Statut Stowarzyszenia Studentów BEST GLIWICE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 4. Stowarzyszenie należy do organizacji międzynarodowej BEST (Board of European Students of Technology) zwanej dalej BEST-em Międzynarodowym. 5. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtych praw. 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na zasadach pełnej autonomii. 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ((Dz.U. Nr 20, poz. 104) tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. (Dz.U. Nr 79, poz. 855)). 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 9. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 2. Cele i środki działania.

10. Celami Stowarzyszenia są:
a) kształtowanie nowego modelu inżyniera, b) zapewnienie studentom uczelni technicznych możliwości doskonalenia się przez udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, c) działanie na rzecz integracji środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego. d) wspieranie i promowanie rozwoju miasta Gliwice, regionu Śląska oraz Politechniki Śląskiej.
11. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

a) udział w pracach BEST-u Międzynarodowego oraz współpracę z innymi
organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, b) współpracę z Samorządem Studentów Politechniki Śląskiej oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie tej uczelni o podobnym profilu, c) organizowanie targów pracy dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, d) organizowanie wymian kulturalnych, naukowych i turystycznych pomiędzy uczelniami europejskimi, e) organizowanie wykładów, zebrań, spotkań dyskusyjnych lub seminariów, f)prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej według obowiązujących przepisów.

Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem).3.2. 14. 15. h) urlopu związanego z wyjazdem zagranicznym w którym pośredniczy Uczelnia. podmiot gospodarczy lub też inna organizacja wspierająca materialnie Stowarzyszenie. d) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia. b) c) d) e) członkowie uczestniczący zwani dalej memberami. 14. Baby-memberom przysługują prawa wymienione w punkcie 16 c). Full-memberów przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem) po zaopiniowaniu decyzji z pozostałymi full-memberami. członkowie obserwatorzy zwani dalej baby-memberami. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna. f) korzystania z majątku Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych (z wyłączeniem pkt. Członkowie Stowarzyszenia. Full-memberzy mają prawo do: 17. Członkiem honorowym może zostać osoba (nie będąca full-memberem) wspierająca Stowarzyszenie poprzez doradztwo finansowe. 14. a) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego. z wyłączeniem studiów doktoranckich. 14. Honorowi członkowie Stowarzyszenia 14. Członkostwa wspierającego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 15. .3. członkowie honorowi.2.4. ich prawa i obowiązki. 16 g).1. poprzez złożenie pisemnej deklaracji 16.Rozdział 3. c) udziału w pracach Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.4. b) dysponowania jednym głosem podczas wszelkich głosowań Walnego Zgromadzenia. e) posiadania odznaki Stowarzyszenia. Stowarzyszenie tworzą: a) członkowie zwyczajni zwani dalej full-memberami. Full-memberem. 13. Wspierający członkowie Stowarzyszenia 15. 13. Członkostwo wspierające nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Stowarzyszenia 13. 13. członkowie wspierający. 15. 26 c).2. Przyjęcie w poczet baby-memberów następuje po postępowaniu kwalifikacyjnym (rekrutacji) oraz uchwale Zarządu Stowarzyszenia (zwanego dalej Zarządem). 16 f). Przyjęcie w poczet memberów następuje po minimum 2 miesięcznym okresie stażu w charakterze baby-membera oraz po uchwale Zarządu przy porozumieniu z pozostałymi full-memberami. organizacyjne. 16 h) 18. Memberom przysługują prawa wymienione w punktach 16 c). 12.3. memberem oraz baby-memberem może zostać student Politechniki Śląskiej niezależnie od trybu studiów.1. 13. g) udziału w pracach BEST-u Międzynarodowego po pozytywnym zaopinowaniu przez Zarząd. informacyjne.1.

