11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

1. 2. 3. 4. 5.

Klasyfikacja systemów Podstawowe poj cia Przegl d funkcjonalno ci systemów zarz dzania Otoczenie systemów E-Biznes

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

Lech Barszczewski

Oprogramowanie infrastrukturalne
• • • • • •

Systemy operacyjne
• • • • • • •

Oprogramowanie aplikacyjne
CRM Service Process Optimization ERP SCM Collaboration & KM Tools Real Time systems Design & Engineering

11 kwietnia 2003

Application Development Application Integration & Middleware Database Management System BI & Data Warehouse Tools Network & System Management Software Security Software

Application Development Application Integration & Middleware
Message-oriented middleware Platform middlewere Application Servers Enterprise Portal Servers Integration Broker Suits Other middleware CICS; Tuxedo; JAVAbeans; WEBsphere; MS MessageQ; BEA; BizTalk WEBspere; SUN One; Apache WEBsphere; SPS; SAP Portal; SUN One SOFTWARE AG; RPC; ODBC; SQL Net;

Lech Barszczewski

Database Management System

Nonrelational DBMS Relational DBMS Object-Oriented DBMS Embeded Product Desktop DBMS Products

TeraDATA DB2; MS SQL; Oracle aplikacja mobilne

11 kwietnia 2003

BI & Data Warehouse Tools

End user query & reporting OLAP Data Maining Packaged Data Marts EIS ETL Tools & Administration Tools

SAS; Cognos; Business Objects; Brio Hyperion; SAP BI; Business Objects; Cognos; SAS; SPSS; Cognos; Acta; Sagent Technology; ShowCase SAS; Oracle; Microsoft; SAS; SPSS; Visual Numerics;

Lech Barszczewski

Network & System Management Software

Security Software

Availability & Performance Management Network Management Configuration Management IT Help Desk/ IT Problem Management IT Asset Management Job Scheduling Output Management Identidy & Access Management Encryption Intrusion Detection Antivirus

Tivoli; OpenView; BMC Patrol; Tivoli; OpenView; BMC Patrol; Tivoli; OpenView; BMC Patrol; Peregrine; Remedy; Tivoli; HP SMS; Tivoli; CA MS Project; Primavera;

11 kwietnia 2003

CISCO; NetScreen; RSA; SecureComputing RSA; SecureComputing Dragon; NetScreen F-Secure; NAV, McAfee

CRM

Sprzeda E-Commerce Marketing Customer Service & Support Call/Contact Center

mySAP.com WEBsphere Commerce; EBP; Ariba; Genesys;

Lech Barszczewski

Service Process Optimization

Opportunity Management Resource & Project Management Analitics & Forecasting

ERP

11 kwietnia 2003

Traditional ERP HRMS Financial Management Sustem Enterprise Asset Management Integrated Plant Systems

mySAP.com; Business One; Fima+ mySAP.com; Oracle Suit; Teta mySAP.com; Oracle Suit mySAP.com; Oracle Suit klasyczne MRPII

SCM

Supply Chain Planning Supply Chain Execution Buy-Side Internet Commerce

mySAP.com ; Oracle Suit; I2; mySAP.com ; Oracle Suit; I2 mySAP.com ; Oracle Suit; I2

Collaboration & KM Tools
Lech Barszczewski

E-Mail & Calendaring Team Support Content/Document Mngm. Information Access Real-Time Collaboration E-learning

Exchange MS Exchange; Lotus Notes; DDM9000; Documentum; FileNet; iXOS LotusNotes; VideoConf; SABA; LOTUS; SAP; HP; ORACLE

Real Time systems
Real time database Proces data visualisation OSI PI Wonderware; InTouch; ProcessBook CAD/CAM

Design & Engineering
11 kwietnia 2003

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

Lech Barszczewski

11 kwietnia 2003

MRP jest skrótem od angielskich s ów: "Material Requirements Planning" i jest t umaczone jako "planowanie potrzeb materia owych". MRP jest zbiorem procesów do wyznaczania zapotrzebowa na materiały (surowce, materiały zakupowane, komponenty, itp.). MRP mo na tak e traktowa jako sposób okre lania i dotrzymywania terminów wykonania zamówie klientów według przypisanych im priorytetów.
 

Nie nale y go myli ze skrótem MRP II, który okre la standard oprogramowania wspomagaj cy zarz dzanie produkcj i dystrybucj utworzony od angielskich s ów: "Manufacturing Resource Planning" (planowanie zasobów produkcyjnych).
¢ ¡ £ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥

 

 

Lech Barszczewski

Procesy wyst puj ce w MRP: Sprawdzanie dost pno ci materiałów Popyt na materiał w jest bilansowany z dostawami, które maj nadej lub s w trakcie wytworzenia aby okre li dost pno materiału w po danym czasie. Równowa enie czasów realizacji Na podstawie potrzeb materiałowych i informacji o czasie niezb dnym na ich realizacj , okre lany jest termin kiedy nale y wystawi zamówienia. Rozwijanie struktury produktu Proces powoduj cy, e zaplanowane do uwolnienia zlecenia na pozycj nadrz dn powoduj wygenerowanie w odpowiednim czasie zamówie na ka d z pozycji podrz dnych.

11 kwietnia 2003

" $

Przykład realizacji procesu: • Poni szy schemat przedstawia struktur materiałow . Wynika z niej, e aby wytworzy pozycj A nale y pobra 2 jednostki (np. sztuki) pozycji B oraz 3 jednostki pozycji C. Wytworzenie pozycji A wymaga równie po wi cenia 1 dnia roboczego przy zało eniu, e dost pne s pozycje B i C w odpowiednich ilo ciach.

Lech Barszczewski

!
"
11 kwietnia 2003

"
" $ "

! #

Lech Barszczewski

Przykład Zakładaj c, e planujemy uwolnienie do realizacji zlecenie produkcyjne na 10 sztuk pozycji A w dniu 3 wrze nia, proces rozwijania produktu wygeneruje zapotrzebowania dla pozycji podrz dnych B i C w ilo ciach odpowiednio 20 sztuk i 30 sztuk. Proces równowa enia czasów realizacji okre li, e aby sprosta zapotrzebowaniom na pozycj B nale y uwolni zlecenie w dniu 1 wrze nia, a na pozycj C w dniu 2 wrze nia. Przesuni cia w czasie dla pozycji B i C wynikaj z ich czasów realizacji. Zakładaj c, e pozycja B jest dost pna w magazynie w ilo ci 5 sztuk oraz, e pozycja B ma zaplanowane przyj cie do magazynu (wynikaj ce z dostaw w drodze) w ilo ci 10 sztuk w dniu 2 wrze nia proces bilansowania okre li zapotrzebowania dla pozycji B w ilo ci 15 sztuk, dla pozycji C w ilo ci 20 sztuk. W ostateczno ci zostanie utworzone planowane zlecenie na pozycj A w ilo ci 15 sztuk do uwolnienia w dniu 1 wrze nia i na pozycj B w ilo ci 20 sztuk do uwolnienia w dniu 2 wrze nia.

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

Dane wej ciowe, które musz by dostarczone do procesu MRP to: Struktury materiałowe, Dane na temat zapasów, Informacje nt. otwartych zlece produkcyjnych i otwartych zlece zakupu. Ró nego rodzaju czynniki planistyczne, Główny harmonogram produkcji, W wyniku przetworzenia tych danych otrzymujemy: Harmonogram uwolnienia zaplanowanych zlece zakupu, Harmonogram uwolnienia zaplanowanych zlece produkcyjnych, List wymaganych działa .

11 kwietnia 2003

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

% &

%

&

Lech Barszczewski

Planowanie czasu

Ksi gowo

Planowanie kosztów
11 kwietnia 2003

Fakturowanie Planowanie zasobów

Koncepcja 1000 wysp

Integracja

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

% &

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

% &

%

&

MRP I Metoda MRP bierze swoje pocz tki w pó nych latach pi dziesi tych, kiedy to opracowano jej pierwsz wersj - MRP I czyli Material Requirements Planning (Planowanie Potrzeb Materiałowych). MRP I pozwala obliczy dokładn ilo materiałów i terminarz dostaw tak, aby sprosta ci gle zmieniaj cemu si popytowi na poszczególne produkty, uwzgl dniaj c wi cej ni jedn fabryk . W jego nowszych implementacjach bierze si pod uwag m.in. zamówienia spływaj ce bezpo rednio od ko cowych odbiorców oraz po redników, prognozy sprzeda y i produkcji, stany magazynów, zapisy ksi gowe i fakturowe. Cele MRP I: redukcja zapasów dokładne okre lanie czasów dostaw surowców i półproduktów dokładne wyznaczanie kosztów produkcji lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, mo liwo ci wytwórczych) szybsze reagowanie na zmiany zachodz ce w otoczeniu kontrola poszczególnych etapów produkcji

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

%

&

MRP II - 1988 - APICS W 1989 roku Ameryka skie Stowarzyszenie Sterowania Produkcj i Zapasami - APICS (American Production and Inventory Control Society) zdefiniowało i opublikowało standard MRP II, który obecnie jest powszechnie stosowany we wszystkich wi kszych zintegrowanych systemach wspomagania zarz dzania. MRP II : 'Manufacturing Resource Planning' i jest tłumaczone jako 'planowanie zasobów produkcyjnych'. MRP II jest standardem aplikacji słu cych do wspomagania procesu produkcyjnego wprowadzony przez organizacj APICS (American Production and Inventory Control Society) Ameryka skie Stowarzyszenie Sterowania Produkcj i Zapasami. MRP II to najpowszechniej obecnie stosowany, kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiaj cy koordynowanie pracy korporacji. Specyfikacja MRP II obejmuje przede wszystkim: planowanie przedsi wzi planowanie produkcji planowanie potrzeb materiałowych - MRP (Material Requirements Planning) planowanie zdolno ci produkcyjnych - CRP (Capacity Requirements Planning) Model MRP II w stosunku do poprzedniego został rozbudowany o elementy zwi zane z procesem sprzeda y i wspieraj ce podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarz dzania produkcj . W miar rozwoju, specyfikacja MRP obejmowała kolejne obszary działalno ci przedsi biorstwa, staj c si stopniowo narz dziem kompleksowym. W modelu MRP II bierze si pod uwag wszystkie sfery zarz dzania przedsi biorstwem zwi zane z przygotowaniem produkcji, jej planowaniem i kontrol oraz sprzeda i dystrybucj wyprodukowanych dóbr.

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

%

&

System klasy MRP II powinien zgodnie ze specyfikacj zawiera nast puj ce funkcje: Planowanie biznesowe (Business Planning) Planowanie produkcji i sprzeda y (Sales and Operation Planning) Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling) Zarz dzanie popytem (Demand Management) Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning) Podsystem struktur wyrobów (Bill of Material Subsystem) Podsystem transakcji materiałowych (Inventory Transaction Subsystem) Podsystem harmonogramów spływu (Scheduled Receipts Subsystem) Sterowanie produkcj (Shop Floor Control) Planowanie zdolno ci produkcyjnych (Capacity Requirements Planning) Zarz dzanie stanowiskiem roboczym (Input/Output Control) Planowanie dystrybucji (Distribution Resource Planning) Pomoce warsztatowe (Tooling) Interfejs do planowania finansowego (Financial Planning Interface) Symulacje (Simulation) Pomiar działania systemu (Performance Measurement)

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

%

&

ERP - 1990 - Gartner Group ERP: 'Enterprise Resource Planning' - Planowanie Zasobów Przedsi biorstwa jest spotykane w literaturze równie pod nazw MRP III: ‘Money Resource Planning’ - Planowanie Zasobów Finansowych. ERP jest zbiorem aplikacji adresowanym głównie do firm produkcyjnych (bez wzgl du na rodzaj produkcji). Głównym celem systemów ERP jest mo liwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarz dzania przedsi biorstwem, wł cznie z najwy szymi. ERP jest systemem obejmuj cym cało procesów produkcji i dystrybucji, który integruje ró ne obszary działania przedsi biorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiada na zmiany popytu. Informacje te s uaktualniane w czasie rzeczywistym i dost pne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracuj cych w trybie on-line). W systemach ERP/MRP III powszechnie stosowane s mechanizmy umo liwiaj ce symulowanie ró norodnych posuni i analiz ich skutków, tak e finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie mo liwych działa decyzyjnych. Jednymi z najwa niejszych wyró ników specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, mechanizmów optymalizuj cych planowanie oraz wbudowana w system mo liwo elektronicznych poł cze w ramach ła cucha dostaw i sprzeda y. Ponadto, w ERP/MRP III powszechnie stosowane s mechanizmy umo liwiaj ce symulowanie ró norodnych posuni i analiz ich skutków, tak e finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działa podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) - sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego.

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

%

&

Lech Barszczewski

ERP obejmuje nast puj ce obszary: obsługa klientów - baza danych o klientach, przetwarzanie zamówie , obsługa specyficznych zamówie (produkty na danie), elektroniczny transfer dokumentów (EDI) produkcja - obsługa magazynu, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarz dzanie zmianami produktów (np. wprowadzanie usprawnie ), MRP I/II, prognozowanie zdolno ci produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji (m.in. ledzenie drogi produktu w zakładach produkcyjnych) itd. finanse - prowadzenie ksi gowo ci, kontrola przepływu dokumentów ksi gowych, pozwala przygotowywa raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców (np. podział na central i oddziały) Pozwalaj one planowa i zarz dza zasobami -- urz dzeniami, materiałami, tak e kadr pracowników, pieni dzmi, aby mo na je było efektywnie wykorzysta , gdy przedsi biorstwo chce osi gn konkretny cel produkcyjny czy finansowy.

11 kwietnia 2003

%

&

Systemy klasy MRP II / ERP - korzy ci dla przedsi biorstwa Systemy klasy MRP II / ERP nale do klasy systemów zintegrowanych. W zintegrowanym systemie wszelkie informacje dost pne s natychmiast we wspólnej bazie danych przedsi biorstwa, co pozwala na szybk reakcj - szybkie podejmowanie decyzji. Inn równie wa na zalet jest fakt, e adne dane nie musz by wpisywane dwukrotnie. Raz wprowadzone w jednym komponencie s dost pne we wszystkich innych. System klasy ERP umo liwia zarz dzanie przedsi biorstwem na wszystkich trzech poziomach: operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Wdro ony w cało ci system powinien umo liwia : Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa (rachunkowo , planowanie, controlling). Wspomaganie administracji przedsi biorstwa Zarz dzanie i obsługa ła cuchów dostaw towarów (Suply Chain Management). Planowanie i koordynowanie produkcji. Stanowi ródło danych do podejmowania decyzji przez mened erów ró nych szczebli

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

%
JIT
Lech Barszczewski

&
PUSH/PULL Systemy typu PUSH (tradycyjne) gdy praca na jednym stanowisku jest zako czona, produkt zostaje przesuni ty na nast pne stanowisko i tak w druje a do magazynu. Systemy typu PULL (np. zapasy na czas) - gdy pojawia si zapotrzebowanie na produkt jest on montowany na ostatnim stanowisku, po czym informacja o zapotrzebowaniu jest przesy ana na poprzedzaj ce stanowisko, a do miejsca w którym pobiera si surowce.
¨ ¦ ¦ © ¦ ¦  ¦ §

Zapasy na czas (just in time JIT) to poj cie, które kładzie nacisk na wyeliminowanie strat i wzrost efektywno ci w procesie produkcyjnym poprzez: produkcj w ma ych seriach (w odró nieniu od masowej produkcji ta mowej), wysok jako wytwarzanych produktów, prac grupow .
¦ §

11 kwietnia 2003

%
MRP II

&
JIT Celem jest zmniejszenie zapasów, wzrost wydajno ci, poprawa obsługi klienta JIT jest systemem organizacyjnym, który nie musi by wspomagany przez technik informacyjn . Jego główn zalet jest prostota. System wprowadza produkcj w niewielkich seriach, wysok jako oraz usprawnia prac zespołow . Eliminacja lub redukcja zapasów nast puje bezpo rednio wskutek działania systemu. JIT zwi ksza efektywno organizacji w sferze produkcyjnej. (System oddziałuje na pracowników zwi zanych bezpo rednio z produkcj ).

11 kwietnia 2003

Celem jest zmniejszenie zapasów, wzrost wydajno ci, poprawa obsługi klienta. MRP II jest systemem informatycznym z zało enia. Zło ono i liczba operacji obliczeniowych oraz ilo danych - od pocz tku wyklucza mo liwo r cznego stosowania takiego systemu. MRP II zajmuje si precyzyjnym i cało ciowym planowaniem. Jego główn zalet jest mo liwo symulacji. Redukcja zapasów nast puje po rednio - dzi ki realizacji planów produkcyjnych. MRP II zwi ksza efektywno zarz dzania organizacj (daje bardzo du e mo liwo ci kadrom zarz dzaj cym w zakresie planowania).

Lech Barszczewski

%

&

ERP II - 2000 - Gartner Group ERP II jest zbiorem specyficznych dla danej bran y aplikacji, które generuj warto ci dla klientów i udziałowców poprzez udost pnienie i optymalizacj procesów zarówno wewn trz przedsi biorstwa jak i pomi dzy przedsi biorstwami - partnerami. W ród tych procesów wyró nia si procesy operacyjne i procesy finansowe w zakresie, co najmniej: ksi gowo ci, zakupów, rejestracji zamówie sprzeda y, kosztorysowania. W ród procesów operacyjnych powinny znajdowa si te, które umo liwiaj współprac z partnerami przedsi biorstwa na drodze udost pniania im kluczowych informacji. ERP II powinno by równie postrzegane jako strategia biznesowa wykorzystuj ca wy ej wymienione procesy. To co odró nia ERP II od swojego poprzednika to otwarcie przedsi biorstwa na zewn trznych partnerów, z czym wi e si potrzeba udost pnienia najistotniejszych informacji na temat wspólnych procesów. Taka wymiana informacji powoduje stworzenie społeczno ci grupuj cej podmioty, które ł cz wspólne interesy. Pozwala to na aktywny udział w całym ła cuchu warto ci pomi dzy współpracuj cymi przedsi biorstwami. Współpraca nie oznacza tutaj prowadzenie jedynie handlu elektronicznego na zasadach B2B czy B2C. Z technicznego punktu widzenia ERP II ró ni si od swojego poprzednika tym, e jego architektura bazuje na sieci, jest otwarta co pozwala na integracj z innymi systemami oraz składa si z komponentów.

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

&&

'

Lech Barszczewski

System MRP I wykonuje: konfrontuje harmonogram produkcji z zestawieniem materiałów niezb dnych do wytworzenia produktu, bada zapasy produkcyjne, ustala, które cz ci i surowce musz by zamówione i w jakim czasie, aby jak najkrócej były składowane w procesie wytwarzania. W trakcie kontroli procesu produkcyjnego MRP rozdziela zamówienia na uzupełnienie zapasów tak, aby cz ci i materiały były dost pne wtedy gdy s potrzebne. Aktualizacja harmonogramów musi by dokonywana szybko, bowiem zakłócenia w procesie wytwarzania powoduj zawsze wzrost zapasów w całym obszarze produkcyjnym. Harmonogramowanie komputerowe uwzgl dnia dost pne zdolno ci produkcyjne, stan zapasów, przewidywany popyt na wyroby powszechnego u ytku i zamówienia konkretnych klientów. Według okre lonych zasad priorytetu, system MRP wydaje zamówienia dla produkcji, a tak e zlecenie na uzupełnienie zatrudnienia załogi, maszyn produkcyjnych i dostaw materiałowych.

11 kwietnia 2003

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

&& '

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

&& '

&&

' '

Lech Barszczewski

W stosunku do MRP I pojawiaj si : sprz enia zwrotne, wspólna baza danych, wspomaganie komputerowe procesu decyzyjnego na wszystkich szczeblach zarz dzania. Dzi ki temu wszystkie grupy u ytkowników operuj na tych samych danych, ka da zmiana w planach, harmonogramach powoduje automatycznie uaktualnienie wszystkich danych. W zak adzie przemys owym integracja obejmuje co najmniej planowanie, zakupy, wytwarzanie, ca in ynieri produkcyjn wraz z przygotowaniem i remontami oraz zapasy, dystrybucj , obs ug serwisow i sprzeda . Baza danych tworzona w trakcie obsługi procesów biznesowych mo e by równie wykorzystana dla symulacji planów alternatywnych.
§ §  © ¦ §  § ¦  ¦

11 kwietnia 2003

&&
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

' '
PLAN FINANSOWY PLAN DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ PLAN MARKETINGOWY INFORMACJE O DOST PNYCH ZASOBACH PRZEWIDYWANY POPYT PLAN PRODUKCJI PRZEWIDYWANY POPYT ZAMÓWIENIA KLIENTA POTWIERDZANIE ZAMÓWIE KLIENTA OGÓLNA INFORMACJA O DOST PNYCH ZASOBACH KOSZTY PRODUKCJI

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

&& ' '

Lech Barszczewski

• • •
S C M E R P C R M

• •

ERP (Enterprise Resource Planning) SCM (Supply Chain Management) CRM (Customer Relationship Managemant) APO (Advace Planning & Optimization)
APO = Prognozowanie + Planowanie + Harmonogramowanie + Optymalizacja

BPR (Business Proces Reenginering)

11 kwietnia 2003

Hurtownia APO

Metodologia
Lech Barszczewski

Metodologia jest strukturalnym podej ciem do wykonania zło onych zada . Słu y ona do dekompozycji zadania na kroki, które musz by wykonane w ustalonej kolejno ci i wła ciwym czasie. Poszczególne kroki mog by zrównoleglone Dzi ki metodologii:
Minimalizujemy ryzyko projektu Tworzymy wspóln platform porozumiewania si mi dzy poszczególnymi zespołami uczestnicz cymi w projekcie Wcze niej wiemy co nas czeka w projekcie (podział na mniejsze zadania) Mo liwo skorzystania z tamplates

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

Podział:
• • • • Fazy Zadania Aktywno ci Kroki robocze

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

Przygotowanie projektu

Przygotowanie do startu
Koncepcja

11 kwietnia 2003

Utrzymanie

Lech Barszczewski

Fazy:
Przygotowanie projektu Koncepcja Realizacja Start produktywny Utrzymanie

Fazy projektu Fazy projektu
Wynik

Faza ?

11 kwietnia 2003

(
Sprzeda i Dystrybucja
Lech Barszczewski

)

&

2. Wewn trzne zamówienie 3. Potwierdzenie przyj cia Zamówienia

Sprzeda

6. Informacja o wysyłce 8. Wewn trzna Faktura

Centrala

11 kwietnia 2003

1. Zamówienie

7. Faktura

4. Potwierdzenie Zamówienia

5. Wysyłka

Klient

*

&

Cecha
Lech Barszczewski

Funkcjonalne
hierarchiczna orientacja funkcjonalna wg funkcji granice funkcjonalne przepływy nieci głe operacje nieoptymalizowane

Procesowe
horyzontalna orientacja procesowa wg procesów cało ciowe, zorientowane na klienta przepływy uproszczone optymalizowane z punktu widzenia obsługi klienta, kosztów I fektywno ci posłusze stwo procesowe zorientowanie na klienta integracja umiej tno ci orientacja na zespół

Struktura organizacyjna Procesy operacyjne

11 kwietnia 2003

Ludzie

posłusze stwo funkcjonalne ograniczony “wgl d” na klienta oddzielenie umiej tno ci specjalistów indywidualizm

*

&

Cecha
Lech Barszczewski

Funkcjonalne

Procesowe

Technologia

Funkcjonalnie dyskretna Zintegrowana procesowo Miary celów funkcjonalnych Podstawa miar procesowych Utrata poł czenia planowania Planowanie i kontrola procesu i kontroli Orientacja wertykalna Podział na “front-office” i “back-room” Funkcjonalne ksi stwa J zyk dyscypliny Orientacja horyzontalna Orientacja na klienta we wszystkich fazach procesu Wła ciciel procesu J zyk wiadczenia usług

Komunikacja Kultura
11 kwietnia 2003

*

&

Lech Barszczewski

Organizacja przedsi biorstwa - kto ?

Procesy biznesowe - jak ?
11 kwietnia 2003

Zintegrowany system wspomagaj cy zarz dzanie przedsi biorstwem

System wspomagaj cy zarz dzanie - narz dzie informatyczne

+

&

Lech Barszczewski

Przedsi biorstwo

Produkcja

Ksi gowo

Administracja

11 kwietnia 2003

100 110 120 130

200 210 220 230

300 310

+

&

Lech Barszczewski

Przedsi biorstwo

Produkcja

Ksi gowo

Administracja

11 kwietnia 2003

100 110 120 130

200 210 220 230

300 310

Przebieg procesu

,

&

11 kwietnia 2003

Sekwencyjna realizacja czynno ci w procesie biznesowym Udział wielu pracowników i komórek organizacyjnych w procesie biznesowym Długi czas realizacji procesu Bufory czasowe pomi dzy działaniami poszczególnych pracowników i komórek organizacyjnych Zapasy powstaj ce na granicach funkcjonalnych Du a liczba osób współpracuj cych z klientem Brak ci le okre lonej odpowiedzialno ci za obsług klienta Brak ci le okre lonej odpowiedzialno ci za jako

Lech Barszczewski

Proces =
Zestaw skoordynowanych działa , który mo na całkowicie lub cz ciowo zilustrowa z pomoc schematu
(kompilacja - wg M.Hammer, J.Champy; C.Armistead, P.Rowland; i inni)

Lech Barszczewski

11 kwietnia 2003

W podej ciu procesowym nacisk poło ony jest na procesy zło one z działa realizowanych w ró nych działach i komórkach organizacyjnych firmy.

Proces =
Zestaw wzajemnie powi zanych zasobów i działa , które przekształcaj stan wej ciowy w wyj ciowy.
B. Czy ewski

Lech Barszczewski

Definicja ta, uj ta w normie ISO, jest uniwersalna i akceptowana w kr gach zarz dzania jako ci . Skuteczne podej cie procesowe musi koncentrowa si na ci gach powi zanych ze sob działa , realizowanych w ró nych pionach i działach organizacyjnych firmy.

11 kwietnia 2003

-

Lech Barszczewski

Przykłady procesów :
opracowanie i wprowadzenie produktu lub usługi wytwarzanie dystrybucja fakturowanie realizacja zamówienia klienta administracja gwarancjami

Procesy specyficzne dla bran y:
przetwarzanie po yczek (bankowo ) obsługa roszcze (ubezpieczenia) przygotowanie posiłku (restauracja) obsługa baga u (lotnictwo) obsługa rezerwacji (hotel)

11 kwietnia 2003

)

& -

.

Lech Barszczewski

Sprzeda

Magazyn

Ksi gowo

Controlling

Wdra anie systemu zorientowane na procesy

Zlecenie sprzeda y
11 kwietnia 2003

Przygotow. Fakturow. + Kontrola wysyłki wysyłka nale no ci MM FI

Analiza zyskowno ci CO

SD

/

&

11 kwietnia 2003

Zidentyfikowanie zarz dzaj cego procesem - “wła ciciela procesu” Zdefiniowanie pocz tku i ko ca procesu Okre lenie zakresu odpowiedzialno ci Opracowanie mierników efektywno ci procesu Przydzielenie zada w ramach procesów Stworzenie zespołów Rozszerzanie wiedzy i kompetencji

Lech Barszczewski

0 $&1
Przepływ produktu

Lech Barszczewski

Zaopatrzenie

Produkcja

Sprzeda hurtowa

Sprzeda detaliczna

11 kwietnia 2003

Przepływ informacji i pieni dza

0 $&1
Zaburzenia w przepływie produktu

Lech Barszczewski

Zaopatrzenie

Produkcja

Sprzeda hurtowa

Sprzeda detaliczna

11 kwietnia 2003

Zaburzenia w przepływie Informacji i pieni dza

2) &
Lech Barszczewski

Zakupy

Produkcja

Sprzeda

Ksi gowo
11 kwietnia 2003

Zarz dzanie kadrami

0 $&1

* 3* & 4

Lech Barszczewski

System informacyjny zakupów Ocena dostawcy Kontrola zapasów Bie Planowanie Disposition potrzeb materiałowych ce zobow. finansowe Zamówienie Umowa ramowa Zapytanie, oferta Rekord info zaop. Komunikacja zewn trzna (drukarki, faks, EDI) / wewn trzna (mail) Controlling zapasów Aktualizacja kosztów bie Przyj cie towaru cych Płatno ci

Zgłoszenie Zapotrzeb.

Weryfikacja faktur Noty kredytowe

11 kwietnia 2003

Dostawa zwrotna

0 $&1

2 &
Informacyjny system sprzeda y analiza zyskowno ci Planowanie potrzeb materiałowych / zaopatrzenie

.

Lech Barszczewski

Kontrola dost pno ci Kontrola limitu kredyt. Faza pre-sales Zapytanie/ oferta Zamówienie

Koszty bie Dostawa

ce Zestawienie kosztów Nale no ci

11 kwietnia 2003

Umowa ramowa

Transport

Proces udzielania rabatów

Eksport
Komunikacja zewn trzna (drukarki, faksx, EDI) / wewn trzna (workflow)

(6 * -'

! " # , $ % # & $ &
1 2 345

) ! 0

Lech Barszczewski

'

(

( $ )

#
#

* %, + 11 kwietnia 2003

!

-

' ) , %+ . / #

,

* !% + +

(

,

!

Lech Barszczewski

Redefinicja ła cucha zmian

Transformacja biznesu

Gł boko

Najlepsze praktyki

In ynieria procesów

11 kwietnia 2003

Poprawa efektywno ci

Adaptacja

Funkcje

Procesy

Ła cuch

Zakres zmian

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

!

Procesy biznesowe

!
Adaptacja (Redesign)
Lech Barszczewski

Zmiana warto ci dodanej procesów biznesowych, systemów, polityki i struktury organizacyjnej które je wspieraj , w celu zoptymalizowania produktywno ci i przepływu pracy

• • •

11 kwietnia 2003

Celem jest eliminacja prac nie tworz cych warto ci dodanej – niekoniecznie likwidacja stanowisk pracy Wdro enie systemów ERP ułatwia ten proces poprzez automatyzacj prac Zwolnione zasoby ludzkie mog by wykorzystane w innych procesach

!

5

6 7
Adaptacja oznacza redukcj kosztu i czasu przy równoczesnym podniesieniu jako ci i standardu obsługi klienta Adaptacja procesów musi by ukierunkowana na klienta Adaptacja to równie szkolenie pracowników Adaptacja to komunikowanie pracownikom w jaki sposób ich praca mo e wpłyn na warto dla klienta Adaptacja procesów musi by sterowana od góry, ale nie mo e dotyczy tylko górnych szczebli zarz dzania.

Lech Barszczewski

,

6 7 83

69 7

4 : 3

9

4

,
11 kwietnia 2003

6 7 6 . & 2

!
In ynieria procesów (Re-engineering)
Lech Barszczewski

Dogł bna analiza i radykalna rekonstrukcja praktyk biznesowych, systemów zarz dzania, definicji zada , organizacji oraz zachowa dla osi gni cia znacznej poprawy sprawno ci firmy.

11 kwietnia 2003

!

Lech Barszczewski

Działania reengineringu koncentruj si wokół trzech głównych obszarów:

11 kwietnia 2003

Obsługa procesów dostawy produktów i usług na rynku

Organizowanie pracy ludzi

Wykorzystanie technologii informacyjnej

!
Dawniej
Przedsi biorstwo

BPR
Procesy gospodarcze Przetwarzanie zamówie Rozwój Produktu Obsługa Klientów

Lech Barszczewski

Obecnie

Personel

Rozwój

Marketing Sprzeda

Produkcja

Sprawozd. Finansowa Personel Rozwój Marketing/ Pro- Usługi Sprzeda dukcja Finanse

11 kwietnia 2003

Rynek podzielony Klient niesprecyzowany Sztywna struktura organizacyjna Wdro enie SAP według obszarów funkcjonalnych Struktura funkcjonalna

Rynek konkurencyjny Cele zorientowane na klientów Elastyczna struktura organizacyjna Zorientowany procesowo Business Engineering Struktura zorientowana procesowo

/

1

&

Lech Barszczewski

Architektura Procesów = Układ i powi zania procesów w firmie oraz ich map, od ogólnych do szczegółowych 0 1 2 Poziom 0 Obszary procesów Grupy procesów Procesy elementarne Działania (ogólne) Działania (szczegółowe)

11 kwietnia 2003

3 4 5

!
Proces reorganizacji musi by rozpatrywany w trzech płaszczyznach:
Gospodarczej – Orientacja procesowa – Strategia zlece – Wirtualizacja organizacji Społecznej – Ucz ca si organizacja – Wysokie zintelektualizowane – Podej cie partycypacyjne Technologicznej – Poł czenie elektroniczne – Sieci wewn trzne – Internet/Intranet/Extranet

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

!
W projektach BPR musz by jasne zdefiniowane nast puj ce cztery zało enia:
Lech Barszczewski

Jakie procesy b d podlegały adaptacji/in ynierii? Czy procesy b d zmieniane w całej firmie czy tylko jej cz ci? Jaki b dzie zasi g geograficzny przedsi wzi cia (globalny, regionalny, dotycz cy jednego kraju, jednej firmy)? Jaka b dzie topologia IT (które systemy b d zamienione a które pozostawione)?

Dla procesu nale y zdefiniowa miary, aby móc stwierdzi czy osi gni to cel. Miary powinny bazowa na: koszcie, jako ci, czasie i serwisie lub by ich kombinacj .

11 kwietnia 2003

!

(;
Hierarchia obszarów i procesów

&

Schemat organizacyjny
Lech Barszczewski

A B

C F 1 2 4 5 6 8

Mapa procesu przekrojowego
11 kwietnia 2003

A B C F 1

2 8 4 5 6

!
Główne korzy ci, jakie daje reenginering procesów, to: Mo liwo osi gni cia cisłego powi zania kluczowych procesów z przyj t w firmie strategi . Zaistnienie na nowych, bardziej atrakcyjnych rynkach. Opracowanie nowych strategii działania firmy. Identyfikacja systemu preferencji klienta jako istotnego kryterium działa organizacji. Polepszenie jako ci pracy, obsługi klienta oraz umo liwienie efektywnego kompleksowego zarz dzania jako ci w firmie. Skrócenie czasu potrzebnego do realizacji procesów. Uzyskanie przewagi nad konkurentami działaj cymi w tej samej lub podobnej bran y. Mo liwo monitorowania zachodz cych w firmie procesów i stymulowania ich efektywno ci

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

!
Przyczyny niepowodze reorganizacji procesów Niewła ciwy sponsor przedsi wzi reorganizacyjnych Poleganie tylko na konsultantach zewn trznych Nadmierna skupienie uwagi na problematyce redukcji kosztów i aspektach technicznych Podejmowanie decyzji poprzez consensus Podejmowanie działa przy niesprzyjaj cej sytuacji w firmie Próba reorganizacji zbyt wielu procesów na raz niedostrzeganie potrzeby zarz dzania zmianami krótkookresowa orientacja naczelnego kierownictwa Sztywne, wielopoziomowe struktury zarz dzania Niech do zmian w ród kierownictwa redniego szczebla Nieuwzgl dnienie czynnika ludzkiego w procesie przemian Obawy i brak optymizmu Niech do technologii informatycznych i działu informatyki Zjawiska sprzyjaj ce reorganizacji Wsparcie ze strony kierownictwa zakładu Realistyczne cele oparte o dobr znajomo zasad reorganizacji Uzyskanie szerokiego wsparcia przyszłych realizatorów procesów Rozwój i ekspansja firmy jako strategiczny kontekst reorganizacji Przejrzyste cele reorganizacji Profesjonalne zarz dzanie reorganizacj procesów gospodarczych.

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

"
Lech Barszczewski

,

<

Workflow jest kompletnym rozwi zaniem automatyzuj cym przetwarzanie procesów gospodarczych. Zarz dza on sekwencj zada wykonywanych przez ludzi i/lub zasoby IT na poziomie globalnym.
Konkretne rozwi zanie

11 kwietnia 2003

Workflow

SD MM PP

FI CO

R/3
Client / Server ABAP/4
PM HR IS WF

AM

QM

PS

) ,
Klient Proces przetwarzania zamówienia

Lech Barszczewski

Utworzone zamówienie

U ytk.

U ytk.

11 kwietnia 2003

Transakcja 1 Wytworzenie zamówienia

Transakcja 2 Wysyłka

Transakcja Transakcja 33 Dokumenty Dokumenty Celne Celne

Transakcja Transakcja 44 Transport Transport

Wysyłka Wysyłka zako czona zako czona

Zapłata Zapłata otrzymana otrzymana

; 1
Role
Lech Barszczewski

%
Osoby Osoby Stanowiska Stanowiska
Zadanie
Obiekty

,
Zadania Zadania
U ytk Wykonaj Pierwszy start Ostatni start Ostatnie zako czenie Prze lij Opó nij Zaniechaj

Zadania
Struktura organizacyjna Reguły przypisania do ról

Element organizacyjny

Stanowiska Stanowiska pracy pracy Grupy Grupy

Obiekty
11 kwietnia 2003
J zyk Struktura kluczy

Transkakcje Moduły Funkcyjne Middleware

“Publish and subscribe” elastyczne poł czenia Zadanie Zadanie
Zdarzenie Zdarzenie

Zdarzenia
Moduły Moduły funkcyjne funkcyjne Zadania Zadania Workflow Workflow

Atrybuty

Metody

'

) &1 $

Klasyczna organizacja przedsi biorstw:
Lech Barszczewski

Dostawca

Odbiorca

Marketing Logistyka
11 kwietnia 2003

Zaopatrzenie

Marketing Logistyka Produkcja Finanse

Sprzeda

Produkcja Finanse

Model klasyczny

'

) &1 $

Organizacja przedsi biorstw zintegrowanych:
Lech Barszczewski

Dostawca
Marketing Logistyka Logistyka Sprzeda

Odbiorca
Marketing Logistyka Zaopatrzenie Produkcja Finanse Model zintegrowany

11 kwietnia 2003

Produkcja Finanse

1

&
trójwarstwowa
Serwer bazy danych

dwuwarstowa
Lech Barszczewski

Baza i przetwarzanie danych

11 kwietnia 2003

Warstwa biznesowa (serwer aplikacji)

Warstwa prezentacji

Warstwa prezentacji

"

Lech Barszczewski

<

– –

Oprogramowanie pozwalaj ce budowa , wdra a i zarz dza aplikacjami wykorzystuj cymi technologi internetow . Sewer aplikacyjny umo liwia integracj z otoczeniem oraz ródłami danych i systemami. Zasady:

11 kwietnia 2003

– – – –

Rozwijaj Wdra aj Integruj Zarz dzaj

=

6 <

Lech Barszczewski

Bezpiecze stwo – Aplikacja z a „firewall-em” Skalowalno – Aplikacja mo e si skalowa do
potrzeb

zarz dzalna, monitorowana i rozwijana Otwarto – Dane i kod nie s przywi zane do OS/HW
11 kwietnia 2003

Fault Tolerance – Aplikacja zawsze dost pna Zarz dzalno – Aplikacja mo e by łatwo

,% !

Lech Barszczewski

HTML Browser

Dokumenty HTML
Internet/ Intranet

Inna aplikacja

11 kwietnia 2003

Web Server

Serwer bazy danych

,% !
Inne aplikacje html browser Dokumenty html

Lech Barszczewski

internet/ intranet

11 kwietnia 2003

PDA / telefon web server

?
Serwer aplikacyjny Serwer bazy danych

Inne komputery

,% !
internet

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

customer

service provider

dynamic service brokering

11 kwietnia 2003

Lech Barszczewski

2 2

'

1

Lech Barszczewski

Planowanie czasu

Ksi gowo

Planowanie kosztów
11 kwietnia 2003

Fakturowanie Planowanie zasobów

Koncepcja 1000 wysp

Integracja

'

1

Lech Barszczewski

Zamówienia, fakturowanie, konsolidacja, ksi gowo

Centrala
Wysyłka Zarz dzanie magazynem

8
11 kwietnia 2003

Centrum Dystrybucyjne

Wyroby gotowe

Oddział

Planowanie produkcji, zakupy

Integracja

MRP, Zarz dzanie magazynem

Surow ce

Magazyn

Fabryka

Magazyn Fabryczny

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful