Ustawa o Policji

Tekst ujednolicony na 12.11.2011 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r.o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
orzeczenia

1a. Nazwa „Policja” przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach; 6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 8) 1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 9) (uchylony); 2) 10) 3) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA); 11) (uchylony). 3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. Art. 2. W zakresie, trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania przewidziane dla Policji wykonują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe. Art. 3. 5) Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i samorządu województwa wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach.

1

Rozdział 2 Organizacja Policji Art. 4. 1. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. 2. W skład Policji wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości. 3. W skład Policji wchodzą również: 1) Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne; 2) wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne; 3) instytuty badawcze. 3a. 6) Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 7) ). 3b. Organizację i zakres działania jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektorów tych jednostek oraz ich zastępców reguluje ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323). 4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może powoływać, w uzasadnionych przypadkach, inne niż wymienione w ust. 1 rodzaje służb, określając ich właściwość terytorialną, organizację i zakres działania. Art. 4a. Pracownicy na stanowiskach administracyjnych, technicznych i gospodarczych w komendach i komisariatach Policji, z wyjątkiem stanowisk określonych przez Komendanta Głównego Policji, są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych. Art. 5. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 2. Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji, zwanych dalej „policjantami”. 3. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 4. 8) Zastępców Komendanta Głównego Policji, w tym I Zastępcę, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. 5. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednemu z jego zastępców. 6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji jednemu z jego zastępców.

2

Art. 6. 1. Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 1, są: 1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach: a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią; 2) komendant powiatowy (miejski) Policji; 3) komendant komisariatu Policji. 2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 3—5. 3. 9) Wyłącza się z terytorialnego zasięgu działania komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla województwa mazowieckiego obszar m.st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego. 3a. W miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu i powiatu mającego siedzibę władz w tym mieście, można utworzyć komendę miejską Policji wykonującą zadania na obszarze tego miasta i powiatu. 3b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi komendy miejskie Policji, o których mowa w ust. 3a, uwzględniając uwarunkowania administracyjno-geograficzne i demograficzne miasta i powiatu. 4. Komendant Stołeczny Policji wykonuje na obszarze, o którym mowa w ust. 3, zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom komendanta wojewódzkiego Policji. 4a. 10) Na obszarze m.st. Warszawy zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom komendanta powiatowego (miejskiego) Policji wykonuje właściwy terytorialnie komendant rejonowy Policji. 4b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, właściwość terytorialną komendantów rejonowych Policji, tworzy i znosi komendy rejonowe Policji oraz ustala ich nazwy. Właściwość terytorialna komendantów rejonowych Policji obejmuje obszar jednej dzielnicy lub kilku dzielnic. 5. Komenda Stołeczna Policji stanowi aparat pomocniczy Komendanta Stołecznego Policji, wykonujący swoje zadania na obszarze, o którym mowa w ust. 3. Art. 6a. 1. 11) W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy — komendant rejonowy Policji. 2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1, organami wyższego stopnia są: 1)w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji — komendant wojewódzki Policji; 1a) 12) w stosunku do komendanta rejonowego Policji — Komendant Stołeczny Policji; 2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji — Komendant Główny Policji.

3

Art. 6b. 13) 1. Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody. 2. Komendanta Stołecznego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st. Warszawy. 3. Komendant Główny Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego lub odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji, w tym I zastępcę. 4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji oraz zastępców komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji powołuje się oficerów Policji, z wyjątkiem stanowisk zastępców do spraw służb wspomagających działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, na które można powołać także osoby niebędące policjantami. 5. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. 6. W przypadku nieotrzymania opinii, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, może powołać komendanta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. Art. 6c. 1. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. 15) ) nie stosuje się. 2. Komendanta rejonowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Stołeczny Policji, po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nie stosuje się. 3. 16) Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. 4. Komendant Stołeczny Policji, na wniosek komendanta rejonowego Policji, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta rejonowego Policji. 5. Na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji oraz zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji powołuje się oficerów Policji. 6. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. 7. W razie zwolnienia stanowiska komendanta rejonowego Policji Komendant Stołeczny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta rejonowego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. 8. W przypadku nieotrzymania opinii, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, komendant wojewódzki albo Komendant Stołeczny Policji może powołać odpowiednio komendanta powiatowego (miejskiego) albo komendanta rejonowego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.

4

6b ust. można w każdym czasie. 6 i 7 oraz art. 1 i 2 oraz art. 7. 17) Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów.Art. 6d ust. 5. 22) 5 . (uchylony). 1—4. a komendant komisariatu Policji — przy pomocy komisariatu. 18) Zastępców komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji na wniosek komendanta komisariatu Policji. powierza. do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez komendanta komisariatu Policji. Warszawy. z zastrzeżeniem. 1 i 3—5 stosuje się odpowiednio do powoływania i odwoływania komendanta komisariatu Policji przez komendanta rejonowego Policji. jednemu z jego zastępców.st. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 6d. Art. Komendant Główny Policji. Policjant przez okres 6 miesięcy ma prawo do uposażenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. 6e.st. komendant wojewódzki Policji. 1 i 2. 2. a w razie braku zastępców — innemu policjantowi. 6f. 6g. W razie zwolnienia stanowiska komendanta komisariatu Policji. Art. o których mowa w art. Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji przełożonego policjanta uprawnionego do odwołania ze stanowiska. 2 i 6. komendant powiatowy (miejski) Policji. do czasu powołania nowego komendanta. po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów. 19) Na obszarze m. Art. 2) komendant rejonowy Policji może powołać komendanta komisariatu Policji po upływie 21 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. 2. powierza pełnienie obowiązków komendanta komisariatu Policji jednemu z jego zastępców. po upływie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do powoływania zastępców komendanta komisariatu Policji przez komendanta rejonowego Policji. 4. o której mowa w ust. 6. po zasięgnięciu opinii Prezydenta m. rejonowego lub komendanta komisariatu Policji. W przypadku braku opinii. Na obszarze m. Warszawy przepisy ust. 1. pełnienie obowiązków komendanta komisariatu Policji. 3. Art. 6c ust. 1 lub 6: 1) komendant powiatowy (miejski) Policji może powołać komendanta komisariatu Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. powiatowego (miejskiego). 8. komendant powiatowy (miejski) Policji. organ uprawniony do powołania na stanowisko komendanta może odwołać odpowiednio komendantów: wojewódzkiego i Stołecznego. a w razie braku zastępców — innemu policjantowi. Komendant wojewódzki Policji oraz komendant powiatowy (miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania. 3. 1. 1. 21) Odwołać ze stanowiska. że policjanta odwołanego ze stanowiska komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji przenosi się do dyspozycji Komendanta Głównego Policji. W przypadku nieotrzymania opinii. o którym mowa w art. 6b ust. Opiniowanie to nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego.st. komendant powiatowy (miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend. 6h. art. 2 i 5. Warszawy przepisy ust. 20) 1. Na stanowisko komendanta komisariatu Policji i zastępcy komendanta komisariatu Policji powołuje się oficerów lub aspirantów Policji. art. 1 i 6. 6d ust. 6c ust.

3. Komendant wojewódzki Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji tworzy. Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania. w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy. Komendant Główny Policji określa: 1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend. 2. 3. 4. 6) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby. Art. po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów. chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy. komisariat kolejowy. Komendanci komisariatów specjalistycznych podlegają właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji. tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu sprawności fizycznej policjantów. 27) Art. a także normy ich wyżywienia. 7) 25) zasady etyki zawodowej policjantów. 1. 8. Komendant powiatowy (miejski) Policji może tworzyć rewiry dzielnicowych oraz posterunki Policji na zasadach określonych przez Komendanta Głównego Policji. 6 . 5) szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji. komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. 2. 3. 2) inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym. Regulaminy komend. Kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji mianuje i zwalnia ze stanowiska komendant powiatowy (miejski) Policji. Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu wojewódzkiego. 24) 4a) programy szkoleń zawodowych policjantów. 3) (uchylony). wodny. 1.Art. 3) wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych oraz innych niecierpiących zwłoki czynności związanych z zawiadomieniem o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym. w razie potrzeby. Do zadań kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji należy w szczególności: 1) rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich powstawania. 2. 4b) zakres oraz szczegółowe warunki. (uchylony). 26) Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły policyjne. po konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy. lotniczy lub inny komisariat specjalistyczny. 7. 23) 4) (uchylony). 1. Komendanta komisariatu specjalistycznego Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji. 8a. 2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne.

st. prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa. 4. (uchylony). 2. 30) Komendant Stołeczny Policji składa sprawozdanie. 11. 1a. 1. 3. może określić. o których mowa w ust. Żądanie to nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej ani określać sposobu wykonania zadania przez Policję. 5. 28) Art. 3) zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów. Warszawy i Radzie m. 5) wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji. 4) normy umundurowania. 1. nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej ani określać sposobu wykonywania zadań przez Policję. Żądanie. Warszawy. na ich żądanie. Rada powiatu (miasta) oraz rada gminy na podstawie sprawozdań i informacji. 7 . naruszające prawo jest nieważne. Żądanie. Komendanci powiatowi (miejscy) Policji są obowiązani udostępniać komisji bezpieczeństwa i porządku. przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie. w drodze rozporządzenia: 1) uzbrojenie Policji. Komendanci rejonowi Policji nie składają odrębnych sprawozdań. a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 1a. Właściwy komendant Policji niezwłocznie przedkłada sprawę komendantowi Policji wyższego stopnia. jeżeli nie jest w stanie wykonać żądania. nie może dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych. o którym mowa w ust. odznaczeń. 5. 1. o którym mowa w ust. 1. medali i odznak. mogą być przekazywane wyłącznie sądom i prokuratorom. w drodze uchwały. Wojewodzie Mazowieckiemu oraz. 29) Komendanci Policji. o których mowa w ust. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego sprawozdania i informacje składa się tym organom niezwłocznie na każde ich żądanie. a także radom powiatu i radom gmin. starostom. W zakresie wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców sprawozdania i informacje. o których mowa w ust. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa. dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu. o którym mowa w ust.Art. Wójt (burmistrz. Warszawy. 1. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. 4. Art. wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast). 1. z zastrzeżeniem ust. 1. 1. na żądanie jej przewodniczącego. a także informacje. Art. a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom. Prezydentowi m. o której mowa w ust. 10. prezydent miasta) lub starosta ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść żądania.st. materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowośledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych. w zakresie dotyczącym działalności Policji na obszarze m. 6. 12. 3. składają roczne sprawozdania ze swojej działalności.st. 1. dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów. 2. O nieważności żądania stwierdza wojewoda. 9. 1. istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 3. 31) Wójt (burmistrz. 1. 2) umundurowanie. dochodzeniowośledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń. Uchwała. Żądanie. z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy.

o której mowa w art. 5) wykonywaniem zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju. 525. 35) Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę ustaloną na zasadach określonych w art. a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. 3) utrzymaniem. fundacje. z późn. stowarzyszenia. 4) realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej. o broni i amunicji (Dz. o których mowa w art. 2. U. jeżeli organy te zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat. o cudzoziemcach (Dz. 3. prowadzeniem i rozwojem infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych. modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji. 6a ust. prowadzeniem i rozwojem wykrywczych baz danych. z 2009 r. 1 ust. 6) wykonywaniem zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji. 33) Jednostki samorządu terytorialnego. 3 pkt 3. 4.6) wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania policjantom. U. o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. poz. 1 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (uchylony). 1694.) i art. z 2004 r. o której mowa w art. banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych. 2) utrzymaniem. z późn. w tym bazy danych. poz. Etaty Policji określa ustawa budżetowa. 13. państwowe jednostki organizacyjne. 1472). w tym wymiany danych daktyloskopijnych i wyników analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). (uchylony). 124 ust.). zm. na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji. Nr 52. o których mowa w art. 2 pkt 10. Jednostki badawczo-rozwojowe. 32) Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa. Nr 234. 1. 3c. 2. 3a. poz. 1 ust. 4 ust. Art. 2. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 7) realizowaniem prawa do uposażenia i innych należności ze stosunku służbowego policjantów pełniących służbę w tych jednostkach. 1a. Komendant Główny Policji określa zasady naliczeń etatowych w Policji. 8 . 2 pkt 3 i 4. 119 ust. z 2006 r. a w szczególności: 1) prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych przy realizacji zadań. otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe i podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej związanej z wykonywaniem ustawowych zadań Policji. (uchylony). o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Nr 189. prowadzonej na podstawie ustaw oraz obowiązujących umów i porozumień międzynarodowych. U. 34) 3b. zm.

określa w szczególności: 1) rodzaje ustawowych zadań Policji. wojewódzkich i Szkół Policji. 2) nagrodę za osiągnięcia w służbie. 2. 9 . 2) komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji albo podległych im komendantów powiatowych (miejskich. Porozumienie. 4c. 2. 3 i 4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez: 1) Komendanta Głównego Policji — są przychodami funduszu centralnego. 4a. 4g. rejonowych) Policji — są przychodami wojewódzkich funduszy. 3) sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia. o którym mowa w ust.4a. 37) Tworzy się Fundusz Wsparcia Policji. na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji. b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w służbie. 2) wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych. modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji. a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług. Środkami Funduszu dysponują: 1) Komendant Główny Policji — w zakresie funduszu centralnego. 33 ust. 2) odpowiednio komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji — w zakresie funduszy wojewódzkich. o których mowa w ust. 4a. dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów. finansowanych na podstawie porozumienia: a) wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną w art. 3) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych — w zakresie funduszu Szkół Policji. 33 ust. dla Policji z przeznaczeniem na: 1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. Komendant Główny Policji sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Funduszu. 4h. Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w ust. 4e. Środki Funduszu są przeznaczone na: 1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych. 36) Rada powiatu lub rada gminy może przekazać. 4f. 4b. 2) rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 38) Fundusz jest państwowym funduszem celowym. zwany dalej „Funduszem”. 33 ust. 3) Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych — są przychodami funduszu Szkół Policji. środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy. 2. 4d. którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. składający się z funduszy: centralnego. 3) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.

zm. U. 5a. warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie. 3. jest obowiązany udostępnić dane osobowe. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta Głównego Policji. której dane te dotyczą. Rozdział 3 Zakres uprawnień Policji Art. o których mowa w ust. 42) ). Art. 6. z 2002 r. (uchylony). Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą. uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności. służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. w drodze rozporządzenia. 10 . o ochronie danych osobowych (Dz. w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań. szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i sprawozdań finansowych. w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. 1. Policja może. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi. Dzień 24 lipca ustanawia się Świętem Policji. Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie. 7. o którym mowa w ust. w drodze rozporządzenia. w drodze rozporządzenia. Prezes Rady Ministrów określi. prokuratora. 2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu. uwzględniając wyłącznie niezbędne dane upoważnionego policjanta oraz szczegółowe warunki wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Policji lub komendantów wojewódzkich Policji innym policjantom. organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie. 4i. o ochronie informacji niejawnych (Dz.4ha. 4hb. 926. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje dysponent środków Funduszu. uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz racjonalne gospodarowanie środkami. 13b. okazanego przez policjanta wraz z legitymacją służbową. Fakt udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. Art. zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze. w drodze rozporządzenia. wzór upoważnienia. 4hc. zakres. w tym również w formie zapisu elektronicznego. o którym mowa w ust. Administrator danych. (uchylony). 5. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania. szczegółowe warunki porozumienia. Nr 182. 5. komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnionego policjanta. z późn. 1228). 4. poz. Nr 101. z zastrzeżeniem ust. Prezes Rady Ministrów określi. 4. 5. bez wiedzy i zgody osoby. 7. 4. dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. uwzględniając wymagania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych. U. 14. (uchylony). uzyskanych przez inne organy. 13a. korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych. poz.

14. jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy. 1 pkt 3 przysługują uprawnienia przewidziane dla osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 11 . a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy — także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne. 4a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 2. 8) (uchylony). 4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw. które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego. Osoba zatrzymana. 1 pkt 3. pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas. o której mowa w ust. b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość. Policjanci wykonując czynności. 3b) pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości. 7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych. wymienione instytucje. 5) dokonywania kontroli osobistej. policyjnych izb dziecka. do udzielenia tej pomocy. 2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw. 15. mają prawo: 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe. 1. w zakresie swojego działania. w zakresie obowiązujących przepisów prawa. 3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. w ramach obowiązujących przepisów prawa. 4. 2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności. a także dla mienia. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. o których mowa w art. organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej. gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób. 5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. 3a) 44) pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków: a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego. 3. 6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych. organy i jednostki obowiązane są.Art. a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego. może być okazywana. fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy. powietrznego i wodnego.

6. 3. 8a. o których mowa w ust. tryb przeprowadzania badań lekarskich. warunki techniczne pomieszczeń i niezbędne części składowe. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać — w razie uzasadnionej potrzeby — badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. 5. uwzględniając przypadki uzasadniające potrzebę niezwłocznego udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzebę poddania jej niezbędnym badaniom lekarskim. które mogą być tworzone poza jednostkami organizacyjnymi Policji. 1 pkt 4a. sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień. 2) warunki.5. 4) warunki. 46) Rada Ministrów określi. 8b. Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 6) sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń. określi. (uchylony). 2a. oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach. oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom oraz warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą. (uchylony). zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem 12 . oczekiwania na przewóz do pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo do policyjnej izby dziecka lub doprowadzenie do jednostki penitencjarnej. Czynności wymienione w ust. Osoba zatrzymana może zostać umieszczona w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Policji lub pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym dla osób zatrzymanych. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. 3) warunki. wobec których działania te są podejmowane. przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora. czas i organizację tych badań oraz sposób ich dokumentowania. wyposażenie. 8. 7. jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka. pokojach i izbach. 3b i 5—7. uwzględniając ich lokalizację. jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w jednostkach organizacyjnych Policji. pokoi i izb. 1 pkt 1. 7a. 3a lit. b. w drodze rozporządzenia: 1) warunki. na czas niezbędny do podjęcia decyzji co do dalszego zakresu i charakteru realizowanych wobec tych osób czynności służbowych. pokoje przejściowe oraz tymczasowe pomieszczenia przejściowe mogą tworzyć i znosić komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji. o których mowa w ust. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. w których można umieścić osoby zatrzymane lub doprowadzone na czas wykonania czynności służbowych. 7b. mając na względzie zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz poszanowanie praw osób. Na sposób prowadzenia czynności. w drodze rozporządzenia. 10. w których można umieścić osoby zatrzymane lub doprowadzone w związku z naruszeniem porządku prawnego. w drodze rozporządzenia. zakres prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów wchodzących w jej skład. jakim powinny odpowiadać tymczasowe pomieszczenia przejściowe. 5) regulamin pobytu osób w pomieszczeniach. o których mowa w ust. o których mowa w ust. o których mowa w ust. 1 pkt 4a. 9. 1. wobec której zostają podjęte. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby.

17. 5) pociski niepenetracyjne. 16. 2) pałki służbowe. okazały się niewystarczające lub ich użycie. 4) psy i konie służbowe. zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. 3) wodne środki obezwładniające. 1 pkt 4a. 13 . a następnie je niszczy. która usiłuje bezprawnie. 4) w celu odparcia niebezpiecznego bezpośredniego. wobec których działania te są podejmowane. techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów. na siedziby naczelnych organów władzy. 1. a także na obiekty dozorowane przez uzbrojoną formację ochronną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli środki przymusu bezpośredniego. Art. 15. miotane z broni palnej. Art. nie jest możliwe. 11. 2. postępowania dyscyplinarnego lub mogących być wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań. Policjanci mogą stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. o których mowa w ust. wymienione w art. Policja przechowuje przez okres co najmniej 30 dni. Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. Zgromadzone zapisy obrazu z pomieszczeń. 16 ust. o których mowa w ust. (uchylony). policjanci mogą stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: 1) fizyczne. 3. 1. 49) 4.— kierując się potrzebą zapewnienia skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz potrzebą zapewnienia poszanowania praw osób. określa szczegółowe przypadki oraz warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego. 3) przeciwko osobie. policjant ma prawo użycia broni palnej wyłącznie: 1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie. ze względu na okoliczności danego zdarzenia. gwałtownego zamachu na obiekty i urządzenia ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. 1. 15a. izb i pokoi. zdrowiu lub wolności policjanta albo innej osoby. Art. na obiekty gospodarki lub kultury narodowej oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych albo organizacji międzynarodowych. nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zarejestrowania. w drodze rozporządzenia. 2) przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia. Rada Ministrów. przemocą odebrać broń palną policjantowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej albo wymiaru sprawiedliwości. 1. niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia. W razie niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom organów Policji lub jej funkcjonariuszy. którego użycie zagrozić może życiu.

1 pkt 4. 6) w bezpośrednim pościgu za osobą. 2. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję. 1. na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 3) bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń. stwarzającego jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla życia. materiały zawierające informacje niejawne. 2. tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności. a także zasady użycia broni palnej przez jednostki wymienione w ust. Rada Ministrów. rozboju. 4. bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój ochraniający osoby. wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia zabójstwa. zdrowia lub wolności obywateli. W działaniach oddziałów i pododdziałów zwartych Policji użycie broni palnej może nastąpić tylko na rozkaz ich dowódcy. 4) zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. zwłaszcza poprzez sprowadzenie: 1) niebezpieczeństwa powszechnego dla życia. którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu. podejmuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 8) w celu odparcia gwałtownego. kradzieży rozbójniczej. zamachu terrorystycznego. b) istnieje uzasadnione podejrzenie. zawiadamiając o niej niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów. o której mowa w ust. 3. określa szczegółowo warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej. 14 . o której mowa w pkt 6. przeciwko której użyto broni palnej. że może użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia. zgwałcenia. Art. 9) w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej. 51) 1. 50) Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie. w drodze rozporządzenia. zdrowia lub wolności człowieka. podpalenia lub umyślnego sprowadzenia w inny sposób niebezpieczeństwa powszechnego dla życia albo zdrowia. wobec której użycie broni było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1–3 i 5. o których mowa w pkt 6. c) pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstw. może zarządzić użycie uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji. pieniądze albo inne przedmioty wartościowe. 2) bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach. 18. umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała. jeśli: a) ucieczka osoby pozbawionej wolności stwarza zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzkiego. 17 ust. że osoba pozbawiona wolności może użyć broni palnej. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego. o których mowa w art. bądź mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego — Prezes Rady Ministrów. wymuszenia rozbójniczego. 7) w celu ujęcia osoby. albo za osobą. w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub przywrócenia porządku publicznego. uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu lub określonego zachowania. 2. jeśli schroniła się ona w miejscu trudno dostępnym.5) w celu odparcia zamachu na mienie. materiałów wybuchowych lub niebezpiecznego narzędzia. a z okoliczności towarzyszących wynika.

2) zachowanie ciągłości dowodzenia. zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”. W wypadku. o której mowa w ust. 1. Rada Ministrów określi. uprawnienia policjantów. Art. 7. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego. 3. o którym mowa w ust. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów. uprawnienia policjantów określone w art. 8. jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające. może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. 3) tryb wymiany informacji i sposób logistycznego wsparcia działań Policji prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych. wobec wszystkich osób. określone w art. na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję o udzieleniu pomocy. może być udzielona również w formie prowadzonego samodzielnie przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych przeciwdziałania zagrożeniu bądź dokonaniu przestępstwa. 3) ochronę wymienianych informacji oraz zakres wsparcia logistycznego Policji. jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające. określający zakres i formę pomocy. 2. W przypadkach. 52) W razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 1. 1 pkt 4. 15 . 4. Art. o której mowa w ust. 15—17. w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań. Prezes Rady Ministrów. 2) sposób koordynowania działań podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne w formie określonej w ust. 1. 15—17. 5. podejmuje Minister Obrony Narodowej. 5. Rozporządzenie. na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. jeżeli siły Policji są niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują. na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów. 2. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonym dla policjantów. może zostać udzielona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej również w formie samodzielnych działań. 3 i 4. o której mowa w ust. 8. do pomocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. o którym mowa w ust. Żołnierzom oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych kierowanych do pomocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji przysługują w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. o którym mowa w ust. 18a. 1. w przypadku gdy oddziały i pododdziały Policji nie dysponują możliwościami skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. oraz przewidywany rozwój sytuacji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie wydaje postanowienie o zatwierdzeniu lub uchyleniu decyzji. w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe warunki i sposób użycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych. o której mowa w ust. Pomoc.3. 6. o których mowa w ust. w tym przestępstwem o charakterze terrorystycznym. 3 i 4. Pomoc. w tym oddziałami Sił Zbrojnych. 53) 1. zawiadamiając o niej niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. wobec wszystkich osób. 9. 18b. minister właściwy do spraw wewnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji. powinno uwzględniać: 1) stopień zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego.

258. złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. 252 § 1— 3. 165 § 1 i 3. 164 § 1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych. Art. 857). określonych w art. o pobieraniu. art. 246. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. 230 § 1. art. 2. tkanek i narządów (Dz. przechowywaniu i przeszczepianiu komórek.3. 135 § 1. 223. 8) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych. U. art. art. 269. podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia. albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 715). art. 2. 18 ust. 1. poz. art. art. art. 1 pkt 1. 6) określonych w art. umyślnych przestępstw: 1) przeciwko życiu. poz. 1083 oraz z 1998 r. o których mowa w art. art. poz. 167. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów. określonych w art. 232. — Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. art. 211a. 228 § 1 i 3— 5. środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi. z uwzględnieniem konieczności minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. 231 § 2. wykrycia. w drodze postanowienia. art. art. 47 oraz art. 554 i Nr 160. 163 § 1 i 3. art. gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne. 19. 15 ust. jeżeli wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów. 4a) skarbowych. 5) nielegalnego wytwarzania. 2 i 4. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 18c. jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów.art. 3) przeciwko obrotowi gospodarczemu. W przypadkach. a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego. ustalenia sprawców. U. o sporcie (Dz. 296 § 1—3. art. 4 i 5 oraz art. 200a. 310 § 1. powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu. zarządzić kontrolę operacyjną. Funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do wykonywania zadań służbowych polegających na udzielaniu pomocy Policji przysługują. art. 156 § 1 i 3. O zastosowaniu urządzeń. art. 1. art. o których mowa w ust. 16 ust. 245. 48 ust. 7) 55) określonych w art. 136 § 1. 134. poz. 1. Nr 88. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 1. 1411). 200. uprawnienia policjantów określone w art. 299 § 1—6 oraz w art. 286 § 1. art. art. 17 ust. przez czas niezbędny do wyeliminowania zagrożenia lub jego skutków. 280—282. art. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić zastosowanie przez Policję urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze. 2 i 4 Kodeksu karnego. 173 § 1 i 3. art. 46 ust. 230a § 1. U. art. 2 i 4. 189a. art. na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji. sąd okręgowy może. w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. 166. 1 pkt 1–3 i 4—5a. 1. 1. 229 § 1 i 3—5. art. art. art. materiałami wybuchowymi. 189. posiadania lub obrotu bronią. Nr 127. o których mowa w art. Nr 113. 297—306 Kodeksu karnego. art. amunicją. poz. Nr 169. 2) określonych w art. 285 § 1. 4) skarbowych. Art. art. 2a) określonych w art. 148—150 Kodeksu karnego. 296a § 1. 43—46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. art. art. art. złożony 16 . art. art.

7. sąd 17 . 1. kontrolę operacyjną. w tym stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków. wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu. ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania. Sąd okręgowy może. na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji. Wniosek organu Policji. gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa. o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 1. 3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie. na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące. o której mowa w ust. 9. czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 6. w miarę możliwości. 2) kontrolowaniu zawartości przesyłek. jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 1) kontrolowaniu treści korespondencji. 1. o zarządzenie przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 1) numer sprawy i jej kryptonim. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego. wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej. zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna. W przypadkach niecierpiących zwłoki. o którym mowa w ust. po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora. 1a. 4. o którym mowa w ust. 6. 1. 3. 8. 3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 4) 57) dane osoby lub inne dane. 5) cel. we wniosku organu Policji. jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli. W uzasadnionych przypadkach. 2. 2) opis przestępstwa z podaniem. organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje protokolarnego. przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. o którym mowa w ust. 1. złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora. Postanowienie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej. Wniosek. jeżeli został jej nadany. komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. o którym mowa w ust. jego kwalifikacji prawnej. o którym mowa w ust. o którym mowa w ust. 56) 5. (uchylony).po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 1. a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić.

popełnionego przez osobę. 18 . złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Sąd wydaje postanowienie. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. Wniosek. 1. o którym mowa w ust. 3. wobec której kontrola operacyjna była stosowana. 14. o którym mowa w ust. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 1. prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Prokurator. 321 Kodeksu postępowania karnego. informuje właściwego prokuratora o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu. o którym mowa w ust. 3. wobec której była stosowana kontrola operacyjna. nie udostępnia się materiałów zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli. 3—5. o których mowa w ust. najpóźniej jednak z upływem okresu. 8. 13. o którym mowa w ust. 10. podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych materiałów. o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka postanowieniem sąd. Wnioski. 1. 15a. Sąd przed wydaniem postanowienia. 1. stosuje się odpowiednio ust. 1. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Organ policji. stosuje się odpowiednio art. w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną. 1. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. w szczególności zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 8 i 9. na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji. o których mowa w ust. innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej. sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo. może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów. 15. Art. 15e. zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek. Przepis nie narusza uprawnień wynikających z art. 15b. nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zarządzenia. 11. 15d. Osobie. 12. o których mowa w ust. o którym mowa w ust. 238 § 3—5 oraz art. albo popełnionego przez inną osobę. 8 i 9. 58) Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej. w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. W postępowaniu przed sądem. 8 i 9. w odniesieniu do tych materiałów. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez prokuratora. 1a i 7. o którym mowa w ust. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi. przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. na który została wprowadzona. na wniosek prokuratora. o którym mowa w ust. 15c. przekazanych mu przez organ Policji niezwłocznie. 239 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.okręgowy. 15c. wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej. 15c. przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania. 3. 16. Do wniosków.

59) Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej. posiadanie. 1 i 2. 1. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. zarządzić kontynuowanie 19 . 1 i 2. o którym mowa w ust. 17a. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności. ulegających przepadkowi. o których mowa w ust. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. (uchylony). Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów. o których mowa w ust. przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli. W uzasadnionych przypadkach. przewożenie lub którymi obrót są zabronione. przewożenie lub którymi obrót są zabronione. w drodze rozporządzenia. 20 ust. 3a stosuje się odpowiednio. jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności na czas nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące. 17. którego na bieżąco informuje o wynikach przeprowadzonych czynności. 18. 5. gdy podczas stosowania czynności. 3. 2. zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa. przysługuje zażalenie organowi Policji. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może. 4. o których mowa w ust. w tym informacje i dane. który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia. 20. Art. po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu Policji składającego wniosek. o których mowa w ust. mogą polegać także na złożeniu propozycji nabycia. o których mowa w ust. Zniszczenie materiałów zarządza organ Policji. 1. 3. 3. a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o działalności określonej w ust. 1. 1 i 2. o którym mowa w ust. a także przechowywania. uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. albo których wytwarzanie. Przed wydaniem pisemnej zgody prokurator zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi przeprowadzenie czynności. sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń. 3. 3a. albo których wytwarzanie. o których mowa w ust. Przepis ust. W sprawach o przestępstwa określone w art. 19a. który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. o których mowa w ust. 19 ust. po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora. o których mowa w art. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. 1. a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej. ulegających przepadkowi. 1 czynności operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia. określi. posiadanie. po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora. 1—21. 21. 3.17. 19. Czynności. (uchylony). Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić. Prokurator może zarządzić zaniechanie czynności w każdym czasie. na czas określony. zarządza się na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. czynności. organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania prokuratora. pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa. 8 i 9. Czynności operacyjno-rozpoznawcze. 1 i 2. 22. o którym mowa w ust. protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może. zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

o których mowa w art. uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. albo ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestępstwa Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania. 8a. przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. o których mowa w ust. sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności. wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności. Stosownie do zarządzenia. 1. określi. 1. protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. określi. sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności. 20 . w odniesieniu do tych materiałów. 8. o którym mowa w ust.”. 7. O zarządzeniu. 1 i 2. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi. 2. 19 ust. bieżąco informuje prokuratora okręgowego o wynikach przeprowadzonych czynności. mogą być niejawnie rejestrowane za pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. o którym mowa w ust. 6. w odniesieniu do tych materiałów. 1. 1. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. W celu udokumentowania przestępstw. organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania prokuratora. 1 i 2. 1. stosuje się odpowiednio art. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. o których mowa w ust. w drodze rozporządzenia. 19b. 5. o którym mowa w ust. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. właściwego ze względu na siedzibę zarządzającego dokonanie czynności organu Policji. który wnioskował o zarządzenie czynności. a także przekazywania. Prokurator może nakazać zaniechanie czynności w każdym czasie. wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności. 9. 1 i 2. 1 i 2. zawiadamia się niezwłocznie prokuratora okręgowego. 3. 2. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Organ Policji. o których mowa w ust. 3a stosuje się odpowiednio. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi okręgowemu. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. o których mowa w ust. o których mowa w ust. przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności. przemieszczania.czynności przez czas oznaczony również po upływie okresów. o którym mowa w ust. 3. 1. Zniszczenie materiałów zarządza organ Policji. materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów. o których mowa w ust. Czynności. o których mowa w ust. o którym mowa w ust. 3. 8. o których mowa w ust. 6. Przepis ust. 4. 4. Zgromadzone podczas stosowania czynności. W postępowaniu przed sądem. stosuje się odpowiednio art. W postępowaniu przed sądem. w drodze rozporządzenia. 1. o którym mowa w ust. Art. organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy są obowiązani dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub w części.

Policja może korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia. gromadzić. zawodzie. 4) cechy i znaki szczególne. przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji zadań ustawowych informacje. o których mowa w ust. o których mowa w art. w tym dane osobowe. uprawnionym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Informacji. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. a w szczególności z przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów. 2b. oraz informacje związane z przekazywaniem tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie policjantom prowadzącym czynności w danej sprawie i ich przełożonym. może uzyskiwać informacje. e) sposobie zachowania się sprawców wobec osób pokrzywdzonych. o których mowa w ust. z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. w tym osób. 6. Policja. 4. o ochronie danych osobowych. szkice i opisy wizerunku. w przypadku gdy nie mają one przydatności wykrywczej. c) dokumentach i przedmiotach. 60) 2a. 20. Wniosek. 3. 27 ust. 2c. o których mowa w ust. 2a. uzyskiwać. sprawdzać oraz przetwarzać. b) wykształceniu. gromadzić je. Informacje. udostępnia się na podstawie postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu. (uchylony). z tym że dane dotyczące kodu genetycznego wyłącznie o niekodujących regionach genomu. o których mowa w ust. 2a. o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. 2) odciski linii papilarnych. o którym mowa w ust. 3. pseudonimy. miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i stanie majątku. także bez ich wiedzy i zgody. nie pobiera się. 2. powinien zawierać: 21 . d) sposobie działania sprawcy. 19. którymi się posługują. 3) zdjęcia. dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym postępowaniu. 3. 5.Art. mogą obejmować: 1) dane osobowe. Informacje i dane. w tym także niejawnie. 5) informacje o: a) miejscu zamieszkania lub pobytu. 19 ust. 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów. jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. jego środowisku i kontaktach. 5. osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz o osobach poszukiwanych. 1. 61) Policja może pobierać. a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. Akta zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom. które zawarły umowę ubezpieczenia. Informacje i dane.

wyraża zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu. przez Policję przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego umorzeniu. Organy władzy publicznej prowadzące rejestry. 3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych. 12. z możliwością dalszego przedłużania. Policja. jeżeli został ustalony. organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie zawiadamia o tym podmiot. 11 i 12. wnioskującemu o wydanie postanowienia. którego informacje i dane dotyczą. z zastrzeżeniem ust. przysługuje zażalenie organowi Policji. 11 stosuje się odpowiednio. 4) wskazanie podmiotu. 10. 15. W terminie do 90 dni od dnia przekazania informacji i danych. o których mowa w ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 14. 9. o którym mowa w ust. zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. w miarę możliwości. 6 pkt 4. 3. jeżeli jednostki te: 22 . 3. o którym mowa w ust. Po rozpatrzeniu wniosku sąd. w drodze decyzji. w tym również dane osobowe ze zbiorów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy publicznej. Administratorzy danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do nieodpłatnego ich udostępniania. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów ust. 2) opis przestępstwa z podaniem. Uprawniony przez sąd organ Policji pisemnie informuje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych. 7. na wniosek Komendanta Głównego Policji. 13. 11 stosuje się odpowiednio. złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. mogą. obowiązek. 16. Na postanowienie sądu. 10 lub 11. którego informacje i dane dotyczą. określając ich rodzaj i zakres. że poinformowanie podmiotu. 6 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub. Sąd. 6) rodzaj i zakres informacji i danych. Jeżeli informacje i dane. jeżeli zostanie uprawdopodobnione. o których mowa w ust. Przepis art. które mają być udostępnione. bez konieczności składania pisemnych wniosków. o którym mowa w ust. gromadzić i przetwarzać informacje. może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. 7. a w szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.1) numer sprawy i jej kryptonim. wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w rejestrach jednostkom organizacyjnym Policji. 6 pkt 4. Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw oraz identyfikacji osób może uzyskiwać. 15. w drodze postanowienia. jego kwalifikacji prawnej. nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego. informuje podmiot. o których mowa w ust. 19 ust. 11. o którym mowa w ust. 5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych. podmiot zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony do zwrócenia się o przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie informacji i danych. o którym mowa w ust. 8. oraz o osobie policjanta upoważnionego do ich odbioru. na czas oznaczony. może zawiesić. 19 ust. podmiot wskazany w ust. Przepis art. w drodze postanowienia. który informacje i dane przekazał. Jeżeli w okresie. 10. o postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. na jego polecenie. który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych. podmiocie.

czynności zapewniające ochronę dokumentów oraz ich sposób przechowywania i ewidencji. o których mowa w ust. w zbiorach danych. usuwając dane zbędne. nałogach lub życiu seksualnym osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. o których mowa w ust. 2. posługują się przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych. 3b. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w art. w jakim są wydawane. uwzględniając rodzaje dokumentów i cel. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne. o których mowa w art. 2 może mieć zastosowanie do osób. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych policjanci mogą posługiwać się dokumentami. 3. 19. 20a. 2 i 3. kiedy. niezbędnej pomocy w zakresie wydawania i zabezpieczania dokumentów. wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych postępowaniach. jeżeli dokumentami. 23 . w granicach swojej właściwości. 1 ust. rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania z tych zbiorów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przepis ust. czas. Organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego obowiązane są do udzielania Policji. 3) kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów. o których mowa w ust. 2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania. tryb gromadzenia. Organy Policji dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji. posługiwania się i przechowywania dokumentów. kto. 2 i 3. 2) kto sporządza dokumenty. o których mowa w ust. 2a. na jaki wydawane są dokumenty. 2 i 3. przynależność wyznaniową. 3. 4. 3a. 18. w drodze rozporządzenia. partyjną lub związkową oraz dane o stanie zdrowia. organy i osoby uprawnione do wydawania. którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych. 2 i 3. które nie zostały skazane za te przestępstwa. a także przechowywania dokumentów. poglądy polityczne. o których mowa w ust. w jakim celu oraz jakie dane uzyskał. o których mowa w ust. 3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań albo prowadzonej działalności. Art. sposoby przetwarzania informacji. 22 ust. 62) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. 2 Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań. uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów informacji. w którym są one niezbędne dla realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Policję. 1. w drodze rozporządzenia. 1. 17. Nie popełnia przestępstwa: 1) kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. szczegółowe zasady i tryb wydawania. Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres. 4) policjant lub osoba wymieniona w ust. 2 i 3. posługiwania się. które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta oraz środków. podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. przekonania religijne lub filozoficzne. 2 i 3. o których mowa w ust. informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów.1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie.

o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra (Dz. które nie zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania karnego. o których mowa w ust. 20b. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane telekomunikacyjne: 1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich upoważnionej. podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. o których mowa w pkt 1. Policja przekazuje właściwemu miejscowo i rzeczowo prokuratorowi. zm. z późn.”. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 8. 2. 6. zasadach i organizacji czynności operacyjnorozpoznawczych. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. które zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania karnego. 1. 63) ). o których mowa w art. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem tych czynności. 2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Policji albo prowadzonych przez nie czynności. 20d. 2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób. zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”. 3.). 3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadającemu pisemne upoważnienie osób. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Policja może mieć udostępniane dane. 491. 1800. Art. Ujawnianie danych. poz. W takim przypadku udzielenie informacji następuje w trybie określonym w art. 7. 2 pkt 3. 20c. 2. Dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług mogą być ujawnione Policji i przez nią przetwarzane wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw oraz ich sprawców. 1. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. 5. 2a. a także o prowadzonych czynnościach oraz o stosowanych środkach i metodach ich realizacji może nastąpić wyłącznie w przypadku. jeżeli możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym Policji a tym podmiotem.Art. W przypadku. udostępnianie danych telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale. Nr 171. zm. U. 68) 1. następuje na: 24 . 2. ich rodzaju oraz czasu. (uchylony). w którym zostały uzyskane. 4. b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do danych. Nr 106. Art. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. Udzielenie informacji o szczegółowych formach. o których mowa w pkt 1. oraz może je przetwarzać. o którym mowa w ust. Udostępnienie Policji danych telekomunikacyjnych może nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej jeżeli: 1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane. poz. U. (uchylony). (uchylony). z późn. 2.

(uchylony). zm. jeżeli ustawa nakłada obowiązek lub umożliwia udzielenie takich informacji określonemu organowi albo obowiązek taki wynika z umów lub porozumień międzynarodowych. gdy zatajenie takiej informacji prowadziłoby do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. c) zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości. i jest jej administratorem w rozumieniuustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Komendant Główny Policji prowadzi bazę danych zawierającą informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). o których mowa w pkt 1. e) adres zamieszkania. 1. z późn. 1. krwi. d) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości. a także w przypadkach. nazwiska lub pseudonimy. dozwolone jest wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora. 2. 25 . 3. w postaci wymazów ze śluzówki policzków. 4. o ochronie danych osobowych. uzyskanych w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w trybie. Podmioty uprawnione do świadczenia usług pocztowych. f) numer ewidencyjny PESEL. 2) dane dotyczące osób. o którym mowa w art. b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób. 21. cebulek włosów lub wydzielin. 74 i 192a Kodeksu postępowania karnego. Zakaz określony w ust. 70) Udzielanie informacji o osobie. 21a. c) datę i miejsce urodzenia. o których mowa w art. w odniesieniu do: a) osób wymienionych w art. 74 i 192a Kodeksu postępowania karnego. obejmujące: a) imiona. w celu przeprowadzenia analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). 2) żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób. Art. 4. 69) ) są obowiązane do udostępniania danych. 1 nie ma zastosowania. 14 ust. określonych w ust. W bazie danych DNA gromadzi się i przetwarza: 1) informacje. — Prawo pocztowe (Dz. Art. poz. 71) (uchylony). Łącznie z bazą danych DNA prowadzi się zbiory próbek pobranych od osoby albo ze zwłok ludzkich. 1188. b) osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość. zwaną dalej „bazą danych DNA”. 72) 1. d) śladów nieznanych sprawców przestępstw. zwane dalej „próbkami biologicznymi”. 3. 2. Nr 130. o których mowa w ust.1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Wojewódzkiego. 1. g) obywatelstwo i płeć. 3. U. policjantom wskazanym we wniosku organu Policji. a w odniesieniu do zwłok ludzkich materiał biologiczny w postaci próbki z tkanek. a wykorzystanie tych informacji może nastąpić tylko w celu ścigania karnego.

21 a ust. w stosunku do osób: 1) które zostały uniewinnione lub wobec których umorzono postępowanie karne — niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. Ujawnienie danych o osobie. wprowadza się do bazy danych DNA na podstawie zarządzenia: 1) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub sądu — w przypadku analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) przeprowadzonej w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 21d. 1.4. 1. 2. Informacji zgromadzonych w bazie danych DNA udziela się bezpłatnie organom prowadzącym postępowanie karne oraz organom Policji prowadzącym czynności identyfikacyjne. 21c. o której mowa w art. b oraz zwłok ludzkich. o których mowa w art. 21e. 1. 2) wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono — po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu próby wyznaczonego przez sąd. 2) właściwego miejscowo organu Policji — w przypadku osób o nieustalonej tożsamości. 1a. ujawnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 20b. Art. 9 ustawy. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielającej pomocy Policji. 4) o których mowa w art. osób usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości. 1. mogą być przechowywane w bazie danych DNA przez okres do 35 lat. 1. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) są przechowywane w bazie danych DNA przez okres 20 lat i wykorzystywane w celu zwalczania przestępstw oraz w celach identyfikacji osób i zwłok. o której mowa w art. mogą być ujawnione na żądanie prokuratora. 94 § 1 Kodeksu karnego. 20b. Dane o osobie. 15 ust. osobom niebędącym policjantami może być przyznane wynagrodzenie. XXV i XXXV Kodeksu karnego. o której mowa w ust. a także osób określonych w art. o których mowa w art. 21a ust. 20 ust. oskarżonych lub skazanych w związku z popełnieniem zbrodni lub występków określonych w rozdziałach XVI— XX. 1b. Policja przy wykonywaniu swych zadań może korzystać z pomocy osób niebędących policjantami. Art. z bazy danych DNA oraz zniszczenia próbek biologicznych dokonuje komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji sporządzając z tych czynności protokół. 1. 1 pkt 3a lit. 2. Art. Art. Za udzielenie pomocy. Art. o której mowa w ust. stosując odpowiednio przepis art. 9 ustawy. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) podejrzanych. 1. w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych. 17. 26 . 21b. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji danych zgromadzonych w bazie danych DNA. Usunięcia informacji. których tożsamość została ustalona. 3) wobec których postępowanie umorzono na podstawie przepisów o świadku koronnym — po upływie roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu. Informacje. 22. także w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę osobę przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych. może nastąpić jedynie w przypadkach i trybie określonych w art. o której mowa w ust.

27 . z zastrzeżeniem ust. Przyjęcie kandydata do służby w Policji następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ustalenie. ze wskazaniem. a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu. oraz oznakowania statków powietrznych Policji. odszkodowanie przysługuje na zasadach i w trybie określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 3. a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 1—3. które z nich podnoszą flagę Policji. której gotów jest się podporządkować. 4) test psychologiczny. okoliczności i warunki jej podnoszenia oraz sposób oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych. a także wynagrodzenia osób wymienionych w ust. 3) test sprawności fizycznej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. korzystający z pełni praw publicznych. o których mowa w ust. 20a ust. 1. 1. Jednostki pływające Policji podnoszą jako banderę flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii. Rozdział 4 (uchylony) 73) Rozdział 5 Służba w Policji Art. 1. nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych i rachunkowości. Art. a także znaki rozpoznawcze używane na nich przez Policję w nocy. osoby te utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu albo szkodę w mieniu. niezależnie od bandery. podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Jeżeli w czasie korzystania i w związku z korzystaniem przez Policję z pomocy osób. 4. W czasie wykonywania zadań określonych w ustawie jednostki pływające Policji podnoszą. Postępowanie kwalifikacyjne. flagę Policji. zasady tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym. 2) test wiedzy. posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. składa się z następujących etapów: 1) złożenie podania o przyjęcie do służby. 22a. Koszty podejmowanych przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych. uwzględniając sposób umieszczenia bandery i flagi na jednostkach pływających. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. pokrywane są z tworzonego na ten cel funduszu operacyjnego. kwestionariusza osobowego kandydata do służby. w zakresie których ze względu na ochronę. który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. w drodze zarządzenia. 25. 3. w drodze rozporządzenia. 22b. wzór flagi Policji. o której mowa w art. które z nich oznakowuje się symbolem Policji. czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji do pełnienia tej służby. z ustaleniem.2a. 1. 2. Rozdział 3a Bandera i znaki rozpoznawcze Art. określoną w odrębnych przepisach.

2 pkt 1. o których mowa w ust. 2 pkt 7 lub 8. 2 pkt 1. 8) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 2 pkt 3– 6 i 8. o których mowa w ust. 5) niepoddania się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania. 3) wzór kwestionariusza osobowego. 4. 2) niespełnienia wymagań określonych w ust. 6. 2 pkt 1. o którym mowa w ust. rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby. o którym mowa w ust. o których mowa w ust. 5. 2) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego. 2) w charakterze członka personelu medycznego w oddziale prewencji Policji. 3) uzyskania negatywnego wyniku z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego. 3. 28 . 4) zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym. w drodze rozporządzenia: 1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób podawania ich do wiadomości. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. 2 pkt 1 przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby. gdy z informacji posiadanych przez komendanta prowadzącego postępowanie wynika. o którym mowa w ust. 7. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego stanowią informację publiczną.5) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne zarządza i prowadzi Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji. 7) gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Policji. posiadającego uprawnienia lotnicze w określonej specjalności. 6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji. jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe — składa się z etapów. 7) sprawdzenie w ewidencjach. że nie uległy zmianie okoliczności stanowiące podstawę negatywnego wyniku z danego etapu. 3) który złożył dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 i 5—8. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji: 1) w charakterze członka personelu lotniczego. 6) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania przez niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku z etapu postępowania kwalifikacyjnego. 1. Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. albo odstępuje od jego prowadzenia w przypadku: 1) niezłożenia kompletu dokumentów.

1. Biura Ochrony Rządu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. 3. 4. równorzędność okresów służby i stażu. Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty: „Ja. strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Funkcjonariusz Straży Granicznej. 26. Szefem Służby Wywiadu Wojskowego. Wykonując powierzone mi zadania. o którym mowa w ust. Państwowej Straży Pożarnej. przestrzegać 29 . Agencji Wywiadu. a także tryb orzekania o tej zdolności oraz właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w tych sprawach. Zdolność fizyczną i psychiczną do służby ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 1. przejrzystości stosowanych kryteriów oceny. 1. świadom podejmowanych obowiązków policjanta. Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do służby w Policji. ślubuję pilnie przestrzegać prawa. 5) sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia lub posiadanych umiejętności. 5. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie. Agencji Wywiadu. Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. o którym mowa w ust. 25a. w drodze rozporządzenia. uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Policji. Wydając rozporządzenie. Szefem Agencji Wywiadu. obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. określa zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby. Art. 1. 7. 1. po którym kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego lub poszczególnych jego etapów. jeżeli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej pełnienia. Funkcjonariusza. Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 2. nawet z narażeniem życia. minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni: powszechność dostępu do informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym. a także potrzebę zapewnienia sprawności prowadzenia tego postępowania. Art. Służby Wywiadu Wojskowego. Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Państwowej Straży Pożarnej. Biura Ochrony Rządu. o których mowa w ust. Szefem Biura Ochrony Rządu. należności oraz uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z policyjnymi. do służby w Policji przenosi w porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Straży Granicznej. Służby Wywiadu Wojskowego. czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i ustalenia w jego toku predyspozycji kandydata do pełnienia służby w Policji. umiejętności oraz kwalifikacje przydatne do realizacji zadań służbowych. obiektywności wyników postępowania i wyboru kandydatów posiadających w największym stopniu cechy. Komendant Główny Policji za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Służby Celnej. chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. 8. Funkcjonariusz Straży Granicznej. Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony do służby w Policji zachowuje ciągłość służby. 6) sposób zakończenia postępowania kwalifikacyjnego oraz minimalny okres. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szefem Służby Celnej. 1. nie przysługuje odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. Art. 7) zakres informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. o którym mowa w ust. dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. 2. ślubuję: służyć wiernie Narodowi. w drodze rozporządzenia. szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy.4) zakres tematyczny testu wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i testu psychologicznego. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 27.

3 nie stosuje się do kobiet. określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów. 1. ceremoniał ślubowania. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą. przebieg i sposób dokumentowania ślubowania oraz wzór formularza aktu ślubowania. godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. 2. jeżeli postępowanie kwalifikacyjne wykaże posiadanie przez tę osobę szczególnych predyspozycji do służby w Policji. 32 ust. policjantów w służbie kandydackiej. Osoba nieposiadająca średniego wykształcenia może być mianowana na stanowisko. 1. policjant lub przełożony. tryb i termin składania ślubowania przez policjantów.”. 1b. 28. 5. o których mowa w ust. organy właściwe do ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach. W przypadku zawarcia kolejnego kontraktu policjant pełni nadal służbę kontraktową. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. mogą oświadczyć na piśmie. 1. 4. 1. 3. Kontrakt zawiera się na okres od 3 do 5 lat. a także do osób rozpoczynających naukę lub przeszkolenie zawodowe w szkołach resortu spraw wewnętrznych. Mianowanie. 3. 1.dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. 1a. W przypadku niezłożenia oświadczeń. 30 . w drodze zarządzenia. 32 ust. mogą wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu. 5. o którym mowa w art. jeżeli osoba mianowana ma wykształcenie średnie i odbyła w Policji przeszkolenie podstawowe lub ukończyła służbę kandydacką i zobowiąże się do uzupełnienia przeszkolenia podstawowego w terminie określonym w kontrakcie. 6. na jaki został zawarty kontrakt. która zgłosiła się do tej służby. 1c. organy uprawnione do przyjmowania ślubowania. Policjant lub przełożony. a przełożonym wymienionym w art. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem okresu. honoru. 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. może nastąpić: 1) na okres służby przygotowawczej lub kandydackiej. najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem okresu próbnego. 3) na stałe. 1. o którym mowa w ust. Początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza Policji. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Dla policjanta w służbie kontraktowej początkowe 12 miesięcy służby w ramach pierwszego kontraktu jest okresem próbnym. o którym mowa w art. W takim przypadku z dniem upływu okresu próbnego policjanta zwalnia się ze służby. Zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie. o którym mowa w ust. 1. Art. 2. 32 ust. 2. 2) na okres służby kontraktowej. o zamiarze rozwiązania stosunku służbowego. zwanej dalej „kontraktem”. Art. uwzględniając warunki. zawartej pomiędzy osobą. Warunku określonego w ust. 28a. policjant pełni nadal służbę kontraktową bez odrębnego mianowania. Mianowanie w służbie kontraktowej może nastąpić po zawarciu umowy. 4. w drodze rozporządzenia. Mianowanie w służbie kontraktowej może nastąpić na stanowisko podstawowe.

przysługują w zakresie przydzielonych im zadań uprawnienia policjantów określone w art. może skrócić okres służby przygotowawczej policjanta albo zwolnić go od odbywania tej służby. właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji. U. 31 . z 2004 r. przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk. 1. 3. 31. wynikających ze stosunku służby określą odrębne przepisy. Art.). Jeżeli decyzję. 3.). 1. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przełożony. 2. zm. 33. Nr 241. Czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem jego obowiązków. 2. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 2. W razie przerwy w wykonywaniu przez policjanta obowiązków służbowych. Po upływie okresu służby przygotowawczej policjant zostaje mianowany na stałe. 2. z 2004 r. o której mowa w ust. o którym mowa w art. 31a. Art. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe. o których mowa w ust. 75) Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Osobom. 174 ust. 4. Art. 1. jeżeli przerwa pomiędzy służbą kandydacką a podjęciem służby przygotowawczej nie przekracza 3 miesięcy. zm. o których mowa w ust. 1. Policjanci w służbie kandydackiej wykonują jedynie czynności administracyjno-porządkowe. poz. 2. z późn. Zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40godzinnego tygodnia służby. 4. Art. 2. U. 2416. 29. z uwzględnieniem prawa do wypoczynku.Art. 16 i 17. 56 ust. Od decyzji. Okres służby kandydackiej zalicza się do okresu służby przygotowawczej. 2416. 1. od decyzji takiej służy odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. ustawa zastrzega dla Komendanta Głównego Policji. o której mowa wart. Osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej skierowaną za jej zgodą do służby w oddziałach prewencji Policji mianuje się policjantem w służbie kandydackiej na okres. policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego. Zakres uprawnień i obowiązków osób. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. stają się z mocy prawa policjantami pełniącymi służbę w czasie wojny i pozostają w tej służbie do czasu zwolnienia. 15. 3. Policjanci pozostający w stosunku służbowym w chwili ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. 1. Art. w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. 1. 32. 1. z wyłączeniem komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. które stosownie do przepisów o powszechnym obowiązku obrony odbywają ćwiczenia w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na podstawie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych. trwającej dłużej niż 3 miesiące. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 1. o którym mowa w art. 32 ust. komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkół policyjnych. poz. Policjant w służbie kandydackiej pełni służbę w systemie skoszarowanym. 1. z późn. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Policja może być objęta militaryzacją. przełożony może przedłużyć okres jego służby przygotowawczej. Nr 241. 30.

kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu. przy spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta. Liczba godzin służby przekraczających normę określoną w ust. właściwość przełożonych w zakresie wydawania opinii. a także organizację i sposób prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz nadzór nad ich realizacją. także w służbie przygotowawczej. nie może przekraczać 1/4 tygodniowego wymiaru czasu służby policjanta w 3miesięcznym okresie rozliczeniowym. 2. 3 nie stosuje się do policjanta uprawnionego do dodatku funkcyjnego. 2 policjantowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze albo może mu być przyznana rekompensata pieniężna. Art. 2. uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych. 78) 1. a także wprowadzenie dla policjantów zmianowego rozkładu czasu służby. Policjant zapoznaje się z opinią służbową w ciągu 14 dni od jej sporządzenia. uwzględniając przesłanki opiniowania i jego częstotliwości. 13 ust. 34. Nadto rozporządzenie powinno określić sposób pełnienia przez policjantów dyżurów domowych. 4a pkt 1. może on w terminie 14 dni od zapoznania się z opinią wnieść odwołanie do wyższego przełożonego. tryb zapoznawania funkcjonariuszy z opinią służbową oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii. jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. 2) szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. wzór formularza opinii służbowej. rozkład czasu służby. kwalifikacji zawodowych i stażu służby. Art. 2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. Policjant podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu. formy. w drodze rozporządzenia. 1. 2. 13 ust. 4a pkt 1. 32 . 4. w drodze rozporządzenia: 1) wymagania w zakresie wykształcenia. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania na stanowisko służbowe jest ukończenie przez policjanta: 1) szkolenia zawodowego podstawowego. jak też warunki i tryb udzielania policjantom czasu wolnego od służby lub przyznawania rekompensaty pieniężnej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. Przepisu ust. warunki i tryb ich odbywania. uwzględniając zakres wykonywanych przez nich zadań. oraz warunki mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. 6. 35. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. niedziele i święta. za którą przyznano rekompensatę pieniężną. przypadki przedłużenia czasu służby ponad ustaloną normę. szczegółowe zasady i tryb opiniowania funkcjonariuszy. o której mowa w art. Mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego przez policjanta wykształcenia. przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku. o której mowa w art. Kwalifikacje zawodowe policjant jest obowiązany uzyskać przed mianowaniem na stałe. uwzględniając tygodniowy oraz dzienny wymiar czasu służby. 4. w drodze rozporządzenia. uwzględniając rodzaje. a także stażu służby w Policji. 3) Wyższej Szkoły Policji. 3. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 13 ust.3. 4a pkt 1. o której mowa w art. a ponadto grupy policjantów zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej. 3.

badania psychologicznego lub badania psychofizjologicznego. właściwy dla województwa. 2) warunki otrzymywania oraz wysokość uposażenia i innych świadczeń ze stosunku służbowego. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w Komendzie Głównej Policji test i badania zarządza Komendant Główny Policji. w szczególności w zakresie wnioskowania o oddelegowanie. tryb i warunki ustalania zdolności fizycznej lub psychicznej do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych oraz przeprowadzania badań psychofizjologicznych. 33 . z zastrzeżeniem art. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. Test lub badania są przeprowadzane przez uprawnioną komórkę organizacyjną Policji. odwołania z oddelegowania. 36. 4. 6 ust. uwzględniając wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania testu lub badań. 3) rodzaje. 79) 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji na obszarze całego państwa. 3. 1. komendant powiatowy (miejski) Policji na obszarze właściwego powiatu (miasta). 4. Czas delegacji nie może przekraczać 6 miesięcy. 5. 6) tryb postępowania i właściwość przełożonych oraz innych podmiotów i instytucji. uwzględniając: 1) charakter lub zakres zadań wykonywanych w czasie oddelegowania oraz odpowiednie do ich realizacji instytucje. w drodze rozporządzenia. Komendant Główny Policji może oddelegować policjanta. o którym mowa w ust. Komendant Główny Policji w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć czas delegacji do 12 miesięcy. 4. warunki przyznawania oraz wysokość dodatkowych świadczeń związanych z oddelegowaniem. dotyczących prawa do urlopu. 2. podległości służbowej i składania informacji przełożonemu oraz wymóg zapewnienia po zakończeniu oddelegowania stanowiska co najmniej równorzędnego stanowisku zajmowanemu przed oddelegowaniem. 3. warunki i tryb oddelegowania policjanta. za jego zgodą. 5. do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą na czas określony. w drodze rozporządzenia. 3 i 4. 4) możliwość ograniczenia w całości albo w części prawa do uposażenia lub innych świadczeń ze stosunku służbowego w przypadku otrzymywania ze źródła zagranicznego wynagrodzenia lub innych świadczeń bądź należności przeznaczonych na pokrycie kosztów oddelegowania. oraz zakres i ramową metodykę badań na każde z tych stanowisk. komendant wojewódzki Policji na obszarze właściwego województwa. Policjant może zostać poddany procedurze określającej jego predyspozycje do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych. a także wypłaty należności przysługujących oddelegowanemu. 1. wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk służbowych. Jeżeli przeniesienie między województwami następuje w związku z porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta. Art. w którym policjant ma pełnić służbę. test i badania zarządza komendant wojewódzki Policji. poprzez przeprowadzenie testu sprawności fizycznej. przeniesienia dokonuje komendant wojewódzki Policji.Art. 2. W stosunku do policjantów pełniących służbę na obszarze terytorialnego działania komendanta wojewódzkiego. o których mowa w ust. 35a. 5) sposób realizacji i zakres niektórych praw i obowiązków oddelegowanego. Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę. dla których test lub badania mogą być przeprowadzane.

2. w takim przypadku uposażenie policjanta nie może być obniżone. jeżeli nie ma możliwości mianowania go na stanowisko równorzędne. 5. Art. Policjanta można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Policjanta można przenieść na niższe stanowisko służbowe również na jego prośbę. Art. Art. 82) Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. nieumyślne. 80) Policjanta w przypadku zwolnienia z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego można przenieść do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych. ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego. Art. 2. 37a. gdy nie ma możliwości mianowania go na inne równorzędne stanowisko. warunków bytowych i kosztów utrzymania związanych z oddelegowaniem oraz zakresu uprawnień i świadczeń przyznanych w czasie oddelegowania przez stronę zagraniczną lub inny podmiot. Policjant. 37. 4. stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej. 39. między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy. 3) delegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą. 38. na okres: 1) poprzedzający powołanie lub mianowanie na inne stanowisko służbowe albo zwolnienie ze służby. jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby — na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. gdy nie ma możliwości mianowania go na inne równorzędne stanowisko. 2) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku. może być zwolniony ze służby. który nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko z przyczyn określonych w ust. Policjanta przenosi się na niższe stanowisko służbowe w razie wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe. powinno uzależnić zakres uprawnień oddelegowanego od rodzaju wykonywanych zadań. ścigane z oskarżenia publicznego — na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych. Policjantowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości na czas nieprzekraczający 12 miesięcy. stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłużyć do czasu ukończenia postępowania karnego. 1. 3. 2) zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych. 2. nie dłuższy niż 12 miesięcy. 3) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. 1. o którym mowa w ust. Policjanta można przenieść na niższe stanowisko służbowe w przypadkach: 1) orzeczenia trwałej niezdolności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku przez komisję lekarską. umyślne. 5) 81) niewyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko służbowe w okresie pozostawania w dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych. 3. Rozporządzenie.6. czasu trwania oddelegowania. 4) likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego lub z innych przyczyn uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi. 34 .

4) 83) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. ścigane z oskarżenia publicznego. a także objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach. tryb zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych. Policjanta można zwolnić ze służby w przypadkach: 1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej lub służby kontraktowej. 41. w drodze rozporządzenia. jak również związku poszczególnych schorzeń ze służbą. jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia. 28a ust. 6) upływu okresu służby określonego w kontrakcie. Art. stwierdzonego w 2 kolejnych opiniach. 3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby. 2) 85) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż określone w ust. 1. jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie. jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe. 1 pkt 4. jeżeli policjant lub przełożony skorzystał z uprawnienia określonego w art. 6) likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej. Policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach: 1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską. 4. Policjant może być skierowany z urzędu lub na jego prośbę do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby. 5) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa. 9) 87) upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych. Art.4. 7) upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej. 2. 40. 5) gdy wymaga tego ważny interes służby. 4a) 84) wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu policjanta. 3) powołania do innej służby państwowej. 4) nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. 35 . umyślne. 8) 86) popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego. 7) upływu okresu próbnego służby kontraktowej. uwzględniając organy uprawnione do zawieszania policjanta w czynnościach służbowych. między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy. 2) nieprzydatności do służby. jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu lub mianowanie na stałe. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. tryb zaskarżania decyzji o zawieszeniu oraz przypadki uchylania lub wygaśnięcia decyzji o zawieszeniu policjanta w czynnościach służbowych przed ukończeniem postępowania karnego.

Art. 4. 91) 3. 29 ust. art. z wyjątkiem przypadków określonych w art. Takie samo świadczenie przysługuje osobie. 3a. 5. art. 3. 1. 115 ust. art. 41 ust. 2. 1. wlicza się do okresu służby. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. Okresu pozostawania poza służbą. chyba że policjant zgłosi pisemnie wystąpienie ze służby. 3. o której mowa w ust. 3. chyba że zaistnieje inna podstawa zwolnienia. od którego zależą uprawnienia określone w art. 2 pkt 5 i 8 może nastąpić po zasięgnięciu opinii organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów. dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 2 pkt 2. 2. Policjantowi przywróconemu do służby przysługuje za okres pozostawania poza służbą świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem. 7. 1. 2. 2 pkt 5. 2 pkt 6 zwolnienie następuje po upływie 6 miesięcy. 42. stosunek służbowy ulega rozwiązaniu na podstawie art. 38 ust. 41 ust. Jeżeli zwolniony policjant w ciągu 7 dni od przywrócenia do służby nie zgłosi gotowości niezwłocznego jej podjęcia. 41 ust. 41 ust. 90) Przepisy ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. art. 5 i 6. jeżeli postępowanie karne zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego. a w przypadku służby przygotowawczej. 41 ust.3. 36 . 1. 1—6 stosuje się odpowiednio do policjanta zwolnionego ze służby na podstawie art. nie uważa się za przerwę w służbie w zakresie uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego jej biegu. 4 oraz art. art. 88) 3b. 41 ust. stosunek służbowy ulega rozwiązaniu na podstawie art. W przypadkach określonych w ust. 89) Okres. po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji. dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 41 ust. Policjanta nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży. Art. Zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. (uchylony). 92) Zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 101 ust. 1. Policjanta zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. Jeżeli po przywróceniu do służby okaże się. 2 pkt 8 i 9. 2 i 3. gdyż po zwolnieniu zaistniały okoliczności powodujące niemożność jej pełnienia. w czasie urlopu macierzyńskiego. za który policjant nie otrzymał świadczenia. 1. w czasie urlopu macierzyńskiego. 1. 44. Art. 43. za który policjantowi przysługuje świadczenie pieniężne. (uchylony). 82 ust. że mimo zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia służby policjant nie może zostać do niej dopuszczony. dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 2 pkt 5 i 6 w okresie ciąży. 69 ust. nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za 1 miesiąc. Prawo do uposażenia powstaje z dniem podjęcia służby. 4. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji z powodu jej wadliwości stanowi podstawę przywrócenia do służby na stanowisko równorzędne. 2. art. 1. 3. 52 ust. 111 ust. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W razie zwolnienia policjanta ze służby na podstawie art. 2 pkt 1 i 4 nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. 6. 110 ust. urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. (uchylony). 1 i art. chyba że po zgłoszeniu do służby zaistniały okoliczności usprawiedliwiające niepodjęcie tej służby.

Rozdział 6 Korpusy i stopnie policyjne Art. na który ten urlop został udzielony: 1) świadczenie pieniężne. 37—41. w drodze zarządzenia.dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu. 45. określa minister właściwy do spraw wewnętrznych w przepisach wydanych na podstawie art. 3. a także tryb wydawania i prostowania świadectw służby oraz odwoływania się od opinii o służbie. c) podinspektor Policji. 41 ust. Policjantowi zwolnionemu na podstawie art. 2. Zwolnienia ze służby na podstawie art. 1. 46. 44a. 46a. 2) w korpusie oficerów starszych Policji: a) inspektor Policji. o którym mowa w art. 41 ust. Szczegółowe dane. 2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników. Art. 1. zasady prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposób prowadzenia akt osobowych. Art. wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku wychowawczego. 2 pkt 5 i 6 w czasie urlopu wychowawczego przysługują do końca okresu. Policjant zwolniony ze służby otrzymuje niezwłocznie świadectwo służby oraz na swój wniosek opinię o służbie. 37 . Art. 3. 41 ust. Pozostawienie w służbie policjanta. 2 pkt 2. 94) 1. podejmuje przełożony wymieniony w art. Art. o których mowa w art. wymaga zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. 32 ust. Ustanawia się korpusy Policji i stopnie policyjne w następującym porządku: 1) w korpusie generałów Policji: a) generalny inspektor Policji. b) młodszy inspektor Policji. które należy podać w świadectwie służby oraz w opinii o służbie. Komendant Główny Policji określa. W pozostałych przypadkach decyzje w sprawach. 2 pkt 5 dokonuje właściwy komendant wojewódzki Policji. 3) w korpusie oficerów młodszych Policji: a) nadkomisarz Policji. b) nadinspektor Policji. 81. 1. Policjant może żądać sprostowania świadectwa służby oraz odwołać się do wyższego przełożonego od opinii o służbie w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii. 2. 47.

Na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów Policji może być mianowany policjant. 25 ust. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 3. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji może być mianowany policjant. 1. Na pierwszy stopień oficerski. Na pozostałe stopnie oficerskie. 2. dla którego został określony stopień w korpusach podoficerów. ukończył studia w Wyższej Szkole Policji lub szkolenie zawodowe dla 38 . 1. c) sierżant Policji. c) podkomisarz Policji. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie aspirantów Policji może być mianowany podoficer Policji. 25 ust. 25 ust. oraz na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. który spełnia warunki określone w art. Na stopnie policyjne w korpusach podoficerów i aspirantów Policji. Służby Celnej. a także na stopnie komisarza i nadkomisarza Policji. 2. dla którego został określony stopień w korpusach aspirantów lub oficerów Policji. z zastrzeżeniem art. Art. o którym mowa w art. 32 ust. 4) w korpusie aspirantów Policji: a) aspirant sztabowy Policji. Art. Art. ukończył szkolenie zawodowe podstawowe i został mianowany lub powołany na stanowisko. jakie stopnie wojskowe. mianuje przełożony. 48. 1 i został mianowany lub powołany na stanowisko. rejonowego) Policji. 1. który spełnia warunki określone w art. Na stopnie policyjne w korpusie szeregowych Policji mianuje przełożony. mianuje Komendant Główny Policji. Agencji Wywiadu. Państwowej Straży Pożarnej. o którym mowa w art. 1 lub 2. w drodze rozporządzenia. c) aspirant Policji. 32 ust. 3. z wyjątkiem komendanta powiatowego (miejskiego. który spełnia warunki określone w art. b) posterunkowy. 49. aspirantów lub oficerów Policji. z zastrzeżeniem ust. 50. 6) w korpusie szeregowych Policji: a) starszy posterunkowy. 2. 1. Biura Ochrony Rządu. 56 ust. 2. 5) w korpusie podoficerów Policji: a) sierżant sztabowy Policji. b) starszy aspirant Policji. 1. Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym. Straży Granicznej. b) starszy sierżant Policji. d) młodszy aspirant Policji. uwzględniając równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych korpusach.b) komisarz Policji. Rada Ministrów określi. Na stopień posterunkowego mianuje się z dniem mianowania na stanowisko służbowe.

— starszego posterunkowego — 1 roku. na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. — nadkomisarza — 4 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych. 39 . — młodszego inspektora — 4 lat. 51. — aspiranta sztabowego — 4 lat. 1. — starszego sierżanta — 2 lat. 4 97) oraz art. 96) 3. na wniosek Komendanta Głównego Policji. — aspiranta — 3 lat. — inspektora — 4 lat. — sierżanta — 2 lat. Art. — sierżanta sztabowego . (uchylony). — młodszego aspiranta — 3 lat. o którym mowa w ust. na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 49 i art. — komisarza — 4 lat. 95) Art. dla którego został określony stopień w korpusie oficerów Policji. — starszego aspiranta — 2 lat. (uchylony). W szczególnie uzasadnionych przypadkach: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. może mianować na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji. 2. 7.— 2 lat. 2) Komendant Główny Policji może mianować na pozostałe stopnie policyjne — policjanta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. może mianować każdego policjanta na wyższy stopień. został mianowany lub powołany na stanowisko. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu: — posterunkowego — 1 roku.absolwentów szkół wyższych. 1a. może mianować inspektora Policji na stopień nadinspektora Policji z pominięciem wymogu przesłużenia w dotychczasowym stopniu okresu. 48 ust. 1 tiret piętnaste. — podkomisarza — 3 lat. z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów art. który poniósł śmierć w związku z wykonywaniem czynności służbowych. 4. — podinspektora — 3 lat. i złożył egzamin oficerski. 50 ust. 52. Mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej.

1. 56. 1. 53. Stopnie określone w art. O obniżeniu stopnia lub pozbawieniu stopni generalnego inspektora i nadinspektora Policji decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Policjanci zwolnieni ze służby mogą używać posiadanych stopni. Policjantowi przywraca się stopień w razie uchylenia: 1) prawomocnego skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub 2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z niskich pobudek albo 3) decyzji. tryb i terminy składania. Mianowanie. 57. 2. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. uzależnione jest od ukończenia szkolenia zawodowego wymienionego w art.Art. O obniżeniu stopnia decyduje przełożony właściwy do mianowania na ten stopień. Rozdział 7 Obowiązki i prawa policjanta 40 . Biura Ochrony Rządu. 1. albo 4) kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia. 3. 1. 47 są dożywotnie. 1. Służby Celnej. 2. w drodze rozporządzenia. 2. 47 następuje w razie: 1) utraty obywatelstwa polskiego lub 2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych albo 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z niskich pobudek. 47. a także tryb ich sporządzania oraz przełożonych właściwych w tych sprawach. z dodaniem określenia „w stanie spoczynku”. W pozostałych przypadkach decyzję o przywróceniu stopnia podejmuje przełożony właściwy do mianowania na ten stopień. 4. 54. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika na odpowiedni pierwszy stopień oficerski mianuje Komendant Główny Policji. Utrata stopnia wymienionego w art. 55. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy mianuje się na odpowiedni stopień policyjny. Agencji Wywiadu. jednostki Policji właściwe do przeprowadzania egzaminu oficerskiego oraz terminy mianowania na stopnie policyjne. 3. na podstawie której nastąpiło pozbawienie stopnia. 25a ust. uwzględniając warunki przystąpienia do egzaminu oficerskiego. 3. o których mowa w art. 3. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Art. Art. Art. 34 ust. Art. 99) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. Decyzję o przywróceniu stopnia oficerskiego podejmuje Komendant Główny Policji. O pozbawieniu stopnia oficerskiego decyduje Komendant Główny Policji. 2. Państwowej Straży Pożarnej. jego zakres. Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianuje się na odpowiedni stopień policyjny. sposób i tryb mianowania policjantów na stopnie policyjne oraz wzory wniosku o mianowanie na stopień policyjny i aktu mianowania na stopień policyjny. 1 i posiadającą stopień Straży Granicznej. o którym mowa w ust.

W przypadkach przewidzianych w art. które podlegało zbyciu w drodze przetargu. oraz nazwisko policjanta. Przełożony policjanta niebędącego w stanie wykonać polecenia sądu lub prokuratora w wyznaczonym terminie lub zakresie. organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego. O wyniku tego postępowania zawiadamia się odpowiednio sąd lub prokuratora. 1. 2. obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki sposób. W przypadku nieusprawiedliwionego niewykonania polecenia w wyznaczonym terminie lub zakresie. policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach. 59. Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym. 1. Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego munduru i wyposażenia. Art. w szczególności poprzez udział w doskonaleniu zawodowym. a także czynności określone w art. ocenia się na podstawie wyników testu sprawności fizycznej policjantów. 1. 2. Sprawność fizyczną. 2. 100) 1. 2 i art. jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu. posiadanych zasobach pieniężnych. na żądanie sądu lub prokuratora przełożony policjanta wszczyna przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania. innej państwowej osoby prawnej. który wydał legitymację. Art. a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa. 1. Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 58. 3. 2. 15 ust. udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego. 3. 61. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego. 61a. nieruchomościach. jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. zmianę lub uchylenie polecenia. z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. 2. 14 ust. wykonując czynności dochodzeniowo-śledcze. 62. 1. o którym mowa w przepisach dotyczących szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia. Oświadczenie to powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów. w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową. 2 policjant. przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy. 2. o których mowa w ust. o której mowa w ust. w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru. 1 pkt 2–4. Przy wykonywaniu innych czynności administracyjno-porządkowych nieumundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową lub znak identyfikacyjny w sposób określony w ust. a także polecenia prokuratora. aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ. 2. 2.Art. 14 ust. gminy lub związku międzygminnego mieniu. corocznie oraz na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych. 1. 41 . Art. Art. 60. 60 ust. o którym mowa w art. Art. Komendant Główny Policji określa przypadki. 1.

66. Art. 8. wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia. 1. 64. Nr 164. na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej. o których mowa w ust. Przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych wymaga zezwolenia Komendanta Głównego Policji lub upoważnionego przez niego przełożonego. mają prawo wglądu do ich treści i przetwarzania danych w nich zawartych. 1.4. który poza czasem służby działa na rzecz: 1) zapobieżenia zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego. 6. 3. 7. 103) Art. 4. 65. który złożył oświadczenie. 62a. 42 . a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz tryb publikowania oświadczeń. (uchylony). tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym. a także o fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 7. Z chwilą przyjęcia policjanta do służby ustaje jego dotychczasowe członkostwo w partii politycznej. 7. 3) ujęcia sprawcy czynu zabronionego. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane. z zastrzeżeniem ust. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat. poz. w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o tym zdarzeniu. Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta również policjant. 2) przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Art. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. Nr 170. Art. w drodze rozporządzenia. z 2006 r. Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego o przynależności do stowarzyszeń krajowych działających poza służbą. poza obszar Unii Europejskiej. poz. w celu przeprowadzenia analizy zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń o stanie majątkowym. 1658) na rzecz organów i jednostek nadzorowanych i podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Art. U. — Prawo zamówień publicznych (Dz. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych. uwzględniając zakres danych objętych oświadczeniem o stanie majątkowym. 1163. 101) Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego właściwego w sprawach osobowych o podjęciu przez małżonka lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o objęciu w nich akcji lub udziałów. 5. 2. Policjant podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. 2. 63. 102) Policjant jest obowiązany powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego o planowanym wyjeździe zagranicznym. miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. 1217 i Nr 227. numerów PESEL i NIP. sposób analizy ich zgodności ze stanem faktycznym. poz. bez ich zgody. Przełożeni właściwi w sprawach osobowych lub osoby przez nich upoważnione. chyba że policjant. na więcej niż 3 dni. Policjant nie może być członkiem partii politycznej.

dodatki do uposażenia. Przekazanie składek następuje na wniosek policjanta. Przy obliczaniu kwoty należnych składek. pomimo spełnienia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej. 1. z późn. 3. który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. 4. 4. Agencji Wywiadu. ustalonego na podstawie odrębnych przepisów — za okres służby kandydackiej po dniu 31 grudnia 2002 r. nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie wypłacane na podstawie art. 67. 69. otrzymuje odszkodowanie w trybie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie. 2. 2. 108) ). 1 — za pozostałe okresy służby. 110 ustawy. 106) Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. który stał się inwalidą. 1. 43 . odpowiednio przeliczone zgodnie z art. gdy policjant spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej. 68. rozumie się: 1) kwotę najniższego wynagrodzenia ustalaną na podstawie odrębnych przepisów — za okres służby kandydackiej przed dniem 1 stycznia 2003 r. jest uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej. 2) kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 3) uposażenie zasadnicze. z 2007 r. jeżeli po zwolnieniu ze służby. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji składek określonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. Nr 39. 1—3 normują przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. poz. Przepisy ustawy o związkach zawodowych stosuje się odpowiednio. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. U. 112. 125). Art. z 2004 r. 1 i art. Art.. 1. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. waloryzowanych na podstawie ust. 22 ust. Służby Kontrwywiadu Wojskowego.Art. Policjant. 3. Straży Granicznej. o którym mowa w ust. Art. 1—5 stosuje się również do funkcjonariusza. Biura Ochrony Rządu. 6. Przepisy ust. U. do dnia zwolnienia ze służby. 3. W razie śmierci policjanta w związku ze służbą. Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 104) Policjanci mogą zrzeszać się w związku zawodowym policjantów. Policjant po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury policyjnej.. z zastrzeżeniem że w Policji może działać tylko jeden związek zawodowy i związek ten nie ma prawa do strajku. 95 i Nr 21. zarejestrowany w sądzie. Nr 17. 105) Szczegółowe zasady współdziałania związku zawodowego policjantów z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Komendantem Głównym Policji określi statut tego związku. o której mowa w ust. zm. poz. Nr 11. Składki przekazuje się również w przypadku. 5. Jeżeli policjant zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej. poz. 353. poz. od uposażenia wypłaconego policjantowi po dniu 31 grudnia 1998 r. 2. stosuje się odpowiednio art. 4. Służby Wywiadu Wojskowego. Członkowie rodzin po zmarłych policjantach są uprawnieni do policyjnej renty rodzinnej.. 74. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 107) 1. zgłosił wniosek o przyznanie emerytury z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. który w związku ze służbą doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu. odszkodowanie otrzymują pozostali po nim członkowie rodziny. Policjant. 19 ust. 69a.

3. kwotę należnych. Policjant otrzymuje bezpłatne umundurowanie. przypadki otrzymywania i wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie. mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego i niezwłocznego wykonywania czynności związanych z przekazywaniem tych składek.7. o których mowa w ust. 2. Policjantowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych przysługuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie. 1. 1. w drodze rozporządzenia. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. Jednostki i komórki organizacyjne Policji oraz policjanci otrzymują wyposażenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych. określi. 71. o którym mowa w ust. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. 2. 2. 4) terminy wypłacania lub zwrotu równoważnika. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. 2. uwzględniając rodzaje norm i sposób ich ustalenia. w których policjant otrzymuje wyżywienie. 3. uwzględniając przypadki otrzymywania przez policjanta tego równoważnika. tryb i terminy przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek. wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 8. Policjantowi i członkom jego rodziny przysługuje raz w roku prawo przejazdu na koszt właściwego organu Policji środkami publicznego transportu zbiorowego do jednej z obranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem. Art. zwrotu i zawieszania wypłaty równoważnika. o których mowa w ust. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. przypadki. uwzględniając: 1) elementy umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości równoważnika. 9. 4 i 7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. 2) sposób ustalania wysokości równoważnika. oraz jednostki do tego właściwe. 1. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. sposób obliczania jego wysokości oraz organy uprawnione do wypłat równoważnika. 3. warunki korzystania przez policjanta z prawa. uwzględniając sposób rozliczania kosztów przejazdu. W przypadku. 70. Art. Kwota należnych. 44 . w drodze rozporządzenia. w drodze rozporządzenia. Normy wyposażenia. 73. szczegółowe zasady jego przyznawania i użytkowania określa Komendant Główny Policji. Art. 6. określi. o którym mowa w ust. 1. określi. w drodze rozporządzenia. osoby uprawnione do otrzymywania norm dodatkowych lub ich części. oraz normy wyżywienia. 4. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu osoba uprawniona otrzymuje zryczałtowany równoważnik pieniężny. 1. Art. zwaloryzowanych składek stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. o którym mowa w ust. zwaloryzowanych składek przekazuje się niezwłocznie na podstawie zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu funkcjonariuszowi prawa do emerytury przewidzianej w przepisach. 72. 1. w drodze rozporządzenia. 1. 3) tryb i przypadki przyznawania.

o których mowa w ust. 3. Za członków rodziny policjanta uprawnionych do świadczeń przewidzianych w art. okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy. 1. a w przypadku świadczeń finansowych — ich wysokość. Art.4. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. 2. w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. 1 nie ma zastosowania. a jeżeli pełnił służbę przygotowawczą — w ciągu 3 miesięcy od tego dnia. 7. Jeżeli policjant nie może podjąć zatrudnienia w czasie określonym w ust. który podjął pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby. o których mowa w ust. Przepis ust. nie stanowi przeszkody do korzystania przez pracownika z określonych świadczeń. 5. 78. 113) Art. o których mowa w ust. Policjantowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy. Okres służby policjanta traktuje się jako pracę w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 2. 4. 79. albo 2) stały się inwalidami I 111) lub II 112) grupy przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1. 1 i 2 nie stosuje się do policjantów zwolnionych ze służby w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. 1 w razie podjęcia zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania niezdolności do pracy lub inwalidztwa. Policjantowi. 6. uwzględniając warunki korzystania z tych świadczeń. w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie odrębnych przepisów. Przepisów ust. mogą być przyznawane także inne świadczenia socjalne i bytowe. 76. w drodze rozporządzenia. warunki przyznania równoważnika pieniężnego. 1. 77. zachowuje uprawnienia określone w ust. uwzględniając sposób ustalania wysokości równoważnika i rozliczania niewykorzystanego przez policjanta przejazdu. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami. 45 . o którym mowa w ust. 1 i 3. nie przysługują policjantowi w roku kalendarzowym. terminy rozliczeń oraz terminy wypłaty. które: 1) nie przekroczyły 18 roku życia. 110) Art. dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie. 6. 74. jeżeli przepisy prawa pracy przewidują. (pominięty). Zwrot kosztów przejazdu lub zryczałtowany równoważnik pieniężny. Za dzieci uważa się dzieci własne. Policjantowi nie przysługuje prawo złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby w okresie. 73. 75. określi. o których mowa w ust. jeżeli odbywają studia w szkole wyższej. sposób ich realizacji. 80. (uchylony). 3. 1. 2. dzieci małżonka. Art. 1. 75i 76 uważa się małżonka i dzieci. z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich. a w razie uczęszczania do szkoły — 24 lat albo 25 lat. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. Art. Osobom. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. a ukończenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów. że upływ okresów. rodzaj i zakres świadczeń. (pominięty). 1. Art. jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 1 ze względu na chorobę powodującą niezdolność do pracy lub inwalidztwo. w drodze rozporządzenia. sposób obliczania. 109) Art.

84. Art. 2. Policjantowi odwołanemu z urlopu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według norm ustalonych w przepisach o należnościach służbowych w przypadkach przeniesienia lub oddelegowania. tryb postępowania w tych sprawach oraz wymiar urlopów. Policjantowi. tryb wydawania świadectwa służby i opinii o służbie policjanta. Sposób pełnienia służby policjantów określają zarządzenia. 4. tryb nawiązywania. 114) 1. Policjanta można odwołać z urlopu wypoczynkowego z ważnych względów służbowych. Art. szczegółowe zasady przyznawania policjantom urlopów. przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe. uwzględniając okres służby. Policjantowi. zmiany i rozwiązywania stosunku służbowego policjanta.Art. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może. a które nie zostały wykorzystane w związku z odwołaniem z urlopu. 2a. wprowadzić płatne urlopy dodatkowe w wymiarze do 13 dni roboczych rocznie dla policjantów. 2. treść rozkazów personalnych o mianowaniu policjanta na dane stanowisko służbowe lub o zwolnieniu policjanta ze służby. uwzględniając właściwości i specyfikę służby w jednostkach organizacyjnych Policji. 3. Art. Termin urlopu może być także przesunięty na wniosek policjanta. 2. udokumentowanych opłat dokonanych przez policjanta. szczegółowe prawa i obowiązki oraz przebieg służby policjantów. 3. Odwołanie policjanta z urlopu ze względów służbowych wymaga zgody przełożonego. Art. wiek policjanta. 2. tryb zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu. a także wstrzymać udzielenie mu urlopu w całości lub w części. ich wzory. mogą być udzielane wyróżnienia: 1) pochwała. 86. Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Policjant uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy służby w wymiarze połowy urlopu przysługującego po roku służby. termin żądania sprostowania świadectwa i opinii oraz termin dokonania takiego sprostowania. w drodze rozporządzenia. 1. Art. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. w drodze rozporządzenia. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo osiągnęli określony wiek lub staż służby. 1. który wzorowo wykonuje obowiązki. który nie wykorzystał urlopu w danym roku kalendarzowym. o których mowa w art. urlopu tego należy udzielić w ciągu pierwszych 3 miesięcy następnego roku. jeżeli odwołanie policjanta z urlopu spowodowało także ich powrót. jak również innych kosztów. jak również opłat poniesionych na członków rodziny. 87. a także urlopu bezpłatnego z ważnych przyczyn. 46 . 77. 83. Art. przypadki warunków szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia oraz stopnie szkodliwości wpływające na wymiar urlopu dodatkowego. 81. w drodze rozporządzenia. w drodze rozporządzenia. 84 i 85. Policjantowi można udzielić płatnego urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego. 85. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. 1. Do tego urlopu wlicza się urlop. Prawo do urlopu w pełnym wymiarze policjant nabywa z upływem roku służby. albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby. o których mowa w art. umotywowany ważnymi względami. 82. regulaminy i rozkazy Komendanta Głównego Policji. z uwzględnieniem norm określonych dla przenoszonych lub delegowanych policjantów. zadania kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych. o którym mowa w ust.

2) krótkoterminowy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych; 3) przyznanie odznaki resortowej; 4) przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny. 2. Wyróżnienia udziela policjantowi uprawniony przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 3. Wyróżnienia nie udziela się policjantowi: 1) ukaranemu karą dyscyplinarną, przed jej zatarciem; 2) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom, uwzględniając zakres uprawnień przełożonych do udzielania wyróżnień oraz formę udzielania wyróżnień. Rozdział 8 Mieszkania funkcjonariuszy Policji Art. 88. 1. Policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. 2. Policjant w służbie przygotowawczej może otrzymać tymczasową kwaterę. 3. Policjant traci prawo do lokalu mieszkalnego w razie dyscyplinarnego wydalenia ze służby. 4. Miejscowością pobliską, o której mowa w ust. 1, jest miejscowość, z której czas dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem środkami publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z rozkładem jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) położonej najbliżej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) położonej najbliżej miejsca pełnienia służby bez uwzględnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której policjant dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe. Art. 89. Członkami rodziny policjanta, których uwzględnia się przy przydziale lokalu mieszkalnego, są pozostający z policjantem we wspólnym gospodarstwie domowym: 1) małżonek; 2) dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) pozostające na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25 lat życia; 3) rodzice policjanta i jego małżonka będący na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek alboinwalidztwo 115) , albo inne okoliczności są niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przyspasabiające. Art. 90. Na lokale mieszkalne dla policjantów przeznacza się lokale będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów. Art. 91. 1. Policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych.

47

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania równoważnika, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając podmioty uprawnione do jego otrzymania, wzory wymaganych dokumentów, organy właściwe do jego przyznawania, odmowy przyznania, wypłaty, cofania albo żądania jego zwrotu oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania. Art. 92. 1. Policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania oraz zwracania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając podmioty uprawnione do jego otrzymania, sposób ustalania wysokości równoważnika, wzory wymaganych dokumentów, organy właściwe do jego przyznawania, odmowy przyznania, wypłaty, cofania albo żądania jego zwrotu, a także sposób postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania. Art. 93. 1. Policjantowi, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w wysokości ceny biletów za przejazd koleją lub autobusem. 2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów państwowymi środkami komunikacji, na podstawie odrębnych przepisów. Art. 94. 1. Policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. 1a. 116) Osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258Kodeksu karnego lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jest obowiązana do zwrotu pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania oraz szczegółowe zasady przyznawania, cofania oraz zwracania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, uwzględniając przypadki, w których pomoc ta jest przyznawana, cofana lub podlega zwrotowi, jak również sposób obliczania wysokości pomocy finansowej przyznawanej lub orzekanej do zwrotu, a także rodzaje dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyznanie tej pomocy. Art. 95. 1. Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela się policjantowi: 1) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o której mowa w art. 94; 2) posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy; 3) którego małżonek posiada lokal mieszkalny lub dom określony w pkt 2; 4) w razie zbycia przez niego lub jego małżonka własnościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo dom, o którym mowa w pkt 2, z wyjątkiem przypadków określonych na podstawie art. 96 ust. 3. 2. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90, wydaje się, jeżeli policjant:

48

1) podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część; 2) używa lokal mieszkalny w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie z przeznaczeniem zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców; 3) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali; 4) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu przez okres co najmniej dwóch pełnych okresów płatności, pomimo uprzedzania na piśmie o zamiarze wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności; 5) otrzymał pomoc finansową, o której mowa w art. 94 ust. 1; 6) został przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości i przydzielono mu w tej lub pobliskiej miejscowości następny lokal mieszkalny; 7) nie zwolnił, w terminie określonym odrębnymi przepisami, wcześniej przydzielonego lokalu mieszkalnego; 8) zrzekł się uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego; 9) 117) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone wart. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 3. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się także: 1) jeżeli policjantowi lub jego małżonkowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru jednego z zajmowanych lokali; 2) gdy policjant zwolniony ze służby lub pozostali po policjancie członkowie rodziny zajmują lokal mieszkalny położony w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego, a osobom tym przydzielono lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej miejscowości, o powierzchni odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia; 3) przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90, przez policjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby— bez tytułu prawnego. 3a. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się również, jeżeli właściciel lokalu wypowiedział stosunek prawny dotyczący lokalu. 4. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się w stosunku do wszystkich osób zamieszkałych w tym lokalu. Art. 96. 1. Policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy, może być przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej w nowym miejscu pełnienia służby, jeżeli: 1) zwolni zajmowany lokal mieszkalny lub dom; 2) zwróci pomoc finansową przyznaną: a) na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany w wysokości zwaloryzowanej przez spółdzielnię,

49

b) na spłatę innych należności — w wysokości przyznanej. 2. Policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej, może być przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej, jeżeli zwolni zajmowany lokal mieszkalny lub dom, o którym mowa w ust. 1, oraz zwróci pomoc finansową na zasadach określonych w tym przepisie. 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przydzielania lokalu mieszkalnego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, szczegółowe zasady zwracania udzielonej pomocy finansowej oraz zwalniania zajmowanych lokali mieszkalnych lub domów określonych w ust. 1, uwzględniając przesłanki uzasadniające przydział lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, sposób postępowania w przypadku, gdy policjant ten skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, oraz rodzaje dokumentów potwierdzających zwolnienie przez policjanta lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowanego. 4. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji, nie dłużej niż przez 2 lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery. 5. Policjant delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości otrzymuje tymczasową kwaterę. Koszty zakwaterowania pokrywa się ze środków budżetu Policji. Art. 97. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przydziału i opróżniania oraz normy zaludnienia lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 90, a także szczegółowe zasady przydziału lokalu mieszkałnego i tymczasowej kwatery policjantowi, opróżnienia lub zamiany tego lokalu i tymczasowej kwatery, oraz organy właściwe do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, wysokość norm zaludnienia i sposób ich ustalania. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji, a także sposób obliczania czynszu najmu, prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego, a także części składowe czynszu najmu i okoliczności wpływające na jego wysokość. 3. Dodatkowe normy zaludnienia określone na podstawie ust. 1, związane z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub posiadanym stopniem, stosuje się również przy przydziałach policjantom innych lokali mieszkalnych niż wymienione w art. 90. 4. W sprawach spornych, wynikających ze stosunku najmu lokali, o których mowa w ust. 2, rozstrzygają sądy powszechne. 5. Przydział i opróżnianie mieszkań oraz załatwianie spraw, o których mowa w art. 91, 92, 94 i 95 ust. 2—4, następuje w formie decyzji administracyjnej. Art. 98. 118) Policjant zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego według norm powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do zamiennego lokalu mieszkalnego.

50

od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. 38 ust. 2. 1 lub ust. Wielokrotność kwoty bazowej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. do czasu uzyskania wyższej stawki uposażenia według stanowiska służbowego. należy rozumieć uposażenie wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej. Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Na stanowiskach innych niż wymienione w ust. Art. 4. może zezwolić na zachowanie przez policjanta przeniesionego na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego prawa do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku. uwzględniając rodzaje okresów służby. 119) Przez przeciętne uposażenie. 103. 1. 3. Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach miesięcznych. w drodze rozporządzenia. warunki podwyższania tego uposażenia. Przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej. 5. 100.Rozdział 9 Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów Art. Przepisu ust. 4. Z tytułu służby policjant otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie. warunkami lub miejscem pełnienia służby. 104. sposób jej dokumentowania oraz tryb postępowania w tych sprawach. w przypadkach szczególnie uzasadnionych. z jednoczesnym zachowaniem stopnia związanego z tym stanowiskiem. szczegółowe zasady otrzymywania oraz wysokość uposażenia zasadniczego policjantów. o których mowa w ust. a także sposób ustalania jego wzrostu z tytułu wysługi lat. kwalifikacjami. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy. Niezależnie od dodatków. 1 nie stosuje się do policjantów przeniesionych na niższe stanowisko służbowe na podstawie art. Art. 3. Art. 3. Policjantowi pełniącemu służbę lub obowiązki na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym przysługuje dodatek funkcyjny. uwzględniając grupy zaszeregowania i odpowiadające im stawki uposażenia. określi. w drodze rozporządzenia. policjantowi mogą być przyznawane dodatki do uposażenia uzasadnione szczególnymi właściwościami. szczegółowe zasady ustalania wysługi lat. o której mowa w ust. 51 . 99. określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 2. 3a. 2. 2 policjant za należyte wykonywanie obowiązków służbowych może otrzymywać dodatek służbowy. której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. pracy i innych okresów podlegających zaliczeniu do wysługi. Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. o którym mowa w ust. Policjant przeniesiony na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego zachowuje prawo do stawki uposażenia pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku. zaszeregowanie stanowisk służbowych do poszczególnych grup i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe. 102. 2 pkt 2 i 3 oraz policjantów przeniesionych na własną prośbę. Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. 1—3. Policjantowi przysługuje dodatek za stopień w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia policyjnego. 3. 1. 3. 101. Art. Uposażenie policjanta składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. 2.

Uposażenie i inne świadczenia oraz należności pieniężne są płatne bezpośrednio do rąk policjanta. Bieg przedawnienia roszczenia z tytułu uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych przerywa: 1) każda czynność przed kierownikiem jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. z zastrzeżeniem ust. w którym roszczenie stało się wymagalne. w którym nastąpiło zwolnienie policjanta ze służby lub zaistniały inne okoliczności uzasadniające wygaśnięcie tego prawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. 3. 52 . 2—4. 1. 2. z zastrzeżeniem ust. 2.6. Art. 3. 107. 5. na warunkach ustalonych w pisemnym porozumieniu między płatnikiem i policjantem. 4) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. 108. jeżeli opóźnienie w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami. 105. 2. 3 i 5. Art. w drodze rozporządzenia. Jeżeli prawo do uposażenia powstało lub zmiana uposażenia nastąpiła w ciągu miesiąca. uwzględniając. podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia. 1—4. które z nich są płatne miesięcznie z dołu. 2) uznanie roszczenia. Art. Policjantowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: 1) zasiłek na zagospodarowanie. 3. w drodze rozporządzenia. określi. Prawo do uposażenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca. 3) nagrody jubileuszowe. Roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia. 5. nie wcześniej jednak niż w terminach. 106. Art. 4. uposażenie na czas do końca miesiąca oblicza się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia za każdy dzień. niewymienionych w ust. warunki obniżania lub cofania oraz stanowiska uprawniające do dodatku funkcyjnego. 5) należności za podróże służbowe i przeniesienia. 2) nagrody oraz zapomogi. o których mowa w ust. właściwym do rozpatrywania roszczeń. szczegółowe zasady otrzymywania oraz wysokość dodatków do uposażenia. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić. 1. określają przepisy w sprawie warunków ich otrzymywania. Zmiana uposażenia następuje z dniem zaistnienia okoliczności uzasadniających tę zmianę. 2. Organ właściwy do rozpatrywania roszczeń może nie uwzględnić przedawnienia. 1. 1. inne terminy płatności dodatków do uposażenia o charakterze stałym. uwzględniając ich rodzaj i charakter. o których mowa w ust. Uposażenie i inne świadczenia oraz należności pieniężne mogą być wypłacane w formie bezgotówkowej. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy. gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Terminy wypłaty innych świadczeń i należności pieniężnych oraz dodatków do uposażenia. przesłanki przyznawania lub podwyższania na stałe lub na czas określony. Uposażenie zasadnicze i dodatki do uposażenia o charakterze stałym są płatne miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.

Warunku. 7. 41 ust. o której mowa w art. 38 ust. 53 . o którym mowa w ust. z wyłączeniem okresów niewykonywania zadań służbowych z innych przyczyn niż wymienione w art.6) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby. 2. przysługuje zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. 4a. 1. 13 ust. za który przysługuje nagroda. 2) odprawa pośmiertna. w związku z mianowaniem na stałe. Art. o której mowa w art. nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody rocznej za rok kalendarzowy. Art. należnymi w dniu mianowania na stałe. 3. 3) został zwolniony ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty bądź na podstawie art. 2 pkt 2. Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna do wysokości jednomiesięcznego uposażenia. w którym policjant: 1) korzystał z urlopu wychowawczego. Nagroda roczna nie przysługuje policjantowi w przypadku: 1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 1a. 36 ust. w czasie której otrzymał taki zasiłek. 2. 2. 109. 120) 1. Obniżenie. Wysokość nagrody rocznej ustala się w relacji do okresu służby pełnionej w roku kalendarzowym. może nastąpić w granicach od 20 % do 50 %. 121 ust. 4) zmarł lub został uznany za zaginionego. 110. o którym mowa w ust. o których mowa w art. 38 ust. o którym mowa w ust. Zasiłek. stwierdzonego w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym. 41 ust. nie może być krótszy od 6 miesięcy kalendarzowych. 2. 1. 3) otrzymania opinii służbowej. Okres służby. 7. o którym mowa w ust. Nagrodę roczną obniża się policjantowi. 4 i art. 2) został delegowany lub odwołany z delegowania bez prawa do uposażenia w przypadkach. w przypadku: 1) popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. 6. 1 pkt 4. 5. 2 pkt 3. 2 pkt 6 i 7. Policjanci mogą otrzymywać nagrody za osiągnięcia w służbie. 4. 122a. Policjantowi. W razie śmierci policjanta lub członka jego rodziny. 1. 5. 4) otrzymania pierwszej lub kolejnej opinii służbowej. ze środków finansowych. 2) naruszenia dyscypliny służbowej. przysługują: 1) zasiłek pogrzebowy. z zastrzeżeniem ust. nie przysługuje policjantowi pełniącemu służbę w Policji po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub innej służby. o których mowa w art. 3. o których mowa w art.

po 40 latach służby — 300 % miesięcznego uposażenia zasadniczego. 41 ust. w formie pieniężnej lub rzeczowej. Art. 41 ust. a jeżeli nagroda została już wypłacona — za rok. albo został zwolniony ze służby w przypadkach. Policjantowi mogą być przyznawane zapomogi. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi. z przeznaczeniem na nagrody i zapomogi. o których mowa w ust. śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny. 1 pkt 2 i ust. w formie pieniężnej lub rzeczowej. z powodu którego policjanta zwolniono ze służby na podstawie art. 110a.2) popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo czynu. szczegółowe warunki i tryb przyznawania policjantom nagród i zapomóg. po 25 latach służby — 100 %. 121) 1. 110b. po 30 latach służby — 150 %. sposób obliczania jej wysokości. 111. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. za który przysługuje nagroda. niezależnie od wyróżnień. 41 ust. okresy wliczane do okresu służby. 3) jednostki Policji. 5 pkt 1 i 2. 9. o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3. 41 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 1 i 2. 4) zwolnienia ze służby na podstawie art. choroby. rodzaje okresów niewykonywania obowiązków służbowych. 3) popełnienia czynu. wraz z dodatkami o charakterze stałym. lub otrzymał opinię. Art. 2. w drodze rozporządzenia. oraz tryb jej obliczania i wypłacania. 87 ust. po 35 latach służby — 200 %. 3. Policjantowi. 2 pkt 1. uwzględniając: 1) ustalanie okoliczności uzasadniających pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej. 8. 2) tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty nagród i zapomóg. oraz sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych dysponentów. w art. w którym: 1) postępowanie karne lub dyscyplinarne w tej sprawie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem lub 2) policjant został zwolniony ze służby. o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 8. mogą być przyznawane nagrody motywacyjne. 1 pkt 4a i ust. 38 ust. 1. 2 pkt 1. o których mowa w art. 1. wykazywane w służbie męstwo i inicjatywę oraz pełnienie służby w trudnych warunkach. Policjantowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: po 20 latach służby — 75 %. za wzorowe wykonywanie zadań służbowych. określi. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku. o której mowa w art. pracy i nauki powodujące 54 . o których mowa w art. 110 i 110a. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. uwzględniając okresy służby. 134 pkt 3– 6. 1 pkt 2 i ust. w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg. Tworzy się w Policji fundusz nagród i zapomóg dla policjantów. za który policjantowi wymierzono jedną z kar dyscyplinarnych. 134 pkt 3–6. 87 ust. a także sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych. Art. w którym policjant popełnił przestępstwo lub czyn. w drodze rozporządzenia. 2. od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej. a także w art. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy. o których mowa w art. klęski żywiołowej. które nie są wliczane do okresu służby uprawniającego do tej nagrody. Obniżenie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej następuje za rok kalendarzowy. Art. 2 pkt 2 i 8.

1 pkt 4 i ust. Art. Przepis ust. 2—4: 1) odprawę. należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. 2 pkt 8 otrzymuje 50 % odprawy oraz ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe. 41 ust. a także termin wypłacania nagrody. 3. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy. sposób dokumentowania tych okresów oraz postępowania w przypadku zbiegu prawa do kilku nagród. 1. uwzględniając rodzaje zadań zleconych. 1. o których mowa w ust. 2. 2) 122) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby przyznany na podstawie art.nabycie prawa do nagrody jubileuszowej. 3. 1 pkt 2. 3. 1. 114. jeżeli bezpośrednio po zwolnieniu z tej służby żołnierz został przyjęty do służby w Policji i nie otrzymał odprawy z tytułu poprzednio pełnionej służby. 3. niewykorzystane w latach poprzedzających rok zwolnienia ze służby. o którym mowa w ust. nie więcej niż za okres. 113. Świadczenia. uwzględniając sposoby obliczania czasu podróży służbowej oraz rodzaje należności i sposoby ustalania ich wysokości oraz terminy i tryb wypłaty należności. 115. 2. 123) Policjant zwalniany ze służby na podstawie art. W razie przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości albo delegowania go do czasowego pełnienia służby. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. 1 pkt 3. 1. Odprawa ulega zwiększeniu o 20 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy dalszy pełny rok wysługi ponad 5 lat nieprzerwanej służby aż do wysokości sześciomiesięcznego zasadniczego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. wysokość. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku podjęcia służby w Policji po zwolnieniu ze służby w innych służbach. w drodze rozporządzenia. Za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe policjant otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. określi. Policjantowi zwalnianemu ze służby na podstawie art. w zakresie i na zasadach obowiązujących przy przeniesieniach z urzędu. w których przysługują świadczenia tego rodzaju. z zastrzeżeniem ust. Art. wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia oraz tryb jego wypłacania. 1. 4. (uchylony). warunki oraz tryb przyznawania należności. 3) zwrot kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny oraz przewozu urządzenia domowego do nowego miejsca zamieszkania w kraju. 2. Art. Wysokość odprawy dla policjanta w służbie stałej równa się wysokości trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. o którym mowa w ust. Art. 41 ust. nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe. 1 pkt 3 i 4a oraz ust. warunki otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. 1. policjantowi przysługują należności za podróże służbowe i przeniesienia. 2 pkt 2 Komendant Główny Policji lub upoważniony przez niego przełożony może w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb rodziny policjanta przyznać nie więcej niż 50% odprawy. o których mowa w ust. jeżeli w dniu zwolnienia ze służby spełniał warunki do uzyskania świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego. Przy ustalaniu wysokości odprawy uwzględnia się również okresy nieprzerwanej zawodowej służby wojskowej. 112. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. 33 ust. w drodze rozporządzenia. 55 . przysługują policjantowi. Okres służby przekraczający 6 miesięcy liczy się jako pełny rok. Policjant zwalniany ze służby otrzymuje. 2.

uwzględniając tryb przyznawania i wysokość pomocy w zależności od poziomu kształcenia i rodzaju szkoły. 1. o której mowa w art. Przepisy ust. 1. oraz świadczenia określone w art. który z powodu nadal trwającej choroby nie może podjąć zatrudnienia. gdyby był zwolniony ze służby. rodzeństwo lub rodzice. Art. 1. wypłaca się co miesiąc świadczenie pieniężne określone w ust. nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. Wysokość odprawy dla policjanta w służbie przygotowawczej równa się wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Policjantowi w służbie stałej. o której mowa w art. ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Policji. 117. zwolnionemu ze służby na podstawie art. Zaginięcie policjanta oraz związek tego zaginięcia ze służbą stwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych. Policjantowi uprawnionemu do świadczenia określonego w ust. chyba że wcześniej komisja lekarska wyda orzeczenie o inwalidztwie stanowiące podstawę do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej. który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby. Art. nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. 3. pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. W razie śmierci policjanta. 1. które w dniu jego śmierci spełniały warunki do uzyskania renty rodzinnej. 117 nie przysługują policjantowi. dzieci. 3 ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Art. jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek. 3. o których mowa w ust. Świadczenia. Art. który nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego. 2 pkt 4. Art. szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy. 41 ust. którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą. 1 pkt 2 i 3. W przypadku policjanta. 125) 1. w której przysługuje prawo do takich świadczeń. w jakiej przysługiwałaby temu policjantowi odprawa. 2. 118. Pomoc finansowa. 119. pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości. jeżeli w dniu śmierci policjanta spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ich rodzin 124) . 41 ust. wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym. Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego przysługującego na podstawie art. przysługują małżonkowi policjanta. 33 ust. o której mowa w ust. 1. 2 pkt 5 i 6. 2. 115a. przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości: 1) 4 000 zł. Policjantowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 114 ust. Art. o której mowa w ust. 114. roku życia. a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom. W razie śmierci policjanta. przysługuje uczniom ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych. w drodze rozporządzenia. 1 i 2 stosuje się także do zaginionych policjantów. który pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej. 116. 116. przysługuje prawo wyboru jednego z tych świadczeń. 56 . 3. 1. oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia. każdemu z dzieci będących na jego utrzymaniu. 1. oraz świadczenia określone w art.4. Komendant Główny Policji przyznaje pomoc finansową na kształcenie. 116a. 1 przez okres choroby. 1 pkt 1 oraz ust. 2. wnuki. Odprawa. niezależnie od odprawy pośmiertnej.

Art. ograniczyć w całości lub w części wypłatę niektórych dodatków do uposażenia w okresie choroby. których wypłata podlega ograniczeniu w razie choroby. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw pracy. koszty pogrzebu pokrywa się ze środków Komendy Głównej Policji. 3. 122a. w drodze rozporządzenia. najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1 —jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba. urlopu okolicznościowego albo pozostawania policjanta bez przydziału służbowego. wysokość i zasady otrzymywania uposażenia oraz innych należności. Art. 1. mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość. w drodze rozporządzenia. W razie śmierci członka rodziny. W razie pokrycia kosztów pogrzebu policjanta ze środków Komendy Głównej Policji osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje połowa zasiłku pogrzebowego. 3. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. dodatki do uposażenia o charakterze stałym i inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym — z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian. 1. Do policjanta delegowanego do pełnienia funkcji oficera łącznikowego w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w zakresie prawa do uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych stosuje się wyłącznie przepisy dotyczące pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. uwzględniając rodzaje i wysokość dodatków. określi. 57 . najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1. zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania bez przydziału służbowego policjant otrzymuje uposażenie zasadnicze. (uchylony). o których mowa w ust. Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu policjanta zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą. warunki pokrywania kosztów pogrzebu policjanta ze środków właściwego organu Policji oraz określi członków rodziny. jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba. 122. przypadki oraz sposób ustalania wysokości oraz tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny oraz dokumenty wymagane do ich wypłaty. w drodze rozporządzenia. 2) kosztów rzeczywiście poniesionych. W razie choroby. uwzględniając warunki ich otrzymywania oraz sposób i terminy ich wypłacania. a także właściwość organów w tych sprawach. wysokość uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą. 2. uwzględniając rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość. 3. może. 1. Art. oraz sposób obliczania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego na pokrycie kosztów przejazdu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. 2. Policjant skierowany do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju otrzymuje uposażenie oraz inne należności pieniężne. 120. 2. 1. Art. urlopu. na których przysługuje zasiłek pogrzebowy. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. urlopu okolicznościowego albo pozostawania policjanta bez przydziału służbowego. w drodze rozporządzenia.2) kosztów rzeczywiście poniesionych. uwzględniając przypadki uprawniające policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju do otrzymywania uposażenia. 2. 121. policjantowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości: 1) 4 000 zł — jeżeli koszty pogrzebu ponosi policjant. 126) Jeżeli śmierć policjanta nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą. Minister właściwy do spraw wewnętrznych. a także zasady rozliczania podróży służbowych związanych z odbywaniem nauki.

a także w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego. potrąca się mu odpowiednią część uposażenia przy najbliższej wypłacie. o którym mowa w ust. 2. określone w niniejszej ustawie. z uwzględnieniem wynagrodzenia należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym lub według stawki obowiązującej w dniu zwolnienia ze służby albo w dniu jego śmierci. o których mowa w art. Policjantowi. Art. Po zakończeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego. 127. 126. Z uposażenia policjanta mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa pracy oraz w innych przepisach szczególnych stosowanych do wynagrodzeń za pracę. odprawę z tytułu zwolnienia ze służby oraz świadczenia wymienione w art. Odprawa z tytułu zwolnienia ze służby podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych. 2. Art. 4. 1. z zastrzeżeniem przepisu ust. będącego przyczyną zawieszenia w czynnościach służbowych. Jeżeli policjant pobrał już za czas nieusprawiedliwionej nieobecności uposażenie.Art. 125. choćby umorzenie lub uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu policjanta ze służby. zawiesza się uposażenie od najbliższego terminu płatności. W razie pobierania przez policjanta wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. policjant otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki wprowadzone w okresie zawieszenia. w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej policjant traci za każdy dzień nieobecności 1/30 część uposażenia miesięcznego. Policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50 % ostatnio należnego uposażenia. 2. jeżeli nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. Art. z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. wypłaca się policjantowi zawieszone uposażenie. 1 wypłaca się w wysokości ustalonej. Policjantowi tymczasowo aresztowanemu zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50 % ostatnio należnego uposażenia. Jeżeli policjant pobrał już uposażenie za czas urlopu bezpłatnego. 3. 100. 3. 123. wprowadzone w okresie zawieszenia. Art. 1. gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia lub amnestii. Policjantowi. policjantowi oraz członkom jego rodziny przysługują świadczenia i należności pieniężne z tytułu służby. 58 . 2 nie stosuje się w przypadku. z wyjątkiem należności. 72. przysługuje uposażenie w wysokości 1/30 uposażenia miesięcznego za każdy dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego. 1. W razie uznania nieobecności za usprawiedliwioną. W razie umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu. 3. 1. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie zawinionej niemożności pełnienia przez policjanta obowiązków służbowych. Przepisu ust. 1. 2. policjant otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki tego uposażenia. Świadczenia i należności pieniężne określone w ust. Przez uposażenie. 1. 112 i 117. 2. potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy najbliższej wypłacie. Przepisy ust. 3. który samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby albo pozostaje poza nim lub nie podejmuje służby. który rozpoczyna urlop bezpłatny w ciągu miesiąca kalendarzowego. należy rozumieć uposażenie wymienione w art. jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 1. z zastrzeżeniem ust. 124. 3.

4. 131. 6. którego wykorzystanie przez osoby nieuprawnione wyrządziło szkodę obywatelowi lub stworzyło zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa powszechnego. 1. 12. Przepisu art. 130. 1 i 2 nie stosuje się do zaliczek pobieranych do rozliczenia. 2 minister właściwy do spraw wewnętrznych wykonuje po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów. Przepisy rozdziałów 7—9 niniejszej ustawy dotyczące policjantów w służbie przygotowawczej stosuje się również do policjantów w służbie kandydackiej. Naruszeniem dyscypliny służbowej jest w szczególności: 1) odmowa wykonania albo niewykonanie rozkazu lub polecenia przełożonego. 6) stawienie się do służby w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka oraz spożywanie alkoholu lub podobnie działającego środka w czasie służby albo w obiektach lub na terenach zajmowanych przez Policję. 3) niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa. 105 ust. podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej. względnie organu uprawnionego na podstawie ustawy do wydawania poleceń policjantom. 1. 102. 127 ust. 9) utrata materiału zawierającego informacje niejawne. jeżeli spowodowało to lub mogło spowodować szkodę służbie. 59 . z wyjątkiem przepisów art.Art. Naruszenie dyscypliny służbowej stanowi czyn policjanta polegający na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych uprawnionych na podstawie tych przepisów. 101 ust. z wyłączeniem rozkazów i poleceń. Art. 129. 115 ust. Rozdział 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów Art. 132. 4. 5) postępowanie przełożonego w sposób przyczyniający się do rozluźnienia dyscypliny służbowej w podległej jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej Policji. art. Należności te potrąca się z uposażenia w pełnej wysokości. 7) utrata służbowej broni palnej. art. 1 stosuje się odpowiednio do policjantów w służbie kontraktowej. policjantowi lub innej osobie. 2 i art. art. delegacji i przeniesienia. Art. 2. art. 129) Art. Czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne. 110 ust. 1. 2) zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób nieprawidłowy. 128. 130) 1. 3. 104 ust. 2. a w szczególności na koszty podróży służbowej. wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. art. 3. 113 i art. art. 88 ust. Przepis ust. 4) wprowadzenie w błąd przełożonego lub innego policjanta. 128) Uprawnienia przewidziane w art. niezależnie od potrąceń z innych tytułów. 2. Policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. 112 ust. 120 ust. amunicji lub legitymacji służbowej. (uchylony). 58 ust. o których mowa w art. 8) utrata przedmiotu stanowiącego wyposażenie służbowe. 2. art.

Przełożonym dyscyplinarnym jest przełożony. 7. z wyłączeniem możliwości orzekania kar określonych w art. Wątpliwości w zakresie ustalenia właściwości przełożonego w sprawach dyscyplinarnych rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny w drodze postanowienia. o którym mowa w art. 3. 133) 1. niezależnie od odpowiedzialności pozostałych osób. 132) Przewinienie dyscyplinarne jest zawinione wtedy. jeżeli popełnia przewinienie dyscyplinarne sam albo wspólnie lub w porozumieniu z inną osobą. mimo że możliwość taką przewidywał albo mógł i powinien przewidzieć. Art. 60 . przełożony dyscyplinarny może nie wszczynać postępowania dyscyplinarnego. 132a. które wymierza przełożony. 132b. o której mowa w ust. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi przełożony dyscyplinarny może odstąpić od wszczęcia postępowania i przeprowadzić ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego udokumentowaną w formie notatki rozmowę dyscyplinującą. 2) nie mając zamiaru jego popełnienia. wypełniającego jednocześnie znamiona wykroczenia. Taką samą władzę dyscyplinarną posiada policjant. 4b. o którym mowa w art. 1 i 2. 1. o którym mowa w art. 6. W przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji i związanej z tym zmiany właściwości przełożonego dyscyplinarnego. to jest chce je popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia. 3. gdy policjant: 1) ma zamiar jego popełnienia. 1. w przypadku mniejszej wagi lub ukarania grzywną. 32 ust. 5. gdy kieruje popełnieniem przez innego policjanta przewinienia dyscyplinarnego. a także w przypadku. a wszczęte umorzyć. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa jest dowódca kontyngentu policyjnego. na to się godzi. gdy nakłania innego policjanta do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego albo ułatwia jego popełnienie. które wymierza przełożony. 1. w którym policjant pełni służbę. 2. 2 i 3. 32 ust. studia w Wyższej Szkole Policji lub kurs doskonalenia zawodowego w szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji jest przełożony dyscyplinarny w miejscu pełnienia służby. 1. o którym mowa w art. któremu powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym. 134 pkt 3–6. 32 ust. 2. Każdy z policjantów. 4c. Notatkę. Art. 1. popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. 32 ust. Policjant odpowiada dyscyplinarnie także w przypadku. o których mowa w ust. Przełożony dyscyplinarny może w formie pisemnej upoważnić swoich zastępców lub innych policjantów z kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej Policji do załatwiania spraw dyscyplinarnych w jego imieniu w ustalonym zakresie. Policjant odpowiada dyscyplinarnie. włącza się do akt osobowych na okres roku. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby lub któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych albo którego skierowano na szkolenie zawodowe. Policjant oddelegowany do pełnienia zadań służbowych poza Policją podlega władzy dyscyplinarnej przełożonego. z wyłączeniem możliwości orzekania kar określonych w art.4a. postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec policjanta przejmuje i orzeka w pierwszej instancji nowy przełożony dyscyplinarny. odbywania szkolenia lub nauki. 4. 32 ust. 131) W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne. z zastrzeżeniem ust. odpowiada w granicach swojej winy. 4b. o którym mowa w art. 133. 134 pkt 3–6. 1. Art.

Karę obniżenia stopnia można wymierzyć tylko obok kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe lub kary wydalenia ze służby. Art. W czasie odbywania kary zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania ukarany jest obowiązany: 1) w czasie wolnym od zajęć służbowych przebywać w jednostce organizacyjnej Policji. 134. 2) Komendant Stołeczny Policji — w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji. 3 i art. o których mowa w art. 2. Wymierzenie kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe powoduje utratę uprawnień. Komendanta Stołecznego Policji. 2. 6e ust. 61 . że jeżeli ponownie popełni przewinienie dyscyplinarne. 3) Komendant Główny Policji — w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji. Przed zatarciem kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe policjanta nie można powołać lub mianować na wyższe stanowisko służbowe. nie częściej jednak niż cztery razy na dobę. 1. Art. 134) Karami dyscyplinarnymi są: 1) nagana. Art. Art. 1. może zostać wyznaczony na niższe stanowisko służbowe w trybie dyscyplinarnym lub ukarany surowszą karą dyscyplinarną. Karę wymierza się na okres od 3 do 14 dni. 134d. Wyższymi przełożonymi dyscyplinarnymi w postępowaniu dyscyplinarnym są: 1) komendant wojewódzki Policji — w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. 103 ust. Art. 2. 1. 134e. Kara zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania oznacza zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania przez ukaranego pełniącego służbę w systemie skoszarowanym. 5) obniżenie stopnia. 2. 134a. Art. 134b. 134c. 3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku. lub innym miejscu wyznaczonym przez przełożonego. Kara ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku oznacza wytknięcie ukaranemu niewłaściwego postępowania i uprzedzenie go. Kara obniżenia stopnia oznacza obniżenie posiadanego stopnia policyjnego. komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego.8. 2) zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania. Kara wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe oznacza odwołanie lub zwolnienie z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i powołanie lub mianowanie na stanowisko służbowe niższe od dotychczas zajmowanego. 135) Kara nagany oznacza wytknięcie ukaranemu przez przełożonego dyscyplinarnego niewłaściwego postępowania. 4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe. w której pełni służbę. 2) zgłaszać się do przełożonego lub innego wskazanego policjanta w określonych odstępach czasu. 6) wydalenie ze służby.

w tym następstwa dla służby. 134h. 134g. Na zaostrzenie wymiaru kary mają wpływ następujące okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego: 1) działanie z motywacji zasługującej na szczególne potępienie albo w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka. 3. Za popełnienie kilku przewinień dyscyplinarnych można wymierzyć jedną karę dyscyplinarną. w szczególności powinna uwzględniać okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 3) brak należytego doświadczenia zawodowego lub dostatecznych umiejętności zawodowych. Art. 3) poważne skutki przewinienia dyscyplinarnego. 4. 1—3. wyłącznie w stosunku do policjanta. c) na polecenie wyższego przełożonego. 2) może wszcząć postępowanie dyscyplinarne na wniosek pokrzywdzonego. Za popełnione przewinienie dyscyplinarne można wymierzyć tylko jedną karę dyscyplinarną. 1 i 2 stosuje się z zastrzeżeniem art. 4) dobrowolne poinformowanie przełożonego dyscyplinarnego o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. 134i. zwłaszcza istotne zakłócenie realizacji zadań Policji lub naruszenia dobrego imienia Policji. 134e ust. Przepisy ust. 2) popełnienie przewinienia dyscyplinarnego przez policjanta przed zatarciem wymierzonej mu kary dyscyplinarnej. odpowiednio surowszą. Na złagodzenie wymiaru kary mają wpływ następujące okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego: 1) nieumyślność jego popełnienia. zachowanie obwinionego przed popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i po jego popełnieniu oraz dotychczasowy przebieg służby. 1. Wymierzona kara powinna być współmierna do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia. rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków. o których mowa w ust. Kara wydalenia ze służby oznacza zwolnienie ze służby w Policji. jego skutki. 1. Przełożony dyscyplinarny uwzględnia okoliczności. 2. którego one dotyczą. jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie popełnienia przez policjanta przewinienia dyscyplinarnego: 1) wszczyna postępowanie dyscyplinarne: a) z własnej inicjatywy. Art. b) na wniosek bezpośredniego przełożonego policjanta. 2.Art. Art. 2) podjęcie przez policjanta starań o zmniejszenie jego skutków. 3. 4) działanie w obecności podwładnego. 62 . wspólnie z nim lub na jego szkodę. 2. Przełożony dyscyplinarny. d) na żądanie sądu lub prokuratora. pobudki działania. 134f. 1.

4. a wszczęte umarza: 1) jeżeli czynności wyjaśniające nie potwierdziły zaistnienia przewinienia dyscyplinarnego. 6) oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego postępowanie. 5) uzasadnienie faktyczne zarzucanego przewinienia dyscyplinarnego. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz na orzeczenie o umorzeniu tego postępowania pokrzywdzony może wnieść odpowiednio zażalenie lub odwołanie. 7) podpis z podaniem stopnia. 4. 4) jeżeli w tej samej sprawie zapadło prawomocne orzeczenie dyscyplinarne lub toczy się postępowanie dyscyplinarne. 4 i 5. uważa się za obwinionego. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się z dniem wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. d i pkt 2. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego. 2) datę wydania postanowienia. imienia i nazwiska przełożonego dyscyplinarnego. w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia. Policjanta. 4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego obwinionemu wraz z jego kwalifikacją prawną. prokuratora albo pokrzywdzonego włącza się do akt postępowania dyscyplinarnego. Materiały przekazane przez sąd. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego zawiera: 1) oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego. 2. 2) po upływie terminów określonych w ust. 3. 136) 1. Czynności te należy ukończyć w terminie 30 dni. przełożony dyscyplinarny zawiadamia odpowiednio sąd lub prokuratora albo pokrzywdzonego o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i wyniku tego postępowania. 8) pouczenie o uprawnieniach przysługujących obwinionemu w toku postępowania dyscyplinarnego. przesyłając odpis wydanego orzeczenia lub postanowienia. Kary dyscyplinarnej nie można wymierzyć po upływie roku od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 3) w razie śmierci policjanta. 135. jeżeli w jego ocenie jest to konieczne z uwagi na charakter sprawy. o którym mowa w ust. 5. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje bieg tego terminu. 63 . W przypadku. co do którego wydano postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.2. 1 pkt 1 lit. 3. przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przełożony dyscyplinarny zleca przeprowadzenie czynności wyjaśniających. Art. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 3) stopień. jego kwalifikacji prawnej albo tożsamości sprawcy. Wyższy przełożony dyscyplinarny może wszcząć lub przejąć do prowadzenia postępowanie dyscyplinarne przed wydaniem orzeczenia. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego doręcza się pokrzywdzonemu. jeżeli złożył on wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się po upływie 90 dni od dnia powzięcia przez przełożonego dyscyplinarnego wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego. 6.

Postępowanie dyscyplinarne oraz czynności wyjaśniające. może skorzystać z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności dowodowych. 4) między nim a obwinionym lub osobą pokrzywdzoną przez obwinionego zachodzi stosunek osobisty mogący wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. jeżeli postępowanie ma dotyczyć policjanta posiadającego stopień podkomisarza. Przełożony dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym. 135c. Przełożony dyscyplinarny wyznacza rzeczników dyscyplinarnych na okres 4 lat spośród policjantów w służbie stałej. jeżeli postępowanie ma dotyczyć policjanta posiadającego stopień podinspektora lub wyższy albo policjanta ze stopniem. Przełożonego dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego można wyłączyć od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym także z innych uzasadnionych przyczyn. 2. Art. Przełożony dyscyplinarny do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz czynności wyjaśniających. które stanowią podstawę zwolnienia go ze służby w Policji. 2) prawomocnego ukarania go karą dyscyplinarną. 1. Przełożony dyscyplinarny odwołuje rzecznika dyscyplinarnego w przypadkach: 1) zaistnienia okoliczności. komisarza lub nadkomisarza albo policjanta ze stopniem. upływ terminu określonego w ust. Art. 3. 2. o których mowa w art. 64 . z chwilą wydania orzeczenia przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego. 135a. wyznacza rzecznika dyscyplinarnego w stopniu: 1) co najmniej młodszego aspiranta. o którym mowa w pkt 2. 2. 6. 3) był świadkiem czynu. 4. krewnym lub powinowatym obwinionego lub osoby przez niego pokrzywdzonej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego. 134i ust. Rzecznik dyscyplinarny. podoficerów lub aspirantów. 2) jest małżonkiem. Art. o których mowa w art. 137) 1. 2) co najmniej podkomisarza. 4 nie może nastąpić wcześniej niż terminów przedawnienia karalności tych przestępstw lub wykroczeń. W przypadku wydania orzeczenia o ukaraniu w pierwszej instancji przed upływem roku od dnia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego postępowanie to uważa się za zakończone z upływem terminu do wniesienia odwołania. 1. 134i ust. Jeżeli przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn zawierający jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. jeżeli postępowanie ma dotyczyć policjanta posiadającego stopień w korpusie szeregowych. jeżeli: 1) sprawa dotyczy go bezpośrednio. 3) co najmniej podinspektora.5. 135b. prowadzi rzecznik dyscyplinarny. 4. 3) przeniesienia go do innej jednostki organizacyjnej Policji niepodlegającej bezpośrednio przełożonemu dyscyplinarnemu. o którym mowa w pkt 1. za zgodą przełożonego dyscyplinarnego. a jeżeli wniesiono odwołanie.

1 i 2. postępowanie dyscyplinarne przejmuje wyższy przełożony dyscyplinarny albo wyznacza przełożonego dyscyplinarnego z równorzędnej jednostki organizacyjnej Policji. 2) opis przebiegu czynności. Do czasu wydania przez przełożonego dyscyplinarnego postanowienia o wyłączeniu rzecznik dyscyplinarny podejmuje wyłącznie czynności niecierpiące zwłoki. Art. Rzecznik dyscyplinarny może także zlecić przeprowadzenie odpowiednich badań. 65 . Wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym może nastąpić również na wniosek obwinionego lub jego obrońcy. W przypadku wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym na podstawie art. jeżeli przepis szczególny tego wymaga albo przełożony dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny uzna to za potrzebne. 4. c) pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach. zapisuje się w protokole z możliwą dokładnością. 3) w miarę potrzeby: a) stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności. osób w niej uczestniczących lub obecnych oraz charakteru ich uczestnictwa. 1 i 2. 135e. jeżeli został ustanowiony. przyjmuje od niego wyjaśnienia. obwinionego. Protokół powinien zawierać: 1) oznaczenie czynności. postępowanie dyscyplinarne przejmuje do prowadzenia inny wyznaczony rzecznik dyscyplinarny. jej czasu i miejsca. 2. 135d. O okolicznościach uzasadniających wyłączenie od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym przełożony dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny zawiadamiają niezwłocznie odpowiednio wyższego przełożonego dyscyplinarnego i przełożonego dyscyplinarnego. Z czynności tych sporządza protokoły. W przypadku wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym na podstawie art. W przypadku wyłączenia Komendanta Głównego Policji od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym na podstawie art. oświadczenia i wnioski oraz stwierdzenia określonych okoliczności przez rzecznika dyscyplinarnego lub kierownika jednostki organizacyjnej Policji. 5. zeznania. W pozostałych przypadkach można ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej. 1. 3. 1 sporządza się protokół. o którym mowa w ust. dokonuje oględzin. 8. 1 i 2. 4. 4. 1. 135c ust. Przełożony dyscyplinarny wydaje postanowienie o wyłączeniu lub odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym. Wyższy przełożony dyscyplinarny wydaje postanowienie o wyłączeniu lub o odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym. co dotyczy ich praw i interesów.3. postępowanie dyscyplinarne przejmuje jeden z jego zastępców. 3. b) oświadczenia i wnioski uczestników czynności. Art. W szczególności przesłuchuje świadków. 6. a osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać zapisania w protokole z pełną dokładnością wszystkiego. Rzecznik dyscyplinarny zbiera materiał dowodowy i podejmuje czynności niezbędne do wyjaśnienia sprawy. 135c ust. 135c ust. 2. Wyjaśnienia. Z czynności innych niż wymienione w ust.

potrzebne odpisy lub wyciągi z udostępnionych akt włącza się do akt postępowania dyscyplinarnego. Postanowienie wydane w toku postępowania. powinno zawierać: 1) oznaczenie wydającego postanowienie rzecznika dyscyplinarnego lub przełożonego dyscyplinarnego. Jeżeli czyn będący przedmiotem postępowania dyscyplinarnego jest lub był przedmiotem innego postępowania. Osoby biorące udział w czynności. z której jest sporządzany protokół. przełożony dyscyplinarny może zwrócić się do właściwego organu o udostępnienie akt tego postępowania w całości lub w części. W przypadku konieczności przeprowadzenia czynności poza miejscowością. a także odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole. 4) (traci moc). Za zgodą tego organu. 4a) ustanowienia obrońcy. jeżeli ich wydanie nie jest zastrzeżone do właściwości przełożonego dyscyplinarnego. od postanowień wydanych przez przełożonego dyscyplinarnego zażalenie przysługuje do wyższego przełożonego dyscyplinarnego. z zastrzeżeniem art. którym może być policjant. w terminie 3 dni od dnia doręczenia i w przypadkach wskazanych w ustawie. W toku postępowania dyscyplinarnego obwiniony ma prawo do: 1) odmowy składania wyjaśnień. 4) stopień. Jeżeli zebrany materiał dowodowy to uzasadnia. Odmowę zapoznania się z treścią protokołu. podpisują każdą jego stronę. 3) przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzania z nich notatek. w tym postępowania przygotowawczego. 8) podpis z podaniem stopnia. 66 . po zapoznaniu się z treścią protokołu. 10. przełożony dyscyplinarny może zwrócić się o ich przeprowadzenie do kierownika jednostki organizacyjnej Policji właściwego według miejsca. 2. z zastrzeżeniem ust. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego. 2) zgłaszania wniosków dowodowych. 8. 6) uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. 9. 5) wnoszenia do przełożonego dyscyplinarnego zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego. 135f. 1. 2) datę wydania postanowienia. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wydaje postanowienia. 7) pouczenie.5. przełożony dyscyplinarny wydaje postanowienie o zmianie lub uzupełnieniu zarzutów. 7. adwokat albo radca prawny. Art. 3) podstawę prawną wydania postanowienia. a także osoby obecne. 4. 135k ust. imienia i nazwiska wydającego postanowienie. z wyjątkiem postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. 5) rozstrzygnięcie. w której toczy się postępowanie dyscyplinarne. czy i w jakim trybie przysługuje prawo złożenia zażalenia. w którym czynność ma być dokonana.

Na postanowienie przysługuje zażalenie.2. może przedłużyć termin prowadzenia czynności dowodowych do 2 miesięcy. jeżeli sprzeciwia się temu dobro postępowania dyscyplinarnego. nie przeprowadza się albo przeprowadza się w miejscu jego pobytu. wydane w toku postępowania dyscyplinarnego. 10. która ma być udowodniona. uwzględnienia wniosku. a czynności. który obecnie leczy obwinionego. dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem. obrońca jest obowiązany podejmować niezbędne czynności. 2. Komendant Główny Policji. 5. a w dalszej kolejności lekarz o takiej samej specjalności. termin do złożenia odwołania lub zażalenia liczy się od dnia doręczenia. doręcza się obwinionemu oraz obrońcy. może przedłużyć termin prowadzenia czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 2 miesięcy. który orzekł czasową niezdolność obwinionego do służby. jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia zawiadomienia obwinionego. Ustanowienie obrońcy uprawnia go do działania w całym postępowaniu dyscyplinarnym. Nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego w służbie. Art. 3) przeprowadzenie dowodu jest sprzeczne z prawem. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z lekarzem lub zmiany lekarza zgody takiej może udzielić lekarz. zawiadomienia i inne pisma. Udział obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym nie wyłącza osobistego działania w nim obwinionego. Orzeczenia. w drodze postanowienia. jeżeli został ustanowiony. Udział w czynnościach dowodowych oraz zapoznanie z aktami postępowania dyscyplinarnego obwinionego zwolnionego od zajęć służbowych z powodu choroby wymaga zgody lekarza. O zmianie zakresu pełnomocnictwa uprawniającego do działania w postępowaniu dyscyplinarnym lub o jego cofnięciu obwiniony niezwłocznie zawiadamia obrońcę oraz rzecznika dyscyplinarnego. które nastąpiło wcześniej. Do czasu ustanowienia nowego obrońcy. 2. nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia. 1. 2) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności lub nie da się przeprowadzić. który rozstrzyga o uwzględnieniu wniosku albo odmawia. Art. 4. zwolnienie obwinionego od zajęć służbowych z powodu choroby oraz nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego nie wstrzymują biegu postępowania dyscyplinarnego. 3. odmówić udostępnienia akt. 7. 1. 6. w drodze postanowienia. od którego przysługuje odwołanie lub zażalenie. jak i na niekorzyść obwinionego. zawiadamiając o tym obwinionego oraz rzecznika dyscyplinarnego. Obwinionego uważa się za niewinnego. w drodze postanowienia. Wniosek dowodowy obwiniony zgłasza na piśmie rzecznikowi dyscyplinarnemu. jeżeli: 1) okoliczność. nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy. 8. W razie doręczenia obwinionemu i obrońcy w różnych terminach pisma. Wyższy przełożony dyscyplinarny. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. Czynności dowodowe w postępowaniu dyscyplinarnym powinny być zakończone w terminie miesiąca od dnia wszczęcia tego postępowania. w których jest przewidziany udział obwinionego. 67 . 135h. 9. Przełożony dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny są obowiązani badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść. jeżeli nie zawiera ograniczeń. 135g. Rzecznik dyscyplinarny może. w drodze postanowienia. Może on zrezygnować z reprezentowania obwinionego w toku postępowania dyscyplinarnego. postanowienia. Obrońca nie może podejmować czynności na niekorzyść obwinionego. Na postanowienie w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku dowodowego przysługuje zażalenie.

Rzecznik dyscyplinarny. który wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. po zapoznaniu obwinionego z aktami postępowania dyscyplinarnego. po przeprowadzeniu czynności dowodowych i uznaniu. Obrońca może zapoznać się z aktami postępowania dyscyplinarnego. o której mowa w ust. Rzecznik dyscyplinarny. 3) przedstawia wnioski dotyczące uniewinnienia. Odmowa zapoznania się z aktami postępowania lub złożenia podpisu stwierdzającego tę okoliczność nie wstrzymuje postępowania. 1. Z czynności zapoznania z aktami postępowania dyscyplinarnego sporządza się protokół. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte z inicjatywy pokrzywdzonego. 135j. wydaje postanowienie o zakończeniu czynności dowodowych oraz sporządza sprawozdanie. zażalenie to może również złożyć pokrzywdzony. Art. 1. odstąpienia od ukarania lub wymierzenia kary albo umorzenia postępowania. 1.3. 4. że zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy. 2. albo 4) umorzeniu postępowania. 4. zapoznaje obwinionego z aktami postępowania dyscyplinarnego. 135i. Art. o których mowa w ust. Przełożony dyscyplinarny może zawiesić postępowanie dyscyplinarne z powodu zaistnienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania. Przełożony dyscyplinarny wydaje postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego po ustaniu przeszkody. 6. Na podstawie oceny zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym materiału dowodowego przełożony dyscyplinarny wydaje orzeczenie o: 1) uniewinnieniu albo 2) odstąpieniu od ukarania. Obwiniony ma prawo w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego zgłosić wniosek o ich uzupełnienie w zakresie wynikającym z przeprowadzonych czynności dowodowych uzupełniających akta tego postępowania. 2) datę wydania orzeczenia. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Na wydane przez rzecznika dyscyplinarnego postanowienie o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego obwinionemu służy prawo złożenia zażalenia. 3. 7. 3. Orzeczenie powinno zawierać: 1) oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego. które: 1) wskazuje prowadzącego postępowanie i przełożonego dyscyplinarnego. 2) wskazuje obwinionego oraz określa zarzucane mu przewinienie dyscyplinarne. nie później niż do dnia zapoznania obwinionego z tymi aktami. 2. 68 . 5. z opisem stanu faktycznego ustalonym na podstawie zebranych dowodów. albo 3) ukaraniu. Rzecznik dyscyplinarny dokonuje wzmianki o odmowie w aktach postępowania. Obwiniony ma prawo w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z aktami postępowania dyscyplinarnego zgłosić wniosek o ich uzupełnienie.

O terminie raportu należy zawiadomić zarząd właściwej organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów. wzywa obwinionego do raportu w celu wysłuchania go. o których mowa w art. 9 nie stosuje się w przypadku: 1) tymczasowego aresztowania obwinionego. 3. 3) zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej obwinionemu stawienie się do raportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji obwinionemu przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia. że należy wymierzyć karę dyscyplinarną. 8. W raporcie uczestniczy rzecznik dyscyplinarny. 10. że pomimo odstąpienia od ukarania będzie on przestrzegał dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej. jeżeli stopień winy lub stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego dla służby nie jest znaczny. Art. o którym mowa w art. albo gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innej przyczyny. o którym mowa w ust. 1. 7) pouczenie o prawie. w przypadku stwierdzenia. Obwinionemu doręcza się sprawozdanie w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nim przed raportem. wniosek w tej sprawie wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego przesyła przełożonemu dyscyplinarnemu uprawnionemu do wymierzenia tej kary. z podaniem stopnia. przed wydaniem orzeczenia dyscyplinarnego. 135i ust. 1. o którym mowa w ust. W przypadku zamiaru wymierzenia kary wydalenia ze służby w Policji przełożony dyscyplinarny. wraz z uzasadnieniem sporządza się na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych. uzna. oraz pieczęć jednostki organizacyjnej Policji. o którym mowa w art. stwierdzeniu winy i odstąpieniu od ukarania lub wymierzeniu kary dyscyplinarnej albo umorzeniu postępowania dyscyplinarnego. 1. 6) uzasadnienie faktyczne i prawne orzeczenia. 69 . Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. 8) podpis. doręcza się niezwłocznie obwinionemu. 135k. 7. 2) odmowy obwinionego stawienia się do raportu lub nieusprawiedliwionej nieobecności w wyznaczonym terminie raportu. że nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy. 4. 9. Przełożony dyscyplinarny umarza postępowanie dyscyplinarne w przypadkach. 133 ust. 5. 1. 4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego obwinionemu wraz z kwalifikacją prawną. Przepisu ust. Orzeczenie. chyba że obwiniony nie wyrazi na to zgody. terminie i trybie wniesienia odwołania. oraz przekazuje akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu do uzupełnienia. Przełożony dyscyplinarny może odstąpić od ukarania. imienia i nazwiska przełożonego dyscyplinarnego. Przełożony dyscyplinarny uchyla postanowienie. Orzeczenie. 6. 135 ust. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego. Jeżeli przełożony dyscyplinarny. a właściwości i warunki osobiste policjanta oraz dotychczasowy przebieg służby uzasadniają przypuszczenie. Przedstawiciel zarządu może uczestniczyć w raporcie. do której wymierzenia nie jest uprawniony. 7.3) stopień. 2 i 3. 5) rozstrzygnięcie o uniewinnieniu.

W przypadku niewyznaczenia przedstawiciela związku zawodowego. Wyższy przełożony dyscyplinarny w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania może powołać komisję do zbadania zaskarżonego orzeczenia. Komisja może wysłuchać rzecznika dyscyplinarnego. 135n. w drodze postanowienia. Z materiałami uzyskanymi w wyniku czynności dowodowych. W przypadku odwołania od orzeczenia o ukaraniu karą. Przepisy art. trzeciego członka komisji wyznacza wyższy przełożony dyscyplinarny. Jeżeli jest to potrzebne do prawidłowego wydania orzeczenia. o której mowa w art. określając ich zakres. 135l. do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od orzeczeń. 7. 6. Komisja przedstawia wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu sprawozdanie. W postępowaniu odwoławczym rozpoznanie sprawy następuje na podstawie stanu faktycznego ustalonego w postępowaniu dyscyplinarnym. o których mowa w ust. Komisja składa się z trzech oficerów w służbie stałej.2. 135i ust. z których dwóch wyznacza wyższy przełożony dyscyplinarny. jeżeli zostało wniesione po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalne. 1. 5. 1. obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznawania sprawy. uwag dotyczących przeprowadzonych czynności dowodowych. 1. rzecznik dyscyplinarny zapoznaje obwinionego. 70 . 1. Odwołanie składa się do wyższego przełożonego dyscyplinarnego za pośrednictwem przełożonego. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych: rzecznika dyscyplinarnego. o którym mowa w ust. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne. 3. w terminie 21 dni od dnia jej powołania. 3. Jeżeli orzeczenie lub postanowienie w pierwszej instancji wydał Komendant Główny Policji. zwaną dalej „komisją”. 135c ust. o którym mowa w ust. 8. 1351 ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do członków komisji. 2. z zastrzeżeniem ust. W terminie 3 dni od dnia zapoznania obwiniony ma prawo zgłoszenia wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu. o którym mowa w ust. 3. 4. 1. Rozpatrzenie odwołania przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania. Przepisy art. 1. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza sprawozdanie wraz z wnioskiem dotyczącym sposobu załatwienia odwołania. wyższy przełożony dyscyplinarny może uzupełnić materiał dowodowy. 2. zwrócić się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4. o którym mowa w ust. wyższy przełożony dyscyplinarny jest obowiązany powołać komisję. 134 pkt 4–6. 1. 135m. odwołanie lub zażalenie nie przysługuje. Art. Art. 3. a jednego właściwy zarząd wojewódzki związku zawodowego policjantów. 2. Komisja może wystąpić do wyższego przełożonego dyscyplinarnego o uzupełnienie materiału dowodowego w trybie art. Art. zlecając rzecznikowi dyscyplinarnemu prowadzącemu postępowanie dyscyplinarne wykonanie czynności dowodowych. 1. a w przypadku powołania komisji — w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania. 1—4 stosuje się odpowiednio. Wyższy przełożony dyscyplinarny odmawia przyjęcia odwołania. który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Wyższy przełożony dyscyplinarny wyznacza przewodniczącego spośród członków komisji. 1. obwinionego lub jego obrońcę. Obwiniony może jednak w terminie. O wyznaczeniu przedstawiciela związku zawodowego do składu komisji przewodniczący zarządu wojewódzkiego związku zawodowego policjantów zawiadamia wyższego przełożonego dyscyplinarnego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o powołaniu takiej komisji.

terminów. albo 3) uchylić w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez przełożonego dyscyplinarnego. 2) 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku. O zwolnieniu od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osoby pozostającej z obwinionym w szczególnie bliskim stosunku osobistym rozstrzyga rzecznik dyscyplinarny. 2) w dniu wydania orzeczenia lub postanowienia przez organ odwoławczy. 2. 6. 1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych po uprawomocnieniu się orzeczenia niezwłocznie wykonuje karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku. chyba że zaskarżone orzeczenie rażąco narusza prawo lub interes służby. W postępowaniu dyscyplinarnym do świadków nie stosuje się również art. z wyłączeniem możliwości nakładania kar porządkowych. 2. W postępowaniu odwoławczym wyższy przełożony dyscyplinarny nie może wymierzyć surowszej kary dyscyplinarnej. 134e ust. 184 Kodeksu postępowania karnego. Przy orzeczeniu kary zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania przełożony dyscyplinarny określa termin rozpoczęcia i zakończenia kary. 5. Art. obniżeniu stopnia lub zwolnieniu ukaranego policjanta ze służby. Zatarcie kary dyscyplinarnej oznacza uznanie kary za niebyłą. 2 stosuje się odpowiednio. jednocześnie powiadamia o tym ukaranego. względnie wymierzyć inną karę. niezwłocznie wykonuje orzeczoną karę. gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia czynności dowodowych w całości lub w znacznej części. bądź uchylając to orzeczenie — umorzyć postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji. doręczeń i świadków. jeżeli go nie wniesiono. Przełożony dyscyplinarny. 135o. Przełożony. obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby przez wydanie rozkazu personalnego odpowiednio o: zwolnieniu lub odwołaniu ukaranego z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i powołaniu lub mianowaniu go na niższe stanowisko służbowe. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. po uprawomocnieniu się orzeczenia lub postanowienia. 1. 135p. Prawomocne orzeczenie o odstąpieniu od ukarania albo o ukaraniu oraz prawomocne postanowienie o odstąpieniu od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego włącza się do akt osobowych policjanta. 3. odstąpić od ukarania. Orzeczenie lub postanowienie staje się prawomocne: 1) z upływem terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia. 4. po uprawomocnieniu się orzeczenia niezwłocznie wykonuje karę: wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe. Art. 1. Wyższy przełożony dyscyplinarny może zaskarżone orzeczenie: 1) utrzymać w mocy albo 2) uchylić w całości albo w części i w tym zakresie uniewinnić obwinionego. 5. Przepis art. 135q. Art. Kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie: 1) 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary nagany lub kary zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania. dotyczące wezwań. 71 . 3. Na odmowę zwolnienia od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania służy zażalenie w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie odwoławcze umarza się w przypadku cofnięcia odwołania. o którym mowa w ust. 2.4.

6. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 4. 32 ust. 32 ust. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek ukaranego lub obwinionego. przepisy ust. jednak nie wcześniej niż przed upływem: 1) 3 miesięcy od dnia orzeczenia kary nagany lub kary zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania. Orzeczenie o odstąpieniu od ukarania usuwa się z akt osobowych po upływie 6 miesięcy od dnia jego uprawomocnienia się. 7. Art. o którym mowa w ust. wznawia postępowanie dyscyplinarne z urzędu lub na wniosek ukaranego lub obwinionego albo. stwierdzonej w opinii służbowej. 2. które zostały następnie uchylone lub zmienione. okres wymagany do zatarcia nieodbytej kary biegnie na nowo od dnia orzeczenia nowej kary. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. jeżeli w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis prawny będący podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego. na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności. 135r. albo w przypadku jego śmierci na wniosek członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej. W przypadku nienagannej służby. 1. może zatrzeć karę dyscyplinarną przed upływem terminu określonego w ust. jeżeli mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia. 2) zostały ujawnione istotne dla sprawy okoliczności. 3) orzeczenie wydano z naruszeniem obowiązujących przepisów. 1. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się na niekorzyść ukaranego po ustaniu karalności przewinienia dyscyplinarnego. w przypadku jego śmierci. Przełożony dyscyplinarny. 1. 3. Za wykazanie męstwa lub odwagi oraz za poważne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych przełożony dyscyplinarny. które nie były znane w toku postępowania dyscyplinarnego. 6. na wniosek członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej. 5. 2) 6 miesięcy od dnia orzeczenia kary ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku. w przypadku jego śmierci. 3. 4.3) 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe. o którym mowa w art. 3) 12 miesięcy od dnia orzeczenia kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe. 2. przełożony dyscyplinarny. członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej. 4) orzeczenie zostało wydane w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu. jeżeli: 1) dowody. Zatarcie kary dyscyplinarnej powoduje usunięcie z akt osobowych policjanta orzeczenia o ukaraniu. 5. który wydał prawomocne orzeczenie dyscyplinarne. Jeżeli policjant zostanie ponownie ukarany przed zatarciem kary dyscyplinarnej. 2. 72 . okazały się fałszywe. o którym mowa w art. może w każdym czasie zatrzeć karę dyscyplinarną. wniosek o wznowienie składa się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku jednoczesnego wykonywania więcej niż jednej kary dyscyplinarnej zatarcie kar następuje z upływem terminu przewidzianego dla kary surowszej. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego z urzędu zawiadamia się ukaranego lub obwinionego albo. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się. W przypadku.

6. 3. Na orzeczenie i postanowienie wydane w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego służy ukaranemu lub obwinionemu. o którym mowa w ust. jej wykonanie rozpoczyna się od dnia wymierzenia. 136. Na poczet okresu zatarcia nowej kary zalicza się okres zatarcia. wydaje się orzeczenie: 1) uchylające dotychczasowe orzeczenie i stwierdzające uniewinnienie ukaranego lub umorzenie postępowania dyscyplinarnego albo 2) zmieniające dotychczasowe orzeczenie i wymierzające inną karę dyscyplinarną. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. w terminie 30 dni od dnia. 6.7. Jeżeli w następstwie wznowienia postępowania wymierzono karę łagodniejszą. służy zażalenie do wyższego przełożonego dyscyplinarnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia. o którym mowa w ust. (uchylony). o wznowieniu rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny. 9. 140) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi. szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego ukaranemu oraz członkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej. 137. z tym że na postanowienie wydane przez Komendanta Głównego Policji przysługuje jedynie w takim samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. z tym że na orzeczenia i postanowienia wydane przez Komendanta Głównego Policji przysługuje jedynie. albo 3) odmawiające uchylenia dotychczasowego orzeczenia. (uchylony). Po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego przeprowadza się czynności dowodowe ograniczone do przyczyn wznowienia. ulegają uchyleniu skutki kary dotychczasowej. 141) 73 . Art. odwołanie lub zażalenie do wyższego przełożonego dyscyplinarnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia. 6. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego wnosi się do przełożonego dyscyplinarnego. 138) Art. mając na względzie sprawność prowadzonego postępowania. Art. 4—6 stosuje się odpowiednio. w którym obwiniony dowiedział się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. 2. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działalność przełożonego dyscyplinarnego. 139) Od orzeczenia oraz postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne policjantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 140. 5. (uchylony). 4. a w razie wymierzenia kary surowszej. który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. a po ich zakończeniu. w tym obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym. 8. 139. 138. Przepisy art. Art. w takim samym terminie. a w przypadku jego śmierci. prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek. Zmiana dotychczasowego orzeczenia i wymierzenie innej kary dyscyplinarnej nie może nastąpić po ustaniu karalności przewinienia dyscyplinarnego. gdy wznowienie następuje z urzędu i orzeczona kara jest rażąco niewspółmierna do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego. Art. Termin zatarcia kary zmienionej w następstwie wznowienia postępowania liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wymierzeniu nowej kary. 1. który upłynął od uprawomocnienia się orzeczenia kary dotychczasowej. 135s. oraz określi wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym. w drodze rozporządzenia. Art. 135n ust. stosownie do poczynionych ustaleń. członkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej. Orzeczenie kary surowszej od dotychczasowej jest możliwe tylko wtedy.

w przypadkach. 19a ust. Art. 1. w przypadku. będąc do tego uprawnionym. 145a ust. 2) akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom. 3) system kierowania i dowodzenia kontyngentem oraz organ organizacji międzynarodowej. 5) uzbrojenie i wyposażenie kontyngentu w środki i sprzęt specjalny. W uchwale. Policjant może zostać delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w celu realizacji zadań określonych w art. 145a. 1 pkt 2 i 3. 145a ust. 142) Art. Art. 145a ust. 144a. (uchylony). 2) minister właściwy do spraw wewnętrznych — zarządzeniem. 74 . w przypadkach. 1 pkt 1 i 2 następuje za pisemną zgodą policjanta. Rozdział 10a Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa Art. 19b ust. 142—144. 6) trasy i czas przemieszczania się kontyngentu w przypadku tranzytu. 115 § 18 oraz art. 2. 141a. 1 ust. Art. 1 pkt 4 i 5. wykonuje czynności określone w art.Art. 1. o którym mowa w art. kto. Nie popełnia przestępstwa. 3. 145b. Przepisy art. Delegowanie do pełnienia służby poza granicami państwa oraz przedłużanie czasu delegowania w przypadkach wymienionych w ust. jego liczebność oraz czas pozostawania poza granicami państwa. 3) Komendant Główny Policji — decyzją. (uchylony). 2 pkt 7 i ust. Art. 4) szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych. 4) organy administracji rządowej odpowiedzialne za współpracę z kierowniczymi organami właściwej organizacji międzynarodowej w zakresie kierowania działalnością kontyngentu wykonującego zadania poza granicami państwa. 2) cel skierowania kontyngentu. zakres jego zadań oraz obszar działania. 145. 141. 1. o których mowa w art. 1 pkt 1. 1 i 2. (uchylone). O utworzeniu i likwidacji kontyngentu policyjnego postanawia: 1) Rada Ministrów — uchwałą. w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w: 1) misji pokojowej. 1. zarządzeniu lub decyzji. któremu kontyngent zostanie podporządkowany na czas operacji. 2. 5) przedsięwzięciach reprezentacyjnych. określa się w szczególności: 1) nazwę kontyngentu. 3) akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej. o których mowa w art. o których mowa w ust. a także kto wykonuje czynności określone w art. 318 i 344 Kodeksu karnego mają odpowiednie zastosowanie do funkcjonariuszy Policji.

dodatki do uposażenia i inne należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym — z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian. 42 ust. z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych. rodzaj waluty oraz wysokość dodatków. uciążliwość lub miejsce pełnienia służby oraz sprawowaną przez policjanta funkcję. 2. wypłacane w walucie polskiej lub obcej. 3) szczegółowe zasady zatrudniania w kontyngentach policyjnych pracowników. 4) 144) warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej. uwzględniając ich rodzaje i zakres przyznawania z uwagi na występujące zagrożenia. Policjanci i pracownicy Policji wchodzący w skład kontyngentu policyjnego podlegają na terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym i porządkowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. W skład kontyngentu policyjnego mogą wchodzić pracownicy Policji. 2. świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 145g. 5) szczegółowe zasady i tryb finansowania i działania kontyngentu policyjnego. przypadków ich odwoływania przed wyznaczonym terminem oraz przedłużania czasu delegowania. 1. 2. 145d. 2135. w części ministra właściwego do spraw wewnętrznych. o których mowa w art. Policjant w czasie delegowania do pełnienia służby w kontyngencie policyjnym poza granicami państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze. z zastrzeżeniem ust. z późn. o których mowa w art. w drodze rozporządzenia: 1) warunki otrzymywania. przez policjantów i pracowników. o których mowa w art. zapewnia je Rada Ministrów. 1. Osoby. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. Art. a w szczególności prawa do dodatku zagranicznego. zm. Rada Ministrów określi. 145c. mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub ich wysokość. Rozdział 10b 75 . Art. w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania przez nich zadań poza granicami państwa oraz sposób i tryb finansowania kosztów. 1. świadczeń i należności. o których mowa w ust. o których mowa w art. 1. 2) uprawnienia i obowiązki policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa. 145f. poz. 2. 2. a także świadczeń odszkodowawczych wynikających z odrębnych ustaw. 1. z uwzględnieniem warunków i trybu delegowania policjantów. W celu zapewnienia obsady niektórych stanowisk w kontyngencie policyjnym przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje można zatrudniać pracowników na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. 2. 145c. o którym mowa w ust. Art. podróży i przejazdów oraz inne należności pieniężne związane z delegowaniem. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. Wydatki związane z udziałem kontyngentów policyjnych poza granicami państwa finansowane są z budżetu państwa. Jeżeli środki finansowe na ten cel nie zostały uwzględnione w budżecie ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. Nr 210. z uwzględnieniem postanowień zawartych w przepisach prawa pracy oraz specyfiki związanej z wykonywaniem pracy w kontyngencie policyjnym realizującym zadania poza granicami państwa. 145e ust. w tym jego wyposażenia i przewozu. są obowiązane przestrzegać prawa państwa przyjmującego oraz wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe. U. i ich wynagradzania. 143) Policjantowi. a także przełożonych właściwych w tych sprawach. uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych. mogą być przyznawane dodatki do uposażenia. 145) ).Art. Art. 145c. 145e. 1. świadczeń z tytułu podróży i przejazdów oraz innych należności pieniężnych związanych z delegowaniem.

1. UE L 210 z 06. 2) minister właściwy do spraw wewnętrznych — zarządzeniem. 1. 73). w celu realizacji zadań: 1) w formie wspólnych patroli lub innego rodzaju wspólnych operacji w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości. 76 . 2. (pominięty). UE L 210 z 06. 147. 18 decyzji Rady 2008/615/WSiSW. 3. o których mowa w art. 1). 2. 149. o którym mowa w art. Przepisu ust. Z chwilą utworzenia Policji Milicja Obywatelska zostaje rozwiązana. Urz.2008. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz. o których mowa w art. 2—4. imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami. o której mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. którzy do dnia 31 lipca 1989 r. 150. (pominięty). w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej. str. Minister Spraw Wewnętrznych zorganizuje Policję w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Urz. 2. 1. Art. O wykonywaniu obowiązków służbowych przez policjantów lub pracowników Policji na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. oraz określeniu warunków wykonywania tych obowiązków postanawia: 1) Komendant Główny Policji — decyzją. 146. szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. (pominięte). którzy podejmą służbę w Policji albo zostaną zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. w przypadku. 2) w formie udzielania wsparcia w związku ze zgromadzeniami. 145i. w przypadkach.08. o którym mowa w art. 1 nie stosuje się do tych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Z chwilą rozwiązania Milicji Obywatelskiej jej funkcjonariusze stają się policjantami. 146) Art. Policjanci i pracownicy Policji są uprawnieni do wykonywania obowiązków służbowych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. (pominięty). Z chwilą zorganizowania Policji likwidacji ulegają urzędy spraw wewnętrznych. zachowują odpowiednio ciągłość służby lub zatrudnienia. 1. Art.2008. byli funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. 145h pkt 2 i 3. 17 decyzji Rady 2008/615/ WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 3) w ramach udzielania pomocy przez specjalną jednostkę interwencyjną. Art. 145h. Dotychczasowi funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej lub Służby Bezpieczeństwa. zwanej dalej „decyzją Rady 2008/615/WSiSW”. 145h pkt 1. klęskami żywiołowymi oraz poważnymi wypadkami w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości. Art.Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej Art. 148.08. str.

która weszła w życie z dniem 20 września 2006 r. poz. 984). 147) 2. U. Art. która weszła w życie z dniem 1 lutego 2005 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. chyba że nabyli uprawnienia do zwolnienia ze służby na korzystniejszych warunkach. Funkcjonariusze zwolnieni ze służby w Milicji Obywatelskiej. 1. (pominięty). Nr 164.Art. 1. 7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 153. poz. zachowują uprawnienia przewidziane dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby na podstawie art. którzy nie podejmą służby lub pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 3. o zmianie ustawy o gromadzeniu. Nr 10. Nr 158. Art. poz. 192). która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. poz. 45 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. b ustawy. 77 . z 2005 r. poz. 2 pkt 1 lit. 151. 152. przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. 70). 731). która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r. Nr 179. Nr 38. poz. U. ustawy o Policji. Nr 34. 180 i Nr 35. w części dotyczącej Milicji Obywatelskiej. U. 6) Dodany przez art. (pominięte). o której mowa w odnośniku 1. U. która weszła w życie z dniem 16 sierpnia 2004 r. Art. uchylony przez art. Nr 46. 1043 i Nr 227. 157. U. 3. 708 i 711. który wszedł w życie w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. 2 pkt 5. 148) 1) W brzmieniu ustalonym przez art. U. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2. U. 1842). poz. poz. Dodany przez art. poz. 2 pkt 1 lit. Art. 328. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy ustaje członkostwo w partiach politycznych tych policjantów. poz. 3) Dodany przez art. 5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1365). Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. należy przez to rozumieć „Policję” i „policjantów”. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w mocy przepisy dotychczasowe. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 1122). jeśli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. 2) Dodany przez art. a ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego (Dz. 233 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. nie dłużej jednak niż 1 rok. Nr 144. 154—156. Art. z 2006 r. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o bezpośrednim wyborze wójta. poz. o zmianie ustawy o gromadzeniu. U. ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „Milicji Obywatelskiej” i „funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej”. (pominięty). 1658. Nr 104. Nr 113. 41 ust. którzy do takich organizacji dotąd należeli. Traci moc ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. 158. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. burmistrza i prezydenta miasta (Dz. (pominięty). 181 oraz z 1989 r. Nr 81. poz. poz.

Dodany przez art. 19) 20) 21) 22) 23) 24) Przez art. 1 pkt 7 lit. która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy. o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. Przez art. o której mowa w odnośniku 4. poz. c ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. Nr 200. Dodany przez art. 17) 18) W brzmieniu ustalonym przez art.8) W brzmieniu ustalonym przez art. Nr 23. b ustawy. U. poz. poz. a tiret drugie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 ustawy. Nr 200. 16) W brzmieniu ustalonym przez art. Dodany przez art. o zmianie ustawy o Policji. o której mowa w odnośniku 4. U. o której mowa w odnośniku 17. Przez art. 2 pkt 7 ustawy. o której mowa w odnośniku 9. poz. która weszła w życie z dniem 25 stycznia 2004 r. która weszła w życie z dniem 29 listopada 2003 r. Nr 130. Nr 104. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. 11) 12) 13) W brzmieniu ustalonym przez art. Nr 113. z 2002 r. która weszła w życie z dniem 12 października 1995 r. 515). Nr 192. 1 pkt 4 ustawy. 9) 10) Dodany przez art. U. a ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. 1 pkt 1 lit. poz. Nr 106. 1055 i Nr 167. poz. 1 pkt 2 ustawy. U. 15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. o której mowa w odnośniku 9. o której mowa w odnośniku 4. 2 pkt 6 lit. a ustawy. b ustawy. poz. Nr 153. o której mowa w odnośniku 9. 1759. 1 pkt 6 ustawy. W brzmieniu ustalonym przez art. 1873). W brzmieniu ustalonym przez art. poz. o Urzędzie Ochrony Państwa. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o której mowa w odnośniku 9. 1 pkt 5 ustawy. o której mowa w odnośniku 4. poz. 984. a ustawy. 27) 28) Przez art. z 2003 r. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy. 1688). o której mowa w odnośniku 9. 1 pkt 7 ustawy. 1688 i Nr 214. 3 pkt 2 ustawy. 1271. poz. 1 pkt 7 lit. o której mowa w odnośniku 4. W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 9. W brzmieniu ustalonym przez art. o Policji. 1806. poz. o której mowa w odnośniku 27. która weszła w życie z dniem 15 grudnia 2002 r. b ustawy. 62 pkt 6 lit. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. o której mowa w odnośniku 4. o której mowa w odnośniku 9. ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. Przez art. 1 pkt 2 lit. U. 29) 30) 78 . 668). poz. 1190). 1568 oraz z 2004 r. 1 pkt 2 lit. o której mowa w odnośniku 9. 1 pkt 3 ustawy. poz. Nr 102. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Nr 62. Dodany przez art. 558. o zmianie ustawy o Policji (Dz. 220. 1 pkt 3 ustawy. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych. 1 pkt 1 lit. Nr 162. 25) 26) W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 9. poz.

Nr 273. U. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. a ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. Dodany przez art. 162. z 2004 r. 1 pkt 2 lit. 3 lit. o której mowa w odnośniku 3. Nr 169. 49) Przez art. 45 pkt 2 ustawy. 50) 51) W brzmieniu ustalonym przez art. poz. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. b ustawy. poz. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. c ustawy wymienionej w odnośniku 33 jako druga. poz. o której mowa w odnośniku 4. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. a ustawy. 3 lit. o której mowa w odnośniku 45. 996). Nr 149. Dodany przez art. U. 1600 oraz z 2007 r. 35) 36) 37) 38) Dodany przez art. poz. poz. która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. który wszedł w życie z dniem 12 września 2002 r. 45 pkt 3 ustawy. poz. b ustawy. 7 pkt 1 lit. 42) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 285 oraz z 2006 r. a ustawy. 1 pkt 2 lit. o której mowa w odnośniku 25. 7 pkt 1 lit. U. U. 2703). o której mowa w odnośniku 25. 44) Dodany przez art. która weszła w życie z dniem 13 stycznia 2005 r. 1 pkt 8 lit. Dodany przez art. Nr 104. poz.31) Ze zmianą wprowadzoną przez art. poz. a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. poz. 7 pkt 1 lit. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 1271. W brzmieniu ustalonym przez art. Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 2742). poz. 1 pkt 2 lit. o której mowa w odnośniku 4. 708 i 711. U. Nr 137. 3 lit. b ustawy. o której mowa w odnośniku 27. 1 pkt 2 lit. która weszła w życie z dniem 1 września 2003 r. Nr 19. poz. 7 pkt 1 lit. Dodany przez art. d ustawy wymienionej w odnośniku 33 jako druga. która weszła w życie z dniem 8 sierpnia 2002 r. z 2006 r. W brzmieniu ustalonym przez art. Nr 153. ze zmianą wprowadzoną przez art. W brzmieniu ustalonym przez art. b ustawy. 219 i Nr 33. W brzmieniu ustalonym przez art. 46) W brzmieniu ustalonym przez art. z 2002 r. 708 i 711. o której mowa w odnośniku 3. 1420 oraz z 2006 r. o której mowa w odnośniku 45. Nr 45. poz. 1592 i Nr 220. 7 pkt 2 ustawy wymienionej w odnośniku 33 jako druga. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. U. z 2005 r. 1078. b ustawy wymienionej w odnośniku 33 jako druga. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 277. 1 pkt 8 lit. poz. b ustawy. 32) 33) 34) Przez art. W brzmieniu ustalonym przez art. o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy— Kodeks wykroczeń (Dz. 1381 i Nr 249. U. o której mowa w odnośniku 5. Nr 115. 79 . Nr 25. o której mowa w odnośniku 5. 2 pkt 14 lit. b ustawy. Nr 218. poz. 319. Nr 25. 1302). poz. W brzmieniu ustalonym przez art. a ustawy. ze zmianą wprowadzoną przez art. U. 1832. poz. poz. o zmianie ustawy o Policji (Dz. Nr 104. poz. 185).

708 i Nr 191. o której mowa w odnośniku 58. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. 1070).52) W brzmieniu ustalonym przez art. 212 pkt 2 lit. z 2006 r. która weszła w życie z dniem 1 października 2003 r. Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 2 ustawy. 1413. 1 pkt 10 lit. poz. o której mowa w odnośniku 4. 1 pkt 11 lit. o której mowa w odnośniku 58. 1592 oraz z 2007 r. b ustawy. z 1997 r. 1800). Ze zmianą wprowadzoną przez art. Przez art. 1 pkt 12 ustawy. poz. ze zmianą wprowadzoną przez art. a ustawy. 73) Dodany przez art. Dodany przez art. o której mowa w odnośniku 1. 443 i Nr 141. Nr 130. Dodany przez art. Nr 218. poz. która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. U. poz. c ustawy. 1 pkt 4 ustawy. poz. Nr 144. poz. Ze zmianą wprowadzoną przez art. poz. Nr 267. poz. poz. 73 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. U. 1 pkt 11 lit. Dodany przez art. o której mowa w odnośniku 3. Nr 171. poz. Nr 113. 162. o której mowa w odnośniku 4. 59) W brzmieniu ustalonym przez art. z 2005 r. U. 1 pkt 2 ustawy. o której mowa w odnośniku 51. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. U. 779). 212 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o której mowa w odnośniku 57. poz. c ustawy. o strażach gminnych <Dz. 2 pkt 2 ustawy. a ustawy. 2258 oraz z 2006 r. poz. poz. 959. 1188). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 70) 71) 72) Dodany przez art. d ustawy. Nr 171. o której mowa w odnośniku 58. Nr 69. o której mowa w odnośniku 4. o pobieraniu. z 1998 r. 55) W brzmieniu ustalonym przez art. Przez art. Nr 123. 1800 i Nr 173. b ustawy. poz. 56) Przez art. 1411). 943. Nr 131. Nr 104. U. Dodany przez art. 212 pkt 2 lit. W brzmieniu ustalonym przez art. z 2004 r. Nr 70. poz. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. c ustawy. 860. 53) W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 58. poz. W brzmieniu ustalonym przez art. która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Nr 25. 1 pkt 9 ustawy. 627. poz. 80 . a ustawy. która weszła w życie z dniem 3 września 2004 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. b ustawy. U. 68) Dodany przez art. — Prawo pocztowe (Dz. o której mowa w odnośniku 4. o której mowa w odnośniku 4. 1 pkt 10 lit. 85 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 1 pkt 10 lit. o której mowa w odnośniku 4. 57) 58) Ze zmianą wprowadzoną przez art. tkanek i narządów (Dz. Nr 96. 37 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Nr 169. 212 pkt 2 lit. 47 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. która weszła w życie z dniem 24 sierpnia 2003 r. 212 pkt 2 lit. U. poz. przechowywaniu i przeszczepianiu komórek. 60) 61) 62) 63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1043). która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. o której mowa w odnośniku 4. 1 pkt 11 lit. 69) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 1808. o której mowa w odnośniku 4.

o której mowa w odnośniku 25. 1 pkt 21 ustawy. 1 pkt 19 ustawy. o której mowa w odnośniku 4. 100) 81 . a tiret drugie ustawy. o której mowa w odnośniku 27. o której mowa w odnośniku 25. c ustawy. o której mowa w odnośniku 4. Dodany przez art. z 2005 r. Dodany przez art. która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy. 1 pkt 13 ustawy. 3 ustawy z dnia 29 października 2003 r. 16 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 210. 1 pkt 19 ustawy. 1 pkt 22 ustawy. o której mowa w odnośniku 4. 1600. W brzmieniu ustalonym przez art. Nr 90. poz. 1 pkt 5 lit. o której mowa w odnośniku 27. 78) W brzmieniu ustalonym przez art. W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 25. o której mowa w odnośniku 4. o której mowa w odnośniku 4. 92) W brzmieniu ustalonym przez art. poz. 1 pkt 18 ustawy. W brzmieniu ustalonym przez art. a tiret pierwsze ustawy. 2036). 1 pkt 5 lit. 1 pkt 17 ustawy. o której mowa w odnośniku 4. o której mowa w odnośniku 4. o której mowa w odnośniku 23. o której mowa w odnośniku 25. o której mowa w odnośniku 4.75) W brzmieniu ustalonym przez art. Obecnie art. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 1 pkt 16 ustawy. 94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. o której mowa w odnośniku 4. W brzmieniu ustalonym przez art. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. która weszła w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 844). U. 1 pkt 4 ustawy. o której mowa w odnośniku 25. 1 pkt 15 ustawy. o której mowa w odnośniku 4. Przez art. 1 pkt 23 ustawy. 708 i 711 i Nr 220. o której mowa w odnośniku 25. o której mowa w odnośniku 4. 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) Przez art. Dodany przez art. Dodany przez art. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104. U. W brzmieniu ustalonym przez art. Przez art. poz. 2742. 1 pkt 20 ustawy. o której mowa w odnośniku 25. W brzmieniu ustalonym przez art. Dodany przez art. U. b tiret pierwsze ustawy. w brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 25. o której mowa w odnośniku 4. 1 pkt 20 ustawy. Dodany przez art. poz. W brzmieniu ustalonym przez art. Przez art. 2 pkt 39 lit. 1 pkt 5 lit. z 2004 r. 1 pkt 14 ustawy. b tiret drugie ustawy. poz. Nr 277. 1 pkt 6 ustawy. 95) 96) 97) Dodany przez art. 48 i 50 obowiązują w brzmieniu ustalonym przez art. 99) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 20 ustawy. b ustawy. 2 pkt 38 ustawy. Nr 180. poz. o której mowa w odnośniku 4. 1 pkt 5 lit.

1 pkt 27 ustawy. 1252. 109) Przez art. U. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 102) 103) 104) 105) 106) 107) Dodany przez art. 1530. U. która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. U. poz. z 2004 r. o której mowa w odnośniku 4. Nr 121. która weszła w życie z dniem 1 października 2003 r. 1 pkt 26 ustawy. poz. Nr 210. U. 14 pkt 2 ustawy. poz. 254). 1412 i 1421. 1609). z 2005 r. Nr 54. o której mowa w odnośniku 4. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. 1397 i Nr 169. W brzmieniu ustalonym przez art. 1534 oraz z 2007 r. o której mowa w odnośniku 25. 192 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. Nr 100. 108) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 115) 116) Dodany przez art. 112) Obecnie: całkowicie niezdolne do pracy. W brzmieniu ustalonym przez art. poz. Nr 99. o której mowa w odnośniku 25. 95. stosownie do art. o której mowa w odnośniku 106. poz. poz. 711). 110) Utracił moc z dniem 1 stycznia 1999 r. Nr 104. 1001. 9 ust. Dodany przez art. 111) Obecnie: całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. Obecnie: przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. poz. 1 pkt 25 ustawy. Nr 162. o której mowa w odnośniku 111. poz. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 1 pkt 8 lit. o której mowa w odnośniku 4. 708 i 711 i Nr 208. poz. która weszła w życie z dniem 1 września 1997 r. W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 4. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. poz. U. 1 pkt 29 ustawy. 1 ustawy. b ustawy. 1 pkt 28 ustawy. U. 170 pkt 15 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. Nr 17. Nr 167. 2 pkt 41 ustawy. 10 ust. Zamieszczony w obwieszczeniu. o której mowa w odnośniku 4. poz. 10 ust. 1 pkt 8 lit. który wszedł w życie z dniem 1 października 2006 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 1 pkt 24 ustawy. 1954. poz. stosownie do art. 1264. na podstawie art. a ustawy. 2 pkt 2 ustawy. 461). 113) 114) W brzmieniu ustalonym przez art. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. poz. W brzmieniu ustalonym przez art. z 2006 r. poz. Obecnie: całkowita lub częściowa niezdolność do pracy. Dodany przez art. poz. poz. 1 pkt 9 ustawy. U. W brzmieniu ustalonym przez art. W brzmieniu ustalonym przez art. Nr 104. Nr 166. Nr 64. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. o której mowa w odnośniku 4.101) Dodany przez art. o której mowa w odnośniku 25. 2355. Nr 144. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 10 ust. poz. 153) w zakresie uregulowanym tą ustawą. o której mowa w odnośniku 111. 1118). 2135 i Nr 236. 593. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. stosownie do art. poz. stosownie do art. Nr 120. o której mowa w odnośniku 27. Nr 191. Nr 28. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. Przez art. poz. która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 117) 118) 119) 120) 82 .

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. o której mowa w odnośniku 25. Służby Wywiadu Wojskowego. 1 pkt 23 ustawy. U. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nr 10. o której mowa w odnośniku 25. o której mowa w odnośniku 4. 122) 123) 124) 125) Dodany przez art. Straży Granicznej. W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 4. o której mowa w odnośniku 4. o której mowa w odnośniku 4. o której mowa w odnośniku 25. 1 pkt 17 ustawy. poz. Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Nr 8. poz. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. 1 pkt 16 ustawy. która weszła w życie z dniem 1 września 1998 r. 708 i 711). U. U. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. 129) 130) W brzmieniu ustalonym przez art. która weszła w życie z dniem 17 października 2001 r. o której mowa w odnośniku 25. 128) W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 25. 1 pkt 31 lit. Przez art. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Nr 88. 67. poz. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. Przez art. 1 pkt 14 ustawy. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. 214). o której mowa w odnośniku 25. poz. 1 pkt 31 lit. 1083). 1 pkt 30 ustawy. Dodany przez art. — Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. 1149). 53 pkt 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 6 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Nr 104. a ustawy. o której mowa w odnośniku 4. U. 1 pkt 15 ustawy. Nr 90. 140) 141) 142) 143) 83 . 1 pkt 13 ustawy. W brzmieniu ustalonym przez art. 5 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. poz. 1 pkt 18 ustawy. 1 pkt 20 ustawy.121) Dodany przez art. Przez art. 1 pkt 19 ustawy. poz. 1 pkt 33 ustawy. Obecnie są to przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o której mowa w odnośniku 4. Nr 121. poz. która weszła w życie z dniem 26 maja 1994 r. 1 pkt 32 ustawy. Dodany przez art. poz. b ustawy. W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 25. W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 25. W brzmieniu ustalonym przez art. Nr 53. 1 pkt 22 ustawy. 65. Biura Ochrony Rządu. 1085 oraz z 2006 r. 1 pkt 21 ustawy. o której mowa w odnośniku 25. 1 pkt 9 ustawy. poz. 757 i Nr 130. 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) W brzmieniu ustalonym przez art. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy. Straży Granicznej. 1 pkt 34 ustawy. poz. o której mowa w odnośniku 25. o której mowa w odnośniku 9. 1954. z 2004 r. Dodany przez art. Urzędu Ochrony Państwa. Nr 106. 554 i Nr 160. 126) W brzmieniu ustalonym przez art. o której mowa w odnośniku 25. Agencji Wywiadu. o której mowa w odnośniku 25. poz. Dodany przez art. z 2005 r. Przez art. W brzmieniu ustalonym przez art. 1264 i Nr 191. W brzmieniu ustalonym przez art.

1217. poz. 146) Zamieszczone w obwieszczeniu. poz. Nr 210. poz. Nr 132.144) W brzmieniu ustalonym przez art. 519. Nr 157. Nr 227. poz. Nr 191. która weszła w życie z dniem 1 października 2004 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. Nr 164. 1411 i Nr 179. 1314. Nr 75. poz. Nr 138. 202 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. U. poz. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. która weszła w życie z dniem 10 maja 1990 r. poz. Nr 170. 84 . 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. Nr 30. 1410. poz. U. 1658 i Nr 249. Nr 169. 1110. poz. 136 ust. Nr 94. 147) 148) Ustawa została ogłoszona dnia 10 maja 1990 r. poz. W pozostałym zakresie (w części dotyczącej Służby Bezpieczeństwa) uchylona przez art. Nr 104. 708 i 711. 788. U. poz. 1030. 1366. poz. poz. poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 143. poz. 1824. 180). 1154. z 2005 r. 145) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. poz. 2135).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful