Bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju, składa się z kilku czyników mających charakter: polityczny, prawny, gospodarczy oraz techniczny. Kraje Unii Europejskiej z racji swojego położenia geograficznego, zawartych kontraktów w przeszłości, rozwoju rynków energetycznych, dostępu do surowców energetycznych itp. znajdują się w nieco innym położeniu, jeśli chodzi o bezpiecześństwo energetyczne, a tym samym kwestia bezpieczeństwa jest pojmowana przez kraje Wspólnoty w nieco inny sposób. W kwesti bezpiecześtwa naradowego należy zwróci uwagą, żę w sektorz elektroenergetycznym pojecie to rozumiane jest nieco inaczej niż w sektorze gazowym. W stosunku do energi elektrycznej należy zwróci uwagę na trzy następujące cechy: a) Bezpieżeśstwo systemu rozumiane jako bezpieżeństwo infrastruktury sieciowej. Obowiązkiem poszczególnych praw członkowskich Uni Europejskiej jest podejmowanie odpowiednich środków regulacyjnych i działań monitoringowych dla zapewnienia właściwych standardów bezpieczeństwa. b) Bezpieczeństwo dostaw rozumiane jako zagwarantowanie istinienia wystarczającej mocy wytwórczej. Państwa członkowskie określają kryteria dotyczące procedury zatwierdzania nowych mocy wytwórczych. Zatwierdzenie odnosi się do szeregu kwestii określonych w dyrektywie elektroenergetycznej, takich jak zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego, instalacji i urządzeń pokrewnych oraz zabezpieczenie i charakter pierwotnych źródeł energi, potrzebnych do produkcji energi elektrycznej. Zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych jest zadaniem państw członkowskich. c) Bezpieczeństwo dostaw rozumiane jako dostawa pierwotnych źródeł dla wytwarzania energi elekktrycznej. Obecnie głównym problemem UE w kontekscie pierwotnch źródeł dla wytwarazania energii elektrycznej jest nadmierne wykorzystywanie gazu jako jednego z podstawowych surowców potrzebnych do wytwarzania energi elektrycznej. To rosnące uzależnienie od gazu może prowadzi do potencjalnego zachwiania systemu elektroenergetycznego w Europie. Jeżeli dane państwo członkowskie zakłada, że zainstalowana moc wytwórcza opierająca się na danym surowcu pierwotnym jest wyjątkowo wysoka lub gwałtownie rosnąca w sposób stanowiący zagrożenie dla ogólnego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ma prawo odmówi przyznania zatwierdzenia budowy mocy wytwórczych na swoim terytorium, na podstawie art. 6 ust 2 lit. g. Dyrektywy elektroenergetycznej. W ramach starań o rozwiązanie problemu rosnącej zależności od gazu, pierwszym krokiem powinno by monitorowanie przepływu i ilości konsumowanego gazu na potrzeby elektroenergetyki, prowadzone zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego interpretowane jest inaczej niż w sektorze gazowym, niż w elektroenergetycznym. Dzieje się tak dlatego że energie elektryczną wytwarzać możne każdy kraj UE, to wydobywanie gazu nie jest możliwe wszędzie. Gaz ziemny stanowi poważny składnik polityki eksportowej niektórych krajów i jako taki wpisuje się w grę globalnych trendów popytu i podaży. Zwiększona zależność UE od dostaw gazu, głównie z Rosji, przywołuje na myśl kwestię bezpieczeństwa UE w zakresie wewnętrznego rynku gazu. Dlatego kwestę bezpiecześtwa gazu ziemnego rozpatrywa należy w dwóch aspektach: a) Krótkotermonowe bezpieczeństwo dostaw. Państwa członkowskie, zobowiązane są by podjąć wszelkie właściwe środki regulacyjne, aby zdefiniować cele w zakresie bezpieczeństwa oraz określić zakres kompetencji i odpowiedzialności wśród uczestników rynku zgodnie z wyznaczonymi celami bezpieczeństwa. W tym kontekscie bezpieczeństwo systemu gazowego, rozumiane jako bezpieczeństwo

związane z zapewnieniem odpowiedniej dywersyfikacji dostaw i inwestycji umożliwiających zaspokojenie rosnącego popytu na gaz. która jest nieporównywalnie wyższa niż importowanego paliwa np. jak również brak inwestycji modernizacyjnych w już istniejących elektrowniach. co skutkuje wyższymi kosztami produkcji energii elektrycznej ze względu na limity zanieczyszczeń i związany z tym obowiązek zakupu dodatkowych limitów na rynku. stoczniowemu oraz cementowemu. Oparcie produkcji tylko na jednym surowcu ma swoje mocne i słabe strony. Generowane jest także dużo mniej zanieczyszczeń do atmosfery niżenegretyka konwecjonalna.infrastruktury sieciowej. szczególne znaczenie ma fakt pewności dostaw paliwa uranu dla elektrowni jądrowych. Wszyskie kraję graniczące z Polską posiadają reaktory jądrowe. Energia jądrowa ma wiecej zalet niż wad. co z kolei wiąże się z ograniczeniami wydatków na zakupy limitów CO2. Negatywnym elementem w przypadku węgla jest wysoki wskaźnik emisji zanieczyszczeń powietrza czy środowiska jest doś wysoki.. W odróznieniu do krótkoterminowego bezpieczeństwa dostaw. by zapewni pokrycie pełnego zwrotu z już poczynionych inwestycji oraz koszty operacyjne działalności. poza negatywnych wydźwiękiem wsród opinii publicznej. jest tożsame z bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego. b) Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw. zwłaszcza w obliczu coraz silniejszego uzależnienia od dostaw tego surowca z Rosji. W temacie zalet to. obszerne zasoby węgla pozwalają swobodnie funkcjonować również innym sektorom gospodarki kraju: hutniczemu. Co więcej. a) Monitoring i działania regulacyjne prowadzone przez krajowy organ regulacyjny b) Ścisłe kryteria przyjmowane przez państwa człokowskie przy procedurze zatwierdzania nowych mocy wytwórczych. na pewno nie sprszyja poprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zużycie energii elektrycznej w Polsce jest ściśle związane z posiadanymi zasobami surowców energetycznych: węgla kamiennego i brunatnego oraz zasobami gazu ziemnego. Problem stanowi inftastruktura. Problem w tym że inwestycje w sektorze wytwórczym wydają się by blokowane między innymi przez regulacje cen energii elektrycznej. gazie i atomie. Brak akceptacji wynika przedewszystkim z obawy przed skutkami awarii elektrowni jądrowych oraz skutkami transportu i składowania uranu. jak i dystrybucyjne są przestarzałe i wymagają modernizacji. . Zarówno sieci przesyłowe. W polsce zaś wytwarzanie energi elektrycznej oparte jest na węglu kamiennym i brunatnym. które to w dużej mierze oparte są na technologii węglowej. Konieczna jest również rozbudowa połączeń międzysystemowych. W wielu krajach UE. co w przypadku ewentualnej awarii spowoduje zatrucie również i Polski. wytwarzanie energi elektrycznej oparte jest na węglu. Energetyka jądrowa jest elementem który jest w stanie istotnie zmieni bilans energetyczny w polsce w znacznym zmniejszeniu kosztów. Wrogoś opinii publicznej jest w dużej mierze wynikiem braku wiedzy o nowoczesnych technologiach oraz braku promocji energetykki jądrowej przez państwo wśród obywateli. jes niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie wytwarzając 72% całej energi z elektrowni jądrowych. gazu dla elektrowni konwecjonalnych. Bezpieczeństwo systemu elektro energetycznego. inaczej transgranicznych. grupa ta musi również uwzględniać rozmaite kwestie strategiczne i geopolityczne na szczeblu UE. Jednocześnie niewystarczająca moc zainstalowanych jednostek produkcyjnych. ewentualnie na odnawialnych źródłach energii i ropie naftowej. Francja inwestuje w energetyke jądrową już o lat 50. roumiane jako fizyczne bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej oraz za gwarantowanie istanienia odpowiednich mocy wytwórczych w sektorze energii elektrycznej. zapewniane jest na dwa sposoby.

5mld m3/rok gazu.W sektorze gazu. Polska wydbywa z własnych źródeł ok. Wynika to między innymi z tego. która posiada jedynie 4% światowych rezerw gazu ziemnego.9 mld m3/rok gazu i importuje z Rosjii ok. Co więcej Rosja z rezerwami gazu szacowanymi na 48 trylionów metrów sześcinnych jest głównym gazowym graczem w Unii Europejskiej. niż energii elektrycznej czy ropy naftowej są bardziej widoczne polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. które nie posiadają własnych zasobów i których źródła pozyskiwania gazu nie są zdywersyfikowane. spory popyt i wysoka cena tego surowca pozwalając Rosjii używać gazu jako instrumentu politycznego nacisku. 229 . że Polska nie jest w stanie zaspokoić wewnętrznego popytu na gaz z własnych źródeł a więc jest zmuszona do importu.7. szczególnie w stosunku do krajów. Oogromne zasoby gazu. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful