FordC-MAX FordGrand C-MAX

,

milimetra
Taka jest grubo wiórów gliny cinanych przez ostrze stylisty. Lecz dla naszych projektantów tylko tyle to cz sto a tyle, gdy dopieszczaj wykonany z gliny model samochodu, poszukuj c odpowiedniej formy idealnie wyra aj cej wra enie energii w ruchu. Ten efekt naszych pe nych pasji poszukiwa nazwali my konwencj Ford kinetic Design. mia o nakre lone, pi kne kszta ty i linie, którym trudno sie oprze .

Rzeczywista wielko

.

Teraz sta Ci na wi cej Nowy Ford Grand C-MAX ma funkcjonalno i uniwersalno zapisan w genach. pomaga cieszy si pe ni ycia rodzinnego. re ektorami bi-ksenon oraz systemem wspomagaj cym parkowanie. Dzi ki tylnym drzwiom przesuwnym z obu stron pojazdu oraz mo liwo ci wyboru wersji z pi cioma lub siedmioma miejscami siedz cymi. relingami baga nika dachowego z wyko czeniem . ci nadwozia. Pokazany model to Ford C-MAX Grand Titanium z lakierem metalizowanym Dark Micastone (opcja) i opcjonalnym wyposa eniem: przyciemnianymi szybami w tylnej cz w kolorze polerowanego aluminium. dachem panoramicznym.

. aby u atwi dost p do foteli w trzecim rz dzie. uniemo liwiaj cy ich otwarcie przez dzieci. rodkowy fotel w drugim rz dzie mo na atwo z o y i schowa . Elektrycznie sterowany system blokady tylnych drzwi. oraz system przypominaj cy o zapi ciu pasów bezpiecze stwa dla pasa erów wszystkich tylnych siedze .Zmie du o wi cej Obszerne i wszechstronne wn trze Forda C-MAX Grand jest naszpikowane innowacyjnymi rozwi zaniami technicznymi. Pokazany model to Ford Grand C-MAX z kamer u atwiaj c parkowanie ty em (opcja). zapewni bezpiecze stwo Twojej rodzinie.

przyciemnianymi szybami w tylnej cz ci nadwozia. Zarówno przek adnia Ford PowerShift. systemem Ford KeyFree. Pokazany model to Ford Grand C-MAX Titanium z lakierem metalizowanym Dark Micastone (opcja) oraz opcjonalnym wyposa eniem: 17" obr czami kó ze stopów lekkich. czujnikami parkowania z ty u i uk adem u atwiaj cym ruszanie na wzniesieniach (HSA).Dotrzyj znacznie dalej Technologie Ford ECOnetic zapewniaj modelom Ford C-MAX i Grand C-MAX znacznie ni sze zu ycie paliwa. . *Pe ne szczegó y zu ycia paliwa i emisji CO2 podano w tabeli dotycz cej zu ycia paliwa i osi gów w sekcji danych technicznych. jak i oszcz dne silniki benzynowe EcoBoost oraz nowoczesne silniki wysokopr ne Duratorq TDCi pomagaj wyd u y przerwy mi dzy kolejnymi tankowaniami*. ni mo na by si spodziewa po tak du ych samochodach. relingami baga nika dachowego wyko czonymi w kolorze polerowanego aluminium.

Pokazany model to Ford C-MAX Titanium z lakierem metalizowanym Limelight (opcja) i opcjonalnym wyposa eniem: 17" obr czami kó ze stopów lekkich. jest to doskona e po czenie stylu i tre ci.Przyci gnij wi cej spojrze Nowy Ford C-MAX to nie tylko wszechstronny kompaktowy minivan. dachem panoramicznym. . re ektorami bi-ksenon. ale równie najnowsze wcielenie konwencji stylistycznej Ford kinetic Design . Krótko mówi c.

Posiadaj funkcj programowania preferowanej wysoko ci otwarcia oraz funkcj automatycznego wstrzymania procesu otwierania. Kamera u atwiaj ca parkowanie ty em Wybierz bieg wsteczny. Pomys owe! System siedze sk adanych na p asko Siedzenia w drugim i trzecim rz dzie mo na w ci gu kilku sekund z o y na p asko. pozostawiaj c kierowcy operowanie peda ami sprz g a i gazu oraz dr kiem zmiany biegów. Siedzenia w drugim rz dzie przesuwaj si równie do przodu i do ty u. (Opcja) W nowym Fordzie C-MAX i Grand C-MAX zastosowano najbardziej zaawansowane technologie. u atwiaj ce dost p do siedze w trzecim rz dzie lub stworzy przestronn i wygodn kon guracj 2+2+2. jakie mo na znale w rodzinnym multivanie. aby utworzy przej cie. nadajnika kluczyka lub z przednich foteli. co umo liwia optymalne dostosowanie przestrzeni na nogi. za ciasne przestrzenie i betonowe s upy na podziemnych parkingach nie s ju problemem. dzi ki czemu powstaje obszerna przestrze baga owa. (Opcja) Funkcja elektrycznego otwierania i zamykania drzwi baga nika Mo na je otworzy za pomoc klamki drzwi ty u nadwozia. (Standard) System wspomagaj cy parkowanie (SAPP) Czujniki ultrad wi kowe sprawdzaj . wbudowanych w lusterka boczne po stronie kierowcy i pasa era. furgon lub ci arówka wjedzie w Twoj stref martwego pola widzenia. rodkowy fotel w drugim rz dzie mo na z o y i schowa . system ostrze e Ci o tym przy pomocy dyskretnych lampek. System tankowania bez korka wlewu paliwa Ford Easy Fuel Nie trzeba ju dotyka brudnego korka. (Opcja) . dzi ki czemu b dziesz móg obserwowa obiekty znajduj ce si za pojazdem. które sprawi . Dzi ki nim umiejscowienie i wydostanie dzieci z wn trza pojazdu wymaga mniej wysi ku. w momencie wykrycia przeszkody. aby mo na je by o lekko otworzy i zamkn jedn r k . dzi ki czemu wykonywanie manewrów staje si bezpieczniejsze i atwiejsze. a na wy wietlaczu nawigacji automatycznie pojawi si obraz z kamery u atwiaj cej parkowanie ty em. czy miejsce postojowe jest dostatecznie obszerne. a oparcia siedze mo na pochyla dla poprawy komfortu. kolejna podró b dzie bezpieczniejsza i atwiejsza. (Opcja) System kontroli martwego pola widzenia w lusterku (BLIS) Gdy inny pojazd samochód osobowy. e ka da. aby w nim zaparkowa . przedstawiaj szeroko i o pojazdu.Tylne drzwi przesuwne (Grand C-MAX) Zaprojektowane tak. wyznaczone w oparciu o k t skr tu kierownicy. Specjalna konstrukcja wlewu Ford Easy Fuel uniemo liwia te nalanie niew a ciwego rodzaju paliwa. a nast pnie steruj uk adem kierowniczym. Specjalne symbole gra czne. Oto kilka pomys owych rozwi za .

cz ce wy sz moc ze zmniejszonym poziomem emisji oraz ni szym zu yciem paliwa. (Opcja) 1 *Warto ci dla Forda C-MAX ze standardow 6-biegow przek adni mechaniczn . Zaprojektowany tak. trzymanie si drogi i zwrotno podczas pokonywania zakr tów. oferuj cy rednie zu ycie paliwa na poziomie 4. a nie zmian biegów Wykorzystuj ca najnowsze osi gni cia technologiczne w dziedzinie projektowania skrzy biegów. aby atwo by o go prowadzi a jednocze nie wszechstronny i wygodny. ale bez potrzeby wciskania peda u sprz g a. Wspania e miejsce Ergonomiczna konstrukcja Dzi ki przemy lanej konstrukcji tablicy rozdzielczej wi kszo wa nych elementów sterowania i wy wietlaczy informacyjnych znajduje si dok adnie tam. w celu zapewnienia optymalnego odczucia i kontroli nad pojazdem. który umo liwia prze czanie biegów za pomoc d wigni. poprawia znacz co przyczepno . Poczuj moc. Przek adnia ta wyposa ona jest równie w tryb r cznej zmiany biegów. Pow oka z ltrem przeciws onecznym Solar Re ect pomaga utrzyma w upalne dni przyjemny ch ód we wn trzu pojazdu.6 Duratorq TDCi o mocy 115 KM. Przy niskich pr dko ciach podczas parkowania zapewniane jest pe ne wspomaganie natomiast w trasie. (Standard w wersji Titanium i w pojazdach z przek adni Ford PowerShift. Równie oferta silników benzynowych zosta a wzbogacona o nowe silniki. **Wykorzystuje specjalne czujniki Wydajno z turbodo adowaniem Warto rednia dla Forda C-MAX z silnikiem 2. sprytnie wybiera nast pny w a ciwy bieg w najlepszym mo liwym momencie. Rodzina wiod cych w swojej klasie silników TurboDiesel wzbogacona zosta a o nowoczesny silnik 1. Silnik 1. Opcja w wersji Trend) . (Opcja) Uk ad poprawiaj cy stabilno na zakr tach (TVC)** Dzi ki sta ej regulacji rozdzia u momentu obrotowego.6 l/100 km*. Równie zu ycie paliwa jest mniejsze w porównaniu z konwencjonaln przek adni automatyczn 1. jakiej nie mo na uzyska w konwencjonalnych uk adach wspomagania kierownicy. Pojazd ten jest idealnym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Co wi cej. uk ad p ynnie dostosowuje poziom wspomagania.6 l/100 km*. wszystko wygl da doskonale i jest przyjemne w dotyku. przekazywanego na poszczególne ko a przednie. wn trze nowego Forda C-MAX jest ja niejsze i sprawia wra enie bardziej przestronnego. przek adnia Ford PowerShift stanowi doskona e po czenie wygody przek adni automatycznej oraz osi gów zapewnianych zazwyczaj przez przek adnie mechaniczne.0 Duratorq TDCi (115 KM) oraz przek adni PowerShift wynosi 5. dostosowuj cy si do otoczenia Zamontowany w Fordzie C-MAX zaawansowany elektryczny uk ad wspomagania kierownicy (EPAS) zapewnia równowag . aby umo liwi p ynne i atwe ruszenie z miejsca na wzniesieniu bez u ycia hamulca r cznego. lepszy widok Dzi ki szklanemu dachowi panoramicznemu na ca ej d ugo ci dachu. (Standard) Gdziekolwiek zaprowadzi Ci ycie. Ta nowa. Uk ad u atwiaj cy ruszanie na wzniesieniach (HSA) Utrzymuje pojazd przez chwil w miejscu. zwi kszaj c tym samym poczucie bezpiecze stwa i zapewniaj c wi cej rado ci z jazdy.6 l/100 km. bez przerw w przenoszeniu mocy. aby zapewni b yskawiczn zmian biegów.6 EcoBoost o mocy 182 KM charakteryzuje si rednim zu yciem paliwa na poziomie zaledwie 6. e dotarcie do celu b dzie przyjemno ci . a elektrycznie sterowana wewn trzna roleta przeciws oneczna zapewnia cie i chroni prywatno w razie potrzeby.To samo niebo. S to wysokowydajne silniki turbodo adowane. Uk ad kierowniczy. nowy Ford C-MAX lub Grand C-MAX sprawi. 6-biegowa przek adnia automatyczna. gdzie ich potrzebujesz.

Nasz cel? Mo esz polega na Fordzie C-MAX wsz dzie. Niezawodno na najwy szym poziomie Nasze pojazdy testowe zosta y poddane rygorystycznym próbom. wysokiej jako ci materia om i doskona ej precyzji monta u i wyko czenia nowy Ford C-MAX nie tylko doskonale si prowadzi ale równie mi o si w nim przebywa. na którym mo esz zawsze polega . . Najwy sza klasa Doskona ej jako ci skórzana tapicerka siedze ze specjalnie zaprojektowanymi szwami podkre la atmosfer luksusu. aby upewni si . testuj c i wystawiaj c nowy model na skrajne warunki. gdziekolwiek na wiecie go u ytkujesz. spryskiwanie nadwozia sol . (Opcja w wersji Titanium) Ka dy szczegó jest wa ny Dzi ki nowoczesnej stylistyce wyko czenia wn trza. które obejmowa y zatrzaskiwanie drzwi. w ka dym najdrobniejszym szczególe. Potwierdzona jako Si gaj c granic Od siarczystego mrozu skandynawskiej zimy po pal cy ar pustyni zespó konstruktorów Forda C-MAX sp dzi niezliczone godziny w naszym laboratorium do testowania warunków klimatycznych opracowuj c. niezale nie od warunków. bezpiecze stwo i wytrzyma o . To samochód. sprawdzaj cym ich wytrzyma o i odporno na obci enia i napr enia o stopniu znacznie przekraczaj cym poziomy wyst puj ce w codziennej eksploatacji pojazdu. e ka dy element przetrwa prób czasu. Opracowali my ka dy element pojazdu tak. w d eniu do jednego celu: trwa ej jako ci.Wyczerpuj ce testy Ford C-MAX i Grand C-MAX zosta y poddane wyczerpuj cym testom. aby Twój nowy samochód by zawsze niezawodny. drzwi ty u nadwozia i pokrywy komory silnika ponad 300 000 razy. Jazda bez ko ca Podczas jazd próbnych przeprowadzanych w fazie rozwoju produktu Ford C-MAX przejecha dystans odpowiadaj cy 112 okr eniom kuli ziemskiej. Na przyk ad sprawdzono cznie 37 kompletnych uk adów zawieszenia na dystansie odpowiadaj cym 13 milionom kilometrów eksploatacji w ci kich warunkach. kurzem i brudem oraz temperatury od -40°C do +80°C. aby zapewni jego niezawodno .

Regulowany ogranicznik pr dko ci maksymalnej (ASLD) Dost pny jako jedna z funkcji tempomatu. (Opcja. u System elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi. Boczne poduszki kierowcy i pasa era z przodu 3. z ultrasztywn klatk przedzia u pasa erskiego i strefami kontrolowanego zgniotu 5. . Najbezpieczniejszy sposób przewo enia dzieci w poje dzie to umieszczanie ich na siedzeniu w drugim rz dzie w odpowiednich fotelikach. Bezpieczna. cofaj ca si poziomo kolumna kierownicy. *Wy cznik poduszki powietrznej pasa era jest dost pny jako opcja montowana przez Dealera. Zastosowane rozwi zania obejmuj klatk bezpiecze stwa. Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) i uk ad kontroli trakcji (TA) 10. Funkcja ostrzegania o nag ym hamowaniu: kierunkowskazy w czaj si automatycznie w razie nag ego hamowania jako ostrze enie dla kierowców jad cych z ty u 12. zapewniaj ca optymalne poch anianie energii zderzenia i ochron nóg Uwaga: Umieszczanie fotelików dzieci cych na przednim fotelu pasa era nie jest dozwolone w samochodach Ford wyposa onych w aktywn przedni poduszk powietrzn po stronie pasa era. Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasa era* z przoduu 2. Inteligentny system bezpiecze stwa System IPS w Fordzie C-MAX i Grand C-MAX to: 1. Fotele z siedziskami o pro lu zapobiegaj cym wysuni ciu si spod pasów w razie zderzenia 8. Wytrzyma a konstrukcja nadwozia. zwijacze z ogranicznikami si y napr enia ta my pasów i mocowania przednich pasów bezpiecze stwa z regulacj wysoko ci 6. rz dem foteli) Wysoka pozycja Wysoko umieszczone siedzenia Forda C-MAX oraz du e przeszklone powierzchnie zapewniaj kierowcy i wszystkim pasa erom doskona widoczno . Mocowania fotelików dzieci cych ISOFIX na skrajnych siedzeniach z ty u 7. Boczne kurtyny powietrzne chroni ce osoby jad ce z przodu i na skrajnych fotelach w drugim rz dzie 4. Elektrycznie sterowane szyby s wyposa one w funkcj zabezpieczenia przed przytrza ni ciem (standard dla wszystkich wersji Grand C-MAX oraz dla wersji C-MAX Titanium). uniemo liwiaj cy ich otwarcie przez dzieci Zabezpieczaj Twój najcenniejszy adunek wystarczy nacisn prze cznik na drzwiach kierowcy (standard dla wszystkich wersji Grand C-MAX oraz dla wersji C-MAX Titanium). Uk ad sterowania prac silnika zapewnia. e pojazd nie przekroczy ustawionego ograniczenia. Zaawansowane trzypunktowe.B d zawsze bezpieczny Pod stylowym nadwoziem kryje si ultrasztywna klatka przedzia u pasa erskiego. zaprojektowana tak. System przypominaj cy o konieczno ci zapi cia pasów bezpiecze stwa w drugim i trzecim rz dzie siedze (Grand C-MAX) Aby zapewni bezpiecze stwo pasa erom podró uj cym na siedzeniach w drugim i trzecim rz dzie. uk ad ABS z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD). uk ad ten umo liwia ustawienie maksymalnej pr dko ci pojazdu w zakresie od 30 do 180 km/h. gdy który pas bezpiecze stwa jest odpi ty podczas jazdy. jako element tempomatu) Zaawansowany Inteligentny system bezpiecze stwa (IPS) Forda C-MAX i Grand C-MAX wykorzystuje szereg nowoczesnych rozwi za technicznych do zapewnienia ochrony u ytkownikom pojazdu. zoptymalizowana przy u yciu technik komputerowych. (Standard z 3. wizualne i akustyczne ostrze enia informuj kierowc w przypadku. a tak e przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne. Napinacze pasów bezpiecze stwa. aby chroni kierowc i pasa erów w czasie ka dej podró y. bezw adno ciowe pasy bezpiecze stwa wszystkich siedze . Uk ad hamulcowy zapobiegaj cy blokowaniu kó (ABS) z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD) 9. wykonan ze stali o wysokiej wytrzyma o ci. Uk ad wspomagania nag ego hamowania (EBA) (razem z uk adem ESP) 11.

adowane przez domowe gniazda sieci elektrycznej i mog ce docelowo pokona do 100 mil na jednym adowaniu.6 MW. turbodo adowania i zmiennych faz rozrz du. zaloguj si na stronie: ford.com/go/sustainability . Zmniejsza to emisj CO2 o 190 000 ton rocznie.6 EcoBoost o mocy 150 KM w nowym Fordzie C-MAX ma wi ksz moc ni silnik 2. aby o wietli powierzchni oko o 10 000 metrów kwadratowych a Prawie 300 cz ci stosowanych w europejskich pojazdach Ford jest wykonanych z niemetalicznych materia ów pochodz cych z recyklingu co potencjalnie zapobiega trafianiu co roku na wysypiska 17 000 ton odpadów Ca a energia elektryczna. b d idealnie nadawa si do codziennego doje d ania do pracy i poruszania si po mie cie. Co zyskujesz dzi ki technologii Ford ECOnetic? Technologia Ford ECOnetic a Silniki benzynowe Ford EcoBoost o niskim zu yciu paliwa (patrz po prawej) a Nowoczesne silniki wysokopr ne Ford Duratorq TDCi zapewniaj wyj tkowo niskie zu ycie paliwa oraz niski poziom emisji CO2 a Przek adnia Ford PowerShift czy wydajno przek adni mechanicznej z wygod konwencjonalnej przek adni automatycznej a System Ford Auto-Start-Stop (patrz po prawej) a Inteligentny uk ad adowania akumulatora z wykorzystaniem odzyskiwanej energii Ford Smart Regenerative Charging do adowuje akumulator za ka dym razem. bez uszczerbku dla stylu oraz jako ci jazdy. Transport pojazdów na barkach rzecznych po Renie oznacza mniej transportów na samochodach ci arowych czyli mniej zu ytego paliwa. silnik natychmiast uruchamia si ponownie.Technologia Ford ECOnetic zosta a stworzona z my l o zmniejszeniu kosztów eksploatacji pojazdu poprzez obni enie zu ycia paliwa oraz emisji CO2. gdy hamujesz a Elektryczny uk ad wspomagania kierownicy Ford bardziej wydajny uk ad. Oto zaledwie kilka faktów: a Od 2000 r. Pojazdy elektryczne i hybrydowe Nasze zasilane elektrycznie pojazdy nie emituj adnych spalin. pojazdy nap dzane biopaliwami. silniki Ford EcoBoost dostarczaj moc i moment obrotowy porównywalne do silników o wi kszej pojemno ci. potrzebna do zasilania Centrum Silników Diesel Forda w Dagenham. Ford zmniejszy zu ycie wody w swoich zak adach w ca ej Europie o 40% a Panele s oneczne/fotoelektryczne na dachu naszej fabryki silników w Bridgend w Wielkiej Brytanii generuj dosy energii. aby pokry zapotrzebowanie ponad 2000 gospodarstw domowych. kiedy nale y zmieni bieg. dostarczana jest przez dwie 85-metrowe turbiny wiatrowe. a emisj CO2 o 31% w skali globalnej a Od 2003 do 2008 r. W bliskiej przysz o ci nasza technologia ECOnetic zostanie poszerzona o pojazdy elektryczne i hybrydowo-elektryczne. Gdy chcesz ruszy . hybrydy adowane z sieci elektrycznej oraz pojazdy zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi. aby uzyska najni sze zu ycie paliwa Ford EcoBoost Dzi ki po czeniu bezpo redniego wtrysku benzyny. aby zmniejszy zu ycie paliwa. Przy cznej maksymalnej mocy wyj ciowej 3. oferuj c przy tym ni sze o oko o 9% zu ycie paliwa i ni szy poziom emisji CO2. jak zmniejszy zu ycie paliwa a Wska nik zmiany biegu informuje. silnik wy cza si automatycznie. co zapewnia dalsze zmniejszenie emisji CO2. zu ywaj cy mniej energii silnika a Krata wlotu powietrza z aktywn przes on poprawia w asno ci aerodynamiczne i zmniejsza zu ycie paliwa a System informowania kierowcy Ford Eco Mode podpowiada. System Ford Auto-Start-Stop Kiedy pojazd pracuje na biegu ja owym podczas postoju. Je li chcesz dowiedzie si wi cej.7 miliona kWh energii elektrycznej rocznie dosy . generuj one ponad 6. Nasze zak ady w Kolonii wykorzystuj energi hydroelektryczn z Norwegii i Szwecji.0 Duratec. Na przyk ad silnik 1. zmniejszyli my zu ycie energii w zak adach produkcyjnych o ponad 27%. W trosce o czystsze jutro W firmie Ford bez rozg osu i konsekwentnie zabiegamy o zmniejszenie naszego oddzia ywania na rodowisko naturalne.

5" i 6. G ówne elementy wyposa enia a Elektrycznie sterowane lusterka boczne z obudowami w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi kierunkowskazami a Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi a Kierownica z regulacj po o enia w dwóch p aszczyznach a System ABS z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD) a Uk ad kontroli trakcji (TA) a Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) Na zdj ciu Ford C-MAX (u góry po lewej) i Grand C-MAX (u góry po prawej) z lakierem metalizowanym Moondust Silver (opcja).Ambiente Ford C-MAX i Grand C-MAX w wersji Ambiente bez trudu z wszechstronnym i obszernym wn trzem. Trend i Titanium oraz C-MAX Titanium) wiat a awaryjnego hamowania (Standard) Roleta przestrzeni baga owej (Grand C-MAX) (Standard) System tankowania bez korka wlewu Ford Easy Fuel (Standard) . cz stylowy wygl d a 16-calowe obr cze kó a Boczne kurtyny powietrzne dla pierwszego i drugiego rz du siedze a Mocowania fotelików dzieci cych ISOFIX a Górna. przednia krata wlotu powietrza z chromowan poprzeczk i obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem 3. zabezpieczaj cy przed ich otwarciem przez dzieci (Standard w wersjach: Grand C-MAX Ambiente. g o nikami Elektrycznie sterowane lusterka boczne (Standard) Komputer pok adowy (Standard) System elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi.

g o nikami. sprawiaj doskona e wra enie na zewn trz i wewn trz. dzi ki oryginalnej i nowoczesnej stylistyce oraz wyj tkowemu dopracowaniu szczegó ów. Trend (elementy dodatkowe wyposa enia w porównaniu z wersj Ambiente) a Klimatyzacja a Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia a Dodatkowe gniazdo zasilania 12V a Fotel kierowcy z regulacj podparcia odcinka l d wiowego a Dolna przednia krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem wielofunkcyjnym 3.5". Klimatyzacja (Standard) Dodatkowe gniazdo zasilania 12V (Standard) Dolna przednia krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem (Standard) Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia (Standard) Fotel kierowcy z regulacj podparcia odcinka l d wiowego (Standard) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne (Standard) . 6.Trend Ford C-MAX i Grand C-MAX w wersji Trend. zestawem g o nowówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Na zdj ciu Ford C-MAX (u góry po lewej) i Grand C-MAX (u góry po prawej) z lakierem metalizowanym Panther Black (opcja).

Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC) (Standard) Samoczynnie przyciemniane lusterko wsteczne (Standard) Przycisk rozrusznika Ford Power (Standard) Wyko czenie górnej linii drzwiw kolorze polerowanego aluminium (Standard) Zestaw wska ników z wy wietlaczem interfejsu HMI umo liwiaj cego sterowanie funkcjami samochodu (Standard) Automatyczne re ektory i automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu (Standard) .2". 9. g o nikami Premium. nastrojowe o wietlenie wn trza w przedniej cz ci przedzia u pasa erskiego a Kierownica i uchwyt d wigni zmiany biegów pokryte skór a Uk ad u atwiaj cy ruszanie na wzniesieniach (HSA) a Przycisk rozrusznika Ford Power a Sk adane blaty stolików na oparciach przednich foteli a Automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu a Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z kolorowym wy wietlaczem 4. zestawem g o nomówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Na zdj ciu Ford C-MAX (u góry po lewej) i Ford Grand C-MAX (u góry po prawej) z lakierem metalizowanym Dark Micastone (opcja).Titanium Otocz si nowoczesnym luksusem i nowinkami technicznymi w ol niewaj cym nowym Fordzie C-MAX i Fordzie Grand C-MAX w wersji Titanium. b yszcz ca górna i dolna przednia krata wlotu powietrza a Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC) a Samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne a Dodatkowe. Titanium (dodatkowe elementy wyposa enia w porównaniu z wersj Trend) a Przednie wiat a przeciwmgielne a Czarna.

Grand C-MAX Silniki benzynowe a 1.6 Duratorq TDCi (95 KM) 1.6 Duratec Ti-VCT (105 KM) a 1.6 Duratec Ti-VCT (105 KM) Duratec Ti-VCT (125 KM) EcoBoost (150 KM) EcoBoost (182 KM) ne Titanium Dodatkowe elementy wyposa enia w porównaniu do wersji Trend a Przednie wiat a przeciwmgielne a Czarna. z zintegrowanymi kierunkowskazami a Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi a Uk ad kontroli trakcji (TA) a Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) a Boczne kurtyny powietrzne dla pierwszego i drugiego rz du siedze a Mocowania fotelików dzieci cych ISOFIX a Górna przednia krata wlotu powietrza z chromowan poprzeczk i chromowanym obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem 3.6 Duratec Ti-VCT (125 KM) (tylko Grand C-MAX) Silniki wysokopr ne Trend Dodatkowe elementy wyposa enia w porównaniu do wersji Ambiente a Klimatyzacja a Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia a Dodatkowe gniazdo zasilania 12V a Fotel kierowcy z regulacj podparcia odcinka l d wiowego a Dolna przednia krata wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem a Radioodtwarzacz CD/MP3 z wy wietlaczem wielofunkcyjnym 3.6 Duratorq TDCi (95 KM) 1. Grand C-MAX Silniki benzynowe a a a a 1. zestawem g o nomówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Wersje nadwozia a C-MAX. natomiast wi kszy Grand C-MAX oferuje pi miejsc siedz cych i tylne drzwi przesuwne z obu stron pojazdu.0 Duratorq TDCi (140 KM) 2.5" i 6.6 1.6 Duratorq TDCi (95 KM) a 1. b yszcz ca górna i dolna przednia krata wlotu powietrza a Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC) a Samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne a Dodatkowe nastrojowe o wietlenie wn trza a Kierownica i uchwyt d wigni zmiany biegów pokryte skór a Uk ad HSA a Przycisk rozrusznika Ford Power a Sk adane blaty stolików na oparciach przednich siedze a Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z kolorowym wy wietlaczem 4.6 Duratorq TDCi (115 KM) 2. Grand C-MAX Silniki benzynowe a a a a 1. 9.6 1.6 1. lub siedem Dost pne wersje Ambiente G ówne elementy wyposa enia a Elektrycznie sterowane lusterka boczne z obudowami lakierowanymi w kolorze nadwozia.6 Duratorq TDCi (115 KM) (tylko Grand C-MAX) 1.6 1.6 1. zestawem g o nowówi cym Bluetooth® oraz gniazdami USB/iPod® i AUX-IN Wersje nadwozia a C-MAX. g o nikami Wersje nadwozia a C-MAX.0 Duratorq TDCi (140 KM) 2. g o nikami. g o nikami Premium.6 Duratorq TDCi (115 KM) 2. 6.0 Duratorq TDCi (163 KM) Silniki wysokopr a a a a 1.2".6 Duratec Ti-VCT (105 KM) Duratec Ti-VCT (125 KM) EcoBoost (150 KM) EcoBoost (182 KM) ne Silniki wysokopr a a a a a 1.6 1.0 Duratorq TDCi (163 KM) .5".Wybierz swojego Forda C-MAX Ford C-MAX to przestronny pojazd dla pi ciu osób.

Wystarczy trzyma zespó kluczyka w kieszeni lub torebce. pokryte skór .Luksusowa. u atwiaj c parkowanie i wykonywanie manewrów. pod okietnik oraz uchwyty na napoje ze srebrnym obramowaniem. Juz ze standardowym wyposa eniem oferuj najwy szy poziom komfortu. aby doskonale pasowa y do Twojego stylu ycia. aby ochroni pasa erów tylnych siedze przed promieniami s o ca. (Opcja w wersjach Trend i Titanium) Nowy Ford C-MAX i Grand C-MAX nie s zwyk ymi samochodami. (Opcja) Przyciemniane szyby w tylnej cz ci nadwozia wiat a przeciwmgielne Przebij si przez mrok dzi ki niezwykle mocnym przednim wiat om przeciwmgielnym Forda C-MAX. zu ywaj jedynie dwie trzecie energii. (Opcja) Konsola centralna Premium Konsola jest wyposa ona we wbudowany schowek. (Opcja w wersji Titanium) . z elektryczn regulacj po o enia fotela kierowcy (wy cznie w wersji Titanium) Tempomat Funkcjonalne i wygodne rozwi zanie ze sterowaniem na kole kierownicy. nawiewy uk adu wentylacji dla drugiego rz du siedze . skórzana tapicerka foteli Podgrzewane przednie fotele. (Opcja w wersjach Trend i Titanium) System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree Mo esz uruchomi silnik oraz blokowa lub odblokowa zamki drzwi bez potrzeby u ywania kluczyka. a jednocze nie w porównaniu z nimi. Przedmioty po dania Re ektory bi-ksenonowe Re ektory bi-ksenonowe Forda C-MAX emituja ponad dwukrotnie ja niejsz wi zk wiat a ni re ektory konwencjonalne. ale dodatkowo znajdziesz w nich równie imponuj c gam opcjonalnych elementów wyposa enia zaprojektowanych tak. Wyposa one s równie standardowo w statyczne wiat a do wietlaj ce zakr ty oraz spryskiwacze re ektorów. (Standard w wersji Titanium) Zintegrowane rolety przeciws oneczne Sprytnie ukryte w tylnych drzwiach. zintegrowane os ony przeciws oneczne mo na atwo wysun . jako ci i wszechstronno ci. gdy nie s u ywane. Czujniki parkowania z ty u Ostrze enie akustyczne pomaga bezpiecznie oceni odleg o pomi dzy tylnym zderzakiem a przeszkod . (Opcja) Przyciemniane szyby w tylnej cz ci nadwozia chroni pasa erów przed o lepiaj cym wiat em oraz zapewniaj prywatno .

wzór 5x2-ramienny Nr kat. wzór 7x2-ramienny Nr kat. 1702126 (Opcja i akcesoria) . który dost pny jest w chwili zamawiania nowego samochodu do produkcji. wzór 7-ramienny Nr kat. wzór 7-ramienny (Standard w wersji Ambiente) Standard = Element standardowego wyposa enia Twojego samochodu. (Akcesoria) Dodaj charakteru swojemu Fordowi C-MAX wybieraj c spo ród specjalnie zaprojektowanych obr czy. Obni a prze wit samochodu o oko o 30 mm. 1710604 (Akcesoria) 16-calowe obr cze ze stopów lekkich. wzór 7-ramienny (Standard w wersji Trend) 16-calowe obr cze stylizowane. wzór 10x2-ramienny. Uwaga Obr cze 18-calowe dost pne w Fordzie C-MAX zosta y zaprojektowane z my l o zapewnieniu bardziej sportowej charakterystyki prowadzenia i jako ci jazdy w porównaniu do obr czy 16. Nr kat.i 17-calowych. wzór 5-ramienny Y . Akcesoria = Elementy dost pne u Autoryzowanych Dealerów Forda nawet po zakupie pojazdu. D2UD4 Nr kat. wzór 5-ramienny (Opcja w wersji Trend) 16-calowe obr cze ze stopów lekkich. a tak e zapewnia bardziej sportowy wygl d. D2XD1 Nr kat. 16-calowe ko paki. 1702126 (Opcja i akcesoria) Zestaw obni aj cy zawieszenie Eibach Poprawia osi gi i trzymanie si drogi. Opcja = Element. 17-calowe obr cze ze stopów lekkich. 1702128 (Opcja i akcesoria) 16-calowe obr cze ze stopów lekkich. Obr cze i ogumienie Nak adki na przednie progi Nak adki na progi przednich drzwi z polerowanej stali nierdzewnej z logo C-MAX witaj Ci podczas wsiadania i chroni lakier (Opcja i akcesoria) 16-calowe ko paki. D2XBS (Standard w wersji Titanium oraz akcesoria. 1702125. wzór 15-ramienny. wzór 7-ramienny. D2YL5 Nr kat. podkre laj cych dynamiczne linie nowego Forda C-MAX. 1702127 (Opcja i akcesoria) 18-calowe obr cze ze stopów lekkich.18-calowe obr cze ze stopów lekkich. 1710606 (Akcesoria) 17-calowe obr cze ze stopów lekkich.

i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company i rmy zwi zane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. u atwiaj c parkowanie ty em. zaawansowanym wy wietlaczem nawigacji w zestawie wska ników. Uwaga Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami kodeksu drogowego pos ugiwanie si w czasie jazdy telefonem bez zestawu g o nomówi cego lub s uchawkowego jest wykroczeniem. (Akcesoria) Uwaga Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. systemem nawigacji i uk adem klimatyzacji za pomoc polece g osowych. odtwarzacz MP3 lub kart pami ci USB i obs uguj je za po rednictwem systemu audio marki Ford. wyposa ony w 4. (Opcja) Prze czniki na kierownicy Prze czniki umieszczone na kierownicy pozwalaj na sterowanie funkcjami systemu audio i komputera pok adowego bez odrywania r k od kierownicy. (Opcja) Zestaw nawigacji satelitarnej do telefonu komórkowego Zamie swój wyposa ony w funkcj Bluetooth® inteligentny telefon komórkowy w nawigacj . *W celu uzyskania informacji na temat kompatybilno ci telefonów prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda lub odwiedzenie strony www.com Radioodtwarzacz CD/MP3 Radioodtwarzacz p yt CD z 3. Konsola jest mocowana do s upka A. Jest kompatybilny z opcjonalnym zestawem do nawigacji satelitarnej dla telefonu komórkowego i opcjonaln kamer u atwiaj c parkowanie ty em. sze cioma g o nikami. iPod® jest znakiem towarowym rmy Apple Inc. dziewi wysokiej klasy g o ników. a wszystkie przewody s ukryte wewn trz. gniazdem kart SD. zestawem g o nomówi cym Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. (Dost pne wy cznie z systemami audio marki Ford) (Opcja) Wype nij swojego nowego Forda C-MAX lub Forda Grand C-MAX doskona ej jako ci d wi kiem i po cz si si ze wiatem zewn trznym dzi ki szerokiej gamie wysokiej klasy systemów audio. nawigacji i samochodowych systemów elektroniki u ytkowej.ford-mobile-connectivity. (Opcja z systemem audio) ® Zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem Umo liwia nawi zywanie po cze telefonicznych bez wykorzystania r k. wprowadzi dane podró y. Zawiera mapy Europy na karcie SD. odczytuj c informacje o odtwarzanych utworach na wy wietlaczu systemu audio. (Standard w wersji Trend) Radioodtwarzacz CD/MP3 z nawigacj SD System nawigacji satelitarnej CD/SD z 5" kolorowym wy wietlaczem. zdalne sterowanie na kole kierownicy. gniazdem AUX-IN. odtwarzacz p yt CD. Dzi ki atwo ci u ycia i wyj tkowej sprawno ci dzia ania nie musisz my le o kwestiach technicznych. 6 g o nikami. gniazdo AUX-IN oraz z cze USB/iPod®. funkcj odtwarzania plików MP3.5" wy wietlaczem wielofunkcyjnym. Systemy audio i komunikacji Uchwyt do pod czenia przeno nych urz dze do nawigacji satelitarnej Dogodne mocowanie typu pod cz i u ywaj przeznaczone dla wybranych systemów nawigacji. z montowan standardowo kamer . (Opcja)* Z cze dla odtwarzacza MP3 Pod cz swojego iPoda . (Opcja) Radioodtwarzacz CD/MP3 Sony z nawigacj SD System nawigacji satelitarnej SD z 5" kolorowym wy wietlaczem oraz radioodtwarzaczem Sony CD z funkcj Bluetooth®. oferuj cym czytelne wskazówki nawigacji. rozbudowanym panelem sterowania. (Opcja z systemem audio) .2" kolorowy wy wietlacz. systemem audio. Inc. gniazdem USB/iPod®. Funkcja sterowania g osem umo liwia sterowanie telefonem komórkowym z funkcj Bluetooth®. Wystarczy w o y kart SD z aplikacj nawigacyjn do telefonu. a telefon b dzie transmitowa wskazówki dotycz ce trasy przez system audio. Inne znaki i nazwy towarowe s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli.Radioodtwarzacz CD Sony System audio Sony z zestawem g o nomówi cym Bluetooth®. gniazdem AUX-IN oraz z czem USB/iPod®. Po prostu usi d wygodnie i zrelaksuj si . zestawem g o nomówi cym Bluetooth®. zdalnym sterowaniem na kole kierownicy. funkcj odtwarzania plików MP3.

znajdziesz bogat ofert opcji i akcesoriów przeznaczonych dla Twojego nowego Forda C-MAX lub Grand C-MAX. (Dla wszystkich wersji 5-osobowych. (Opcja i akcesoria) Przegroda do przewozu psa* (Grand C-MAX) Kratki dost pne w wersji o pe nej wysoko ci lub do po owy wysoko ci tworz modu y pozwalaj ce na bezpieczny przewóz psa lub baga u w cz ci baga owej. nawet w czasie deszczu. (Akcesoria) 3. (Akcesoria) Owiewka ClimAir® Zmniejsza zawirowania powietrza i ha as. (Dla wszystkich wersji 5-osobowych. (Opcja i akcesoria) . trwa e chlapacze chroni nadwozie przed od amkami kamieni. standardowe wyk adziny dywanikowe lub maty gumowe. (Akcesoria) Niezale nie od tego. Folia ochronna tylnego zderzaka Zabezpiecz tylny zderzak przed zadrapaniami dzi ki tej przezroczystej folii ochronnej. Chlapacze Dost pne jako zestawy na przód i ty . Welurowe dywaniki pod ogowe 3D (tylko Grand C-MAX) Specjalna jednocz ciowa. (Opcja i akcesoria) 4. dzi ki redukcji rozprysków podczas jazdy. które pomog Ci jak najlepiej wykorzysta wolny czas. Z 13-stykowym zestawem elektrycznym. (Akcesoria) 2. Akcesoria 1. u atwiaj c utrzymanie samochodu w czysto ci. Opcja i akcesoria) Wyk adzina pod ogowa baga nika Trwa a wyk adzina. przeznaczona do przewozu wilgotnych i zabrudzonych przedmiotów.Poprzeczki i relingi dachowe (Grand C-MAX) Razem ze stylowymi relingami dachowymi poprzeczki stanowi doskona baz dla wszystkich rozwi za w zakresie transportu dachowego. (Akcesoria) Sk adany hak holowniczy Solidny hak holowniczy dost pny w razie potrzeby. Maty pod ogowe na ka d okazj Dost pne w ró nych wersjach jako luksusowe dywaniki welurowe. Akcesoria) Siatka mocuj ca baga * (Grand C-MAX) Mocna siatka zabezpiecza podczas jazdy przedmioty przewo one w baga niku. co Ci interesuje. by poprawi wygl d pojazdu i u atwi dost p do przestrzeni baga owej. Foteliki dzieci ce Britax z mocowaniami ISOFIX Dost pne ró ne wielko ci fotelików dla dzieci w ró nym wieku. umo liwiaj c przyjemn jazd przy otwartych oknach z przodu. (Akcesoria) 5.07/DIN 75410-2. Podstawowy baga nik dachowy (C-MAX) Ten zamykany aluminiowy baga nik stanowi podstaw dla monta u rozmaitych mocowa s u cych do transportu dachowego. (Akcesoria) *Spe nia europejskie normy bezpiecze stwa ECE-R17. trójwymiarowa konstrukcja umo liwia doskona e dopasowanie i ochron . te praktyczne. (Akcesoria) Dwustronna mata na pod og baga nika Dwustronna mata oferuje powierzchni dywanikow oraz trwa powierzchni gumow do wyboru. pozwala utrzyma wn trze w czysto ci. mo na go tak e ukry . (Opcja i akcesoria) Produkty do transportu dachowego rmy Thule Autoryzowani Dealerzy Forda oferuj szerok gam wysokiej klasy systemów wsporników i boksów dachowych rmy Thule (na ilustracji boks dachowy Spirit 780 rmy Thule).

A dodatkowo samochody ubezpieczamy na atrakcyjnych stawkach Ford Ubezpieczenia. P acisz za u ytkowanie pojazdu i nie martwisz si o amortyzacj podatkow . przednie wiat a przeciwmgielne. Ford Protect Program przed u enia gwarancji na 3.pl O szczegó y pytaj Autoryzowanych Dealerów Forda. w kolorze nadwozia z elektrycznym z czem 13-pinowym z elektrycznym z czem 13-pinowym Hak holowniczy montowany na sta e Stalowe stylizowane Ze stopów lekkich Ze stopów lekkich Ze stopów lekkich Ze stopów lekkich Ko o zapasowe Zestaw naprawczy ogumienia Skon guruj swojego Forda on-line Wybierz i zmie rodzaj nadwozia. system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree (zawiera przycisk rozrusznika 'Ford Power').A. atrakcyjne warunki.OC.M. wgniece . ogumienie 215/55 Rx16* 6. z systemem statycznych wiate do wietlacj cych zakr ty (zawieraj regulacj jasno ci pod wietlenia zegarów) Czujniki parkowania Czujniki parkowania z przodu z ty u a o zmiennej pr dko ci. FCE Bank Polska S.T Najnowocze niejsze techniki napraw drobnych uszkodze .5x16" (wzór 5-ramienny). konsola centralna 'Premium'. Promocyjne stawki Ford Ubezpieczenia. realizowana w sieci autoryzowanych stacji serwisowych. Business Service Club Kompleksowa oferta serwisowa stworzona specjalnie dla Klientów Flotowych. krótki czas decyzji. z elektrycznie sterowanymi roletami przeciws onecznymi (niedost pny w kombinacji z d ug konsol dachow ) Relingi baga nika dachowego z wyko czeniem w kolorze aluminium (tylko Grand C-MAX) Poprzeczki do relingów baga nika dachowego z wyko czeniem w kolorze aluminium (dost pne tylko z relingami dachowymi. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. automatycznie ciemniaj ce si lusterko wsteczne. NNW. ogumienie 215/55 Rx16 (D2XBS)* 7x17" (wzór 15-ramienny). ogumienie 215/55 Rx16 (D5AA1)* 7x16" (wzór 5-ramienny Y). Autoryzowane Zak ady Napraw Nadwozi Sie serwisów Forda specjalizuj cych si w naprawach nadwozi. ogumienie 215/55 Rx16 (D2XD1)* 7x16" (wzór 10-ramienny). np. Zielona Karta. wymagane tylko podstawowe dokumenty rejestrowe.5x16" i ko paki (wzór 7-ramienny).ford. tapicerk oraz opcje i obserwuj na bie co jak mo e wygl da Twój wymarzony Ford. automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu.pl Zewn trzne elementy nadwozia Ambiente Trend Titanium Stylistyka i wygl d zewn trzny Wyko czenie górnej linii drzwi Klamki drzwi Lusterka boczne w kolorze polerowanego aluminium a a a f a a a f b f b b a b b a a f f a f b a b a a a b a a f a b a a a a b b a f a a a b f b b a b b a a lakierowane w kolorze nadwozia sterowane elektrycznie. automatyczne reflektory. ogumienie 215/55 Rx16* 6. Informacja Prawna oraz program ca odobowej pomocy drogowej. Ford Ubezpieczenia Gdziekolwiek jeste Specjalnie dla Klientów Forda opracowali my wyró niaj cy si na rynku pakiet ubezpiecze . AC. EUR. zarysowa lub odprysków szyby czo owej. bie ce utrzymanie czy sprzeda samochodu. gniazdo USB/iPod®. Atrakcyjne stawki Ford Ubezpieczenia. www. aby spe ni wszystkie Twoje oczekiwania. dojazdowe Elementy funkcjonalne nadwozia System bezkorkowego wlewu paliwa Ford Easy Fuel Reflektory wiat a do jazdy dziennej Reflektory automatyczne zawieraj : automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu. w zale no ci od wybranej opcji. pomoc drogowa dzia aj ca na terytorium Polski i Europy. samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. tylko Grand C-MAX) Uchwyt drzwi ty u nadwozia Hak holowniczy sk adany Obr cze kó i ogumienie Stalowe Stalowe 6. Integraln cz ci ka dej umowy Ford Protect jest Program FordAssistance 12. www. kolor.specjalnie dla Ciebie przygotowali my gam produktów nansowych najwy szej jako ci. Ford Leasing Sposób na sukces Je dzisz Fordem przy minimalnym zaanga owaniu gotówki. czymy ponad 50 lat do wiadcze rynku motoryzacyjnego i nansowego z wyj tkow dba o ci o ofert . Naprawy powypadkowe odbywaj si wed ug najnowszych technologii napraw a us ugi potwierdzane s 3-letnim Certy katem na wykonan napraw . (+48 22) 522 27 27 Ford Pomoc jest do Twojej dyspozycji 24 godziny na dob . obudowy w kolorze nadwozia. Uproszczona procedura ju od 10% wp aty w asnej. Oferta w PLN. CHF i USD.fcebank. zgodnie z aktualnym cennikiem Programu. Ford Business Partner Skuteczne zarz dzanie ot Przejmuj c czynno ci zwi zane z zarz dzaniem i utrzymaniem oty u atwiamy Tobie prowadzenie dzia alno ci. funkcj wy czania wiate z opó nieniem oraz przednie wiat a przeciwmgielne Reflektory bi-ksenonowe z samoczynn regulacj k ta ustawienia i spryskiwaczami. z automatyczn regulacj temperatury (DEATC). elektrycznie sterowane a f f b a a f b b f f f a Wycieraczka tylnej szyby Wycieraczki przedniej szyby spryskiwacze Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie. km. Ford Credit Spe niamy Twoje marzenia Prosty i wygodny kredyt na zakup Twojego nowego Forda nawet do 100% warto ci samochodu. 6 g o ników). Procedura uproszczona przy op acie wst pnej ju od 10% warto ci samochodu. Nasz bank nale y do Ford Motor Company. ogumienie 215/50 Rx17 (D2YL5) 8x18" (wzór 7-ramienny). czujniki parkowania z ty u (AB1CG) Pakiet Comfort 1 klimatyzacja dwustrefowa. Hotel Opon Program przechowywania opon w punktach dealerskich. Wyposa enie Serwis Ford Pomoc Kompleksowa. czujniki parkowania z ty u (AB1CF) Pakiet Business 2 system nawigacji satelitarnej SD z radioodtwarzaczem CD Sony oraz kamer u atwiaj c parkowanie ty em (kolorowy wy wietlacz 5". spryskiwacze reflektorów. 9 g o ników).U atwiamy ycie Nasze us ugi nansowe i serwisowe zosta y przygotowane. z czujnikiem deszczu (zawieraj opcj automatycznych reflektorów) Przednia szyba podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy Pakiety wyposa enia dodatkowego Pakiet Business 1 system nawigacji satelitarnej CD/SD (kolorowy wy wietlacz 5". Mo esz równie zmieni widok i obejrze Twój projekt z dowolnego uj cia. Minimum formalno ci. Naprawy S. ogumienie 235/40 Rx18 (D2UD4) lakierowany. d wignia hamulca styl 'Z' (AB1BR) CRS CRS a b b b . korzystaj c jednocze nie z odlicze podatkowych. z zintegrowanymi kierunkowskazami Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie. gniazdo USB/iPod®.A.5x16" oraz ko paki (wzór 7-ramienny). W ramach dodatkowej ochrony mo esz skorzysta z atrakcyjnej oferty Ubezpieczenia Kredytobiorcy. z przerywaczem pracy. 4 i 5 rok u ytkowania pojazdu lub do 150 tys. Dzi ki profesjonalnej obs udze Twojego Dealera oraz szerokiej ofercie promocyjnej wybierzesz ubezpieczenie spe niaj ce wszystkie Twoje potrzeby. obudowy w kolorze nadwozia.R. z zintegrowanymi kierunkowskazami Lusterka boczne Drzwi tylne boczne sk adane elektrycznie przesuwne (tylko Grand C-MAX) z chromowanym obramowaniem Krata wlotu powietrza dolna Przednie wiat a przeciwmgielne Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci nadwozia (w wersji Trend zawieraj dodatkowo wyko czenie górnej linii drzwi w kolorze polerowanego aluminium) Dach panoramiczny nieotwierany.

ASLD standardowa. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. tempomat (AB1CE) Pakiet Easy Driver 1 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu(tylko C-MAX) (AB1BG) Pakiet Trend Style 5 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. dost pny za dop at . zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach. 9 g o ników Premium. schowkiem na p yty CD oraz dodatkowym gniazdkiem 12V (level 2) . gniazdo AUX-IN. rozbudowany panel sterowania. zasilana paliwem. aplikacja nawigacyjna + mapy Europy na karcie SD Kamera u atwiaj ca parkowanie ty em z radioodtwarzaczem Sony CD Zdalne sterowanie systemem audio tylko jako element zestawu nawigacji satelitarnej SD na kierownicy. filtr przeciws oneczny przedniej szyby. zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach. gniazdo USB/iPod®. D5AA1). podgrzewane przednie fotele. sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). uk ad wspomagaj cy ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA). dost pna za dop at . elektryczna regulacja po o enia fotela kierowcy w 6-ciu kierunkach (AB1BN) Pakiet X Pano 1 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. gniazdo AUX-IN Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 kolorowy wy wietlacz 4. podgrzewane przednie fotele. filtr przeciws oneczny przedniej szyby. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu (tylko Grand C-MAX) (AB1BH) Pakiet Visibility automatyczne reflektory. f = Element pakietu wyposa enia dodatkowego. podgrzewana przednia szyba Quickclear (AB1BC) Pakiet Trend Style 2 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. podgrzewana przednia szyba Quickclear (AB1BP) b b b f a a f b a b a f f a a a a f f a b b b b Klimatyzacja Klimatyzacja manualna Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. zestaw nawigacji satelitarnej do telefonu komórkowego System nawigacji satelitarnej CD/SD kolorowy wy wietlacz 5". 6 g o ników Systemy audio i nawigacji Radioodtwarzacz CD/MP3 Radioodtwarzacz CD/MP3 wy wietlacz wielofunkcyjnym 3. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. wyko czona skór wyko czony skór Pakiet Summer dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi sterowanymi elektrycznie i krótk konsol dachow z uchwytem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). samoczynnie ciemniaj ce si lusterko wsteczne. podgrzewana przednia szyba Quickclear. z automatyczn regulacj temperatury (DEATC). D2XD1).2". elektrycznie podgrzewane. klimatyzacja dwustrefowa z automatyczn regulacj temperatury (DEATC). bezfreonowy czynnik ch odniczy (w wersji Trend zawiera rozbudowana konsol rodkow . dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi. rozbudowany panel sterowania. 9 g o ników Premium. Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. reflektory bi-ksenonowe. Inc. spryskiwacze reflektorów. D2YL5). czujniki parkowania z ty u. przednia szyba z filtrem przeciws onecznym. rozbudowany panel sterowania. d wignia hamulca styl 'Z'.5". zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. aplikacja nawigacyjna + mapy Europy na karcie SD System nawigacji satelitarnej SD z radioodtwarzaczem Sony CD oraz kamer u atwiaj c parkowanie ty em kolorowy wy wietlacz 5". D2XD1). czujniki parkowania z przodu i z ty u. przednia szyba z filtrem przeciws onecznym. rozbudowany panel sterowania. przednie wiat a przeciwmgielne. podgrzewana przednia szyba Quickclear. konsola centralna 'Premium'.6 Duratec 125 KM . zosta y zaprojektowane z my l o zapewnieniu bardziej sportowej charakterystyki prowadzenia i jako ci jazdy w porównaniu do standardowych obr czy 16". D2XD1). zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach (AB1BW) Pakiet Titanium Style 1 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. gniazdo USB/iPod®. zintegrowane rolety przeciws oneczne w tylnych drzwiach (AB1CB) Pakiet Family 2 funkcja elektrycznego zamykania i otwierania drzwi baga nika. z otwartym schowkiem i dodatkowym gniazdkiem 12V Gniazdko zasilania (12V) Konsola rodkowa Konsola rodkowa rozbudowana. gniazdo USB/iPod®. D2XD1).Wyposa enie Zewn trzne elementy nadwozia Ambiente Trend Titanium Zewn trzne elementy nadwozia Ambiente Trend Titanium Pakiet Comfort 2 16-calowe stylizowane obr cze kó (wzór 5-ramienny. D2YL5). gniazdo AUX-IN Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 kolorowy wy wietlacz 4. gniazdo USB/iPod®. podgrzewana przenia szyba Quickclear (AB1BI) Pakiet Titanium Style 2 relingi baga nika dachowego z wyko czeniem srebrnym. z przesuwanym pod okietnikiem. tempomat (AB1BF) wyko czone aluminium z logo 'Ford' ze szczotkowanej stali nierdzewnej z logo 'C-MAX' b b b b Kolumna kierownicy z regulacj pochylenia i odleg o ci podstawowy wy wietlacz 3. gniazdo kart SD. z funkcj programowania elektryczna PTC (tylko z silnikami diesla) wn trza a f a 'Ford Power' a b a b Komfort i funkcjonalno Przycisk rozrusznika Tempomat zawiera opcj regulowanego uk adu ograniczania pr dko ci . D2YL5). b = Opcja. gniazdo kart SD. dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi.2". dywaniki welurowe z przodu i z ty u pojazdu (AB1BS) Pakiet Driver Assistant system monitorowania martwego pola widzenia w lusterku (BLIS). D2XD1). rozbudowany panel sterowania. rozbudowana konsola rodkowa (level 2). Wyposa enie wn trza b Ambiente Trend Titanium b b Stylistyka i wygl d wn trza Wewn trzne klamki drzwi wyko czenie chromowane satynowe (w wersji Grand C-MAX tylko z przodu) welurowe z logo 'Ford' welurowe (tylko Grand C-MAX) welurowe z logo 'Ford' (tylko Grand C-MAX z trzecim rz dem b b b b b b a b a a a a b b b a b b a f a a a a a a a a a b Dywaniki pod ogowe z przodu Dywaniki pod ogowe w drugim rz dzie foteli b b b b b Dywaniki pod ogowe w trzecim rz dzie foteli siedze ) Uchwyt d wigni zmiany biegów Nak adki na progi z przodu Nak adki na progi z przodu Kierownica Kierownica 4-ramienna 4-ramienna. 9 g o ników Premium. 6 g o ników. sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). sterowane i sk adane lusterka boczne (AB1BZ) Pakiet Family 1 funkcja elektrycznego zamykania i otwierania drzwi baga nika. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu (tylko Grand C-MAX) (AB1BJ) Pakiet Towing system monitorowania martwego pola widzenia w lusterku (BLIS). system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA). system kontroli ci nienia w ogumieniu (DDS). dost pne do Forda C-MAX. spryskiwacze reflektorów b a = Standard. reflektory bi-ksenonowe. dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi. sterowane i sk adane lusterka b b b b b b b Pakiet X Pano 2 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz ci pojazdu (AB1BM) Pakiet X 2 pe na skórzana tapicerka foteli. gniazdo USB/iPod®. zintegrowany panel sterowania. relingi baga nika dachowego wyko czone w kolorze srebrnym. * z silnikami: 1. sk adany hak holowniczy (AB1CA) Pakiet Trend Style 1 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y.level 2) Nagrzewnica Nagrzewnica postojowa. zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. dach panoramiczny nieotwierany (z roletami przeciws onecznymi sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol dachow z uchwytem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci).205/55. sterowanymi elektrycznie oraz krótk konsol ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci). zamykanym schowkiem. system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power) (AB1BQ) b b b Pakiet Easy Driver 3 system wspomagaj cy parkowanie (SAPP).5". elektrycznie podgrzewane. D2YL5). zestaw g o nomówi cy Bluetooth® z funkcj sterowania g osem. gniazdo AUXIN. gniazdo AUX-IN. a b b b b b b b b b Pakiet Trend Style 5 16-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 5-ramienny Y. sterowane i sk adane lusterka boczne (AB1BX) Pakiet Easy Driver 2 boczne (AB1BY) czujniki parkowania z ty u. gniazdo 230V/150W (w wersji Trend dodatkowo automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatycznie ciemniaj ce si lusterko wsteczne) (AB1CD) Pakiet Luxury Comfort Seat pe na tapicerka skórzana foteli. dywaniki welurowe z przodu i z ty u pojazdu (AB1BD) Pakiet Trend Style 3 Pakiet Trend Style 4 kierownica i uchwyt d wigni zmiany biegów wyko czone skór (AB1BE) przednie wiat a przeciwmgielne. elektryczna regulacja po o enia fotela kierowcy w 6-ciu kierunkach (AB1BB) Pakiet Nordic podgrzewane przednie fotele.6 Duratec 105 KM i 1. filtr przeciws oneczny przedniej szyby. 6 g o ników. gniazdo 230V/150W (AB1CC) Pakiet Family 3 funkcja elektrycznego zamykania i otwierania drzwi baga nika. automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu. elektrycznie podgrzewane. przednie wiat a przeciwmgielne. Prawa do pozosta ych znaków towarowych i nazw handlowych s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli. Uwaga: 17" i 18" obr cze ze stopów lekkich. podgrzewane przednie fotele (AB1BV) Pakiet X 1 17-calowe obr cze ze stopów lekkich (wzór 15-ramienny. przednie wiat a przeciwmgielne (AB1BU) Pakiet Winter podgrzewana przednia szyba Quickclear.

niezale ne.1 4. (km/h) 0-100 km/h (sek.ty (tylko C-MAX Ambiente) r czna regulacja po o enia w p aszczyznach: góra-dó oraz przód-ty (oprócz wersji C-MAX r czna regulacja podparcia odcinka l d wiowego r czna regulacja po o enia (przód .6 5. oddzielaj ca Osi gi.6 5. Fotel pasa era z przodu Fotel pasa era z przodu Fotel pasa era z przodu Przednie fotele Sk adane blaty stolików ze wspomaganiem a a a a a a a f a a a b a b a a b podgrzewane.ty a a = Standard.Wyposa enie Wyposa enie wn trza Ambiente Trend Titanium Bezpiecze stwo i zabezpieczenia przed kradzie Ambiente Trend Titanium Konsola rodkowa Premium z pod okietnikiem z regulacj w poziomie. i 2. redni pr dko Komputer pok adowy zewn trzn Uk ad monitorowania ci nienia w ogumieniu Wy wietlacze: radioodtwarzacza i deski rozdzielczej z regulacj jasno ci pod wietlenia System elektrycznej blokady tylnych drzwi uniemo liwiaj cy ich otwarcie od rodka przez dzieci (standard w wersjach: Grand C-MAX Ambiente. szyba kierowcy otwierana ca kowicie jednym naci ni ciem przycisku (tylko C-MAX) Szyby elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi .dó oraz przód . jest drugi rz d siedze . siedz cych na tylnych fotelach (w wersji Trend dost pne jedynie w kombinacji z dachem panoramicznym) Schowki dwa schowki pod pod og w 2-gim rz dzie foteli (tylko Grand C-MAX) pokazuje: zu ycie paliwa.4 8. przy prawid owym zamocowaniu fotelika i zapi ciu pasów. funkcja ca kowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb (standard dodatkowo w wersjach: Grand C-MAX Ambiente i Trend) Fotele Przednie fotele Fotel kierowcy Fotel kierowcy Fotel kierowcy Ambiente) styl komfortowy regulacja podparcia odcinka l d wiowego regulacja po o enia w p aszczy nie przód . wyko czeniem podsufitki z tkaniny o podwy szonej jako ci. z regulacj temperatury z ty u opar przednich foteli Fotele w drugim rz dzie trzy niezale ne fotele.6 4.8 13. zasi g oraz temperatur a a a f a a b a f b a a Bezpiecze stwo Inteligentny System Bezpiecze stwa System ABS (IPS) z uk adem kontroli trakcji (TA) oraz uk adem wspomagania a a a a a a a a a z elektronicznym uk adem podzia u si y hamowania (EBD) a b a a a a a a a a Elektroniczny uk ad stabilizacji toru jazdy (ESP) awaryjnego hamowania (EBA) Zaawansowany uk ad ESP elektroniczny uk ad satbilizacji toru jazdy (ESP) z uk adem kontroli trakcji (TA). otwartym schowkiem.6 Duratorq TDCi 115 KM 2.0 Duratorq TDCi 115 KM 2. dodatkowymi gniazdkami zasilania 12V (z przodu i z ty u).) 50-100 km/h*** (sek.6 15. zu ycie paliwa i emisja spalin Norma emisji spalin Skrzynia biegów Moc maksymalna (KM (kW)) Moment obrotowy (Nm) Emisja CO2 (g/km) Zu ycie paliwa (l/100km)** Cykl Poza Zu ycie miejski miastem rednie Osi gi* Pr dko maks.6 4.8 5.4 11. f = Element pakietu wyposa enia dodatkowego. z regulacj po o enia zag ówków w p aszczy nie góra-dó .1 4.8 9. uchwytem d wigni hamulca styl 'Z' Konsola dachowa prze u ona ze schowkiem formatu A5.6 EcoBoost 182 KM 1.4 7.8 4.5 13. b = Opcja. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. z opcj demonta u. *W celu sprawdzenia kompatybilno ci telefonów z funkcj Bluetooth®. stabilizator przechy ów a = Standard. Trend i Titanium oraz C-MAX Titanium) Autoalarm obwodowy i pojemno ciowy zawiera opcj centralnego zamka z dwuetapowym ryglowaniem System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree zawiera przycisk rozrusznika Ford Power.opuszczanie i podnoszenie jednym naci ni ciem przycisku. z systemami audio Forda.9 8. dost pny za dop at . odwied stron www.3 5. z dwuetapowym ryglowaniem a b a a b a b b w czaj ce si automatycznie podczas gwa townego hamowania a a a a a a a a f poduszki czo owe dla kierowcy i pasa era z przodu poduszki boczne dla kierowcy i pasa era z przodu boczne kurtyny powietrzne chroni ce osoby w 1.5 13. ty . umo liwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka Szyby elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi. z czujnikami przeszkody.com/home.7 8. Najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka. rodkowy fotel z mo liwo ci z o enia do pozycji pod okietnika (niedost pny w kombinacji z ko em zapasowym) (tylko C-MAX) Fotele w trzecim rz dzie dwa niezale ne fotele.6 Duratec Ti-VCT 105 KM Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V M5 M5 M6 M6 M6 M6 MPS6 M6 105 (77) 125 (92) 150 (110) 182 (134) 95 (70) 115 (85) 115 (85) 140 (103) 150 159 240 240 230 270 300 320 154 154 154 154 119 119 149 134 8. dost pny za dop at .8 8. wielowahaczowe z wahaczem ustalaj cym Control Blade.4 5. z 3-punktowymi pasami bezpiecze stwa. niezale nie sk adane na p asko w proporcji: 40:20:40.6 11.6 6. Inc.5 9.6 EcoBoost 150 KM 1. z regulacj po o enia zag ówków w p aszczy nie góra-dó . b = Opcja.2 n/a 9. .0 Duratorq TDCi 140 KM Siatka zabezpieczaj ca przedmioty w baga niku przestrze baga ow (tylko Grand C-MAX) Roleta zas aniaj ca przestrze baga ow za drugim rz dem siedze (tylko Grand C-MAX) a = Standard. skrajne fotele z funkcj przesuwania po skosie.ford-mobile-connectivity. przebyty dystans.3 11.3 5.3 4.3 5. nawiewami wentylacji w 2-gim rz dzie siedze .) b b b C-MAX 1. umo liwia obserowanie dzieci. niezale nie sk adane na p asko. Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. w drugim rz dzie lampka sufitowa z przodu ze ciemniaczem lampka o wietlaj ca wn k na nogi z przodu.6 Duratec Ti-VCT 125 KM 1.4 5. Prawa do pozosta ych znaków towarowych i nazw handlowych s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli. niezale nie sk adane na p asko w proporcji: 40:20:40 z mo liwo ci ca kowitego wymontowania (tylko C-MAX) System komfortowej konfiguracji foteli w drugim rz dzie trzy niezale ne fotele. dost pna za dop at . z regulacj po o enia zag ówków w p aszczy nie góra-dó . dost pna za dop at .ty ) r czna regulacja po o enia w p aszczy nie góra . z systemem przypominaj cym o konieczno ci zapi cia pasów dla wszystkich foteli (tylko Grand C-MAX) Baga nik Gniazdko zasilania 12V Mata na pod og baga nika dwustronna (guma/welur. schowkiem na okulary oraz lusterkiem do obserwowania dzieci (niedost pna w kombinacji z dachem panoramicznym) Pakiet dla pal cych O wietlenie wn trza lampki w czane otwarciem drzwi siedze oraz w przedziale baga owym O wietlenie wn trza lampki w czane otwarciem drzwi i opó nionym wy czaniem O wietlenie wn trza lampki w czane otwarciem drzwi lampki do czytania w pierwszym i drugim rz dzie siedze Lusterko wsteczne automatycznie ciemniaj ce si lampki sufitowe LED: z przodu.1 6.4 6. schowkiem na p yty CD.6 6. rz dzie siedze DDS a a a a f a b a b b Lusterko do obserwowania dzieci zamontowane w górnej konsoli.8 8.6 6.7 8. f f a . uk adem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) oraz uk adem u atwiajacym ruszanie na wzniesieniach (HSA) wiat a awaryjnego hamowania Poduszki powietrzne Poduszki powietrzne Poduszki powietrzne Zabezpieczenia Centralny zamek Centralny zamek sterowany pilotem sterowany pilotem. niedost pna do wersji 7-miejscowej) mocowana za drugim rz dem siedze .3 11. ze srebrnym wyko czeniem górnej kraw dzi uchwytów na kubki.6 Duratorq TDCi 95 KM 1. f = Element pakietu wyposa enia dodatkowego.2 a b b a b b a a b b a 1. a a a a a a a a a a Rozwi zania konstrukcyjne Ambiente Trend Titanium Uk ad kierowniczy Uk ad kierowniczy Zawieszenie Przód niezale ne z kolumnami MacPhersona.1 180 188 204 217 170 184 185 201 12. uUwaga: Umieszczanie fotelików dzieci cych na przednim fotelu pasa era nie jest dozwolone w samochodach Ford wyposa onych w dzia aj c czo ow poduszk powietrzn po stronie pasa era.

6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów PowerShift . M6.3 5.1 10.4 5.6 Duratorq TDCi 95 KM 1. M6 1. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej. MPS6 .5-stopniowa mechaniczna skrzynie biegów.3 n/a 9.9 n/a Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V 1477 1477 1496 1496 1504 1504 1634 1575 1634 1575 1634 2135 2135 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2885 2885 3400 3400 3400 3400 3800 3800 3800 3800 3800 750 750 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 735 735 745 745 750 750 815 785 750 785 750 Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V M5 M5 M6 M6 M6 M6 MPS6 M6 MPS6 M6 MPS6 105 (77) 125 (92) 150 (110) 182 (134) 95 (70) 115 (85) 115 (85) 140 (103) 140 (103) 160 (118) 160 (118) 150 159 240 240 230 270 300 320 320 340 340 159 159 159 159 129 129 154 139 154 139 154 8.6 EcoBoost 150 KM 1.9 6.0 Duratorq TDCi 163 KM 2.0 Duratorq TDCi 115 KM.0 Duratorq TDCi 163 KM. Niestandardowe obr cze i opony mog mie wp yw na zu ycie paliwa i poziom toksyczno ci spalin.8 5.6 EcoBoost 150 KM.6-stopniowa automatyczna. pr dko 50 km/h.2 9. masa przyczepy bez hamulca (kg) Grand C-MAX 1.6 EcoBoost 182 KM.0 n/a oznacza najmniejszy mo liwy ci ar w asny przy pe nym poziomie p ynów i zbiorniku paliwa wype nionym w 90%.8 14. masa przyczepy z hamulcem (kg) Maks. MPS6 Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V 1374 1374 1385 1385 1390 1390 1550 1488 1488 1488 1550 1860 1860 1900 1900 1915 1915 2050 2050 2050 2050 2050 2660 2860 3400 3400 3115 3115 3550 3550 3550 3550 3550 800 1000 1500 1500 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 685 685 690 690 695 695 775 740 740 740 775 55 53 (60**) 60 60 Pomiar zgodnie z norm ISO 3832. masa przyczepy bez hamulca (kg) Przy 1 rz dzie siedze (do dachu) (z zestawem naprawczym) Przy 1 rz dzie siedze (do dachu) (z ko em dojazdowym) Przy 3 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyb ) (z ko em dojazdowym) Przy 3 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyb ) (z zestawem naprawczym) Przy 3 rz dach siedze (do dachu) (z ko em dojazdowym) Przy 3 rz dach siedze (do dachu) (z zestawem naprawczym) Pojemno zbiornika paliwa (litry) Benzyna bezo owiowa Olej nap dowy C-MAX 1.5 12. M6 1. **Tylko dla silnika 2. dystans 7 km.1 8. Uwaga: M5 . dwusprz g owa skrzynia biegów PowerShift.4 5.6 200 210 207 10.9 6.3 n/a 8. którym poddawane by y pojazdy z wyposa eniem jak dla wersji Ambiente. Wymiary C-MAX Grand C-MAX D ugo Szeroko Szeroko Szeroko Szeroko Wysoko ca kowita (mm) ca kowita z/bez lusterek bocznych (mm) ca kowita ze z o onymi lusterkami bocznymi (mm) ca kowita bez lusterek bocznych (mm) ca kowita z lusterkami bocznymi (mm) ca kowita (bez adunku) (mm) nikami (m) baga nika (litry) 4380 2067/1828 1858 1828 2067 1626 10.8 5.0 Duratorq TDCi 115 KM.7 5.4 13.0 Duratorq TDCi 140 KM 2.6 Duratec Ti-VCT 125 KM.6 9.6 7.5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów.8 4. ***Na 4 biegu. sk ada si w po owie z jazdy ze sta pr dko ci i w po owie z jazdy z pr dko ci zmienn .0 4. masa przyczepy z hamulcem (kg) Maks. 120 km/h.) 50-100 km/h*** (sek. (km/h) 0-100 km/h (sek. rednica zawracania mi dzy kraw Pojemno Przy 2 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyb ) (z ko em dojazdowym) Przy 2 rz dach siedze (do pó ki pod tyln szyba) (z zestawem naprawczym) Przy 2 rz dach siedze (do dachu) (z ko em dojazdowym) Przy 2 rz dach siedze (do dachu) (z zestawem naprawczym) Masy Norma emisji spalin Maks. wa ona proporcjonalnie do drogi przebytej w ka dej z cz ci testu.9 5. z uwzgl dnieniem wagi kierowcy (75 kg).9 6.0 4. Wszystkie silniki diesla wyposa one s w ltr cz stek sta ych DPF.9 8. M6 2.0 Duratorq TDCi. **Podane warto ci emisji CO2 i zu ycia paliwa wyra one odpowiednio w g/km oraz w l/100 km pochodz z o cjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z dyrektyw 80/1268/EEC. MPS6 2.0 6.0 Duratorq TDCi 140 KM.6 7.3 12. Wszystkie silniki diesla wyposa one s w ltr cz stek sta ych DPF. Podane w tabeli warto ci zu ycia paliwa i emisji CO2 nie stanowi gwarancji uzyskania takich samych wska ników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji. M6 1.3 10. W przypadku wszystkich wersji holuj cych przyczep spadaj osi gi i wzrasta zu ycie paliwa.6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów. MPS6 2. . M6 2. M6 1.8 5.0 Duratorq TDCi 163 KM.8 177 185 202 215 166 180 182 200 198 205 204 13. masa zespo u pojazdów (kg) Maks.4 6. MPS6 2.5 4.6 Duratorq TDCi 115 KM. Uwaga: wszystkie podane wy ej warto ci s danymi homologacyjnymi. M5 1.3 9.0 Duratorq TDCi 140 KM. maks. pr dko rednia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km.0 Duratorq TDCi 163 KM Grand C-MAX 1.0 Duratorq TDCi 140 KM.6 Duratec Ti-VCT 125 KM. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy ró nych pr dko ciach jazdy.6 Duratec Ti-VCT 105 KM 1.1 4.7 14. masa zespo u pojazdów (kg) Maks.0 Duratorq TDCi 115 KM 2.5 5. ze standardowymi obr czami kó i standardowym ogumieniem.9 14. M5 . MPS6 # 2.2 9.6 EcoBoost 150 KM.Charakterystyka techniczna Osi gi.4 6. M6 2.6 Duratec Ti-VCT 125 KM 1. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy poje dzie obci onym do dopuszczalnej masy ca kowitej oznacza mo liwo ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza.1 5.6 Duratorq TDCi 115 KM 2.0 Duratorq TDCi 163 KM Euro V Euro V Euro V MPS6 M6 MPS6 140 (103) 160 (118) 160 (118) 320 340 340 149 134 149 7.8 7.0 Duratorq TDCi 140 KM. Rzeczywiste wymiary mog si ró ni od podanych warto ci w zale no ci od wersji i wyposa enia.4 9.0 Duratorq TDCi 163 KM.9 4.4 9. masa Masa w asna# (kg) ca kowita (kg) Maks.5 5.4 432 471 627 666 1723 1684 4520 2067/1828 1858 1828 2067 1684 (1698*) 11. Mo liwe s niewielkie odchylenia ze wzgl du na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposa enia. pr dko maks.4 4.9 8.8 5.4 7.3 12.2 5. M6 2.4 439 475 719 755 1742 1706 56 92 79 115 *Fabryczne dane testowe Forda.6 EcoBoost 182 KM 1.6 Duratorq TDCi 95 KM.6 Duratec Ti-VCT 105 KM. *Z relingami baga nika dachowego.0 Duratorq TDCi 140 KM 2.) Masy Norma emisji spalin Maks.7 5. M6 1. masa Masa w asna# (kg) ca kowita (kg) Maks. M5 1.5 5.0 Duratorq TDCi 163 KM 2. M6 1.5 11.6 5.0 Duratorq TDCi 163 KM.4 4.5 9.1 6. M6 2.3 n/a 9.0 Duratorq TDCi 140 KM 2. Wszystkie podane wy ej warto ci s danymi homologacyjnymi.6 Duratorq TDCi 115 KM.3 5. MPS6 2.6 Duratec Ti-VCT 105 KM. M6 2. rednie zu ycie paliwa (cykl mieszany): Warto rednia z obu cz ci testu.6 EcoBoost 182 KM.9 9. M5 1. M5 1. zu ycie paliwa i emisja spalin Norma emisji spalin Skrzynia biegów Moc maksymalna (KM (kW)) Moment obrotowy (Nm) Emisja CO2 (g/km) Zu ycie paliwa (l/100km)** Cykl Poza Zu ycie miejski miastem rednie Osi gi* Pr dko maks. Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep holowniczy dla wszystkich wersji wynosi 80 kg. MPS6 . Wszystkie warto ci pochodz z testów. M6-6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów.9 4.6 Duratorq TDCi 95 KM.

Frozen White Lakiery metalizowane* 4. Colorado Red* 3. Ink Blue 6. Mars Red 7.dó Lakiery zwyk e Blazer Blue Colorado Red* Frozen White* Lakiery metalizowane* Dark Micastone Ink Blue Limelight** Mars Red Midnight Sky Moondust Silver Panther Black Syracuse Fairland Syracuse Fairland Syracuse Fairland Syracuse Fairland a b a b b b b b b a b a b b b b b b b a b a b b b b b b b a b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b a = lakier bez dop aty. Przedstawione kolory lakierów i obi foteli mog ró ni si nieznacznie od odcieni rzeczywistych ze wzgl du na ograniczenia technologiczne przy odtwarzaniu barw w procesie druku. **Lakier metalizowany Limelight dost pny jest tylko do wersji C-MAX. wszystkie lakiery metalizowane oraz tapicerki skórzane dost pne s jako opcja. Dark Micastone 5.góra Kolorystyka wn trza . Lakiery zwyk e 1. Gwarancja obowi zuje przy spe nieniu okre lonych warunków. Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Lux w tonacji Medium Light Stone Tapicerka i kolorystyka siedze Pur w tonacji Medium Light Stone Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Skóra Napoli w tonacji Syracuse* Tapicerka i kolorystyka siedze Skóra Napoli w tonacji Syracuse* Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Skóra Napoli w tonacji Medium Light Stone* Tapicerka i kolorystyka siedze Skóra Napoli w tonacji Medium Light Stone* . Moondust Silver 9.Kolory lakierów i tapicerki Wyra siebie. Panther Black Specjalny lakier metalizowany* 10. Midnight Sky 8. b = lakier za dop at . Ford C-MAX obj ty jest gwarancj na korozj perforacyjn nadwozia na okres 12 lat. Limelight (tylko C-MAX) *Lakier zwyk y Colorado Red oraz wszystkie lakiery metalizowane s dost pne jako opcja za dop at . = opcja niedost pna. Blazer Blue 2. *Tapicerki skórzane s dost pne w opcji za dop at . *lakier zwyk y Colorado Red. za dop at . Ambiente Tapicerka i kolorystyka boków siedze Twill w tonacji Syracuse Tapicerka i kolorystyka siedze Cezaire w tonacji Syracuse Trend Tapicerka i kolorystyka boków siedze Max w tonacji Syracuse Tapicerka i kolorystyka siedze Daphne w tonacji Generic Silver Titanium Tapicerka i kolorystyka boków siedze Lux w tonacji Syracuse Tapicerka i kolorystyka siedze Pur w tonacji Syracuse Kolory lakierów i obicia foteli Model Ambiente Trend Titanium Tapicerka i kolorystyka foteli Cezaire/ Syracuse Daphne/ Generic Silver Pur/Syracuse Pur/Medium Light Stone Tapicerka Tapicerka skórzana skórzana Napoli/Syracuse* Napoli/ Medium Light Stone* Skóra Napoli Skóra Napoli/ Medium Light Stone Dusk Grey Medium Light Stone a Tapicerka foteli Twill/ Syracuse Max/ Syracuse Lux/ Syracuse Lux/ Medium Light Stone Dusk Grey Medium Light Stone a Kolorystyka wn trza . Uwaga Sylwetki samochodów zosta y wykorzystane wy cznie do pokazania kolorów lakieru i mog ró ni si od aktualnie oferowanych wersji.

PN 079508/1010/3m/POL pl. BJN 306963. Oprócz tego. Anglia. October 2010 © Ford Motor Company Limited. b d te zosta y wygenerowane komputerowo. opisy i specy kacje. chyba e wyra nie stwierdzono inaczej. www. Niniejsza broszura by a aktualna w chwili oddawania do druku.pl . Wydawca Ford Motor Company Limited. Uwaga: Logotyp i znaki gra czne Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi rmy Bluetooth SIG. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mog si zatem ró ni w niektórych elementach od przedstawionych na zdj ciach. Inc. Uwaga: Niektóre zdj cia w niniejszym katalogu przedstawiaj egzemplarze przedprodukcyjne. jak i gam starannie dobranego wyposa enia i akcesoriów innych producentów wyst puj cych pod w asn mark . Najnowsze informacje mo na uzyska u Dealera rmy Ford. Elementy wyposa enia oznaczone jako Opcja lub Wyposa enie opcjonalne/zestaw opcjonalny s dost pne za dodatkow op at . prosimy o oddanie go do recyklingu. Brentwood. niektóre elementy wyposa enia mog by dost pne jako opcje za dop at . Wyposa enie opcjonalne. Uwaga: Niniejszy katalog przedstawia zarówno oryginalne akcesoria Ford.ford. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania. kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Inne znaki i nazwy towarowe s w asno ci ich zarejestrowanych w a cicieli. w dowolnym czasie.MY 2011 POL pl Ilustracje. Wszystkie elementy wyposa enia oznaczone mark naszych kooperantów podlegaj warunkom gwarancji okre lonym przez ich producentów i rma Ford nie ponosi za nie odpowiedzialno ci. Ford i BP wspó pracujemy w celu zmniejszenia zu ycia paliwa i emisji spalin. zmian specy kacji. Zarejestrowano w Anglii pod nr 235446. Essex. Kiedy niniejszy katalog przestanie by u yteczny. FoE V06E. Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest wa na z zastrze eniem dost pno ci. Jednak polityka rmy Ford zak ada sta y rozwój produktu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful