UCHWAŁA Nr XXXVII/301/2009 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 29 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (Zarząd Oddziału w Żninie) i Międzyszkolną Komisją Zakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Żninie uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XXXIII/262/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się § 3 ust. 3; 2) uchyla się § 8 ust. 1; 3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. O wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria: 1) wielkość szkoły; 2) liczba budynków, w których funkcjonuje szkoła; 3) struktura organizacyjna szkoły; 4) liczba oddziałów w szkole; 5) liczba wicedyrektorów; 6) zmianowość; 7) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska; 8) wyniki pracy szkoły; 9) warunki demograficzne i geograficzne w jakich szkoła funkcjonuje.”; 4) § 10. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „10. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora ustalana jest kwotowo w oparciu o minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym i stawki procentowe określone w poniższej tabeli: Tabela stawek dodatków funkcyjnych: Stawka dodatku funkcyjnego Od 1. Do

Lp.

Stanowisko

Dyrektor przedszkola: Dyrektor szkoły (zespołu szkół): - liczącej do 8 oddziałów, - liczącej od 9 do 16 oddziałów, - liczącej 17 i więcej oddziałów, Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół):

20%

40%

2.

20% 25% 35% 15%

45% 55% 85% 40%

3.

5) uchyla się § 14; 6) § 15. ust. 1otrzymuje brzmienie: „§ 15.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy, którego wysokość jest uzależniona od wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach trudnych, uciążliwych.”; 7) uchyla się § 15 ust. 4; 8) uchyla się § 17; 9) uchyla się § 19 ust. 2; 10) uchyla się § 20; 11) uchyla się § 23; 12) uchyla się § 24; 13) uchyla się § 25; 14) uchyla się § 26; 15) uchyla się § 27; 16) uchyla się § 28;

17) uchyla się § 29. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina, Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie oraz dyrektorom szkół. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Lucjan Adamus
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572