Kierunek: Automatyka i Robotyka – 1RKM 2010/2011

________________________________________________________________________________________________

Wielopoziomowe struktury sterowania i systemy SCADA Laboratorium 5 Temat: Trendy
________________________________________________________________________________ Cel ćwiczenia: Zapoznanie z typami obiektów do prezentacji graficznej trendów zmiennych dynamicznych (trendy bieżące) oraz prezentacji i analizy wartości archiwalnych. Konfiguracja obiektów trendów w systemie SCADA InTouch. Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plików tekstowych „*.csv”.

Prowadzący: mgr inż. Andrzej Latocha Kraków, luty 2011 ©® AGH KA 1/8

deklaracja zmiennych ©® AGH KA 2/8 . poziom i odpływ. poziom_zadany. 3. Zamknąć WindowViewer’a – dostęp do zmiany większości parametrów konfiguracyjnych systemu SCADA InTouch jest aktywny gdy środowisko Runtime . W oknie konfigurującym logowanie zmiennych InTouch'a (wywołanie za pomocą menu : Special/ Configure/ Historical Logging lub Application Eksplorer/ Configure/ Historical Logging) należy zaznaczyć opcję Enable Historical Logging (zezwolenie na globalne logowanie danych przez InTouch'a). Dodać nowe zmienne dopływ. 2. Nazwa zmiennej (Tagname) Typ zmiennej (Type) Wartość minimalna przeliczona (Min EU) jednostki inżynierskie Wartość maksymalna przeliczona (Max EU) jednostki inżynierskie poziom_zadany poziom odpływ dopływ Memory Integer Memory Integer Memory Integer Memory Integer 0 0 0 0 320 320 100 1000 Tabela 1.WindowViewer nie pracuje. „Tag Types” . parametr Log Data zaznaczony dla każdej zmiennej wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem Save.1.

Window Width = 1024. Size Controls : yes Obiekty z biblioteki Trends Rys. składające się z elementów (rys. właściwości: • Dimensions : X Location = 0. 2. 1). Środowisko działania aplikacji SCADA .4. Window Type : Replace. 1) o nazwie Trendy. Utworzyć nowe okno (rys. 1. Środowisko konstruktorskie SCADA – Development obiekty trendów Rys. Y Location = 85. Frame Style : Single.Runtime ©® AGH KA 3/8 . Title Bar : yes. Window Height = 562.

©® AGH KA 4/8 .: zmienne które są przypisane do pisaków. poziom i odpływ. poziom.Real Time Trend (dostępny w pasku narzędziowym) klikając dwukrotnie na obiekcie wywołać okno konfiguracyjne i wskazać zmienne.Wizard/ Clocks/ Digital Time/Date with Frame wyświetla aktualny czas • obiekt trendów rzeczywistych (bieżących) . granice wykresu.Czterech wizardów typu suwak . zakres czasu rejestracji na 1 minutę. połączenia animacyjne tekstu “uaktualnianie”: a) Miscellaneous/ Visibility Expression : HistTrend. • obiekt trend historyczny . poziom_zadany.Wizard/ Sliders/ Vertical Slider.Blink When : HistTrend. tekst wyświetla informacje o aktualizacji wykresu (w przypadku niewielkiej ilości danych i wąskiego horyzontu czasowego informacja niezauważalna). odpływ. dla każdego suwaka parametr Decimal Places powinien mieć wartość 0.Minimum i Maximum) są podane w (tabeli 1) „Tag Types”. poziom_zadany.Historical Trend (obiekt w pasku narzędziowym) w polu Historical Tag wpisać nową zmienną o nazwie np.UpdateinProgress VisibleState : On b) Miscellaneous/ Blink Expression .: HistTrend i zdefiniować typ HistTrend ( parametry zmiennej HistTrend pozostawić z wartościami domyślnymi). zakresy wartości pokazywanych na skali (parametry Slide Range . przypisz odpowiednie kolory pisaków. które będą prezentowane w formie graficznej • parametr aktualizacji danych Sample ustawić na 1 sekundę.UpdateinProgress Blinked Attributes : Blink Invisible Należy skonfigurować obiekt trendów historycznych (podwójne kliknięcie na obiekcie) • wpisz w pola trendów kolejne zmienne do wyświetlania : dopływ. Przypisać suwaki do zmiennych: dopływ. zmienna przechowuje informacje związane z obiektem trendów historycznych np. • wizard typu zegar . zmienna zwraca informację o aktualizacji wykresu (pole UpdateInProgress zmiennej) • tekstu “uaktualnianie” nałożonego na trend historyczny.

Rys. kliknij dwukrotnie w polu. HistTrendPenScale rys.W tym samym oknie utworzyć nowy obiekt trendów historycznych (rys. 5. 3) z biblioteki obiektów Wizard Selection: Dwukrotnie kliknij na ten obiekt.4). 4.. 3. Rys. przypisz do niego zmienne: HistTrend. Rys. Przypisanie zmiennych do pisaków obiektu trendów historycznych Hist Trend w/Scooters and Scale Pod obiektem trendów historycznych Hist Trend w/Scooter and Scale dodaj obiekt (rys.. Obiekt trendów historycznych z biblioteki obiektów Wizard Selection/Hist Trend w/Scooters and Scale Kliknij na przycisk „Pens. Panel nawigacji z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel ©® AGH KA 5/8 .” zostaną otwarte pola przypisania zmiennych do koloru pisaka. przypisz zmienne (rys . 5) z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel.

utwórz cztery identyczne obiekty. Wybór koloru pisaków obiektu Trend Pen Legend ©® AGH KA 6/8 . Rys . Kliknij dwukrotnie na każdy obiekt i przypisz zmienne (rys. 7). Rys. 6). 8. 6. Deklaracja zmiennych obiektu Trend Pen Legend Dla każdego z obiektów wybierz kolor pisaka Pen Number taki sam jak przypisany do zmiennej w obiekcie Hist Trend w/Scooters and Scale Rys. Zmienne obiektu Trend Zoom/Pan Panel Z lewej strony obiektu trendów historycznych dodaj obiekty z biblioteki Trends: Trend Pen Legend .7.Dwukrotnie kliknąć na obiekt i przypisać zmienne (rys.

csv”. Z biblioteki obiektów Trends dodać obiekt HistData Wizard Rys .csv Zapisz projekt.EXE operującą na plikach danych archiwalnych ''*.csv” do katalogu wskazanego ścieżką dostępu Filename: c:\intouch\datafile. uruchom środowisko Runtime przeanalizuj działanie obiektów. Obiekt HistData Wizard eksportu wartośći zmiennych archiwalnych W środowisku Runtime InTouch obiekt wywołuje aplikację HISTDATA.Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plików tekstowych „*. ©® AGH KA 7/8 . 9.LGH” . Naciśniecie aktywnego przycisku Save To File zapisze dane z rozszerzeniem „*.

Narysować trendy zaimportowanych danych w Excelu. zamieścić na platformie moodle. 2. czas) zwracane przez obiekt Trend Pen Legend dla pionowych linii odniesienia.csv”. 4. Wykonać sprawozdanie.Zadania: 1. Wykonać eksport danych archiwalnych systemu SCADA do pliku tekstowego „*. Odczytać precyzyjnie dane (wartość. 6. W środowisku „Runtime” przeanalizować działanie panelu nawigacji dla obiektu trendów historycznych Trend Zoom/Pan Panel. ©® AGH KA 8/8 . 3. odczytać dane w Excelu poleceniem z górnego menu Dane/Pobierz dane zewnętrzne … 5. W środowisku „Runtime” zmieniając wartości zmiennych przypisanych do suwaków porównać działanie obiektów do prezentacji trendów bieżących i historycznych.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful