Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr VIII.58.20112011 z dnia 26 maja 2011 r.

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZA 2010 ROK

28 MARZEC 2011 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

SPIS TREŚCI A.CZĘŚĆ OPISOWA
I.WPROWADZENIE ...................................................................................................................... 3 II. DANE OGÓLNE ........................................................................................................................ 5 III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA ................................................................................................... 7 1. Zmiany planu dochodów budżetu ......................................................................................... 7 2. Zmiany planu wydatków budżetu .......................................................................................... 8 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu ................................................................ 10 4. Plan budżetu po zmianach .................................................................................................. 10 IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ........................................................................................ 12 V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ..................................................................... 14 1.Dochody bieżące .................................................................................................................. 16 1.1.Dochody własne ............................................................................................................ 17 1.2. Subwencje .................................................................................................................... 24 1.3. Dotacje i środki ............................................................................................................. 25 2.Dochody majątkowe ............................................................................................................. 29 2.1. Dochody własne ........................................................................................................... 30 2.2. Subwencje .................................................................................................................... 31 2.3. Dotacje i środki ............................................................................................................. 31 VI. STAN NALEŻNOŚCI ............................................................................................................. 33 VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH .................................................................... 35 1. Wydatki bieżące .................................................................................................................. 39 2.Wydatki majątkowe .............................................................................................................. 42 3. Wydatki na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ............. 45 VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ .......................................................................................................... 47 IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ........................................................................ 48 X. PRZYCHODY BUDŻETU ....................................................................................................... 53 XI. ROZCHODY BUDŻETU ........................................................................................................ 54 XII. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM ................................................................... 54 1.Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ............................ 54 2.Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.......................... 56 3.Rachunek dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane .................................................. 57

1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta……………………………………………1 Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Miasta……………………………………………..17 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta........41

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami ………………………………….42

Załącznik Nr 5 Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami Inwestycyjny………………………………………………………………………….60 Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków inwestycyjnych, których okres realizacji nie przekracza jednego roku……………………………………………………..78 Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych……………………………………………………………….86 Załącznik Nr 8 Wykonanie rachunku dochodów własnych i wydatków nimi Finansowanych……………………………………………………………………117 Załącznik Nr 9 Realizacja Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej……..…………………………………………………………135 Załącznik Nr 10 Realizacja Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym…………………………………………………………………....136 Załącznik Nr 11 Dotacje udzielone z budżetu Miasta…………………………………………….137 Załącznik Nr 12 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii…………………………………………152 Załącznik Nr 13 Wykonanie zadań remontowych…………………………………………………153

2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

I.WPROWADZENIE
Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2011 roku Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta. Sprawozdanie roczne opracowano w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale Nr L/634/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Miasta. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych

sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, przychodów i wydatków funduszy celowych oraz

dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych. Powyższe dane przedstawiono w podziale na zadania gminne i powiatowe w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2010 ( plan początkowy i po zmianach). Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie: − − dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskania, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizację zadań statutowych, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, dotacje, obsługę długu Miasta i udzielonych poręczeń oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, udziałów i dotacji na inwestycje, − planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu z wyszczególnieniem celów dotacji - plan dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej świadczeń w podziale na wydatki bieżące z wyodrębnieniem środków na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizację zadań statutowych, wypłatę na rzecz osób fizycznych, dotacje oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

− −

przychodów i rozchodów budżetu Miasta, wydatków majątkowych realizowanych w ramach wieloletnich programów

inwestycyjnych i inwestycji, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego w podziale na realizowane zadania z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, opisem stopnia − zaawansowania programów wieloletnich i zrealizowanego zakresu

rzeczowego, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w podziale na realizowane projekty w ramach zadań bieżących oraz majątkowych z uwzględnieniem − − źródeł ich finansowania, opisem stopnia zaawansowania

programów wieloletnich i zrealizowanego zakresu rzeczowego, wydatków na zadania remontowe ze wskazaniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zakresu rzeczowego, dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w podziale na poszczególne źródła dochodów wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły, − realizacji przychodów i wydatków funduszy celowych - plan przychodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskania oraz plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, − − dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta i funduszy celowych ze wskazaniem podmiotu dotowanego i celu, na który została przekazana dotacja, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych Problemów na realizację Alkoholowych Gminnego oraz Programu Gminnego Profilaktyki Programu

i Rozwiązywania

Przeciwdziałania Narkomanii. W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. W tej części opracowania przeanalizowano również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych. Na podstawie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym

4

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

do sektora finansów publicznych. Część zadań Miasta jest finansowana również w ramach działalności spółek komunalnych, które przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto Jastrzębie-Zdrój opracowaniu. Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budżetu sporządzano kwartalne informacje o wykonaniu budżetu, które publikowano na stronie internetowej Miasta. Ponadto zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, końcem miesiąca sierpnia 2010 roku, Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4100/II/77/2010 z dnia 15 września 2010 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację. jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnym

II. DANE OGÓLNE
Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr L/634/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 grudnia 2009 roku i zakładał następujące wielkości budżetowe: 1.Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości w tym : - część gminna - część powiatowa 212 418 826 zł 85 763 263 zł. 298 182 089 zł

W ramach planu dochodów 90 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 268 343 838 zł, natomiast 10 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 29 838 251 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała: 1) dochody własne 2) subwencje 3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości w tym : - część gminna 240 416 591 zł 26 037 117 zł. 367 082 089 zł 163 065 566 zł 83 113 668 zł 52 002 855 zł

5

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

- część powiatowa

126 665 498 zł.

W ramach limitu wydatków 71 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 260 126 052 zł, natomiast 29 % wydatki majątkowe w kwocie 106 956 037 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych. Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : a).wynagrodzenia i składki od nich naliczane b).wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto 6) obsługę długu 2 775 037 zł 1 750 000 zł 732 225 zł. 120 362 471 zł 84 516 526 zł 24 353 376 zł 25 636 417 zł 204 878 997 zł

Zaplanowany

limit

wydatków

majątkowych

przeznaczono

za

inwestycje

i

zakupy

inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 61 484 870 zł. 3.Przychody w wysokości w tym z tytułu: 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 4) udzielonej pożyczki 4.Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 16 000 000 zł 60 000 zł. 14 633 658 zł. 27 000 000 zł 40 473 658 zł 83 533 658 zł.

5.Deficyt budżetu Miasta w wysokości

68 900 000 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazany został kredyt w wysokości 27 000 000 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 25 900 000 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 16 000 000 zł. 6.Łącznie z budżetem uchwalone zostały także:

6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

1)

plany

przychodów

i

wydatków

funduszy

celowych

oraz

dochodów

własnych

jednostek budżetowych, 2) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, 3) wydatki związane z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, 4) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, 5) rezerwy budżetowe, 6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA
W ciągu roku budżet Miasta podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta. Podstawą dokonywania zmian w budżecie w zakresie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb oraz wpływu czynników egzogenicznych oddziaływujących bezpośrednio na możliwości finansowe Miasta. Zmiany w planie subwencji ogólnej, dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umów odpowiednich dysponentów środków.

1. Zmiany planu dochodów budżetu
W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2010 roku kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o 26 697 tys. zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 23 036 tys. zł, a dochody majątkowe o 3 661 tys. zł. Prawie 78% tej wartości to zwiększenia dokonane w wyniku decyzji zewnętrznych otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków , bądź też zmian przepisów prawa. Zmiany planu dochodów budżetowych polegały głównie na: Zwiększeniu: 1) wpływów z najmu i dzierżawy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 154 tys. zł, 2) dotacji celowej od gminy Pawłowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z drabiną automatyczną dla KMPSP o kwotę 50 tys. zł, 3) dochodów z tytułu zawartych ugód z JSW S.A. o kwotę 1 266 tys. zł, 4) odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 2 000 tys. zł, 5) odsetek od nieterminowo regulowanych należności o kwotę 4 tys. zł,

7

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

6) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i rządowych realizowanych przez powiat o kwotę 1 116 tys. zł, 7) dotacji z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 2 612 tys. zł, 8) subwencji ogólnej o kwotę 1 174 tys. zł, 9) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5 459 tys. zł, 10) dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE o kwotę 3 520 tys. zł, 11) dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 5 804 tys. zł oraz środków pieniężnych związanych ze zlikwidowanym Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 4 866 tys. zł, 12) dochodów stanowiących wpłatę od JSW S.A. w związku z podpisaną między Miastem, a spółką ugodą na skomunikowanie planowanej przez spółkę inwestycji pod nazwą „Budowa Zakładu Górniczego Bzie-Dębina 1” do dróg publicznych o kwotę 1 700 tys. zł, 13) opłaty parkingowej o kwotę 55 tys. zł, 14) opłaty planistycznej o kwotę 45 tys. zł, 15) wpłat nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 53 tys. zł, 16) wpływów z tytułu darowizny od Kółka Rolniczego w Jastrzębiu - Zdroju z przeznaczeniem na budowę zadaszonych wiat przy Domu Sołeckim w Ruptawie o kwotę 90 tys. zł, 17) opłaty za żywienie dzieci w przedszkolach o kwotę 16 tys. zł, Zmniejszeniu: 1) 2) 3) 4) 5) wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 1 750 tys. zł, opłaty komunikacyjnej o kwotę 1 159 tys. zł, opłaty skarbowej o kwotę 200 tys. zł, opłaty targowej o kwotę 118 tys. zł, wpływów z tytułu rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach o kwotę 60 tys. zł.

2. Zmiany planu wydatków budżetu
Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach budżetowych dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zmniejszył się o 901 tys. zł. Zmiany planu polegały na : Zwiększeniu: 1) wydatków na energię o kwotę 1 319 tys. zł, 2) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, głównie w związku z podwyżką wynagrodzeń o 6 050 tys. zł, 3) wydatków na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 1 778 tys. zł,

8

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

4) dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu Miasta na zadania bieżące o 3 575 tys. zł, 5) wydatków na „projekty miękkie” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 924 tys. zł w związku z: − przystąpieniem jednostek budżetowych do realizacji nowych projektów: „Mali artyści w Unii Europejskiej”, „Global citizens, save resoures and stop climate change”, Seminarium kontaktowe, „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”, ,„Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość”, „Po technikum w pracę”, „Profesjonalny Urząd”, „Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego”, „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, − zwiększeniem planu wydatków o kwoty ustalone w budżetach projektów

a niewykorzystane w 2009 roku (m.in. projekt „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”), 6) zakupu materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Miasta o 1 343 tys. zł, 7) środków żywności o kwotę 58 tys. zł, 8) wydatków na zadania remontowe o kwotę 2 912 tys. zł, 9) wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 309 tys. zł, 10) pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością Miasta o kwotę 771 tys. zł.

Zmniejszeniu: 1) wydatków na obsługę długu publicznego, tzn. na odsetki od zaciągniętych kredytów na realizację zadań majątkowych o kwotę 255 tys. zł 2) wydatków na zakupy usług, szkolenia i podróże służbowe oraz różne opłaty o 95 tys. zł, 3) wydatków z tytułu kar i odszkodowań oraz kosztów postępowania sądowego o 50 tys. zł, 4) planu wydatków majątkowych o kwotę 13 859 tys. zł, 5) planu rezerw ogólnych i celowych o kwotę 4 933 tys. zł, 6) wydatków na „ projekty twarde” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 748 tys. zł w związku ze zmianami w zakresie finansowania zadań: − „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” w wyniku oszczędności poprzetargowych, zmiany poziomu dofinansowania z 68,09 % na 85 % oraz otrzymania dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, − „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju” spowodowanych zmianą poziomu dofinansowania z 33,17 % na 51,52 %.

9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu
Początkowy plan przychodów budżetu Miasta zmniejszył się w trakcie wykonywania budżetu o kwotę ponad 5 355 tys. zł. Zmiana planowanych przychodów polegała na zmniejszeniu o kwotę 27 mln zł przychodów zewnętrznych z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz zwiększenia przychodów wewnętrznych z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych wysokości 21 595 tys. zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 50 tys. zł. W wyniku zaangażowania skumulowanej nadwyżki wypracowanej przez Miasto w latach poprzednich oraz obniżenia wysokości planowanych do realizacji wydatków majątkowych zrezygnowano z zaciągnięcia nowego długu w postaci długoterminowego kredytu komercyjnego planowanego na pokrycie deficytu. Zwiększenie planu skumulowanej nadwyżki w trakcie realizacji budżetu wynikało również z wprowadzenia rozchodów w kwocie 22 193 tys. zł w celu założenia w banku lokaty terminowej. Ponadto w trakcie roku zwiększono rozchody budżetu Miasta o kwotę 50 tys. zł z tytułu pożyczki udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Pionier" dzięki zaangażowaniu dodatkowych wolnych środków z lat ubiegłych. Wprowadzone w trakcie wykonywania budżetu w 2010 roku zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Miasta. Początkowo planowany ujemny wynik budżetu w kwocie 68 900 tys. zł na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął prognozowaną wartość ujemną w wysokości 41 301 tys. zł.

4. Plan budżetu po zmianach
W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2010 roku kształtowały się następująco: 1.Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości w tym : - część gminna - część powiatowa 221 037 132 zł 103 842 231 zł. 324 879 363 zł

W ramach planu dochodów 90 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 291 380 455 zł, natomiast 10 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 33 498 908 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała: 1) dochody własne 179 641 201 zł

10

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

2) subwencje 3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości w tym : - część gminna - część powiatowa

84 287 957 zł 60 950 205 zł

29 556 823 zł. 366 180 843 zł

256 478 202 zł 109 702 641 zł.

W ramach limitu wydatków 75 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 273 832 084 zł, natomiast 25 % wydatki majątkowe w kwocie 92 348 759 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych. Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : a).wynagrodzenia i składki od nich naliczane b).wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto 6) obsługę długu 3 698 763 zł 1 750 000 zł 477 520 zł. 126 424 014 zł 86 138 639 zł 27 928 971 zł 27 414 177 zł 212 562 653 zł

Zaplanowany

limit

wydatków

majątkowych

przeznaczono

za

inwestycje

i

zakupy

inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 60 736 344 zł. 3.Przychody w wysokości w tym z tytułu: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 3) udzielonej pożyczki 16 050 000 zł 60 000 zł 62 068 602 zł 78 178 602 zł.

11

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

4.Rozchody w wysokości w tym z tytułu: 1) udzielenia pożyczki 2) spłaty otrzymanych kredytów 3) lokaty

36 877 122 zł.

50 000 zł 14 633 658 zł 22 193 464 zł.

5.Deficyt budżetu Miasta w wysokości

41 301 480 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 25 301 480 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 16 000 000 zł.

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA
Ogólny obraz wykonania budżetu następujące wielkości: Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok przedstawiają

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK
400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 w zł 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 -50 000 000 -100 000 000 Dochody plan początkowy plan po zmianach wykonanie 298 182 089 324 879 363 344 742 918 Wydatki 367 082 089 366 180 843 334 911 595 Przychody 83 533 658 78 178 602 81 065 325 Rozchody 14 633 658 36 877 122 36 537 453 Wynik budżetu -68 900 000 -41 301 480 9 831 323

12

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Dochody zostały wykonane w wysokości Wydatki zostały wykonane w wysokości Przychody zrealizowano w wysokości Rozchody zrealizowano w wysokości

344 742 918 zł, to jest w 106 %, 334 911 595 zł, to jest w 91%,

81 065 325 zł, to jest w 104 %, 36 537 453 zł, to jest w 99 %.

W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych na poziomie wyższym od planowanego o ponad 19 863 tys. zł oraz oszczędnościom na wydatkach bieżących w wysokości powyżej 14 137 tys. zł i inwestycyjnych w kwocie prawie 17 132 tys. zł budżet roku 2010 zamknięto nadwyżką w wysokości 9 831 323 zł. Dokonując analizy wysokości zrealizowanego na koniec 2010 roku wyniku budżetu, zauważa się, że Miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w kwocie 64 074 710 zł oraz deficyt inwestycyjny w kwocie 54 243 387 zł. Nadwyżkę operacyjną, określaną jako dodatni wynik bieżący stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi, przeznacza się na realizację zaplanowanych zadań stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy. Z kolei deficyt inwestycyjny określany jako ujemny wynik inwestycyjny wynika z różnicy między dochodami, a wydatkami majątkowymi. Zaznaczyć należy, że jego wielkość związana jest ze znacznym wzrostem wydatków inwestycyjnych niezbędnych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta, w tym finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w okresie programowania 2007-2013. W dalszej części sprawozdania przedstawiono przebieg wykonania dochodów i wydatków budżetowych mających wpływ na osiągnięcie dodatniego wyniku na zasobach budżetu Miasta. Miasto Jastrzębie-Zdrój jest miastem na prawach powiatu i w związku z tym realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o samorządzie gminnym jak i o samorządzie powiatowym. Konsekwencją powyższego jest uchwalanie i wykonywanie budżetu Miasta z podziałem na część gminną i część powiatową. Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu w tym zakresie.

13

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

DOCHODY I WYDATKI MIASTA W CZĘŚCI GMINNEJ I POWIATOWEJ W 2010 ROKU 300 000 000

250 000 000

200 000 000

W ZŁOTYCH

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0

Dochody- część gminna 212 418 826 221 037 132 244 416 820 110,58%

Dochody- część powiatowa 85 763 263 103 842 231 100 326 098 96,61%

Wydatki- część gminna 240 416 591 256 478 202 238 784 104 93,10%

Wydatki- część powiatowa 126 665 498 109 702 641 96 127 491 87,63%

Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik wykonania ( w %)

W ogólnej kwocie wykonania zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych Miasta ponad 71 % stanowi część gminna, a około 29 % część powiatowa.

V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Plan dochodów budżetowych na koniec 2010 roku wyniósł 324 879 363 zł, natomiast wykonanie 344 742 918 zł, to jest 106 % planu, przy czym dochody w części: − gminnej wykonane zostały w kwocie 244 417 tys. zł, czyli 111% planu, − powiatowej w kwocie 100 326 tys. zł, to jest 97% planu. W porównaniu do 2009 roku, tegoroczne dochody są wyższe o 31 821 tys. zł. Wzrost zanotowano zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych odpowiednio o kwotę 20 577 tys. zł i 11 244 tys. zł. W ramach dochodów bieżących największy przyrost nastąpił w dochodach własnych w wyniku wpływu środków ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przejętymi przez Miasto wadiami. Natomiast po stronie dochodów majątkowych tendencja wzrostowa związana jest głównie z pozyskaniem przez Miasto bezzwrotnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczegółowości nie mniejszej

14

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego charakteru danego źródła dochodu (Załącznik Nr 1).

Wykonanie dochodów Miasta Jastrzębie-Zdrój według ważniejszych grup zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając niespełna 62 %. Zostały one wykonane w wysokości niecałych 212 599 tys. zł, co stanowi około 118 % planu tej grupy dochodów. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł ponad 24 %, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie około 84 288 tys. zł. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły ponad 47 856 tys. zł, co stanowi niecałe 79 % planu. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi około 14 %.

15

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Dochody budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój w dalszej części omawiane będą z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody bieżące oraz majątkowe, który został zaprezentowany na poniższym wykresie.

Dochody majątkowe stanowią niewielką część dochodów ogółem, osiągając zaledwie 6 %. Zgodnie z ustawową klasyfikacją do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 1. Dochody bieżące

Dochody bieżące przy planie po zmianach w wysokości 291 380 tys. zł zostały wykonane na poziomie 323 769 tys. zł, czyli w około 111 %. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.

16

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (około 64 %). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (niecałe 26 %). Dotacje i środki odgrywają najmniejszą rolę, ponieważ stanowią około 10 % wszystkich dochodów bieżących. 1.1 Dochody własne Bieżące dochody własne wykonano w kwocie ponad 208 660 tys. zł, co świadczy o tym, że ustalony plan został zrealizowany w około 119 %. Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł około 40 %. Warto również wymienić wpływy z podatków, (ponad 24 %), dochody uzyskiwane z opłat (niecałe 8 %), odsetki (ponad 5 %) i dochody z tytułu najmu i dzierżawy (niecałe 5%). Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.

17

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości około 50 825 tys. zł, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w około 130 %. Osiągnięte dochody z tego źródła można podzielić na wpływy z podatków: - lokalnych (m.in. od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego), - pobieranych przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych). Wysokie dochody budżetowe Miasto osiągnęło głównie z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne. Dochody te zostały wykonane na poziomie ponad 45 567 tys. zł, co stanowi około 128 % ustalonego planu dla tego źródła dochodu. Dochody ponadplanowe z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto w związku z uzyskaniem zaległego, niedeklarowanego podatku z budowli wyrobisk górniczych za 2005 rok. Podobnie jak w roku ubiegłym podatek ten jest kwestionowany przez podmiot górniczy i w dalszym ciągu oczekuje się na rozstrzygnięcie organów odwoławczych. Wpływy z podatku od środków transportowych stanowią około 98 % zakładanego planu, czyli niespełna 1 003 tys. zł. Z kolei w grupie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe istotną rolę odgrywa podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie osiągnęło poziom 3 525 tys. zł (około 196 % planu) – uzyskano w ten sposób 1 725 tys. zł ponadplanowych dochodów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wpływy te są wyższe od zeszłorocznych o kwotę ponad 806 tys. zł. Zauważa się również, że wpływy z tytułu podatku od spadków przekroczyły ustalony plan osiągając poziom ponad 189 tys. zł. i darowizn

18

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Poniższy wykres przedstawia ważniejsze wpływy podatkowe.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości około 16 262 tys. zł, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w niecałych 114 %. W przeciwieństwie do 2009 roku, kiedy to w tej grupie pod względem wielkości wykonania dominowała opłata eksploatacyjna, obecnie prym wiedzie opłata za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – wykonanie prawie 6 555 tys. zł (ponad 40 % udziału we wpływach z opłat). Poprzednio zasilała zlikwidowany już Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wspomniana opłata eksploatacyjna kształtuje się na poziomie niespełna 3 848 tys. zł, co stanowi niecałe 24 % udziału w ogólnej kwocie wykonania dochodów z tytułu opłat. Kolejnymi istotnymi źródłami są opłaty: za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (około 1 787 tys. zł), planistyczna (około 972 tys. zł), komunikacyjna (około 630 tys. zł). Kształtowanie się ważniejszych opłat zasilających budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój obrazuje kolejny wykres.

19

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono w wysokości około 75 280 tys. zł. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom około 83 316 tys. zł, z tego: − − PIT – 69 202 tys. zł, CIT – 14 114 tys. zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło niecałe 102 % planu, uzyskano w ten sposób prawie 1 034 tys. zł ponadplanowych dochodów budżetowych. Podobnie jak w roku 2009 realizacja tego źródła dochodu w pierwszym półroczu nie osiągnęła 50 % ustalonego planu, dopiero druga połowa roku zaowocowała stałym comiesięcznym wzrostem przekazywanych udziałów w PIT. Wyżej wymienione dochody mogłyby być zrealizowane na wyższym poziomie, jednak wprowadzona kilka lat temu ulga prorodzinna znacznie je obniżyła. Warto zaznaczyć, że zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju (pismo Nr RR/1/455/2010 z dn. 29.07.2010r.) podatnicy odliczyli od podatku dochodowego m.in. ulgę na dzieci w kwocie 17 690 tys. zł, co przekłada się bezpośrednio na uszczuplenie dochodów Miasta w kwocie 8 348 tys. zł. Na szczególną uwagę zasługuje ponadplanowa realizacja dochodu z tytułu udziału w CIT (ponad 198 % planu). Na realizację tego dochodu Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od różnych czynników makroekonomicznych. Należy zaznaczyć, że kwota udziałów w CIT zależy m.in. od ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego oraz realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby.

20

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane na poziomie niecałych 9 792 tys. zł, czyli założony plan został zrealizowany w około 108%. Dochody związane z gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie około 3 737 tys. zł, czyli około 110 % planu. Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych wykonano w kwocie około 3 330 tys. zł, realizując tym samym plan w 104 %. Natomiast wpływy z tytułu najmu powierzchni użytkowych osiągnęły poziom niecałych 2 725 tys. zł, wykonując założony plan w około 110 %.

21

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami należne Miastu zostały wykonane na poziomie niecałych 775 tys. zł, co daje wykonanie planu na poziomie około 107 %. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim: − opłaty z tytułu poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – około 509 tys. zł − zwrot przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – niecałe 174 tys. zł, − wpływy zaliczek i świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – około 42 tys. zł,

Ponadto Miasto gromadziło dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu

państwa. Przekazywanie pobranych dochodów odbywało się w ustalonych przepisami prawa terminach. Plan w tym zakresie oraz jego zmiany ustalane są przez wojewodę. Załącznik Nr 4 przedstawia plan oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z uwzględnieniem źródeł powstania wyżej wymienionych dochodów. Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie ponad 11 447 tys. zł, co stanowi około 368 % planu. W 2010 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat, które odpowiednio stanowiły prawie 31% i około 69% w ogólnej kwocie odsetek. Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę niecałych 3 506 tys. zł, co stanowi niespełna 128% planu. Na odsetki bankowe składają się odsetki: a) kapitalizowane miesięcznie na rachunkach bieżących, b) uzyskane w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych środków

pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta (ponad 3 199 tys. zł). Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na poziomie ponad 7 941 tys. zł, czyli osiągnięto ponadplanowe dochody w kwocie 7 581 tys. zł. Odsetki te dotyczyły nieterminowo regulowanych należności oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Na tak duże wykonanie tego źródła dochodu ma wpływ przede wszystkim nieterminowe uregulowanie podatku od nieruchomości z budowli wyrobisk górniczych za 2005 rok.

22

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Poniższy wykres obrazuje strukturę dochodów z tytułu wykonanych odsetek.

Łączne wykonanie dochodów z tytułu nałożonych mandatów, grzywien i kar wyniosło ponad 437 tys. zł, przy planie ustalonym na poziomie 299 tys. zł. Wykonanie planu wynosi zatem ponad 146 %. Dochody wykonane z tego źródła wiązały się z obciążeniami osób fizycznych na ponad 287 tys. zł i osób prawnych na około 150 tys. zł.

Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie około 35 806 tys. zł, przy planie ustalonym na poziomie prawie 33 177 tys. zł. Zatem wskaźnik wykonania planu wynosi prawie 108 %. Największe znaczenie w tej grupie odgrywają dochody związane z zawartymi ugodami na naprawienie szkód górniczych. Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło również znaczne wpływy m.in. z tytułu: − przekazanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym po likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, − opłat za media, − przejętych wadiów, − opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową. Nadmienić należy, iż budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój został zasilony wpływami z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie niespełna 273 tys. zł, przy planie ustalonym na poziomie około 271 tys. zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:

23

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

− umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie około 80 tys. zł, − umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta – niecałe 130 tys. zł, − rehabilitacją osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej – niecałe 5 tys. zł, − pobytem dzieci w przedszkolu niepublicznym – wykonanie niecałe 49 tys. zł, − dowozem niepełnosprawnych dzieci do szkół specjalistycznych – około 9 tys. zł. Poniższy wykres przedstawia ważniejsze wpływy zaliczane do pozostałych dochodów własnych w rozbiciu na plan pierwotny, plan po zmianach, wykonanie oraz wskaźnik wykonania.

1.2. Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie około 83 336 tys. zł, co stanowi niecałe 26 % dochodów bieżących.

24

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Poszczególne

części

subwencji

ogólnej

w

2010

roku

wpływały

terminowo

oraz w planowanej wysokości. Na poniższym wykresie przedstawiono poziom wykonania z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej.

1.3. Dotacje i środki Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących będą dotacje i środki – wykonania na poziomie około 31 773 tys. zł (ponad 96 % planu). Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje: − dotacje z budżetu państwa na zadania: własne, z zakresu administracji rządowej i zlecone Miastu ustawami oraz wynikające z porozumień z organami administracji rządowej, − dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, − pozostałe środki. Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało z budżetu państwa dotacje celowe za zadania bieżące w ogólnej kwocie około 28 847 tys. zł, czyli około 99 % planu. Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji do jej rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje z budżetu państwa w 2010 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2011 roku.

25

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami Miastu w 2010 roku przestawia Załącznik Nr 4.

Dokonując podziału dotacji z budżetu państwa na gminę i powiat wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2010 roku przedstawia się następująco:

a. W części gminnej wykonanie wynosi około 20 442 tys. zł, w tym: Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy związane z: 4 805 ok − − dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – niecałe 548 tys. zł, czyli niespełna 88 % planu, zadaniami z zakresu pomocy społecznej (głównie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – ponad 740 tys. zł, wypłatą zasiłków z pomocy społecznej – ponad 1 628 tys. zł, realizacją Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”niecałe 879 tys. zł, zapłatą za składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – ponad 48 tys. zł, wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych – około 77 tys. zł), − − − − dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – niespełna 210 tys. zł, to jest ponad 75% planu, przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej – ponad 174 tys. zł, to jest 100 % planu, organizacją wyjazdów śródrocznych na tzw. "Zielone szkoły" – niecałe 152 tys. zł, czyli około 100 % planu, zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, II klasie gimnazjum oraz wypłatą uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - niespełna 54 tys. zł, to jest ponad 54 % planu, − pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – niecałe 3 tys. zł, to jest 100 % planu, − − − realizacją Programu "Radosna Szkoła" - ponad 111 tys. zł, to jest prawie 100 % planu, utrzymaniem pomników przyrody - 2 tys. zł, to jest 100 % planu, rekompensatą za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej – niecałe 179 tys. zł, czyli 100 % planu.

26

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami związane: − z utrzymaniem etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Cywilnego, sprawy z ustawy o obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – ponad 257 tys. zł (100 % planu), − − − − − − − − − − z działalnością gospodarczą, akcją kurierską i odbiorem dowodów osobistych z KPP około 29 tys. zł (100 % planu), z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - niecałe 14 tys. zł (prawie 100 % planu), z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokryciem kosztów obsługi tych zadań– niecałe 14 646 tys. zł (około 100 % planu), z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne – ponad 18 tys. zł (ponad 92 % planu), ze świadczeniem usług opiekuńczych i psychiatrycznych w domu chorego – niecałe 74 tys. zł, to jest ponad 97 % planu, z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – ponad 216 tys. zł, to jest 100 % planu, wyborów samorządowych – około 225 tys. zł, to jest 96 % planu, ze zwrotem podatku akcyzowego - niecałe 56 tys. zł (ponad 99 % planu), z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej - niecałe 61 tys. zł (ponad 98 % planu), z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego - niecałe 33 tys. zł (prawie 100 % planu), ze zwrotem kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych – ponad 2 tys. zł (około 100 % planu). Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymaniem grobów i Miejsc Pamięci Narodowej – niecałe 6 tys. zł, to jest około 100 % planu. b. W części powiatowej wykonanie wyniosło około 8 405 tys. zł, w tym: Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu związane z: 7 ok − − wypłatą miesięcznych dodatków dla pracowników socjalnych – niecałe 5 tys. zł (100 % planu), pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – ponad 2 tys. zł, to jest 100% planu,

27

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związane z: 8 398 ok − − − − − − − − − − − − − gospodarowaniem zasobem Skarbu Państwa – ponad 113 tys. zł, czyli ponad 98 % planu, prowadzenie m Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - około 17 tys. zł, czyli 100% planu, modernizacją ewidencji gruntów i budynków – niecałe 47 tys. zł, czyli 100 % planu, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - niecałe 8 tys. zł, czyli 100 % planu, utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – około 306 tys. zł, to jest 100 % planu, utrzymaniem etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – niespełna 271 tys. zł, czyli 100 % planu, przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – ponad 28 tys. zł, to jest około 100 % planu, utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – około 5 040 tys. zł, czyli 100 % planu, konserwacją i utrzymaniem systemów alarmowych - 2 tys. zł, czyli 100 % planu, pokryciem składek na ubezpieczenia zdrowotne - ponad 2 262 tys. zł, to jest 100 % planu, realizacją programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 18 tys. zł, czyli 100 % planu, przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej – niecałe 280 tys. zł, czyli 100 % planu, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – ponad 6 tys. zł, czyli 100 % planu. Bardzo ważnym źródłem zasilenia budżetu Miasta są dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 2010 roku osiągnięto niespełna 2 489 tys. zł, czyli prawie 72 % założonego planu. Dotacje z budżetu państwa oraz samorządu województwa stanowiące wkład do realizowanych projektów wyniósł niecałe 238 tys. zł (niespełna 69 % planu), natomiast z budżetu Unii Europejskiej udało się pozyskać około 2 251 tys. zł (ponad 72 % planu). Szczegółowe omówienie wyżej wymienionych dochodów zostało zamieszczone w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

28

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Należy także wspomnieć, że budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój w 2010 roku zasilony został środkami z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (ponad 432 tys. zł), a także środkami na wypłatę ekwiwalentów dla rolników pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (około 5 tys. zł).

2.Dochody majątkowe Dochody majątkowe w 2010 roku osiągnęły niecałe 20 974 tys. zł, Oznacza to, że realizacja planu po zmianach wynoszącego 33 499 tys. zł ukształtowała się na poziomie około 63 %. Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.

Największe wpływy dotyczą grupy dotacji i środków - niecałe 77 % udziału. Dochody własne stanowią niespełna 19 % dochodów majątkowych, a otrzymane subwencje ponad 4 %.

29

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

2.1. Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie ponad 3 938 tys. zł, czyli ustalony plan został zrealizowany w ponad 86 %. Podstawowym źródłem zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Plan ustalony został na poziomie 4 316 tys. zł, natomiast wykonanie osiągnęło poziom około 3 433 tys. zł, co znaczy, że ustalony plan wykonano w niespełna 80%. Na zrealizowane dochody składały się wpływy z tytułu sprzedaży: lokali użytkowych w budynkach przychodni zdrowia - 1 820 tys. zł, w tym: − − − − − − ul. Wielkopolska - 295 tys. zł, ul. Harcerska - 1 117 tys. zł, ul. Łowicka - 13 tys. zł, ul. Kościuszki - 14 tys. zł, ul. Wyspiańskiego - 18 tys. zł, Oś. 1000-lecia - 363 tys. zł,

− gruntów - 1 252 tys. zł, − lokali mieszkalnych - 357 tys. zł, − pozostałych składników majątkowych - 4 tys. zł, Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie około 301 tys. zł (niecałe 154 % planu). Źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Wpływy z tego źródła uzależnione są ściśle od ilości wniosków złożonych przez wieczystych użytkowników. Należy również wskazać, że w ramach osiągniętych dochodów majątkowych wyróżnia się także środki pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku w kwocie około 154 tys. zł.

Ponadto Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało dotację celową od gminy Pawłowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z drabiną automatyczną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 tys. zł.

30

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

2.2. Subwencje Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało w 2010 roku środki z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej "Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju" w kwocie około 952 tys. zł. 2.3. Dotacje i środki Grupa dotacji i środków majątkowych osiągnęła poziom niecałych 16 084 tys. zł, czyli ponad 57 % planu. Należy podkreślić, że największą część tej grupy stanowią środki finansowe przeznaczone na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnych źródeł zagranicznych (wykonanie niecałe 14 198 tys. zł, tj. ponad 54 % planu). Szczegółowe omówienie tej grupy dochodów zostanie zaprezentowane w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania majątkowe na koniec 2010 roku wyniosło około 186 tys. zł, osiągając ponad 99% planu. Uzyskano środki pieniężne z przeznaczeniem na: - zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla KMPSP – 16 tys. zł (100 % planu) oraz zakupem kamery wziernikowej dla KMPSP – niecałe 55 tys. zł (ponad 97 % planu), - pokryciem kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu - "Radosna szkoła" – ponad 115 tys. zł (100 % planu). Budżet Miasta zasilony został także środkami finansowymi pochodzącymi od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na realizację inwestycji umożliwiających

skomunikowanie planowanej przez spółkę inwestycji do dróg publicznych w kwocie 1 700 tys. zł. Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 2 025 tys. zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o 2 814 tys. zł. Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 138 tys. zł oraz rozłożono na raty i odroczono termin płatności na kwotę ponad 1 589 tys. zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień w zakresie dochodów budżetowych w 2010 roku przedstawia tabela

31

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

w tys. zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) Umorzenia zaległości dochodów budżetowych Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2010 r.

%

%

%

%

DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE w tym:
podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek: rolny, od spadków i darowizn, opłata: od posiadania psa i skarbowa oraz podatki i opłaty zniesione należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe należności z tytułu dzierżawy gruntów bonifikata udzielona przy wykupie mieszkania opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach opłata za pobyt w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową oraz wyżywienie odsetki od nieterminowo regulowanych należności (innych niż z tyt. podatków i opłat) nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne opłata planistyczna odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiek.wychowawczej i rodzinie zastępczej odpłatność za usługi opiekuńcze stypendium

344 743 212 599

2 025 0,59% 2 025 0,95%

2 814 0,82% 2 814 1,32%

138 138

0,04% 0,06%

1 589 1 589

0,46% 0,75%

45 567 1 003

2025 4,44%
0,00%

2 814 6,18%
0,00%

43

0,09% 0,00%

31 16

0,07% 1,60%

7 671

0,00%

0,00%

19

0,25%

18

0,23%

85

0,00%

0,00%

18 21,18%

0,00%

1 440

0,00%

0,00%

4

0,28%

0,00%

6 054 1 423 28

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

11 2

0,18% 0,14%

806 13,31%
0,00%

3 10,71%

13 46,43%

2 314

0,00%

0,00%

0,00%

648 28,00%

301

0,00%

0,00%

0,00%

50 16,61%

480

0,00%

0,00%

2

0,42%

0,00%

2 581

0,00%

0,00%

2

0,08%

0,00%

271

0,00%

0,00%

23

8,49%

7

2,58%

58 972

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

4 1

6,90% 0,10%

0,00% 0,00%

9 105 0

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

1 11,11% 2 3
1,90% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

32

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

VI. STAN NALEŻNOŚCI
Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 56 342 tys. zł, w tym : 1. należności wymagalne – 17 238 tys. zł, 2. pozostałe należności – 34 981 tys. zł, 3. naliczone odsetki od należności – 4 123 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o kwotę 6 102 tys. zł, przy czym należności wymagalne wzrosły o kwotę 3 510 tys. zł, pozostałe o kwotę 1 787 tys. zł, a wartość naliczonych odsetek wzrosła o 805 tys. zł. Największą grupę należności w powyższych kwotach stanowią: 1. należności z tytułu dochodów budżetowych - 17 419 tys. zł, 2. należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 17 452 tys. zł, w tym : − − − − ugoda z JSW S.A z tytułu naprawy szkód górniczych – 15 489 tys. zł, postępowanie układowe PWiK - 115 tys. zł, należności po likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – 1 691 tys. zł, pozostałe – 157 tys. zł,

3. należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 191 tys. zł, 4. należności za obiekty inżynierii lądowej i wodnej (kanalizacja) przekazane w użytkowanie JZWIK S.A. – 4 760 tys. zł, 5. należności z refundacji poniesionych wydatków – 106 tys. zł, 6. należności z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa - 32 tys. zł, bezzwrotnych środków zagranicznych -12 259 tys. zł.

7. należności z tytułu kredytowania przez Miasto realizacji projektów z udziałem

Szczegółowe

zestawienie

należności

z

tytułu

dochodów

budżetowych

według

ważniejszych źródeł zaprezentowano w poniższej tabeli:
/ w tys. zł /

Wyszczególnienie

Ogółem należności
2.691 1.364 761 603

w tym: należności wymagalne
2.554 1.302 755 547

Podatki i opłaty : -podatek od nieruchomości *osoby prawne *osoby fizyczne

33

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

-podatek rolny i leśny -podatek od środków transportowych *osoby prawne *osoby fizyczne -podatki skarbowe -zaległości z podatków zniesionych -opłata za posiadanie psa -opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Miasto -wpływy z różnych opłat Najem i dzierżawa wpływy z opłat za zarząd, pobierane przez urzędy

79 241 18 223 227 12 12 1

79 225 18 207 226 12 12 1

184 571 6.303

184 513 6.266

użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste gruntów -dochody z najmu i dzierżawy

313

312

składników majątkowych Grzywny, mandaty i kary Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności Sprzedaż majątku Pozostałe dochody -wpływy z usług ( opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, media i usługi MZN) -odpłatność rodziców za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych -wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu i zaliczek funduszu

5.990 181

5.954 181

4

4

14 8.226

14 7.956

4.054

3.784

245

245

alimentacyjnych alimentacyjnego ) -wpływy ze

3.900

3.900

zwrotów niezgodnie lub

dotacji z w 27 27

wykorzystanych przeznaczeniem nadmiernej sportowe)

pobranych (

wysokości

kluby

Odsetki OGÓŁEM

4.123 21.542

3.615 20.590

34

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania : - szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach skutecznej egzekucji, - występowanie na drogę postępowania sądowego, - zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej.

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości 334 911 595 zł tj. 91 %, w tym wydatki : - bieżące wyniosły 259 694 673 zł, to jest 95 % przyjętego planu, - majątkowe wyniosły 75 216 922 zł, to jest 81 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2010 ROKU
400 000 000

350 000 000

300 000 000

250 000 000

W ZŁOTYCH

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0

WYDATKI BIEŻĄCE plan początkowy plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik wykonania ( w %) 260 126 052 273 832 084 259 694 673 94,84%

WYDATKI MAJĄTKOWE 106 956 037 92 348 759 75 216 922 81,45%

RAZEM 367 082 089 366 180 843 334 911 595 91,46%

Struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco: - wydatki bieżące - 78 %, - wydatki majątkowe - 22 %. W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest zbliżony, w 2009 roku wyniósł 94%.

35

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

W 2010 roku wydatki budżetu Miasta były ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej i w planach finansowych jednostek budżetowych. Realizacja wydatków Miasta związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu wymienionych enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 1 o samorządzie powiatowym. Uszczegółowienie zadań własnych gminy i powiatu zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej, które są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa. W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych dominują wydatki na zadania własne, które wyniosły 93% ogólnych wydatków, natomiast pozostałe 7 % stanowią wydatki przedstawione w Załączniku Nr 4 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wielkości zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem rodzajowych grup wydatków zawiera Załącznik Nr 2, a główne kierunki wydatkowania środków budżetowych obrazuje poniższy wykres.
Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej ( w zł)

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna

Kultura, kultura fizyczna i sport

Transport i łączność

Gospodarka komunalna, m ieszkaniowa i ochrona środowiska

Administracja publiczna

Pozostałe

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

Pozostałe Wydatki bieżące Wydatki m ajątkowe 13 220 279 1 576 917

Administracja publiczna 20 775 682 560 943

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska 38 638 487 4 344 502

Transport i łączność 15 272 714 29 230 958

Kultura, kultura fizyczna i sport 17 722 294 28 525 857

Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna 42 731 782 6 379 730

Oświata i wychowanie 111 333 435 4 598 015

36

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Największą część wykonanych wydatków Miasta w 2010 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania - około 35 %, które były realizowane przez placówki oświatowe, w tym głównie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Miasto pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych. W 2010 roku wydano na realizację tych zadań prawie 116 mln zł, wypełniając plan w około 96 %. Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Miasta jest ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna. W ubiegłym roku na zadania z tego zakresu wydano ponad 49 mln zł. Kwota ta stanowiła 15 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 72 % dochodami własnymi Miasta, a 28 % transferami z budżetu państwa. W 2010 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł prawie 97 %. W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców w głównej mierze były realizowane zadania mające na celu zapobieganie i leczenie chorób, a także udzielenie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających (wykaz tych zadań przedstawiono w Załączniku Nr 12). W obszarze pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom jak i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Na zadania z zakresu kultury i sportu wydano około 14 % wydatków Miasta. Kwotę 46 mln zł przeznaczono głównie na funkcjonowanie i modernizację obiektów sportowych oraz cele statutowe miejskich instytucji kultury. Transport i łączność to obszar działalności, na który Miasto przeznaczyło ponad 13 % swoich wydatków co oznacza, że w roku ubiegłym wydano na ten cel 44,5 mln zł. Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie porządku i zieleni w Mieście, oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarowanie gruntami, nieruchomościami, komunalnymi zasobami lokalowymi pochłonęła od początku minionego roku około 43 mln zł. Kwota ta stanowiła 13 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2010 rok wyniósł prawie 78 %. Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2010 roku były o około 9% niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem a wykonaniem wyniosła ponad 31 269 tys. zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z powodu niższego stopnia realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na : transport i łączność w wysokości 12 802 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (12 555 tys. zł), wydatków remontowych (183 tys. zł), wydatków stanowiących

37

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

dopłatę do komunikacji miejskiej (53 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z pracami drogowymi (11 tys. zł), gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska w wysokości 7 850 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (993 tys. zł), wydatków na energię

związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych (719 tys. zł), wydatków związanych z utrzymaniem Miasta (oczyszczaniem 927 tys. zł, utrzymaniem zieleni 583 tys. zł), odszkodowań dla osób fizycznych głównie w związku z zaspokojeniem roszczeń z tytułu zagospodarowania gruntów komunalnych z uwagi na brak wniosków (1 996 tys. zł), wydatków na bieżące przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (651 tys. zł), wydatków remontowych (462 tys. zł), wydatków przeznaczonych na akcję przeciwpowodziową (504 tys. zł), oszczędności na pozostałych wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (1 015 tys. zł), − oświatę i wychowanie w wysokości 4 811 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (2 143 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (639 tys. zł w związku z absencją chorobową i rezygnacją z przejścia na emeryturę), realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (766 tys. zł), zakupu energii (301 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług, w tym między innymi telekomunikacyjnych, internetowych, zdrowotnych, wywozu nieczystości (313 tys. zł), dotacji głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (225 tys. zł), wydatków na zakup żywności w placówkach oświatowych i wychowawczych (105 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (152 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (167 tys. zł), obsługę długu publicznego w wysokości 1 759 tys. zł – zaplanowane środki w wysokości 1 750 tys. zł na spłatę ewentualnego poręczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, iż spółka terminowo regulowała zobowiązania finansowe. Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości 9 tys. zł dotyczą kosztów obsługi zadłużenia w związku z niższym niż prognozowano oprocentowaniem (niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 3M), ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 1 605 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (818 tys. zł), wypłaty świadczeń społecznych (208 tys. zł), realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (141 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (107 tys. zł), dotacji (86 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ognisk Wychowawczych (245 tys. zł), administrację publiczną w wysokości 1 148 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (638 tys. zł w związku z niepełnym zatrudnieniem na przestrzeni roku i rezygnacją z przejścia na emeryturę 18 osób), wydatków bieżących

38

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta i Rady Miasta (510 tys. zł w związku z oszczędnościami zużycia energii i innych mediów oraz wynegocjowaniem niższych cen zakupów materiałów, sprzętu i pozostałych usług), kulturę i sport w wysokości 466 tys. zł- pozostałości dotyczą głównie wydatków mających na celu bieżące utrzymanie obiektów sportowych (80 tys. zł) oraz wydatków majątkowych planowanych na modernizację infrastruktury kulturalno-sportowej w Mieście (386 tys. zł), pozostałe obszary działalności w wysokości 828 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się m.in. niewykorzystane rezerwy (118 tys. zł), niewykorzystane wydatki na : opracowania geodezyjne i kartograficzne (177 tys. zł), przebudowę wiaduktu realizowaną w wyniku wystąpienia szkód górniczych (151 tys. zł), utrzymanie Straży Miejskiej (143 tys. zł), usuwanie skutków klęsk żywiołowych (74 tys. zł), koszty poboru podatków i opłat (52 tys. zł) oraz inne niewielkie

pozostałości wydatków, u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem (113 tys. zł). Warto podkreślić, iż budżet Miasta realizuje ponad 100 dysponentów, którzy w ubiegłym roku wykonywali swoje zadania bieżące w sposób oszczędny. W wyniku podjętych działań racjonalizujących gospodarkę finansową Miasta plan wydatków budżetowych nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących w sferze gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska, oświaty i wychowania, obsługi długu publicznego oraz administracji publicznej.

1. Wydatki bieżące
W 2010 roku wydatki bieżące tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły prawie 77,5 % ogólnych wydatków. Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom. Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według podstawowych grup rodzajowych.

39

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku według podstawowych grup
140 000
126 424 120 374 124 780

120%

120 000 99% 100 000

96%

98% 98% 90% 75%
84 505 86 139

100%

80%
77 823

w tysiącach zł

80 000

60% 60 000 40% 40 000
27 929 24 353 26 946 25 636 27 414 26 915

20 000
3 699 2 775 2 763 1 750 1 750

20%

0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik wykonania 120 374 126 424 124 780 99% dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 775 3 699 2 763 75%

0% 0

732 478 468

0%
obsługa długu realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych 84 505 86 139 77 823 90%

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto 1 750 1 750 0 0%

24 353 27 929 26 946 96%

25 636 27 414 26 915 98%

732 478 468 98%

Przedstawione dane z wykonania wydatków bieżących wskazują na decydującą rolę tzw. „wydatków sztywnych”, których wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową ( poziom cen, koszty pracy itp.). W 2010 roku Miasto przeznaczyło środki na: − − − − wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 124 780 tys. zł, co stanowi około 48 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, dotacje udzielane z budżetu Miasta w wysokości 26 946 tys. zł, a więc 10 % ogólnej kwoty wydatków bieżących. W Załączniku Nr 11 przedstawiono zakres i kwoty tych dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie na udzielenie zasiłków w wysokości 26 915 tys. zł, czyli 10 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 763 tys. zł, co stanowiło 1 % ogólnej kwoty wydatków bieżących. Przebieg i zakres wykonania poszczególnych projektów „miękkich” finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawiono w dalszej części sprawozdania,

40

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

koszty obsługi zadłużenia (spłata odsetek) w wysokości 468 tys. zł, wynikające z zaciągniętego w 2006 roku kredytu w ING Bank Śląski S.A oraz w 2007 roku w Banku Spółdzielczym ,

pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 77 823 tys. zł, stanowiące 30 % ogólnej kwoty wydatków bieżących były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej. W ramach tej grupy wydatków środki publiczne zostały przeznaczone m.in. na: − − − − − − remonty, które przedstawiono z Załączniku Nr 13, zakup energii i różnego rodzaju usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe, zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności, dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników.

Na poniższym wykresie przedstawiono kierunki wydatkowania środków w ramach omawianej grupy wydatków z uwzględnieniem rodzajów poniesionych kosztów.
Wykonanie pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w 2010 roku

35 000

120%

30 000

29 622 29 551 94% 94% 90%26 688 95%

100% 100% 91%

25 000 89%
w tysiącach zł

81% 80%

20 000 16 471 15 557 15 668 15 000 13 559 48% 10 000 7 163 5 820 5 000 1 753 1 868 1 926 0
remonty zakup energii zakup usług pozostałych 29 622 29 551 26 688 90% zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu 5 820 7 163 6 839 95% dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 340 5 649 5 647 100% zakup żywienia odszkodowania i podróże służbowe i koszty postępowania szkolenia sądowego pracowników 4 154 4 104 1 971 48% 791 766 683 89%

16 988 15 906

60%

40%

6 839

5 649 5 647 5 340

4 104 4 154 1 971 791 766 683

5 014

3 440 2 669 0 81

20% 2 779

0%
inne

rezerwy

0%

Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik wykonania

13 559 16 471 15 557 94%

15 668 16 988 15 906 94%

1 868 1 926 1 753 91%

5 014 81 0 0%

2 669 3 440 2 779 81%

41

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Wydatki przeznaczone w 2010 roku na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku zostały szczegółowo przedstawione w Załączniku Nr 13.

2.Wydatki majątkowe
W planie początkowym budżetu Miasta na 2010 rok wartość wydatków majątkowych wynosiła 106 956 tys. zł i stanowiła 29 % ogólnych wydatków. W trakcie realizacji budżetu w wyniku zmian, plan na wydatki majątkowe zmniejszył się do kwoty 92 349 tys. zł. Jedną z najpoważniejszych zmian mającą decydujący wpływ na powyższą sytuację było zmniejszenie planu dla zadania Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2011 i 2012. Ostatecznie w 2010 roku na wydatki majątkowe z budżetu Miasta przeznaczono ponad 81 % kwoty planowanej, to jest 75 217 tys. zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że prawie 15 % z tych wydatków fizycznie zrealizowanych zostanie dopiero w 2011 roku w ramach planu środków, które nie wygasły z upływem 2010 roku. Terminy realizacji oraz plan wydatków dla tych zadań określa Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku. Ponad 67 % wydatków majątkowych sfinansowano ze środków własnych, a pozostałe prawie 33 % stanowiły środki zewnętrzne, w tym ponad 31 % to środki z budżetu Unii Europejskiej i 1,5 % środki z budżetu państwa.

42

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych niezbędnych do zrealizowania zadań z zakresu administracji rządowej z dotacji budżetu państwa wydano prawie 71 tys. zł. W ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” przekazano Miastu ponad 115 tys. zł na dofinansowanie w wysokości 41 % ogólnej wartości zadania Nr 91 „Utworzenie lub modernizacja placu zabaw”. Ponadto z budżetu państwa otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” w wysokości prawie 952 tys. zł. Ze środków budżetu Unii Europejskiej sfinansowano część kosztów zadania Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie”, zadania Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”, zadania Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” oraz zadania Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”. Ponad 94 % wydatków majątkowych pochłonęła realizacja wydatków związanych

z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi, a pozostałe 6 % przeznaczono na realizację zadań, których cykl inwestycyjny nie przekracza jednego roku. Zestawienie zadań jednorocznych wraz z opisem zawiera załącznik Nr 6. Wykonanie wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi w 2010 roku wyniosło 71 019 tys. zł. Wydatki te w ponad 65 % sfinansowane zostały ze środków własnych Miasta, środki z budżetu Unii Europejskiej wyniosły niewiele ponad 33 %, a dotacja i subwencja z budżetu państwa prawie 1,4 %. W 2010 roku realizowano pięć programów wieloletnich: 1) 2) 3) 4) 5) Drogi, gdzie okres realizacji określono na lata 2003-2014, Użyteczność publiczna, gdzie okres realizacji określono na lata 2005-2014, Edukacja, kultura i sport, gdzie okres realizacji określono na lata 2003-2011, Budownictwo, który realizowany był od 2005 roku i w 2010 roku zakończony, Zakupy inwestycyjne, gdzie okres realizacji określono na lata 2003-2014.

Stopień zaangażowania nakładów oraz realizację poszczególnych zadań wraz z opisem rzeczowego wykonanie w 2010 roku zawiera załącznik Nr 5.

Ogólne nakłady na programy wieloletnie oszacowano na kwotę 465 mln zł, które na koniec 2010 roku zrealizowane zostały w wysokości 141 mln zł, z czego 38 % przeznaczono na na program

program „Edukacja, kultura i sport”, 37 % na program „Drogi”, 16 %

„Użyteczność publiczna”, 7 % na program „Zakupy inwestycyjne” i 2 % na program „Budownictwo”.

43

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Stopień wykonania poszczególnych programów przedstawia zestawienie.

(w złotych)
Łączne nakłady w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji Nazwa programu z tego 2010 rok 1 Razem Wskaźnik realizacji Drogi Użyteczność publiczna Edukacja, kultura i sport Budownictwo Zakupy inwestycyjne 310 460 308 51 437 568 87 625 704 3 294 955 12 089 534 2 464 908 069 3 140 962 812 30% 52 402 083 22 996 845 53 119 395 3 294 955 9 149 534 4 5 6 7 8 535 000 0% 300 000 180 000 0 0 55 000 71 019 100 161 731 338 117 785 066 43 893 853 15% 35% 25% 9% 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok

30 377 731 108 775 765 106 734 179 42 248 281 8 595 084 29 760 566 338 331 1 947 388 16 774 264 34 506 309 0 1 675 000 9 895 887 0 0 1 155 000 1 590 572 0 0 55 000

Jak wynika z powyższego na koniec 2010 roku zrealizowano 30 % planowanych nakładów inwestycyjnych, z tego połowę w 2010 roku. W 2011 roku planuje się zrealizować 35 % wartości ogólnych nakładów, w tym ponad 67 % na „Drogi”. Wysokie nakłady, bo 22 % zakłada się również na „Edukację, kulturę i sport” i jeśli nic nie zakłóci realizacji przyjętych harmonogramów, program ten zostanie zakończony w 2011 roku. Od 2012 do 2014 roku planuje się przede wszystkim kontynuację programu „Drogi”, w tym głównie budowę drogi głównej południowej. W ramach programu „Użyteczność publiczna”, na który zakłada się przeznaczyć w 2012 roku prawie 9 % planowanych nakładów przewiduje się przede

wszystkim zakończenie zadania Nr 122 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój - społeczeństwo informacyjne” oraz kontynuację zadania Nr 92 „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112” którego celem jest uzyskanie mieszkań socjalnych. Zakończenia tego zadania planuje się w 2013 roku. W ramach programu „Zakupy inwestycyjne” w okresie do 2012 roku planuje się wykupy gruntów w celu realizacji inwestycji lub przyjęcia do zasobu, a latach 2013 i 2014 zabezpiecza się niewielkie kwoty na zakup urządzeń kuchennych głównie dla przedszkoli w celu wymiany zużytego sprzętu. Na realizację wydatków majątkowych oprócz środków budżetowych zaangażowano środki: - zgromadzone w kwocie 289 tys. zł przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na rachunku dochodów własnych, a przekazane przez darczyńców na dofinansowanie zakupu samochodu z drabiną automatyczną – zadanie Nr 174 opisane w załączniku Nr 6, - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56 tys. zł na termomodernizację obiektów szkolnych – zadanie Nr 111 opisane w załączniku Nr 5,

44

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 tys. zł na zakup dwóch pomp wody brudnej dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w wysokości 19 tys. zł zakup sprzętu komputerowego i drukarki laserowej, kolorowej A 3.

3. Wydatki

na

przedsięwzięcia

z

zakresu

ochrony

środowiska

i gospodarki wodnej
Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska wprowadzającej

w 2010 roku likwidację gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów przeznacza się w całości na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W okresie 2010 roku, z budżetu Miasta w ramach przedsięwzięć proekologicznych zrealizowano zadania na łączną kwotę 8 041 tys. zł, tj. 73 % planu, z czego na zadania bieżące wydatkowano 4 214 tys. zł, a na zadania majątkowe 3 827 tys. zł. W ramach wydatków bieżących: − − − pokryto koszty utrzymania zieleni w wysokości 1 835 tys. zł, pokryto koszty segregacji surowców wtórnych na kwotę 209 tys. zł, przekazano osobom fizycznym w formie dotacji środki w wysokości 1 865 tys. zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej oraz na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w ich użytkowaniu, na zakup kolektorów słonecznych i pomp ciepła, gazowych kotłów c.o., węglowych kotłów c.o. posiadających odpowiednie certyfikaty energetyczno-emisyjne, kotła na biomasę oraz na koszty podłączenia budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania, − − − − dofinansowano osobom fizycznym w formie świadczeń wykonanie przyłączy budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w wysokości 4 tys. zł, przeprowadzono zbiórkę i utylizację odpadów farmaceutycznych na kwotę 7 tys. zł, zakupiono sadzonki drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta na kwotę 114 tys. zł, przeprowadzono badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta na kwotę 4 tys. zł,

45

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

− − − − − − − − − −

opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010-2015 z perspektywą do roku 2032” na kwotę 6 tys. zł, pokryto koszty wykonania zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych drzew uznanych za pomniki przyrody na kwotę 6 tys. zł, zakupiono materiały związane z prowadzoną edukacją ekologiczną na kwotę 13 tys. zł, zorganizowano warsztaty edukacyjno-ekologiczne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rolników na kwotę 12 tys. zł, zorganizowano Festyn „Dzień Ziemi 2010” na kwotę 51 tys. zł, pokryto koszty promocji Miasta na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na kwotę 4 tys. zł, pokryto koszty wykonania i emisji filmów szkoleniowo-edukacyjnych promujących działalność proekologiczną Miasta na kwotę 50 tys. zł, pokryto koszty zakupu, konserwacji i utylizacji sprzętu obrony cywilnej na kwotę 8 tys. zł, zakupiono kojce do tymczasowego przetrzymywania zwierząt dziko żyjących oraz wyposażenie do chwytania dzikich zwierząt na kwotę 15 tys. zł, dofinansowano utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej –zadanie z zakresu administracji rządowej na kwotę 11 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania inwestycyjne w zakresie: − − − − − − termomodernizacji budynku przy ul. Dworcowej 17a na kwotę 65 tys. zł, wymiany kotłów c.o. w SP 17 i SP 1 na kwotę 57 tys. zł, termomodernizacji budynków przedszkolnych na kwotę 848 tys. zł, termomodernizacji obiektów szkolnych na kwotę 1 327 tys. zł, budowy kanalizacji deszczowej na ul. Szotkowickiej w kwocie 941 tys. zł, zakupu: aplikatora do usypiania zwierząt na kwotę 9 tys. zł, osłon dźwiękochłonnych przy Lodowisku „JASTOR” na kwotę 80 tys. zł, samochodu z drabiną automatyczną na kwotę 500 tys. zł. Poniższy wykres przedstawia realizację zadań w ramach Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ujęciu graficznym.

46

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Zaznaczyć należy, że uzyskane na koniec 2010 roku dochody budżetowe z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów, a także środków pieniężnych związanych ze zlikwidowanym Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są o ponad 3,5 mln zł większe od środki wydatkowanych na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niewykorzystane w minionym roku środki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zostaną sukcesywnie wprowadzone do uchwały budżetowej na 2011 rok w celu kontynuacji przedsięwzięć proekologicznych.

VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ
Wielkość zobowiązań Miasta Jastrzębie - Zdrój na dzień 31 grudnia 2010 roku kształtowała się na poziomie 16 368 tys. zł, w tym z tytułu: 1. długoterminowego kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym – 2 900 tys. zł (spłata do lipca 2011 roku), 2. zobowiązań bieżących - 13.468 tys. zł. W ujęciu analitycznym zadłużenie to przedstawia się następująco : − − − − − wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 820 tys. zł , zużycie mediów – 932 tys. zł, zakup usług – 471 tys. zł, odsetki od zaciągniętych kredytów – 27 tys. zł, realizacja zadań inwestycyjnych - 21 tys. zł,

47

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

− −

zakup materiałów i wyposażenia – 8 tys. zł, inne (w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , świadczenia społeczne, podróże służbowe i szkolenia pracowników itp.) -189 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły co oznacza, iż płatności regulowane są terminowo. W stosunku do roku 2009 zobowiązania ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 19 309 tys. zł, z tego wobec banków zmalały o kwotę 14 634 tys. zł, natomiast zobowiązania bieżące zmalały o 4 675 tys. zł. W 2010 roku Miasto nie udzieliło żadnych nowych poręczeń i gwarancji. W latach poprzednich Miasto udzieliło poręczenia dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ Daszek” Sp. z o.o. w wysokości 1 750 tys. zł.

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2010 roku osiągnięto dochody w wysokości ponad 16 686 tys. zł z tytułu uzyskania przez Miasto Jastrzębie–Zdrój dofinansowania na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Miasto realizowało projekty w zakresie zadań majątkowych oraz bieżących – tzw. „projektów miękkich”. W minionym roku z tytułu realizacji zadań majątkowych uzyskano dochody w wysokości ponad 14 197 tys. zł, w tym: − − z budżetu Unii Europejskiej niecałe 14 194 tys. zł, z budżetu państwa ponad 3 tys. zł.

Realizowane projekty obejmowały głównie zadania związane z infrastrukturą drogową i finansowane były z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na wartość uzyskanych dochodów największy wpływ w 2010 roku miały realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta następujące projekty: − − − − − „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”, „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju”, „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”, „Budowa obwodnicy oś. Staszica”, „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”.

48

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Ponadto uzyskano również dochody w wysokości niespełna 2 489 tys. zł z realizacji zadań bieżących - tzw. „projektów miękkich”, które można podzielić na kilka zasadniczych kierunków jakimi są: projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy oraz inne projekty - mające na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej i projekty z zakresu współpracy transgranicznej. W skład projektów edukacyjnych wchodzą między innymi projekty należące do Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, które finansowane są w 100% z budżetu Unii Europejskiej. W 2010 roku w ramach tego programu uzyskano dochody w wysokości niecałe 208 tys. zł z tytułu realizacji następujących projektów: − − − − − − − „Jedna Europa - wiele kultur” – Szkoła Podstawowa Nr 1, „Mali artyści w Unii Europejskiej” – Szkoła Podstawowa Nr 1, „Open the window” – Publiczne Przedszkole Nr 26, „Global citizens, save resources and stop climate change” – Gimnazjum Nr 8, „Seminarium kontaktowe” – Zespół Szkół Nr 3, „Europejskie internetowe radio dla nastolatków – dzielenia się informacjami i użycie nowych mediów” – Zespół Szkół Nr 5, „Droga do sukcesu na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych” – Zespół Szkół Nr 2. Z tytułu realizacji pozostałych projektów edukacyjnych finansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskano dochody w kwocie około 1 444 tys. zł w tym: − − − z budżetu Unii Europejskiej niecały 1 267 tys. zł, z budżetu państwa ponad 176 tys. zł, z budżetu województwa niecały 1 tys. zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku uzyskano dochody z następujących projektów: − − − − − „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy” - Urząd Miasta, Publiczne Przedszkole Nr 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 26, „Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” Zespół Szkół Nr 10, „Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość” - Zespół Szkół Nr 2, „Po technikum w pracę” - Zespół Szkół Nr 6, „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Realizując projekty związane z aktywizacją rynku pracy oraz aktywizacją sektora ekonomii społecznej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

49

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskano dochody w kwocie około 837 tys. zł w tym: − − z budżetu Unii Europejskiej niecałe 777 tys. zł, z budżetu państwa ponad 60 tys. zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku uzyskano dochody z następujących projektów: − − − − „O krok do przodu” - Ośrodek Pomocy Społecznej, „Skuteczny urząd” – Powiatowy Urząd Pracy, „Profesjonalny urząd” - Powiatowy Urząd Pracy, „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju” – Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji Urzędu Miasta, − „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. W ramach planu wydatków na 2010 rok zrealizowano zadania majątkowe oraz bieżące z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę ponad 51 699 tys. zł. W zakresie zadań majątkowych z udziałem bezzwrotnych środków środków

zagranicznych w 2010 roku wykonano wydatki na kwotę około 48 936 tys. zł. Realizowane projekty współfinansowane były głównie ze

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kierunki działań Miasta objęte tymi projektami można podzielić na budowę i modernizację dróg oraz na inne projekty – związane z modernizacją obiektów sportowych, rozbudową sieci informatycznej, a także zakupami inwestycyjnymi sprzętu specjalistycznego. Wśród nich najbardziej kosztownym i priorytetowym projektem jest „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” Droga ta będzie ważnym elementem układu drogowego warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz umożliwi przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej części województwa śląskiego. Jest ona dla rozwoju gospodarczego Miasta niezbędną inwestycją, ponieważ skomunikuje w nim obszary inwestycyjne, odciąży centrum Miasta od ruchu pojazdów oraz stanie się połączeniem alternatywnym dla KWK „Borynia–Zofiówka Ruch: Zofiówka”. W 2010 roku zakończono realizację projektu pn. „Modernizacja dróg publicznych na terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju”;

50

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

W ramach innych projektów majątkowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontynuowano realizację projektu pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”, której zły stan techniczny uniemożliwiał dalsze funkcjonowanie. Projekt ten zakończy się w 2011 roku. Ponadto w ramach projektu pn. „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano całe zaplanowane zakupy inwestycyjne sprzętu do terapii biofeedbak. Natomiast w ramach rozbudowy sieci informatycznej jednostek organizacyjnych Miasta realizowano projekt pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”, mający na celu udostępnienie usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta drogą elektroniczną dla mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich innych, którzy korzystają z usług publicznych. Jednak ze względu na trwającą do grudnia 2010 r. procedurę przetargową na doradcę technologicznego, nie zrealizowano planu i wydatki rzeczowe zostały przesunięte na rok 2011. Strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w 2010 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.

W roku ubiegłym kontynuowano realizację zadań bieżących z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. Wykonane wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości ponad 2 763 tys. zł były ukierunkowane przede wszystkim na: − − − rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich, zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, podniesieniu atrakcyjności i jakości kształcenie zawodowego,

51

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

− − −

wspieraniu

rozwoju

uczniów

niepełnosprawnych

i

wzmocnienie

u

nich

kompetencji kluczowych, wspieranie rozwoju uczniów osiągających sukcesy w nauce poprzez program stypendialny, zwiększanie oferty usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz poprawę dostępu do zatrudnienia i motywację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, − − − nawiązywaniu współpracy z podmiotami przygranicznymi z Republiką Czeską, pomoc w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej, kampanię promocyjną terenów inwestycyjnych Miasta. Podejmowane w ramach tych projektów działania można podzielić na kilka zasadniczych kierunków, którymi są projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy oraz inne projekty – mające na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej i projekty z zakresu współpracy transgranicznej. Na najwyższym poziomie kształtowały się tutaj wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” oraz inne projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to między innymi projekty międzynarodowe polegające na realizacji wspólnych projektów oświatowych z kilkoma szkołami z różnych krajów europejskich. Projekty te mają na celu w szczególności rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W ramach projektów nastawionych na aktywizację rynku pracy realizowano cztery projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród nich najbardziej kosztowny był projekt pn. „O krok do przodu”, którego celem jest przywrócenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jastrzębiu-Zdroju. Drugim był projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Profesjonalny urząd”, mający na celu zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na jastrzębskim rynku pracy. Pozostałe wydatki związane były z realizacją innych „projektów miękkich” mających na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej oraz projekty z zakresu współpracy transgranicznej. Wyróżnić można między innymi projekt pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, mający na celu świadczenie usług

52

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

doradczych, szkoleniowych oraz informatycznych. Natomiast koncepcja stworzenia płaszczyzny do nawiązania i utrwalenia współpracy dla organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych miasta, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz gospodarki i przedsiębiorczości znalazła odzwierciedlenie w projektach, takich jak projekt pn. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy” oraz „Bezgranicznie Graficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieżowe”. Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.

Szczegółową realizację wydatków na programy i projekty z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia Załącznik Nr 7.

X. PRZYCHODY BUDŻETU
Na budżet Miasta po stronie przychodów, wykonany w kwocie 81 065 325 zł, co stanowi 104% planu, składają się: 1. spłacona pożyczka w wysokości 60 tys. zł, udzielona w 2009 roku organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Biegów Górskich na zapewnienie częściowego prefinansowania zadania pn.: „Euro Beskidy Cup – szansą wzajemnej współpracy i poznania się przez sport”, 2. kredyty- w trakcie roku budżetowego na podstawie analizy rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu podjęto decyzję o nie zaciąganiu kredytu na kwotę 27 mln zł, 3. wolne środki, liczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 17 766 tys. zł,

53

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

4. nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 63 239 tys. zł. Powyższe dane przedstawia Załącznik Nr 3.

XI. ROZCHODY BUDŻETU
Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie 36 537 453 zł, co stanowi 99 % planu, w tym z tytułu: 1. pożyczki w wysokości 50 tys. zł, którą Miasto Jastrzębie-Zdrój udzieliło

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Pionier" na realizację zadania pod nazwą "Potyczki szachowe w Euroregionie Śląsk Cieszyński", dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową pożyczkobiorca zobowiązał się dokonać spłaty pożyczki do 30 lipca 2011 roku, 2. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów- w 2010 roku spłacono, zgodnie z zawartymi umowami, kwotę 14 634 tys. zł. Składają się na nią ostateczna spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w ING Banku Śląskim S.A. oraz spłata rat kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju, 3. przelewy na rachunki lokat- w trakcie roku budżetowego ulokowano w banku na negocjowanej lokacie terminowej kwotę 21 854 tys. zł. Lokata ta, zgodnie z zawartą umową, wpłynęła na rachunek podstawowy budżetu Miasta w styczniu 2011 roku. Szczegóły zostały przedstawione w Załączniku Nr 3.

XII. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM
Łącznie z budżetem, w 2010 roku realizowane były zadania w ramach środków funduszy celowych i rachunku dochodów własnych.

1.Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ustawą z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664), zlikwidowano powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 400 a w/w ustawy, wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych włączono do budżetu Miasta i przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W omawianym okresie, do czasu likwidacji funduszy, regulowano zobowiązania i ściągano należności. W ten sposób wykonanie przychodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze

54

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz innych opłat i kar wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku wyniosło 7 307 tys. zł. Środki te przeznaczono w wysokości 317 tys. zł na realizację zadań bieżących z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zgodnie z zawartymi w ubiegłym roku umowami, głównie na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń ekologicznych. Zrealizowano również zadania inwestycyjne polegające na zakupie dwóch pomp wody brudnej w wysokości ponad 7 tys. zł i wykonano termomodernizację obiektów szkolnych na prawie 56 tys. zł. W związku z likwidacją funduszy dokonano zmniejszenia ich stanu w wysokości 6 927 tys. zł z tytułu przekazania do budżetu Miasta środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach i nieściągniętych należności Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ujęciu tabelarycznym przedstawia Załącznik Nr 9, a w ujęciu graficznym poniższe wykresy.

55

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

2.Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w postaci wpływów z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku zrealizowano w wysokości 530 tys. zł. Z kwoty tej 234 tys. zł zostało wykorzystane na wydatki bieżące, w tym m.in. na: 1. wykonanie uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej 112. obiektów rozproszonych w celu integracji części graficznej i opisowej ewidencji gruntów po przeprowadzonej

kompleksowej modernizacji ewidencji, 2. aktualizację części opisowej egib w zakresie ujawnienia wyodrębnionych lokali mieszkalnych, 3. zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę miesięczników „Geodeta” i „Przegląd Geodezyjny”, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia zasobu, a także oprogramowanie upgrade’owe do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (Ewmapa, Ewopis) i systemu OŚRODEK, 4. szkolenia pracowników i koszty napraw sprzętu reprodukcyjnego, 5. wykonanie bieżącej elektronicznej archiwizacji dokumentacji zasobu,

56

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

6. przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz koszty amortyzacji w wysokości 67 tys. zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 19 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego i drukarki laserowej kolorowej A3. W związku z likwidacją funduszu dokonano zmniejszenia stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 211 tys. zł i przekazano do budżetu Miasta środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Wykonanie dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ujęciu tabelarycznym przedstawia Załącznik Nr 10 a w ujęciu graficznym poniższy wykres.

3.Rachunek dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane
Dochody wydzielonego rachunku dochodów własnych wraz ze stanem środków pieniężnych na początek roku zrealizowane zostały w wysokości 1 660 tys. zł, co stanowi. prawie 94% realizacji planu. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych, przy których utworzono wydzielone rachunki, w tym na remonty 389 tys. zł. Poniższe wykresy przedstawiają udział poszczególnych źródeł dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych w ujęciu graficznym.

57

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych przedstawia Załącznik Nr 8. Z dniem 1 stycznia 2011 roku, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych obowiązują nowe zasady tworzenia i gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów. Zgodnie z zapisami wynikającymi z Uchwały Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, końcem miesiąca grudnia 2010 roku, zlikwidowano rachunki funkcjonujące na dotychczasowych zasadach i odprowadzono pozostałości środków na tych rachunkach w wysokości 31 tys. zł do budżetu Miasta.

58

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA (w złotych)
GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

RAZEM I+II+III I 010 ZADANIA WŁASNE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody bieżące, w tym:
- dzierżawa terenów łowieckich

212 418 826 197 709 779 600 600 600 0 0 0 0 0 0 601 233 601 233 0 0 601 233

221 037 132 205 382 448 600 600 600 0 0 0 0 0 0 885 466 885 466 0 0 635 773

244 416 820 228 779 762 244 244 244 0 0 0 0 0 0 650 234 650 234 0 0 400 540

85 763 263 77 461 794 0 0 0 4 730 4 730 4 730 3 000 3 000 3 000 12 210 000 12 210 000 10 000 12 200 000 0

103 842 231 95 370 460 0 0 0 4 730 4 730 4 730 3 000 3 000 3 000 13 191 369 13 191 369 30 000 12 200 000 0

100 326 098 298 182 089 91 857 620 275 171 573 0 0 0 4 888 4 888 4 888 2 490 2 490 2 490 13 195 259 13 195 259 18 851 12 200 000 0 600 600 600 4 730 4 730 4 730 3 000 3 000 3 000 12 811 233 12 811 233 10 000 12 200 000 601 233

324 879 363 300 752 908 600 600 600 4 730 4 730 4 730 3 000 3 000 3 000 14 076 835 14 076 835 30 000 12 200 000 635 773

344 742 918 320 637 382 244 244 244 4 888 4 888 4 888 2 490 2 490 2 490 13 845 493 13 845 493 18 851 12 200 000 400 540

106,11% 106,61% 40,67% 40,67% 40,67% 103,34% 103,34% 103,34% 83,00% 83,00% 83,00% 98,36% 98,36% 62,84% 100,00% 63,00%

100,00% 93,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,02% 4,02% 0,01% 3,54% 0,12%

020

LEŚNICTWO dochody bieżące, w tym:
- środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem

050

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO dochody bieżące, w tym:
- wpływy za wydawanie kart wędkarskich

100

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO dochody bieżące, w tym:
- wpłata od JSW S.A. wynikająca z ugody na monitoring wiaduktu - wpłata od JSW S.A. KWK „Zofiówka” w związku z podpisaną między Miastem a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych - wpłata od JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w związku z podpisaną między Miastem a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych - wpłata od JSW S.A. KWK „Zofiówka” w związku z podpisaną między Miastem a spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych na drodze wzdłuż ul. Gagarina - wpłata od JSW S.A. KWK „Borynia” w związku z podpisaną między Miastem a spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych - przejęte wadia - pozostałe odsetki

0 0 0 0 15 704 078 10 600 3 350 50

0 249 693 0 0 5 031 793 10 600 3 350 50

0 249 694 0 0 4 567 676 91 423 5 501 756 Strona 1

0 0 0 0 3 205 273 13 500 0 0

487 623 473 746 0 0 16 831 710 13 500 0 0

487 623 473 747 15 000 38 11 099 881 4 925 702 0 0

0 0 0 0 18 909 351 24 100 3 350 50

487 623 723 439 0 0 21 863 503 24 100 3 350 50

487 623 723 441 15 000 38

100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,14% 0,21% 0,00% 0,00% 4,54% 1,46% 0,00% 0,00%

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dochody bieżące, w tym:
- wpływy z opłat związanych z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych

15 667 557 71,66% 5 017 125 20817,95% 5 501 756 164,21% 1512,00%

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - zwrot dotacji przez MZK - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - przejęte wadia - odszkodowania za przejęcie gruntu pod budowę Drogi Głównej Południowej - wpłata od JSWS.A. w związku z podpisaną umową (skrzyżowanie ul. Prostej z Al. Jana Pawła II) - zwrot kosztów naprawy - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

7 200 0 0 0 0 0 0 0 15 693 478 0

7 200 0 0 0 0 0 0 0 5 021 193 0

23 221 25 542 28 753 1 003 0 0 6 647 0 4 476 253 0

13 500 0 0 0 0 0 0 0 3 191 773 3 191 773

13 500 0 0 0 0 0 0 0 16 818 210 3 191 773

9 927 0 16 611 3 000 000 1 830 499 65 142 0 3 523 6 174 179 3 474 179

20 700 0 0 0 0 0 0 0 18 885 251 3 191 773

20 700 0 0 0 0 0 0 0 21 839 403 3 191 773

33 148 25 542 45 364 3 001 003 1 830 499 65 142 6 647 3 523 10 650 432 3 474 179

160,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,77% 108,85%

0,01% 0,01% 0,01% 0,87% 0,53% 0,02% 0,00% 0,00% 3,09% 1,01%

dochody majątkowe, w tym:
- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju" - dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju" - środki z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w JastrzębiuZdroju na realizację inwestycji umożliwiających skomunikowanie planowanej przez spółkę inwestycji do dróg publicznych

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0,00%

0,00%

11 039 223

0

0

0

11 039 223

1 000 000

11 039 223

11 039 223

1 000 000

9,06%

0,29%

887 214

0

0

0

887 214

0

887 214

887 214

0

0,00%

0,00%

2 267 041

3 521 193

3 187 782

0

0

0

2 267 041

3 521 193

3 187 782

90,53%

0,92%

0

0

1 288 471

0

0

0

0

0

1 288 471

0,00%

0,37%

0 23 135 330 16 928 164

0 21 540 730 17 028 664

0 19 387 824 15 654 035

0 522 703 522 703

1 700 000 522 703 522 703

1 700 000 559 604 559 604

0 23 658 033 17 450 867

1 700 000 22 063 433 17 551 367

1 700 000 19 947 428 16 213 639

100,00% 90,41% 92,38%

0,49% 5,79% 4,70%

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody bieżące, w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 403 477

6 362 977

6 796 145

0

0

0

6 403 477

6 362 977

6 796 145

106,81%

1,97%

Strona 2

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- opłaty za zużyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych - usługi m.in. na rzecz wspólnot mieszkaniowych - pozostałe odsetki - kary umowne i odszkodowania z tytułu szkód
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

5 257 324 1 554 299 123 000 79 000 850 1 936 635 63 579 10 000 0 40 000 1 450 000 10 000 0 0 0 0 0 6 207 166 6 066 000 0 141 166 656 870 656 870 1 000 0 655 870 0 245 269 240 169 0 1 000 0

5 257 324 1 554 299 123 000 79 000 850 2 077 635 63 579 10 000 0 40 000 1 450 000 10 000 0 0 0 0 0 4 512 066 4 316 000 0 196 066 656 870 656 870 1 000 0 655 870 0 281 042 240 169 0 1 000 0

4 364 232 1 702 106 221 110 30 737 793 2 309 530 63 971 6 038 0 30 780 0 23 278 74 301 444 28 032 2 522 16 3 733 789 3 429 572 3 195 301 022 622 709 622 709 1 694 0 621 015 0 156 932 156 932 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 522 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 522 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 559 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 257 324 1 554 299 123 000 79 000 850 1 936 635 63 579 10 000 522 703 40 000 1 450 000 10 000 0 0 0 0 0 6 207 166 6 066 000

5 257 324 1 554 299 123 000 79 000 850 2 077 635 63 579 10 000 522 703 40 000 1 450 000 10 000 0 0 0 0 0 4 512 066 4 316 000

4 364 232 1 702 106 221 110 30 737 793 2 309 530 63 971 6 038 559 604 30 780 0 23 278 74 301 444 28 032 2 522 16 3 733 789 3 429 572

83,01% 109,51% 179,76% 38,91% 93,29% 111,16% 100,62% 60,38% 107,06% 76,95% 0,00% 232,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,75% 79,46% 0,00% 153,53% 127,47% 127,47% 167,00% 24,76% 94,69% 0,00% 96,31% 101,31% 116,46% 0,00% 198,20%

1,27% 0,49% 0,06% 0,01% 0,00% 0,67% 0,02% 0,00% 0,16% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 1,08% 0,99% 0,00% 0,09% 0,24% 0,24% 0,00% 0,00% 0,18% 0,06% 0,23% 0,23% 0,18% 0,00% 0,00%

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za reklamy -opłaty za wejście na tereny będące własnością Miasta - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwrot kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską - zwrot kosztów sądowych - środki pieniężne uzyskane w drodze nabycia przez Miasto spadku - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych - zwrot bonifikat z wykupu mieszkań - zwrot ze spółdzielni mieszkaniowych - zwrot środków

dochody majątkowe, w tym:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0 225 225 15 210 0 0 1 705 000 1 705 000 1 700 000 0 3 000

0 225 225 15 210 0 0 546 025 546 025 541 025 0 3 000

0 214 899 214 899 1 52 0 214 846 639 578 639 578 630 081 0 5 946

141 166 657 095 657 095 1 015 210 655 870 0 1 950 269 1 945 169 1 700 000 1 000 3 000

196 066 657 095 657 095 1 015 210 655 870 0 827 067 786 194 541 025 1 000 3 000

301 022 837 608 837 608 1 695 52 621 015 214 846 796 510 796 510 630 081 0 5 946

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dochody bieżące, w tym:
- pozostałe odsetki - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne - środki pieniężne ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody bieżące, w tym:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej -wpływy z opłat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu -wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką

Strona 3

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

27 465 411 4 480 1 580 200 2 200 3 167 65 000 0 0 0 0 0 53 975 72 197 8 494 5 100 5 100 0

27 465 411 4 480 1 580 200 2 200 3 167 65 000 0 0 0 0 0 53 975 72 197 8 494 40 873 5 100 35 773

32 783 135 5 296 1 466 84 613 15 203 94 672 0 3 139 3 349 111 81 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 522 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 465 411 4 480 1 580 2 200 2 200 3 167 65 000 0 0 0 0 0 53 975 72 197 8 494 5 100 5 100 0

27 465 411 4 480 1 580 2 200 2 200 3 167 65 000 0 0 0 0 0 53 975 72 197 8 494 40 873 5 100 35 773

32 783 135 5 296 1 466 3 606 613 15 203 94 672 29 3 139 3 349 111 81 0 0 0 0 0 0

119,36% 32,85% 118,21% 92,78% 163,91% 27,86% 480,04% 145,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- odszkodowanie za niewykonanie powszechnej usługi pocztowej (zwrot opłat pocztowych) - sprzedaż materiałów przetargowych i dzienników budowy - sprzedaż surowców wtórnych - zwrot środków - pozostałe odsetki - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwrot kosztów sądowych - zwrot związany ze złożeniem reklamacji - opłata za udostępnienie informacji publicznej - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy" - środki (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy"

dochody majątkowe, w tym:
- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z UE - "Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju"

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dochody bieżące, w tym:
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - środki pieniężne ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - odszkodowanie

180 000 180 000 0 0 180 000 0

354 138 354 138 0 0 180 000 0

395 357 395 357 0 0 216 488 4 731

105 105 105 0 0 0 Strona 4

50 105 105 105 0 0 0

52 332 2 332 58 2 274 0 0

180 105 180 105 105 0 180 000 0

404 243 354 243 105 0 180 000 0

447 689 397 689 58 2 274 216 488 4 731

110,75% 112,26% 55,24% 0,00% 120,27% 0,00%

0,13% 0,12% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00%

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) sfinansowanie wydatków związanych z prowadzona akcją przeciwpowodziową (cz.83, poz. 4 rezerwy celowej budżetu państwa)

dochody majątkowe, w tym:
- dotacja celowa z gminy Pawłowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z drabiną automatyczną dla KMPSP

0 0 0

174 138 0 0

174 138 0 0

0 0 0

0 50 000 50 000

0 50 000 50 000

0 0 0

174 138 50 000 50 000

174 138 50 000 50 000

100,00% 100,00% 100,00%

0,05% 0,01% 0,01%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody bieżące, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - koszty upomnienia - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wpływy z opłaty planistycznej - wpływy z opłaty adiacenckiej - opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz wejście w pas drogowy - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia - wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

101 841 104 101 841 104 53 280 359 1 367 513 3 600 000 120 000 35 639 000 462 800 12 700 1 020 000 1 800 000 21 000 213 000 0 178 892 50 000 91 200 400 800 1 000 950 000 1 450 000 900 000 40 000 47 740 0 177 600

106 200 791 106 200 791 53 280 359 6 000 000 3 600 000 120 000 35 639 000 462 800 12 700 1 020 000 1 800 000 21 000 213 000 0 178 892 50 000 91 200 283 000 1 000 750 000 1 450 000 945 000 40 000 47 740 0 177 600

132 735 109 132 735 109 54 171 099 11 677 789 3 847 618 85 466 45 567 257 442 040 12 035 1 002 620 3 525 146 32 817 7 670 900 20 042 178 892 189 435 74 850 284 262 1 050 732 611 1 786 824 972 177 160 141 103 809 12 581 151 960

15 263 771 15 263 771 14 887 961 285 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0

16 090 414 16 090 414 14 887 961 1 111 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0

17 764 726 117 104 875 17 764 726 117 104 875 15 030 803 68 168 320 2 436 492 1 652 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 053 37 984 0 3 600 000 120 000 35 639 000 462 800 12 700 1 020 000 1 800 000 21 000 213 000 0 178 892 50 000 91 200 400 800 1 000 950 000 1 450 000 900 000 40 000 127 740 0 177 600

122 291 205 122 291 205 68 168 320 7 111 913 3 600 000 120 000 35 639 000 462 800 12 700 1 020 000 1 800 000 21 000 213 000 0 178 892 50 000 91 200 283 000 1 000 750 000 1 450 000 945 000 40 000 127 740 0 177 600

150 499 835 150 499 835 69 201 902 14 114 281 3 847 618 85 466 45 567 257 442 040 12 035 1 002 620 3 525 146 32 817 7 670 900 22 282 178 892 189 435 74 850 284 262 1 050 732 611 1 786 824 972 177 160 141 346 862 50 565 151 960

123,07% 123,07% 101,52% 198,46% 106,88% 71,22% 127,86% 95,51% 94,76% 98,30% 195,84% 156,27% 3601,36% 0,00% 100,00% 378,87% 82,07% 100,45% 105,00% 97,68% 123,23% 102,88% 400,35% 271,54% 0,00% 85,56%

43,66% 43,66% 20,07% 4,09% 1,12% 0,02% 13,22% 0,13% 0,00% 0,29% 1,02% 0,01% 2,23% 0,01% 0,05% 0,05% 0,02% 0,08% 0,00% 0,21% 0,52% 0,28% 0,05% 0,10% 0,01% 0,04%

0

0

0

10 540

10 540

14 154

10 540

10 540

14 154

134,29%

0,00%

Strona 5

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- koszty egzekucyjne

17 500 40 166 924 40 166 924 39 529 720 0 637 204 0 0

17 500 42 426 879 42 426 879 39 789 675 0 2 637 204 0 0

31 688 43 546 954 43 392 871 39 789 675 0 3 375 015 228 181 154 083

0 43 623 948 43 623 948 40 905 746 2 678 202 40 000 0 0

0 44 538 282 43 586 382 40 868 180 2 678 202 40 000 0 951 900

0 44 522 300 43 570 400 40 868 180 2 678 202 24 018 0 951 900

17 500 83 790 872 83 790 872 80 435 466 2 678 202 677 204 0 0

17 500 86 965 161 86 013 261 80 657 855 2 678 202 2 677 204 0 951 900

31 688 88 069 254 86 963 271 80 657 855 2 678 202 3 399 033 228 181 1 105 983

181,07% 101,27% 101,10% 100,00% 100,00% 126,96% 0,00% 116,19%

0,01% 25,55% 25,23% 23,40% 0,78% 0,99% 0,07% 0,32%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA dochody bieżące, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - pozostałe odsetki - środki finansowe pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

dochody majątkowe, w tym:
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej "Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju" - środki finansowe pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

0 0 4 359 333 4 359 333 500 644

0 0 5 417 479 5 302 029 500 644

0 154 083 4 719 653 4 604 193 9 644

0 0 73 419 73 419 0 0

951 900 0 771 437 747 437 0 0

951 900 0 619 667 595 313 0 0

0 0 4 432 752 4 432 752 500 644

951 900 0 6 188 916 6 049 466 500 644

951 900 154 083 5 339 320 5 199 506 9 644

100,00% 0,00% 86,27% 85,95% 1,80% 100,00%

0,28% 0,04% 1,55% 1,51% 0,00% 0,00%

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody bieżące, w tym:
- odpłatność za duplikaty i odpisy dokumentów - opłata za reklamę - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową - obsługa PKZP placówek oświatowych - opłata rekrutacyjna i czesne za studia wieczorowe - wpływy z opłat za korzystanie z basenu - pozostałe odsetki - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - refundacja wynagrodzeń z PUP - zwrot składek z ZUS-u - zwrot środków - przejęte wadium - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - środki pieniężne ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych

108 722 1 349 136 1 437 927 16 128 0 0 2 967 8 693 0 0 0 400 0 0 0 0

108 722 1 364 648 1 437 927 16 128 0 0 2 967 8 693 0 0 0 400 0 0 0 0

125 483 1 269 941 1 311 200 11 546 0 0 5 020 9 481 0 1 396 185 7 972 0 24 927 4 039 15 113

16 646 0 0 0 20 750 8 631 350 7 172 0 0 0 0 0 0 0 0

16 646 0 0 0 20 750 8 631 350 7 172 0 0 0 0 0 0 0 0

15 671 0 0 0 11 024 12 506 1 593 7 276 1 750 0 533 3 878 5 000 0 0 18 912

125 368 1 349 136 1 437 927 16 128 20 750 8 631 3 317 15 865 0 0 0 400 0 0 0 0

125 368 1 364 648 1 437 927 16 128 20 750 8 631 3 317 15 865 0 0 0 400 0 0 0 0

141 154 1 269 941 1 311 200 11 546 11 024 12 506 6 613 16 757 1 750 1 396 718 11 850 5 000 24 927 4 039 34 025

112,59% 93,06% 91,19% 71,59% 53,13% 144,90% 199,37% 105,62% 0,00% 0,00% 0,00% 2962,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04% 0,37% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

Strona 6

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym - dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci z innych gmin do szkół specjalistycznych - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dofinansowanie do zadań własnych - awans zawodowy nauczycieli - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu -dofinansowanie do zadań własnych - awans zawodowy nauczycieli - dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - "Radosna szkoła" środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 48) - dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Przedszkolaki przyszłością naszej gminy" - dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Po technikum w pracę" - dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Przedszkolaki przyszłością naszej gminy" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE- "Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatków - dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Open the window" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Jedna Europa wiele kultur" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Virtual Eden" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Mali artyści w Unii Europejskiej"

14 647

14 647

48 823

0

0

0

14 647

14 647

48 823

333,33%

0,01%

0 0

0 624 815

9 121 547 649

0 0

0 0

0 0

0 0

0 624 815

9 121 547 649

0,00% 87,65%

0,00% 0,16%

0

2 874

2 874

0

0

0

0

2 874

2 874

100,00%

0,00%

0 0

0 111 384

0 111 234

0 0

2 318 0

2 318 0

0 0

2 318 111 384

2 318 111 234

100,00% 99,87%

0,00% 0,03%

187 808 0

196 012 0

129 784 0

0 0

0 7 739

0 4 237

187 808 0

196 012 7 739

129 784 4 237

66,21% 54,75%

0,04% 0,00%

0 1 182 086 1 233 737

0 817 157

0 0

819 0

327 0

0 1 182 086

819 1 233 737

327 817 157

39,93% 66,23%

0,00% 0,24%

0 9 935 19 870 19 870 0

0 9 935 19 870 19 870 64 128

0 9 392 18 875 0 61 373

19 870 0 0 0 0

19 870 0 0 0 0

18 564 0 0 0 0

19 870 9 935 19 870 19 870 0

19 870 9 935 19 870 19 870 64 128

18 564 9 392 18 875 0 61 373

93,43% 94,53% 94,99% 0,00% 95,70%

0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02%

Strona 7

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Global citizens, save resources and stop the climate change" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - Seminarium kontaktowe - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Po technikum w pracę" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość" - środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Droga do sukcesu na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych"

0

0

0

0

326 820

260 268

0

326 820

260 268

79,64%

0,08%

0 0 0 0

64 128 0 0 0

60 955 0 0 0

0 0 0 0

0 3 928 301 451 30 943

0 3 355 180 730 12 359

0 0 0 0

64 128 3 928 301 451 30 943

60 955 3 355 180 730 12 359

95,05% 85,41% 59,95% 39,94%

0,02% 0,00% 0,05% 0,00%

dochody majątkowe, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu - "Radosna szkoła" (rezerwa celowa cz. 83, poz. 48) - dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych"

0 0 0

0 115 450 0

0 115 460 10

0 0 0

0 24 000 0

35 012 24 354 354

0 0 0

0 139 450 0

35 012 139 814 364

0,00% 100,26% 0,00%

0,01% 0,04% 0,00%

0

115 450

115 450

0

0

0

0

115 450

115 450

100,00%

0,03%

0

0

0

0

3 600

3 600

0

3 600

3 600

100,00%

0,00%

0 0 0 0 0 0 0 3 529 028 3 529 028

0 0 0 0 0 0 0 4 664 972 4 664 972

0 3 435 3 435 0 3 300 2 133 4 452 350 4 452 350

0 0 0 0 0 0 0 270 683 270 683

20 400 0 0 0 0 0 0 275 308 275 308

20 400 5 850 5 850 5 850 0 0 0 235 360 235 360

0 0 0 0 0 0 0 3 799 711 3 799 711

20 400 0 0 0 0 0 0 4 940 280 4 940 280

20 400 9 285 9 285 5 850 3 300 2 133 4 687 710 4 687 710

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,89% 94,89%

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 1,36%

851 OCHRONA ZDROWIA dochody bieżące, w tym:
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - udostępnienie powierzchni wystawienniczej w czasie Festynu Zdrowia - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

852 POMOC SPOŁECZNA dochody bieżące, w tym:

Strona 8

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS - odpłatność za pobyt w DPS - pozostałe odsetki - odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu-Zdroju - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych - środki pieniężne ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych - przejęte wadium - koszty upomnień - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot środków - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadań własnych na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z innych jednostek samorządów terytorialnych w placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Miasta - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - rezerwa celowa zapisana w ustawie budżetowej w częśći 83 poz. 27, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków stałych - dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych - dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

2 352 0 840 297 728 19 690 96 000 0 72 269 0 0 0 0 0 198 410

2 352 0 840 297 728 23 678 96 000 0 125 320 0 0 0 0 0 198 410

2 241 0 991 332 833 23 175 104 571 0 68 627 340 10 000 27 0 1 058 211 032

0 600 240 0 2 808 0 14 400 1 075 0 0 0 0 0 0

0 600 240 0 2 808 0 14 400 1 075 0 0 0 0 0 0

0 1 207 279 0 3 334 0 7 638 2 105 23 0 18 6 170 0 0

2 352 600 1 080 297 728 22 498 96 000 14 400 73 344 0 0 0 0 0 198 410

2 352 600 1 080 297 728 26 486 96 000 14 400 126 395 0 0 0 0 0 198 410

2 241 1 207 1 270 332 833 26 509 104 571 7 638 70 732 363 10 000 45 6 170 1 058 211 032

95,28% 201,17% 117,59% 111,79% 100,09% 108,93% 53,04% 55,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 106,36%

0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,01% 0,03% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%

0

0

0

251 560

251 560

209 961

251 560

251 560

209 961

83,46%

0,06%

0

878 863

878 863

0

0

0

0

878 863

878 863

100,00%

0,25%

50 500 551 200 995 400 740 300

49 200 553 433 1 084 751 740 300

48 487 544 942 1 083 288 740 300

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

50 500 551 200 995 400 740 300

49 200 553 433 1 084 751 740 300

48 487 544 942 1 083 288 740 300

98,55% 98,47% 99,87% 100,00%

0,01% 0,16% 0,31% 0,21%

Strona 9

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - dodatek miesięczny dla pracownika socjalnego, środki z rezerwy celowej (cz 83, poz. 25) - dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "O krok do przodu" - dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE " Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"

0 25 358

77 185 20 223

77 185 13 415

0 0

4 625 0

4 625 0

0 25 358

81 810 20 223

81 810 13 415

100,00% 66,34%

0,02% 0,00%

0 478 981 0

20 204 381 995 114 490

8 638 253 385 48 952

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 478 981 0

20 204 381 995 114 490

8 638 253 385 48 952

42,75% 66,33% 42,76%

0,00% 0,07% 0,01%

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochody bieżące, w tym:
- opłata stała za pobyt dzieci w żłobku -opłata za wyżywienie w żłobku i Domu Nauki i Rehablilitacji - pozostałe odsetki - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych - zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON - odszkodowanie - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów rehabilitacji w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Rozwiń swoje możliwości-wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Rozwiń swoje możliwości-wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Skuteczny urząd"

463 568 463 568 105 360 84 000 30 90 0 0 0 0

445 193 445 193 105 360 84 000 30 90 0 0 0 0

371 029 371 029 75 488 39 675 42 88 23 0 0 0

564 146 564 146 0 74 800 132 808 0 37 274 0 0

743 436 743 436 0 74 800 132 808 0 37 274 0 0

808 869 808 869 0 72 069 214 611 0 33 544 3 277 5 015

1 027 714 1 027 714 105 360 158 800 162 898 0 37 274 0 0

1 188 629 1 188 629 105 360 158 800 162 898 0 37 274 0 0

1 179 898 1 179 898 75 488 111 744 256 699 23 33 544 3 277 5 015

99,27% 99,27% 71,65% 70,37% 158,02% 77,84% 0,00% 89,99% 0,00% 0,00%

0,34% 0,34% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

0

0

0

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

4 932

100,00%

0,00%

41 113

38 357

38 357

0

0

0

41 113

38 357

38 357

100,00%

0,01%

232 975 0

217 356 0

217 356 0

0 14 000

0 14 000

0 13 717

232 975 14 000

217 356 14 000

217 356 13 717

100,00% 97,98%

0,06% 0,00%

Strona 10

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Profesjolalny urząd" - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

0

0

0

0

179 290

243 290

0

179 290

243 290

135,70%

0,07%

0 24 900 24 900 0

0 554 569 554 569 0

0 439 893 439 893 0

432 200 14 791 14 791 191

432 200 14 891 14 891 191

432 200 14 928 14 928 228

432 200 39 691 39 691 191

432 200 569 460 569 460 191

432 200 454 821 454 821 228

100,00% 79,87% 79,87% 119,37%

0,13% 0,13% 0,13% 0,00%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dochody bieżące, w tym:
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw."zielone szkoły", dzieci klas III szkół podstawowych w okresie od maja do czerwca 2010 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2010 roku - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - cz.83, poz. 26 rezerwy celowej budżetu państwa - dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - pomoc materialna o charakterze socjalnym, środki z rezerwy celowej (cz 83, poz. 26) - dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" - dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" - dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

0

151 980

151 580

0

0

0

0

151 980

151 580

99,74%

0,04%

0 0

99 230 278 559

53 880 209 749

0 0

0 0

0 0

0 0

99 230 278 559

53 880 209 749

54,30% 75,30%

0,02% 0,06%

3 361

3 341

3 333

1 971

1 991

1 985

5 332

5 332

5 318

99,74%

0,00%

374 21 165

379 21 080

370 20 981

219 12 410

214 12 495

220 12 495

593 33 575

593 33 575

590 33 476

99,49% 99,71%

0,00% 0,01%

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody bieżące, w tym:
- wpływy z opłaty za wody opadowe - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z opłaty parkingowej - rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach - wpływy z załadunku i transportu drewna - sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki - pozostałe odsetki - koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt oraz opłaty za przyjęcie psów

878 075 878 075 11 050 35 000 4 731 233 720 546 175 140 5 000 100 21 330

9 755 977 9 755 977 11 050 35 000 4 731 288 210 486 175 140 5 000 100 21 330

10 418 291 10 418 291 16 699 20 412 4 564 299 689 479 860 1 900 14 804 1 097 46 885

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 11

1 786 825 1 786 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 116 989 2 116 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0

878 075 878 075 11 050 35 000 4 731 233 720 546 175 140 5 000 100 21 330

11 542 802 11 542 802 11 050 35 000 4 731 288 210 486 175 140 5 000 100 21 330

12 535 280 12 535 280 16 699 20 412 4 564 299 689 479 860 1 900 14 804 1 097 46 885

108,60% 108,60% 151,12% 58,32% 96,47% 103,98% 98,70% 1357,14% 296,08% 1097,00% 219,81%

3,64% 3,64% 0,00% 0,01% 0,00% 0,09% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu oraz za energię zużytą przez te urządzenia - należność za pobór energii na oświetlanie kabin telefonicznych i tablicy reklamowej - montaż przyłączy energetycznych - usunięcie kiosku handlowego - usługi transportowe - wpływy ze srzedaży surowców wtórnych - zwrot kosztów sądowych - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS - zwrot środków - refundacja dotycząca robót publicznych - odszkodowanie - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - opłaty za usuwanie drzew i krzewów - środki pieniężne ze zlikwidowanych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

550 5 536 447 436 300 700 2 300 360 10 200 0 0 0 0 0 0 0

550 5 536 447 436 300 700 2 300 360 10 200 0 0 0 4 759 003 240 000 3 884 409 0

425 12 818 288 188 0 1 585 43 435 24 871 3 323 1 269 14 391 5 419 545 168 792 3 884 408 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 252 0 981 573 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135 199 0 981 573 217

550 5 536 447 436 300 700 2 300 360 10 200 0 0 0 0 0 0 0

550 5 536 447 436 300 700 2 300 360 10 200 0 0 0 5 564 255 240 000 4 865 982 0

425 12 818 288 188 0 1 585 43 435 24 871 3 323 1 269 14 391 6 554 744 168 792 4 865 981 217

77,27% 231,54% 64,43% 43,12% 0,00% 226,43% 1,87% 120,83% 243,83% 0,00% 0,00% 0,00% 117,80% 70,33% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90% 0,05% 1,41% 0,00%

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dochody bieżące, w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - darowizna od Kółka Rolniczego w Jastrzębiu-Zdroju - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochody z tytułu patronatu medialnego oraz świadczenia usług reklamowych podczas Dni Miasta Jastrzębia-Zdroju - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

215 541 215 541

305 541 305 541

267 484 267 484

0 0

0 0

0 0

215 541 215 541

305 541 305 541

267 484 267 484

87,54% 87,54%

0,08% 0,08%

215 541 0 0 0 0 0

215 541 90 000 0 0 0 0

176 673 90 000 261 250 210 90

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

215 541 0 0 0 0 0

215 541 90 000 0 0 0 0

176 673 90 000 261 250 210 90

81,97% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY dochody bieżące, w tym:

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

0 0

0 0

0 0

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

Strona 12

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) utrzymanie pomników przyrody na terenie Miasta

2 000 5 705 926 965 192

2 000 6 858 408 965 192

2 000 6 042 588 819 643

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 000 5 705 926 965 192

2 000 6 858 408 965 192

2 000 6 042 588 819 643

100,00% 88,10% 84,92%

0,00% 1,75% 0,24%

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT dochody bieżące, w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłaty m.in. za pływalnię LAGUNA; bilety wstępu na kąpielisko ZDRÓJ i lodowisko JASTOR - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych - pozostałe odsetki - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

237 812 726 900 480 0 0 0 0 0 4 740 734

237 812 726 900 480 0 0 0 0 0 5 893 216

314 281 486 209 569 11 050 2 180 2 336 2 568 450 5 222 945

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 812 726 900 480 0 0 0 0 0 4 740 734

237 812 726 900 480 0 0 0 0 0 5 893 216

314 281 486 209 569 11 050 2 180 2 336 2 568 450 5 222 945

132,16% 66,89% 118,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,63%

0,09% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52%

dochody majątkowe, w tym:
- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"

4 740 734

5 893 216

5 222 945

0

0

0

4 740 734

5 893 216

5 222 945

88,63%

1,52%

II

ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW

14 703 047 0 0

15 648 684 55 927 55 927

15 631 059 55 541 55 541

8 301 469 0 0

8 471 771 0 0

8 468 478 0 0

23 004 516 0 0

24 120 455 55 927 55 927

24 099 537 55 541 55 541

99,91% 99,31% 99,31%

6,99% 0,02% 0,02%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody bieżące, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego

0 0 0

55 927 0 0

55 541 0 0

0 38 085 38 085

0 115 019 115 019

0 113 228 113 228

0 38 085 38 085

55 927 115 019 115 019

55 541 113 228 113 228

99,31% 98,44% 98,44%

0,02% 0,03% 0,03%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody bieżące, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa

0 0 0

0 0 0

0 0 0

38 085 377 213 377 213 Strona 13

115 019 377 213 377 213

113 228 377 208 377 208

38 085 377 213 377 213

115 019 377 213 377 213

113 228 377 208 377 208

98,44% 100,00% 100,00%

0,03% 0,11% 0,11%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dochody bieżące, w tym:

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

0

0

0

17 143

17 143

17 143

17 143

17 143

17 143

100,00%

0,00%

0

0

0

46 526

46 526

46 526

46 526

46 526

46 526

100,00%

0,01%

0

0

0

7 544

7 544

7 544

7 544

7 544

7 544

100,00%

0,00%

0 284 871 284 871

0 318 929 318 929

0 318 915 318 915

306 000 282 774 282 774

306 000 305 574 305 574

305 995 305 530 305 530

306 000 567 645 567 645

306 000 624 503 624 503

305 995 624 445 624 445

100,00% 99,99% 99,99%

0,09% 0,18% 0,18%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - utrzymanie etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - akcja kurierska - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - działalność gospodarcza - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - odbiór dowodów osobistych z KPP

257 230

257 230

257 230

0

0

0

257 230

257 230

257 230

100,00%

0,07%

479

1 929

1 929

0

0

0

479

1 929

1 929

100,00%

0,00%

27 032

27 032

27 032

0

0

0

27 032

27 032

27 032

100,00%

0,01%

130

130

128

0

0

0

130

130

128

98,46%

0,00%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (rezerwa celowa ,część 83 poz.44)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - powszechny spis rolny

0

0

0

270 774

270 774

270 774

270 774

270 774

270 774

100,00%

0,08%

0

0

0

0

6 400

6 400

0

6 400

6 400

100,00%

0,00%

0

0

0

12 000

28 400

28 356

12 000

28 400

28 356

99,85%

0,01%

0

32 608

32 596

0 Strona 14

0

0

0

32 608

32 596

99,96%

0,01%

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dochody bieżące, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami prowadzenie stałego rejestru wyborców - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wybory samorządowe

13 900 13 900

464 623 464 623

455 299 455 299

0 0

0 0

0 0

13 900 13 900

464 623 464 623

455 299 455 299

97,99% 97,99%

0,13% 0,13%

13 900

13 900

13 880

0

0

0

13 900

13 900

13 880

99,86%

0,00%

0

216 255

216 251

0

0

0

0

216 255

216 251

100,00%

0,06%

0

234 468

225 168

0

0

0

0

234 468

225 168

96,03%

0,07%

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dochody bieżące, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - akcja przeciwpowodziowa

0 0

0 0

0 0

5 074 000 5 074 000

5 393 575 5 321 575

5 392 124 5 321 554

5 074 000 5 074 000

5 393 575 5 321 575

5 392 124 5 321 554

99,97% 100,00%

1,56% 1,54%

0

0

0

5 072 000

5 040 166

5 040 145

5 072 000

5 040 166

5 040 145

100,00%

1,46%

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00%

0,00%

dochody majątkowe, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych cz.83, poz. 55 rezerwy celowej budżetu państwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zakup kamery wziernikowej - ustawa budżetowa

0 0

0 0

0 0

0 0

279 409 72 000

279 409 70 570

0 0

279 409 72 000

279 409 70 570

100,00% 98,01%

0,08% 0,02%

0

0

0

0

16 000

16 000

0

16 000

16 000

100,00%

0,00%

0 1 176 1 176

0 2 485 2 485

0 2 484 2 484

0 2 514 397 2 514 397

56 000 2 262 390 2 262 390

54 570 2 262 388 2 262 388

0 2 515 573 2 515 573

56 000 2 264 875 2 264 875

54 570 2 264 872 2 264 872

97,45% 100,00% 100,00%

0,02% 0,66% 0,66%

851 OCHRONA ZDROWIA dochody bieżące, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu

0

0

0

2 484 006

2 217 742

2 217 741

2 484 006

2 217 742

2 217 741

100,00%

0,64%

Strona 15

GMINA
Dz. 1 Wyszczególnienie 2 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych

POWIAT Wykonanie
5

RAZEM Wykonanie
8

Plan pierwotny
3

Plan po zmianach
4

Plan pierwotny
6

Plan po zmianach
7

Plan pierwotny
9

Plan po zmianach
10

Wykonanie
11

Wskaźnik %
12

Struktura %
13

0

0

0

30 391

44 648

44 647

30 391

44 648

44 647

100,00%

0,01%

852 POMOC SPOŁECZNA dochody bieżące, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - akcja przeciwpowodziowa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

1 176 14 403 100 14 403 100

2 485 14 806 720 14 806 720

2 484 14 798 820 14 798 820

0 15 000 15 000

0 18 000 18 000

0 18 000 18 000

1 176 14 418 100 14 418 100

2 485 14 824 720 14 824 720

2 484 14 816 820 14 816 820

99,96% 99,95% 99,95%

0,00% 4,30% 4,30%

14 306 200

14 649 172

14 645 891

0

0

0

14 306 200

14 649 172

14 645 891

99,98%

4,25%

11 900

19 960

18 408

0

0

0

11 900

19 960

18 408

92,22%

0,01%

85 000

76 000

73 967

0

0

0

85 000

76 000

73 967

97,33%

0,02%

0

61 588

60 554

0

0

0

0

61 588

60 554

98,32%

0,02%

0

0

0

15 000

18 000

18 000

15 000

18 000

18 000

100,00%

0,01%

ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA III. PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dochody bieżące, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej

6 000 6 000 6 000

6 000 6 000 6 000

5 999 5 999 5 999

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 000 6 000 6 000

6 000 6 000 6 000

5 999 5 999 5 999

99,98% 99,98% 99,98%

0,00% 0,00% 0,00%

6 000

6 000

5 999

0

0

0

6 000

6 000

5 999

99,98%

0,00%

Strona 16

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA (w złotych) Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan pierwotny
1 2 3 4

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

WYDATKI I. WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)Dotacje na zadania bieżące 01030 Izby rolnicze Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące 01095 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 10001 Górnictwo węgla kamiennego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy

240 416 591 256 478 202 225 707 544 240 823 518 85 500 35 000 35 000 35 000 35 000 0 9 500 9 500 9 500 41 000 41 000 41 000 41 000 0 0 0 0 0 601 233 601 233 0 0 0 601 233 601 233 16 026 656 6 840 000 179 000 128 500 128 500 35 000 35 000 93 500 9 500 9 500 9 500 41 000 41 000 41 000 41 000 0 0 0 0 0 885 466 885 466 284 233 284 233 284 233 601 233 601 233 18 021 721 6 840 000

238 784 104 223 147 046 177 456 128 473 128 473 35 000 35 000 93 473 9 214 9 214 9 214 39 769 39 769 39 769 39 769 0 0 0 0 0 885 466 885 466 284 233 284 233 284 233 601 233 601 233 16 840 351 6 786 770

126 665 498 109 702 641 118 364 029 101 230 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 730 4 730 4 730 4 730 4 730 24 480 000 24 480 000 10 000 10 000 10 000 24 470 000 24 470 000 38 313 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 1 271 769 1 271 769 991 369 991 369 991 369 280 400 280 400 39 284 194 0

96 127 491 87 659 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 1 118 539 1 118 539 988 639 988 639 988 639 129 900 129 900 27 663 321 0

367 082 089 344 071 573 85 500 35 000 35 000 35 000 35 000 0 9 500 9 500 9 500 41 000 41 000 41 000 41 000 4 730 4 730 4 730 4 730 4 730 25 081 233 25 081 233 10 000 10 000 10 000 25 071 233 25 071 233 54 339 662 6 840 000

366 180 843 342 054 388 179 000 128 500 128 500 35 000 35 000 93 500 9 500 9 500 9 500 41 000 41 000 41 000 41 000 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 2 157 235 2 157 235 1 275 602 1 275 602 1 275 602 881 633 881 633 57 305 915 6 840 000

334 911 595 310 806 059 177 456 128 473 128 473 35 000 35 000 93 473 9 214 9 214 9 214 39 769 39 769 39 769 39 769 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 2 004 005 2 004 005 1 272 872 1 272 872 1 272 872 731 133 731 133 44 503 672 6 786 770

91,46% 90,86% 99,14% 99,98% 99,98% 100,00% 100,00% 99,97% 96,99% 96,99% 96,99% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,90% 92,90% 99,79% 99,79% 99,79% 82,93% 82,93% 77,66% 99,22%

100,00% 92,80% 0,05% 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 0,60% 0,38% 0,38% 0,38% 0,22% 0,22% 13,29% 2,03%

Strona 17

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60095 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 840 000 6 840 000 0 0 0 0 0 0

6 840 000 6 840 000 0 0 0 0 0 0

6 786 770 6 786 770 0 0 0 0 0 0

0 0 38 313 006 2 243 300 2 243 300 2 243 300 36 069 706 36 069 706

0 0 39 214 194 2 794 871 2 794 871 2 794 871 36 419 323 36 419 323 27 593 321 2 714 967 2 714 967 2 714 967 24 878 354 24 878 354

6 840 000 6 840 000 38 313 006 2 243 300 2 243 300 2 243 300 36 069 706 36 069 706

6 840 000 6 840 000 39 214 194 2 794 871 2 794 871 2 794 871 36 419 323 36 419 323

6 786 770 6 786 770 27 593 321 2 714 967 2 714 967 2 714 967 24 878 354 24 878 354

99,22% 99,22% 70,37% 97,14% 97,14% 97,14% 68,31% 68,31%

2,03% 2,03% 8,24% 0,81% 0,81% 0,81% 7,43% 7,43%

0 8 875 061 4 014 500 4 014 500 4 014 500 4 860 561 4 860 561

0 10 829 804 5 463 429 5 463 429 5 463 429 5 366 375 5 366 375

0 9 702 288 5 349 684 5 349 684 5 349 684 4 352 604 4 352 604

33 159 706 0 0 0 0 0 0

32 429 856 21 016 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 159 706 8 875 061 4 014 500 4 014 500 4 014 500 4 860 561 4 860 561

32 429 856 10 829 804 5 463 429 5 463 429 5 463 429 5 366 375 5 366 375

21 016 865 9 702 288 5 349 684 5 349 684 5 349 684 4 352 604 4 352 604

64,81% 89,59% 97,92% 97,92% 97,92% 81,11% 81,11%

6,28% 2,90% 1,60% 1,60% 1,60% 1,30% 1,30%

4 860 561 0 0 0 0 311 595 311 595 311 595 311 595 23 325 471 15 203 717 15 058 717 15 004 717 3 763 034

4 716 375 180 000 180 000 180 000 180 000 171 917 171 917 171 917 171 917 23 583 857 15 379 988 15 234 988 15 183 741 3 827 289

4 352 604 179 376 179 376 179 376 179 376 171 917 171 917 171 917 171 917 19 274 320 14 479 050 14 473 300 14 426 394 3 736 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 65 760 0 0 0 0

0 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 35 682 0 0 0 0

4 860 561 0 0 0 0 311 595 311 595 311 595 311 595 23 325 471 15 203 717 15 058 717 15 004 717 3 763 034

4 716 375 250 000 250 000 250 000 250 000 171 917 171 917 171 917 171 917 23 649 617 15 379 988 15 234 988 15 183 741 3 827 289

4 352 604 249 376 249 376 249 376 249 376 171 917 171 917 171 917 171 917 19 310 002 14 479 050 14 473 300 14 426 394 3 736 198

92,29% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,65% 94,14% 95,00% 95,01% 97,62%

1,30% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 5,77% 4,32% 4,32% 4,31% 1,12%

Strona 18

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71015 Nadzór budowlany Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71035 Cmentarze Wydatki bieżące, w szczególności na:

11 241 683 54 000 145 000 145 000 8 121 754 6 324 099 6 324 099 16 800 6 307 299 1 797 655 1 797 655 687 664 140 000 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 255 000 255 000 255 000 255 000 0 0 0 0 0 292 664 217 664

11 356 452 51 247 145 000 145 000 8 203 869 6 234 991 6 234 991 16 800 6 218 191 1 968 878 1 968 878 938 064 146 000 146 000 146 000 1 500 144 500 0 0 0 0 0 255 000 255 000 255 000 255 000 0 0 0 0 0 353 064 246 364

10 690 196 46 906 5 750 5 750 4 795 270 3 175 342 3 175 342 16 179 3 159 163 1 619 928 1 619 928 716 779 139 870 139 870 139 870 1 500 138 370 0 0 0 0 0 78 584 78 584 78 584 78 584 0 0 0 0 0 314 325 221 670

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 700 0 0 0 0 0 277 976 277 976 277 976 272 324 5 652 0 0 0 0 15 724 15 724 15 724 15 724 0 0 0

0 0 0 0 65 760 65 760 65 760 0 65 760 0 0 314 793 0 0 0 0 0 282 249 282 249 282 249 276 310 5 939 0 0 0 0 32 544 32 544 32 544 15 724 16 820 0 0

0 0 0 0 35 682 35 682 35 682 0 35 682 0 0 284 487 0 0 0 0 0 256 256 256 256 256 256 250 317 5 939 0 0 0 0 28 231 28 231 28 231 15 724 12 507 0 0

11 241 683 54 000 145 000 145 000 8 121 754 6 324 099 6 324 099 16 800 6 307 299 1 797 655 1 797 655 981 364 140 000 140 000 140 000 0 140 000 277 976 277 976 277 976 272 324 5 652 255 000 255 000 255 000 255 000 15 724 15 724 15 724 15 724 0 292 664 217 664

11 356 452 51 247 145 000 145 000 8 269 629 6 300 751 6 300 751 16 800 6 283 951 1 968 878 1 968 878 1 252 857 146 000 146 000 146 000 1 500 144 500 282 249 282 249 282 249 276 310 5 939 255 000 255 000 255 000 255 000 32 544 32 544 32 544 15 724 16 820 353 064 246 364

10 690 196 46 906 5 750 5 750 4 830 952 3 211 024 3 211 024 16 179 3 194 845 1 619 928 1 619 928 1 001 266 139 870 139 870 139 870 1 500 138 370 256 256 256 256 256 256 250 317 5 939 78 584 78 584 78 584 78 584 28 231 28 231 28 231 15 724 12 507 314 325 221 670

94,13% 91,53% 3,97% 3,97% 58,42% 50,96% 50,96% 96,30% 50,84% 82,28% 82,28% 79,92% 95,80% 95,80% 95,80% 100,00% 95,76% 90,79% 90,79% 90,79% 90,59% 100,00% 30,82% 30,82% 30,82% 30,82% 86,75% 86,75% 86,75% 100,00% 74,36% 89,03% 89,98%

3,19% 0,01% 0,00% 0,00% 1,44% 0,96% 0,96% 0,00% 0,95% 0,48% 0,48% 0,30% 0,04% 0,04% 0,04% 0,00% 0,04% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,09% 0,07%

Strona 19

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 71095 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75022 Rady miast i miast na prawach powiatu Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

217 664 6 435 211 229 75 000 75 000 0 0 0 0 19 020 435 1 042 157 1 042 157 1 042 157 857 620 184 537 712 130 712 130 185 090 185 090 527 040 15 331 164 14 915 964 14 889 587 12 000 959 2 888 628 26 377

246 364 5 335 241 029 106 700 106 700 184 000 184 000 184 000 184 000 18 768 788 1 064 087 1 064 087 1 064 087 862 769 201 318 717 250 717 250 190 210 190 210 527 040 15 672 753 15 140 945 15 105 468 12 373 619 2 731 849 33 377

221 670 4 392 217 278 92 655 92 655 184 000 184 000 184 000 184 000 17 912 794 967 212 967 212 967 212 791 802 175 410 651 241 651 241 145 282 145 282 505 959 15 079 962 14 571 874 14 537 822 11 949 788 2 588 034 32 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 117 208 372 576 372 576 372 576 290 691 81 885 0 0 0 0 0 2 744 632 2 744 632 2 743 132 1 492 468 1 250 664 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 091 152 354 151 354 151 354 151 298 000 56 151 0 0 0 0 0 2 700 461 2 700 461 2 698 535 1 466 744 1 231 791 1 926

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 799 386 335 557 335 557 335 557 282 894 52 663 0 0 0 0 0 2 427 307 2 427 307 2 425 381 1 347 526 1 077 855 1 926

217 664 6 435 211 229 75 000 75 000 0 0 0 0 22 137 643 1 414 733 1 414 733 1 414 733 1 148 311 266 422 712 130 712 130 185 090 185 090 527 040 18 075 796 17 660 596 17 632 719 13 493 427 4 139 292 27 877

246 364 5 335 241 029 106 700 106 700 184 000 184 000 184 000 184 000 21 859 940 1 418 238 1 418 238 1 418 238 1 160 769 257 469 717 250 717 250 190 210 190 210 527 040 18 373 214 17 841 406 17 804 003 13 840 363 3 963 640 35 303

221 670 4 392 217 278 92 655 92 655 184 000 184 000 184 000 184 000 20 712 180 1 302 769 1 302 769 1 302 769 1 074 696 228 073 651 241 651 241 145 282 145 282 505 959 17 507 269 16 999 181 16 963 203 13 297 314 3 665 889 34 479

89,98% 82,32% 90,15% 86,84% 86,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,75% 91,86% 91,86% 91,86% 92,58% 88,58% 90,80% 90,80% 76,38% 76,38% 96,00% 95,29% 95,28% 95,28% 96,08% 92,49% 97,67%

0,07% 0,00% 0,06% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 6,18% 0,39% 0,39% 0,39% 0,32% 0,07% 0,19% 0,19% 0,04% 0,04% 0,15% 5,23% 5,08% 5,06% 3,97% 1,09% 0,01%

0 415 200 415 200

2 100 531 808 531 808

1 499 508 088 508 088

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 415 200 415 200

2 100 531 808 531 808

1 499 508 088 508 088

71,38% 95,54% 95,54%

0,00% 0,15% 0,15%

Strona 20

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

Wybory do rad gmin, rad powitów i sejmoków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75053 powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75095 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe: Dotacje na inwestycje

0 0 0 0 637 622 637 622 538 269 8 500 529 769

32 500 32 500 32 500 32 500 844 143 829 143 727 015 21 500 705 515

13 100 13 100 13 100 13 100 805 155 790 499 711 986 18 874 693 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 36 540 36 540 36 540 0 36 540

0 0 0 0 36 522 36 522 36 522 0 36 522

0 0 0 0 637 622 637 622 538 269 8 500 529 769

32 500 32 500 32 500 32 500 880 683 865 683 763 555 21 500 742 055

13 100 13 100 13 100 13 100 841 677 827 021 748 508 18 874 729 634

40,31% 40,31% 40,31% 40,31% 95,57% 95,53% 98,03% 87,79% 98,33%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,25% 0,22% 0,01% 0,22%

99 353 0 0 1 297 362 420 655 420 655 27 340 393 315 876 707 876 707

102 128 15 000 15 000 438 055 392 347 392 347 20 600 371 747 45 708 45 708

78 513 14 656 14 656 396 124 357 925 357 925 14 187 343 738 38 199 38 199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 353 0 0 1 297 362 420 655 420 655 27 340 393 315 876 707 876 707

102 128 15 000 15 000 438 055 392 347 392 347 20 600 371 747 45 708 45 708

78 513 14 656 14 656 396 124 357 925 357 925 14 187 343 738 38 199 38 199

76,88% 97,71% 97,71% 90,43% 91,23% 91,23% 68,87% 92,47% 83,57% 83,57%

0,02% 0,00% 0,00% 0,12% 0,11% 0,11% 0,00% 0,10% 0,01% 0,01%

0

7 508

0

0

0

0

0

7 508

0

0,00%

0,00%

754

2 606 414 57 000 57 000 57 000 0 0

2 983 267 57 000 57 000 57 000 0 0

2 744 813 49 732 49 732 49 732 0 0

181 482 60 000 60 000 60 000 0 0

836 232 89 500 64 500 64 500 25 000 25 000

834 684 89 500 64 500 64 500 25 000 25 000

2 787 896 117 000 117 000 117 000 0 0

3 819 499 146 500 121 500 121 500 25 000 25 000

3 579 497 139 232 114 232 114 232 25 000 25 000

93,72% 95,04% 94,02% 94,02% 100,00% 100,00%

1,07% 0,04% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01%

Strona 21

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

75406 Straż Graniczna Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75414 Obrona cywilna Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75416 Straż Miejska Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 510 187 510 161 447 47 129 114 318 26 063 25 000 25 000 42 356 18 356 18 356 2 000 16 356 24 000 24 000 2 277 138 2 277 138 2 206 802 1 861 102 345 700 70 336 0 0 0 0 0

9 000 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 225 223 187 510 174 947 47 129 127 818 12 563 37 713 37 713 44 716 20 716 20 716 2 000 18 716 24 000 24 000 2 307 117 2 307 117 2 244 181 1 877 368 366 813 62 936 0 0 0 0 0

9 000 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 211 716 174 005 161 471 47 065 114 406 12 534 37 711 37 711 44 163 20 163 20 163 2 000 18 163 24 000 24 000 2 164 615 2 164 615 2 110 408 1 806 541 303 867 54 207 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 402 103 402 103 402 101 402 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 080 18 080 18 080 0 18 080

0 0 0 561 000 11 000 11 000 11 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 109 826 109 826 109 826 107 730 2 096 0 0 0 0 0 0 0 0 26 480 26 480 26 480 1 200 25 280

0 0

0 0 0

9 000 9 000 9 000 561 000 11 000 11 000 11 000 550 000 550 000 225 223 187 510 174 947 47 129 127 818 12 563 37 713 37 713 154 542 130 542 130 542 109 730 20 812 24 000 24 000 2 307 117 2 307 117 2 244 181 1 877 368 366 813 62 936 26 480 26 480 26 480 1 200 25 280

9 000 9 000 9 000 561 000 11 000 11 000 11 000 550 000 550 000 211 716 174 005 161 471 47 065 114 406 12 534 37 711 37 711 152 464 128 464 128 464 108 205 20 259 24 000 24 000 2 164 615 2 164 615 2 110 408 1 806 541 303 867 54 207 26 457 26 457 26 457 1 200 25 257

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,00% 92,80% 92,30% 99,86% 89,51% 99,77% 99,99% 99,99% 98,66% 98,41% 98,41% 98,61% 97,34% 100,00% 100,00% 93,82% 93,82% 94,04% 96,23% 82,84% 86,13% 99,91% 99,91% 99,91% 100,00% 99,91%

0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 0,06% 0,05% 0,05% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,65% 0,65% 0,63% 0,54% 0,09% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%

561 000 11 000 11 000 11 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 108 301 108 301 108 301 106 205 2 096 0 0 0 0 0 0 0 0 26 457 26 457 26 457 1 200 25 257

0 0 0 0 0 0 212 510 187 510 161 447 47 129 114 318 26 063 25 000 25 000 145 758 121 758 121 758 103 402 18 356 24 000 24 000 2 277 138 2 277 138 2 206 802 1 861 102 345 700 70 336 18 080 18 080 18 080 0 18 080

Strona 22

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące 75495 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 75647 należności budżetowych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w szczególności na:

0 0 0 0 0 0 17 410 17 410 17 410 17 410

322 801 322 801 154 525 154 525 148 276 20 000 17 410 17 410 17 410 17 410

248 603 248 603 154 465 154 465 74 138 20 000 16 984 16 984 16 984 16 984

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 426 49 426 49 426 49 426 0 0 0 0 0 0

49 426 49 426 49 426 49 426 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 17 410 17 410 17 410 17 410

372 227 372 227 203 951 203 951 148 276 20 000 17 410 17 410 17 410 17 410

298 029 298 029 203 891 203 891 74 138 20 000 16 984 16 984 16 984 16 984

80,07% 80,07% 99,97% 99,97% 50,00% 100,00% 97,55% 97,55% 97,55% 97,55%

0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

756

416 547 416 547 416 547 416 547 129 112 287 435 0 0 2 482 225 732 225 732 225

465 146 465 146 417 546 417 546 135 406 282 140 47 600 47 600 2 210 000 460 000 460 000

412 845 412 845 366 997 366 997 111 784 255 213 45 848 45 848 453 984 453 984 453 984

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 17 520 17 520 17 520

0 0 0 0 0 0 0 0 14 171 14 171 14 171

416 547 416 547 416 547 416 547 129 112 287 435 0 0 2 482 225 732 225 732 225

465 146 465 146 417 546 417 546 135 406 282 140 47 600 47 600 2 227 520 477 520 477 520

412 845 412 845 366 997 366 997 111 784 255 213 45 848 45 848 468 155 468 155 468 155

88,76% 88,76% 87,89% 87,89% 82,55% 90,46% 96,32% 96,32% 21,02% 98,04% 98,04%

0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,03% 0,08% 0,01% 0,01% 0,14% 0,14% 0,14%

5)obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 75704 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w szczególności na: 6) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w szczególności na:

732 225

460 000

453 984

0

17 520

14 171

732 225

477 520

468 155

98,04%

0,14%

1 750 000 1 750 000

1 750 000 1 750 000

0 0

0 0

0 0

0 0

1 750 000 1 750 000

1 750 000 1 750 000

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

1 750 000 5 113 831 5 113 831 5 013 831

1 750 000 117 864 117 864 80 577

0 0 0 0

0 642 978 0 0

0 642 978 0 0

0 642 978 0 0

1 750 000 5 756 809 5 113 831 5 013 831

1 750 000 760 842 117 864 80 577

0 642 978 0 0

0,00% 84,51% 0,00% 0,00%

0,00% 0,19% 0,00% 0,00%

Strona 23

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75832 powiatów Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na wydatki bieżące 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80102 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

5 013 831 5 013 831 100 000 100 000 0 0 0 65 360 785 25 858 316 25 643 744 25 384 405 21 521 243 3 863 162 47 741

80 577 80 577 37 287 37 287 0 0 0 75 029 776 29 632 482 28 991 828 28 711 645 23 726 788 4 984 857 42 585

0 0 0 0 0 0 0 71 655 138 29 234 901 28 646 907 28 434 890 23 590 558 4 844 332 39 522

0 0 0 0 642 978 642 978 642 978 36 642 484 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 642 978 642 978 642 978 40 475 213 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 642 978 642 978 642 978 39 294 283 0 0 0 0 0 0

5 013 831 5 013 831 100 000 100 000 642 978 642 978 642 978 102 003 269 25 858 316 25 643 744 25 384 405 21 521 243 3 863 162 47 741

80 577 80 577 37 287 37 287 642 978 642 978 642 978 115 504 989 29 632 482 28 991 828 28 711 645 23 726 788 4 984 857 42 585

0 0 0 0 642 978 642 978 642 978 110 949 421 29 234 901 28 646 907 28 434 890 23 590 558 4 844 332 39 522

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,06% 98,66% 98,81% 99,04% 99,43% 97,18% 92,81%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 0,19% 33,13% 8,73% 8,55% 8,49% 7,04% 1,45% 0,01%

211 598 214 572 214 572 0 0 0 0 0 0

237 598 640 654 640 654 0 0 0 0 0 0

172 495 587 994 587 994 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 426 797 2 426 797 2 304 985 2 098 975 206 010 4 568

0 0 0 2 988 210 2 923 410 2 474 778 2 207 770 267 008 4 568

0 0 0 2 932 842 2 868 074 2 466 395 2 202 821 263 574 4 450

211 598 214 572 214 572 2 426 797 2 426 797 2 304 985 2 098 975 206 010 4 568

237 598 640 654 640 654 2 988 210 2 923 410 2 474 778 2 207 770 267 008 4 568

172 495 587 994 587 994 2 932 842 2 868 074 2 466 395 2 202 821 263 574 4 450

72,60% 91,78% 91,78% 98,15% 98,11% 99,66% 99,78% 98,71% 97,42%

0,05% 0,18% 0,18% 0,88% 0,86% 0,74% 0,66% 0,08% 0,00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

117 244 0 0

444 064 64 800 64 800

397 229 64 768 64 768

117 244 0 0

444 064 64 800 64 800

397 229 64 768 64 768

89,45% 99,95% 99,95%

0,12% 0,02% 0,02%

Strona 24

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80104 Przedszkola Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80105 Przedszkola specjalne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80110 Gimnazja Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0 76 881 76 881 76 581 60 472 16 109 300 21 142 964 20 537 964 18 782 259 12 592 209 6 190 050 58 366 296 666

0 123 435 123 435 123 135 60 463 62 672 300 22 538 324 20 680 776 18 817 463 13 311 647 5 505 816 54 807 347 068

0 120 846 120 846 120 628 58 610 62 018 218 21 764 152 19 944 076 18 573 685 13 249 054 5 324 631 54 036 344 845

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 76 881 76 881 76 581 60 472 16 109 300 21 142 964 20 537 964 18 782 259 12 592 209 6 190 050 58 366 296 666

24 000 123 435 123 435 123 135 60 463 62 672 300 22 538 324 20 680 776 18 817 463 13 311 647 5 505 816 54 807 347 068

23 968 120 846 120 846 120 628 58 610 62 018 218 21 764 152 19 944 076 18 573 685 13 249 054 5 324 631 54 036 344 845

99,87% 97,90% 97,90% 97,96% 96,94% 98,96% 72,67% 96,57% 96,44% 98,70% 99,53% 96,71% 98,59% 99,36%

0,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,00% 6,50% 5,96% 5,55% 3,96% 1,59% 0,02% 0,10%

1 400 673 605 000 605 000 973 365 973 365 970 062 851 429 118 633 3 303 15 145 215 15 145 215 14 729 248 12 693 287 2 035 961 21 631

1 461 438 1 857 548 1 857 548 1 010 932 1 010 932 1 007 629 885 019 122 610 3 303 16 305 211 16 305 211 15 849 222 13 595 075 2 254 147 23 781

971 510 1 820 076 1 820 076 1 004 383 1 004 383 1 001 086 879 117 121 969 3 297 16 157 081 16 157 081 15 714 447 13 519 232 2 195 215 20 329

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710 658 1 710 658 1 709 558 1 442 336 267 222 1 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 941 889 1 941 889 1 940 789 1 673 202 267 587 1 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 933 202 1 933 202 1 932 102 1 670 835 261 267 1 100

1 400 673 605 000 605 000 973 365 973 365 970 062 851 429 118 633 3 303 16 855 873 16 855 873 16 438 806 14 135 623 2 303 183 22 731

1 461 438 1 857 548 1 857 548 1 010 932 1 010 932 1 007 629 885 019 122 610 3 303 18 247 100 18 247 100 17 790 011 15 268 277 2 521 734 24 881

971 510 1 820 076 1 820 076 1 004 383 1 004 383 1 001 086 879 117 121 969 3 297 18 090 283 18 090 283 17 646 549 15 190 067 2 456 482 21 429

66,48% 97,98% 97,98% 99,35% 99,35% 99,35% 99,33% 99,48% 99,82% 99,14% 99,14% 99,19% 99,49% 97,41% 86,13%

0,29% 0,54% 0,54% 0,30% 0,30% 0,30% 0,26% 0,04% 0,00% 5,40% 5,40% 5,27% 4,54% 0,73% 0,01%

Strona 25

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

3)Dotacje na zadania bieżące 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 80111 Gimnazja specjalne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)Dotacje na zadania bieżące Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 szkół Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące

394 336

410 180

410 180

0

0

0

394 336

410 180

410 180

100,00%

0,12%

0 0 0 0 0 0 0 285 617 285 617 285 617 285 617 0 819 199 819 199 805 724 703 689 102 035 3 218

22 028 0 0 0 0 0 0 278 711 278 711 276 711 276 711 2 000 850 625 850 625 835 635 725 105 110 530 2 968

12 125 0 0 0 0 0 0 250 923 250 923 249 544 249 544 1 379 848 453 848 453 833 498 725 053 108 445 2 942

0 1 482 092 1 482 092 1 479 559 1 301 197 178 362 2 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 532 591 1 532 591 1 530 058 1 342 519 187 539 2 533 3 604 3 604 3 604 3 604 0 0 0 0 0 0 0

0 1 510 939 1 510 939 1 508 785 1 338 230 170 555 2 154 3 604 3 604 3 604 3 604 0 0 0 0 0 0 0

0 1 482 092 1 482 092 1 479 559 1 301 197 178 362 2 533 285 617 285 617 285 617 285 617 0 819 199 819 199 805 724 703 689 102 035 3 218

22 028 1 532 591 1 532 591 1 530 058 1 342 519 187 539 2 533 282 315 282 315 280 315 280 315 2 000 850 625 850 625 835 635 725 105 110 530 2 968

12 125 1 510 939 1 510 939 1 508 785 1 338 230 170 555 2 154 254 527 254 527 253 148 253 148 1 379 848 453 848 453 833 498 725 053 108 445 2 942

55,04% 98,59% 98,59% 98,61% 99,68% 90,94% 85,04% 90,16% 90,16% 90,31% 90,31% 68,95% 99,74% 99,74% 99,74% 99,99% 98,11% 99,12%

0,00% 0,45% 0,45% 0,45% 0,40% 0,05% 0,00% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,25% 0,25% 0,25% 0,22% 0,03% 0,00%

10 257 0 0 0 0 0 0 0

12 022 0 0 0 0 0 0 0

12 013 0 0 0 0 0 0 0

0 9 364 799 9 364 799 7 645 937 6 374 246 1 271 691 16 978 1 701 884

0 9 686 781 9 686 781 8 003 464 6 539 697 1 463 767 16 105 1 663 284

0 9 640 592 9 640 592 7 963 626 6 515 520 1 448 106 14 092 1 659 480

10 257 9 364 799 9 364 799 7 645 937 6 374 246 1 271 691 16 978 1 701 884

12 022 9 686 781 9 686 781 8 003 464 6 539 697 1 463 767 16 105 1 663 284

12 013 9 640 592 9 640 592 7 963 626 6 515 520 1 448 106 14 092 1 659 480

99,93% 99,52% 99,52% 99,50% 99,63% 98,93% 87,50% 99,77%

0,00% 2,88% 2,88% 2,38% 1,95% 0,43% 0,00% 0,50%

Strona 26

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 80123 Licea profilowane Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80130 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 569 356 569 356 568 500 520 675 47 825 856 15 932 848 15 932 848 12 577 224 10 196 181 2 381 043 28 882 3 283 605

3 928 467 966 467 966 467 110 410 406 56 704 856 18 687 608 17 643 608 13 713 436 11 170 399 2 543 037 40 536 3 544 205

3 394 456 937 456 937 456 081 403 479 52 602 856 17 859 708 17 061 652 13 499 185 11 057 185 2 442 000 35 970 3 325 785

0 569 356 569 356 568 500 520 675 47 825 856 15 932 848 15 932 848 12 577 224 10 196 181 2 381 043 28 882 3 283 605

3 928 467 966 467 966 467 110 410 406 56 704 856 18 687 608 17 643 608 13 713 436 11 170 399 2 543 037 40 536 3 544 205

3 394 456 937 456 937 456 081 403 479 52 602 856 17 859 708 17 061 652 13 499 185 11 057 185 2 442 000 35 970 3 325 785

86,41% 97,64% 97,64% 97,64% 98,31% 92,77% 100,00% 95,57% 96,70% 98,44% 98,99% 96,03% 88,74% 93,84%

0,00% 0,14% 0,14% 0,14% 0,12% 0,02% 0,00% 5,33% 5,09% 4,03% 3,30% 0,73% 0,01% 0,99%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

43 137 0 0 1 015 638 1 015 638 1 015 638 923 746 91 892

345 431 1 044 000 1 044 000 922 473 922 473 922 473 789 658 132 815

200 712 798 056 798 056 915 292 915 292 915 292 784 230 131 062

43 137 0 0 1 015 638 1 015 638 1 015 638 923 746 91 892

345 431 1 044 000 1 044 000 922 473 922 473 922 473 789 658 132 815

200 712 798 056 798 056 915 292 915 292 915 292 784 230 131 062

58,10% 76,44% 76,44% 99,22% 99,22% 99,22% 99,31% 98,68%

0,06% 0,24% 0,24% 0,27% 0,27% 0,27% 0,23% 0,04%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 693 794 1 693 794 1 684 054 1 272 265 411 789 9 740

1 731 741 1 731 741 1 722 001 1 345 391 376 610 9 740

1 702 408 1 702 408 1 693 760 1 332 804 360 956 8 648

1 693 794 1 693 794 1 684 054 1 272 265 411 789 9 740

1 731 741 1 731 741 1 722 001 1 345 391 376 610 9 740

1 702 408 1 702 408 1 693 760 1 332 804 360 956 8 648

98,31% 98,31% 98,36% 99,06% 95,84% 88,79%

0,51% 0,51% 0,51% 0,40% 0,11% 0,00%

Strona 27

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 80395 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale ogólne Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85149 Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0 0 0 0 0 0 128 883 128 883 128 864 55 980 72 884 19

0 0 0 0 0 0 149 262 149 262 149 243 56 254 92 989 19

0 0 0 0 0 0 143 925 143 925 143 906 55 573 88 333 19

1 898 041 1 898 041 1 896 141 1 672 126 224 015 1 900 65 446 65 446 65 446 24 824 40 622 0

1 885 860 1 885 860 1 883 999 1 660 308 223 691 1 861 130 821 130 821 92 121 32 165 59 956 0

1 787 234 1 787 234 1 785 373 1 565 005 220 368 1 861 113 719 113 719 84 880 31 071 53 809 0

1 898 041 1 898 041 1 896 141 1 672 126 224 015 1 900 194 329 194 329 194 310 80 804 113 506 19

1 885 860 1 885 860 1 883 999 1 660 308 223 691 1 861 280 083 280 083 241 364 88 419 152 945 19

1 787 234 1 787 234 1 785 373 1 565 005 220 368 1 861 257 644 257 644 228 786 86 644 142 142 19

94,77% 94,77% 94,77% 94,26% 98,51% 100,00% 91,99% 91,99% 94,79% 97,99% 92,94% 100,00%

0,53% 0,53% 0,53% 0,47% 0,07% 0,00% 0,08% 0,08% 0,07% 0,03% 0,04% 0,00%

0 930 345 930 345 919 895 11 718 908 177 0 10 450 0 0 0 0 0 0 1 627 048 0 0 0 147 588 147 588 147 588 2 572

0 4 140 794 1 056 494 1 046 044 6 906 1 039 138 0 10 450 3 084 300 3 084 300 0 0 0 0 2 158 090 0 0 0 147 588 147 588 147 588 2 362

0 2 130 474 803 353 793 208 4 108 789 100 0 10 145 1 327 121 1 327 121 0 0 0 0 1 938 567 0 0 0 139 177 139 177 139 177 800

0 483 015 433 015 431 515 233 411 198 104 1 500 0 50 000 50 000 67 435 67 435 67 435 67 435 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0

38 700 495 669 445 669 444 534 245 868 198 666 1 135 0 50 000 50 000 217 435 217 435 217 435 217 435 328 000 328 000 328 000 328 000 0 0 0 0

28 839 437 806 437 806 437 159 241 864 195 295 647 0 0 0 217 435 217 435 217 435 217 435 327 891 327 891 327 891 327 891 0 0 0 0

0 1 413 360 1 363 360 1 351 410 245 129 1 106 281 1 500 10 450 50 000 50 000 67 435 67 435 67 435 67 435 1 927 048 300 000 300 000 300 000 147 588 147 588 147 588 2 572

38 700 4 636 463 1 502 163 1 490 578 252 774 1 237 804 1 135 10 450 3 134 300 3 134 300 217 435 217 435 217 435 217 435 2 486 090 328 000 328 000 328 000 147 588 147 588 147 588 2 362

28 839 2 568 280 1 241 159 1 230 367 245 972 984 395 647 10 145 1 327 121 1 327 121 217 435 217 435 217 435 217 435 2 266 458 327 891 327 891 327 891 139 177 139 177 139 177 800

74,52% 55,39% 82,62% 82,54% 97,31% 79,53% 57,00% 97,08% 42,34% 42,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,17% 99,97% 99,97% 99,97% 94,30% 94,30% 94,30% 33,87%

0,01% 0,77% 0,37% 0,37% 0,07% 0,29% 0,00% 0,00% 0,40% 0,40% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,68% 0,10% 0,10% 0,10% 0,04% 0,04% 0,04% 0,00%

851

Strona 28

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85195 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące 852 POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85202 Domy Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85203 Ośrodki wsparcia Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85204 Rodziny zastępcze

145 016 70 000 70 000 69 000 17 723 51 277 1 000 1 380 000 1 380 000 769 200 257 362 511 838 415 800 195 000 0 0 29 460 29 460 29 460 15 344 463 9 882 9 882 0 0 0 9 882 0 0 0 2 445 683 2 389 383 2 383 873 905 079 1 478 794 5 510 56 300 56 300 90 000 90 000 90 000 44 469

145 226 70 000 70 000 69 000 17 723 51 277 1 000 1 911 042 1 380 000 787 220 265 247 521 973 397 780 195 000 531 042 531 042 29 460 29 460 29 460 16 802 118 19 764 19 764 0 0 0 19 764 0 0 0 2 630 602 2 574 302 2 568 792 920 815 1 647 977 5 510 56 300 56 300 790 000 790 000 790 000 24 704

138 377 49 485 49 485 49 325 6 814 42 511 160 1 720 445 1 189 403 675 516 224 425 451 091 325 662 188 225 531 042 531 042 29 460 29 460 29 460 15 640 868 19 750 19 750 0 0 0 19 750 0 0 2 620 015 2 564 851 2 559 427 920 274 1 639 153 5 424 55 164 55 164 43 033 43 033 43 033 24 702

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 662 766 5 247 536 2 687 536 2 460 595 1 884 307 576 288 112 713 114 228 2 560 000 2 560 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 218 752

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 528 676 4 989 276 2 645 888 2 313 813 1 678 794 635 019 99 479 232 596 2 343 388 2 343 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 339 795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 402 683 4 907 378 2 570 000 2 257 141 1 651 583 605 558 94 282 218 577 2 337 378 2 337 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 299 486

145 016 70 000 70 000 69 000 17 723 51 277 1 000 1 380 000 1 380 000 769 200 257 362 511 838 415 800 195 000 0 0 29 460 29 460 29 460 23 007 229 5 257 418 2 697 418 2 460 595 1 884 307 576 288 122 595 114 228 2 560 000 2 560 000 2 445 683 2 389 383 2 383 873 905 079 1 478 794 5 510 56 300 56 300 90 000 90 000 90 000 2 263 221

145 226 70 000 70 000 69 000 17 723 51 277 1 000 1 911 042 1 380 000 787 220 265 247 521 973 397 780 195 000 531 042 531 042 29 460 29 460 29 460 24 330 794 5 009 040 2 665 652 2 313 813 1 678 794 635 019 119 243 232 596 2 343 388 2 343 388 2 630 602 2 574 302 2 568 792 920 815 1 647 977 5 510 56 300 56 300 790 000 790 000 790 000 2 364 499

138 377 49 485 49 485 49 325 6 814 42 511 160 1 720 445 1 189 403 675 516 224 425 451 091 325 662 188 225 531 042 531 042 29 460 29 460 29 460 23 043 551 4 927 128 2 589 750 2 257 141 1 651 583 605 558 114 032 218 577 2 337 378 2 337 378 2 620 015 2 564 851 2 559 427 920 274 1 639 153 5 424 55 164 55 164 43 033 43 033 43 033 2 324 188

95,28% 70,69% 70,69% 71,49% 38,45% 82,90% 16,00% 90,03% 86,19% 85,81% 84,61% 86,42% 81,87% 96,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,71% 98,36% 97,15% 97,55% 98,38% 95,36% 95,63% 93,97% 99,74% 99,74% 99,60% 99,63% 99,64% 99,94% 99,46% 98,44% 97,98% 97,98% 5,45% 5,45% 5,45% 98,30%

0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,51% 0,36% 0,20% 0,07% 0,13% 0,10% 0,06% 0,16% 0,16% 0,01% 0,01% 0,01% 6,88% 1,47% 0,77% 0,67% 0,49% 0,18% 0,03% 0,07% 0,70% 0,70% 0,78% 0,77% 0,76% 0,27% 0,49% 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,69%

Strona 29

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3)Dotacje na zadania bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w szczególności na: 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w szczególności na:

44 469 0 0 0 44 469 0

24 704 0 0 0 24 704 0

24 702 0 0 0 24 702 0

2 218 752 137 212 127 212 10 000 1 657 363 424 177

2 339 795 94 314 84 314 10 000 1 821 304 424 177

2 299 486 84 083 84 083 0 1 799 984 415 419

2 263 221 137 212 127 212 10 000 1 701 832 424 177

2 364 499 94 314 84 314 10 000 1 846 008 424 177

2 324 188 84 083 84 083 0 1 824 686 415 419

98,30% 89,15% 99,73% 0,00% 98,84% 97,94%

0,69% 0,03% 0,03% 0,00% 0,54% 0,12%

458 564 458 564 406 484 319 878 86 606 1 400 50 680

549 115 549 115 446 484 353 649 92 835 1 400 101 231

473 148 473 148 414 300 334 077 80 223 554 58 294

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

458 564 458 564 406 484 319 878 86 606 1 400 50 680

549 115 549 115 446 484 353 649 92 835 1 400 101 231

473 148 473 148 414 300 334 077 80 223 554 58 294

86,17% 86,17% 92,79% 94,47% 86,41% 39,57% 57,59%

0,14% 0,14% 0,12% 0,10% 0,02% 0,00% 0,02%

51 689 51 689 50 500 50 500 1 189 2 728 948 2 728 948 750 750 2 719 698 8 500 2 529 000 2 529 000 2 529 000 563 550 563 550 1 350 1 350 551 200 11 000 3 613 033 2 813 033

50 389 50 389 49 200 49 200 1 189 2 708 789 2 708 789 1 250 1 250 2 696 539 11 000 2 616 000 2 616 000 2 616 000 565 783 565 783 1 350 1 350 553 433 11 000 3 759 294 2 907 582

48 638 48 638 48 487 48 487 151 2 691 599 2 691 599 377 377 2 684 883 6 339 2 592 939 2 592 939 2 592 939 548 527 548 527 74 74 544 942 3 511 3 696 050 2 864 932

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 096 193 096

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 223 196 223

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 924 193 924

51 689 51 689 50 500 50 500 1 189 2 728 948 2 728 948 750 750 2 719 698 8 500 2 529 000 2 529 000 2 529 000 563 550 563 550 1 350 1 350 551 200 11 000 3 806 129 3 006 129

50 389 50 389 49 200 49 200 1 189 2 708 789 2 708 789 1 250 1 250 2 696 539 11 000 2 616 000 2 616 000 2 616 000 565 783 565 783 1 350 1 350 553 433 11 000 3 955 517 3 103 805

48 638 48 638 48 487 48 487 151 2 691 599 2 691 599 377 377 2 684 883 6 339 2 592 939 2 592 939 2 592 939 548 527 548 527 74 74 544 942 3 511 3 889 974 3 058 856

96,53% 96,53% 98,55% 98,55% 12,70% 99,37% 99,37% 30,16% 30,16% 99,57% 57,63% 99,12% 99,12% 99,12% 96,95% 96,95% 5,48% 5,48% 98,47% 31,92% 98,34% 98,55%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 0,80% 0,00% 0,77% 0,77% 0,77% 0,16% 0,16% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 1,16% 0,91%

Strona 30

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 85220 kryzysowej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze Wydatki bieżące, w szczególności na: 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 803 949 2 269 352 534 597 9 084 800 000 800 000

2 899 798 2 385 456 514 342 7 784 851 712 851 712

2 857 228 2 382 797 474 431 7 704 831 118 831 118

193 096 169 248 23 848 0 0 0

196 223 172 338 23 885 0 0 0

193 924 171 788 22 136 0 0 0

2 997 045 2 438 600 558 445 9 084 800 000 800 000

3 096 021 2 557 794 538 227 7 784 851 712 851 712

3 051 152 2 554 585 496 567 7 704 831 118 831 118

98,55% 99,87% 92,26% 98,97% 97,58% 97,58%

0,91% 0,76% 0,15% 0,00% 0,25% 0,25%

36 357 36 357 36 357 0 36 357 495 126 495 126 495 126 0 0 0 0 2 278 162 2 278 162 64 598 42 335 22 263 1 647 477 900

34 357 34 357 34 357 1 560 32 797 449 126 449 126 449 126 0 0 0 0 2 604 195 2 604 195 83 012 45 698 37 314 1 883 516 45 450

31 071 31 071 31 071 1 560 29 511 438 207 438 207 438 207 0 0 0 0 2 413 189 2 413 189 82 670 45 531 37 139 1 833 183 45 011

0 0 0 0 0 0 0 0 3 382 3 382 3 382 3 382 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 382 3 382 3 382 3 382 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 895 1 895 1 895 1 895 0 0 0 0 0 0 0

36 357 36 357 36 357 0 36 357 495 126 495 126 495 126 3 382 3 382 3 382 3 382 2 278 162 2 278 162 64 598 42 335 22 263 1 647 477 900

34 357 34 357 34 357 1 560 32 797 449 126 449 126 449 126 3 382 3 382 3 382 3 382 2 604 195 2 604 195 83 012 45 698 37 314 1 883 516 45 450

31 071 31 071 31 071 1 560 29 511 438 207 438 207 438 207 1 895 1 895 1 895 1 895 2 413 189 2 413 189 82 670 45 531 37 139 1 833 183 45 011

90,44% 90,44% 90,44% 100,00% 89,98% 97,57% 97,57% 97,57% 56,03% 56,03% 56,03% 56,03% 92,67% 92,67% 99,59% 99,63% 99,53% 97,33% 99,03%

0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,13% 0,13% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,72% 0,72% 0,02% 0,01% 0,01% 0,55% 0,01%

565 187

592 217

452 325

0

0

0

565 187

592 217

452 325

76,38%

0,14%

853

2 859 582 2 585 494 585 494 584 494 428 791 155 703

3 077 938 2 911 602 661 102 657 322 481 568 175 754

3 049 829 2 883 497 634 273 630 494 480 321 150 173

3 413 308 0 0 0 0 0

3 732 207 0 0 0 0 0

3 669 982 0 0 0 0 0

6 272 890 2 585 494 585 494 584 494 428 791 155 703

6 810 145 2 911 602 661 102 657 322 481 568 175 754

6 719 811 2 883 497 634 273 630 494 480 321 150 173

98,67% 99,03% 95,94% 95,92% 99,74% 85,44%

2,01% 0,86% 0,19% 0,19% 0,14% 0,04%

Strona 31

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zespoły do spraw orzekania o stopniu 85321 niepełnosprawności Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące 85333 Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85395 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 780 2 250 500 2 250 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 779 2 249 224 2 249 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 410 236 1 405 236 1 303 536 987 635 315 901 3 060 98 640 5 000 5 000 58 080 58 080 58 080 1 944 992 1 944 992 1 926 672 1 742 053 184 619 4 320

0 0 0 1 432 025 1 427 025 1 325 725 1 000 898 324 827 2 660 98 640 5 000 5 000 61 798 61 798 61 798 2 238 384 2 196 384 1 965 254 1 753 461 211 793 3 140

0 0 0 1 415 307 1 410 427 1 309 130 993 438 315 692 2 657 98 640 4 880 4 880 61 798 61 798 61 798 2 192 877 2 192 877 1 963 002 1 753 059 209 943 2 938

1 000 2 000 000 2 000 000 1 410 236 1 405 236 1 303 536 987 635 315 901 3 060 98 640 5 000 5 000 58 080 58 080 58 080 1 944 992 1 944 992 1 926 672 1 742 053 184 619 4 320

3 780 2 250 500 2 250 500 1 432 025 1 427 025 1 325 725 1 000 898 324 827 2 660 98 640 5 000 5 000 61 798 61 798 61 798 2 238 384 2 196 384 1 965 254 1 753 461 211 793 3 140

3 779 2 249 224 2 249 224 1 415 307 1 410 427 1 309 130 993 438 315 692 2 657 98 640 4 880 4 880 61 798 61 798 61 798 2 192 877 2 192 877 1 963 002 1 753 059 209 943 2 938

99,97% 99,94% 99,94% 98,83% 98,84% 98,75% 99,25% 97,19% 99,89% 100,00% 97,60% 97,60% 100,00% 100,00% 100,00% 97,97% 99,84% 99,89% 99,98% 99,13% 93,57%

0,00% 0,67% 0,67% 0,42% 0,42% 0,39% 0,30% 0,09% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,65% 0,65% 0,59% 0,52% 0,06% 0,00%

0 0 0 274 088 274 088

0 0 0 166 336 166 336

0 0 0 166 332 166 332

14 000 0 0 0 0

227 990 42 000 42 000 0 0

226 937 0 0 0 0

14 000 0 0 274 088 274 088

227 990 42 000 42 000 166 336 166 336

226 937 0 0 166 332 166 332

99,54% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,07% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05%

274 088 1 210 404 776 057 776 057 775 725 727 240 48 485

166 336 1 817 212 769 886 769 886 769 554 719 487 50 067

166 332 1 633 426 751 672 751 672 751 507 701 572 49 935

0 3 244 932 181 387 181 387 181 387 171 805 9 582

0 3 420 053 184 238 184 238 184 238 174 416 9 822

0 3 348 603 184 238 184 238 184 238 174 416 9 822

274 088 4 455 336 957 444 957 444 957 112 899 045 58 067

166 336 5 237 265 954 124 954 124 953 792 893 903 59 889

166 332 4 982 029 935 910 935 910 935 745 875 988 59 757

100,00% 95,13% 98,09% 98,09% 98,11% 98,00% 99,78%

0,05% 1,49% 0,28% 0,28% 0,28% 0,26% 0,02%

Strona 32

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w szczególności na: 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 85419 Óśrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

332 162 205 162 205 162 205 159 953 2 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

332 176 275 176 275 176 275 172 861 3 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 175 200 175 200 175 200 171 786 3 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 986 953 986 953 985 322 848 098 137 224 1 631 393 431 393 431 391 231 337 457 53 774 2 200

0 0 0 0 0 0 1 006 561 1 006 561 1 004 930 865 692 139 238 1 631 405 993 405 993 403 793 349 653 54 140 2 200

0 0 0 0 0 0 950 904 950 904 949 273 826 123 123 150 1 631 395 517 395 517 394 318 342 898 51 420 1 199

332 162 205 162 205 162 205 159 953 2 252 986 953 986 953 985 322 848 098 137 224 1 631 393 431 393 431 391 231 337 457 53 774 2 200

332 176 275 176 275 176 275 172 861 3 414 1 006 561 1 006 561 1 004 930 865 692 139 238 1 631 405 993 405 993 403 793 349 653 54 140 2 200

165 175 200 175 200 175 200 171 786 3 414 950 904 950 904 949 273 826 123 123 150 1 631 395 517 395 517 394 318 342 898 51 420 1 199

49,70% 99,39% 99,39% 99,39% 99,38% 100,00% 94,47% 94,47% 94,46% 95,43% 88,45% 100,00% 97,42% 97,42% 97,65% 98,07% 94,98% 54,50%

0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% 0,28% 0,28% 0,28% 0,25% 0,04% 0,00% 0,12% 0,12% 0,12% 0,10% 0,02% 0,00%

239 532 239 532 239 532 37 390 202 142 32 610 32 610 7 710

391 512 391 512 391 512 37 390 354 122 479 539 479 539 454 739

361 573 361 573 361 573 24 690 336 883 344 981 344 981 320 298

8 500 8 500 8 500 0 8 500 14 600 14 600 0

11 000 11 000 11 000 0 11 000 14 700 14 700 0

10 709 10 709 10 709 0 10 709 14 700 14 700 0

248 032 248 032 248 032 37 390 210 642 47 210 47 210 7 710

402 512 402 512 402 512 37 390 365 122 494 239 494 239 454 739

372 282 372 282 372 282 24 690 347 592 359 681 359 681 320 298

92,49% 92,49% 92,49% 66,03% 95,20% 72,77% 72,77% 70,44%

0,11% 0,11% 0,11% 0,01% 0,10% 0,11% 0,11% 0,10%

24 900 0 0 0 0 0 0

24 800 0 0 0 0 0 0

24 683 0 0 0 0 0 0

14 600 1 654 614 1 654 614 1 654 614 5 447 5 447 5 447

14 700 1 792 114 1 792 114 1 792 114 5 447 5 447 5 447

14 700 1 788 777 1 788 777 1 788 777 3 758 3 758 3 758

39 500 1 654 614 1 654 614 1 654 614 5 447 5 447 5 447

39 500 1 792 114 1 792 114 1 792 114 5 447 5 447 5 447

39 383 1 788 777 1 788 777 1 788 777 3 758 3 758 3 758

99,70% 99,81% 99,81% 99,81% 68,99% 68,99% 68,99%

0,01% 0,53% 0,53% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00%

Strona 33

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90002 Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące 90013 Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

0

0

0

5 447

5 447

3 758

5 447

5 447

3 758

68,99%

0,00% 7,03% 0,80% 0,52% 0,15% 0,15% 0,00% 0,37% 0,28% 0,28% 0,08% 0,07% 0,07% 0,00% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 0,15% 0,15% 0,15% 0,10% 0,03% 0,03% 0,00% 0,03% 0,07% 0,07% 0,87%

900

24 009 004 401 834 371 834 371 834 371 834 0 0 30 000 30 000 878 910 49 410 49 410 0 49 410 0 829 500 829 500 10 551 100 10 551 100 10 551 100 10 551 100 4 651 500 4 651 500 4 651 500 4 651 500 0 0 0 94 260 94 260 94 260 0 94 260 0 0 2 822 000

27 068 690 3 487 734 2 257 734 511 834 511 834 4 400 1 741 500 1 230 000 1 230 000 330 421 294 000 234 000 5 883 228 117 60 000 36 421 36 421 7 451 591 7 451 591 7 451 591 7 451 591 5 443 337 5 443 337 5 443 337 5 443 337 565 000 565 000 565 000 338 810 111 160 111 160 7 701 103 459 227 650 227 650 3 038 700

23 559 759 2 687 049 1 739 755 505 551 505 551 3 735 1 230 469 947 294 947 294 277 080 244 929 221 941 5 882 216 059 22 988 32 151 32 151 6 524 371 6 524 371 6 524 371 6 524 371 4 859 974 4 859 974 4 859 974 4 859 974 519 000 519 000 519 000 329 796 104 681 104 681 7 700 96 981 225 115 225 115 2 898 988

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 009 004 401 834 371 834 371 834 371 834 0 0 30 000 30 000 878 910 49 410 49 410 0 49 410 0 829 500 829 500 10 551 100 10 551 100 10 551 100 10 551 100 4 651 500 4 651 500 4 651 500 4 651 500 0 0 0 94 260 94 260 94 260 0 94 260 0 0 2 822 000

27 068 690 3 487 734 2 257 734 511 834 511 834 4 400 1 741 500 1 230 000 1 230 000 330 421 294 000 234 000 5 883 228 117 60 000 36 421 36 421 7 451 591 7 451 591 7 451 591 7 451 591 5 443 337 5 443 337 5 443 337 5 443 337 565 000 565 000 565 000 338 810 111 160 111 160 7 701 103 459 227 650 227 650 3 038 700

23 559 759 2 687 049 1 739 755 505 551 505 551 3 735 1 230 469 947 294 947 294 277 080 244 929 221 941 5 882 216 059 22 988 32 151 32 151 6 524 371 6 524 371 6 524 371 6 524 371 4 859 974 4 859 974 4 859 974 4 859 974 519 000 519 000 519 000 329 796 104 681 104 681 7 700 96 981 225 115 225 115 2 898 988

87,04% 77,04% 77,06% 98,77% 98,77% 84,89% 70,66% 77,02% 77,02% 83,86% 83,31% 94,85% 99,98% 94,71% 38,31% 88,28% 88,28% 87,56% 87,56% 87,56% 87,56% 89,28% 89,28% 89,28% 89,28% 91,86% 91,86% 91,86% 97,34% 94,17% 94,17% 99,99% 93,74% 98,89% 98,89% 95,40%

Strona 34

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 środków z opłat produktowych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Udziały KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 522 000 2 522 000 2 522 000 300 000 300 000 2 821 264 2 746 264 2 714 864 2 299 104 415 760 31 400 75 000 75 000 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 1 753 136 1 238 136 1 238 136 1 238 136 515 000 515 000 0

2 616 700 2 616 700 2 616 700 422 000 422 000 3 253 701 2 866 581 2 828 021 2 391 815 436 206 38 560 387 120 387 120 35 000 35 000 35 000 35 000 612 444 612 444 612 444 612 444 2 511 952 1 591 216 1 591 216 1 591 216 920 736 870 736 50 000

2 483 348 2 483 348 2 483 348 415 640 415 640 3 140 341 2 797 293 2 770 982 2 364 964 406 018 26 311 343 048 343 048 18 785 18 785 18 785 18 785 108 824 108 824 108 824 108 824 2 195 551 1 439 975 1 439 975 1 439 975 755 576 755 576 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

2 522 000 2 522 000 2 522 000 300 000 300 000 2 821 264 2 746 264 2 714 864 2 299 104 415 760 31 400 75 000 75 000 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 1 753 136 1 238 136 1 238 136 1 238 136 515 000 515 000 0

2 616 700 2 616 700 2 616 700 422 000 422 000 3 253 701 2 866 581 2 828 021 2 391 815 436 206 38 560 387 120 387 120 35 000 35 000 35 000 35 000 612 444 612 444 612 444 612 444 2 511 952 1 591 216 1 591 216 1 591 216 920 736 870 736 50 000

2 483 348 2 483 348 2 483 348 415 640 415 640 3 140 341 2 797 293 2 770 982 2 364 964 406 018 26 311 343 048 343 048 18 785 18 785 18 785 18 785 108 824 108 824 108 824 108 824 2 195 551 1 439 975 1 439 975 1 439 975 755 576 755 576 0

94,90% 94,90% 94,90% 98,49% 98,49% 96,52% 97,58% 97,98% 98,88% 93,08% 68,23% 88,62% 88,62% 53,67% 53,67% 53,67% 53,67% 17,77% 17,77% 17,77% 17,77% 87,40% 90,50% 90,50% 90,50% 82,06% 86,77% 0,00%

0,74% 0,74% 0,74% 0,12% 0,12% 0,94% 0,84% 0,83% 0,71% 0,12% 0,01% 0,10% 0,10% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,66% 0,43% 0,43% 0,43% 0,23% 0,23% 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921

11 564 042 667 449 667 449 548 049 10 000 538 049 24 000

11 923 495 599 449 599 449 494 999 10 000 484 999 24 000

11 582 286 554 221 554 221 452 345 4 905 447 440 22 572

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

11 564 042 667 449 667 449 548 049 10 000 538 049 24 000

11 923 495 599 449 599 449 494 999 10 000 484 999 24 000

11 582 286 554 221 554 221 452 345 4 905 447 440 22 572

97,14% 92,46% 92,46% 91,38% 49,05% 92,26% 94,05%

3,46% 0,17% 0,17% 0,14% 0,00% 0,13% 0,01%

Strona 35

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

3)Dotacje na zadania bieżące 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące 92116 Biblioteki Wydatki bieżące, w szczególności na: 3)Dotacje na zadania bieżące 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 92604 Instytucje kultury fizycznej

95 400 3 614 252 3 614 252 3 614 252 4 117 137 4 117 137 4 117 137

80 450 3 718 368 3 718 368 3 718 368 4 312 474 4 312 474 4 309 191

79 304 3 718 368 3 718 368 3 718 368 4 308 835 4 308 835 4 308 835

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

95 400 3 614 252 3 614 252 3 614 252 4 117 137 4 117 137 4 117 137

80 450 3 718 368 3 718 368 3 718 368 4 312 474 4 312 474 4 309 191

79 304 3 718 368 3 718 368 3 718 368 4 308 835 4 308 835 4 308 835

98,58% 100,00% 100,00% 100,00% 99,92% 99,92% 99,99%

0,02% 1,11% 1,11% 1,11% 1,29% 1,29% 1,29%

0 3 165 204 165 204 53 000 53 000 112 204 3 000 000 3 000 000

3 283 3 293 204 165 204 53 000 53 000 112 204 3 128 000 3 128 000

0 3 000 862 165 200 53 000 53 000 112 200 2 835 662 2 835 662

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 3 165 204 165 204 53 000 53 000 112 204 3 000 000 3 000 000

3 283 3 293 204 165 204 53 000 53 000 112 204 3 128 000 3 128 000

0 3 000 862 165 200 53 000 53 000 112 200 2 835 662 2 835 662

0,00% 91,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,65% 90,65%

0,00% 0,90% 0,05% 0,02% 0,02% 0,03% 0,85% 0,85%

925

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 33 364 240 30 804 217 4 738 614 4 722 382 1 960 592 2 761 790 16 232 26 065 603 26 065 603

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 34 790 526 31 603 883 5 820 320 5 810 088 2 122 892 3 687 196 10 232 25 783 563 25 783 563

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 34 665 865 31 510 008 5 819 813 5 809 581 2 122 891 3 686 690 10 232 25 690 195 25 690 195

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 33 364 240 30 804 217 4 738 614 4 722 382 1 960 592 2 761 790 16 232 26 065 603 26 065 603

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 34 790 526 31 603 883 5 820 320 5 810 088 2 122 892 3 687 196 10 232 25 783 563 25 783 563

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 34 665 865 31 510 008 5 819 813 5 809 581 2 122 891 3 686 690 10 232 25 690 195 25 690 195

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,64% 99,70% 99,99% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 99,64% 99,64%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,35% 9,41% 1,74% 1,73% 0,63% 1,10% 0,00% 7,67% 7,67%

23 464 603 1 597 983

23 558 605 1 666 009

23 542 588 1 665 297

0 0

0 0

0 0

23 464 603 1 597 983

23 558 605 1 666 009

23 542 588 1 665 297

99,93% 99,96%

7,03% 0,50%

Strona 36

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące, w szczególności na: 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)Dotacje na zadania bieżące II. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działaność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 597 983 1 594 983 1 166 021 428 962 3 000 962 040 962 040 262 040 1 000 261 040 310 000 390 000

1 666 009 1 664 009 1 212 650 451 359 2 000 1 520 634 1 520 634 562 079 21 955 540 124 568 555 390 000

1 665 297 1 663 297 1 212 649 450 648 2 000 1 490 560 1 490 560 551 682 17 378 534 304 560 765 378 113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 597 983 1 594 983 1 166 021 428 962 3 000 962 040 962 040 262 040 1 000 261 040 310 000 390 000

1 666 009 1 664 009 1 212 650 451 359 2 000 1 520 634 1 520 634 562 079 21 955 540 124 568 555 390 000

1 665 297 1 663 297 1 212 649 450 648 2 000 1 490 560 1 490 560 551 682 17 378 534 304 560 765 378 113

99,96% 99,96% 100,00% 99,84% 100,00% 98,02% 98,02% 98,15% 79,15% 98,92% 98,63% 96,95%

0,50% 0,50% 0,36% 0,13% 0,00% 0,45% 0,45% 0,16% 0,01% 0,16% 0,17% 0,11%

14 703 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 648 684 55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 631 059 55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 301 469 0 0 0 0 0 38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 377 213 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526

8 471 771 0 0 0 0 0 115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 377 213 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526

8 468 478 0 0 0 0 0 113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 377 208 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526

23 004 516 0 0 0 0 0 38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 377 213 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526

24 120 455 55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 377 213 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526

24 099 537 55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 377 208 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526

99,91% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7,20% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,11% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%

Strona 37

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71015 Nadzór budowlany Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75056 Spis powszechny i inne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 871 284 871 284 871 284 871 277 661 7 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 929 286 321 286 321 286 321 279 111 7 210 0 0 0 0 0 0 32 608 32 608 904 904 31 704

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 915 286 319 286 319 286 319 279 111 7 208 0 0 0 0 0 0 32 596 32 596 892 892 31 704

46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 305 400 281 982 23 418 600 282 774 270 774 270 774 270 774 265 523 5 251 12 000 12 000 12 000 9 294 2 706 0 0 0 0 0 0

46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 305 586 281 407 24 179 414 305 574 277 174 277 174 277 174 271 923 5 251 28 400 28 400 18 005 12 098 5 907 10 395 0 0 0 0 0

46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 305 995 305 995 305 581 281 406 24 175 414 305 530 277 174 277 174 277 174 271 923 5 251 28 356 28 356 17 961 12 097 5 864 10 395 0 0 0 0 0

46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 305 400 281 982 23 418 600 567 645 555 645 555 645 555 645 543 184 12 461 12 000 12 000 12 000 9 294 2 706 0 0 0 0 0 0

46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 305 586 281 407 24 179 414 624 503 563 495 563 495 563 495 551 034 12 461 28 400 28 400 18 005 12 098 5 907 10 395 32 608 32 608 904 904 31 704

46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 305 995 305 995 305 581 281 406 24 175 414 624 445 563 493 563 493 563 493 551 034 12 459 28 356 28 356 17 961 12 097 5 864 10 395 32 596 32 596 892 892 31 704

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,85% 99,85% 99,76% 99,99% 99,27% 100,00% 99,96% 99,96% 98,67% 98,67% 100,00%

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,01% 0,00% 0,19% 0,17% 0,17% 0,17% 0,16% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

751

13 900 13 900 13 900 13 900 9 060 4 840 0 0 0

464 623 13 900 13 900 13 900 9 060 4 840 216 255 216 255 88 930

455 299 13 880 13 880 13 880 9 058 4 822 216 251 216 251 88 926

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 900 13 900 13 900 13 900 9 060 4 840 0 0 0

464 623 13 900 13 900 13 900 9 060 4 840 216 255 216 255 88 930

455 299 13 880 13 880 13 880 9 058 4 822 216 251 216 251 88 926

97,99% 99,86% 99,86% 99,86% 99,98% 99,63% 100,00% 100,00% 100,00%

0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,03%

Strona 38

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75414 Obrona cywilna Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 851 OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 85156 ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) Dotacje na zadania bieżące 85195 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0 0 0

56 144 32 786 127 325

56 142 32 784 127 325

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

56 144 32 786 127 325

56 142 32 784 127 325

100,00% 99,99% 100,00%

0,02% 0,01% 0,04%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176

234 468 234 468 101 308 62 670 38 638 133 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 485

225 168 225 168 100 233 61 725 38 508 124 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 484

0 0 0 0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000 4 825 000 4 203 781 621 219 247 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 2 514 397

0 0 0 0 0 0 5 393 575 5 112 166 5 040 166 4 806 152 4 146 377 659 775 234 014 72 000 72 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 2 262 390

0 0 0 0 0 0 5 392 124 5 110 715 5 040 145 4 806 131 4 146 370 659 761 234 014 70 570 70 570 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 2 262 388

0 0 0 0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000 4 825 000 4 203 781 621 219 247 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 2 515 573

234 468 234 468 101 308 62 670 38 638 133 160 5 393 575 5 112 166 5 040 166 4 806 152 4 146 377 659 775 234 014 72 000 72 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 2 264 875

225 168 225 168 100 233 61 725 38 508 124 935 5 392 124 5 110 715 5 040 145 4 806 131 4 146 370 659 761 234 014 70 570 70 570 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 2 264 872

96,03% 96,03% 98,94% 98,49% 99,66% 93,82% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,01% 98,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,07% 0,07% 0,03% 0,02% 0,01% 0,04% 1,61% 1,53% 1,50% 1,44% 1,24% 0,20% 0,07% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,68%

0 0 0 0 0 1 176 1 176 1 176

0 0 0 0 0 2 485 2 485 2 485

0 0 0 0 0 2 484 2 484 2 484

2 514 397 2 514 397 2 500 336 2 500 336 14 061 0 0 0

2 262 390 2 262 390 2 244 887 2 244 887 17 503 0 0 0

2 262 388 2 262 388 2 244 885 2 244 885 17 503 0 0 0

2 514 397 2 514 397 2 500 336 2 500 336 14 061 1 176 1 176 1 176

2 262 390 2 262 390 2 244 887 2 244 887 17 503 2 485 2 485 2 485

2 262 388 2 262 388 2 244 885 2 244 885 17 503 2 484 2 484 2 484

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 99,96%

0,68% 0,68% 0,67% 0,67% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

Strona 39

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Gmina Plan po zmianach
5

Wykonanie
6

Plan pierwotny
7

Powiat Plan po zmianach
8

Wykonanie
9

Plan pierwotny
10

Razem Plan po zmianach
11

Struktura %

Wykonanie
12

Wskaźnik %
13 14

1

2

3

4

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 852 POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze Wydatki bieżące, w szczególności na: 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w szczególności na: 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych III. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71035 Cmentarze Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 176 14 403 100 0 0 0 0

2 485 14 806 720 0 0 0 0

2 484 14 798 820 0 0 0 0

0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

1 176 14 418 100 15 000 15 000 15 000 15 000

2 485 14 824 720 18 000 18 000 18 000 18 000

2 484 14 816 820 18 000 18 000 18 000 18 000

99,96% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 4,42% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

14 306 200 14 306 200 514 941 417 683 97 258 13 791 259

14 649 172 14 649 172 646 725 558 441 88 284 14 002 447

14 645 891 14 645 891 643 614 558 359 85 255 14 002 277

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

14 306 200 14 306 200 514 941 417 683 97 258 13 791 259

14 649 172 14 649 172 646 725 558 441 88 284 14 002 447

14 645 891 14 645 891 643 614 558 359 85 255 14 002 277

99,98% 99,98% 99,52% 99,99% 96,57% 100,00%

4,37% 4,37% 0,19% 0,17% 0,03% 4,18%

11 900 11 900 11 900 11 900 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0

19 960 19 960 19 960 19 960 76 000 76 000 76 000 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000 7 000

18 408 18 408 18 408 18 408 73 967 73 967 73 967 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966 5 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 900 11 900 11 900 11 900 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0

19 960 19 960 19 960 19 960 76 000 76 000 76 000 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000 7 000

18 408 18 408 18 408 18 408 73 967 73 967 73 967 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966 5 966

92,22% 92,22% 92,22% 92,22% 97,33% 97,33% 97,33% 100,00% 100,00% 100,00% 85,23% 85,23% 85,23%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999

99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Strona 40

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA (w złotych) Plan początkowy 4 83 533 658 Plan po zmianach 5 78 178 602 wskaźnik % (6:5) 7 103,69% Struktura wykonania 8 100,00%

Lp. 1

Treść 2 Przychody ogółem w tym: Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Nadwyżki z lat ubiegłych Rozchody ogółem w tym: Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w tym: -kredyt zaciągnięty w 2006 roku w ING Banku Śląskim S.A. w wys. 33 327 253 zł -kredyt zaciągnięty w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w wys. 13 000 000 zł

Klasyfikacja § 3

Wykonanie 6 81 065 325

1.

§ 951

60 000

60 000

60 000

100,00%

0,07%

2. 3. 4.

§ 952 § 955 § 957

27 000 000 16 000 000 40 473 658 14 633 658

0 16 050 000 62 068 602 36 877 122

0 17 766 568 63 238 757 36 537 453

0,00% 110,70% 101,89% 99,08%

0,00% 21,92% 78,01% 100,00%

1.

§ 962

0

50 000

50 000

100,00%

0,14%

2.

§ 992

14 633 658

14 633 658

14 633 658

100,00%

40,05%

12 633 658

12 633 658

12 633 658

100,00%

34,58% 5,47% 59,81%

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100,00%

3.

Przelewy na rachunki lokat

§ 994

0

22 193 464

21 853 795

98,47%

Strona 41

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI (w złotych) Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 DOCHODY I+II+III ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW 01095 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-029-000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-010-000
Gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

15 210 368

16 156 005

16 237 071 10 416 487 10 586 789

10 794 955 25 626 855

26 742 794

27 032 026

101,08%

100,00%

I 010

14 703 047 0 0 0 0
Zwrot podatku akcyzowego

15 648 684 55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 0 0 0

15 631 059 55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 0 0 0

8 301 469 0 0 0 0 0 38 085 38 085 38 085

8 471 771 0 0 0 0 0 115 019 115 019 115 019

8 468 478 23 004 516 0 0 0 0 0 113 228 113 228 113 228 0 0 0 0 0 38 085 38 085 38 085

24 120 455 55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 115 019 115 019 115 019

24 099 537 55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 113 228 113 228 113 228

99,91% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 98,44% 98,44% 98,44%

89,15% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,42% 0,42% 0,42%

2010

0 0 0 0

700
70005

2110

0

0

0

38 085

115 019

113 228

38 085

115 019

113 228

98,44%

0,42%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

38 085 377 213 17 143 17 143

115 019 377 213 17 143 17 143

113 228 377 208 17 143 17 143

38 085 377 213 17 143 17 143

115 019 377 213 17 143 17 143

113 228 377 208 17 143 17 143

98,44% 100,00% 100,00% 100,00%

0,42% 1,40% 0,06% 0,06%

710
71012

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-011-000
Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2110

0

0

0

17 143

17 143

17 143

17 143

17 143

17 143

100,00%

0,06%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 143 46 526 46 526

17 143 46 526 46 526

17 143 46 526 46 526

17 143 46 526 46 526

17 143 46 526 46 526

17 143 46 526 46 526

100,00% 100,00% 100,00%

0,06% 0,17% 0,17%

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110

0

0

0

46 526

46 526

46 526

46 526

46 526

46 526

100,00%

0,17%

Strona 42

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 zad.000-012-000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-013-000 71015 Nadzór budowlany Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-014-000
Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Wyszczególnienie 5

Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

0 0 0

0 0 0

0 0 0

46 526 7 544 7 544

46 526 7 544 7 544

46 526 7 544 7 544

46 526 7 544 7 544

46 526 7 544 7 544

46 526 7 544 7 544

100,00% 100,00% 100,00%

0,17% 0,03% 0,03%

2110

0

0

0

7 544

7 544

7 544

7 544

7 544

7 544

100,00%

0,03%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 544 306 000 306 000

7 544 306 000 306 000

7 544 305 995 305 995

7 544 306 000 306 000

7 544 306 000 306 000

7 544 305 995 305 995

100,00% 100,00% 100,00%

0,03% 1,13% 1,13%

2110

0

0

0

306 000

306 000

305 995

306 000

306 000

305 995

100,00%

1,13%

0 284 871 284 871 284 871 284 871

0 318 929 286 321 286 321 286 321 130

0 318 915 286 319 286 319 286 319 128

306 000 282 774 270 774 270 774 0 0

306 000 305 574 277 174 277 174 0 0

305 995 305 530 277 174 277 174 0 0

306 000 567 645 555 645 555 645 284 871 130

306 000 624 503 563 495 563 495 286 321 130

305 995 624 445 563 493 563 493 286 319 128

100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 98,46%

1,13% 2,31% 2,08% 2,08% 1,06% 0,00%

750
75011

2010

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-004-000

zad.000-001-000

zad.000-002-000 zad.000-003-000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-015-000

Odbiór dowodów osobistych z KPP Utrzymanie etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego,sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk Akcja kurierska Działalność gospodarcza

130

257 230

257 230

257 230

0

0

0

257 230

257 230

257 230

100,00%

0,95%

479 27 032

1 929 27 032

1 929 27 032

0 0

0 0

0 0

479 27 032

1 929 27 032

1 929 27 032

100,00% 100,00%

0,01% 0,10%

2110

0

0

0

270 774

277 174

277 174

270 774

277 174

277 174

100,00%

1,03%

Utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych

0

0

0

270 774

270 774

270 774

270 774

270 774

270 775

100,00%

1,00%

zad.000-030-000 75045 Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące, w tym:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 12 000 12 000

6 400 28 400 28 400

6 400 28 356 28 356

0 12 000 12 000

6 400 28 400 28 400

6 400 28 356 28 356

100,00% 99,85% 99,85%

0,02% 0,10% 0,10%

Strona 43

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 2110 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-016-000 75056 Spis powszechny i inne Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-037-000 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-005-000 75107 Wybory Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-032-000
Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

0
Przygotowanie i przeprowadzenie kwilifikacji wojskowej

0 0 32 608 32 608 32 608 32 608 464 623 13 900 13 900 13 900 13 900 216 255 216 255 216 255 216 255

0 0 32 596 32 596 32 596 32 596 455 299 13 880 13 880 13 880 13 880 216 251 216 251 216 251 216 251

12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 400 28 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 356 28 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 000 12 000 0 0 0 0 13 900 13 900 13 900 13 900 13 900 0 0 0 0

28 400 28 400 32 608 32 608 32 608 32 608 464 623 13 900 13 900 13 900 13 900 216 255 216 255 216 255 216 255

28 356 28 356 32 596 32 596 32 596 32 596 455 299 13 880 13 880 13 880 13 880 216 251 216 251 216 251 216 251

99,85% 99,85% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 97,99% 99,86% 99,86% 99,86% 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,10% 0,10% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 1,68% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

0 0 0 0

2010

Powszechny spis rolny

0 13 900 13 900 13 900 13 900

751
75101

2010

Prowadzenie stałego rejestru wyborców

13 900 0 0 0 0

2010

75109

2010

754
75411

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory samorządowe zad.000-038-000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące, w tym:

0

234 468

225 168

0

0

0

0

234 468

225 168

96,03%

0,83%

0 0 0 0 0 0

234 468 234 468 234 468 0 0 0

225 168 225 168 225 168 0 0 0

0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000

0 0 0 5 393 575 5 112 166 5 040 166

0 0 0 5 392 124 5 110 715 5 040 145

0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000

234 468 234 468 234 468 5 393 575 5 112 166 5 040 166

225 168 225 168 225 168 5 392 124 5 110 715 5 040 145

96,03% 96,03% 96,03% 99,97% 99,97% 100,00%

0,83% 0,83% 0,83% 19,95% 18,91% 18,65%

Strona 44

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-017-000 Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-017-048
Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla KMPSP Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-Zakup kamery wziernikowej Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

2110

0

0

0

5 072 000

5 040 166

5 040 145

5 072 000

5 040 166

5 040 145

100,00%

18,65%

0 0

0 0

0 0

5 072 000 0

5 040 166 72 000

5 040 145 70 570

5 072 000 0

5 040 166 72 000

5 040 145 70 570

100,00% 98,01%

18,65% 0,26%

6410

0

0

0

0

72 000

70 570

0

72 000

70 570

98,01%

0,26%

0

0

0

0

16 000

16 000

0

16 000

16 000

100,00%

0,06%

zad.000-017-064 75414 Obrona cywilna Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-018-000 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-035-000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2 000 2 000

56 000 2 000 2 000

54 570 2 000 2 000

0 2 000 2 000

56 000 2 000 2 000

54 570 2 000 2 000

97,45% 100,00% 100,00%

0,20% 0,01% 0,01%

2110

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00%

0,01%

Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 000 0 0

2 000 279 409 279 409

2 000 279 409 279 409

2 000 0 0

2 000 279 409 279 409

2 000 279 409 279 409

100,00% 100,00% 100,00%

0,01% 1,03% 1,03%

2110

0

0

0

279 409

279 409

0

279 409

279 409

100,00%

1,03%

Akcja przeciwpowodziowa

0 1 176 0 0

0 2 485 0 0

0 2 484 0 0

0 2 514 397 2 514 397 2 514 397

279 409 2 262 390 2 262 390 2 262 390

279 409 2 262 388 2 262 388 2 262 388

0 2 515 573 2 514 397 2 514 397

279 409 2 264 875 2 262 390 2 262 390

279 409 2 264 872 2 262 388 2 262 388

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1,03% 8,38% 8,37% 8,37%

851
85156

OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-019-000
Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczeniowemu z innego tytułu

2110

0

0

0

2 514 397

2 262 390

2 262 388

2 514 397

2 262 390

2 262 388

100,00%

8,37%

0

0

0

2 484 006

2 217 601

2 217 601

2 484 006

2 217 601

2 217 601

100,00%

8,20%

Strona 45

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 zad.000-020-000 Wyszczególnienie 5
Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6
Składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej Składki za uczniów opłacane przez szkołę

0 0 1 176 1 176 1 176

0 0 2 485 2 485 2 485

0 0 2 484 2 484 2 484

30 391 0 0 0 0

44 648 141 0 0 0

44 647 140 0 0 0

30 391 0 1 176 1 176 1 176

44 648 141 2 485 2 485 2 485

44 647 140 2 484 2 484 2 484

100,00% 99,29% 99,96% 99,96% 99,96%

0,17% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%

zad.000-036-000 85195 Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-021-000

2010

Zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób niubezpieczonych

1 176

2 485

2 484

0

0

0

1 176

2 485

2 484

99,96%

0,01%

852
85205

POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zad.000-022-000 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-006-000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-007-000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi Realizacja programów korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

14 403 100 0 0

14 806 720 0 0

14 798 820 0 0

15 000 15 000 15 000

18 000 18 000 18 000

18 000 14 418 100 18 000 18 000 15 000 15 000

14 824 720 18 000 18 000

14 816 820 18 000 18 000

99,95% 100,00% 100,00%

54,81% 0,07% 0,07%

2110

0

0

0

15 000

18 000

18 000

15 000

18 000

18 000

100,00%

0,07%

0

0

0

15 000

18 000

18 000

15 000

18 000

18 000

100,00%

0,07%

85212

14 306 200 14 306 200 14 306 200

14 649 172 14 649 172 14 649 172

14 645 891 14 645 891 14 645 891

0 0 0

0 0 0

0 14 306 200 0 14 306 200 0 14 306 200

14 649 172 14 649 172 14 649 172

14 645 891 14 645 891 14 645 891

99,98% 99,98% 99,98%

54,18% 54,18% 54,18%

2010

14 306 200

14 649 172

14 645 891

0

0

0 14 306 200

14 649 172

14 645 891

99,98%

54,18%

85213

11 900

19 960

18 408

0

0

0

11 900

19 960

18 408

92,22%

0,07%

11 900 11 900

19 960 19 960

18 408 18 408

0 0

0 0

0 0

11 900 11 900

19 960 19 960

18 408 18 408

92,22% 92,22%

0,07% 0,07%

2010

11 900

19 960

18 408

0

0

0

11 900

19 960

18 408

92,22%

0,07%

Strona 46

Gmina Dział Rozdz.
1 2 85228 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-009-000 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-035-000 Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zad.000-035-000 ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zad.000-027-000 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody bieżące, w tym Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z różnych dochodów
odszkodowania za przejęcie gruntu pod budowę drogi Głównej Południowej Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

85 000 85 000 85 000
Usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego

76 000 76 000 76 000

73 967 73 967 73 967

0 0 0

0 0 0

0 0 0

85 000 85 000 85 000

76 000 76 000 76 000

73 967 73 967 73 967

97,33% 97,33% 97,33%

0,27% 0,27% 0,27%

2010

85 000 0 0 0

76 000 54 588 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000 7 000 7 000

73 967 54 588 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966 5 966 5 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 000 0 0 0 0 0 0 0 0

76 000 54 588 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000 7 000 7 000

73 967 54 588 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966 5 966 5 966

97,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23%

0,27% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

2010

Akcja przeciwpowodziowa

85295

0 0 0 0

2010

Akcja przeciwpowodziowa

0

II

6 000

6 000

5 999

0

0

0

6 000

6 000

5 999

99,98%

0,02%

710
71035 2020

6 000 6 000 6 000 6 000

6 000 6 000 6 000 6 000

5 999 5 999 5 999 5 999

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 000 6 000 6 000 6 000

6 000 6 000 6 000 6 000

5 999 5 999 5 999 5 999

99,98% 99,98% 99,98% 99,98%

0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

III

501 321

501 321

600 013

2 115 018

2 115 018

2 326 477

2 616 339

2 616 339

2 926 490

111,85%

10,83%

600
60015

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

70 459 70 459 70 459 70 459 70 459

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

70 459 70 459 70 459 70 459 70 459

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%

2350

Strona 47

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące, w tym Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
dochody z tytułu poboru rat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów będących własnością Skarbu Państwa opłaty z tytułu poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 2 108 703 2 108 703 2 108 703 2 108 703

0 0 2 108 703 2 108 703 2 108 703 2 108 703

66 936 3 523 2 249 490 2 249 490 2 249 490 2 249 490

0 0 2 108 703 2 108 703 2 108 703 2 108 703

0 0 2 108 703 2 108 703 2 108 703 2 108 703

66 936 3 523 2 249 490 2 249 490 2 249 490 2 249 490

0,00% 0,00% 106,68% 106,68% 106,68% 106,68%

0,25% 0,01% 8,32% 8,32% 8,32% 8,32%

700
70005

2350

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 902 650 1 426 987 475 663 10 045 7 534 2 511

1 902 650 1 426 987 475 663 10 045 7 534 2 511

2 036 605 1 527 454 509 151 6 752 5 064 1 688

1 902 650 1 426 987 475 663 10 045 7 534 2 511

1 902 650 1 426 987 475 663 10 045 7 534 2 511

2 036 605 1 527 454 509 151 6 752 5 064 1 688

107,04% 107,04% 107,04% 67,22% 67,22% 67,22%

7,53% 5,65% 1,88% 0,02% 0,02% 0,01%

0

0

0

4 364

4 364

2 659

4 364

4 364

2 659

60,93%

0,01%

0 0
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 146 218 173 644 130 233 43 411

4 146 218 173 644 130 233 43 411

2 526 133 186 328 139 746 46 582

4 146 218 173 644 130 233 43 411

4 146 218 173 644 130 233 43 411

2 526 133 186 328 139 746 46 582

60,93% 61,01% 107,30% 107,30% 107,30%

0,01% 0,00% 0,69% 0,52% 0,17%

0 0 0

- wpływy z różnych dochodów

dochody z tytułu zwrotu odszkodowania za zwracaną wywłaszczoną nieruchomość (art. 140 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. 04.261.2603 j.t. z późn. zmian.)

0

0

0

18 000

18 000

11 183

18 000

18 000

11 183

62,13%

0,04%

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - wpływy z różnych opłat
opłata z tytułu zajęcia terenu Skarbu Państwa

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 100 900 0

17 100 900 0

10 624 559 75

17 100 900 0

17 100 900 0

10 624 559 75

62,13% 62,11% 0,00%

0,04% 0,00% 0,00%

Strona 48

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - pozostałe odsetki dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71015 Nadzór budowlany Dochody bieżące, w tym Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od celu przymuszenia do wykonania decyzji i osób fizycznych postanowień wystawionych przez PINB dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - wpływy z różnych opłat dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - pozostałe odsetki dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz opłat za czynność egzekucyjną wpływy z tytułu grzywien nałożonych w Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

0 0
odsetki od nieterminowych wpłat

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 210 4 210 4 210 4 210

0 0 0 0 0 4 210 4 210 4 210 4 210

56 19 5 888 4 416 1 472 1 041 1 041 1 041 1 041

0 0 0 0 0 4 210 4 210 4 210 4 210

0 0 0 0 0 4 210 4 210 4 210 4 210

56 19 5 888 4 416 1 472 1 041 1 041 1 041 1 041

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,73% 24,73% 24,73% 24,73%

0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

710

2350

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 211 8 211 8 211 8 211 8 211 7 800 411

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 706 2 706 2 706 2 706 2 706 2 571 135

3 684 3 500 184 526 500 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 684 3 500 184 526 500 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

735 698 37 273 259 14 33 31 2 0 0 0 0 0 0 0

3 684 3 500 184 526 500 26 0 0 0 8 211 8 211 8 211 8 211 8 211 7 800 411

3 684 3 500 184 526 500 26 0 0 0 8 211 8 211 8 211 8 211 8 211 7 800 411

735 698 37 273 259 14 33 31 2 2 706 2 706 2 706 2 706 2 706 2 571 135

19,95% 19,94% 20,11% 51,90% 51,80% 53,85% 0,00% 0,00% 0,00% 32,96% 32,96% 32,96% 32,96% 32,96% 32,96% 32,85%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

odsetki od nieterminowych wpłat

0 0 0 8 211 8 211 8 211 8 211

750
75011

2350

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące, w tym Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z różnych opłat dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
wpływy z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnianie danych z gminnego zbioru meldunkowego

8 211 7 800 411

754
75411

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0 0

0 0

0 0

2 105 2 105

2 105 2 105

1 147 1 147

2 105 2 105

2 105 2 105

1 147 1 147

54,49% 54,49%

0,00% 0,00%

Strona 49

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 Dochody bieżące, w tym Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z różnych dochodów dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące, w tym Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - pozostałe odsetki dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa - wpływy z różnych dochodów dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
wpływy zaliczek i świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych odsetki od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

0 0
rozliczenia z lat ubiegłych

0 0 0 0 0 0 0 0 493 110 488 900 488 900 488 900 8 400 8 400 139 400 69 700 69 700 341 100 212 600 128 500 0 0 0 4 210 4 210

0 0 0 0 0 0 0 0 597 307 590 544 590 544 590 544 42 823 42 823 83 944 41 972 41 972 463 577 289 860 173 717 200 190 10 6 763 6 763

2 105 2 105 2 105 2 000 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 105 2 105 2 105 2 000 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 147 1 147 891 847 44 256 243 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 105 2 105 2 105 2 000 105 0 0 0 493 110 488 900 488 900 488 900 8 400 8 400 139 400 69 700 69 700 341 100 212 600 128 500 0 0 0 4 210 4 210

2 105 2 105 2 105 2 000 105 0 0 0 493 110 488 900 488 900 488 900 8 400 8 400 139 400 69 700 69 700 341 100 212 600 128 500 0 0 0 4 210 4 210

1 147 1 147 891 847 44 256 243 13 597 307 590 544 590 544 590 544 42 823 42 823 83 944 41 972 41 972 463 577 289 860 173 717 200 190 10 6 763 6 763

54,49% 54,49% 42,33% 42,35% 41,90% 0,00% 0,00% 0,00% 121,13% 120,79% 120,79% 120,79% 509,80% 509,80% 60,22% 60,22% 60,22% 135,91% 136,34% 135,19% 0,00% 0,00% 0,00% 160,64% 160,64%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,21% 2,18% 2,18% 2,18% 0,16% 0,16% 0,31% 0,16% 0,16% 1,71% 1,07% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03%

2350

0 0 0

przekazanie na złom zlikwidowanych składników majątkowych

0 0 0 493 110 488 900 488 900 488 900 8 400 8 400 139 400 69 700 69 700

852
85212

2350

zwrot przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

341 100 212 600 128 500 0 0 0 4 210 4 210

wpływy z tytułu grzywien nałożonych w - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od celu przymuszenia do wykonania decyzji osób fizycznych organu administracji

85228

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące, w tym

Strona 50

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 2350 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z usług dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego - pozostałe odsetki dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

4 210
wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczo-psychiatrycznych

4 210 4 210 4 000 210 0 0 0 0 0 0 0 0 15 654 684 15 648 684

6 763 6 751 6 413 338 12 11 1 0 0 0 0 0 15 637 058 15 631 059

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 301 469 8 301 469

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 471 771 8 471 771

0 0 0 0 0 0 0 4 340 4 340 4 340 4 123 217

4 210 4 210 4 000 210 0 0 0 0 0 0 0 0

4 210 4 210 4 000 210 0 0 0 0 0 0 0 0 24 126 455 24 120 455

6 763 6 751 6 413 338 12 11 1 4 340 4 340 4 340 4 123 217 24 105 536 24 099 537

160,64% 160,36% 160,33% 160,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,91% 99,91%

0,03% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 89,17% 89,15%

4 210 4 000 210

odsetki od nieterminowych wpłat

0 0 0 0

900
90095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność - wpływy z różnych opłat dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa dochody należne jednostce samorządu terytorialnego WYDATKI I + II

wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej

0 0 0 0 14 709 047 14 703 047

8 468 478 23 010 516 8 468 478 23 004 516

I

ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: Wydział Podatków i Opłat zad.000-029-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydział Organizacyjny zad.000-029-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA MIESZKANIOWA

010
01095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwrot podatku akcyzowego

55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 0

55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 54 471 54 471 54 471 54 471 54 471 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 019

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 228

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 085

55 927 55 927 55 927 55 927 55 927 54 848 54 848 54 848 54 848 54 848 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 115 019

55 541 55 541 55 541 55 541 55 541 54 471 54 471 54 471 54 471 54 471 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 113 228

99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,31% 99,17% 99,17% 99,17% 99,17% 99,17% 98,44%

0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42%

UM/PO

Zwrot podatku akcyzowego

UM/Or

0 0 0 0 0 0

700

Strona 51

Gmina Dział Rozdz.
1 2 70005 UM/M Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydział Mienia zad.000-010-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydział Organizacyjny zad.000-011-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydział Geodezji i Kartografii zad.000-012-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydział Geodezji i Kartografii zad.000-013-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zad.000-014-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

0 0
Gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 377 213 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 306 000 306 000 305 400 281 982

115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 377 213 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 306 000 306 000 305 586 281 407

113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 377 208 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 305 995 305 995 305 995 305 995 305 581 281 406

38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 38 085 377 213 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 306 000 306 000 305 400 281 982

115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 115 019 377 213 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 306 000 306 000 306 000 306 000 305 586 281 407

113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 113 228 377 208 17 143 17 143 17 143 17 143 17 143 16 795 348 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 46 526 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 7 544 305 995 305 995 305 995 305 995 305 581 281 406

98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 1,40% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,00% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,04%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

710
71012 UM/Or

71013 UM/G

71014 UM/G

71015 PINB

Strona 52

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: Wydział Organizacyjny
Utrzymanie etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego,sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

0 0 284 871 284 871 284 871 284 871 277 661 7 210 284 741

0 0 318 929 286 321 286 321 286 321 279 111 7 210 286 191

0 0 318 915 286 319 286 319 286 319 279 111 7 208 286 191

23 418 600 282 774 270 774 270 774 270 774 265 523 5 251 270 774

24 179 414 305 574 277 174 277 174 277 174 271 923 5 251 277 174

24 175 414 305 530 277 174 277 174 277 174 271 923 5 251 277 174

23 418 600 567 645 555 645 555 645 555 645 543 184 12 461 555 515

24 179 414 624 503 563 495 563 495 563 495 551 034 12 461 563 365

24 175 414 624 445 563 493 563 493 563 493 551 034 12 459 563 365

99,98% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00%

0,09% 0,00% 2,31% 2,08% 2,08% 2,08% 2,04% 0,05% 2,08%

750

UM/Or

zad.000-001-000

257 230

257 230

257 230

0

0

0

257 230

257 230

257 230

100,00%

0,95%

Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zad.000-002-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zad.000-003-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zad.000-015-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

257 230 257 230 251 404 5 826
Akcja kurierska

257 230 257 230 251 404 5 826 1 929 1 929 1 929 1 450 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 0 0 0 0

257 230 257 230 251 404 5 826 1 929 1 929 1 929 1 450 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 774 270 774 270 774 265 523

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 774 270 774 270 774 265 523

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 774 270 774 270 774 265 523

257 230 257 230 251 404 5 826 479 479 479 0 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 270 774 270 774 270 774 265 523

257 230 257 230 251 404 5 826 1 929 1 929 1 929 1 450 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 270 774 270 774 270 774 265 523

257 230 257 230 251 404 5 826 1 929 1 929 1 929 1 450 479 27 032 27 032 27 032 26 257 775 270 774 270 774 270 774 265 523

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,95% 0,95% 0,93% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,98%

479 479 479 0 479

Działalność gospodarcza

27 032 27 032 27 032 26 257 775 0 0 0 0

Strona 53

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zad.000-030-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane UM/Ob. Wydział Obywatelski zad.000-004-000 Odbiór dowodów osobistych z KPP Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Kwalifikacja wojskowa Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zad.000-016-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Spis powszechny i inne UM/Oś Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zad.000-037-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 UM/Ob. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydział Obywatelski zad.000-005-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Prowadzenie stałego rejestru wyborców Powszechny spis rolny Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

0
Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych

0 0 0 0 0 130 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 32 608 32 608 32 608 32 608 904 904 31 704 464 623

0 0 0 0 0 128 128 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 32 596 32 596 32 596 32 596 892 892 31 704 455 299

5 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 9 294 2 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 251 6 400 6 400 6 400 6 400 0 0 0 0 0 28 400 28 400 28 400 28 400 18 005 12 098 5 907 10 395 0 0 0 0 0 0 0 0

5 251 6 400 6 400 6 400 6 400 0 0 0 0 0 28 356 28 356 28 356 28 356 17 961 12 097 5 864 10 395 0 0 0 0 0 0 0 0

5 251 0 0 0 0 130 130 130 130 130 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 9 294 2 706 0 0 0 0 0 0 0 0 13 900

5 251 6 400 6 400 6 400 6 400 130 130 130 130 130 28 400 28 400 28 400 28 400 18 005 12 098 5 907 10 395 32 608 32 608 32 608 32 608 904 904 31 704 464 623

5 251 6 400 6 400 6 400 6 400 128 128 128 128 128 28 356 28 356 28 356 28 356 17 961 12 097 5 864 10 395 32 596 32 596 32 596 32 596 892 892 31 704 455 299

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,46% 98,46% 98,46% 98,46% 98,46% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,76% 99,99% 99,27% 100,00% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 98,67% 98,67% 100,00% 97,99%

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,07% 0,04% 0,02% 0,04% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,00% 0,00% 0,12% 1,68%

0 0 0 0 130 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 900

75045 UM/ZK

75056

751

13 900 13 900 13 900 13 900 13 900

13 900 13 900 13 900 13 900 13 900

13 880 13 880 13 880 13 880 13 880

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13 900 13 900 13 900 13 900 13 900

13 900 13 900 13 900 13 900 13 900

13 880 13 880 13 880 13 880 13 880

99,86% 99,86% 99,86% 99,86% 99,86%

0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

Strona 54

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Obywatelski zad.000-032-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie UM/BRM Biuro Rady Miasta zad.000-038-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zad.000-017-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zad.000-017-048 Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla KMPSP Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

9 060 4 840 0 0 0 0 0 0 0 0

9 060 4 840 216 255 216 255 216 255 216 255 88 930 56 144 32 786 127 325

9 058 4 822 216 251 216 251 216 251 216 251 88 926 56 142 32 784 127 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 060 4 840 0 0 0 0 0 0 0 0

9 060 4 840 216 255 216 255 216 255 216 255 88 930 56 144 32 786 127 325

9 058 4 822 216 251 216 251 216 251 216 251 88 926 56 142 32 784 127 325

99,98% 99,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00%

0,03% 0,02% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,33% 0,21% 0,12% 0,47%

75107 UM/Ob.

75109

0

234 468

225 168

0

0

0

0

234 468

225 168

96,03%

0,83%

Wybory samorządowe

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 468 234 468 234 468 101 308 62 670 38 638 133 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 168 225 168 225 168 100 233 61 725 38 508 124 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 392 124 5 110 715 5 110 715 5 040 145 5 040 145 4 806 131 4 146 370 659 761 234 014 16 000 16 000 16 000

0 0 0 0 0 0 0 5 074 000 5 072 000 5 072 000 5 072 000 5 072 000 4 825 000 4 203 781 621 219 247 000 0 0 0

234 468 234 468 234 468 101 308 62 670 38 638 133 160 5 393 575 5 112 166 5 112 166 5 040 166 5 040 166 4 806 152 4 146 377 659 775 234 014 16 000 16 000 16 000

225 168 225 168 225 168 100 233 61 725 38 508 124 935 5 392 124 5 110 715 5 110 715 5 040 145 5 040 145 4 806 131 4 146 370 659 761 234 014 16 000 16 000 16 000

96,03% 96,03% 96,03% 98,94% 98,49% 99,66% 93,82% 99,97% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,83% 0,83% 0,83% 0,37% 0,23% 0,14% 0,46% 19,95% 18,91% 18,91% 18,65% 18,65% 17,78% 15,34% 2,44% 0,87% 0,06% 0,06% 0,06%

754
75411 KMPSP

5 074 000 5 072 000 5 072 000 5 072 000 5 072 000 4 825 000 4 203 781 621 219 247 000 0 0 0

5 393 575 5 112 166 5 112 166 5 040 166 5 040 166 4 806 152 4 146 377 659 775 234 014 16 000 16 000 16 000

Strona 55

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 zad.000-017-064 Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Obrona cywilna Wydział Organizacyjny zad.000-018-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zad.000-035-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) Dotacje na zadania bieżące w tym: Powiatowy Urząd Pracy zad.000-019-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczeniowemu z innego tytułu Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Wyszczególnienie 5

Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6
Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-Zakup kamery wziernikowej

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 2 514 397 2 514 397 2 514 397 2 500 336 2 500 336 14 061 2 484 006 2 484 006 2 484 006 2 484 006 2 484 006 30 391 13 608 13 608 13 608

56 000 56 000 56 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 2 262 390 2 262 390 2 262 390 2 244 887 2 244 887 17 503 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 44 648 24 664 24 664 24 664

54 570 54 570 54 570 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 2 262 388 2 262 388 2 262 388 2 244 885 2 244 885 17 503 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 44 647 24 663 24 663 24 663

0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 2 515 573 2 514 397 2 514 397 2 500 336 2 500 336 14 061 2 484 006 2 484 006 2 484 006 2 484 006 2 484 006 30 391 13 608 13 608 13 608

56 000 56 000 56 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 2 264 875 2 262 390 2 262 390 2 244 887 2 244 887 17 503 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 44 648 24 664 24 664 24 664

54 570 54 570 54 570 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 279 409 2 264 872 2 262 388 2 262 388 2 244 885 2 244 885 17 503 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 2 217 601 44 647 24 663 24 663 24 663

97,45% 97,45% 97,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,20% 0,20% 0,20% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 8,38% 8,37% 8,37% 8,30% 8,30% 0,06% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 0,17% 0,09% 0,09% 0,09%

75414 UM/Or

75478 KMPSP

Akcja przeciwpowodziowa

0 0 0 0 1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851
85156

PUP

zad.000-020-000 ZOW Zespół Ognisk Wychowawczych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

Strona 56

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane RDD Rodzinny Dom Dziecka Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane UM/Zd Wydział Zdrowia Wydatki bieżące, w szczególności na: 2) Dotacje na zadania bieżące zad.000-036-000 ZS 2 Zespół Szkół Nr 2 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85195 OPS Pozostała działalność Ośrodek Pomocy Społecznej zad.000-021-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej zad.000-022-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Realizacja programów korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie Zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych Składki za uczniów opłacane przez szkołę Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 14 403 100 0 0 0 0 0 0 14 306 200 14 306 200 514 941 417 683 97 258

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485 14 806 720 0 0 0 0 0 0 14 649 172 14 649 172 646 725 558 441 88 284

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 14 798 820 0 0 0 0 0 0 14 645 891 14 645 891 643 614 558 359 85 255

13 608 2 722 2 722 2 722 2 722 14 061 14 061 14 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0

24 664 2 481 2 481 2 481 2 481 17 503 17 503 17 503 141 141 141 141 141 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0

24 663 2 481 2 481 2 481 2 481 17 503 17 503 17 503 140 140 140 140 140 0 0 0 0 0 0

13 608 2 722 2 722 2 722 2 722 14 061 14 061 14 061 0 0 0 0 0 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176

24 664 2 481 2 481 2 481 2 481 17 503 17 503 17 503 141 141 141 141 141 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485 14 824 720 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 14 649 172 14 649 172 646 725 558 441 88 284

24 663 2 481 2 481 2 481 2 481 17 503 17 503 17 503 140 140 140 140 140 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 14 816 820 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 14 645 891 14 645 891 643 614 558 359 85 255

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,29% 99,29% 99,29% 99,29% 99,29% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 99,52% 99,99% 96,57%

0,09% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,06% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 54,81% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 54,18% 54,18% 2,38% 2,07% 0,32%

852
85205 OPS

18 000 14 418 100 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

85212

0 14 306 200 0 14 306 200 0 0 0 514 941 417 683 97 258

Strona 57

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 Wyszczególnienie 5 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: zad.000-006-000 UM/SRiA Wydział Spraw Rodzilnych i Alimentacyjnych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane UM/Or 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydział Organizacyjny Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zad.000-007-000 UM/SRiA Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ośrodek Pomocy Społecznej zad.000-009-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85278 OPS Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ośrodek Pomocy Społecznej zad.000-035-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Ośrodek Pomocy Społecznej
Akcja przeciwpowodziowa Usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6

13 791 259
Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

14 002 447

14 002 277

0

0

0 13 791 259

14 002 447

14 002 277

100,00%

51,80%

14 306 200 13 889 515 13 889 515 100 321 100 321 13 789 194 416 685 416 685 414 620 317 362 97 258 2 065

14 649 172 14 222 498 14 222 498 222 116 222 116 14 000 382 426 674 426 674 424 609 336 325 88 284 2 065

14 645 891 14 222 314 14 222 314 222 034 222 034 14 000 280 423 577 423 577 421 580 336 325 85 255 1 997

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 306 200 0 13 889 515 0 13 889 515 0 0 100 321 100 321

14 649 172 14 222 498 14 222 498 222 116 222 116 14 000 382 426 674 426 674 424 609 336 325 88 284 2 065

14 645 891 14 222 314 14 222 314 222 034 222 034 14 000 280 423 577 423 577 421 580 336 325 85 255 1 997

99,98% 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 100,00% 99,27%
99,27% 99,29% 100,00% 96,57% 96,71%

54,18% 52,61% 52,61% 0,82% 0,82% 51,79% 1,57% 1,57% 1,56% 1,24% 0,32% 0,01%

0 13 789 194 0 416 685 0 416 685 0 0 0 0 414 620 317 362 97 258 2 065

85213

11 900

19 960

18 408

0

0

0

11 900

19 960

18 408

92,22%

0,07%

11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0 0

19 960 19 960 19 960 19 960 19 960 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 54 588 54 588 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000

18 408 18 408 18 408 18 408 18 408 73 967 73 967 73 967 73 967 73 967 54 588 54 588 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0 0

19 960 19 960 19 960 19 960 19 960 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 54 588 54 588 54 588 54 588 54 588 7 000 7 000

18 408 18 408 18 408 18 408 18 408 73 967 73 967 73 967 73 967 73 967 54 588 54 588 54 588 54 588 54 588 5 966 5 966

92,22%

0,07%

92,22% 92,22% 92,22% 92,22% 97,33% 97,33% 97,33% 97,33% 97,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,23% 85,23%

0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,02% 0,02%

85228 OPS

85295 OPS

Strona 58

Gmina Dział Rozdz.
1 2 Par. 3 Dysp. 4 zad.000-035-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: Jastrzębski Zakład Komunalny
Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej-remont grobu wojennego żołnierzy poległych 1 września 1939 roku na cmentarzu w Jastrzębiu Górnym

Powiat Wykonanie
9

Razem Wykonanie
12

Wyszczególnienie 5

Cel dotacji / Źródła dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Plan pierwotny
7

Plan po zmianach
8

Plan pierwotny
10

Plan po zmianach
11

Plan pierwotny
13

Plan po zmianach
14

Wskaźnik % Struktura %

Wykonanie
15 16 17

6
Akcja przeciwpowodziowa

0 0 0

7 000 7 000 7 000

5 966 5 966 5 966

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 000 7 000 7 000

5 966 5 966 5 966

85,23% 85,23% 85,23%

0,02% 0,02% 0,02%

II

6 000

6 000

5 999

0

0

0

6 000

6 000

5 999

99,98%

0,02%

710
71035

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0
Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 2 850 2 850 2 850 2 850 507 507 507 507 2 643 2 643 2 643 2 643

5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 2 850 2 850 2 850 2 850 507 507 507 507 2 642 2 642 2 642 2 642

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 2 850 2 850 2 850 2 850 507 507 507 507 2 643 2 643 2 643 2 643

5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999 2 850 2 850 2 850 2 850 507 507 507 507 2 642 2 642 2 642 2 642

99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96%

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

JZK

zad.000-027-370

Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zad.000-027-000 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zad.000-027-366 Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej-remont pomnika Marsz Śmierci Cmentarz Jastrzębie Górne

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Strona 59

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI (w złotych)
Łączne nakłady w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji Plan Wydatki 2010 roku Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 roku Źródła finansowania poniesionych wydatków

Plan po

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

początkowy

zmianach

Środki własne

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (12:11)

Strukt, wykon.

1

2

3 RAZEM

4 Program - DROGI

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 464 908 069 140 962 812 100 808 932 87 270 594 71 019 100 9 614 403 46 571 731 951 900 23 495 469 310 460 308 52 402 083 484 382 65 700 267 43 089 331 30 377 731 8 106 313 13 828 921 951 900 15 596 910 24 470 000 280 400 129 900 68 076 129 900 0 0

17 18 81,38% 100,0% 70,50% 46,33% 42,8% 0,2%

100 10001

7

Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu UM/IKI drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie UM/IKI 000-P48-008 etap1 000-P61-008 etap 2 UM/B

P

2006-2012

39 157 362

600 60015

8

P

2003-2013

234 480 460

21 162 300

25 425 467 25 527 969 14 309 535 6 409 361

5 251 711

0

9 057 824

56,05%

20,1%

234 319 563 67 272 776 167 046 787 160 897 3 057 770 3 009 314 48 456 G
2004-2010

21 001 403 16 374 474 4 626 929 160 897 1 857 770 1 809 314 48 456 11 798 234 11 531 550 266 684 4 702 723 4 637 503 65 220 601 233

25 425 467 25 527 969 14 309 535 6 409 361 22 756 592 20 885 542 2 668 875 0 300 000 300 000 0 4 860 561 4 860 561 0 1 000 000 1 000 000 0 0 4 642 427 0 422 000 422 000 0 4 716 375 4 716 375 0 1 250 000 1 250 000 0 1 251 233 9 861 700 6 403 993 4 447 835 0 415 640 415 640 0 4 352 604 4 352 604 0 1 202 505 1 202 505 0 601 233 5 368 0 0 0 0 0 0 0 696 845 696 845 0 601 233

5 251 711 3 454 028 1 797 683 0 415 640 415 640 0 2 224 309 2 224 309 0 1 202 505 1 202 505 0 601 233

0 0

9 057 824 6 407 672

56,05% 47,22% 95,81% 0,00% 98,49% 98,49% 0,00% 92,29% 92,29% 0,00% 96,20% 96,20% 0,00% 48,05%

20,1% 13,9% 6,3% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 6,1% 6,1% 0,0% 1,7% 1,7% 0,0% 0,8%

900 90015

10

Budowa oświetlenia ulic UM/IKI UM/B Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica" UM/IKI UM/B Budowa chodników, schodów i parkingów UM/IKI UM/B

G

2003-2014

0 2 650 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 128 295 2 128 295 0 0 0 0 0

600 60016

3

11 798 234 11 531 550 266 684

600 60015

9

P

2004/2010

4 702 723 4 637 503 65 220

21

Modernizacja ul. Bednorza

UM/IKI

G

2010-2011

1 601 233

Strona 60

Łączne nakłady w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji Plan

Wydatki

2010 roku Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 roku

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Plan po

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

początkowy

zmianach

Środki własne

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (12:11)

Strukt, wykon.

1 2 100 10001 600 60016 600 60015

3

4

5

6

7

8 601 233 1 000 000 10 111 694 10 107 347 5 953 359 3 092 299 1 017 717 43 972

9 601 233 0 7 884 609 7 880 262 4 699 206 2 119 367 1 017 717 43 972 4 347 180 551 3 730 281 963 088 2 767 193 22 996 845

10 0 0 7 734 239 7 734 239 4 476 410 3 257 829 0 0 0 0 1 910 000 0 1 910 000 7 986 562

11 601 233 650 000 7 723 855 7 723 855 4 680 642 2 221 245 698 179 123 789 0 60 000 1 857 499 0 1 857 499 9 601 937

12 601 233 0 7 449 481 7 449 481 4 664 512 2 042 818 698 179 43 972 0 59 400 1 857 433 0 1 857 433 8 595 084

13 601 233 0 330 798 330 798 1 586 329 212 0 0 0 0 0 0 0 459 701

14 601 233 0

15 0 0

16

17 0 100,00% 0 0,00% 96,45% 96,45% 99,66% 91,97% 35,52% 0,00% 99,00%

18 0,8% 0,0% 10,5% 10,5% 6,6% 2,9% 1,0% 0,1% 0,0% 0,1% 2,6% 0,0% 2,6% 12,1%

30

Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju UM/IKI DFW-P53-030 000-P53-030 DFW-000-030 000-000-030 UM/B Budowa sygnalizacji świetlnej Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańska

P

2005-2011

2 086 790 951 900 2 086 790 951 900 0 253 721 2 042 818 43 972 0 59 400 1 857 433 0 1 857 433 8 595 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 179

4 410 791 4 410 791 4 410 791 0 0 0 0

0 100,00%

4 347 P P
2005-2006 2010-2011 2008-2010

600 60015

74 130

UM/IKI UM/IKI

1 820 551 3 730 281 963 088 2 767 193

0 100,00% 0 0,00% 0 100,00% 0 89,51%

100 10001 600 60015 Program - UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA 900 90013 Modernizacja kompleksu 104 obiektów schroniska przy ul. Norwida Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szotkowicka Rewitalizacja terenu jaru przy 20 ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju Modernizacja obiektu ul. 60 Klubowa 2 Modernizacja budynku przy 187 ul.Gajowej 11 A Adaptacja pomieszczeń na 140 potrzeby Galerii Historii Miasta ul. Witczaka 4 121 JZK G
2007-2008, 2010-2011

51 437 568

643 163

273 163

0

218 800

216 275

101 070

216 275

0

0

98,85%

0,3%

900 90001 900 90095 921 92120 700 70005 921 92120

UM/IKI UM/IKI MZN MZN MZN

G G G G G

2008-2010

1 014 594 239 344 2 130 388 621 208 663 822

1 014 594 139 344 1 691 388 621 208 663 822

0 0 30 000 148 300 600 000

1 200 000 139 678 68 000 338 300 600 000

941 394 139 344 54 047 325 650 594 404

0 0 5 002 274 489 21 159

941 394 139 344 54 047 325 650 594 404

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

78,45% 11,61% 79,48% 96,26% 99,07%

1,3% 0,2% 0,1% 0,5% 0,8%

2008-2011

2006-2011 2005-2010

2009-2010

Strona 61

Łączne nakłady w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji Plan

Wydatki

2010 roku Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 roku

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Plan po

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

początkowy

zmianach

Środki własne

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (12:11)

Strukt, wykon.

1

2

3

4 Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych oraz przygotowanie koncepcji dla budynku socjalnego Cmentarze Budynek warsztatowogarażowy Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Pszczyńska 292 Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów przejścia podziemne Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110,112 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrójspołeczeństwo informacyjne Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych społeczeństwo informacyjne Rekonstrukcja budynku użytkowego-kawiarenka letnia Witczka 5a System alarmowania

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

852 85203

89

MZN

G

2008-2010

28 102

28 102

90 000

90 000

0

0

0

0

0

0,00%

0,0%

710 71035 900 90017 700 70005

25 26 46

JZK JZK MZN

G G G

2005-2014 2005-2010 2006-2011

1 399 456 399 885 90 000

474 456 399 885 0

75 000 0 142 355

106 700 343 200 142 355

92 655 299 128 0

0 0 0

92 655 299 128 0

0 0 0

0 0 0

86,84% 87,16% 0,00%

0,1% 0,4% 0,0%

700 70001

61

MZN

G

2006-2010

2 271 436

2 271 436

130 000

130 000

5 750

0

5 750

0

0

4,42%

0,0%

700 70005

82

MZN

G

2010-2011

1 949 660

97 660

0

100 000

97 660

0

97 660

0

0

97,66%

0,1%

700 70001 852 85219 852 85201

92 70 71

MZN UM/IKI UM/IKI

G G P

2006-2013

12 469 244 4 969 301 5 619 958

144 570 4 969 301 5 619 958

0 800 000 2 560 000

0 840 000 2 337 888

0 819 406 2 331 888

0 0 0

0 819 406 2 331 888

0 0 0

0 0 0

0,00% 97,55% 99,74%

0,0% 1,2% 3,3%

2008-2010 2006-2010

750 75095

122

UM/IKI

G

2007-2012

6 541 409

507 909

288 200

38 200

38 199

0

38 199

0

0 100,00%

0,1%

750 75095

123

UM/I

G

2007-2011

6 348 639

42 090

588 507

7 508

0

0

0

0

0

0,00%

0,0%

921 92120

131 176

MZN UM/ZK

G

2009-2010 2009-2010

43 934 72 714 24 998

43 934 72 714 24 998

270 000 49 000 25 000

270 000 49 000 25 000

31 001 48 998 24 998

20 618 0 0

31 001 48 998 24 998

0 0 0

0

11,48%

0,0% 0,1% 0,0%

0 100,00% 0 0,00%

754 75412

G

2010

Strona 62

Łączne nakłady w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji Plan

Wydatki

2010 roku Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 roku

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Plan po

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

początkowy

zmianach

Środki własne

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (12:11)

Strukt, wykon.

1 2 754 75414 750 75023 853 85305

3

4 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego

5

6 G G G

7
2009-2010 2009-2010 2009-2010

8 47 716 118 528 3 471 780

9 47 716 118 528 3 471 780

10 24 000 75 200 2 000 000

11 24 000 75 200 2 250 500

12 24 000 62 469 2 249 224

13 0 0 37 363

14 24 000 62 469 2 249 224

15 0 0 0

16

17 0 100,00% 0 0 83,07% 99,94%

18 0,0% 0,1% 3,2%

134

UM/Or UM/IKI

175 Rozbudowa Żłobka Nr 1 12

750 75023

Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby UM/Or zakładowego archiwum Program - EDUKACJA, KULTURA I SPORT

G

2009-2010

331 003

331 003

140 000

256 608

247 592

0

247 592

0

0

96,49%

0,3%

87 625 704 G UM/IKI MOSiR
2003-2011 2003-2005 2010-2011

53 119 395 14 480 696 14 463 006 17 690 28 963 795 28 424 243 539 552 2 481 387 531 042 1 950 345 26 278 618 997 53 680

24 114 603 31 960 582 29 760 566 1 048 389 21 862 007 0 0 0 25 000 0 25 000 17 690 0 17 690 0 0 0 17 690 0 17 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 898 559 0 0 0 7 898 559 7 898 559 0 0

93,12% 70,76% 0,00% 70,76% 99,93% 99,93% 0,00% 97,64%

41,9% 0,0% 0,0% 0,0% 33,1% 33,1% 0,0% 3,4% 0,7% 2,7% 0,0% 0,8% 0,0%

926 92601

43

Modernizacja lodowiska JASTOR

14 779 596 14 463 006 316 590 49 744 847 49 205 295 539 552

926 92601

51

Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju UM/IKI UM/B

G

2004-2011

23 464 603 23 558 605 23 542 588 23 464 603 23 558 605 23 542 588 0 0 0 0 0 0 50 000 550 000 50 000 2 500 000 531 042 1 968 958 50 000 550 000 50 000 2 441 002 531 042 1 909 960 0 547 002 0

0 15 644 029 0 15 644 029 0 0 386 081 0 386 081 0 0 0 2 441 002 531 042 1 909 960 0 547 002 0

Przebudowa boiska 190 sportowego przy ul. Kościelnej UM/IKI w Jastrzębiu Zdroju 851 85154 926 92601 801 80101 801 80104 801 80195 124 Budowa obiektów sportowych przy SP 17 129 Rozbudowa PP Nr 12 Rozbudowa krytej pływalni 75 przy ZS Nr 6 45 UM/IKI UM/IKI UM/IKI

G

2007-2010

2 481 387 531 042 1 950 345 76 278 6 518 997 103 680

2010 2007-2010

0 100,00% 0 0 0 0 97,00% 0,00% 99,45% 0,00%

G G P

2007-2011 2009-2011 2007-2011

926 92601

Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. UM/IKI Staszica w Jastrzebiu - Zdroju

G

2010-2011

1 703 040

39 040

0

50 000

39 040

0

39 040

0

0

78,08%

0,1%

Strona 63

Łączne nakłady w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji Plan

Wydatki

2010 roku Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 roku

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Plan po

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

początkowy

zmianach

Środki własne

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (12:11)

Strukt, wykon.

1

2

4 Budowa i modernizacja boisk 159 szkolnych

3

5 UM/IKI

6

7
2008-2011

8 2 311 518 57 462 1 456 000 798 056

9 1 055 518 57 462 200 000 798 056 4 511 937 888 067 40 000 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 26 790 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 3 294 955 3 008 825

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 229 500 400 000

11 1 244 000 0 200 000 1 044 000 3 084 300 848 677 0 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 27 400 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 478 421 442 000

12 998 056 0 200 000 798 056 1 327 121 848 067 0 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 26 790 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 338 331 306 180

13 361 762 0 181 762 180 000 0 300 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 990 125 556 0 0 0 0 0

14 998 056 0 200 000 798 056 1 327 121 848 067 0 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 26 790 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 338 331 306 180

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0

17 0,00% 0,00%

18 1,4% 0,0% 0,3% 1,1% 1,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4%

851 85154 801 80101 801 80130 801 80195 801 80104 boisko szkolne przy SP Nr 5 boisko szkolne przy ZSZ Termomodernizacja obiektów 111 UM/IKI szkolnych 139 Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych UM/Ed PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 8 PP 10 PP 13 PP 14 PP 15 PP 16 PP 17 PP 18 PP 19 PP 20 PP 21 PP 23 PP 24 PP 26 Program - BUDOWNICTWO 18 Dokumentacja przyszłościowa

G G P G G
2007-2011

0 100,00% 0 0 0 0 76,44% 43,03% 99,93% 0,00%

8 668 294 1 238 067 390 000 23 000 49 419 8 520 47 104 5 734 20 690 26 790 48 750 40 477 55 500 28 417 24 373 33 790 219 300 157 739 14 700 13 764 30 000 3 294 955

2009-2011 2009-2011

0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 97,77% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 0 70,72% 69,27%

2005-2010

3 008 825

Strona 64

Łączne nakłady w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji Plan

Wydatki

2010 roku Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 roku

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Plan po

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

początkowy

zmianach

Środki własne

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (12:11)

Strukt, wykon.

1

2

3

4

5 UM/IKI

6 G G

7
2005-2010 2008 2005-2010 2007-2008 2007-2010 2007-2008 2010 2008-2010

8 2 838 545 183 000 2 655 545 24 396 145 884 145 884 0 286 130 0 286 130 12 089 534

9 2 838 545 183 000 2 655 545 24 396 145 884 145 884 0 286 130 0 286 130 9 149 534 3 256 674 3 248 403 8 271 3 164 211 5 594 1 766 843 1 434 074 0 332 769 0 57 020 999 910 946 815 7 247 45 848 0

10 400 000 0 400 000 0 0 0 0 829 500 0 829 500 1 778 000 1 000 000 1 000 000 0 215 000 15 000 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0

11 400 000 0 400 000 0 42 000 0 42 000 36 421 0 36 421 2 140 323 1 281 223 1 281 223 0 262 600 15 000 0 0 0 0 0 0 247 600 200 000 0 47 600 0

12 306 180 0 306 180 0 0 0 0 32 151 0 32 151 1 947 388 1 125 905 1 125 905 0 243 875 0 0 0 0 0 0 0 243 875 198 027 0 45 848 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 306 180 0 306 180 0 0 0 0 32 151 0 32 151 1 947 388 1 125 905 1 125 905 0 243 875 0 0 0 0 0 0 0 243 875 198 027 0 45 848 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 76,55% 0,00% 76,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,28% 0,00% 88,28% 90,99% 87,88% 87,88% 0,00% 92,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,50% 99,01% 0,00% 96,32% 0,00%

18 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 1,6% 1,6% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0%

801 80101 900 90095 900 90095 700, 70005, 900 90095 853 85333 900 90002 Budowa kompostowni w 125 Jastrzębiu Zdroju UM/B UM/IKI Program - ZAKUPY INWESTYCYJNE Wykupy gruntów UM/B MZN

G G G G G

700 70005

28

UM/M G P

2003-2012

5 256 674 5 248 403 8 271

50 700 70001 750 75023 754 75495 756 75647 710 71012 754 75495 750 75023 750 75023 756 75647 852 85212

Sprzet kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych MZN UM/IKI G G P G UM/G UM/SM UM/It G P G G P G

2004-2011

3 384 211 5 594 1 766 843 1 434 074 0 332 769 20 000 57 020 1 199 910 1 146 815 7 247 45 848 0

2007, 2010 2004-2008 2004-2008 2006-2008 2004-2007 2011 2004-2008 2004-2011 2004-2011 2008 2004-2010 2008

Strona 65

Łączne nakłady w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji Plan

Wydatki

2010 roku Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 roku

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Plan po

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

początkowy

zmianach

Środki własne

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (12:11)

Strukt, wykon.

1 852 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 853 900

2 85212, 85219 80101 80101 80101 80104 80104 80110 80110 80110 80130 80114 80120 80120 80130 80134 85311 90017

3

4

5 OPS SP 3 SP 10 SP 19 PP 6 PP 13 G8 ZS 4 ZS 5
MZOSiP

6 G G G G G G G G G, P G P P P P P G G G G P G G G G G G G G

7
2005-2008 2006 2008 2007 2006 2004 2008 2005 2004, 2007 2004-2006 2008 2006 2006 2006 2005 2007 2005 2004-2011

8 151 199 4 500 5 378 4 427 3 324 5 000 4 350 3 414 27 459 67 563 9 357 9 600 17 812 2 995 4 500 9 736 4 230 2 220 232 7 642 7 642 2 204 948 499 656 6 234 220 000 28 518 5 185 13 903 17 073 10 880 5 700

9 151 199 4 500 5 378 4 427 3 324 5 000 4 350 3 414 27 459 67 563 9 357 9 600 17 812 2 995 4 500 9 736 4 230 1 920 232 7 642 7 642 1 904 948 279 656 6 234 0 28 518 5 185 13 903 17 073 10 880 5 700

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 300 000 62 000 7 000 55 000 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 000 0 0 328 000 67 500 7 000 302 0 7 000 0 0 4 019 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 891 0 0 327 891 66 419 6 234 0 0 7 000 0 0 4 019 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 891 0 0 327 891 66 419 6 234 0 0 7 000 0 0 4 019 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,97% 0,00% 0,00% 99,97% 98,40% 89,06% 0,00% 0,00%

18 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ZS 6 ZS 7 ZSZ ZS 9 DNiR JZK MOSiR 47 Zakup sprzętu medycznego UM/Or UM/SM UM/Zd 23 Zakup urządzeń kuchennych MZN UM/Ed PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7

926 92601 750 75023 754 75416 851 85111 700 70005 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104

2009 2009 2004-2011 2005-2014 2010 2008-2014 2006-2007, 2009 2008,2010 2005, 2007 2007-2009 2008,2010 2009

0 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

0 100,00%

Strona 66

Łączne nakłady w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji Plan

Wydatki

2010 roku Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 roku

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Plan po

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

początkowy

zmianach

Środki własne

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (12:11)

Strukt, wykon.

1

2

3

4

5 PP 8 PP 10 PP11 PP 12 PP 13 PP 14 PP15 PP 16 PP 17 PP 19 PP 20 PP 21 PP 23 PP 24 PP 26 ZS 2 ZOW DPS Żłobek

6 G G G G G G G G G G G G G G G P P G G G G

7
2007, 20092010 2009 2007-2008 2008 2010 2007, 20092010 20062008,2010 2010 2006, 20082009 2006-2007, 2009-2010 2009 2010 2009 2006, 2009 2007-2008, 2010 2007 2010 2005-2006 2007 2005-2010 2008-2012

8 11 590 5 611 9 846 9 745 0 15 556 18 060 0 20 177 19 601 4 990 0 4 250 8 700 10 456 12 984 5 490 29 836 5 271 255 364 473 397

9 11 590 5 611 9 846 9 745 0 15 556 18 060 0 20 177 19 601 4 990 0 4 250 8 700 10 456 12 984 5 490 29 836 5 271 255 364 273 397

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 000 100 000

11 4 150 0 0 0 5 686 6 543 3 663 6 674 0 3 663 0 5 300 0 0 8 000 0 5 500 0 0 101 000 100 000

12 4 149 0 0 0 5 685 6 543 3 663 6 674 0 3 662 0 5 300 0 0 8 000 0 5 490 0 0 100 924 82 374

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 4 149 0 0 0 5 685 6 543 3 663 6 674 0 3 662 0 5 300 0 0 8 000 0 5 490 0 0 100 924 82 374

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0

17 99,98% 0,00% 0,00% 0,00% 99,98%

18 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80104 801 80130 852 85201 852 85202 853 85305 926 92601 900 90095 Zakupy inwestycyjne dla 198 MOSiR Zakup wyposażenia placów 128 zabaw

0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 99,97% 0,00% 0,00% 0,00%

0 100,00%

0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0,00% 99,82% 0,00% 0,00% 99,92% 82,37%

MOSIR UM/IKI

Strona 67

Program – DROGI Zadanie Nr 7 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) - Wyłoniono Kierownika Projektu dla realizacji zadania, który poprowadzi w imieniu Miasta zadanie począwszy od wyłonienia wykonawcy do rozliczenia zadania. Zadanie Nr 8 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie (UM/IKI) I etap - Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2008 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację I etapu drogi z EFRR w wysokości 69,8 mln zł co stanowi 69,3 % kosztów kwalifikowanych zadania i podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Pod koniec grudnia 2010 roku uzyskaliśmy zgodę na zmianę % dofinansowania zadania do 85 %. Rozpoczęto budowę I etapu drogi na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Stodoły. Wykonano: - wytyczenie geodezyjne trasy drogi na dł. 3,35 km wraz z obiektami, 2 - zdjęcie warstwy humusu z pow. 46.471 m , 3 - roboty ziemne – wykopy – 40.580 m . II etap - Obecnie trwa postępowanie mające na celu wydanie przez Wojewodę Śląskiego decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji, która będzie wykonana na odcinku od ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju do ul. Wodzisławskiej w gminie Mszana na długości ok. 5,21 km.. Miasto przygotowuje się także do podpisania umowy o dofinansowanie ze zwiększonym procentem dofinansowania tj. 60,79 %. Projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR RPO WSL 2007-2013 w kwocie 98 630 029,15 zł przy koszcie całkowitym 166 315 029,15 zł. Pozostałe środki stanowić będą wkład Miasta JastrzębieZdrój i dotacja Województwa Śląskiego w wysokości 27,5 mln zł. W 2010 roku wykonano: - część podziałów nieruchomości pod budowę II etapu drogi, - niezbędne mapki i wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, - raport oddziaływania na środowisko oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Zadanie Nr 10 Budowa oświetlenia ulic (UM/IKI) Wykonano oświetlenie ulicy Plebiscytowej na długości około 1,9 km - 56 nowych punktów świetlnych. Wykonano oświetlenia ulicy Żytniej od ulicy Libowiec do ul. Pszennej na długości około 1,1 km – 40 nowych punktów świetlnych. Wykonano doświetlenia chodnika przy ul. M. Reja na długości ok. 200 mb za przejazdem kolejowych w kierunku Kopalni „Borynia” -wykonano projekt budowlano – wykonawczego dla oświetlenia drogi łączącej os. Złote Łany ze Szkołą Podstawową Nr 16. Wykonano projekt przebudowy części oświetlenia przy ul. A.Bożka z sieci napowietrznej NN na sieć kablową. Wykonano projekt budowy oświetlenia przy ul. Ruptawiec i Chełmońskiego. Wykonano oświetlenia terenu w jarze ul. Turystyczna w rejonie Skateparku oraz zabudowę złącza energetycznego dla potrzeb rekreacyjno – sportowych. Zadanie Nr 3 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK „Moszczenica” (UM/IKI) Zakończono prace rozpoczęte w roku 2009 przy budowie kolejnego odcinka drogi F-G (od ronda do ul. Jagiełły ok. 1 km wraz z drogą dojazdową do garaży). Ciąg główny drogi to odcinek o pow. 2 2 5 847,5 m na dł. 855 mb; droga do garaży to odcinek 101 mb o pow. 748,2 m . Uzyskano zmianę wysokości dofinansowania zadania z 33,17 % wydatków kwalifikowanych do 51,52 % wydatków kwalifikowanych. Zadanie Nr 9 Budowa chodników, schodów i parkingów (UM/IKI) Wykonano inwentaryzację pasa drogowego przy ul. Gagarina na odcinku od ul. Rybnickiej do przejazdu kolejowego celem uregulowania stanu prawnego. Wykonano chodnik wzdłuż ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Libowiec do ul. Żytniej z kostki 2 betonowej o pow. 277,5 m Rozpoczęto budowę chodnika przy ul. Pszczyńskiej na odcinku od Przedszkola do ul. Św. Katarzyny. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku.

68

Zadanie Nr 21 Modernizacja ul. Bednorza (UM/IKI) Jest to zadanie dwuletnie skierowane również we wniosku o dofinansowanie zadania z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Jednak warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. warunek, że prace drogowego nie zostały jeszcze rozpoczęte. Dlatego też zdecydowano się całość robót wykonać w 2011 roku. Zadanie Nr 30 Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) Przedmiotem realizacji jest przebudowa ul.11 Listopada na odcinku pomiędzy rondami, tj. na długości 1 138,42 m. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, budowę nowego i przebudowę lewostronnego chodnika wzdłuż ulicy, przebudowę istniejącego chodnika prawostronnego, przebudowę ul. Prostej i budowę włączenia do Al. Jana Pawła II, przebudowę ulic dojazdowych do ul.11 Listopada w km 1+80, budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej w ul.11 Listopada, ul. Prostej i Leśnej z odtworzeniem ul. Leśnej, konieczne zabezpieczenia lub przekładki uzbrojenia w miejscach kolizji. W 2010 roku wykonano w zakresie dróg: 1) Wycinkę kolidujących z inwestycją drzew w ilości 38 szt. 2) Kanalizację deszczową 400 w rejonie ronda Sikorskiego w ilości 215 mb z podłączeniem za pomocą przecisku do istniejącej kanalizacji na długości 13,5 mb oraz zabudowaniem betonowych studni rewizyjnych 1000 i 1200 w ilości 4 szt. 3) Kanalizację deszczową o średnicach 200 do 400 w ulicy 11Listopada, ulicy Prostej i ulicy Leśnej w ilości 1 079 mb oraz studnie rewizyjne PE 1000 w ilości 38 szt , oraz studzienki ściekowe PE 425 z wpustem ściekowym i koszem w ilości 30 szt. Ciągi kanalizacji zakończone separatorami lamelowymi w ilości 2 szt oraz osadnikami betonowymi 2200 w ilości 2 szt. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia . 4) Odtworzenie ul. Leśnej poprzez wymianę konstrukcji podbudowy po robotach kanalizacyjnych wraz z wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni na powierzchni 532,2 m2. Remont chodnika poprzez wymianę obrzeży 8x30 w ilości 318 mb, wymianę krawężnika drogowego 15x30 na ławie betonowej w ilości 452 mb oraz wykonanie nawierzchni z kostki z rozbiórki oraz konstrukcji 2 podbudowy na powierzchni 420,3 m . 5) Roboty drogowe obejmujące swym zakresem odcinek dług. 870 mb od ronda Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Leśną, ul. Prostą oraz dojazd do Osiedla wraz z włączeniem ulic bocznych (ul. Dworcowa, ul. Kondziołowiec). Modernizacja swym zakresem obejmowała wykonanie robót przygotowawczych-rozbiórkowych, ziemnych oraz robót drogowych. Na odcinku 0,87 km 2 ul.11Listopada wykonano 6115 m nawierzchni asfaltobetonowej SMA wraz z konstrukcją podbudowy z kruszywa i bitumicznej. Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 20x30 na ławie betonowej na długości 1861,5 mb. Wykonano dwie zatoki autobusowe o nawierzchni 2 z kostki betonowej grubości 8cm w ilości 193,12 m . Ciągi piesze (chodniki) i pieszo-rowerowe wzdłuż całego odcinka jezdni szerokości od 1,50 mb do 3 mb o nawierzchni z kostki betonowej 2 w ilości 3 382 m obramowane obrzeżami betonowymi 8x30 w ilości 1 833 mb. Skomunikowanie ul.11Listopada z posesjami poprzez wjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z kostki 2 betonowej gr.8 cm wraz z wykonaniem konstrukcji podbudowy na powierzchni łącznej 493,4 m . Poza ulicą 11Listopada zadanie obejmuje ulicę Prostą i dojazd do Osiedla gdzie wykonano : Jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową ograniczoną krawężnikiem 2 betonowym 15x30 w il. 535 mb. Jezdnie na pow. 1 500 m . Ciągi piesze długości 300 mb na pow. 564 mb. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na modernizowanych odcinkach ustawiono nowe 21 słupki z 32szt tablic znaków drogowych. 6) Roboty teletechniczne poprzez zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej monolitycznym blokiem betonowym na długości 61 mb, ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 140 w ilości 43 mb , wykonanie studni kablowej SKR2 w il.1szt. oraz wymiana ram i pokryw studni 600x1000 w ilości 13 kpl. 7) Roboty elektryczne poprzez wykonanie zabezpieczeń kabli rurami osłonowymi z PCW o średnicy 140 w ilości 72 mb , przebudowa linii kablowej na odcinku 41 mb oraz montaż słupa oświetleniowego w ilości 1 szt z dwoma oprawami świetlówkowymi na wysięgniku.

69

Zakończono przebudowę mostu w ciągu ul. Cieszyńskiej - W ramach zadania został przebudowany most w ciągu drogi DW 937 - wykonano rozbiórkę starego żelbetowego mostu wraz z wyposażeniem w ilości 253 m3; przekładkę gazociągu fi 90; przekładkę kabli teletechnicznych - 216 mb; budowę i rozbiórkę tymczasowego przejścia dla pieszych. Nowy most to most o konstrukcji żelbetowej i parametrach technicznych - długość całkowita Lc-29,69 m; szer całk. ustoju nośnego B=13,22; szer. użytkowa jezdni Bj=8,00 m; szer. chodnika Bch= 2 x 150 m; Rozpiętość przęsła Lt=14,04m; nawierzchnia chodników - 70,85 m2; jezdni SMA 4 i 5,5 m; balustrady stalowe ocynkowane h=1,102 2,095; bariery energochłonne SP07-48,0 mb; umocnienie koryta rzeki - 260 m płytami prefabrykowanymi i tłuczniem. Koszt zadania wyniósł 1.819.576,97 zł w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 253 721 zł, ze środków unijnych 1 205 734,25 zł W ramach zadania wykonano również modernizację ulicy Cieszyńskiej ma odcinku od przebudowywanego mostu w kierunku ulicy Okrzei, polegającą na położeniu nowej nawierzchni 2 2 asfaltobetonowej SMA o pow. 3 018,6 m wraz z zatokami autobusowymi o pow. 216,0 m ; 2 chodnikami z kostki brukowej o pow. 909,1 m . Zadanie Nr 74 Budowa sygnalizacji świetlnej (UM/IKI) Wykonano projekty budowlano – wykonawcze: Pierwsza część projektu obejmuje sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulicy Pszczyńskiej drogi wojewódzkiej DW933 klasy G z aleją Piłsudskiego - drogą powiatową klasy G i z ulicą Rybnicką - drogą powiatową klasy Z. Obydwa skrzyżowania są skrzyżowaniami skanalizowanymi. Są one oddalone od siebie o ok. 390m. Pomiędzy nimi w odległości ok. 145m od ulicy Rybnickiej jest zlokalizowane przejście dla pieszych połączone z przejazdem dla rowerzystów. Odcinek ulicy Pszczyńskiej pomiędzy skrzyżowaniami jest dwujezdniowy. Druga część projektu obejmuje sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulicy Pszczyńskiej - drogi wojewódzkiej DW933 klasy G z ulicą Świerczewskiego - drogą powiatową klasy Z i z ulicą Orlą - drogą powiatową klasy Z. Obydwa skrzyżowania są skrzyżowaniami skanalizowanymi. Są one oddalone od siebie o ok. 307m. Ulica Pszczyńska na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Orlą jest dwujezdniowa. Ulica Orla oraz tereny po północnej stronie ulicy Pszczyńskiej przynależą do gminy Pawłowice. Zadanie Nr 130 Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańska (UM/IKI) - Zadanie zostało ukończone w roku 2009. W roku 2010 nastąpiła płatność za prace wykonanie w 2009 roku. Program – UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA Zadanie Nr 104 Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida (JZK) W ramach realizacji zadania: 1. Wykonano projekt zamienny rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt obejmujący budowę zaplecza technicznego i socjalnego wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi oraz kojców dla zwierząt. 2. Rozpoczęto budowę budynku zaplecza technicznego i socjalnego (budynek B). 3. Zakupiono stolarkę okienną i drzwiową do w/w budynku. 4. Zakupiono materiały elektryczne do wykonania instalacji w budynku B. 5. Zakupiono kojce dla psów. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane na 2010 rok roboty budowlane. Zawarto umowę na budowę placu z kostki betonowej pod kojce wraz z kanalizacja sanitarną oraz umowę na wykonanie nowo powstałego budynku zaplecza technicznego i socjalnego. Prace te zostaną zrealizowane w 2011 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku. Zadanie Nr 121 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szotkowicka (UM/IKI) Wybudowano nową kanalizację deszczową w ulicy Szotkowickiej w zakresie: 1. Wykonania kanalizacji deszczowej z rur PCV z wydłużonym kielichem fi 400 -191,5 mb ,fi 315 – 1589,5 mb , fi 200 – 51,5 mb. 2. Montażu studni z tworzywa fi 1000 - 70 kpl. i studni fi400 z wpustami ulicznymi - 4 kpl. 3. Wymiany istniejącego przepustu fi 400 – 4 mb. 4. Zabudowy separatora piasku. 5. Remontu rowu otwartego o długości 146,5, dna z korytek ściekowych 500x500x140, skarpy – płyty gładkie 500x500x70 ,

70

6. Umocnienia wylotów przepustu. Zadanie Nr 20 Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) – Wykonano parking w jarze ul. Turystycznej obok nowo wybudowanego Skateparku wraz z drogą dojazdową oraz projekt zagospodarowania jaru poprzez zaprojektowanie „miasteczka ruchu drogowego”. Zadanie Nr 60 Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 do budynku oraz pokryto koszty nadzoru autorskiego. (MZN) - Wykonano kanalizacją sanitarną

Zadanie Nr 187 Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11A (MZN) Wybudowano plac zabaw. W ramach środków, które niewygasły z upływem 2010 roku planuje się wykonanie parkingu oraz przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej. Zadanie Nr 140 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Galerii Historii Miasta ul. Witczaka 4 (MZN) Wykonano adaptację pomieszczeń w zakresie przystosowania na potrzeby Galerii Historii Miasta oraz pokryto koszty prowadzonego nadzoru. W ramach środków, które niewygasły z upływem 2010 roku planuje się wykonanie prac związanych z pokryciem dachu. Zadanie Nr 89 Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych oraz przygotowanie koncepcji dla budynku socjalnego (MZN) Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty związane jest z przesunięciem realizacji zadania na lata przyszłe ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania z BGK. Obecnie prace skupione są na opracowaniu założeń projektowych mających na celu określenie jak najlepszej funkcji budynku z uwzględnieniem potrzeb mieszkaniowych oraz społecznych, jak również przygotowanie koncepcji, która pozwoli na uzyskanie maksymalnego dofinansowania. Realizacja zadania przesunięta została na lata przyszłe i uzależniona jest od możliwości finansowych miasta. Zadanie Nr 25 Cmentarze (JZK) Na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei wykonano: 1. Prace związane z budową odcinków dróg z kostki betonowej grubości 6 cm (kwatera K i L) 2 o łącznej powierzchni 145 m . 2. Prace związane z budową wodociągu (38 m) wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego. 3. Zakupiono materiały pod budowę oświetlenia. 4. Uzgodnienia lokalizacji na wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego zespołu kolumbariów. Ponadto w związku z rozbudową cmentarza komunalnego zakupiono miniciągnik. Na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bednorza wykonano: 2 1. Chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 204 m . 2 2. Odcinek drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 181 m . 3. Prace związane z budową wodociągu (98 mb) wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego. Zadanie Nr 26 Budynek warsztatowo-garażowy (JZK) W 2010 roku zakończono realizację zadania. W ramach zadania zaadoptowano garaż na warsztat ślusarski wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do warsztatu ślusarskiego i pomieszczeń socjalnych. Zakres robót obejmował: 1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych, robót wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów. 2. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. 3. Wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji mechanicznej. Zadanie Nr 46 Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140 (MZN) Ze względu na przedłużającą się procedurę wykupu gruntu pod budynek niemożliwe było rozpoczęcie planowanej inwestycji. W 2011 roku zabezpieczono środki w budżecie na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja określi również koszty inwestorskie, które stanowić będą podstawę do podjęcia dalszych decyzji w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego budynku przeznaczonego na działalność OSP. Możliwe będzie również określenie czasu potrzebnego na realizację zadania.

71

Zadanie Nr 61 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Pszczyńska 292 (MZN) Wykonano kompletną dokumentację projektową obejmującą wykonanie: - placu zabaw przed budynkiem mieszkalnym wraz z rozmieszczeniem elementów zabawowych z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa, - systemowego ogrodzenia panelowego dla terenu przeznaczonego pod plac zabaw, - uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem map do projektowania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw. Złożona oferta przekraczała zabezpieczone środki w budżecie Miasta. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od możliwości finansowych Miasta. Zadanie Nr 82 Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów-przejścia podziemne Wykonano dokumentację projektową oraz ekspertyzę. (MZN)

Zadanie Nr 92 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 (MZN) Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na przebudowę budynków socjalnych w roku 2011 planowane jest rozpoczęcie robót i przebudowa budynku przy ul. Gagarina 112. W roku 2012 przebudowa budynku przy ul. Gagarina 110. W roku 2013 przebudowa budynku przy ul. Gagarina 108. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie trwają czynności związane z zawarciem umowy o finansowym wsparciu pomiędzy Gminą, a Bankiem. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest między innymi niepodjęcie do czasu zawarcia umowy z Bankiem, żadnych prac związanych z prowadzoną inwestycją, dlatego też nie prowadzono w roku 2010 żadnych prac. W I półroczu 2011 roku zostanie ogłoszony przetarg na w/w zadanie. Zadanie Nr 70 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS (UM/IKI) Zadanie zostało ukończone w roku 2009. W roku 2010 nastąpiła płatność za prace wykonanie w 2009 roku. Ponadto w roku 2010 wykonano ogrzewanie rynien celem uniknięcia tworzenia w okresie zimowym soli i ewentualnego przemakania ścian. Zadanie Nr 71 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW (UM/IKI) - Zadanie zostało ukończone w roku 2009. W roku 2010 nastąpiła płatność za prace wykonanie w 2009 roku. Zadanie Nr 122 Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój-społeczeństwo informacyjne (UM/IKI) - Złożono wniosek aplikacyjny, który uzyskał pozytywną ocenę formalną, i przeszedł do etapu oceny merytorycznej. Zadanie Nr 123 Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych-społeczeństwo informacyjne (UM/I) Zadanie będzie realizowane z udziałem środków UE RPO Społeczeństwo Informacyjne z działania 2.2. Projekt przewiduje stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Zakres projektu obejmuje odpowiednio: zakup oprogramowania, zakup urządzeń teleinformatycznych, zakup koniecznego sprzętu komputerowego, zakup podpisów elektronicznych oraz dostosowanie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych na potrzeby realizacji projektu. W miesiącu sierpniu 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków UE Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-071/09-00. W roku 2010 w ramach postępowania przetargowego wyłoniono doradcę technologicznego, którego głównym zadaniem jest wsparcie merytoryczne przy realizacji zadania. Zadanie zrealizowane zostanie w 2011 roku. Zadanie Nr 131 Rekonstrukcja budynku użytkowego-kawiarenka letnia Witczaka 5a (MZN) Opracowano ekspertyzy inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowej. W 2010 roku dokonano części zapłaty. Zabezpieczone środki w ramach ustalonego planu na wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 roku dotyczą zapłaty końcowej. Pozwolenie na budowę uzyskano w miesiącu grudniu. Ze względu na przeciągające się procedury związane z koniecznością uzgodnienia założeń z konserwatorem zabytków, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2011. Planuje się zakończenie realizacji inwestycji w 2011 roku. Prace uzależnione są jednak od zabezpieczenia niezbędnych środków w budżecie na 2011 rok.

72

Zadanie Nr 176 System alarmowania (UM/ZK) W ranach zadania wykonano projekt techniczny, zakupiono i zamontowano 2 komplety syren alarmowych sterowanych radiowo, zakupiono i zamontowano 2 komplety masztu z osprzętem do montażu głowicy na dachu oraz uruchomiono system. Dodatkowo zakupiono i zamontowano system alarmowania i powiadamiania osób za pomocą odbiorników indywidualnych (tel. kom.) na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: 1 komplet stacji bazowej z masztem oraz 5 kompletów stacji obiektowych z masztem. Zadanie Nr 134 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego (UM/Or) W miesiącu marcu 2009 roku została opracowana koncepcja projektowa wraz z bilansem mocy dla zabudowy agregatu prądotwórczego. Przygotowany dokument daje dokładny obraz modernizacji sieci elektrycznej i przebiegu tras kablowych. Podjęto decyzję o dwuetapowości tej inwestycji. Agregat zakupiono w roku 2009, a podłączenie nastąpiło w 2010 roku. Przygotowany został projekt budowlano-wykonawczy dla zabudowy agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją przetargową i nadzorem autorskim oraz inwestorskim. W 2010 roku wykonano: − zinwentaryzowanie stanu istniejącej instalacji elektrycznej z możliwością dostosowania do współpracy z agregatem, pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych oraz wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wpięcie agregatu, opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta, udział we wszystkich etapach udzielenia zamówienia publicznego, nadzór autorski i inwestorski, udział w odbiorze zadania (umowa Nr Or.II.0831-70/2010 z Firmą Projektowo wykonawczą Instal Projekt), − wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z zabudową istniejącego agregatu prądotwórczego dla zasilania budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (umowa Nr Or.II.0831166/2010 z Firmą EL-MAR). Zadanie Nr 175 Rozbudowa Żłobka Nr 1 (UM/IKI) Ukończono prace związane z rozbudową żłobka. Celem realizacji zadania było: a) dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych, b) adaptacja pomieszczeń budynku żłobka o pomieszczenia przejmowane od Miejskiego Ośrodka Kultury dla dodatkowej grupy żłobkowej oraz częściowa rozbudowa obiektu, c) przebudowa kuchni i przeniesienie jej na parter budynku, d) modernizacja istniejącej konstrukcji żelbetowej wzdłuż elewacji, przebudowa tarasu celem dostosowania go do wymogów leżakowania dzieci w okresie letnim. Poprzednio w żłobku były dwie grupy żłobkowe. Jedna grupa umieszczona na parterze, druga na piętrze. Kuchnia zlokalizowana była na piętrze a transport posiłków na parter odbywał się za pomocą windy towarowej. Na parterze adaptowane do nowej funkcji zostały następujące pomieszczenia: bawialnia, rozdział posiłków i korytarz. Na parterze budynku w części obecnie użytkowanej przez pralnię wykonano nową kuchnię. W części od strony tarasu wykonano dobudowę w postaci przeszklonych ścian zewnętrznych uzyskując 2 pomieszczenia – jadalnie dla dwóch grup żłobkowych. W części przejętej od MOK-u wykonano pomieszczenia dla trzeciej grupy żłobkowej. W ten sposób przebudowa żłobka pozwoliła na otrzymanie trzech grup żłobkowych: - na piętrze grupy żłobkowej pierwszej o przedziale wieku od pół do 1-go roku, - na parterze dwóch grup żłóbkowych – drugiej o przedziale wieku od 1 do 2 lat i trzeciej o przedziale wiekowym od 2 do 3 lat. Prace prowadzone na obiekcie pozwoliły zwiększyć docelowo powierzchnię użytkową żłobka 2 2 z 722,38 m do 999,3 m . Zadanie Nr 12 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby zakładowego archiwum (UM/Or)
W − − − ramach zadania wykonano: zinwentaryzowanie stanu istniejącej instalacji elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji technicznej; zbilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z zabudową istniejącego agregatu prądotwórczego dla zasilania budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, − zakup i montaż klimatyzatora ściennego w archiwum Wydziału Komunikacji, − rozbudowę instalacja alarmowej, p. Pożarowej i kontroli dostępu oraz zakup i montaż 6 kpl. zamków klasy C

73

− − −

w Wydziale Komunikacji, zinwentaryzowanie stanu istniejącej instalacji elektrycznej z możliwością dostosowania pomieszczeń na archiwum, opracowanie dokumentacji technicznej, adaptację pomieszczeń biurowych na archiwum w budynku Urzędu Miasta, wykonanie niezbędnych robót: budowlanych, elektrycznych oraz teletechnicznych wraz z dostawą regałów metalowych, rozbudowę instalacji alarmowej, p. Pożarowej i kontroli dostępu w pomieszczeniach archiwum oraz drzwi portierni.

Program – EDUKACJA, KULTURA I SPORT Zadanie Nr 43 Modernizacja lodowiska JASTOR (MOSiR) - Wykonano projekt na montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego na obiekcie Lodowiska JASTOR. Zadanie Nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) Zadanie realizuje Konsorcjum firm MOSTOSTAL Warszawa SA, MOSTOSTAL Puławy SA oraz Acciona Infraestructuras SA. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem. W 2010 roku wykonano: - konstrukcje żelbetowe zewnętrznych klatek schodowych (fundamenty, ściany, stropy), - konstrukcje żelbetowe trybun wraz ze słupami i stropami nad pomieszczeniami pod trybunami, - montaż konstrukcji stalowej dachów nad halą główną i wejściami A i B, - montaż blachy fałdowej akustycznej na dachu wraz z ociepleniem z wełny mineralnej i ostatecznym kryciem z folii PCV, - przekładki sieci CO, wody i kanalizacji z podejściami, - kanalizację deszczowa, sanitarna z podejściami, - mury zewnętrzne i wewnętrzne, - podłoża betonowe, izolacje termiczne pod posadzkami, wylewki betonowe, rozpoczęto układanie posadzek z płytek, - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i rozpoczęto roboty malarskie, - mury oporowe, - niezbędny zakres instalacji elektrycznych przed robotami wykończeniowymi oraz umożliwiający rozruch wentylacji, - wykonano wentylacje w zakresie umożliwiającym ogrzewanie pomieszczeń w trakcie robót wykończeniowych, - witryny szklane na elewacjach szczytowych wraz ze ślusarką aluminiową, - całość instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, CO i wentylacyjnych w budynku socjalnym nowym. W trakcie wykonywania są roboty elewacyjne z kamienia. Na ukończeniu witryna w części A oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne. Rozpoczęto budowę parkingów. Zadanie Nr 190 Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) Zakończono zadanie związane z przebudową boiska w zakresie boiska do piłki nożnej o wymiarach 2 zewnętrznych 100 x 66 mb, o nawierzchni ze sztucznej trawy 6 600 m wyposażonego w bramki aluminiowej wraz z siatkami, piłko chwyt, oświetlenie w formie 4 masztów o wysokości 9 m wraz z projektorami. Rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w roku 2011, związane z wykonaniem ogrodzenia terenu i chodnikiem do boiska , w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku. Zadanie Nr 124 Budowa obiektów sportowych przy SP 17 (UM/IKI) Wniosek o dofinansowanie zadania przeszedł pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną, jednak zgodnie z uchwałą zarządu Województwa Śląskiego znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym środki w roku 2010 przeznaczone są na ewentualne uaktualnienie kosztorysów w przypadku zakwalifikowania zadania do realizacji. Zadanie Nr 129 Rozbudowa PP Nr 12 (UM/IKI) Rozpoczęto realizację zadania, które zostanie ukończone w roku 2011. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy budynku przedszkola przy ul. Cieszyńskiej 148 w Jastrzębiu - Zdroju o nową kubaturę (plombę pomiędzy budynkiem przedszkola i budynkiem przychodni zdrowia) wraz z przebudową budynku przedszkola, termomodernizacją całego kompleksu budynków, przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

74

Zakres rzeczowy robót: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z: 1. dostosowaniem obiektu do obecnie obowiązujących przepisów, 2. przebudową pomieszczeń istniejącego budynku przedszkola wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, 3. modernizacją kuchni i przeniesieniem jej z I piętra na parter budynku, 4. dobudową nowej kubatury (plomby), 5. termomodernizacja budynku istniejącego przedszkola i przychodni zdrowia, 6. wykonaniem nowych przyłączy do budynku przedszkola, 7. wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych i nowego zagospodarowania terenu wokół budynku (place i dojścia utwardzone, plac zabaw wraz z wyposażeniem, zieleń ozdobna, itd), 8. wykonaniem oświetlenia wokół budynku, 9. wykonaniem kotwienia i zabezpieczenia budynku przedszkola przed wpływami 4-tej kategorii szkód górniczych. Zadanie Nr 75 Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6 (UM/IKI) Wniosek o dofinansowanie zadania przeszedł pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną, jednak zgodnie z uchwałą zarządu Województwa Śląskiego znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym środki w roku 2010 przeznaczone są na ewentualne uaktualnienie kosztorysów w przypadku zakwalifikowania zadania do realizacji. Zadanie Nr 45 Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Staszica w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) W 2010 roku wykonano projekt techniczny przebudowy boisk sportowych przy ul. Staszica obok ZS Nr 5. Do końca marca 2011 roku zostanie złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania. Zadanie Nr 159 Budowa i modernizacja boisk szkolnych (UM/IKI) Zawarto umowę, na przebudowę kompleksu boisk przy SP nr 5, który zostanie ukończony w roku 2011 – powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnętrznych 26 x 44 m (boisko do piłki ręcznej o wymiarach pola gry 20 x 40 m i poprzecznie zlokalizowane 2 boiska do koszykówki o wymiarach pola gry 15 x 24) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej. Łączna 2 powierzchnia poliuretanu: 1 144 m ; Boisko do piłki siatkowej oraz badmintona o wymiarach 13 x 24m o wymiarach pola gry do siatkówki 9 x 18 m, równocześnie boisko do badmintona o wymiarach pola 2 gry 6,1 x 13,4 m, (pow. całkowitej 312 m ) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej; Boisko do piłki plażowej o wymiarach 14 x 22 m (pole gry 8 x 16 m) na podbudowie przepuszczalnej, wypełnione piaskiem płukanym; Bieżnia trójtorowa o dł. 75 m (dł. 60,0 + pasy 2 rozbiegowe 12 i 3 m) o pow. całkowitej 289,5 m na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej. Wykonane zostanie również ogrodzenie boisk w formie piłko chwytów wraz z oświetleniem, dojściem i elementami małej architektury (kosze, ławeczki, schody terenowe) Ukończono wykonanie przebudowy kompleksu boisk przy ZSZ ul. 11 Listopada – powstało boisko wielofunkcyjne I część o wymiarach 28 x 44 m mieszczące: boisko do piłki ręcznej o wymiarach pola gry 20 x 40 m i poprzecznie usytuowane dwa boiska do koszykówki o wymiarach pola gry 15 x 26 m każde, wszystkie wykonane w nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej. Łączna 2 powierzchnia nawierzchni poliuretanowej tego boiska: 1 232 m ; Boisko wielofunkcyjne II część o wymiarach 12 x 24 m mieszczące: boisko do siatkówki o wymiarach pola gry 9 x 18 m a równocześnie boisko do badmintona o wymiarach pola gry 6,1 x 13,4 m, wykonane w nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej; Boisko do streetballa o wymiarach 10,75 x 15 m z nawierzchnią przepuszczalną z bezfazowej kostki betonowej gr. 8 cm typu BEHATON, powlekanej min. 2 cm, barwioną w masie warstwą granulatu gumowego (SBR) – łączna grubość kostki 10 cm. Zabudowane będzie również ogrodzenie boisk w formie piłko chwytów, trybuny dla kibiców wykonane jako schody terenowe (palisady betonowe z siedziskami z tworzywa, chodniki okalające boiska, dojścia i dojazdy brukowane z kostki betonowej BEHATON. W roku 2011 zostanie wykonane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2010 malowanie linii na boiskach. Warunki atmosferyczne na dzień ukończenia zadania nie pozwoliły na ich prawidłowe i trwałe wykonanie. Zadanie Nr 111 Termomodernizacja obiektów szkolnych (UM/IKI) Wymiano drzwi wejściowe w SP 10, SP 19, SP 17, SP 16, ZSH, DNiR-4 szt. Wykonano dach nad łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 5. Zakres robót: zerwanie pokrycia papowego, skucie warstwy betonu grubości ok. 3 cm, zrzucenie żużla, odgrzybienie betonu, ułożenie folii paroizolacyjnej, płyt wełny mineralnej, montaż drewnianej konstrukcji dachu oraz ułożenie papy

75

termozgrzewalnej na deskowaniu pełnym wraz z wymianą rur i rynien, obróbek blacharskich oraz ponownym wymurowaniem kominów. Wymieniono stolarkę okienną w: - ZSMS – 232 okien, - ZS Nr 2 – 8 okien, - byłym G-7 (Harcówka) – 5 szt. Wykonano ocieplenie ścian sali gimnastycznej SP nr 12. Wymieniono pokrycie dachowe oraz ocieplono budynek SP 19. Wymieniono pokrycie dachowe oraz ocieplono budynek ZS Nr 3. Wykonano ocieplenie dachu budynku głównego w SP 1. Wykonano ocieplenie dachu budynku szkoły w ZSZ. Wymieniono pokrycie dachowe oraz ocieplono budynek ZS Nr 11. Rozpoczęto prace związane z ociepleniem dachu budynku szkoły G-8. Zadanie Nr 139 Prace termomoderrnizacyjne w budynkach przedszkolnych W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej w budynkach Nr 2,4,5,6,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26. Program – BUDOWNICTWO Zadanie Nr 18 Dokumentacja przyszłościowa (UM/IKI) Zlecono: 1. Projekt budowlano – wykonawczy ul. K. Paryskiej. Ulica Komuny Paryskiej jest to droga klasy L położona w dzielnicy Moszczenica w Jastrzębiu - Zdroju. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Komuny Paryskiej na długości ok. 800 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Ranoszka do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego wraz ze skrzyżowaniami oraz z drogą dojazdową do szkoły. Zadanie zostanie ukończone w roku 2011. 2. Projekt budowlano – wykonawczy budowy stacji trafo dla prawidłowego zasilania obiektu Lodowiska i Hali Sportowej. 3. Projekt przebudowy placu zabaw przy ul. Klubowej. 4. Projekt ulicy Sławika na dł. około 170 mb. 5. Projekt drogi ul. Młyńskiej (MZN) W roku 2010 MZN prowadził ustalenia z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie programu funkcjonalno-użytkowego oraz z Urzędem Miasta w sprawie ustalenia wykorzystania pozostałych pomieszczeń. Przygotowano wstępne założenia kosztowe w zakresie modernizacji części budynku przeznaczonego dla PUP oraz pozostałej części budynku przeznaczonej do wykorzystania na potrzeby innych instytucji. W 2010 roku nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie przeznaczenia obiektu i podziału dla poszczególnych użytkowników oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Brak informacji odnośnie przeznaczenia budynku i zakresu robót uniemożliwił zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie Nr 125 Budowa kompostowni w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) - Wykonano projekt budowlano – wykonawczy kompostowni wraz z drogą dojazdową. Program – ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadanie Nr 28 Wykupy gruntów (UM/M) Zapłacono osobom fizycznym za nabycie nieruchomości: - pod pas drogowy ul. Okrzei, Frysztackiej, Malczewskiego, Maryjowiec, Piaskowej, - pod budowę dróg odnoga ul. Komuny Paryskiej, odnoga ul. Kościelnej, odnoga ul. Prof. Ranoszka, - pod drogi ul. Majowa, Piaskowa, Malczewskiego, Sadowa, Czyża do zasoby w związku z budową drogi głównej południowej, pod budowę OSP ul. Pszczyńska. Poniesiono koszty notarialne za zawarte umowy notarialne oraz koszty wykonania map i opisów dla działek przeznaczonych do nabycia.

Przedszkoli

76

Zadanie Nr 50 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla gminnych jednostek organizacyjnych (UM/It) W ramach zadania zrealizowano: 1. Dostawę systemu informacji prawnej (LEX, LEXPOLONIKA). 2. Dostawę i wdrożenie modułów oprogramowania finansowa księgowego RATUSZ na potrzeby wydziałów UM (KADRY, KPZP, RCP, ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, REJESTR OPŁAT, POJAZD, FINANSE). 3. Dostawę i wdrożenie oprogramowania eMandat do obsługi Straży Miejskiej. 4. Dostawę 7 sztuk kserokopiarek dla wydziałów UM. 5. Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów UM. 6. Dostawę oprogramowania do obsługi egzekucji TAXI+. 7. Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby wydziału PO. (MZN) Niewykorzystanie środków spowodowane było zbyt dużymi kosztami związanymi z zakupieniem oraz wdrożeniem oprogramowania. Złożone oferty na oprogramowanie wraz z wdrożeniem wielokrotnie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie, dlatego zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie Nr 47 Zakup sprzętu medycznego (UM/Zd) W ramach posiadanych środków na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zakupiono: - zestaw do endoskopii nosa z instrumentarium i kamerą, - laparoskop chirurgiczny z kompletem instrumentarium, kamerą, oraz diatermią chirurgiczną, - resektoskop wraz z dodatkowym wyposażeniem. Zadanie Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych (MZN) – Zakupiono patelnię elektryczną wykorzystywaną do obsługi gastronomicznej prowadzonej w budynku przy ul. Gajowej 11a. (ZOW) – Zakupiono zmywarkę przemysłową na potrzeby placówki przy ul. Turystycznej. Poprzednia zmywarka w wyniku długotrwałego użytkowania oraz znacznych kosztów naprawy nie nadawała się do użytku, nie spełniała też wymogów sanitarno-epidemiologicznych. (PP 3) – Zakupiono metalowy stół gastronomiczny wraz z czterokomorowym zlewozmywakiem. (PP 6) – Zakupiono taboret gazowy. (PP 8) - Zakupiono okap przyścienny. (PP 13)– Zakupiono zmywarkę gastronomiczną. (PP 14) - Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem. (PP 15) - Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni. (PP 16) - Zakupiono zmywarkę. (PP 19) – Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni. (PP 21) – Zakupiono zmywarkę kuchenną. (PP 26) – Zakupiono taboret elektryczny oraz stół ze stali nierdzewnej. Zadanie Nr 198 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR) Zakupiono: - manekin treningowy do masażu serca i defibrylator (urządzenie do masażu serca) na Krytą Pływalnię LAGUNA, - pompę obiegową SPACK BADU do linii technologicznej basenu Krytej Pływalni LAGUNA, - maszynę do czyszczenia podłóg i kafli na Krytej Pływalni LAGUNA, - kosiarkę samojezdną oraz urządzenie do nowej technologii uzdatniania wody basenowej na Kąpielisko ZDRÓJ, - profesjonale nagłośnienie, odśnieżarkę oraz siatkę ochronną na Lodowisko JASTOR, - bramki aluminiowe na halę OMEGA. Zadanie Nr 128 Zakup wyposażenia placów zabaw (UM/IKI) - Zakupiono nowe elementy zabawowe (karuzele, huśtawki, zestawy wielofunkcyjne), które zostały zabudowane na placach zabaw przy ul. Śląskiej, Wrocławskiej, Zielonej, Mazowieckiej i w Jarze Południowym.

77

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH, KTÓRYCH OKRES REALIZACJI NIE PRZEKRACZA JEDNEGO ROKU (w złotych)
Wykonanie Źródła finansowania poniesionych wydatków

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

Plan początkowy

Plan po zmianach

z tego wydatki, które nie wygasły z Środki własne upływem 2010 roku

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (10:9)

Struktura wykon.

1

2

3 RAZEM

4

5 UM/IKI MZN DNiR JZK

6 G G P G G

7
2010-2011 2010

8 9 6 047 105 5 040 878 601 233 30 000 5 000 0 0 0 30 000 5 000 220 000 700 000

10 4 197 822

100 10001 0000-000-021 Modernizacja ul. Bednorza 900 90001 0000-000-001 853 85311 900 90095 000-000-011 Przyłączenie kanalizacji sanitarnej K.Paryskiej 14-16 Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w DNiR

11 12 13 14 1 482 936 3 987 834 189 615 20 373 od 11 lutego 2010 roku zadanie wieloletnie 0 0 0 2 800 5 900 4 880 218 614 43 033 0 0 0 0 0 0 0 0

15 83,28%

16 100,0%

5 900 4 880 218 614 43 033

19,67% 97,60% 99,37% 6,15%

0,1% 0,1% 5,2% 1,0%

2010 2010

000-000-029 Wykonanie napisów nazw osiedli

Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby 852 85203 000-000-041 MZN noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu Przedsięwzięcia ochrony środowiska700 70005 POS-000-042 Termomodernizacja budynku przy MZN ul. Dworcowej 17a Dostosowanie obiektów do 700 70005 000-000-082 obowiązujących przpisów - przejścia MZN podziemne 921 92120 Przebudowa budynku wraz z 000-000-083 zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101 Przebudowa węzła instalacji 000-000-141 ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z zakupem pieca grzewczego 000-000-142 Adaptacja byłej stacji paliw na magazyn paliw i olejów Odwodnienie budynku Publicznego Przedszkola Nr 15 MZN

2010

G

2010

0

100 000

64 479

0

64 479

0

0

64,48%

1,5%

G

2010-2011

500 000

0

od 29 października 2010 roku zadanie wieloletnie

G

2010

350 000

440 000

406 210

16 599

406 210

0

0

92,32%

9,7%

852 85202

DPS

G

2010

56 300

39 000

38 164

0

38 164

0

0

0,00%

0,9%

900 90017 926 92601 801 80104

JZK UM/IKI PP 15

G G G

2010 2010 2010

25 000 2 500 000 0

0 0 150 000

0

0

0

0

0

0,00%

0,0%

000-000-015 Przebudowa boisk sportowych 000-000-024

od 25 czrwca 2010 roku likwidacja zadania 150 000 140 240 150 000 0 0 100,00% 3,6%

Strona 78

Wykonanie

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

Plan początkowy

Plan po zmianach

z tego wydatki, które nie wygasły z Środki własne upływem 2010 roku

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (10:9)

Struktura wykon.

1

2

801 80104 801 80104 801 80104

4 Modernizacja Publicznego 000-000-031 Przedszkola Nr 26 000-000-039 000-000-057 Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach Montaż drzwi wewnętrznych w holu głównym w PP 16

3

5 PP 26 UM/Ed PP 16

6 G G G

7
2010

8 0 0 0

9 54 392 160 000 9 500

10 54 392 126 500 9 500

11 44 000 126 500 0

12 54 392 126 500 9 500

13 0 0 0

14

15 0 100,00% 0 79,06%

16 1,3% 3,0% 0,2%

2010

2010

0 100,00%

801 80101 POS-000-063

Przedsięwzięcia ochrony środowiskaUM/Oś Wymiana kotłów c.o. w SP 17 i SP 1 Utworzenie lub madernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"

G

2010

0

60 000

57 340

0

57 340

0

0

95,57%

1,4%

801 80101

91

G

2010

114 982

279 964

279 964

0

164 514

115 450

0 100,00%

6,7%

Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach 000-000-091 Rządowego programu "Radosna szkoła" Radosna szkoła-Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu 000-033-091 zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" 801 80101 921 92120 000-000-093 Utworzenie klasopracowni komputerowej Przebudowa budynku Domu 000-000-101 Zdrojowego

UM/Ed

114 982

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,0%

SP 4

0

279 964

279 964

0

164 514

115 450

0 100,00%

6,7%

ZS 12 UM/IKI

G G

2010 2010

49 590

49 590

49 590 1 750 000

0 1 152 797

49 590 1 750 000

0 0

0 100,00% 0 100,00%

1,2% 41,7%

1 750 000 1 750 000

Przedsięwzięcia ochrony środowiska926 92601 POS-000-156 Osłony dźwiękochłonne przy MOSiR Lodowisku JASTOR Dofinansowanie zakupu samochodu 000-000-004 służbowego nie oznakowanego dla UM/SM KMP w Jastrzębiu Zdroju

G

2010

0

80 000

79 992

0

79 992

0

0

99,99%

1,9%

754 75404

P

2010

0

25 000

25 000

0

25 000

0

0 100,00%

0,6%

Strona 79

Wykonanie

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

Plan początkowy

Plan po zmianach

z tego wydatki, które nie wygasły z Środki własne upływem 2010 roku

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (10:9)

Struktura wykon.

1

2

754 75412

4 Modernizacja samochodu bojowego 000-000-034 OSP Szeroka

3

5 UM/ZK

6 G

7
2010

8 0

9 12 713

10 12 713

11 0

12 12 713

13 0

14

15 0 100,00%

16 0,3%

Dofinansowanie do zadań własnychJesteśmy tacy sami-wieloprofilowa 801 80102 DFW-P62-036 stymulacja osób niepełnosprawnych- ZS 10 Zakup sprzetu do terapii biofeedback Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-Zakup i 000-017-048 KMPSP wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla KMPSP 000-000-049 Zakup namiotów promocyjnych UM/PG

P

2010

0

24 000

23 968

0

0

3 595

20 373

99,87%

0,6%

754 75411

P

2010

0

16 000

16 000

0

0

16 000

0 100,00%

0,4%

750 75075 801 80104 754 75411 852 85202

G G P G

2010 2010 2010

0 0 0 0

15 000 5 120 56 000 17 300

14 656 5 112 54 570 17 000

0 0 0 0

14 656 5 112 0 17 000

0 0 54 570 0

0 0 0 0

97,71% 99,84% 97,45% 98,27%

0,3% 0,1% 1,3% 0,4%

000-000-062 Zakup kotła gazowego dla PP 6 PP 6 Utrzymanie Komendy Miejskiej 000-017-064 Państwowej Straży Pożarnej-Zakup KMPSP kamery wziernikowej 000-000-065 Zakup profesjonanlnego urządzenia pralniczego dla DPS DPS

2010

Przedsięwzięcia ochrony środowiska900 90013 POS-000-066 Zakup aplikatora do usypiania JZK zwierząt 801 80104 801 80104 801 80102 000-000-067 Zakup drzwi wejściowych do budynku PP 17 PP 17 PP 13

G

2010

0

8 850

8 841

0

8 841

0

0

99,90%

0,2%

G G P

2010 2010

0 0 0

13 000 11 859 40 800

12 950 11 858 40 800

0 0 0

12 950 11 858 40 800

0 0 0

0 0

99,62% 99,99%

0,3% 0,3% 1,0%

000-000-068 Zakup kotła gazowego dla PP 13

Standardowy Koszt Utrzymania 000-220-069 Ucznia-Zakup foteli rahabilitacyjnych ZS 10 dla ZS 10 Standardowy Koszt Utrzymania 000-220-072 Ucznia-Zakup kamer do monitoringu SP 16 SP 16 000-000-105 Zakup kosiarki bijakowej Zakup i montaż szlabanu na 000-000-109 parkingu przy ul. Podhalańskiej JZK JZK

2010

0 100,00%

801 80101 900 90017 900 90095

G G G

2010

0 50 000 15 000

1 100 43 920 11 058

1 100 43 920 9 064

0 0 0

1 100 43 920 9 064

0 0 0

0 100,00% 0 100,00% 0 81,96%

0,0% 1,0% 0,2%

2010 2010

Strona 80

Wykonanie

Źródła finansowania poniesionych wydatków

Dz.

Rozdz.

Nr zad.

Nazwa programu i zadania

Jedn. realiz.

Rodz. zad.

Okres realizacji

Plan początkowy

Plan po zmianach

z tego wydatki, które nie wygasły z Środki własne upływem 2010 roku

Dotacje

Środki z budżetu UE

Wsk. wykon. (10:9)

Struktura wykon.

1

2

3 174

754 75411

4 Zakup samochodu z drabiną automatyczną

5 KMPSP

6 P

7
2010

8 0

9 550 000

10 550 000

11 0

12 550 000

13 0

14

15 0 100,00%

16 13,1%

Dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu zadań ochrony środowiska-Utrzymanie Komendy DSZ-017-174 Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-Zakup samochodu z drabiną automatyczną Dofinansowanie do zadań zleconych -Utrzymanie Komendy DFZ-017-174 Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-Zakup samochodu z drabiną automatyczną 852 85219 900 90095 000-000-178 Zakup maszyny czyszczącej OPS Udziały w spółce obrotu Energią Sp. 000-000-077 UM/PG z o.o. G G
2010 2010

0

500 000

500 000

0

500 000

0

0

100,00%

11,9%

0

50 000

50 000

0

50 000

0

0

100,00%

1,2%

0 0

11 712 50 000

11 712 0

0 0

11 712 0

0 0

0 100,00% 0 0,00%

0,3% 0,0%

Strona 81

Zadanie Nr 000-000-021 Modernizacja ul. Bednorza (UM/IKI) Początkowo planowano, że zadanie zrealizowane zostanie w 2010 roku, jednak z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przesunięto prace modernizacyjne na 2011 rok. Opis zadania w załączniku Nr 5. Zadanie Nr 000-000-001 Przyłączenie kanalizacji sanitarnej K.Paryskiej 14-16 (MZN) Wykonano dokumentację projektową na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Ze względu na przedłużające się prace związane z opracowaniem dokumentacji niemożliwe było zrealizowanie zadania w całości. Dokumentacja została dostarczona 15 grudnia 2010 roku, co uniemożliwiło wykonanie zadania w 2010 roku. W 2011 roku zadanie będzie realizowane ze środków zabezpieczonych dla zadania 183 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN. Zadanie Nr 000-000-011 Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w DNiR (DNiR) - Wykonano oświetlenie ewakuacyjne w starej części budynku oraz zakupiono i zamontowano 8 lamp ewaluacyjnych na korytarzu budynku. Zadanie Nr 000-000-029 Wykonanie napisów nazw osiedli (JZK) - Wykonano napisy „Osiedle Gwarków” i „Osiedle Staszica”, które zamontowane zostały na dachach budynków wielorodzinnych przy ul. Wielkopolskiej 2-16 oraz przy ul. Wrocławskiej 39-43. Zadanie Nr 000-000-041 Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu (MZN) Opracowano dokumentację projektową oraz wniosek do BGK o dofinansowanie do realizacji inwestycji. Wykonano ekspertyzę oraz niezbędne mapy i wypisy z rejestrów gruntów. Niewykonanie zadania w 2010 roku spowodowane było staraniami o dofinansowanie inwestycji z BGK, dlatego też przesunięto termin realizacji inwestycji na rok 2011. We wrześniu 2010 roku złożony został wniosek do BGK o finansowanie 50 % wartości inwestycji w kwocie 354 214 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rozpoczęcie prac w momencie otrzymania środków, dlatego też konieczne było wstrzymanie planowanych prac. W grudniu 2010 roku nastąpił podział dotacji, na które budżet państwa przeznaczył 2 mln zł. Złożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie, ale ze względu na ograniczone środki nie otrzymaliśmy dofinansowania. Kolejny wniosek złożono w lutym bieżącego roku, a decyzje zapadną do 30 czerwca 2011 roku. W maju ogłoszony zostanie przetarg na to zadanie. Należy zaznaczyć, że rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy z Bankiem. W budżecie miasta na 2011 roku zabezpieczono środki w wysokości 700 tys. zł. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do końca 2011 roku. Zadanie Nr POS-000-042 Przedsięwzięcia Ochrony Środowiska-Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 17a (MZN) - Wymieniono rynny i obróbki blacharskie oraz przeprowadzono termomodernizacją budynku. Zadanie Nr 000-000-082 Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów – przejścia podziemne (MZN) Początkowo planowano, że zadanie zrealizowane zostanie w 2010 roku, jednak z uwagi zbyt małe środki w budżecie oraz krótki okres realizacji, 29 października 2010 roku cykl realizacji zadania rozszerzono na lata 2010-2011. Zadanie Nr 000-000-083 Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101 (MZN) - Wybudowano wiatę i przyłączono ją do kanalizacji. Zakupiono meble ogrodowe. Zagospodarowano teren oraz pokryto koszty ubezpieczenia. Zadanie Nr 000-000-141 Przebudowa węzła instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z zakupem pieca grzewczego (DPS) - Zakres robót obejmował wymianę zbiornika na ciepłą wodę, montaż nowego pieca grzewczego oraz wykonanie nowych instalacji i systemu sterującego pracą węzła.

Zadanie Nr 000-000-142 Adaptacja byłej stacji paliw na magazyn paliw i olejów (JZK)

82

Z uwagi na fakt, iż zapadła decyzja, aby przy ul. Dworcowej w obiektach byłej stacji paliw uruchomić Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zrezygnowano w 2010 roku z realizacji zadania. Nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punk Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych realizowane będzie w 2011 roku. Zadanie Nr 000-000-015 Przebudowa boisk sportowych (UM/IKI) - Zrezygnowano z realizacji zadania, a planowany zakres rzeczowy planuje się zrealizować w ramach wieloletniego zadanie Nr 000-000159 - Przebudowa boisk szkolnych. Zadanie Nr 000-000-024 Odwodnienie budynku Publicznego Przedszkola Nr 15 (PP 15) Opracowano projekt budowlany kanalizacji deszczowej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 rok. Zadanie Nr 000-000-031 Modernizacja Publiczne Przedszkola Nr 26 (PP 26) Dokonano rozbiórki schodów zewnętrznych oraz opracowano projekt budowlany na wykonanie nowych schodów. Nowe schody wykonane zostaną w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 rok. Zadanie Nr 000-000-039 Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach (UM/Ed) Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostarczenie urządzeń z Niemiec, zadanie zrealizowane zostanie w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 rok. Zadanie Nr 000-000-057 Montaż drzwi wewnętrznych w holu głównym w PP 16 (PP 16) – Zamontowano drzwi wewnętrzne w holu głównym budynku przedszkola. Zadanie Nr POS-000-063 Przedsięwzięcia ochrony środowiska-Wymiana kotłów c.o. w SP 17 i SP 1 (UM/OŚ) – Zakupiono i zamontowano kotły centralnego ogrzewania w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 17. Zadanie Nr 000-033-091 Radosna szkoła-Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” (SP 4) 2 Wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4, który obejmuje powierzchnię 1 001,27 m o płaskiej konfiguracji terenu z czego: 2 - bezpieczna nawierzchnia w kolorze pomarańczowym o grubości 90 mm zajmuje 252,00 m , 2 - bezpieczna nawierzchnia w kolorze niebieskim o grubości 90 mm zajmuje 54,00 m , 2, - bezpieczna nawierzchnia w kolorze zielonym o grubości 90 mm zajmuje 42,75 m - kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm kolorowa Piccola nero i Piccolo pastello zajmuje 2 2 odpowiednio 270,75 m i 63,42 m , 2 - teren zielony z drzewami i żywopłotem to 318,35 m . W trosce o bezpieczeństwo użytkowników gumowe nawierzchnie szkolnego placu zabaw, na których został zainstalowany sprzęt rekreacyjny, mają grubość 90 mm co amortyzuje upadek dziecka z wysokości do 1,50 m. Sprzęt rekreacyjny wykonany jest w konwencji „naturalnej”, z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z Polskimi Normami. Na placu dominują materiały drewniane, wszystkie urządzenia posiadają wymagane certyfikaty. Sprzęt rozmieszczony jest z zachowaniem bezpiecznych stref miedzy urządzeniami i posiada trzyletni okres gwarancji. Szkolny plac zabaw wyposażono w zestawy niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zainstalowano na nim: zestaw zabawowy Romeo, sześciokąt wielofunkcyjny, kompleks sprawnościowy, ściankę wspinaczkową, huśtawkę i równoważnię łamaną. Ustawiono elementy dodatkowe, takie jak: ławeczki z wieszakami, kosz na śmieci, tablicę informacyjną oraz regulamin informujący o sposobie korzystania z placu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania, a także numery alarmowe i dane teleadresowe. Zadanie zrealizowano z udziale dotacji z budżetu państwa. Zadanie Nr 000-000-093 Utworzenie klasopracowni komputerowej (ZS 12) – Przystosowano jedną z klas jako pracownię komputerową, zakupiono nowe ławki, krzesła oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

83

Zadanie Nr 000-000-101 Przebudowa budynku Domu Zdrojowego (UM/IKI) Przedmiotem zamówienia to wykonanie przebudowy zabytkowego budynku Domu Zdrojowego przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju, celem dostosowania obiektu do stanu zgodności z przepisami p.pożarowymi i innymi wynikającymi z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zakres rzeczowy robót, to wykonanie prac związanych z: 1. dostosowaniem obiektu do obecnie obowiązujących przepisów p.pożarowych (wydzielenie stref ogniowych, zabezpieczenie sufitów i elementów konstrukcji nośnej płytami o właściwościach p.pożarowych), 2. przebudową pomieszczeń sanitarnych: wc, łazienek i szatni, 3. wymianą posadzek drewnianych i z płytek w pomieszczeniach wewnętrznych oraz na tarasie i schodach zewnętrznych, 4. wymianą tynków wewnętrznych w części podpiwniczonej wraz z izolacją ścian, 5. odsłonięciem istniejącego drenażu wokół budynku, jego naprawą i ponownym zasypaniem, 6. wymianą elewacji budynku, w tym skuciem wyprawy tynkarskiej cokołów i wykonaniem nowego licowania cokołu, 7. wykonaniem wentylacji mechanicznej Sali widowiskowej, Sali lustrzanej, części kawiarnianej piwnic oraz sanitariatów. Zadanie Nr POS-000-156 Przedsięwzięcia ochrony środowiska-Osłony dźwiękochłonne przy Lodowisku JASTOR (MOSiR) – Zamontowano osłony dźwiękochłonne na obiekcie Lodowiska JASTOR. Zadanie Nr 000-000-004 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu Zdroju (UM/SM) Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup samochodu nie oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie porozumienia Nr SM.08130-7/W/2010 z dnia 17 marca 2010 roku. Zadanie Nr 000-000-034 Modernizacja samochodu bojowego OSP Szeroka (UM/ZK) – Zakupiono motopompę do samochodu bojowego OSP Szeroka. Zadanie Nr DFW-P62-036 Dofinansowanie do zadań własnych - Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych - Zakup sprzętu do terapii biofeedback (ZS 10) - zakupiono sprzęt do terapii biofeedback. Zadanie Nr 000-017-048 Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla KMPSP (KMPSP) – Zakupiono serwer bazodanowy ze środków budżetu państwa. Zadanie Nr 000-000-049 Zakup namiotów promocyjnych (UM/PG) Zakupiono dwa namioty wystawienniczo-promocyjne z pełnym wyposażeniem, które posłużą jako narzędzie do promocji miasta na różnego rodzaju imprezach, targach wystawienniczych, promocyjnych. Zakupiono namiot o wymiarach 3x3 m z nieprzemakalnym dachem z zadrukiem na 100% powierzchni, wyposażony w aluminiowy stelaż, 4 ścianki boczne 3 m, w tym 2 z drzwiami z zadrukiem na 100 % powierzchni oraz rzepami naszytymi od wewnętrznej strony na jednej ze ścianek, ścianę połowiczną 3 m z zamknięciem zadrukowaną na 100 % powierzchni, blatem z płyty meblowej o długości 3 m. Namiot jest wyposażony w komplet szpilek i linek odciągowych oraz torbę transportową z kółkami. Zakupiono także namiot o wymiarach 3x4,5 m z nieprzemakalnym dachem z zadrukiem na 100% powierzchniowy wyposażony w aluminiowy stelaż, 2 ścianki boczne 3 m, w tym jedna z drzwiami oraz 2 ściany z zadrukiem na 100 % powierzchni oraz rzepami naszytymi od wewnętrznej strony na jednej ze ścianek 4,5 m, ścianę połowiczną 4,5 m z zamknięciem zadrukowaną na 100 % powierzchni, blatem z płyty meblowej o długości 4,5 m. Namiot jest wyposażony w komplet szpilek i linek odciągowych oraz torbę transportową z kółkami. Zadanie Nr 000-000-062 Zakup kotła gazowego dla PP 6 (PP 6) – Zakupiono kocioł gazowy. Zadanie Nr 000-017-064 Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup kamery wziernikowej (KMPSP) – Zakupiono kamerę wziernikową ze środków budżetu państwa. Zadanie Nr 000-000-065 Zakup profesjonalnego urządzenia pralniczego dla DPS (DPS) – Zakupiono magiel elektryczny – pracownicę do pralni w DPS.

84

Zadanie Nr POS-000-066 Przedsięwzięcia ochrony środowiska-Zakupy aplikatora do usypiania zwierząt (JZK) Zakupiono aplikator pneumatyczny wraz z osprzętem (celownik kolimatorowy, dalmierz). Broń używana będzie podczas interwencji związanych z dzikimi zwierzętami, które wkraczają na tereny zurbanizowane miasta stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Zadanie Nr 000-000-067 Zakup drzwi wejściowych do budynku PP 17 (PP 17) – Zakupiono drzwi wejściowe do przedszkola. Zadanie Nr 000-000-068 Zakup kotła gazowego dla PP 13 (PP 13) – Zakupiono kocioł gazowy. Zadanie Nr 000-220-069 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia-Zakup foteli dla ZS10 (ZS 10) – Zakupiono trzy fotele rehabilitacyjne ZETA dla uczniów szkoły. rehabilitacyjnych

Zadanie Nr 000-220-072 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia-Zakup kamer do monitoringu SP 16 (SP 16) – Zakupiono kamery do monitoringu wizyjnego szkoły. Zadanie Nr 000-000-105 Zakup kosiarki bijakowej (JZK) – Zakupiono kosiarkę bijakową na ramieniu hydraulicznym, przeznaczoną do wykaszania poboczy i terenów zielonych. Zadanie Nr 000-000-109 Zakup i montaż szlabanu na parkingu przy ul. Podhalańskiej (JZK) – Zakupiono szlaban wjazdowy, który został zamontowany na parkingu przy ul. Podhalańskiej. Zadanie Nr 000-017-174 Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-Zakup samochodu z drabiną automatyczną (KMPSP) W grudniu 2010 roku dokonano zakupu samochodu z drabiną automatyczną. Samochód zakupiono ze środków własnych Miasta Jastrzębie-Zdrój (500 tys. zł) oraz środków Gminy Pawłowice (50 tys. zł). Zadanie Nr 000-000-178 Zakup maszyny czyszczącej (OPS) – Zakupiono maszynę czyszczącozbierającą do utrzymania czystości holu i korytarzy Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie Nr 000-000-077 Udziały w spółce obrotu Energią Sp. z o.o. (UM/PG) Nie objęto udziałów w Spółce Obrotu Energią sp. z o.o., gdyż nie wpłynął numer rachunku bankowego, na który należy przekazać środki finansowe. Aktualne spółka jest w organizacji. Planuje się zadanie zrealizować w 2011 roku.

85

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI REALIZOWANYMI ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok

w tym : Jednostka koordynująca Jednostka realizująca

w tym :

w tym :

Lp. 1
I.

Nazwa zadania 2
OGÓŁEM I + II WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE Transport (drogi) - projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dział 3

Nr Rozdział zadania 4 5

6

7

Okres realizacji 8

Plan początkowy w 2010 r. 9
64 259 907 61 484 870 38 020 267

Budżet Miasta 10
30 338 090 30 229 029 13 535 029 3 257 829 5 486 274

Unia Europejska 11
32 153 165 29 755 841 22 985 238 4 476 410 15 770 318

Budżet państwa 12
268 058 0 0 0 0

Inne * 13
1 500 594 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

Plan po zmianach w 2010 r. 14
64 435 107 60 736 344 37 146 231 6 901 887 20 885 542

Budżet Miasta 15
27 442 663 27 294 514 11 635 347 2 221 245 4 982 930

Unia Europejska 16
34 901 794 31 684 509 23 757 163 4 426 921 14 402 612

Budżet państwa 17
590 056 257 321 253 721 253 721 0

Inne * 18
1 500 594 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

Wykonanie za 2010 rok 19
51 699 331 48 936 025 25 369 469 6 707 330 9 861 700

Budżet Miasta 20
25 290 797 25 162 867 9 518 838 2 042 818 3 454 028

Unia Europejska 21
25 900 331 23 515 842 15 596 910 4 410 791 6 407 672

Budżet państwa 22
507 613 257 316 253 721 253 721 0

Inne * 23
590 0 0 0 0

Wskaźnik wykonania % 24
80,23 80,57 68,30 97,18 47,22

Struktura wykonania % 25
100,00 94,66 49,07 12,97 19,08

1. ,,Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju" ,,Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 2. 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I" ,,Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 3. 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II" "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na 4. rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju" Inne "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"

600 600

60015 60015

P53-030 P48-008

IM/IKI IUM/IKI

IKI IKI

2007-2011 2007-2012

7 734 239 22 756 592

600

60015

P61-008

UM/IKI

IKI

2007-2013

2 668 875

1 401 426

1 267 449

0

0

4 642 427

1 977 272

2 665 155

0

0

4 447 835

1 797 683

2 650 152

0

0

95,81

8,60

600

60016

P52-003

UM/IKI

IKI

2008-2010

4 860 561

3 389 500

1 471 061

0

0

4 716 375

2 453 900

2 262 475

0

0

4 352 604

2 224 309

2 128 295

0

0

92,29

8,42

23 464 603

16 694 000

6 770 603

0

0

23 590 113

15 659 167

7 927 346

3 600

0

23 566 556

15 644 029

7 918 932

3 595

0

99,90

45,58

5.

926 750 801

92601 75095 80102

P46-051 P75-123 P62

UM/IKI UM/I UM/Ed

IKI I ZS 10

2007-2011 2008-2011 2010-2012

23 464 603

16 694 000

6 770 603

0

0

23 558 605

15 658 040

7 900 565

0

0

23 542 588

15 644 029

7 898 559

0

0

99,93 0,00 99,87 74,71 70,55 74,80 100,00 100,00 60,43 48,97 84,58 58,24 100,00 100,00 55,04 86,41 99,97

45,54 0,00 0,05 5,34 3,55 0,63 0,06 0,05 0,07 0,06 0,09 0,09 0,07 0,02 0,02 0,01 0,08

6. "Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju" "Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób 7. niepełnosprawnych" II. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Projekty edukacyjne Program "Uczenie się prez całe życie" -COMENIUS 8. "Jedna Europa - wiele kultur" 9. "Mali artyści w Unii Europejskiej" "Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na 10. doskonalenie procesu dydaktycznego i budowanie przyjaznego otoczenia szkoły" 11. "Virtual Eden" 12. "Poznajmy się poprzez współpracę i działanie w zespole" 13. "Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku" "Dzieci niepełnosprawne w roli aktorów (baśń Kalif 14. Bocian)" 15. "Open the window" 16. "Global citizens, save resoures and stop climate change" 17. "Seminarium kontakowe" 18. "Europejskie internetowe radio dla nastolatków dzielenia się informacjami i użycie nowych mediów" Inne projekty edukacyjne fiansowane w ramach Programa Operacyjny Kapitał Ludzki 19. "Przedszkolaki przyszłością naszej gminy"

0 0 2 775 037 1 822 409 381 914 29 310 0 64 039 60 458 57 791 80 921 36 323 9 935 0 0 43 137

0 0 109 061 31 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 397 324 1 597 573 381 914 29 310 0 64 039 60 458 57 791 80 921 36 323 9 935 0 0 43 137

0 0 268 058 193 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 508 24 000 3 698 763 2 604 709 433 870 29 310 26 000 64 039 60 458 57 791 80 921 36 323 9 935 22 028 3 928 43 137

1 127 0 148 149 33 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 381 20 400 3 217 285 2 311 406 433 870 29 310 26 000 64 039 60 458 57 791 80 921 36 323 9 935 22 028 3 928 43 137

0 3 600 332 735 258 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 968 2 763 306 1 837 699 324 520 29 309 25 999 38 697 29 609 48 881 47 125 36 322 9 935 12 125 3 394 43 124

0 0 127 930 26 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 373 2 384 489 1 623 475 324 520 29 309 25 999 38 697 29 609 48 881 47 125 36 322 9 935 12 125 3 394 43 124

0 3 595 250 297 186 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801

80101 80101 80101 80101 80101 80102 80102 80104 80110 80120 80130

P42 P68 P56 P57 P58 P59 P55 P43 P69 P73 P44

UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed

SP 1 SP 1 SP 12 ZS 11 SP 4 ZS 9 ZS 10 PP 26 G8 ZS 3 ZS5

2008-2010 2010-2012 2009-2011 2009-2011 2009-2011 2009-2011 2009-2011 2008-2010 2010-2012 2010 2008-2010

1 440 495 w tym 801 801 801 801 801 80104 80104 80104 80104 80104 P33 P33 P33 P33 P33 UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed Ed PP 3 PP 4 PP 6 PP 7 1 400 995 397 554 62 052 108 939 60 125 104 757

31 101 31 101 5 964 929 1 633 899 1 571

1 215 659 1 182 086 337 920 52 713 92 600 51 110 89 045

193 141 187 808 53 670 8 410 14 706 8 116 14 141

594 0 0 0 0 0 0

2 170 839 1 463 525 414 204 62 052 108 939 60 125 104 757

33 842 33 795 6 213 948 1 633 899 1 571

1 877 536 1 233 777 352 073 52 753 92 600 51 110 89 045

258 867 195 953 55 918 8 351 14 706 8 116 14 141

594 0 0 0 0 0 0

1 513 179 973 588 327 020 42 741 60 581 47 138 72 699

26 660 26 649 5 116 641 909 707 1 091

1 298 955 817 155 277 785 36 330 51 494 40 067 61 794

186 974 129 784 44 119 5 770 8 178 6 364 9 814

590 0 0 0 0 0 0

69,70 66,52 78,95 68,88 55,61 78,40 69,40

2,93 1,88 0,63 0,08 0,12 0,09 0,14

Strona 86

w tym : Jednostka koordynująca Jednostka realizująca

w tym :

w tym :

Lp. 1

Nazwa zadania 2

Dział 3
801 801 801 801 801 801 801 801 801 801

Nr Rozdział zadania 4 5
80104 80104 80104 80104 80104 80104 80104 80104 80104 80104 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33

6
UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed UM/Ed

7
PP 8 PP 11

Okres realizacji 8

Plan początkowy w 2010 r. 9
63 314 63 157

Budżet Miasta 10
948 945 1 185 698 899 949 1 626 960 1 638 10 257

Unia Europejska 11
53 819 53 687 67 116 39 576 51 110 53 896 92 167 54 453 92 874 0

Budżet państwa 12
8 547 8 525 10 659 6 286 8 155 8 559 14 637 8 648 14 749 0

Inne * 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan po zmianach w 2010 r. 14
63 314 63 157 107 476 62 159 60 164 63 404 108 430 64 061 109 261 12 022

Budżet Miasta 15
948 945 1 612 932 899 949 1 626 960 1 638 12 022

Unia Europejska 16
53 819 53 687 91 355 52 835 51 110 53 896 92 167 54 453 92 874 0

Budżet państwa 17
8 547 8 525 14 509 8 392 8 155 8 559 14 637 8 648 14 749 0

Inne * 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie za 2010 rok 19
37 632 37 445 63 627 37 371 47 053 37 504 58 566 37 033 55 165 12 013

Budżet Miasta 20
565 562 954 561 706 563 878 555 828 12 013

Unia Europejska 21
31 987 31 828 54 083 31 765 39 995 31 878 49 781 31 478 46 890 0

Budżet państwa 22
5 080 5 055 8 590 5 045 6 352 5 063 7 907 5 000 7 447 0

Inne * 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wskaźnik wykonania % 24
59,44 59,29 59,20 60,12 78,21 59,15 54,01 57,81 50,49 99,93

Struktura wykonania % 25
0,07 0,07 0,12 0,07 0,09 0,07 0,11 0,07 0,11 0,02

2009-2010 PP 12 PP 13 PP 14 PP 15 PP 18 PP 19 PP 26 MZOSIP 78 960 46 560 60 164 63 404 108 430 64 061 109 261 10 257

20.

"Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych"

801

80102

P62

UM/Ed

ZS 10

2010-2012

0

0

0

0

0

326 820

0

277 797

49 023

0

313 781

0

266 714

47 067

0

96,01

0,61

21. "Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość" 22. "Po technikum w pracę"

801 w tym 801 801

80130

P67

UM/Ed

ZS 2

2010-2011

0 0

0 0 0 0 0 61 848 61 848 0 0 0 16 112 15 662 0

0 0 0 0 33 573 725 004 478 032 14 000 0 232 972 74 747 72 197 0

0 0 0 0 5 333 66 423 25 307 0 0 41 116 8 494 8 494 0

0 0 0 0 594 0 0 0 0 0 0 0 0

31 762 309 232 270 532 38 700 39 500 851 849 457 523 14 000 213 990 166 336 242 205 97 853 3 283

0 42 42 0 5 90 005 55 305 0 34 700 0 24 302 17 164 3 283

30 943 301 451 262 751 38 700 33 568 716 669 381 995 14 000 179 290 141 384 189 210 72 195 0

819 7 739 7 739 0 5 333 45 175 20 223 0 0 24 952 28 693 8 494 0

0 0 0 0 594 0 0 0 0 0 0 0 0

22 097 164 330 135 490 28 840 39 383 732 130 338 861 13 717 213 220 166 332 193 477 75 664 0

0 11 11 0 0 89 659 54 970 0 34 689 0 11 611 8 398 0

21 528 160 082 131 242 28 840 33 476 603 247 269 617 13 717 178 531 141 382 157 767 60 185 0

569 4 237 4 237 0 5 317 39 224 14 274 0 0 24 950 24 099 7 081 0

0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0

69,57 53,14 50,08 74,52 99,70 85,95 74,06 97,98 99,64 100,00 79,88 77,32 0,00

0,04 0,32 0,26 0,06 0,08 1,42 0,66 0,03 0,41 0,32 0,37 0,15 0,00

80130 80146 85415

P66 P66 P47

UM/Ed UM/Ed UM/Ed

ZS 6 ZS 6 Ed

2010-2012 2010-2012 2008-2015

0 0 39 500 853 275

23. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" Aktywizacja rynku pracy - projekty fiansowane w ramach Programa Operacyjny Kapitał Ludzki 24. "O krok do przodu" 25. "Skuteczny urząd" 26. "Profesjonalny urząd" "Rozwiń swoje możliwości - wsparcie szkoleniowo27. doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju" Inne 28. ,,Spotkajmy się po drugiej stronie granicy" 29. "Bezgranicznie Graficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży" "Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawaniu aktów 30. administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego"

854

852 853 853 853

85295 85333 85333 85395

P28 P27 P63 P29

UM/OPS UM/PG UM/PG UM/PG

OPS PUP PUP PG

2009-2013 2008-2010 2010-2011 2009-2010

565 187 14 000 0 274 088 99 353

750 921

75075 92116

P60 P70

UM/PG UM/KS

PG MBP

2010 2010

96 353 0

750

75023

P76

UM/Or

Or

2010-2011

0

0

0

0

0

2 100

2 100

0

0

0

1 499

1 499

0

0

0

71,38

0,00

31. ,,Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!" 32. "Sieć inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"

750 w tym 852 852

75075

P49

UM/PG

PG

2009-2010

3 000 0

450 0 0 0

2 550 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 275 134 694 78 788 55 906

1 725 30 18 12

2 550 114 465 66 955 47 510

0 20 199 11 815 8 384

0 0 0 0

2 849 113 465 75 228 38 237

1 702 12 10 2

1 147 96 435 63 935 32 500

0 17 018 11 283 5 735

0 0 0 0

66,64 84,24 95,48 68,40

0,01 0,22 0,15 0,07

85295 85295

P64 P64

UM/Or UM/PPO

Or PPO

2010-2012 2010-2012

0 0

Strona 87

WYDATKI MAJĄTKOWE

Transport (drogi) – projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Projekt pn. „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” - Urząd Miasta Przedmiotem realizacji projektu „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” jest przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku pomiędzy rondami, tj. na długości 1138,42 m. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, budowę nowego i przebudowę lewostronnego chodnika wzdłuż ulicy, przebudowę istniejącego chodnika prawostronnego, przebudowę ul. Prostej i budowę włączenia do Al. Jana Pawła II, przebudowę ulic dojazdowych do ul. 11 Listopada w km 1,0+80,00, budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, ul. Prostej i Leśnej z odtworzeniem ul. Leśnej, konieczne zabezpieczenia lub przekładki uzbrojenia w miejscach kolizji. W 2010 roku wykonano: − Odtworzenie ul. Leśnej poprzez wymianę konstrukcji podbudowy po robotach kanalizacyjnych wraz z wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni na powierzchni 532,2 m2. Remont chodnika poprzez wymianę obrzeży 8x30 w ilości 318 mb, wymianę krawężnika drogowego 15x30 na ławie betonowej w ilości 452 mb oraz wykonanie nawierzchni z kostki z rozbiórki oraz konstrukcji podbudowy na powierzchni 420,3 m2. − Roboty drogowe obejmujące swym zakresem odcinek dług. 870 mb od ronda Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Leśną, ul. Prostą oraz dojazd do Osiedla wraz z włączeniem ulic bocznych (ul. Dworcowa, ul. Kondziołowiec). Modernizacja swym zakresem obejmowała wykonanie robót przygotowawczych-rozbiórkowych, ziemnych oraz robót drogowych. Na odcinku 0,87 km ul.11Listopada wykonano 6115 m2 nawierzchni asfaltobetonowej SMA wraz z konstrukcją podbudowy z kruszywa i bitumicznej. Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 20x30 na ławie betonowej na długości 1861,5 mb. Wykonano dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm w ilości 193,12 m2. Wykonano ciągi piesze (chodniki) i pieszo-rowerowe wzdłuż całego odcinka jezdni szerokości od 1,50mb do 3,00mb o nawierzchni z kostki betonowej w ilości 3382 m2 obramowane obrzeżami betonowymi 8x30 w ilości 1833 mb. Skomunikowano ul.11Listopada z posesjami poprzez wjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni 88

z kostki betonowej gr.8cm wraz z wykonaniem konstrukcji podbudowy na powierzchni łącznej 493,4 m2. Poza ulicą 11Listopada zadanie obejmuje ulicę Prostą i dojazd do Osiedla gdzie wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową ograniczoną krawężnikiem betonowym 15x30 w il.535 mb., jezdnię na pow. 1500m2 oraz ciągi piesze długości 300mb na pow. 564 mb. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na modernizowanych odcinkach ustawiono nowe 21 słupki z 32szt tablic znaków drogowych. W 2010 roku wykonano również roboty teletechniczne i elektryczne. Zakończono przebudowę mostu w ciągu ul. Cieszyńskiej w zakresie: przebudowy mostu w ciągu drogi DW 937 - wykonano rozbiórkę starego żelbetowego mostu wraz z wyposażeniem w ilości 253 m3; przekładkę gazociągu fi 90; przekładkę kabli teletechnicznych - 216 mb; budowę i rozbiórkę tymczasowego przejścia dla pieszych. Nowy most to most o konstrukcji żelbetowej i parametrach technicznych - długość całkowita Lc29,69 m; szer całk. ustoju nośnego B=13,22; szer. użytkowa jezdni Bj=8,00 m; szer. chodnika Bch= 2 x 150 m; Rozpiętość przęsła Lt=14,04m; nawierzchnia chodników - 70,85 m2; jezdni SMA 4 i 5,5 m; balustrady stalowe ocynkowane
2

h=1,10-2,095; bariery

energochłonne SP07-48,0 mb; umocnienie koryta rzeki - 260 m płytami prefabrykowanymi i tłuczniem. W ramach zadania wykonano również modernizację ulicy Cieszyńskiej ma odcinku od przebudowywanego mostu w kierunku ulicy Okrzei w następującym zakresie: ułożenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej SMA o pow. 3018,6 m2 wraz z zatokami autobusowymi o pow. 216,0 m2; chodnikami z kostki brukowej o pow. 909,1 m2. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 97,18%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 77,41 %.

Projekt pn. „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – ETAP I” Urząd Miasta Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2008r. otrzymano dofinansowanie na realizację I etapu ww drogi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 69,8 mln zł co stanowiło 69,30% kosztów kwalifikowanych zadania i podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Pod koniec grudnia 2010 r.

89

uzyskano zgodę na zmianę wysokości dofinansowania zadania z 69,30% wydatków kwalifikowanych do 85% wydatków kwalifikowanych. W 2010 roku rozpoczęto budowę I etapu drogi na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Stodoły i wykonano: − − − wytyczne geodezyjne trasy drogi na dł. 3,35 km wraz z obiektami, zajęcie warstwy humusu z pow. 46.471 m2, roboty ziemne – wykopy 40.580 m3.

Środki w wysokości 6.403.993,00 zł zostały zgodnie z uchwałą rady Miasta wpisane na rok 2011 jako wydatki niewygasające z upływem 2010 roku. Co wynika z faktu, iż prace drogowe rozpoczęły się dopiero w listopadzie 2010 roku i brak było możliwości wykonania robót za kwotę przewidzianą w umowie do zapłaty w 2010 roku. Ponadto duże mrozy i silne opady śniegu częściowo uniemożliwiły kontynuowanie prac drogowych. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 47,22%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 9,79 %.

Projekt pn. „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – ETAP II” Urząd Miasta W 2010 roku wystąpiono wydanie przez Wojewodę Śląskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji, która będzie wykonana na odcinku od ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju do ul. Wodzisławskiej w gminie Mszana na długości ok. 5,21 km. Z końcem 2010 roku Miasto zwróciło się również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o zwiększenie poziomu dofinansowania projektu do 60,79%. W zakresie rzeczowym projektu 2010 roku: − − − wykonano część podziałów nieruchomości pod budowę II etapu drogi, wykonano niezbędne mapki i wypisu z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, złożono raport oddziaływania na środowisko,

Środki w wysokości 5.368,00 zł zostały zgodnie z uchwałą rady Miasta wpisane na rok 2011 jako wydatki nie wygasające z upływem 2010 roku. Wynikło to z przeciągającej się procedury uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie opinii środowiskowej. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 95,81%. 90

Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 3,16 %.

Projekt pn.

„Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym

terenie byłej KWK „Moszczenica” - Urząd Miasta W 2010 roku zakończono prace rozpoczęte w roku 2009 przy budowie kolejnego odcinka drogi F-G (od ronda do ul. Jagiełły ok. 1 km wraz z drogą dojazdową do garaży). Ciąg głowy drogi to odcinek o pow. 5847,5 m2 na dł. 855,0 mb oraz odcinek 101,0 mb o pow. 748,2 m2. Uzyskano zmianę wysokości dofinansowania zadania z 33,17% wydatków kwalifikowanych do 51,52% wydatków kwalifikowanych. W październiku 2010 roku zakończono realizację tego projektu. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 92,29%.

Inne projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Projekt pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowisko – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” - Urząd Miasta W 2010 roku w ramach projektu wykonano: − − − − − − − − − konstrukcje żelbetowe zewnętrznych klatek schodowych (fundamenty, ściany, stropy), konstrukcje żelbetowe trybun wraz ze słupami i stropami nad trybunami, montaż konstrukcji stalowej dachów nad halą główną i wejściami A i B, montaż blachy fałdowej akustycznej na dachu wraz z ociepleniem z wełny mineralnej i ostatecznym kryciem z folii PCV, przekładki sieci CO, wody i kanalizacji z podejściami, kanalizację deszczową oraz sanitarną z podejściami, mury zewnętrzne i wewnętrzne, podłoża betonowe, izolacje termiczne pod posadzkami, wylewki betonowe, rozpoczęto układanie posadzek z płytek, tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i rozpoczęto roboty malarskie, 91 pomieszczeniami pod

− − − − −

mury oporowe, niezbędny zakres instalacji elektrycznych przed robotami wykończeniowymi oraz umożliwiający rozruch wentylacji, wentylacje w zakresie umożliwiającym ogrzewanie pomieszczeń w trakcie robót wykończeniowych, witryny szklane na elewacjach szczytowych wraz ze ślusarką aluminiową, w budynku socjalnym nowym, całość instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, CO i wentylacyjnych, na ukończeniu są roboty wykończeniowe wewnętrzne.

Rozpoczęto budowę parkingów. Na ukończeniu jest witryna w części A. Trwa również wykonywanie robót elewacyjnych z kamienia. Środki w wysokości 330.798,00 zł zostały zgodnie z uchwałą rady Miasta wpisane na rok 2011 jako wydatki niewygasające z upływem 2010 roku. Wynika to z faktu, iż prace drogowe musiały zostać przerwane z uwagi na duże opady śniegu jak i silne mrozy. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 99,93%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 67,05 %.

Projekt pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” – Urząd Miasta Zadanie realizowane jest od sierpnia 2010 roku i jest objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Społeczeństwo Informacyjne. Projekt przewiduje stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów

w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi również komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Zakres projektu obejmuje odpowiednio: zakup oprogramowania, urządzeń teleinformatycznych, koniecznego sprzętu komputerowego podpisów elektronicznych oraz dostosowanie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych na potrzeby realizacji projektu. Z uwagi na trwającą do grudnia 2010 roku procedurę przetargową na doradcę technologicznego, nie zrealizowano planu i wydatki rzeczowe zostały przesunięte na rok 2011. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 0%.

92

Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 0 %.

93

Inne projekty majątkowe finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt

pn.

„Jesteśmy

tacy

sami

wieloprofilowa

stymulacja

osób

niepełnosprawnych” – Zespół Szkół Nr 10 Projekt ten realizowany jest od 1 marca 2010 roku i objęty dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa. Założeniem tego projektu jest wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych. W 2010 roku w ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt do terapii biofeedback, był to jedyny wydatek inwestycyjny w ramach tego projektu. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 99,87%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 43,78 %.

94

WYDATKI BIEŻĄCE

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius
Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja dla realizacji projektów na lata 2008-2010

Projekt pn. ”Jedna Europa - wiele kultur” – Szkoła Podstawowa Nr 1 Najważniejszym celem tego projektu było odkrywanie i poznawanie różnych aspektów

bogatego dziedzictwa kulturowego Europy. Poprzez udział w projekcie zdobyto wiedzę na temat zabytków, folkloru, kuchni, obyczajów, historii, legend i podań, muzyki i tańców różnych krajów europejskich, położonych w zupełnie odmiennych częściach naszego kontynentu. Efektem współpracy europejskiej było także przełamanie barier, uprzedzeń i stereotypów na temat różnych krajów i narodów europejskich, zwalczanie nietolerancji, ksenofobii i rasizmu. W ramach niniejszego projektu w 2010 roku dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów do zaprezentowania projektu „Jedna Europa – wiele kultur” w postaci zorganizowania wystawy oraz prezentacji wszystkich wizyt roboczych projektu. Jednostka zrealizowała również wyjazdy do szkół partnerskich do Rumunii, Niemiec oraz na Węgry. Dokonano wydatków związanych z wydrukowaniem i składem komputerowym książki dla wszystkich uczestników projektu. Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, tusze (kartridże) do drukarki oraz przenośne nośniki pamięci do prezentacji prac uczniów i produktów końcowych ze wszystkich wizyt oraz do zaprezentowania kroniki COMENIUS 2008-2010, która została przesłana do uczestników projektu. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 100%.

Projekt pn. "Open the window" – Publiczne Przedszkole Nr 26 Celem tego projektu było zaznajamianie dzieci z dziedzictwem, tradycjami oraz kulturą

Śląska oraz kulturą innych regionów Europy (Węgier i Czech). Różnorodne formy oddziaływań wychowawczych umożliwiły rozbudzenie poczucia przynależności do wielkiej 95

rodziny narodów europejskich, wyzwolenie aktywności twórczej, prezentację dziedzictwa narodowego, poprzez realizację różnorodnych form działalności artystycznej. W 2010 roku dokonano wydatków związanych z: − − − − zakupem materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi oraz wieży SAMSUNG, opłaceniem kursu języka angielskiego dla dzieci, organizacją wyjazdu do Czech, wynagrodzeniem za umowę zlecenie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 100%.

Projekt pn. "Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatków - dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów" – Zespół Szkół Nr 5 Celem tego projektu było założenie wielojęzykowego radia przez Internet, nauczenie młodzieży pracy w zespole, jak również odpowiedzialności i sumienności, gdyż będą musieli sprostać zadaniom im powierzonym, w zakresie pisania artykułów do radia, nauki różnych stylów mówienia np. tworzenia wiadomości radiowych, talk show. Inspiracją do stworzenia partnerstwa były następujące elementy: spowodowanie, aby młodzi ludzie pochodzący z różnych krajów mogli ze sobą współpracować, uczenie i przyzwyczajenie uczniów do lepszego wyrażania swoich pomysłów, usprawnienie umiejętności czytania i pisania u uczniów, usprawnienie wiedzy z zakresu umiejętności językowych i z zakresu mediów kształtujących umiejętność różnicowania oraz zastosowania informacji poprzez wspólną pracę. Dokonywane w 2010 roku wydatki dotyczyły głównie wyjazdów do szkół partnerskich we Włoszech i na Węgrach. W ramach projektu zakupiono flagi krajów partnerskich, maszty, gabloty, ramy i punkty informacyjne do prezentacji plakatów i materiałów projektu. Zakupiono notebooka, który został przekazany do sali lekcyjnej, w której odbywały się spotkania uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt, a także książki i słowniki językowe do nauki języka obcego. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 99,97%. Okres realizacji dla powyższych trzech projektów zakończył się w lipcu 2010 roku

96

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja dla realizacji projektów na lata 2009-2011

Projekt pn. "Virtual Eden" – Zespół Szkół Nr 11 Jest to projekt partnerski realizowany przy współpracy z Czechami, Węgrami i Rumunią. Szkoła polska jest koordynatorem projektu. W jego realizację zostały włączone następujące przedmioty: nauki przyrodnicze, języki obce, informatyka, sztuka i matematyka. Zadaniem uczniów jest zbadać lokalne środowisko, porównać jego stan ze stanem środowisk swoich partnerów oraz stworzyć wspólnie wirtualny obraz środowiska idealnego. Uczniowie nawiązali kontakty z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, wykonali serię doświadczeń w terenie, a następnie w późniejszym okresie opracują dane, napiszą raporty i zaprezentują je na wspólnie stworzonej stronie internetowej typu Wiki. Ponadto uczniowie wykonywali zdjęcia, brali udział w konkursach, tworzyli i tworzą Wirtualny Eden w Internecie oraz w formie wystawy fotograficznej. Młodsi uczniowie brali udział w międzynarodowych przyrodniczych programach np. Springalive (rejestracja on-line pojawienia się ptaków,

prowadzenie obserwacji przyrody, wykonywanie doświadczenia itp.). Język angielski jest językiem komunikacji. Wspólnym finalnym produktem będzie wirtualny Eden stworzony na Wiki oraz kalendarz. Poniesione w ramach projektu w 2010 roku wydatki dotyczyły opłaty za przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla osób uczestniczących w projekcie oraz kosztów na wynagrodzenie bezosobowe w związku z zaangażowaniem się osób w realizację projektu. Zakupiono ścianki ekspozycyjne, kosze nierdzewne, tablice informacyjne, drzewka służące do powstania alei Comeniusa, tabliczki okolicznościowe, książki oraz inne artykuły biurowe wykorzystane do realizacji projektu. Wykonano usługi fotograficzne, zrealizowano opłaty pocztowe, wykonano warsztaty edukacyjne m.in. z grafiki, kaligrafii i zajęć kulturoznawczych. Zrealizowano podróże krajowe – delegacje służbowe do Krakowa i Cieszyna. Zrealizowano mobilności związane z Węgrami oraz zorganizowano i opłacono wyjazd do szkoły partnerskiej w Czechach. Zrealizowano także wydatki związane z zakupem papieru, pamięci USB oraz tuszy na potrzeby realizacji projektu. Na niezrealizowanie planu w 100% miało wpływ wycofanie się z projektu partnerskiej szkoły tureckiej, do której były zaplanowane mobilności. W związku z tym nie zrealizowano podróży służbowych na tyle ile były planowane. Ponadto wstrzymano wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, do czasu zrealizowania ostatniej mobilności do Rumunii, która będzie realizowana w 2011 roku. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 48,97%.

97

Projekt pn. "Poznajmy się poprzez współpracę i działanie w zespole" – Szkoła Podstawowa Nr 4 Jest to projekt partnerski współrealizowany przy udziale szkół z Anglii, Rumunii, Włoch oraz Turcji. Głównym celem projektu jest kształtowanie wzajemnej tolerancji i otwartości na odmienne kultury, religie, wartości i style życia oraz przełamywanie stereotypów. Wydatki na realizację projektu w 2010 roku dotyczyły zrealizowania wyjazdów do szkół partnerskich w Niemczech, Rumunii, Grecji i Szkocji oraz zakupu tonera, artykułów do dekoracji szkoły i książki z płytą CD. Niewykonanie planu w 100% spowodowane było przeniesieniem wydatków na 2011 rok w celu zakupienia tablicy interaktywnej niezbędnej do pracy z uczniami. W związku z tym, że jest to duży wydatek, nie wystarczyło środków by został zrealizowany z planu w 2010r. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 84,58%.

Projekt pn. „Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku” - Zespół Szkół Nr 9 Celem tego projektu jest zaprezentowanie różnych technik pracy artystycznej i wymiana pomysłami na temat nowych technik. Projekt zakłada również zdobycie wiedzy na temat krajów partnerskich i ich kultury, udoskonalenie umiejętności manualnych uczniów, nabywanie podstawowego słownictwa języka angielskiego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Jest to projekt partnerski współrealizowany przy udziale szkół ze Słowacji, Czech, Rumunii oraz Turcji. W 2010 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z: − − − prezentacją szkół, wykonaniem gazetek, folderów, tablic informacyjnych oraz wymianą efektów prac między szkołami partnerskimi, promocją realizowanego projektu w lokalnych mediach, informowaniem na bieżąco lokalnej prasy o prowadzonych działaniach wynikających z realizacji harmonogramu, przygotowaniem inscenizacji nawiązującej do tematyki projektu, wykonaniem dekoracji, scenografii, kostiumów, oprawy muzycznej, występów dla społeczności szkolnej i lokalnej, − organizacją konkursów plastycznych przeprowadzonych w każdej ze szkół partnerskich, zorganizowaniem wystawy pokonkursowej oraz wytypowaniem trzech najlepszych prac każdej ze szkół do prezentacji kalendarza, − − zrealizowaniem wyjazdów do szkół partnerskich w Turcji, Słowacji i Rumunii, zorganizowaniem wycieczki do Trzyńca dla uczniów szkoły oraz ich opiekunów.

98

Niewykonanie planu w 100% spowodowane było: − − zakupem tańszego pieca ceramicznego niż zaplanowano w budżecie, poniesieniem niższych kosztów podróży służbowych niż zaplanowane w budżecie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 58,24%.

Projekt pn. - „Dzieci niepełnosprawne w roli aktorów (baśń Kalif Bocian)” - Zespół Szkół Nr 10 Podczas realizacji programu rozpowszechniono informacje na temat programu oraz szkół partnerskich wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej dzięki szkolnej gazetce, która na bieżąco relacjonowała wydarzenia związane z projektem. W trakcie obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych przybliżono informacje na temat krajów współpracujących. W zorganizowaniu imprezy zostali zaangażowani uczniowie oraz nauczyciele, którzy przygotowali oprawę artystyczną. Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie szkoły, nauczyciele oraz rodzice. Założono kronikę Comeniusa, w której na bieżąco relacjonowano wydarzenia związane z projektem, powstała również strona internetowa. Przeprowadzono konkurs na plakat przedstawiający bajkę „Kalif bocian”. W szkołach powstały „kąciki Comeniusa”, gdzie znajdują się informacje o szkołach partnerskich i ich krajach, umieszczone zostały tam również flagi każdego państwa. Uczniowie zostali zapoznani z bajką „Kalif bocian” w trakcie zajęć dydaktycznych. Na lekcji języka angielskiego tłumaczyli baję na język polski. W trakcie zajęć języka polskiego układali pytania do ankiety, którą następnie tłumaczyli. Ankieta ta została rozpowszechniona wśród szkół współpracujących i przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli. Została

przygotowana prezentacja szkoły w języku polskim i angielskim jak również nakręcono krótki film na temat placówki opracowany w dwóch językach. Przygotowano stroje i scenografię do przedstawienia „Kalif bocian”. W 2010 roku w ramach projektu zrealizowane zostały wyjazdy robocze do szkół partnerskich na Węgrzech oraz w Niemczech. Podczas spotkania na Węgrzech nauczyciele i uczniowie mieli możliwość komunikowania się ze sobą w języku angielskim, poznania kultury i zwyczajów swoich rówieśników. Przygotowywane były fragmenty przedstawienia, nad którymi pracują szkoły. W wizycie wzięło udział 3 nauczycieli i 2 uczniów. Podczas wyjazdu uczniowie przygotowali wspólny występ baśni „Kalif bocian”, nawiązywali kontakty rówieśnicze, doskonalili język angielski.

99

W drugim spotkaniu w Niemczech wzięło udział 5 uczniów i 3 nauczycieli, którzy mieli okazję poznać formy pracy w szkole, zapoznać się z miejscową kulturą oraz doskonalić umiejętności językowe i komunikacyjne. Najważniejszym celem wizyty było wspólne przygotowanie i przedstawienie baśni. Próby trwały codziennie. W ciągu 6 dni pobytu międzynarodowe przedstawienie wystawione było na deskach szkolnego, profesjonalnego teatru 6 razy. Wizyta wzmocniła kompetencje uczniów, dodała im wiary we własne siły i możliwości. Zebrano materiały do przygotowania książki fotograficznej i kalendarza. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 100%.

Projekt pn. ,,Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowanie przyjaznego otoczenia szkoły" – Szkoła Podstawowa Nr 12 Jest to projekt partnerski współrealizowany przy udziale szkół z Austrii, Czech, Włoch, Litwy i Portugalii. Głównym celem projektu jest rozwój aktywności uczniów, poczucia

bezpieczeństwa, relacji koleżeńskich między uczniami. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją projektu ma pomóc w skutecznym przyswajaniu języka obcego. Dodatkowo projekt jest realizowany przez rozszerzenie wiadomości politycznych

i historycznych oraz o sztukę. W 2010 roku w ramach niniejszego projektu zorganizowano i opłacono wyjazdy do szkół partnerskich w Portugalii, Czechach oraz we Włoszech. Zakupiono także tablicę interaktywną, projektor i laptop. Na niewykonanie planu w 100% miały wpływ następujące czynniki: − − bilety lotnicze do Włoch i Portugalii na początek 2010r. zakupiono pod koniec grudnia 2009r. w bardzo korzystnej cenie, z 2010 roku przesunięto wyjazd większej liczby uczestników na rok 2011. W związku z tym, że na Litwę i do Niemiec wyjadą trzy osoby więcej planowane wydatki musiały zostać przesunięte na 2011 rok. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 60,43%.

Okres realizacji dla powyższych trzech projektów zakończy się w lipcu 2011 roku. Ogólny poziom realizacji wszystkich tych pięciu projektów w edycji programu na lata 20092011 na koniec 2010 roku wyniósł 59,83 % . 100

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja dla realizacji projektów na lata 2010-2012

Projekt pn. ”Mali artyści w Unii Europejskiej” – Szkoła Podstawowa Nr 1 Głównym celem tego projektu jest rozwój różnych kompetencji uczniowskich

i nauczycielskich (znajomość języków obcych, poznanie nowych technologii komputerowoinfromacyjnych, poznawanie kultury, tradycji, folkloru i zwyczajów innych krajów

europejskich), a także porównanie różnych systemów edukacyjnych w Europie, promowanie szkoły w lokalnym środowisku, pogłębienie integracji europejskiej. Projekt ten realizowany jest wspólnie wraz ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Grecji. W 2010 roku dokonano wydatków na zakup rzeczowych składników majątku związanych z realizacją projektu: laptopy, projektor multimedialny, ekran do projektora, drukarka. Jednostka zrealizowała również wyjazdy do Francji i Hiszpanii w celu wykonania prac artystycznych w plenerze. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 100%.

Projekt pn. "Global citizens, save resoures and stop climate change" – Gimnazjum Nr 8 Celem tego projektu jest wskazanie i uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko, zarządzanie surowcami naturalnymi. Projekt ten obejmuje: − − − − − wyjazdy do krajów partnerskich tj. Hiszpania, Norwegia i Grecja, wizytę przyjaciół z krajów partnerskich w Polsce, tworzenie kroniki, prezentacji multimedialnych, gazetki Comeniusa, współpracę z lokalnym środowiskiem w zakresie ochrony środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi, przeprowadzenie ankiety na temat oszczędności wody, recyklingu, wykorzystania energii odnawialnej i nieodnawialnej oraz analizę poszczególnych zagadnień na podstawie przeprowadzonych ankiet, − pogadanki na temat wpływu człowieka na środowisko. oraz folderu z działalności

W ramach niniejszego projektu w 2010 roku dokonano wydatków związanych z opłaceniem kosztów szkolenia dla koordynatora projektu, zorganizowaniem wyjazdu do szkoły partnerskiej w Hiszpanii dla 8 osób (2 opiekunów i 6 uczniów) – zapłacono za ubezpieczenie, bilety lotnicze oraz zakwaterowanie i wyżywienie opiekunów (uczniom zakwaterowanie i wyżywienie zagwarantowały rodziny uczniów z partnerskiej szkoły). 101

Niezrealizowanie planu w 100% wynikło w związku z zakupem tańszych biletów na samolot niż planowano, poniesieniem mniejszych kosztów na dojazdy związane z podróżami służbowymi oraz z niezrealizowaniem wydatków dotyczących zakupu paliwa w celu dojazdu na lotnisko. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 55,04%.

Okres realizacji dla powyższych trzech projektów zakończył się w lipcu 2012 roku. Ogólny poziom realizacji wszystkich tych dwóch projektów w edycji programu na lata 20102012na koniec 2010 roku wyniósł 24,69 % .

Projekt pn. - „Seminarium kontaktowe” - Zespół Szkół Nr 3 W 2010 roku zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z seminarium kontaktowym dla jednego nauczyciela w terminie od 10 do 14 października 2010r. Środki przeznaczono na realizację podróży – delegację oraz opłatę za uczestnictwo w seminarium. W trakcie wizyty w Rydze nauczyciel miał okazję współpracować z innymi nauczycielami, pedagogami oraz dyrektorami z różnych placówek. Każdy z nich reprezentował inne środowisko, a ich zadaniem było wspólne zaplanowanie i opracowanie modeli samooceny uczniów i nauczycieli w procesie dydaktycznym. Służyły temu wspaniale zorganizowane warsztaty i wykłady prowadzone przez dyrektora Agencji Narodowej na Łotwie. W programie seminarium przybliżono ideę programu ,,Uczenie się przez całe życie”, oraz ,,Partnerstwa szkół”. Na wykładach prezentowano jak planować cele i aktywności projektu, aby przyniosły one zakładany rezultat. W programie była okazja do zwiedzenia jednej z łotewskich szkół, jako przykład dobrej praktyki z projektem. Niezrealizowanie planu w 100% było spowodowane poniesieniem niższych rzeczywistych kosztów realizacji wyjazdu do Rygi niż zakładano. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 86,41%.

102

Inne projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt pn. - „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy ” - Urząd Miasta, Publiczne Przedszkole Nr 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 26 Głównym celem projektu jest zorganizowanie 13 nowych oddziałów w Publicznych Przedszkolach co pozwoli na przyjęcie 325 dzieci z tzw. list rezerwowych. Ponadto dla 550 dzieci zostały zorganizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe jak rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie, zajęcia logopedyczne i inne. Wydatki na realizacje tego projektu w 2010 roku związane były głównie z : − − − − − − zatrudnieniem osób do obsługi dodatkowo utworzonych oddziałów przedszkolnych, zatrudnieniem osób do realizacji zajęć dodatkowych (zajęcia logopedyczne, rytmiczno teatralne, gimnastyki korekcyjnej i językowej oraz opiekę pielęgniarską), zakupem materiałów piśmienniczych i biurowych, środków czystości i higieny, zakupem biletów wstępu na basen oraz transport dzieci na basen, opracowaniem i wykonaniem tabliczek informacyjnych o projekcie, wynagrodzeniem za obsługę księgową projektu.

Niezrealizowanie planu w 100% wynikło w związku z: − − − nie zrealizowaniem wydatków dotyczących obsługi bankowej ponieważ te wydatki nie były ponoszone, nie zrealizowaniem wydatków związanych z podróżami służbowymi kadry zarządzającej, oszczędnościami powstałymi w postępowaniach przetargowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 66,52%. Projekt ten zakończono w czerwcu 2010 roku.

103

Projekt pn. - „Jesteśmy tacy sami niepełnosprawnych” - Zespół Szkół Nr 10

wieloprofilowa

stymulacja

osób

Projekt ten realizowany jest od 1 marca 2010 roku i

objęty jest on dofinansowaniem

środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa. Założeniem projektu jest wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych. Uzyskanie celów projektu następuje poprzez udział w specjalistycznych zajęciach z dogoterapii, hipoterapii, terapii Tomatisa, (tablice biofeedback, zajęć z wykorzystaniem aparaty,

najnowocześniejszej

technologii

interaktywne,

kamery,

komputery,

dyktafony). Spośród ponad 100 uczniów szkoły w projekcie bierze udział 90. Z czego 80 korzysta z dogoterapii, 60 z hipoterapii, 50 z terapii Tomatisa, 30 z terapii biofeedback, 40 z zajęć komputerowych. Zainteresowanie rodziców udziałem ich dzieci w projekcie jest duże. Oczekują oni, że dzięki temu podniesie się poziom funkcjonowania ich dzieci. Niektórzy z nich już zauważają pewne zmiany. Z udziału w zajęciach największą frajdę mają dzieci, które postrzegają je jako luźną formę zabawy. Takie też było założenie twórców projektu, by dostarczyć dzieciom jak najwięcej radości i dzięki temu wpływać na rozwój i uzyskanie założonych w projekcie rezultatów. W 2010 roku poza zajęciami z dogoterapii, terapii Tomatisa, terapii biofeedback, zajęciami z wykorzystaniem najnowszej technologii komputerowej i informacyjnej, które odbywają się w szkole oraz hipoterapii, która odbywa się poza szkołą, uczestnicy projektu mają szansę poznać oddalone o wiele kilometrów zakątki uczestnicząc w wyjazdowych warsztatach studyjnych. Dotychczas odbyły się warsztaty wyjazdowe do Łopusznej, Zakopanego, Cieszyna i po całej pętli beskidzkiej. Tam w terenie zdobywają wiedzę o kulturze regionu, poznają mieszkańców i ciekawe zabytki. Materiał zbierany jest z wykorzystaniem kamery, aparatu i dyktafonu. Następnie w szkole (zajęcia przy komputerach) ze zdjęć i nagrań tworzone są prezentacje i albumy. Z wytworzonych materiałów młodsi koledzy będą mogli korzystać nawet za kilka lat. Nad realizacją projektu czuwa zespół projektowy, który organizuje cały proces, nadzoruje przebieg zajęć, przygotowuje sprawozdania i raporty. Obecnie projekt przekroczył półmetek. Dokonano podsumowań zrealizowanych dotychczas rezultatów. Koordynator projektu oraz pracownik ds. ewaluacji i monitoringu projektu wraz z całym zespołem projektowym dokonali analizy działań. Wyniki wskazują, że dotychczas zrealizowano: − 132 godziny z zakresu dogoterapii, na 264 zaplanowanych w całym projekcie, 104

− − − −

576 godzin z zakresu hipoterapii, na 1320 zaplanowanych, 890 godzin z zakresu terapii Tomatisa, na 1600 zaplanowanych, 723 godzin terapii biofeedback, na 1350 zaplanowanych, 330 godzin z zakresu zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii, na 670 zaplanowanych.

Widoczne rezultaty udziału uczniów w projekcie to: − − − − − poprawa umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności w zakresie korzystania z komputera, kamery, aparatu, dyktafonu oraz wykorzystania różnorodnych programów komputerowych, nabycie przez uczniów świadomości zasobów informacyjnych w Internecie i sposobów ich wykorzystania, zwiększenie motywacji do nauki, poczucie większej wartości i wiary we własne siły i możliwości.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 96,01%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 43,78 %.

Projekt pn. - „Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość” - Zespół Szkół Nr 2 Realizacja projektu nastąpiła od października 2010 roku. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum o kierunku ekonomicznym przy Zespole Szkół Nr 2 przez opracowanie nowej metody nauczania. Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży do realizacji kolejnego kroku w ich ścieżce zawodowej czyli uzyskanie tytułu technika ekonomisty, podjęcie pracy zawodowej czy dalszą edukację na poziomie wyższym. Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu pakietu szkoleń, warsztatów, wycieczek przedmiotowych oraz wykładów otwartych z udziałem przedstawicieli Śląskiego Oddziału Doradców Podatkowych, pracowników ZUS, Urzędu Skarbowego i PUP. W 2010 roku zostały wykonane wydatki projektu: − − − − wynagrodzenie dla wykładowców z ekonomiki i rachunkowości, trenera warsztatów oraz głównego księgowego, zakupiono plakaty oraz baner, zakupiono podręczniki do rachunkowości, aparat fotograficzny, drukarkę i laptop w celu przygotowań do pracy z uczestnikami projektu, zapłacono za catering dla uczestników projektu, opłacono prowizje bankowe i pocztowe, 105

zapłacono za doładowanie konta telefonu komórkowego koordynatora projektu.

Niezrealizowanie planu w 100% spowodowane było: − przesunięciem realizacji warsztatów pt. „Aktywny uczestnik rynku pracy” z grudnia 2010 roku na styczeń 2011 r. Zajęcia z projektu organizowane były w soboty i skierowane do młodzieży maturalnej, jednak organizacja próbnych matur oraz koniec semestru I spowodowało, że młodzież miała duże obciążenia nauką. Podjęta zmiana została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski, − przesunięciem organizacji wycieczki przedmiotowej na następny rok, ze względu na zakres merytoryczny wycieczki. Podjęta zmiana została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 69,57%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 34,83 %.

Projekt pn. - „Po technikum w pracę” - Zespół Szkół Nr 6 Projekt ten rozpoczął się w sierpniu 2010 roku, zaś jego celem jest podniesienie umiejętności językowych uczniów oraz zwiększenie zakresu kształcenia z naciskiem na nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych nieprzewidzianych w programie nauczania. Wydatki na realizacje projektu w 2010 roku związane były głównie z kosztami na

wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakupem materiałów i wyposażenia do biura projektu: meble, szafa metalowa ze skarbczykiem, kamera cyfrowa, komputer, laptop, drukarka, projektor, telefonu, pieczątki. Zakupiono podręczniki dla uczniów. Poniesiono wydatki związane z promocją projektu: usługa cateringowa, druk ulotek i plakatów. Zorganizowano wyjazd służbowy do Wodzisławia Śląskiego kierownika projektu oraz pracownika biurowego, a także wyjazdy nauczycieli na szkolenia zawodowe do Warszawy i Krakowa. Nie wykonano planu w 100% z powodu przedłużających się procedur przetargowych, co miało wpływ na opóźnienie wydatkowania środków zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie kadry zarządzającej projektem jak i zakup szkoleń w ramach projektu Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 53,14%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 13,38 %. 106

Projekt pn. - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - Urząd Miasta Dnia 27 kwietnia 2010 roku podpisano Aneks Nr 2 do Porozumienia 32/FS/2009 z dnia 25 lutego 2009r. na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” to program stypendialny promujący wyniki w nauce w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stwarzającego warunki równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Związane to jest z poszerzeniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności uczniów oraz wzmacnianiem zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi. W 2010 roku wydatki w ramach tego projektu związane były głównie z: − − − − wypłatą stypendiów dla 8 stypendystów za okres 10 miesięcy, wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów dydaktycznych stypendystów, wypłatą nagród za obsługę administracyjną projektu, zakupem materiałów biurowych, piśmienniczych i tonerów do drukarek.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 99,70%. Jak już wyżej wskazano jest to projekt systemowy dla którego budżet ustalany jest odrębnie dla każdego roku realizacji, zaś jego wielkość uzależniona jest od liczby uczniów którzy spełniają kryteria upoważniające do otrzymania stypendium. Aktywizacja rynku pracy – projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt pn. – „Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Urząd Miasta Uczestnikami tego projektu mogą być wyłącznie pracownicy urzędów gmin województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W ramach niniejszego projektu Uniwersytet Jagielloński wystąpił z zaproszeniem do pracowników gmin zachęcając do wzięcia udziału w kursach i studiach. W związku z powyższym zawarte zostało stosowne porozumienie pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Uniwersytetem Jagiellońskim i oddelegowano dwie osoby z Wydziału Architektury na 107

studia podyplomowe. W ramach projektu Uniwersytet organizuje: − − − kursy dokształcające z wydawania decyzji administracyjnych ustalających rentę planistyczną, kursy dokształcające z wydawania decyzji administracyjnych ustalających warunki zabudowy, studia podyplomowe z planowania i zagospodarowania przestrzennego (aspekty prawne). W 2010 roku w ramach projektu zrealizowano wydatki na koszty wyjazdu (opłaty za nocleg oraz pokrycie kosztów przejazdu) pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój na studia podyplomowe. Niewykonanie planu w 100% związane było z różnicą pomiędzy planowanymi kosztami wyjazdów na studia a faktycznie poniesionymi kosztami wyjazdu pracowników zgodnie z przedstawionym przez nich grafikiem zajęć. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 71,38%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 35 %.

Projekt pn. - „ O krok do przodu” - Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt ten jest projektem systemowym obejmującym działania mające na celu objęcie kompleksowym wsparciem klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożonych

wykluczeniem społecznym. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, doradztwa zawodowego i opieka psychologa ma pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej. W 2010 roku w ramach realizacji niniejszego projektu poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do jego obsługi, zakupem materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów i tuszy do ksera. Opłacono domenę i aktualizację strony internetowej działającej na potrzeby projektu oraz prowadzenie rachunku bankowego projektu. Pokryto koszty emisji programów w lokalnej telewizji promujących działania projektu. W czasie realizacji projektu opłacono 60 kontraktów socjalnych obejmujących indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, trening autoprezentacji, doradztwo prawne oraz treningi z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych. Dodatkowo uczestnikom projektu opłacono koszty

108

dojazdu do miejsc realizacji projektu. Pokryto także koszty za media oraz ubezpieczenia wyposażenia i sprzętu znajdującego się w biurze projektu. Niewykonanie planu w 100% wynikało z oszczędności poprzetargowych związanych głównie z kosztami szkolenia beneficjentów i zakupu biletów MZK. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 74,06%. Jak już wyżej wskazano jest to projekt systemowy dla którego budżet ustalany jest odrębnie dla każdego roku realizacji, zaś jego wielkość uzależniona jest od kwot przyznanych przez Instytucję Pośredniczącą.

Projekt pn. „Skuteczny urząd” - Powiatowy Urząd Pracy Głównym założeniem tego projektu jest pomoc dla Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z jego założeniami według zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i zakończona została w dniu 29.01.2010 roku. W 2010 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok dla 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych. Niewykonanie planu w 100% spowodowane jest różnicą pomiędzy planowaną wysokością wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne a faktycznie naliczoną kwotą. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 97,98%.

Projekt pn. „Profesjonalny urząd” - Powiatowy Urząd Pracy Projekt realizowany jest od stycznia 2010 roku. Założeniem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez finansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców

zawodowych. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami projektu według zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu w 2010 roku sfinansowane zostało zatrudnienie 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych. Plan nie został wykonany w 100% co spowodowane jest oszczędnościami związanymi z chorobowymi.

109

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 99,64%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 46,14%.

Projekt pn. "Rozwiń swoje możliwości - wsparcie szkoleniowo- doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju" Miasta Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizacja projektu trwała od lutego 2009 roku do kwietnia 2010 roku. Głównym celem projektu było zapewnienie poprawy dostępu do zatrudnienia i motywacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich/zdezaktualizowanych kwalifikacjach, Urząd

kompetencjach zawodowych oraz obciążonych barierami psychologicznymi. Potrzeby zostały zidentyfikowane w toku bieżącej pracy podmiotów i instytucji świadczących usługi społeczne w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz grup docelowych. Działania projektu kierowane były do osób pozostających bez zatrudnienia, powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innych jednostek penitencjarnych oraz młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym. W 2010 roku w ramach realizacji projektu dostępny był szeroki wachlarz trzynastu rodzajów szkoleń zawodowych (200 godzinnych) projektu i siedmiu udział rodzajów szkoleń miękkich

(100 godzinnych). szkoleniach: • zawodowych: − − − − − − − − −

Uczestnicy

wybrali

w następujących

bezpłatnych

posadzkarz-kafelkarz, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminala kart płatniczych oraz minimum sanitarnym, masażysty z umiejętnością i zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, magazynier z kursem operatora wózka widłowego, kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych i znajomością sprzedaży, pracownik administracyjno-biurowy, kadry i płace, wizażystka-kosmetyczka-stylistka paznokci, księgowość wspomagana komputerem, 110

− • − −

opiekun nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi wraz z kursem masażu

miękkie: kurs obsługi komputera z obsługą sprzętu biurowego, tworzenie stron www.

Każde szkolenie obejmowało: wykłady teoretyczne, zajęcia praktyczne, zajęcia z pomocy przedmedycznej, zajęcia z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, kreowania autowizerunku oraz terapii psychologicznych. Uczestnicy projektu korzystali także z indywidualnej pomocy psychologa oraz doradcy zawodowego. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat zawodowy nadający kwalifikacje zawodowe oraz stosowne zaświadczenia i uprawnienia. Partnerami towarzyszącymi w realizowanym projekcie byli: Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach projektu opracowana została również broszura informacyjna z płytą CD zawierająca informacje dot. aktywnych form poszukiwania pracy, porady prawne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wzory listów motywacyjnych, CV, informacje z zakresu równości szans itp. Broszura była dystrybuowana wśród uczestników projektu oraz instytucji rynku pracy. Realizacja projektu wpłynęła na postrzeganie własnej wartości i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy, wspieranie samodzielności, nadanie nowej roli społecznej grupom docelowym. Uczestnicy projektu nie tylko podnieśli wiedzę i umiejętności zawodowe, ale również zmienili podejście do metod poszukiwania pracy – co w konsekwencji pozwoliło wielu osobom znaleźć zatrudnienie. Projekt zakładał zaktywizowanie 120 osób jednak dzięki m.in. oszczędnościom

przetargowym w ramach projektu zostało zaktywizowanych 140 osób. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 100%. Realizację tego projektu zakończono w kwietniu 2010 roku.

Inne projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt pn. - „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” - Urząd Miasta Projekt partnerski pn „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, Poddziałanie „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest od kwietnia 2010r. do marca 2012r. wspólnie z Miastami: Żory, Katowice, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Gliwice – Lider projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W ramach Projektu w Jastrzębskim Centrum 111

Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul. Wrzosowej 12A, utworzono Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości wspierający sektor ekonomii społecznej poprzez: − − − − − − usługi prawne, księgowe, marketingowe dla organizacji pozarządowych, doradztwo indywidualne i grupowe w postaci centrum doradztwa inkubatorów społecznej przedsiębiorczości, szkolenia umożliwiające uzyskanie umiejętności i wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, promocje ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze, Inkubator zapewni organizacjom pozarządowym możliwość korzystania z biura rachunkowego. Plan wydatków ustalony na 2010 r. nie został wykonany w 100% wskutek następujących czynników: − − pracownik – ekspert ds. ekonomii społecznej (3/4 etatu) został zatrudniony miesiąc później od założeń projektowych (od czerwca 2010r., zakładano od maja 2010r.), podpisano umowy zlecenia ze specjalistą ds. prawnych i specjalistą ds. marketingu na kwoty niższe od zakładanych we wniosku aplikacyjnym. Specjalista ds. prawnych kwota 70zł/h (we wniosku aplikacyjnym jest 100zł/h); specjalista ds. marketingu kwota 49zł/h (we wniosku aplikacyjnym jest 50zł/h), − − − − specjalista ds. księgowości miał wykonać w 2010r. 160 h usług doradczych, a wykonał 142h, pracownicy zatrudnieni w ramach projektu nie wykorzystali zakładanej kwoty na wyjazdy służbowe (delegacje), nie wykorzystano zakładanej kwoty na usługi telekomunikacyjne, pozostałe czynniki (np. zakup materiałów biurowych i wyposażenia) wynikały z bieżących potrzeb i oszczędności poprzetargowych. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 84,24%. Wskaźnik wykonania zadania jako projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na koniec 2010 roku wyniósł 25,95%.

112

Inne projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt pn. - „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy” - Urząd Miasta Projekt „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.01.2010r. a zakończyła 31.10.2010r., całkowity czas trwania wyniósł 10 miesięcy. Projekt miał charakter kampanii promującej walory turystyczne, sportowe, rekreacyjne i kulturalne obu miast, a jego głównym celem było zwiększenie świadomości mieszkańców o atrakcyjność ich miasta oraz ożywienie sąsiedzkich kontaktów mieszkańców JastrzębiaZdroju i Karwiny. W ramach bieżącej działalności instytucje kulturalne obu miast przygotowywały bogate programy imprez, będące alternatywą dla biernego spędzania wolnego czasu. Istotą projektu była promocja tych działań oraz pobudzenie aktywności jastrzębskiej i karwińskiej społeczności do korzystania z kierowanych do nich ofert po obu stronach granicy. Projekt realizowany do stycznia 2010 roku został zainicjowany uruchomieniem zwyczaju „sąsiad zaprasza”, który polega na wzajemnym informowaniu o najciekawszych wydarzeniach turystyczno – sportowo – rekreacyjno – kulturalnych odbywających się w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie poprzez stronę internetową tych miast. Działania prowadzone w ramach projektu były okazją do lepszego poznania sąsiada zza południowej granicy m.in. poprzez organizowane dla młodzieży konkursy. Młodzi jastrzębianie sprawdzali swoje wiadomości i talent w konkursie wiedzy i na najlepszy plakat promujący partnerską współpracę. 20 kwietnia odbyły się eliminacje szkolne do konkursu „Znam to miasto!”. Przystąpiło do nich blisko 200 uczestników z jedenastu zgłoszonych szkół. Uczniowie odpowiadali na 50 pytań z dziedziny sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Najlepsi spotkali się 11 maja podczas finału, który odbył się w Urzędzie Miasta. 42 uczestników podzielono na grupę gimnazjalną i ponadgimnazjalną, przez 30 minut rozwiązywali 25 pytań testowych. Finał wyłonił po jednym zwycięzcy z każdej grupy wiekowej. Na udział w konkursie plastycznym promującym 15-letnią współpracę JastrzębiaZdroju i Karwiny zdecydowało się 32 młodych jastrzębian. Uczniowie dobrze przygotowali się do zadań. W większości prac młodzież zwróciła uwagę na podobieństwa między Jastrzębiem a Karwiną, ale nie brakowało także prac odnoszących się do symboliki narodowej. 113

Wyróżnione prace zostały wyeksponowane na wystawie towarzyszącej obchodom dni miast. Ważnym wydarzeniem w projekcie była uroczystość jubileuszu 15-lecia podpisania umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem a Karwiną, która odbyła się 10 czerwca w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Na zaproszenie prezydenta miasta Mariana Janeckiego do jastrzębskiego magistratu przybyła czeska delegacja z prezydentem Karwiny Tomasem Hanzelem na czele. Spotkanie to było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy obu miast, a także wyróżnienia osób, które ją zainicjowały oraz tych, którzy tę współpracę rozwijają i aktualnie ożywiają. 18 czerwca na Rynku Masaryka w Karwinie i 19 czerwca na koronie stadionu miejskiego w Jastrzębiu-Zdroju wystawiono punkt promocyjny projektu, gdzie odwiedzający go uczestnicy urodzin obu miast mogli uzyskać aktualną ofertę turystyczno – sportowo – rekreacyjno – kulturalną Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Każdy odwiedzający stoisko promocyjne projektu otrzymywał foldery, informatory, publikacje, widokówki oraz plany miast. Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszył się organizowany tam konkurs wiedzy o Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Kilkuset mieszkańców z jednego i drugiego miasta odpowiadało na przygotowane dla nich pytania, a za każdą dobrą odpowiedź uczestnicy konkursu otrzymywali nagrody rzeczowe. Na scenie stadionu miejskiego w Jastrzębiu-Zdroju odbył się także konkurs „Jastrzębie-Zdrój – Karvina. Trzy pytania – trzy nagrody”. Podsumowaniem projektu jest album „Jastrzębie-Zdrój – Karwina. 15 lat współpracy”, który przedstawia oba miasta w ujęciu historycznym i współczesnym. Część publikacji jest swego rodzaju przewodnikiem zapraszającym do najciekawszych miejsc Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, natomiast ostatni jej fragment to fotoreportaż przedstawiający realizację partnerskiego projektu „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”. Album był dystrybuowany na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński, był też nagrodą w konkursie internetowym „Krótkie pytanie – krótka odpowiedź”. Jego elektroniczną wersję można zobaczyć w zakładce „publikacje miasta” na stronie www.jastrzebie.pl Niewykonanie planu w 100% związane było z oszczędnościami poprzetargowymi w następujących zamówieniach publicznych związanych z realizacją projektu: − − dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, opracowanie graficzne, tłumaczenie i wydruk albumu pn. „Jastrzębie Zdrój–Karwina. 15 lat współpracy”. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 77,33%. Realizację tego projektu zakończono w październiku 2010 roku

114

Projekt pn. – „Bezgranicznie Graficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży” - Miejska Biblioteka Publiczna Projekt ten został zrealizowany w 2010 roku i polegał na organizacji warsztatów fotograficznych, komputerowych, graficznych, graffiti oraz wernisaży i wystaw. Projekt był monitorowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – zarządzającego Funduszem. W trakcie wizyt monitorujących ustalono i sporządzono notatki o zgodności ponoszonych wydatków z budżetem projektu. Na konferencji podsumowującej projekt podkreślono widoczne zaangażowanie Biblioteki w realizację programu, promocję projektu oraz współpracę polsko-czeską realizowaną w ramach tego przedsięwzięcia.

Jednostka zwróciła przyznaną przez Miasto dotację celową na wniesienie wkładu własnego do projektu. Wkład ten został pokryty z dotacji podmiotowej jaką Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje na realizację zadań statutowych. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 0,00%. Realizację tego projektu zakończono w październiku 2010 roku

Inne projekty finansowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Projekt pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju !” - Urząd Miasta Projekt „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Realizacja projektu rozpoczęła się 16.06.2009r. a zakończyła 29.10.2010r., całkowity czas trwania wyniósł 15 miesięcy. Celem tego projektu było osiągnięcie wzrostu inwestycji bezpośrednich w mieście Jastrzębie-Zdrój w wyniku przeprowadzenia kampanii promocyjnej trzech terenów inwestycyjnych JastrzębiaZdroju poprzez m.in. sporządzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-

promocyjnych wśród inwestorów, instytucji zajmujących się pozyskiwaniem inwestorów 115

w skali województwa i kraju oraz podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych. W czasie realizacji projektu zbyty został jeden z terenów inwestycyjnych – Szyby III. Niewykonanie planu w 100% związane było z oszczędnościami poprzetargowymi oraz powstałymi kosztami niekwalifikowanymi. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2010 rok wyniósł 66,62%. Realizację tego projektu zakończono we wrześniu 2010 roku

116

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (w złotych)
Dz. Rozdz. Numer zadania Wyszczególnienie Plan początkowy Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy Razem Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik % Struktura %

1

2

3

754 75411 RDW-011-000

RDW-012-000

4 RAZEM DOCHODY I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej DAROWIZNY Dochody bieżące, w tym: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 16 Zespół Szkół Nr 8 Zespół Szkół Nr 12 Zespół Szkół Nr 13 Zespół Szkół Nr 11 Dochody bieżące, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 19

5 252 054 13 354 238 700 0 0 0 0 0 0 0 0 252 054 185 056 147 074 4 354 1 000 0 0 0 200 154 0 0 0 0 0 3 000 142 720 1 400 4 425 5 703 51 530 6 010 3 744 4 017 4 620 0 8 000

6 639 775 108 791 530 984 0 0 0 0 0 0 0 0 576 759 460 248 360 468 57 068 2 749 16 540 0 2 337 629 9 974 2 188 832 641 0 341 20 837 303 400 1 400 8 962 8 903 68 558 7 210 73 461 5 848 4 620 1 464 13 000

7 596 304 119 145 477 159 0 0 0 0 0 0 0 0 540 991 436 214 346 926 67 666 2 749 16 540 1 341 2 337 628 9 974 2 188 832 641 9 257 342 20 837 279 260 2 236 7 916 8 050 65 947 6 955 67 952 5 629 3 010 1 401 10 946

8 513 476 11 070 502 406 0 0 0 0 0 0 0 0 513 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1 127 035 212 993 914 042 291 003 291 003 2 003 2 003 2 003 289 000 289 000 289 000 827 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1 063 865 213 409 850 456 291 004 291 004 2 004 2 004 2 004 289 000 289 000 289 000 764 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 765 530 24 424 741 106 0 0 0 0 0 0 0 0 765 160 185 056 147 074 4 354 1 000 0 0 0 200 154 0 0 0 0 0 3 000 142 720 1 400 4 425 5 703 51 530 6 010 3 744 4 017 4 620 0 8 000

12 1 766 810 321 784 1 445 026 291 003 291 003 2 003 2 003 2 003 289 000 289 000 289 000 1 404 483 460 248 360 468 57 068 2 749 16 540 0 2 337 629 9 974 2 188 832 641 0 341 20 837 303 400 1 400 8 962 8 903 68 558 7 210 73 461 5 848 4 620 1 464 13 000

13 1 660 169

14 93,96%

15 100,00% 20,03% 79,97% 17,53% 17,53% 0,12% 0,12% 0,12% 17,41% 17,41% 17,41% 78,64% 26,28% 20,90% 4,08% 0,17% 1,00% 0,08% 0,14% 0,04% 0,60% 0,13% 0,05% 0,04% 0,56% 0,02% 1,26% 16,82% 0,13% 0,48% 0,48% 3,97% 0,42% 4,09% 0,34% 0,18% 0,08% 0,66%

332 554 103,35% 1 327 615 91,87% 291 004 100,00% 291 004 100,00% 2 004 100,05% 2 004 100,05% 2 004 289 000 289 000 289 000 1 305 547 436 214 346 926 100,05% 100,00% 100,00% 100,00% 92,96% 94,78% 96,24%

801 80101 RDW-001-000

67 666 118,57% 2 749 16 540 1 341 2 337 628 9 974 2 188 832 641 9 257 342 20 837 279 260 2 236 7 916 8 050 65 947 6 955 67 952 5 629 3 010 1 401 10 946 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 99,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,29% 100,00% 92,04% 159,71% 88,33% 90,42% 96,19% 96,46% 92,50% 96,26% 65,15% 95,70% 84,20%

Strona 117

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

RDW-003-000

RDW-004-000

4 Zespół Szkół Nr 11 Zespół Szkół Nr 12 Zespół Szkół Nr 13 Zespół Szkół Nr 8 OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 5 Zespół Szkół Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 16 Dochody bieżące, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 12 Zespół Szkół Nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 17 Zespół Szkół Nr 11 Zespół Szkół Nr 12 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 21 Zespół Szkół Nr 8 Zespół Szkół Nr 13 Zespół Szkół Nr 11 Dochody bieżące, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 12 Zespół Szkół Nr 13

5 31 014 21 157 100 1 000 2 282 100 100 0 0 0 0 0 0 0 2 182 120 400 123 350 0 660 142 207 0 0 180 35 700

6 85 389 21 157 1 888 1 540 4 105 1 878 164 309 0 544 0 582 165 114 2 227 120 400 123 350 0 660 142 207 45 0 180 65 876

7 90 509 5 881 1 288 1 540 2 941 1 336 164 309 37 544 2 0 166 114 1 605 26 410 18 151 134 469 61 116 45 44 131 56 529

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 31 014 21 157 100 1 000 2 282 100 100 0 0 0 0 0 0 0 2 182 120 400 123 350 0 660 142 207 0 0 180 35 700

12 85 389 21 157 1 888 1 540 4 105 1 878 164 309 0 544 0 582 165 114 2 227 120 400 123 350 0 660 142 207 45 0 180 65 876

13 90 509 5 881 1 288 1 540 2 941 1 336 164 309 37 544 2 0 166 114 1 605 26 410 18 151 134 469 61 116 45 44 131 56 529

14 106,00% 27,80% 68,22% 100,00% 71,64% 71,14% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,61% 100,00% 72,07% 21,67% 102,50% 14,63% 43,14% 0,00% 71,06% 42,96% 56,04% 100,00% 0,00% 72,78% 85,81%

15 5,45% 0,35% 0,08% 0,09% 0,18% 0,08% 0,01% 0,02% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,10% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 3,41%

4 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 31 100 1 200 3 000 1 500 2 500 3 900 5 000 2 000

24 122 2 695 1 664 3 426 0 3 752 2 112 1 184 3 153 2 036 4 100 41 754 1 200 3 000 2 700 3 500 3 900 5 000 8 354

24 394 2 695 1 664 3 426 325 3 752 2 112 1 184 3 153 2 036 4 047 32 135 845 3 149 2 517 3 100 3 717 3 778 6 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 31 100 1 200 3 000 1 500 2 500 3 900 5 000 2 000

24 122 2 695 1 664 3 426 0 3 752 2 112 1 184 3 153 2 036 4 100 41 754 1 200 3 000 2 700 3 500 3 900 5 000 8 354

24 394 101,13% 2 695 1 664 3 426 325 3 752 2 112 1 184 3 153 2 036 4 047 32 135 845 3 149 2 517 3 100 3 717 3 778 6 360 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,71% 76,96% 70,42% 104,97% 93,22% 88,57% 95,31% 75,56% 76,13%

1,47% 0,16% 0,10% 0,21% 0,02% 0,23% 0,13% 0,07% 0,19% 0,12% 0,24% 1,94% 0,05% 0,19% 0,15% 0,19% 0,22% 0,23% 0,38%

Strona 118

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

RDW-011-000

RDW-012-000

80102 RDW-001-000

RDW-002-000

RDW-003-000

RDW-004-000

80104 RDW-004-000

4 Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 19 Szkoła Podstawowa Nr 21 Zespół Szkół Nr 11 Zespół Szkół Nr 8 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 8 Zespół Szkół Nr 11 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 8 Szkoła Podstawowa Nr 9 DAROWIZNY Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 12 Dochody bieżące, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoły podstawowe specjalne OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 9 OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 9 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 9 OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 9 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 9 Przedszkola PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI

5 1 700 0 4 000 500 4 100 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 050 20 050

6 1 700 2 100 4 000 500 4 100 1 700 26 459 818 218 600 25 641 23 687 1 954 3 340 2 150 2 150 1 190 190 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 167 24 224

7 0 2 121 3 324 0 3 224 0 26 457 818 218 600 25 639 23 686 1 953 3 361 2 150 2 150 1 211 211 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 328 19 399

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 840 1 640 1 640 1 640 7 000 3 000 3 000 4 000 4 000 500 500 500 1 700 1 700 1 700 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 559 1 640 1 640 1 640 17 719 6 219 6 219 11 500 11 500 500 500 500 1 700 1 700 1 700 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 983 1 640 1 640 1 640 13 730 6 219 6 219 7 511 7 511 490 490 490 1 123 1 123 1 123 0 0

11 1 700 0 4 000 500 4 100 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 840 1 640 1 640 1 640 7 000 3 000 3 000 4 000 4 000 500 500 500 1 700 1 700 1 700 20 050 20 050

12 1 700 2 100 4 000 500 4 100 1 700 26 459 818 218 600 25 641 23 687 1 954 3 340 2 150 2 150 1 190 190 1 000 21 559 1 640 1 640 1 640 17 719 6 219 6 219 11 500 11 500 500 500 500 1 700 1 700 1 700 48 167 24 224

13 0 2 121 3 324 0 3 224 0 26 457

14 0,00% 101,00% 83,10% 0,00% 78,63% 0,00% 99,99%

15 0,00% 0,13% 0,20% 0,00% 0,19% 0,00% 1,59% 0,05% 0,01% 0,04% 1,54% 1,43% 0,12% 0,20% 0,13% 0,13% 0,07% 0,01% 0,06% 1,02% 0,10% 0,10% 0,10% 0,83% 0,37% 0,37% 0,45% 0,45% 0,03% 0,03% 0,03% 0,07% 0,07% 0,07% 2,61% 1,17%

818 100,00% 218 600 25 639 23 686 1 953 3 361 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,95% 100,63%

2 150 100,00% 2 150 1 211 211 1 000 16 983 100,00% 101,76% 111,05% 100,00% 78,77%

1 640 100,00% 1 640 100,00% 1 640 100,00% 13 730 77,49%

6 219 100,00% 6 219 100,00% 7 511 65,31% 7 511 65,31% 490 490 490 1 123 1 123 1 123 43 328 19 399 98,00% 98,00% 98,00% 66,06% 66,06% 66,06% 89,95% 80,08%

Strona 119

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

RDW-011-000

4 Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 6 Publiczne Przedszkole Nr 7 Publiczne Przedszkole Nr 8 Publiczne Przedszkole Nr 10 Publiczne Przedszkole Nr 11 Publiczne Przedszkole Nr 14 Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16 Publiczne Przedszkole Nr 17 Publiczne Przedszkole Nr 18 Publiczne Przedszkole Nr 19 Publiczne Przedszkole Nr 20 Publiczne Przedszkole Nr 21 Publiczne Przedszkole Nr 23 Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26 Dochody bieżące, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 6 Publiczne Przedszkole Nr 7 Publiczne Przedszkole Nr 8 Publiczne Przedszkole Nr 10 Publiczne Przedszkole Nr 11 Publiczne Przedszkole Nr 12 Publiczne Przedszkole Nr 14 Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16 Publiczne Przedszkole Nr 17 Publiczne Przedszkole Nr 18 Publiczne Przedszkole Nr 19 Publiczne Przedszkole Nr 20 Publiczne Przedszkole Nr 21 Publiczne Przedszkole Nr 23 Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 3 Dochody bieżące, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 10 Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 050 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 010 560 510 1 000 910 1 410 760 1 360 1 010 1 260 1 210 1 160 910 760 760 0 0 0 0 0 0 0

6 3 239 2 0 0 63 110 33 0 664 223 132 64 0 0 149 57 237 1 117 0 388 20 985 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 110 560 685 1 000 1 050 1 410 760 1 460 1 280 1 370 1 210 1 160 910 800 760 23 943 978 978 22 965 2 739 5 092 1 467

7 3 269 1 5 7 63 110 32 8 664 223 132 64 1 5 149 57 237 1 117 6 388 16 130 859 751 819 811 1 197 296 1 051 0 604 294 1 109 1 294 529 1 247 1 153 1 356 0 1 404 0 686 670 23 929 978 978 22 951 2 739 5 091 1 464

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 050 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 010 560 510 1 000 910 1 410 760 1 360 1 010 1 260 1 210 1 160 910 760 760 0 0 0 0 0 0 0

12 3 239 2 0 0 63 110 33 0 664 223 132 64 0 0 149 57 237 1 117 0 388 20 985 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 110 560 685 1 000 1 050 1 410 760 1 460 1 280 1 370 1 210 1 160 910 800 760 23 943 978 978 22 965 2 739 5 092 1 467

13

14

15 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,07% 0,00% 0,02% 0,97% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,07% 0,02% 0,06% 0,00% 0,04% 0,02% 0,07% 0,08% 0,03% 0,08% 0,07% 0,08% 0,00% 0,08% 0,00% 0,04% 0,04% 1,44% 0,06% 0,06% 1,38% 0,16% 0,31% 0,09%

3 269 100,93% 1 5 7 63 110 32 8 664 223 132 64 1 5 149 57 237 1 117 6 388 16 130 859 751 819 811 1 197 296 1 051 0 604 294 1 109 1 294 529 1 247 1 153 1 356 0 1 404 0 686 670 23 929 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 96,97% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 76,86% 85,05% 98,82% 81,09% 84,48% 91,37% 72,20% 94,68% 0,00% 88,18% 29,40% 105,62% 91,77% 69,61% 85,41% 90,08% 98,98% 0,00% 121,03% 0,00% 85,75% 88,16% 99,94%

978 100,00% 978 100,00% 22 951 99,94% 2 739 100,00% 5 091 99,98% 1 464 99,80%

Strona 120

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

80110 RDW-001-000

RDW-002-000

RDW-003-000

RDW-004-000

4 Publiczne Przedszkole Nr 19 Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26 Gimnazja OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Gimnazjum Nr 8 Zespół Szkół Nr 13 Zespół Szkół Nr 7 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Nr 4 Dochody bieżące, w tym: Gimnazjum Nr 8 Zespół Szkół Nr 13 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Nr 4 Zespół Szkół Nr 7 OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 7 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 7 OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 13 Gimnazjum Nr 8 Zespół Szkół Nr 4 Zespół Szkół Nr 7 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 13 Gimnazjum Nr 8 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Nr 4 Zespół Szkół Nr 7 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 13 Zespół Szkół Nr 4 Zespół Szkół Nr 7 Gimnazjum Nr 8

5 0 0 0 46 948 35 202 600 500 0 0 0 100 34 602 5 444 4 619 0 4 426 20 113 250 0 0 250 250 1 546 100 0 0 100 0 1 446 116 710 0 400 220 9 950

6 936 8 816 3 915 68 344 39 493 9 226 4 383 256 837 0 3 750 30 267 6 397 4 619 0 10 593 8 658 750 500 500 250 250 2 886 1 341 22 491 573 255 1 545 116 809 0 400 220 23 291

7 936 8 810 3 911 61 449 36 203 9 225 4 383 256 836 0 3 750 26 978 7 032 1 644 0 9 645 8 657 750 500 500 250 250 2 573 1 340 22 490 573 255 1 233 99 746 0 194 194 19 999

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 26 522 22 063 2 396 0 0 0 2 396 0 19 667 0 0 19 667 0 0 0 0 0 0 0 473 0 0 0 0 0 473 0 0 473 0 0 3 500

10 0 0 0 24 280 20 119 2 396 0 0 0 2 396 0 17 723 0 0 17 723 0 0 0 0 0 0 0 653 0 0 0 0 0 653 0 0 653 0 0 3 022

11 0 0 0 46 948 35 202 600 500 0 0 0 100 34 602 5 444 4 619 0 4 426 20 113 250 0 0 250 250 1 546 100 0 0 100 0 1 446 116 710 0 400 220 9 950

12 936 8 816 3 915 94 866 61 556 11 622 4 383 256 837 2 396 3 750 49 934 6 397 4 619 19 667 10 593 8 658 750 500 500 250 250 3 359 1 341 22 491 573 255 2 018 116 809 473 400 220 26 791

13

14 936 100,00% 8 810 99,93% 3 911 99,90% 85 729 90,37% 91,50% 99,99% 100,00% 100,00% 99,88% 100,00% 100,00% 89,52% 109,93% 35,59% 90,12% 91,05% 99,99%

15 0,06% 0,53% 0,24% 5,16% 3,39% 0,70% 0,26% 0,02% 0,05% 0,14% 0,23% 2,69% 0,42% 0,10% 1,07% 0,58% 0,52% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,19% 0,08% 0,00% 0,03% 0,03% 0,02% 0,11% 0,01% 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% 1,39%

56 322 11 621 4 383 256 836 2 396 3 750 44 701 7 032 1 644 17 723 9 645 8 657

750 100,00% 500 100,00% 500 100,00% 250 100,00% 250 100,00% 3 226 1 340 22 490 573 255 1 886 99 746 653 194 194 23 021 96,04% 99,93% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 93,46% 85,34% 92,21% 138,05% 48,50% 88,18% 85,93%

3 600 0 100 0 3 500

5 305 4 1 772 285 3 244

5 303 4 1 771 285 3 243

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 600 0 100 0 3 500

5 305 4 1 772 285 3 244

5 303 4 1 771 285 3 243

99,96% 100,00% 99,94% 100,00% 99,97%

0,32% 0,00% 0,11% 0,02% 0,20%

Strona 121

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

RDW-011-000

RDW-012-000

80120 RDW-001-000

RDW-002-000

RDW-003-000

RDW-004-000

4 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 13 Zespół Szkół Nr 4 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Nr 7 Gimnazjum Nr 8 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 7 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego DAROWIZNY Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Licea ogólnokształcące OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 1 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 1 OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 1

5 6 350 2 000 3 000 0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 17 986 9 836 3 000 0 1 350 3 800 1 924 1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 14 696 7 668 1 762 0 1 636 3 630 1 924 1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 082 222 090 0 0 0 0 222 090 82 090 90 000 50 000 5 592 0 0 5 592 5 592 3 400 0 0 0 3 400 1 200 1 200 1 000 25 000

9 3 500 0 0 3 500 0 0 386 386 0 386 100 100 100 421 062 369 621 84 548 45 693 30 592 8 263 285 073 82 090 121 200 81 783 7 392 1 800 1 800 5 592 5 592 5 757 2 357 2 353 4 3 400 1 200 1 200 1 000 37 777

10 3 022 0 0 3 022 0 0 386 386 0 386 100 100 100 397 984 351 261 84 548 45 693 30 592 8 263 266 713 74 769 109 947 81 997 6 118 1 800 1 800 4 318 4 318 5 865 2 357 2 353 4 3 508 1 323 1 189 996 34 225

11 6 350 2 000 3 000 0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 256 082 222 090 0 0 0 0 222 090 82 090 90 000 50 000 5 592 0 0 5 592 5 592 3 400 0 0 0 3 400 1 200 1 200 1 000 25 000

12 21 486 9 836 3 000 3 500 1 350 3 800 2 310 2 310 1 924 386 100 100 100 421 062 369 621 84 548 45 693 30 592 8 263 285 073 82 090 121 200 81 783 7 392 1 800 1 800 5 592 5 592 5 757 2 357 2 353 4 3 400 1 200 1 200 1 000 37 777

13 14 17 718 82,46% 7 668 77,96% 1 762 58,73% 3 022 86,34% 1 636 121,19% 3 630 95,53% 2 310 100,00% 2 310 1 924 386 100 100 100 397 984 351 261 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,52% 95,03%

15 1,07% 0,46% 0,11% 0,18% 0,10% 0,22% 0,14% 0,14% 0,12% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 23,97% 21,16% 5,09% 2,75% 1,84% 0,50% 16,07% 4,50% 6,62% 4,94% 0,37% 0,11% 0,11% 0,26% 0,26% 0,35% 0,14% 0,14% 0,00% 0,21% 0,08% 0,07% 0,06% 2,06%

84 548 100,00% 45 693 30 592 8 263 266 713 74 769 109 947 81 997 6 118 100,00% 100,00% 100,00% 93,56% 91,08% 90,72% 100,26% 82,77%

1 800 100,00% 1 800 100,00% 4 318 0,00% 4 318 77,22% 5 865 101,88% 2 357 100,00% 2 353 4 3 508 1 323 1 189 996 34 225 100,00% 100,00% 103,18% 110,25% 99,08% 99,60% 90,60%

0 0

0 0

0 0

0 0

11 277 1 046

11 278 1 046

0 0

11 277 1 046

11 278 100,01% 1 046 100,00%

0,68% 0,06%

Strona 122

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

RDW-011-000

80130 RDW-001-000

RDW-002-000

RDW-003-000

RDW-004-000

4 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 2 Szkoły zawodowe OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 5 Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół Zawodowych Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 5 Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół Zawodowych OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 6 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 6 OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Handlowych Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 5 Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół Zawodowych PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 5

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 25 000 8 000 10 000 7 000 0 0 0 172 184 95 871 0 0 0 0 0 95 871 3 410 35 871 45 000 11 590 1 415 0 0 1 415 1 415 2 630 0 0 0 2 630 930 1 005 395 300 28 268

9 7 522 2 709 26 500 9 500 10 000 7 000 515 515 515 277 430 175 746 41 515 810 5 655 20 218 14 832 134 231 21 970 44 471 56 200 11 590 3 008 882 882 2 126 2 126 4 089 876 731 145 3 213 1 313 1 005 500 395 34 563

10 7 523 2 709 22 947 8 741 9 014 5 192 515 515 515 267 856 171 447 41 515 810 5 655 20 218 14 832 129 932 16 691 44 471 58 613 10 157 3 008 882 882 2 126 2 126 4 577 876 731 145 3 701 1 069 883 517 1 232 34 992

11 0 0 25 000 8 000 10 000 7 000 0 0 0 172 184 95 871 0 0 0 0 0 95 871 3 410 35 871 45 000 11 590 1 415 0 0 1 415 1 415 2 630 0 0 0 2 630 930 1 005 395 300 28 268

12 7 522 2 709 26 500 9 500 10 000 7 000 515 515 515 277 430 175 746 41 515 810 5 655 20 218 14 832 134 231 21 970 44 471 56 200 11 590 3 008 882 882 2 126 2 126 4 089 876 731 145 3 213 1 313 1 005 500 395 34 563

13 14 7 523 100,01% 2 709 100,00% 22 947 86,59% 8 741 92,01% 9 014 90,14% 5 192 74,17% 515 100,00% 515 100,00% 515 100,00% 267 856 96,55% 171 447 97,55%

15 0,45% 0,16% 1,38% 0,53% 0,54% 0,31% 0,03% 0,03% 0,03% 16,13% 10,33% 2,50% 0,05% 0,34% 1,22% 0,89% 7,83% 1,01% 2,68% 3,53% 0,61% 0,18% 0,05% 0,05% 0,13% 0,13% 0,28% 0,05% 0,04% 0,01% 0,22% 0,06% 0,05% 0,03% 0,07% 2,11%

41 515 100,00% 810 5 655 20 218 14 832 129 932 16 691 44 471 58 613 10 157 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,80% 75,97% 100,00% 104,29% 87,64%

3 008 100,00% 882 100,00% 882 100,00% 2 126 100,00% 2 126 100,00% 4 577 111,93% 876 100,00% 731 145 3 701 1 069 883 517 1 232 100,00% 100,00% 115,19% 81,42% 87,86% 103,40% 311,90%

34 992 101,24%

0 0

0 0

0 0

0 0

27 360 7 260

27 788 7 044

0 0

27 360 7 260

27 788 101,56% 7 044 97,02%

1,67% 0,42%

Strona 123

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

RDW-005-000

RDW-007-000

80140 RDW-001-000

RDW-005-000

4 Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół Zawodowych Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 5 Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół Zawodowych OPŁATY ZA USŁUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Nr 2 Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 2 OPŁATY ZA EGZAMINY NA TYTUŁY KWALIFIKACYJNE ORAZ ZA PRZYZNANIE TYTUŁU KWALIFIKACYJNEGO BEZ EGZAMINU Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Szkół Zawodowych Dochody bieżące, w tym: Zespół Szkół Zawodowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Centrum Kształcenia Praktycznego Dochody bieżące, w tym: Centrum Kształcenia Praktycznego OPŁATY ZA USŁUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Centrum Kształcenia Praktycznego Dochody bieżące, w tym: Centrum Kształcenia Praktycznego OPŁATY ZA KURSY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE LUB PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Centrum Kształcenia Praktycznego Dochody bieżące, w tym:

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 28 268 8 168 9 500 4 600 6 000 18 000 0 0 18 000 18 000 26 000

9 9 500 4 600 6 000 7 203 0 606 161 6 436 23 766 5 766 5 766 18 000 18 000 36 258

10 9 287 4 600 6 857 7 204 0 608 160 6 436 13 474 5 766 5 766 7 708 7 708 40 358

11 0 0 0 28 268 8 168 9 500 4 600 6 000 18 000 0 0 18 000 18 000 26 000

12 9 500 4 600 6 000 7 203 0 606 161 6 436 23 766 5 766 5 766 18 000 18 000 36 258

13 9 287 4 600 6 857 7 204 0 608 160 6 436 13 474

14 97,76% 100,00% 114,28% 100,01% 0,00% 100,33% 99,38% 100,00% 56,69%

15 0,56% 0,28% 0,41% 0,43% 0,00% 0,04% 0,01% 0,39% 0,81% 0,35% 0,35% 0,46% 0,46% 2,43%

5 766 100,00% 5 766 100,00% 7 708 42,82% 7 708 42,82% 40 358 111,31%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 26 000 26 000 74 000

10 258 10 258 26 000 26 000 81 151

10 258 10 258 30 100 30 100 57 453

0 0 26 000 26 000 74 000

10 258 10 258 26 000 26 000 81 151

10 258 100,00% 10 258 100,00% 30 100 115,77% 30 100 115,77% 57 453 70,80%

0,62% 0,62% 1,81% 1,81% 3,46%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 0 0 1 000 1 000 43 000 3 000 3 000 40 000 40 000 30 000

1 720 720 720 1 000 1 000 47 626 7 626 7 626 40 000 40 000 31 805

1 448 720 720 728 728 33 141 7 625 7 625 25 516 25 516 22 864

1 000 0 0 1 000 1 000 43 000 3 000 3 000 40 000 40 000 30 000

1 720 720 720 1 000 1 000 47 626 7 626 7 626 40 000 40 000 31 805

1 448

84,19%

0,09% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 2,00% 0,46% 0,46% 1,54% 1,54% 1,38%

720 100,00% 720 100,00% 728 72,80% 728 72,80% 33 141 7 625 7 625 25 516 25 516 22 864 69,59% 99,99% 99,99% 63,79% 63,79% 71,89%

RDW-008-000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 000 5 000 25 000

6 805 6 805 25 000

6 805 6 805 16 059

5 000 5 000 25 000

6 805 6 805 25 000

6 805 100,00% 6 805 100,00% 16 059 64,24%

0,41% 0,41% 0,97%

Strona 124

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

4 Centrum Kształcenia Praktycznego POMOC SPOŁECZNA

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 63 016 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 61 516 2 100 2 100 2 100

7 0 55 313 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 53 813 2 100 2 100 2 100

8 25 000 370 370 370 70 70 300 300 0 0 0 0 0 0 0

9 25 000 7 100 7 100 870 70 70 800 800 6 230 6 230 6 230 0 0 0 0

10 16 059 7 097 7 097 857 57 57 800 800 6 240 6 240 6 240 0 0 0 0

11 25 000 370 370 370 70 70 300 300 0 0 0 0 0 0 0

12 25 000 70 116 8 600 2 370 70 70 2 300 2 300 6 230 6 230 6 230 61 516 2 100 2 100 2 100

13 16 059 62 410 8 597 2 357 57 57 2 300 2 300 6 240 6 240 6 240 53 813

14 64,24% 89,01% 99,97% 99,45% 81,43% 81,43% 100,00% 100,00% 100,16% 100,16% 100,16% 87,48%

15 0,97% 3,76% 0,52% 0,14% 0,00% 0,00% 0,14% 0,14% 0,38% 0,38% 0,38% 3,24% 0,13% 0,13% 0,13%

852 85201 RDW-010-000

RDW-012-000

85202 RDW-001-000

RDW-009-000

RDW-012-000

853 85311 RDW-004-000

Placówki opiekuńczo-wychowawcze NAWIĄZKI SĄDOWE Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Zespół Ognisk Wychowawczych Dochody bieżące, w tym: Zespół Ognisk Wychowawczych DAROWIZNY Dochody bieżące, w tym: Zespół Ognisk Wychowawczych Domy pomocy społecznej OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Dochody bieżące, w tym: Dom Pomocy Społecznej OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO POLEGAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI NA KORZYSTANIU Z POSIŁKÓW I OPIECE NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Dom Pomocy Społecznej Dochody bieżące, w tym: Dom Pomocy Społecznej DAROWIZNY Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym: Dom Pomocy Społecznej Dochody bieżące, w tym: Dom Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Dochody bieżące, w tym: Dom Nauki i Rehabilitacji RAZEM WYDATKI

2 100 100,00% 2 100 100,00% 2 100 100,00%

0

59 296

51 443

0

0

0

0

59 296

51 443

86,76%

3,10%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 046 2 046 57 250 57 250 120 120 120 0 0 0 0

2 046 2 046 49 397 49 397 270 120 120 150 150 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 208 1 208

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 208 1 208

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 046 2 046 57 250 57 250 120 120 120 0 0 1 208 1 208

2 046 100,00% 2 046 100,00% 49 397 86,28% 49 397 86,28% 270 225,00% 120 100,00% 120 100,00% 150 0,00% 150 0,00% 1 208 100,00% 1 208 100,00%

0,12% 0,12% 2,98% 2,98% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,07% 0,07%

0 0 0 252 054 0 0

0 0 0 639 775 0 0

0 0 0 596 304 0 0

0 0 0 513 476 0 0

1 208 1 208 1 208 1 127 035 291 003 291 003

1 208 1 208 1 208 1 063 865 291 004 291 004

0 0 0 765 530 0 0

1 208 1 208 1 208 1 766 810 291 003 291 003

1 208 100,00% 1 208 100,00% 1 208 100,00% 1 660 169 93,96%

0,07% 0,07% 0,07% 100,00% 17,53% 17,53%

754 75411

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

291 004 100,00% 291 004 100,00%

Strona 125

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3 RDW-011-000

RDW-012-174

801 80101 RDW-001-000

RDW-001-320

RDW-001-320

RDW-001-320

RDW-001-320

RDW-001-320 RDW-003-000

RDW-004-000

4 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki bieżące, w tym: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej DAROWIZNY - Zakup samochodu z drabiną automatyczną Wydatki majątkowe, w tym: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Wydatki bieżące, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 6, w tym: Remonty Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 10, w tym: Remonty Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 17, w tym: Remonty Szkoła Podstawowa Nr 19 Zespół Szkół Nr 11, w tym: Remonty Zespół Szkół Nr 12 Zespół Szkół Nr 13 Zespół Szkół Nr 8, w tym: Remonty OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki bieżące, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 12 Zespół Szkół Nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 17 Zespół Szkół Nr 11 Zespół Szkół Nr 12 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki bieżące, w tym:

5 0 0 0 0 0 0 252 054 185 056 147 074 147 074 1 400 4 425 6 703 51 530 28 000 6 210 3 898 2 654 4 017 4 620 0 0 8 000 34 014 16 000 21 157 100 1 000 0 2 282 2 282 120 400 223 350 0 660 142 207 0 0 180 35 700 35 700

6 0 0 0 0 0 0 576 759 460 248 360 468 360 468 1 400 11 299 11 652 85 098 44 540 7 839 83 435 9 454 8 036 5 452 1 464 335 13 000 106 226 33 837 21 157 2 229 2 181 2 181 4 105 4 105 120 944 287 350 582 825 142 321 45 0 489 65 876 65 876

7 0 0 0 0 0 0 540 991 436 214 346 926 346 926 3 578 10 252 10 800 82 487 44 513 7 583 77 926 9 454 7 817 3 842 1 401 300 10 946 111 346 33 806 15 137 1 630 2 181 2 180 2 941 2 941 63 954 182 153 134 635 61 230 45 44 440 56 529 56 529

8 0 0 0 0 0 0 513 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2 003 2 003 2 003 289 000 289 000 289 000 827 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2 004 2 004 2 004 289 000 289 000 289 000 764 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 765 160 185 056 147 074 147 074 1 400 4 425 6 703 51 530 28 000 6 210 3 898 2 654 4 017 4 620 0 0 8 000 34 014 16 000 21 157 100 1 000 0 2 282 2 282 120 400 223 350 0 660 142 207 0 0 180 35 700 35 700

12 2 003 2 003 2 003 289 000 289 000 289 000 1 404 483 460 248 360 468 360 468 1 400 11 299 11 652 85 098 44 540 7 839 83 435 9 454 8 036 5 452 1 464 335 13 000 106 226 33 837 21 157 2 229 2 181 2 181 4 105 4 105 120 944 287 350 582 825 142 321 45 0 489 65 876 65 876

13

14

15 0,12% 0,12% 0,12% 17,41% 17,41% 17,41% 78,64% 26,28% 20,90% 20,90% 0,22% 0,62% 0,65% 4,97% 2,68% 0,46% 4,69% 0,57% 0,47% 0,23% 0,08% 0,02% 0,66% 6,71% 2,04% 0,91% 0,10% 0,13% 0,13% 0,18% 0,18% 0,00% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,04% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 3,41% 3,41%

2 004 100,05% 2 004 100,05% 2 004 100,05% 289 000 100,00% 289 000 100,00% 289 000 100,00% 1 305 547 92,96% 436 214 94,78% 346 926 346 926 3 578 10 252 10 800 82 487 44 513 7 583 77 926 9 454 7 817 3 842 1 401 300 10 946 111 346 33 806 15 137 1 630 2 181 2 180 2 941 96,24% 96,24% 255,57% 90,73% 92,69% 96,93% 99,94% 96,73% 93,40% 100,00% 97,27% 70,47% 95,70% 89,55% 84,20% 104,82% 99,91% 71,55% 73,13% 100,00% 99,95% 71,64%

2 941 71,64% 63 52,50% 954 101,06% 182 63,41% 153 43,71% 134 23,02% 635 76,97% 61 42,96% 230 71,65% 45 100,00% 44 0,00% 440 89,98% 56 529 56 529 85,81% 85,81%

Strona 126

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

RDW-004-320 RDW-004-320

RDW-004-320

RDW-004-320 RDW-011-000

RDW-011-320 RDW-011-320 RDW-011-320 RDW-012-000

80102 RDW-001-000

RDW-002-000

RDW-002-320 RDW-003-000

RDW-004-000

4 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 12, w tym: Remonty Zespół Szkół Nr 13, w tym: Remonty Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 19, w tym: Remonty Szkoła Podstawowa Nr 21 Zespół Szkół Nr 11 Zespół Szkół Nr 8, w tym: Remonty ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki bieżące, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 9, w tym: Remonty Zespół Szkół Nr 8, w tym: Remonty Zespół Szkół Nr 11, w tym: Remonty DAROWIZNY Wydatki bieżące, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoły podstawowe specjalne OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 9 OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 9 Remonty OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 9 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 9

5 1 200 3 000 2 000 2 500 3 900 5 000 0 2 000 0 1 700 0 4 000 4 000 500 8 200 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 200 6 426 5 395 5 164 3 900 8 752 3 000 10 390 6 318 3 812 2 100 4 000 4 000 1 684 8 200 4 853 3 153 26 459 26 459 1 954 1 954 23 905 23 905 600 600 3 340 3 340 2 340 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 170 6 575 5 212 4 764 3 717 7 531 1 778 8 396 6 317 2 112 2 121 3 324 3 324 1 184 7 270 3 153 3 153 26 457 26 457 1 953 1 953 23 904 23 904 600 600 3 361 3 361 2 361 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 840 1 640 1 640 1 640 7 000 7 000 7 000 0 500 500 500 1 700 1 700 1 700

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 559 1 640 1 640 1 640 17 719 17 719 17 719 7 839 500 500 500 1 700 1 700 1 700

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 983 1 640 1 640 1 640 13 730 13 730 13 730 7 839 490 490 490 1 123 1 123 1 123

11 1 200 3 000 2 000 2 500 3 900 5 000 0 2 000 0 1 700 0 4 000 4 000 500 8 200 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 840 1 640 1 640 1 640 7 000 7 000 7 000 0 500 500 500 1 700 1 700 1 700

12 1 200 6 426 5 395 5 164 3 900 8 752 3 000 10 390 6 318 3 812 2 100 4 000 4 000 1 684 8 200 4 853 3 153 26 459 26 459 1 954 1 954 23 905 23 905 600 600 3 340 3 340 2 340 1 000 21 559 1 640 1 640 1 640 17 719 17 719 17 719 7 839 500 500 500 1 700 1 700 1 700

13 1 170 6 575 5 212 4 764 3 717 7 531 1 778 8 396 6 317 2 112 2 121 3 324 3 324 1 184 7 270 3 153 3 153 26 457 26 457 1 953 1 953 23 904 23 904 600 600 3 361 3 361 2 361 1 000 16 983

14 97,50% 102,32% 96,61% 92,25% 95,31% 86,05% 59,27% 80,81% 99,98% 55,40% 101,00% 83,10% 83,10% 70,31% 88,66% 64,97% 100,00% 99,99% 99,99% 99,95% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,63% 100,63% 100,90% 100,00% 78,77%

15 0,07% 0,40% 0,31% 0,29% 0,22% 0,45% 0,11% 0,51% 0,38% 0,13% 0,13% 0,20% 0,20% 0,07% 0,44% 0,19% 0,19% 1,59% 1,59% 0,12% 0,12% 1,44% 1,44% 0,04% 0,04% 0,20% 0,20% 0,14% 0,06% 1,02% 0,10% 0,10% 0,10% 0,83% 0,83% 0,83% 0,47% 0,03% 0,03% 0,03% 0,07% 0,07% 0,07%

1 640 100,00% 1 640 100,00% 1 640 100,00% 13 730 77,49%

13 730 77,49% 13 730 77,49% 7 839 100,00% 490 490 490 1 123 1 123 1 123 98,00% 98,00% 98,00% 66,06% 66,06% 66,06%

Strona 127

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2 80104

3

RDW-004-000

RDW-011-000

RDW-011-327 RDW-011-327

RDW-011-327 RDW-011-327

RDW-011-327 80110 RDW-001-000

RDW-001-320

4 Przedszkola PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki bieżące, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 6 Publiczne Przedszkole Nr 7 Publiczne Przedszkole Nr 8 Publiczne Przedszkole Nr 10 Publiczne Przedszkole Nr 11 Publiczne Przedszkole Nr 12 Publiczne Przedszkole Nr 14 Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16 Publiczne Przedszkole Nr 17 Publiczne Przedszkole Nr 18 Publiczne Przedszkole Nr 19 Publiczne Przedszkole Nr 20 Publiczne Przedszkole Nr 21 Publiczne Przedszkole Nr 23 Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki bieżące, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 3, w tym: Remonty Publiczne Przedszkole Nr 10, w tym: Remonty Publiczne Przedszkole Nr 15 Publiczne Przedszkole Nr 16, w tym: Remonty Publiczne Przedszkole Nr 19, w tym: Remonty Publiczne Przedszkole Nr 24 Publiczne Przedszkole Nr 26, w tym: Remonty Gimnazja OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Wydatki bieżące, w tym: Gimnazjum Nr 8 Zespół Szkół Nr 13, w tym: Remonty Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Nr 4, w tym:

5 20 050 20 050 20 050 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 010 560 510 1 000 910 1 410 760 1 360 1 010 1 260 1 210 1 160 910 760 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 948 35 202 35 202 5 944 4 619 1 619 0 4 526

6 48 167 24 224 24 224 1 010 762 1 010 960 1 373 520 1 143 560 1 349 1 000 1 273 1 542 824 1 460 1 280 1 519 1 267 1 397 2 027 800 1 148 23 943 23 943 978 978 2 739 2 739 5 092 1 467 1 467 936 936 8 816 3 915 3 915 68 344 39 493 39 493 10 780 4 875 1 619 0 14 343

7 43 328 19 399 19 399 859 752 823 818 1 260 406 1 084 8 1 268 294 1 332 1 426 593 1 248 1 158 1 506 57 1 641 1 117 692 1 057 23 929 23 929 978 978 2 739 2 739 5 091 1 464 1 463 936 935 8 810 3 911 3 911 61 449 36 203 36 203 11 415 1 900 0 0 13 395

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 522 22 063 22 063 0 0 0 22 063 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 280 20 119 20 119 0 0 0 20 119 0

11 20 050 20 050 20 050 1 010 760 1 010 960 1 310 410 1 010 560 510 1 000 910 1 410 760 1 360 1 010 1 260 1 210 1 160 910 760 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 948 35 202 35 202 5 944 4 619 1 619 0 4 526

12 48 167 24 224 24 224 1 010 762 1 010 960 1 373 520 1 143 560 1 349 1 000 1 273 1 542 824 1 460 1 280 1 519 1 267 1 397 2 027 800 1 148 23 943 23 943 978 978 2 739 2 739 5 092 1 467 1 467 936 936 8 816 3 915 3 915 94 866 61 556 61 556 10 780 4 875 1 619 22 063 14 343

13 43 328 19 399

14 89,95% 80,08%

15 2,61% 1,17% 1,17% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,08% 0,02% 0,07% 0,00% 0,08% 0,02% 0,08% 0,09% 0,04% 0,08% 0,07% 0,09% 0,00% 0,10% 0,07% 0,04% 0,06% 1,44% 1,44% 0,06% 0,06% 0,16% 0,16% 0,31% 0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,53% 0,24% 0,24% 5,16% 3,39% 3,39% 0,69% 0,11% 0,00% 1,21% 0,81%

19 399 80,08% 859 85,05% 752 98,69% 823 81,49% 818 85,21% 1 260 91,77% 406 78,08% 1 084 94,84% 8 1,43% 1 268 94,00% 294 29,40% 1 332 104,63% 1 426 92,48% 593 71,97% 1 248 85,48% 1 158 90,47% 1 506 99,14% 57 4,50% 1 641 117,47% 1 117 55,11% 692 86,50% 1 057 92,07% 23 929 23 929 978 978 2 739 2 739 5 091 1 464 1 463 936 935 8 810 3 911 3 911 85 729 56 322 99,94% 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,80% 99,73% 100,00% 99,89% 99,93% 99,90% 99,90% 90,37% 91,50%

56 322 91,50% 11 415 105,89% 1 900 38,97% 0 0,00% 20 119 91,19% 13 395 93,39%

Strona 128

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3 RDW-001-320 RDW-001-320 RDW-002-000

RDW-002-320 RDW-003-000

RDW-003-320

RDW-004-000

RDW-004-320

RDW-011-000

RDW-011-320 RDW-012-000

80120 RDW-001-000

RDW-001-320 RDW-001-320 RDW-001-320

4 Remonty Zespół Szkół Nr 7, w tym: Remonty OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 7, w tym: Remonty OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 13 Gimnazjum Nr 8 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Nr 4, w tym: Remonty Zespół Szkół Nr 7 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 13 Zespół Szkół Nr 4, w tym: Remonty Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Nr 7 Gimnazjum Nr 8 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 7, w tym: Remonty Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego DAROWIZNY Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Licea ogólnokształcące OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 1 Remonty Zespół Szkół Nr 2 Remonty Zespół Szkół Nr 3 Remonty

5 0 20 113 10 000 250 250 250 250 1 546 1 546 116 710 0 500 0 220 9 950 9 950 2 000 3 100 0 0 1 350 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 761 9 495 7 588 750 750 750 750 2 886 2 886 138 1 300 0 973 473 475 23 291 23 291 9 840 4 772 2 772 0 1 635 7 044 1 924 1 924 1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 761 9 493 7 587 750 750 750 718 2 573 2 573 122 1 236 0 766 473 449 19 999 19 999 7 673 3 533 2 066 0 1 920 6 873 1 924 1 924 1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 082 222 090 222 090 82 090 60 000 90 000 34 000 50 000 22 000

9 0 0 0 0 0 0 0 473 473 0 0 473 0 0 0 3 500 3 500 0 0 0 3 500 0 0 386 386 0 0 386 100 100 100 421 062 369 621 369 621 127 783 105 693 151 792 37 000 90 046 21 263

10 0 0 0 0 0 0 0 653 653 0 0 653 0 0 0 3 022 3 022 0 0 0 3 022 0 0 386 386 0 0 386 100 100 100 397 984 351 261 351 261 120 462 98 201 140 538 36 829 90 261 21 484

11 0 20 113 10 000 250 250 250 250 1 546 1 546 116 710 0 500 0 220 9 950 9 950 2 000 3 100 0 0 1 350 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 256 082 222 090 222 090 82 090 60 000 90 000 34 000 50 000 22 000

12 1 761 9 495 7 588 750 750 750 750 3 359 3 359 138 1 300 473 973 473 475 26 791 26 791 9 840 4 772 2 772 3 500 1 635 7 044 2 310 2 310 1 924 1 924 386 100 100 100 421 062 369 621 369 621 127 783 105 693 151 792 37 000 90 046 21 263

13 1 761 9 493 7 587

14 100,00% 99,98% 99,99%

15 0,11% 0,57% 0,46% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,19% 0,19% 0,01% 0,07% 0,04% 0,05% 0,03% 0,03% 1,39% 1,39% 0,46% 0,21% 0,12% 0,18% 0,12% 0,41% 0,14% 0,14% 0,12% 0,12% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 23,97% 21,16% 21,16% 7,26% 5,92% 8,47% 2,22% 5,44% 1,29%

750 100,00% 750 100,00% 750 100,00% 718 95,73% 3 226 96,04%

3 226 96,04% 122 88,41% 1 236 95,08% 653 138,05% 766 78,73% 473 100,00% 449 94,53% 23 021 85,93%

23 021 85,93% 7 673 77,98% 3 533 74,04% 2 066 74,53% 3 022 86,34% 1 920 117,43% 6 873 97,57% 2 310 100,00% 2 310 1 924 1 924 386 100 100 100 397 984 351 261 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,52% 95,03%

351 261 95,03% 120 462 94,27% 98 201 92,91% 140 538 92,59% 36 829 99,54% 90 261 100,24% 21 484 101,04%

Strona 129

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3 RDW-002-320

RDW-003-000

RDW-003-320 RDW-004-000

RDW-011-000

80130 RDW-001-000

RDW-001-320

RDW-001-320 RDW-001-320 RDW-002-000

RDW-003-000

4 OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - Remonty szkół Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 1 OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 Remonty PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 ODSZKODOWANIA ZA USZKODZONE LUB UTRACONE MIENIE Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 2 Szkoły zawodowe OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 5 Remonty Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Handlowych Remonty Zespół Szkół Zawodowych Remonty OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 6 OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 5 Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół Zawodowych

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5 592 5 592 5 592 3 400 3 400 1 200 1 200 1 000 0 25 000 25 000 8 000 10 000 7 000 0 0 0 172 184 95 871 95 871 3 410 0 35 871 45 000 13 200 11 590 0 1 415 1 415 1 415 2 630 2 630 930 1 005 300 395

9 7 392 7 392 7 392 5 757 5 757 1 200 3 553 1 004 4 37 777 37 777 10 546 17 522 9 709 515 515 515 277 430 175 746 175 746 22 780 9 500 50 126 76 418 22 140 26 422 14 832 3 008 3 008 3 008 4 089 4 089 1 313 1 736 645 395

10 6 118 6 118 6 118 5 865 5 865 1 323 3 542 1 000 4 34 225 34 225 9 787 16 537 7 901 515 515 515 267 856 171 447 171 447 17 500 9 499 50 126 78 832 22 140 24 989 14 831 3 008 3 008 3 008 4 577 4 577 1 069 1 614 662 1 232

11 5 592 5 592 5 592 3 400 3 400 1 200 1 200 1 000 0 25 000 25 000 8 000 10 000 7 000 0 0 0 172 184 95 871 95 871 3 410 0 35 871 45 000 13 200 11 590 0 1 415 1 415 1 415 2 630 2 630 930 1 005 300 395

12 7 392 7 392 7 392 5 757 5 757 1 200 3 553 1 004 4 37 777 37 777 10 546 17 522 9 709 515 515 515 277 430 175 746 175 746 22 780 9 500 50 126 76 418 22 140 26 422 14 832 3 008 3 008 3 008 4 089 4 089 1 313 1 736 645 395

13 6 118 6 118 6 118

14 82,77% 82,77% 82,77%

15 0,37% 0,37% 0,37% 0,35% 0,35% 0,08% 0,21% 0,06% 0,00% 2,06% 2,06% 0,59% 1,00% 0,48% 0,03% 0,03% 0,03% 16,13% 10,33% 10,33% 1,05% 0,57% 3,02% 4,75% 1,33% 1,51% 0,89% 0,18% 0,18% 0,18% 0,28% 0,28% 0,06% 0,10% 0,04% 0,07%

5 865 101,88% 5 865 101,88% 1 323 110,25% 3 542 99,69% 1 000 99,60% 4 100,00% 34 225 34 225 9 787 16 537 7 901 90,60% 90,60% 92,80% 94,38% 81,38%

515 100,00% 515 100,00% 515 100,00% 267 856 96,55% 171 447 97,55%

171 447 97,55% 17 500 76,82% 9 499 99,99% 50 126 100,00% 78 832 103,16% 22 140 100,00% 24 989 94,58% 14 831 99,99% 3 008 100,00% 3 008 100,00% 3 008 100,00% 4 577 111,93% 4 577 111,93% 1 069 81,42% 1 614 92,97% 662 102,64% 1 232 311,90%

Strona 130

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3 RDW-004-000

RDW-004-320 RDW-005-000

RDW-007-000

RDW-007-320

80140 RDW-001-000

RDW-005-000

4 PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 5 Zespół Szkół Nr 6 Zespół Szkół Handlowych Zespół Szkół Zawodowych Remonty OPŁATY ZA USŁUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Nr 2 OPŁATY ZA EGZAMINY NA TYTUŁY KWALIFIKACYJNE ORAZ ZA PRZYZNANIE TYTUŁU KWALIFIKACYJNEGO BEZ EGZAMINU Wydatki bieżące, w tym: Zespół Szkół Zawodowych Remonty Wynagrodzenia i pochodne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Wydatki bieżące, w tym: Centrum Kształcenia Praktycznego OPŁATY ZA USŁUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Wydatki bieżące, w tym: Centrum Kształcenia Praktycznego OPŁATY ZA KURSY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE LUB PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Wydatki bieżące, w tym: Centrum Kształcenia Praktycznego Wynagrodzenia i pochodne POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze NAWIĄZKI SĄDOWE Wydatki bieżące, w tym: Zespół Ognisk Wychowawczych DAROWIZNY Wydatki bieżące, w tym: Zespół Ognisk Wychowawczych Domy pomocy społecznej

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 28 268 28 268 8 168 9 500 4 600 6 000 0 18 000 18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 0 15 102 74 000

9 34 563 34 563 7 260 10 106 4 761 12 436 6 436 23 766 23 766 23 766 36 258 36 258 36 258 10 258 15 102 81 151

10 34 992 34 992 7 044 9 894 4 761 13 293 6 436 13 474 13 474 13 474 40 358 40 358 40 358 10 258 13 711 57 453

11 28 268 28 268 8 168 9 500 4 600 6 000 0 18 000 18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 0 15 102 74 000

12 34 563 34 563 7 260 10 106 4 761 12 436 6 436 23 766 23 766 23 766 36 258 36 258 36 258 10 258 15 102 81 151

13

14

15 2,11% 2,11% 0,42% 0,60% 0,29% 0,80% 0,39% 0,81% 0,81% 0,81% 2,43% 2,43% 2,43% 0,62% 0,83% 3,46%

34 992 101,24% 34 992 7 044 9 894 4 761 13 293 6 436 13 474 13 474 13 474 101,24% 97,02% 97,90% 100,00% 106,89% 100,00% 56,69% 56,69% 56,69%

40 358 111,31% 40 358 111,31% 40 358 111,31% 10 258 100,00% 13 711 90,79% 57 453 70,80%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 016 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 61 516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 313 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 53 813

1 000 1 000 1 000 43 000 43 000 43 000 30 000 30 000 30 000 11 755 370 370 370 370 370 0 0 0 0

1 720 1 720 1 720 47 626 47 626 47 626 31 805 31 805 31 805 2 894 7 100 7 100 870 870 870 6 230 6 230 6 230 0

1 448 1 448 1 448 33 141 33 141 33 141 22 864 22 864 22 864 2 893 7 097 7 097 857 857 857 6 240 6 240 6 240 0

1 000 1 000 1 000 43 000 43 000 43 000 30 000 30 000 30 000 11 755 370 370 370 370 370 0 0 0 0

1 720 1 720 1 720 47 626 47 626 47 626 31 805 31 805 31 805 2 894 70 116 8 600 2 370 2 370 2 370 6 230 6 230 6 230 61 516

1 448 1 448 1 448 33 141 33 141 33 141 22 864

84,19% 84,19% 84,19% 69,59% 69,59% 69,59% 71,89%

0,09% 0,09% 0,09% 2,00% 2,00% 2,00% 1,38% 1,38% 1,38% 0,17% 3,76% 0,52% 0,14% 0,14% 0,14% 0,38% 0,38% 0,38% 3,24%

RDW-008-000

852 85201 RDW-010-000

RDW-012-000

85202

22 864 71,89% 22 864 71,89% 2 893 99,97% 62 410 89,01% 8 597 99,97% 2 357 99,45% 2 357 99,45% 2 357 99,45% 6 240 100,16% 6 240 100,16% 6 240 100,16% 53 813 87,48%

Strona 131

Dz.

Rozdz.

Numer zadania

Wyszczególnienie

Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach

Wykonanie

Plan początkowy

Razem Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3 RDW-001-000

RDW-009-000

RDW-012-000

853 85311 RDW-004-000

4 OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH Wydatki bieżące, w tym: Dom Pomocy Społecznej OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO POLEGAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI NA KORZYSTANIU Z POSIŁKÓW I OPIECE NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU Wydatki bieżące, w tym: Dom Pomocy Społecznej DAROWIZNY Wydatki bieżące, w tym: Dom Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI Wydatki bieżące, w tym: Dom Nauki i Rehabilitacji

5 0 0 0

6 2 100 2 100 2 100

7 2 100 2 100 2 100

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

12 2 100 2 100 2 100

13

14

15 0,13% 0,13% 0,13%

2 100 100,00% 2 100 100,00% 2 100 100,00%

0

59 296

51 443

0

0

0

0

59 296

51 443

86,76%

3,10%

0 0 0 0 0 0 0

59 296 59 296 120 120 120 0 0

51 443 51 443 270 270 270 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 208 1 208

0 0 0 0 0 1 208 1 208

0 0 0 0 0 0 0

59 296 59 296 120 120 120 1 208 1 208

51 443 86,76% 51 443 86,76% 270 225,00% 270 225,00% 270 225,00% 1 208 100,00% 1 208 100,00%

3,10% 3,10% 0,02% 0,02% 0,02% 0,07% 0,07%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 208 1 208 1 208

1 208 1 208 1 208

0 0 0

1 208 1 208 1 208

1 208 100,00% 1 208 100,00% 1 208 100,00%

0,07% 0,07% 0,07%

Strona 132

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju 2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju 3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju 4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju 5. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju 6. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju 7. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju 8. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju 9. Szkoła Podstawowa Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju 10. Szkoła Podstawowa Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju 11. Gimnazjum Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju 12. Zespół Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju 13. Zespół Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 14. Zespół Szkół Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju 15. Zespół Szkół Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju 16. Zespół Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju 17. Zespół Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju 18. Zespół Szkół Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju 19. Zespół Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju 20. Zespół Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju 21. Zespół Szkół Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju 22. Zespół Szkół Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju 23. Zespół Szkół Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju 24. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju 25. Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju 26. Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju 27. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju 28. Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju 29. Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju 30. Rodzinny Dom Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju 31. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 32. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju 33. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju 34. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju 35. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju 36. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju 37. Publiczne Przedszkole Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

133

38. Publiczne Przedszkole Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju 39. Publiczne Przedszkole Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju 40. Publiczne Przedszkole Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju 41. Publiczne Przedszkole Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju 42. Publiczne Przedszkole Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju 43. Publiczne Przedszkole Nr 15 w Jastrzębi- Zdroju 44. Publiczne Przedszkole Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju 45. Publiczne Przedszkole Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju 46. Publiczne Przedszkole Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju 47. Publiczne Przedszkole Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju 48. Publiczne Przedszkole Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju 49. Publiczne Przedszkole Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju 50. Publiczne Przedszkole Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju 51. Publiczne Przedszkole Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju 52. Publiczne Przedszkole Nr 26 w Jastrzębiu-Zdroju 53. Dom Pomocy Społecznej DAR SERCA w Jastrzębiu-Zdroju 54. Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju 55. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

134

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok REALIZACJA GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (w złotych)
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik % Struktura %

1

2

3

4

5

6

7

8

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGÓŁEM PRZYCHODY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 90011 WODNEJ Stan środków obrotowych netto na początek roku Pokrycie amortyzacji Przychody własne, w tym: Przychody bieżące -przychody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian oraz wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów OGÓŁEM WYDATKI/KOSZTY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 90011 WODNEJ Razem wydatki Wydatki bieżące, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inne zmniejszenia Odpisy amortyzacji Stan środków obrotowych na koniec roku 900 11 201 025 11 201 025 11 201 025 6 201 025 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 11 201 025 11 201 025 11 201 025 10 878 025 5 638 025 2 550 000 5 240 000 323 000 0 0 6 270 009 6 270 009 6 270 009 6 269 012 0 997 997 997 6 270 009 6 270 009 6 270 009 331 953 276 255 266 210 55 698 5 938 056 0 0 6 270 012 6 270 012 6 270 012 6 269 011 4 997 997 997 6 270 012 6 270 012 6 270 012 331 951 276 254 266 209 55 697 5 938 057 4 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 100,00% 100,00% 100,00% 5,29% 4,41% 4,25% 0,89% 94,71% 0,00% 0,00%

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGÓŁEM PRZYCHODY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Stan środków obrotowych netto na początek roku Przychody własne, w tym: Przychody bieżące -przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian OGÓŁEM WYDATKI/KOSZTY 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 90011 WODNEJ Razem wydatki Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4170, 4110, 4120) Dotacje Wydatki majątkowe Inne zmniejszenia Stan środków obrotowych na koniec roku 1 807 664 1 807 664 907 664 900 000 900 000 900 000 1 807 664 1 807 664 1 807 664 1 807 664 1 442 664 60 500 335 000 365 000 0 0 1 037 338 1 037 338 942 590 94 748 94 748 94 748 1 037 338 1 037 338 1 037 338 48 101 40 611 0 0 7 490 989 237 0 1 037 337 1 037 337 942 590 94 747 94 747 94 747 1 037 337 1 037 337 1 037 337 48 100 40 610 0 0 7 490 989 237 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 90,87% 9,13% 9,13% 9,13% 100,00% 100,00% 100,00% 4,64% 3,91% 0,00% 0,00% 0,72% 95,36% 0,00%

Strona 135

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok REALIZACJA POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM (w złotych)
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik % Struktura %

1

2

3 OGÓŁEM PRZYCHODY

4 570 137 570 137 570 137 35 137 45 000 0 490 000 490 000

5 531 947 531 947 531 947 52 447 45 000 24 500 410 000 410 000

6 530 246 530 246 530 246 52 447 66 883 0 410 916 410 916

7 99,68% 99,68% 99,68% 100,00% 148,63% 0,00% 100,22% 100,22%

8 100,00% 100,00% 100,00% 9,89% 12,61% 0,00% 77,50% 77,50%

710 71030

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Fundusz Gpospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Stan środków obrotowych na początek roku Pokrycie amortyzacji Inne zwiększenia Przychody własne, w tym: Przychody bieżące -wpływy z tytułu usług za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków -odsetki bankowe OGÓŁEM WYDATKI/KOSZTY

480 000

405 000

406 029

100,25%

76,57%

10 000 570 137 570 137 570 137 525 137 505 137 5 000 98 000 20 000 45 000 0 0

5 000 531 947 531 947 531 947 254 595 234 595 21 338 81 310 20 000 45 000 232 352 0

4 887 530 246 530 246 530 246 252 578 233 709 21 002 81 270 18 869 66 883 210 785 0

97,74% 99,68% 99,68% 99,68% 99,21% 99,62% 98,43% 99,95% 94,35% 148,63% 90,72% 0,00%

0,92% 100,00% 100,00% 100,00% 47,63% 44,08% 3,96% 15,33% 3,56% 12,61% 39,75% 0,00%

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM 71030 GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Wydatki , w tym: Wydatki bieżące, z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4170,4110,4120) Dotacje-Przelewy redystrybucyjne Wydatki majątkowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia Stan środków pieniężnych na koniec roku

Strona 136

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA (w złotych)
Lp. Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji) Rodzaj dotacji Podmiot dotowany Dział Rozdz. Par. Plan początkowy Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy Razem Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik % Struktura %

1

2

3

4 DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym: Jednostki sektora finansów publicznych

5

6

7

8

9

10

11 8 119 702

12 8 784 230

13 8 535 892

14

15 *

16 *

17 96,48%

18 100,00%

16 233 674 19 169 792 18 435 055

23 699 948 27 954 022 26 970 947

I.

14 710 158 15 103 438 14 984 106

1 441 040

1 742 626

1 690 597

15 508 220 16 846 064 16 674 703

98,98%

61,82%

1.

Upowszechnianie kultury

2.

Upowszechnianie kultury

Miejska Biblioteka Dotacja podmiotowa Publiczna w 921 Jastrzębiu-Zdroju Miejski Ośrodek Dotacja podmiotowa Kultury w Jastrzębiu- 921 Zdroju Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju Uniwersytet Śląski w Katowicach

92116

2480

4 117 137

4 287 991

4 287 991

0

0

0

4 117 137

4 287 991

4 287 991

100,00%

15,90%

92109

2480

3 614 252

3 718 368

3 718 368

0

0

0

3 614 252

3 718 368

3 718 368

100,00%

13,79%

3.

Remont dachu budynku Filii Nr 14 przy ul. Brzechwy Miejskiej Biblioteki Publicznej Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Dowóz dzieci do szkół Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz wsi Rudnik

Dotacja celowa

921

92116

2800

0

21 200

20 844

0

0

0

0

21 200

20 844

98,32%

0,08%

4.

Dotacja podmiotowa

803

80395

2520

0

0

0

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

100,00%

0,09%

5.

Dotacja podmiotowa

Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii GórniczoHutniczej

803

80395

2520

0

0

0

30 435

180 435

180 435

30 435

180 435

180 435

100,00%

0,67%

6.

Dotacja podmiotowa

Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii GórniczoHutniczej

803

80395

2520

0

0

0

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

0,04%

7. 8.

Dotacja celowa Dotacja celowa

Gmina Pawłowice Gmina Chybie

801 801

80113 80104

2310 2310

0 0

2 000 4 600

1 379 4 575

0 0

0 0

0 0

0 0

2 000 4 600

1 379 4 575

68,95% 99,46%

0,01% 0,02%

9.

Dotacja celowa

Gmina Rudnik

801

80104

2310

0

3 130

3 130

0

0

0

0

3 130

3 130

100,00%

0,01%

Strona 137

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1 10.

2 Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Katolickim Przedszkolu im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi Zasiłki dla rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta

3 Dotacja celowa

4 Miasto Cieszyn

5 801

6 80104

7 2310

8 0

9 3 278

10 1 047

11 0

12 0

13 0

14 0

15 * 3 278

16 * 1 047

17 31,94%

18 0,00%

11.

Dotacja celowa

Gmina Hażlach

801

80104

2310

0

2 000

1 898

0

0

0

0

2 000

1 898

94,90%

0,01%

12.

Dotacja celowa

Miasto Żory

801

80104

2310

0

0

1 353

0

0

0

0

0

1 353

0,00%

0,01%

13.

Dotacja celowa

Gmina Bogatynia

754

75478

2710

0

20 000

20 000

0

0

0

0

20 000

20 000

100,00%

0,07%

14.

Dotacja celowa

Starostwa powiatowe, w tym: Powiat Biłgorajski Powiat Brzozów Powiat Cieszyński Powiat Częstochowski Powiat Dębicki Miasto Jelenia Góra Miasto Kalisz Powiat Jasielski Powiat Krosno Powiat Limanowski Powiat Mikołowski Powiat Oświęcimski Powiat Piotrków Trybunalski Powiat Przeworski Miasto Rybnik Powiat RopczyckoSędziszowski Powiat Szczecinecki Powiat Warszawski Zachodni Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Węgorzewski Powiat Wodzisławski Miasto Bielsko-Biała Miasto Żory Powiat Zwoleński Powiat Żywiecki

852

85204

2320

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

424 177 6 546 9 882 8 382 9 882 36 634 7 606 30 704 19 764 3 000 13 835 43 481 9 882 26 822 9 882 27 670 29 646 11 858 13 835 7 906 11 858 62 467 6 824 0 0 15 811

424 177 6 546 9 882 8 382 9 882 36 634 7 606 30 704 19 764 3 000 13 835 43 481 9 882 26 822 9 882 27 670 29 646 11 858 13 835 7 906 11 858 62 467 6 824 0 0 15 811

415 419 2 829 9 882 18 758 9 882 36 634 7 606 0 19 764 18 375 2 417 41 160 9 882 26 822 9 882 23 717 33 598 11 805 13 835 0 11 061 61 561 194 21 358 11 221 13 176

424 177 6 546 9 882 8 382 9 882 36 634 7 606 30 704 19 764 3 000 13 835 43 481 9 882 26 822 9 882 27 670 29 646 11 858 13 835 7 906 11 858 62 467 6 824 0 0 15 811

424 177 6 546 9 882 8 382 9 882 36 634 7 606 30 704 19 764 3 000 13 835 43 481 9 882 26 822 9 882 27 670 29 646 11 858 13 835 7 906 11 858 62 467 6 824 0 0 15 811

415 419 2 829 9 882 18 758 9 882 36 634 7 606 0 19 764 18 375 2 417 41 160 9 882 26 822 9 882 23 717 33 598 11 805 13 835 0 11 061 61 561 194 21 358 11 221 13 176

97,94% 43,22% 100,00% 223,79% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 612,50% 17,47% 94,66% 100,00% 100,00% 100,00% 85,71% 113,33% 99,55% 100,00% 0,00% 93,28% 98,55% 2,84% 0,00% 0,00% 83,33%

1,54% 0,01% 0,04% 0,07% 0,04% 0,14% 0,03% 0,00% 0,07% 0,07% 0,01% 0,15% 0,04% 0,10% 0,04% 0,09% 0,12% 0,04% 0,05% 0,00% 0,04% 0,23% 0,00% 0,08% 0,04% 0,05%

Strona 138

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

15.

2 Koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie Zdrój

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *

16 *

17

18

Dotacja celowa

Starostwa powiatowe, w tym:

852

85201

2320

0

0

0

114 228

232 596

218 577

114 228

232 596

218 577

93,97%

0,81%

Powiat częstochowski Powiat Rzeszów Powiat raciborski Miasto Stołeczne Warszawa Miasto na prawach powiatu Gliwice Powiat Cieszyński Miasto Rybnik Koszty kształcenia uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. Zespół Kształcenia Zawodowego - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Zielona Góra Dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu d.s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku Zadania z zakresu opieki społecznej Starostwo powiatowe Rybnik

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

33 858 37 170 43 200 0 0 0 0

33 858 37 170 63 380 38 696 24 860 23 252 11 380

3 664 21 351 58 130 32 847 26 002 63 471 13 112

33 858 37 170 43 200 0 0 0 0

33 858 37 170 63 380 38 696 24 860 23 252 11 380

3 664 21 351 58 130 32 847 26 002 63 471 13 112

10,82% 57,44% 91,72% 84,88% 104,59% 272,97% 115,22%

0,01% 0,08% 0,22% 0,12% 0,10% 0,24% 0,05%

16.

Dotacja celowa

801

80130

2320

0

0

0

52 030

52 030

34 710

52 030

52 030

34 710

66,71%

0,13%

17.

Dotacja celowa

Powiat Wodzisław Śl.

801

80130

2320

0

0

0

15 312

15 312

5 380

15 312

15 312

5 380

35,14%

0,02%

18.

Dotacja celowa

Powiat Gliwice

801

80130

2320

0

0

0

5 780

5 780

4 800

5 780

5 780

4 800

83,04%

0,02%

19.

Dotacja celowa

Powiat Zielona Góra

801

80130

2320

0

0

0

1 020

1 020

0

1 020

1 020

0

0,00%

0,00%

20.

Dotacja celowa

Miasto Rybnik

853

85321

2320

0

0

0

58 080

61 798

61 798

58 080

61 798

61 798

100,00%

0,23%

21.

Zwrot dotacji celowych

Budżet państwa 852 852 852 852 852 85212 85213 85214 85216 85295 80104 2910 2910 2910 2910 2910 2910

72 269 50 680 1 189 8 500 11 000 900 0

125 320 101 231 1 189 11 000 11 000 900 51

68 756 58 294 151 6 339 3 511 461 49

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

72 269 50 680 1 189 8 500 11 000 900 0

125 320 101 231 1 189 11 000 11 000 900 51

68 756 58 294 151 6 339 3 511 461 49

54,86% 57,59% 12,70% 57,63% 31,92% 51,22% 96,08%

0,25% 0,22% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%

22.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania

Zwrot dotacji celowych

Urząd Marszałkowski

801

Strona 139

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

23.

2 Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju Nagrody dla policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju za osiągnięcia w służbie Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *

16 *

17

18

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

754

75404

3000

0

0

0

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

100,00%

0,22%

24.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

25.

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

754

75404

3000

0

0

0

0

4 500

4 500

0

4 500

4 500

100,00%

0,02%

754

75404

3000

57 000

57 000

49 732

0

0

0

57 000

57 000

49 732

87,25%

0,18%

26.

Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze Izb Rolniczych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

010

01030

2850

9 500

9 500

9 214

0

0

0

9 500

9 500

9 214

96,99%

0,03%

27.

Dopłata do komunikacji miejskiej

Międzygminny Związek Komunikacyjny z 600 siedzibą w JastrzębiuZdroju

60004

2900

6 840 000

6 840 000

6 786 770

0

0

0

6 840 000

6 840 000

6 786 770

99,22%

25,16%

28.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach

Powiatowe jednostki samorządu terytorialnego

758

75832

2930

0

0

0

642 978

642 978

642 978

0

642 978

642 978

100,00%

2,38%

29.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu Jednostki spoza sektora finansów publicznych

754

75404

6170

0

0

0

0

25 000

25 000

0

25 000

25 000

100,00%

0,09%

30.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

754

75406

3000

0

9 000

9 000

0

0

0

0

9 000

9 000

100,00%

0,03%

II. Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami)

1 523 516

4 066 354

3 450 949

6 678 662

7 041 604

6 845 295

8 191 728 11 107 958 10 296 244

92,69%

38,18%

1.

Niepubliczne Dotacja podmiotowa jednostki systemu oświaty, w tym:

332 742

334 060

332 842

6 279 531

6 748 031

6 551 837

6 612 273

7 082 091

6 884 679

97,21%

25,53%

Strona 140

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

4 Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu-Zdroju Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "Twoja szkoła" w JastrzębiuZdroju Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu - Zdroju Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika CysewskaKubala)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *

16 *

17

18

801

80104

2540

296 666

334 060

332 842

0

0

0

296 666

334 060

332 842

99,64%

1,23%

801

80110

2540

18 038

0

0

0

0

0

18 038

0

0

0,00%

0,00%

801

80110

2540

18 038

0

0

0

0

0

18 038

0

0

0,00%

0,00%

801

80120

2540

0

0

0

177 450

185 850

194 643

177 450

185 850

194 643

104,73%

0,72%

801

80120

2540

0

0

0

175 230

193 230

182 821

175 230

193 230

182 821

94,61%

0,68%

801

80120

2540

0

0

0

82 044

84 444

84 288

82 044

84 444

84 288

99,82%

0,31%

801

80120

2540

0

0

0

95 580

111 880

111 734

95 580

111 880

111 734

99,87%

0,41%

801

80120

2540

0

0

0

163 800

165 900

165 865

163 800

165 900

165 865

99,98%

0,61%

Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 801 Dorosłych w JastrzębiuZdroju (Angelika Cysewska-Kubala) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju

80120

2540

0

0

0

207 090

191 090

190 168

207 090

191 090

190 168

99,52%

0,71%

801

80120

2540

0

0

0

163 800

162 800

162 385

163 800

162 800

162 385

99,75%

0,60%

Strona 141

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

4 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A. Włodowicz, Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju Szkoła Policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiego Centru Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Euro College" w Jastrzębiu Zdroju - Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu

5 801

6 80120

7 2540

8 0

9 0

10 0

11 159 300

12 162 400

13 162 196

14 159 300

15 * 162 400

16 * 162 196

17 99,87%

18 0,60%

801

80120

2540

0

0

0

143 370

207 970

207 928

143 370

207 970

207 928

99,98%

0,77%

801

80120

2540

0

0

0

47 790

20 290

20 137

47 790

20 290

20 137

99,25%

0,07%

801

80130

2540

0

0

0

304 110

123 782

123 782

304 110

123 782

123 782

100,00%

0,46%

801

80130

2540

0

0

0

101 370

92 959

91 343

101 370

92 959

91 343

98,26%

0,34%

801

80130

2540

0

0

0

506 850

692 672

651 817

506 850

692 672

651 817

94,10%

2,42%

801

80130

2540

0

0

0

202 740

288 296

280 891

202 740

288 296

280 891

97,43%

1,04%

801

80130

2540

0

0

0

304 110

428 964

402 071

304 110

428 964

402 071

93,73%

1,49%

801

80130

2540

0

0

0

506 850

449 405

445 555

506 850

449 405

445 555

99,14%

1,65%

801

80130

2540

0

0

0

72 986

93 171

92 577

72 986

93 171

92 577

99,36%

0,34%

Strona 142

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2

3

4 Prywatne Technikum dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Studium Zdrowia i Urody" w Jastrzębiu-Zdroju Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "LOGUS" w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS Niepubliczne Technikum dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu Zdroju Niepubliczna Szkoła Policealna Służb Społecznych i Turystyki dla Dorosłych NOTUS Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu Prywatna Szkoła Policealna "Twoja Szkoła" (A.CysewskaKubala) w JastrzębiuZdroju Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczny Ośrodek RewalidacyjnoWychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie LeczniczoOpiekuńczym "Betlejem" w JastrzębiuZdroju

5 801

6 80130

7 2540

8 0

9 0

10 0

11 218 189

12 327 423

13 266 911

14 218 189

15 * 327 423

16 * 266 911

17 81,52%

18 0,99%

801

80130

2540

0

0

0

202 740

208 862

208 798

202 740

208 862

208 798

99,97%

0,77%

801

80130

2540

0

0

0

344 658

335 529

328 458

344 658

335 529

328 458

97,89%

1,22%

801

80130

2540

0

0

0

121 644

116 269

115 698

121 644

116 269

115 698

99,51%

0,43%

801

80130

2540

0

0

0

122 731

116 484

93 746

122 731

116 484

93 746

80,48%

0,35%

801

80130

2540

0

0

0

20 274

0

0

20 274

0

0

0,00%

0,00%

801

80130

2540

0

0

0

60 822

42 631

40 957

60 822

42 631

40 957

96,07%

0,15%

801

80130

2540

0

0

0

30 411

51 371

50 105

30 411

51 371

50 105

97,54%

0,19%

801

80130

2540

0

0

0

88 978

102 245

88 186

88 978

102 245

88 186

86,25%

0,33%

854

85419

2540

0

0

0

1 654 614

1 792 114

1 788 777

1 654 614

1 792 114

1 788 777

99,81%

6,63%

Strona 143

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2 Zadania określone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *

16 *

17

18

2.

Publiczne jednostki Dotacja podmiotowa systemu oświaty, w tym:

358 260

410 180

410 180

286 430

177 430

177 315

644 690

587 610

587 495

99,98%

2,18%

3.

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju Komitet Pomocy dzieciom Specjalnej Dotacja podmiotowa Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju Stowarzyszenia, w tym:

801

80120

2590

0

0

0

286 430

177 430

177 315

286 430

177 430

177 315

99,94%

0,66%

801

80110

2590

358 260

410 180

410 180

0

0

0

358 260

410 180

410 180

100,00%

1,52%

853

85311

2580

0

0

0

98 640

98 640

98 640

98 640

98 640

98 640

100,00%

0,37%

4.

Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury Organizacja Pokazów Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych Organizacja VI Festiwalu Kultury Śl. pod nazwą "Nasze przoci” Zebranie materiałów do VI tomu Jastrzębskiej Biblioteki Historycznej opisującego dzieje Szerokiej, Boryni i Skrzeczkowic oraz znajdujących się w nich parafii na tle historii Górnego Śląska Organizacja trzech koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej Organizacja warsztatów pn. "Muzyczne sploty - pieśni z Polski i Europy – II edycja"

Dotacja celowa

921

92105

2820

95 400

80 450

79 304

0

0

0

95 400

80 450

79 304

98,58%

0,29%

OSP Jastrzębie Górne Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej

0

0

15 036

0

0

0

0

0

15 036

0,00%

0,06%

0

0

11 020

0

0

0

0

0

11 020

0,00%

0,04%

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej

0

0

8 820

0

0

0

0

0

8 820

0,00%

0,03%

Parafia EwangelickoAugsburska Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych "Wzrastaj" Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych "Wzrastaj" Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej

0

0

24 540

0

0

0

0

0

24 540

0,00%

0,09%

0

0

7 970

0

0

0

0

0

7 970

0,00%

0,03%

Organizacja warsztatów pn. „Zabawy ze sztuką, warsztaty ceramiczne i filcowania” Organizacja wystaw, konkursów, koncertów pn. ”Zielona Wyspa w Jastrzębiu Zdroju”

0

0

7 618

0

0

0

0

0

7 618

0,00%

0,03%

0

0

4 300

0

0

0

0

0

4 300

0,00%

0,02%

Strona 144

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

5.

2 Organizacja imprez sportowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz realizacja zadania: "Szkolenie dzieci i młodzieży w 2010 roku" Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży - Intensywne treningi i Organizacja PAPU – Profesjonalna Akademia Umiejętności – obozy sportowe Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzie ci i młodzieży - „Karate Kid” w Jastrzębiu- Zdroju Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży - „IV Spartakiada sportowo” – rekreacyjna „Baw się razem z TKKF” Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży - „Sportowe wakacje z TKKF” Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej – Ogólnopolski Puchar Polski Juniorów we Wspinaczce Sportowej Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej – Organizacja imprez szachowych o randze międzynarodowej – „Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania Szachowe” Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej - XX Jubileuszowy Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej – „Barbórka 2010”

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *

16 *

17

18

Dotacja celowa

Stowarzyszenia, w tym:

926

92605

2820

390 000

390 000

378 113

0

0

0

390 000

390 000

378 113

96,95%

1,40%

Szkółka Piłkarska MOSiR

0

38 000

38 000

0

0

0

0

38 000

38 000

100,00%

0,14%

Jastrzębski Klub Karate Kyokushin Kumite

0

4 500

4 500

0

0

0

0

4 500

4 500

100,00%

0,02%

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

0

7 000

7 000

0

0

0

0

7 000

7 000

100,00%

0,03%

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

0

11 000

11 000

0

0

0

0

11 000

11 000

100,00%

0,04%

Klub Wysokogórski

0

2 500

2 500

0

0

0

0

2 500

2 500

100,00%

0,01%

Uczniowski Klub Sportowy Pionier

0

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

3 000

100,00%

0,01%

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

0

7 000

7 000

0

0

0

0

7 000

7 000

100,00%

0,03%

Strona 145

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2 Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej - IV edycja Majówka na Sportowo – „Międzynarodowy Przełaj Kolarski” i „Turniej Koszykówki Ulicznej BRUK” Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej - I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet z okazji „Międzynarodowego Dnia Kobiet” Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej - XXXVIII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w kat. młodzieżowych JKTS Open 2010 - „Pro Satellite o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój” Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej - I Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów w Tenisie Stołowym Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej – Organizacja „Minihokeja o Randze Ogólnopolskiej o Puchar Miasta Jastrzębie- Zdrój” Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej – Organizacja Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie o Puchar Miasta Jastrzębie Zdrój

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *

16 *

17

18

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

0

7 000

7 000

0

0

0

0

7 000

7 000

100,00%

0,03%

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

0

4 000

4 000

0

0

0

0

4 000

4 000

100,00%

0,01%

Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego

0

5 000

4 702

0

0

0

0

5 000

4 702

94,04%

0,02%

Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0,00%

0,00%

Uczniowski Klub Hokejowy Złote Jastrzębie

0

1 800

1 800

0

0

0

0

1 800

1 800

100,00%

0,01%

Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie

0

2 900

2 900

0

0

0

0

2 900

2 900

100,00%

0,01%

Strona 146

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2 Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej „Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży i Juniorów Młodszych” Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej - Festiwal Wschodnich Sztuk Walki – „Stop Narkotykom i Przemocy” Organizowanie imprez, zawodó w sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej - „Organizacja Zawodów Konnych Rangi Międzynarodowej” w skokach przez przeszkody Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej - „II Międzynarodowy Turniej Hokejowy Kobiet o Puchar Dyrektora MOSiR w Hokeju na Lodzie Jastrzębie- Zdrój” – CUP 2010 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *

16 *

17

18

Klub Judo "Koka"

0

7 000

7 000

0

0

0

0

7 000

7 000

100,00%

0,03%

Klub Judo "Koka"

0

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

100,00%

0,02%

Jeździecki Klub Sportowy EQUI VERSO

0

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

100,00%

0,02%

Uczniowski Klub Hokejowy Białe Jastrzębie

0

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

100,00%

0,02%

Klub Wysokogórski Miejski Klub Sportowy Jastrząb Ludowy Klub Sportowy Żar Szeroka Uczniowski Klub Sportowy Pionier Ludowy Klub Sportowy Granica Ruptawa Klub Sportowy Nautilus Ludowy Klub Sportowy Zryw Bzie Jastrzębski Koszykarski Klub Sportowy Sekcja Pływacka H2O Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 300 20 000 11 000 28 000 16 000 25 000 6 000 13 000 6 000 37 000

5 300 20 000 11 000 28 000 16 000 25 000 6 000 11 411 6 000 37 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 300 20 000 11 000 28 000 16 000 25 000 6 000 13 000 6 000 37 000

5 300 20 000 11 000 28 000 16 000 25 000 6 000 11 411 6 000 37 000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,78% 100,00% 100,00%

0,02% 0,07% 0,04% 0,10% 0,06% 0,09% 0,02% 0,04% 0,02% 0,14%

Strona 147

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

2 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia Krajoznawstwo – Rajd Górski „Z młodzieżą naprzód iść” Krajoznawstwo – „Turystyka dla wszystkich” Krajoznawstwo – „Wędrujemy razem”

3

4 Uczniowski Klub Hokejowy Złote Jastrzębie Klub Judo KOKA Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Stowarzyszenia, w tym: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców "Tęcza" w Jastrzębiu-Zdroju Stowarzyszenie "Projekt Dziesiątka" w Jastrzębiu-Zdroju Parafia EwangelickoAugsburska w Jastrzębiu-Zdroju Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju Stowarzyszenia, w tym: PZN Okręg Śląski Koło w Jastrzębiu-Zdroju Towarzystwo "Sprawni inaczej" Jastrzębski Klub Morsów BIAŁY MIŚ Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek "AMAZONKI" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Zespołem Downa "Bury Miś"

5

6

7

8 0 0 0

9 10 000 30 000 52 000

10 10 000 30 000 52 000

11 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

14 0 0 0

15 * 10 000 30 000 52 000

16 * 10 000 30 000 52 000

17 100,00% 100,00% 100,00%

18 0,04% 0,11% 0,19%

0

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

3 000

100,00%

0,01%

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0,00%

0,00%

0 801 80195 2820 10 450

2 000 10 450

2 000 10 145

0 0

0 0

0 0

0 0

2 000 10 450

2 000 10 145

100,00% 97,08%

0,01% 0,04%

6.

Organizacja imprez z dziedziny edukacji

Dotacja celowa

"Integralny Plener Malarski"

0

2 450

2 450

0

0

0

0

2 450

2 450

100,00%

0,01%

"W moich górach ulubionych" "Obóz języka angielskiego dla dzieci i młodzieży"

0

1 700

1 625

0

0

0

0

1 700

1 625

95,59%

0,01%

0

3 300

3 070

0

0

0

0

3 300

3 070

93,03%

0,01%

"Jastrzębskie lato z duchami" Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

0

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

3 000

100,00%

0,01%

7.

Dotacja celowa

851

85195

2820

29 460 0 0 0

29 460 6 000 6 000 3 460

29 460 6 000 6 000 3 460

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

29 460 0 0 0

29 460 6 000 6 000 3 460

29 460 6 000 6 000 3 460

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,11% 0,02% 0,02% 0,01%

0

6 000

6 000

0

0

0

0

6 000

6 000

100,00%

0,02%

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

0

8 000

8 000

0

0

0

0

8 000

8 000

100,00%

0,03%

Strona 148

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1 8.

2 Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej – Organizacja imprez szachowych o randze międzynarodowej – „Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania Szachowe” XI Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Jeździe Szybkiej na Łyżwach Ogólnopolski Miting Olimpiad Specjalnych w Jeździe Szybkiej na Łyżwach IX Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Jeździe Szybkiej na Wrotkach Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia propagujące trzeźwy tryb życia organizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 24 roku życia propagujące trzeźwy tryb życia organizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe szkolenie sportowe dzieci młodzieży do 24 roku życia propagujące trzeźwy tryb życia organizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

3 Dotacja celowa

4

5

6

7

8 195 000

9 195 000

10 188 225

11 0

12 0

13 0

14 195 000

15 * 195 000

16 * 188 225

17 96,53%

18 0,70%

Stowarzyszenia, w tym:

851

85154

2820

80 000

80 000

75 750

0

0

0

80 000

80 000

75 750

94,69%

0,28%

Uczniowski Klub Sportowy Pionier

0

9 000

9 000

0

0

0

0

9 000

9 000

100,00%

0,03%

Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Oddział Regionalny Uczniowski Klub Sportowy ROMI

0

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

3 000

100,00%

0,01%

0

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

100,00%

0,02%

0

3 000

0

0

0

0

0

3 000

0

0,00%

0,00%

0

21 000

21 000

0

0

0

0

21 000

21 000

100,00%

0,08%

Uczniowski Klub Sportowy Ruptawa

0

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

10 000

100,00%

0,04%

Uczniowski Klub Hokejowy Białe Jastrzębie Jastrzębski Klub Trzeźwości Klub Abstynenta ARKA Pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych

0

29 000

27 750

0

0

0

0

29 000

27 750

95,69%

0,10%

851

85154

2820

50 000

40 000

40 000

0

0

50 000

40 000

40 000

100,00%

0,15%

851

85154

2820

50 000

60 000

60 000

0

0

50 000

60 000

60 000

100,00%

0,22%

851

85154

2830

15 000

15 000

12 475

0

0

15 000

15 000

12 475

83,17%

0,05%

Strona 149

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

9.

2 Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym w Jastrzębiu Zdroju Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Remont elewacji zabytkowego budynku dawnego szpitala kolejowego – II etap Konserwacja techniczna i estetyczna neobarokowego, drewnianego prospektu organowego - IV etap oraz I etap konserwacji zespołu zabytkowych drzwi kościoła Ciąg dalszy konserwacji ozdobnych elementów ołtarza, ambony z obrazami 4 ewangelistów oraz utrzymanie monitoringu ppoż. zabytkowego kościoła Malowanie elewacji z dociepleniem ścian szczytowych budynku Sióstr Boromeuszek Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju Zadania z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej Zadania z zakresu ochrony środowiska - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych

3

Dotacja celowa

4 NZOZ Zakład LeczniczoOpiekuńczy dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu Zdroju Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym: Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *

16 *

17

18

851

85156

2830

0

0

0

14 061

17 503

17 503

14 061

17 503

17 503

100,00%

0,06%

10.

Dotacja celowa

921

92120

2830

112 204

112 204

112 200

0

0

0

112 204

112 204

112 200

100,00%

0,42%

0

0

37 000

0

0

0

0

0

37 000

0,00%

0,14%

Kościół p.w. Św. Katarzyny

0

0

19 000

0

0

0

0

0

19 000

0,00%

0,07%

Kościół p.w. św. Barbary i św. Józefa

0

0

24 800

0

0

0

0

0

24 800

0,00%

0,09%

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju osoby fizyczne (właściciele nieruchomości) realizujące zadania na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój osoby fizyczne (właściciele nieruchomości) realizujące zadania na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój

0

0

31 400

0

0

0

0

0

31 400

0,00%

0,12%

11.

Dotacja celowa

852

85295

2830

0

44 550

44 550

0

0

0

0

44 550

44 550

100,00%

0,17%

12.

Dotacja celowa

900

90001

2830

0

1 741 500

1 230 469

0

0

0

0

1 741 500

1 230 469

70,66%

4,56%

13.

Dotacja celowa

900

90002

2830

0

60 000

22 988

0

0

0

0

60 000

22 988

38,31%

0,09%

Strona 150

Lp.

Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)

Rodzaj dotacji

Podmiot dotowany

Dział

Rozdz.

Par. Plan początkowy

Gmina Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Powiat Plan po zmianach Wykonanie Plan początkowy

Razem Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik %

Struktura %

1

14.

2 Zadania z zakresu ochrony środowiska - zakupy ekologicznych urządzeń grzewczych (kolektory słoneczne, pompy ciepła, gazowe, elektryczne, olejowe i węglowe kotły co) oraz podłączenia do miejskiej sieci centralnego ogrzewania Zadania z zakresu ochrony środowiska - utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenia Miasta Jastrzębia-Zdroju

3

4 osoby fizyczne (właściciele nieruchomości) realizujące zadania na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 *

16 *

17

18

Dotacja celowa

900

90005

2830

0

565 000

519 000

0

0

0

0

565 000

519 000

91,86%

1,92%

16.

Dotacja celowa

Miejska Spółka Wodna "Jastrzębie"

010

01008

2830

0

93 500

93 473

0

0

0

0

93 500

93 473

99,97%

0,35%

Kwoty planu po zmianach i wykonania w zakresie dotacji z budżetu Miasta uwzględnione są: - w grupie "wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące" kwota planu po zmianach wynosi 27.928.971 zł, kwota wykonania wynosi 26.945.898 zł, - w grupie "wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego" kwota planu po zmianach wynosi 51 zł, kwota wykonania wynosi 49 zł, - w grupie "wydatki majątkowe - dotacje na inwestycje" kwota planu po zmianach wynosi 25.000 zł, kwota wykonania wynosi 25.000 zł,

Strona 151

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Plan początkowy 3 1 450 000 1 450 000 Plan po zmianach 4 1 981 042 1 450 000 (w złotych) Struktura Wskaźnik % % 6 7 117,00% 123,23% 100,00% 77,09%

Lp. 1

Nazwa zadania 2 RAZEM DOCHODY Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych adwyżka z 2009 roku - równowartość niewykorzystanych w roku 2009 środków na realizację celów programowych RAZEM WYDATKI WYDATKI rozwiązywanie problemów alkoholowych

Wykonanie 5 2 317 866 1 786 824

0

531 042

531 042

100,00%

22,91%

1 450 000 1 380 000

1 981 042 1 911 042

1 769 930 1 720 445

89,34% 90,03%

100,00% 97,20%

1.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na realizację zadań związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym :

195 000

195 000

188 225

96,53%

10,63%

-dla stowarzyszeń kulturalnych i sportowych -dla klubów AA -dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.
Działalność świetlic środowiskowych (w tym między innymi :wynagrodzenia i pochodne oraz środki żywności) w tym :

80 000 100 000 15 000 438 885 32 056 41 584 53 091 47 141 43 332 46 510 39 194 90 836 45 141
24 892 16 000 26 291 354 800 55 000

80 000 100 000 15 000 438 885 32 056 41 584 53 091 47 141 43 332 46 510 39 194 90 836 45 141
24 892 16 000 26 291 362 780 35 000

75 750 100 000 12 475 387 778 30 049 41 584 51 914 41 245 39 625 26 441 38 387 77 828 40 705
20 743 16 000 25 876 292 000 33 662

94,69% 100,00% 83,17% 88,36% 93,74% 100,00% 97,78% 87,49% 91,45% 56,85% 97,94% 85,68% 90,17% 83,33% 100,00% 98,42% 80,49% 96,18% 80,07% 100,00% 70,69% 16,00% 100,00% 58,46% 46,38%

4,28% 5,65% 0,70% 21,91% 1,70% 2,35% 2,93% 2,33% 2,24% 1,49% 2,17% 4,40% 2,30% 1,17% 0,90% 1,46% 16,50% 1,90% 12,72% 30,00% 2,80% 0,01% 1,66% 0,43% 0,70%

Szkoła Podstawowa Nr 21 Szkoła Podstawowa Nr 19 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 1 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Nr 13 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4.
Wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Organizacja Jastrzębskiej Promenady Trzeźwości Konkursy profilaktyczne w szkołach Świadczenia społeczne Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Inne zadania realizowane w ramach MPPA w tym między innymi:energia, delegacje,zakup materiałów, pomoce naukowe, drobne naprawy, Telefon Zaufania itp. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju

269 132

281 152

225 119

0

531 042

531 042

WYDATKI przeciwdziałanie narkomanii
Świadczenia społeczne Konkursy, warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach Punkt konsultacyjny Inne zadania realizowane w ramach MPPN w tym między innymi: delegacje,zakup materiałów, pomoce naukowe, terapie dodatkowe, kampanie profilaktyczne itp.

70 000
1 000 29 000 13 000 27 000

70 000
1 000 29 376 13 000 26 624

49 485
160 29 376 7 600 12 349

Strona 152

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 r.
WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH
(w złotych)

Plan początkowy
Razem budżet w tym: środki Nazwa zadania Jednostka realizując a Okres realizacji własne Środki zewnętrzne Razem budżet w tym:

Plan po zmianach
Razem budżet w tym: Środki zewnętrzne środki

Wykonanie

Nr zadania

Dz.

Rodza j Rozdz. zadan ia

dotacja inne z (określ budżetu ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

środki

własne

dotacja inne z (określi budżetu państwa ć jakie)

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

Środki zewnętrzne
dotacja inne z budżet (określ u ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

własne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 *

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

OGÓŁEM 300 100 600 301 302 303 600 600 304 305 600 600 600 600 306 308 310 311 600 600 313 600 600 314 315 316 318 319 852 600 600 710 900 60015 60016 85220 60016 60016 71035 90095 P G G G G G G Remont mieszkania chronionego Remont sygnalizacji świetlnej Remonty nawierzchni-cząstkowe ulic Remont cmentarzy komunalnych Remont targowisk miejskich OPS JZK UM/IKI JZK JZK 2010 2010 2004-2010 2010 2010 60015 60016 P G Elementy organizacji ruchu UM/IKI 2004, 2006-2010 754 754 600 60015 60016 60078 60078 75416 75411 60016 P G G P G P G Remont samochodu służbowego SM Remont KMPSP Bariery i poręcze Remonty nawierzchni czastkowe dróg UM/SM KMPS UM/IKI UM/IKI 2009-2010 2004-2005, 2007-2010 2010 2004-2010 600 60016 60015 60016 G P G Remont schodów Prace awaryjne UM/IKI UM/IKI 2003-2010 2003-2010 600 900 10001 60016 60016 90015 G G G G Remonty dróg gruntowych Remonty słupów oświetlenia ulic Remont chodników UM/IKI UM/IKI UM/IKI 2002-2010 2002-2010 2003-2010 Remont nawierzchni ulic UM/IKI 2002-2010

13 558 667 1 500 000 0 1 500 000 100 000 60 000 600 000 600 000 0 300 000 310 000 140 000 170 000 0 0 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0 300 000 200 000 100 000 11 500 2 500 1 200 000 3 000 36 500

13 555 667 3 000 1 500 000 0 1 500 000 100 000 60 000 600 000 600 000 0 300 000 310 000 140 000 170 000 0 0 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0 300 000 200 000 100 000 11 500 2 500 1 200 000 3 000 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 755 982 16 471 427 1 500 000 0 1 500 000 100 000 60 000 600 000 600 000 0 300 000 310 000 140 000 170 000 0 0 2 341 440 249 693 2 091 747 450 000 60 000 1 060 900 760 900 300 000 277 702 560 000 140 000 170 000 180 000 70 000 14 090 0 65 550 1 400 000 1 300 000 100 000 300 000 200 000 100 000 11 500 0 1 200 000 0 34 641

16 465 934 2 341 440 249 693 2 091 747 450 000 60 000 1 060 900 760 900 300 000 277 702 560 000 140 000 170 000 180 000 70 000 14 090 0 65 550 1 400 000 1 300 000 100 000 300 000 200 000 100 000 11 500 0 1 200 000 0 34 641

5 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 875 986 2 341 440 249 693 2 091 747 450 000 60 000 1 060 900 760 900 300 000 277 702 560 000 140 000 170 000 180 000 70 000

15 557 238 15 551 745 5 493 2 301 266 249 693 2 051 573 449 959 59 878 1 028 307 739 797 288 510 277 702 559 376 140 000 170 000 179 376 70 000 13 950 0 65 514 1 399 893 1 299 921 99 972 225 766 169 486 56 280 11 083 0 1 199 991 0 29 745 2 301 266 249 693 2 051 573 449 959 59 878 1 028 307 739 797 288 510 277 702 559 376 140 000 170 000 179 376 70 000 13 950 0 65 514 1 399 893 1 299 921 99 972 225 766 169 486 56 280 11 083 0 1 199 991 0 29 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 389 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 946 414 2 301 266 249 693 2 051 573 449 959 59 878 1 028 307 739 797 288 510 277 702 559 376 140 000 170 000 179 376 70 000 13 950 0 65 514 1 399 893 1 299 921 99 972 225 766 169 486 56 280 11 083 0 1 199 991 0 29 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 200 000 1 200 000 0 300 000 200 000 100 000 11 500 2 500 1 200 000 3 000 36 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 090 2 003 65 550 1 400 000 1 300 000 100 000 300 000 200 000 100 000 11 500 0 1 200 000 0 34 641

Strona 153

Plan początkowy
Razem budżet w tym: środki Nazwa zadania Jednostka realizując a Okres realizacji własne Środki zewnętrzne Razem budżet w tym:

Plan po zmianach
Razem budżet w tym: Środki zewnętrzne środki

Wykonanie

Nr zadania

Dz.

Rodza j Rozdz. zadan ia

dotacja inne z (określ budżetu ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

środki

własne

dotacja inne z (określi budżetu państwa ć jakie)

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

Środki zewnętrzne
dotacja inne z budżet (określ u ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

własne

1 320

2 801 100 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801

3

4 Remonty szkół

5

6

7 2003-2010

8 880 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 880 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 197 315 0 0 28 000 0 2 654 0 0 0 4 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 10 250 1 619 0 0 65 592 34 000 22 000 0 0 0

13 1 078 274 0 0 28 000 0 2 654 0 0 0 4 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 10 250 1 619 0 0 65 592 34 000 22 000 0 0 0

14 * 1 154 875 34 540 69 000 79 959 116 920 34 405 95 171 17 001 7 100 23 690 6 710 55 449 37 820 93 828 60 425 18 500 44 985 22 079 4 900 4 000 20 447 0 0 8 000 0 19 520 0 0

15 1 154 875 34 540 69 000 79 959 116 920 34 405 95 171 17 001 7 100 23 690 6 710 55 449 37 820 93 828 60 425 18 500 44 985 22 079 4 900 4 000 20 447 0 0 8 000 0 19 520 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 392 521 0 0 44 540 1 954 9 454 3 000 0 335 4 000 0 34 437 0 29 239 0 6 318 0 0 10 262 1 619 0 5 006

19 1 547 396 34 540 69 000 124 499 118 874 43 859 98 171 17 001 7 435 27 690 6 710 89 886 37 820 123 067 60 425 24 818 44 985 22 079 15 162 5 619 20 447 5 006 113 085 45 000 21 267 19 520 9 500 7 839

20 1 092 625 34 540 69 000 79 959 116 682 34 405 95 166 16 913 7 100 23 690 6 710 55 449 37 820 93 828 60 425 18 487 44 985 22 079 1 400 3 998 20 447 0 0 7 906 0 19 511 0 0

21 1 092 625 34 540 69 000 79 959 116 682 34 405 95 166 16 913 7 100 23 690 6 710 55 449 37 820 93 828 60 425 18 487 44 985 22 079 1 400 3 998 20 447 0 0 7 906 0 19 511 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

24 0 379 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 513 1 953 9 454 1 778 0 300 3 324 0 34 406 0 29 237 0 6 317 0 0 10 229 0 0 4 300

25 1 471 775 34 540 69 000 124 472 118 635 43 859 96 944 16 913 7 400 27 014 6 710 89 855 37 820 123 065 60 425 24 804 44 985 22 079 11 629 3 998 20 447 4 300 104 319 44 735 21 188 19 511 9 499 7 839

10001 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80103 80110 80110 80110 80110 80110 80120 80120 80120 80130 80130 80102

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G P P P P P P

SP 1 SP 4 SP 6 SP 9 SP 10 SP 12 SP 16 SP 17 SP 19 SP 21 ZS 11 ZS 12 ZS 8 ZS MS ZS 13 ZS 13 ZS 3 ZS 7 ZS 13 Gm 8 ZS 4 ZS 1 ZS 2 ZS 3 ZS 2 ZS 5 ZS 9

0 113 085 0 0 0 0 0 37 000 21 267 0 9 500 7 839

0 104 319 0 0 0 0 0 36 829 21 188 0 9 499 7 839

Strona 154

Plan początkowy
Razem budżet w tym: środki Nazwa zadania Jednostka realizując a Okres realizacji własne Środki zewnętrzne Razem budżet w tym:

Plan po zmianach
Razem budżet w tym: Środki zewnętrzne środki

Wykonanie

Nr zadania

Dz.

Rodza j Rozdz. zadan ia

dotacja inne z (określ budżetu ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

środki

własne

dotacja inne z (określi budżetu państwa ć jakie)

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

Środki zewnętrzne
dotacja inne z budżet (określ u ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

własne

1

2 801 801 801

3 80130 80130 80195 85154

4 P P G G

5

6 ZSH ZSZ UM/IKI

7

8 0 0 880 959

9 0 0 880 959 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 70 000 350 000 10 000 20 000 2 264 431 2 264 431

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 13 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 13 200 0 880 959 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 70 000 350 000 10 000 20 000 2 264 431 2 264 431

14 * 2 100 0 278 326 5 000 67 544 8 000 41 566 1 100 16 878 91 443 5 829 2 862 8 500 12 000 11 000 5 000 28 424 9 414 8 414 3 500 52 879 242 971 10 000 20 000 1 348 660 57 183

15 2 100 0 278 326 5 000 67 544 8 000 41 566 1 100 16 878 91 443 5 829 2 862 8 500 12 000 11 000 5 000 28 424 9 414 8 414 3 500 52 879 242 971 10 000 20 000 1 348 660 57 183

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 22 140 31 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 035 0

19 24 240 31 526 278 326 5 000 67 544 8 000 41 566 1 100 16 878 91 443 5 829 2 862 8 500 12 000 11 000 5 000 28 424 9 414 8 414 3 500 52 879 242 971 10 000 20 000 1 358 695 57 183

20 2 074 0 220 051 5 000 67 524 8 000 41 566 1 080 16 878 90 906 5 829 2 862 8 500 11 963 11 000 4 500 28 424 9 414 8 414 2 858 52 879 209 303 8 197 19 942 1 346 666 56 614

21 2 074 0 220 051 5 000 67 524 8 000 41 566 1 080 16 878 90 906 5 829 2 862 8 500 11 963 11 000 4 500 28 424 9 414 8 414 2 858 52 879 209 303 8 197 19 942 1 346 666 56 614

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 22 140 31 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 026 0

25 24 214 31 525 220 051 5 000 67 524 8 000 41 566 1 080 16 878 90 906 5 829 2 862 8 500 11 963 11 000 4 500 28 424 9 414 8 414 2 858 52 879 209 303 8 197 19 942 1 356 692 56 614

320-216 320-220

851

Remonty szkół-Świelice środowiskowe Remonty szkół-SKUU

SP 6

2007-2010 2003-2010

5 000 0 0 0 0 0

801 801 801 801 320-223 801 801 801 801 801 801 801 801 801 321 322 323 324 325 327 900 853 600 900 852 801

80101 80120 80101 80130

G P G P Remonty szkół-Rozliczenie SKUU za rok poprzedni

ZS 8 ZS 1 ZS 13 ZSZ 2004-2010 ZS Nr 8 ZS Nr 8 ZS 10 ZS 1 ZS 1 Gm 8 ZSZ ZS 5 ZS 5 Remont samochodu służbowego Remont Domu Nauki i Rehabilitacji Remont obiektów drogowych Remont parkingów miejskich Remont Domu Pomocy Społecznej "Dar Serca" Remont przedszkoli JZK DNiR UM/IKI JZK DPS UM/Ed UM/Ed 2010 2003-2010 2009-2010 2010 2003-2010 2004-2010 2008-2010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 70 000 350 000 10 000 20 000 2 264 431 2 264 431

80101 80110 80102 80110 80120 80110 80130 80110 80120 90017 85311 60015 90095 85202 80104

G G P G P G P G P G P P G G G

Strona 155

Plan początkowy
Razem budżet w tym: środki Nazwa zadania Jednostka realizując a Okres realizacji własne Środki zewnętrzne Razem budżet w tym:

Plan po zmianach
Razem budżet w tym: Środki zewnętrzne środki

Wykonanie

Nr zadania

Dz.

Rodza j Rozdz. zadan ia

dotacja inne z (określ budżetu ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

środki

własne

dotacja inne z (określi budżetu państwa ć jakie)

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

Środki zewnętrzne
dotacja inne z budżet (określ u ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

własne

1

2

3

4

5

6 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7 PP 8 PP 10 PP 11 PP 12 PP 13 PP 14 PP 15 PP 16 PP 17 PP 18 PP 19 PP 20 PP 21 PP 23 PP 24 PP 26

7 2005-2010 2009-2010 2005, 20082010 2008-2010 2004-2010 2004-2006, 2008-2010 2004-2010 2006-2010 2010 2005-2010 2010 2005-2010 2005-2010 2005-2010 2004-2010 2004, 2006-2010 2004-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2005-2010 2003-2010 2003-2006, 2008-2010 2003, 2006-20082010 2003-2010

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 150 000

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 150 000

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 150 000

14 * 69 899 63 635 69 174 67 160 63 918 65 180 62 668 60 000 26 881 28 383 65 500 79 169 16 000 62 933 65 464 64 000 64 811 40 402 58 990 61 299 88 211 47 800 160 700 171 716

15 69 899 63 635 69 174 67 160 63 918 65 180 62 668 60 000 26 881 28 383 65 500 79 169 16 000 62 933 65 464 64 000 64 811 40 402 58 990 61 299 88 211 47 800 160 700 171 716

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 978 0 0 0 0 0 2 739 0 0 0 0 0 1 467 0 0 936 0 0 0 0 3 915 0 0

19 69 899 64 613 69 174 67 160 63 918 65 180 62 668 62 739 26 881 28 383 65 500 79 169 16 000 64 400 65 464 64 000 65 747 40 402 58 990 61 299 88 211 51 715 160 700 171 716

20 69 899 63 634 69 168 66 959 63 916 64 881 62 657 60 000 26 864 28 382 65 500 79 169 16 000 62 933 65 464 64 000 64 810 40 402 58 301 61 296 88 017 47 800 160 587 171 244

21 69 899 63 634 69 168 66 959 63 916 64 881 62 657 60 000 26 864 28 382 65 500 79 169 16 000 62 933 65 464 64 000 64 810 40 402 58 301 61 296 88 017 47 800 160 587 171 244

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 978 0 0 0 0 0 2 739 0 0 0 0 0 1 463 0 0 935 0 0 0 0 3 911 0 0

25 69 899 64 612 69 168 66 959 63 916 64 881 62 657 62 739 26 864 28 382 65 500 79 169 16 000 64 396 65 464 64 000 65 745 40 402 58 301 61 296 88 017 51 711 160 587 171 244

329 330

900 900

90015 90095

G G

Remont oświetlenia ulic Remont placów zabaw

UM/IKI UM/IKI

331 333

600

60095

G P

Remont miejsc parkingowych Remont nawierzchni dróg

UM/IKI UM/IKI

200 000 300 000 0 300 000

200 000 300 000 0 300 000 160 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

200 000 300 000 0 300 000 160 000

60 322 1 511 369 961 369 550 000 160 000

60 322 1 511 369 961 369 550 000 160 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

60 322 1 511 369 961 369 550 000 160 000

60 322 1 506 679 958 652 548 027 160 000

60 322 1 506 679 958 652 548 027 160 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

60 322 1 506 679 958 652 548 027 160 000

100 600 339 900

10001 60015 90001

P P G Prace awaryjne na kanalizacji UM/IKI 2003-2010

160 000

Strona 156

Plan początkowy
Razem budżet w tym: środki Nazwa zadania Jednostka realizując a Okres realizacji własne Środki zewnętrzne Razem budżet w tym:

Plan po zmianach
Razem budżet w tym: Środki zewnętrzne środki

Wykonanie

Nr zadania

Dz.

Rodza j Rozdz. zadan ia

dotacja inne z (określ budżetu ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

środki

własne

dotacja inne z (określi budżetu państwa ć jakie)

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

Środki zewnętrzne
dotacja inne z budżet (określ u ić państw jakie) a

Środki poza Ogółem (kol. budżete 10+14) m

własne

1 340 342 356 357

2 700 700 900 926

3 70001 70005 90095 92601

4 G G G G

5 Remont budynków mieszkalnych Remont lokali użytkowych Remont rowów przydrożnych Remont Krytej Pływalni LAGUNA Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej-Remont grobu wojennego żołnierzy poległych 1 września 1939 roku na cmentarzu w Jastrzębiu Górnym

6 MZN MZN UM/IKI MOSiR

7 2004-2010 2004-2010 2006-2010 2006-2010

8 1 965 998 967 779 200 000 20 000

9 1 965 998 967 779 200 000 20 000

10 0 0 0 0

11 0 0 0 0

12 0 0 0 0

13 1 965 998 967 779 200 000 20 000

14 * 1 905 998 1 054 839 200 000 17 495

15 1 905 998 1 054 839 200 000 17 495

16 0 0 0 0

17 0 0 0 0

18 0 0 0 0

19 1 905 998 1 054 839 200 000 17 495

20 1 757 909 741 137 199 930 17 495

21 1 757 909 741 137 199 930 17 495

22 0 0 0 0

23 0 0 0 0

24 0 0 0 0

25 1 757 909 741 137 199 930 17 495

027-370

710

71035

G

JZK

2010

0

0

0

0

0

0

2 850

0

2 850

0

0

2 850

2 850

0 2 850

0

0

2 850

027-366

710

71035

G

Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej-Remont Pomnika "Marsz Śmierci" - Cmentarz Jastrzębie Górne Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym Renowacja 3 krzyży przydrożnych Remont kanalizacji deszczowej

JZK

2010

3 000

0 3 000

0

0

3 000

2 643

0

2 643

0

0

2 643

2 643

0 2 643

0

0

2 643

369 376 398

900 921 900

90004 92120 90001

G G G

UM/IKI UM/Ar UM/IKI

2007-2010 2010 2003-2010

250 000 53 000 0

250 000 53 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

250 000 53 000 0

250 000 34 600 166 200

250 000 34 600 166 200

0 0 0

0 0 0

0 0 0

250 000 34 600 166 200

57 340 34 600 166 172

57 340 34 600 166 172

0 0 0

0 0 0

0 0 0

57 340 34 600 166 172

Kwota planu po zmianach w zakresie remontów uwzględniona jest: - w grupie "wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań " w wysokości 16.470.927 zł, - w grupie "wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwota planu po zmianach wynosi 500 zł,

Strona 157

OPIS ZADAŃ REMONTOWYCH

1. Zadanie nr 000-000-300 Remont nawierzchni ulic Wykonano remont: − ul. Szkolnej – zakończono zadanie realizowane w roku 2009. Wykonano remont 892,84 m2 nawierzchni ulicy oraz 74,4 m2 chodnika. − ul. Wielkopolskiej - dojazd do PP nr 6 - na długości ok. 120,0 mb o łącznej powierzchni ok. 2 672,34 m . m2 − ul. Asnyka na długości ok. 190,0 mb o łącznej powierzchni ok. 843,41 . − ul. Boża Góra Prawa łącznik do ul. Wodzisławskiej na długości ok. 50,00 mb o łącznej m2 powierzchni 206,41 . 2. − ul. Równoległa na długości ok.320,0mb i o łącznej powierzchni ok. 1092,06 m Zabudowano ściankę oporową z prefabrykatów na dł. 17,0 mb. 2 − ul. Ździebły na długości ok. 400,0 mb o łącznej powierzchni ok. 1680,0 m . 2 − ul. Gospodarskiej na długości ok. 84,0 mb o łącznej powierzchni ok. 294,0 m . 2 − bocznej Al. Piłsudskiego na długości ok. 120,0 mb o łącznej powierzchni ok. 614,1 m oraz wymianę płytek chodnika na kostkę brukową o pow. 33,0 m2 . − drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym do Skateparku przy ul. Turystycznej o pow. 576,2 m2 i chodnikiem o pow. 111,5 m2. − ul. Prusa – poprzez wykonanie nowej nawierzchni o pow. 1121,33 m2 wraz z nową podbudową i ułożeniem krawężników na dł. 640,35 m2. − ul. Fredry – wymiana podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni o pow. 1491,0 m2 i zabudowę krawężników na dł. 765,2 mb. − pobocza ul. Witczaka wraz z parkingiem o pow. 1000,0 m2. − odnoga ul. Pszczyńskiej – wymiana podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni o pow. 278,35 m2. 2. Zadanie nr 000-000-301 Remont dróg gruntowych Ogółem długość dróg: 1.177,0 mb Ogółem powierzchnia:8.474,7 m2 − − − − − − − − − − łącznik ul. Młyńskiej z ul. Okrzei - Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + pobocza + wjazdy na długości 112,0 mb, o pow. 698,20 m2. Umocnienie skarp 2 płytami o pow. 41,0 m . ul. Kościelna - Wykonano podbudowę wyrównawczą z frezu grubości 15 cm droga + pobocza + wjazdy na długości 220 mb o pow. 882 m2. ul. Kolonia Jana - Wykonano zamknięcie podbudowę warstwą wyrównawczą z frezu grubości 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 430 m2. ul. Leśmiana - Wykonano zamknięcie podbudowę warstwą wyrównawczą z frezu grubości 10 cm droga + pobocza + wjazdy na długości 134 mb o pow. 921 m2. ul. Biadoszek - Wykonano zamknięcie podbudowę warstwą wyrównawczą z frezu grubości 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 600 m2. ul. Młyńska ( Gołębia) - Wykonano zamknięcie podbudowę warstwą wyrównawczą z frezu grubości 10 cm. droga + pobocza + wjazdy o pow. 450 m2. ul. Kłosowa, Żytnia - Wykonano zamknięcie podbudowę warstwą wyrównawczą z frezu grubości 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 440 m2. ul. Ks. Płonki - Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + pobocza + wjazdy na długości 190,0 mb, pow. 399,0 m2. ul. Staffa - Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + pobocza 2 + wjazdy na długości 88,0 mb, pow. 617,0 m2. Umocnienie skarp płytami o pow. 25,0 m . Wykonanie drenażu na długości 154 mb z zabudową 2 szt. wpustów ulicznych Φ 500. odnoga ul. Kościelnej - Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + pobocza + wjazdy na długości 113,0 mb, pow. 834,50 m2. Umocnienie skarp płytami o 2 pow. 34,0 m . Wykonanie drenażu na długości 247,0 mb z zabudową 2 szt. wpustów ulicznych Φ 500.

158

− − − −

odnoga ul. Pochwacie - Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + pobocza + wjazdy na długości 144,0 mb, pow. 792,0 m2. Wykonanie drenażu na długości 247,0 mb z zabudową 2 szt. wpustów ulicznych Φ 500. odnoga ul. Reymonta - Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + pobocza + wjazdy na długości 176,0 mb, pow. 616,0 m2. Wykonanie drenażu na z zabudową 1 szt. wpustu ulicznego Φ 500, przepustu Φ 300, rowu odwadniającego. łącznik ul. Wyzwolenia - Wykonano zamknięcie podbudowę warstwą wyrównawczą z frezu grubości 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 595,0 m2. ul. Komuny Paryskiej - Wykonano zamknięcie podbudowę warstwą wyrównawczą z frezu grubości 10 cm droga + pobocza + wjazdy o pow. 200 m2.

3. Zadanie nr 000-000-302 Remont słupów oświetlenia ulic Wyremontowano 19 szt. słupów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa w związku z pogarszającą się degradacją betonu. Zamontowano słupy stalowo – ocynkowane przy ulicach: Katowicka, Krakowska, Kaszubska, Opolska, Pszczyńska, Wodeckiego, Ruchu Oporu. 4. Zadanie nr 000-000-303 Remont chodników − − − − − − − − − − − − ul. Zielona – wykonano remont, który obejmował rozebranie chodnika o nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm wraz z podbudową oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową na powierzchni 2008,81 m2 ( dł. 802 mb i szer. 2,5 mb). ul. Opolska -Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącego chodnika o nawierzchni z asfaltu oraz wykonanie nowego na podbudowie tłuczniowej o nawierzchni 1.023,75 m2 z kostki brukowej ograniczonego obrzeżami. ul. Kurpiowska- Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącego chodnika o nawierzchni z płyt betonowych 50 x 50 cm oraz wykonanie nowego na podbudowie tłuczniowej o nawierzchni 389 m2 z kostki brukowej ograniczonego obrzeżami i krawężnikiem. ul. Warmińska - wykonano nową nawierzchnię chodnika na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 84 m2. ul. Arki Bożka - wykonano nową nawierzchnię chodnika na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 325 m2. ul. Ruchu Oporu - wykonano nową nawierzchnię chodnika na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 64 m2.. ul. Wielkopolska - wykonano nową nawierzchnię chodnika na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 219,7 m2. ul. Opolska - wykonano nową nawierzchnię chodnika na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 108 m2. ul. Bogoczowiec - wykonano nową nawierzchnię chodnika na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 172,95 m2. ul. Boża Góra Prawa - wykonano nową nawierzchnię chodnika na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 115,5 m2. ul. Żeromskiego - wykonano nową nawierzchnię chodnika na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 180 m2. ul. M. Reja –remont na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku Kopalni „Borynia” w zakresie - rozebranie istniejącego chodnika o nawierzchni z asfaltu oraz wykonanie nowego o szer. 1,8 m i dł. 910 mb na podbudowie tłuczniowej o nawierzchni z kostki brukowej ograniczonego obrzeżami.

5. Zadanie nr 000-000-304 Remont schodów − Remont schodów terenowych – ul. Wielkopolska Zakres robót obejmował rozebranie istniejących, wyeksploatowanych oraz nienormatywnych schodów żelbetowych i wykonanie nowych schodów jednobiegowych żelbetowych, jako 5 odrębnych powtarzalnych biegów schodowych. Szerokość schodów 2,60 mb w świetle belek policzkowych. Stopnie schodowe obłożone kostką betonową natomiast belki policzkowe obłożone płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi w kolorze brązowym RAL8008.

159

Schody wyposażone w balustrady dwustronne z rur stalowych o średnicy Ø 50 oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbami podkładowymi oraz nawierzchniowymi w kolorze brąz RAL8008. Ponadto zakres robót obejmuje remont chodnika stanowiącego połączenie nowo wybudowanych schodów ze schodami istniejącymi od strony ul. Beskidzkiej. −

Remont schodów terenowych – ul. Wrocławska Zakres robót obejmował rozebranie wyeksploatowanych schodów terenowych oraz wykonanie nowych schodów żelbetowych, jednobiegowych o szerokości 2,60 mb w świetle belek policzkowych, stopnie schodowe obłożone kostką betonową natomiast belki policzkowe płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi. Wyposażenie schodów w balustradę dwustronną z rur Ø 50 oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej. Remont schodów terenowych – ul. Staszica Zakres robót obejmował rozebranie schodów terenowych z krawężników drogowych oraz wykonanie nowych schodów terenowych z kostki betonowej typ „behaton”. Obramowanie schodów obrzeżem betonowym 30x8 na ławie betonowej. Schody wyposażone w balustradę dwustronną. ul. Turystyczna – schody do jaru wraz z platformą dla niepełnosprawnych Zakres robót obejmował rozebranie istniejących i wykonanie nowych schodów terenowych wraz z zabudową nowych poręczy ochronnych. Ponadto wykonano remont pomostu dla niepełnosprawnych poprzez oczyszczenie nawierzchni konstrukcji stalowych pomostu, malowanie, naprawa nawierzchni betonowych pomostu zaprawami niskoskurczowymi wraz z wykonaniem nawierzchni pomostu. Projekt techniczny Wykonano projekt wykonawczy remontu schodów terenowych przy ul. Kaszubskiej 4 i w jarze południowym od strony ul. Mazowieckiej 2-4.

6. Zadanie nr 000-000-305 Prace awaryjne Wykonywane m.in. takie prace jak: czyszczenie zasypanych studni kanalizacyjnych, sprzątanie po kolizjach drogowych, naprawy doraźne schodów i barierek, uzupełnianie i zabezpieczeniem wyrw, naprawa poboczy, usuwanie wiatrołomów, uzupełnianie płatek lub kostki betonowej w chodnikach itp., sprzątanie po kolizjach drogowych, naprawy doraźne schodów i barierek, uzupełnianie i zabezpieczenie wyrw, naprawa poboczy, uzupełnianie płatek lub kostki betonowej w chodnikach, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych. 7. Zadanie nr 000-035-305 Akcja przeciwpowodziowa – prace awaryjne W ramach zadania wykonano: - zabezpieczenie i naprawa osuwającej się skarpy przy ul. Piaskowej - zabezpieczenie i naprawa osuwającej się skarpy przy odnodze ul. Wschodniej - naprawa uszkodzonego przepustu i podmytej drogi przy ul. Młyńskiej - ul. Przemysłowa – pobocza i rowy - inne prace np. zamknięcie drogi, zasypanie wyrw w drodze, oczyszczenie odwodnienia drogi, naprawa rozmytego pobocza, naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu 23 dróg - naprawa osuniętych poboczy przy ul. Świerklańskiej w rejonie wiaduktu kolejowego - zabezpieczenie osuwającej się skarpy przy ul. Piaskowej 119. 8. Zadanie nr 000-000-306 Remont samochodu służbowego SM W ramach zadania wyremontowano samochód służbowy Straży Miejskiej .

9.

Zadanie nr 000-000-310 Bariery i poręcze

160

Wykonanie remontu barier ochronnych odgradzających chodnik od rowu na odcinku od wiaduktu do posesji nr 76 przy ul. Powstańców Śl.

10. Zadanie nr 000-000-311 Remonty nawierzchni cząstkowe dróg Wykonano remonty cząstkowe na powierzchni 19.881,20 m2 dróg powiatowych. 11. Zadanie nr 000-000-313 Elementy organizacji ruchu Wykonano malowanie (część gminna) - linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych – 410,34 m2 - linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych – 1.535,88 m2 - strzałek i innych symboli – 898,46 m2 - przejść dla pieszych – 2.402,0 m2. Wykonano malowanie (część powiatowa) - linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych – 2.459,7 m2 - linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych – 9.637,68 m2 - strzałek i innych symboli – 1.533,10 m2 - przejść dla pieszych – 1.591,08 m2. 12. Zadanie nr 000-000-314 Remont mieszkania chronionego W ramach zadania wykonano remont kuchni i łazienki w mieszkaniu chronionym. 13. Zadanie nr 000-000-316 Remonty nawierzchni - cząstkowe ulic Wykonano remonty cząstkowe na powierzchni 19.651,53 m2 dróg gminnych. 14. Zadanie nr 000-000-319 Remont targowisk miejskich W ramach zadania wykonano: 2 − remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 100 m na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka w Jastrzębiu-Zdroju, − remont ogrodzenia na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka (wymiana i remont uszkodzonych elementów, prace malarskie antykorozyjne), − remont ogrodzenia i wiaty targowej na targowisku miejskim na osiedlu 1000-lecia (wymiana i remont uszkodzonych elementów, prace malarskie antykorozyjne, uzupełnienie pokrycia wiaty płytami z tworzywa sztucznego komorowego).

15. Zadanie nr 000-000-320 Remonty szkół W ramach nadzoru merytorycznego Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji wykonano: − remont rurociągu C.O. zasilającego wentylację w SP nr 16, − remont nawierzchni w sali gimnastycznej ZS Nr 12 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej powierzchniowo i punktowo elastycznej, − remont nawierzchni w sali gimnastycznej SP nr 6 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na ruszcie drewniany krzyżowym, − projekt remontu budynku ZS nr 2 ( segment sportowo – rekreacyjny) z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, − projekt remontu elewacji i dachu budynku „starej szkoły” Zespołu Szkół Nr 12. W ramach nadzoru merytorycznego szkół wykonano: − Szkoła Podstawowa Nr 1 w ramach umowy z KWK JAS-MOS na naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego usunięto pęknięcia i zarysowania ścian wewnątrz sali

161

− − − −

− − − − −

− − − −

− − − −

− −

gimnastycznej, wymalowano salę gimnastyczną, wyremontowano posadzki i parkiet, zabezpieczono ściany przed dalszymi pęknięciami, Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont instalacji odgromowej, gzymsów oraz placu zabaw, Szkoła Podstawowa Nr 6 – remont łazienek, remont sali gimnastycznej oraz szatni dla uczniów, malowanie klas i korytarza, remont instalacji elektrycznej, doprowadzenie ciepłej wody do toalet. Szkoła Podstawowa Nr 9 – remont instalacji ciepłej wody w ubikacjach uczniowskich, remont kanalizacji i pokrycia dachowego na łączniku między budynkiem a salą gimnastyczną, Szkoła Podstawowa Nr 10 – remont łazienek dla dziewcząt i chłopców na wszystkich piętrach z doprowadzeniem ciepłej wody, uszczelnienie i osadzenie okien w sali gimnastycznej, remont dachu i rynien, Szkoła Podstawowa Nr 12 – remont dachu i ocieplenie ścian sali gimnastycznej, wymiana dwóch pionów kanalizacji ściekowej i wodnej z doprowadzeniem ciepłej wody do łazienek uczniów, remont 6. łazienek uczniów, uzupełnienie glazury na ścianach, położenie paneli podłogowych w sali baletowej, wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicach, Szkoła Podstawowa Nr 16 – podłączenie ciepłej wody w sanitariatach uczniowskich, wymiana pompy do obiegu wody c.o., wykonanie przykanalika sanitarnego, odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz namiar geodezyjny przyłącza kanalizacji sanitarnej, Szkoła Podstawowa Nr 17 – remont instalacji wodnej, Szkoła Podstawowa Nr 19 – remont sal lekcyjnych, Szkoła Podstawowa Nr 21 – remont tablic rozdzielczych, Gimnazjum Nr 8 – wykonano instalację odgromową, Zespół Szkół Nr 1 – remont łazienek szkolnych, remont instalacji grzewczej, malowanie szatni szkolnej, docieplenie ościeży zewnętrznych sali gimnastycznej, remont obróbek dekarskich, uzupełnienie tynku, Zespół Szkół Nr 2 – remont zewnętrznej ściany sali gimnastycznej, wymiana uszkodzonych rynien i renowacja, remont instalacji elektrycznej, montaż rur wody ciepłej, kucie i montaż płytek ściennych w toaletach, renowacja parkietów, malowanie sal komputerowych, Zespół Szkół Nr 3 – gruntowanie, malowanie ścian, remont podłogi, remont instalacji odgromowej i rolet, częściowy remont łazienek chłopców, doprowadzenie ciepłej wody, kafelkowanie, wymiana sanitariatów i rur wodno-kanalizacyjnych, Zespół Szkół Nr 4 – remont sieci komputerowej w pracowni informatycznej, Zespół Szkół Nr 5 – malowanie korytarza, remont instalacji elektrycznej, Zespół Szkół Nr 7 – wymiana kaloryfera, malowanie sal lekcyjnych i korytarza, wymiana drzwi w salach lekcyjnych, renowacja ogrodzenia szkoły, Zespół Szkół Nr 8 – ułożenie kostki brukowej wokół szkoły, remont komina, remont zbiornika wyrównawczego c.o., doprowadzenie ciepłej wody do łazienek, remont sali gimnastycznej, malowanie ścian, Zespół Szkół Nr 9 – remont kominów na dachu budynku oraz wylewka podłogi w sali gastronomicznej, Zespół szkół Nr 11 – doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów, wymiana oświetlenia na korytarzu szkolnym, częściowe malowanie sufitu, wymiana drzwi do sal lekcyjnych, Zespół Szkół Nr 12 - doprowadzenie ciepłej wody do łazienek, wymiana rur odpływowych wraz z kafelkowaniem, Zespół Szkół Nr 13 – remont kotła grzewczego, osuszanie, odgrzybianie i malowanie ścian, remont schodów zewnętrznych, remont sanitariatów, wymiana grzejników, ocieplenie poddasza, wymiana wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych, Zespół Szkół Handlowych - doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów, remont c.o., malowanie sal lekcyjnych, Zespół Szkół Zawodowych – wymiana posadzki korytarza na zapleczu sali gimnastycznej, wymiana drzwi wewnętrznych przy sali gimnastycznej,

162

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego – remont części instalacji wodociągowej oraz centralnego ogrzewania, remont sali gimnastycznej,

16. Zadanie nr 000-216-320 Remonty szkół-Świetlice środowiskowe W ramach zadania wykonano częściowy remont toalet dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 6.

17. Zadanie nr 000-320-220 Remonty szkół-SKUU − − − − Zespół Szkół Nr 1 – wymiana podłóg w salach lekcyjnych, wymiana włazów wlotowych, Zespół Szkół Nr 8 – malowanie sali gimnastycznej, Zespół Szkół Nr 13 – położenie wykładziny w sali lekcyjnej, Zespół Szkół Zawodowych – remont sali lekcyjnej.

18. Zadanie nr 000-320-223 Remonty szkół-SKUU za rok poprzedni − − − − − − Gimnazjum Nr 8 – wymieniono podłogę oraz lampy w sali lekcyjnej, Zespół Szkół Nr 1 – remont wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, regulacja instalacji c.o., remont instalacji ciepłej wody, Zespół Szkół Nr 5 – remont łazienek, malowanie ściany elewacyjnej, tylnej, malowanie klatki schodowej, Zespół szkół Nr 8 – częściowy remont sali gimnastycznej obejmujący uzupełnianie ubytków, gipsowanie i malowanie ścian, Zespół Szkół Nr 10 – remont sal lekcyjnych Zespół Szkół Zawodowych – remont sali gimnastycznej oraz przystosowanie pomieszczenia jadalni na salę dydaktyczną.

19. Zadanie nr 000-000-321 Remont samochodu służbowego W ramach zadania wykonano remont blacharki, malowanie samochodu, wymianę łożysk, naprawę układu chłodniczego i skrzyni biegów, naprawę wału napędowego samochodu służbowego Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Zadanie nr 000-000-322 Remont Domu Nauki i Rehabilitacji W ramach zadania wykonano remont kanalizacji w budynku placówki oraz wymalowano część pomieszczeń. 20. Zadanie nr 000-000-323 Remont obiektów drogowych Wykonano remont obiektu mostowego przy ul. Lipowej. Remont polegał na rozebraniu nawierzchni do poziomu betonu konstrukcyjnego płyt nośnych prefabrykowanych. Wykonanie wzmocnień istniejących płyt warstwą żelbetu z izolacją, odbudowa gzymsów, wykonanie zabezpieczeń nawierzchni betonowych zaprawami naprawczymi z powłoką akrylową w ilości 134,0 m2, nawierzchni na obiekcie z betonu asfaltowego o pow. 45,9 m2. 21. Zadanie nr 000-000-324 Remont parkingów miejskich W ramach zadania wykonano remont ogrodzenia parkingu przy ul. Podhalańskiej, który obejmował wymianę i remont uszkodzonych elementów, prace malarskie antykorozyjne. 22. Zadanie nr 000-000-325 Remont Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca”

163

W ramach zadania wykonano prace remontowe poszycia dachowego, remont instalacji oświetlenia awaryjnego i oświetlenia pomieszczeń, remont urządzeń kotłowni gazowej, wykonano wstępny projekt założeń do remontu pomieszczeń, które przeznaczone będą na pokoje mieszkalne.

23. Zadanie nr 000-000-327 Remont przedszkoli − − − − − − Publiczne Przedszkole Nr 2 – remont posadzki w salach przedszkolnych, tynk na elewacji budynku, sale przedszkolne, wymieniono właz dachowy i naprawiono czapy dachowe, Publiczne Przedszkole Nr 3 – remont drzwi wejściowe do budynku przedszkola, elewacji budynku, instalacji c.o., Publiczne Przedszkole Nr 4 – remont dachu i roboty dekarskie, remont zmywalni, remont sali wraz z wymianą instalacji elektrycznej, remont parkietów, wymiana drzwi wejściowych wraz z izolacją, Publiczne Przedszkole Nr 5 – remont łazienek, Publiczne Przedszkole Nr 6 – remont parkietu, sali zabaw, wylewka schodów, remont dachu, elewacja budynku, Publiczne Przedszkole Nr 7 – remont pomieszczeń socjalnych i piwnic, malowanie kuchni wraz z zapleczem, remont schodów wejściowych, rozebranie starego i montaż nowego śniegołapu na dachu, wykonanie kanalizacji z podłączeniem do wodociągu, opracowanie ekspertyzy technicznej p.poż. dotyczącej przebudowy budynku, Publiczne Przedszkole Nr 8 – cyklinowanie, gruntowanie i malowanie sal, częściowy remont instalacji elektrycznej, remont wejścia do budynku wraz z drzwiami, remont dachu, malowanie zaplecza, remont instalacji kanalizacyjnej, Publiczne Przedszkole Nr 10 – remont piwnic, malowanie dachu, remont elewacji budynku przedszkola, Publiczne Przedszkole Nr 11 – malowanie sal, remont posadzek, wymiana drzwi, Publiczne Przedszkole Nr 12 – wykonanie ściany działowej, montaż drzwi, wykonanie schodów ewakuacyjnych, Publiczne Przedszkole Nr 13 – docieplenie budynku, remont instalacji odgromowej, Publiczne Przedszkole Nr 14 – remont tarasu, zewnętrznego, wymiana tynków tarasu zewnętrznego, remont łazienki, Publiczne Przedszkole Nr 15 – remont sali wraz z wymianą drzwi, wymiana opraw oświetlenia, gniazd i wyłączników, Publiczne Przedszkole nr 16 – remont holu wejściowego do budynku, remont schodów, Publiczne Przedszkole Nr 17 – remont czterech łazienek, cyklinowanie parkietów, Publiczne Przedszkole Nr 18 – remont łazienki, cyklinowanie parkietów w salach, remont rampy oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, Publiczne Przedszkole Nr 19 – remont kuchni, remont dwóch sal zabaw, dwóch holi (położenie gładzi gipsowej i malowanie), wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych, renowacja parkietów, Publiczne Przedszkole Nr 20 – remont kuchni wraz z zapleczem, remont instalacji wodociągowej, Publiczne Przedszkole Nr 21 – remont kuchni, remont dwóch łazienek, remont posadzek i parkietów, Publiczne Przedszkole Nr 23 – remont dachu, remont kanalizacji, Publiczne Przedszkole Nr 24 – remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, remont parkietu, wymiana kafelek w kuchni, remont schodów wejściowych, malowanie pomieszczeń przedszkola, remont Sali, Publiczne Przedszkole Nr 26 – remont poddasza, remont kuchni, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wymiana opraw oświetleniowych, remont instalacji elektrycznej, Urząd Miasta-Wydział Edukacji – wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą w celu dostosowania budynków Publicznych Przedszkoli Nr 4,5,6,14,26 do nakazów KMPSP.

− − − − − − − − − − − − − − − − −

24. Zadanie nr 000-000-329 Remont oświetlenia ulic Wykonano: − remont oświetlenia przy ul. Wodeckiego – Malchera-Ruchu Oporu w zakresie wymiany kabli i słupów.

164

− − − − − − − −

remont ul. Nepomucena – wymiana 2 słupów parkowych na wysokie stalowo – ocynkowane wraz z wymianą opraw. remont 15 szt opraw poprzez wymianę na energooszczędne przy ul. Gałczyńskiego – 9 szt., ul. Broniewskiego- 3 szt. , ul. Staffa- 3 szt. remont SOU przy ul. Pszczyńskiej remont oświetlenia przy ul. Zielonej – trakt pieszy w kierunku targowiska. remont oświetlenia ul. Długa – wymiana 3 przęseł oświetlenia wraz z wysięgnikami im oprawami. remont oświetlenia ul. Długa – wymiana 2 kpl punktów oświetlenia. remont 2 lamp parkowych na trakcie pieszym za Dabrówką. remont 2 pkt świetlnych przy ul. Kurpiowskiej.

25. Zadanie nr 000-000-330 Remont placów zabaw Wykonywano na bieżąco remonty elementów na 21 placach zabaw na terenie miasta. 26. Zadanie nr 000-000-331 Remont miejsc parkingowych Dokończono remont miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej – zadanie kontynuowane od 2009 roku. Powstały 44 miejsca postojowe z kostki brukowej o pow. 535,5 m2. 27. Zadanie nr 000-000-333 Remont nawierzchni dróg - ul. Gagarina - zadanie współfinansowane przez Kopalnię „Zofiówka w kwocie 487.623,00 zł. Wykonano remont drogi na dł. 1110 mb poprzez frezowanie korekcyjne o pow. 7023 m2; wykonanie nowej nawierzchni o pow. 6.912,0 m2; regulację wjazdów – 188,0 m2; wykonanie poboczy utwardzonych – 858,0 m2 i zabudowę barier energochłonnych - 68,0 mb. - ul. Powstańców Śl. – wykonano remont na długości 403,0 mb, poprzez wykonanie nowej nawierzchni o pow.2.655,00 m2, remontu chodnika na dł. 80,0 mb; oczyszczenie rowów wraz z ich wzmocnienie – 654,0 m2 oraz przebudową przepustów – 54,0 mb. - ul. Świerczewskiego – wykonano remont nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wzmacniającej z geosiatki o pow. 2211 m2; ułożenie nowej nawierzchni o pow. 5941 m2 oraz wykonanie poboczy i wjazdów o pow. 1402 m2. - ul. Podhalańska – uzupełnienie poboczy pasa drogowego. 28. Zadanie nr 000-000-339 Prace awaryjne na kanalizacji Wykonywano, m.in. takie prace jak: uzupełnianie pokryw włazów żeliwnych, czyszczenie odwodnienia drogi, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych, czyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów odwodnienia. 29. Zadanie nr 000-000-340 Remont budynków mieszkalnych W ramach zadania wykonano: − − − − − − − − − − − − − − remont mieszkań pustostanów usuwanie usterek instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej wynikających z zaleceń pokontrolnych uzupełnianie placów zabaw remont centralnego ogrzewania usuwanie usterek ogólnobudowlanych wynikających z zaleceń pokontrolnych i na terenach wokół budynku usuwanie usterek instalacji elektrycznej remont budynków Wspólnot Mieszkaniowych wykonanie projektu budowlanego – typowego zbiornik szamba Wodzisławska 15 remont instalacji elektrycznej naprawa chodników, schodów terenowych, dojść do budynku, opasek opracowanie audytu energetycznego Pszczyńska 125 remont dachów Stodoły 52, 54 montaż nawiewników wymiana wkładów okiennych

165

− − −

montaż nasad kominowych wymiana wykładziny PCW wraz z cokolikami i naprawą podłoży wymiana stolarki okiennej.

30. Zadanie nr 000-000-342 Remont lokali użytkowych W ramach zadania wykonano: − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − remont centralnego ogrzewania w zakresie regulacji zużycia – Wrzosowa 4 a, 1 Maja 61, Mazowiecka 8-10, Zdrojowa 5 remont pomieszczenia użytkowego 1000 - lecia 15 usuwanie usterek ogólnobudowlanych w budynkach użytkowych, terenach wokół budynków oraz remont schodów terenowych projekt typowy rozbiórki budynku transformatorowni ul. Witczaka 2 usuwanie ustek instalacji elektrycznych, bieżących wynikających z zaleceń pokontrolnych prace ogólnobudowlane oraz remont kotłowni węglowej i instalacji centralnego ogrzewania ul. Gagarina 130 usuwanie usterek instalacji gazowych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania bieżących wynikających z zaleceń pokontrolnych w budynku oraz na terenach wokół budynku projekt typowy wymiany instalacji elektrycznej, termomodernizacji i audytu energetycznego Dworcowa 17 e rozbiórkę obiektów – garaże wymiennikownia ul. Gagarina 116 remont budynku przy ul. 1 Maja 61 rozbiórkę budynku użytkowego ul. Powstańców 382 likwidacja szamba i starego przyłącza ul. Cieszyńska 101 usuwanie usterek ogólnobudowlanych wynikających z przeglądów opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku kotłowni i garaży ul. Klubowa 4 konserwację pokrycia dachu ul. Staszica 8 remont instalacji centralnego ogrzewania ul. Komuny Paryskiej 14 wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Świerczewskiego 174 remont dachu ul. Witczaka 4 projekt audytu energetycznego K. Paryskiej 16 malowanie sali przyjęć Gajowa 11 a.

31. Zadanie nr 000-000-356 Remont rowów przydrożnych Wykonano: - ul. Libowiec-Okrzei – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 26,0 mb, przebudowa przepustów na dł. 10,2, mb, zabudowa wpustu ulicznego z włączeniem do rowu. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. Świerczewskiego – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 211,45 mb, przebudowa przepustu na dł.39,0 mb. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. Sportowa – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 109,25 mb, przebudowa przepustu na dł. 21,5 mb. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. Powstańców Śl. dzielnica Borynia – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 174 mb, przebudowa przepustu na dł. 6 mb. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. Długa – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 105,0 mb, przebudowa przepustu na dł.6,3 mb. Utwardzenie wjazdu frezem. - ul. Gagarina – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 167,4 mb, przebudowa przepustu na dł.8 mb. Utwardzenie wjazdu frezem.

32. Zadanie nr 000-000-357 Remont Krytej Pływalni LAGUNA W ramach zadania wykonano remont szatni polegający na: − wykonaniu wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego i z suchej mieszanki żywiczno-mineralnej, − wykonaniu tynków wewnętrznych na ścianach, − licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych,

166

− − −

gruntowaniu podłoży preparatami CERESIT – powierzchni poziomych (sufitów), malowaniu farbami starych tynków wewnętrznych – sufitów, uzupełnianiu tynków wewnętrznych.

33. Zadanie nr 000-027-366 Remont Pomnika „Marsz Śmierci” – Cmentarz Jastrzębie Górne W ramach zadania obłożono płytami granitowymi cokół krzyża, wykonano napis metoda rycia i złocenia, wymieniono fragment stopnia schodów, uzupełniono brakujące płytki betonowe w murku okalającym grób i schodach oraz impregnację całości płytek betonowych. Zadanie nr 000-000-369 Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym Wykonano projekt budowlano – wykonawczy w zakresie remontu nawierzchni utwardzonych, alejek szutrowych, , schodów w zakresie terenu położonego pomiędzy ul. 1 Maja a „Masnówką”. 34. Zadanie nr 000-027-370 Remont grobu wojennego żołnierzy poległych 1 września 1939 roku na cmentarzu w Jastrzębiu Górnym W ramach zadania przeszlifowano płytę nagrobka z istniejącym napisem, wykonano płytę granitową z fragmentu bloku granitowego, wykonano napis oraz orła. 35. Zadanie nr 000-000-376 Renowacja 3 krzyży przydrożnych W ramach zadania wykonano remont krzyża przydrożnego z 1906 roku przy ul. Pszczyskiej. 36. Zadanie nr 000-000-398 Remont kanalizacji deszczowej − − ul. Dębowa- remont kanalizacji deszczowej fi 300 na długości 70,0 mb z zabudowa 2 studni rewizyjnych, wykonaniem przyczółka na wylocie, umocnieniem skarp. jar Turystyczna – Remont kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie drenażu fi 100 w otulinie na długości 268 mb, zabudowa 5 szt. studni rewizyjnych fi 400, wykonanie przyczółka na wylocie, umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wylotu, wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych w jarze przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju. odnoga ul. Pochwacie - remont kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie drenażu fi 100 w otulinie na długości 138 mb, zabudowa 4 szt. studni rewizyjnych fi 400, wykonanie przyczółka na wylocie, umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wylotu, ułożenie rury osłonowej fi 200 pod wjazdem, przy ul. Pochwacie w Jastrzębiu Zdroju. ul. Wrzosowa - remont kanalizacji deszczowej fi 300 na długości 15 mb, zabudowa 1 szt. studni rewizyjnej.

167

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful