Statut Stowarzyszenia Studentów BEST GLIWICE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 4. Stowarzyszenie należy do organizacji międzynarodowej BEST (Board of European Students of Technology) zwanej dalej BEST-em Międzynarodowym. 5. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtych praw. 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na zasadach pełnej autonomii. 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ((Dz.U. Nr 20, poz. 104) tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. (Dz.U. Nr 79, poz. 855)). 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 9. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 2. Cele i środki działania.

10. Celami Stowarzyszenia są:
a) kształtowanie nowego modelu inżyniera, b) zapewnienie studentom uczelni technicznych możliwości doskonalenia się przez udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, c) działanie na rzecz integracji środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego. d) wspieranie i promowanie rozwoju miasta Gliwice, regionu Śląska oraz Politechniki Śląskiej.
11. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

a) udział w pracach BEST-u Międzynarodowego oraz współpracę z innymi
organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, b) współpracę z Samorządem Studentów Politechniki Śląskiej oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie tej uczelni o podobnym profilu, c) organizowanie targów pracy dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, d) organizowanie wymian kulturalnych, naukowych i turystycznych pomiędzy uczelniami europejskimi, e) organizowanie wykładów, zebrań, spotkań dyskusyjnych lub seminariów, f)prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej według obowiązujących przepisów.

członkowie obserwatorzy zwani dalej baby-memberami. 15.3.1. Przyjęcie w poczet baby-memberów następuje po postępowaniu kwalifikacyjnym (rekrutacji) oraz uchwale Zarządu Stowarzyszenia (zwanego dalej Zarządem). Honorowi członkowie Stowarzyszenia 14. g) udziału w pracach BEST-u Międzynarodowego po pozytywnym zaopinowaniu przez Zarząd. 14. członkowie wspierający. Członek honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 13. informacyjne. 26 c). f) korzystania z majątku Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych (z wyłączeniem pkt. 14. 12.1.4. b) dysponowania jednym głosem podczas wszelkich głosowań Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenie tworzą: a) członkowie zwyczajni zwani dalej full-memberami. Full-memberem. e) posiadania odznaki Stowarzyszenia.2. członkowie honorowi. Członkostwo wspierające nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie.Rozdział 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. poprzez złożenie pisemnej deklaracji 16. 16 g).4. 14. Baby-memberom przysługują prawa wymienione w punkcie 16 c).1. Full-memberów przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem) po zaopiniowaniu decyzji z pozostałymi full-memberami. 16 f). Członkowie Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet memberów następuje po minimum 2 miesięcznym okresie stażu w charakterze baby-membera oraz po uchwale Zarządu przy porozumieniu z pozostałymi full-memberami. 14. ich prawa i obowiązki. . 15. 13. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem). h) urlopu związanego z wyjazdem zagranicznym w którym pośredniczy Uczelnia.2.3. podmiot gospodarczy lub też inna organizacja wspierająca materialnie Stowarzyszenie. 16 h) 18. Członkostwa wspierającego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. c) udziału w pracach Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może zostać osoba (nie będąca full-memberem) wspierająca Stowarzyszenie poprzez doradztwo finansowe. b) c) d) e) członkowie uczestniczący zwani dalej memberami.2. d) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia. Memberom przysługują prawa wymienione w punktach 16 c).3. 13. 13. 15. organizacyjne. Full-memberzy mają prawo do: 17. Członkowie Stowarzyszenia 13. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna. memberem oraz baby-memberem może zostać student Politechniki Śląskiej niezależnie od trybu studiów. z wyłączeniem studiów doktoranckich. Wspierający członkowie Stowarzyszenia 15. a) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.

które utraciły członkostwo w skutek opisany w punktach 20. 20.7. większością 20.9.1 a) i c) i 20. mogą ponownie uzyskać członkostwo na zasadach opisanych w niniejszym statucie. c) po 6 miesięcznym okresie w przypadku full-memberów. 3 miesiące. . Członka można wykreślić ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia. Urlopy 21.8. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Z chwilą rozpoczęcia urlopu full-member lub member zostaje zawieszony w prawach zawartych w punktach 16 i 17 oraz obowiązkach wymienionych w punkcie 19. 20. b).2 c).2.3.6. 21. lecz na prawach statusu membera. które posiadają status alumni i spełniają punkt 13. w przypadku nieangażowania się w działalność Stowarzyszenia: a) po 3 miesięcznym okresie w przypadku baby-memberów.3. których członkostwo ustaje na zasadach określonych w punkcie 20. 20. d) ukończenia studiów w przypadku memberów. Pozostaje on dalej członkiem Stowarzyszenia.19. Urlop powinien trwać minimum 3 miesiące. można nadać status alumni. b) po 3 miesięcznym okresie w przypadku memberów. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu. mogą ponownie uzyskać status full-membera. Status alumni przyznaje Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby – full-membera lub Walne Zgromadzenie większością kwalifikowaną 2/3 głosów. 20.2 a). Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: a)aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.10. 21. 20. 20. 20. b) wykluczenia przez przegłosowanie na Walnym Zgromadzeniu kwalifikowaną 2/3 głosów. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszenia zasad współżycia społecznego. Osoby. Członkostwo 20. Szczególnie zasłużonym full-memberom. Osoby.2. Status full-membera można uchylić w nadzwyczajnych sytuacjach na wniosek Zarządu przez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów. 20.1 a). 21. którzy ukończyli studia.4. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków.1. b) i oraz punkcie 20.5. Po upływie urlopu full-member lub member odzyskuje swoje prawa zawarte w punktach 16 i 17 oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień wymienionych w punkcie 19. po złożeniu pisemnej deklaracji. Full-member lub member ubiegający się o urlop jest zobowiązany: a) powiadomić Zarząd z miesięcznym wyprzedzeniem.4. b) złożyć pisemną rezygnację z pełnionych funkcji.11. 20. 20. to na podstawie decyzji Zarządu powinien zostać zdegradowany do statusu membera. na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim porozumieniu z pozostałymi full-memberami.1. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. b)przestrzegania postanowień statutu. W przypadku. 21. Członkostwo ustaje na podstawie decyzji Zarządu.1. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. gdy full-member (będący czynnym studentem) nie angażuje się w działalność Stowarzyszenia przez min. c) upływu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów dla full-memberów.

f) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego. j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu.6. w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Władze Stowarzyszenia 22. jak i nadzwyczajnych.4.2. Organa stowarzyszenia.1. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przed upływem kadencji Zarządu. l) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania. 23.8. 23. Walne Zgromadzenie 23. h) rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia. 23.2. 23. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. c) Komisja Rewizyjna. i) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w wypadku jego rozwiązania. Walne Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. d) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków. . 23.9. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział full-memberzy. Utrata biernego prawa wyborczego następuje w przypadku nie otrzymania absolutorium za poprzedni mandat . Zasada ta dotyczy zarówno posiedzeń zwyczajnych.3. Władze Stowarzyszenia stanowią: a) Walne Zgromadzenie. 22.4. 23.7. b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. b) Zarząd. a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu. 22. Walne Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. 23.5.1.10 Drugi termin Walnego Zgromadzenia ogłasza Zarząd w przypadku stwierdzenia braku wymaganej do podejmowania uchwał liczby członków w trybie zgodnym z punktem 23. 23. 23. c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby full-memberów Stowarzyszenia. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwołane: a) z inicjatywy Zarządu. terminie i proponowanym porządku obrad.Rozdział 4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybranych na Walnym Zgromadzeniu. k) podejmowanie uchwał i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. jednak nie więcej niż 2 osób w przypadku Zarządu i nie więcej niż 1 w przypadku Komisji Rewizyjnej. g) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia.3. 22. e) uchwalenie wysokości składek członkowskich. władzom przysługuje prawo kooptacji. c) uchwalanie zmian statutu. 23. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

26. c) fundusze. W skład Zarządu wchodzą: a) Prezes. 25. działa w jego imieniu oraz kieruje pracami Zarządu. rzetelności i gospodarności. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 4 jego członków. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości. g) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego lub wspierającego. Promocji. b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.3. d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia stanowią: a) ruchomości. 23. 24. Do kompetencji Zarządu należy: a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 25. 23.2. c) Wiceprezes ds. Zarząd 24.13 Załącznik Nr 1 Statutu ‘Regulamin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice’ określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice.12 W sprawach proceduralnych wymagana jest zwykła większość głosów.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Polityki Personalnej. 25. c) rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu.11 Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w sprawach merytorycznych bezwzględną większością głosów. 27. 24. e) Wiceprezes ds. Rozdział 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia. b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 24. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: . Majątek Stowarzyszenia.23.3. c) przyjmowanie do Stowarzyszenia full-memberów. 25. 25. Pozyskiwania Funduszy.5. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. d) Wiceprezes ds. f) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.2. 24. h) wnioskowanie o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.4.4. Logistyki. b) Wiceprezes ds. e) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia. 24. Finansowych. f) Wiceprezes ds. Za zgodą Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.1. b) nieruchomości. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. b) darowizny i zapisy. c) wpływy z działalności statutowej. finansowych). 31.1.a) dotacje. 30. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. 29. Postanowienia końcowe. Rozdział 6. 29. . Zobowiązania majątkowe 29. W przypadku postawienia wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przeznaczeniu jego majątku. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy (Prezesa i Wiceprezesa ds. Upoważnienie takie wymaga formy pisemnej. W razie braku takiej decyzji majątek przeznacza się na stypendia zagraniczne studentów uczelni technicznych w gestii Rektora Politechniki Śląskiej.2. 28. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful