Statut Stowarzyszenia Studentów BEST GLIWICE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 4. Stowarzyszenie należy do organizacji międzynarodowej BEST (Board of European Students of Technology) zwanej dalej BEST-em Międzynarodowym. 5. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtych praw. 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na zasadach pełnej autonomii. 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ((Dz.U. Nr 20, poz. 104) tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. (Dz.U. Nr 79, poz. 855)). 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 9. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 2. Cele i środki działania.

10. Celami Stowarzyszenia są:
a) kształtowanie nowego modelu inżyniera, b) zapewnienie studentom uczelni technicznych możliwości doskonalenia się przez udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, c) działanie na rzecz integracji środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego. d) wspieranie i promowanie rozwoju miasta Gliwice, regionu Śląska oraz Politechniki Śląskiej.
11. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

a) udział w pracach BEST-u Międzynarodowego oraz współpracę z innymi
organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, b) współpracę z Samorządem Studentów Politechniki Śląskiej oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie tej uczelni o podobnym profilu, c) organizowanie targów pracy dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, d) organizowanie wymian kulturalnych, naukowych i turystycznych pomiędzy uczelniami europejskimi, e) organizowanie wykładów, zebrań, spotkań dyskusyjnych lub seminariów, f)prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej według obowiązujących przepisów.

16 f). Full-memberem. z wyłączeniem studiów doktoranckich.2. Członek honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członkostwo wspierające nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie. e) posiadania odznaki Stowarzyszenia. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. b) dysponowania jednym głosem podczas wszelkich głosowań Walnego Zgromadzenia. członkowie wspierający. 16 h) 18.3.3. 12. informacyjne.1.1. 26 c).2. memberem oraz baby-memberem może zostać student Politechniki Śląskiej niezależnie od trybu studiów. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna. Członkowie Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet baby-memberów następuje po postępowaniu kwalifikacyjnym (rekrutacji) oraz uchwale Zarządu Stowarzyszenia (zwanego dalej Zarządem).Rozdział 3. 14. Full-memberów przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem) po zaopiniowaniu decyzji z pozostałymi full-memberami. a) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego. h) urlopu związanego z wyjazdem zagranicznym w którym pośredniczy Uczelnia. Memberom przysługują prawa wymienione w punktach 16 c). organizacyjne. 13.1. 14. . członkowie honorowi. 15. członkowie obserwatorzy zwani dalej baby-memberami. 16 g). 13. 14. Członkiem honorowym może zostać osoba (nie będąca full-memberem) wspierająca Stowarzyszenie poprzez doradztwo finansowe. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem).4. Członkostwa wspierającego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 13. 15. Baby-memberom przysługują prawa wymienione w punkcie 16 c). Przyjęcie w poczet memberów następuje po minimum 2 miesięcznym okresie stażu w charakterze baby-membera oraz po uchwale Zarządu przy porozumieniu z pozostałymi full-memberami. 15. b) c) d) e) członkowie uczestniczący zwani dalej memberami. f) korzystania z majątku Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych (z wyłączeniem pkt. podmiot gospodarczy lub też inna organizacja wspierająca materialnie Stowarzyszenie. Wspierający członkowie Stowarzyszenia 15. Członkowie Stowarzyszenia 13. ich prawa i obowiązki.3.4. Full-memberzy mają prawo do: 17. 13. 14. Stowarzyszenie tworzą: a) członkowie zwyczajni zwani dalej full-memberami. g) udziału w pracach BEST-u Międzynarodowego po pozytywnym zaopinowaniu przez Zarząd. d) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia.2. poprzez złożenie pisemnej deklaracji 16. Honorowi członkowie Stowarzyszenia 14. c) udziału w pracach Stowarzyszenia.

których członkostwo ustaje na zasadach określonych w punkcie 20. b) złożyć pisemną rezygnację z pełnionych funkcji. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: a)aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo 20. Urlopy 21.3. to na podstawie decyzji Zarządu powinien zostać zdegradowany do statusu membera. c) po 6 miesięcznym okresie w przypadku full-memberów. b) wykluczenia przez przegłosowanie na Walnym Zgromadzeniu kwalifikowaną 2/3 głosów. można nadać status alumni. b).2 c). . 21. większością 20. 21. gdy full-member (będący czynnym studentem) nie angażuje się w działalność Stowarzyszenia przez min. Full-member lub member ubiegający się o urlop jest zobowiązany: a) powiadomić Zarząd z miesięcznym wyprzedzeniem.1 a) i c) i 20. 3 miesiące. Po upływie urlopu full-member lub member odzyskuje swoje prawa zawarte w punktach 16 i 17 oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień wymienionych w punkcie 19. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. lecz na prawach statusu membera. d) ukończenia studiów w przypadku memberów.4.10. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu.19.1.1 a). Osoby. Członka można wykreślić ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia. które utraciły członkostwo w skutek opisany w punktach 20. 20. 20. 20. b) po 3 miesięcznym okresie w przypadku memberów. 20. 20. 21. W przypadku.7. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu. 21. Z chwilą rozpoczęcia urlopu full-member lub member zostaje zawieszony w prawach zawartych w punktach 16 i 17 oraz obowiązkach wymienionych w punkcie 19. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. b) i oraz punkcie 20.2.11. 20.9.5. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. w przypadku nieangażowania się w działalność Stowarzyszenia: a) po 3 miesięcznym okresie w przypadku baby-memberów.8.2 a). Członkostwo ustaje na podstawie decyzji Zarządu. Osoby. po złożeniu pisemnej deklaracji.3.4. c) upływu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów dla full-memberów. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim porozumieniu z pozostałymi full-memberami. którzy ukończyli studia. Pozostaje on dalej członkiem Stowarzyszenia. mogą ponownie uzyskać status full-membera. b)przestrzegania postanowień statutu.1. 20. 20. Status full-membera można uchylić w nadzwyczajnych sytuacjach na wniosek Zarządu przez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów. mogą ponownie uzyskać członkostwo na zasadach opisanych w niniejszym statucie.1. Urlop powinien trwać minimum 3 miesiące. 20. Szczególnie zasłużonym full-memberom.6.2. które posiadają status alumni i spełniają punkt 13. 20. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszenia zasad współżycia społecznego. Status alumni przyznaje Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby – full-membera lub Walne Zgromadzenie większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

władzom przysługuje prawo kooptacji. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział full-memberzy. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.Rozdział 4.Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. k) podejmowanie uchwał i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 23. h) rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. 23.4. Organa stowarzyszenia. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przed upływem kadencji Zarządu. 23. 23. Władze Stowarzyszenia stanowią: a) Walne Zgromadzenie.3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu. g) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia.4. 23. Władze Stowarzyszenia 22.8. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybranych na Walnym Zgromadzeniu. jednak nie więcej niż 2 osób w przypadku Zarządu i nie więcej niż 1 w przypadku Komisji Rewizyjnej.2. 23. 22. f) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego. 23.2. jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Zasada ta dotyczy zarówno posiedzeń zwyczajnych. . Utrata biernego prawa wyborczego następuje w przypadku nie otrzymania absolutorium za poprzedni mandat . i) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w wypadku jego rozwiązania. Walne Zgromadzenie 23. 23. c) Komisja Rewizyjna.1. a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu. l) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania. w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. 22. e) uchwalenie wysokości składek członkowskich.5.1. Walne Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.7. b) Zarząd. 22.3.6. 23. j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. d) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków.10 Drugi termin Walnego Zgromadzenia ogłasza Zarząd w przypadku stwierdzenia braku wymaganej do podejmowania uchwał liczby członków w trybie zgodnym z punktem 23. jak i nadzwyczajnych. Walne Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.9. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej. terminie i proponowanym porządku obrad. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwołane: a) z inicjatywy Zarządu. 23. c) uchwalanie zmian statutu. c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby full-memberów Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: a) ruchomości. b) nieruchomości.4. 24. 25. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.2. e) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia.1.1.11 Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w sprawach merytorycznych bezwzględną większością głosów. 24. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. Do kompetencji Zarządu należy: a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.23.5.3. Zarząd 24. c) fundusze. g) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego lub wspierającego. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: . c) przyjmowanie do Stowarzyszenia full-memberów. 25. Rozdział 5. d) Wiceprezes ds. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia. b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.4. 24. Finansowych. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 24. 27. 26. b) Wiceprezes ds. b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. W skład Zarządu wchodzą: a) Prezes. Promocji. rzetelności i gospodarności. 24. Za zgodą Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. h) wnioskowanie o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia. 25. d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.13 Załącznik Nr 1 Statutu ‘Regulamin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice’ określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice. 25.2. c) Wiceprezes ds. e) Wiceprezes ds. Logistyki. 23. 25. Majątek Stowarzyszenia. Polityki Personalnej. Pozyskiwania Funduszy. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.3. 23. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 4 jego członków. działa w jego imieniu oraz kieruje pracami Zarządu. c) rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu. f) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu. f) Wiceprezes ds.12 W sprawach proceduralnych wymagana jest zwykła większość głosów.

Postanowienia końcowe. c) wpływy z działalności statutowej. Zobowiązania majątkowe 29. b) darowizny i zapisy.1. Rozdział 6. W przypadku postawienia wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przeznaczeniu jego majątku. . 30. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. W razie braku takiej decyzji majątek przeznacza się na stypendia zagraniczne studentów uczelni technicznych w gestii Rektora Politechniki Śląskiej.a) dotacje.2. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Upoważnienie takie wymaga formy pisemnej. 28. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy (Prezesa i Wiceprezesa ds. 29. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu. 31. 29. finansowych).