Akredytywa dokumentowa Z Encyklopedia Zarządzania Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka Akredytywa dokumentowa w obrotach zagranicznych jest pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. Pomimo, że akredytywę otwiera się w związku z umową kupna-sprzedaży, jest ona zobowiązaniem samoistnym i od niej niezależnym. W rozliczeniach tego typu zleceniodawcą jest importer, zlecający swojemu bankowi otwarcie akredytywy na rzecz eksportera, nazywanego beneficjentem akredytywy, który otrzyma swoją zapłatę po wypełnieniu ustalonych warunków. Akredytywa dokumentowa jest formą rozliczenia płatności, której zastosowanie może ograniczyć, lub wręcz wyeliminować ryzyko transakcyjne obu stron kontraktu. Może być w ten sposób ograniczone ryzyko odbioru i ryzyko zapłaty eksportera, ponieważ otrzymuje on zapłatę po przedłożeniu dokumentów zgodnych z akredytywą. Importer natomiast może w dużym stopniu ograniczyć swoje ryzyko towarowe i ryzyko jakości, poprzez żądanie umieszczenia w dokumentach szczegółowej specyfikacji dotyczącej zakupywanego towaru. W przypadku gdy akredytywa zostaje potwierdzona przez bank krajowy, zmniejszeniu ulec może także ryzyko kraju. Akredytywa ze względu na swoje jednoznaczne uregulowania, przejrzystość stanowi często zabezpieczenie kredytów udzielanych w związku z zawartymi transakcjami handlowymi, będąc szczególnie przydatną w przypadku kontaktów handlowych z importerami o wątpliwej zdolności płatniczej. </div> W rozliczeniach zagranicznych akredytywy przybierać mogą różne formy. Jeden z najistotniejszych podziałów rozróżnia akredytywy na odwołalne i nieodwołalne. Akredytywy odwołalne mogą być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez bank otwierający bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym beneficjenta akredytywy, czasem nawet wbrew jego woli, tak długo aż nie zostaną przyjęte dokumenty. Akredytywy nieodwołalne zobowiązują bank do zapłaty wówczas, gdy eksporter dostarczy niezbędne dokumenty w ustalonym terminie, a dokonanie zmian w warunkach akredytywy może nastąpić jedynie przy jednoczesnej zgodzie wszystkich stron transakcji. Inny podział rozróżnia akredytywy na potwierdzone i niepotwierdzone. W przypadku akredytywy niepotwierdzonej bank nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań pełniąc tylko funkcję awizującą. Szczególną formą akredytywy jest akredytywa pieniężna. Jest ona nieuwarunkowanym zleceniem płatniczym, występującym coraz rzadziej, będąc wypieraną przez sprawniejsze formy rozliczeń takie jak czeki podróżne czy karty płatnicze. Ma ona formę dokumentu, w którym wystawiający ją bank upoważnia inne banki do dokonywania wypłat na rzecz beneficjenta akredytywy do wysokości kwoty i w granicach terminu określonego w akredytywie. Beneficjent może podjąć środki z akredytywy bądź jednorazowo w całości, bądź w dowolnych kwotach częściowych. Są one wystawiane na okres od trzech do dwunastu miesięcy.

na warunkach identycznych jak zobowiązanie banku otwierającego. do zapłaty bądź zagwarantowania zapłaty z tytułu akredytywy. • niepotwierdzona . Rodzaje akredytyw dokumentowych ze względu na rolę banku w transakcji • własna (importowa lub krajowa) – bank otwiera akredytwę zgodnie z warunkami określonymi przez importera.płatność jest realizowana po złożeniu przez beneficjenta dokumentów wymaganych w akredytywie. Potwierdzenie do akredytywy dodaje bank awizujący lub inny bank pośredniczący w transakcji.bank awizujący lub bank pośredniczący podejmuje własne zobowiązanie. dodatkowe do zobowiązania banku otwierającego akredytywę. ze względu na sposób anulowania akredytywy lub zmiany jej warunków: • odwołalna. . do zapłacenia lub zagwarantowania zapłaty w odroczonym terminie eksporterowi (sprzedający/ beneficjent akredytywy) określonej kwoty w zamian za dokumenty.bank awizujący przekazuje treść warunków akredytywy beneficjentowi bez własnego zobowiązania do zapłaty.płatność jest realizowana w określonym (odroczonym) terminie płatności. Podstawą do zapłaty jest zaprezentowanie przez beneficjenta: • oświadczenia (w formie podanej w treści akredytywy).bank otwierający akredytywę ma prawo zmienić lub odwołać swoje zobowiązanie bez wcześniejszego uzyskania na to zgody beneficjenta akredytywy. • nieodwołalna . • z odroczonym terminem płatności . 2) Akredytywa stand-by ma charakter gwarancji bankowej. • obca (eksportowa lub krajowa) – bank obsługuje akredytywę otwartą przez inny bank. termin ten może przekroczyć termin ważności akredytywy. na warunkach identycznych jak te. że zleceniodawca nie wywiązał się w terminie z określonych zobowiązań zabezpieczonych tą akredytywą • i/lub innych dokumentów wymaganych w warunkach akredytywy. Dokumenty reprezentujące towar/ usługę winny być zgodne z warunkami akredytywy i złożone w banku w terminie jej ważności. Bank dodajac potwierdzenie do akredytywy podejmuje własne zobowiązanie do dokonania zapłaty za dokumenty. Wyróżnia się akredytywę niepotwierdzoną z upoważnieniem/ bez upoważnienia do negocjacji dokumentów.nie może być zmieniona lub anulowana bez zgody wszystkich stron akredytywy.Akredytywy dokumentowe i stand-by 1) Akredytywa dokumentowa jest warunkowym zobowiązaniem banku otwierającego. Bank otwierając taką akredytywę zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty pieniężnej na pierwsze żądanie beneficjenta. Na życzenie eksportera akredytywa może być potwierdzona. które wystawiając akredytywę podjął bank otwierający. ze względu na rolę banku awizującego lub banku pośredniczącego • potwierdzona . ze względu na sposób dokonywania płatności w ramach akredytywy: • płatna a’vista .Decyzję o zapłacie podejmuje bank otwierający akredytywę. działającego na zlecenie importera (kupujący/ zleceniodawca akredytywy/ aplikant).

Rodzaje dokumentów wymaganych w ramach akredytywy • • • • faktura dokument ubezpieczeniowy dokument transportowy inne: świadectwo jakości. Jeśli importer nie zaakceptuje dokumentów musi szukać nowego nabywcy w kraju przeznaczenia towaru. • jest ubezpieczony. Korzyści i niedogodności dla importera Korzyści • żądając dokumentów zabezpiecza własne interesy. packing list itd. Korzyści i niedogodności dla eksportera Korzyści • otrzymując akredytywę ma pewność. Niedogodności • jeśli popełni błędy przy wystawianiu dokumentów. • może akredytywy nie przyjąć. że towar został wysłany zgodnie z jego instrukcjami. Niedogodności • nie może odwołać zobowiązania o ile nie zgodzą się na to wszystkie strony transakcji. że bank zapłaci mu za dokumenty zgodne z akredytywą a płatność nie będzie w żaden sposób uzależniona od importera np. a polisa zapewnia mu zwrot poniesionych kosztów w przypadku zaginięcia lub zniszczenia towaru. • jeżeli akredytywa jest potwierdzona lub dostępna w jego banku zapłatę uzyska natychmiast po złożeniu zgodnych dokumentów. zobowiązania banków ustają i jest zdany na akceptację niezgodności przez importera. • jeżeli dokumenty zawierają usterki bank nie podejmie dokumentów i zwróci się do niego o zaakceptowanie niezgodności. Akredytywa dokumentowa własna (importowa) • opis i korzyści • formularze • warunki • • . jeśli nie odpowiadają mu warunki w niej zawarte lub może żądać dokonania zmian w akredytywie. od jego sytuacji finansowe. świadectwo pochodzenia. • ma pewność.

który akredytywę potwierdził nawet wtedy. gdyby bank otwierający nie dostarczył środków • niepotwierdzona . Po uzyskaniu pokrycia na rachunek eksportera zostaje przelana kwota z akredytywy. Akredytywa jest dość powszechnie stosowanym narzędziem rozliczeniowym.dokumenty handlowe przedstawione przez eksportera są dowodem. tzn. że wypłata z akredytywy może nastąpić na rzecz więcej niż jednego beneficjenta. • odwołalna – oznacza. Otwierając akredytywę podejmujemy zobowiązanie wypłaty wyłącznie na podstawie dokumentów zgodnych z akredytywą i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za istnienie towarów reprezentowanych przez te dokumenty. pierwszy beneficjent może wskazać (przenieść akredytywę) na kolejnego beneficjenta. w jakich mają one nastąpić. do którego może być ona realizowana przez beneficjenta. Stanowi pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia bądź zabezpieczenia eksporterowi zapłaty w zamian za przedłożenie przez niego dokumentów potwierdzających wysłanie towaru. W BRE Banku istnieje możliwość jej precyzyjnego wyboru. dostosowanego do potrzeb zarówno importera jak i eksportera . jednak pozostaje ona zobowiązaniem samoistnym banku i niezależnym od tej umowy. • przenośna – charakteryzuje się tym. Każdorazowo ustala się liczbę operacji związanych z funkcjonowaniem akredytywy oraz okresy. czyli importer nie zaznaczy inaczej. Akredytywa własna oznacza pełne finansowe zaangażowanie się BRE Banku SA jako banku “otwierającego". nawiązek) stanowi pułap (limit) akredytywy. Otwarcie akredytywy następuje w oparciu o konkretną umowę kupna-sprzedaży. jeśli spełni warunki akredytywy ma prawo żądać zapłaty od banku. podczas zawierania transakcji. że towar faktycznie istnieje i został wysłany • pozwala uniknąć nieuzasadnionej zapłaty za towar. Korzyści • zabezpiecza importera przed nierzetelnością dostawcy . Suma wszystkich możliwych wykorzystań (tzw. niespełniający wymagań jakościowych • gwarantuje terminowość i płynność dostaw • ułatwia negocjację dłuższych terminów płatności .bank pośredniczący przekazuje dokumenty do banku importera. że może być przez zleceniodawcę zmieniona bądź anulowana w każdej chwili bez uzyskania zgody sprzedajacego • potwierdzona – zapewnia szybki spływ należności oraz bardzo duży stopień bezpieczeństwa dla beneficjenta : beneficjent akredytywy. o ile zleceniodawca. Proponujemy następujące typy akredytywy dokumentowej: • nieodwołalna – domyślnie jest nią każda akredytywa.• Akredytywa dokumentowa jest jedną z najczęściej stosowanych form rozliczania transakcji zarówno krajowych jak i zagranicznych. • rewolwingowa (odnawialna) – stanowi zobowiązanie banku otwierającego do odnawiania pierwotnej kwoty akredytywy po jej wykorzystaniu.

.

All parties involved in Documentary Credit operations should be familiar with the provisions of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP). In some circumstances. How Documentary Credits work The buyer's bank reimburses the seller. Documentary Credit and confirmation cycle To ensure a consistent approach to interpretations involving transactions completed under Documentary Credits. is a Documentary Credit. the seller's stipulated by the buyer. Benefits Buyer benefits Seller benefits that payment will only be made if the documents The buyer knows that payment will be received provided the terms seller knows and conditions of the credit are strictly and conditions of the credit as received comply strictly with the terms complied with. This method has been used throughout the world for over 100 years. through their bank. Remember that Documentary Credits deal in documents only. used by all parties. How ANZ can help Importers Exporters ANZ can help exporters with the following concerns in relation to Documentary Credits. Back-to-back Documentary Credits.Documentary Credits The "method of payment" is one of the most important factors that needs to be agreed by the buyer and seller during the formation of a Contract of Sale. . against presentation of documents drawn in strict compliance with conditions stipulated in the Documentary Credit by the buyer. the International Chamber of Commerce has provided international accepted standards governing their use. importers with the following concerns in relation to Documentary Credits. • • • • Applying for a Documentary Credit Advising Export Documentary Credits Standby Documentary Credits Bank and Country Risk (Confirmation) Revolving Documentary Credits Transferable Documentary Credits Back-to-Back Documentary Credits. not goods. bank may be prepared to offer pre-export finance on the strength of a document credit. One of the safest methods of payments.

Thus the process works both in favor of both the buyer and the seller. Insurance document. Essential Principles Governing Law Within the United States. the buyer. • • • Letters of credit (LC) deal in documents. A 'time' or 'date' LC will specify when payment will be made at a future date and upon presentation of the required documents. Note that the Bank scrutinizes the 'documents' and not the 'goods' for making payment. A 'sight' LC means that payment is made immediately to the beneficiary/seller/exporter upon presentation of the correct documents in the required time frame. The technical term for Letter of credit is 'Documentary Credit'. It is basically a mechanism. Whereas in a revocable LC changes to the LC can be made without the consent of the beneficiary. The Bank that issues the LC is referred to as the Issuing Bank which is generally in the country of the Buyer. The specified bank makes the payment upon the successful presentation of the required documents by the seller within the specified time frame. The Bank that Advises the LC to the Seller is called the Advising Bank which is generally in the country of the Seller. The LC could be 'irrevocable' or 'revocable'. The Buyer is the Applicant and the Seller is the Beneficiary.What is a Letter of Credit? A Letter of Credit is a payment term generally used for international sales transactions. not goods. Inspection Certificate Certificate of Origin But there could be others too. not goods.e. An irrevocable LC cannot be changed unless both the buyer and seller agree. Typically the documents requested in a Letter of Credit are the following: • • Commercial invoice Transport document such as a Bill of lading or Airway bill. which allows importers/buyers to offer secure terms of payment to exporters/sellers in which a bank (or more than one bank) gets involved. Thus a LC (as it is commonly referred to) is a payment undertaking given by a bank to the seller and is issued on behalf of the applicant i. Article 5 of the Uniform Commercial Code (UCC) . The Seller gets assured that if documents are presented on time and in the way that they have been requested on the LC the payment will be made and Buyer on the other hand is assured that the bank will thoroughly examine these presented documents and ensure that they meet the terms and conditions stipulated in the LC. At the very outset one must understand is that Letters of credit deal in documents. The idea in an international trade transaction is to shift the risk from the actual buyer to a bank.

Article 5 is founded on two principles: (1) the L/C. In the absence of conformity with the L/C. The bank honoring the L/C is concerned only to see that the documents conform with the requirements in the L/C. Other courts require payment upon substantial compliance with documentary requirements. The date on the Bill of Lading. not goods. If the documents do not conform. the issuing bank must honor conforming documents. Three dates are of importance in an LC: a) The date by when shipment should have occurred. the Seller cannot force payment and the bank pays at its own risk. The bank may insist upon strict compliance with the requirements of the L/C. . If the documents conform. separate and independent from the underlying contract between the Buyer and the Seller. 1) Strict Compliance How strict compliance? Some courts insist upon literal compliance. The bank need not look past the documents to examine the underlying sale of merchandise or the product itself.s independence from the underlying business transaction. so that a misspelled name or typographical error voids the exporter's/beneficiary's/seller's demand for payment. the seller is left with no protection. the bank will pay. b) The date by when documents have to be presented to the Bank c) The expiry date of the LC itself.governs L/Cs. the bank should give the seller prompt. except in rare cases of fraud or forgery. and (2) strict compliance with documentary requirements. and obtain reimbursement from the Buyer/Applicant. 3 Most Common Reasons why Letters of Credit Fail 1) Time Lines: The letter of credit should have an expiration date that gives sufficient time to the seller to get all the tasks specified and the documents required in the LC. Thus. specifying all discrepancies and shortfalls. The letter of credit is independent from the underlying transaction and. If the letter of credit expires. Sellers are given protections that the issuing bank must honor its demand for payment (which complies with the terms of the L/C) regardless of whether the goods conform with the underlying sale contract. Most LC s fail because Sellers/Exporters/Beneficiaries were unable to perform within the specified time frame in the LC. L/Cs are purely documentary transactions. Sellers should be careful and remember that the bank may insist upon strict compliance with all documentary requirements in the LC. 2) The Independence Doctrine Letters of credit deal in documents. detailed notice.

To provide a common terminology for international shipping. outline conditions under which title is transferred from seller to buyer. specify points of origin and destination. They also indicate which party assumes the cost if merchandise is lost or damaged during transit. . As a Seller/Exporter/Beneficiary you should try and run the compliance issues with the various department or individuals involved within your organization to see if compliance would be a problem. INCOTERMS (International Commercial Terms) have been developed under the auspices of the International Chamber of Commerce. And if so. the more time is available to identify and fix the problem. Thus. This is another common reason why LCs fail. Letters of credit are about documents and not facts. the inability to produce a given document at the right time will nullify the letter of credit.org for the latest Incoterms2000. 2) Discrepancy within the Letter of Credit: Letters of credit could also have discrepancies. the earlier in the process the letter of credit is examined. Learning the Terminology of Exporting INCOTERMS (TRANSPORTATION) Shipping terms set the parameters for international shipments.iccwbo. Even a discrepancy as small as a missing period or comma can render the document invalid. 3) Compliance with the Documents and Conditions within the Letter of Credit. have the LC amended before shipping the goods. See their website at www. and determine which party is responsible for shipping costs.A good source to give you an idea of the timelines would be your freight forwarding agent. As a seller check with your freight forwarding agent to see if you would be in a position to comply.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful