Kierunek: Automatyka i Robotyka – 1RKM 2010/2011

________________________________________________________________________________________________

Wielopoziomowe struktury sterowania i systemy SCADA Laboratorium 5 Temat: Trendy
________________________________________________________________________________ Cel ćwiczenia: Zapoznanie z typami obiektów do prezentacji graficznej trendów zmiennych dynamicznych (trendy bieżące) oraz prezentacji i analizy wartości archiwalnych. Konfiguracja obiektów trendów w systemie SCADA InTouch. Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plików tekstowych „*.csv”.

Prowadzący: mgr inż. Andrzej Latocha Kraków, luty 2011 ©® AGH KA 1/8

poziom_zadany. Nazwa zmiennej (Tagname) Typ zmiennej (Type) Wartość minimalna przeliczona (Min EU) jednostki inżynierskie Wartość maksymalna przeliczona (Max EU) jednostki inżynierskie poziom_zadany poziom odpływ dopływ Memory Integer Memory Integer Memory Integer Memory Integer 0 0 0 0 320 320 100 1000 Tabela 1. „Tag Types” .1. 2. Dodać nowe zmienne dopływ.WindowViewer nie pracuje. W oknie konfigurującym logowanie zmiennych InTouch'a (wywołanie za pomocą menu : Special/ Configure/ Historical Logging lub Application Eksplorer/ Configure/ Historical Logging) należy zaznaczyć opcję Enable Historical Logging (zezwolenie na globalne logowanie danych przez InTouch'a). parametr Log Data zaznaczony dla każdej zmiennej wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem Save. poziom i odpływ.deklaracja zmiennych ©® AGH KA 2/8 . 3. Zamknąć WindowViewer’a – dostęp do zmiany większości parametrów konfiguracyjnych systemu SCADA InTouch jest aktywny gdy środowisko Runtime .

1) o nazwie Trendy. 1. 2.4. Frame Style : Single. Window Height = 562. Y Location = 85. właściwości: • Dimensions : X Location = 0. Środowisko konstruktorskie SCADA – Development obiekty trendów Rys. Window Width = 1024. Size Controls : yes Obiekty z biblioteki Trends Rys. składające się z elementów (rys. 1). Window Type : Replace.Runtime ©® AGH KA 3/8 . Utworzyć nowe okno (rys. Środowisko działania aplikacji SCADA . Title Bar : yes.

poziom. poziom i odpływ. dla każdego suwaka parametr Decimal Places powinien mieć wartość 0.: zmienne które są przypisane do pisaków.: HistTrend i zdefiniować typ HistTrend ( parametry zmiennej HistTrend pozostawić z wartościami domyślnymi). Przypisać suwaki do zmiennych: dopływ.UpdateinProgress Blinked Attributes : Blink Invisible Należy skonfigurować obiekt trendów historycznych (podwójne kliknięcie na obiekcie) • wpisz w pola trendów kolejne zmienne do wyświetlania : dopływ. • wizard typu zegar .Historical Trend (obiekt w pasku narzędziowym) w polu Historical Tag wpisać nową zmienną o nazwie np. poziom_zadany.UpdateinProgress VisibleState : On b) Miscellaneous/ Blink Expression . połączenia animacyjne tekstu “uaktualnianie”: a) Miscellaneous/ Visibility Expression : HistTrend.Wizard/ Sliders/ Vertical Slider. ©® AGH KA 4/8 . które będą prezentowane w formie graficznej • parametr aktualizacji danych Sample ustawić na 1 sekundę. zakresy wartości pokazywanych na skali (parametry Slide Range . zmienna zwraca informację o aktualizacji wykresu (pole UpdateInProgress zmiennej) • tekstu “uaktualnianie” nałożonego na trend historyczny.Real Time Trend (dostępny w pasku narzędziowym) klikając dwukrotnie na obiekcie wywołać okno konfiguracyjne i wskazać zmienne. poziom_zadany.Blink When : HistTrend. przypisz odpowiednie kolory pisaków.Minimum i Maximum) są podane w (tabeli 1) „Tag Types”. granice wykresu. zmienna przechowuje informacje związane z obiektem trendów historycznych np. zakres czasu rejestracji na 1 minutę. tekst wyświetla informacje o aktualizacji wykresu (w przypadku niewielkiej ilości danych i wąskiego horyzontu czasowego informacja niezauważalna).Czterech wizardów typu suwak .Wizard/ Clocks/ Digital Time/Date with Frame wyświetla aktualny czas • obiekt trendów rzeczywistych (bieżących) . odpływ. • obiekt trend historyczny .

HistTrendPenScale rys. Rys.4). przypisz do niego zmienne: HistTrend. Przypisanie zmiennych do pisaków obiektu trendów historycznych Hist Trend w/Scooters and Scale Pod obiektem trendów historycznych Hist Trend w/Scooter and Scale dodaj obiekt (rys. Obiekt trendów historycznych z biblioteki obiektów Wizard Selection/Hist Trend w/Scooters and Scale Kliknij na przycisk „Pens. Rys. 5. Panel nawigacji z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel ©® AGH KA 5/8 . 3) z biblioteki obiektów Wizard Selection: Dwukrotnie kliknij na ten obiekt. 5) z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel.” zostaną otwarte pola przypisania zmiennych do koloru pisaka.. przypisz zmienne (rys . 4. kliknij dwukrotnie w polu.W tym samym oknie utworzyć nowy obiekt trendów historycznych (rys. 3. Rys..

Deklaracja zmiennych obiektu Trend Pen Legend Dla każdego z obiektów wybierz kolor pisaka Pen Number taki sam jak przypisany do zmiennej w obiekcie Hist Trend w/Scooters and Scale Rys. utwórz cztery identyczne obiekty. Zmienne obiektu Trend Zoom/Pan Panel Z lewej strony obiektu trendów historycznych dodaj obiekty z biblioteki Trends: Trend Pen Legend . 8. Rys. 6.Dwukrotnie kliknąć na obiekt i przypisać zmienne (rys. 6). Kliknij dwukrotnie na każdy obiekt i przypisz zmienne (rys. Rys .7. 7). Wybór koloru pisaków obiektu Trend Pen Legend ©® AGH KA 6/8 .

csv Zapisz projekt.csv” do katalogu wskazanego ścieżką dostępu Filename: c:\intouch\datafile.csv”. Z biblioteki obiektów Trends dodać obiekt HistData Wizard Rys .EXE operującą na plikach danych archiwalnych ''*. Naciśniecie aktywnego przycisku Save To File zapisze dane z rozszerzeniem „*.Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plików tekstowych „*.LGH” . Obiekt HistData Wizard eksportu wartośći zmiennych archiwalnych W środowisku Runtime InTouch obiekt wywołuje aplikację HISTDATA. ©® AGH KA 7/8 . uruchom środowisko Runtime przeanalizuj działanie obiektów. 9.

Narysować trendy zaimportowanych danych w Excelu. ©® AGH KA 8/8 .Zadania: 1. 4. 2. 3. Odczytać precyzyjnie dane (wartość. czas) zwracane przez obiekt Trend Pen Legend dla pionowych linii odniesienia. 6. W środowisku „Runtime” zmieniając wartości zmiennych przypisanych do suwaków porównać działanie obiektów do prezentacji trendów bieżących i historycznych.csv”. W środowisku „Runtime” przeanalizować działanie panelu nawigacji dla obiektu trendów historycznych Trend Zoom/Pan Panel. zamieścić na platformie moodle. Wykonać sprawozdanie. odczytać dane w Excelu poleceniem z górnego menu Dane/Pobierz dane zewnętrzne … 5. Wykonać eksport danych archiwalnych systemu SCADA do pliku tekstowego „*.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful