Na j wi ę k s z y d z i e n n i k g o s p o d a r c z y

PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 NR 224 (2346) ROK 15 CENA 5,99 ZŁ (W TYM 7 PROC. VAT) GAZETAPRAWNA.PL /24H
I
S
S
N

1
2
3
2

6
7
1
2

N
r

i
n
d
e
k
s
u

3
4
8

0
6
6

M
u
t

1

N
a
k
ł
a
d
:

1
4
5

9
1
0
■ Jak dokonać zamknięcia
księgi podatkowej
Tygodnik Podatkowy
SAMOZATRUDNIENIE
Jak rozliczać koszty działalności
w mieszkaniu strona 15
TYDZIEŃ PODATKÓW PRZY
SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania
i domu kupionych do końca
2006 r. strona 14
GOSPODARKA
■ Porównanie ofert telefonów
na kartę strony A2–A3
PRACA I KARIERA
■ Za siedem lat matura
z przedsiębiorczości
■ Jak wybrać dobrego
kandydata strony A6–A7
FINANSE
■ To nie czas na kupowanie
akcji strona A11
PODATKI
■ ZAKAZ ODLICZANIA VAT
od wydatków, które nie są kosztem
uzyskania przychodów, zostanie od
1 grudnia zlikwidowany. strona 6
PRACA
■FIRMY NIE BĘDĄ MOGŁY
zwolnić rodzica, który obniży wymiar
czasu pracy ze względu na opiekę
nad dzieckiem. strona 10
PRAWO
■ PISMA SĄDOWE DORĘCZANE
będą przez pocztę, komornika
i przez specjalnie utworzoną służbę
doręczeniową. strona 13
W
grudniu firmy ubezpiecze-
niowe po raz ostatni zapła-
cą tzw. podatek Religi. Ju-
tro odbędzie się pierwsze czytanie
rządowego projektu ustawy, który
zlikwiduje go od stycznia 2009 r.
Jednocześnie, wbrew wcześniejszym
zapowiedziom ministra zdrowia Ewy
Kopacz, nie zostanie zastąpiony in-
nym systemem, który zobowiąże
ubezpieczycieli do partycypacji
wkosztach leczenia ofiar wypadków.
Jak sprawdziliśmy, zniesienie po-
datku Religi nie spowoduje obniże-
nia cen polis, podniesionych wubie-
głym roku o 7–10 proc. W najlep-
szym razie ceny polis zostaną utrzy-
mane na obecnym poziomie. Ubez-
pieczyciele wskazują, że stanie się
tak m.in. ze względu na wprowa-
dzenie instytucji tzw. zadośćuczy-
nienia za śmierć bliskiej osoby
wnieszczęśliwym wypadku.
Przez rok z podatku Religi do NFZ
wpłynęło 700 mln zł. Kolejnych pie-
niędzy w2009 roku nie będzie.■
strony 2 i 8
CZY CHRONISZ SWOJE DANE?
NIE POZWÓL, ABY DANE TWOICH KLIENTÓW
DOSTAŁY SIĘ W NIEPOWOŁANE RĘCE !
Nie wyrzucaj ich do śmietnika!
Każdy zbędny dokument lub materiał CD/DVD zawierający
informacje lub dane powinien zostać zniszczony w niszczarce dokumentów.

Więcej informacji na www.fellowes.pl
FINANSE
Kredyty: przez wahania
kursu rata wyższa o 250 zł
reklama
PRACA LECZENIE OFIAR WYPADKÓW
Zniknie podatek Religi, ale firmy
ubezpieczeniowe nie obniżą OC
Płyty z praktycznym kursem
obsługi programu Word
W
ahania kursu złotego są ostatnio tak du-
że, że wartość raty przeciętnego kredy-
tu walutowego w ciągu kilku dni jest w stanie
wzrosnąć o prawie 250 zł. Nadal jednak osoba
zadłużona we frankach płaci mniej niż w zło-
tych, jeżeli wzięła kredyt kilka miesięcy temu.
Ci, którzy pożyczają teraz, za kredyty waluto-
we płacą prawie tyle samo, ile za złotowe.■
strona A10
PODATKI
Krótka sprzedaż akcji
to kłopot z fiskusem
N
owela ustawy o obrocie instrumentami fi-
nansowymi umożliwia przeprowadzanie
transakcji krótkiej sprzedaży papierów warto-
ściowych na rynku kapitałowym. Zapomniano
jednak jednoznacznie określić sposób opodat-
kowania tych transakcji dla pożyczkodawców.
Brak jasnych przepisów podatkowych spowodu-
je spory z fiskusem i niepewność inwestorów.■
strony 4–5
PRAWO
Powróci spółdzielcza
własność lokalu
R
esort infrastruktury proponuje przywróce-
nie możliwości przekształcania mieszkań
lokatorskich współdzielczą własność oraz po-
wrót instytucji zebrań przedstawicieli człon-
ków. Zmienić się mają zasady lustracji spółdziel-
ni. Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych powinien najpóźniej na początku 2009 r.
trafić do konsultacji społecznych.■
strona 12
DZIŚ Poziom podstawowy JUTROPoziom zaawansowany
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
2 | PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224
Temat dnia
BLOGI Gazety Prawnej
www.gazetaprawna.pl/blogi
O
fiary przestępstw
umyślnych i nieumyśl-
nych, a w przypadku
ich śmierci i ich najbliżsi, mogą
dostać odszkodowanie od Skar-
bu Państwa na pokrycie ponie-
sionych szkód materialnych,
zwane kompensatą. Jest to
możliwe, gdy nieskuteczne jest
wyegzekwowanie pieniędzy od
sprawcy przestępstwa lub np.
ubezpieczyciela. Dodatkowo
jeszcze kompensata wpodwyż-
szonej wysokości z 12 tys. do 20
tys. zł ma być przeznaczana
również na koszty związane
z leczeniem i rehabilitacją –
przewiduje przygotowany
przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości projekt nowelizacji usta-
wy o państwowej kompensacie
przysługującej ofiarom niektó-
rych przestępstw.
– Kompensata przyznawana
jest poszkodowanym, którzy
spełniają kryteria określone
wustawie, bez względu na ich
sytuację majątkową. Muszą
oni jedynie wystąpić do sądu
z wnioskiem o jej przyznanie –
tłumaczy sędzia Marek Celej
z Krajowej Rady Sądowniczej.
Już czwarty rok Skarb Pań-
stwa wypłaca kompensaty ofia-
rom niektórych przestępstw
umyślnych. Na podstawie prze-
prowadzonych badań Minister-
stwo Sprawiedliwości uznało,
że przepisy ustawy z 7 lipca
2005 r. o państwowej kompen-
sacie przysługującej ofiarom
niektórych przestępstw umyśl-
nych (Dz.U. nr 169, poz. 1415)
uniemożliwiają wielu poszko-
dowanym uzyskanie odszkodo-
wania od Skarbu Państwa. Dla-
tego wprojekcie nowelizacji za-
proponowano objęcie ochroną
kompensacyjną wszystkie ofia-
ry przestępstw, zarówno umyśl-
nych, jak i nieumyślnych.
Autorzy projektu uważają,
że dotychczasowa regulacja
jest nieracjonalna z punktu wi-
dzenia systemu pomocy po-
szkodowanym. Odbieranie
ofiarom przestępstw nieumyśl-
nych możliwości dochodzenia
kompensaty nie znajduje uza-
sadnienia, twierdzą. Ich opinię
podzielają również prawnicy
praktycy.
– Z punktu widzenia ofiary
nie jest istotne, czy została po-
szkodowana w wyniku prze-
stępstwa umyślnego czy nie-
umyślnego, na przykład wy-
padku komunikacyjnego – tłu-
maczy adwokat Maria Urbań-
ska z Kancelarii Kosiński
i Wspólnicy.
Projekt przewiduje, że kom-
pensata będzie mogła być przy-
znawana także na pokrycie
kosztów związanych z lecze-
niem i rehabilitacją, wtym rów-
nież na dojazd na leczenie.
Projekt nowelizacji zmienia
także właściwość miejscową
sądu orzekającego wsprawach
kompensaty. Teraz orzeka o jej
przyznaniu sąd, wmiejscu któ-
rego popełniono przestępstwo.
To się zmieni. Orzekać ma sąd,
w którego okręgu wniosko-
dawca ma miejsce stałego za-
mieszkania. Autorzy projektu
uznali, że konieczność prowa-
dzenia sprawy w sądzie często
odległym od miejsca zamiesz-
kania poszkodowanych, którzy
doznali ciężkiego, a nawet
średniego naruszenia czynno-
ści narządów ciała lub rozstro-
ju zdrowia, stanowić może
istotną przeszkodę.■
■ Zarówno ofiarom przestępstw umyślnych, jak i nieumyślnych będą przysługiwały kompensaty
■ Maksymalne odszkodowanie od Skarbu Państwa wzrośnie z 12 tys. do 20 tys. zł
■ Kompensatę będzie można przeznaczyć m.in. na leczenie i rehabilitację
PROCEDURA CYWILNA Odszkodowania od Skarbu Państwa
Kompensaty: 20 tys. zł
dla ofiary przestępstwa
komentarze redakcji
PRACA
Za złe prawo płaci kierowca
DOMINIKA
SIKORA
dominika.sikora
@infor.pl
P
odatek Religi przechodzi do hi-
storii. Wzasadzie to dobrze, bo
i tak nie spełniał swojej funkcji.
Firmy ubezpieczeniowe przekazy-
wały wprawdzie dodatkowe pienią-
dze na leczenie ofiar wypadków, ale
brak dobrze działającego systemu
ich identyfikacji i niemożność dopa-
sowania sprawcy wypadku do jego
ofiary uniemożliwiły NFZ przekazy-
wanie pieniędzy do szpitali i przy-
chodni. Szkoda tylko, że jego likwi-
dacja nie będzie oznaczać obniżenia
składki OC, jaką musi płacić 14 mi-
lionów posiadaczy aut. Firmy ubez-
pieczeniowe nie zrezygnują z łatwo
zarobionych pieniędzy i tłumaczą,
że obniżka nie jest możliwa, bo Po-
lacy mogą dochodzić roszczeń na
podstawie tzw. instytucji zadość-
uczynienia. Takich spraw jest jed-
nak jak na razie niewiele. Będą też,
znając realia sądowe, ciągnąć się la-
tami. Wtym czasie ubezpieczyciele
będą korzystać z podwyższonej
składki, ale do NFZ nie trafią dodat-
kowe pieniądze. Będą je za to mieli
ubezpieczyciele.■ strona 8
O
fiary przestępstw mają pra-
wo do kompensaty szkód,
jakich doznały w wyniku
czynu kryminalnego. Czy jednak
koszty takiej pomocy powinno po-
nosić państwo? Jej obrońcy twier-
dzą, że sądy uwzględniają zaled-
wie niewielki procent wniosków
o wypłatę kompensat. Dodają też,
że Skarb Państwa nie wydaje ol-
brzymich pieniędzy na finansowa-
nie pomocy dla ofiar przestępstw.
Jednak warto także poszukać in-
nych źródeł wspierania poszkodo-
wanych. Choćby ze względów mo-
ralnych. Można np. utworzyć spe-
cjalny fundusz z pieniędzy spraw-
ców przestępstw umyślnych
i nieumyślnych. Takie rozwiązanie
jest na pewno trudniejsze w reali-
zacji, jednak naprawianie szkody
przez samego przestępcę to najlep-
sza dla niego kara i droga
do resocjalizacji.■ strona 2
TEMAT DNIA
Nie tylko z budżetu
MAŁGORZATA
PIASECKA-
-SOBKIEWICZ
malgorzata.
piasecka
@infor.pl
MAŁGORZATA
PIASECKA-SOBKIEWICZ
malgorzata.piasecka@infor.pl
BARTOSZ GROHMAN
adwokat White & Case
Państwo ma obowiązek skutecznie ścigać i wy-
krywać przestępców, a obywatel prawo do sku-
tecznej ochrony. Wrazie udowodnienia winy
sprawcy przestępstwa pokrzywdzony ma możli-
wość domagania się od niego odszkodowania,
zadośćuczynienia i renty. Może to zrobić w od-
rębnym postępowaniu przed sądem cywilnym
albo wystąpić o odszkodowanie już podczas to-
czącej się sprawy karnej przeciwko przestępcy.
Jeżeli zaś przestępca nie zostanie wykryty, to
państwo musi wziąć na siebie obowiązek ochro-
ny pokrzywdzonego i zapewnić mu środki na
pokrycie szkody, leczenie i rehabilitację. Temu
ma właśnie służyć stworzenie pokrzywdzonemu
możliwości ubiegania się o kompensatę od
Skarbu Państwa. Propozycja podwyższenia wy-
sokości kompensaty do 20 tys. zł zasługuje na
poparcie.
SEBASTIAN KOCZUR
adwokat Kancelaria Adwokacka wKrakowie
Kompensaty powinny być wypłacane ze środ-
ków Skarbu Państwa ofiarom przestępstw
umyślnych i nieumyślnych, gdyż w ten sposób
państwo realizuje swoją funkcję socjalną. Podob-
nie jest wówczas, gdy w ramach ubezpieczeń
społecznych wypłacane są renty socjalne oso-
bom, które nigdy nie pracowały. Realizując zasa-
dę sprawiedliwości społecznej państwo ma obo-
wiązek zapewnić poszkodowanym ofiarom prze-
stępstw pewne środki utrzymania, gdy nie mogą
one wyegzekwować odszkodowania od sprawcy
przestępstwa. Należy jednak rozważyć, czy nie
powinien zostać utworzony specjalny fundusz,
z którego środki przeznaczone byłyby na kom-
pensaty. Pieniądze przekazywane do kasy fundu-
szu mogłyby pochodzić od skazanych sprawców
przestępstw umyślnych i nieumyślnych. Decyzję
o ich obciążeniu podejmowałby sąd.
OPINIE
U NAS PRZECZYTAŁEŚ PO RAZ PIERWSZY:
FINANSE | Skutki kryzysu finansowego:
KNF może nie zgodzić się
na dywidendy
GP 223/2008 – 14 LISTOPADA 2008
PODATKI | Ewidencja sprzedaży:
Sankcja za brak kasy fiskalnej
narusza przepisy unijne
GP 220/2008 – 10 LISTOPADA 2008
PRACA | Nowelizacja kodeksu pracy:
Nowe przepisy bhp najbardziej
uderzą w małe firmy
GP 223/2008 – 14 LISTOPADA 2008
PRAWO | Opłaty za korzystanie z kart płatniczych:
Banki mogły ustalać opłatę za
płatności kartami
GP 222/2008 – 13 LISTOPADA 2008
Czytaj www.gazetaprawna.pl/archiwum
Prawo do kompensaty ma:
■ w Austrii – osoba, która w wyniku przestępstwa po-
niosła uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym
■ w Danii, Finlandii, Francji – ofiara przestępstwa
umyślnego i nieumyślnego
■ wWielkiej Brytanii, Hiszpanii – także ofiary przestępstw,
które nie zostały dokonane z użyciem przemocy
■ w Szwecji – ofiary wypadków drogowych
SZERSZA PERSPEKTYWA
reklama
WWW.GAZETAPRAWNA.PL 4 | PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224
Podatki
■ Ks i ę gowoś ć ■ Audy t ■ F i na ns e pub l i c z ne ■ Admi ni s t r a c j a s k a r b owa
ANALIZA
O przychodzie z pakietu medycznego
zdecyduje sąd strona 7
ROZMOWA
Potwierdzenie numeru NIP pozwala
na zastosowanie zerowej stawki strona 6
PAMIĘTAJ
20 listopada mija termin zapłaty
zaliczki na podatek dochodowy
CO NOWEGO
■ TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Dziś mi-
ja termin zapłaty przez osoby fizyczne
ostatniej raty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego.
■ PODPISANIE ZMIAN DO USTAWY ORA-
CHUNKOWOŚCI. Prezydent podpisał ustawę
z 10 października 2008 r. o zmianie ustawy
o rachunkowości. Zmiany umożliwiają
przedsiębiorcom od 1 stycznia 2009 r. prze-
chowywanie listy płac wformie elektronicz-
nej. Warunkiem takiego przechowywania
będzie posiadanie urządzeń pozwalających
na odtworzenie dowodów w postaci wy-
druku. Więcej www.prezydent.pl
■ NOWA USTAWA AKCYZOWA. Sejmowa
Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy
jutro poprawki zgłoszone wtrakcie drugie-
go czytania do rządowego projektu usta-
wy o podatku akcyzowym. Jedna z popra-
wek dotyczy przeniesienia z rozporządze-
nia wykonawczego do ustawy możliwości
składania przez podatnika zabezpieczenia
akcyzowego w formie weksla. Projekt no-
wej ustawy akcyzowej wprowadza istotne
zmiany wynikające przede wszystkim z ko-
nieczności dostosowania polskich przepi-
sów do regulacji tzw. dyrektywy energe-
tycznej. Więcej www.sejm.gov.pl
■ CERTYFIKAT KSIĘGOWY BEZ EGZAMI-
NU. Osoby posiadające trzyletnią praktykę
wksięgowości i odpowiednie wykształce-
nie nie będą musiały zdawać egzaminu
na certyfikat księgowy. Sejmowa Komisja
Finansów Publicznych rozpatrzy jutro
uchwałę Senatu w sprawie ustawy, która
wprowadza takie rozwiązanie. Ustawa ta
zmienia nowelizację ustawy o rachunko-
wości z 18 marca 2008 r., która wprowa-
dziła obowiązek zdawania egzaminu przez
wszystkie osoby ubiegające się o certyfikat
księgowy. Więcej wwwj.sejm.gov.pl
■ SZKOLENIE ZREJESTRACJI FIRMY. Urząd
Skarbowy w Ełku zaprasza dzisiaj o godz.
10.00 na szkolenie, które odbędzie się wsie-
dzibie urzędu, podczas którego poruszone
zostaną zagadnienia dotyczące: rejestracji fir-
my, rejestracji dla celów VAT, zawieszenia
działalności. Więcej www.olsztyn.is.gov.pl
■ SZKOLENIE Z ABOLICJI. Urząd Skarbo-
wy wElblągu zaprasza 18 listopada oso-
by chcące skorzystać z abolicji podatko-
wej na bezpłatne szkolenie. Odbędzie się
ono w siedzibie urzędu o godz. 15.30.
Więcej www.olsztyn.is.gov.pl
■ SPOTKANIE INFORMACYJNE. W Urzę-
dzie Skarbowym w Wyszkowie zorganizo-
wane zostaną dwa spotkania informacyjno-
szkoleniowe dla podatników. 18 listopada
o godz. 10.00 dla osób zamierzających roz-
począć prowadzenie firmy, którego tema-
tem będzie przybliżenie problematyki praw
i obowiązków wynikających z prawa podat-
kowego. Ogodz. 13.00 rozpocznie się spo-
tkanie dotyczące problematyki związanej
z opodatkowaniem dochodów uzyskanych
z najmu. Więcej www.is.waw.pl
N
a możliwość przepro-
wadzania transakcji
krótkiej sprzedaży na
polskim rynku kapitałowym
inwestorzy instytucjonalni
i indywidualni
czekali od dawna.
Ostatnia noweli-
zacja ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi uchyla
dotychczasowe ograniczenia
stosowania tego mechanizmu.
Istotnej, z punktu widzenia
rozwoju polskiego rynku kapi-
tałowego, zmianie w zakresie
pożyczanie papierów na krót-
ko nie towarzyszą jednak
zmiany wprzepisach podatko-
wych.
Kwalifikacja pożyczki
Marek Kozaczuk, partner
w Dewey & LeBoeuf, zwraca
uwagę, że od 2004 roku prze-
pisy podatkowe regulują
wprost zasady opodatkowania
dochodów pożyczkobiorców
(osób dokonujących krótkiej
sprzedaży), ale brakuje równo-
ległych regulacji adresowa-
nych bezpośrednio do pożycz-
kodawców.
– Może to stwarzać ryzyko
dla uczestników rynku kapita-
łowego i przeszkodzić w peł-
nym wykorzystaniu potencja-
łu, jaki instytucja krótkiej
sprzedaży ma przynieść temu
rynkowi zgodnie z założenia-
mi nowelizacji – dodaje dorad-
ca podatkowy.
Ekspert podkreśla równo-
cześnie, że przepisy o podat-
kach dochodowych nie zawie-
rają autonomicznej definicji
pożyczki dla celów opodatko-
wania, lecz posługują się poję-
ciem pożyczki dla określenia
umowy nazwanej w ten spo-
sób przez kodeks cywilny. Taka
kwalifikacja pożyczki papie-
rów wartościowych jest jednak
kontrowersyjna.
Andrzej Paczuski, partner
w KPT Doradcy Podatkowi,
przypomina, że zgodnie z ko-
deksową definicją pożyczki jej
przedmiotem mogą być tylko
pieniądze albo rzeczy oznaczo-
ne co do gatunku.
– Uznać zatem należy, że
umowa pożyczki papierów
wartościowych nie stanowi
umowy pożyczki w rozumie-
niu kodeksu cywilnego i tym
samym jako umowa niezdefi-
niowana przez kodeks cywilny
jest umową nienazwaną – tłu-
maczy ekspert.
Wynagrodzenie jako odsetki
Mając na uwadze obecne
brzmienie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycz-
nych (PIT) oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób
prawnych (CIT), wynagrodze-
nie otrzymane przez pożycz-
kodawcę powinno być trakto-
wane jak odsetki. Zdaniem
Andrzeja Paczuskiego ozna-
cza to, że dla osoby fizycznej
otrzymane wynagrodzenie
stanowić będzie przychód z ka-
pitałów pieniężnych podlegają-
cy opodatkowaniu 19-proc.
stawką, natomiast pożyczko-
dawca będący osobą prawną
rozliczy wynagrodzenie na
zasadach ogólnych (również
przy zastosowaniu 19-proc.
stawki).
– Mając na uwadze brak jed-
noznacznych przepisów wobec-
nie obowiązującej ustawie oPIT
oraz CIT, nie można wykluczyć
ryzyka, że organy podatkowe
dokonają odmiennej kwalifika-
cji wynagrodzenia uznając, iż
nie stanowi ono dochodu odset-
kowego i tym samym nie po-
winno podlegać opodatkowa-
niu na zasadach przewidzia-
nych dla odsetek tylko na zasa-
dach ogólnych – przestrzega
Andrzej Paczuski.
Brak precyzji może stwarzać
ryzyko dla pożyczkodawców
instytucjonalnych i nieinstytu-
cjonalnych. Marek Kozaczuk
podkreśla, że w szczególności
potencjalne ryzyko podatkowe
może dotyczyć stawki podatku
stosowanej przez pożyczko-
dawców będących osobami fi-
zycznymi, momentu uzyskania
przychodów (na zasadzie ka-
sowej albo memoriałowej)
oraz obowiązku potrącenia po-
datku przez pożyczkobiorców
instytucjonalnych jako płatni-
ków.
Doprecyzowanie przepisów
Aby zmniejszyć to ryzyko,
do ustaw podatkowych po-
winna zostać wprowadzona
jednoznaczna definicja po-
życzki papierów wartościo-
wych. Marek Kozaczuk suge-
ruje, że wynagrodzenie po-
życzkodawcy można objąć
rozszerzoną definicją odsetek
z papierów wartościowych lub
też odrębnie uregulować skut-
ki udzielenia takiej pożyczki.
– Przepisy powinny potwier-
dzać, że pożyczkodawca pa-
pierów wartościowych nie uzy-
skuje przychodów z tytułu ich
odpłatnego zbycia ani nie po-
nosi z tego tytułu wydatków
oraz, że przychodem pożycz-
kodawcy jest faktycznie otrzy-
ANALIZA
PRZEMYSŁAW MOLIK
przemyslaw.molik@infor.pl
■ Rozliczenie pożyczki papierów wartościowych nie jest jasno uregulowane w PIT oraz CIT
■ Ustawodawca powinien określić status wynagrodzenia pożyczkodawcy
■ Brak precyzji w przepisach może generować większe koszty dla instytucji finansowych
mane wynagrodzenie – mówi
partner wDewey & LeBoeuf.
Andrzej Paczuski dodaje, że
wynagrodzenie pożyczkodaw-
cy w ustawie o CIT powinno
zostać wskazane jako przy-
chód z działalności gospodar-
czej, natomiast w ustawie
o PIT powinno ono powiększać
katalog przychodów z kapita-
łów pieniężnych.
– Pozbawienie statusu odse-
tek wynagrodzenia otrzyma-
nego przez pożyczkodawcę po-
zwoli na znaczne uproszczenie
formalności podatkowych – tłu-
maczy ekspert.
Problem rozliczenia
W przypadku urzeczywist-
nienia się mechanizmu krót-
kiej sprzedaży, z czym wiąże
się aktywność na rynku ban-
ków, domów maklerskich
oraz inwestorów instytucjo-
nalnych i indywidualnych, za-
stanowić się należy, w jaki
sposób należy rozliczać tego
typu transakcje.
Andrzej Paczuski wyjaśnia,
że jeżeli wynagrodzenie z tytu-
łu pożyczki papierów warto-
ściowych będzie uznane za od-
setki w rozumieniu prawa po-
datkowego, na pożyczkobior-
cach będzie ciążył obowiązek
pobrania podatku u źródła
w przypadku pożyczkodaw-
ców zagranicznych (zgodnie
z przepisami odpowiednich
umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania) oraz tzw. po-
datku Belki w przypadku po-
życzkodawców osób fizycznych.
Jest to realny problem dla
instytucji finansowych, wyma-
gających nie tylko zaangażo-
wania pracowników, ale rów-
nież nakładów związanych
z dostosowaniem systemów
księgowych.
– Urzeczywistnieniu się za-
łożeń nowelizacji ustawy o ob-
rocie instrumentami finanso-
wymi liberalizującą krótką
sprzedaż sprzyjałoby wyłącze-
nie pożyczkobiorców z kręgu
podmiotów, na których ciążą
obowiązki płatników wzwiąz-
ku z wypłatą wynagrodzenia
za pożyczkę papierów warto-
ściowych – podsumowuje Ma-
rek Kozaczuk.
Zadanie dla ustawodawcy
O ile opodatkowanie jakiej-
kolwiek transakcji rynkowej
zazwyczaj wpływa negatyw-
nie na jej rozwój, o tyle brak
jednoznacznych regulacji
potęguje ryzyko rynkowe
i zawsze generuje większe
koszty operacyjne związane
19
proc.
wynosi podatek
od dochodów
z giełdy oraz
odsetek
PODATKI DOCHODOWE | Rozliczenie pożyczki papierów wartościowych
Krótka sprzedaż wymaga zmian
PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224 | 5 WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia podatkowa cz. 613
z różnymi interpretacjami
przepisów podatkowych. Aby
zminimalizować wpływ nie-
jednolitych regulacji na
kształt rynku oraz przede
wszystkim koszt umowy po-
życzki, ustawodawca powi-
nien jasno ustalić, czy wyna-
grodzenia za pożyczone pa-
piery ma status odsetek, czy
też rozliczane powinno być na
zasadach ogólnych. Jest to
o tyle istotne, że umowy za-
pewniające dostarczenie pa-
pierów sprzedanych na krót-
ko, wmyśl nowych rozwiązań
prawnych, będą kwestią biz-
nesową ustalaną pomiędzy
zainteresowanymi stronami.
Kwestia oprocentowania po-
życzki będzie więc jedną
z kluczowych.
Dotychczasowe regulacje
jasno określały, że przychód
pożyczkobiorcy dokonującego
krótkiej sprzedaży rozlicza się
w zeznaniu rocznym PIT-38.
Brak praktyki rynkowej wtym
zakresie niejako automatycz-
nie marginalizował brak ana-
logicznych regulacji podatko-
wych w stosunku do pożycz-
kodawcy. W najbliższym cza-
sie po rzeczywistym urucho-
mieniu mechanizmu krótkiej
sprzedaży problem ten może
stać się jednak realny.
Jeżeli regulatorzy rynku ka-
pitałowego uznają, że wyna-
grodzenie za pożyczkę stano-
wi odsetki, to kto będzie odpo-
wiedzialny za pobór tego po-
datku – banki, domy makler-
skie, czy instytucje depo-
zytowe? Wydaje się, że ko-
rzystniejszym rozwiązaniem,
ograniczającym koszty syste-
mowe dla instytucji finanso-
wej jako ewentualnego płatni-
ka, byłoby rozliczenie wyna-
grodzenia za pożyczkę w ze-
znaniu rocznym razem z inny-
mi dochodami pochodzącymi
z obrotu na giełdzie. Wtedy
będzie to jednak związa-
ne z koniecznością wypełnie-
nia deklaracji PIT-8C przez
uczestników rynku.
Uruchomienie mechanizmu
krótkiej sprzedaży może nastą-
pić wciągu trzech miesięcy po
wejściu w życie nowelizacji.
Ustawa ze względu jednak na
inne przepisy, została skiero-
wana do Trybunału Konstytu-
cyjnego.■
W praktyce udziałowcy lub akcjonariu-
sze otrzymują jako dywidendę składni-
ki majątkowe inne niż środki pienięż-
ne: papiery wartościowe, akcje wpod-
miotach powiązanych, grunty, nieru-
chomości lub środki transportu. Czy
taka wypłata jest dozwolona?
Przepisy kodeksu spółek handlowych (k.s.h.)
nie zabraniają, aby przedmiotem dywidendy
były aktywa inne niż środki pieniężne. Trzeba
jednak zastanowić się, po jakich wartościach
należy wycenić przekazywany majątek spółki.
Komitet Międzynarodowych Standardów Ra-
chunkowości opublikował projekt D23: Podział
aktywów niepieniężnych pomiędzy udziałow-
ców/akcjonariuszy, który zawiera propozycje
nowych zasad rachunkowości. Proponowane
rozwiązania, jeżeli zostaną zatwierdzone, mo-
gą w przyszłości mieć także wpływ na zasady
rachunkowości w przypadku podziału przed-
siębiorstw na podstawie art. 528–550 k.s.h.
Zgodnie z projektem wysokość dywidendy na-
leży ustalić według wartości godziwej przeka-
zywanego majątku. Jeżeli tak ustalona wartość
godziwa różni się od aktualnej wartości bilan-
sowej przekazanego aktywu, to różnicę tę na-
leży odnieść do rachunku zysków i strat.
Na dzień wypłaty dywidendy przekazany ma-
jątek, wyceniony według wartości godziwej,
należy rozliczyć w korespondencji z kapitałem
własnym.
Proponowane w MSR rozwiązanie prowadzi
do takich samych skutków finansowych, jakie
by wystąpiły, jeżeli jednostka najpierw by
sprzedała dany składnik majątkowy osobie
trzeciej po wartości rynkowej (godziwej)
i otrzymane środki pieniężne przeznaczyła na
dywidendę dla akcjonariuszy.
Ujęta w rachunku zysków i strat różnica z wy-
ceny odzwierciedla zysk/stratę z aktualizacji
wyceny składnika majątkowego, jaki jednost-
ka uzyskała w okresie, w którym była jego
właścicielem. Ujęcie zysku z aktualizacji wyce-
ny w rachunku zysków i strat odzwierciedla
skutki transakcji z punktu widzenia jednostki,
jest też prawdopodobnie zgodne z przepisami
podatkowymi. Jeżeli omawiany projekt zosta-
nie zatwierdzony, to można przewidywać, że
ujęcie zobowiązania związanego z przekaza-
niem dywidendy w postaci aktywów niepie-
niężnych według aktualnej wartości godziwej
oraz wykazanie zysków lub strat rachunku zy-
sków i strat w momencie uregulowania zobo-
wiązania będzie stanowiło zmianę stosowa-
nych zasad rachunkowości dla wielu jednostek,
jak i może w przyszłości stanowić wytyczne
w przypadku podziału przedsiębiorstw.
Dotychczas, zarówno w praktyce krajowej, jak
i międzynarodowej, wiele jednostek wykazy-
wało zobowiązanie z tytułu dywidendy w po-
staci aktywów innych niż środki pieniężne
w wartości bilansowej składnika aktywów,
a więc nie ujmowano zysku/straty wmomencie
dokonania wypłaty.■ Not. EM
www.gazetaprawna.pl/akademia_podatkowa
dr ANDRÉ HELIN
prezes firmy audytorskiej
BDO Numerica
Czy można wypłacić dywidendę w innej formie niż pieniądze
reklama
Pisaliśmy o tym
■ Krótka sprzedaż zwiększy
płynność rynku
– GP nr 222/2008
www.gazetaprawna.pl/archiwum
ustaw
WWW.GAZETAPRAWNA.PL 6 | PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224 Podatki
reklama
ZMIANA PRAWA Od 1 grudnia
zostanie zlikwidowany zakaz
odliczania VAT od wydatków,
które nie są kosztem uzyskania
przychodów.
MAGDALENA MAJKOWSKA
magdalena.majkowska@infor.pl
W
ustawie o VAT zostaną
wprowadzone od 1grud-
nia przepisy likwidujące za-
kaz odliczenia podatku nali-
czonego przy nabyciu niektó-
rych towarów lub usług.
Obecnie odliczenie nie przy-
sługuje m.in. od wydatków
niepodlegających zaliczeniu
do kosztów uzyskania przy-
chodów wrozumieniu przepi-
sów o podatku dochodowym,
z wyjątkiem przypadków, gdy
brak możliwości zaliczenia
tych wydatków do kosztów
uzyskania przychodów pozo-
staje w bezpośrednim związ-
ku ze zwolnieniem od podat-
ku dochodowego. Przepis ten
likwiduje nowelizacja ustawy
o VAT, która czeka na podpis
prezydenta.
Istniejąca obecnie regulacja
w zasadniczym stopniu ogra-
nicza prawo podatników do
odliczenia VAT naliczonego,
naruszając zasadę neutralno-
ści VAT oraz zasadę proporcjo-
nalności. Potwierdzały to sądy
administracyjne, które przepis
uzależniający prawo do odli-
czenia od rozpoznania kosztu
podatkowego kilkakrotnie
uznawały za sprzeczny z pra-
wem wspólnotowym. Nie-
zgodność tego przepisu z Dy-
rektywą 2006/112/WE zosta-
ła stwierdzona m.in. przez
warszawski WSA w wyrokach
z 30 kwietnia 2008 r. (sygn.
akt III SA/Wa 173/08) oraz
z 15 lipca 2008 r. (sygn. akt III
SA/Wa 183/08).
Celem usuwanej regulacji
było wyłączenie prawa do od-
liczenia VAT w odniesieniu do
tych wydatków, które nie są
związane z prowadzoną dzia-
łalnością. Brak odwołania się
przy kwalifikacji danego wy-
datku do odliczenia VAT do
przepisów o podatku dochodo-
wym w zakresie kosztów uzy-
skania przychodów nie ozna-
cza jednak, że podatnik nie bę-
dzie musiał wykazać związku
poniesionego wydatku z pro-
wadzoną działalnością. Podat-
nikowi przysługuje prawo do
obniżenia kwoty podatku na-
leżnego o kwotę podatku nali-
czonego w zakresie, w jakim
towary i usługi są wykorzysty-
wane do wykonywania czyn-
ności opodatkowanych.■
VAT | Rozliczenie wydatków w firmie
Koszty nie wpłyną
na odliczenie podatku
Pisaliśmy o tym
■ Można odliczyć VAT
od zaniechanej inwestycji
– GP nr 86/2008
www.gazetaprawna.pl/vat
Przez trzy miesiące do
urzędów wpłynęło 10,7 tys.
wniosków o abolicję
podatkową. Najwięcej
wniosków złożyli podatnicy
zarabiający wWielkiej
Brytanii, Holandii, Danii.
EWA MATYSZEWSKA
ewa.matyszewska@infor.pl
M
inisterstwo Finansów
podsumowało złożone
dotychczas wnioski o abolicję
podatkową. Do 20 październi-
ka liczba złożonych wniosków
wyniosła łącznie
10 712 (w tym 383
wnioski za 2002
rok), które złożyło
10 953 podatników
(w tym 390 za 2002
rok).
Z danych resortu
finansów wynika też,
że do 20 październi-
ka urzędy skarbowe
wydały 119 decyzji
dotyczących zwrotu
podatku na kwotę
313 393 zł i odsetek
(opłaty prolongacyj-
nej) do zwrotu wwy-
sokości 3849 zł. Po-
nadto urzędy skarbo-
we wydały osiem
decyzji dotyczących
umorzenia zaległości
podatkowej na kwotę
umorzonych zaległo-
ści 14 092 zł i kwotę
umorzonych odsetek
(opłaty prolongacyj-
nej) 1712 zł.
– Na niewielką liczbę
wniosków ma wpływ krótki
czas obowiązywania ustawy
abolicyjnej oraz to, że boom
wyjazdów za granicę w ce-
lach zarobkowych rozpoczął
się po wstąpieniu Polski do
UE. Dlatego za 2002 rok tyl-
ko 390 podatników złożyło
stosowne dokumenty w celu
skorzystania z ustawowych
rozwiązań – wyjaśnia Lu-
dwik Kotecki, wiceminister
finansów odpowiedzialny za
podatki.
Podkreśla też, że MF szacu-
je, że wniosków bę-
dzie więcej pod ko-
niec roku, w okresie
świątecznych po-
wrotów, oraz
w ostatnich dniach
terminu, czyli przed
6 lutego 2009 r.
– Nie od dziś wia-
domo, że wiele osób
odkłada załatwienie
urzędowych spraw
na ostatnią chwilę,
czego przykładem
jest akcja rozliczeń
rocznych. Najwięcej
zeznań wpływa
w ostatnich dniach
kwietnia, chociaż
zeznania składamy
już od kilkunastu lat
– podsumowuje Lu-
dwik Kotecki.
Warto dodać, że
ustawa z 25 lipca
2008 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach
dla podatników
uzyskujących niektóre przy-
chody poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U.
nr 143, poz. 894) zakłada
możliwość udzielenia aboli-
cji w dwóch formach.
Pierwsza to umorzenie za-
ległości podatkowej. Przewi-
dziana jest ona dla podatni-
ków, którzy nie rozliczyli się
w Polsce z zagranicznych za-
robków, a mieli taki obowią-
zek. Druga to zwrot części
podatku. Z tej formy abolicji
mogą skorzystać podatnicy,
którzy w Polsce rozliczyli za-
graniczne zarobki.
Z abolicji mogą skorzystać
podatnicy, którzy pracowali po-
za krajem wlatach 2002–2007.
Osoby uzyskujące dochody za-
graniczne wlatach 2003–2007
na skorzystanie z abolicji mają
czas do 6 lutego 2009 r. Wnio-
ski o abolicję za 2002 rok po-
datnicy składali do 6 paździer-
nika 2008 r.■
PIT | Wykazanie dochodów zagranicznych w Polsce
O abolicję wystąpiło ponad 10 tys. podatników
Pisaliśmy o tym
■ Abolicja uchroni przed karą
powracających do kraju
– GP nr 204/2008
www.gazetaprawna.pl/pit
Kto skorzysta z abolicji
Ustawa abolicyjna ma zastosowanie do podatników, którzy przy-
najmniej wjednym roku wokresie 2002–2007 podlegali nieogra-
niczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i uzyskiwali
wtym roku przychody z pracy, do których miała zastosowanie me-
toda proporcjonalnego odliczenia.
Metoda proporcjonalnego odliczenia – zagraniczny podatek
uiszczony już za granicą zostanie zaliczony na poczet podatku pol-
skiego, obliczonego od całości dochodów – w takiej proporcji,
w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości do-
chodu danego podatnika.
Forma abolicji
Abolicja podatkowa dotyczy zarówno podatników, którzy ukryli
swoje zagraniczne zarobki przed polskim fiskusem, jak i osób, któ-
re rozliczyły się wPolsce. Wpierwszym przypadku abolicja podat-
kowa przyjmie formę umorzenia długu. Wdrugim będzie to zwrot
części podatku.
Potrzebne druki
PIT-AZ – wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot
podatku dochodowego od osób fizycznych
AZ-O – oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pra-
cy oraz zapłatę podatku za granicą
ABOLICJA PODATKOWA W PRAKTYCE
6
lutego
2009 r.
ostatni dzień
na złożenie
wniosku
o abolicję za lata
2003–2007
326
mln zł
ma wynieść
łączny koszt
abolicji za lata
2002–2007
według
Ministerstwa
Finansów
TRZY PYTANIA DO...
■ Jaka jednostka administracji po-
datkowej wPolsce realizuje zadania
związane z wymianą informacji po-
datkowych z państwami Unii Euro-
pejskiej oraz innymi krajami?
– Jednostką tą działającą z upo-
ważnienia ministra finansów jest
Biuro Wymiany Informacji podatko-
wych. Od 21 czerwca 2006 r. biuro
to funkcjonuje w strukturach Izby
Skarbowej w Poznaniu. Siedziba
biura mieści się wKoninie.
■ Jakie są podstawowe zadania Biu-
ra Wymiany Informacji Podatko-
wych?
– Do podstawowych zadań Biura
Wymiany Informacji Podatkowych
należy: wymiana informacji o po-
datnikach VAT oraz VAT w handlu
wewnątrzwspólnotowym z pań-
stwami UE; wymiana informacji
o podatkach bezpośrednich z pań-
stwami UE oraz z państwami spoza
UE; potwierdzanie na wniosek pol-
skich podatników VAT numerów
identyfikacyjnych VAT ich kontra-
hentów z Unii; analiza danych z wy-
miany informacji podatkowych.
■ Wjakim zakresie mogą kontakto-
wać się bezpośrednio z biurem pol-
scy podatnicy?
– Obecnie polscy podatnicy VAT
mogą kontaktować się bezpośred-
nio z biurem jedynie wzakresie po-
twierdzania numerów identyfika-
cyjnych VAT ich kontrahentów
z Unii. Zgodnie z art. 97 ust. 17, 18,
19 ustawy o VAT na wniosek zain-
teresowanego Biuro Wymiany In-
formacji Podatkowych w Koninie
potwierdza zidentyfikowanie lub
nie potwierdza zidentyfikowania
określonego podmiotu na potrzeby
transakcji wewnątrzwspólnoto-
wych. Biuro realizuje wnioski skła-
dane na piśmie, faksem (nr 063
240 19 89) lub telefonicznie
(nr 063 242 33 55), jak również za
pośrednictwem poczty elektronicz-
nej (e-mail: numery.vat@mof-
net.gov.pl). Potwierdzeń tych do-
konują również urzędy skarbowe.
W odpowiedzi na wniosek o po-
twierdzenie kontrahenta zaintere-
sowany otrzymuje raport z weryfi-
kacji. Jest to istotne z uwagi, że we-
wnątrzwspólnotowa dostawa to-
warów podlega 0-proc. stawce VAT,
pod warunkiem że numer VAT kon-
trahenta i jego dane rejestracyjne
są zweryfikowane poprawnie. Da-
ne te muszą znaleźć się na fakturze
stwierdzającej wewnątrzwspólno-
tową dostawę towarów. Potwier-
dzenie numeru VAT kontrahenta
jest jednym z elementów niezbęd-
nych do zastosowania obniżonej
stawki VAT.
Od 1 października 2008 r. zgod-
nie z nowym regulaminem organi-
zacyjnym Izby Skarbowej w Pozna-
niu Biuro Wymiany Informacji Podat-
kowych w Koninie nie udziela infor-
macji podatnikom wzakresie stoso-
wania przepisów o VAT w transak-
cjach wewnątrzwspólnotowych.
Informacje w tym zakresie podat-
nik może uzyskać wKrajowej Infor-
macji Podatkowej pod nr tel. 0801
055 055 lub z tel. komórkowych 022
330 03 30.■
Rozmawiała EWA MATYSZEWSKA
MAŁGORZATY SPYCHAŁY-SZUSZCZYŃSKIEJ
z Izby Skarbowej w Poznaniu
Potwierdzenie numeru VAT pozwala
na stosowanie zerowej stawki
PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224 | 7 WWW.GAZETAPRAWNA.PL
Podatki
reklama
Podatnicy, którzy otrzymują
od szefa abonament na usługi
medyczne niewynikające
z kodeksu pracy, mogą dowodzić,
że nie są one ich przychodem
opodatkowanym PIT.
ŁUKASZ ZALEWSKI
lukasz.zalewski@infor.pl
P
racownicy, którzy dostają
od pracodawcy abona-
menty medyczne, mają pro-
blem z odpowiednią kwalifi-
kacją podatkową.
Organy podatko-
we twierdzą bo-
wiem, że są one przychodem
podatników podlegającym
opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycz-
nych. Orzecznictwo sądów ad-
ministracyjnych nie jest jednak
wtej sprawie jednolite.
Konieczne rozróżnienie
Wojewódzkie sądy admini-
stracyjne zgodnie twierdzą, że
świadczenia medyczne, które
pracodawca musi zapewnić
pracownikom, nie podlegają
opodatkowaniu PIT (np. wy-
rok sygn. akt III SA/Wa
120/08, prawomocny). Z taką
wykładnią przepisów ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2000
r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
zgadzają się eksperci.
– Przychodu pracownika
nie stanowią świadczenia me-
dyczne, do których opłacenia
pracodawca jest zobowiązany
na podstawie przepisów ko-
deksu pracy i innych ustaw.
Takie świadczenia zdrowotne
mają bowiem charakter obo-
wiązkowy. Muszą być zagwa-
rantowane i dokonywane nie-
zależnie od woli pracownika
i pracodawcy – stwierdza Do-
rota Stangreciak-Karpierz,
prawnik wAuxilium.
Spór worzecznictwie doty-
czy natomiast świadczeń
w ramach abonamentów me-
dycznych nadobowiązko-
wych, czyli tych, za które pra-
codawca płaci ryczałtem co
miesiąc, bez względu na to,
czy pracownik korzysta z tych
usług, czy nie.
Rozbieżne wyroki
Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie wydał
co najmniej trzy wyroki
w sprawie opodatkowania
abonamentów medycznych.
W pierwszym (sygn. akt III
SA/Wa 120/08) sąd, powołu-
jąc się na art. 11 ust. 1 ustawy
o PIT, stwierdził, że przycho-
dem są jedynie otrzymane,
a nie pozostawione do dyspo-
zycji świadczenia w naturze
lub nieodpłatne świadczenia.
Wuzasadnieniu sąd przyznał,
że przychodem u podatnika
będzie wartość świadczenia
uzyskiwanego przez pracow-
nika wpostaci możliwości ko-
rzystania z usług medycznych
przez tę osobę.
W kolejnym wyroku (sygn.
akt III SA/Wa 625/08, nie-
prawomocny) WSA podkre-
ślił, że z art. 11 ust. 1 ustawy
wynika, że za przychód moż-
na uznać wyłącznie wartość
nieodpłatnego świadczenia,
które pracownik faktycznie
otrzymał. Jeśli więc nie moż-
na ustalić, czy pracownik rze-
czywiście otrzymał świadcze-
nie i jaka jest jego wartość, to
nie można uznać, że powstał
u niego opodatkowany przy-
chód.
W najnowszym wyroku
warszawski sąd uznał jednak,
że wykupione przez praco-
dawcę na rzecz pracowników
pakiety medyczne stanowią
świadczenia w naturze w ro-
zumieniu art. 11 ust. 1 ustawy
o PIT, a samo uzyskanie pra-
wa do korzystania z opieki
medycznej stanowi przychód
pracownika ze stosunku pra-
cy. Identycznie uznał również
WSA we Wrocławiu (sygn. akt
I SA/Wr 383/08, nieprawo-
mocny).
Przychód pracownika
Zdaniem Doroty Stangre-
ciak-Karpierz, w następstwie
zawarcia przez pracodawcę
na rzecz pracowników umo-
wy o świadczenie usług me-
dycznych (obejmującej świad-
czeniami także członków ich
rodzin) bez względu na to,
czy osoby uprawnione skorzy-
stają z tych usług, powstanie
w myśl art. 12 ustawy o PIT
u pracowników przychód ze
stosunku pracy, stanowiący
nieodpłatne świadczenie.
– Nieodpłatnym świadcze-
niem spółki na rzecz jej pra-
cowników jest fakt objęcia
pracowników (członków ich
rodzin) opieką medyczną –
uważa Dorota Stangreciak-
-Karpierz.
Jej zdaniem o powstaniu
przychodu ze stosunku pracy
nie przesądza fakt skorzysta-
nia przez pracownika z kon-
kretnej usługi medycznej, lecz
samo otrzymanie przez niego
pakietu medycznego (o okre-
ślonej wartości pieniężnej),
dającego prawo do usług me-
dycznych wramach wykupio-
nego pakietu.
Cena na osobę
Innego zdania jest Sławomir
Czyż, doradca podatkowy, kie-
rownik do spraw postępowań
z Europejskiego Centrum Do-
radztwa i Dokumentacji Podat-
kowej. Podkreśla on, że co
prawda z przepisów ustawy
o PIT bezsprzecznie wynika, że
jeżeli pracodawca wykupi pra-
cownikowi dostęp do opieki
medycznej, to powstanie upra-
cownika przychód, ale zasadni-
czo przychód będzie opodatko-
wany tylko wtedy, gdy da się
go wjakiś sposób wymierzyć.
Zgodnie z przepisami usta-
wy o PIT, jeżeli przedmiotem
świadczeń są usługi zakupio-
ne, to wartość tych świadczeń
ustala się według cen zakupu.
– Z orzecznictwa sądowego
wynika, że zasadę tę stosujemy,
gdy możemy odnieść cenę za-
kupu do konkretnego pracow-
nika – mówi Sławomir Czyż.
Biorąc pod uwagę orzecz-
nictwo, nie będzie przycho-
dem dostęp do opieki zdro-
wotnej, za którą pracodawca
płaci jedną opłatę zryczałto-
waną obejmującą np. pracow-
ników oraz ich rodziny, bez
względu na liczbę uprawnio-
nych, a więc gdy nie da się
wyliczyć ceny na osobę.
Interpretacje podatkowe
Dorota Stangreciak-Kar-
pierz radzi, aby podatnicy lub
płatnicy abonamentów me-
dycznych występowali z wnio-
skami o udzielenie interpreta-
cji do ministra finansów. Po-
winni oni powoływać się
przede wszystkim na rozbież-
ności worzecznictwie.
Sławomir Czyż zwraca na-
tomiast uwagę, że podatnik,
który chce skutecznie prowa-
dzić spór z organami podatko-
wymi, musi najpierw zadbać
o właściwą umowę dotyczącą
świadczeń medycznych.■
Pieniądze złożone przez
podatnika do depozytu,
jako zabezpieczenie wcelu
wstrzymania wykonania
decyzji, nie są oprocentowane
jak nadpłata.
ALEKSANDRA TARKA
aleksandra.tarka@infor.pl
P
odatnicy prowadzili ro-
dzinną firmę. Organy
podatkowe zarzuciły, że uzy-
skali przychody z nieujaw-
nionych źró-
deł. W I in-
stancji łączna
kwota sankcyjnego podatku
na cztery osoby wyniosła po-
nad 4 mln zł. Żeby wstrzy-
mać wykonanie decyzji, po-
datnicy postanowili wpłacić
tę kwotę do depozytu jako
zabezpieczenie (art. 224a
Ordynacji podatkowej).
Problem pojawił się po
tym, jak organ odwoławczy
zmniejszył kwotę zaległości
podatkowej do 400 tys. zł.
Organ zwrócił podatnikom
resztę sumy wpłaconej do de-
pozytu z 2,5 proc. odsetkami
bankowymi. Podatnicy uzna-
li jednak, że od kwoty ponad
3 mln zł, które złożyli jako
zabezpieczenie wykonania
decyzji, powinni dostać od-
setki ustawowe jak przy nad-
płacie.
Organy podatkowe nie
uznały tego żądania. Racji
nie przyznały też podatni-
kom sądy administracyjne.
Naczelny Sąd Administracyj-
ny, oddalając skargę kasacyj-
ną, potwierdził, że depozyt
nie jest oprocentowany jak
nadpłata. Sąd podkreślił, że
podatnik miał do wyboru
trzy wyjścia. Mógł zapłacić
zaległość, co spowodowało-
by wygaśnięcie zobowiąza-
nia. Mógł nie płacić i poddać
się egzekucji. Mógł też zło-
żyć zabezpieczenie, co spo-
wodowałoby wstrzymanie
wykonania decyzji z mocy
prawa.
Naczelny Sąd Administra-
cyjny wskazał, że każda
z tych instytucji jest inna
i wywołuje odmienne skutki
prawne. Uiszczenie zabezpie-
czenia nie jest tożsame z za-
płatą zaległości. Sąd zwrócił
uwagę, że zapłata należności
z nieostatecznej decyzji po-
woduje wygaśnięcie zobo-
wiązania. Wwyniku złożenia
zabezpieczenia zobowiąza-
nie nie wygasa. Co prawda,
pozwala na wstrzymanie
czynności egzekucyjnych, ale
nie ma wpływu na odsetki.
Rację mają skarżący.
Wpłata sumy zabezpiecze-
nia daje gwarancję, że podat-
nikowi nie zostaną naliczone
odsetki od zaległości za czas
zabezpieczenia w części zali-
czonej na poczet zaległości.
Ale nie można odwrócić tej
zasady i uznać, że podatnik
ma dostać odsetki od zwróco-
nej części zabezpieczenia, któ-
re ostatecznie przewyższało
zaległość.
Sąd podkreślił, że art. 33d
Ordynacji podatkowej trzeba
czytać systemowo. Zawiera
on katalog dopuszczalnych
form zabezpieczeń. Depozyt
jest tylko jedną z nich. Gdy-
by uznać, że złożenie gotów-
ki do depozytu podlega
oprocentowaniu, odsetki
trzeba by zwracać też w in-
nych przypadkach. A ich wy-
liczenie nie zawsze byłoby
niemożliwe.
Wyrok jest prawomocny.■
Sygn. akt II FSK 1845/07
PIT | Opodatkowanie abonamentów medycznych
O przychodzie z pakietu
medycznego zdecyduje sąd
Naczelny Sąd Administracyjny o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań
Pieniądze w depozycie nie są oprocentowane
Ważne! Jeśli nie można ustalić, czy pracownik rzeczywiście otrzy-
mał świadczenie medyczne i jaka jest jego wartość, to nie
można uznać, że powstał u niego opodatkowany przy-
chód
O zaliczeniu docieplenia
budynków spółdzielczych
do remontu lub modernizacji
zdecyduje ekspertyza
specjalistów budowlanych.
MAGDALENA MAJKOWSKA
magdalena.majkowska@infor.pl
M
inisterstwo Finansów
w odpowiedzi na inter-
pelację poselską (nr 5033) wy-
jaśniło zasady rozliczania kosz-
tów ocieplania
budynku spół-
dz i el c z ego.
Wątpliwości dotyczyły kwalifi-
kacji tych wydatków na gruncie
ustawy o CIT, w związku z li-
kwidacją wustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych przepisu
art. 61 ust. 5określającego poję-
cie modernizacja.
Zgodnie z tym przepisem, za
modernizację uważało się trwa-
łe ulepszenie istniejącego bu-
dynku (lokalu), przez co zwięk-
szała się jego wartość użytkowa.
Po zniesieniu tego przepisu nie
jest jasne, czy wydatki na docie-
planie budynków spółdziel-
czych finansowane z funduszu
remontowego wpływają na
ulepszenie środka trwałego,
a tym samym zwiększają jego
wartość, czy też są ponoszone
wramach prac remontowych.
Jak wyjaśniło MF, w świetle
ustawy o CIT nie uważa się za
koszty uzyskania przychodów
wydatków na ulepszanie środ-
ków trwałych powiększających
wartość środków trwałych, sta-
nowiącą podstawę naliczania
odpisów amortyzacyjnych.
Chodzi tu o wydatki na przebu-
dowę, rozbudowę, rekonstruk-
cję, adaptację lub moderniza-
cję środków trwałych, które po-
wodują wzrost wartości użyt-
kowej i technicznej wstosunku
do dnia przyjęcia środka trwa-
łego do używania. Istotą re-
montu jest przywrócenie pier-
wotnego stanu technicznego
oraz użytkowego, bez zwięk-
szania wartości początkowej
środka trwałego.
Zdaniem MF ostateczna oce-
na, czy ocieplenie wpływa na
ulepszenie czy ma charakter
remontu, powinna uwzględ-
niać ekspertyzy specjalistów
z dziedziny budownictwa. Mi-
nisterstwo poinformowało, że
odpisy na fundusz remontowy
w spółdzielniach mieszkanio-
wych obciążające koszty go-
spodarki zasobami mieszkanio-
wymi stanowią koszty uzyska-
nia przychodów. Zakwalifiko-
wanie przez spółdzielnię wy-
datków ponoszonych na
ocieplenie budynków jako wy-
datków powodujących ulepsze-
nie środka trwałego wpłynie na
zwiększenie wartości tego
środka. Resort zwrócił jednak
uwagę, że w świetle art. 16c
pkt 2 ustawy o CIT spółdzielcze
budynki mieszkalne nie podle-
gają amortyzacji.■
MF o kosztach podatkowych spółdzielni mieszkaniowych
Docieplenie zwiększy
wartość budynku
INTERPELACJA
ORZECZENIE
Więcej orzeczeń sądów
administracyjnych
www.gazetaprawna.pl
Dziś
Tygodnik
Podatkowy
ANALIZA
Pisaliśmy o tym
■ Pakiety medyczne: potrzebna
interpretacja ministra
– GP nr 176/2008
www.gazetaprawna.pl/pit
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
8 | PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224
Praca
PAMIĘTAJ
3 dni wolnego na poszukiwanie pracy przysługuje
pracownikowi w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia
ORZECZENIE
Racjonalizacja zatrudnienia nie jest
powodem wypowiedzenia strona 11
NOWOŚĆ
Urlop macierzyński wydłuży się
nawet do 45 tygodni strona 10
■ Pr awo pr ac y ■ Ubezpi ec zeni a s poł ec zne ■ Zdr owi e ■ Edukac j a ■ Kadr y
CO NOWEGO
■ STRAJK GENERALNY MAŁO REALNY.
Zdaniem Pawła Grasia (PO) Sierpień 80
jest zbyt małym związkiem zawodowym,
by miał szanse na zmobilizowanie innych
central związkowych do strajku general-
nego. Wpiątek rano związkowcy Sierpnia
80 zakończyli okupację biura poselskiego
premiera Donalda Tuska w Warszawie
po tym, jak zapadała decyzja o jego
przeniesieniu. Szef Sierpnia 80 Bogusław
Ziętek wezwał inne centrale związkowe
do zorganizowania strajku generalnego
8 grudnia. Więcej www.platforma.org
■ NABÓR CZŁONKÓW RAD ODDZIAŁÓW
WOJEWÓDZKICH NFZ. Rada Działalności
Pożytku Publicznego zaprasza do składa-
nia ofert do uczestnictwa w pracach rad
oddziałów wojewódzkich Narodowego
Funduszu Zdrowia. Ogłoszenie dotyczy
województw opolskiego i świętokrzyskie-
go. Spośród zgłoszonych kandydatur Rada
Działalności Pożytku Publicznego wybierze
dla każdego województwa jedną osobę,
której udzieli rekomendacji. Zostanie ona
powołana w skład rady oddziału woje-
wódzkiego NFZ przez Sejmik danego wo-
jewództwa. Więcej www.mps.gov.pl
■DZIERŻAWA SZPITALI. Starostwo Powia-
towe wPiasecznie oraz Firma EMC Instytut
Medyczny poinformowały o podpisaniu
25-letniej umowy dzierżawy Polikliniki
w Piasecznie. Podpisanie umowy jest wy-
nikiem trójstronnych negocjacji pomiędzy
Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego, Cen-
tralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA
wWarszawie i firmą EMC Instytut Medycz-
ny Natomiast Rady Miasta wSiemianowi-
cach Śląskich wyraziła zgodę na wydzier-
żawienie szpitala. Pod koniec grudnia po-
winien zostać ogłoszony przetarg. Szpital-
ne mienie ma być wydzierżawione na 30
lat. Zdaniem radnych to jedyny sposób na
poprawę sytuacji placówki zadłużonej na
około 700 tys. zł. Więcej www.mp.pl
■ZA NISKIE STAWKI NA ŚWIADCZENIA SPE-
CJALISTYCZNE. Przedstawiciele niepublicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej z Mało-
polski są zaniepokojeni, że do tej pory nie
otrzymali aneksów do kontraktów na am-
bulatoryjną opiekę specjalistyczną w 2009
roku. Ich zdaniem powinny obowiązywać
stawki wyższe niż proponuje Narodowy
Fundusz Zdrowia. Według Małopolskiego
oddziału NFZ aneksy z wyższymi kwotami
zostały już wysłane do NZOZ. Fundusz cze-
ka na odpowiedź. Więcej www.nfz.gov.pl
■ NIEKORZYSTNE ZMIANY W KARCIE NA-
UCZYCIELA. Posłowie PiS domagają się
przerwania prac sejmowych nad rządowym
projektem zmian w Karcie Nauczyciela.
Przewiduje on zmianę wskaźników, według
których oblicza się średnie wynagrodzenie
nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. Zgodnie z nowymi
wskaźnikami, najbardziej wzrosną pensje
nauczycieli stażystów. Zdaniem posłów PiS
nowe przepisy są niekorzystne dla nauczy-
cieli, bo mimo podwyżek stracą oni finanso-
wo (najbardziej nauczyciele dyplomowani
i mianowani) ze względu na wydłużenie
czasu pracy. Więcej www.pis.org.pl
OCHRONA ZDROWIA | Finansowanie świadczeń zdrowotnych
NFZ nie otrzyma 700 mln zł
na leczenie ofiar wypadków
DOMINIKA SIKORA
dominika.sikora@infor.pl
J
utro odbędzie się pierw-
sze czytanie rządowego
projektu ustawy, która li-
kwiduje tzw. podatek Religi.
Wbrew wcześniejszym zapo-
wiedziom rządu ubezpieczy-
ciele nie będą ponosić żadnych
kosztów leczenia ofiar wypad-
ków drogowych. Od 2009 roku
to Narodowy Fundusz Zdrowia
i budżet będą więc ponownie
pokrywać koszty leczenia tych
osób.
Ubezpieczyciele już zapo-
wiadają, że likwidacja podatku
Religi nie spowoduje obniżenia
wysokości, wcześniej podnie-
sionych z tego powodu, skła-
dek OC. Ich zdaniem jest to
niemożliwe, bo będą m.in. po-
nosić dodatkowe koszty zwią-
zane z wprowadzeniem możli-
wości dochodzenia roszczeń fi-
nansowych przez rodzinę za
śmierć bliskiej osoby w nie-
szczęśliwym wypadku.
Rząd się wycofał
– Nowelizacja wymaga
szybkiego uchwalenia. Zakła-
damy, że na najbliższym po-
siedzeniu Sejmu trafi już do
drugiego czytania – mówi Be-
ata Małecka-Libera, wiceprze-
wodnicząca sejmowej Komisji
Zdrowia.
Posłowie śpieszą się z za-
kończeniem nad nią prac, bo
zgodnie z obowiązującymi
przepisami do 30 listopada
minister zdrowia musi okre-
ślić rozporządzeniem wyso-
kość opłaty ryczałtowej wno-
szonej co miesiąc przez firmy
ubezpieczeniowe na kolejny
rok. Obecnie wynosi 12 proc.
od wartości obowiązkowych
polis OC, jakie ubezpieczycie-
le mają podpisane z posiada-
czami samochodów.
Jeżeli Sejm nie uchyliłby
obowiązujących przepisów,
minister musiałby określić wy-
sokość ryczałtu na przyszły
rok. A intencją rządu jest cał-
kowita jego likwidacja.
– Podatek Religi nie będzie
obowiązywał od stycznia przy-
szłego roku – mówi Jakub Go-
łąb, rzecznik prasowy Mini-
sterstwa Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia wyco-
fało się także z wcześniejszych
planów, że w zamian za likwi-
dację ryczałtu ubezpieczyciele
zostaną zobowiązani do pokry-
wania rzeczywistych kosztów
leczenia ofiar wypadków dro-
gowych. Mieliby to robić na
podstawie faktur wystawio-
nych przez szpitale i przychod-
nie Narodowemu Funduszowi
Zdrowia.
Oznacza to, że w ogóle nie
będą przekazywać pieniędzy
do NFZ.
– Nie chcemy wprowadzać
rozwiązań, które nie będą
działać, bo wciąż nie jesteśmy
w stanie stworzyć wydajnego
systemu identyfikacji ofiar
i dopasowania ich do spraw-
ców poszczególnych wypad-
ków – mówi Jakub Gołąb.
Podkreśla jednak, ż resort
zdrowia pracuje nad wypraco-
waniem innego sposobu na za-
angażowanie firm ubezpiecze-
niowych w pokrywanie kosz-
tów leczenia osób poszkodo-
wanych w wypadkach. Nie
chce jednak na razie zdradzać
szczegółów.
Składki nie spadną
Z szacunków firm ubezpie-
czeniowych wynika, że utrzy-
manie poboru opłaty ryczał-
towej od ubezpieczycieli spo-
wodowałoby, że składka OC
dla kierowców wzrosłaby
o 18 proc.
Jednak likwidacja podatku
Religi nie oznacza, że ceny
obowiązkowych polis OC dla
kierowców zostaną obniżone.
A średnio wzrosły one wwyni-
ku jego wprowadzenia o 7–10
proc. To oznacza, że w najlep-
szym przypadku 14 mln posia-
daczy samochodów będzie
opłacało polisy na dotychcza-
sowym poziomie. Niewyklu-
czone jednak, że ich ceny
wzrosną.
– Niedawno wszedł w życie
art. 446 ust. 4 kodeksu cywil-
nego, który wprowadził insty-
tucję zadośćuczynienia za
śmierć osoby bliskiej w nie-
szczęśliwym wypadku. To
z pewnością wpłynie na
wzrost wypłaconych odszko-
dowań, a wperspektywie cza-
su może oddziaływać na wy-
sokość składek – mówi Kata-
rzyna Lewandowska, dyrektor
ds. Produktów Komunikacyj-
nych PZU.
Również inne towarzystwa
nie wykluczają zmiany pozio-
mu opłacanych składek OC.
– Warta zmienia taryfy wza-
leżności od poziomu aktualne-
go ryzyka ubezpieczeniowego.
Zniesienie podatku Religi
z pewnością będzie wymagać
kolejnych analiz – podkreśla
Tomasz Piekarski, dyrektor
Biura Rozwoju Produktów Ko-
munikacyjnych Towarzystwa
Ubezpieczeniowego i Reaseku-
racji Warta.
700 mln zł w rezerwie
Podatek Religi został wpro-
wadzony w październiku
2007 roku. Do listopada tego
roku ubezpieczyciele przeka-
zali do NFZ na leczenie ofiar
wypadków drogowych około
700 mln zł. Samo PZU, które
jest największym ubezpieczy-
cielem wkraju, wydało na ten
cel 312 mln zł. W praktyce
wykorzystanie ich okazało się
mało realne, bo NFZ nie dys-
ponował informacjami, które
pozwoliłyby połączyć dane
ofiar ze sprawcą konkretnego
wypadku.
Z puli środków uzyskanych
z podatku Religi NFZ wydał
na leczenie ofiar wypadków
drogowych tylko 3,7 mln zł.
Te dane nie odzwierciedlają
jednak rzeczywistej skali wy-
datków związanych z lecze-
niem osób poszkodowanych
w wypadkach. Resort zdro-
wia szacuje, że rocznie może
to być nawet miliard złotych.
Firmy ubezpieczeniowe uwa-
żają, że nie jest to więcej niż
400 mln zł.
– Tylko koszty udzielenia
takim osobom podstawowej
pomocy, tj. dojazd karetki na
miejsce wypadku, wykonanie
czynności ratunkowych, prze-
wiezienie do szpitala, to łączny
średni koszt rzędu 210 mln zł
– zauważa Krzysztof Kuszew-
ski z Państwowego Instytutu
Higieny.
Do tej kwoty trzeba jeszcze
dodać koszt hospitalizacji,
zabiegów, badań laboratoryj-
nych i ewentualnej rehabili-
tacji.
Projekt ustawy znoszącej
podatek Religi zobowiązuje
NFZ do rozliczenia zgłoszo-
nych przez świadczenio-
dawców wydatków, jakie
ponieśli oni na świadczenia
udzielone ofiarom wypad-
ków drogowych do 14 lute-
go 2009 r.
– Pozostałe środki Fundusz
będzie mógł przekazać na po-
krycie kosztów innych proce-
dur medycznych – mówi An-
drzej Troszyński z biura praso-
wego NFZ.■
■ Od przyszłego roku firmy ubezpieczeniowe nie będą musiały pokrywać kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych
■ Ceny obowiązkowych polis OC dla kierowców nie zostaną obniżone, a mogą wręcz wzrosnąć
■ 700 mln zł uzyskane od ubezpieczycieli NFZ będzie mógł przeznaczyć na pokrycie kosztów wszystkich świadczeń
14
mln
osób opłaca
składki OC
za posiadane
samochody
Więcej: www.gazetaprawna.pl
/ochrona_zdrowia
PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224 | 9 WWW.GAZETAPRAWNA.PL
Akademia prawa pracy cz. 593
Kodeks pracy chroni pracowników, któ-
rym brakuje nie więcej niż cztery lata
do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ja-
kie są szczegółowe zasady ochrony ta-
kich pracowników? Czy pracodawca
może zwolnić pracownika tylko dlate-
go, że osiągnął on wiek emerytalny
i nabył prawo do świadczenia?
Kodeks pracy zasadniczo chroni przed wypowie-
dzeniem stosunku pracy kobiety od ukończenia
przez nie 56 roku życia oraz mężczyzn od ukoń-
czenia 61 lat. Dla szczególnych zawodów, np. ko-
lejarzy, górników, ochrona zaczyna się wcześniej.
Wiek emerytalny jest dla tych grup obniżony.
Artykuł 39 nie chroni pracowników, którym braku-
je czterech lat do nabycia wcześniejszej emerytu-
ry. Pojęcia wcześniejszej emerytury nie należy my-
lić z ustawowo obniżonym wiekiem emerytalnym.
Warto podkreślić, iż pracodawca jedynie nie
może wypowiedzieć pracownikowi chronio-
nemu umowy o pracę. Samo rozwiązanie
umowy o pracę (upływ okresu wypowiedze-
nia) może nastąpić już w okresie ochronnym
(np. po przekroczeniu przez kobietę 56 roku
życia). Przepis nie chroni też pracowników
przed rozwiązaniem umowy bez wypowie-
dzenia (na podstawie art. 52 lub 53 k.p.). Cał-
kowity brak ochrony takich pracowników
i możliwość wypowiedzenia umowy o pracę
występuje również w przypadku likwidacji
i upadłości pracodawcy.
Czy pracodawca może zwolnić pracownika, któ-
ry już osiągnął wiek emerytalny? Orzecznictwo
sądów jest w tej materii niejednolite. Dotych-
czas Sąd Najwyższy uznawał, iż osiągnięcie wie-
ku emerytalnego oraz nabycie prawa do emery-
tury stanowią uzasadnioną przyczynę rozwiąza-
nia umowy o pracę.
Pojawiają się jednak zarzuty, że jeśli jedyną przy-
czyną wypowiedzenia umowy o pracę jest osią-
gnięcie wieku emerytalnego, to stanowi to dys-
kryminację ze względu na wiek. Sprawa jest
dyskusyjna ze względu na brzmienie art. 18 3b
kodeksu pracy. Moim zdaniem przede wszyst-
kim trudno uznać, że fakt nabycia prawa do
emerytury przez pracownika uzasadnia wypo-
wiedzenie umowy. Pracownik ten pozyskuje je-
dynie dodatkowe źródło dochodów, a to nie wy-
starczy, by wypowiedzieć umowę o pracę.
W jednym z ostatnich wyroków z 19 marca
2008 r. Sąd Najwyższy uznał, iż wypowiedze-
nie umowy o pracę kobiecie, która ma ustawo-
wo niższy wiek emerytalny niż mężczyzna, jest
dyskryminacją ze względu na płeć. W pełni
zgadzam się z poglądem sądu w tej materii.
Moim zdaniem, aby bezpiecznie wypowiedzieć
umowę przyszłemu emerytowi, powinny ist-
nieć dodatkowe przyczyny, jak nieprawidłowe
wykonywanie obowiązków służbowych czy też
niespełnienie oczekiwań pracodawcy.■
KATARZYNA DULEWICZ
radca prawny
i partner CMS Cameron McKenna
www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy
NIEPEŁNOSPRAWNI | Zmiany w ustawie o rehabilitacji
Firmy otrzymają wyższe
dofinansowania z PFRON
ZMIANA PRAWA Podstawą
wyliczania pomocy publicznej
dla firm zatrudniających osoby
niepełnosprawne ma być
płaca minimalna wbieżącym,
a nie poprzednim roku.
ŁUKASZ GUZA
lukasz.guza@infor.pl
W
ysokość dofinansowań
do wynagrodzeń i skła-
dek niepełnosprawnych pra-
cowników może zależeć od
płacy minimalnej w roku,
wktórym wypłacana jest taka
pomoc. Tak wynika z jednej
z poprawek do rządowego pro-
jektu nowelizacji ustawy o re-
habilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych. Na jutrzej-
szym posiedzeniu sejmowej
Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny poprawki zgłosi pod-
komisja ds. rozpatrzenia tego
projektu nowelizacji.
Obecnie przy ustalaniu wy-
sokości publicznej pomocy dla
pracodawców wykorzystywa-
ne jest wynagrodzenie mini-
malne z poprzedniego roku.
A rośnie ono co roku. Dzięki
zmianie przepisów w przy-
szłym roku dofinansowania dla
pracodawców będą wyliczane
na podstawie kwoty 1276 zł,
a nie 1126 zł. Inaczej publiczna
pomoc byłaby niższa.
– Podkomisja zarekomendu-
je też wniesienie poprawki, któ-
ra umożliwi refun-
dowanie pracodaw-
com kosztów składek
niepełnosprawnych
emerytów – mówi
Marek Plura, poseł
PO, przewodniczący
podkomisji ds. roz-
patrzenia projektu
noweli.
Składki będą re-
fundowane w ra-
mach dofinansowa-
nia kosztów płacy
osób niepełnospraw-
nych. Z projektu wynika, że od
stycznia 2009 r. pracodawcy
mają otrzymywać maksymalnie
75 proc. kosztów płacy niepeł-
nosprawnych (pensji i składek).
Posłowie chcą też, aby to
Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych,
a nie samorządy wojewódzkie
przekazywały pracodawcom
środki na rekompensatę pod-
wyższonych kosztów zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych.
Przyjęcie takiej poprawki spo-
woduje, że pracodawcy szybciej
otrzymają publiczną pomoc.
Z dotychczasowej praktyki wy-
nika bowiem, że procedura
przekazywania pieniędzy na re-
habilitację niepełnosprawnych
przez samorządy jest dłuższa
i bardziej skompliko-
wana niż ta realizo-
wana przez fundusz.
Podkomisja pozy-
tywnie zaopiniuje
też poprawkę, zgod-
nie z którą publiczna
pomoc będzie przy-
sługiwała wszystkim
pracodawcom osoby
niepełnosprawnej,
a nie tylko tym, któ-
rzy zatrudnią ją jako
pierwsi.
– W takich przy-
padkach wysokość pomocy dla
konkretnej firmy będzie propor-
cjonalna do części etatu, na jaką
wdanym zakładzie zatrudniony
jest niepełnosprawny pracow-
nik – mówi Marek Plura.
Podkomisja zgłosi też kilka
alternatywnych propozycji
zmian do przepisów projektu
dotyczących np. sposobu re-
kompensowania podwyższo-
nych kosztów zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Wy-
boru, którą z nich przyjąć, do-
kona jutro Komisja Polityki
Społecznej i Rodziny.■
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | Praca w szczególnych warunkach lub charakterze
Emerytury pomostowe trafią do prezydenta
Jeszcze wtym tygodniu ustawa
o emeryturach pomostowych
może trafić do prezydenta.
BOŻENA WIKTOROWSKA
bozena.wiktorowska@infor.pl
W
iele wskazuje na to, że
ustawa o emeryturach
pomostowych może być przyję-
ta przez Senat wwersji zapropo-
nowanej przez rząd – mówi se-
nator Marek Trzciński, zastępca
przewodniczącego senackiej Ko-
misji Gospodarki Narodowej.
Senatorowie PO nie zgodzili
się na wprowadzenie przez se-
natorów PiS poprawek mają-
cych na celu zwiększenie liczby
osób uprawnionych do
świadczeń Senator Marek
Trzciński zwraca uwagę, że wy-
kaz prac wszczególnych warun-
kach lub o szczególnym charak-
terze został już rozszerzony
w czasie negocjacji prowadzo-
nych z partnerami społecznymi.
W czasie prac senackich Ko-
misji Gospodarki Narodowej nie
doszło do dyskusji nad 37 po-
prawkami przygotowanymi
przez związki zawodowe, które
miał zgłosić senator Stanisław
Kogut (PiS). Zostaną one zgło-
szone jako wnioski mniejszości.
Zakładają one m.in. przyznanie
prawa do emerytur pomosto-
wych nie tylko nauczycielom,
ale także kierowcom ciężaró-
wek, listonoszom, osobom pra-
cującym poza pomieszczeniami
zamkniętymi, whałasie, wsys-
temie zmianowym nocnym, na-
uczycielom pracującym przy ta-
blicy, konduktorom, zwrotni-
czym na kolei i wmetrze.
– Komisja będzie rekomendo-
wać ich odrzucenie – dodaje
Marek Trzciński.
Także w czasie posiedzenia
senackiej Komisji Rodziny i Po-
lityki Społecznej zostały zgło-
szone kolejne poprawki. Jedną
z nich zgłosił Jan Rulewski
z PO.
– Osoby mające przepracowa-
ne 15 lat wtzw. szkodliwych wa-
runkach, które utraciły prawo
do wcześniejszego zakończenia
pracy, powinny otrzymać odpra-
wę wwysokości trzymiesięczne-
go wynagrodzenia – mówi Jan
Rulewski.
Ustawą oemeryturach pomo-
stowych Senat ma się zajmować
na rozpoczynającym się wśrodę
posiedzeniu. Jeśli senatorowie
nie przyjmą poprawek, trafi do
podpisu prezydenta.■
W jaki sposób jest chroniony pracownik przed emeryturą
reklama
reklama
1,99
mld zł
będą kosztować
PFRON
dofinansowania
do wynagrodzeń
niepełnosprawnych
w 2009 r.
SZKOLNICTWO WYŻSZE | Nadzór nad uczelniami
Kontrole uczelni będą skuteczniejsze
ZMIANA PRAWA Resort
nauki i szkolnictwa wyższego
chce skuteczniej
dyscyplinować uczelnie, które
nie przestrzegają jego zaleceń.
ARTUR RADWAN
artur.radwan@infor.pl
J
eżeli uczelnia nie zrealizu-
je zaleceń pokontrolnych
Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, organ kontro-
lujący będzie mógł to uznać za
rażące naruszenie przepisów
z zakresu szkolnictwa wyższe-
go. W konsekwencji może to
doprowadzić do wszczęcia
przez ministra postępowania
w sprawie likwidacji uczelni.
Taki przepis został wprowa-
dzony do projektu nowelizacji
rozporządzenia ministra nauki
i szkolnictwa wyższego z 31
stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowego trybu dokony-
wania kontroli uczelni i związ-
ków uczelni (Dz.U. nr 24, poz.
151).
Ministerstwo chce w ten
sposób wymóc m.in. na uczel-
niach realizację zaleceń po-
kontrolnych. Resort wyjaśnia,
że często uczelnie lekceważą
tego typu zalecenia.
– Rozumiem intencję mini-
sterstwa związaną z istotą dba-
nia o wysoki standard uczelni,
ale wprowadzenie tego przepi-
su będzie tylko powtórzeniem
przepisu ustawy, który już
określa, kiedy uczelnia rażąco
narusza przepisy o szkolnic-
twie wyższym – mówi Woj-
ciech Kaczmarczyk, prorektor
Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej wKielcach.
Dodaje, że ministerstwo po-
winno szukać innych rozwią-
zań dyscyplinujących uczelnie.
W projekcie rozporządzenia
zwiększono też dopuszczalną
liczbę przeprowadzonych kon-
troli przez eksperta w danym
roku. Będą mogli prowadzić
takie kontrole nie pięć, ale na-
wet siedem razy w roku. We-
dług wyjaśnień ministerstwa
trudno jest pozyskać eksper-
tów o wysokich kwalifikacjach
za kwoty, które może im ono
zaoferować. Dlatego ci, którzy
już obecnie prowadzą takie
kontrole, będą mogli robić to
więcej razy wroku.
Obecnie ekspertem może
być osoba posiadająca co naj-
mniej stopień naukowy dokto-
ra, a wzakresie prawidłowości
wydatkowania środków pu-
blicznych osoba z uprawnie-
niami biegłego rewidenta lub
z wykształceniem wyższym,
zatrudniona na stanowisku
głównego księgowego lub
kwestora uczelni.
W tym zakresie projekt
wprowadza podział ekspertów
na trzy grupy. Tak więc eksper-
tem merytorycznym ma być
osoba ze stopniem naukowym
doktora lub doktora habilito-
wanego, a w uzasadnionych
przypadkach zostanie nim oso-
ba nieposiadająca stopnia na-
ukowego. Ze względu na fi-
nansowanie przez minister-
stwo inwestycje budowlane re-
sort wyszczególnił też eksper-
ta budowlanego, który będzie
musiał posiadać uprawnienia
budowlane bez konieczności
posiadania stopnia naukowe-
go. Ostatnią grupą ekspertów
będą eksperci finansowi, któ-
rym może zostać biegły rewi-
dent, główny księgowy lub je-
go zastępca i osoba posiadają-
ca uprawnienia do usługowe-
go prowadzenia ksiąg rachun-
kowych.
– Dobrze, że wyszczególnio-
no rodzaje ekspertów i dopre-
cyzowano wymagania, jakie
muszą spełnić, aby mogli prze-
prowadzać kontrole – wyjaśnia
Marek Rocki, przewodniczący
Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej.
W jego opinii niektóre
uczelnie oceniane negatyw-
nie próbują podważać wyni-
ki kontroli przez kwestiono-
wanie kompetencji eksper-
tów. W projekcie rozporzą-
dzenia zostały też dostosowa-
ne do ustawy terminy na
zgłoszenie zastrzeżeń do pro-
tokołu, odmowę jego podpi-
sania i odpowiedzi na wystą-
pienie pokontrolne.
Minister nauki i szkolnictwa
wyższego sprawuje nadzór
nad zgodnością działań uczel-
ni z przepisami, a także nad
prawidłowością wydatkowa-
nia środków publicznych. Mo-
że żądać informacji i wyja-
śnień od organów uczelni lub
założyciela uczelni niepublicz-
nej, a także dokonywać kon-
troli działalności uczelni.■
KODEKS PRACY | Uprawnienia rodzicielskie
Rodzice będą dłużej chronieni
przed zwolnieniem z pracy
ZMIANA PRAWA Z wyjątkiem
nielicznych sytuacji firmy nie
będą mogły zwolnić rodzica,
który obniży swój wymiar czasu
pracy ze względu na opiekę
nad dzieckiem.
ŁUKASZ GUZA
lukasz.guza@infor.pl
P
racodawca nie będzie mógł
wypowiedzieć ani rozwią-
zać umowy o pracę z podwład-
nym uprawnionym do urlopu
wychowawczego, który złoży
wniosek o obniżenie wymiaru
czasu pracy. Ich zwolnienie bę-
dzie dopuszczalne tylko wrazie
ogłoszenia upadłości lub likwi-
dacji pracodawcy, a także gdy
zachodzą przyczyny uzasadnia-
jące rozwiązanie umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy
pracownika.
Ochrona taka będzie trwała
do dnia powrotu pracownika do
zwykłego wymiaru czasu pracy.
Tak wynika z projektu noweliza-
cji kodeksu pracy (tzw. ustawy
prorodzinnej). Na rozpoczynają-
cym się w tym tygodniu posie-
dzeniu Sejmu odbędzie się jego
drugie czytanie. Rządowy pro-
jekt popiera Prawo i Sprawiedli-
wość, największy klub opozycyj-
ny. Wiele wskazuje więc, że pro-
jekt zostanie uchwalony jeszcze
wtym tygodniu. Ma obowiązy-
wać od 1 stycznia 2009 r.
Nowe przepisy przewidują
też wydłużenie urlopów ma-
cierzyńskich. Wzależności od
liczby urodzonych dzieci
w trakcie jednego porodu wy-
niesie on od 20 do 37 tygodni.
Od 2010 roku rodzice dziecka
będą mogli skorzystać też
z części fakultatywnej urlopu
(od 6 do 8 tygodni).
– Nie będzie to ich obowią-
zek. Po zakończeniu obligatoryj-
nego urlopu mogą wrócić do
pracy lub wystąpić z wnioskiem
o obniżenie czasu pracy – mówi
Stanisław Chmielewski, wice-
przewodniczący sejmowej Ko-
misji Nadzwyczajnej ds. zmian
wkodyfikacjach.
Po wykorzystaniu przez pra-
cownicę ośmiu tygodni urlopu
macierzyńskiego ojcu wycho-
wującemu dziecko będzie przy-
sługiwało prawo do części ma-
cierzyńskiego odpowiadającej
okresowi, wktórym matka wy-
maga opieki szpitalnej ze
względu na stan zdrowia unie-
możliwiający jej sprawowanie
osobistej opieki nad dzieckiem.
Wtym przypadku urlop macie-
rzyński pracownicy przerywa
się na okres, wktórym z takie-
go urlopu korzysta ojciec.
Zprojektu nowelizacji wynika
też, że od 2010 roku pracowni-
cy ojcowie uzyskają prawo do
jednego tygodnia urlopu ojcow-
skiego (w ciągu roku od naro-
dzin dziecka). Począwszy od
2012 roku, wymiar ten wzrośnie
do dwóch tygodni. W okresie
urlopu ojcom będzie przysługi-
wał zasiłek macierzyński.■
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
10 | PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224 Praca
Z a p r a s z a n a k o n l e r e n c j e p t . :
pumvyth{€hjqh
adm|n|stracj| pub||cznej
PROGRAM:
„ Wprowadzenie do tematyki konferencji: grzechy informatyzacji administracji
publictnej ļ dr inĝ. waclaw lstkowski, pretes Polskiej ltby lnfornatyki
i Telekomunikacji
PL^h lhF0RV^JY/^CIl P^hSJw^
„ Stan realitacji Planu lnfornatytacji Panstwa - kiedy rusta tanowienia dla
branĝy infornatyctnej! ļ Vinisterstwo Spraw wewnetrtnych i ^dninistracji
„ ePu^P i Pesel 2 - stan prac nad dwona kluctowyni systenani dla
infornatytacji adninistracji publictnej ļ Vinisterstwo Spraw wewnetrtnych
i ^dninistracji
„ 0bywatel placi podatki on-line - ctyli systen e0eklaracje i ePodatki
00Swl^0C/EhlE BR^h/Y lJ w lhF0RV^JY/^CIl ^0VlhlSJR^CIl PuBLlC/hEI
„ Iak budowac betpiectna siec! ļ Vaciej Viertejewski, direct touch account
nanager, 3con Polska Sp. t o.o.
„ Specyğka wspolpracy dostawcy technologictnego t partneren publictnyn
„ /aleĝnoĂc budowy systenow infornatyctnych dla adninistracji od prtepisow
prawnych
„ /anowienia publictne bariera w infornatytacji adninistracji!
„ Cty podpis elektronictny jest prtydatny polskin urtedon!
„ Fornat P0F jako dokunent podpisywany kwaliğkowanyn podpisen
elektronictnyn - Jadeust Chelkowski, 0yrektor Jechnictny, ^dobe Systens
„ lJ w sanortadach - doĂwiadctenia ğrn infornatyctnych
„ Case study
wiecej infornacji orat fornulart tglosteniowy: Sylwia Starfenberg, tel. 22 530 42 69,
e-nail: sylwia.starfenberg6infor.pl, www.gatetaprawna.pl/konferencje/infornatytacja
20 listopada 2008 roku warstawa,
Centrun Prasowe Foksal, ul. Foksal 3/5
Patroni nedialni: Partnerty: Patron honorowy:
reklama
www.gazetaprawna.pl
JUTRO w Gazecie Prawnej
w Tygodniku Prawa
Gospodarczego
■ jakie ma prawa
i za co odpowiada
małżonek przedsiębiorcy
■ kto do 30 listopada musi
przeprowadzić kontrolę stanu
technicznego budynków
■ jak przeprowadzić
egzekucję na podstawie
wyroku zaocznego
PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224 | 11 WWW.GAZETAPRAWNA.PL
Praca
UE | Imigracja zarobkowa
Firmom łatwiej będzie zatrudniać
wykwalifikowanych imigrantów
EU chce zachęcić do pracy
na jej terytorium wysoko
wykwalifikowanych
pracowników z państw
trzecich. Mają uzyskiwać
dwuletnie zezwolenie na pobyt
i pracę.
KATARZYNA WÓJCIK-ADAMSKA
katarzyna.wojcik@infor.pl
W
Parlamencie Europej-
skim w tym tygodniu
będą kontynuowane prace
nad wprowadzeniem tzw.
błękitnej karty. Ma ona uła-
twić legalne uzyskanie wy-
kwalifikowanym imigran-
tom spoza UE.
Będzie ona funkcjonować
jako zezwolenie na pobyt
i pracę przez 2 lata z możli-
wością jej przedłużenia.
Prawo do niej mają mieć
osoby, które posiadają dy-
plom ukończenia szkoły
wyższej lub wyższej szkoły
zawodowej, a także osoby
z doświadczeniem zawodo-
wym wynoszącym sześć lat,
z tego co najmniej dwa lata
na stanowisku kierowni-
czym. Po pięciu latach pra-
cy w Unii Europejskiej po-
siadacz tej karty ma otrzy-
mywać status rezydenta
długoterminowego.
Takie rozwiązania przewi-
dziane są w dyrektywie Ra-
dy w sprawie warunków
wjazdu i pobytu obywateli
krajów trzecich w celu pod-
jęcia pracy w zawodzie wy-
magającym wysokich kwali-
fikacji i w poprawkach do
decyzji zaproponowanych
przez Parlament w procedu-
rze konsultacji.
Dla porównania,
w USA Zielona Kar-
ta pozwala na stały
pobyt do 10 lat i po-
zwala ludziom pra-
cować i swobodnie
podróżować na te-
renie całych Sta-
nów.
Do Unii Europej-
skiej przybywa za-
ledwie 5,5 proc.
wysoko wykwalifi-
kowanych migran-
tów z Afryki pół-
nocnej, podczas
gdy USA lub Kanadę wybie-
ra 54 proc. z nich. Główną
przyczyną tak niskiej atrak-
cyjności UE jako celu migra-
cji jest istnienie 27 różnych
systemów przyjmowania
imigrantów.
– Zastosowanie komplek-
sowego i spójnego podejścia
do europejskiej polityki mi-
gracyjnej jest konieczne.
Przyciągając wysoko wy-
kwalifikowanych specjali-
stów, Unia przyczynia się do
zwiększenia konkurencyjno-
ści i wzrostu gospodarczego
– podkreśla Ewa Klamt, nie-
miecka posłanka i sprawoz-
dawczymi projektu w Parla-
mencie.
Na podstawie błękitnej kar-
ty w UE będą mogli przeby-
wać również członkowie ro-
dzin pracowników. O liczbie
przyjętych migrantów zade-
cydują poszczególne
kraje członkowskie.
Raport w sprawie
Błękitnej Karty bę-
dzie omawiany na
najbliższej sesji ple-
narnej Parlamentu
E u r o p e j s k i e g o ,
wnajbliższą środę.
Polskie firmy ko-
rzystają już z uła-
twień w zatrudnia-
niu cudzoziemców
spoza UE od lipca
2007 r. – mogą bez
zezwolenia zatrud-
niać Ukraińców, Białorusi-
nów i Rosjan. Obecnie (od lu-
tego tego roku) mogą oni
pracować w Polsce we
wszystkich branżach przez
pół roku. Wcześniej bez
zezwolenia mogli pracować
przez okres trzech miesięcy.■
Sąd Najwyższy o rozwiązaniu stosunku pracy
Racjonalizacja zatrudnienia
nie jest powodem wypowiedzenia
Brak precyzyjnego
i zrozumiałego wskazania
pracownikowi przyczyny
wypowiedzenia jest
naruszeniem przepisów
o wypowiedzeniu umów
o pracę.
ARTUR RADWAN
artur.radwan@infor.pl
P
racownik był zatrudnio-
ny na czas nieokreślony
na stanowisku dyrektora ds.
administracyjno-technicz-
nych, a jedno-
cześnie praco-
wał w spółce
z o.o., pełniąc funkcję preze-
sa jej zarządu. W2004 roku
odbyło się zebranie udzia-
łowców, podczas którego
pracownika nie wybrano do
zarządu spółki na kolejną ka-
dencję. Jednocześnie wrę-
czono mu wypowiedzenie
umowy o pracę, wskazując
jako jego przyczynę racjona-
lizację zatrudnienia. Pracow-
nik wystąpił do sądu I instan-
cji z powództwem przeciwko
spółce o odszkodowanie za
nieuzasadnione rozwiązanie
umowy o pracę.
Zdaniem sądu, wskazana
przyczyna nie była prawdzi-
wa, gdyż nie było żadnych
kryteriów doboru pracowni-
ków do zwolnienia. Zauwa-
żył, że firma dla uniknięcia
wypłaty świadczeń należ-
nych zwalnianemu pracow-
nikowi wskazała pozorną,
tj. nieistniejącą, a także nie-
uzasadnioną przyczynę wy-
powiedzenia umowy o pra-
cę. W odniesieniu do żąda-
nia odprawy pieniężnej sąd
stwierdził, że wyłączną
przyczyną wypowiedzenia
umowy była racjonalizacja
zatrudnienia, a więc przy-
czyna niedotycząca pracow-
nika, co uprawniało powoda
do otrzymania odprawy.
Sąd zasądził od spółki na
rzecz pracownika tytułem
odszkodowania 32 tys. zł
i 12 tys. zł tytułem odprawy
z uwagi na zwolnienie
z przyczyn niedotyczących
pracowników.
Od tego wyroku firma od-
wołała się do sądu II instancji,
który zmienił zaskarżony wy-
rok, oddalając powództwo
o odszkodowanie. Jego zda-
niem apelacja zasługiwała na
uwzględnienie, gdyż w spra-
wie doszło do naruszenia
przez sąd I instancji art. 45
par. 1 kodeksu pracy. Wska-
zana przez spółkę przyczyna
wypowiedzenia pod postacią
racjonalizacji zatrudnienia
dla dobra firmy jest wpraw-
dzie pojęciem ogólnym, ale
obejmuje również likwidację
stanowiska, co było powo-
dem wypowiedzenia umowy
o pracę.
Sąd podkreślił, że była to
przyczyna rzeczywista, bo
obowiązki zwolnionego pra-
cownika zostały przekazane
innym, a wschemacie organi-
zacyjnym firmy nie występu-
je już stanowisko, jakie zaj-
mował zwolniony pracownik.
Skargę kasacyjną od po-
wyższego wyroku wniósł
pracownik. Jego zdaniem, za
fikcyjnością przyczyny doko-
nanego wypowiedzenia prze-
mawia, że firma nie wykaza-
ła m.in. powodu i konieczno-
ści dokonania zmian organi-
zacyjnych.
W ocenie Sądu Najwyższe-
go, brak precyzyjnego, zro-
zumiałego i odpowiadające-
go prawu wskazania pracow-
nikowi przyczyny wypowie-
dzenia stanowi wadę doko-
nanego mu wypowiedzenia
i prowadzi do usprawiedli-
wionego wniosku, że taka
czynność pracodawcy naru-
szała przepisy o wypowiada-
niu umów o pracę. W takiej
sytuacji, dla rozstrzygnięcia
roszczenia o odszkodowanie,
nie było potrzeby ani ko-
nieczności badania, jakie
ewentualnie inne okoliczno-
ści mogły uzasadniać wypo-
wiedzenie pracownikowi
umowy o pracę.
SN uchylił zaskarżony wy-
rok i oddalił apelację spółki
od wyroku sądu I instancji.■
Sygn. akt II PK 123/07
reklama
ORZECZENIE
18,5
mln
obywateli
krajów trzecich
przebywa
legalnie
w Unii
Europejskiej
Więcej: www.gazetaprawna.pl
/kodeks_pracy
Ekspert odpowiada
Komornik nałoży grzywnę
za zaniedbania pracodawcy
PROBLEM CZYTELNIKA
Jeden z moich pracowników ma kłopoty finansowe. Komornik,
który prowadzi egzekucję, zażądał ode mnie oświadczenia, które-
go nie przedstawiłem w wyznaczonym terminie. Wzwiązku z tym
nałożył grzywnę. Czy komornik mógł postąpić w ten sposób?
EKSPERT WYJAŚNIA
Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę,
komornik wzywa pracodawcę, aby wciągu ty-
godnia przedstawił za okres trzech miesięcy
poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc od-
dzielnie, zestawienie periodycznego wynagro-
dzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego
dochodu z wszelkich innych tytułów. Wtym
oświadczeniu pracodawca powinien też po-
dać, wjakiej kwocie i wjakich terminach zaję-
te wynagrodzenie będzie przekazywane wie-
rzycielowi.
Pracodawcy, który nie złożył w przepisanym
terminie tego rodzaju oświadczenia albo zanie-
dbał przesłania zawiadomienia lub dokumen-
tów zajęcia wynagrodzenia, komornik wymie-
rza grzywnę wwysokości do 500 zł. Grzywna
może być powtórzona, jeżeli pracodawca nadal
uchyla się od wykonania swoich obowiązków.
Wsytuacji gdy pracodawcą nie jest osoba fi-
zyczna, grzywnie podlega pracownik lub wspólnik odpowiedzial-
ny za wykonanie tego typu czynności, awrazie niewyznaczenia ta-
kiego pracownika lub niemożności jego ustalenia – osoby upraw-
nione do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli pracodawcą jest spół-
ka cywilna, grzywnie podlega którykolwiek ze wspólników.
NASZA REKOMENDACJA
W przedstawionej sytuacji postępowanie komornika jest zgodne zprze-
pisami. Aby uniknąć ponownego ukarania, pracodawca powinien wwy-
znaczonym terminie wykonać określone przez komornika obowiązki.
Podstawa prawna
■ Art. 882, art. 886 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).
Not. MONIKA BURZYŃSKA
MARCIN
RUSINEK
ekspert z Kancelarii
Radcy Prawnego
A. Polowiec
Na jakie świadczenia z ZUS
może liczyć chory pracownik
www.gazetaprawna.pl
Czwartek
Tygodnik
Prawa Pracy
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
12 | PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224
ADAM MAKOSZ
adam.makosz@infor.pl
M
inisterstwo Infrastruk-
tury pracuje nad no-
wą wersją projektu
ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Już wiadomo, jakie
będą najważniejsze kierunki
zmian.
– Przed skierowaniem projek-
tu na ścieżkę legislacyjną musi-
my uwzględnić w nim wyrok
Trybunału Konstytucyjnego
związany z wnioskiem posłów
lewicy o zbadanie zgodności
z konstytucją kilkunastu przepi-
sów ostatniej nowelizacji ustawy
o spółdzielniach – podkreśla
Piotr Styczeń, wiceminister in-
frastruktury.
Powrót spółdzielczej własności
Autorzy projektu przewidują
przede wszystkim przywrócenie
możliwości przekształcenia
spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu współdzielcze
prawo własnościowe. Będzie to
możliwe do końca 2012 roku.
Chociaż spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu ma nie
tylko wady (m.in. członek nie
jest właścicielem posiadanego
lokalu), ale i wiele zalet (np.
spółdzielnia przekazuje wimie-
niu członka podatki za grunt),
to zdaniem prof. Henryka Cio-
cha z Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
przyjęcie takiego rozwiązania
nie jest dopuszczalne. Przeczy
to stanowisku Trybunału Kon-
stytucyjnego, który wkwietniu
2005 r. uznał spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu za
niekonstytucyjne. Byłoby to
sprzeczne z wyrokiem – podkre-
śla profesor.
Obowiązujące od ponad roku
przepisy nowelizacji ustawy
o spółdzielniach z 14 czerwca
2007 r. przewidują możliwość
takiego przekształcenia tylko
wjednej sytuacji – gdy budynek
jest postawiony na gruncie onie-
uregulowanym stanie prawnym,
w związku z czym nie można
wyodrębnić na nim własności.
Projekt zakłada przywrócenie
zebrań przedstawicieli członków
współdzielniach oraz zniesienie
ustawowo określonej kadencyj-
ności rad nadzorczych. Ograni-
czenia czasowe wsprawowaniu
funkcji będą mogły wprowadzać
statuty.
Zadecydują przedstawiciele
– Walne sprawdza się tylko
wmałych spółdzielniach, nato-
miast jeżeli jest to duża spół-
dzielnia, która się nie podzieliła,
powstaje problem. Nie da się
ukryć, że na walne przychodzi
zazwyczaj tylko garstka ludzi,
wobec tego zebranie przedsta-
wicieli może pozwolić na unik-
nięcie paraliżu decyzyjnego –
mówi Barbara Konopka, prezes
SM Zakoniczyn wGdańsku.
– Więcej do powiedzenia bę-
dą mieli właściciele lokali wjed-
nej nieruchomości, a zebranie
przedstawicieli będzie decydo-
wało wkwestiach ogólnych wy-
nikających z korporacyjnego
działania spółdzielni. Nie będzie
już takiej możliwości, że przed-
stawiciele jednej nieruchomości
mogą narzucić swoją wolę in-
nym nieruchomościom – wyja-
śnia Piotr Styczeń.
O podziale na grupy człon-
kowskie nie będzie już decydo-
wał zarząd spółdzielni. Grupy
członkowskie mają składać się
z członków jednej lub kilku nie-
ruchomości, a stosownego po-
działu dokona rada nadzorcza.
Dłuższe przekształcenia
Ministerstwo chce także, by
zarządy miały więcej czasu na
wyodrębnienie lokalu. Obecnie
po złożeniu wniosku o prze-
kształcenie lokalu mają one
3 miesiące na podpisanie aktu
notarialnego. Resort proponuje,
aby podobny termin miały wła-
dze spółdzielni nie na sfinalizo-
wanie transakcji, ale na skom-
pletowanie niezbędnych do wy-
kupu dokumentów i ustalenie
daty podpisania aktu notarialne-
go. Choć zaproponowane zmia-
ny wydają się powrotem do po-
przedniego stanu prawnego
sprzed nowelizacji z 2007 roku,
to ministerstwo przekonuje, że
wistocie rzeczy tak nie jest.
– Większość nowych rozwią-
zań ma charakter fakultatywny,
co oznacza, że ostatecznego wy-
boru dokonają członkowie spół-
dzielni wgranicach określonych
wustawie – podkreśla Piotr Sty-
czeń. Nowa ustawa ma zmienić
podstawowe zasady prowadze-
nia gospodarki rozliczeniowo-
-finansowej spółdzielni. Spół-
dzielnie będą mogły tworzyć
fundusze remontowe dla po-
szczególnych nieruchomości,
czy fundusze specjalne, na przy-
kład na remont dróg osiedlo-
wych.
Postulaty rzecznika
O podjęcie pilnych prac nad
nowelizacją przepisów spół-
dzielczych zwrócił się do pre-
miera Donalda Tuska rzecznik
praw obywatelskich Janusz Ko-
chanowski. RPO podkreślił, że
obecna ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych zawiera wiele
nieprecyzyjnych przepisów
i brakuje wniej rozwiązań przej-
ściowych.
Zdaniem RPO, wustawie po-
winny pojawić się przepisy
określające formę czynności
prawnej, polegającej na prze-
kształceniu spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu na
prawo własnościowe. Obecne,
nie wskazują ani formy, ani try-
bu zawarcia stosownej umowy.
Z tego powodu jedna spółdziel-
nie zawierają umowy wzwykłej
formie pisemnej (tym samym
Prawo
■ Prawni cy ■ Prawo gospodarcze i cywi l ne ■ Orzeczni ctwo
CO NOWEGO
■ NAGRODY URZĘDU PATENTOWEGO. Od
sześciu lat Urząd Patentowy we współpra-
cy z wiodącymi uczelniami i szkołami ar-
tystycznymi organizuje konkursy na prace
naukowe i plakaty z dziedziny własności
przemysłowej. W tym roku nagrodzono
19 prac naukowych, w tym 2 rozprawy
habilitacyjne, 3 doktorskie, 13 magister-
skich i jedną studencką oraz 17 projektów
wykonanych przez studentów akademii
sztuk pięknych, uczniów średnich szkół
plastycznych i osoby startujące wkatego-
rii otwartej. Wręczenie nagród odbyło się
14 listopada w Muzeum Plakatu w War-
szawie z siedzibą w Zespole Pałacowym
wWilanowie.
■ BEZWIZOWY WJAZD DO KANADY. Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji poinformowało, że po 1 stycznia
2009 r. bezwizowy wjazd do Kanady bę-
dzie możliwy tylko dla osób posiadających
paszporty biometryczne. Od osób posia-
dających paszporty bez cech biometrycz-
nych, przy wjeździe do Kanady wymaga-
na będzie wiza na pobyt czasowy.
Więcej www.mswia.gov.pl
■ SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA.
Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której
stwierdził, że na postanowienie sądu re-
jonowego oddalające skargę na czynność
komornika polegającą na zajęciu świad-
czeń emerytalno-rentowych nie przysługu-
je zażalenie (sygn. akt III CZP 106/08).
Więcej www.sn.pl
■ MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA
PRAWNIKÓW. International Bar Associa-
tion (IBA) oraz młodzi polscy prawnicy za-
praszają do Krakowa na seminarium do-
tyczące międzynarodowej współpracy
prawniczej, które odbędzie się 22 listopa-
da 2008 r. Spotkanie ma na celu przybliże-
nie młodym prawnikom działalności IBA
i korzyści płynących z członkostwa oraz
współpracy międzynarodowej na tym fo-
rum. Więcej www.wardynski.com.pl
■ UDOSTĘPNIANIE AKTÓW PRAWNYCH
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji skierowało do rozpatrzenia przez Ra-
dę Ministrów projekt ustawy o zmianie
ustawy o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów praw-
nych. Jego celem jest m.in. uproszczenie
przepisów dotyczących udostępniania
w formie elektronicznej zainteresowa-
nym podmiotom – tak odpłatnie, jak
i nieodpłatnie – dzienników urzędowych
oraz zbiorów aktów prawa miejscowe-
go. Więcej www.mswia.gov.pl
■ UNIA EUROPEJSKA PRZECIWKO NAR-
KOMANII. Rada Unii Europejskiej przed-
stawiła plan działania UE wzakresie nar-
kotyków na lata 2009–2012. UE, po-
przez zwiększenie koordynacji strategii
krajowych i wspólnotowych wcelu prze-
ciwdziałania narkomanii, zamierza
zmniejszyć popyt i podaż na narkotyki
w krajach członkowskich UE.
Więcej www.europa.eu/pol
PAMIĘTAJ
20 LISTOPADAwchodzi w życie nowelizacja ustawy o rekompensacie
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP
KRONIKA PRAWA
Dzienniki Ustaw nr 201;
Dz.Urz. UE L 289–292 strona 16
ORZECZENIE
WSA o limitach inwestycyjnych
OFE strona 13
ZMIANA PRAWA | NIERUCHOMOŚCI | Spółdzielnie mieszkaniowe
Wróci instytucja zebrań
przedstawicielskich
narażają spółdzielców na konse-
kwencje jej bezwzględnej nie-
ważności), inne robią to wfor-
mie kosztownych aktów nota-
rialnych (gdyż przepisy nie
określają żadnych preferencyj-
nych stawek przy zawieraniu ta-
kiej umowy).
Przepisy przewidują też wa-
dliwą procedurę zbywania loka-
li, do których wygasły prawa lo-
katorskie. Musi się ona odbywać
wyłącznie w drodze przetargu
na ustanowienie odrębnej wła-
sności lokalu, jednak jest to nie-
dopuszczalne, gdy nierucho-
mość ma nieuregulowany stan
prawny. Janusz Kochanowski
podkreślił także, że jak najszyb-
ciej należy wyjaśnić sprawę ze-
brań przedstawicieli członków,
które wdalszym ciągu funkcjo-
nują na gruncie obowiązujących
przepisów.
Zdaniem Piotra Stycznia,
wstrzymanie prac legislacyjnych
nad projektem nie może być
uzależnione od terminu wyda-
nia wyroku przez Trybunał. – Je-
żeli do końca roku nie zajmie on
stanowiska w sprawie przepi-
sów zakwestionowanych przez
posłów lewicy, nie będziemy
dłużej czekać i projekt zostanie
przekazany do konsultacji spo-
łecznych już na początku 2009 r.
– wyjaśnia.■
■ Resort infrastruktury chce dać zarządom więcej czasu na zmianę statusu mieszkań spółdzielczych
■ Znowu będzie możliwe przekształcanie mieszkań lokatorskich we własnościowe
■ Spółdzielnie uzyskają prawo do tworzenia funduszy remontowych dla poszczególnych nieruchomości
PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224 | 13 WWW.GAZETAPRAWNA.PL
Akademia prawa gospodarczego cz. 287
Czy dopuszczalne jest zawarcie ugody
z prezesem Urzędu Ochrony Konsumen-
tów i Konkurencji w postępowaniu
w sprawie praktyk naruszających zbio-
rowe interesy konsumentów.
Prezes UOKiK co roku wydaje setki decyzji
wsprawach praktyk naruszających zbiorowe in-
teresy konsumentów. Dotyczą one najczęściej
stosowania postanowień wzorców umownych
wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych,
naruszania obowiązku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Postę-
powania wszczynane są z urzędu. Impulsem do
jego wszczęcia może być zawiadomienie złożo-
ne przez konsumenta. UOKiK z własnej inicjaty-
wy przeprowadza też kontrole różnych branż.
Postępowania w sprawie praktyk niedozwolo-
nych poprzedzane są postępowaniem wyjaśnia-
jącym, które niekiedy zamyka sprawę. Jeśli pre-
zes UOKiK postanowi wszcząć postępowanie, to
najczęściej kończy się ono wydaniem decyzji
niekorzystnej dla przedsiębiorcy. Prezes nakazu-
je wówczas zaniechanie stosowania praktyki,
względnie wydaje decyzję stwierdzającą zanie-
chanie jej stosowania (jeśli przedsiębiorca wto-
ku postępowania wykazał fakt zaniechania sto-
sowania praktyki). W obu przypadkach na
przedsiębiorcę mogą zostać nałożone sankcje,
takie jak obowiązek publikacji decyzji, kara pie-
niężna w wysokości do 10 proc. przychodu
przedsiębiorcy za ubiegły rok.
Powstaje pytanie, czy po wszczęciu postępowa-
nia w sprawie praktyk niedozwolonych możli-
we jest ugodowe zakończenie sporu z prezesem
UOKiK? Zgodnie z art. 102 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów w postępowaniu
tym może być zawarta ugoda, jeżeli przemawia
za tym charakter sprawy, a ugoda nie zmierza
do obejścia prawa lub nie narusza interesu pu-
blicznego lub słusznego interesu konsumentów.
Komentatorzy wskazują, że przepis ten jest
błędem ustawodawcy. Podstawową przesłan-
ką ugody jest istnienie stron o spornych inte-
resach, których w tym postępowaniu brak
(stroną jest jedynie przedsiębiorca). Prezes
UOKiK, jako prowadzący postępowanie, nie
może stanąć do ugody, a zarazem dokonać jej
zatwierdzenia.
Nie przesądzając trafności tego stanowiska, na-
leży przyjąć, iż w praktyce omawiany art. 102
jest martwy. Nie oznacza to jednak braku moż-
liwości polubownego zakończenia postępo-
wania. Wrazie zobowiązania się przedsiębior-
cy do podjęcia lub zaniechania działań zmie-
rzających do zapobieżenia naruszeniom zbio-
rowych interesów konsumentów, prezes
UOKiK może wydać decyzję nakładającą na
przedsiębiorcę obowiązek wykonania tych zo-
bowiązań (art. 28 u.o.k.k.). Wykluczona jest
wówczas możliwość nałożenia na przedsię-
biorcę sankcji. Ostatnio jest coraz więcej przy-
kładów tego rodzaju korzystnych dla przedsię-
biorców rozstrzygnięć.■
ANDRZEJ SPRINGER
radca prawny z kancelarii prawnej Grynhoff
Woźny Maliński
www.gazetaprawna.pl/akademia_biznesuiprawa
Czy z prezesem UOKiK można zawrzeć ugodę
ogłoszenia drobne
BIZNES
Bezzaliczkowy
odzysk długów za 6%
Kredyty (042) 679 00 64
www.azyl.pl
Sprzedam dużą, czynną,
dochodową CEGIELNIĘ.
Zdolności produkcyjne:
12 000 000 cegieł.
Atrakcyjna cena.
Tel. 0728-10-77-38
WIERZYTELNOŚCI
– KUPNO
tel.: 0 500 643 178
22 836 02 41 w. 416
www.polfrance.pl
Pożyczki dla firm
bez zaświadczeń,
uproszczone procedury;
150 tys. zł rata: 931,60 zł
infolinia: 608-921-608
www.opentranslation24.pl,
Modlińska 1/209, tłumaczenia
zwykłe, przysięgłe,
samochodowe, szybko,
085 732-16-36
Ogłoszenia.
Prasa niemiecka (m.in.
Frankfurter Allgemeine
Zeitung), rosyjska, polonijna.
0 602 647 603, remil@post.pl
MAZURY
– pensjonat, szkolenia,
imprezy integracyjne
www.lajs.com.pl
OKAZJA!!! lokal użytkowy
590 m
2
, w centrum
Warszawy, miejsca
parkingowe, klimatyzacja,
tel. 501 444 633
Szukamy do współpracy
wtransporcie
międzynarodowym
przewoźników, jak
i kierowców. Bliższe
informacje
tel. 0043 5337 64370,
fax 0043 5337 67310
lub e-mail e.jech@yahoo.de
Naprawienie błędu
inwestycyjnego przez otwarty
fundusz emerytalny nie
powoduje, że organ nadzoru
nie może ukarać towarzystwa
zarządzającego funduszem.
JOANNA BARAŃSKA
gp@infor.pl
O
stateczną decyzją z 19 lu-
tego tego roku Komisja
Nadzoru Finansowego ukarała
Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Pol-
sat karą wwyso-
kości 50 tys. zł za
przekroczenie limitów inwes-
tycyjnych przez prowadzony
przez PTE otwarty fundusz
emerytalny. Komisja stwierdzi-
ła, co było bezsporne między
stronami, że wokresie od 16 do
23 sierpnia 2007 r. otwarty fun-
dusz emerytalny miał po-
nad 24 proc. akcji spółki Se-
co/Warwick, przy czym udział
ten zwiększał stopniowo do-
konując kolejnych zakupów.
Wten sposób naruszył przepisy
rozporządzenia Rady Mini-
strów z 3 lutego 2004 r. wspra-
wie określenia maksymalnej
części aktywów otwartego fun-
duszu emerytalnego. Karę na-
łożono zaś na podstawie art.
156 ustawy o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emery-
talnych.
W skardze do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego
w Warszawie Powszechne To-
warzystwo Emerytalne Polsat
zarzuciło decyzji podjętej przez
Komisję przekroczenie granic
uznaniowości administracyjnej.
Podniosło, że niezwłocznie po
wezwaniu KNF do wyjaśnień
usunęło naruszenie prawa, któ-
re wynikło z niezamierzonego
błędu zarządzającego portfe-
lem akcji. KNF w odpowiedzi
na skargę stwierdziła, że PTE
nie dochowało należytej staran-
ności: powinno wsposób ciągły
kontrolować zachowywanie li-
mitów przez OFE i rozpozna-
wać ryzyko inwestycyjne. Bez-
sporne jest, że podstawowe za-
sady lokacyjne uległy narusze-
niu, a Powszechne Towarzy-
stwo Emerytalne Polsat nie
naprawiło błędu samo, lecz do-
piero po interwencji organu
nadzoru.
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny oddalił skargę. Zaznaczył,
że sądowa kontrola decyzji
uznaniowej jest ograniczona
i sprowadza się do badania, czy
decyzja nie przekroczyła granic
dowolności. To, zdaniem sądu,
nie miało miejsca wtej konkret-
nej sprawie.
Stan faktyczny został ustalo-
ny bezspornie i uprawniał on
organ administracji do zastoso-
wania sankcji. Wysokość nało-
żonej kary została uzasadniona
indywidualnymi przesłankami.
Komisja Nadzoru Finansowego
wzięła pod uwagę zarówno
okoliczności obciążające, jak
i łagodzące. Te ostatnie jednak
nie sprawiły, że organ kary na-
łożyć nie mógł. Kara, podkreślił
sąd, ma także zapobiegać po-
wtarzaniu się podobnych sytu-
acji wprzyszłości.■
Sygn. akt VI SA/Wa 1318/08
WSA w Warszawie o limitach inwestycyjnych OFE
Przekroczenie przepisów musi zostać ukarane
ORZECZENIE
Sądowa kontrola decyzji uznaniowej organu administracji jest
ograniczona i sprowadza się do badania, czy decyzja nie
przekroczyła granic dowolności
ZMIANA PRAWA Zmiany
sposobu doręczenia pism
sądowych mają służyć
usprawnieniu i uproszczeniu
postępowania cywilnego.
MAŁGORZATA
PIASECKA-SOBKIEWICZ
malgorzata.piasecka@infor.pl
P
isma sądowe będą dorę-
czane przez pocztę, osoby
zatrudnione w sądzie, komor-
nika, a nawet przez specjalnie
w tym celu utworzoną służbę
doręczeniową – przewiduje
projekt nowelizacji kodeksu
postępowania cywilnego, któ-
rym po uzgodnieniach między-
resortowych wkrótce zajmie się
rząd. Służbę doręczeniową
utworzy prezes sądu za zgodą
ministra sprawiedliwości lub
tenże po zasięgnięciu opinii
prezesa sądu.
Doręczeń będzie mógł doko-
nywać również inny uprawnio-
ny podmiot zajmujący się do-
starczaniem korespondencji,
który będzie taką działalność
prowadził po zniesieniu mono-
polu Poczty Polskiej.
Awizowanie przesyłki sądowej
Projekt doprecyzowuje tryb
awizowania przesyłki, gdy nie
można jej doręczyć w sposób
właściwy lub zastępczy.
Pismo przesłane pocztą bę-
dzie składane w placówce
pocztowej operatora publicz-
nego, a doręczone w inny spo-
sób w urzędzie gminy. Nato-
miast zawiadomienie o tym ma
być umieszczone w drzwiach
mieszkania adresata lub w od-
dawczej skrzynce
pocztowej. Będzie
ono zawierało infor-
mację o tym, gdzie
i kiedy zostało pozo-
stawione pismo, oraz
pouczenie, że należy
je odebrać w ciągu
siedmiu dni od dnia
zamieszczenia zawia-
domienia. Gdyby ten
termin bezskutecznie
upłynął, wówczas za-
wiadomienie zosta-
nie pozostawione po-
nownie.
Zdarza się, że adre-
sat odmawia przyję-
cia pisma. Przewiduje
się, że w takim przy-
padku doręczenie zo-
stanie uznane za dokonane
i nastąpi zwrot pisma do sądu
z adnotacją o odmowie jego
przyjęcia.
Pełnomocnik zastąpi pocztę
Natomiast strony, które są re-
prezentowane przez adwokata,
radcę prawnego albo rzecznika
patentowego, będą miały obo-
wiązek doręczać sobie bezpo-
średnio nawzajem odpisy pism
procesowych z załącznikami. Do
pisma procesowego wniesione-
go do sądu ma być dołączany
dowód doręczenia jego odpisu
albo dowodu wysłania przesyłką
poleconą. Pisma bez tego załącz-
nika zostaną zwrócone bez wzy-
wania do usunięcia tego braku.
– Do tej pory
wsprawach cywilnych
istniała fakultatywna
forma doręczania
wzajemnie sobie pism
między adwokatami
i radcami prawnymi
reprezentującymi stro-
ny – tłumaczy radca
prawny Helena Mar-
kowska w Kancelarii
Radców Prawnych
Biernaccy. Natomiast
projekt nakłada na
profesjonalnych peł-
nomocników taki obo-
wiązek, a w dodatku
rozszerza go również
na strony reprezento-
wane przez rzeczni-
ków patentowych –
dodaje Helena Markowska.
Projekt przewiduje, że w ta-
kiej formie nie będą mogły być
jednak doręczane pozwy wza-
jemne, apelacje, skargi kasacyj-
ne, zażalenia, sprzeciwy od wy-
roku zaocznego, sprzeciwy i za-
rzuty od nakazu zapłaty, wnio-
ski o zabezpieczenie powódz-
twa, skargi o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia. Pisma te
wdalszym ciągu będą składane
wsądzie z odpisami dla strony
przeciwnej.■
PROCEDURA CYWILNA | Pisma sądowe
Wsądach powszechnych
powstanie służba doręczeniowa
Gdy adresat
odmawia
przyjęcia pisma,
doręczenie
zostanie uznane
za dokonane
i nastąpi zwrot
pisma do sądu
z adnotacją
o odmowie jego
przyjęcia
komentuje dla nas
P
rzyjęty przez Sejm projekt
ustawy o Krajowej Szkole Są-
downictwa i Prokuratury
stanowi dopełnienie reformy syste-
mu szkolenia i doskonalenia kadr
sądownictwa i prokuratury. Istotne
znaczenie dla prac nad projektem
miało orzeczenie Trybunału Konsty-
tucyjnego z 24 października 2007 r.
(sygn. SK 7/06), wktórym uznał on
powierzenie asesorom sądowym
sprawowania wymiaru sprawiedli-
wości za sprzeczne z konstytucją.
Ustawa zakłada dwuetapowość
szkolenia wstępnego kadr sądów
powszechnych i prokuratury. tj apli-
kację ogólną, a następnie kontynu-
ację tego szkolenia wramach spe-
cjalistycznej aplikacji sędziowskiej
lub prokuratorskiej.
Zmianie ulegnie status aplikanta.
Nie będzie on aplikantem konkret-
nego sądu czy prokuratury, lecz
aplikantem, a właściwie słuchaczem
Krajowej Szkoły. Ukończenie aplika-
cji ogólnej stanowić będzie warunek
ubiegania się o stanowisko referen-
darza sądowego, asystenta sędziego
lub asystenta prokuratora. Wyniki
uzyskane wtrakcie aplikacji zadecy-
dują o miejscu aplikanta na liście
klasyfikacyjnej. Według kolejności
miejsca na liście, absolwenci aplika-
cji ogólnej będą mogli decydować
się na kontynuowanie szkolenia na
specjalistycznej aplikacji sędziow-
skiej albo prokuratorskiej. Limit
miejsc na aplikacje określany będzie
przez ministra sprawiedliwości na
podstawie prognozy potrzeb kadro-
wych sądów i prokuratury.
Ustawa przewiduje równorzędnie
traktowane drogi dochodzenia do
stanowisk sędziowskich poprzez:
■ukończenie aplikacji sędziowskiej
lub ukończenie aplikacji prokura-
torskiej i pracę wcharakterze ase-
sora prokuratorskiego przez okres
co najmniej trzech lat;
■wykonywanie zawodu adwokata,
radcy prawnego, notariusza lub
prokuratora;
■ukończenie aplikacji ogólnej, pra-
cę na stanowisku referendarza są-
dowego lub asystenta sędziego,
odpowiednio przez okres
pięciu lub sześciu lat, oraz złoże-
nie egzaminu sędziowskiego.
Ustawa zachowuje też zasadę, iż
uprawnienie do ubiegania się o sta-
nowisko sędziego przysługuje oso-
bom mającym tytuł profesora albo
stopień doktora habilitowanego na-
uk prawnych. Proponuje również
rozwiązania dla osób wtzw. okresie
przejściowym. Wprzypadku osób
mianowanych na stanowisko aseso-
ra sądowego przed dniem opubliko-
wania wyroku Trybunału ustawa za-
kłada skrócenie okresu asesury, nie-
zbędnego do ubiegania się o powo-
łanie na stanowisko sędziego, do
jednego roku, oraz obniżenie wieku
kandydatów do 28 lat.
Przewiduje się, że asesorzy, wsto-
sunku do których ustało powierze-
nie pełnienia czynności sędziow-
skich (co nastąpić ma od 5 maja
2009 r.), wykonywać będą czynno-
ści referendarzy sądowych (w są-
dach powszechnych) lub czynności
sekretarsko-administracyjne (w są-
dach wojskowych), zachowają
uprawnienia pracownicze oraz
wzakresie wynagradzania i będą
podlegać zwolnieniu przez właściwy
organ, na zasadach takich, jak obo-
wiązujące obecnie.■ Opr. K.Ż.
Szkoła przygotowuje kadry dla sądownictwa
ANDRZEJ
LECIAK
dyrektor Krajowej
Szkoły
Sądownictwa
i Prokuratury
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
14 | PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224 Podatki
TYDZIEŃ PODATKÓW PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI | PIT | Przychody zwolnione z opodatkowania
Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania
i domu kupionych do końca 2006 r.
P
odatnicy, którzy planują
sprzedaż mieszkania
lub domu nabytego do
31 grudnia 2006 r., rozliczenia
podatkowego takiej transakcji
muszą dokonać na podstawie
ustawy opodatku dochodowym
od osób fizycznych, obowiązują-
cych przed 1 stycznia 2007 r.
Chodzi tu zarówno o wysokość
podatku, sposób rozliczenia, jak
i możliwość wykorzystania ulg.
Na początek jedna ważna
uwaga. Sprzedaż nieruchomo-
ści będzie podlegała opodatko-
waniu PIT tylko wtedy, gdy na-
stępuje przed upływem pięciu
lat od momentu nabycia. Co
ważne, okres pięcio-
letni liczy się od końca
roku, wktórym nastą-
piło nabycie lub wybu-
dowanie. Zatem nie-
ruchomości nabyte w2006 ro-
ku będą podlegały PIT, gdy
sprzedaż nastąpi do końca 2011
roku. Od 2012 roku taka sprze-
daż nie będzie już objęta PIT.
Źródło przychodów
Sprzedaż nieruchomości sta-
nowi jedno ze źródeł przycho-
dów, które trzeba wykazać przed
fiskusem i opodatkować. Źró-
dłem przychodów jest odpłatne
zbycie:
■ nieruchomości lub ich części
oraz udziału wnieruchomości,
■ spółdzielczego własnościowe-
go prawa do lokalu mieszkalne-
go lub użytkowego oraz prawa
do domu jednorodzinnego
współdzielni mieszkaniowej,
■ prawa wieczystego użytkowa-
nia gruntów,
– jeżeli odpłatne zbycie nie na-
stępuje wwykonaniu działalno-
ści gospodarczej i zostało doko-
nane w przypadku odpłatnego
zbycia nieruchomości i praw ma-
jątkowych przed upływem pięciu
lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, wktórym nastąpiło
nabycie lub wybudowanie.
W przypadku zamiany okre-
sy te odnoszą się do każdej
z osób dokonującej zamiany.
W tym miejscu pojawia się py-
tanie, co oznacza termin zbycie.
Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny wSzcze-
cinie w wyroku z 11
października 2006 r.
(sygn. akt I SA/Sz
243/06; niepublikowany) wyja-
śnił, że pojęciu zbycie należy
nadać znaczenie cywilnopraw-
ne, tj. obok sprzedaży jest to każ-
de prawem dopuszczalne prze-
niesienie prawa własności rze-
czy na osobę trzecią, przy czym
ustawodawca opodatkowuje je-
dynie takie zbycie, które ma cha-
rakter odpłatny.
Zwolnienia z PIT
Przepisy ustawy o PIT, obo-
wiązujące do końca 2006 ro-
ku, przewidują możliwość sko-
rzystania z pewnych ulg podat-
kowych przy sprzedaży nieru-
chomości. I tak wolne od po-
datku są przychody uzyskane
ze sprzedaży nieruchomości
i praw majątkowych związa-
nych z nieruchomościami
w części wydatkowanej nie
później niż w okresie dwóch
lat od dnia sprzedaży:
■ na nabycie wPolsce budynku
mieszkalnego, jego części lub
udziału wtakim budynku, loka-
lu mieszkalnego stanowiącego
odrębną nieruchomość lub
udziału wtakim lokalu, a także
na nabycie gruntu lub udziału
w gruncie albo prawa użytko-
wania wieczystego gruntu lub
udziału w takim prawie, zwią-
zanych z tym budynkiem lub lo-
kalem,
■ na nabycie w Polsce spół-
dzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego
lub udziału w takim prawie,
prawa do domu jednorodzin-
nego w spółdzielni mieszka-
niowej lub udziału w takim
prawie,
■ na nabycie w Polsce gruntu
lub udziału w gruncie, prawa
użytkowania wieczystego grun-
tu lub udziału w takim prawie
przeznaczonych pod budowę
budynku mieszkalnego, wtym
również gruntu lub udziału
w gruncie albo prawa wieczy-
stego użytkowania gruntu lub
udziału wtakim prawie z rozpo-
czętą budową budynku miesz-
kalnego,
■ na budowę, rozbudowę, nad-
budowę, przebudowę, remont
lub modernizację własnego bu-
dynku mieszkalnego, jego czę-
ści lub własnego lokalu miesz-
kalnego, położonych na teryto-
rium RP,
■ na rozbudowę, nadbudowę,
przebudowę lub adaptację – na
cele mieszkalne – własnego bu-
dynku niemieszkalnego, jego
części, własnego lokalu nie-
mieszkalnego lub własnego po-
mieszczenia niemieszkalnego,
położonych wPolsce.
Zwolnione są też dochody
w części wydatkowanej, nie
później niż wokresie dwóch lat
od dnia sprzedaży, na spłatę
kredytu lub pożyczki, a także
odsetek od kredytu lub pożycz-
ki zaciągniętych na cele wskaza-
ne wyżej w banku lub w spół-
dzielczej kasie oszczędnościo-
wo-kredytowej, mających sie-
dzibę na terytorium RP w tym
również na spłatę kredytu lub
pożyczki oraz odsetek od tego
kredytu lub pożyczki zaciągnię-
tych przed dniem uzyskania
tych przychodów.
Natomiast przychody uzyska-
ne ze sprzedaży nieru-
chomości i praw ma-
jątkowych związanych
z nieruchomościami są
zwolnione z PIT wca-
łości, jeżeli:
■ sprzedaż nastąpiła w celu
uzyskania, wzamian za te nie-
ruchomości lub prawa, spół-
dzielczego lokatorskiego pra-
wa do lokalu albo budynku
mieszkalnego lub jego części,
■ sprzedaż nastąpiła wwykona-
niu lub wzwiązku z wielostron-
ną umową o zamianie tych bu-
dynków lub praw do lokali,
■ ich nabycie nastąpiło w dro-
dze spadku lub darowizny.
Zatem wcelu skorzystania ze
zwolnienia od PIT przy sprzeda-
ży nieruchomości nabytej do
końca 2006 roku ważny jest
sposób jej otrzymania, a także
wydatkowanie zarobionych na
sprzedaży pieniędzy. Jeśli
mieszkanie lub dom podatnik
otrzymał wspadku lub darowiź-
nie i teraz chce je sprzedać, nie
zapłaci PIT. Podatku można
również uniknąć, sprzedając te-
raz nieruchomość i przeznacza-
jąc środki z tej sprzedaży na in-
ne cele mieszkaniowe. Aby sko-
rzystać z tego drugiego zwolnie-
nia, trzeba w urzędzie skarbo-
wym złożyć odpowiednie
oświadczenie okorzystaniu z tej
ulgi, PIT-23 i wydać pieniądze
wciągu dwóch lat.
Podatek do zapłaty
Przychodu z odpłatnego zby-
cia nieruchomości nie łączy się
z przychodami (dochodami)
z innych źródeł.
Podatek od takiego przycho-
du ustala się wformie ryczałtu
w wysokości 10 proc. uzyska-
nego przychodu. Podatek ten
jest płatny bez wezwania
w terminie 14 dni od dnia do-
konania odpłatnego zbycia na
rachunek urzędu skarbowego.
I tu jeszcze jedna uwaga na
temat ulgi mieszkaniowej. Po-
datku od sprzedaży nierucho-
mości nie muszą płacić podatni-
cy, którzy w ciągu 14 dni od
dnia sprzedaży złożą w urzę-
dzie skarbowym oświadczenie,
że przychód ze sprzedaży nieru-
chomości przeznaczą na cele
mieszkaniowe (tylko wymienio-
ne w ustawie o PIT). Jeśli jed-
nak podatnicy nie spełnią wa-
runków ustawowych, upraw-
niających do tego zwolnienia,
np. gdy nie wydadzą wszystkich
pieniędzy, to od niewykorzysta-
nych środków będzie trzeba za-
płacić 10-proc. PIT. Wterminie
płatności podatku podatnik jest
zobowiązany złożyć deklarację
podatkową.■
Podstawa prawna
■Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.
z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.;
wbrzmieniu obowiązującym do 31
grudnia 2006 r.).
Podatnik, który zamierza sprzedać nieruchomość nabytą do końca 2006 roku,
a od momentu kupna do sprzedaży nie minęło pięć lat, będzie musiał zapłacić
10-proc. podatek od przychodu.
GP radzi
prawo na co dzień
JUTRO
Jak rozliczyć sprzedaż domu lub mieszkania
kupionego w latach 2007–2008
Eksperci
GAZETY
PRAWNEJ
w mediach
Słuchaj audycji Radia
Dla Ciebie o 13.00
■ Portfel dla ciebie
Oglądaj w TV BIZNES
Poranek prasowy z Gazetą
Prawną o 8.45 i 11.45
■ Komentarz do wydarzeń
gospodarczych tygodnia
Biznes Tydzień oglądaj w TV Biznes
sobota godz. 7.10, 12.40, 17.10
niedziela godz. 7.40, 12.10, 22.10
■ Podsumowanie wydarzeń gospodarczych tygodnia
Słuchaj wradiowej Trójce o 9.30
Informator ekonomiczny
■ Komentarz do wydarzeń
ekonomicznych
SOBOTA, NIEDZIELA CZWARTEK ŚRODA
1
2
3
EWA MATYSZEWSKA
ewa.matyszewska@infor.pl
W 2001 roku podatnik kupił wraz z drugą osobą działkę
na zasadzie współwłasności z udziałem po 50 proc. Obec-
nie zamierzają podzielić działkę na dwie równe części
i znieść współwłasność. Po zniesieniu współwłasności po-
datnik ma zamiar sprzedać swoją działkę i uzyskane pie-
niądze przeznaczyć na częściową spłatę kredytu hipotecznego, któ-
ry posiada. Czy podatnik zapłaci PIT od tej sprzedaży?
Nabycie nieruchomości na zasadzie współwłasności nastąpiło w2001 ro-
ku. Samo zaś zniesienie współwłasności poprzez podział nieruchomości na
części, odpowiadające wielkościom udziałów nabytych w2001 roku, nie
przysporzyło żadnej ze stron zysku (przysporzenia majątkowego), skutku-
jąc jedynie zmianą charakteru własności. Wobec tego za datę nabycia
przedmiotowej nieruchomości przez podatnika należy uznać datę pierwot-
nego nabycia udziału wprawie własności, tj. rok 2001, zatem pięcioletni
okres upłynął z końcem 2006 r. W konsekwencji przychód ze sprzedaży
nieruchomości nabytej w2001 roku wdrodze kupna na zasadzie współ-
własności nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie skutkuje obo-
wiązkiem uiszczenia 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego.
PRZYKŁAD: SPRZEDAŻ WSPÓLNEJ DZIAŁKI
1
Podatnik w 1999 roku nabył prawo własności działki.
W2000 roku podatnik kupił kolejną działkę. W2006 ro-
ku aktem notarialnym dokonał zamiany jednej z działek.
Teraz zamienioną działkę chce sprzedać. Czy od tej trans-
akcji będzie musiał zapłacić PIT?
Rezultatem umowy zamiany jest nabycie na własność innej nieru-
chomości. Wzwiązku z tym bieg terminu pięcioletniego liczony jest
od daty nabycia prawa własności gruntu nabytego w drodze za-
miany, tj. od 2006 roku. Ponieważ sprzedaż nieruchomości nastąpi
przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym nastąpiło nabycie, to sprzedaż ta stanowi źródło przy-
chodu podlegające PIT. Przychód uzyskany ze sprzedaży podlega
opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
PRZYKŁAD: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZAMIANY
2
Podatnicy chcą sprzedać mieszkanie, które otrzymali wdaro-
wiźnie od rodziców w 2005 roku. Czy będą musieli zapłacić
podatek dochodowy od zarobionych na sprzedaży środków?
Nie. Źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieru-
chomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, je-
żeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospo-
darczej i zostało dokonane wprzypadku odpłatnego zbycia nierucho-
mości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami przed
upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym
nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o PIT wol-
ne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprze-
daży nieruchomości i praw majątkowych w całości – jeśli ich naby-
cie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.
Zatem jedynym warunkiem do zwolnienia z opodatkowania podat-
kiem dochodowym jest w opisanym przypadku fakt nabycia nieru-
chomości wdrodze darowizny. Tak więc przychód uzyskany z przed-
miotowej sprzedaży w całości podlegać będzie zwolnieniu z opo-
datkowania od sprzedaży nieruchomości.
PRZYKŁAD: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z DAROWIZNY
3
Zasada: Podatnik nie zapłaci 10-proc. PIT od przychodu, jeśli wcią-
gu dwóch lat od dnia sprzedaży przeznaczy pieniądze na inne cele
mieszkaniowe.
Warunki: Trzeba złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o ko-
rzystaniu z tego zwolnienia i deklarację PIT-23.
Skutki: Jeśli podatnik w ciągu dwóch lat nie wyda wszystkich pie-
niędzy będzie musiał zapłacić od środków, które mu zostały,
10-proc. PIT od przychodu.
* nadal mogą z niej korzystać podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości nabyte
do końca 2006 roku, a od momentu nabycia do sprzedaży nie minęło pięć lat
ULGA MIESZKANIOWA *
Wysokość podatku: 10 proc. od przychodu
Rozliczenie z fiskusem: 14 dni od dnia dokonania odpłatnego
zbycia nieruchomości
Formularz: PIT-23
Ulgi do wykorzystania:
– wolna od PIT jest sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku lub
darowiźnie,
– nie trzeba płacić PIT, gdy pieniądze ze sprzedaży mieszkania
zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch
lat od momenty zbycia.
Zasada: nie płaci się podatku jeśli sprzedaż nastąpi po upływnie
pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KUPIONEJ DO KOŃCA 2006 ROKU
PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224 | 15 WWW.GAZETAPRAWNA.PL
GP radzi samozatrudnienie
Czy od sprzedaży lokalu
jest podatek
Czy jeśli na działalność gospodarczą przeznaczę
mieszkanie, które kupiłem 5 lat temu na cele
prywatne, sprzedając taki lokal, będę musiał
zapłacić podatek?
Tak
Gdy mieszkanie zostanie w związku
z prowadzeniem działalności przekwa-
lifikowane na lokal użytkowy, który następnie
zostanie zaliczony do składników majątku fir-
my, zawsze dochód z działalności będzie rozli-
czany i opodatkowany jak przychód z działal-
ności.
Inaczej jest z lokalem mieszkalnym – i to za-
równo wówczas, gdy nie jest on, jak i jest
składnikiem majątku firmy – oraz lokalem
użytkowym niewpisanym do ewidencji środ-
ków trwałych, a więc nieuznawanym za skład-
nik majątku firmy.
Od początku 2007 roku obowiązuje nowy
19-procentowy podatek od dochodu ze sprze-
daży nieruchomości. Dotyczy mieszkań, do-
mów, działek, lokali użytkowych i im podob-
nych, których właścicielami zostaliśmy od
1 stycznia 2007 r. Sprzedaż nieruchomości na-
bytych wcześniej objęta jest nadal zryczałto-
wanym podatkiem od przychodu lub z podat-
ku zwolniona.
Osoby sprzedające mieszkanie lub inną nie-
ruchomość, której własność nabyły do końca
2006 roku, nadal są zobowiązane do zapłaty
zryczałtowanego podatku od przychodu ze
zbycia. I tylko wtedy, gdy byli właścicielami
krócej niż pięć lat i przychodu nie przeznaczą
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
Najbardziej komfortową sytuację mają
osoby, które posiadają nieruchomość, jej
część lub udział w niej dłużej niż pięć lat.
Wówczas bowiem sprzedaż nieruchomości
nie jest obciążona podatkami. Co prawda,
także wtedy trzeba zapłacić podatek od czyn-
ności cywilnoprawnych, ale ciężar ten spada
na nabywcę. Natomiast przychód z takiej
sprzedaży jest wcałości zwolniony z podatku
dochodowego.
Bywa jednak, że transakcję trzeba przepro-
wadzić wcześniej. Wtedy już także przychód
podlega co do zasady podatkowi dochodowe-
mu. Można jednak przed nim uciec, korzysta-
jąc z możliwości, jakie wiążą się z przeznacze-
niem wydatków na własne cele mieszkaniowe.
Podstawa prawna
■Art. 10, art. 14 i art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14,
poz. 176 z późn. zm.).
Czy wliczać w koszty
czynsz
Jestem samozatrudnionym, rozliczam się w for-
mie księgi. Działalność prowadzę poza miej-
scem zamieszkania, w części wynajmowanego
pokoju. Czy mogę w koszty wliczyć część kosz-
tów najmu?
Tak
W przypadku najmu wszystkie wydat-
ki na lokal – od czynszu po opłaty eks-
ploatacyjne, jeśli tylko zgodnie z umową naj-
mu obciążają one najemcę – są kosztem uzy-
skania przychodu. Kwalifikuje się je w koszty
na podstawie umowy najmu, do której za po-
szczególne miesiące warto odwołać się w ra-
chunkach lub fakturach wystawianych przez
wynajmującego. Te ostatnie zaś są dowodem
księgowym, na podstawie którego następuje
ich zaewidencjonowanie w podatkowej księ-
dze przychodów i rozchodów.
W koszty prowadzonej działalności zalicza-
my także wydatki związane z opłatami za
czynsz. Możemy mieć tutaj do czynienia
z dwoma przypadkami: lokal jest w całości
przeznaczony na działalność gospodarczą al-
bo na cele działalności gospodarczej wykorzy-
stujemy tylko część mieszkania. Wpierwszym
przypadku sprawa jest jasna: kontrahent wy-
stawia nam fakturę lub rachunek, które stano-
wią podstawę do zaksięgowania całej kwoty
(brutto lub netto, w zależności od tego, czy
mamy prawo do odliczenia VAT) w koszty.
Czynimy to w kolumnie 13 podatkowej księgi
przychodów i rozchodów. Gdy wykorzystuje-
my na działalność część mieszkania, wkoszty
wliczamy część opłat za najem, proporcjonal-
nie do udziału powierzchni wykorzystywanej
dla potrzeb działalności w stosunku do po-
wierzchni całego mieszkania.
Podstawa prawna
■Art. 14 i art. 21–23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14,
poz. 176 z późn. zm.).
■Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r.
wsprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów
i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).
Czy rozliczać prywatny
rachunek telefoniczny
W jednoosobowej działalności gospodarczej
wykorzystuję prywatny telefon stacjonarny. Czy
mogę wliczać w koszty przynajmniej część ra-
chunku telefonicznego?
Tak
Jeśli jest billing, który stanowi załącz-
nik do rachunku telefonicznego, nale-
ży zaznaczyć na nim rozmowy, które prowa-
dzone były w celach związanych z prowadzo-
ną działalnością. Następnie należność za te
rozmowy trzeba zsumować. Zaś na odwrocie
rachunku dokonać zapisu, np. rachunek za
rozmowy telefoniczne, z których część została
odbyta wzwiązku z prowadzoną działalnością
gospodarczą i zaliczona w koszty... w miesią-
cu.... Suma rozmów zaliczonych wkoszty (na
podstawie wyszczególnienia w załączonym
billingu)... zł. Oczywiście zapis ten podpisać.
Następnie zaś – na ogólnych zasadach – spo-
rządzamy dowód wewnętrzny, do którego do-
łączamy tak opisany rachunek i na podstawie
tego dowodu wewnętrznego dokonujemy za-
pisu w podatkowej księdze przychodów i roz-
chodów.
Gdy mamy rachunek telefoniczny bez bil-
lingu, określamy procentowo, jaka część roz-
mów miała charakter prywatny, a jaka zwią-
zana była z prowadzoną działalnością gospo-
darczą (np. porównując rachunki telefonicz-
ne z okresu, gdy działalność gospodarcza nie
była prowadzona z rachunkami obecnymi;
urząd skarbowy ma bowiem prawo spytać
wtakiej sytuacji, skąd wziął się taki, a nie in-
ny procent, ponadto możemy już na wstępie,
gdy rozpoczynamy tak rozliczać telefon pry-
watny, złożyć w urzędzie skarbowym pismo
informujące, iż będziemy zaliczali w koszty
część rozmów z prywatnego telefonu i będą
one stanowiły np. 65 proc. całej należności
za rozmowy). Następnie opisujemy rachu-
nek, np. rachunek za rozmowy telefoniczne,
z których część odbyto w związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą i zaliczono
w koszty... w miesiącu... Odsetek rozmów
odbytych w związku z prowadzoną działal-
nością wynosi... proc., co stanowi... zł. Oczy-
wiście osoba upoważniona taki zapis podpi-
suje. Następnie na tej podstawie sporządza-
my – na zasadach ogólnych – dowód we-
wnętrzny. Dołączamy do niego rachunek za
telefon. Na podstawie dowodu wewnętrzne-
go dokonujemy zapisu w księdze przycho-
dów i rozchodów.
Podstawa prawna
■Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r.
wsprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów
i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).
Czy wliczać w koszty
wydatki na benzynę
Od niedawna jestem samozatrudnionym. Je-
stem pośrednikiem w obrocie nieruchomościa-
mi i rozliczam się na podstawie księgi przycho-
dów i rozchodów. Do działalności czasami wy-
korzystuję samochód osobowy rodziców. Czy
zakup benzyny mogę wliczyć w koszty?
Tak
Jednak w tym celu trzeba dochować
kilku warunków. Najogólniej można
powiedzieć, że z tej formy wykorzystywania do
celów prowadzonej działalności prywatnego
samochodu można zacząć i przestać korzystać
w dowolnym momencie (bez żadnych dodat-
kowych konsekwencji). Wystarczy założyć ewi-
dencję przebiegu pojazdu i kosztów eksploata-
cji samochodu oraz prowadzić ją na bieżąco.
Wżadnym bowiem przypadku nie możemy za-
liczyć do kosztów prowadzonej działalności go-
spodarczej zakupu benzyny i wszelkich innych
wydatków związanych z używaniem takiego
samochodu. By tak się mogło stać, musieliby-
śmy go wprowadzić do ewidencji środków
trwałych, a to możliwe byłoby tylko wtedy, gdy-
by stanowił naszą własność.
Ewidencję przebiegu pojazdu możemy ku-
pić jako gotowy druk akcydensowy.
Dla udokumentowana wydatków poniesio-
nych wzwiązku z użyciem własnego samocho-
du do celów służbowych trzeba też robić zesta-
wienie kosztów eksploatacji samochodu.
Wkupionym gotowym formularzu nazywa się
to zestawieniem rachunków za eksploatację
pojazdu.
Podatnik ma prawo do wliczania w koszty
kwoty stanowiącej efekt przemnożenia liczby
przejechanych w celach służbowych kilome-
trów przez aktualnie obowiązującą stawkę za
1 km.
W sytuacji gdy kwota wynikająca z mie-
sięcznego zestawienia rachunków dotyczących
eksploatacji samochodu jest wyższa niż kwo-
ta wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdu,
kosztem uzyskania przychodów jest kwota wy-
nikająca z ewidencji i księgowana wkol. 13 po-
datkowej księgi przychodów i rozchodów. Róż-
nica między wielkością wynikającą z miesięcz-
nego zestawienia poniesionych wydatków
(wynikających z rachunków) a wielkością wy-
nikającą z ewidencji przebiegu pojazdu podle-
ga rozliczeniu (czyli jest uwzględniana przy
rozrachunku) wkolejnym miesiącu.
Ewentualną nadwyżkę kosztów odliczy
w następnych miesiącach 2008 r., oczywiście
pod warunkiem, iż wówczas wystąpi sytuacja
odwrotna; z przemnożenia liczby przejecha-
nych kilometrów przez obowiązującą wówczas
stawkę za 1 km wyjdzie więcej, niż wyniosły
wydatki faktycznie poniesione w danym mie-
siącu.
Ale jeśli już do końca roku nie będzie takiej
sytuacji, że faktycznie wydana kwota będzie
niższa od tej, która wynika z ewidencji prze-
biegu pojazdu, nie uda się wliczyć w koszty
prowadzonej działalności gospodarczej takiej
nadwyżki.
Koszty te, jak już stwierdziliśmy, wpisujemy
do księgi na koniec miesiąca. Możemy to uczy-
nić w dwojaki sposób: bezpośrednio na pod-
stawie ewidencji przebiegu pojazdu; wówczas
wrubryce 3 (nr dowodu księgowego) wpisuje-
my: ewidencja przebiegu pojazdu lub za po-
średnictwem dowodu wewnętrznego, sporzą-
dzonego na podstawie zapisu z ewidencji prze-
biegu pojazdu.
Podstawa prawna
■Art. 14 i art. 21–23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 200 r. nr 14, poz.
176 z późn. zm.).
■Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r.
wsprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów
i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).
Czy użyczenie
jest opodatkowane
Rozpoczynam samozatrudnienie, będę rozlicza-
ła się na podstawie księgi przychodów. Skorzy-
stam z lokalu udostępnionego przez przyjaciół-
kę. Czy ma to jakieś konsekwencje podatkowe?
Tak
Zgodnie z odpowiednim przepisem
art. 14 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych za inny przychód z działal-
ności gospodarczej należy uznać wartość
otrzymanych świadczeń w naturze i innych
nieodpłatnych świadczeń z wyjątkiem otrzy-
manych od osób zaliczonych do I i II grupy po-
datkowej w rozumieniu przepisów o podatku
od spadków i darowizn.
Najpierw rozszyfrujmy te dwie grupy podat-
kowe. Do grupy I zalicza się: małżonka, zstęp-
nych, wstępnych (a więc potomków i przod-
ków w I linii), pasierba, zięcia, synową, ro-
dzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Do gru-
py II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo
rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów,
małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżon-
ków, małżonków rodzeństwa małżonków,
małżonków innych zstępnych.
Jeśli od którejś z tych osób samozatrudnio-
ny otrzyma nieodpłatnie jakiekolwiek świad-
czenie, np. użyczy mu ktoś z takich krewnych
(nieodpłatnie) lokal na biuro albo samochód,
by mógł go wykorzystywać dla celów prowa-
dzonej działalności gospodarczej, nie spowo-
duje to żadnych konsekwencji finansowych.
Zupełnie inaczej będzie jednak w przypad-
ku, gdy osoba użyczająca znajdzie się poza ta-
ką kategorią krewnych, użyczy zaś określonej
rzeczy nieodpłatnie lub nieodpłatnie wykona
określoną usługę. Ponieważ alternatywą dla
agenta byłaby konieczność poniesienia kosztu
(zapłacenia za usługę lub za wynajem określo-
nej rzeczy), a do płacenia nie doszło, samoza-
trudniony uzyskał ewidentną korzyść (przy-
chód). Co gorsza, jego wysokość ustala się we-
dle średnich cen rynkowych – często nieade-
kwatnych do konkretnego przypadku, a na
dodatek nie ponosząc faktycznie wydatku na
ten cel. Samozatrudniony nie może więc obni-
żyć o tę samą kwotę przychodu poniesionego
wydatku – z tytułu kosztu uzyskania przycho-
du. Za koszt może bowiem uznać wyłącznie
wydatek faktycznie poniesiony.
Wniosek z tego jest oczywisty: w przypad-
ku, gdy podmiotem użyczającym lub wykonu-
jącym jakiekolwiek nieodpłatne świadczenie
ma być osoba spoza I lub II grupy pokrewień-
stwa, lepiej na tę okoliczność zawrzeć umowę
najmu czy np. zakupu usługi, niż korzystać
z użyczenia.
Podstawa prawna
■Art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
MARIANNA OLSZEWSKA
Większość osób decydujących się na samozatrudnienie, przynajmniej na początku, prowadzi działalność gospodarczą
we własnym mieszkaniu lub domu i wykorzystuje do tego prywatny samochód, telefon lub inne urządzenia. Zachowując
warunki określone wprawie podatkowym, osoby takie mogą część związanych z tym kosztów rozliczać podatkowo.
SAMOZATRUDNIENIE | Działalność gospodarcza prowadzona we własnym domu
Jak rozliczać koszty działalności
wprywatnym mieszkaniu
samozatrudnienie
JUTRO: Jak otworzyć stację paliw
strona A7
Wszystkie artykuły o samozatrudnieniu na:
www.gazetaprawna.pl/
samozatrudnienie
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
16 | PONIEDZIAŁEK 17 LISTOPADA 2008 | nr 224
Kronika prawa
20 listopada 2008 r.
Wchodzi wżycie nowe prawo
Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 197, poz. 1223)
Dziennik Ustaw nr 201
z 13 listopda 2008 r.
PRZYRODA
Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz niektórych innych ustaw POZ. 1237
■ Weszła wżycie z dniem 15 listopada 2008 r.
Omówienie: Nowelizacja ustawy uwzględnia projekt dyrek-
tyw unijnych wsprawie ochrony dzikiego ptactwa, ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, usprawnienie za-
rządzania obszarami Natura 2000 oraz zapewnienie właściwe-
go nadzoru przez organ wydający decyzje dotyczące reglamen-
towania korzystania z zasobów środowiska.
PRAWO BUDOWLANE
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania POZ. 1238
■ Wejdzie wżycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Omówienie: Zmiany rozporządzenia wynikają z faktu wpro-
wadzenia wymogu posiadania przez budynki świadectwa cha-
rakterystyki energetycznej. Zmieniono warunki techniczne, jakie
powinny spełniać budynki co do wymogów dopuszczalnych
strat ciepła i funkcjonowania urządzeń emitujących ciepło czy
też zaopatrujących budynki wenergię cieplną.
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
i form projektu budowlanego POZ. 1239
■ Wejdzie wżycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r.
wsprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej
samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporzą-
dzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej
POZ. 1240
■ Wejdzie wżycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Omówienie: Świadectwo energetyczne budynku ma składać
się z sześciu części i określać m.in. wartość zużycia energii
(w kWh/mkw./rok) dla danego budynku. Będzie też zawierać po-
równanie z wartością zużycia energii wbudynku referencyjnym
(wzorcowym). Wzór tego świadectwa zawiera podpisane 6 listo-
pada 2008 r. przez ministra infrastruktury rozporządzenie
wsprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego. Od początku przyszłego roku
dokument ten ma być wystawiany dla wszystkich nowo wybu-
dowanych budynków oraz budynków starszych wprowadza-
nych do obrotu, czyli np. sprzedawanych lub wynajmowanych.
Więcej Moje nieruchomości • Nie trzeba straszyć świadectwa-
mi energetycznymi – GP nr 223/2008 oraz forsal.pl • Certyfi-
kat określi koszty utrzymania mieszkania – GP nr 198 /2008
NAUKA I SZKOLNICTWO
Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 7 li-
stopada 2008 r. wsprawie warunków i trybu przyznawania po-
mocy publicznej na realizację projektów celowych POZ. 1241
■ Weszło wżycie z dniem ogłoszenia, tj. 13 listopada 2008 r.
Omówienie: Rozporządzenie określa warunki przyznawania
pomocy publicznej na badania przemysłowe (stosowane) i prace
rozwojowe – prowadzone w ramach tzw. projektu celowego.
Przyznane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną są
przekazywane przedsiębiorcy na podstawie umowy o wykona-
nie projektu celowego. Pomoc publiczna, o której mowa, może
być udzielona, pod warunkiem m.in. że: przedsięwzięcie objęte
projektem celowym ma charakter innowacyjny, istnieje zapo-
trzebowanie na wyniki realizacji projektu oraz planowany koszt
wstosunku do przedmiotu i zakresu badań przemysłowych (sto-
sowanych) i prac rozwojowych są zasadne.
PRAWO ROLNE
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 listopa-
da 2008 r. wsprawie stawki jednolitej płatności obszarowej na
2008 r. POZ. 1242
■ Weszło wżycie z dniem ogłoszenia, tj. 13 listopada 2008 r.
Omówienie: Stawka jednolitej płatności obszarowej za
2008 r. wynosi 339,31 zł na 1 ha gruntów rolnych.
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 listopa-
da 2008 r. w sprawie stawki jednolitej płatności uzupełniającej
na 2008 r. POZ. 1243
■ Weszło wżycie z dniem ogłoszenia, tj. 13 listopada 2008 r.
Omówienie: Stawka płatności uzupełniającej za 2008 r. na 1 ha
powierzchni upraw np. roślin przeznaczonych na paszę upra-
wianych na trwałych użytkach zielonych – wynosi 379,55 zł.
a dla chmielu – 407,60 zł lub 591,50 zł.
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 listopa-
da 2008 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców na
2008 r. POZ. 1244
■ Weszło wżycie z dniem ogłoszenia, tj. 13 listopada 2008 r.
Omówienie: Stawka pomocy krajowej, o której mowa w roz-
porządzeniu, wynosi 577,44 zł na 1 ha powierzchni upraw.
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 listopa-
da 2008 r. wsprawie stawki płatności cukrowej za 2008 r.
POZ. 1245
■ Weszło wżycie z dniem ogłoszenia, tj. 13 listopada 2008 r.
Omówienie: Stawka płatności cukrowej za 2008 r. wynosi
39,45 zł na 1 tonę buraków cukrowych.
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 listo-
pada 2008 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za
2008 r. POZ. 1246
■ Weszło wżycie z dniem ogłoszenia, tj. 13 listopada 2008 r.
Omówienie: Stawka płatności do pomidorów za 2008 r. wyno-
si 133,65 na 1 tonę pomidorów.
OCHRONA ZDROWIA
Rozporządzenie ministra zdrowia z 4 listopada 2008 r. wspra-
wie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z bada-
niem klinicznym produktu leczniczego oraz wsprawie wysoko-
ści i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania kliniczne-
go POZ. 1247
■ Weszło wżycie z dniem ogłoszenia, tj. 13 listopada 2008 r.
Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej L 289
z 30 października 2008 r.
UMOWA Z CARIFORUM
Decyzja Rady z 15 lipca 2008 r. wsprawie podpisania i tymcza-
sowego stosowania Umowy o partnerstwie gospodarczym mię-
dzy państwami CARIFORUM z jednej strony a Wspólnotą Euro-
pejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony oraz sa-
ma umowa
Omówienie: Stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota we Wspól-
nej Radzie CARIFORUM-WE i w Komitecie CARIFORUM-WE ds.
Handlu i Rozwoju określa Rada na podstawie wniosku Komisji
zgodnie z postanowieniami Traktatu. Celem umowy o partner-
stwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, czyli An-
tiguą i Barbudą, Wspólnotą Bahamów, Barbadosem, Belize,
Wspólnotą Dominiki, Republiką Dominikańską, Grenadą, Repu-
bliką Gujany, Republiką Haiti, Jamajką, Saint Kitts i Nevis, Saint
Lucią, Saint Vincent i Grenadyną, Republiką Surinamu oraz Re-
publiką Trynidadu i Tobago z jednej strony a Wspólnotą Europej-
ską i jej państwami członkowskimi jest wpływanie na prawa in-
westorów państw członkowskich UE do korzystania z lepszego
traktowania przewidzianego w innych umowach dotyczących
inwestycji, których państwo członkowskie i państwo CARIFO-
RUM są stronami. Państwa członkowskie mogą utrzymać i za-
wierać takie umowy, jeśli są zgodne z prawem wspólnotowym.
Dziennik Urzędowy UE L 290
z 31 października 2008 r.
W nim m.in.
CHRONIONE NAZWY
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2008 z 30 październi-
ka 2008 r. rejestrujące wrejestrze chronionych nazw pochodze-
nia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Rogal świę-
tomarciński (ChOG))
■ Wchodzi wżycie 20 dnia po opublikowaniu, tj. 20 listopa-
da 2008 r. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we
wszystkich państwach członkowskich.
Omówienie: Została zarejestrowana nazwa rogal świętomar-
ciński, klasa 2.4. Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, her-
batniki i inne wyroby piekarskie dla polskiego ciastka z Wielko-
polski.
BONSAI
Decyzja Komisji z 30 października 2008 r. przedłużająca okres
obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do natu-
ralnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Ju-
niperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana
jako dokument nr C(2008) 6269)
Stosuje się ją od 1 listopada 2008 r. Jest skierowana do państw
członkowskich UE.
Omówienie: Nie stwierdzono nowych okoliczności uzasadnia-
jących niedopuszczanie do obrotu wUE skarlonych drzewek ja-
pońskich, więc przedłużono do końca 2010 r. stosowanie od-
stępstw od zasad ochronnych dla roślin, w których to parame-
trach bonsai się nie mieszczą.
Dziennik Urzędowy UE L 291
z 31 października 2008 r.
WSPÓLNA TARYFA CELNA
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2008 z 19 września
2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr
2658/87 wsprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz
wsprawie Wspólnej Taryfy Celnej
■ Wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. Wiąże w całości i jest
bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkow-
skich UE.
Omówienie: Unowocześniono Nomenklaturę Towarową, zwa-
ną Nomenklaturą Scaloną, która spełnia wymagania zarówno
Wspólnej Taryfy Celnej, statystyk handlu zewnętrznego Wspól-
noty, jak i innego rodzaju polityki wspólnotowej dotyczącej przy-
wozu lub wywozu towarów.
Dziennik Urzędowy UE L 292
z 31 października 2008 r.
RAMY HOMOLOGACJI
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2008 z 7 października
2008 r. zmieniające załączniki I, III, IV, VI, VII, XI i XV do Dyrek-
tywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia-
jącej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep
oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych prze-
znaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa)
■ Wchodzi wżycie 29 kwietnia 2009 r. Wiąże wcałości i jest
bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkow-
skich UE.
Omówienie: Wspólnota postanowiła, że regulaminy Europej-
skiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w Genewie (EKG ONZ) są częścią prawa Wspólnoty. Do-
tyczą one, gdy chodzi o homologacje pojazdów silnikowych,
przede wszystkim: świateł głównych, systemów adaptacyjnych
oświetlenia głównego, przedniego pola widzenia, identyfika-
cji urządzeń sterowniczych i kontrolnych, ostrzegawczych
i wskaźników, systemów ogrzewania, sprzęgów o zmiennej
długości, autobusów i autokarów, pojazdów do transportu
substancji niebezpiecznych. Ponadto emisji spalin, zbiorników
paliwa, zamków i zawiasów, hamulców, zabezpieczeń przed
bezprawnym użyciem, systemów autoalarmów, wytrzymałości
siedzeń, ich mocowań i zagłówków, zewnętrznych elementów
wystających, punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, in-
stalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, re-
flektorów, urządzeń przytrzymujących dla dzieci, emisji zanie-
czyszczeń z silników pojazdów ciężkich, kół, opon do użytku
tymczasowego.
Kolumnę przygotowali
DOBROMIŁA NIEDZIELSKA-JAKUBCZYK i MAREK KOBYLAŃSKI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful