DZIENNIK URZĘDOWY DZIENNIK URZÊDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 15 września 2010 r.
TREŚĆ: TREŒÆ Poz.:

Poznañ, dnia 8 grudnia 2008 r.

Nr 188 Nr

227

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN ROZPORZ¥DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 3495 – nr XLIX/429/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie 3783 –ulicy 31/08 z dnia 14 ................................................................................... 20197 nr M. Konopnickiej listopada 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wronki ...........................................................................................................................................................................

21229 21233

3784 – nr 32/08 z dnia 14 listopada 2010 r. zmieniaj¹ce w Chodzieży w w sprawie wyznaczenia aglomeracji 3496 – nr XLIX/430/10 z dnia 23 czerwca 2008 r. Rady Miejskiejrozporz¹dzenie sprawie Nowy Tomyœl ............................................................................................................................................................... miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej ................................................................................................. 20201
3497 – nr XLIV/311/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.UCHWA£Y RAD GMIN w sprawie Rady Miejskiej Trzcianki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Grunwaldzkiej ......................................................................................... 20205 3785 – nr XX/123/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2009 rok r. Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie 3498 – nr XLIV/312/10 z dnia 24 czerwca 2010 ...................................................................................................................

21243 21244 21245 21246 21247 21248 21250 21252 21252 21253 21256 21256 21258 21258 21261

3786 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego29 paŸdziernika 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nr XX/124/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno .............................................................................. 20209 nieruchomoœci, rolnego i leœnego .............................................................................................................................

3787 – nr XX/125/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. w sprawie op³aty od posiadania psów 3499 – nr XLI/390/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Ujściu w sprawie na 2009 rok ................................................................................................................................................................... określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy3788 – skanie zezwolenia naRady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30konr XXVI/195/2008 prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów paŸdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci nieruchomości, od nieruchomoœci na 2009 rok ............................................................... munalnych od właścicielistawek podatku opróżniania zbiorników bezodpływowych i nr XXVI/197/2008 Rady Miejskiej terenie Gminy Ujście ................................. 20216 2008 r. w sprawie 3789 – transportu nieczystości ciekłych na w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 paŸdziernika obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów wymiaru podatku rolnego ........................................................................
3500 – nr XXVI/198/2008 30 czerwca 2010 Grodzisku Wielkopolskim z uchylająca 3790 – nr 262/2010 z dnia Rady Miejskiej w r. Rady Miejskiej w Jastrowiu dnia 30 paŸdziernika 2008 r. w sprawie uchwałę Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009 r. w rok ............................................. okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 2009 sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3791 – w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw dnia 6 listopada 2008 publicznr XXII/204/08 Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z z zakresu administracji r. w sprawie nadania nazwy drodze nej ............................................................................................................. 20220 wewnêtrznej w miejscowoœci Zb¹szyñ .....................................................................................................................

3792 – nr XVIII/128/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy 3501 – nr XL/271/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Obrzycko w roku 2009 ........... w sprawie dostosowania Gminy Rydzyny z dniawyborczych na terenie miasta i okreœlenia stawek w podatku 3793 – nr XXVII/187/2008 Rady opisu granic okręgów 12 listopada 2008 r. w sprawie gminy Koźmin Wielkopolski do stanu faktycznego ............................................ 20220 od nieruchomoœci ........................................................................................................................................................ 3794 – nr XXVII/188/2008 Rady Gminy Rydzyny z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek 3502 – nr XLIX/635/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolpodatku od œrodków transportowych ....................................................................................................................... skiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wiel3795 –kopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali konr XXVII/189/2008 Rady Gminy Rydzyny z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie podatku rolnego ................ munalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto sprawie okreœlenia wysokoœci stawek 3796 – nr XXVII/263/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w Ostrów Wielkopolski ................................................................................................ 20222 podatku od nieruchomoœci na 2009 r. ...................................................................................................................... 3797 – nr XXVII/264/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu 3503 – nr XLIV/366/10 z dnia 7 lipca 2010 r. Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie 1 q ¿yta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2009 rok ........................... uchwalenia Statutu Gminy Wyrzysk ............................................................... 20223 3798 – nr XXVII/266/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 2009 rok ................................................................................................. 3504 – nr XL/197/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Rady 3799 –Gminy Miasteczko Rady Gminy sprawie ustalenia opłat za świadczenia r. w sprawie wprowadzenia niektórych nr XXVII/267/08 Krajeńskie w Gniezno z dnia 18 listopada 2008 realizowazwolnieñ przedmiotowych podatku od nieruchomoœci ...................................................................................... ne w Publicznym Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim prowadzonym przez Gminę Miasteczko Krajeńskie .................................................................................. 20238 3800 – nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ dodatków i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich przyznawania, a tak¿e wysokoœæ oraz zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Nekla .................................................................................................................................................................

21262

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20196 –

3505 – nr XL/198/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” i „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów ................................................... UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 3506 – nr 13/1004/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzekające nieważność postanowień 9 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXI/230/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań ............................................................... 3507 – nr 13/1075/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzekające nieważność postanowień §2 ust. 1 lit „e” i ust. 2, §3 i §7 ust. 2 uchwały LVII/436/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania udzielenie, rozliczenie i kontrolę wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miejskiej Koło ..................................................................... 3508 – nr 13/1122/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzekające nieważność postanowień §4 ust. 4, §4 ust. 8 wyrażenie w brzmieniu „oraz trybie jego zlecenia”, §6 ust. 3 uchwały Nr XLIX/516/10 Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu z budżetu Gminy Śmigiel dotacji celowej na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania ....................................................................................................... 3509 – nr 13/1132/ 2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzekające nieważność uchwały Nr XVI/318/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, jako podjętej z naruszeniem przepisu art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ................................................. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETÓW GMIN 3510 – z dnia 11 marca 2010 r. Prezydenta Miasta Piła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2009 r. ..................................................................................

20239

20248

20249

20252

20253

20254

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20197 –

Poz. 3495

3495 UCHWAŁA Nr XLIX/429/10 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474), Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje: §1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, zwany dalej planem. 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono graficznie na rysunku planu w skali 1:1000. 3. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwany dalej rysunkiem stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chodzieży, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. §2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: 1) obiekty i tereny chronione wymagające ustalenia zasad ochrony, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazu kulturowego, 2) obiekty i tereny podlegające ochronie wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania ustalanych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 4) tereny, które mogą być objęte scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości, o których mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 2. Na obszarze objętym planem nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. §3. 1. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) obowiązujący kierunek kalenicy, 3) dostępność komunikacyjna, 4) służebność drogowa. §4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia terenów: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; oznaczenie na rysunku – MN, 2) teren gruntów rolnych i zieleni (naturalna, ogrody przydomowe, zadrzewienia, zakrzaczenia) – wyłączony z zabudowy; oznaczenie na rysunku – N, 3) teren komunikacji – ciąg pieszo-rowerowy; oznaczenie na rysunku – Kx. 2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz odmiennych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym. §5. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tereny, dla których przeznaczono, w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe użytkowanie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. §6. 1. Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1, ustala się następujące warunki przekształceń oraz zabudowy i zagospodarowania: 1) teren – 1MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; a) zakaz realizacji nowych budynków w tym gospodarczych lub garaży, z wyłączeniem obiektów służących obsłudze turystyki w szczególności obiektów krótkotrwałego zakwaterowania, o kubaturze nieprzekraczającej 1000 m3; b) zakaz nadbudowy dwukondygnacyjnych bu-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20198 –

Poz. 3495

dynków ze stropodachem płaskim, z dopuszczeniem zmiany stropodachu płaskiego na dach o połaciach nachylonych nie więcej niż 15° i okapach wysuniętych z lica budynku; zakaz stosowania niesymetrycznych połaci dachowych w rozbudowie i nadbudowie oraz przy przebudowie poddaszy w istniejących budynkach z dachem stromym; zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach pełnych np. zieleń, błękit, fiolet; c) wskaźnik zabudowy nie większy niż 40% – wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni terenu; powierzchnię całkowitą budynku stanowi suma powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku; d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% – wskaźnik wyznacza stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu; e) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych, z wyłączeniem osłon śmietnikowych; 2) teren – 2MN – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; a) prawo realizacji dwóch budynków jednorodzinnych, wolnostojących na dwóch odrębnych działkach; budynki do II kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) i wysokości kalenicy do 10,00m powyżej poziomu terenu – wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym punkcie obrysu budynku do najwyżej położonej krawędzi jego dachu; dach symetryczny dwuspadowy o nachyleniu połaci od 35° do 45° i kierunku kalenicy równoległym do zbocza – zgodnie z oznaczeniem na rysunku; przez teren działki położonej niżej (ozn. 1) ustanowić służebność drogową dla działki położonej wyżej (ozn. 2); b) zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach pełnych np. zieleń, błękit, fiolet; c) dostępność komunikacyjna – zgodnie z oznaczeniem na rysunku; d) wskaźnik zabudowy nie większy niż 40% – wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni terenu; powierzchnię całkowitą budynku stanowi suma powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku; e) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% – wskaźnik wyznacza stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu; f) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych, z wyłączeniem osłon śmietnikowych; g) prawo użytkowania części działki nr ewid. 3460/2 położonej w granicach terenu (N) gruntów rolnych i zieleni jako ogrodu przydomowego lub terenu ogrodniczego (tzw. działki ogrodniczej) z możliwością podziału geodezyjnego na dwie części. §7. Dla wyznaczonego terenu gruntów rolnych i zieleni (naturalna, ogrody przydomowe, zadrzewie-

nia, zakrzaczenia) N, krajobrazowych form terenu – wyłączonego z zabudowy, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2, dopuszcza się realizację: dróg służących obsłudze terenu, sieci uzbrojenia terenu oraz dla jego części, o której mowa w §6 pkt 2g, obiektów małej architektury, budowli i urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu, podziału geodezyjnego na dwie części. §8. Wyznaczony teren ciągu pieszo-rowerowego Kx, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 3, (wyprowadzonego z istniejącej drogi gminnej) o minimalnej szerokości 2,5 m w liniach rozgraniczających, może stanowić przestrzeń do realizacji sieci uzbrojenia terenu. §9. Dla terenu objętego planem zapewnione jest powiązanie zewnętrzne z istniejącą drogą lokalną (ciąg ulic Zdrojowej i Świętokrzyskiej). §10. 1. Na całym obszarze objętym planem ustala się następujące wskaźniki służące wyznaczaniu ilości miejsc dla parkowania samochodów osobowych: 1) dla mieszkalnictwa – 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie, 2) dla usług – 10÷20 miejsc postojowych/1000 m2 powierzchni użytkowej obiektu. §11. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej, podłączonej do systemu wodociągowego miasta, 2) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu elektroenergetycznego, 3) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazociągowej, 4) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł ciepła, z zastosowaniem paliw: gazowych, płynnych lub stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii i urządzeń do ich spalania o wysokim stopniu sprawności, 5) odprowadzenie ścieków komunalnych – do istniejącej sieci kanałów sanitarnych, 6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – powierzchniowe z wykorzystaniem retencji gruntowej (teren zabudowy w rejonie ul. Świętokrzyskiej nie jest objęty miejskim systemem usuwania wód opadowych i roztopowych), 7) zagospodarowanie odpadów w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz stosownie do przepisów odrębnych w tym zakresie, 8) obsługa telekomunikacyjna – poprzez istniejący, rozbudowywany system łączności telefonicznej. 2. W związku z ustaleniami ust. 1 nie rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20199 –

Poz. 3495

struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. §12. 1. Teren, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1, jest terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), dla którego w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska ustalony został dopuszczalny poziom hałasu. 2. Ochronę środowiska realizuje się poprzez: 1) techniczne uzbrojenie terenu: zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych, z zachowaniem przepisów o środowisku, 2) komunalny system odbioru odpadów, 3) zachowanie zieleni naturalnej. §13. Ustala czeniu opłaty, wy z dnia 27 spodarowaniu się stawkę procentową służącą nalio której mowa w art. 36 ust. 4 ustamarca 2003 r. o planowaniu i zagoprzestrzennym w wysokości 30%.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży. §15. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia uchwały Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Chodzieży (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r.). §16. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) Maciej Szumiński

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20200 –

Poz. 3495

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20201 –

Poz. 3495, 3496

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/429/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 czerwca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIEŻY Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474), Rada Miejska w Chodzieży stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. M. Konopnickiej z ustaleniami ujednoliconego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (uchwała Nr XLIII/400/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2006 r.). UZASADNIENIE W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży rejon ul. M. Konopnickiej uwzględniono wyznaczony w studium zasięg obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz zasady dysponowania przestrzenią przyrodniczą pośrednią, dla której warunki zabudowy ustalane są poprzez sporządzenie planu. Obszar wyznaczony pod zabudowę, ze względu na położenie u podnóża wzniesienia nie ma znaczących walorów krajobrazowych. Posiada dostęp do pełnego uzbrojenia oraz charakteryzuje się niską klasą gruntów. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne z ustaleniami studium w zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz polityki przestrzennej miasta.

3496 UCHWAŁA Nr XLIX/430/10 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474), Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje: §1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej, zwany dalej planem. 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono graficznie na rysunku planu w skali 1:1000. 3. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwany dalej rysunkiem stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 2) rozstrzygnięcie o zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. §2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: 1) obiekty i tereny chronione wymagające ustalenia zasad ochrony, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazu kulturowego, 2) obiekty i tereny podlegające ochronie wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania ustalanych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osu-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20202 –

Poz. 3496

waniem się mas ziemnych, 3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 4) tereny, które mogą być objęte scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości, o których mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 2. Na obszarze objętym planem nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. §3. 1. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, 3) dostępność komunikacyjna. §4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia terenów: 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; oznaczenie na rysunku – MW, 2) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; oznaczenie na rysunku – E, 3) teren komunikacji – droga wewnętrzna; oznaczenie na rysunku – KDW. 2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz odmiennych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym. §5. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tereny, dla których przeznaczono, w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe użytkowanie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. §6. 1. Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1, ustala się następujące warunki przekształceń oraz zabudowy i zagospodarowania: 1) teren – 1MW – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ; a) zakaz realizacji nowych budynków w tym gospodarczych lub garaży, zachowanie budynków istniejących; b) zakaz nadbudowy budynków o wysokości przekraczającej 3 kondygnacje nadziemne; c) wskaźnik zabudowy nie większy niż 80% - wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni terenu; powierzchnię całkowitą budynku stanowi suma powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku; d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% - wskaźnik wyznacza stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu; e) zakaz grodzenia nieruchomości;

f) dostępność komunikacyjna - zgodnie z oznaczeniem na rysunku; 2) teren – 2MW – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; a) budynki o wysokości do III kondygnacji nadziemnych, stropodachy płaskie lub o połaciach dachowych ze spadkiem nie większym niż 15º i okapach wysuniętych poza lico budynku; zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorach pełnych np. zieleń, błękit, fiolet; b) możliwe wprowadzenie zabudowy jednorodzinnej w pd.-wsch. części terenu; forma architektoniczna w ścisłym nawiązaniu do zabudowy wielorodzinnej, wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, dachy płaskie; c) dostępność komunikacyjna - zgodnie z oznaczeniem na rysunku; d) wskaźnik zabudowy nie większy niż 80% - wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni terenu; powierzchnię całkowitą budynku stanowi suma powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku; e) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40%- wskaźnik wyznacza stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu; f) zakaz grodzenia nieruchomości, z wyłączeniem terenu zabudowy jednorodzinnej; 3) w zagospodarowaniu terenów zieleni osiedlowej należy stosować nasadzenia odpowiednie dla siedliska i kształtowania krajobrazu; 4) dla całego terenu wskaźnik służący ustaleniu ilości miejsc dla parkowania samochodów osobowych wynosi: 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie. §7. Dla wyznaczonego terenu infrastruktury technicznej E, o którym mowa w §4 ust. 1 ustala się możliwość realizacji elektroenergetycznej stacji transformatorowej z jednoczesną likwidacją istniejącej stacji nasłupowej; ustalenie wielkości działki na podstawie projektu zagospodarowania terenu stanowiącego integralną część projektu budowlanego. §8. Wyznaczony teren komunikacji KDW, o którym mowa w §4 ust. 1, stanowi przestrzeń do realizacji przeznaczenia oraz sieci uzbrojenia terenu. §9. Dla terenu objętego planem zapewnione jest powiązanie zewnętrzne z istniejącą drogą dojazdową (ciąg ulic Leśnej i Kochanowskiego). §10. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej, podłączonej do systemu wodociągowego miasta, 2) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu elektroenergetycznego,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20203 –

Poz. 3496

3) zaopatrzenie w gaz - z istniejącej sieci gazociągowej, 4) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł ciepła, z zastosowaniem paliw: gazowych, płynnych lub stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii i urządzeń do ich spalania o wysokim stopniu sprawności, 5) odprowadzenie ścieków komunalnych – do istniejącej sieci kanałów sanitarnych, 6) odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowe z wykorzystaniem retencji gruntowej, 7) zagospodarowanie odpadów w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz stosownie do przepisów odrębnych w tym zakresie, 8) obsługa telekomunikacyjna – poprzez istniejący, rozbudowywany system łączności telefonicznej. 2. W związku z ustaleniami ust. 1 nie rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. §11. 1. Teren, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 jest terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), dla którego w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska ustalony został dopuszczalny poziom hałasu. 2. Ochronę środowiska realizuje się poprzez: 1) techniczne uzbrojenie terenu: zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych, z zachowaniem przepisów o środowisku, 2) komunalny system odbioru odpadów, 3) zachowanie zieleni naturalnej.

§12. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na obszarze objętym planem, istnieje konieczność prowadzenia przy realizacji inwestycji badań archeologicznych, zakres których określi pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania archeologiczne przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. §13. Ustala czeniu opłaty, wy z dnia 27 spodarowaniu się stawkę procentową służącą nalio której mowa w art. 36 ust. 4 ustamarca 2003 r. o planowaniu i zagoprzestrzennym w wysokości 30%.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży. §15. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze objętym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia uchwały Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Chodzieży (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r.). §16. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) Maciej Szumiński

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20204 –

Poz. 3496

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20205 –

Poz. 3496, 3497

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/430/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 czerwca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIEŻY Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474), Rada Miejska w Chodzieży stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej z ustaleniami ujednoliconego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (uchwała Nr XLIII/400/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2006 r.). UZASADNIENIE W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży rejon ul. Leśnej uwzględniono wyznaczony w studium zasięg obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz zasady dysponowania wyodrębnionymi terenami. Uchwalenie dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży poprzedzało stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium (załącznik nr 13 do uchwały Nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.). Plan dla rejonu ul. Leśnej obejmuje obszar przeznaczony pod zabudowę w dotychczasowym planie, stąd jego ustalenia są również zgodne ze studium.

3497 UCHWAŁA Nr XLIV/311/10 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Grunwaldzkiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz.U. z 2010r. Nr 75, poz. 474) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne §1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Grunwaldzkiej, zwany dalej planem. 2. Granicami obszaru objętego planem jest ul. Grunwaldzka oraz tereny zainwestowane położone wokół działek objętych planem, oznaczone graficznie na rysunku planu w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem. 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Grunwaldzkiej z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. §2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: 1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20206 –

Poz. 3497

w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 2) obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości; 3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Na obszarze objętym planem nie ustala się: 1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy; 2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. §3. Dla zapewnienia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) możliwość lokalizowania jedynie takich przedsięwzięć, które uwzględniają wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym; 2) zachowanie walorów krajobrazowych terenu objętego planem poprzez właściwe zagospodarowanie terenów. §4. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencją gruntów; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, niewystępujące w ewidencji gruntów; 3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) zasada obsługi komunikacyjnej. §5. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia terenów: 1) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, oznaczenie na rysunku – U/P; 2) teren publicznej drogi głównej, oznaczenie na rysunku – KD-G. §6. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny dla których przeznaczono w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe użytkowanie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. Rozdział II Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów jako zasady §7. Dla terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej (U/P), o którym mowa w §5 pkt 1, ustala się: 1) sytuowanie budynków i budowli związanych z wyznaczoną funkcją terenu: zabudowy produkcyjnej i usługowej, w tym usług handlu; zachowanie i

możliwość lokalizacji stacji paliw; 2) sytuowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej służących wyznaczonej funkcji terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej; 3) maksymalną łączną powierzchnię zabudowy – 60% powierzchni wyznaczonego terenu; 4) maksymalną wysokość budynków – do 9,0 m; 5) możliwość rozbiórki, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku; 6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 10% wyznaczonego terenu; 7) wskazane zachowanie istniejących drzew i uzupełnienie zieleni; 8) zachowanie maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy; 9) zakaz realizacji przedsięwzięć których oddziaływanie na środowisko związane z prowadzoną działalnością, w tym emisji zanieczyszczeń, powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny; 10) obowiązek utwardzenia (wyposażenia w powierzchnie szczelne) terenów komunikacji wewnętrznej, parkingów, miejsc magazynowania oraz innych, których sposób użytkowania mógłby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska gruntowowodnego; 11) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych wynikających z funkcji obiektów oraz liczby pracowników; dla obiektów związanych z obsługą ludności w tym handlu – w ilości 20 miejsc postojowych /1000 m² powierzchni użytkowej obiektów. Rozdział III Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego §8. Ochronę środowiska realizuje się poprzez: 1) pełne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych, z zachowaniem przepisów o środowisku; 2) gminny system odbioru odpadów; 3) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni. §9. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na obszarze objętym planem, wymagane jest zgłaszanie prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zabudową terenu – do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział IV Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20207 –

Poz. 3497

§10. 1. Teren komunikacji (KD-G) stanowi część istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej (KD-G), o którym mowa w §5 pkt 2. 2. Ustala się dostęp komunikacyjny do terenu objętego planem poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 180 (KD-G) oraz z drogi wewnętrznej od strony południowej działki, zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Zakaz wyznaczania nowych bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej Nr 180. §11. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci miejskiej; 2) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu elektroenergetycznego; 3) odprowadzenie ścieków komunalnych – do wydzielonego systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem zastosowania instalacji dla ścieków przemysłowych, które spełniają wymogi ochrony środowiska; 4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do wydzielonego systemu miejskiej kanalizacji deszczowej; 5) zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych źródeł ciepła na paliwa płynne, gazowe i stałe, charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisji, spełniające wymagania ochrony środowiska wynikające z przepisów odrębnych; 6) zaopatrzenie w gaz – indywidualnie; 7) obsługę telekomunikacyjną – poprzez istniejący, w miarę potrzeb rozbudowywany system łączności telefonicznej; 8) zagospodarowanie odpadów – zgodnie z przepisami odrębnymi oraz Planem gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Trzcianka, z zastosowaniem przepisów odrębnych w tym zakresie.

2. System infrastruktury technicznej nie wymaga rozbudowy na obszarze wyznaczonym w planie do zagospodarowania. 3. Na obszarze objętym planem nie występują elementy ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej. Rozdział V Przepisy końcowe §12. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę – 30%, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. §13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. §14. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tracą moc obowiązującą ustalenia innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do terenu objętego planem. §15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) mgr Włodzimierz Ignasiński

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20208 –

Poz. 3497

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20209 –

Poz. 3497, 3498

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/311/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 czerwca 2010 r. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TRZCIANKI W REJONIE UL. GRUNWALDZKIEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANKA Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474), Rada Miejska Trzcianki stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Grunwaldzkiej z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka (uchwała Nr LVII/382/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 1998 r.) UZASADNIENIE Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Grunwaldzkiej określony jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, jako obszar zabudowany, który może być przeznaczony pod rozwój przestrzenny miasta (zabudowa usługowa, produkcyjna). Wyznaczony obszar objęty planem jest terenem zainwestowania produkcyjno- usługowego, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne z ustaleniami studium w zakresie: kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta Trzcianka, zasad ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz polityki przestrzennej gminy.

3498 UCHWAŁA NR XLIV/312/10 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz.U. z 2010r. Nr 75, poz. 474), Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne §1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno, zwany dalej planem. 2. Granice obszaru objętego planem obejmują działki o numerach ewidencyjnych: 264/6 i 264/7 oraz oznaczone są na rysunku planu w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem 3. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20210 –

Poz. 3498

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzcianki o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały. §2. 1. Na terenie objętym planem nie występują tereny: 1) górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania; 2) obszary przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Na obszarze objętym planem nie ustala się: 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 2) zasad ochrony przyrody; 3) szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości; 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów. §3. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenu: 1. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN; 2. teren zabudowy produkcyjno-usługowej - oznaczony na rysunku PU; 3. teren drogi publicznej, wojewódzkiej - oznaczony na rysunku KDG. §4. Obowiązują określone na rysunku: 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2. obowiązujące linie zabudowy; 3. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Rozdział II Zasady ochrony środowiska §5. Na terenie objętym planem ustala się zasady ochrony środowiska poprzez: 1) wyposażenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków komunalnych, do czasu budowy sieci wiejskich dopuszcza się lokalne zaopatrzenie w wodę i lokalne gromadzenie ścieków komunalnych w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku, ścieki będą wywożone na punkt zlewny oczyszczalni ścieków; 2) zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi; 3) ochronę przed hałasem przez utrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) ochronę przed promieniowaniem elektroma-

gnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów budowlanych emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopuszczalne na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w przepisach odrębnych; 5) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. §6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1) na działce na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy mogą być realizowane budynki: mieszkalny, gospodarcze i garażowe 2) budynek mieszkalny należy realizować: a) o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 10 m od poziomu terenu, b) z dachem wielospadowym, o kącie pochylenia połaci dachowej od 30° do 45°; 3) budynek gospodarczy należy realizować: a) o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 5 m od poziomu terenu, b) z dachem jedno lub dwuspadowym, o kącie pochylenia połaci dachowej do 30°; 4) na działce usytuowana jest linia napowietrzna średniego napięcia SN –15 kV, wzdłuż linii wyznaczono pas techniczny po 5 m od skrajnej osi linii. Zabudowa tego terenu będzie możliwa po spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych po przebudowie lub skablowaniu linii napowietrznej zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie; 5) dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudowy linii energetycznej 15 kV: a) do parametrów dwutorowej linii energetycznej 15kV/110kV (napowietrznej), wzdłuż linii napowietrznej 110kV wyznacza się pas technologiczny o szerokości po 15 m od osi skrajnej linii, b) przy realizacji linii 110kV jako podziemnej (kablowej usytuowanej wzdłuż linii napowietrznej 15 kV) wyznacza się pas technologiczny dla linii 15kV; c) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury związanej z zielenią urządzoną; 6) zakaz realizacji budowli o wysokości 50 m i wyżej od poziomu terenu; 7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 30% powierzchni terenu; 8) pod powierzchnię biologicznie czynną (zieleń i wodę) należy przeznaczyć 30% powierzchni działki. §7. Dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowej PU ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania: 1) przeznaczeniem podstawowym terenu jest funkcja produkcyjno-składowa, przeznaczeniem dopuszczalnym - funkcja usługowa; 2) zabudowa może być realizowana na terenie

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20211 –

Poz. 3498

ograniczonym obowiązującą i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku; 3) budynek należy realizować: a) o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9 m od poziomu terenu, b) z dachem płaskim; 4) wyznacza się teren o szerokości 12 m wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej pod realizację infrastruktury technicznej, takiej jak: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna itp., nie związanej z funkcjonowaniem drogi wojewódzkiej, 5) na działce usytuowana jest linia napowietrzna średniego napięcia SN -15kV, wzdłuż linii wyznaczono pas techniczny po 5 m od osi skrajnej linii, zabudowa tego terenu będzie możliwa po spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych po przebudowie lub skablowaniu linii napowietrznej zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie; 6) dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudowy linii energetycznej 15 kV: a) do parametrów dwutorowej linii energetycznej 15kV/110kV (napowietrznej), wzdłuż linii napowietrznej 110kV wyznacza się pas techniczny o szerokości po 15 m od osi skrajnej linii, b) przy realizacji linii 110kV jako podziemnej (kablowej usytuowanej wzdłuż linii napowietrznej 15kV) wyznacza się pas technologiczny dla linii 15kV; 7) zakaz realizacji budowli o wysokości 50 m i wyżej od poziomu terenu; 8) dojazd do działki przez istniejący zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 180, zakaz budowy nowych bezpośrednich zjazdów z działki nr 264/6 na drogę wojewódzką Nr 180; 9) na działce należy zapewnić służebność w zakresie dojścia i dojazdu do działki nr 264/7; 10) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 35% powierzchni terenu; 11) pod powierzchnię biologicznie czynną (zieleń) należy przeznaczyć 10% powierzchni działki. Rozdział III Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji §8. Dla terenu komunikacji: 1. Dla drogi publicznej wojewódzkiej KDG (Nr 180) klasy G o jednej jezdni dwupasowej ustala się: 1) szerokość pasa drogowego zgodną z ewidencją gruntów; 2) szerokość pasa ruchu zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zakaz realizacji nowych zjazdów i miejsc parkingowych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 180; 4) dopuszcza się możliwość realizacji w liniach rozgraniczających drogi uzbrojenia podziemnego. 2. Ilość miejsc parkingowych na obszarze objętym

planem wyznaczyć wg następujących wskaźników: 1) na terenie MN - należy wyznaczyć 2 miejsca parkingowe lub w garażu; 2) dla terenu PU - na 200 m2 powierzchni użytkowej min. 2 miejsca parkingowe; 3) miejsca parkingowe mogą być usytuowane na terenie objętym planem miejscowym z wyłączeniem pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 180. §9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) zasilanie w energię elektryczną: a) na terenie objętym planem, usytuowane są linie napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne średniego napięcia (15kV) i niskiego napięcia, które zabezpieczają tereny przeznaczone pod zabudowę w energię; b) dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej linii energetycznej 15kV do parametrów dwutorowej linii energetycznej 15 kV/110 kV lub budowę linii kablowej 110kV; 2) zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiej sieci wodociągowej, do czasu rozbudowy sieci dopuszcza się lokalne zaopatrzenie w wodę dla celów gospodarczych i bytowych; 3) zaopatrzenie w wodę ludności w warunkach specjalnych – na terenie wsi Stobno wykonana jest studnia głębinowa, z której w wodę zaopatrywać się będzie ludność w sytuacjach nadzwyczajnych; 4) odprowadzenie ścieków komunalnych: a) tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych, wywóz ścieków na stację zlewną przy oczyszczalni ścieków, b) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej i na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków; 5) odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do środowiska na terenie działki; 6) obsługa telekomunikacyjna z istniejącego systemu łączności, z podziemnych, kablowych linii łączności, ułożonych w pasie drogowym z możliwością dalszej rozbudowy systemu i sieci; 7) zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę, projektuje się indywidualne systemy grzewcze z zastosowaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności oraz przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii; 8) gospodarowanie odpadami: a) selektywne gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym programem gospodarowania odpadami i przepisami odrębnymi: b) masy ziemne powstające w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować na działce w celu ukształtowanie terenu pod warunkiem nie przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi; c) dla odpadów niebezpiecznych i innych niż nie-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20212 –

Poz. 3498

bezpieczne należy uzyskać stosowną zgodę na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami. Rozdział IV Przepisy końcowe §10. Ustala się 5% stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. §11. Na terenie objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi

Stobno, uchwalonego uchwałą nr VI/54/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 marca 2003 roku, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 82, poz. 1576 z dnia 22 maja 2003 roku. §12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. §13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) mgr Włodzimierz Ignasiński

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20213 –

Poz. 3498

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20214 –

Poz. 3498

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20215 –

Poz. 3498

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/312/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 czerwca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANKA Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474), Rada Miejska Trzcianki stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka (zatwierdzonym uchwałą Nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance dnia 29 stycznia 1998 roku). UZASADNIENIE Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki nr 264/6 i 264/7 i stanowi teren zabudowany budynkami: produkcyjno-składowym i mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w bryle budynku. Jest to teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej projektuje się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej. Działka jest zagospodarowana zielenią urządzoną. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka jest to teren istniejącej zabudowy produkcyjnej. Działalność produkcyjna, jest to jedna z ważniejszych funkcji gospodarczych gminy. Studium zachowuje tę funkcję, zakłada jej aktywizację z uwzględnieniem zasad ekorozwoju. Dopuszcza się przekształcenie na rzecz różnorodnej produkcji, wytwórczości i działalności gospodarczej w oparciu o czyste i bezpieczne technologie. Tereny o wiodącej funkcji produkcyjnej to miasto Trzcianka oraz wzdłuż trasy komunikacyjnej Trzcianka - Piła jako nowy kierunek rozwoju działalności produkcyjnej (pasmo aktywności gospodarczej). Na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to teren uzbrojony, nowa zabudowa nie wymaga rozbudowy sieci infrastruktury technicznej. Teren objęty miejscowym planem graniczy z zabudową usługową stacji paliw i lasem. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/312/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 czerwca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANKA W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WSI STOBNO Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474), Rada Miejska Trzcianki rozstrzyga, co następuje: §1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag. 2. Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20216 –

Poz. 3498, 3499

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIV/312/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 czerwca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANKA W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WSI STOBNO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Trzcianki rozstrzyga, co następuje: §1.1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno nie ustalono wymaganej realizacji sieci uzbrojenia z zakresu infrastruktury technicznej, związanej z nowym przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenu. 2. Nie ustalono zadań własnych z zakresu infrastruktury dla Gminy Trzcianka. §2. Wobec ustaleń §1 ust. 1 i ust. 2 nie rozstrzyga się o sposobie realizacji oraz o zasadach finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

3499 UCHWAŁA Nr XLI/390/2010 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujście Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. t. j. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się, co następuje: §1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ujście, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujście, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia. §4. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujście. §5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu (-) inż. Jerzy Koźma

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20217 –

Poz. 3499

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/390/2010 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 czerwca 2010 r. WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY UJŚCIE §1. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do: 1) złożenia wniosku opracowanego zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. t. j. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), 2) określenia rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 3) udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorców, o których mowa w §2 ust. 2 4) niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi Ujścia wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu. §2. 1. Działalność przedsiębiorcy powinna być prowadzona zgodnie z planem gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Ujście zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/164/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Ujście na lata 2004-2015. 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie musi posiadać podpisaną umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i spełniającym wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. t. j. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.). 3. Przedsiębiorca przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych do miejsc, o których mowa w ust. 2 może zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach, do których posiada tytuł prawny na podstawie odrębnych decyzji. §3. 1. Przedsiębiorca prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Gminy Ujście t. j. Uchwały Nr XXXII/262/05 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujście (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 43, poz. 1115). 2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania ww. odpadów komunalnych, o których mowa w §1 pkt 2 z częstotliwością określoną w Regulaminie, o którym mowa w ust. 1.

§4. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji. 2. Maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z terenu Gminy Ujście określa się zgodnie z Regulaminem o którym mowa w §3 ust. 1 przyjmując za podstawę roczne ilości odpadów dopuszczonych do składowania oraz udział przedsiębiorcy w rynku usług w roku poprzednim. 3. Udział przedsiębiorcy w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i łącznej masy tych odpadów odebranych z terenu Gminy Ujście w danym roku. 4. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1. §5. 1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych. 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych odpadów oraz ceny. §6. 1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania określone w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujście. 2. Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i odkażania pojemników na indywidualne zlecenie właścicieli nieruchomości. §7. 1. Pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. t. j. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.). 2. Pojazdy powinny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów. 3. Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone deklaracja zgodności lub certyfikatem

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20218 –

Poz. 3499

zgodności według ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. t. j. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 ze zm.). 4. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna powodować zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie, bądź rozwiewanie przewożonych odpadów, a także rozprzestrzenianie się przykrych odorów. 5. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości. 6. Posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna powinna spełniać wymagania techniczne, normy bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska. 7. Pojazdy powinny być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy. §8. Pojazdy do odbierania odpadów powinny być myte zewnętrznie po zakończeniu każdego użytkowania oraz myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz w miesiącu. §9. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będąca przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu. §10. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania z usług. 2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości, 2) adres nieruchomości, 3) data zawarcia umowy, 4) rodzaj (kod) odbieranych odpadów, 5) częstotliwość odbioru. 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Miejskiego w Ujściu, posiadającym stosowne upoważnienie Burmistrza Ujścia. §11. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. t. j. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.).

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach (Dz.U. t. j. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.), według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 101 poz. 686). 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzenia i przekazywania Burmistrzowi Ujścia w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę, adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za rok poprzedni Burmistrzowi Ujścia informacji dotyczącej: 1) masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Ujście, 2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, 3) masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, 4) masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania. §12. 1. Zastrzega się prawo do nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeśli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20219 –

Poz. 3499

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/390/2010 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 czerwca 2010 r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY UJŚCIE §1. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do: 1) złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.), 2) udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę, o których mowa w §3 ust. 2, 3) niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi Ujścia wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu. §2. 1. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości i na warunkach w niej określonych. 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny. §3. 1. Przedsiębiorca prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Gminy Ujście t. j. Uchwały Nr XXXII/262/05 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujście (Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 43, poz. 1115). 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru i stację zlewną. 3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacja zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. §4. 1. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. t. j. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) 2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 powinny spełniać standardy techniczne określone odpowiednio: 1) deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności według ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz.U. t. j. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 ze zm.), 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. Nr 188 poz. 1576). 3. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości własne w zakresie przechowywania i prowadzenia obsługi pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2 w sposób określony w instrukcjach eksploatacji. §5. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia pracy oraz myte zewnętrznie i wewnętrznie i odkażane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. §6. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela, 2) adres nieruchomości, 3) data zawarcia umowy, 4) pojemność zbiornika bezodpływowego, 5) częstotliwość opróżniania. 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pracownikom Urzędu Miejskiego w Ujściu posiadającym stosowne upoważnienie Burmistrza Ujścia. §7. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzenia i przekazywania Burmistrzowi Ujścia w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzenia i przekazywania Burmi-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20220 –

Poz. 3499, 3500, 3501

strzowi Ujścia informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ujście w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

§8. 1. Zastrzega się prawo do nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

3500 UCHWAŁA Nr 262/2010 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 czerwca 2010 r. uchylająca uchwałę Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: §1. Uchyla się uchwałę Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009 r. w 3501 UCHWAŁA Nr XL/271/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski do stanu faktycznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) uchwala się, co następuje: §1. W związku z utworzeniem nowej ulicy dostosowuje się opis granic okręgów wyborczych, utworzonych uchwałą Nr XXVIII/289/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, określony w załączniku do uchwały, zmieniony uchwałą Nr XVI/140/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 września 2004 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/278/06 Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej (-) Paweł Dymek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20221 –

Poz. 3501

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak stanu faktycznego, poprzez uporządkowanie wyka-

Koźminie Wielkopolskim z dnia 19 lipca 2006 r., do

zu ulic, bez dokonywania zmiany granic, w następujący sposób: 1) w okręgu wyborczym Nr 1 rubryka określająca granice okręgu wyborczego otrzymuje brzmienie:„Miasto Koźmin Wielkopolski ulice: Bractwa Kurkowego, Józefa Chełkowskiego, Michała Chłapowskiego, Farna, Glinki, Grębowska, Tomasza Gryszczyńskiego, Jana Kilińskiego, Kobylińska, Konstytucji 3 Maja, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krotoszyńska, Krótka, Lipowa, Bpa Łukomskiego, Józefa Marcińca, Murna, Nowa, Nowy Rynek, Władysława Odonica, Plac NS NMP, Plebanka, Pleszewska, Podgórna, Podmiejska, Polna, Południowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Prosta, Przyjemskich, Słoneczna, Staniewska, Stary Rynek, Stanisława Staszica, Stawowa, Czesława Stęszewskiego, Strzelecka, 25 Stycznia, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Targowa, dh Mariana Tomaszewskiego, Wałowa, św. Wawrzyńca, Wąska, Wiatraczna, Leopolda Wiatrolika, Wiśniowa, Wodna, Zamkowa, Zielona, Zielony Rynek” 2) w okręgu wyborczym Nr 2 rubryka określająca granice okręgu wyborczego otrzymuje brzmienie:„Miasto Koźmin Wielkopolski ulice: Bernardyńska, Benedykta z Koźmina, Borecka, Dionizego Cieszyńskiego, Czesława Czypickiego, Dworcowa, Działkowa, Floriańska, Gimnazjalna, Jana Pawła II, Ks. Stanisława Goja, Klasztorna, Kosynierów, Łączna, Okrężna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska,

Przemysłowa, Stodolna, Towarowa, Jana Wawrzyńczaka, Józefa Węckiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wincentego Witosa, Wolności, Z. Wł. Wyszyńskich, Zapłocie, Józefa Zawadzkiego” 3) w okręgu wyborczym Nr 3 rubryka określająca granice okręgu wyborczego otrzymuje brzmienie: „Miasto Koźmin Wielkopolski ulice: Mikołaja Kopernika, Tysiąclecia”. §2. Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część. §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. §4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu. §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr do Uchwały Nr XL/271/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2010 r. Numer okręgu 1 Granice okręgu wyborczego Miasto Koźmin Wielkopolski ulice: Bractwa Kurkowego, Józefa Chełkowskiego, Michała Chłapowskiego, Farna, Glinki, Grębowska, Tomasza Gryszczyńskiego, Jana Kilińskiego, Kobylińska, Konstytucji 3 Maja, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krotoszyńska, Krótka, Lipowa, Bpa Łukomskiego, Józefa Marcińca, Murna, Nowa, Nowy Rynek, Władysława Odonica, Plac NS NMP, Plebanka, Pleszewska, Podgórna, Podmiejska, Polna, Południowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Prosta, Przyjemskich, Słoneczna, Staniewska, Stary Rynek, Stanisława Staszica, Stawowa, Czesława Stęszewskiego, Strzelecka,25 Stycznia, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Targowa, dh Mariana Tomaszewskiego, Wałowa, św. Wawrzyńca, Wąska, Wiatraczna, Leopolda Wiatrolika, Wiśniowa, Wodna, Zamkowa, Zielona, Zielony Rynek Miasto Koźmin Wielkopolski ulice: Bernardyńska, Benedykta z Koźmina, Borecka, Dionizego Cieszyńskiego, Czesława Czypickiego, Dworcowa, Działkowa, Floriańska, Gimnazjalna, Jana Pawła II, Ks. Stanisława Goja, Klasztorna, Kosynierów, Łączna, Okrężna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przemysłowa, Stodolna, Towarowa, Jana Wawrzyńczaka, Józefa Węckiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wincentego Witosa, Wolności, Z. Wł. Wyszyńskich, Zapłocie, Józefa Zawadzkiego
18

Liczba radnych wybieranych w okręgu 3

2

3

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20222 –

Poz. 3501, 3502

3 4 5 6 7 8 9 10

Miasto Koźmin Wielkopolski ulice: Mikołaja Kopernika, Tysiąclecia SOŁECTWA: Gościejew, Paniwola, Józefów, Mokronos SOŁECTWA: Serafinów, Skałów, Suśnia, Wrotków SOŁECTWA: Cegielnia, Czarny Sad, Dębiogóra, Kaniew, Psie Pole, Orla, Klatka, Mogiłka, Orlinka, Tatary SOŁECTWA: Biały Dwór, Lipowiec, Staniew SOŁECTWA: Borzęciczki, Mycielin, Gałązki, Góreczki, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Pogorzałki Małe, Wyrębin, Dębówiec SOŁECTWA: Borzęcice, Dymacz, Sapieżyn, Wałków SOŁECTWA: Nowa Obra, Stara Obra, Szymanów

1 1 1 1 1 2 1 1

3502 3502 UCHWAŁA Nr XLIX/635/2010 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/635/2010 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/410/2008 Rady dnia 30 Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad z Miejskiej czerwca 2010 r. wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Na podstawie: sprawie zasad15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst w skład Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 2008 r. w art. 18 ust. 2 pkt wynajmowania lokali komunalnych wchodzących jednolity mieszkaniowego zaso1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie bu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) uchwala się co następuje:

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia

pkt 2, osoby, które nie weszły w stosunek najmu a §1. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dniaWielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad W uchwale nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym skład jednadal zamieszkują w lokalu, mogą wstąpić w stosuwynajmowania lokali komunalnych wchodzących w(tekstmieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wprowadza nolity Dz.U. z 2001 nek najmu tylko wówczas, gdy spełniają kryterium się następujące zmiany: r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1brzmienie: dochodowe, o którym mowa w §6 pkt 2 i zamiesz1) §13 otrzymuje pkt 2 ustawy z 21.06.2001 r. o „§13. Wnioski składane są na druku opracowanym na dany rok przez Wydział Spraw o którego przydział Miejskiego i ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie kują w lokalu, Obywatelskich Urzędu się ubiegają, co zaakceptowanym przezKodeksu cywilnego (tekst jednoligminy i o zmianie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.” najmniej 5 lat.” 2) Dz.U. pkt 3 otrzymuje 31, poz. 266 ze zm.) uchwala §6 z 2005 r. Nr brzmienie: ty 4) po §7 dodaje się §7a w brzmieniu: „3) co kryterium zamieszkiwania – spełniają osoby, które zamieszkują w Ostrowie Wielkopolskim, w ostatnim miejscu pkt 1b się następuje: „§7a) Kryteriów, o których mowa w §6 zamieszkania, co najmniej 5 lat. Fakt zamieszkiwania musi być potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały, zameldowaniem na nie stosuje się przy rozpatrywaniu wniosków o pobyt tymczasowy lub oświadczeniem o przebywaniu w Ostrowie Wielkopolskim.” W otrzymuje brzmienie: umieszczenie na listach w przypadku osób zamiesz3) §1. §56uchwale nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia przez najemcę, w przypadkach, o których mowa w §42 pkt 2, osoby, które nie weszły w kujących lokal samotnie lub ze współmałżonkiem, „§56. Po śmierci lub opuszczeniu lokalu 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania mogą komunaljeżeli w tylko wówczas, gdy spełniają kryterium dochodowe, stosunek najmu a nadal zamieszkują w lokalu,lokali wstąpić w stosunek najmudniu złożenia wniosku, wnioskodawca i jego współmałżonek posiadają świadczenia emerytalne, onych wchodzących 2 i zamieszkują w lokalu, o którego przydział się ubiegają, co najmniej 5 lat.” którym mowa w §6 pkt w skład mieszkaniowego zaso4) Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wprowadza po §7 dodaje się §7a w brzmieniu: bu spełniają kryterium zamieszkiwania i nie osiągają do„§7a)następująceozmiany:mowa w §6 pkt 1b nie stosuje się przy rozpatrywaniu wniosków o umieszczenie na listach w przypadku Kryteriów, których się chodu przekraczającego kryterium dochodowego.” osób zamieszkujących lokal samotnie lub ze współmałżonkiem, jeżeli w dniu złożenia wniosku, wnioskodawca i jego współmałżonek 1) §13 otrzymuje brzmienie: posiadają świadczenia emerytalne, są na druku opracowai nie osiągają dochodu przekraczającego dni po „§13. Wnioski składane spełniają kryterium zamieszkiwania §2. Uchwała wchodzi w życie 14kryteriumogłoszedochodowego.” nym na dany rok przez Wydział Spraw Obywatelniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko§2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. skich Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Urzędu Miejskiego i zaakceptowanym przez polskiego. §3. 2) §6 pkt 3 Przewodniczący otrzymuje brzmienie: „3) kryterium zamieszkiwania – spełniają osoby, Rady Miejskiej (-) Ryszard Taciak które zamieszkują w Ostrowie Wielkopolskim, w Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.” §3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2253, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104 poz. 708, Nr 145, poz. 1050, Nr 220, poz. 1600) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:
19

ostatnim miejscu zamieszkania, co najmniej 5 lat. Przewodniczący Fakt zamieszkiwania musi być potwierdzony zamelRady Miejskiej 3503 dowaniem na pobyt stały, zameldowaniem na pobyt (-) Ryszard Taciak UCHWAŁA Nr XLIV/366/10 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU tymczasowy lub oświadczeniem o przebywaniu w z dnia 7 lipca 2010 r. Ostrowie Wielkopolskim.” 3) §56 otrzymuje brzmienie: w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyrzysk „§56. Po śmierci lub opuszczeniu lokalu przez najemcę, art. 18 ust. 2 pkt 1, o 22 i art. mowa w ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Na podstawiew przypadkach, art. których40 ust. 2 pkt 1§42

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20223 –

Poz. 3503

3503 UCHWAŁA Nr XLIV/366/10 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyrzysk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2253, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104 poz. 708, Nr 145, poz. 1050, Nr 220, poz. 1600) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje: §1. Uchwala się Statut Gminy Wyrzysk w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. §3. Traci moc uchwała Nr XIV/87/03 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyrzysk. §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od nowej kadencji Rady Miejskiej w Wyrzysku. Przewodniczący Rady (-) Stefan Rymer

Załącznik do Uchwały nr XLIV/366/10 Rady Miejskiej Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 r. STATUT GMINY WYRZYSK

Rozdział I Postanowienia ogólne. §1. Uchwała określa: 1) ustrój Gminy Wyrzysk; 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy; 3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku i komisji Rady Miejskiej w Wyrzysku; 4) tryb pracy Burmistrz Wyrzyska; 5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku; 6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej w Wyrzysku, jej komisji, Burmistrza Wyrzyska oraz korzystania z nich. §2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Wyrzysk;

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wyrzysk; 3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Wyrzysku; 4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Wyrzyska; 5) Przewodniczącym (Wiceprzewodniczącym) – należy przez to rozumieć Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Rady Miejskiej w Wyrzysku; 6) Komisji – należy przez to rozumieć komisje stałe i doraźne Rady Miejskiej w Wyrzysku; 7) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Wyrzysku; 8) Przewodniczącym komisji – należy przez to rozumieć Przewodniczącego komisji stałej, rewizyjnej i doraźnej; 9) Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy w sołectwie; 10) Przewodniczącym Rady Osiedla – należy przez to rozumieć Przewodniczącego organu wykonawczego w osiedlu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20224 –

Poz. 3503

Rozdział II Gmina §3. 1. Gmina Wyrzysk jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy. §4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Pilskim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 160,7 km2. 2. Granice terytorialne Gminy określa załącznik nr 1 do Statutu. 3. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. §5. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. §6. 1. Miasto Wyrzysk posiada herb, który jest jednocześnie godłem Gminy, ustalony w załączniku nr 2 do Statutu. 2. Z herbu mogą korzystać organy Gminy oraz Urząd Miejski w Wyrzysku. 3. Gmina posiada flagę, ustaloną w załączniku nr 3 do Statutu. 4. Zasady używania herbu i barw Gminy określa Rada w odrębnej uchwale. §7. Siedzibą organów Gminy jest miasto Wyrzysk. Rozdział III Jednostki pomocnicze Gminy. §8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy; 2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą; 3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia jednostki; 4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§9. Uchwały o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny określać w szczególności: 1) obszar; 2) granice; 3) siedzibę władz; 4) nazwę jednostki pomocniczej. §10. Sołectwa i osiedla nie tworzą własnych budżetów. Prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na zasadach określonych w ich statutach. Rozdział IV Organizacja wewnętrzna Rady. §11. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. §12. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. 2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. §13. Do wewnętrznych organów Rady należą: 1) Przewodniczący; 2) dwóch Wiceprzewodniczących; 3) Komisja Rewizyjna; 4) komisje stałe, wymienione w Statucie; 5) doraźne komisje do określonych zadań powoływane odrębnymi uchwałami Rady. §14. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje, określając jednocześnie ich skład osobowy: 1) Rewizyjną; 2) Finansów i Rozwoju Gospodarczego; 3) Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; 4) Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 2. W skład komisji wchodzą: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego oraz dwóch członków. 3. Limit osobowy określony w ust. 2 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej. 4. Przewodniczącego i jego Zastępcę wybiera komisja ze swego grona. 5. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. 6. Członkom komisji przysługuje prawo do diety za pracę w jednej wybranej przez siebie komisji w formie miesięcznego ryczałtu określanego odrębną uchwała Rady. 7. Materiały na posiedzenie komisji radny otrzymuje nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia za pomocą listu poleconego lub w inny skuteczny sposób. 8. Termin o jakim mowa w ust. 7 rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomienia i nie obejmuje dnia odbywania posiedzenia komisji. 9. W razie niedotrzymania terminów o jakich mowa w ust. 7 komisja może podjąć uchwałę o odroczeniu odbycia posiedzenia komisji i wyznaczyć

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20225 –

Poz. 3503

nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie posiedzenia komisji może być zgłoszony przez członka komisji tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad porządkiem obrad. 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu przeprowadzanej kontroli otrzymują diety według zasad określonych w ust. 6. §15. 1. Rada nowej kadencji na pierwszej sesji dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. 2. Zwołanie pierwszej sesji obejmuje czynności określone w §24 ust. 2 Statutu. §16. 1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności: 1) zwołuje sesje Rady; 2) przewodniczy obradom; 3) sprawuje policję sesyjną; 4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady; 5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał; 6) podpisuje uchwały Rady; 7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. 2. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w ust. 1, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz. §17. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko. §18. Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego. §19. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. §20. Przewodniczący Rady koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady. §21. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Miejskiego, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady. Rozdział V Tryb pracy Rady 1. Sesje Rady. §22. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz

w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 1) postanowienia proceduralne – zawierające sposób postępowania w określonej sprawie; 2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania; 3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie; 4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania; 5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny. 3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. §23. 1. Rada odbywa sesje zgodnie z przyjętym planem pracy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Sesje nie ujęte w planie pracy Rady mogą być zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie. §24. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porządku obrad; 2) ustalenie czasu i miejsca obrad; 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listu poleconego lub w inny skuteczny sposób. 5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu, wieloletniej prognozy finansowej gminy, uchwalenia zmian Statutu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 6. W razie niedotrzymania terminów o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad. 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji. §25. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję. 2. W sesjach Rady uczestniczą Burmistrz lub jego Zastępca i Skarbnik Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20226 –

Poz. 3503

2. Przebieg sesji. §26. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. §27. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. §28. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach. §29. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole. §30. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. §31. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzenie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. §32. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: ”Otwieram .... sesję Rady Miejskiej w Wyrzysku.” 2. Po otwarciu sesji, Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. §33. Po otwarciu sesji, Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. §34. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, który nie musi być odczytywany w toku sesji; 2) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady; 3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska; 4) informacje Przewodniczącego Rady i radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5) interpelacje i zapytania radnych; 6) odpowiedzi na zgłoszone interpelacje; 7) wolne głosy i wnioski. §35. Sprawozdanie o jakim mowa w §34 pkt 2 składa Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastępca. §36. Sprawozdania komisji Rady składają Przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje. §37. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza. 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. 4. Radnym służy prawo składania interpelacji na sesji a w okresie między sesjami pisemnych na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie ustnej lub pisemnej na żądanie wnioskodawcy. Odpowiedzi na piśmie udziela Burmistrz w terminie 14 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. 6. Odpowiedzi ustne na interpelacje udziela Burmistrz lub osoby upoważnione do tego przez Burmistrza. 7. W razie uznania odpowiedzi na niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. 8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad. §38. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. 3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. §37 ust. 5,6 i 7 stosuje się odpowiednio.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20227 –

Poz. 3503

§39. 1. Przewodniczący rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad. 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. §40. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”. 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności. 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. §41. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę. §42. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: 1) stwierdzenia quorum; 2) zmiany porządku obrad; 3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów; 4) zamknięcia listy mówców lub listy kandydatów; 5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały; 6) zarządzenia przerwy; 7) odesłania projektu uchwały do komisji; 8) przeliczenia głosów; 9) przestrzegania regulaminu obrad; 10) reasumpcji głosowania. 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§43. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. 2. Rada może jednak postanowić inaczej pod warunkiem, że osoba zainteresowana miała możliwość ustosunkowania się do sprawy. 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji. §44. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. §45. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam ...... sesję Rady Miejskiej w Wyrzysku.” 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która obejmuje więcej niż jedno posiedzenie. §46. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. 2. Uchylenie bądź zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek. §47. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa. §48. 1. Pracownik Urzędu Miejskiego, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół. 2. Przebieg sesji nagrywa się na elektronicznych nośnikach informacji, które przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu na następnej sesji w trybie ustalonym w §34 pkt 1. §49. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg. 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20228 –

Poz. 3503

numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta; 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia; 3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności; 4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji; 5) ustalony porządek obrad; 6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień; 7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych; 8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały; 9) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. §50. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu elektronicznych nośników informacji z nagraniem przebiegu sesji. 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu o jakim mowa w ust. 2. §51. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji. 3. Protokoły sesji przechowuje się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego i są dostępne w sieci informatycznej urzędu. 3. Uchwały. §52. 1. Uchwały o jakich mowa w §22 ust. 1 a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie o jakich mowa w §22 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych. §53. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada radny oraz Burmistrz. 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną; 3) postanowienia merytoryczne; 4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu; 5) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. §54. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami. §55. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały zaopiniowany przez Radę. 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza. §56. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady o ile ustawy nie stanowią inaczej. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. §57. 1. Burmistrz prowadzi rejestr uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady. 2. Burmistrz przekazuje odpisy uchwał właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści. 4. Procedura głosowania. §58. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. §59. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad. 3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad i nakazuje ich odnotowanie w protokole sesji. 4. Rada, na wniosek radnego może zarządzić głosowanie imienne w każdej sprawie rozstrzyganej w głosowaniu jawnym. 5. Przy głosowaniu imiennym, wywołany z listy

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20229 –

Poz. 3503

obecności głosujący radny, oświadcza czy jest za lub przeciw lub też, że wstrzymuje się od głosu. 6. Sekretarz obrad zaznacza sposób głosowania poszczególnych radnych, a lista osób głosujących jest załącznikiem do protokołu sesji, z zaznaczeniem, do którego punktu obrad się odnosi. §60. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. 6. Warunek tajności jest spełniony, jeżeli radny może głosować w sposób uniemożliwiający innym osobom identyfikację treści głosowania z jego osobą. §61. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Rada w formie głosowania jawnego. 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. §62. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały. 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2. 5. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 6. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. §63. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”. 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów. 3. Reasumpcję głosowania przeprowadza się, po przyjęciu przez Radę wniosku o reasumpcję, gdy występują wątpliwości co do przebiegu głosowania, obliczania jego wyników lub wprowadzenia radnych w błąd, co do sposobu głosowania. §64. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. 3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów. 4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów. 5. Komisje Rady. §65. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym lub półrocznym planem pracy przyjętym uchwałą Rady. 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20230 –

Poz. 3503

3. W przypadkach uzasadnionych Przewodniczący komisji może zwołać dodatkowe posiedzenie komisji, po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. §66. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. Przepisy §65 ust. 1 i ust. 3 stosuje się odpowiednio. 3. Komisje wyrażają swoje stanowiska w formie opinii lub wniosków, które przekazują Radzie. 4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania. §67. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych określa Rada w odrębnych uchwałach. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej. 3. Do zadań komisji stałych w szczególności należy: 1) opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał Rady; 2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę i Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji; 3) sprawowanie kontroli wykonania uchwał Rady w zakresie działania komisji (w zakresie spraw, dla których komisja została powołana); 4) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy. §68. 1. Komisje pracują na posiedzeniach. 2. Posiedzenia komisji są prawomocne, gdy obecnych jest co najmniej połowa składu osobowego. 3. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub Zastępca Przewodniczącego komisji. 4. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. §69. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji. §70. 1. Opinie i wnioski komisja przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. 2. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół. 3. Protokół obejmuje zapis z posiedzenia oraz teksty podjętych opinii i wniosków komisji. 4. Członek komisji może wnieść uwagi do protokołu. 5. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

6. Radni §71. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 2. Radny winien zgłosić swoją nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji do dnia odbycia sesji lub komisji. §72. Radni mogą przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. §73. 1. W przypadku gdy pracodawca zatrudniający radnego wystąpił o wyrażenie zgody przez Radę na rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje w formie projektu uchwały Radzie Miejskiej. 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień §74. 1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego. 2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego. 7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego. §75. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z Radami innych jednostek samorządu terytorialnego w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw. 2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub upoważnieni Wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. §76. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej. 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad. Rozdział VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20231 –

Poz. 3503

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej. §77. Skład Komisji Rewizyjnej określa §14 Statutu. §78. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania te wykonuje jego Zastępca. §79. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 4. Wyłączony Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie do Rady od decyzji o wyłączeniu w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 2. 2. Zasady kontroli. §80. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem: 1) legalności; 2) gospodarności; 3) rzetelności; 4) celowości; 5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy. 3. Termin przeprowadzenia kontroli ustalany jest przez komisję, która poprzez Przewodniczącego Rady zawiadamia o tym Burmistrza i jednostki kontrolowane co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. 4. Kontrolujący w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 może żądać przedstawienia pisemnej informacji dotyczącej tematu kontroli. 5. Kontrolowany jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia pisemnej informacji, o której mowa w ust. 4, kontrolującemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia kontroli. §81. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady. §82. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności; 3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu. §83. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie, zatwierdzonym przez Radę. 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem o jakim mowa w ust. 1. 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z wyników kontroli na najbliższej sesji. §84. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrole: problemowa i sprawdzająca – nie dłużej niż 2 dni robocze. §85. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w §80 ust. 1. 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 3. Tryb kontroli. §86. 1. Kontrole wymienione w §82 w imieniu Komisji Rewizyjnej przeprowadza zespół kontrolny składający się z co najmniej połowy składu osobowego komisji. 2. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej, przyjętym przez Radę Miejską w drodze uchwały, określającej kontrolowany podmiot i zakres kontroli. 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz przewodniczącego zespołu kontrolnego i jego członków. 4. Kontrolujący zobowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia o którym mowa w ust. 3. 5. Zakończenie kontroli stwierdza przewodniczący zespołu kontrolnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20232 –

Poz. 3503

§87. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, przewodniczący zespołu kontrolnego niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Burmistrza, Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, przewodniczący zespołu kontrolnego zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. §88. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce przewodniczącego zespołu kontrolnego pisemnego wyjaśnienia. 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 3 do czasu zakończenia kontroli. 4. Protokoły kontroli. §89. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół z kontroli, obejmujący: 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu; 2) imię i nazwisko kontrolujących; 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą; 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu; 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wstępne wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole; 7) datę i miejsce podpisania protokołu; 8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu. 2. Protokół z kontroli sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których otrzymują: jeden – Przewodniczący Rady Miejskiej, drugi – kierownik jednostki kontrolowanej, trzeci – Burmistrz, czwarty pozostaje w aktach Komisji.

§90. Kontrolowany ma prawo wnieść na piśmie uwagi i wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje je Komisji Rewizyjnej. §91. 1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli mając na względzie wniesione uwagi i wyjaśnienia Komisja Rewizyjna w ciągu 7 dni od otrzymania uwag i wyjaśnień, o których mowa w §90 w formie uchwały przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej wnioski i zalecenia pokontrolne. 2. Przedłożone wnioski i zalecenia pokontrolne są rozpatrywane przez Radę. 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. §92. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 listopada każdego roku. 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 1) terminy odbywania posiedzeń; 2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli. §93. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 31 lipca każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności za I półrocze, a w terminie do 31 stycznia sprawozdanie z działalności za rok poprzedni. 2. Sprawozdania powinny zawierać: 1) liczbę, podmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli; 2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli; 3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną; 4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli. 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej. §94. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy komisji, w formie pisemnej, po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej. 3. Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20233 –

Poz. 3503

wniosek: 1) Przewodniczącego Rady; 2) nie mniej niż pięciu radnych; 3) nie mniej niż połowa składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej biorą udział: 1) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. 5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji i protokolanta. §95. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego komisji w głosowaniu jawnym. §96. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz. §97. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy. §98. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. 4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez zespół kontrolny lub Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli. §99. Komisja Rewizyjna może występować do

organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub innych organów kontroli. Rozdział VII Zasady działania klubów radnych. §100. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. §101. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest pisemne zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych. 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady. 3. W zgłoszeniu podaje się: 1) nazwę klubu; 2) listę członków; 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. §102. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. §103. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu. 3. Kluby ulegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 4. §104. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. §105. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy. 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady. 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów. §106. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady. 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli. §107. Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funk-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20234 –

Poz. 3503

cjonowania. Rozdział VIII Tryb pracy Burmistrza. §108. Burmistrz wykonuje: 1) uchwały Rady; 2) jemu przypisane zadania i kompetencje; 3) zadania powierzone o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego; 4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem. §109. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady. §110. Komisje Rady mogą zapraszać Burmistrza na ich posiedzenie. §111. Zastępca Burmistrza lub wyznaczony pracownik przyjmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w §109-§110 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza. Rozdział IX Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Burmistrza. §112. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§113. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów. 2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępniane są w poszczególnych Referatach i na samodzielnych stanowiskach pracy w dniach i godzinach przyjmowania interesantów. 3. Ponadto dokumenty o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Miejskiego oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych. §114. Realizacja uprawnień określonych w §113 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miejskim i w asyście pracownika Urzędu. §115. Uprawnienia określone w §113 nie znajdują zastosowania: 1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności; 2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice; 3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20235 –

Poz. 3503

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20236 –

Poz. 3503

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20237 –

Poz. 3503

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20238 –

Poz. 3504

3504 UCHWAŁA Nr XL/197/2010 RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Publicznym Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim prowadzonym przez Gminę Miasteczko Krajeńskie Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie uchwala, co następuje: §1. 1. Usługi świadczone przez Publiczne Przedszkole, zwane dalej „Przedszkolem”, prowadzonym przez Gminę Miasteczko Krajeńskie, w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedszkolnego są bezpłatne. 2. Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową oraz świadczenia wykraczające poza podstawę programową. §2. Świadczenia Przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne. §3. Świadczeniami, o których mowa w §2 są: 1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) wyżywienie w części odpowiadającej kosztom żywnościowym wykorzystywanych do przygotowania posiłków (zwanych dalej „stawką żywieniową”). §4. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego następujących zajęć opiekuńczowychowawczych oraz dydaktycznych: 1) zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobrażenia; 2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie; 3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci; 4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka 5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka 2. Ustala się opłatę za jedną godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez przedszkole dla dzieci, realizowaną w zakresie i w wymiarze przekraczającym podstawy programowe w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Zakres świadczeń oraz liczbę godzin dziennej opieki nad dzieckiem określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. §5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w §4 ust. 2, zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nieobecności. §6. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa w §3 pkt 2 ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe. §7. 1. Opłaty, o których mowa w §4 ust. 2 i §6 wnosi się miesięcznie z góry do dnia 20-tego danego miesiąca. 2. Opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. 3. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności na następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, kwotę zwrotu przekazuje się rodzicowi (opiekunowi prawnemu) na jego pisemny wniosek.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20239 –

Poz. 3504, 3505

4. W razie nieuiszczenia w terminie opłat, o których mowa w §4 ust. 2 i §6 naliczane są odsetki ustawowe. 5. W przypadku zalegania z opłatą ponad jeden miesiąc Dyrektor Przedszkola może pozbawić wychowanka prawa do korzystania z usług §8. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola. §9. Traci moc Uchwała Nr XVIII/113/2000 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzy-

stanie ze świadczeń publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę oraz Uchwała Nr X/44/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie opłaty dydaktycznej publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasteczko Krajeńskie. §10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) mgr Daniela Pawlak

3505 UCHWAŁA Nr XL/198/2010 RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” i „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie uchwala, co następuje: §1. Mając na uwadze uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Gminy Miasteczko Krajeńskie, ustanawia się tytuły: 1) „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie”; 2) „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”. §2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania w/w tytułów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. §3. Koszty związane z nadawaniem w/w tytułów pokrywane są z budżetu gminy. §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) mgr Daniela Pawlak

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20240 –

Poz. 3505

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/198/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” i „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” oraz zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów REGULAMIN ZASAD I TRYBU NADAWANIA I POZBAWIANIA TYTUŁÓW „HONOROWY OBYWATEL GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE” I „ZASŁUŻONY DLA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE” Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin nadawania tytułów zwany dalej Regulaminem ustala zasady i tryb nadawania przez Radę Gminy Miasteczko Krajeńskie tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” oraz „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” §1. Mając na celu uhonorowanie Obywateli za zasługi na rzecz Gminy Miasteczko Krajeńskie ustanawia się tytuły: „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” i „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”. §2. 1. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” i „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” nadaje rada gminy w drodze uchwał podejmowanych na wniosek Kapituły. 2. Uchwały w sprawie nadania lub pozbawienia tytułu Rada Gminy podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 3. Kapitułę tworzą: 1) Przewodniczący Rady Gminy - jako przewodniczący Kapituły; 2) Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie; 3) Sekretarz Gminy Miasteczko Krajeńskie; 4) Przewodniczący stałych komisji Rady. 4. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad. §3. 1. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący. 2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadawania tytułów, a w szczególności: 1) bada, czy zgłoszone wnioski odpowiadają wymogom formalnym; 2) przedkłada Radzie Gminy zaopiniowane wnioski o nadanie tytułów; 3) występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, w szczególności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 3. Obsługę kancelaryjno - techniczną Kapituły zapewnia stanowisko ds. obsługi rady gminy. 4. Ewidencję osób wyróżnionych tytułami prowadzi biuro Rady Gminy w księgach „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” i „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie„. 5. Księgę „Honorowych Obywateli Gminy Miasteczko Krajeńskie” oraz księgę „Zasłużonych dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” prowadzi stanowisko ds. obsługi rady gminy według wzorów stanowiących załączniki nr 3 i 4 do regulaminu. §4. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” mogą składać: 1) Przewodniczący Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie; 2) Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie; 3) grupa radnych licząca co najmniej trzech radnych; 4) stałe komisje Rady; 4) jednostki organizacyjne gminy, organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie; 5) grupa co najmniej 50 wyborców Gminy Miasteczko Krajeńskie. §5. Wniosek pisemny o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” powinien zawierać: 1) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy; 2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu; 3) podpis wnioskodawcy(ów). Wzór w/w wniosków stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. §6. 1. Wniosek o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” i ,,Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” przedkładany jest Przewodniczącemu Rady Gminy. 2. Wniosek rozpatruje Kapituła tytułu ,,Honorowego Obywatela Gminy Miasteczko Krajeńskie” i ,,Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”. 3. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek kierowany jest do stałych komisji rady celem jego zaopiniowania. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez większość stałych komisji rady upoważnia Przewodniczącego rady do umieszczenia stosownego projektu uchwały rady w porządku obrad najbliższej sesji. 4. Uchwała w sprawie nadania tytułów ,,Hono-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20241 –

Poz. 3505

rowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie „ lub ,,Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” nie podlega publicznej dyskusji na sesji Rady. §7. Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” jest Akt Nadania Tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub ,,Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”, sporządzony w formacie A-4, według wzoru określonego w załączniku nr 5 i 6 do niniejszego Regulaminu. §8. Wręczenia aktu nadania „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub ,,Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” dokonuje w imieniu rady gminy jej Przewodniczący i Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie lub upoważnione przez nich osoby na uroczystej sesji rady gminy. §9. 1. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub ,,Zasłużonego dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” na wniosek osób wymienionych w §4, w razie stwierdzenia, że: 1) nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd; 2) „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” dopuścił się czynu wskutek, którego stał się niegodny tego tytułu. 2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułów ,,Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub ,,Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” powinien zawierać: 1) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy; 2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie tytułu; 3) podpis wnioskodawcy(ów). 3. Podjęcie uchwały przez radę o pozbawieniu tytułów ,,Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub ,,Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” stanowi podstawę do dokonania zmian w Księdze, o której mowa w §3 ust. 5. Rozdział II Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie §10. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” jest wyrazem najwyższego uznania. Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie życia społecznego.

§11. Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom. §12. Osobie wyróżnionej tytułem ,,Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” przysługuje prawo do: 1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie„; 2) uczestniczenia we wszystkich sesjach rady Gminy oraz uroczystościach i imprezach gminnych w charakterze gościa honorowego. Rozdział III Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie §13. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra mieszkańcom gminy i osobom nie będącym mieszkańcami gminy, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. §14. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom. §15. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” może być nadawany pośmiertnie. §16. Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” przysługuje przywilej używania tego tytułu. Rozdział IV Przepisy końcowe §17. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” można otrzymać tylko raz. §18. Osoby, którym nadano tytuły „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”, przed wejściem w życie niniejszej uchwały, podlegają wpisowi do księgi „Honorowych Obywateli Gminy Miasteczko Krajeńskie” lub księgi „Zasłużonych dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20242 –

Poz. 3505

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20243 –

Poz. 3505

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20244 –

Poz. 3505

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20245 –

Poz. 3505

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20246 –

Poz. 3505

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20247 –

Poz. 3505

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20248 –

Poz. 3506

3506 UCHWAŁA Nr 13/1004/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 14 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: orzeka nieważność postanowień 9 ust 1 i 2 uchwały Nr XXXI/230/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań. Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu l lipca 2010 roku, Rada Miejska Grabowa nad Prosną powołując się na przepisy art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) określiła tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia na zadania publiczne inne aniżeli wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań. Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie art. 61 §1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Nr XXXI/230/2010, wyznaczając termin rozpatrzenia sprawy na dzień 14 lipca 2010 r. Rozpoznając sprawę przedmiotowej uchwały w dniu 14 lipca 2010 r. Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje: Zgodnie z przepisami art. 221 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymywać dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust.1 (art. 221 ust. 2). Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (ust. 4). Paragrafy 4-8 przedmiotowej uchwały zawierają tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ubiegających się o udzielenie z budżetu dotacji na zadania jednostki samorządu terytorialnego. Regulacja ta zawiera m.in. tryb złożenia wniosku, wymogi jakim powinien odpowiadać wniosek, terminy obowiązujące w toku postępowania, określenie warunków umowy, sposób rozliczania dotacji. Ustalenia §10 odnoszą się do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. W §6 ust 1 postanowiono, że „zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy miastem i gminą, a podmiotem”. W ust. 2 tegoż paragrafu wymieniony został zakres jaki winna obejmować umowa. Zakres ten odpowiada wymogom dla tego typu umów , określonych w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). W §9 ust. 1 przedmiotowej uchwały postanowiono: „Zobowiązuje się Burmistrza do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na zasadach w niej określonych, w szczególności w zakresie: 1) sposobu realizacji zadania zleconego, 2) gospodarowania przekazana dotacją , 3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania ; Zgodnie z art. 221. Ust. 3 ustawy o finansach publicznych umowa jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem wykonującym zlecone zadania publiczne powinna określać: 1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania; 2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20249 –

Poz. 3506, 3507

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 4) tryb kontroli wykonywania zadania; 5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale. Skoro ustawodawca w przytoczonym przepisie posłużył się zwrotem, umowa „powinna określać” oznacza to, że wymogi zakreślone w art. 221 ust. 3 obligatoryjnie winny znaleźć się w postanowieniach umowy. I takie też regulacje o czym wspomniano powyżej zawiera §6 ust. 2 przedmiotowej uchwały. Jednakże użyte w §6 ust. 2 wyrażenie „w szczególności” sugeruje, iż katalog wymogów jaki może obejmować umowa nie został zamknięty. Powyższe stwarza możliwości co do formułowania niejednolitych warunków umowy. Potwierdzeniem na to jest regulacja zawarta w §9 ust. 1 uchwały w którym uchwałodawca znowu posłużył się wyrażeniem „w szczególności w zakresie” wymieniając trzy zasady umowy (sposób realizacji zadania zleconego, gospodarowania przekazaną dotacją, prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania), do których nadzoru zobowiązany został Burmistrz. Przy czym zasady te nie wynikają z warunków umowy określonych w §6 ust. 2 przedmiotowej uchwały. W konsekwencji postanowienia uchwały określającej tą samą materię (warunki umowy) uregulowane w tym samym akcie prawnym są niejednolite. Nadto Kolegium Izby podnosi, iż postanowienia umowy wynikające z §9 ust. 1 dotyczące sposobu realizacji zleconych zadań oraz gospodarowania przekazaną dotacją rodzą wątpliwości interpretacyj-

ne. A zważywszy na to, że przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, stąd jej regulacje winny być na tyle jasne, aby dla każdego adresata były zrozumiałe. Każdy przepis prawa miejscowego winien być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Stwierdzając nieważność postanowień §9 ust. 1 konsekwentnie należało stwierdzić nieważność ust. 2 §9 obejmującego wyrażenie: „Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzoru stanowisko merytoryczne dokonuje oceny: 1) stanu realizacji zleconego zadania, 2) prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania zleconego.” Należy uzupełnić, iż zasady rozliczenia i prawidłowości wykorzystania dotacji znajdują m. in. unormowania w §6 ust. 4 i 7, §7 i 8 oraz załączniku do uchwały. Stąd stwierdzenie nieważności w/w postanowień §9 ust. 2 nie będzie stanowiło przeszkody w zakresie rozliczenia i wykorzystania dotacji. Mając powyższe na uwadze, Kolegium postanowiło jak w sentencji. Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (-) Grażyna Wróblewska Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

3507 UCHWAŁA Nr 13/1075/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 14 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: stwierdza nieważność postanowień §2 ust. 1 lit „e” i ust. 2, §3 i §7 ust. 2 uchwały LVII/436/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania udzielenie, rozliczenie i kontrolę wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do re-

jestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miejskiej Koło. Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 1 lipca 2010 roku, Rada Miejska w Kole powołując się na przepisy art. 7 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568) określiła zasady i tryb postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontrolę wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20250 –

Poz. 3507

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miejskiej Koło. Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie art. 61 §1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomiła przedstawiciela Miasta Koła o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Nr LVII/436/2010, wyznaczając termin rozpatrzenia sprawy na dzień 14 lipca 2010 r. Rozpoznając sprawę przedmiotowej uchwały w dniu 14 lipca 2010 r. Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje. W §2 ust. 1 przedmiotowej uchwały określono enumeratywnie wykaz dokumentów jakie wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o udzielenie dotacji, w tym określono, że do wniosku należy dołączyć (lit. „e”) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia. W ust. 2 paragrafu 2 postanowiono, że w przypadku gdy przeprowadzenie prac, o których mowa w ustępie 1 wymaga wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, do wniosku dołącza się dodatkowo zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac; kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programem prac. W ocenie Kolegium taka regulacja jest niedopuszczalna. Przepis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obliguje organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do określenia zasad udzielania dotacji, co nie może być rozumiane jako możliwość nakładania na inne organy (w tym przypadku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) określonych obowiązków. Nie można zatem, w drodze uchwały obligować Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do akceptacji kosztorys wstępnego prac, uwzględniającego ceny zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia. Należy stwierdzić, że ust. 1 §2 stanowi o dokumentach, które wnioskodawca winien złożyć, a nie o przeprowadzanych pracach. W §3 ust. 1 postanowiono, że w przypadku przyznania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca ma być wyłoniony na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych, Gmina Miejska Koło przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wysokości dotacji i zakresie prac objętych dotacja. Z powyższego zapisu wynika, że tylko i wyłącznie w takim przypadku o przyznaniu dotacji gmina informuje wnioskodawcę. Postanowienia przedmiotowej uchwały nie przewidują możliwości poinformowania innych wnioskodawcy o przyznaniu przez Radę dotacji, a jedynie stanowią, że „przekazanie dotacji nastąpi po zawarciu umowy”. Czyli o przyznaniu dotacji wnioskodawca dowia-

duje się w momencie podpisania umowy na przekazanie dotacji. W ust. 2 postanowiono, że po wyłonieniu wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 (czyli wykonawcy wyłonionego w trybie przepisów prawo zamówień publicznych) wnioskodawca jest zobowiązany przekazać organowi udzielającemu dotacje kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac. Postanowienia powyższe stoją w sprzeczności z §5, bowiem dopiero on stanowi o umowie dotacji i jej przekazaniu. A tak wynika, że na podstawie informacji wnioskodawca wyłania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcę i informuje Gminę o najkorzystniejszej ofercie. Wg oceny Kolegium przedłożenie do wniosku kosztorysu ofertowego prac świadczy o konieczności stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przez wszystkie podmioty ubiegające się o dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy obiektach zabytkowych (w tym również przez podmioty niezaliczane do sektora finansów). W art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wymienione zostały podmioty zobligowane do udzielania zamówień w trybie i na zasadach określonych w tejże ustawie. Przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych korzystających ze środków publicznych, których przedmiotem zamówienia będą prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dz.U. Nr 223. poz. 1778 obowiązująca od 29 stycznia 2010 roku). Przywołaną nowelizacją uchylony został pkt 6 art. 3 ust. 1, zgodnie z którym ustawa miała zastosowanie do udzielania zamówień przez inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli zamówienie było finansowane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedury udzielania zamówienia określonej w ustawie. Zdaniem Kolegium Izby wymogi określone w ust. 1 lit. e ust. 2 i §3 wykraczają poza zakres przedmiotowy uchwały określającej zasady udzielania dotacji wynikający z przepisu art. 81 ust 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszystkie podmioty, które są zobowiązane do udzielania zamówień w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych muszą stosować przepisy tej ustawy niezależnie od woli Rady Gminy. Nadto obowiązek przedłożenia do wniosku najkorzystniejszej oferty przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych może

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20251 –

Poz. 3507

utrudnić tym podmiotom starania się o dotacje z budżetu. Udzielając zamówienia, zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podana kwota wiąże zamawiającego, a w przypadku braku środków (np. nie przyznania dotacji) może stanowić istotną przesłankę unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych). W §7 ust. 2 postanowiono, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu dotacji, podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do zwrotu całości lub części dotacji wykorzystanej z naruszeniem umowy. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Z przytoczonego przepisu wynika, że uchwała o określeniu zasad udzielenia dotacji nie stanowi jedynego punktu odniesienia dla tego rodzaju dotacji, gdyż w powyższym artykule (ust. 1) znajduje się ogólne odesłanie do odrębnych przepisów, którymi są przepisy ustawy o finansach publicznych, ustalającej ogólne ramy dla udzielania dotacji przez władze samorządowe. Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240) przewidują w art. 252 ust. 1, że dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

W myśl art. 252 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej (art. 252 ust. 4 ustawy). Nie jest zatem dopuszczalne aby na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w uchwale o trybie ustanawiania zasad udzielania dotacji, wprowadzić postanowienie §7 ust. 2 uchwały. Kolegium podnosi, iż uchwała Rady Gminy jako akt prawa miejscowego winna być tak zredagowana, aby dla każdego adresata była zrozumiała. Każdy przepis prawa miejscowego winien być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Mając powyższe na uwadze, Kolegium postanowiło jak w sentencji. Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (-) Grażyna Wróblewska Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20252 –

Poz. 3508

3508 UCHWAŁA Nr 13/1122/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 14 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzeka nieważność postanowień §4 ust. 4, §4 ust. 8 wyrażenie w brzmieniu „oraz trybie jego zlecenia”, §6 ust. 3 uchwały Nr XLIX/516/10 Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu z budżetu Gminy Śmigiel dotacji celowej na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 01 lipca 2010 roku Rada Miejska Śmigla powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określiła tryb postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Śmigiel dotacji celowej na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisów art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym zawiadomiła Gminę o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do w/w uchwały. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na dzień 14 lipca 2010 r. Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło co następuje. Postanowieniem §4 ust. 4 i ust. 8 uchwały Rada zadecydowała, że „Ust.4. Udzielający dotacji może żądać uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje lub dokumenty. ust. 8. Po dokonaniu analizy przedłożonych wniosków zostaje przekazana zainteresowanym informacja o uznaniu celowości realizacji zadania oraz trybie jego zlecenia”.

W ocenie Kolegium taka regulacja jest niedopuszczalna. Przepis art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych obliguje organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przy zapewnieniu jawności postępowania o jej udzielenie i rozliczanie. Uregulowania zawarte w uchwale winny być pełne. Organ stanowiący nie może scedować swoich kompetencji na Burmistrza w zakresie ustalania dodatkowych dokumentów i informacji jak również określania trybu zlecania zadania podmiotom ubiegającym się o udzielenie dotacji. W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że uchwała jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, aby była zrozumiała dla przeciętnego adresata. Adresat danego przepisu na jego podstawie powinien wiedzieć, w jaki sposób ma się zachować, a z kolei organ stosujący ten przepis powinien wiedzieć, w jaki sposób go zinterpretować. Przepis prawa miejscowego musi być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Adresat aktu nie może być zaskakiwany treścią nieostrych przepisów. (por. wyrok WSA w Lublinie z 19.09.2008 r., II SA/Lu 485/08, www.nsa.gov.pl). Uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące i uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego (Wyrok z dnia 25 marca 2009r. WSA w Opolu I SA/ Op 37/09). Ponadto postanowieniem §6 ust. 3 Rada zadecydowała, iż „niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Gminy Śmigiel do dnia 31 stycznia następnego roku, a w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji”. Stosownie do przepisu art. 251 ustawy o finansach publicznych, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20253 –

Poz. 3508, 3509

jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu. Natomiast w art. 252 ustawy uregulowany został zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. I tak dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż w cytowanym powyżej §6 ust. 3 uchwały Rady, zawarto zapis modyfikujący przepis ustawowy, tj. art. 252 ustawy o finansach publicznych, co jest prawnie niedopuszczalne. Rada bowiem, zawęziła przypadki zwrotu dotacji tylko do niewykorzystanej części dotacji, podczas gdy ustawa o finansach publicznych w art. 252 przewiduje obowiązek zwrotu dotacji także w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zatem postanowienia §6 ust. 3 naruszają przepisy art. 252 ustawy o finansach publicznych.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2003 r. II SA/Wr 2572/02 orzekł, że narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego co zostało już zamieszczone w źródłach powszechnie obowiązującego prawa, lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu, co możliwe jest tylko w przepisach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego. Ponadto w postanowieniach §5 uchwały Rada określiła wymagania w pkt od 1 do 5 w odniesieniu do umowy zawieranej z podmiotem otrzymującym dotację. W ramach określonej szczegółowości umowy pominięto wymagania dotyczące trybu kontroli wykonywania zadania czym naruszono przepis art. 221 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do przepisu art. 221 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych umowa powinna określać tryb kontroli wykonywania zadania. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (-) Grażyna Wróblewska Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

3509 UCHWAŁA Nr 13/1132/ 2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 14 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 79 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu: orzeka nieważność uchwały Nr XVI/318/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podmiotom niezaliczanym do sektora finan-

sów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, jako podjętej z naruszeniem przepisu art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 2 lipca 2010 r., Rada Powiatu Chodzieskiego ustaliła zasady udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20254 –

Poz. 3509, 3510

Rozpoznając sprawę na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2010 r. Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje: Stosownie do przepisów art. 221 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań, niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy z zainteresowanym podmiotem. W przypadku, gdy postępowanie o udzielenie dotacji dotyczy innych zadań, niż określone w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, może być ono realizowane pod warunkiem określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przy czym organ stanowiący winien mieć na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. Kolegium Izby stwierdziło, że badana uchwała została podjęta niezgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, albowiem Rada Powiatu Chodzieskiego

ustaliła zasady udzielania dotacji, podczas gdy do kompetencji Rady należy określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Kolegium wskazuje, że zasady udzielania dotacji zostały określone w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie i powinny być stosowane w każdym przypadku udzielania dotacji podmiotom, o których mowa w tej ustawie. Reasumując, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uznało, że uchwalenie przez Radę Powiatu Chodzieskiego zasad udzielania dotacji zamiast określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania stanowi naruszenie przepisu art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Mając powyższe na względzie, Kolegium postanowiło jak w sentencji. Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (-) Grażyna Wróblewska Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

3510 ZARZĄDZENIE Nr 865/31/10 PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Prezydent Miasta Piły zarządza co następuje: §1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. §2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2009 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. §3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Piły (-) Zbigniew Kosmatka

§1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. Dziennik Urzędowy §2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2009 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 188 – 20255 – Poz. 3510 Województwa Wielkopolskiego. §3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. Załącznik do Zarządzenia Nr 865/31/10 Prezydent Miasta Piły Prezydenta Miasta Piły (-) Zbigniew Kosmatka z dnia 11 marca 2010 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 865/31/10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2009 ROK Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 marca 2010 r.

Budżet Miasta Piły na 2009 rok przyjęty został tów realizowanych przez jednostki sektora finansów SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2009 ROK przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XXIX/354/08 w publicznych – 129.127 zł Budżet grudnia 2008 r. dniu 16 Miasta Piły na 2009 rok przyjęty został przez Radę Miasta-Piły uchwałą Nr XXIX/354/08 zł dniu 16 grudnia 2008 r. subwencje – 1.067.074 w a) dochody – 201.854.916zł, dochody – 201.854.916 zł, a) - dotacje celowe z budżetu państwa – 850.454 zł b) wydatki – 253.605.116zł, wydatki – 253.605.116 zł, b) - inne środki – 499.520 zł c) deficyt budżetowy ––51.750.200 zł. deficyt budżetowy 51.750.200 zł. c) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, zmiany, po których budżet miasta własnych zadań bieżących – W toku jego realizacji wprowadzono po uwzględnieniuna dofinansowanie Piły na dzień 31.12.2009 r. przedstawiał się następująco: uwzględnieniu których budżet miasta Piły na dzień 40.000 zł a) dochody – 199.662.351 zł, 31.12.2009 r. przedstawiał się następująco: - dochody majątkowe: (-) 19.164.481 zł b) wydatki – 268.858.750 zł, a) dochody – budżetowy – 69.196.399 zł. 199.662.351 zł, - dochody z majątku gminy - (-) 21.781.182 zł c) deficyt b) wydatki – 268.858.750 zł, - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie c) deficyt budżetowy – 69.196.399 zł. Wspólnej Polityki Rolnej – 3.541 zł Powyższe zmiany były rezultatem: - dotacje rozwojowe – 2.563.160 zł a) zmiany planu dochodów (-) 2.192.565 zł Powyższe zmiany były16.971.916 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej dochody bieżące: rezultatem: - zmiany planuopłat – (-) 896.500 zł wpływy z dochodów (-) 2.192.565 zł a) między jednostkami samorządu terytorialnego na - dochody bieżące:926.075 zł inne opłaty – 16.971.916 zł dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i - wpływy z opłat – (-) 896.500 zł odsetki – 1.000.000 zł, zakupów inwestycyjnych – 50.000 zł - inne opłaty – 926.075 zł udziały w podatkach budżetu państwa - (-) 9.460.390 zł b) zmiany planu wydatków - odsetki – dochody – 22.309.836 zł, inne 1.000.000 zł, - wydatki na zadania własne – 514.567 zł - udziały w celowe na zadania bieżącepaństwa - na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu (-) dotacje podatkach budżetu realizowane (-) - wydatki na zadania zlecone i powierzone – terytorialnego – 103.289 zł 9.460.390 zł 578.650 zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej – 403.431 zł - inne dochody – 22.309.836 zł, - rezerwy - (-) 2.866.854 zł środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane - inwestycje – 9.184.571 zł jednostki sektora finansów publicznych – 129.127 zł na podstawie porozumień (umów) między jednostc) zmiany planowanego deficytu budżetowego subwencje – 1.067.074 zł kami samorządu terytorialnegopaństwa – 850.454 zł – 103.289 zł 17.446.199 zł dotacje celowe z budżetu Dotacje rozwojowe oraz zł inne środki – 499.520 środki na finansowanie wspólnejwpływy z Rolnej – 403.431 zł udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych polityki tytułu pomocy finansowej BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA zadań bieżących – 40.000 z budżetu Unii Europejskiej - środki pochodzące zł 2009 ROKU (w zł) dochody finansowanie programów przeznaczone namajątkowe: (-) 19.164.481 zł i projek-

Plan DOCHODY OGÓŁEM Wyszczególnienie dochody bieżące w tym: - subwencje - dotacje celowe dochody majątkowe II. DEFICYT / NADWYŻKA III. WYDATKI OGÓŁEM wydatki na zadania własne wydatki na zadania zlecone i I.

Wykonanie

% wyk. 99,33%

199.662.351 198 327 108

Dochody Struktura /wydatki na 1 mieszkańca 100,00% 2.655,69 123,86% 17,84% 9,47% 3,77% 169,86% 90,64% 9,36% 2.555,58 473,69 251,45 100,02 3.504,79 1.870,24 193,06

187.546.832 190 850 780 101,76% 35.375.012 35.375.012 100,00% 18.865.171 18.778.613 99,54% 12.115.519 7476328 61,65% 69.196.399 63.410.311 268.858.750 261.737.419 97,35% 143.195.783 139.669.659 97,54% 14.419.610 14.417662 99,99%
45

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20256 –

Poz. 3510

westycji - plan oraz wykonanie wynosi 3.606.557 zy zostały opracowane na podstawie sprawozdań Wydatki majątkowe obejmują podatek VAT od inwestycji - plan oraz wykonanie wynosi 3.606.557 zł zł Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2009 = 74680 osób (dane WUS) z powyższym mogą jednostkowych, w związku wystąpić osób (dane WUS) Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2009 = 74680 rozbieżności w stosunku do sprawozdań Informacje zawarte w części opisowej przyjęto wg stanu Liczbę mieszkańców miasta Piły analizy zostały opracowane na podstawie1 zł (wynik jednostkowych, w związku z zbiorczych o sprawozdań zaokrągleń). powyższym mogąw części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań (wynik zaokrągleń). wystąpić74680 osób (dane WUS) rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o 1 zł jednostkowych, w związku z Informacje zawarte na dzień 30.09.2009 =
powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o 1 zł (wynik zaokrągleń).

rezerwy 1.265.270 wydatki majątkowe 109.978.087in107.650.098 97,88% 69,86% 1.441,48 analiWydatki majątkowe obejmują podatek VAT od Informacje zawarte w części opisowej Wydatki majątkowe obejmują podatek VAT od inwestycji - plan oraz wykonanie wynosi 3.606.557 zł

powierzone rezerwy powierzone wydatki majątkowe

1.265.270 109.978.087 107.650.098

97,88%

69,86%

1.441,48

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO I. PRZYCHODY przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na I. PRZYCHODY rynku krajowymzaciągniętych kredytów i przychody z przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych pożyczek na rynku krajowym w przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tym na pokrycie deficytu II. ROZCHODY w tym na pokrycie deficytu wykup innych papierów wartościowych II. ROZCHODY spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wykup innych papierów wartościowych DOCHODY pożyczek Lp. I. Lp. 1. 1.1. I. 1.2. 1. 1.3. 1.1. 1.4. 1.2. 1.5. 1.3. 1.6. 1.4. 1.7. 2. 1.6. 2.1. 1.7. 2.2. 2. 2.3.
2.1. 2.2. 3. 2.3. 1.5. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

plan
plan

20.000.000 54.446.199 5.200.000

wykonanie wykonanie wykonanie

20.000.000
20.000.000

plan plan plan plan plan plan
DOCHODY

plan plan

20.000.000 wykonanie

54.446.199 wykonanie 54.446.199 wykonanie 54.446.199 wykonanie 49.800 wykonanie 5.200.000 wykonanie 49.800 wykonanie

48.660.111 54.629.140 48.660.111 49.800 5.200.000 49.800 5.200.000

54.629.140

Nazwa DOCHODY BIEŻĄCE Nazwa WPŁYWY Z PODATKÓW podatek od nieruchomości DOCHODY BIEŻĄCE podatek rolny WPŁYWY Z PODATKÓW podatek leśny nieruchomości podatek od podatek odrolny podatek środków transportowych karta podatkowa podatek leśny podatek odod środków podatek spadków i darowizn transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych karta podatkowa WPŁYWY Z OPŁAT podatek od spadków i darowizn opłata skarbowa podatek od czynności cywilnoprawnych opłata targowa WPŁYWY Z OPŁAT inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, wpływy z opłata skarbowa opłat za zajęcie pasa drogowego) opłata targowa INNE stanowiące dochody gminy inne OPŁATY najem i dzierżawa + MOSiR (TAXI, opłaty planistyczne, wpływy z opłat za zajęcie i opłaty za zarząd, użytkowaniepasa drogowego) użytkowanie wieczyste nieruchomości INNE OPŁATY zwrot kosztów wyceny lokali najem dzierżawa + MOSiR dochodyi z najmu pomieszczeń w placówkachzarząd, użytkowanie i opłaty za oświatowych użytkowanie wieczyste ODSETKI nieruchomości za nieterminowe regulowanie należności zwrot kosztów wyceny lokali od nieterminowych wpłat z tytułu dochody z najmu pomieszczeń w placówkach podatków i opłat oświatowych O środków od DSETKI na rachunkach bankowych oraznieterminowe regulowanie za pozostałe odsetki pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i należności Zieleni – zajęcie pasa drogowego) od nieterminowych wpłat z UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU tytułu podatków i opłat podatek dochodowy od osób fizycznych

Wsk. realizacji w% Wsk. 133.306.649 Wykonanie 136.697.155 realizacji 102,54% Plan 39.065.000 38.538.164 w% 98,65% 33.000.000 32.281.038 97,82% 133.306.649 136.697.155 102,54% 50.000 38.538.164 49.910 98,65% 99,82% 39.065.000 65.000 32.281.038 68.063 97,82% 104,71% 33.000.000 2.500.000 2.561.692 99,82% 102,47% 50.000 49.910 200.000 204.403 102,20% 65.000 68.063 104,71% 250.000 2.561.692 102,47% 199.993 80,00% 2.500.000 3.000.000 3.173.065 105,77% Plan Wykonanie
200.000 3.213.500 250.000 1.700.000 3.000.000 204.403 102,20% 3.507.694 80,00% 109,15% 199.993 1.721.564 101,27% 3.173.065 105,77%

Wsk. Wsk. na 1 struktury mieszk. w% Wsk. 68,93% Wsk. na 1 1830,44 struktury mieszk. 19,43% 516,04 w% 16,28% 1830,44 432,26 68,93% 0,03% 19,43% 516,04 0,67 0,03% 16,28% 432,26 0,91 1,29% 34,30 0,03% 0,67 0,10% 0,03% 0,91 2,74 0,10% 1,29% 34,30 2,68 1,60% 42,49
0,10% 1,77% 0,10% 0,87% 1,60% 2,74 46,97 2,68 23,05 42,49

3.1. 3.2.

3.213.500 713.500 1.700.000 800.000 4.923.747 713.500

800.000

1.526.500 3.000.000

3.507.694 109,15% 870.162 121,96% 1.721.564 101,27% 915.968 114,50% 5.238.631 106,40% 870.162 121,96%

915.968

114,50%

1.836.253 2.971.456

120,29% 99,05%

1,77% 0,44% 0,87% 0,46% 2,64% 0,44%

0,46%

0,93% 1,50%

46,97 11,65 23,05 12,27 70,15 11,65

12,27

24,59 39,79

3. 3.3. 3.1. 3.4.

4. 4.1.

3.2.

4.923.747 8.000 1.526.500 389.247 3.000.000

4.2. 3.4.
4. 4.3. 4.1. 4.2.

3.3.

8.000 100.000 389.247 2.253.708 2.103.408 50.000 100.000 2.103.408

2.253.708 50.000

5.238.631 106,40% 14.898 186,23% 1.836.253 120,29% 416.024 106,88% 2.971.456 99,05%

14.898 186,23% 310.981 310,98% 416.024 106,88% 2.586.910 114,78% 2.214.962 105,30% 49.034 98,07% 310.981 2.214.962

2.586.910 49.034

114,78% 98,07%

2,64% 0,01% 0,93% 0,21% 1,50%

0,01% 0,16% 0,21% 1,30% 1,12% 0,02% 0,16% 1,12%

1,30% 0,02%

70,15 0,20 24,59 5,57 39,79

0,20 5,57 4,16 34,64 29,66 0,66 4,16 29,66

34,64 0,66

4.4. 5.

300

11.933

52.989.135 47.836.575
46

54.907.536 49.038.686

310,98% 105,30%

3 977,67% 103,62% 102,51%

0,01%

0,16

27,69% 24,73%

735,24 656,65

5.1.

4.3. PAŃSTWA od środków na rachunkach

46

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20257 –

Poz. 3510

bankowych oraz pozostałe odsetki 4.4. pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni – zajęcie pasa drogowego) 5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU
PAŃSTWA

300

11.933

3 977,67% 103,62% 102,51% 113,90% 103,72% 98,32% 95,07% 186,72%

0,01%

0,16

52.989.135 47.836.575 5.152.560 28.686.192 1.379.695 1.381.368 394.030

54.907.536 49.038.686 5.868.850 29.754.050 1.356.562 1.313.203 735.733

27,69% 24,73% 2,96% 15,00% 0,68% 0,66% 0,37%

735,24 656,65 78,59 398,42 18,16 17,58 9,85

podatek dochodowy od osób fizycznych 5.2. podatek dochodowy od osób prawnych 6. INNE DOCHODY 6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.2. pokładne i inne dochody ZDiZ 6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej 6.4. dywidendy 6.5. wpływy z różnych dochodów , opłat i usług w placówkach oświatowych 6.6. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie Szkoła Podstawowa Nr 12) 6.7. wpłaty nadwyżek środków obrotowych 6.8. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR 6.9. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego 6.10 wpływy z tytułu pomocy . finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6.11 rozliczenie wydatków . niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych 6.12 5% dochodów uzyskiwanych na . rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

5.1.

400.000 1.591.372

400.000 1.534.714

100,00% 96,44%

0,20% 0,77%

5,36 20,55

5.255.276

5.255.276

100,00%

2,65%

70,37

450.450 1.490.328 1.033.527

450.447 1.427.856 1.574.209

100,00% 95,81% 152,31%

0,23% 0,72% 0,79%

6,03 19,12 21,08

101.558

101.558

100,00%

0,05%

1,36

15.188.788

15.598.120

102,69%

7,86%

208,87

19.800

6.372

32,18%

0,00%

0,09

1.103.289

1.101.887

99,87%

0,56%

14,75

7.1 7.2.

zarząd dróg powiatowych refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich Przedszkoli niepublicznych 7.3. dofinansowanie konferencji "Rola lidera w rozwoju regionu" 7.4. dofinansowanie imprez

1.000.000 79.289

1.000.000 77.887

100,00% 98,23%

0,50% 0,04%

13,39 1,04

14.000 10.000
47

14.000 10.000

100,00% 100,00%

0,01% 0,01%

0,19 0,13

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20258 –

Poz. 3510

kulturalnych Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej 8.1. projekt "Twoja szansa " Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile 9. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 9.1. UMOWA PARTNERSKA W RAMACH PROGRAMU "WYRÓWNYWANIE 8.
SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH"

403.431

393.637

97,57%

0,20%

5,27

403.431

393.637

97,57%

0,20%

5,27

129.127

129.126

100,00%

0,07%

1,73

2.361

2.360

99,96%

0,00%

0,03

DOFINANSOWANIE PROGRAMU "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE' 10. Inne środki 10.1 dotacje otrzymane z funduszy . celowych 11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 11.1 pomoc finansowa z . Województwa Wielkopolskiego II. SUBWENCJE 1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA 2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA 3. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
ZLECONE

9.2.

126.766 499.520 499.520 40.000

126.766 499.520 499.520 40.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,06% 0,25% 0,25% 0,02%

1,70 6,69 6,69 0,54

40.000 35.375.012 33.588.743 1.593.821 192.448 18.865.171 14.394.610 25.000 4.445.561 12.115.519 8.498.818 7.700.000

40.000 35.375.012 33.588.743 1.593.821 192.448 18.778.613 14.392.662 25.000 4.360.951 7.476.328 6.442.052 5.738.221

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,54% 99,99% 100,00% 98,10% 61,71% 75,80% 74,52%

0,02% 17,84% 16,94% 0,80% 0,10% 9,47% 7,26% 0,01% 2,20% 3,77% 3,25% 2,89%

0,54 473,69 449,77 21,34 2,58 251,45 192,72 0,33 58,40 100,11 86,26 76,84

2. 3. IV. 1. 1.1.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
WŁASNE

DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody z majątku gminy odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1.2. opłaty za przekształcenia 1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej 2.1. Projekt "Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile". 3. Dotacje rozwojowe

600.000 198.818 3.541

656.039 47.792 3.541

109,34% 24,04% 100,00%

0,33% 0,02% 0,00%

8,78 0,64 0,05

3.541

3.541

100,00%

0,00%

0,05

2.563.160
48

0

-

-

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20259 –

Poz. 3510

3.1. 4.

4.1 5.

5.1.

środki pozyskane z WRPO Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja z powiatu na inwestycje Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dofinansowanie zakupów inwestycyjnych RAZEM

2.563.160 1.000.000

0 980.735

98,07%

0,49%

0,00 13,13

1.000.000 50.000

980.735 50.000

98,07% 100,00%

0,49% 0,03%

13,13 0,67

50.000

50.000

100,00% 99,33%

0,03% 100,00%

0,67 2.655,69

199.662.351 198.327.108

Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2009 r. = 74680 osób (dane WUS) plan 39.065.000 zł wykonanie 38.538.164 zł 1. WPŁYWY Z PODATKÓW 1.1. podatek od nieruchomości plan 33.000.000 zł wykonanie 32.281.038 zł Realizacja wpływów obejmuje: - osoby fizyczne plan 5.300.000 wykonanie 5.705.344 zł W 2009 r. zarejestrowanych było 19098 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2.336.296 zł należności głównej. Wysłano 9734 upomnień oraz wystawiono 727 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 405.108 zł. W analizowanym okresie wydano 14 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 169.975 zł), oraz 23 decyzji o umorzeniu zaległości (nal. gł. 4.839 zł). Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności nal. główna 4.794 zł. Wysłano 56 wniosków o wpis hipoteki na kwotę 539.713 zł. Należności objęte hipoteką na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 1.624.978 zł. - osoby prawne plan 27.700.000 wykonanie 26.575.694.zł W 2009 r. zarejestrowano 395 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 1.201.238 zł należności głównej, z tego 407.945 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 84.850 zł. Ogółem tytułami wykonawczymi na dzień 31.12.09 r. objęta była kwota 53.097 zł. W opisywanym okresie wydano 16 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 1.793.854 zł, w tym 1.169.147 zł Gminie), 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności nal. główna 231.892 zł. Hipoteką zabezpieczono zobowiązania na kwotę 27.764 zł. Za zaległości podatkowe przejęto mienie o wartości 515.582 zł. Należności wątpliwe 444.719 zł. 1.2. podatek rolny plan 50.000 zł wykonanie 49.910 zł – osoby fizyczne 43.300 zł wykonanie 42.704 zł – osoby prawne 6.700 zł wykonanie 7.206 zł 1.3. podatek leśny plan 65.000 zł wykonanie 68.063 zł – osoby fizyczne 600 zł wykonanie 590 zł – osoby prawne 64.400 zł wykonanie 67.473 zł 1.4. podatek od środków transportowych plan 2.500.000 zł wykonanie 2.561.692 zł W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od: – osób fizycznych 459.000 zł wykonanie 492.478 zł – osób prawnych 2.041.000 zł wykonanie 2.069.214 zł Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 109.785 zł (w tym osoby fizyczne – 64.687 zł, osoby prawne – 45.099 zł). Wysłano 169 upomnień. Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 94.360 zł. Wydano 4 decyzje o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 17.141 zł). Umorzenie zaległości (nal. gł. 3.492 zł). 1.5. karta podatkowa plan 200.000 zł wykonanie 204.403 zł Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego. 1.6. podatek od spadków i darowizn plan 250.000 zł wykonanie 199.993 zł Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. 1.7. podatek od czynności plan 3.000.000 zł wykonanie 3.173.065 zł cywilnoprawnych Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. 2. WPŁYWY Z OPŁAT plan 3.213.500 zł wykonanie 3.507.694 zł 2.1. opłata skarbowa plan 1.700.000 zł wykonanie 1.721.564 zł
49

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20260 –

Poz. 3510

Opłaty pobiera się od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń, złożonych pełnomocnictw. Przeprowadzono 181 postępowań w sprawie opłaty skarbowej. 2.2. opłata targowa plan 800.000 zł wykonanie 915.968 zł Inkasentem opłaty jest “Tarpil” Sp. z o.o. Większe zainteresowanie handlem na targowisku spowodowało wzrost wpływów z opłaty targowej. 2.3. inne stanowiące dochody gminy plan 713.500 zł wykonanie 870.162 zł Zrealizowane dochody obejmują: - opłaty za zajęcie pasa drogowego 394.156 zł - wpływy z parkomatów 277.250 zł - opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI 7.161 zł - renta planistyczna 191.595 zł 3. INNE OPŁATY plan 4.923.747 zł wykonanie 5.238.631 zł 3.1. najem i dzierżawa plan 1.526.500 zł wykonanie 1.836.253 zł a) MOSiR 451.946 zł b) Zarząd Dróg i Zieleni 12.594 zł c) wpływy z dzierżawy 1.671.875 zł z tego: (wielkości brutto) dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami 1.167.862 zł inne dzierżawy 470.876 zł Miejska Energetyka Cieplna 42.730 zł Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 3.949 zł Berpil Spółka z o.o. 195.200 zł Tarpil Spółka z o.o. 169.393 zł Spółka Wodno-Ściekowa Gwda 44.723 zł ENEA S.A. 7.358 zł Barek Miejski, LOP 7.523 zł grunty orne 33.137 zł obwody łowieckie 87 zł odprowadzony podatek VAT 300.249 zł Łącznie w 2009 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 7373639,38 m2, zawarto 668 umów. Na dzień 31 grudnia należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 51.467 zł, natomiast zaległości 376.865 zł (w tym: kwota roszczeń spornych 2.116 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku wysłano 406 upomnień. Złożono 3 wnioski do komornika o egzekucję (na kwotę 11.772 zł nal. głównej), 9 spraw komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 29.077 zł nal. głównej). 3.2. opłaty za zarząd, użytkowanie i plan 3.000.000 zł wykonanie 2.971.456 zł użytkowanie wieczyste nieruchomości a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto) 3.068.811 zł b) odprowadzony podatek VAT 97.355 zł Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 401.654 zł (w tym kwota: roszczeń spornych 89.876 zł) zabezpieczona hipotekami – 18.639 zł). W ciągu roku wysłano 1.930 upomnień. Na drogę sądową skierowano 129 spraw na kwotę 158.428 zł. W styczniu 2010 roku do sądu skierowano kolejnych 8 pozwów na kwotę 6.345 zł. Należności wątpliwe i nieściągalne 123.930 zł. 3.3. zwrot kosztów wyceny lokali plan 8.000 zł wykonanie 14.898 zł koszty wyceny lokali, gruntu 14.898 zł Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 6.582 zł. W ciągu roku wysłano 19 upomnień. 5 spraw skierowano na drogę sądową na kwotę 1.814 zł. 3.4. dochody z najmu pomieszczeń w plan 389.247 zł wykonanie 416.024 zł placówkach oświatowych Wpływy obejmują realizację wpłat za wynajem pomieszczeń. W 2009 r. zawarto 59 umów stałych, 67 umów okresowych oraz 11 umów jednorazowych. Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń nie ujętych na etapie planowania wpływów. 4. ODSETKI plan 2.253.708 zł wykonanie 2.586.910 zł 4.1. za nieterminowe regulowanie plan 50.000 zł wykonanie 49.034 zł należności Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność). 4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu plan 100.000 zł wykonanie 310.981 zł
50

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20261 –

Poz. 3510

podatków i opłat Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wysokie wykonanie wiąże się ze skuteczna egzekucją skarbowa i sądową. 4.3. od środków na rachunkach bankowych plan 2.103.408 zł wykonanie 2.214.962 zł Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a`vista oraz odsetek od lokat terminowych. 4.4. pozostałe odsetki plan 300 zł wykonanie 11.933 zł Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy. Wysokie wykonanie planu wynika z wpływu opłaty prolongacyjnej w kwocie 7 147 zł oraz z odsetek od renty planistycznej w kwocie 3 436 zł. plan 52.989.135 zł wykonanie 54.907.536 zł 5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA 5.1. podatek dochodowy od osób plan 47.836.575 zł wykonanie 49.038.686 zł fizycznych 5.2. podatek dochodowy od osób plan 5.152.560 zł wykonanie 5.868.850 zł prawnych Udziały w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) wykonano na poziomie wyższym od przewidywanego. Największe wpływy nastąpiły w grudniu i w ostatecznym rozliczeniu w styczniu 2010 r. 6. INNE DOCHODY plan 28.686.192 zł wykonanie 29.754 050 zł 6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż plan 1.379.695 zł wykonanie 1.356 562 zł napojów alkoholowych Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły. 6.2. pokładne i inne usługi ZZiCK plan 1.381.368 zł wykonanie 1.313.203 zł Zrealizowane dochody obejmują: - opłaty za pokładne na cmentarzu 453.243 zł - przychody z reklamy 20.704 zł - wpływy z pozostałych usług 829.889 zł - zwrot odszkodowania z PZU 5.178 zł - kary 4.189 zł 6.3. dywidendy plan 400.000 zł wykonanie 400.000 zł Środki przekazane przez ALTVATER Piła zgodnie z Uchwałą ZW Spółki w sprawie podziału zysku za 2008 r. 6.4. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i plan 394.030 zł wykonanie 735.733 zł inne dochody w opiece społecznej Osiągnięte dochody zawierają: - odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie 63.499 zł wyżywienia - odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do 145.527 zł wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy - zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom 11.701 zł posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u 274.515 zł - inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie 13.862 zł prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego - zwrot zasiłków z pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu “Pomoc 26.242 zł państwa w zakresie dożywiania” - odzyskane należności od dłużników alimentacyjnych 200.302 zł - zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy 85 zł społecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosłych Caritas im. O. Pio, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej) 6.5. wpływy z różnych dochodów, opłat i plan 1.591.372 zł wykonanie 1.534.714 zł usług w placówkach oświatowych Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych: wynagrodzenie dla płatnika 8.196 zł wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 54.051 zł opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, 3.523 zł legitymacji służbowych dla nauczycieli, w 2009 roku wydano 287 duplikatów wpływy z usług stołówek szkolnych 1.380.215 zł pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za 88.729 zł
51

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20262 –

Poz. 3510

zimowisko, odpłatność za energię cieplną i elektryczną, wpłaty za reklamę) 6.6. wpływy z różnych dochodów plan 5.255.276 zł wykonanie (odszkodowanie - Szkoła Podstawowa Nr 12) Wpływy pochodzą z odszkodowania po pożarze Szkoły Podstawowej Nr 12. 6.7. wpłaty nadwyżek środków obrotowych plan 450.450 zł wykonanie Zrealizowane dochody obejmują: - wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych: przedszkola 420.671 zł żłobki 29.776 zł 6.8. wpływy z różnych dochodów, opłat i plan 1.490.328 zł wykonanie usług w MOSiR Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu: a) dochody z usług, w tym: - udostępniania boisk, studio rekreacji, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego, usługi transportowe i wpływy związane z reklamą - udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, kortów tenisowych, szkółki nauki pływania na Pływalni Wodnik i Szuwarek oraz pozostałe usługi - zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki, opłaty za wjazd pojazdu, wypożyczalni sprzętu i udostępniania obiektów sportowych - udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza - udostępniania obiektów sportowych OS Centrum b) sprzedaż wyrobów - dochód ze sprzedaży drzewa pozyskanego z wycinki c) pozostałe dochody - zapłata należności zaległych skierowanych na drogę sądową, otrzymane odszkodowania za zdarzenia losowe od ubezpieczyciela - PZU. 6.9. wpływy z różnych dochodów, opłat, plan 1.033.527 zł wykonanie kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego Na wykonane dochody składają się: - wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM - wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską - wpływy z opłaty produktowej - wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy - rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych - kary i grzywny - różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych) - pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z opłat i usług) - dochody z OPiRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych) - wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania „Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne”. - wpływy z otrzymanych darowizn

5.255.276 zł

450.447 zł 450.447 zł

1.427.856 zł

1.286.764 zł

10.328 zł 130.764 zł

1.574.209 zł

4.919 74.401 48.830 34.745 8.630 59.987 46.995 133.161 5.269

zł zł zł zł zł zł zł zł zł

946.954 zł 210.318 zł

Wyższe wykonanie niż przewidywany plan wynika z nieplanowanych wpływów z odszkodowań, kar i grzywien, z nieplanowanych wpływów z wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz nieplanowanych wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT. 101.558 zł plan 101.558 zł wykonanie 6.10. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPiRPA. 6.11. rozliczenie wydatków plan 15.188.788 zł wykonanie 15.598.120 zł niewygasających i inne rozliczenia z lat
52

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20263 –

Poz. 3510

ubiegłych Wykonane dochody obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające. 6.12. 5% dochodów uzyskiwanych na wykonanie 6.372 zł plan 19.800 zł rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zrealizowane wpływy obejmują 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym 50% uzyskanych dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych. plan 1.103.289 zł 7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA wykonanie 1.101.887 zł BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.1. zarząd dróg powiatowych plan 1.000.000 zł wykonanie 1.000.000 zł Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd. 7.2. refundacja kosztów ponoszonych plan 79.289 zł wykonanie 77.887 zł przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich Przedszkoli niepublicznych 7.3. dofinansowanie konferencji "Rola plan 14.000 zł wykonanie 14.000 zł lidera w rozwoju regionu" 7.4. dofinansowanie imprez kulturalnych plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł 8. Dotacje rozwojowe oraz środki na plan 403.431 zł wykonanie 393.637 zł finansowanie wspólnej Polityki Rolnej 8.1. Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja plan 403.431 zł wykonanie 393.637 zł zawodowa klientów MOPS w Pile." 9. Środki pochodzące z budżetu Unii wykonanie 129.126 zł plan 129 127 zł Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 9.1. Umowa partnerska w ramach wykonanie 2.360 zł plan 2.361 zł programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.2. Dofinansowanie programu "Uczenie plan 126.766 zł wykonanie 126.766 zł się przez całe życie" 10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej plan wykonanie 40.000 zł 40.000 zł udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40.000 zł 10.1. Pomoc finansowa z Województwa plan wykonanie 40.000 zł Wielkopolskiego 11. INNE ŚRODKI plan 499.520 zł wykonanie 499.520 zł 11.1. dotacja otrzymane z funduszy plan 499.520 zł wykonanie 499.520 zł celowych Rozliczenie za 2008 r. zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej (PFRON, WFOŚ) III. Dotacje celowe z budżetu państwa plan 18.865.171 zł wykonanie 18.778.613 zł plan 14.394.610 zł 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA wykonanie 14.392.662 zł ZLECONE w tym:
53

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20264 –

Poz. 3510

1.1. zwrot podatku akcyzowego plan 27.891 zł wykonanie 27.874 zł 1.2. urzędy wojewódzkie plan 444.700 zł wykonanie 444.700 zł 1.3. uaktualnienie spisu wyborców plan 12.260 zł wykonanie 12.207 zł 1.4. zasiłki i ubezpieczenia plan 13.833.600 zł wykonanie 13.831.864 zł 1.5. wybory do Parlamentu plan 76.159 zł wykonanie 76.017 zł Europejskiego plan 25.000 zł 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA wykonanie 25.000 zł POWIERZONE 2.1. cmentarze plan 25.000 zł wykonanie 25.000 zł plan 4.445.561 zł 3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA wykonanie 4.360.951 zł WŁASNE 3.1. pomoc materialna dla uczniów plan 546.200 zł wykonanie 461.595 zł Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Niskie wykonanie spowodowane jest niespełnianiem wymogów przez wnioskodawców - 246 wniosków rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie dochodu - 351 zł netto/osobę. 3.2. Program "Radosna szkoła" plan 11.940 zł wykonanie 11.940 zł Środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła". 3.3. Komisje kwalifikacyjne i plan 2.376 zł wykonanie 2.376 zł egzaminacyjne Środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. 3.4. zasiłki okresowe plan 1.551.907 zł wykonanie 1.551.902 zł Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 3.5. ośrodki pomocy społecznej plan 981.292 zł wykonanie 981.292 zł Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 3.6. składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 20.300 zł wykonanie 20.300 zł Środki przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za dzieci w wieku 06 lat, które nie rozpoczęły nauki w szkole. 3.7. posiłek dla potrzebujących plan 1.331.546 zł wykonanie 1.331.546 zł Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych. IV. DOCHODY MAJĄTKOWE 1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 1.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan plan plan 12.115.519 zł wykonanie 8.498.818 zł wykonanie 7.700.000 zł wykonanie 7.476.328 zł 6.442.052 zł 5.738.221 zł

nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego wieczynabycie prawa własności i użytkowania (wpłata jednorazowa) w tym: stego działka o pow. 610 m², Pl. Konstytucji 3 - go Maja sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu 5.174.123 zł w tym: – 52.445 zł (wpłata jednorazowa) odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego brutto 519.583 zł działka o pow. 1 726 m², ul. Sikorskiego - 125 - sprzedaż –mieszkań komunalnych i ubiegłych gruntu spłata rat lokale i grunty sprzedane w latach 670.153 zł 5.174.123 zł 553 zł (wpłata jednorazowa) odprowadzony podatek VAT 625.638 zł - odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystedziałka o pow. 2 819 m², ul. J. Styki – 105.373 zł W 2009 roku zbyto: go brutto 519.583 zł działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże,Iitp.) 21.953 zł) (rozłożono na 4 raty roczne - rata prawo własności do 2 Własność 6 działek lokale i grunty sprzedane w latach - spłata rat – powierzchnia 11051 m działka o pow. 3 600 m², ul. Polna – 222.200 zł działka o pow. 676 m², ul. J. ubiegłych 670.153 zł Styki – 73.000 zł (wpłata jednorazowa) (wpłata jednorazowa, w tym VAT) działka o pow. 610 m²,podatek VAT3 - go625.638 zł zł (wpłata działka o pow. 1 620 m², ul. J. Styki – 141.000 Maja – 52.445 jednorazowa) - odprowadzony Pl. Konstytucji działka o pow. 1 726 m², ul. Sikorskiego - 125 553 zł (wpłata jednorazowa) zł (wpłata jednorazowa, w tym VAT) W 2009 roku zbyto: działka o pow. 2 819 m², ul. J. Styki – 105.373 zł (rozłożono na 4 raty roczne - I rata 21.953 zł) - lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) - prawo własności ul. Polna – 222.200 złfunkcjąjednorazowa, w tym VAT) do działek z inną (wpłata (przedziałka o pow. 3 600 m², – sprzedano mysłowo-składową, ul. J. Styki – 141.000 zł (wpłata jednorazowa, w tym VAT) 73 lokale mieszkalne, w tym 48 lousługowo-handlową, garaże, działka o pow. 1 620 m², kali z udziałem w prawie własności gruntu – pow. itp.) 4942,64 m² Własność 6 działek powierzchnia 11051 m2 działka o pow. 676 m², ul. J. Styki – 73.000 zł 54 Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20265 –

Poz. 3510

zbycia: - 25 lokali mieszkalnych o powierzchni 1141,54 m2 z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego (lokali) - gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.): poszerzenia 1 działka o powierzchni 2145 m2 działka o pow. 2145 m², Al. Powstańców Wlkp. – 752.883 zł (wpłata jednorazowa) - sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego: działka o pow. 672 m², ul. Jasna - 10 rat - I rata: 1.113 zł + 2.448 zł VAT = 3.561 zł działka o pow. 672 m², ul. Jasna - 10 rat - I rata: 1.020 zł + 2.245 zł VAT = 3.265 zł działka o pow. 42 m², ul. Batalionów Chłopskich jednorazowo 791 zł w tym VAT działka o pow. 2 220 m², ul. Wypoczynkowa - 10 rat - I rata – 5.058 zł + 11.127 zł VAT działka o pow. 947 m², ul. Parkowa - 10 rat - I rata – 1.554 zł + 3.418 zł VAT działka o pow. 248 m², ul. Rogozińska - 5 rat - I rata – 4.791 zł + 5.270 zł VAT działka o pow. 445 m², ul. Bydgoska - jednorazowo – 170.833 zł działka o pow. 276 m², Al. Powstańców Wlkp. jednorazowo 189.000 zł działka o pow. 3282 m², ul. Bydgoska - jednorazowo 155.743 zł działka o pow. 126 m², ul. Bydgoska - jednorazowo – 6.548 zł działka o pow. 857 m², ul. Żeleńskiego - jednorazowo – 7.124 zł działka o pow. 1808 m², ul. Poprzeczna - jednorazowo – 28.637 zł działka o pow. 1548 m², ul. Kazimierza Wielkiego - jednorazowo – 24.520 zł działka o pow. 11189 m², Wawelska - Składowa - jednorazowo – 32.243 zł działka o pow. 17297 m², Zamiejska - Wałecka jednorazowo – 51.284 zł - gruntu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne) prawo własności 7 działek o powierzchni 4165 m² działka o pow. 799 m², ul. Ksawerego Działyńskiego - jednorazowo – 126.250 zł w tym VAT działka o pow. 480 m², ul. Ksawerego Działyńskiego - jednorazowo – 75.750 zł w tym VAT działka o pow. 478 m², ul. Ksawerego Działyńskiego - jednorazowo – 75.750 zł w tym VAT działka o pow. 610 m², ul. Ksawerego Działyńskiego - jednorazowo – 76.800 zł w tym VAT działka o pow. 688 m², ul. Asnyka - jednorazowo 147.000 w tym VAT działka o pow. 547 m², ul. Kochanowskiego - jednorazowo 161.000 zł w tym VAT działka o pow. 563 m², ul. Jana Kasprowicza jednorazowo 111.000 zł w tym VAT poszerzenia 23 działki o powierzchni 3890 m2 działka o pow. 424 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I

rata 2.265 zł działka o pow. 229 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 1.224 zł działka o pow. 52 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 745 zł + 1.638 zł VAT działka o pow. 691 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 3.692 zł działka o pow. 49 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 702 zł + 1.544 zł VAT działka o pow. 55 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 826 zł + 1.817 zł VAT działka o pow. 134 m², ul. Ludwisarska - jednorazowo – 24.555 zł w tym VAT działka o pow. 100 m², ul. Stalowa - 10 rat - I rata 1 432 zł + 3.150 zl VAT działka o pow. 352 m², ul. Wyspiańskiego - 10 rat - I rata 4.557 zł + 10.025 zł VAT działka o pow. 145 m², ul. Sobieskiego - jednorazowo – 16.160 zł w tym VAT działka o pow. 160 m², ul. Michałowskiego - jednorazowo – 19.530 zł w tym VAT działka o pow. 135 m², ul. Nowowiejskiego - 10 rat miesięcznych - 5 rat po 1 398 zł działka o pow. 154 m², ul. Żeromskiego - 10 rat - I rata – 1.551 zł + 3.412 zł VAT 2 działki o pow. 106 m², ul. Żeromskiego - 10 rat - I rata – 1.067 zł + 2.347 zł VAT 2 działki o pow. 288 m², ul. Żeromskiego - jednorazowo – 35.392 zł w tym VAT 3 działki o pow. 233 m², ul. Żeromskiego - jednorazowo 28.633 zł w tym VAT działka o pow. 214 m², ul. Żeromskiego - jednorazowo – 26.291 zł w tym VAT działka o pow. 226 m², ul. Różana Droga - 10 rat - I rata 2.340 zł + 5.148 zł VAT działka o pow. 143 m², ul. Roosevelta - jednorazowo 4.663 zł. W II półroczu (październik i grudzień) odbyły się przetargi na zbycie nieruchomości przy ul. Wawelskiej i Bydgoskie Przedmieście, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 2.305.900 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 90.011 zł (w tym kwota roszczeń spornych 22.762 zł), zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 81.072 zł. 1 sprawę skierowano do sądu na kwotę 6.377 zł. 1 sprawa przekazana do postępowań komorniczych na kwotę 17.241 zł (bonifikata za lokal). Wysłano 55 wezwań do zapłaty. Należności wątpliwe i nieściągalne z bonifikat wynoszą 41.849 zł. 1.2. opłaty za przekształcenia plan 600.000 zł wykonanie 656.039 zł Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2009 r. wydano 149 decyzji na łączną po-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20266 –

Poz. 3510

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU wierzchnię 73067 m2. NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE Na dzień 31.12. należności długoterminowe gmiPOROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI ny wynoszą 651.467 zł, natomiast zaległości – 67.841 31.12. należności długoterminowe54 wezwania 651.467 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 1.000.000 zł. W trakcie roku wysłano gminy wynoszą do Na dzień zł, natomiast zaległości – 67.841 zł. W trakcie roku wysłano 54 zł 16.827 zł. zapłaty. Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę wykonanie 980.735 zł. wezwania do zapłaty. Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 16.827ze sprzedaży składników majątkowych plan 198.818 zł4.1. Dotacje z powiatu na inwestycje plan 1.3. wpływy zł. wykonanie 47.792 zł. Dochody obejmują wpływy z tyt. sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku remontów w placówkach oświatowych. Nie zrealizowano 1.000.000 zł wykonanie 980.735 zł. 1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkosprzedaży oświetlenia na drogach gminnych. Dochody te Dotacja na zadania inwestycyjne: „Przebudowa wych plan 198.818 zł wykonanie 47.792 zł. zostały zaplanowane w 2010 r. 2.Dochody obejmują wpływy z tyt. finansowanie wspólnej Polityki Rolnej plan 3.541 zł wykonanie 3.541 zł Słowackiego Dotacje rozwojowe oraz środki na sprzedaży złomu ul. Wyspiańskiego (na odcinku od ul. 2.1. Projekt „Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” plan 3,541 zł do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zapozyskanego w wyniku remontów w placówkach Wykonanie 3.541 zł. kresu zadania” oraz „Przebudowa ul. Tucholskiej oświatowych.rozwojowe plan 2.563 160 zł wykonanie 0 zł. Nie zrealizowano sprzedaży oświetle3. Dotacje (nawierzchnia jezdni i chodników), regulacja wysonia na drogach gminnych. Dochody 2.563.160 zł zaplate zostały 3.1. Środki pozyskane z WRPO plan wykonanie 0 zł. Z uwagi w 2010 r. kości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą nowanena zmianę umowy o dofinansowanie wnioski o płatność zostaną złożone w 2010 r. urządzeń uszkodzonych)”. 2. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowa4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z zł wykona5. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ nie wspólnej Polityki Rolnej plan 3.541POWIATU NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄnie 3.541 zł (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 1.000.000 zł wykonanie 980.735 zł. 2.1. Projekt z„Twoja na inwestycje plan 1.000.000 zł wykonanie 980.735 zł. DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE 4.1. Dotacje powiatu szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” „Przebudowa ul. Wyspiańskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością plan 3,541 zł WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH plan Dotacja na zadania inwestycyjne: Wykonanie 3.541 zł. oraz „Przebudowa ul. Tucholskiej (nawierzchnia zł wykonanie 50.000 zł wysokości urządzeń 50.000 jezdni i chodników), regulacja rozszerzenia zakresu zadania” infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń 160 zł wyko3. Dotacje rozwojowe plan 2.563 uszkodzonych)”. 5.1. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 5. nanie 0WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ50.000 zł wykonanie 50.000 zł. zł. plan MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł 3.1. Środki pozyskane z WRPO plan 2.563.160 5.1. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zazł wykonanie 0 zł. kup zeskoku do lekkoatletyczny MOSiR w Pile. Z uwagi na zmianę umowy onadofinansowanieskoku o tyczce na stadionskoku o tyczce na stadion lekkoatleDotacja z Województwa Wielkopolskiego zakup zeskoku do tyczny MOSiR w Pile. wnioski o płatność zostaną złożone w 2010 r.
WYDATKI Lp. I. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. Dz. / Rozdz. 010 01008 01030 01095 500 50095 600 60004 60013 60014 60016 60095 700 70001 70005 70095 710 71004 71013 71014 71035 750 75011 75022 Nazwa WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność HANDEL Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Komisje poborowe
56

Plan

ogółem

Wykonanie w%

157.615.393 154.087.321 97,76% 121.261 103.831 85,63% 91.870 75.000 81,64% 1.500 957 63,80% 27.891 27.874 99,94% 293.000 287.807 98,23% 293.000 287.807 98,23% 10.403.976 10.356.776 99,55% 5.222.230 5.199.691 99,57% 415.000 414.999 100,00% 1.342.361 1.342.359 100,00% 3.156.385 3.132.228 99,23 268.000 267.499 99,81% 2.969.545 2.753.970 92,74% 2.000.000 2.000.000 100,00% 619.545 455.072 73,45% 350.000 298.898 85,40% 1.149.715 1.011.495 87,98% 51.500 50.593 98,24% 123.480 113.623 92,02% 2.500 972.235 12.132.504 786.397 552.660 10.087.242 1.000 1.869 845.410 11.940.028 771.640 524.386 74,76% 86,96% 98,41% 98,12% 94,88%

struktura w% 100,00% 0,07% 0,05% 0,00% 0,02% 0,19% 0,19% 6,72% 3,37% 0,27% 0,87% 2,03 0,17% 1,79% 1,30% 0,30% 0,19% 0,66% 0,03% 0,07% 0,00% 0,55% 7,75% 0,50% 0,34% 6,49% 0,00%

6.3. 75023 6.4. 75045

9.993.239 99,07% 0 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20267 –

Poz. 3510

6.5. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.6. 75095 Pozostała działalność 7. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7.1. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.2. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.1. 75405 Komendy powiatowe Policji 8.2. 75412 Ochotnicze straże pożarne 8.3. 75414 Obrona cywilna 8.4. 75416 Straż miejska 9. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9.1. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10.1. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 11. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11.1. 75814 Różne rozliczenia finansowe 11.2 75818 Rezerwy ogólne i celowe 12. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12.1. 80101 Szkoły podstawowe 12.2. 80104 Przedszkola 12.3. 80110 Gimnazja 12.4. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 12.5. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.6. 80147 Biblioteki pedagogiczne 12.7. 80148 Stołówki szkolne 12.8. 80195 Pozostała działalność 13. 851 OCHRONA ZDROWIA 13.1. 85153 Zwalczanie narkomanii 13.2. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14. 852 POMOC SPOŁECZNA 14.1. 85202 Domy pomocy społecznej 14.2. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.3. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14.4. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14.5. 85215 Dodatki mieszkaniowe 14.6. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 14.7. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.8. 85295 Pozostała działalność 15. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
57

492.312 212.893 88.419

449.320 91,27% 201.443 94,62% 88.224 99,78%

0,29% 0,13% 0,06%

12.260 76.159 979.396 100.800 29.450 21.700 827.446 348.900

12.207 99,57% 76.017 99,81% 971.600 99,20% 99.516 29.400 21.700 820.984 274.437 98,73% 99,83% 100,00% 99,22% 78,66%

0,01% 0,05% 0,63% 0,06% 0,02% 0,01% 0,53% 0,18%

348.900 2.350.000 2.350.000

274.437 78,66% 1.151.235 48,99% 1.151.235 48,99%

0,18% 0,75% 0,75%

5.218 5.218 1.265.270 68.521.097 28.773.933 18.212.666 17.498.460 56.330 335.056 17.000 3.326.020 301.632 1.638.253 63.600 1.574.653 29.142.309 1.108.560 13.450.918

0 0 0 68.009.888 28.491.402 18.212.665 17.353.224 55.946 331.781 17.000 3.246.308 301.562 1.543.528 62.679 1.480.849 28.936.841 1.097.496 13.442.488

0,00% 0,00% 0,00% 99,25% 99,02% 100,00% 99,17% 99,32% 99,02% 100,00% 97,60% 99,98% 94,22% 98,55% 94,04% 99,29% 99,00% 99,94%

0,00% 0,00% 0,00% 44,14% 18,49% 11,82% 11,26% 0,04% 0,22% 0,01% 2,11% 0,20% 1,00% 0,04% 0,96% 18,78% 0,71% 8,72%

66.818

65.325 97,77%

0,04%

3.466.878 3.585.500 3.599.709 1.012.467 2.851.459 1.590.829

3.386.864 97,69% 3.584.966 99,99% 3.547.307 98,54% 1.007.466 99,51% 2.804.929 98,37% 1.581.034 99,38%

2,20% 2,33% 2,30% 0,65% 1,82% 1,03%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20268 –

Poz. 3510

15.1. 15.2 16. 16.1. 16.2. 17. 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6.

85305 85395 854 85401 85415 900 90001 90003 90004 90013 90015 90020

17.7. 90095 18. 921 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 18.6. 19. 19.1. 19.2. 92105 92109 92110 92116 92118 92195 926 92604 92605

19.3. 92695 II. III.

POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki Muzea Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność REZERWY WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM WYDATKI

1.139.653 451.176 2.290.229 1.744.029 546.200 9.791.452 450.900 1.958.000 3.873.870 242.000 3.084.500 110.000

1.139.653 441.381 2.183.664 1.722.069 461.595 9.405.333 400.548 1.886.686 3.698.745 242.000 3.043.256 68.258

100,00% 97,83% 95,35% 98,74% 84,51% 96,06% 88,83% 96,36% 95,48% 100,00% 98,66% 62,05%

0,74% 0,29% 1,42% 1,12% 0,30% 6,10% 0,26% 1,22% 2,40% 0,16% 1,98% 0,04%

72.182 5.619.735 21.000 3.284.300 17.000 1.632.383 543.700 121.352 8.179.555 6.471.975 581.000

65.840 91,21% 5.608.789 99,81% 21.000 3.284.300 17.000 1.632.383 543.700 110.406 7.878.841 6.210.653 581.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,98% 96,32% 95,96% 100,00%

0,04% 3,64% 0,01% 2,13% 0,01% 1,06% 0,35% 0,07% 5,11% 4,03% 0,38%

1.126.580 1.087.188 96,50% 0,71% 1.265.270 109.978.087 107.650.098 97,88% 69,86% 268.858.750 261.737.419 97,35% 169,86%

Wydatki majątkowe obejmują podatek VAT od inwestycji: plan oraz wykonanie wynosi 3.606.557 zł Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2009 = 74 680 osób (dane WUS) 154.087.321zł I. WYDATKI BIEŻĄCE plan 157.615.393 zł wykonanie w tym: – zadania własne plan 143.195.783 zł wykonanie 139.669.659 zł – zadania zlecone i powierzone plan 14.419.610 zł wykonanie 14.417.662 zł 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 121.261 zł wykonanie 103.831zł 1.1. Melioracje wodne plan 91.870 zł wykonanie 75.000 zł Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łęgach oraz przepompowni na Osiedlu Staszyce. 1.2. Izby rolnicze plan 1.500 zł wykonanie 957 zł Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. 1.3. Pozostała działalność plan 27.891 zł wykonanie 27.874 zł Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego – zadania zlecone. 2. HANDEL plan 293.000 zł wykonanie 287.807 zł 2.1. Pozostała działalność plan 293.000 zł wykonanie 287.807 zł W tym wydatki niewygasające 53.170 zł

58

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20269 –

Poz. 3510

Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej. Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi remontowe oświetlenia na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej oraz za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich. 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 10.403.976 zł wykonanie 10.356.776 zł 3.1. Lokalny transport zbiorowy plan 5.222.230 zł wykonanie 5.199.691 zł W tym wydatki niewygasające 306.314 zł Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej oraz demontaż i montaż słupków i kasetonów w obrębie przystanków MZK,wraz z malowaniem wiat. Natomiast środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi przewozowe za grudzień 2009 r. 3.2. Drogi publiczne wojewódzkie plan 415.000 zł wykonanie 414.999 zł W tym wydatki niewygasające 34.016zł Zrealizowane wydatki obejmują mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymanie terenów zieleni. Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – akcja zima. 3.3. Drogi publiczne powiatowe plan 1.342.361 zł wykonanie 1.342.359 zł W tym wydatki niewygasające 153.857 zł Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: - remont cząstkowy nawierzchni masą z recyklera: ul. Roosevelta, ul. Kossaka, ul. Walki Młodych, ul. Ceglana, ul. Buczka, ul. Wyspiańskiego, ul. Matwiejewa, ul. Wawelska, ul. Ludowa, ul. Śniadeckich, ul. Lotnicza, ul. Wiosny Ludów, ul. 11-go Listopada, droga na Zelgniewo – łącznie 253,45 m² - remont nawierzchni masą z otaczarni: ul. 1-go mają, ul. Kossaka, ul. Ceglana, ul. Roosevelta, ul. Lotnicza, ul. Wałecka, ul. Matwiejewa, ul. Podchorążych, ul. Łączna, ul. 11-go Listopada, ul. Wyspiańskiego, ul Śniadeckich, droga do Kaliny, ul. Walki Młodych, ul. Zygmunta Starego, ul. Tucholska, ul. Wiosny Ludów, ul. 14-go Lutego, ul. Okólna, ul. Wawelska – łącznie 350,16 m2 - remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją asfaltową – droga do Zelgniewa, ul. Ceglana, ul. Buczka, ul. Śniadeckich, ul. Okrzei, ul. Kossaka, ul. Roosevelta – łącznie 892,37 m2 - remont nawierzchni chodnika na ulicach: ul. Lotnicza, ul. Roosevelta, ul. 1-go Mają – łącznie 72,91 m2 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na remont przepustu – ul. Okrzei – 750 zł - obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 13.125 zł - mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych na obszarze miasta – 442.508 zł - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic powiatowych – 104.559 zł - opłaty za odprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych – 10.516 zł - bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych – 218.112 zł Środki niewygasające obejmują zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg – akcja zima, zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej i utrzymanie oznakowania pionowego ulic, bieżące utrzymanie ulic, za odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji, a także zapłatę za sporządzenie materiałów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 3.4. Drogi publiczne gminne plan 3.156.385 zł wykonanie 3.132.228 zł W tym wydatki niewygasające 814.450 zł Wydatki obejmują: - zakup usług remontowych: remonty bieżące dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej – 2.067.415 zł, - zakup usług pozostałych: oznakowanie poziome i pionowe dróg, usł. poligraficzne, obsługa geodezyjno kartograficzna – 183.258 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 2.500 zł, - opłaty i składki – 64.605 zł, - w ramach remontów bieżących dróg gminnych wykonano: - remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową: ul. Głuchowska, ul. Różyckiego, ul. Bydgoska, ul. Żeromskiego, ul. Kryniczna, ul. Rugijska, Al. Wyzwolenia, ul. Wysoka, ul. Dzieci Polskich, ul. Dąbrowskiego, ul. Różana Droga, ul. Królowej Jadwigi, ul. Drygasa, ul. Rodła, ul. Kusocińskiego, ul. Złota, ul. Ogińskiego, ul. Wiatraczna, ul. Wypoczynkowa, ul. Krzywa – łącznie 1200,37m², - Remont chodnika – ul. Reja, Pl. Staszica, ul. Złota, ul. Michałowskiego, ul. Drygasa, ul. Żeleńskiego, ul. Grabowa – łącznie 843,56 m²,

59

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20270 –

Poz. 3510

- remont nawierzchni masą asfaltobetonową z otaczarni: Pl. 9-go Mają, ul. Słowackiego, ul. Wysoka, ul. Dzieci Polskich, ul. Kujawska, ul. Krzywa, ul. Styki, ul. Przemysłowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Drygasa, ul. Budowlanych, Al. Wyzwolenia, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Głuchowska, ul. Żeromskiego, ul. Libelta, ul. Trzcianecka, ul. Domańskiego, ul. Garczyńskiego, ul. Paderewskiego, ul. Lutycka, ul. Konarskiego, ul. Lipowa, ul. Motylewska, ul. Rugijska, ul. Bydgoska, ul. Długosza, ul. Sienkiewicza, ul. Łódzka, ul. Żeleńskiego, ul. Hutnicza, ul. W. Pola, ul. Rodakowskiego, ul. Różyckiego, ul. Mieszka I, ul. Słowiańska, ul. Stalowa, ul. Korczaka, ul. Bydgoska, ul. Świerkowa, ul. Zakopiańska, ul. Dembowskiego, ul. Cicha, ul. Karpacka, droga do Kaliny – łącznie 642,02 m², - wymiana krawężnika: ul. K. Wielkiego, ul. Ludwisarska - łącznie 31,00 m, -naprawa dróg gruntowych gruzem betonowym: ul. Szlachecka, ul. Królewska, ul. Hetmańska, ul. Miła, ul. Nad Gwdą, ul. Łabędzia, ul. Bociana, ul. Gęsia, ul. Jastrzębia, ul. Kolibrowa, ul. Kalinowskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Poprzeczna, ul. Tartaczna, ul. Cicha, ul. Żeleńskiego - łącznie 12.883,19 m², - remont nawierzchni z kostki betonowej: ul. Brzechwy, ul. Boh. Stalingradu, ul. Różyckiego, ul. Głowackiego, ul. Puławskiego, ul. Sikorskiego, ul. Małe Błonia – łącznie 215,99 m², - mechaniczne profilowanie nawierzchni: ul. Młynarska, ul. Długosza, ul. Brukowa, ul. Podleśna, ul. Sucha, ul. Nad Gwdą, ul. Bociania, ul. Strusia, ul. Sowia, ul. Żurawia, ul. Daleka, ul. Równa, ul. Widok, ul. Zbrojna, ul. Miła, ul. Prosta, ul. Okrężna, ul. Bydgoska, ul .Miedziana, ul. Kasprzaka, ul. Krucza, ul. Słowicza, ul. Jaskółcza, ul. Łabędzia, ul. Kolibrowa, ul. Jastrzębia, ul. Gęsia, ul. Rybacka, ul. Wapienna, ul. ks. Kalinowskiego, ul. Bydgoska, Al. Wyzwolenia – łącznie 48.513 m², - remont nawierzchni masą z recyklera: Ul. Styki, ul. Konarskiego, ul. Żeromskiego, ul. Bydgoska, Al. Wyzwolenia, ul. Lutycka, ul. Głuchowska, ul. Kusocińskiego, dr Leszków, ul. Szybowców, ul. Motylewska – łącznie 422,66 m², - wykonanie przejść dla pieszych: ul. Rynkowa, ul. W. Pola, - remonty ulic: Mieszka I, Wawelska, Kujawska, Domańskiego, O.M. Kolbe, - remont przepustu – ul. Sucha - wymiana kratki wypustu deszczowego – 25 szt., regulacja pionowa zaworów – 38 szt. - wycinka drzew – 69 szt. - obsługa – konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, - obsługa geodezyjno – kartograficzna, - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych. Środki niewygasające przeznacza się na zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej, bieżące utrzymanie ulic, remont przepustu w ul. Paderewskiego, utrzymanie oznakowania ulic, oraz zapłatę za sporządzenie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3.5. Pozostała działalność Plan 268.000 zł Wykonanie 267.499 zł W tym wydatki niewygasające 169.164 zł Zrealizowane wydatki obejmują remonty cząstkowe pozostałych dróg, oraz oczyszczanie i zwalczanie śliskości na chodnikach, ciągach pieszych, kładkach i schodach. Środki niewygasające przeznacza się na zapłatę za usługi zimowego utrzymania chodników, kładek, schodów i ciągów pieszych, oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych poza drogami publicznymi. 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 2.969.545 zł wykonanie 2.753.970 zł 4.1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 2.000.000 zł wykonanie 2.000.000 zł Wydatki obejmują dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na bieżące remonty. 4.2. Gospodarka gruntami i plan 619.545 zł wykonanie 455.072 zł nieruchomościami W tym wydatki niewygasające 83.500 zł Wydatki obejmują: - zakup usług 263.958 zł - ochrona obiektów położonych przy ul. Wawelskiej, - inwentaryzacja nieruchomości, - wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, - ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły, - opłaty za czynności notarialne, - zakup usług remontowych(remont budynku przy ul. Okólnej i modernizacja budynku 68.192 zł wielofunkcyjnego położonego na działce przy ul. Wawelskiej), - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty, 2.524 zł - koszty postępowania sądowego, wpisy do Ksiąg Wieczystych, znaki sądowe, zaliczki 30.504 zł na wydatki komornicze i inne,
60

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20271 –

Poz. 3510

- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku warsztatowego położonego w Pile przy ul. 6.100 zł Fabrycznej, - zaświadczenie o samodzielności lokalu na rzecz Starostwa Powiatowego, 51 zł - różne opłaty i składki (wpisowe), 200 zł - zwrot przez PSM L-W w Pile zasądzonych odsetek (utworzenie danego paragrafu 43 zł związane jest z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 15.10.2008 r. Sygn. Akt I C 231/08, oraz Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 06.03.2009 r., Sygn. Akt. II Ca 94/09. Sąd uznał wypowiedzenie stawek opłat rocznych dla PSM z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za nieuzasadnione). Środki niewygasające przeznacza się na zapłatę za remont budynku wielofunkcyjnego, położonego na działce nr 247 w Pile przy ul. Wawelskiej. 4.3. Pozostała działalność plan 350.000 zł wykonanie 298.898 zł Wydatki obejmują: - wydatki związane z utrzymaniem mapy numerycznej (wraz z kupnem oprogramowania) 1.403 zł - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (stanowią odszkodowania z tytułu 31.456 zł niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych. Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego). - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych (stanowią odszkodowania z tytułu 264.539 zł niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych. Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego). - koszty sądowe 1.500 zł Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję. 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 1.149.715 zł wykonanie 1.011.495 zł 5.1. Plany zagospodarowania plan 51.500 zł wykonanie 50.593 zł przestrzennego W ramach wydatkowanych środków zrealizowano: - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania 10.800 zł urbanistycznego, - zakup gotowych map i powielanie map wielkoformatowych, usługi introligatorskie, 15.299 zł ogłoszenia w prasie, - opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów 18.000 zł zagospodarowania przestrzennego, - pozostałe usługi . 6.494 zł 5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne plan 123.480 zł wykonanie 113.623 zł (nieinwestycyjne) W tym wydatki niewygasające 40.258 zł Wydatki obejmują wykonanie podziałów nieruchomości, wykonanie dokumentacji do celów prawnych. Środki niewygasające przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne. 5.3. Opracowania geodezyjne i plan 2.500 zł wykonanie 1.869 zł kartograficzne Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – matryce, usługi ksero. 5.4. Cmentarze plan 972.235 zł wykonanie 845.410 zł W tym wydatki niewygasające 81.000 zł Realizacja wydatków obejmuje: - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: 8.509 zł - ekwiwalent za pranie 792 zł - posiłki regeneracyjne, woda 4.192 zł - obuwie i odzież robocza 3.010 zł - środki czystości dla pracowników 515 zł - materiały i wyposażenie, w tym; 39.007 zł - artykuły biurowe 1.373 zł - wyposażenie 10.057 zł - prasa i wydawnictwa 180 zł - paliwo, wyroby ropopochodne 3.542 zł - olej opałowy 12.829 zł
61

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20272 –

Poz. 3510

- materiały budowlane 171 zł - środki czystości 1.665 zł - pozostałe 9.190 zł - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 29.655 - zakup usług remontowych, w tym: 274.825 - remonty alejek na cmentarzu 259.322 zł - nadzór nad pracami remontowymi 2.705 zł - naprawa sprzętu i urządzeń 5.943 zł - naprawa sieci elektrycznej 807 zł - wykonanie dokumentacji technicznej 720 zł - prace remontowo- budowlane obiektów – kaplica, chłodnia, garaż, 2.013 zł budynek administracji - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 2.345 zł - pozostałe naprawy 970 zł - zakup usług pozostałych, w tym: 332.957 - utrzymanie terenów zieleni(cmentarz zabytkowy ul. Salezjańska, Al. 50.230 zł Powstańców Wlkp., cmentarz komunalny ul. Motylewska), - utrzymanie infrastruktury 6.140 zł - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej 2.263 zł - ochrona fizyczna obiektu 2.850 zł - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 178.525 zł - grobowce i nisze urnowe 64.650 zł - remont i konserwacja grobów i pojemników, bieżące utrzymanie 25.000 zł cmentarzy wojennych w Pile - Leszkowie - usługi informatyczne 486 zł - usługi poligraficzne 1.048 zł - inne 1.765 zł - zakup usług remontowo-konserwatorskich 2.180 - opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne 3.290 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 3.415 - różne opłaty i składki 2.044 - podatek od nieruchomości oraz od towarów i usług 65.788 - podatek dochodowy od osób prawnych 484 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego 2.256 Środki niewygasające przeznacza się na zapłatę za wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków z terenu cmentarza, zapłatę za konserwację urządzeń , prace remontowe na terenie cmentarza, oraz za wykonane grobowce, a także na zapłatę podatku VAT. 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 12.132.504 zł wykonanie 11.940.028 6.1. Urzędy wojewódzkie plan 786.397 zł wykonanie 771.640 Realizacja wydatków obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników, 444.700 - wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji 155.778 rządowej, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 43.031 - pochodne od wynagrodzeń, 108.790 - odpisy na ZFŚS. 19.341 Średnie zatrudnienie w 2009 r. wyniosło 19,34 etatów, średnia płaca – 2.257,86 zł 6.2. Rady gmin (miast i miast na plan 552.660 zł wykonanie 524.386 prawach powiatu) W tym wydatki niewygasające 36.000 Wydatki obejmują: - wypłatę diet dla radnych, 384.891 12.981 - zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady, - zakup usług pozostałych (audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, artykuły w prasie, 90.514 ogłoszenia itp.). Środki niewygasające przeznacza się na wypłatę diet za grudzień 2009 r., 6.3. Urzędy gmin (miast i miast na plan 10.087.242 zł wykonanie 9.993.239 prawach powiatu)
62

zł zł

zł zł zł zł zł zł zł

zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20273 –

Poz. 3510

W tym wydatki niewygasające 133.104 zł Realizacja wydatków obejmuje: - wynagrodzenia osobowe 6.429.345 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 430.199 zł - pochodne od wynagrodzeń 1.121.841 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) 8.428 zł - wpłaty na PFRON 26.086 zł - zakup usług zdrowotnych 6.867 zł - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165.438 zł - podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia 69.869 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: 24.808 zł - odzież robocza , okulary korekcyjne 10.077 zł - napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne 9.885 zł - ekwiwalent za pranie odzieży 3.425 zł - pozostałe (wyposażenie apteczki, środki higieny) 1.421 zł - zakup energii (energia elektryczna, woda, c. o.) 201.926 zł - materiały i wyposażenie 307.711 zł - paliwo i akcesoria samochodowe 30.104 zł - wyposażenie 83.563 zł - prasa 49.393 zł - materiały gospodarcze 37.283 zł - części do maszyn 12.808 zł - artykuły spożywcze 13.830 zł - materiały biurowe 34.344 zł - środki czystości 21.285 zł - pozostałe (kwiaty, gaśnice, kalendarze, itp.) 25.101 zł - usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i 285.559 zł innych urządzeń oraz remont pomieszczeń) - zakup książek, pomocy dydaktycznych 4.754 zł - zakup usług pozostałych 374.892 zł - usługi pocztowe 145.064 zł - prowizje bankowe 43.031 zł - licencje, prawa autorskie 183 zł - konferencja 360 zł - noclegi/udział w targach 645 zł - odpłatność za studia podyplomowe pracowników 14.741 zł - usługi konsultingowe, zastępstwo przed KIO, informacja prawna 18.434 zł - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 30.020 zł - usługi transportowe, pralnicze, drukarskie 23.154 zł - opłaty RTV i ogłoszenia 18.390 zł - utrzymanie samochodów 10.371 zł - monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej) 13.715 zł - pozostałe (druk zwrotek, przegląd gaśnic, usł. Introligatorskie, 56.784 zł licencje, itp.) - opłaty na rzecz budżetu państwa 650 zł - opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne 111.689 zł - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego 239.395 zł - opłaty i składki (ubezpieczenia urzędu, samochodów, komornik) 22.210 zł - pozostałe wydatki (koszty sądowe, czynsze, ekspertyzy, analizy, podatek od 28.468 zł nieruchomości, znaki opłaty sądowej) Średnie zatrudnienie wynosiło 150,63 etatów, a średnia płaca 2.913,77 zł. Środki niewygasające przeznaczone są na: posiłki regeneracyjne dla gońców, zapłata za energię, za odprowadzanie ścieków, odbiór przesyłek, wywóz nieczystości, ogłoszenia i utrzymanie wewnętrzne sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do internetu, rozmowy telefoniczne, wypłaty ryczałtów samochodowych, zapłaty za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku inwentaryzacją roczną za 2009 rok. opłatę za ekspertyzę dla WOKiSS w Poznaniu, opłatę za obsługę bankową.

63

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20274 –

Poz. 3510

6.4. Komisje poborowe plan 1.000 zł wykonanie 0 zł Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat zryczałtowanej rekompensaty utraconego wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisja lekarską. 6.5. Promocja jednostek samorządu plan 492.312 zł wykonanie 449.320 zł terytorialnego W tym wydatki niewygasające 35.354 zł Realizacja wydatków obejmuje: - zakup materiałów (artykuły spożywcze, książki: „Przeżyte 7.239.zł Zasłyszane Utrwalone” (500 szt.), „Najwyższy czas” (60 szt), „Z dziejów Kościoła...” , - różne opłaty i składki (składki członkowskie w stowarzyszeniach) 61.903 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.122 zł - przygotowywanie wystawy pt. „Działania na rzecz ochrony 2.000 zł środowiska...”, - tłumaczenie tekstu, 705 zł - opracowywanie wniosku o dofinansowanie i projektu graficznego 4.198 zł taksówek, - dotacje dla organizacji pozarządowych: 10.500 zł - Uniwersytet Trzeciego Wieku 6.500 zł - Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek 4.000 zł - wydatki pozostałe 325.299 zł - uczestnictwo w targach ITB w Berlinie 2.135 zł - zakup usług promocyjnych na mecze piłki siatkowej kobiet 90.000 zł - koszty promocji na targach turystycznych w Dreźnie, Wrocławiu. 3.660 zł Łodzi, Sosnowcu, Gdańsku, warszawie, „Piknik nad Odrą” Londyn, Poczdam - uczestnictwo na targach TOUR SALON w Poznaniu 2.928 zł - promocja w mediach (Panorama Polskich Miast, biuletyn z okazji 45.847.zł Turnieju w Brydżu Sportowym „O Puchar Grodu Staszica”, Polskie pojezierza dla aktywnych, Obieżyświat, Gazeta Wyborcza, TVN „Wyjazdowa Prognoza Pogody” - ogłoszenia w prasie – Tygodnik Pilski, zamieszczenie informacji o 2.730 zł mieście w Informatorze medycznym, prezentacja miasta Piły w Atlasie Turystyczno – Samochodowym, - dzierżawa kiosku multimedialnego, 9.931 zł - wykonanie projektu graficznego materiałów informacyjnych do 44.834 zł publikacji, druk broszury informacyjnej, wykonanie koszulek logo, wykonanie gadżetów, wykonanie na gadżecie promocyjnym „Stacja meteo” wytłoczenia, wykonanie naklejek na taksówki, wykonanie, montaż i demontaż banerów, wykonanie bilboardu, usł. informatyczne - IV wielkopolskie Spotkania Gospodarcze, 5.000 zł - Modyfikacja Strategii Rozwoju Miasta, 41.480 zł - wykonanie materiałów promocyjnych, 48.400 zł - wykonanie projektu Moduł publiczny, 19.586 zł - projekt kotwica 2009, 2.440 zł - wykonanie nadruku na stojakach obrotowych i długopisach, 2.960 zł - inne (wykonanie i przekazanie zdjęć, wykonanie nowych elementów 3.368 zł graficznych, poczęstunek na telekonferencji „Rola lidera...”. Środki niewygasające przeznaczone są na wydatki bezosobowe (redakcja tekstu monografii oraz napisanie oryginalnego tekstu do zamieszczenia w monografii) 6.6. Pozostała działalność plan 212.893 zł wykonanie 201.443 zł W tym wydatki niewygasające 113.894 zł

64

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20275 –

Poz. 3510

Realizacja wydatków obejmuje - wykonanie analiz i ekspertyzy prawnej dot. dokumentacji do projektu „Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły” - 5 490 zł - wynagrodzenia za ekspertyzę dot. budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Pile – 9.150 zł - usługi doradcze związane z funkcjonowaniem obiektu przy ul. Boh. Stalingradu 23 – 36.600 zł - koszty działalności rad osiedli, w tym: zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 16.813 zł, zapłata za energię elektryczną – 5.286 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 4.476 zł, zakup artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości, materiałów gospodarczych wyposażenia lokali – związanych z działalnością rad osiedli – 8.389 zł, zakup papieru do drukarek i ksero, internet – 996 zł, wykonanie tablicy ogłoszeń i zakup tablicy informacyjnej – 349 zł Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Pile oraz na zapłatę za energię. 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 88.224 zł plan 88.419 zł wykonanie WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7.1. Urzędy naczelnych organów 12.207 zł plan 12.260 zł wykonanie władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły. 7.2. Wybory do Parlamentu plan 76.159 zł wykonanie 76.017 zł Europejskiego 8.URZĘDY BEZPIECZEŃSTWO 971.600 zł plan 979.396 zł wykonanie PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.1. Komendy powiatowe Policji plan 100.800 zł wykonanie 99.516 zł W tym wydatki niewygasające 1.623 zł Zrealizowane wydatki obejmują wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji - zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Pile – 20.000 zł, przeglądy konserwacyjne i naprawa urządzeń oraz dzierżawa elementów infrastruktury dla potrzeb monitoringu wizyjnego, zakup energii na potrzeby monitoringu oraz szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej. Środki na wydatki niewygasające przeznaczone są na opłatę za dostęp do internetu dla Komendy powiatowej Policji w Pile 8.2. Ochotnicze straże pożarne plan 29.450 zł wykonanie 29.400 zł Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2009 roku dotację wykorzystano na: - zakup paliwa 5.908 zł - remont samochodów i przegląd techniczny 6.399 zł - zakup sprzętu nurkowego i części do eksploatowanych urządzeń oraz ubrań ochronnych 12.400 zł - szkolenie płetwonurków, dostęp do internetu, utrzymanie strony internetowej, zakup 1.900 zł druków - ubezpieczenie OC i NW samochodu Lublin, Star i przyczepki 1.135 zł - ubezpieczenie członków OSP 1.658 zł 8.3. Obrona cywilna plan 21.700 zł wykonanie 21.700 zł Realizacja wydatków obejmuje: - prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu 12.700 zł powszechnego ostrzegania, demontaż i montaż po modernizacji radiowych urządzeń sterowania syrenami. - szkolenie formacji obrony cywilnej 4.500 zł - szkolenie elementów organizacyjnych ewakuacji ludności 4.500 zł 8.4. Straż Miejska plan 827.446 wykonanie 820.984 zł W tym wydatki niewygasające 2.700 zł Realizacja wydatków obejmuje: - wynagrodzenia osobowe, 575.399 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne, 36.386 zł
65

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20276 –

Poz. 3510

- pochodne od wynagrodzeń, 104.262 zł - posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, zakup apteczek, 37.790 zł - usługi remontowe (naprawa samochodu, aparatu cyfrowego i środków łączności, 7.799 zł kserokopiarki), - zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, 22.633 zł aparatu cyfrowego, baterii do aparatów fotograficznych, latarek, druków mandatów, zakup radiotelefonów z bateriami, urządzeń do blokowania kół pojazdów, zakup kajdanek i pałek służbowych), - badania lekarsko-psychologiczne kandydatów na strażników, 1.764 zł - zakup książek, 618 zł - szkolenia pracowników i delegacje służbowe, 3.484 zł - opłaty bankowe, usługi fotograficzne, introligatorskie, mycie pojazdów, opłaty za 4.131 zł wykorzystanie częstotliwości radiowej, itp., - opłaty egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów, 5.361 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, 623 zł - koszty postępowania sądowego, 33 zł - odpisy ZFŚS 18.001 zł Średnie zatrudnienie w 2009 r. wyniosło 18 etatów, średnia płaca 2.295,63 zł Środki na wydatki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za posiłki regeneracyjne dla strażników plan 348.900 zł wykonanie 9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 274.437 zł OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9.1. Pobór podatków, opłat i plan 348.900 zł wykonanie 274.437 zł niepodatkowych należności budżetowych Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 25 202 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku opłaty targowej, kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat: - umowy zlecenia 53.656 zł - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9.464 zł - opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, wpisy i znaki sądowe 63.879 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 60 zł - prowizje i opłaty bankowe, inkaso, druk dowodów wpłaty, tytułów wykonawczych, 144.283 zł zwrotnych potwierdzeń odbioru, druki opłaty targowej, usługi Krajowego Rejestru Długów w zakresie udostępniania informacji gospodarczych - zakup materiałów biurowych, papierniczych i urządzeń kserograficznych niezbędnych do 3.095 zł prac związanych z wymiarem podatków 10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 2.350.000 zł wykonanie 1.151.235 zł 10.1. Obsługa papierów 1.151.235 zł plan 2.350.000 zł wykonanie wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od obligacji. Zaciągnięto kredyt w grudniu, stąd w trakcie roku nie wystąpił koszt odsetek. 11. RÓŻNE ROZLICZENIA plan 5.218 zł wykonanie 0 zł 11.1. Różne rozliczenia finansowe plan 5.218 zł wykonanie 0 zł W 2009 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom. 12. OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 68.521.097zł wykonanie 68.009.888zł 12.1. Szkoły podstawowe plan 28.773.933 zł wykonanie 28.491.402 zł W tym wydatki niewygasające 184.015 zł Realizacja wydatków przedstawia się następująco: dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1.335.917 zł Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego 273.008 zł Średnia liczba uczniów w 2009 r. wyniosła 65,7 Salezjańska Szkoła Podstawowa 1.062.909 zł Średnia liczba uczniów w 2009 r. wyniosła 254,6
66

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20277 –

Poz. 3510

b) wydatki publicznych placówek oświatowych Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 RAZEM Plan 4.410.595 3.299.057 3.715.921 2.334.472 3.550.989 3.108.815 3.062.367 2.310.796 1.638.426 27.431.438 Wykonanie 4.320.622 3.258.682 3.641.852 2.297.966 3.512.624 3.011.240 3.012.936 2.284.295 1.631.254 26.971.471 Wsk. Realiz.% 97,96 98,78 98,01 98,44 98,92 96,86 98,38 98,85 99,56 97,97

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia administracji i obsługi - zajęcia pozalekcyjne - nadgodziny nauczycieli- stałe i doraźne - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno-rentowe - nagrody dyrektora - zasiłek na zagospodarowanie - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe (172 umowy zlecenia - organizacja zimowiska, obrona cywilna, inwentaryzacja, archiwizacja, szkolenia BHP, nadzór nad siecią komputerową) - bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) - koszty zakupu materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia: zasilacze, zamiatarka do chodników, rozdrabniacz do czyszczenia nawierzchni tartanowej, krzesła, ławki, biurka, regały, drukarki, kserokopiarki, monitory, pralka, komody, szafki, wózek transportowy, ekrany projekcyjne, tablice, młot udarowy, szafki uczniowskie, kosze, rolety, zestaw nagłaśniający, wiertarka udarowa, wiertarko-wkrętarka, stojaki na rowery, maty, umywalki, kosa spalinowa, dywan, wykładzina, podgrzewacze antyramy, czajniki bezprzewodowe, apteczki sanitarne, lustra, lampy biurowe, dozowniki do mydła, wycieraczki, drukarka do oznakowań mebli, kalkulatory, zegary - zakup materiałów: artykuły gospodarcze i materiały do remontów, środki czystości, artykuły, materiały biurowe, literatura fachowa, leki, materiały do organizacji zimowisk, utrzymanie terenów zielonych i inne drobne zakupy tj. odznaki wzorowego ucznia, kreda, kwiaty, nagrody, znaki informacyjne i ostrzegawcze, sól do posypywania chodnika, pieczątki, przedłużacze, kamizelki ostrzegawcze, identyfikatory, baterie - usługi remontowe - Szkoła Podstawowa Nr 1 - remont pomieszczeń piwnicznych (prace 756.183 zł rozbiórkowe, budowlane- renowacja murów fundamentowych, wykonanie tynków, podwieszanych sufitów, ułożenie posadzki, montaż stolarki drzwiowej, sieć wodnokanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, co.) - remont ogrodzenia – ogrodzenie przy zespole 19.500 zł boisk sportowych
67

21.309.846 zł 11.811.891 2.399.499 270.164 1.823.363 221.471 117.665 191.235 18.966 1.241.561 3.107.763 106.268 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

1.276.248 zł 577.872 zł 261.539 zł

316.333 zł

1.831.723 zł 787.583 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20278 –

Poz. 3510

- remont śmietnika – podmurowanie i zadaszenie - Szkoła Podstawowa Nr 2 modernizacja szatni dziecięcej w piwnicy, oraz rozbudowa świetlicy i wc dla sześciolatków Szkoła Podstawowa Nr 4 - remont dachu na budynku szkolnym, - instalacji odgromowej, - instalacji ciepłej wody w toaletach dla dzieci, - pomieszczeń administracji (malowanie, gipsowanie, położenie paneli podłogowych, stolarka drzwiowa), - remont bloku opiekuńczo-wychowawczego (położenie tynków, ułożenie posadzek, montaż stolarki drzwiowej i kabin wc, prace malarskie, sieci – sanitarna, elektryczna, montaż armatury i urządzeń sanitarnych, montaż domofonu) Szkoła Podstawowa Nr 5 remont ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 7 - remont śmietnika (podmurowanie, zadaszenie) - modernizacja budynku szkoły w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz wymiana instalacji (prace rozbiórkowe, budowlane – wykonanie tynków, obudowa rur kanalizacyjnych, ułożenie posadzki, paneli podłogowych, obłożenie schodów płytkami, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie, sieć wodnokanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, gazowa, c.o., wentylacja mechaniczna) Zespół Szkół Nr 1 - remont bloku opiekuńczo-wychowawczego (prace rozbiórkowe, budowlane, tynki wewnętrzne, cyklinowanie i lakierowanie posadzek, prace malarskie, siec wodno – kanalizacyjna, montaż baterii umywalkowych, demontaż i montaż grzejników), - remont szatni przy sali gimnastycznej.(położenie płytek podłogowych, gipsowanie i malowanie ścian) - usługi konserwacyjne - naprawy i drobne remonty (naprawy sprzętu RTV, sprzętu p.poż. kserokopiarek, faksu, wagi lekarskiej, pianina, wymiana szyb, naprawy drukarek, niszczarek, sieci telefonicznej, instalacji elektrycznej, sieci komputerowej) - usunięcie awarii (centrali wentylacyjnej w szatni, oświetlenia, instalacji telefonicznej i telewizji przemysłowej, awaria sieci kanalizacyjnej WC) - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej i obuwia - zakup odzieży roboczej i ochronnej - okulary korekcyjne - świadczenia wynikające z przepisów BHP - odprawa pośmiertna - koszty podróży służbowych i szkoleń (szkolenia pracowników przez firmę VULCAN) - zakup usług zdrowotnych
68

11.900 zł 39.822 zł

212.121 zł 103.423zł 15.539 zł 7.000 zł 5.200 zł

80.959 zł

11.850 zł 571 052 zł 11.000 zł 560.052 zł

80.995 zł 74.422 zł

6.573 zł

45.680 zł 79.898 zł

2.722 zł

90.777 zł 36.841 zł 23.915 zł 9.072 1.995 6.400 12.554 zł zł zł zł 19.188 zł 13.017 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20279 –

Poz. 3510

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty za internet i usługi telefoniczne - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego - ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne - zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych - opłaty na rzecz budżetu państwa - ekspertyzy, analizy, opinie - usługi pozostałe - nauka języków obcych (Nr 4) - odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości - usługi prawne - koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych - usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, przycinka drzew - pozostałe usługi (deratyzacja i dezynfekcja, usługi transportowe, utylizacja sprzętu technicznego, czyszczenie wykładzin, usługi ksero, oznakowanie sprzętu, pomiary elektryczne, legalizacja wag, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, czyszczenie nawierzchni boiska ORLIK, czyszczenie osadnika, wykonanie nadruków, usługi introligatorskie, naprawa sprzętu RTV, itp.)

1.165.534 zł 8.045 zł 59.571 zł 109.458 zł 57.138 109.910 687 50 342.406 21.450 zł 147.270 zł 24.216 zł 29.454 zł 77.720 zł zł zł zł zł zł

42.296 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2009 r. wyniosło: nauczyciele – 341,31, pracownicy administracji i obsługi – 97,58. Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 3.442,04 zł, pracownicy administracji i obsługi – 2.063,76 zł. Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię cieplną w szkołach oraz obsługę kasy zapomogowopożyczkowej. 12.2. Przedszkola plan 18.212.666 zł wykonanie 18.212.665 zł Realizacja wydatków obejmuje: dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 17.467.332 zł dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie – 538.426 zł W 2009 r. do przedszkola uczęszczało średnio 67 dzieci. dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w kwocie – 200.877 zł W 2009 r. do przedszkola uczęszczało średnio 25 dzieci. dotację dla Urzędu Miasta Poznania (przedszkole niepubliczne „Buratino”) z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła a uczęszczających do niesamorządowego przedszkola w Poznaniu – 6.030 zł 12.3. Gimnazja plan 17.498.460 zł wykonanie 17.353.224 zł W tym wydatki niewygasające 218.338 zł (w tym 10.722 zł wydatki dotyczące programu COMENIUS) Realizacja wydatków przedstawia się następująco: a) dotacje 1.169.930 zł b) dotacje dla niepublicznych gimnazjów - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 178.134 zł Średnia w 2009 r. wyniosła 41,2 uczniów miesięcznie. - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 945.469 zł Średnia w 2009 r. wyniosła 217,1 uczniów miesięcznie. - Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA” 46.327 zł Średnia w 2009 r. wyniosła 35,2 uczniów miesięcznie.

69

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20280 –

Poz. 3510

c) wydatki publicznych placówek oświatowych Wyszczególnienie Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 RAZEM Projekt Comenius Plan 1.373.540 4.157.088 3.100.831 3.163.770 4.422.665 16.217.894 97.035 Wykonanie 1.353.149 4.100.453 3.055.752 3.122.740 4.322.139 15.954.233 10.722 Wsk. realiz. 98,5 98,6 98,5 98,7 97,7 98,4 12,29

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia administracji i obsługi - nadgodziny nauczycieli (stałe i doraźne) - zajęcia pozalekcyjne - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno-rentowe - nagrody dyrektora - zasiłek na zagospodarowanie - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe (83 umowy zlecenia – organizacja zimowiska, archiwizacja, inwentaryzacja, aranżacja holu, szkolenie OC) - bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) - koszty zakupu materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia: kserokopiarka, drukarka, tablice, szafy, stoły, krzesła, zestaw komputerowy, regały, biurka, meble do świetlicy, sprzęt nagłaśniający, czajnik bezprzewodowy, spawarka, odkurzacz, karnisze, zegary ścienne, uchwyt do projektora, telefon, wentylator, niszczarka, spawarka, dozowniki do mydła i ręczników papierowych, wiertarko-wkrętarka) - zakup materiałów: artykuły do remontów i napraw, gospodarcze i biurowe, środki czystości, literatura fachowa, leki, wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprzęt p - poż, środki do utrzymania terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowiska, artykuły dekoracyjne, pokrowiec na sztandar, statuetki „Przyjaciel Szkoły”, inne drobne zakupy - zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych - usługi remontowe: - usługi konserwacyjne - drobne naprawy (sprzętu komputerowego, RTV, drukarek, sprzętu p - poż, kosiarki, bieżni do skoczni w dal, drzwi wejściowych) - usunięcie awarii (oświetlenia, dzwonków lekcyjnych, zasilania, sanitariatów, instalacji
70

12.256.652 zł 6.592.893 1.509.417 1.217.890 151.101 126.405 12.726 108.896 3.488 729.067 1.804.769 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 45.942 zł

933.361 zł 319.857 zł 137.816 zł

182.041 zł

42.913 zł 1.134.090 zł 23.595 zł 11.511 zł

13.257 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188
kanalizacyjnej, rury głównej zasilania wody) remonty: Gimnazjum Nr 5 – remont I piętra w zakresie prac ogólnobudowlanych (prace rozbiórkowe, budowlane – wykonanie tynków, obudowa rur kanalizacyjnych, ułożenie posadzki, sieć elektryczna, c. o., sanitarna) Zespół Szkół Nr 2 – remont bloku opiekuńczo-wychowawczego (prace rozbiórkowe, budowlane – uzupełnianie tynków, obudowa rur, wykonanie sufitów podwieszanych, ułożenie posadzki, stolarka drzwiowa, montaż kabin wc dla dzieci, prace malarskie) Zespół Szkół NR 3- remont częściowy ogrodzenia wokół szkoły, tablic elektrycznych, modernizacja zewnętrznej instalacji elektrycznej, remont bloku opiekuńczo – wychowawczego (prace rozbiórkowe, budowlane – uzupełnienie i wykonanie tynków, ułożenie płytek na ścianach, ułożenie posadzek, stolarka drzwiowa, prace malarskie, sieci sanitarne, wymiana grzejników c. o., montaż opraw oświetleniowych, montaż domofonu - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - zakup odzieży roboczej, ochronnej, artykułów BHP - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej i obuwia - zakup okularów korekcyjnych - zakup usług zdrowotnych - opłaty za internet i usługi telefoniczne - koszty podróży służbowych i szkoleń - ubezpieczenie majątku gimnazjów, opłaty licencyjne - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego - podatek od nieruchomości - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki dotyczą opłaty za czynności związane z kontrolą sanitarną w G Nr 5 (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pile) oraz opłaty sądowej za wnioski z zapytaniem o niekaralność pracowników) - usługi pozostałe

– 20281 –

Poz. 3510

607.242 zł

275.288 zł

203.197 zł

56.556 zł 29.446 zł 15.518 zł 10.982 zł 610 zł 9.756 36.851 11.919 41.548 zł zł zł zł

69.095 zł 12.614 zł 665.527 zł 514 zł

317.039 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2009 r. wyniosło: nauczyciele – 203,09, pracownicy administracji i obsługi – Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne eta62,78. ty) w 2009 wyniosła: nauczyciele – 3.317,94 zł pracownicy administracji i obsługi- 2.014,61 COMENIUS „Uczenie się przez Projekt partnerski zł Średnia płaca r. wyniosło: nauczyciele – 203,09, pracownicy administracji i obsługi – 62,78.za energię elektryczną oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz projekt całe życie” 10.722 zł Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 3.317,94 zł Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. partnerski Comenius „Uczenie się przez całe życie”

pracownicy administracji i obsługi- 2.014,61 zł Realizacja projektu obejmuje lata 2008-2010. Na Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe zapłatę zł Środki niewygasające przeznaczone są na życie” 10.722podstawie zawartych umów finansowych z Fundaza energię elektryczną oraz obsługę kasy zapomogocją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją wo-pożyczkowej oraz projekt partnerski Comenius 71 Programu „Uczenie się przez całe życie” uczniowie „Uczenie się przez całe życie” i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20282 –

Poz. 3510

Projekt przystąpili do środków Unii Europejskiej. Realizacja projektuZespół Szkół Nr 3 realizuje projekt „Muzea w Euobejmuje lata 2008-2010. Na podstawie zawartych umów Nr 3 finansowany ze realizacji projektów. finansowych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” uczniowie i Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt „Odkrycia poza ropie...wycieczka do wiedzy” współpracując ze nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 przystąpili do realizacji projektów. granicami” współpracując „Odkrycia poza granicami” współpracując zezszkołami z Hiszpanii, Turcji, Litwy i Rumuze szkołami z Czech, szkołami Włoch, Czech, Niemiec, Turcji i Litwy. Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt Niemiec, Turcji celu zawiązanie stałej współpracy na celu światemUczestnictwo maZamierzają wzbogacenie wiedzy i Litwy. Uczestnictwo ma pomiędzy nii. biznesu a szkołami. na celu one włączyć Uczestnictwo ma na zawiązanie stałej współpracy pomiędzy Celem jest uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach wykwalifikowanych fachowców w swoje środowisko.światem pokazanie uczniom sposobów, efektów i rezultatów prowadzenia biznesu szkołami. Zamierzają one włączyć wypartnerskich i promowanie postawy aktywnego skutecznychainteresów, pozwolenie uczniom na zdobycie doświadczenia i wiedzy o rynku pracy, a także zdobycie umiejętności pracy w grupie i wprowadzenie w rzeczywistości świataśrodowisko. kwalifikowanych fachowców w swoje ekonomii do szkół. obywatela. Celem jest rozwój zdolności posługiwaZespół Szkół Nr 3 realizuje uczniom sposobów, efektów i do wiedzy” współpracując ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Celem jest pokazanie projekt „Muzea w Europie...wycieczka nia się językami obcymi, zaszczepienie umiejętności Turcji, Litwy i prowadzenia skutecznychcelu wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach rezultatów Rumunii. Uczestnictwo ma na interesów, popozyskiwania informacji, a także zmiana podejścia partnerskich uczniom na postawy aktywnego obywatela. wie- jest rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi, i rozuzwolenie i promowanie zdobycie doświadczenia i Celem uczniów do wizyt w muzeach oraz czytanie zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji, a także zmiana podejścia uczniów do wizyt w muzeach oraz czytanie i mienie informacji tam prezentowanych. dzy o rynku pracy, a także zdobycie umiejętności rozumienie informacji tam prezentowanych.

pracy w grupie i wprowadzenie w rzeczywistości świata ekonomii do szkół.

12.4. Dowożenie uczniów do plan 56.330 zł wykonanie 55.946 zł szkół Realizacja wydatków obejmuje: zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 77 uczniów miesięcznie), koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2 (39 uczniów), koszty dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 (4 uczniów) koszty dojazdu dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP) – Zespół Szkół Nr 3 (1 uczeń) 12.5. Dokształcanie i plan 335.056 zł wykonanie 331.781 zł doskonalenie nauczycieli Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki obejmują: 94.013 zł - dotację na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) - finansowanie doradztwa metodycznego 169.327 zł - koszty doskonalenia zawodowego: 68.441 zł ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków 28 1 88 21 138

Wyszczególnienie dofinansowanie dofinansowanie dofinansowanie dofinansowanie do do do do czesnego kursów kwalifikacyjnych innych form doskonalenia zawodowego szkolenia rad pedagogicznych RAZEM

kwota wydatków 33.623 980 23.383 10.455 68.441

12.6. Biblioteki pedagogiczne plan 17.000 zł wykonanie 17.000 zł Przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną.

12.7. Stołówki szkolne W tym wydatki niewygasające

plan

3.326.020 zł

wykonanie

3.246.308 zł 15.617 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 Plan 294.379 347.419 317.950
72

Wykonanie 290.978 344.532 312.891

Wsk. realiz. 98,8 99,2 98,4

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20283 –

Poz. 3510

Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 RAZEM

266.503 279.822 215.614 253.476 472.071 376.042 240.082 262.662 3.326.020

250.353 272.736 202.498 239.533 458.260 367.094 233.297 258.519 3.230.691

93,9 97,5 93,9 94,5 97,1 97,6 97,2 98,4 97,1

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia administracji i obsługi nagrody jubileuszowe wynagrodzenie bezosobowe nagrody dyrektora dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne bieżące utrzymanie stołówek (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) - zakup materiałów i wyposażenia zakup wyposażenia: (wyposażenie do wyremontowanego bloku żywieniowego w SP Nr 5, taborety gazowe, podstawy pod taborety gazowe, naleśnikarka, stoły do kuchni, pień do mięsa, szafki, chłodziarka, umywalka z baterią ścienną, kuchenka mikrofalowa, mięsiarka planetarna, frytkownica, termosy stalowe, młynek do rozdrabniania, przystawki do urządzenia kuchennego, komputer, monitor dla intendentki, urządzenie kuchenne – wilk do mięsa) zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i napraw, literatura fachowa, sprzęt p - poż, pozostałe drobne wydatki (kubki, filiżanki, spodki, talerze, naczynia jednorazowe, wazy do zup, wycinarka do ciasta, porcjoner do ryżu, stolnica, noże, dozownik do mydła i ręczników, przedłużacz, serwetki, pieczątki) usługi remontowe usługi konserwacyjne awarie (zasilania elektrycznego i gazowego) naprawy (sprzętu AGD, kasy fiskalnej, komputera) drobne remonty (elementy wentylacyjne w kuchni, malowanie bloku żywieniowego) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, ochronna, okulary korekcyjne, artykuły BHP) zakup środków żywności (zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach i gimnazjach, roczna ilość wydanych śniadań wynosi 110947, a obiadów 338035 Średnia opłata za śniadania wynosi – 1,47. Średnia opłata za obiad od ucznia wynosi 2,88zł, natomiast od pracownika 7,46 zł.) zakup usług zdrowotnych opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
73

1.434.501 zł 1.107.833 12.730 300 14.458 88.120 211.060 zł zł zł zł zł zł 205.132 zł 148.206 zł 72.117 zł

76.089 zł

39 624 zł 24.449 zł 1.459 zł 2.433 zł 11.283 zł 14.098 zł

1.269.228 zł

863 zł 266 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20284 –

Poz. 3510

ekspertyzy, analizy, opinie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych delegacje i szkolenia pracowników akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera usługi pozostałe odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości usługi informatyczne usługi montażowe koszty PKZP usługi pocztowe, prowizje bankowe pozostałe usługi

222 zł 57.169 zł 6.244 zł 3.928 zł 51.210 zł 40.520 zł 1.329 389 50 8.922 zł zł zł zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2009 r. wyniosło: pracownicy administracji i obsługi – 24,41. Średnia płaca wyniosła: pracownicy administracji i obsługi – 1.784,32 Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną oraz obsługę kasy zapomogowopożyczkowej. 12.8. Pozostała działalność Wydatki obejmują: wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 87.792 zł opłaty za przeglądy techniczne 63.659 zł opłaty bankowe i geodezyjne 43 zł opracowanie kosztorysów inwestorskich 136.470 zł zakup piór, etui + grawera na nagrody 3.650 zł wynagrodzenia dla ekspertów z komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu 2.680 zł zawodowego nauczycieli wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans 2.360 zł edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych 4.908 zł 13. OCHRONA ZDROWIA plan 1.638.253 zł wykonanie 1.543.528 zł 13.1. Zwalczanie narkomanii plan 63.600 zł wykonanie 62.679 zł Zrealizowane wydatki obejmują koszt zakupu materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, opłatę za zajęcia kulturalne w środowisku młodzieży dotkniętej problemem uzależnień od narkotyków, oraz wydatki na prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków. 13.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 1.574.653 zł wykonanie 1.480.849 zł Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia pracowników nagrody jubileuszowe składki na ubezpieczenia wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dodatkowe wynagrodzenia roczne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
74

plan

301.632 zł

wykonanie

301.562 zł

85.000 20.000 50.000 15.000 392.172 4.012 83.858 392.714 27.882

zł zł zł zł 900.638 zł zł zł zł zł zł 12.751 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20285 –

Poz. 3510

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów szkolnych w świetlicach socjoterapeutycznych, zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiałów promocyjnych i informacyjnych, organizacja turnieju, imprez okolicznościowych świątecznych – paczki dla dzieci, druki, tonery do ksero, art. biurowe, koszule, prześcieradła dla pacjentów), opłaty za energię, internet i usługi telefoniczne usługi remontowe (naprawa sieci komputerowej, gaśnic i tel. komórkowego) zakup obuwia i odzieży ochronnej, ręczników, badania lekarskie koszty sądowe i opłaty za wieczyste użytkowanie zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętów drukarskich podatek od nieruchomości koszty delegacji i szkoleń pozostałe usługi: letni wypoczynek dla dzieci, wczasy, kolonie opieka lekarska usługi cateringowe dla dzieci ze świetlic terapeutycznych wycieczki, opłaty za basen, zakup biletów opinie, psychologiczne, psychiatryczne, lekarskie działania profilaktyczne dla grup zawodowych organizacja imprez kulturalnych usługi bankowe, pocztowe, BHP, opłaty RTV, ogłoszenia, opłaty komunalne, kominiarskie, utrzymanie strony BIP itp.)

98.648 zł

20.780 zł 671 zł 1.142 5.106 6.000 3.207 9.547 337.359 25.796 zł 29.820 zł 130.481 zł 30.984 18.800 74.333 9.699 17.446 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

W 2009 r. średnie zatrudnienie wynosiło 12,25 etatu, a średnia płaca – 2.503,56 zł 14. POMOC SPOŁECZNA 14.1. Domy pomocy społecznej plan plan 29.142.309 zł wykonanie 1.108.560 zł wykonanie 28.936.841zł 1.097.496 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w Domach Pomocy Społecznej w Pile przebywało 57 mieszkańców gminy Piła w tym: - Dom Pomocy Społecznej – Piła 32 osoby - Dom Pomocy Społecznej – Chodzież 6 osób - Dom Pomocy Społecznej – Wałcz 3 osoby - Dom Pomocy Społecznej – Srebrna Góra i Wieleń po 2 osoby - Dom Pomocy Społecznej – Osiek, Kamień Krajeński, Fabianowo, Śrem, po 1 osobie Chlebno, Trzcianka i Rzadkowo, Łódź, Baszkowo, Łężeczki i Liskowo. 14.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka wykonanie 13.442.488 zł plan 13.450.918 zł alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Realizacja wydatków obejmuje realizację: - wydatki dotyczące wpłat wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2009 r.) – 13.379.178 zł - zadania własne z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych – 63.310 zł 14.3. Składki na ubezpieczenia wykonanie 65.325 zł plan 66.818 zł zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Realizacja wydatków obejmuje realizację: - zadań zleconych (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2009 r.) – 45.025 zł
75

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20286 –

Poz. 3510

- zadań własnych z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci w wieku 0 – 6 lat, które nie - zadań własnych z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci w wieku 0 – 6 lat, które nie - zadań własnychw szkole – 20.300na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci w wieku 0 – 6 lat, które nie z przeznaczeniem rozpoczęły nauki z przeznaczeniem zł - zadań własnychw szkole – 20.300na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci w wieku 0 – 6 lat, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 20.300na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci w wieku 0 – 6 lat, które nie zł - zadań własnych rozpoczęły nauki z przeznaczeniem zł 14.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz plan 3.466.878 zł wykonanie 3.386.864 zł rozpoczęły nauki w szkole – 20.300 zł 14.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz zł plan 3.466.878 zł wykonanie 3.386.864 zł rozpoczęły nauki w szkole – 20.300 14.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz i wykonanie 3.386.864 zł plan 3.466.878 zł składki na ubezpieczenia emerytalne 14.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz i plan 3.466.878 zł wykonanie 3.386.864 zł składki na ubezpieczenianaturze oraz i emerytalne 14.4. Zasiłki i pomoc w plan 3.466.878 zł wykonanie 3.386.864 zł składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia emerytalne i składki na rentowe rentowe rentowe Wydatki obejmują: Wydatki obejmują: Wydatki obejmują: Wydatki obejmują: Wydatki obejmują: Wyszczególnienie Kwota wydatków Wyszczególnienie Kwota wydatków Wyszczególnienie Kwota wydatków zasiłki celowe i celowe specjalne 499.501 zł Wyszczególnienie Kwota wydatków zasiłki celowe i celowe specjalne celowe i celowe specjalne 499.501 zł Wyszczególnienie Kwota wydatków zasiłki 499.501 zł zdrowotne 20.349 zasiłki celowe i celowe specjalne 499.501 zł zasiłki celowe i celowe specjalne zdrowotne 20.349 zasiłki celowe zdrowotne 499.501 zł 20.349 zł sprawienie pogrzebu 8.790 zasiłki celowe zdrowotne 20.349 zł sprawienie pogrzebu 8.790 zasiłki celowe zdrowotne 20.349 zł sprawienie pogrzebu 8.790 zł schronienie 6.054 zł sprawienie pogrzebu 8.790 zł schronienie 6.054 zł sprawienie pogrzebu 8.790 schronienie 6.054 zdarzenia losowe 1.500 zł schronienie 6.054 zł zdarzenia losowe 1.500 zł schronienie 6.054 zdarzenia losowe 1.500 zakup opału 508.909 zł zdarzenia losowe 1.500 zakup opału opału 508.909 zł zdarzenia losowe 1.500 zakup kredytowane 508.909 zł bilety opału 1.360 zł zakup kredytowane 508.909 zł bilety opału 1.360 zakup kredytowane 508.909 zł bilety 1.360 Ogółem 1.046.463 zł bilety kredytowane 1.360 Ogółem 1.046.463 zł bilety kredytowane 1.360 Ogółem 1.046.463 zł Ogółem 1.046.463 zł Ogółem 1.046.463 zł Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała Główne powody przyznawania zasiłków celowych domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawaGłówne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długone w formie Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, sąprowadzeniu gospodarstwa domowego, schrochoroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczychi iniepieniężnejpieniężnej i niepieniężnej (tj. alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i prowadzeniu gospodarstwa domowego, choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczychi iniepieniężnej (tj. schronienie, domowego, pogrzebu, prowadzeniu gospodarstwa sprawienie alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i iniepieniężnej (tj. schronienie, domowego, pogrzebu, trwała bezradność w sprawach sprawach opiekuńnienie, sprawieniegospodarstwa sprawienie pogrzebu, gorący posiłek, bony choroba,choroba, bezradność w opiekuńczo-wychowawczych alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawanebilety).formie pieniężnej prowadzeniu(tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, są w gorący posiłek, bony spożywcze, opał, bilety).formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w gorący posiłek, bony spożywcze, opał, bilety).formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, alkoholizm. Zasiłki celowe prowadzeniu gospodarstwa czo-wychowawczych i przyznawane spożywcze, opał, bilety). gorący posiłek, bony spożywcze, opał, są w gorący posiłek, bony spożywcze, opał, bilety). gorący posiłek, bony spożywcze, opał, bilety). zasiłki okresowe 1.776.947 zł zasiłki okresowe 1.776.947 zł zasiłki okresowe 1.776.947 zł zasiłki okresowe 1.776.947 zł zasiłki okresowe 1.776.947 zł Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W Przyznawanie i wypłacanie zasiłku okresowego bez względu na zwłasnymcelowejona wyniosła własne – 1.308.693 zasiłków okresowych jest zadaniem źródło finansowania zadania 321,68 zł zasiłki W gminy charakterze obowiązkowym. - dotacji Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 2009 r. średnia wysokość zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku okresowego bez względu na źródło finansowania wyniosła 321,68 zł zasiłki W 2009 r. średnia wypłacanie zasiłku okresowego bez względu na źródło finansowania wyniosła 321,68 zł zasiłki W Przyznawanie i wysokość gminy o okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 2009 zadaniem wysokość zasiłków osobom. jest r. średnia własnym 1 007 charakterze względu zł źródło finansowania wyniosła 321,68 zł zasiłki okresowe przyznano decyzją 1 007 osobom. 2009 r. średnia wysokość zasiłku okresowego bez obona okresowe przyznano decyzją 1 007 osobom. 2009 r. średnia wysokość zasiłku okresowego bez względu na źródło finansowania wyniosła 321,68 zł zasiłki okresowe przyznanobyły: r. średnia wysokość zasiłku Zasiłki finansowane decyzją 1 007 osobom. wiązkowym. W 2009 Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu okresowe przyznanobyły: Zasiłki finansowane decyzją 1 007 osobom. okresowe przyznanobyły: Zasiłki finansowane decyzją – 468.254 zł - ze środków własnych gminy ze środków bez były: źródło na: bezrobocie (826 osoby), długotrwałą chorobę Zasiłki finansowane względu na468.254 finansowania - okresowegowłasnych gminy – 468.254 zł Zasiłki finansowane były: - z dotacji ze środków własnych gminy własne – zł – - z dotacji celowej na zadania własne – 1.308.693 zł ze środków własnych gminy – 468.254 zł 321,68 zł zasiłki przyznano de(105 osób), niepełnosprawność (139 osób), moż- wyniosła celowej na zadania okresowe1.308.693 zł ze środków własnych gminy – 468.254 zł - z dotacji celowej na zadania własne –względu na: zł 1.308.693 Zasiłki okresowe przyznawanewłasne –względu na: zł - cyzją 1 007 osobom. z dotacji celowej na zadania były ze 1.308.693 bezrobocie (826 nabycia długotrwałą chorobę (105 osób), liwości osoby), uprawnień do świadczeń z innych Zasiłki okresowe przyznawanewłasne –względu na: zł były ze 1.308.693 bezrobocie (826 osoby), długotrwałą chorobę (105 osób), - z dotacji celowej na zadania Zasiłki okresowe przyznawane możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów (105 osób), niepełnosprawność (139były: były ze względu na: bezrobocie (826 osoby), długotrwałą chorobę zabezpieczenia Zasiłki okresowe przyznawane możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów (105 osób), Zasiłki finansowane osób),były ze systemów zabezpieczenia społecznego (1 osoba) niepełnosprawność (139 osób),były ze względu na: bezrobocie (826 osoby), długotrwałą chorobę zabezpieczenia Zasiłki okresowe przyznawane niepełnosprawność (139 osób), możliwości nabycia bezrobocie (826 osoby), długotrwałą chorobę zabezpieczenia uprawnień do świadczeń z innych systemów (105 osób), społecznego (1 osoba) niepełnosprawność (139 osób), możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia - ze środków własnych gminy – 468.254 zł społecznego (1 osoba) osób), możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia niepełnosprawność (139 społecznego (1 osoba) społecznego (1 osoba) społecznego (1 osoba) zasiłek stały 563.454 zł zasiłek stały 563.454 zł zasiłek stały 563.454 zł zasiłek stały 563.454 zł zasiłek stały 563.454 zł Realizacja wydatków obejmuje: Realizacja wydatków obejmuje: zadania własne – sfinansowane z dotacji celowej Realizacja wydatków obejmuje: Realizacja wydatków obejmuje: zadania zlecone - (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej – 243.209 zł Ustawami i Realizacja wydatków obejmuje: w części Zadania z Zazadania zlecone - (opisano budżetu państwa Zlecone Gminie zadania zlecone - (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Realizacja wydatków obejmuje: zadania zlecone - (opisano w części 2009 r.) – 320.245 Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w Zadania z– 320.245 zł zadaniaAdministracji Rządowej w Zadania z Zakresu Administracji Rządowej zasiłek stały Ustawami i - (opisano w części 2009 r.) Powierzone Na Mocy PorozumieńZlecone Gminie Usta- zł W 2009 roku Zlecone Gminie wypłacono 1.698 kresu zleconeMocy Porozumień w Zadania z– 320.245 zł zadania zlecone Powierzone Na – (opisano w części 2009 r.) Zakresu Administracji–Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i zadania iwłasne – sfinansowane z w 2009 r.) 320.245 państwa – 243.209 zł Powierzone Na Mocy Porozumień Porozumień–w budżetuzł świadczeń, są to osoby samotnie gospodarujące lub zadania własne sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 243.209 zł wami Powierzone Na Powierzone Na Mocy Porozumień w 2009 r.) – 320.245 zł zadania roku zasiłek stały Mocy dotacji celowej 2009 są to osoby 243.209 zł W 2009własne – sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwapozostającegospodarujące lub osoby zadania roku zasiłek stały wypłacono 1.698 świadczeń, są osoby W 2009własne – sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa – samotnie gospodarujące lub osoby wypłacono 1.698 świadczeń, to osoby 243.209 zł r.) – 320.245 zł zadania roku – sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa – samotnie zł rodzinie. 243.209 w W 2009własnerodzinie. pozostające wzasiłek stały wypłacono 1.698 świadczeń, są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby W 2009 roku zasiłek stały wypłacono 1.698 świadczeń, są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby pozostające wzasiłek stały wypłacono 1.698 świadczeń, są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby rodzinie. W 2009 roku rodzinie. pozostające w pozostające w rodzinie. pozostające w rodzinie. 14.5. Dodatki mieszkaniowe plan 3.585.500 zł 3.584.966 zł 14.5. Dodatki mieszkaniowe plan 3.585.500 zł wykonanie 3.584.966 zł 14.5. Dodatki mieszkaniowe plan 3.585.500 zł wykonanie wykonanie 3.584.966 zł 14.5. Dodatki mieszkaniowe plan 3.585.500 zł wykonanie 3.584.966 zł 14.5. Dodatki mieszkaniowe plan 3.585.500 zł wykonanie 3.584.966 zł Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wyZrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2009 r. przyznano 19237 Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2009 r. przyznano 19237 Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2009 r. przyznano 19237 płatę dodatków mieszkaniowych. dodatków mieszkaniowych, w tym: W 2009 r. przyZrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2009 r. przyznano 19237 dodatków mieszkaniowych, w tym: Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2009 r. przyznano 19237 dodatków mieszkaniowych, w tym: znano 19237 dodatków mieszkaniowych, w tym: dodatków mieszkaniowych, w tym: dodatków mieszkaniowych, w tym: Średnia wysokość Średnia wysokość Wyszczególnienie ilość Kwota wydatków Średnia wysokość Wyszczególnienie ilość Kwota wydatków dodatku Średnia wysokość Wyszczególnienie ilość Kwota wydatków dodatku Wyszczególnienie ilość Kwota wydatków Średnia wysokość dodatku200,76 dla najemców mieszkań komunalnych 9198 1.846.564 dodatku200,76 Wyszczególnienie ilość Kwota wydatków dla najemców mieszkań komunalnych 9198 1.846.564 dodatku200,76 dla najemcówspółdzielni komunalnych mieszkań mieszkaniowych 9198 1.846.564 członków 5099 783.418 153,64 dla najemców mieszkań komunalnych 9198 1.846.564 200,76 dla członków spółdzielni komunalnych mieszkaniowych 5099 783.418 153,64 dla najemcówspółdzielni mieszkaniowych mieszkań 9198 1.846.564 200,76 członków (właścicieli) pozostałych lokali 5099 783.418 153,64 najemców 4940 954.984 193,32 dla członków (właścicieli) pozostałych lokali 5099 783.418 153,64 dla najemcówspółdzielni mieszkaniowych 4940 954.984 193,32 dla członków spółdzielni mieszkaniowych 5099 783.418 153,64 najemców (właścicieli) pozostałych lokali 4940 954.984 193,32 mieszkalnych dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali 4940 954.984 193,32 mieszkalnych (właścicieli) pozostałych lokali dla najemców 4940 954.984 193,32 mieszkalnych RAZEM 19237 3.584.966 mieszkalnych RAZEM 19237 3.584.966 mieszkalnych RAZEM 19237 3.584.966 RAZEM 19237 3.584.966 RAZEM 19237 3.584.966 Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1.748 do 1.837. Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1.748 do 1.837. Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1.748 do 1.837. Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1.748 do 1.837. Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1.748 do 1.837. 14.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 3.599.709 zł wykonanie 3.547.307 zł 14.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 3.599.709 zł wykonanie 3.547.307 zł 14.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 3.599.709 zł wykonanie 3.547.307 zł 14.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 3.599.709 zł wykonanie 3.547.307 zł 76 14.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 3.599.709 zł wykonanie 3.547.307 zł 76
76 76 76

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20287 –

Poz. 3510

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1.748 do 1.837. 14.6. Ośrodki pomocy społecznej W tym wydatki niewygasające plan 3.599.709 zł wykonanie 3.547.307 zł 5.350 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia Składki Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zapłata za energię zakup środków żywności zakup materiałów i wyposażenia opłaty za internet i usługi telefoniczne podróże służbowe i szkolenia koszty egzekucyjne, podatek od nieruchomości i inne opłaty programy, licencje, akcesoria komputerowe, papier ksero badania lekarskie wynagrodzenie opiekuna za sprawowana opiekę (zadanie zlecone) wydatki na remonty pozostałe wydatki (obsługa informatyczna, usługi transportowe, stolarskie, opłaty pocztowe, ogłoszenie i inne) 2.971.583.zł 2.374.523.zł 158.294.zł 384.604.zł 54.162.zł 75.693.zł 76.720.zł 84.801.zł 117.201.zł 14.915.zł 41.533.zł 36.784.zł 37.771.zł 2.804.zł 656.zł 16.605.zł 64.891.zł

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2009 r. wyniosło 98,70 etatu, a średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.024 08 zł. Środki niewygasające przeznaczone są na opłaty za rozmowy telefoniczne, energię. 14.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym wydatki niewygasające plan 1.012.467 zł wykonanie 1.007.466 zł 90.260 zł

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2009 r.: - z usług opiekuńczych skorzystało 201 osób; usługi finansowane są ze środków własnych Gminy – 830.446 specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji; usługi finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone – 86.760 zł. Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za usługi opiekuńcze za grudzień 2009r. 14.8. Pozostała działalność plan 2.851.459 zł Zrealizowane wydatki obejmują: prace społeczno-użyteczne (zatrudniono 2 osoby przy tych pracach na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Pilskim a Gminą Piła) posiłek dla potrzebujących wykonanie 4.055 zł 2.133.245 zł 2.804.929 zł

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”, w 2009 r., dożywianiem objęto następujące grupy: dzieci w wieku od 0 do 7 lat uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej pozostałe osoby 860 osób 1524 osoby 2797 osób

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania: - gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych
77

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20288 –

Poz. 3510

-

zasiłku celowego w formie gotówki i bonów spożywczych

Dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Nazwa organizacji Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. MB z Lourdes Caritas parafii p.w. św. Antoniego Stowarzyszenie Monar Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Wielkopolskim Centrum Bliźniemu w Rożnowicach Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności Zakres rzeczowy Zimowisko, kolonia i wycieczka (Karpacz) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły. Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły Warsztaty na temat relacji rodzice - dzieci. Kwota 116 825 66 000 11 800

Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży oraz żywności dla mieszkańców miasta Piły Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Integracja i aktywizacja seniorów oraz osób Pile starszych, wolontariat w społeczności lokalnej. Stowarzyszenie PRO - SENIOR w Pile Działania zmierzające do integracji i aktywizacji seniorów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Organizacja półkolonii dla dzieci z terenu Miejski w Pile miasta Piły. Akcja Humanitarna „Życie” w Pile Praca z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi marginalizacją metodą pedagogiki ulicy, prowadzenie klubu oraz organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piła Kolonia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły. Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Organizacja schronienia dla osób MONAR - MARKOT Piła bezdomnych z terenu miasta Piły Stowarzyszenie Wspomożycielka Piła Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (wycieczka i biwak) 15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15.1. Żłobki plan plan 1.590.829 zł 1.139.653 zł wykonanie wykonanie

30 000

18 780

9 300 20 000 54 441

66 856 270 323 3 304

1.581.034 zł 1.139.653 zł

Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA). 15.2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 451.176 zł wykonanie 441.381 zł

Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów realizowany będzie do 2013 roku. Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego MOPS w Pile”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu grudnia 2009 r. wydatki związane z realiDo 31 Społecznego wprowadzony został do budżetu w ze środków Unii Europejskiej „Twoja szansa. Aktymaju br. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocjaw kwocie 441.381 zł i zacją projektu zamknęły się integracji społecznej, wizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. Projekt Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez objęły: współfinansowany ze środków Europejskiego Funośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu opiewa na kwotę 454.711,53 zł, w tym kwota 406.966,82 zł stanowi dofinansowanie w - wypłatę zasiłków dla osób uczestniczących duszu Społecznego wprowadzony został do budżetu gminy. Zgodnie z umową ramową projekt realizowany będzie dow formie dotacji rozwojowej, natomiast 47.744,71 zł udział własny projekcie – 47.745 zł, w maju br. Jest on realizowany w ramach Progra2013 roku. - wynagrodzenia zł i objęły: mu grudnia 2009 r. Kapitał Ludzki, Priorytet VII-ProDo 31Operacyjnegowydatki związane z realizacją projektu zamknęły się w kwocie 441.381osób obsługujących projekt – 92.295 integracji społecznej, Działanie 7.1 projekcie - mocjawypłatę zasiłków dla osób uczestniczących wRozwój i – 47.745 zł, zł, - upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 92.295 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne inspektora ds. - 7.1.1 dodatkowei wynagrodzenie roczne aktywnej ds. koordynacji projektu – 1.954 zł, Rozwój upowszechnianie inspektora integrakoordynacji projektu – 1.954 zł, - cji przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projekpochodne od wynagrodzeń – 17.571 zł, - pochodne od wynagrodzeń – 17.571 zł, - tu opiewa na kwotę 78.840 zł, umowy zlecenie – 454.711,53 zł, w tym kwota - umowy zlecenie – 78.840 zł, pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów na warsztaty, wydatki związane z promocją projektu, 406.966,82 zł stanowi dofinansowanie w formie - pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące zakupu ubezpieczenie NW uczestników – 202.976 zł. dotacji rozwojowej, szkolnej – 39.999 zł natomiast 47.744,71 zł udział materiałów na warsztaty, wydatki związane z prokoszty wyprawki

własny gminy. Zgodnie z umową ramową projekt

mocją projektu, ubezpieczenie NW uczestników –

78

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20289 –

Poz. 3510

202.976 zł. Powodem niskiego wykonania jest nie spełnienie - koszty wyprawki szkolnej – 39.999 zł wymogów przez wnioskodawców – 246 wniosków Wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu podrozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie ręczników dla dzieci rozpoczynających edukację dochodu – 351 zł netto/osoby. Wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną na poziomie szkoły szkolną na poziomie szkoły podstawowej oraz gimpodstawowej oraz gimnazjum tj. naukę w klasach I – II szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. nazjum tj. naukę w klasach I – II szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. Powodem niskiego wykonania jest nie spełnienie wymogów przez wnioskodawców – 246 wniosków rozpatrzono negatywnie z uwagi
na przekroczenie dochodu – 351 zł netto/osoby. 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16.1. Świetlice szkolne plan plan 2.290.229 zł 1.744.029 zł wykonanie wykonanie 2.183.664 zł 1.722.069 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 RAZEM Plan 116.955 159.826 213.877 150.886 289.230 144.359 81.648 56.822 203.868 133.854 192.704 1.744.029 Wykonanie 111.471 zł 153.584 zł 213.158 zł 150.315 zł 288.432 zł 144.006 zł 80.585 zł 56.235 Zł 202.812 zł 132.550 zł 188.921 zł 1.722.069 zł Wsk. Realiz. 95,3% 96,1% 99,7% 99,6% 99,7% 99,8% 98,7% 99,0% 99,5% 99,0% 98,0% 98,7%

zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco: - wydatki osobowe i pochodne wynagrodzenia nauczycieli zasiłek na zagospodarowanie nagrody dyrektora nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno-rentowe nadgodziny – stałe i doraźne dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.629.287 zł 1.160.899 3.436 11.623 17.495 33.892 83.312 84.762 233.868 zł zł zł zł zł zł zł zł 92.782 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2009 r. wynosiło: nauczyciele – 36,06, średnia płaca wyniosła – 2.719,40 zł. 16.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 546.200 zł wykonanie 461.595 zł

Zrealizowane wydatki obejmują: a) koszty wypłaconych stypendiów szkolnych – 421.596 zł W 2009 r. z 1165 wniosków pozytywnie rozpatrzono 919 i wypłacono w poszczególnych okresach: Wyszczególnienie Od stycznia do czerwca Od września do października Od listopada do grudnia Liczba uczniów, którym przyznano stypendiów 330 339 250 Miesięczna wysokość stypendium 128 zł 128 zł 182 zł

b) koszty wyprawki szkolnej – 39.999 zł Wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum tj. naukę w klasach I - II szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum.
79

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20290 –

Poz. 3510

b) koszty wyprawki szkolnej – 39.999 zł szkolną na poziomie szkoły podstawowej oraz gimWydatki dotyczą KOMUNALNA I do zakupu pod- 9.791.452tj. naukę w klasach I -9.405.333podstawodofinansowania nazjum zł wykonanie II szkoły zł 17. GOSPODARKA plan ręczników ŚRODOWISKA dla dzieci rozpoczynających edukację wej oraz w klasie I gimnazjum. OCHRONA
17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona plan 450.900 zł wykonanie 400.548 zł wód plan 9.791.452 zł wykonanie 9.405.333 zł 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I W tym wydatki niewygasające 41.250 zł OCHRONA ŚRODOWISKA 17.1. wydatki obejmują naprawy awaryjne plan 450.900 zł wykonanie 400.548 miasta, ZrealizowaneGospodarka ściekowa i ochrona i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej na tereniezł 17. wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej9.791.452 zł wykonanie plan 9.405.333 zł opłatywód za GOSPODARKA KOMUNALNA I oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, a W tym wydatki przeprowadzenie takżeOCHRONA ŚRODOWISKA na przygotowanie iniewygasające postępowania na usługi za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci41.250 zł kanalizacyjnej. 17.1. Gospodarka ściekowa i na zapłatę plan 450.900 zł wykonanie 400.548 Środki 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I za odprowadzenie ścieków opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. złzł niewygasające są przeznaczone ochrona plan 9.791.452 zł wykonanie 9.405.333 Zrealizowane wydatki obejmują naprawy awaryjne urządzeń oczyszczających i sieci usługi za wprowadzenie Zrealizowanewydatki obejmują naprawy awaryjne i remontowewadzenie postępowania na odwodnieniowej na terenie miasta, wód OCHRONA ŚRODOWISKA deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, a opłaty za wprowadzanie oczyszczających i sieci odścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej. i17.2. tym wydatki niewygasające remontowe urządzeń ścieków plan 1.958.000 zł wykonanie 1.886.686 zł W Oczyszczanie miast i wsi 41.250 17.1. Gospodarka i przeprowadzenie postępowania na plan 400.548 także na przygotowanieściekowa i ochrona za450.900 zł wykonanie wprowadzenie ścieków deszczowych 268.989 złzł do sieci kanalizacyjnej. wodnieniowej na terenie miasta, opłaty za wprowa- usługiŚrodki niewygasające są przeznaczone na zapłatę W tym wydatki niewygasające wód Środki niewygasająceobejmują naprawy awaryjnezaremontowe urządzeń oczyszczającychdosieci odwodnieniowejdo tereniekasą przeznaczone na zapłatę i odprowadzenieodprowadzenie ścieków kanalizacji deszczowej. miasta, ścieków opadowych i sieci opadowych na sieci Zrealizowane wydatki za dzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej W tym wydatki niewygasające 41.250 zł opłaty wydatków obejmuje koszty: Realizacja za wprowadzanie ściekówopadowych do sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, a oraz spompowywanie wód deszczowych i roztoponalizacji deszczowej. 17.2.przygotowanie przeprowadzenie postępowaniaplan 1.958.000 ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej. wykonanie 1.886.686 zł także z ulic, a także i na przygotowanie i przepro-usługi ulic jak i placów w na Oczyszczanie miast i wsi na - wych mechanicznego i ręcznego oczyszczania i utrzymania zarównoza wprowadzeniezł mieście, Zrealizowane wydatki obejmują naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej na terenie miasta, Wzwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła, tym wydatki niewygasające 268.989 - Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za odprowadzenie ścieków opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. zł opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, a ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego, także na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na usługi za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej. Realizacja wydatków obejmuje koszty: 17.2. Oczyszczanie miast i wsi zbiórka odpadów, akcja sprzątania świata zł plan 1.958.000 wykonanie 1.886.686 zł oczyszczanie terenów gminnych, Środki niewygasające sąi przeznaczone na zapłatę za odprowadzenie ścieków opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. - tym mechanicznego ręcznego oczyszczania i przy Pl. Zwycięstwa ulic jak i placów w mieście, W utrzymanie eksploatacja szaletów publicznych utrzymania zarówno i Al. Piastów w Pile wydatki niewygasające 268.989 zł - decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zarządzie UOKiK Piła, zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących Delegatura Gminy nr RPZ 10/2009 z 03.08.2009 r. Oczyszczanie miast i wsi plan 1.958.000 UOKiK w decyzji powołał się wykonanie 1.886.686 zł - 17.2. ręcznego oczyszczania terenów nakładająca nawydatków obejmuje koszty:za praktykę ograniczającą konkurencję. Prezeszł Realizacja Gminę Piła karę pieniężną oraz utrzymania pogotowia porządkowego, Delegatura UOKiK nr RPZna zapisy Realizacja wydatków Gminy Piła”koszty: obejmuje Konsumentów, 10/2009 268.989 - gospodarki odpadami ręcznego oczyszczania utrzymaniaakcja sprzątania świata oczyszczanie terenów gminnych, zbiórka odpadów, zarówno Nr jak i placów w z dn. 31.05.2005 roku – 19.120 zł.zł „PlanuW tym wydatki niewygasające przyjętegoi Uchwałą Miasta Piły ulicXXXIV/408/05 mieście, mechanicznego i - -mechanicznego eksploatacja szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile i ręcznego oczyszczania i utrzyz 03.08.2009 r. nakładająca na Gminę Piła karę utrzymanie zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła, mania zarówno ulic jak iprzeznaczone mieście, za mechaniczne porządkowego, praktykę RPZ 10/2009 zoraz konkurenpieniężną za decyzja zostaną placów w Środki niewygasającePrezesa Urzędu koszty:oraz utrzymaniai pogotowia oczyszczanie dróg gminnych ograniczającą za utrzymanie - -Realizacja wydatków obejmuje Ochrony Konkurencji Konsumentów, Delegatura UOKiK nr – akcja zima 03.08.2009 r. ręcznego oczyszczania terenów na zapłatę - miejskich. mechanicznego opadów śniegu nai ulicach zarówno ulic świataPrezes UOKiK w utrzymania sprzątania jak i - nakładająca naśliskości i iręcznego oczyszczaniaodpadów, akcjację. konkurencję.placów w decyzji decyzji powołałna zapisy zwalczania Gminę Piła karę pieniężną za praktykę ograniczającą Prezes UOKiK w mieście, powołał się się na zapisy szaletów oczyszczanie terenów gminnych, zbiórka zwalczania śliskości i Piła, gospodarki eksploatacjaopadów śniegu na ulicach będących w Piły Nr XXXIV/408/05 będących w zarządzie Gminy szaletów publicznych UchwałąZwycięstwa i Al. Gminy Piła, z dn. 31.05.2005 Piła”– 19.120 zł. „Planu gospodarki odpadami Gminy roku przyję- „Planu utrzymanie odpadami Gminy Piła” przyjętego przy Pl. Miastazarządzie Piastów w Pile ręcznego oczyszczania terenów 17.3. Utrzymanie zieleni w miastach ioraz utrzymania pogotowia porządkowego, plan - ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania 3.873.870 zł wykonanie RPZ 10/2009 z 03.08.2009 z dn. tego Delegatura UOKiK Piły Nr 3.698.745 zł XXXIV/408/05 r. decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Uchwałą Miasta nr Środki gminach niewygasającePiła karę pieniężną za na zapłatę za mechaniczne oczyszczanie – UOKiK w zł. nakładającaporządkowego, gminnych, zbiórka odpadów, akcja konkurencję. Prezes 19.120 decyzji powołał się za utrzymanie na Gminę terenów pogotowiaoczyszczanie zostaną przeznaczonepraktykę ograniczającąsprzątania świata dróg gminnych – akcja zima oraz na zapisy 31.05.2005 roku szaletów utrzymanie eksploatacja szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa Al. Piastów w z dn. miejskich. „Planu gospodarki terenów Gminy Piła” przyjętego Uchwałą Miasta Piły Nr iXXXIV/408/05Pile 31.05.2005 roku – 19.120 zł. odpadami gminnych, zbiórka odpaW- tym wydatki niewygasające 278.705 zł oczyszczanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegatura UOKiK nr RPZ 10/2009 z 03.08.2009 r. decyzja dów, akcja sprzątania Piła karę pieniężną za praktykę ograniczającą konkurencję. Prezes UOKiK w decyzji powołał się na zapisy świata Środki niewygasające zostaną przeznaczone na nakładająca na Gminęzieleni 17.3. Utrzymanie miastach i 3.873.870 zł wykonanie 3.698.745 zł Środki niewygasające zostaną w szaletówna zapłatę plan - „Planu gospodarki odpadamiprzeznaczone przyjętego za mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych –31.05.2005 roku – 19.120 zł. utrzymanie eksploatacja zapłatę za XXXIV/408/05 dn. akcja zima oraz za utrzymanie Gminy Piła” publicznych Uchwałą Miasta Piły Nr mechaniczne zoczyszczanie dróg gmingminach szaletów miejskich. przyW tym wydatki niewygasające w Pile Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów nych – akcja zima oraz za utrzymanie szaletów miej278.705 zł - Środki niewygasająceUrzędu przeznaczone na zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych – akcja zima oraz za utrzymanie decyzja Prezesa zostaną Ochrony Konkurencji i skich. 17.3. Utrzymanie zieleni w miastach i plan 3.873.870 zł wykonanie 3.698.745 zł szaletów Realizacjamiejskich. przedstawia się następująco: gminach wydatków W tym wydatki niewygasające 278.705 zł plan 3.873.870 zł wykonanie 3.698.745 zł zł -17.3. Utrzymanie zieleni w miastach i wynagrodzenia osobowe 1.026.740 -gminach ubezpieczenia i FP składki na 191.244 zł Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 278.705 zł zł -W tym wydatki niewygasające dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.945 7.000 zł - - wynagrodzeniaosobowe wynagrodzenia bezosobowe 1.026.740 zł Realizacja zakładowyprzedstawia następująco: Realizacjanawydatków przedstawia się się następująco: 32.063 zł - - odpisy naubezpieczenia i FP świadczeń socjalnych składki wydatków fundusz 191.244 zł 17.044 zł - - wpłaty na PFRON dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.945 zł -bieżące utrzymanie (czynsz, wynagrodzenia osobowe 1.026.740 zł 93.988zł - -wynagrodzenia osobowe energia, internet, usługi telefoniczne) 1.026.740 złzł - wynagrodzenia bezosobowe 7.000 -nagrody na ubezpieczenia inie składki i ubezpieczenia i FP 191.244 zł 3.545 - -składki nawydatki osoboweFP zaliczane do wynagrodzeń 191.244 złzł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.063 zł -zakup usług wynagrodzenia roczne dodatkowe zdrowotnych 64.945 zł 2.859 - -dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.945 złzł wpłaty na PFRON 17.044 -usługi-remontowo konserwatorskie wynagrodzenia bezosobowe 7.000 8.389 zł - -wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł bieżące utrzymanie (czynsz, energia, dotyczące obiektów zabytkowych internet, usługi telefoniczne) 93.988 zł -zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.063 zł 199.249 zł nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.545 - -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.063 zł -remontyna PFRON wpłaty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni 17.044 zł 125.450 zł zakup usług zdrowotnych 2.859 - -wpłaty na PFRON 17.044 zł -remont utrzymanie (czynsz, energia, internet, usługi telefoniczne) bieżące 93.988 zł -bieżące barierek na terenach zielenidotyczące obiektów zabytkowych 5.347 zł 8.389 - usługi-remontowo konserwatorskie 93.988 złzł -remont pomnika „Kolejarza”nie energia, internet, usługi telefoniczne) nagrodyutrzymanie (czynsz, zaliczane do wynagrodzeń i wydatki osobowe 3.545 18.300 zł - zakup usług remontowych 199.249 zł - -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.545 złzł -oczyszczaniezdrowotnych zakup usług zbiornika retencyjnego Pl. Inwalidów 2.859 46.762 zł - -zakup usług zdrowotnych 125.450 zł - remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni 2.859 złzł -konserwacja i naprawa urządzeń biurowych obiektów zabytkowych usługi-remontowo konserwatorskie dotyczące 8.389 3.390 zł - -usługi-remontowo konserwatorskie dotyczące obiektów 5.347 zł - remont barierek na terenach zieleni 8.389 złzł -utrzymanie terenów zieleni zakup usług remontowych 199.249 zł 1.447.164 -remont pomnika 18.300 zł zabytkowych „Kolejarza” -na terenach remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni 125.450 974.508złzł - -zakup usług zbiornika retencyjnego Pl. Inwalidów oczyszczaniegminnych 46.762 zł - - remont barierek na terenach zieleni remontowych 199.249 zł 5.347 76.539złzł - - na drogach krajowych urządzeń biurowych konserwacja i naprawa 3.390 zł - -remontypomnika ewidencją 125.450 złzł -na terenach poza „Kolejarza” remont bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni 18.300 zł 268.270 - utrzymanie terenów zieleni 1.447.164 zł - -remont barierek na terenach zieleni Inwalidów 5.347 złzł -Park na Wyspie oczyszczanie zbiornika retencyjnego Pl. 46.762 54.113 zł - na terenach gminnych 974.508 zł -Park Miejski im. „Kolejarza” biurowych konserwacja i naprawa urządzeń 3.390 - -remont pomnikaSt. Staszica 18.300 złzł 73.734 zł - na drogach krajowych 76.539 zł -utrzymanie infrastruktury utrzymanie terenów zieleni 1.447.164 zł - -oczyszczanie zbiornika retencyjnego Pl. Inwalidów 46.762 zł 27.470 zł - na terenach poza ewidencją 268.270 zł -porządkowanie terenów – zbieranie biurowych na terenach gminnych 974.508 - -konserwacja i naprawa urządzeńzanieczyszczeń 3.390 złzł 35.800 zł - Park na Wyspie 54.113 zł -dystrybucja drewna dla podopiecznych MOPS (koszty transportu i pocięcie na drogach terenów 76.539 zł - -utrzymanie krajowychzieleni 1.447.164 zł 11.377 zł - Park Miejski im. St. Staszica 73.734 zł - na terenach gminnych 268.270 - drewna) na terenach poza ewidencją 974.508 złzł - utrzymanie infrastruktury 27.470 zł - Park na Wyspie 54.113 zł 39.528 zł - - utrzymanie lasów komunalnych zanieczyszczeń porządkowanie terenów – zbieranie 35.800 zł 80 - Park Miejski im. St. Staszica 73.734 zł 76.394 zł - - usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, czynsze, odprowadzenie dystrybucja drewna dla podopiecznych MOPS (koszty transportu i pocięcie 11.377 zł - utrzymanie infrastruktury 27.470 zł ścieków, drewna) wywóz nieczystości i inne porządkowanie terenów – zbieranie zanieczyszczeń 35.800 --zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości, 26.194złzł - utrzymanie lasów komunalnych 39.528 zł - dystrybucja drewna dla podopiecznych MOPS (koszty transportu i pocięcie 11.377 zł - usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, czynsze, odprowadzenie 76.394 zł 80 drewna)

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20291 –

Poz. 3510

- na drogach krajowych 76.539 - na drogach krajowych 76.539 zł zł - na terenach krajowych na drogach poza ewidencją 76.539 zł - terenach poza ewidencją 268.270 zł - na na drogach krajowych 268.270 zł zł 76.539 - na terenach 268.270 zł - Park Wyspie poza ewidencją na Wyspie 54.113 zł - Park na 54.113 zł zł - na terenach poza ewidencją 268.270 - Park na Wyspie 54.113 - Park Miejski im. St. Staszica 73.734 zł - Park Miejski im. St. Staszica 73.734 zł zł - Park na Wyspie St. Staszica 54.113 zł - Park Miejski im. 73.734 zł - utrzymanie infrastruktury 27.470 - utrzymanie infrastruktury 27.470 zł zł - Park Miejski im. St. Staszica 73.734 zł - utrzymanie infrastruktury 27.470 - porządkowanie terenów – zbieranie zanieczyszczeń 35.800 zł - porządkowanieinfrastruktury 35.800 zł zł - utrzymanie terenów – zbieranie zanieczyszczeń 27.470 zł - porządkowanie terenów – zbieranie zanieczyszczeń 35.800 - dystrybucja drewna dla podopiecznych MOPS (koszty transportu i 11.377 zł - dystrybucja drewna dla podopiecznych zanieczyszczeńtransportu i 11.377 zł zł - porządkowanie terenów – zbieranie MOPS (koszty 35.800 zł - dystrybucja drewna dla podopiecznych MOPS (koszty transportu i 11.377 zł pocięcie drewna) pocięcie drewna)drewna dla podopiecznych MOPS (koszty transportu i - dystrybucja 11.377 zł pocięcie drewna) komunalnych - utrzymanie lasów 39.528 - utrzymaniedrewna) 39.528 zł zł pocięcie lasów komunalnych - utrzymanie lasów komunalnych 39.528 zł - usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, czynsze, 76.394 - usługi informatyczne, komunalnych pocztowe, czynsze, 76.394 zł zł - utrzymanie lasów prawne, opłaty 39.528 zł - usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, czynsze, 76.394 zł odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i inne odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i inne czynsze, - usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, 76.394 zł odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystościwydawnictw i środków i inne - zakup wyposażenia, biurowych, prasy, wydawnictw i środków biurowych, prasy, 26.194 - zakup wyposażenia, art.art.wywóz nieczystości i inne 26.194 zł zł odprowadzenie ścieków, biurowych, prasy, wydawnictw i środków - zakup wyposażenia, art. 26.194 zł czystości, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe czystości, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków 26.194 zł czystości, służbowe isłużbowe, ryczałty samochodowe delegacje szkolenia - podróże 37.853 - podróże służbowe i szkolenia 37.853 zł zł czystości, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - podróże służbowe komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 37.853 zł - zakup akcesoriów i szkolenia 11.583 - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 11.583 zł zł - podróże służbowe i szkolenia 37.853 zł - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 11.583 zł - ekspertyzy i opinie 4.969 zł - ekspertyzy i opinie 4.969 zł zł - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 11.583 zł - ekspertyzy i opinie 4.969 - różne opłaty i składki, badania lekarskie, opłaty rzecz budżetu na rzecz budżetu 9.822 - różne opłaty i składki, badania lekarskie, opłaty na 9.822 zł zł - ekspertyzy i opinie 4.969 zł - różne opłaty i składki, badania lekarskie, opłaty na rzecz budżetu 9.822 zł państwa państwa opłaty i składki, badania lekarskie, opłaty na rzecz budżetu - różne 9.822 zł państwa od nieruchomości - podatek nieruchomości 44.820 zł - podatek od 44.820 zł państwa - podatek od nieruchomości 44.820 zł - podatek od nieruchomości 44.820 zł Średnie zatrudnienie dzień 31.12.2009 r. wynosiło 27,5 etatów, a średnia płaca – 2.944,17 zł zł na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 27,5 etatów, a średnia płaca – 2.944,17 Średnie zatrudnienie na na dzień 31.12.2009 r. wyŚrednie zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 27,5 remont infrastruktury na 2.944,17 złkonserwację za etatów, a średnia płaca – terenach, Średnie zatrudnienie Średnie zatrudnienie średnia 31.12.2009 r. wynosiło 27,5 etatów,utrzymanie zieleni, oraz prac w zadrzenosiło 27,5 etatów, a na dzień płaca – 2.944,17 zł urządzeń, a średnia płaca – 2.944,17 zł Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za remont infrastruktury na terenach, konserwację urządzeń, Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za remont infrastruktury na terenach, konserwację urządzeń, wieniach terenów zielonych, także za usługi zwiąŚrodki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za remont infrastruktury za terenach,akonserwację urządzeń, utrzymanie zieleni, oraz prac w zadrzewieniach terenów zielonych, a także na usługi związane z bieżącym utrzymanie zieleni, oraz prac przeznaczone nana terenów remont infrastruktury funkcjonowaniembieżącym Środki niewygasające sąw w zadrzewieniach terenów zane z a także za na usługi związane z bieżącym Środki niewygasające sąpraczadrzewieniach zapłatę zielonych, bieżącym usługi związane z jednostki. przeznaczone zapłatę za utrzymanie zieleni, oraz zielonych, a także za terenach, konserwację urządzeń, funkcjonowaniem jednostki. funkcjonowaniem jednostki. utrzymanie zieleni,jednostki. w zadrzewieniach terenów zielonych, a także za usługi związane z bieżącym oraz prac funkcjonowaniem funkcjonowaniem jednostki. 17.4. Schroniska zwierząt plan 242.000 wykonanie 242.000 17.4. Schroniska dla dla zwierząt plan 242.000 zł zł wykonanie 242.000 zł zł 17.4. Schroniska dla zwierząt plan 242.000 zł wykonanie 242.000 zł W tym wydatki niewygasające 14.913 zł W tym wydatki niewygasające 14.913 zł zł 17.4. Schroniska dla zwierząt plan 242.000 zł wykonanie 242.000 W tym wydatki niewygasające 14.913 zł W tym wydatki niewygasające 14.913 zł Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt osiedlu Gładyszewo. W 2009 r. sterylizacji na miasta Piły. osiedlu Gładyszewo. W 2009 r. sterylizacji terenie Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na Wydatki 200 osiedlu w tym poddano obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na terenie miasta Środki niewygasające zostaną przeznaczone dla zwierząt na zwierząt,tym 40 40 kotów, a także zbieraniem na osiedlu Gładyszewo. W 2009 r. sterylizacji na poddano 200 zwierząt, w Gładyszewo. Wa2009 r. ste-zwierząt zwłok bezdomnych zwierząt tereniesterylizacji Piły. kotów, także zbieraniem zwłok osiedlu Gładyszewo. W 2009 r. miasta Piły. Wydatki 200 zwierząt, w tym 40 kotów, a dla na bezdomnych zwierząt na poddano obejmują koszty utrzymania schroniskazapłatę za utrzymanie schroniska zwierząt na terenier.miasta Piły. Środki poddano 200 zwierząt, w tym 40także zbieraniem zwłokschroniska zaschroniska za grudzień 2009 niewygasające zostaną przeznaczone zapłatę za utrzymanie bezdomnych grudzień 2009 r. oraz na za grudzień 2009 oraz zapłatę za utrzymanie rylizacji Środki niewygasające zostanątym 40 kotów, natakże zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły. poddano 200 zwierząt, w przeznaczone a kotów, Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za utrzymanie schroniska za grudzień 2009 r. oraz sterylizację zwierząt. sterylizację zwierząt. zwłok bezdomnych zwierząt na za utrzymanie schroniska za grudzień 2009 r. oraz a także zbieraniem Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę r. oraz sterylizację zwierząt. sterylizację zwierząt. sterylizację zwierząt. 17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan plan 3.084.500 wykonanie 3.043.256 17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.084.500 zł zł wykonanie 3.043.256 zł zł plan 3.084.500 zł wykonanie 3.043.256 zł 17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym wydatki niewygasające 270.500 zł W tym wydatki niewygasające 270.500 zł zł 17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 3.084.500 zł wykonanie 3.043.256 zł 270.500 W tym wydatki niewygasające W tym wydatki niewygasające 270.500 zł Środki wydatkowano na: Środki wydatkowano na: Środki wydatkowanona oświetlenie ulic, dróg, placów i innychoświetleniaterenów publicznych naza świadczezakup energii na: nych otwartych drogowego) i zapłatę terenie miasta wydatkowanona: - Środki wydatkowanooświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – – zakup energii na na: Środki zakup - zakup energii na na oświetlenie ulic, dróg, placów nie usług oświetleniowych oraz dostawy energii – 2.567.222 zł energiioświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – -2.567.222zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – zł 2.567.222 zł eksploatacji, publicznych na terenie koszty 159.208 zł - i innych otwartych terenówkonserwacji i remontów oświetlenia ulicznego – 46.326 zł koszty zł 2.567.222 eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego – 46.326 zł zł koszty eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego – 46.326 2.567.222 (sieci urządzeń energetycznych oświetlenia drogowego) i zapłatę za za świadczenie usług - miasta – wycenę majątku (sieci i urządzeńi energetycznych oświetlenia drogowego) i zapłatę świadczenie usług wycenę majątkuzł koszty eksploatacji, i konserwacji energetycznych oświetlenia drogowego) i zapłatę za świadczenie usług remontów oświetlenia ulicznego – 46.326 zł wycenę majątku oświetleniowych oraz dostawy energii – remontów -- koszty eksploatacji, (sieci i urządzeń 159.208 konserwacji i Środki niewygasające zapłatę za świadczenie usług oświetleniowych oraz dostawy energii – 159.208 zł zł wycenę majątku (sieci i energii – energetycznych oświetlenia drogowego) i są przeznaczone na zapłaoświetleniowych oraz dostawy urządzeń 159.208 zł oświetlenia ulicznego –dostawy energii – 159.208 zł tę energii i konserwację oświetlenia drogowego za oświetleniowych oraz 46.326 zł i konserwację r. Środki niewygasające są(sieci i urządzeń zapłatę energii i konserwację oświetlenia drogowego za grudzień 2009 r. r. -Środki niewygasające przeznaczone na na zapłatę energiigrudzień 2009oświetlenia drogowego za grudzień 2009 wycenę majątku są przeznaczone energetyczŚrodki niewygasające są przeznaczone na zapłatę energii i konserwację oświetlenia drogowego za grudzień 2009 r. Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę energii i konserwację oświetlenia drogowego za grudzień 2009 r. 17.6. Wpływy i wydatki związane plan 110.000 wykonanie 68.258 17.6. Wpływy i wydatki związane z z plan 110.000 zł zł wykonanie 68.258 zł zł 17.6. Wpływy środków związane z plan 110.000 zł wykonanie 68.258 zł gromadzeniem i wydatki z opłat gromadzeniem środków z opłat 17.6. Wpływy środków związane z plan 110.000 zł wykonanie 68.258 zł gromadzeniem i wydatki z opłat produktowych produktowych gromadzeniem środków z opłat produktowych produktowych Środki wydatkowano na selektywną segregację surowców wtórnych, zakup pojemników i urządzeń służących Środki wydatkowano na selektywną segregację surowców wtórnych, zakup pojemników i urządzeń służących Środki wydatkowano nana selektywną segregację waniowych), edukację ekologiczną oraz dni otwarte Środki wydatkowano selektywną segregację surowców wtórnych, zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców segregacji wydatkowano (odpadów opakowaniowych), edukację ekologiczną oraz dni otwarte Składowisku edukację wtórnych, oraz dni otwarte na na Składowisku Środki surowców (odpadów opakowaniowych), surowcówekologiczną zakup pojemników i urządzeń służących surowców wtórnych, zakup pojemników i urządzeń na Składowisku Odpadów w Kłodzie segregacji w Kłodzie (odpadów opakowaniowych), edukację ekologiczną oraz dni otwarte na Składowisku surowców na selektywną segregację Odpadów Odpadów w Kłodzie segregacji surowców służących segregacji surowców opakowaniowych), edukację ekologiczną oraz dni otwarte na Składowisku Odpadów w Kłodzie (odpadów (odpadów opakoOdpadów w Kłodzie 17.7. Pozostała działalność plan wykonanie 65.840 17.7. Pozostała działalność plan 72 72 182 zł wykonanie 182 zł 65.840 zł zł 17.7. Pozostała działalność plan 72 182 zł wykonanie 65.840 W tym wydatki niewygasające 19.899 zł W tym wydatki niewygasające 19.899 zł zł 17.7. Pozostała działalność plan 72 182 zł wykonanie 65.840 zł W tym wydatki niewygasające 19.899 zł W tym wydatki niewygasające 19.899 zł Realizacja wydatków obejmuje: Realizacja wydatków obejmuje: Realizacja wydatków obejmuje: Realizacja wydatków obejmuje: - czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie - czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie - czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie - czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie
81 81 81 81

17.047 17.047 zł zł 17.047 zł 17.047 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20292 –

Poz. 3510

Realizacja wydatków obejmuje: - czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie - opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW, druki wezwań opłaty dodatkowej i papieru do parkomatów, naprawę uszkodzonego parkometru przy ul. Sikorskiego - opłaty za zużycie wody z opomiarowanych sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe - usługi kserograficzne i ogłoszenia w mediach - zakup literatury fachowej - opłaty za usługi notarialne - opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodnokanalizacyjnych w pasie dróg krajowych plan 5.619.735 zł 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18.1. Pozostałe zadania w zakresie plan 21.000 zł kultury 17.047 zł 15.805 zł

1.996 zł 1.839 378 1.728 7.148 wykonanie wykonanie zł zł zł zł

5.608.789 zł 21.000 zł

Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla - ZHP Chorągiew Wlkp. Komenda Hufca w Pile - Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile - Fundacja Literacka im A.. Bartol 18.2. Domy i ośrodki kultury, plan 3.284.300 zł świetlice i kluby w tym: - dotacja dla Pilskiego Domu Kultury - dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” 18.3. Galerie i biura wystaw plan 17.000 zł artystycznych 11.000 5.000 5.000 3.284.300 zł zł zł zł

wykonanie

wykonanie

2.802.300 zł 482.000 zł 17.000 zł

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych 18.4. Biblioteki plan 1 632 383 zł wykonanie 1 632 383 zł

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile. 18.5. Muzea plan 543.700 zł wykonanie 543.700 zł

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – w kwocie 526.700 zł i Muzeum Okręgowego – w kwocie 17.000 zł. 18.6. Pozostała działalność Realizacja wydatków dotyczy: - organizacja świąt państwowych i lokalnych(obchody 1, 3 i 8 Maja, 14 Lutego, 15 sierpnia, 1 Września, wpisy do Księgi Miasta) - organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta - koncerty muzyczne: w sali Zespołu Szkół Muzycznych, w kościele 16.500 oraz koncert dla młodzieży Browar Rock Festiwal - imprezy okolicznościowe 9.516 - Dożynki Wielkopolskie 21.000 - podsumowanie Roku 3.317 - nagrody dla twórców i działaczy kultury 20.000 - zakup teczek do dyplomów 3.820 - zakup obrazów 14.200 - ogłoszenia prasowe, druk informatora 3.271 - przyjęcia delegacji zagranicznych (del. oficjalne miast partnerskich
82

plan

121.352 zł

wykonanie

110.406 zł

7.969 zł 91.624 zł zł zł zł zł zł zł zł zł 8.813 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20293 –

Poz. 3510

w ramach „Dni Piły”, pobyt delegacji z Cuxhaven (towarzystwo Miłośników Miasta Piły) - wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Rosji 19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 8.179.555 zł 19.1. Instytucje kultury fizycznej plan 6.471.975 zł W tym wydatki niewygasające Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wykonanie wykonanie

2.000 7.878.841 6.210.653 200.000

zł zł zł zł

- wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - odpisy na ZFŚS - koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet) - podatek od nieruchomości, VAT, opłaty za zarząd - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - podróże służbowe i szkolenia - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe itp.) - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, pomocy dydaktycznych - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń urządzeń, obowiązkowe konserwacje) - różne opłaty i składki, koszty sądowe - zakup książek - badania lekarskie - pozostałe wydatki - wywóz nieczystości 23.474 - monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna 8.430 obiektów i imprez masowych - usługi pralnicze 11.259 - usługi pocztowe, w tym nadesłane przesyłki i konwoje 5.478 utargów z punktów sprzedaży - odprowadzanie ścieków 62.058 - pielęgnacja terenów zielonych 9.668 - usługi gastronomiczne i ceateringowe w trakcie imprez na 7.135 obiektach MOSiR - usługi informatyczne, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, 363.928 prace ziemne po spaleniu domków – WOJW PŁOTKI, poszerzenie i pogłębienie plaży na OW Piaszczyste, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe i transportowe, emisje ogłoszeń prasa i TV lokalne, serwis kas fiskalnych, usługi kominiarskie, dorabianie kluczy, dozór techniczny, itp.

1.592.950 91.109 310.790 288.788 56.252 1.011.654 920.526 16.775 35.953 576.897

zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

32.489 zł 16.089 zł 533.415 zł 30.049 267 5.220 491.430 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

i

W 2009 r. średnie zatrudnienie w w MOSiR wynosiW 2009 r. średnie zatrudnienie MOSiR wynosiło 56,25 etatówśrodków uzdatniania wody zł paliwa, a średnia płaca – 2.360,83 basenowej, mało 56,25 etatów a średnia płaca – 2.360,83 zł teriałów konserwatorskich, wyposażenia, zakup Wydatki niewygasające przekraczają plan o kwotę 11.227,42 zł. Pomimo „Wieży dowodzenia”, wymiana naenergii, remont przekazania środków na wydatki niewygasające w ich ciężar dokonano zapłaty w grudniu.trysków w szatniach przy sali treningowej,nr Kwota wydatków niewygasających, uchwałą zabezWydatki niewygasające przekraczają plan o kwotę XLV/530/2010 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutegowy2010 r. zmniejszona została oi dokonany świateł na hali w-s, 11.227,42 zł. Pomimo przekazania środków na pieczenie konstrukcji łamaczy wydatek – zwrot do budżetu. datki niewygasające w ich ciężar dokonano zapławymiana modułów pola zegara oraz pola wyników, środków uzdatniania tyŚrodki niewygasające wydatków niewygasających, w grudniu. Kwota przeznaczone są na zakup paliwa, remont przebieralni iwody basenowej, materiałów korytarza mokrego w Pływalni konserwatorskich, wyposażenia, zakup energii, remont „Wieży dowodzenia”, wymiana natrysków w szatniach przy uchwałą nr XLV/530/2010 Rady Miasta Piły z dnia Wodnik, remont niecki basenowej w Pływalni Wodsali treningowej, zabezpieczenie konstrukcji i łamaczy świateł na hali w-s, wymiana modułów pola zegara oraz pola 23 lutego 2010 r. zmniejszona została o dokonany nik, monitoring systemów alarmowych, pranie przewyników, remont przebieralni i korytarza mokrego w Pływalni Wodnik, remont niecki basenowej w Pływalni wydatek – zwrot do budżetu. ścieradeł ze Studia Rekreacji Nr 1 i 2, poczta. Wodnik, monitoring systemów alarmowych, pranie prześcieradeł ze Studia Rekreacji Nr 1 i 2, poczta. Środki niewygasające przeznaczone są na zakup
83

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20294 –

Poz. 3510

19.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan

581.000 zł

wykonanie

581.000 zł

Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami: Nazwa organizacji KS „Gwda” KS „Gwardia” PTPS „Nafta-Piła” Volley Ball KS „Joker” WKS „Sokół” SKS „Inter-Continental” UKS „Iskra” Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy UKS „Diament” ZHP Komenda Hufca w Pile Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Towarzystwo Piłkarskie w Pile” PTTK Oddział w Pile Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” Klub Sportowy Basket UKŻ „Wodniak” Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile RAZEM 19.3. Pozostała działalność W 2009 r. zrealizowano zadania: imprezy lokalne i ponadlokalne Mecz piłki siatkowej kobiet w ramach Europejskiej Ligi Mistrzyń Halowy Turniej Piłki Nożnej Turniej Żużlowy Turniej Mini siatkówki dziewcząt Pilska Liga Piątek Piłkarskich Mityng Brydżowy o Puchar Grodu Staszica Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży „Babolat Tour Piła” I runda Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej w Super Cross Gwiazdkowy Turniej na Żużlu Turniej Karate Shoto Zawody strzeleckie Turnieje szachowe Turnieje tenisa stołowego Festyny sportowo-rekreacyjne na pilskich osiedlach
84

Zakres rzeczowy szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców szkolenie młodzieży w boksie szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa pilskich szkół szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne” szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej chłopców organizacja regat żeglarskich organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży

Kwota przekazana 90.000 zł 80.000 zł 90.000 zł 80.000 zł 20.000 zł 28.000 zł 14.000 zł 18.000 zł 8.000 zł 7.000 zł 47.000 zł

20.000 zł 5.000 zł 12.000 zł 10.000 zł 7.000 zł 45.000 zł 581.000 zł

plan

1.126.580 zł

wykonanie

1.087.188 zł

114.188 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20295 –

Poz. 3510

- Turnieje tenisa ziemnego - Nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - promocja miasta przez sport (zakup usług promocyjnych na meczach piłki siatkowej kobiet i mężczyzn):

973.000 zł

Przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 123.650 złPiłyrealizację następujących przedsięwzięć Przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu - Mistrzostwa na w Mini Piłce Nożnej klas V sportowych i rekreacyjnych: i Rekreacji w wysokości 123.650 zł na realizację (chłopcy) III Turniej Koszykówki Street Ball następujących przedsięwzięć sportowych i rekre- Mistrzostwa Piły w Unihokeju Feryjny Turniej Tenisa Stołowego acyjnych: - Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej klas IV Feryjny Turniej Koszykówki - III Turniej Koszykówki Street Ball - Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej GimnaTurniej Halowej Piłki Nożnej - Feryjny Turniej Tenisa Stołowego zjów klas II Turniej Tenisa Stołowego - Mistrzostwa Piły Gimnazjów w Piłce Koszykowej - Feryjny Turniej Koszykówki Sprawni Razem Regionalny Miting Pływacki - Turniej Halowej Piłki Nożnej klas I Puchar Polski Juniorów Młodszych w Judo - Mistrzostwa Piły w Tenisie Stołowym - szkoły - Turniej Tenisa Stołowego Wielkopolska Liga Pływacka podstawowe i gimnazja - Regionalny Miting Pływacki Sprawni Razem Mistrzostwa Polski w Wielobojach - Puchar Polski Juniorów Młodszych w Judo Mityng Lekkoatletyczny - Mistrzostwa Piły w szachach – szkoły podsta- Wielkopolska Liga Pływacka w Judo Igrzyska Sportowe NIKE 2009 w I. a. III Międzynarodowy Turniej wowe - Mistrzostwa Polski w Polska Biega) Bieg Wiosny (Cała Wielobojach - Turniej Gier i Zabaw - Mityng Lekkoatletyczny Turniej Piłki Nożnej Plażowej - Mistrzostwa Piły w piłce siatkowej – szkoły podTurniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy - III Międzynarodowy Turniej w Judo Igrzyska stawowe i gimnazja Mistrzostwa Piły w Kolarstwie Górskim Sportowe NIKE 2009 w I. a. Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup Amatorskie Mistrzostwa II. REZERWY plan 1.265.270 zł - Bieg Wiosny (Cała Polska „Streeball Piła 2009’ IV Turniej Koszykówki Biega) - Turniej Piłki Nożnej Plażowej w Siatkówce Plażowej Amatorskie Mistrzostwa Piły Kwota rezerw obejmuje: - Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracyosobowej Otwarte Mistrzostwa w Piłce Nożnej 6- rezerwę ogólną (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne - Mistrzostwa Piły w Kolarstwie Górskim XVII Otwarte Mistrzostwa Piły w Siatkówce Plażowej - Amatorskie piłce siatkowej kobiet Polska-Białoruś Mecz w Mistrzostwa Polski w Kolarstwie i celowe) 265.270 zł Górskim Turniej Piłki Nożnej Rad Osiedli Family Cup - rezerwę celową na realizację zadań własnych z - IV Turniej Koszykówki „Streeball Piła 2009’ III Indywidualne Mistrzostwa Piły w tenisie ziemnym- Cała Polskazarządzania jesieni zakresu Biega – Bieg kryzysowego (rozdz. 75818 – - Amatorskie Mistrzostwa Piły w Siatkówce Pla- Family Cup ogólne i celowe) 500.000 zł Mistrzostwa Wlkp. Amat. Mistrz. Polski w Pływaniu Rezerwy żowej Puchar Polski Młodzików i Młodziczek w Judo - rezerwę celową na szczepienia przeciwko HPV Bieg Sylwestrowy - Otwarte Mistrzostwa w Piłce Nożnej 6- osobo500.000 zł wej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał 24.000 zł na organizację Miejskich Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjów: - XVII Otwarte Mistrzostwa Piły w Siatkówceklas V - VI W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkiej atletyki Plażowej Mistrzostwa Piły w trójboju lekkiej atletyki klas IV w kwocie 734.730 zł na: w piłce siatkowej kobiet Polska-Białoruś - świadczenie usług komunikacji miejskiej na tere- Mecz Maraton Koszykówki Klas IV - V - Turniej Piłki Nożnej Rad Osiedli II w piłce koszykowej nie miastachłopców Mistrzostwa Piły gimnazjów klas dziewcząt i Piły – 576.730 zł - III Indywidualne Piły w biegach sztafetowych 8x50 m klas V i VI Mistrzostwa Mistrzostwa Piły w tenisie ziem- przeprowadzenie audytu informatycznego UrzęMistrzostwa Piły – Bieg jesieni nym- Cała Polska Biegaw „4 ognie” klas IV (dziewczęta) du Miasta – 24.000 zł - Mistrzostwa Wlkp. w Mini Piłce Nożnej klas V (chłopcy) - realizację projektu plażowego „Animator - moje Mistrzostwa Piły Amat. Mistrz. Polski w PłyMistrzostwa waniu Family Cup Piły w Unihokeju Boisko ORLIK 2012” – 9.000 zł Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej klas IV - Puchar Polski Młodzików i Młodziczek w Judo - zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji – Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej Gimnazjów klas II - Bieg Sylwestrowy Gimnazjów w Piłce Koszykowej klas I20.000 zł Mistrzostwa Piły - gimnazja Mistrzostwa Piły w Tenisie Stołowym - szkoły podstawowe i remont dachów i promenady OTW Płotki – MiejskiMistrzostwa Piły w szachach – szkoły podstawowe Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał 105.000 zł 24.000 zł na organizację Miejskich Igrzysk Szkół Ponadto zmniejszono rezerwę celową o kwotę Turniej Gier i Zabaw Mistrzostwa Piły w piłce Podstawowych i Gimnazjów: siatkowej – szkoły podstawowe i gimnazja zł z przeznaczeniem dla dziewczynek w 830.000 - Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkiej atletyki wieku 11-13 lat na szczepienia przeciwko HPV (WiII. REZERWY plan 1.265.270 zł klas V - VI rus brodawczaka ludzkiego) - Mistrzostwa Piły w trójboju lekkiej atletyki klas IVKwota rezerw obejmuje: III. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 109.978.087 zł rezerwę ogólną (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) 265.270 zł - Maraton Koszykówki Klas IV - V wykonanie 107.650.098 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) - Mistrzostwa Piły gimnazjów klas II w piłce koszy500.000 zł kowej dziewcząt i chłopców rezerwę celową na szczepienia przeciwko HPV 500.000 zł Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych - Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych 8x50 w 2009 r. została przedstawiona w formie tabelamW trakciei roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 734.730 zł na: na kolejnych stronach. klas V VI rycznej - Mistrzostwa Piły w „4 ognie” klas IV (dziewczę-miasta Piły – 576.730 zł świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie przeprowadzenie audytu informatycznego Urzędu Miasta – 24.000 zł ta) realizację projektu plażowego „Animator - moje Boisko ORLIK 2012” – 9.000 zł zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji – 20.000 zł remont dachów i promenady OTW Płotki – 105.000 zł
85

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz . Zrealizowany zakres rzeczowy 250 250 250 51.602.982 6.500.000 500.000 6.000.000 2.000.000 2.000.000 6.0000 1.962.470 1.962.470 25.968.179 6.500.000 500.000 Plan

Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)

Stopień realizacji finansowej 100% 100% 100% 99% 100% 100%

400 40001 1 Wniesiono wkłady do spółek prawa handlowego. Podwyższono kapitał zakładowy Spółki MEC w Pile. W I etapie systemu karty miejskiej zainstalowano i uruchomiono w autobusach miejskich czytniki kart oraz objęto tym systemem pasażerów korzystających z biletów okresowych Zakupiono 8 sztuk autobusów komunikacji miejskiej

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Miejska Energetyka Cieplna (wniesienie wkładu pieniężnego)

Wykonanie wydatki niewygasające (z finansowe tego zrealiz. do 28.02.10 r.) 250 0 250 0 250 25.588.926 0 0 0 -

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

600 60004 1.

Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy System karty miejskiej (udziały w Spółce MZK)

2. 60014 1. Wykonano aktualizację podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla ulic Tucholskiej i Wyspiańskiego (od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza) oraz opracowano komplet materiałów dla potrzeb przeprowadzania postępowania przetargowego oraz dokumentację techniczną wraz z kosztorysami inwestorskimi. Roboty drogowe związane z przebudową dróg powiatowych zostały zakończone w XI 2009 r. Na realizację zadania otrzymano dotację z Powiatu Pilskiego w wysokości 50% poniesionych wydatków. Ul. Kazimierza Wielkiego – kolejny etap na odcinku od ul. Widok do ul. Równej. Zakres obejmuje budowę ulicy o długości 120 m i szerokości 1,5-2 m, ścieżkę rowerową (jednostronną) o szerokości 2 m, zatoka autobusowa, parking publiczny na 21 stanowisk (55X6 m) w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie i odwodnienie. Krawężniki betonowe – 336 m, ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 52m², nawierzchnia asfaltowa (4cm warstwa wiążąca + warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20Cm – 1016 m², zatoka autobusowa nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 114 m² zatoka postojowa – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 – 329 m² chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm 791 m² ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – 238 m², humusowanie skarp z obsianiem – 1369 m², krzewy żywopłotowe – 118 szt. Drzewa liściaste – 6 szt. Przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 26 m, kanał deszczowy o śr. 315 mm PROCOR – 55 m, wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem bet. o śr 500 mm – 4 kpl., kanał sanitarny o śr. 200 mm PCV – 24 m, kanał sanitarny o śr. 315 mm PROCOR – 22 m, studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1000 m z włazem żeliwnym typu cienkiego na kanalizacji sanitarnej – 1 kpl., sieć wodociągowa z rur HDPE 100 o śr. 110 mm – 18,4 m, słupy oświetleniowe ocynkowane wys. 11 m – 8 szt., oprawy oświetleniowe SGS 102/150 W – 8 szt., kabel YAKY – 357 m. Zadanie zakończono 15 maja 2009 r. Inwestycja wieloletnia. W roku 2010 zostanie rozpoczęta budowa kolejnego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Równej w kierunku ul. Szkolnej. 43.102.982 400.000

100% 98% 98%

Zakup autobusów 8 szt. (udziały w Spółce MZK) Drogi publiczne powiatowe Przebudowa dróg powiatowych: ul. Wyspiańskiego, na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania ul. Tucholskiej nawierzchnia jezdni i chodników, regulacja wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych)

– 20296 –

60016 1.

Drogi publiczne gminne Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia , kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)

17.505.709 348.299

25.588.926 51.701

41% 87%

Poz. 3510

87

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

2. 29.707.770 13.920.416 15.787.353 (3.231.539) 47%

Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (Prace projektowodokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)

– 20297 –

3.

Ul. Jagodowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki)

180.000

22.326

157.674

12%

4.

Ul. Stańczyka – przebudowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)

350.000

23.668

326.332

7%

5.

Ul. Strusia (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń)

Podpisano umowę na wykonanie budowy "Nowego połączenia drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap obwodnicy m. Piły. Termin zakończenia robót budowlanych rozumianych jako podpisanie ostatecznego protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia: nie później niż do 15 kwietnia 2011 r. Przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy miasta Piły o długości 1,357 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Projektowany odcinek biegnie od Al. Niepodległości będącej w ciągu drogi krajowej nr 11 do Al. Powstańców Wlkp. będącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Debrzno – Złotów – Piła. Zakres robót budowlanych: droga o nośności 115 kN/oś, klasa drogi – G, szerokość pasa ruchu 3,5 m+2X0,2 m; trzy obiekty inżynierskie; trzyprzęsłowy most o konstrukcji stalowej z płytą żelbetonową ciągły, czteroprzęsłowa estakada o konstrukcji – płyta żelbetonowa ciągła, jednoprzęsłowy most wolnopodparty o konstrukcji sprężonej; 9 skrzyżowań; 2 zatoki autobusowe; chodniki; ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżka rowerowa; odwodnienie jezdni głównej, ciągów pieszojezdnych oraz odcinków mostowych poprzez system zaprojektowanych wypustów ulicznych połączonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie; kanalizacja deszczowa prowadzona wzdłuż drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; ścieżki deszczowe będą podczyszczone w osadniku i separatorze lamelowym; organizacja ruchu – oznakowanie poziome i pionowe; sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z al. Powstańców Wlkp.; przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al. Niepodległości oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu poza obiektami mostowymi – bariety ochronne; usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi; przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, przebudowa oświetlenia; oświetlenie uliczne; kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zieleń drogowa. Gmina otrzymała dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej w kwocie 20 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 31.05.2010 r. zakres zamówienia obejmuje budowę ul. Jagodowej na dł. ok. 113 m, jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 673 m², zjazdy z kostki betonowej gr.8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 49 m², odwodnienie, usunięcie kolizji. Inwestycja rzeczowo zakończona 10.12.2009 r. Ze względu na warunki atmosferyczne został przesunięty termin odbioru końcowego. Rozliczenie finansowe w roku 2010. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę ul. Stańczyka na dł. ok. 300 m, jezdnia z betonu asfaltowego BA 0/6,3 na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 1467 m², chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm ok. 631 m², zjazdy, odwodnienie, usunięcie kolizji. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o dł. 165,53 m i szerokości 6 m. Krawężniki betonowe – 394 m; nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 1057 m². Progi zwalniające – 18 szt. Zadanie zakończono 23.11.2009 r. 146.356 146.356 100%

Poz. 3510

88

6. 280.000 24.888 255.112 9%

Ul. Śmiłowska – przebudowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń)

7. 866.656 24.532

Parking za „ Smakoszem”(budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń)

842.124 (3090)

3%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

8. 780.000

Ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo – rowerowe do Al. Wyzwolenia (budowa chodnika i ciągu pieszo- rowerowego)

20.008

759.992

2,6%

9.

900.000 100.000

12.371

-

– 20298 –

10.

Ul. Zesłańców Sybiru – dojazd do Aquaparku (krawężniki, jezdnia odwodnienie, chodniki, zieleń, oświetlenie, nasadzenia zastępcze) Ścieżki rowerowe w mieście Piła (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)

900.000 (32.574) 87.629

12%

11.

Ul. Philipsa od Al. powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych (Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)

281.090

-

281.090

-

12.

Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń)

Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty Budowlane. Przewidywany termin zakończenia 30.04.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: przebudowy ul. Śmiłowskiej, jezdnia ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 983 m², szer. 3,5 m z mijankami, zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego ok. 95 m², chodników z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 670 m², odwodnienie jezdni. Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 31.05.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 1969 m², zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego ok. 10 m² chodników z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 565 m², odwodnieniem, oświetleniem i zielenią oraz rozbiórka budynku usługowego. Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 31.05.2010 r. (odcinek od ul. Śniadeckich do mostu Łokietka). Zakres zamówienia obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej, o długości ok. 1600 m, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej ok. 5850 m², zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 240 m² W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowanie materiałów do przetargu na realizację. Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej łączącej ciąg pieszo – rowerowy ul. Dąbrowskiego z Al. Wyzwolenia. Przewidywany termin zakończenia 30.09.2010 r. Trwają prace projektowe ścieżki rowerowej dwukierunkowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Al. Wojska Polskiego z ogródkami działkowymi "Zalesie" o długości ok 1700 m. Zadanie ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych. Gmina posiada dokumentację projektowo – budowlaną. Po uzyskaniu warunków od zarządców urządzeń podziemnych możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpisanie przetargu na budowę drogi. W opracowaniu dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla inwestycji pt. "przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego, która obejmuję: ulicę Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) – odcinek długości około 540 m; ulicę Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – odcinek długości ok 130 m, ulicę Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – długości ok 450 m. 200.000 15.912 184.087 8%

Poz. 3510

89

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

13. 1.920.000 90.445 1.823.554 5%

Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny (krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń)

14.

ul. Sikorskiego – zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa (krawężniki, jezdnia, chodniki, zieleń, oświetlenie)

Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 28.06.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje: Przebudowa ul. Jagiellońskiej wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 2.966 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm o pow. ok. 253 m², nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow.743 m² trawniki pow. Ok 477 m² odwodnienie. Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 751 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm o pow. ok. 97 m², nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 743 m². Przebudowa ul. Żelaznej wraz z odwodnieniem nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 947 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm o pow. ok. 110 m² nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 320 m², odwodnienie. Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 17.05.2010 r. zakres zamówienia obejmuje: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 421 m², chodnik z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej ok 153 m², odwodnienie jezdni. 325.000 17.356 307.643 5%

– 20299 – Poz. 3510

90

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

15. 2.120.636 2.120.635 100%

Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachecka, Królewska (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleń)

– 20300 –

16.

ul. Sowia (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń)

560.000

41.703

518.296

7%

17.

ul. Hutnicza – przebudowa (krawężniki, kanalizacja deszczowa)

Ul. Książęca: jezdnia z masy bitumicznej o długości 459 m i szerokości 6 m. Krawężniki – 962 m; ściek z kostki betonowej – 689 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego 2620 m², przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 63,1 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 16 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włazy żeliwne – 19 szt. Ul. Królewska: jezdnia z masy bitumicznej o długości 535 m i szerokości 7 m, zatok i autobusowej skrzyżowania z Al. Niepodległości. Krawężniki – 1127,7 m; ściek z kostki betonowej – 539 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego – 7916 m²; przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 74,5 m; wypusty deszczowe 400 X 600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 11 kpl; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 2 szt. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włazy żeliwne – 20 szt. Ul. Parkowa: bez sięgacza jezdnia z masy bitumicznej o długości 277 m i szerokości 6 m. Krawężniki – 572 m; powierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego – 1717 m²; przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 20,8 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 5 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włazy żeliwne – 12 szt. Ul. Szlachecka: jezdnia z kostki betonowej o długości 235 m i szerokości 6 m. Krawężniki – 486 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 1443 m²; przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 31,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 7 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włazy żeliwne – 12 szt. Zadanie zakończono 31.08.2009 r. Podpisana umowa z Wykonawcą na budowę ul. Sowiej. Zakres obejmuje: jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 4144 m² o szer. 6 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki poprzeczne w teren przy drodze, progi zwalniające – 5 szt. Przewidywany termin rzeczowego zakończenia 30.04.2010 r. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowanie materiałów do przetargu na realizację. 500.000 134 499.865 -

Poz. 3510

91

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

18. 350.000 62.464 287.536 18%

Al. Poznańska- sięgacze nr 7, 27, 47, 67, (jezdnie, krawężniki, odwodnienie)

19. 650.000

ul. Żurawia (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)

48.024

601.976

7%

– 20301 –

20.

ul. Kamienna – sięgacze nr 34-36 (ciąg pieszo jezdny z odwodnieniem)

260.000

22.344

237.657

9%

21.

ul. Jałowcowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)

32.082

32.081

-

100%

22.

ul. Wiosny Ludów – odcinek miejski od ul. Siemieradzkiego do ul. Czarnieckiego – przebudowa (jezdnia, krawężniki odwodnienie, chodniki)

Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 19.05.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje: Budowa sięgacza nr 7 z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 403 m², zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok.4 m² Budowa sięgacza nr 27 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 339 m²; zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok 6 m². Budowa sięgacza nr 47 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 289 m², zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 10 m². Budowa sięgacza nr 67 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 205 m², zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 5 m². Podpisana umowa z Wykonawcą na budowę ul. Żurawiej. Zakres obejmuje: jezdnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 4431 m² o szer. 6 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki poprzeczne w teren przy drodze, progi zwalniające – 5 szt. Przewidywany termin zakończenia 30.04.2010 r. Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 7.06.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje: budowę ciągu pieszo – jezdnego wraz z odwodnieniem w ul. Kamiennej – sięgacza nr 34 – 36 w Pile – Gładyszewie, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 903 m², nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 100 m². Chodnik jednostronny wzdłuż ul. Jałowcowej o szerokości 2 m na długości 114 m. Krawężniki – 149 m; nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej – 169 m²; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 55 m². Zadanie zakończono 26.11.2009 r. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowanie materiałów do przetargu na przebudowę ul. Wiosny Ludów od ul. Siemieradzkiego do ul. Czarnieckiego odc. 520 m. 1.015.000 0 1.015.000 -

Poz. 3510

92

23. 568.191 17.202 550.989 3%

ul. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem ul. Kryniczną (Jezdnia, krawężniki, odwodnienie)

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

24.. 200.000 86.683

Al. Lipowa (chodnik jednostronny – wraz ze ścieżką do ul. Bydgoskiej jako ciąg pieszy)

113.316 (5.464)

43%

25. 14.081

ul. Wrzosowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji)

14.081

-

100%

– 20302 –

26.

ul. Rynkowa – odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń, parkingi, przebudowa ronda)

211.914

211.855

-

100%

27.

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Bydgoskiej (Demontaż istniejącego sterownika, masztów i sygnalizatorów świetlnych, montaż nowego sterownika, słupa z wysięgnikiem oraz masztu, montaż nowych sygnalizatorów akustycznych i przycisków zgłoszeniowych, montaż 2 kamer wideo detekcji na wysięgnikach)

Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 28.06.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze (rozebranie krawężników, chodników, wykonanie frezowania powierzchni asfaltowej – 1156 m²; rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 1156 m²; ścięcie drzew – 21 szt.; montaż rur osłonowych typu A – 160PS na kolidujących kablach), nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm, geowłókninie i podbudowie z kruszywa łamanego o gr 15 cm – pow. ok. 1294 m², nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 129 m² Chodnik jednostronny wzdłuż Al. Lipowej bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2 m na długości 332 m. Krawężniki – 23 m; nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej – 479 m²; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 111 m². Zadanie rzeczowo zakończono w 2009 r., rozliczenie finansowe w 2010 r. Ul. Wrzosowa: nawierzchnia z kostki betonowej o dł. 127 m i szerokości 5 m. Krawężniki – 304 m; nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 853 m²; obsianie skarp trawą – 608 m²; przykanaliki deszczowe o śr. 200 mm PCV – 41,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 4 kpl. Zadanie zakończono 27.08.2009 r Jezdnia o długości 168 m szer. 2 X 3 m z kostki betonowej, parkingi z kostki betonowej na 119 stanowisk w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie, oświetlenie, zieleń. Krawężniki – 1010 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 4752 m²; chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm – 737 m²; nawierzchnia bitumiczna – 55 m²; kanał z rur PCV Ø 315 m – 71 m; kanał z rur PCV Ø 250mm – 71m; przykanaliki deszczowe PCV Ø 160mm – 80m; studnie betonowe Ø 1000 mm – 10 szt.; wypusty deszczowe, żeliwne 400X600 mm – 14 szt.; słupy oświetleniowe parkowe SAL-S z oprawą Urbana Forest EPS 300 – 16 szt.; słupy oświetleniowe drogowe SAL-6 z oprawą City Soul z żarówką metalohalogenową 70 W - 9 szt; kabel YAKY 4X35 mm² – 628 m, obsianie poboczy trawą – 1325 m²; krzewy liściaste – 320 szt; drzewa liściaste – 27 szt. Zadanie zakończono 30.10.2009 r. Wykonano roboty budowlano – montażowe zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją techniczną. Demontaż istniejącego sterownika, masztów i sygnalizatorów świetlnych, montaż nowego sterownika MSR 2002, słupa z wysięgnikiem oraz masztu, kompletnych sygnalizatorów 3x300 – 4 szt. Oraz 2x200 – 2 szt. Nowych sygnalizatorów akustycznych i 2 przycisków zgłoszeniowych, montaż 2 kamer wideo detekcji na wysięgnikach. 75.000 72.721 97%

Poz. 3510

93

28. 109.206 109.205 100%

ul. Kamienna (ciąg pieszo – jezdny przy nr 24-30)

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

700 70005 1.

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykupy terenów (wykupy terenów pod drogi)

Ciąg pieszo – jezdny sięgacza ul. Kamiennej 24-30 o długości 101 m i szerokości 5 m. Krawężniki – 246 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cz na podbudowie z kruszywa łamanego – 702 m²; przykanaliki deszczowe PCV Ř 200 mm – 20 m; odpowietrzenie systemów rozsączających (moduły I i II) z rur PCV Ř 110 mm – 2; studzienki deszczowe Tegra z PP Ř 600 mm osadnikowe z wiaderkiem osadnikowym, filtrem i wypustem deszczowym 400X600 mm typu ciężkiego (40T) – 4 kpl,; skrzynki rozsączające systemu "AZURA" Moduł I na wysokości budynku nr 26 – 28 – 16 szt. Zadanie zakończono 11.08.2009 r. 2.061.936 861.870 849.750 1.830.979 630.913 618.793 0 0 89% 71% 73%

– 20303 –

Zrealizowane wykupy dróg: działka nr 444 o pow. 0,0031 ha i 446 o pow. 0,0070 ha położone przy al. Powstańców Wlkp. i ul. Łącznej; działka 374/35 o pow. 0,0125 ha, 376/2 o pow. 0,2601 ha, 374/31 o pow. 0,7898 ha, 374/36 o pow. 0,0485 ha położone przy ul. Pelikanowej i Przepiórczej; działka 108/5 o pow. 0,0076 ha przy ul. Sobieskiego; działka 25/9 o pow. 0,0503 ha przy al. Węglowej i działka nr 333/16 o pow. 0,0165 ha ul. Kaczorska – obie działki Gmina przejęła za zobowiązania podatkowe; działka nr 456 o pow. 0,2659 ha przy ul. Łącznej; działka nr 243/2 o pow. 0,0021 ha przy ul. Stańczyka; elementy bocznicy kolejowej nr 840 – dz. Nr 100 przy ul. Szybowników; działka nr 443 o pow. 0,2510 ha przy ul. Powstańców Wlkp. i Fritsa Philipsa; działka nr 100 o pow. 1,2091 ha i nr 202 o pow. 0,1446 ha położonych przy ul. Szybowników; działka nr 11/93 o pow. 0,0562 ha ul. Polna; działka 128/12 o pow. 0,0124 ha przy ul. Młynarskiej; przejęcie za zobowiązania podatkowe – prawo u.w. Gruntu i prawo własności budynków przy ul. Zygmunta Starego; działka nr 386/3 o pow. 0,9046 ha. Wniesienie wkładów do spółdzielni Uzupełnienie wkładu budowlanego i udział w prawie własności gruntu 300 11.820 300 11.820

-

100% 100%

70021 1. Budynek mieszkalny 20 rodzinny przy ul. Andersa 2

1.200.066 1.200.066 22.700 22.700 12.500 10.200 3.229.572 265.600 16.250 113.400 37.820

1.200.066 1.200.066 21.530 21.530 11.890 9.640 577.605 264.831 16.243 113.346 37.820

0 0 0 2.651.198 -

100% 100% 95% 95% 95% 95% 18% 100% 100% 100%

710 71035 1.

Spółdzielnia mieszkaniowa "GWDA" Piła (wniesienie udziałów) Spółdzielnia mieszkaniowa "GWDA" Piła (nabycia prawa własności 3 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu przy ul. Konarskiego 6 C w Pile) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Budownictwo mieszkaniowe w tym na terenach powojskowych (wniesienia udziałów) Działalność usługowa Cmentarze Kosiarka samobieżna(zakup kosiarki samobieżnej) Zakupiono kosiarkę samobieżną wykorzystywaną do bieżących prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni na cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej Zakupiono szczotkę zamiatającą dodatkowe wyposażenie ciągnika – skrzynię przekładniową związane z przystosowaniem do pracy z ciągnikiem Terra – Vari.

2.

750 75023 1.

2.

Poz. 3510

3.

Szczotka zamiatająca do maszyny VARI (zakup szczotki zamiatającej do maszyny VARI oraz dodatkowego wyposażenia związanego z przystosowaniem do pracy z ciągnikiem Terra - Vari) Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) Samochód osobowy (Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu) Kserokopiarka cyfrowa (zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni)

Zakupiono program komputerowy sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego rejestracją. Zakupiono samochód służbowy na potrzeby UM Piły. Skoda Super B Sedan Ambitiona 2,0 TDI Zakupiono kserokopiarkę cyfrową KYOCERA KM 5050 na wyposażenie powielarni.

100%

94

4. Modernizacja systemu alarmowego UM Piły 15.000 14.518 97%

5. 50.200 17.730 15.200 115.000 65.000 0 0 15.159 115.000 65.000 17.725 50.020 -

Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta (modernizacja systemu alarmowego polegająca na wymianie czujek ruchu, zamontowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz montaż rejestratora cyfrowego obrazu) Modernizacja Urzędu Miasta (Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Piły) 100% 100% 100% Modernizacja UM projekt rozbudowy budynku (przygotowanie projektu - opracowanie szkicu koncepcyjnego rozbudowy budynku UM Piły) Dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu. Modernizacja budynku Zarządu Motylewo wraz z zadaniami dodatkowymi: docieplanie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski wiatrołapów.

6.

7.

Monitoring lokalny (dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu) Modernizacja budynku Zarządu Osiedla Motylewo)

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

75075 1.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Witacze (wykonanie ustawianie witaczy)

2. 50.000

Filmy promocyjne i spot telewizyjny (wykonanie dwóch 5minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego) 2.848.972 2.848.972

– 20304 –

75095 1. Podpisano umowę na wykonawstwo. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: kanalizacji kablowej pierwotnej z rur Ø110 – ok. 21 000m wraz ze studniami kablowymi, kanalizacji kablowej wtórnej z rur HDPE 32/2,0 – ok 26.000 m, przecisków pod jezdniami, dostawę i montaż kabli, dostawę i montaż szaf teleinformatycznych z wyposażeniem, przebudowę i modernizację istniejącego systemu monitoringu miejskiego w oparciu o zasoby miejskiej sieci szerokopasmowej, dostawę, montaż i włączenie do istniejącego systemu monitoringu nowych kamer wizyjnych 6 szt. (wraz ze słupami) wraz z przyłączami energetycznymi, przebudowę i rozbudowę Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, uruchomienie systemu monitoringu po przebudowie. Zadanie wieloletnie, planowane do pozyskiwania środków z WRPO 20072013. Planowane zakończenie zadania 24.09.2010, monitoring – 01/2010 r. Wymiana i naprawa elektroniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności w zakresie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pile.

Pozostała działalność Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu 7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasileniem energetycznym, budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych typu billboard – z uwagi na czasochłonność pozyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej (m.in. wypis i wyrys, decyzja o warunkach zabudowy, warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator); a następnie nierozstrzygnięcie przetargu. Wykonanie dwóch 5-minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8-sekundowego spotu telewizyjnego – po rozpoznaniu rynku okazało się, że zadanie zostało niedoszacowane i nastąpiła konieczność przesunięcia środków z oszczędności z innych zadań. 0 312.774 312.774

50.000

0

2.536.198 2.536.198 (14.029)

11% 11%

754 75414 1.

96.066 96.066 21.983

96.065 96.065 21.983

0 0 -

100% 100% 100%

2

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowego Miasta Piły (wymiana i naprawa elektroniki, radiowych urządzeń sterowania syrenamu scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły) Zespół Szkół Nr 3 (adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności)

74.083 12.094.104 9.059.950

74.082 11.933.747 9.006.580 50.000 50.000

100%

Poz. 3510

801 80101

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

99% 99%

95

1. Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem 35.435 35.417 100%

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na boisku ORLIK 1.006.081 1.005.982 -

180.000

176.900

-

98% 100%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – kontynuacja(zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokompletowanie kamer w budynku szkoły i hali sportowej), zakup dodatkowych kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na boisku " Orlik " Modernizacja terenów rekreacyjnosportowych – kontynuacja - wykonanie projektu technicznego

18.513 1.757.813

18.499 1.757.813

-

100% 100%

3.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny- zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych Zagospodarowanie boisk lokalnych

– 20305 –

12.091 50.000

11.975 -

50.000

99% -

4.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny- zakup kamer oraz innych urządzeń dodatkowych

Przetarg na wykonanie robót został rozstrzygnięty. Zadanie zakończono. Zrealizowany zakres prac obejmuje: budowę parkingu od strony ulicy Kossaka; budowę parkingu i drogi wjazdowej od strony ulicy Roosevelta; wymianę nawierzchni drugiego boiska z naturalnej na sztuczną trawę; budowę bieżni ze sztuczną nawierzchnią; budowę elementów małej architektury – dodatkowych 15 ławek oraz boks maszynowy, nowy śmietnik; budowę ogródka szkolnego – umożliwiającego realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym – zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia". Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem. Inwestycja wieloletnia. Prace w toku, planowane zakończenie robót – 31 październik 2010 r. Zakres prac: budowa boiska do piłki nożnej o wym. 62 X 30 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia – sztuczna trawa; budowa boiska do koszykówki, siatkówki o wym. 32,10 X 19,00 m wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna; budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 X 30,30 m wyposażonego w bramki + siatka, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowa bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 69,5 X 33,60 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 29,00 X 1,22 m - nawierzchnia syntetyczna; budowa chodników, placu rekreacyjnego – apelowego, nawierzchni polbruk; budowa ogródka szkolnego – umożliwiającego realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym – zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia" ; zieleń, ławki, piłko chwyty, oświetlenie terenu. Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej. Termin składania ofert upłynął 11.12.2009 r. Zgodnie z zapisami uchwały XLIII/517/09 Rady Miasta Piły z dn. 29 grudnia 2009 r., wydatek został umieszczony w wykazie wydatków niewygasających budżetu miasta Piły. Zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem. 6.000 3.164 5.978 3.164

-

100% 100%

Poz. 3510

96

5. 6.473 7.154 178.180 178.180 100% 7.153 100% 6.473 100%

Szkoła Podstawowa Nr 7

6.

Szkoła Podstawowa Nr 12

(Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych) Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla klas I -III

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

Odbudowa po pożarze 5.790.859 5.790.859

-

100%

7 8.187 2.391.249 29.768 19.856 16.856 5.000 19.115 2.293.079

Zespół Szkół Nr 1

80110 1

Gimnazja Zespół Szkół Nr 2

(Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych)

Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem. Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem. Wydatkowane środki obejmują prace: przygotowanie placu o pow. 476,730 m² – w tym: roboty ziemne oraz ułożenie nawierzchni bezpiecznej (elastycznej); dostawa i montaż elementów małej architektury: karuzela barierowa Trzmiel, zestaw typu huncwot, huśtawka wagonowa, ścianka gimnastyczna, ścieżka zdrowia, potrójny drążek, pająk Felix Wydatkowane środki obejmują: opracowanie dokumentacji technicznej; rozbiórkę spalonej części szkoły; zagospodarowanie terenu; roboty budowlane; wykonanie dachu; elewacja budynku; stolarka okienna i drzwiowa; instalacja wodno – kanalizacyjna; instalacja gazowa; instalacja ciepłej wody; instalacja c.o.; wentylacja; instalacje elektryczne; instalacje słaboprądowe (p.poż., przeciwwłamaniowa); instalacje techniczne, zakup wyposażenia, zbiorów bibliotecznych, sprzętu elektronicznego. Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem. 8.187 2.390.485 29.768 19.158 16.810 5.000 19.109 2.293.075 0 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100%

– 20306 –

2.

Zespół Szkół Nr 3

3.

Gimnazjum Nr 4

4.

Gimnazjum Nr 5

Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych Zakup serwera Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych Zagospodarowanie boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem

Poz. 3510

Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych

Wykonanie projektu technicznego zadania. Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem. Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem. Zakup serwera Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem. Inwestycja wieloletnia. Zrealizowane wydatki obejmują zakres prac: budowa boiska do piłki nożnej o wym. 62,00 X 30,00 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia - sztuczna trawa; budowa boiska do koszykówki, siatkówki o wym. 32,10 X 19,00 m wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna; budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 x 30,30 m wyposażonego w bramki + siatka, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowa bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 87,90 x 40,70 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 40,00 x 1,22 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa chodników, placu rekreacyjno – apelowego, nawierzchnia ścieralno – asfaltobetonowa; budowa szachownicy – nawierzchnia betonowa; budowa parkingu – nawierzchnia – płyty betonowe ażurowe; zieleń, ławki, piłkochwyty, oświetlenie terenu; ogrodzenie terenu – systemowe z elementów stalowych, powlekanych o wysokości 180 cm. Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.

7.575

7.565

-

100%

97

80148 1.

Stołówki szkolne Szkoła Podstawowa Nr 5

Modernizacja bloku żywieniowego i świetlicy

642.905 599.046

536.682 492.823

-

83% 82%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

2.

Szkoła podstawowa Nr 5

852 85219 1.

Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup 6 zestawów komputerowych, 1 przełącznik Pro Curve 1800-24-G) 3.188.453 3.188.453

Zakup kuchni 4-palnikowej gazowej z półką Zakup patelni elektrycznej Zakup maszyny wieloczynnościowej Zakup zmywarki kapturowej Zakup obieraczki z separatorem obierzyn

Zrealizowane wydatki obejmują zakres prac: roboty rozbiórkowe; montaż nadproży; roboty wykończeniowe; demontaż istniejącej instalacji elektrycznej; instalacja rozdzielnic dla kuchni i świetlicy; wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjnych, instalacji oświetleniowej i gniazdowej; demontaż okapów i kanałów wentylacyjnych; montaż centrali wentylacyjnych, kanałów i kratek wentylacyjnych, przepustnic, wentylatorów, okapów wentylacyjnych; wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji grzewczej i gazowej; prace malarskie. Zakup kuchni 4 – palnikowej gazowej z półką Zakup patelni elektrycznej Zakup maszyny wieloczynnościowej Zakup zmywarki kapturowej Zakup obieraczki z separatorem obierzyn 7.076 3.965 12.017 14.884 5.917 3.203.853 15.400 15.400 7.076 3.965 12.017 14.884 5.917 876.410 15.334 15.334 2.327.377 0 100% 100% 100% 100% 100% 27% 100% 100%

85220 1.

861.076 861.076

2.327.377 2.327.377 (600.067)

27% 27%

– 20307 –

Poz. 3510

853

Zakupiono sześć zestawów roboczych wraz z przyłącznikiem Pro Curve. "Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej" polega na zakupie sprzętu komputerowego w celu przyłączenia do sieci nowych stanowisk roboczych. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy Bohaterów Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja na obiekt ul. Bohaterów Stalingradu 23 w Pile – przebudowa i adaptacja na wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2-oddziałowe, Centrum obiekt wielofunkcyjny Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Zagospodarowanie terenu wokół budynku: powierzchnia w granicach Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin działek – 1555,00 m², pow. W granicach opracowania 1765,13 m²; potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i pow. Zabudowy istniejącej 571,35 m ²; pow. Zabudowy projektowanej realizujących program usamodzielnienia się 603,15 m². Parter – przedszkole II oddziałowe z kuchnią i częścią administracyjną wraz z technologią kuchni oraz dźwigiem towarowym Piętro I – Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych z pomieszczeniami rehabilitacyjnymi, gabinetem lekarskim, salami terapii i poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz niezbędnymi sanitariatami i szatniami. Piętro II i IV – część mieszkalna w zakresie usług udostępniania pokoi rotacyjnych wraz z sanitariatami, kuchniami, pralniami i suszarniami, dla osób wychodzących z nałogów i dla osób z przemocą w rodzinie; pomieszczenia świetlic dla mieszkańców. Piętro III – pomieszczenia biurowe oddane pod użytek MOPS; przy pomieszczeniach biurowych znajduje się również sala wielofunkcyjna, wraz z sanitariatami i aneksem kuchennym, z przeznaczeniem do ewentualnych imprez okolicznościowych. Budynek jest przystosowany do korzystania z niego osobom niepełnosprawnym – dźwig hydrauliczny (komunikacja pionowa), pochylnia oraz odpowiedniej szerokości drzwi bez progów, wraz z sanitariatami. Powierzchnia całkowita netto istniejąca 2630,69 m²; Powierzchnia całkowita netto projektowana– 2709,60m² Kubatura istniejąca – 10192,39 m³; kubatura projektowana – 10666,54 m³. Podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia - 15.07.2010 r. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.541

3.540

0

100%

98

85395 1.

3.541 3.541

3.540 3.540

0 -

100% 100%

900 90001 1

11.036.466 80.000 24.000

9.176.633 78.330 23.130

1.081.060 0 -

83% 98% 96%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

2 56.000 55.200

-

99%

90004 1.

2.223.745 900.000

612.482 145.008

856.266 -

28% 16%

– 20308 –

2.

300.000

228.915

71.084 (70.739)

76%

3.

Pozostała działalność Miejski Ośrodek Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem Pomocy Społecznej (Twoja Szansa, Aktywizacja zawodowa klientów MOPS) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Spółka WodnoNabyto 45 udziałów w Spółce Wodno – Ściekowej GWDA SP. z o.o. W Pile zaoferowanych przez ENEA S.A Ściekowa GWDA Sp. z o.o. (Nabycie udziałów zaoferowanych przez ENEAS.A) Spółka WodnoNabyto 138 udziałów w Spółce Wodno Ściekowej GWDA Sp. z o.o. W Pile zaoferowanych przez GEMAR UMECH Ściekowa GWDA Sp. Sp. z o.o. z o.o. (Nabycie udziałów zaoferowanych przez GEMAR- UMECH Sp. z o.o. W Pile Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Cmentarz komunalny W ramach IV etapu rozbudowy cmentarza komunalnego wykonano nasadzenia na nowych kwaterach. Płatność za część ul. Motylewska zadania nastąpiła ze środków niewygasających z upływem 2008 roku. (modernizacja i Jednostka posiada dokumentację projektową budowy domu przedpogrzebowego oraz aktualne pozwolenie na budowę, poszerzenie terenu jednak z uwagi na brak środków finansowych na realizację całej inwestycji nie rozpoczęto realizacji w 2009 roku. cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego) Park Miejski im St. W drodze procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację II etapu ogrodzenia Parku Staszica(rewaloryzacj Miejskiego – odcinek od ul. Dzieci Polskich oraz ul. Chopina, łącznie 309,7 mb oraz 1 furtkę wejściową. Zadanie a Parku, ogrodzenie, zostało zakończone w 2009 r., a płatność za ostatnią część zadania zrealizowano w styczniu 2010 r. ze środków na oświetlenie, mała wydatki niewygasające. architektura, szata roślinna) Urządzenie terenów Zamontowano urządzenia zabawowe na terenie zieleni placu zabaw: urządzenie wielofunkcyjne Wisus 5, huśtawka Fela zieleni wraz z placem bujana, huśtawka wagowa – koniki, sprężynowiec – 2 szt., piaskownica, kosz do koszykówki – Kangur. Założenie zabaw ul. Jaworowa trawników oraz posadzenie drzew i krzewów wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, dlatego też realizacja (zagospodarowanie tej części zadania przewidywana jest do 12.04.2010 r. terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleń- założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw) 50.000 38.838 11.161 78%

Poz. 3510

99

4. 35.000 25.205 9.794 72%

Zamontowano urządzenia zabawowe na terenie zieleni placu zabaw: urządzenie wielofunkcyjne Urwis, sprężynowiec – 2 szt., piaskownica. Założenie trawników oraz posadzenie drzew i krzewów wymaga odpowiednich warunków, dlatego też realizacja tej części zadania przewidywana jest do 12.04.2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

5. 120.000 766

Wykonanie zagospodarowania terenu zaplanowano po zakończeniu prac związanych z budową separatora (realizowanych przez Urząd Miasta Piły ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. po 30.IX.2009 r. Przebudowa ciągów pieszych na Pl. Inwalidów nie została zakończona ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie po ustaniu okresu zimowego, a po wykonaniu ciągów pieszych zostaną zrealizowane elementy małej architektury oraz nasadzenia drzew i krzewów. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – 15.05.2010 r. 100.000 9.562

119.233 (250)

0,60%

6.

Została opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zieleni na Os. Motylewo. Wyłoniono wykonawcę robót i realizacja zadania powinna zakończyć się do 30.05.2010 r.

90.438 (750)

10%

– 20309 –

7.

W drodze procedur przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców na: realizację przebudowy ciągów pieszych, schodów na Pl. Lotnictwa / ul. Chopina – etap I. Zakończenie tej części zadania miało nastąpić w XII.2009 r. jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne termin został przesunięty do 15.05.2010 r. realizację przebudowy terenów zieleni Pl. Lotnictwa / ul. Chopina – etap II – w zakresie przebudowy schodów terenowych, muru oporowego, pochylni dla osób niepełnosprawnych. Termin realizacji do 15.05.2010 r. budowę boiska do gry w piłkę nożną – etap III. Termin realizacji do 30.06.2010 r.

550.000

2.443

547.556 (500)

0,40%

8.

Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Batalionów Chłopskich (zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleń- założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw) Pl. Inwalidów (zagospodarowanie terenów gminnych, które MPZP przeznaczono na zieleń oraz tereny rekreacyjne) Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Sokoła/ Sowia w Pile (os. Motylewo) (plac zabaw, elementy małej architektury, boiska rekreacyjne do gry w piłkę nożną i siatkową, wykonanie nasadzeń) Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina (przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, boisk, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów) Przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w parku na Wyspie (przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie szafki energetycznej do obsługi zasilania imprez masowych) 126.245 126.245 100%

Została opracowana dokumentacja projektowa zasilania w energię elektryczną skrzynek zasilających w Parku na Wyspie. Roboty budowlano – wykonawcze zrealizowano zgodnie z planowanym terminem do 20.08.2009 r. została zawarta również umowa z ENEA Operator sp. z o.o. na przyłączenie do sieci energetycznej (moc 250 kW).

Poz. 3510

100

9. 42.500 35.500 7.000 (250) 84%

Wykonano 6 siedzisk granitowych na Pl. Zwycięstwa w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 28.08.2009 r. przed Wielkopolsko – Diecezjalnymi Dożynkami. Pozostała część zadania – wykonanie małej architektury – ławki oraz dojście do schronu powinny zostać zrealizowane w terminie do 15.05.2010 r. 8 732 721 500.000 8.485.821 500.000 224.794 97% 100%

90095 1.

Pieniądze przekazano w połowie grudnia. Procedura rozpoczęta w 2010 r. Zadanie w trakcie realizacji. 98.947 76.842 -

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

2.

Wykup 16 udziałów od Gmin będących udziałowcami w spółce "Noteć". 100% udziałów należy do Gminy Piła.

78%

3. 53

Uzupełnienie gotówką aportu pieniężnego do pełnej wartości udziału.

53

-

100%

4.

Pl. Zwycięstwa (wykonanie małej architektury wokół pomnika Jana Pawła II) Pozostała działalność Uzbrojenie Koszyc – udziały w Spółce MWiK (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa) Zakup udziałów w spółce "Noteć" (zakup udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć" Sp. z o.o.) Spółka MWiK (podwyższenie kapitału zakładowego Sp. MWiK) Dokumentacja przyszłościowa 284.208 59.414 224.794 21%

– 20310 –

5.

Rozbudowa i przebudowa dostawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II)

Trwają prace projektowe: na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Okrężnej, na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Prostej, na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Zamiejskiej, odcinek od ul. Wałeckiej do ul. Wiśniowej, na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Pogodnej od ul. Wałeckiej do ślepy przebieg, na budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszego w ulicy Piaskowej od ul. Pogodnej do ul. Pogodnej, przebudowę ul. Wiosny Ludów od ul. Siemiradzkiego do Al. Poznańskiej. Sektor II (kwatera nr II) (powierzchnia dna / powierzchnia góry) wraz z 24 studniami odgazowującymi – 3,60/4,20 ha; Drenaż odcieku z rur perforowanych Ø200 mm–1150 m; Przepompownia odcieku z zasuwą nożową – 1 kpl; Rurociąg odprowadzenia odcieków z kwatery do zbiornika odcieków z rur pełnych Ø300 mm -87 m; Zbiornik odcieków – 700 m; ogrodzenie zbiornika odcieków z siatki wraz z furtką – 124 m; Rów opaskowy RO1 wyłożony płytkami chodnikowymi wraz z dwoma studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø1000 mm – 543,64 m; Rurociąg z rur pełnych Ø315 mm odprowadzający wodę RO1 do osadnika piasku – 15,7 mm; Osadnik piasku – 100 m³; sektor I (kwatera nr I): (powierzchnia góry) – 4,05 ha; Drenaż ocieku z rur perforowanych Ø200 mm – 710 m; Rów opaskowy RO2 wyłożony płytkami chodnikowymi wraz z trzema studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø1000 mm -433,65 m; Rurociąg z rur pełnych Ø315 mm w ciągu rowu opaskowego RO2 – 155,04 mm; Ogrodzenie składowiska z płyt betonowych wysokości 2,0 m na cokole betonowym – 838,69 m; Naprawa drogi dojazdowej wewnętrznej mieszanką mineralno- bitumiczną – 1773,17 m². Instalacja recyrkulacji odcieku (rurociąg z rur pełnych Ø160 mm oraz Ø60 mm wraz z hydrantem – 1 kpl. Zadanie zakończono 29.03.2009 r.

7.661.142

7.661.141

-

100%

Poz. 3510

101

6. 188.371 188.371 100%

Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

921 92120 1.

25.000 25.000 25.000

0 0 0

0 0 -

0 0 0

926 92601 1.

22.436.993 30.500 15.250

18.218.024 30.500 15.250

3.243.955 0 -

81% 30.500 100%

– 20311 –

2.

15.250

15.250

-

100%

92604 1.

1.368.428 58.510

718.835 58.501

140.434 -

53% 100%

2.

Zamontowano 26 nowych wiat do 28.08.2009 r., w tym: 20 szt. - wiata o dł. Ok 4,0 m lokalizacje: Al. Poznańska, - Kościuszki 1; Al. Poznańska – Kościuszki 2; Al. Poznańska – Wiadukt; K. Wielkiego – Wenedów; Bydgoska – Giełdowa; K. Wielkiego – Al. Wyzwolenia; Mickiewicza I; Mickiewicza II; Dzieci Polskich: długosza; Zbrojna pętla; walki Młodych – Komuny Paryskiej; Al Wojska Polskiego – PRESCO; Lutycka – pętla; Al. Niepodległości - Wałecka; Al Niepodległości – Nowowiejskiego; Al. Niepodległości – Różana Droga; Motylewska – hotel Medyk; Bydgoska – Giełdowa 2; Wodna 4 szt. - wiata o dł. 5,40 m lokalizacje: Al. Powstańców Wlkp. - pętla Philips; Lelewela pętla; Rydygiera pętla szpital; Al. Poznańska – Motylewska 2 szt. - wiata o dł. 4,0 m bez ścian bocznych, lokalizacje; Al. Powstańców Wlkp. - Głuchowska; Walki Młodych – Śmiłowska oraz 6 nowych wiat do 16.11.2009 r., w tym; 1 szt. Wiata przystankowa bez szyb bocznych Vega NT 2005 o długości 4 m – 14 Lutego (kierunek pętla) 5 szt. - wiat przystankowych Merkury 2005 o wymiarach 4,0mX1,4m ul. Dąbrowskiego (kierunek Pętla), ul. Buczka (kierunek pętla), ul. Przemysłowa (kierunek centrum), ul. Orla (kierunek centrum), ul. Lelewela (kierunek pętla). Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Skansen Zadanie przekazano do realizacji Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile, stąd niewykorzystanie środków fortyfikacyjnoprzeznaczonych na ten cel. bojowy (wykonanie monitoringu i ogrodzenia działki Nr 112 położonej w obrębie 35 Piła Leszków) Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Szkoła Podstawowa Opłaty za sporządzenie dokumentacji. Prace zostały przerwane w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji Nr 4 (Budowa "Budowa obiektów sportowych – MOJE BOISKO – ORLIK 2012" obiektów – MOJE BOISKO-ORLIK 2012) Gimnazjum Nr 5 Opłaty za sporządzenie dokumentacji. Prace zostały przerwane w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji (Budowa obiektów – "Budowa obiektów sportowych – MOJE BOISKO – ORLIK 2012" MOJE BOISKOORLIK 2012) Instytucje kultury fizycznej Ochrona obiektu Zamontowano system monitoringu obiektu. Zespół Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa (wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż) Klimatyzacja w hali Opracowano dokumentację projektową budowlano – wykonawczą w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i sportowobudowlanej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami tj.: kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacja widowiskowej (zakup techniczna itp. i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowania) 509.989 26.000 5%

Poz. 3510

102

3. 46.600 46.600 100%

Zakupiono garaż najazdowy do skoku o tyczce, stelaż stalowy do skoku o tyczce, stojak do skoku o tyczce

4. 4.086 4.085 -

Zakupiono komputer przenośny typu laptop FUJITSU SIEMENS

100%

5. 11.066 3.800 10.328 10.328 3.800 11.066

Zakupiono kosiarkę traktorową HONDA nr HF2315HMR na potrzeby utrzymania terenów zielonych

-

100% 100% 100%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

6.

Zakupiono spychacz czołowy T- 218/2

7.

Wykonano wycinkę drzew i nasadzono nowe

8.

44.100

44.061

-

100%

– 20312 –

9.

Zrealizowane wydatki: zakupiono gryf olimpijski – 4 szt., ławkę do ćwiczeń mięśni grzbietu – 1 szt., ławkę kątową – 2 szt., obciążnik talerzowy 5 kg , 10 kg, 15 kg , 20 kg, 25 kg – z każdego rodzaju po 2 szt., pas do mięśni brzucha kombi – 1 kpl., poręcz + drążek ze wspomaganiem – 1 kpl., prowadnica na krążki – 2 kpl., stojak na gryf łamany – 1 szt., wyciąg do ćwiczeń mięśni grzbietu – 1 kpl. I inne Zakupiono pojazd Melex Typ 667

24.401 75.650

24.401 75.648

-

100% 100%

10.

Zamontowano system monitoringu obiektu

11.

Zrealizowano I etap wymiany pomostów drewnianych na pływające. Pozostałe prace zostaną wykonane w I półroczu 2010 roku z uwagi na wykonanie operatu wodnego.

300.000 120.000

159.565 98.885

140.434 -

53% 82%

12.

Wyłożono polbruk wraz z montażem krawężników

13.

Zakupiono silnik do łodzi

8.200 50.000

8.197 50.000

-

100% 100%

14.

Zakupiono zeskok do skoku o tyczce

Poz. 3510

15.

Sprzęt sportowy na stadion miejski (zeskok do skoku o tyczce komplet, garaż najazdowy do skoku o tyczce, stelaż stalowy do skoku o tyczce) Komputer przenośny (notebok) (komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką) Ciągniczek ogrodniczy z koszem (zakup) Pług odśnieżny ciągnikowy (zakup) Wycinka drzew oraz nasadzanie w ich miejsce nowych (wycinka drzew i nasadzanie nowych) Hala widowiskowosportowawyposażenie siłowni (zakup wyposażenia siłowni) Melex z dłuższą paką (melex z dłuższą paką) System telewizji przemysłowej – Stadion ul. Bydgoska (system telewizji przemysłowej) Pomosty pływające (wymiana starych na pływające) Modernizacja "Promenady " przy plaży (wyłożenie polbruku, montowanie krawężników) Zakup silnika do łodzi (zakup silnika do lodzi) Stadion lekkoatletyczny MOSiR (zakup zeskoku do skoku o tyczce) Zakup batutu (zakup batutu) 33.600 33.600 100%

Zakupiono trampolinę gimnastyczną - batut

103

16. 14.000 10.000 71%

Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni basenowych

17. 54.098 54.098 100%

Zakupiono wykładzinę sportową GERAFLOR TERAFLEX SPORT M

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

92695 1.

Podpisano umowę z wykonawcą na kompleksową realizację Centrum Sportowo Rekreacyjnego w ramach rewitalizacji obszaru powojskowego w Pile w rejonie ulic Podchorążych – Kossaka. Termin zakończenia wraz z rozruchem przewiduje się w I półroczu 2010 r. Zakres obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz (kryta pływalnia, lodowisko, zagospodarowanie terenu Zespołu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komunikacją wewnętrzną), wykonanie i rozruch w oparciu o uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie w ramach zagospodarowania terenu: boiska do koszykówki, skateparku, placu wspinaczkowego z dwoma ściankami wspinaczkowymi, placu piknikowego z halą namiotową o wym. 18X37 m, boiska baseballa, małej architektury. Realizacja inwestycji w toku.*

21.038.065 20.000.000

17.468.689 17.422.587

3.103.521 2.577.412 (2.277.780)

83% 87%

– 20313 –

2.

Dla przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" przy Al. Powstańców wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojskowego. Zadanie planowane jest do aplikowania o środki EU WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojskowych)

538.065

11.956

526.109 (67.710)

2%

3.

Pływalnia " WODNIK " (zakup maszyny czyszczącej powierzchnie basenowe) Hala widowiskowo – sportowa zakup wykładziny sportowej (zakup wykładziny sportowej) Pozostała działalność Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy ul. PodchorążychKossaka Centrum SportowoRekreacyjne (Aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skatepark, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura) Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp.- Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i technicznoadministracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną) Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne (budowa krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą) 500.000 34.146 7%

W ramach rewitalizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz krytej pływalni przy Zespole Obiektów Sportowych (ZOS) w Pile na osiedlu Górnym (rejon ul. Żeromskiego i ul. Sportowej) w zakresie: budynku krytej pływalni z niecką sportową o wymiarach 25X16 m wraz z niezbędnymi sieciami i przyłączami; zagospodarowania terenu, polegającego na budowie, przebudowie oraz rozbudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z parkingami, zielenią, nasadzeniami (krzewy i drzewa) oraz z niezbędnymi sieciami, odwodnieniem, oświetleniem terenu; przebudowie istniejącego parkingu w rejonie ulicy Sportowej oraz zjazdu z ul. Sportowej na teren ZOS; rozbiórki budynku magazynowego (tylko w zakresie projektu budowlanego); usunięcie wszelkich kolizji. W 2009 r. dla tego przedsięwzięcia był już ogłoszony przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem, który unieważniono, ponieważ złożone oferty były wyższe cenowo niż zabezpieczone w budżecie gminy Piła środki finansowe. RAZEM

105.813.463

68.702.962

34.942.516 (6.304.742)

65%

Poz. 3510

* W sprawozdaniach finansowych wydatki majątkowe umniejszono o podatek VAT od inwestycji (rozdział 92695, §4530 – dotyczy zadania Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, 104 do baseballa i koszykówki, mała architektura). Plan – 3.606.557 zł, wykonanie 3.606.557 zł – podatek boisko ten został ujęty w wydatkach bieżących.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20314 –

Poz. 3510

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20315 –

Poz. 3510

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20316 –

Poz. 3510

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20317 –

Poz. 3510

2009 roku ze względu na nieterminową realizację inwestycji przez wykonawcę, Dziennik Urzędowy Filia nr 8 przy ul. Województwa Wielkopolskiego Nr 188 – 20318 – Poz. 3510 Andersa. RAZEM 4.164.624 4.004.620 96% ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOwej w 2009 r. zostały przekazane dotacje celowe WEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZOplan 14 419 610 zł wykonanie 14 417 662 zł 0% ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY NYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W 2009 ROKU W ramach tych środków dokonane zostały wydatPOROZUMIEŃ W 2009 ROKU ki w kwocie Na realizację zadań z zakresu administracji rządoNa realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. zostały przekazane dotacje celowe plan 14 419 610 zł wykonanie 14 417 662 zł 0% W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie plan 14.419.610 zł wykonanie 14.417.662 zł 0%

(wyposażenie biblioteczne i inne)

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo dotacje celowe wydatki, w tym: rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 27.891 zł wykonanie plan 27.891 zł wykonanie plan 27.891 zł wykonanie 27.874 zł 27.874 zł 27.874 zł 100% 100% 100%

Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego. Dz. 710 – Działalność usługowa dotacje celowe wydatki, w tym: rozdz. 71035 – Cmentarze plan 25.000 zł wykonanie plan 25.000 zł wykonanie plan 25.000 zł wykonanie 25.000 zł 25.000 zł 25.000 zł 100% 100% 100%

Środki finansowe zostały wydatkowane na prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Leszkowie. Dz. 750 – Administracja publiczna dotacje celowe plan 444.700 zł wykonanie wydatki, w tym: plan 444.700 zł wykonanie rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie plan 444.700 zł wykonanie 444.700 zł 444.700 zł 444.700 zł 100% 100% 100%

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe plan 88.419 wydatki, w tym: plan 88.419 rozdz. 75101 – urzędy plan 12.260 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru rozdz.75113 – wybory do plan 76.159 Parlamentu Europejskiego zł wykonanie 88.224 zł wykonanie 88.224 zł wykonanie 12.207 zł zł zł 100% 100% 100%

wyborców na terenie miasta Piły. zł wykonanie 76.017

100%

Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
109

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20319 –

Poz. 3510

Dz. 852 – Pomoc społeczna dotacje Pomoc plan 13.833.600 zł wykonanie 13.831.864 zł 100% Dz. 852 –celowe społeczna Dz. 852 – Pomoc społeczna wydatki plan 13.833.600 zł wykonanie 13.831.864 zł 100% dotacje celowe plan 13.833.600 zł wykonanie 13.831.864 zł 100% dotacje celowe plan 13.833.600 zł wykonanie 13.831.864 zł 100% W ramach zadań zleconych finansowano: wydatki plan 13.833.600 zł wykonanie 13.831.864 zł 100% wydatki plan 13.833.600 zł wykonanie 13.831.864 zł 100%
WW ramach zadań Świadczenia plan ramach zadań zleconych finansowano: rozdz. 85212 -zleconych finansowano:13.379.368 zł wykonanie 13.379.178 zł 100% rodzinne, zaliczka rozdz. 85212 - Świadczenia plan wykonanie 13.379.178 zł 100% alimentacyjna-oraz składki rozdz. 85212 Świadczenia plan 13.379.368 zł 13.379.368 zł wykonanie 13.379.178 zł 100% rodzinne, zaliczka emerytalne na ubezpieczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ubezpieczenia i rentowe z oraz składki alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne społecznego na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z z ubezpieczenia Zrealizowane wydatki obejmują wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz i rentowe ubezpieczenia społecznego koszty obsługi tych wypłat. społecznego Zrealizowane wydatki obejmują wypłatynastępująco:zz ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Struktura wydatków przedstawia się wynikające ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Zrealizowane wydatki obejmują wypłaty wynikające koszty obsługi tychi wypłat. koszty obsługi tych wypłat. - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 311.624 zł Struktura materiałów przedstawia się następująco: druków, środków Struktura wydatków energii (zakup następująco: - zakup wydatków i przedstawia się wyposażenia, 35.344 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do ksera) 311.624 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czystości, tonerów, prasy, energii, papieru - zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, czynsze, opłaty 35.344 zł zł - zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków usługi obce (informatyczne, transportowe, pocztowe, środków 26.647 czystości, tonerów, zaprasy, energii,papieru do ksera) prasy, energii, papieru do ksera) czystości, tonerów, przeglądy i konserwacje) telefoniczne oraz - usługi obceopłaty (podatek od nieruchomości, koszty czynsze, opłaty 26.647 zł zł - podatki i (informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty - usługi obce (informatyczne, transportowe,pocztowe, egzekucyjne, 303 telefonicznerzecz za przeglądy i ikonserwacje) samorządu terytorialnego) oraz budżetu państwa i jednostek telefoniczne oraz za przeglądy konserwacje) opłaty na - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, 303 zł zł - świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, 14.521 opłaty na rzecz budżetu państwa i ijednostek samorządu terytorialnego) opłaty na rzecz budżetu rzeczowe BHP) państwa jednostek samorządu terytorialnego) szkolenia, świadczenia - świadczeniakoszty (delegacje, (badania lekarskie, odpisy na opłaty) 14.521 zł zł - świadczenia dla pracowników przejazdylekarskie, odpisy na ZFŚS, pozostałe dla pracowników (badania miejscowe, różne ZFŚS, 1.074 szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP) szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP) - koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą) 12.989.665 zł - pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty) - pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty) 1.074 zł - koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie tabelą) - koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie zztabelą) 12.989.665 zł Wyszczególnienie Liczba świadczeń Kwota wydatków zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia 93.924 10.242.642 Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wyszczególnienie Liczba świadczeń Kwota wydatków wydatków opiekuńcze zasiłki rodzinne dodatkami oraz świadczenia 93.924 10.242.642 zasiłki rodzinne z z dodatkami orazświadczenia 93.924 10.242.642 fundusz alimentacyjny 9.885 2.659.324 opiekuńcze opiekuńcze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 792 87.699 fundusz alimentacyjny 9.885 2.659.324 fundusz alimentacyjny 9.885 2.659.324 RAZEM 104.601 12.989.665 składki na ubezpieczenia emerytalnei irentowe rentowe 792 87.699 składki na ubezpieczenia emerytalne 792 87.699 RAZEM 104.601 12.989.665 RAZEM 104.601 12.989.665 Zgodnie zzustawa o świadczeniach rodzinnych, w 2009 roku wydano 8237 decyzji w sprawach świadczeń 952 decyzje w sprawach dotyczących dotyczących Zgodnie ustawa o świadczeniach rodzinnych, w 2009 roku z ustawa 8237 w tym 201rodzinnych, w 2009 z funduszu alimentacyjnego sprawach dotyczących sprawach wydano o świadczeniach sprawach doty- nienależnie pobrane świadczenia oraz 952 stwierdzajądecyzji w stwierdzających roku wydano 8237 decyzji w w tym 31 decyzje w świadczeń rodzinnych, Zgodnie Zgodnie z ustawa o świadczeniach rodzinnych, w 2009 roku wydano 8237 decyzji w sprawach dotyczących czących świadczeń rodzinnych,201tym 201 stwier-nienależnie pobrane świadczenia oraz 952 decyzje wświadczenia. w stwierdzających cych dotyczących świadczeń tym 201 stwierdzających nienależnie31 stwierdzających nienależnie decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych, w z funduszu alimentacyjnego w tym nienależnie pobrane świadczenia. świadczeń rodzinnych, w tym pobrane świadczenia oraz 952 pobrane sprawach dzających nienależnie pobrane świadczenia oraz w tym 31 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia. dotyczących świadczeń z funduszualimentacyjnego w tym 31 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia. alimentacyjnego dotyczących świadczeń z funduszu rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia plan 46.518 zł wykonanie 45.025 zł 97% rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia - Składki na ubezpieczenia plan 46.518 zł wykonanie zł wykonanie 45.025 zł 97% zdrowotne opłacane za osoby pobierające plan rozdz. 85213 46.518 45.025 zł 97% zdrowotne opłacane za pomocy niektóre opłacane za z osoby pobierające zdrowotne świadczenia osoby pobierające niektóre świadczenia społecznej oraz niektóre świadczenia niektóre świadczenia z z pomocy pomocy społecznej rodzinne oraz niektóre świadczenia społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne rodzinne Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym: Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym: Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym: Liczba Kwota opłaconych Wyszczególnienie Liczba świadczeń Kwota opłaconych składek Wyszczególnienie Liczba Kwota opłaconych świadczeń składek Wyszczególnienie zasiłek stały 888 świadczeń składek 27.677 zasiłek stały 888 27.677 Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku 443 17.348 zasiłek stały 888 27.677 Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku 443 17.348 rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dodateki do zasiłku utraty prawa Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dzieckautraty prawa 443 17.348 rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i do zasiłku tytułu samotnegona skutek upływu ustawowego okresu jego bezrobotnych rodzinnego zdla bezrobotnych nawychowywania ustawowego okresu jego do zasiłku dla skutek upływu dziecka i utraty prawa pobierania do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania RAZEM 1 331 45.025 pobierania RAZEM 1 331 45.025 RAZEM 1 331 45.025 Na dzień 31 grudnia 2009 r.r.nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych. Na dzień 31 grudnia 2009 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych. Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych. rozdz. 85214 – zasiłki i ipomoc w naturze oraz plan 320.245 zł wykonanie 320.245 zł 100% rozdz. 85214 – zasiłki pomoc w naturze oraz plan 320.245 zł wykonanie 320.245 zł 100% rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz plan 320.245 zł wykonanie 320.245 zł 100% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
110 110 110

Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły zobowiązania tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych. Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły zobowiązania z z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych. rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych. plan 320.245 zł wykonanie 320.245 zł 100% Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych. Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze Na dzień 31 grudnia 2009 r. emerytalne i plan 320.245 zł zł wykonanie 320.245 zł złzdrowotnych. oraz składki na ubezpieczenianie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek 100% rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 320.245 wykonanie 320.245 100% oraz składki na zasiłki i pomoc w naturze rentowe rozdz. 85214 –ubezpieczenia emerytalne i plan 320.245 zł wykonanie 320.245 zł 100% 320.245 zł 100% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 320.245 zł wykonanie rentowe rozdz. 85214 –ubezpieczenia emerytalne i zasiłki i pomoc w naturze plan 320.245 zł wykonanie 320.245 zł 100% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Wydatki rentowe obejmują wypłatę zasiłków stałych. rentowe obejmują Wydatki Zadania obejmują wypłatę zasiłkówstałych. sfinansowane z stałych. rentowe te zostały wypłatę zasiłków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu Wydatki Zadania te zostały sfinansowane z dotacji administracji rządowej i są zasiłkówdotacjicelowej z z budżetu państwa na realizację zadań zleconychzakresu Wydatki obejmują wypłatę to zadania obligatoryjne.budżetu państwa na realizację zadań zleconych z z zakresu Wydatki obejmują sfinansowane z stałych. Zadania te zostały wypłatę zasiłków stałych. celowej gatoryjne. Wydatki obejmują administracji rządowej i są981 świadczeń. W 2009 te zostały wypłatę to zadaniastałych. rokurządowej i są zasiłków stałych. wypłacono zasiłków obligatoryjne. zasiłku wypłacono Wydatki obejmują sfinansowane dotacji Średnia z W 2009 roku wyniosła 326 Zadania te zostały sfinansowane zzdotacji celowej wysokość państwa na realizację zł.świadczeń. Średnia Zadania te zostały wypłatę to zadania obligatoryjne. budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu celowej administracji wypłacono 981 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 326 981 Zadania roku W 2009 te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zł. zadań Zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizacjęzadania zleconych z wysokość zasiłku wyniosła 326 zł. zł. zleconych z zakresu zadań administracji rządowej i są to świadczeń. Średnia z wysokość zasiłku wyniosła 326 W 2009 rokurządowej i są to zadania obligatoryjne. budżetu administracji wypłacono 981 obligatoryjne. administracji – ośrodki pomocy społecznej obli-plan rozdz. 85219 709 zł wykonanie 656 zakresu administracji rządowej izadania obligatoryjne. są to zadania W 2009 rokurządowej i są to świadczeń. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 326 zł. zł 93% W 2009 roku wypłacono 981 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku wyniosła656 zł.zł 93% 326 rozdz. 85219 wypłacono 981 społecznej – ośrodki pomocy plan 709 zł wykonanie W 2009 roku wypłacono 981 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 326 zł. zł 93% rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 709 zł wykonanie 656 Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 709 zł wykonanie 656 zł 93% rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 709 zł przez sąd 656 Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi wykonanieopiekuńczy zł sprawowanie opieki. za 93% rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej1 osobie, wypłacone dwukrotnie w kwocie 326 zł. plan 709 zł wykonanie 656 zł W 2009 obejmują wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. r. decyzją przyznano świadczenie Wydatki r. decyzją przyznano świadczenie 1 osobie, wypłacone dwukrotnie w kwocie 326 zł. 93% W 2009 obejmują wypłaty wynagrodzenia przyWydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd wypłacone dwukrotnie w opieki. Wydatki obejmują przyznano świadczenie 1 osobie, świadczenie 1 osobie,w opiekuńczy za sprawowanie W 2009 wypłacone dwukrotnie kwocie 326 zł. Wydatki r. decyzją przez sąd opiekuńczy za spraznanego opiekunowi wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne wypłacone zł. W 2009 r. decyzją przyznano świadczenie 1 osobie, kwocie 326dwukrotnie w kwocie 326 zł. rozdz. 85228 – W 2009opieki. usługi opiekuńcze i specjalistyczne r. decyzją świadczenie 1 osobie, wypłacone dwukrotnie w kwocie 326 zł. wowanieopiekuńcze przyznano decyzją przyznano plan 86.760 zł wykonanie 86.760 zł 100% W 2009 r. decyzją przyznano świadczenie 1 osobie, wypłacone dwukrotnie w kwocie 326 zł. usługi 85228 – W 2009 r. rozdz. opiekuńcze usługi opiekuńcze i specjalistyczneplan 86.760 zł wykonanie 86.760 zł 100% usługi rozdz. opiekuńcze usługi 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne plan 86.760 zł wykonanie 86.760 zł 100% rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne nad 86.760 domu. Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym ww zł wykonanie r.86.760 zł 100% usługi usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze plan chorym domu. WW 2009 specjalistyczne usługi Wydatki obejmują 2009 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 86.760 zł wykonanie 86.760 zł 100% usługi opiekuńcze specjalistycznewformie decyzji na okres sześciu miesięcy,W 2009 r. specjalistyczne usług. opiekuńcze przyznano 8 osobom wusługi opiekuńcze plan chorym w zł wykonanie 86.760 godziny usług. W W przyznano 8 osobom formie decyzji nanad 86.760 miesięcy, tj. świadczono godziny usługi okres sześciu domu. tj. świadczono zł 100% Wydatki obejmują opiekuńcze 2009 świadczono specjalistycznew formie decyzji 86nad chorym w domu. W tj. świadczono godziny usługi Wydatki obejmują łącznieosobomgodzin na kwotę 86 760 zł. sześciu miesięcy, 2009 r. specjalistyczne usług. W opiekuńcze przyznano 8 4 700 godzin na kwotę na okres 2009 świadczono łącznie 4 700 usługi opiekuńcze 760 zł. Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2009 r. specjalistyczne usługi Wydatki obejmują specjalistycznegodzin na decyzji 86nad chorym w miesięcy, 2009 r. specjalistyczne usług. W Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńopiekuńcze 760 zł. domu. W usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji naINNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMO2009 świadczono łącznie 4 700 opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie kwotę na okres sześciu miesięcy, tj. świadczono godziny usług. W okres sześciu tj. świadczono godziny cze nad świadczono łącznieREALIZACJĄ ZADAŃ ZZ ZAKRESUsześciu miesięcy, tj. świadczono godziny usług. W chorym w domu. 4 700 r. formie kwotę DOCHODY ZWIĄZANE 8Zosobom godzin ZADAŃ ZAKRESUzł.ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ opiekuńcze ZWIĄZANE ZW 2009 w specjalistycz- na okres ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W 2009 przyznano 2009 świadczono łącznie REALIZACJĄ na decyzji 86RZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI INNYCH ZADAŃ 760 zł. DOCHODY 2009 opiekuńcze przyznano 8 osobom na formie 86ROKU 4 700 godzin kwotę 760 neDOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWAMI WW 2009 ROKU ORAZ INNYCH ZADAŃ usługi ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU na kwotę 86 760 zł. USTAWAMI 2009 ROKU TERYTORIALNEGO 2009 świadczono łącznie 4SAMORZĄDUTERYTORIALNEGO ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH JEDNOSTCE 700 godzin w decyzji na okres sześciu Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI2009 ROKU ORAZ INNYCH ZADAŃ miesięcy, tj. świadczono DOCHODY ZWIĄZANE Z SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W RZĄDOWEJ ZLECONYCH JEDNOSTCE DOCHODY ZWIĄZANE RZĄDOWEJ INNYCH Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego ZADAŃ godziny usług.przekazywaneREALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI2009 ROKU ORAZ zadań 4 700 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w w Poznaniu. Realizacja te W 2009 świadczono łącznieTERYTORIALNEGO USTAWAMI W są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Poznaniu. Realizacja zadań Dochody ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2009 ROKU ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU Urzędu USTAWAMI W w Poznaniu. godzin na kwotę 86 760 zł. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOWojewódzkiego 2009 ROKU Realizacja zakształtowałaprzekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań ZLECONYCH się w następujący sposób: kształtowała JEDNOSTCE Dochody te się w następujący sposób: dań kształtowała się w następujący sposób: Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego kształtowałaprzekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań Dochody– ZWIĄZANE te się w następujący sposób: DOCHODY Administracja Z REALIZACJĄ ZADAŃ Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań Dz. 750 – Administracja publiczna publiczna Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań Dz. kształtowała się w następujący sposób: Dz. 750 – Administracja publiczna Z kształtowała się w następujący sposób: ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ kształtowała się w następujący sposób: Dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan Urzędy wojewódzkie plan 395.000 złzł wykonanie 395.000 wykonanie 121.492 zł zł 31% 121.492 31% Dz. 750 – Administracja publiczna Dz. 750 Dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 395.000 zł wykonanie 121.492 zł 31% Na dochody składają się wpływy zzopłat za udzielenie wykonanie 121.492 zł 2.542 zł oraz dowody osobiste składają się wpływy opłat za udzielenie informacji adresowej 31% Na rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 395.000 złinformacji adresowej 2.542 zł oraz za za dowody osobiste rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 395.000 zł wykonanie 121.492 zł 31% 118.950 118.950 zł składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej 31% rozdz. 75011 – Urzędy wpływy z opłat za udzieNa dochody składają się wojewódzkie plan 395.000 zł wykonanie 121.492 zł 2.542 zł oraz za dowody osobiste Na dochody lenie informacjiskładają się 2.542 zł oraz za za udzielenie informacji–adresowej 2.542 zł oraz za dowody osobiste Dz. 852 Pomoc społeczna Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej 2.542 zł oraz za dowody osobiste 118.950 zł adresowej wpływy z opłat dowody Na dochody Dz. 852 zł osobiste 118.950 zł społeczna Dz. dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej 2.542 zł oraz za dowody osobiste Na 852 – Pomoc 118.950– Pomoc społeczna 118.950 zł 118.950 zł Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 – świadczenia rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, Dz. 852 – Pomoc społeczna rodzinne, Dz. 852 alimentacyjna oraz składki na zaliczka – Pomoc społeczna Dz. 852 – Pomoc społeczna zaliczka alimentacyjna oraz składki na plan 144.160 zł zł wykonanie 496.629 zł zł -% rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, plan 144.160 wykonanie 496.629 -% ubezpieczenia emerytalne ii rentowe zz ubezpieczenia – świadczenia rodzinne, emerytalne składki rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz rentowena rozdz. 85212 społecznego ubezpieczenia plan 144.160 zł wykonanie 496.629 zł -% ubezpieczenia – świadczenia rodzinne, rozdz. 85212 społecznego rentowena zaliczka alimentacyjna oraz składki z ubezpieczenia emerytalne i składki na zaliczka alimentacyjna oraz plan 144.160 zł wykonanie 496.629 zł -% zaliczka alimentacyjna oraz rentowena składki z plan 144.160 zł wykonanie 496.629 zł -% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z plan wykonanie 496.629 zwrotu ubezpieczenia społecznego zwrotu kosztu upomnień wpłat w wysokości naliczonych oraz zł -% przez emerytalne i zwrotu Wykonane dochody dotycząrentowe zkosztu upomnień144.160 zł 167 zł,zł, naliczonych odsetek dłużnikom w wysokości 167 12.075 zł odsetek dłużnikom Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upodotyczą Wykonane w wysokości ubezpieczenia emerytalne i ubezpieczenia społecznego ubezpieczenia społecznego naliczonychwpłat w wysokości 12.075 zł oraz zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 12.075 zł oraz zwrotu przez dłużników mnień w wysokości 167 nieterminowych odsetek dłużników alimentacyjnych przez alimentacyjnym z tytułu zł, ubezpieczenia społecznego zwrotu kosztu upomnień w wysokości 167 zł, naliczonych dłużników Wykonane dochody dotyczą zaliczek alimentacyjnych w wysokości 484.387 zł. odsetek alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości w wysokości 484.387 zł. dłużnikom dłużnikom alimentacyjnym z tytułu nieterminowych alimentacyjnych 484.387 zł. alimentacyjnych wypłaconych Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 167oraznaliczonych odsetek dłużnikom alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 12.075 zł zł, naliczonych odsetek dłużnikom zwrotu przez dłużników Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 167 zł, Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień ww wysokości zł oraznaliczonych odsetek dłużnikom wysokości 167 zł, alimentacyjnym usługi opiekuńcze i alimentacyjnych z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 12.075 484.387 zł. przez dłużników alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 12.075 zł oraz zwrotu przez dłużników zwrotu rozdz. 85228 – wypłaconych zaliczek alimentacyjnych alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości zł przez -% plan wykonanie rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych1.000 12.075 wykonaniezł.5.790 zł dłużników w wysokości zł oraz zwrotu 5.790 zł -% alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 484.387 zł. 484.387 specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.000 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze i alimentacyjnych usługi opiekuńcze wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 484.387 zł. rozdz. 85228 – plan 1.000 wykonanie 5.790 zł -% rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podopiecznych za świadczonezł specjalistyczne usługi opiekuńcze i Nadochody składa się odpłatność i dochody składa się opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z rozdz. 85228 – usługi odpłatność podopiecznych plan 1.000 zł wykonanie 5.790 zł -% Na dochody składa sięopiekuńcze ipodopiecznych za osób z zaburzeniami psychicznymi.opiekuńcze dla osób z rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze plan 1.000 zł wykonanie 5.790 zł -% Na odpłatność świadczone specjalistyczne usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze zaburzeniami psychicznymi. plan 1.000 zł wykonanie 5.790 zł -% specjalistyczne usługi za specjalistyczne usługi opiekuńcze opiekuńcze dla świadczone psychicznymi. zaburzeniamispecjalistyczne usługi podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z Na dochody składa się odpłatność Na dochody składa się odpłatność GRUDNIA 2009 za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. STAN NALEŻNOŚCI NAodpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne DZIEŃ 31 podopiecznych ROKU Na dochody składa się STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU usługi opiekuńcze dla osób z STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 Rb – 27 S 2009 ROKU Na dochody składawymagalne) wg podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (w tym należności się odpłatność GRUDNIA wymagalne) wg Rb – 27 S zaburzeniami psychicznymi. (w tym należności (w tym należności wymagalne) wg Rb – 27 S zaburzeniami psychicznymi. STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU należności pozostałe do (w tym należności wymagalne) wg Rb – 27 S STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU należności pozostałe do STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w tym należności wymagalne) wg Rb – 27 S zapłaty Lp (w tym należności wymagalne)Nazwa – 27 S wg Rb nadpłaty zapłaty tym Lp Dział (w tym należności wymagalne) wg Rb – 27 S . Dział w należności pozostałe do Nazwa nadpłaty ogółem . w tym należności pozostałe do zaległości Lp należności pozostałe do ogółem zapłaty Nazwa nadpłaty należności pozostałe do zapłaty zaległości Lp Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1. 600 21.485 21.485 0 . w tym Lp Dział Nazwa nadpłaty ogółem zapłaty w tym zapłaty zaległości Lp Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nazwa nadpłaty 0 1. Dział 600 21.485 21.485 . 111 Nazwa nadpłaty . w tym ogółem . w tym ogółem 111 zaległości 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21.485 21.485 0 ogółem zaległości zaległości 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21.485 21.485 0 111 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21.485 21.485 0 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21.485 21.485 0 111
111 111

Dziennik Urzędowy Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie Województwa Wielkopolskiego Nr 188 wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych. – 20320 – Poz. 3510

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20321 –

Poz. 3510

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

12.

w tym odsetki naliczone 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym odsetki naliczone 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym odsetki naliczone 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym odsetki naliczone 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym odsetki naliczone 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym odsetki naliczone 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOŁECZNA w tym odsetki naliczone 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym odsetki naliczone 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym odsetki naliczone SUMA

3 876 1.424.569 396 351 35.350 214 3.672 224 36.504 7.485.597

3.876 1.423.459 396.351 649 213 3.672 224 36.504 5.227.798

0 253.970 0 10 1 0 0 0 276.082

2.198.149 0 25.086 22 43.013 3.552.980 185 14.639 12 655 629.496 96 089 13.272.391

82.710 0 3.076 13 43.013 3.510.945 185 14 639 12.655 372.439 3.648 10.657.679

0 1.838 0 0 0 1.257 0 0 0 0 0 533.158

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w tym zobowiązania wymagalne) wg Rb – 28 S w tym wymagalne: powstałe w powstałe w latach roku ubiegłych bieżącym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6.

Dział 010 500 600 700 710 750 751

Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO HANDEL TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
112

ogółem 44 0 0 900 84 619.126 0

6. 7.

754 756

48.324 2.432

0 0

0 0

8. 9. 10. 11. 12.

757 801 851 852 853

42.727 2.592.174 46.078 235.163 9.157

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I 115.285 0 0 OCHRONA ŚRODOWISKA 13. 854 EDUKACYJNA OPIEKA 114.537 0 0 16. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 0 0 0 WYCHOWAWCZA Dziennik UrzędowyNARODOWEGO 14. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 115.285 0 0 Województwa Wielkopolskiego Nr 188 Poz. 0 3510 17. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 20322 – 166.814 0 OCHRONA ŚRODOWISKA SUMA 3.992.845 0 0 16. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 0 0 0 13. 854 NARODOWEGO OPIEKA EDUKACYJNA 114.537 0 0 GOSPODARKA POZABUDŻETOWA WYCHOWAWCZA I SPORT 17. 926 KULTURA FIZYCZNA 166.814 0 0 14. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 115.285 0 0 SUMA 3.992.845 0 0 Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych: OCHRONA ŚRODOWISKA 16. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 0 0 0 GOSPODARKA ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO 1. MIEJSKI POZABUDŻETOWA NARODOWEGO 2. 17.MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI IMIESZKANIOWEJ 166.814 0 0 Informacja926 KULTURA FIZYCZNA SPORT dotyczy następujących jednostek organizacyjnych: 3. ŻŁOBEK SUMA 3.992.845 0 0 4. PRZEDSZKOLA 1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – 5.GOSPODARKA POZABUDŻETOWA RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WYSYPISKO Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zaGOSPODARKAZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ POZABUDŻETOWA 2. MIEJSKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 6. GMINNY kładem utrzymującym się z przychodów własnych. 3. ŻŁOBEK Informacja dotyczy następujących jednostek orgaInformacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych: 4. PRZEDSZKOLA 1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO Na wypracowane przychody składają się: nizacyjnych: 5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 1. MIEJSKIFUNDUSZOCZYSZCZANIA – WYSYPISKO wpływy za WODNEJ ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI składowanie odpadów komunalnych 6. GMINNY PRZYCHODY plan 7.016.836 zł wykonanie 2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI – WYSY- 7.126.079 zł zł 6.462.684 1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIESZKANIOWEJ 3. ŻŁOBEK PISKO MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO wpływy z opłat przychodów własnych. i gruzu 1. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z za składowanie ziemi 4. PRZEDSZKOLA 200.536 zł 2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIO5. RACHUNKI - sprzedaż WEJ wypracowane przychody składają się: PRZYCHODY plan DOCHODÓW WŁASNYCH 7.016.836 zł wykonanie 7.126.079 zł kruszywa betonowego 48.176 zł Na 6. ŻŁOBEK GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 1.900 zł 3. wpływy za składowanie odpadów komunalnych - odsetki bankowe 6.462.684 zł 4. PRZEDSZKOLA Miejski wpływyOczyszczania – Wysypisko jestgruzu 200.536 zł Zakład z opłat za składowanie ziemi i zakładem - inne przychody z przychodów własnych. utrzymującym się 90.450 zł - 1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKOrozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych - 48.176 zł -5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH sprzedaż kruszywa betonowego 367 zł 6. wypracowane przychody składają się: Na GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA - PRZYCHODY bankowe7.016.836 zł wykonanie odsetki plan 1.900 7.126.079 z zł I GOSPODARKI WODNEJ wpływy za składowanie odpadów komunalnych - dotacjazł GFOŚ i GW 77.000 zł 6.462.684 zł inne przychody 90.450 zł - pokrycie wpływy z opłat za składowanie telefonicznych200.536 zł zł amortyzacji 244.966 zł ziemi i gruzu - Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych. rozliczenie prywatnych rozmów 367 sprzedaż GFOŚ i GW 48.176 zł -1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSY- 77.000 zł dotacja z kruszywa betonowego KOSZTY plan 7.010.836zł wykonanie 7.146.385 PISKO pokryciebankowe odsetki amortyzacji 1.900 zł - Na wypracowane przychody składają się: 244.966 zł zł inne przychody 90.450 zł wpływy za składowanie odpadów komunalnych 6.462.684 zł 7.016.836 wykonanie -PRZYCHODY plan rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych 367 zł KOSZTYwpływyplan 7.010.836zł złwykonanie z opłat za składowanie ziemi i gruzu 7.146.385zł 200.536 zł Realizacja kosztów w poszczególnych grupach 7.126.079 zł dotacja z GFOŚ i GW 77.000 zł sprzedaż kruszywa betonowego 48.176 zł przedstawia się następująco: pokrycie amortyzacji 244.966 następująco: Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się zł odsetki bankowe 1.900 zł 14. 900 inne przychody 90.450 zł KOSZTY plan 7.010.836zł wykonanie 7.146.385 zł Nazwa Plan Wykonanie rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych 367 zł wynagrodzenia i z GFOŚ i GW pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417) 323.900 322.607 dotacja 77.000 zł Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: 248.000 w tym §401 247.471 pokrycie amortyzacji 244.966 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.001 5.000 Nazwa wykonanie Plan Wykonanie koszty rzeczoweplan 6.671.249 6.573.812 KOSZTY 7.010.836zł 7.146.385 zł wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417) 323.900 322.607 RAZEM 7.000.150 6.901.419 w tym §401 247.471 Realizacja kosztów w odpisy amortyzacyjne poszczególnych grupach przedstawia się następująco: 248.000 10.686 244.966 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.001 5.000 OGÓŁEM 7.010.836 7.146.385 koszty rzeczowe 6.671.249 6.573.812 Nazwa Plan Wykonanie Wykonanie przekracza plan. Zmiana finansowego(kierownik zakładu budżetowego nie powiadomił o RAZEM 7.000.150 6.901.419 wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, fi323.900 322.607 Wykonanie przekracza plan. Zmiana planu planu 412, 417) została wprowadzona Zarządzeniem Kierownika Jednostki nansowego została wprowadzona Zarządzeniem Nrzmianie planu). dnia 01.07.2009 r. Nie został on jednak odpisy amortyzacyjne Zakładu Oczyszczania w Pile 10.686 244.966 –w tym §401 Dyrektora Miejskiego 5/P/ST/2009 z 248.000 247.471 Kierownika Jednostkiświadczeń socjalnych Średnia płaca za 2009 budżetowego niezł, zatrudOGÓŁEM 7.010.836 wprowadzony do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kierownik zakładu r. wynosi 3 7007.146.385 o powiadomił zakładowy fundusz – Dyrektora Miejskiego Za5.001 5.000 kładu Oczyszczania w Pile Nr 5/P/ST/2009 z dnia nienie 5 etatów. zmianie planu). koszty rzeczowe 6.671.249 6.573.812 01.07.2009 przekracza r. wynosi 3 700wprowadzoŚrednia płaca za 2009 plan. Zmiana planu zatrudnienie 5została wprowadzona Zarządzeniem Kierownika Jednostki Wykonanie r. Nie został on jednak zł, finansowego etatów. RAZEM 7.000.150 6.901.419 ny odpisy amortyzacyjne Zakładu Oczyszczania w Pile Nr 5/P/ST/2009 z dnia 01.07.2009 r. Nie został on jednak Najważniejsze koszty rzeczowe to: – do budżetu jednostki samorządu terytorialnego Dyrektora Miejskiego 10.686 244.966 Najważniejsze koszty rzeczowe to: samorządu terytorialnego (kierownik zakładu budżetowego nie powiadomił o wprowadzony do budżetu jednostki OGÓŁEM 7.010.836 7.146.385 - Wykonanie przekracza plan. Zmiana planu finansowego została wprowadzona Zarządzeniem 10.712 zł Jednostki zakup materiałów ii wyposażenia materiałów wyposażenia 10.712 zł Kierownika - – Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pile Nr 5/P/ST/2009 z dnia 01.07.2009 r. Nie został zł jednak energia 30.987 on 30.987 zł - wprowadzony do w tym: jednostki samorządu terytorialnego (kierownik zakładu budżetowego nie powiadomił o usługi pozostałe, w tym: 1.371.957 zł pozostałe, budżetu 1.371.957 zł - zmianie planu). eksploatacja wysypiska 867.000 zł 5 etatów. - Średnia płaca za 2009 r. wynosi 3 700 zł, zatrudnienie113 kruszenie gruzu 29.261 zł - eksploatacja składowiska 66.063 zł - Najważniejsze koszty rzeczowe to: składowisko ul. Przemysłowa 14.672 zł - zakup materiałów i wyposażenia - energia - usługi pozostałe, w tym:
113

10.712 zł 30.987 zł 1.371.957 zł

113

- dozór wysypiska - monitoring wody i gleby - wysypisko ogrodzenie - pozostałe wysyp.- / dzień otwarty - odzysk – zbieranie odpadów Dziennik Urzędowy - usługi pocztowe, prowizje bankowe itp. Województwa Wielkopolskiego Nr 188 – 20323 – - pozostałe zakupy (tzw. pozwolenie zintegrowane) - dozór wysypiska - usługi remontowe - monitoring wody i gleby - podatek od nieruchomości - wysypisko ogrodzenie - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych - szkolenia wysyp.- / dzień - pozostałe pracowników otwarty - podróże zbieranie odpadów - odzysk –służbowe krajowe - usługi pocztowe, prowizje bankowe itp. - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - pozostałe zakupy (tzw.usług telekomunikacyjnych - opłaty z tytułu zakupu pozwolenie zintegrowane) - usługi remontowe - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe - podatek od nieruchomości - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych za - opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych(opłata zarząd) - szkolenia pracowników - podróże służbowe krajowe - pozostałe koszty

50.668 90.895 72.574 85.383 36.095 50.499 8.847 50.668 90.895 72.574 85.383 36.095 50.499 8.847

zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

Poz. 3510

57.408 292.742 8.810 6.070 7.331 2.999 6.300 4.492.360 57.408 292.742 280.938 8.810 6.070 5.198 7.331 2.999 6.300 4.492.360

zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł – 22.540 zł, z tego: - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, środki pieniężne 2.167.778 zł ubezpieczenia rzeczowe należności 311.440 zł - opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych(opłata za zobowiązania 2.456.678 zł zarząd) - pozostałe koszty 2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

280.938 zł 5.198 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł Na się następująco: – osiągnięte przychody własne składają się: W 2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało 22.540 zł, z tego: wyniósł – 22.540 zł, z tego: - wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 16.159.660 zł środki plan 2.167.778 PRZYCHODY pieniężne 20.021.000 zł wykonanie zł 19.721 224 zł zł - wpływy z usług 15.059 zł -- środki pieniężne 2.167.778311.440 zł należności - wpływy ze sprzedaży wyrobów 648 zł -- należności 311.440 złwłasne składają się: zobowiązania 2.456.678 zł Na osiągnięte przychody - zobowiązania 2.456.678 zł - różne opłaty 780.897 zł wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 16.159.660 zł 2. MIEJSKI z usług 15.059 zł ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ odsetki (od zaległości czynszowych i środków wpływy 2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOfinansowych w banku) 552.619 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów 648 zł WEJ2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco: - pokrycie amortyzacji 212.361 zł W różne opłaty 780.897 zł - dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku) 552.619 zł W 2009 roku wykonanie planu wykonanie finansowego 19.721 224 zł 2.000.000 zł PRZYCHODY plan 20.021.000 zł zł pokrycie amortyzacji 212.361 przedstawiało się następująco: dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta 2.000.000 zł KOSZTY plan 19.928.673 zł wykonanie Na osiągnięte przychody własne składają się: 19.633.498 -PRZYCHODY plan 20.021.000 zł wykonanie wpływy plan 19.928.673 zł wykonanie 19.633.498 zł zł zł z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 16.159.660 KOSZTY 19.721 224 zł z usług 15.059 zł wpływy Realizacja kosztów przedstawia się następującą: wpływy ze sprzedaży wyrobów 648 zł Realizacja kosztów przedstawia się następującą: różne opłaty 780.897 zł odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku) 552.619 zł Wykonanie Nazwa Plan pokrycie amortyzacji 212.361 zł wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417) 2.768.509 zł 2.761.014 zł dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta 2.000.000 zł w tym §401 2.182.574 zł 2.178.050 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.516 zł 66.515 zł KOSZTY plan 19.928.673 zł wykonanie 19.633.498 zł koszty rzeczowe 16.828.148 zł 16.541.943 zł koszty majątkowe 52.000 zł 51.665 zł Realizacja kosztów przedstawia się następującą: RAZEM 19.715.173 zł 19.421.137 zł odpisy amortyzacji 213.500 zł 212.361 Nazwa Plan Wykonanie zł OGÓŁEM 19.928.673 zł 19.633.498 zł wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417) 2.768.509 zł 2.761.014 zł
w tym §401 2.182.574 zł 2.178.050 zł Średnie zatrudnienie w 2009 r. wynosiło 55,68 czych oraz 3.140,83 66.516 zł zł na stanowiskachetatów, średnia nierobotŚrednie zatrudnienieświadczeń socjalnych55,68 etatów, na stanowiskach nierobotniczych 31,27 66.515 zł zakładowy fundusz w 2009 r. wynosiło etatów, na stanowiskachzł, w tym 2.184,07 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 3.140,83 zł na nierobotniczych 31,27 niczych. płaca wynosiła 2.763,16 koszty rzeczowe 16.828.148 zł 16.541.943 zł etatów, średnianierobotniczych. 2.763,16 zł, w tym stanowiskach płaca wynosiła koszty majątkowe 52.000 zł 51.665 zł 2.184,07 zł pracowników na stanowiskach robotniNajważniejsze koszty rzeczowe to: RAZEM 19.715.173 zł 19.421.137 zł Najważniejsze koszty rzeczowe to: odpisy amortyzacji 213.500 zł 212.361 zł 114 OGÓŁEM 19.928.673 zł 19.633.498 zł Średnie zatrudnienie w 2009 r. wynosiło 55,68 etatów, na stanowiskach nierobotniczych 31,27 etatów, średnia płaca wynosiła 2.763,16 zł, w tym 2.184,07 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 3.140,83 zł na stanowiskach nierobotniczych. Najważniejsze koszty rzeczowe to:
114

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20324 –

Poz. 3510

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych, w tym: - wywóz nieczystości stałych i płynnych - utrzymanie czystości - usługi kominiarskie - usługi transportowe - pogotowie techniczne - deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja - usługi pocztowo-telekomunikacyjne - dzierżawa terenu - dozór mienia - nadzór autorski nad programami komputerowymi - szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji - zarząd nieruchomością - odprowadzanie wód opadowych - podatek od nieruchomości - koszty postępowania sądowego (opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych) - wpłaty na PFRON - zakup usług zdrowotnych - czynsz najmu mieszkań - zakup materiałów materiałów papierniczych - zakup akcesoriów komputerowych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - koszty, kary i odszkodowania(zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM) - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - pozostałe koszty

344.497 4.121.807 4.534.117 3.179.806 2.545.936 147.476 74.346 113.571 43.069 35.459 50.874 8.972 41.141 20.265 25.915 17.592 55.190 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

zł zł zł zł

704.231 zł 545.329 zł

19.085 4.071 2.493.886 5.069 250 24.408 55.851 2.220

zł zł zł zł zł zł zł zł

24.031 zł 29.423 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 3.407.971 zł, w -tym: pieniężne środki 47.621 zł wykonane w kwocie 3.407.971 - pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynozł, w tym: we) roboty murarsko-tynkarskie 245.162 zł 50.097 zł 6.834.234 zł - roboty murarsko-tynkarskie 245.162 zł roboty dekarsko-blacharskie 161.525 zł należności - roboty dekarsko-blacharskie 161.525 zł stolarka budowlana 413.205 zł Należności w stosunku do początku roku wzrosły - stolarka budowlana 413.205 zł roboty szklarskie 6.719 zł o 14,6% co jest związane z przyrostem zadłużeń na- roboty szklarskie 6.719 zł roboty malarskie 1.388.117 zł jemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Główna - roboty malarskie 1.388.117 zł roboty instalacji gazowej 58.234 zł przyczyną wzrostu należności jest polityka państwa - roboty instalacji gazowej o.58.234 zł roboty instalacji c. i c. w. 262.009 zł prowadząca do bezkarności oraz ochrona najem- roboty instalacji c. o. iwodno-kanalizacyjnej 261.949 zł roboty instalacji c. w. 262.009 zł ców - roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej 261.949 roboty instalacji elektrycznej 131.942 zł nie uiszczających opłat za używanie lokalu. Do zł wzrostu należności przyczyniła się również trudna roboty zduńskie 61.700 zł - roboty instalacji elektrycznej 131.942 zł 25.451 sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. roboty kominiarskie zł Komornicy Sądowi nie są w stanie wyegzekwować - roboty zduńskie 61.700 zł roboty różne 357.084 zł należnych - roboty kominiarskie techniczna dokumentacja 25.451 zł 34.874 zł kwot, co powoduje wzrost naliczania odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego, które - roboty różne 357.084 zł nie zawsze jest skuteczne. - dokumentacja techniczna 34.874 zł Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 203.022 zł, z tego: środki pieniężne 47.621 zł Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe) 50.097 zł r. -wyniósł 203.022 zł, z tego: należności 6.834.234 zł Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 14,6% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Główna przyczyną wzrostu należności jest polityka państwa prowadząca do bezkarności oraz ochrona najemców nie uiszczających opłat za używanie lokalu. Do wzrostu należności przyczyniła
115

się również trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy Sądowi nie są w stanie się również trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy Sądowi nie są w stanie się również trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy Sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, co powoduje wzrost naliczania odsetek i i kosztów postępowania egzekucyjnego, wyegzekwować należnych kwot, co powoduje wzrost naliczania odsetek kosztów postępowania egzekucyjnego, Dziennik nie zawsze jest skuteczne. co powoduje wzrost naliczania odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego, wyegzekwować należnych kwot, które Urzędowy które nie zawsze jest skuteczne. Województwa Wielkopolskiego Nr 188 – 20325 – Poz. 3510 które nie zawsze jest skuteczne. zobowiązania inne rozliczenia, w tym m. in. -- zobowiązania i i inne rozliczenia, w tym m. in. - -zobowiązaniadot. opłat czynszowych m. in. rozrachunki i inne rozliczenia, w tym - rozrachunki dot. opłat czynszowych - -rozrachunki dot. opłat czynszowych rozrachunki dostawcami materiałów usług - rozrachunki zz dostawcami materiałów i i usług - -rozrachunki zzdostawcami materiałów i usług rozrachunki budżetem - rozrachunki z budżetem - -rozrachunki zpubliczno-prawne rozrachunki budżetem - rozrachunki publiczno-prawne - -rozrachunki publiczno-prawne rozrachunki tytułu kaucji gwarantowanych - rozrachunki zz tytułu kaucji gwarantowanych - -rozrachunki zztytułu kaucji gwarantowanych rozrachunki tytułu wynagrodzeń „13” - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13” - -rozrachunki zpozostałe rozrachunki tytułu wynagrodzeń „13” - rozrachunki pozostałe - -rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane) rozrachunki pozostałe - rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane) - -rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane) rezerwa na należności sporne - rezerwa na należności sporne - -rezerwa na należnościwspólnot (zgromadzony fundusz remontowy rezerwa na remonty sporne - rezerwa na remonty wspólnot (zgromadzony fundusz remontowy - wspólnotna remonty wspólnot (zgromadzony fundusz remontowy rezerwa mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM są to wypłacone wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM są to wypłacone wspólnot mieszkaniowych zarządzanychuchwalanych w rocznym przez MZGM są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym środki na poczet przyszłych remontów środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli) właścicieli) zebraniu zebraniu właścicieli) mieszkaniowych rezerwy dot. kaucji -- rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych - -rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych pozostałe - pozostałe - -pozostałe międzyokresowe kosztów rozliczenia - rozliczenia międzyokresowe kosztów - rozliczenia międzyokresowe kosztów 254.470 254.470 254.470 3.542.896 3.542.896 3.542.896 288.999 288.999 288.999 146.333 146.333 146.333 329.373 329.373 329.373 111.545 111.545 111.545 65.126 65.126 65.126 365.995 365.995 365.995 665.334 665.334 665.334 384.193 384.193 384.193 6.728.930 6.728.930 zł 6.728.930 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

58.204 58.204 58.204 78.934 78.934 78.934 437.528 437.528 437.528

zł zł zł zł zł zł zł zł zł

3. ŻŁOBEK 3. ŻŁOBEK 3. PRZYCHODY plan 1.369.70 zł wykonanie 3. ŻŁOBEK ŻŁOBEK 1.369.893 zł Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2009 r. uczęszczało średnio 87 dzieci. W żłobku terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2009 r. uczęszczało średnio 87 dzieci. W żłobku Na Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden opiekę znajdowało 3 dzieci orzeczeniem o niepełnosprawności. Na terenie miasta Piły funkcjonuje w którym żłobek,którego w 2009 r. uczęszczało średnio 87 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, jeden żłobek, do znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 3 dzieci zz orzeczeniem o niepełnosprawności. do którego w oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Strukturę wykonania przychodów w 2008 roku znajduje się 2009 r. uczęszczało średnio 87 dzieci. W PRZYCHODY plan oddział integracyjny, w któ- 1.369.893 zł poniższa tabela: żłobku znajduje się 1.369.70 zł przedstawia wykonanie PRZYCHODY plan 1.369.70 zł wykonanie 1.369.893 zł PRZYCHODY plan 1.369.70 zł wykonanie rym opiekę znajdowało 3 dzieci z orzeczeniem o nie- 1.369.893 zł pełnosprawności. Strukturę wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia poniższa tabela: Strukturę wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia poniższa tabela: Strukturę wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wyszczególnienie Plan Wykonanie Plan207.887 zł Wykonanie wpływy zz usług usług Wyszczególnienie 207.15 zł wpływy 207.887 zł 207.15 zł wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych usług 207.887 zł 207.15 zł Wpływy 1.156 zł 1.156zł Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.156 zł 1.156zł Wpływy zeodsetki 1.156 zł 1.156zł pozostałe sprzedaży składników majątkowych 909 zł 936 zł pozostałe odsetki 909 zł 936 zł pozostałe zodsetki przychodów 909 zł 936 zł wpływy z różnych przychodów różnych 3.985zł 4.101zł wpływy 3.985 zł 4.101 zł wpływy z różnych przychodów 3.985 zł 4.101 zł dotacja podmiotowa budżetu 1.139.653zł 1.139.653zł dotacja podmiotowa zz budżetu 1.139.653 zł 1.139.653 zł dotacja podmiotowa z budżetu 1.139.653 zł 1.139.653 zł RAZEM 1.353.590 zł 1.353.561 zł RAZEM 1.353.590 zł 1.353.561 zł RAZEM amortyzacji 1.353.590 zł 1.353.561 zł pokrycie amortyzacji 16.111 zł zł 15.920 zł pokrycie 16.111 15.920 zł pokrycie amortyzacji 16.111 zł 15.920 zł inne zwiększenia zwiększenia 412 zł inne 412 zł inne zwiększenia 412 zł OGÓŁEM 1.369.701 1.369.893zł OGÓŁEM 1.369.701 1.369.893 zł OGÓŁEM 1.369.701 1.369.893 zł KOSZTY plan Strukturę KOSZTY plan 1.369.701 zł wykonanie 1.369.701 zł wykonanie 1.369.666 zł poniesionych kosztów w 2008 roku KOSZTY plan 1.369.701 zł wykonanie 1.369.666 zł 1.369.666 zł plan przedstawia KOSZTY poniesionych kosztów w 2008 roku przedstawia następująca tabela: tabela: 1.369.701 zł wykonanie 1.369.666 zł następująca Strukturę poniesionych kosztów w 2008 roku przedstawia następująca tabela: Strukturę Strukturę poniesionych kosztów w 2008 roku przedstawia następująca tabela: Nazwa Nazwa Nazwa Wynagrodzenia (§§401, 404) (§§401, 404) Wynagrodzenia Wynagrodzenia (§§401, 404) w tym §401 w tym §401 w tym §401 wynagrodzeń (§§411, 412) pochodne od pochodne od wynagrodzeń (§§411, 412) pochodne od wynagrodzeń (§§411, 412) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty rzeczowe koszty rzeczowe koszty rzeczowe RAZEM RAZEM RAZEM amortyzacji odpisy odpisy amortyzacji odpisy amortyzacji (rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy inne zmniejszenia inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności) aktualizujące należności) aktualizujące należności) OGÓŁEM OGÓŁEM OGÓŁEM Plan Plan Plan 664.892 zł 664.892 zł 664.892 zł 614.946 zł 614.946 zł 614.946 zł 114.414 zł 114.414 zł 114.414 zł 30.921 zł 30.921 zł 30.921 zł 543.363zł 543.363 zł 543.363 zł 1.353.590zł 1.353.590 zł 1.353.590 zł 16.111 zł 16.111 zł 16.111 zł 1.369.701 1.369.701 1.369.701 Wykonanie Wykonanie Wykonanie 664.889 zł 664.889 zł 664.889 zł 614.943 zł 614.943 zł 614.943 zł 114.413 zł 114.413 zł 114.413 zł 30.921 zł 30.921 zł 30.921 zł 543.111zł 543.111 zł 543.111 zł 1.353.334 1.353.334 1.353.334 15.920 zł 15.920 zł 15.920 zł 412 412 412 1.369.666 1.369.666 1.369.666

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2009 roku wyniósł 990,44 zł (dopłata wbudżetu – 725,01 zł; Średni miesięczny koszt utrzymania 1 1 dziecka w Zrealizowane koszty (dopłata kwocie 543.111 Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2009 roku wyniósł 990,44 złrzeczowezz budżetu – 725,01 zł; Średni miesięczny 990,44 zł zł). średnia odpłatność -- 265,43 zł). odpłatność 265,43 (dopłata z budżetu – 2009 roku wyniósł koszt utrzymania 1 dziecka w 2009 roku wyniósł 990,44 zł (dopłata z budżetu – 725,01 zł; zł obejmują: średnia średnia odpłatność - 265,43 725,01 zł; średnia odpłatnośćzł). - 265,43 zł). - energia (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) 116 Średnie zatrudnienie w 2009 roku wyniosło 25,92 –116 87.321 zł 116 etatów, a średnia płaca 1.896,69zł. - zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw,

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 543.111 zł obejmują: energia (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) – 87.321 zł zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, zakup leków, kserokopiarka, Dziennik Urzędowy nieparka, czajniki – 2 szt., komody – 5 szt., przewijaki- 6szt., leżaki- 30 szt., szatnie dla dzieciPoz. kpl. odkurzacz, - 2 3510 Województwa Wielkopolskiego Nr 188 – 20326 – szafki do łazienek – 5 szt., żelazka – 2 szt., koce – 40 szt., waga elektroniczna, lodówki na próbki – 2 szt., - zakup akcesoriów komputerowych, w tym promateriały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt ku-telefoniczny, telewizor, deska do prasowania) - 58.564 zł dywany – 3 szt., piżamy śliniaki, nocniki, aparat chenny, prenumerata, literatura fachowa, – 63.030 gramów i licencji – 1.654 zł zakup zakup środków żywności dla dzieci zł - usługi pozostałe robót ogólnobudowlanych, remont leków, kserokopiarka, nieparka, czajniki – 2 szt., pomieszczeń w zakresie(pocztowe, kominiarskie, transusługi remontowe (remont i modernizacja komody – głównego, wózkarni, sanitariatów, wymiana portowe, opłaty RTV, koszty prowadzeniaurządzeń, drobne 5 szt., przewijaki- 6szt., leżaki- 30 szt., wejścia grzejników, usługi konserwacyjne maszyn i PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmoszatnie dla dzieci - 2– 272.273 zł kpl. odkurzacz, szafki do łazienaprawy sprzętu) nek – 5 szt., żelazka –i 2 szt., koce – 40 szt., waga majątku)opłata za zł różne opłaty składki (koszty ubezpieczenia wego, – 3.589 dozór techniczny, przegląd gaśnic, elektroniczna, lodówki na próbki – 2 szt., dywany – – świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowazakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3.202 zł dzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, prowizje 3 szt., piżamy śliniaki, nocniki, aparat – 43 zł podróże krajowe i służbowe telefoniczny, bankowe, ekspertyza wodomierza, wykonanie obutelewizor,opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.019 zł deska do prasowania) - 58.564 zł -- zakup zakup materiałów papierniczych63.030 zł drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 630 zł środków żywności dla dzieci – do sprzętu dowy grzejników) – 21.993 zł - zakup usług zdrowotnych -- usługizakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.654 zł – 840 zł remontowe (remont i modernizacja po- szkolenia pracowników – 1.725 zł mieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych, transportowe, opłaty RTV, koszty prowadzenia PKZP, wywóz usługi pozostałe (pocztowe, kominiarskie, - dozór na PFRON 23.475 zł remont wejścia monitoring systemu alarmowego, opłata zaskładki techniczny,–przegląd gaśnic, świadczenia medyczne głównego, wózkarni, sanitariatów, nieczystości, -nagrody wydatki osobowe ekspertyza wodomierza, wymiana grzejników, usługi konserwacyjne kanalizacja deszczowa,i prowizje bankowe, nie zaliczane do wymaszyn na rzecz dzieci, odprowadzanie ścieków, nagrodzeń (zakup odzieży roboczej i ochronnej dla i urządzeń, drobne naprawy sprzętu) – 272.273 zł wykonanie obudowy grzejników) – 21.993 zł pracowników zgodnie z harmonogramem) – 2.280 -- różne opłaty usług zdrowotnych – 840 zł i składki (koszty ubezpieczenia mazakup jątku) – 3.589 zł pracowników – 1.725 zł zł szkolenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – - opłaty za dostęp do sieci Internet (wydatki doskładki na PFRON – 23.475 zł 3.202 zł tyczące abonamentu za Internet i usług interneto-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej i ochronnej dla - podróże krajowe i służbowe – 43 zł wych) – 473 zł pracowników zgodnie z harmonogramem) – 2.280 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoopłaty za dostęp do sieci Internet (wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych) – 473 nii stacjonarnej – 2.019 zł Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 zł r. wyniósł 10.209 zł, w tym: - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 630 zł Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 10.209 zł, w tym: środki pieniężne pozostałe środki obrotowe zobowiązania, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne nadwyżka środków obrotowych MEC (energia cieplna) MW i K składki PFRON podatek dochodowy do US składki do ZUS, FP prowadzenie KZP artykuły spożywcze zakup zabawek aktualizacja programu komputerowego usługi telekomunikacyjne wyposażenie (szafki) materiał do obudowy kaloryferów konserwacja alarmu, monitoring 95.012 zł 1.064 zł 85.867 zł 49.946 227 10.990 1.873 1.975 3.937 9.081 413 851 2.599 129 153 3.120 439 134 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, 7 oddziałów 5-cio godzinnych, do których bieżące - przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz w Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone są na zapłatę zobowiązań 2009 roku uczęszczało średnio 200 dzieci. funkcjonowanie Żłobka. oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka. Ponadto w placówkach przedszkolnych są utworzone 4 oddziały integracyjne, w których opiekę w 4. PRZEDSZKOLA 4. PRZEDSZKOLA 2009 roku znajdowało 15 dzieci z orzeczeniem o A. Bieżąca działalność placówek A. Bieżąca działalność placówek niepełnosprawności. Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w 2009 r. średnio uczęszczało 2059 dzieci. Na placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych: W 2009 r. Przedszkole Nr 3 w Pile uzyskało środki W terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w 2009 r. średnio uczęszczana realizację programu Comenius „Uczenie się przez ło 2059 dzieci. całe życie”. Otrzymano pierwszą transzę środków 117 W placówkach przedszkolnych jest zorganizowaw wysokości 80% realizowanego projektu. nych: - 77 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w PRZYCHODY plan 22.506.081 zł wykonanie 2009 roku uczęszczało średnio 1859 dzieci, 22.506.397 zł

77 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2009 roku uczęszczało średnio 1859 dzieci, Dziennik Urzędowy 7 oddziałów 5-cio godzinnych, do których 20327 – roku uczęszczało średnio 200 dzieci. Poz. 3510 Województwa Wielkopolskiego godzinnych, do których w 2009 roku uczęszczało średnio 1859 dzieci, – w 2009 77 oddziałów 9-cio Nr 188 77 placówkach przedszkolnych są utworzone 4 roku uczęszczało średnio 1859 dzieci, 9-cio godzinnych, Ponadto woddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2009oddziały integracyjne, w których dzieci. w 2009 roku 7 oddziałów do których w 2009 roku uczęszczało średnio 200 opiekę 7 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2009 roku znajdowało placówkach orzeczeniem o niepełnosprawności. uczęszczało średnio 200 dzieci. 15 dzieci z przedszkolnych są utworzone 4 oddziały integracyjne, w których opiekę w 2009 roku Ponadto w Ponadto w placówkach przedszkolnych 2008 roku Struktura wykonania przychodów wsą utworzone 4 oddziały integracyjne, w których opiekę w 2009 roku znajdowało 15 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 15 znajdowało przedstawia się dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. następująco: Wyszczególnienie wpływy z usług Wyszczególnienie Wyszczególnienie odsetki z usług wpływy z usług wpływy wpływy odsetki ze sprzedaży składników majątkowych odsetki wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy zeróżnych przychodów majątkowych wpływy z sprzedaży składników dotacja z budżetu przychodów wpływy z różnych przychodów wpływy różnych RAZEM z budżetu dotacja dotacja budżetu pokrycie amortyzacji RAZEM RAZEM inne zwiększenia pokrycie amortyzacji pokrycie amortyzacji OGÓŁEM inne zwiększenia inne zwiększenia Plan Plan4.556.067 Plan 16.171 4.556.067 4.556.067 10.176 16.171 16.171 113.082 10.176 10.176 17.467.332 113.082 113.082 22.158.128 17.467.332 17.467.332 343.253 22.158.128 22.158.128 0,00 343.253 343.253 22.506.081 0,00 0,00 Wykonanie 4.551.980 Wykonanie Wykonanie 17.279 4.551.980 4.551.980 10.176 17.279 17.279 111.361 10.176 10.176 17.467.332 111.361 111.361 22.158.128 17.467.332 17.467.332 342.850 22.158.128 22.158.128 5.419 342.850 342.850 22.506.397 5.419 5.419
22.506.397 22.506.397

OGÓŁEM 22.506.081 OGÓŁEM 22.506.081 W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2009 roku zrealizowano przychody:

W poszczególnych placówkach przedszkolnych 2009 roku zrealizowano przychody: W poszczególnychplacówkach przedszkolnych w w 2009 roku zrealizowano przychody: Przychody Przychody Nr Przedszkola Przychody ogółem Przychody własne Dotacja z budżetu Przychody Nr Przedszkola Przychody ogółem Przychody własne Dotacja z budżetu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Nr Przedszkola Przychody ogółem Przychody własne Dotacja z budżetu Plan Plan Wykonanie 1 614.397 Wykonanie 614.276 133.811Wykonanie 133.690 Plan Plan 480.586 Wykonanie 480.586 Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 614.397 614.276 133.811 133.690 480.586 480.586 2 1.348.121 1.348.977 322.812 323.668 1.025.309 1.025.309 1 614.397 614.276 133.811 133.690 1.025.309 480.586 1.025.309 480.586 2 1.348.121 1.348.977 322.812 323.668 3 1.209.134 1.207.689 340.111 338.666 869.023 869.023 2 1.348.121 1.348.977 322.812 323.668 869.023 1.025.309 869.023 1.025.309 3 1.209.134 1.207.689 340.111 338.666 4 2.624.521 2.623.758 474.145 473.382 2.150.376 2.150.376 3 1.209.134 1.207.689 340.111 338.666 2.150.376 869.023 2.150.376 869.023 4 2.624.521 2.623.758 474.145 473.382 5 1.030.272 1.029.741 288.077 287.546 742.195 742.195 4 2.624.521 2.623.758 474.145 473.382 742.195 2.150.376 742.195 2.150.376 5 1.030.272 1.029.741 288.077 287.546 6 1.230.761 1.231.250 305.031 305.520 925.730 925.730 925.730 925.730 5 1.030.272 1.029.741 288.077 287.546 742.195 742.195 6 1.230.761 1.231.250 305.031 305.520 7 1.100.192 1.097.383 280.981 278.172 819.211 819.211 819.211 819.211 6 1.230.761 1.231.250 305.031 305.520 925.730 925.730 7 1.100.192 1.097.383 280.981 278.172 11 1.384.622 1.384.642 309.770 309.790 1.074.852 1.074.852 1.074.852 1.074.852 7 1.100.192 1.097.383 280.981 278.172 819.211 819.211 11 1.384.622 1.384.642 309.770 309.790 12 2.373.329 2.373.915 387.269 387.855 1.986.060 1.986.060 11 1.384.622 1.384.642 309.770 309.790 1.986.060 1.074.852 1.986.060 1.074.852 12 2.373.329 2.373.915 387.269 387.855 13 1.179.517 1.178.746 316.493 315.722 863.024 863.024 13 1.179.517 1.178.746 316.493 315.722 12 2.373.329 2.373.915 387.269 387.855 863.024 1.986.060 863.024 1.986.060 14 1.494.372 1.493.355 357.272 356.255 1.137.100 1.137.100 1.137.100 1.137.100 14 1.494.372 1.493.355 357.272 356.255 13 1.179.517 1.178.746 316.493 315.722 863.024 863.024 1.041.864 1.042.047 293.364 293.547 748.500 748.500 748.500 15 1.041.864 1.042.047 293.364 293.547 14 1.494.372 1.493.355 357.272 356.255 1.137.100 748.500 1.137.100 672.122 671.973 134.209 134.060 537.913 537.913 537.913 537.913 16 672.122 671.973 134.209 134.060 15 1.041.864 1.042.047 293.364 293.547 748.500 748.500 17 1.955.868 1.956.980 446.472 447.584 1.955.868 1.956.980 446.472 447.584 1.509.396 1.509.396 1.509.396 1.509.396 16 672.122 671.973 134.209 134.060 537.913 537.913 18 1.536.035 1.534.976 320.708 319.649 1.536.035 1.534.976 320.708 319.649 1.215.327 1.215.327 17 1.955.868 1.956.980 446.472 447.584 1.215.327 1.509.396 1.215.327 1.509.396 19 1.710.954 1.711.270 328.224 328.540 19 1.710.954 1.711.270 328.224 328.540 1.382.730 1.382.730 18 1.536.035 1.534.976 320.708 319.649 1.382.730 1.215.327 1.382.730 1.215.327 Razem 22.506.081 22.500.978 5.038.749 5.033.646 17.467.332 17.467.332 Razem 22.506.081 22.500.978 5.038.749 5.033.646 17.467.332 17.467.332 19 1.710.954 1.711.270 328.224 328.540 1.382.730 1.382.730

Razem KOSZTY KOSZTY

plan plan

22.506.081 22.500.978 22.407.923 złzł wykonanie 22.407.923 wykonanie

22.420.687 zł zł 22.420.687

5.038.749

5.033.646

17.467.332

17.467.332

KOSZTY kosztów w 2009 roku przedstawia się następująco: plan 22.407.923 zł wykonanie 22.420.687 zł Struktura Struktura kosztów w 2009 roku przedstawia się następująco: Struktura kosztów w 2009 roku przedstawia się następująco: Nazwa Nazwa wynagrodzenia (§401, 404,417) wynagrodzenia (§401, 404,417) Nazwa w tym §401 w tym §401 wynagrodzeń (§§411, wynagrodzenia (§401, 404,417) 412) pochodne od pochodne od w tym §401 wynagrodzeń (§§411, 412) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pochodne od wynagrodzeń (§§411, 412) koszty rzeczowe koszty rzeczowe zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty majątkowe Koszty rzeczowe RAZEM koszty majątkowe RAZEMamortyzacji odpisy Koszty majątkowe odpisy amortyzacji inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia RAZEM międzyokresowe) inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia odpisy amortyzacji OGÓŁEM międzyokresowe) inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia OGÓŁEM międzyokresowe)
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 11.601.363 11.591.599 11.601.363 11.591.599 Plan Wykonanie 10.659.562 10.649.798 10.659.562 10.649.798 11.601.363 11.591.599 1.961.986 1.956.014 1.961.986 1.956.014 10.659.562 10.649.798 695.801 694.308 695.801 694.308 1.961.986 1.956.014 7.875.563 7.800.848 7.875.563 7.800.848 695.801 694.308 28.115 28.115 28.115 28.115 22.162.828 22.070.884 7.875.563 7.800.848 22.162.828 22.070.884 343.253 342.850 28.115 28.115 22.506.081

343.253 22.162.828 343.253 22.506.081

OGÓŁEM 22.506.081 22.420.687 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2009 roku kształtował się następująco:
118 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2009 roku kształtował się następująco:

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2009 roku kształtował się następująco:

342.850 22.070.884 6.953 342.850 6.953 22.420.687 22.420.687 6.953

118 118

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20328 –

Poz. 3510

Placówka Placówka 1 1 Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr Przedszkole Nr 23 Przedszkole Nr Przedszkole Nr 34 Przedszkole Nr Przedszkole Nr 45 Przedszkole Nr Przedszkole Nr 56 Przedszkole Nr Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 7 Przedszkole Nr 7 Przedszkole Nr 11 Przedszkole Nr 11 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 15 Przedszkole Nr 15 Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 18 Przedszkole Nr 18 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 19 Średni koszt Średni koszt

Koszt utrzymania dziecka w 2009 Koszt utrzymania dziecka w 2009 roku roku 2 2 967,64 967,64 839,13 839,13 857,97 857,97 975,63 975,63 704,35 704,35 950,73 950,73 938,44 938,44 1.206,12 1.206,12 1.137,21 1.137,21 938,43 938,43 956,85 956,85 750,65 750,65 1.038,30 1.038,30 794,62 794,62 1.334,43 1.334,43 1.109,20 1.109,20 968,73 968,73

w tym: dopłata z budżetu w tym: dopłata z budżetu 3 3 700,48 700,48 571,97 571,97 626,30 626,30 708,47 708,47 437,19 437,19 683,57 683,57 671,28 671,28 938,96 938,96 870,05 870,05 671,27 671,27 689,69 689,69 484,84 484,84 766,82 766,82 527,46 527,46 1.067,27 1.067,27 841,78 841,78 703,59 703,59

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w wyniósł 968,73 w tym dopłata z z w 2009 roku Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka 2009 roku wyniósł 968,73 zł,zł, w średnia płaca budżetu 703,59 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka ww 2009 rokuŚrednie zatrudnienie i tym dopłatabudżetu 703,59 zł. zł. Średniaodpłatność za przedszkole w 2009 roku z wyniosła 265,14 zł. przedszkolnych kształtowały się naodpłatność za przedszkole w dopłata wyniosław placówkach 2009 roku wyniósł 968,73 zł, w tym 2009 roku buŚrednia 265,14 zł. dżetu 703,59 zł. Średnia odpłatność za przedszkole stępująco: wŚrednieroku wyniosła średnia płaca w 2009 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco: 2009 zatrudnienie 265,14 zł. Średnie zatrudnienie i iśrednia płaca w 2009 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco: Nr Przedszkola Nr Przedszkola 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 Średnie zatrudnienie etatach w 2009 r. Średnie zatrudnienie ww etatach w 2009 r. ww tym: tym: Razem Razem nauczyciele adm. i obsł. adm. i obsł. nauczyciele 11,55 4,05 7,50 11,55 4,05 7,50 22,67 10,06 12,61 22,67 10,06 12,61 21,96 9,46 12,50 21,96 9,46 12,50 33,96 17,51 16,45 33,96 17,51 16,45 20,49 8,13 12,36 20,49 8,13 12,36 21,71 10,54 11,17 21,71 10,54 11,17 19,45 8,05 11,40 19,45 8,05 11,40 21,23 8,40 12,83 21,23 8,40 12,83 32,81 15,56 17,25 32,81 15,56 17,25 22,59 11,09 11,50 22,59 11,09 11,50 28,26 14,59 13,67 28,26 14,59 13,67 18,13 7,88 10,25 18,13 7,88 10,25 11,55 4,05 7,50 11,55 4,05 7,50 39,12 18,79 20,33 39,12 18,79 20,33 22,95 10,09 12,86 22,95 10,09 12,86 21,53 8,53 13,00 21,53 8,53 13,00 369,96 166,78 203,18 369,96 166,78 203,18 Średnia płaca 2009 r. r. zł Średnia płaca w w 2009 /w /w zł w tym: w tym: Ogółem Ogółem nauczyciele adm. i obsł. adm. i obsł. nauczyciele 2.441,56 3563,11 1.847,04 1.847,04 2.441,56 3563,11 2.442,78 3.245,87 1.802,08 1.802,08 2.442,78 3.245,87 2.203,78 2.856,33 1.709,93 1.709,93 2.203,78 2.856,33 2.298,87 2.896,97 1.662,23 1.662,23 2.298,87 2.896,97 2.290,68 3.155,31 1.721,95 1.721,95 2.290,68 3.155,31 2.357,56 3.023,67 1.729,02 1.729,02 2.357,56 3.023,67 2.389,22 3.414,04 1.665,55 1.665,55 2.389,22 3.414,04 2.502,56 3.563,27 1.808,09 1.808,09 2.502,56 3.563,27 2.989,00 2.989,00 2.989,00 2.989,00 1.657,59 1.657,59 2.209,51 2.702,72 2.209,51 2.702,72 1.733,88 1.733,88 2.258,45 2.829,07 2.258,45 2.829,07 1.649,44 1.649,44 2.491,65 3.428,70 2.491,65 3.428,70 1.771,27 1.771,27 2.803,79 3.769,65 2.803,79 3.769,65 1.837,92 1.837,92 2.319,72 3.013,63 1.678,37 2.319,72 3.013,63 1.678,37 2.274,41 3.058,83 2.274,41 3.058,83 1.660,72 1.660,72 2.274,28 3.343,61 2.274,28 3.343,61 1.572,63 1.572,63 2.306,56 3.051,33 2.306,56 3.051,33 1.695,21 1.695,21

Średnie zatrudnienie (w(w etatach) 2009 rokuroku placówkach przedszkolnych wyniosło 369,96 etatów, tym: Średnie zatrudnienie (wetatach) w w 2009 ww w nagrodzeń (zakup wyniosło 369,96 ochronnej i tym: Średnie zatrudnienie etatach) w 2009 roku placówkach przedszkolnychodzieży roboczej, etatów, w wart. nauczyciele przedszkolnych wyniosło 369,96 eta- 203,18 etatów. placówkach 166,78 etatów; administracja i obsługa 203,18 etatów. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów koreknauczyciele 166,78 etatów; administracja i obsługa Średnia płaca w 2009 roku wyniosła 2.306,56 zł, ww tym: nauczyciele 3.051,33 administracja i obsługa nauczyciele 3.051,33 tów, w tym: nauczyciele 166,78 etatów; admini-tym:cyjnych) - 61.400 zł zł, zł, administracja i obsługa Średnia płaca w 2009 roku wyniosła 2.306,56 zł, 1.695,21 zł. stracja i obsługa 203,18 etatów. - zakup materiałów i wyposażenia (materiały – 1.695,21 zł. Średnia płaca w 2009 roku wyniosła 2.306,56 zł, środki czystości, materiały do remontów i napraw, Zrealizowane kosztyrzeczowe w administracja i ob- obejmują: wZrealizowanekoszty3.051,33 zł, kwocie 7.800.848 zł zł obejmują: tym: nauczyciele rzeczowe w kwocie 7.800.848 art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenu-nagrody i iwydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, ochronnej i patelnagrody sługa 1.695,21 zł.wydatkiosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń prasy; wyposażenie – garnki ze stali, art. BHP, merata (zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych) - 61.400 zł zł zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych) - 61.400 nia elektryczna, parasol ogrodowy, wieża Sony – -zakup materiałów i wyposażenia (materiały – – remontów i napraw, art. zakup wyposażenia (materiały środki czystości, materiały dodo remontów napraw, art. Zrealizowane materiałów i rzeczowe w kwocie środki szt., grzejnik olejowy, ręczniki dla i dzieci, krzesła koszty 11 czystości, materiały papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – garnki ze stali, patelnia elektryczna, papiernicze biurowe, 7.800.848 złi obejmują:pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – garnki ze stali, patelnia elektryczna, na salę zajęć - 3 szt., żelazko - 3 szt., lampa, leżaki parasol ogrodowy, wieża Sony – 11 szt., grzejnik olejowy, ręczniki dla dzieci, krzesła na salę zajęć - 3 szt., żelazko parasol ogrodowy, wieża Sony – zaliczane do wyszt., żelazko -3 szt., lampa, leżaki osobowe nie11 szt., -grzejnik olejowy, ręczniki dla dzieci, krzesła- naszt., terma - -34 szt., nagrody i wydatki - 128 szt., monitory 10 szt., drukarka - 4szt., monitory - 10 szt.,salę zajęć do ciepłej - 128 szt., wózek kelnerski 5 drukarka -

- 3 szt., lampa, leżaki - 128 szt., monitory - 10 szt., drukarka - 4 szt., wózek kelnerski - 5 szt., terma do ciepłej
119 119

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20329 –

Poz. 3510

wózek kelnerski - 5 szt., terma do ciepłej wody, taboret gazowy - 18 szt., telewizor - 5 szt., DVD, stolik RTV - 3 szt., dozownik mydła, rower, krzesła dla dzieci-136 szt., stoliki - 23 szt., pralki - 5 szt., odkurzacze - 12 szt., szafki BHP - 12 szt., regały Junior - 7 kpl., regały - 32 szt., taborety dla dzieci - 4 szt., stół roboczy, szafa magazynowa, szafa biurowa-3 szt., szafa odzieżowa-2 szt., zabudowa biurowa, pomocnik socjalny, szafa oszklona biurowa-3 szt., szafka, wykładzina - 9 szt., stół ze zlewem - 3 szt., robot kuchenny - 2 szt., stół do pokoju nauczycielskiego, zestawy mebli dla dzieci - 4 kpl., taborety kuchenne - 11 szt., ława, pufa z oparciem - 4 szt., szafa dla dzieci, zestaw mebli tematycznych - 2 kpl., biblioteczka - 3 szt., kąciki tematyczne - 19 szt., lodówka na próbki - 2 szt., wiertarka udarowa, rolety - 8 kpl., krajalnica, szatkownica, dywany - 14 szt., niszczarka - 6 szt., zestaw komputerowy - 2 kpl., tablice informacyjne, szafki na pościel, kserokopiarki - 2 szt., zlew z młynkiem, regały do szatni - 4 szt., lampy na salę zajęć - 30 szt., szafa do kuchni - 2 szt., szafy do pokoju socjalnego, radiomagnetofon, kołdry i pościel dla dzieci, wiertarka - 2 szt., biurko - 5 szt., meble do księgowości, bojlery elektryczne, laminator – 2 szt., aparaty telefoniczne - 4 szt., meble do kuchni, lodówki - 4 szt., komoda, szafa ubraniowa - 2 szt., stół konferencyjny, regały, szafa do piwnicy, wentylatory - 4 szt., żaluzje pionowe, sztalugi, półki - 4 szt., jaśki - 30 szt., koce - 10 szt., sejf, obrusy - 28 szt., czajnik - 12 szt., gofrownica, wieszak ubraniowy - 2 szt., szafki gospodarcze - 3 szt., szafka pod kserokopiarkę-2 szt., zmywarka - 2 szt., kosiarka, krzesła duże - 92 szt., stoły 15 szt., zestaw szaf i regałów - 5 kpl., ekran projekcyjny, tablica magnetyczna, szafy biurowe - 2 szt., szafki - 2 szt., wózek do leżaków - 2 szt., stoły 5 szt., naświetlacz do jaj, zlew dwukomorowy, stoły kuchenne - 4 szt., lampa owadobójcza, waga, lustra - 2 szt., chłodziarka, rejestrator cyfrowy - 2 szt., regały do magazynu, stoły ze stali nierdzewnej - 3 szt., mieszarka, mikser - 2 szt., fotele obracane - 3 szt., zabudowa - 3 kpl., fax, sekator, aparat fotograficzny - 4 szt., drzwi - 2 szt., półki magazynowe - 3 szt., stół do kuchni, sprzęt nagłaśniający - 2 szt., szafy wiszące - 4 szt., szafa metodyczna, szafa garderobiana, szafy metalowe do kuchni - 2 szt., meble do zajęć - 2 kpl., kamery - 2 szt., meble, kuchnie gazowe - 2 szt.) – 1.040.383 zł - zakup środków żywności – 1.440.277 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 43.527 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 67.222 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 23.159 zł - szkolenia pracowników – 18.211 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne, układanki, prasa, książki dla dzieci, zestaw ogrodowy dla dzieci oraz sprzęt komputerowy jako

pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, a także komputer do realizacji programu Comenius) – 183.721 zł - zakup energii – 1.095.031 zł - usługi remontowe, w tym: 3.453.939 zł - usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 115.089 zł oraz remonty w placówkach: - Przedszkole Nr 2- modernizacja 4 łazienek – 137.839 zł - Przedszkole Nr 3 – wymiana grzejników – 24.400 zł, - Przedszkole Nr 4 – remont Przedszkola w zakresie robót ogólnobudowlanych– 859.505 zł - Przedszkole Nr 6 – wymiana i montaż grzejników – 8.540 zł - wymiana ogrodzenia – 102.123 zł - Przedszkole Nr 7 – wymiana i montaż grzejników - 10.980 zł - wymiana ogrodzenia – 88.107 zł - Przedszkole Nr 11 – modernizacja pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych – 262.475 zł - montaż i wykonanie szafy wnękowej – 1.400 zł Przedszkole Nr 12 – remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych – 717 864 zł - Przedszkole Nr 14 – remont łazienek – 80.964 zł, - położenie i szlifowanie parkietu – 11.500 zł - Przedszkole Nr 15 – wymiana i montaż grzejników – 15.860 zł, - Przedszkole Nr 16 – cyklinowanie podłogi, remont zaplecza – 10.548 zł - Przedszkole Nr 17 – remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 59.350 zł - Przedszkole Nr 18 – remont sal zajęć z łazienkami w zakresie robót ogólnobudowlanych – 397.602 zł - Przedszkole Nr 19 – remont Przedszkola w zakresie robót ogólnobudowlanych – 549.793 zł - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2009 r.) – 12.684 zł - usługi pozostałe (usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, oprawa czasopism, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie KZP, monitoring Przedszkoli, oprawa czasopism, wydanie opinii kominiarskiej, deratyzacja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, ostrzenie noży przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, usługi transportowe, usługi kserograficzne, montaż akumulatora do alarmu, usługi kominiarskie, wymiana hydrantów, tapicerki na siedziskach, udrożnienie rur, utylizacja żarówek, wykonanie obudowy kaloryferów, strojenie pianina, ekspertyza budynku, montaż balustrady, przycinka drzew, montaż wykładziny na holu, certyfikat ZUS, czyszczenie sieci sanitarnej, obszycie wykładzin, wymiana kabiny prysznicowej, pranie koców, maglowanie pościeli, polimeryzacja, odkamienianie zmywarki, wymiana

pościeli, polimeryzacja, odkamienianie zmywarki, wymiana termy gazowej, wykonanie pieczątek, renowacja foteli, usługi szklarskie, Dziennik Urzędowy pomiary elektryczne, porady prawne, itp.) – 286.646 zł podróże krajowe służbowe Województwa Wielkopolskiego Nr 188 – 2.991 zł – 20330 – Poz. 3510 podróże służbowe zagraniczne – 5.822 zł termy gazowej, opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych, roczne opłaty zakupów inZ przychodów własnych dokonano licencyjne do różne wykonanie pieczątek, renowacja foteli, usługi szklarskie, pomiary elektryczne, porady westycyjnych na kwotę 28.115 zł, w tym: programów komputerowych) – 49.471 zł prawne, itp.) – 286.646 do sieci Internet – 11.504 zł - Przedszkole Nr 11 – kuchnia gazowa – 8.400 zł, zakup dostępu zł -- podróże krajowe PFRON – 4.665 zł zł służbowe – 2.991 - Przedszkole Nr 14 – patelnia elektryczna – 7.200 wpłaty na -- podróże służbowe zagraniczne –skarbu państwa, podatek od nieruchomości, odsetki) – 195 zł. 5.822 zł zł pozostałe(opłaty na rzecz - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia pla- Przedszkole Nr 17 – kuchnia gazowa 6-palnikocówek przedszkolnych, roczne opłaty zakupów inwestycyjnych na kwotę 28.115 zł, w tym: licencyjne do wa – 12.515 zł Z przychodów własnych dokonano programów komputerowych) – 49.471gazowa – 8.400 zł, Przedszkole Nr 11 – kuchnia zł -- zakup Przedszkole sieci Internet – 11.504 zł dostępu do Nr 14 – patelnia elektryczna – 7.200 zł środków obrotowych na dzień 31.12.2009 Stan -- wpłatyPrzedszkole – 4.665 kuchnia gazowa 6-palnikowa – 12.515 zł na PFRON Nr 17 – zł r. wyniósł 262.854 zł, w tym: - pozostałe(opłaty na rzecz skarbu państwa, podatek od nieruchomości, odsetki) –dzień zł. Stan środków obrotowych na 195 31.12.2009 r. wyniósł 262.854 zł, w tym: środki pieniężne należności (w tym zaległość za odpłatność za przedszkole) pozostałe środki obrotowe zobowiązania, w tym: wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy wobec Urzędu Skarbowego – podatek VAT dodatkowe wynagrodzenie roczne wobec ZUS (składki ZUS i FP) nadwyżka środków obrotowych faktury za żywność faktury za zabawki faktury za środki czystości usługi telekomunikacyjne usługi remontowe wobec MEC – za energię cieplną za gaz , energię elektryczną wobec MW i K- za wodę wobec Altvater wywóz nieczystości za prowadzenie KZP wyposażenie dozór techniczny monitoring, konserwacja alarmu konserwacja sprzętu komputerowego materiały do remontów i napraw prenumerata prasy artykuły papiernicze badania okresowe pozostałe 1.739.415 zł 34.579 zł 30.455 zł 1.541.595 zł 54.440 zł 77 zł 886.516 zł 268.490 zł 86214 zł 9.770 zł 4.118 zł 2.278 zł 1.065 zł 58.350 zł 94.478 zł 14.185 zł 8.030 zł 1.672 zł 4.415 zł 39.457 zł 577 zł 1.415 zł 1.536 zł 2.796 zł 135 zł 125 zł 184 zł 1.272 zł

Środki pieniężne zgromadzone na na rachunkach 179 są Środki pieniężne zgromadzone rachunkach bankowych zł przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz bankowych są przeznaczone nauczycieli za styczeń 2010 -roku. podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.012 wypłatę wynagrodzeń dla na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zł za W planie 2010 roku. i wydatków zostały ujęte środki na program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”, w styczeń przychodów B. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwocie 49.522 zł w planie przychodów (wykonanie 49.522 zł) i w kwocie 49.522 zł w planie wydatków W planie przychodów i w tym: (wykonanie 10.719 zł), wydatków zostały ujęte środki na zakup materiałów i wyposażenia się przez papiernicze) plan 94.013 zł wykonanie 94.013 zł program COMENIUS „Uczenie (materiały Przychody 439 zł całe życie”, w kwocie 49.522 zł w planie przycho- i książek zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.089 zł dów (wykonanie 49.522 zł) i w kwocie kserograficzne) Przychody obejmują dotację podmiotową z budżezakup usług pozostałych(usługi 49.522 zł 179 zł wplanie wydatków (wykonanie 10.719 zł), w tym: tu przeznaczoną na dofinansowanie i dokształcanie podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.012 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały panauczycieli pilskich placówek przedszkolnych oraz piernicze) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 439 zł na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodnioweB. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyksiążek 4.089 zł plan cieli dyplomowanych, którym powierzono zadania Przychody 94.013 zł wykonanie 94.013 zł - zakup usług pozostałych(usługi kserograficzne) doradcy metodycznego.
121

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i dokształcanie nauczycieli pilskich placówek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188 – 20331 – Poz. 3510 Wydatki plan 94.013 zł wykonanie 93.677 zł Wydatki obejmują: szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, Wydatki plan 94.013 zł wykonanie 93.677 zł dopłaty do czesnego – kwota 21.027 zł (dofinansowanie uzyskało 12 nauczycieli), wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków -Wydatki obejmują: dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 12.985 zagranicznych zostały wy- 19 pochodzących ze źródeł zł (dofinansowanie uzyskało nauczycieli), czesnego – kwota 21.027 zł (dofiodrębnione w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w - dopłaty do szkolenie rad 12 nauczycieli), rozdz. 80148 Stołówki szkolne. nansowanie uzyskałopedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota–9.189 zł (dofinansowanie uzyskało 9 rad pedagogicznych, Zgodnie z uchwałą Nr XIX/209/08 Rady Miasta - dofinansowanie do różnych form doskonalenia dofinansowanie do kursów (dofinansowanie Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającej zawodowego kwota 12.985 zł kwalifikacyjnych – kwota 157 zł (dofinansowanie uzyskała 1 osoba),uchwał w kwota utworzenia rachunku osobowe uzyskałodofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego –sprawie50.319 zł (wynagrodzeniadochodów wła19 nauczycieli), pracowników – kwota 43.035 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.284 zł).

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r.

snych w jednostkach budżetowych z dniem 1 stycz- szkolenie rad pedagogicznych placówek przednia 2008 r. wpływy z opłat za wyżywienie w stoszkolnych – kwota 9.189 zł (dofinansowanie uzy5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH łówce szkolnej są dochodami odprowadzanymi na skało 9 rad pedagogicznych, 5.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych rachunek dochodów własnych budżetu Gminy. W - dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – konsekwencji w wydatkach budżetu są ujęte koszty kwota 157 zł (dofinansowanie uzyskała 1r. szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, osoba), W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 - dofinansowanie kosztów doradztwa metodycz- zefunkcjonowania stołówek szkolnych. przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących źródeł zagranicznych zostały wyodrębnione w Dz. 801 – nego – kwota 50.319 zł (wynagrodzeniaStołówki szkolne. Oświata i wychowanie w rozdz. 80148 – osobowe pracowników – kwota XIX/209/08 pochodne odPiły z dnia Zestawienie2008 r. zmieniającej uchwał w sprawie Zgodnie z uchwałą Nr 43.035 zł, Rady Miasta wy29 stycznia zbiorcze dochodów i wydatków ranagrodzeń –rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych z dniem 1 styczniaw 2009 wpływy z opłat 7.284 zł). chunków dochodów własnych 2008 r. roku szkół utworzenia podstawowych za wyżywienie w stołówce szkolnej są dochodami odprowadzanymi na rachunek dochodów własnych budżetu 5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Gminy. W konsekwencji w wydatkach budżetu są ujęte koszty funkcjonowania stołówek szkolnych. 5.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2009 roku szkół podstawowych
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Placówka Plan Dochody Wykonanie 10 4 14.920 14.916 20 1 5 4 3.509 3.514 2.580 2.501 10 3 21.054 20.943 3.627 3.627 5.051 29.732 5.051 29.621 Plan Wydatki Wykonanie 29 0 17.123 16.640 475 456 472 0 3.559 3.551 2.619 2.500 449 439 24.726 23.586 3.627 3.618 5.051 33.404 5.050 32.254

Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Zespół Szkół Nr 1 Razem Sp-1 „Darowizna na cele prewencyjne” 10. Sp-7 „Odszkodowanie” 11. Ogółem

DOCHODY DOCHODY konania informatorów i zaproszeń na X turniej) – Na wykonane dochody w w kwocie 20.943składają się Wpłaty uczestników X Turnieju, odsetki od środków Na wykonane dochody kwocie 20.943 zł zł skła981 zł zgromadzonych uczestników X Turnieju, odsetki dają się Wpłaty na rachunkach bankowych, darowizny pieniężne oraz nagrody za udział w konkursie.

książek (ekran i rzutnik multimedialny, książki pomoce dydaktyczne z zakresu logopedii) – 3.755 zł - zakup usług pozostałych (zakwaterowanie uczestników X Turnieju Minisiatkówki) – 11.520 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 54 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tuszy do drukarek do wy-

Zrealizowane wydatki obejmują: Rachunek dochodów własnych przy Szkole Pod-WYDATKI materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, drobny sprzęt kuchenny, nagrody) – zakup stawowej Nr 7 pn. „Odszkodowanie za zalane po5.288 zł mieszczenie” zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekran i rzutnik multimedialny, książki pomoce Zrealizowane wydatki obejmują: dydaktyczne z zakresu logopedii) – 3.755 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biuZgodnie z uchwałą Nr XLI/494/09 Rady Miasta zakup usług pozostałych (zakwaterowanie uczestników X Turnieju Minisiatkówki) – 11.520 zł rowe, środki czystości, drobny sprzęt kuchenny, naPiły z dnia 24 listopada 2009 r. został wprowadzozakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 54 zł grody) –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tuszywłasnych, utworzony na 5.288 zł ny rachunek dochodów do drukarek do wykonania - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i podstawie Zarządzenia Nr 8/2009 Dyrektora Szkoły informatorów i zaproszeń na X turniej) – 981 zł

od środków zgromadzonych na rachunkach bankoWYDATKI wych, darowizny pieniężne oraz nagrody za udział w konkursie.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1.263 zł.

Podstawowej Nr 7 w Pile z dnia 27 października 2009 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów 122 własnych pn. „Odszkodowanie za zalane pomieszczenie” Dochody: plan 5.051 zł wykonanie 5.051 zł Zrealizowane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

Zrealizowane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej. Wydatki: plan 5.051 zł wykonanie 5.050 zł Wydatki obejmują zakup pomocy naukowych
Dziennik Urzędowy Zrealizowane wydatki obejmują: Województwa Wielkopolskiego Nr 188 – 20332 – Poz. 3510 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (plansze, lupy, dynamometry, rzutnik) - 5.050 zł

Wydatki: plan 5.051 zł wykonanie 5.050 zł

Wydatki obejmują zakup pomocy naukowych

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1rekreacyjnych) – 999 zł wo zł.

blic – regulaminów korzystania z obiektów sporto- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup komputera do pomieszczenia biblioteki szkolnej) – 2.619 zł

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Darowizna na cele prewencyjne”.

Zrealizowane wydatki obejmują: Zgodnie z uchwałą Nr XLI/494/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. został wprowadzony rachunek - dochodów własnych, utworzony na podstawiei Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pile pn. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek (plansze, lupy, dynamometry, rzutnik) - 5.050 zł Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 „Darowizna na cele prewencyjne”. r. wynosił 9 zł. Dochody: plan 3.627 zł wykonanie 3.627 zł Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1 zł. dochody obejmują otrzymane darowizny w postaciRachunek dochodów własnych gimnazjów, 5.2. pieniężnej. Zrealizowane zespołów szkół Wydatki: plan 3.627zł wykonanie 3.618 zł Rachunek dochodów własnych przy Szkole PodW związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. Zrealizowane pn. „Darowizna stawowej Nr 1 wydatki obejmują:na cele prewencyjszczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablicy informacyjnej na bramę wjazdową na teren szkoły, tablicy – ne”. wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków regulaminu korzystania z placu zabaw, tablic – regulaminów korzystania ze źródeł zagranicznych zostały wypochodzących z obiektów sportowo rekreacyjnych) – 999 zł Zgodnie z uchwałą Nr XLI/494/09 Rady Miasta odrębnione w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w Piły z dniazakup pomocy 2009 r. został wprowadzonyksiążek (zakup komputera do pomieszczenia biblioteki szkolnej) 24 listopada naukowych, dydaktycznych i rozdz. 80148 – Stołówki szkolne. – 2.619 zł rachunek dochodów własnych, utworzony na podZgodnie z uchwałą Nr XIX/209/08 Rady Miasta stawie Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającej uchwaStan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 9 zł. Nr 1 w Pile pn. „Darowizna na cele prewencyjne”. le w sprawie utworzenia rachunku dochodów Dochody: plan 3.627 zł wykonanie 3.627 zł własnych w jednostkach budżetowych z dniem 1 5.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół stycznia 2008 r. wpływy z opłat za wyżywienie w W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, Zrealizowanei rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały wyodrębnione w Dz. 801 – dochody obejmują otrzymane darostołówce szkolnej są dochodami odprowadzanymi przychodów wizny w postaci pieniężnej. na Oświata i wychowanie w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne. rachunek dochodów własnych budżetu Gminy. Wydatki:zplan 3.627zł wykonanieRady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2008w zmieniającej uchwale wsą ujęte 3.618 zł W konsekwencji r. wydatkach budżetu sprawie Zgodnie uchwałą Nr XIX/209/08 koszty funkcjonowania stycznia szkolnych. utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych z dniem 1stołówek2008 r. wpływy z opłat Zrealizowane wydatki obejmują: są dochodami odprowadzanymi na rachunek dochodów własnych budżetu za wyżywienie w stołówce szkolnej - Gminy. W konsekwencji w wydatkach budżetu są ujęte koszty funkcjonowania stołówek szkolnych. zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablicy Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rainformacyjnej na bramę wjazdową na teren szkoły, chunków dochodów własnych w 2009 roku gimnaZestawienie zbiorcze dochodów placu zabaw, tadochodów własnych w tablicy – regulaminu korzystania izwydatków rachunków zjów i zespołów szkół 2009 roku gimnazjów i zespołów
szkół Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Dochody Wykonanie 2.818 2.816 5 7 40.510 40.514 10 43.343 43.337 Wydatki Wykonanie 3.438 3.437 975 220 40.632 40.596 8 45.053 44.253

Placówka Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 Razem

Plan

Plan

DOCHODY Na wykonane dochody składają się: Na wykonane dochody składają się: wpłaty na organizację obozu letniego – 40.500 zł 5.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Pro- wpłaty na organizację obozu letniego – 40.500 filaktyki i Rozwiązywania Problemów 123 zł Alkoholowych - wpływy na organizację turnieju – 2.800 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunNa podstawie Uchwały Nr XXX/352/05 Rady kach bankowych – 37 zł Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednoWYDATKI stce budżetowej utworzono Rachunek Dochodów Własnych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Zrealizowane wydatki obejmują: Problemów Alkoholowych. - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji obozu letniego) – 8.440 zł DOCHODY - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biuDochody zostały zaplanowane w kwocie 314.100 rowe, artykuły papiernicze i nagrody na Turniej Wiezł, natomiast wykonanie w 2009 r. wyniosło dzy Prewencyjnej) – 4.149 zł 316.433 zł, tj. 100,74% - zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą organizacji obozu letniego) – 31.664 zł Na wykonane dochody składają się: Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. - wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osowynosił 2.605 zł. bami Nietrzeźwymi – 307.993 zł

DOCHODY

100,74% Dochody zostały zaplanowane w kwocie 314.100 zł, natomiast wykonanie w 2009 r. wyniosło 316.433 zł, tj. 100,74% Na wykonane dochody składają się: wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi – 307.993 zł Na wykonane dochody składają się: pozostałe odsetki – 702 zł wpływy za pobyt Opieki Nietrzeźwymi – 307.993 zł Dziennik Urzędowy z różnychosób w Dziale(koszty Nad Osobami7.738 zł wpływy przychodów upomnień) – pozostałe odsetki – 702 zł Województwa Wielkopolskiego Nr 188 – 20333 – Poz. 3510 wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień) – 7.738 zł WYDATKI stół rehabilitacyjny) – 10.951 zł - pozostałe odsetki – 702 zł Plan finansowy wydatków w 2009 wynosił upo- natomiast wykonanie w 2009 r. wyniosło 389.587 - wpływy z różnych przychodówr. (koszty 436.284 zł,usługi pozostałe (bankowe, medyczne świadczo- zł, WYDATKI tj. 89,30% ne natomiast wykonanie w techniczny alkometru, mnień) finansowy wydatków w 2009 r. wynosił 436.284 zł, przez lekarzy, przegląd 2009 r. wyniosło 389.587 zł, – 7.738 zł Plan dzierżawa butli z tlenem) – 77.395 zł tj. 89,30% Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują: - usługi remontowe (wymiana w alkometrze deWYDATKI wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów tektora NDIR ze strojeniem oraz węża grzejnego, Plan finansowy wydatków w obejmują: wynosił zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz 2009 r. Zrealizowane wydatki w kwocie dla osób podejmujących działaniaw rzecz profilaktyki (umowy zlecenia + naprawa zasilania alkometra) 280.457 złNietrzeźwymi oraz 436.284 wynagrodzenia bezosobowe 2009 r. wynio- zatrudnionych w dziale składki) – –Osobamizł zł, natomiast wykonanie nadla opiekunów opieki Nad 1.003 - 389.587 zł, materiałów i wyposażenia (rolety, anteny TV, ustniki, druk, ikawa i woda dla pacjentów, opał, zakup tj. 89,30% - różne opłaty składki (opłaty komornicze) – sło osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia + składki) – 280.457 zł dla rękawice, środki czystości, art. malarskie i materiały do wykonywania bieżących prac remontowych na potrzeby 14.451 zł druk, kawa i woda dla pacjentów, opał, zakup materiałów i wyposażenia (rolety, anteny TV, ustniki, Działu Opieki Nietrzeźwymi, - zakup leków wyrobów medycznych i produktów Zrealizowane Nad Osobami art. malarskie i stół rehabilitacyjny) – 10.951 zł wydatki w kwocie obejmują:materiały do wykonywania bieżących prac remontowych na potrzeby rękawice, środki czystości, usługi pozostałe (bankowe, medyczne świadczone przez lekarzy, przegląd techniczny alkometru, dzierżawa biobójczych – 1.998 - wynagrodzenia Osobami Nietrzeźwymi, stół rehabilitacyjny) – 10.951 zł zł Działu Opieki Nad bezosobowe dla opiekunów butli z tlenem) – 77.395 zł usługi pozostałe (bankowe, Osobami Nie- przez lekarzy, przegląd – 2.500 alkometru, dzierżawa zatrudnionych w dziale opieki Nadmedyczne świadczone szkolenie pracownikówtechnicznyzł usługi remontowe (wymiana w alkometrze detektora NDIR ze strojeniem oraz węża grzejnego, naprawa butli z tlenem) dla osób podejmujących działania - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drutrzeźwymi oraz – 77.395 zł zasilania alkometra) – 1.003 zł usługi remontowe (wymiana w alkometrze detektora NDIR ze strojeniem zł karskiego i ksero – 334 oraz węża grzejnego, naprawa na- rzecz profilaktyki (umowy zlecenia + składki) – różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – 14.451 zł zasilania - zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro280.457 złalkometra) – 1.003 zł zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 1.998 zł gramów - zakupróżne opłaty i składki (opłaty(rolety, anteny 14.451 zł i licencji – 498 zł materiałów wyposażenia komornicze) – szkolenie pracowników – 2.500 zł zakup leków wyrobów medycznych i opał, TV, ustniki, druk, kawa i woda dla pacjentów,produktów biobójczych – 1.998 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 334 zł rękawice,szkolenie pracownikówmalarskie złmateriały środki czystości, art. – 2.500 i 6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 498 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu do- wykonywania bieżących prac remontowych na drukarskiego i ksero WODNEJ I GOSPODARKI – 334 zł – 498 zł potrzeby zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencjiWODNEJ Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, 6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZYCHODY plan 390.000 zł wykonanie 1.096.292 zł

PRZYCHODY plan 390.000 zł wykonanie 1.096.292 zł Źródłem pochodzenia środków są: Źródłem pochodzenia środków są: - wpływy z opłat (wpływy z ZD i Z w Pile z tyt. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego za usuwanieze środowiska - 291.934 zł -- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. goopłat i kar korzystania drzew i krzewów) - 801.954 Źródłem pochodzenia środków są: wpływy z różnych środowiska - mandaty zł spodarczego korzystania zeopłat (grzywny,291.934 i inne kary pieniężne) - 2.404środowiska - 291.934 zł zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze wpływy z opłat (wpływy z ZD i Z w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i na początek801.954 zł zł Stan środków obrotowych krzewów) - roku wywpływy z różnych opłat (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne) - 2.404 zł roku wyniósł niósł -Stan środków obrotowych na początekZmandaty tyt. 548.963 zł. usuwanie drzew i krzewów) - 801.954 zł - wpływy z różnych opłat (grzywny, w Pile z i opłat i548.963 zł. wpływy z opłat (wpływy z ZD i kar za inne kary pieniężne) - 2.404 na początek roku wyniósł 548.963 zł. zł Stan środków obrotowych WYDATKI plan 940.963 zł wykonanie 581.409 zł WYDATKI plan 940.963 zł wykonanie Realizacja poszczególnych zadań w 2009 roku przedstawiała się następująco Realizacja poszczególnych zadań w 2009 przedstawiała się następująco Realizacja poszczególnych zadań w 2009 rokuroku 124 przedstawiała się następująco
124
Nazwa zadania Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów Budowa kolektora deszczowego Ø 300 przy ul. Rynkowej Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku odpadów w m. Kłoda Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania ZUO w Pile Wsparcie inwestycji proekologicznych Dotacja dla Nadleśnictwa „Zdrojowa Góra” w Pile na realizację przedsięwzięcia, polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile Zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Piły w roku 2009 Usuwanie azbestu z terenu Gminy Piła w roku 2009 Organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu Nasadzenie uzupełniające na terenach zieleni miejskiej Wykonanie sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła z aktualizacją tych dokumentów Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Piły Zakup nagród laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile Dotacja dla MZO – Wysypisko z siedzibą w Pile, na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda RAZEM Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 1.063.845 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco: Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów - w ramach tego zadania zainstalowano separator substancji ropopochodnych typu PSW -LAMELA, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowanie tego Plan 120.000 90.000 50.000 126.963 45.000 125.000 100.000 Wykonanie 109.729 90.000 42.858 76.042 45.000 0 0

581.409

15.000 50.000 35.000 30.000 15.000 1.000 46.000 15.000 77.000

12.498 49.997 35.000 28.822 0 0 0 14.464 77.000

940.963

581.409

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20334 –

Poz. 3510

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 1.063.845 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco: - Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów - w ramach tego zadania zainstalowano separator substancji ropopochodnych typu PSW -LAMELA, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu czystości wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych do stawu na Pl. Inwalidów. - Budowa kolektora deszczowego Ø przy ul. Rynkowej – wykonano kolektor deszczowy z rur PCV Ø 315 mm o długości 74,50 mb wraz z infrastrukturą (studnie rewizyjne, przykanaliki deszczowe, wypusty deszczowe wraz z osadnikiem betonowym). Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły – w ramach tego zadania wykonano dokumentację dla obszarów niezabudowanych miasta Piły, uwzględniając wszystkie aspekty przyrody ożywionej i propozycjami zmian w przyszłości. - Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku odpadów w m. Kłoda – wykonano obmiar geodezyjny terenu wraz z wykonaniem podkładów geodezyjnych, inwentaryzację drzewostanu do usunięcia, wycinkę drzew, szacowanie drewna przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2010 planowana jest makroniwelacja terenu jako ostatni etap przedsięwzięcia. - Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania ZUO w Pile – w ramach zadania wykonano dokumentację, określającą warunki rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi. - Wsparcie inwestycji proekologicznych – z powodu braku wpływów wniosków o wsparcie finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. - Dotacja dla Nadleśnictwa „Zdrojowa Góra” w Pile na realizację przedsięwzięcia, polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile - Dotowany nie wystąpił o uruchomienie środków finansowych na ten cel. - Zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Piły w roku 2009 - wyłoniona w drodze przetargu firma spełniająca stosowne wymagania, jednokrotnie w ciągu miesiąca obsługiwała punkty apteczne w których w roku ubiegłym ustawiono pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków. Łącznie zebrano 1990 kg - Usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2009 – wykonawcą zadania jest firma AM TRANS Progres z Poznania. W roku 2009 usunięto łącznie 2.981,24 m2 wyrobów zawierających azbest. Kontynuacja zadania przewidziana jest na lata 2010-2012. - Organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu – w ramach tego przedsięwzięcia przy-

gotowano imprezę towarzyszącą obchodom Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia Bez Samochodu. Przygotowano kampanię informacyjną, projekcję filmów tematycznie związanych z kampanią, zorganizowano festyn połączony z prezentacją pojazdów komunikacji miejskiej o napędzie hybrydowym, konkursem na „Najlepszego kierowcę MZK – 2009”, konkursem plastycznym „Twoje miasto bez samochodu”. Przygotowano akcję promocyjną „Zamień wóz na bus”. Nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej – w ramach tego zadania dokonano nasadzeń drzew iglastych i liściastych w miejscach drzew wcześniej usuniętych na terenie zieleni miejskiej (wzdłuż Al. Wojska Polskiego). Wykonanie sprawozdania z programu ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami dla Gminy Piła z aktualizacja tych dokumentów – wyłoniona w drodze przetargu publicznego firma nie przedłożyła sprawozdania w żądanym terminie. Wykonawca przedstawił do wglądu dokument w formie elektronicznej. Zostały również wykonane prognozy oddziaływania na środowisko. Do zakończenia pozostało tylko uzyskanie przez Wykonawcę opinii właściwych Organów, prognozy i przedłożenie całości dokumentacji do zaopiniowania przez Radę Miasta Piły. Rzeczowo zadanie zrealizowane w 90%. Zadanie nie zakończone. Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej - w 2009 r. nie dokonano zakupu książek i czasopism o tematyce ekologicznej (nie stwierdzono nowości na rynku wydawniczym). Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Piły – brak wystarczających środków finansowych na rachunku, zmniejszenie planowanych wydatków w trakcie roku budżetowego, spowodowało, że rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia w terminie umożliwiającym jego zakończenie w roku budżetowym 2009 było niemożliwe. Zadanie zostanie uwzględnione do realizacji w budżecie roku 2010. Zakup nagród laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile - przeprowadzono konkurs i zakupiono nagrody dla laureatów. Dotacja dla MZO – Wysypisko z siedzibą w Pile, na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda – przyznane środki zostały wykorzystane na refundację kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w tym wymagalne)

Lp.

Jednostka organizacyjna

1. Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko 6.834.234 0 34.455 0 256.797 34.455 0 0 2.611.291 0

Należności w tym: ogółem wymagalne 311.440 0

Zobowiązania w tym: ogółem wymagalne 2.456.678 0 6.728.930 1.654.228* 85.867 0 1.541.595 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 3. Żłobek

Dział klasyfikacji Nazwa działu budżetowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700 Gospodarka mieszkaniowa 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 801 Oświata i wychowanie 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia

4. Przedszkola 6. Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół 7. Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– 20335 –

* Zobowiązania dotyczą rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, które Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazuje Zarządcom Wspólnot

Poz. 3510

127

Biblioteka Publiczna 4. Muzeum Stanisława Staszica
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188 INSTYTUCJE KULTURY

921

dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– 20336 –

0

0

11.922

0

Poz. 3510

1 PILSKI DOM KULTURY Informacja została sporządzona na podstawie art. 2 KLUB SENIORA „ZACISZE” Informacja dotyczy następujących instytucji 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 3 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PU1 PILSKI DOM KULTURY czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). BLICZNA 2 KLUB SENIORA instytucji Sprawozdania jednostkowe „ZACISZE” kultury dołą4 MUZEUM STANISŁAWA STASZICA POWIATOWA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA czone 3 zostały do oryginału Ininiejszego Zarządzenia. 4 MUZEUM STANISŁAWA STASZICA 1. PILSKI DOM KULTURY Informacja dotyczy następujących instytucji
1. PILSKI DOM KULTURY PRZYCHODY w tym: - przychody własne - dotacja z budżetu miasta - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu plan plan plan plan 4.086.665 zł 1.170.333 zł 2.802.300 zł 114.032 zł wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie 4.086.665 zł 1.170.333 zł 2.802.300 zł 114.032 zł

Informacja została sporządzona na podstawie art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe instytucji kultury dołączone zostały do INSTYTUCJE niniejszego Zarządzenia. oryginału KULTURY

Na wypracowane przychody własne składają się: miasta dotację podmiotową w kwocie 2.802.300 Na wypracowane przychody własne składają się: z kina 57.697zł, która została przeznaczona na: zł - wpływy z wpływy 57.697 zł kina organizacja imprez (koncerty) 175 230 -zł wynagrodzenia osobowe – 1.532 687 zł, - organizacja imprez (koncerty) 175 230 zł wynajem sal, 185.947 zł 185.947 -zł pochodne od wynagrodzeń – 246.250 zł, - wynajem sal, czynsz czynsz plakatowanie, 31.294 31.294 zł energia – 100.894 zł, - plakatowanie, reklama reklama zł Szafirki, taniec towarzyski 98.569 zł - zakup usług – 848.711 zł, - Szafirki, taniec towarzyski 98.569 zł teatry, teatrzyki 281.893 zł - ZFŚS – 44.002 zł, - teatry, teatrzyki 281.893 zł Bukowińskie Spotkania 57.279 zł - podatek od nieruchomości – 29.756 zł. - Bukowińskie Spotkania 57.279 zł OFTR Teatr Pasja Rodzinna 10.498 zł - OFTR Teatr Pasja Rodzinna 10.498 zł warsztaty rozwojowe 9.926 zł KOSZTY plan 4.663.146 zł wykonanie 4.663.146 - warsztatyZFŚS – 44.002 zł, rozwojowe 9.926 zł kabaret 95.533 zł zł zł - kabaret podatek od nieruchomości – 29.756 zł. 95.533 zł pozostałe 166.467 - pozostałe 166.467 zł KOSZTY plan 4.663.146 zł wykonanie 4.663.146 zł Realizacja kosztów przedstawia się następująco: W 2009 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2.802.300 zł, która W 2009 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu została przeznaczona na: Realizacja kosztów przedstawia się następująco: wynagrodzenia osobowe – 1.532 687 zł, pochodne od wynagrodzeń – 246.250 zł, Nazwa energia – 100.894 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakup usług – 848.711 zł, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - amortyzacja - koszty rzeczowe OGÓŁEM Plan 1.778.937 44.002 405.593 2.434.614 4.663.146 Wykonanie 1.778.937 44.002 405.593 2.434.614 4.663.146

128

Średnia płaca w 2009 roku wynosiła 3.022,36 zł, Średnia płaca w 2009 roku wynosiła 3.022,36 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 40 etatów. - usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz średnie zatrudnienie wynosiło 40 etatów. inne) – 1.945.526 zł Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 2.434.614 zł - podatki i opłaty na rzecz gminy, podróże służboobejmują: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, itp.) – 312.700 zł Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę we, opłaty RTV, PZU – 75.494 zł energia (elektryczna, cieplna, woda) – 100.894 zł 2.434.614 zł obejmują: usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne) – 1.945.526 zł - zakup materiałów opłaty na rzecz gminy, podróże służbowe, opłaty RTV, PZU – 75.494 zł i wyposażenia (środki czysto2. KLUB SENIORA „ZACISZE” podatki i ści, materiały biurowe, itp.) – 312.700 zł - energia (elektryczna, cieplna, woda) – 100.894 Na koniec 2009 r. wykonanie planu finansowego 2. KLUB SENIORA „ZACISZE” zł przedstawiało się następująco: Na koniec 2009 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco: PRZYCHODY w tym: - przychody własne - dotacja z budżetu miasta plan plan plan 525.100 zł 43.100 zł 482.000 zł wykonanie wykonanie wykonanie 525.100 zł 43.100 zł 482.000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się: dochody z dzierżawy, najmu – 3.800 zł partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych – 28.700 zł odsetki – 600 zł inne – 10.000 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 2.434.614 zł obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, itp.) – 312.700 zł energia (elektryczna, cieplna, woda) – 100.894 zł - Urzędowy pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne) – 1.945.526 zł usługi Dziennik Województwa podatki i opłaty na rzecz gminy, podróże20337 – Wielkopolskiego Nr 188 – służbowe, opłaty RTV, PZU – 75.494 zł 2. KLUB SENIORA „ZACISZE”

Poz. 3510

Na koniec 2009 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco: PRZYCHODY w tym: - przychody własne - dotacja z budżetu miasta plan plan plan 525.100 zł 43.100 zł 482.000 zł wykonanie wykonanie wykonanie 525.100 zł 43.100 zł 482.000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się: - zakup materiałów – 38.000 zł, dochody z dzierżawy, najmu – 3.800 zł - dochody z dzierżawy, najmu – 3.800 zł - energia – 3.800 zł, partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych – 28.700 zł - partycypacja członków zł klubu w kosztach imprez - zakup usług – 70.500 zł, odsetki – 600 kulturalnych – 28.700 zł zł. - podróże służbowe – 2.650 zł, inne – 10.000 - odsetki – 600 zł - różne opłaty i składki – 1.464 zł, - inne – 10.000 zł. - miasta 8.580 podmiotową w kwocie 482.000 zł, która W roku 2009 Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetuZFŚS – dotację zł, - podatek od nieruchomości – 1.789 zł, została przeznaczona na: W roku 2009 Klub Seniora– „Zacisze”zł,otrzymał - amortyzacja – 2.179 zł -wynagrodzenia osobowe 269 800 z budżetu miasta dotację podmiotową 49.400 zł, - pozostałe – 21.838 zł. pochodne od wynagrodzeń – w kwocie umowy zlecenia, umowy o dzieło 482.000 zł, która została przeznaczona na: – 12.000 zł, zakup materiałów 269 800 zł, -wynagrodzenia osobowe – – 38.000 zł, KOSZTY plan 484.700 zł wykonanie 484.700 zł energia – 3.800 zł, – 49.400 zł, - pochodne od wynagrodzeń zakup usług – 70.500 zł, - umowy zlecenia, umowy o dzieło – 12.000 zł, Realizacja kosztów przedstawia się następująco:
podróże służbowe – 2.650 zł, różne opłaty i składki – 1.464 zł, ZFŚS – 8.580 zł, Nazwa Nazwa podatek od nieruchomości – 1.789 zł, wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia osobowe amortyzacja – 2.179 zł pochodne od wynagrodzeń - pochodne od wynagrodzeń zł. pozostałe – 21.838

Na wypracowane przychody własne składają się:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - koszty rzeczoweplan koszty rzeczowe KOSZTY 484.700 zł wykonanie - amortyzacja amortyzacja Realizacja kosztów przedstawia się następująco: OGÓŁEM OGÓŁEM

484.700 zł

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 269.800 269.800 269.800 269.800 49.400 49.400 49.400 49.400 6.868 6.868 6.868 6.868 156.453 156.453 156.453 156.453 2.179 2.179 2.179 2.179 484.700 484.700 484.700 484.700
269.800 49.400 6.868 156.453 269.800 49.400 6.868 156.453 zł 23.563 zł 23.563

- wynagrodzenia osobowe - pochodne koszty rzeczowe Najważniejsze koszty rzeczowe to: Najważniejsze od wynagrodzeń to: - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - koszty rzeczowe - zakup materiałów ii wyposażenia (materiały biurowe, środki - zakup materiałów wyposażenia (materiały biurowe, środki

Nazwa Plan Wykonanie Średnia płaca w 2009 roku wynosiła 3.331,00 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,75 etatu. Średnia płaca w 2009 roku wynosiła 3.331,00 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,75 etatu.

129 czystości, materiały na bieżącą działalność, konserwacyjne, itp) czystości, materiały na bieżącą działalność, konserwacyjne, itp) - energia (cieplna, elektryczna, gaz, woda) - energia (cieplna, elektryczna, gaz, woda) - podatki ii opłaty - podatki opłaty - szkolenia BHP - szkolenia BHP - usługi, w tym: (kulturalno-rekreacyjne, transportowe, remontowe, - usługi, w tym: (kulturalno-rekreacyjne, transportowe, remontowe, konserwacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, dozoru, wydawnicze, konserwacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, dozoru, wydawnicze, wywoływanie zdjęć, komunalne, gastronomiczne, RTV, itp.) wywoływanie zdjęć, komunalne, gastronomiczne, RTV, itp.) - pozostałe koszty - pozostałe koszty - umowy zlecenie ii o dzieło - umowy zlecenie o dzieło - podróże krajowe - podróże krajowe - ubezpieczenia - ubezpieczenia - inne w tym prowizje bankowe - inne w tym prowizje bankowe

18.735 zł 18.735 3.253 zł 3.253 1.712 zł 1.712 70.508 zł 70.508

zł zł zł zł

12.059 zł zł 12.059 2.667 zł 2.667 zł 2.538 zł 2.538 zł 21.418 zł 21.418 zł

38.682 zł zł 38.682

3. 3.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco: W 2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco: PRZYCHODY PRZYCHODY w tym: w tym: - przychody własne - przychody własne - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu miasta - dotacja na zakupy inwestycyjne - dotacja na Kultury i - dotacji Min.zakupy inwestycyjne - dotacji Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwa Narodowego plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan 1.991.745 zł 1.991.745 zł 38.296 zł 38.296 zł 1.632.383 zł 1.632.383 zł 300.000 zł 300.000 złzł 21.066 21.066 zł wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie 1.831.745 zł 1.831.745 zł 38.296 zł 38.296 1.632.383 zł 1.632.383 140.000 zł 140.000 21.066 zł 21.066

zł zł zł zł

W 2009 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie W 2009 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie

- pozostałe koszty - umowy zlecenie i o dzieło - podróże krajowe - ubezpieczenia - inne w tym prowizje bankowe Dziennik Urzędowy

38.682 zł 12.059 2.667 2.538 21.418
– 20338 –

zł zł zł zł
Poz. 3510

Województwa Wielkopolskiego Nr 188

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUW 2009 roku wykonanie planu finansowego BLICZNA roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco: przedstawiało się następująco: W 2009 PRZYCHODY w tym: - przychody własne - dotacja z budżetu miasta - dotacja na zakupy inwestycyjne - dotacji Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego plan plan plan plan plan 1.991.745 zł 38.296 1.632.383 300.000 21.066 zł zł zł zł wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie 1.831.745 zł 38.296 1.632.383 140.000 21.066 zł zł zł zł

W 2009 r. Powiatowa Miejska Biblioteka Publiczna W 2009 r. Powiatowa ii Miejska Biblioteka Publicz- otrzymała z budżetu miasta dotację zł, - różne opłaty i składki – 6.596 podmiotową w kwocie 1.632.383 zł, na otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową - ZFŚS – 30.805 zł, w -kwociewynagrodzenia osobowe – 846.758 zł 1.632.383 zł, - podatek od nieruchomości – 5.675 zł, pochodne od wynagrodzeń – 141.848 zł, -- wynagrodzenia osobowe – 846.758 zł - amortyzacja – 141.337zł, umowy zlecenia, umowy o dzieło – -- pochodne od wynagrodzeń – 141.848 zł,22.490 zł, - pozostałe – 52.999 zł. zakup materiałów – 130.757 22.490 zł, -- umowy zlecenia, umowy o dzieło –zł, - zakup energia – 76.549 zł, materiałów – 130.757 zł, KOSZTY plan 1.660.568 zł wykonanie 1.660.568 zakup usług – -- energia – 76.549 zł,175.359 zł, zł -- zakup podróże służbowe zł,1.210 zł, usług – 175.359 – - podróże służbowe –składki – 6.596 zł, różne opłaty i 1.210 zł, Realizacja kosztów przedstawia się następująco: Nazwa Plan Wykonanie ZFŚS – 30.805 zł, - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 877.748 877.748 podatek od nieruchomości – 5.675 zł, - pochodne od wynagrodzeń Nazwa 141.848 141.848 amortyzacja – 141.337zł, Plan Wykonanie - wynagrodzenia – 52.999 zł. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.805 30.805 -pozostałe osobowe i bezosobowe 877.748 877.748 - koszty rzeczowe 457.185 457.185 - pochodne od wynagrodzeń 141.848 141.848 - amortyzacja plan 152.982 152.982 KOSZTY 1.660.568 socjalnych zł wykonanie 1.660.568 zł - zakładowy fundusz świadczeń 30.805 30.805 OGÓŁEM 1.660.568 1.660.568 - koszty rzeczowe 457.185 457.185 Realizacja kosztów przedstawia się następująco: - amortyzacja 152.982 152.982 Średnia płaca w 2009 roku wynosiła 2.438 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etatów. OGÓŁEM 1.660.568 1.660.568 Nazwa Plan Wykonanie -Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 877.748 877.748 Średnia płaca w 2009 roku wynosiła 2.438 zł,zł, 2009 roku wynosiła 2.438 średnie zatrudnienie wynosiło telekomunikacyjne, bankograficzne, internetowe, 28 etatów. Średnia płaca - pochodne od wynagrodzeń koszty energii (elektryczna, cieplna, woda, gaz) – 76.549 zł 141.848 średnie zatrudnienie wynosiło 28 etatów. we, transportowe, 141.848 komunalne, monitoring, przezakup materiałów (prenumerata czasopism, materiały biurowe, gospodarcze, reprezentacja, olej napędowy, 130 kominiarskie, przeglądy techniczne, czynsze glądy Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują: zakup wyposażenia, koszty imprez, realizacja programów edukacyjno - noclegi i wyżywienie związane z Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują: za garaż i lokale, kulturalnych) – 132.313 zł koszty energii (elektryczna, cieplna, woda, gaz) – 76.549 zł - -koszty zakup usług (remontowe, introligatorskie, poligraficzne, internetowe, telekomunikacyjne, bankowe, energii (elektryczna, cieplna, woda, gaz) organizacją imprez) – 181.609 reprezentacja, olej napędowy, zakup materiałów (prenumerata czasopism, materiały biurowe, gospodarcze, zł transportowe, komunalne, – 76.549wyposażenia, kosztymonitoring, przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne, – zł - różne opłaty składki – 6.596czynsze za garaż i lokale, zakup zł imprez, realizacja programów edukacyjnoi - kulturalnych) 132.313 zł noclegi materiałów (prenumerata organizacją imprez) – -181.609 od nieruchomości – 5.675 zł i wyżywienie związane z czasopism, ma- -zakup zakup usług (remontowe, introligatorskie, poligraficzne, internetowe, telekomunikacyjne, bankowe, podatek zł różne opłaty i składki – 6.596 zł teriały biurowe, komunalne, monitoring, przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne,zł - delegacje służbowe – 1.444 czynsze za garaż i lokale, transportowe, gospodarcze, reprezentacja, olej podatek od nieruchomości – 5.675 zł napędowy, wyżywienie związane z organizacją imprez) – -181.609 zł– 52.999 zł pozostałe noclegi i zakup wyposażenia, koszty imprez, realizacja delegacje służbowe – – 6.596 zł programów i składki 1.444 zł różne opłaty edukacyjno - kulturalnych) – pozostałe – 52.999 zł 132.313 zł 4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA podatek od nieruchomości – 5.675 zł - - zakup delegacje służbowe – 1.444 zł usług (remontowe, introligatorskie, poli4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA pozostałe – 52.999 zł

PRZYCHODY plan 4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA w tym: - przychody PRZYCHODY własne plan plan - dotacja z budżetu miasta plan w tym:

533.343 zł 6.643 zł 533.343 zł 526.700 zł

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie

533.343 6.643 533.343 526.700

zł zł zł zł

- przychody własne plan 6.643 zł wykonanie 6.643 zł W 2009 Muzeum W 2009 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację – 3.602 zł, w wysokości 526.700 zł, otrzymało - podróże służbowe podmiotową - dotacja z budżetu miasta plan 526.700 zł wykonanie 526.700 zł która została przeznaczona na: z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości - ZFŚS – 3.751 zł, wynagrodzenia przeznaczona na: 526.700 zł, która została osobowe – 166.528 zł, - amortyzacja – 10.481 zł, W 2009 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 526.700 zł, pochodne od wynagrodzeń – zł, - -wynagrodzenia osobowe – 166.528 30.307 zł, - zakup muzealiów – 24.632 zł. która została przeznaczona na: wynagrodzenia bezosobowe – zł, - -pochodne od wynagrodzeń – 30.307 36.790 zł, - Pozostałe – 1.787 zł. wynagrodzenia osobowe – 166.528 zł, - -wynagrodzenia bezosobowe – 36.790 zł, zakup materiałów – 18.042 zł, pochodne od wynagrodzeń – 30.307 zł, - -zakup materiałów – 18.042 zł, KOSZTY plan 539.589 zł wykonanie 539.589 zł energia – 12.421 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 36.790 zł, - -energiazakup usługzł, 218.359 zł, – 12.421 – zakup materiałów – 18.042 zł, - -zakup usług – 218.359 zł, 3.602 zł, Realizacja kosztów przedstawia się następująco: podróże służbowe – energia – 12.421 zł, ZFŚS – 3.751 zł, zakup usług – 218.359 zł, amortyzacja – 10.481 zł, podróże służbowe – 3.602 zł, zakup muzealiów – 24.632 zł. ZFŚS – 3.751 zł, Pozostałe – 1.787 zł. amortyzacja – 10.481 zł,

-

zakup muzealiów – 24.632 zł. Pozostałe – 1.787 zł. plan 539.589 zł wykonanie 539.589 zł
Poz. 3510

KOSZTY

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188 następująco: 20339 – – Realizacja kosztów przedstawia się

-

Nazwa wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pochodne od wynagrodzeń koszty rzeczowe zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muzealia amortyzacja wydatki inwestycyjne (środki własne) OGÓŁEM

Plan 203.318 30.307 254.444 3.751 24.632 10.481 12.656 539.589

Wykonanie 203.318 30.307 254.444 3.751 24.632 10.481 12.656 539.589

płaca w 2009 roku wynosiła 3.700 zł, - zakup materiałów (książki, czasopisma, materiaŚrednia płaca w 2009 roku wynosiła 3.700 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,75 etatów. średnie zatrudnienie wynosiło 3,75 etatów. ły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, osuszacze powietrza , stoły rozkładane, skaner, Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują: Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują: niszczarka dokumentów i inne) – 18.042 zł - energia – 12.421 zł - 131 podróże służbowe – 3.602 zł - zakup usług (przygotowanie siedmiu wystaw - koszty finansowe – 1.787 zł czasowych, przygotowanie pokazu wystawy zbioWydatki inwestycyjne w kwocie 12.656 zł przerowej, usługi hotelowe, pocztowe, transportowe, znaczono na zakup czytnika do mikrofilmów oraz telekomunikacyjne, tłumaczenia, gastronomia namarkizy do zadaszenia sceny w ogrodzie za Mugłośnienie i oświetlenie imprez plenerowych, monizeum. torowanie systemów alarmowych itp.) – 218.592 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w tym wymagalne)

Lp.

Jednostka organizacyjna

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 11.922

Pilski Dom Kultury

Należności w tym: ogółem wymagalne 133.782 0

Zobowiązania w tym: ogółem wymagalne 190.473 0 0 0 0

2.

Klub Seniora „Zacisze”

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

3.

4.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Stanisława Staszica

Dział klasyfikacji Nazwa działu budżetowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– 20340 – Poz. 3510

133

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20341 –

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188

– 20342 –

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl Skład, druk i rozpowszechnianie: Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, e-mail: biuro@sparta.szczecin.pl Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego: - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400 Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

ISSN 1507-5729

Cena brutto 45,00 zł

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful