USTAWA z dnia .... 2012 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U.

z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Społeczna działalność izb rolniczych jest kontynuacją działalności izb rolniczych powołanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1933 r. Nr 2, poz. 16)”; 2) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4. W celu realizacji wspólnych zadań izby mogą zawierać porozumienia."; 3) w art. 5: a) w ust. 1: - pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) podnoszenie kwalifikacji rolników i ich rodzin oraz osób zatrudnionych w rolnictwie,", - pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności rolniczej i gospodarczej,", - pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) prowadzenie szkół rolniczych oraz współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie działalności szkół rolniczych, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania, doradztwa w zakresie rolnictwa oraz współorganizowanie praktyk,", - pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie grup producentów rolnych, spółdzielni rolników, leśnych,", - pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) rozwijanie współpracy z zagranicznymi podmiotami działającymi w sferze rolnictwa,", zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i

- po pkt 18 dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu: „19) promowanie turystyki na obszarach wiejskich, 20) upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego.", b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Opinie wydane w trybie ust. 1 pkt 1 mają formę postanowienia, jeśli wynika to z odrębnych przepisów."; 4) W art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Prezes izby może upoważnić w formie pisemnej wiceprezesa izby lub innych członków zarządu, do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2, w imieniu prezesa izby.” 5) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. 1. Izba: 1) może, w ramach doradztwa w zakresie działalności rolniczej, odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie: a) prowadzenia: - ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych, - działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych, - kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, - działalności wydawniczej, poligraficznej, laboratoryjnej, hotelarskiej i gastronomicznej, szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8, - gospodarki pasiecznej; b) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych; c) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego; d) sporządzania: - opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, - analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, - oceny użyteczności maszyn rolniczych,

- planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych, - planów rolno-środowiskowych, - planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych; e) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych; 2) może: a) być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej, b) tworzyć fundacje, c) być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub członkiem związku stowarzyszeń d) być członkiem spółdzielni - które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby. 2. Dochód izby z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania udziałów lub akcji w spółkach może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych izby."; 6) w art. 8 : a) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) zasady zawierania porozumień,"; b) uchyla się pkt 11; 7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kadencja walnego zgromadzenia trwa 3 lat, licząc od dnia wyborów."; 8) w art. 12 w ust. 1: a) w pkt 13 dodaje się lit. e w brzmieniu: ,,e) przystąpienia do spółdzielni,", b) uchyla się pkt 15; c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „ 10) uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, oraz

delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty,”

9) w art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Członkowie komisji problemowych nie będący członkami walnego zgromadzenia uczestniczą w pracach tych komisji wyłącznie z głosem doradczym."; 10) w art. 19 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez izbę."; 11) w art. 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Pracownikiem biura nie może być delegat.", 13) uchyla się art. 22a; 14) Rozdział 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 4 Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby Art. 23. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. 2. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. Art. 24. 1. Wybory przeprowadza się w okręgach wyborczych. 2. Okręg wyborczy obejmuje obszar jednej gminy. 3. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad: 1) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka, 2) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolniczych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków. Art. 25. Wybory do walnego zgromadzenia zarządza zarząd izby, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający najpóźniej w 15 dniu przed upływem 4 lat od dnia poprzednich wyborów. Zarząd izby ustala na podstawie danych z

ewidencji gruntów rolnych prowadzonych w gminie liczbę członków wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz terminy wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów. Art. 26. 1. Wybory przeprowadzają: 1) komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23, 2) komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23. 2. Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji. 3. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do walnego zgromadzenia. 4. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Art. 27. 1. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do walnego zgromadzenia izby przysługuje członkom izby. 2. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. 3. Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne. 4. Do zgłoszenia załącza się: 1) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie, 2) listę członków popierających kandydata, zawierająca czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis. 5. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba. 6. W przypadku udzielenia poparcia przez osobę prawną podaje się odpowiednio jej nazwę, adres siedziby oraz imię i nazwisko przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2. 7. W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę prawną przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Do zgłoszenia załącza się dokument o ustanowieniu przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2. 8. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. Art. 28. 1. Głosowanie przeprowadza się na obszarze okręgu wyborczego, który jest równocześnie obwodem głosowania. Komisja okręgowa może postanowić o podziale okręgu wyborczego na dwa lub więcej obwodów głosowania.

2. Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się w urzędzie gminy. Sporządzenie spisu jest zadaniem zleconym gminie. 3. Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. 4. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie. 5. Od decyzji nie uwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni. 6. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w składzie jednego sędziego w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze. Art. 29. 1. W przypadku podziału okręgu wyborczego na obwody głosowania: 1) komisja okręgowa powołuje komisje obwodowe w liczbie 5-7 osób, 2) spis uprawnionych, o których mowa w art. 28 ust. 2, sporządza się odrębnie dla każdego obwodu głosowania, 3) głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, sporządzając po jego zakończeniu protokół wyników głosowania w obwodzie; protokół ten przekazywany jest niezwłocznie do komisji okręgowej. 2. Przepisy art. 26 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. Art. 30. 1. Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym do walnego zgromadzenia ustala komisja okręgowa. 2. W okręgu jednomandatowym mandat do walnego zgromadzenia uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową. 3. W okręgu dwumandatowym mandaty do walnego zgromadzenia uzyskują dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową. 4. Komisja okręgowa sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i z wyborów w okręgu wyborczym, który przekazuje niezwłocznie komisji wojewódzkiej.

Art. 31. Komisja wojewódzka na podstawie protokołów otrzymanych od komisji okręgowych stwierdza protokolarnie wyniki wyborów do walnego zgromadzenia i przedkłada sprawozdanie z wyborów ustępującemu zarządowi izby. Art. 32. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia określa statut izby. Art. 33. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż trzydziestego dnia od daty wyborów. Obradom pierwszego posiedzenia nowo wybranego zgromadzenia przewodniczy senior izby, którym jest najstarszy wiekiem członek walnego zgromadzenia. Art. 34. 1. Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia następuje wskutek: 1) utraty prawa wybieralności, 2) zrzeczenia się mandatu, 3) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne, 4) śmierci. 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne zgromadzenie. 3. W przypadku gdy do zakończenia kadencji walnego zgromadzenia pozostało nie mniej niż 6 miesięcy, to w ciągu 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia 10% mandatów przeprowadza się wybory uzupełniające.”. 15) w art. 35 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: ,,3a) z dochodu uzyskiwanego z odpłatnego wykonywania usług, , o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3b) z udziałów i wkładów spółdzielni, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. d,”,

16) po art. 35c dodaje się art. 35d w brzmieniu: Art. 35d. 1. Przekazanie izbom mienia Skarbu Państwa, służącego wykonywaniu zadań ustawowych i statutowych izb, może nastąpić na wniosek zarządu izby rolniczej. 2. Przekazanie mienia określonego w ust. 1 następuje nieodpłatnie, w trybie właściwym dla przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności i innych praw do rzeczy następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

3. Odmowa przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.";

17) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: „Art. 37a. Krajowa Rada: 1) może prowadzić działalność gospodarczą, 2) może wyłącznie: a) być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej, b) tworzyć fundacje, c) być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub członkiem związku stowarzyszeń d) być członkiem spółdzielni - które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby. 2. Dochód izby z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania udziałów lub akcji w spółkach może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych Krajowej Rady." 18) w art. 38: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) reprezentowanie izb przed Prezydentem, Sejmem, Senatem i organami

administracji rządowej, z wyłączeniem administracji rządowej w województwie,", b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: ,,1a) udział w promocji polskiego rolnictwa w kraju i zagranicą, 1b) reprezentowanie interesów polskiego rolnictwa w strukturach międzynarodowych organizacji rolniczych,"; 19) w art. 42a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Wygaśnięcie mandatu członka Krajowej Rady następuje wskutek: 1) utraty prawa wybieralności, 2) zrzeczenia się mandatu, 3) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne, 4) śmierci,

5) odwołania z funkcji prezesa izby lub delegata do Krajowej Rady. 1b. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Krajowa Rada.";

20) w art. 43 w ust. 1 po pkt 4 dodaje pkt 4a w brzmieniu: ,,4a) z prowadzonej działalności gospodarczej,",

21) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: „Art. 44a. Przekazanie Krajowej Radzie mienia Skarbu Państwa, służącego wykonywaniu zadań ustawowych i statutowych Krajowej Rady, może nastąpić na wniosek zarządu Krajowej Rady. Przepis art. 35e ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.". Art. 2. Przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio do obecnie trwającej kadencji walnego zgromadzenia. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) stanowią podstawę prawną funkcjonowania w Polsce samorządu rolniczego. Nie znaczy to jednak, że samorząd rolniczy jest w naszym kraju instytucją całkowicie młodą i nieznaną. W okresie międzywojennym działały bowiem na naszych ziemiach izby rolnicze. Podstawę tego działania stanowiły przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych, uchylonego z dniem 1 stycznia 1949 r. Należy zatem mówić raczej o reaktywowaniu izb rolniczych w Polsce niż o ich powstaniu. Stąd też zaproponowane dodanie przepisu ust.1a w art. 3 ustawy o izbach rolniczych, który będzie stanowić potwierdzenie ciągłości prac samorządu rolniczego oraz kontynuacji prac izb rolniczych powstałych w okresie międzywojennym. Należy tu podkreślić, że izby rolnicze w swej działalności często sięgają do bogatych tradycji i doświadczeń izb rolniczych z wymienionego okresu. Wprowadzenie tego przepisu ma podkreślić ciągłość historyczną izb rolniczych. Celem nowelizacji ustawy jest umocnienie pozycji samorządu rolniczego Obowiązujące przepisy regulujące działalność izb rolniczych w wielu pozycjach zdezaktualizowały się w zderzeniu z szybko zmieniającymi się warunkami społecznogospodarczymi funkcjonowania rolnictwa. W szczególności proces ten nasilił się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Podstawową barierą funkcjonowania i rozwoju izb rolniczych jest niski poziom finansowania, uniemożliwiający nie tylko realizację zadań ustawowych, ale wręcz uniemożliwiający ich podejmowanie. Ponadto część przepisów zweryfikowała praktyka, a dotyczy to przede wszystkim procedur wyborczych oraz funkcjonowania (organizacji działania) rad powiatowych izb rolniczych. W art. 1 pkt 3 projektu ustawy wprowadza się zmiany polegające na doprecyzowaniu zadań izb uregulowanych w art. 5 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych. Zmiana art. 4 ustawy ma na celu zniesienie ograniczenia terytorialnego w zakresie zawierania porozumień pomiędzy izbami - po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie ma podstaw do zawężania terytorialnego porozumień, tym bardziej, że nie ma definicji prawnej regionu. Konsekwencją tej zmiany jest zmiana w art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy. W art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy rozszerza się i precyzuje krąg osób, które mogą być objęte działaniami w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Sformułowanie „rolników i ich rodzin", które obok osób zatrudnionych w rolnictwie mogą być podmiotami działań izb

w zakresie podnoszenia kwalifikacji, odpowiada sformułowaniom używanym w unijnych programach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i przez to zwiększa to możliwości izby w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji. W art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy rozszerza się obszar działań izb w zakresie kształtowania i upowszechniania zasad etyki i rzetelnego postępowania o działalność rolniczą, obok działalności gospodarczej. Konieczność wprowadzenia tej zmiany wynika z odmienności znaczenia pojęć „działalność gospodarcza" i „działalność rolnicza" w naszym prawodawstwie, w stosunku do prawodawstwa unijnego, gdzie nie ma rozróżnienia działalności gospodarczej i działalności rolniczej. W art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy wprowadza się możliwość prowadzenia przez izby rolnicze szkół rolniczych, co jest nawiązaniem do tradycji przedwojennej, a także do praktyki w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie izby od dziesiątków lat zajmują się oświatą rolniczą w różnych formach. W art. 5 ust. 1 pkt 14 ustawy wprowadza się pojęcie „grupy producentów rolnych", które to pojęcie nie istniało formalnie w momencie tworzenia izb rolniczych, a obecnie jest pojęciem umocowanym w prawodawstwie unijnym i krajowym. W art. 5 ust. 1 pkt 17 ustawy pojęcie „organizacje producentów rolnych" zastępuje się pojęciem „podmioty działające w sferze rolnictwa", które jest pojęciem znacznie szerszym i odzwierciedla zmiany ustrojowe, jakie nastąpiły w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. W art. 5 ust. 1 ustawy dodano pkt. 19 i pkt. 20, przez co został rozszerzony katalog zadań izb rolniczych. Zmiany wynikają z konieczności otwarcia możliwości występowania przez izby z wnioskami aplikacyjnymi o wsparcie unijne na realizację zadań w tym zakresie. W art. 5 ust. 2 ustawy doprecyzowano formę prawną wydawanych przez izby rolnicze opinii, odsyłając do art. 106 Kpa. Jeżeli izby na mocy przepisów szczególnych będą zobowiązane do zajęcia stanowiska, od którego uzależnione będzie wydanie decyzji w sprawie, stanowisko to stosownie do art. 106 ust. 5 Kpa będzie wydawane w drodze postanowienia. Zmiana art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy ma na celu dostosowanie przepisów ustawy o izbach rolniczych, na wzór przepisów art. 4 ust.4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) i umożliwienie izbom rolniczym płatnego wykonywania usług w zakresie: a) prowadzenia: - ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,

- działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych, - kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, - działalności ust. 1 pkt 8, - gospodarki pasiecznej; b) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych; c) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego; d) sporządzania: - opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, - analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, - oceny użyteczności maszyn rolniczych, - planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych, - planów rolno-środowiskowych, - planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych; e) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych. Ponadto, w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy zmienia się (rozszerza się) zakres dopuszczalnych form uczestnictwa (członkostwa) izb w zbiorowych podmiotach prawnych. Wprowadza się możliwość członkostwa izb w spółdzielniach, co jest uzasadnione rozwojem różnych form spółdzielczości na terenach wiejskich, np. grup producentów rolnych. W art. 7 ust. 2 ustawy rozszerza się potencjalne źródła dochodu izb o dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, co jest konsekwencją zmiany brzmienia ust. 1 pkt 1 tego przepisu. W art. 10 ust. 2 ustawy wprowadza się zmianę polegającą na skróceniu kadencji walnych zgromadzeń izb rolniczych z 4 do 3 lat. Doświadczenia ubiegłych kadencji wskazują na celowość skrócenia kadencji. W art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy wprowadza się zmianę stanowiącą konsekwencję rozszerzenia możliwości przystępowania izb rolniczych do spółdzielni. W art. 12 ust. 1 wydawniczej, poligraficznej, laboratoryjnej, hotelarskiej i gastronomicznej, szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 5

uchylono pkt 15 i przeniesiono jego treść do art. 19 jako pkt 6, co rozszerza kompetencje zarządu i umożliwi elastyczne reagowanie na sytuacje na rynku usług doradczych dla rolników. W art. 14 ustawy zaproponowano dodanie ust. 3, który doprecyzuje uprawnienia członków komisji problemowych nie będących członkami walnego zgromadzenia, ograniczając je do głosu doradczego - jest to rozwiązanie stosowane w organach samorządu terytorialnego. W art. 22 ustawy dodano przepis stanowiący, iż pracownikiem Biura Izby nie może być członek rady powiatowej izby. Wprowadzenie tego przepisu było podyktowane dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie. Ponadto niniejsza nowelizacja przywraca wcześniejszą bardziej racjonalną reprezentację samorządu rolniczego. Jako konsekwencję zmian art. 7 ustawy, rozszerzono źródła dochodów izb o dochody z odpłatnego wykonywania usług oraz dochody z udziałów i wkładów spółdzielni. Zmiany mają na celu istotne zwiększenie źródeł finansowania izb i zapewnienie realnych możliwości realizacji zadań statutowych. Zapewnienie właściwej wielkości środków finansowych na realizację zadań samorządu rolniczego wzmocni go jako instytucję samorządową o charakterze apolitycznym, która wyraźnie wpisała się już w krajobraz zmian na polskiej wsi i jako wyraziciel jej rzeczywistych interesów społecznych, ekonomicznych, zawodowych i kulturowych, w miarę sił i środków realizuje zadania określone w przepisach ustawy o izbach rolniczych. Niebagatelną rolę odgrywa też samorząd rolniczy w zakresie międzynarodowej współpracy z organizacjami rolniczymi, głównie z izbami rolniczymi państw Unii Europejskiej, gdzie jego rola stale wzrasta. Należy podkreślić fakt, że izby rolnicze w Unii Europejskiej (np. Francja i Niemcy) są „zasilane" środkami budżetu państwa. W art. 35d wprowadzono przepisy umożliwiające przekazanie izbom rolniczym oraz Krajowej Radzie mienia Skarbu Państwa, służącego wykonywaniu zadań ustawowych i statutowych. Przekazanie mienia może nastąpić na wniosek odpowiednio zarządu izby rolniczej lub zarządu Krajowej Rady. Przekazanie mienia następowałoby nieodpłatnie, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Zaproponowano dodanie art. 37a ustawy stanowiącego „odpowiednik" art. 7 ustawy. Do tej pory brak regulacji w tym zakresie powodował wątpliwości w zakresie możliwości prowadzenia przez Krajową Radę Izb Rolniczych działalności gospodarczej, czy też członkostwa w podmiotach gospodarczych.

W art. 38 ustawy rozszerzono zakres zadań Krajowej Rady Izb Rolniczych, co jest konieczne z uwagi na ogólną sytuację w rolnictwie oraz pozycję Krajowej Rady Izb Rolniczych. W art. 42 ustawy dodano przepis analogiczny do art. 34, zawierający przesłanki wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady Izb Rolniczych. Regulacja w tym zakresie jest niezwykle istotna z uwagi na wątpliwości, jakie pojawiały się w praktyce w tym zakresie. Zmiany w art. 43 ustawy zostały wprowadzone w związku z dodaniem art. 37a. Proponuje się wejście w życie projektowanych zmian po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Wejście w życie niniejszego projektu nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczne-gospodarcze oraz nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.