Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/234/11 Sejmiku Województwa z dnia 24.10.2011 r.

W załączniku Nr 4 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2011 rok" do uchwały Nr XIII/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie budŜetu województwa na rok 2011 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: w złotych Plan po Zmniejszenie zmianach
6. 7.

Dział Rozdział
1.

§
2.

Treść
3.

Plan na 2011 r.
4.

Zwiększenie
5.

WYDATKI OGÓŁEM
010 01008 6057 6059 01010 6300 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 4270 6060 150 15011 2007 Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich Stypendia róŜne Stypendia róŜne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia

1 042 020 216
91 097 639 63 663 970 33 125 000 6 375 000 0 0

41 078 347
886 204 0 0 0 55 950 55 950

218 053 274
20 830 254 20 000 000 18 500 000 1 500 000 0 0

865 045 289
71 153 589 43 663 970 14 625 000 4 875 000 55 950 55 950

01078

7 091 000 0 1 730 000 48 242 085 24 108 495 7 000 000

830 254 830 254 0 2 494 238 2 437 439 0

830 254 0 830 254 12 568 096 7 225 082 7 000 000

7 091 000 830 254 899 746 38 168 227 19 320 852 0

4047 4177 4217 4307 4417 6067 6209

12 956 52 504 52 000 92 400 33 500 19 838 16 422 966

0 0 0 0 0 0 2 437 439

11 840 22 504 47 500 91 900 31 500 19 838 0

1 116 30 000 4 500 500 2 000 0 18 860 405

15013

23 842 542 16 658 083

56 799 0

5 343 014 36 886

18 556 327 16 621 197

3257 3259 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219

4 921 500 868 500 190 321 33 588 58 756 10 368 9 473 1 672 132 312 23 348 50 067 8 834

0 0 47 091 8 308 0 0 0 0 0 0 0 0

4 131 000 729 000 0 0 615 108 100 16 51 124 9 022 26 350 4 650

790 500 139 500 237 412 41 896 58 141 10 260 9 373 1 656 81 188 14 326 23 717 4 184

Dział Rozdział
1.

§
2.

Treść
3.

Plan na 2011 r.
4.

Zwiększenie
5.

Zmniejszenie
6.

Plan po zmianach
7.

4267 4269 4307 4309 4367 4369 4377 4379 4407 4409 400 40095 6209

Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich HANDEL Promocja eksportu

4 930 870 573 602 101 224 2 380 420 5 032 888 14 450 2 550 701 609 701 609 701 609

0 0 0 0 1 190 210 0 0 0 0 0 0 0

2 890 510 291 061 51 362 0 0 3 400 600 3 672 648 35 749 35 749 35 749

2 040 360 282 541 49 862 3 570 630 1 632 288 10 778 1 902 665 860 665 860 665 860

500 50005 4307 4309 600 60001 2630 6050 6060 60002 6057 6059 6067 6069 60013 3020 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4520 6050 6057 6059 6060 6067

314 495 314 495 31 887 5 628 310 894 008 90 613 238 80 136 050 0 9 117 188 6 112 848 1 761 129 1 192 055 1 409 075 979 187 177 333 256 30 000 4 130 000 244 600 13 000 8 000 19 969 160 28 805 14 000 306 280 48 669 042 71 143 685 13 815 207 2 202 827 1 735 000

7 500 7 500 6 375 1 125 22 392 156 13 742 812 6 500 000 7 000 000 242 812 0 0 0 0 0 8 649 344 9 000 483 620 67 400 700 450 1 944 162 9 250 3 400 4 000 4 135 917 0 0 1 991 445 0

0 0 0 0 31 866 368 0 0 0 0 3 993 262 963 000 642 000 1 409 075 979 187 27 494 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 213 725 2 448 780 0 1 735 000

321 995 321 995 38 262 6 753 301 419 796 104 356 050 86 636 050 7 000 000 9 360 000 2 119 586 798 129 550 055 0 0 158 488 315 39 000 4 613 620 312 000 13 700 8 450 21 913 322 38 055 17 400 310 280 52 804 959 51 929 960 11 366 427 4 194 272 0

Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Infrastruktura kolejowa Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

Dział Rozdział
1.

§
2.

Treść
3.

Plan na 2011 r.
4.

Zwiększenie
5.

Zmniejszenie
6.

Plan po zmianach
7.

6069 6629

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe

365 000 3 731 780

0 0

365 000 3 731 780

0 0

60014 6309

976 669 103 858

0 0

27 937 27 937

948 732 75 921

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Infrastruktura portowa

60041 6209

1 000 109 1 000 109

0 0

350 884 350 884

649 225 649 225

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

630 63003 4307 4309 63095 4307 4309 6057 6059 6209

14 242 933 2 633 000 1 664 300 293 700 11 609 933 0 27 718 2 700 000 1 800 000 6 781 851

325 000 0 0 0 325 000 21 000 14 000 0 0 0

6 748 268 1 487 435 1 264 320 223 115 5 260 833 0 0 2 700 000 1 800 000 760 833

7 819 665 1 145 565 399 980 70 585 6 674 100 21 000 41 718 0 0 6 021 018

Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6239

0

290 000

0

290 000

710 71004 3040 4170 4390 71013 4210 6060 720 72095 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4267 4269 4307 4309

3 258 040 55 000 5 000 23 000 5 000 105 000 0 50 000 80 051 795 80 051 795 1 122 300 384 893 200 993 68 998 32 408 11 126 320 749 109 302 105 771 37 092 5 058 1 942 1 112 325 374 069

50 000 0 0 0 0 50 000 50 000 0 284 704 284 704 0 0 655 0 0 0 59 118 21 831 0 0 0 0 0 0

72 000 22 000 5 000 12 000 5 000 50 000 0 50 000 63 010 470 63 010 470 136 313 52 356 0 510 2 313 888 0 0 14 449 5 551 2 746 1 054 480 991 159 957

3 236 040 33 000 0 11 000 0 105 000 50 000 0 17 326 029 17 326 029 985 987 332 537 201 648 68 488 30 095 10 238 379 867 131 133 91 322 31 541 2 312 888 631 334 214 112

Plany zagospodarowania przestrzennego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup materiałów i wyposaŜenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych INFORMATYKA Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych

Dział Rozdział
1.

§
2.

Treść
3.

Plan na 2011 r.
4.

Zwiększenie
5.

Zmniejszenie
6.

Plan po zmianach
7.

4357 4359 4367 4369 4377 4379 4407 4409 4417 4419 4437 4439 6057 6059 6067 6069 6209

Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich NAUKA Pozostała działalność

26 898 9 113 32 085 10 915 5 058 1 942 31 706 11 394 37 225 12 775 104 026 35 067 45 369 598 6 973 425 17 013 267 5 671 089 620 998

0 0 0 0 0 0 2 240 860 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

2 945 1 055 7 679 2 721 1 590 610 0 0 7 500 2 500 96 223 32 070 33 058 557 6 255 536 17 013 267 5 671 089 0

23 953 8 058 24 406 8 194 3 468 1 332 33 946 12 254 29 725 10 275 7 803 2 997 12 311 041 717 889 0 0 820 998

730 73095 6207

10 000 000 10 000 000 10 000 000

0 0 0

10 000 000 10 000 000 10 000 000

0 0 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA Samorządowe sejmiki województw

750 75017 3030 75018 4178 4179 4218 4219 4300 4307 4308 4309 4390 4398 4399 6050 6057 6059 6060 75071 4017

91 616 626 1 354 000 1 065 500 70 680 347 2 725 589 480 985 984 824 173 793 1 664 336 13 709 4 883 115 866 288 27 600 727 220 128 333 5 763 066 529 389 560 084 1 030 000 275 544 149 380

336 570 55 000 55 000 280 730 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 280 700 840 0

1 728 249 0 0 1 660 758 17 850 3 150 57 800 10 200 20 12 704 670 849 122 613 0 26 953 4 756 281 300 339 773 112 790 0 50 491 23 452

90 224 947 1 409 000 1 120 500 69 300 319 2 707 739 477 835 927 024 163 593 1 664 316 1 005 4 212 266 743 675 27 630 700 267 123 577 5 481 766 189 616 447 294 1 310 700 225 893 125 928

RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział Rozdział
1.

§
2.

Treść
3.

Plan na 2011 r.
4.

Zwiększenie
5.

Zmniejszenie
6.

Plan po zmianach
7.

4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4267 4269 4307 4309 4357 4359 4377 4379 4407 4409 4417 4419 4447 4449 75095 4170 4210 4300 801 80102 4260 80147 4210 80195 4307 4309 4427 4429 6050 6057 6059 6067 6069 803 80395 6057 6059 6220

Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Zakup energii Biblioteki pedagogiczne Zakup materiałów i wyposaŜenia Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe zagraniczne PodróŜe słuŜbowe zagraniczne Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych SZKOLNICTWO WYśSZE Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne

26 361 22 993 4 058 3 731 658 17 680 3 120 6 120 1 080 12 920 2 280 1 020 180 2 040 360 9 350 1 650 1 700 300 3 740 660 1 498 253 65 500 152 600 629 100 76 673 394 10 321 349 326 125 5 868 040 120 000 18 525 036 975 726 172 185 0 0 497 101 11 321 958 3 680 627 22 950 4 050 3 649 338 3 649 338 2 275 000 1 225 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 718 0 0 25 000 25 000 199 718 0 0 21 955 3 875 173 888 0 0 0 0 771 000 771 000 0 0 771 000

4 139 3 428 605 576 101 3 825 675 2 541 449 1 317 233 799 141 0 0 4 770 840 850 150 1 360 240 17 000 5 000 8 000 4 000 6 995 859 31 500 31 500 0 0 6 964 359 185 500 32 735 0 0 0 4 539 343 2 179 781 22 950 4 050 3 500 000 3 500 000 2 275 000 1 225 000 0

22 222 19 565 3 453 3 155 557 13 855 2 445 3 579 631 11 603 2 047 221 39 2 754 486 4 580 810 850 150 2 380 420 1 481 253 60 500 144 600 625 100 69 902 253 10 289 849 294 625 5 893 040 145 000 11 760 395 790 226 139 450 21 955 3 875 670 989 6 782 615 1 500 846 0 0 920 338 920 338 0 0 771 000

851 85111 2806

25 467 598 3 622 094 182 836

1 366 528 400 000 0

5 043 170 25 197 25 197

21 790 956 3 996 897 157 639

Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział
1.

§
2.

Treść
3.

Plan na 2011 r.
4.

Zwiększenie
5.

Zmniejszenie
6.

Plan po zmianach
7.

6220

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Medycyna pracy

350 000

400 000

0

750 000

85121 4160

0 0

190 000 190 000

0 0

190 000 190 000

85148 4280 6057 85149 2560

10 550 000 3 050 000 4 875 000 1 100 000 900 000

751 528 751 528 0 7 000 0

4 875 000 0 4 875 000 142 973 142 973

6 426 528 3 801 528 0 964 027 757 027

Zakup usług zdrowotnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Programy polityki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4300 85154 4170 4300 853 85324 4010 4110 4120 4210 4300 4410 6060 85332 4270 6050 85395 2009

80 000 1 119 024 203 136 532 278 69 421 199 150 074 106 505 16 161 2 608 16 000 2 000 800 6 000 9 577 293 143 050 33 500 59 563 832 19 008 657

7 000 18 000 6 300 11 700 464 535 76 914 33 495 5 077 822 3 520 0 0 34 000 0 0 0 387 621 0

0 0 0 0 10 605 594 2 500 0 0 0 0 2 000 500 0 113 250 97 700 15 550 10 489 844 946 800

87 000 1 137 024 209 436 543 978 59 280 140 224 488 140 000 21 238 3 430 19 520 0 300 40 000 9 464 043 45 350 17 950 49 461 609 18 061 857

Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wojewódzkie urzędy pracy Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksiąŜek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 4367

805 718 141 098 50 022 8 827 1 073 648 187 966 438 299 77 113 18 773 608 3 304 339 2 450 294 431 071 1 672 848 294 923 6 004 413 1 059 134 21 082

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 382 50 891 0 0 510

118 320 20 880 1 590 280 576 452 101 728 355 854 62 799 3 693 522 651 798 801 255 141 397 0 0 1 969 108 347 491 0

687 398 120 218 48 432 8 547 497 196 86 238 82 445 14 314 15 080 086 2 652 541 1 649 039 289 674 1 961 230 345 814 4 035 305 711 643 21 592

Dział Rozdział
1.

§
2.

Treść
3.

Plan na 2011 r.
4.

Zwiększenie
5.

Zmniejszenie
6.

Plan po zmianach
7.

4369 4377 4379 4397 4399 4437 4439 6067 6069 6209

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

3 722 13 699 2 417 510 000 90 000 3 817 674 297 621 52 521 110 479

90 0 0 0 0 0 0 0 0 47 748

0 510 90 323 311 57 054 1 093 192 270 572 47 748 0

3 812 13 189 2 327 186 689 32 946 2 724 482 27 049 4 773 158 227

854 85403 4260 4300 4350 4700 6057 6059 900 90001 6300

26 968 743 23 078 867 329 600 60 000 2 900 4 000 5 518 630 3 302 301 16 765 286 0 0

31 500 31 500 19 400 11 000 800 300 0 0 569 362 231 209 231 209

3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 2 275 000 1 225 000 12 587 626 0 0

23 500 243 19 610 367 349 000 71 000 3 700 4 300 3 243 630 2 077 301 4 747 022 231 209 231 209

Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka odpadami

90002 6209

1 337 847 1 337 847

0 0

581 988 581 988

755 859 755 859

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

90005 6209

2 077 077 1 937 077

0 0

973 338 973 338

1 103 739 963 739

90095 4300 6057 6060 6209

13 256 386 2 621 932 10 000 000 163 450 80 833

338 153 0 0 247 800 65 353

11 032 300 1 032 300 10 000 000 0 0

2 562 239 1 589 632 0 411 250 146 186

6300

0

25 000

0

25 000

921 92109 2480

82 860 633 6 422 169 5 647 783

250 000 250 000 250 000

730 384 70 000 0

82 380 249 6 602 169 5 897 783

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział Rozdział
1.

§
2.

Treść
3.

Plan na 2011 r.
4.

Zwiększenie
5.

Zmniejszenie
6.

Plan po zmianach
7.

6229

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea

690 186

0

70 000

620 186

92118 6220

11 333 133 1 252 288

0 0

604 202 326 810

10 728 931 925 478

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Parki krajobrazowe

6229

956 042

0

277 392

678 650

92120 4307 4309 925

8 902 480 225 328 121 330 4 228 959

0 0 0 8 332

56 182 36 518 19 664 219 187

8 846 298 188 810 101 666 4 018 104

92502 4170 4210 4270 4300 4307 4309 4360 4700 6057 6059 926 92601 6057 6300

4 228 959 94 536 407 524 17 810 421 383 141 653 67 102 14 783 1 040 233 067 122 980 44 328 000 40 078 000 40 000 000 0

8 332 0 6 500 500 0 0 0 1 182 150 0 0 10 616 000 10 616 000 0 10 616 000

219 187 7 200 0 0 107 170 33 982 14 563 0 0 39 044 17 228 28 012 000 28 012 000 28 012 000 0

4 018 104 87 336 414 024 18 310 314 213 107 671 52 539 15 965 1 190 194 023 105 752 26 932 000 22 682 000 11 988 000 10 616 000

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych