Chemia – zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Zadanie 1. (0–1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń rozdrabniających i cedzących. B. zmineralizowaniu zanieczyszczeń dzięki działaniu mikroorganizmów. C. wytrąceniu niektórych związków organicznych lub ich neutralizacji. D. usunięciu zanieczyszczeń z wykorzystaniem bakterii beztlenowych. Zadanie 2. (0–1) Zasolenie Bałtyku u wybrzeży Danii wynosi średnio 1,7%. W 200 gramach wody morskiej znajduje się około A. 0,85 g soli. B. 3,4 g soli. C. 8,5 g soli. D. 34 g soli. Zadanie 3. (0–1) Robert został ugryziony przez mrówkę. Aby zobojętnić kwas mrówkowy zawarty w jadzie mrówki miejsce ugryzienia należy posmarować A. substancją o odczynie obojętnym. B. substancją o odczynie kwaśnym. C. substancją o odczynie zasadowym. D. spirytusem salicylowym. Zadanie 4. (0–1) Na opakowaniu pierogów z serem podano ich skład: mąka pszenna, mąka sojowa, oliwa, ser, cebula, sól, pieprz czarny, czosnek. Decydujący wpływ na zawartość białka w pierogach mają A. oliwa i mąka pszenna. B. ser i cebula. C. oliwa i mąka sojowa. D. mąka sojowa i ser. Zadanie 5. (0-1) Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (CH4). Całkowite spalanie metanu przedstawia równanie reakcji A. CH4 + O2 -> C + 2H20 B. 2CH4 + 302 -> 2CO + 4H20 C. CH4 + 202 >C02 + 2H20 D. CH4 + 02 -> C02 + H20 Zadanie 6. (0-1) Po przeprowadzeniu doświadczenia, takiego jak na rysunku obok stwierdzono, że znajdujący się w probówce kamień jest wapieniem (zawiera węglan wapnia CaCO3), ponieważ w wyniku reakcji wydzielił się gaz, który spowodował |^^_

2 m3 tlenu na godzinę. 2. to jest to reakcja A. Zadanie 11. (0–1) Przesączoną wodę z jeziora wykorzystano do doświadczenia przedstawionego na rysunku. który można przedstawić równaniem: Światło słoneczne 6CO2 + 6H2O -----------------> C6H12O6 + ? O2 chlorofil Ile cząsteczek tlenu powstaje równocześnie z jedną cząsteczką glukozy? A.35% D. (0–1) Jeżeli tlen gwałtownie łączy się z pierwiastkiem i towarzyszy temu świecenie oraz wydzielanie ciepła. pH < 7 i mieści się w I klasie czystości wód powierzchniowych.20 C. 0. B. pH > 7 i jest wodą „miękką”. (0–1) Woda z jeziora zawiera latem dużo glonów. B.20% B. odbarwienie się wody wapien Zadanie 7. zmętnienie wody wapiennej. (0–1) Jedna duża sosna „produkuje” w ciągu doby 14. Człowiek zużywa 0.88 B. zobojętniania.33% C. rozkładu.A. 72 . (0–1) Z wody z jeziora pobrano próbkę o masie 600 g zawierającą 2 g substancji rozpuszczonych. D. Zadanie 10. B. wytrącenie się czarnego osadu. pH = 7 i zawiera dużo związków organicznych. 28. trzy C. sześć Zadanie 8.67% D. C. 0. 7. Na ile godzin wystarczy człowiekowi tlenu „wyprodukowanego” przez sosnę w ciągu doby? A. spalania C. pH > 7 i zawiera dużo jonów Ca2+ i Mg2+ (jest wodą „twardą”). wymiany D. że woda w jeziorze posiada A. 0. 0. zabarwienie wody wapiennej. jedna B. C. Na podstawie wyników tego doświadczenia można powiedzieć.80 D.4 m3 tlenu. D. dwanaście Zadanie 9. Stwierdzono lekko malinowe zabarwienie wody pod wpływem fenoloftaleiny oraz. mimo silnego wstrząsania. brak piany w probówce z mydłem. Jakie jest wagowe stężenie procentowe wody w tej próbce? A. W ich organizmach zachodzi proces fotosyntezy.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli wybierz wzory tych jonów.S . właściwości Dwutlenek Wodór Hel Metan węgla Gęstość gazu w Gęstość większa Gęstość Gęstość Gęstość porównaniu z od powietrza mniejsza od mniejsza od mniejsza od gęstościa powietrza powietrza powietrza powietrza Palność gazu Nie pali się Jest gazem Nie pali się Jest gazem palnym palnym A. D. (0 – 1) W sali. 40 cm3 D. i 16 Tabela gęstości metali Nazwa glin miedź ołów złoto żelazo Symbol Al Cu Pb Au Fe Gęstość w g/cm3 2. D. Zaznacz wynik doświadczenia. Hel. znajdował się posążek Buddy. Posążek wykonany ze złota o masie 7728 g miałby objętość A. W pierwszym naczyniu umieścił wodę z Morza Martwego o zasoleniu 24 % . Na Zadanie 13. S .32 7. Wodór C. ( 0-1) W Ciechocinku do celów leczniczych wykorzystuje się naturalne wody mineralne bogate w jony siarczkowe i sodowe. Następnie odparował do sucha zawartość naczyń.70 8. A.40 19.S . W pierwszym naczyniu pozostało 300-krotnie więcej soli niż w drugim.wodę z Bałtyku o zasoleniu 0. w której zebrano eksponaty charakterystyczne dla Kraju Kwitnącej Wiśni – Japonii. Metan Zadanie 14. (0-1) Wybierz gaz. Na B.8 %. W pierwszym naczyniu pozostało 3-krotnie mniej soli niż w drugim. (0-1) Podróżnik w dwóch naczyniach umieścił taką samą masę wody z Morza Martwego i z Bałtyku. który będzie najlepszy do wypełnienia balonu gazowego. Informacje do zadań 15. W pierwszym naczyniu pozostało 3-krotnie więcej soli niż w drugim C. 4 cm3 .S . B. Na D. a w drugim .93 11. W pierwszym naczyniu pozostało 30-krotnie więcej soli niż w drugim. 4000 cm3 B.87 Zadanie 15. Dwutlenek węgla B. Rodzaj jonu Ilość protonów Ilość elektronów siarczkowy 16 18 sodowy 11 10 2+ 2+ 2+ 2+ A. który uzyskał podróżnik. Na C.Zadanie 12. 400 cm3 C.

C. glinu. żelaza. gospodarstw domowych. I B. ołowiu. (0 – 1) Rysunek przedstawia wykres zależności pomiędzy masą (m) ciała a jego objętością (v) dla czterech różnych substancji. składający się między innymi z tlenków siarki i tlenków azotu. C. B. (0 – 1) Gdyby z metali wymienionych w tabeli wykonane zostały posążki Buddy o takiej samej objętości. . Diagramy przedstawiają źródła zanieczyszczeń powietrza tymi tlenkami. miedzi. II C.Zadanie 16. Która z półprostych przedstawia zależność pomiędzy masą a objętością ciała o gęstości g równej 0. D. IV Zadanie 18. Największa łączna masa wyemitowanych tlenków azotu i tlenków siarki pochodziła z: A.energetyki. III D.8 g /cm3 A. Transport B. (0 – 1) W Londynie ogromnym problemem jest smog. D. to posążek o najmniejszej masie wykonany byłby z A. Pewnego dnia w atmosferze znalazła się taka sama masa tlenków siarki co tlenków azotu. Zadanie 17.przemysłu (w tym rafinerii).

w zlewce III. CaCl2 . miodu i kakao. (0-1) Wiosną. B. 3 D. NaCl . CaCl2 . CaSO4 . powinna jeść również więcej produktów bogatych w wapń. ór Jaka jest warto wartościowość węgla w tym związku? A. Doświadczenie przebiegało według schematu próbka wody + oranż metylowy -> roztwór > Woda zebrana w Londynie mogła znajdować się ła A. który zawiera wyłącznie wzory sumaryczne soli. Aby ustrzec się przed niedoborami wapnia. A. we wszystkich zlewkach Zadanie 20. D. mianowicie: A. Mg3(PO4)2 B. MgSO4 . w obawie przed awitaminozą. 2NaOH + H2SO4 —> Na2SO4 + 2H2O C. A. Jedną z próbek stanowiła woda z kwaśnych opadów zebrana w Londynie. Ca(OH)2 . KNO3. CaSO4 Zadanie 22.Zadanie 19. HNO3 C. Na2O + H2SO4 —> Na 2SO4 + H2O D. (0 – 1) Wskaż reakcję zobojętniania. jarzyn. 2Na + H2SO4 —> Na2SO4 + H2 B. w zlewce I. używając jako wskaźnika oranżu óbek metylowego. NaCl . w zlewce II. D. (0-1) Rysunek przedstawia wzór strukturalny szczawianu wapnia. NaCl . (0 – 1) Wskaż zestaw. C. (0 – 1) Badano odczyn próbek wody pobranych z różnych źródeł. MgSO4 . szpinaku i sałaty. Zadanie 23. 1 B. które właśnie zaczęły wyrastać w jej ogródku. spowodowanymi wiązaniem wapnia przez jony kwasu szczawiowego zawartego w ja jarzynach. 4 . Al(OH)3 Zadanie 21. tranu i mięsa. Agnieszka zmieniła dietę na roślinną z dużym udziałem ą. HCl . B. Na2CO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + H2CO3 D. NaCl . mleka i serów. 2 C. C.

44 g Zadanie 27.100 g C. nie jest zapisem liczby kilogramów soli mineralnych zawartych w organizmie człowieka ów o masie 68 kg? A. miękką. 3. 2. (0-1) Sole mineralne stanowią 4% składu chemicznego organizmu człowieka Które wyrażenie ą człowieka. rozcieralną skałą. ła B. 68*4/100 D. Jego rozkład wymaga wysokiej łównym temperatury i przebiega według schematu: ług CaCO3 temperatura CaO + CO2 Zadanie 26. (0-1) Uczniowie wykonali dwa doświadczenia z kredą: świadczenia Doświadczenie I: kawałek kredy włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny. Obniżyła się temperatura kredy. magmowych. przeobrażonych. O czym świadczy zabarwienie się podgrzanej części kredy? A. Doświadczenie II: kawałek kredy ogrzano w Doświadczenie płomieniu palnika i następnie włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny. C. Tlenek wapnia zareagowa z wodą. Obserwacje: ogrzana część kredy zabarwiła się łożono na kolor malinowy. 68*100/4 C. osadowych pochodzenia chemicznego. 0. Zbudowana jest głównie łą z wapiennych skorupek organizmów morskich. D. (0-1) Kreda jest białą lub szarą. (0-1) Który rysunek jest symbolem recyklingu? A. Zadanie 29. osadowych pochodzenia organicznego. ile dwutlenku węgla powstało w takiej reakcji. Informacje do zadań 26. Wzrosła temperatura wody. jeżeli ze 100 g CaCO3 otrzymano ęgla 56 g CaO. 1. 4. żyła C. A. 56 g D.Zadanie 24. 68 ⋅ 0. i 27. D. Obserwacje: nie zaobserwowano zmian. C.04 B. . Dwutlenek węgla rozpuścił się w wodzie.68 ⋅ 4 Zadanie 25. B. Głównym składnikiem kredy jest węglan wapnia CaCO3. zareagował D. Należy więc do skał ów A. (0-1) Oblicz. 156 g B. (0 – 1) B. ęgla Zadanie 28.

II Wapno (kg) 32 24 28 56 C. B. (0 . IV . wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. D. (0 – 1) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian. Wodorotlenek wapnia dobrze rozpuszcza się w wodzie. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy? Piasek (kg) I II III IV A. Wodorotlenek wapnia słabo rozpuszcza się w wodzie. I 101 109 105 105 B. Ca(OH)2 + 2CO -> CaC03 + H2O Ca(OH)2 + CO2 -> CaC03 + H2O Ca(OH)2 + 2C02 -> 2CaC03 + 2H20 Ca(OH)2 + CO -> CaC03 + H2 Zadanie 31. Jon Ca2+ 2+ SO42S ClR NO3R CO32N N OHS N Mg R R R S – substancja słabo rozpuszczalna w wodzie N – substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie R – substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie A. B.1) Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. należy zmieszać piasek. Zadanie 30. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. Wodorotlenek wapnia nie rozpuszcza się w wodzie. III Cement (kg) 8 7 7 14 D. D.Na podstawie informacji z poniższego fragmentu tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków (w wodzie) wybierz zdanie prawdziwe. A. C. C. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. W tabeli nie podano informacji o rozpuszczalności wodorotlenku wapnia.

Zadanie 32. 1. Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych . Rozpuszczalność związków wapnia rośnie ze wzrostem temperatury. (0 – 1) Które zdanie jest prawdziwe? A. a wodorotlenku wapnia maleje. (0 – 1) Ile co najwyżej gramów wodorotlenku wapnia można rozpuścić w 1000 g wody w temperaturze wody 20ºC? A. Przy podnoszeniu się temperatury od 0ºC do 20ºC rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia rośnie. . szczalność mperaturze D. i 33.6 Zadanie 33. 0. 2. uszczalność rośnie B.Informacje do zadań 32. C. Rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia w temperaturze 0ºC i 60ºC jest taka sama.26 C. Rozpuszczalność w g na 100 g wody Temperatura w oC siarczan(VI) wapnia CaSO4 wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 . rozpuszczalności związków wapnia w wodzie od temperatury. 0.6 B. Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia jest odwrotnie proporcjonalna do tem uszczalność dwrotnie temperatury.16 D.

W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy? Piasek (kg) I II III IV A. bez zapachu.Zadanie 34. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. niepalny. C. kwaśnych opadów. W celu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza należy A. C. dziury ozonowej. D. Ca(OH)2 + 2C02 -> 2CaC03 + 2H20 D. budować oczyszczalnie ścieków. (0 . Gaz bezbarwny o charakterystycznej ostrej i duszącej woni. Ca(OH)2 + 2CO -> CaC03 + H20 B. nawozić glebę. . Zadanie 37. bezwonny. I 101 109 105 105 B. należy zmieszać piasek. II Wapno(kg) 32 24 28 56 C. szkodliwy dla zdrowia. Gaz. C. wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. Obecność tlenków siarki i tlenków azotu w atmosferze jest przyczyną A. IV Zadanie 36.1) Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. B. Ca(OH)2 + CO -> CaC03 + H2 Zadanie 35. Gaz brunatnoczerwony. Jej twardnienie zachodzi po wpływem dwutlenku węgla. B. D. III Cement (kg) 8 7 7 14 D. A. zakładać filtry oczyszczające gazy w zakładach przemysłowych. A. dobrze rozpuszczalny w wodzie. Wskaż właściwości dwutlenku siarki. efektu cieplarnianego. D. Gaz bezbarwny. którego niewielka ilość powoduje mętnienie wody wapiennej. potrzebny roślinom do fotosyntezy. B. (0 – 1) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian. Ca(OH)2 + C02 -> CaC03 + H20 C. segregować odpady. fotosyntezy. Zadanie 38.

S + H2O -» Zadanie 40. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. Rysunek przedstawia schemat tego doświadczenia. Czy powietrze jest związkiem chemicznym. a. Korzystając z danych na rysunku odpowiedz na pytania. Wskaż substraty reakcji. w którym na cynk podziałał kwasem solnym. A. Ca(OH)2 + CO -> CaCO3 + H2 Zadania otwarte Zadanie 41. Ca(OH)2 + 2CO2 -> 2CaCO3 + 2H2O D. czy mieszaniną? b. w wyniku której otrzymasz kwas siarkowy(VI) . Gaszenie wapna zachodzi pod wpływem wody. Jak zmienia się zawartość tlenu w powietrzu wydychanym w porównaniu z powietrzem wdychanym? Zadanie 42 (0 – 3) Tomek wykonał doświadczenie. SO3 + H2O -» D. (0-1) Wapno palone to związek CaO a gaszone Ca(OH)2. . Probówkę do zbierania wydzielającego się gazu umieścił w wanience z wodą. CaO + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2 C. H2SO3 + H2O -» B.H2SO4. SO2 + H2O -» C. A.Zadanie 39. CaO + H2O -> Ca(OH)2 B.

......... Zapisz równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu......... Napisz... uzupełniając zdanie: Produktami reakcji zachodzącej w doświadczeniu są ............ Zadanie 43 (0 – 2) 1 1 2 1H 18 2 4Be 2He wodó 3Li lit sód 13 5B 13Al 14 6C 14Si 15 7N 16 8O 17 9F 17Cl hel 10Ne 18Ar beryl 3 11Na 12Mg bor węgiel azot 15P tlen fluor neon 16S magnez glin krzem fosfor siarka chlor argon Podaj nazwę pierwiastka......... Nazwij powstałe produkty reakcji. w jaki sposób zidentyfikujesz wydzielający się gaz. 3... którego zawartość procentowa w powietrzu jest największa i korzystając z fragmentu układu okresowego uzupełnij tabelę.. 2...................1.... Nazwa pierwiastka Liczba protonów w jądrze Liczba elektronów wokół jądra .

że jej gęstość wynosi 1000 Zapisz obliczenia. . olej mleko. mięso gliceryna. ile gramów tlenu rozpuści się w 0. glukoza.5 g i wykonany został ze złota próby 750 (próba oznacza liczbę gramów czystego złota w 1000 g wyrobu). folia polietylen ocet. kwasek cytrynowy mydło. II. Temperatura wody była równa 240 C. 5. węglowodory alkohol kwasy tłuszcze cukry białka a) b) c) d) e) f) g) cukier w kostkach. spirytus salicylowy benzyna. Oblicz. (0–3) W kolumnie I podano nazwy grup związków chemicznych. (0-3) Turysta wypoczywał w upalny dzień nad Jeziorem Górnym w Ameryce Północnej. Ile gramów czystego złota jest w tym pierścionku? Zapisz obliczenia. szampon Każdej grupie związków chemicznych z kolumny I (liczby od 1 do 6) przyporządkuj jedną reprezentującą ją grupę produktów z kolumny II (litery od a do g).mąka ziemniaczana masło. a w kolumnie II nazwy produktów używanych w gospodarstwie domowym. wosk.2 m3 tej wody. I.Zadanie 44. Zadanie 45. 2. jaja. Zadanie 45. 4. Wpisz odpowiednie litery w poniższe 1 2 3 4 5 6 kratki. 6. 1. przyjmując. 3. (0–2) Złoty pierścionek waży 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful