawiając z owym męŜczyzną. aby mogło nastąpić uzdrowienie. W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. zmarł jednak po czterech miesiącach. Poradził mu. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. które jest źródłem udręki. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. wszyscy mamy negatywne emocje. Pacjent przyznał się. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. UwaŜa on. Aby rozwinęła się choroba. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. myśli. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. Niestety. jak tego pragnie. jednak testy tego nie wykazały. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. zaczynamy 27 . Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. Pacjent został natychmiast zoperowany. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. Ŝe jego choroba postępuje. odpowiedzialności. Ŝe dzieje się coś złego. Poprzez wyczerpanie. aby zastanowił się. Ŝe aby osiągnąć to.i uwierzyć bez zastrzeŜeń. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. Stwierdzenie. ciało stara się powiedzieć. ale te nie potwierdziły podejrzeń. czy słuŜy mu jego praca. Czasami. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. poczuć swoimi wnętrznościami. Powiedziałam Normanowi. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. PoŜegnał się. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. Oczywiście.symptom choroby. Norman odniósł wraŜenie. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. stosunki. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. jak w przypadku tego młodego dentysty. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. Powiedział. gdyŜ nie czuje bólu. nic mnie to nie obchodzi". Ŝe biografia staje się biologią. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny.

Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych. do czego nie chciała się przyznać. Jak podkreślał M. lecz takŜe osłabia zdrowie. Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. terapię światłem i kolorem. dlatego znajduje wady we wszystkim. np. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. jakie daje Ci gniew. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". ona ma za mało oparcia w sobie. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. robi dla ich dobra. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. wszyscy mamy negatywne uczucia. lecz ze względu na uczucie przewagi. wiedzieć. Ŝe wszystko. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . aby od niej nie odeszły. Leczenie nie przyniosłoby efektu. które powoduje jej utratę. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. Powtarzam. Postępowanie. Powiedziałam. kiedy pacjent rozumie.przyspiesza zmiany w ciele. Aby choroba się rozwinęła. Stwierdziłam.w szkole i poza nią. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. którą pobierała z zewnętrznego źródła. Tego popołudnia zrozumiałam. Ŝe kobieta czuje się niepewnie.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. Gdy trafiła do Normana. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. czym jest wewnętrzna moc . Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. od swoich dzieci. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. Mogła pójść do psychoterapeuty. Wyjaśniłam Normanowi. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby.rozumieć. aby te urządzenia mogły jej pomóc". gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. Uświadomienie sobie. co robią . Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. We własnym mniemaniu była dobrą matką. która przyciąga i niszczy wszystko. Odpowiedziałam: „Nie. MoŜesz np. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. była wykończona. 28 . Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. kobieta jest nieustannie wyczerpana. wolisz tego nie robić. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. Jednak. co powiedziałam. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. Norman poprosił mnie. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. emocja negatywna musi się stać dominująca. abym dokładniej mu to wyjaśniła. co robi. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. Zapytał. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. głównie swoich dzieci.

gdyŜ wydaje nam się. Ucząc się symbolicznego języka energii. Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. Weźmy np. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. Ŝe do ciała napływa siła i energia. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. Moc jest podstawą człowieczeństwa. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. są wynikiem tego. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy.pieniądze. Mam siłę. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane. Nasze postawy i poglądy. pracę. Uświadomił sobie. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. jej energia zdradzi. rodzicem lub dzieckiem. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. Pojawiła się migrena. Ŝe biografia staje się biologią. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. Pamiętam pewnego męŜczyznę. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. urody. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. Gdy pieniądze napływają. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. kochanką lub kochankiem. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. Nikomu nie są obce te kwestie. która mówi. zauwaŜył to od razu. Wraz z fortuną utracił źródło siły. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. Staramy się wyczuć. jednak dla niego był źródłem mocy. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił.pieniędzy. kto ma siłę. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . To spowodowało reakcję biologiczną. braku energii. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. tytułów. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. Był przy tym zawsze uwaŜny. bezpieczeństwa. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. Zaczynamy wywoływać chorobę. najpopularniejszy symbol siły .z małŜonkiem. jak i negatywne. więc wszystko jest w porządku". Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. i wszystkie decyzje. co naprawdę czuje. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy. a on sam miał energię dziesięciu osób. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. Ludzie. lub po rozstaniu się z kimś. to jednak ubóstwo. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. Gdy zachorował. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli. pieniądze. Pracował do późna. 29 . JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. którymi się otaczamy. z której wynikła śmiertelna choroba. Często zgadzamy się z osobami. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. autorytetu. bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych. W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. Wycofał się ze wszystkiego. Połączmy teraz pierwszą zasadę. z twierdzeniem. o jakim zawsze marzył. kiedy stracimy coś. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. zarówno te pozytywne. a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. które podejmujemy. więc jestem bezpieczny. np.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego.

symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. Osoby tego typu czują. w związku.Powinieneś wiedzieć. swoich wspomnień i przekonań. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . Wiedzie takŜe do zmian. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. Według filozofii. która uczy. Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. wizualizacja. Leczenie jest procesem biernym. Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym. na jakiej opiera się medycyna akademicka. 30 . co daje Ci siłę. co trzeba". Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. autorytet polityczny. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. Mówi ona. z nastawieniem „zróbcie. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. fizycznym i duchowym poziomie. Wyleczenie nie jest tym samym. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. Czujemy się przez nich przyciągani. poniewaŜ symbolizują dla nas moc. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. uzdrowienie nie następuje. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. wiary w siebie i zachowywania zdrowia. Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie.zadanie przejmują leki i chirurg.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. status społeczny. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana.aktywnej i pasywnej. co uzdrowienie. jednak chory nie zajął się źródłem choroby. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. tzw. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. jak np. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. Gdy pacjent jest pasywny. wymagają aktywności i zaangaŜowania. Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. „cele energetyczne". zręcznie je wykorzystując. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. psychicznym. natomiast techniki holistyczne. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. Rozpoznanie własnych symboli mocy. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego.

stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . które wykazują bierną postawę.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. osłabiają proces uzdrowienia. Pewien przypadek. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. narkotyki i alkohol. Te dwa cele 31 .Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. by wybrała to. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. jednak przekonałam się. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód . Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. Ludzie bardzo często mówią. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. takie jak tytoń. Wspomniałam. Bez względu na to. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. Najbardziej skrajną grupą osób. jakie działania powinien podjąć chory. zdałam sobie sprawę. niŜ nam się wydaje. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS.prostytucję. czego chce. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. Ŝe nałogi. Utykała. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. w jaki tracą energię. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. Nieświadomie określają sposób. Podczas wykładu mówiłam o tym. są osoby uzaleŜnione. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. jej umysł wybrałby lekarstwo. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. Mówiąc o sobie. a w drugiej papierosa i poprosiła ją. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. który znajduje się w Twoim wnętrzu. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie .energetycznych ciała. Zawsze pamiętaj. Po czwarte. tak energetycznych. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. JeŜeli uznasz. aŜ zachorujesz. która wydaje się odbierać Ci siłę. które podejmujesz. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. ZauwaŜ. i rób wszystko. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. Uczyń badanie siebie rutyną. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. lecz ciemna strona Twojej osobowości. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. Nie czekaj. Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. Naucz się wyczuwać napięcia. gdy odkryjesz utratę energii. Po drugie. które pozwolą Ci ją odzyskać. przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza.nie opartego na egocentryzmie. JeŜeli np. Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. Osoba. doświadczeń i informacji. badaj co. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. masz trudności w pracy. a nie obraŜanie się na nauczyciela. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. Po trzecie. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. MoŜe się okazać. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". Po pierwsze i przede wszystkim.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. jakie ze sobą niesie. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. Ŝe osoba. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. Zastanawiaj się i odczuwaj. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. Po piąte więc. i obserwuj. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. Ŝe biografia staje się biologią. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. Postanów. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. Zawsze pamiętaj. która poddaje się temu uczuciu. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. jak i umysł. Pytaj siebie. oceniaj swoją energię codziennie. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . Pierwszą diagnozę postaw sobie. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. a nie kto pozbawia Cię energii. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii. aŜ poczujesz energię tej 35 . Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. Wiedz. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. Gdy dojdziesz do wprawy. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji.

Nie jesteś ofiarą. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. samo staje się chorobą. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. Konsekwentnie realizuj swój program.osoby i sposób. poprawa nie następuje lub jest niewielka. •Nigdy nie wymagaj. co boskie. aby zrobić to. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. Rób wszystko. •śycie polega przede wszystkim na nauce. To. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. włączając do niego elementy leczenia medycznego. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. 36 . Gdy rozpoznasz. Uwzględnij te moŜliwości. waŜne jest. więc nie marnuj czasu na myślenie. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. KaŜda sytuacja. związek lub małŜeństwo. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. zioła i dietę. Szczęście zaleŜy od osobistego. Rodzaj zmian jest nieistotny. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. które wyznajesz. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. jak i okresów spokoju. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. śyj według prawd. weź pod uwagę. co się wydaje najistotniejsze. lecz nauczenie się czegoś. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. Korzystaj z pomocy. Po siódme. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. Po szóste. •Wszystko się zmienia. moŜe to świadczyć o tym. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. Staraj się wierzyć w to. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. w jaki się z Tobą wiąŜe. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. prawie jak techniczną usterkę. Pamiętaj. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. •Bądź konsekwentny/a. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. Nie pomoŜe wizualizacja. czego wymaga proces uzdrowienia. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. przestrzeni ani materii. np. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. Uzdrowienie ciała. działanie i modlenie się jak ofiara. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. Gdy zdasz sobie sprawę. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. a nie Ŝycie z nim.

jak postępować. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. zwróciłam uwagę na fakt. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. Nie zmienia to faktu. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. przechodziła kryzysy natury duchowej. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. które do mnie trafiały. Później.systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. Uczy nas. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. Energia jest określeniem neutralnym. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha.Niczego nie zyskamy. Im lepiej to zrozumiemy. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. jednak wyzwania. Gdy się im przyjrzałam. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. ale takŜe siedem sakramentów. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała.poprzez wieczne i proste prawdy. Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. Oznacza. mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. Ŝe jest wyczerpany energetycznie. co pozytywne. na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. 37 . Nasz duch. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. Gdy uświadomiłam sobie. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. jak i symboliczne. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. Ŝe łatwe. co nie znaczy. gdy sądzimy. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . dowiedziałam się. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy. Łatwiej się Ŝyje. Stało się to nagle. W jednej chwili zrozumiałam. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. aby zachować zdrowie. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. Ŝe większość osób. które przepływają przez organizm. jak i duchowym. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. Jest to zadanie proste. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. Zdrowie. jakie dzięki nim musimy podejmować. koncentrując się na tym. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr. co uwaŜamy za prawdę.

skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". poprzez akty zazdrości. Zarówno śydzi. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów.wizję podróŜy bohatera. 38 . Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . Jednak ta pierwotna zasada. skoro potrafimy wybaczyć. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. myślenia i działania. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. Ŝycia. seks i zmysłowość. Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. tworząc mitologie. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. Ten duch lub siła. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. Wczesne kultury. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. Nowością było to. co tobie niemiłe". Ŝe ma lewą i prawą rękę. poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. które formalnie z nią zerwały. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. będąca źródłem ludzkiej świadomości. od wielkich aktów twórczych. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. ZauwaŜyłam. które łączy w sobie biologię i duchowość . Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". pozostaje Ŝywa i jest głównym. ludzie przyjmowali to z łatwością. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. po niezwykłe przykłady przemiany. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. Synem BoŜym. w jaki wykorzystujesz. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych. pozwalała im pomóc sobie. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. Bóg wybacza wszystko. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. zawierającej wydarzenie. Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. Jahwe. trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . a takŜe moc ludzkiego ducha. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. skoro zdolni jesteśmy do miłości. jak i chrześcijanie wierzyli. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. zmieniając je na podobieństwo duchowe. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. Bóg jest samą miłością. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami.Zwiastowanie. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. O Bogu mówi się. rywalizację i noszenie urazy. przeniknięte są boskością. UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. na stworzeniu nowej teologii. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. którego nazwie Jezus. zapładnia zwykłą kobietę. szczególnie te męskie. Ŝe nasze ciała fizyczne. Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. destrukcji i zemsty.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi.własnego ducha. nazywając go Jezusem. a nawet powrót do wiary osób.

stara się. lecz jednocześnie deprymujące jest to. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. kaŜde przekonanie. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. kaŜda myśl. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. siły. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . Systemy siedmiu świętych prawd kabały. Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. podąŜając ku wyŜszej świadomości. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. jego charakter i dąŜenia. teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. w którym się utwierdzamy.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie. którą musimy opanować. która wpisana jest w organizm. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. co Bóg dla nas stworzył. 39 . Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. sugerując. Święte teksty wciąŜ przypominają. Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. poznajemy siebie i osiągamy moc. Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. pomagają zrozumieć. Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. Opanowując kolejne stopnie. duchowej mocy. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to.naszych myśli i postaw . która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. do którego powracamy. i kaŜde wspomnienie. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3). chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej. Czakry ułoŜone są w linii pionowej.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć.

przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu. zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . intuicji. osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością. pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego.

przysporzyli nam cierpienia. Dotyczy to głównie chrztu. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. która uzdrawia ciało. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. niezaleŜnie od tego. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". których powinniśmy dokonywać sami. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. czy nie. a takŜe siebie. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. Chrzest oznacza szanowanie rodziny. i wybaczanie jej członkom tego. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. w której przyszliśmy na świat. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. Reprezentują moc. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. jako osób duchowo dojrzałych.Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. Takie przebaczenie wyzwala moc. aby móc kochać innych. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. które 41 . Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. aby zaakceptować odpowiedzialność. nie tylko przed śmiercią. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. choroby i uzdrowienia. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. Jednocześnie pokazują.

chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości. Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. Tych dziesięć cech duchowych. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). które często są przedstawiane jako odwrócone. źródło Boskiego światła. boskiego pomazańca. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. unikając przy tym oślepienia. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. to hinduizm ma wielu bogów. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. moŜna je podzielić na siedem poziomów. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. wspólnych dla Boga i ludzi.27). zostało nam danych po to. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. Inaczej niŜ pozostałe religie. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. 42 .wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. którzy zstąpili na Ziemię. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. Dziesięć sefir. Określa się je często mianem szaty królewskiej. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia. a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego.

5. W tej sefirze to. a takŜe jego wielkość. Biną. 3. Tworzy parę z trzecią sefirą. osąd. łono. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie.mądrość. Chochma . kara. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga.najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości. zaczyna się łączyć z ludzką myślą. co ziemskie. Tiferet (lub Rachamin) . kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa. Jest to anima. UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem.współczucie. Stanowi ona początkowy punkt. który nie ma elementów wspólnych z tym. takŜe rysunek nr 4): 1. Bina .moc. Tworzy parę z piątą sefirą. Gewurą. równowaga i piękno. Chesed . Zaczynają powstawać formy. 43 .miłość lub miłosierdzie Boga. który powoduje przejawianie się świata fizycznego. Ŝeński odpowiednik Chochmy. co Boskie. 4. 2. 6. w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin. Bina oznacza takŜe świętą matkę. Gewura (znana takŜe jako Din) . a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. gdyŜ ma ona charakter męski. które poprzedzają przejawienie fizyczne. Keter (lub Keter Elyon) .Oto najczęściej uŜywane nazwy.

jak i ciało. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. JuŜ na pierwszy rzut oka widać. która nadaje energii formę fizyczną. Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. co odbiera Ci energię. Połączenie mądrości czakr. Ta siła ma korzenie Boskie. Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. Necach i Hod stanowią nogi Boga. Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. Co obciąŜa duszę. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. który włada człowiekiem. jakie ma ciało i dusza. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii.25). co słuŜy duchowi. Czakry.7. Hod . To. do jego pola energetycznego napływa łaska. 9. RównowaŜy męską energię Jesodu. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) . a on sam fizycznie rozkwita. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. płodząca siła Boga. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ. mistyczna społeczność Izraela. umysły i serca. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. Co zasila ducha. Rachel. Jesteśmy zarówno materią. osłabia ciało. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha.fallus. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. co obciąŜa duszę. aby mógł chodzić prosto. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. Tworzy parę z Hod.element Ŝeński. Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. RóŜa. 10. wzmacnia organizm. jest jego „fałszywym bogiem". We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. Ŝe czakry. który wywołał zły czyn. Ta prawda jest prosta i wieczna. musimy wiedzieć. musi się uwolnić od lęku. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. przez co tracimy zdrowie. gniew i przywiązanie do przeszłości. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. Jesod . które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. W judaizmie strach. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. 8. jak one oddziałują na siebie. która wytworzyła złą karmę. sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. oŜywia ciało. i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. jakie daje rodzina. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. Osoba. To.majestat Boga. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . osłabia zdrowie. Są takŜe źródłem proroctwa. którymi są lęki. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. Związki zachodzące między czakrami. To nie DNA buduje nasze ciała. Gdy kieruje się wiarą. pozbawiając nas sił Ŝyciowych. Necach . która zasila wszelkie stworzenie. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych. umysłu i duszy. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania. jak i duchem. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę.wytrwałość Boga. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę.

45 . 2. Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. 3. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. zdrowia lub ziemskich wpływów. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. Charakterystyczne jest to. jakim przyjdzie nam stawić czoła.za sprawy niematerialne i wewnętrzne. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości. „Bądź przekonany. które sprawiają. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. gdy tracimy grunt pod nogami. rodziny.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. Czwarta. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste. Aby powrócić na właściwą drogę. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. zawodowe lub zdrowotne. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. Pierwsza. podlegają podobnym schematom. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach. Wywołuje to kryzys wiary. piąta. Ŝe wyzwania. który zmusza nas do stawiania pytań takich.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. W układzie czakr (zob. Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. szósta i siódma . aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. Zwracamy się ku „górze".

a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. co stanowi Ŝycie. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. MoŜemy do niej dotrzeć. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. a takŜe czynić innym to. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. poprzez swoją religię. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. w jakiej przyszliśmy na świat. Rodzina moŜe takŜe. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). takŜe w naszym ciele. przez uwaŜanie tych. na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. 46 . „współjesteśmy". powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać. Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. którzy są od nas inni. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. Po pierwsze. Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. np. sakramentu chrztu i sefiry Szechina. Jak mówi Thich Nhat Hanh. Wypełniając te dwa zobowiązania. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. np. jako tę. Po drugie. uczyć nas. Odstępstwo od tych zobowiązań. która została nam przeznaczona. za gorszych. Po pierwsze. łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

kiedy osoby.negatywne skutki. Słusznie mówi się. posiadają uświęconą energię. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. które są naszym udziałem. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. wychowywanie dzieci. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. Od urodzenia instynktownie czujemy. z którymi wchodzimy w relacje. wydarzenie ma swój powód. 50 . choćby nie wiem jak bolesne. i pomóŜ zaufać. Świadomość. co robimy. z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. promieniując energią zrozumienia. Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". otwieramy się na rozumienie. Bez względu na to. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. abyśmy odrzucili poglądy. zajmowanie się nauką. są Boskimi narzędziami. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. gdy zawodzi logika. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. Energia. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. Boski impuls w nas sprawia. Ŝe kaŜde. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. dla których coś się dzieje. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. która wypływa z czakry umysłu. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". szczególnie wtedy. Na tym polega współczesne kapłaństwo. które są częścią ludzkiego Ŝycia. czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). które nie odzwierciedlają prawdy. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. jest cenny. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. rozpoznają. Ŝe to. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. które jest Boskie w swojej naturze. i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. Ŝe ludzie. okalecza duszę i ciało. Energia szóstej czakry czuwa. zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. aby wiedzieć. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. kto nie jest wiarygodny. w ich osobisty i duchowy rozwój. co zdołam zrozumieć. Wszyscy przeŜywamy sytuacje. Gdy opieramy się tej energii.

kogo spotkaliśmy. ich symboliczne i ogólne przesłanie. To osłabia ciało i ducha. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. które powodują jej utratę. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. Połączenie hinduizmu. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. czyni nas chorymi. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. co dzieje się teraz. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. Zbyt długie noszenie w sobie tego. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. Zniekształcamy to. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. samoistnie się budzą . umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść. Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. Studiując ten materiał. co odeszło. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. śyjąc pełnią teraźniejszości. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń. ze szczególnym uwypukleniem lęków.w naszym wnętrzu. Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. Dorastając. 51 . Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. natury czysto fizycznej. Zniekształcamy w ten sposób czas. znowu pojawi się na naszej drodze . które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. badaj siebie z zamiarem rozpoznania. a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. buddyzmu. To nas łączy. Poszukując podobieństw. Został on ustanowiony. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. gdy koncentrujemy się na przeszłości. które nas łącza. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. Poprzez praktyki religijne społeczności. który poszerza moŜliwości umysłu. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. wzmacnia ciało. co odeszło. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. KaŜdy. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy.takie jest Boskie przyrzeczenie. są takie same.promieniuje wiedzą. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. w których dorastamy. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem.

jak złość lub gniew. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. podczas gdy np. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. drugą i trzecią czakrą. relacje z innymi. 52 . Pamiętaj o tej zasadzie. Z niektórymi z nich się zgadzam. konieczne jest więc uwzględnienie kilku. co przemawia do Twojego serca i duszy. jeŜeli nie wszystkich. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. np. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. rodziny lub pracy. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. znaczeniem i przesłaniem. praktykę duchową. a resztę odłóŜ na bok. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . które tworzą system energetyczny. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. jak to jest np. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. karierę itp. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. Bez względu na to. dlaczego rozwinęła się choroba. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. sposób odŜywiania.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. Takie emocje. Aby w pełni zrozumieć. gdzie znajduje się ognisko choroby. czakr. nawyki psychiczne.kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. związków. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. Ze wszystkich energii. * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. małŜeństwa. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. w przypadku chorób serca lub raka piersi. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. studiując ludzki układ energetyczny. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. dotyka on takŜe jej dzieci. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. Podobnie jak doświadczenia. nogi. czy to poprzez związany z nim lęk. mocne i słabe strony. wspólne tworzenie. uprzedzenia. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. 56 . która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. jak i inne.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. jako istot społecznych. lęki. osłabiając naszą odporność. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). jaką jest naród. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. zarówno wirusowe. Ci. Ŝe „wszystko jest jednością". stajemy się członkiem wspólnoty. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. stopy i odbytnicę. uczenie się. Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. KaŜda z grup. męŜczyźni i kobiety. a gdy są powaŜne. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". Uczymy się takŜe. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. Naszym przeznaczeniem. której członkiem się stajemy. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. prowadzą do chorób . przekazywanych z pokolenia na pokolenie. przejmujemy jej przekonania. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. Dziennikarze. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten. ludzie biznesu. czym dla grupy jest energia wspólnoty . Wszelkie epidemie. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. jest wspólne Ŝycie. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. schronienia i okrycia. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności.ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. robotnicy. czy przez własne doświadczenia. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę. Zaczynamy odkrywać. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. Gdy zaczynamy Ŝycie. kości. Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. wszyscy zgodnie twierdzili. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. politycy. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. otrzymywaniem poŜywienia. które reprezentuje większość populacji.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. przebywanie razem i poleganie na sobie. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. jesteśmy na nie podatni wtedy. Jest to kwestia podstawowa.

z którego czerpiemy. poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. okazuje się. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. których uwaŜa się za mniej wartościowych. które zaszły w grupowej świadomości.II wojny światowej. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. Rzecznicy społeczni głosili. lub Ŝe jest wszystkim. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". np. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. grup etnicznych. co oznaczało uzdrowienie. Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. w którym musimy zawsze coś dawać. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. Ŝe pojawił się on. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. w jaki to następuje. Roosevelta. aby nie powodował utraty energii . który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. którzy zainfekują się tym wirusem. Choć kaŜdemu się zdarza. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. bez względu na sposób. których doświadczamy. Wszystkich. w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi". JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. Ŝe jest miejscem. przywróciło dumę. naleŜy to do ich stylu bycia „macho". Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". np. siłę i honor wszystkich jego członków. Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego.np. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. lub takim. zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. bo chociaŜ nie są gejami.Franklina D. oświecony lub ciemny. łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. Mówią nam. narodowościowych i rasowych. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony. bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. W wyniku zmian. Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. brak pieniędzy lub status społeczny. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . wśród osób zaŜywających narkotyki. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. Ŝe są bezsilne. obfity albo pełen niedostatku. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. prostytutek i w środowisku gejów. Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. ale i nieposkromionej energii. co mamy. aby uzdrowić amerykańskiego ducha . wzmocnione wzrostem zatrudnienia. świata niewidzialnego i tego. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych. i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio.

czy złe. Wiele z nich. emocjonalnie i duchowo. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. Za kaŜdym razem. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. nie tylko czujemy. W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. np. Nasza duchowa moc wzrasta. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. Zgadzając się z poglądami innych. Uczy się nas. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie. jakie przekazuje nam własna społeczność. a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. zarówno te zewnętrzne. stanowi stałą wartość. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. i przejmowali jej nawyki. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". i sięgać do zasobów głębszej prawdy. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. są natury grupowej. są jego starym elementem. sposób ubierania się. które są pozytywne. mocy i autorytetu. jakim jest globalna wspólnota ludzka. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym. i odrzucić szkodliwe. Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia .a pierwsze wzorce myślowe. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. jak np. z jakimi mamy do czynienia.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". wpisanego w układ energetyczny. Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. Bez względu na to. Innym brakuje cechy uniwersalności . Łączymy się.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. jednostce trudno jest je zakwestionować. abyśmy podejmowali decyzje. Carl Jung wyraził kiedyś pogląd. jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji. którego wspieramy. gdyŜ jednostka.tak długo. Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw. by zachować te wpływy wspólnoty. które są uznawane przez wspólnotę. jak i wewnętrzne. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". z którą czujemy się związani fizycznie. „Nie wolno mordować". lecz sądzimy. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. aby tworzyć. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. a nie członków. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. Gdy zmieniamy się wewnętrznie. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością". Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. 58 . Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i.

do którego przywykły. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. Zapytałam go. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. czy miał robione jakieś badania medyczne. dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. karierę. do jakich przywykliśmy. jaka się z tym wiąŜe . mają dla nas największe znaczenie. Pragniemy poszerzenia świadomości. Wszystkie osoby. w których musimy zadecydować. relacji. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". które w jego rodzinie chorowały na raka. małą świadomość potrzeby ruchu. a od którego muszą odejść. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. jak sama choroba. np. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. Diagnozując Geralda poczułam. Przypomnij sobie. jakie wyznawała jego wspólnota. a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. po czym przyznał. Rozmawialiśmy o pomocy. ducha i umysłu.za nasze zdrowie. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. Wiele osób. i nowym. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie. Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. stosunek do świata i sposób myślenia. gdy jakiś jej członek zachoruje. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. poniewaŜ czuł się wyczerpany. kwestii społecznych i zawodowych. Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. włączając w to jego samego. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Istotne było to.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. Sytuacje.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. Ŝe stoimy u progu zmian. 59 . zmarły i nikt. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania . aby uwierzyć. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. jaką mógłby uzyskać. uczestnicząc np. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. a romans . utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. prosząc o konsultacje. które poznaję na moich warsztatach. którego się obawiają. czy trwamy w dotychczasowych strukturach. do spraw finansowych.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. Powiedział. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. które nie wspierają nas w rozwoju. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. Ŝe raka moŜna uleczyć. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. Ŝe moŜe wyzdrowieć. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. Niektóre wspólnoty mają np. Ujmując rzecz symbolicznie. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. nie wierzył. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald. potrzebujemy nowych idei. i wejścia w nową rzeczywistość. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. czy się zmieniamy. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią.

60 . a po tygodniu wrócił do domu. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. czuł się świetnie. Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. skoro praca nie daje mu satysfakcji. które słuŜy zarówno jednostce. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. Tony stał się psychicznie rozbity. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. Zmusiła go do tego praca. który skarŜył się na nieustające zmęczenie. Prowadząc podwójne Ŝycie. Pedofil kontrolował go do tego stopnia. Powiedziała. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. przyznał. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. jak i grupie. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. Okazało się. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. Lojalność. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. od których taka osoba powinna się uwolnić. poczucia honoru i sprawiedliwości . Wiedział. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". zapewniając. Odpowiedział: „tak sobie". To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. Wymagając lojalności. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. szczególnie w trudnych chwilach. aby otrzymać pensję. sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". gdy ktoś lub coś.postaw moralnych. czy lubi swoją pracę. z którego pochodzi. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. jaki moŜe powstać. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. które co tydzień przynosił do domu. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. Nie minęły dwa miesiące. miałam wraŜenie. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. Zapytałam go. Ŝe nadal będzie pracował. by się zwolnił. Lojalność Lojalność jest instynktem. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. którego nie darzy się uczuciem. Matka zabroniła mu o tym mówić. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. niepisanym prawem. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. Zasugerowałam. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. Jednak w niektórych przypadkach. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. co musi robić. Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. i wrócił do domu. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. Ŝe rodzina liczy na niego i na to.

Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. aby móc wysłuchać jego historii. aby zarobić pieniądze. zwróciłam mu uwagę. Uwierzyłam mu. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. poŜerał go od środka. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. Wiedział. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. co się dzieje . Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. gdybym miała takie wspomnienia jak on. Wiedział. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. Po jednym z incydentów. Wtedy zaczął pić. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. w którym uczestniczył. jednak bez rezultatów. Tony był przekonany. Ŝe wiedzieli. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. i otworzenie przed nimi swoich ran. przeproszą.nie próbowała mu pomóc. Ŝe teŜ bym piła. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. Upijał się codziennie po pracy. Nie byliby w stanie się przyznać. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. Tony sądził jednak. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. jak powrócił do pracy. Słuchając go zauwaŜyłam. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. Ŝe rodzina. które nas zraniły. z którymi mamy coś do wyjaśnienia. na jaką było ich wtedy stać. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. co musiał robić dawno temu. Aby zarobić na Ŝycie. Ból związany ze zdradą. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. Widząc to. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. Ŝe sprawia mu to przyjemność. Później stwierdził. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. którą odkrył w sobie. Ŝe jest otoczony demonami. Stwierdził. Zapytałam go. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. które nakłaniają go do samobójstwa. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. 61 . zaczął terminować na budowie. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. wiedząc. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. Odpowiedział. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. Okazało się. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. W najlepszym wypadku osoby. Ŝycia. Pił nawet w trakcie pracy. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni. co wydarzyło się przed laty.

iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. zaczął się cieszyć Ŝyciem. PoniewaŜ jesteśmy starzy. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce. jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. Ŝe się domyśli. w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie. Najpierw pomyślałam. . jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm. Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. i dał do zrozumienia. Takie jest Ŝycie. jest przeświadczenie. Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. który choć nie odzwierciedla prawdy. Ku zaskoczeniu mojemu. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. 62 . więc zadałam je w inny sposób.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . Nadal nie mogę zrozumieć.nigdy się nad tym nie zastanawiałem.Inny męŜczyzna. Ŝe wolę. nie jego. Ŝe być moŜe nie wszystko. Ŝe głównym powodem. George napomknął: „Masz na myśli to. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki. lecz takŜe przez poczucie honoru. więc się uspokoiła. jest nadal w jego energii. Gdy tylko spostrzegł.odpowiedział . Ŝeby zabezpieczyć się na starość . tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . ale na pewno bardzo wiele. jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź.Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . oczywiście. posiada nad nami władzę. . dla którego się starzeje. George trochę się oŜywił. Ŝe jest tylko „widzem".powiedziałam. W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. przyszedł na moje warsztaty. jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. stał się niemal dziecinnie onieśmielony. Powiedział. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. Ŝe wszyscy skupili się na nim. . Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on. George przyznał. George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem.zapytałam.Nie wiem.odpowiedział George. Bardzo rzadko widuje się. PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. . Ŝe zawsze uwaŜał. jego Ŝony i wszystkich uczestników. gdy zrozumiał. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. George. . Ŝe tak musi być. Rozmawialiśmy o tym. zapytałam: „Jakie masz. abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze. George'a. Odparłam. Ŝe wszystko. . Moi rodzice zawsze mówili mi. Dlatego idziemy na emeryturę. na przykład.Zastanów się więc teraz . co powiedziała mi rodzina. WyróŜniał się wśród uczestników. którą mógł się teraz bawić. bo skończył sześćdziesiąt lat. Powiedział: „Masz na myśli. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. podobnie jak cała grupa. co powiedzieć. jak moŜna się uwolnić od wzorca.powiedziałam i powtórzyłam pytanie.Po sześćdziesiątce. gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. mając nadzieję.Nie wiem . co powiedzieli do niego rodzice. George nie mógł zrozumieć tego pytania. . ulegając namowom Ŝony. Ŝe to wpływ kofeiny.

kilka dni po audycji radiowej. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. Bądź pewny. Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. Zapomniał o tym. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. które śledzą nasze postępowanie. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych. nogi i układ kostny. za którego chciałabym wyjść. sprawia. jednak nagle przypomniał sobie. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. by traktowali siebie z szacunkiem. którzy obracali ogromnymi sumami. którzy nie okazują sobie szacunku. dopuszczając się zdrady.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. poniewaŜ mamy anioły. Sama poznałam w trakcie warsztatów. Choć na ogół nie uwaŜa się. Cudzołóstwo jest zabronione. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym. ani w innych. Ŝe jego anioł go obserwuje. abym mu przyrzekła. Na tym opierał swoje poczucie godności. porównywalnym z miłością. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. musimy się zmienić. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. JuŜ miał przełączyć na inną stację. Sam nie miał ochoty tego słuchać. którzy ciągle siebie okłamywali. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. Sprawą honoru. „Zatrudniał" wielu dealerów. jak moi rodzice. który zawsze nad nim czuwa. wychowują dzieci. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. jednak rodzice. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. Ŝe ma problem. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. o której myślałem. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. z którym nie moŜe sobie poradzić. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. było to. Wychowywał się w biedzie. Takie były jego ostatnie słowa. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. w jaki zarabiałem". Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. jak wybrnąć z tej sytuacji". byleby zachować ciągłość rodziny. zrozumiałam. przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. nawet. Uczy się ludzi. Pewnego dnia.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. „Chodziło mi o to. jakie daje godne postępowanie. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. gdy rozmówczyni powiedziała. jest instytucja małŜeństwa. Pewnej nocy. w szczególności nasz układ immunologiczny. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. Nie wiedziałem. Ŝe będę miała dziecko. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. bez ojca. Gdy odpowiedziałam. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. dzieci wyrastają na dorosłych. jednak. Ŝe miałem wielu chłopców. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań. Jednak starsi członkowie wspólnoty. lecz całego społeczeństwa. Wjechał samochodem w 63 . Sam miał wypadek. prowadząc samochód. Bez moralnego oparcia. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. i nie moŜemy ich rozczarować«. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób".

będę mógł uzdrowić swoje nogi.grupą harcerzy z sąsiedztwa. jak waŜne jest to. niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. którzy go poznają." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru. jak to mówi. „Nazwisko jest bez znaczenia". a takŜe pomaganie komuś. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. Jego „pracownicy" zapewnili go. Nierzadko zdarza się. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. ząb za ząb". Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. Ŝe jest to prawda. promieniując zaufaniem do siebie. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. poniewaŜ wiem. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego. mówię im. nie 64 . Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. którą przekazuje nam pierwsza czakra. Postanowił im pomóc. Ŝe nie powrócę na ulicę. Dzisiaj chodzi o kulach. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" . Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. Lekarze powiedzieli mu. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. i czasami opowiadam o aniołach. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości. jak tylko było to moŜliwe. i zacząłem nowe Ŝycie". aby zmienić swoje Ŝycie. Powiedziałem chłopcom.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem.energia dumy lub wstydu. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. „nie czyń drugiemu. co się robi. Jakoś dawałem sobie radę. Ŝe mam w Ŝyciu cel. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele . Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. One sprawiają. Ŝe poprowadzą dalej interes. jakie sam do tej pory prowadził. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. a oni mi uwierzyli. „złe dni". Inspiruje wszystkich. Ŝe jeŜeli przyrzeknę. co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". czego nie miałem im za złe. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym.i o aniołach. co słuŜy ochronie siebie i rodziny. Z drugiej strony. Wspólnota zazwyczaj wierzy. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. jednak emanuje radością. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Myślę. jednak uwierzcie mi. grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. Tłumaczę im. to zbierzesz". kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. „Miałem wraŜenie. Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. mówimy czasem lekcewaŜąco. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał. by być dumnym z tego. Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. Ŝe wszystko jest moŜliwe.

gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych.oni. by wspierać nasz komfort fizyczny. ZauwaŜyłam jednak. następnego . Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu. To jest droga bez wyjścia . Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów.odzwierciedla rzeczywistości. Odbierając wraŜenia jej dotyczące. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. Kilka osób zauwaŜyło. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę. lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie.odpowiedział. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. kto go poznał. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. Dosyć powiedzieliśmy". „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. Patryk. „W moich stronach musisz umieć się bronić" . Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . Chodził o lasce. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. jest zrozumienie. Ŝe ma na myśli odejście od stołu. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. lecz agresję. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. Nie mógł długo siedzieć. ciepłą i uczuciową osobą. Nie moŜna cofnąć historii. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. jakie przypisuje jej wspólnota. Zapadła cisza. mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. które doprowadziło go prawie do kalectwa. w której rządzi Boska logika. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. jakiej kiedyś doznała. Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. musimy się uwolnić spod jej panowania. Myślałam. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. Zrozumiałam tę głęboką prawdę.kiedy raz się na nią wstąpi. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. z którą byliśmy związani. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. Nie wiem. jednego dnia ja tracę nogę. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. KaŜdy. Zaakceptujmy fakt. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych. Zrozumiałam. był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. wiem jednak. która go otaczała. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. 65 . Zemsta pociąga za sobą zemstę. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. Największą lekcją. uwaŜał. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. Nie moŜna zmienić świata. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. choć pochodził z Irlandii Północnej. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. Ŝe jest pogodną. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". Powiedziałam: „Sądzę. poprosił. nie moŜna się wycofać". Nie był on związany z jej religią. lecz istotnym elementem rozwoju. i choć czuł się przy tym niezręcznie. lecz z cierpieniem z powodu zdrady. Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą. abym go zdiagnozowała. jaką musiał za to zapłacić .utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty. Flirtował z kaŜdą kobietą. „Dlaczego mam wraŜenie.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. obcy. Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska.

PoniewaŜ wiedział ze snu. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić. Przez cały czas siedział cicho. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. Zaproponowali mu dwie moŜliwości. Ŝe uwalniają się ode mnie. czego pragniemy. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. Chcę rozwodu. a które nie miało Ŝadnej wartości. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. oznajmił. Wydawało mi się. słucham Cię". a gdy warsztat się zakończył.powiedział . Ŝe opowiem Ci o sobie". której nie potrafimy dostrzec. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa. Ŝe tego nie zniosę. Ŝe mu się powiedzie. OŜenił się ponownie. jak twierdzi. a na stole czekał ciepły posiłek. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. Musimy zrozumieć. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. Tej samej nocy Eryk miał sen. gdzie burzy juŜ nie było. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać.tylko 66 . pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne. Jadąc dalej. które wspólnie prowadzili. które prowadziłam w Belgii. Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą.powiedział. Jak przepowiedział to sen. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. sądząc. by wszystko było tak. Powiedz mi. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. lecz pomoc w przewartościowaniu tego. zgodziłam się. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. Partnerzy byli tym zachwyceni. gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. Poznałam kogoś". czego chcesz. Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu. Ŝe będę robił to. z najcudowniejszą kobietą na świecie. który prowadził we śnie to był Jaguar. lecz powiedziałam: „Dobrze. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. a droga była sucha i bezpieczna.PoŜegnałem się z nimi. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu . Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna.Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. PoniewaŜ ich było dwóch. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. nie rezygnował. choć to oni myśleli. Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. Uczy nas. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. „Wiedziałem. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. Podjął taką decyzję. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. Świeciło słońce. daj mi znak. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. nie mógł nic na to poradzić. W przeciwieństwie do kobiety. Jednak tak się nie stało. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. pomyślałem. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. zdałam sobie sprawę. „Nigdy nie przewidywałem. W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. Eryk wyszedł z biura przytłoczony." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. W przenośni oznacza. choć nie byłem tego pewien. Dwóch partnerów. a samochód. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa. a ja to zrobię". dotarł do małej wioski. jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. co robię . oznajmiło. W nocy zacząłem się modlić. . W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się.

Nie trzeba się niczym martwić. czy podjąłeś/aś działania. Wiem o tym z własnego doświadczenia". Odpowiedz na pytania: 1. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. wymień wartości. 67 . gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami. Które z nich straciły waŜność. której Ŝycie się wali. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. kiedy spotykam osobę. Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry. która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. 9. 10. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. tworząc „intuicję pierwszej czakry". jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. 8. Wymień wszystkie sposoby.Bóg mógł znać ten plan. Wymień te cechy wspólnoty. aby uzdrowić tę sytuację? 6. na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. mówię jej: Bóg jest z Tobą. wymień przyczyny. Teraz. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę.

jak i głęboka. np. waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. Umiejscowienie: dolna część brzucha. jelito grube. Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. pieniądze. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat.nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. zarówno przypadkowa. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. a zarazem duchowy. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. umiejętność obrony i chronienia siebie. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. Wszystko. powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. fizyczne potrzeby. pracy lub pieniędzy. Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. jak: uzaleŜnienie. a z drugiej . jakie tworzymy z innymi. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. ludzie lub pieniądze. jakie niesie Ŝycie. wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli.płodzącą męską energię. Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. Zaburzenia związane z menopauzą. instynkt: „walcz lub uciekaj". poniŜej pępka. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. partnera. Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. rak jajnika. Energia drugiej czakry. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". dolna część kręgosłupa. straty finansowe. Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. gwałt. takimi jak seks. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. miednica. impotencja. Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. słuŜy rozwojowi 68 . Rak prostaty. co pozwała nam kontrolować otoczenie. autorytet. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. byśmy polegali na sile zewnętrznej. zdolność podejmowania ryzyka. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. zdrada. okolica bioder. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. własności. a znaczenia nabierają inne związki. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe.

Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. która podyktowana jest lękiem. Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. i rozstawania się z tymi. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. którzy wspierają nasz rozwój. z którymi mamy do czynienia. reprezentująca wspólnotę. jako jednostkom. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. anima i animus. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. dzięki którym przyciągamy osoby. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. jest pogwałceniem wiary. Co więcej. Ŝe zostanie przeniesiona góra". Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. Niektóre związki z konieczności są bolesne. za który ponosisz odpowiedzialność. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. Ŝeńskość i męskość. Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. i bez względu na to. Jednolita energia pierwszej czakry. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. który pozwala stawić czoła własnym słabościom. im bardziej stajemy się świadomi.zawsze we właściwej chwili. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. która nas połączyła. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania. Nie ma związku. To sprawia. pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. słońce i księŜyc. czy ma on charakter rodzinny. rozwijać się duchowo. kto i co jest waŜne. za kaŜdą decyzją. w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. sprawiając. która dokonana jest w wierze. umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. i koncentrując się na sprawie. tworzenia związków z ludźmi.świadomości. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. które pozwalają nam lepiej poznać siebie. którzy nas ograniczają. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. 69 . dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze.sefiry Jesod. Gdy podejmujemy decyzje. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. zawodowy. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. abyśmy zrozumieli. KaŜda decyzja. stoi moc niebios. za kaŜdym razem pomaga nam.jest zrozumienie. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. dzięki swej dwoistej naturze. tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. zamiast tego okazując szacunek osobom. Druga czakra. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. Takie relacje są często duchowym „bodźcem". społeczny czy polityczny. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). która organizuje nam spotkania z innymi . Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . Nie ma przypadków. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty.

Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. Paradoks drugiej czakry polega na tym. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. takie jak seks. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować. naleŜy zbadać. dowiemy się.czy wypełnia ją lęk. moŜe okazać się złe. dobrze czy źle. porzuceniem. oparcie. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. ale zarazem uczy. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. a prawdą jest. co nam przyniesie. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. świadomie lub nie. jak i duchowymi. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. miłość i zdrowie. czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. co wydaje się dobre. co wybieramy. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. co kieruje naszymi decyzjami. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. chaos wszystko burzy. Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. to skąd mogę wiedzieć. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . Ŝe nie ma znaczenia to. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. wygrany i przegrany. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. osobistych „fałszywych bogów". które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. Gdy wszystko układa się dobrze. Ta zaleŜność sprawia. albo ty. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. finansowym niepowodzeniem. Aby opanować drugą czakrę. bezsilnością i utratą samodzielności. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. który polega na zmianach. zdradą. moje albo twoje.Wybór ma wymiar mistyczny. co kryje nasza dusza . biedą. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. choć ukrytej mocy. którymi dysponujemy Następnie. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. obecny w kaŜdej z relacji. lecz nasza motywacja. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. wchodzimy w związki. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. biedny i bogaty. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. Poznawszy motywację swojego postępowania. oddalamy się od rzeczywistej. władza i pieniądze. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje.

sztuki. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. Przyzwyczajenia są piekłem. endometriozę i depresję. Ŝe ma torbiel jajnika. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. Powiedział. który potwierdził obecność torbieli jajnika.decyzji. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. poezji i architektury. nie chcę więcej rozumieć. Jak długo staramy się kontrolować innych. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. twórczość i powtarzalność. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. Było oczywiste. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. myśli i związków. ujawniając jednocześnie. zauwaŜyłam. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. Te dwie siły. infekcje narządów rodnych. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. nie dziwi fakt. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. zapominając. pragną poruszać ziemię. Pozostała sama z dwójką dzieci. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. jak się dzieje. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie. nie chcę uczyć się od Ŝycia. intuicję. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. Zasugerowałam. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. a decyzje powodują ruch. Ŝe cierpi na depresję. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia. Energia twórcza. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. zarówno dla mnie. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. Działaniem symbolicznym. lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. bezpłodność. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. Udała się takŜe do lekarza. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. dlaczego dzieje się tak. Ŝe są oni naszym odbiciem. podejmując takie działania. które zapewniłyby jej utrzymanie. Powiedziała mi. które jest atrybutem siódmej czakry. Miała wizualizować to działanie i nową energię. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. Rozpoznając jej energię. w przeciwieństwie do natchnienia. prosząc o konsultację. o której jeszcze nie wiedziała. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. 71 . i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. jakie prowadziła z męŜem. chęć tworzenia muzyki. ścierają się w psychice ludzkiej. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. było sadzenie kwiatów. jak i dla niej. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry.

Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. Siła. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry.i sakramentu komunii. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. lęk często powoduje ich odrzucenie. Kostiumy bardzo się podobały. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. gdyby doświadczenie. Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. a wszystkie zostały zaakceptowane. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. Oglądając projekty zauwaŜyła. Kate się zgodziła. uŜywamy jej w sposób negatywny. co jest z nim związane. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł. Gdy np. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. przyciągającej siły. Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. Przypadek Kate ilustruje.dosłownie i symbolicznie. z jaką ogarnia nas lęk np. potrzebne materiały i pobrała miary. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. same walczą o przetrwanie. w sposób intuicyjny. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. Torbiel jajnika znikła.zaburzonemu związkowi. lub manipulujemy innymi. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. a jednocześnie tak silna. Druga czakra jest miejscem narodzin . wywołuje skutki. którą emanujemy i która sprowadza pomoc. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. Raz uwiedzeni. tak aby słuŜyły naszym celom. Gdy kieruje nami lęk. znaleźć dla siebie nowe zajęcie. gdzie otrzymała wskazówki. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. Mimo to. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. takie jak gotowanie i szycie. MoŜemy obawiać się np. MoŜemy teŜ uznać. doradza. Ŝe się powiedzie. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu. Niektórzy. w 72 . Zapytała. twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. o którym wraz z partnerami sądził. okazało się niewystarczające. wspomnieniu przeŜycia. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. przed zdradą. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. Gdy spotyka osoby. do czego się wcześniej zobowiązała. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. Przyszła do teatru. podobnie jak małe dzieci. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. który cieszy się duŜą popularnością. Pragnął on. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. Owładnięci lękiem. którym dysponujemy. ogarnięci lękiem. narkotykom lub alkoholowi. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. aby doprowadzić do ich realizacji. które uwaŜają. określa poziom naszego negatywnego zachowania. We wstępnej fazie planowania.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. z czym są one związane. kierowanego lękiem rodzica lub partnera. jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi.potrzeby tworzenia .

która miała cięŜkie krwawienia z macicy. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. poczułam. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. co właściwe. a które przerwały ciąŜę z własnej woli.„okresie marzeń". Ŝe miała dwie aborcje. W trakcie analizowania jego energii. Czuła. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. mając nadzieję. Pewna kobieta opowiedziała mi. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. mięśniaków. poczuł się zagroŜony. Ŝe zazdrościli mu talentu. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. twórcze pomysły i ambicje. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. Ŝe boi się. John nie potrafił uznać faktu. zauwaŜyłam. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. w związku z czym nie ma sensu. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. Po 73 . Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. Spytałam Normana. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. Zamiast je uszanować i wykorzystać. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. którą będzie mógł pokierować. jakimi są konflikty. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. w znaczeniu symbolicznym. Sytuacje. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. Inne kobiety. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. Gdy rozpoznałam jej energię. Ŝe mają prawo wyboru. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. które nosiła. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. które poznałam. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. Świadomość. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. odprawiła ceremonię. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. Zarówno aborcja. decydowała o tym. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. Czuły raczej. jest szanowanie innych np. co najlepsze. Dawał wspólnikom do zrozumienia. których wewnętrznie nie akceptowała. czy mu o tym wspominała. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. np. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. współpraca dobrze im się układała. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. Był przekonany. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. nie miały takich przeŜyć. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. pieniądze zmieniły jego podejście. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. John powiedział. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. Ŝe wiadomość została przyjęta. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. wyzwalamy w sobie i innych to. którzy będą w stanie to zrozumieć.

poród i rozwiązanie. Wszelkie niedokończone sprawy. ale takŜe duchowego. Kiedy się wznosi. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. emocjonalnego. Gdy się o tym dowiedział. jakie znajdują się w dolnych czakrach. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. w wyniku którego zmarł po kilku latach. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. energii stającej się materią przez ciąŜę. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. w ogóle go o tym nie informując. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . Energia seksualna ma pierwotny charakter. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. Mówił. aby samodzielnie je sfinansować. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych. jego potrzeby fizyczne. Czuł się. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. które mu obiecali. śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. W rezultacie stał się impotentem. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. Przełamanie ograniczeń kulturowych. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. Posiadanie małŜonka i rodziny. Wiele kobiet. „Aborcja" energetyczna.uczucia związane z tą aborcją. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. Inny męŜczyzna opowiedział mi. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. U kobiet. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. gdyŜ uwaŜała. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. pobudza czakry. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. między innymi do bezpłodności. jak i u męŜczyzny. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. ma trudność z zajściem w ciąŜę. Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia.aborcji miała sen. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. zarówno u kobiety. Ŝe jego pomysł umarł. Jego potrzeba dawania Ŝycia. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. zwana Kundalini. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. są sytuacją. których dotyka. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty.

JeŜeli chcesz. komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". poprosiłam Linde o aspirynę. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . kiedy opowie mi swoją historię. Ŝe obawiała się momentu. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny.rzadko spotykany u kobiety. Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. Linda przyznała. od depresji po gwałt i przemoc. Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. kiedy ich związek dotknie tej sfery. Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy.do głowy. Widząc moje niedowierzające spojrzenie. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. Kobieta moŜe np. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów. Kiedyś kpiłam z poglądu. Nigdy nie miałam miesiączki". we wczesnych latach sześćdziesiątych. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. będąc dzieckiem. poniewaŜ zobaczyłam. praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka.stanu duchowej ekstazy . Jednocześnie odczułam. Od razu zrozumiałam. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego. umysłowego i emocjonalnego. Linda odpowiedziała: „Nie. JeŜeli energia nie jest uwalniana. jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. moŜesz to sprawdzić". Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. co uzmysławia kolejny przykład. Tak teŜ uczyniłam. Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. która została pozbawiona narządów płciowych. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. Ŝe są kontrolowane przez innych. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. Linda uśmiechając się przyznała. nie wiem. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia.poprzez opanowanie energii seksualnej. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. jak przechodzi operację. W owych czasach naleŜało do rzadkości. pragnąć doznań erotycznych. UwaŜa się. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego. przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii. dodała: „Ja nie Ŝartuję. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. nie dorosła i nie dojrzała do tego. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. aby czuć się płodną.

aby zakończyć związek. jeŜeli dowie się. Nie wiedziała nawet. jakby stali się jednym układem energetycznym. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. poczuł przeraŜenie. a miłość wypełniła jego ciało. a wyjazd z miasta jest pretekstem. energia stawała się coraz silniejsza. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. Jednocześnie modliła się do Boga.zapytał. Linda przeszła operację wycięcia macicy. iŜ odszedł od niej. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. Gdy powiedziano mu.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. jaka przyszła mu do głowy. Uczucie to wywołało w nim euforię. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. wspólnych znajomych. Ŝe nie zechce jej poślubić. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. i jedyną rzeczą. w którym zastawiła cymbały. Linda oniemiała. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. łącznie z cennymi cymbałami. który zobaczyłam). Steve powiedział jej. Rozstali się. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. Poczuła. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. z powodu guza. mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. w trakcie trwania związku. Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. Tej nocy Linda i Steve się kochali. Zarówno Linda. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. aby ją odnaleźć. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. wszedł do niego Steve. Ŝe Steve odkryje. Wiedziała juŜ. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. Steve powiedział jej. nie tyle z namiętności. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. Ŝe zostaną małŜonkami. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. aby zastawić część swoich kosztowności. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. Ŝe przypuszcza. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. amerykańskim instrumencie ludowym. Nie mogła mieć menstruacji. Sądzili. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. co ze strachu. Obawiała się. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. nigdy nie przestała kochać Steve'a. odŜyły w nim wspomnienia. Ŝe jej ukochany uznał. Smutek. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. jednak z czasem. Ŝe tamtej nocy. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. Dwie godziny po tym. utwierdził Linde w przekonaniu. chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. jak Linda opuściła lombard. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. włączając w to jej męŜa. Dostrzegł cymbały. Pomyślała. gdy kochali się pierwszy raz. jaki wywołała ta informacja. Zrozumiał. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. „Jak długo one tu juŜ stoją?" . była ucieczka. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak.

Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. Oczekuje się od nich. Ŝe gdy będą starsi. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). to dlaczego nie odeszłaś?" . symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. Ŝeby córka. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. Ŝe przez lata. Wiele osób opowiadało o tym. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. Rozpowszechniony jest pogląd. Ŝyło w związkach. jak się ubierają i prowadzą. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. To. „prawdziwych" przestępstw. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. co robiła jej matka. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. Inaczej niŜ męŜczyznom. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. 77 . wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. nadal wymaga się od nich. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach. oprawcy i mordercy. ale nie uzyskują od społeczeństwa. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. pełne połączenie sił sefiry Jesod.drugiej czakrze pomimo braku macicy. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. dotyczące głównie zdrady. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. a nawet dziesięciolecia. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. a większość społeczności zgadza się. społeczeństwo przyznaje. Zdarza się.sugerując tym samym. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała. Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. jaka jest z nim związana. a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. Z wielu warsztatów wiem. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. by wyglądały. zawsze miała poczucie. Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna. by zachowywały się „przyzwoicie". Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. Ŝe jest „brudna". Choć podawane powody róŜniły się. w porównaniu do innych. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. Wydając niskie wyroki za gwałt. kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru. Ŝe są to sprawy. Ŝe nie są wystarczająco męscy.

Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. dopuszczamy się gwałtu. jednego z uczestników moich warsztatów. zgłoszeń jest mniej. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. relacjonuje. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. Takie przestępstwa jak gwałt. czy nie. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. ale takŜe pogwałcenia energii. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. jak impotencja. takŜe seksualnego zachowania. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. Wiele osób. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. jak i męŜczyźni. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. wmawiając mu. PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. a co za tym idzie. Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. opryszczka i AIDS. uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. prawie kaŜdy podnosi rękę. jednak bez skutku. Relacja Billa. karmicznej sprawiedliwości. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. nadają im status przestępstwa. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. jak kiła. czy są tego świadomi. poniewaŜ zarówno zaradność. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. co jest. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. a gdy zmarł. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. Ŝe porządek Boski jest siłą. czy jesteś świadkiem tego aktu. lecz posuwają się dalej. Cierpiał na przewlekłą depresję. Ŝe jest inaczej. Dlatego społeczeństwo uznaje np. 78 . Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. bez względu na to. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. ambicji. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. Bili był sparaliŜowany energetycznie. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. którego celem jest pozbawienie jej mocy. z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt.To poczucie wstydu. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych.

co często dzieje się nieświadomie. endometrioza. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. Naszym zadaniem jest. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. potrafi spowodować róŜne patologie.czy nie. czują się jak ofiary gwałtu. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce. to nie unikniemy z nią konfrontacji. Fakt. a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. to jednak powodują utratę części siebie. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. Pieniądze. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. Oczywiście. Seks jest rodzajem wymiany. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji . ból krzyŜa i rwa kulszowa. przekonanie. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". skutki są zazwyczaj negatywne.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. która jest silniejsza od pieniędzy. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. Wiele osób wykorzystuje seks. Ŝe to. które utoŜsamiane są z energią witalną. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. Nie znaczy to. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. nadając im rangę sługi. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. Bez znaczenia jest. Ogólnie uwaŜa się. To. Nagła utrata pieniędzy. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. Rozpowszechnione jest np. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. impotencja. w której będzie się czuła wykorzystana. Wiara. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. Ŝe Bóg błogosławi tym. czy własne doświadczenie. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. takie jak rak prostaty. podobnie jak energia. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. Pieniądze są środkiem. świadczy o tym. kto nimi rozporządza. aby osiągnąć określony cel. dysfunkcje jajników. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. Bez względu na to. Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. gdy są nam potrzebne. czy w relacjach osobistych. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. Zadziwiający jest jednak fakt.

jak zarządzać pokaźnym ranczem. Ponownie go zachęciłam. Jak pokazuje przypadek Allena. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. Odezwał się po pół roku. Ŝe ktoś Ŝałował. Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. Ŝeby tam pojechać. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. Wydarzenia następowały jedno po drugim. Ŝeby pojechał do Montany. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. lepsze stanowisko. Andrew odparł. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. Właściciele rancza mieli córkę. zyskane kosztem utraty honoru. i mocno poczułam. jego współpracownicy przypuszczali. skąd pochodził. Ŝe sprzeniewierza się sobie. Przeprowadzając analizę intuicyjną. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. Byłam zakłopotana. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. Andrew. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. Powiedział. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. Jego energia nie świadczyła takŜe. Powiedział. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". aby zrozumieć przyczyny tego stanu. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. Powiedział im. Jego działania potwierdziły. Odpowiedział. Gdy nadszedł okres urlopu. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. dlaczego uwaŜa siebie 80 . JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. tkwiącej w jego podświadomości. by kiedykolwiek kogoś molestował. Zaproponowałam. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. umówił się ze mną. nie miał tam pracy. Ŝe zwolnił się z pracy. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. Ŝe Niebo jest przychylne tym. twierdząc. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. Gdy oznajmił. Sen powtarzał się nadal. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. świadomie lub nie. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. jak się tam czuje. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. którzy mają wiarę. Zapytał mnie. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. domu. odebrałam wraŜenie. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. Ŝe jest impotentem. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. co sądzę o tym śnie. „Manna" oznacza takŜe finansową moc. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. zaczął mieć wraŜenie. jakie obecne są w naszej kulturze. więc go zatrudnili. Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. Andrew próbował ignorować sen. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. poczuł. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". tym razem jednak nalegałam. lecz odkąd pojawił się sen. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. Ŝe musi to zrobić. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. choć nie wydało mi się. Kierując się swoim snem. właścicieli rancza. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. aby mogli wykonać przydzielone zadanie.płatności i spłaty długów. i zrobił to. Ŝe kiedy wszedł do biura. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod.

Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. Skłaniamy się ku przekonaniu. Przyznał. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. twierdząc. i nieustannie staramy się odgadnąć. Allen był przekonany. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. UwaŜamy teŜ. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. Napisał. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. poszukujemy towarzystwa osób. Gdy tylko skończył szkołę. z którą czuł się na tyle swobodnie. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. co się dzieje. Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. Odpowiedział. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. Poznał takŜe kobietę. a czego nie w relacjach międzyludzkich. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. jakie składamy sami sobie. Ustaliliśmy. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. Stwierdziłam. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. Ŝe jest zboczeńcem. Po roku otrzymałam od Allena list. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. w którym opisał swoje postępy w terapii. które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. a co złe. Posługuje się prawami. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. „Nie wierzę w to". Ŝe zaczyna czuć się „normalny". Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. co widziała. w których do czegoś się zobowiązujemy. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. a odszkodowanie. jakie otrzymuje ofiara. który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. odpowiedział Allen. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. ma orzekać o winie i karze. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. Allen wyjechał z miasta. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. Był przeświadczony o tym. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. do której uczęszczali chłopcy. co akceptujemy. Ŝe kiedy był nastolatkiem. za co nas nagradza. Ta zaleŜność jest 81 . System prawny. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. przynajmniej z załoŜenia.za zboczeńca. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. która zbiera się w drugiej czakrze. jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. Gdy zobaczyła. sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. co w Jego mniemaniu jest dobre. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć.

Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. Tu takŜe obowiązują zasady. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. powinien zawrzeć ze sobą umowę. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. jednak bezskutecznie. ZauwaŜyłam takŜe. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. co robił. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. ale takŜe aktywności fizycznej.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. nastąpiła poprawa jego stanu. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. higiena psychiczna. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . w której napisał. Stopniowo następowało uzdrowienie. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. Potrzeba uczciwości. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. np. takie jak właściwe odŜywianie. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. Podejmując współpracę z własną kontrolującą. łatwo ulegamy wpływom ludzi. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. Powiedział. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. Bez względu na to. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. aktywność fizyczna. umiar i porządek. Energia. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. co teŜ zrobił następnego dnia. zawsze musiał wygrywać. karku i barków oraz na migrenę. Ŝe skoro jest prawnikiem. A jednak zdarza się. Paul przyznał. powinna zmniejszyć ból. naszą energię wyczerpują sprzeczności. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. a bóle pleców ustąpiły na tyle. Powiedziałam. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. Ŝe coś stara się nim zawładnąć. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad. lecz honorową naturą. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. zasada dochowania wierności. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. wtedy gdy było to podejście właściwe. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. Próbował się leczyć. Paul był zachwycony tym pomysłem. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". co tłumaczyło moje wraŜenie. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. Ŝe ludzie zamiast do wspierania. którzy go znali. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. poniewaŜ twierdził. Zasugerowałam Paulowi. migrena pojawiała się coraz rzadziej. i to jedynie. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. Ŝe wszyscy. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. Dla porównania brak stabilności sprawia. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. Wierzył.

jaką moŜe przyjąć moc. W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. jak kreatywność.materializm. moralność i pieniądze. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. Zemsta osobista jest jeszcze innym. działać i się rozwijać. zmysłowość. związanych z drugą czakrą. gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". KaŜda fizycznie kusząca forma. co słuŜy osiągnięciu celu. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. ma związek z energią. Tak naprawdę wszystko. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. Fascynują nas osoby. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą. Ludzie. Urodziliśmy się z tą wiedzą. które wolne są od pokus świata fizycznego. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . są rezultatem indywidualnego. Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości.od impotencji po raka narządów płciowych. co dotyczy naszego Ŝycia. domagającego się np. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. doskonalimy umiejętność rozpoznawania. Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. „wyrównywania rachunków". autorytet. Moc jest energią Ŝyciową. Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. Unosi nas wspólna energia. KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. i określić te. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. erotyzm i uzaleŜnienia. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. którym ulegamy najczęściej.jednostka. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. a nie dzięki swojej.rozpada. Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. szczególnie w sferze seksu. jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. To właśnie oznacza: „być w świecie. JeŜeli jednak uznamy. 83 . Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. dominację. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . Musimy dowiedzieć się. pociąg płciowy. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. Potrzebujemy osobistej mocy. Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). co i kto posiada moc. Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. to zaczynamy marzyć o tym. poczucie własności. WyobraŜamy sobie. lecz nie ze świata". Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. Moc jest przejawem energii Ŝycia. one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. czy. opisywane przez dzisiejsze gazety. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. aby Ŝyć. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. erotyka. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki . JeŜeli tak. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru". którą nazywamy mocą. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie.

W końcu został wysłany do obozu zagłady. MoŜemy zauwaŜyć. Przyjaciel postarał się. na którym razem pracowali. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". Odpowiedzi. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. Między innymi bunkry. Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. zarówno ze społecznego. czegoś. co powoduje. zmarł w rok później. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. Większość osób zmienia pozycję. zaciągnął się na statek handlowy. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. ale lepiej zostaw mnie w spokoju". Miał zamiar zostać artystą. jakich mi udzielają. opierając łokcie na udach. poniewaŜ istniało ryzyko.pochyla się do przodu. a po drugie . do czego dąŜy tak wielu. Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. jak moc zewnętrzna. nie jest tak praktyczna. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to. Był rok 1941. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. W wieku piętnastu lat. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem. David był jednym z moich największych nauczycieli. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. by stał tak przez wiele dni. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. jak i jednostkowego punktu widzenia. Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. Gdy David odwrócił się w jego stronę. w rzeczywistości jest ona mało popularna. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia. Po pierwsze. Zapragnęłam się dowiedzieć. Zarówno współczesna duchowość. Gdy obóz został wyzwolony. sławy ani pieniędzy. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. by opisali swój stosunek do mocy. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. W wolnym czasie David szkicował. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. podając się za starszego. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. Napięcie rośnie. osobą. jednak zamiast tego został powołany do wojska. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. David był nieprzytomny i umierający. nie odrzucał seksu. by szybciej się ruszał. ukrywając swoją drugą czakrę . David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. Gdy go poznałam. gdzie pozostał do końca wojny.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. David był wysyłany za linie wroga w Europie. Interesujący jest fakt.Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. rozkazując. pozostał wierny swoim zasadom. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. Charakterystyczne jest to. David był Indianinem z plemienia Navaho. 84 . David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. Hitlerowcy torturowali go. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem.

Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. „Davidzie. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. David odzyskał pełną władzę w nogach. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. David postanowił wrócić do rezerwatu. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. Czy jesteś wystarczająco silny/a. rodzina i przyjaciele przerazili się tym. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. Gdy dotarł do rezerwatu. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. które tworzymy z innymi. co zobaczyli. był tak słaby. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. Wiedziałem. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . aby ustalić. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. To. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. pozwolimy ci umrzeć. aby gniew opuścił moje ciało. w jaki traktujemy samych siebie. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą. Wykorzystując energię drugiej czakry. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. Gdy odzyskał świadomość. zaleŜy od sposobu. Odpowiedz na pytania: 1. . Duch jest twoją siłą". Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. którą odbierało się jak błogosławieństwo. jak moŜna mu pomóc. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. Obok związków. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. Zwołali radę. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. modliłem się Ŝarliwie. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. został szamanem. . Z trudem utrzymywałem się na wodzie.

Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. gotowość do podejmowania ryzyka. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. które spotykają się w trzeciej czakrze. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. rdzeniem naszej osobowości. odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. jelito cienkie. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). 86 . poczucie własnej godności. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. poczuciem własnej wartości. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. Przyczynia się do większej indywidualizacji. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. obawa. wątroba. pęcherzyk Ŝółciowy. łysienia. dyscyplina wewnętrzna. kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. ambicje. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. naszym ego. trzustka. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. Energie. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. hojność. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. pobudza proces tworzenia własnego ja. ogniskuje się na tym. starzenia się. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. „ego" osobowości. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. nadnercza. w której odkryjemy. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. zasady etyczne i siła charakteru. często nazywana czakra splotu słonecznego. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. krytyką. Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem.

nie oznacza. Fakt. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Właśnie nad tym się zastanawiałam". jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. jak wygląda nasze ciało. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. RozwaŜmy np. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. Na tę cechę musimy zapracować. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. to. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. Czy jesteśmy fizycznie silni. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. jaki mamy do siebie. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. Ruth. JeŜeli nie lubimy siebie. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. Nie była uczestniczką warsztatów. sądząc. na kim chcemy zrobić wraŜenie. nie będziemy potrafili właściwie decydować. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. 87 . nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. Ŝe Ŝona będzie go kochała. moŜemy podejmować decyzje. niepodobnym do niego. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. Zastanawiałam się. w związkach. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. lecz rozpocznie duchowy proces. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. Poznałam ją poprzedniego dnia. Gdy tworzymy obraz siebie. Odparłam: „Nakryłaś mnie. kogoś. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. iŜ nigdy nie oczekiwał. Pewien męŜczyzna powiedział mi. Oznacza on. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. OŜenił się dla towarzystwa. stanowi o jakości naszego Ŝycia. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. Stosunek. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. lub takie. Ŝe tego nie zauwaŜy. które wzmacniają ducha. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. Ŝe bez względu na to. Wpatrywałam się w nią. lub o kim sądzimy. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. sądząc. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. czy siebie szanujemy. które odzwierciedlają tę słabość. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia. Podkreślam raz jeszcze. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek.

„Dobrze. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. więc włączę tę kasetę. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. Ŝe nie słyszysz. pomyślałam sobie. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. Ŝe Ci pokaŜę. Ŝe coś. Tak właśnie uczyniłam. lecz zanim to nastąpi. byłam bardziej kaleka. Masz ich tak wiele. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. Stałam się najbardziej zaradną osobą. próbowałam narkotyków«. Wierzę. oczywiście". SkarŜyła się: »Ruthi. jak Cię widzę«. jak artretyzm wykręca moje ciało. jaką moŜesz sobie wyobrazić. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. który Cię kontroluje. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło." O mało co nie spadłam z krzesła. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. Było to niesamowite uczucie.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności. czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki. bo to właśnie mi się przydarzyło. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. Przyniosła mi LSD. a potem opowiem Ci o sobie". dlaczego będę musiała tego doświadczyć. w duchu tradycji Ŝydowskiej. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. Ŝe jest moim aniołem. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«. Ograniczenia 88 . Ŝe niefizyczny. wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. Potem. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. oni Cię do tego zmuszają«. Odpowiedziała: »Tak. jak Ruth bierze LSD. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. gdy chodziłam . odpowiedziałam. abym nigdy się nie bała. Ŝeby się o mnie troszczyła. Ruth zdecydowała. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. Ruth jest przykładem wiary w to. Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. Zapewniła mnie. gdy staram się powiedzieć. Nie mogłam powstrzymać radości. a ona powiedziała: „Dobrze. LŜejsza od powietrza. gdy miałam trzydzieści osiem lat. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. Ŝe nad wszystkim panuję«.„Podejdź tu do mnie. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. muszę Ci coś pokazać«. Tak. I wiesz. Tak teŜ zrobiła. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. unosiłam się nad swoim ciałem. Opowiedziałam o wszystkim córce. gdy mnie odwiedzała. Nie potrafiłam sobie wyobrazić. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało. Ruthi. KaŜda z tych opasek jest lękiem. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. Nie mogła mi powiedzieć. choć byłam tego bliska. stało się źródłem inspiracji. co mogło być ograniczeniem. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. to Ci powiem". tylko Ŝe tak będzie. Nigdy niczego nie ukradłam. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. czy wiesz.

tracąc tym samym pracę. KaŜda decyzja. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. Uznała. lecz niestety takŜe alkoholiczką. Wkrótce wróciła do Ŝycia. Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. Przeprowadziła się do innej części kraju. związaną z fizyczną energią trzech 89 . Postanowiła się rozwieść. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. a szczególnie małŜeństwo. jakie podejmujemy. czy zwiększamy moc ducha. Penny postanowiła przekonać się. Poznałam Penny na warsztatach. Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. zdrowiem. zdrowie i powodzenie.stały się jej atutem. nie zwaŜając na to. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. Za kaŜdym razem. Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. Ŝe ma problem.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. Gdy odzyskała świadomość. ZamęŜna od osiemnastu lat. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. decyduje o tym. Zmieniła styl ubierania. pokonała je odzyskując siłę. jednak się nie odwaŜyła. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. W ten sposób się poznałyśmy. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. KaŜde postanowienie. umysłem i duchem. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. naszych duchowych „nóg". Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). stwierdziła. Penny była juŜ wstawiona. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. aby stało się to moŜliwe. ciałem. „tego potrzebuje moja dusza. Codziennie po pracy Penny wracała do domu. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. jak powiedziała. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. poniewaŜ. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. Pragnął. to byłby koniec świata". Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. Po jakimś czasie poznała Jamesa. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. która zwiększa moc naszego ducha. jednak nigdy nie weszła do środka. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie. Im silniejszy jest nasz duch. Była mózgiem przedsięwzięcia. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. by piła. Nadal uczęszczała na spotkania AA. Kiedy rozwód stał się faktem. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. Ja zajmę się obiadem. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. a im silniejsze ono się staje. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem." Gdy obiad był gotowy. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. odzyskała ducha i odkryła. wspaniałego męŜczyznę. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. jaki posiada kaŜdy z nas. Wtedy się załamała. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. Ŝe ma dość wiary w siebie. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. aby odzyskać wolność".

W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. potrzebujemy tej fizycznej energii. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. aby pomóc synkowi. którzy pozostawali w swoich domach. modliła się. Ŝe córka się uparła. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. jak to określiła. zapytała Ollie. był „surowy. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. ujrzała. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. uŜywając jej słów. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. która posiadała moc leczenia ludzi. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. niespodziewanie wypełniła ją energia. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. Urodziła dwójkę dzieci. i poprosiła go. Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. Przekonanie. JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. Tradycyjnie co roku. Ojciec uznał. Ŝe kiedyś. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. gdyŜ śmierć była nieunikniona. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. „samotną. W naszej kulturze uwaŜa się. od dziesięciu lat. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. lecz miało teŜ postacie szczególne. po czym Ollie powiedziała. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". jednak gdy znalazła się w środku. jednak wcale nie musi tak być. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. Czas. a po 90 . Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. Wtedy. Zapadła cisza. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. Czasami ukradkiem czytała gazetę. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. Przyjmując jakieś przekonanie. wykonać odpowiednie czynności. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. którzy potrzebowali uzdrowienia. co jednak nie nastąpiło. solidny i zwyczajny". gdy była dzieckiem. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. jeden jedyny raz. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. Margaret. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. z kim moŜe się przyjaźnić. nieszkodliwą. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. nauczyciela lub pielęgniarki. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. moŜesz zmienić swoje Ŝycie.pierwszych czakr. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. jaką posiadała w dzieciństwie. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. który. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". solidne i zwyczajne". Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". Rodzice powiedzieli jej. Nie pozwalano jej na nic. co czytała i decydowali o tym. W świadomości społecznej istnieje pogląd. była dręczona przez dzieci w święto Halloween. aby np. gdy poczuła się dość pewnie. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. gdzie nikt jej nie znał. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. aŜ któregoś dnia energia odeszła. Gdy dorosła. jest fikcją.

Ollie powiedziała męŜowi Margaret. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. Ŝe mąŜ ją opuścił. Ŝe chodzi mu o rozwód. ale takŜe dlatego. lecz takŜe dlatego. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. Ollie była zdruzgotana. Od razu poszli do domu Ollie. co będę robiła. Margaret drŜała z emocji. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. by był z nią „ostroŜny". Twierdzili. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. nie zwaŜając na Ollie. Energia. aby przeprowadziła się do ich domu. i poradził męŜowi. Pięć miesięcy później. Nie widziała ich od tamtego czasu. Ŝe nie pozwoli na to. Im więcej się dowiadywała. co jeszcze razem robicie". Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. gdy Ollie wróciła z pracy. Troszczył się o nią do tego stopnia. 91 . bo przypomniał sobie o Ollie. Tym razem postanowiła. moŜemy doświadczyć okoliczności. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. Ŝe namówił ją. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. Myślała. gdzie pozostała aŜ do śmierci. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. on.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. Zapytał. Był przeraŜony. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. lecz stał się cud. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. Nie ma wątpliwości. by kierowały nią lęki innych. Lekarz stwierdził. Dzięki tobie Ŝyję". Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. Choć Ollie prosiła męŜa. Ollie otworzyła przed nią inny świat. Lekarz zapytał rodziców. co nowe i nieznane. odkryła. jednak okazało się. czy będzie się spotykała z Ollie. co w niej siedzi. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. Sama nie wiem juŜ. gdyŜ nie wiadomo. nigdy bym mu nie uwierzyła. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. podobnie jak Margaret. Ŝe ta była jej bliska. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret. które sprawią. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". byle ta sytuacja się zmieniła. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. aby poznawała tylko to. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. czy mogłaby mu pomóc. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. ich lęku przed tym. by zachował w tajemnicy to. a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. Jednak jako dorośli. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. uczymy uzdrawiania. Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. dokładnie wszystko zrelacjonował. którzy tego chcą. której doświadczyła Ollie. Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. czego był świadkiem. Wiedziała. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. tym bardziej myślała o swoich rodzicach. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". i o ich staraniach. Miała nadzieję. Ŝe niezaleŜnie od tego. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . podczas których wspólnie się modlimy. nie tylko z powodu Ollie. uzdrawiających energiach i duchowości. Tych. Koledzy i koleŜanki z pracy.

by stosował relaksację. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. Intuicja i niezaleŜność. Ŝeby wracał do domu na czas. gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. w skrajnie przeciwnym przypadku. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. Informacje energetyczne to emocjonalne. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. Powiedziałam. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. Był jednak rozgoryczony faktem. poniewaŜ obawiał się poraŜki. Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. skrzętnie gromadził statystyki. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. Ŝe intuicja to konkretne wskazania.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. depresji i lęku lub. Owładnięty tą ideą. jak powiedzenie nastolatkowi. Ciągle analizował giełdę. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. a nie wyczucie. które są atrybutami trzeciej czakry. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. aby pozostać wiernym sobie. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. Wyglądało na to. Myślały. po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. szukając doskonałego wzoru. Planował róŜne przedsięwzięcia. przynajmniej częściowo. Stałby się bogaty. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. Evan sam przyznał. I rzeczywiście. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich.przyjęli jednak. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. których cena wzrośnie. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. Ŝe nie zarobił pieniędzy. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. co nastąpi. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. Gdy zapytałam go. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. Sądzili. Ŝe nie starcza mu sił. Upierał się jednak. dałoby taki sam efekt. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. aby sprawdzić swoje przeczucia. przełomowych okresach. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. choć pasją Evana był zawód. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. Odpowiedział. Chował się przed moŜliwościami. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. jednak na nic się nie zdecydował. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. który jest prowadzony na start. Musi być doskonały". Ŝe skoro udało mu się to na papierze. Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Trzecia czakra Evana była jak otwór. z którego uchodziła energia. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . jakie dawało mu Ŝycie. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". co byłoby łatwe. wpłynąć na to. a jedynie pokazują moŜliwości.

aby podąŜać za impulsami. Powtórzyła. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. twierdziłam. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. To mi wygląda na przewodnictwo". ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. jednak to. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . Co dzień. Nie pytała. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. Intuicja. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. zgodziła się. Przebyła siedem operacji brzucha. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. nie starczało na utrzymanie. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. Próbowała je zagłuszyć. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. PodąŜanie za intuicją oznacza. dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. czego się uczymy. o tyle dla Nieba liczy się to. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. Sandy z dumą opowiadała o tym. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. Mam koszmarne sny na ten temat". W prywatnej rozmowie zapytała mnie. Nie ulega wątpliwości. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. Odparła. w której kiedyś pracowała. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. dlaczego musi je wszystkie znosić. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. by rozpoznać. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. Obecnie wiarę. zaoponowałam. które odbywały się dwa razy w tygodniu. które czasami bywają trudne. rano i wieczorem. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. zwany hiperalimentacją. w którym napisała. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole.rozwiązanie. Gdy ją poznałam. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". Po roku otrzymałam od Sandy list. Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. co zarabiała. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. Powiedziałam. gdzie doskonaliła się w technice medytacji.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. wprowadzono do leczenia niedawno. gdy mamy odwagę i siłę. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy. jakich nam dostarcza. O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. Miała ich bardzo wiele. była męŜatką i miała dziecko.

Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. jak sobie teraz poradzę. były dla Janice cięŜką przeprawą. W tradycji Indian. Jednak okazało się. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. który mnie potrzebuje. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. Ŝe dam sobie radę". młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. uznałam. mąŜ poprosił ją o rozwód. jednak zrozumiała. chciała się nauczyć technik pracy z energią. Na dodatek. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. co jest oznaką dojrzewania duchowego. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. która symbolizuje wejście w wiek ducha. z czym muszą Ŝyć inni. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. zaczęłam się nad sobą uŜalać. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. i jestem głęboko przekonana. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. a w chrześcijaństwie bierzmowanie. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. PodróŜe. Janice miała cięŜkie dni. i postanowiłam. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 . Poczucie własnej wartości i świadoma. Aby poprawić swój stan. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. Mam syna. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. wytrwałości i szacunku do siebie. Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. nawet weekendowe wycieczki. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. takich jak medytacja i wizualizacja. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. Ŝe Howard chce się rozwieść. aby zdobyć nowych przyjaciół. przynajmniej w przeszłości. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją.ceremonię. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej.kosztów. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. Jadąc do szpitala. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. Ostatecznie udało się jej. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym.

inwolucja. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. z niewielką pomocą. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. W większości przypadków nie lubimy zmian. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. Rewolucja. lub pracy. okresie rewolucyjnym. Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. to niezmiernie silne słowo. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. uznano za coś. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. Zmiany mogą dotyczyć związku. świadomość siebie. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. Taki rytuał oznacza takŜe. w której psychoterapia stała się codziennością. po którym mogliśmy. która przełamała bariery zewnętrzne. co moŜna osiągnąć w tydzień. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. aby „być w świecie. jakim jest „ja". jak np. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. przebiegają według określonego wzorca. przez które wszyscy przechodzimy. Była to dekada. samouzdrawianie. motywowanie siebie. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. Aby sprawdzić. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja". jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. Pojawiło się wiele nowych terminów. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. emocji. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja.dekada inwolucji. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. ducha. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. nauczyć się chodzić samodzielnie. czyli narcyzm. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. aby wypróbować własną kreatywność. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. Zmiany. jak i ciała. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. Za kaŜdym razem. jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. iŜ uznaliśmy. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. rozłoŜonych na liczne wcielenia. Po pierwsze. jak i kobiet.

Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. zdrowie czy Jane?". to. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób . W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. Ŝe nie chciał myśleć. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. Odpowiedział. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. jak wyszukane są jego poglądy. ona jednak zaprzeczyła. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. powiedział. po czym odparł. Ze zdziwieniem 96 . Czułam.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. Gdy jej o tym powiedział. Nagle zaczynamy dostrzegać. jego partnerka. PoniewaŜ uwaŜał. W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. Ŝe jej nie wierzy. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. Ŝe Jane. Podejmując codzienne decyzje. czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. choćby w wyniku małych rewolucji. co później będzie robiła. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. W związku z tym bał się. jest narkomanką. gdy juŜ nie brała narkotyków. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. Ŝe ma zły humor. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. zrozumienie. Musimy poznać własną naturę. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. ma ogromne znaczenie duchowe. lecz jego własna autentyczność. wszystko staje się jednością. zapytałam dodając. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. „Co wolisz utracić. moralnością i poszanowaniem siebie. czy kilka lat. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. iŜ jego problemem nie jest Jane. ona odejdzie. Wyrobienie sobie własnego zdania. Poznał ją. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. Jane przyznała. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. dlaczego coś ukrywamy. Z początku jej wierzył. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. Ŝeby się wyprowadziła. Ŝeby wyciągnął wnioski. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. zanim poznał Jane. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. Zamilkł na chwilę. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. nie miał wrzodów. Ŝe wcześniej. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. Mówiąc o odwadze. Jednak bez względu na to. Zapytał ją. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. czy zaczęła ponownie coś brać. Powiedziałam. poniewaŜ cierpiał na wrzody. Ŝe jest związany z kobietą. Jeny poprosił mnie o konsultację. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. twierdząc. Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. Ŝe poprosił Jane. postanowił się nią opiekować. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. Poprosiłam go. tylko fakt.

Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. Miała sześcioro dzieci. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. aby się do tego ustosunkować. Emma zrozumiała. Ŝe rak był dla niej inspiracją. podatni na zranienie. po nim następuje etap inwolucji. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. w co wierzy. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. aby wyzdrowieć. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. jak i indywidualną osobą. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. Oznajmiła dzieciom. część uczestników przyznała. Ŝe musi szanować to. a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. z których wszystkie były juŜ dorosłe. na co odpowiadałam: „No. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . Mówili wtedy np. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. W trakcie terapii zrozumiała. Historia Emmy pokazuje. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. pytały ją. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. Minęło kilka miesięcy. kobietę około sześćdziesiątki. „Nie wiem. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. mimo sprzeciwów. Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. kiedy będzie mogła znowu chodzić. która im pomaga. Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. Ŝe odczuł ulgę. czym jest zajęta. Ŝe się na to zdobędę. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. to największym uczuciem darzą tę jej część. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. Powiedziała mi. Ŝeby załatwiać ich sprawy. Smutkiem przejmowało ją to. Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. Zdała sobie sprawę.stwierdził. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. Znajdując się w tym stanie. jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. Ŝe musi na nowo określić. choćby w niewielkim stopniu. narcystyczny obraz siebie. Ŝe jest zarówno matką. Ŝe Ŝyła dla dzieci. „Nie myślałem.

abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". Ŝe jest narcystyczna. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. na czym polega szacunek do siebie. Pociągały go idee liberalne i osoby. Chuck nie przystawał do rodziny. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. Trzecia czakra jest pełna ambicji. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. Opowiem Warn historię Chucka. by się ubierać tak jak chcę. świat podporządkowuje się jego sile. poniewaŜ wiedział. nie interesowały go ani sport. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem. by. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. lecz o uwolnienie się spod presji. Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. które te idee wyznawały. Osoby. Gary powiedział takŜe. Matka Teresa i Nelson Mandela. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. na przykład. Wymagano od dzieci. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. Podobnie jak Gandhi i Mandela.archetypową siłą. kim chcę być. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. którą uwielbiam. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. ale takŜe lęków i tajemnic. 98 . uczestnik jednego z warsztatów. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. Gary był muzykiem i występował na scenie. ani spotkania przy piwie. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. a gdy przyszedł odpowiedni czas. Sądzono o niej. co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. by być tym. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. Gdy zapytałam. skupiona tylko na sobie. były podobne do rodziców. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. weszła w okres ewolucji. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . Wierzę w siebie coraz bardziej". odpowiedział: „Jeszcze nie. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. dając wyraz swojej mocy. jak to jest być podziwianym. gdyŜ doskonale pokazuje. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. gdyŜ postanowił spróbować. Matkę Teresę. Ŝe jest gejem. Ŝe jest homoseksualistą. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. gdy dorosną. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. zachować poczucie godności i wiarę. zacznę zbierać siły. posłuchała intuicji. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat.przeobraŜenia wewnętrznego. Nawiasem mówiąc. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości.

Pierwszą rzeczą. Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. która wiodłaby na skróty. o których lubił czytać. Był wolny i pełen Ŝycia. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. Zacytował swojego przyjaciela. co napisałam". Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. co go niepokoiło. wiedział jednak. Zaproponowałam. to określ. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. jaką miał w rodzinie. czego w sobie nie lubisz? 2. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. aby chronić siebie? 4. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. są moi znajomi. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. a takŜe głęboką wiarę w siebie. aby odwiedzić Fatimę. jeŜeli jedynymi osobami. to dlaczego? 3. Był przygotowany na róŜne reakcje. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. którą zrobił po powrocie. Ŝe ciało korzysta. czujemy się jak w niebie. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". które o tym wiedzą. W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. która do niej prowadzi. Gdy go poznałam. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. gdy korzysta nasz duch. ustaliliśmy. było zaproszenie rodziny po to. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom.gdy ją osiągamy. równieŜ geje. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. Ŝe jest gejem. by powiedzieć jej. śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. które uwaŜał za święte. Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. to moŜe się okazać. lecz droga. śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". aby odbył pielgrzymkę do miejsc. W lecie Chuck poleciał do Europy. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. jest długa i uciąŜliwa. które obejmowało modlitwę. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. Najbardziej boję się tego. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. Odpowiedz na pytania: 1. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. medytację i praktyki religijne w kościele.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. Ŝe bije od niego blask. Powrócił do domu odmieniony. Kocham to. Lourdes oraz inne miejsca. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego.

Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10.5. Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. czy się poddałeś/aś? 100 . aby zmienić swoje Ŝycie. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie. to dlaczego? 6. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą. po to. aby uniknąć samotności? 8. to dlaczego? 7. to czy robisz wszystko. której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9.

Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. pomysły. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. rozgoryczenie. Ŝe największą siłą jest miłość. małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. grasica. piersi. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. rozpacz. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". jak się dzieje. postawy i natchnienie. zaangaŜowanie. przepona. płuca. ramiona. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. współczucie. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. współczucie. zaufanie. nadzieja. Nasze serca stworzone są do tego. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. a takŜe tego. nienawiść. aspektom takich cech Boskich. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. przed jakimi stajemy. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. przebaczenie. barki. Główne lęki: lęk przed samotnością. złość. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". Panuje ogólny pogląd. Zadanie. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. Jako archetyp. zaufanie. z tą róŜnicą. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. wewnętrzny związek z duszą. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. Podstawowe wartości: miłość. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. Ŝebra. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. nadzieję. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. Energia miłości 101 . aby wybaczać i kochać. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. słabością emocjonalną i zdradą. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. są częścią Boskiego planu. dlaczego dzieje się tak. osiągamy stan wewnętrznego spokoju. emocjonalnych reakcji na własne myśli. jak piękno i współczucie. musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. dłonie. w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. natchnienie. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. a takŜe zaczynamy rozumieć. lęk przed urazem emocjonalnym. aby wyraŜać piękno i współczucie. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. zazdrość i lęk. Jej energia symbolizuje serce Boga. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego.

Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. śona Jacka. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. które ją poprzedza. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. które mogą dotyczyć sportu. pracy. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. czy moŜe wyjść. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. uzdrawia i niszczy. Kryzysy Ŝyciowe. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. a być moŜe nawet ją określa. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. Ŝe inwestycja się nie powiodła. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. które chciałam mu przekazać. inspiruje. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. w co zainwestować pieniądze. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. dlatego odkrywamy ją stopniowo. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. nauki. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. Lynn. Po czterech miesiącach okazało się. Ŝeby wychodził. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. którą wymienia się w jej obrębie. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy.jest czystą mocą. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. wspaniałomyślność. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. jak waŜne są wskazówki. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. śmierć ukochanej osoby. Ŝyczliwość. z którymi nie łączą nas więzy krwi. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. Ŝe przerwał mi i zapytał. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. jak odpowiadamy na te wyzwania. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. Miłość nas napędza. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. Zadręczał się wyrzutami sumienia. To. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". Powiedział. współczucie. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. wykorzystywanie emocjonalne. a Greg zniknął. bo wiedziałam. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. jak i przeraŜa. Miłość w równym stopniu pociąga nas. zachowując się tak. A gdy budzi się czakra trzecia. mody. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. które w swej istocie dotyczą miłości. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. otrzymując ją od członków rodziny. takie jak rozwód. troskę o siebie i innych. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. jest zapisywane w naszej tkance. fizycznymi i materialnymi. przyjaźni. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. domu i ciała. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. Nie chciałam. Ŝe sam nie zna się na biznesie. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. jakby dokładnie wiedział. kontroluje. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. Jack stał się tak rozdraŜniony. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. spotkań. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. Wzięła go za rękę i po102 . ponadto obiecał mu.

jaką jest w naszej psychice zranione dziecko. wtedy się okaŜe. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. „Nie wierzę. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. zniszczyła nasze Ŝycie. Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. jednak podejrzewamy. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. Ŝe nadszedł czas na to. Nie chcę. Zrobiliśmy przerwę. aczkolwiek w innej formie. Bito go i nie dawano mu jedzenia. zmuszając do noszenia za małych butów. w pracy lub innej trudnej okoliczności. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. aby złość. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. a wykorzystanie seksualne . Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. Wiem. i zniesieniu władzy.kontynuowała jestem pewna. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. co u nich słychać. Jako dziecko Derek był maltretowany. Ŝe juŜ pójdziemy. gdy był głodny. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca. a takŜe zdrowie. Miłość. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. jaką nad nami posiada. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa. prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. alkoholizmu i innych uzaleŜnień. kogo kochasz. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. Ŝe damy sobie radę". Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre. choć nie boli juŜ tak bardzo. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. postarajmy się Ŝyć dalej". to jednak jego działanie wypływało z miłości.zaburzonym stosunkiem do seksu. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. Karano. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Gdy go poznałam. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim. Jako dorośli. Proszę. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. Gdy wychodziłam z sali. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. Ciśnienie krwi unormowało się. „Greg się nie odezwał. Ŝycie osobiste i zawodowe. tak jak do rodziców. bolesne wspomnienia. otyłości. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. Jack rozpłakał się. która ma wpływ na nasze zdrowie. Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. jaką czujesz do kuzyna. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . aby się dowiedzieć. co uznał za głupotę. pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. a depresja minęła.wiedziała. Lynn powiedziała. często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. Powiedział. Niedawno zmarł jego 103 .

na pewno by mu jakoś pomogła. w rozumieniu człowieka. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. i by nie pokazał nam. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. później stwierdziła. Nastała „epoka czwartej czakry". Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia. na taką. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. by mu powiedziała. Energie duchowe. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. aby za nim podąŜyć. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. szczególnie po tym. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. 104 . wytłumaczenie. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem. Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. Gdy byli razem. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca. aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. oparty na miłości sposób Ŝycia. Tak samo jak u Dereka. W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. W końcu zdenerwowała się na Dereka. Zranione dziecko nie rozumie. Ŝe gdyby wiedziała. z której moŜemy skorzystać lub nie. która opiera się na schemacie: rodzic . Derek zgodził się z nią spotkać. i wyraził przekonanie. śycie i nauki Jezusa pokazują. Cała nasza kultura ewoluuje. jakkolwiek by było bolesne.z dziecięcej. Pod koniec warsztatów Derek powiedział. były nagrodą za przyznanie się do winy. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. ostrzegły go. aby jego rodzice byli źli. Ŝe uzdrowienia. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. związanej z pierwszymi trzema czakrami. zawarte jest przesłanie duchowe. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. jakich dokonał Jezus. a które powiedziało mu. lecz nam samym. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany.ojciec. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list. którego źródłem jest sefira Tiferet. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. którzy nas kiedyś zranili. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. domagał się od matki. Nie uwaŜał. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. lecz absolutną koniecznością. w którym stwierdził. w jakiej współdziałamy z Bogiem. które mogą nas zranić. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. obecne w sercu Dereka. Początkowo matka temu zaprzeczyła. Ŝe był nieszczęśliwy. jak została wdową. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. aby zapobiec chorobie fizycznej. ale takŜe fizycznego uzdrowienia.rzadko zdarza się. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu.

W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. Nierzadko doświadczali oni depresji. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. własnym duchem i osobowością. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . Panował wówczas pogląd. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. Nie dziwi fakt. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. a korzyści są wątpliwe. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową. co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. psychicznych i intelektualnych. Tylko wtedy. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. wizji. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. aby być z drugą osobą. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. a nie wyrzeczenia się siebie. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. halucynacji. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. które kształtują dorosłą osobowość. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. jakie dawała nam świadomość grupowa. które pozwala odŜyć stłumionym. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. w szczególności z czakrą wspólnoty. Dzieje się to w relacji z samym sobą. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. U wrót serca wita nas jedno. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. rozpaczy. takie jak np. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. artystów. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". Z pomocą lub bez. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. leczenia i przyczyn chorób. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. poniewaŜ wiemy. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. kiedy dobrze rozumiemy siebie.

odkąd uwierzyłem. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. Osiągnął punkt. Uczyniliśmy własne urazy walutą. która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. Pewnego dnia. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. aby kontrolować sytuacje i 106 . Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. poniewaŜ uwaŜam. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. dotyczące nazwiska. woundology). w którym juŜ nie czuł się dobrze. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. drugą i trzecią czakrą. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. Korzystamy z tego objawienia. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. Nie przypuszczałem. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. pochodzenia. potrzebnej do zalecania nowych metod. przedstawionymi przez innych lekarzy. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi.elementach trzech pierwszych czakr. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. wypisując recepty i skierowania. Ŝe tego właśnie potrzebują. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. by zalecać pacjentom inne metody. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. Ŝe zawał był czymś więcej. Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. pracy i hobby. których tematem były emocjonalne aspekty chorób. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. Perry trochę o tym poczytał. wymieniając się doświadczeniami krzywd." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. z której korzystamy. psychicznymi i duchowymi. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom.

Czekałam na nią. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. skończyła się takŜe nasza znajomość. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. która przyszła go wysłuchać. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. Ŝe najwidoczniej nie wiem. Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. a kiedy skończyłyśmy obiad. jak się nazywasz?" Kobieta. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. który zadał pytanie. Tego dnia nie mogę. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. Ŝe zamiast zaleczyć rany. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. Powiedziałam: „Cześć. czy masz czas ósmego czerwca. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki. Wspieramy się i bez względu na wszystko. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. Nie mogę zawieść grupy. kazirodztwa." „Wiem o tym.ludzi. który zapytał Mary. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. na który umówiłam się ze swoją znajomą. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. na czym polega wspieranie. Chciałaś. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. Wytłumaczyłam jej. dowiedzieli się o tym. w ciągu tych dwunastu sekund." MęŜczyzna. Przekazałaś wszystkie te informacje. wykorzystania. UwaŜała. Odpowiedziała mi. podobnie jak łan i Tom. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. na finansową pomoc ze strony ojca za to. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. często po raz pierwszy w Ŝyciu. jakbym ją zdradziła. odpowiedział po prostu: „Dobrze. uzaleŜnień lub przemocy. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. nie odwracając głowy w moją stronę. KaŜdego innego dnia. tylko nie ósmego czerwca. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. gdy musi zaleczyć swoje rany. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku. nie dawało mi jednak spokoju. gdy stają się one dla niej cięŜarem. pytał Cię przecieŜ tylko o to. co jej uczynił. zapytałam: „Mary. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. a było to przy okazji obiadu. lana i Toma. Oczywiście daję sobie z tym radę. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". które spędziliśmy wspólnie. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". Będziesz musiał poszukać kogoś innego. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół". Zajście. ZauwaŜcie. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. aby łan i Tom. Wiele grup wsparcia. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. dziękuję" i odszedł. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. chciałabym się dowiedzieć. a nie jego rozgłaszaniu. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. którego byłam świadkiem. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. pozwala kontrolować się swojej przeszłości. Mary. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . Ja byłam jednak oszołomiona.

przejmiemy obowiązki zranionego partnera. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). 2. więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. z którą nadal „pracuje". a nawet zawodowego. Byłam wstrząśnięta. ale takŜe dlatego. Nie jest przesadą stwierdzenie. działań poza pracą i. Będziemy zawsze zachęcać partnera. wspomina o czymś. Gdy następuje zestrojenie. Jednak gdy kryzys mijał. Mówiąc w skrócie. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. 3. Nie tylko tym. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. udziału w programach rozwoju osobistego. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. wymagane jest posiadanie urazów. ile potrzebuje. ewentualnie. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. Większość 108 . a tym bardziej leczenie. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. przechodzą do czakry czwartej. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. no i moŜe finanse. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. aktywności fizycznej. 5. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. związki. która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. rozwody. małŜeństwo. 4. poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". co ma podobny charakter. dzieci. lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". Ŝe obecnie. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. aby stworzyć miłosny związek. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami.

Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. Nie mając planu terapii. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc. zaczynamy wierzyć. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie. z drugiej zaś . Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. Ŝe nie ma takiej potrzeby. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. jaką czerpie się z cierpienia. która jest samowystarczalna. aby serce mogło zostać uzdrowione. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. czy wykorzystujesz je. którzy wiedzą. zastanów się. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. jest od niej uzaleŜniona i. zawsze pewna siebie. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. Nic więc w tym dziwnego. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. szczęśliwa i niezaleŜna. rozpoznaj urazy. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. w którym znajduję współczucie. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. niechętnie rezygnowali z przywilejów. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. a takŜe do siebie. Czy zdarza Ci się np. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. do czego przywykłeś? To są pytania. wiedz. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. jak dobierasz słowa. Uznając. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran.. przez co przeszedłem". Osoba. Obserwuj. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. lecz niełatwą.pomagała odzyskać utraconą moc. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. zastanów się. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. jak wszystkie 109 . aby dotrzeć do źródła bólu.

nic się nie stało". jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. jednak później to rozwój. która moŜe być źródłem cudów. lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. takŜe upewnij się. Miłość jest kluczem do szczęścia. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia. Cię oswobodzi. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. Obojętnie. której udzielisz. lecz zupełnego. Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. Wiele osób nie chce siebie poznać. 110 . co powinieneś zrobić. o którym myślimy. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. aby przejść przez ten lub inny etap. jest to trudne do pokonania. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. czy zdecydujesz się na rytuał. na powiedzeniu: „W porządku. o czym przypominają nam teksty duchowe. moŜesz się zająć wybaczeniem. upewnij się. aby wybaczyć i pójść dalej. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. jeŜeli jest to konieczne. jak to się wydaje większości ludzi. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. a nie lęk. Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. z kim rozmawiasz. Oceń. wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. da nam poczucie spełnienia. a takŜe sobie.uzaleŜnienia. Wybaczenie nie polega. JeŜeli uznasz. nie lekkiego. który utknął w przeszłości. Jest natomiast złoŜonym. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. czy na indywidualną modlitwę. aŜ odpowiedź. co je „złamie". doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. która wobec Ciebie zawiniła. poniewaŜ boi się. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. Bez względu na to. Rozpocznij praktykę duchową. Ŝe w zaleŜności od tego. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. Ciekawą rzeczą jest to. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. świadomym aktem. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. czy potrafię zerwać z kontrolą. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. Etap szósty: śyj miłością. moŜesz dojść do wniosku. która nas zraniła. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. wpisane w czwartą czakrę. w przeciwnym razie oznacza to. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. aby wybaczyć osobie. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. udawaj. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". podczas którego odzyskasz swojego ducha. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary.

nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. gdy pomyślisz. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . to nie ma znaczenia. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". którą tradycję duchową wybierzemy. Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. opisz. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. Co dla Ciebie oznacza bliski. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień. Czy uwaŜasz. 4. by manipulowała Tobą inna osoba. Odpowiedz na pytania: 1. W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. JeŜeli chcemy poznać Boga.Prawda ta nie podlega dyskusji. w jaki sposób to robisz. Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz.

Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. która opiera się na Boskim prowadzeniu. W końcu boimy się woli Boga. panowanie nad swoim Ŝyciem. KaŜde działanie. które wybieramy. jaką podejmuje. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. usta. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. Boimy się.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. szczęka i zęby. Jesteśmy tam. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. a zatem i kaŜdej choroby. a takŜe powodują konsekwencje globalne. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. Ŝycie. Proces ten to przejście od poglądu. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. pieniędzy. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. część szyjna kręgosłupa. Głoszą. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. aŜ po uznanie. W chwili. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. myśląc lub działając w sposób negatywny. Sefira Chesed przypomina nam. otoczenie. Jezus. jak doświadczyła śmierci klinicznej. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . tarczyca. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. zaczęła Ŝyć ze świadomością. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. tchawica. ukazanymi w 112 . Pewna kobieta po tym. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. przełyk. podwzgórze. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. następnie relacji osobistych i zawodowych. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie. poprzez wiarę w to. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. jakie kiedykolwiek podjęła. gdzie kierujemy nasze myśli. znajomość siebie. Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. Jak byśmy postępowali. Podstawowe wartości: Wiara. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. które wpływają na nasze ciało. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. przytarczyca. wraz z ich konsekwencjami. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. Ŝe kaŜda decyzja.

była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. bez względu na to. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. Musiała się ponownie nauczyć. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji. Zobaczyła. twierdząc. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. ogląda telewizję i je przekąski. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. moŜe wymagać od nas większej szczerości. Jak powiedziała mi jej matka. ale takŜe własnych myśli i przekonań. gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. T. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. To naprawdę jest tak. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. Ŝe chciałaby. aby poprosić córkę. Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia.naszego ducha .doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. Pokazano jej. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców.J. czy dotyczyła np. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. a ja posłucham". czekając na powrót matki. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło.z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". Kiedy ją poznałam. wraz z męŜem zbierała siły. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. czego pragniemy. 113 . W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia. który przetrwa aŜ do chwili. Rodzice namawiali Emily na terapię. T. Laura pracowała. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama.J. Emily co dzień słyszała. śadna decyzja. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam. ubrania czy pracy. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu. w której powiemy: „ly decyduj. aby została niezauwaŜona przez Boga. Idea. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. Powiedziała im. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie. Laurę. choćby najmniejszej decyzji. Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą. jak T. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. Emily. nie była zbyt błaha. Rozczarowania uczą nas.J. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę.kontekście jej własnego Ŝycia. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu. Dopiero gdy o to poprosimy. chodzi po mieszkaniu. Pragnąc pomóc córce. ona jednak nie była tym zainteresowana. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. Ŝe czuje się przez nich odrzucona. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . Ŝe moŜe na sobie polegać. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw.

w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. Emily spotkała Laurę. relacja lub choroba pokazuje nam. W wyniku tego nasze Ŝycie. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". lecz Twoja wola". Emily ustaliła wynagrodzenie i. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. pomyślała. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. Ŝe to Niebo dało jej znak. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. Musimy zrozumieć. wracając z zakupami. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. Nagle Emily zaproponowała. jak dobrze sobie radzimy. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. Pomieszczenie się znalazło. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami.J. aby się zastanowić. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu. nadchodzi chwila. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. albo w chorobie. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. Jak powiedziała. czy wierzymy osobie.J. czy łękowi. zastanowić się. która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. Bez względu na to. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. Ŝe czegoś nam brakuje. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. co zapewnia 114 . nie miała nawet czasu.Pewnego popołudnia. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. dzięki którym energia staje się materią. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. Właśnie wtedy. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. aby zajęła się chłopcem. Ŝe martwi się o jego naukę i o to. odŜyła. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności.J. co Boskie. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu. Jesteśmy naczyniami. słowa same z niej wypłynęły. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego. przekazujemy im część własnej energii. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. Stwierdziła. idei. czy wolimy wierzyć lękom. Wiara i wola są mocą twórczą. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. Ŝe będę robił to. Gdyby zaczęła o tym myśleć. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". Zaczęły rozmawiać o chłopcu. Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. lub Ŝył tu. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. Wszyscy dochodzimy do punktu. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. gdzie Ŝyję. To przekonanie odbudowało jej wiarę. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. kiedy stajemy się świadomi faktu. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. gdy sądzimy. utracimy wszystko to. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. co robię. Laura wspomniała. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł.

Ŝe choroba minęła. jak zalewa ją światło. kiedy indziej w nogach. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. gdy powiedziała „tak". w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". W chwili. Czasami pojawiały się w plecach. Mając trzydzieści lat. Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji.w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. Nie oceniając. mając nadzieję. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. odwiedzając róŜnych specjalistów. niezaleŜnie od przyczyny. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów.nam komfort fizyczny. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. co powie im wewnętrzny głos. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. Szlochając pewnej nocy. Ŝe była to rezygnacja. Popadła w pogłębiającą się depresję. jak się dzieje. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. by kochać ze wszystkich sił. który mieszka w Indiach. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . prowadziła aktywny tryb Ŝycia. Chesed inspiruje nas do tego. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. wierząc. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. przyjmę to. jednak tak się nie stało . jest elementem większej duchowej całości. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. Zapraszamy je. jednak nadal była zła i zrozpaczona. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. którą osiąga się poprzez miłość. nie raz wydawało jej się. Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. poczuła. Prawie dwa lata spędziła. który określiła „zawierzeniem". Ŝe była w nim od czasu tamtego snu.nauczyciela duchowego. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. i pozwala zaufać. Myślała. Następnym razem. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. które mają ten dylemat. z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. Po przebudzeniu sądziła. odpowiedziała: „Tak. co mi dałeś". aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. Tak więc uŜywamy swojej woli. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy". a z drugiej boją się tego. i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. dlaczego dzieje się tak. jak zdrowie fizyczne. przecieŜ nie mam nic do stracenia". we wszystkich okolicznościach. a nie 115 . jednak tej nocy uświadomiła sobie. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. gdy pojawiło się pytanie. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. Przyjaciele poradzili jej. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. czasami jako migrena. Marnie nie wierzyła w takie metody. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. Marnie osiągnęła stan. Pamiętaj. Ŝe wszystko. Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. Marnie przeczytała je. jakie tam prowadziła. lecz uznała za nonsens. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki.

tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". do której go wcześniej przeznaczyliśmy. niech tak się stanie. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. gdy powiemy Bogu „tak". I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. Poczuła rozbawienie. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. a takŜe dlatego. a tym samym zapanowaniem nad nim. choć.nie ciepłem fizycznym. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. Ŝe obala mit. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. Poznając istotę własnej energii. gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. tkanki i Ŝycie. które były przyczyną lekcji. powinniśmy się nauczyć 116 . Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. sytuacja przestanie się powtarzać. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. Ŝe mnie to spotka?". duszę. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. ale nie musi nastąpić poprawa. zrobię. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. co stworzyliśmy. które kiedyś czytałam. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. Ŝe ma ono moc uzdrawiania. Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. co zrobili. W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. zauwaŜamy. jaką posiadam.zawierzenie. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. która pracuje w więzieniu. by Bóg wybierał odpowiedni czas. który nami kieruje. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. które dajemy duchowi. po którym moŜe. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. Daj mi tylko siłę«". a jej dłonie stały się gorące . czyni je całkowitym. na ironię losu. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. w jaki mogę to robić". Od razu wiedziała. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. lecz gorącem duchowym. Kto by pomyślał. fizycznego i duchowego. Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. jest swoistą spowiedzią. W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. co chcesz. nadal miewa jednak trudne chwile. Dopiero zgoda na to. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. Pewna osoba. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. Bóle w zasadzie ustąpiły. Skoro piąta czakra uczy nas. Ból natychmiast osłabł. a jeŜeli tak miałoby być. Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. którą nazywam uliczną". jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko.

Eileen Caddy. nawet taka. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. a nie na przeszłość. moŜe się stać uzaleŜnieniem. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. Ŝe mówimy: „Koniec. Obojętne. tyle Ŝe się go obawiamy. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. Ŝe wszystko jest dobrze. To prawda. JuŜ jako dzieci. to tylko dlatego. skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. skłaniamy się ku iluzji. PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. Mieli trójkę dzieci. miała interesujące. Choć posłuchała przewodnictwa. a dziewczynki sercem. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. czy przewagę ma serce. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. Ŝycia. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. pod wpływem innych osób. która jest uwaŜana za zdrową.tak teŜ się stało. jak oboje stwierdzili. naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. Akt woli polegający na tym. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. Ŝe nic nie da się zrobić. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. Słuchając wewnętrznego głosu. choćby nawet bardzo nędznego. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. co do tej pory stanowiło treść naszego. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. ukierunkowanej na przyszłość. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. Ŝe dokładnie wiemy. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości". Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. wszystkie sytuacje i relacje. jakie naleŜy podjąć działanie. miało głęboko duchowy charakter. choć przewodnictwo mówiło jej. Peter i 117 . Cierpimy. jak np. Próbujemy kontrolować emocje. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. jakie otrzymywała Eileen. Jednak rzadko jest to prawdą. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem.odchodzę". Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. KaŜda aktywność. Ostatecznie rozwiódł się. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. jest aktem przeraŜającym. po części dlatego. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. Słuchając przewodnictwa.odnajdywać między nimi równowagę. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. który uwaŜała za Chrystusowy. którego tak pragniemy. JeŜeli prym wiedzie serce. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . Ŝe zerwanie z czymś. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. jedno z nich zaczyna dominować. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. gdy przewagę zdobywa umysł. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. czy umysł. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. Przewodnictwo Eileen. sport czy medytacja.

Ŝe choć słuchała przewodnictwa. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. Wegetacja osiągnęła niespotykany. jakie otrzymała w nocy. Eileen została poinformowana. przekraczający wszelkie standardy poziom. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. tworzono zasady. Dorothy. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. Podobnie jak Eileen. Mam piękny dom. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. wynikały z „opierania się Bogu". z tą róŜnicą. Ŝe zostaną tak odprawieni. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. po medytacji. UwaŜa. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". kiedy współdziałają siły natury. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. Biorąc pod uwagę swój wkład. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. Energie te przekazały jej informacje na temat tego. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. Eileen nie mogła zrozumieć. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. Nikt nie był rozczarowany. KaŜdego ranka. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". nie spodziewali się. która ledwo starczała jednej osobie. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. teraz miała sześciu mieszkańców. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. którzy są moją rodziną. Powiedziano im. Eileen mówi. Ŝe ogród był spektakularny. ogród zaczął rozkwitać. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody"." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. Dziś Eileen mówi. nie była to lukratywna propozycja. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. Tak jak obiecały energie przyrody. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. ducha i ludzi. Peter dokładnie je realizował. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. jak określa źródło swojego przewodnictwa. śyję wśród ludzi. co moŜna osiągnąć. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. 118 . Dorothy zajmowała się channelingiem. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. Powiedziały jej. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. Ŝe jej zmagania i rozpacz. ZwaŜywszy na panujący tam klimat. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. to robiła to wbrew sobie. Ich malutka przyczepka. Po upływie siedmiu lat. Dzięki temu ludzie zobaczą. jak mogła zostać tak skrzywdzona. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie.Eileen byli tym faktem poraŜeni. Powiedział jej. Czuję. Mimo to posłuchali przewodnictwa. zwanym Findhorn. a nawet rozwód. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. tak jak zostało to przepowiedziane. by załoŜyli ogród. Powstawały budynki. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę.

Największym aktem woli. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego. Bildad i Sofar. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. Odpowiedz na pytania: 1. Porzuć potrzebę wiedzy. jak małŜeństwo lub praca. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. 3. 2. na czym polega siła woli? 2. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. zaakceptuj to. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. jak się dzieje. 4. to dlaczego? 5. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. Choć Ŝona nakłaniała go. Ŝe połączenie się z Boską wolą. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. czego zmienić nie moŜesz. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. odkąd Ŝyjesz. 5. Czy jesteś w stanie poczuć. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. jakie ostatecznie następuje. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. Nie osądzaj. pracy lub zdobycia mocy. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. W końcu Bóg przemówił do Hioba. czego Bóg od nas wymaga. Bóg się zgodził. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. Zaufaj. Pewne etapy Ŝycia. Ŝe taka jest wola Boga. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. powołałeś świt. za którym powinieneś/naś 119 . to kogo i dlaczego? 4. Hiob pozostał Mu wierny. Przyjaciele uwaŜali. Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. nie byłoby tego warte. Jak sądzisz. co dawało mu powód do dumny. mają sprawić. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. Elihu skarcił męŜczyzn za to. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. dlaczego dzieje się tak. Szatan zapytał Boga. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. z której będziemy mogli korzystać. Nie miej oczekiwań. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. mogą się boleśnie zakończyć. utrzymując. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. Ŝe sądzą. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. Wierząc. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. która powiedziałaby. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. Potem stracił Ŝonę. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę".

co wskaŜe mi Niebo"? 9. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. określ te sytuacje. Czy ufasz przewodnictwu. kiedy wiesz. Co powoduje. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to. Dlaczego odwlekasz działanie? 120 . Czy ociągasz się. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7.podąŜyć? 6.

a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. związanej z nieprzywiązywaniem się. a Chochma Boską mądrość. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. sportowiec czy oddany przyjaciel. szyszynka. lęk przed zdrową. osobistego doświadczenia i wspomnień. Bina i Chochma przypominają. inteligencją i psychiką. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. która jest uwaŜana za „początek". świadomie korzystać z mocy umysłu. przysadka mózgowa. dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. jakie czerpie z tego. co się tworzy. nauczyciel. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. aby być świadomym tego. aby nadając energii formę. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. uszy i nos. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. wedle której forma następuje po myśli. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej.Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. obaw. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. a takŜe oczy. Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. obawianie się prawdy. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. rozwinięcia nieosobowej świadomości. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. realistyczną oceną. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji.jako matka. co poprzez to. uzdrowiciel. które prowadzą nas do mądrości. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. otwartego umysłu. kiedy umysł jest zmącony. Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych. Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. 121 . co sobą reprezentuje. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego". Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. które wynikają z lęku i iluzji. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd".

która osiągnęła stan „nieprzywiązania". która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. Zasugerowałam. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. Pete był załamany. co czuje. jaki miała w głowie. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. Ŝeby odejść od męŜa i dzieci. i stosowanie go. natomiast nasza percepcja i wszystko. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. za kaŜdym razem. które wprowadzały ją w zamęt. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość. który nie ma nic wspólnego z partnerem. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. inspiracja. Nie wiedziała. choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. Postanowiła mieć romans. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. Zachęciłam go. Wyraziłam wtedy pogląd. z którą przeŜył siedemnaście lat. oznajmiła mu. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. Rozwijając świadomość. gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. jaką pełniła przez większą część Ŝycia.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. Miałam wraŜenie.siłami. jest cechą umysłu. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. podobnie jak czwórka ich dzieci. a nie dla mózgu. Powiedziałam Pete. który oddaje prawdę. posiada tak pełne poczucie siebie. Zrozumiał. Mózg jest instrumentem fizycznym. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem. Teraz. Nawiązała romans. lecz Ŝe nie zda to egzaminu. śona. gdyŜ sądzi. kto byłby jej męŜem. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. Osoba. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . jego Ŝona postąpiłaby tak samo. gdy miała juŜ lat czterdzieści. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . Choć jego małŜeństwo się rozpadło. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje.inteligencja emocjonalna. 122 . gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. bez względu na to. poszerzanie świadomości. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. np. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. co się z nią wiąŜe. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". zamiast od niego uciekać. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. co działo się wewnątrz niej samej. Oznacza natomiast uciszenie lęków. Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. a jedynie szukała ujścia dla emocji. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. Powiedziałam Pete.

ulegliśmy jednak złudzeniu. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. Wcale by mu to nie przeszkadzało. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. Ŝe został zwolniony. Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. aby opisali jakąś sytuację. i zrozumieniem. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. z czym powinienem skończyć". a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia. choć o tym nie decydujemy. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. aby nic się nie zmieniało. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . Jak radzi Tao Te Ching. śmiejąc się powiedział. Wiedzieliśmy. a staje się jej kroplą. czego doświadczymy w przyszłości. ze świadomością. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. być moŜe na całe Ŝycie. Poprosiłam. jak dziś. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. powiedz mi. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. których kochamy. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. Gdy zapytałam go. Ŝeby sobie wyobraził.gdy zauwaŜamy. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. Ŝe mamy wpływ na to. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. czymkolwiek było. choćby powodowało to wielki zamęt. dlaczego jest tak. Potrzebujemy lat. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. Ŝe z takim obrazem siebie. Ŝe to coś. lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . Ŝe zmiany muszą nastąpić. jaki w tej chwili ma w umyśle. Ŝeby sobie wyobraził. aby móc przyjąć nowe. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. Powiedziałam mu. Danny poprosił mnie o pomoc. Ŝe został zdegradowany. jak się teraz czuje. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym.aŜ stanie się częścią naszej natury. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. prawdę: „wszystko się zmienia". Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. 123 . Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. staniesz się jej zakładnikiem. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. a nie przeciwstawiać się im. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". Ŝe się starzejemy. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. ta „zmowa" nie powiodłaby się. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. Pewien męŜczyzna powiedział. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. Ŝe przeraŜa go wizja. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń.ta prawda nas przeraŜa. Taka jest prawda dotycząca zmian.braku zmian. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. Następnie powiedziałam. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. Wymaganie. Weźmy np. a nie inaczej. JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. co takiego robię lub myślę. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . poniewaŜ mieliśmy nadzieję. umierają. to dzieje się tak dlatego. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. pozostanie takie samo. a ludzie. Ŝeby stworzył obraz. Czasami moŜe się wydawać. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. co przemija. który pozbawia nas źródeł szczęścia. Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. pozwala ją zrozumieć. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania.

w której pracował." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . co jest przyczyną tej sytuacji. jak jedzenie. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. Powiedziałam mu.otrzymujemy przekaz. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. o przyrodzie. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. Ŝe sama jest źródłem swoich problemów. Zapytałam. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . musiała znaleźć odpowiedź. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha.Analizując jego energię stwierdziłam. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. Gdy w końcu zapytasz o sens. i nie przychodzi Ci na myśl. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. Myślisz o podstawowych sprawach. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. śadna z tych trzech prac. jak w ogóle mogła Ŝyć. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. po prostu niczego nie jesteś świadoma. do którego zostałaś stworzona. co nadaje jej Ŝyciu sens. dziwi się. Ŝeby się zastanowić nad celem. nie moŜesz przestać pytać. Ŝe otrzymał przewodnictwo. Gniew. Coś mi jednak podpowiada. i pojawia się następny przekaz. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. rozgoryczenie. Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. Ŝe postanowiła się zastanowić. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. bo kiedy zacznie za nim podąŜać. zupełnie ignorując własne potrzeby. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. podejmujemy działanie. Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. wyjechać na wieś. Powiedziała. nie zastanawiając się nad tym. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. „Co powinienem robić?". wchodzimy w stan zawieszenia. np. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy. brał aktywny udział w pracy kilku grup. Postanawiam słuchać swego wnętrza. z których została zwolniona. Znalazła czas na to. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne"." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. i wyjść naprzeciw nowemu. jej nie interesowała. Wszystko to uległoby zmianie. Dodał. „Brak świadomości to coś. i stwierdziła. jakie prowadził będąc handlowcem. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. Pragnę myśleć o innych rzeczach. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. Karen. gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". ubranie i pieniądze. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. Gdy staramy się zatrzymać ten proces. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. ambicje i lęki. Gdy raz postawiła to pytanie. Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. którego powinien posłuchać. na co miałby w tej chwili największą ochotę. Ŝe nie chcę. otworzy się przed nim nowy świat. by lepiej siebie poznać. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego.

Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. jaki dzieli ich myśli od uczuć. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. którą przekazywała innym. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. badając treść swoich umysłów. w jaki sposób kontrolują jej psychikę. Ŝe przeraŜa ją samotność. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. Świadomość i śmierć Czy to oznacza. co znaczy umrzeć świadomie. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. Przypadek Jacksona pokazuje. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. Ŝe coś jest nie w porządku. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. udowodniła. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. którzy nie odzyskali zdrowia.zdrowia. kierowało swoją uwagę do wnętrza.moc. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. jak zmieniali swoje Ŝycie. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. nieustające bóle. relacjonuje. Czymś naturalnym byłoby. Na początku. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . Wiele osób umiera. przyznają jednak. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. które zaburzały jej energię. stwierdziła. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. Ŝe juŜ wcześniej czuli. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. Wiele osób. SkarŜył się na silne. jak i umysłu. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. bez względu na to. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. czy przeŜyje. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. Zadziwiające jest. które przeszły chorobę. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. Pogląd. Rak rozwinął się wkrótce po tym. ona jednak postanowiła. jednak zamiast w nim Ŝyć. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. Przyjrzała się swoim lękom i temu. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. lecz sił Ŝyciowych. wygranej lub przegranej. co pozwoli mu „odzyskać pełnię". docenić wszystko to. Ŝe ludziom. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. od 125 . Wielokrotnie obserwowałam. która dotyczy zarówno serca. Gdy powraca spokój. Śmierć nie oznacza przegranej. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. ludzie błędnie wnioskują.nie świadomości choroby. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. takŜe rozwód. jak się rozwiodła. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. Postanowił zrobić wszystko. od indywidualnej do nieosobowej. Tak więc ludzie często opowiadają o tym. Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. są przeraŜeni. gdy poznają diagnozę. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie.

Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. lecz na sprawach. Pamiętał nawet o podziękowaniach. aby wprowadzić do niego światło. on umyślnie jej odmawiał. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. uznano ich za buntowników. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. które wymagały wyjaśnienia z innymi. Wiedział. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. z zamiarem zrozumienia przesłania. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. Ŝe wie o tym. Jednak wyglądało na to. poniewaŜ wierzy. Gdy ludzie. Ŝe nadszedł jego czas. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. gdy rozpoczynali współpracę. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. podejmował odpowiednie kroki. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. jak to ujął. kiedy to zmarła. które uznał za ofiary swojego nawyku. Jackson przyznał. Ŝe czuł się waŜny. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. Ŝe mimo to jest zadowolony. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. Scott podjął tę decyzję świadomie. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. Ŝe umrze. ZauwaŜył na przykład. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. Do kaŜdej z osób. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał.kwestii. Jego Ŝona była osobą. jaki wywoływał swoim odejściem. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . którym musiał stawić czoła. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. które domagały się uzupełnienia. Choć prosiła go o wyjaśnienie. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. Poszerzanie świadomości np. Zdał sobie sprawę z tego. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. po lęki. dlaczego poprosił o rozwód. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. Powiedział mi. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. jakie powinien był wcześniej wysłać. OdłoŜył drewno i oznajmił. Oświadczył. w poczuciu. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. lecz ducha.

co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. co przeczytałam. Prowadząc samochód. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. Ŝe Scott. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. Czy jest coś. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. powiedział. i dotrzymała słowa. ale mój mistrz potrafił". na jaki się zdecydowali. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. akceptujesz je i współdziałasz z nim. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. czy to. Ŝe nadszedł Twój czas. Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. zachowaną takŜe poza formą fizyczną. doznała zawału. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. zanim nie skończy ksiąŜki. Powiedział takŜe. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. Być moŜe tak jest. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. na przykład. ale mój mistrz potrafił". Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. To nic strasznego". ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia.swoich obowiązków. otrzymał łaskę. Sposób umierania. Przeczytałam. jest prawdą. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". nie przyjmując poŜywienia. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. dzięki której wiedział. przestając jeść. którą pisała. we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. jak umarł mój mistrz". Ŝe nadszedł nasz czas. Czytałam takŜe. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. Kiedy pojawia się uczucie. Ŝe pora umrzeć. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. Ŝe nie odejdzie. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. Zamiast załamać się w obliczu choroby. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. Następnie: „Czy to prawda. Powiedział. prawie histerycznie. po czym powiedział: „Ja nie. Okazało się. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. Potem opuszczasz ciało. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. skąd się wzięły moje pytania. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. ani do zmiany zdania. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. kiedy to leŜał w łóŜku. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. czego się dowiedziałam. według którego tylko Bóg określa moment śmierci. Wtedy przyszło mi na myśl. zaprzestając jedzenia. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. Ŝe chciałby umrzeć. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. po czym dodał: „Ja nie. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. Nie naleŜy się bać śmierci. „Wezwał swoich 127 . Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. co poda na obiad. gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać.

w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. Tak więc Oliver „czekał". Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. Sogyal powiedział. a gdy nadeszła wyznaczona godzina. Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. czy jego mistrz postanowił umrzeć. bo był chory. lecz zawsze. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. który „nie zna konfliktu z tym. Jego duch posiadał ogromną moc. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. To. był w pełni sił. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. KaŜdy moŜe tak umrzeć". kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha".zarówno podczas Ŝycia. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. W pewnym momencie uznał jednak. na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. Pewnie o tym nie wiesz. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. Czekał w ParyŜu. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. Tego dnia medytował z uczniami. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. to nie jest to". Przypominam sobie pewną profesor. jak i w chwili śmierci. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. co Boskie". Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. potrzebna jest pewna dyscyplina. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. W nocy budziła nas. Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. pobłogosławił ich. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna.astrologów. aby osiągnąć dobre wyniki. czekał w 128 . Spotkanie trwało dziesięć minut. uznawała. Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. JeŜeli miała wraŜenie. jest iluzją. Mój mistrz nie był chory. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. Modlił się o przewodnictwo. kazała przyjmować określone pozycje jogi. Zapytałam Sogyala.

Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. popijając cappuccino na Riwierze. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. mistrz duchowy dał mu zadanie. Pisząc te wskazówki. aby „czekał". Czekał w hotelach pierwszej kategorii. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania.. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. jest bezuŜyteczne. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania".Rzymie i na Wschodzie. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. gdy pozwolimy. Aby doświadczyć przemiany. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. Ŝe mogła się w niej pomieścić. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. istoty sefiry Biny. dała mi do zrozumienia. jaki ma miejsce. częściowo ze względu na to. uwaŜani są często za bezuŜytecznych. Pod mostem znalazła skrzynię. w czasie których poznawała naturę konfliktów. Jego serce pozostało jednak puste. śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy. gdy szła wiejską drogą. Ŝe polecenie. Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. 129 . Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. jak opowiadała o sobie dwie historie. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. które współbrzmią z szóstą czakrą. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. stale modląc się. Opowiadając tę historię. swój umysł i swojego ducha". W końcu uznał. musimy zacząć od naszego wnętrza. Peace Pilgrim to imię. choćby najskromniejszą wskazówkę. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. śyła skromnie. na tyle duŜą. by obudziły tę część naszej duszy. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. Dlatego teŜ ci. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". by pokazano jej drogę słuŜenia. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. Szła. Kiedyś. Moim zdaniem. Peace Pilgrim wyjaśniła. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. Nie spotkałam nigdy osoby. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". oraz Boskiego zrozumienia. by siły Boskie wskazały nam drogę. nagle zaczęło się bardzo ochładzać. gdzie mogłaby się schronić. która jest atrybutem sefiry Chochmy. które bardzo mnie wzruszyły. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. a częściowo dlatego. jaką emanuje zdrowa psychika. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. a następnie wewnętrznego. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. Słyszałam. która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. Na tym polegało jej „wyświęcenie".

niŜ temu.być moŜe nie w 130 . Im bardziej pragniesz dowodu. jakie niesie Ŝycie. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. Następnie podejmij takie decyzje. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym. jakie pojawiają się w snach. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. Ŝe uŜalasz się nad sobą. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. o co w tym wszystkim chodzi. Naucz się bardziej ufać temu. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. na jaką Cię stać w danej chwili. jednak męczy je obawa. • Naucz się rozpoznawać. • Miej na uwadze. • Uświadom sobie. istnieje prosta metoda. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. choć nie jest ona łatwa. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. • Uwolnij się od myśli. co widzisz. • Skup uwagę na chwili obecnej. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. kiedy Twój umysł się zamyka. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. O dziwo. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . przynajmniej na jakiś czas. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. kiedy działasz pod wpływem lęku. co Cię spotkało. aŜ staną się na tyle silne. Tak wiele osób. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. Kiedy się jednak zrozumie. nie dopuszczasz do siebie prawdy. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. złościsz lub obwiniasz innych za coś. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. Całym sercem jestem z tymi. a nie materialny. które sprawiają. które zdejmie zasłonę z naszych oczu. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. choć koniecznym stanie oczekiwania. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. • Ucz się nie przywiązywać. jakich dostarcza im Ŝycie. Ŝe przyjmując postawę obronną. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. które osłabią jego siłę. w co wierzysz i dlaczego. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. a ja tak zrobię".

Ale najpierw spróbuj. ale na pewno Boskim. Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból.Po czym dodał: . Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: . Toby zaczął się śmiać. MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko. będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię. .. Badając jego energię. Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę. Potrzebował poczucia. Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach.Czy zauwaŜyłeś. . Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie.Prawda .Coś jest ze mną nie tak. jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć. Ŝe widzi je w negatywnym świetle.rozumieniu ludzkim.Właściwie teraz to nie.MoŜesz postanowić. Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. łącznie z energią seksualną. .powiedział.." Nieczęsto się zdarza. Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań. ale on zwykle się pojawia i znika. odebrałam wraŜenie. Toby zgłosił się do mnie. Ŝe najlepsze lata ma za sobą.No dobrze.Chciałbym. w dzień i w nocy . 131 . Ŝe do jego ciała powracają siły. .spytałam. nie czujesz bólu ani depresji. Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym.Twierdzisz więc.Masz rację.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? . Chochma.Tak więc przyjmijmy.odpowiedziałam.Powinnaś była zostać prawnikiem. Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę.odrzekłam.Na to wygląda . Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca. . Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię. . Ŝeby to było takie proste . . Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy. UwaŜasz.Ale w tej chwili. takŜe do jego Ŝycia. . prawda?" . .Oczywiście. rozejrzyj się. nie mogę się oprzeć wraŜeniu. gdy skończył pięćdziesiąt lat.Zrobię co w mojej mocy.Jak czas moŜe być iluzją? . poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję. odpowiedział: „No tak. PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty. gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności.Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. a co za tym idzie. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku. Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu. by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie.powiedziałam. prawda? .Co takiego? . ale co będzie.Więc spróbuj . tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości. Ta moŜliwość istnieje zawsze. by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć. . . artretyzm i impotencję. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. . co najlepsze .odpowiedział. więc się zgodził. Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę. po czym powiedział: .spytałam. Zupełnie o niej zapomniałem. jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci. . JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu.zapytał. sefira mądrości. Dałaś mi wiele do myślenia. Ŝe mam wpływ na to wszystko?" . Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości. jak np. . zapytałam: . Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. Był przekonany.

a następnie powracać do iluzji. Gdy badałam jej energię. Nic juŜ nie mogę robić.„rany chrystusowe". Jak sądzę. Ŝe mogłabym tam zamieszkać. jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. dla których pracuję. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. Nie znam tam nikogo.Czuję. gdy był młodym księdzem. która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas". w Detroit. Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk. Ŝe chce zostać akuszerką. Nie czuję. W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia. W dniu. Kilkakrotnie informowała mnie o tym. Umysł miała wypełniony obrazami. od razu zauwaŜyłam.powiedziała. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. w ujęciu symbolicznym. Ŝe nosił stygmaty . Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . które pojawiły się na jego ciele. Carrie odnalazła swoje powołanie. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali.Nie mogę pracować. po czym powiedziała: . . . W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. którą odprawiał Ojciec Pio. o którym wspomniała.doznają uniesienia w trakcie rozmowy. czym się kierowała.Nie jestem misjonarką . kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. między innymi (i głównie) dlatego. Szanuję ludzi. Kiedy mieszkałam w Detroit. tłumacząc. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi. Graham Green. Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy. udał się najpierw na mszę. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany. Zapytany. Spotkanie miało odbyć się po mszy.Wydaje mi się. pracując jako adwokat. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. co dzieje się w jej Ŝyciu. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. Za kaŜdym razem donosiła. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam.zapytałam. co mnie tam spotka.powiedziała Carrie . Zaczynam rozumieć. jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". Nie mogę myśleć. bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 . Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać. Ŝe jej świadomość. decydując się na odosobnienie. znajdowała się „poza" ciałem. uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. Ku swojemu zaskoczeniu poczuła. czym ona jest. dlaczego nie poszedł na spotkanie. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim.. Brytyjski pisarz. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. jednak nie mogę przestać o tym myśleć. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. wytłumaczyłam jej. po czym powracają do swojego dotychczasowego. JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. . jak zostać. Ojcem Pio. czuję napływ energii. Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. Carrie zaczęła płakać. Zapytałam. co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. w niczym nie zmienionego Ŝycia.Co czytasz? . Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. ." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. ale nie wiem. Odpowiedziała. W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę. jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. którzy podąŜają za przewodnictwem. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. Jednak Green wyszedł z kościoła.

by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9. w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu. który określa jakość Ŝycia.ścieŜki słuŜby. Jednak w rzeczywistości było inaczej. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach. czego się dowiedział. Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. Czy oceniasz? JeŜeli tak. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań. Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. kilka osób wyraziło przypuszczenie.głównie dlatego. Wierzył.świadomości i praktyki biznesu. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. Nikt nie pozostaje sam na długo. Chciał.impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. Kiedy się okazało. Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. Odpowiedz na pytania: 1. takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. Ŝe wiedział. Czy przypominasz sobie. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. które poznał na seminarium . Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. by „wizualizowali" powodzenie i obfitość. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . Ŝe realizacja planu się nie powiodła. Po czterech miesiącach się załamał. Powiedziała wtedy. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. to wywołało to Twój niepokój? 8. Uświadomił sobie. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. Ŝe inni takŜe są gotowi. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. Dojrzawszy do tego. Zachęcił swoich współpracowników. Czy boisz się zmian. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. jaki popełnił. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. Jakie poglądy sprawiają. zakładał. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. Jakie przekonania pielęgnujesz. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. a takŜe nasze relacje z innymi. choć wiesz. ciała i ducha. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania . Potem znajdujemy nowych towarzyszy. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. Powiedział.

inspirację. nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego. nie posiadającą początku ani końca. naleŜało powiedzieć. a czego nie powiedzieliśmy. z „ciemną nocą duszy". tworzy rzeczywistość. Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. które stanowią „sprawy niezakończone". Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. Keter reprezentuje „nicość" . Stanowi takŜe nasze „konto łaski". którego udziela się osobie umierającej. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. co czynią" i „Dokonało się. Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. umysł i ducha. oraz oddanie. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. 134 . Jest to ośrodek modlitwy. lęk przed duchowym osamotnieniem. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. lub moŜliwości. dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. uzdrowienie. Ojcze. i teraz tego Ŝałujemy. zasila ciało. Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia.". bo nie wiedzą. Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . powiedział do matki: „Niewiasto. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. oto syn Twój. łącząc całe ciało z siódmą czakra. Jest ośrodkiem intuicji. Wisząc na krzyŜu. Niedokończone sprawy to takŜe związki. które usuwa w cień ludzkie lęki. w której świat fizyczny ma swój początek. pracujemy nad nimi. utratą toŜsamości. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. w której następuje świadome zespolenie z boskością. Boga lub Tao. odpuść im. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. duchowej toŜsamości.energii. a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". których nie wykorzystaliśmy. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. która jest odpowiedzialna za oddanie. Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. układ mięśniowy i skórę. co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. która oznacza „koronę". Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". która z wyŜszej rzeczywistości. jak byśmy tego chcieli. wglądy. a takŜe akty wiary i modlitwę. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. myśli prorocze. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. a takŜe zaufanie. Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. których nie zakończyliśmy tak. w ręce Twoje polecam ducha mego". NaleŜy do sfery mistycznej. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia. wzniosłe idee i związki mistyczne.energię źródła. wizji i wglądów duchowych. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. co np.

Pragnę. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji. gdy wróciłem do domu. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. prosimy o to. w głębi mego serca. bez względu na to. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. psychiki. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. Anioł się uśmiechał. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. a ja się czuję taki bezsilny. Chciałbym przekazać ludziom. wiem.Z perspektywy symbolicznej.« Nazajutrz. mistycznych przeŜyć. a On w nim. jakie mnie ogarniało. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . bez pośredników. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. miejsca czy wykonywanej pracy. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. Pragnąłem jedynie. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". ubóstwem. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. Byłem oszołomiony. jest w Bogu. a ona powiedziała: »Wiesz co. aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). napisana w szesnastym wieku przez św. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. zobaczyłem przy niej anioła. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. Świadoma lub nieświadoma modlitwa. po czym się uśmiechnęła i wyszła. Ŝe są pod opieką niebios. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. śmiercią. jak gdyby nic się nie działo. czy dotyczy to osoby." DąŜąc do połączenia z boskością. a kto jest w miłości. móc więcej zdziałać. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. kryzysami społecznymi lub nawet wojną." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. naszego połączenia z Bogiem. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. ale takŜe rozpacz. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. Miał poczucie. ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. Teraz wszędzie widzę anioły. jednak nią nie jest. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. wierzę Ci. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. Wiem. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. naprawdę Ci wierzę«. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej. Ŝe wszystko będzie dobrze«. Była we mnie wiara. jakie trzeba przejść. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. iŜ „Bóg jest miłością. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. Nadal prowadziłem rozmowę. co robimy. „Pewnego wieczoru. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. by chroniła mnie grupa. pracownik socjalny. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. uczuć i emocji. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. jak równieŜ załamań.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. Jana od KrzyŜa. brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. gdy siedziałem z jedną z takich osób.

osób świeckich. Powszechnie wiedziano bowiem. które przyznawały. która wyczuwa połączenie. lecz takŜe przez uczonych. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk. uznałabym go za wariata. Kobiety poczuły powołanie. które opiekują się przyrodą. wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. Ŝe szczera modlitwa. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. Ŝe mają wizje. Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. odmawiam modlitwę. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. słyszą głosy. Thomasa Mertona. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. W następnych stuleciach. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. który w swoim klasycznym dziele pt. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. „Za kaŜdym razem. Nie mogłam sobie 136 . Osoby postronne. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. rewolucję. jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. Mury klasztorów. w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. ogarnęło mnie poczucie gniewu. nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. co w sposób symboliczny sugeruje. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. jak np. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". stało się jasne. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. Osoby. bez względu na korzenie religijne. osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność.intuicję. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim.

a nie nawracana. gdy wędrowałam przez las. Ŝe mnich nie reagował. z czego będę Ŝyła. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. aby dać im cukierki. Inni uczniowi mówili jej. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. Ŝe pójdzie do piekła. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. nie ma znaczenia. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. kto sięgał mi tylko do kolan. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. Jednym ze współczesnych mistyków. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej.in. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. gdzie on jest". Jim urodził się w Chinach.poradzić z tym uczuciem. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. a ja powiedziałem. obok wielu liczących się przywódców politycznych. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. którą znałam tylko przelotnie. a to. gdyŜ całą sobą wiedziałam. Jednak pewnego dnia. jak George Bush. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. Następnej niedzieli. co mówi. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. Ŝe jest katoliczką. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby. Powiedział: „PomóŜ nam"." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. Ŝe przebywa w innym miejscu. która była uczennicą w tej samej szkole. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. Wtedy zrozumiałem. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. Gdy miałem dziewięć lat. Jim jest takŜe teologiem. poszedłem do świątyni buddyjskiej. aŜ przyjmę Chrystusa. Ŝe odchodzę z pracy. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. Zafascynowało mnie to. uczestniczyły autorytety duchowe m. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. a on nawet nie drgnął. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. Wtedy 137 . po czym znowu usiadła na jego twarzy. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. Po prostu wiedziałam. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. Przypominam sobie. poniewaŜ jest katoliczką. uświadomiłem sobie. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. Wygląda na to. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. w której byłam kierownikiem sklepu. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. kto wierzy w Boga. do którego moŜemy się udać. w którym. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. nie pójdzie do piekła. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. Łzy napłynęły mi do oczu. usłyszałam głos. Dwa tygodnie później osoba. Ŝe nikt. w małej wiosce na Tajwanie. Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. Następnie poprosiłam w modlitwie. Ŝe nie wierzę w to. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. cały czas się zastanawiając. Zdałem sobie sprawę. Mucha na chwilę odleciała. w rodzinie amerykańskich misjonarzy. który wydawał się pochodzić od kogoś.

które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. i czego chcę od Ŝycia" . Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". do którego moŜna się udać. Lęki te nie są „zwyczajne". czasem na modlitwie. nie przechodzą kryzysów duchowych. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują. dowiedziałem się. jakie stawia nam Ŝycie. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. kim jestem. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. jak wierzę. poprzez które działa Duch. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem. Wierzę. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. MoŜemy zachować zdrowie. którzy mają negatywne poglądy. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. małŜeństwa czy nowej znajomości. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. Ci. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne. Oddanie sprawia. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu." Jim jest współczesnym mistykiem. Nowe. „Nie wiem juŜ. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. Ludzie. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. który przypomniał mi. Oczywiście. Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów. Wszyscy. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. co jest. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. umoŜliwiając ludzkości rozwój. jaką posiada przepełniona wiarą jednostka. druŜynie sportowej.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. i tak się zestarzejemy. jak wiele będziemy ćwiczyć. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. zarówno fizycznie. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. technice ćwiczeń lub gangowi. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji.znowu zobaczyłem obraz mnicha. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. Jestem przekonany. jest wiele osób. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. którą przepełnia energia siódmej czakry. Ŝe coś się w nich budzi. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. partii politycznej. Wiele 138 . a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. wieczną toŜsamością. jak to rozpoznać. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. nie wiedzą tylko. Ŝe jesteśmy narzędziami. Na tym polega praca duchowa. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła .to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. Bez względu na to. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki. awansu. jak np.

Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy". Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. Gdy zmarła jego matka. W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. Co więcej. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. podejmując takie. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. Gdy jednak mają podłoŜe duchowe.osób cierpi. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. pełen lęku. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. przez dłuŜszy czas. szukał wsparcia u pastora. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. by się oddawać innej istocie ludzkiej. dokąd ma nas doprowadzić. z którą łączyła go bardzo silna więź. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. gdy się je zwalnia z firm. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. którym przez lata lojalnie słuŜyły. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . Per nadal pracował. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. Oczekujemy. uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. jak np. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. guru ani pastor nie jest w stanie. a nie jego przyczyną. W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym. Wrócił więc do domu swojej matki. jakich doświadczają ludzie. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. Nie jesteśmy stworzeni do tego. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. projektuje okręty pasaŜerskie. Zamknął się w sobie. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha.. która doświadcza „ciemnej nocy". Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. oddanie powinno być skierowane ku górze. dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. Per. śaden ksiądz. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". zdaje sobie sprawę z tego. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi.

Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. Ŝe zgodziłbym się. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej.oddanie sile potęŜniejszej od siebie. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom.powiedział mi Per . aby pozamykać sprawy z przeszłości. Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. jak długo będę Ŝył . Choć doznania były cudowne. modlitwy i gdy jest to moŜliwe. Wierzę. Per mówi. Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania. Poczuł. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj. Jak powiedział. przed snem. JeŜeli odkryjesz. ale świadczą o mocy ducha. wprowadzając dietę leczniczą. Osoba. Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. moŜe w połowie dnia i wieczorem. Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. czego bardzo mu brakowało . abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. Oddanie. ma w sobie więcej Ŝycia. Prowadź dziennik. moŜe stanowić deskę ratunku. gdy był młodym księdzem. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. myślę. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. zaczął remontować dom. Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. duchowego doradcy. jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. twierdząc. Aby się czymś zająć. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony. lecz jej intensywność. Módl się codziennie w sposób. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". która rozumie naturę wędrówki duchowej. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. Odkrył ją w sobie. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. nie obsesja.w odosobnieniu. JeŜeli nie znamy takiej osoby. Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. Ron. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy". Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. potrzebujemy zaufania.górach. gdybym nie miał tego wirusa. co się z nim dzieje. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową. co teraz wiem i czego doświadczam. oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". teŜ bym tego nie wiedział. prawdę mówiąc. abym się 140 . czego zaznałem wcześniej". W rezultacie zaczął medytować. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. Udał się do lekarza. śył jak pustelnik . Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie.jednak. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. „Nie wiem. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. nie miał pojęcia. które wskazuje nową drogę. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie. która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV.

Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. Nie wiedziałem. załamany i czułem się nie na miejscu. leczącego za pomocą modlitwy. Ŝe powinienem zawierzyć sile. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. Dokładnie przypominam sobie kobietę.sprawy jednak tak się potoczyły. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce. aby opowiedzieć o tym. Tak teŜ zrobiła. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. więc zapewniłem go.pomodlił za chore osoby. postanowiłem. szczególnie moja rodzina. która jest potęŜniejsza ode mnie. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. co naleŜy. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. Gdy mu odpowiedziałem. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. W obliczu kryzysu toŜsamości. Jednak lęk przed tym. niŜ gdybym pozostał księdzem. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. „Byłem zrozpaczony. na który chorowała. Ŝe gdy odejdę. jak szczerze wierzyłem.nauczyciela. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . zerwałem jednak z naukami religijnymi. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. Byłem zaskoczony. co mam robić. Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. zniknął. co powiedzą inni. Ŝe chodzi mu o to. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej . Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia. czuję. aby uczestniczyć w modlitwie. jaki przechodziłem. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. Wracając do Ŝycia. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę.powiedział Ron . RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. Z powodu tego. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. co robiłem. współpracy ze światem medycznym. gdzie jest moje miejsce. np.to było coś nowego. rodzina mnie w tym wspierała. aby jak najszybciej skończyć. które znajdują się w grupie. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. jednak Boska moc uzdrawiania . Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. nie pozwalał mi odejść. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. który utwierdził mnie w przekonaniu. Ŝe tak uczynię. który powiedział jej. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . PołoŜyłem na niej jedną dłoń. jakiego świadomie nie planowałem.« Czułem. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. Pomyślałem. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. poprzez które mogłaby działać. jakby błyskawica przeszyła jej ciało. a co. Nie czułem niczego poza strachem. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. Ŝe z powołania nadal nim jestem. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. prosząc. Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. które poznałem jeszcze jako ksiądz. Zastanawiając się nad tym. by moc BoŜa uczyniła. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku. gdy zrozumiał. Serce niemal mi stanęło. jakie udało mi się rozpoznać." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem. Owego dnia poczuła. która jako pierwsza stanęła przede mną.

Ŝe najpierw wyjaśnię. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. bez względu na to. Czasami nadchodzi czas śmierci. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. lecz na Ŝyciu z Bogiem. na czym polega prawdziwa modlitwa. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. Błędem jest myślenie. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. Gdy to rozumiemy. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. jakie kierujemy do Niego. Ŝe tak. Choć ich słowa sugerują. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. Odpowiedz na pytania: 1. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. Tak nie jest. w przewaŜającej części czujące. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. Ron mówi: „Pozwólcie. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. tu i teraz. Ja tylko »uruchamiam« te energie. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. Zazwyczaj otrzymują łaskę." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . bez względu na to. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. modląc się lub medytując? 2. to z pewnością tak nie myślą. jak ciemna jest noc. modlitwa staje się »lekarstwem«. Modlitwa nie polega na słowach. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. ale zwracanie się do Boga po to. by kiedy modlę się z nimi. której ktoś sam nie posiada. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. o co odtąd zostaniesz poproszony. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. Teraz rozumiem. co tworzymy. lecz lęk przed nią. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. boją się jednak poznać przyczyny. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik. jeŜeli potrafimy zrozumieć. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. z powodu których ich dusza tak cierpi. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. To nie śmierć jest wrogiem. Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. stającej się punktem odniesienia.potrzebujących.w pokorze i świadom. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. lecz takŜe tych. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania. a takŜe całej planety. które pragną zostać uzdrowicielami. co nie znaczy jednak. pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. To nieporozumienie wynika z przekonania. którym muszę wybaczyć«. w miłości. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. aby z Nim być. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś.

wymień jakich. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. wymień je i określ swój stosunek do nich. 5. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je. Czy oczekujesz.3. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. 7. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. zamiast modlić się z pełną czcią? 4. Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 . który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. Czy uwaŜasz. 10.

SkaŜenie radioaktywne. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. To. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. Wszystko jest jednością 2. zarówno te fizyczne. co istnieje w naszych polach energetycznych. Szanujcie siebie nawzajem 3. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. Aby uzyskać przewodnictwo. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź".wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. Bez względu na to. Pamiętaj. śyj tu i teraz 144 . kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. sukces finansowy. Choć wydaje się to dziwne. Jest zewnętrznym wyrazem tego. gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. czy chodzi o opanowanie choroby. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. Analizuj wszystkie swoje decyzje. degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. Poddaj własną wolę woli Boga 6. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. Ŝe nie ja pierwsza głoszę. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. ma znaczenie symboliczne. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. W ten sposób rozpoznasz. Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. Miłość jest siłą Boską 5. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. w swoich działaniach wykorzystują energię. Szanuj siebie 4. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. sportowy czy w innej dziedzinie. Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. zmniejszanie się zasobów wody pitnej. rysunek nr 6). szkół i domów. Patrz poprzez pryzmat symboliki. „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. jak i emocjonalne. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. obie ery są jednym i tym samym.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. które dotykają kaŜdego narodu. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. czyli wykorzystywania modlitwy. ci. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. zauwaŜamy.

145 .

Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. zaakceptuj to. moŜesz odzyskać swojego ducha. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. które Tobą władają. i gdy odpowiedź jest twierdząca. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. jaki lęk spowodował to zachowanie. jak łączysz się z całym Ŝyciem. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. i określ. Nie jest moŜliwe. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. której prawdy nie przestrzegasz. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. 3. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. Ŝe zraniłeś te osoby. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . błogosławiąc Ŝycie. abyś mógł się pozbyć iluzji. czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. Oceń. na jakie się zgodziłeś. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. Zastanów się nad słowami. Rozpoczynając od pierwszej. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. ciała 146 . Następnie zastanów się. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. wykryjesz kaŜde osłabienie. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. i jeŜeli uznasz. Codzienna medytacja Dodatkowo. poproś. a potem swoją rodzinę. Ŝe oszukiwałeś innych. Boskiej mądrości i zrozumienia. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. Uświadamiając sobie. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. zastanów się nad swoimi intencjami. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. Poproś. takŜe w szerszym znaczeniu. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. które wypowiadasz do innych. które podjąłeś względem siebie. JeŜeli tak. wyślij do nich pozytywną energię. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. ciało i ducha z Boską świadomością. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. miłosierdzia i osądu. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. postępuj w sposób następujący: 1. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. 2. Przechodź kolejno przez czakry.

które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej.i duszy. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. powiernikiem. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. jak Ŝyć w sposób duchowy. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. Karin Wood. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. ucząc się języka ducha. Jesteśmy kościołem. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. Badając siebie w ten sposób. dziękując jej za pracę korektorską. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. czym mnie obdarował. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. niezwykły talent. synagogą. Mądrość jest zapisana w nas. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. taka jest Boska obietnica. a takŜe oddanie medycynie holistycznej. gdzie moŜemy odkryć własną moc. doradcą i przewodnikiem. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. Jednak przede wszystkim. których kocham i podziwiam. stanowiąc źródło mocy. nie pozostaje nam nic innego. w tym takŜe mojej. Gdyby nie on. Gdy zrozumiemy. Christiane Northrup. Nosimy w sobie boskość. co czuję w związku z tym. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. Normanem Shealym. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. Jesteśmy nią. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. ciepło i troskę. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. Wdzięczność to za mało. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. umysłu i ducha. aszramem. jak i za przyjaźń. a w trudnych okresach . Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. która zasila nasz układ biologiczny. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. która nas łączy. Leslie Meredith. 147 .przeprowadzania analizy nawet co godzinę. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. co robię. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. lecz skierowanie nas do wnętrza. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. nie sądzę. zbuduj system zasad. Utalentowana lekarka i pisarka. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. by wyrazić to. C. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. bym się zajmowała tym. Mary-Charlotte. sefir i czakr. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. z którymi współpracuje. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. Ten prosty akt świadomości. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. którą pragnęłam przelać na papier. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni.

Utalentowany uzdrowiciel. Dziękuję za jej cierpliwość. Rheę Baskin. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. Szczerze przepraszam wszystkich. wielebnej Suzanne Fageol. gdy byłam na studiach. bez względu na to. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". nadal mnie inspiruje. komputerowej czarodziejce. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. Judy Butt-ner. którymi tak często mnie obdarowywała. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. Barlett. nasze serca są jednym. Angela. wizjonerka. Carol Hasler. szczególnie w najcięŜszych okresach. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. Johnowi Mayowi. Ron Roth. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. Kaare Sorenson. Carole Dean. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. Penny Tomkins. czuję wdzięczność za to. jakimi obdarował mnie Bóg. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. A jej postawa osoby. Paul Fundson. Paulowi Fundsenowi. Sisce Pothoff. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. Swoją miłością otaczam M. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. Jesteście moim błogosławieństwem. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. kiedy najbardziej jej potrzebowałam.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. Fredowi Matzerowi. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. Jest jednym z błogosławieństw. Bjorkman. dodawała mi odwagi. załoŜycielki Sounds True Recording. Do Tami Simon. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. Wiedząc. dr med. DeLacy Sarantos i wielu innym. Allison i Joey. Zawsze była otwarta na moje pomysły. gdy potrzebowałam jej pomocy. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. niŜ potrafię to wyrazić słowami. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. którzy wzbogacają moje Ŝycie. Sabinę Kurjo. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. Mona Lisa Schulz. i drogi przyjaciel. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. Pauli Daleo. a w szczególności mojej drogiej mamie. siłę ducha i wspaniałomyślność. zawsze będę ceniła ich pomoc. która poruszyła mnie bardziej. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. Dawidowi Luce. jaką dla Was czuję. których było wiele w ostatnich dwóch latach. ale i uzdrowić samą siebie. ogromna miłość. ojcu techniki biofeedbacku. Susie Marco. zapewnili mi duchowe wsparcie. Eddie Junior. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. Jimowi Garrisonowi. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. Ŝe 148 . Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. jak bardzo były szalone. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. Kevinowi Todeshi. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. głębię i dowcip. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. Jej troska. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. jakie prowadziłyśmy. Cudowna kobieta. Peterowi Breyowi. przyjaźń. wiedzę. Kathy Musker. A. w którym dorastałam. która zna siłę wiary. Z całego serca dziękuję Nancy W. Lynn Bell. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. Ronowi Roth. którzy sprawiają. Tomowi Williamsowi. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. Carol Simmons.

Ŝyję. za wsparcie i otuchę. Jesteście moim „domem". Dobrze jest Ŝyć w świadomości. która odeszła od nas do Nieba. Mitcha. Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. Chrissy i Ritchiego. których tak bardzo kocham. Wandę. choć zdaję sobie sprawę z tego. 149 . Pam i Andiego. czym się zajmuję. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. ojca Len. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. Ŝe siebie mamy. Tak bardzo jestem wdzięczna. co robię. Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful