UCHWAŁA NR 57/VII/11 RADY GMINY BULKOWO z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art.54 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.), Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego”, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 157/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009 roku, w ten sposób, że: 1. w § 7 Regulaminu zmianie ulega: 1) ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 5% planowanej kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, bez wynagrodzenia dyrektora.”, 2) ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się łączną pulę środków finansowych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w kwocie do 2.000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) miesięcznie.”. 2. w § 8 Regulaminu zmianie ulega ust. 3, który otrzymuje brzmienie: - „3. Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi: 1) dla dyrektorów ZSO - od 420 do 900 PLN, 2) dla dyrektorów szkół podstawowych – od 220 do 600 PLN, 3) dla wicedyrektorów – od 310 do 400 PLN, 4) dla kierowników świetlic – od 190 do 230PLN.”. 3. w § 9 Regulaminu zmianie ulega ust.1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: - „1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu: 1) powierzenia wychowawstwa klasy w wysokości : a) w szkołach podstawowych, w oddziałach liczących do 15 uczniów – w wysokości 55 PLN, b) w szkołach podstawowych, w oddziałach liczących powyżej 15 uczniów – w wysokości 60 PLN, c) w gimnazjach, niezależnie od liczby uczniów w oddziałach – w wysokości 60 PLN, d) w oddziałach „0” – w wysokości określonej dla szkół podstawowych.”. 4. w § 11 ust. 3 Regulaminu zmianie ulega pkt 2, który otrzymuje brzmienie: - „2) za prowadzenie nauczania indywidualnego w domu ucznia - 30% wynagrodzenia zasadniczego, za prowadzenie nauczania indywidualnego na terenie szkoły - 20% wynagrodzenia zasadniczego,”. § 2. Zmiany do Regulaminu, o których mowa w § 1 zostały uzgodnione z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli, tj. ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Odział w Płocku oraz Międzyzakładową Komisją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku.
Id: ILFGG-DHWZA-WZCWD-UMVYO-SFABY. Podpisany Strona 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kajka

Id: ILFGG-DHWZA-WZCWD-UMVYO-SFABY. Podpisany

Strona 2