Statut Stowarzyszenia Studentów BEST GLIWICE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 4. Stowarzyszenie należy do organizacji międzynarodowej BEST (Board of European Students of Technology) zwanej dalej BEST-em Międzynarodowym. 5. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtych praw. 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na zasadach pełnej autonomii. 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ((Dz.U. Nr 20, poz. 104) tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. (Dz.U. Nr 79, poz. 855)). 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 9. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 2. Cele i środki działania.

10. Celami Stowarzyszenia są:
a) kształtowanie nowego modelu inżyniera, b) zapewnienie studentom uczelni technicznych możliwości doskonalenia się przez udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, c) działanie na rzecz integracji środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego. d) wspieranie i promowanie rozwoju miasta Gliwice, regionu Śląska oraz Politechniki Śląskiej.
11. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

a) udział w pracach BEST-u Międzynarodowego oraz współpracę z innymi
organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, b) współpracę z Samorządem Studentów Politechniki Śląskiej oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie tej uczelni o podobnym profilu, c) organizowanie targów pracy dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, d) organizowanie wymian kulturalnych, naukowych i turystycznych pomiędzy uczelniami europejskimi, e) organizowanie wykładów, zebrań, spotkań dyskusyjnych lub seminariów, f)prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej według obowiązujących przepisów.

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 26 c). f) korzystania z majątku Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych (z wyłączeniem pkt. a) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego. 15.3. 12. 16 f). informacyjne. 14. 14. podmiot gospodarczy lub też inna organizacja wspierająca materialnie Stowarzyszenie. 13. Przyjęcie w poczet memberów następuje po minimum 2 miesięcznym okresie stażu w charakterze baby-membera oraz po uchwale Zarządu przy porozumieniu z pozostałymi full-memberami.4.1. ich prawa i obowiązki. Wspierający członkowie Stowarzyszenia 15. Członkostwa wspierającego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Baby-memberom przysługują prawa wymienione w punkcie 16 c). Przyjęcie w poczet baby-memberów następuje po postępowaniu kwalifikacyjnym (rekrutacji) oraz uchwale Zarządu Stowarzyszenia (zwanego dalej Zarządem). z wyłączeniem studiów doktoranckich. . organizacyjne. członkowie wspierający.1. 14.3. 16 h) 18. Stowarzyszenie tworzą: a) członkowie zwyczajni zwani dalej full-memberami. Full-memberem.3. członkowie honorowi. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem). 13. 15. c) udziału w pracach Stowarzyszenia. Honorowi członkowie Stowarzyszenia 14. b) c) d) e) członkowie uczestniczący zwani dalej memberami. Członek honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. członkowie obserwatorzy zwani dalej baby-memberami. Full-memberzy mają prawo do: 17. 13. 15. Członkowie Stowarzyszenia 13. Członkiem honorowym może zostać osoba (nie będąca full-memberem) wspierająca Stowarzyszenie poprzez doradztwo finansowe. h) urlopu związanego z wyjazdem zagranicznym w którym pośredniczy Uczelnia.2. 14.4. Memberom przysługują prawa wymienione w punktach 16 c). Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna. poprzez złożenie pisemnej deklaracji 16. Full-memberów przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem) po zaopiniowaniu decyzji z pozostałymi full-memberami.Rozdział 3.1.2. 16 g). b) dysponowania jednym głosem podczas wszelkich głosowań Walnego Zgromadzenia. g) udziału w pracach BEST-u Międzynarodowego po pozytywnym zaopinowaniu przez Zarząd. memberem oraz baby-memberem może zostać student Politechniki Śląskiej niezależnie od trybu studiów. Członkostwo wspierające nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie.2. Członkowie Stowarzyszenia. d) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia. e) posiadania odznaki Stowarzyszenia. 13.

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 20. 20. Status alumni przyznaje Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby – full-membera lub Walne Zgromadzenie większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Po upływie urlopu full-member lub member odzyskuje swoje prawa zawarte w punktach 16 i 17 oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień wymienionych w punkcie 19. po złożeniu pisemnej deklaracji. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: a)aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. Osoby. którzy ukończyli studia. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu.7. 20. Urlopy 21. Urlop powinien trwać minimum 3 miesiące. 3 miesiące. b) po 3 miesięcznym okresie w przypadku memberów. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszenia zasad współżycia społecznego. b) i oraz punkcie 20.9.6.2 a). można nadać status alumni.1. Full-member lub member ubiegający się o urlop jest zobowiązany: a) powiadomić Zarząd z miesięcznym wyprzedzeniem. na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim porozumieniu z pozostałymi full-memberami. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków.1. b) wykluczenia przez przegłosowanie na Walnym Zgromadzeniu kwalifikowaną 2/3 głosów. 21. lecz na prawach statusu membera. 20. 21. Osoby. które posiadają status alumni i spełniają punkt 13.2 c). b)przestrzegania postanowień statutu. 20.1 a). większością 20. 21.10.8. Członkostwo 20. 20. Status full-membera można uchylić w nadzwyczajnych sytuacjach na wniosek Zarządu przez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów. to na podstawie decyzji Zarządu powinien zostać zdegradowany do statusu membera. Członkostwo ustaje na podstawie decyzji Zarządu. 20.2.1. d) ukończenia studiów w przypadku memberów.5.2. . Pozostaje on dalej członkiem Stowarzyszenia.3.3. 20. których członkostwo ustaje na zasadach określonych w punkcie 20. 21.1 a) i c) i 20.4. c) po 6 miesięcznym okresie w przypadku full-memberów. c) upływu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów dla full-memberów.19. 20. w przypadku nieangażowania się w działalność Stowarzyszenia: a) po 3 miesięcznym okresie w przypadku baby-memberów. mogą ponownie uzyskać członkostwo na zasadach opisanych w niniejszym statucie. mogą ponownie uzyskać status full-membera. b) złożyć pisemną rezygnację z pełnionych funkcji. Członka można wykreślić ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu. Z chwilą rozpoczęcia urlopu full-member lub member zostaje zawieszony w prawach zawartych w punktach 16 i 17 oraz obowiązkach wymienionych w punkcie 19. które utraciły członkostwo w skutek opisany w punktach 20. gdy full-member (będący czynnym studentem) nie angażuje się w działalność Stowarzyszenia przez min. Szczególnie zasłużonym full-memberom.11. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. W przypadku. b). 20.4.

Walne Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia. Władze Stowarzyszenia 22. 23.4.2. Utrata biernego prawa wyborczego następuje w przypadku nie otrzymania absolutorium za poprzedni mandat . l) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania.9. i) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w wypadku jego rozwiązania. g) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia. 23.Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.10 Drugi termin Walnego Zgromadzenia ogłasza Zarząd w przypadku stwierdzenia braku wymaganej do podejmowania uchwał liczby członków w trybie zgodnym z punktem 23. f) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego.7. jak i nadzwyczajnych. 23. jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.1. Zasada ta dotyczy zarówno posiedzeń zwyczajnych.6. Walne Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.5. 23. c) uchwalanie zmian statutu.Rozdział 4. k) podejmowanie uchwał i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby full-memberów Stowarzyszenia. c) Komisja Rewizyjna. h) rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.8.4. d) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu. b) Zarząd. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przed upływem kadencji Zarządu.3. e) uchwalenie wysokości składek członkowskich.3. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej. b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybranych na Walnym Zgromadzeniu. w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Walne Zgromadzenie 23. 23. 23. a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu. 23. 23.1. jednak nie więcej niż 2 osób w przypadku Zarządu i nie więcej niż 1 w przypadku Komisji Rewizyjnej. Władze Stowarzyszenia stanowią: a) Walne Zgromadzenie. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział full-memberzy. 22. 23. Organa stowarzyszenia. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwołane: a) z inicjatywy Zarządu.2. władzom przysługuje prawo kooptacji. . 22. 23. 22. terminie i proponowanym porządku obrad.

c) fundusze. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. rzetelności i gospodarności. b) Wiceprezes ds. 25. c) Wiceprezes ds. 25. W skład Zarządu wchodzą: a) Prezes. Logistyki.13 Załącznik Nr 1 Statutu ‘Regulamin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice’ określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice. b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy: a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.3. b) nieruchomości. e) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości. 27.1. Finansowych. h) wnioskowanie o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: . 24.4. Za zgodą Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Polityki Personalnej.4.23. d) Wiceprezes ds.5. 23. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. działa w jego imieniu oraz kieruje pracami Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 4 jego członków. Zarząd 24. c) przyjmowanie do Stowarzyszenia full-memberów. 25.11 Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w sprawach merytorycznych bezwzględną większością głosów. 24. d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. Rozdział 5. 26. e) Wiceprezes ds. g) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego lub wspierającego. f) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.2. Promocji. b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: a) ruchomości. c) rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu. 24. Pozyskiwania Funduszy. f) Wiceprezes ds. 24. 24. Majątek Stowarzyszenia. 25.2.3. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. 25.12 W sprawach proceduralnych wymagana jest zwykła większość głosów. 23. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

W przypadku postawienia wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przeznaczeniu jego majątku. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. finansowych). 30. . 31. c) wpływy z działalności statutowej. Upoważnienie takie wymaga formy pisemnej. Postanowienia końcowe. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy (Prezesa i Wiceprezesa ds.2. W razie braku takiej decyzji majątek przeznacza się na stypendia zagraniczne studentów uczelni technicznych w gestii Rektora Politechniki Śląskiej. 29.a) dotacje. b) darowizny i zapisy. Zobowiązania majątkowe 29. Rozdział 6.1. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu. 28. 29. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful