Załącznik Nr 5 do sprawozdania

z wykonania budżetu za 2010 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU
USTAWAMI ZA 2010 ROK
w tym:

Dz. Rozdz.
1

2

§
3

010

4

Rolnictwo i łowiectwo
01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
4300 Zakup usług pozostałych

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005
4210
4300
4600
4610

710

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Działalność usługowa
71012
4300
71013
4300
71014
4300
71015
3020
4010
4020
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4360

H.Za

Treść

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
Zakup usług pozostałych
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Zakup usług pozostałych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usług pozostałych
Nadzór budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników służby
cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

Plan wydatków

Wykonanie
wydatków

5

6

%
wykonania
7

Plan wydatków
bieżących
8

Wykonanie
wydatków
bieżących
9

Plan
Wykonanie
wydatków
wydatków
majątkowych majątkowych
10

11

53,000 zł

47,790.80 zł

90.17%

53,000 zł

47,790.80 zł

0 zł

0.00 zł

53,000 zł

47,790.80 zł

90.17%

53,000 zł

47,790.80 zł

0 zł

0.00 zł

53,000 zł

47,790.80 zł

90.17%

53,000 zł

47,790.80 zł

155,000 zł

100,243.85 zł

64.67%

155,000 zł

100,243.85 zł

0 zł

0.00 zł

155,000 zł
2,000 zł
137,588 zł
14,412 zł

100,243.85 zł
1,911.74 zł
98,332.11 zł
0.00 zł

64.67%
95.59%
71.47%
0.00%

155,000 zł
2,000 zł
137,588 zł
14,412 zł

100,243.85 zł
1,911.74 zł
98,332.11 zł
0.00 zł

0 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00%

1,000 zł

0.00 zł

557,917.17 zł 100.00%

557,921 zł

557,917.17 zł

1,000 zł

557,921 zł

0 zł

0.00 zł

85,000 zł

85,000.00 zł

100.00%

85,000 zł

85,000.00 zł

0 zł

0.00 zł

85,000 zł
85,000 zł

85,000.00 zł
85,000.00 zł

100.00%
100.00%

85,000 zł
85,000 zł

85,000.00 zł
85,000.00 zł

0 zł

0.00 zł

85,000 zł
12,000 zł
12,000 zł
371,921 zł
200 zł
71,856 zł
186,547 zł

85,000.00 zł
12,000.00 zł
12,000.00 zł
371,917.17 zł
200.00 zł
71,856.00 zł
186,547.00 zł

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

85,000 zł
12,000 zł
12,000 zł
371,921 zł
200 zł
71,856 zł
186,547 zł

85,000.00 zł
12,000.00 zł
12,000.00 zł
371,917.17 zł
200.00 zł
71,856.00 zł
186,547.00 zł

0 zł

0.00 zł

0 zł

0.00 zł

16,575 zł
43,806 zł
6,055 zł
10,706 zł
951 zł
200 zł
8,600 zł
1,135 zł

16,574.78 zł
43,805.15 zł
6,054.92 zł
10,705.12 zł
950.88 zł
200.00 zł
8,600.00 zł
1,135.00 zł

100.00%
100.00%
100.00%
99.99%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%

16,575 zł
43,806 zł
6,055 zł
10,706 zł
951 zł
200 zł
8,600 zł
1,135 zł

16,574.78 zł
43,805.15 zł
6,054.92 zł
10,705.12 zł
950.88 zł
200.00 zł
8,600.00 zł
1,135.00 zł

1/6

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU
USTAWAMI ZA 2010 ROK
w tym:

Dz. Rozdz.
1

2

71078

§

Treść

Plan wydatków

Wykonanie
wydatków

3

4

5

6

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonsrnej publicznej sieci
telefonicznej
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

750

Administracja publiczna
75011
4010
4040
4110
4120
75045
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4740
4750

H.Za

Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzeniE roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Kwalifikacja wojskowa
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

%
wykonania

Plan wydatków
bieżących

Wykonanie
wydatków
bieżących

7

8

9

Plan
Wykonanie
wydatków
wydatków
majątkowych majątkowych
10

11

1,975 zł

1,975.00 zł

100.00%

1,975 zł

1,975.00 zł

9,900 zł

9,900.00 zł

100.00%

9,900 zł

9,900.00 zł

112 zł
984 zł
6,811 zł
1,008 zł
1,000 zł

111.20 zł
984.00 zł
6,811.00 zł
1,007.12 zł
1,000.00 zł

99.29%
100.00%
100.00%
99.91%
100.00%

112 zł
984 zł
6,811 zł
1,008 zł
1,000 zł

111.20 zł
984.00 zł
6,811.00 zł
1,007.12 zł
1,000.00 zł

3,500 zł

3,500.00 zł

100.00%

3,500 zł

3,500.00 zł

4,000 zł
4,000 zł

4,000.00 zł
4,000.00 zł

100.00%
100.00%

4,000 zł
4,000 zł

4,000.00 zł
4,000.00 zł

0 zł

0 zł

251,240 zł

251,185.47 zł

99.98%

251,240 zł

251,185.47 zł

0 zł

0.00 zł

212,240 zł
167,034 zł
13,102 zł
27,502 zł
4,602 zł
39,000 zł
821 zł
133 zł
20,600 zł
5,072 zł
150 zł
6,055 zł
110 zł

212,240.00 zł
167,034.00 zł
13,102.00 zł
27,502.00 zł
4,602.00 zł
38,945.47 zł
820.26 zł
132.30 zł
20,600.00 zł
5,024.60 zł
147.20 zł
6,055.00 zł
109.90 zł

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.86%
99.91%
99.47%
100.00%
99.07%
98.13%
100.00%
99.91%

212,240 zł
167,034 zł
13,102 zł
27,502 zł
4,602 zł
39,000 zł
821 zł
133 zł
20,600 zł
5,072 zł
150 zł
6,055 zł
110 zł

212,240.00 zł
167,034.00 zł
13,102.00 zł
27,502.00 zł
4,602.00 zł
38,945.47 zł
820.26 zł
132.30 zł
20,600.00 zł
5,024.60 zł
147.20 zł
6,055.00 zł
109.90 zł

0 zł

0.00 zł

0 zł

0.00 zł

6,059 zł

6,056.21 zł

99.95%

6,059 zł

6,056.21 zł

2/6

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU
USTAWAMI ZA 2010 ROK
w tym:

Dz. Rozdz.
1

2

§
3

751

4

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
75109

3030
4110
4120
4170
4210
4300

752

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

Obrona narodowa
75212

754

Pozostałe wydatki obronne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75411

H.Za

Treść

Komendy powiatowe PSP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy
zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy
i funkcjonariuszy

Plan wydatków

Wykonanie
wydatków

5

6

%
wykonania
7

Plan wydatków
bieżących
8

Wykonanie
wydatków
bieżących
9

Plan
Wykonanie
wydatków
wydatków
majątkowych majątkowych
10

11

23,829 zł

21,302.83 zł

89.40%

23,829 zł

21,302.83 zł

0 zł

0.00 zł

23,829 zł

21,302.83 zł

89.40%

23,829 zł

21,302.83 zł

0 zł

0.00 zł

1,870 zł
780 zł
120 zł
5,640 zł
810 zł
14,609 zł

1,470.00 zł
759.50 zł
112.70 zł
5,000.00 zł
540.63 zł
13,420.00 zł

78.61%
97.37%
93.92%
88.65%
66.74%
91.86%

1,870 zł
780 zł
120 zł
5,640 zł
810 zł
14,609 zł

1,470.00 zł
759.50 zł
112.70 zł
5,000.00 zł
540.63 zł
13,420.00 zł

1,599.98 zł 100.00%

1,600 zł

1,599.98 zł

0 zł

0.00 zł

1,600 zł
1,600 zł

1,599.98 zł
1,599.98 zł

0 zł

0.00 zł

3,879,878 zł 3,879,870.09 zł

0 zł

0.00 zł

0 zł

0.00 zł

1,600 zł
1,600 zł
1,600 zł

1,599.98 zł
1,599.98 zł

100.00%
100.00%

3,879,878 zł 3,879,870.09 zł 100.00%
3,834,124 zł
23,997 zł
1,896 zł
2,699,532 zł

3,834,116.43 zł
23,996.01 zł
1,895.67 zł
2,699,531.94 zł

100.00%
100.00%
99.98%
100.00%

3,834,124 zł
23,997 zł
1,896 zł
2,699,532 zł

3,834,116.43 zł
23,996.01 zł
1,895.67 zł
2,699,531.94 zł

102,772 zł

102,771.67 zł

100.00%

102,772 zł

102,771.67 zł

206,259 zł

206,258.77 zł

100.00%

206,259 zł

206,258.77 zł

4,125 zł
635 zł
150,410 zł

4,124.55 zł
634.30 zł
150,409.44 zł

99.99%
99.89%
100.00%

4,125 zł
635 zł
150,410 zł

4,124.55 zł
634.30 zł
150,409.44 zł

13,800 zł
113,333 zł

13,800.00 zł
113,332.48 zł

100.00%
100.00%

13,800 zł
113,333 zł

13,800.00 zł
113,332.48 zł

3/6

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU
USTAWAMI ZA 2010 ROK
w tym:

Dz. Rozdz.
1

2

§
3

4

4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonsrnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

4370

4410
4430
4440
4510
4740
4750
75414
4210
75478
4210
4220

801

Oświata i wychowanie
80195

Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

851

H.Za

Treść

Ochrona zdrowia

Plan wydatków

Wykonanie
wydatków

5

6

%
wykonania
7

Plan wydatków
bieżących
8

Wykonanie
wydatków
bieżących
9

Plan
Wykonanie
wydatków
wydatków
majątkowych majątkowych
10

11

159,502 zł
3,292 zł
126,806 zł
15,434 zł
18,287 zł
91,522 zł
2,280 zł
15,371 zł

159,502.00 zł
3,291.36 zł
126,806.00 zł
15,434.00 zł
18,287.00 zł
91,522.00 zł
2,280.00 zł
15,370.55 zł

100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

159,502 zł
3,292 zł
126,806 zł
15,434 zł
18,287 zł
91,522 zł
2,280 zł
15,371 zł

159,502.00 zł
3,291.36 zł
126,806.00 zł
15,434.00 zł
18,287.00 zł
91,522.00 zł
2,280.00 zł
15,370.55 zł

5,905 zł

5,905.00 zł

100.00%

5,905 zł

5,905.00 zł

23,009 zł
33,841 zł
1,048 zł
2,456 zł
1,570 zł

23,008.02 zł
33,841.00 zł
1,047.84 zł
2,455.03 zł
1,569.80 zł

100.00%
100.00%
99.98%
99.96%
99.99%

23,009 zł
33,841 zł
1,048 zł
2,456 zł
1,570 zł

23,008.02 zł
33,841.00 zł
1,047.84 zł
2,455.03 zł
1,569.80 zł

17,042 zł

17,042.00 zł

100.00%

17,042 zł

17,042.00 zł

3,000 zł
3,000 zł
42,754 zł
26,821 zł
15,933 zł

3,000.00 zł
3,000.00 zł
42,753.66 zł
26,821.00 zł
15,932.66 zł

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

3,000 zł
3,000 zł
42,754 zł
26,821 zł
15,933 zł

3,000.00 zł
3,000.00 zł
42,753.66 zł
26,821.00 zł
15,932.66 zł

0 zł

0.00 zł

0

0.00 zł

15,000 zł

11,286.50 zł

75.24%

15,000 zł

11,286.50 zł

0 zł

0.00 zł

15,000 zł
15,000 zł

11,286.50 zł
11,286.50 zł

75.24%
75.24%

15,000 zł
15,000 zł

11,286.50 zł
11,286.50 zł

0 zł

0.00 zł

2,815,157 zł 2,799,608.20 zł

99.45%

2,815,157 zł 2,799,608.20 zł

0 zł

0.00 zł

0 zł

0.00 zł

2,815,157 zł

2,799,608.20 zł

99.45%

2,815,157 zł

2,799,608.20 zł

2,815,157 zł

2,799,608.20 zł

99.45%

2,815,157 zł

2,799,608.20 zł

4/6

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU
USTAWAMI ZA 2010 ROK
w tym:

Dz. Rozdz.
1

2

§
3

852

4

Pomoc społeczna
85203
4010
4040
4110
4120
3020
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4480
4520
4700
4740
4750
6050
6060

H.Za

Treść

Ośrodki wsparcia
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonsrnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

Plan wydatków

Wykonanie
wydatków

5

6

%
wykonania
7

Plan wydatków
bieżących
8

Wykonanie
wydatków
bieżących
9

Plan
Wykonanie
wydatków
wydatków
majątkowych majątkowych
10

11

839,645 zł

825,241.82 zł

98.28%

729,645 zł

727,919.83 zł

110,000 zł

97,321.99 zł

817,945 zł
264,540 zł
19,797 zł
43,500 zł
5,550 zł
1,000 zł
1,375 zł
58,786 zł
15,000 zł
100 zł

803,544.71 zł
264,528.07 zł
19,796.39 zł
43,382.69 zł
5,383.37 zł
1,000.00 zł
1,375.00 zł
58,784.71 zł
14,999.97 zł
100.00 zł

98.24%
100.00%
100.00%
99.73%
97.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

707,945 zł
264,540 zł
19,797 zł
43,500 zł
5,550 zł
1,000 zł
1,375 zł
58,786 zł
15,000 zł
100 zł

706,222.72 zł
264,528.07 zł
19,796.39 zł
43,382.69 zł
5,383.37 zł
1,000.00 zł
1,375.00 zł
58,784.71 zł
14,999.97 zł
100.00 zł

110,000 zł

97,321.99 zł

61,845 zł
179,700 zł
480 zł
25,500 zł
1,250 zł
1,550 zł

61,792.33 zł
179,291.45 zł
480.00 zł
25,446.73 zł
1,245.62 zł
1,451.13 zł

99.91%
99.77%
100.00%
99.79%
99.65%
93.62%

61,845 zł
179,700 zł
480 zł
25,500 zł
1,250 zł
1,550 zł

61,792.33 zł
179,291.45 zł
480.00 zł
25,446.73 zł
1,245.62 zł
1,451.13 zł

1,120 zł
75 zł
13,738 zł
7,782 zł
407 zł

996.24 zł
75.00 zł
13,737.18 zł
7,782.00 zł
406.85 zł

88.95%
100.00%
99.99%
100.00%
99.96%

1,120 zł
75 zł
13,738 zł
7,782 zł
407 zł

996.24 zł
75.00 zł
13,737.18 zł
7,782.00 zł
406.85 zł

3,150 zł

2,468.00 zł

78.35%

3,150 zł

2,468.00 zł

200 zł

200.00 zł

100.00%

200 zł

200.00 zł

1,500 zł

1,499.99 zł

100.00%

1,500 zł

1,499.99 zł

104,000 zł
6,000 zł

91,321.99 zł
6,000.00 zł

87.81%
100.00%

104,000 zł
6,000 zł

91,321.99 zł
6,000.00 zł

104,000 zł
6,000 zł

91,321.99 zł
6,000.00 zł

5/6

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU
USTAWAMI ZA 2010 ROK
w tym:

Dz. Rozdz.
1

2

§
3

85205
4110
4170
4210
4300
4410
4700
4750

853
85321
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4440
4740
4750
85334

Plan wydatków

4

5

Wykonanie
wydatków
6

%
wykonania

Plan wydatków
bieżących

7

8

Wykonanie
wydatków
bieżących
9

21,700 zł

21,697.11 zł

99.99%

21,700 zł

21,697.11 zł

613 zł
3,997 zł
4,427 zł
11,140 zł
353 zł
420 zł

611.11 zł
3,996.72 zł
4,427.00 zł
11,140.00 zł
352.28 zł
420.00 zł

99.69%
99.99%
100.00%
100.00%
99.80%
100.00%

613 zł
3,997 zł
4,427 zł
11,140 zł
353 zł
420 zł

611.11 zł
3,996.72 zł
4,427.00 zł
11,140.00 zł
352.28 zł
420.00 zł

750 zł

750.00 zł

100.00%

750 zł

750.00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

245,201 zł

240,377.76 zł

98.03%

245,201 zł

Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

236,500 zł

236,496.76 zł

100.00%

114,492 zł
10,309 zł
22,169 zł
3,370 zł
50,823 zł
2,395 zł
24,816 zł
5,289 zł
1,556 zł

114,492.00 zł
10,308.21 zł
22,169.00 zł
3,369.56 zł
50,823.00 zł
2,394.39 zł
24,816.00 zł
5,288.10 zł
1,555.50 zł

1,281 zł

1,281.00 zł

8,701 zł
8,701 zł

3,881.00
3,881.00

Pomoc dla repatriantów
4300 Zakup usług pozostałych

8,837,471 zł 8,736,424.47 zł

6/6

Plan
Wykonanie
wydatków
wydatków
majątkowych majątkowych
10

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

OGÓŁEM

H.Za

Treść

11

0 zł

0.00 zł

240,377.76 zł

0 zł

0.00 zł

236,500 zł

236,496.76 zł

0 zł

0.00 zł

100.00%
99.99%
100.00%
99.99%
100.00%
99.97%
100.00%
99.98%
99.97%

114,492 zł
10,309 zł
22,169 zł
3,370 zł
50,823 zł
2,395 zł
24,816 zł
5,289 zł
1,556 zł

114,492.00 zł
10,308.21 zł
22,169.00 zł
3,369.56 zł
50,823.00 zł
2,394.39 zł
24,816.00 zł
5,288.10 zł
1,555.50 zł

100.00%

1,281 zł

1,281.00 zł

44.60%
44.60%

8,701 zł
8,701 zł

3,881.00 zł
3,881.00 zł

0 zł

0.00

8,727,471 zł 8,639,102.48 zł

110,000 zł

98.86%

97,321.99 zł