Statut Stowarzyszenia Studentów BEST GLIWICE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 4. Stowarzyszenie należy do organizacji międzynarodowej BEST (Board of European Students of Technology) zwanej dalej BEST-em Międzynarodowym. 5. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtych praw. 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na zasadach pełnej autonomii. 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ((Dz.U. Nr 20, poz. 104) tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. (Dz.U. Nr 79, poz. 855)). 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 9. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 2. Cele i środki działania.

10. Celami Stowarzyszenia są:
a) kształtowanie nowego modelu inżyniera, b) zapewnienie studentom uczelni technicznych możliwości doskonalenia się przez udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, c) działanie na rzecz integracji środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego. d) wspieranie i promowanie rozwoju miasta Gliwice, regionu Śląska oraz Politechniki Śląskiej.
11. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

a) udział w pracach BEST-u Międzynarodowego oraz współpracę z innymi
organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, b) współpracę z Samorządem Studentów Politechniki Śląskiej oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie tej uczelni o podobnym profilu, c) organizowanie targów pracy dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, d) organizowanie wymian kulturalnych, naukowych i turystycznych pomiędzy uczelniami europejskimi, e) organizowanie wykładów, zebrań, spotkań dyskusyjnych lub seminariów, f)prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej według obowiązujących przepisów.

b) dysponowania jednym głosem podczas wszelkich głosowań Walnego Zgromadzenia.1. Stowarzyszenie tworzą: a) członkowie zwyczajni zwani dalej full-memberami. Członkostwo wspierające nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie. 16 f). Memberom przysługują prawa wymienione w punktach 16 c). organizacyjne. 14. Członek honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 15. poprzez złożenie pisemnej deklaracji 16.3.3. Przyjęcie w poczet memberów następuje po minimum 2 miesięcznym okresie stażu w charakterze baby-membera oraz po uchwale Zarządu przy porozumieniu z pozostałymi full-memberami.4. 13. c) udziału w pracach Stowarzyszenia. b) c) d) e) członkowie uczestniczący zwani dalej memberami. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 13. a) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego. . 16 h) 18. h) urlopu związanego z wyjazdem zagranicznym w którym pośredniczy Uczelnia. Full-memberem. 16 g). Honorowi członkowie Stowarzyszenia 14.1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna.2. g) udziału w pracach BEST-u Międzynarodowego po pozytywnym zaopinowaniu przez Zarząd. e) posiadania odznaki Stowarzyszenia. 13. 14.4. d) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia. Full-memberzy mają prawo do: 17. 26 c). Przyjęcie w poczet baby-memberów następuje po postępowaniu kwalifikacyjnym (rekrutacji) oraz uchwale Zarządu Stowarzyszenia (zwanego dalej Zarządem). ich prawa i obowiązki. memberem oraz baby-memberem może zostać student Politechniki Śląskiej niezależnie od trybu studiów. informacyjne. f) korzystania z majątku Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych (z wyłączeniem pkt.1.Rozdział 3. 15. Członkowie Stowarzyszenia. 15. członkowie honorowi. 13. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem). 14. z wyłączeniem studiów doktoranckich. Członkowie Stowarzyszenia 13. Full-memberów przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem) po zaopiniowaniu decyzji z pozostałymi full-memberami.2. 14. członkowie obserwatorzy zwani dalej baby-memberami. Baby-memberom przysługują prawa wymienione w punkcie 16 c). Członkostwa wspierającego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 12.2. Wspierający członkowie Stowarzyszenia 15. Członkiem honorowym może zostać osoba (nie będąca full-memberem) wspierająca Stowarzyszenie poprzez doradztwo finansowe.3. członkowie wspierający. podmiot gospodarczy lub też inna organizacja wspierająca materialnie Stowarzyszenie.

Członkostwo ustaje na podstawie decyzji Zarządu. 20. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. mogą ponownie uzyskać członkostwo na zasadach opisanych w niniejszym statucie.1.4.1. 21. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Osoby.3.10. b). 21. Urlopy 21. 20. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszenia zasad współżycia społecznego.2. Członka można wykreślić ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia.5. lecz na prawach statusu membera. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu. w przypadku nieangażowania się w działalność Stowarzyszenia: a) po 3 miesięcznym okresie w przypadku baby-memberów. 20.1. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu.2 c).3. na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim porozumieniu z pozostałymi full-memberami. mogą ponownie uzyskać status full-membera. Status alumni przyznaje Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby – full-membera lub Walne Zgromadzenie większością kwalifikowaną 2/3 głosów.9. Po upływie urlopu full-member lub member odzyskuje swoje prawa zawarte w punktach 16 i 17 oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień wymienionych w punkcie 19. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Członkostwo 20. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu. c) upływu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów dla full-memberów.7. które utraciły członkostwo w skutek opisany w punktach 20.2 a). Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: a)aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. których członkostwo ustaje na zasadach określonych w punkcie 20. 20.4. b) złożyć pisemną rezygnację z pełnionych funkcji. to na podstawie decyzji Zarządu powinien zostać zdegradowany do statusu membera. gdy full-member (będący czynnym studentem) nie angażuje się w działalność Stowarzyszenia przez min. Osoby. można nadać status alumni.1 a). c) po 6 miesięcznym okresie w przypadku full-memberów.2. W przypadku. b) wykluczenia przez przegłosowanie na Walnym Zgromadzeniu kwalifikowaną 2/3 głosów. Z chwilą rozpoczęcia urlopu full-member lub member zostaje zawieszony w prawach zawartych w punktach 16 i 17 oraz obowiązkach wymienionych w punkcie 19. 21. 20. .19. Urlop powinien trwać minimum 3 miesiące.1 a) i c) i 20. b) i oraz punkcie 20. po złożeniu pisemnej deklaracji. które posiadają status alumni i spełniają punkt 13.8.11. b)przestrzegania postanowień statutu. Status full-membera można uchylić w nadzwyczajnych sytuacjach na wniosek Zarządu przez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów. 3 miesiące. 21. 20. Pozostaje on dalej członkiem Stowarzyszenia. większością 20. 20. Szczególnie zasłużonym full-memberom. 20. którzy ukończyli studia. d) ukończenia studiów w przypadku memberów. Full-member lub member ubiegający się o urlop jest zobowiązany: a) powiadomić Zarząd z miesięcznym wyprzedzeniem. 20. 20.6. b) po 3 miesięcznym okresie w przypadku memberów.

22. i) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w wypadku jego rozwiązania. 23. k) podejmowanie uchwał i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział full-memberzy.9. 23. l) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania.5.4.2. jednak nie więcej niż 2 osób w przypadku Zarządu i nie więcej niż 1 w przypadku Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.6.10 Drugi termin Walnego Zgromadzenia ogłasza Zarząd w przypadku stwierdzenia braku wymaganej do podejmowania uchwał liczby członków w trybie zgodnym z punktem 23. 22. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. Walne Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 23.Rozdział 4. c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby full-memberów Stowarzyszenia. 23. c) Komisja Rewizyjna. 23. a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu. 23.7.1. Zasada ta dotyczy zarówno posiedzeń zwyczajnych. 23. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przed upływem kadencji Zarządu. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej. władzom przysługuje prawo kooptacji. 23. c) uchwalanie zmian statutu. Walne Zgromadzenie 23. w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. h) rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. b) Zarząd. terminie i proponowanym porządku obrad. 23. 22. Władze Stowarzyszenia stanowią: a) Walne Zgromadzenie. Organa stowarzyszenia.1. e) uchwalenie wysokości składek członkowskich.3. d) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwołane: a) z inicjatywy Zarządu. Władze Stowarzyszenia 22.2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia. 23. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybranych na Walnym Zgromadzeniu. . b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. f) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego.4. j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.8. jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Utrata biernego prawa wyborczego następuje w przypadku nie otrzymania absolutorium za poprzedni mandat . jak i nadzwyczajnych. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu. g) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia.Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.3.

27. f) Wiceprezes ds. Logistyki. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości.23. b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.3. d) Wiceprezes ds.13 Załącznik Nr 1 Statutu ‘Regulamin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice’ określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice. 24. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: . e) Wiceprezes ds. c) fundusze. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Rozdział 5. b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. Polityki Personalnej.4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 4 jego członków. b) Wiceprezes ds.12 W sprawach proceduralnych wymagana jest zwykła większość głosów. działa w jego imieniu oraz kieruje pracami Zarządu. 24. Pozyskiwania Funduszy. Zarząd 24. 25. 25. 25.3. Promocji.4. Za zgodą Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 25. Finansowych. c) przyjmowanie do Stowarzyszenia full-memberów. 24. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.1. 24.1. 23. rzetelności i gospodarności. 25.2. Majątek Stowarzyszenia stanowią: a) ruchomości. h) wnioskowanie o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy: a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. c) rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu. 24. c) Wiceprezes ds.2. Majątek Stowarzyszenia. e) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia.11 Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w sprawach merytorycznych bezwzględną większością głosów. g) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego lub wspierającego. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. f) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu. W skład Zarządu wchodzą: a) Prezes. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. b) nieruchomości.5. 26. 23.

c) wpływy z działalności statutowej. 30. 31. 29. Upoważnienie takie wymaga formy pisemnej.a) dotacje. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy (Prezesa i Wiceprezesa ds. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu. 29.1. finansowych). Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. b) darowizny i zapisy. Zobowiązania majątkowe 29. Postanowienia końcowe. . 28. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. W razie braku takiej decyzji majątek przeznacza się na stypendia zagraniczne studentów uczelni technicznych w gestii Rektora Politechniki Śląskiej. W przypadku postawienia wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przeznaczeniu jego majątku. Rozdział 6.2.