ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

STRONGHOLD 15 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 30 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 45 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 60 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 120 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 240 mg roztwór do nakrapiania 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Każda dawka (tubka) STRONGHOLDU zawiera: Substancja czynna: STRONGHOLD 15 mg STRONGHOLD 30 mg STRONGHOLD 45 mg STRONGHOLD 60 mg STRONGHOLD 120 mg STRONGHOLD 240 mg Substancje pomocnicze: Butylowany hydroksytoluen 0,08% Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna 15 mg 30 mg 45 mg 60 mg 120 mg 240 mg

Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. 4.1 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Docelowe gatunki zwierząt

Psy, koty 4.2 Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt

Koty i psy: leczenie i zapobieganie infestacji pcheł wywoływanej przez Ctenocephalides spp. przez jeden miesiąc po jednokrotnym podaniu. Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larw oraz jaj. Produkt wykazuje działanie bójcze w stosunku do jaj przez 3 tygodnie od momentu jego podania. Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie aż do 7 tygodnia życia, poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł. Produkt można stosować jako element wspomagający w leczeniu alergicznego pchlego zaplenia skóry, a także dzięki jego właściwościom bójczym w stosunku do larw i jaj może służyć w zwalczaniu istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. Koty i psy: zapobieganie inwazji Dirofilaria immitis przy regularnym comiesięcznym podawaniu.

2

STRONGHOLD może być bezpiecznie stosowany u zwierząt zakażonych dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis, jednak zaleca się, aby zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną wszystkie zwierzęta w wieku 6 miesięcy i powyżej żyjące w krajach, w których istnieją wektory tego pasożyta, były badane w kierunku obecności dorosłych postaci Dirofilaria immitis przed rozpoczęciem podawania preparatu STRONGHOLD. Zalecane jest, aby jako element programu profilaktycznego, okresowo badać psy w kierunku obecności dorosłych postaci robaków sercowych (dirofilarii), nawet w sytuacji, gdy Stronghold stosowany jest regularnie w odstępach miesięcznych. Produkt nie jest skuteczny przeciwko dojrzałym postaciom D. immitis. Koty i psy: leczenie świerzbu usznego (O. cynotis). Koty: leczenie inwazji dojrzałych glist (Toxocara cati) i dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme). Koty: leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus) Psy: leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis) Psy: leczenie świerzbu skórnego (wywoływanego przez S. scabiei) Psy: leczenie inwazji dojrzałych nicieni jelitowych (Toxocara canis) 4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Nie stosować u kotów chorych, wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). 4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt

Zwierzęta można kąpać 2 godziny po podaniu preparatu i nie powoduje to utraty jego skuteczności. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Dawkę preparatu należy podawać zgodnie z zaleceniami, aby ograniczyć do minimum objętość podawanego płynu, który mógłby zostać zlizany przez zwierzę. U kotów w przypadku intensywnego wylizywania sierści może pojawić się nadmierne ślinienie trwające przez krótki czas. 4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Nie stosować, gdy zwierzę ma mokrą sierść. Jednak kąpiel lub zmoczenie zwierzęcia 2 lub więcej godzin po podaniu preparatu nie zmniejsza jego skuteczności. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom Przed użyciem preparatu należy przeczytać ulotkę. Produkt jest łatwopalny. Chronić przed wysoką temperaturą, iskrami, otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Nie palić, nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce, a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza.
3

Zwierzęta, którym podano lek, należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami, powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Inne środki ostrożności Zwierzęta, którym podano preparat, nie powinny kąpać się w wodzie przez przynajmniej dwie godziny od podania. 4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Stosowanie preparatu u kotów powodowało niekiedy łagodne przejściowe wyłysienie w miejscu podania. Bardzo rzadko obserwowano także przejściowe ogniskowe podrażnienie. Wyłysienie i podrażnienie zwykle ustępują samoistnie, ale w niektórych sytuacjach wskazane jest zastosowanie leczenia objawowego. Zastosowanie preparatu może niekiedy wywołać miejscowe przejściowe zlepienie się włosów w miejscu podania i/lub niekiedy pojawienie się małej ilości białego proszku. Jest to normalne i znika zwykle w ciągu 24 godzin od podania leku, nie wpływając na bezpieczeństwo ani skuteczność produktu. W sporadycznych przypadkach, podobnie jak w przypadku innych makrocyklicznych laktonów, obserwowano odwracalne objawy nerwowe po zastosowaniu produktu. 4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

STRONGHOLD może być stosowany u psów i kotów w sezonie rozrodczym, w czasie ciąży i laktacji. 4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

W obszernych badaniach terenowych nie stwierdzono żadnych interakcji między preparatem STROGHOLD a rutynowo stosowanymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub badaniami lekarskimi lub procedurami chirurgicznymi. 4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Wyłącznie do podawania zewnętrznego. Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. STRONGHOLD należy podawać miejscowo w jednorazowej dawce zawierającej minimum 6 mg/kg m.c. selamektyny. Jeżeli u tego samego zwierzęcia chcemy zastosować preparat przeciw innej występującej jednocześnie infestacji lub inwazji, należy podać jednorazowo zalecaną dawkę w wysokości 6 mg/kg m.c. Długość leczenia poszczególnych pasożytów została przedstawiona poniżej. Stosować zgodnie z poniższą tabelą: Koty (kg) Kolor korka Zawartośćselamektyn Moc (mg/ml) Podawana objętość tubki y mg (nominalna wielkość tubki – ml) Różowy 15 60 0,25 ≤ 2,5 2,6 – 7,5 Niebieski 45 60 0,75 > 7,5 Odpowiednia 60 Odpowiednia kombinacja tubek
4

0 20.0 10.1 20.0 5. należy bezzwłocznie podać preparat i ponownie powrócić do comiesięcznego stosowania preparatu. Ostatnia dawka musi zostać podana w miesiąc po ostatnim kontakcie z komarami. Jeżeli chcemy zastosować inny leku w programie profilaktyki dirofilariozy.25 0. co pozwoli na zminimalizowanie możliwości rozwoju dorosłych postaci Dirofilaria immitis. 5 .1 40. zahamowanie dalszej produkcji jaj oraz powoduje śmierć larw (bytujące tylko w otoczeniu zwierząt). Zapobieganie dirofilariozie (koty i psy) Produkt może być stosowany przez cały rok lub przynajmniej od miesiąc od pierwszego kontaktu zwierzęcia z komarami i do końca sezonu występowania komarów w odstępach comiesięcznych. Leczenie wszołowicy (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu. Leczenie świerzbu usznego (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie do siódmego tygodnia życia.5 2.0 > 40 Kolor korka tubki Różowy Fioletowy Brązowy Czerwony Zielony Zawartośćselam ektyny mg 15 30 60 120 240 Odpowiednia kombinacja tubek Moc (mg/ml) 60 120 120 120 120 60/120 Podawana objętość (nominalna wielkość tubki – ml) 0. przy czym po raz pierwszy należy go podać miesiąc przed początkiem okresu aktywności pcheł.5 1.6 5.0 Odpowiednia kombinacja tubek Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (koty i psy) Podanie preparatu powoduje śmierć dorosłych pcheł bytujących na zwierzęciu . przerywa ich cykl życiowy i w ten sposób następuje kontrola istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. W celu zapobiegania infestacji pcheł produkt powinien być podawany w miesięcznych odstępach czasu przez cały „pchli sezon”.25 0.kombinacja tubek Psy (kg) ≤ 2. Blokuje to rozmnażanie się pcheł.1 10. to jego pierwszą dawkę należy podać nie później niż miesiąc po ostatniej dawce poprzedniego preparatu. Przy stosowaniu preparatu wspomagająco w leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry należy go podawać w miesięcznych odstępach czasu. Leczenie inwazji nicieni (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu. Jeżeli przeoczy się podanie jednej dawki i odstęp między kolejnymi podaniami przekroczy miesiąc.0 2. poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł.

Produkt podawano psom i kotom zakażonym dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono objawów niepożądanych. a następnie zdjąć korek. Wyjąć tubkę preparatu STRONGHOLD z opakowania. Po każdym leczeniu należy delikatnie usunąć pasożyty zalegające w kanale ucha zewnętrznego. a także samicom w ciąży i laktacji w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną oraz owczarkom collie wrażliwym na iwermektynę w dawce 5-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. Produkt podawano także samcom i samicom kotów i psów w sezonie rozrodczym. Należy unikać także kontaktu produktu z własnymi palcami. Rozgarnąć sierść u podstawy szyi między łopatkami i odsłonić małą powierzchnię skóry. że cała zawartość tubki została wyciśnięta w jednym miejscu. aby przebić zabezpieczenie aplikatora. 4. Należy upewnić się.Leczenie świerzbu usznego (psy) Należy podawać jedną dawkę preparatu. 6 .11 Okres (-y) karencji Nie dotyczy.10 Przedawkowanie (objawy. postępowanie. jeśli dotyczy STRONGHOLD podawano zwierzętom w dawce przekraczającej 10-krotnie dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. Wycisnąć tubkę preparatu bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania. Trzymając tubkę korkiem ku górze. Leczenie świerzbu skórnego (psy) Aby całkowicie zlikwidować świerzbowce należy podawać jedną dawkę preparatu przez dwa kolejne miesiące. odtrutki). mocno na niego nacisnąć. Leczenie inwazji tęgoryjców (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. Po 30 dniach od leczenia lekarz weterynarii może powtórnie zastosować preparat u tego samego zwierzęcia. 4.

c. W wyniku tego dochodzi do całkowitego zablokowania aktywności elektrycznej komórek nerwowych u nicieni i komórek mięśniowych u stawonogów.1 Właściwości farmakodynamiczne Selamektyna jest półsyntetyczną pochodną awermektyny. którym podano preparat selamektynę wykazują działanie bójcze w stosunku do pchlich jaj i postaci larwalnych wcześniej nie wystawianych na działanie selamektyny i w ten sposób następuje kontrola istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. Selamektyna wykazuje działanie bójcze w stosunku do postaci dorosłych pcheł. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu.08% 6. Przedłużone utrzymywanie się i powolna eliminacja selamektyny z osocza znajdują potwierdzenie w wartościach biologicznego okresu półtrwania w fazie eliminacji wynoszącego 8 dni u kotów i 11 dni u psów.3 Wpływ na środowisko Nie dotyczy. 6. Wykazuje aktywność przeciwko wielu gatunkom pasożytów bezkręgowych.5. Z tego powodu selamektyna skutecznie zaburza cykl życiowy pcheł poprzez uśmiercanie postaci dorosłych (bytujące na zwierzęciu). a w efekcie do porażenia i/lub śmierci pasożytów. Ogólne utrzymywanie się selamektyny w osoczu i brak szybkiego metabolizmu zapewniają. zapobieganie składaniu i rozwojowi jaj (na zwierzęciu i w jego otoczeniu) oraz uśmiercanie larw (w otoczeniu zwierząt). WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Grupa terapeutyczna: środek przeciwpasożytniczy.1 DANE FARMACEUTYCZNE: Wykaz substancji pomocniczych Butylowany hydroksytoluen 0. 6.3 Okres trwałości Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata. co potwierdza stwierdzenie wykrywalnych stężeń leku w osoczu psów i kotów 30 dni po podaniu zewnętrznie pojedynczej dawki 6 mg/kg m.4 Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. a mechanizm jej działania polega na zmianie przepuszczalności kanałów chlorkowych prowadzącej do upośledzenia prawidłowego przewodzenia bodźców. żeskuteczne stężenie selamektyny w osoczu utrzymuje się przez cały okres między kolejnymi podaniami (30 dni). Kod ATCvet: QP54A A05 selamektyna 5.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 6. Po wchłonięciu z powierzchni skóry ulega ogólnej dystrybucji i powolnej eliminacji z osocza. 7 . 6. Wykazano także skuteczność przeciwko larwom Dirofilaria immitis.. larw i jaj. 5. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Selamektyna po podaniu miejscowym jest wchłaniana z powierzchni skóry i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 1 dniu u kotów i 3 dniach u psów. Pozostałości preparatu pochodzące ze zwierząt.

75 ml 6% w/v roztworu i zawierające 45 mg selamektyny Tubki z fioletowym korkiem zawierające 0. po sześć tubek (wszystkie wielkości tubek z wyjątkiem zawierających 15 mg selamektyny) lub po 15 tubek (tylko tubki zawierające 15 mg selamektyny). Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tych produktów leczniczych weterynaryjnych Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami.5 ml 12% w/v roztworu i zawierające 60 mg selamektyny Tubki z czerwonym korkiem zawierające 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Ltd.25 ml 6% w/v roztworu i zawierające 15 mg selamektyny Tubki z niebieskim korkiem zawierające 0. CT13 9NJ Wielka Brytania 8.0 ml 12% w/v roztworu i zawierające 120 mg selamektyny Tubki z zielonym korkiem zawierające 2.6.0 ml 12% w/v roztworu i zawierające 240 mg selamektyny 6. 7. Dawka produktu znajduje się w półprzezroczystych tubkach z polipropylenu w blistrze z aluminium i aluminium/PVC. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25/11/1999 Data przedłużenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05/12/2004 8 .5 Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego STRONGHOLD jest dostępny w opakowaniach po trzy tubki (wszystkie wielkości tubek). Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. Sandwich Kent.25 ml 12% w/v roztworu i zawierające 30 mg selamektyny Tubki z brązowym korkiem zawierające 0. Tubki są oznaczone kolorami według poniższych zasad: Tubki z różowym korkiem zawierające 0. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/001-012 9. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami.

10.emea. DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA Nie dotyczy. 9 .europa.eu/ ZAKAZ SPRZEDAŻY. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO {MM/RRRR} Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www.

C.ANEKS II A. B. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL) D. 10 .

A. C. 10 B-1930 Zaventem Belgia B. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA Nie dotyczy. 11 . WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Pfizer Service Company bvba Hoge Wei. USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL) Nie dotyczy. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA Wydawany na podstawie recepty. D.

ANEKS III OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA 12 .

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 13 .A.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 15 mg roztwór do nakrapiania 2. Koty • Leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Koty i psy o masie ciała 2. • stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. • leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis).25 ml (15 mg selamektyny) Piętnaście tubek zawierających po 0. • leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus (koty) oraz Trichodectes canis (psy)). • zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis).). WSKAZANIA Spot-on roztwór przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym Koty i psy: • Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 15 mg 3. • zabija dorosłe pchły.5 kg lub mniej 6.25 ml (15 mg selamektyny). 5. Psy • Leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. 15 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. jaja i larwy. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. 7. 14 . • leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara spp. • stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt.

8. 10. Chronić przed wysoką temperaturą. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Zwierzęta. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. 15 . Nie stosować u kotów chorych. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Nie palić. którym podano preparat. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. 9. Produkt jest łatwopalny. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. DATA WAŻNOŚCI Data ważności: {miesiąc/rok} 11. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). iskrami. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.wydawany na podstawie recepty. 13. Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. 15. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. NUMER SERII Nr serii:{numer} 16 . NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/001 (3 tubki) EU/2/99/014/012 (15 tubek) 17. 14. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami.

SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. 6. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. 30 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.). Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. zabija dorosłe pchły. Leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis).25 ml (30 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 0. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis).6 – 5. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 30 mg 3.25 ml (30 mg selamektyny) 5. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. jaja i larwy. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 30 mg roztwór do nakrapiania 2.0 kg. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. 17 . leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 2.

otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. iskrami. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. którym podano preparat. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. 18 . 10. Produkt jest łatwopalny. Chronić przed wysoką temperaturą. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. 12. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Zwierzęta. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. 9. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Nie palić. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.8. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

13.wydawany na podstawie recepty. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. 14. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/003 (3 tubki) EU/2/99/014/007 (6 tubek) 17. 15.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. NUMER SERII Nr serii:{numer} 19 . NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

zabija dorosłe pchły. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.75 ml (45 mg selamektyny) 5. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry.75 ml (45 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 0.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara cati). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Koty o masie ciała 2. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus). zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). jaja i larwy. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7.5 kg. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 45 mg roztwór do nakrapiania 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 45 mg 3. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. 6.6 – 7. leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme).). stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. 20 . 45 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.

Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Zwierzęta. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. 21 . Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Nie stosować u kotów chorujących jednocześnie na inną chorobę. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Produkt jest łatwopalny. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. 9. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. 10. 12. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami.8. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Chronić przed wysoką temperaturą. Nie palić. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. którym podano preparat. iskrami. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych.wydawany na podstawie recepty. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/002 (3 tubki) EU/2/99/014/008 (6 tubek) 17. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. 13. NUMER SERII Nr serii: {numer} 22 . Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. 15. 14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 60 mg roztwór do nakrapiania 2. leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 5. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 60 mg 3. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4.0 kg. stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). 60 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.5 ml (60 mg selamektyny) 5.1 – 10.). stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. 6. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). jaja i larwy. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania 23 .5 ml (60 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 0. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. zabija dorosłe pchły. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0.

JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. Zwierzęta. Nie palić. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Produkt jest łatwopalny. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. którym podano preparat. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. 9. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. 24 . Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. 10. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. 12. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. iskrami.8. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Chronić przed wysoką temperaturą.

jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. 13. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. NUMER SERII Nr serii: {numer} 25 . 15. 14. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/004 (3 tubki) EU/2/99/014/009 (6 tubek) 17.wydawany na podstawie recepty.

leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). 120 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1. leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 10.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK.0 ml (120 mg selamektyny) 5.0 kg. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 120 mg 3. leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry.0 ml (120 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 1. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis). WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 1. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania 26 . jaja i larwy. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. 6. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 120 mg roztwór do nakrapiania 2. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. zabija dorosłe pchły. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.1 – 20. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt.).

Nie palić. 27 . 12. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. 10. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. Zwierzęta.8. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. 9. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. którym podano preparat. Chronić przed wysoką temperaturą. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. iskrami. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. Produkt jest łatwopalny. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold.

wydawany na podstawie recepty. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. 13. 15. NUMER SERII Nr serii: {numer} 28 . jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/005 (3 tubki) EU/2/99/014/010 (6 tubek) 17. 14.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych.

leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 20. leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). jaja i larwy.0 ml (240 mg selamektyny) 5.1 – 40. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei).0 kg. zabija dorosłe pchły.). 6. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 240 mg 3.0 ml (240 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 2. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania 29 . stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 240 mg roztwór do nakrapiania 2. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. 240 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 2.

9. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. 10. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. iskrami. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Produkt jest łatwopalny. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania.8. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. którym podano preparat. Chronić przed wysoką temperaturą. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Zwierzęta. 30 . 12. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Nie palić. DATA WAŻNOŚCI Data ważności: {miesiąc/rok} 11. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu.

Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . 15. 14.wydawany na podstawie recepty. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. 13. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/006 (3 tubki) EU/2/99/014/011 (6 tubek) 17. NUMER SERII Nr serii: {numer} 31 .

ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 0. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7.25 ml 4. DROGA (-I) PODANIA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. NUMER SERII {numer} 6. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 15 mg 3. 32 . ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. 15 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 15 mg 2.

ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 0. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 30 mg 3. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. 30 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 30 mg 2. 33 .MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1.25 ml 4. DROGA (-I) PODANIA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. NUMER SERII {numer} 6.

DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. NUMER SERII {numer} 6. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. DROGA (-I) PODANIA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5.75 ml 4. 45 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 45 mg 2. 34 . OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 0. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 45 mg 3. ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1.

35 . DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. DROGA (-I) PODANIA ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. 0. ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. NUMER SERII {numer} 6. 60 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 60 mg 2.5 ml 4.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 60 mg 3.

MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. 120 mg (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 120 mg 2. 1. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. 36 .0 ml 4. DROGA (-I) PODANIA ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE FOLIOWE. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 120 mg 3. NUMER SERII {numer} 6. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5.

DROGA (-I) PODANIA ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 240 mg 3.0 ml 4. 2. ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE FOLIOWE. NUMER SERII {numer} 6. 37 .MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. 240 mg (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 240 mg 2.

ULOTKA INFORMACYJNA 38 .B.

JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Pfizer Service Company bvba Hoge Wei. Produkt wykazuje działanie bójcze w stosunku do jaj przez 3 tygodnie od momentu podania. 10 B-1930 Zaventem Belgia 2. a także dzięki jego właściwościom bójczym w stosunku do larw i jaj może służyć w zwalczaniu istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. przez jeden miesiąc po jednokrotnym podaniu. Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych. larwalnych oraz jaj. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Każda dawka (tubka) preparatu STRONGHOLD zawiera: STRONGHOLD 15 mg STRONGHOLD 30 mg STRONGHOLD 45 mg STRONGHOLD 60 mg STRONGHOLD 120 mg STRONGHOLD 240 mg 4.ULOTKA INFORMACYJNA STRONGHOLD roztwór do nakrapiania 1. poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł. Produkt można stosować jako element wspomagający w leczeniu alergicznego pchlego zaplenia skóry. WSKAZANIA 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna 15 mg 30 mg 45 mg 60 mg 120 mg 240 mg Psy i koty: • Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł wywoływanej przez Ctenocephalides spp. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 15 mg roztwór do nakrapianiaSTRONGHOLD 30 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 45 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 60 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 120 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 240 mg roztwór do nakrapiania 3. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII. 39 . Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie aż do 7 tygodnia życia.

Jest to normalne i znika zwykle w ciągu 24 godzin od podania leku. nie wpływając na bezpieczeństwo ani skuteczność produktu. podobnie jak w przypadku innych makrocyklicznych laktonów. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. aby jako element programu profilaktycznego. Bardzo rzadko obserwowano także przejściowe ogniskowe podrażnienie. Zalecane jest. 40 . Leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis) • Koty: • Leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus) • Leczenie inwazji dojrzałych glist (Toxocara cati) • Leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeformae) Psy: • Leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis) • Leczenie świerzbu skórnego (wywoływanego przez S. immitis. ale w niektórych sytuacjach wskazane jest zastosowanie leczenia objawowego.• Zapobieganie dirofilariozie wywoływanej przez Dirofilaria immitis przy regularnym comiesięcznym podawaniu. były badane w kierunku obecności dorosłych postaci Dirofilaria immitis przed rozpoczęciem podawania preparatu STRONGHOLD. Inne informacje STROGHOLD został dotychczas przebadany u ponad 100 różnych ras psów i mieszańców. aby ograniczyć do minimum objętość podawanego płynu. który mógłby zostać zlizany przez zwierzę. 6. Wyłysienie i podrażnienie zwykle ustępuje samoistnie. aby zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną wszystkie zwierzęta w wieku 6 miesięcy i powyżej żyjące w krajach. scabiei) • Leczenie inwazji dojrzałych nicieni jelitowych (Toxocara canis) 5. STRONGHOLD może być bezpiecznie stosowany u zwierząt zakażonych dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis. w tym także owczarków collie oraz u 16 różnych ras kotów i mieszańców i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. Duże znaczenie ma podanie preparatu zgodnie z zaleceniami. poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). jednak zaleca się. w których istnieją wektory tego pasożyta. obserwowano odwracalne objawy nerwowe po zastosowaniu produktu. nawet w sytuacji. Produkt nie jest skuteczny przeciwko dojrzałym postaciom D. gdy Stronghold stosowany jest regularnie w odstępach miesięcznych. W sporadycznych przypadkach. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Stosowanie preparatu u kotów powodowało niekiedy łagodne przejściowe wyłysienie w miejscu podania. U kotów w przypadku intensywnego wylizywania sierści może pojawić się nadmierne ślinienie trwające krótki okres czasu. Nie stosować u kotów chorych. okresowo badać psy w kierunku obecności dorosłych postaci robaków sercowych (dirofilarii). Zastosowanie preparatu może niekiedy wywołać miejscowe przejściowe zlepienie się włosów w miejscu podania i/lub niekiedy pojawienie się małej ilości białego proszku. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek efekty uboczne.

5 Psy (kg) ≤ 2.5 kg lub mniej STRONGHOLD 30 mg : psy o masie ciała 2.1 – 10.0 kg 8.0 20.5 kg STRONGHOLD 60 mg: psy o masie ciała 5. Produkt podawano psom i kotom zakażonym dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono objawów niepożądanych.75 Odpowiednia kombinacja tubek Podawana objętość (nominalna wielkość tubki – ml) 0.6 kg – 5.25 0.Produkt podawano w dawce przekraczającej 10-krotnie dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych.1 kg – 40.0 Odpowiednia kombinacja tubek Kolorkorka tubki Różowy Fioletowy Brązowy Czerwony Zielony Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (koty i psy) • Zwierzęta starsze niż sześć tygodni: Podanie preparatu zwierzęciu powoduje śmierć dorosłych pcheł i larw oraz zahamowanie dalszej produkcji jaj. 41 . Blokuje to rozmnażanie się pcheł.0 kg STRONGHOLD 120 mg: psy o masie ciała 10.5 1. 7. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych objawów działań niepożądanych.5 2. W obszernych badaniach terenowych nie stwierdzono żadnych interakcji między preparatem STROGHOLD a rutynowo stosowanymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub badaniami lekarskimi oraz procedurami chirurgicznymi. DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA Stosować STRONGHOLD miejscowo zgodnie z poniższą tabelą: Koty (kg) ≤ 2. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT STRONGHOLD 15 mg: koty i psy o masie ciała 2.0 > 40 Kolor korka tubki Różowy Niebieski Zawartość mg selamektyny 15 45 Odpowiednia kombinacja tubek Zawartość mg selamektyny 15 30 60 120 240 Odpowiednia kombinacja tubek Moc (mg/ml) 60 60 60 Moc (mg/ml) 60 120 120 120 120 60/120 Podawana objętość (nominalna wielkość tubki – ml) 0.0 kg STRONGHOLD 45 mg : koty o masie ciała 2.0 2. poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.1 – 40.1 – 20.1 kg – 10.0 10.0 kg STRONGHOLD 240 mg: psy o masie ciała 20.6 – 5.6 – 7. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU.0 5. Produkt podawano także samcom i samicom kotów i psów w sezonie rozrodczym.6 kg – 7.25 0.1 kg – 20.5 2. a także samicom w ciąży i laktacji w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną oraz owczarkom collie wrażliwym na iwermektynę w dawce 5-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych.5 > 7.25 0.

Ostatnia dawka musi zostać podana w miesiąc po ostatnim kontakcie z komarami. Leczenie inwazji nicieni (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu. dzięki czemu nie dochodzi do wytwarzania przez nie jaj oraz śmierć form larwalnych (obecne tylko w otoczeniu zwierząt) . 42 . Leczenie inwazji tęgoryjców (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. Po 30 dniach od leczenia lekarz weterynarii może powtórnie zastosować preparat u tego samego zwierzęcia. należy bezzwłocznie podać preparat i ponownie powrócić do comiesięcznego stosowania preparatu. Leczenie świerzbu usznego (psy) Należy podawać jedną dawkę preparatu.W celu zapobiegania infestacji pcheł produkt powinien być podawany zwierzętom w miesięcznych odstępach czasu przez cały „pchli sezon”. co pozwoli na zminimalizowanie możliwości rozwoju dorosłych postaci Dirofilaria immitis. Przy stosowaniu preparatu wspomagająco w leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry należy go podawać w miesięcznych odstępach czasu. Powoduje to przerwanie cyklu życiowego pcheł i chroni zwierzęta przez infestacją. Po każdym leczeniu należy delikatnie usunąć pasożyty zalegające w kanale ucha zewnętrznego. przy czym po raz pierwszy należy go podać miesiąc przed początkiem okresu aktywności pcheł. Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Jeżeli przeoczy się podanie jednej dawki i odstęp między kolejnymi podaniami przekroczy miesiąc. • Leczenie zwierząt w ciąży i laktacji w celu zabezpieczenia szczeniąt i kociąt przed infestacją pcheł: Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji istotnie zmniejsza populację pcheł i pozwala na uniknięcie infestacji zwierząt w miocie aż do wieku 7 tygodni. Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. Leczenie świerzbu skórnego (psy) Aby całkowicie zlikwidować świerzbowce należy podawać jedną dawkę preparatu przez dwa kolejne miesiące. to jego pierwszą dawkę należy podać nie później niż miesiąc po ostatniej dawce poprzedniego preparatu. Stosowanie preparatu powoduje śmierć pcheł atakujących zwierzę. Zapobieganie dirofilariozie (koty i psy) Produkt może być stosowany przez cały rok lub przynajmniej miesiąc od pierwszego kontaktu zwierzęcia z komarami do końca sezonu występowania komarów w odstępach miesięcznych. Leczenie wszołowicy (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu. Jeżeli preparat zostanie wprowadzony zamiast innego leku do programu profilaktyki dirofilariozy. Leczenie świerzbu usznego (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu.

Nie stosować. 43 . Kąpiel lub zmoczenie zwierzęcia 2 lub więcej godzin po podaniu preparatu nie zmniejsza jego skuteczności. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA Wyjąć tubkę preparatu STRONGHOLD z opakowania. Trzymając tubkę korkiem ku górze. Długość leczenia poszczególnych pasożytów została przedstawiona w pkt. 10. Należy unikać kontaktu produktu z własnymi palcami. 9. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. 11.c. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. należy podać miejscowo jedną zalecaną dawkę w wysokości 6 mg/kg m. Nie używać po terminie ważności podanym na etykiecie. aby przebić zabezpieczenie aplikatora. a następnie zdjąć korek Rozgarnąć sierść u podstawy szyi między łopatkami i odsłonić małą powierzchnię skóry. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Należy upewnić się. Jeżeli u tego samego zwierzęcia chcemy zastosować preparat przeciw występującej jednocześnie infestacji lub inwazji.STRONGHOLD należy podawać miejscowo w jednorazowej dawce zawierającej minimum 6 mg/kg m. mocno na nią nacisnąć. gdy zwierzę ma mokrą sierść. że cała zawartość tubki została wyciśnięta w jednym miejscu. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.c. Wycisnąć tubkę preparatu bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania. selamektyny.

Chronić przed wysoką temperaturą. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Nie stosować.eu/ 44 . Zwierzęta. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. którym podano lek. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI. Nie stosować u kotów chorych. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. 13. SPECJALNE OSTRZEŻENIA Stosować wyłącznie u zwierząt. 14. iskrami. którym podano preparat.emea. Nie palić. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. {MM/RRRR} Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych.12. nie powinny kąpać się w wodzie przez przynajmniej dwie godziny od podania. Zwierzęta. Produkt jest łatwopalny. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. JEŚLI SĄ WYMAGANE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami.europa. gdy zwierzę ma mokrą sierść.

trading as: Pfizer Animal Health Tel: + 353 (0) 1 467 6500 Luxembourg/Luxemburg Pfizer Animal Health s. Tel.P.V. Τηλ.H. Tel: +34 91 4909900 France Pfizer Tél: +33 (0)1 58 07 46 00 Ireland Pfizer Healthcare Ireland. Lda.o. Tel: +31 (0)10 4064 600 Norge Orion Pharma Animal Health Tlf: +47 40 00 41 90 Österreich Pfizer Corporation Austria Ges.a. należy skontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego. Tel: +351 21 423 55 00 România Pfizer Romania SRL Tel: + 0040 21 207 28 93 Slovenija Pfizer Luxemburg SARL Tel: +386 (0) 1 52 11 670 45 ./Tél.b. z wyjątkiem zawierających 15 mg selamektyny) lub 15 tubek (tylko tubki zawierające 15 mg selamektyny).15.. 6 tubek (wszystkie wielkości tubek. Tel: +48 22 335 62 00 Portugal Laboratórios Pfizer.a.: +30 210 6785800 España Pfizer S. Corporation Tel: + 359 2 970 43 21 Česká republika Pfizer Animal Health Tel: +420 283 004 111 Danmark Orion Pharma Animal Health Tlf: +45 49 12 67 65 Deutschland Pfizer GmbH Tel: +49 30 5500 5501 Eesti Pfizer Animal Health Tel: +370 5 269 17 96 Ελλάδα Pfizer Hellas A.: +32 (0)2 554 62 11 Република България Pfizer H.. INNE INFORMACJE STRONGHOLD jest dostępny w opakowaniach zawierających 3 tubki (wszystkie wielkości tubek). Tel: +361 488 3695 Malta Agrimed Limited Tel: +356 21 465 797 Nederland Pfizer Animal Health B.Tel: +43 (0)1 52 11 57 20 Polska Pfizer Trading Polska Sp.m. Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11 Magyarország Pfizer Kft. Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.. W celu uzyskania informacji dotyczących produktu leczniczego weterynaryjnego.A.E.o.C. z. België/Belgique/Belgien Pfizer Animal Health s.

E. Tel: +39 06 3318 2933 Κύπρος Pfizer Hellas A. Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40 Sverige Orion Pharma Animal Health Tel: +46 (0)8 623 64 40 United Kingdom Pfizer Ltd Tel: +44 (0) 1304 616161 46 .z.Ísland Icepharma hf. Pfizer AH Tel: +421 2 3355 5500 Suomi/Finland Pfizer Oy Animal Health. Τηλ.l.: +30 210 6785800 Latvija Pfizer Animal Health Tel: +370 5 269 17 96 Lietuva Pfizer Animal Health Tel: +370 5 269 17 96 Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL o. Tel: +354 540 80 00 Italia Pfizer Italia s..r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful