Da_ia wegeta ·

SMACZNA KOCHNIA
Tanja Schindler (oprac.)

Dania wegetarianskie
Przekiad: Malgorzata Chudzik

/fawM/

Wprowadzenie
W ostatnlch latach coraz wlece] os6b eliminuje ze swojego jadtospisu mleso. W nfemalym stopniu przyczynily sle do lego skandale zwtazane z hcdowla zwlerzat rzeinych. Wystarczy wymienie chocby takie nlebezpieczer'istwa, [ak choroba wscieklych kr6w I podawanie hormon6w cleietom przeznaczonym na ubo]. Kuchnla wegelariar'iska opiera Si~ gl6wnie na warzywach, owocach i zbozach, dzl~ki czemu organizm otrzyrnuie oplymalnq dawk~ waznych wilamin, skladnik6w mineralnych i blonnlka Ponadto, przeciwnie niz ma 10 mlejsce w przypadku procuktow mlesnych, energla jest dostarczana gl6wnie przez w~glowodany i btalka, a nie przez Huszcze. Dzi~ki temu dania wegelariar'iskie sa znacznie zdrowsze od rniesnych, Aby przygolowane polrawy [ak najmniej ulracily ze swoich wartosci odiywczych, nalezy przestrzepac nastepuiacych zasad: - przy zakupie zwracamy szezeqolna uwag~ na 10, zeby procukty byly swieze i zdrowe; - przed pokrojeniem warzywa i owoce myjemy pod biezijcijzimnij wodq. Po umyciu nie przelrzymujemy ich w wodzie; - wybieramy takle sposoby obr6bki cteplne] podczas ktorych znlszczeniu ulega jak najmniejsza ilose witamin. Godne potecsnla sa duszenle i gotowanie na parze: - gotOWq potrawe podajemy moznwte szybko na sl61 i nle Irzymamy zbyl dlugo na ogniu. Nad kaZdym przepisem znajdij Paristwo jedno slowo, kt6re najlepiej charakteryzuie srnak potrawy. Podajemy takze czas potrzebny do przygotowania poszczeg61nych dan. Na te] podslawie wyr6inilismy dania: proste - czas wykonania do 1/2 godz. latwe - czas wykonania od 1/2 do 1 1/2 godz. trudne - czas wykonania powyiej1 1/2 godz. Czas wykonania obejmuje takze wszystkie czasy dodatkowe. Przy oplsle przygolowania zalozyllsrny, ze wa rzywa , owoce, salaty i zlola sij oczyszClone i umyte, dlalego tez nie pi szemy 0 tych czvnnosctaeh.

Skroty:

-litr
ml kg g kcal rnllllltr kilogram gram kilokalorie

ok

- okolo

Qodz. - Qodzi na min - minuta Uzy1e jednoslki miary: Iyzka = plaska tyzka slolowa, Iyieczka = plaska lyzeczka do he rbatv. Wszyslkie przepisy zostaly obi iczone d la 4 os6b. 0 wyj'ltkach informujemy przy przeplsle, Zawartosc kalori i dotyczy zawsze jedne]

porcil.

Spis tresci
Wprowadzenie Salatki i przekask' ..............•..............•.. Zupy I dania jednogarnkowe Dania g!6wne Skorowidz .. .. .. ... . .. ... .•. . ...• . .

3
4

20
32 63

2

3

1. Pokrclc dymke na cienkie talarki, a marchewk~ na plasterki. 2. Radicchio I endywl~ porwac na male kawalki. GlCI_byi twarde czescl lisei wycii!c. Sataty ostroinie osuszyc i wlozyc do mlski. 3. Pieczarki pokrolc na cwiartki. Na duze] patelni rozgrzac olej i srnazyc na nim 9 rzyby przez ok. 5 mi n, a nastepnle podlac je 4 lyZkami octu i doprawic SOICl_ oraz pleprzem, Grzyby jeszcze raz kr6tko podarzac, przeiozyc na silo j ostudzlc,

5. W misce wyrnleszac marchewke, dymk~, salaty oraz pleczarkl. Calosc zalac sosem jogurtowym i ponownle doktadnie wymieszac.

6. Satalk~ rozloiyc na lalerze i posynac lartym
parmezanem. Rada: • Radi cch I0 zawiera wazna dla fizjolog icznego funkcjonowania orqantzrnu ludzkiego, gorzkaw<j substancje, ktora znajduje sle gl6wnie w bialych czesclach llscl, dlalego salatki przyrzadzone z dodalkiem radicchio maj<j lekko gorzkawy srnak.

4. Czosnek oraz szalotki obrac, drobno pestekac, wyrnleszac z jogurtem, zlolarnl oraz reszta octu i doprawlc soli! oraz pleprzern,

SALATKI I PRZEIU\SKI
Satatki nalei:~ do klasyk6w kuchni wegetariafiskiej. W tym rozdziale poddajemy Pafistwu kilka pomysltiw na nowe satatki oraz na smakowite przekClski.

Mieszana salatka z jogurtem ziolowym
I czas wykonania: ok. 40 min
10k. 360 kcal

I podawac z tostem z mCl_kipemozlarnlste]
150 9 dymkl 150 9 marchewkl 2 ma~e sataty radicchio 1 srednla endywia 500 9 pleczarek 4 fyzki oleju sfonecznikowego 8 fyzek biafego octu winnego s61, swlezo mlelony czarny pieprz 1 z,\bek czosnku 2 szalotki 200 9 Jogurtu petnotfustego 5 fyzek siekanych (np. natki, trybuli, I estragonu) 100 9 parmezanu (w kawafku) mieszanych tymianku zi6t

l.ATWE AROMATYCZNE
5

4

3. 200 9 jogurtu swiezo mlelony biaty pleprz kllka lisci sataty 5-6 fyzek drobno siekanej natkl 1 tyzka sproszkowanej papryki slodkieJ LATWA • ZIOLOWA 1. popteprzvc I ostudzic. Na koniee domleszac jogurt oraz dymke. 1 godz. Warzywa ugolowac do mi~kkosci. Calosc posouc. Cebule. Dornleszac papryke oraz czosnek I srnazyc je przez kolejne 3 min. 330 kcal • podawac ze swiez'! bagietkCj 1 cebula 2 Zl\bki czosnku 300 9 baktazanow 300 9 cukinii 400 9 zottych. wypestkowac I takze pokrotc na kawalki wtelkoSci 1 em. Calosc dokladnie wymieszaC. Papryk~ przekrolc na p61. a nastepnle. 1. Ryz gotowac przez ok. 6 7 . 2. Cebule i ezosnek obrac. Przed podaniem udekorowac salatk~ galqzkami z. Dornieszac pomldory. dolewac cienkim slrumyczkiem oliw~. Dymk~ przekrotc wzdluZ na pol i drobno poslekac. Calosc ponownie doprawic sola oraz pleprzern.l61 (na zdj~ciu dolnym). Przed podanlem opr6szyc calosc stekana natk. Czosnek drobno poslekac. Misk\l wyloZyc liscml salaty. sparzyc. Dcdac zlola. Salatka ratatouille czas wykonania: • ok. Papryk~ wypestkowac I pokroic w kostke. a rnlazsz pokrnlc w kostk\l wlelkosct 2 em. Docac baktazany I srnazyc calosc przez 3 min.LATWA • 5WIEZA Satatka warzywno·ryzowa I czas wykonanla: ok. 50 min 640 keal I podawac z pleczywern tostowym 200 9 ryzu 'I. 2. 1 em. baklazany I eukini~ pokrolc w koslk~ wielkosei 2 em. Wymieszac Milko z rnusztarda I oetem. 3. 20 min. Na koruec wymieszac warzywa z octem. zahartowac I obrac ze sk6rki. 10k. Pomidory naclac na krzyZ. a na wierzchu poloiyc salalk~ ryiow'!. Na patelni rozgrzac ollw~ I podduSiC na nlei cebule.! i sproszkowana paprykCj (na zdj~ciu gornym). czerwonych i zielonych strl\k6w papryki 300 9 pomldorew 10 fyzek oliwy z ollwek po 1 fyzce siekanego tymianku i eslragonu 1 fyzka siekaneJ bazylii 100 ml bialego wlna '/2 fyzeczkl soli swiezo mtetonyczarny 10 tyzek octu sherry kilka g~zek ziOt pleprz ok. stale mteszaiac. Do uprzednio przygotowanego majonezu wloZyc ryZ oraz warzywa. fyzeczki soli morskiej 200 9 marchewki 200 9 cukinli po 1 slr~ku czerwonej i zotte] papryki 1 dymka 1 surowe z6ttko 1 fyzeczka muszlardy 5 fyzek biatego octu winnego 150 ml oliwy z oliwek ok. Nast~pnte wykroic z nich ogonkl. poddusle wszystko razem przez 2 min I podlac bialym winem. W tym czasle pokrolc rnarchewke I cukinl~ na kostke wlelkoscl ok.

p~czek natki 2 mafe kwaskowe jablka plasterkl pornaranczv do dekoracji tyzeczki soli morskiej 5wiezo mielony czarny pieprz 5. Calosc doprawlc sola oral pieprzem i wymleszac. poza 115cmi natkl i osernkarnl pomidora. cebula. 3. Do przygoto- 2. Jabtka pokrolc na cwiartki. grube czesci Iisei wykroic. 50 min 110 kcal podawac ze sWietij bagletkij 200 9 biafej kapusty 200 9 marchewkl 4 lyzkl swiezo wycisnhiltego pomaranczowego 4 tyzki octu owocowego '/2 ocet.TYCZNA Salatka warzywno-owocowa • czas wykonania: 10k. Kasz~ urnyc. mleszaiac ole]. 20 min 1. dolewac tak przygotowanej marynaty wloty6 wane uprzednio warzywa Calosc wymieszac_ soku Salatka z natki • ezas wykonania: • ok. I podawac z podptomykami 80 9 kaszy pszennej 1. ok. 5 z~bk6w czosnku 6 tyzek blafego octu winnego 6 tyzek oleju z kietk6w kukurydzianych '/2 dokladrue 3. a nastepnle. przygotowane sktadnikl. 4. a marchewk~ w koslk~. a reszte drobno poslekac. doktadnie osaczyc i wy\oZyc na sc Iereczk~ 8 9 . Wymieszac sok pornaranczowy. Natyehmiasl po przygolowaniu podawac na s161. 2. AROMA. a reszte przekrotc na p61 i pokroic w kostke 0 boku 1 cm.i soli 4. 20 min w duze] lloscl wody. Orzechy posiekac_ Kilka listk6w natki zostawi6 do dekoracji. wlotyc do mlski I polac octern winnym oraz olejem z kletk6w.ATWA. kilka z nlch zostawlc do dekoracji. 1. Od nalki poobrywac lislki. Pokroi6 bialij kapuste na paseczkl.. osaezyc na stele I golowac przez ok. 5. Wszyslkie tyzeczk. s61. a pozostale oderwac od lodyiek i drobno poslekac. Na laierzykaeh ulozyc plasterki jablek i salatk~. swiezo mielony czarny pleprz szczypta cukru 2 tyzki oleju stonecznlkowego 8 pot6wek orzecha wtosklego 1. Tak przygotowanq satatk~ udekorowa6 pi asterka m i po mara n ezy 0 raz natkq. 320 kcal ok. stale calosc trzepaczka do piany. 2 pomldory pokrolc na 6semki. Calosc opr6szyc orzeehami iaskowymi i natkq. P61misek lub mlske wyloZyc 1156ml salaty i poloZyc na niej satatke Przed podaniem udekorowac calosc 6semkami pomldora i ltstkaml natki. 12 pornldorew 1. Ugotowana kasze odcedztc. a rniazsz pokrolc na clenkle plaslerki. Cebul~ oraz czosnek obrac i drobno poslekac. pleprz oraz cukler. Z porrudorow wykroic ogonkl.PROSTA • OWOCOWA I. wykroic z nich gniazda nasienne. duza gtowka safaty rzymskiej 600 9 natki. Satal~ porwac na osobne llscle.

50 9 kletk6w 3 fyzkl pestek stonecznika 300 9 kwasnej smietany 2 fyzki soku cytrynowego 2 fyzkl srednlo ostre] musztardy 1. Zagotowac bullon warzywny Z oetem i ccorawic go sola oraz pleprzern. PEI. 2. Kilka llscl selera odloiyc do dekoracji. 1 godz. 2.NOWARTOSCIOWA Safatka ziemniaczana z kiefkami I czas wykonania: ok. • podawac ze szklanka soku pomaranczowego 220 9 ryzu petnoziarnistego '/2 fyzeczki soli si~ 400 9 selera fodygowego 2 duze kwaskowe [abrka trochfil soku cytrynowego 4 brzoskwinie 70 9 pestek plnii 300 9 maalankl 100 rnl swiezo wycisnifiltego soku pomarar'iczowego swiezo mielony czarny pieprz z liscmi 10k. Safatka ryiowa • ezas wykonania: ok. a nastepnle pokroic ziemniaki na plasterki. uloZyc na pohnlsku lub talerzykaeh i udekorowac llscml selera Wymieszac maslank~ z soktern pomaranczowym i doprawit jq sola oraz pieprzem. Tak przyqotowana marynata zalac ziemniaki i odstawlc calosc do naci1lgni~ciana ok. 'I! godz. Wyloo iy6 lalerzykl Iiscmi salaty. a jajka na poMwki. 10 11 . Kielki opllJkac pod zlrnna wooa i osaczvc. zblanszowac przez 2 min w nlewlelkle] tloscl wrz1jtku. I czas naclaqanla: ok. Tak przygotowanym sosern polac salatke (na zdi?ciu dolnym).. 10k. wypestkowac i pokrolc na clenkle plasterki. Wszystkie przygolowane skladnlkl wymieszac ostroznie w misee. 'h godz. 440 kcal 1/2 godz.a nastepnle zahartowac i osaczyc. 1. Na wierzchu poioiyc satatk~ nernnlaczana Cal05c uoekorowac pof6wkami jajek i pestkami slonecznika (na zdJ?ctu gornym). Po ugotowanlu zlemnlakl i jajka obrac. 1 p~czek rzodkiewek 1 sMata gtowlasta. 25 min.ATWA . Calosc ponownie doprawlc 50111raz pieprzem. Na palelni zrurnlenlc pestkl stonecznika. 3. swiezo I bullonu warzywnego 3 fyzkl octu zlotowego. rzodkiewki I kletki. a rzodkiewk~ w drobn'l koslke. Sarat~rozebrac na pojedyncze llscle. 3.l. mielony czarny pieprz. W tym czaste posrolc dymk~ na talarki. Wymieszac srnletane z sokiem cytrynowym oraz musztarda i doprawic calosc 50111 oraz pleprzem. Ryi wrzuclc do cuze] Ilosci osolonej wody i gotowac na niewielkim ogniu przez ok. a jajka przez 8 min. Brzoskwinie przekroic na p61. Do tak przygotowanego sosu wloiyc ziemniaki. Cwiartki [ablek pokrolc na eienkie plasterki i pokroplc sokiem eytrynowym. a reszte drobno pokrotc. dymk~. Jablka poxrolc na twlartkl I wykroic z nlch qntazda nastenne. 480 keal I podawac z zimnym piwem 1 kg nie rozqctowulacych ziemniak6w. 20 min. '/2 4 jajka (z proszku) s61. Ugotowany ryi oS1jezycna stele. Pestki plnll zrumlenlc na patelni. Gotowac zlemnlakl przez ok. 1 Pfilczek dymki.

March ewk~ I 0 rzechy zetrzec na ta ree Iu b 9 ru b 0 postekae. kt6rq nalezy uprzednlo upraZyc na patelnt. Patelni~ nalezv nakryc pokrywka. Inny wariant: Te buieczki b~d. cashew lub wtoskich) pieczywa 4 kromkl petnoziarnistego tostowego 1-2 tyzki masfa lub tluszczu roslinnego swiezo mielony 4 plasterki czarny pieprz sl~ sera fatwo toplaceqo orzech6w lub tarte] goudy bEtdz ementalera s61. Oba sk/adniki wymieszac dakladnie w mlseczca Tosty posrnarowae ctenko mas/em iub innym tluszczem i rozsrnarowac na nieh rnleszanke rnarchwlowo-orzechowa 2. Ca/osc doprawic sola oraz pieprzem i dok/adnie wymie- 2. W takim wypadku do masy orzechowej naleiy dodac 2 starte marchewki. PROSTE • CHRUPI~CE 12 13 . obtoczyc je z obu stron w mace Grahama i smaZyc z kazdej strony po ok. Na kazdym toscle p%Zyc plasterek sera. Rozgrzac plekarntk do temp. Tak przygotowane tosty zaptskac przez 5 min na srockawej p6/ce piekarnika (na zdj~c!u z fewej). lub cashew) 120 9 twardych pfatk6w owsianych 4 tyZkl serka smletankowego orzech6w laskowych. swiezo mielony olei sfonecznlkowy 6-8 tyzek mEtkl Grahama biaty pleprz (goudy lub edamera) 1. Nasteprue doprawlt. szae 1. Wilgotnymi dlorimi ulorrnowac z masy 4 buteczki. je pleprzem. wtoskich • ok. W takim wypadku czas pleczenla nalezy troche wydluzyc. a nastepnle dodac do nich tarte orzechy. Na patelni rozqrzac ole]. 450 kcal • podawac z pleczywem pelnoziarnistym I swiez'l sala!'l 4 surowe Jajka 120 9 tartych (np. Zarntast platk6w rnozna uZyc 120 9 grubo Ituczonej kaszy gryczanei. 460 keal pocawac z salatq 4 mtode marchewki 120 9 orzechow (naltepte] orzeszk6w ziemnych. platki owsiane oraz ser.! jeszcze smaczniejsze. Jajka wyblC do mlseczkl i dobrze rozkl6cic widelcem. 10 min ok. jesli przygotujemy je z dodatkiem marchewki. Do przygatowania tost6w nadaje si~ r6wniez grill stolowy. 10k. 5 min na zloty kolor (na zdjliCiu z prawej). '/4 godz. aby ser dok/adnie si~ stopn.PROSTE • ORZECHOWE Tost marchewkowy z orzechami I czas wykonania: Orzechowa bulka czas wykonania: ok. orzech6w mlgdat6w. Rada: Te tasty rnozna takze oplekac na patelnl. 200'C.

kalafior. W garnku podqrzac srnletane. pokropla Panstwo grzyby odrobinq soku rynowego. broku!y. 3. W tym celu wrzucle 400 g makaronu na wrzqcq osol wod~ i ponotowac go przez 8-12 min. 1 U\bek czosnku 3 tyzkl oliwy z oliwek 1 tyzka drobno siekanej natki 2. par. Wi~ksze grzyby przekrotc na pot. papryka. Wlac wino i duslc grzyby przez 20 min. Rada: To danie bedzle wyjijtkowo srnaczne. Gdy masa prawie si~ zetnie. Do dodajemy 2 ml blalego wina. Inny wariant: Tak przygotowane smardze mozna po(laW. a nastepnle odclac od nlch nozki. 14 15 . podsmaZyc na nlm grzyby razem t ezosnkiem oraz nalkij. cukinia lub szpinak. 10 mozna je wykorzystac zamias! grzybow do przygolowania ornleta Do lego eelu nadajq si~ prawle wszystkie warzywa . 1. goudy lub ementalera) s61.groszek. Kiedy wino prawie calkowicie odparuje. Jajecznica z boczniakami ok. marchewka. Inny wariant: Jesli z oblado zostana Panstwu resztki jakichs warzyw. ok. 3. Calosc posouc. codac jajka.l~ rowntez z makaronem. a nastepnte domleszac do nieh mleko. 480 keal 3/4 godz. wrzuctc do nle] smardze i golowac calosc na nlewielklm plornlenlu przez 20 min. Smardze urnyc kllka razy. aby doktadnie wypfukac z nich piasek. swlezo mielony 4 kromki pleczywa pszennego 1. Na patelni rozgrzac olej i. Ser zetrzec i partiami dodawac go do Na konlee doprawic catosc sola oraz I Pieczywo optec w tosterze i utoZyc na 4 rzach. stale rnteszalac. Ugotowany karon wyktadamy na talerze i polewamy z grzybami. ale jeszcze b~dzie luzna. Czosnek obrae I drobno postekac. 3/4 godz.I Smardze w sosie serowo·smietankowym czas wykonanla: ok. Duze boczniaki pokrOic na paseezki. a male zostawie w caloscl Jajka wybie do mlseczkl I rozkloeie widelcem. Calosc doprawic ocrobina soli. zloiyc ornleta na pol. I podawac z salata 300 9 smardzow 250 9 smletany 200 9 twardego sera blafy pieprz (np. 2. Na kazde] kromce utoZyc grzyby z sem. Nie nakrvwac patelni pokrywkil. 210 kcal podawac z bagietkil z milki pelnoziarnistej 500 9 bocznlakow 4 surowe jajka 2 tyzki Hustego mleka s61. szparagi.

Warzywa ulolyc na talerzach. Rozg rzac 4 Iytki oleju sojowego. lislka laurowego. Nadzienie troche przestudzlc. Dodac pomidory I dusic calose przez ok. obrac ze sk6rkl I pokro Ic na kawalkl. • ok 210 kcal z bialym pieczywem i zlelonej I pcdawac ze Swiezq bagietkq po 1 straku czerwonej papryki. 3/4 Nadziewane kwiaty cukinii • czas wykonanla: ok. 5 min. 260 kcal • podawac ok. 200 9 szalotki 12 kwlatow cukinii z todyzkami 2 duze pomidory 1 mala cebula 1 zabek czosnku 60 9 mas-a lub margaryny 1 -Iyzka drobno siekanej natki 1 -Iyzka drobno siekanej bazylii s61. Oornleszac zlola i doprawlc warzywa sola oraz pleprzern. obracalac js osnoznle co jakis czas Przed podaniem udekorowac natka (na zdi~ciu dolnym). 2. czosnek oral cuklnle. wypestkowac. Pomidory przekrotc na p6t.Wloska przek~ska • czas wykonania: • ok. Rozqrzac piekarnik do temp. 10 min. Papryk~ wyji:jC. pieprzem oraz pokrolona bazylla. Na patelni rozorzac 2 IyZki rnasla lub margaryny I podsmatyc na nlrn cebule. Zagotowac ccet z dodatkiem 4 lyZek wody. -Iyzeczki -Iyzeczkl swiezo mielonego pieczarek pieprzu. 1. 1 straczek chili 150 9 swiezych 1 srednla cukinia 8 -Iyzek oleju sojowego 1 zl\bek czosnku 3 -Iyzki pokrojonej na paseczki bazylii bazylia do dekoracji 1.. Oodac szalotki. utotyc na blasze do pieczanla I wstawic do plekarnlka na ok. Czosnek obrac i przeclsnac przez prask~ lub drobno poslekac. wykroic z nlch nasady ogonk6w. 250·C. 3/4 godz. Od kwiat6w cukinil odkrolc lodyikl I pokrolc [e w drobnq kostk~. przsctsnac przez praske i wymleszac z reszta oleju sojowego. 3. 3. Cebule obrac i pokroic w drobna kostklil. godz . swiezo mielony czarny pieprz 3 -Iyzkl tartego parmezanu natka do dekoracji 't« % I octu ziotowego soli 1 Iistek laurowy 1". Tak przygotowanym farszem ostroznle nadzlac kwialy cukini i I zwiqzac js nICiq kuchenn'l. polac sosem i udekorowac bazylta (na zdjf1ciu g6mym). Rozgrzac rsszte Ifuszczu I smatyc kwialy przez 5 min na srsdnlrn ogniu. 1 fyieczki soli i 1/2 Iyteczki pleprzu. Stri:jki papryki przekrolc na pol. sola. a nastepnls dornteszac do nlego parrnezan. zesrnazyc na nim cuklnl~ na ztoty kolor i doprawlc la SOIi:j oraz pieprzem. poqotowac je przez 1/4 godz. Szalolki obrac. Czosnek obrae. do momentu aL skorka zacznie oocnoozrc. a rnrazsz wypestkowac i pokrolc w kostke. Chill pokrolc na krqiki I razem z p leczarkami gotowac przez 5 min w wywarze od golowania szalotek Cukini~ pokroic na plasterki a gruboscl 1 em. 2. 16 17 . a nastepnle wyjqc.

4 min. 4. 3. Po kllku dnlach pomidorki dojrzejCl. tymianku) masta Jajka wybie. a nastepnle dornteszac ztola. Podczas oplekania szasztyki czesto obracae.. ko ktaj II i marynowania. Ponadto: 500 9 klarowanego masta ". ad p leczarek ukr~eic ogonki. cytryny. Nadziewane kaoelusze moczyc w clescle I srnazvc na zloty kolor w g+ebokim tluszczu przez ok. oddzielaj'lc zoltka od biatek. dekoracji p6fmisk6w. a nastepnte posollc go i popteprzyc. rnasle noocustc czosnek '12 godz. 60 9 klarowanego zi6t bazylll. I piwa (zag~stnika 1. Calose doprawlc sola i pleprzern. swiezo mlelony czarny pieprz Na clasto: 4 surowe [ajka. 240 kcal • podawac z rnteszana salatk'l 200 9 blalego chleba bez sk6rkl 200 9 pomidorkOw 2 zabkl czosnku 5 Iyzek oliwy z ollwek Iyzeczki soku cytrynowego sot. 5 min. szasztyki ze wszyslkich siron i optekac je przez 6 min na grillu w alumlniowej loremee lub na folii alumlnlowej.Pieczarki ziolowe w ciescie piwnym I czas wykonania: ok. kt6re nie majq jeszcze inlensywnej czerwonej barwy mozna przechowywac w temperalurze pokojowej. sol. Na 8 metalowych szpikulc6w nacztewac na przemian chleb i pornldorkl 18 19 . • ok. Rada: Pomidorki koktajlowe sa dostepne w sprzedazy przez ealy rok. Biafka ublc mikserem na sztywnq plane i ostroznte domleszac do clasts. Na klarowanym • podawac z sosem holenderskim 16 duiych pieczarek ziolow'l przez ok. 1. i przeclsnac przez prask~. 3. Owoce. natk. a kapel usze pokroplc soklern t. Kiedy chleb zarumieni si~. Czosnek obrac Szaszlyki z pomidorow i chleba • czas wykonania: ok. W rnrseczce wymieszac dokladnie oliw~ z czosnkiem oraz sokiem eytrynowym.l. nle tracac nlc ze swojej wartoscl. iottka i piwo na gladkfe ctasto. 112 godz. Sq one slodsze nit zwykle pornidory I nadaia sl~ takie do spoiyeia na surowo. zdj'lc szasztyki z grilla. 125 9 ml\kl 125 9 skrobi spozywczej kulinarnego). W duzyrn garnku rozgrzac spora ilose klarowanego masla. 2. skrobte. Chleb pokrotc w kostke zbllzona wielkosciq do wielkosci pomidork6w. 10k. Tak przygotowanym larszem nadztac kapel usze pleczarek. trybuli. Czosnek obrac I przecisnac przez prask~. Tak przygotowanq rnarynata posrnarowac sok z 1 cytryny 4 zl\bki czosnku 3 t}'zkl mleszanych (np. W mlseczce wymieszac m'lk~. I. 5wieZo mielony czarny pieprz 1 Iyzka siekanego rozmarynu 1 IyZka siekanego tymlanku koktajlowych 215 kcal z mteszarka 2.

150 9 pomldork6w koktaJlowych 300 9 Jogurtu petnomlecznego II.ATWA LETNIA 20 21 . W nasionach Ikwl zmagazynowanaenergia. salal I owoc6w Slrqczkowych. ezy lubimy polrawy lekkie.1 godz. ezy poiywne. zimne. Ozleki temu beda one rntaly lepsza jakosc.zawartosc wltarnln. I mleka petnotrustego 561. kt6ra zrnienla sle w procesie kielkowania .!.mala one namowac rozw6j drozdiy I grzyb6w plesnlowych. • czas sehladzania: ok.czki natki 3/4 godz. Do tak przygotowanej zupy dodae pomldory I kielkl.. bialka I wielokrolnle nienasyconych kwas6w tluszczowych wzrasta. pleprzern i sprosZkoWanq papryk'!. W mlseczce wymleSZaCenergicznie joguri. Zupa ziolowo·jogurtowa • czas wykonania: ok. Nastonorn rzodkwi przyolsule si~ szczeg61ne wlasclwoscl . • ok. 1/4 godz. Z tej przyczyny naslona rzodkwl dobrze jest domleszac do innych kietkow. do lod6wkL scnloczona zupe roztac na talerze i udekorowac natka Rada: Kielki sa wysokowartosciowym artykutem zywnosclowyrn. ezy eieple w tym rozdziale z pewnosci<j znajdziemy cos smaeznego dla naszego podniebienia. 3. 160 kcal • podawac z chlebem wiejskim 2 p. Moina je takze wyhodowac sarnodzlelnle. W sprzedaiy znaiduia si~ kielki zb6Z. Galose dokladn Ie wym ieszac i odstawiC na 3/.1. a kaloril zrnntelsza sle. pomidory pokrolc na cwlartkl i wykrolC nasady ogonk6w 2. mleko I nalk~ Galose doprawlc na ostro SOl. swieio paprykl mielony czarny pieprz sfodkiej szczypta sproszkowanej 50 9 kietkow rzodkwi natka do dekoracji I:. Nalk~ bardzo crobno postekac lub zrnlksowac. ZUPYIDANIA JEDNO· GARNKOWE Niezaleinie od lego.

Dymk~ razem ze szczyptorern pokrorc na jednocentymelrowe kawalki. 10k. a nastepnte rozqnlesc w rruseczcewidelcem. 22 23 . setera pokrolc na mate kawaiki. makl Grahama tub tartej bulki. Podgrzac bulion warzywny. 3.. 100 9 jogurtu 100 mr wytrawnego wina musuj!\_cego swiezo mlelony szczypta 3 dymki 60 9 siekanych mlgdal6w kolendra do dekoracji bia-ly pieprz pieprzu cayenne 1'1. 3. wloiyc do niej rnleszanke cebulowo-migdalowq I doprawlc catosc llscrnl kolendry (na zdj?ciU dofnym). Na konlec doprawic zup~ sola. poplep.l. Z clasta utorrnowac niewielkie klopsikl i gotowac je w bullonle na bardzo malym ogniu przez 1/4 godz.k~ oleju oraz masto i podduSiCna nich warzywa oraz zlernnlaki przez 2 rnln. (na zdjf)ciU g6rnym).rzyc i dokladnie wymieszac. Zlernntakl obrae i pokrolc na male kawaiki. ieby powstafa sclsla masa. noose rnleszanke cebulowo-czosnkowa Calosc pesolie. a nastepnte dodac migdaty. PIeczywo osaczyc na slcle. Wtac zup~ do g~bokich talerzy. 1. cocac do nle] bullon oraz smtetane. 2. zeszkllc na reszcle oleju. W tym czasle obrac cebuIe I drobno je poslekac. Kromki pieczywa narnoczyc na kilka minut w niewielkiej uoscl wody. Czosnek obrac i przeclsnac przez praske. pleprzern oraz pleprzem cayenne i odslawic w ciepte miejsce. nakryc garnek pokrywkq I qotowac calosc na matym ocn iu przez 10 min. I bulionu warzywnego (z proszku instant) 1. Jajka wyble i dornleszac do masy chlebowej. 250 kcal Zupa ziemniaczana z dymkCl I czas wykonania: ok 50 min % godz. 1 -Iyzeczka soli 561. Mieszank~ ziemniaczano-warzywnq poselie. calosc dokladnie zrnlksowar. a nastepnle wlac wino. swlezo mielony bia-ly pieprz 2 surowe jajka sruta pszenna rnaka Grahama lub tarta bulka czywa petnoziarnistego % r bulionu warzywnego (z proszku Instant) z ple- 250 9 srnletany. Dodac jogurt. 500 kcal I podswac z zlrnnvm piwem 4 kromkl chleba petnoziarnistego 2 cebule 2 zabkl czosnku 1 -Iyzka masta lub Uuszczu rostlnnaqo pocawac z tostem z pieczywa petn0 ziamisleg0 350 9 ziemniak6w 1 z"lbek czosnku. 10k. ooctsnae. Czosnek oraz szalotkl obrac i drobno postekac. Stopnlowo dodawac lyle sruty. W garnku rozgrzac 1 lyi. Na patelni rozqrzac rnasto lub Ifuszcz roslinny i podsrnazyc na ntm cebule oraz czosnek. 80 9 szalotek wloskich 1 todyga selera lodygowego 2 fyzki oleju Z orzech6w 2 -Iyzkl masta.ATWA • AROMATYCZNA Bulion warzywny z klopsikami chlebowymi I czas wykonania: ok. 2.

Zaplekana zupa zpietruszki ezas wykonania: ok. WI ac zu p~ do czte rech zaroodpornvch rnlseczek i edekorowac i'l nalk'l oraz p lasterkarn 1 pletruszkl. I podawat z blalym pieczywem 1 pfij!czek 2. pleprzern i tabasco.! do ga rn ka i po dgrzewac calo sc p rzez 5 min Ooprawic zupe na ostro sola. §wlei. 50 min 1.:o mielony bja~ pieprz. Os'!czyc fasolk~ na slcie. Rozgrzac piekamik do temp.. Reszt~ tartego sera roz/ozye na kromkach pleczywa i zaptekae calosc w gorqcym piekarniku do momentu. Dymk~ oraz selera pokrolc na talarki 0 9 rubosci 1 em. 720 keal podawat ok 3/~ godz. bagl.konania: ok. 1 ~i. calosc zagotowac. Ola poprawienia smaku zupy dornleszae do niej smtetane i 50 9 lartego sera do c. Kllka clenkleh plasterk6w pletruszkl ookrolc . 4. 200'C. Reszt~ korzen i pokrolc w bardzo drobn'l kostke. Przed podaniem oproszye carose reszta 0 rze szk6w zl em n yc h. 5 kropel tabaseo 'I. Na patel n 1 stoplc reszte masta i zrurn lenlc na n 1 m pi aster kip ietruszk i. 20 min. W garnku podcrzac olej Z orzeszkow zternnych I podcusrc na nim warzywa. ai ser sle stopi. Se r zetrzee siekaneg. dymki. ewentualnle warzywnego 3 tyi. WfoZyC pomidory oraz wlac ewentualnie troche buuonu warzywnego I. 4. Dodac pokroiona w kostk~ pi et ru szk~ i ca-osc krotko pod dus 1 Po dlac warzywa bullonem i cuslc je do mi~kkosci na srecnirn plomlentu Na koniec calosc . 561 dac zlola 80 9 rnasta '/.o tymianku. 2.t.etkl) 500 9 przetartyeh bullonu pomidor6w troche (z proszku) (z puszkt). 10k.zmlksowae. Dcdac mielone orzeehy I eatosc kr6tko pocldusic.I odlozyc na bok. a reszte lekko uprazyc na palelni bez cloclatku tlUSZCZlJ. 150 9 orzeszk6w zlemnych. Do kazdej miseczki wloZyc po 2 kromkl zap.:ki slekanego ezabru. Polow~ orzeszk6w drobno zemlee.ATWA. W garnku z kieliszkiem bla/ego wina romrzac SO 9 masta i poddusit na nim slekana cebule. 1. Cebule obrac i drobno pos iekac. 670 kcal 300 9 pletruszkl '/. I bulionu warzywnego [z pro szku) 250 9 smletany narka do dekoracji 8 mafych kromek biatego pieczywa (np. cebull 130 9 sera do rakletek rakletek 3. 200 9 selera lodygowego 2 srednie zternntak]. wrwelc j. :3 Iyzki 3. Ltscte kolendry drobno poslekac i dornleszac do zupy. peezka kolendry (Iub natki) 24 25 . Amerykanskazupa fasolowa z orzeszkami ziemnymi I czas wy.leczonego pieczywa. 800 9 fasoli kidney (z puszkh. Ziemnlakl pokrotc w drobna kostke. 00i golowae calosc na niewlelkim plormenlu przez ok.:ka oleju z orzeszk6w zlemnych.

dymkli! oraz plasterki og6rk6w. popleprzyc i domleszac do niej troche buuonu Calosc zalac ZUP'l jarzynow"l I posy pac reszta pokrojonych pomidor6w (nil zdj~ciu g6rnym). Dodac pofow~ pokrojonego w kostke pornldora. 26 27 . 3_ Dornleszac dyni~. 100 9 ryzu dlugoziarnislego 2 fyiki masla lub margaryny czarny pieprz I bullonu 75 9 makaronu 100 9 szplnaku s61. marchewka. 2. 1 peezek szczyplorku 1. cukrem. Slr"lezki qroszku przekrolc ukosnle na p6/. a nastspnte stopniowo. I/A gOdl. wlewac do nich oliwlil. Ca/o§~ zacotcwac I doprawi~ na ostro sola. 5 min.OWA Zupa jarzynowa z bazyli" I czas wykonania: ok 2'/. Calose podlae reszta bulionu i gotowae na srednlrn oqnlu. zlernniaki. ga+k'l muszkatolowa sosem tabasco i sambal oelek. swiezo mielony szczypta cukru Na past9: 3 przectsntete czosnku. Pomidory naetae na krzyz. rnarchewke i naike. (z proszku). tasole oral rnakaron i golowac ca/o§c bel pokrywki przez ok. obrac ze sk6rkl. 6 fyzek tartego swiezo mielony przez praske z~bkj parmezanu s61 czarny pieprz 10-12 fyzek slekanej bazylii troche swrezo startej gatkl muszkatolowej 2-3 krople tabasco odrobina azjatycka sambal oelek (ostra pasta przyprawowa) 6 fyzek ollwy z oliwek.iq. W gamku zacotowac 1/2 I bulionu warzywnego. wsypac do niego ryz i golowac go na mafym ogniu pod pokrywk"l przez 15-20 min. fasolkl lasoli I podawaC groszku I baqletka straczkew zielonego 500 9 mlodych 2 P9czki dymki 200 9 ogorka 1'/. 230 kcal ok 1 godz. a owoce wypeslkowae i pokrolc w kostke. Og6rka obrac i pokrOic na clenkie plasterki. . Szplnak grubo poslekac i razern z ryzern oraz reszta bulionu dodae do zupy. sparzye. • 450 kcal Zupa z zielonego gro5zku • czas wykonania: • ok. a dymklil pokroic na cienkie talarkl. 3. II podawae z chlebem wiejskim Na zUP9: po 100 9 biatej i czerwonej 125 9 zlelonej 2 pomldory. pleprzem. 300 9 dyni. 1'" fyzki 3-4 fyzki siekanej warzywnego nilkl oliwy z oliwek.'/. przez ok. Przed podaniem posypac slekanym szczyplorklem (na zdJ~clu dolnymj. natkl. bez pokrywki. cebule. Reszt~ warzyw pokroic na male kawalki. 2 duze satatkowego warzywnego 1 duzy zlemniak.TRUDNA • LEKKO ZIOl. Tak przygolowan<j paste posottc. I bullonu (z proszku) szparagowej 1 srednta 1 maty por. W tym czasle w duiym garnku stopic rnaslo Iub rnarparyne i krotko poccusic na niej groszek. LATWA. wykrolc z nlch ogonki. Calosc podlac hullonem warzywnym I gotowac pod pokrywkq przez 3/A godz. Wymieszac czosnek z parmezanem oraz bazyl. godz. 2_ Na oliwie poddustc pora i cebule. AROMATYCZNA 1 _ Fasolke szparaqowa pokroic na kawalki i kr6tkozblanszowac. stale mteszalac.

Dodac makaron I gotowae go przez 8-10 min. SWieze. a nastepnle zalac niewielk'l Ilosei. 2. 1. Jajka wyble do miseczki I rozkloctc trzepaczka do plany. wlewac je do zupy_ Calosc pogolowac jeszcze przez 1 minute i rozlac do talerzy. 2. Rada: Czosnek bardzo dobrze sle przechowuje. Czosnek obrac i drobno postskac. podawac ze swielym pszennym pieczywem I podawac z kleliszkiem bialego wina 10 zl:\bk6w czosnku s61. Dodac tarty seler.. Przed podaniem opr6szyc natka i posypac zrumienionym pleezywem (na zdjfJciu u do/u). 5 min. swiezo mielony czarny pieprz 1. Dolac reszte bulionu i gotowac zupe na malym ogniu. jeszcze zielone bulwy rnozna przechowywac w lodowce (w pojemniku na warzywa) do 2 Iygodnl. Aby czosnek nle zgnit. posiesac I razem z nlewielk'l ilosel'l soil utluc w mozdzlerzu. 3 tyzkl masta 50 9 drobno startego selera warzywnego (z proszku) 10 zI:\bk6w czosnku 4 fyzki ollwy papryki 75 ml biatego wina 1 p~czek natki ". kr6tko go poddusie. 3. 1/2 godz. Natke drobno pestekat. W garnku rozgrzac lyik~ mas-a I kr6tko podsmazyc na nlrn czosnek. Na patelni roznrzac reszte masta i zrumlenlc na nim pieezywo. 690 kcal . stale rnleszaiac.! bullonu warzywnego i gotowac przez ok. carosc pod lac bulionem warzywnym I zagOlowac. Na koniec doprawie zupe sol 'I oraz pieprzem (na zdjfJciu u gory).PROSTA • AROMATYCZNA Zupa czosnkowa z makaronem I Zupa czosnkowa z Anatolii czas wykonania: ok. Natke drobno poslekac i dodac do czosnku. podduslc na niej czosnek a nastepn ie oproszyc go papryk'l i zalac bialym winem. 760 kcal ok. W tym czasle pokroe tosty na drobna kostke. nalezv go trzyrnac w suchym mlejseu. Wysuszon'l bulw~ mozna przechowac w taki sam spos6b przez 6-7 rnleslecy. 28 ROSTA • TURECKA 29 . 20 min ok. Czosnek obrac.. W garnku rozgrzac oliw~. a nastepnle. czas wykonania: ok. I bulionu warzywnego (z proszku) Z oliwek stodkiej 1 fyzka sproszkowanej 1 I bulionu 4 kromki pieczywa tostowego 4 surowe [ajka 1 p~czek natkl 100 9 makaronu (nltek lub rureczek) s61.

s61 2 pcmarancze. pieprzem I galkij muszkatolowa. 4 +yzki w6dkl swie:to rnlelony Bommerlunder czarny pleprz. Kllka lislk6w trybull zostawlc do dekoracji. godz. 2.PROSTA • AROMATYCZNA Zupa ze sruty orkiszowej • czas wykonania: • ok. Poma- 30 31 . Srul!. 20 min 2. Calosc doprowaoac do wrzenia i gotowac przez 5 min.:. troch. Marchewkr.:kr6lko upratyc w garnku. Ptczka trybuli 1. to bedzte ona g~sciejsza Inny wariant: T fi: zUPfi: rnozna takie przygotowac ze sruty z niedojrzalego orklszu. Zupa marchwiowo· ·pomaranczowa z trybu1ct czas wykonanla: ok. wtoiyc do niego rnarchewke I qotowae jij przez ok. Rada: Jesli przygotujemy te zupe z wlekszs] lloscl sruty. osuszamy na sclereczce. W mtseezce rozki6cic widelcem jajka oraz creme fraiche i ostroinie domleszac je do zupy. ok.: pokrotc na male kawalki. szczypta cukru 3. warzywnego swlezo mlelony czarny pieprz swlezo startej galki m uszkatolowej 1 surowe z6Hko 2 +yzkl creme fraiche g~stej smietany) 2 marchewki (Iub swiezej 'I. Przed podanlem opr6szyt zupe drobno slekana natka. pieprzem. 'I. 110 kcal • pndawac z pleczywem pelnoziarnlstym 60-70 9 grubo ttuczonego 1 +yzeczka bulionu (Instant). p~czka natkl W garnku zaqotowac bull on warzywny.: zetrzec na grubej tarce. I bullonu warzywnego (instant). '/4 godz 1. drobno slekamy I paczkujemy w male porcje. 3. Marchewkr. a nastepnle zalac 1 utrern wody I dornleszac bullon warzywny. Zlola rnozna rownlez rnrozlc. 4. Jednak niekiedy mozna je po umyciu przechowywac przez kilka dnl w lod6wce w szufladach przeznaczonych na warzywa. s61 orkiszu ok. cukrem oraz w6dkij Bommerlunder. Rada: Do przygotowywania posllk6w staramy sle uzywac jak naiswtezszych zi6t. 100 kcal podawae z pleczywem Zytnim 400 9 marchewkl. codae do zupy i kr6tko zagotowat. 3 min. 'I. zdeimuiac przy tym doktadnie bialq sk6rkr. W tym czasie obrac pomararieze. 1/2 rancze wyfilelowac I na 5 minut przed koricern gotowania dodac do bulionu. dodac do zupy I gotowac calosc na bardzo marym ogniu przez ok. W tym celu myjemy je uprzednlo. Tak przyqotowana zupe rozlac do czterech talerzy I udekorowac Ilstkami Irybuli. a resztfi: bardzo drobno poslekac. Uqotowana zupe zmlksowac i doprawtc sola. po czym doprawit sola. Taki orktsz jest nleco bardzle] aromatyczny i pikanlny.

Calosc zap lekat: na srodkowe] polce plekarnlka przez ok.1. '/z godz. LATW WYRAFINOWANA Zapiekanka z kaszy jaglanej i pomidorow I czas wykonania: 10k. 1'/4 godz. Forme do zaplekanek 0 polernnnscl 1'12 I wysmarowac tluszczern. nooac mroiony groszek oraz pomidory i doprawlc calosc sola oraz pieprzem.tki pelnoziarnistej do panierowania Ponadto: Huszcz do formy ok. ceoule obrac i pokroic w drobna kostse Maslo lub rnarcaryne stoplc w garnku i zeszklic na niej cebule. ieby speczn tala 2. 3. Oczywiscie ich podstawll sa najroiniejsze warzywa. Nakryc garnek pokrywk<l I qotowac zupe przez 8-10 min na srednirn ognlu. 20 min. 360 kcal I podawa6 z sosem jogurtowym 1 duza cebula 1 Iyzka masta lub margaryny 200 9 kaszy jaglanej 600 ml bulionu warzywnego (z proszku Instant) 3 duze pomidory. Pomidory przekrolc na pot. W tym rnzdziale znalda Par'istwo przepisy na smakowite wegetariar'iskie dania gkiwne. swiezo mielony czarny pieprz 60 9 goudy 1 Iyzka mf. Do tak przygotowanej formy w/oZyc rnase z kaszy Goud~ zetrzec i wymieszac z mqkq do panierowania. 200"C. Przed pod an iem oproszyc reszta natki. a pozostala wlozyc do kaszy. wykrolc ogonki. catosc krotko podduslc i zalac bulionem. Ta mleszanka opr6szyc zaplekanke. Po tym czasle wyl'lczyc oaz I zostawtc kasze na ok. 32 33 . 1 p~czek natki 300 9 rnrezoneqe zielonego groszku sol. a owoce wypestkowac i pokrolc w kostke Natk~ drobno czesc postexac.OWNE A teraz przejdimy do konkreUiw. Rozgrzac plekarnlk do temp. DA IA GI:. Docac kasze. 1 /yZk~ natki zostawic.

Cebule obrac i poktotc w drobnq kostk~.LATWE . '12 godz. zromtemc na niej tarta bulk~. Na wierzchu polozye plasterkl mozarellL Catose zrolowac i spiijc wykalaezkami. at b~dq chruptaee. 3 zi\bki czosnku. poslodzlc I gotowac pod pokrywkij. 200 g) 1 cebula. Pasta ztolowa posrnarowac plasterki baklalan6w. 1 surowe jajko 4 lyzkl tartej bufkl Ponadto: klarowane masfo do smazenla 1. Mozarelle pokrorc na clenkie plasterki. Ser pokrolc w kostk~ 0 boku 2 em. a nastepnte dodae zlola. W miseczce rozk/6cie jajko i domleszac do niego tarta bu+k~. Wykroic ogonki. 150 9 mozarelli 2. a owoce wypestkowae i pokro ie w kostke. Pomidory naclac na krzyz.I. Podawac razem z sosern pomidorowym. swiezo mielony biaty pieprz. 610 kcal I podawae z salatk<l_pomldorowa 4 kalarepy (a ok. 1'/2 godz. pokrojony w kostkl! czosnek oraz ser. Cebu II! i 2 z'lbkl czosnku bardzo drobno poslekac. W tak przygotowanej panlerce obtoczyc koslkl serowe. 690 kcal podawae z ryzern 1 kg dojrzatych pomldorow 1 cebula. W garnku rozgrzac 1 !yik~ oliwy. troche soku cytrynowego 400 9 goudy lub edamera (w kawatku). na mafym ogniu. sparzyc i obrac ze sk6rki. 4. Ca/ose doprawlc do smaku sokiem cytrynowym. cebule i przeclsnlety orzez praske czosnek. Doprawie ealosc sola. krojone llsele kalarepy oraz natk~. Na patelnl rozarzae duZij nose t/uszczu (do g/~bokiego smazerua) i srnazvc na nim koslkl na zloty kolor. 10k. pod lac bulionern warzywnym i gotowac nasredrurn plomieniu. Na konlec domieszac reszte masla. Calosc oosouc. 4 lyzki tartego pecor/no (wtoski ser owczy). 1 p~czek natkl 1 p'i'czek bazylll. Pozostale zijbkl czosnku przecisnijc przez praske.. a kalarepe w kostk~. szczypta cukru 600 g baktazan6w. Rozgrzac reszte oleju I srnazyc na nlm roladki lak dlugo. pod pokrywk<l_przez ok. 2. Delikatne listki kalarepy pokrolc na paseezki. Roladki z bakfazanow w sosie pomidorowym czas wykonanla: ok. Cafosc posollc I popleprzyc. W garnku stoptc 3lyZki masla i zeszk'tc na nim cebule. 50 min • ok. 34 35 . swlezo mielony 50 ml bulionu (z proszku). tyzeczki suszonego majeranku warzywnego 1 tyzka drobno siekanej natk. 'I. '/4 godz. Baklalany pokrolc wzdluZ na plaslerki 0 qrubosct '12 ern. biaty pieprz Ragout z kalarepy 1. popteprzyc. pieprzem i majerankiem. Dodac pokrojona w koslk~ kalarepe I kr6tko i'l poddusic. Przed podaniem roladkl popieprzye. 3 lyzki tartej bulki. 50 9 masta s61. 3. 3. Domieszac 2lyZki oliwy. Ragout z kalarepy rozloZye na talerza i posypac kostkami serowymi. Ziola bardzo drobno poslekae. Do garnka wlac 250 ml oleiu. 561 320 ml oliwy z oliwek. PIKANTNE LATWE • WYRAFINOWANE z kostkami serowymi I czas wykonania: ok. wloZyc pomldory. przez ok.

swiezo mielony bialy pieprz troch. Szpinak zmlksowac i wyrnleszac doktadnie z twarog iem. Domieszac groszek oraz obrane pom idory i duslc ie przez kolej ne 3 min. l tak przygolowanej masy utormowac klopsiki. Str<}ki papryki przekrolc na p6t. Doprawle warzywa sola oraz ptsprzem. do momentu az p/yn calkowieie odparuje. uooac szpinak i duslc go przez ok.. osaczyc i odstawlc w cteple miejsce. 420 kcal podawac z pszennym pieczywem 200 9 twarogu (20% ttuszczu) 1 kg swiezego szpinaku 1 cebula. wypeslkowac i pokroit w kostke Wi~ksze straczkl zielonego groszku przekrolc na pot. 5 min. obtoczyc je w reszcte rnakl i gotowac na bardzo malym ogniu przez 5 min. swiezo startej gatki muszkatotowej 1 surowe jajko 150 9 ml\ki pszennej 2 pomidory 4 Iyzki grubo tartego parmezanu 1. Cebula oraz czosnek obrac i drobno postekac. Calosc coorawic sola. Cebu II. Szpinak kr61ko zblanszowac. Do tak przygotowanych pornlcorow wloZyc klopslki. Twarog osaczye. l pomidor6w wykroic ogonki. I ok. 1 zl:\bek czosnku 50 9 ttuszczu rostlnneqo sol. pokroit w kostkl. Cuklnle pokrotc na plasterki. stale rnleszaiac.! I podduslc w reszcle Ifuszczu. a owoee wypestkowac. l. 3/4 godz. 150 keal podawac z pieczywem ezosnkowym 1 cebula 1 Zl\bek czosnku 2 srednle cukinie po 1 str<\ku czerwonej i z6ltej papryki 125 9 mtodego zielonego (cate str<\czki) 3 Iyzki oleju roslinnego 425 9 pomldorow (z przyprawami) sol. Na patelni rozgrzac tluszcz rosltnny i podcusic na nim cebule oraz czosnek. Przed podaniem oosvpac grubo slekana bazyli'1 (na zdiectu g6mym). 3. 2. zahartowae i dobrze odcrsnae. AROMATYCZNE Kolorowe jarzynki ezas wykonania: ok. 1.PROSTE. podlac winem i zagotowac. Inny wariant: Zamtast pomidor6w z puszkl mozna dornleszac do lego dan ia slo iezek raguletto. duslt calosc przez 3 min. 36 37 . Przed podaniem oproszyc dante parmezanem (na zdjllciu dolnym). 20 min ok. DELIKATNE 3. do momentu aZ wyptyn'1 na powlerzchnle Gotowe klopsiki wyjilt. pleprzern i galkq rnuszkatolowa. swiezo mielony czarny pieprz 100 ml czerwonego 1 p~czek bazylii wina z puszki groszku Klopsiki ze szpinaku • czas wykonania: 10k. Rozgrzac 3lyZki tluszczu i poddusic na nlrn cebule oraz czosnek.! oraz czosnek obrac i pokro it w orobnC! kostke.ATWE. Docac cuklnle oraz papryke i. 2. jaiklern oraz 125 g m'1ki.

pieprzem oral cukrem. Przec podaniem golowq kalarepe 1 ziemniakami opr6szyt ziolami. I mleka.' pieprz szczypta cukru 8 fyzek OleJu slonecznlkowego 1 p~czek trybull 4 Iyzki nasion sezamowych 3-4 fyzki oleju stonecznlkowego i wymieszac w rntseczce. a reszte dom'eszac do sosu. W tym czasie pokroic pleczarki na barozo cienkie plasterki. v. Na czterech talerzach utoZyc po 3 ptacuszki. wrzucic na osolony wrzatek i qotowac przez 8 min. Ziemniaki wrzuclc na osolony wrzatek. Domleszac mijk~ i odstawic ctasto na 10 min. I mleka 2 surowe jajka.: zi61zostawic. 580 kcal II podawac z salata I podawac z rnleszana salatkq 2 kalarepy (9 ok. s61 i pleprz. warzywnego swiezo mielony (praszku). pleprzem oral sproszkowanym bulionem warzywnym i ocstawlc w cleple rnielsce. 90 9 makl pszennej (typ 1050). Kilka lislk6w trybuli zostawlc do dekoracjl. Obok poloZyc pomidory oraz pleczarkl i polac je odrobtna sosu. 1. Tak przygolowan'1 kalarepesmaiyc na gorijcym oleju przez ok 2 min. Wymieszac ocet z ocrobma soli. 3. Z wywaru odmterzyc '/4 I.a. po 3-4 fyzki siekanej natki i siekanego szczypiorku. a nastepnte domleszac do niego ole]. Z uprzednio przygolowanego clasts usrnazyc 12 malych placuszk6w.i. Plasterki kalarepy obtaczac najpierw w mace. Calosc doprawlc sola. Resztlil rnakl wsypac do gl~boklego talerza. gotowac przez 20 min i obrac Rozgrzac maslo 1poosmazvc na nim 3 Iyzki rnakl. a reszte grubo poslekac i oomteszac do sosu. Calosc coprowaczlc do wrzenta i gotowac na malym ogniu przez 5 min.ATWE. 250 9 marchwi. nieco iii przy Iym dociskajilG. ORYGINALNE t. biafy pleprz. jaika. Z' pomldor6w wykroic ogonki i pokroic owoce na bardzo cienkle plasterki. z ziarnami sezamu. Na patelni rozqrzac reszte oleju razem I czas wykonania: ok 50 min 10k. 2. 1 fyzeczka bulionu 2 surowe 125 9 gaudy jajk. • ok 430 kcal 1.:oraz ser zetrzec na grubej tarce Placuszki sezamowe z pieczarkami i pomidorami I czas wykonania: ok. a nastepnle rnoczyc w jajku i obtaczac w mieszance marchwiowo-serowej. Dodac jajka. 'I. 1 godz. 300 g). 1 Iyikr. sol 250 9 chudego twarogu 3 fyzki masta lub margaryny 100 9 milki pszennej (typ 1050) 200 9 swiezych pieczarek 4 pomidory 4 fyzki octu malinowego 5wiezo mielony biat. zlewaiac wywar do druglego naezynla. 3. Przed podaniem ucekorowac lislkami trybull i pnsypac pleprzern. s6l i truszcz ublc mlkserem na puszyslil mase. ieby speczntalo. Mleko. twar6g. sol 750 9 mat.'ch ziemniak6w 3 fyzkl masta. 4.ATWE • WYKWINTNE Smaiona kalarepa sk6rce marchwiowo-serowej W uqotowamu occedzic. Reszl? sosu pcdac W osobnym naczynku. Wlac wywar od kalarepy oral mleko. 2. Po 38 39 . Kalarepy pokroic na 12 plasterk6w. Marchewkr.

zalac rnarynata i noccrzac. Ugotowany ryz osaczvc na store. 270 kcal podawac qodz: z wlnem ryzowym Na marynal~: 1 limelka 1 maty straezek "2 czerwonego chili 150 9 dlugoziarn istego ryzu 1 cytryna 2 marchewki 1 cebula 1 z~bek czosnku 4 tyzkl oleju 300 9 rozmrozonego groszku 2 fyzki siekanych zielonego tyzeczki grubo Uuczonych ziaren pieprzu. wypestkowac. CebuI~ obrac i pokroic w kostke. a nastepnie pokrolc na paseczki. AROMATYCZNE 2.Marynowane tofu z papryk~ • czas wykonania: ok. Tofu osuszyc na paplerze kuchennym. 2. 2 Iyzek m~ki pszennej migdaf6w 4 tyzkl tartego sera (np. parmezana lub goudy) swiezo mielony biaty pleprz bazylia do dekoracji 1. M~k~ przeslac na talerz i obtoczyc w nle] tofu. Marynat~ zachowac. 3 tyzkl sosu sojowego Do tofu: 400 9 tofu (twarog soJowy) po 1 malym straku z6ltej i zielonej papryki. a owoc doktadnie wyclsn~c. podsrnazyc na nim cebule oraz ryi. usrnazone tofu wloiyc do garnka. Strqki paprykl pokrolc na cWiartki. 3. Przed podanlern udeknrowac listkami bazylii (na zdj?ciU dolnym). I. Na konlec domieszac migdaly oraz ser i doprawlc danie sola. a cytryn~ wyclsn'lC. stale rnteszalac. pieprzern I odrobtna soku cytrynowego. 2 mate str~czki czerwonej papryki. Cebu I~ obrac I takie pokrotc w drobna kostke.ATWE. Na palelni rozqrzewac po 1-2 Iyzki oleju i porcjaml smazyc na ntrn tofu na zloty kolor. Sk6rk~ cytrynowa domieszac do ryzu i golowac caiosc na srermlrn ogniu przez 20-25 min. pokrolc na paseczki grubosci '/2 cm i szerokosci 2 em I zalac rnarynata. Docac czosnek oraz groszek I zagrzac je. '/2 godz. Z cytryny obetrzec sk6rk~. Dodac rnieszanke paprykowo-cebutowa I calosc pogotowac leszcze przez chwil~ na nlewielklm ogniu (na zdj?ciu g6rnym). Smaiony ryi z gro5zkiem i marchewk~ I czas wykonanla: ok II ok. W woku rozqrzac olej i. 1 cebula. Wymteszac skorke oraz sok z Ilmetki z chili. Tofu osaczyc. Czosnek obrac i przecl sn'lc przez prask~. 390 kcal podawac z kapusta pekl nsk'l s61 3/4 I czas marynowania: ok. 1. 40 41 . Rozgrzac 1 Iyik~ oleju I mocno zesrnazyc na nim warzywa. pleprzem i sosem sojowym. Chill pokrolc w drobna kostk~. 3. Zagotowac 300 ml lekko osolone] wOdy I wrzuclc do n lej ryz. ok. Calosc zakryc i odstawlc na ok. s61 6 tyzek oleju sojowego ok. W tym czasie pokrole rnarchewke w drobna kostke. 1 godz. 1 godz. Z Ilmetki zetrzec sk6rk~.

lscle kapusty i marehewki kr6tko zblanszowac. II ok. pokrolc w drobna kostke. uscte zrolowac I zwlazac nlelq kuchenna. troche soli I proso. 500 kcal l ok. zoltklern I kurkuna. W rntseczce ublc na puszysta rnase smletane. II podawac sosem wanillowym 200 9 prosa 1 cytryna ". 2. Na koniec docac do niego szczyplorek. TRUDNE. Na wlerzchu poloZyc plorka z reszty masla I podlac calosc reszta bulionu. 20 min. Do garnka wlac 200 mt wody oraz mleko I zaqotowac [e. Roladkl wyjqC I ndstawlc w cleple mlejsee. Marehewki przekrolc w poprzek na pol. Rozgrzac plekarnlk do temp. 25 min.LATWE. Calosc zaqotowac I gotowac jeszcze przez ok. 42 PELNOWARTOSCIOWE 43 . c 5. nakryc jq pokrywkq i gotowac calosc w kqpieli wodnej przez ok. 25 min. 13/4 godz. s61 1 srednia cebula 4-5 fyzek rnasta./cilJ IJ garJj. l. popleprzyc I goto wac przez ok. a nastepnle donac proso I calose dokladnle wymleszac. kapusty wtoskiej. (na zdj. Tak przygotowanq rnase prze/oZyc do naHuszczonej tormy budyniowej. Skladac Iiscle kapusty po dwa I nakladac na nle mase z prosem I po pdl marchewkl. sola I pleprzern. Na suchej patelnl uprazyc orzechy i domieszac do nlch proso Bialka ubi na I utnq plane I dornteszac do rnasv. 100 9 prosa wan:ywnego swiezo mielony czarny pieprz 100 9 drobno siekanego tofu (twar6g sojowy) 1 surowe zOHko troche kurkumy 100 9 smietany 2 fyzki siekanego szczyplorku lub curry Uuszcz do formy 1. 350 ml bulionu (z proszku). oddzlelaiac i6ltka od bialek. Wlac 3/~ pore] buflonu warzywnego. pocoustc w 2 +yzkaeh rnasla. Zagotowac bulion warzywny ze smtetana. Tak przygotowane roladkl zaplekae w plekarnlku przez ok./cilJ IJ dolu). Forme do zaplekanek wysmarowac Uuszezem I wlozyc do nlej rotadki. laskowych) orzech6w 2 srednie marchewkl. 380 keal I podawac z klellszklern blalego wina 8 duzych lisci Siodki budyfi z prosa II czas wykonania: 10k. 2. I mleka s61 3 surowe jajka 150 9 smletany szczypta wanilii 3-4 fyzki miodu 50 9 grubo siekanych (np. Proso urnye na slcle pod biezaca woda Z cytryny zetrzec sk6rk~. Cebule obrac. wanili~ i mi6d. D 4. Wymleszac rnase z tofu. Jajka wyble. 3. PIKANTNE Roladki z wfoskiej kapusly z nadzieniem tofu I czas wykonanla: ok. a nastepnle dodac do nlej prose. z6ltka. Calosc posonc. Dodac skorke z cytryny. 11/2 godz. 200 C. 1. 3. Tak przygotowany sos podawae do roladek (na zdj. 1 godz.

! srnletana.ATWE • PELNOWARTO$CIOWE Zielony orkisz pod kolderkct I czas wykonania: ok. Ca/osc poqotowac przez chwll~. uooac orklsz. W/ozyc orkisz do formy od zaplekanek i nakryc go plure z kalafiora. Kalaflora I brokuly os. Kalafiora pndzlellc na duze kawalki i custc pod pokrywk. Cebule oraz rnarchewke pokralc w drobna kostk~ I pocsrnazyc na gorijcym olelu. 1. 480 kcal podawac z salata 1 duza cebula. Cebule obrac. 11/~godz.! przez ok. s61 swlezo mielony czarny pieprz troche swlezo startej gatkl muszkatofowej. Rozgrzac piekarnlk do temp.! i dusic calosc na malym ogniu przez ok. 3 biatka. ok. 2 fyzkl masta. a nastepnte podlac buuonern warzywnym Nakryc garnek pokrywk. Calosc podduslc. czas pecznlenla. W taklm wypadku zamiasl orzech6w dodajemy do niego 200 g swiezych pleczarek lub kurek. (na zdjt. 200'C. iyc na talerzach I polac sosem serowo-orzechowym (na zdjf!ciu dolnym). 'h godz. Makaron z cukinict.!czye. 3. Z pomarariczy wycisn'!c sok i razem z serem dornleszae go do orzech6w. 3 zOttka 100 9 kwasne] smietany. pieprzem I galkq rnuszkatotowa. '/4 godz. 1/4godz. 2. 600 9 kalafiora (waga po oczyszczenlu). Ca/osc zalac bullonem warzywnym. Marehewke oraz cuklnle pokroic na clenkle paseczki I docae je do makaronu na 4 minuly przed koncem golowanla. Bialka ublc na szlywn'! ptane I dornleszac do kalafiora. ulo- Do makaronu z rnarchewka I cuklni'! rnozna r6wniei podac sos grzybowo-serowy. 300 9 brokufow Huszcz do formy. 44 45 . Duz'! form~ do zapiekanek wysmarowac tluszczern. 2. Brokuly podziellc na r6Zyczki I gotowac pod pokrywkij przez ok. ok.l. a nastepnle doprawlc sola. 3 Iyzki pfatk6w migdatowych orzechow pornaranczy siQ sera 200 9 tatwo toptaeeqo 1. 5 min. 200 9 sruty z zielonego orkiszu. Na wlerzchu uloZyC r6Zyczki brokul6w. ok. Inny wariant: 3. 1 marchewka 2 Iyzki oleju. '/1 godz. marchewkct i sosem orzechowo-serowym czas wykonania: ok. Maslo stoplc na patelnl i zrurmenlc na nlrn PROSTE • KREMOWE mielone orzechy. 480 kcal podawac ze szklanka soku pomarariczowego 300 9 makaronu sol 1 marchewka 1 mala cuklnla 1 fyzka masta 3 Iyzki mielonych laskowych 50 ml bullonu warzywnego (z proszku) "2 "2 I bulionu warzywnego (z proszku). Ugolowany makaron os'!czyc na slcte. Makaron gotowac przez 10-15 min w 1 11trze osolonej wody. Kalafiora zmiksowac i wyrnleszac z z6ltkami oraz kwasn. a na nich poloZyc p16rka z rnasla Caiosc oproszyc mlgdalami I zapiekac na najniiszej p61ceplekarnika przez 35 min.ciu g6rnym).

wykroic 1 nich ogonki. PVSZNE LATWE . i OS'1. Jajka wyble. sparzyc. 47 . Pomidory naclac na krzyZ. 3. 3/4 qodz 2. prze/oiyc ttuszcz do wysmarowania 1 kapusta wloska. reszte smietany. Wymieszat zoltka z 6 lyZkami smietany i 150 9 sera. Kukurydz~ osaczve na stele. Rozgrzac plekarnl k do temp. 5 min. posoue i popleprzye. 1 godz. Goude zetrzec na drobnej tares. Papryki. 2 cukinie 4 srednle pomidory 4 Iyzkl ollwy z ollwek 425 9 kukurydzy (z puszki) czarny pieprz (25%) sol. Przed podaniem oproszye calosc slekana bazyli<j i udekorowac Iistkami bazylii. drobno mielony goudy 4 surowe jajka.czycz wody. 2. 1 zabek czosnku 2 str'lki zielonej paprykl 1 bak:la. baklazana i cukinie pokroic w kOSlk~. docac do nle] esencie octowa i 1 !yZeczk~ soli. 420 kca[ podawac z pleczywern pelnoziarnistym 2 srednle cebute. Calosc oproszyc sezarnern. a owoce pokrolc w kostk~_ ok. Po ugolowaniu wyj<jc je Iyzk<j durszlakow'1. 2 Iyikl ziaren sezamu natka do dekoracJi 4. Kolejno wybijac na /yzk~ durszlakow'! jajka i ostrozne zsuwac ie do wrz<jcej wody. W duiym garnku zauotowac 1 I wody. a nastepn ie domleszac plane.cym rnasle. Kolorowe warzywa z jajkiem czas wykonania: ok. i pleprzern. Do masy i6ttkowej domieszac m'1. obrac ze skorki. pcddush' przez 10 min na gor'1. W garnku rozgrzac ole] i pndduslc na nim warzywa. Na wierzchu poloZyc po 2 jajka. 200 9 smietany sol siekaneJ nalki bialy pleprz formy masta 1.. 2 Iyiki 4 srednie pomidory 3 -fyzkl esencjl oclowej '1" I wywaru (z proszku) z prawdziwkow 1 bazylia 5-6 Iyzek drobno do dekoracjl 4. 3. 580 kcal I podawac z kteliszklem bia/ego wina 200 9 nteco obeschnililtej 4 Iyikl 3 Iyiki swieio milki gryczanej.! i pieprzem. Na suchej patelnl zrcmtentc ziarna sezamu. ser oral pomidory i gotowac cstosc na nlewlelkim ogniu przez ok. 200'C _Bialka ubic na sztywn'1. AROMATVCZNE Kluski z mctki gryczanej z kapustct wfoskct i pomidorami ill czas wykonania: ok. Pomidory przekrotc na pdt.l. Calosc posol ie i popieprzye. 10m in. Mas~ jajeczn'1. Na koniec doprawic sO['1.ATWE . Kapusts pokrolc na grube paskl. II ok.c z6ltka od bialek. Na koniec ponownie doprawie sol. Do kapusty dodac wywar. plane. Cebule oraz czosnek obrac i pokrotc w orobna kostk~. zahartowac. do czterech wysmarowanych Iluszczem zaroodpornych foremek i zapiekac w piekarntku przez 20 min. wypestkowac i pokroic na 6semki. Jajka gotowac 3-5 min. Papryki przekroic na pol i wypestkowac. wrzuctc do gamka i duslc ealose na niewielklm plomienlu przez ok.k~ gryczanij i natk~.zan. Warzywa wyloZyc na talerze. oddzielaj'1. przekroic na pol. swlezo mielony 8 surowych [ajak siekanej bazylii 1. Kluski wyble z foremek 46 j razem z kapust(! uloiyC na talerzach..

owoce pokrolc. pleprzern. 200aC. Gruyera i grzyby pokrotc na clenkle plasterkl I powkladac je pornledzy kromkl pieczywa. Blalka uble na szlywnq plane I oormeszac do zoltek Mqk~ wymieszac z poowa startej marchwl i dodac do nlej ostroznle rnase jajeczn<j. posol I c I pop leprzyc. Chlebek serowo-grzybowy czas wykonania: ok. 3. Rozgrzac p lekarn Ik do temp. 5 surowych jajek 100 9 petnoziarni stej miiki pszennej sol.!clu dofnym). Caiosc posollc i popieprzyc. sproszkowana paprvka i pleprzern cayenne. tyzeczki sproszkowanej papryki. Marchewkl zetrzec na grLlbej tarce. Catosc doprawtc sola i pleprzem. oddzlelaj~c z6ltka cd bialek. Calosc zaplekac w piekarnlku. 1 tyzka masla 500 9 porntdorow. Rozgrzac piekarnlk do temp. szczypta pieprzu cayenne 1. swiezo mielony czarny pieprz '/. zdj~c papler i zrolowac. Tak przvaotowana rnase rozsmarowac na blasze wylozonej papierem I piec przez 20 min. Ziola drobno posiekac I wymieszac w mlseczce z jajkami oraz smietanq. WYRAFINOWANE Rolada marchwiowo-jajeczna czas wykonanla: ok. Cuki n I~ zetrzec na gru bej tarce Reszt~ marchewki wymieszae z cukinlq oraz serem. nie przekrawaiac go jednak do konca. dodac do cebull i duslc catosc przez 10 min. 4. doprawle go sola. Tak przygotowany sos pcdawac do rolady (na zdjl)Ciu g6rnym). swlezo mielony czarny pieprz 150 9 tartej goudy. posmarowac rnasa warzywn~ i ponownle zrolowac. Po upteczeruu natychmiast wybie na wilqotna sclereczke. ox. Z pomidor6w wykroie ogonki. 2 srednle cukinie 1 sredrua cebula. 580 kcal pcdawac z zlelona salata 375 9 marchwi. Chleb ponaclnac od gory w taki sposob.I. 22SoC. Tak przygolowanq pnlewa po lac ch Ieb. C iasto rozwi nqC. przez 25 min (na zdj. Cebule obrac. 1 qodz 1'h godz. 1. pokrotc w kostke i zeszkl tc na rnasle. 2. Pokrojony chleb wloiye do formy 3. 2. jakbysmy chcieli go pokrolc na kromki. 880 kcal ok. 20 min. 5.. na drugiej polce od dolu. natki. szczypiorku po 3 tyzki siekanej i bazylii stodkiej podawac z mteszana salatka masfo do wysmarowania formy 1 pszenne pieczywo z formy 300 9 gruyera (w kawalku) 150 9 grzybkow shiitake (moqa bye pieczarki) 1 plolczek szczypiorku 1 p~czek natki 1 peczek bazylii 4 surowe jaJka 200 9 smietany sol.ATWE . Do sosu pomidorowego dodac ziola. LATWE • WYKWINTNE 48 49 . jaj ka wyble. Podtuznq forem k~ do elasta Iu b zapiekanek dokfadnle wvsrnarowac maslem. Tak przyqotowara rolade plec w piekarnlku przez ok.

Spaghetti uqotowac przez 8-11 min w osolonej wodzle. 1 cebula 3 tyzki masta.ki swiezo tartego pecorino (wfoski twardy ser owczy) I Uoczonej na zimno oliwy w~oskich (waga bez skorupek) 1 z~bek czosnku. 420 kcal godz. Dynir. sol. az pasta bedzte kremowa. 2. Ca/ose miksowae lak dlugo. dodawac slopniowo ser i oliwfil Z oliwek.. Calose posol Ie i popteprzyc. 11.. 1 szatotka 2 zctbki czosnku. pokro ie na clenkle paseczki. Przed podanlem oproszyc bazylla. obrac. Na wierzchu poloiye paste pesto. przez ok. 2. Catosc posollc. • ok. I czas wykonania: ok. Gotowe spaghetti wylozyc na talerze. AROMATYCZNE ROSTE'" • Wt. Cebule obrac I pokro ie w kOSlk~. z oliwek. 400 9 spaghetti 1 tyZka masla 1. a nastepnte po \yice oocawac oliw~ oraz zsladle mleko. 2. polac nlrn makaron I wymieszae go. Spaghetti wyfozye na talerze I polac sosem orzechowym. Szalolkr. 480 kcal podawac z klellszklern bialego wlna sol. Dodac kawalkl pomidor6w. popleprzyc I dustc pod pokrywkij przez 25 min. a nastepnle doktadnie odcisnac. przed podanlern udekorowac po/6wkaml orzech6w wloskich. calosc posouc. 2. W tym czasle sparzvc orzechy. stale rnleszalac. '/4 godz. Czosnek oorac I pokrcc w kostke. 3. 2 Iyzki pestek pinii 3 z~bkl czosnku. Na patel ni stoplc 1'h iyiki masla i podduslc na nim przez 5 min pieczarki oraz natk~. Pieczarki pokroi c na eienkle p lasterki. 130 9 mash! bi!H'ego wlna 4 tyzkl wytrawnego 400 9 spaghetti szczypta pleprzu cayenne 3 tyi:kl drobno siekanej bazylll 3 tyzki drobno siekanej trybuli 2". 300 kcal % '12 godz. s61 . poslodzlc I gOlowac pod pokrywkq przez ok.l. polac slopionym mas/em i wymieszae. 270 kcal podawac z rmeszana satalkq 250 g malych pieczarek. DELIKATNE Spaghetti dyniowym Z sosem Spaghetti z pesto I czas wykonania: ok. Makaron dokladnie osaczye. 120 g orzecnow godz. doktadnle osaczyc. 1. 4 Iyzki pokrojonej w kostke bulki bez skorki 4-5 tyzek mleka. Czosnek obrac i pokrolc w kostke. Peslki pi nIi uprazvc na suchej patelni. oral czosnek obrae. 3 min. popteprzyc. Kostke z bulki narnoczyc na kr6tko w rnleku. 1. W miseczce utrzec na gtadkq rnase orzechy wloskle. Reszlfil masla stop'c. drobno poslekac I podcusrc na maste. peslkl pini i I czosnek zrmksowac dokladnle z dodalkiem soli. Dodac dynle i duslc calose. 400 9 spaghetti.ATWE • DELIKATNE PROSTE. II ok. ok. Przez 10-12 min ugolowae spagetti i odcedztc je. 4 Iyzki Uoczonej na zimno oliwy z oliwek 4 Iyzki zsiad-tego mleka swiezo mielony bialy pieprz 4 fyzki smietany. wypeslkowac i pokrolc w kostke. 3. Tak przygotowane spaghetti polac sosem i wymleszac. Spaghetti gotowac przez 8 min. 3. obrac je ze skorkl i poslekac. 5-6lyzek siekanej natki 500 9 pokrojonych pomtdorow (z puszkl). polae sosern i wymieszae. Wlae wino i smielanr. Bazyll~. 3. Sos dynlowy zrntksowac i doprawlc pleprzem cayen ne oral ziotam I. ok. bufk~. Bazyl ir. s61 i czosnek. sol 600 9 dyni. 50 51 . swiezo mielony czarny pieprz. godz. Spaghetti z sosem pomidorowo-grzybowym czas wykonanla: ok.'I. I pocawac z ztelona I podawae z wloskim blalym winem saeta 2 p4[!czki bazyffl. szczypta cukru 400 9 spaghetti 3 Iyzkl swlezo startego parmezanu 1/2 Spaghetti z sosem z orzech6w wloskich czas wykonaflia: ok. Stale mlksujijc. Spaghetti golowac przez 8-11 min. fyzki swiezo tartego parmezanu 2"2 tyZ.OSKIE PROSTE. 1.

2. przekrnlc wzdtuz na p61 i pokrolc na plasterki. 501. 130 kcal I podawac z musem jablkowym 150 9 ptatkow z ziaren 7 zboz 400 ml soku jabtkowego 60 9 tartyeh orzeeh6w 2 fyzkl miodu "2 laskowych Jyzeezki eynamonu masta 3 surowe jaJka 50 9 klarowanego fyzeezki suszonego fyzeezki suszonego rozmarynu oregano sol. z kazde] strony po 2 min (na zdjf)ciu dolnym).j_tkui octowac przez 25 min. Ryi wnuclc do osolonego wrzi. Catosc przez I~ pogotowac. Pomidory naclac na krzyi. 52 53 . godz. Po ugotowaniu ryz ostudzte i wymleszac z jaikarnl. Owoce wypestkowac i pokrolc w kostk~. przekroi na p61 I wykroic z nIch ogonki.ATWE • POZYWNE Placki ryiowe z ratatouille I czas wykonania: ok. wypeslkowac I pokrolc w kostke. cuklnle oral pomidory i duslc calosc przez 10 min. rnaka i serem srnlelankowym.. c Rada: Ptatki z 7 zboz mozna costae w sklepach ze zdrowi. Pokrolc cebule w cienkle talarki. Ptatki wrzuclc do garnka i wvrnleszac kiem jabtkowym. dem oral cynamonem. Paprykr. Z tak przygotowanej masy rorrnowac plackl. a czosnek drobno posiekac. Na leflonowej patelnl porcjaml rozarzewac maslo I srnazvc placki na srednlm plornlenlu. W rondlu podarzac oliwr.j_iywnoScli. a nastepnle zredukowac mien i zostawlc rnase na '/1 godz. Za pomoca 2 tyiek utormowac z masy plackl i srnazsc je z obu sIron na rnasie. zahartowac. Pcdawac razem z placuszkaml ryZowyml (na zdjf!ciu g6rnymj. z somiochwiplozeby 2.j_. 5wiezo mielony czarny pieprz 1. V. 560 kcal I podawac z kiellszklern czerwonego wina Na plaekl: 200 9 petnoziarnistego naturalnego ryzu lub 3. 3. 10k. obrac ze sk6rkl. W miseczce rozkl6Cic jajka na ptane I dornleszac do nlch rnase z ptatk6w. 50 min ok.3 surowe JaJka 50 9 ml:\_kipszennej 150 9 serka smietankowego z ziotami rnasto klarowane do smazenla Na ratatouille: 1 cebula 2 zl:\_bkiezosnku po 1 straku ezerwonej i zieloneJ paprykl 1 maly baklazan 200 9 cukinii 300 9 mi~sistyeh pornldorow 4 fyzki oliwy z oliwek "2 "2 Placki zboiowe II czas wykooania: ok. Dormeszac zlola. Baklai:ana i cukl nir. speeznlala.I. 1. Na koniec ratatouille posollc I popieprzyC. I poddusic na nle] cebuie oraz czosnek. orzechaml laskowymi. sparzyc. Dodac baklazana I dusic calosc przez 5 min. Cebule I czosnek obrac.

Na powleczonej leflonem patelnl stoplc cern Dodac mleko. kalarepy I marchewki wydrqtyc speclalna Iyzeczkij kuIkl. lyikij wazowa nalac clasta i usrnazyc ornleta. Doprawld warzywa sola I pleprzem. Na drug lej patelnl rozgrzac 4 fyzkl klarowanego mas/a. roqueforta) 120 9 smietany 1/. Ser dokladnle rozgniesc widelcem I wymie- szac ze srnletana oraz portwajnem. 54 55 . W laki sam spos6b usrnazye pozostale Irzy omlety I wyloZyc je na ogrzane talerze. 3/4 qodz. a nastepnle doprawlc go sola. Trybule drobno poslekac I codac do warzyw. 4. kalarepy oraz cukinli I poddustc calosc przez 5 min. W Iym czasie pokrotc pieczarkl na cienkie plasterkl. Tak przyrzadzony szpinak po+oZyc obok omlet6w. 3. Na powleczonej teflonem patelnl rozpusclc 2 lyikl masla.ATWE AROMATYCZNE l.zek trybull maslo do smazenia pieczarek 1 cebula blafy pleprz 1 kalarepa 2. 1 marchewka. 1 surowe zOftko sol. s61 I pleprz. 590 kcal I podawac ze szklanka soku pomarancaoweco 200 9 sera plesniowego (np. Golowe nalesnlki uloZyc na talerzach. I portwaJnu 8 !alek 2 ~zki mleka sol.ATWE • WYKWINTNE i per~kami warzywnymi I czas wykonania: ok.. Jajka wybie do miseczkl I rozkl6cic wldel- 10k.! kostke. Dodac pieczarkt. Calosc polac sosem serowym. 4. swiezo mielony biafy pieprz 120 9 klarowanego masta 200 9 swiezego szpinaku troche swiezo startej gatki muszkatofowej katolowa. kulkl z marchewkl. 310 kcal podawac z zio+owym creme Iraiche Na nalesniki: 1 surowe lalko. II ok. CebuI~ obrac I pokrotc w drobn. Wszyslkie skladnlkl na nalesnlkl wymieszac dokladnie w miseczce i odslawic clasto na 1/2 godz. s61 ocrobine masla I kolejno smaiyc clenkle nalesnlki. 60 9 rnasla. Z cuklnl i. po+ozyc na nlch nadzlenle I lloiye je na p6t. 120 ml mleka 100 9 makl pszennej Na nadzienie: 150 9 swlezych 1 cukinia. Nalesniki z pieczarkami 1. wloZyc szplnak I duslc go przez 2-3 min do momentu at zwlotczeje. W garnku atopic masto I zeszkllc na nlm cebule. swiezo mielony 1 p~c. pieprzem I galkq musz- 2. 3. zeby speczntalo. 40 min 1. Omlet ze szpinakiem i sosem z sera plesniowego I czas wykonania: ok.

EKSTRAWAGANCKIE 1. soil oraz pieprzu i wlozyc do niej szpinak oraz szalotkl. Kasze zaqotowac w bullonie warzywnym. I pcdawac z buteczkarni z m<l_kipelnoziarnlslej 250 9 tofu (twar6g soJowy) 3 z!.\bki czosnku 3 fyzki wytrawnego sherry 5 fyzek oleju sojowego s61. swiezo mielony czarny pieprz szczypta pieprzu cayenne 250 9 dymki. sola. Z masy jaglanej utorrnowac 20 klopslkow I usrnazvc je na patelnl. Warzywa podduslc na rnaste. zostawit do specznlenta na 20 min. '12 godz. 220 kcal ok. 00 troche 56 57 . a natke drobno poslekae. Szczypi orek pokrotc. 4. Calose poso IIe I popteprzyc. ok. pteprzern. pleprzern. 3. Calose dokladnie wymieszac I wylozyc na talerze. 1 surowe jajko 1 fyzeczka sproszkowanej 1 p~czek natki 100 9 sera smietankowego kurkumy s61. Klopsiki z kaszy jaglanej z pomidorami i szczypiorkiem Ii ozas wykonanla: ok.. 5 min. ". dodac pomldory I dusiC calosc przez ok. 1 fyzeczka cukru 500 9 pokrojonych pomidor6w na kawatki (z puszki) 1 fyzeczka buflonu warzywnego w proszku. swiezo mielony czarny pieprz szczypta pieprzu cayenne 1 fyzeczka suszonego 2 szalotkl 100 9 swiezych 150 9 szpinaku sok z 1 cytryny 5-6 fyzek siekanego szczypiorku pieczarek tymianku 200 9 kaszy jaglanej. 2 fyzki oleju boku 1 em i wloiye do mlseczki. Na szptnaku polozyc usrnazone tofu z pleczarkarnt. 2. pieprzem i pieprzem cayenne. I bullonu warzywnego (z proszku) 1 p~czek szczypiorku. godz. 2 godz. marynaty dornleszac sok cytrynowy. Czosnek obraC i wctsnac przez praske do tofu. Na koniec ooprawtc proszkiem warzywnym. Cafosc polac reszta marynaty I opr6szyt slekanym szczypiorkiem (na zdj~ciu g6rnym).ATWE . nakryc pokrywkq. sola. a owoce pokrolc na osernkl. wykroi6 z nlch ogonki. 3/. 2. w gor<l_cym oleju Podawac razern z pomidorami (na zdj?ciU dolnym). Pleczarki pokroie na clenkle plasterkl I razern z kcstkaml tofu usrnazyc w reszcle oleiu na ciemnozloty kolor. Dymk~ pokroie na talarki. 500 9 pomidor6w 1 fyzka rnasra. 0 1. Tofu pokrorc w koslki l. Szalotki obrac i drobno posiekac. pieprzem cayenne oraz tymiankiem. cukrem i reszta slekanvch z161. do lod6wki. 3. Calose wymleszac. Zalac catose sherry oraz 2 Iytkami oleju sojowego j coprawlc sola. Wyj<l_C tofu z marynaty. ser j jajko wymieszae z kasza Calose doprawtc kurkurnq. nakryc pokrywk<l_ I wstawlc na 2 godz. 430 kcat II podawat ze szklanka wody rnlneralne] I czas naci<l_ganla.TRUDNE • POZYWNE Tofu z pieczarkami na szpinaku I czas wykonartia: ok. Polow~ zi61. ok. Pomidory przekrait na pdl. a nastepnte troche ostudztc.

zanartowac. Na konlec polac calosc reszta sosu i posypac bazyliq. 2. Na patelnl rozorzac ollwe z oliwek i podduslc na nlej ceoule oraz czosnek. 58 1. Mozarell~ i [aika pokrolc na plasterki. s61 5wiei:o mielony czarny pieprz Do baktazan6w: 1 kg baktazan6w. 5. 59 . Catosc polac '/B I wvwaru z fenklll6w. Zagotowac osolona wod~ z dodatkiem soku i sk6rki cytrynowej. Pomidory naciac na krzyz. Owoce wypestkowac I pokrolc w kostke. 175°C. zahartowacoobrac ze sk6rki i wykroic ogonki. Tak przygolowanq bulkq okraslc fenkuly. 330 kcal I podawac z bulkq 4 srednle fenkufy. Przed podanlem ooroszvc siekanym koperkiem od fenklll6w. Na patelni rozqrzac oliw~ Z oliwek i stoprliowo podsrnazac na niej baklaiany. pokrotc na cwiartkl r wykrolc z nlch ogonki. uomieszae tart'! bulk~ I zrurnlenlc i'!. 561. 5.OSKIE TRUDNE • AROMATYCZNE Zapiekane fenkuly I czas wykonanla: ok. Rozgrzac plekarnIk do temp. Cebule oraz czosnek obrac I drobno poslekac. 2'/4 godz. Zdj'!c patelnle z ognla i dornleszac do bulkl natke oraz ser. 640 kcal II! podawac z podplomykami Na sos: 1 kg dojrzatych ezosnku. Fenkuly przekrolc wzdluz na pdf.ATWE • WI. Forme do zaplekanek wysmarowac Oliwq. mlelony wysmarowanla 500 9 dojrzatych 2 fyzki ollwy z ollwek do formy. posoltc I popteprzve. • ok. 3. W lormie uloiyc plasterki baktaian6w. ok. 4 fyzkl tartej butki. 2 za_bkl na 5-6 fyzek pokrojonej czarny pleprz. Forrne do zapiekanek wysmarowac 2 lyZkami oliwy I wloiyc do niej pomidory. 2 jajka na 1 fyi:ka oliwy z ollwek 100 g swiezo startego do formy. Pomidory nactac na krzyz. 2 z~bkl czosnku. Rozgrzacpiekarnik do temp. 20 min. Przed podanlem posypae reszta Parmezanu. 40 min. 4. przeclsnac przez praske i razem z '/3 bazylii dornleszac do pomidor6w. swiezo 4 fyzkl oliwy 1'12 godz. z ollwek. Ugolowane fenkllly wyjqC z wywaru (wywar zachowac) i wloiyc do formy. 3 fyzkl tartego pecorino (wtoskl twardy ser) 9 fyzek ollwy z oliwek. 300 9 rnozareul. parmezanu 1. obrac ze skorkl. pomidor6w. sparzyc.. pomldorow. 2 lyiki parmezanu odlozyc na bok. 2. Calosc zaplekac na srodkowe] p61ceplekarnika przez ok. pokrolc w kostk~ i podqrzac w garnku. 4. Koperek cd fenkul6w zostawlc do dekoracji. 5-6 fyzek drobno slekanej natkl. sok I sk6rka otarta z 1 cytryny. Owoce wypestkowac. jajek i rnozarellL Pnmledzy nle ponakladac troche sosu pomidorowego i parmezanu. Wloiyc do nle] fenkufy I gotowac je pod pokrywkq przez ok. 1 cebula paseczki bazylii. Po usmazenlu OSqczyc baklaiany z nadmiaru tluszczu na papierze kuchennym. Czosnek obrac. Zaplekac na srodkowei p6/ce piekarnlka przez ok. twardo. 200°C 3. sparzye. Bak/aZany pokroic wzdlui na plasterkl o grubosci 'h cm. Zapiekanka z baklaian6w czas wykonanla: ok. Sos zaqotowac i doprawlc do smaku.l. 20 min.

. 60 61 . 2. Nadziewany kalafior I czas wykonania: ok. obrac ze sk6rki. Pomldory nactac na krzyZ. Foli~ alurnlnioWq wysmarowac Uuszczem. Selera pokrolc na cienkie plasterki. Wszystkie pozostale skladniki wlozyc do miski i wymieszac. • PELNOWARTOSCIOWE 1. zahartowae. 200'C. Szalotki oraz czosnek oorac i pokrolc w drobna kostke. 340 kcal • podawac z tostarnl z mCjki pelnoziarnislej 12 pomidorow 4 Iyzki platkow owsianych 6-8 Iyzek kostek z pelnoziarnfstego pieczywa 10-12 kostek sera (np. W lakim wypadku nalezy n ieco wydluiyc czas pieczenta Inny wariant: Jesll mamy troehe gotowanego ryiu.. 10 min 120 kcal podawac z piure ziemniaczanym 1 todyga selera lodygowego 3 szalotki 2 zllbki czosnku 1 kg mililslstych pomidorow 3 Iyzki masla sol. cukrern oraz sosem worcester I domteszac zlola Rozgrzac piekarnik do temp. Nadziewane pomidory • czas wykonania: ok. Od pcmldorow cckrolc ogonki. Dodac pomldory oraz selera I dusic ealosc tak dlugo at zg~slnieje. goudy rub edamera) 4 Iyzeczkl ptynnego miodu ok. 2. p%tyc na niej kalaflora I zawinqc go. mozna nim zastaplc kostki z pieczywa i platki owsiane. soerzvc. 3. Miqtsz wypeslkowac i pokrolc w kostke. 10k. 13/4 godz. a owoce przekroic na pol i wypestkowac. Tak przygotowanq mieszankq nadzlac pomidory i zaplekac ie w piekarniku przez ok. szczypta cukru 2 ml sosu worcester 1 Iyzeczka drobno siekanego tymianku 1 Iyzeczka drobno sfekanego rozmarynu 5-6 Iyzek drobno siekanej bazylli 3 Iyzki tartego parmezanu 750 9 kalafiora (1 sztuka) Uuszcz do wysmarowania tolii 1. Polow~ z parmezanem. PROSTE Rada: Nadziewane pomidory rnozna r6wniet zaplekae na grillu stolowym. Rozgrzac plekamlk do temp. Na mas Ie zeszkltc szalotki oraz czosnek. 180'C. pokrolc na cwiartki i wykrolc z nich ogonki.. Na koniec doprawlc porntdory sola. sosu pomlcoroweqo wymieszac Tak Przygolowanq mase powclskac rnledzy r6tyczki kalafiora. 5 min (na zdjfjciu dolnym). Piee w piekarniku przez 50-60 min (na zdjfjciu g6mym).

bochenek". str. Rozgrzac piekarnik do temp.. 45 d: Deutscher K~se Ketchum Public Helations. d wysmarowania 500 9 zsiadtego mlelony czarny pieprz. 11 d . pozostale . Beszte jajek ugotowae na !wardo. na bardzo ma/ym plomieniu. 00 zsiadlego mleka domleszac zlota Jajka obrac. Velen-Ramsdorl (przepis: "Kolorowe warzywa z jajkiem" sir. drobno poslekac i dodac do sosu Na koniec doprawic sos sola i pieprzem 4. a nastepnle dodae rnarchewke i ehwil~ jij podsrnazyc. Ketchum Public Relallons. 1 kg marchwi mleka ziOt DTUk i oprawa: Opolgraf SA Projekl obwoluty: Peter Udo Pinzer Zdj~cie Iylulowe: TLC-Folo-Sludio GmbH.ebensrnlnelwerke GmbH. 05-090 Raszyn Redakcja rnerytoryczna: Malgorzata Chudzik Korekta: sozenna lada Redakcja lech n I czna: Beata Ou nner Sklad i laman i e: . sir. 3. Monachlum. Hamburg: sir. 1'1z godz. lB. 100 9 p-atk6w migdalowyeh i m~klil do panlerowanla Catosc dokiadnie wyrobic. 62: Heinrich Bauer Service KG/city studio. 17 q. Monachium. 46. Ziemniaki pokrolc na plasterki. W 'I. p%tyc go na nalfuszezonej blasze i posypac reszta ptatk6w. Na patelnle wiac raszte oleju. Bresso Frieschkase Ketchum Public Relations. Monachlum. Muth PRo Hamburg.: SojaWDr. 53 d. 53 g. Hamburg: str..e t. 57 d. Dodae srute. 65527 NledernhausenfTs © Copyrlghl for the polish edilion by Agencja Wydawnicza Jerxy Moslowskl ISBN 83-86348-75-5 Wydawca: Agencja Wydawnicza Jerzy Mastowskl ul. I (z proszku). 250 9 cukinii. 47: Fiedler PRo Hamburg. lIumaczen. 38.. Piee przez ok. 47) Zdi~cia: str.. sir. 8. Wa rszawa mt'l_kl o panierowanla. marc hewkl! i S osem orzecbowo-serowvrn 44 Marynowane tofu z papryka 40 Mieszana salatka z jogurtem zlolowym 4 Nadziewa~e ~wiaty cukin Ii 16 Nadz Iswan e porn Idory 60 Nadzlewany kalatlor 60 Nalesnl kl z pieczarkami i perelkarnl warzywnymi 54 Omlet ze szplnaktem i sosem z sera plesnloweeo 55 Orzechowa bulka 12 Pieczarki ziolowe w clescle piwnym 18 Pieczeri z zielonego orktszu Z marchewka 62 Placki ryzowe z ratatouille 52 Placki zbozowe 52 Placuszki sszamewe z pleczarkamt i pomi dorarnl 39 Ragout z kalarepy t. 54 Deulsche ehamplgnons/Ketchum Public Relalions.t. 3 iaika. tluszcz do blachy. Hamburg: sir. 55: CMA-Bulterschmalz Kelchum Public Belatlons. 3/4 godz. przez ok. 21. ponotowac przez 12 min w osolonej wodzle i osaczvc. 37 Biskln Spezial/Uruon Deulsct. Podawac Tytul oryginalu: VBgelarische Gerlcnte © 1996 by Falken-Verlag GmbH. 62 63 . 33. Wsp61na 17 A Janki. 34.zki pestek stonecznlka razem z pleczenla. 125 9 ptatk6w 100 9 petnoziarnistej 561. str. 00 masy z orkiszu ccdac ser. 24. 17 d.. swiezo 1. Z masy utormowac podtuiny . str. zrurnlenlc na nlrn pestkl sionecznika. Cebule obrae. 175'C. kostkaml 34 Rolada marchwiowo-jajeezna 48 Roladki t baklaianow w sosie pomidorowym 35 Roladkl z wloskiej kapusly z nadzieniem tofu 42 Salat ka ratat a uI II e 6 Salatka rytowa 10 Salatka warzywno-ryzowa 6 Salatka warzywno-owocowa 8 Salalka zjernnlaezana z kielkami 10 Salatka z nalKi 9 Siodki budyli z prosa 42 Smardz€ w sosle serowo-srntetankowyrn 14 srnezona kalarepa w skorce marchwtowo-serowe] 38 smazony ryi z groszkiem i marchewka 40 Spaghetti t pes to 50 Spaghetti z sosem dyniowym 50 Spaghetti t sosem pomidorowo-grzybowym 51 Spaghetti z sosem z orzecnow wloskich 51 Szaszlyki z pomidor6w I chleba 19 Tofu z ptsczarkam I na szpinaku 56 To sima reh ewkowy z orzechami 12 Wloska przekaska 16 Zapiekana zupa z pietruszki 24 Zapiekane fenkuly 58 Zaplekanka z baklazanow 59 Zaplekanka z kaszy jag lanej I pomidorow 33 Zielony orklsz pod kolderk~ 44 Zupa czosnkowa t Anatol ii 28 Zupa czosnkowa z makaronem 28 Zupa jarzynowa z bazyliq 26 Zupa marchwiowo-pomaranczowa z trybulq 31 Zupa zlemotaczana z dymkq 22 Zupa ziotowo-jogurtowa 20 Zupa z zielonego groszku 26 Zupa ze sruty orkiszowej 30 Pieczen z zielonego orkiszu z marchewkct czas wykonania: ok. 31 Bornmerlunoer/Dr Muth PR. posoltc i popleprzye. Cuklnle i cebule pokrote kostk~ i ooccustc na fyZee masla. podlae calosc bulionem i gotowac pod pokrywk~. 5 surowych migdatowych. 5 tyzek siekanych mieszanych 2 ty. OOlyczy to rowmez powietanla.ATWE. Monachlum.. POZYWNE Skorowidz: Amerykal'iska zupa lasolowa z orzeszkarnl zlemnyml 25 Bul Ion warzywny z klopslkami ehlebowymi 22 Chlebek serowo-grzybowy 48 Jalecznlca z boezniakami 15 Klopslkl z kaszy jaglanej z pomidorami i szczyotorktern 57 Klopsl kl ze szplnaku 36 Kluski z rnakl gryezanej z kapusta wloska i pomidorami 46 Kolorowe jarzynkl 36 Kolorowe warzywa z [aiklem 47 Makaron t cuktnia.dj~ia: archlwurn FALKEN © Rozpowszechnlanie tekstu I <di~t (takte tragmenlarYClne) bel 19ody wydawniclwa jest nielgodne z prawern I karalne. 2. 57 g. 49 g. 20 min. 50 9 masta orkiszu 250 9 sruty z zielonego bulionu warzywnego 100 9 tartej goudy Jajek. ok 730 keal I podawae z safat~ 2 cebule.Poll co-Art". 11 g.. mlkrolilmowanla i 0 PrJcowywanla eIekl ro nIczneuo. 39.. Monachium: str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful