Kierunek: Automatyka i Robotyka – 1RKM 2010/2011

________________________________________________________________________________________________

Wielopoziomowe struktury sterowania i systemy SCADA Laboratorium 5 Temat: Trendy
________________________________________________________________________________ Cel ćwiczenia: Zapoznanie z typami obiektów do prezentacji graficznej trendów zmiennych dynamicznych (trendy bieżące) oraz prezentacji i analizy wartości archiwalnych. Konfiguracja obiektów trendów w systemie SCADA InTouch. Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plików tekstowych „*.csv”.

Prowadzący: mgr inż. Andrzej Latocha Kraków, luty 2011 ©® AGH KA 1/8

WindowViewer nie pracuje. poziom_zadany. parametr Log Data zaznaczony dla każdej zmiennej wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem Save.1. 3. Zamknąć WindowViewer’a – dostęp do zmiany większości parametrów konfiguracyjnych systemu SCADA InTouch jest aktywny gdy środowisko Runtime . W oknie konfigurującym logowanie zmiennych InTouch'a (wywołanie za pomocą menu : Special/ Configure/ Historical Logging lub Application Eksplorer/ Configure/ Historical Logging) należy zaznaczyć opcję Enable Historical Logging (zezwolenie na globalne logowanie danych przez InTouch'a). Dodać nowe zmienne dopływ. poziom i odpływ. 2.deklaracja zmiennych ©® AGH KA 2/8 . „Tag Types” . Nazwa zmiennej (Tagname) Typ zmiennej (Type) Wartość minimalna przeliczona (Min EU) jednostki inżynierskie Wartość maksymalna przeliczona (Max EU) jednostki inżynierskie poziom_zadany poziom odpływ dopływ Memory Integer Memory Integer Memory Integer Memory Integer 0 0 0 0 320 320 100 1000 Tabela 1.

właściwości: • Dimensions : X Location = 0. 1). Window Height = 562.Runtime ©® AGH KA 3/8 . 1. Utworzyć nowe okno (rys. Window Width = 1024. 2. Środowisko działania aplikacji SCADA . Size Controls : yes Obiekty z biblioteki Trends Rys. 1) o nazwie Trendy. Y Location = 85. Środowisko konstruktorskie SCADA – Development obiekty trendów Rys. składające się z elementów (rys. Frame Style : Single. Title Bar : yes. Window Type : Replace.4.

• wizard typu zegar . które będą prezentowane w formie graficznej • parametr aktualizacji danych Sample ustawić na 1 sekundę. • obiekt trend historyczny . poziom. zakres czasu rejestracji na 1 minutę. ©® AGH KA 4/8 . dla każdego suwaka parametr Decimal Places powinien mieć wartość 0. zakresy wartości pokazywanych na skali (parametry Slide Range .Blink When : HistTrend. przypisz odpowiednie kolory pisaków.Minimum i Maximum) są podane w (tabeli 1) „Tag Types”.UpdateinProgress Blinked Attributes : Blink Invisible Należy skonfigurować obiekt trendów historycznych (podwójne kliknięcie na obiekcie) • wpisz w pola trendów kolejne zmienne do wyświetlania : dopływ. tekst wyświetla informacje o aktualizacji wykresu (w przypadku niewielkiej ilości danych i wąskiego horyzontu czasowego informacja niezauważalna).Czterech wizardów typu suwak . Przypisać suwaki do zmiennych: dopływ. połączenia animacyjne tekstu “uaktualnianie”: a) Miscellaneous/ Visibility Expression : HistTrend.: zmienne które są przypisane do pisaków. poziom_zadany.Historical Trend (obiekt w pasku narzędziowym) w polu Historical Tag wpisać nową zmienną o nazwie np. granice wykresu. poziom i odpływ.: HistTrend i zdefiniować typ HistTrend ( parametry zmiennej HistTrend pozostawić z wartościami domyślnymi).Wizard/ Clocks/ Digital Time/Date with Frame wyświetla aktualny czas • obiekt trendów rzeczywistych (bieżących) .Wizard/ Sliders/ Vertical Slider.Real Time Trend (dostępny w pasku narzędziowym) klikając dwukrotnie na obiekcie wywołać okno konfiguracyjne i wskazać zmienne. zmienna przechowuje informacje związane z obiektem trendów historycznych np. poziom_zadany. zmienna zwraca informację o aktualizacji wykresu (pole UpdateInProgress zmiennej) • tekstu “uaktualnianie” nałożonego na trend historyczny. odpływ.UpdateinProgress VisibleState : On b) Miscellaneous/ Blink Expression .

Panel nawigacji z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel ©® AGH KA 5/8 . Przypisanie zmiennych do pisaków obiektu trendów historycznych Hist Trend w/Scooters and Scale Pod obiektem trendów historycznych Hist Trend w/Scooter and Scale dodaj obiekt (rys.. Rys. Rys. 4.4). przypisz do niego zmienne: HistTrend. 5.W tym samym oknie utworzyć nowy obiekt trendów historycznych (rys.” zostaną otwarte pola przypisania zmiennych do koloru pisaka. 3. HistTrendPenScale rys.. kliknij dwukrotnie w polu. przypisz zmienne (rys . 5) z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel. Rys. Obiekt trendów historycznych z biblioteki obiektów Wizard Selection/Hist Trend w/Scooters and Scale Kliknij na przycisk „Pens. 3) z biblioteki obiektów Wizard Selection: Dwukrotnie kliknij na ten obiekt.

Rys . 6. utwórz cztery identyczne obiekty. 7). Deklaracja zmiennych obiektu Trend Pen Legend Dla każdego z obiektów wybierz kolor pisaka Pen Number taki sam jak przypisany do zmiennej w obiekcie Hist Trend w/Scooters and Scale Rys. Kliknij dwukrotnie na każdy obiekt i przypisz zmienne (rys. 8. Rys. Wybór koloru pisaków obiektu Trend Pen Legend ©® AGH KA 6/8 . 6).Dwukrotnie kliknąć na obiekt i przypisać zmienne (rys. Zmienne obiektu Trend Zoom/Pan Panel Z lewej strony obiektu trendów historycznych dodaj obiekty z biblioteki Trends: Trend Pen Legend .7.

©® AGH KA 7/8 . Obiekt HistData Wizard eksportu wartośći zmiennych archiwalnych W środowisku Runtime InTouch obiekt wywołuje aplikację HISTDATA.csv Zapisz projekt. Naciśniecie aktywnego przycisku Save To File zapisze dane z rozszerzeniem „*.csv” do katalogu wskazanego ścieżką dostępu Filename: c:\intouch\datafile.Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plików tekstowych „*. Z biblioteki obiektów Trends dodać obiekt HistData Wizard Rys . 9. uruchom środowisko Runtime przeanalizuj działanie obiektów.csv”.LGH” .EXE operującą na plikach danych archiwalnych ''*.

odczytać dane w Excelu poleceniem z górnego menu Dane/Pobierz dane zewnętrzne … 5. Wykonać sprawozdanie.Zadania: 1. 4.csv”. Narysować trendy zaimportowanych danych w Excelu. W środowisku „Runtime” przeanalizować działanie panelu nawigacji dla obiektu trendów historycznych Trend Zoom/Pan Panel. ©® AGH KA 8/8 . Wykonać eksport danych archiwalnych systemu SCADA do pliku tekstowego „*. W środowisku „Runtime” zmieniając wartości zmiennych przypisanych do suwaków porównać działanie obiektów do prezentacji trendów bieżących i historycznych. czas) zwracane przez obiekt Trend Pen Legend dla pionowych linii odniesienia. 3. 6. Odczytać precyzyjnie dane (wartość. 2. zamieścić na platformie moodle.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.