Urlop powinien trwać minimum 3 miesiące.6. 20. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: a)aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.4. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. gdy full-member (będący czynnym studentem) nie angażuje się w działalność Stowarzyszenia przez min. b) po 3 miesięcznym okresie w przypadku memberów. Szczególnie zasłużonym full-memberom. których członkostwo ustaje na zasadach określonych w punkcie 20. które utraciły członkostwo w skutek opisany w punktach 20. 20. na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim porozumieniu z pozostałymi full-memberami.1 a). Osoby. to na podstawie decyzji Zarządu powinien zostać zdegradowany do statusu membera. Członkostwo ustaje na podstawie decyzji Zarządu. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. b) wykluczenia przez przegłosowanie na Walnym Zgromadzeniu kwalifikowaną 2/3 głosów. b)przestrzegania postanowień statutu. 21. większością 20. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu.8. Członka można wykreślić ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia. Pozostaje on dalej członkiem Stowarzyszenia. 20. W przypadku.1. 20. 21. 20. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. . 20. Urlopy 21. c) po 6 miesięcznym okresie w przypadku full-memberów. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu. można nadać status alumni. c) upływu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów dla full-memberów. po złożeniu pisemnej deklaracji.7. b). Full-member lub member ubiegający się o urlop jest zobowiązany: a) powiadomić Zarząd z miesięcznym wyprzedzeniem. d) ukończenia studiów w przypadku memberów. 21. 20.9.11. 20. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Osoby. 20.3. które posiadają status alumni i spełniają punkt 13.1.5.10. Z chwilą rozpoczęcia urlopu full-member lub member zostaje zawieszony w prawach zawartych w punktach 16 i 17 oraz obowiązkach wymienionych w punkcie 19. Status alumni przyznaje Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby – full-membera lub Walne Zgromadzenie większością kwalifikowaną 2/3 głosów.2 c).4. 3 miesiące.1 a) i c) i 20.2.1. którzy ukończyli studia.2 a). Członkostwo 20. lecz na prawach statusu membera. 21. 20. mogą ponownie uzyskać członkostwo na zasadach opisanych w niniejszym statucie. mogą ponownie uzyskać status full-membera. Po upływie urlopu full-member lub member odzyskuje swoje prawa zawarte w punktach 16 i 17 oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień wymienionych w punkcie 19. b) złożyć pisemną rezygnację z pełnionych funkcji. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszenia zasad współżycia społecznego.3. b) i oraz punkcie 20.2. w przypadku nieangażowania się w działalność Stowarzyszenia: a) po 3 miesięcznym okresie w przypadku baby-memberów. Status full-membera można uchylić w nadzwyczajnych sytuacjach na wniosek Zarządu przez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów.19.

23.2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu. e) uchwalenie wysokości składek członkowskich. w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. c) Komisja Rewizyjna.8. Utrata biernego prawa wyborczego następuje w przypadku nie otrzymania absolutorium za poprzedni mandat . 23.10 Drugi termin Walnego Zgromadzenia ogłasza Zarząd w przypadku stwierdzenia braku wymaganej do podejmowania uchwał liczby członków w trybie zgodnym z punktem 23. Walne Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby full-memberów Stowarzyszenia. Władze Stowarzyszenia stanowią: a) Walne Zgromadzenie. 23. i) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w wypadku jego rozwiązania.9. 23. j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.1. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej. g) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia. . jak i nadzwyczajnych. 23. 23. władzom przysługuje prawo kooptacji.Rozdział 4. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. 22. 22. 23. f) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego. 23. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia. Organa stowarzyszenia.Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.2. b) Zarząd.5. a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu.3. 22.3. terminie i proponowanym porządku obrad. Zasada ta dotyczy zarówno posiedzeń zwyczajnych. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział full-memberzy. 23.4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. k) podejmowanie uchwał i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwołane: a) z inicjatywy Zarządu. Władze Stowarzyszenia 22.4.7. c) uchwalanie zmian statutu. b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. l) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania. d) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków. 23. h) rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.6.1. Walne Zgromadzenie 23. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przed upływem kadencji Zarządu. jednak nie więcej niż 2 osób w przypadku Zarządu i nie więcej niż 1 w przypadku Komisji Rewizyjnej.

c) rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu. c) fundusze. 24. b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia stanowią: a) ruchomości. Za zgodą Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. e) Wiceprezes ds. c) przyjmowanie do Stowarzyszenia full-memberów.13 Załącznik Nr 1 Statutu ‘Regulamin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice’ określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice. h) wnioskowanie o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia. b) nieruchomości. W skład Zarządu wchodzą: a) Prezes. Finansowych. Rozdział 5.1. 24.11 Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w sprawach merytorycznych bezwzględną większością głosów.3. f) Wiceprezes ds. g) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego lub wspierającego.5. b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 25. 24.12 W sprawach proceduralnych wymagana jest zwykła większość głosów. c) Wiceprezes ds. Polityki Personalnej. działa w jego imieniu oraz kieruje pracami Zarządu. 25. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 25. 23.23.3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości. 24. e) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia. 25. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 4 jego członków. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: . d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. f) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd 24.4. 24. 25. Do kompetencji Zarządu należy: a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 27. Pozyskiwania Funduszy. Promocji.4. 23. Majątek Stowarzyszenia.2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. b) Wiceprezes ds.1. Logistyki. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia. d) Wiceprezes ds. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. rzetelności i gospodarności.2. 26.

W razie braku takiej decyzji majątek przeznacza się na stypendia zagraniczne studentów uczelni technicznych w gestii Rektora Politechniki Śląskiej. . W przypadku postawienia wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przeznaczeniu jego majątku. finansowych). Prezes może upoważnić innych członków Zarządu. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy (Prezesa i Wiceprezesa ds. 30. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Upoważnienie takie wymaga formy pisemnej. 31. Postanowienia końcowe.a) dotacje. Rozdział 6. 29. 28. 29. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Zobowiązania majątkowe 29.2. b) darowizny i zapisy. c) wpływy z działalności statutowej.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful