Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych

Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: - tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na temat wydarzeń z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości - samodzielnie układa tekst według kolejności wydarzeń -wykazuje umiejętność analizy treści zadania tekstowego - proponuje rozwiązania problemu - projektuje ulotki reklamowe Uwagi

Dawny wypiek - czyta uwaŜnie chleba fragmenty opowiadania „Chlebowa babcia” - odtwarza treść tekstu - wyróŜnia w tekście określony fragment tekstu, odnajduje potrzebne informacje - nadaje tytuły fragmentom tekstu - układa zdarzenia według chronologii - tworzy pytania do tekstu - dokonuje analizy i Tydzień I, II syntezy tekstu - wypowiada się w uporządkowanej formie na dany temat – redaguje zdania zachęcające innych do kupowania w tej piekarni - projektuje reklamy - stosuje obliczenia zegarowe w praktyce - rozwiązuje zadania tekstowe - pokonuje tor przeszkód - doskonali przewroty w przód i w tył -rozwiązuje problemy w sposób twórczy - wypieka chleb– algorytm komputerowy P A Ź D Z I E R N I K

Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III - PAŹDZIERNIK
Beata Sufa, Didasko 2011 1/20

Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Dawne wierzenia i szacunek do chleba

Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: - poprawnie czyta teksty „Nasz obrońca” i „O szacunku” - praca w grupach - tworzy pytania do przeczytanych tekstów - wyszukuje potrzebne informacje w przeczytanych tekstach - redaguje odpowiedzi na pytania - rozpoznaje przymiotniki, tworzy z nimi zdania - rozróŜnia jednostki monetarne - dokonuje obliczeń pienięŜnych - udziela odpowiedzi na pytania całymi zdaniami -uzasadnia pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi („rz”, „Ŝ”) - układa i zapisuje zdania z trudnymi wyrazami -rozpoznaje i nazywa kilka podstawowych walut ponadpodstawowe uczeń: -czyta wyraziście tekst -redaguje odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu -skutecznie i zgodnie współpracuje w grupie przy rozwiązywaniu problemu -przestrzega poprawności ortograficznej w pisowni wyrazów z „Ŝ”, „rz” Uwagi

Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III - PAŹDZIERNIK
Beata Sufa, Didasko 2011 2/20

dokonuje obliczeń pienięŜnych . Didasko 2011 3/20 .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Co przyniesie październik Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . wykorzystuje zdobyte informacje .ilustruje zmiany w przyrodzie współpracując w grupie . zapisuje je poprawnie .tworzy wielozdaniową wypowiedź na dany temat .zna i wyjaśnia znaczenie przysłów i powiedzeń o październiku.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.swobodnie korzysta z kalendarza Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .zgodnie współpracuje w grupie .uwaŜnie czyta tekst.rozwiązuje zadania z treścią -dokonuje prostych obliczeń pienięŜnych -analizuje tekst matematyczny i interpretuje dane -rozwiązuje zadania tekstowe -uczestniczy w zabawach muzycznych ponadpodstawowe uczeń: -samodzielnie rozwiązuje i oblicza rozmaite zadania tekstowe .uzupełnia kartki z kalendarza. .zna waŜne daty października -dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.tworzy własne powiedzenia o październiku .układa proste zadania tekstowe .

prawidłowo zapisuje krótkie teksty (rymowanki.rozwiązuje zadania tekstowe z wyraŜeniami mianowanymi -dostrzega róŜnice między poezją a proza -rozpoznaje nominały pienięŜne ponadpodstawowe uczeń: .wyszukuje w tekście potrzebne informacje .dokonuje prawidłowych obliczeń pienięŜnych .wypowiada się na podstawie tekstu.biegle czyta wiersze .zna elementy piosenki. zna jej słowa i melodię . tworzy do niego pytania . rytm.układa zadania tekstowe . zwrotki) . melodię.PAŹDZIERNIK Beata Sufa. wersy. tekst .dodaje i odejmuje wyraŜenia mianowane– zabawa w sklep .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Bo ma poeta słowa tajemnicze Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .wyróŜnia cechy charakterystyczne poezji (rytm. Didasko 2011 4/20 . rym.śpiewa piosenkę „Piosenka poety”.czyta biegle tekst z właściwą intonacją . wiersze) Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . przenośnie.pisze wiersze i rymowanki – praca w grupach .

czyta wyraziście wiersz .wypowiada się na temat treści przeczytanego wiersza .przepisuje bezbłędnie wiersz z zachowaniem jego budowy .rozwiązuje działania rachunkowe Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . Didasko 2011 5/20 .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja pradziadków Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: -czyta wiersze z naturalną intonacją -wyróŜnia cechy charakterystyczne poezji -dostrzega róŜnice w tematyce wierszy -wyszukuje wyrazy rymujące się -rymuje krótkie teksty -poprawnie zapisuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi -rozróŜnia termometry i zna ich przeznaczenie -odczytuje pomiary róŜnych termometrów -zaznacza prawidłowe wartości na termometrach -uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach rzutnych z piłkami w minimkoszykówce – chwyty piłki i podanie piłki w dwójkach ponadpodstawowe uczeń: .

wykorzystuje z tekstu potrzebne informacje .formułuje kilkuzdaniową.czyta wyraziście tekst .rozwiązuje i oblicza rozmaite zadania tekstowe -projektuje wykonuje ilustrację do wiersza wskazaną techniką plastyczną Uwagi St.odczytuje temperaturę z mapy – porównuje temperatury -rozwiązuje zadania tekstowe Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . Didasko 2011 6/20 .czyta wiersze z naturalną intonacją .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.redaguje krótką notatkę na podstawie tekstu z podręcznika . .samodzielnie redaguje i pisze zdania na dany temat .wypowiada się na podstawie tekstu . spójną wypowiedź na podstawie tekstów.swobodnie wypowiada poeta i się na określony temat pedagog .Jachowicz – .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: .

czyta wiersze z naturalną intonacją . -rozwiązuje i oblicza wybrane zadania tekstowe. które uczą i wychowują) .Jachowicza – uczy i wychowuje Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . syntezy i interpretacji wiersza . Didasko 2011 7/20 .dokonuje analizy.czyta tekst z podziałem na role .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja St.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.tworzy wypowiedzi na podany temat .tworzy pytania do tekstu .posługuje się termometrem -odczytuje. modelowania głosu.potrafi napisać z pamięci krótki wiersz z uwzględnieniem jego budowy.interpretuje czytany wiersz z uwzględnieniem odpowiedniego tempa. poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .wyszukuje informacje na zadany temat (fragmenty wierszy.odgrywa scenki dramowe . sprawdza wyniki swojej pracy . zachowania rytmu .wykonuje ćwiczenia sprawnościowe .określa nastrój w utworze literackim -redaguje i pisze zdania na dany temat -odgrywa scenki dramowe.w grupach przygotowuje inscenizację .pokonuje tor przeszkód ponadpodstawowe uczeń: -czyta z podziałem na role stosując róŜne rodzaje ekspresji . zaznacza i porównuje temperatury – rozwiązuje zadania z treścią .tworzy kodeks cytatów niosących naukę .

dostrzega cechy charakterystyczne dziennika . złote serce. „Poezja” – wypowiada się na podstawie tekstu .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja i jej cechy charakterystyc zne Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .czyta biegle tekst pt. .dodaje i odejmuje w zakresie 100 -dokonuje obliczeń zegarowych i pienięŜnych ponadpodstawowe uczeń: -wykorzystuje wyraŜenia związane z sercem w kontekście zdaniowym -czyta wyraziście wiersz.tworzy teksty dowolne. redaguje i pisze dalszy ciąg dziennika .tworzy pytania do tekstu . miękkie serce .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.oblicza w pamięci sumę i róŜnicę liczb -rozwiązuje działania rachunkowe i samodzielnie dokonuje uogólnień dotyczących zmiany sumy Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .gromadzi. np. Didasko 2011 8/20 . zna i wyjaśnia znaczenie wyraŜeń związanych z sercem.

porównuje wartości wagowe Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . tara -odczytuje i prawidłowo zapisuje pomiary wag .śpiewa piosenkę pt.przetwarza czytany tekst.zadaje pytania do określonej sytuacji ..wyszukuje informacje w przeczytanych tekstach .tworzy pytania do wywiadu .uwaŜnie słucha czytanego tekstu .PAŹDZIERNIK .samodzielnie przygotuje propozycje pytań do wywiadu .czyta wiersze z naturalną intonacją . wybiera określone informacje. „Piosenka poety”.wypowiada się na temat wysłuchanych wierszy. spójną wypowiedź na określony temat -dokonuje zamiany jednostek wagi .dokonuje zamiany jednostek wagi z pomocą nauczyciela -wyjaśnia pojęcia: netto.zna róŜne sposoby waŜenia -prawidłowo dokonuje pomiarów wag ciała. rozwiązuje i oblicza złoŜone zadania tekstowe -tworzy wielozdaniową.odróŜnia utwory wierszowane od prozy .układa melodie do przysłów -dodaje i odejmuje wyraŜenia dwumianowane -rozróŜnia róŜne wagi . zapisuje odczyty. porównuje wag .czyta wywiad z Wandą Chotomską .układa i zapisuje na podstawie wywiadu odpowiedzi na pytania .układa. brutto.odróŜnia sytuacje i postacie fikcyjne od realnych Beata Sufa. Didasko 2011 9/20 ponadpodstawowe uczeń: . dokonuje ich analizy i syntezy . zna jej słowa i melodię .zna pisownię skrótów wartości wagowych .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Kim jest poeta? Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .

samodzielnie rozwiązuje i oblicza róŜnorodne zadania tekstowe Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .tworzy obrazkowe wiersze – komputerowe formatowanie wybranych utworów ponadpodstawowe uczeń: .J.czyta biegle z podziałem na role . .Kerna z podziałem na role .PAŹDZIERNIK Beata Sufa. Didasko 2011 10/20 .dostrzega róŜnice między poezją a prozą -oblicza wyraŜenia dwumianowane .uwaŜnie słucha czytanego tesktu .nazywa i rozumie pojęcie: przenośnia.rozpoznaje dialogi .przygotowuje plakat zachęcający do udziału w konkursie recytatorskim .dokonuje obliczeń wagowych -podaje piłkę koszykową w biegu w parach . interpretuje dane .samodzielnie układa wiersze .czyta wiersze L.tworzy wielozdaniową wypowiedź na dany temat -określa tematykę i nastrój czytanej poezji w formie poprawnej językowo wypowiedzi kilkuzdaniowej .dokonuje analizy syntezy tekstu.rozwiązuje zadania tekstowe .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Zabawa słowem Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .pisze i układa wiersze na podstawie przeczytanych utworów .

Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Poezja J.mierzy i zapisuje pomiary .prawidłowo posługuje się miarkami .posługuje się miarkami .wypowiada się na temat wysłuchanych wierszy (nastrój.tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na temat wysłuchanych wierszy .– wykonuje zintegrowane zadania komputerowe .dodaje wyraŜenia dwumianowane .wyjaśnia znaczenie i wyróŜnia w tekście liczebniki .dokonuje zmiany jednostek długości pod kierunkiem nauczyciela -rozróŜnia miarki.czyta ponadpodstawowe uczeń: . Brzechwy Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: wybrane wiersze J. zna ich zastosowanie . tematyka) -interpretuje wiersze za pomocą dramy .poprawnie zapisuje wybrane liczebniki .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.praktycznie stosuje poznane wiadomości dotyczące miar Uwagi P A Ź D Z I E R N I K Tydzień III. IV Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .uwaŜnie słucha poezji .rozwiązuje i oblicza zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie wyraŜeń dwumianowanych -poprawnie zapisuje wybrane liczebniki .Brzechwy z naturalną intonacją . Didasko 2011 11/20 .

zna funkcje i znaczenie znaków interpunkcyjnych -poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne .określa nastrój wiersza .wyszukuje poetyckie przenośnie -recytuje poprawnie wybrany wiersz -ilustruje wiersze .czyta wyraziście wskazany tekst -interpretuje recytowany wiersz z uwzględnieniem odpowiedniego tempa.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Interpretacje tekstów Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .tworzy własne przenośnie -praktycznie stosuje poznane wiadomości dotyczące miar Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . zachowania rytmu . modulowania głosu.dokonuje analizy i syntezy tekstu . Didasko 2011 12/20 .dokonuje zamiany jednostek miary -uczestniczy w grach i zabawach z piłkami koszykowymi -ćwiczy podania i chwyty oburącz ponadpodstawowe uczeń: .czyta z naturalną intonacją wiersze o tematyce jesiennej .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.wie.opowiada treść wysłuchanego utworu . dlaczego w wierszach stosuje się znaki interpunkcyjne .

PAŹDZIERNIK Beata Sufa.określa nastrój i charakter utworu Modesta Musorgskiego „Chatka na kurzej nóŜce” -dostrzega róŜnice kulturowe w baśniach ponadpodstawowe uczeń: .czyta biegle bajki z róŜnych stron świata -zapisuje tytuły bajek według kolejności alfabetycznej .mierzy i opisuje odcinki i łamane .przestrzega poprawności ortograficznej w zapisie tytułów -rozwiązuje w twórczy sposób w problemy podczas pracy grupowej Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .wypowiada się na podstawie zgromadzonych ksiąŜek z bajkami .tworzy wielozdaniową wypowiedź na dany temat -opowiada ulubioną bajkę .bierze udział w scenkach dramowych: Jaka to bajka ? -twórczo współdziała w parcy grupowej -kreśli odcinki i łamane .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Choć opowiem ci bajeczkę Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . Didasko 2011 13/20 .wymienia cechy charakterystyczne bajki .

zdarzenia.zna i wyszukuje w tekście cechy charakterystyczne bajki w wybranych tekstach -wyróŜnia cechy baśni -odpowiednio stosuje wielką literę i cudzysłów w tytułach bajek i baśni . bajki.czyta poprawnie tekst informacyjny pt.kreśli łamaną według podanych długości odcinków -wyodrębnia bohaterów. bajki.wypowiada się na określony temat wyróŜnia w tekście najwaŜniejsze informacje.przestrzega poprawności ortograficznej w pisowni tytułów Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . Didasko 2011 14/20 .wymyśla zagadki dotyczące bajek i baśni .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Baśnie. analizuje tekst.tworzy spójną wypowiedź na dany temat . „Baśnie. bajeczki” . magiczne przedmioty ponadpodstawowe uczeń: . bajeczki Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . interpretuje dane .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.wykorzystuje wyróŜnione w tekście informacje .tworzy melodię do zagadek -opowiada ulubioną baśń .

wyróŜnia w tekście określone informacje . własnych przeŜyć i doświadczeń.wykorzystuje zebrane na podstawie przeczytanych tekstów informacje -ocenia postawę postaci z wybranego tekstu w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi .uczestniczy w zabawach i grach rzutnych .argumentuje swoją wypowiedź . -tworzy plakat własnego projektu i dowolną techniką plastyczną do wybranej baśni Uwagi Bajkopisarz .czyta teksty informacyjne . Andersen .odtwarza tekst informacyjne .bezbłędnie przepisuje tekst -korzysta z planu miasta -prawidłowo wyszukuje i zapisuje informacje z planu i mapy -uwaŜnie słucha innych Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .odczytuje plany miast i map .opowiada wybraną baśń .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.samodzielnie redaguje krótki tekst na określony temat -porównuje sytuacje problemowe wypowiada się w formie spójnej wypowiedzi na temat czytanego tekstu. Didasko 2011 15/20 .Ch.redaguje kilku zdań o bajkopisarzu na podstawie tekstu z podręcznika -przestrzega poznanych zasad poprawnej pisowni .czyta biegle baśnie H.wspólnie redaguje najwaŜniejsze informacje na temat przeczytanego tekstu .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: .zna Ŝyciorys bajkopisarza .

wyszukuje w tekście najwaŜniejsze informacje na podany temat -potrafi łączyć odpowiednią muzykę z treścią baśni.bierze udział w zabawach dramowych odgrywa scenki z baśni .CH.korzysta ze słownika ortograficznego .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Postacie. mierzy. oblicza długości odcinka i kreśli łamaną .Andersena Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: -czyta cicho fragmenty baśni H.Hans Christian Andersen ponadpodstawowe uczeń: .Andersena .tworzy plakaty przedstawiające róŜnych bohaterów baśni bajkopisarza .poprawnie stosuje cudzysłów -samodzielnie określa sens przeczytanego tekstu.redaguje i pisze odpowiedzi na pytania do przeczytanych tekstów .czyta biegle tekst z naturalną intonacją -poprawnie pisze tytuły .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.tworzy kilkuzdaniową informację na podstawie cichego czytania tekstu .wykonuje prezentację w PowerPoint . Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .rozwiązuje test SPRAWDZAM SIEBIE -wyodrębnia zdarzenia. ustala ich kolejność -wyszukuje informacje w tekście -kreśli.Ch. wydarzenia i nastrój w baśniach H.przestrzega poprawności ortograficznej w pisaniu tytułów . dokonuje syntezy tekstu . Didasko 2011 16/20 .

rozwiązuje i tworzy logiczne zagadki matematyczne . uporządkowanej formie na dany temat .samodzielnie tworzy i pisze treść baśni lub układa twórcze zakończenie baśni -przestrzega poznanych zasad pisowni wyrazów.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.przejawia czujność ortograficzną w pisanym tekście .śpiewa kołysankę „Był sobie król” .Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Baśnie współczesne Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: -tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na określony temat . Didasko 2011 17/20 .tworzy dalszy ciąg baśni z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa – praca w grupach .pisze telegram . .wykonuje rzuty piłki w górę ponadpodstawowe uczeń: .rozwiązuje i oblicza róŜnorodne zadania tekstowe .porównuje treść wysłuchanej baśni z klasyczną fabułą baśni .czyta biegle tekst -wypowiada się w poprawnej.zna znaczenie bemola w zapisach nutowych -wykonuje ćwiczenia wprowadzające do minisiatkówki .czyta poprawnie tekst w odpowiednim tempie .wyróŜnia w opowiadaniu miejsce i czas akcji .sprawdza poprawność rozwiązania działania rachunkowego Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .

Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: ponadpodstawowe uczeń: .przejawia czujność ortograficzna w pisanym tekście .rozpoznaje. mierzy podstawowe figury geometryczne -tworzy bajkowe postaci z figur geometrycznych z wykorzystaniem tangramu -tworzy matematyczne bajki Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III .tworzy ilustracje na dany temat (ilustruje bajki) dowolną techniką . kreśli.samodzielnie tworzy i zapisuje bajkę -przestrzega poprawności ortograficznej pisząc tekst bajki . Didasko 2011 18/20 .składa i tworzy ksiąŜki z klasowymi bajkami.układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe .PAŹDZIERNIK Beata Sufa. przygotowuje stronę tytułową-praca w grupach .tworzy i pisze bajki – bajeczkę praca w grupach .projektuje strone tytułową ksiąŜeczki klasowej Uwagi Choć napiszę ci .

„rz”. Didasko 2011 19/20 .przygotowuje gry i zabawy ortograficzne – praca w grupach -zgodnie współpracuje w grupie . korzysta z utrwalonych zasad .samodzielnie tworzy gry i zabawy ortograficzne .rozpoznaje i nazywa znaki interpunkcyjne .rozwiązuje w twórczy sposób w problemy podczas pracy grupowej . nazywa.PAŹDZIERNIK Beata Sufa.przestrzega poprawności ortograficznej w pisowni wyrazów z „ó”.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych To warto pamiętać! Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: . poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . wyskoku i rzutu ponadpodstawowe uczeń: .tworzy i zapisuje zdania. kreśli i mierzy figury geometryczne .poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne . „Ŝ”.rozpoznaje.pokonuje tor przeszkód z elementami wspinania.

grupuje wyrazy do określonych części mowy -stosuje części mowy w zdaniach -rozpoznaje. modyfikuje je . wiercić dziurę w brzuchu itp.przełamuje znaczenie przysłowia. -posługuje się przysłowiami i powiedzeniami.czyta poprawnie tekst .rozwiązuje zagadki matematyczne Uwagi Projekt planu wynikowego „Od A do Z” dla klasy III . nie kupuj kota w worku. Didasko 2011 20/20 . nazywa i kreśli poznane figury geometryczne ponadpodstawowe uczeń: .poprawnie zapisuje powiedzenia i ich krótkie objaśnienia -rozpoznaje i nazywa poznane części mowy .PAŹDZIERNIK Beata Sufa.tworzy własne przysłowia i powiedzenia na podstawie własnych doświadczeń. obserwacji . w jakim celu są stosowane .bierze udział w scenkach dramowych . wie.wypowiada się kilkoma zdaniami na dany temat .tworzy zdania z róŜnymi częściami mowy .gromadzi i wyjaśnia znaczenie przysłów i powiedzeń typu: mam na końcu języka.Tematy Miesiąc jednostek realizacji metodycznych Przysłowia i powiedzenia Edukacyjne wymagania programowe podstawowe uczeń: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times