Statut Stowarzyszenia Studentów BEST GLIWICE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 4. Stowarzyszenie należy do organizacji międzynarodowej BEST (Board of European Students of Technology) zwanej dalej BEST-em Międzynarodowym. 5. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtych praw. 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na zasadach pełnej autonomii. 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ((Dz.U. Nr 20, poz. 104) tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. (Dz.U. Nr 79, poz. 855)). 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 9. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 2. Cele i środki działania.

10. Celami Stowarzyszenia są:
a) kształtowanie nowego modelu inżyniera, b) zapewnienie studentom uczelni technicznych możliwości doskonalenia się przez udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, c) działanie na rzecz integracji środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego. d) wspieranie i promowanie rozwoju miasta Gliwice, regionu Śląska oraz Politechniki Śląskiej.
11. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

a) udział w pracach BEST-u Międzynarodowego oraz współpracę z innymi
organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, b) współpracę z Samorządem Studentów Politechniki Śląskiej oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie tej uczelni o podobnym profilu, c) organizowanie targów pracy dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, d) organizowanie wymian kulturalnych, naukowych i turystycznych pomiędzy uczelniami europejskimi, e) organizowanie wykładów, zebrań, spotkań dyskusyjnych lub seminariów, f)prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej według obowiązujących przepisów.

członkowie obserwatorzy zwani dalej baby-memberami. Członkiem honorowym może zostać osoba (nie będąca full-memberem) wspierająca Stowarzyszenie poprzez doradztwo finansowe. poprzez złożenie pisemnej deklaracji 16. 14. członkowie wspierający. . 16 g).Rozdział 3.3.4. a) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego. 13. Full-memberem. b) dysponowania jednym głosem podczas wszelkich głosowań Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie w poczet memberów następuje po minimum 2 miesięcznym okresie stażu w charakterze baby-membera oraz po uchwale Zarządu przy porozumieniu z pozostałymi full-memberami. 26 c). Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna. członkowie honorowi.2. 16 h) 18. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem). b) c) d) e) członkowie uczestniczący zwani dalej memberami. g) udziału w pracach BEST-u Międzynarodowego po pozytywnym zaopinowaniu przez Zarząd. Full-memberzy mają prawo do: 17. organizacyjne. Członkowie Stowarzyszenia 13. Członkowie Stowarzyszenia. 16 f). e) posiadania odznaki Stowarzyszenia. 14. 12.4. Stowarzyszenie tworzą: a) członkowie zwyczajni zwani dalej full-memberami.1. Baby-memberom przysługują prawa wymienione w punkcie 16 c). ich prawa i obowiązki. 15. 13. podmiot gospodarczy lub też inna organizacja wspierająca materialnie Stowarzyszenie. memberem oraz baby-memberem może zostać student Politechniki Śląskiej niezależnie od trybu studiów.1. c) udziału w pracach Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Wspierający członkowie Stowarzyszenia 15.2. d) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia. Członkostwo wspierające nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie. h) urlopu związanego z wyjazdem zagranicznym w którym pośredniczy Uczelnia. 13.2. 14.3. Przyjęcie w poczet baby-memberów następuje po postępowaniu kwalifikacyjnym (rekrutacji) oraz uchwale Zarządu Stowarzyszenia (zwanego dalej Zarządem). z wyłączeniem studiów doktoranckich. f) korzystania z majątku Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych (z wyłączeniem pkt. informacyjne.3. Członkostwa wspierającego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 14.1. 15. Honorowi członkowie Stowarzyszenia 14. Full-memberów przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem) po zaopiniowaniu decyzji z pozostałymi full-memberami. 13. Memberom przysługują prawa wymienione w punktach 16 c). 15.

Członkostwo ustaje na podstawie decyzji Zarządu. Urlopy 21.4.6. Członkostwo 20. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu.9. mogą ponownie uzyskać członkostwo na zasadach opisanych w niniejszym statucie. Urlop powinien trwać minimum 3 miesiące.10. które posiadają status alumni i spełniają punkt 13. w przypadku nieangażowania się w działalność Stowarzyszenia: a) po 3 miesięcznym okresie w przypadku baby-memberów. b) wykluczenia przez przegłosowanie na Walnym Zgromadzeniu kwalifikowaną 2/3 głosów. Status full-membera można uchylić w nadzwyczajnych sytuacjach na wniosek Zarządu przez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów.1.2. 21. Członka można wykreślić ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia. d) ukończenia studiów w przypadku memberów. których członkostwo ustaje na zasadach określonych w punkcie 20. 20.7. 20. którzy ukończyli studia. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. b) i oraz punkcie 20. b).1 a) i c) i 20. Osoby. 20. Pozostaje on dalej członkiem Stowarzyszenia.1. gdy full-member (będący czynnym studentem) nie angażuje się w działalność Stowarzyszenia przez min. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu. c) upływu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów dla full-memberów. 21. 20.19. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: a)aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.3. lecz na prawach statusu membera. c) po 6 miesięcznym okresie w przypadku full-memberów.1. b) po 3 miesięcznym okresie w przypadku memberów. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszenia zasad współżycia społecznego. Osoby. Z chwilą rozpoczęcia urlopu full-member lub member zostaje zawieszony w prawach zawartych w punktach 16 i 17 oraz obowiązkach wymienionych w punkcie 19. większością 20. W przypadku. b)przestrzegania postanowień statutu.5. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. 20.3.8. . Szczególnie zasłużonym full-memberom. 20.1 a). można nadać status alumni.2 c). b) złożyć pisemną rezygnację z pełnionych funkcji. 20. 21.2. 20. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. Full-member lub member ubiegający się o urlop jest zobowiązany: a) powiadomić Zarząd z miesięcznym wyprzedzeniem.2 a). 3 miesiące. to na podstawie decyzji Zarządu powinien zostać zdegradowany do statusu membera. 20. mogą ponownie uzyskać status full-membera. na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim porozumieniu z pozostałymi full-memberami. Status alumni przyznaje Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby – full-membera lub Walne Zgromadzenie większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Po upływie urlopu full-member lub member odzyskuje swoje prawa zawarte w punktach 16 i 17 oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień wymienionych w punkcie 19.4. które utraciły członkostwo w skutek opisany w punktach 20. 20. 21.11. po złożeniu pisemnej deklaracji.

8. b) Zarząd.1. jednak nie więcej niż 2 osób w przypadku Zarządu i nie więcej niż 1 w przypadku Komisji Rewizyjnej. a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział full-memberzy. 22. c) uchwalanie zmian statutu.3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia. k) podejmowanie uchwał i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Utrata biernego prawa wyborczego następuje w przypadku nie otrzymania absolutorium za poprzedni mandat .5. 23. i) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w wypadku jego rozwiązania.Rozdział 4. 23.Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 22. 23.7. 23. d) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu.3. Walne Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.6.4. 23. Zasada ta dotyczy zarówno posiedzeń zwyczajnych.4. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przed upływem kadencji Zarządu. władzom przysługuje prawo kooptacji. jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. c) Komisja Rewizyjna. Władze Stowarzyszenia stanowią: a) Walne Zgromadzenie. c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby full-memberów Stowarzyszenia. e) uchwalenie wysokości składek członkowskich. Walne Zgromadzenie 23. g) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia. f) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.2. b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. l) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania. terminie i proponowanym porządku obrad.10 Drugi termin Walnego Zgromadzenia ogłasza Zarząd w przypadku stwierdzenia braku wymaganej do podejmowania uchwał liczby członków w trybie zgodnym z punktem 23. 22. j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. jak i nadzwyczajnych. 23. h) rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. . 23. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej.9. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwołane: a) z inicjatywy Zarządu. w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Władze Stowarzyszenia 22. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Organa stowarzyszenia. 23. 23. Walne Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. 23.2.

działa w jego imieniu oraz kieruje pracami Zarządu. 25.4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia. b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.1. h) wnioskowanie o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. c) przyjmowanie do Stowarzyszenia full-memberów. f) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: . 24. 25.12 W sprawach proceduralnych wymagana jest zwykła większość głosów. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.11 Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w sprawach merytorycznych bezwzględną większością głosów. b) nieruchomości. c) fundusze.13 Załącznik Nr 1 Statutu ‘Regulamin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice’ określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice. 24.1. 25. 27. Pozyskiwania Funduszy. c) rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. 23. 23. Finansowych. d) Wiceprezes ds. rzetelności i gospodarności. f) Wiceprezes ds. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 4 jego członków. 24. W skład Zarządu wchodzą: a) Prezes.4. Polityki Personalnej. Zarząd 24.5. 24.2. b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. b) Wiceprezes ds. c) Wiceprezes ds.2. Majątek Stowarzyszenia stanowią: a) ruchomości. 26. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 24. g) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego lub wspierającego. e) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia. Do kompetencji Zarządu należy: a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. Rozdział 5.3. 25. Logistyki. Promocji.3. Za zgodą Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia. e) Wiceprezes ds.23. 25.

28. Postanowienia końcowe.2. W razie braku takiej decyzji majątek przeznacza się na stypendia zagraniczne studentów uczelni technicznych w gestii Rektora Politechniki Śląskiej. . c) wpływy z działalności statutowej.1. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 29. b) darowizny i zapisy. Rozdział 6.a) dotacje. Zobowiązania majątkowe 29. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu. 30. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy (Prezesa i Wiceprezesa ds. W przypadku postawienia wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przeznaczeniu jego majątku. Upoważnienie takie wymaga formy pisemnej. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. 29. 31. finansowych).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful