You are on page 1of 8

OCTOBER 23 - 29, 2011

visit us at http://www.svfshrine.com
Volume: Number: XV 47

ANG PANGSEMANA NGA PAHAYAGAN SANG PAROKYA NI SAN VICENTE FERRER [SHRINE OF ST. VINCENT FERRER], LEGANES, ILOILO

Pangamuyo sa Pagdangat sang aton mga kinahanglan.


Bulahan nga San Vicente Ferrer , nga sang nagpuyo ka pa diri sa duta, wala ka sang pahuway sa pagbulig sa mga nalisdan nga nagadangup sa imo, tamda ako nga yari sa imo atubangan nga nagapangayo sang imo pagtabang. Kay nahamut-an ka sang Ginuo kag karon yara ka na sa Iya luyo, Naga-ampo ako nga akon ma-agum sa Iya ang akon ginapangayo sa Imo pagpatigayon (diri isambit ang imo ginapangayo) Nakahibalo ka, mabinalak-on ko nga Mananabang sang akon kaayohan; Gani ig-ampo sa mahal nga Dios nga akon gid madangat ining akon pangabay Nga dili makaupang sang akon kaluwasan, Kundi makabulig unta nga akon madangat ang Himaya nga walay katapusan Kabay pa. O Ginuong Dios nga tungod sang pagwali sang katingalahan ni San Vicente sa mga tawo, binihag niya para sa Imo ang dili maisip nga mga kalag. Nagapakiluoy kami sa Imo nga tungod sang mga pahanungdan sang amo nga Santo nga manogwali sang Imong pahukum sa mga buhi kag mga minatay nga tanan, Kabay nga Iya bugayan sing bugana nga grasya kag bulig ang tanan nga nagadangup sa Iya, nagabulig sa Iya simbahan kag nagapalapnag sang Iya debosyon, kag ipadangat niya kami nga tanan sang Imong ginharian sa langit nga puluy-an ni Jesukristo nga Hukum kag Ginuo namon. Kabay pa. San Vicente Ferrer, Ig-ampo Mo Ako.

CATHOLIC EDUCATION THROUGH PAROCHIAL 29,CHOOL October 23 - S 2011 1

MGA PINANILAGAN SA PAROKYA


Isa ka accounting student sang St. Vincent College nga taga-General Santos City nagvolunteer magtudlo catechesis sang Flores de Mayo. Nagpasalamat siya nga nakapasar sa iya Board Exam. May mga tagipusuon pa man nga nakakilala sang ila commitment sa simbahan upod ang ila pasalamat. Sa mga sick call pila ka mga utod naton nga indi na makasarang maggasto sa hospital kag bulong. Madali sila magbaton sang ila kubos nga kahimtangan kag matinatapon sa gihapon labi na gid sa ila mga tigulang na nga mga ginikanan. Daku man ang bulig sang aton mga Lay Ministers sa ila pagduaw kag pagpakalawat. Ang simbahan sang Leganes bukas adlaw-adlaw sa mga tumuluo nga luyag magpangamuyo. Makatalandog man nga pila ka mga utod naton adlaw-adlaw nagaduaw sa Santisimo Sacramento. Iban ang sini sa ila mga lamharon kag may edad nga mga lalaki. Maayo pa gid kag dalayawon kon upod man ang ila mga anak. Kalabanan sang mga kabataan malinong sa ila hulag sa sulod sang simbahan upod sa ila mga ginikanan. Naga-upod sila sa ila ginikanan sa pagkalawat. Ipaathag lang sang mga ginikanan sa ila mga anak nga maghulat kutob nga may buot na sila sa pagkalawat. May aton nga Ushers nga wala nagabaton sang tip sa parking lot kay iya ini serbisyo sa aton parokya. Dalayawon man ang serbisyo sang iban nga mga Lay Ministers nga nagapabilin hasta sa ikatlo nga Misa sa aga sang Domingo nga adlaw. Ang mga Altar Servers makita ang ila sinceridad sa pagserve ilabi na sa adlaw sang Domingo. Madugay na nga mga tinuig naga-serve ang Youth Ministry sa youth choir sang parokya sa a las cuatro sa Domingo sang hapon. Dako man ang ila napaambit sa pagtuo sa aton parokya. May bag-o naman kita nga Childrens Choir nga ginatatap ni Miss Rosa Parreas sa Domingo sang hapon. Mga bag-o nga mga nawong sang aton parokya. Fresca ang hangin sa aton palibot tungod sang mga kakahuyan kag tanum sa palibot sang simbahan. Importante ang palibot sang simbahan kay ini makabulig sa pagpamalandong kag pagpangamuyo. Ginakilala gid ang kabalaka sang aton Church Personnel sa ila pagtan-aw sang bilog nga kaayuhan sang parokya.

CATHOLIC EDUCATION THROUGH PAROCHIAL SCHOOL


Ang Parokya ni San Vicente Ferrer naga-atubang sang madamo nga mga non-Catholic Christian Schools. Ayhan pila sa aton nagasiling pareho man lang na sila tanan. Ngaa makadto pa ang anak ko sa St. Vincent Ferrer Parochial School kon malapit man sa amon kalye ang isa ka Christian School? Basi nakalimtan lang naton nga nagsumpa kita sa pagbunyag nga patubuon naton ang pagtuo san aton bunyag. Sa mga kabataan, ang mas temprano nga mga tinuig mas dako ang bulig sang maathag kag bug-os nga pagtuluohan katoliko upod sa ila mga ginikanan. kindergarten kag nakalambot na sila sa high school. Tan-awa ang mga Protestante madasig sila magpatindog sang kindergarten kag nagadamo ang ila mga estudyante nga kalabanan sini mga Katololiko man gani.

Dako ang potential sang St. Vincent Ferrer Parochial School kon mahangpan naton kag buylogan naton nga mga parishioners ang handum kag tinutuyo sang matuod nga Catholic Education. Aton ginakilala ang dako nga paghimud-os kag pinasahe nga bulig sang mga manunudlo naton sa parochial Dako ini nga panghangkat sa school sa pagpalapnag sang pulong kaparian sang parokya kag mga sang Diyos. ginpili nga mga manunudlo. Aton May isa ka bata sang Barangay ginakahadlokan nga may mga Cubay, Jaro nga naga-pasakop sa panimalay nga luyag sang iban nga Sunday School sang Korean buluthuan sang iban nga mga Baptist. Apang ini nga bata pagtuluohan. Ayhan may nahilak nagakadto man sa catechesis sang maggasto sa pagpaeskuwela. Apang Flores de Mayo sa St. Joseph wala kita mahilak sa mga Regional Seminary Chapel. katalagman nga magatupa sang Ginpamangkot siya ngaa naga iban nga mga kabataan nga nagakadto man siya sa Flores de mahuyang ang ila nga gintubuan. Mayo. Ang iya sabat: Sa Sunday Handum sang mga nag-uluna nga tinugyanan sang parokya kag eskwelahan nga magapadayon ang Catholic Education bisan may mga kasablagan nga mga natabo. Bisan may maayo nga handum kag tinutuyo ang simbahan may mga pagtilaw gid nga matabo. Sa aton mga tumuluo, dako gid ang inyo bulig kon sarang kamo makapadala sang inyo mga kabataan sa aton Parochial School. Kon matinggas ang mga enrollment, makapadayon ayhan kita sugod sa Primary Grades. Ang iban nga parokya nag-umpisa sa School sang Baptist, wala si Mama Mary. Sarang naton mapamalandongan ini nga wisdom sang mga kabataan.

October 23 - 29, 2011

THE MYSTERIES OF THE ROSARY


The Five Joyful Mysteries Monday & Saturday 1. The Annunciation: Humility 2. The Visitation: Charity 3. The Birth of Our Lord: Poverty, or detachment from the world 4. The Presentation of Our Lord: Purity of heart, obedience 5. The Finding of Our Lord in the Temple: Piety The Five Sorrowful Mysteries Tuesday & Friday 1. The Agony in the Garden: Contrition for our sins 2. The Scourging at the Pillar: Mortification of our senses 3. The Crowning with Thorns: Interior mortification 4. The Carrying of the Cross: Patience under crosses 5. The Crucifixion and Death of Our Lord: That we may die to ourselves The Five Glorious Mysteries Wednesday & Sunday 1. The Resurrection: Conversion of heart 2. The Ascension: A desire for heaven 3. The Coming of the Holy Ghost: The Gifts of the Holy Ghost 4. The Assumption of our Blessed Mother into Heaven: Devotion to Mary 5. The Coronation of our Blessed Mother: Eternal happiness The Five Luminous Mysteries Thursday 1. The Baptism in the Jordan 2. The Wedding at Cana 3. The Proclamation of the Kingdom 4. The Transfiguration 5. The Institution of the Eucharist

Our salvation is dependent on the answer we will give. First, what answer can we give to this question? Will our answer be the satisfactory one or the superfluous one? Will it satisfy the Examiner who is no one else but Christ who in His Gospel has been warning us ahead and in plain words of the consequence of our answer? The life story of Fr. Damien is a poignant indication to help us pass this eschatological predicament. Baptized as Joseph de Veuster, Fr. Damien was born at Tremeloo, Belgium, on the 3rd day of January 1840. He died at Molokai, Hawaii, 15 April 1889. In 1873 he left his native land to serve as a missionary to the lepers in the island of Molokai. Molokai during this time was a dumping ground for lepers. Anarchy almost reigned in that island. Medical aid and supplies were almost non-existent. Health and sanitation were at its worst making the island seemed like a cesspool. On the onset of his sojourn among the lepers, the Fr. Damien viewed them as disgusting and revolting. But as he continued living with them, serving them, struggled with them and suffered with them his loathing toward them evolved into something positive. His abhorrence towards these people developed into a deep feeling of concern and love for them. This priest gave almost twenty years of his life in total dedication to these lepers. His reason was commonplace and simple. He believed that in doing so he was proving his love for his Creator and his neighbor. He lived and died being one of them. According to the words of Jesus in Matthews gospel this is the greatest thing we can do with our lives: to love the Lord with our whole

REV. FR. GERARDO P. ARROYO, PAROCHIAL VICAR We are almost at the end of the heart, mind and soul and to love our present liturgical year. Few Sundays neighbor as ourselves. On these two from now we will be ushering a new commandments the whole law is liturgical year. The Church at this based and the prophets as well. moment is reminding us of our own Fr. Damien lived and died for his love very end. When this time will come of God and neighbor. as we stand before Gods presence, a Jesus in quoting Deuteronomy 6:5 decisive test will be given us. This test about mans love of God and citing will consist of only one question: Leviticus. 19:18 about mans love of What has your love for God and neighbor and fusing them together as your fellowmen been like in your one, he proclaims them as the life? greatest of the commandments. Thus,

REFLECTION ON THE READINGS OF THE 30TH SUNDAY ORDINARY TIME YR. A _________________

as a consequence, he gives these two Old Testament laws an equal weight in terms of seriousness and a new interpretation. The two could no longer be dichotomized. We could no longer speak of one without the other. Many saints, in the likes of Fr. Damien of Molokai and Mother Teresa of Calcutta, saw in a very vivid manner this close connection existing between what we do to our neighbor whom we see and what we do to God whom we cannot see. It is no wonder why people like them spent their lives in loving service to the most abandoned people in society - the scum of the world, as other see them, as a mode of expressing their love for God. I believe that for the many of us Christians, it is not our call to minister to the most unwanted of the world like the alcoholics, drug addicts, lepers and AIDS victims. It is our call, however, to maintain our equilibrium in some suitable way the vertical dimension of our relationship with God in prayer with the horizontal dimension of our relationship with our fellowmen in mutual service. I pray may the cross shaped by the intersection of a vertical beam with a horizontal one remind us to love God with our whole being and to love our neighbor as ourselves. I also pray that may all of us be able to answer in a very satisfactory manner the question that Jesus will ask us as we meet him face to face. Jesus, like our compassionate teachers in the past who gave us pointers days before the exams for us to pass would like to see us passing this final exam with flying colors.
October 23 - 29, 2011

JOCELYN LENA, WORSHIP MINISTRY COORDINATOR


Meditation and Love In all honesty, I did not really understand fully what meditation is about until I realize its importance in a daily life. Meditation itself is a learning experience, literally a discipline. It helps us see the truth and practicing it will bring us to a bright awakening. A good ten minutes of silence as we meditate is not hard to do each day. We must admit that each way of discipline is hard, but on the other side it is also a good education. Its a school of LOVE which stems, grows and bears in us good fruits, such as character strength and virtues. Basically it is a learning process , its growth is in the true discipleship of LOVE. LOVE is an extraordinary force which leads people to opt for courageous and generous engagement in the field of justice and peace. It is a force that has its origin in GOD, Eternal Love and Absolute Truth. Love of GOD and Love of Neighbors are concretely expressed in our gospel this Sunday. ( Mt 22: 34-40) When JESUS asks us to LOVE him, he is inviting us to see him. We see him with that power of vision, the power of love which he gives us through the Holy Spirit. In loving, sometimes we get hurt. Love your enemies and those who offended you. Sa pagkamatuod ini ang pinakamabudlay nga buhaton ilabi nagid kon may pagdumot, kahisa kag aligutgot sa aton tagipusuon. Ini mabug-at nga mga bagay sa aton tagipusuon kag hunahuna. Outwardly we look good and feel comfortable, but at the back of our mind there is ill feelings and hate toward others. It would be easy to LOVE when we are ready to forgive with acceptance and humility in us. Forgive as soon as possible. LOVE without boundaries as our Lord Jesus loves us without conditions. It is healthy all the way, in mind, in heart and in spirit. Say It With Flowers The committee on Liturgical Arts convey their thanks and sincere gratitude to the donors of our altar floral decorations for the following months: July, 2011 August, 2011 September, 2011 Lemuel and Amancia Segura Esperanza Jaleco Mercy J. Hermonio Capt.Lyndon & Jesselia Landoy So-on Edith In every month, we have generous donors who wish to remain unnamed. Joke Time . . . This joke has probably been told so many times, so many versions, of so many people. I heard it just recently and would like to share this to you. Meditate, theres a lesson we could learn from this. Gaspar: Dad, just got my drivers license, I would like to use the family van. Father: O.K. You know I love you son and I could not refuse your request, but first, get good grades in your studies. Driving a car might affect you as what is happening to so many children now. Have a neat and clean room, make sure our yard is always clean, and cut your hair. Ask me in a few weeks and then well see. Several weeks had passed and Gaspar approached his father again, his report card in his hands. Dad I got a great marks on my report card, see for yourself . . . youve seen my room as neat as a pin and our yard is as clean as our kitchen. Can I use the family van now?

MGA TINAGPI-TAGPI... _____________

RENEWAL SANG LECTORS, COMMENTATORS KAG MGA EXTRA ORDINARY MINISTERS OF THE EUCHARIST GINHIWAT _____________
WILFREDO PAJARILLO, EDUCATION MINISTRY COORDINATOR

Sang Oktobre 15, 2011 ginhiwat ang Renewal sang mga Lectors and Commentators kag amo man ang aton Extra Ordinary Ministers of the Holy Eucharist. Si Rev. Fr. Julius Almeria isa ka Liturgist kag anay aton Asst. Parish priest diri amo ang naghatag sang lecture. Madamo sang aton mga utod nga nagapangalagad sa simbahan bilang lectors,commentators kag lay ministers ang nagtambong. Ang lectors, commentators, kag extra ordinary ministers of the Eucharist amo ang naga timbang sa pari nga nagahiwat sang Santos nga Misa. Suno kay Fr. Julius: Liturgy is service; the Sacred celebration of the Holy Eucharist. Liturgy is the official worship of the church approved by the Pope. Liturgy is the celebration of the Paschal Mystery. Ginapahanumdum liwat ang nagakaigo nga pagbasa nga mahangpan sang mga tumuluo ang pulong sang Diyos kag mapamalandungan ini. Subong man sa mga Eucharistic Ministers of the Holy Eucharist ang pagkabalaan sang lawas kag dugoni Kristo nga ginapanagtag sa pagkalawat. Less movement and more observance of solemnity of the celebration of the mass. Ang mga sumilimba dapat man mag partisipar sa solemnity sang Santos nga Misa.
Father: Thats all true, but son, you did not cut your hair as I told you. Gaspar: But Daddy, Jesus had long hair! Father: Yes son, great, you are perfectly right ! And Jesus walked everywhere he went. Birthday Greetings to our Beloved Priests HAPPY BIRTHDAY !!! Better year, best of health, peace of mind, lots of happiness and more of Gods blessings are my wishes for you. Rev. Msgr. Jesus Enojo Rev. Msgr. Ramon Pet Rev. Msgr. Amadeo Escanan Rev. Msgr. Felipe Palomo

October 23 - 29, 2011

PANGKALIBUTANON NGA DOMINGO SANG MISYON


(WORLD MISSION SUNDAY) ___________________
Henry Mota, Special Feature

Ang Oktubre 23, 2011, gintalana sang bug-os nga Simbahan nga amo ang Pangkalibutanon nga Domingo sang Misyon ukon ginatawag nga World Mission Sunday. Ini na ang ika-85 ka tuig sa diin ang Simbahan sa bug-os nga kalibutan nagadumdum sini. Ang tema sa sini nga selebrasyon nagasing: As the Father has sent me, so I send you. (Jn 20:21) The universal celebration of World Mission Sunday serves to reawaken an d promote awareness of the Churchs missionary nature. Ang Domingo sang Misyon isa ka tinion sa diin aton ginadumdum sa isa ka pinasahi nga pamaagi ang tanan naton nga mga utod nga misyonero nga nagsabat sang panawagan sang aton Ginuong Jesus nga nagasiling: Lakat kamo kag ibantala sa bu-os nga kalibutan ang Maayong Balita Ila ginbayaan ang ila kaugalingon nga duog, ang ila pamilya, mga abyan kag magkadto sa iban nga duog sang kalibutan para lamang ipalapnag ang pagtuo kag ang Maayong Balita sa tanan nga wala pa makakilala kay Kristo. Kon aton tan-awon kag pamatian ang estorya kag eksperyensia sang aton mga utod nga misyonero,

Ang Domingo nga pareho subong isa ka tinion kag pagpahanumdum sa aton nga ang pagka-misyonero indi man kinahanglan nga maglakat kita sa iban nga duog. Wala sang diri sa sini nga kalibutan sa diin ang Simbahan indi misyon nga lugar tungod ang aton parokya, ang aton panimalay kag bisan pa ang taon ulobrahan ukon place of work. Ini isa ka ginatawag man nga mission field. Bisan diri sa aton kumonidad madamo pa ang wala makabati sang Pulong sang Dios. Bisan kami gani nga mga manunudlo ginakabig namon nga ang apat ka pamusod sang tagsa namon nga classroom matawag namon nga mission field. Kita mga binunyagan nga mga kristiano tungod sang pagbunyag sa aton, may katungdanan kita nga bahin sini nga buluhaton. It is our duty and obligation entrusted to every generation of believers by Christ the Lord. Our task is to make everyone aware of the need for salvation by the witness of a good life, because those who are searching for truth are more impressed by what we are than by what we profess. Since we bear silent witness by our lives, it is important to get our own house in order as this may be the only book of the gospel open for people to read. As what Cardinal Newman say: Let me preach to you without preaching, not by my words but my example. Today is World Mission Sunday. It is the day when Catholics all over the world celebrate their vocation to be missionary and offer prayers and financial support for the Churchs Mission. The late Pope John Paul II described it as an important day in the life of the Church because it teaches how to give: as an offering made to

Photo Credits: RFSTeves

indi mahapos nga magkadto sa isa ka duog nga ikaw isa ka estranghero, wala ka sing nakilala, lain-lain ang kultura, linggwahe, pagtuluohan, lain ang pagginawi, wala sang salakyan, wala sang kuryente, kag iban pa. Kon wala sang aton suporta, kaalwan kag pagpangamuyo mabudlay kag indi mahimo sang isa ka misyonero ini nga buluhaton. Kon ano ang nagahatag sa ila sang inspirasyon agud magpadayon sila sa sini nga buluhaton ina tungod sang ila bokasyon. Ang ila matuod-tuod kag sensero sa ila kaugalingon kag masunod ang alagyan sang aton Ginuo nga sila mangin iwag kag manugdala sang Maayong Balita.

God, in the Eucharistic celebration and for all missions of the world. (Redemptoris Missio 81). According to Missio, the money collected on World Mission Sunday goes towards helping: 83,000 priests, 455,000 religious, 1,700,000 catechists. It also supports 194,855 schools, 5,246 hospitals, 17,530 dispensaries, 577 leprosy centers, 80,560 social and charitable institutions. As we celebrate World Mission Sunday, let us respond faithfully and vigorously to this mission of spreading the Word of God. Proclaiming and living the Gospel, is not an easy task. It entails commitment and determination on our part. At this, we beg the Master todays celebration to give us the strength, courage, wisdom in fulfilling this divine mandate. May all missionaries, including ourselves be blessed by God as we tell the world the greatness of His love.

SCHEDULE OF BRGY. ASSEMBLY VALIDATION SESSIONS


October 22 (Saturday) Bigke Villa Leganes Guihaman Napnud Cagamutan Sur Sitio Irrigation October 23 (Sunday) Pandan San Vicente Kaingin Cagamutan Norte Calaboa Sitio Paho October 28 (Friday) Aquaville Ulong Guihaman Cari Mayor Guinobatan October 29 (Saturday) Sitio 30 Cari Minor Poblacion Calamaisan Lapayon Proper Sitio Bantud Sitio Ubos October 30 (Sunday) Pangpang Nabitasan Proper MV Hechanova Gua-an Buntatala Panusuon - 10:00 am - 2:00 pm - 2:00 pm - 3:00 pm - 3:00 pm - 3:00 pm - 10:00 am - 2:00 pm - 2:00 pm - 2:00 pm - 3:00 pm - 3:00 pm - 1:00 pm - 2:00 pm - 2:00 pm - 2:00 pm - 1:00 pm - 1:00 pm - 1:00 pm - 2:00 pm - 3:00 pm - 3:00 pm - 3:00 pm - 2:00 pm - 2:00 pm - 2:00 pm - 2:00 pm - 2:00 pm - 3:00 pm

Ginapangabay gid ang tanan nga pumuluyo sa pagtambong sining aton paghinun-anon sa kaangtanan sang aton Synod Implementation. Madamo gid nga Salamat!
October 23 - 29, 2011

with love, Sir Q PARISH UPDATES


Come & Join...
Word Search Puzzle

Friends and Brothers All in

Kids Corner.
Mga ginikanan, updi ninyo ang inyo mga kabataan sa pagsabat sa sini nga puzzle. Samtang ginapangita nila ang mga tinaga, amatamat isaysay sa ila ang Pulong sang Dios nga ginapabasa diri.

A Living Rosary
Theme: Pagdarasal: Gabay sa Pagkaisa at Pag-unlad. Participants: Municipal Officials, Brgy. Captains of Billeting Schools, School Administrators (Elementary and Secondary), Coaches, Trainers, Sports Manager Date: October 28, 2011 Venue: Saad Park Time: 4:00 in the Afternoon

Crossword Puzzle

Gina-agda man ang tanan nga mga pumuluyo kag pamatan-on, ilabi na gid ang mga taga Brgy. Poblacion, Leganes, Iloilo nga magbuylog sa aton Santo Rosaryo kada alas sais sang gab-i (6:00 PM), diri sa aton simbahan. Madamo gid nga Salamat! PAHIBALO:
Sa tanan nga katapo sang Lectors & Commentators sang Parokya, ang aton Regular Monthly Meeting sa sunod nga bulan paga-isulon sa ikaduha nga Domingo, Nobyembre 13, 2011, pagkatapos sang 3 rd Mass sa guihapon. Madamo gid nga salamat.
October 23 - 29, 2011

Solution to last weeks Crossword Puzzle:

C P T P H R A P R I L A N S T A X E S R U P S

P O I R T H R A Y I T

Collection Report
October 16, 2011
Collecta 1st Mass2nd Mass3rd Mass- $1 USD Total PM Mass Love Offering Daily Palapak SVF MOPH Blessing Construction Candle Box Leganes 2000 Cemetery CR Wings! For the Typhoon Victims Ph P 11,775.00 11,695.00 17,423.50 Ph P 40,873.50 2,585.00 18,230.00 3,975.00 6,623.20 1,120.00 120.00 65.00 390.00 500.00 1,300.00 11,500.00 1,255.00 4,355.00 250.00

PAHANUMDOM SA MGA NATUNGDAN NGA TAG-IYA SANG PANTEON; PALIHOG BASA:


P AHANUMDOM SA MGA NATUNGDAN NGA TAG-IYA SANG PANTEON NGA MADUGAY NA NGA NAGPASAR O AMOROSO. NATAPOS NA ANG TUIG (2010) NGA GINPLASO SA INYO SA PAG-BAYAD.
NGALAN TAG-IYA NICH NO. PETSA

1. JULIA ALIBOGHA 2. NICOLAS AGUIRRE 3. LOURDES ALCATIN 4. ROSA NODERADA 5. NOEL LEONES 6. MIGUEL PERAA 7. SOLEDAD JARDELEZA 8. MARIETTA SOMERES 9. JOSE JINON 10. HELEN PAUCHANO 11. SALVACION JALAPAN 12. ALFREDO JACOLO 13. HENRY GONZALES 14. RICARDO ASPERGA, SR. 15. ELIZAR DIVINAGRACIA 16. JOHN PAUL AMISTOSO

ESPECTACION ALIBOGHA MILA AGUIRRE ABELARDO SILVA RICARDO MADERO MARILYN LEONES JULIETA AGCALARI ROSALINDA FARA-ON LERIO S. GUADALUPE MARIA SORILLA ANALEN PAUCHANO JALAPAN FAMILY AMADO SUMALANGCAY GONZALES FAMILY CRISANA ASPERGA EDWIN DIVINAGRACIA JOSE ELVIS AMISTOSO THELMA GUBATAYAO PAUL CENTENO/AJUY CONCEPCION AGUIRRE

176 117 41 CCL XXVI-c CCLXXXVIII 204 V-b 27 XII-b 280 142 LXI LXIV-b XIV-c LXIX-b LXXII-b LXXII-C 6 159

8/26/11 8/02/11 8/25/11 7/30/11 7/20/11 6/30/11 5/25/11 5/07/11 4/16/11 3/29/11 3/13/11 12/04/10 12/11/10 11/09/10 11/16/10 5/17/10 7/20/09 8/ 8/20/07 10/9/07

kag ang Pulong nangin tawo


October 24 Monday 30th Week, Ordinary Time St. Anthony Mary Claret, bishop Rom 8:12-17 / Ps 68:2. 4. 6-7. 20-21 / Lk 13:10-17 October 25 Tuesday 30th Week, Ordinary Time Rom 8:18-25 / Ps 126:1-2. 2-3. 4-5. 6 / Lk 13:18-21 October 26 Wednesday 30th Week, Ordinary Time Rom 8:26-30 / Ps 13:4-5. 6 / Lk 13:22-30 October 27 Thursday 30th Week, Ordinary Time Rom 8:31-39 / Ps 109:21-22. 26-27. 30-31 / Lk 13:31-35 October 28 Friday Sts. Simon and Jude, Apostles Eph 2:19-22 / Ps 19:2-3. 4-5 / Lk 6:12-16 October 29 Saturday 30th Week, Ordinary Time Rom 11:1-2. 11-2. 25-29 / Ps 94:12-13. 14-15. 17-18 /Lk 14:1. 7-11

17. ABELARDO PABLICO SALAS EMY PABLICO 18. ANICETO GUBATAYAO 19. ESTRELLA CENTENO 20. FELIZARDO AGUIRRE

ang Pulong sang Dios sa matag-adlaw

SA LIWAT!!! SA MGA NAKABAYAD NA, PALIHOG DALHA GID ANG INYO RESIBO SA OPISINA AGUD MATADLONG ANG RECORD SANG INYO NGA PANTEON. SALAMAT GID !!!

KATAPUSAN NGA PAHIBALO


SA MGA NATUNGDAN NGA TAG-IYA SANG PANTEON NGA MADUGAY NA NAGPASAR: NATAPOS NA ANG ISA KA BULAN NGA PLASO NGA GINHATAG SA INYO. MAY DUGANG NGA BALAYRAN SA MGA AMOROSO NGA PANTEON. SA INDI MAKABAYAD SANG ILA TUIGAN NGA BALAYRAN INI AMON IPAGAMIT SA KON SIN-O ANG MAGKINAHANGLAN. MAGKADTO LANG SA OPISINA SANG PAROKYA SA SINI NGA KAANGTANAN.

MGA AMOROSO NGA PANTEON SA BULAN SANG SEPTIEMBRE 2011. Deadline: Oktubre 2011
Ngalan Sang Patay Ngalan sang Tag-iya Nich No. Petsa

1. LIEZL SILVELA 2. ELMA MIJARES 3. VINCENT NOCAL 4. FRANCISCO JANCE 5. PAULINO PUSOC 6. REYNANDO TONO 7. NOVIE JOY ANAS 8. CANDIDO SOLMEO 9. MATILDE GRIO

SILVELA FAMILY WILLIAM MIJARES JOCELYN PARREO YOLANDA S. HELD ERLINDA JUELE WILFREDO TONO BONIFACIO ANAS, SR. ESTELITA PALTIGUERA ROBERTO GRIO

35 264 269 308 XXXIX CXXIII CXCI CXCVI CCXX CCLIII 15-C VIII-C LXXVIII-C

9/22/11 9/02/11 9/26/11 9/12/11 9/15/10 9/09/11 9/12/11 9/09/11 9/29/11 9/10/11 9/15/11 9/14/11 9/23/11

10. BABY GIRL KRISTINE GUSTILO ANASTACIO GUSTILO 11. CORAZON JAPITANA 12. RICARIDO RAMOS, SR. 13. LILIA BALAJADIA RAMELITO JAPITANA ROLANDO RAMOS JOSE ROLLY BALAJADIA

October 30 31st Sunday in Ordinary Time Prison Awareness Sunday Mal 1:14-2:2. 8-10 / Ps 131:1. 2. 3. / 1 Thes 2:7-9.13 / Mt 23: 1-12

October 23 - 29, 2011

Parish Billboard
St. Vincent Ferrer Community welcomes the newly baptized: Abcde S. Villangca, Mikhael Vincent C. Jacildo, Rigel Mae Serenus G. Rico, Via G. Inayan, Jianne Mae S. Somblingo
Rev. Msgr.MISA P. ENOJO, PC JESUS
Parish Priest/Rector

Rev. Fr. GERARDO ARROYO


Parochial Vicar

Gilma Guinalon Natividad Molina


Parish Secretaries

Happy Birthday! Rev. Fr. Paul Solomia, Engr. Romulus Landoy, Roanne Marie Angelica Landoy Celiz, Engr. Edgar Palencia, Matt Arnel Amparo, Nelma Solas Amparo, Rosita Sorsano, Shella Joy Amar, Ludovico Janagap, Mark Nielbert Gulmatico, Diana Rose Esman, Kyle Ivan Marcus G. Dormido Let us pray for our dear departed: Ludovico Hubero, Sr., Florita Dofeliz, Abundio Sullano, Loreta Pudadera

OKTUBRE 23 DOMINGO 6:00 a.m. Multiple Intentions 7:30 a.m. Multiple Intentions 9:00 a.m Petition for the speedy recovery, healing and good health of Claire Velez by: Mrs. Ofelia Silveo & Family 9:30 a.m. Sitio Ulong Guihaman Monthly Mass 10:30 a.m Funeral Mass - +Ludovico Hubero, Sr. 4:00 p.m. Misa Pro Populo Brgy. Bigke Monthly Mass OKTUBRE 24 LUNES 6:15 a.m. Thanksgiving for the birthday of Romulus and Roanne Marie Angelica & +Remus by: Landoy Family +Timoteo, Evaristo & Renato by: Mrs. Rosalina Irisari & Family 7:00 a.m. Petition for the speedy recovery, healing and good health of Claire Velez by: Mrs. Ofelia Silveo &Family OKTUBRE 25 MARTES 6:15 a.m. +Moreno, Sr., Moreno, Jr. & All Souls in Purgatory by: Amor Jaurique & Family 7:00 a.m. Petition for the speedy recovery, healing and good health of Claire Velez by: Mrs. Ofelia Silveo & Family OKTUBRE 26 MIERKOLES 6:15 a.m. Thanksgiving for the birthday of Matt Arnel Amparo, Nelma S. Amparo & Rosita Sorsano by: Archie and Nelma Amparo & Family Thanksgiving for the birthday of Shella Joy Amar by: Fausto, Jr. and Susan Amar & Family 7:00 a.m. Petition for the speedy recovery, healing and good health of Claire Velez by: Mrs. Ofelia Silveo & Family 9:00 a.m. Kasal Frederick A. Palencia & Ruth G. Buton 4:45 p.m. Novena (Mother of Perpetual Help) 5:00 p.m. +Asuncion Soriano (1st Death Anniversary) by: Mrs. Patricia Arceta & Family OKTUBRE 27 HUWEBES 6:15 a.m. Thanksgiving on the 70th birthday of Ludovico Janagap by: Mrs. Elpidia Janagap & Family Thanksgiving on the 6th birthday of Mark Nielbert & +Marianito, Arsenia, Ma. Neny, Mariano, Sr., Patricio, Johan & All Souls in Purgatory by: Elbert, Mae, Ella & Mark Gulmatico 7:00 a.m. Petition for the speedy recovery, healing and good health of Claire Velez by: Mrs. Ofelia Silveo & Family 9:00 a.m. Funeral Mass - +Florita Dofeliz

Misa Sa Semana

Lunes-Sabado 6:15 a.m. & 7:00 a.m. Mierkoles: Novena & Misa 5:00 p.m. Biernes: Novena kay San Vicente tapos ang nahauna nga misa Domingo: 6:00 a.m., 7:30 a.m., 9:00 a.m. & 4:00 p.m. Miyerkoles - 6:00 p.m. Primer Huwebes - 5:00 p.m. Iban nga adlaw - Magpahibalo sa opisina Mierkoles: Ordinaryo 7:00 a.m. Iban nga adlaw: Areglohon sa opisina isa ka bulan antes ang kasal

MISA

The couples below wish to contract Holy Matrimony. If you know of any impediment or serious defects that will prohibit marriage please inform the Parish Priest or contact the Parish Office.

MARRIAGE BANNS

KOMPESYON KASAL

For comments email us at: info@svfshrine.com; wings.svfshrine@gmail.com or wingssvf@yahoo.com.ph or catholicwings@aol.com

THIRD PUBLICATION REXTER H. VARGAS, 29 years old, a resident of Poblacion, Leganes, Iloilo, son of Arturo Vargas (dec.) and Erlinda Hermonio; and SELESTE MORALIDAD, 28 years old, a resident of Brgy. Sablogon, Passi City, Iloilo, daughter of Salvador Moralidad and Benita Magcanam. FREDERICK A. PALENCIA, 31 years old, born in Passi City and a resident of Leganes, Iloilo, son of Wilfredo Palencia and Gloria Arguelles; and RUTH G. BUTON, 31 years old, born in Passi City and a resident of Leganes, Iloilo, daughter of Gaspar Buton and Thelma Ga. FIRST PUBLICATION PAUL S. DUMALOGDOG, 32 years old, a resident of Leganes, Iloilo, son of Numeriano Dumalogdog and Lourdes Solito; and MARIA LIZA A. SUAREZ, 32 years old, a resident of Kalibo, Aklan, daughter of Samuel Suarez and Alicia Ang. Continuation: OKTUBRE 28 BIERNES 6:15 a.m. Thanksgiving for the birthday of Engr. Edgar Palencia by: Mrs. Minviluz Palencia & Family 7:00 a.m. Petition for the speedy recovery, healing and good health of Claire Velez by: Mrs. Ofelia Silveo & Family OKTUBRE 29 SABADO 6:15 a.m. Misa Pro Defunctis 7:00 a.m. Petition for the speedy recovery, healing and good health of Claire Velez by: Mrs. Ofelia Silveo & Family 10:00 a.m. Kasal Bryan Neil Gustilo & Mary Mae Jagonase 2:00 p.m. Funeral Mass - +Loreta Pudadera

Sabado: Ordinaryo 11:00 a.m. Seminar 10:00 a.m. Domingo: Special 11:00 a.m Seminar antes sang bunyag Iban nga adlaw: Areglohon sa opisina
Martes: Libre 2:30 p.m. Iban nga adlaw: Areglohon sa opisina

BUNYAG

LUBONG

BADLIS SANG MGA NAGAMASAKIT


Kon grabe: Bisan ano nga oras kag adlaw. Sa iban nga kahimtangan: Areglohon sa opisina Sang mga salakyan, imahen sang mga santos kag iban pa Sa tapos sang tagsa ka Misa Martes - Domingo 8:00 - 11:00 a.m. 2:00 - 4:00 p.m. Wala sing opisina sa adlaw nga Lunes.

BENDISYON

OFFICE HOURS:

Ang Palapak ginahiwat sa tapos sang tagsa ka Misa

October 23 - 29, 2011