1994 rok A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Oznaczanie amoniaku metodą Parnasa. Oznaczanie żelaza metodami redox.

Oznaczanie chlorków w środowisku alkalicznym metodą strąceniową. Uzasadnij wzór. Narysuj i porównaj krzywe miareczkowania słabego i mocnego kwasu mocną zasadą. Ile waży siarczan sodu otrzymany po dokładnym wysuszeniu 3,22 g dziesięciowodnej soli ? Oblicz stężenie NaOH i Na2CO3 w 10 ml próbce, do których oznaczania użyto 15 ml 0,1 n HCl wobec fenoloftaleiny a następnie 4 ml tego roztworu wobec metylooranżu. Reakcje charakterystyczne jonów : Pbz+ i Ba 2+. Odczynniki grupowe i przykładowe reakcje dla każdego z nich. Reakcje redox w analizie jakościowej (2 przykłady). Reakcje oznaczania Ni 2+ i Co2+ w mieszaninie. Podaj dwa przykłady wykorzystania własności amfoterycznych w analizie jakościowej. Reakcje charakterystyczne azotanów i siarczanów. Prawo rozcienczeń Ostwalda (wzór), stała i stopień dysocjacji (definicja i wzór). Jakie działania laboratoryjne wynikają z Ir ? Bromianometria : roztwory robocze i ich dwie podstawowe reakcje. Wymień sposoby określania końca miareczkowania w metodach strąceniowych. Jak i dlaczego zmieni się temperatura krzepnięcia i wrzenia w roztworze soli kuchennej ? Wymień elementy składowe związku kompleksowego i scharakteryzuj własności jednego z nich .

1995 rok A 1. Prawo rozcienczeń Ostwalda (wzór), stała i stopień dysocjacji (definicja i wzór). 2. Autodysocjacja wody. Definicja pH. Stężenie jonów wodorowych w słabych kwasach. 3. Iloczyn rozpuszczalności: definicja i konsekwencje. 4. Podstawowe reakcje redox w bromianometrii. 5. Jak i dlaczego zmienia się temperatura krzepnięcia i wrzenia wody w roztworze soli kuchennej ? 6. Sposoby, oznaczania końca miareczkowania w alkacymetrii. B 1. Reakcje charakterystyczne : Cu2+, Mg2+. 2. Odczynniki grupowe i przykładowe reakcje dla każdego z nich. 3. Reakcje redox w analizie jakościowej (2 przykłady). 4. Reakcje charakterystyczne Ag+ i Ca2+. 5. Podąj dwa przykłady wykorzystania własności amfoterycznych w analizie jakościowej. 6. Reakcje charakterystyczne azotanowi szczawianów. C 1. Jakim ograniczeniom podlega metoda Mohra i dlaczego ? (uzasadnij równaniami reakcji) 2. Miareczkowe metody oznaczania żelaza. 3. Objaśnij różnice pomiędzy krzywymi miareczkowania mocną zasadą słabego i mocnego kwasu. 4. Zastosowanie roztworów roboczych w jodometrii. 5. Ile waży siarczan sodu otrzymany po dokładnym wysuszeniu 1,61 g dziesięciowodnej soli ? 6. Oblicz stężenie NaOH i Na2CO3 w 10 ml próbce. Do miareczkowania użyto 15 ml 0,1 n HCl wobec fenoloftaleiny a następnie 5 ml tego roztworu wobec metylooranżu.

1996 rok A 1. 2. 3. 4. 5. 6. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. C 1. 2. 3. 4. 5. 6. Oznaczanie amoniaku metodą Parnasa. Oznaczanie wody utlenionej metodami redox. Oznaczanie chlorków w środowisku alkalicznym. Uzasadnij wybór metody. Narysuj i porównaj krzywe miareczkowania słabej i mocnej zasady mocnym kwasem. Ile waży siarczan sodu otrzymany po dokładnym wysuszeniu 6.44 g dziesięciowodnej soli ? (2,84) Oblicz stężenie NaOH i Na2CO3 w 10 ml próbce, do których oznaczania użyto 15 ml 0,12 n HCl wobec fenoloftaleiny a następnie 5 ml tego roztworu wobec metylooranżu. (0,12) Reakcje charakterystyczne: Cu2+, Ca2+. Odczynniki grupowe i przykładowe reakcje dla każdego z nich. Reakcje redox w analizie jakościowej (2 przykłady). Reakcje oznaczania Ni2+ i Co2+. Podaj dwa przykłady wykorzystania własności amfoterycznych w analizie jakościowej. Reakcje charakterystyczne azotanów i octanów. Prawo rozcieńczeń Ostwalda (wzór), stała r stopień dysocjacji (definicja i wzór). Stężenie jonów wodorowych w roztworze słabego i mocnego kwasu. Bromianometria : roztwory robocze i ich dwie podstawowe reakcje. Teorie wskaźników w alkacymetrii. Jak i dlaczego zmieni się temperatura krzepnięcia i wrzenia w roztworze soli kuchennej ? Wymień elementy składowe związku kompleksowego i scharakteryzuj własności jednego z nich .

1998 rok A 1. Prawo rozcieńczeń Ostwalda (wzór), stała i stopień dysocjacji (definicja i wzór). 2. Autodysocjacja wody. Definicja pH. Stężenie jonów wodorowych w słabych zasadach. 3. Budowa związków kompleksowych. 4. Podstawowe reakcje redox w bromianometrii. 5. Własności roztworów. Prawa Raoult'a i Henry'ego. 6. Sposoby oznaczania końca miareczkowania w alkacymetrii. B 1. Reakcje charakterystyczne: Cu2+ , Ba2+. 2. Odczynniki grupowe i przykładowe reakcje dla każdego z nich. 3. Reakcje redox w analizie jakościowej (2 przykłady). 4. Reakcje oznaczania Cr3+ i Mn2+. 5. Podaj dwa przykłady wykorzystania własności amfoterycznych w analizie jakościowej. 6. Reakcje charakterystyczne azotanów! octanów. C 1. Jakim ograniczeniom podlega metoda Mohra i dlaczego ? (uzasadnij równaniami reakcji) 2. Miareczkowe metody oznaczania żelaza. 3. Objaśnij różnice pomiędzy krzywymi miareczkowania mocną zasadą słabego i mocnego kwasu. 4. Zastosowanie roztworów roboczych w jodometrii. 5. Iloczyn rozpuszczalności AgBr = 3,6 10-13. Ile gramów jonów srebra zawiera 11 nasyconego roztworu ? 6. 10 ml roztworu soli urno nowej oznaczano, metodą Parnasa. Dodano 25 ml 0,09 n HCl a do odmiareczkowania nadmiaru zużyto 13 ml 0,1 n NaOH. Oblicz stężenie (n) jonów NH4+. inne: Reakcja Krumma. Oznaczanie NaOH i Na2CO3 Etapy analizy wagowej.

2000 A. 1. 2. 3. 4. 5. B 1. 2. 3. 4. 5. C 1. 2. 3. 4. 5. 2004 A 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. 4. 5. C 1. 2. 3. 4. 5.

Stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcieńczeń. Narysuj i zinterpretuj krzywą miareczkowania słabej zasady mocnym kwasem. Co to jest hydroliza soli. Wymień składowe związków kompleksowych i scharakteryzuj jedną z nich Podstawowe reakcje red-ox w bromianometrii. Własności roztworów. Reakcje charakterystyczne Cu2+ i Ba2+ Próby wstępne w analizie kationów. Rola siarkowodoru w chemii analitycznej Oznaczanie niklu i kobaltu obok siebie wg. toku Reakcje charakterystyczne NO3 i octanów Oznaczanie chlorku w środowisku kwaśnym i zasadowym (metody, ograniczenia Miareczkowe metody oznaczania żelaza. Podstawowe informacje o jodometrii (roztwory robocze możliwości oznaczeń, wskaźniki) Il. rozp. AgBr = 3.6 10-13. Ile gramów jonów srebra zawiera 11 nasyconego roztworu. 10 ml roztworu soli amonowej oznaczano met. Pamasa. Dodano 25 ml 0.09 n HC1 a do odmiareczkowania nadmiaru zużyto 13 ml 0.1 n NaOH. Obl. stęż. (n) jonów NH4.

Wymień i określ cechy roztworu. Wyprowadź zależność pomiędzy K i α . Wzory na [H+] W roztworach mocnych i słabych zasad. Teoria kwasów i zasad Bronsteda oraz Lewisa. Potencjał red-ox i pot. normalny elektrody Reakcje charakterystyczne Cu2+ i Co2+. Reakcje tworzenia kompleksów w a. jakość.- 4 przykłady. Związki amfoteryczne - trzy przykłady. Analiza PbCl2: próby wstępne i reakcje charakterystyczne. Reakcje charakterystyczne szczawianów i siarczanów (IV). Oznaczanie soli amonowych metodą Parnasa. Wykorzystanie kwasu szczawiowego w anal. miareczkowej. Objaśnij krzywe miareczkowania słabych kwasów i zasad. Oblicz zużycie roztworu KMnO4 (0,096 n) oraz tiosiarczanu sodu (0,104 n) potrzebnego na zmiareczkowanie 10 ml roztworu wody utlenionej zawierającego 0,051 g H2O2 w kolbce o pojemności 100 ml. Ile waży siarczan miedzi otrzymany po wysuszeniu 2,49 g pięciowodnej soli. Ile to %?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful