You are on page 1of 2

Nazwa Klienta (Leasingobiorcy): Numer NIP: Podstawa prawna OWU AC dla klienta korporacyjnego

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego(dane adresowe Oddziau/Inspektoratu):

Zakres ubezpieczenia warunki obligatoryjne


Peny zakres ochrony ubezpieczeniowej OC i AC / zakres AC obejmuje kradzie, zniszczenie i uszkodzenie Brak udziau wasnego w szkodzie (rwnie ze wzgldu na wiek kierujcego pojazdem) Brak franszy redukcyjnej* .

Polisa indywidualna TAK NIE

Komentarz

Zakres ubezpieczenia warunki obligatoryjne w okrelonych przypadkach


Klauzula ubezpieczenia szkd powstaych przez przewoony adunek / Obowiazuje w przypadku samochodw ciarowych, naczep, przyczep Informacja, e poddzierawa jest objta ochron ubezpieczeniowa / Obowizuje tylko w przypadku poddzierawy

Polisa indywidualna TAK NIE

Komentarz

TAK TAK

NIE NIE

TAK TAK

NIE NIE

w przypadku zastosowania naley poda kwot

Informacja o rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia.o kraje wyonione z byego ZSRR / Obowizuje w przypadku zezwolenia na wyjazdy do Rosji, Biaorusi, Ukrainy, Modawii

Brak franszyzy integralnej* Brak redukcji/konsumpcji sumy ubezpieczenia(suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypacone odszkodowania) Wariant rozliczenia szkody warsztat/serwis/(naprawa wg faktur z uycem nowych czci)

TAK TAK TAK

NIE NIE NIE

w przypadku zastosowania naley poda kwot

Polisa indywidualna Klauzula deprecjacji wartoci stanowica, e - sum ubezpieczenia TAK NIE AC nie bdzie warto rynkowa pojazdu tylko warto okrelana algorytmem dla poszczeglnych okresw (1-6 miesicy i dalej okresw kwartalnych)

Zakres ubezpieczenia warunki fakultatywne

Komentarz

Skadka za ubezpieczenie patna jednorazowo

TAK

NIE

*Handlowy-Leasing dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej albo integralnej nie przekraczajcej 500 z DANE O POJEDZIE Numer Umowy Leasingu Termin odnowienia ubezpieczenia Marka i rodzaj pojazdu Nr rejestracyjny / nr VIN Rok produkcji/Data I rejestracji Warto pojazdu w PLN netto/brutto (suma ubezpieczenia) Kod pocztowy siedziby korzystajcego Posiadane zabezpieczenia przeciw kradzieowe, wyszczeglni jakie PLN SKADKI OC AC NW cznie: Skadka patna jednorazowo

OFERTA BDZIE PRZEDMIOTEM WERYFIKACJI WYCZNIE PO UZYSKANIU KOMPLETU INFORMACJI W NINIEJSZYM FORMULARZU
Lista Towarzystw akceptowanych w Handlowy -Leasing AVIVA TU OGLNYCH S.A. GENERALI T.U. S.A. TUiR WARTA S.A. PZU S.A STU ERGO HESTIA S.A. TU EUROPA SA INTERRISK TU S.A. LINK4 TU S.A. MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze S.A TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

Wypeniony formularz prosimy przesa do: Nord Partner Sp. z o.o e-mail: indywidualne.hl@np.com.pl fax: (22) 646 44 53; (22) 646 29 15 tel: (22) 507 80 51 oraz Handlowy-Leasing Sp. z o.o e-mail: justyna.lewental@citi.com lub beata.baraniakosiak@citi.com fax: (22) 690 44 56 tel: (22) 690 33 76

STAWKA %

AXA TUiR S.A. BENEFIA TU S.A. COMPENSA TU S.A. HDI ASEKURACJA TU S.A TU INTER POLSKA S.A. TUiR PARTNER S.A. PTR S.A. PTU S.A. PZM TU S.A. UNIQA TU S.A.

Akceptujemy:

Akceptujemy:

Akceptujemy/Nieakceptujemy:

/Data, podpis i piecz Korzystajcego/

/Data, podpis i piecz Wystawiajcego Agenta/

/Data, podpis i piecz Finansujcego/